Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/81

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
μάτρως дор. = μήτρως.

ματτύη ἡ мясной салат или рагу (македонское кушанье, подававшееся в конце обеда).

ματτυο-λοιχός 2 падкий до лакомых блюд Arph.

μάττω атт. = μάσσω.

μαῦλις, ιος ἡ нож Anth.

Μαῦρος ὁ мавр Luc.

Μαυρουσία ἡ Мавритания Plut.

μαυρόω [= ἀμαυρόω] 1) затемнять, лишать блеска Hes.; pass. гаснуть, меркнуть: λαμπὰς οὐδέπω μαυρουμένη Aesch. немеркнущий свет; 2) досл. затмевать, перен. подавлять (τὸν ἐχθρόν Pind.); 3) омрачать (τέρψιν Pind.).

Μαύσ(σ)ωλ(λ)ος ὁ Мавсол 1) Старший, тиранн Галикарнаса, предводитель восставших против Дария, сына Гистаспа, карийцев Her.; 2) Младший, сын Гекатомна, тиранн Галикарнаса с 377 г. по 353 г. до н. э., которому его вдова Артемисия воздвигла великолепный памятник-гробницу - τὸ Μαυσώλειον Diod.

Μαυσωλός ὁ Мавсол (древнее название р. Инд) Plut.

Μαυσωρός ὁ Мавсор (древнее название горы Гавр, близ р. Тигр) Plut.

μἀφελῇς in crasi = μὴ ἀφελῇς.

μάχα (μᾰ) ἡ дор. = μάχη.

μάχαιρα 1) жертвенный нож Hom.; поварской нож Her.; садовый нож или ножницы Plat.: μία μ. Arph. бритва; 2) короткая сабля или кинжал (μάχαιραν μᾶλλον ἢ ξιφος ἐπαινοῦμεν Xen.); 3) меч (βαλεῖν οὐκ εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν NT); 4) махера (неизвестный нам минерал, похожий на железо) Arst., Plut.

μᾰχαιρίδιον (ῐδ) τό небольшой нож Luc.

μᾰχαίριον τό Xen., Arst. = μαχαιρίδιον.

μᾰχαιρίς, ίδος (ῐδ) ἡ бритва Arph., Plut., Luc.

Μαχαιρίωνες οἱ махероны (прозвище потомков спартанца Антикрата, нанесшего смертельный удар Эпаминонду) Plut.

μᾰχαιρο-μᾰχέω сражаться саблей Polyb.

μᾰχαιρο-ποιεῖον τό мастерская ножей и сабель Dem.

μᾰχαιρο-ποιός ὁ ножевой и сабельный мастер, ножовщик Arph., Dem., Plut.

μᾰχαιρο-πώλιον τό сабельно-ножевая лавка Dem.

μᾰχαιρο-φόρος 2 вооруженный саблей (Καλοισίριες Her.; ἔθνος Aesch.).

μᾱχᾰνά дор. = μηχανή.

μᾰχᾱτάς, οῦ (τᾱ) adj. m дор. = μαχητής I.

Μᾰχάων, ονος (χᾱ) ὁ Махаон (сын Асклепия, фессалийский предводитель и врач) Hom.

μᾰχειόμενος Hom. = μαχόμενος (см. μάχομαι).

μαχέοιτο Hom. = μάχοιτο (см. μάχομαι).

I μᾰχέομαι (только praes.) эп.-ион. = μάχομαι.

II μᾱχέομαι, стяж. μαχοῦμαι fut. к μάχομαι.

μᾰχεούμενος Hom. = μαχόμενος (см. μάχομαι).

μᾰχέσομαι Her., Plut. fut. к μάχομαι.

μᾰχετέον и μαχητέον adj. verb. к μάχομαι.

