Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/61

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
θρίγκωμα, ατος τό 1) верхний край, карниз (θριγκώματα βωμοῦ Eur.); 2) досл. обрамление, перен. приправа (τῆς τροφῆς Plut.).

θρῑδάκῐνος 3 (ᾰ) похожий на латук, салатный (φύλλα Luc.).

θρῑδάκιον τό Plut. = θρίδαξ.

θρῖδαξ и θρίδαξ, ᾰκος ἡ латук, салат Her., Plut., Luc., Anth.

*θρίζω (только aor. ἔθρισα) Aesch., Anth. syncop. = θερίζω.

Θρῑνᾰκίη (νῆσος) ἡ остров Тринакия Hom. (впосл. отожд. с Сицилией - Τρινακρία Anth.).

θρῖναξ и θρίναξ, ᾰκος ὁ [τρεῖς + ἀκμή] трезубые вилы Arph., Plut., Anth.

θρίξ, gen. τρῐχός ἡ (gen. pl. θριξί) тж. собир. 1) волос, волосы (τρίχες κεφαλῆς Hom. или αἱ ἐν τῇ κεφαλῇ τρίχες Thuc.; λεπτὸς ὥσπερ θ. Arst.): τριχὸς πλόκαμος или βόστρυχος Aesch. прядь волос; θ. γενείου Aesch. борода; 2) шерсть, руно (ἀρνῶν Hom.; τετραπόδων Arst.; καμήλου NT); 3) конский волос (οὐραῖαι Hom.); 4) щетина (κάπρου Hom.); 5) перен. «волосок», пустяк: θ. ἀνὰ μέσσον погов. Theocr. на волосок, чуть-чуть; οὐδ᾽ ἂν τρίχα ἄν τις παρείρειε погов. Xen. никому и волоса (= слова) не вставить (в речь неугомонных болтунов); ἄξιόν τι τριχός погов. Arph. нечто стоящее (не более) волоса, т. е. совершенный пустяк; ἀπὸ τριχὸς ἠερτῆσθαι погов. Anth. висеть на волоске.

θρῖον, v. l. θρίον τό (предполож. от τρεῖς, в связи с трехлопастной формой) 1) фиговый лист Arph., Plut.; 2) обертка из фигового листа, т. е. фунтик, кулечек или порция (ταρίχους, δημοῦ βοείου Arph.) (θ. употреблялся в качестве оберточного материала для съестных припасов и служил для них как бы объемной торговой единицей); 3) яичница с мукой, салом и медом (в фиговом листе) (θρῖα καὶ μελιτοῦτται Luc.; τὸ θ. καὶ ὁ ἰχθύς Plut.): ἐγκεφάλου θρίω δύω шутл. Arph. оба мозговых полушария.

θρῑπ-ήδεστος 2 и 3 изъеденный древоточцами, источенный червями (ξύλον Theophr.): σφραγίδια θριπήδεστα Arph. или σφραγῖδες θριπήδεστοι Luc. печати из червоточного дерева (рисунок червоточины, всегда своеобразный, с трудом поддавался подделке).

θρῑπό-φᾰγος 2 поедающий древоточцев (ὀρνίθιον Arst.).

θρίσσα, атт. θρίττα ἡ тритта (рыба неизвестного нам вида) Arst., Plut.

θρίσσος ὁ Anth. = θρίσσα.

θρίττα атт. = θρίσσα.

θρίψ, gen. θρῑπός ὁ древоточец (ὁ θ. τὸ ξύλον, sc. λυμαίνεται Men.; οἱ θρῖπες ἐμφύονται τοῖς ἁπαλοῖς ξύλοις Plut.).

Θριώ, οῦς Thuc., Plut. = Θρῖα.

Θριῶ-ζε adv. в Трио (ἐσβαλεῖν Thuc.).

θροέω редко тж. med. 1) кричать, громко говорить (θροεῖ τις Soph.): παρὰ νοῦν θ. Soph. говорить как безумный; 2) говорить, обращаться (ταῖς παισίν Soph.); 3) объявлять, рассказывать (ψευδῆ Eur.; θάνατόν τινι Soph.; ἔπος Soph., med. Aesch.): θρόει, τίς κακῶν τελευτὰ μένει; Eur. скажи, какой конец предстоит страданиям (Ореста)?; τίνα θροεῖς λόγον! Soph. какую ты речь ведешь!; πᾶς τοῦτο Ἑλλήνων θροεῖ Soph. об этом говорит каждый из эллинов; 4) pass. приходить в ужас, ужасаться (μὴ θροεῖσθε NT).

θρόμβος 1) глыба, кусок, ком (ἀσφάλτου Her.); 2) сгусток: θ. αἳματος или φόνου Aesch., Plat., Anth. запекшаяся кровь, но θρόμβοι αἵματος NT капли крови.

θρομβ-ώδης 2 сгустившийся, полный сгустков (ἀφροί Soph.; σπέρματα Arst.).

θρόνα τά 1) узоры в виде цветов, вышитые цветы (ποικίλα Hom.); 2) волшебное снадобье из цветов и трав Theocr.

Θρονιάς, άδος adj. f тронийская: Θ. πόλις Eur. = Θρόνιον.

Θρονιεύς, έως ὁ житель города Троний Polyb.

Θρονίη ἡ Трония (дочь Бела, сестра Эгипта и Даная) Hes.

Θρόνιον τό Троний (главный город Локриды Эпикнемидской, на р. Боагрий) Hom., Thuc., Polyb.

θρόνος 1) высокое сидение, седалище, кресло (κλισμοί τε θρόνοι τε Hom.); 2) тж. pl. трон, престол (βασιλήϊος Her.; Διὸς Aesch.; τοῦ Πλούτωνος Arph.): Ἄρτεμις, ἃ θρόνον εὐκλέα θάσσει Soph. Артемида, которая восседает на славном престоле; 3) перен., преимущ. pl. престол, царская власть; θρόνοι μονόσκηπτροι Aesch. самодержавная власть; κράτη θρόνων Soph. царские повеления; (ἡ γῆ), ἧς ἐγὼ κράτη τε καὶ θρόνους νέμω Soph. страна, полная власть над которой принадлежит мне; 4) (тж. μαντικοὶ θρόνοι Aesch.) седалище прорицателя (ἀψευδής Eur.); 5) кресло учителя, кафедра (Ἱππίας ὁ Ἠλεῖος, ὁ ἐν θρόνῳ καθήμενος Plat.); 6) судейское кресло Plut.; 7) местопребывание, средоточие (ὁ θ. ὁ ἐν τῇ ψυχῇ Plat.; φρενὸς θ. Aesch.).

θρόνωσις, εως ἡ троноз, усаживание (обряд посвящения в число корибантов: посвящаемого усаживали на особый θρόνος, и вокруг него устраивалась священная пляска членов братства) Plat.

θρόος, атт. стяж. θροῦς 1) крик, голос: οὐ πάντων ἦεν ὁμὸς θ. Hom. не у всех (у ратей) был одинаковый (боевой) клич; 2) звук, звучание (ὕμνων Pind.; αὐλῶν Plut.); 3) ропот (θ. διέδραμε τῆς ἐκκλησίας Plut.): τὸν θροῦν αἰσθόμενοι Thuc. услышав об этом ропоте; 4) слух (θροῦς τις διῆλθε Xen., Plut.).

θρυαλλίδιον τό маленький фитиль, фитилек (sc. λυχνιδίου Luc.).

θρυαλλίς, ίδος1) триаллида (растение, из которого приготовлялись фитили для светильников; предполож. разновидность подорожника - Plantago albicans - или коровяка - Verbascum limnense) Arst.; 2) фитиль для светильника (τὴν θρυαλλίδα συνελκύσαι Arph.; φλὸξ θρυαλλίσι ἀναπτομένη Plut.).

θρῡγανάω Arph. v. l. = θρυγονάω.

θρῡγονάω, v. l. τρυγονάω чуть слышно стучаться (τὴν θύραν Arph.).

θρῡλέω, v. l. θρυλλέω 1) бормотать (θ. καὶ λαλεῖν Arph.); 2) говорить без умолку, беспрестанно повторять (τὰ μυθώδη Isocr.; τὰ τοιαῦτα ἀεί Plat.): θρυλοῦσα ἅ γ᾽ εἰπεῖν ἤθελον Eur. повторяя (про себя) то, что хотела сказать (тебе); τὸ θρυλούμενον ἀπόρρητον Dem. секрет, ставший предметом всеобщих толков; τὸ κοινὸν καὶ θρυλούμενον Plat. всем известное и всеми повторяемое; τὸ τεθρυλημένον πολλοῖς Arst. и ὁ θρυλλούμενος ἀεὶ λόγος Plut. нечто общеизвестное, общее место, избитая фраза.

I θρῡλίζω, v. l. θρυλλίζω издавать (на кифаре) неприятные звуки, фальшивить, «мазать» HH.

II *θρῡλίζω и *θρῡλίσσω (только 3 л. sing. aor. pass. θρυλίχθη) разбивать, расшибать (θρυλίχθη μέτωπον ἐπ᾽ ὀφρύσι Hom.).

θρυλλ- v. l. = θρυλ-.

θρῦλος, v. l. θρύλλος ὁ шум, гам (Batr. - v. l. θυμός).

θρύμμα, ατος τό [θρύπτω] кусок (ἄρτων περίλοιπα θρύμματα Arph.; ῥοιῆς Anth.).

θρυμμᾰτίς, ίδος ἡ тримматида (сладкое кушанье: пирожное или компот) Luc.

Θρυόεσσα ἡ Триоэсса (город в Элиде, на р. Алфей) Hom.

θρύον τό тростник, камыш Hom., Arst., Diod., Plut.

θρυπτικός 3 расслабленный, немощный, изнеженный Xen., Plut.

θρύπτω (fut. θρύψω; pass.: fut. θρυφθήσομαι, aor. 1 ἐθρύφθην, aor. 2 ἐθρύβην, pf. τέθρυμμαι) 1) сокрушать, разбивать, размельчать, дробить: θρύπτεται κερματιζόμενον πᾶν τὸ ὄν Plat. все сущее делится и дробится; τὸ θρυφθῆναι τοῦ ἀέρος Arst. рассеивание (разрежение) воздуха; 2) разрыхлять, рыть (Νεῖλος ἀναβλύζων βώλακα θρύπτει Theocr.; πέτρα θρυπτομένα Anth.); 3) (об обычаях и т. п.) ломать, нарушать (τι ἀνοήτως Plat.); 4) надламывать, расслаблять, расстраивать, портить (μαλακίᾳ θρύπτεσθαι Xen.): θρύπτεται ἡ ὄψις Plut. зрение слабеет; ὄμμα θρυπτόμενον Anth. томный взор; ἁπαλός τε καὶ τεθρυμμένος Luc. крайне изнеженный, развращенный; 5) med.-pass. ломаться, жеманиться, притворяться: ἐπεθύμει μὲν λέγειν, ἐθρύπτετο δέ Plat. говорить-то он хотел, да жеманился; ἢ μεγάλως εὐδαιμονήσω ἢ ἐγὼ θρύψομαι Arph. если я не назову себя необыкновенно счастливым, это значило бы привередничать; τοῦ Καίσαρος θρυπτομένου καὶ διακλίνοντος Plut. когда Цезарь притворно отклонил (корону); 6) pass. напускать на себя важный вид, чваниться (χρυσῷ καὶ ἁλουργίδι Anth.; πρός τινα Plut., Luc.).

θρύψις, εως1) дробление, деление (κατὰ μέρος Arst.); 2) расчесывание, причесывание (τῆς κόμης Plut.); 3) рассеяние, разрежение (τοῦ ἀέρος Arst.); 4) расслабленность, вялость (τοῦ σώματος ἀσθένεια καὶ θ. Plut.); 5) изнеженность, любовь к роскоши (τῶν Περσῶν Xen.).

θρῴσκω и θρώσκω (эп. impf. θρῷσκον, fut. θοροῦμαι, эп. aor. θόρον - conjct. θόρω) 1) прыгать, спрыгивать, соскакивать (χαμᾶζε, ἐκ δίφροιο, ἀπὸ λέκτροιο Hom.); 2) вспрыгивать, вскакивать (ἐπὶ δίφρου Hes.): θρῴσκων ἰχθύς Hom. вынырнувшая рыба; 3) отскакивать: ἀπὸ νευρῆφι ὀϊστοὶ θρῷσκον Hom. с тетив стали слетать стрелы; πλάτα θρῴσκει Soph. весло взлетает; 4) бросаться, набрасываться, нападать (ἐπὶ Τρώεσσι Hom.): θρῴσκει δ᾽ αὖ ἀγρία νόσος Soph. вновь подступает жестокая боль; 5) быстро идти, спешить, нестись, мчаться (δόμους Soph.; πεδίον Eur.); 6) (= θορνύομαι) покрывать, оплодотворять (κνώδαλα Aesch.): ὁ θρῴσκων Aesch. производитель, самец, перен. мужчина.

θρῳσμός и θρωσμός возвышение, возвышенная часть (πεδίοιο Hom.).

Θυαμία ἡ Тиамия (укрепление между Сикионом и Флиунтом) Xen.

Θύαμις, ιος или ιδος ὁ Тиамий (река в Эпире, впадающая в Ионическое море против о-ва Коркиры) Thuc.

Θύαμος ὁ Тиам (горная гряда в сев.-вост. Акарнании) Thuc.

θυάς, άδος ἡ Plut. = θυιάς I.

Θυάτειρα τά Тиатиры (город в Лидии, основанный лакедемонянами близ Сард) Plut., NT.

θυάω (о свиньях и кабанах) находиться в состоянии полового возбуждения (ὗς θυῶσα Arst.).

Θύβρις, ιδος ὁ Plut. = Θύμβρις.

θῠγάτηρ, θῠγατρός (ᾰ) ἡ (эп. gen. θῡγᾰτέρος; dat. pl. θυγατράσι; во всех четырехсложных формах - θῡ-) дочь Hom. etc.: αἰ Μοισᾶν θύγατρες Pind. = ἀοιδαί; иногда о животных (ἀναβαίνουσι καὶ ἐπὶ θυγατέρας οἱ ἵπποι Arst.).

θῠγατρῐδέος, стяж. θῠγατρῐδοῦς ὁ сын дочери, внук (по женской линии) Her., Isae., Arst.

