Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/59

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Θ, θ (τὸ θῆτα) тета 1) 8-я буква греч. алфавита; 2) на судейских табличках, подаваемых при голосовании судебного приговора, буква θ обозначала θάνατος «смерть», т. е. смертный приговор; 3) θʹ = 9, ͵θ = 9000.

θ᾽ перед словом с начальной придыхательной гласной = τε.

θαάσσω эп. (impf. θάασσεν, inf. θααοσέμεν) = θάσσω.

θάγω (ᾱ) дор. = θήγω.

θαεῖτο, Theocr. v. l. θηεῖτο 3 л. sing. impf. к θηέομαι.

θᾱέομαι дор. = θηέομαι (см. θεάομαι).

θάημα (ᾱ) дор. = θέαμα.

θᾱητός 3 дор. Pind., Theocr. = θηητός.

θαιρός 1) дверной крюк, дверной шип: ῥῆξε δ᾽ ἀπ᾽ ἀμφοτέρους θαιρούς Hom. (ударом камня Гектор) сбил оба крюка; 2) ось повозки Soph.

Θαΐς, ΐδος ἡ (voc. Θαΐ) Таида (известная куртизанка) Luc.

θᾱκεύω досл. сидеть на корточках, перен. испражняться (ἐπὶ δίφρων Plut.).

θακέω, ион. θωκέω 1) сидеть, восседать (ἐν θρόνῳ Her.; παγκρατεῖς ἕδρας, ἀνωτέρω Aesch.): ἥσυχος θακεῖ Soph. он безмолвно сидит; 2) (о просящих защиты, молящихся и т. п.) сидеть на корточках, т. е. припадать к алтарю: τὸ ἄλλο φῦλον ἐξεστεμμένον ἀγοραῖσι θακεῖ Soph. остальное население (Фив), со священными ветвями, молитвенно сидит на площадях; Ζεὺς ἐφ᾽ οὗ σὺ βώμιος θακεῖς Eur. Зевс, к алтарю которого ты припал; 3) сидеть, пребывать, находиться (κατὰ στέγας Soph.).

θάκημα, ατος (θᾱ) τό 1) моление у алтаря: τί προσχρῄζοντα τῷ θακήματι; Soph. чего он просит своей мольбой?; 2) седалище, престол: τὸ θ. καὶ οἱ θρόνοι Soph. престол и власть; 3) pl. местопребывание, обиталище (Πανός Eur.).

*θάκησις, εως (ᾱ) ἡ место для сидения (Soph. - v. l. θάκοισιν).

θᾶκος, эп.-ион. θῶκος, эп. тж. θόωκος 1) место для сидения (θ. θεῶν Hom.): θῶκοι ἀμπαυστήριοι Her. места (стулья или скамьи) для отдыха; ἐς παλαιὸν θᾶκον ὀρνιθοσκόπον ἵζων Soph. восседая на древнем седалище прорицателей; τοῖς πρεσβυτέροις καὶ ὁδῶν καὶ θάκων ὑπείκειν Xen. уступать старшим как дорогу, так и место; 2) престол, трон (Διός Aesch.); 3) pl. местонахождение, жилище: θάκους ἔχειν τι Eur. находиться (лежать) на чем-л.; θάκους ἐνίζειν Eur. иметь жилище, обитать; θᾶκοι, οἵους θάσσω Eur. жилище, в котором я обитаю; 4) заседание, совещание, совет: οὔτε ποθ᾽ ἀγορὴ γένετ᾽ οὔτε θόωκος Hom. (с тех пор как уехал Одиссей у жителей Итаки) не происходило ни собрания, ни совещания; ἐν θώκῳ κατῆσθαι Her. принимать участие в заседании.

Θαλάμαι, ῶν αἱ Таламы (укрепленный пункт в южн. Элиде, недалеко от Пилоса) Xen.

θᾰλάμαξ, ᾱκος (ᾰμ) ὁ гребец нижнего ряда Arph. (у θαλάμακες или θαλαμῖται были самые короткие весла, и оплачивались они хуже других - ζυγῖται и θρανῖται).

θᾰλάμευμα, ατος (ᾰμ) τό обитель, обиталище, жилище (Κουρήτων Eur.).

θᾰλάμη (ᾰμ) ἡ 1) логовище, нора (πουλύποδος Hom.; σωλήνος Arst.; ἰχθύων Arst.); 2) pl. пещера (Τροφωνίου Eur.); 3) pl. ущелья (Ὀλύμπου Eur.); 4) pl. место погребения, могила (Καπανέως Eur.); 5) анат. полость, желудочек (αἱ ἐν τῇ καρδίᾳ θαλάμαι Arst.); 6) pl. поры (τῶν σπόγγων Arst.); 7) pl. (в сотах) ячейки (κηροπαγεῖς θαλάμαι Anth.); 8) комната, помещение (ἐκ τῆς θαλάμης προελθεῖν Luc.).

θᾰλᾰμ-ηγός ἡ (sc. σκάφη) барка с внутренними помещениями, гондола с каютами (в Египте) Diod.

θᾰλᾰμήϊος 3 эп.-ион. (= *θαλαμεῖος) 1) применяемый для изготовления θάλαμος, т. е. строительный, строевой (δοῦρα Hes.); 2) свадебный, брачный (θ. ὕμνος Luc.).

I θᾰλᾰμη-πόλος 1) горничная, служанка Aesch.: δαῖέ οἱ πῦρ γρηῢς Ἀπειραίη, θ. Εὐρυμέδουσα Hom. развела ей (Навсикае) огонь старуха (вывезенная) из Эпира, служанка Эвримедуса; 2) жрица Кибелы Anth.

II θᾰλᾰμη-πόλος 1) супруг: παῖς καὶ πατὴρ θ. Soph. сын-супруг и отец-супруг (об Эдипе); 2) страж женских покоев, евнух Plut.; 3) жрец Кибелы Anth.

θᾰλᾰμία или θαλαμίη ἡ (sc. κώπη) весло гребца нижнего ряда (см. θαλάμαξ), т. е. самое короткое Arph.

θᾰλᾰμιά ἡ (sc. ὀπή) бортовой люк (для весла), уключина Her., Arph.

θᾰλάμιος и θᾰλᾰμιός ὁ Thuc. = θαλάμαξ.

θάλᾰμόν-δε (θᾰ) adv. в горницу, в спальню (ἴμεναι Hom.).

θᾰλᾰμο-ποιός ὁ готовящий брачный покой Aesch.

θάλᾰμος (θᾰ) ὁ 1) (отдельная) комната, (внутренний) покой: Τηλέμαχος ἐκ μεγάροιο βεβήκει κείων ἐς θάλαμον Hom. Телемах вышел из дома, отправившись лечь (спать) в (свою) комнату; ἀκόντια καὶ δοράτια ἐκ τῶν ἀνδρεώνων ἐς τοὺς θαλάμους ἐκκομίζειν Her. перенести дротики и копья из мужских (внешних) покоев во внутренние (женские); 2) брачный покой Pind., Eur.; 3) опочивальня, спальня (Ἑλένη ἐκ θαλάμοιο ἤλυθεν Hom.); 4) (тж. πλούθου θ. Plut.) кладовая (θ., ἔνθ᾽ ἔσαν οἱ πέπλοι Hom.): θ., ὅθι νητὸς χρυσὸς καὶ χαλκὸς ἔκειτο, ἐσθής τ᾽ ἐν χηλοῖσιν Hom. кладовая, где лежали груды золота и меди, одежда в сундуках; 5) дом, здание: θάλαμον γνωτούς τε λιττοῦσα Hom. оставив (родной) дом и братьев; οἱ βασιλικοὶ θάλαμοι Eur. царские чертоги, дворец; 6) жилище, местопребывание: θάλαμοι ὑπὸ γῆς Aesch., θάλαμοι γᾶς или θάλαμοι Περσεφονείας Eur. подземное царство; μέγας θ. Ἀμφιτρίτας Soph. обширная обитель Амфитриты, т. е. море; θ. ἀρνῶν Eur. овчарня; ὁ κηροπαγὴς θ. Anth. восковая обитель, т. е. пчелиный улей Anth.; ὁ παγκοίτας θ. Soph. всеуспокаивающее жилище, т. е. могила; 7) святилище (θ. ἐν τῷ νηῷ Luc.).

θάλασσα, атт. θάλαττα (θᾰ) ἡ 1) море (его обычные эпитеты: εὐρύπορος Hom. обширное, πολιά или πολιαινομένη Aesch. седое, т. е. покрытое белой пеной, ἀτρύγετος Hom., Hes. бесплодное, ἁλμυρά Eur. соленое, πολύφλοισβος Hom. вечно шумящее, рокочущее): κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν или κατὰ θάλατταν καὶ πεζῇ Plat. на море и на суше; τὸ παρὰ θάλασσαν приморская полоса, побережье (Ἀραβίης, Αἰγύπτου, τῇς Συρίης Her.); τὸ παρὰ θάλασσαν αὐτῆς Her. приморская часть этой страны; οἱ περὶ τὴν θάλατταν Arst. приморские жители или занимающиеся морскими промыслами; θ. ἡ τοῦ Εὐξείνου πόντου Her. море, именуемое Эвксинским; ἥδε ἡ θ. Hom., ἡ καθ᾽ ἡμᾶς θ. Polyb., ἡ παρ᾽ ἡμῖν θ. Plat., ἡ μεγάλη θ. Plut., ἡ ἔσω и ἡ ἐντὸς θ. Her., ἡ Ἀτλαντικὴ θ. Arst., поздн. ἡ Μεσόγειος θ. Средиземное море; ἡ ἔξω или ἐκτὸς θ. Her., Arst., Polyb. = Ὠκεανός; 2) перен. море, бездна, множество (κακῶν Aesch.): ἄμαχον κῦμα θαλάσσης Aesch. неодолимые полчища; 3) морская вода (ναῦς πλήρης θαλάττης Polyb.); 4) колодец морской воды (в храме Эрехтея) Her.

θᾰλασσαῖος 3 морской (δελφίς Pind.).

θᾰλασσεύω, атт. θᾰλαττεύω 1) находиться в море, быть в плавании (αἱ νῆες τοσοῦτον χρόνον ἤδη θαλασσεύουσαι Thuc.); 2) находиться под водой: τὰ θαλαττεύοντα τῆς νεὼς μέρη Plut. подводные части судна.

θᾰλασσίδιος 3 Her. = θαλάσσιος.

θᾰλάσσιος, атт. θαλάττιος 3 и 2, Her. θᾰλασσίδιος 3 1) морской (ἀνέμων ῥιπαί Pind.; στενωπός Aesch.; κλύδων, ἀκταί Eur.; ὕδωρ Arst.): θαλάσσια ἔργα Hom. морские дела (рыболовство или мореплавание); 2) приученный к морю, опытный в мореплавании: πεζοί τε καὶ θαλάσσιοι Aesch. сухопутные и морские силы; ὁ πόλεμος ἀναγκάσας θαλασσίους γενέσθαι Ἀθηναίους Her. война, заставившая афинян овладеть морским делом; 3) находящийся в море: θαλάσσιον ἐκρίπτειν τινά Soph. бросить кого-л. в море; 4) живущий в море, морской (ζῷα Arst.; ἰχθῦς Plut.); 5) подобный морю, цвета морской воды (τῇ χρόᾳ Plut.); 6) окрашенный в морской пурпур (στρώματα Diod.).

θᾰλασσίτης, ου adj. m сохраняемый в морской воде: θ. οἶνος Plin. вино, которое выдерживалось в сосудах, погруженных в морскую воду.

θαλασσο-ειδής 2 цвета морской воды (θαλασσοειδῆ ἱμάτια Democr.).

θᾰλασσο-κοπέω, атт. θᾰλαττω-κοπέω досл. бить море, перен. толочь воду в ступе Arph.

θᾰλασσο-κρᾰτέω, атт. θαλαττο-κρατέω (тж. θ. τῷ ναυτικῷ Plut.) господствовать на море Her., Thuc., Polyb., Anth.

θᾰλασσο-κράτωρ, атт. θᾰλαττο-κράτωρ, ορος (ρᾰ) ὁ имеющий господство на море Her., Thuc., Xen.

θᾰλασσο-νόμος 2 живущий в море, морской (κόγχαι Emped. ap. Plut.).

θᾰλασσό-πλαγκτος 2 1) блуждающий по морю (ναυτίλων ὀχήματα Aesch.); 2) несомый морскими волнами (sc. νεκρός Eur.).

θᾰλασσό-πληκτος 2 ударяемый морскими волнами, о который плещется море (νῆσος Aesch.).

θᾰλασσο-πόρος 2 переплывающий море (ναῦς, ναύτης Anth.).

*θᾰλασσ-ουργέω, атт. θαλαττ-ουργέω заниматься морским делом, т. е. рыболовством или мореплаванием Polyb.

θᾰλασσ-ουργός, атт. θᾰλαττ-ουργός ὁ труженик моря, т. е. мореплаватель или рыболов Xen., Polyb., Luc.

θᾰλασσόω, атт. θαλαττόω 1) покрывать морской водой, затоплять, превращать в море (ἐπιδρομαὶ κυμάτων ἠπείρους ἐθαλάττωσαν Arst.); 2) pass. пропускать воду, давать течь (ναῦς θαλαττοῦται Polyb.); 3) med. плавать по морю Luc.

θᾰλαττ- атт. = θαλασσ-.

θάλεα (θᾰ) τά (только в gen. pl. θαλέων) жизнерадостность, веселье: θαλέων ἐμπλησάμενος κῆρ Hom. с сердцем, исполненным радости.

θᾰλέθω 1) распускаться, расцветать или зеленеть: θάμνος ἐλαίης ἔφυ θαλέθων Hom. отпрыск масличного дерева вырос и разросся; 2) достигать цветущего возраста (θαλέθων βίος Plut.): τρεῖς ἠΐθεοι θαλέθοντες Hom. трое юношей во цвете лет; 3) (раз)добреть, жиреть, тучнеть: σύες θαλέθοντες ἀλοιφῇ Hom. заплывшие жиром (тучные) свиньи; 4) производить, рождать (ποίην λειμῶνες θαλέθουσι Theocr.).

I θάλεια, ион. θαλείη (θᾰ) adj. f 1) разросшаяся, пышная, цветущая (ἑορτή Anacr.); 2) обильная, богатая (δαίς Hom., Hes.; μοῖρα Pind.).

II θάλεια ἡ пир, пиршество (κῶμοι καὶ θάλειαι Plat.).

Θάλεια ἡ Талея или Талия 1) одна из Нереид, дочь Нерея и Дориды Hom.; 2) тж. Θαλία, одна из трех Харит Plut.; 3) тж. Θαλία, одна из девяти Муз Hes., впосл. муза комедии Anth.; 4) название 3-й книги «Истории» Геродота.

θᾰλειάζω Plut. = θαλιάζω.

θαλείη ион. = θάλεια I.

θᾰλερός 3 1) юный, цветущий, полный сил (αἰζηοί Hom.; παράκοιτις, πόσις Hom.; ἄκοιτις Pind.; ἥβης χρόνος Eur.); 2) совершаемый в юном возрасте, во цвете лет, ранний (γάμος Hom.); 3) крепкий, мощный (μηρώ Hom.; δέμας Anth.); 4) сильный, ясный (φωνή Hom.); 5) пышный, роскошный (χαίτη Hom.; πλόκαμοι Anth.); 6) покрывающий толстым слоем, обильный (ἀλοιφή Hom.); 7) обильный, безудержный (δάκρυ, γόος Hom.); 8) крепкий, глубокий, по друг. освежающий (ὕπνος Eur.); 9) небурный, нерезкий, без порывов (πνεῦμα Aesch.).

θᾰλερ-ῶπις, ιδος adj. f ясноокая или с юным ликом (Ἠώς Anth.).

*θᾰλερῶς (только compar. θαλερώτερον) обильно: θ. κλαίειν Theocr. горько плакать.

θᾱλέω дор. Pind. = θηλέω.

Θᾰλῆς и Θάλης, gen. Θάλεω и Θάλητος, поздн. Θαλοῦ ὁ (dat. Θαλῇ и Θάλητι, acc. Θαλῆν, поздн. Θάλην и Θαλῆ) Фалес 1) родом из Милета, философ ионической школы, один из «семи мудрецов», VII-VI вв. до н. э. Her., Plat., Arst. etc.; 2) Θάλης, Θάλητος поэт. современник Гесиода.

Θᾰλήτας, ου и α Фалет (родом из Гортины на о-ве Крит, музыкант и поэт VIII-VII вв. до н. э., живший в Спарте) Plut.