μάχη, дор. μάχα (ᾰ) ἡ 1) бой, сражение, битва: διὰ μάχης τινὶ ἀπικέσθαι Her. (ἐλθεῖν или μολεῖν Eur.), εἰς μάχην τινὶ ἐπεξιέναι, πρός τινα ἐλθεῖν или μολεῖν Eur., μάχην τινι συνάπτειν Aesch., συμβάλλειν Eur., τίθεσθαι и ἀρτύνειν Hom., ποιεῖσθαι Soph., Xen. вступать в бой с кем-л.; μάχην μάχεσθαι Hom. вести бой, биться, сражаться; μάχῃ κρατεῖν Eur. одолеть в бою; μάχην νικᾶν Xen. выиграть сражение; μ. Αἴαντος Hom. бой (единоборство) с Эантом; μ. ἀπ᾽ ἵππων Her. конное сражение; 2) спор, ссора (ἔρις τε μάχαι τε Hom.; μάχας ἐν λόγοις ποιεῖσθαι Plat.; μάχαι νομικαί NT); 3) драка (περί τινος Xen.); 4) борьба, состязание Pind.; 5) способ сражаться, боевая тактика (τὴν μάχην μοι λέξον ἑκάστων ἥτις ἐστί Xen.); 6) поле сражения, место боя (ἡ ὁδὸς ἐξ Ἐφέσου μέχρι τῆς μάχης Xen.); 7) филос. противоречие Sext.

μᾰχήμων 2, gen. ονος воинственный, боевой (κραδίη Hom.).

μάχην-δε (ᾰ) adv. в бой (Theocr. - v. l. μάχην δέ).

μᾰχήσομαι эп. fut. к μάχομαι.

μαχητέον = μαχετέον.

I μᾰχητής, дор. μᾰχᾱτάς, οῦ adj. m воинственный, боевой (ἄνδρες Hom.; θυμός Pind.).

II μᾰχητής, οῦ ὁ воин, боец Hom.

μᾰχητική ἡ (sc. τέχνη) искусство ведения боя Plat.

μᾰχητικόν τό 1) Plat. = μαχητική; 2) драчливость, задор Plut.

μᾰχητικός 3 воинственный, боевой (ἵπποι Plat.; παιδιαί Arst.).

μᾰχητικῶς воинственно, с задором (δυομενῶς καὶ μ. Plat.).

μᾰχητός 3 победимый, одолимый (κακόν Hom.).

μάχῐμον (ᾰ) τό 1) военное дело Her.; 2) вооруженные силы, войско Thuc.; 3) боевой пыл Plut.

I μάχῐμος 3 и 2 (ᾰ) 1) воинственный (Ἀτρεῖδαι Aesch.; γένη Plat.); 2) боевой, военный (νῆες Plut.).

II μάχῐμος (ᾰ) ὁ воин, боец Arph.: οἱ μάχιμοι Her. воины (военное сословие у египтян).

μᾰχῐμ-ώδης 2 (ᾰ) воинственный, задорный или сварливый (φωναί Anth.).

I μαχλάς, άδος adj. f к μάχλος 1 и 3.

II μαχλάς, άδος (ᾰδ) ἡ развратница, распутница Anth.

μάχλος 2 1) (преимущ. о женщине) похотливый (γυναῖκες Hes.); 2) роскошный, пышный (ἄμπελος Aesch.); 3) буйный, неистовый (Ἄρης Aesch.).

μαχλοσύνη (ῠ) ἡ похотливость, распущенность Hom. etc.

μᾰχοίατο эп. 3 л. pl. opt. к μάχομαι.

