Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/79

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
λογο-μᾰχία ἡ словопрение (ζητήσεις καὶ λογομαχίαι NT).

λογον-εχόντως благоразумно, осмотрительно Isocr.

λογο-ποιέω 1) сочинять рассказы, составлять повести, писать (περί τινος Lys.); 2) выдумывать небылицы, измышлять, сплетничать (λ. οὔτε ὄντα οὔτε ἂν γενόμενα Thuc.): λ. τι κατά τινος Isocr. распускать ложные слухи про кого-л.; 3) составлять речи Plat.

λογο-ποιϊκός 3 относящийся к составлению речей, сочинительский (τέχνη Plat.).

λογο-ποιός 1) писатель-прозаик (καὶ ποιηταὶ καὶ λογοποιοί Plat.); 2) (= λογογράφος 1) летописец, автор исторических рассказов (в прозе), логограф (Ἑκαταῖος ὁ λ. Her.); 3) баснописец (Αἴσωπος ὁ λ. Her.); 4) составитель судебных речей (преимущ. по заказу) Plat.; 5) разносчик слухов, выдумщик, сплетник Dem.

λόγος ὁ (часто pl.) 1) слово, речь (ἔργῳ καὶ λόγῳ Aesch.): λόγου μείζων Her. или κρείσσων Thuc. невыразимый, неописуемый; λόγον προσφέρειν τινί Her. обратиться к кому-л.; ὡς εἰπεῖν λόγῳ Her. так сказать; λόγου ἕνεκα Plat. (только) к слову, к примеру (не всерьез); λέγειν ἑνὶ λόγῳ Plat. или ἁπλῷ λόγῳ Aesch. (одним) словом; (περὶ) οὗ ὁ λ. Plat. о чем (и) идет речь; 2) сказанное, упомянутое: καὶ παράδειγμα τόδε τοῦ λόγου ἐστί Thuc. доказательством же сказанного является следующее; 3) лог. положение, суждение, формулировка (λ. ὁριστικός Arst.): ἐξελεγκτέος οὗτος ὁ λ. ἡμῖν ἐστιν Plat. это положение мы должны опровергнуть; 4) филос. определение (ψυχῆς οὐσία καὶ λ. Plat.): τὰ πρῶτα στοιχεῖα λόγον οὐκ ἔχει Plat. первоначала не поддаются определению; 5) выражение, изречение, поговорка: θεοὺς τοὺς τῆς ἁλούσης πόλεως ἐκλείπειν λ. (sc. ἐστίν) Aesch. говорят, что завоеванный город боги покидают; 6) вещее слово, предсказание, прорицание: δρυὸς λόγοι μαντικοί Plat. вещие слова дуба, т. е. Додонского оракула; πρὸς λόγον τοῦ σήματος Aesch. как предвещает знамение; 7) решение, постановление: κοινῷ λόγῳ Her. единогласно; 8) право решать, законодательная власть: ἐπὶ τῷ πλήθει λ. (sc. ἐστίν) Soph. власть принадлежит (народным) массам; 9) приказание, повеление (πατρός Aesch.); 10) предложение, условие (ἐνδεξαμένου τὸν λόγον Πεισιστράτου Her.): ἐπὶ λόγῳ τοιῷδε τάδε ὑπίσχομαι Her. я обещаю это со следующим условием; 11) слово, обещание: λόγος λέγειν μόνον Dem. давать одни обещания; 12) повод, предлог: ἐκ σμικροῦ λόγου Soph. под ничтожным предлогом; 13) довод, доказательство (λόγοις τισὶ πεῖσαί τινα Xen.); 14) упоминание: λόγου ἄξιον οὐδέν Her. ничего заслуживающего внимания, т. е. немного, незначительно; 15) слава, слух (ἵνα λ. σε ἔχῃ ἀγαθός Her.): λ. ἐστί, κατέχει или φέρεται Thuc., Xen. etc. идет слух, ходит молва; 16) весть, известие (λ., ὃς ἐμπέπτωκεν ἐμοί Soph.); 17) разговор, беседа: εἰς λόγους ἐλθεῖν, συνελθεῖν, ἰέναι или ἀφικέσθαι τινί Her. etc. вступить в разговор (беседовать) с кем-л.; ἐν λόγοις εἶναι Her. и διὰ λόγων ἰέναι τινί Eur. вести беседу с кем-л.; τοὺς λόγους ποιεῖσθαι πρὸς ἀλλήλους Plat. беседовать друг с другом; 18) переговоры (λόγους ποιεῖσθαι περί τινος Dem.); 19) рассказ, повествование, предание (Αἰγύπτιοι λόγοι Her.; ἄκουε λόγου, ὃν σὺ ἡγήσει μῦθον Plat.); 20) сказка, басня (οἱ τοῦ Αἰσώπου λόγοι Plat.): ὁ τοῦ κυνὸς λ. Xen. басня о собаке; 21) прозаическое произведение, проза (ἐν λόγῳ καὶ ἐν ᾠδαῖς Xen.): οἱ λόγοι Anth. литературные занятия, литература; 22) раздел сочинения, глава, книга (ἐν τῷ πρόσθεν или ἔμπροσθεν λόγῳ Xen.); 23) право говорить, слово (αἰτεῖσθαι λόγον Thuc.): λόγου τυγχάνειν Dem.; получить слово; 24) ораторское выступление, речь: σύγκειται ἐκ τριῶν ὁ λ. Arst. речь складывается из трех (элементов); 25) предмет обсуждения, вопрос, тема (περὶ λόγου τινὸς διαλέγεσθαι Plat.): ἄλλος λ. Plat. (это) другой вопрос; ἐὰν πρὸς λόγον τι ᾖ Plat. если это относится к делу; τοῦ λόγου μετέχειν Her. быть замешанным в деле; τὸν ἥττω λόγον κρείττω ποιεῖν Plat. представлять дурное хорошим; 26) разумение, разум (τῷ λόγῳ ἕπεσθαι Plat.): ὁ ὀρθὸς или ἐοικὼς λ. Plat. здравый ум; ἔχειν λόγον Plat. соответствовать требованиям разума, быть разумным; 27) (разумное) основание: κατὰ τίνα λόγον; Plat. на каком основании?; 28) мнение, усмотрение: ὅ τί μιν ὁ λ. αἱρέει Her. как ему заблагорассудится; τῷ ἐκείνων λόγῳ Her. по их мнению; 29) предположение: ἐπὶ τῷδε τῷ λόγῳ Her. в расчете на то; παρὰ λόγον Plat. против ожидания; 30) значение, вес (λόγῳ ἐν σμικρῷ εἶναι Plat.): λόγου οὐδενὸς γενέσθαι πρός τινος Her. быть в полном презрении у кого-л.; ἐν οὐδενὶ λόγῳ ποιεῖσθαί τινα Her. ни во что не ставить кого-л.; 31) (со)отношение, соответствие: ἀνὰ τὸν αὐτὸν λόγον Plat. в том же соотношении; κατὰ λόγον τινός Her., Xen.; в соответствии с чем-л.; ἐς Her. и πρὸς λόγον τινός Aesch. относительно чего-л., в связи с чем-л.; 32) отчет, объяснение (λόγον ἑαυτῷ διδόναι περί τινος Her.): λόγον δοῦναι καὶ δέξασθαι Plat. давать и получать объяснения; 33) счет, исчисление: τὸ κατὰ λόγον Men. по (общему) счету, в итоге; 34) число, группа, категория: ἐν συμμάχων λόγῳ εἶναι Her. считаться союзниками; ἐν ἀνδραπόδων λόγῳ ποιεῖσθαι Her. держать на положении рабов; ἐς τούτου (sc. τοῦ γήραος) λόγον οὐ πολλοὶ ἀπικνέονται Her. до такой старости доживают немногие.

λογό-τροπος лог. логотроп (силлогизм с условной формой большей посылки) Diog. L.

λόγχα дор. = λόγχη.

λογχάριον τό небольшое копье Luc.

λογχεύω пронзать копьем Anth.

λόγχη, дор. λόγχα1) тж. pl. наконечник (острие) копья (λ. δορός Soph.; δόρυ μίαν λόγχην ἔχον Xen.): τὸ ξυστὸν τῇσι λόγχῃσι ἐόν Her. древко (копья) с остриями; 2) копье (ἔχοντες γέρρα καὶ λόγχας Xen.); 3) отряд копейщиков (ξὺν ἑπτὰ λόγχαις Soph.): μυρίαν ἄγων λόγχην Eur. во главе огромной армии копьеносцев.

λογχ-ήρης 2 вооруженный копьем (ἀσπιστής Eur.).

λόγχῐμος 3 копейный, копьеносный: κλόνοι λογχιμοι Aesch. битвы копьеносцев.

λογχο-ποιός ὁ изготовляющий копья, оружейник Eur.

I λογχο-φόρος 2 копьеносный, вооруженный копьями (Θρῄκης γένος Eur.).

II λογχο-φόρος ὁ копьеносец, копейщик Xen., Plut.

λογχόω снабжать (копье) наконечником (λελογχωμένον δόρυ Arst.).

λογχωτός 3 снабженный острием, заостренный (βέλος Eur.; ἔγχεα Plut.).

λογώδης 2 Arst. = λογοειδής.

λόε эп. 3 л. sing. impf. к λόω.

λοέον 1 л. sing. impf. к *λοέω.

λόεσθαι Hes. inf. med. к λόω.

λοέσσαι inf. aor. к *λοέω.

λοέσσομαι fut. med. к *λοέω.

λοετρ- эп. = λουτρ-.

*λοέω эп. (только: impf. λοέον, part. aor. λοέσσας, inf. aor. λοέσσαι, fut. med. λοέσσομαι, part. aor. med. λοεσσάμενος) Hom., Hes. = λούω.

Λοθρόνος ὁ Plut. = лат. Vulturnus.

λοιβεῖον τό культ. сосуд для возлияний Plut.

λοιβή культ. возлияние (λοιβαὶ Διός Aesch.; λ. οἴνου Plat.).

λοίγιος 2 губительный, пагубный (ἔργα Hom.): οἴω λοίγι᾽ ἔσεσθαι Hom. думаю, что плохо придется (троянцам).

I λοιγός ὁ (по)гибель, уничтожение, беда Hom., Pind., Aesch.

II λοιγός 2 несущий гибель, губительный (Ἄρης Anth.).

λοιδορέω (aor. med. ἐλοιδορήθην - реже ἐλοιδορησάμην) тж. med. осыпать бранью, бранить, поносить, порицать (τινα Her. etc. и εἴς τινα Luc.): τὴν τύχην λ. τυφλήν Plat. упрекать судьбу в слепоте; λ. τινα πολλά Eur. осыпать кого-л. упреками; λ. τινα εἴς τι Arph., λοιδορεῖσθαί τινι ἐπί τινι Xen., περί τινος Arph. или εἴς τι Plut. бранить кого-л. за что-л.

λοιδόρημα, ατος τό брань, попрек, порицание Arst., Plut.