θᾰλία, ион. θᾰλίη1) изобилие, довольство, роскошь (τρέφεσθαι θαλίῃ ἐνὶ πολλῇ Hom.); 2) только pl. пир, празднество (δαῖτες καὶ θαλίαι Arph.; τερπωλαὶ καὶ θαλίαι Plut.): τέρπεται ἐν θαλίῃς Hom. (Геракл на Олимпе) наслаждается пиром; οἱ Αἰγύπτιοι ἔσαν ἐν θαλίῃσι Her. египтяне пировали.

Θᾰλία, ион. Θαλίη ἡ Талия 1) одна из трех Харит, покровительница пиров и празднеств Hes., Plut.; 2) муза комедии Plut.

θᾰλιάζω и θᾰλειάζω справлять пир(ы), пировать Plut.

θᾰλίη ион. = θαλία.

Θᾰλίη ион. = Θαλία.

θαλλός 1) отпрыск, побег, молодая ветка (ἐλαίας Her., Eur.): ἐν νεοσπάσι θαλλοῖς συγκαταίθειν Soph. сжигать на костре из свежесорванных ветвей; 2) собир. ветви, хворост или листва: θαλλὸν ἐρίφοισι φορῆναι Hom. носить козлятам ветки; 3) масличная ветвь (часто символ мольбы о защите): ἱκτὴρ θ. Eur. масличная ветвь мольбы; θαλλοῦ στέφανος Aeschin. масличный венок; θαλλὸν προσείειν τινι погов. Plat. помахивать перед кем-л. масличной ветвью, т. е. соблазнять кого-л.

θαλλο-φόρος ὁ, ἡ таллофор, носящий масличную ветвь (на празднике Панафиней это поручалось старым афинянам и афинянкам): θαλλοφόρους τῇ Ἀθηνᾷ τοὺς καλοὺς γέροντας ἐκλέγονται Xen. в таллофоры в честь Афины избираются (самые) красивые старики; θαλλοφόροι καλούμεθα ирон. Arph. нас называют таллофорами (т. е. ни на что другое уже негодными стариками).

θάλλω (aor. 2 ἔθαλον; pf. = praes. τέθηλα - дор. τέθᾱλα; ppf. = impf. ἐτεθήλειν) 1) распускаться, разрастаться, расцветать, цвести, быть в цвету: ἐρινεὸς φύλλοισι τεθηλώς Hom. смоковница, одетая густой листвой; ἡμερὶς τεθήλει σταφυλῇσιν Hom. виноградная лоза была покрыта гроздьями; θάλλει κατ᾽ ἦμαρ ἀεὶ νάρκισσος Soph. (в Колоне) вечно цветет нарцисс; τεθαλυῖα ἀλῳή Hom. цветущий сад; 2) быть изобильным, быть роскошным, пышным: τεθαλυῖα ὀπώρη Hom. обильная (плодами) осень; εἰλαπίνη τεθαλυῖα Hom. роскошное пиршество; τεθαλυῖα ἐέρση Hom. обильная роса; συὸς ῥάχις τεθαλυῖα ἀλοιφῇ Hom. заплывший жиром свиной хребет; θ. ἀγαθοῖσι Hes. изобиловать (всяческими) благами; 3) процветать, быть в расцвете, наслаждаться счастьем (θ. καὶ εὐδαιμονεῖν Plat.; ζῆν καὶ θ. Eur.): εἰρήνη τεθαλυῖα Hes. счастливый мир; θάλλοντές εἰσι Soph. (сын Тидея и сын Сисифа не только не погибли, но, напротив), благоденствуют; θ. εὐγενεῖ τέκνων σπορᾷ Soph. иметь прекрасное и многочисленное потомство; ἐλεύθεροι παρρησίᾳ θάλλοντες Eur. свободные, говорящие со всей прямотой, т. е. которым нечего скрывать; 4) крепнуть, усиливаться, быть в разгаре (θάλλοντος συμποσίου Pind.): πήματα θάλλοντα Soph. возрастающие несчастья; νόσος ἀεὶ τέθηλε Soph. болезнь все усиливается; ἔρις ἄλλα θάλλει Eur. разгорается новый раздор; 5) производить, рождать (δένδρεα Pind.; ἀεὶ θάλλουσα ὀπώρην ἀχράς Anth.).

θάλος, εος (ᾰ) τό (только nom. и acc.) (юный) отпрыск, потомок (φίλον Hom.; γλυκερόν HH; σεμνὸν θ. Ἀλκαϊδᾶν Pind.; θῆλυ Ἠλέκτρας θ. Eur.). - см. тж. θάλεα.

θαλπιάω (только part. θαλπιόων) быть согретым, ощущать тепло: ὥς κ᾽ εὖ θαλπιόων ἠῶ ἵκηται Hom. чтобы он (Одиссей) провел ночь до зари в тепле.

Θάλπιος ὁ Тальпий (предводитель эпейцев в Троянской войне) Hom.

θαλπιόων эп.-ион. part. praes. к θαλπιάω.

θαλπνός 3 теплый, согревающий (ἁλίου ἄστρον Pind.).

θάλπος, εος τό тж. pl. 1) тепло, теплота, жар, летний зной (ἡλίου Aesch., Eur.; μεσημερινόν Arph.): ψύχη καὶ θάλπη ἀνέχεσθαι Xen. переносить холод(а) и жару; 2) перен. жар, огонь, пыл (sc. τοῦ ἔρωτος Anth.); 3) ожог, жгучая боль (τῶν τοξευμάτων Soph.).

θαλπτήριος 2 согревающий, греющий (σάνδαλα ποδῶν θαλπτήρια Anth.).

θάλπω 1) нагревать, разогревать (στέατος τροχόν Hom.; τόξον Hom.): κασσίτερος θαλφθείς Hes. нагретое олово; ἔτι ἁλίῳ θάλπεσθαι Pind. греться еще на солнце, т. е. быть еще в живых; 2) греть, жечь, обжигать: χρόνον τοσοῦτον ἔς τε καῦμα ἔθαλπε Soph. все время, пока не стал жечь зной; ἡ ἁφὴ ἀπὸ πυρὸς θαλπομένη Sext. ощущение ожога от огня; θάλπεσθαι τοῦ θέρους Xen. страдать от летней жары; 3) сушить (ἁλίῳ πέπλους Eur.; ῥάκη θάλπεται Soph.); 4) перен. воспламенять, разжигать (κέαρ τινὸς ἔρωτι θ. Aesch.): ἱμέρου βέλει πρός τινος θάλπεσθαι Aesch. возгораться страстью к кому-л.; ἐς τί βλέψασα θάλπει τῷδε πυρί; Soph. из-за чего ты вне себя от радости? (досл. на что глядя горишь ты этим огнем?); 5) греть, лелеять (ἄλλον φίλον Theocr.; ἐκτρέφειν καὶ θ. τὴν ἑαυτοῦ σάρκα NT); 6) (sc. ἑαυτόν) греться: τρεῖς ποίας θάλψαι ὑπ᾽ ἠελίῳ Anth. прожить три лета; 7) пламенеть, быть страстным (αἱ ψυχραὶ φύσεις θάλπουσιν Arst.); 8) (ср. русск. «нагреть») обманывать, надувать: αἴ κε μὴ θαλφθῇ λόγοις Arph. если его нельзя будет провести словами.

θαλπωρή досл. тепло, перен. утешение, утеха, отрада: οὐκ ἔτ᾽ ἄλλη ἔσται θ., ἐπεὶ ἂν σύγε πότμον ἐπίσπῃς Hom. не будет (мне) больше отрады, если ты погибнешь; μᾶλλον θ. ἔσται Hom. тем приятнее (мне) будет.

θᾰλῡκρός 3 пламенный, жгучий (κέντρον ἐρωμανίης Anth.).

Θᾰλύσια, ων (ῡ) τά (sc. ἱερά) Талисии (праздник жатвы и принесения в жертву богам первинок плодов Hom.; позднее тж. праздник обмолота Theocr.).

Θᾰλῡσιάδης, ου ὁ Талисиад, сын Талисия, т. е. Ἐχέπωλος Hom.

θᾰλῡσιάς, άδος adj. f связанный с Талисиями, талисийский: θ. ὁδός Theocr. путь на праздник Талисий.

θάλψις, εως ἡ нагревание, тепло или ожог (ἡ ἀπὸ πυρός Sext.).

θᾰμά (μᾰ) adv. 1) плотной массой, густо: θ. θρώσκοντες ὀϊστοί Hom. множество летящих стрел; 2) часто (κατασκοπεῖσθαί τι Xen.): ταῦτά με θ. ἐβάζετε Hom. это вы мне часто говорили; ὁ λόγος, ὃν σὺ εἴωθας θ. λέγειν Plat. мысль, которую ты имел обыкновение часто высказывать.

θᾰμάκις (μᾰ) adv. Pind. = θαμά.

Θαμαναῖοι οἱ таманеи (одна из народностей XIV округа Персидской империи) Her.

θαμβαίνω только praes. удивляться, поражаться, с изумлением созерцать (εἶδός τε καὶ εἵματα HH).

θαμβέω 1) поражаться, изумляться, быть потрясенным (ὑπὸ μεγέθους τῶν κακῶν Plut.; ἐπὶ τοῖς λόγοις τινός NT): οἱ ἰδόντες θάμβησαν Hom. видя (это), они (ахейцы) были поражены; καὐτὸς τεθάμβηκα Soph. я сам потрясен; 2) дивиться, удивляться (на что-л.), с изумлением смотреть, удивленно разглядывать (αὐτόν, ὄρνιθας Hom.; τέρας Aesch.): ὕπτιος καὶ τεθαμβηκώς Arst. разиня; 3) наводить страх, поражать ужасом: τεθαμβημένος διά τινος Plut. пораженный чем-л.

θάμβος, εος (эп. gen. θάμβευς) τό 1) изумление: θ. ἔχεν τινά Hom. или ἐγένετο θ. ἐπί τινα NT изумление охватило кого-л.; τόλμης θ. Thuc. поразительная отвага; 2) тж. pl. страх, потрясение, ужас (θάμβει ἐκπτήσσειν τινὰ οἴκων Eur.): θάμβει ἐκπλαγέντες Eur. пораженные ужасом; ὑπ᾽ αἰσχύνης τε καὶ θάμβους Plat. от стыда и ужаса.

θαμβόω, Luc. v. l. ἀμβοάω = θαμβέω.

θᾰμέες οἱ, αἱ эп. (dat. θαμέσι, acc. θαμέας) pl. к θαμειός.

*θᾰμειός (только nom. pl. f θαμειαί и acc. θαμειάς), тж. pl. θᾰμέες (см.) частый, многочисленный: θαμέες ἄκοντες ἀΐσσουσι Hom. дротики летят непрерывно; ὀδόντες ὑὸς θαμέες ἔχον Hom. (шлем Мериона) был густо усажен кабаньими клыками; λίθοι πωτῶντο θαμειαί Hom. камни летели тучей; πυραὶ καίοντο θαμειαί Hom. пылало множество костров.

θᾰμίζω 1) часто приходить, (часто) бывать (εἰς τόπους τινάς и τινί Plat.; σοφίας ἐπ᾽ ἄκροισι Emped. ap. Plut.): πάρος οὔτι θαμίζεις Hom. прежде ты был редким гостем; πρόσθεν θαμίζων ἐφ᾽ ἡμᾶς νῦν οὐδαμοῦ φαίνεται Xen. (Абрадат), прежде часто у нас бывавший, теперь вовсе не показывается; 2) иметь обыкновение, часто иметь случай (делать или испытывать что-л.): οὔτι κομιζόμενος θάμιζεν Hom. (Одиссею) не часто доводилось быть предметом таких забот; μινύρεται θαμίζουσα μάλιστα ἀηδών Soph. (роща, где) постоянно жалобно поет соловей; διὰ τὸ θαμίζειν Plat. в силу частой повторяемости.

Θαμιμασάδας ὁ Тамимасад (бог моря у скифов) Her.

θᾰμῐνά adv. часто (ἄκοντα πάλλειν Pind.): εἴσιθι θ. Xen. приходи почаще.

Θαμνήρια τά Тамнерии (город в Мидии) Xen.

θάμνος ὁ, редко1) куст, кустарник (ὑπὸ θάμνῳ κατακεῖσθαι Hom.; φυτὰ μέσον δένδρων καὶ βοτανῶν σμικρῶν, τὰ λεγόμενα θάμνοι Arst.); 2) деревцо (ἐλαίης Hom.).

θαμνο-φάγος 2 (ᾰ) питающийся листьями и ветками кустарников (ζῷα Sext.).

Θαμοῦς, οῦ ὁ Тамус (миф. царь Верхнего Египта) Plat.

Θαμύρᾱς ὁ Plat. = Θάμυρις.

Θάμῠρις, ιος (ᾰ) ὁ Тамирий (миф. фракийский певец, вступивший в состязание с Музами, побежденный ими, он был поражен слепотой и лишен дара пения) Hom., Eur., Luc.

θᾰνάσιμος 2 (νᾰ) 1) смертный, сулящий смерть (μόρος Eur.; τύχαι Aesch.); 2) смертельный, губительный, убийственный (φάρμακα Eur., Plut.; νόσημα Plat., Arst.); 3) ядовитый (δήγματα Arst.; θηρία Polyb.; θανάσιμόν τι πίνειν NT): θανάσιμα δάκνειν Diod. причинить смертельный укус; 4) несущий или причинивший смерть (χείρωμα Soph.; πέσημα Soph.; βλάβη Plat.); 5) смертоносный (πέπλος, sc. Νέσσου Soph.; βέλος Plut.); 6) вызванный (чьей-л.) смертью, проникнутый скорбью об умершем (γόος Aesch.); 7) близкий к смерти, умирающий: ἤδη θ. Plat. он уже умирает; 8) умерший, мертвый: θανάσιμον ἀνδρὸς αἷμα Aesch. кровь убитого; Ἃιδου θανάσιμοι οἰκήτορες Soph. усопшие жители Гадеса.

θαναταφόρος Soph. v. l. = θανατηφόρος.

θᾰνᾰτάω [desiderat. к θανεῖν от θνῄσκω] желать смерти, томиться по смерти (οἱ φιλοσοφοῦντες θανατῶσι Plat.): θ. ἐν τοῖς πολέμοις Plut. стремиться умереть на полях сражения.

θᾰνᾰτη-φορία ἡ причинение смерти: δάκνειν θανατηφορίην Anth. причинить смертельный укус.

θᾰνᾰτη-φόρος 2 1) таящий в себе смерть, смертоносный (γένεθλα Soph.); 2) губительный, смертный (αἶσα Aesch.); 3) кровопролитный (μεταβολαὶ πολιτειῶν Xen.); 4) причиняющий смерть (ὀδύναι Arst.; νόσημα Plut.; ἰός NT); 5) смертный, подверженный смерти (γένος Plat.); 6) внушенный скорбью об умершем, траурный: θανατηφόρον (sc. ᾆσμα или μέλος) ᾄδειν Anth. петь песнь об умершем.

θᾰνᾰτιάω Luc., Sext. = θανατάω.

θᾰνᾰτικός 3 угрожающий смертной казнью (ἐγκλήματα Diod.; δίκη Plut.): θανατικὴ κρίσις Plut. смертный приговор.

θᾰνᾰτόεις, όεσσα, όεν, gen. εντος 1) смертельный, причиняющий смерть (ἁμαρτήματα Soph.); 2) смертный, роковой (μόρος Eur.).

θάνᾰτόν-δε adv. на смерть, к смерти (καλήμεναί τινα Hom.).

θάνᾰτος (θᾰ) ὁ 1) смерть (ἐν τῇ ζωῇ καὶ ἐν πᾶσι θανάτοις Plat.; γένεσις καὶ θ. Arst.; θ. αἰφνίδιος Plut.): θανέειν οἰκτίστῳ θανάτῳ Hom. умереть самой жалкой смертью; στρατηγοῦ θάνατον ἀποθνῄσκειν Plut. умереть смертью полководца; θ. τάδ᾽ ἀκούειν Soph. слышать это - смерти подобно (ср. «горше смерти»); ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου NT смертельная рана; χώρα καὶ σκιὰ θανάτου NT = ὁ ᾅδης; 2) умерщвление, убийство (δεσποτῶν Aesch.; οἱ ἐν τῷ φανερῷ θάνατοι Arst.): ἐπίκουρος ἀδήλων θανάτων Soph. мститель за неведомо кем совершенное убийство (Лаия); θάνατοι αὐθένται Aesch. убийство близких; 3) смертный приговор, казнь: πολλῶν θανάτων ἄξιος Dem. достойный тысячи казней; περὶ θανάτου διώκειν Xen. преследовать по обвинению, грозящему смертной казнью; θανάτου χρίνεσθαι Thuc. быть под судом по делу, угрожающему смертным приговором; (κατα)δεῖν τὴν ἐπὶ θανάτῳ (sc. δέσιν) Her. связать для ведения на казнь; ἡ ἐπὶ θανάτῳ (sc. ζημία) Her. и ἡ θανάτου ζημία Isocr. смертная казнь; 4) мертвец, труп (ἀτυμβεύτου θανάτοιο λείψανον Anth.).