μάχομαι (μᾰ) (fut. μαχοῦμαι - ион. μαχέσομαι и эп. μαχήσομαι, aor. ἐμαχεσάμην - эп. (ἐ)μαχησάμην и поздн. ἐμαχέσθην, pf. μεμάχημαι) 1) (тж. μάχην μ. Hom.) бороться, сражаться, биться (ἐπί τινι, τινι и πρός τινα Hom.; πρὸς ἀλλήλους NT): μ. σύν τινι Hom., Soph., Xen. и μ. μετά τινος Isocr. сражаться в союзе с кем-л.; κατὰ σφέας μ. Hom. сражаться собственными средствами; καθ᾽ ἕνα μ. Her. биться один на один; 2) соревноваться, состязаться: μ. παγκράτιον Arph. состязаться во всеборье; μ. μετ᾽ ἀλλήλων Plat. соревноваться друг с другом; 3) перен. вести борьбу, бороться (τῷ λιμῷ καὶ τῷ δίψει Xen.; πρὸς ἐπιθυμίας Plat.): πρὸς ἡνίας μ. погов. Aesch. сопротивляться поводьям, т. е. бунтовать; 4) спорить, ссориться (ἔριδι, ἐπέεσσι Hom.); 5) противоречить (ταῦτα ὁμολογήματα τρία μάχεται αὐτὰ αὑτοῖς Plat.); 6) прилагать усилия, добиваться, стараться (μ. χωρίζειν τὸ μεμιγμένον Arst.).

μᾰχομένως противоречиво (λέγειν Sext.).

μᾶχος τό дор. Theocr. = μῆχος.

μαχοῦμαι атт. fut. к μάχομαι.

μάψ adv. 1) напрасно, бесцельно (πόλεμον πολεμιζειν Hom.); 2) зря, неосновательно (ὀμόσαι, εὐχετάασθαι Hom.); 3) беспричинно, безвинно (ἄλγεα πάσχειν Hom.); 4) безрассудно, некстати (μ., ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον Hom.).

μαψ-αῦραι, ῶν αἱ второстепенные (незначительные, случайные) ветры Hes.

μαψίδιος 3 и 2 (ῐδ) 1) пустой, бессмысленный, ложный (φάτις Hom.); 2) ничтожный, жалкий (χθονὸς κόνις Anth.).

μαψῐδίως 1) беспричинно, безрассудно, напрасно (κεχολῶσθαι Hom.); 2) бесцельно, без дела: κατὰ πρῆξιν ἢ μ.; Hom. по делам или просто так?; 3) дерзко, нагло (ψεύδεσθαι Hom.).

μαψῐ-λόγος 2 говорящий впустую, лжепророческий (οἰωνοί HH).

μαψῐ-τόκος 2 напрасно рождающий (λαγόνες Anth.).

μαψ-ῠλάκας, ου adj. (эол. acc. f μαψυλάκαν или μαψυλάκταν) лающий на ветер, впустую брешущий Pind.

*μάω (только pf. в знач. praes. μέμαα) - см. μάομαι.

μέ энкл. acc. к ἐγώ.

I μέγα n к μέγας.

II μέγα adv. = μεγάλως.

Μεγαβάζης v. l. = Μεγαβάτης.

Μεγάβαζος ὁ Мегабаз 1) участник заговора против Лжесмердиса в 521 г. до н. э. Her.; 2) внук предыдущего, сын Зопира, один из военачальников Ксеркса Her.

Μεγαβάτης, v. l. Μεγαβάζης, ου, ион. εω, дор. α ὁ Мегабат (племянник Дария, командовавший персидскими силами во время похода на о-в Наксос) Her.

*μεγα-βρόντης, ου adj. m оглушительно гремящий, грохочущий (Ζεύς Arph. - v. l. к μέγα βροντήσας).

Μεγάβυζος ὁ Мегабиз 1) персидский наместник в Аравии Xen.; 2) неокор, т. е. смотритель храма Артемиды Эфесской Xen.

Μεγάδης ὁ Мегад, сын Мега, т. е. Πέριμος Hom.

μεγᾰ-θαρσής 2 весьма мужественный Hes.

μέγᾰθος τό ион. Her. = μέγεθος.

