Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/62

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
ἰδιότης, ητος (ῐδ) ἡ (индивидуальная) особенность, своеобразие, специфические свойства (τῶν πράξεων Plat.; τῶν φυτῶν Arst.; τοῦ πολιτεύματος Polyb.): ἡ ἰ. τῇς ἡδονῆς Xen. особая прелесть.

ἰδιό-τροπος 2 (ῐδ) особенный, своеобразный (ἡδονή Plut.; φύσις, νόσος Diod.).

ἰδιοτρόπως особенно, по-особенному, своеобразно (τὸν βίον ἔχειν Diod.).

ἰδιο-τρόφος 2 (ῐδ) кормящий в одиночку, т. е. содержащий одно лишь животное (ὥσπερ βοηλάτης Plat.).

ἰδιό-τροφος 2 питающийся особой пищей (τὰ μὲν - sc. τῶν ζῴων - παμφάγα, τὰ δὲ ἰδιότροφα Arst.).

ἰδιο-φυής 2 (ῐδ) обладающий особой природой или формой (σάλπιγγες ἰδιοφυεῖς καὶ βαρβαρικαί Diod.): τὰ ἰδιοφυῆ Diog. L. своеобразие природы.

ἴδῑσις, εως (ῑδ) ἡ потение (ἐν τῷ ἱματίῳ Arst.).

ἰδίω (ῑδῑ) потеть, покрываться потом Arph., Plut.: ἴδῐον ὡς ἐνόησα Hom. я покрылся (от ужаса) потом, когда вспомнил; ἰ. αἱματώδη ἱδρῶτα Arst. покрываться кровавым потом.

ἰδίωμα, ατος τό 1) особенность, своеобразие (τὰ τῶν φυτῶν ἰδιώματα Arst.): τὰ περὶ τοὺς τόπους ἰδιώματα Polyb. местные особенности; τῆς συντάξεως ἰ. Polyb. особое расположение (войск); 2) грам. своеобразное выражение, особый оборот, идиома.

ἰδίως 1) частным образом: ἰ. κατεσκευασμένα Plat. личная собственность, частное имущество; 2) особенно, особым образом, своеобразно, по-своему (χρῆσθαι τοῖς κοινοῖς Arst.): ἰ. ἔχειν πρός τι Arst. существенно отличаться от чего-л.

ἰδίωσις, εως ἡ индивидуальное отличие, особые признаки, особенности Plat., Plut.

ἰδιώτατος = ἰδιαίτατος.

ἰδιωτεία 1) частная жизнь (τὸ ἄρχειν καὶ ἡ ἰ. Xen.; καὶ βασιλείᾳ καὶ ἰδιωτείᾳ Plat.): καὶ ἰδιωτεῖαι καὶ ἀρχαί Plat. частная ли жизнь, или жизнь государственного мужа; 2) невежественность, необразованность (ἰ. καὶ ἀπειροκαλία Luc.).

ἰδιώτερος = ἰδιαίτερος.

ἰδιωτεύω 1) (тж. ἰ. τὸν βίον Arst.) жить частным человеком, не участвовать в общественных делах (ἰ., ἀλλὰ μὴ δημοσιεύειν Plat.; μὴ μόνον ἄρχοντες, ἀλλὰ καὶ ἰδιωτεύοντες Arst.; ἀργῶν ταῖς πράξεσι καὶ ἰδιωτεύων Plut.): μὴ ἰδιωτεύων, ἀλλ᾽ ἀγωνιζόμενος διάγειν τὸν βίον Plat. жить не частным гражданином, а вести жизнь полную борьбы; 2) быть бесславным, не иметь значения: τὴν πατρίδα, πρόσθεν ἰδιωτεύουσαν ἐν τῇ Ἀσίᾳ, νῦν προτετιμημένην καταλείπω Xen. (слова умирающего Кира Старшего) родину, которая прежде в Азии была лишена всякого значения, я оставляю окруженной почетом; 3) заниматься частным делом: ἰδιωτεύων ἰατρός Plat. врач, занимающийся частной практикой; 4) быть чуждым (чему-л.), не иметь опыта (в чем-л.): τῆς ἀρετῆς οὐδένα δεῖ ἰ. Plat. в области добродетели никто не вправе быть несведущим.

I ἰδιώτης, ου (ῐδ) ὁ 1) отдельный человек, отдельное лицо: φιλία ἰδιώταις καὶ κοινωνία πόλεσιν Thuc. дружба между отдельными людьми и общение между государствами; 2) частный человек, не должностное лицо (οὔτ᾽ ἰ. οὔτε ἄρχων Lys.): ἔτι ἰδιώτῃ ἐόντι Δαρείῳ Her. когда Дарий был еще частным лицом; 3) простой солдат, рядовой боец (οὔτε στρατηγὸς οὔτε ἰ. Xen.; ἡγεμόνες ἄνευ ἰδιωτῶν Arst.); 4) простой человек, простолюдин (οἱ ἰδιῶται καὶ πένητες Plut.; ἄνθρωποι ἀγράμματοι καὶ ἰδιῶται NT); 5) несведущий человек, не имеющий профессионального образования: οἱ δημιουργοὶ καὶ ἰδιῶται Plat. мастера и люди без специальности; οἱ ἰατρικῆς ἰδιῶται Plat. несведущие в медицине, не врачи; ἰ. τῷ λόγῳ NT неискушенный в красноречии; 6) необученный солдат: ἰδιῶται, ὡς εἰπεῖν χειροτέχναι Thuc. неопытные бойцы, чуть ли не чернорабочие; 7) новичок, неопытный человек (ἰ. ἔργου Xen.): ἰ. κατὰ τοὺς πόνους Xen. не приученный к трудам; 8) прозаик (γράφειν ἐν μέτρῳ ὡς ποιητὴς ἢ ἄνευ μέτρου ὡς ἰ. Plat.); 9) здешний человек, земляк (οἱ ξένοι καὶ οἱ ἰδιῶται Arph.).

II ἰδιώτης, ου adj. m 1) частный, стоящий в стороне от общественных дел, непричастный к политической жизни (ἀνήρ Her.); 2) личный, особый, частный, домашний (θεοί Arph.; βίος Plat., Plut.); 3) несведущий, непросвещенный, неученый (ὄχλος Plut.).

ἰδιωτικός 3 (ῐδ) 1) частный, принадлежащий частному лицу (σῖτος Her.; τριήρης Dem.; χωρία Arst.; βίος Plut.); 2) частный, личный (σύγγραμμα Plat.); 3) простой, обыкновенный: οἰωνὸς οὐκ ἰ. καὶ ἔνδοξος Xen. знамение незаурядное и предвещающее славу; 4) простонародный (γλῶττα Arst.): ἐν ἰδιωτικῷ σχῆματι Plat. в одежде простолюдина; 5) простой, неискусный (παράδειγμα Plat.); 6) неученый, неумелый, грубый (ἀνήρ, πρᾶγμα Plat.; ῥήτορες Arst.).

ἰδιωτικῶς просто, неумело, неискусно, грубо (μὴ φαύλως μηδ᾽ ἰ., ἰ. καὶ γελοίως Plat.): ἰ. ἔχειν Plat. быть неопытным; ἰ. τὸ σῶμα ἔχειν Xen. пренебрегать гимнастическими упражнениями.

ἰδιωτισμός 1) простой образ жизни, жизнь простонародья Sext.; 2) язык простонародья, разговорный язык, просторечие Diog. L.

I ἴδμεν ион.-дор. (= ἴσμεν) 1 л. pl. praes. к οἶδα (см. *εἴδω).

II ἴδμεν (= εἰδέναι) эп. inf. к οἶδα (см. *εἴδω).

ἴδμεναι эп. = ἴδμεν II.

ἰδμοσύνη ἡ (по)знание (πάσῃσι μεταπρέπειν ἰδμοσύνῃσιν Hes.).

ἴδμων 2, gen. ονος знающий, сведущий: εὐνομίης ἴδμονα θεῖναι πόλιν Anth. научить город хорошим законам.

ἰδνόομαι сгибаться: σκήπτρῳ μετάφρενον πλῆξεν, ὁ δ᾽ ἰδνώθη Hom. (Одиссей) ударил (Терсита) жезлом по спине, и тот скорчился (от боли); ἰδνώθη πεσών Hom. перегнувшись, упал (досл. упав, согнулся); σφαῖραν ῥίπτασκε ἰδνωθεὶς ὀπίσω Hom. (юноша) бросал мяч, откинувшись назад.

Ἰδοί, ῶν αἱ (= лат. Idus) Иды (15-й день марта, мая, июля и октября и 13-й день остальных месяцев римского календаря) Plut.

ἰδοίατο эп.-ион. 3 л. pl. opt. к *εἴδω.

Ἰδομενεύς, έως (ῑ) ὁ Идоменей 1) сын Девкалиона, внук Миноса и Пасифаи, царь Крита, участвовавший во главе своих 80 кораблей в осаде Трои Hom.; 2) родом из Лампсака, ученик Эпикура, философ и историк IV-III вв. до н. э. Plut.

Ἰδομένη ἡ Идомена (два холма в Акарнании) Thuc.

ἴδον эп. aor. 2 к εἶδον (см. *εἴδω).

ἰδόν n к part. ἰδών.

ἶδος, εος (ῑ) τό досл. пот, перен. сильная жара, зной (ἴδει ἐν αἰνοτάτῳ, ὁπότε χρόα Σείριος ἄζει Hes.).

ἰδοῦ imper. aor. med. к εἶδον (см. *εἴδω).

ἰδού 1) вот, на!: ἰ. δέχου! Soph. на, возьми!; 2) хорошо!, ладно!: ἰ., τί ἔστιν; Arph. ладно, (но) в чем дело?; 3) вот, послушай(те)! (ἰ., ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπείρειν NT): ἰ., δοῦπον αὖ κλύω τινά Soph. чу, я опять слышу какой-то шум!; 4) вот, смотри(те)!: ἰ., θεᾶσθε πάντες! Soph. вот, взгляните все!; ἰ. ὑμῖν, ἐμπλήσθητε τοῦ καλοῦ θεάματος! Plat. смотрите, насладитесь прекрасным зрелищем!; 5) ирон. ах!, вот тебе на!, вот как!: ἄκρατον οἶνον! - Ἰ. γ᾽ ἄκρατον! Περὶ ποτοῦ γοῦν ἐστί σοι; Arph. (дай) чистого вина! - Ах, чистого! Так тебе выпить хочется?

Ἰδουμαία ἡ Идумея (евр. Эдом) (страна, с юга непосредственно примыкавшая к Иудее) NT.

ἰδρεία, эп. ἰδρείη, дор. *ἰδρίη ἡ знание, умение: ἰδρείῃ πολέμοιο Hom. (умудренный) ратным искусством; οὐ βίῃ οὐδὲ ἰδρείῃ Hom. ни силой, ни (военным) искусством.

Ἰδριάς, άδος ἡ Идриада (область во Фригии, граничившая с Карией) Her.

Ἱδριεύς, έως ὁ Гидрей (царь Карии в IV в. до н. э.) Plut.

ἰδρίη дор. Theocr. = ἰδρεία.

I ἴδρις, εως, ион. ιος adj. знающий, сведущий, искусный, опытный (καλῶν Pind.; παντοίης ἀρετῆς ἐν πολέμῳ Simonides ap. Plut.; πάσης γεωγραφίης Anth.): περὶ πάντων ἴδριες ἀνδρῶν νῆα ἐλαυνέμεν Hom. (феакиицы), искуснейшие из всех в управлении кораблем; ἴ. μάχης Aesch. опытный боец; κακῶν πολλῶν ἴ. Eur. (Медея), искусная в разнообразных злодеяниях; κατὰ γνώμην ἴ. Soph. правильно понимающий; οὐδὲν ἴ. Soph. ни о чем не знающий, ничего не подозревающий.

II ἴδρις ἡ предусмотрительное или искусное (насекомое), т. е. муравей (ἴ. σωρὸν ἀμᾶται Hes.).

ἰδρίτας, ου adj. m Anth. v. l. = ἴδρις I.

ἱδρόω (ῑ) (Hom. тж. ἱδρῶ ἱ.) покрываться потом, потеть: ἵπποι ἱδρῶσαι Hom. покрытые потом кобылицы; πρὶν ἱδρῶσαι Xen. до появления пота, т. е. прежде, чем станет ощущаться усталость; ἱδρόω τὸ πρόσωπον Arst. у меня потеет лицо; ἱδρῶσαι αἱματώδει περιττώματι Arst. покрываться кровавым потом.

ἵδρῡμα, ατος τό 1) возведение, сооружение, основание, постройка: ἵ. λέγεται Κρητῶν γενέσθαι τὸ ἱερόν Plut. говорят, что (этот) храм был воздвигнут критянами; 2) святилище, храм (θεῶν Her.); 3) жилище, обитель (τὰ Νυμφῶν ἱδρύματα Eur.); 4) изображение, изваяние, статуя, кумир (δαιμόνων Aesch.; ἱδρύματα πατρῴων θεῶν Plat.); 5) основа, столп, устой (πόλεως Aesch.).

ἵδρῡμαι (ῑδ) pf. pass. к ἱδρύω.

*ἱδρύνω (только aor. pass. ἱδρύνθην) Hom. = ἱδρύω.

ἵδρῡσις, εως (ῐδ) ἡ 1) возведение, сооружение, постройка (ἱερῶν Plat.; πόλεως Plut.); 2) храм, святилище: ἱδρύσεις ὑπισχνεῖσθαι θεοῖς Plat. давать обет воздвигнуть храмы богам; 3) изображение, изваяние (Ἑρμέω ἱδρύσιες Anth. - с ῠ); 4) местопребывание, местонахождение, место (οὐκ ἔχειν ἵδρυσιν Plut.).

ἱδρῡτέον adj. verb. к ἱδρύω.

ἱδρύω (ῑῡ) (aor. pass. ἱδρύθην, pf. ἵδρῡμαι) 1) заставлять или приглашать сесть, сажать, усаживать (θρόνῳ ἔνι τινά Hom.; τινὰ εἰς θρόνους Eur.): αὐτός τε κάθησο καὶ ἄλλους ἵδρυε λαούς Hom. сядь сам и усади других; ἱ. τινὰ παρὰ δαιτί Hom. усаживать кого-л. за трапезу; 2) помещать, размещать, располагать (τὴν στρατιὴν ἐπὶ ποταμῷ Her.): ἡ στρατιὰ βεβαιῶς ἔδοξε μετὰ τείχους ἱδρῦσθαι Thuc. казалось, что армия заняла за укреплениями прочные позиции; ἡ Πελοπόννησος ἀσφαλέως ἱδουμένη Her. находящийся в безопасности Пелопоннес; ἵδρυται ἡ πόλις ἐν μέσῳ τῷ Δέλτα Her. город (Бубаст) находится в середине Дельты; πόρρω ἡδονῆς ἵδρυται καὶ λύπης τὸ θεῖον Plat. божественное далеко (и) от наслаждения и от страдания; 3) вводить, селить, поселять (τινὰ εἰς τόνδε δόμον Eur.; πολλοὺς ἐν πόλει Plut.; Ξέρξης ἵδρυτο ἐν Σούσοις Arst.): ἐς Κολωνὰς ἱδρυθείς Thuc. поселившийся в Колонах; ποῦ κλύεις νιν ἱδρῦσθαι χθονός; Soph. в каком же месте, по известным тебе слухам, обретается он (= Геракл)?; τὸ ἐν τῇ κεφαλῇ πρῶτον ἱδρυθὲν κακόν Thuc. зародившаяся в голове болезнь; 4) med. ставить, назначать (τινα ἄνακτα γῆς Eur.): ἱδρύσασθαί τινα παρὰ τὴν θύραν στροφαῖον Arph. поставить кого-л. у двери привратником; 5) основывать, строить (τὴν οἴκησιν Plat.): τὴν πόλιν ἱδρῦσθαι δεῖ τῆς χώρας ἐν μέσῳ Plat. город должен быть построен в центре страны; 6) тж. med. воздвигать, сооружать (τροπαῖα Eur.): ἱρὸν Ἡρακλέος ὑπὸ Φοινίκων ὑδρύμενον Her. храм Геракла, построенный финикийцами; βωμούς τε ἱδρύεσθαι καὶ ἀγάλματα θεῶν Plat. сооружать алтари и изображения богов; ἱδρῦσαι Ἑρμῆν Arph. воздвигнуть статую Гермеса.

