Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/60

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Θεσπικός 3 Theocr. = Θεσπιεύς I.

θέσπιος 2 эп. Hes., Arph. = θεσπέσιος.

θέσπις, ιος adj. (acc. θέσπιν) 1) вещий (ἀοιδός Hom.; ἀοιδή Hom., Eur.); 2) необыкновенный, ужасный (ἄελλα HH).

Θέσπις, ιδος ὁ Теспид (родоначальник атт. трагедии, середина VI в. до н. э.) Arph.

θέσπισμα, ατος τό преимущ. pl. предсказание, прорицание, пророчество Her., Trag.

θεσπι-ῳδέω 1) прорицать, пророчествовать (ἀμφὶ Κωκυτόν Aesch.; ἀνθρώποις Eur.; τρίποδος ἐκ χρυσηλάτου Arph.); 2) вдохновенно петь, воспевать (τὰ περὶ τὸν βίον Plat.).

θεσπι-ῳδός 2 божественно поющий, вдохновенный богом, вещий (τέχναι Aesch.): ὀμφαλὸς γῆς θ. Eur. пророческий пуп земли, т. е. Дельфы.

Θεσπρωτικός 3 Arst. = Θεοπρωτός.

Θεσπρωτίς, ίδος ἡ Теспротида (прибрежная область в юго-зап. Эпире) Pind., Thuc.

Θεσπρωτοί οἱ теспроты (пеласгийское племя, населявшее южн. Эпир) Hom., Thuc.

Θεσπρωτός 2 теспротийский (Ζεύς Aesch.): Θεσπρωτὸν οὔδας Eur. = Θεσπρωτίς.

Θεσσᾰλία, ион. Θεσσαλίη, атт. Θετταλία ἡ Фессалия (самая обширная страна на сев.-вост. Эллады; в ее состав входили области: Ἑστιαιῶτις или Ἑστιῶτις, Πελασγιῶτις, Θεσσαλιῶτις, Φθιῶτις, Μαγνησία, Δολοπία, Οἰταία, Μηλίς) Pind., Her. etc.

Θεσσᾰλιῆτις, ιδος ἡ Her. = Θεσσαλιῶτις.

Θεσσᾰλικός, атт. Θεττᾰλικός 3 фессалийский Her., Plat. etc.

Θεσσάλιος 3 (ᾱ) Eur. = Θεσσαλικός.

I Θεσσᾰλίς, атт. Θεττᾰλίς, ίδος adj. f фессалийская (κυνῆ Soph.; νύμφη Eur.).

II Θεσσᾰλίς, атт. Θεττᾰλίς, ίδος ἡ фессалиянка Plat.

Θεσσᾰλιῶτις, атт. Θεττᾰλιῶτις, ιδος ἡ Тессалиотида (область в юго-зап. Фессалии) Her.

Θεσσᾰλονικεύς, έως ὁ уроженец или житель Фессалоники NT.

Θεσσαλονίκη, атт. Θεττᾰλονίκη (ῑ) ἡ Фессалоника 1) побочная дочь Филиппа Македонского, жена македонского царя Кассандра, мать Антипатра Plut.; 2) город в Македонии на сев.-вост. берегу Термейского залива Polyb., Plut.

I Θεσσᾰλός, атт. Θεττᾰλός 3 фессалийский (ἵπποι Soph.; σόφισμα Eur.).

II Θεσσᾰλός, атт. Θεττᾰλός ὁ фессалиец Pind., Arph., Arst.

III Θεσσᾰλός ὁ Тессал или Фессал 1) сын Геракла Hom., Diod.; 2) сын Гемона, по друг. - Ясона, именем которого якобы названа Фессалия Diod.; 3) потомок Геракла, один из спутников спартанца Дориея, погибший в бою с финикиянами при попытке основать колонии в Сицилии Her.; 4) тж. Гегесистрат, сын Писистрата Thuc., Diod.; 5) сын Кимона Plut.; 6) трагический актер времен Александра Македонского Plut.

θέσσαν поэт. 3 л. pl. aor. к τίθημι.

*θέσσομαι (только part. aor. θεσσάμενος и 3 л. pl. aor. θέσσαντο) слезно просить, молить Hes., Pind.

Θέστη, v. l. Θέστις ἡ Теста (источник в Ливии) Her.

Θεστιάς, άδος ἡ Тестиада, т. е. дочь Тестия (Ἀλθαίη Aesch. или Λήδα Eur., Theocr.).

Θέστις v. l. - Θέστη.

Θεστόρειος adj. принадлежащий Тестору: Θ. μάντις Soph. Тестеров (сын) прорицатель, т. е. Κάλχας.

Θεστορίδης, ου ὁ Тесторид, сын Тестора, т. е. Κάλχας или Ἀλκμάων Hom.

Θέστωρ, ορος ὁ Тестор 1) сын Энопа, троянец, убитый Патроклом Hom.; 2) отец Калханта Hom.

θεσφᾰτη-λόγος 2 пророческий, вещий (sc. Κασάνδρα Aesch.).

θέσ-φᾰτον τό преимущ. pl. пророчество, прорицание, оракул Hom., Trag., Arph.: θεσφάτων κακῶν ὄκνῳ Soph. боясь дурных пророчеств.

θέσ-φᾰτος 2 [θεός I] 1) возвещенный богом, сужденный свыше, предопределенный (μόρος Aesch.; βίου τελευτή Soph.): οὐ θέσφατόν ἐστι Hom., Arph. не суждено; 2) ниспосланный богом, божий (ἀήρ Hom.).

θετέος 3 adj. verb. к τίθημι.

θέτης, ου ὁ [τίθημι] 1) кладущий, налагающий: ὀνομάτων θ. Plat. дающий имена или названия; 2) юр. вносящий залог, вкладчик Isae.

Θετίδειον (τῐ) τό храм Фетиды Eur.

I θετικός 3 [τίθημι] 1) выставляемый в качестве правила, принимаемый за основу Sext.; 2) определенный, положительный (νόμοι Arst.); 3) грам. положительный: θετικὸν ἐπίρρημα «положительное наречие», т. е. adjectivum verbale на -τέον.

II θετικός грам. положительная степень.

θετικῶς adv. 1) утвердительно, положительно (λέγεσθαι Diog. L.); 2) в качестве основы, в виде предположения (χρῆσθαί τινι Sext.).

Θέτις, ιδος и ιος ἡ Тетида или Фетида (морская богиня, дочь Океана, жена Пелея, мать Ахилла; ее эпитеты у Hom.: ἁλοσύδνη «дочь моря», ἀργυρόπεζα «среброногая», ἠΰκομος и καλλιπλόκαμος «прекраснокудрая», τανύπεπλος «в длинном одеянии») Hom. etc.

θετός 3 [adj. verb. к τίθημι] 1) установленный, укрепленный (φάσμα εὔσημον Eur.); 2) имеющий определенное положение в пространстве (μονάς Arst.); 3) сложный, составной, по друг. дополненный (οὐσία Arst.); 4) принятый в семью, усыновленный (υἱός Pind.): θετὸν παῖδα ποιεῖσθαι Her., Plat. усыновить ребенка; θ. γενέσθαι τινί Plut. быть усыновленным кем-л.

Θεττᾰλ- атт. = Θεσσαλ-.

Θευγ- ион. = Θεογ-.

Θευδ- дор. = Θεοδ-.

Θεύθ indecl. Тевт или Тот (египетский бог луны, числа, письменности и наук, отождествлявшийся греками с Гермесом) Plat.

θευμ- дор. = θεομ-.

Θευπ- дор. = Θεοπ-.

θεύσομαι fut. к θέω I.

θευφ- дор. = θεοφ-.

I θέω, эп. θείω (fut. θεύσομαι; impf. iter. θέεσκον; большинство времен - от τρέχω) 1) (тж. θ. δρόμῳ Arph., Xen.) бежать, бегать, (быстро) двигаться, передвигаться (ποσί и πόδεσσι Hom.; θᾶττον τῶν ἵππων Arst.): ἄκρον ἐπὶ ῥηγμῖνος ἁλὸς θ. Hom. носиться по гребням морских волн; θ. κατὰ κῦμα Hom. мчаться по волнам; Ἀγαμέμνων ἀντίος ἦλθε θέων Hom. навстречу (Менелаю) примчался Агамемнон; Μαλειάων ὄρος ἷξε θέων Hom. (кормчий) полным ходом достиг Малийской горы; τοῦ πλοίου θέοντος Arst. при движении или во время движения судна; εἰ αὔρα φέροι, θέοντες ἀνεπαύοντο Xen. когда дул попутный ветер, плывшие отдыхали; 2) катиться, вращаться: ὀλοοίτροχος ἀπὸ πέτρης θέει Hom. камень катится с утеса; τροχὸν πειρήσεται, αἴ κε θέῃσιν Hom. (горшечник) попробует, вращается ли гончарный круг; 3) (о линии) проходить, тянуться: φλὲψ ἀνὰ νῶτα θέουσα Hom. жила, проходящая вдоль спины; ἄντυξ, ἢ πυμάτη θέεν ἀσπίδος Hom. обод, который огибал край щита; ὀδόντες λευκὰ θέοντες Hes. сплошной ряд белых зубов; 4) пробегать, проходить (τὰ ὄρη Xen.); 5) состязаться в беге: περὶ τρίποδος θεύσεσθαι Hom. состязаться в беге за треножник (объявленный наградой); περὶ ψυχῆς θέον Ἓκτορος Hom. (когда Ахилл преследовал Гектора), спор у них шел о (самой) жизни Гектора; περὶ τοῦ παντὸς δρόμον θ. Her. вести последнюю и решающую борьбу, т. е. ставить все на карту; 6) перен. (нечаянно) попадать: εἰς νόσους θ. Plat. (быстро) заболевать; εἰς ἀδικίαν θ. Plat. становиться несправедливым; θ. τὸν ἔσχατον κίνδυνον Plut. подвергаться крайней опасности; θ. ἐγγύτατα ὀλέθρου Plat. быть на краю гибели.

II θέω ион. (= θῶ) aor. 2 conjct. к τίθημι.

θεῶ Arph. (= *θεάου) imper. к θεάομαι.

Θέων, ωνος ὁ Теон 1) математик, родом из Смирны, современник Адриана; 2) математик, родом из Александрии, отец Гипатии; 3) тж. Элий, александрийский ритор и философ, автор рит. сочинения «Προγυμνάσματα»; 4) родом из Самоса, художник, современник Филиппа и Александра Македонских.

θεωρέω 1) (в качестве зрителя) смотреть (ἀγῶνα Her., Xen.; ἀπὸ μακρόθεν NT); 2) отправляться смотреть (ἐς τὰ Ἐφέσια Thuc.; ἐς Ὀλυμπίαν Luc.); 3) осматривать, обозревать, посещать (γῆν πολλήν Her.); 4) наблюдать, созерцать, видеть (τύχας ἐμάς Aesch.; τὰ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων πράγματα Plat.; ἀνδριάντας Arst.); 5) воен. производить смотр (τοὺς στρατιώτας Xen.); 6) (тж. τῷ λόγῳ θ. Arst.) филос. созерцать, рассматривать, размышлять, исследовать (τι, περί τινος и περί τι Plat., Arst.): ἔξω τοῦ θ. γενέσθαι Arst. перестать быть предметом рассмотрения; 7) иметь суждение, судить, (умо)заключать: θ. τι τεκμηρίοις Dem. судить о чем-л. на основании доказательств; θ. τὴν ἔννοιαν ἐκ τῶν ἔργων Isae. судить о мыслях по делам; θ. τινα πρός τινα Dem. судить о ком-л. по сравнению с кем-л. или на основании чего-л.; 8) отправляться в качестве теора (см. θεωρός): τεθεώρηκα ἐς Πάρον Arph. я ездил в качестве теора на Парос; 9) отправлять в качестве теоров (μαντεύεσθαι καὶ θ. Thuc.): οἱ Ἀθηναῖοι ἐθεώρουν ἐς τὰ Ἴσθμια Thuc. афиняне отправили на Истмийские игры теоров.

θεώρημα, ατος τό 1) зрелище, вид (λόγοι καὶ θεωρήματα Dem.); 2) представление: Μουσῶν ὠσὶ θεωρήματα Plat. слушание поэтических произведений; 3) видение, образ (θ. καὶ φάντασμα Arst.); 4) воззрение, взгляд, умозрение (περὶ ἀστρολογίαν, περὶ ψυχῆς Arst.); 5) положение, принцип, правило (περὶ τὰς παρεμβολάς Polyb.); 6) положение, теорема (μαθηματικὰ θεωρήματα Arst.); 7) область науки или искусства (πάντα τὰ θεωρήματα Polyb.).

θεωρημᾰτικός ὁ сторонник чистого умозрения, теоретик (эпитет философа Метродора) Diog. L.

θεώρησις, εως1) зрелище, представление (τραγική Plat.); 2) созерцание, (теоретическое) рассмотрение (τῶν πεπραγμένων Plut.).

θεωρητήριον τό место, с которого смотрели театральные представления, трибуна для зрителей (θεωρητήρια κύκλῳ κατασκευάσαι Plut.).