Θάνᾰτος ὁ Танатос (бог смерти, брат Сна Hom., сын Ночи Hes.).

θᾰνᾰτούσια τά (sc. ἱερά) празднество в честь мертвых Luc.

θᾰνᾰτοφόρος Aesch. = θανατηφόρος.

θᾰνᾰτόω 1) убивать, умерщвлять (τινα Her., Aesch., NT): τὸ θανατωθὲν ἢ τρωθὲν ὑγιὲς ποιητέον Plat. то, что (из скота) убито или ранено, должно быть возмещено; θανατοῦσθαί τινι NT умереть для чего-л., т. е. освободиться от чего-л.; 2) перен. умерщвлять, подавлять (τὰς πράξεις τοῦ σώματος NT); 3) приговаривать к смертной казни: ἐθανατώθη ὡς ἀπειθῶν Xen. (Клеарх) был приговорен к смерти, как оказавший неповиновение; 4) предавать смерти, казнить (τὸν δράσαντα Plat.): δίχα δίκης τεθανατωμένος Plut. казненный без суда.

θανατ-ώδης 2 несущий смерть, губительный (τινι Arst.).

θᾰνάτωσις, εως (νᾰ) ἡ 1) предание смерти, казнь Thuc.; 2) осуждение на смерть, смертный приговор Plut.

θᾰνέειν, стяж. θᾰνεῖν и эп. θανέμεν inf. aor. к θνῄσκω.

I *θάομαι (только inf. praes. θῆσθαι, aor. θησάμην) 1) сосать (γυναῖκά τε μαζόν Hom.); 2) кормить грудью (Ἀπόλλωνα HH); 3) доить, выдаивать (γάλα Hom.).

II θάομαι (см. тж. θεάομαι и θηέομαι) (fut. θήσομαι; inf. aor. θήσασθαι - дор. θάσασθαι) 1) глядеть, взирать: θᾶσθε (= θεᾶσθε) τοῦδε τὰς ἀπιστίας! Arph. смотрите, какая у него недоверчивость!; 2) глядеть с восхищением, восторгаться: ἵνα μιν θησαίατο Ἀχαιοί Hom. чтобы ею (Пенелопой) восхищались ахейцы.

θάπτω (fut. θάψω; pass.: fut. 2 ταφήσομαι, aor. 1 ἐθάφθην, aor. 2 ἐτάφην, pf. τέθαμμαι, fut. 3 τεθάψομαι) воздавать погребальные почести, совершать похоронный обряд (вначале преимущ. путем сжигания трупов, впосл. - путем погребения), т. е. хоронить, предавать огню или земле (ὑπὸ χθονός Hom.; ἐς χῶρον Her.; πυρί Plut.; ἐν εἰρινέοισι εἵμασι θαφθῆναι Her.): φιτροὺς ταμόντες θάπτομεν … Ἐπεὶ νεκρὸς ἐκάη … Hom. нарубив деревьев, мы предаем огню (тело Эльпенора) … Когда труп сгорел …; θαφθεῖσί σφι αὐτοῦ ταύτῃ τῇ περ ἔπεσον ἐπιγέγραπται γράμματα λέγοντα τάδε Her. над ними, погребенными там, где они пали, начертаны были письмена, гласящие следующее; παρὰ Σκαμάνδρου πόρον τέθαψαι (v. l. τεθάφθαι) Aesch. быть похороненным у переправы через Скамандр.

Θαργήλια τά Таргелии (аттический праздник жатвы в честь Аполлона и Артемиды в месяце таргелионе) Dem., Arst.

Θαργηλιών, ῶνος ὁ таргелион (11-й месяц аттического года - от середины мая до середины июня) Arst., Plut.

θαρρ- новоатт. = θαρσ-.

θαρσᾰλέον, новоатт. θαρρᾰλέον τό 1) уверенность, безопасность (θ. καὶ δραστήριον Plut.): ἐν τῷ θαρσαλέῳ εἶναι Thuc., Lys. находиться в безопасности; 2) несомненность, надежность: τὰ θαρραλέα Plat. вопрос, не вызывающий сомнения, нечто верное, безопасное дело.

θαρσᾰλέος, новоатт. θαρρᾰλέος 3 1) отважный, храбрый (πολεμιστής, ἀνήρ Hom.; καρδία Arst.; ὁ ἀπὸ τῶν ἵππων πολεμεῖν θ. Plat.); 2) смелый, уверенный (ἦτορ Hom.; φωνή Pind.; ἐλπίδες Aesch.); 3) внушающий уверенность, не вызывающий беспокойства: τἀληθῆ εἰδότα λέγειν ἀσφαλὲς καὶ θαρραλέον (sc. ἐστίν) Plat. тому, кто знает истину, можно говорить уверенно и смело; 4) дерзкий, наглый (θ. καὶ ἀναιδής Hom.).

θαρσᾰλεότης, новоатт. θαρρᾰλεότης, ητος ἡ смелость, уверенность, отвага Plut.

θαρσᾰλέως, новоатт. θαρρᾰλέως 1) смело, бесстрашно, уверенно (ἀγορεύειν Hom.; θαροαλεώτερον ἀγωνίζεσθαι Arst.): θαρσαλεώτερον ἔσται Hom. (у меня) будет больше уверенности; θ. ἔχειν πρὸς θάνατον Plat. не бояться смерти; 2) дерзко, нагло (λέγειν ψεύδη Isae.).

θαρσέω, новоатт. θαρρέω 1) быть смелым, отважным, отваживаться, дерзать (τι Hom., Her., Xen., Plat.): θαρσήσας μάλα εἰπέ Hom. (рас)скажи со всей смелостью; θάρσησε καὶ ηὔδα Hom. (Калхант) спокойно промолвил; οἱ Μυτιληναῖοι ἐθάρσουν Thuc. митиленцы осмелели (воспрянули духом); θάρσει Hom., Trag. etc. не бойся, будь спокоен или будь уверен; λέγε θαρρῶν Plat. говори посмелее, говори напрямик; τὰς μάχας θ. Xen. решаться на сражения, не бояться сражений; θάνατον θ. Plat. не бояться смерти; παρὰ καιρὸν ὕβρει θ. Thuc. быть смелым некстати и до дерзости; θ. εἴς τινα NT быть смелым в присутствии кого-л.; 2) быть уверенным, твердо верить, доверять(ся), смело полагаться (τινι Her., τινα Xen., Dem., περί τινος Soph., Isocr., περί τι Arst., ὑπέρ τινος Xen., Plat., ἐπί τινι Isocr., τινος ἕνεκα Aesch., Plat., πρός τι или τινα Plat., διά τι Isocr. и ἔν τινι NT): αἴαντος οὐ θαρσῶ πέρι Soph. я не уверен насчет (я боюсь за) Эанта; θ. τὰ μέλλοντα Arst. быть спокойным за будущее; ἀνόητον θάρρος θ. Plat. питать бессмысленную уверенность, т. е. быть легковерным, τεθαρσηκότες τοῖσι ὄρνισι Her. проникнувшись уверенностью в благоприятности этого знамения (досл. ободренные птицами); τοῦτον ἂν ἄνδρα θαρσοίην ἐγὼ καλῶς μὲν ἄρχειν, εὖ δ᾽ ἂν ἄρχεσθαι θέλειν Soph. я склонен верить, что такой человек будет хорошо повелевать и охотно подчиняться; τὸ τεθαρρηκός и τὸ θαρροῦν Plut. уверенность.

θάρσησις, εως ἡ доверие, уверенность: ταῖς ναυσὶ θαρσήσει κρατηθείς Thuc. целиком положившись на флот.

θαρσητικός, новоатт. θαρρητικός 3 смелый, отважный Arst.

θάρσος, новоатт. θάρρος, εος τό тж. pl. 1) смелость, отвага (θ. μὲν ἀπὸ τέχνης γίνεται, ἀνδρεία δὲ ἀπὸ φύσεως Plat.; ἡ ἀνδρεία μεσότης περὶ φόβους καὶ θάρρη Arst.): θ. πολεμίων Plat. и πρὸς τοὺς πολεμίους Xen. смелость перед лицом врагов; θ. ἐμπνέειν, διδόναι, ἐνὶ φρεσὶ θεῖναι, ἐν κραδίῃ βάλλειν, ἐνὶ στήθεσσιν ἐνιέναι Hom., θ. παρέχειν Thuc., ἐμποιεῖν Xen. внушать отвагу, придавать бодрости; θ. λαμβάνει τινά Thuc. или ἐγγίγνεται (ἐμφύεται и ἐμπίπτει) τινί Xen. смелость просыпается в ком-л., чувство уверенности в себе охватывает кого-л.; θ. λαβεῖν NT (при)ободриться; 2) источник бодрости, поднимающая отвагу сила: ὀλολυγμὸς θ. φίλοις Aesch. боевая песнь, поднимающая дух у друзей; 3) смелый шаг, дерзание (αἰσχρὰ θάρρη θαρρεῖν Plat.); 4) дерзость, наглость (θ. ἄητον Hom.); 5) назойливость (μυίης Hom.).

θαρσούντως, новоатт. θαρρούντως [part. praes. к θαρσέω] смело, отважно (διαπράττεσθαί τι Xen.).

θάρσῠνος 2 1) проникнутый уверенностью, доверяющий, твердо верящий (οἰωνῷ Hom.); 2) самоуверенный или легковерный, по друг. отважный или дерзкий (Τρώων πόλις Hom.).

θαρσύνω, новоатт. θαρρύνω (ῡ) 1) придавать смелости, поднимать дух (τινὰ ἐπέεσσιν Hom.; ἔργῳ καὶ λόγῳ Xen.; τινά Plut.): θάρσυνον δέ οἱ ἦτορ Hom. придай ему отваги; 2) внушать уверенность или спокойствие: θαρσῦναι καὶ πρὸς τὸ ἠπιώτερον καταστῆσαι Thuc. успокоить и смягчить; 3) (= θαρσέω) быть (становиться) смелым: ὦ φίλη, θάρσυνε! Soph. мужайся или не бойся, дорогая!

θαρσύς, εῖα, ύ v. l. = θρασύς.

θᾶσαι imper. aor. к θάομαι II.

θάσασθαι Theocr. inf. aor. к *θάομαι I.

θᾶσθε Arph. 2 л. pl. imper. к θάομαι II.

Θᾰσία ἡ [Θάσος I] (sc. ἅλμη) тасосский соус или салат Arph.

Θάσια τά 1) (sc. κάρυα) тасосский миндаль (особая разновидность) Plut.; 2) товары с острова Тасос Arst.

I Θάσιος 3 (ᾰ) тасосский (οἶνος, οἴνου σταμνίον Arph.): Θ. λίθος Plut. тасосский мрамор.

II Θάσιος ὁ уроженец или житель острова Тасос Her., Arst.

θασόμεναι Theocr. part. pl. f к θάομαι II.

I Θάσος (ᾰ) ἡ Тасос 1) остров в Эгейском море у побережья Фракии Her. etc.; 2) город на сев. побережье этого о-ва Her. etc.

II Θάσος ὁ Тас (финикиец, впервые основавший колонию на о-ве Тасос) Her.

θᾶσσον, атт. θᾶττον compar. n к ταχύς.

θάσσω, эп. θαάσσω (только praes. и impf.) сидеть, восседать (θρόνον Soph.; τρίποδα и τρίποδι ἐν χρυσέῳ, δάπεδον, ἄκραν, ἀμφὶ βωμόν, πρὸς βάθροις, ἐπ᾽ ἀκταῖς Eur.; τὰς τυμβήρεις ἕδρας Arph.): θ. δυστήνους ἕδρας Eur. сидеть в немом отчаянии; στρατὸς θάσσει Eur. войско расположилось, т. е. прибыло.

θάσσων, атт. θάττων compar. к ταχύς.

θατέρᾳ = τῆ ἑτέρᾳ.

θάτερον = τὸ ἕτερον.

θατέρου = τοῦ ἑτέρου.

θᾶττον атт. = θᾶσσον.

θαῦμα, ατος, ион. θώϋμα и θῶμα τό [θάομαι II] 1) чудо, диво: θ. ἰδεῖν Hes. или ἰδέσθαι Hom. нечто невиданное; θ. ἀκοῦσαι Pind. нечто неслыханное; θαυμάτων κρείσσονα или πέρᾱ Eur. чудеса из чудес, невероятнейшие вещи; Πηρώ, θ. βροτοῖσι Hom. Перо, краса которой поражала всех; θ. πελώριον Hom. огромное чудовище, т. е. Полифем; 2) преимущ. pl. чудо ловкости, фокус (τὰ θαύματα ποιεῖν Xen.): τὰ θαύματα ἐπιδεικνύναι Plat. показывать фокусы; 3) удивление, изумление: θ. μ᾽ ἔχει Hom., Soph., Plat., ὑποδύεται Soph. или λαμβάνει Arst. я удивлен; ἐν θαύματι εἶναι, γενέσθαι, ἔχεσθαι и ἐνέχεσθαι Her. или ποιεῖσθαι Plut. поражаться, быть удивленным; θ. ποιεῖσθαί τι, τινος и περί τινος Her. поражаться, изумляться чему-л.; οὐ θ. Pind., θ. οὐδέν или οὐδὲν θ. Soph. ничего удивительного; θ. ἦν, τί εἴη τὸ γεγενημένον Xen. недоумевали (не понимали), что именно произошло.

θαυμάζω, ион. θωϋμάζω и θωμάζω (эп. impf. θαύμαζον - iter. θαυμάζεσκον, fut. θαυμάσομαι - редко θαυμάσω, aor. ἐθαύμασα, pf. τεθαύμακα; pass.: aor. ἐθαυμάσθην, pf. τεθαύμασμαι) 1) удивляться, поражаться, изумляться: ἡμεῖς ἑσταότες θαυμάζομεν Hom. мы стояли и удивлялись; οὐκ ἄλλη ἀρχὴ φιλοσοφίας ἢ τὸ θ. Plat. начало философии - не что иное, как удивление; μηδὲν θ. Plut. ничему не удивляться; θ. τινά (τι) Hom., Trag., Her., Plut., τινός Isocr. и τινί Thuc. удивляться кому(чему)-л.; θ. τινά τινος Thuc., τινὰ ἐπί τινι Xen., Plat., τινὰ περί τινος Plat., τινὰ ἀπό τινος Plut. и τινὰ διά τι или τί τινος Isocr. удивляться кому-л. из-за чего-л. или чему-л. в ком-л.; ἄκουε ἃ θαυμάζω ἐν τοῖς λεγομένοις ὑπὸ σοῦ Plat. послушай, что меня удивляет (кажется мне странным) в сказанном тобою; σοῦ ἔγωγε θαυμάσας ἔχω τόδε Soph. это меня в тебе удивило; πάλαι μὴ παρὼν θαυμάζεται Soph. удивительно, что его так долго нет; θαυμάζεσθαι ὑπό τινος Arst. быть предметом чьего-л. удивления; 2) дивиться (на что-л.), разглядывать с удивлением, смотреть с любопытством, созерцать с интересом (πτόλεμόν τε μάχην τε, Ἀχιλλῆα Hom.); 3) восторгаться, восхищаться (τινὰ ἐπὶ σοφίᾳ Xen.; τὴν ἀρετήν τινος Plut.): ἐθαύμασα μάλιστα αὐτοῦ, ὡς ἡδέως τῶν νεανίσκων τὸν λόγον ἀπεδέξατο Plat. я больше всего восхищался в нем тем, как ласково он выслушивал молодых людей; pass. οὗτος θωμάζεται ὑπὸ τοῦ δήμου Her. такой (человек) вызывает восхищение (снискивает уважение) у народа; θ. πρόσωπα NT лицемерно восхищаться; 4) недоумевать, не понимать, задаваться вопросом (εἰ διδακτόν ἐστιν ἀρετή Plat.): θαυμάζω, ὅστις ἔσται ὁ ἀντερῶν Thuc. не понимаю (желал бы я знать), кто станет возражать.

θαυμαίνω (impf. θαύμαινον, part. fut. θαυμᾰνέοντες) Hom., HH, Pind. = θαυμάζω.

Θαυμᾰκία, эп. Θαυμᾰκίη ἡ Тавмакия (город в Магнесии - Фессалия) Hom.

Θαύμας, αντος ὁ Тавмант (сын Понта - Моря и Геи - Земли, отец Ириды и Гарпий) Hes., Plat.

