Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/74

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Κραννώνιος 3 краннонский (πεδίον Theocr.).

κρᾰνο-ποιέω досл. ковать шлемы, ирон. убивать болтовней о военных доспехах Arph.

κρᾰνο-ποιός ὁ мастер шлемов или доспехов Arph.

κράνος, εος (ᾰ) τό шлем (εὔχαλκον Aesch.; χρυσότυπον Eur.; χαλκοῦν Xen.).

κραντήρ, ῆρος ὁ [κραίνω] зуб мудрости (οἱ τελευταῖοι γόμφιοι, οὓς καλοῦσι κραντῆρας Arst.).

κράντωρ, ορος ὁ властитель, повелитель (χθονός Eur.; Ἠμαθίας Anth.).

Κράντωρ, ορος ὁ Крантор (родом из г. Солы в Киликии, философ Академической школы, IV и III вв. до н. э., первый комментатор Платона) Plut.

Κράπᾰθος (ᾰ) ὁ Hom. = Κάρπαθος.

*κράς τό (только gen. κρᾱτός и κράᾰτος, dat. κρᾱτί и κράᾰτι, acc. κρᾶτα; pl.: gen. κράτων с ᾱ, dat. κρᾱσίν - эп. κράτεσφι с ᾱ, acc. κρᾶτας) 1) n и f голова (ἀπὸ κρατὸς κυνέην θεῖναι Hom.; ἀποκοπὰ κρατός Aesch.; ἐς τὸ κείνου κρᾶτα ἐνήλατο ἡ τύχη Soph.; τέκνα ὁρῶ κρᾶτας ἐξεστεμμένα Eur.); 2) вершина (Οὐλύμποιο Hom.); 3) внутренний угол, т. е. глубина (ἐπὶ κρατὸς λιμένος Hom.). - см. тж. κρᾶτα.

κρᾶσις, εως ἡ (дор. pl. κράσιες) 1) смешивание (в отличие от μῖξις - полное), слияние (τῶν ἐναντίων и πρὸς ἄλληλα Plat.; θερμῶν καὶ ψυχρῶν Arst.); 2) способ смешивания, приготовление (κράσεις ἠπίων ἀκεομάτων Aesch.); 3) смесь, соединение, сочетание (ὀστοῦ καὶ σαρκός, μουσικῆς καὶ γυμναστικῆς Plat.; χρωμάτων Arst., Luc.); 4) досл. смешение воздушных течений, перен. климатические условия, температура (κρᾶσίν τινα ἔχειν Eur., Plat.); 5) грам. красис (слияние конечного гласного одного слова с начальным гласным следующего слова, обозначаемое знаком κορωνίς, напр. τἀληθές из τὸ ἀληθές, ὤνθρωπε из ὦ ἄνθρωπε).

κρασ-πεδίτης, ου (ῑ) ὁ краспедит (крайний сзади участник хора, в отличие от корифея, стоящего впереди) (τὸν κρασπεδίτην τῷ κορυφαίῳ συνήκοον ἔχειν Plut.).

κράσ-πεδον τό преимущ. pl. 1) край, кайма (λαίφους Eur.; στεμμάτων Arph.; ἱματίου NT; αἰγιαλοῦ Anth.); 2) склон (τῶν ὀρῶν Xen.); 3) фланг (στρατοπέδου Eur.).

κρασ-πεδόω окаймлять, обвивать (κεκρασπεδῶσθαι ὄφεσιν Eur.).

κρᾶστις или κράστις, εως ἡ зеленый корм, сено Arph., Arst.

Κραστωνία ἡ Крастония (область в Македонии на зап. берегу р. Стримон) Arst.

κρατ- см. *κράς.

κρᾶτα τό (pl. τὰ κρᾶτα и κράατα) Hom., Soph. = *κράς.

κρᾶταί-βολος 2 брошенный с силой (χερμάδες Eur.).

κρᾰται-γύᾰλος 2 состоящий из крепких выпуклых половин, т. е. крепкий, прочный (θώρηκες Hom.).

κρᾰταιΐς, ΐδος (ῐ) ἡ сила (тяжести), вес Hom.

Κρᾰταιΐς, ΐδος ἡ Кратаида (мать Скиллы) Hom.

κρᾰταί-λεως 2 каменистый, скалистый (χθών Aesch.; πέδον Eur.).

κραταιόομαι быть или становиться сильным, крепнуть (πνεύματι NT).

κρᾰταιός 3 1) могущественный, непобедимый (Μοῖρα Hom.); 2) могучий, сильный (δύω Κρόνου υἷε Hom.; θηρ Pind.; χείρ Eur.); 3) крепкий, мощный (ἔγχος Pind.; σθενος Aesch.): ἐπὶ τὸ κραταιὸν γίγνεσθαι Luc. усиливаться; 4) смелый, отважный, решительный (ἔπος Pind.).

κρᾰταί-πεδος 2 с крепким основанием, крепкий (οὖδας Hom.).

κρᾰταί-πῑλος 2 с обильными волосами, густоволосый Aesch.

κρᾰταί-πους 2, gen. ποδος крепконогий (ἡμίονοι Hom.).

κρᾰταί-ρῑνος 2 с крепкой кожей, защищенный скорлупой (χελώνη Her.).

κρᾰτερ-αύχην, ενος adj. с мощной шеей (ἵππος Plat.).

κρᾰτερός 3 (дор. gen. pl. f κρατερᾶν) (= καρτερός) 1) сильный, мощный, могучий (Ἄρης, λέων, χεῖρες Pind.); 2) могущественный, неодолимый (Μοῖρα, ἀνάγκη Hom.); 3) жестокий, суровый (ὑσμίνη, βίη, ἔργα Hom.); 4) крепкий, прочный (βέλος, τόξον, δεσμοί Hom.; γυιοπεδαι Aesch.); 5) жесткий, твердый (χῶρος Hom.; σίδηρος Hes.); 6) сильный, бурный (ἔρις, μένος Hom.); 7) резкий, острый, мучительный (ἄλγεα, πένθος Hom.); 8) грозный, злобный, злой (μῦθος Hom.).

Κρᾰτερός и Κράτερος ὁ Кратер 1) полководец Александра Македонского, с 323 г. до н. э. - соправитель Антипатра в Македонии и Греции Plut.; 2) брат Антигона Гоната, составивший свод архивных материалов по истории Аттики Plut.

κρᾰτερό-φρων 2, gen. ονος 1) сильный духом, отважный, мужественный (ἀνήρ, Ἡρακλῆς Hom.); 2) могучий, неукротимый или жестокий (θυμός Hes.; θήρ Hom.).

κρᾰτερό-χειρ, χειρος adj. с мощной рукой, могущественный (βασιλεύς Anth.).

κρᾰτερ-ῶνυξ, ῠχος adj. 1) с могучими когтями (λύκοι ἠδὲ λέοντες Hom.); 2) с крепкими копытами (ἵπποι, ἡμίονοι Hom.).

κρᾰτερῶς 1) твердо, крепко, непоколебимо (ἑστάμεναι, μάχεσθαι Hom.); 2) сильно, мощно (βαλεῖν τινα Hom.); 3) грозно, сурово (ἀγορεύειν, ἀποειπεῖν Hom.).

κράτεσφι (ᾱ) эп. dat. pl. к *κράς.

κρᾰτευταί οἱ подставка для вертела Hom.

κρᾰτέω (impf. iter. κρατέ(ε)σκον, дор. part. aor. κρατήσαις) 1) быть мощным, обладать силой (μέγα κρατέων ἤνασσεν, sc. Ἀχιλλεύς Hom.): ὅταν μάλιστα κρατῇ ὁ ἥλιος Arst. когда солнце сильнее всего печет; ἕως ἂν κρατῇ ἡ κίνησις Arst. пока продолжается движение; 2) править, управлять, тж. господствовать, властвовать (Ἦλις, ὅθι κρατέουσιν Ἐπειοί Hom.; τί γὰρ πέπρωται Ζηνὶ πλὴν ἀεὶ κρατεῖν; Aesch.): κ. Ἀργείων Hom. царствовать над аргивянами; κ. ἀνδράσι καὶ θεοῖσι Hom. властвовать над людьми и богами; ὁ κρατῶν Soph. правитель, хозяин; ἡ κρατοῦσα Aesch. госпожа, хозяйка; 3) иметь право (τοῦ ἀντιλέξαι Soph.); 4) овладевать, захватывать (τῆς ἀρχῆς Her.; πᾶσαν αἶαν Aesch.; τῆς θαλάττης Plat.); 5) схватывать (τινα и τι χειρός τινος NT); 6) усваивать, переваривать (τροφὴ κρατηθεῖσα Plut.); 7) держать в своей власти, владеть, занимать (κέρατα τοῦ ὄρους Xen.); 8) держать (χειρί τι Batr.; τινα Polyb.; τι ἐν τῇ δεξιᾷ NT); 9) удерживать, задерживать (τι NT); 10) управлять, владеть, сдерживать (ἡδονῶν καὶ ἐπιθυμιῶν Plat.): κ. ἑαυτοῦ Luc. владеть собой; 11) получать или иметь перевес, брать верх, одолевать, побеждать (ἱπποδρομίᾳ Pind.; τῇ μάχῃ Eur. и τὴν μάχην Diod.; ἀγῶνα Dem.; τῶν ἐναντίων Arst.; τῶν πολεμίων Plut.): ὁ κρατῶν Xen. победитель; ὁ κρατούμενος Arst. побежденный; οἱ Ἀθηναῖοι πολλῷ ἐκράτησαν Her. афиняне одержали решительную победу; ἐκράτεε τῇ γνώμῃ Her. его мнение одержало верх; τῆς διαβολῆς κρατήσειν μετὰ τοῦ ἀληθοῦς Lys. опровергнуть клевету истиной; κρατεῖσθαι ὑπὸ τοῦ ὕπνου Her. или ὕπνῳ Aesch. быть побежденным, сном; κρατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἡδονῶν Plat. предаваться наслаждениям; δόξαντες τῆς προθέσεως κεκρατηκέναι NT полагая, что их желание исполнилось; 12) добиться, настоять (κρατοῦντες τῷ πλήθει ὥστε μὴ τὰς πύλας ἀνοίγεσθαι Thuc.); 13) входить в силу, крепнуть, укореняться (νόμιμα τὰ Χαλκιδικὰ ἐκράτησεν, sc. ἐν τῇ Ἱμέρᾳ Thuc.): κρατεῖ φήμη Polyb. распространяется слух; 14) быть правым: ὁ μὴ πειθόμενος κρατεῖ Plat. кто не поверит (неумелому оратору), будет прав; 15) твердо держаться (чего-л.), следовать (чему-л.), соблюдать (τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων NT); 16) impers. быть лучшим: κατθανεῖν κρατεῖ Aesch. лучше умереть (чем жить под властью тиранна).

κρᾱτήρ, эп.-ион. κρητήρ, ῆρος1) кратер, сосуд для смешивания вина с водой (из которого разбавленное вино разливалось в чаши): κρητῆρα κεράσσασθαι Hom. и κρατῆρα κεράσαι Plat., Dem. разбавить вино в кратере; 2) чаша для вина (πίνειν κρατῆρας Hom.): κρητῆρα στήσασθαι ἐλεύθερον Hom. поставить чашу свободы, т. е. пить в честь освобождения города от осады; 3) чаша, сосуд (вообще) (κρατῆρες πλέῳ γάλακτος Eur.): κ. κακῶν Aesch. чаша бедствий; 4) (тж. κοῖλος κ. Soph.) впадина, котловина Plat.; 5) кратер вулкана (οἱ ἐν Αἴτνῃ κρατῆρες Arst.).

κρατηρίζω культ. совершать возлияния из кратера Dem.

Κράτης, ητος (ᾰ) ὁ Кратет 1) представитель староатт. комедии, серед. V в. до н. э. Arph., Arst., Diog. L.; 2) родом из Фив, ученик Диогена Синопского, философ кинической школы 2-ой половины IV в. до н. э. Luc., Diog. L.; 3) родом из Маллоса, в Киликии, основатель пергамской школы грамматиков; умер в середине II в. до н. э. Diog. L.; 4) родом из Афин, ученик Полемона, философ академической школы, 1-я пол. III в. до н. э. Plut.

κρᾱτησῐ-βίᾱς adj. m побеждающий (своей) силой, т. е. могучий Pind.