θεωρητικός 3 1) занимающийся умозрением, созерцающий, размышляющий (τοῦ ὄντος Plat. и τῶν ὄντων Plut.; περὶ τῆς φύσεως, περὶ τὴν πρώτην οὐσίαν Arst.); 2) умозрительный, созерцательный, теоретический (φιλοσοφία, ἐπιστήμη Arst.; βίος Arst., Plut.; χαρακτήρ Diog. L.; φιλόσοφος Plut.): πᾶδα διάνοια ἢ πρακτικὴ ἢ ποιητικὴ ἢ θεωρητική (sc. ἐστιν) Arst. всякое мышление является либо деятельным, либо творческим, либо умозрительным; 3) вдумчивый, сознательный (εὐφυὴς καὶ θ. Plut.).

θεωρητός 3 1) наблюдаемый, видимый, заметный (μέρος ἔτι θ. Arst.; θ. καὶ ἀκουστός Diod.; κινήματα τοῦ ἀέρος Plut.); 2) доступный умозрению, созерцаемый, постигаемый (λόγῳ Plut. и διὰ λόγου Diog. L.).

θεωρία, ион. θεωρίη1) наблюдение, обозрение: οὐ σπάνις τῆς θεωρίας (sc. ἐστίν) Arst. это нередко можно наблюдать; 2) осмотр или посещение чужих стран, путешествие: κατὰ θεωρίης πρόφασιν или τῆς θεωρίης εἵνεκεν Her. с целью посещения других стран; τῆς ἀπούσης πόθος ὄψεως καὶ θεωρίας Thuc. желание посмотреть дальние края; 3) филос. созерцание, умозрение, размышление (θ. καὶ ζήτησις Plat.; τῶν καλῶν Arst.): θ. πάντος μὲν χρόνου, πάσης δὲ οὐσίας Plat. мысленный охват всего времени и всего бытия; τὴν θεωρίαν ποιεῖσθαι περί τινος Arst. предаваться размышлениям о чем-л.; 4) учение, теория (ἡ μαθηματικὴ θ. Plut.): αἱ νυκτεριναὶ καὶ ἡμεριναὶ θεωρίαι Polyb. исчисление ночей и дней; 5) зрелище (праздничное или театральное) (ἀγῶνες καὶ θεωρίαι Arst.; συμπαραγενέσθκι ἐπὶ θεωρίαν τινά NT): ἄγειν τινὰ ἐιτὶ δεῖπνον, ἐπὶ ξυμπόσιον, ἐπὶ θεωρίαν Arph. водить кого-л. по обедам, пирам и зрелищам; ἡ τοῦ Διονύσου θ. Plat. Дионисийские торжества; 6) снаряжение теоров (см. θεωρός) или исполнение их обязанностей (ἡ Ὀλυμπίαζε θ. Thuc.); 7) теория (религиозное посольство из одного греч. государства в другое для участия в празднествах и играх) (τῷ Ποσειδῶνι θυσίαν καὶ θεωρίαν ἀπάγειν Plut.): ἑκάστου ἔτους θεωρίαν ἀπάξειν εἰς Δῆλον Plat. ежегодно отправлять теорию на Делос.

Θεωρία ἡ Теория (олицетворение религиозных посольств) Arph.

θεωρίη ἡ = θεωρία.

θεωρικόν τό тж. pl. зрелищные суммы (пособие на оплату театральных мест для беднейшего населения, из расчета 2 оболов на человека; впервые стало выдаваться при Перикле) Dem., Luc., Plut.

θεωρικός 3 праздничный, торжественный (πεπλώματα Eur.).

θεώριος adj. m покровительствующий теориям (эпитет Аполлона) Plut.

θεωρίς, ίδος ἡ (sc. ναῦς) теорида, священный корабль, отвозивший теоров Her., Plat., Plut.: μελάγκροκος θ. Aesch. теорида под черными парусами, т. е. ладья Харона.

Θεωρίς, ίδος ἡ Теорида (афинская прорицательница) Dem.

θεωρός, дор. θεᾱρός1) зритель, свидетель, наблюдатель (πόνων τινός Aesch.; ἀκροατὴς θ. ἐστι Arst.): ὄμμασιν ὄντως θ. Plat. непосредственный свидетель; 2) теор (государственный представитель, исполнявший поручения культового характера) (θεωροὺς εἰς τὰ Πύθια πέμψαι Dem.): θ. ἐκδημῶν Soph. отправившись в качестве теора, т. е. с поручением вопросить оракул; λαμπὰς θ. Εἰκάδων Eur. факел, освещающий празднества Икад; 3) (в эллинистическую эпоху) полномочный представитель государства, посол (οἱ πεμπόμενοι πρὸς Ἀντίγονον ἀντὶ πρεσβευτῶν θεωροὶ λεγόμενοι Plut.); 4) паломник, путешественник (ἐξ ἄλλης χώρας Plat.); 5) (в Мантинее и др.) «блюститель» (лицо, облеченное высшей гражданской властью) Thuc.

θεώτερος Hom. compar. к θεός II.

Θήβα дор. = Θήβη I.

Θηβᾱ-γενής 2 родом из Фив, уроженец Фив (Ἡρακλῆς Hes.; Πολυνείκης Eur.).

Θήβα-ζε adv. в Фивы Arst.

Θῆβαι, ῶν αἱ, поэт. тж. Θήβη, дор. Θήβα ἡ Фивы 1) столица Верхнего Египта, впоследствии Διόσπολις μεγάλη; у Hom. ἑκατόμπυλοι «стовратные»; см. также Θηβαΐς II Hom., Her. etc.; 2) главный город Беотии, у Hom. ἑπτάπυλος (Θήβη) «семивратные», ἐϋστέφανος «хорошо огражденные», εὐρύχορος и καλλίχοροι «широко раскинувшиеся»; по преданию основаны Кадмом - см. Καδμεία, и укреплены Амфионом и Зетом; разрушены Александром Македонским в 335 г. до н. э. Hom., Hes. etc.; 3) (αἱ Φθιώτιδες), город во Фтиотиде, Фессалия, близ сев. побережья Пагасейского залива; в 217 г. до н. э. разорен Филиппом Македонским, заселен македонцами и переименован в Φιλίππου πόλις или Φιλιππόπολις Polyb.

Θηβαιεύς, έως adj. m фиванский Her., Plut.

Θηβαϊκός 3 Her. = Θηβαιεύς.

I Θηβαῖος 3 (дор. gen. pl. Θηβαιᾶν, поэт. acc. pl. f Θηβαΐας) фиванский Her. etc.

II Θηβαῖος ὁ уроженец или житель Фив, фиванец Hom., Her. etc.

III Θηβαῖος ὁ Тебей (отец Эниопея, возницы Гектора) Hom.

I Θηβᾱΐς, ΐδος adj. f фиванская (μοίρη Her.).

II Θηβᾱΐς, ΐδος1) (sc. γῆ) Фиваида, область Фив (Семивратных или Стовратных) Her., Thuc.; 2) (sc. βίβλος) «Фиваида» (поэма о походе «Семерых против Фив»).

Θηβάνας ὁ тебан (сев.-вост. ветер, дующий на Лесбосе со стороны Фивы Мисийской) Arst.

Θήβασδε Hom. = Θήβαζε.

I Θήβη ἡ = Θῆβαι.

II Θήβη ἡ Фива или Теба (город и область в Мисии или в Троаде, у подножия горы Плак - Θήβη ὑποπλακίη) Hom.

Θήβηθεν adv. из Фив Xen., Arst., Anth.

Θήβῃσι(ν) или Θήβησι(ν) adv. в Фивах (ἀποθανεῖν Arst.).

θηγᾰλέος 3 1) заостренный, острый (στάλιξ Anth.); 2) делающий острым, заостряющий (λίθος θηγαλέη καλάμων Anth.).

θηγάνη (ᾰ) ἡ 1) точильный камень, оселок: ὁ σφαγεὺς θηγάνῃ νεηκονής Soph. убийца-меч, только что отточенный о камень; 2) побудительное начало, возбудитель: βαλεῖν αἱματηρὰς θηγάνας Aesch. разжечь кровавые распри; λάλης θ. Luc. развязывание языков.

θηγάνω Aesch. = θήγω.

θήγω, дор. θάγω (ᾱ) (fut. θήξω, aor. ἔθηξα; pf. pass. τέθηγμαι) 1) делать острым, острить, точить (ὀδόντα Hom., Hes., Arph.; med. δόρυ Hom.; φάογανον Aesch.); 2) возбуждать, разгорячать, разжигать (τὰς ψυχὰς εἴς τι, ἀνδρῶν φρόνημα Xen.; ὀργῇ τεθηγμέμος Alcidamus ap. Arst.): λῇμα τεθηγμένον Eur. разбушевавшиеся страсти; λόγοι τεθηγμένοι Aesch. язвительные слова; ἐκ γενετῆς θηγόμενος ἐπί τι Plut. с детства приучаемый к чему-л.; 3) возбуждаться, вспыхивать (ὀργὴ θήγει Soph.).

θηεῖτο Theocr. v. l. = θαεῖτο.

θηέομαι Hom., Pind., Her., Theocr. = θεάομαι.

θηεῦντο и ἐθηεῦντο эп. 3 л. pl. impf. к θηέομαι.

θήῃς и θείῃς эп. 2 л. sing. aor. 2 conjct. к τίθημι.

θηητήρ, ῆρος ὁ любитель, знаток (τόξων Hom.).

θηητός, дор. θᾱητός 3 [adj. verb. к θηέομαι] удивительный, поразительный (σκῆπτρον Hes.; δόμος, μέγαρον Pind.; ἄνθρωπος Theocr.).

θήϊον и θέειον эп. = θεῖον II.

θηκαῖος 3 могильный: θηκαῖον οἴκημα Her. склеп.

θῆκαν Hom. 3 л. pl. aor. к τίθημι.

θήκη 1) хранилище, ящик, ларец (χρυσοῦ καὶ ἀργύρου Her.; καρπῶν Arst.; χρημάτων Plut.); 2) гроб, преимущ. могила Aesch., Soph., Thuc., Arst., Plut.; 3) ножны (βαλεῖν τὴν μάχαιραν εἰς τὴν θήκην NT).

θηκτός 3 [adj. verb. к θήγω] заостренный, отточенный (σίδηρος Aesch.; φάσγανον Eur.; σαυρωτήρ Anth.).

θηλάζω 1) тж. med. кормить грудью (τὸ παιδίον Lys.; λύκαινα θελαζομένη Plut.): αἱ θηλαζόμεναι Arst. и αἱ θηλάζουσαι NT кормящие матери; 2) (о детях и детенышах) сосать (φώκη θηλάζεται ὑπὸ τῶν τέκνων Arst.): οἱ θηλάζοντες и τὰ θηλάζοντα NT грудные младенцы; θηλάζων χοῖρος Theocr. молочный поросенок.

θηλασμός ὁ сосание (τῶν βρεφῶν Plut.).

θηλάστρια ἡ кормящая, кормилица Soph.

θήλεα ион. = θήλεια I, II.

θηλέη Luc. = θήλεια I, II.

I θήλεια f к θῆλυς.

II θήλεια ἡ (тж. θ. γυνή Eur.) женщина Aesch., Eur., Xen., Arst., NT.

θηλέω, дор. θᾱλέω (эп. impf. θήλεον) 1) зеленеть, расцветать (σελίνου Hom. и σελίνοις Pind.; φυτὰ θηλήσαντα Anth.); 2) перен. цвести, прославляться (νικαφορίαις Pind.).

θηλή ἡ сосок, сосец (θηλαὶ μαστῶν Arst.; θηλὴν ὑπέχειν τοῖς βρέφεσι Plut.): δέξασθαι θηλαῖσι σπορὰς ἀρνῶν Eur. дать сосцы молодым ягнятам.

*θηλονή ἡ кормилица Plut.

I θῆλυ n к θῆλυς.

II θῆλυ, θήλεος τό женщина, собир. женский пол (τὸ θ. μᾶλλον οἰκτρὸν ἀρσένων Eur.; τοῦ θήλεος ἴδιον μέρος ὑστέρα, sc. ἐστίν Arst.; ἄρσεν καὶ θ. NT).

θηλῠ-γενής 2 1) женский, женственный (τὸ πρὸς τὸ κόσμιον μᾶλλον ἀποκλῖνον θηλυγενέστερόν, sc. ἐστιν Plat.); 2) состоящий из женщин (στόλος Aesch.; ὄχλος Eur.).

θηλύ-γλωσσος 2 с женственной речью, нежноголосый (sc. γυνή Anth.).

θηλῠγονία ἡ рождение потомства женского пола (ἀρρενογονία καὶ θ. Arst., Sext.).

θηλῠ-γόνος 2 рождающий женское потомство (γυναῖκες καὶ ἄνδρες Arst.).

I θηλυδρίας, ион. θηλυδρίης, ου adj. m женоподобный, изнеженный (ἀνήρ Her., Luc.; τῶν ὀρνίθων τινές Arst.).

II θηλυδρίας, ου ὁ скопец (ἡ μήτηρ τῶν θεῶν - sc. Κυβέλη - προσίεται τοὺς θηλυδρίας Sext.).

θηλυδρι-ώδης 2 женский, женственный, нежный (μέλος Arph.).

θηλῠκός 3 1) женский, женского пола (σῶμα, ζῴδια Sext.); 2) женственный (γυναῖκες Arst.); 3) женоподобный (τῶν ἀρρένων ἔνια Arst.); 4) грам. женского рода.