θαυμάσιος, ион. θωϋμάσιος и θωμάσιος 3, реже 2 (ᾰ) 1) удивительный, поразительный, замечательный (ὄσσα HH; χάρις Hes.; ἔργα Arst.; ὄντα Plut.; πράξεις NT): θ. τὸ κάλλος καὶ τὸ μέγεθος Xen. замечательный по красоте и по размерам; τὰ θαυμάσια NT чудеса; 2) странный, непонятный (θ. καὶ ἄλογος Plat.): θαυμάσια ἐργάζεσθαι Plat. странно поступать, странно вести себя; ὦ θαυμάσιε! ирон.-ласк. Plat., ὦ θαυμασιώτατε ἄνθρωπε! Xen. ах, ты мой милый (чудак)!

θαυμᾰσιότης, ητος ἡ удивление, удивленность (ἡ ἔκπληξις ὑπερβολὴ θαυμασιότητός, sc. ἐστιν Arst.).

θαυμᾰσίως 1) удивительно, поразительно: θ. ὡς ἄθλιος γέγονεν Plat. (Архелай) стал чрезвычайно несчастным; 2) замечательно (ἥδεσθαί τινι Arph.).

θαυμασμός ὁ удивление, восхищение (θ. καὶ σεμνότης Sext.): θαυμασμὸν ἔχειν Plut. вызывать изумление.

θαυμαστής, οῦ ὁ относящийся с восхищением, почитатель, поклонник Arst., Plut.

θαυμαστικός 3 склонный к удивлению или к восхищению Arst., Plut.

θαυμαστόομαι pass. быть предметом удивления, вызывать удивление (θ. ὑπό τινος Arst.; θαυμαστωθεὶς καὶ ἀγαπηθεὶς ἐπί τισι Plut.).

θαυμαστός, ион. θωϋμαστός и θωμαστός 3 1) достойный удивления, удивительный, изумительный, замечательный (ἔργα Her., NT; στρατός Pind.; ἀνήρ Plat.; σημεῖον NT): θ. τό κάλλος Plat. замечательно красивый; θ. ὁ ἀνὴρ τῆς εὐσταθείας Plut. человек с удивительным самообладанием; 2) удивительный, странный, непонятный: οὐδὲν τούτων θαυμαστὸν ἐμοί Soph. ничто из этого меня не удивляет; θαυμαστὸν ποιεῖς Xen. странно ты поступаешь; 3) нелепый (θαυμαστὰ καὶ γελοῖα Plat.): ὦ θαυμαστέ! ирон.-ласк. Plat. ах ты чудак!

θαυμαστῶς удивительно, поразительно (θ. ὡς σφόδρα Plat.; πείθεσθαι Plut.).

θαυμᾰτο-ποιέω делать чудеса, показывать фокусы Luc.

θαυμᾰτο-ποιΐα ἡ искусство показывания фокусов, жонглерство Plat., Isocr.

θαυμᾰτοποιϊκή ἡ (sc. τέχνη) Plat. = θαυματοποιΐα.

θαυμᾰτοποιϊκόν τό Plat. = θαυματοποιΐα.

θαυμᾰτοποιϊκός 3 касающийся показывания фокусов, жонглерский Plat.

I θαυμᾰτο-ποιός 3 творящий чудеса (ὄνειροι Luc.).

II θαυμᾰτοποιός ὁ фокусник, жонглер Plat., Arst., Plut.

θαυμᾰτός 3 Hom., Hes., Pind. = θαυμαστός.

θαυμᾰτ-ουργέω творить чудеса Xen.; pass. происходить таинственным образом Plut.: τὰ τεθαυματουργημένα Plat. чудесные явления.

θαυμᾰτουργία ἡ Plat. = θαυματοποιΐα.

Θαψακηνοί οἱ жители города Тапсака Xen.

Θάψακος ἡ Тапсак (арам. «Переправа», торговый центр в Сирии на р. Эвфрат) Xen., Plut.

θαψία ἡ тапсия (растение из семейства зонтичных, Thapsia garganica L) Arst.

θάψῐνος 3 1) желтый (χρῶμα Plut.); 2) желтый как воск, изжелта-бледный (γυνή Arph.).

Θάψις, εως ὁ Тапсис (река, впадающая в Боспор Киммерийский) Diod.

θάψος ἡ тапс (растение, дававшее желтую краску для окрашивания тканей) Theocr.

Θάψος ἡ Тапс 1) мыс и город на вост. побережье Сицилии, основанный дорийскими переселенцами из Мегары Thuc., Plut.; 2) город на мысе Тапсос Thuc.; 3) город в Бизации, Африка; здесь в 46 г. до н. э. Цезарь нанес окончательное поражение Помпею Diod.

*θάω только в med. (см. θάομαι I).

-θε = -θεν.

θεά, лак. σιά, ᾶς ἡ (эп. dat. pl. θεῇς и θεῇσιν) богиня (θεοὶ θεαί τε Aesch.): Παλλὰς θ. Soph. богиня Паллада; αἱ σεμναὶ θεαί Soph., Arph., Arst., Plut. глубоко чтимые богини, тж. ἔμφοβοι или δειναὶ Soph. страшные и ἀνώνυμοι Eur. безымянные = Ἐρινύες; μεγάλαι θεαί Soph. великие богини и τὰ θεά или δύο τὼ θεά Plat. обе богини = Δημήτηρ и Περσεφόνη; часто - приложение со смыслом прилаг. (θ. μήτηρ, θεαὶ Νύμφαι Hom.; Μοῦσαι θεαί Aesch.); иногда - в применении к низшим женским божествам: μῆνιν ἄειδε, θ., Ἀχιλῆος Hom. воспой, Муза, гнев Ахилла; πότνα θ.! (или πότνια при θεά односложном) Hom. владычица-богиня! (в обращении к нимфе Калипсо).

θέᾱ, ион. θέη ἡ [θεάομαι] 1) смотрение, глядение, созерцание: θέης ἄξιος Her. достойный обозрения, достопримечательный; εἰς θέαν τινὸς ἔρχεσθαι Eur. прийти посмотреть что-л.; ἐλθεῖν ἐπὶ θέαν τἀνδρός Plat. пойти взглянуть на этого человека; ἐπὶ τῇ θέᾳ τῇ αὑτοῦ Xen. при виде его, взглянув на него; ἡ τοῦ ὄντος θ. Plat. созерцание чистого бытия; ὄμμασιν θέαν λαβεῖν Soph. окинуть взором, лицезреть; ἀκροτάτην ἔχειν θέαν Arst. быть крайне трудным для рассмотрения; 2) вид, внешность, наружность: ἔλαφος διαπρεπὴς τὴν θέαν Eur. лань редкой красоты; ἀπὸ τῆς θέας εἰκάζειν Luc. походить внешностью; 3) вид, зрелище: πικρὰ θ. Eur. ужасный вид; μάλ᾽ ἄζηλος θ. Soph. печальное зрелище; ἀταρβὴς τῆς θέας Eur. не будучи потрясен этим зрелищем; θέαι ἀμήχανοι τὸ κάλλος Plat. видения неописуемой красоты; 4) преимущ. pl. театральное зрелище, представление (αἱ μεγάλαι θέαι Plut.); 5) место в театре: θέαν καταλαμβάνειν Dem. занимать место среди зрителей; θέαν ἔχειν ἐν θεάτρῳ Plut. иметь место в театре.

Θεᾱγένης, ους ὁ Теаген 1) тиранн Мегары, захватавший власть ок. 630 г. до н. э. Thuc., Arst.; 2) сын Тимосфена, родом из Тасоса, победитель во множестве Олимпийских и др. состязаний, начало V в. до н. э. Plut.; 3) афинский военачальник, участник сражения при Херонее в 338 г. до н. э. Plut.

Θεάγης, ους ὁ Теаг, «Почитающий бога» (сын Демодока, ученик Сократа; его именем назван диалог Платона «о мудрости»).

θεάζω обладать божественной природой Democr.

θέαινᾰ эп. богиня (πάντες τε θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι Hom.).

Θέαιρος и Τέαρος ὁ Теэр (река в вост. Фракии, один из правых притоков Эргина или Агриана, впадающего в Гебр) Anth.

Θεαίτητος ὁ Теэтет, «Испрошенный от бога» (сын сунийца Эвфрония, афинский юноша, ученик Сократа; его именем назван диалог Платона «о познании»).

θέᾱμα, дор. θάημα, ατος τό 1) вид, зрелище (δυσθέατον Aesch.; ἄλγιστον Soph.; καλόν Eur.; δεινόν Plut.): θεάματα καὶ ἀκροάματα ἥδιστα Xen. услаждение для зрения и для слуха; 2) обозрение, осмотр (ἢ μάθημα ἢ θ. Thuc.); 3) достопримечательность: τὰ ἑπτὰ θεάματα Plut. семь чудес мира (см. ἑπτά).

Θεᾱνώ, οῦς ἡ Теано 1) дочь фракийского царя Киссея, жена Антенора, жрица Афины в Трое Hom.; 2) жена Пифагора, которой приписывается ряд сочинений о воспитании и проч.; 3) дочь Менона, жрица Plut.

Θεάνωρ, ορος (ᾱ) ὁ Теанор (философ-пифагореец) Plut.

θεάομαι, эп.-ион. θηέομαι, дор. θᾱέομαι (fut. θεάσομαι, aor. ἐθεᾱσάμην) 1) смотреть, глядеть, разглядывать (μέγα ἔργον Hom.): τὸν πάντες λαοὶ ἐπερχόμενον θηεῦντο Hom. все (с удивлением) глядели на приближающегося (Телемаха); ζητεῖν τεθεᾶσθαί τι Arph. стараться взглянуть на (увидеть) что-л.; πρὸς τὸ θεαθῆναί τινι NT чтобы показаться кому-л., т. е. для виду; ἐλπίζω θεάσασθαι ὑμᾶς NT надеюсь свидеться с вами; 2) быть зрителем, осматривать, обозревать: θ. τὸν πόλεμον Her. быть свидетелем военных действий; θ. τὸ στράτευμα Xen. делать смотр войску; τὴν θέσιν τῆς πόλεως θ. Thuc. обследовать (разведать) положение города; οἱ θεώμενοι Arph. зрители (преимущ. в театре); 3) созерцать (τὸ ἀληθές Plat.); 4) рассматривать, подвергать рассмотрению (τὰ ὀνόματα Plat.).

Θεάριον (ᾱ) τό Теарий (посвященное Аполлону здание жреческой коллегии в Эгине, Мантинее и некоторых др. городах) Pind.

θεᾱρός дор. = θεωρός.

θεᾱτής, ион. θεητής, οῦ1) досл. зритель, тж. свидетель, слушатель Eur., Arph., Arst.: θεαταὶ σοφιστῶν Thuc. слушатели софистических диспутов; 2) обозреватель (τῆς χώρης Her.); 3) созерцатель (τοῦ ἀληθοῦς Arst.; τῆς ἀρετῆς Plut.).

θεᾱτός 3 [adj. verb. к θεάομαι] 1) достойный лицезрения (σοφοῖς Plat.); 2) доступный узрению, видимый (τῷ νῷ Plat.): οὔτοι θ. Soph. (Эанта) нельзя видеть.

θεᾱτρίζω выставлять для всеобщего обозрения; pass. быть публично подвергаемым (ὀνειδισμοῖς τε καὶ θλίψεσι NT).

θεᾱτρικός 3 1) театральный (μουσική Arst.; ὄψις Plut.); 2) театральный, высокопарный (τοῦ λόγου ὑπόθεσις Plut.).

θεᾱτρικῶς 1) театрально, напыщенно, высокопарно (εἰπεῖν Plut.); 2) для показа, для виду (στρατηγεῖν Plut.).

θεᾱτρο-ειδής 2 имеющий вид (амфи)театра (ἡ Ῥόδος Diod.).

θεᾱτρο-κρᾰτία ἡ театрократия, господство театра, безудержная страсть к зрелищам (θ. τις πονηρά Plat.).

θέᾱτρον, ион. θέητρον τό 1) театр (как место представлений, иногда - народных собраний) Plat., Arst., Plut.: εἰς τὸ θ. εἰσφέρειν Isocr. поставить на сцене; ἐς τὸ θ. ἐλθόντες ἐξεκλησίασαν Thuc. (пирейские гоплиты), отправившись в театр, провели собрание; 2) досл. зрелище, перен. посмешище (τῷ κόσμῳ καὶ ἀνθρώποις NT); 3) собир. (= οἱ θεαταί) тж. pl. театр, зрители Arph., Plat., Arst., Luc.: ἐς δάκρυα ἔπεσε τὸ θ. Her. театр плакал; 4) перен. поприще: θ. τῶν πράξεων Plut. поле деятельности.

θεᾱτρο-πώλης, ου ὁ сдающий помещение под театр Arph.

θέαφος поздн. = θεῖον II.

θεαφ-ώδης 2 серный, сернистый, богатый серой (τόποι Arst.).

θέε, θεῖ и ἔθει 3 л. sing. impf. к θέω I.

θέει- эп. = θεῖ-.

θεειόω эп. = θειόω I.

θέη ион. = θέα.

θεήϊος ион. = θεῖος II.

θεηκόλος ὁ жрец (Luc. - v. l. θεοπρόπος).

θε-ήλᾰτον τό божественное определение (ἔκ τινος θεηλάτου Eur.).

θε-ήλᾰτος 2 1) призываемый богом: βοῦς πρὸς βωμὸν θ. Aesch. телица, гонимая (самим) богом к алтарю (на заклание); 2) по воле богов установленный, богами ниспосланный (πρᾶγμα Soph.; συμφορά Eur.; φθορή Her.; ἆται Plut.); 3) внушенный богом, боговдохновенный (μάντευμα Soph.); 4) посвященный богам, божественный (ἕδραι Eur.).

θεημάχος 2 Anth. = θεομάχος.

θεημοσύνη ἡ созерцание, наблюдение Anth.

θεηπολέω v. l. = θεοπολέω.

θεήσομαι ион. fut. к θεάομαι.

θεητ- ион. = θεατ-.

Θεία ἡ Тея (дочь Урана и Геи, родившая от Гипериона Гелиоса, Эос и Селену) Hes., Pind.

θειάζω [θεῖος II] (по вдохновению свыше) прорицать, пророчить: αὐτούς, θειάσαντες, ἐπήλπισαν ὡς λήψονται Σικελίαν Thuc. (жрецы) своими предсказаниями внушили им (афинянам) надежду, что они овладеют Сицилией.

θειασμός ὁ (боговдохновенное) прорицание: ἦν θειασμῷ προσκείμενος Thuc., Plut. (Никий) верил в прорицания.

Θείβᾱθεν беот. Arph. = Θήβηθεν.

Θείβᾱθι беот. Arph. = Θήβῃσι.

θείην aor. 2 opt. к τίθημι.

θείκελος 2 дор. Arph. = θέσκελος.

θειλόπεδον τό площадка для солнечной сушки (преимущ. винограда) Hom., Anth.

θεῖμεν (= θείημεν) 1 л. pl. aor. 2 opt. к τίθημι.

I θεῖναι inf. aor. 2 к τίθημι.

II θεῖναι inf. aor. 1 к θείνω.

θεινέμεναι эп. inf. praes. к θείνω.

θείνω (fut. θενῶ, aor. 1 ἔθεινα, imper. aor. θένε; aor. conjct. θένω; inf. aor. θενεῖν; эп. inf. praes. θεινέμεναι; part. aor. θενών) 1) бить, ударять (τινά, μάστιγι ἵππους Hom.; ῥαιστῆρι Aesch.; σκάπτῳ Pind.; θ. τῷ σκέλει τὴν πέτραν Arph.): θ. πρὸς οὔδεϊ Hom. ударять о землю; 2) ковать (πέδας Aesch.); 3) разить, поражать, пронзать (φασγάνῳ αὐχένα Hom.; τινὰ δι᾽ ἀσπίδος Eur.): θεῖν᾽ ἀντέρειδε τοῖς Ἐρεχθείδαις δόρυ Eur. бей, вонзай копье в потомков Эрехтея; 4) поражать на смерть, убивать (κήρυκα Eur.; ἀνὴρ θεινόμενος Aesch.); 5) осыпать (ругательствами), поносить (ὀνείδει τινά Aesch.); 6) ударяться, разбиваться (στυφελοῦ ἐπ᾽ ἀκτᾶς Aesch.).

θειό-δομος 2 воздвигнутый богами (Τροίης στέφανος, τεῖχος Anth.).

θείομεν эп. (= θέωμεν и θῶμεν) 1 л. pl. aor. 2 conjct. к τίθημι.