λοιδορημάτιον (ᾰ) τό небольшой упрек Arph.

λοιδόρησις, εως ἡ Plat. = λοιδορία.

λοιδορησμός ὁ Arph. = λοιδορία.

λοιδορητικός 3 бранный, оскорбительный Arst.

λοιδορία ἡ брань поношение, порицание Plat., Arph., Lys. etc.

λοίδορον τό Arst. = λοιδορία.

I λοίδορος 2 1) сопровождаемый бранью (ἔρις Eur.); 2) бранный, оскорбительный (πομπεῖαι Men.).

II λοίδορος ὁ хулитель Plut.

λοιμικός 3 чумный, тлетворный, пагубный (κατάστασις Polyb.; πάθη Plut.).

λοιμικῶς губительно, пагубно Sext.

λοιμός 1) чума, поветрие, зараза, мор (λιμὸς καὶ λ. Her. λοιμοῦ σκηπτός Aesch.; λοιμοὶ καὶ σεισμοί NT); 2) перен. чума, язва, опасный и вредный человек Dem.

λοιμ-ώδης 2 чумный (νόσος Thuc.; ἔτος Arst.).

λοιμώσσω, атт. λοιμώττω быть пораженным чумой, быть зачумленным Luc.

λοιπασμός ὁ неуплаченная часть, недоимка (Luc. - v. l. ἐλλειπασμός).

I λοιπόν τό оставшаяся или остающаяся часть, остальное, остаток (τὸ λ. τῆς ἡμέρας Xen.): καὶ τὰ λοιπά (в сокращ. κτλ.) Plut. и прочее; τὸ λ. ἤδη ἡμῖν ἐστιν σκέψασθαι Plat. нам остается еще рассмотреть.

II λοιπόν (τό) (тж. τὰ λοιπά) adv. 1) наконец, кроме того, к тому же Plat.; 2) в будущем, впредь, отныне Pind., Plat.; 3) все еще NT; 4) впрочем NT; 5) вслед за этим, затем NT; 6) в конце концов NT.

I λοιπός 3 1) оставшийся, остающийся, остальной (ὁδός Xen.; βίοτος Pind.): αἱ λοιπαὶ τῶν νεῶν Thuc. уцелевшие корабли; 2) предстоящий, будущий (χρόνος Dem.): (ἐκ) τοῦ λοιποῦ (χρόνου) Her., Soph., Dem., Xen. в будущем, впредь - см. тж. λοιπόν.

II λοιπός 1) будущее, предстоящая часть: ὁ λ. τοῦ χρόνου Dem. будущее; 2) pl. потомки, потомство Pind.

λοισθήϊα τά (sc. ἄεθλα) награда последнему (из победителей) Hom.

λοισθήϊος 3 последний, т. е. дающийся последнему победителю (ἄεθλον Hom.).

λοίσθια (τά) adv. Theocr. = λοίσθιον.

λοίσθιον (τό) adv. в конце, напоследок, наконец Soph., Eur.

λοίσθιος 2 и 3 1) последний (βοή, δρόμος Aesch.); 2) крайний, находящийся в глубине: ἐν λοισθίῳ τυμβεύματι Soph. в глубине гробницы; 3) крайний, самый ужасный (κακόν Eur.).

λοῖσθος 2 последний, крайний (ἀνήρ Her.): λοῖσθον δόρυ Eur. наконечник копья; λ. ἰατρὸς κακῶν Soph. = θάνατος.

λόκαλος предполож. аист Arst.

λόκκη ἡ Anth. = χλαμύς.

Λοκρικός 3 локридский, локрский Plut.

Λοκρίς, ίδος (ῐδ) ἡ Локрида 1) Опунтийская, область на южн. побережье Эвбейского залива, с главным г. Опунт Her., Thuc. etc.; 2) Эпикнемидская, область в отрогах Кнемидского хребта Her., Thuc. etc.; 3) Озольская, область на сев. побережье Коринфского залива Her., Thuc. etc.

I Λοκροί οἱ 1) жители Локриды, локрийцы (Ὀπούντιοι, Ἐπικνημίδιοι и Ὀζόλαι Her. etc.); 2) жители г. Локры (οἱ Λ. Ἐπιζεφύριοι Her. etc.).

II Λοκροί οἱ, преимущ. οἱ Λ. Ἐπιζεφύριοι Локры Эпизефирийские (город на юго-вост. побережье Бруттия, колония одной из Локрид) Her., Thuc. etc.

Λοκρός ὁ Локр (легендарный царь лелегов и родоначальник локрийцев) Hes.

Λοξίᾱς, ου, ион. εω ὁ Локсий, «Извилистый», т. е. Запутанный в своих вещаниях (эпитет Аполлона) Aesch., Soph. etc.

λοξο-βάτης 2 идущий косо, с косой походкой (καρκίνοι Batr.).

λοξο-πορέω двигаться по косой линии Plut.

λοξός 3 1) косой, наклонный (γραμμαί Eur.; ἡ τῶν ἀστέρων φορά Arst.): ὁ λ. κύκλος Arst. наклонный круговой путь (солнца), т. е. эклиптика; 2) перен. косой, косящий (κόραι Anth.): λοξὰ βλέπειν Theocr. смотреть косо, т. е. враждебно; 3) запутанный, туманный (λοξὰ ἀποκρίνεσθαι Luc.).

λοξότης, ητος1) косое направление или кривизна (τοῦ καυλοῦ Plut.); 2) запутанность, неясность (χρησμῶν Plut.).

λοξο-τρόχις, ῐδος adj. идущий кривыми путями, т. е. вещающий туманно и неясно (ἄγγελος, sc. Κασσάνδρα Anth.).

λοξόω делать кривым (ἡ κατὰ τὸν λελοξωμένον κύκλον φορά Anth.).

λοξῶς косо, искоса: λοξότερον ἔχειν πρός τινα Polyb. подозрительно относиться к кому-л.

λόξωσις, εως ἡ наклон(ность) (τοῦ ζωδιακοῦ κύκλου Plut.).

λοπᾰδ-αρπᾰγίδης, ουирон. блюдохвататель, т. е. обжора Anth.

λοπάδιον (ᾰ) τό тарелочка, мисочка Arph.

λοπάς, άδος (ᾰδ) ἡ чаша, миска Arph., Arst., Luc.

λοπίς, ίδος (ῐδ) ἡ [λέπω] кожица, скорлупа Arph.

λοπός ὁ кожица, шелуха Hom.

λορδόομαι наклоняться вперед, нагибаться Arph.

λορδός 3 согнувшийся, сутулый (οἱ μακροὶ τῶν ἀνθρώπων λορδοὶ βαδίζουσι Arst.).

λουέω HH = *λοέω.

Λουκᾶς, ᾶ ὁ Лука (предполаг. автор так наз. «третьего евангелия») NT.

Λουκιᾰνός ὁ Лукиан (родом из Самосаты в Сирии, греч. сатирик II в. н. э.).

λοῦνται 3 л. pl. praes. pass. к λούω.

λοῦσθαι inf. pass. к λούω.

Λουσιεύς, έως ὁ житель или уроженец города Λουσοί Xen. или дема Λουσία (в атт. филе Οἰνηΐς) Dem.

Λουσοί οἱ Лусы (город в сев. Аркадии) Arst.

λούστης, ου adj. любящий купаться (ὄρνιθες Arst.).

λουτήριον τό ванна, водоем для купания Aesch.

λουτιάω иметь желание купаться Luc.

λούτριον τό грязная вода после мытья, помои (ἐκ τῶν βαλανείων Arph.).

λουτρίς, ίδος (ῐδ) ἡ купальщица Arph.

λουτρο-δάϊκτος 2 умерщвленный в бане (Ἀχαιῶν πολέμαρχος ἀνήρ, sc. Ἀγαμέμνων Aesch.).

λουτρόν, эп. λοετρόν τό (преимущ. pl.) 1) купальня, баня (γυμνάσια καὶ λουτρά Xen.); 2) купание (λοετρὰ Ὠκεανοῖο Hom.; λουτροῖς χρῆσθαι Xen.); 3) вода для купания (θερμὰ λοετρὰ θερμαίνειν Hom.); 4) культ. омовение (τὸ σῶμα Πολυνείκους λούσαντες ἁγνὸν λουτρόν Soph.); 5) культ. заупокойное возлияние: πατρὸς χέοντες λουτρά Soph. совершая возлияния в память отца; 6) культ. купель (παλιγγενεσίας NT).

I λουτρο-φόρος 2 приносящий воду для (обрядовых брачных) омовений: λ. χλιδή Eur. обряд брачного омовения.

II λουτροφόρος ἡ (sc. παρθένος) дева, приносящая воду (статуя, по по друг. - sc. ὑδρία - ваза, которая ставилась на могиле умерших девушек) Dem.

λουτρο-χοέω (о воде для омовения) наливать, лить (θερμὸν ὕδωρ Anth.).

I λουτρο-χόος, эп. λοετροχόος 2 служащий для нагревания воды для мытья (τρίπους Hom.).

II λουτροχόος ὁ раб-банщик Hom., Xen.

λουτρών, ῶνος ὁ купальня, баня Aesch., Xen., Plut.

λούω, эп. тж. *λοέω и λόω 1) мыть, купать (ἐν ποταμῷ, sc. τινά Hom.); med.-pass. мыться, купаться (λοεσσάμενος ποταμοῖο Hom.; λοέσσασθαι χρόα Hes.; ἀπὸ κρήνης λ. Her.); 2) культ. совершать омовение, омывать (νεκρόν Her.; θανόντας Soph.; λελουμένοι τὸ σῶμα ὕδατι NT); 3) med.-pass. мокнуть (ὑπὸ τοῦ Διός Her.): λ. ἐν πηλῷ Arst. валяться в грязи; λελουμένος τῷ φόνῳ Luc. облитый кровью (убитого).

λοφάω 1) (о жаворонке) быть хохлатым Babr.; 2) шутл. (по созвучию с λιθάω страдать каменной болезнью) страдать болезнью султанов, т. е. неутомимо изготовлять султаны для шлемов Arph.

λοφεῖον τό футляр, чехол (для султана или для зеркала) Arph.

λόφη ἡ Diod. = λοφιά.

λοφη-φόρος 2 (о жаворонке) хохлатый Babr.

λοφιά, эп.-ион. λοφιή 1) грива (ἵππου Her.); 2) щетина (sc. συός Hom.): φρίξας λοφιήν Hom. ощетинившись; 3) спина, хребет (sc. θηρός Anth.); 4) спинной плавник (τῶν κητῶν Diod.); 5) возвышение, холм: παρ᾽ ἄκραις λοφιαῖς Anth. на вершинах холмов.

λοφιήτης, ου ὁ обитатель холмов (эпитет Пана) Anth.

λοφνίς, ίδος (ῐδ) ἡ факел из виноградной лозы Anth.

λοφο-ποιός ὁ мастер, изготовляющий султаны для шлемов Arph.

λοφο-πωλέω торговать султанами для шлемов Arph.