θῠγατρῐδῆ ἡ дочь дочери, внучка (по женской линии) Lys.

θῠγατρῐδοῦς стяж. = θυγατριδέος.

θῠγάτριον τό [demin. к θυγάτηρ] дочка, дочурка Plut., NT.

θυεία и θυΐα ἡ ступа (ἐν θυΐᾳ ἀναμάττεσθαι Arph.).

θυείδιον и θυΐδιον τό [demin. к θυεία и θυΐα] ступка (λίθινον Arph.).

θύελλα ἡ (тж. θ. ἀνέμοιο или ἀνέμων Hom., Eur.) буря, ураган (ποντία Soph.): πυρὸς θύελλαι Hom. огненный ураган; ἄτης θύελλαι Aesch. буря бедствий.

θυελλο-φορέομαι быть уносимым бурей Diod.

Θυέστα эол. Hom. = Θυέστης.

Θυέστης, ου ὁ (ион. gen. Θυεστέω) Тиест (сын Пелопа, брат Атрея, отец Эгиста, царь Микен) Hom., Aesch. etc.

Θυεστιάδης, ου ὁ Тиестиад, сын Тиеста, т. е. Αἴγισθος Hom.

θυη-δόχος 2 получающий благовония, т. е. служащий для (культовых) курений (τράπεζα Anth.).

θῠήεις, ήεσσα, ῆεν 1) курящийся благовониями или струящий аромат жертвоприношений (βωμός Hom., Hes.); 2) благовонный, благоуханный (σπάργανα, sc. Ἑρμέω HH).

θῠηλή преимущ. pl. (сжигаемые) части жертвы, жертва (ἐν πυρὶ βάλλειν θυηλάς Hom.): θυῃλαὶ ἀναίμακτοι Anth. бескровные жертвы; θ. Ἄρεος Soph. жертва, приносимая Арею, т. е. человеческая кровь.

θυη-πολέω 1) совершать жертвоприношения (Κρόνῳ Soph.; κατὰ τὰς Μουσαίου καὶ Ὀρφέως βίβλους Plat.): θ. κατὰ τὸν ἀνάκτορον (τοῦ Ἀπόλλωνος) Eur. совершать жертвоприношения в храме Аполлона; εὐαγγέλοισιν ἐλπίσιν θ. Aesch. приносить жертву в надежде на благоприятные вести; 2) очищать жертвоприношениями (θυηπολεῖται ἄστυ μάντεων ὕπο Eur.).

θυηπολία ἡ жертвоприношение Plut., Anth.

I θυη-πόλος 2 совершающий жертвоприношение (χείρ Aesch.).

II θυη-πόλος ὁ жрец (Κάλχας ὁ θ. Eur.; τοῦ Διὸς τοῦ Σωτῆρος Plut.).

θυη-φάγος 2 (ᾰ) пожирающий жертву (φλόξ Aesch.).

θυία ἡ Diod., Plin. v. l. = θύον.

θυΐα ἡ Arph. v. l. = θυεία.

θυῖα ἡ (dat. pl. θυίαισιν) Soph. = θυιάς II.

*Θυῖα, ион. Θυίη ἡ Тия (дочь Кефиса, мать Дельфа (от Аполлона), миф. учредительница празднеств в честь Диониса) Her.

I θυϊάς, άδος adj. f исступленная, неистовая Plut.

II θυϊάς, άδος ἡ тиада, неистовствующая вакханка Aesch.

θυΐδιον τό Arph. v. l. = θυείδιον.

Θυίη ион. = Θυῖα.

θύϊνος 3 туевый (ξύλον NT).

*θυΐω (только 3 л. pl. praes. conjct. θυΐωσιν) приходить в исступление: αἱ (sc. Θριαὶ) δ᾽ ὅτε θυΐωσιν, ἐθέλουσιν ἀληθείην ἀγορεύειν HH когда Трии, придя в исступление, захотят вещать истину, т. е. прорицать.

θῡλάκιον (ᾱ) τό мешок Her., Arph.

θῡλᾰκίσκιον τό мешочек Arph.

θῡλᾰκίσκος ὁ Arph. = θυλάκιον.

θῡλᾰκο-ειδής 2 мешкообразный (θυννίς, sc. ἰχθύς Arst.).

θύλᾰκος (ῡ) ὁ 1) мех, мешок (преимущ. из цельной шкуры): ἄλφιτα οὐκ ἔνεστιν ἐν τῷ θυλάκῳ Arph. в мешке нет муки, т. е. мешок пуст; δερῶ σε θύλακον! Arph. я шкуру с тебя спущу!; θ. τις λόγων шутл. Plat. словесный мешок, т. е. неистощимый болтун; τῇ χειρί, ἀλλὰ μὴ ὅλῳ τῷ θυλάκῳ погов. Corinna ap. Plut. горстями, а не целым мешком, т. е. не сразу, а понемногу; 2) pl. мешкообразные брюки (восточных народов), шальвары (οἱ θύλακοι οἱ ποικίλοι Eur.).

θῡλᾰκο-φορέω таскать мешки Arph.

θῦλαξ, ᾰκος (ῡ) ὁ Aesop. = θύλακος.

θῡλάς, ἀδος (ᾰδ) ἡ Anth. = θύλακος.

θῡλήματα τά [θύω] приносимое в жертву, жертва (σπλάγχνα καὶ θ. Arph.).

θῦμα, у Thuc. лак. σῦμα, ατος τό [θύω] 1) жертва: τὸ θ. τοῦ Ἀπόλλωνος Thuc. жертва Аполлону; πάγκαρπα θύματα Soph. жертвенное приношение из всех плодов; οὐχ ἱερεῖα θύματα, ἀλλὰ ἐπιχώρια Thuc. жертвы не общеустановленные, а местные (т. е. не кровавые, а пироги в форме жертвенных животных); 2) жертвоприношение (εὐχαὶ καὶ θύματα Soph.; θ. ποιεῖν Anth.): θ. λεύσιμον Aesch. жертвоприношение в форме побиения камнями (Клитемнестры), т. е. кровавая месть (за Агамемнона).

θῡμ-άγροικος 2 мужицкий, грубый Arph.

θῡμαίνω (fut. θυμᾰνῶ) гневаться, сердиться (ἐς ἀλλήλους Hes.): θ. τινί Arph. сердиться на кого-л.

Θῡμαιτάδαι, ῶν οἱ Тиметады (дем в атт. филе Ἱπποθωντίς) Plut.

Θῡμαιτάδης, ου ὁ уроженец или житель дема Θυμαιτάδαι Dem.

Θῡμαιτίς, ίδος adj. f привезенная из дема Θυμαιτάδαι (σισύρα Arph.).

θῡμ-αλγής 2 1) причиняющий душевную боль, больно уязвляющий (λώβη, ὕβρις, μῦθος Hom.; ἔπεα Her.; μέρμηραι Anth.); 2) огорченный, страдающий (καρδία Aesch.).

θῡμάλωψ, ωπος (ᾰ) ὁ головня: ἀποδεῖξαί τινα θυμάλωπα Arph. превратить в головню, т. е. сжечь кого-л.; οἷον αὖ μέλας τις ὑμῖν θ. ἐπέζεσεν! Arph. какая ярость вспыхнула в вас!

θῡμ-ᾱρέω находить хорошим, одобрять Theocr.

θῡμ-ᾱρής и θῡμήρης 2 приятный сердцу, милый, дорогой (ἄλοχος, σκῆπτρον Hom.; βίος Luc.).

θῡμάτιον (ᾰ) τό [θῦμα] небольшая жертва (Arph. - v. l. θοἰμάτιον).

θύμβρα бот. чабер, чабрец (Satureja hortensis) Plut.

Θύμβρα, ион. Θύμβρη ἡ Тимбра (город в Троаде) Hom.

Θυμβραῖος 3 тимбрейский (βωμός Eur.).

Θύμβραρα τά Тимбрары (город в Лидии) Xen.

θυμβρ-επίδειπνος 2 досл. питающийся одним чабрецом, перен. крайне бедно живущий (φειδωλὸς καὶ θ. Arph.).

Θύμβρη ион. = Θύμβρα.

Θύμβριον τό Тимбрий (город во Фригии) Xen.

Θύμβρις, ιδος1) Тибр (река в Латии) Plut., Anth.; 2) Тимбрид (река в Сицилии) Theocr.

θυμβρο-φάγος 2 (ᾰ) Arph. = θυμβρεπίδειπνος.

θῠμέλη ἡ [θύω] 1) жертвенник, алтарь (Φοίβου Eur.); 2) святилище, храм (θυμέλαι χρυσήλατοι Eur.); 3) сооружение: θυμέλαι Κυκλώπων Eur. Киклопические стены (в Микенах); 4) (в афинском театре) алтарь Диониса (возвышение в центре орхестры, с которого корифей управлял хором) (σκηνὴ καὶ θ. Plut.); 5) сцена, театр: ὁ ἀπὸ τῆς θυμέλης Plut. драматург.

θῠμελικόν τό (о драматических произведениях) театральность, сценичность (τὸ θ. ἐστιν Ἀριστοφάνει, Μενάνδρῳ δ᾽ οὐδαμῶς Plut.).

θῠμελικός 3 театральный, сценический (ἀγῶνες Diod.; θέαι Plut.): οἱ θυμελικοί Plut. участники хора и музыканты (в отличие от οἱ σκηνικοί актеры).

θῡμ-ηγερέων part. m [ἀγείρω] собирающий (последние) силы, еле живой (ἐκ δ᾽ ἔπεσον θ. Hom.).

θῡμ-ηδής 2 радующий душу, приятный сердцу (χρήματα Hom.): τὰ λῷστα καὶ τὰ θυμηδέστατα Aesch. самое лучшее и приятное.

θῡμ-ηδία ἡ удовольствие, радость (εὐφροσύνη καὶ θ. Plut.; θυμηδίαι καὶ εὐφροσύναι Luc.).

θῡμήρης 2 Hom. = θυμαρής.

θῡμίᾱμα, ион. θυμίημα, ατος τό 1) благовоние для курений, фимиам (θυμιαμάτων καπνός Arph. и ὀσμαί Arst.): πόλις θυμιαμάτων γέμει Soph. город полон дымом жертвенных курений; 2) благовоние для бальзамирования (τὴν κοιλίην διηθέειν θυμιήμασι Her.); 3) культ. курение благовоний, каждение (ὥρα τοῦ θυμιάματος NT).

θῡμίᾱσις, εως ἡ выкуривание, курение, испарение (ὑπὸ θερμοῦ Arst.).

θῡμιᾱτά τά курительные средства, курения Arst.

θῡμιᾱτήριον, ион. θῡμιητήριον τό курительница для благовоний, кадильница Her., Thuc., NT.

θῡμιᾱτικός 3 пригодный для курений, ароматический (σώματα Plat.).

θῡμιᾱτός 3 способный куриться, применимый для курений, курительный: ὕδωρ οὐ θυμιατόν, ἀλλ᾽ ἀτμιστόν Arst. вода не курится, а испаряется.

θῡμιάω (ион. aor. ἐθῡμίησα) 1) (о благовониях и т. п.) кадить, жечь, курить (τὴν στύρακα, τὸ λήδανον Her.; τοῦ λιβανωτοῦ Luc.): τὸ σπέρμα τῆς καννάβιος θυμιῆται (ион. = θυμιᾶται) Her. (в скифских банях) жгут конопляное семя; τὰ θυμιώμενα Plat., Arst. благовонные курения; 2) pass. выделять ароматические испарения (οἶνος ὁ γλυκὺς θυμιᾶται Arst.); 3) pass. чадить (πιμελὴ θυμιᾶται καὶ τήκεται Arst.); 4) окуривать: θυμιώμεναι (sc. μέλισσαι) μάλιστα τὸ μέλι ἐσθίουσιν Arst. окуриваемые пчелы особенно (жадно) едят мед.

θῡμίδιον (μῐ) τό ирон. некоторая гневливость, ворчливость (μέλιτος μικρὸν τῷ θυμιδίῳ παραμῖξαι Arph.).

θῡμιη- ион. = θῡμιᾱ-.

θῡμικόν τό пылкость, страстность Plut.

θῡμικός 3 1) отважный, смелый (ζῷα, οἷον κύων Arst.); 2) пылкий, страстный (θ. καὶ ὀξύθυμος Arst.; βαρὺς καὶ θ. Polyb.); 3) ретивый, горячий (πῶλος θ. καὶ γοργός Plut.).

θῡμικῶς 1) пылко, страстно, горячо (jocari Cic.); 2) гневно, раздраженно (φάναι Polyb.).

θῠμίτης 2 (ῑ) сдобренный, приправленный (или смешанный с) тимьяном (ἅλες θυμῖται Arph.).

θῡμο-βᾰρής 2 с тяжелым сердцем, подавленный (θ. μύρομαι Anth.).

θῡμο-βορέω терзать сердце, мучить, угнетать Hes.

θῡμο-βόρος 2 терзающий душу, гложущий, гнетущий (ἔρις Hom.; λύπη Aesch.; ζήλου κέντρον Anth.).

θυμο-δᾰκής 2 уязвляющий чувства, жестокий, оскорбительный (μῦθος Hom.).

θῡμο-ειδές τό 1) филос. страсть (как элемент, стоящий между τὸ λογιστικόν и τὸ ἐπιθυμητικόν) Plat., Arst.; 2) страстность, пылкость Diog. L.; 3) смелость, отвага Plut.

θῡμο-ειδής 2 1) смелый, отважный (γυνή Plat.; θ. καὶ πολεμικός Arst.; θ. καὶ ἀνδρώδης Plut.); 2) страстный, пылкий, тж. вспыльчивый (ἡ φύσις Plat.); 3) горячий, норовистый (ἵππος Xen.); 4) строптивый, непокорный (δοῦλοι Arst.).

Θῡμοκλῆς, έους ὁ Тимокл (греч. поэт-комедиограф, представитель среднеатт. комедии, прибл. V-IV в. до н. э.) Anth.

θῡμο-λέαινα adj. f с сердцем львицы, отважная как львица (παρθένος Anth.).

θῡμο-λέων, οντος adj. m с львиным сердцем, храбрый как лев (Ἀχιλλεύς Hom., Hes.; Πάτροκλος Arph.; Διόνυσος Anth.).

θῡμό-μαντις, εως ὁ прозорливый умом, предсказывающий на основании здравого смысла (в отличие от θεόμαντις прорицающий по вдохновению свыше) Aesch.