ἱδρῶ эп. acc. к ἱδρώς.

ἱδρῷ эп. dat. к ἱδρώς.

ἵδρωμα, ατος τό потение, испарина Arst.

ἱδρώς, ῶτος ὁ (dat. ἱδρῶτι - эп. ἱδρῷ, acc. ἱδρῶτα - эп. ἱδρῶ) 1) тж. pl. пот (ὁ ἱ. καὶ ἡ ἴδισις καταψύχει τὰ σώματα Arst.): κατὰ ἱ. ἔρρεεν (in tmesi) ἐκ μελέων Hom. пот стекал с членов (Сисифа); ἱ. ἀνῄει χρωτί Soph. пот выступал на коже (Геракла); ἱδρῶτες ξηροί Plat. сухой пот (от физических упражнений); σὺν ἱδρῶτι Arst. в поту; 2) заработанное в поте лица, плоды тяжелого труда: οὐ τὸν ἐμὸν ἱδρῶτα οὕτως ἀνοήτως ἐκβαλῶ Arph. плодов своего труда я не выброшу столь безрассудно; 3) тяжелый труд; подвиг: τῆς ἀρετῆς ἱδρῶτα θεοὶ προπάροιθεν ἔθηκαν Hes. впереди добродетели боги поместили труды, т. е. только через тяжелый труд достигается добродетель; 4) сок, камедь (σμύρνης Eur.); 5) выпот, жидкое выделение (τὸ δάκρυον ἱ. τίς ἐστιν Arst.).

ἱδρωτικῶς потливо: ἱδρωτικωτέρως διακεῖσθαι Arst. быть более склонным к потению.

ἱδρωτο-ποιέομαι потеть; покрываться испариной Arst.

ἱδρωτο-ποϊίαι αἱ потоотделение, потение Arst.

ἱδρώω Luc. = ἱδρόω.

ἰδυῖα, эп. ἰδυίη эп. (= εἰδυῖα part. f к *εἴδω; преимущ. dat. pl.) сведущая, умелая, опытная, искусная: ἰδυίῃσι πραπίδεσσιν Hom. опытным нутром, т. е. изобретательным умом, высоким мастерством (Гефеста).

ἰδυῖοι или ἰδῦοι οἱ свидетели Arph.

ἴδω conjct. к εἶδον (см. εἴδω).

ἴδωμι эп. = ἴδω.

ἰδών, ἰδοῦσα, ἰδόν part. к *εἴδω.

ἴε эп. 3 л. sing. impf. к εἶμι.

ἵε 3 л. sing. impf. и 2 л. sing. imper. к ἵημι.

ἰείη эп. 3 л. sing. opt. к εἶμι.

ἱείη 3 л. sing. opt. к ἵημι.

ἱείς part. praes. к ἵημι.

ἵεις 2 л. sing. impf. к ἵημι.

I ἵεμαι praes. med. к ἵημι.

II *ἵεμαι (ῑ) (первоначально с F, впоследствии слилось с ἵεμαι без F - как med. к ἵημι) (только praes. inf. ἵεσθαι, part. ἱέμενος и impf. ἱέμεν) стремиться, устремляться, спешить (ὡς τάχιστα ἐπὶ τὸ ἄκρον Xen.; πρὸς τὰ νυμφικὰ λέχη Soph.).

ἰέμεν дор. inf. к εἶμι.

ἵεμεν 1 л. pl. impf. к ἵημι.

I ἱέμεν и ἱέμεναι эп. inf. praes. к ἵημι.

II ἱέμεν impf. к *ἵεμαι II.

ἴε(ν) = ἴε.

ἵεν эп.-дор. (= ἵεσαν) 3 л. pl. impf. к ἵημι.

ἱέν part. praes. n к ἵημι.

ἰέναι inf. к εἶμι.

ἱέναι inf. к ἵημι.

I ἱερά 1) (sc. τριήρης) священный корабль (используемый для θεωρίαι Dem.); 2) (sc. γραμμή) (в шахматной или шашечной игре) священная линия (неприкосновенный ряд фигур, которые пускались в ход лишь по израсходовании остальных): τὸν или τὴν ἀφ᾽ ἱερᾶς (sc. λίθον) κινεῖν погов. Plut. двинуть камешек из неприкосновенного ряда (игральной доски), т. е. пускать в ход последние средства; 3) (sc. ἔχιδνα) священная змея (род гадюки) Arst.

II ἱερά, ион. ἱρά τά 1) жертвенные дары, жертвоприношение, жертва: ἱ. ῥέζειν и διδόναι Hom. или ἔρδειν Hes. приносить жертву, совершать жертвоприношение; 2) внутренности жертвенного животного (на которых гадали жрецы), т. е. знамения, священные приметы: τὰ ἱ. καλά ἐστι или γίγνεται Xen. приметы складываются благоприятно; 3) священные обряды (ξεινικά Her.): τὰ τῆς σωτείρας ἱ. Arst. обряды в честь богини-избавительницы, т. е. Деметры.

Ἱερά или Ἱέρα ἡ (sc. νῆσος) Иера, «Священный остров» 1) один из Липарских островов, ныне Volcano Thuc., Arst.; 2) один из Эгатских островов Polyb.

ἱερ-ᾰγωγός 2 везущий священные предметы (жертвенные дары, ритуальную утварь) (ναῦς Polyb.).

Ἱεραί αἱ Иеры, «Святые места» (местность в Сицилии) Plut.

ἱερᾱκίσκος ὁ маленький ястреб, ястребенок Arph.

ἱερᾱκό-μορφος 2 ястребообразный, имеющий образ ястреба (θεοί, sc. τῶν Αἰγυπτίων Sext.).

ἱέραξ, ᾱκος (ῐ), эп.-ион. ἴρηξ, ηκος (ῑ) ὁ ястреб или сокол Hom., Hes. etc.; его эпитеты у Hom.: ὠκύπτερος «быстрокрылый», ὤκιστος πετεηνῶν «быстрейший из птиц», φασσοφόνος «уничтожающий голубей».

ἱεράομαι, ион. ἱράομαι быть членом жреческой коллегии, состоять при храме жрецом или жрицей (ἱ. θεοῦ Her., Plut.; πεντήκοντα ἔτη Thuc.): ἱερωσύνην ἱεράσασθαι Aeschin. иметь сан жреца.

Ἱεραπολιῆτις, ιδος ἡ иераполитанка Plut.

Ἱεράπολος, εως (ᾱ) ἡ Иераполь 1) или Кидрара, город в Большой Фригии NT; 2) город в сев.-зап. Сирии, прежде Βαμβύκη Plut.

ἱεραρχικός 3 священнический (τάγματα Anth.).

ἱεράρχιος 2 Anth. v. l. = ἱεραρχικός.

ἱερᾱτεία 1) Arst. = ἱερατική; 2) священнический сан, священство NT.

ἱεράτευμα, ατος τό NT = ἱερατεία 2.

ἱερᾶτεύω исполнять обязанности священника, отправлять богослужение NT.

ἱερᾱτική ἡ (sc. τέχνη) жреческий сан Plat.

ἱερᾱτικός 3 1) жреческий (θυσίαι Arst., Plut.); 2) обрядовый, культовый, священный (ὀνόματα Luc.; στέφανος Plut.).

ἱερᾱ-φόρος ὁ иерофор, несущий священную утварь (ἱεραφόροι καὶ ἱερόστολοι Plut.).

ἱέρεια, Trag. ἱερία, ион. ἱρηΐη, дор. ἱρέα ἡ жрица (Ἀθηναιης Hom. и τῆς Ἀθηνᾶς Arst., Ἀπόλλωνος Pind.; αἱ ἐν Δωδώνῃ ἱέρειαι Plat.): ἱ. τῆς Ἑστίας Plut. (у римлян) весталка.

ἱερεῖον, эп. ἱερήϊον, ион. ἱρήϊον τό 1) жертвенное животное, преимущ. овца (ἱερεύειν ἱ. Hom.; ἱερεῖα θύειν Thuc., Arst.; ᾅπερ ἱ. ὑποψαλάσσειν τινά Arph.; 2) заколотое в пищу животное, мясо убитого животного или убитый скот (σιτία καὶ ἱρήϊα Her.; ἱερείων πολλὴ ἀφθονία Xen.).

Ἱερεῖς, атт. Ἱερῆς, έων οἱ иереи (одна из ветвей племени малийцев в южн. Фессалии) Thuc.

ἱερεῖτις, ιδος ἡ Aesch. = ἱκέτις.

ἱερεύς, έως, ион. ἱρεύς, ῆος1) священнослужитель, жрец (Διὸς Ἰδαίου Hom.; Ζηνός Soph.; Διός NT): ἱ. ἄτας Aesch. жрец пагубы, губитель жизней; λεπτοτάτων λήρων ἱ. Arph. ирон. верховный жрец утонченной болтовни, т. е. великий мастер переливать из пустого в порожнее; 2) иерей, священник NT.

ἱερεύσιμος 2 годный в качестве жертвы, подходящий для заклания в жертву: ἰχθύων οὐδείς ἱ. ἐστιν Plut. ни одна из рыб не годится для жертвоприношения.

ἱερεύω (ῐ), эп.-ион. ἱρεύω (ῑ) (эп. impf. ἱρεύεσκον) 1) закалывать для принесения в жертву, приносить в жертву (βοῦν Ζηνί, ταύρους θεῷ Hom.); 2) закалывать для еды (ὑῶν τὸν ἄριστον ξείνῳ ἱ. Hom.): δοῦναι βοῦς ἱρεύσασθαι Hom. дать волов для заклания (в пищу); ὄϊς μέγας ἱέρευτο Hom. (для трапезы) была зарезана большая овца.

ἱέρη ἡ жрица Plut., Anth.

ἱερήϊον τό эп. = ἱερεῖον.

ἱερηΐς, ίδος ἡ Anth. = ἱέρεια.

Ἱερῆς οἱ атт. = Ἱερεῖς.

ἱερίᾱ ἡ Anth. = ἱέρεια.

ἱερίς, ίδος ἡ жрица Plut.

Ἰεριχώ, οῦς ἡ Иерихон (древний город в Ханаане, в нижнем течении Иордана) NT.

Ἱέρνη (νῆσος) ἡ Иерна (лат. Hibernia), ныне Ирландия Arst.

ἱερο-γλῠφικά τά (sc. γράμματα) (у египтян) иероглифические письмена, написанные иероглифами тексты Plut.

ἱερο-γλῠφικός 3 иероглифический (γράμματα Luc.).

ἱερό-γλωσσος 2 обладающий пророческой речью, вещий (Κλυτίδαι Anth.).

ἱερο-γραμμᾰτεύς, έως (у египтян) жрец-начетчик, толкователь священных текстов Luc.

ἱερο-δόκος 2 получаемый в виде жертвы (θεῶν λήμματα Aesch.).

ἱερό-δουλος ὁ, ἡ иеродул, раб при храме, храмовый служитель Plut.

*ἱερο-δρόμος, ион. ἱροδρόμος 2 текущий священными волнами (ὕδωρ Anth.).

ἱερο-θετέω устанавливать священные обряды, учреждать священнодействия (τὰ μαντεύματα Arst.).

ἱερό-θῠτα τά (sc. ζῷα) жертвоприношения, жертвы Arst.

ἱερό-θῠτος, ион. v. l. ἱρόθῠτος 2 приносимый в жертву, жертвенный (καπνός Arph.): ἱ. θάνατος Pind. ap. Plut. принести себя в жертву.

ἱερο-καυτέω сжигать как жертву (ἱεροκαυτούμενοι ἄνδρες Diod.).

ἱερο-κῆρυξ, ῡκος ὁ глашатай или служитель при жертвоприношениях Dem.

ἱερό-λᾱς ὁ жрец Soph.

ἱερο-λογέω, ион. ἱρολογέω обсуждать священные вопросы: ἱ. ἐπὶ τῷ πρήγματι Luc. придавать делу священное значение.

ἱερο-λογία, ион. ἱρολογίη ἡ сакральная речь, священный язык (γοητεία καὶ ἱ. Luc.).

ἱερο-μηνία ἡ иеромения, священные дни месяца, иногда священный месяц, месячный праздник, праздничная пора (на время которой прекращались даже враждебные действия между греческими государствами) (ἱερομηνίας οὔσης Dem.): ἱ. Νεμεάς Pind. Немейская иеромения; ἐν σπονδαῖς καὶ προσέτι ἱερομηνίᾳ Thuc. во время мира, да еще во время иеромении.

ἱερομήνια τά Thuc. = ἱερομηνία.

ἱερο-μνημονέω исполнять должность иеромнемона Arph.

ἱερο-μνήμων, ονος ὁ иеромнемон 1) в Афинах - секретарь-архивист от государства, состоящего членом амфиктионии, при πυλαγόραι Dem.; 2) в Византии - высшее должностное лицо, ведавшее вопросами культа Dem., Polyb.; 3) секретарь, писец Arst.; 4) жрец (οἱ τοῦ Ποσειδῶνος ἱερεῖς, οὓς ἱερομνήμονας καλοῦμεν Plut.).

ἱερόν (ῐ), ион. ἱρόν (ῑ) τό 1) храм, святилище, (ἱ. Ἀφροδίτης Her.; τῆς θεᾶς Ἀρτέμιδος ἐν Ἐφέσῳ NT); 2) территория храма: τάφρον κύκλῳ περὶ τὸ ἱ. καὶ τὸν νεὼν ἔσκαπτον Thuc. вокруг территории храма и (самого) храма вырыли ров.

Ἱερόν τό Иерон (город в Вифинии, у входа в Боспор) Dem.

ἱερο-νίκης, ου (νῑ) ὁ победитель на священных играх Luc., Plut.

Ἱερὸν ὄρος τό Священная гора (в Херсонесе Фракийском) Xen.

ἱερο-ποιέω совершать жертвоприношения, ведать жертвоприношениями Plat., Dem.

ἱερο-ποιΐαι αἱ священные обряды Arst.

ἱερο-ποιός ὁ ведающий священными обрядами, наблюдающий за жертвоприношениями: οἱ ἱεροποιοί Plat., Dem., Arst. коллегия жрецов (из 10 человек, по наблюдению за правильностью выполнения священных обрядов); οἱ ἱεροποιοὶ τῶν σεμνῶν θεῶν Dem. коллегия по делам культа.

