Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/80

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
II Μαιάνδριος ὁ Мэандрий (брат Ликарета, тиранн Самоса) Her.

Μαίανδρος ὁ Мэандр 1) река в сев. Карии, чрезвычайно извилистая Hom. etc.; 2) Plut. = Μαιάνδριος II.

Μαιάς, άδος (ᾰδ) ἡ Hom., HH, Eur. = Μαῖα.

Μαιδική ἡ (sc. χώρα) Медика, область племени Μαῖδοι Arst.

Μαιδικός 3 медический Arst.

Μαῖδοι и Μαιδοί οἱ меды (фракийское племя) Thuc., Arst.

μαιεία ἡ повивальное искусство Plat.

μαίευμα, ατος τό принятый повивальной бабкой младенец, новорожденное дитя Plat.

μαιεύομαι [μαῖα 4] (тж. μ. γυναῖκας Plat.) помогать при родах, принимать ребенка (μαιεύεται ἡ Ἄρτεμις Luc.): τὰ ὑπ᾽ ἐμοῦ μαιευθέντα перен. Plat. те мысли, которые при моей помощи родились на свет; ἀετὸν τίκτοντα κάνθαρος μαιεύεται погов. Arph. жук помогает орлице класть яйца (намек на басню Эзопа о том, как жук отомстил орлице, выбросив из гнезда ее яйца).

μαίευσις, εως ἡ помощь при родах Plat.: τέχνη τῆς μαιεύσεως Plat. родовспомогательное искусство.

μαιευτική ἡ (sc. τέχνη) 1) повивальное искусство Plat.; 2) перен. мэевтика, т. е. метод раскрытия понятий путем последовательных вопросов, через «испытание» (ἐξέτασις) Plat.

μαιευτικόν τό Diog. L. = μαιευτική.

μαιευτικός 3 досл. родовспомогательный, перен. мэевтический Plat., Diog. L.

μαιεύτρια ἡ Soph. = μαῖα 4.

Μαίη ион. = Μαῖα.

Μαιητ- ион. = Μαιωτ-.

Μαιμακτηριών, ῶνος ὁ мемактерион (пятый месяц афинского календаря, приблиз. с 15 октября по 15 ноября) Arst., Dem.

Μαιμάκτης, ου ὁ Мемакт, «Бурный» (эпитет Зевса) Plut.

Μαιμᾰλίδης, ου (ῐδ) ὁ Мемалид, сын Мемала, т. е. мирмидонянин Πείσανδρος Hom.

μαιμάσσω быть охваченным сильным желанием, жаждать Anth.

μαιμάω 1) бушевать, вскипать, волноваться (μαίμησε δέ οἱ φιλον ἦτορ Hom.); 2) гореть желанием, жаждать (χεὶρ μαιμῶσα φόνου Soph.; λῖς αἰνὸς μαιμώων χροὸς ἆσαι Theocr.): αἰχμὴ μαιμώωσα Hom. стремительное копье.

Μαινᾰλία ἡ (sc. χώρα) Мэналия, область горы Μαίναλον Thuc.

Μαινάλιοι (νᾰ) οἱ жители Мэналии Thuc.

Μαινάλιος 3 (νᾰ) мэналийский: Μ. θεός Pind. = Πάν.

Μαίνᾰλον τό Мэнал (гора в вост. Аркадии, считавшаяся излюбленным местопребыванием Пана) Theocr.

I μαινάς, άδος (ᾰδ) adj. f 1) неистовствующая, исступленная (βάκχη Eur.; λύσσα Soph.); 2) сводящая с ума, наводящая безумие (ὄρνις, т. е. ἴυγξ Pind.).

II μαινάς, άδος (ᾰδ) ἡ 1) исступленная вакханка, менада: μαινάδι ἴση Hom. подобная менаде, т. е. обезумевшая от горя (Андромаха); 2) исступленная словно менада (Κασάνδρα Eur.).

μαίνη зоол., предполож. анчоус Anth.

μαινίδιον (ῐδ) τό мелкий анчоус Arph., Arst.

μαινίς, ίδος (ῐδ) ἡ Arph., Arst. = μαίνη.

μαινόλας, ου adj. m дор. = μαινόλης.

μαινόλης, дор. μαινόλας, ου adj. m 1) охваченный безумием, исступленный (Βάκχος Plut.; θυμός Sappho); 2) повергающий в исступление, опьяняющий (οἶνος Plut.).

μαινόλιος 3 безумствующий, неистовствующий (Βάκχος Anth.).

μαινόλις, ῐδος adj. f охваченная исступлением, безумствующая (διάνοια Aesch.; ἀσέβεια Eur.).

μαίνομαι (med. к μαίνω; fut. μᾰνοῦμαι и μᾰνήσομαι, aor. 1 ἐμηνάμην, aor. 2 ἐμάνην, pf.-praes. μέμηνα; pf. pass. μεμάνημαι; part. μᾰνείς; inf. μᾰνῆναι) (тж. μ. νόσον Aesch. и μ. μανίας Arph.) быть в исступлении, бесноваться, бушевать, буйствовать, неистовствовать, свирепствовать (ὅτε μαίνετο Ἓκτωρ, πῦρ μαίνεται Hom.; δαιμόνιον ἔχειν καὶ μ. NT): δόρυ μαίνεται ἐν παλάμῃσιν Hom. копье (само) ходит в руках; μ. τόλμῃ Xen. быть охваченным безумной отвагой; ὑπὸ τοῦ θεοῦ μαίνεται Her. он одержим божеством; μ. γόοισι Aesch. обезуметь от горя; μ, ὑφ᾽ ἡδονῆς Soph. быть вне себя от радости (ликовать); μ. ὑπὸ ποτοῦ Luc. буйствовать во хмелю; μαινόμενος οἶνος Plat. крепкое (пьянящее) вино; ἐλπίδι μαινομένῃ Her. в безрассудной надежде; σὺν μαινομένᾳ δόξᾳ Eur. в безумном ослеплении - см. тж. μαίνω.

μαίνω (только aor. ἔμηνα) 1) свести с ума, навести безумие (τινὰ φαρμάκοις Arph.); 2) привести в ярость, довести до бешенства, взбесить (τινά Eur., Xen.).

μαίομαι (fut. μάσομαι - эп. μάσσομαι) 1) обыскивать, обследовать (κευθμῶνας ἀνὰ σπέος Hom.); 2) добиваться, стремиться, искать (δυνατά Pind.); 3) желать, хотеть, пытаться (ἐξόδους ἕρπειν Soph.).

Μαίονες οἱ = Μηΐονες и Μῄονες.

Μαιονία ион. = Μῃονίη.

Μαιονίδας, ουдор. = Μαιονίδης.

Μαιονίδης, дор. Μαιονίδας, ου, эп. εω (ῐδ) ὁ [Μαίων] Мэонид, сын Мэона, по по друг. [Μαιονία] мэониец, т. е. Гомер Anth.

μαιόομαι Plut., Luc., Anth. = μαιεύομαι.

I Μάϊος ὁ (лат. Majus) май Plut.

II Μάϊος 3 майский (Μάϊαι Καλάνδαι Plut.).

μαῖρα, ион. μαίρηзвезда Сириус Anth.

μαῖς эол. (= μᾷς) 2 л. sing. к *μάω.

Μαίων, ονος ὁ Мэон 1) сын Гемона, посланный Этеоклом убить Тидея Hom.; 2) отец Гомера Luc.

μαίωσις, εως ἡ Plut. = μαίευσις.

Μαιῶται, ион. Μαιῆται, ῶν οἱ мэеты (племя, жившее в бассейне рек, впадающих в Μαιῶτις λίμνη, ныне Азовское море) Xen. etc.

Μαιώτης, ион. Μαιήτης, ου ὁ Мэот или Мэет (река в Сарматии, то же, что Τάναϊς, ныне Дон) Her.

μαιωτικός 3 Plut. = μαιευτικός.

Μαιωτικός 3 мэотийский, т. е. азовский (αὐλών Aesch.).

Μαιῶτις, ион. Μαιῆτις, ῐδος ἡ Мэотида 1) sc. λίμνη, ныне - Азовское море Aesch., Eur.; 2) sc. χώρα, область нынешнего Азовского моря Plut.

μαιωτιστί adv. по-мэотийски, т. е. на скифский лад Theocr.

μαίωτρα τά плата повивальной бабке Luc.

Μάκαι, ῶν οἱ маки (племя в Ливии) Her.

μάκαιρα HH, Pind., Aesch., Soph., Eur. f к μάκαρ.

μάκαρ, ᾰρος (μᾰ) adj. (f тж. μάκαιρα) 1) блаженный (θεοί Hom.; οὐράνιοι Eur.; χθόνιοι Aesch.; μακάρων μακάρτατε Ζεῦ! Aesch.): Μακάρων νῆσοι Hes. Острова блаженных (местопребывание душ героев); οἱ μάκαρες Hom. блаженные, т. е. боги; 2) счастливый, благоденствующий (Ἀτρείδης Hom.); 3) богатый (ἀνήρ Hom.; Θήβα Pind.).

μᾰκᾰρία ἡ блаженство, счастье Luc.: ἄπαγ᾽ (или βάλλ᾽ Plat.) ἐς μακαρίαν! Arph. (euphem. вм. ἐς κόρακας) да ну тебя совсем!

μᾰκᾰρίζω (fut. μακαρίσω и μακαριῶ) 1) считать счастливым (τινά Hom.; βροτῶν οὐδένα Soph.; τινά τινος Lys.); 2) прославлять, превозносить (τὴν ῥώμην τινός Her.; τινά NT); pass. быть восхваляемым (σωφροσύνῃ Xen.).

μᾰκάριος 3 (κᾰ) 1) блаженный, счастливый (ὁ βίος Arst.; λέχος Eur.; οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι NT): μ. τινος Arph. счастливый в чем-л.; 2) благоденствующий, богатый (πόλις Polyb.): οἱ μακάριοι ἄνδρες Plat. почтенные люди; (в обращении) ὦ μακάριε! Plat. милый ты мой!; 3) euphem. ставший блаженным, т. е. почивший, покойный Plat.