θῡμο-μᾰχέω 1) ожесточенно бороться (Polyb.; πρός τινα Plut.); 2) быть раздраженным, сердиться (ἐπί τινι Polyb. и τινι NT).

θύμον τό бот. тимьян (Thymus), по друг. - чабер (Satureja) Arst., Plut.

θῡμόομαι 1) (тж. θ. δι᾽ ὀργῆς Soph.) сердиться, раздражаться, гневаться, негодовать (τινι Aesch., Soph., Plat., Plut. и ἔς τινα Her.; τινί τινος Eur.; περί τινος Aesch.; βοῦς πρός τινα θυμωθείς Plut.): πρὸς οὐδὲν εἰς ἔριν θ. Soph. без всякой причины начинать ссору; ἵπποι θυμούμενοι Soph. горячие кони; εἰς κέρας θ. Eur. (ср. irasci in cornua Verg.) злобно бодаться; τὸ θυμούμενον Thuc. гневливость, гнев; 2) свирепствовать (ὀλιγαρχία θυμουμένη Plut.).

θῡμο-πληθής 2 исполненный гнева, гневный (ἄτα Aesch.).

θῡμο-ραϊστής 2 [ῥαίω] уничтожающий жизнь, т. е. губительный (θάνατος Hom.).

θῡμός ὁ [θύω II] 1) дыхание жизни, жизненное начало, жизнь, т. е. душа, дух: τὸν λίπε θ. Hom. его оставила жизнь; θυμὸν ἀποπνείων Hom. испуская дух, т. е. умирая; ὀλίγος ἔτι θ. ἐνῆν Hom. чуть теплилась (во мне) жизнь; θυμὸν ἀγείρειν Hom. собираться с силами или вновь приходить в себя; θυμοῦ δευόμενοι Hom. бездыханные (ягнята); 2) воля, (горячее) желание, стремление: θ. ἐστί или γίγνεταί μοι Her. мне хочется, мне нравится; ὠνέεσθαι τῶν φορτίων τῶν σφι ἦν θ. μάλιστα Her. те из товаров, какие им больше всего хотелось купить; θ. κελεύει или ἀνώγει Hom. и ὀτρύνει Pind. есть желание, хочется, влечет; οἱ θ. ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι Hom. дух его стремился (ему хотелось) стяжать славу; ἤθελε θυμῷ εἰσιδέειν φύλοπιν Hom. (Ахилл) горячо желал увидеть сражение; ἐμοὶ αὐτῷ θ. ἐφορμᾶται πολεμίζειν Hom. во мне самом кипит желание сразиться; βαλέειν ἑ ἵετο θ. Hom. было страстное желание поразить его; ὥς σοι θ. Soph. по твоему желанию, как тебе угодно; 3) потребность, голод, жажда, аппетит; πλησάμενος θυμὸν ἐδητύος καὶ ποτῆτος Hom. утолив голод и жажду пищей и питьем; 4) душа, сознание: ᾔδεε κατὰ θυμὸν ἀδελφεὸν ὡς ἐπονεῖτο Hom. (Менелай) знал в душе (ясно сознавал), как взволнован брат; λόγους θυμῷ βαλεῖν Aesch. запечатлеть слова в памяти; 5) душа, чувства, мысли, образ мыслей, настроение: θ. πρόφρων Hom. открытая душа, откровенность; ἕνα θυμὸν ἔχειν Hom. быть охваченным одними чувствами, чувствовать одно и то же; χαίρειν (ἐν) θυμῷ Hom. внутренне радоваться; ἄλγος или ἄχος ἱκάνει θυμόν Hom. печаль наполняет душу; ἄχνυτό σφιν θ. ἐνὶ στήθεσσιν Hom. опечалилось у них сердце в груди; νεμεσιζέσθω ἐνὶ θυμῷ Hom. пусть (каждый из ахейцев) вознегодует душой; τινὶ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὀρίνειν Hom. встревожить кому-л. душу; θυμῷ или ἐκ θυμοῦ φιλεῖν Hom. нежно любить кого-л.; ἀπὸ θυμοῦ εἶναι Hom. быть нелюбимым; δέος ἔμπεσε θυμῷ Hom. страх проник в душу (Идоменея); 6) смелость, отвага, мужество (μένος καὶ θ. Hom.): θυμὸν λαμβάνειν Hom. воспрянуть духом, собраться с мужеством; θυμὸν ἔχειν ἀγαθόν Her. быть бодрым; 7) реже pl. гнев, злоба (μέγας Hom., NT; ὀξύς Soph.; τῶν πρεσβυτέρων οἱ θυμοὶ ὀξεῖς μέν, ἀσθενεῖς δέ Arst.): τὸν θυμὸν ἐπανάγειν Her. возбуждать гнев; θυμὸν καταθέσθαι Arph. унять (свой) гнев; ὁ οἶνος τοῦ θυμοῦ NT крепкое вино; 8) страсть (у Plat. «животная» часть души, τὸ ἐπιθυμητικόν, делилась на θ. страсть и ἐπιθυμία вожделение) Arst.

θύμος (ῠ) ὁ [θύω I] 1) (= θύμον) тимьян Plut.; 2) кушанье из тимьяна, уксуса и меда (еда афинских бедняков) Arph., Crates ap. Diog. L.

θῡμο-σοφικός 3 рассудительный, разумный Arph.

θῡμό-σοφον τό разумность, (у животных) понятливость Plut.

θῡμό-σοφος 2 разумный, рассудительный Arph., Plut.

θῡμούμενον τό гнев, раздражение: ἀποπλῆσαι τῆς γνώμης τὸ θ. Thuc. выместить свой гнев.

θῡμο-φθορέω страдать душой, терзаться Soph.

θῡμο-φθόρος 2 1) губительный, убийственный (φάρμακα Hom.); 2) сулящий смерть, обрекающий на гибель (γράμματα Hom.); 3) мучительный (κάματος Hom.; πενία Hes.); 4) коварный, низкий: τῷ δ᾽ ἄλγιον, ὅς κεν τοῦτον ἀνιάζῃ θ. Hom. горе тому, кто подло обидит его.

Θῡμοχάρης, ους ὁ Тимохар (командующий афинским флотом во время Пелопоннесской войны) Thuc.

*θυμόω [малоупотреб. act. к θυμόομαι] сердить, раздражать.

θῡμ-ώδης 2 1) смелый, отважный (θ. καὶ εὔελπις Arst.); 2) горячий, норовистый, непокорный (ζῷα Arst.); 3) пылкий, вспыльчивые, резкий (χαλεπὸς καὶ θ. Arst.).

θύμωμα, ατος (ῡ) τό гнев, злоба (ἐμμανεῖς θυμώμασιν Aesch.).

*θῡνέω (только impf. ἐθύνεον) Hes. = θύνω.

θυννάζω прокалывать (ловить) тунцов острогой: θ. ἐς τοὺς θυλάκους Arph. досл. пронзать шальвары (бегущих противников), перен. преследовать по пятам.

θύννειος 3 тунцовый: τὰ θύννεια (sc. κρέα) Arph. мясо тунцов.

θυννευτικός 3 служащий для ловли тунцов (σαγήνη Luc.).

θυννίς, ίδος ἡ мелкий тунец или самка тунца Arst.

θυννο-κέφᾰλος 2 с головою тунца Luc.

θυννο-λογέω собирать тунцов (Luc. - v. l. к θημολογέω).

θύννος рыба тунец (Thynnus vulgaris) Aesch., Her., Arst. etc.

θυννο-σκοπέω высматривание тунцов Arph.

θυννο-σκόπος 2 высматривающий ход тунца (чтобы своевременно сигнализировать рыбакам) Arst., Plut.

θυνν-ώδης 2 похожий на тунца, т. е. глупый как тунец Luc.

Θῡνοί οἱ тины (народность фракийского происхождения, осевшая на побережье Вифинии - М. Азия) Her., Xen.

θῦνον (= ἔθυνον) эп. impf. к θύνω.

θύνω (ῡ) [θύω II] (только praes. и эп. impf. θῦνον) (бешено) бросаться, устремляться (διὰ προμάχων или ἐν προμάχοισιν ἂμ πεδίον Hom.); проноситься вихрем (κατὰ μέγαρον Hom.; ἀν᾽ ὄρος Anth.): Τρώων κλαγγὴ θυνόντων ἄμυδις Hom. крик сразу сбежавшихся троянцев; οἱ βασιλῆες θῦνον κρίνοντες Hom. (ахейские) цари бросились строить (войска в боевой порядок); οἱ δὲ λύκοι ὣς θῦνον Hom. (сражающиеся) набрасывались друг на друга словно волки; ἐπ᾽ ἄλλοτ᾽ ἄλλον λόγον θ. Pind. быстро переходить от одного повествования к другому.

θυο-δόκος 2 принимающий священные курения, т. е. полный благовонных курений (δόμοι, οἶκοι, ἀνάκτορον Eur.).

θυόεις, όεσσα, όεν Hom., HH, Pind., Eur. - θυήεις.

θύον τό 1) туя (дерево, душистая древесина которого употреблялась для культовых курений): ὀδμὴ εὐκεάτοιο θύου Hom. запах (от горения) легко колющейся туи; 2) преимущ. pl. благовонное курение, фимиам или жертвенный пирог, жертва Pind.

θύος, εος τό [θύω I] 1) pl. благовонные курения (= θύον 1) (πρὸς νηὸν Ἀθηναίης ἔρχεσθαι σὺν θυέεσσιν Hom.; σπονδῇς θυέεσσί τε ἱλάσκεσθαι Hes.); 2) преимущ. pl. жертва Hom., Aesch., Theocr.

*θυοσκέω или θυοσκοέω приносить жертву, совершать жертвоприношения (Aesch. - v. l. θυοσκινέω).

*θυοσκῑνέω (только форма θυοσκινεῖς) Aesch. = θυοσκέω.

*θυοσκοέω v. l. = *θυοσκέω.

I θυοσ-κόος 2 1) касающийся жертвоприношения, жертвенный (ἱρά Anth.); 2) совершающий жертвоприношения (Μαινάδες Eur.).

II θυοσκόος ὁ, ἡ совершающий жертвоприношение, гадатель на внутренностях жертвенных животных (τῶν θυοσκόων βουλαί Eur.): οἱ μάντιες, θυοσκόοι ἢ ἱερῆες Hom. прорицатели, гадатели или жрецы.

*θυο-σκόπος ὁ Eur. v. l. = θυοσκόος II.

*θυόω (только part. pf. pass. τεθυωμένον) пропитывать благовониями: ἔλαιον τεθυωμένον Hom. благовонный елей; εἵματα τεθυωμένα HH благоуханные одежды.

θύρα, ион. θύρη (ῠ) ἡ (дор. acc. pl. θύρᾰς, эол. acc. pl. θύραις) 1) дверь, калитка, pl. двустворчатая дверь или ворота (εἰσέρχεσθαι διὰ τῆς θύρας NT): αὔλειαι θύραι Hom., αὔλειος θ. Plat., αὐλεία θ. Arph., θΰραι αὐλῆς и θ. ἑρκεία Aesch. ведущие во двор дверь, калитка или ворота; θ. ἡ εἰς τὸν κῆπον φέρουσα Dem. дверь или калитка, ведущая в сад; θ. καταπακτή Her. опускная дверь; ἔντοσθε θυράων Hom. в дверях, на пороге; ἐν δόμου πρώτῃσι θύρῃσι στῆναι Hom. стоять в преддверии, у дверей, на самом пороге дома; ἐπὶ или παρὰ θύρῃσι Hom. перед дверью, у ворот, перед домом; πρὸ πατρῴων θυρῶν Soph. у ворот отчего дома; ἐπὶ ταῖς βασιλέως θύραις Xen. у ворот царского дворца (см. тж. 2); ἐπὶ θύραιι; τῆς Ἑλλάδος Xen. у ворот (т. е. на границе) Эллады; τὴν θύραν ἐπιτιθέναι Her., προστιθέναι и ἐγκλείειν Plat., Lys. запирать дверь; τὴν θύραν ἐπισπᾶν Xen. держать дверь притворенной; τὴν θύραν βαλανοῦν или μοχλοῦν Arph. запирать дверь на засов; τὴν θύραν ἀράττειν, πατάσσειν или κόπτειν Arph. и κρούειν Plat. стучать(ся) в дверь; τὴν θύραν μικρὸν ἐνδοῦναι Plut. немного приоткрыть дверь; ἐπὶ ταῖς θύραις τινὸς ἰέναι Plat., φοιτέειν Her., φοιτᾶν, βαδίζειν Arph. ходить (преимущ. как проситель) к чьим-л. дверям, постоянно посещать кого-л., часто бывать у кого-л.; ἐπὶ θύραις τινὸς καθῆσθαι Arph. не отходить от чьих-л. дверей, обивать чьи-л. пороги; Μουσῶν ἐπὶ θύρας ἀφικνεῖσθαι Plat. приближаться к вратам Муз, т. е. посвящать себя поэзии; παρὰ θύραν εἰοβιάζεσθαι погов. Luc. врываться мимо двери, т. е. действовать противоестественным образом; παρὰ θύραν πλανᾶσθαι погов. Sext. блуждать у дверей, т. е. бродить вокруг да около, быть в нерешительности; περὶ θύρας εἶναι Plat. быть за дверью, стоять у порога, угрожать (об опасности); ἐπὶ θύραις τὴν ὑδρίαν погов. Arst. (разбить) кувшин у (самых) дверей, т. е. споткнуться у самой цели; τίς ἂν θύρας ἁμάρτοι; погов. Arst. кто же не попадет в ворота (из лука)? (об общедоступных вещах); 2) (в восточных странах) царский дворец, двор: ἐπὶ τὰς βασιλέως θύρας Xen. при царском дворе; 3) редко (= αἱ πύλαι) городские ворота Plut.; 4) pl. дверца (τοῦ ἁρματείου δίφρου Xen.); 5) pl. вход (в пещеру): πέτρην ἐπέθηκε θύρῃσιν Hom. (Полифем) поставил камень у входа (в пещеру); 6) плот, палуба, досчатый щит: ἐκ μυρίκης πεποιημένη θ. Her. плот, сколоченный из тамарисковых досок; θύρας ἐπιθέντες καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν διαβαδίσαντες Thuc. проложив (через болото) деревянные щиты и перейдя по ним; 7) pl. досчатый забор: θύρῃσιν ἀμύνειν τοὺς ἐπιόντας Her. заграждениями отражать нападающих.