λόφος 1) затылок, шея (ἵππων Hom.): ὑπὸ ζυγῷ λόφον ἔχειν Soph. держать шею в ярме, т. е. покорно подчиняться; 2) султан на шлеме (ἱππιοχαίτης Hom.; ὑακινθινοβαφής Xen.); 3) хохол(ок), чуб (κορυδάλων Arst.): λόφους κείρεσθαι Her. стричься, оставляя чубы; ῥήματα λόφους ἔχοντα Arph. хохлатые, т. е. витиеватые слова; 4) мясистый нарост (на голове), гребень (ἀλεκτρυόνος Arph.); 5) плавник (sc. δελφῖνος Plut.); 6) гребень холма, тж. холм, возвышение Hom., Her. etc.

λόφ-ουρος 2 с пушистым хвостом (ἵππος, κύνες, ὄνος Arst.).

λοφ-ώδης 2 похожий на холм или бугор (ὄγκος Arst.).

λόφωσις, εως ἡ хохол(ок) (ἐπὶ τῶν ὀρνέων Arph.).

λοχᾱγέω, ион. λοχηγέω (тж. λόχου λ. Her.) командовать лохом (см. λόχος), быть лохагом Xen.

λοχᾱγήτης, ουдор. Aesch., Eur. = λοχαγός.

λοχ-ᾱγία, ион. λοχηγία ἡ командование лохом, должность или звание лохага Xen., Arst.

λοχ-ᾱγός 1) лохаг, командир лоха Soph., Xen.; 2) Plut. = лат. centurio.

λοχᾱγωγός arg. ad Pind. = λοχαγός.

λοχάζομαι (только praes.) Emped., Anth. = λοχάω.

λοχαῖος 3 скрытый, тайный (ἔρως Anth.).

λοχάω 1) тж. med. устраивать засаду, подстерегать, нападать из-за угла (τὸν οἴκαδ᾽ ἰόντα Hom.; γυναῖκας Her.): λοχήσαντες τὴν νέα εἷλον Her. устроив засаду, (эгинцы) захватили (афинский) корабль; 2) преграждать засадой (τὴν ὁδόν Her.); 3) перен. устраивать ловушку: λ. τὴν πρὸς Ῥωμαίους φιλίαν Polyb. прикинувшись друзьями, устроить римлянам ловушку.

λοχεία 1) разрешение от бремени, роды Eur. etc.: Ἄρτεμις τὴν λοχείαν εἴληχε Plat. Артемиде выпало на долю быть покровительницей родов; 2) зоол. кладка яиц Arst., Plut.; 3) принесение плодов, плодоношение Anth.

Λοχεία, Eur. Λοχία ἡ Лохия, «Родовспомогательница» (эпитет Артемиды) Luc.

λοχεῖα τά (sc. χωρία) место, где произошли роды: λ. κλεινά Eur. славное место родов (т. е. остров Делос, где Лето родила Аполлона и Артемиду).

λοχεῖος 3 и 2 [λόχος 8] связанный с родами (τὰς λοχείους ἡμέρας ἑορτάζειν Plut.).

λοχεός ὁ (= λόχος 1) засада Hes.

λόχευμα, ατος τό 1) плод, дитя (Ἰοκάστης, sc. Οἰδιπους Eur.); 2) разрешение от бремени, роды (ἤκουσας, οἶμαι, τῶν ἐμῶν λοχευμάτων Eur.): κάλυκος ἐν λοχεύμασιν Aesch. когда из оболочки рождается (зерно), т. е. когда колосятся нивы.

I λοχεύω 1) тж. med. рож(д)ать, производить на свет (παῖδα HH; перен. ἔαρ ὕμνων Anth.; λοχευθεὶς Ἀταλάντης γόνος Soph.); 2) помогать при родах, разрешать от бремени (τινά Eur.); pass. разрешаться от бремени (λοχευθείσης ἀυτοῦ τῆς μητρός Plut.).

II λοχεύω Arph. = λοχάω 1.

λοχηγ- ион. = λοχαγ-.

λόχια τά 1) разрешение от бремени, роды Anth.; 2) очищение после родов Arst.

Λοχία ἡ Eur. = Λοχεία.

λοχίζω 1) размещать в засаде, посылать для устройства засады (ὁπλίτας ἐς ὁδόν Thuc.); 2) устраивать засаду, pass. попадать в засаду (λοχισθέντες διεφθάρησαν Thuc.); 3) распределять или размещать по лохам, делить на отряды (τοὺς ἐν τῇ Ἀσίῃ Her.).

λόχιος 3 1) связанный с разрешением от бремени, родовой (νοσήματα Eur.; ἄλγη Anth.); 2) помогающий при родах, разрешающий от бремени (Ἄρτεμις Eur.).

λοχισμός ὁ устройство засады, помещение в засаду Plut.

λοχίτης, ου (ῑ) ὁ солдат лоха, боец, воин Aesch., Soph., Xen.

λοχμαῖος 3 прячущийся в чаще: Μοῦσα λοχμαία Arph. лесная муза, т. е. соловей.

λόχμη 1) заросли, чаща (πυκινή Hom.); 2) логово: οὐ γὰρ ἄν ποτε τρέφειν δύναιτ᾽ ἂν μία λ. κλέιπτα δύο погов. Arph. одному дому не прокормить двух воров; 3) густые волосы (λόχμην πολλὴν φορεῖν Arph.).

λόχμια τά заросли, чаща Luc.

λόχμιος 2 живущий в чащах, лесной (τράγος Anth.).

λοχμ-ώδης 2 поросший густым кустарником (ὁδός Thuc.).

λόχον-δε adv. 1) в засаду (ἰέναι Hom.); 2) для устройства засады (ἄνδρας ἀριοτῆας κρίνειν Hom.).

λόχος 1) засада: κοῖλος λ. Hom. полая засада, т. е. деревянный конь ахейцев; λ. τινός Hom. способ подстеречь или перехитрить кого-л.; 2) люди, устроившие засаду, отряд в засаде (λ. ξιφήρης Eur.); 3) лох, отряд (весьма различной численности): ἓξ λόχοι ἀνὰ ἑκατὸν ἄνδρας Xen., но у персов - ὁ λ. ἦν ἕκαστος εἰκοσιτέτταρες Xen., у лакедемонян - ἐν ἑκάστῳ λόχῳ πέντη κοστύες ἦσαν τέσσαρες, καὶ ἐν τῇ πεντηκοστύϊ ἐνωμοτίαι τέσσαρες Thuc.; 4) (у римлян, лат. centuria) центурия Plut.; 5) лох (часть гражданской общины) Xen., Arst.; 6) сборище, сонм (παρθένων, γυναικῶν Aesch.); 7) стая, стадо (ἐλάφων Anth.); 8) разрешение от бремени, роды (γυναικῶν λόχους ἐφορεύειν Aesch.).

λόω эп. = λούω.

λύᾱ ἡ разделение, раздор, распря Pind.

λυαῖος ὁ освободитель (от забот) (эпитет Вакха-Диониса) Anacr., Plut.

λῡγαῖος 3 темный, мрачный (νύξ Soph.; νέφος Eur.).

λυγγούριον τό красная амбра Plut.

λύγ-δην adv. всхлипывая, с громким рыданием (λ. ἔκλαον ἅπαντες Soph.).

λυγδίνεος 3 (ῐ) Anth. = λύγδινος.

λύγδῐνος, Anth. λυγδίνεος 3 1) из белого мрамора, беломраморный (εἴδωλον Anth.); 2) белый как мрамор (τράχηλος Anacr.; κωνία μαστῶν Anth.).

λύγδος ἡ белый мрамор Anth., Diod.

λῠγίζω (дор. aor. pass. ἐλυγίχθην; дор. inf. fut. λυγιξεῖν) 1) сгибать, изгибать, тж. крутить, закручивать (πλευράν Arph.): ἄρθρον ᾗ λυγίζεται Soph. в месте сгиба (сочленения); λ. ἀλλήλους Luc. (о борцах) гнуть друг друга; ἐπέων κόσμος λελυγισμένος Anth. затейливые словесные завитушки; ἀποστραφῆναι λυγιζόμενος Plat. старающийся увернуться (от кары); 2) перен. скручивать, покорять, укрощать (ὑπ᾽ Ἔρωτος ἐλυγίχθης Theocr.).

λῠγισμός 1) (у борцов) сгибание, извивание (περιπλοκαὶ καὶ λυγισμοί Luc.); 2) перен. выкрутас, словоизвитие (ἀντιλογίαι καὶ λυγισμοί Arph.).

λύγκειος 3 рысий (βλέμμα Anth.).

Λυγκεύς, έως, эп. ῆος, дор. έος ὁ Линкей (сын Афарея, один из Аргонавтов, прославившийся своей необыкновенной остротой зрения) Hes., Pind. etc.

Λυγκησταί οἱ линкесты (племя в Македонии) Thuc.

Λύγκος ἡ Линк (главный город в области племени Λυγκησταί) Thuc., Plut.

λυγμός ὁ икота Arst., Plut.

I λύγξ, γκός зоол. рысь HH, Xen., Eur. etc.

II λύγξ, γγός ἡ [λύζω] икота Thuc., Plat.

λύγος (ῠ) ἡ и ὁ ивовая ветвь, ивовый прут (συνεέργειν λύγοισιν, sc. ὄϊν Hom.; λύγοι καὶ κλάδοι Arst.).

λῠγο-τευχής 2 сплетенный из ивовых прутьев, ивовый (κύρτος Anth.).

λῠγόω 1) завязывать (ἅμμα Anth.); 2) связывать, опутывать (φρένα τινός Anth.).

λυγρά τά бедствие, несчастье, гибель Hom., Hes.

λυγρός 3 1) злосчастный, ужасный (ὄλεθρος Hom.); 2) тяжкий, жестокий, мучительный (ἕλκεα Hom.; νόσος Soph.); тяжелый, печальный (γῆρας Hom.); 3) гнетущий (πένθος Aesch.); 4) губительный, разящий (ὀργαί Aesch.); 5) ядовитый, смертельный (φάρμακα Hom.); 6) причиняющий несчастья, пагубный (γαστήρ Hom.); 7) зловредный, гнусный (ὁ ἀνὴρ κακὸς σὺν λυγροῖς ἑτάροισι Hom.); 8) жалкий, бедный (εἵματα Hom.); 9) бессильный, немощный, слабый (ἄνδρες Hom.).

λυγρῶς жестоко, больно (πλήσσειν Hom.).

Λύδδα ἡ Лидда (город в Палестине) NT.

Λῡδία, ион. Λῡδίη ἡ Лидия (страна в М. Азии) Her. etc.

Λῡδίας, ου ὁ Лидий (река в Македонии) Eur.

λῡδίζω подражать (уподобляться) лидянам Arph.

Λῡδίη ион. = Λυδία.

Λῡδικός 3 Her. = Λύδιος.

Λύδιος 3, реже 2 (ῡ) лидийский: Λυδίη πέτρη Theocr. лидийский, т. е. пробный камень.