κρᾰτησί-μᾰχος 2 (ῐ) побеждающий в бою (σθένος Pind.).

κρᾰτησί-πους 2, gen. ποδος (ῐ) побеждающий в беге (досл. ногами) (ἵππος Pind.).

κρᾰτήσ-ιππος 2 побеждающий в конных состязаниях (ἅρμα Pind.).

κρᾰτητικός 3 1) одерживающий верх (περὶ ἀγωνίαν Plat.); 2) овладевающий (τοῦ λογιζομένου Plat.).

κρᾱτί dat. к *κράς.

Κρᾰτῖνος ὁ Кратин (один из крупнейших представителей староатт. комедии, 519-422 гг. до н. э.) Arph., Arst.

κράτιστα и τὰ κράτιστα adv. лучше всего, превосходно Thuc., Xen.

κρᾰτιστεύω быть (наи)лучшим, превосходить всех (τῷ σώματι καὶ τῇ ψυχῇ, ἐν τοῖς πολιτικοῖς Xen.; κρατιστεύοντες ἵπποι Plut.; τῶν ἡλικιωτῶν ἐν τοῖς ἀγῶσι κ. Isocr.): τἆλλα κ. τινός Xen. превосходить кого-л. в остальном; κρατιστεύων κατ᾽ ὄμμα Soph. самый зоркий (= Ἣλιος); ὁ κρατιστεύων Arst. победитель.

κράτιστος (ᾰ), эп. κάρτιστος 3 [superl. и elativ. к κράτος] 1) чрезвычайно сильный, сильнейший: κ. πετεηνῶν Hom. (орел), сильнейшее из пернатых; κ. Ἑλλήνων Soph. = Ἀχιλλεύς; κ. θεῶν Pind. = Ζεύς; καρτίστη μάχη Hom. жесточайшая битва; δεσμὸς κ. Plat. крепчайшая связь; 2) (наи)лучший: κ. τὴν ψυχήν Thuc. лучший по душевным качествам; κ. ἔν τινι и πρός τι Xen., εἴς и περί τι Plat. лучший в чем-л., в каком-л. отношении; οἱ κράτιστοι Xen. знатнейшие из граждан; τὰ κράτιστα τῆς χώρας Xen. лучшая часть страны; δυνάμεως τὸ κράτιστον Xen. лучшая часть, цвет армии; διαβάλλειν τε καὶ ἀπολύσασθαι διαβολὰς κ. Plat. весьма искусный как в клевете, так и в опровержении клеветы; φυγέειν κάρτιστον ἀπ᾽ αὐτῆς Hom. от нее (Скиллы) лучше всего бежать; ἀπὸ τοῦ κρατίστου Polyb. самым серьезным образом - см. тж. κράτιστα.

κρᾱτός gen. к *κράς.

κράτος (ᾰ), эп.-ион. тж. κάρτος, εος τό 1) сила, мощь, крепость (τὸ σιδήρου κ. Hom.): κατὰ κ. всеми силами (πολεμεῖν Plat.; πολιορκεῖσθαι Thuc.) или приступом, штурмом (πόλιν ἑλεῖν Thuc.); ἐλαύνειν ἀνὰ κ. Xen. мчаться во весь опор; πρὸς ἰσχύος κ. Soph. силой, насильно; 2) могущество, власть (sc. Διός Hom.): τὸ πᾶν κ. ἔχειν Her. быть всемогущим; θρόνων χράτη Soph. царская власть; τὸ τῆς θαλάσσης κ. Thuc. господство на море; τὸ κ. ἔχειν τῆς στρατιῆς Her. стоять во главе армии; 3) глава, вождь, повелитель: Ἀχαιῶν δίθρονον κ. Aesch. оба повелителя ахейцев, т. е. Агамемнон и Менелай; Διογενὲς φιλόμαχον κ. Aesch. рожденная Зевсом царица битв (т. е. Афина); 4) одоление, победа (νίκη καὶ κ. τῶν πολεμίων Plat.); 5) pl. бесчинства, проступки (εἰ ταῦτ᾽ ἀνατεὶ τῇδε κείσεται κράτη Soph.).

Κράτος, εος τό олицетв. Сила, Мощь (Κ. Βία τε Aesch.).

Κρατύλος ὁ Кратил (ученик Гераклита, учитель Платона; его именем назван платоновский диалог «О сущности слова») Plat., Arst., Diog. L.

κρᾰτύνω, эп. καρτύνω (ῡ) 1) укреплять, усиливать (τὴν βασιληΐην Her.; τοὺς πόδας Xen.; τὴν ἀρχήν Plut.; med. φάλαγγας Hom.); 2) med. вооружать (χεῖρας σπείρῃσι βοείαις Theocr.); 3) снабжать укреплениями, укреплять (τὴν πόλιν, τείχη Thuc.); 4) med. основывать, базировать (τῷ θείῳ νόμῳ τι Thuc.); 5) владеть, властвовать, править (πτόλιν Aesch.; πάντα, χώρας τινός Soph.; Θηβαίας χθονός Eur.; ὁ τὸ κράτος ἔχων ἡγεμών Arst.); 6) владеть, обладать (τινος Soph.; βασιληΐδα τιμάν Eur.).

κρᾰτύς (ῠ) adj. m могучий (Ἀργεϊφόντης Hom., HH).

κράτων gen. pl. к *κράς.

κραυγά дор. Eur. = κραυγή.

κραυγάζω 1) рычать, ворчать (κραυγάζουσα κύων Plat.); 2) кричать, вопить NT.

κραυγάνομαι кричать, вопить (παιδίον κραυγανόμενον Her.).

Κραυγᾰσίδης, ου (ῐ) ὁ Кравгасид, «Крикунович» (имя мыши) Batr.

κραυγή, дор. κραυγά ἡ крик Dem. etc.: κραυγὴν ποιεῖν Xen., στῆσαι или τιθέναι Eur. поднимать крик.

κραυράω предполож. (о рогатом скоте и свиньях) болеть чумой Arst.

I κραῦρος 2 и 3 сухой, хрупкий, ломкий (ἡ τῆς ὀστεΐνης φύσεως ἕξις Plat.; κ. καὶ σκληρός Arst.).

II κραῦρος предполож. чума рогатого скота и свиней Arst.

κρέᾰ эп. pl. к κρέας.

κρε-άγρα 1) крюк для мяса (род суповой вилки) Arph., Anth.; 2) крюк (вообще) Arph.

κρεαγρίς, ίδος ἡ вилка Anth.

κρεάδιον (ᾱ) τό кусочек мяса Xen., Arph., Plut.

κρεᾰ-νομέω 1) разрубать мясо (жертвы), распределять куски мяса Isae., Luc.; 2) разрывать на части (sc. Πενθῆα Theocr.).

κρεᾱ-νομία ἡ распределение жертвенного мяса (между участниками жертвенного пира) Luc.

κρεᾱ-νόμος ὁ разделяющий жертвенное мясо Eur.

κρέας, дор. κρῆς τό (gen. κρέατος - атт. κρέως; pl.: nom. κρέατα и κρέᾰ, gen. κρειῶν и κρεάων - атт. κρεῶν, dat. κρέασι - ион. κρέεσσι) 1) мясо, кусок мяса: κρέα ἀνάβραστα Arph. и ἑφτά Arst. вареное мясо; κρέα βοῶν Arph. или βόεια Plat. говядина; τρία κρέα Xen. три порции мяса; 2) презр. «шкура» (περὶ κρεῶν ναυμαχεῖν Arph.); 3) презр. (в обращении) человек, создание: ὦ δεξιώτατον κ.! Arph. ах ты, хитрец из хитрецов!

κρεη-δόκος 2 принимающий в себя, т. е. хранящий мясо (ἐσχάρα Anth.).

κρειοδόκος 2 Anth. = κρεηδόκος.

Κρείοισα ἡ Pind. = Κρέουσα.

κρεῖον τό доска для разрезания мяса Hom.

Κρειοντιάδης, ου ὁ Крейонтиад, сын Крейонта, т. е. Λυκομήδης Hom.

Κρειοντίς, ίδος (ῐδ) ἡ Крейонтида, дочь Крейонта т. е. Μεγάρα Pind.

κρείουσα ἡ [f к κρείων] повелительница, владычица (τῶν γυναικῶν Hom.).

κρεισσό-τεκνος 2 (который) дороже детей Aesch.

κρείσσων, атт. κρείττων, дор.-ион. κρέσσων 2, gen. ονος [compar. к κρατύς и ἀγαθός] 1) более сильный (κρείσσοσιν μάχεσθαι, κ. ἀρετῇ τε βίῃ τε Hom.): κρείσσονες θεοί Aesch. более могущественные, (чем мы), боги; τὰ κρείσσω Eur. высшие силы; τὰ ὑπάρχοντα ἡμῖν κρείσσω Thuc. присущие нам преимущества; κρεῖττον τὸ πλεῖον Arst. сила на стороне большинства; 2) лучший: φθονέεσθαι κρέσσον ἐστὶ ἢ οἰκτείρεσθαι Her. лучше быть предметом зависти, чем сострадания; 3) превосходящий (в чем-л.), больший: ὕψος κρεῖσσον ἐκπηδήματος Aesch. высота большая, чем прыжок, т. е. непреодолимое препятствие; κρείσσονα ἀγχόνης εἰργασμένα Soph. деяния, за которые удавить мало; πρᾶγμα ἐλπίδος κρεῖσσον γεγενημένον Thuc. вещь, превзошедшая (всякое) ожидание; κρεῖττον λόγου κάλλος Xen. неизреченная красота; κ. τῆς ἡμετέρας δυνάμεως Xen. свыше наших сил; κ. πυρός Eur. страшнее огня; κ. χρημάτων Xen., Plut.; презирающий деньги; 4) господствующий, управляющий, властвующий: κρείττους αὑτῶν Plat. господствующие над собой; κ. γαστρὸς καὶ κερδῶν Xen. чуждый чревоугодия и корыстолюбия.

κρείων, οντος1) повелитель, владыка (Ἀγαμέμνων Hom.): ὦ Κρονίδη, ὕπατε κρειόντων! Hom. о, Кронид, верховный из владык!; 2) благородный, почтенный (Ἐτεωνεὺς θεράπων Μενελάου Hom.).

Κρείων, οντοςэп. = Κρέων.

κρειῶν эп. gen. pl. к κρέας.

κρέκα acc. к κρέξ.

κρεκάδια (κᾰ) τά обивка или ковры (αὐλῆς Arph.).

κρεκτός 3 сыгранный на лире (νόμος Aesch.).

κρέκω 1) прибивать челноком, т. е. ткать (ἱστόν Sappho; πέπλους Eur.); 2) (о звуке) издавать (βοὴν πτεροῖς Arph.); 3) выбивать плектром, наигрывать (νόμον ἐν κιθάρᾳ Anth.): κ. αὐλόν Arph. играть на свирели.

κρεμάθρα (μᾰ) ἡ подвесная корзина Arph., Arst.

κρέμᾰμαι [med. к κρεμάννυμι] (fut. κρεμήσομαι, aor. ἐκρεμασάμην; conjct. κρέμωμαι; opt. κρεμαίμην) 1) быть подвешенным, висеть, свисать (ὑψόθεν Hom.; ἐκ τῆς χειρός NT): ἐφ᾽ ἵππων κρέμασθαι Xen. виснуть на лошадях, т. е. ездить верхом; ἐκ ποδῶν κάτω κάρα κρέμασθαι Arph. быть подвешенным за ноги головой вниз; 2) льнуть, быть всецело привязанным: κρέμασθαι ἔκ τινος Plat., Xen. быть целиком преданным чему-л.; 3) быть тесно связанным, целиком зависеть (ἐν ἐντολαῖς τινι NT); 4) перен. висеть, угрожать (μῶμος κρέματαί τινι Pind.); 5) находиться в неведении, пребывать в состоянии неопределенности: ἵνα μὴ κρέμηται ἡ διάνοια Arst. чтобы не было недоумения.