I θύρα-ζε (ῠ) adv. [из *θύρα-(σ)δε] 1) наружу, тж. вон, прочь: ἐκ θ. ἔδραμον Hom. (они) выбежали вон; ἔκβασις ἁλὸς θ. Hom. выход из моря, т. е. способ добраться до земли; ἐκφέρειν или ἐξέλκειν θ. Arph. выносить из дому; 2) вне, снаружи: τά τ᾽ ἔνδον, τά τε θ. Eur. как дома, так и вне дома; οἱ θ. Arph. посторонние, чужие; αἱ θ. συνουσίαι Arst. связи вне дома, т. е. супружеские измены.

II θύραζε praep. cum gen. вне: θ. τῶν νόμων Eur. вне законов.

θύρᾱ-θεν, ион. θύρηθε(ν) (ῠ) adv. извне, снаружи, со стороны или вне: αἱ θ. εἴσοδοι Eur. посещения, прием посторонних; ὡς θ. εἰκάσαι Eur. насколько можно судить со стороны, т. е. на расстоянии, издали; οὔτ᾽ ἔνδοθεν, οὔτε θ. Soph. ни своими силами, ни с посторонней помощью; οἱ θ. Aesch., Arst. чужие, враги; ὁ ἀὴρ ὁ θ. Arst. наружный воздух.

θῠραῖος 3 и 2 1) находящийся вне (дома, города, страны), наружный, внешний (ἡδονὴ οὐ θυραία, ἀλλ᾽ αὐτόχθων Plut.): θυραῖον οἰχνεῖν Soph. выходить, уходить, уезжать; τίν᾽ ἔχει στίβον, ἔναυλον ἢ θυραῖον; Soph. на какой тропе находится (Филоктет), внутренней или внешней? (т. е. здесь он или ушел?); θ. ἦλθον Eur. он ушел (уехал); 2) дальний, далекий: θ. πόλεμος Aesch. война, ведущаяся за пределами страны; 3) иностранный, иноземный (ἄνδρες Eur.); 4) чужой (χείρ Eur.; ὄλβος Aesch.); 5) неприкрытый, обнаженный (μηρός Soph.).

θύρᾱσι(ν) (ῠ) 1) снаружи, вне: εἴ τις θ., εἰσίτω Arph. если (есть) кто-л. снаружи, пусть войдет; θ. εὐπρεπὲς φαίνειν πρόσωπον Eur. выставлять напоказ свою красоту; 2) за пределами (своей) страны, за границей (κεῖσθαι Soph.).

θῠραυλέω 1) находиться вне (закрытого) помещения, быть в поле, жить на открытом воздухе (θ. καὶ πλανᾶσθαι Isocr.): γυμνοὶ καὶ ἄστρωτοι θυραυλοῦντες Plat. (первобытные люди), нагие и бесприютные, жившие под открытым небом; 2) воен. стоять под открытым небом (θ. καὶ ἀγρυπνεῖν Plat.; ἔξω τῆς Ἰταλίας Plut.); 3) проводить ночь у чужих дверей, томиться у входа (νύκτωρ Plut.).

θῠρ-αυλία тж. pl. 1) жизнь под открытым небом (τῶν ἀγρίων ζῴων Arst.); 2) воен. лагерная жизнь (θυραυλίαι ἐπίπονοι Plut.); 3) стояние у чужих дверей (συνεχὴς θ. Luc.).

θῠρα-ωρός эп. = θυρωρός.

Θυργωνίδαι, ῶν αἱ Тиргониды (дем в атт. филе Αἰαντίς) Isae.

Θυρέα, ион. Θυρέηи Θυρέαι αἱ Тирея (главный город области Кинурия в Арголиде) Her., Thuc., Plut.

θῠρέ-ασπις, ιδος ἡ огромный щит Anth.

Θυρεᾶτις, ιδος ἡ (sc. χώρα) Тиреатида, территория города Θυρεά Thuc., Plut.

θῠρεᾱ-φόρος Polyb. = θυρεοφόρος.

Θυρέη ион. = Θυρέα.

θῠρεός 1) дверной камень (служивший вместо двери, для закрывания входа) Hom.; 2) длинный (двереобразный) щит (у галлов и римлян = scutum) Polyb., Plut.

θῠρεο-φορέω быть вооруженным длинными щитами Polyb.

θῠρεο-φόρος 2 вооруженный длинным щитом Polyb., Plut.

θῠρ-επᾰνοίκτης, ουирон. отворяющий все двери, всюду бывающий (эпитет философа Кратеса) Plut., Diog. L.

θύρετρον (ῠ) τό (преимущ. pl.) дверь Hom., Pind., Xen. etc.

θύρη ион.-эп. = θύρα.

θύρηθε(ν) ион.-эп. = θύραθεν.

θύρηφι(ν) (ῠ) adv. [эп. dat. к θύρη] вне, снаружи: τὰ ἔνδοθι καὶ τὰ θ. Hom. (имущество, находящееся) и дома и вне дома; τὸ θ. εἶναι Hes. пребывание вне дома, отлучка.

*θῠρίδιον (ῐδ) τό Arph. v. l. = θύριον.

Θυριεύς, έως ὁ житель города Θύριον Xen.

θύριον (ῠ) τό [demin. к θύρα] дверца, калитка Arph., Plut.: παραβαλοῦ τό θ. τοῦ λόγου! Plut. шутл. заткнись!

Θύριον τό Тирион (город в сев. Акарнании) Polyb.

θῠρίς, ίδος ἡ [demin. к θύρα] 1) дверца: θυρίδας ἔχειν Plat. быть снабженным дверцами; 2) окно, окошко (ἐκ θυρίδος παρακύπτειν Arph. или αἴρεσθαι ὑπὲρ θυρίδος Plut.; καθεζόμενος ἐπὶ τῆς θυρίδος NT); 3) бойница Diod.; 4) (в сотах) отверстие ячейки (αἱ θυρίδες ἀμφίστομοι τῶν σχαδόνων Arst.); 5) (в сотах) ячейка (γίνονται σκώληκες ἐν θυρίσι Arst.); 6) створка раковины (τῶν κτενῶν Arst.).

θῠρο-κοπέω 1) стучаться в дверь (θυροκοπῆσαι καὶ πατάξαι Arph.); 2) стучать, постукивать (τῇ χειρὶ τὴν πλευράν τινος Plut.).

θῠρο-κόπος 2 досл. стучащийся в дверь, перен. просящий подаяния Aesch.

θῠρόω 1) (тж. θ. θύραις Arph.) приделывать двери, снабжать дверьми (νεώς Arph.; τοῖχον Plut.): ἐξόδοις πολλαῖς τεθυρωμένος Luc. имеющий много выходных дверей; 2) закрывать (βλεφάροις τὴν ὄψιν Xen.).

Θύρρειον τό Anth. = Θύριον.

θύρσα τά Anth. pl. к θύρσος.

*θυρσάζω, лак. θυρσάδδω (только gen. pl. part. praes., f θυρσαδδοᾶν = *θυρσαζουσῶν) потрясать тирсом: ᾇπερ Βακχᾶν θυρσαδδοᾶν Arph. подобно вакханкам, помахивающим тирсами.

θυρσάριον (ᾰ) τό маленький тирс Plut.

θυρσο-μᾰνής 2 неистовствующий с тирсом в руках (sc. Βρόμιος Eur.).

θύρσος ὁ (в Anth. pl. тж. τὰ θύρσα) тирс (вакхический жезл, увитый плющем и виноградом и увенчанный сосновой шишкой) (θ. κωνοφόρος Anth.; θύρσῳ κροτεῖν γῆν Eur.; ὄφεις περιελιττόμενοι τοῖς θύρσοις Plut.).

θυρσο-φορέω 1) нести тирс(ы) (θ. καὶ συνενθουσιάζειν Diod.); 2) вести с тирсом в руках (θιάσους Eur.).

θυρσο-φορία ἡ несение тирса Plut.

θυρσο-φόρος 2 несущий тирс, тирсоносный (Βάκχαι Eur.; Διόνυσος Anth.).

θυρσο-χᾰρής 2 с ликованием несущий тирс(ы) (γόνος, sc. Σεμέλης Anth.).

θυρσόω делать тирсом, превращать в тирс (λόγχαι τεθυρσωμέναι Diod.).

θῠρώματα τά 1) дверь, преимущ. створчатая: διξὰ θυρώματα Her. пара дверей, по друг. пара комнат с дверьми; 2) дверь с дверной рамой Thuc., Lys., Dem., Diod.: ὀροφαὶ καὶ θυρώματα Thuc., Plut. кровельный и дверной материал; 3) деревянный щит (διαφραξαι τὸν τόπον θυρώμασι καὶ πέτροις Diod.).

θῠρών, ῶνος ὁ преддверие, передняя, сени Soph., Luc., Plut.

θῠρωρέω быть привратником Plut., Luc.

θῠρ-ωρός, эп. θῠραωρός и ἡ привратник, привратница Hom., Her., Aesch., Plat., Arst., NT.

θῠρωτός 3 снабженный дверью Babr.

θῠσᾰνόεις, эп. θυσσᾰνόεις, όεσσα, όεν снабженный кистями или украшенный бахромой (αἰγίς, ἀσπίς Hom.).

θύσᾰνος (ῠ) ὁ 1) преимущ. pl. бахрома, кисть, подвески (φαεινοί Hes.; ἱμάντινοι Her.; δικτυωτός Diod.): ζώνη ἑκατὸν θυσάνοις ἀραρυῖα Hom. пояс, украшенный сотней подвесок; 2) пучки шерсти: χρύσεος θ. Pind. пряди золотого руна.

θῠσᾰνωτός 3 украшенный или отделанный бахромой (κιθών, αἰγέη Her.).

θύσθλον τό [θύω 1] культовая утварь для вакхических празднеств (тирсы, факелы и пр. Plut., pl. Hom.).

θῠσία, ион. θῠσίη ἡ [θύω I] 1) преимущ. pl. (тж. θυσίαι ἱερατικαί Arst.) жертвенный обряд, церемония жертвоприношения, жертвоприношение (σφάγια καὶ θυσίαι NT): θυσίας ἕρδειν, ἀνάγειν и ἐπιτελέειν Her., θυσίαν τελεῖν Plut. совершать жертвоприношение; θυσίαν ποιεῖν или θύειν τινί Plat., Arst., Plut. приносить жертву кому-л.; 2) празднества с жертвоприношениями: ἐν θυσίῃσι εἶναι Her. справлять праздник; οὗ ἦν ἡ παροῦσα θ. Plat. (божество), в честь которого справлялся данный праздник; 3) жертвенное животное, жертва (προσάγειν τὰς θυσίας Luc.; παραδιδόναι τοῖς ἱερεύσι τὴν θυσίαν Plut.).

θῠσιάζω совершать жертвоприношения, приносить жертвы (τινί Luc.; θεῷ Diod.).

θῠσιαστήριον τό жертвенник, алтарь NT.

θύσιμα (ῠ) τά отборные жертвы Her.

θύσιμος 2 (ῠ) [θύω 1] годный для жертвоприношения, (ритуально) отборный (κτήνεα Her.; χοῖρος Arph.): ἰχθύων θ. οὐδείς Plut. из рыб ни одна не годится для жертвоприношений.

θύσις, εως (ῠ) ἡ [θύω II] волнение, бушевание (τῆς ψυχῆς Plat. Cratyl. 419 е - вымышленное слово, от которого, якобы, произошло слово θυμός).

Θυσσαγέται, ῶν οἱ тиссагеты (одно из самых крупных скифских племен в области Уральских гор) Her.

θυσσαν- эп. = θυσαν-.

Θυσσός или Θύσσος ἡ Тисс (город на южн. побережье Афонского п-ва, в Македонии) Her.

θυστάς, άδος adj. f [θύω I] сопровождающая жертвоприношения (βοή Aesch.; λιταί Soph.).

θῡσῶ дор. Theocr. (= θύσω) fut. к θύω I.

Θῠτεῖον, v. l. Θύστιον τό Титей (место для жертвоприношений) Aeschin.

θῠτέον adj. verb. к θύω I.

θῠτήρ, ῆρος ὁ совершающий жертвоприношение, жрец Aesch., Soph.

θῠτήριον τό жертва (Ἀρτέμιδι Eur.).

θῠτής, οῦ ὁ Diod., Plut. = θυτήρ.

θῠτικόν τό обряд жертвоприношения Plut.

θῠτικός 3 [θύω 1] служащий для жертвоприношений, жертвенный (μαχαιρίδιον Luc.).

θύψαι inf. aor. к τύφω.

I θύω (fut. θύσω с ῡ, aor. ἔθῡσα, pf. τέθῠκα; pass.: aor. ἐτύθην с ῠ, pf. τέθῠμαι; в praes. и impf.или ῠ) 1) (тж. θ. θυσίας Lys., Plat.) совершать жертвоприношение, приносить жертву (у Hom. - только о бескровных) (θεοῖς Hom.); 2) приносить в жертву, сжигать на алтаре (ἄργματα θεοῖς Hom.; πέλανον Aesch.; πυρούς Arph.; τινὰ χθονίοις θεοῖς Plut.): (редко с dat.) θ. τούτῳ, ὅ τι ἔχοι ἕκαστος Her. совершать жертвоприношения тем, что каждый имеет, т. е. по своим возможностям; приносить в жертву (путем заклания и сожжения) (τῷ ἡλίῳ ἵππους - v. l. ἵπποισι Her.; τινὶ ταῦρον Pind.; αὑτοῦ παῖδα Aesch.): τὰ θυόμενα и τὰ τεθυμένα Xen., Arst. приносимые в жертву части животного; 3) преимущ. med. вопрошать богов или молиться богам путем жертвоприношения: θύεσθαι ἐπὶ τῇ ἐφόδῳ Xen. совершать жертвоприношение по случаю выступления в поход; θύεσθαι ἐπί τινα Xen. совершать жертвоприношение в связи с затеянным против кого-л. походом; θύεσθαι ὑπὲρ τῆς μονῆς Xen. совершать жертвоприношение в связи с решением остаться; ἐθύετο (v. l. ἔθυε) τῷ Διί, πότερά οἱ λῷον καὶ ἄμεινον εἴη Xen. (Ксенофонт) принес жертву Зевсу с целью узнать, что для него было бы самое лучшее; ἐμοὶ θυομένῳ ἰέναι ἐπὶ βασιλέα, οὐκ ἐγίγνετο τὰ ἱερά Xen. когда я совершал жертвоприношение (чтобы узнать мнение богов) насчет похода против (персидского) царя, внутренности жертвенных животных не дали благоприятного ответа; 4) справлять, совершая жертвоприношения, праздновать жертвоприношением (σῶστρα Her. или σωτήρια Xen.; γενέθλια Plat.; Λυκαῖα Xen.; γάμους Plut.): εὐχαριστήρια θ. Polyb. приносить благодарственную жертву; εὐαγγέλια θ. ἑκατὸν βοῦς τῇ θεῷ Arph. за счастливую весть принести в жертву богине сто быков; 5) закалывать, зарезывать, убивать (τὰ αἰπόλια καὶ τὰς ποίμνας Her.; δελφάκιον Arph.; θῦσαι καὶ ἀπολέσαι NT); 6) (о хищных животных) разрывать на части, растерзывать (μογερὰν πτάκα Aesch.).