λῡδιστί adv. по-лидийски: ἡ λ. ἁρμονία Plat. лидийский (музыкальный) лад.

λῡδο-πᾰθής 2 по-лидийски изнеженный, преданный наслаждениям Anacr.

I Λῡδός 3 Soph. = Λύδιος.

II Λῡδός ὁ житель или уроженец Лидии, лидиец Pind., Her., Xen.

III Λυδός ὁ Лид (сын Атиса, миф. родоначальник лидян) Her.

λύζω 1) трястись, дрожать (οἱ φοβούμενοι καὶ οἱ ῥιγοῦντες λύζουσιν Arst.); 2) сотрясаться от плача, судорожно рыдать, всхлипывать (λ. καὶ δακρύειν Arph.).

λύθεν эп. (= ἐλύθησαν) 3 л. pl. aor. pass. к λύω.

λύθρον τό Hom. = λύθρος.

λύθρος ὁ пролитая, т. е. смешавшаяся с прахом кровь, кровавая грязь (αἵματι καὶ λύθρῳ πεπαλαγμένος Hom.; λύθρου ἐμπεπλησμένος Luc.).

λυθρ-ώδης 2 покрытый кровью, окровавленный (χεῖρες Anth.).

λυκάβαν Anth. acc. к λυκάβας.

λυκα-βαντίδες ὧραι годичные промежутки, т. е. годы Anth.

λῠκά-βᾱς, αντος (κᾰ) ὁ [λευκός] годичный оборот (солнца), т. е. год: τοῦδ᾽ αὐτοῦ λυκάβαντος Hom. еще в этом самом году.

Λῠκᾰβηττός ὁ Ликабетт (гора к сев.-зап. от Афин) Arph., Xen.

Λῠκαία ἡ Ликея (местность в Эпире) Plat.

Λύκαια τά (sc. ἱερά) 1) ликеи (празднества в честь Зевса Ликейского Xen.); 2) Plut. = лат. Lupercalia.

λύκαινα (ῠ) ἡ волчица Arst., Plut.

Λύκαιον (ῠ) τό Ликей 1) гора в юго-зап. Аркадии на границе с Мессенией, посвященная Зевсу и Пану Thuc.; 2) храм Зевсу Ликейскому Plut.

Λύκαιος и Λῠκαῖος 3 ликейский (эпитет Зевса) Her., Pind.

Λῠκάμβης, ου ὁ Ликамб (отец Необулы, которую любил поэт Архилох) Luc.

Λῠκᾱονία ἡ Ликаония (страна в М. Азии) Xen. etc.

Λῠκᾱόνιος 3 ликаонийский Anth.

λῠκαονιστί adv. по-ликаонски (λέγειν NT).

Λῠκάστιος 3 ликастийский Anth.

Λύκαστος или Λῠκάστος ἡ Ликаст (город на Крите) Hom.

λῠκ-αυγές τό рассвет Plut., Luc.

Λῠκάων, ονος (ᾱ) ὁ Ликаон 1) отец Пандора Hom.; 2) сын Приама Hom.; 3) сын Пеласга, миф. царь Аркадии, убитый Зевсом Arst.

λῠκέη ἡ (sc. δορά) волчья шкура Hom.

λῠκεία ἡ шлем из волчьей шкуры Polyb.

Λύκειον τό Ликеи (гимнасий, расположенный близ храма Аполлона Ликейского, за вост. окраиной Афин, там учил Аристотель) Plat., Xen., Arph.

λύκειος 3 и 2 (ῠ) волчий (δορά Eur.; φάρυγξ Babr.).

Λύκειος 2 Ликейский, «Истребитель волков» (эпитет Аполлона) Aesch. etc.: τοῦ λυκοκτόνου θεοῦ ἀγορὰ Λ. Soph. Ликейская площадь (в Аргосе), посвященная истребляющему волков богу, т. е. Аполлону.

λῠκη-γενής 2 светорожденный, по по друг. - рожденный в Ликии (эпитет Аполлона) Hom.

λῠκη-δόν adv. словно волк, по-волчьи Aesch.

Λῠκίᾱ, эп.-ион. Λῠκίη ἡ Ликия 1) страна на юго-зап. побережье М. Азии Hom., Pind. etc.; 2) область в сев.-зап. части М. Азии с г. Зелея Hom.

Λῠκιᾰκός 3 ликийский Luc.

λῠκῐδεύς, έως ὁ волчонок Theocr., Plut.

Λῠκίη эп.-ион. = Λυκία.

Λῠκίη-θεν adv. из Ликии Hom.

Λῠκίην-δε adv. в Ликию Hom.

λυκιο-εργής, стяж. λυκιουργής 2 изготовленный в Ликии, ликийской работы (πρόβολοι Her.; φιάλαι Dem.).

I Λύκιος 3 (ῠ) ликийский Soph.

II Λύκιος ὁ житель Ликии, ликиец Hom.

III Λύκιος ὁ Ликийский (эпитет Аполлона по ряду его храмов в Ликии, преимущ. в Патаре) Pind. etc.

λῠκιουργής 2 стяж. = λυκιοεργής.

Λύκις (ῠ) ὁ Ликис (афинский комедиограф, современник Аристофана) Arph.

λῠκίς, ίδος ἡ Plut. v. l. = λύκαινα.

λῠκό-βρωτος 2 съеденный волками (πρόβατα Arst., Plut.).

λῠκο-δίωκτος 2 преследуемый волком (δάμαλις Aesch.).

λῠκο-εργής 2 служащий для истребления волков (πρόβολος Her. - v. l. λυκιοεργής).

Λῠκόεργος ὁ Anth. = Λυκοῦργος.

λῠκο-θαρσής 2 отважный как волк Anth.

λῠκο-κτόνος 2 убивающий волков (θεός Soph.; φαρέτρη Anth.).

Λῠκολέων, οντος ὁ Ликолеонт (аттический оратор) Arst.

Λῠκομήδειος 2 ликомедов Anth.

Λῠκομήδης, ους ὁ Ликомед 1) сын Креонта, один из ахейских предводителей Hom.; 2) царь острова Скирос Soph., Plut.; 3) один из основателей Мегалополя в 370 г. до н. э., убит в 366 г. Xen.; 4) афинянин, первый захвативший корабль Ксерксова флота у Артемисии Her.

Λῠκομίδαι, ῶν οἱ Ликомиды (древний жреческий род в Аттике) Plut.

λῠκόομαι быть растерзанным волками (τῶν προβάτων λελυκωμένα Xen.).

Λυκόοργος эп. = Λυκοῦργος.

Λυκόποδες οἱ Ликоподы, «Волчьи лапы» 1) прозвище Алкмеонидов, изгнавших Гиппия из Афин Arph. - v. l. λευκόποδες; 2) царские телохранители, одетые в волчьи шкуры Arph.

Λῠκοπολίτης, ου ὁ житель Ликополя (Λύκων πόλις в Египте) Plut.

λῠκο-ρραίστης, ου adj. m растерзывающий волков (κύων Anth.).

λύκος (ῠ) ὁ 1) волк (ἡ λ. волчица) (πολιός, κρατερῶνυξ, ὀρέστερος, ὠμοφάγος Hom.; κοιλογάστωρ Aesch.): λύκον ἰδεῖν погов. Plat. увидеть волка, т. е. онеметь; λ. οἶν ὑμεναιοῖ погов. Arph. волк сочетается с овцой и λύκοι ἄρν᾽ ἀγαπῶσιν погов. Plat. волки относятся с любовью к ягнятам (о невозможном); λ. κεχηνώς погов. Arph. разинувший пасть волк (о человеке, которому нельзя верить); λύκου βίον ζῆν Polyb. жить волчьей жизнью, т. е. грабежом; λύκοι ἐν ἐνδύμασι προβάτων погов. NT волки в овечьих шкурах; 2) «волк» (разновидность галки) Arst.; 3) «волк» (вид паука) Arst.; 4) удила для норовистых лошадей, мундштук Plut.; 5) перен. хищник, т. е. совратитель, распутник Anth.

Λύκος (ῠ) ὁ Лик 1) сын афинского царя Пандиона, миф. родоначальник ликийцев Her.; 2) река в Вифинии или в Понте Xen.; 3) приток р. Ирис в Армении Plut.; 4) река во Фригии, приток Меандра Her., Xen.; 5) река в Сарматии Her.; 6) река в Сицилии Plut.

λῠκο-σπάς, άδος (ᾰδ) ὁ ликоспад, «подвергшийся нападению волков» (конь особой породы, разводившейся в Нижней Италии) Plut.

Λῠκούργεια ἡ Ликургия (не дошедшая до нас тетралогия Эсхила о Ликурге, царе эдонян) Arph.

Λῠκούργειος 2 ликургов Plut.

Λῠκουργίδες οἱ (sc. ἡμέραι) ликургиды (празднества в честь спартанского законодателя Ликурга) Plut.

Λῠκοῦργος, эп. Λῠκόοργος и Λῠκόεργος ὁ Ликург 1) сын Дрианта, царь племени эдонян во Фракии Hom.; 2) царь Аркадии Hom.; 3) сын царя Эвнома, спартанский законодатель IX в. до н. э. Her., Xen., Plut.; 4) афинский оратор, друг Демосфена, автор речи Λόγος κατὰ Λεωκράτους; умер ок. 328 г. до н. э.

Λῠκουρία ἡ Ликурия, «Волчья гора» (местность в сев. Аркадии) Plut.

λῠκο-φῐλία ἡ волчья, т. е. ненадежная дружба Plat.

λῠκο-φίλιος 2 (φῐ) похожий на волчью дружбу, перен. волчий, неверный (διαλλαγαί Men.).

λῠκό-φρων 2, gen. ονος отважный как волк (ἄνδρες Plut.).

Λῠκόφρων, ονος ὁ Ликофрон 1) спутник Эанта, убитый Гектором Hom.; 2) сын коринфского царя Периандра Her.; 3) тиранны Феры в Фессалии конца V в. до н. э., а тж. середины IV в. до н. э. Diod.; 4) грамматик и поэт, родом из Халкиды на Эвбее, живший при Птолемее Филадельфе в Александрии, автор поэмы Ἀλεξάνδρα или Κασσάνδρα.

λῠκόφων, ονος или ωνος ὁ ликофон (неизвестное нам растение) Plut.

Λύκτιος 3 ликтийский Arst., Anth.

Λύκτος ἡ Ликт (город в вост. части Крита) Hom., Hes.

λῠκ-ώδης 2 похожий на волка (ἡ ὕαινα τῷ χρώματι λ. ἐστί Arst.).

Λύκων, ωνος (ῠ) ὁ Ликон (один из трех судебных обвинителей Сократа, впоследствии вместе с Анитом, изгнанный из Афин Plat.).

Λῠκωρεύς, έως ὁ Ликорей (южная из двух вершин Парнасса) Luc.

λύμα дор. = λύμη.