I θεῖον τό [θεῖος II] 1) божество: τὸ θ. πᾶν φθονερόν (sc. ἐστιν) Her. всякое божество завистливо; ὥσπερ κατὰ θ. Arph. словно по воле божества; 2) божественное начало, божественность: μάλιστα μετέχει τοῦ θείου ὁ ἄνθρωπος Arst. (из всех живых существ) наиболее причастен божественному человек; 3) pl. божественные дела, деяния (τὰ θεῖα ἐπαινεῖν Soph.); 4) pl. божественные вопросы (τὰ θεῖα ζητεῖν Xen.); 5) pl. почитание богов, религия: ἔρρει τὰ θεῖα Soph. религия в упадке (досл. падает).

II θεῖον, эп. θέειον и редко θήϊον τό [θύω или θεῖος II] сера (θείου ὀσμή Arst.; πῦρ καὶ θ. NT): θ. κακῶν ἄκος Hom. сера - (очистительное) средство от зол (сера употреблялась для культовых очищений).

I θεῖος ὁ дядя Eur., Xen., Plat.: ὁ πρὸς μητρὸς θ. Isae. дядя по матери.

II θεῖος, лак. σεῖος 3 [θεός] 1) божественный (γένος, ὀμφή Hom.; αἰτίαι, νοῦς Arst.); 2) ниспосланный богом (ὄνειρος Hom.; νόσος, μανία Soph.); 3) врученный богом (σκῆπτρον Soph.); 4) определенный богами (τύχη Her., Plut.; νόμος Thuc.; μοῖρα Xen.); 5) отмеченный вмешательством богов (πρῆγμα Her.); 6) охраняемый или построенный богами, священный (πύργος, sc. Ἰλίου Hom.); 7) посвященный богам, совершаемый в честь богов (ἀγών, χορός Hom.); 8) достойный богов, великолепный (δόμος, sc. Μενελάου Hom.); 9) боговдохновенный (ἀοιδός Hom.); 10) богоподобный (βασιλῆες Hom.; οἱ θειώτατοι τῶν ἀνδρῶν Arst.): «σεῖος ἀνήρ», φασι, … ὅταν ἀγασθῶσι σφόδρα του Arst. «богоподобный муж», говорят (лаконцы), … когда очень уважают кого-л.; 11) хранимый богами или чтящий богов, т. е. благочестивый, честный (ὑφορβός Hom.): τέθνηκε θεῖον Ἰοκάστης κάρα Soph. скончалась благородная Иокаста; 12) прекрасный, превосходный, замечательный (ἅλς, ποτόν Hom.); 13) (в обращении) дорогой, (мой) чудесный (ὦ θεῖε! Plat.): μετὰ σοῦ, τῆς θείας κεφαλῆς Plat. вслед за тобой, мой бесценный.

θειότης, ητος ἡ [θεῖος II] 1) божественность, божественный характер (τῆς ἀρετῆς Plut.; δύναμις καὶ θ. NT); 2) божественная красота (Ἡφαιοτίωνος Luc.); 3) (= ὁσιότης) вера в богов, благочестие Isocr., Plut.

I θειόω, эп. θεειόω [θεῖον II] окуривать серой, очищать серным дымом (μέγαρον, med. δῶμα Hom.; αἰθέρος μυχόν Eur.).

II θειόω [θεῖος II] делать божественным, освящать именем богов (τὴν διανομήν Plut.).

θείς part. aor. 2 к τίθημι.

I θείω эп. = θέω I.

II θείω (= θέω и θῶ) эп. aor. conjct. к τίθημι.

θει-ώδης 2 цвета серы (θώρακες NT).

θείως [θεῖος II] 1) по воле богов: θ. πως Xen. как бы по воле богов; θειοτέρως Her. по особому божественному произволению; 2) божественно (εὖ καὶ θ. Plat.; εἰρῆσθαι Arst.); 3) благоговейно, набожно (ἔχειν πρὸς τοὺς θεούς Arst.).

θείωσις, εως ἡ [θειόω II] обожествление: οἱ τελούμενοι θειώσεως (v. l. διὰ θειώσεως) Plut. посвященные в божественные таинства.

θελγεσί-μῡθος 2 зачаровывающий словами (Ἀπόλλων Anth.).

θέλγητρον τό чары, очарование (ὕπνου Eur.): θέλγητρα ἔχειν πρός τινα Luc. очаровывать кого-л.

θέλγω (impf. ἔθελγον - эп. θέλγον и iterat. 3 л. sing. θέλγεσκε, fut. θέλξω - дор. θελξῶ, aor. ἔθελξα - поэт. θέλξα; pass.: fut. θελχθήσομαι, aor. ἐθέλχθην - эп. 3 л. pl. ἔθελχθεν) 1) зачаровывать, околдовывать (πάντας ἀνθρώπους, ἀνδρῶν ὄμματα τῇ ῥάβδῳ Hom.; ἀοιδαὶ θέλξαν τινά Pind.; Ἔρως θέλγει τινά Soph., Eur.; ὑπὸ σειρῆνος θελγόμενος Plut.): θαῦμα μ᾽ ἔχει, ὡς οὔτι, πιὼν τάδε φάρμακ᾽, ἐθέλχθης Hom. я изумлена, что ты, выпив этого снадобья, не оказался заколдованным, т. е. избегнул чар; 2) перен. очаровывать, обольщать, завлекать (ἐπέεσσι, ἔρῳ, αἱμυλίοισι λόγοισι, ψεύδεσσι Hom.; μελιγλώσσοις ἐπαοιδαῖσι Aesch.): θέλγουσα πειθώ Sext. неотразимая убедительность; 3) отуманивать, ослеплять (Ἀχαιῶν νόον Hom.); 4) расслаблять (θυμὸν ἐν στήθεσσί τινι Hom.); 5) очаровывать, приводить в восторг, восхищать (πάντων νόημα Plat.); 6) внушать, убеждать (τὸ μὴ κτεῖναι Aesch.); 7) вызывать волшебством, навевать чарами (ἀνηνεμίην Anth.; εὐφροσύναν Pind.).

θελεμός 2 [(ἐ)θέλω] (о водах Нила) собственной силой текущий, т. е. полноводный, по друг. [θάλλω или θηλέω] оплодотворяющий, живительный (πῶμα, sc. τῶν ποταμῶν Aesch.).

θέλεος 2 добровольный: θ. ἀθέλεος Aesch. волей-неволей.

θέλεσκον эп. impf. iter. к (ἐ)θέλω.

θέλημα, ατος τό [θέλω] воля, желание Arst., NT: θ. τῆς σαρκός NT похоть.

θέλησις, εως ἡ NT = θέλημα.

θελκτήρ, ῆρος ὁ волшебник-успокоитель, заклинатель (ὀδυνάων HH).

θελκτήριον τό 1) чары, очарование, услада (βροτῶν Hom.); 2) средство успокоить, умилостивительный дар (θεῶν Hom.; νεκροῖς Eur.); 3) средство облегчить, облегчение (πόνων Aesch.); 4) умение успокоить, способность утешить, обаяние (τῆς γλώσσης Aesch.); 5) успокоение, утоление (ψυχῆς Men.).

θελκτήριος 2 1) околдовывающий, волшебный (φίλτρα ἔρωτος Eur.); 2) чарующий, полный обаяния (ὄμματος τόξευμα Aesch.); 3) завлекающий, обольстительный (μῦθος Aesch.; ἐπῳδή Plut.); 4) успокаивающий, умиротворяющий (μύθου μῦθος θ. Aesch.).

θέλκτρον τό Soph. = θελκτήριον.

θέλκτωρ, ορος ὁ Aesch. = θελκτήρ.

θελξί-νοος, стяж. θελξίνους 2 1) зачаровывающий сознание, околдовывающий (φίλτρα Anth.); 2) чарующий, обольстительный (ἔαρ Anth.).

θελξί-πικρος 2 мучительно-приятный (κνησμονή Anth.).

θέλξις, εως ἡ очаровывание, околдовывание Plut.

θελξί-φρων 2, gen. ονος очаровывающий сознание, насылающий чары (θελξίφρονες θνατοῖσιν ἔρωτες Eur.; Ἀπόλλων Anth.).

θέλυμνα τά (лат. semina rerum Lucr.) основания, первоначала Emped.

θέλω (fut. θελήσω) Her., Trag., NT = ἐθέλω.

θέμα, ατος τό [τίθημι] 1) денежный вклад или залог, депозит Plut.; 2) рит. положение, вопрос (для обсуждения), тема (лат. propositum) Cic., Diog. L.; 3) астрол. расположение небесных светил (в момент чьего-л. рождения), т. е. гороскоп Suet.; 4) грам. первооснова слова, корень.

θεμᾰτίζω 1) рит. брать в качестве темы; 2) грам. устанавливать в качестве корня, т. е. устанавливать первоначальный смысл слова Sext.

θεμᾰτικόν τό музыкальный лад Plut.

θεμᾰτικός 3 1) рассчитанный на получение награды, бьющий на эффект (ῥυθμός Plut.); 2) грам. первоосновной, корневой (ῥῆμα).

θεμᾰτισμός ὁ (условное) положение, условие (οὐ φύσει, ἀλλὰ κατὰ θεματισμόν Sext.).

θέμεθλα τά основа, основание: οὖτα κατ᾽ ὀφθαλμοῖο θ. Hom. (Илионея Пенелей) поразил в самое основание глаза; κατὰ στομάχοιο θ. νύξε Hom. (Менелай Эвфорбу) вонзил (копье) в самое горло; θ. Ὠκεανοῖο Hes. глубина (дно) Океана; Ἄμμωνος θ. Pind. место, где стоит храм Аммона; Παγγαίου θ. Pind. подножие горы Панген; ἐκ θεμέθλων Anth. с самого основания.

θεμείλια τά Hom., HH, Anth. = θέμεθλα.

θέμειλον τό Anth. = θέμεθλα.

θεμέλιον τό (преимущ. pl.) Arst., Sext., NT = θέμεθλα.

I θεμέλιος 2 лежащий в основе, краеугольный (λίθοι Arph.; οἰκόπεδα Diod.).

II θεμέλιος ὁ (sc. λίθος) краеугольный камень, основание (ἡ τοὺς θεμελίους ἔχουσα πόλις NT): οἱ θεμέλιοι παντοίων λίθων ὑττόκεινται Thuc. основания сложены из разного рода камней; ἐκ τῶν θεμελίων Thuc., Polyb. до самого основания или в самом основании.

θεμελιόω класть на основание, т. е. основывать, утверждать (ἐπὶ τὴν πέτραν NT): πύργους φοίνιξι θ. Xen. строить башни на основаниях из пальмового дерева; χαλῶς θεμελιωθείς Diod. хорошо упроченный, надежно построенный; ἐρριζωμένος καὶ τεθεμελιωμένος ἔν τινι NT укорененный и утвержденный в чем-л.

θέμεν(αι) эп. inf. aor. 2 к τίθημι.

θέμενος эп. part. med. aor. 2 к τίθημι.

θέμερος 3 уравновешенный, солидный, важный, почтенный Anth.

θεμερ-ῶπις, ιδος adj. f 1) серьезный, спокойный, уравновешенный, медлительно-важный (ἁρμονίη Emped.); 2) благоговейный, тихий, кроткий (αἰδώς Aesch.).

θεμίζω творить суд, судить; med. управлять по закону, перен. сдерживать, обуздывать (ὀργάς Pind.).

θεμί-πλεκτος 2 досл. правильно сплетенный, перен. по праву полученный (στέφανος Pind.).

θέμις, преимущ. indecl., gen. атт.-дор. θέμιτος, эп. θέμιστος ἡ (dat. неупотреб.; acc. эп. θέμιστα - поэт. θέμιν; pl.: nom. θέμιστες, gen. θεμίστων и θεμιστέων, dat. θέμισσι, acc. θέμιστας) 1) (= лат. fas или jus в отличие от lex) установление, (обычное) право, (нерушимый) обычай, долг, священная обязанность: θ. ἐστί Hom. дозволено, можно, должно; τῷ οὐ θ. ἐστὶ μιγῆναι ἐν δαΐ Hom. с ним (т. е. Посидоном) нельзя вступать в бой; οὔ μοι θ. ἐστὶ ξεῖνον ἀτιμῆσαι Hom. долг запрещает мне быть негостеприимным к пришельцу; ὅσα τείνει πρὸς θέμιν καὶ ἀσέβειαν Plat. что относится к области дозволенного и что - к области недозволенного; οὐ τοὺς μύθους, φασί, μεταξὺ θ. εἶναι καταλείπειν Plat. говорят, что не следует обрывать рассказ посередине; λέξον, εἰ θ. κλύειν Eur. скажи, если можешь (т. е. если ты вправе); 2) установленный обычай, обыкновение, норма: ἣ θ. ἐστί Hom., Hes. как водится, как повелось, как принято; 3) закон, законность, справедливость: ὃς οὔ τινα οἶδε θέμιστα Hom. (Арей), не признающий никаких законов; 4) суд, судилище: ἵνα σφ᾽ ἀγορή τε θ. τε ἤην Hom. (площадь), где у них (ахейцев) находились совет и судилище; 5) судебное решение, приговор: οἳ σκολιὰς κρίνωσι θέμιστας Hom. те, которые выносят неправые решения; 6) возмездие, кара (τίνειν ἀντίρροπον θέμιν Aesch.); 7) pl. веления (воля) богов: Διὸς θέμιστες Hom. заповеди Зевса; θέμισσιν Pind. согласно оракулам; 8) pl. законы, права, судебная власть, законность, правопорядок, правосудие (δίκαι καὶ θέμιστες Hom.): τοῖσιν οὔτ᾽ ἀγοραὶ βουληφόροι οὔτε θέμιστες Hom. нет у них (киклопов) ни совещательных собраний, ни законов; Ζεὺς ἐγγυάλιξεν σκῆπτρόν τ᾽ ἠδὲ θέμιστας Hom. (Агамемнону) Зевс вручил скипетр и судебную власть; 9) pl. установленная дань, налоги, подати: λιπαρὰς τελέουσι θέμιστας Hom. (Ахиллу) будут платить обильные дани.

Θέμις, ιδος или ιτος, эп. ιστος, ион. ιος ἡ Фемида (дочь Урана и Геи, жена Зевса, богиня порядка и правосудия, а также государственности и гражданских установлений) Hom., Hes. etc.

θεμι-σκόπος, v. l. θεμίσκοπος 2 следующий закону, соблюдающий справедливость Pind.

θεμισ-κρέων, οντος adj. правящий по справедливости, управляющий на основании законности (Βαττιδᾶν δόμοι Pind.).

Θεμίσκῡρα, ион. Θεμισκύρη ἡ Темискира (область в вост. части черноморского побережья, к востоку от реки Ирис; здесь, якобы, находилось царство женского племени амазонок) Aesch., Her., Arst.

θέμιστα acc. sing. к θέμις.

θεμιστεῖος 3 воздающий по закону, действующий по справедливости (σκᾶπτον Pind.).

θεμιστεύω 1) вершить суд, судить (Μίνως, θεμιστεύων νέκυσσιν Hom.); 2) управлять, повелевать (παίδων ἤδ᾽ ἀλόχων Hom.); 3) (о божестве) (воз)вещать (νημερτέα βουλὴν πᾶσι HH); 4) давать оракул, прорицать (τινί Eur., Plut.).

θεμιστέων Hes. gen. pl. к θέμις.

θεμίστιος ὁ охраняющий право и справедливость (Ζεύς Plut.).

Θεμιστοκλέης, εος эп.-ион. = Θεμιστοκλῆς.

Θεμιστόκλειον τό Фемистоклей (гробница Фемистокла) Arst.

Θεμιστόκλειος 2 фемистоклов(ский) (στρατήγημα Plut.).

Θεμιστοκλῆς, έους ὁ Фемистокл 1) сын Неокла и фракиянки Абротоны, род. ок. 525 г. до н. э., афинский полководец и государственный деятель, создатель морского могущества Афин, организатор победы при Соломине в 480 г. до н. э.; умер изгнанником в Магнесии ок. 459 г. до н. э. Her., Thuc., Xen., Plut.; 2) потомок предыдущего, друг Плутарха Plut.

θεμιστο-πόλος 2 творящий суд, охраняющий законность (βασιλῆες HH).

θεμιστός 3 Pind., Aesch. = θεμιτός.

θεμιστῶς справедливо, законно Aesch.

*θεμῐτεύω справлять по установленным обычаям (ὄργια Eur.).

θεμῐτός 3 правильный, дозволенный, справедливый, законный (преимущ. с отриц.) Pind., Soph., Eur., Arph.: λέγεις τὸ μὴ θεμιτὸν εἶναι ἑαυτὸν βιάζεσθαι Plat. ты говоришь, что неправильно кончать жизнь самоубийством; μηδὲ θεμιτὸν μηδὲ ὅσιον Dem. (это) недопустимо ни по писаным законам, ни по неписаным; εἰ θεμιτὸν εἰπεῖν Sext. если позволено (так) выразиться.