II θύω (ῡ) (только praes., impf. ἔθῡον - эп. θῦον и aor. ἔθῡσα) бурно устремляться, бушевать, неистовствовать: ἄνεμος (σὺν) λαίλαπι θύων Hom. ураганом бушующий ветер; ὁ (πόντος) ἔστενεν, οἴδματι θύων Hom. море застонало, высоко вздымаясь; δάπεδον ἅπαν αἵματι θῦεν Hom. вся земля была залита потоками крови; ἔγχεϊ θῦεν Hom. (Агамемнон) бешено действовал копьем; ὀλοῇσι φρεσὶ θ. Hom. потеряв рассудок, безумствовать.

θῠ-ώδης 2 пахнущий фимиамом, благовонный, благоуханный, душистый (θάλαμος, εἵματα Hom.; βωμός HH; λίβανος Emped.; καπνός Eur.; ναός Theocr.).

θύωμα, ατος τό благовоние, ароматическое вещество Her., Luc.

Θυώνα дор. = Θυώνη.

Θυώνη, дор. Θυώνα ἡ [θύω II] Тиона, «Неистовая» (имя Семелы после ее обожествления) HH, Pind.

θυωρός ἡ [θύω I] (sc. τράπεζα) стол для жертвоприношения; у богов стол (οἱ θεοὶ τὴν τράπεζαν θυωρὸν καλοῦσιν Pherecydes ap. Diog. L.).

θώ τόν Anth. 6, 85 шутл. = τὸν θώρακα.

θῶ aor. 2 conjct. к τίθημι.

θωά, ион. θωή, поэт. θωϊή ἡ наказание, кара: θωὴν ἐπιτιθέναι Hom. налагать наказание; θ. Ἀχαιῶν Hom. возмездие со стороны ахейцев.

θωκέω Her. (только praes.) = θακέω.

θῶκόν-δε adv. на заседание: θ. καθίζανον Hom. они собрались на совещание.

θῶκος, эп. тж. θόωκος 1) седалище, кресло, стул Hom., Pind., Her., Plut.; 2) заседание, совещание (οἱ ἄνδρες ἐς θῶκον πρόμολον Hom.; ἐν θώκῳ κατῆσθαι Her.); 3) епископская кафедра Anth.

θῶμα ион. Her. = θαύμα.

θωμάζω ион. Her. = θαυμάζω.

θῶμαι (inf. θῶσθαι) (= θοινάομαι) пировать Aesch.

θωμάσιος 3 = θαυμάσιος.

θωμαστώς 3 ион. = θαυμαστός.

θῶμιγξ, ιγγος1) шнур, веревка, жгут: στέφανος θώμιγγος Her. венок из жгута; 2) (тж. θ. τοξική Aesch.) тетива Aesch.

*θωμίζω (part. aor. pass. θωμιχθείς) стегать, хлестать (νῶτον μάστιγι Anacr.).

θῶμιξ, ικος Anth. = θῶμιγξ 1.

*θωμίσσω = θωμίζω.

θὤμισυ in crasi Hes., Anth. = τὸ ἥμισυ.

θωμός 1) куча, груда (γραίας ἐρείκης Aesch.); 2) куча соломы Arph.

Θῶν, Θῶνος ὁ Тон (миф. царь Египта, супруг Полидамны) Hom.

Θῶνις, ιδος ὁ Her. = Θῶν.

θωπεία преимущ. pl. лесть (ὑπερβαλεῖν τινα θωπείαις Arph.): θωπείᾳ λέγειν τι Eur. говорить что-л. из лести; θωπεῖαι λόγων Plat. льстивые речи; θωπεῖαι κολακικαί Plat. вкрадчивая лесть, заискивание.

θώπευμα, ατος τό преимущ. pl. лесть (ἀκοῦσαι θ. Arph.); pl. льстивые речи (ψυχαὶ γλυκεῖαι εἰς θωπεύματα Eur.; θωπεύματα καὶ δελεάσματα Plut.).

θωπευμάτιον (ᾰ) τό мелкая лесть Arph.

θωπευτικός 3 склонный ласкаться, заискивающий (κύων Arst.); τὰ θωπευτικά Plat. лесть, заискивания.

θωπεύω 1) льстить, заискивать, окружать лестью (τινά Soph., Eur., Arph., Plat., Plut. и τινὰ λόγῳ Plat.): σὺ ταῦτα θώπευε Soph. ублажай сама себя этим, т. е. все свои наставления держи про себя; 2) ласкать, гладить (ἵππον Xen.); 3) ласкаться (οἱ κύνες θωπεύουσιν Arst.).

θωπικός 3 Arph. = θωπευτικός.

θὤπλα, v. l. θὦπλα Arph. in crasi = τὰ ὅπλα.

θώπτω льстить, окружать лестью, ублажать (τὸν κρατοῦντα Aesch.).

θώρ финик. Plut. = βοῦς.

θωρᾱκεῖον τό бруствер, защитная насыпь, вал Aesch.

θωρᾱκίζω 1) надевать панцирь, одевать в броню, покрывать броней (αὑτοὺς καὶ ἵππους Xen.): ἀνήρ θωρακισθείς Xen. человек, надевший броню; ὁ τεθωρᾱκισμένος Thuc., Xen., Plut. воин в броне; 2) защищать, закрывать (πάντα πλὴν τῶν ὀφθαλμῶν Xen.; οἱ ὗες θωρακίζοντες ἑαυτούς, τῷ πηλῷ μολύνοντες καὶ ξηραίνοντες ἑαυτούς Arst.).

θωράκιον (ᾱ) τό [demin. к θώραξ] 1) небольшая броня Luc.; 2) воен. (всякого рода) укрытие, щиток Polyb., Diod.: ἡ ἐπὶ τῶν θωρακίων κατασκευή Diod. башни на спине боевых слонов.

θωρᾱκίτης, ου (ῑ) ὁ воин в броне Polyb.

θωρᾱκο-ποιός ὁ мастер, изготовляющий панцири Xen.

θωρᾱκο-πώλης, ου ὁ торговец панцирями Arph.

θωρᾱκο-φόρος 2, ион. θωρηκοφόρος 2 одетый в панцирь, броненосный Her., Xen.

θώραξ, ᾱκος, ион.-эп. θώρηξ, ηκος1) доспех (преимущ. нагрудный), панцирь, броня (χάλκεος Hom.; ὁπλιτικός Plat.); 2) защита, прикрытие, оплот (τοῦτο τὸ τεῖχος θ. ἐστί Her.); 3) (часть тела, покрываемая панцирем, т. е.) грудь или туловище (ἐν τοῖς στήθεσι καὶ τῷ καλουμένῳ θώρακι Plat.; τὸ ἀπ᾽ αὐχένος μέχρι αἰδοίων κύτος καλεῖται θ. Arst.): ἔχων θώρακα ἄριστον. - Πῶς δ᾽ ἂν μαχέσαιτο παγκράτιον θώρακα ἔχων; Arph. (игра на двух значениях слова θ.) (у Эфудиона несмотря на старость), могучая грудь. - Но разве в панкратии (всеборье) он будет бороться в нагруднике?; 4) (у ракообразных) головогрудь Arst.

θωρηκο- эп.-ион. = θωρακο-.

θωρηκτής, οῦ ὁ одетый в броню воин, латник Hom.

θώρηξ эп.-ион. = θώραξ.

θωρήσσω (aor. ἐθώρηξα - эп. θώρηξα, pf. τεθώρηκα; эп. 1 л. pl. praes. conjct. θωρήξομεν = *θωρήξωμεν) 1) надевать доспехи, покрывать броней, одевать в панцирь, т. е. вооружать (Ἀχαιούς Hom.); med. облекаться в доспехи, надевать на себя броню, т. е. вооружаться, ополчаться (τεύχεσι, χαλκῷ Hom.; πρὸς τοὺς πολεμίους Arph.): ἐς πόλεμον θωρηχθῆναι Hom., Hes. вооружиться для битвы, т. е. выйти на бой; 2) (sc. οἴνῳ) напаивать вином; med. напиваться, опьяняться: ἐν τῷδε (sc. θώρακι) πρὸς τοὺς πολεμίους θωρήξομαι. - Ἐν τῷδε πρὸς τοὺς συμπότας θωρήξομαι Arph. (игра на обоих значениях слова θ.) этим доспехом я ополчусь против врагов. - А я напьюсь из него против собутыльников.

θώς, θωός ὁ (gen. pl. θώων) предполож. шакал (Canis aureus), по друг. веверра циветтовая (Viverra zibetha) Hom., Her., Arst.

θῶσθαι inf. к θῶμαι.

*θώσσω [θῶμα] (только part. aor. θωχθείς) напиваться пьяным Soph.

θώτερον in crasi = τὸ ἕτερον.

Θωΰθ Тоит (месяц египетского календаря, приблиз. соответствующий сентябрю) Plut.

θωυμ- ион. Her. = θαυμ-.

θωΰσσω (fut. θωΰξω) 1) выкрикивать, издавать (βοήν Soph.); 2) произносить, говорить (τόνδε λόγον Aesch.; τάσδε ἀγγελίας Aesch.); 3) звать (τινά Soph.); 4) кричать: θ. κυσί Eur. криком натравливать собак; 5) жужжать: ὑπαὶ κώνωπος ἐξηγειρόμην ῥιπαῖσι θωΰσσοντος Aesch. я проснулся от полета жужжащего, т. е. от жужжания летящего комара.

θωϋτός 3 Her. v. l. = θαυματός.

θωχθείς part. aor. к θώσσω.

I θώψ, θωπός ὁ льстец Her.

II θώψ, θωπός adj. льстивый (θῶπες λόγοι Plat.).

Ι

Ι, ι (τὸ ἰῶτα) иота (9-я буква греч. алфавита, соотв. в произнош. лат. i слоговому, в поэзии иногда - j); ιʹ = 10; ͵ι = 10000 (εἰς τὸ ι τελευτᾷ τὸ ὄνομα Arst.).

(ῑ) грам. ἰῶτα ἐπιδεικτικόν йота указательная (всегда под ударением, приставляемая иногда в разговорно-атт. диалекте в конце указательных местоимений и наречий для усиления, напр.: οὑτοσί, τουτί, ὁδί, τοσουτονί; οὑτωσί, ὡδί, νυνί, ἐνθαδί).

или (gen. οὗ Soph. и эп. ἕο, dat. ἴν или ἵν энкл. Pind. и ἲν αὐτῷ Hes.) крайне редкий nom. возвратного местоимения 3-го лица Soph.

I ἰά, ион. ἰή (ῐ) ἡ голос, вопль (θρηνητῆρος Aesch.): ἰ. παιδός Her. лепет ребенка; ἰ. σύριγγος Eur. звук свирели.

II ἰά, ἰῶν (ῑ) τά эп. pl. к ἰός.

I ἴα (ῐ) τά pl. к ἴον.

II ἴα арх. - ион. [f к ἴος] (= атт. μία; gen. ἰῆς, dat. ἰῇ, acc. ἴαν) одна: ἴα γῆρυς Hom. один голос; τὴν ἴαν (sc. μοῖραν) Hom. одну часть.

Ἰάδμων, ονος ὁ Иадмон (самосец, рабом у которого был баснописец Эсоп) Her.

ἰάθην (ῑᾱ) aor. pass. к ἰάομαι.

ἰαῖ interj. ах! 1) возглас скорби Soph.; 2) возглас радости Arph.

ἰαιβοῖ! или αἰβοῖ! interj. вот тебе раз! (возглас комического удивления) Arph.

ἰαίνω (ῐα) (aor. ἴηνα; aor. pass. ἰάνθην; формы с приращением, а также остальные in arsi - с начальным ῑ) 1) греть, нагревать (πυρὶ χαλκόν Hom.): ὕδωρ ἰαίνετο Hom. вода нагревалась; 2) (нагреванием) размягчать (ἰαίνετο κηρός Hom.); 3) веселить, радовать, восхищать: θυμὸς ἐϋφροσύνῃσιν ἰαίνεται Hom. душа наполняется радостью; ἰαίνομαι εἰσορόωσα Hom. я радуюсь глядя (на них); μέτωπον ἰάνθη Hom. чело прояснилось; 4) успокаивать, смягчать (θυμόν Hom., Pind., Theocr.; ἰανθεὶς ἀοιδαῖς Pind.).

Ἰᾰκός 3 [Ἰάς II] ионийский (ἀσωτία Polyb.).

ἰακχάζω восклицать в честь Иакха (Вакха) (φωνὴν ἐν τῇ ὁρτῇ ἰ. Her.).

Ἰακχεῖον (ῐα) τό Иакхей, храм в честь Иакха (Вакха) Plut.

ἰακχέω Soph., Eur. = ἰαχέω.

ἰακχή Aesch., Eur. = ἰαχή.

ἴακχος (ῐα) ὁ 1) крик, вопль, оплакивание (νεκρῶν Eur.); 2) гимн в честь Иакха (Вакха) (ὁ μυστικὸς ἴ. Her.).

I Ἴακχος (ῐα) ὁ Иакх (культово-мистическое имя Вакха): τὸν Ἴακχον ἐξελαύνειν Plut. нести в торжественном шествии изображение Иакха.

II Ἴακχος 2 иакхический, вакхический (ᾠδή Eur.).