μᾰκᾰριότης, ητος ἡ блаженство, счастье Plat., Arst.

μᾰκᾰρισμός ὁ восхваление, превознесение, прославление Plat., Arst., NT.

μᾰκᾰριστός 3 счастливый, завидный (βίος Plat.; εὐδαιμονία Xen.): μ. πρός τινος Her., ὑπό τινος Plat. и τινι Xen. почитаемый счастливым кем-л.

μᾰκᾰρίτης, ου (ῑ) adj. m [μακάριος 3] 1) блаженной памяти, покойный, почивший Aesch., Plut.: ὁ μ. σου πατήρ Luc. твой покойный отец; 2) Arph. = μακαριστός.

μᾰκᾰρῖτις, ῐδος adj. f покойная (ἡ μ. μου γυνή Luc.).

μᾰκᾰρίως счастливо Eur. etc.: ὡς μ. πεπράγατε Arph. как счастлив ваш удел.

μᾰκαρτός 3 Anth. = μακάρ, μακαριστός.

Μᾰκάρων νῆσοι αἱ Острова блаженных (см. μάκαρ 1).

Μᾰκάρων νῆσος ἡ Остров блаженных (название г. Оасиса в Египте) Her.

μᾱκάς, άδος ἡ Theocr. v. l. = μηκάς II.

Μᾰκεδνὸν ἔθνος τό македнийское («рослое») племя (одно из дорийских племен, обитавшее, до своего вторжения в Пелопоннес, в области Пинда) Her.

μᾰκεδνός 3 высокоствольный (αἴγειρος Hom.).

Μᾰκεδονία, ион. Μᾰκεδονίη ἡ Македония (страна между Эпиром и Фракией) Her., Thuc., Xen. etc.

μᾰκεδονίζω 1) быть на стороне македонян, принадлежать к македонофильской партии Polyb., Plut.; 2) говорить по-македонски Plut.

Μᾰκεδονίη ион. = Μακεδονία.

Μᾰκεδονικός 3 македонский Her., Xen. etc.

Μᾰκεδονικῶς по-македонски, на македонский лад Plut.

Μᾰκεδονίς, ίδος (ῐδ) adj. f македонская (γῆ Her.).

μᾰκεδονιστί adv. по-македонски Plut.

I Μᾰκεδών, όνος adj. македонский (γῆ Thuc.).

II Μᾰκεδών, όνος ὁ македонец Aesch., Her., Xen. etc.

Μᾰκεδωνία ἡ Anth. = Μακεδονία.

μᾰκελεῖον τό Plut. = μακελλεῖον.

μᾰκέλη ἡ Hes., Theocr. = μάκελλα.

μάκελλα, ион. μᾰκέλλη (μᾰ) ἡ однозубая мотыга Hom.: τοῦ Διὸς μ. Aesch. Зевсова мотыга, т. е. молния.

μᾰκελλεῖον τό (лат. macellum) бойня или мясной рынок Plut.

μᾰκέλλη ион. = μάκελλα.

μάκελλον τό NT = μακελλεῖον.

μᾱκεστήρ, ῆρος adj. длинный, пространный (μῦθος Aesch.).

Μᾰκέται, ῶν αἱ вакханки Anth.

Μᾰκέτης, ου ὁ Anth. = Μακεδών II.

Μᾰκηδ- Anth. = Μακεδ-.

μᾱκιστήρ, ῆρος adj. [предполож. из *μαστικτήρ от μάστιξ] пронзающий, разрывающий: μ. καρδίας λόγος Aesch. душераздирающая речь.

Μακίστιος ὁ житель или уроженец г. Μάκιστος Xen.

μάκιστον (τό) adv. дор. = μήκιστον.

μάκιστος 3 (ᾱ) дор. Soph. = μήκιστος.

Μάκιστος ὁ Макист 1) город в Трифилии - южн. Элида Her., Xen.; 2) возвышенность в сев. Эвбее, по по друг. - на о-ве Лесбос Aesch.

μακκοάω [предполож. от имени глупой старухи Μακκώ] быть глупым: μεμακκοηκώς, v. l. μεμακκοᾱκώς Arph. поглупевший, отупевший.

μᾶκος τό дор. = μῆκος.

I μακρά adv. 1) на далекое расстояние, далеко (ῥίπτειν Pind.); 2) громко (βοᾶν Hom.; οἰμώζειν Arph.); 3) долго: μ. ἂν εἴη Xen. было бы долго.

II μακρά грам. (sc. συλλαβή) долгий слог.

μακρᾱγορία дор. = μακρηγορία.

μακραδρόμος 2 Xen. v. l. = μακροδρόμος.

Μακραί αἱ (sc. πέτραι) Большие Скалы (близ афинского Акрополя) Eur.

μακρ-αίων, ωνος adj. 1) долгий, продолжительный (βίος Eur.); 2) долговечный, долго живущий (sc. Οἰδίπους Soph.); 3) бессмертный (Μοῖραι Soph.).

I μακράν, ион. μακρήν adv. 1) (sc. ὁδόν) далеко (πτέσθαι Soph.; ἰέναι Xen.; μ. ἀπό τινος NT): οἱ εἰς μ. или οἱ μ. ὄντες NT дальние народы или далекие потомки; 2) долго, продолжительно (ζῆν Soph.; λέγειν Soph.; τείνειν Aesch.): οὐ μ. Eur. в короткое время, немедленно; οὐκ ἐς μ. Aesch. вскоре.

II μακράν praep. cum gen. далеко (вдали) от … (βαρβάρου χθονός Eur.; πολεμίων Polyb.).

μακρ-αύχενος 2 с длинной шеей, длинношеий (sc. ὄρνεις Arst.).

μακρ-αύχην, ενος adj. досл. с длинной шеей, перен. длинный, высокий (κλῖμαξ Eur.).

μακρ-ηγορέω говорить пространно, произносить длинные речи Aesch., Eur., Thuc. etc.

μακρ-ηγορία, дор. μακρᾱγορία ἡ пространная речь, многословие Pind.

μακρ-ημερία, ион. μακρημερίη ἡ долгий, т. е. летний день Her.

μακρήν adv. ион. = μακράν I.

μακρο-βάμων 2, gen. ονος (ᾱ) идущий большими шагами, делающий большие шаги Arst.

Μακρόβιοι οἱ макробии, «долговечные» (племя в Эфиопии) Her.

μακρό-βιος 2 долго живущий, долговечный Her., Arst. etc.

μακρο-βιότης, ητος ἡ долгая жизнь, долговечность Arst., Diog. L.

μακροβίοτος 2 Aesch. = μακρόβιος.

μακρό-γηρως, ων, gen. ω adj. очень старый, в преклонных годах Anth.

μακρο-δάκτῠλος 2 с длинными пальцами, длиннопалый (πόδες Arst.).

μακρο-δρόμος 2 пробегающий большие расстояния (λαγώς Xen. - v. l. μακραδρόμος).

μακρό-θεν adv. (тж. ἀπὸ μ. NT) 1) издалека, издали NT; 2) с давнего времени, издавна Polyb.

μακρο-θῡμέω 1) обладать долготерпением, быть терпеливым (ἐπί τινι, πρός τινα и εἴς τινα NT); 2) обладать выдержкой, быть стойким Plut., NT.

μακροθῡμία ἡ терпеливость Men., NT, Plut.

μακρό-θῡμος 2 терпеливый, выносливый (ὄνος Anth.).

μακρο-θύμως терпеливо (ἀκοῦσαί τινος NT).

μακρο-κᾰτᾰληκτέω стих. оканчиваться на долгий слог.

μακρό-κεντρος 2 имеющий длинное жало, с длинным жалом (τὰ ἔντομα Arst.).

μακρό-κερκος 2 длиннохвостый (οἶες Arst.).

μακρό-κωλος 2 рит. 1) состоящий из длинных членов (ἡ περίοδος Arst.); 2) ирон. пишущий длинными периодами Arst.

μακρο-λογέω много говорить Isocr. etc.: ἵνα μὴ μακρολογῶμεν Plat. чтобы нам долго не говорить.

μακρο-λογία ἡ длинная речь или беседа, долгий разговор Plat. etc.

μακρο-λόγος 2 длинно говорящий, многословный Plat.

μακρόν adv. 1) на дальнее расстояние, далеко (σφενδονᾶν Xen.): ἐπὶ μακρότατον Her. как можно обстоятельнее; 2) долго, продолжительно (μ. ἂν εἴη Xen.); 3) много: μακρότερα τῆς δυνάμεως Thuc. больше, чем можно; ἐπὶ μακρότερον Thuc. еще больше; 4) громогласно, громко (ἀϋτεῖν Hom.).

μακρό-πνοος, стяж. μακρόπνους 2 долговременный, продолжительный, долгий (ζωά Eur. - v. l. μακρόπονος).

μακρο-ποιέω затягивать (изложение), долго распространяться Arst.

μακρο-πονία ἡ долгий труд Aesop.

μακρό-πονος 2 мучительный, страдальческий (ζωά Eur.).

μακρό-πτερος 2 длиннокрылый (ὄρνις Arst.).

μακρο-πτόλεμος 2 долго воюющий Anth.

μάκρος, εος τό Arph. = μῆκος.

μακρός 3 (compar. μακρότερος - Anth. тж. μάσσων, superl. μακρότατος и μήκιστος) 1) длинный (δόρυ, ὄζοι Hom.): μακρὰ ναῦς Thuc. (ср. лат. navis longa) длинный, т. е. военный корабль; 2) далекий, дальний (κέλευθος Hom.; οἶμος Hes.; ναυτιλίαι Her.; χώρα NT); 3) высокий (οὔρεα, δένδρεον, κίων, κῦμα, τεῖχος, κλῖμαξ Hom.); 4) глубокий (φρεῖαρ Hom.); 5) большой, обширный (ἤπειρος Aesch.; πλοῦτος Soph.); 6) долгий, продолжительный (ἦμαρ, νύξ Hom.; χρόνος Soph.; ὀδύρματα Eur.; ὁ μὲν βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρή погов. Luc.): διὰ μακροῦ (sc. χρόνου) и διὰ μακρῶν Eur. долго, надолго; οὐ διὰ μακροῦ Plat. немного спустя; μηνὶ μακρότερος Her. (год) продолжительностью дольше на месяц; 7) давнишний, старый (ἐέλδωρ Hom.); 8) длинный, пространный (λόγοι Soph.). - см. тж. μακρά, μακράν, μακρόν и μακρῷ.