μεγά-θῡμος 2 (ᾰ) мужественный, отважный (γέροντες, ταῦρος, Ἀθήνη Hom.; Φωκῆες Hes.).

Μέγαιρα ἡ Мегера (одна из трех Эриний-Эвменид) Luc.

μεγαίρω 1) считать чрезмерным, т. е. отказывать, запрещать (μηδὲ μεγήρῃς ἡμῖν τελευτῆσαι τάδε ἔργα Hom.): οὐ μεγαίρω τοῦδέ σοι δωρήματος Aesch. я не отказываю тебе в этом даре; 2) смотреть с недоброжелательством, возмущаться: μ. τινὰ ἔρδειν ἔργα βίαια Hom. возмущаться чьими-л. насилиями; 3) возражать, сопротивляться: κατακηέμεν οὔτι μεγαίρω Hom. я нисколько не возражаю против сожжения (павших); ἢ πὺξ ἠὲ πάλῃ ἢ καὶ ποσίν, οὔτι μεγαίρω Hom. (сразиться) в кулачном ли бою, в борьбе ли, или в беге - мне безразлично; 4) из зависти отказывать, относиться с завистью, завидовать: Δαναοῖσι μεγήρας Hom. завидующий данайцам (Арей).

μεγᾰ-κήτης 2 [κῆτος] 1) чудовищный, огромный (δελφίς, νηῦς Hom.); 2) изобилующий чудовищами (πόντος Hom.).

μεγα-κλεής 2, gen. έος многославный, славнейший Anth.

Μεγακλεής, стяж. Μεγακλῆς, έους ὁ Мегакл 1) имя ряда Алкмеонидов; наиболее известен из них афинский архонт, подавивший восстание Килона в 612 г. до н. э. Plut.; 2) приближенный Пирра Эпирского, погибший в битве при Гераклее в 280 г. до н. э. Plut.; 3) брат Диона Сиракузского Plut.

μεγᾰ-κῡδής 2 достославный, знаменитый (ἀστοί Anth.).

μεγάλα 1) pl. n к μέγας; 2) ион. = μεγάλη; 3) adv. = μεγάλως.

μεγᾰλᾱγορία дор. = μεγαληγορία.

μεγᾰλ-άδῐκος 2 (ᾰδ) несправедливый в важных делах Arst.

μεγᾰλ-αλκής 2 весьма сильный, могучий (πίστις Plut.).

μεγᾰλᾱν- дор. = μεγαλην-.

μεγᾰλ-αυχέω тж. med. хвастаться, чваниться (ἐπί и ἔν τινι Polyb., διά τι Diod., κατά τινος Anth.; μηδὲν μεγαλαυχείτω Aesch.).

μεγαλ-αύχητος 2 Anth. = μεγακυδής.

μεγᾰλ-αυχία ἡ похвальба, хвастовство, самонадеянность Plat., Plut.

μεγάλαυχον (γᾰ) τό Xen. = μεγαλαυχία.

μεγάλ-αυχος 2 хвастливый, самонадеянный, заносчивый Pind., Aesch., Plat.

μεγάλε Aesch. voc. m к μέγας.

μεγᾰλεῖον τό величие, великолепие (τῶν πράξεων Polyb.).

μεγᾰλεῖος 3 1) величественный, великолепный, пышный (κτῆμα, ῥήματα Xen.; μεγαλεῖον ποιῆσαί τινα NT); 2) самонадеянный, высокомерный, заносчивый (μ. καὶ σφοδρός Xen.).

μεγαλειότης, ητος ἡ величие NT.

μεγᾰλείως 1) великолепно, превосходно (ὠφελεῖν τῇ πόλει, γαμεῖν Xen.); 2) сильно, мощно: μεγαλειότερον ἂν τοῖς αὑτοῦ ἐβοήθησεν Plat. (если бы Протагор был жив), он более внушительно защитил бы свои положения.

μεγαλ-επήβολος 2 совершивший великие дела (Polyb., Diod. - v. l. μεγαλεπίβολος).