κρεμάννῡμι и κρεμαννύω (fut. κρεμάσω - атт. κρεμῶ - эп. κρεμόω, aor. ἐκρέμασα; med. κρέμαμαι - см.; aor. pass. ἐκρεμάσθην) 1) вешать, подвешивать, свешивать вниз, спускать (σειρὴν ἐξ οὐρανόθεν Hom.; τι ἐπὶ τὸν τράχηλόν τινος NT): κρεμάσαι τὴν ἀσπίδα Arph. повесить щит, т. е. перестать воевать; κρεμάσασθαι πηδάλιον Hes. повесить свой руль, т. е. приостановить свои морские путешествия; 2) вешать в виде жертвенного дара (τεύχεα προτὶ νηὸν Ἀπόλλωνος Hom.; δῶρόν τι Ἀθάνᾳ Plut.); 3) вешать, умерщвлять через повешение (τινὰ ἀπὸ κάλω Arph.; τινὰ ἐπὶ ξύλου NT). - см. тж. κρέμαμαι.

κρεμάς, άδος (ᾰδ) adj. f нависшая, свисающая (πέτρα Aesch.).

Κρεμαστή ἡ Кремаста (местность близ г. Абидос) Xen.

κρεμαστός 3 1) подвешенныи, висящий (ἀρτάνη Soph.; βρόχοι Eur.); 2) висячий: κλινίδιον κρεμαστόν Plut. подвесная койка; σκεύη κρεμαστά Xen. висячие веревочные снасти, т. е. канаты и паруса; οἱ κρεμαστοὶ κῆποι Plut. висячие сады; 3) (тж. κ. αὐχένος Soph.) повесившийся: κρεμαστὴ γυνή Soph. = Ἰοκάστη.

κρεμάστρα ἡ якорный канат (Arst. - v. l. κρεμάθρα).

κρεμάω Arst. = κρεμάννυμι.

κρεμβᾰλιαστύς, ύος ἡ пляска с кастаньетами HH.

κρέμβᾰλον τό погремушка, кастаньеты HH.

κρεμόω эп. fut. к κρεμάννυμι.

κρέξ, κρεκός ἡ крек, предполож. кулик, по друг. коростель Arph., Arst.

κρεο- в сложн. словах = κρέας.

κρεο-βόρος 2 питающийся мясом (Ἀμαζόνες Aesch. - v. l. κρεόβροτος).

κρεό-βροτος 2 Aesch. v. l. = κρεοβόρος.

κρεοδ- Plut. v. l. = κρεωδ-.

κρεο-κοπέω досл. разрубать мясо, (вообще) рассекать (μέλη τινός Aesch., Eur.).

Κρεόντειος 3 Креонтов, принадлежащий Креонту (θρόνοι Soph.).

κρεο-πώλης, ου ὁ продавец мяса, мясник Anth.

κρεο-πωλικός 3 торгующий мясом: κρεοπωλικὴ τράπεζα Plut. мясной лоток.

*κρεο-σαπείς, εῖσα, έν испорченный, как гнилое мясо (Plut. - v. l. κατασαπείς).

κρεο-στάθμη ἡ весы для мяса Arph.

κρε-ουργέω разрезать мясо на куски Luc.

κρεουργη-δόν adv. на куски, в куски (διασπᾶν τινα Her.).

κρε-ουργία ἡ разрубание мяса, нарезание мяса для пира Luc.

κρε-ουργός 2 разрубающий мясо на куски: κρεουργὸν ἦμαρ Aesch. день кровавого пиршества (когда Атрей, чтобы отомстить брату своему Тиесту, пытался накормить его на пиру телом убитых сыновей последнего).

κρέουσα ἡ [f к κρέων] = κρείουσα.

Κρέουσα ἡ Креуса 1) дочь Эрехтея, жена Ксута, мать Ахея и Иона Eur.; 2) дочь коринфского царя Креонта, невеста Ясона, павшая жертвой Медеи Eur.

κρεο-φαγέω питаться мясом: κρεοφαγούμενοι Diod. животные, мясо которых употребляется в пищу.

κρεοφαγία ἡ Diod. = κρεωφαγία.

κρεοφάγος 2 Her., Arst. v. l. = κρεωφάγος.

Κρεόφυλος ὁ Plut. = Κρεώφυλος.

κρέσσων 2, gen. ονος дор.-ион. = κρείσσων.

Κρεσφόντης, ου ὁ Кресфонт (сын Аристомаха, потомок Геракла, один из завоевателей Пелопоннеса, ставший царем Мессении) Plat., Arst.

Κρεῦσις, ιος, поздн. ῐδος ἡ Кревсида (город на южн. побережье Беотии) Xen.

κρεω-δαισία ἡ раздача мясных порций Plut.

κρεω-δαίτης, ου ὁ раздатчик мясных порций Plut.

κρε-ώδης 2 1) мясистый (κύημα Arst.); 2) мясной (τροφαί Plut.).

κρεωδοσία ἡ Plut. = κρεωδαισία.

κρέων, οντος ὁ Pind., Aesch. = κρείων.

Κρέων, οντος ὁ Креонт 1) царь Коринфа, отец Креусы Eur.; 2) сын Менекея, брат Иокасты, ставший после смерти Этеокла и Полиника царем Фив Soph. etc.; 3) брат матери Амфитриона, царь Фив Soph.

κρεῶν gen. pl. к κρέας.

Κρεῶνδαι, ῶν οἱ потомки Креонта Theocr.

κρεωπωλικός 3 Plut. v. l. = κρεοπωλικός.

κρεω-πώλιον τό мясная лавка Plut., Diod.

κρέως атт. gen. к κρέας.

κρεω-φαγία ἡ мясное питание Plut.

κρεω-φάγος 2 (ᾰ) питающийся мясом, плотоядный (ὄρνιθες Arst.).

Κρεώφῡλος ὁ Креофил (родом из Самоса или Хиоса, один из киклическах поэтов) Plat.

I κρήγυον τό 1) доброе, приятное (οὐ πώποτέ μοι τὸ κ. εἶπες Hom.); 2) истина, правда (εἴπατέ μοι τὸ κ. Theocr.).

II κρήγυον τό adv. поистине Anth.

κρήγῠος 2 хороший, славный, дельный (διδάσκαλος Plat.; ἀνήρ Anth.).

κρή-δεμνον τό 1) головная повязка (с покрывалом для лица) (κρηδέμνῳ καλύψασθαι Hom.; κρηδέμνῳ ὑποζῶσαι τὸ στερνον Plut.); 2) преимущ. pl. зубцы городских стен (Τροίης χρήδεμνα Hom.; Θήβης κ. Hes.); 3) крышка (sc. τοῦ κρητῆρος Hom.).

κρηῆναι эп. inf. aor. к κραιαίνω.

κρήηνον эп. imper. aor. к κραιαίνω.

Κρηθεΐδας, αο ὁ Кретеид, сын Кретея, т. е. Αἴσων Pind.

Κρηθεΐς, ΐδος (ῐδ) ἡ Кретеида, дочь Кретея, т. е. Ἱππολύτα Pind.

κρῆ-θεν adv. [*κράς]: κατὰ κ. и ἀπὸ κ. Hes. с головы, сверху вниз.

Κρηθεύς, έως, эп. ῆος ὁ Кретей (сын Эола, отец Эсона, Аматаона, Ферета и Гипполиты, основатель Иолка) Hom.

κρήμναμαι [med. к κρήμνημι] (только praes. и impf. ἐκρημνάμην; дор. gen. pl. part. f κρημνᾰμενᾶν или κρημνᾰμένᾱν) 1) висеть, свисать, опускаться: ὀμμάτων κρημνάμεναι νεφέλαι Aesch. туманы, застилающие глаза; 2) прижиматься, льнуть: παρῄδων ἐξ ἐμᾶν ἐκρήμνατο Eur. (Клитемнестра) прильнула к моим щекам.

κρημνάω HH, Diog. L. = κρήμναμαι.

κρήμνη Eur. 2 л. sing. imper. к κρήμνημι.

κρήμνημι (только praes. и impf.) свешивать вниз, опускать (ἄγκυραν Pind.). - см. тж. κρήμναμαι 1.

κρημνίζω устремлять, бросать (ἑαυτοὺς εἰς или ἐπὶ τὰς ἡδονάς Plut.).

κρημνο-βᾰτέω ходить по кручам Sext.

κρημνο-βάτης, ου (ᾰ) ὁ блуждающий по кручам (Πάν Anth.).

Κρημνοί οἱ Кремны, «Кручи» (торговый, центр скифов на зап. берегу Мэотиды) Her.

κρημνο-ποιός 2 ирон. сочиняющий головоломные слова (Αἰσχύλος Arph.).

κρημνός 1) гора, крутизна, круча, утес (κρημνοῦ ἀπαΐξας Hom.; κρημνοὶ καὶ ῥήγματα τῆς γῆς Arst.): ποταμοῖο ὑπὸ κρημνούς Hom. под крутыми берегами реки; κρημνοὶ ἐπηρεφέες Hom. высокие края (рва); κατὰ τῶν κρημνῶν ἅλλεσθαι Thuc. прыгать с обрывов; 2) гора (Μυσίων ἀπὸ κρημνῶν Soph.; ирон. κρημνοὶ λόγων Arph.).

κρημν-ώδης 2 крутой, обрывистый (τὰ θάτερα τοῦ ποταμοῦ Thuc.; κ. καὶ τραχεῖα νῆσος Plut.).

κρῆναι эп. inf. aor. 1 к κραίνω.

Κρῆναι, ῶν αἱ Крены, «Источники» (местность в Амфилохии, Акарнания) Thuc.

Κρηναῖαι πύλαι αἱ Кренейские ворота, «Врата источника» (одни из ворот в «семивратных» Фивах) Eur.

κρηναῖος 3 1) живущий в источнике (Νύμφαι Hom.); 2) ключевой (ὕδωρ Her.; νασμοί Eur.; ὕδατα Arst.; λιβάδες Anth.): κρηναῖον γάνος Aesch. утоление, даваемое источником.

κρήνη, дор. κράνᾱ (ρᾱ) ἡ родник, источник, ключ (μελάνυδρος, καλλιρέεθρος Hom.; ἀείρυτος Soph.): Παρνασοῦ κράνα Κασταλία Pind. Кастальский ключ Парнаса; κρηνῶν ἐπιμεληταί Arst. смотрители источников.

κρήνη-θεν adv. из источника (πίνειν Anth.).

κρήνην-δε adv. к источнику (ἔρχεσθαι Hom.).

I κρηνιάς, άδος (ᾰδ) ἡ ключ, источник Anth.

II κρηνιάς, άδος adj. f живущий в источнике (Νύμφαι Aesch.).

κρηνίδιον (ῑδ) τό небольшой источник, родничок Arst.

κρηνίς, дор. κρᾱνίς, ῖδος ἡ Eur. = κρηνίδιον.

κρηπῑδαῖον τό основание дома Lys.

κρηπῑδόω закладывать основание, прочно утверждать: κρηπιδούμενος ὀρθὸς ἐπὶ θατέρου σκέλους Plut. стоя прямо на одной ноге.

κρηπίδωμα, ατος (ῑ) τό основание дома, фундамент Diod.

κρηπίς, ῖδος ἡ (ῑδ, редко ῐδ) 1) сапог Theocr., Xen.; 2) основание, фундамент (βωμῶν Soph.; ναοῦ Arst.; κ. λιθίνη Xen.): κρηπῖδα βάλλεσθαί τινος Pind., Plut. закладывать основы чего-л., класть начало чему-л.; 3) основание, дно: οὐδέπω κακῶν κ. ὕπεστιν Aesch. дно бедствий еще не достигнуто, т. е. еще не наступил конец бедствиям; 4) ограда, вал (sc. τοῦ λιμένος Polyb.; λίμνη λιθίνῃ κρηπῖδι κεκοσμημένη Her.).

κρῆς τό Theocr. v. l. = κρέας.

I Κρής, ητός adj. m критский Aesch. etc.

II Κρής, ητός ὁ (dat. pl. Κρησί - эп. Κρήτεσσι) критянин Hom. etc.: πρὸς Κρῆτα(ς) κρητίζειν погов. Polyb., Plut. лгать, как критянин критянину, т. е. обманывать обманщика.

κρῆσαι эп. inf. aor. 1 к κεράννυμι.

κρησέρα ἡ сито для просеивания муки Arph.

Κρήσιος 3 критский Soph., Eur.

Κρῆσσα adj. f критская Soph., Eur., Anth.

Κρηστών, ῶνος ἡ Крестон (древний город пеласгов на Халкидике) Her.

Κρηστωναίη ἡ Крестонея (область между реками Стримон и Аксий) Her.

Κρηστωναῖοι οἱ крестонейцы, жители Крестонеи Her.

Κρηστωνία ἡ Thuc. = Κρηστωναίη.