θηλυ-κρᾰτής 2 властвующий над женщинами (ἔρως Aesch.).

θηλυ-κτόνος 2 убивающий руками (т. е. через посредство) женщин (Ἄρης Aesch.).

θηλῠκῶς грам. в женском роде Arst., Sext.

θηλῠ-μᾰνής 2 сведенный с ума женщинами, страстно влюбленный в женщин (πόθοι Anth.).

θηλῦ-μελής 2 с нежным как у женщины голосом (ἀηδών Anth.).

θηλῠ-μίτρης 2 носящий женскую митру, т. е. по-женски одетый (sc. Διονυσος Luc.).

θηλύμιτρις, ιδος adj. Luc. v. l. = θηλυμίτρης.

θηλύ-μορφος 2 (ῠ) похожий на женщину, женоподобный Eur., Arst.

θηλύ-νοος, стяж. θηλύνους 2 (ῠ) по-женски кроткий, робкий как женщина Aesch.

θηλύνω (ῡ) (aor. ἐθήλῡνα, pf. τεθήλυγκα; pass.: aor. ἐθηλύνθην, pf. τεθήλυσμαι) 1) досл. делать женственным, изнеживать, перен. ослаблять, смягчать (Ζέφυρος κῦμα θηλύνει Anth.): τῶν σωμάτων θηλυνομένων Xen. при физической расслабленности; ἐθηλύνθην στόμα Soph. я смягчил свою речь; 2) med. кокетничать (τᾷ μορφᾷ Theocr.).

θηλύ-πους 2 (ῠ) (о ноге) женский, перен. нежный: θ. βάσις Eur. нежные ноги женщины.

θηλῠ-πρεπής 2 женственный, женоподобный (οἰνοχόος Anth.).

θῆλυς, θήλεια (ион. θήλεα, Luc. θηλέη), θήλυ (иногда f θῆλυς) compar. = posit. 1) женский, женского пола (γένος Eur.): ἄπαις θήλεος γόνου Her. не имевший детей женского пола; θήλειαι γυναῖκες Eur. женщины; θήλεια θεός Hom. богиня; ὁ θῆλυς ἄνθρωπος Arst. женщина; θήλειαι ἵπποι Hom. кобылицы; ὄϊς θῆλυς Hom. овца; θήλεα κάμηλος Her. верблюдица; ὁ θῆλυς ὀρεύς Arst. самка мула; 2) женский, свойственный или принадлежащий женщине (ἀϋτή Hom.; φύσις Plat.): τὰ τῶν ὀνομάτων θήλεα Arph. женские имена (ср. 8); 3) совершенный женщиной (φόνος Eur.); 4) нежный, женственный, изящный: θηλύτεραι γυναῖκες Hom. слабые женщины (ср. 1); 5) приятный, освежающий (ἐέρση Hom., Hes.; νύξ Soph.); 6) изнеженный (δίαιτα Plut.); 7) слабый, кроткий (φρήν Arph.); 8) грам. женский, женского рода (τὰ θήλεα ὀνόματα τελευτᾷ εἰς η καὶ ω Arst. - ср. 2); 9) (у пифагорейцев) четный (οἱ Πυθαγορικοὶ τὸν ἄρτιον - sc. ἀριθμὸν - θῆλυν ἐνόμιζον Plut.). - см. тж. θῆλυ.

θηλύ-σπορος 2 женский, состоящий из (одних) женщин (γέννα, т. е. Δαναΐδες Aesch.).

θηλύτης, ητος (ῠ) ἠ 1) женские свойства, женская природа (ἡ φύσις τῆς θηλύτητος Arst.); 2) женский пол (φυτῶν Arst.); 3) женственность, изящество, мягкость (τοῦ κάλλους Plut.); 4) изнеженность, женский характер (θ. καὶ ἀκολασία Plut.): ἡ τῶν ἐσθήτων θ. Plut. женский покрой платья.

θηλῠ-τοκέω рождать потомство женского пола Arst.

θηλῠ-τοκία ἡ рождение потомства женского пола Arst.

θηλῠ-τόκος 2 производящий на свет потомство женского пола (sc. ζῷα Arst.; βόες Theocr.).

θηλύ-τοκος 2 женского пола (τὰ νέα Arst.).

θηλῠ-φᾰνής 2 1) женоподобный, женственный (νεανίσκοι Plut.); 2) женский (πάθος Anth.).

θηλύ-φρων 2, gen. ονος с женским складом ума: γυναικῶν θ. ξυνουσία Arst. женское собрание.

θηλῠ-χίτων, ωνος (ῐ) adj. одетый в женское платье (ἀνήρ Luc., Anth.).

θηλώ, οῦς ἡ кормилица Plut.

θῆμα, ατος τό Soph. = θήκη.

θἤμισυ in crasi Arph. = τὸ ἥμισυ (см. ἥμισυ I).

θημο-λογέω собирать в кучу, нагромождать (Anth. - v. l. θινολογέω и θυννολογέω).

θημών, ώνος ὁ куча, груда (ἠΐων καρφαλέων Hom.; ἀχύρων Arst.).

θήν энклит. частица ведь, конечно, наверно Theocr.: ὥς θην καὶ σὸν ἐγὼ λύσω μένος Hom. так я, наверно, укрощу и твою ярость; οὔ θην οἴοισιν πόνος ἔσεται ἡμῖν Hom. не одним ведь нам предстоит (ратный) труд; σύ θην ἃ χρῄζεις, ταῦτ᾽ ἐπιγλωσσᾷ Διός Aesch. ты, я вижу, клянешь Зевса так, как тебе хочется.

θηοῖο эп. 2 л. sing. praes. opt. к θηέομαι (см. θεάομαι).

*θήπω (pf. τέθηπα, ppf. ἐτεθήπειν - эп. ἐτεθήπεα) удивляться, поражаться Hom., Her. (см. τέθηπα).

θήρ, θηρός ὁ (в прозе преимущ. θηρίον) (эп. dat. pl. тж. θήρεσσι) 1) хищный зверь: ὁ Νέμειος θ. Eur. Немейский зверь (лев); Ἐρυμάνθιος θ. Soph. Эримантский зверь (вепрь); 2) (тж. ἐπὶ χέρσου θήρ Hom.) наземное животное (ἰχθύες καὶ θῆρες καὶ οἰωνοί Hes.); 3) животное (вообще) (οὐ θεῶν τις, οὐδ᾽ ἄνθρωπος οὐδὲ θήρ Aesch.): ἔγνω θὴρ θῆρα погов. Arst. зверь зверя (т. е. свой своего) узнает; 4) чудовище (ὁ θ. Κένταυρος Soph.): ἀμαίμακος θήρ Soph. неукротимое чудовище (т. е. Κέρβερος); 5) перен. человек: θῆρες ξιφήρεις Eur. вооруженные мечами люди (т. е. Ὀρέστης καὶ Πυλάδης).

θήρα, ион. θήρη1) охота, звероловство (ἰέναι ἐς θήρην Hom. или ἐπὶ τὴν θήρην Her.): θήραν ποιεῖν Xen., ποιεῖσθαι Arst. или ἔχειν Soph. охотиться; ζῆν ἀπὸ θήρας Arst. жить охотой; ἡ περὶ θάλατταν θ. Plat. и αἱ τῶν ἰχθύων θῆραι Arst. рыболовство; 2) преследование, погоня: θήραν τήνδε ἁλίως ἔχομεν τόξων Soph. напрасна (была) эта наша погоня за оружием; ἡ θ. ἐπιστημῶν Plat. погоня за знаниями; 3) добыча, улов: μενοεικὴς θήρη Hom. обильный улов; δέσμιον ἄγων θήραν καλήν Soph. ведя связанным славного пленника; 4) дичь: φθάνειν δεῖ πεφραγμένους τοὺς πόρους πρὶν κινεῖσθαι τὴν θήραν Xen. нужно предварительно загородить проходы, прежде чем поднять дичь; 5) ловушка, западня (παγὶς καὶ θ. NT).

Θήρα, ион. Θήρη ἡ Тера (остров в Эгейском море, из группы Спорад; в начале Пелопоннесской войны примкнул к Спарте) Pind., Her., Thuc.

θηρ-αγρέτης, ου ὁ зверолов, охотник Eur., Anth.

I Θηραῖος и Θήραιος 3 терейский, т. е. пришедший на остров Тера (ἔπος Pind.).

II Θηραῖος ὁ уроженец или житель острова Тера Her.

θήρᾱμα, ион. θήρημα, ατος τό 1) погоня, охота (φοβερὸν θ. φυγεῖν Eur.); 2) охотничья добыча, улов (πλησθέντα θηράμασι δίκτυα Anth.); 3) добыча, трофеи (θ. βαρβάρου πλάτας, sc. Ἑλλανίδες κόραι Eur.; διωκόμενον ἐκ μακροῦ θ. Plut.); 4) предмет желаний, цель (παιδός Eur.; ἀρετά, θ. κάλλιστον βίῳ Arst. ap. Diog. L.).

Θηραμένης, ους ὁ Терамен (родом с о-ва Кеос, сын Гагнона, руководивший олигархическим переворотом 411 г. до н. э. в Афинах и ставший одним из «30 тираннов»; казнен Критием) Thuc., Xen., Arph.

Θήραν-δε adv. на остров Теру Pind.

Θήρας, α ὁ Тер (лакедемонянин, колонизовавший о-в Каллисто, переименованный затем в Θήρα) Her.

Θηρασία ἡ Терасия (островок у зап. побережья о-ва Θήρα) Plut.

θηράσιμος 2 (ᾱ) достижимый, осуществимый: οὐ θηράσιμοι γάμοι Aesch. невозможный брак.

θηρᾱτήριος 3 умеющий охотиться, искусный в уловлении (ἔρωτος Soph.).

θηρᾱτής, οῦдосл. охотник, перен. ловец (λόγων Arph.; δόξης Diog. L.).

θηρᾱτικά τά искусство уловления, умение привлекать к себе: τὰ θ. τῶν φίλων Xen. умение приобретать друзей.

θηρᾱτικός 3 1) охотничий, служащий для охоты: θηρατικὰ σημεῖα Plut. следы дичи; 2) любящий охотиться или искусный в охоте (νεανίσκοι Plut.).

θηρᾱτός 3 [adj. verb. к θηράω] служащий предметом охоты или погони (πάντα τὰ καλὰ γίνεται θηρατὰ τοῖς ἀνθρώποις Polyb.).

θήρᾱτρον τό орудие охоты (звероловная сеть, ловушка и т. п.) Xen., Plut.

θηράτωρ, эп. θηρήτωρ, ορος (ᾱ) ὁ охотник, ловец Hom., Democr.

θηράω тж. med. 1) охотиться, ловить (θηρία Xen.; med. τὰς ἐγχέλεις Arph.): οὓς ἐθήρων πρόσθε, θηράσουσί με νῦν Soph. я стану добычей тех (птиц), которые прежде были моей добычей; οἱ θηρώμενοι Xen. звероловы, охотники; ὑπό τινος θηρώμενος Eur., Xen. преследуемый кем-л.; 2) (тж. θηρᾶσθαι ἁρπάσαι Soph.) захватывать в плен или врасплох (τινα Soph., Xen.): ὥς μ᾽ ἐθηράσω! Soph. как ты (ловко) меня поймал!; 3) (тж. θηρᾶσθαι λαβεῖν Eur.) гоняться, стремиться: θηρᾶν οὐ πρέπει τἀμήχανα Soph. не следует стремиться к невозможному; θ. γαμεῖν τινα Eur. стремиться к женитьбе на ком-л.; πόλεως ἥκω σέθεν. - Τί χρῆμα θηρῶν; Eur. я пришел в твой город. - С какой целью?; θηρώμενος τὴν ὑγιείην Her. заботясь о (своем) здоровье; θηρᾶσθαι τὸ ἔνδοξον ἐκ τοῦ παραδόξου Plut. стремиться прославиться небывалым способом; 4) добывать (себе), приобретать (φίλους Xen.; δόξαν Plut., med. Dem.): θηρᾶσθαι πυρὸς πηγὴν κλοπαίαν Aesch. похитить источник огня (о Прометее); 5) овладевать (πόλιν Aesch.); 6) захватывать, достигать (τυραννίδα Soph.): ἥμαρτον ἢ θηρῶ (v. l. κυρῶ) τι; Aesch. промахнулась я или попала в цель (своим словом)?; 7) пленять, увлекать (ἀγαθοῖς λόγοις καὶ ἔργοις Xen.).

θήρειος 2 и 3 звериный (φύσις Plat.; βία Soph.; εἰκών Anth.): κρέα θήρεια Xen. дичина; θήρειον δάκος Eur. дикое животное.

θήρευμα, ατος τό (= θήραμα) 1) охотничья добыча, улов (σπάνιον θ. λαβεῖν Eur.); 2) pl. охота: τὰ πεζὰ θηρεύματα Plat. охота на сухопутных зверей.

θήρευσις, εως1) охота, ловля (θ. τε καὶ ἄγρα Plat.); 2) перен. погоня: ὀνομάτων θηρεύσεις Plat. погоня за словами (gen. obj.) или словесные ловушки (gen. subj.).