*ἰᾱλεμίστρια, ион. ἰηλεμίστρια ἡ плакальщица Aesch.

I ἰάλεμος, ион. ἰήλεμος (ῐᾱ) ὁ скорбная песнь, плач, причитание (ματέρων Eur.): ἰαλέμῳ τοὺς θανόντας ἀπύειν Eur. причитать над мертвецами.

II ἰάλεμος 2 1) скорбный, печальный (γόοι Eur.); 2) несчастный (ποιηταί Luc.).

ἰάλλω (ῐ, но в формах с приращением - ῑ) 1) посылать, пускать (ὀϊοτὸν ἀπὸ νευρῆφιν Hom.); 2) отправлять (θεοπρόπους ἔς τε Πυθὼ κἀπὶ Δωδώνης Aesch.; ἄγγελον Anth.): ἰ. χεῖρας ἐπὶ σίτῳ Hom. протянуть руки к хлебу, к пище; 3) ввергать (во что-л.): τινὰ ἀτιμίῃσιν ἰ. Hom. относиться к кому-л. с презрением; 4) (нис)посылать, даровать (ἐλεύθερον ἦμάρ τινι Anth.); 5) налагать (δεσμὸν περὶ χερσί Hom.); 6) испускать, издавать (ὑλακήν τινι Anth.); 7) (sc. ἑαυτόν) устремляться, налетать (Ἃρπυιαι ἴαλλον Hes.).

ἰαλτός 3 [adj. verb. к ἰάλλω] посланный (ἐκ δόμων Aesch.).

I Ἰάλῠσος, ион. Ἰήλῠσος (ᾱ) ὁ Иалис (сын Керкафа, внук Гелиоса, миф. основатель г. Ἰάλυσος) Pind.

II Ἰάλυσος, ион. Ἰήλυσος (ᾱ, ῡ и ῠ) ἡ Иалис (один из трех древних дорических городов в сев. части о-ва Родоса; остальные два - Λίνδος и Κάμειρος) Hom., Her., Pind., Thuc.

ἴᾱμα, ион. ἴημα, ατος (ῑ) τό 1) целительное средство, лекарство (ἤπια καὶ ἰσχυρὰ ἰήματα Her.; ἴ. καὶ φάρμακον πάθους τινός Plut.); 2) исцеление (κακῶν Aesch., Plut.; παθημάτων Plat.): ἰάματα προσάπτειν τινί Luc. приписывать кому-л. исцеления; χαρίσματα ἰαμάτων NT дар исцеления.

ἰαμβειο-γράφος ὁ ямбописец (Dem. - v. l. к ἰαμβειοφάγος).

ἰαμβεῖον τό 1) ямбический размер (μάλιστα λεκτικὸν τῶν μέτρων ἰ. ἐστιν Arst.); 2) ямб, ямбический стих Arph., Arst., Plut.: κατὰ τὸ Αίσχύλου ἰ. Plat. как сказано в ямбических стихах у Эсхила; 3) pl. ἰαμβεία ямбические стихи, ямбическая поэма Arst., Luc., Plut.

ἰαμβεῖος 2 ямбический (μέτρον Arst.).

ἰαμβειο-φάγος (φᾰ) ὁ «пожиратель ямбов», «ямбоед» (насмешливый эпитет Эсхина, который одно время был актером) Dem.

ἰαμβ-έλεγος ὁ ямбо-элегический стих (состоящий из двух каталектических триподий, из которых первая - ямбическая, а вторая - дактилическая).

ἰαμβιάζω Anth. = ἰαμβίζω.

ἰαμβίζω преследовать ямбическими стихами, осмеивать в ямбах (ἀλλήλους Arst.).

ἰαμβικόν τό Arst. = ἰαμβεῖον.

ἰαμβικός 3 ямбический (sc. μέτρον Arst.): ἡ ἰαμβικὴ ἰδέα Arst. ямбическая форма стиха.

Ἰάμβλιχος ὁ Иамблих или Ямблих (философ неоплатоновской школы, ученик Порфирия, автор сочинения «Περὶ Πυθαγόρου αἱρέσεως»; умер в 1-й половине IV в. н. э.).

ἰαμβο-ποιέω сочинять ямбы Arst.

ἰαμβο-ποιός ὁ автор ямбов, ямбический поэт Arst.

ἴαμβος 1) ямбическая стопа, ямб (∪‒) Plat., Arst.; 2) ямбический стих (Ἱππώνακτος Arph.): ἴ. τρίμετρος Her. ямбический триметр; 3) pl. ямбы, ямбическая поэма, т. е. сатира в ямбах (ἰάμβους ποιεῖν Plat.; ἴαμβοι ὑβριστῆρες Anth.).

Ἰᾰμίδαι, ῶν (ῑᾰμῐ) οἱ Иамиды, потомки Иама (род наследственных прорицателей в Олимпии) Pind., Her.

ἴαμνοι οἱ Anth. = εἱαμεναί.

Ἴᾰμος (ῑ) ὁ Иам (сын Аполлона и Эвадны, прорицатель, родоначальник Иамидов) Pind.

Ἰάμψας, α ὁ Гиемпсал 1) сын нумидийского царя Миципсы, убитый Югуртой Plut.; 2) преемник Югурты на нумидийском престоле Plut.

ἴαν acc. к ἴα II.

Ἰάν, Ἰᾶνος ὁ иониец Aesch.

Ἰάνοκλον τό (лат. Janiculum) Яникульский холм (в Риме) Plut.

Ἰανός ὁ (лат. Janus) Янус: τὸ Ἰανοῦ δίπυλον Plut. двухвратный храм Януса (в Риме).

I Ἰανουάριος ὁ (sc. μήν) январь (месяц римского календаря, соотв. аттическому Ποσειδεών) Plut.

II Ἰανουάριος 3 январский: Καλάνδαις Ἰανουαρίαις Plut. во время январских календ; ταῖς Ἰανουαρίαις Εἰδοῖς Plut. во время январских ид.

Ἰαξάρτης, ου ὁ Иаксарт (река в Согдиане, ныне Сыр-Дарья) Polyb.

ἰάομαι (ῑ, ῐ у Eur. Hipp. 597; fut. ἰάσομαι с ᾱσ - ион. ἰήσομαι, aor. ἰᾱσάμην - ион. ἰησάμην, pf. ἴᾱμαι; pass.: aor. ἰάθην, fut. ἰᾱθήσομαι, pf. ἴᾱμαι) 1) лечить (τινα βεβλημένον Hom.; νόσους Pind.; ἕλκεα Her.; τοὺς κάμνοντας Plat.; τὸ σῶμα Soph.; Μούσαις τὸν ἔρωτα Plut.); 2) исцелять, оздоровлять (τὴν φύσιν ἀνθρωπίνην Plat.; τινα ἀπὸ τῆς μάστιγος NT); pass. выздоравливать (βραδέως ἰαθῆναι Arst.); 3) исправлять, искупать, возмещать, заглаживать (τὸ βλαβέν Plat.; δύσγνοιαν, ἀδικίαν Eur.; σφαγὰς καὶ ἀνομίας Isocr.): μὴ τῷ κακῷ τὸ κακὸν ἰῶ погов. Her., Thuc. не исправляй беду бедою, т. е. не ухудшай того, что и так плохо.

Ἰᾱοναῦ [voc. к Ἰάων] в деланном произнош. мнимого перса Arph. = Ἰᾶον.

Ἰάονες (ᾱ) οἱ [pl. к Ἰάων] (= Ἴωνες) ионийцы, жители Аттики и Мегары или (вообще) греки Anth.

Ἰᾱόνιος 3 досл. ионический, перен. аттический, афинский или греческий Aesch., Anth.

Ἰᾰπετῑονίδης, ου (ῑᾰ, νί) ὁ Иапетионид, сын Иапета, т. е. Прометей Hes.

Ἰᾰπετῑονίς, ίδος (ῐα!) ἡ Иапетионида, дочь Иапета Pind.

Ἰᾰπετός (ῑ) ὁ Иапет (один из Титанов, сын Урана и Геи, отец Атланта, Прометея, Эпиметея и Менэтия; как отец Прометея, считался родоначальником человечества) Hom., Hes.: πρεσβύτερος Ἰαπετοῦ погов. Luc. старше (самого) Иапета; Ἰαπετὸν καλεῖν τινα Arph. называть кого-л. Иапетом, т. е. дряхлым стариком.

ἰαππᾰπαιάξ! interj. (возглас негодующего удивления) тьфу ты пропасть! Arph.

ἰάπτω 1) бросать, кидать (τόξοις βέλη εἴς τινα, χερμάδα ἐπί τινι Aesch.): πρόσθε πυλᾶν κεφαλὰν ἰάψειν Aesch. разбить себе голову о ворота; 2) перен. сбрасывать вниз, низвергать (τινὰ ἐλπίδων ἀφ᾽ ὑψιπύργων Aesch.); 3) произносить (ἐπιτύμβιον αἶνον ἐπί τινι Aesch.); 4) начинать (ὀρχήματα Soph.); 5) нападать, поражать, ранить (τινὰ ἐς ὄστιον ἄχρις Theocr.); 6) уязвлять, оскорблять (τινὰ λόγοις Soph.): ὥς μοι θυμὸς ἰάφθη! Theocr. как уязвлена душа моя!; 7) (sc. ἑαυτόν) носиться, мчаться, бежать: ἰάπτει Ἀσίδος δι᾽ αἴας Aesch. (преследуемая оводом Ио) бежит через Азию.

Ἰάπῠγες, ион. Ἰήπυγες (ᾱ) οἱ иапиги (племя, населявшее Иапигию, в южн. Италии) Her., Thuc., Arst., Polyb., Diod.

Ἰᾱπῠγία, ион. Ἰηπῠγίη ἡ Иапигия (часть области Калабрии от Тарента и Брундисия до Иапигийского мыса, иногда - Апулия) Her., Thuc., Arst., Polyb., Diod.

Ἰᾱπύγιος 3 [adj. к Ἰαπυγία] иапигииский: ἡ ἄκρα Ἰαπυγία Thuc., Polyb. Иапигийский мыс.

I Ἰᾶπυξ, ῠγος ὁ (= Ἀργέστης) иапиг (зап.-сев.-зап. ветер, дующий от берегов Иапигии в сторону Эллады и, следовательно, попутный для направляющихся сюда судов) Arst.

II Ἰᾶπυξ, υγος ὁ Иапиг (сын Ликаона, по друг. сын Дедала, миф. основатель Иапигии и родоначальник иапигов) Plin.

Ἰάρβᾱς и Ἰάρφᾱς, α ὁ Иарб (царь Нумидии, взятый в плен Помпеем и замещенный Гиемпсалом) Plut.

Ἰάρδανος и Ἰαρδάνης ὁ Иардан 1) царь Лидии, отец Омфалы Her.; 2) река в Элиде Hom.; 3) река на о-ве Крит Hom.

Ἰάρφας Plut. v. l. = Ἰάρβας.

I Ἰάς, Ἰάδος (ᾰ) adj. f ионическая (στρατιή, ἐσθής Her.): τῇ Ἰάδι ξυγγενείᾳ Thuc. ввиду ионического родства (халкидян с афинянами).

II Ἰάς, Ἰάδος1) (sc. γυνή) иониянка Her.; 2) (sc. διάλεκτος) ионический диалект (ἐντῇ Ἰάδι γράφειν Luc.).

Ἰᾰσίδης, ου (ῑᾰσῐ) ὁ [Ἴασος I] Иасид, сын Иаса 1) = Ἀμφίων Hom.; 2) = Δμήτωρ Hom.

Ἰασικός 3 [Ἴασος II] иасосский (κόλπος Thuc.).

ἰάσιμος (ῑᾱ), ион. ἰήσιμος 2 1) излечимый, исцелимый (τραῦμα Plat.; ὁποίοις φαρμάκοις Aesch.; νοσήματα Plut.); 2) поправимый (ἁμαρτήματα, κακά Plat.; πλημμελήματα Plut.); 3) могущий исправиться: ἐάν τε ἰ. ἐάν τε ἀνίατος δοκῇ εἶναι Plat. (указывать), представляется ли, что (осужденный) может исправиться, или что он неисправим; 4) могущий быть умилостивленным, умолимый (θεός Eur.).

ἴᾱσι(ν) (ῐᾱ) 3 л. pl. praes. к εἶμι.

ἱᾶσι(ν) (ῐα) 3 л. pl. praes. к ἵημι.

Ἰάσιος (ῑᾰ) ὁ Иасий (сын Зевса или Корита и Электры, внук Атланта, брат Дардана, возлюбленный Деметры) Hes.

ἴᾱσις, εως (ῑᾱ) ἡ 1) целебное средство, средство лечения (sc. τῶν νοσημάτων Plut.): ἴασίν τινα πρᾶξαι Soph. применить какое-л. средство; ὅσοι λόγου χάριν λέγουσι, τούτων ἔλεγχος ἴ. τοῦ λόγου (sc. ἐστίν) Arst. в отношении таких, которые говорят (просто) для того, чтобы говорить, (единственным) средством является изобличение (бессодержательности их) слов; 2) (из)лечение, исцеление (τῶν νοσούντων Arst.; ἰάσεις ἀποτελεῖν NT; перен. λύσις τε καὶ ἴ. τῶν δεσμῶν καὶ τῆς ἀφροσύνης Plat.): πήματα, οἷς ἴασιν οὐκ ἔνεστιν ἰδεῖν Soph. страдания, которым не видно исцеления; βλάβος, οὗ μή ἐστιν ἴ. Arst. непоправимый ущерб.

Ἰασίων, ωνος (ῑᾰῐ) ὁ Hom., Theocr. = Ἰάσιος.

Ἴᾰσον или Ἀχαϊκον Ἄργος (ῑ) τό Аргос Иасосский или Ахейский (город и государство Диомеда в Арголиде, перен. - вся долина Арголиды или Пелопоннес) Hom.

Ἰᾱσόνιος, ион. Ἰησόνιος 3 иасонов (νηῦς Theocr.): Ἰασονία ἀκτή Xen. Иасонов мыс (между Κοτύωρα и Σινώπη в Понте).

I Ἴᾰσος (ῐ) ὁ Иас 1) отец Амфиона, царь минийцев Hom.; 2) предводитель афинян в Троянской войне Hom.; 3) легендарный царь Кипра Hom.

II Ἴασος ἡ Иас (город в Карии) Thuc., Polyb., Diod.