λῦμα, ατος τό (преимущ. pl.) 1) нечистота, грязь (ἀπὸ χροὸς λύματα πάντα καθαίρειν Hom.); 2) нечестие, позор (τῷ γήρᾳ Soph.); 3) несчастье, пагуба, гибель (Ἀχαιῶν Eur.).

λῡμαίνομαι 1) подвергаться порче, портиться (ἃ οὔτε κατασήπεται οὔτε λυμαίνεται Xen.); 2) портить, ухудшать (τὰ ὄψα Xen.); 3) расстраивать, омрачать (τὸ μακάριον Arst.); 4) покрывать позором, позорить, бесчестить, осквернять (τὰ λέχη Eur.; τῷ νεκρῷ Her.; μειρακίοις Arph.): τῇ ἑαυτοῦ δόξῃ λελυμασμένος Xen. утратив(ший) свое доброе имя; 5) попирать, нарушать (νόμους Lys.); 6) разрушать, губить: ὅσα μετ᾽ ἐλπίδων λυμαίνεται Thuc. (все), что разрушает надежды; λ. τινι τὴν πρᾶξιν Xen. вредить чьим-л. действиям; 7) наносить обиды, обижать, притеснять (τινὰ λύμῃσι ἀνηκέστοισι Her.; τὴν ἐκκλησίαν NT); 8) наносить поражение, разбивать наголову (τὴν ἵππον Her.): μεθεστάναι καὶ λελυμάνθαι Dem. окончательно погибнуть.

λῡμαντήρ, ῆρος ὁ разрушитель, нарушитель (φιλίας Xen.).

I λῡμαντήριος 3 оскорбительный, позорящий, позорный (δεσμά Aesch.).

II λῡμαντήριος 1) разрушитель, погубитель (τῶνδε οἴκων Aesch.); 2) осквернитель, совратитель (τῆς γυναικός Aesch.).

λῡμαντής, οῦ ὁ Soph. = λυμαντήρ.

λῡμάντωρ, ορος ὁ Sext. = λυμαντήρ.

λύμᾰσις, εως (ῡ) ἡ Aesch. v. l. = λύμη 3.

λῡμεών, ῶνος ὁ Soph., Eur., Xen., Isocr. = λυμαντήριος II.

λῡμεωνεύομαι Polyb. v. l. = λυμαίνομαι.

λύμη, дор. λύμα (ῡ) ἡ 1) порча, разрушение, вред (κήπους λύμαις ἐχθίσταις φθείρειν Arph.; οὐκ ἂν γίγνοιτο μεγάλη λ. τῇ πόλει Plat.); 2) нанесение увечья, уродование: αἰοχρῶς λύμῃ διακείμενος Her. позорно обезображенный; 3) позор, поношение, оскорбление: ἐπὶ λύμῃ Her. для поругания; 4) pl. нечистоты (ἀνθρώπειαι Polyb.).

λύμην эп. aor. 2 med.-pass. к λύω.

λῡμηρός Theocr. v. l. = λιμηρός I.

λύντο эп. 3 л. pl. aor. 2 med.-pass. к λύω.

λύπα (ῡ) ἡ дор. = λύπη.

λυπάης 2 предполож. надоедливый или шумливый (sc. ῥήτωρ Luc.).

λῡπέω 1) беспокоить, стеснять, тяготить (ἡ θώραξ λυπεῖ Xen.); 2) воен. беспокоить набегами (τὴν Λακωνικήν Thuc.); 3) препятствовать, мешать (οὐδὲν ἐλύπησεν ὥστε μή … Xen.); 4) дразнить, поддразнивать (ὑπό τινος λυπούμενος Lys.); 5) теснить, преследовать (τοὺς Ἓλληνας Her.); 6) изводить, мучить, донимать: ταὐτὰ ταῦτα λυποῦντες, ἅπερ ἐγὼ ὑμᾶς ἐλύπουν Plat. донимая (их) так же, как я вас донимал; 7) огорчать, удручать, терзать (ἐλύπει αὐτὸν ἡ χώρα πορθουμένη Xen.); med.-pass. огорчаться (μὴ λυπέεο Her.; ἐλυπήθη ὁ βασιλεύς NT): ἐλυπεῖτο ὁρῶν Dem. ему тяжело было видеть.

λύπη, дор. λύπα (ῡ) ἡ 1) скорбь, печаль, горе: ἄνευ δε λύπης οὐδαμοῦ καταστροφή Aesch. куда ни повернуться, всюду горе; 2) печальное положение (ἡ παρεοῦσα λ. Her.); 3) страдание, мука, боль: κάμνειν ἴσον λύπης ἐμοί Soph. переносить такие же страдания, как я.

λύπημα, ατος (ῡ) τό огорчение, печаль, скорбь (λ. ἔχειν Soph.).

λῡπηρά τά горести, скорби Xen., Arst.

λῡπηρός 3 1) неприятный, тягостный, мучительный (βίος Plat.; ἀχθηδόνες Thuc.): λ. ἡμῖν τούσδ᾽ ἂν ἐκλίποι δόμους Eur. нам было бы тяжело, если бы (старый Питфей) покинул эту (земную) обитель; 2) беспокоящий, доставляющий неприятности (οἶδα ὑμῖν Μυσοὺς λυπηροὺς ὄντας Xen.).

λῡπηρῶς болезненно, мучительно: λ. ἔχει impers. Soph. мучительно, тяжело, прискорбно.

λῡπητικόν τό Plat. = λύπη.

λῡπητικός 3 удручающий, прискорбный Arst.

λυπρόν τό печаль, скорбь, страдание: λυπρὰ πάσχειν или πράττειν Plat. находиться в тяжелом положении, страдать.

λυπρός 3 1) тягостный, скорбный, мучительный (πένθος Eur.); печальный, тяжелый (ἡμέρα Eur.); 2) жалкий, бедный, скудный (γαῖα Hom.; μισθάριον Diog. L.).

λυπρῶς тяжело, мучительно, с прискорбием (φέρειν Eur.; πράττειν Plut.).

λύρα, ион. λύρη1) лира (ἑπτάτονος Eur.): λύρῃ κιθαρίζειν HH играть на лире; ἄνευ λύρας Aesch. (петь) без сопровождения на лире; 2) лирическое искусство, музыка Plat., Luc.; 3) созвездие Лиры Arst.; 4) предполож. тригла (морская рыба) Arst.

λῠρ-αοιδός, стяж. λῠρῳδός и ἡ играющий (играющая) на лире, лирник Plut., Anth.

λύρη ион. = λύρα.

λῠρίζω играть на лире Anacr., Plut.

I λῠρικός 3 1) лирический (Μοῦσα Anacr.); 2) лирный (τέχνη Plut.).

II λῠρικός 1) лирник Anth., Plut.; 2) лирический поэт, лирик Plut.

λύριον (ῠ) τό небольшая лира Arph.

Λύρκειον τό Лиркей (город в Арголиде) Soph.

Λυρναῖος [adj. к Λυρνησσός] лирнесский Aesch.

Λυρνήσσιος 3 лирнесский Aesch.

Λυρνησσός ἡ Лирнесс (город в Троаде) Hom. etc.

λῠρο-γηθής 2 наслаждающийся лирой (Ἀπόλλων Anth.).

λῠρόεις, όεσσα, όεν лирический, лирный (λυρόεν τι μελίζεται Anth.).

λῠρο-θελγής 2 зачарованный звуками лиры Anth.

λυρό-θεν adv. на лире (Anth. - v. l. λυρόεν и λειριόεν).

λῠρό-κτῐτος 2 воздвигшийся от звуков лиры (Θῆβαι Anth.).

λυρο-κτύπης 2 бряцающий на лире Anacr.

λῠρο-κτυπίη ἡ бряцание (игра) на лире Anth.

λῠρο-ποιϊκή ἡ (sc. τέχνη) искусство изготовления лир Plat.

λῠρο-ποιός ὁ мастер, изготовляющий лиры Plat.

λυρῴδης 2 Anth. = λυρικός I.

λῠρῳδός истяж. = λυραοιδός.

λῠρ-ωνία ἡ покупка лиры Arph.

Λῡσάνδρια τά лисандрии (празднества на о-ве Самос в честь Лисандра) Plut.

Λύσανδρος (ῡ) ὁ Лисандр (сын Аристократа, спартанский полководец с 407 г. по 394 г. до н. э., пал в бою с фиванцами в 394 г.) Xen., Plut.

λῡσ-ανίας, ου ὁ успокоитель, избавитель (κακῶν Arph.).

Λῡσίας, ου ὁ Лисий 1) сын сиракузца Кефала, один из крупнейших аттических ораторов, род. ок. 458 г., ум. ок. 378 г. до н. э.; 2) афинский полководец, участник сражения при Аргинусах в 406 г. до н. э. Xen. etc.

λῡσί-γᾰμος 2 расторгающий брак (ἀγγελίαι Anth.).

λῡσί-ζωνος 2 развязывающая пояс, т. е. разрешающая от бремени (Εἰλείθυια Theocr.).

Λῡσικλῆς, έους ὁ Лисикл 1) один из афинских военачальников в сражении при Херонее в 338 г. до н. э., приговоренный к смертной казни после обвинительной речи оратора Ликурга Diod.; 2) афинский оратор V в. до н. э. Thuc., Plut.

Λῡσῐμάχεια и Λῡσῐμᾰχία ἡ Лисимахия (название двух городов, основанных Лисимахом: в Херсонесе Фракийском и в южн. Этолии) Polyb.

λῡσί-μᾰχος 2 и Arph. 3 (ῐ) приостанавливающий сражение (φίλος Anth.).

Λῡσίμᾰχος ὁ Лисимах 1) отец Аристида «Справедливого» Her., Thuc.; 2) уроженец города Пеллы в Фессалии, полководец Александра Македонского, погиб в сражении с Селевком в 281 г. до н. э. Plut.; 3) начальник конницы «тридцати тираннов» в Афинах Thuc., Xen.

Λῡσῐμέλεια ἡ Лисимелия (оз. близ Сиракуз) Thuc.

λῡσῐ-μελής 2 расслабляющий члены, т. е. обессиливающий (ὕπνος Hom.; θάνατος Eur.; ἔρως Sappho).

λῡσῐ-μέριμνος 2 освобождающий от забот (Βάκχος Anth.).

λύσῐμος 2 1) освобождающий, разрешающий (μέλη Aesch.); 2) могущий быть высвобожденным, возвратимый (ἐνέχυρα Plat.); 3) разрешимый или опровержимый (συλλογισμός Arst.).

λύσιος 2 (ῡ) 1) освобождающий (от проклятия), прощающий (θεοί Plat.); 2) отгоняющий заботы, дающий забвение (Βάκχος Plut.).

λῠσῐ-παίγμων 2, gen. ονος (ῠ!) развязывающий игры, т. е. дающий волю играм (Βάκχος Anacr.).

λῡσί-ποθος 2 (σῐ) освобождающий от любовного томления (ἀγγελίαι Anth.).