Κρηστωνιῆται, ῶν οἱ Her. = Κρηστωναῖοι.

Κρηστωνική ἡ Her. = Κρηστωναίη.

I Κρηστωνικός 3 [Κρηστών] крестонский Thuc.

II Κρηστωνικός 3 [Κρηστωναίη] крестонейский Thuc.

κρησ-φύγετον (ῠ) τό место убежища, убежище Her., Luc.

Κρήτα дор. Eur. = Κρήτη.

Κρῆται, άων αἱ Hom. = Κρήτη.

Κρηταιεύς, έως adj. m Anth. = Κρήσιος.

Κρηταιΐς, ΐδος adj. f Anth. = Κρῆσσα.

Κρηταῖος 3 Anth. = Κρήσιος.

Κρήτη, дор. Κρήτα ἡ, эп. Κρῆται αἱ Крит (остров в Средиземном море) Hom., Hes. etc.

Κρήτη-θεν adv. из Крита Hom.

Κρήτην-δε adv. на Крит Hom.

κρητήρ, ῆρος эп.-ион. = κρατήρ.

κρητίζω действовать «по-критски», т. е. обманывать, плутовать (см. Κρής II) Plut., Anth.

κρητικόν τό (sc. ἱμάτιον) критский плащ (род короткого одеяния) Arph.

Κρητικός 3 Критский Aesch., Her. etc.: τὸ Κρητικὸν πέλαγος Thuc. Критское море (часть Эгейского моря, примыкающая к сев. побережью Крита).

κρητικός стих. (sc. πούς) кретик, т. е. критская стопа или амфимакр (‒∪‒).

κρητικῶς на критский манер, по-критски Arph., Diod.

Κρητῖναι, ῶν οἱ кретинцы, жители Кретинея (город близ Эфеса) Plut.

κρητισμός ὁ «критский» образ действий, т. е. плутни, обман (κρητισμῷ χρῆσθαι Plut.).

κρῖ τό (только nom. и acc. sing.) Hom., Arst. = κριθή 1.

I κρῑβᾰνίτης, ου (νῑ) adj. m испеченный в духовой печи (βοῦς Arph.).

II κρῑβᾰνίτης, ου ὁ (sc. ἄρτος) испеченный в духовой печи хлеб Arph.

κρίβᾰνος, ион. и поздн. κλίβᾰνος (ῑβ) ὁ духовая печь Her., Arph. etc.

κρῑβᾰνωτός ὁ (sc. ἄρτος) Arph. = κριβανίτης II.

κρίζω (aor. 2 ἔκρῐκον - эп. κρίκον, pf. κέκρῑγα) 1) трещать, скрипеть: κρίκε ζυγόν Hom. (когда кони заметались), затрещало ярмо; 2) кричать, визжать: ὤσπερ Ἰλλυριοὶ κεκριγότες Arph. крича, словно (полудикие) иллирийцы.

κρῑη-δόν adv. словно тараном Arph.

κρῑθαίη ἡ ячменная похлебка Hom.

κρῑθάω (о лошади) объедаться ячменем, т. е. беситься от сытости (κριθῶν πῶλος Aesch.).

κρίθεν (ῐ) Pind. 3 л. pl. aor. pass. к κρίνω.

κριθέν τό [part. pass. к κρίνω] решение Polyb.

κρῑθή 1) (преимущ. pl.) ячмень (πυροὶ καὶ κριθαί Hom., Arst.): ἐκ κριθῶν μέθυ Aesch. и οἶνος ἐκ κριθέων Her. ячменная брага (род пива); κριθαὶ πεφρυγμέναι Thuc. сушеный ячмень; 2) Arph. = πόσθη.

I κριθῇ 3 л. sing. aor. conjct. pass. к κρίνω.

II κρῑθῆ dat. к κριθή.

κρῑθηΐς, ΐδος (ῐδ) ἡ Anth. = κριθαίη.

κρίθην Pind. aor. pass. к κρίνω.

κρῑθίᾱσις, εως ἡ (у лошадей) ячменная болезнь (от чрезмерного кормления ячменем) Xen.

κρῑθιάω Xen., Arst. = κριθάω.

κρῑθίδιον (ῐδ) τό ячменное зернышко, pl. немножко ячменя Luc.

κρῑθίζω кормить ячменем Babr.

κρίθῐνος 3 (ρῑ) приготовленный из ячменя, ячменный (ἄρτος Xen., NT; οἶνος Polyb.; πόμα Plut.).

κρῑθο-λόγος ὁ собиратель ячменя (у опунтиев, лицо, на обязанности которого лежало обеспечение жертвоприношений ячменем) Plut.

κρῑθο-τράγος 2 поедающий ячмень Arph.

κρῑθο-φᾰγία ἡ ячменное питание, получение в пищу ячменного хлеба (вид наказания в римской армии) Polyb.

κρῑθο-φόρος 2 приносящий ячмень (χώρα Plut.).

Κριθώτη ἡ Критота (город на Геллеспонте, впосл. Καλλίπολις) Isocr., Dem.

κρίκε эп. 3 л. sing. aor. 2 к χρίζω.

κρῐκο-ειδής 2 кругообразный, округлый или кольцевидный (ἀτόμων σχήματα Plut.).

κρίκος (ῐ) ὁ 1) кольцо: ἐπὶ κρίκον ἕστορι βάλλον Hom. (запрягая коней), они надели кольцо на (яремный) стержень; οἱ τῶν ἱστίων κρίκοι Her. парусные кольца (для укрепления парусов и снастей); 2) кольцо, перстень Arst., Sext.; 3) браслет Plut.

κρῖμα, ατος τό [κρίνω] решение, приговор, тж. суждение Polyb., NT, Chrysippus ap. Plut., Sext.: οὐκ εὔκριτον τὸ κ. Aesch. решение (тут) нелегко.

Κρίμησος ὁ Plut. = Κριμισ(σ)ός.

Κρῑμῑσ(σ)ός ὁ Кримис (река в Сицилии; в 339 г. до н. э. Тимолеонт разбил здесь войско карфагенян) Diod.

κρῖμνον или κρίμνον τό 1) мука грубого помола Arst., Plut.; 2) хлеб из муки грубого помола Anth.

κριμν-ώδης 2 похожий на муку крупного помола, крупнозернистый (ἐλλέβορος Sext.): κει κριμνώδη κατανίφοι Arph. даже когда шел крупный снег.

κρινθείς эп. part. pass. к κρίνω.

κρίνινος 3 (ρῐ) приготовленный из лилий (μύρον Polyb.).

κρίνον (ῐ) τό (pl.: ион. nom. κρίνεα, dat. κρίνεσι) лилия (вообще) (в отличие от λείριον, обозначающ. преимущ. белая лилия) Her., Arph. etc.

κρίνω (ῑ) (pf. κέκρῐκα; med.: aor. ἐκρῑνάμην, pf. κέκρῐμαι; pass.: aor. ἐκρίθην с ῐ - дор. κρίθην, pf. κέκρῐμαι, эп. part. κρινθείς) 1) отделять, разделять (καρπόν τε καὶ ἄχνας Hom.); 2) разделять, распределять или выстраивать (ἄνδρας κατὰ φῦλα Hom.); 3) различать (τούς τε ἀγαθοὺς καὶ τοὺς κακούς Xen.; τὸ ἀληθές τε καὶ μή Plat.); 4) выбирать, избирать (φῶτας ἀρίστους, τινὰ ἐκ πάντων Hom.); выбирать, оказывать предпочтение, предпочитать (ἄφθονον ὄλβον Aesch.; τὸν Ἀπόλλω πρὸ Μαρσύου Plat.): τὰ ὑφ᾽ ὑμῶν κριθέντα Isocr. то, что вами одобрено; 5) разбирать (δίκην Her.; κρίσιν Plat.): κ. τὰς θεάς Eur. разбирать спор богинь; 6) (раз)решать, улаживать (νείκεα Hom.): κρίνεσθαι δίκῃ Thuc. разрешать свой спор в порядке арбитража; 7) выносить решение, постановлять (περί τινος Plat.): κ. ψήφῳ Thuc. решать на основании поданных голосов; σκολιὰς θέμιστας κ. Hom. выносить неправильные решения; πράσσειν τὸ κριθέν Polyb. выполнить решение (задуманное); τὰ κεκριμένα Arst., NT решения, постановления; 8) приходить к заключению, делать вывод: κρίνω σε νικᾶν Aesch. я прихожу к заключению, что ты одержал верх; 9) судить, обвинять (κ. τινὰ περὶ προδοσίας Isocr.): κ. θανάτου Xen. выносить смертный приговор; κρίνεσθαι κρίσιν θανάτου, κρίνεσθαι περὶ θανάτου Dem. и κρίνεσθαι θανάτου Thuc. быть обвиняемым в тягчайшем преступлении (угрожающем смертной казнью); ὁ κρίνων Dem. судья, обвинитель; ὁ κρινόμενος Aeschin. обвиняемый, подсудимый; κριθῆναί τινι NT судиться с кем-л.; 10) осуждать, приговаривать: ὁκεκριμένος Aeschin. осужденный; 11) судить, полагать, считать (τινὰ θεοῖσι ἰσούμενον Soph.; κρίνεις σὺ μέγιστον ἀνθρώποις ἀγαθὸν εἶναι πλοῦτον; Plat.): Ἑλλήνων κριθεὶς ἄριστος Soph. слывущий лучшим из греков; 12) испытывать, проверять (ἀσπὶς πολέμῳ κεκριμένη Anth.); 13) толковать, истолковывать, объяснять (ἐνύπνιον Her.; med. ὀνείρους Hom.); 14) определять (τῇ γλώττῃ τὴν ἐν τοῖς ἐδεστοῖς ἡδονήν Arst.): οὖρος κεκριμένος Hom. ветер определенного направления, т. е. постоянный; 15) расспрашивать, выпытывать (μὴ κρῖνε, μὴ ἐξέταζε Soph.): κ. καὶ ἐξελέγχειν (sc. τινά) Soph. допрашивать и изобличать кого-л.; 16) med. состязаться, бороться: κ. Ἄρηϊ Hom. вести бой, сражаться; κ. Τιτήνεσσι Hes. сражаться с Титанами; κ. περὶ ἀρετῆς Her. спорить о доблести; οὐ κρινοῦμαι τῶνδέ σοι τὰ πλείονα Eur. об этом я не буду больше спорить с тобой; 17) физиол. выделять, выводить из организма: τὰ χρινόμενα κάτω Arst. выделения.

κρῑο-βόλος 2 убивающий барана: κ. τελετή Anth. принесение в жертву барана.

κρῑο-κοπέω разбивать ударами тарана, таранить (τοὺς πύργους Polyb.).

κρῑο-πρόσωπος 2 с бараньим лицом (ἄγαλμα τοῦ Διός Her.; Ζεύς Luc.).

κρῑός 1) баран Hom., Her. etc.; 2) стеноломное орудие, таран (μηχαναὶ καὶ κριοί Xen.); 3) созвездие Овна Plut.

Κρῑοῦ μέτωπον τό Бараний Лоб (мыс на Крите) Anth.

κρῑο-φόρος 2 несущий таран, снабженный тараном (χελῶναι Diod.).

Κρῖσα, ион. Κρίση ἡ Криса (город в Фокиде со святилищем Аполлона Дельфийского) Hom.

Κρισαῖος 3 крисский Her., Thuc.

Κρίση ион. = Κρῖσα.

κρίσῐμος 2 (ρῐ) решающий, переломный, критический (ἡμέρα Arst.; φάος Anth.).