I θηρευτής, οῦ adj. m 1) занимающийся охотой: θ. ἀνήρ Hom., Hes., Plut. охотник; 2) охотничий (κύων Hom., Xen.; σκύλαξ Plut.): θ. πέρδιξ Arst. куропатка, используемая в качестве приманки; θ. ἰξός Anth. охотничий клей (для ловли птиц).

II θηρευτής, οῦ1) охотник, зверолов Her., Plat.: νέων καὶ πλουσίων θ. Plat. гоняющийся за молодыми и богатыми (учениками); 2) рыболов, рыбак Her.

θηρευτική ἡ (sc. τέχνη) охотничье искусство Plat., Arst., Plut.

θηρευτικόν τό Plat. = θηρευτική.

θηρευτικός 3 1) охотничий (κύνες Arph., Xen., Plut.; βίος Arst.); 2) охотящийся, занимающийся охотой (ζῷον Arst.); 3) пригодный для исследования (τινος Arst.).

θηρευτός 3 Arst. = θηρατός.

θηρεύω реже med. 1) охотиться, ловить (ὄρνιθας ἀγρίας Plat.; τοὺς ἰχθῦς Arst.): ἡ κρήνη, ἐφ᾽ ᾗ λέγεται Μίδας τὸν Σάτυρον θηρεῦσαι Xen. источник, в котором Мидас, говорят, поймал сатира; 2) ловить, хватать (ἀνθρώπους ἐπὶ θυσίαν Arst.; τι ἐκ τοῦ στόματός τινος NT); 3) стремиться, добиваться, искать (γάμους Aesch.; ἀρετάν Eur.; φιλίαν Xen.; ἡδονάς Isocr.; ἐπιστήμην Plat.; κέρδος Arst.): θ. ὀνόματα Plat. гоняться за словами; 4) разыскивать, исследовать (τὰς ἀρχὰς τῶν συλλογισμῶν Arst.; χρόνον γενέσεως Plut.); 5) попадать, поражать (βέλος θήρευσέ τινα Pind.).

θήρη ион. = θήρα.

θήρημα ион. = θήραμα.

θηρητήρ, ῆρος эп. = θηρευτής II.

θηρήτωρ, ορος эп. = θηράτωρ.

θηριακά τά (sc. φάρμακα) средства против укусов ядовитых животных, противоядия Plut.

θηρίδιον τό зверок Plut.

Θηρικλεία ἡ (sc. κύλιξ) чаша работы Терикла Men.

Θηρίκλεια τά (sc. ποτήρια или ἐκπώματα; лат. Thericlea vasa) керамические изделия Терикла Cic.

Θηρίκλειος и ἡ Plut. sing. к Θηρίκλεια.

Θηρικλῆς, έους ὁ Терикл (коринфский гончар V в. до н. э., изделия которого из глины, а тж. из дерева, стекла и драгоценных металлов, славилась изяществом работы и украшениями в виде животных и растений) Luc.

θηριό-βρωτος 2 съеденный дикими животными (ἄνδρες Diod.).

θηριο-μᾰχέω сражаться с дикими зверями Diod., NT.

θηριομάχης 2 Diod. = θηριομάχος.

θηριο-μάχος, Diod. θηριομάχης 2 (ᾰ) борющийся с дикими зверями (Ἡρακλῆς Luc.).

θηρίον τό 1) (тж. ἄγριον θ. Her.) дикое животное, зверь (μάλα μέγα θ. Hom., ὑπὸ τῶν θηρίων ἁρπάζεσθαι Her.; τοῖς θηρίοις μάχεσθαι Plut.); 2) животное (вообще) (τὰ θηρία καὶ τὰ φυτά Plat.): θ. ὕειον Plat. свинья; 3) (как demin. к θήρ) мелкое животное или насекомое Arst.; 4) бран. (тж. κακὸν θ. NT) животное, тварь, тж. глупец: ταυτὶ ποδαπὰ τὰ θηρία; Arph. откуда эти дурни?

θηριο-νάρκη ἡ терионарка (растение, оглушающее змей) Plin.

θηριόομαι становиться диким, звереть, дичать, грубеть Plat., Plut.

θηριότης, ητος ἡ звериная порода, дикость, грубость Arst.

θηρι-ῶδες τό звериная природа, дикость, грубость (τῆς φύσεως Plat.; τὸ κυνικὸν καὶ θ. Plut.).

θηρι-ώδης 2 1) звериный (sc. ὄνυχες Arst.); 2) перен. звероподобный, животный, дикий (ἡδονή Plat.; ἔθη καὶ ὄψεις Arst.; βίοτος Eur. и βίος Plut.); 3) изобилующий дикими или хищными животными (οὔρεα Her.; θῖνες Plut.); 4) мед. злокачественный (νομαὶ σαρκός Plut.).

θηριωδία ἡ, v. l. θηριώδει Arst. = θηριῶδες.

θηρι-ωδῶς по-звериному, грубо (διακεῖσθαι πρὸς ἀλλήλους Isocr.; ζῆν Isocr., Plut.).

θηρίωσις, εως ἡ превращение в (дикое) животное Luc.

θηρο-βολέω убивать диких животных (πτηνοῖς ἰοῖς Soph.).

θηρό-βοτος 2 на котором пасутся дикие животные (ἐρημοσύνη Anth.).

Θηρογόνος или Θηρόγονος ὁ Терогон (гора близ р. Гидасп в Индии) Plut.

θηρο-ζυγο-χαμψι-μέτωπος 2 (= ὁ τοὺς θῆρας ζυγῶν καὶ κάμπτων τὰ μέτωπα) шутл. накладывающий ярмо на животных и пригибающий (к земле их) лбы (φύλαξ Anth.).

θηρο-κτόνος 2 убивающий диких животных: φοναί θηροκτόνοι Eur. истребительная, т. е. обильная охота.

θηρ-όλετος 2 убитый дикими животными (δέμας θηρολέτου Anth.).

θηρο-μῐγής 2 полузвериный, звероподобный (ὠρυγή Plut.).

θηρο-νόμος 2 питающий диких животных (Φολόη Anth.).

θηρο-σκόπος 2 высматривающий (подстерегающий) диких животных (Ἄρτεμις HH; Ζηνὸς καὶ Λητοῦς κούρη Anth.).

θηροσύνη, дор. θηροσύνα ἡ охота Anth.

θηρο-τόκος 2 рождающий диких животных (ἄγκεα Anth.).

θηρο-τρόφος 2 питающий диких животных (Νύση Eur.).

θηρό-τροφος 2 питающийся дикими животными (δράκων Eur.).

θηρο-φόνος 2, редко 3 убивающий диких животных (Ἄρτεμις Eur.; κύνες Eur., Anth.).

Θήρων, ωνος ὁ Терон (сын Энесидема, тиранн Акраганта - лат. Агригента - в 487-472 гг. до н. э., а в 482 г. до н. э. присоединивший к своим владениям и Гимеру; вместе с Гелоном Сиракузским одержал в 480 г. победу над финикиянами, его победу на Олимпийских играх воспел Пиндар) Pind., Arst.

θἠρῷον in crasi Arph. = τὸ ἡρῷον.

θής, θητός1) наемный рабочий, поденщик, батрак (θῆτές τε δμῶές τε Hom.; οἱ μὲν δοῦλοι, οἱ δὲ βάναυσοι καὶ θῆτες Arst.; οἰκότριβες καὶ θῆτες Plut.); 2) тет (член четвертого сословия в Афинах; по законодательству Солона, θῆτες - последнее из четырех сословий с земельными доходами ниже 150 медимнов; они не имели права занимать государственные должности, использовались как наемные рабочие, а в армии - преимущ. как легковооруженные солдаты и моряки) (θῆτες ἐπιβῆται νεῶν Thuc.).

θησαίατο эп. (= θήσαιντο) 3 л. pl. aor. 1 opt. к θηέομαι (см. θεάομαι).

θησάμενος эп. part. к *θάομαι I.

θήσατο эп. 3 л. sing. aor. к *θάομαι I.

θησαυρίζω 1) хранить, сохранять, сберегать (ἐν ἀσφαληΐῃ τὰ χρήματα, τὸν νεκρὸν ἐν οἰκήματι Her.; ὅπλα τεθησαυρισμένα Plut.); 2) откладывать про запас, накапливать (ἢ φάρμακα ἢ σῖτα ἢ ποτά Xen.; τὴν τροφήν Arst.; θησαυροὺς ἑαυτῷ ἐπὶ γῆς NT); 3) тж. med. хранить в душе, накапливать в памяти (χάριτας Diod.; ἑαυτῷ ὑπομνήματα θησαυρίζεσθαι Plat.; ὀργὴν ἑαυτῷ NT): τεθησαυρισμένος κατά τινος φθόνος Diod. накопившаяся к кому-л. ненависть.

θησαύρισμα, ατος τό 1) (накопленные) вещи, имущество Soph., pl. Eur.; 2) ценность, сокровище: θ. Διονύσου ὀσμῇ κατῆρες Eur. благоуханное сокровище Диониса, т. е. вино; 3) скопление, вместилище (κακῶν ταμεῖον καὶ θ. Democr. ap. Plut.).

θησαυρισμός ὁ накапливание, сберегание, откладывание, хранение (χρημάτων ἀναγκαίων Arst.).

θησαυριστικός 3 сберегающий, накапливающий: τὰ θησαυριστικὰ (sc. ζῷα) τῆς τροφῆς Arst. животные, которые копят продовольствие (о муравьях и т. п.).

θησαυρο-ποιός 2 накапливающий, сберегающий (ἀνήρ Plat.).

θησαυρός 1) клад, сокровище, ценность (θησαυρὸν εὑρεῖν Arst.; θησαυροὺς ἀνορύττειν Luc.; θησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως NT): θ. χθονός Aesch. сокровища недр (о серебряных рудниках горы Λαύριον или Λαύρειον в южн. Аттике); ἄνθρακες ὁ θ.! Luc. уголья (а не) клад! (возглас разочарования); θ. γλώσσης φειδωλῆς Hes. сокровище сдержанности в речах; θ. ὕμνων Pind. драгоценные песнопения; ὁ νέκυς, οἰωνοῖς γλυκὺς θ. Soph. мертвец, радостная находка для хищных птиц; 2) хранилище, сокровищница (χρημάτων Her.): χρήματα φυλασσόμενα ἐν θησαυροῖσι καταγαίοισι Her. ценности, хранимые в подземных сокровищницах; θ. βελέεσσιν Aesch. хранилище стрел, т. е. колчан; θ. χρημάτων καὶ τιμῶν Plat. сокровищница богатств и почестей; 3) множество, куча (κακῶν Eur.).

θησαυρο-φῠλᾰκέω быть хранителем сокровищ, охранять сокровищницу Diod.

θησαυρο-φύλαξ, ᾰκος (φῠ) ὁ хранитель сокровищницы Diod.

Θησεία ἡ Тесея (место в Дельфах) Plut.

Θήσεια и Θησεῖα τά (sc. ἱερά) Тесеи (празднества в честь Тесея в Афинах, преимущ. 8-го пианепсиона, но также 8-го числа каждого месяца) Arph., Plut.

Θησείδης, ου ὁ (dual. τὼ Θησείδα, дор. gen. pl. Θησειδᾶν) Тесеид, т. е. сын или потомок Тесея Eur.: οἱ Θησεῖδαι Soph., Eur., Anth. = οἱ Ἀθηναῖοι.

Θήσειον и Θησεῖον, ου τό храм Тесея в Афинах (служивший также убежищем - ἄσυλον - для преследуемых законом) Arph., Plut.

Θήσειος 2 adj. к Θησεύς.

Θησειό-τριψ, ῐβος ὁ скрывающийся в храме Тесея, т. е. беглый раб Arph.

θησέμεν Pind. и θησέμεναι Hom. inf. fut. к τίθημι.

θησεύμεσθα дор. 1 л. pl. fut. med. к τίθημι.

Θησεύς, έως, эп. ῆος, ион. έος ὁ (gen. иногда двусложно) Тесей (сын Эгея или Посидона и трезенской царевны Этры, миф. царь Афин, второй после Геракла национальный герой древней Эллады, истребитель разбойников Скирона, Дамаста-Прокруста и др., чудовища Минотавра и др.; от амазонки Антиопы или Гипполиты имел сына Гипполита, от Федры - Акаманта и Демофоонта; вследствие изменившегося к нему отношения афинян, отправился в изгнание в Скир, где окончил жизнь; его останки были перенесены при Кимоне в Афины, а над его могилой в 465 г. до н. э. воздвигнут храм τὸ Θήσειον) Hom., Hes., Pind. etc.

I Θησηΐς, ΐδος [adj. f к Θησεύς] тесеева (χθών Aesch.).

II Θησηΐς, ΐδος ἡ Тесеида 1) поэма о Тесее Arst., Diog. L.; 2) sc. κουρά, прическа в подражание Тесею со стрижкой одной лишь передней части головы Plut.

Θησῇς, Θησῇδος Aesch. стяж. к Θησηΐς.

θῆσθαι inf. к *θάομαι I.

I θήσομαι fut. med. к τίθημι.

II θήσομαι fut. к θάομαι II.

I θῆσσα, атт. θῆττα adj. f [θης] поденщицкая, батрацкая (τράπεζα Eur.).

II θῆσσα ἡ (из лат. tensa) священная колесница (для перевозки изображений богов) Plut.

θήσω fut. к τίθημι.