μεγᾰλ-επίβολος 2 замышляющий великие дела (μ. καὶ τολμηρός Polyb.; Ἡρακλῆς Diod.).

μεγαλεπίβουλός 2 Diod. v. l. = μεγαλεπίβολος.

μεγάλη (ᾰ) f к μέγας.

μεγᾰλ-ηγορέω хвалиться, превозноситься Luc.: τοιαῦτα μ. Xen. произносить столь хвастливые речи.

μεγᾰλ-ηγορία 1) хвастовство, похвальба Xen., Eur.; 2) восхваление Plut., Luc.

μεγᾰλ-ηγόρος 2 хвастливый, похваляющийся Aesch., Xen.

μεγᾰλ-ηνορία, дор. μεγᾰλᾱνορία 1) уверенность в себе, самоуверенность Pind.; 2) высокомерие, надменность Eur.

μεγᾰλ-ήνωρ, дор. μεγᾰλάνωρ, ορος (ᾱν) adj. 1) дающий уверенность в себе, внушающий бодрость (ἁσυχία Pind.); 2) высокомерный, надменный Pind.

Μεγάλη πόλις (ᾰ) ἡ Dem., Arst. etc. = Μεγαλόπολις.

μεγᾰλ-ήτωρ, ορος adj. мужественный, отважный (Πάτροκλος, Ἐτεόκρητες, θυμός Hom.).

μεγᾰλίζομαι превозноситься, чваниться (θυμῷ Hom.).

μεγᾰλ-ογκία, ион. μεγᾰλογκίη ἡ огромная масса, большой объем, массивность Democr.

μεγᾰλογνῶμον τό Xen. = μεγαλογνωμοσύνη.

μεγᾰλο-γνωμοσύνη (ῠ) ἡ возвышенный образ мыслей, благородство Xen.

μεγᾰλο-γνώμων 2, gen. ονος с возвышенным образом мыслей, проникнутый благородством Xen.

μεγᾰλό-δοξος 2 покрытый великой славой, прославленный Pind., Plut.

μεγᾰλο-δωρεά и μεγᾰλοδωρίᾱ ἡ щедрость, щедроты Luc.

μεγᾰλό-δωρον τό Plut. = μεγαλοδωρεά.

μεγαλό-δωρος 2 богато одаряющий, щедрый Polyb., Plut., Luc.

μεγᾰλο-εργής, стяж. μεγᾰλουργής 2 творящий великие дела или величественный (Luc. - v. l. μεγαλοεργός).

μεγᾰλοεργία, стяж. μεγᾰλουργία 1) величие, великолепие Luc.; 2) щедрость, пышность (τῆς δωρεᾶς Polyb.).

μεγᾰλοεργός, стяж. μεγᾰλουργός 2 Plut., Luc. = μεγαλοεργής.

μεγᾰλόθῡμος 2 Plat., Plut. = μεγάθυμος.

μεγάλ-οιτος 2 (ᾰ) весьма несчастный Theocr.

μεγᾰλο-κευθής 2 вместительный, просторный (θάλαμοι Pind.).

μεγᾰλο-κέφᾰλος 2 большеголовый Arst.

μεγᾰλο-κίνδῡνος 2 подвергающий себя большим опасностям, предпринимающий опасные дела Arst.

μεγᾰλο-κοίλιος 2 имеющий большие полости (sc. καρδία Arst.).

μεγᾰλο-κόρῠφος 2 высоковершинный (γῆ Lycophron ap. Arst.).

μεγᾰλο-κρᾰτής 2 могущественный, державный (Ῥώμη Anth.).

μεγᾰλο-κύμων 2, gen. ονος (ῡ) вздымающий высокие волны (ἀήρ Arst.).

μεγᾰλομέρεια ἡ сложенность из крупных элементов, большие размеры составных частей Arst.