κρίσις, εως, ион. ιος (ρῐ) ἡ (ион. dat. κρίσι) 1) разделение, различение (τῶν διαφερόντων Arst.); 2) суждение, мнение (ἐπαινέειν τὴν κρίσιν τινός Her.; κ. οὐκ ἔστιν ἀληθής Soph.): τὴν κρίσιν περί τινος ποιεῖσθαι Arst. иметь суждение о чем-л.; 3) суд, решение, приговор: ἐν θεῶν κρίσει Aesch. по приговору (т. е. повелению) богов; ἡ τῶν ὅπλων κ. Plut. решение об оружии (убитого Ахилла); 4) суд, судебное разбирательство: τῷ πλήθει μεταδιδόναι τῆς κρίσεως Plat. дать народу право участия в судебном разбирательстве; τὸ μετέχειν κρίσεως καὶ ἀρχῆς Arst. участие в судебной и административной жизни; προκαλεῖν τινα ἐς κρίσιν περί τινος Thuc. привлекать кого-л. к судебной ответственности за что-л.; καθιστάναι ἑαυτὸν ἐς κρίσιν Thuc. добровольно предстать перед судом; 5) состязание, спор (τῶν μνηστήρων Her.): τόξου κ. Soph. состязание в стрельбе из лука; 6) спор, тяжба (θεῶν ἔρις τε καὶ κ. Plat.; ψευοομαρτυριῶν κρίσεις Arst.); 7) выбор, избрание (τῶν ἀξίων Arst.); 8) исход, окончание: (τὸ Μηδικὸν ἔργον) δυοῖν ναυμαχίαιν καὶ πεζομαχίαιν ταχεῖαν τὴν κρίσιν ἔσχεν Thuc. исход (персидской) войны был быстро решен двумя морскими и двумя сухопутными сражениями; μάχη κρίσιν οὐ λαβοῦσα Plut. безрезультатное сражение; 9) (ис)толкование (κρίσεις ἐνυπνίων Plut.); 10) переломный момент, кризис (αἱ τῶν νόσων κρίσεις Arst.).

Κρίταλλα τά Криталлы (город в Каппадокии) Her.

κριτέον adj. verb. к κρίνω.

κρῐτήριον τό 1) способность различения, средство суждения, мерило, критерий (τὸ κ. τινος ἐν ἑαυτῷ ἔχειν Plat.; τὸ αἰσθητήριον καὶ κ. τῶν χυμῶν Arst.; τούτων κ. ἡ αἴσθησίς ἐστιν Plut.); 2) судилище, суд (κοινὸν ἐκ πάντων τῶν Ἑλλήνων κ. Polyb.; ἕλκειν τινὰ εἰς κριτήρια NT); 3) судебное дело, тяжба (κριτήρια βιωτικά NT).

κριτής, οῦ1) умеющий (рас)судить, третейский судья, арбитр (κριτήν τινα αἱρεῖσθαι Aesch.; κ. χορῶν καὶ πάσης μουσικῆς Plat.): κ. ἀπὸ τοῦ ἴσου Thuc. имеющий справедливое суждение; 2) редко (= δικαστής) судья Aeschin., NT; 3) истолкователь (ἐνυπνίων Aesch.); 4) сторонник: πάντα εἴληφε ταῦτα κριτάς τινας Arst. все эти (направления) нашли (себе) кое-каких сторонников.

Κριτίας, ου ὁ Критий 1) сын Дропида, современник и родственник Солона, дед Крития Младшего по мужской линии и прадед Платона по женской Plat.; 2) ученик Горгия и Сократа, внук предыдущего, оратор и поэт, ставший во главе афинской олигархической партии, а в 404 г. до н. э. - один из «тридцати тираннов»; в том же году он пал в битве при Мунихии; его именем назван диалог Платона «О древнем мире».

κρῐτῐκή ἡ (sc. τέχνη) способность разбирать, критика Plat.

κρῐτῐκόν τό способность различения, умение разбираться, критический дар Arst.

I κρῐτῐκός 3 1) способный к различению, умеющий разбираться (ἡ γεῦσις, δύναμις Arst.); 2) судебный, судейский (ἀρχή Arst.); 3) судящий (ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας NT); 4) мед. решающий, переломный, кризисный (ἱδρώς); 5) установленный на определенные дни (ἀσιτίαι Plut.).

II κρῐτῐκός ὁ производящий разбор (языка или литературных произведений), критик Plat., Luc.

Κρῐτόλᾱος ὁ Критолай 1) родом из Фаселиды в Ликии, философ, ученик Аристона Кеосского и, по его смерти, глава перипатетической школы; вместе с Карнеадом и Диогеном был в 155 г. до н. э. отправлен с посольством в Рим Plut.; 2) полководец Ахейского союза, потерпевший решительное поражение от Метелла в 147 г. до н. э. Polyb.

κρῐτός 3 1) выбранный, избранный (αἰσυμνῆται Hom.; κτῆμα Soph.); 2) отборный, лучший (λαὸς Ἀχαιῶν Hom.; γένος Pind.).

Κρίτων, ωνος ὁ Критон (афинянин, друг Сократа; его именем назван диалог Платона «О долге»).

Κριωεύςι εως adj. m происходящий из дема Κριωά (в филе Ἀντιοχίς) Dem.

Κριῶ-θεν adv. из дема Κριωά Arph.

κροαίνω (= κρούω) бить, ударять (ἵππος πεδίοιο κροαίνων Hom.): κ. πλήκτρῳ μέλος Anacr. играть (на лире), ударяя плектром.

Κρόβυζοι οἱ кробизы (фракийское племя) Her.

Κροίσειος adj. m крезов(ский) (στατῆρες Plut.).

Κροῖσος ὁ Крез, правильнее Крес (сын Алатта, последний царь Лидии 560-546 гг. до н. э.) Her., Thuc. etc.

κρόκα acc. к *κρόξ.

κροκάλη (ᾰ) ἡ 1) голыш, галька: αἰών μ᾽ ἔτριψεν κροκάλαις ἴσον Anth. время обточило меня словно (море) гальку; 2) тж. pl. морской берег, взморье (Σικελική Anth.): παρὰ κροκάλαις Eur. на берегу моря.

κρόκεος 2 шафранового цвета, шафранный (εἷμα Pind.; πέπλος, πέταλα Eur.).

κρόκες αἱ pl. к *κρόξ.

κρόκη 1) уток: εὐθυπλοκία κρόκης καὶ στήμονος Plat. прямое переплетение утка и основы; 2) нить (κ. ῥαγεῖσα Plut.): ἀπὸ λεπτῆς κρόκης ἀπηρτῆσθαι погов. Luc. висеть на волоске; 3) шерстяное волокно, шерсть (θαλλοῖσιν ἢ κρόκαισιν ἐρέφειν Soph.); 4) pl. ткань (μαλακαὶ κρόκαι Pind.); 5) pl. галька, голыш (περὶ τοὺς αἰγιαλούς Arst.).

κροκήϊος 3 HH = κρόκεος.

κροκίᾱς, ου adj. m Plut. = κρόκεος.

κρόκῐνος 3 шафранный (μύρον Anth.).

κροκό-βαπτος 2 окрашенный в цвет шафрана (εὔμαρις Aesch.).

κροκο-βᾰφής 2 пожелтевший, желтый: κ. σταγών Aesch. обесцвеченная, т. е. застывшая от ужаса, кровь.

κροκόδειλος 1) (тж. κ. ὁ χερσαῖος Arst.) ящерица Her.; 2) (тж. κ. ὁ ποτάμιος Arst.) крокодил Her. etc.; 3) «крокодил» (вид софизма: крокодил обещает матери вернуть похищенного ребенка, если она отгадает его намерение; мать говорит: «ты не вернешь мне его»; крокодил доказывает, что, независимо от истинности или неистинности этого положения, он не должен вернуть ребенка, а мать доказывает, что в обоих случаях он должен вернуть его) Luc.

Κροκοδείλων πόλις ἡ Крокодилополь (город в Среднем Египте на Меридском оз., к юго-зап. от Мемфиса) Her., Diod.

κροκο-ειδής 2 цвета шафрана (καρποί Arst.).

I κροκόεις, όεσσα, όεν шафранно-желтый (στολίς Eur.; καρπός Theocr.; κισσός, χιτών Anth.).

II κροκόεις ὁ (sc. χιτών) платье шафранного цвета Arph.

κροκο-νητῐκή ἡ (sc. τέχνη) искусство прядения утка Plat.

κροκό-πεπλος 2 одетый в покрывало шафранно-желтого цвета (Ἠώς Hom.; Ὠκεανοῦ θυγάτηρ Hes.).

κρόκος тж. pl. крок(ус), шафран Hom., HH etc.

κροκόττᾱς, ου ὁ крокотт (индийский хищный зверь, предполож. - разновидность гиены) Diod.

κροκόω обвивать (κισσῷ μέτωπον κεκροκωμένον ἔχειν Anth.).

Κροκύλεια (ῠ) τά Крокилии (остров близ Итаки, подвластный Одиссею) Hom.

Κροκύλιον τό Крокилий (город в Этолии) Thuc.

κροκύς, ύδος1) клочок шерсти Her., Luc., Plut.: τὰς κροκύδας ἀφαιρεῖν Arph. снимать пушинки, т. е. окружать подобострастием; 2) pl. шерсть, шерстяная или пуховая подстилка (κοιμωμένη πορφυρέων ἐπὶ κροκύδων Anth.).

κροκ-ώδης 2 похожий на уток (διάνημα Plat.).

κροκωτίδιον (ῐδ) τό плащ шафранного цвета Arph.

I κροκωτός 3 окрашенный шафраном или в цвет шафрана (σπάργανον Pind.).

II κροκωτός ὁ (sc. χιτών или πέπλος) платье или плащ шафранного цвета Arph., Luc.

κροκωτο-φορέω носить платье цвета шафрана (κροκωτοφοροῦσα καὶ κεκαλλωπισμένη Arph.).

κροκωτο-φόρος 2 носящий одеяние шафранного цвета Plut.

κρόμμῠον, эп. κρόμυον τό бот. лук (Allium сера) Hom., Her., Arph. etc.: κρόμμυα ἐσθίειν Diog. L. есть лук, перен. плакать.

κρομμυοξερυγμία v. l. = κρομμυοξυρεγμία.

κρομμυ-οξῠ-ρεγμία, v. l. κρομμυοξερυγμία ἡ отрыжка от лука Arph.

Κρομμύων, ωνος ὁ Кроммион (город в Мегариде, на берегу Саронского залива, впосл. отошедший к Коринфу) Thuc., Xen.

Κρομμυώνιος 3 кроммионский Plat., Plut.

κρόμυον τό эп. = κρόμμυον.

Κρονία ἡ (sc. πέτρα) Anth. = Κρόνιον.

Κρόνια τά (sc. ἱερά) 1) Кронии (празднества в честь Крона в Афинах в 12-й день месяца Ἑκατομβαιών, см. Κρόνιος I, 2 Dem.; 2) римск. праздник Сатурналий Plut.

Κρονιάς, άδος (ᾰδ) adj. f посвященный Крону (римск. Сатурну): Κρονιάδες ἡμέραι Plut. Сатурновы дни, Сатурналии.

Κρονίδης, дор. Κρονίδᾱς, ου (ῐ) ὁ (gen.: ион. Κρονίδεω, дор. Κρονίδαο; дор. dat. Κρονίδᾳ; дор. gen. pl. Κρονιδᾶν) Кронид, сын Крона, т. е. Зевс; κ. βύθιος - см. βύθιος.

Κρονικός 3 1) восходящий к временам Крона, ирон. страшно старый, древний (ἄνθρωπος Luc.): λῆμαι Κρονικαί Arph. старинные предрассудки; ἔτι τούτων Κρονικώτερα Plat. и не такое еще старье; 2) посвященный Крону (римск. Сатурну): ἡ Κρονικὴ ἑορτή Plut. Сатурналии; κ. ἀστήρ Anth. планета Сатурн.

Κρόνιον τό (sc. ὄρος) Кроний (гора близ Олимпии в Элиде с храмом Крона) Pind., Xen.

I Κρόνιος 3 1) происходящий от Крона (παῖς Aesch.); 2) посвященный Крону: μὴν Κρόνιος Plut. месяц Крона, т. е. Ἑκατομβαιών (см. Κρόνια 1); 3) восходящий ко временам Крона, древний, старинный: Κρονίων ὄζειν Arph. отдавать глубокой стариной.

II Κρόνιος ὁ Кроний, сын Крона, т. е. Зевс Pind.

Κρόν-ιππος ὁ [Κρόνιος I, 3] бран. старая кляча Arph.

Κρονίων, ωνος, эп. ονος (ῑ) ὁ Кронион, сын Крона, т. е. Зевс Hom. etc.

Κρονό-ληρος ὁ старый болтун Plut.

Κρόνος 1) Крон(ос) (младший из Титанов, сын Урана и Геи, отец Реи, Деметры, Геры, Гадеса, Посидона и Зевса, а тж. Киклопов; оскопив Урана, захватил власть над миром, но сам был низложен и сменен Зевсом; у Hom. ἀγκυλομήτης «хитрый»; с ним отожд. италийский Saturnus); 2) выживший из ума старик, старый дурень Arph.; 3) планета Сатурн Arst.