*θεμόω (только 3 л. sing. aor. θέμωσε) ставить перед необходимостью, т. е. заставлять, толкать: κῦμα θέμωσε (sc. τὴν νῆα) χέρσον ἱκέσθαι Hom. течение заставило корабль пристать (т. е. прибило его) к берегу.

-θε(ν) 1) суффикс со значением отделения, удаления: οἴκοθεν Hom., Aesch., Thuc. etc. из дома; ἄνωθεν Pind., Her. etc. сверху; ἄλλοθεν Hom., Aesch., Plat. etc. из другого места (края); οὐρανόθεν Hom., Hes. с неба; Διόθεν Hom., Hes. etc. от Зевса; иногда с предлогом: ἐξ и ἀπ᾽ οὐρανόθεν Hom., Hes. с неба; ἀπὸ Τροίηθεν Hom. от (из) Трои; 2) с местоим. (ἐμέθεν, σέθεν, ἕθεν) имеет значение суффикса родит. падежа.

θένᾰρ, ᾰρος τό (тж. θ. χειρός Arst.) 1) ладонь: πρυμνὸν ὕπερ θέναρος Hom. у верхнего края ладони; 2) углубление, полость: θ. βωμοῦ Pind. полость жертвенника (углубление, в которое клали жертву); ἁλὸς θ. Pind. морская пучина.

θενεῖν inf. aor. 2 к θείνω.

θέο эп. (= θοῦ) 2 л. sing. imper. aor. 2 med. к τίθημι.

θεο-βλάβεια (λᾰ) ἡ помешанность, безумие Aeschin.

θεο-βλᾰβέω совершать безумные поступки против богов (ὑπερκόμπῳ θράσει Aesch.).

θεο-βλᾰβής 2 погруженный богами в безумие, с помраченным рассудком Her.

Θεογένης, ους ὁ Теоген (один из «30 тираннов», 404 г. до н. э.) Xen.

θεο-γεννής 2 рожденный богами, божественного происхождения (ξένα Φρυγία, т. е. Νιόβη Soph.).

θεό-γλωσσος 2 одаренный божественным языком, т. е. поэтическим даром (γυναῖκες Anth.).

Θέογνις, ιδος ὁ Феогнид или Теогнид 1) элегический поэт 2-й половины VI в. до н. э., родом из Мегары; 2) один из «30 тираннов», 404 г. до н. э. Xen.

θεο-γονία, ион. θεογονίη 1) рождение, происхождение или родословие богов Her., Plat.; 2) «Теогония» (название одной из поэм Гесиода).

θεό-γονος 2 рожденный богами, божественного происхождения (γάμοι Eur.).

θεό-γρᾰφος 2 начертанный или исписанный богом (πλάκες Anth.).

θεο-δέγμων 2, gen. ονος [δέχομαι] принимающий божество (θῶκος Anth.).

Θεοδέκτειος 2 теодектов(ский) Arst.

Θεοδέκτης, ου ὁ Теодект (родом из Ликии, оратор 1-й половины IV в. до н. э., автор трагедий, ученик Исократа, Платона и Аристотеля) Arst., Plut.

θεο-δήλητος 2 оскорбляющий богов или насылаемый как бедствие богами (μιαιφονία Anth.).

θεο-δίδακτος 2 наученный богом (εἴς τι NT).

θεόδμᾱτος дор. Pind. = θεόδμητος.

θεό-δμητος 2 1) воздвигнутый богами (πύργοι Hom.); 2) сооруженный в честь богов (βωμός Eur.).

Θεοδοσία ἡ Феодосия (город в Херсонесе Таврическом) Dem.

θεό-δοτος 2 данный богами (ἔργα Pind.).

Θεόδοτος ὁ Теодот (оратор, учитель Птолемея XII; в 42 г. до н. э. казнен Брутом) Plut.

Θεόδωρος ὁ Теодор или Феодор 1) сын Телекла, самосский скульптор и медник VII-VI вв. до н. э. Her.; 2) родом из Кирены, математик, учитель Сократа и Платона Diog. L.; 3) философ киренейской школы, по прозвищу ὁ Ἄθεος, ученик Аристиппа младшего Diog. L.; 4) софист, родом из Византии, современник Сократа Diog. L.; 5) ритор из Гадары, учитель Тиберия во время пребывания его на Родосе Sen.

θεο-ειδής 2 схожий с божеством, богоподобный (Πρίαμος, Ἀλέξανδρος Hom.; Οὐρανίη Hes.; πρόσωπον, ψυχή Plat.).

θεο-είκελος 2 Hom. = θεοειδής.

θεο-εχθία или θεοεχθρία ἡ вражда к богам Luc.

θεό-θεν adv. от богов, по воле божества, свыше Pind., Aesch.: θ. οὐκ ἔστ᾽ ἀλέασθαι Hom. ниспосылаемое богами неотвратимо; οἷς ἂν σεισθῇ θ. δόμος Soph. у тех, чей дом потрясен богами.

θε-οίνια τά (sc. ἱερά) теойнии (празднества в честь Вакха в Афинах) Dem.

θέ-οινος ὁ бог вина, т. е. Вакх Aesch.

θεοισ-εχθρία ἡ Arph., Dem. = θεοσεχθρία.

Θεοκλῆς, стяж. Θουκλῆς, έους ὁ Теокл (предводитель халкидян эвбейских, колонизовавших о-в Наксос) Thuc.

Θεοκλύμενος (ῠ) ὁ Теоклимен 1) потомок Мелампода, сын Полифида, греч. прорицатель Hom.; 2) миф. царь Египта, сын Протея Eur.

θεο-κλῠτέω 1) взывать к богам, молить богов Aesch., Plut.; обращаться с мольбой, призывать в молитвах (Θέμιν Eur.; Κυρῖνον Plut.); 2) испрашивать у богов (ταῦτα Plut.); 3) вдохновлять, pass. быть (бого)вдохновенным (τὸ μαντικὸν καὶ θεοκλυτούμενον γένος Plut.).

θεο-κλύτησις, εως (ῠ) ἡ взывание к богам, моление, испрашивание у богов Polyb.

θεό-κλῠτος 2 воссылаемый к богам, обращенный к божеству (λιταί Aesch.).

θεο-κόλος ὁ Luc. v. l. = θεηκόλος.

θεό-κραντος 2 свершенный богами (τί τῶνδ᾽ οὐ θεόχραντόν ἐστιν; Aesch.).

θεό-κρῐτος 2 избранный богами или творящий суд над богинями (эпитет Париса Anth.).

Θεόκρῐτος ὁ Феокрит 1) родом из Хиоса, оратор и поэт-эпиграмматист, современник Александра Македонского, IV в. до н. э., сторонник антимакедонской партии, казненный Антигоном Plut.; 2) родом из Сиракуз, буколический поэт 1-й полов. III в. до н. э.

θεό-κτιστος 2 созданный богами, богосотворенный (φλόξ Arst.).

θεόκτῐτος 2 Anth. = θεόκτιστος.

θεο-κύμων, ονος (ῡ) adj. f [κυέω] зачавшая бога Anth.

θεο-ληπτική ἡ (sc. τέχνη или μαντεία) боговдохновенность Sext.

θεό-ληπτος 2 1) одержимый божеством (ἄνθρωποι Arst., Sext.); 2) суеверный (Νικίας Plut.); 3) восторженно преданный (εἰς ἀρετήν Plut.).

θεο-ληψία 1) боговдохновенность Plut.; 2) суеверность, суеверие Plut.

θεο-λογέω исследовать природу богов, заниматься богословием Arst.: τὰ θεολογούμενα Plut., Sext. богословские изыскания.

θεο-λογία ἡ исследование о богах, богословие Plat., Arst., Sext.

θεο-λογική ἡ (sc. ἐπιστήμη) богопознание Arst.

θεο-λογικός 3 богопознавательный, богословский (φιλοσοφία Arst.).

θεο-λογικῶς по-богословски Plut.

θεο-λόγος 1) пишущий о богах (sc. Ἡσίοδος Arst.); 2) исследующий природу божества (Ἐμπεδοκλῆς Arst.); 3) прорицатель (οἱ Δελφῶν θεολόγοι Plut.).

θεο-μᾰνής 2 1) одержимый божественным безумием, с помраченным (богами) рассудком (Κρέουσα Eur.); 2) (о помешательстве) ниспосланный богами (πότμος, λύσσα Eur.); 3) (о богах) яростный, неукротимый (στύγος Aesch.).

θεό-μαντις, εως ὁ боговдохновенный прорицатель (θεομάντεις καὶ χρησμῳδοί Plat.).

θεο-μᾰχέω бороться с богами, выступать против богов или бога Xen., Plut., NT.

θεο-μᾰχία ἡ борьба богов Plat.

θεο-μάχος 2 (ᾰ) борющийся с богами, ведущий борьбу против божества Luc., NT.

I θέομεν 1 л. pl. к θέω I.

II θέομεν поэт. 1 л. pl. aor. 2 conjct. к τίθημι.

θεο-μήστωρ, ορος ὁ вдохновленный богами советник, дающий достойные божества указания Aesch.

θεο-μῑσής 2 1) ненавистный богам Plat.; 2) ненавидящий богов Arph.

*θεο-μορίη, дор. θευμορίη ἡ судьба, рок Anth.

θεό-μορος, дор. θεύμορος 2 1) ниспосланный богами, дарованный божеством (ἀοιδαί, γάμου γέρας Pind.); 2) взысканный богами (Ἀρκεσίλας Pind.).

θεό-μορφος 2 с божественной наружностью, богоподобный (sc. παῖς Anth.).

θεο-μῠσής 2 противный богам, богомерзкий (ἀνήρ Aesch.).

Θεο-νόη ἡ Теоноя, «Божественное разумение» 1) позднейшее имя дочери Протея Εἰδώ Eur., Arph.; 2) вымышленная первоначальная форма имени Ἀθήνη Plat., Cratyl. 407 b.

θεο-ξένια τά теоксении (празднества в честь божеств, покровительствовавших чужеземцам: Диоскуров в Агригенте, Аполлона в Дельфах и в Пеллене, а также Гермеса) Plut.

θεό-παις, παιδος ὁ, ἡ 1) дитя богов (Ἔρως Anth.); 2) божественный (Βαβυλών Anth.).

θεο-πειθής 2 повинующийся богам (ψυχαί Anth.).

θεό-πεμπτος 2 ниспосланный богом (δώρημα Arst.).

θεο-πλάστης, ου ὁ изготовляющий изображения (досл. ваятель) богов Arph.

θεό-πνευστος 2 1) навеянный богами (ὄνειροι Plut.); 2) боговдохновенный (γραφή NT).

θεο-ποιέω делать богом, обожествлять (τινα Luc.): ἄνθρωποι θεοποιηθέντες θεοί Sext. обожествленные люди.

θεο-ποίητος 2 созданный богами (sc. πολιτεία Isocr.).

θεο-ποιΐα ἡ созидание богов или обожествление Plut.

I θεο-ποιός 2 изготовляющий изображения богов (τέχνη Anth.).

II θεοποιός ὁ Luc. = θεοπλάστης.

θεο-πολέω совершать богослужения (Plat. - v. l. θεηπολέω).

Θεοπόμπειος 2 adj. к Θεόπομπος: Θεοπόμπειον μέτρον Теопомпов размер (стих, состоящий из четырех пэанов и одного кретика, иногда из пяти кретиков).

θεό-πομπος 2 ниспосланный богами, дарованный божеством (τιμαί Pind.).

Θεόπομπος, дор. Θεύπομπος ὁ Теопомп 1) царь Спарты ок. 770-720 гг. до н. э. Her., Arst., Plut.; 2) родом из Хиоса, оратор и историк 1-й половины IV в. до н. э. Polyb., Plut.; 3) афинский драматург-комик IV в. до н. э. Plut.; 4) родом из Книда, мифограф, друг Цезаря Plut.

θεο-πόνητος 2 приготовленный богами (λέχη Eur.).

θεο-πρέπεια ἡ божественное величие Diod.

θεο-πρεπής 2 1) подобающий богам, приличествующий божеству, достойный бога или богини (Ἣρας δῶμα Pind.; πομπή Plut.; τέμενος Diod.); 2) великолепный, изумительный (θέαμα Plut.).

θεόπρεπτος 2 Aesch. = θεοπρεπής (v. l. θεότρεπτος).

θεο-πρεπῶς как подобает божеству, с божественным великолепием (ἐσταλμένος Luc.; παραγενόμενος Diod.).

θεοπροπέω (только part. θεοπροπέων) возвещать волю богов или прорицать Hom., Pind., Arph.: θεοπροπέων ἀγόρευεν Hom. (Калхант) изрек вещие слова.

θεο-προπία, ион. θεοπροπίη ἡ прорицание, пророчество или веление божества Hom.

θεοπρόπιον τό Hom., Her. = θεοπροπία.

I θεοπρόπος 2 пророчествующий, прозорливый, вещий (οἰωνιστής Hom.); вещий, пророческий (ἔπος Soph.).

II θεοπρόπος 1) прорицатель, истолкователь божественной воли Hom.; 2) (= θεωρός) теопроп (посол, снаряжаемый для того, чтобы вопросить оракул) Hom., Aesch., Her., Plut., Luc.

θεό-πτυστος 2 отверженный богами Aesch.

θεό-πῠρος 2 возженный или зажженный божеством (φλόξ Eur.).

θεό-ρρητος 2 1) внушенный богом (μέτρον Anth.); 2) возвещенный богом (βίος Anth.).

θέ-ορτος 2 1) возникший от божества, порожденный божеством (ὄλβος Pind.); 2) заключенный с божеством (γάμος Aesch.).

I θεός, беот. θιός или σιός, лак. σιόςи ἡ (voc. θεός) 1) бог, божество (ἐκ δαιμόνων εἰς θεοὺς ἀναφέρεσθαι Plut.): σὺν (τῷ) θεῷ Hom., Plat. и σὺν θεοῖσιν Hom. с соизволения бога (богов); οὔτοι ἄνευ (и οὐκ ἄνευθε) θεοῦ Hom. или οὐ θεῶν ἄτερ Pind. и не без ведома или не без помощи бога (богов); ὑπὲρ θεόν Hom. вопреки божественной воле; θεῶν συνεθελόντων Xen. (или βουλομένων Luc.) с соизволения или с помощью богов; πρὸς θεῶν Soph., Xen. во имя или ради богов; τὰ παρὰ τῶν θεῶν Xen. признаки божественной воли, т. е. знамения; τοῦ θεοῦ φήμη Soph. ответ бога, т. е. оракул; τὰ περὶ или πρὸς τοὺς θεούς Xen., Arst. почитание богов; κατὰ θεόν τινα Plat., Eur. по внушению какого-то божества; οἱ δώδεκα θεοί Arph. двенадцать (старших) богов (Зевс, Гера, Посидон, Аполлон, Афина, Артемида, Арей, Гефест, Афродита, Деметра, Гермес, Гестия); οἱ νέρτεροι (тж. οἱ κάτω и οἱ κάτωθεν) θεοί Soph. боги подземного царства; εἰ ὀρθῶς ἢ μή, θ. οἶδεν Plat. правильно или нет, бог весть; ὕει ὁ θ. бог (Зевс) послал дождь, т. е. дождь идет; ἔσεισεν ὁ θ. Xen. бог (Посидон) всколебал стихии; ναὶ τὼ σιώ! Xen. клянусь обоими богами! (т. е. Кастором и Полидевком - лаконская клятва, или Амфионом и Зетом - беотийская клятва); Θεοῦ πρόσωπον Polyb. Божий лик (мыс на побережье Финикии); 2) (тж. θήλεια θ. Hom.) богиня: θεοῖς εὔχεσθαι πᾶσι καὶ πάσαις Dem. молиться всем богам и богиням; ἡ νερτέρα θ. Soph. подземная богиня, т. е. Персефона; τὼ θεώ Arph. обе богини, т. е. Деметра и Персефона; νὴ (или μὰ) τὼ θεώ! Arph. да (или нет) клянусь обеими богинями! (клятвенная формула женщин); 3) полубог, герой: τοῦδε τοῦ θεοῦ ἐπώνυμοι Soph. (жители города) именуются именем этого героя (Колона); 4) женщина божественного рода, полубогиня: παντλάμων Νιόβα, σὲ δ᾽ ἔγωγε νέμω θεόν Soph. многострадальная Ниоба, я считаю тебя богиней; 5) «богиня» (самый удачный бросок в игре в кости) (εὐβολεῖν τὴν θεόν Luc.).

II θεός adj. божественный: αἱ μὲν καταιβαταὶ ἀνθρώποισιν, αἱ δὲ θεώτεραι Hom. (из двух ворот) одни доступны для людей, другие же только для богов.

θεόσ-δοτος 2 Hes., Pind., Arst., Luc., Plut. = θεόδοτος.