ἴασπις, ιδος ἡ яшма Plat., NT.

Ἰαστί adv. 1) на ионический манер, в ионическом духе (ἁρμόσασθαι τὸν βίον Plat.); 2) муз. на ионийский лад (Ἰ. καὶ Λυδιστί Plat.); 3) на ионическом диалекте, по-ионически (Ἡρόδοτος ὁ τὰς μάχας τὰς Περσικὰς Ἰ. συγγεγραφώς Luc.).

Ἰᾱσώ, οῦς (ῐ) ἡ Иасо (дочь Асклепия или Амфиарая, сестра Гигиеи, богиня исцеления) Arph.

Ἰάσων (ᾱ), ион. Ἰήσων, ονος ὁ Иасон или Ясон 1) сын Эсона и Полимеды, предводитель аргонавтов Hom., Pind. etc.; 2) тиранн фессалийского города Φεραί; ок. 374 г. до н. э. он стал главным предводителем союзного фессалийского войска - ταγὸς Θετταλῶν Xen.; убит в 370 г. до н. э. Xen., Arst., Diod., Plut.

ἰᾱτήρ, эп.-ион. ἰητήρ, ῆρος (ῑ) ὁ врач, целитель (νόσων Pind., Theocr.; κακῶν Hom., Soph.; πένθεος Anth.): ἰητῆρ᾽ ἀγαθώ, Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχάων Hom. два прекрасных врача, Подалирий и Махаон.

ἰᾱτορία, ион. ἰητορίη (ῑατ) ἡ искусство врачевания, медицина Soph., Anth.

ἰᾱτός (ῑ) [adj. verb. к ἰάομαι] излечимый, исцелимый (αἱ ἐν ψυχῇ νόσοι Plat.): γίνεται τοῦτο καὶ ἰατὸν καὶ ἀνίατον Arst. это (заболевание) бывает то излечимо, то неизлечимо.

ἰᾱτρ-ᾰλείπτης, ου (1) ὁ иатралипт (врач, лечащий втираниями) Plin. J.

ἰατρ-αλειπτική ἡ (sc. τέχνη) иатралиптика, лечение втираниями Plin.

ἰᾱτρεία (ῑ) ἡ тж. pl. 1) лечение (φυτὸν προχειρότερον εἰς ἰατρείαν Arst.): τυχεῖν τῆς ἰατρείας Plut. пройти курс лечения; 2) перен. исцеление, исправление (ἐπιθυμίας, τῆς ἁμαρτίας Arst.).

ἰᾱτρεῖον (ῑ) τό помещение или приемная врача, лечебница Aeschin., Luc.: εἰς τὰ ίατρεῖα βαδίζειν Plat. ходить по врачам.

ἰᾱτρεύματα (ῑ) τά досл. лечебные средства, перен. средства, способы, приемы: τὰ ἰ. ὅσα περὶ διαβολὴν λῦσαι Arst. способы отвести обвинение.

ἰάτρευσις, εως (ῑᾱ) ἡ лечение Plat., Arst.

ἰᾱτρεύω (ῑ) 1) заниматься врачебным делом, быть врачом: οἱ πρῶτοι ἰατρεῦσαι λεγόμεὸι Plut. слывущие первыми врачами; 2) лечить (τὸν νοσοῦντα Plat.; τὴν διάρροιαν Arst.): τὸ ἰατρεύεσθαι Plat., Arst.; прохождение курса лечения; οἱ ἰατρευόμενοι Plat., Arst.; лечащиеся у врача, пациенты.

ἰᾱτρική, ион. ἰητρική (ῑᾱ) ἡ (sc. τέχνη) искусство врачевания, медицина Her., Plat., Arst., Sext.

ἰᾱτρικός 3 (ῑᾱ) 1) врачебный, лечебный (τὰ ὄργανα Plat.; τέχνη Arst.; σμιλίον Plut.); 2) касающийся врачевания, (λόγοι Plat.; νόμος Plut.); 3) сведущий в искусстве врачевания, умеющий лечить (γυνή Plat.; Ἀχιλλεύς Plut.): ἰ. περὶ τὴν ψυχήν Plat. умеющий исцелять душевные недуги; 4) целительный, целебный (φάρμακα Plat.; βοτάναι, δύναμις Arst.).

ἰατρικῶς по-врачебному, по правилам врачебного искусства (ὑγιάζειν Sext.): ἰ. γενέσθαι Sext. стать врачом.

ἰᾱτρο-λογέω (ῑ) исследовать вопросы врачевания, рассуждать о медицине Diog. L.

ἰατρό-μαντις, εως (ῑᾱ) ὁ 1) врач-прорицатель, боговдохновенный врач (φρενῶν Aesch.); 2) божественный врачеватель (об Аполлоне и Асклепии) Aesch.

ἰᾱτρός, эп.-ион. ἰητρός ὁ, редко ἡ (ῑ, редко ῐ) 1) (тж. ἰ. ἀνήρ Hom. и φὼς ἰ. Aesch.) врач: ἰ. ὀφθαλμῶν Her. глазной врач; ἰ. ὀδόντων Her. зубной врач; ἰατρῶν παῖδες Luc. = ἰατροί; οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλὰ οἱ κακῶς ἔχοντες погов. NT не здоровые нуждаются во враче, а больные; 2) перен. (ис)целитель (πόνων Pind.; κακῶν Aesch.; τῇς πόλεως Thuc.; τῆς ἀμαθίας Plat.; ψυχῆς νοσούσης Plut.).

ἰᾱτρο-τέχνης, ου (ῑ) ὁ врач-искусник Arph.

ἰαττᾰταῖ interj. ах!, о!, увы! Arph.

ἰαττᾰταιάξ Arph. = ἰατταταῖ.

ἰαῦ interj. (в ответ на зов) ау!: ποῦ Ξανθίας; ἢ (v. l. ἦ) Ξανθίας; - Ἰαῦ! Arph. где Ксантий? эй, Ксантий! - Ау!

ἰαυοῖ interj. ура! Arph.

ἰαύω (ῐ) (эп. aor. iterat. ἰαύεσκον) 1) спать, почивать (Ζηνὸς ἐν ἀγκοίνῃσιν, ἐν κλισίῳ Hom.): ἐννυχίαν τέρψιν ἰ. Soph. наслаждаться ночным сном; ἐκτὸς ἰ. Hom. спать на дворе; ὑπασπίδιον κοῖτον ἰ. Eur. спать, укрывшись щитом; 2) проводить ночь, ночевать (ἐπὶ νηυσίν Hom.): πολλὰς ἀΰπνους νύκτας ἰ. Hom. проводить много бессонных ночей; ἄτροπον ὕπνον ἰ. Theocr. спать вечным сном; 3) давать отдых, покоить (γεραιὸν πόδα δεμνίοις Eur.).

ἰ-ᾰφέτης, ου (ῑ) [ἰός I + ἀφίημι] ὁ стрелок, стрелец (Ἀπόλλων Anth.).

ἰᾰχά дор. = ἰαχή.

ἰᾰχέω, иногда ἰακχέω 1) (тж. ἰ. φωνῇ HH) поднимать голос, кричать: ἰαχήσατε οὐρανῷ Eur. возопите к небу; ἱαχείτω γᾶ Κυκλωπία Eur. пусть огласится (скорбными) криками край Киклопов; ἀμφὶ γαῖα ἰάχησεν Hom. (от прыжка Афины) кругом застонала земля; 2) запевать, петь (ὕμνον Aesch.; αἴλινον, μέλος Eur.; ἀοιδάν Arph.); 3) причитать, оплакивать (νέκυν ὀλόμενον Eur. - v. l. ἀχέω); 4) объявлять, провозглашать: ἰαχήθης (v. l. ἰαχὴ σὴ) ἄδικος Eur. ты прослыла (женщиной) бесчестной; 5) раздаваться, звучать: ὀλολύγματα ἰαχεῖ Eur. раздаются клики (дев в честь Афины).

ἰᾰχή, иногда ἰακχή, дор. ἰαχά1) крик, шум (Δαναῶν ἰ. τε φόβος τε Hom.; ἰ. ἄραβός τ᾽ ὀδόντων Hes.): θεσπεσίῃ ἰαχῇ Hom. с ужасным криком; 2) вопль, плач (πολύδακρυς Aesch.); 3) возглас ликования, радостный крик (παμφώνων ὑμεναίων Pind.): βοᾶτε ἀοιδαῖς ἰαχαῖς τε νύμφαν Eur. славьте песнями и кликами новобрачную; 4) звучание, звуки (κροτάλων τυμπάνων τε Hom.; αὐλῶν Plut.).

ἰάχημα, ατος (ᾰχ) τό шум, звук: ἑκατογκέφαλα ὄφεων ἰαχήματα (v. l. ἀχήματα) Eur. стоглавое шипение (т. е. шипение сотен) змей; ἰαχήματα χάλκεα ῥόπτρων Anth. бряцание медных бубен.

ἰάχω (ᾰ) (aor. iter. ἰάχεσκον, pf. ἴαχα) 1) кричать (Ἀργεῖοι μέγα ἴαχον Hom.): ἡμεῖς ἰάχοντες ἐπεσσύμεθα Hom. мы с криком кинулись (на Протея); ὁ πάϊς πρὸς κόλπον τιθήνης ἐκλίνθη ἰάχων Hom. ребенок с криком припал к груди кормилицы; 2) восклицать, провозглашать (τινί Anth.): κᾶρυξ ἴαχεν Eur. глашатай провозгласил; 3) объявлять, возвещать: ἰ. λογίων ὁδόν τινι Arph. объявить кому-л. смысл прорицаний; 4) петь (ἀοιδήν HH); 5) воспевать (Ἀπόλλω = Ἀπόλλωνα Arph.); 6) звенеть, гудеть (νευρὴ ἴαχεν Hom.; ἰάχεσκε σάκος Hes.): περὶ ἴαχε πέτρη Hom. загудели окрестные скалы; 7) шуметь, бушевать: ἀμφὶ κῦμα στείρῃ ἴαχε Hom. вокруг киля бурлило море; ἴαχε πῦρ Hom. огонь забушевал; 8) трещать, шипеть: ὡς ὅτε ἀνὴρ χαλκεὺς πέλεκυν εἰν ὕδατι ψυχρῷ βάπτῃ ἰάχοντα Hom. словно когда кузнец погружает в холодную воду (раскаленный) шипящий топор.

Ἰαωλκός ἡ Hom. = Ἰωλκός.

Ἰάων, Ἰάονος ὁ (ᾱ) преимущ. pl. иониец 1) житель Аттики и Мегары Hom., HH etc.; 2) для персов Ἰάονες = Ἓλληνες Aesch.

I Ἴβηρ, ηρος (ῐ) ὁ Ибер (река в Тарраконской Испании, ныне Эбро) Polyb.

II Ἴβηρ, ηρος ὁ ибер: οἱ Ἴβηρες иберы 1) народ на территории Иберии Her., Thuc., Xen., Arst. etc.; 2) народ на территории Кавказа Plut., Anth.

Ἰβηρία, ион. Ἰβηρίη ἡ Иберия 1) поэт. тж. Ἑσπερία, впосл. Ἱσπανία - страна, занимавшая Пиренейский п-ов, ныне Испания Her., Thuc.; 2) страна в Закавказье, приблиз. соотв. нын. Грузии Plut., Luc.

Ἰβηριάς, άδος ἡ (sc. χώρα) Ибериада, т. е. область Иберии Закавказской Anth.

Ἰβηρικός 3 иберийский Plut.

ἶβῐς, ῐδος (ион. gen. ιος) ἡ (acc. ἶβιν; pl.: nom. ἴβιες, ион. acc. ἴβῑς) ибис (болотная птица из группы аистовых, считавшаяся в древнем Египте священной) Arph., Plut.: ἶ. μέλαινα Her. черный ибис (Falcinellus igneus); ἶ. λευκή (πτεροῖσι) Her., Arst. белый ибис (Ibis religiosa).

Ἰβύκειος 3 (ῑβῠ) ивиков Plat.

Ἴβῠκος (ῑ) ὁ Ибик или Ивик (родом из Регия в южн. Италии, греч. лирический поэт 2-й пол. VI в. до н. э.; по преданию, убит разбойниками на пути в Коринф к Истмийским состязаниям) Arph., Plat.: αἱ Ἰβύκου γέρανοι или ἔκδικοι Plut. погов. Ивиковы журавли, т. е. мстители за невинно пролитую кровь (ср. баллады Фр. Шиллера и В. А. Жуковского «Ивиковы журавли»).

ἴγδις, ιος арх. Sext., Anth. = θυΐα или θυεία.

ἷγμαι pf. к ἱκνέομαι.

ἰγνύα, эп.-ион. ἰγνύη (ῡ) ἡ подколенная впадина Arst., Theocr.: κατ᾽ ἰγνύην βεβλημένος Hom. и τὴν ἰγνύαν πληγείς Plut. раненый под колено.

ἰγνύς, ύος ἡ (acc. ἰγνύν и ἴγνυα) HH, Arst. = ἰγνύα.

ἴδα дор. = ἴδη.

Ἴδα дор. = Ἴδη.

Ἰδαία (ῑδ) ἡ (sc. θεά) Идэя (богиня горы Ида, т. е. Кибела Eur. или Афродита Anth.).

I Ἰδαῖος (ῑ) ὁ Идей 1) троянский глашатай; 2) троянец, спасенный Гефестом от Диомеда Hom.

II Ἰδαῖος 3 (ῑ) [Ἴδη] Идейский (Ζεύς Hom.; ἄντρον Pind.; χθών Aesch., Soph.; Πάρις Eur.; Δάκτυλοι Luc.): Ἰδαῖα ὄρεα Hom. = Ἴδη.

Ἴδακος ὁ Идак (местность в Херсонесе Фракийском) Thuc.

ἰδάλιμος 2 (ῑδᾰ) вызывающий потение, обливающий потом (καῦμα Hes.).

Ἰδάλιον (ῑδᾰ) τό Идалий (гора в вост. части Кипра с храмом Афродиты) Theocr.

Ἰδάνθυρσος ὁ Идантирс (скифский царь, племянник Анахарсиса) Her.

ἰδᾰνικός 3 умозрительный, идеальный (κόσμος Plat.).