ἱερο-πρεπής 2 1) достойный священного места, приличествующий священным целям (κνῖσα Luc.; ἐν καταστήματι NT); 2) священный (ὄνομα Plat.).

ἱερός, эп.-ион. ἱρός (ῐ, реже ῑ) 3, редко 2 1) великий, мощный, могучий (ἲς Τηλεμάχοιο, μένος Ἀλκινόοιο, φυλάκων τέλος Hom.); 2) огромный, диковинный, чудовищный (Ἀργείων στρατός, ἰχθύς Hom. - ср. 13; κῦμα Eur.; μέγαν τινὲς οἴονται τὸν ἱερόν Plut.); 3) полновесный, крупный (ἄλφιτον Hom.; Δημήτερος ἀκτή Hes.); 4) роскошный, пышный или священный (ἀλωή, ἐλαίη Hom.; μυρσίνη φόβη Eur.); 5) чудесный, дивный, великолепный (δίφρος Hom.); 6) ниспосланный богами, благодатный (ἦμαρ, κνέφας Hom.; φάος Hes.; ὄμβρος Soph., δρόσοι Eur.); 7) находящийся под покровительством богов, хранимый богами, угодный богам (Τροίης πτολίεθρον Hom.; βασιλεῖς Pind.); 8) посвященный богам, внушающий благоговение, священный (βωμός, δόμος, ποταμός Hom.; δαιμόνων ἀγάλματα Soph.; εἴδωλον Ἣρας Eur.): ἱερὰ ὁδός Her. священная дорога (в Дельфы); 9) священный, заповедный (ἄλσος Ἀθηναίης, ἄντρον Νυμφάων Hom.; πέδον Σαλαμῖνος Soph.; χώρα Arst.); 10) священный, неприкосновенный (ἱ. καὶ ἄσυλος δήμαρχος Plut. - лат. tribunus sacrosanctus): παρθένοι ἱεραί Plut. = αἱ Ἑστιάδες; 11) священный, культовый (ἑκατόμβη Hom.; χρήματα Plat., Arst.; τριήρης Arst.; ἐσθής Dem.): ἱ. νόμος περὶ τῆς ἱερομηνίας Dem. закон о праздновании священного месяца; 12) устраиваемый в честь богов, религиозный (ἀγῶνες, ἄεθλα Pind.); 13) священный, святой, божественный (γένος, ἀθανάτων Hes. γράμματα Her., NT): ἱερὰ νόσος Her., Arst., Plut.; священная, т. е. падучая болезнь, эпилепсия; ἱερὰ ξυμβουλή Xen. священный совет, т. е. являющийся делом священного долга или даваемый по чистой совести; ἱερὰ ἄγκυρα Luc. священный якорь, т. е. последняя надежда; ἱ. ἰχθύς Arst. = ἀνθίας или Emped. ap. Plut. = ἔλλοψ; ἱερὸν ὀστοῦν Plut. (лат. os sacrum) крестцовая кость; 14) преданный божеству, благочестивый (ἄνθρωπος Arph.; ἱ. καὶ εὐσεβής Soph.). - см. тж. ἱερά и ἱερόν.

ἱερο-σκοπέομαι наблюдать внутренности жертвенных животных, т. е. прорицать по ним Polyb.: ἱ. μόσχῳ Diod. предсказывать по внутренностям жертвенного тельца.

ἱερο-σκοπία ἡ наблюдение за внутренностями жертвенных животных, т. е. предсказывание (по ним) будущего Diod.

Ἱεροσόλῠμα τά, ἡ и Ἱερουσαλήμ indecl. Иерусалим (столица Иудеи) Diod., Polyb., NT.

Ἱεροσολυμίτης, ου ὁ уроженец или житель Иерусалима Diod., NT.

Ἱεροσόλυμος ὁ Иеросолим (мнимый основатель Иерусалима) Plut.

ἱερό-στολος ὁ иеростол (египетский жрец, ведавший священными облачениями) Plut.

ἱερο-σῡλέω 1) грабить храмы Arph., Plat., Arst., Plut.; 2) святотатственно ограблять (τὰ ἱερά Polyb.); 3) похищать из храмов, уносить из святилищ (τὰ ὅπλα Dem.); 4) святотатствовать, кощунствовать (ἱ. ἢ ἀδικεῖν Plut.; βδελυσσόμενος τὰ εἴδωλα ἱεροσυλεῖς NT).

ἱεροσύλησις, εως ἡ Diod. = ἱεροσυλία.

ἱερο-σῡλία ἡ ограбление храма, кража священной утвари Xen., Plat., Arst., Dem., Plut.

ἱερό-σῡλος ὁ, ἡ грабитель храмов, святотатец Arph., Lys., Xen., Plat., Arst., Dem., Plut.

ἱερ-ουργέω (тж. ἱ. τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ NT и ἱερουργίας ἱερουργεῖσθαι Plut.) справлять священные обряды, отправлять богослужение: ἱερὰ ἱερουργεῖται Luc. совершается жертвоприношение.

ἱερ-ουργία, ион. ἱρουργία, v. l. ἱροεργία и ἱροργία ἡ совершение религиозных обрядов, священный обряд (ἱρουργίαι ἄρρητοι Her.; ἡ περί τι ἱ. Plat.; ἄπυροι ἱερουργίαι Plut.): ἱερουργίας ἱερουργεῖσθαι Plut. совершать жертвоприношения.

Ἱερουσαλήμ ἡ NT = Ἱεροσόλυμα.

ἱερο-φαντέω быть иерофантом Luc.

ἱερο-φάντης, ион. ἱροφάντης, ου1) иерофант, верховный жрец (τῶν χθονίων θεῶν Her.; θεῶν Plut.); 2) (у римлян pontifex maximus) верховный жрец Plut.

ἱερο-φαντία тж. pl. должность или сан иерофанта Plut.

ἱεροφαντικός 3 жреческий (στέμμα Luc.; βίβλοι Plut.).

ἱεροφαντικῶς по-жречески (ἐσκευασμένος Luc.).

ἱερόφαντις, ιδος ἡ верховная жрица Plut.

ἱερο-φύλαξ, ион. ἱροφύλαξ, Eur. v. l. ἱροῦ φύλαξ, ᾰκος (ῠ) ὁ страж святилища, смотритель храма Eur.

ἱερό-χθων, ονος adj. принадлежащий к священной земле, т. е. священный (βῶλος Anth.).

ἱερόω 1) посвящать богам Plut.: οὐ καθαρὸς ἱερῶσθαι Thuc. недостойный быть посвященным богам, т. е. запятнанный преступлением; 2) освящать (как дар божества), свято чтить (sc. τομὰς κατὰ φυλάς ἱ. Plat.).

Ἱέρων, ωνος ὁ Иерон или Гиерон 1) Ἱ. Старший, тиранн Сиракуз с 478 по 467 гг. до н. э., друг и покровитель Эсхила, Пиндара, Ксенофана, Симонида и др., его вымышленная беседа с Симонидом о тираннии, как форме правления, является содержанием диалога Ксенофонта «Иерон» Xen., Arst., Diod.; 2) Ἱ. Младший, царь Сиракуз 270-216 гг. до н. э.; вначале был на стороне Карфагена, но с 263 г. и до конца своей жизни был союзником Рима, оказывая ему помощь во время 2-й Пунической войны, его прославляет Феокрит в XVI Идиллии Theocr., Polyb., Diod., Plut.; 3) один из «30 тираннов» в Афинах Xen.

ἱερ-ώνῠμος 2 носящий священное имя Luc.

Ἱερώνῠμος ὁ Иероним 1) родом из Андра, победивший в борьбе на Олимпийских состязаниях (ок. 480 г. до н. э. Тисамена Her.); 2) родом из Кардии, участник походов Александра Македонского и Эвмена, впоследствии доверенное лицо Деметрия и Антигона Гоната, автор истории диадохов, до нас не дошедшей, но использованной историками, в частности, Плутархом Diod.; 3) внук и преемник Иерона Младшего, царь Сиракуз, сторонник Карфагена, убитый на 13-м месяце царствования в 216 г. до н. э. Polyb.; 4) родом из Родоса, ученик Аристотеля, философ времен Птолемея Филадельфа Cic.; 5) (Σωφρόνιος Εὐσέβιος) родом из Стридона в Далматии, переводчик Библии на латинский язык, 331-420 гг. н. э.

ἱερῶς свято, благочестиво (ἀποθανεῖν Plut.).

*ἱερωστί, ион. ἱρωστί adv. благочестиво, благоговейно Anacr.

ἱερωσύνη, ион. ἱρωσύνη (ῠ) ἡ тж. pl. 1) сан жреца, жречество Her. etc.: πάτριαι ἱερωσύναι Plat. наследственный сан жреца (в известных родах); 2) священство NT.

ἴεσις, εως ἡ [ἰέναι] хождение (искусственное слово) Plat. Cratyl. 426 c.

ἰεῦ иронич. восклицание хо!: ἥξομέν σε προσκαλούμενοι. - Ἰὴ ἰεῦ, καλούμενοι! Arph. мы придем, чтобы привлечь тебя к судебной ответственности. - Хо, хо! привлечь!

ἱζάνω (ᾰ) 1) сажать, усаживать: ἵζανεν εὐρὺν ἀγῶνα Hom. (Ахилл) усадил обширное сборище (людей); 2) садиться: κλίσιον, ἐν τῷ ἵζανον ἠδὲ ἴαυον δμῶες Hom. клисий, в котором садились и отдыхали (= садились отдыхать) слуги; 3) садиться, опускаться (οὔ μοι ἐπ᾽ ὄμμασι ὕπνος ἱζάνει Hom.); 4) садиться, оседать: τοῦ χώματος ἱζάνοντος Thuc. (так как) насыпь оседала.

ἵζημα, ατος τό 1) опускание, оседание: ἱζήματα λαμβάνειν Plut. (о земле) оседать, оползать; 2) рит. низкий стиль, вульгарность.

ἵζω (impf. эп. iter. ἵζεσκον; fut. и aor. только поздн.) 1) тж. med. садиться (ἐπὶ θρόνου, ἐς θρόνον Hom.; ἐς τὰ πρόθυρα τῶν οἰκίων, ἐπὶ τὸ δεῖπνον Her.): ἵζε, πέπον Hom. садись, голубчик; ἵζευ ἐμεῖο Hom. сядь со мною; μὴ ἵζου κρήνας Eur. не садись (отдыхать) у источников; μερμήριζε, ἢ Διὸς ποτὶ βωμὸν ἵζοιτο Hom. (Фемий) обдумывал, не сесть ли (т. е. не искать ли ему защиты) у алтаря Зевса; ἐπὶ κώπην ἵ. Arph. садиться (т. е. браться) за весло; 2) сидеть (ἐπ᾽ ἄκριας Hom.; ἐπὶ πηδαλίῳ Eur.): ὁ θρόνος, ἐς τὸν ἵζων ἐδίκαζε Her. кресло, сидя в котором (или садясь в которое Сисамн) творил суд; 3) сажать (τινὰ ἐς θρόνον Hom.; τινὰ ἐν θρόνοις Aesch.); 4) (о совете, совещании) собирать, созывать, устраивать (βουλὴν γερόντων Hom.); 5) тж. med. садиться в засаду, залечь (ἵζεσθαι ἐν ποταμῷ Hom.): ἵ. κλωπικὰς ἕδρας Eur. залечь в засаду, притаиться; 6) med. (об армии) располагаться, размещаться, занимать позиции (ἐν τῷ Ἰσθμῷ и ἐς τὸν Ἰσθμόν Her.); 7) тж. med. опускаться, погружаться (ἵ. εἰς ὀχετὸν ἄτας Pind.): ἡ νῆσος ἱζομένη Plat. осевший (на дно океана) остров (Атлантида).

I ἰή (ῑ, редко ῐ) interj. (восклицание радости или горя) о!, ах! (ἰὴ παιών! Arph.).

II ἰή ион. = ἰά I.

ἵη (= ἵει) 3 л. sing. impf. к ἵημι.

ἴῃ 3 л. sing. praes. conjct. к εἶμι.

ἱῇ 3 л. sing. praes. conjct. к ἵημι.

ἰήϊος 2 [ἰή I] 1) исторгающий вопли, т. е. мучительный: ἰήϊοι κάματοι τόκοισιν Soph. тяжелые родовые муки; 2) горестный, скорбный (βοά, γόος Eur.); 3) призываемый возгласом «ἰή!» (эпитет Аполлона): ἰήϊε Φοῖβε! Soph. о, Феб-заступник!

ἰή-κοπος 2 устраняющий страдание, побеждающий боль (ἀρωγή Arph. - v. l. ἰή, κόπον).

ἴηλα aor. к ἰάλλω.

ἰηλεμ- ион. = ἰαλεμ-.

Ἰήλῡσος эп.-ион. = Ἰάλυσος.

ἴημα ион. = ἴαμα.