θεο-σέβεια ἡ богобоязненность, богопочитание, благочестивость Xen., Plat., NT.

θεοσεβές τό Plat. = θεοσέβεια.

θεο-σεβής 2 1) богобоязненный, благочестивый (Ἀθῆναι Soph.; ἀνήρ Plat.; Ῥωμύλος Plut.); 2) священный (μέλος Arph.).

θεο-σεβῶς благочестиво, набожно Xen.

θεό-σεπτος 2 внушающий благоговейный страх, т. е. божественный (βροντή Arph.).

θεο-σέπτωρ, ορος adj. m благочестивый, набожный (σεμνὸς καὶ θ. Eur.).

θεοσ-εχθρία ἡ ненависть к богам, безбожие Arph.

θεό-σπορος 2 богом посеянный, т. е. созданный богами (κῦμα Eur.).

θεόσσῠτος 2 Aesch. = θεόσυτος.

θεο-στήρικτος 2 поддерживаемый богами (σκῆπτρα Anth.).

θεο-στῠγής 2 1) ненавистный богам, т. е. гнусный (θήρ Eur.); 2) ненавидящий бога NT.

θεοστύγητος 2 (ῠ) Aesch. = θεοστυγής 1.

θεό-σῠτος 2 ниспосланный богами (νόσος Aesch.).

θεο-τείχης 2 обнесенный воздвигнутой богами стеной (Τροία Anth.).

θεο-τερπής 2 приятный богам (δῶμα, βιοτή Anth.).

θεό-τευκτος 2 созданный богами (πύργοι Anth.).

θεότης, ητος ἡ божественная природа, божественность Plut., Luc., NT.

θεο-τίμητος 2 (ῑ) чтимый как боги или чтимый (самими) богами (sc. Ἀγαμέμνων Aesch.).

θεό-τρεπτος 2 повернутый богами: τὰ θεότρεπτα Aesch. ниспосланные богами превратности (судьбы).

θεο-τρεφής 2 питающий богов (ἀμβροσίη Anth.).

θεο-τροφία ἡ пища богов (Anth. - v. l. θεοτρεφής).

θεού-δεια pl. богобоязненность, набожность Anth.

θεου-δής 2 богобоязненный, благочестивый, набожный (νόος, θυμός, βασιλεύς Hom.).

θεο-φάνια τά теофании, богоявление (религиозный праздник в Дельфах, во время которого выставлялись все изображения богов) Her.

θεό-φαντος 2 обнаруженный богом, богооткровенный (ὄργια Metrodorus ap. Plut.).

θεο-φῐλής 2 1) любезный или угодный богам (πόλις Pind.; χώρα Aesch.; ἑορτή Arph.; ἀνήρ Plat., Arst., Plut.; πομπή Plut.); 2) счастливый, блаженный (τύχαι Aesch.; μοῖρα Xen.).

θεοφῐλῶς как угодно богам, по велению богов Plat., Isocr.

θεό-φιν эп. gen. и dat. sing. и pl. к θεός I.

θεο-φορέω 1) обожествлять (τὸ πῦρ Sext.); 2) pass. быть вдохновленным богами Luc.: οἱ φρενιτίζοντες καὶ οἱ θεοφορούμενοι Sext. неистовствующие и одержимые.

θεο-φόρησις, εως ἡ боговдохновенность Plut.

I θεο-φόρητος 2 одержимый божеством, боговдохновенный Aesch., Plut.

II θεοφόρητος ὁ теофорет (несущий изображение бога в религиозном шествии) Luc.

θεο-φορήτως боговдохновенно (ἐπιλέγειν Plut.).

*θεοφορία, ион. θευφορίη ἡ Anth. = θεοφόρησις.

θεο-φόρος 2 1) несущий бога (πόδες Aesch.); 2) грам. содержащий имя бога (ὀνόματα, напр. Διομήδης, Διόδωρος).

θεό-φορος 2 ниспосланный богами (δύαι Aesch.).

θεο-φρᾰδής 2 возвещающий божественную волю, пророчествующий, вещий (sc. ἀνήρ Anth.).

Θεοφράστειος 2 теофрастов(ский) Diog. L.

Θεόφραστος ὁ Теофраст (родом из Эфеса на о-ве Лесбос, философ и ученый, ок. 372-287 гг. до н. э., ученик Платона и Аристотеля, автор «Ἠθικοὶ χαρακτῆρες», «Περὶ φυτῶν αἰτιῶν», «Περὶ φυτῶν ἱστορίας» и др.).

θεό-φρων 2, gen. ονος благочестивый или одаренный божественной мудростью (κοῦρος Pind.).

Θεράμβως, ω ἡ Терамбо (город на зап. оконечности п-ова Паллена в Халкидике) Her.

θεράπαινα (ρᾰ) ἡ служанка, прислужница Her., Xen.

θερᾰπαινίδιον τό молоденькая служанка, служаночка Men., Plut., Luc.

θερᾰπαινίς, ίδος ἡ Plat., Men. = θεράπαινα.

θερᾰπεία, ион. θεραπηΐη тж. pl. 1) религиозное служение, почитание, культ (θεῶν τε καὶ δαιμόνων καὶ ἡρώων Plat.; περὶ τοὺς θεούς Isocr.): ἀγυιάτιδες θεραπεῖαι Eur. культ Аполлона-Агиея (покровителя улиц); τὴν θεραπείαν ἀποδιδόναι τοῖς θεοῖς Arst. поклоняться богам; 2) уважение, внимание (γονέων Plat.): πᾶσαν θεραπείαν θεραπεύειν Plat. окружать глубоким почитанием; θ. τοῦ κοινοῦ Thuc. уважение к народу; ἐν πολλῇ θεραπείᾳ ἔχειν Thuc. относиться с большим уважением; 3) уход, забота, попечение (τοῦ σώματος Plat., Arst.; τῆς ψυχῆς, ἵππων Plat.): παῖδες πολλῆς ἔτι θεραπείας δεόμενοι Lys. дети, очень еще нуждающиеся в попечении; 4) уход, выращивание (τῶν καρπῶν Plat.); 5) забота, приготовление (τῶν ποπάνων καὶ ἑψημάτων Plat.): ἐν ἐσθῆτι καὶ θεραπείᾳ οὐ τῇ τυχούσῃ Xen. в необычайно пышном наряде; 6) врачебный уход, лечение (τῶν καμνόντων Plat.): αἱ περὶ τὸ σῶμα νοσημάτων πολλαὶ θεραπεῖαι Isocr. многие способы лечения телесных болезней; 7) свита, охрана (ἡ ἱππικὴ θ. Xen.): ὁ ἐπὶ τῆς θεραπείας Polyb. начальник корпуса телохранителей; 8) прислуга, слуги (καθιστάναι τινὰ ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ NT).

θεράπευμα, ατος τό 1) почитание, культ (θεοῦ Plat.); 2) услуга, любезность, внимание: ξενικὰ θεραπεύματα Plat. предупредительное отношение к чужеземцам; 3) забота, уход, попечение: τὸ σῶμα (ἔχει) καὶ τὰ θεραπεύματα καὶ τὰ παθήματα Plat. тело сохраняет (признаки) как забот (о нем), так и страданий; 4) лечение: τὰ θεραπεύματα Arst. способы лечения; 5) почтительное отношение, учтивость Plut.

θερᾰπεῦον τό (= θεραπεύοντες) собир. льстецы (τὸ θ. ὑπερφρονεῖν Thuc.).

θερᾰπευτήρ, ῆρος ὁ Xen., Plut. = θεραπευτής.

θερᾰπευτής, οῦ1) почитатель, поклонник, тж. (священно)служитель (θεῶν Plat.); 2) пекущийся, строгий исполнитель (ὁσίων τε καὶ ἱερῶν Plat.); 3) слуга, прислужник, придворный, член свиты (Ἄρεως Plat.; οἱ ἀμφί τινα θεραπευταί Xen.); 4) ухаживающий, заботящийся (σώματος Plat.): θ. τῶν καμνόντων Plat. ухаживающий за больными или лечащий больных.

θερᾰπευτική ἡ (sc. τέχνη) Plat. = θεραπεία.

θερᾰπευτικός 3 1) предупредительный, услужливый (τῶν φίλων Xen.); 2) глубоко преданный, ревностно почитающий (τῶν θεῶν Plat.); 3) покорный, подобострастный, заискивающий (τῶν δυνατῶν, ὄχλων, τοῦ πλήθους Plut.); 4) нуждающийся в уходе (ἕξις Arst.).

θερᾰπευτικῶς 1) преданно, почтительно (γράφειν Plut.); 2) заботливо, тщательно (χρῆσθαι τῇ παρρησίᾳ Plut.).

θερᾰπευτός 3 1) воспитуемый, поддающийся выработке (ἀρετή Plat.); 2) исцелимый (πάθος Arst.).

θερᾰπεύω 1) служить, быть в услужении (τινί Hom.); 2) культ. поклоняться, служить, чтить (θεούς Hes., Arst.): θ. τοὺς ναούς Eur. прислуживать в храмах; θ. τὰ ἱερά Her. совершать богослужения (в храмах); θ. τὰς θήκας Plat. чтить (память) умерших; θ. ἡμέρην τινά Her. праздновать какой-л. день; 3) почитать, уважать (τοὺς γονέας, πατέρας τε καὶ μητέρας Plat.); 4) нести службу, служить, прислуживать (τοὺς δεσπότας Plat.); 5) угождать, угодничать, заискивать (τὸ πλῆθος Thuc.); 6) подкупать (τινὰ χρημάτων δόσει Thuc.; τινὰ ἐπαίνῳ Arst.): θ. τὴν ἄνοιξιν τῶν πυλῶν Thuc. подкупом добиться открытия ворот (= пропуска); 7) добиваться: θ. τὸ ξυμφέρον Thuc. преследовать корыстную цель; θ. καιρόν Polyb. улучить момент; θ. γυναῖκα Xen. добиваться расположения женщины, ухаживать за женщиной; τὰς θύρας τινὸς θ. Thuc. неотступно стоять у чьих-л. ворот (в качестве просителя), обивать пороги; 8) потворствовать, потакать: ἡδονὴν θ. Xen. предаваться удовольствиям; 9) заботиться (τοὺς ἀνθρώπους Xen.); 10) воспитывать, упражнять, приучать (τινὰ εἰς ἀρετήν Plat.); 11) окружать врачебным уходом, лечить или излечивать (τοὺς τετρωμένους Xen.; τὸ νοσήματα Plat.; τοὺς νοσοῦντας Arst.; πολλοὺς ἀπὸ νόσων NT): θ. τὴν δυστυχίαν Luc. утолить горе; θ. τὰς ὑποψίας Plut. устранить подозрения; ἰατρέ, θεράπευσον σεαυτόν погов. NT врачу, исцелися сам; 12) поддерживать в хорошем состоянии, лелеять, холить (σῶμα καὶ ψυχήν Plat.): θ. ἵππους Plat. ухаживать за лошадьми, разводить лошадей; θ. δένδρον Her. выращивать дерево; θ. γῆν Xen. обрабатывать землю; 13) приводить в порядок, чинить: θ. τὰ πονοῦντα μέρη τῆς νεώς Diod. ремонтировать изношенные части корабля; 14) иметь попечение, прилагать старания, заботиться (μὴ ποιεῖν τι Thuc.): θ. τὸ παρόν Soph. оказывать необходимую помощь; θ. τὸν ναυτικόν Thuc. заботиться о флоте, увеличивать морское могущество.

θερᾰπήϊα τά целительные средства: θ. νούσων Anth. лекарства от болезней.

θερᾰπηΐη ион. = θεραπεία.

θερᾰπίς, ίδος ἡ прислужница: ἡ πόλις θ. τοῦ ἥττονος Plat. государство, охраняющее более слабого.

θεράπνα дор. Eur. = θεράπνη.

Θεράπναι αἱ Isocr. = Θεράπνη.

θεράπνη, дор. θεράπνα 1) служанка, прислужница (sc. Ἀπόλλωνος HH); 2) местопребывание, жилище, обиталище (Ἑλένης Eur.): Πηλιάδες θεράπναι Eur. долины Пелиона.

Θεράπνη и Θεράπναι αἱ Терапна или Терапны (город в Лаконии, на левом берегу Эврота, названный якобы по имени Терапны, дочери Лелега; по преданию, место рождения Кастора и Полидевка и место погребения Менелая и Елены) Pind., Her., Isocr.

θεραπνίς, ίδος ἡ Anth. = θεράπαινα.

θερᾰπόντιον τό мальчик-слуга Diog. L.

θερᾰποντίς, ίδος adj. f состоящая из рабов и рабынь (ἡ φερνή Aesch.).

I θεράπων, οντος (ᾰ) ὁ 1) спутник, товарищ, помощник, соратник, приближенный: θ. Ἀχιλῆος Hom. боевой друг Ахилла, т. е. Πάτροκλος; ἡνίοχος θ. Hom. возница (Гектора), т. е. Ἠνιοπεύς; 2) перен. ученик или служитель: Μουσάων θεράποντες HH, Hes. ученики или служители Муз, т. е. поэты; λωτὸς θ. Μουσῶν Eur. свирель из лотоса, служительница Муз; 3) слуга (преимущ. наемный) (θεραπόντων ὄχλος Arst.): οἱ περὶ τὰ ἐπιτήδεια θεράποντες Xen. слуги, ведающие продовольствием.

II θεράπων, οντος adj. m готовый к услугам, гостеприимный, радушный (οἶκος θ. ξένοισι Pind.).

*θέραψ, ᾰπος ὁ (только nom. pl. θέρᾰπες) Eur., Anth. = θεράπων I.

θερεία, ион. θερείη ἡ (sc. ὥρα) лето: τὴν θερείαν πᾶσαν Her. или ὅλην Arst. все лето; ταῖς θερείαις Pind. летней порой, летом; ἀρχομένης τῆς θερείας Polyb. с наступлением лета.

θέρειος 3 или 2 летний (αὐχμός Emped. ap. Diog. L.).

θερέω эп. aor. 2 conjct. к θέρω (см. θέρομαι).

θερίδδειν или θερίδδεν беот. Arph. inf. praes. к θερίζω.

θερίζω 1) убирать, косить, жать (σῖτον Her.; καρπόν Xen., Plat., med. Arph.; αἰσχρῶς μὲν ἔσπειρας, κακῶς δὲ ἐθέρισας Gorgias ap. Arst.; ὃ ἂν σπείρῃ ἄνθρωπος, τοῦτο καὶ θερίσει NT): ἡ ὥρα θερίσαι NT время жатвы; 2) ирон. грабить, опустошать (Ἀσίαν Plut.): θερίζοντες λόγοι Plut. = θερίζων; 3) (о смерти, войне и т. д.) косить, губить (βροτούς Aesch.; βίον Eur.); 4) срезывать, отрубать, отсекать (κεφαλὴν καὶ γλῶσσαν Soph.); 5) срывать, выдергивать (στάχυν Anth.); 6) проводить лето (ἐν τοῖς φυχροῖς Arst.): ἔνθα θ. καὶ ἐαρίζειν λέγεται βασιλεύς Xen. там (в Сусе и Экбатане) царь, говорят, проводит лето и весну; 7) перен. пожинать, обретать, получать (ζωὴν αἰώνιον NT).

θερίζων, οντος ὁ [part. к θερίζω] жнец (вид софизма) Diog. L., Luc.

θερῐνά τά летняя пора, лето Plat.

θερίνεος 3 (ῐ) летний: θερίνεαι τροπαί Her. летнее солнцестояние.

θερῐνόν adv. по-летнему (ὑπηχεῖν τῷ τῶν τεττίγων χορῷ Plat. - о ветерке).

θερῐνός 3 летний (ἥλιος Plat.; ὄμβροι Arst.; μεσημβρία Xen.): θεριναὶ τροπαί Plat., Arst., Plut. летнее солнцестояние; αἱ θεριναὶ ἀνατολαί Arst., Polyb. место летнего восхода солнца; ζώνη θερινή Plut. жаркий пояс.

θερισμός 1) уборка, жатва Polyb., NT; 2) время жатвы NT.

θεριστής, οῦ ὁ жнец, косец Xen., Dem., Arst., NT.

θερίστρια ἡ жница Arph.

θερίστριον τό теристрий (летняя одежда) Theocr.

θέριστρον τό Anth. = θερίστριον.

θέρμα, ατος τό Plat. = θέρμη.

θερμά τά 1) (sc. λουτρά) горячие источники Xen.; 2) (sc. χωρία) жаркие страны Her.

Θερμά, ῶν τά Термы (теплые источники на Коринфском перешейке) Xen.