μεγᾰλο-μερής 2 1) состоящий из крупных частей Plat., Arst.; 2) большой, крупный (περίστασις, ἔργα Polyb.); 3) великолепный (ὑποδοχή Polyb.).

μεγᾰλο-μερία ἡ большие размеры, обширность (τοῦ πολιτεύματος Polyb.).

μεγᾰλο-μερῶς великолепно, щедро (τινα δώροις τιμᾶν Polyb.).

μεγᾰλό-μητις, ιος adj. питающий дерзновенные замыслы, высокомерный (Κλυταιμνήστρα Aesch.).

μεγᾰλό-μισθος 2 нанятый за большую плату, дорого оплачиваемый Luc.

μεγᾰλό-νοια ἡ высокий ум или величие мысли Plat., Plut., Luc.

μεγᾰλό-νοος, стяж. μεγᾰλόνους 2 наделенный великим умом Luc.

μεγᾰλόνουν τό Luc. = μεγαλόνοια.

μεγᾰλόνους 2 стяж. = μεγαλόνοος.

μεγᾰλο-πάθεια [πᾰ] ἡ долготерпение, терпеливость Plut.

μεγᾰλό-πετρος 2 стоящий на высокой скале (Ἀκρόπολις Arph.).

μεγᾰλό-πλουτος 2 чрезвычайно богатый Diod.

μεγᾰλό-πολις, μεγαλόπτολις, ιος, атт. εως adj. f (о городе) большая, обширная (Ἀθᾶναι Pind.; Τροία Eur.).

Μεγᾰλόπολις, εως ἡ Мегалополь (город в южн. Аркадии) Xen. etc.

Μεγᾰλοπολίτης, ου (ῑ) ὁ мегалополитанец, житель или уроженец Мегалополя Xen. etc.

Μεγᾰλοπολιτική ἡ (sc. γῆ) территория Мегалополя Plut.

Μεγᾰλοπολιτικός 3 мегалополитанский Plut.

Μεγᾰλοπολῖτις, ῐδος ἡ Plut. = Μεγαλοπολιτική.

μεγᾰλο-πόνηρος 2 совершающий крупные злодеяния Arst.

μεγᾰλό-πους 2, gen. ποδος большеногий, с большими ногами или лапами (sc. ὄρνις Arst.).

μεγᾰλο-πραγμοσύνη (ῠ) ἡ склонность к свершению великих дел Plut.

μεγᾰλο-πράγμων 2, gen. ονος склонный к широким начинаниям, замышляющий большие дела Xen., Plut.

μεγᾰλο-πρέπεια, ион. μεγᾰλοπρεπείη ἡ склонность к роскоши, великолепие, тж. щедрость Her. etc.

μεγᾰλοπρεπές τό Xen., Plat., Isocr. = μεγαλοπρέπεια.

μεγᾰλοπρεπέως ион. = μεγαλοπρεπῶς.

μεγαλο-πρεπής 2 1) великолепный, пышный, роскошный (δεῖπνον Her.; ταφή Plat.; ἵππος Xen.); роскошный, щедрый (δωρεά Her.); 2) пышный, блестящий (λόγοι Plat.; δόξα NT): νεανικοὶ καὶ μεγαλοπρεπεῖς τὰς διανοίας Plat. полные юношеского пыла.

μεγᾰλο-πρεπῶς, ион. μεγᾰλοπρεπέως великолепно, пышно, богато (ξεινίζειν τινά Her.; δῶρα πέμψαι τινί Xen.; θύειν τῷ θεῷ Plut.).

μεγᾰλόπτολις, ιος, атт. εως adj. f Pind. = μεγαλόπολις.

μεγᾰλο-ρρημοσύνη (ῠ) ἡ хвастливость, хвастовство, похвальба Polyb.

μεγᾰλο-σθενής 2 могучий, могущественный (Ποσειδῶν Hom.; Πηλεΐδας Pind.).