ἵημι (у Hom. преимущ. ῐ, атт. преимущ. ῑ) (impf. ἵην и ἵειν, conjct. ἱῶ, opt. ἱείην, fut. ἥσω, aor. ἧκα, aor. conjct. ὧ, aor. opt. εἵην, pf. εἷκα, ppf. εἵκειν, inf. praes. ἱέναι, inf. aor. 2 εἷναι, imper. praes. ἵει, imper. aor. 2 ἕς, part. praes. ἱείς, part. aor. 2 εἵς; med.: praes. ἵεμαι, impf. ἱέμην, aor. 2 εἵμην, praes. conjct. ἱῶμαι, aor. 2 conjct. ὧμαι, praes. opt. ἱείμην, aor. 2 opt. εἵμην, pf. med.-pass. εἷμαι, ppf. med.-pass. εἵμην, part. praes. ἱέμενος, part. aor. 2 ἕμενος, imper. praes. ἵεσο, imper. aor. 2 οὗ, inf. praes. ἵεσθαι, inf. aor. ἕσθαι; pass.: aor. 1 εἵθην - эп. ἕθην, fut. 1 ἑθήσομαι, adj. verb. ἑτός) 1) слать, посылать, отправлять (ἴκμενον οὖρόν τινι, τινὶ ἄγγελόν τινα Hom.): δεξιὸν ἐρωδιὸν εἷναί τινι Hom. послать кому-л. цаплю с правой стороны, т. е. благоприятное знамение; 2) двигать, направлять: ἱ. φυγῇ ἵππων πόδα Eur. погнать лошадей вскачь; 3) погонять, т. е. ехать (ἐπὶ Κυκλώπων θυμέλας = εἰς Μυκήνας Eur.); 4) (тж. ἵ. φέρεσθαι Hom.) бросать, сбрасывать, низвергать, сталкивать (τινὰ εἰς Τάρταρον Aesch.; τινὰ ἀπ᾽ ἄκρας πλακός Soph.; πέτρας ἄπο Eur.): τὸν Ἀχιλεὺς ποταμόνδε ἧκε φέρεσθαι Hom. его (убитого Полидора) Ахилл столкнул в реку; ἧκα ἐγὼ πόδας καὶ χεῖρε φέρεσθαι Hom. я бросился (вниз), раскинув руки и ноги; οἱ πολέμιοι ἧκαν ἑαυτοὺς κατὰ τῆς χιόνος εἰς τὴν νάπην Xen. противники бросились (вниз) по снегу в долину; 5) пускать, метать, кидать (λᾶαν, ὀϊστόν Hom.; βέλεα ἐπί τινι Hes.; δόρυ Eur.; κομήτην ἰόν Soph.): ἱ. τῇ ἀξίνῃ Xen. пускать топором (в кого-л.); συνάραξε νήϊα δοῦρα τόσσον γὰρ ἵησιν Hom. (Киклоп) разбил бы доски (нашего) корабля: настолько далеко он бросает (камни); 6) метать копья, пускать стрелы, стрелять (ἐπὶ σκοπόν, v. l. ἐπὶ στόχον Xen.): ἥσω καὶ ἐγώ Hom. метну копье и я; ἱ. τινός Soph. стрелять в кого-л.; 7) med. (тж. ἵεσθαι θυμῷ Hom.) стремиться, жаждать (βαλεῖν τινα Hom.): ἱέμενος πόλιος Hom. рвущийся в город; ἱέμενος νίκης Hom. жаждущий победы; ἱέμενος νόστοιο Hom. жаждущий возвращения домой; 8) med. устремляться, спешить (οἴκαδε Hom.; εἰς ὄρεα Eur.; ἐπὶ τὸν βαλόντα Arst.): ἵμερος ἱέμενος ῥεῖ Plat. желание течет неудержимым потоком (этимологическая игра слов); 9) спускать, т. е. привешивать: ἱ. κόμας Hom. зачесывать вниз или распускать волосы; ἐθείρας ἱ. ἀμφὶ λόφον Hom. окружить гребень шлема спускающейся гривой, т. е. приделать к шлему ниспадающий султан; ἔκ τινος ἄκμονας δύω ἱ. Hom. привязать к чему-л. две наковальни; 10) привязывать, впрягать (ἵππον ἐν παρηορίῃσιν Hom.); 11) издавать, испускать (ὄπα κάλλιμον Hom.; φωνήν Aesch., Plut.; διαπρύσιον κέλαδον Eur.; ἄλλα μέλη, sc. τῶν χοροῶν Plat.); 12) произносить (ἔπεα Hom.; ἔπος δυσθρήνητον Soph.); 13) говорить: Ἑλλάδα γλῶσσαν ἱ. Her. говорить на греческом языке; πᾶσαν γλῶσσαν ἱ. Soph. кричать во все горло; τὸ τᾶς εὐφήμου στόμα φροντίδος ἱ. Soph. говорить устами благоговейной мысли, т. е. безмолвно молиться; 14) лить, изливать: (Ἀξιός), ὃι; ὕδωρ ἐπὶ γαῖαν ἵησιν Hom. (река) Аксий, который несет свои воды по (фракийской) земле; 15) изливаться, струиться, течь: Ἐνιπεύς, ὃς πολὺ κάλλιστος ποταμῶν ἐπὶ γαῖαν ἵησιν Hom. Энипей, прекраснейшая из рек, текущих на земле; ἵει νᾶμα πυρός Eur. течет огненный поток; 16) испускать, выбрасывать, изрыгать, извергать (διὰ στόμα λιγνὺν μέλαιναν Aesch.); 17) лить, проливать, ронять (δάκρυον χαμᾶζε Hom.); 18) выпускать (из рук), ронять (ἐκ χειρὸς φάσγανον χαμᾶζε Hom.).

ἴηνα aor. к ἰαίνω.

Ἰήνυσος ἡ Иенис (город на границе Сирии и Аравии) Her.

ἰη-παιήων, ονος1) призываемый возгласом «ἰὴ παιάν!» или «ἰὴ παιών!» (Ἀπόλλων HH); 2) гимн Аполлону HH.

ἰηπαιωνίζω призывать Аполлона возгласами «ἰὴ παιών!» Arph.

Ἰηπυγ- ион. = Ἰαπυγ-.

ἰησάμην (ᾱ) эп. aor. к ἰάομαι.

ἴησθα эп. 2 л. sing. praes. conjct. к εἶμι.

ἵησι 3 л. sing. praes. ind. к ἵημι.

ἰήσιμος 2 ион. = ἰάσιμος.

ἴῃσι(ν) эп. 3 л. sing. praes. conjct. к εἶμι.

ἰήσομαι эп. fut. к ἰάομαι.

Ἰησον- ион. = Ἰασον-.

Ἰησοῦς ὁ (gen., dat., voc. Ἰησοῦ, acc. Ἰησοῦν) евр. Иисус NT.

Ἰήσων ион. = Ἰάσων.

ἰητήρ, ῆρος эп.-ион. = ἰατήρ.

ἰῆτο 3 л. sing. impf. к ἰάομαι.

ἰητορίη эп.-ион. = ἰατορία.

ἰητρ- ион. = ἰατρ-.

ἰθᾱ-γενής, эп. ἰθαιγενής 2 (ῐ) [ἰθύς] 1) происходящий по прямой линии, рожденный в законном браке, законный: τινὰ ἶσον ἰθαι γενέεσσιν τιμᾶν Hom. почитать кого-л. наравне с законными (сыновьями); 2) подлинный, чистокровный, коренной (Ἀιγύπτιοι Her.); 3) естественный, природный (ἰθαγενεῖς καὶ σύμφυτοι τέχναι Plut.): τὸ Βολβίτινον στόμα καὶ τὸ Βουκολικὸν οὐκ ἰθαγενέα στόματά ἐστι, ἀλλ᾽ ὀρυκτά Her. Больбитское и Буколическое устья (Нила) - не естественные, а (искусственно) прорытые; 4) действительный, настоящий (ἀριστεὺς Βακτρίων ἰ. Aesch.; νότος, ζέφυρος Arst.).

Ἰθάκα дор. = Ἰθάκη.

Ἰθάκη, дор. Ἰθάκα (ῐθᾰ) ἡ Итака (остров в Ионическом море, между побережьем Акарнании и Кефалленией, с главным городом того же имени, родина и владение Одиссея; эпитеты у Hom.: ἀμφίαλος «обтекаемая морем», εὐδείελος «далеко видная», κραναή «каменистая», τρηχεῖα «скалистая, неровная», παιπαλόεσσα «утесистая, обрывистая»): Ἰ. ὑπονήϊος Hom. (город) Итака, лежащий у подошвы горы Νήϊον.

Ἰθάκην-δε adv. на (в) Итаку, к берегам Итаки Hom.

I Ἰθᾰκήσιος ὁ житель Итаки Hom., Eur., Arst.

II Ἰθᾰκήσιος 3 итакский, родом из Итаки (κῆρυξ Εὐρυβάτης Hom.).

Ἴθᾰκος ὁ житель Итаки (Ἴ. Ὀδυσσεύς Eur.).

ἰθᾰρός 3 (ῑ) чистый, прозрачный (νάματα Anth.).

ἰθέα ион. = ἰθεῖα I.

I ἰθεῖα f к ἰθύς I.

II ἰθεῖα, ион. ἰθέη1) (sc. δίκη) справедливый приговор, правильный суд Hom.; 2) (sc. ὁδός) откровенность, открытость: ἀπέστησαν ἐκ τῆς ἰθέης Her. (египтяне) открыто восстали (против Априя).

ἰθεῖαν adv. (sc. ὀδόν) по прямому направлению, прямо (ἰ. ἐς τὸν κόλπον Her.).

ἰθέως (ῑ) adv. прямо, тут же, сразу: ἰ. τῇ πάγῃ ἐνεχεσθαι Her. тотчас же попасться в западню.

ἴθι (ῐῐ) 1) imper. к εἶμι; 2) (= ἄγε) давай (же), ну: ἴθι δὴ ἀναλογισώμεθα τὰ ὡμολογημένα ἡμῖν Plat. давай же разберемся в том, о чем мы договорились.

ἴθμα, ατος τό походка, поступь или движение: τρήρωσι πελειάσιν ἴθμαθ᾽ ὁμοῖαι Hom., HH (богини), походкой подобные робким голубкам.

*ἴ-θρις, εως ὁ скопец Anth.

I ἰθύ (ῑθῠ) n к ἰθύς I.

II ἰθύ adv. (тж. πρὸς ἰ. Hom.) прямо, напрямик: ἰ. βέλος πέτεται Hom. копье летит прямо; κατ᾽ ἰθύ (или κατιθύ) Her. прямо напротив, лицом к лицу.

III ἰθύ praep. cum gen. прямо к (в): ἰ. του Ἴστρου Her. прямо к Истру.

ἰθῠ-δίκης, ου (ῑθ, δῐ) ὁ праведно судящий, справедливый (ἄνδρες Hes.).

ἰθύδῐκος 2 Anth. = ἰθυδίκης.

ἰθῠ-δρόμος 2 (ῑ) движущийся по прямой линии (πρίων Anth.).

ἰθύ-θριξ, τρῐχος adj. с гладкими или с прямыми волосами (Αἰθίοπες Her.).

ἰθυ-κτίων [κτείς] с прямыми волокнами (Hom. - v. l. к ἰθυπτίων).

ἰθυ-μαχίη (ῑθ) ἡ сражение в открытом поле (τὸν Δαρείου στρατὸν ἰθυμαχίῃ διώσασθαι Her.): ἰθυμαχίην ποιέεσθαι Her. дать открытое сражение.

ἰθύ-μᾰχος 2 сражающийся в открытом бою (ὑπὲρ Ἑλλάνων Simonides ap. Plut.).

ἰθύνετε (= ἰθύνητε) эп. 2 л. pl. praes. conjct. к ἰθύνω.

ἰθύνομεν эп. (= ἰθύνωμεν) 1 л. pl. praes. conjct. к ἰθύνω.

ἰθύντατα superl. к ἰθύς II.

ἰθύντατος superl. к ἰθύς I.

ἰθυντήρ, ῆρος (ῑ) ὁ управляющий, ведущий (οἴαξ ἰ. Aesch.): θοὸς ἰ. Anth. = αἰπόλος.

ἰθύνω (ῑθῡ) тж. med. 1) делать ровным, выравнивать, выпрямлять (δοῦρα ἐπὶ στάθμην Hom.): τώ δ᾽ (ἵππω) ἰθυνθήτην Hom. обе лошади выпрямились, т. е. встали; 2) (прямо) направлять (νῆα Hom.; δόρυ ἐπί τινα Aesch.; δρόμον Eur.): βέλος ῥῖνα παρ᾽ ὀφθαλμὸν ἰ. Hom. направить копье в переносицу; ἰθύνεσθαι ὀϊστὸν ἐπί τινι Hom. пускать (свою) стрелу в кого-л.; ἀλλήλων ἰθυνομένων δοῦρα Hom. когда (троянцы и ахейцы) метали друг в друга копья; 3) управлять, править (πάντα Hom.; ἅρμα Hom.; med. Hes.): ἰθύνεσθαι πηδαλίῳ τεχνηέντως Hom. искусно управлять рулем; 4) предводительствовать, командовать (στρατόν Aesch.); 5) справлять, праздновать (ἑορτάς Dem.); 6) карать: ἰθύνεσθαι θανάτῳ Her. наказываться смертью; 7) судить, присуждать: μύθους ἰ. Hes. творить правый суд, правильно решать; τινὶ τὸ πλέον ἰ. (v. l. εὐθύνειν) Theocr. присудить кому-л. большую часть.

ἰθῠ-πόρος 2 прямолинейный, прямой (γραμμή Anth.).

ἰθυ-πτίων 2, gen. ωνος прямо летящий (μελίη Hom.).

I ἰθύς, ἰθεῖα (ион. тж. ἰθέα), ἰθύ (ῑθ) 1) прямой, прямолинейный (ὁδός Her.; κατήλυσις εἰς Ἀΐδην Anth.); 2) прямой, открытый, решительный: ἰθέῃ τέχνῃ ἀπολιπεῖν τινα Her. решительным образом (т. е. открыто) покинуть кого-л.; 3) прямой, честный, правдивый (λόγος Her.); 4) справедливый (δίκη Hom., Hes.; ἀνήρ Her.). - см. тж. ἰθεῖα, ἰθεῖαν, ἰθύ.

II ἰθύς adv. 1) прямо, напрямик: ἰ. φρονεῖν Hom. устремляться прямо (вперед), рваться вперед; ἰ. μεμαώς Hom. ворвавшийся; 2) прямо напротив, лицом к лицу (μαχέσασθαι Hom.): ἰ. φέρειν χαλκόν Hom. прямо выступить с оружием; 3) тотчас же: ἰ. ἡ Πυθίη λέγει τάδε Her. Пифия сразу же говорит следующее; οὔτε τότε ἰ. οὔτε τῶν Σαμίων ἀπιγμένων Her. ни тотчас же, ни по прибытии самийцев.

III ἰθύς praep. cum gen. (тж. с πρός или ἐπί) прямо к, прямо в, прямо на: ἰ. Δαναῶν Hom. прямо на данайцев; ἰ. πρὸς τεῖχος Hom. прямо к крепостной стене; ἰ. ἐπὶ Θεσσαλίης Her. прямо (или немедленно) в Фессалию.

IV *ἰθύς ἡ (только acc. sing. ἰθύν) 1) верх, высь: ἀν᾽ ἰθύν Hom. вверх, ввысь, высоко; σφαίρῃ ἀν᾽ ἰθὺν πειρᾶσθαι Hom. состязаться в бросании мяча вверх; 2) стремление, намерение, предприятие (γνῶναι ἰθύν τινος Hom.): οἷσι πεποίθεα πᾶσαν ἐπ᾽ ἰθύν Hom. (товарищи), которые, я был уверен, готовы на любое дело; ἄριστοι πᾶσαν ἐπ᾽ ἰθύν ἐστε μάχεσθαί τε φρονέειν τε Hom. вы - лучшие во всех делах брани и совета.

ἰθύτατος Anth. superl. к ἰθύς I.

ἰθῠ-τενής 2 прямой, прямолинейный (κανών, στάθμη Anth.).

ἰθύ-τονος 2 Anth. = ἰθυτενής.

ἰθύτρῐχες pl. к ἰθύθριξ.

ἰθῠ-φαλλικός 3 стих. итифаллический: ἰθυφαλλικὸν μέτρον итифаллический размер (состоящий из усеченной анапестической тетраподии и трохаической триподии).

ἰθύ-φαλλος досл. культ. участник фаллических шествий, перен. распутник Dem.

ἰθύω (ῑ) (только praes. и aor. ἴθῡσα) 1) устремляться, бросаться, рваться вперед: ἴθυσε μάχη πεδίοιο Hom. битва распространилась по равнине; Ἓκτωρ ἴθυσε νεός Hom. Гектор бросился на (данайский) корабль; ἴθυσαν ἐπὶ τεῖχος Hom. (троянцы) кинулись на стену; ἰ. πρός τινα Her. броситься преследовать кого-л.; 2) пытаться, начинать: τῶν (καρπῶν) ὁπότ᾽ ἰθύσειε ὁ γέρων ἐπὶ χερσὶ μάσασθαι Hom. как только старец (Тантал) порывался взять плоды руками; ὅκου ἰθύσειε στρατεύεσθαι Her. где бы (Поликрат) ни начинал воевать.

Ἰθωμάτας, α дор. Thuc. = Ἰθωμήτης.

Ἰθώμη (ῐ) ἡ Итома 1) горная крепость в Гестиотиде, зап. Фессалия Hom.; 2) крепость в Мессении на горе того же названия, захватывавшаяся спартанцами в 723 и 455 гг. до н. э. Her.