λῡσί-πονος 2 (ῐ) освобождающий от трудов (θεράποντες Pind.; ὕπνος Anth.).

Λύσιππος (ῡ) ὁ Лисипп (уроженец Сикиона, скульптор времен Александра Македонского) Luc.

λύσις, εως, эп.-ион. ιος (ῠ) ἡ 1) развязывание, освобождение (τῶν и ἀπὸ τῶν δεσμῶν Plat.): λ. τινός Plat. освобождение чего-л., реже от чего-л.; 2) освобождение, избавление (θανάτου Hom.; δειμάτων Thuc.; κακῶν Plat.); 3) расторжение брака, развод (ζητεῖν λύσιν NT); 4) искупление, спасение (οὐδ᾽ ἔχει λύσιν, sc. τὰ πήματα Soph.); 5) освобождение из неволи, выкуп (νεκροῖο Hom.; αἰχμαλώτων Dem.); 6) свобода действий, возможность (οὐ γὰρ ἦν λ. ἄλλη στρατῷ πρὸς οἶκον οὐδ᾽ εἰς Ἴλιον Soph.): λ. δόρπου Pind. возможность поужинать; 7) расслабление (τῶν κοιλιῶν Arst.); 8) разламывание (σφραγίδων Luc.); 9) разложение, распад (πολιτείας Plat.); 10) надломленность, потрясение (λ. καὶ λύπη Plat.); 11) (раз)решение (τῆς ἀπορίας Arst.; προβλήματος Polyb.); 12) опровержение (sc. τοῦ συλλογισμοῦ Arst.); 13) стих. разрешение, т. е. разложение одного гласного на два; 14) грам. разложение (слова) на составные части, расчленение; 15) лит. развязка (τραγῳδίας Arst.).

Λῦσις, ιδος ὁ Лисид 1) афинянин, ученик Сократа; его именем назван диалог Платона о дружбе; 2) родом из Тарента, ученик Пифагора, учитель Эпаминонда Diod., Diog. L., Plut.

Λῡσιστράτη (ᾰ) ἡ Лисистрата (главная героиня одноименной комедии Аристофана).

Λῡσίστρᾰτος ὁ Лисистрат (афинский прорицатель) Her.

Λυσιτανία ἡ Лузитания (зап. часть Иберийского полуострова, приблиз. нын. Португалия) Plut.

λῡσῐτέλεια ἡ польза, выгода Diod., Diog. L.: λ. περὶ τὸν χρόνον Polyb. выигрыш во времени.

λῡσῐτελές, οῦς τό польза, выгода Dem., Polyb.

λῡσῐ-τελέω быть полезным, представлять выгоду, быть целесообразным (τινι NT): λυσιτελεῖ μοι ὥσπερ ἔχω ἔχειν Plat. для меня лучше оставаться (таким), какой я есть; οἶς οὐδὲ ἅπαξ ἐλυσιτέλησε πειθομένοις Lys. (советники), следование которым ни разу не принесло пользы; τὸ λυσιτελοῦν Plat. и τὰ λυσιτελοῦντα Thuc. польза, выгода, преимущество.

λῡσῐ-τελής 2 полезный, выгодный (ἐμπορεύματα Xen.): λυσιτελεστάτην ζωὴν ζῆν Plat. прожить (свою) жизнь наиболее целесообразно; τὸ λυσιτελέστατον πρὸς ἀργύριον Dem. то, что наиболее выгодно с денежной точки зрения.

λῡσῐτελούντως полезно, выгодно, целесообразно (λ. καὶ ὠφελίμως τῇ πόλει Plat.).

λῡσῐ-φλεβής 2 вскрывающий жилы (σάγαρις Anth.).

λῡσί-φρων 2, gen. ονος (ῐ) освобождающий от забот (Διόνυσος Anacr.).

λυσῐ-ῳδός и ἡ лисиод (исполнитель особого рода пантомим, введенных на сцену неким Лисидом) Plut.

λύσσᾰ, атт. λύττᾰ1) ярость, неистовство (κρατερή Hom.); 2) порыв, исступление, неукротимая страсть (ἐρωτική Plat.); 3) собачье бешенство Xen., Arst.

λυσσαίνω быть в бешенстве, неистовствовать от гнева (τινί Soph.).

λυσσάς, άδος (ᾰδ) adj. f беснующаяся, неистовая, яростная: λυσσάδι μοίρᾳ Eur. в припадке бешенства.

λυσσᾱτάς (τᾱ) дор. Anth. = λυσσητής.

λυσσάω, атт. λυττάω 1) быть охваченным яростью: λυσσέοντα ἔργα ἀποδέξασθαι μεγάλα Her. (говорят, что Аристодем) в припадке ярости совершил великие дела; 2) быть в исступлении, неистовствовать (εἶδον λισσῶσαν αὐτήν Soph.); 3) (о животных) быть бешеным Arph., Arst., Theocr.

λύσσημα, ατος τό припадок ярости, неистовство Eur.

λυσσῆν дор. Theocr. inf. к λυσσάω.

λυσσητήρ, ῆρος adj. m 1) бешеный (κύων Hom.); 2) беснующийся (в пляске), неистовствующий (πούς Anth.).

λυσσητής, οῦ adj. m Anth. = λυσσητήρ.

λυσσο-μᾰνής 2 1) яростный, страшный в своей ярости (κακόν Anth.); 2) развевающийся как у безумного (πλόκαμοι Anth.).

λυσσόω приводить в неистовство (λυσσώων ἔρως Anth.).

λυσσ-ώδης 2 1) охваченный яростью, разъяренный (Ἓκτωρ Hom.); 2) исступленный, неистовствующий (ζωή Anth.); 3) похожий на безумие (νόσος Soph.).

Λύστρα ἡ Листра (город в Ликаонии) NT.

λυτέον adj. verb. к λύω.

λῠτήρ, ῆρος1) освободитель, избавитель (πόνων Eur.); 2) умиротворитель, судья (νεικέων Aesch.).

λῠτήριον τό способ освобождения, средство избавления (τὸ κακῶν λ. Soph.).

λῠτήριος 2 1) освобождающий, избавляющий (δαίμονες Aesch.; ἐκ θανάτου Eur.; δειμάτων Soph.); 2) спасительный, целительный (ἄκη Aesch.); 3) исцелимый (λύπημα Soph.).

λῠτικός 3 1) очищающий, слабительный (φάρμακα Arst.); 2) применяемый в опровержениях (ἐνθυμήματα Arst.).

λύτο эп. 3 л. sing. aor. 2 med.-pass. к λύω.

λῠτός 3 1) могущий быть разложенным, разложимый: τὸ δεθὲν πᾶν λυτόν (sc. ἐστι) Plat. все сложное разложимо; 2) растворимый (λ. ὑγρῷ Arst.); 3) рит. опровержимый (σημεῖον Arst.).

λύτρον τό 1) (преимущ. pl.) выкупные деньги, выкуп: λύτρα ἀνδρῶν αἰχμαλώτων λαβεῖν τι Thuc. взять что-л. в качестве выкупа за пленных; 2) искупление, возмещение (συμφορᾶς Pind.; αἵματος Aesch.; δοῦναί τι λ. ἀντὶ πολλῶν NT); 3) воздаяние, вознаграждение (καμάτων Pind.).

λυτρόω 1) освобождать, отпускать (τινα χρημάτων Plat.): λελυτρῶσθαι ἐκ τῶν ἰδίων Dem. откупиться на собственные средства; λυθρωθείς Arst. освобожденный за выкуп; 2) med. освобождать, избавлять (τινα ἀπὸ πάσης ἀνομίας NT); 3) med. выкупать (τὴν χώραν Polyb.).

λύτρωσις, εως1) освобождение за выкуп, выкуп (αἰχμαλώτων Plut.); 2) избавление (λύτρωσιν ποιῆσαί τινι NT).

λυτρωτής, οῦ ὁ освободитель, избавитель NT.

λυττ- атт. = λυσσ-.

λῠτῶς в растворимом состоянии Arst.

λύχνα τά (наряду с λύχνοι) pl. к λύχνος.

λυχνεών, ῶνος ὁ хранилище светильников Luc.

λυχνία 1) светильник Plut., Luc., NT; 2) подсвечник (λύχνον ἐπὶ τὴν λυχνίαν τιθέναι NT).

λυχνιαῖος 3 испускаемый светильником (φῶς Sext.).

λυχνίδιον (ῐδ) τό небольшой светильник Plut., Luc.

λυχνίον τό Theocr., Plut., Luc. = λυχνίδιον.

λυχνίς, ίδος (ῐδ) ἡ 1) бот. куколь Anth.; 2) лихнида (вид драгоценного камня) Luc.

λυχνίσκος ὁ лихниск, т. е. фонарик (род рыбы) Luc.

λυχνίτης, ου (ῑ) adj. m светящийся: λ. λίθος Plat. предполож. паросский мрамор.

λυχνό-βιος 2 живущий при свете ламп, т. е. ведущий ночной образ жизни Sen.

Λυχνο-κᾱΐη ἡ Возжигание светильников (праздник в городе Саис в Египте) Her.

λυχνο-ποιός ὁ изготовитель светильников, ламповый мастер Arph.

Λυχνό-πολις, εως ἡ Лихнополь, «Город светильников» (вымышленный город) Luc.

λυχνο-πώλης, ου ὁ продавец светильников Arph.

λύχνος ὁ (pl. иногда τὰ λύχνα) светильник (обычно, в отличие от λαμπτήρ, переносный): λ. ἡμμένος Thuc. или καιόμενος NT зажженный (горящий) светильник; περὶ λύχνων ἁφάς Her. когда зажигаются светильники, т. е. с наступлением ночи; οὑκ (= ὁ ἐκ) τῶν λύχνων Arph. продавец светильников.

λυχν-οῦχος ὁ подставка для светильника Arph., Plut.

λυχνο-φορέω (лак. part. praes. pl. λυχνοφορίοντες) нести светильник(и) Arph.

λυχνο-φόρος 2 несущий светильник Plut.