Κρονόσολων, ωνος ὁ Кроносолон (вымышленный жрец Крона и учредитель Кроний) Luc.

*κρόξ ἡ (только acc. sing. κρόκα и nom. pl. κρόκες) Hes., Anth. = κρόκη 1 и 4.

κρόσσαι, ῶν αἱ 1) зубцы крепостных стен (κ. πύργων Hom.); 2) ступени, уступы: ἐποιήθη ἡ πυραμὶς ἀναβαθμῶν τρόπον, τὰς μετεξέτεροι κρόσσας ὀνομάζουσι Her. (Хеопова) пирамида была сделана ступенями, которые иные называют уступами.

Κροσσαίη ἡ Кроссея (область в сев.-зап. части Халкидики, примыкающая к Македонии) Her.

κροσσοί οἱ кисти, бахрома (ср. κροσσωτός).

κροσσωτός 3 обшитый бахромой (ἐφεστρίς Plut.).

κροτᾰλίζω 1) грохотать, перен. с грохотом проносить (ἵπποι κείν᾽ ὄχεα κροτάλιζον Hom.); 2) трещать (τῶν γυναικῶν τινες, κρόταλα ἔχουσαι, κροταλίζουσι Her.).

κρότᾰλον τό 1) трещотка, погремушка (κροτάλων ἰαχή HH и πάταγος Anth.); 2) pl. трещание, грохот (χαλκοῦ Eur.; θόρυβος καὶ κ. Arst.); 3) перен. (тж. ἀνὴρ κ. Eur.) трещотка, неугомонный болтун Arph.

κρότᾰφος 1) преимущ. pl. висок (τὸ μεταξὺ ὀφθαλμοῦ καὶ ὠτὸς καὶ κορυφῆς καλεῖται κ. Arst.): ἑτέροιο διὰ κροτάφοιο πέρησεν αἰχμή Hom. через другой висок (т. е. насквозь) прошло копье; 2) pl. волосы на висках Arst.; 3) pl. верхние склоны, вершина (sc. Καυκάσου Aesch.; Ἑλικῶνος Anth.).

κροτέω 1) с грохотом мчать (κείν᾽ ὄχεα Hom., HH); 2) бить, ударять (γῆν θύρσῳ Eur.): κ. χαλκώματα Plut. или κ. κυμβάλοις Luc. бить в кимвалы; κ. τινα Plut. бить кого-л. (ср. 3); 3) (тж. κ. τὼ χεῖρε Xen. и κ. τὰς χεῖρας Her.) рукоплескать Xen., Plat. etc.: κ. τινα Diog. L. рукоплескать кому-л. (ср. 2); pass. получать аплодисменты Plat., Arst., Plut.; 4) стучать, трещать (ὀστράκοις καὶ ψήφοις Arst.); 5) ковать, выковывать: κεκρότηται χρυσέα κρηπίς Pind. ap. Plut. основа (поэзии) выкована из золота; 6) перен. выковывать, делать: ἐξ ἀπάτας κεκροταμένοι ἄνδρες Theocr. люди, выкованные из лжи, т. е. отъявленные лжецы; κ. λόγους Plat. сочинять речи; εὐθὺς τὸ πρῆγμα κροτείσθω Anth. чтобы дело было быстро сделано.

κρότημα, ατος τό трещотка, перен. неугомонный болтун Eur.

κρότησις, εως ἡ удары, хлопание: κ. χειρῶν Plat. рукоплескания.

κροτησμός ὁ удары, стук, лязг Aesch.

κροτητός 3 1) шумящий, грохочущий (ἅρματα Soph.); 2) получающий удары (κάρα Aesch.); 3) извлекаемый бряцанием по струнам (μέλη Soph.).

κροτο-θόρῠβος тж. pl. шумные рукоплескания Epicur. ap. Diog. L. et Plut.

κρότος 1) шум, грохот, лязг (ἐνόπλιος Plut.); топот (ποδῶν Eur.); 2) звучание, звуки (λόγων Luc.); 3) (тж. κ. χειρῶν Arph.) хлопание, рукоплескания: κ. ἦν πολύς Xen. раздались громкие рукоплескания; 4) шум неодобрения, шиканье (κ. καὶ γέλως Plat.).

κρότων, ωνος бот. клещевина Arst., Plut.

Κρότων ωνος ἡ, редко ὁ Кротон (город на вост. побережье Бруттия, главный центр пифагорейской школы; в 195 г. до н. э. стал римской колонией) Her., Thuc. etc.

Κροτωνιᾶται, ῶν οἱ жители Кротона, кротонцы Thuc. etc.

Κροτωνιᾶτις, ιδος ἡ (sc. γῆ или χώρα) область города Кротон Thuc.

Κροτωνιῆτ- ион. = Κροτωνιᾶτ-.

κροῦμα, ατος τό 1) удар, толчок Arph.; 2) pl. бряцание, игра (ἐν λύρα Plat.); 3) мелодия, песня, напев (κρούματα ἐπὶ τὰ μέλη Plat.; κρούματα καὶ ᾄσματα Luc.).

κρουμᾰτικός, v. l. κρουσμᾰτικός 3 1) касающийся игры на струнном инструменте (σοφίη Anth.): αἱ κρουσματικαὶ διάλεκτοι Plut. музыкальные фразы; 2) пустозвонный, бессодержательный (λέξεις Polyb.).

κρουναῖος 3 Arst. v. l. = κρηναῖος.

Κρουνοί οἱ Круны, «Ключи» (место в Элиде) Hom.

κρουνός 1) родник, источник, ключ (καλλιρροος Hom.); 2) обильная струя, поток (κρηναίου ποτοῦ Soph.; αἵματος Eur.; ὕδατος Arst.): κρουνοὶ Ἁφαίστοιο Pind. потоки Гефеста, т. е. огненной лавы; τὸν κρουνὸν ἀφιέναι Arph. давать волю потоку (красноречия).

κρουνο-χυτρο-λήραιος ирон. водолей, пустослов Arph.

κρούνωμα, ατος τό источник: δακρύων κ. Emped. = ὀφθαλμός.

κρούπᾰλα τά деревянная обувь Soph.

κρουσῐ-δημέω ирон. обманывать народ, (вообще) надувать (τινα Arph.).

κροῦσις, εως1) столкновение, удар (ἡ πρὸς ἄλληλα κ. τῶν ὅπλων Plut.); 2) стук, топот (ποδός, sc. ἵππου Plut.); 3) игра на музыкальном инструменте (преимущ. струнном): παρὰ τὴν κροῦσιν ᾄδειν Plut. петь в сопровождении музыки; κ. ὑπὸ τὴν ᾠδήν Plut. музыкальное сопровождение песни; 4) (от мошеннического нажимания пальцем на весы) мошенничество, обман (κ. καὶ κατάληψις Arph.).

Κρουσὶς γῆ ἡ Thuc. = Κροσσαίη.

κρουσμ- v. l. = κρουμ-.

κρουστέον adj. verb. к κρούω.

κρουστικόν τό поразительное красноречие Luc.

κρουστικός 3 1) разящий слух, громогласный, звучный (ὄργανα Arst.); 2) (об ораторском искусстве) яркий, разительный (σαφὴς καὶ κρουστικός Arph.).

κρούω (aor. pass. ἐκρούσθην) 1) стучать(ся) (κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν NT): κ. τὴν θύραν Plat., NT стучать в дверь; 2) стучать, топать: κ. τὸν πόδα или κ. ἴχνος Eur. притоптывать ногой; χορευέτω κρούουσ᾽ Ὀλύμπου πέδον Eur. пусть шумно запляшет (Гера) на Олимпе; 3) ударять (τὰ ὅπλα πρὸς ἄλληλα Thuc.; τὰς ἀσπίδας πρὸς τὰ δόρατα Xen.); 4) хлопать: κ. χεῖρας Eur. рукоплескать; 5) ударять, бряцать по струнам, играть (καὶ ψῆλαι καὶ κ. τῷ πλήκτρῳ Plat.; κρουομένων τῶν χορδῶν Arst.); 6) бить, стегать (ῥυτῆρι γλουτόν Soph.; πλευρά, sc. τῶν ἵππων Eur.); 7) досл. сталкивать, перен. сопоставлять (ἀλλήλων τοὺς λόγους τοῖς λόγοις Plat.); 8) постукивать (для испытания качества), испытывать (τὸ καλόν Plat.; τὸν κόλακα Plut.); 9) тж. med. давать задний ход: πρύμναν κρούεσθαι Thuc. или κ. Polyb. плыть кормой назад; 10) (ср. κροῦσις 4) обманывать, мошенничать Soph.

Κρυασσεύς, εως ὁ житель Криасса Plut.

Κρυασσός ὁ Криасс (город в зап. Карии) Plut.

I κρύβδᾰ adv. тайком, втайне: Ὀρέστου κ. δῶρον Aesch. тайное подношение Ореста.

II κρύβδᾰ в знач. praep. cum gen. тайком от, втайне от, без ведома (Διός Hom.).

κρύβδᾱν дор. = κρύβδην.

κρύβδην, дор. κρύβδᾱν Hom., Plat. = κρύβδα I и II.

*κρύβω Babr. = κρύπτω.

κρυερά τά холод, стужа Arph.

κρυερός 3 и Hes. 2 1) холодный, остывший (νέκυς Anth.); 2) леденящий, страшный (γόος, φόβος Hom.; Ἃιδης Hes.; πάθεα Arph.); 3) застывший от ужаса (πόλις Arph.).

κρῡμός ὁ холод, мороз, стужа (ἀφόρητος Her.; νιφόεις Anth.).

κρῡμ-ώδης 2 Anth. = κρυόεις 1.

κρυόεις, όεσσα, όεν 1) холодный, ледяной (πάγος Anth.); 2) леденящий, пронизывающий ужасом (φόβος Hom.; πόλεμος Hes.).

κρύος, εος τό 1) ледяной холод, мороз Hes., Plat. etc.; 2) смертельный страх, ужас (κακόν με καρδίαν τι περιπίτνει κ. Aesch.).

κρυπτάδιος 3 и Aesch. 2 (ᾰ) тайный, скрытый (φιλότης Hom.): κρυπτάδια φρονέειν Hom. лелеять тайные замыслы; κ. μάχη Aesch. тайная борьба, заговор.

κρυπτάζω Diod. v. l. = κρύπτω.

κρύπτασκε эп. 3 л. sing. impf. iter. к κρύπτω.

κρυπτείᾱ ἡ криптия (скрытая облава на илотов, к которой приучали молодых спартиатов для воспитания в них рабовладельческих инстинктов и для подавления освободительных идей в самих илотах) Plat., Xen., Arst.

κρύπτεσκε HH = κρύπτασκε.

κρυπτεύω 1) утаивать, скрывать: οἱ θεοὶ κρυπτεύουσι δαρὸν χρόνου πόδα Eur. боги скрывают долгий ход времени, т. е. медленное развитие событий; 2) укрываться, ложиться в засаду: κύκλῳ τοῦ στρατοπέδου κ. Xen. устроить засаду вокруг лагеря; οὔ τί που κρυπτεύομαι; Eur. не устраивают ли мне какой-л. засады?

κρυπτή ἡ сокровенное место, тайник NT.

κρυπτία ἡ Plut. = κρυπτεία.

κρυπτικῶς скрытно, тайно (πυνθάνεσθαι Arst.).

κρυπτόν τό 1) скрытный характер, скрытность (τῆς τῶν Λακεδαιμονίων πολιτείας Thuc.); 2) тж. pl. тайна Eur., NT: ἐν κρυπτῷ NT втайне; τὰ κρυπτὰ τοῦ σκότους NT скрытое во мраке; 3) сокровенное место, тайник NT.

I κρυπτός 3 1) потайной, секретный (κληΐς Hom.; διῶρυξ, τάφρος Her.; ψῆφος Arst.); 2) скрытый, затаенный (λόγος Aesch.; πάθος Eur.; ἄσκοπα κρυπτά τ᾽ ἔπη Soph.). - см. тж. κρυπτόν.

II κρυπτός ὁ разведчик, соглядатай Arph.