Ἰθωμήτης, ου adj. m итомский (эпитет Зевса по его храму на горе Ἰθώμη в Мессении) Plut.

Ἰκάδιος ὁ Икадий (отец Пенелопы) (Arst. - v. l. к Ἰκάριος).

ἱκᾰνός, эол. ἴκᾰνος 3 (ῐ) 1) достаточный (достаточно многочисленный, достаточно сильный и т. п.) (εἴς τι Her., Xen., πρός и ἐπί τι Plat. и κατά τι Polyb.): πλοῖα ἱκανά (ἀριθμῷ) Xen. суда в достаточном количестве; (ἄνδρες) ἱκανοὶ τὰς ἀκροπόλεις φυλάττειν Xen. люди, которых достаточно для охраны городских крепостей; οὐκ εἶχον ἱκανὰς (sc. χιμαίρας) εὑρεῖν Xen. (афиняне) не смогли найти достаточного количества коз (для жертвоприношения); οὐχ ἱκανῆς οὔσης τῆς Ἀττικῆς Thuc. так как Аттика была недостаточно богата или обширна; ἡ χώρα ἱκανὴ τρέφειν Plat. страна, могущая достаточно прокормить; ἱ. γνώμην Her. достаточно умный; ἱ. τὴν ἰατρικήν Her. достаточно сведущий в медицине; ἱ. ἐμπειρίᾳ καὶ ἡλικίᾳ Plat. вполне опытный и зрелый; ἱ. τὸ εἶδος Plut. довольно красивый; ἱκανὴ μαρτυρία Plat. и ἱκανὸν τεκμήριον Arst. достаточное (= надежное) свидетельство; ἑφ᾽ ἱκανόν Polyb. достаточно, довольно или немало; τὰ ἱκανά Isocr. достаточные средства, необходимые условия; ἐπηρώτα αὐτὸν ἐν λόγοις ἱκανοῖς NT он задавал ему много вопросов; λαβεῖν τὸ ἱκανὸν παρά τινος NT получив достаточные доказательства от кого-л.; 2) (при)годный, подходящий или способный, умелый, тж. знающий, компетентный: ἱ. πολεμεῖν Xen. способный воевать; τινὰ ἱκανὸν κρίνειν συνεργὸν εἶναι Xen. считать кого-л. способным исполнить (что-л.); ἱ. τεκμηριῶσαι Thuc. способный убедить, убедительный, т. е. достоверный; ἱκανῷ λόγῳ ἀποδείξω Plat. я убедительно докажу; σῶμα ἱκανὸν πόνους φέρειν Xen. тело выносливое к трудам; ἱ. ὡς πρὸς τὸν ἰδιώτην Plat. неплохой по сравнению с неученым; ἱ. ἀμφότερα Plat. способный как на одно, так и на другое; ἱ. τὸ κελευόμενον ποιεῖν Xen. умеющий исполнять приказания; πρὸς ταῦτα τίς ἱ.; NT кто способен к этому?; 3) имеющий возможность, облеченный правом, могущественный: ἱ. ζημιοῦν Xen. имеющий право карать; ἱ. Ἀπόλλων Soph. Аполлон (достаточно) могуществен; 4) значительный, немалый (χρόνος Arph.; οὐσία Arst.; πλῆθος Polyb.; ἀργύρια NT): φῶς ἱκανόν NT яркий свет; ἐξ ἱκανῶν χρόνων NT с давнего времени; 5) могущий совладать, достойный (τοῖς Ῥωμαίοις Polyb.): οὐχ εἰμὶ ἱ., ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς NT я недостоин, чтобы ты вошел под мой кров.

ἱκᾰνότης, ητος (ῐ) ἡ 1) достаточное количество (παίδων Plat.); 2) достаточность, (при)годность, способность, сила (ἱ. ἡμῶν ἐκ τοῦ θεοῦ NT): οὐδενὸς δεόμενος κατὰ τὴν ἵκανότητα Plat. ни в чем не нуждающийся в силу (своей) достаточности.

ἱκᾰνόω давать способность: ἱ. τινά τινα NT делать кого-л. способным быть кем-л.; ἱ. τινα εἰς τὴν μερίδα τινός NT сделать кого-л. участником чего-л.

ἱκάνω (ῐᾱ) (только praes. - иногда в знач. pf. и impf. ἵκανον; fut., aor. и pf. супплетивно от ἱκνέομαι) 1) (у Hom. тж. med.) приходить, прибывать, добираться, достигать (νῆας Ἀχαιων, ἐπὶ νῆας, ἐς πατρίδα Hom.; δόμους Aesch.; πρὸς ἔσχατιάν Pind.): ἱκανέμεν (эп. inf.) ἡμέτερον δῶ Hom. прибыть в наш дом; οἷ ἱκάνομεν Soph. (место), куда мы прибыли; εὖ ἱκάνεις Soph. ты пришел в нужное тебе место; ἦλθ᾽ Ὀδυσσεὺς καὶ οἶκον ἱκάνεται Hom. Одиссей вернулся, прибыл домой; χρειὼ ἱκάνεται Hom. возникла необходимость; 2) доходить, достигать: ἥβης μέτρον ἱ. Hom. достигнуть предела возмужалости; σέλας αἰθέρ᾽ ἵκανεν Hom. сияние доходило до эфира; ἐλάτη αἰθέρ᾽ ἵκανεν Hom. ель поднималась до эфира; παλαίφατα θέσφατα ἱκάνει με Hom. старинные предсказания исполнились (досл. коснулись меня); 3) (у Hom. тж. med.) с мольбой прибегать, припадать (γούνατά τινος Hom., Aesch.); 4) подступать, постигать, овладевать, охватывать: μέγα πένθος Ἀχαιΐδα γαῖαν ἱκάνει Hom. великое горе постигает ахейскую землю; ὅτε μιν γλυκὺς ὕπνος ἱκάνοι Hom. когда его охватывал сладкий сон; τάφος οἱ ἦτορ ἵκανεν Hom. недоумение проникло в ее душу.

ἱκᾰνῶς (ῐ) достаточно, в достаточной степени, довольно: ἱ. ἔχειν Thuc. быть достаточным, удовлетворять, Plat., Arst. быть удовлетворенным; ἱ. ἐχέτω Plat. этого (с нас) довольно; ἱ. ἔχειν τοῖς παροῦσιν Plat. довольствоваться тем, что имеется; ἱ. ἔχειν τοῦ βάθους Plat. быть достаточно глубоким; ἱ. ἕξειν πρός τινα Xen. и περί τι Plat. быть в состоянии справиться с кем-л. и с чем-л.; ἐξαναχωρέειν οὐδετέροισι ἱ. ἔχει Her. ни одной из сторон отступать невозможно.

Ἰκαρία ἡ Diod. = Ἴκαρος II.

Ἰκάριον τό (sc. πέλαγος) Икарийское море (между Кикладами и побережьем Карии) Her., Diod.

I Ἰκάριος (ῑκᾰ) ὁ Икарий (брат Тиндара, владетель одной области в Акарнании, отец Пенелопы) Hom., Arst.

II Ἰκαριος 3 Икарийский (πόντος Hom.; πέλαγος Her.; νῆσος Diod.).

Ἰκᾰρο-μένιππος ὁ Икароменипп (диалог Лукиана, в котором философ Менипп рассказывает о том, как он, приделав себе, по примеру Икара, крылья, посетил луну и небо).

I Ἴκᾰρος (ῑ) ὁ Икар (сын мифического строителя критского Лабиринта Дедала, который во время полета на скрепленных воском крыльях поднялся слишком высоко к солнцу; воск растопился, и Икар упал в море и утонул в той части Эгейского моря, которая была названа впоследствии Ἰκάριον) Arst. etc.

II Ἴκᾰρος ἡ (sc. νῆσος) Икар (остров у побережья Малой Азии, к зап. от Самоса) Aesch., Her., Thuc.

ἵκατο ион. 3 л. pl. ppf. к ἱκνέομαι.

ἴκελος, дор. v. l. ἴκελος 3 (ῐ) эп.-ион. (= εἴκελος) похожий, подобный (τινι Hom., Hes., Her.; τινος Pind.).

ἰκελόω (ῐ) делать похожим, уподоблять (τινά τινι Anth.).

ἵκεο 1) эп. 2 л. sing. aor. 2 к ἱκνέομαι; 2) дор. 2 л. sing. imper. к ἱκνέομαι.

ἱκέσθαι inf. aor. 2 ἱκνέομαι.

ἱκεσία (ῐκ) ἡ 1) мольба на коленях, покорная просьба об убежище и защите (ξένων Eur.); 2) просьба, настояние (ἱ. καὶ δέησις Plut.; θυμὸς ἔμπλεος ἱκεσίης Anth. с ῑκ): ἱκεσίαισι σαῖς Eur. по твоим настояниям; 3) моление, молебен (ἱκεσίας ποιεῖσθαι Aeschin.).

ἱκέσιος 3 и 2 (ῐκ) 1) просительный, умоляющий, молящий (παρθένων λόχος Aesch.; λιταί Soph.; προστροπή Eur.): ἱκεσίᾳ χερί Eur. умоляюще простирая руки; ἱκέσιός σε λίσσομαι Soph. я молю тебя; ἱκεσία γίγνομαι Eur. умоляю; 2) покровительствующий просящим (Ζεύς Aesch., Soph.; Θέμις Aesch.; θεός Arst.).

ἱκετᾱ-δόκος 2 дающий приют или убежище просящим о защите (σκοπή Aesch.).

Ἱκετᾱονίδης, ου (ῐκ, νῐ) ὁ Гикетаонид, сын Гикетаона, т. е. Μελάνιππος Hom.

ἱκέτας дор. = ἱκέτης.

Ἱκετάων, ονος (ῐ, ᾱ) ὁ Гикетаон (сын Лаомедонта, брат Приама) Hom.

ἱκετεία (ῐκ) ἡ (= ἱκεσία) ходатайство: οἱ Κερκυραῖοι τὴν ἱκετείαν οὐκ ἐδέξαντο Thuc. керкирцы не удовлетворили просьбу (жителей Коринфа); ἐφ᾽ ἱκετείαν τρέπεσθαι Plat. прибегать к просьбам, начать умолять; ἱ. θεῶν Lys. молитва богам.

ἱκέτευμα, ατος τό просьба, мольба (μέγιστον Thuc., ἀπαραίτητον Plut.).

ἱκετεύω (ῐ) (редко тж. med. Arph.) 1) умолять о защите, просить убежища: ἐς Πηλῆ᾽ ἱκέτευσε καὶ ἐς Θέτιν Hom. он просил у Пелея и Фетиды убежища; 2) умолять, слезно просить (μὴ κτείνειν τινά Eur.; φράσαι τὴν ἀλήθειαν Her.): ἱ. τινά Hom., Soph., Eur., Her. etc., τινός Eur., редко τινί Isae. умолять кого-л.; ἱ. τινὰ (πρὸς) γονάτων Eur. с мольбой припадать к чьим-л. коленям.

ἱκετηρία, ион. ἱκετηρίη (ῐκ) ἡ (sc. ῥάβδος или ἐλαία) 1) масличная ветвь (служившая символом мольбы): λαβὼν ἱκετηρίην ἤϊε ἐς τοῦ Κλεομένεος Her. он отправился к Клеомену с масличной ветвью, т. е. как проситель; ἱκητηρίαν ἔθηκε παρ᾽ ὑμῖν Dem. он положил перед вами масличную ветвь, т. е. пришел умолять вас; ὑπέρ τινος ἱκετηρίαν τιθέναι εἴς τινα Aeschin. или τινί Plut. являться к кому-л. с масличной веткой, прося милости для кого-л.; ἱκετηρίαν γόνασιν ἐξάπτω σέθεν τὸ σῶμα τοὐμόν Eur. словно молящую ветвь маслины, я склоняю свое тело к твоим коленям; 2) мольба (πολλὰς ἱκετηρίας ποιεῖν Isocr.; δεήσεις τε καὶ ἱκετηρίαι NT): θεῶν ἱκετηρίαι Polyb. моления богам.

ἱκέτης, ου (ῐ) ὁ просящий о защите, молящий об убежище или помощи (δαιμόνων Soph.; θεοῦ Her.; πατρῴων τάφων Thuc.; Ἀχαιῶν Plat.): ἱκέται τέ τοί εἰμεν Hom. мы молим тебя об убежище; ἱ. ἵζετο πρὸς τὤγαλμα Her. (Килон) искал убежища у изображения божества; τῆς γυναικὸς ἱ. γενόμενος Thuc. (Фемистокл), обратившись с мольбой об убежище к жене (Адмета).

ἱκετήσιος 3 (ῐκ) охраняющий ищущих защиты, заступник просящих убежища (Ζεύς Hom.).

ἱκέτις, ιδος (ῐκ) ἡ просящая защиты, молящая об убежище (ἱ. φυγὰς περίδρομος Aesch.; ἱ. καὶ ἀφ᾽ ἑστίας ἠγμένη Arst.): ἡ Φερετίμη Ἀρυάνδεω ἱ. ἕζετο Her. Феретима пришла молить Арианда о защите; ἱ. ἀφῖγμαι Soph. я пришла молить о заступничестве.

ἵκευ эп. = ἵκεο 1.

ἵκηαι эп. 2 л. sing. conjct. к ἱκνέομαι.

ἰκμάζομαι быть или становиться мокрым (ξύλον ἰκμασθέν Plut.).

ἰκμάς, άδος1) влага, влажность (ἰκμάδος ἐοτὶ οὐδὲν, sc. ἐν τῇ Λιβύῃ Her.; ἰ. αἱματική Arst.; τὸ γεῶδες ἔρημον ἰκμάδος Plut.): διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα NT за отсутствием влаги; ἡ ἰ. τῇς φροντίδος Arph. влага мысли (пародия на идею Фалеса о влаге, как первоначале всех вещей); 2) сок: ἰ. Βάκχου Anth. вино; ἰ. δρυός Anth. древесная камедь.

ἴκμενος adj. попутный, благоприятный (οὖρος Hom.).