λύω (ῠ, в fut. и aor. ῡ) 1) отвязывать (ζυγόν, πρυμνήσια Her.): λ. πρύμνας (ср. 10) или νεῶν πόδα Eur. отвязывать кормы, т. е. сниматься с якорей; 2) отпрягать, распрягать (ἵππους ἐξ ὀχέων или ὑφ᾽ ἅρμασιν Hom.); 3) развязывать, отстегивать, распускать (ζώνην, θώρηκα Hom.; στολάς Soph.): λ. κλῇθρα Aesch. разматывать замочный ремень, т. е. отпирать; 4) открывать, разверзать (στόμα Eur.): λ. βλεφάρων ἕδραν Eur. разомкнуть вежды (ср. 7); 5) вскрывать, распечатывать (γράμματα Eur.; σφραγῖδας NT); 6) освобождать, отпускать на волю (τινὰ δεσμῶν Aesch. и ἐκ τῶν δεσμῶν Plat.; εἱρκτῆς τινα Dem.; ἐκ τῆς φυλακῆς NT); 7) отпускать, ослаблять (ἡνίαν Soph.): λ. βλέφαρα Soph. смыкать вежды (ср. 4); τί δ᾽ ἐγώ, ἅπτουσ᾽ ἂν ἢ λύουσα, προσθείμην πλέον; Soph. как же могла бы я помочь теми или иными действиями?; 8) распускать (по домам) (ἀγορήν Hom.); 9) физиол. расслаблять (τὴν κοιλίαν Arst.); 10) разрушать, ломать (Τροίης κρήδεμνα Hom.; γέφυραν Xen.; ἡ πρύμνα ἐλύετο ὑπὸ τῆς βίας τῶν κυμάτων NT - ср. 1): λ. γούνατά τινος и τινι Hom. переламывать кому-л. колени, т. е. убивать кого-л.; λύεται δέ μου μέλη Eur. члены мои слабеют; 11) расстраивать, рассеивать, разбивать (τάξιν Xen.); 12) разъединять, разрывать: λελύσθαι ἀπ᾽ ἀλλήλων Xen. не общаться друг с другом; 13) нарушать, расторгать (σπονδάς Thuc.; ἐντολάς NT); 14) избавлять (κακότητος Hom.; ἐκ πενθέων Pind.); 15) утолять, унимать (τὰς ὠδῖνας τοῦ θανάτου NT); 16) пресекать, прерывать: λ. μένος τινί Hom. пресечь чью-л. жизнь; 17) кончать, оканчивать (βίον Eur. и τὸ τέλος βίου Soph.); прекращать, заканчивать (μάχην Arph.; νεῖκος Hom.; ἔριν Eur.); 18) разрешать от грехов (ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς NT); 19) отменять, объявлять недействительным (νόμους Her.; ψῆφον Dem.; διαθήκας Isae.); 20) (раз)решать (ἀπορίαν Plat.; αἴνιγμα Luc.); 21) выполнять, осуществлять (τοῦ θεοῦ μαντεῖα Soph.); 22) возмещать, искупать, заглаживать (τὰς ἁμαρτίας Arph.; φόνον φόνῳ Soph.); 23) выплачивать, платить (μισθούς Xen.): λ. τέλη Soph. платить дань, приносить доход, т. е. быть полезным; 24) приносить пользу, иметь значение (λύει δ᾽ ἄλγος Eur.): ἐμοί τε λύει Eur. для меня же важно; λελύσθαι μοι δοκεῖ Xen. мне кажется, что (это) оказалось полезным; 25) рит. разбивать, опровергать (τὸν παραλογισμόν Arst.); 26) (о драматургах) приводить к развязке (πολλοὶ δὲ πλέξαντες εὖ λύουσι κακῶς Arst.); 27) смещать, увольнять (τινὰ ἀρχῆς Diod.); 28) стих. разрешать долгий слог (в два кратких).

λῶ (только praes.: λῇς, λῇ, pl. λῶμες, λῆτε, λῶντι) дор. = λάω II.

λώβα дор. = λώβη.

λωβάζω Democr. = λωβάομαι.

λωβάομαι 1) бесчестить, позорить: λώβην λωβᾶσθαί τινα Hom. осрамить кого-л.; 2) осквернять (ἀνδρῶν εὔνιδας Eur.); 3) наносить обиды, оскорблять (τινι Arph.); 4) уродовать, увечить, обезображивать (ἑωυτόν Her.; τὴν ψυχὴν λελωβημένος Plat.); 5) развращать, портить (τοὺς νέους Plat.); 6) терзать, мучить, изнурять (τὰ σώματα Arst.; τὴν πόλιν Lys.); 7) губить: ἀρτάναισι λωβᾶται βίον Soph. (Иокаста) окончила (свою) жизнь петлей, т. е. повесилась.

λωβᾱτός 3 дор. = λωβητός.

λωβεύω насмехаться, глумиться (τινά Hom.).

λώβη, дор. λώβα1) оскорбление, бесчестие (λώβην λωβᾶσθαί τινα Hom.): λώβην ἀποδοῦναι и τῖσαι Hom. поплатиться за нанесение обиды; 2) позор: λώβην ἔμεναι ἄλλων Hom. быть покрытым позором в глазах других; 3) мучение, истязание (παντοδαπὰς λώβας λωβηθείς Plat.); 4) обезображение, увечье Her., Soph.; 5) гибель, крушение (λ. καὶ διαφθορά Plat.); 6) перен. ослепление, безумие: πατρῴᾳ λώβᾳ Eur. из-за отцовского ослепления; 7) перен. бич, язва, проклятие: ποιητῶν λῶβαι Anth. ирон. (о грамматиках) проклятие поэтов.

λωβήτειρα Anth. f к λωβητήρ.

λωβήτειρα Anth. f к λωβητήρ.

λωβητής, οῦ ὁ погубитель, подрыватель (τέχνης Arph.).

λωβητός, дор. λωβᾱτός 3 1) поруганный, опозоренный: λωβητὸν τιθέναι Hom. предавать позору; λωβητόν τινα ἐκβαλεῖν Soph. бросить кого-л. на поругание, т. е. оставить без погребения; 2) снедаемый, терзаемый (μόχθῳ Soph.); 3) оскорбительный, обидный (ἔπη Soph.).

λωβήτωρ, ορος ὁ Anth. = λωβητήρ.

λωγάνιον τό бычачий подгрудок Luc.

λωΐτερος 2 Hom. compar. к λωΐων.

λωΐων, стяж. λῴων 2, gen. ονος (superl. λῷστος) [λῶ] более желательный, лучший (πολὺ λώϊόν ἐστι Hom.; ταῦτ᾽ ἐμοῦ λῷον φρονεῖ Soph.): λῷον καὶ ἄμεινον Xen. значительно целесообразнее; (в обращении) ὦ λῷστε! Xen., Plat. бесценный мой!

λωμάτιον τό одеяние, плащ (μήλινον Anth.).

λῶντι 3 л. pl. praes. к λῶ.

λῷον стяж. n к λωΐων.

Λῶος ὁ лой (месяц македонского календаря, соотв. 2-й половине Ἑκατομβαιών и 1-й Μεταγειτνιών, т. е. приблиз. августу) Plut.

λώπη ἡ одеяние, плащ (δίπτυχος Hom.).

λωπίον или λώπιον τό одежда (τὸ εἶναι ἕν, ὡς λ. καὶ ἱμάτιον Arst.).

λωπο-δῠτέω 1) красть чужое платье (κλέπτειν καὶ λ. Plat.); 2) (об одежде) красть, грабить (ἐσθῆτα Luc.); 3) грабить, обирать, разорять (τὰς πόλεις Dem.; τινα Arph.); 4) заниматься плагиатом, грабить (τὸν Ὃμηρον ἀναιδῶς Anth.).

λωπο-δύτης, ου (ῠ) ὁ 1) вор, крадущий одежду, Arph., Lys. etc.; 2) (вообще) вор, грабитель Arph., Plat. etc.: ἀλλοτρίων ἐπέων λ. Anth. литературный вор, плагиатор.

λῶπος, εος τό, v. l. λῶπος ὁ Theocr., Luc. = λώπη.

Λώρυμα τά Лоримы (город на южн. побережье Карии) Thuc.

λῷστος 3 superl. к λωΐων (стяж. λῴων).

λωτεῦντα (из *λωτόεντα) эп. nom.-acc. pl. n к *λωτόεις.

λωτίζομαι срывать (себе) цветы, перен. отбирать для себя лучшее: Ἄρης οὐδὲν τῶν κακῶν λωτίζεται Soph. погов. Арей не выбирает себе (жертвы) из худшего; τὰ θυμηδέστατα πάρεστι, λωτίσασθε Aesch. вот лучшее, выбирайте.

λώτῐνος 3 сделанный из древесины лотоса (κολεός Theocr. - v. l. μεγαλώνιμος).

λώτισμα, ατος τό краса, цвет (γῆς Ἑλλάδος λωτίσματα Eur.).

*λωτόεις, όεσσα, όεν (только nom.-acc. pl. n λωτεῦντα) поросший лотосами, покрытый цветами лотоса (πεδία Hom.).

λωτός 1) лотос греческий (разновидность клевера, предполож. Trifolium melilotus) Hom.; 2) лотос киренейский (предполож. Zizyphus lotus или Rhamnus lotus): ὅστις λωτοῖο φάγοι μελιηδέα καρπόν, οὐκέτ᾽ νέεσθαι ἤθελεν Hom. кто ни поел медвяного плода лотоса, уже не хотел возвращаться (к своим); 3) лотос египетский (разновидность кувшинки - Nymphae lotus с белыми цветами и Nymphae nelumbo с розовыми цветами) Her.; 4) лотос африканский, «ливийский» (дерево с черной твердой древесиной); 5) свирель из древесины лотоса (см. 4): ὑμέναιος διὰ λωτοῦ Λίβυος Eur. брачная песнь в сопровождении ливийской свирели.

λωτο-τρόφος 2 поросший лотосами, цветущий (λεῖμαξ Eur.).

Λωτο-φάγοι (ᾰ) οἱ лотофаги, «лотосоеды» (племя на Киренском побережье Африки) Hom., Her.

λωφάω 1) успокаиваться, униматься (ὅδε - sc. ποταμὸς - τάχα λωφήσει Hom.; ὁ χειμὼν ἐλώφησε Plut.); 2) приходить в себя, отдыхать, оправляться (χόλου, πόθου Aesch.; ὀδύνης Plat.; ἀπὸ νόσου καὶ πολέμου Thuc.); 3) успокаивать, избавлять от страданий: ὁ λωφήσων Aesch. (грядущий) избавитель.

λώφησις, εως ἡ успокоение, прекращение, передышка: τοῦ πολέμου ἀπὸ τῆς Πελοποννήσου λ. Thuc. прекращение военных действий в Пелопоннесе.

λῴων 2 стяж. = λωΐων.

Μ

Μ, μ (τὸ μῦ) мю (12-я буква греч. алфавита): μʹ = 40; ͵μ = 40000; Μ = μυριάς (10000).

μ᾽ (перед гласной) 1) = με; 2) (редко) = μοι.

μά (ᾰ) (с acc., иногда подразумеваемым, и преимущ. с отрицанием - частица, употребляемая в клятвах и клятвенных уверениях) (ναὶ μὰ τόδε σκῆπτρον Hom.): οὐ μὰ τὰρ Ἀπόλλωνα! Hom. нет, клянусь Аполлоном!; οὐ μὰ τὸν Δία! Plat. нет, клянусь Зевсом!; ναὶ μὰ τόν Arph. клянусь, право же; μὰ τόν Plat. право же, нет; после οὐ иногда опускается: οὐ τὸν Ἃλιον! Soph. клянусь Гелиосом!

μᾶ interj. дор. (из μᾶτερ!) 1) μᾶ γᾶ! Aesch. о мать-земля!; 2) (возглас удивления или негодования): μᾶ, πόθεν ἄνθρωπος; Thuc. вот еще, откуда (взялся этот) человек?