θῆτα τό indecl. (у Democr. gen. θήτατος) тета (название 8-й дуквы греческого алфавита).

θῆται Her. (= τιθῆται) praes. - impf. conjct. к τίθημι.

θητεία тж. pl. работа по найму, служба (ἐπὶ θητείαν ἰόντες Isocr.): ποιμὴν ἐπὶ θητείᾳ πλάνῃς Soph. пастух, странствующий в поисках работы.

θητέρᾳ и θατέρᾳ in crasi Soph., Eur. = τῇ ἑτέρᾳ.

θητεύω (эп. inf. praes. θητευέμεν) 1) (тж. θ. ἐπὶ μισθῷ Her.) служить по найму, быть в услужении (παρά τινι Her., Plat.): βουλοίμην κ᾽ ἐπάρουρος ἐὼν θητευέμεν ἄλλῳ Hom. я предпочел бы, как земледелец, батрачить у другого; 2) служить (τῷ Εὐρυσθεῖ Arst.; Παλλάδι Anth.).

θητικόν τό 1) собир. теты, неимущие слои населения Arst.; 2) подать, уплачиваемая тетами Arst., Dem.; 3) раболепие, угодливость Luc.

θητῐκός 3 1) наемный, батрацкий (ἔργον, βίος, πλῆθος Arst.); 2) раболепный, низкопоклонный (οἱ κόλακες Arst.).

θῆττα атт. = θῆσσα I.

Θήχης ὁ Тех (вершина горного кряжа Париадр в Понте, к югу от Трапезунта; с нее возвращавшиеся домой греческие отряды Ксенофонта впервые вновь увидели море) Xen.

-θῐ энклитический суффикс со значением: 1) в (на вопрос «где?»): κηρόθι Hom. в сердце; οἴκοθι Hom. дома, в доме; ἄλλοθι Hom., Plat. в другом месте; αὐτόθι Hom., Her. в том самом месте; ἑτέρωθι Hom., Her., Arst. в другом (из двух) месте; Ἰλιόθι πρό Hom. перед Илионом; 2) во время: ἠῶθι Hom. на заре; ἠῶθι πρό Hom. до рассвета.

θιᾰσ-άρχης, ου ὁ тиасарх, предводитель вакхической толпы Luc.

θιᾰσεύω 1) совершать вакхическое шествие: θ. χοροῖς Eur. выступать во главе вакхических хоров; 2) приобщать к вакхическим торжествам (τινά Eur.): θιασεύεσθαι ψυχάν Eur. целиком отдаться вакхическому празднеству.

θίᾰσος 1) торжественное шествие в честь божества, преимущ. Вакха: θίασοι τρεῖς γυναικείων χορῶν Eur. три вакхических женских хоровода; 2) группа, сонм, сборище (Μουσῶν Arph.; ἡλίκων Eur.); 3) шумная толпа (Κενταυρικὸς καὶ Σατυρικός Plat.; Ἀσιανῶν ἀκροαμάτων Plut.): θ. εὔοπλος Eur. вооруженное до зубов полчище; 4) празднество, пирушка Plut.

θιᾰσώτης, ου1) тиасот, участник религиозного шествия или член религиозного общества для совместных жертвоприношений Arph., Arst.; 2) обожатель, поклонник (τοῦ θεοῦ, sc. Ἔρωτος Plat.; τῆς μουσικῆς Plut.); 3) ученик, последователь, приверженец (τῶν φιλοσοφούντων θιασῶται Luc.); 4) предводитель вакхических шествий (Διόνυσος Anth.).

θιᾶσωτικός 3 принадлежащий тиасотам (религиозному обществу) (τέμενος Arst.).

Θιβεῖς, έων οἱ жители города Тиба (в Понте) Plut.

Θίβρων, v. l. Θίμβρων ὁ Ти(м)брон (лакедемонский военачальник, сражавшийся против персов; погиб в 392 г. до н. э. в сражении с войсками, сатрапа Струта) Xen.

θιγγάνω (fut. θίξω и θίξομαι, aor. 2 ἔθῐγον, part. θιγών; inf. aor. pass. θιχθῆναι Sext.) 1) касаться, прикасаться, дотрагиваться (θ. τινὸς χερσί Aesch., χερί Eur. или διὰ χειρῶν Soph.; τῆς κεφαλῆς Xen.; ποτὶ χεῖλός τινος Theocr.): θιγγαν όμενος ψυχρός Arst. холодный на ощупь; μὴ ἃ (= ταῦτα ὧν) μὴ ἔθιγες ποιοῦ σεαυτῆς Soph. к чему ты непричастна, в том не вини себя (досл. того и не делай своим); πατρὸς φιλότητι θ. Soph., с любовью приникнуть к отцу; ὠλέναις θιγεῖν τέκνου Eur. обнять руками дитя; εὐνῆς τινος θιγεῖν Eur. осквернить чье-л. ложе; θ. γλώσσῃ παντὸς λόγου κακοῦ καὶ πανουργίας Soph. держать злые и преступные речи; 2) нападать (τινός и τινά NT): τίς ἂν ἔτλη σώματος τοῦ σοῦ θιγεῖν; Eur. кто осмелился поднять руку на тебя?; θ. θηρός Eur. поражать зверя; ἔθιγε καὶ Ἀλεξάνδρου διαβολή Plut. клевета задела и Александра; 3) затрагивать, трогать, волновать: θιγγάνει σέθεν τόδε; Eur. это волнует тебя?; ἔθιγες ψυχῆς, ἔθιγες δὲ φρενῶν Eur. ты поразил (все мои) чувства и мысли; 4) (в речи) касаться, затрагивать, задевать: πάντες ἐκείνων δέ πως φαίνονται θιγγάνοντες Arst. все (философы) явно касаются этих (вопросов); 5) достигать, получать, приобретать (τινός и τινί Pind.): οὐ δυνάμενοι θιγεῖν ἄλλης αἰτίας Arst. не будучи в состоянии найти другую причину.

θιγεῖν inf. aor. 2 к θιγγάνω.

θιγέμεν Pind. = θιγεῖν.

*θίγω (только part. praes. f θίγοισα, v. l. θιγοῖσα) Pind. = θιγγάνω.

Θίμβρων v. l. = Θίβρων.

θῖνα acc. к θίς.

θῑνο-λογέω собирать в кучу, нагромождать (Anth. - v. l. к θημολογέω).

θῑνός gen. к θίς.

θῑν-ώδης 2 1) песчаный (τόπος ἐπὶ θαλάσσης Plut.); 2) находящийся на песке, брошенный на песок (ἄγκιστρον ἀγκύρας Plut.).

θίξις, εως ἡ касание, (со)прикосновение (οὐ θ., ἀλλὰ ἕνωσις Sext.): κατὰ τὴν θίξιν Arst. на ощупь.

θιός беот. = θεός I.

θίς, θῑνός (ῑ) ὁ, реже1) куча, груда (ὀστεόφιν Hom.; ψάμμου Her.); 2) тж. pl. куча песку, песчаный холм, тж. песчаный берег, песчаное взморье, прибрежные пески (θῖνες ἄνυδροι Plut.): παρὰ или ἐπὶ θῖνα θαλάσσης, ἐπὶ θῖν᾽ θαλάσσης, παρὰ θῖν᾽ или θῖν᾽ ἐφ᾽ ἁλός, тж. ἐπὶ или ἐν θινί и παρὰ θῖνα Hom. на песчаном взморье; πόντου θινὸς ἐφήμενος Soph. сидя на песчаном берегу моря; καθεύδουσι ἀποκρύψαντες ὑπὸ θῖνα ἑαυτοὺς Arst. (некоторые рыбы) спят, зарывшись в песок; 3) песчаное дно, морской ил: οἶδμα κυλίνδει βυσσόθεν θῖνα Soph. волна вздымает со дна песок; ὥς μου τὸν θῖνα ταράττεις! Arph. ты волнуешь меня до глубины души!; 4) морская водоросль (ὁ θ. ὁ μέλας φύεται πρὸς τῇ γῇ Arst.).

Θίσβαι αἱ = Θίσβη.

Θίσβη ἡ Hom. и Θίσβαι αἱ Xen. Тисба или Тисбы (город в Беотии, между горой Геликон и Коринфским заливом) Hom., Xen.

θιχθῆναι Sext. inf. aor. pass. к θιγγάνω.

θλάσις, εως (ᾰ) ἡ 1) раздавливание, разминание, раздробление (θλῖψις καὶ θ. Arst.); 2) вдавление, вмятина (ἡ θ. σπόγγου οὐ μένει Arst.).

θλάσμα, ατος τό вдавление, помятость или ушиб (ἕλκη καὶ θλάσματα Arst.).

θλάσσε эп. 3 л. sing. aor. к θλάω.

θλαστικός 3 могущий раздавить, мнущий (πᾶσα πληγὴ διαιρετικόν ἐστιν ἢ θλαστικόν Arst.).

θλαστός 3 [adj. verb. к θλάω] 1) раздавленный, мятый (ἐλάα Arph.); 2) сжимаемый, т. е. упругий: θραυστὸς καὶ κατακτός, ἀλλ᾽ οὐ θ. Arst. ломкий и бьющийся, но не упругий.

θλάω (pass.: fut. θλασθήσομαι, aor. ἐθλάσθην, pf. τέθλασμαι) раздавливать, (с)мять (κοτύλην τινί Hom.; σάκος χερσί Hes.; ὀστᾶ θλώμενα Arst.): εἴσω θλασάσαι Hom. вдавить что-л. внутрь; τεθλασμένος οὔατα Theocr. с израненными (в бою) ушами.

θλίβω (ῐ) (fut. θλίψω, pf. τέθλῐφα; pass.: aor. ἐθλίφθην, pf. τέθλιμμαι) 1) жать, давить, сжимать, сдавливать (τὸν ὄρρον Arph.; τοὺς ὄφεις Dem.; ἀντιθλίβεται τὸ θλίβων Arst.): οὐδεὶς οἶδεν, ὅπου με θλίβει Plut. погов. никто не знает, где жмет у меня (обувь), т. е. никто не знает моих забот; χείλεα θ. Theocr. крепко целовать в губы; 2) вытеснять (τὸ ψυχρὸν θλίβει τὸ ἐνὸν θερμόν Arst.): τῷ πνεύματι θλιφθείς Plat. теснимый воздухом, т. е. под давлением воздуха; 3) med. тереться: φλιῇσι θλίβεσθαι ὤμους Hom. тереться плечами о (чужие) косяки, т. е. ходить по миру; 4) перен. сжимать, стеснять, ограничивать, уменьшать: θλιβομένα καλύβα Theocr. тесная хижина; μικρὴ ζωὴ τεθλιμμένη Anth. короткая жизнь; τὰ θλιβόμενα τῆς μάχης Plut. (самые) опасные места сражения; βίος τεθλιμμένος Anth. бедное существование, скудные средства к жизни; τεθλιμμένη ὁδός NT узкая дорога; 5) угнетать, мучить (τοῖς οἰκέταις Luc.; ἐν παντὶ θλιβόμενοι NT): ὡς θλίβομαι! Arph. как мне тяжело!; θλιβόμενοι διὰ τὸν πόλεμον Arst. удрученные войной.

θλιπτικῶς давлением, силой давления (κινεῖν Sext.).

θλῖψις, εως1) давление: ὑπείκειν τῇ θλίψει Arst. уступать давлению; 2) гнет, притеснение (θ. ἢ διωγμός NT); 3) мука, скорбь (ἐν πάσῃ τῇ ἀνάγκῃ καὶ θλίψει NT).

Θμουΐτης νομός ὁ Тмуитский ном (в Нижнем Египте, впосл. слившийся с Мендесским, с главным городом Θμουΐς) Her.

θνάσκω или θνᾴσκω Pind. = θνῄσκω.

θνᾱτ- дор. = θνητ-.

θνησείδιος 2 умерший от болезни: θνησείδια κρέατα Diog. L. мертвечина, падаль.

θνῄσκω или θνήσκω, дор. θνᾴσκω (fut. θᾰνοῦμαι, aor. 2 ἔθᾰνον, pf. τέθνηκα; fut. 3 τεθνήξω и τεθνήξομαι; conjct. τεθνήκω; opt. τεθναίην; inf. τεθνηκέναι и τεθνάναι, эп. inf. τεθνάμεναι и τεθνάμεν; imper. τέθνᾰθι; part. τεθνηκώς и τεθνεώς, эп. part. τεθνηώς; 3 л. pl. ppf. ἐτεθνήκεσαν и ἐτέθνᾰσαν; эол. ppf. τεθνάκην с ᾱ) 1) умирать, погибать (οἰκτίστῳ θανάτῳ Hom.; νόσῳ Her.): ζωὸς ἠὲ θανών Hom. живой или мертвый; τεθνηὼς νεκρός или νέκυς Hom. мертвец; οἱ θανόντες, οἱ τεθνηκότες и οἱ τεθνεῶτες Xen., Plat., Arst.; умершие, мертвые; θανέειν (χερσὶν) ὑπό τινος Hom., Plat., ἔκ и πρός τινος Pind., Soph., также τινί Soph. и ὑπό τινος Arst. умереть от чьей-л. руки, т. е. быть убитым кем-л.; θ. περί и ὑπέρ τινος Xen., Plat.; умирать за кого(что)-л.; εὐγενὴς ὁ κτανών τε χὠ (= καὶ ὁ) θανών Soph. славен и убивший (Аполлон) и убитый (Ахилл); οὐδ᾽ ἄγγελός τις …; Θνήσκουσι (= pf. τεθνήκασι) γάρ Soph. нет какого-л. вестника …? (Нет), ибо они (все) погибли; τίνι μόρῳ θνήσκεις (= pf. τέθνηκας); Eur. какой смертью погиб ты, (Полидор)?; τεθνάναι τῷ δέει или τῷ φόβῳ τινά Dem. умирать со страху перед кем-л., смертельно бояться кого-л.; 2) гибнуть, исчезать, пропадать: λόγοι θνήσκοντες μάτην Aesch. слова, пропадающие втуне; θνήσκει πίστις Soph. исчезает верность; τὸ τρυβλίον τὸ περυσινὸν τέθνηκέ μοι Arph. у меня пропало купленное в прошлом году блюдо; ὑπὸ χαρμάτων πῆμα θνᾴσκει Pind. под влиянием радостей исчезает скорбь; τέθνηκε τὸ μισεῖν τινα Dem. ненависть к кому-л. угасла.