ἱκνέομαι (impf. ἱκνούμην, fut. ἵξομαι, aor. 2 ἱκόμην с ῑ, pf. ἷγμαι) 1) приходить, прибывать (τινα, μετά или ἔς τινα Hom.; Ὄλυμπον и ἐς Ὄλυμπον, νῆας и ἐπὶ νῆας, κατὰ λειμῶνα, ποτὶ и ὑπὸ πτόλιν, προτὶ ἄστυ Hom.; γαῖαν Pind.; ἄλσος Aesch., Eur.): ἐφ᾽ ἵππων βάντες μετεκίαθον, αἶψα δ᾽ ἵκοντο Hom. (стражи), вскочив на коней, понеслись и вмиг примчались; πεζὸν ἱκέσθαι Hom. прийти пешком; οὐχ ὑπότροπον ἐκ πολέμοιο ἵξεσθαι Hom. не вернуться с войны; τέλος ἱκνεύμεναι μύθων Hom. довести речь до конца; ὥστε τὰς ἐμὰς στέγας ἵκου; Soph. как пришел ты (т. е. как смел ты явиться) в мой дом?; ἱ. ἐς λόγους τινός Soph. вступить в беседу с кем-л.; 2) доходить, доставать, достигать, касаться (ποσὶν οὖδας Hom.): οὐδ᾽ ὀστέον ἵκετο Hom. (кабан зубами) не задел кости; ὅτε καπνὸς αἰθέρ᾽ ἵκηται Hom. когда дым поднимается до неба; ἐς πόλιν ἵκετ᾽ ἀϋτή Hom. шум достиг города; ἥβην или ἥβης μέτρον ἱ. Hom. достигнуть юношеского возраста; ἱ. γήραος οὐδόν, также γῆρας или ἐπὶ γῆρας Hom. дожить до старости; ἠῶ ἱ. Hom. дожить до утра; αὐτὸς ἐνθάδ᾽ ἵξομαι Soph. я сам приду к этому, т. е. мне самому предстоит это; ἤν ποτε δασμὸς ἵκηται Hom. когда дело доходит до дележа; 3) приходить с мольбой, умолять, молить (θεὸν θυέεσσιν Theocr.): γοῦνά τινος ἱ. Hom. припадать с мольбой к чьим-л. коленям; Ζῆνα ἱξόμεσθα σὺν κλάδοις Aesch. мы пойдем с (масличными) ветвями молить Зевса; ἀπόδος, ἱκνοῦμαι σε Soph. верни (мой лук), прошу тебя; ἐᾶτέ μ᾽ ὧδ᾽ ἀλύειν, ἱκνοῦμαι! Soph. оставьте меня предаваться этому горю, умоляю; 4) попадать (ἐς χεῖράς τινος Hom.): ὅ τι χεῖρας ἵκοιτο Hom. все, что ни попадало в (их) руки; 5) идти, следовать, гнаться (μετὰ κλέος Ἀχαιῶν Hom.); 6) (о чувствах) овладевать, охватывать, наполнять (φρένας, τινὰ θυμόν или κραδίην Hom.): ὁππότε μιν κάματος ἵκοιτο Hom. когда усталость овладевала им; ποτ᾽ Ἀχιλλῆος ποθὴ ἵξεται υἷας Ἀχαιῶν Hom. когда-нибудь найдет на ахейцев тоска по Ахиллу; 7) (impers., praes. и impf., редко fut.) приличествовать, подобать, соответствовать, подходить: δικάζειν ἐς τὸν ἱκνέεται ἔχειν αὐτήν Her. решать, кому следует жениться на ней (наследнице отцовского имущества); τοῦ ἑτέρου φαμὲν ἡμέας ἱκνέεσθαι ἡγεμονεύειν Her. мы утверждаем, что командование другим (флангом) должно быть за нами - см. тж. ἱκνεύμενος.

ἱκνεύμεναι эп. inf. к ἱκνέομαι.

ἱκνεύμενος, атт. ἱκνούμενος 3 [part. к ἱκνέομαι] соответствующий, подобающий, подходящий, надлежащий (ἡμέρα Dem.; ἀνάλωμα Thuc.; μέγεθος, ὥρα Arst.; συμμετρια Plut.): μᾶλλον τοῦ ἱκνευμένου Her. больше, чем следует; ἐν χρόνῳ ἱκνευμένῳ Her. в соответствующее время, т. е. как-то, «в один прекрасный день»; κατὰ τοὺς ἱκνουμένους χρόνους Arst. в определенные моменты, через определенные промежутки времени.

ἱκνευμένως надлежащим образом, законно (οὐκ ἱ. βασιλεύειν Her.).

ἱκνεύμεσθα эп. 1 л. pl. praes. или impf. к ἱκνέομαι.

ἱκνούμενος 3 атт. = ἰκνεύμενος.

ἱκοίατο эп. 3 л. pl. opt. к ἱκνέομαι.

ἱκοίμαν дор. opt. к ἱκνέομαι.

ἱκόμαν дор. aor. 2 к ἱκνέομαι.

Ἰκόνιον τό Иконий (главный город Ликаонии) Xen., NT.

ἴκρια и ἱκρία τά [эп. gen. и dat. pl. ἰκριόφι(ν)] 1) палуба (у носа и кормы; средняя часть корабля - ἄντλος - палубы не имела): εἰς ἴκρια νηὸς ἔβαινον πρώρης Hom. я вышел на носовую палубу судна; 2) бортовые скрепы, поперечные брусья, корабельные ребра (ἴ. ἱστάμενοι Hom.); 3) помост, настил (ἴ. ἐπὶ σταυρῶν ὑψηλῶν ἐζευγμένα Her.); 4) театральный помост, т. е. места для зрителей, театр: εἰσιόντες ἀπὸ τῶν ἰκρίων Arph. возвращаясь из театра.

ἱκταῖος, v. l. ἱκτίος 3 Aesch. = ἱκέσιος.

I ἴκτᾰρ adv. 1) сразу, вместе (κεραυνοὶ ἴ. ἅμα βροντῇ Hes.); 2) близко, рядом: ταῦτα πάντα οὐδ᾽ ἴ. βάλλει πρός τι погов. Plat. все это и не приближается к чему-л., т. е. не идет ни в какое сравнение с чем-л.

II ἴκτᾰρ praep. cum gen. близ, рядом с (ἴ. μελάθρων Aesch.).

ἰκτεριάω страдать желтухой Sext.

ἱκτερικός ὁ страдающий желтухой Plut.

ἴκτερος ὁ желтуха Plut.

I ἱκτήρ, ῆρος1) просящий защиты, молящий об убежище (θεῶν Eur.); 2) защитник просящих об убежище, заступник (Ζεύς Aesch.).

II ἱκτήρ, ῆρος adj. просительский, несомый молящими о защите (κλάδοι Soph.; θαλλός Eur.).

ἱκτηρία ἡ Aesch., Dem. = ἱκετηρία 1.

ἱκτήριος Soph. = ἱκτήρ I и II.

*ἴκτιν ὁ (только acc. sing. ἴκτῑνα и nom. pl. ἰκτῖνες) Arph., Arst. = ἰκτῖνος.

ἰκτῖνος ὁ коршун (Milvus regalis) Her., Soph., Arph., Plat., Arst.

ἵκτιος 2 Aesch. = ἱκέσιος.

ἴκτις, ιδος и ἰκτίς, ίδος ἡ куница Arph., Arst.

ἷκτο Hes. 3 л. sing. ppf. к ἱκνέομαι.

ἱκτορεύω Soph. = ἱκετεύω.

ἵκτωρ, ορος Aesch., Eur. = ἱκτήρ I и II.

ἵκω (ῑ) (impf. ἷκον, fut. ἵξομαι - мегар. Arph. ἱξῶ, aor. 1 Anth. ἵξα, aor. 2 ἷξον) 1) приходить, прибывать (δόμον и ἐς δόμον, ἐπὶ Θρῃκῶν τέλος Hom.): κατὰ νῆας ἷξε θέων Hom. (Патрокл) бежал к кораблям; ποταμοῖο κατὰ στόμα ἷξε νέων Hom. (Одиссей) приплыл (= добрался вплавь) к устью реки; ἐς Ῥόδον ἷξεν ἀλώμενος Hom. (Тлеполем), скитаясь, прибыл в Родос; 2) доходить, достигать: κνίση οὐρανὸν ἷκεν Hom. (жертвенный) дым восходил до неба; Ἰθάκης ἐς Τροίην ὄνομα ἵκει Hom. молва об Итаке достигла Трои; 3) (преимущ. о чувствах) подступать, охватывать, овладевать: χόλος ἵκει τινά Hom. гнев овладевает кем-л.; τίνα χρειὼ τόσον ἵκει; Hom. кому это так понадобилось?

ἴλᾱ (ῑ) ἡ дор. Pind. = ἴλη.

ἰλᾰ-δόν (ῑ) 1) толпами, массами (ἐστιχόωντο τὰ ἔθνεα εἰς ἀγορήν Hom.); 2) во множестве, в изобилии (τὴν κακότητα ἑλέσθαι Hes.).

ἱλάειρα, ας (ῐλᾰ, v. l. ῑλᾱ) adj. f кроткая, благотворная (φλόξ, σελήνη Emped.).

ἵλᾰθι Theocr. = ἵληθι.

ἵλᾰμαι и ἱλάομαι (ῐ) Hom. = ἱλάσκομαι.

ἵλαος, атт. ἵλεως 2 (ῑλᾱ и ῑλᾰ) (dual. ἵλεω, nom. pl. ἵλεῳ) 1) благосклонный, милостивый: ἵ. Ὀλύμπιος ἔσσεται ἡμῖν Hom. Олимпиец (Зевс) будет милостив к нам; ἵλεως κλύων Soph. благосклонно выслушав(ший); 2) доброжелательный, любезный (θυμός Hom., Hes.; ἵ. καὶ εὐμενής Xen., Plat.); 3) веселый, радостный (θυμός HH: γέλως Plut.): ὁ οἶνος τὸν ἄνθρωπον ποιεῖ ἵλεων Plat. вино веселит человека.

ἱλᾰρία (ῐλ) ἡ веселье, веселость Luc.

I ἱλᾰρόν τό Plut. = ἱλαρότης.

II ἱλᾰρόν adv. Anth. = ἱλαρῶς.

ἱλᾰρός 3 (ῐ) веселый, радостный (φέγγος Arph.; πράγματα Plut.): ἱλαραὶ ἀντὶ σκυθρωπῶν ἦσαν Xen. (родственницы Аристарха) из печальных стали веселыми; ἱ. δότης NT радостно, т. е. добровольно (охотно) дающий.

ἱλᾰρότης, ητος (ῐ) ἡ веселье, веселость Plut.: ἐν ἱλαρότητι NT радостно, радушно.

ἰλ-άρχης, ου (ῑ) ὁ иларх, начальник илы (конного отряда) Polyb., Plut.

ἱλᾰρῶς весело, радостно (τὸν θάνατον προσδέχεσθαι Xen.; ἡδέως ζῆν καὶ ἱ. Plut.).

Ἴλᾰς, α (ῑ) ὁ Pind. = Ἰόλαος.

ἱλάσκομαι (ῑ, редко ῐ) (fut. ἱλάσομαι - эп. ἱλάσσομαι, aor. ἱλᾰσάμην) 1) умилостивлять (μολπῇ θεόν Hom.; τὸν Μίνω Plut.): ὄφρ᾽ ἡμῖν Ἑκάεργον ἱλάσσεαι (conjct.) Hom. дабы ты умилостивил для нас (т. е. склонил в нашу пользу) Стрельца (Аполлона); ἱλάσθητί μοι NT будь милостив ко мне; 2) примирять с собою, задабривать, склонять на свою сторону (τινα χρήμασι Her.); 3) смягчать, успокаивать (τὴν ὀργήν τινος Plut.); 4) миловать, отпускать, прощать (τὰς ἁμαρτίας τινός NT).

ἱλασμός (ῑ) ὁ умилостивление (περὶ τῶν ἁμαρτιῶν τινος NT; ἱλασμοὶ καὶ καθαρμοί Plut.).

ἱλάσσεαι эп. 2 л. sing. aor. conjct. к ἱλάσκομαι.

ἱλαστήριον τό 1) умилостивительная жертва NT; 2) очистилище, золотая крышка или навес над Ковчегом Завета NT.

Ἱλάων, ονος ὁ Гилаон (сын Посидона) Arph.

Ἱλείθυα и Ἱλείθυια ἡ Anth. v. l. = Εἰλείθυια.

ἱλέομαι Aesch. = ἱλάομαι.

ἱλεόομαι Plat., Luc. = ἱλάομαι.

ἰλεός ὁ Theocr. v. l. = εἰλεός.

Ἰλεύς, έως ὁ Hes., Eur. = Οἰλεύς.

ἵλεως 2 Her., Xen. etc. = ἵλαος.

ἴλη, дор. ἴλᾱ, ион. εἴλη (ῑ) ἡ 1) группа (ἀνδρῶν Soph.); (небольшое) общество, компания (εὔφρονες ἶλαι Pind.); 2) стая (λεόντων Eur.); 3) воен. (тж. ἴ. ἱππέων Plut.) ила, отряд (преимущ. конный, численностью ок. 60 человек) (τεταγμένοι κατὰ ἴλας καὶ κατὰ τάξεις Xen.); 4) (в Спарте) ила, отряд спартанской молодежи Xen., Plut.

ἵληθι (ῑλ) эп. 2 л. sing. imper. praes. к *ἵλημι.

Ἰλήϊον (ῑλ) τό (πεδίον) Илийская (Илионская) равнина Hom.

ἱλήκῃσι эп. 3 л. sing. pf. conjct. к *ἵλημι.

ἱλήκοιμι эп. opt. к *ἵλημι.

*ἵλημι (только 2 л. sing. imper. praes. эп. ἵληθι - дор. ἵλᾱθι, 3 л. sing. pf. conjct. ἱλήκῃσι и opt. ἱλήκοιμι) быть благосклонным, милостивым (ἄνασσ᾽, ἵληθι Hom.; ἱλήκοι Ἀπόλλων HH; ἵλαθι νῦν, φίλ᾽ Ἄδωνι Theocr.).

Ἰλία ἡ Илия 1) = Рея Сильвия, мать Ромула и Рема Plut.; 2) первая жена Суллы Plut.

Ἰλιάδης, дор. Ἰλιάδας, ου ὁ (ῖλιᾰ) [Ἶλος] потомок Ила, т. е. илионец, троянец Pind., Eur., Anth.

Ἰλιᾰκός 3 (ῑλ) [adj. к Ἴλιον] илионский, троянский (πόλεμος Polyb.; μῦθοι Anth.).

I Ἰλιάς, άδος (ῑλ) [f к Ἰλιακός] илионская, троянская (χὧρη Her.; γᾶ Aesch., Eur.).

II Ἰλιάς, άδος1) (sc. γυνή) илионская женщина, троянка Eur.; 2) (sc. χώρα) область Илиона Her.; 3) (sc. ποίησις) Илиада (Гомера) Arst.: Μικρὰ Ἰ. Arst. Малая Илиада (недошедшая до нас поэма о событиях, последовавших за смертью Ахилла); Ἰ. κακῶν Dem. погов. повесть о бесконечных бедствиях, т. е. нескончаемая вереница несчастий.

ἰλιάς, άδος ἡ илиада, илионский дрозд (предполож. Turdus iliacus) Arst.

ἰλιγγιάω (ῑλ), тж. εἰλιγγιάω испытывать головокружение, быть близким к обмороку (ὑπὸ τῆς τοῦ λόγου ἀπορίας Plat.; ὑπὸ τοῦ δέους Arph.; πρὸς τὴν ὄψιν Plut.): ἰλιγγιᾷ ὥσπερ μεθύουσα Plat. (душа) охвачена, словно пьяная, головокружением; εἰλιγγιῶ κάρα λίθῳ πεπληγμένος Arph. от удара камнем в голову у меня голова кружится; ἐσκοτώθην καὶ ἰλιγγίασα Plat. у меня в глазах потемнело, и голова пошла кругом.

ἴλιγγος (ῑλ), тж. εἴλιγγος тж. pl. 1) головокружение (κεφαλῆς διατάσεις καὶ ἴλιγγοι Plat.; ἴ. ἀνισταμένοις μᾶλλον γίνεται ἢ καθίζουσιν Arst.; ἱορῶτος καὶ ἰλίγγου μεστός Plut.); 2) смятение, замешательство: συγχύσει καὶ ἰλίγγῳ κατειλημμένος Luc. приведенный в смущение и смятение.

ἴλιγξ, ιγγος (ῑλ) ἡ водоворот (ῥείθρων ἴλιγγες Diod.).