μακρο-σκελής 2 длинноногий, голенастый (ὄρνιθες Arst.).

μακρότατος superl. к μακρός.

μακροτάτω superl. к μακρῶ.

μακρο-τένων, οντος adj. m протяженный, длинный (ἇλος Anth.).

μακρότερος compar. к μακρός.

μακροτέρω(ς) compar. к μακρῶς.

μακρότης, ητος ἡ длина, долгота Arst., Plut.

μακρό-τονος 2 протянутый на большое расстояние (σχοῖνοι Anth.).

μακρο-τόνως долго, протяжно (τὸ α ἐκφέρειν Sext.).

μακρο-τράχηλος 2 (ρᾰ) 1) с длинной шеей (κάμηλος Diod.); 2) с длинной шейкой, длинногорлый (sc. λάγυνος Anth.).

μακρο-φάρυγξ, υγγος (φᾰ) adj. = μακροτράχηλος 2.

μακρο-φλυᾱρήτης, ου ὁ неугомонный болтун Anth.

μακρο-φυής 2 разросшийся, большой, крупный (πτερύγια Arst.).

μακρό-χειρ, χειρος adj. долгорукий (прозвище Артаксеркса I, сына Ксеркса I) Plut.

μακρο-χρόνιος 2 долговечный (ἐπὶ τῆς γῆς NT).

μακρο-ψῡχία ἡ обширные планы, широкий размах Cic.

μακρύνομαι (ῠ) (part. pf. μεμακρυσμένος) быть удаленным (ἀπό τινος Arst.).

μακρυσμός ὁ удаленность, отдаленность (ἀπό τινος Arst.).

μακρῷ adv. значительно, гораздо (βέλτιον Plat.; μᾶλλον Plut.): μ. πρῶτος τῶν ἡλίκων Her. далеко превосходящий (своих) сверстников; ἄριστος ἑγένετο μ. Her. он больше всех отличился; κάκιστα μ. Soph. самым ужасным образом.

Μάκρωνες οἱ макроны (племя в Понте) Her., Xen.

μακρῶς 1) далеко, на большое расстояние (φέρεσθαι Arst.); 2) долго, медленно (ἐκμηρύεσθαι τὰς δυσχωριας Polyb.).

μάκρωσις, εως ἡ удлинение, растягивание (Polyb. - v. l. ἀκρόασις).

μακτήριον τό скалка для раскатывания теста Plut.

μάκτρα 1) квашня Xen., Arph. etc.; 2) лохань, ванна (μάκτραι και πύελοι Polyb.).

Μακτώριον τό Макторий (город в южн. Сицилии) Her.

Μάκῡνα (ᾱ) ἡ Plut. = Μάκυνος.

Μάκῡνος ὁ Макин (город в южн. Этолии) Anth.

μᾱκύνω дор. = μηκύνω.

μᾰκών эп. part. aor. 2 к μηκάομαι.

μάκων (ᾱ) ἡ дор. = μήκων.

μᾱκώνειον, атт. μηκώνειον τό сок из головок мака, опий Sext.

μάλᾰ (μᾰ) adv. (compar. μᾶλλον, superl. μάλιστα) 1) весьма, очень (μ. πολλοί Hom.; μ. πρεσβύτης Xen.): μ. γέ τινες ὀλίγοι Plat. разве уж очень немногие; 2) (тж. εὖ μ. и πάγχυ μ. Hom.) совершенно, вполне, совсем (θάνατος ἀβληχρὸς μ. Hom.): μ. μυρίοι Hom. совершенно неисчислимые; μ. πάντες Hom. решительно все; μ. αὐτίκα Hom. и αὐτίκα μ. Her. тотчас же; μ. ὧδε Hom. именно таким образом; νῦν μ. Hom. именно (или в особенности) теперь; οὐ μ. ἔχειν τι Her. совершенно не иметь чего-л.; οὐ μ. τι Xen. нисколько; 3) (при compar.) значительно, намного (ἐμέο πρότερος μ. ἐπέγρετο Hom.); 4) верно, конечно, несомненно: ἦ μ. (δή) и ἦ δή που μ. Hom. конечно же, безусловно; καὶ μ. (γε) Plat. и μ. τοι Xen. ну да, еще бы; μ. ὤφελλες Hom. ты должен был, конечно (или прежде всего); 5) всячески, усердно, всеми средствами, изо всех сил (πολεμίζειν Hom.; πολιορκεῖσθαι Xen.): μ. βουλόμενος Xen. горячо желая; σοι δὲ μ. ἕψομ᾽ ἐγώ Hom. я охотно последую за тобой; φεῦγε μ. Hom. беги сколько угодно; 6) (для выражения повторности) еще, опять: μ. αὖ θροεῖ τις Soph. опять кто-то кричит; ὦ παῖ, παῖ μ. αὖθις! Aesch. мальчик, эй мальчик!; ὅρα, ὅρα μ. αὖ! Aesch. гляди, да гляди же!; 7) (после εἰ) если уж, даже если, пусть (εἰ μ. καρτερός ἐσσι Hom.): εἰ καὶ μ. περ χαλεπαίνοι Hom. как бы ни свирепствовала (буря) - см. тж. μᾶλλον и μάλιστα.

μάλαγμα, ατος (ᾰλ) τό приспособление для смягчения ударов: μ. τῆς ἀντιτυπίας Plut. предохранитель для ослабления силы ударов.

μᾰλᾰκά τά чувственные наслаждения, нега Xen.

μαλακαί-πους 2, gen. ποδος с мягкими стопами, тихо ступающий, неслышно подкрадывающийся (Ὧραι Theocr. - v. l. μαλακαὶ πόδες и πόδας).

μαλακ-αύγητος 2 тихо смежающий глаза (ὕπνος Arst.).

Μαλάκη ἡ Малака (город на побережье Испании Бэтической, ныне Малага) Plut.

μᾰλᾰκία, ион. μᾰλᾰκίη 1) изнеженность, расслабленность, безволие (Μήδων Xen.; ψυχῆς Plat.); 2) мягкость (μ. καὶ ἡμερότης Plat.); 3) слабость, недуг (πᾶσα νόσος καὶ πᾶσα μ. NT).

μαλάκια τά (sc. ζῷα) моллюски Arst.

μᾰλᾰκιάω (тж. μ. τὸ σῶμα Luc.) быть слабым или болезненным, прихварывать: μ. εἰς τὰς χηλάς Plut. иметь слабые или больные копыта; αἱ κύνες μαλακιῶσαι τὰς ῥῖνας Xen. собаки с плохо развитым обонянием.

μᾰλᾰκίζομαι 1) становиться изнеженным, расслабленным, терять силы, слабеть (ἡ μετὰ τοῦ μαλακισθῆναι κάκωσις Thuc.); 2) заболевать (ὁ ἐλέφας, ἐὰν γῆν ἐσθίῃ, μαλακίζεται Arst.); 3) лишаться мужества, становиться малодушным, робеть (πρὸς τὸν θάνατον Xen.): μὴ μαλοικισθέντες πρὸς τὸ παρόν Thuc. не теряя присутствия духа перед создавшимся положением; 4) смягчаться, уступать: τὸ δ᾽ ἄλλο πᾶν ἀφῶμεν μαλακισθέντες Plat. все остальное (в этом вопросе) согласимся обойти молчанием.

μᾰλᾰκίη ион. = μᾰλᾰκία.

μᾰλάκιον τό 1) зоол. мягкотелое, моллюск Arst.; 2) женский наряд из ткани Arph.

μᾰλᾰκίων, ωνος ласк. дружочек, душенька Arph.

μᾰλᾰκο-γνώμων 2, gen. ονος мягкий, снисходительный, кроткий Aesch.

μαλᾰκό-δερμος 2 с мягкой кожицей (ᾠά Arst.).

μᾰλᾰκό-θριξ, τρῐχος adj. имеющий мягкие волосы, мягковолосый (Σκύθαι Arst.).

μᾰλᾰκο-κρᾱνεύς, έως предполож. зоол. сорокопут малый (Lanius minor) Arst.

μᾰλᾰκός 3 1) мягкий (на ощупь) (εὐνή, χιτών Hom.; τρίχες Arst.; ἱμάτια NT); 2) взрыхленный, распаханный (νειός Hom.); 3) нежный (παρειαί Soph.; σώματα Xen.); 4) мягкошерстный, тонкорунный (πρόβατα Dem.); 5) тихий, безмятежный, спокойный (ὕπνος, κῶμα Hom.); 6) безболезненный, легкий (θάνατος Hom.); 7) нежный, ласковый, приветливый (ἔπεα Hom.; παρηγορίαι Aesch.; βλέμμα Arph.); 8) мягкий, кроткий, смирный (τὸ ἦθος τῶν θελειῶν Arst.; ἄνδρες Her.); 9) мягкий, снисходительный (ζημίαι Thuc.); 10) с мягким климатом, благодатный (χῶραι Her.); 11) легкий, некрепкий (οἶνος Arst.); 12) нежный, негромкий (ἐπαοιδαί Pind.; ψόφος Arst.); 13) вялый, беспечный (ἔν τινι или περί τινος Thuc. и πρός τι Xen.); 14) слабый, безвольный (περὶ τὰς ἡδονάς Arst. и καρτερεῖν πρὸς ἡδονάς Plat.); 15) робкий, малодушный (sc. οἱ στρατιῶται Xen.); 16) изнеженный, развращенный (μοιχοὶ καὶ μαλακοί NT).