θερμαίνω (aor. ἐθέρμηνα и поздн. ἐθέρμᾱνα) 1) греть, нагревать (θερμὰ λοετρά Hom.; φλογί τι Aesch.; χθόνα Eur.; θερμαίνεται ἡ γῆ ὑπὸ τοῦ ἡλίου Arst.): θερμαίνεσθαι πρὸς τὸ φῶς NT греться у огня; 2) разогревать, раскалять (τὸν μοχλόν Hom.); 3) сушить, высушивать (θερμαινόμεναι αἱ ῥίζαι Xen.); 4) согревать, разгорячать (σπλάγχνα ποτῷ Eur.); 5) волновать, возбуждать (σπλάγχνα κότῳ Arph.; χαρᾷ καρδίαν Eur.; νοὸν φιλότητι Pind.): θερμαίνεσθαι κεναῖσιν ἐλπίσιν Soph. быть взволнованным пустыми надеждами.

Θερμαῖος κόλπος ὁ Термейский залив (между п-овом Халкидика и вост. побережьем Македонии) Her.

θέρμανσις, εως ἡ нагревание (ἔστι οὐχ ἡ θερμότης κίνησις, ἀλλ᾽ ἡ θ. Arst.).

θερμαντικός 3 1) способный нагревать (τὸ πῦρ Arst.; τι τῆς ὕλης Plut.); 2) перен. разгорячающий, горячительный: τὸ τῆς ψυχῆς θερμαντικόν Plat. согревающее душу (о вине).

θερμαντός 3 [adj. verb. к θερμαίνω] способный воспринимать теплоту, нагреваемый (τὸ θερμαντικὸν πρὸς τὸ θερμαντόν Arst.).

θερμᾰσία 1) (внутреннее) тепло, теплота: τὸ κινεῖσθαι παρέχει θερμασίαν Xen. движение согревает; 2) повышенная температура, жар (θ. καὶ σφακελισμός Arst.; διαρροία καὶ θ. Plut.).

θερμαστρίς, ίδος1) кузнечные щипцы Arst.; 2) «щипцы» (пляска с быстрым скрещиванием ног) Anth.

θερμαϋστρίζω плясать танец θερμαστρίς Luc.

θέρμη 1) жара, теплота Arst., Luc., NT; 2) мед. жар, высокая температура Thuc., Plat.

Θέρμη ἡ Терма (город в Мигдонии, Македония, на крайнем севере Термейского залива, впоследствии Θεσσαλονίκη) Her., Thuc.

θερμ-ηγορέω говорить с жаром или гневно Luc.

θερμ-ημερίαι αἱ знойные дни, жаркая пора Arst.

θέρμῐνος 3 лупиновый (πανοπλία Luc.).

θερμό-βουλος 2 горячий, пламенный (σπλάγχνον Eur.).

θερμο-δότις, ιδος ἡ подающая горячее питье Anth.

θερμο-εργός 2 Aesch. = θερμουργός.

θερμο-λουσία ἡ горячая ванна Plut.

θερμο-λουτέω принимать горячую ванну Plut.

θερμολουτρέω Arst. = θερμολουτέω.

θερμο-μῐγής 2 смешанный с теплом, теплый (ἀήρ Plut.).

θερμόν τό 1) зной, жар Her., Plat., Arst.; 2) (sc. ὕδωρ) горячая вода Arph.

θερμό-νοος, стяж. θερμόνους 2 пылкий, страстный, горячий (sc. Κασάνδρα Aesch.).

Θερμο-πύλαι, тж. Πύλαι (ῠ) αἱ Фермопилы, «Теплые ворота» (ущелье, на южн. побережье Малийского залива, служившее единственным проходом из Фессалии через Локриду Эпикнемидскую в центральную Элладу; место битвы Леонида Спартанского с персами в 480 г. до н. э.) Her., Thuc., Xen.

θερμός 3, эп. тж. 2 1) теплый (λοετρά Hom.); 2) горячий, жгучий (δάκρυα Hom.; πῦρ, δακρύων νάματα Soph.; αἷμα Soph., Plut.; ἱδρῶτες Arst.); 3) горячий, кипящий (ὕδωρ Hom.); 4) раскаленный (μοχλός Hom.); 5) жаркий, знойный (γύαλον πέτρας Soph.; τόποι Plut.); 6) палящий (καύματα Her.); 7) пылкий, страстный, пламенный (καρδία Soph.; πόθος Anth.; τὰ ἄρρενα τῶν θηλέων θερμότερα Arst.); 8) разнузданный, распутный (γυναῖκες Arph.); 9) разгоряченный (ὑπὸ τῶν ἐπαίνων Plut.); 10) дерзновенный, безрассудный (ναύτης Aesch.; ἔργον Plut.); 11) мучительный, трудный, тяжелый: πολλὰ καὶ θερμὰ μοχθεῖν Soph. вынести много страданий; 12) недавний, свежий (κακά Plut.; ἔγκλημα Luc.; ἴχνη Anth.).

θέρμος бот. лупин, волчий боб (считался отрезвляющим средством) Anth.

θερμότης, ητος тж. pl. тепло, теплота, жар Plat., Arst.

θερμο-τρᾰγέω есть лупин Luc.

θερμ-ουργός 2 пылкий, страстный, тж. безрассудный Xen., Luc.

θερμο-χύτης, ου ὁ сосуд для горячих напитков Anth.

θερμόω (только inf. pf. pass.) нагревать: (τὸ) τεθερμῶσθαι Arph. жар, накал.

θέρμω греть, согревать, нагревать (ὕδωρ Hom., Arph.).

Θερμώδων, οντος ὁ Термодонт 1) река в Беотии, впадающая в Асоп близ г. Танагра Her.; 2) река в Темискире на Понте Her., Aesch.

θερμῶς горячо, с жаром (λέγειν, φθέγγεσθαι Plat.).

θερμωστικός 3 Plut. = θερμαντικός.

θέρομαι (fut. θέρσομαι, aor. 2 ἐθέρην) 1) греться, согреваться, нагреваться Plat., Plut.: ἐπεί κε πυρός θερέω (aor. 2 conjct.) Hom. когда я согреюсь у огня; θ. πρὸς τῷ ἰπνῷ Arst. греться у печи; θ. πρὸς τὴν εἵλην Luc. греться на солнце; θέρου! Arph. погрейся!; 2) загораться, воспламеняться: εἰσόκε νῆες πυρὸς δηΐοιο θέρωνται Hom. пока (ахейские) корабли, подожженные противником, не вспыхнут; ἀρσενικῷ θ. πυρί Anth. пламенеть любовной страстью (о мужчине).

θέρος, εος τό 1) лето: (ἐν) θέρει и θέρεϊ или θέρευς Hom., τὸ θ. Her., τοῦ θέρεος и τοῦ θέρους Her., Arst., ἐν (τῷ) θέρει Thuc., Plat., θέρους Plat. летом, в течение лета; τοῦ θέρους εὐθὺς ἀρχομένου Thuc. тут же с наступлением лета; τοῦ παρεστῶτος θέρους Soph. в это лето, текущим летом; χατὰ θέρους ἀκμήν Xen. в разгар лета; θέρους μεσοῦντος Luc. в середине лета; 2) урожай, жатва: θέρη σταχύων и θέρη χρυσᾶ Plut. созревшие колосья; τὸ γηγενὲς δράκοντος θ. Eur. выросшая из земли драконья жатва (о посеянных Кадмом драконьих зубах), т. е. потомки Кадма; ἀλλότριον ἀμᾶν θ. погов. Arph. убирать чужую жатву, пожинать плоды чужих трудов; πάγκλαυτον ἐξαμᾶν θ. Aesch. пожать обильную жатву слез, хлебнуть вдоволь горя; 3) волосы, грива (sc. πώλου Soph.): παρειάων πρῶτον θ. Anth. первый пушок на щеках.

Θέρσανδρος ὁ Терсандр (сын Полиника, один из «эпигонов», союзник Агамемнона, убитый под Троей Телефом) Pind., Her.

*θέρσημι (только part. praes. θέρσεις, v. l. θάρσεισ᾽) эол. Theocr. = θαρσέω.

Θερσίτης, ου (ῑ) ὁ Терсит (греч. воин - но Hom., αἴσχιστος, φολκός, χωλὸς ἕτερον πόδα, φοξὸς κεφαλήν и т. п. - смело обличивший Агамемнона в своекорыстии и безграничной жадности и призывавший ахейцев прекратить войну против Трои) Hom., Soph., Arst.

θές imper. aor. 2 к τίθημι.

θέσθαι inf. aor. 2 med. к τίθημι.

θέσις, εως ἡ [τίθημι] 1) опущение, постановка (ноги) (πορεία ἐξ ἄρσεως καὶ θέσεως συντελεῖται Arst.): ὑποβάλλειν τοὺς δακτύλους ὑπὸ τῇ ἄρσει καὶ θέσει Luc. поднимать и опускать пальцы (при игре на флейте); 2) укладка (πλίνθων καὶ λίθων Plat.); 3) расстановка, размещение, распределение (ἐπέων Pind.; λεγομένων καὶ γραφομένων Plat.; τῶν μερῶν Arst.); 4) установление, введение, учреждение (τελῶν Plat.; ἀγώνων Diod.): θ. νόμων Plat., Arst.; законодательная деятельность, законодательство; θ. τοῦ ὀνόματος Plat. наречение (по) имени, именование; 5) снимание, снятие (θ. καὶ ἀναίρεσις ὅπλων Plat.); 6) юр. внесение (в виде) залога (ἵππου Lys.): ἵν᾽ αἱ θέσεις γίγνοιντο τῇ νουμηνίᾳ Arph. (Солон установил), чтобы залоги вносились (только) в первый день новолуния; ὅσουπερ ἡ θ. ἦν Dem. в размере (денежного) залога; 7) (место)положение, расположение (τῶν τόπων Arst.; τῆς Ἀβύδου καὶ Σηστοῦ Polyb.): ἡ θ. τῆς πόλεως ἐπὶ τῇ Θράκῃ Thuc. положение города по отношению к Фракии; κατὰ τὴν θέσιν τὴν πρὸς ἡμᾶς Arst. по (пространственному) отношению к нам; 8) усыновление (act. или pass.): ὁ κατὰ θέσιν πατήρ Polyb. приемный отец; 9) филос. положение, утверждение, тезис (διαλέγεσθαι πρὸς θέσιν τινά Arst.): ὁ ὁρισμὸς θ. μέν ἐστι, ὑπόθεσις δ᾽ οὐκ ἔστι Arst. определение является положением, но не предположением; θέσιν κινεῖν Plut. опровергать (чье-л.) положение; 10) филос. (человеческое) установление, условие: φύσει, οὐ θέσει Plat. объективно, а не (только) субъективно (досл. по природе, а не по (взаимному) соглашению); 11) грам. «позиция», «слоговая» долгота по положению (μακρὰ συλλαβὴ γίνεται δίχως, φύσει τε καὶ θέσει Sext.); 12) стих. тесис, «опущение» (название сильной, ударной части стопы; обычно соотв. лат. arsis, как ἄρσις - лат. thesis).

θέσκελον adv. удивительно: ἔϊκτο θ. αὐτῷ Hom. (призрак) удивительно походил на него (Патрокла).

θέσκελος 2 [θεός + ἐΐσκω] досл. богоподобный, перен. удивительный, замечательный, необыкновенный, чудесный (ἔργα Hom., Hes.).

θεσμά τά Soph. pl. к θεσμός.

θέσμιον и pl. θέσμια, дор. τέθμιον τό священное установление, священный обычай Aesch., Eur., Her.

θέσμιος, дор. τέθμιος 2 установленный законом (ἑορτά Pind.).

θεσμοθεσία ἡ законодательство Plut.

θεσμοθέσιον τό Plut. = θεσμοθετεῖον.

θεσμο-θετεῖον τό тесмотетей (место собрания тесмотетов) Plut.

θεσμο-θετέω исполнять должность или занимать пост тесмотета Dem., Isae.

θεσμοθέτης, ου ὁ тесмотет (досл. «законодатель»; θεσμοθέται назывались шесть афинских архонтов, которые не занимались законодательством в собственном смысле слова, а только председательствовали при разборе судебных дел, неподсудных остальным государственным чиновникам; в их обязанности входил также ежегодный пересмотр законов и устранение обнаруженных в них недостатков или противоречий) Arph., Aeschin., Dem., Arst., Plut.

θεσμο-ποιέω устанавливать законы (θ. τι ἐπί τινι Eur.).

θεσμοπόλος ὁ Anth. = θεμιστοπόλος.

θεσμός, дор. τεθμός ὁ, поэт. pl. θεσμά τά 1) древнее установление, освященный древностью или священный закон (εἰρήνης θεσμοί HH; θ. πάτριος Her., Plut.; θεῖος Eur.; ἀρχαῖος Arph.; ἱερός Plut.; οἱ τῶν θεῶν θεσμοί Xen., Arst.): λέκτροιο θ. Hom. закон супружества, т. е. брак; θ. Ἀδραστείας Plat. закон Адрастии (см. Ἀδράστεια), т. е. закон непреложной справедливости; τεθμὸς Ἡρακλέος Pind. учрежденные Гераклом игры, т. е. Олимпийские; οἱ θεσμοί (в Афинах) Dem. законы Драконта (в отличие от οἱ νόμοι законы Солона); 2) положение, закон, правило Soph., Plat.: θ. πυρός Aesch. закон о сигнальных огнях; 3) напев (ὕμνου Pind.; Κύπριδος Aesch. - v. l. ἑσμός); 4) клад, сокровище Anacr.

*θεσμοσύνη, дор. θεσμοσύνα (ῡ) ἡ законность, справедливость Anth.

Θεσμοφόρια τά тесмофории (женский трехдневный праздник в честь Деметры-Законодательницы, справлявшийся ежегодно с 11-го пианепсиона в Афинах, Фивах и Эфесе) Her., Arph., Xen.

θεσμοφοριάζω справлять праздник тесмофории (ἐν τῇ Καδμείᾳ Xen.): Θεσμοφοριάζουσαι женщины, справляющие праздник тесмофории (название комедии Аристофана).

θεσμο-φόριον τό тесмофории (храм Деметры-Законодательницы) Arph.

θεσμο-φόρος ὁ, ἡ законодатель(ница) (Ἶσις Diod.): Δημήτηρ θ. Her., Luc., Plut., Anth. Деметра-Законодательница (как основательница земледелия, семейной и гражданской жизни): τὼ θεσμοφόρω Arph. и αἱ θεσμοφόροι Plut. обе законодательницы (о Деметре и Персефоне).

θεσμο-φύλαξ, ᾰκος ὁ блюститель законов (государственная должность в Элиде) Thuc., Diod.

Θέσπεια ἡ Her. = Θεσπιαί.

*θεσπεσία, ион. *θεσπεσίη ἡ (sc. βουλή) божественная воля: θεσπεσίῃ Hom. по воле богов.

θεσπέσιον adv. удивительно, необыкновенно Her., Theocr., Plut.

θεσπέσιος 3 и 2 1) божественный (χάρις, ὀδμή Hom.; ἀοιδή Hom., Pind.; ἔπεα Pind.; μέλη Sext.); 2) божественно поющий (Σειρῆνες Hom.); 3) боговдохновенный, пророческий (ὁδός Aesch.); 4) чудесный, прекрасный (ἄωτον, χαλκός Hom.; τέχνη, ἀνήρ Plat.): ἀνὴρ τὴν γνώμην θ. Luc. человек поразительной мудрости; 5) огромный, страшный, необычайный, ужасный (νέφος, λαῖλαψ, ἠχή Hom.; ὅμιλος Theocr.).

θεσπεσίως необыкновенно, страшно, ужасно: Ἀχαιοὶ θ. ἐφόβηθεν Hom. ахейцы в ужасе бежали.

Θεσπιάδης, ου ὁ Arst. = Θεσπιεύς II.

Θεσπιαί, ῶν αἱ Теспии (город в Беотии, на юго-вост. склоне Геликона; отсюда Θεσπιάδες = Μοῦσαι) Xen., Dem.

Θεσπιᾶσιν adv. в Теспиях Isocr.

θεσπῐ-δαής 2 зажженный (самими) богами, т. е. ярко пылающий (πῦρ Hom.).

θεσπι-έπεια adj. f прорицающая, вещая (ἁ Δελφὶς πέτρα Soph.).

I Θεσπιεύς, εως adj. m теспийский Her.

II Θεσπιεύς, έως ὁ уроженец или житель Теспии Her., Thuc., Xen., Diod.

θεσπίζω (ион. inf. fut. θεσπιέειν; дор. aor. ἐθέσπιξα) предсказывать, прорицать, пророчествовать (τὰ λοιπὰ τῶν χρηστηρίων Her.; πολίταις πάντα πάθη Aesch.; χρησμώς - дор. acc. pl. Theocr.): θ. ψευδῆ Soph. делать ложные предсказания; τί δὲ τεθέσπισται; Soph. что предсказано?