θνητο-γενής, дор. θνᾱτογενής 2 рожденный смертным, из рода смертных (θ. καὶ βροτός Soph.; θ. τε καὶ Ζεύς Eur.).

θνητο-ειδής 2 имеющий вид смертных, смертной породы (χορδαί Plat.; θ. καὶ διάλυτος Plut.).

θνητός, дор. θνᾱτός 3, редко 2 1) смертный, подверженный, т. е. подвластный смерти (γένος Plat.): οἱ θνητοί смертные, т. е. (живые) люди; τὰ θνητά Her. живые существа, животные; 2) смертный, свойственный смертным, человеческий (ἔργματα Eur.; φλυαρία Plat.; δυσχέρεια Arst.): θνατὰ θνατοῖσι πρέπει Pind. смертное смертным и приличествует; θνητὰ φρονεῖν Eur. думать о смертных (земных) делах.

I θοάζω 1) быстро двигать: θ. πτέρυγας Eur. махать крыльями; θ. σῖτα γένυσιν Eur. быстро пожирать корм; 2) торопливо делать, спешить исполнить (πόνον ἡδύν Eur.); 3) гнать, увлекать, вовлекать (τίς ὅδ᾽ ἀγὼν θοάζων σε; Eur.); 4) (тж. θ. δρόμῳ Eur.) спешить, устремляться (ἐν ὄρεσι Eur.; ἐξ Ἀτλαντικῆς ἁλός Eur. ap. Plut.); θοάζων αἰθέρος ἄνω καπνός Eur. поднимающийся к небу дым.

II θοάζω (= θαάσσω и θάσσω) сидеть, восседать Aesch.: τίνας ποθ᾽ ἕδρας τάσδε μοι θοάζετε; Soph. отчего сидите вы (как просители) на этих местах? (по друг., отчего устремляетесь вы к этим местам?, т. е. в знач. θοάζω I).

Θοαὶ (νῆσοι) (тж. Ἐχινάδες и Ὀξεῖαι) αἱ [θοός II] Острые (Эхинадские) острова (в устье р. Ахелой) Hom.

Θόας, αντος ὁ Тоант 1) сын Андремона, царь Этолии, участник Троянской войны на стороне греков Hom.; 2) сын Вакха и Ариадны, царь Лемноса Hom.; 3) троянец, убитый Менелаем Hom.; 4) сын Борисфена, миф. царь Тавриды, во владениях которого Ифигения была жрицей Артемиды Eur.

θοἰματ- in crasi атт. = τὸ ἱματ-.

θοίνα дор. = θοίνη.

θοινάζω Xen. = θοινάω.

θοίνᾱμα, ατος τό пир, пиршество, угощение Eur.

θοινᾱτήρ, ῆρος ὁ устроитель пира: χαλεπὸς θ. Aesch. жестокий хозяин (т. е. Атрей, хитростью заставивший брата своего Тиеста отведать мяса собственных сыновей).

θοινᾱτήριον τό Eur. = θοίναμα.

θοινᾱτικός 3 пиршественный, обеденный (ὄργανα Xen.).

θοινάτωρ, ορος (ᾱ) ὁ Eur. = θοινατήρ.

θοινάω 1) давать пир, угощать (φίλον Eur.); 2) med. угощаться, пировать (παρὰ φίλοις Eur.): ἐς δ᾽ αὐτοὺς προτέρω ἄγε θοινηθῆναι Hom. введи их, чтобы они приняли участие в пиршестве; θ. ἐλάφων Eur. питаться мясом оленей; 3) тж. med. поедать, пожирать (ἰχθῦς Hes.): μῶν τεθοίνᾱται σέθεν ἑταίρους Κύκλωψ; Eur. неужели Киклоп сожрал твоих спутников?

θοίνη, дор. θοίνᾱ1) пир, пирушка, званая трапеза (εἰς θοίνην καλεῖν τινα Eur. или ἐπὶ θοίνην παρακαλεῖν Arst.; ἐπὶ θοίνην ἰέναι Plat.): τινὰ οὐκ ἐν θοίνῃ λέγειν погов. Plat. не считать в числе гостей, т. е. не принимать в расчет кого-л.; 2) пища, еда: ἐξορίζειν τινὰ πτανοίς θοίναν Eur. бросить кого-л. на съедение птицам; τινὶ θοίνην παρασκευάζειν Plat. досл. давать кому-л. обильную пищу, перен. давать кому-л. благодарную тему для речи; 3) удовольствие, наслаждение Xen., πῶς ἂν οἷός τ᾽ εἴην τοιαύτης θοίνης ἀπέχεσθαι; Plat. как мне удержаться от такого удовольствия (произнести речь)?

θοινήτωρ, ορος ὁ Anth. = θοινάτωρ.

θοινίζω Her. v. l. = θοινάω 1.

θολερόν τό нечистота, грязь Plut.

θολερός 3 1) мутный, илистый, непрозрачный (ῥεῦμα Thuc., Plut.; ποταμός Her., Plat.; ὕδωρ Plat., Arst.): ὕδατι νίζειν θολερὰν διαειδέϊ πλίνθον погов. Theocr. прозрачной водой мыть непрозрачный кирпич, т. е. трудиться без пользы (ср. лат. lavare laterem); 2) туманный, мглистый (ἀήρ Plat., Plut.); 3) темный, мрачный, густой (νεφέλαι Anth.); 4) грязный, нечистоплотный (ὗς Plut.); 5) перен. нечистый, порочный (δῶμα Eur.); 6) спутанный, взволнованный, сбивчивый (λόγοι Aesch.; λογισμός Plut.): θ. χειμών Soph. спутанность мыслей, умопомешательство.

θολία ἡ толия (женская коническая шляпа с широкими полями для защиты от солнца) Theocr.

θολο-ειδῶς куполообразно, по куполообразной кривой (ἐνεχθῆναι Diog. L.).

I θόλος или θολός ἡ тол 1) куполообразная постройка во дворе, служившая кладовой или кухней: μέγαρον μεσσηγὺς τε θόλου καὶ ἕρκεος αὐλῆς Hom. дворец между толом и оградой двора; 2) в Афинах - куполообразное здание, в котором обедали на государственный счет пританеи Plat. и государственные писцы Dem.

II θόλος и θολός 1) чернильная жидкость (сепии и др.) (πρὸς βοήθειαν καὶ σωτηρίαν ἔχει ταῦτα - sc. ἡ σηπία καὶ οἱ πολύποδες - τὸν καλούμενον θολόν Arst.; ζοφερὰ ὑγρότης, ἥν θόλον καλοῦσιν Plut.); 2) пузырь с чернильной жидкостью (τῶν μαλακίων Arst.).

θολόω [θολός II] 1) делать мутным, мутить (τὸ ὕδωρ Arst.); 2) смущать, волновать (τὴν καρδίαν Eur.).

θολ-ώδης 2 наполненный мутью, помутневший (ἐν τοῖς θολώδεσιν - sc. τόποις - κρύπτει ἑαυτὸν ὁ βάτραχος Arst.).

θόλωσις, εως ἡ помутнение, мутность (τῶν ὑγρῶν Arst.).

I θοός 3 1) быстрый, стремительный (πολεμιστής Hom.; μάχαι Pind.; πνοαί Eur.); 2) проворный, ловкий (χείρ Hom.; εἰρεσίας ζυγόν Eur.; γλῶσσα Pind.); 3) быстроходный, быстро движущийся (ἅρμα, νῆες Hom.); 4) быстро наступающий, внезапный (νύξ Hom.); 5) быстро распространяющийся (βάξις Aesch.); 6) быстроногий, быстро мчащийся (πῶλοι Soph.); 7) (per hypallagen) спешно приготовляемый: θοὴν ἀλεγύνετε δαῖτα Hom. сейчас же приготовьте обед; θοόν τινα ἄγειν Soph. быстро уводить кого-л.

II θοός 3 острый (см. Θοαί).

*θοόω (только aor. θόωσα) заострять: ἐγώ θόωσα (sc. τὸ ῥόπαλον) ἄκρον Hom. я заострил конец дубины.

Θόραι и Θοραί αἱ Торы (дем в атт. филе Ἀντιοχίς) Plut.

θόρε эп. 3 л. sing. aor. к θρῴσκω.

θορεῖν inf. aor. 2 к θρῴσκω.

θορέομαι эп. fut. к θρῴσκω.

Θορεύς, έως ὁ житель или уроженец Θοραί Plut.

θορή ἡ Her., Plut. = θορός.

Θορίκιος 3 (ρῐ) происходящий из Торика Soph., Dem.

Θορῐκόν-δε adv. к Торику: νηῒ Θ. κατέσχεθον HH (разбойники) причалили на корабле к Торику.

θορῐκός 3 семенной (πόρος Arst.): τὰ θορικά анат. Arst. семенной аппарат.

Θορῐκός ἡ Торик или Форикос (один из двенадцати древнеаттических городов, на сев.-вост. побережье, к сев. от Сунийского мыса, впоследствии дем в филе Ἀκαμαντίς) Her., Thuc., Xen.

Θόρναξ, ακος ὁ Торнак (гора и город в Лаконии, к сев.-зап. от Спарты) Her.

*θορνύομαι (только 3 л. pl. praes. conjct.) спариваться (ἐπεὰν θορνύωνται, sc. αἱ ἔχιδναι Her.).

θόρον и ἔθορον эп. aor. к θρῴσχω.

θορός ὁ [θρῴσκω] мужское семя Her., Arst., Plut.

θοροῦμαι fut. к θρῴσκω.

θορῠβέω 1) производить шум, шуметь (οἱ οἰκέται ἔπινον καὶ ἐθορύβουν Xen.; καταγελᾶν καὶ θ. Plat.); 2) шуметь в знак одобрения: τεθορυβημένος λόγος Isocr. речь, встреченная шумным одобрением; 3) шуметь в знак неодобрения (τινος ἕνεκα Plat.; πρός τινα Thuc.; ἀκροαταὶ θορυβοῦντες Arst.): μὴ θορυβεῖτε ἐφ᾽ οἷς ἂν λέγω Plat. не шумите по поводу того, что я говорю; 4) смущать криками, тревожить, приводить в замешательство (τὴν πόλιν NT): ἐπειρῶντο θ. Thuc. (афиняне) пытались повергнуть неприятеля в смятение; θορυβούμενος ὁ Φρύνιχος ἀποστέλλει αὖθις πρὸς τὸν Ἀστύοχον Thuc. встревоженный Фриних еще раз пишет Астиоху; τεθορυβημένος ὑπὸ τῶν λεγομένων Plat. расстроенный сказанным; εἴ τινας θορυβουμένους αἴσθοιτο Xen. заметив среди некоторых (солдат) смятение; μὴ θορυβεῖσθε NT не тревожьтесь.

θορῠβητικός 3 шумный, шумливый Arph.

θορῠβο-ποιέω производить шум, шуметь (δι᾽ ὅλης τῆς νυκτός Diod.).

θορῠβο-ποιός 2 1) шумливый, беспокойный (πλῆθος Plut.); 2) сеющий смуту, мятежный (θ. καὶ νεωτεριστής Plut.).

θόρῠβος тж. pl. 1) шум, гам, крик (μέγας Pind.; πολὺς καὶ ἐκπληκτικός Thuc.; νυκτερινοί Arst.): θ. βοῆς Soph. нестройный шум; 2) шумное одобрение, громкая похвала: πολλὸς θ. καὶ ἔπαινος τῶν ἀκουόντων Plat. весьма шумная похвала слушателей; 3) шум неудовольствия, ропот (τῶν θορύβων καὶ κρότων ἐλάχιστα φροντίζειν Plut.): μεγάλοι θόρυβοι κατέχουσ᾽ ἡμᾶς ἐπὶ δυσκλείᾳ Soph. громкий шум порицания, порочащий (тебя, Эанта), дошел до нас; εἰς θόρυβον ἐγὼ ἤλυθον σῶμα λευσθῆναι πέτροισι Eur. я наткнулся на (т. е. навлек на себя) ярость толпы (и мне угрожало) быть побитым камнями; 4) беспорядок, смятение, замешательство, переполох (ἐγένετο ὁ θ. μέγας Thuc.).