μᾰγᾰδίζω муз. играть в интервале октавы Arst.

μᾰγάδιον (γᾰ) τό муз. кобылка, подставка для струн Luc.

μάγᾰδις, ῐδος (μᾰ) ἡ (dat. μαγάδει или μαγάδῑ) магадида (двадцатиструнный инструмент, одна половина струн которого была настроена в интервале октавы к другой) Anacr., Soph.: οἷον μαγάδι σαλπίζειν Xen. играть на сальпингах словно на магадиде, т. е. в октаве.

μάγᾰρον (μᾰ) Men. = μέγαρον 6.

μᾰγάς, άδος (ᾰδ) ἡ = μαγάδιον.

μαγγᾰνεία ἡ ворожба, колдовство Plat.

μαγγάνευμα, ατος (γᾰ) τό ворожба, фокус, тж. хитрая уловка Plat., Plut.

μαγγᾰνεύω 1) колдовать, ворожить (Κίρκη μαγγανεύουσα Arph.): μ. πρός τινα Polyb. привораживать кого-л.; 2) морочить, обманывать (μ. καὶ φενακίζειν Dem.); 3) фальсифицировать (τὰ σιτία καὶ τὰ ὄψα Plut.).

Μαγδαλά ἡ Магдала (деревня между Капернаумом и Тивериадой) NT.

Μαγδαληνή ἡ уроженка или жительница Магдалы NT.

μαγδαλία ἡ Arph. v. l. = ἀπομαγδαλιά.

Μάγδωλος ἡ Магдол (город в Нижнем Египте) Her.

μᾰγείᾱ 1) магия, учение магов (μ. ἡ Ζωροάστρου Plat.); 2) (тж. ἡ γοητικὴ μ. Arst.) колдовство, ворожба (ταῖς μαγείαις ἐξεστηκέναι τινά NT).

μᾰγειρεῖον τό кухня, тж. харчевня Arst., Babr.

μᾰγειρεύω 1) быть поваром, стряпать Plut.; 2) быть мясником Babr.

μᾰγειρική ἡ (sc. τέχνη) поварское искусство Plat.

I μᾰγειρικός 3 поварской или кухонный (ῥημάτια Arph.; νόμοι, τέχνη Plat.; κοπίς Plut.).

II μᾰγειρικός ὁ знаток поварского искусства Plat.

μᾰγειρικῶς по-поварски (μ. κομψῶς τε Arph.; μ. ἐσκευασμένη τροφή Sext.).

μάγειρος (ᾰ) ὁ 1) повар Batr., Her., Arph. etc.; 2) мясник Plat.: Ἃιδου μ. Eur. = Κύκλοψ.

μάγευμα, ατος (ᾰγ) τό 1) ворожба, колдовство, волшебство: μαγεύμασιν παρεκτρέπειν ὀχετόν Eur. чарами отклонять ход (событий); 2) pl. чары, приворотное зелье (μαγεύματα ἀκολάστων γυναικῶν Plut.).

μᾰγεύς, έως adj. m стирающий, вытирающий (σπόγγος Anth.).

μᾰγευτική ἡ (sc. τέχνη) магическое искусство Plat.

μᾰγεύω 1) быть сведущим в магическом искусстве, быть магом Plut., NT; 2) ворожить, колдовать: βάρβαρα μέλη μ. Eur. петь заклинания на непонятном языке; 3) чарами вызывать, околдовывать (ἔμψυχα Anth.).

μᾰγικός 3 магический (λόγοι Plut.).

μᾰγίς, ίδος (ῐδ) ἡ 1) культ. жертвенный пирог (приносившийся преимущ. Гекате) Arph.; 2) культ. стол (αἱ Ἑκαταῖαι μαγίδες Soph.).

μάγνης, ητος ὁ магнит (σιδηραγωγός Sext.).

I Μάγνης, ητος adj. магнесийский Pind., Thuc. etc.

II Μάγνης, ητος1) житель или уроженец Магнесии, магнесиец Hom., Soph.; 2) Магнет (родом из Икарии, один из древнейших атт. комедиографов) Arph., Arst.

Μαγνησία ἡ Магнесия 1) гористая область Фессалии Her., Aeschin. etc.; 2) Μ. πρὸς или ἐπὶ Μαιάνδρῳ, город в Карии, на р. Летей, притоке Меандра Her. etc.

Μαγνήσιος 3 магнесийский Her.

Μάγνησσα adj. f Theocr. = Μαγνῆτις.

Μαγνήτης, ου adj. m Anth. = Μαγνήσιος.

Μαγνητικός 3 Aesch. = Μαγνήσιος.

Μαγνῆτις, ῐδος adj. f магнесийская (ἵππος Pind.); Μ. λίθος Eur., Plat. магнесийский камень, т. е. магнит.

Μάγοι οἱ маги (одно из шести племен, из которых образовался мидийский народ) Her.

I μάγος иперс. 1) маг (член мидийско-персидской жреческой касты) Her.; 2) чародей, снотолкователь, звездочет, прорицатель Xen., Luc.; 3) лжемудрец, лжепрорицатель (μ. μηχανορράφος Soph.); 4) волхв NT.

II μάγος 2 магический, волшебный, чудодейственный (μαγώτερος κεστοῦ, sc. Ἀφροδίτης Anth.).

Μᾶγος Aesch. sing. к Μάγοι.

μᾰγο-φόνια τά избиение магов (ежегодный праздник в древней Персии в память поголовного уничтожения магов, организованного Дарием) Her.

μᾰδᾰρός 3 1) расплывающийся, растекающийся, дряблый (ἀκαλῆφαι Arst.); 2) гладкий, безволосый (κεφαλή Anth.).

μαδάω досл. течь, растекаться, выпадать (о волосах), перен. быть плешивым (πρεσβύτης μαδῶν Arph.).

μάδδα или μᾶδδαдор. Arph. = μᾶζα.

μᾰδη-γένειος 2 с гладким, т. е. безволосым подбородком, безбородый Arst.

μᾰδιγένειος 2 Arst. v. l. = μαδηγένειος.

Μάδυτος ὁ Мадит (портовый город в Херсонесе Фракийском) Her., Xen.

μάζα и μᾶζα1) тесто Her.; 2) лепешка, ячменный хлеб (μᾶζαι καὶ ἄρτοι Plat.): μ. ἀμολγαίη Hes. молочный хлеб, сдобная лепешка.

μαζίσκη ἡ лепешка Arph.

μαζο-νομεῖον τό поднос или блюдо для хлеба Arph.

μαζός эп.-ион. = μαστός.

μᾰθεῖν inf. aor. 2 к μανθάνω.

μάθη ἡ Emped. = μάθησις 6.

μάθημα, ατος (ᾰθ) τό 1) знание, тж. учение, наука: τὸ μ. τὸ περὶ τὰς τάξεις Plat. учение о боевых порядках, т. е. тактика; τὰ παίδων μαθήματα Plat. приобретенные в детстве знания; 2) pl. наука о величинах, математические науки, математика Plat., Arst.: οἱ ἀπὸ τῶν μαθημάτων Sext. математики.

μᾰθημᾰτικά τά 1) математика Arst.; 2) астрология или астрономия Sext.

μᾰθημᾰτική ἡ (sc. ἐπιστήμη или τέχνη) математика Arst.

I μᾰθημᾰτικός 3 1) познающий, успевающий, восприимчивый (ζῷον Arst.); 2) математический (γραμμή, κύκλος Arst.); 3) астрономический (κανόνες Plut.).

II μᾰθημᾰτικός 1) сведущий в математических науках, математик Arst.; 2) звездочет, астролог Sext.

μᾰθημᾰτικῶς в математической форме, математически (λέγειν Arst.).

μᾰθημᾰτο-πωλική ἡ (sc. τέχνη) искусство извлекать выгоду из своих знаний, торговля знаниями Plat.

μᾰθημᾰτο-πωλικός 3 торгующий своими знаниями (γένος, sc. σοφισταί Plat.).

μάθησις, εως (ᾰ) ἡ 1) обучение: ἡ ἐν τοῖς ὅπλοις μ. Plat. обучение бою в (полном) вооружении; 2) наставление, воспитание (οἱ κολάσεως δεόμενοι, ἀλλ᾽ οὐ μαθήσεως Plat.); 3) желание (у)знать, любознательность (σοὶ μ. οὐ πάρα Soph.); 4) изучение (μάθησιν ποιεῖσθαι περί τι Plat. и περί τινος Thuc.); 5) способность к наукам (μνῆμαί τε ἰσχυραὶ καὶ ὀξεῖαι μαθήσεις Plat.); 6) (= μάθημα) наука, знание (μ. καὶ ἐπιοτήμη Plat.).

μᾰθήσομαι fut. к μανθάνω.

μᾰθητέος 3 adj. verb. к μανθάνω.

μᾰθητεύω 1) быть учеником (τινί Plut., NT); 2) учить (πάντα τὰ ἔθνη NT).

μᾰθητής, οῦ1) ученик (ἕνα τῶν μαθητῶν ἐμὲ γράφου Plat.); 2) последователь (Πρωταγόρου Plat.); 3) изучающий (μαθηταὶ ἰατρικῆς Plat.).

μᾰθητιάω 1) хотеть учиться: δεῖξόν μου τὸν Σωκράτη, μαθητιῶ γάρ Arph. покажи мне Сократа, я хочу стать его учеником; 2) (= μαθητεύω 1) состоять учеником, учиться Anth.

μᾰθητικός 3 [μαθεῖν] 1) желающий знать, стремящийся изучить (τινος Plat.); 2) легко усваивающий, восприимчивый, понятливый (αἱ κύνες Arst.); 3) касающийся знания, научный: τὸ μαθητικὸν εἶδος Plat. область науки.

μᾰθητός 3 доступный усвоению или изучению, которому можно научить (τὰ ἀνθρώποις οὔτε μαθητὰ οὔτε προορατά Xen.): μαθητά τε καὶ διδακτά Plat. то, чему можно учиться и учить.

μᾰθήτρια ἡ ученица Diod., Diog. L., NT.

Μαθθαῖος v. l. = Ματθαῖος.

μάθος, εος (ᾰ) τό знание, опыт, мудрость Aesch., Arph.

μᾰθών part. aor. 2 к μανθάνω.

μαῖα 1) (ласковое обращение к старым женщинам) мать, матушка Hom., Arph.; 2) мать, мама (μ. δὴ κάτω βέβακεν Eur.): ἰὼ μ. γαῖα! Aesch. о, мать-земля!; 3) мамка, кормилица Hom., Eur.; 4) повивальная бабка, повитуха (υἱὸς μαίας Φαιναρέτης, sc. Σωκράτης Plat.).

Μαῖα, ион. Μαίη ἡ Мея или Майя (дочь Атланта и Плейоны, старшая из Плейад, родившая от Зевса Гермеса) Hes., Aesch., Soph.

I Μαιάνδριος 3 орошаемый Мэандром (πεδίον Thuc.).