μᾰλᾰκό-σαρκος 2 имеющий мягкое мясо (ἰχθύες καὶ ὄρνιθες Arst.).

μᾰλᾰκ-όστρᾰκος 2 покрытый мягкой скорлупой (γένη καρκίνων Arst.).

μᾰλᾰκότης, ητος1) мягкость Plat., Arst.; 2) изнеженность, вялость, слабость Plut.

μᾰλᾰκό-χειρ, χειρος adj. имеющий легкую руку, т. е. мягкий, безболезненный (φαρμάκων νόμος Pind.).

μᾰλᾰκτήρ, ῆρος ὁ размягчитель, т. е. плавильщик: μ. χρυσοῦ Plut. золотых дел мастер.

μᾰλᾰκτικός 3 размягчающий, мягчительный (δύναμις Plut.).

μᾰλᾰκτός 3 размягчаемый, плавящийся, плавкий (κρύσταλλος, σίδηρος Arst.).

μᾰλᾰκύνομαι быть слабым или вялым Xen., Diod.

μᾰλᾰκῶς 1) мягко, т. е. на мягком ложе (ἐνεύδειν Hom.; καθεύδειν Xen.; καθίζεσθαι Arph.); 2) мягко, нежно, тихо (αὐλεῖν Arst.): τὰ σκληρὰ μ. λέγειν Arst. о жестких вещах говорить в мягких выражениях; 3) слабо, вяло (ξυμμαχεῖν Thuc.); 4) слабо, болезненно: μ. ἔχειν Luc. хворать; 5) неточно, неумело (συλλογίζεσθαι Arst.).

μάλαξις, εως ἡ размягчение (τοῦ σαρκός Plut.).

μᾰλάσσω и μαλθάσσω, атт. μᾰλάττω 1) размягчать (τὸ τῆς φύσεως σκληρόν Polyb.; σίδηρον Plat.); 2) досл. разминать (словно кожу), обрабатывать, перен. отколотить (τινὰ ἐν τῇ προσβολῇ Arph.); 3) ослаблять, лишать сил (ἐν παγκρατίου στόλῳ μαλαχθείς Pind.); 4) раздавливать, растаптывать (χηλῇ μαλαχθείς Babr.); 5) смягчать, умерять, смирять (οἴνῳ τὰ ἤθη Plut.; ὀργάς Eur.): πρὸς θεῶν, μαλάσσου Soph. ради богов, успокойся; 6) облегчать, исцелять (χρόνος μαλάξει σε Eur.): τῆς νόσου μαλαχθῆναι Soph. оправиться от болезни.

μᾰλάχη (λᾰ) ἡ бот. мальва Batr., Hes., Arph.

μάλβαξ, ακοςи ὁ Luc. = μαλάχη.

Μᾰλέα, ион. Μᾰλέη, эп. Μάλεια ἡ Малея или Малия 1) мыс на южн. побережье о-ва Лесбос Thuc., Xen.; 2) мыс, являющийся юго-вост. оконечностью Пелопоннеса Her.; 3) местность в южн. Аркадии Xen.

Μᾰλέαι, эп. Μᾰλεῖαι, эп. gen. άων αἱ Hom., Her. = Μαλέα 2.

Μᾰλεᾶτις, ῐδος ἡ Малеатида (область в Малии Аркадской) Xen.

Μᾰλέη ион., Μάλεια эп. = Μαλέα.

Μᾰλεῖαι αἱ эп. = Μαλέαι.

Μᾰλειαῖος 3 малейский Anth.

Μάλεον (ᾰ) τό Anth. = Μαλέα.

μᾰλερός 3 1) сильный, могучий (λέοντες Aesch.); неистовый, бурный (Ἄρης Soph.); полный силы, мощный (ἀοιδαί Pind.); 2) бушующий (πῦρ Hom.); 3) знойный, палящий (θάλπος Anth.); 4) страстный, жгучий (πόθος Aesch.).

*μάλη (ᾰ) ἡ (только в выраж. ὑπὸ μάλης, редко Luc. ὑπὸ μάλην) 1) под мышкой и под мышку (λαβὼν ὑπὸ μάλης ἐγχειρίδιον Plat.); 2) за пазухой (ср. «под полой»), тайно: οὐδ᾽ ὑπὸ μάλης, ἀλλ᾽ ἐν τῇ ἀγορᾷ μέσῃ Dem. не тайно, а совершенно всенародно.

Μαλήνη ἡ Малена (город в области Ἀταρνεύς) Her.

μάλθα ἡ Arph. = μάλθη.

μαλθᾰκ- Hom., Hes., Pind., Trag. = μαλακ-.

μαλθάκινος 3 Anth. = μαλακός 7.

μαλθᾱκό-φωνος 2 сладкозвучный (ἀοιδή Pind.).

μαλθᾰκῶς = μαλακῶς.

μαλθάσσω Trag. = μαλάσσω.

μάλθη ἡ мальта (смесь воска со смолой на писчих дощечках) (ἐν μάλθῃ γεγραμμένος Dem.).

μᾱλι- дор. = μηλι-.

Μαλιεῖς οἱ малии (фессалийское племя на сев. побережье Малийского залива) Dem.

Μαλιεύς, έως adj. m малийский: Μ. κόλπος Plut. Малийский залив (между Фессалией и Локридой Эпикнемидской).

μάλιον (ᾰ) τό прядь волос, локон Anth.

μάλιστα (μᾰ) adv. [superl. к μάλα] 1) в высшей степени, крайне, весьма, совсем, вполне: ἄγχι μ. Hom. совсем рядом, вплотную; μ. φίλτατόν ἐστιν Hom. в высшей степени приятно; λογιμώτατος μακρῷ μ. Her. безусловно самый знаменитый; (ἐς) τὰ μ. Her., ἐς μ. Luc., ὁμοῖα τῷ (или τοῖς) μ. Her., τοῖς μ. ὁμοίως Dem. в высшей степени, чрезвычайно; ὅσον δύναται μ. Her. насколько возможно; ὡς μ. δύναμαι Plat. насколько это в моей власти; μ. (γε) Soph., καὶ μ. Arph., μ. πάντων или πάντων μ. Plat. несомненно, безусловно, конечно; 2) наиболее, больше всего (всех), преимущественно, в особенности: ἄνδρεσσι πᾶσι, μ. δ᾽ ἐμοί Hom. (это пристало) всем, но больше всего мне; μ. πάντων ἀνθρώπων Her. больше, чем кто бы то ни было; 3) прежде всего (Ἀτρεῖδαι μὲν μ., ἔπειτα δὲ ὁ Λαρτίου παῖς Soph.): ἐν τοῖς μ. Περσῶν Plut. как никто больше из персов; 4) точно говоря, именно: τί μ.; Plat. что же именно? или каким же это образом?; πηνίκα μ. ἐστιν; Plat. который это час?; 5) приблизительно, около, почти (πεντήκοντα μ. Thuc.): ἐπ᾽ ἔτει ἑκατοστῷ μ. Thuc. по истечении приблизительно столетия; 6) особенно, тем более: μ. γνώστην ὄντα σε πάντων τῶν ἐθῶν NT тем более, что ты знаком со всеми обычаями.

μαλκιάω v. l. = μαλκίω.

μαλκίω, v. l. μαλκιάω (ῑ) коченеть от холода, цепенеть (ποδί Aesch.; Dem. - v. l. μαλακίζομαι).

μἀλλά in crasi = μὴ ἀλλά.

μαλλο-δέτης и μαλλόδετος 2 перевязанный шерстью (κύστεις Soph.).

μᾶλλον adv. [compar. к μάλα] 1) более, больше: πολὺ и πολλῷ μ. Plat. гораздо больше; ἔτι и και μ. Hom., ἔτι καὶ μ. Pind., ἔτι καὶ πολὺ μ. Hom. еще или все больше; μ. τι Her. несколько (больше), немного, до известной степени, сколько-нибудь; μηδέν или οὐδέν τι μ. Soph., Plat. нисколько не больше или точно так же; ἐπὶ μ. Plat. и μ. μ. Eur. все больше и больше; μ. τοῦ δέοντος или μ. ἢ δεῖ Plat. больше, чем следует; κηρόθι μ. Hom. до глубины души; 2) предпочтительнее, лучше, скорее (τεθνάναι μ. ἢ ζώειν Her.): πόλιν ὅλην διαφθεῖραι μ. ἢ οὐ τοὺς αἰτίους Thuc. (афиняне предпочли) истребить скорее весь город, только бы не позволить ускользнуть виновникам; χαλεπόν, μ. δὲ ἀδύνατον Plat. трудно, вернее сказать, невозможно; πολλοί, μ. δὲ πάντες Dem. многие, чтобы не сказать все; παντὸς μ. Plat. вернее всего, т. е. да, конечно; τὸ μ. καὶ ἧττον рит. Arst. (лат. a fortiori) (довод) на основании преимущественного признака; 3) слишком, чрезмерно (θερμαίνεσθαι μ. Plat.).

μαλλός 1) клок шерсти, шерсть, руно Hes., Aesch., Soph.; 2) прядь волос (πλοκάμων μαλλοί Eur.).

Μαλλός ἡ Маллос (город в Киликии) Arst., Diod.

Μαλλώτης, ου ὁ житель или уроженец города Маллос Plut.

μᾱλοδροπεύς, έως дор. = *μηλοδροπεύς.

Μᾱλόεις, όεντος ὁ [μᾶλον I или II] Малоэнтский, «Богатый плодами» или «Охраняющий овечьи стада» (эпитет Аполлона на о-ве Лесбос) Thuc.

μᾶλον I и II дор. = μῆλον I и II.

μᾱλοπάραυος 2 Theocr. v. l. = *μηλοπάρειος.

μᾱλοπάρῃος 2 (πᾰ) дор. = *μηλοπάρειος.

μᾱλός 3 белый, по по друг. покрытый шерстью, мохнатый (τράγος Anth.).

μᾱλοτρόφος 2 дор. = μηλοτρόφος.

μᾱλοφορέω дор. = μηλοφορέω.