θορυβ-ῶδες adv. шумно, оглушительно (φθέγγεσθαι Arst.).

θορῠβ-ώδης 2 1) шумный, шумливый, тж. беспорядочный (ξύλλογος Plat.; ἀναζυγή Plut.); 2) беспокоящий, тревожащий (τῷ ἵππῳ μηδὲν θορυβῶδες προσφέρειν δεῖ Xen.).

θορυβ-ωδῶς шумно: θορυβωδέστερον διατίθεσθαι Plut. становиться шумливее.

θόρω эп. aor. conjct. к θρῴσκω.

θορών эп. part. aor. к θρῴσκω.

θοῦ imper. aor. 2 к τίθημι.

Θουκλῆς ὁ Thuc. = Θεοκλῆς.

Θούκριτος ὁ Dem., Luc. = Θεόκριτος.

Θουκῡδίδης, ου (ῐ) ὁ Фукидид 1) сын Олора, из дема Ἁλιμοῦς близ Афин, ок. 465-399 гг. до н. э., автор «Истории Пелопоннесской войны», доведенной до 411 г. н. э.; 2) сын Мелесия, афинский военный и государственный деятель, член аристократической партии и противник Перикла Thuc.

Θούλη ἡ Фула (полубаснословный, остров в Северном море, считавшийся крайней северной точкой земли) Polyb.

Θουρία ἡ Турия 1) город в вост. Мессении Polyb.; 2) = Θούριοι, город в Лукании, афинская колония Thuc., Polyb., Diod.; 3) sc. χώρα, область города Θ. 2 Thuc.

Θουριάς, άδος adj. f туринская: ἡ Θ. γῆ Thuc. область города Турия (в Лукании).

Θουριᾶται οἱ жители Турии Thuc.

Θούριοι οἱ Plat., Arst., Plut. = Θουρία 2.

Θουριό-μαντις, εως досл. прорицатель из Турии (Лукания), перен. обманщик Arph.

Θούριον τό Турий 1) гора близ Херонеи в Беотии - с храмом в честь Аполлона - Ἀπόλλων Θούριος Plut.; 2) Arst. = Θουρία 2; 3) Polyb. = Θύριον.

θούριος 3 Aesch., Soph., Arph. = θοῦρος.

I Θούριος 3 турийский (τριήρης Xen.).

II Θούριος ὁ житель города Турии Theocr.

θοῦρις, ιδος adj. f (= θοῦρος) стремительная, неукротимая (ἀλκή, αἰγίς Hom.).

θοῦρμαιον in crasi Soph. = τό ἕρμαιον.

θοῦρος 2 [θρῴσκω] стремительный, неистовый, неукротимый (Ἄρης, ἀλκή Hom.; Τυφῶν Aesch.; δόρυ Eur.).

Θουφ- стяж. к Θεοφ-.

θόωκος эп. = θῶκος.

θοῶς 1) быстро, стремительно Hom., Aesch.; 2) скоро, вскоре Hom.

Θόωσα ἡ Тооса 1) нимфа, родившая от Посидона киклопа Полифема Hom.; 2) олицетворенная быстрота Emped.

Θοώτης, ου ὁ Тоот (глашатай Менестея) Hom.

θραγμός ὁ грохот, треск Sext.

Θράϊσσα дор. = Θρᾷσσα.

Θρᾷκες οἱ pl. к Θρᾷξ.

Θρᾴκη, эп.-ион. Θρηΐκη и Θρῄκη ἡ Фракия (самая северная страна древней Эллады, к северу от Эгейского моря до границ Скифии) Hom., Hes. etc.

Θρᾳκίας ὁ = Θρασκίας.

Θρᾳκικός 3 Plut., Luc. = Θρᾴκιος.

Θρᾴκιον τό Фракий (площадь у Фракийских ворот в Бизантии или Византии) Xen.

Θρᾴκιος, эп.-ион. Θρηΐκιος, поэт. тж. Θρῄκιος 3 фракийский Thuc., Xen.

Θρακιστί adv. на фракийский лад, по-фракийски Theocr., Sext.

Θρᾳκοφοίτης, ου ὁ частый посетитель Фракии Arph.

θρᾱνεύω (fut. med.-pass. θρανεύσομαι) распяливать на дубильной доске (ἡ βύρσα σου θρανεύσεται Arph.).

θρᾱνίδιον (ῐδ) τό небольшой стул, скамеечка Arph.

θρᾱνίον τό [demin. к θρᾶνος] скамейка или стул Arph.

I θρᾱνίτης, ου (ῑ) ὁ [θρᾶνος] транит (гребец самого верхнего из трех рядов триеры; у θρανῖται были самые длинные весла, и их работа была поэтому ответственнее и труднее работы двух других рядов - μεσόνεοι и θαλαμῖται) Thuc.

II θρᾱνίτης adj. m относящийся к транитам: θ. λεώς Arph. = θρανῖται; θ. σκαλμός Polyb. скамья транитов (т. е. верхняя из трех скамей для гребцов триеры).

θρᾶνος ὁ сиденье, скамья или стул Arph.

Θρᾷξ, ᾳκός, эп.-ион. Θρῆϊξ, ϊκος, ион. тж. Θρῇξ или Θρῄξ, Θρῃκός (dat. pl. Θρῃξί) ὁ фракиец, житель или уроженец Фракии Hom., Her. etc.

θρᾰσέως 1) смело, храбро Arph., Thuc.; 2) дерзко, нагло Thuc.

Θρασκίας и Θρᾳκίας, ου ὁ (sc. ἄνεμος) фракийский, т. е. сев.-сев.-восточный ветер Arst.

θράσος, εος (ᾰ) τό 1) храбрость, отвага (ἀνδρία δύναμιν ἔχουσα θ. ἐστίν Arst.): θ. πολέμων Pind. воинская храбрость; θ. ἰσχύος Soph. смелая уверенность в своих силах; 2) преимущ. дерзость, наглость (αἰδὼς μᾶλλον ἢ θ. Arst.): προβαίνειν ἐπ᾽ ἔσχατον θράσους Soph. дойти до крайней дерзости; ἐγώ σε παύσω τοῦ θράσους Arph. я отучу тебя от наглости.

Θρᾷσσα, атт. Θρᾷττα, ион. Θρῇσσα, реже Θρήϊσσα, дор. Θράϊσσα ἡ фракиянка Soph., Eur., Arph. etc.

θράσσω, атт. θράττω (ᾱ) (ион. pf. τέτρηχα; inf. aor. θράξαι или θρᾶξαι; aor. pass. ἐθράχθην) смущать, тревожить, расстраивать (τινά Plat.; φρένας Aesch.; ὁ ἀθανάτων μὴ θρασσέτω φθόνος Pind.).

θρασύ-βουλος 2 с сильной волей Arst.

Θρασύβουλος ὁ Трасибул 1) тиранн милетский, современник и друг Периандра Коринфского, VII-VI вв. до н. э. Her.; 2) афинянин, сын Лика, деятельный участник свержения олигархии «четырехсот» в 411 г. до н. э. и главный организатор ликвидации тираннии «тридцати» в 403 г. до н. э.; в 390 г. убит в Аспенде Thuc., Xen., Aeschin., Diod., Plut.; 3) афинянин, современник и помощник предыдущего, военный и государственный деятель Dem.; 4) брат сиракузских тираннов Гелона и Гиерона и преемник последнего с 467 г. до н. э.; окончил жизнь в изгнании Polyb.

θρᾰσύ-γυιος 2 (σῠ) с отважными членами, т. е. добытый отвагой (νίκα Pind.).

Θρᾰσῠδαῖος, ион. Θρασυδήϊος ὁ Трасидей 1) грек из Ларисы, брат Торака и Эврипила Her.; 2) тиранн Акраганта, сын и преемник Терона; ок. 470 г. до н. э. потерпел поражение от Гиерона и казнен в Мегаре Diod.

I θρᾰσύ-δειλος 2 (ῠ) ирон. храбротрусливый, т. е. храбрый на словах, но трусливый на деле Arst.

II θρασύδειλος ὁ трасидил (род круглого камня на берегах р. Эврот) Plut.

Θρασυδήϊος ион. = Θρασυδαῖος.

Θρᾰσύδημος (ῠ) ὁ Трасидем (возница Сарпедона) Hom.

θρᾰσῠ-κάρδιος 2 с отважным сердцем, храбрый, дерзновенный Hom., Hes.

Θράσυλλος или Θρᾰσύλος ὁ Трасил(л) (афинский военачальник с 411 г. до н. э., казненный после Аргинусской битвы в 406 г. до н. э.) Thuc., Xen.

θρᾰσῠμάχᾰνος (μᾱ) дор. = θρασυμήχανος.

θρᾰσύ-μᾰχος 2 (ῠ) храбрый в бою Arst.

Θρᾰσύμᾰχος ὁ Трасимах (родом из Халкедона в Вифинии, софист и ритор, современник Горгия) Plat., Arst.

θρᾰσῠ-μέμνων 2, gen. ονος смелый, отважный, неустрашимый (Ἡρακλῆς Hom.).

Θρασυμένη λίμνη ἡ = Θρασυνία.

θρᾰσῠ-μήδης 2 со смелыми намерениями, решительный, отважный (παῖς Ἀμύντα Pind.).

Θρᾰσῠμήδης, εος ὁ Трасимед (сын Нестора Пилосского) Hom.

Θρᾰσύμηλος (ῠ) ὁ v. l. = Θρασύδημος.

θρᾰσύ-μητις, ιδος adj. m отважный душой, смелый духом, мужественный (Ἄρης Anth.).

*θρᾰσῠ-μήχᾰνος, дор. θρᾰσῠμάχᾰνος 2 составляющий смелые планы, принимающий отважные решения, предприимчивый, решительный (Ἡρακλέης Pind.).

θρᾰσύ-μῡθος 2 (σῠ) со смелой речью, дерзкий на язык (ὕβρις Pind.).

Θρασυνία и Θρασυμένη λίμνη ἡ Тразименское озеро (в Этрурии) Plut.

θρασύνω (ῡ) 1) придавать отвагу, делать смелым, ободрять (βροτούς Aesch.): πλήθει τὴν ἀμαθίαν θ. Thuc. ободрять (свою) неопытность многочисленностью, т. е. успокаивать себя тем, будто неопытность может быть возмещена многолюдностью; θρασυνόμενοι τὸν πόλεμον ἤγειραν Plat. (троянцы), осмелев, развязали войну; πρὶν ὅρμῳ ναῦν θρασυνθῆναι Aesch. прежде чем корабль (= флот) не почувствует себя уверенным на рейде, т. е. не найдет для себя безопасной стоянки; 2) med.-pass. быть дерзким, надменным, наглым, вызывающе держать себя (μὴ θρασύνεσθαι κακοῖς Soph.; θρασυνόμενοι τὰ φοβερὰ οὐχ ὑπομένουσιν Arst.): μηδὲν θρασύνου Eur. не будь дерзким; ἀσελγαίνων καὶ θρασυνόμενος Plat. оскорбительно и нагло держащий себя; 3) med.-pass. дерзко говорить (ὑπέρ τινος Isocr. и ἐπί τινι Arph., Isocr., πρός τι Plut., Luc.); 4) хвастать, хвастливо выставлять напоказ (τὸ τῆς ἐλευθερίας ὄνομα Polyb.).

θρᾰσυ-ξενία ἡ надменность иноземца Plat.

θρᾰσύ-πονος 2 (ῠ) доблестно трудящийся, неутомимо борющийся (ἀκμαὶ ἰσχύος Pind.).

θρᾰσύς, εῖα, ύ 1) смелый, отважный, храбрый (Ἓκτωρ Hom.; καρδία Pind.; πούς Arph.): ἐλπὶς θρασεῖα τοῦ μέλλοντος Thuc. твердая надежда на будущее; 2) преимущ. дерзкий, высокомерный, наглый (Ὀδυσσεύς Hom.; ἐν τοῖς λόγοις и γλώσσῃ Soph. или ἐπὶ τῶν λόγων Dem.; πονηρὸς καὶ θ. Arph.): τὸ μὴ θρασύ Aesch. смирение; 3) на который можно осмелиться, не внушающий страха, не представляющий опасности: θρασύ μοι τόδ᾽ εἰπεῖν Pind. я смею это сказать; οὐκ ἆρ᾽ ἐκείνῳ οὐδὲ προσμῖξαι θρασύ; Soph. что же, к нему и приблизиться опасно?

θρᾰσύ-σπλαγχνος бесстрашный Eur.

θρᾰσυσπλάγχνως неустрашимо, отважно Aesch.

θρᾰσυ-στομέω говорить дерзко (θ. οὐ πρέπει τοὺς ἥσσονας Aesch.): λέγεις θρασυστομῶν Soph. ты говоришь с высокомерием.

θρᾰσυ-στομία ἡ высокомерные речи, дерзкие слова, дерзости Anth.

θρᾰσύ-στομος 2 держащий высокомерные речи, дерзкий на язык Aesch., Eur.

θρᾰσύτης, ητος (ῠ) ἡ 1) безмерная смелость (θ. ὑπερβολὴ θράσους, sc. ἐστίν Plat.; θ. τὸ σφόδρα θαρρεῖν ἐστιν Arst.); 2) преимущ. дерзость, наглость (θ. καὶ τόλμη Lys. и θρασύτητες καὶ τόλμαι Isocr.; ἄνεσις καὶ θ. Plut.).