Ἰλιεύς, έως (ῑλ) ὁ житель Илиона Xen., Plut., Luc.

Ἰλίκιος ὁ (лат. Elicius) Иликий (место, где Нума Помпилий якобы повстречался с Зевсом) Plut.

Ἰλιό-θεν (ῑλ) adv. из Илиона Hom.

Ἰλιό-θι (ῑλ) adv. в Илионе: Ἰ. πρό Hom. перед Илионом.

Ἴλιον τό, эп. преимущ. Ἴλιος ἡ Илион, Троя Hom., Trag. etc.

Ἰλιο-(ρ)ραίστας (ῑλ) ὁ разрушитель Илиона Anth.

I Ἴλιος эп. = Ἴλιον.

II Ἴλιος 3 и 2 (ῑλ) илионский, троянский Eur.

Ἰλιό-φι (ῑλ) эп. gen. к Ἴλιος (Ἰ. κλυτὰ τείχεα Hom.).

Ἰλίπα ἡ Илипа (город в Hispania Baetica, на правом берегу р. Бэтис) Polyb.

Ἰλισ(σ)ός ὁ Илисс (речка в Аттике, текущая с сев. склона Гаметта и близ Ликея, у вост. окраины Афин, сливающаяся с Эриданом) Her., Arst.

ἰλλάς, άδος1) крученая веревка, бечева: βοῦς, τόν τε βουκόλοι ἄνδρες, ἰλλάσιν δήσαντες, ἄγουσιν Hom. вол, которого пастухи, связав веревками, ведут; 2) Arst. v. l. = ἰλιάς.

ἰλλός ὁ косоглазый: ἰ. γεγένημαι προσδοκῶν ὁ δ᾽ οὐδέπω Arph. ожидая (Эврипида), я проглядел все глаза (досл. чуть глаз не скосил), а его все нет.

*ἴλλ-οψ, οπος adj. немой (Plut.; вымышленное слово, якобы объясняющее происхождение ἔλλοψ у Hes.).

Ἰλλῠρία поздн. = Ἰλλυρίς II.

Ἰλλῠρικόν τό Plut., NT = Ἰλλυρία.

Ἰλλῠρικός 3 = Ἰλλυριός I.

I Ἰλλυριός 3 (ῠ) иллирийский Xen.

II Ἰλλυριός ὁ иллириец Her., Arph., Arst.

I Ἰλλῠρίς, ίδος Plut. f к Ἰλλυριός I.

II Ἰλλυρίς, ίδος ἡ (sc. χώρα) Иллирида, чаще Иллирия (страна к западу от Македонии, между Дунаем на сев. и Эпиром на юге; в римскую эпоху делилась на Illyris Barbara или Romana, тж. провинция Illyricum и Illyris Graeca или соб. Illyria, также Epirus Nova) Arst., Polyb., Plut.

ἴλλω, также εἰλέω, εἴλλω и εἴλω водить кругом, катить, вращать; pass. кружиться, вращаться (ἴ. καὶ κινεῖσθαι περὶ τὸν πόλον μέσον Arst.): ἰλλόμενα ἄροτρα Soph. описывающие круги сохи.

Ἶλος ὁ Ил 1) сын Дардана, царь Дардании; его эпитеты у Hom.: παλαιός «древний», δημογέρων «старейший из народа»; 2) сын Троя и Каллирои, отец Лаомедонта, брат Ганимеда, основатель Илиона Hom., Diod.

ἰλυόεις, όεσσα, όεν (ῑλ) илистый, т. е. мутный, нечистый (ἀχλύς Anth.).

I ἰλύς, ύος (ῑλῡ) ἡ 1) ил, грязь, тина (ὕδατος ῥέοντος Arst.): ὑπ᾽ ἰλύος κεκαλυμμένος Hom. покрывшийся тиной; τὰ στόματα ἰλὺν πολλὴν λαμβάνοντα Plut. сильно занесенное илом устье (реки); 2) гуща, отстой, осадок (ὁ οἶνος μιγνυμένης τῆς ἰλύος Arst.).

II ἰλύς, тж. εἰλύς, ύος adj. илистый, покрытый илистыми наносами (Αἴγυπτος Her.).

ἰλυσπάομαι (ῑλ), v. l. εἰλυσπάομαι ползать извиваясь, извиваться, пресмыкаться (ὥσπερ αἱ σκολόπενδραι Plut.): ἄποδα καὶ ἰλυσπώμενα Plat. (животные) безногие и пресмыкающиеся.

ἰλύσπᾰσις, εως (ῑλ) ἡ червеобразное движение (τὰ ἰλυσπάσει χρώμενα ζῷα Arst.).

ἰλυσπαστικός 3 ползающий, пресмыкающийся (ζῷα Arst.).

ἰλυ-ώδης 2 (ῑ) илистый (τὸ ῥέον Sext.; θολερὸς καὶ ἰ. Plut.).

ἱμαντ-ελίκτης, ου, v. l. ἱμαντελικτεύς, έως досл. веревочник, канатчик, перен. крючкотвор-софист, путаник Democr. ap. Plut.

ἱμάντινος 3 (ῐμ) ременный, кожаный (θύσανοι Her.).

ἱμαντο-πέδη (ῐμ) ἡ ременная петля, крепкие путы Anth.

ἱμαντό-πους, ποδος adj. (лат. loripes) ремненогий, т. е. с тонкими и длинными ногами Plin.

ἱμαντ-ώδης 2 (ῐ) ремнеобразный, жесткий, как кожа (θρίξ Plat.).

ἱμάς, άντος и ᾶντος (ῐ, редко ῑ) ὁ (эп. dat. pl. ἱμᾶσι и ἱμάντεσσι) 1) кожаный ремень (κύνειος Arph.; συνελιττόμενος Arst.): ἱ. βοός Hom. ремень из воловьей шкуры; 2) ременная постромка: ἵππους δῆσαν ἱμάντεσσι παρ᾽ ἅρμασιν Hom. (троянцы) привязывали коней постромками к повозкам; 3) повод, вожжа (τανύειν βοέοισιν ἱμᾶσιν Hom.); 4) pl. ременный переплет кузова: δίφρος ἱμᾶσιν ἐντέταται Hom. кузов колесницы был подтянут ремнями; 5) ременный кнут, бич: πέπληγον ἱμᾶσιν Hom. (возницы) стегнули (коней) бичами; 6) pl. гиманты (лат. caestus, ремни, которыми обматывалась у кулачных бойцов кисть): ἱμάντες βοός Hom. гиманты из воловьей кожи; ἱμάντας περιελίττεσθαι Plat. обмотаться гимантами (для кулачного боя); 7) ремень у шлема (для укрепления шлема на голове): ἄγχε μιν ἱ. ὑπὸ δειρήν Hom. его стиснул шейный ремень; 8) пояс (ὑπεζωσμένοι ἱμάντας Plut.): ἐλύσατο ἱμάντα Hom. (Афродита) развязала пояс; 9) ременная завязка (λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων τινός NT): ἱμάντα ἀπέλυσε κορώνης Hom. (Пенелопа) сняла ременную завязку с (дверного) кольца; 10) pl. путы (προτείνειν τινὰ τοῖς ἱμᾶσιν NT): ἱμάντων στροφίδες Eur. ременные путы.

ἱμάσθλη (ῐ) ἡ бич, плеть, кнут (ἵπποι ὁρμηθέντες ὑπὸ πληγῇσιν ἱμάσθλης Hom.): νηὸς ἱ. Anth. корабельный бич, т. е. весло.

ἱμάσσω (ῐ) (fut. ἱμάσω, aor. ἵμᾰσα) бить, ударять, сечь, стегать (ἵππους, ἡμιόνους, πληγῇσίν τινα, γαῖαν Hom.; χθόνα χειρί HH): ἱμασσόμενος αὔραις Anth. раскачиваемый ветрами.

ἱμᾰτῐδαριον (ῑμ, δᾰ) τό одежонка Arph.

ἱμᾰτίδιον (ῑμ, τῐ) τό одежонка, платьице Arph.

ἱμᾶτίζω одевать: ἱματισμένος NT одетый.

ἱμᾰτιο-κάπελος (ῑμ, κᾰ) ὁ торговец платьем Luc.

ἱμᾰτιο-κλέπτης, ου (ῑμ) ὁ вор, крадущий одежду Diog. L.

ἱμάτιον τό (ῑμᾰ), in crasi θοἰμάτιον (pl. θαἰμάτια Arph.) 1) ткань, холст, полотно (σκηναὶ ποικίλοις ἱματίοις κεκοσμημέναι Diod.): σακκέειν ἱματίοισι Her. процеживать через куски ткани; 2) гиматий, плащ, (верхняя) одежда (платье, носившееся поверх хитона, ср. лат. pallium, и состоявшее из длинного куска ткани, который перебрасывался через левое плечо и укреплялся над или под правым) (τὰ ἱμάτια ἐκδύνειν Her.; τῷ θέλοντι τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱ. NT); 3) (у римлян) тога: ἐν ἱματίῳ ἄνευ χιτῶνος Plut. в тоге без туники.

ἱμᾰτι-ουργική (ῑμ) ἡ (sc. τέχνη) портняжное искусство Plat.

ἱμᾰτιο-φῠλᾰκέω (ῑμ) ведать хранением одежды Luc.

ἱμᾰτισμός (ῑμ) ὁ одежда, платья, одеяние Polyb., Plut., NT.

ἱμάω (ῐ) вытягивать, тянуть, извлекать, med. выдаивать (πλέον γάλα Arst.).

Ἰμβρᾰσίδης, ου (σῐ) ὁ Имбрасид, сын Имбраса, т. е. Πείροος Hom.

I Ἴμβριος ὁ Имбрий (сын Ментора, зять Приама, убитый Тевкром) Hom.

II Ἴμβριος 3 имбрский, родом с острова Имброс (Ἠετίων Hom.).

Ἴμβρος ἡ Имброс (остров у побережья Херсонеса Фракийского с городом того же названия) Hom., Her.

ἱμείρω (ῑ) (тж. med.: praes. ἱμείρομαι, impf. ἱμειρόμην, aor. ἰμειράμην; aor. pass. ἱμέρθην) желать, стремиться, жаждать (χρημάτων Her. и χρήματα ἔχειν Solon ap. Plut.; μάχης Aesch.; βίου Soph.; γάμων Eur.): ἱ. ψύχεος Hom. желать или искать прохлады; τί κακῶν ἱμείρετε τούτων; Hom. с чего вы (так) жаждете этих бед?; οὐκ αὐτὸς ἱμείρων ἔφυν τύραννος εἶναι Soph. я сам не имею желания быть царем; Κρέων μ᾽ ἐκβαλεῖν ἱμείρεται (sc. τῆοδε ἀρχῆς) Soph. Креонт хочет лишить меня этой власти; ἱμέρθη τῶν νεῶν ἅμιλλαν γινομένην ἰδέσθαι Her. ему захотелось посмотреть морское сражение.

ἴμεν 1) 1 л. pl. к εἶμι; 2) эп. inf. к εἶμι.

ἴμεναι эп. (= ἴμεν) inf. к εἶμι.

ἱμέρα ἡ предмет желаний (выдуманное слово, от которого, якобы, происходит ἡμέρα) Plat. Crat. 418 c-d.

Ἱμέρᾱ, ион. Ἱμέρη ἡ Гимера 1) город на сев. побережье Сицилии; здесь в 480 г. до н. э., в день Саламинской битвы, карфагенские войска были разбиты силами Терона и Гелона Сиракузского Pind., Her., Thuc.; 2) = Ἱμέρας Pind.

ἵμερα adv. [pl. к ἵμερον] сладостно (μελίζεσθαι, δακρύειν Anth.).

Ἱμεραῖον τό Гимерей (город во Фракии) Thuc.

I Ἱμεραῖος 3 [adj. к Ἱμέρα] гимерский Polyb., Diod.

II Ἱμεραῖος ὁ уроженец или житель Гимеры Arst., Diod., Plut.

Ἱμέρας (ῑ) ὁ Гимер(ас) 1) река в сев. Сицилии, впадающая в Тирренское море у г. Гимера, ныне Fiume Salso Pind., Theocr., Polyb.; 2) река в южн. Сицилии, впадающая в Ливийское море у г. Финтия, ныне Fiume di S. Leonardo Diod.

ἱμερόεις, όεσσα, όεν (ῑμ) 1) желанный, радостный (ἔργα γάμοιο Hom.); 2) прелестный, прекрасный (χρώς Hom.; ἔρνος Pind.; πόλις Σπάρτας Tyrtaeus ap. Plut.; sc. παῖς Theocr.); 3) приятный, сладостный, очаровательный (Χαρίτων χορός, ἔπεα Hom.; ἔρωτες Anth.): ἱ. γόος Hom. слезы радости.

ἱμερόεν adv. Hom. = ἵμερον.

ἱμερο-θᾱλής 2 (ῑ) прелестно цветущий (ἔαρ Anth.).

ἵμερον (ῑ) adv. прелестно, очаровательно (αὐλεῖν Anth.).

ἵμερος (ῑ) ὁ 1) желание: σίτου ἵ. Hom. желание пищи, голод; γόου ἵ. Hom. желание плакать; ἵμερον ἕχειν ποιεῖν τι Her., Plut. (по)желать сделать что-л.; ἵ. ἔχει με τὰν χθόνιον ἑστίαν ἰδεῖν πατρός Soph. мне хочется взглянуть на (последнее) земное убежище отца; οἱ ἐνέστακτο ἵ. τὰς Ἀθήνας ἑλέειν Her. на него (Мардония) напало желание взять Афины; 2) влечение, любовь, страсть (φιλότης καὶ ἵ. Hom.; ἵ. καὶ πόθος Plut.); 3) томление, тоска: τῶν ἀντερώντων ἱμέρῳ πεπληγμένοι Aesch. охваченные тоской по тем, кто также любит; 4) прелесть, очарование (βλεφάρων νύμφας εὐλέκτρου Soph.).

ἱμερό-φωνος 2 (ῑμ) прелестно поющий (ἀηδών Sappho; Χάριτες Theocr.).

ἰμέρρω (ῑ) эол. Sappho = ἱμείρω.

ἰμερτόν τό желанность, прелесть Plut.

ἱμερτός 3 [adj. verb. к ἱμείρω] желанный, прелестный, очаровательный (Τιταρήσιος Hom.; κίθαρις HH; στέφανοι Hes.; ἀοιδαί Pind.; Σαλαμίς Solon ap. Plut.; εἴσοδός τινος Epicur. ap. Diog. L.).

ἱμερ-ῶπις, ιδος adj. f с прелестным ликом (Ἁρμονίη Emped. ap. Plut. - v. l. к θεμερῶπις).

ἴμμεναι, тж. ἰέναι, ἴμεν и ἴμεναι эп. inf. к εἶμι.

ἱμονιά (ῐμ) ἡ веревка (колодезная), длинный канат (шутл. перен. у Arph.).

ἱμονιο-στρόφος (ῐμ) ὁ навивающий колодезную веревку, т. е. колодезный рабочий Arph.

ἴν dat. и acc. к арх. ἵ (ἴ).