μάμμα и μάμμη1) мама, матушка NT, Anth.; 2) бабка NT, Plut.

μαμμά-κῠθος (ᾱκ) ὁ маменькин сынок, т. е. простофиля Arph.

μαμμάω сосать грудь: μαμμᾶν αἰτεῖν Arph. (о детях) просить есть.

μάμμη ἡ = μάμμα.

μαμμία ἡ мать Arph.

μαμμίδιον (ῐδ) τό матушка, мамочка Plut.

μαμωνᾶς, ᾶ ὁ (сиро-халд.) богатство, мамона (οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ NT).

μάν I и II (ᾱ) дор. = μήν I и II.

μἀνατραπῆναι in crasi = μὴ ἀνατραπῆναι.

μάνδᾰλος ὁ засов или болт (ср. μανδαλωτόν).

μανδᾰλωτόν τό (sc. φίλημα) «запирающий», т. е. сладострастный поцелуй Arph.

Μανδάνη ἡ Мандана (дочь Астиага, жена Камбиса, мать Кира Старшего) Her., Xen.

μάνδρα, ион. μάνδρη1) загон, стойло, ограда Soph., Theocr., Plut.; 2) перен. стойло (для камня с изображением пяти быков), т. е. оправа (χρυσῆ Anth.).

μανδραγόρᾱς, ου или бот. мандрагора (растение, которое, вследствие наркотического действия своих соков, считалось волшебным - предполож. Atropa Belladonna) Xen., Arst., Plut., Luc.: μανδραγόραν πεπωκέναι Dem. выпить мандрагорового соку, т. е. быть в оцепенении.

μάνδρη ион. = μάνδρα.

Μανδρόβουλος ὁ Мандробул (скупец, который, найдя на о-ве Самос клад, принес в жертву Гере золотого барана, в следующем году - серебряного, а еще через год - медного): ἐπὶ Μανδροβούλου χωρεῖ τὸ πρᾶγμα погов. Luc. дело идет как у Мандробула, т. е. все хуже и хуже.

Μανδροκλέης, стяж. Μανδροκλῆς, έους ὁ Мандрокл (родом из Самоса, зодчий Дария, сына Гистаспа) Her.

μανδύη ἡ шерстяной плащ Aesch.

Μανεθών, ῶνος и Μανεθώς, ώ ὁ Манетон или Манефон (египетский жрец-историк времен Птолемея I, написавший на греч. языке сочинения по религии египтян и по истории Египта).

μᾰνείς part. aor. pass. к μαίνομαι.

μανέρως или μανερῶς ὁ (dat. μανέρωτι, acc. μανέρωτα) [Μανέρως или Μανερῶς - имя рано умершего сына первого егип. царя] погребальная песнь (у египтян) Her.

μάνη (ᾰ) ἡ Arph. = μανία.

μανθάνω (fut. μᾰθήσομαι - дор. μᾰθεῦμαι; aor. 2 ἔμαθον - эп. ἔμμαθον и μάθον, pf. μεμάθηκα; pass. только praes. и pf. μεμάθημαι; adj. verb. μαθητός) 1) учиться, изучать или усваивать (τι Hom., Her. etc.): οἱ μανθάνοντες Xen. учащиеся; 2) заучивать (τὰ Ὁμήρου ἔπη Xen.); 3) осведомляться, узнавать, слышать (τι ἔκ, παρά и πρός τινος или τί τινος Trag. etc.; ἀπό и παρά τινος NT): μαθοῦσ᾽ ἔληξα Soph. услышав (это), я замолчала; τί βούλει μαθεῖν ἐμοῦ; Eur. что ты хочешь узнать от меня?; μάθε πρῶτον τίνες εἰσίν Xen. узнай прежде всего, кто они; 4) замечать, видеть (τοὺς ἔξω Her.): ἵνα ἀλλήλους μάθοιεν ὁπόσοι εἴησαν Xen. чтобы им можно было видеть, сколько их; μαθεῖν οὐ δυσπετής Soph. его нетрудно узнать; διαβεβλημένος οὐ μανθάνεις Her. ты не замечаешь, что ты обманут; 5) понимать (ἴσως οὔ μανθάνετέ μου ὅτι λέγω; Plat.): μανθάνω ἔξωρα πράσσω Soph. я сознаю, что поступаю не так, как следует; 6) выдумывать, воображать (только в разговорных оборотах с μαθών со значением - подобно παθών - «здорово живешь», «ни с того, ни с сего»): τί ἄξιός εἰμι παθεῖν, ὅτι μαθὼν ἐν τῷ βίῳ οὐχ ἡσυχίαν ἦγον; Plat. какого наказания я достоин за то, что за всю жизнь почему-то я не знал покоя?; τί δὴ μαθών …; Arph. etc. с чего это ты вдруг …? или как это тебя угораздило …?

μᾰνία, ион. μᾰνίηтж. pl. 1) сумасшествие, душевная болезнь, безумие Pind., Her., Trag. etc.; 2) исступление, вдохновение, восторженность (ἀπὸ Μουσῶν Plat.).

μανιάκης, ου ὁ ожерелье (у персов и кельтов) Polyb., Plut.

μᾰνιάς, άδος (ᾰδ) adj. f, тж. n бешеная, исступленная (νόσοι Soph.; λύσσα и λυσσήματα Eur.).

μᾰνίη ион. = μανία.

μᾰνῐκή ἡ (sc. νόσος) безумие Plat.

μᾰνῐκός 3 1) сумасшедший, безумный (πράγματα Arph.): μανικόν τι βλέπειν Arph. иметь безумный вид; 2) граничащий с безумием, безрассудный (ἐπιχείρημα Plat.); 3) восторженный, вдохновенный: εὐφυοῦς ἡ ποιητική ἐστιν ἢ μανικοῦ Arst. поэзия есть область одаренности или вдохновения; 4) приводящий в безумие (φάρμακα Plut.).

Μανικός 3 приписываемый фригийскому царю Манису (ἔργα Plut.).

μᾰνικῶς 1) безумно (μ. διακείμενος Plat.); 2) нелепо (μ. καὶ ἀτάκτως Plat.).

μανιό-κηπος adj. f болезненно похотливая Anacr.

μᾶνις, ιος дор. Pind. = μῆνις.

μᾱνίω дор. = μηνίω.

μᾰνιῶδες τό безумие Eur.

μᾰνι-ώδης 2 1) безумный, безрассудный (ὑπόσχεσις Thuc.); 2) яростный (κύνες Xen.).

μάννα τό (евр.) indecl. манна NT.

μαννάριον τό Luc. = μαμμίδιον.

μαννο-φόρος 2 [μάννος ожерелье] носящий (как бы) ожерелье (νεβρός Theocr. - v. l. μανοφόρος).

μᾱνός 3 1) редкий, нечастый, широко расставленный (ἴχνη Xen.); 2) неплотный, рыхлый, пористый (σῶμα, ὀστοῦν Plat.).

μᾰνό-στημος 2 (ᾰ вм. ᾱ) с тонким утком, т. е. тонкотканный (πέπλοι Aesch.).

μᾱνότης, ητος1) разреженность Plat.; 2) рыхлость или пористость (ὀστῶν Plat.; σαρκός Arst.).

μᾱνο-φόρος 2 [μάν II] с лунообразными пятнами Theocr.

μαντείᾱ, эп. μαντείη, ион. μαντηΐη 1) пророческий дар HH; 2) пророческое толкование (μαντείας δεῖται ὃ τί ποτε λέγεις Plat.): αἴνιγμα μαντείας ἔδει Soph. загадка (Сфинкса) нуждалась в истолковании провидца; 3) способ прорицания (ἐν Θήβῃσι Her.); 4) прорицание (Φοῖβος ὁ πέμψας τὰς μαντείας Soph.): μαντείᾳ χρῆσθαι καθ᾽ ὕπνον Plat. прорицать во сне; 5) догадка, предвидение: ὡς ἡ ἐμὴ μ. Plat. как я предвижу.

μαντεῖον, ион. μαντήϊον τό 1) прорицание (Τειρεσίαο Hom.); 2) прорицалище (Διός Aesch.; Πυθικόν Soph.).

μαντεῖος, ион. μαντήϊος 3, реже 2 1) пророческий, прорицательский (βωμός Pind.; ἕδρα Eur.); венчающий прорицателей (στέφη Aesch.); 2) прорицающий (Ἀπόλλων Arph.).

μάντευμα, ατος τό предсказание, прорицание, оракул (μαντεύματα Πύθια Pind.; μ. θεοῦ Eur.; μ. θεήλατον Soph.; μ. πυθόχρηστον Aesch.).

μαντεύομαι 1) прорицать, предсказывать, пророчить (θάνατόν τινι Hom.); 2) (об оракуле) вещать, предписывать: impers. ἐμοντεύθη Her. было предписано; τὰ μεμαντευμένα Her. веления оракула; 3) догадываться, предполагать, заключать (τεκμηρίοισιν Aesch.): δοκῶ γέ μοι οὐ κακῶς μαντεύεσθαι Plat. мне кажется, что я не ошибся в своей догадке; τί μαντευτέον; Plat. что (именно) следует предположить?; 4) вопрошать оракул (περί τινος Her., ὑπέρ τινος Eur. и τι Plat.): ἐς Δελφοὺς ἐλθὼν ἐτόλμησε τοῦτο μαντεύσασθαι Plat. прибыв в Дельфы, (Херофонт) решился обратиться к оракулу со следующим вопросом; 5) (о собаке) обонять, чуять (ἄρτον Theocr. - v. l. ἄρκτον).

μαντευτική ἡ (sc. τέχνη) искусство прорицания, пророческий дар Plut.

μαντευτός 3 возвещенный, указанный оракулом (γόνος Eur.): ὅσπερ αὐτῷ μ. ἦν Xen. который был ему предписан оракулом.

μαντηϊ- ион. = μαντει-.

μαντική ἡ (sc. τέχνη) Her., Plat., Trag. = μαντευτική.