κρύπτω 1) закрывать, покрывать, прикрывать (κεφαλὰς κορύθεσσι, τινὰ σάκεϊ Hom.); pass. прикрываться (ὑπ᾽ ἀσπίδι Hom.); 2) скрывать, укрывать, прятать (τὸ δέμας τινός Aesch.; δεξιὰν ὑφ᾽ εἵματος Eur.; τὴν ἀληθινὴν γένεσίν τινος Plut.; τὸ τάλαντον ἐν τῇ γῇ, τινὰ ἀπὸ προσώπου τινός, ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπήλαια NT): σύ μ᾽ ἐξ ὁδοῦ πόδα κρύψον κατ᾽ ἄλσος Soph. уведи меня с дороги и скрой в роще; λόχμην κενώσας, ἔνθ᾽ ἐκρύπτομεν δέμας Eur. покинув рощу, где мы скрывались; pass. скрываться, исчезать (οὐρανῷ Eur.): κρύπτεσθαι εἴς τι Eur. погружаться во что-л.; κεκρυμμένη νάπη Soph. укрытая долина; 3) хоронить, погребать (γῇ Her.; τάφῳ, χθονί, κατὰ χθονός Soph.; κατὰ γῆς Plut.); 4) скрывать, утаивать (οὐδὲν ἔπος τινί Hom.; μηδένα λόγων πρός τινα, οὐδέν τινα, med. τἀληθές Soph.; τὸ ῥῆμα κεκρυμμένον ἀπό τινος NT): τὸ μὲν φάσθαι, τὸ δὲ κεκρυμμένον εἶναι Hom. одно сказать, а другое утаить; φάρμακα κεκρυμμένα Eur. тайные снадобья.

κρυσταλλίζω быть прозрачным как кристалл (λίθος ἵασπις κρυσταλλίζων NT).

κρυστάλλῐνος 3 кристальный, подобный кристаллу (δελτάρια Plut.; νίπτρα Νυμφᾶν Anth.).

κρυσταλλο-ειδής 2 похожий на лед, кристаллический (ἡ νοτίς Plut.).

κρυσταλλο-ειδῶς наподобие льда, как лед (στερέμνιος Plut.).

κρυσταλλό-πηκτος 2 обледеневший, ледяной (φυσήματα Eur.).

κρυσταλλο-πήξ, ῆγος adj. оледеневший, замерзший (πόρος Aesch.).

κρύσταλλος ὁ, иногда Anth. ἡ 1) лед (κ. ὕδωρ πεπηγός ἐστιν Arst.; ἐπὶ τοῦ κρυστάλλου στρατεύεσθαι Her.): κ. ἐπεπήγει οὐ βέβαιος Thuc. лед был непрочен; 2) горный хрусталь, кристалл (λαμπρὸς ὡς κ. NT); 3) хрустальный сосуд (χιονέη Anth.).

κρύφᾰ (ῠ) adv. Thuc., Plut. = κρύβδα I.

κρῠφᾷ adv. дор. = κρυφῇ.

κρῠφαῖος 3 и Luc. 2 скрытый, тайный (πλοῦτος Pind.; πένθη Aesch.; δόλος Eur.; λόχος Plut.).

κρῠφαίως скрыто, тайно (δρασμὸν εὑρίσκειν τινά Aesch.).

κρυφείς part. aor. 2 pass. к κρύπτω.

κρῠφῇ или κρυφῆ, дор. κρῠφᾷ adv. тайком, втайне: κ. κεύθειν (τὸ ἔργον) Soph. сохранить замысел втайне; τὰ κ. γενόμενα ὑπό τινος NT чьи-л. тайные дела.

κρῠφη-δόν adv. Hom. = κρυφῇ.

κρύφιος 3 и 2 (ῠ) скрытый, тайный (ψᾶφοι Pind.; λέχος Soph.; εὐναί Eur.): κ. οἰκουρῶν ὄφις Soph. змей, тайный страж (Хрисского храма); κρύφιοι ὀαρισμοί Hes. уединенные беседы.

κρυφίως скрыто, тайно Luc.

κρύφος и κρυφός (ῠ) ὁ сокрытие: κρύφον θέμεν τινός Pind. сокрыть что-л.

κρύφω (ῠ) (только praes. и impf.) Anth. = κρύπτω.

κρυψῐ-μέτωπος ὁ (sc. κρατήρ) кубок с большим раструбом (досл. закрывающий чело) Luc.

κρυψί-νοος, стяж. κρυψίνους 2 (ῐ) скрывающий свои мысли, скрытный Xen.

κρύψ-ιππος 2 шутл. (по созвучию с Χρύσιππος) скрытый лошадью Diog. L.

κρύψις, εως ἡ (дор. acc. pl. κρύψιας) 1) скрывание, сокрытие, прятание: κρύψει σὺ κρύψιν, ἥν σε κρυφθῆναι χρεών Eur. спрячься так, как ты должен спрятаться; 2) исчезновение, иссякание (ὕδατος Plut.); 3) затмение (ἡλίου Plut.); 4) рит. искусство скрывать свою основную мысль Arst.

κρῠ-ώδης 2 морозный, ледяной (δύναμις Plut.; νιφάδες Anth.).

Κρωβύλη ἡ Кробила (местность во Фракии) Dem.

κρώβῠλος или κρωβύλος1) хохолок, чуб на макушке (прическа греков архаической эпохи) (κρωβύλον ἀναδεῖσθαι τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ τριχῶν Thuc.); 2) (на шлеме) пучок из конских волос, султан (κράνη ἔχοντα κατὰ μέσον κρώβυλον Xen.).

κρωβυλ-ώδης 2 похожий на чуб (πλοκή Luc.).

κρωγμός ὁ карканье (κολοιῶν Anth.).

κρώζω 1) каркать (κορώνη κρώζει Hes., Arph. etc.); 2) (о других птицах) кричать (κύκνοι κρώζουσιν Luc.); 3) (о телеге) скрипеть, визжать Babr.; 4) перен. каркать, делать дурные предсказания: σὺ μὲν οἶδ᾽ ὃ κρώζεις Arph. знаю я, о чем ты каркаешь.

Κρῶμνα ἡ Кромна (город в Пафлагонии) Hom.

Κρῶμνος и ἡ Кромн 1) город в южн. Аркадии Xen.; 2) город в Арголиде Plut.

Κρωπειά или Κρωπιά ἡ Кропия (дем в атт. филе Λεοντίς) Thuc.

κρωσσίον τό кувшин (ὀμβροδόκον Anth.).

κρωσσός 1) кувшин, жбан (κρωσσοῖς χοὰς χέασθαι Soph.; κρωσσοὶ καὶ πύελοι Plut.); 2) погребальная урна (κ. πένθιμος Anth.).

Κρῶφι τό indecl. Крофи (одна из двух гор, между которыми якобы находятся истоки Нила) Her.

κτάμεν(αι) эп. inf. aor. 2 к *κτῆμι.

κτάμενος эп. part. aor. 2 med. к *κτῆμι.

κτᾰνέω эп.-ион. fut. к κτείνω.

κτανθείς Anth. part. aor. pass. к κτείνω.

κτάντας, ᾱдор. убийца Anth.

κτάομαι, ион. κτέομαι (ион. pf. ἔκτημαι, ppf. ἐκεκτήμην и κεκτήμην - ион. ἐκτήμην, fut. 3 κεκτήσομαι и ἐκτήσομαι, inf. pf. ἐκτῆσθαι, conjct. κέκτωμαι, opt. κεκτῄμην; pass. aor. ἐκτήθην; adj. verb. κτητός) 1) приобретать, наживать (κτήματα, οἰκῆας Hom.; φίλους Soph.; ἑταίρους Eur.; εἰρήνην Plut.; τι διὰ χρημάτων NT): πολλάκις δοκεῖ τὸ φυλάξαι τἀγαθὰ τοῦ κτήσασθαι χαλεπώτερον εἶναι Dem. часто кажется, что уберечь добро труднее, чем нажить; κ. βίον ἀπό τινος Her. извлекать средства к жизни из чего-л.; χάριν κτήσασθαι ἀπό и ἔκ τινος Soph. или παρά τινος Xen. заслужить чью-л. благодарность; κτήσασθαί τινα πολέμιον Xen. нажить себе врага в ком-л.; κτήσασθαι κακὸν λόγον πρός τινος Eur. заслужить осуждение у кого-л.; 2) приживать, порождать (παῖδας ἐκ γυναικός Eur.); 3) (в pf., ppf., fut. 3) иметь, владеть, обладать: τὸ κεκτῆσθαι τἀγαθὰ καὶ τὸ χρῆσθαι αὐτοῖς Plat. обладание благами и пользование ими; ἀπειπεῖν ὅπλα μὴ ἐκτῆσθαι Her. запретить (кому-л.) иметь оружие; φωνὴν βάρβαρον κεκτημένος Aesch. говорящий на чужом языке; τινὰ σύιιμαχον κεκτημένος Eur. имеющий кого-л. в качестве союзника; (τὰ χρήματα) καὶ κτωμένους εὐφραίνει, καὶ κεκτημένους ποιεῖ ζῆν Xen. богатство радует приобретающих (его) и дает возможность жить обладающим (им); ἕτερον μέν τι τὸ κεκτῆσθαι τὴν ἐπιστήμην, ἕτερον δὲ τὸ ἔχειν Plat. одно дело обладать знанием, другое - иметь его (обладать - в знач. приобрести - можно и ложным знанием, а иметь, по мнению Платона, можно лишь истинное); ὁ κεκτημένος Trag. владелец, хозяин, тж. повелитель, господин; ἡ κεκτημένη Arph. госпожа; οἱ κτώμενοι Arst. состоятельные люди, имущие; κτηθεῖσα Eur. служанка, рабыня; 4) навлекать на себя (κακά, ὀργάν τινος Soph.; συμφοράς Eur.): κτήσασθαι αὑτῷ θάνατον Soph. найти (долгожданную) смерть; κτήσασθαι ἔχθραν πρός τινα Thuc. навлечь на себя чью-л. вражду; κτήσασθαι δυσσέβειαν Soph. навлечь на себя упрек в нечестивости; ὁ κεκτημένος τὸν φθόνον Plat. завистник.

κτάς, κτᾶσα, κτάν part. aor. к κτείνω или *κτῆμι.

κτάσθαι inf. aor. 2 med. к *κτῆμι.

κτᾰσθαι inf. praes. к κτάομαι.

κτέᾰνον τό (преимущ. pl.) достояние, состояние, имущество Hes., Pind., Trag., Theocr., Luc.

κτέαρ, κτέατος τό (преимущ. dat. pl. κτεάτεσσι с ᾰ) Hom., Pind., Anth. = κτέανον.

κτεάτειρα (ᾰτ) ἡ владетельница, обладательница (νὺξ μεγάλων κόσμων κ. Aesch.).

κτεάτεσσιν dat. pl. к κτέαρ.

κτεᾰτίζω (act. только aor. κτεάτισσα, med. praes. и pf.) приобретать, добывать (δουρὶ κούρην Hom.; med. τι HH).

κτεινέμεναι Hes. inf. к κτείνω.

κτείνεσκε эп. 3 л. sing. impf. iter. к κτείνω.

κτείνω (fut. κτενῶ - эп.-ион. κτανέω и κτενέω, aor. 1 ἔκτεινα, aor. 2 ἔκτᾰνον, pf. ἔκτονα - Diod. ἔκταγκα; pass.: aor. ἐκτάνθην, pf. ἔκταμαι, part. aor. κτανθείς; в качестве pass. aor. и pf. употр., однако, преимущ. формы от θνῄσκω и ἀποθνῄσκω) 1) убивать, умерщвлять (τινὰ δόλῳ, κύνα Hom.): ὁ κτανών Aesch. убийца; 2) казнить (κ. ἢ φυγαδεύειν ἢ ὀστρακίζειν τινά Arst.).

κτείς, κτενός1) гребень (πριστός Luc.; πύξινος Anth.); 2) ткацкое бердо (κοσμοκόμης Anth.); 3) грабли (ἑλκητήρ Anth.); 4) pl. пальцы (χερῶν Aesch.); 5) зоол. гребенка (вид моллюска) Arst.; 6) pudenda muliebria Anth.

κτενίζω чесать, расчесывать (ψήκτραισιν ἵππων κόμας Eur.); pass. (тж. κ. κόμας Her.) причесываться Plut.

κτένιον τό гребешок (Luc. - v. l. κτείς).

κτενισμός ὁ причесывание, уход за волосами Eur.

κτενός gen. к κτείς.

κτενῶ fut. к κτείνω.

κτέομαι ион. - κτάομαι.

κτέρας τό Hom. (только nom. и acc. sing.) = κτέανον.