I ἵνᾰ (ῐ) adv. [acc. к арх. ἵ] 1) там: ἵ. σφιν ἐπέφραδον ἠγερέεσθαι Hom. там велел я им собраться; 2) (относит.) где: λιμὴν εὔορμος, ἵν᾽ οὐ χρεὼ πείσματός ἐστιν Hom. удобная бухта, где нет надобности в причале; ἐνταῦθ᾽ ἐμέν (= ἐσμέν), ἵν᾽ οὐκ ἔτ᾽ ὀκνεῖν καιρός Soph. мы в таком положении, в котором (= что) медлить нельзя; ἐν ἀγορᾷ, ἵ. ὑμῶν πολλοὶ ἀκηκόασι Plat. на площади, где многие из вас слышали (меня); ἵ. αὐτὸς ἔφρασε τῆς χώρης Her. (там), где он сам указал; οὐχ ὁρᾷς ἵν᾽ εἶ κακοῦ; Soph. разве ты не видишь, в какой ты беде?; 3) (относит.) куда: ἐνὶ δήμῳ, ἵν᾽ οἴχεται Hom. среди народа (= страны), куда он ушел; ἵν᾽ οὐ πυρὸς ἵξετ᾽ ἀϋτμή Hom. куда не проникнет копоть от огня; ὁρᾷς, ἵν᾽ ἥκεις; Soph. видишь, до чего ты дошел?; 4) (относит.) когда: γάμος σχεδόν ἐστιν, ἵ. χρὴ καλὰ (sc. εἵματα) ἕννυσθαι Hom. близка свадьба, когда нужно красиво нарядиться.

II ἵνα conj. 1) чтобы, (для того) чтобы, с целью: 1.1) (с impf. и aor. ind. для выраж. нереальности) σὲ ἐχρῆν ἡμῖν συγχωρεῖν, ἵ. συνουσία ἐγίγνετο Plat. тебе следовало нам уступить, чтобы получилась беседа; 1.2) (с conjct. - при главном времени в главном предложении) imper., conjct., impf., aor. (= pf.) или opt. с ἄν: ἐς πεδίον καταβῆναι, ἵν᾽ ὅρκια πιστὰ τάμητε Hom. выйти в поле, чтобы вам заключить (с данайцами) твердый договор; (τὰ πλοῖα) Ἀβροκόμας κατέκαυσεν, ἵ. μὴ Κῦρος διαβῇ Xen. Аброком сжег суда, чтобы Кир не переправился (через реку); εἴπω τι κἄλλ᾽ (= καί τι ἄλλο), ἵν᾽ ὀργίζῃ πλέον Soph. сказать мне еще что-л., чтобы ты (еще) больше разгневался?; οὔτε χρημάτων ἕνεκα ἔπραξα ταῦτα, ἵ. πλούσιος ἐκ πένητος γένωμαι Lys. я сделал это не из-за денег, чтобы из бедняка стать богачем; ἐπίτηδές σε οὔκ ἤγειρον, ἵ. ὡς ἥδιστα διάγῃς Plat. я умышленно не будил тебя, чтобы ты провел время как можно приятнее; οὐκ ἂν δή μοι ἄμαξαν ἐφοπλίσσαιτε τάχιστα, ἵ. πρήσσωμεν ὁδοῖο; Hom. так вы и не поспешите приготовить мне повозку, чтобы (мог я свой) путь совершить?; ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ ἵ. γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ NT с ученика довольно, если он станет таким, как его учитель; μὴ κρίνετε ἵ. μὴ κριθῆτε NT не судите, да не судимы будете; 1.3) (с opt. - при impf., aor., praes. hist. и opt. с ἄν, реже при главном времени в главном предложении): Μένων δῆλος ἦν ἐπιθυμῶν τιμᾶσθαι, ἵ. πλείω κερδαίνοι Xen. Менон явно стремился к почестям, чтобы больше наживать; ἢ οὐκ ἐπιστάμεθα ὅτι βασιλεὺς ἡμᾶς ἀπολέσαι ἂν περὶ παντὸς ποιήσαιτο, ἵ. καὶ τοῖς ἄλλοις Ἓλλησι φόβος εἴη στρατεύειν Xen. разве мы не знаем, что (персидский) царь дорого бы дал за нашу гибель, чтобы другие треки побоялись воевать (против него)?; 2) поздн. (= εἰ или ἐάν) если (бы): ἵ. καθ᾽ ὑπόθεσιν καὶ συγώρήσῃ Sext. если бы это было допущено хотя бы в виде предположения; 3) (с fut. ind.): ἵ. μὴ εἶς ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς φυσιοῦσθε κατὰ τοῦ ἑτέρου NT чтобы вам не превозноситься друг перед другом; 4) так что, вследствие чего: ἦν παρακεκαλλυμένον ἀπ᾽ αὐτῶν, ἵ. μὴ αἴσθωνται αὐτό NT (это слово) было сокрыто от них, а потому они не поняли его; 5) что: καὶ πόθεν μοι τοῦτο, ἵ. ἔλθῃ πρὸς ἐμή; NT как случилось, что она пришла ко мне?; 6) в эллиптических выражениях: ἵ. (δὴ) τί; Arph., Plat.; к чему?, для чего?, зачем?; ἵ. τί τοῦτο λέγεις; Plat. зачем ты это говоришь?; ἵν᾽ εἰδῇς Soph. (так и) знай, имей в виду; οὐδ᾽ ἄλλαις πολλαῖς, - ἵ. μὴ εἴπω ὅτι οὐδεμιᾷ Plut. (этого) нет (и) во многих других случаях, - чтобы не сказать ни в одном.

Ἰνάρως, ω ὁ Инар(ос) (сын египетского царя Псамметиха, предводитель ряда ливийских племен, поднявший восстание против персидского владычества в 461 г. до н. э., но схваченный и казненный в 455 г. до н. э.) Her., Thuc., Diod.

Ἰνάχειος 3 (ῑνᾰ) инахов: ἡ κόρη ἡ Ἰναχεία Aesch. = Ἰώ.

Ἰνᾰχίδης, ου (ῑν, χῐ) ὁ Инахид, сын или потомок Инаха (см. Ἴναχος 1): οἱ Ἰναχίδαι Eur., Anth. Инахиды, т. е. аргосцы.

Ἰνᾰχιεῖς, έων οἱ жители берегов реки Инах в Акарнании Plut.

Ἰνᾰχίη (ῑν) ἡ Инахия, т. е. дочь Инаха (см. Ἴναχος 1) = Ἰώ Anth.

Ἰνάχιος 3 (ῑνᾰ) Anth. = Ἰνάχειος.

Ἴνᾰχος (ῑ) ὁ Инах 1) сын Океана и Фетиды, отец Форонея, Эгиалея, Ио и др., древнейший герой и первый царь Аргоса Aesch., Luc.; 2) главная река Арголиды, впадающая, тотчас же по слиянии с Харадром, в Арголидский залив у г. Аргос Aesch.; 3) река в Эпире и Акарнании, правый приток Ахелоя Arst., Plut.

ἰνδάλλομαι (только praes. и impf. ἰνδαλλόμην) 1) представляться, казаться (δείκελον ἰνδάλλεται Agesianax ap. Plut.): μοὶ ἀθάνατος ἰνδάλλεται εἰσοράασθαι Hom. (Нестор) кажется мне на вид бессмертным (богом); ἰνδάλλεται ὁμοιότατός τινος Arph. он кажется в высшей степени похожим на кого-л.; ὣς ἐρέω, ὥς μοι ἰνδάλλεται ἦτορ (acc. relationis) Hom. расскажу (об Одиссее) так, как он представляется в (моем) воспоминании; 2) быть схожим, походить, уподобляться (τινι Arph., Plat.): τὸ ἰνδαλλόμενον Plat. подобие, видимость, образ; τὰ διὰ πάσης αἰσθήσεως ἰνδαλλόμενα ἡμῖν Arst. всякие наши чувственные образы, представления.

ἴνδαλμα, ατος τό Luc., Anth. = ἰνδαλμός.

ἰνδαλμός ὁ подобие, образ: Ἰνδαλμοί «Образы» (элегия скептического философа Тимона Флиунтского) Diog. L.

Ἰνδία ἡ Индия Luc.

Ἰνδική ἡ (sc. γῆ или χώρα) Индия Her., Arst., Polyb., Plut.

Ἰνδικος 3 индийский Soph., Xen., Arst., Plut.

Ἰνδ-ολέτης, ου ὁ разрушитель, т. е. покоритель Индии (эпитет Диониса-Вакха) Anth.

I Ἰνδός, реже Ἴνδος1) Инд (река в Индии) Her., Arst., Diod., Plut.; 2) Инд (мифический родоначальник индийцев) Plut.; 3) индиец, индус Her., Arst., Diod.; 4) вид софизма или загадки Plut.

II Ἰνδός 3 индийский (Ἀνδρομέδη Anth.).

Ἰνδῷος 3 Anth. = Ἰνδικός.

ἴνεσι эп. dat. pl. к ἴς.

ἰνέω опорожнять (ср. ὑπέρινος).

Ἴνησσα ἡ Инесса (впоследствии Αἴτνη, город у подножия Этны, основанный в 461 г. до н. э. жителями Катаны) Thuc.

Ἰνησσαῖος ὁ житель города Ἴνησσα Thuc.

ἶνιν acc. к ἶνις.

ἰνίον (ῑν) τό затылок (μέσον ἰνίου καὶ βρέγματος κορυφή, sc. ἐστιν Arst.; τὸν νῶτόν τινος καὶ τὸ ἰ. ἰδεῖν Plut.): βεβλήκει κεφαλῆς κατὰ ἰνίον δουρί Hom. он поразил (противника) копьем в тыльную часть головы; δόρυ διὰ ἰνίου ἦλθεν Hom. копье прошло сквозь затылок.

ἶνις, acc. ἶνιν (только nom. и acc. sing.) 1) ὁ сын Aesch., Eur.; 2) ἡ дочь Eur.

ἴννος, ἰννός и ἵννος ὁ Arst. v. l. = γῖννος.

ἰνός gen. к ἴς.

Ἰνυκηνός ὁ житель города Иник Plat.

Ἰνυκῖνος ὁ Plat. = Ἰνυκηνός.

Ἴνυκον τό v. l. = Ἴνυκος.

Ἴνυκος и Ἴνυκον τό Иник (городок в юго-зап. Сицилии, на р. Гипсант - Ὓψας) Her., Plat.

Ἰνώ, οῦς ἡ (dat. Ἰνοῖ, acc. Ἰνώ) Ино (дочь Кадма и Гармонии, жена Атаманта, превращенная в морское божество Левкотею) Hom., Hes. etc.

ἰν-ώδης 2 (ῑ) [ἴς] 1) полный волокон, волокнистый (αἷμα Arst.); 2) жилистый, сильный, крепкий (κεφαλὴ κυνός Xen.; δεσμοί Arst.).

Ἰνωπός ὁ Иноп (речка на о-ве Делос) HH.

ἴξᾰλος 2 скачущий, резвый (αἴξ Hom.; τράγος Anth.).

ἰξευτήριος 3 [ἰξός] липкий, клейкий: Τύχη ἰξευτηρία Plut. липкая (т. е. завлекающая, улавливающая людей) богиня счастья.

I ἰξευτής, οῦ adj. m ловящий птиц с помощью клея, т. е. птицеловный (κάλαμοι Anth.).

II ἰξευτής, οῦ ὁ птицелов (ἰξευταὶ λαθροβόλῳ δόνακι Anth.).

Ἰξευτικά τά Птицеловство (сочинение, приписываемое Оппиану).

ἰξεύτρια Plut. f к ἰξευτήριος.

ἰξία 1) бот. иксия (сорное растение с изменчивым цветом листьев) Plin.; 2) варикозное расширение вены (ἰ. γίνεται αἵματος νενοσηκότος Arst.).

Ἰξῑόνιος 3 иксионов: Ἰξιονίη ἄλοχος Hom. жена Иксиона (т. е. Дия, мать Пирифоя от Зевса).

ἷξις, v. l. ἴξις, εως ἡ движение, прохождение, проход (Eur. - v. l. ἧξις): ἵξιν παρέχεσθαι Epicur. ap. Diog. L. давать свободный проход.

Ἰξίων, ονος (ῑ) ὁ Иксион (царь Фессалии, муж Дии; воспылав любовью к Гере, он был за это прикован в подземном царстве к вечно вращающемуся огненному колесу, отец Кентавров от Нефелы) Pind., Aesch. etc.

ἰξο-βολέω ловить птиц с помощью клейких прутьев Anth.

ἰξο-βόρος предполож. дрозд-рябинник (Turdus viscivorus) Arst.

ἰξο-εργός ὁ птицелов (пользующийся клейкими прутьями) Anth.

ἵξομαι fut. к ἱκνέομαι.

ἷξον aor. 2 к ἵκω.

ἰξός 1) бот. омела (Viscum album, по друг. - Loranthus europaeus) Arst., Plut.; 2) птичий клей (из ягод омелы): ὥσπερ πρὸς ἰξῷ τῇ κύλικι λελημμένος Eur. (Полифем), словно (птица) к клею, припавший к чаше; 3) западня, ловушка (τὸν ἰξὸν ἐκφυγεῖν Luc.); 4) скупец, скаред Arph.; 5) варикозное вздутие вены (ἰξῶν μεγάλων ἀνάπλεως ἄμφω τὰ σκέλη γεγονώς Plut.).

ἰξοφορεύς, έως adj. m Anth. = ἰξοφόρος.

ἰξο-φόρος 2 покрывающийся омелой или дающий птичий клей (δρῦς Soph.).

ἰξῠῖ эп. dat. к ἰξύς.

ἰξύς (ῡ), ύος (ῠ) ἡ талия, поясница (πολυκαμπής Anth.): περὶ ζώνην βάλετο ἰξυῖ Hom. (Аврора) надела на чресла пояс.

ἰξ-ώδης 2 досл. клейкий, липкий как птичий клей, перен. крепко льнущий, неотвязный (πενία Luc.).

Ἰο-βάκχεια τά празднество в честь Вакха Dem.

Ἰό-βακχος ὁ Иобакх (эпитет Вакха, призываемого словами ἰὼ Βάκχε) Anth.

Ἰόβᾱς, α ὁ (лат. Juba) Юба 1) Ἰ. I, царь Нумидии, сторонник Помпея, покончивший самоубийством после поражения при Тапсе в 46 г. до н. э. Plut.; 2) Ἰ. II, сын предыдущего, автор недошедших до нас сочинений на греческом языке по истории Африки, Ассирии, Аравии и Рима, а также о театре и живописи; ум. в 19 г. н. э. Plut.

ἰο-βᾰφής 2 фиолетовый, лиловый (ἱμάτια Democr.).

ἰο-βλέφᾰρος, дор. ἰογλέφᾰρος 2 (ῑ) темноглазый (Ἀφροδίτη Pind., Luc.).

ἰο-βολέω (ῑ) пускать стрелы, стрелять (ἐς κραδίην τινός Anth.).

ἰο-βόλος 2 (ῑ) 1) пускающий стрелы (τόξον Anth.); 2) выпускающий яд, ядовитый: τὰ ἰοβόλα Arst. ядовитые животные; 3) отравленный (αἷμα Anth.).

ἰο-βόστρῠχος 2 (ῑ) темнокудрый (Εὐάδνη Pind.).

ἰογλέφαρος 2 дор. = ἰοβλέφαρος.

Ἰογόρθας и Ἰουγούρθας, α ὁ Югурта (царь Нумидии, умер в римской тюрьме в 104 г. до н. э.) Plut.