μαντικός 3 1) прорицательский (κλέος Aesch.; θρόνοι Aesch.); 2) пророческий (λόγοι Plat.); 3) наделенный пророческим даром, вещий (οἱ κύκνοι Plat.).

μαντικῶς пророчески (εἰπεῖν Plat.).

Μαντῐνέες οἱ ион. = Μαντινεῖς.

Μαντίνεια (τῐ), эп.-ион. Μαντῐνέη, дор. Μαντῐνέα ἡ Мантинея (город в вост. Аркадии, место сражения между фиванцами и лакедемонянами, в 362 г. до н. э.) Thuc., Xen. etc.

Μαντῐνεῖς, ион. Μαντῐνέες, староатт. Μαντῐνῆς οἱ Her., Xen. etc. pl. к Μαντινεύς.

Μαντῐνεύς, έως ὁ житель или уроженец Мантинеи Plut.

Μαντῐνῆς οἱ староатт. = Μαντινεῖς.

Μαντῐνική ἡ (sc. χώρα) область Мантинеи Thuc. etc.

Μαντῐνικός 3 мантинейский Plat.

μαντῐπολέω заниматься предсказаниями, прорицать Aesch.

μαντῐ-πόλος 2 предсказывающий будущее, пророческий, вещий (βάκχη Eur.; Ἀπόλλων Luc.).

I μάντις, εως, ион. ιος и ἡ (ῐο, иногда ῑο) прорицатель(ница), предсказатель(ница) (μάντεις καὶ χρησμολόγοι Thuc.; οἱ μάντεις πῶς ἀμφίβολα λέγουσιν Arst.): οὐδεὶς μ. τῶν μελλόντων Soph. никто не может предсказать грядущее.

II μάντις, εως зоол. кузнечик или богомол (Mantis religiosa) Theocr.

Μαντίσιος ὁ Мантисий, «Вещий» (прозвище поэта Калликтера) Anth.

μαντιχώρας, ου ὁ = μαρτιχόρας.

μαντοσύνη, дор. μαντοσύνᾱ (ῠ) ἡ Hom., Pind. = μαντευτική.

μαντόσῠνος 3 прорицательский, пророческий, вещий (κέλευσμα, θεου ἀνάγκαι Eur.).

μαντῷος 3 Plut., Anth. = μαντεῖος.

μᾱνυ- дор. = μηνυ-.

μᾱν-ώδης 2 негустой, редкий, жидкий (οὐρά Arst.).

μᾱνῶς редко (ὅσῳ προσωτέρω, τοσῷδε μανότερον Xen.).

μάνωσις, εως (ᾱ) ἡ разрежение Arst., Plut.

Μάξυες οἱ максии (племя в Ливии) Her.

μάομαι, стяж. μῶμαι (pf. со знач. praes. μέμονα и μέμαα, inf. pf. μεμονέναι; part.: praes. μώμενος, pf. μεμαώς - gen. μεμᾰῶτος и μεμᾱότος; imper. praes. μῶσο, 3 л. sing. imper. pf. μεμάτω) желать, стремиться, намереваться: σίτῳ ἐπιχειρήσειν μεμαῶτες Hom. томясь желанием начать трапезу; μεμαότε ἀλκῆς Hom. (оба Эанта), горящие отвагой; πῆ μέματον; Hom. что вы замышляете? (досл. куда вы обе стремитесь?); μεμαότες ἐγχείῃσιν Hom. готовые ринуться с копьями; τάδε μώμενος Soph. отважившись на это.

μαπέειν эп. Hes. inf. aor. 2 к μάρπτω.

Μαράγανδα τά Plut. v. l. = Μαράκανδα.

μάραγδος (μᾰ) ὁ Men. = σμάραγδος.

μάραγνα ἡ бич, плеть Aesch., Eur.

μάρᾰθον (μᾰ) τό укроп Dem.

Μάραθος ὁ Мараф (сын Эпопея, царя сикионского, давший, по преданию, свое имя деревне Марафон) Plat.

Μᾰράθουσσα (ρᾰ) ἡ Марафусса (остров близ Клазомен) Thuc.

Μᾰρᾰθών, ῶνος ὁ, Pind. ἡ Марафон (селение на вост. побережье Аттики; место сражения в 490 г. до н. э. между персидскими и афинскими войсками) Hom., Aesch. etc.

Μᾰρᾰθῶνά-δε adv. в Марафон Dem.

Μᾰρᾰθῶνι adv. в Марафоне или у Марафона Arph., Dem.

Μᾰρᾰθώνιος 3 марафонский Plut.

μᾰραθωνο-μάχης, ου и μᾰρᾰθωνο-μάχος (ᾰχ) ὁ марафонский воин, т. е. храбрый боец Arph., Diog. L.

μαραίνω (pf. pass. μεμάρασμαι и μεμάραμμαι) 1) тушить, гасить (ἀνθρακιήν HH); pass. гаснуть, затухать, замирать (φλὸξ ἐμαρανθη Hom.; μαραίνεται ἡ κίνησις Arst.): τὸ νοεῖν μαραίνεται Arst. рассудок слабеет; πνεῦμα μαραίνεται Plut. ветер затихает; 2) изнурять, иссушать, истощать (νόσος μαραίνει με Aesch.); губить, уничтожать (τινὰ διώγμασι Aesch.; ψυχήν Plat.); 3) pass. увядать (δάφναι μεμαραμμέναι Plut.); 4) (о реках) пересыхать (τοῦ θέρεος Her.); 5) перен. сохнуть, чахнуть, угасать, гибнуть (νόσῳ Eur.).

Μαρακάδαρτα τά Plut. = Μαράκανδα.

Μαράκανδα τά Мараканды (столица Согдианы, ныне Самарканд) Plut.

μάρανσις, εως (μᾰ) ἡ 1) затухание, угасание (πυρός Arst.); 2) иссякание, истощение, исчезновение (ὕδατος Arst.).

μᾰρασμός мед. = μάρανσις.

μᾰρ-αυγέω терять зрение, слепнуть Plut.

μαργαίνω (только praes.) неистовствовать, бешено нападать, яростно устремляться (ἐπί τινι Hom., Democr. ap. Plut.).

Μάργανα τά Марганы (местность в Трифилии - южн. Элида) Xen.

Μαργανεύς, έως ὁ житель или уроженец Марган Xen.

μαργᾰρίτης, ου (ῑ) ὁ 1) жемчужина (μὴ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ἔμπροσθεν τῶν χοίρων NT); 2) бот. маргарит (название неизвестного нам растения в Египте) Arst.

μάργᾰρον τό жемчужина, жемчуг Anacr., Anth.

μαργάω (только part. praes.) 1) неистовствовать, быть в ярости: μαργῶσαι φρένας (αἱ ἵπποι) Eur. обезумевшие кони; 2) страстно желать (μαργῶντες ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἱέναι δόρυ Eur.).

Μαργιανή ἡ Маргиана (область в Средней Азии, между Бактрией, Согдианой и Парфией) Plut.

Μαργιανός 3 маргианский Plut.

Μαργίτης, ου (ῑ) ὁ Маргит (тип глупца, который, по преданию, послужил темой для одного гомеровского стихотворения) Arst., Polyb., Luc.

μάργον τό прожорливость Eur.

μαργόομαι (только part. praes. μαργούμενος и part. pf. μεμαργωμένος) Pind., Aesch. = μαργάω.

μάργος 3, редко 2 1) бешеный, яростный, неистовый (πνεῦμα λύσσης Aesch.; ἡδοναί Plat.; ἵπποι Eur.); 2) безумный (μάργον θεῖναί τινα Hom.); 3) крепкий, пьянящий (οἶνος Hes.); 4) жадный, прожорливый (γαστήρ Hes.); 5) похотливый, распутный (Ἑλένη Eur.).

μαργοσύνη (ῠ) ἡ жадность, ненасытность Anacr., Anth.

μαργότης, ητος1) безумие, неистовство (φρενῶν Soph.); 2) жадность, невоздержность Plat.; 3) похотливость, развратность Eur.

Μάρδοι οἱ марды (племя в южн. Армении) Her., Aesch.

Μαρδόνιοι οἱ Xen. предполож. = Μάρδοι.

Μαρδόνιος ὁ Мардоний (командующий персидской армией во время первого похода на Грецию в 492 г. до н. э.; погиб в сражении при Платеях в 479 г. до н. э.) Her. etc.

Μαρέη, атт. Μάρεια ἡ Марея (озеро и город в Нижнем Египте, близ устья Канобского рукава Нила) Her., Aesch.

μάρη (ᾰ) ἡ [μάρπτω] рука Pind.

Μᾰριανδῡνοί οἱ мариандины (племя в вост. Вифинии, в районе Гераклеи) Her., Xen.

Μᾰριανδῡνός 3 мариандинский, т. е. распеваемый мариандинами (θρηνητήρ Aesch.).

μαριεύς, έως ὁ Arst. v. l. = μαριθάν.

μαριθάν, ᾶνος или μαριθεύς, έως ὁ негашеная известь Arst.

μᾰρῐκᾰς, ᾶ ὁ Arph. = κίναιδος.

Μαρίκας ἄλσος τό (лат. Marica) Марикский лес (близ Минтурн, в Латии) Plut.

Μᾰρῑλάδης, ου (ᾰδ) ὁ Марилад, «Угольная душа» (шутл. прозвище угольщика) Arph.

μᾰρῑλευτής, οῦ ὁ угольщик Soph.

μᾰρίλη (ῑ) ἡ тлеющие уголья, жар Arph., Arst.

μᾰρῑλο-καύτης, ου ὁ обжигальщик угля, угольщик Soph.

μαρῖνος ὁ марин (неизвестная нам рыба) Arst.

μάρις, εως ὁ марей (мера жидкостей = 6 κοτύλαι, т. е. 1.644 л) Arst.

Μάρις, ιος ὁ Марий (река в Дакии, ныне Марош) Her.

Μάρκος ὁ Марк (предполаг. автор так наз. «второго евангелия») NT.

μαρμαίρω (только praes.) блистать, сверкать, гореть как жар (χαλκῷ, σὺν ἔντεσι Hom.; ἄστροισι Aesch.): ὄμματα μαρμαίροντα Hom. горящие глаза.