μεγᾰλο-σμάρᾰγος 2 (μᾰ) оглушительно грохочущий, громовой (στεροπή Luc.).

μεγᾰλό-σπλαγχνος 2 обуреваемый страстями, мятущийся (ψυχή Eur.).

μεγᾰλό-στομος 2 большеротый, с большой пастью (ζῷα Arst.).

μεγᾰλό-στονος 2 исторгающий отчаянные стоны (πήματα Aesch.).

μεγᾰλο-σχήμων 2, gen. ονος великий, величавый (μ. καὶ ἀρχαιοπρεπὴς τιμή Aesch.).

μεγᾰλό-τεχνος 2 весьма искусный Arst.

μεγᾰλότης, ητος ἡ величие Chrysippus ap. Plut.

μεγᾰλο-τίμως с великим почетом (ἐνδέχεσθαι ἐν τῇ πατρίδι Diog. L.).

μεγᾰλό-τολμος 2 исполненный великой отваги, весьма смелый Luc.

μεγᾰλουργ- стяж. = μεγαλοεργ-.

μεγᾰλ-όφθαλμος 2 большеглазый Arst., Plut.

μεγᾰλό-φλεβος 2 имеющий большие жилы, с широкими кровеносными сосудами Arst.

μεγᾰλόφρον τό Xen. = μεγαλοφροσύνη 1.

μεγᾰλο-φρονέω (тж. μ. ἐφ᾽ ἑαυτῷ Xen.) быть высокомерным, гордым Polyb., Plut.: μεγαλοφρονούμενος Plat. из высокомерия.

μεγᾰλο-φρόνως высокомерно, надменно Xen. etc.

μεγᾰλο-φροσύνη (ῠ) ἡ 1) величие духа, душевное благородство (ἀνδρεία καὶ μ. Plat.): ὑπὸ μεγαλοφροσύνης Her. из великодушия; 2) тж. pl. высокомерие, надменность Her. etc.

μεγᾰλό-φρων 2, gen. ονος 1) уверенный в себе, мужественный (πρὸς τοὺς πολεμίους Xen.); 2) великодушный, благородный (ἡσυχία Arph.).

μεγᾰλο-φυής 2 1) благородный, возвышенный Polyb., Sext.; 2) высокоодаренный Diog. L.

μεγᾰλο-φωνία 1) громогласность, зычный голос Arst.; 2) велеречивость, высокопарность Luc.

μεγᾰλό-φωνος 2 1) громогласный, обладающий громким голосом Arst.; 2) крикливый, горланящий (μ. καὶ ἀναιδής Dem.); 3) велеречивый, высокопарный (Πλάτων Plut.).

μεγᾰλο-ψῡχία 1) душевное величие, возвышенный образ мыслей, благородство Arst.; 2) восторженность, пылкость Plat.; 3) величие, великолепие (τῶν πεπραγμένων Diod.); 4) великодушие, щедрость Polyb.; 5) высокомерие, надменность Dem.

μεγᾰλό-ψῡχον τό величие духа, отвага (τῆς Ῥωμαίων αἱρέσεως Polyb.).

μεγᾰλό-ψῡχος 2 1) возвышенного образа мыслей, благородный (μ. καὶ ἐλεύθερος Arst.); 2) восторженный, пылкий Plat.; 3) великодушный, щедрый (μ. καὶ εὐεργετικός Polyb.).

μεγᾰλο-ψύχως (ῡ) великодушно, щедро (μ. καὶ φιλανθρώπως Dem.; μ. καὶ βασιλικῶς Polyb.).

μεγᾰλύνω (ῡ) 1) увеличивать, расширять (τὴν δύναμίν τινος Thuc., Diod.; τὰ κράσπεδα τῶν ἱματίων NT); 2) укреплять, усиливать (τοὺς ὑπάρχοντας πολεμίους Thuc.); 3) возвеличивать, прославлять (τὸ Πενθέως ὄνομα Eur.); med.-pass. гордиться (ἔκ τινος и ἐπί τινι Xen.; γέννᾳ Aesch.); 4) раздувать, преувеличивать Thuc.