Ἴδᾱς, α, эп.-ион. Ἴδης, εω (ῑ) ὁ Ид или Идас 1) муж Марпессы и отец Клеопатры, зять Мелеагра Hom.; 2) один из похитителей Елены Plut.

I ἰδέ (у Hom. в арсисе ε долгое) ион. (= ἠδέ) conj. и, а также: εὐρύτερος ὤμοισιν ἰδὲ στέρνοισιν Hom. шире плечами да и грудью; ἀκταὶ Βοσπόριαι ἰδ᾽ ὁ Θρῃκῶν Σαλμυδησσός Soph. берега Боспора и Салмидесса Фракийского.

II ἰδέ и ἴδε [эп. imper. aor. к εἶδον от *εἴδω]: ἴδε ἔργον Hom. наблюдай (как пойдет) дело; ἴδε πῶμα Hom. смотри за крышкой, т. е. следи, чтобы сундук был закрыт; ἴδε ὑγιὴς γέγονας NT вот ты выздоровел.

I ἴδε = ἰδέ II.

II ἴδε эп. 3 л. sing. aor. к εἶδον от *εἴδω.

ἰδέα, ион. ἰδέη (ῐ) ἡ [ἰδεῖν] 1) внешний вид, внешность, наружность (ἡ ἰ. αὐτοῦ ὡς ἀστραπή NT): τὴν ἰδέαν καλός Plat. красивый на вид, красивой наружности; κοῖλα παντοδαπὰ καὶ τὰς ἰδέας καὶ τὰ μεγέθη Plat. впадины, различные как по форме, так и по размерам; τὰ ὁρώμενα τῆς ἰδέας Plat. по внешнему виду; 2) видимость: ἡ τοῦ θήλεος ἰ. Arst. женоподобие; γνώμην ἐξαπατῶσ᾽ ἰδέαι Anth. видимость, вводящая в обман (досл. обманывающая разум); 3) вид, род, тип, качество, сорт: φύλλα τοιῆσδε ἰδέης Her. листья такого свойства; τὸ φρέαρ τὸ παρέχεται τριφασίας ἰδέας Her. колодец, который доставляет три категории (горнопромышленных продуктов); πᾶσα ἰ. θανάτου Thuc. всякий вид смерти; πολλαὶ ἰδέαι πολέμων Thuc. многие виды войн; ἑτέραν ὕμνων ἰδέαν Δήμητρα θεὰν κελαδεῖν Arph. прославлять богиню Деметру другим родом гимнов; 4) лог. род, класс, категория или вид: τὸ τῶν ἰχθύων γένος πολλὰς περιέχον ἰδέας Arst. род рыб, содержащий много видов; 5) способ, образ, форма: ἐφρόνεον διφασίας ἰδέας Her. (эретрийцы) задумали два различных плана; πᾶσαν ἰδέαν πειράσαντες Thuc. испробовав все способы; τῇ αὐτῇ ἰδέᾳ Thuc. таким же образом; τίς ἰ. βουλήματος; Arph. что за затея?; 6) филос. идея, общее свойство, начало, основание, принцип: μίᾳ ἰδέᾳ τὰ ὅσια (sc. ἐστίν) Plat. праведные поступки являются праведными в силу единого (общего им) начала; εἰς μίαν τὴν ἰδέαν ἄγειν τὰ πολλαχῆ διεσπαρμένα Plat. к единому началу сводить там и сям рассеянные элементы; μίαν ἰδέαν διὰ πολλῶν διαισθάνεσθαι Plat. распознавать единое начало во многих вещах; 7) (в идеалистической философии) идея, первообраз, идеальное начало (общий образ сущего, постигаемый умом): ἡ τοῦ ἀγαθοῦ ἰ. Plat. идея блага; οἱ τὰς ἰδέας αἰτίας τιθέμενοι Arst. устанавливающие в качестве причин (эмпирического мира) идеи, т. е. представители идеалистической философии.

ἰδεῖν, эп. ἰδέειν inf. aor. 2 к εἶδον (см. *εἴδω).

ἰδέμεν дор. inf. к εἶδον (см. *εἴδω).

ἴδεσκον эп. aor. iter. к εἶδον (см. *εἴδω).

I ἰδέω (= ἰδῶ) ион. aor. 2 conjct. к εἶδον (см. *εἴδω).

II ἰδέω (= εἰδῶ) эп. pf. conjct. к οἶδα.

ἴδη, дор. ἴδα (ῐ) ἡ лесистая гора, горный лес: ἡ χώρη δασέη ἴδῃσι Her. страна, изобилующая лесами; ἴ. ναυπηγήσιμος Her. корабельный лес.

Ἴδη, дор. Ἴδα (ῐ) ἡ Ида 1) горная цепь в Мисии и Фригии Hom., Hes. etc.; ее эпитеты у Hom.: ἠνεμόεσσα «обвеваемая ветрами», ὑλήεσσα «лесистая», πολύπτυχος «изрезанная ущельями», πολυπῖδαξ «изобилующая источниками», μήτηρ θηρῶν «матерь зверей»; 2) горный массив в центре Крита Eur., Arph.

ἴδηαι (= ἴδῃ) эп. 2 л. aor. 2 conjct. med. к *εἴδω.

Ἴδη-θεν adv. [эп. арх. gen. к Ἴδη] с Иды: Ἴ. μεδέων Hom. (Зевс), властвующий с Иды.

ἰδησῶ дор. Theocr. fut. к *εἴδω.

I ἰδία (ῐδ) ἡ (sc. γῆ) частная земельная собственность, частное владение Polyb.

II ἰδία ἡ: только в выражении κατ᾽ ἰδίαν Arst., Plut., Sext., NT частным образом, особо, отдельно или в частности; κατ᾽ ἰδίαν εἰπεῖν τινι Diod. сказать кому-л. наедине (т. е. доверительно); κατ᾽ ἰδίαν λαμβάνειν τινά Polyb. отвести кого-л. в сторону.

ἴδια τά pl. к ἴδιον.

I ἰδίᾳ, ион. ἰδίῃ adv. 1) для себя лично, в собственных интересах (ἑωυτῷ ἰ. μούνῳ Her.): ἵπποι οἱ αὐτοῦ ἔσαν ἰ. ὀκτακόσιοι Her. у него лично было восемьсот жеребцов; 2) в личной собственности, в частном владении: οὔτε ἰ. οὔτ᾽ ἐν κοινῷ χρήματά ἐστιν αὐτοῖς Thuc. у них (т. е. пелопоннесцев) нет имущества ни личного, ни общественного; 3) в частной жизни, в личных делах: καὶ ἰ. καὶ δημοσίᾳ ἁμαρτάνειν Thuc. ошибочно поступать и в личной жизни, и в общественной; 4) частным образом, лично: ἰ. ἕκαστος Thuc. каждый лично; ἰ. τινὶ συγγίγνεσθαι Arph. вести с кем-л. частные переговоры.

II ἰδίᾳ praep. cum gen. (редко) вне, независимо: ἰ. τῆς φρενός Arph. без участия мыслей, т. е. притворно, неискренно.

ἰδιαζόντως (ῐ) особо, особым образом, своеобразно (ἐπιτελεῖσθαι οὐχ ὁμοίως, ἀλλ᾽ ἰ. Sext.).

ἰδιάζω (ῐδ) быть своеобразным, быть особым, отличаться от остального (τῇ φύσει Diod.; τὰ ἰδιάζοντα μέρη Plut.).

ἰδιαίτατος и ἰδιώτατος 3 superl. к ἴδιος.

ἰδιαίτερος и ἰδιώτερος 3 compar. к ἴδιος.

ἰδιαστής, οῦ (ῐδ) ὁ живущий отдельно, отшельник (μονήρης καὶ ἰ. Diog. L.).

ἰδικός 3 собственный, являющийся собственностью: τὴν ἰδικὴν (sc. ὁδὸν) φέρεσθαι Anth. идти своей собственной дорогой.

ἰδικῶς особо, отдельно Sext.

ἰδιο-βουλεύω (ῐδ) делать по-своему, поступать согласно личному решению: ἵνα μὴ ἰδιοβουλεύειν ὑμῖν δοκέω, τίθημι τὸ πρῆγμα ἐς μέσον Her. чтобы вам не показалось, будто я поступаю по своему личному усмотрению, я ставлю вопрос на обсуждение.

ἰδιο-γενής 2 (ῐδ) происходящий от однородных особей, т. е. не смешивающийся с другими родами или видами (φύσις Plat.).

ἰδιο-γνώμων 2, gen. ονος (ῐδ) держащийся собственного мнения, не отступающий от собственных взглядов Arst.

ἰδιο-γονία (ῐδ) ἡ идиогония, произведение потомства от себе подобных, спаривание с особями своего же рода Plat.

ἰδιό-γρᾰφος 2 (ῐδ) собственноручно написанный (liber Gell.).

ἰδιο-θηρευτική (ῐδ) ἡ охота для себя, для личных целей Plat.

ἰδιο-θηρία ἡ Plat. = ἰδιοθηρευτική.

ἴδιοι (ῐδ) οἱ 1) частные лица: τὸ ἐν ἰδίοις Plat. разговор между частными людьми; 2) личные друзья, приверженцы (Σελεύκου Polyb.); 3) свои, близкие (εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον NT).

ἰδιο-λογέομαι (ῐδ) беседовать частным образом, говорить наедине, иметь частный разговор (τινι Plat.).

ἰδιο-λογία ἡ особое обсуждение, специальное исследование Diog. L.

ἰδιό-μορφος 2 своеобразный, т. е. необыкновенный, невиданный (θηρίων χάσματα ἰδιόμορφα Plut.).

ἴδιον (ῐδ) τό тж. pl. 1) личная собственность, частное владение: τὰ ἱρὰ καὶ τὰ ἴδια Her. храмы и частные владения; ἀπὸ τῶν ἰδίων δαπανᾶν Thuc. расходовать из личных средств, т. е. принимать расходы на свой личный счет; μένειν ἐπὶ τῶν ἰδίων Polyb. оставаться у себя дома; εἰς τὰ ἴδια ἐλθεῖν NT прийти к себе домой; 2) частные дела, личный интерес, личная выгода: ἕνεκα τοῦ ἰδίου Plat. из личных выгод; ἀπαλγεῖν τὰ ἴδια Thuc. оставить заботы о личных делах; εἰς τὸ ἴδιον δαπανᾶν τι Xen. тратить что-л. на себя; τὰ ἴδια πράττειν Polyb. заниматься собственными делами; 3) личный взгляд, частное мнение: εἰ δεῖ τοὐμὸν ἴδιον εἰπεῖν Isocr. если говорить о моем личном взгляде, т. е. по моему личному мнению; ἔγωγε θοὐμὸν ἴδιον Luc. я со своей стороны, что касается лично меня; 4) филос. своеобразие, характерная особенность: ἀποδίδοται τὸ ἴδιον ἢ καθ᾽ αὑτὸ καὶ ἀεί, ἢ πρὸς ἕτερον καὶ ποτέ Arst. особенность представляется то как нечто самостоятельное и постоянное, то как нечто относительное и случайное.

ἰδιό-ξενος ὁ (в отличие от πρόξενος) принимающий или принимаемый в качестве личного гостя Luc., Diod., Plut.

ἰδιόομαι Plat. = ἰδιοποιέομαι.

ἰδιο-ποιέομαι 1) присваивать себе, делать своим (τὰς κατὰ τὴν Τυρρηνίαν κειμένας νήσους Diod.); 2) склонять на свою сторону (τινα Diod.).

ἰδιο-πρᾱγέω (ῐδ) 1) поступать в собственных интересах, заботиться о себе лично (ἔχειν ἐξουσίαν ἰ. Diod.); 2) действовать по своему усмотрению, поступать самовольно (παρὲξ τῶν προσταττομένων Polyb.).

ἰδιο-πρᾱγία (ῐδ) ἡ забота о своих выгодах, служение личным интересам (πλεονεξία καὶ ἰ. Plat.).

ἰδιο-πράγμων 2, gen. ονος (ῐδ) заботящийся только о собственных делах, преданный одним лишь личным интересам (μισάνθρωπος καὶ ἰ. Diog. L.).

ἴδιος 3 и 2 (ῐδ) 1) свой, собственный: ἴ. πράσσων Eur. действующий по собственной воле, поступающий добровольно; τὴν δοκὸν τὴν ἐν τῷ ἰδίῳ ὀφθαλμῷ οὐ κατανοεῖν погов. NT не замечать бревна в собственном глазу; 2) находящийся в частной собственности, частный (οἶκοι, πλοῦτος Plat.; γῆ Arst.): φίλων οὐδὲν ἴδιον Eur. у (истинных) друзей (нет) ничего личного; 3) частный, личный (κακόν Soph.; κέρδη Her.; τὰ διάφορα Thuc.; πόνος Plat.): ἰδίᾳ γνώμῃ Aesch. по личному усмотрению; 4) особый, особенный, своеобразный, иной, отличный (ἔθνος Her.; οὐσία Plat., Arst.; πόλεις Dem.): ἰ. ἢ ἄλλοι Plat. иной, чем другие; 5) специальный (ὄνομά τινος Plat.): τοῖς ἰδίοις ὀνόμασι λέγειν, καὶ μὴ τοῖς περιέχουσιν Arst. называть (вещи) специальными (т. е. собственными) словами, а не общими; 6) странный, необычный (τὸ τῶν μελιττῶν γένος Arst.; ἄνθρωπος Plut.): παράδοξον εἰπεῖν τι καὶ περιττὸν καὶ ἴδιον Plut. сказать нечто из ряда вон выходящее; 7) неслыханный, чудовищный (ὑμοναιοι Eur.); 8) простой, обыкновенный: οὔτ᾽ ἐν ποιήσει οὔτ᾽ ἐν ἰδίοις λόγοις Plat. ни в стихах, ни в прозе - см. тж. ἰδία, ἰδίᾳ, ἴδιον и ἴδιοι.

ἰδιό-στολος 2 (ῐδ) снаряженный на личные средства (τριήρης Plut.): ἰ. ἔπλευσε Plut. он отплыл на корабле, который был снаряжен на его собственный счет.

ἰδιο-συγκρῐσία ἡ своеобразие, (индивидуальная) особенность: διαφέρομεν ἀλλήλων κατὰ σῶμα ταῖς τε μορφαῖς καὶ ταῖς ἰδιοσυγκρισίαις Sext. мы отличаемся друг от друга физически, по виду и по индивидуальным особенностям.