μαρμάρεος 3 (ᾰρ) [μαρμαίρω] блистающий, сверкающий (αἰγίς, ἅλς Hom.; πύλαι Hes.; αὐγαί Arph.), по по друг. [μάρμαρος II] мраморный (δόμος Anth.).

μαρμᾰρίζω (только part. praes.) 1) блистать, сверкать (ἀκτῖνες μαρμαρίζοισαι Pind.); 2) быть твердым как (или похожим на) мрамор (πέτρα μαρμαρίζουσα Diod.).

μαρμάρῐνος 3 (ᾰρ) мраморный (τάφος Anth.; ἄγαλμα Theocr.).

μαρμᾰρόεις, όεσσα, όεν блистающий, сверкающий (Ὀλύμπου αἴγλα Soph.).

I μάρμᾰρος 2 [μαρμαίρω] блистающий, сверкающий (πέτρος Hom.).

II μάρμᾰρος ὁ (Theocr. ἡ) 1) белый или блестящий камень, каменная глыба (ὀκριόεις Hom., Eur.); 2) мрамор, мраморная плита Hom. etc.

μαρμᾰρῠγή ἡ (преимущ. pl.) 1) блеск, сияние (ὑπὸ μαρμαρυγῆς ἐμπίπλασθαι Plat.; τῶν ὅπλων Plut.); 2) pl. мелькание (ποδῶν Hom.).

μαρμᾱρ-ωπός 2 с горящими глазами, со сверкающим взором (λύσσα Eur.).

μάρνᾰμαι (только praes., impf. ἐμαρνάμην - 3 л. dual. ἐμαρνάσθην) 1) бороться, сражаться: μ. τινι или ἐπί τινι Hom., πρός τινα Eur. бороться с кем-л.; μ. σύν τινι Hom. воевать вместе (в союзе) с кем-л.; μ. επὶ τραύμασιν Eur. вести кровавый бой; 2) спорить, ссориться Hom.; 3) делать усилия, стараться, добиваться (ἀμφ᾽ ἀέθλοισι Pind.).

Μάρπεσσα ἡ Марпесса (дочь Эвена, жена Мелеагра) Hom.

μάρπτις, ιος ὁ похититель, хищник Aesch.

μάρπτω (aor. 2 ἔμαπον - эп. μέμαρπον; part. pf. μεμαρπώς; inf. aor. μαπέειν) 1) хватать, схватывать (χεῖρας σκαιῇ Hom.; τινὰ αὐχένος Pind.; τινὰ ποδός Soph.; γαμφηλῇσι δράκοντα Arph.): ἀγκὰς μ. τινά Hom. схватить кого-л. в объятья; 2) охватывать, овладевать (τὸν ὕπνος ἔμαρπτε Hom.): σθένος μ. Pind. набирать силу; 3) настигать, догонять (τινὰ ταχέεσσι πόδεσσιν Hom.); 4) достигать, касаться (χθόνα ποδοῖϊν Hom.; γῆρας Hes.); 5) поражать (τινὰ τόξοις Eur.).

μάρσῐπος ὁ мешок, сумка Xen., Diod.

Μαρσύας, ου, ион. Μαρσύης, ύεω ὁ Марсий 1) приток р. Мэандр Her.; 2) сатир, спутник Вакха, с которого Аполлон содрал кожу за попытку состязаться с ним в музыкальном искусстве Her., Xen.

μαρτιχόρας или μαντιχώρας, ου ὁ (перс. «людоед») мартихор (упоминаемое Ктесием чудовище в Индии) Arst.

μαρτῠρέω (тж. μαρτυρίαν μ. NT) свидетельствовать, удостоверять, подтверждать (τι Soph., Plat., τινι Her., ὑπέρ τινος Dem. и περί τινος Plat., NT): τίς ὁ μαρτυρήσων; Aesch. кто подтвердит (это)?; μαρτυρέει δέ μου τῇ γνώμῃ καὶ Ὁμήρου ἔπος Her. в пользу моего мнения свидетельствует и (следующее) выражение Гомера; μαρτυρίαι μαρτυρηθεῖσαι Dem. свидетельские показания; τοῦτο ἱκανῶς μεμαρτύρηται Lys. это достаточно засвидетельствовано; ὁ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκε NT он засвидетельствовал как лично видевший.

μαρτύρημα, ατος (ῠ) τό свидетельство, подтверждение Eur.

μαρτῠρία ἡ свидетельство, показание, подтверждение: Διονύσου μαρτυρίῃσιν Hom. на основании показаний Диониса; ὁ εἰς μαρτυρίαν κληθείς Plat. вызванный для дачи показаний.

μαρτύριον τό свидетельство, подтверждение, довод Pind., Aesch., Thuc., Plat. etc.: μαρτύρια παρέχεσθαι и θέσθαι Her. приводить доказательство.

μαρτύρομαι (fut. μαρτῠροῦμαι, aor. ἐμαρτῡράμην) 1) призывать в свидетели (γαῖαν καὶ θεούς Eur.): ὑμᾶς δ᾽ ἀκούειν ταῦτ᾽ ἐγὼ μαρτύρομαι Aesch. прошу засвидетельствовать, что вы это слышите; 2) свидетельствовать, утверждать (ταῦτα δὲ τότε οὐκ ἐμαρτυρόμεθα, νῦν δὲ λέγομεν Plat.).

μάρτῠρος ὁ Hom. = μάρτυς.

μάρτυς, ῠροςи ἡ (acc. иногда μάρτυν, dat. pl. μάρτῠσι) 1) свидетель(ница) (μάρτυρας καλεῖν θεούς Soph.): μαρτύρων ἐναντίον Arph. и ἐν μάρτυσι Plat. в присутствии свидетелей; 2) свидетельство, подтверждение, доказательство, довод: μάρτυρα παράγεσθαί или ἐπάγεσθαί τι Plat. приводить что-л. в подтверждение; 3) засвидетельствовавший своей кровью, т. е. мученик (Στέφανος ὁ μ. NT).

μᾱρύεται (ῡ) дор. 3 л. sing. praes. к μηρύομαι.

μᾱρύομαι дор. = μηρύομαι.

Μᾰρώνεια ἡ Маронея 1) город на южн. побережье Фракии Hom., Her.; 2) местность в Аттике Dem.

Μᾰρωνείτης, ου ὁ житель или уроженец Маронеи Xen., Dem.

Μᾰσαισύλιοι οἱ масесилии (племя в Нумидии) Plut.

Μασανάσσης, ου ὁ Plut. = Μασσανάσσης.

μᾰσάομαι 1) жевать, есть (κρέας Arph.); 2) кусать (τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐκ τοῦ πόνου NT).

μασδ- дор. = μαζ-.

Μάσης, ητος (ᾱ) ἡ Масет (город на юго-зап. побережье Арголиды) Hom.

μάσθλη ἡ Soph. = ἱμάσθλη.

μάσθλης, ητος1) плеть, ремень Soph.; 2) плут, мошенник Arph.

μασθός ὁ Aesch., Xen., Plut. = μαστός.

Μάσκας, α ὁ Маск (река в Месопотамии) Xen.

μάσλης, ητος ὁ Sappho = μάσθλης 1.

μάσμα, ατος τό [μάομαι] поиски, расследование Plat.

μάσομαι fut. к μαίομαι.

Μασσᾰγέται οἱ массагеты (племя, кочевавшее между Каспийским и Аральским морями) Her.

Μασσᾰγετης, ου adj. m массагетский (ἀγκών Anth.).

Μασσαγέτις, ῐδος ἡ массагетянка Luc.

Μασσαλία, ион. Μασσᾰλίη ἡ (лат. Massilia) Массалия (фокейская колония на южн. побережье Галлии, ныне Marseille) Her. etc.

Μασσαλίη-θεν adv. из Массалии Luc.

Μασσαλιήτης, ου ὁ Plut. = Μασσαλιώτης.

Μασσαλιώτης, ου ὁ массалиец, житель или уроженец Массалии Dem.

Μασσανάσσης, ου ὁ Массинисса (царь Нумидии; 201-149 гг. до н. э.) Plut.

*μασσάομαι v. l. = μασάομαι.

Μασσινίσσᾰς, ου ὁ Luc. = Μασσανάσσης.

I μάσσομαι эп. = μάσομαι.

II μάσσομαι med.-pass. к μάσσω.

μᾶσσον n к μάσσων.

μάσσω, атт. μάττω (fut. μάξω, aor. ἔμαξα, pf. μέμᾰχα; aor. med. ἐμαξάμην; pass.: aor. 2 ἐμάγην, pf. μέμαγμαι) тж. med. 1) мять, месить (μᾶζαν Arph.; τὰ ἄλευρα Plut.): σῖτος μεμαγμένος Thuc. хлеб в виде готового теста; 2) перен. мять, молоть, т. е. без конца пересказывать (ἐπινοίας Arph.); 3) поглаживать, ощупывать (γαστέρα κισσυβίου Anth.).

μάσσων 2, gen. ονος [compar. к μακρός = μακρότερος] больший Hom.: μ. ἀριθμοῦ Pind. неисчислимый; τὰ μάσσω μὲν τί δεῖ λέγειν; Aesch. что тут больше говорить?

μαστάζω Hes. = μασάομαι (v. l. к *μαστιχάω).

μάσταξ, ᾰκος1) рот: ἐπὶ μάστακα χερσὶ πιέζειν Hom. зажать рот руками; 2) пища в зобу Theocr.: ὡς δ᾽ ὄρνις νεοσσοῖσι προφέρῃσιν μάστακ᾽ (= μάστακα) Hom. словно птица приносит птенцам корм (v. l. μάστακι, т. е. в клюве); 3) саранча (неизвестная разновидность) Soph.

μαστᾰρύζω вяло жевать губами, бормотать, мямлить (ὑπὸ γήρως Arph.).

Μάσταυρα τά Маставры (город в южн. Лидии) Anth.

Μάστειρα ἡ Мастира (местность во Фракии) Dem.