θρᾰσύ-χειρ, χειρος adj. со смелой рукой, отважно борющийся (Ἄρεος πρόμος Anth.).

θρᾶττα ἡ тратта (вид морской рыбы) Arst.

Θρᾷττα атт. = Θρᾶσσα.

θράττω атт. = θράσσω.

θραῦμα τό Aesch., Plut. = θραῦσμα.

θραυπίς, ίδος ἡ травпида (предполож. разновидность щегла) Arst.

θραυσ-άντυξ, ῠγος adj. ломающий колеса: ὦ τύχαι θραυσάντυγες ἵππων ἐμῶν! Arph. о, судьба, сломавшая колеса моей колесницы!

θραῦσις, εως ἡ ломание, разбивание Arst., Plut.

θραῦσμα, ατος τό обломок, осколок (ἐρειπίων Aesch.; θραύσματα τῆς χαλάζης Arst.; τῆς ὑάλου Luc.; τὰ λατομούμενα θραύσματα Diod.).

θραυστός 3 ломкий, хрупкий (ἅλες Plat.; οὐ καμπτός, ἀλλὰ θ. Arst.).

Θραῦστος ἡ Травст (местность в Трифилии - Элида) Xen.

θραύω (pass.: aor. ἐθραύσθην, pf. τέθραυσμαι) 1) ломать, разбивать (τὰ μείζω θραύεται μᾶλλον τῶν μικρῶν Arst.): θραυομένης τῆς πέτρης Her. когда разбивалась (рабочими) скала; καὶ τὸν σίδηρον θραυσθέντα πλεῖστ᾽ ἂν εἰσίδοις погов. Soph. ты можешь часто видеть, что и железо ломается; 2) перен. ломать, надламывать (τὴν ψυχήν Arph.); подрывать, сокрушать (τὴν δύναμιν Plut.); разбивать (ὄλβον Pind.): θραυόμενος τὸν λογισμόν Plut. павший духом, душевно надломленный; τεθραυσμένος NT измученный.

Θρέϊσσα дор. Theocr. v. l. = Θρᾷσσα.

θρέμμα, ατος τό 1) питомец, дитя, отпрыск: τοῦ γέροντος θ. Λυκομήδους Soph. отпрыск старого Ликомеда, т. е. Νεοπτόλεμος; Χαρίτων θ. Arph. питомица Харит; 2) создание, творение, существо (εἰ ἄνθρωπός ἐστιν ἤ τι ἄλλο θ. Plat.): δύσκολον τὸ θ. ὁ ἄνθρωπος Plat. мятежное существо человек; ὦ θ. ἀναιδές! Soph. ах ты, бесстыдное создание!; 3) тварь, зверь, животное: τὰ ἐν ταῖς ἀγέλαις θρέμματα Plat. стада животных; τὰ ἥμερα καὶ ἄγρια θρέμματα Plat. ручные и дикие животные; ὑηνὰ θρέμματα Plat. свиньи; ἄπλατον θ. κἀπροσήγορον Soph. страшный и неукротимый зверь (= Немейский лев); 4) исчадье, отродье (δεινῆς Ἐχίδνης Soph.; τὰ μυσαρὰ ταῦτα θρέμματα Plut.); 5) описательно с gen. epexegeticus: θ. Λερναίας ὕδρας Soph. = Λερναία ὕδρα; θρέμματα παίδων Plat. = παῖδες; ὀρνίθων θρέμματα Plat. = ὄρνιθες; θρέμματα παλλακῶν Plut. = παλλακαί.

θρεμμᾰτο-τροφέω (о животных) выращивать, разводить (ἀγέλας μεγάλας Diod.).

θρέξασκον эп. aor. iter. к τρέχω.

*θρεο-κάρδιος 2 с сокрушенным сердцем (Anacr. - v. l. θρασυκάρδιος).

θρέομαι, стяж. θρεῦμαι (только praes., преимущ. part. praes.) 1) (о жалобах, воплях) издавать, испускать (φοβερὰ μεγάλ᾽ ἄχη Aesch.); 2) горько сетовать, тж. скорбно повествовать, оплакивать (κακά Eur.; πάθεα μέλεα Aesch., Eur.).

θρέπτειρα 1) выкармливающая, нянька (παίδων Eur.); 2) вскармливающая, кормилица (Φρυγία λεόντων θ. Anth.).

θρεπτέος 3 adj. verb. к τρέφω.

θρεπτήρ, ῆρος ὁ кормилец Anth.

θρεπτήρια τά 1) плата кормилице (sc. τῇ μαίᾳ HH); 2) помощь старым родителям, пропитание родителей (γηράντεσσι τοκεῦσιν Hes.); 3) питание, пища (νηδύος Soph.).

θρεπτήριος 2 1) питающий, кормящий (μαστός Aesch.); 2) служащий наградой за воспитание (πλόκαμος Ἰνάχῳ θ. Aesch.).

θρεπτικόν τό питающее начало Arst., Plut.

θρεπτικός 3 1) касающийся питания, служащий целям пропитания (τέχνη Plat.); 2) питающий, питательный (ἡ τῆς ψυχῆς δύναμις Arst.).

θρεπτός 3 adj. verb. к τρέφω.

θρέπτρα τά долг взрослых детей родителям, отплата за воспитание, т. е. содержание престарелых родителей (τοκεῦσιν θ. ἀποδιδόναι Hom.).

θρεττᾰνελό interj. подражание звукам лиры траляляля! Arph.

θρέττε τό indecl. шутл. бодрость, смелость: οὐκ ἔνι μοι τὸ θ. Arph. у меня не хватает духу.

θρεῦμαι стяж. к θρέομαι.

θρέψα эп. (= ἔθρεψα) aor. к τρέφω.

θρέψις, εως ἡ питание, кормление (ῥῶσις καὶ θ. σωμάτων Sext.).

θρέψω fut. к τρέφω.

Θρηϊ- эп.-ион. = Θρᾳ-.

Θρῄκη эп.-ион. = Θρᾴκη.

Θρῄκη-θεν adv. из Фракии Hom.

Θρῄκην-δε adv. во Фракию Hom.

Θρῄκιος 3 эп.-ион. = Θρᾴκιος.

θρηνέω 1) петь погребальную песнь (Μοῦσαι ἐννέα πᾶσαι θρήνεον Hom.): τίς ὁ θρηνήσων; Aesch. кто споет скорбную песнь (об Агамемноне)?; ἱκανῶς τεθρήνηται! (pf. pass., impers.) Luc. довольно скорбных воплей!; 2) (о стенаниях, сетованиях) издавать, испускать (στονόεσσαν ἀοιδήν Hom.; γόον Aesch.; ἐπῳδάς Soph.): ἅλις μοι τεθρήνηται γόοις Soph. (Троя) исторгла у меня достаточно сетований; 3) жалобно петь (ὕμνους Arph.); 4) скорбеть, сетовать, оплакивать (πόνους Aesch.; τὸν δύστηνον πατέρα Soph.; θάνατον Plat.; πρὸς ἑαυτόν Isocr.).

θρήνημα, ατος τό сетование, жалоба, скорбный вопль Eur.

θρηνητήρ, ῆρος ὁ оплакивающий, скорбящий Aesch.

θρηνητής, οῦ ὁ Aesch. = θρηνητήρ.

θρηνητικόν τό печальное настроение, скорбь (τὸ γοερὸν καὶ θ. Plut.).

θρηνητικός 3 склонный к жалобам, к сетованию, легко предающийся скорби Arst.

θρῆνος 1) (тж. θ. ἐπιτυμβίδιος Aesch.) погребальная песнь, плач об умершем: θρήνων ἔξαρχοι Hom. запевалы похоронных песен, плакальщики; 2) (тж. θρήνων ᾠδή Soph.) жалоба, жалобная песнь, сетование (κόμμος θ. κοινὸς χοροῦ καὶ ἀπὸ σκηνῆς, sc. ἐστιν Arst.): ὄρνις θρῆνον ἐπιπροχέουσα HH птица, изливающаяся в жалобной песне, πολλοὶ ἐπὶ σμικροῖς παθήμασι θρῆνοι Plat. большие жалобы по малым поводам.

θρῆνυς, υος ὁ (= θρᾶνος) 1) скамеечка (для ног): ὑπὸ θρῆνυν ποσὶν ἧκεν Hom. (мастер Икмалий) приставил скамеечку для ног; 2) корабельная скамья (для рулевого или гребцов) Hom.

θρην-ῳδέω оплакивать в скорбной песне (τινα Eur.).

θρην-ώδης 2 1) похожий на погребальную песнь, скорбный, жалобный (ἁρμονίαι Plat.; μέλος Plut.): τὸ θρηνῶδες τῆς ψυχῆς Plut. грустное настроение; 2) склонный к плачу, плаксивый Plat.

θρηνῳδία ἡ скорбная песнь Plat., Plut.

θρην-ῳδός adj. m поющий скорбную песнь Arst.

Θρῇξ или Θρῄξ ион. = Θρᾷξ.

θρησκεία, ион. θρησκηΐη 1) религиозный обряд, богослужение Her.; 2) богопочитание NT.

θρησκεύω тщательно исполнять религиозные обряды, быть строго религиозным (Αἰγύπτιοι θρησκεύουσι περισσῶς Her.; ἀπὸ Θρῃσσῶν δοκεῖ καὶ τὸ θ. ὄνομα γενέσθαι Plut.).

θρησκηΐη ион. = θρησκεία.

θρῆσκος 2 благочестивый NT.

Θρῇσσα ион. = Θρᾷσσα.

Θρῖα ἡ Трия (дем в атт. филе Οἰνηΐς) Xen., Isae.

θρῑάζω вдохновенно прорицать Soph., Eur.

Θρῑαί αἱ Трии (три вскормившие Аполлона вещие парнасские нимфы) HH.

θριαμβευτικός 3 триумфаторский: κηδεύματα θριαμβευτικά Plut. родство или установление родственных связей с триумфатором.

θριαμβεύω (pf. τεθριάμβευκα) 1) быть триумфатором, совершать триумфальный въезд (в Рим) (στρατηγὸς τεθριαμβευκώς Polyb.): θ. θρίαμβον Plut. справлять триумф; θ. ἀπό или κατά τινος Plut. и θ. τινά NT торжествовать победу над кем-л.; θ. νίκην Plut. праздновать победу; 2) вести за собой в триумфальном шествии (τοὺς βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας Plut.): θριαμβεύεσθαι ὑπὸ τινος Plut. следовать (в качестве пленника) в триумфальном шествии за кем-л.; 3) давать возможность торжествовать, обеспечивать победу (τινὰ ἔν τινι NT).

θριαμβικός 3 триумфальный (κατασκευή Plut.): ἀνὴρ θ. Plut. триумфатор.

θρίαμβος 1) триамб, гимн в честь Диониса-Вакха (во время шествий в его честь дети держали фиговые ветви); 2) эпитет Диониса-Вакха (τὸν Διόνυσον θρίαμβον ὀνομάζειν Plut.); 3) (в Риме) триумф, триумфальный въезд (τῆς στρατείας εἰς τὴν πατρίδα Diod.): ὁ μέγας θ. Plut. большой триумф, т. е. триумф в собственном смысле; ὁ ἐλάττων или πεζὸς θ. Plut. малый или пеший триумф (ovatio); θρίαμβον ἄγειν, εἰσάγειν или κατάγειν Plut. совершать триумфальный въезд, справлять триумф.

Θρῑᾶ-σι adv. в Трии Xen., Isae.

Θρῑάσιον τό Триасий (часть Элевсинской равнины) Arst., Plut.

Θρῑάσιος 3 (ᾰ) [adj. к Θρῖα] триасский: Θριάσιαι πύλαι Plut. Триасские ворота (впосл. Δίπυλον, сев.-зап. ворота в Афинах, выводившие на Элевсинскую дорогу); τὸ Θριάσιον πεδίον Her., Arst. = τὸ Θριάσιον.

θριγγός ὁ Plut. = θριγκός.

θριγκίον τό ограда, стена (ὑπερβὰς τὸ θ. Luc.).

θριγκός 1) венечный карниз, зубчатый верх стены (οἰκίας Arst.): ἐπήσκηται αὐλὴ τοίχῳ καὶ θριγκοῖσι Hom. двор обнесен (был) зубчатой стеной; δῶμα περιφερὲς θρίγκοις Eur. дворец с зубчатой стеной; 2) стена, ограда (χωρίοις θριγκοὺς προβάλλειν Plut.): τοῦ θριγκοῦ ὑπερβάλλειν πόδα Eur. переступать ограду; πελάθειν θριγκοῖς Arph. приближаться к ограде; 3) высшая степень, верх, завершение (ἀθλίων κακῶν Eur.): θ. τοῖς μαθήμασιν ἡ διαλεκτική (sc. ἐστιν) Plat. венцом (всех) наук является диалектика.

θριγκόω 1) снабжать венечным карнизом, увенчивать карнизом (θριγκουμένη καὶ κεραμουμένη οἰκία Arst.); 2) снабжать изгородью (αὐλὴν θριγκῶσαι ἀχέρδῳ Hom.); 3) доводить до высшей степени, довершать (ἄτας φίλοις Aesch.): δῶμα θριγκῶσαι κακοῖς Eur. довести семейные несчастья до крайности.