κτέρεα τά торжественная отдача последнего долга, погребальные почести: κ. κτερεΐζειν или κτερίζειν Hom. справлять погребальные обряды.

κτερεΐζω эп. (только inf. praes.) = κτερίζω.

κτερίζω воздавать последние почести, совершать погребальные обряды, торжественно хоронить (τινά Hom.; τινὰ τάφῳ Soph.; τοὺς εἷς τάφος ἐκτέρισεν Anth.).

κτερίσματα τά 1) погребальные обряды, торжественные похороны: νεκροὺς κτερισμάτων λαχεῖν Eur. совершать погребальные обряды над мертвецами; 2) погребальные дары (πατρὸς πρὸς τάφον Soph.).

κτέωμεν эп.-ион. 1 л. pl. conjct. к *κτῆμι.

κτῆμα, ατος τό тж. pl. 1) приобретенное, нажитое, имущество, богатство, собственность, добро (πλεῖστα δόμοις ἐν κτήματα κεῖται Hom.; κτήματα καὶ χρήματα Plat.; κτήματα καὶ ὑπάρξεις NT): κ. τῆς νίκης λαβεῖν Soph. одержать победу; 2) (тж. κ. ἔμψυχον Arst.) раб, рабыня (παλαιὸν οἴκων κ. δεσποίνης ἐμῆς Eur.); 3) ценность, сокровище (νομίζειν κ. τὴν αὐθαδίαν Soph.): κ. εἰς ἀεί Thuc. нетленное сокровище, непреходящая ценность; 4) недвижимое имущество, земельные владения (κ. ἔχειν ἐν Βοιωτίᾳ Dem.); 5) свойство, качество (κ. ἐμπεφυκός Plat.).

κτημᾰτικός 3 состоятельный, имущий, богатый Polyb., Plut.

*κτῆμι (только aor. 2 ἔκτᾰν, inf. κτάμεναι, part. κτάς, эп.-ион. 1 л. pl. conjct. κτέωμεν; med.: aor. 2 ἐκτάμην, inf. κτάσθαι, part. κτάμενος) эп. = κτείνω.

κτηνη-δόν adv. подобно скоту, по-скотски (μισγόμενοι Her.).

κτῆνος, εος τό 1) домашнее животное, голова скота (ὗς ἢ βοῦς ἢ ἄλλο τι κ. Xen.); pl. домашний скот (ποιμένες κτήνη νέμοντες Plat.); 2) pl. имущество, собственность (κτήνη δημιοπληθέα Aesch.).

κτηνο-τροφία pl. разведение скота, животноводство Plut.

κτηνο-τρόφος 2 скотоводческий, пастушеский (βίος Diod.).

Κτησίας, ου ὁ Ктесий (родом из Книда в Карии, врач Артаксеркса Менона, сопровождавший его в войне с Киром в 401 г. до н. э.: автор трудов «Περσικά» в 23 книгах, в котором излагалась история Персии с древнейших времен до 398 г. до н. э. - от них сохранились фрагменты и краткое изложение Фотия, и «Ἰνδικά» - сохранилось тж. краткое изложение Фотия) Xen., Arst.

Κτήσιον τό Ктесий (порт на о-ве Σκῦρος) Plut.

κτήσιος 3 1) находящийся в личной собственности, собственный (χρήματα Aesch.): χτησίου βοτοῦ λάχνη Soph. шерсть, (полученная от) собственного стада; 2) стоящий на страже домашнего очага (Ζεύς, βωμός Aesch.): Κύπρις κτησία (v. l. Κρησία) Anth. Киприда, покровительница гетер.

Κτήσιος ὁ Ктесий 1) = Ζεύς Κ. Зевс, покровитель домашнего очага Plut.; 2) сын Ормена, владетель о-ва Συρίη, отец Эвмея Hom.

κτήσ-ιππος 2 владеющий конями Luc.

κτῆσις, εως1) приобретение (χρημάτων Plat., Plut.; ἐπιστήμης Plat.): κτῆσίν τινος ποιεῖσθαι Thuc. приобрести что-л.; 2) владение, обладание (πλούτου Soph.): κτῆσιν ἔχειν τῶν χρυσείων μετάλλων Thuc. владеть золотыми приисками; 3) имущество, достояние (πατρῴα κ. Soph.; αἱ κτήσεις τῶν πολιτῶν Plat.).

I Κτησιφῶν, ῶντος ὁ Ктесифонт (сын Леосфена, предложивший после битвы при Херонее наградить Демосфена золотым венком) Aeschin., Dem.

II Κτησιφῶν, ῶντος ἡ Ктесифонт (город в Ассирии, на вост. берегу Тигра, зимняя резиденция парфянских царей, а впосл. постоянная их столица) Polyb., Luc.

κτητέος 3 adj. verb. к κτάομαι.

κτητή ἡ (sc. γυνή) служанка, рабыня Hes.

κτητική ἡ (sc. τέχνη) искусство стяжания, умение приобретать Plat., Arst.

κτητικός 3 1) умеющий приобретать, способный наживать (τινος Isocr.); 2) грам. обозначающий принадлежность, притяжательный (ἀντωνυμίαι).

κτητός 3 1) могущий быть добытым, покупной, наживной (βόες Hom.); 2) купленый (γυνή Hes.); 3) могущий быть приобретенным, приобретаемый (ἡ πολιτικὴ ἀρετή Plat.); 4) составляющий предмет желаний, желанный (Ἔρως Plat.).

κτήτωρ, ορος ὁ обладатель, владелец, собственник Anth., Diod., NT.

κτίδεος 3 (ῐ) [ἴκτις] меховой (κυνέη Hom.).

κτίζω (aor. ἔκτῐσα - эп. κτίσσα, дор. ἔκτισσα, эп. part. pf. κτίμενος с ῐ) 1) заселять, колонизовать (Δαρδανίην Hom.; χώρην, νῆσον Her.); 2) закладывать, основывать, строить (βωμόν Pind.; ἀποικίαν Aesch.; ἄστεα καὶ τείχεα ἐκτισμένα Her.); 3) насаждать (ἄλσος Pind.); 4) устраивать, учреждать (ἑορτήν, ἀγῶνα Pind.): κ. δαῖτάς τινι Aesch. задавать пиры в честь кого-л.; κ. τάφον τινί Soph. предавать погребению кого-л.; Κύρνον κτίσαι ἥρων ἐόντα Her. установить почитание Кирна как героя; 5) изобретать, вводить (τὸν χαλινὸν ἵπποισι Soph.); 6) производить на свет, порождать (παῖδα γόνῳ Aesch.): ὁ κτίσας NT создатель, творец; 7) делать (ἐλεύθερον κ. τινά τινος Aesch.); 8) совершать, исполнять: καὶ ταῦτ᾽ ἔτλη τις χεὶρ γυναικεία κτίσαι; Soph. и это дерзнула совершить чья-то женская рука?

κτῐλεύω Pind. = κτιλόω.

I κτίλος 2 (ῐ) 1) послушный, покорный (πατρί Hes.; ἀνθρώποισι Emped.); 2) милый, любезный: ἱερεὺς κ. Ἀφροδίτας Pind. любезный Афродите жрец.

II κτίλος ὁ баран Hom.

κτῐλόω (только 3 л. pl. aor. med. ἐκτιλώσαντο) приручать, делать покорным (οἱ νεηνίσκοι ἐκτιλώσαντο τὰς λοιπὰς τῶν Ἀμαζόνων Her.).

κτίσις, εως (τῐ) ἡ 1) основ(ыв)ание, созда(ва)ние (ἀποικιῶν Isocr.; πόλεων Polyb.; Ῥώμης Plut.; ἀπὸ κτίσεως κόσμου NT); 2) действие, мероприятие Pind.; 3) творение, тварь (λατρεύειν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα NT); 4) власть, начальство (ὑποτάσσειν πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει NT).

κτίσμα, ατος τό NT = κτίσις 3.

κτίστης, ου и κτιστής, οῦ1) основатель, учредитель, создатель, творец Arst., Luc., NT: ὁ τῆς Στοᾶς κ. Diog. L. основатель Стои, т. е. Зенон; 2) восстановитель (τῆς πατρίδος Plut.).

κτιστύς, ύος ἡ Her. = κτίσις 1.

κτίστωρ, ορος1) основатель: κ. Αἴτνας Pind. основатель Этны (впосл. Катаны), т. е. Гиерон Старший; 2) колонизатор, поселенец (Ἀσιάδος χθονός Eur.).

κτίτης, ου (ῐ) ὁ поселенец, житель (Ἄργους Eur.).

κτῠπέω (aor. 1 ἐκτύπησα - Trag. κτύπησα, aor. 2 ἔκτῠπον - эп. κτύπον) 1) трещать или грохотать (αἱ δρῦς κτυπέουσαι πῖπτον Hom.); 2) греметь (Ζεὺς ἔκτυπε Hom.); 3) шуметь, гудеть (θάλαττα κτυποῦσα Plat.; ἀμφὶ δ᾽ ἐκτύπουν πέτραι Soph.); 4) громко стучать (τοῖν ποδοῖν Arph.); 5) заставлять гудеть (χθόνα Her.); 6) шумом нагонять (φόβον Eur.); 7) громко ударять (κρᾶτα πλαγᾷ - v. l. πλαγάν Eur.); 8) pass. раздаваться (κτυπεῖται Κιθαιρώνιος ἠχώ Arph.).

κτύπημα, ατος τό стук, удар: ἐπιτίθεσθαι κάρᾳ κ. χειρός Eur. (в отчаянии) бить себя рукой по голове; κ. βροντῆς Sext. удар грома.

κτύπος (ῠ) ὁ 1) гром (Διός Hom.); 2) гром, лязг, звон (ἀσπίδων Aesch.); 3) шум, крик (ἐμπόρων Plat.); 4) топот (ἵππων Hom.); 5) грохот (ἁρμάτων Soph.); 6) удары, биение: στέρνων κ. Eur. биение себя в грудь.

κυᾰθίζω черпать воду (ἐκ θαλάσσης Polyb.).

κύᾰθος 1) чашка, ковш, кружка Xen., Arst.; 2) медицинская банка Arph., Arst.; 3) киат (мера жидкостей и сыпучих тел, равная 2 κόγχαι или 4 μύστρα, т. е. 0.0456 л) Plut.

κυᾰθότης, ητος ἡ «чашность», т. е. общая идея чаши Diog. L.

κυᾰμευτός 3 1) избранный с помощью бобов (κυβερνήτης Xen.); 2) осуществляемый посредством бобов (ψηφοφορία Plut.).

κυᾰμεύω выбирать посредством бобов, т. е. жребием (ἀρχαὶ κυαμεύονται Dem.).

κυᾰμιαῖος 3 величиной с боб (κλῆροι Luc.).

κυᾰμίζω [κύαμος 3] (о девушках) достигать зрелости, созревать Arph.

κυάμιστος 3 Plut. = κυαμευτός.

Κυᾰμῖτις ἡ (sc. ἀγορά) Бобовый рынок (в Афинах) Plut.

κυᾰμό-βολος ὁ (v. l. к κυαμοβόλος) избранный посредством бобов Soph.

κυᾰμο-βόλος ὁ голосующий посредством бобов (δικαστής Soph.).

κύᾰμος 1) боб (μελανόχροος Hom.; χλοερός Batr.); 2) боб (который вынимался при выборах: белый - «за», черный - «против»): ἀπὸ κυάμου τινὰ καθίστασθαι Xen. или κυάμοισι αἱρέεσθαι Luc. избрать кого-л. посредством бобов, т. е. жребием; τῷ κυάμῳ λαχών Her., Arph. избранный по жребию; βουλὴ ἡ ἀπὸ τοῦ κυάμου Thuc. совет, избранный жеребьевкой; 3) набухание сосков (у созревающих девушек); 4) анат. testiculus Emped.

κυᾰμο-τρώξ, ῶγος ирон. пожиратель бобов, бобоед (о судье, должность которого замещалась в порядке жеребьевки бобами) Arph.

κυᾰμο-φᾰγία ἡ поедание бобов, бобовое питание Luc.

κῠαν-αιγίς, ίδος adj. f с темной эгидой, темноэгидная (Παλλάς Pind.).

κυᾰν-άμπυξ, ῠκος adj. [κυανός II] окруженный темно-синим кольцом (Θήβα Pind.; Δᾶλος Theocr.).