μάστειρα ἡ искательница, преследовательница (μῆνις μ. ἐκ θεῶν Aesch.).

μαστευτής, οῦ ὁ совершающий поиски, ищущий Xen.

μαστεύω 1) искать, разыскивать (καλὴν χώραν Xen.): μαστεύων σε κιγχάνω μόλις Eur. после (долгих) поисков я, наконец, нахожу тебя; 2) стремиться, стараться (οἴκοθεν, ποιεῖν и γενέσθαι τι Pind.): μ. ζῇν Xen. стараться сохранить жизнь.

μαστήρ, ῆρος1) ищущий, ведущий поиски (τινος Soph.); 2) соглядатай (τινος Eur.).

μαστήριος 3 умеющий разыскивать, зорко выслеживающий (Ἑρμῆς Aesch.).

μάστῑ dat. к μάστις.

*μαστιάω (только part. praes. μαστιόων) хлестать, бить (πλευράς τε καὶ ὤμους οὐρῇ Hes.).

μαστῑγέω Her. v. l. = μαστιγόω.

μαστῑγίᾱς, ου (γῐ) ὁ избиваемый плетьми или достойный плети, т. е. негодяй Arph., Plat., Plut.

μάστιγμα, ατος τό удар бича (πληγαὶ καὶ μαστίγματα Plut. - v. l. στίγματα).

μαστῑγο-νομέομαι находиться под начальством мастигонома Diod.

μαστῑγο-νόμος ὁ мастигоном, надсмотрщик с бичом Plut.

μαστῑγο-φορέω быть мастигофором Diod.

μαστῑγο-φόρος ὁ мастигофор, биченосец (блюститель общественного порядка, вооруженный плетью) Thuc., Xen. etc.: Αἴας μ. Эант-биченосец (заглавие трагедии Софокла).

μαστῑγόω (тж. πληγὰς μ. Plat.) бичевать, стегать, хлестать, сечь (τινα Her., Lys.): πληγὰς μαστιγοῦσθαι Plat. получать удары бича.

μαστῑγώσῐμος 2 заслуживающий ударов бича Luc.

μαστίζω (эп. aor. μάστιξα; part. aor. pass. μαστιχθείς) бить кнутом, хлестать, стегать (ἵππους Hom. etc.; τινά NT): μάστιξεν δ᾽ ἐλάαν Hom. (Ирида) бичом погнала (коней).

μαστικτήρ, ῆρος ὁ Aesch. v. l. = μαστίκτωρ.

μαστίκτωρ, ορος ὁ бичующий, палач Aesch.

μάστιν acc. к μάστις.

μάστιξ, ῑγος1) бич, плеть, кнут (ἱμάσσειν ἵππους μάστιγι Hom.): μάστιγι νῶτα φοινιχθείς Soph. со спиной, окровавленной кнутом; 2) перен. бич, кара (μ. θεία, μ. Διός Aesch.); 3) перен. бич, побуждение: μ. Πειθοῦς Pind. неотразимая сила убеждения; 4) рана, язва (μάστιγας ἔχειν NT).

μαστιόω v. l. = *μαστιάω.

μάστις, ιος ἡ (dat. μάστῑ, acc. μάστιν) эп. = μάστιξ.

μαστίσδοιεν дор. Theocr. 3 л. pl. opt. к μαστίζω.

*μαστῐχάω (только part. praes. μαστιχόων) скрежетать зубами (Hes. - v. l. μαστάζω и μαστιόω).

μαστίω (только imper. praes. и praes. med.) бить, хлестать (οὐρῇ πλευρὰς μαστίεται, sc. λέων Hom.).

μαστό-δετον τό женская грудная повязка Anth.

μαστο-ειδής 2 похожий на (женскую) грудь или сосок (πόρος Arst.; λόφος Polyb.; πέτρα Diod.).

Μαστορίδης, ου (ῐ) ὁ Масторид, сын Мастора, т. е. Λυκόφρων или Ἁλιθέρσης Hom.

μαστός и μασθός, эп.-ион. μαζός, дор. μασδός1) (женская, реже мужская) грудь или сосец Aesch., etc.: σὺ δέ μ᾽ ἔτρεφες τῷ σῷ ἐπὶ μαζῷ Hom. ты вскормила меня своей грудью; βαλέειν στῆθος παρὰ μαζόν Hom. поразить в грудь около соска; 2) сосец, вымя Eur. etc.; 3) круглый холм, бугор Xen., Polyb.; 4) узелок (на конце шнура звероловной сети) Xen.

μαστροπεία ἡ побуждение к разврату, сводничество Xen., Plut.

μαστροπεύω 1) сводничать, совращать Xen., Luc.; 2) перен. склонять, сближать (τινὰ πρός τι Xen.).

μαστροπός и ἡ сводник, совратитель Arph., Xen.

μαστρός ὁ мастр, сборщик податей (в Пеллене) Arst.

μαστρύλλιον τό Plut. v. l. = ματρυλ(λ)εῖον.

μασχάλη (χᾰ) ἡ подмышка HH, Arph. etc.

μασχᾰλίζω привязывать к подмышкам убитого врага отрубленные у него руки и ноги (что считалось способом спастись от мести со стороны души убитого), т. е. изувечивать Aesch., Soph.

μασχᾰλίσματα τά отрубленные части тела Soph.

μασχᾰλιστήρ, ῆρος ὁ пояс, перевязь Her., Aesch.

μάτα (μᾰ) ἡ Soph. = μάτη.

μᾰτᾴζω поступать безрассудно Soph.: σπλάγχνα δ᾽ οὐ ματᾴζει Aesch. сердце не обманывается.

μᾰταιάζω Diog. L., Luc., Sext. = ματᾴζω.

μᾰταιο-λογία ἡ пустая болтовня NT, Plut.

ματαιο-λόγος ὁ пустой болтун NT.

ματαιόομαι становиться суетным (ἔν τινι NT).

μᾰταιο-πονέω трудиться впустую Polyb.

μᾰταιο-πονία ἡ напрасный труд Plut., Luc., Sext.

μάταιος 3 и 2 (μᾰ) 1) пустой, вздорный, безрассудный (φόβος, χαρά Aesch.; λόγοι Her., Eur.; πίστις NT): τὸ μὴ μάταιον Aesch. сосредоточенность, серьезность; 2) охваченный безумием, безумный (ἀνήρ Soph.); 3) напрасный, бесполезный, безуспешный (πόνος Plat.; ὑλάγματα Aesch.; στρατεία Dem.; δόρατα Polyb.); 4) оскорбительный, обидный (ἔπη Her.); 5) дерзновенный, заносчивый (γλῶσσα, φρονήματα Aesch.; χεῖρες Soph.).

ματαιότης, ητος ἡ тщета, суетность NT.

μᾰταίως напрасно Soph., Plat.

μάτᾱν (μᾰ) adv. дор. = μάτην.

μᾰτάω 1) бездействовать, медлить (οὐ μάτησεν Σθένελος Hom.): οὐ ματᾷ τοὔργον τόδε Aesch. дело не стоит; 2) быть напрасным, бесполезным: τοὺς πέποιθα μὴ ματᾶν ὁδῷ Aesch. надеюсь, что они не напрасно совершат (свой) путь; 3) быть пустым, бессмысленным: ἰδώμεθ᾽, εἴ τι τοῦδε φροιμίου ματᾷ Aesch. посмотрим, не бессмысленна ли эта речь.

μᾰτεύω 1) искать, разыскивать (οὐ δηθὰ ματεύσομεν Hom.): πατέρα ματεύων Soph. в поисках отца; 2) выслеживать (τινά Aesch.); 3) добиваться, стараться, стремиться (εἰσιδεῖν τινα Soph.); 4) обыскивать, обследовать (χωρία Theocr.; πάντα Arph.).

I μᾰτέω (только 2 л. sing. conjct. ματῇς) Theocr. = ματεύω (v. l. μάλα).

II μᾰτέω Sappho = πατέω.

μάτη, дор. μάτᾱ (ᾰ) ἡ 1) пустая затея, напрасный труд, блуждание: μάταισι πολυθρόοις Aesch. в шумных странствиях; 2) заблуждение, проступок (πατρὸς τοῦ σοῦ Aesch.): εἰς μάτην Luc. = μάτην.

μάτην, дор. μάτᾱν (μᾰ) adv. [acc. к μάτη] 1) напрасно, безуспешно, бесцельно, без пользы (πονεῖν, ἐρεῖν Aesch.): βλέποντες ἔβλεπον μ. Aesch. глядя, (они) ничего не видели; τὸ μ. ἄχθος Aesch. напрасное бремя; 2) безрассудно (τοὺς κακοὺς μ. χρηστοὺς νομίζειν Soph.; μ. θαρρεῖν Plat.): ὁ νοσῶν μ. Soph. душевнобольной, охваченный безумием; 3) ложно, лживо (εἴτ᾽ ἀληθές, εἴτ᾽ ἄρ᾽ οὖν μ. Soph.): ἄτη ἡ λελεγμένη μ. Soph. ложная весть о несчастьи.

μάτηρ, ματρός (ᾱ) ἡ дор. = μήτηρ.

μᾰτῇς Theocr. 2 л. sing. conjct. к ματέω I.

Ματθαῖος ὁ Матфей (предполаг. автор так наз. «первого евангелия») NT.

*μᾰτία, ион. μᾰτίη ἡ заблуждение, безрассудство Hom.

Ματιᾱν- Her. = Ματιην-.

μᾰτίη ион. = *ματία.

Ματιηνοί οἱ матианы (племя в сев.-зап. Мидии) Her.

Ματιηνός 3 матианский (γῆ Her.).

μᾱτιολοιχός 2 Arph. v. l. = ματτυολοιχός.

μᾱτρᾰδελφεός дор. = *μητραδελφεός.

μᾱτρο- дор. = μητρο-.

μᾱτρυιά дор. = μητρυιά.

ματρυλ(λ)εῖον τό притон Plut.

μᾱτρῷος 3 дор. = μητρῷος.