μεγᾰλ-ώνῠμος 2 1) дающий великое имя, прославляющий (Νίκη Soph.); 2) с великим именем, славный (Ζεύς Arph.).

μεγάλως (ᾰ) 1) весьма, крайне, чрезвычайно (ἀκαχίζειν τινά Hom.); 2) окончательно (ὀλέσθαι Aesch.); 3) величаво, величественно, пышно (μ. καὶ θαυμασίως Plat.).

μεγᾰλωστί adv. 1) широко, на обширном пространстве (κεῖσθαι Hom.); 2) весьма, чрезвычайно (τιμᾶν Her.); 3) роскошно, пышно, великолепно (ὑποδέχεσθαι Her.); 4) усердно, горячо (ἀποδέχεσθαί τι Polyb.).

μεγᾰλωσύνη ἡ величие NT.

μεγᾰλ-ωφελής 2 весьма полезный, приносящий большую пользу Plut.

Μεγᾰμηδείδης, αο ὁ Мегамедид, сын Мегамеда, т. е. отец Палланта, дед Селены HH.

μεγάνωρ, ορος (ᾱ) adj. дор. Pind. = μεγαλήνωρ.

Μεγάρᾱ, эп.-ион. Μεγάρη (γᾰ) ἡ Мегара (дочь Креонта, жена Геракла) Hom., Pind., Eur.

Μέγᾰρα τά Мегары 1) главный город Мегариды Her., Plat. etc.; 2) прежде Ὓβλη, город на вост. побережье Сицилии, к сев. от Сиракуз Thuc. etc.

Μέγᾰρά-δε adv. в Мегары Arph.

I Μεγᾰρεύς, έως ὁ Мегарей (сын Креонта) Aesch., Soph.

II Μεγᾰρεύς, έως ὁ (pl. Μεγαρεῖς, Μεγαρῆς, эп.-ион. Μεγαρέες, Μεγαρῆες и Μεγαρῇς) житель или уроженец Мегары Her., Xen., Thuc. etc.

Μεγάρη эп.-ион. = Μέγαρα.

Μεγαρήϊος 3 мегарский Anth.

μεγᾰρίζω 1) поступать как мегарцы или заодно с мегарцами Arph.; 2) разделять философское учение мегарской школы Diog. L.

Μεγᾰρική ἡ (sc. γῆ) область города Мегар, Мегарида Xen.

Μεγᾰρικοί οἱ мегарцы (приверженцы философа Эвклида Мегарского) Arst.

Μεγᾰρικός 3 мегарский Arph. etc.

I Μεγᾰρίς, ίδος (ῐδ) adj. f мегарская (νῆες Thuc.).

II Μεγᾰρίς, ίδος ἡ Мегарида (область между Коринфским и Саронским заливами) Her., Thuc.

Μεγᾰρό-θεν adv. из Мегар Plat., Arph. etc.

Μεγᾰρ-οῖ adv. в Мегарах Plat., Arph.

μέγᾰρον τό 1) (главный) зал (μ. πλεῖον δαιτυμόνων Hom.); 2) тж. pl. женский покой (ἱστὸν ἐνὶ μεγάροισιν ὕφαινεν, sc. Πηνελόπεια Hom.); 3) спальня (εὕδειν ἐν μεγάρῳ Hom.); 4) преимущ. pl. дом, дворец, палаты (γηρασκέμεν ἐν μεγάροισιν Hom.); 5) прорицалище храма (ἐν Δελφοῖσι Her.); 6) тж. pl. святилище, внутренность храма Her.

μέγᾰρόν-δε adv. домой Hom.

μέγας, μεγάλη, μέγα (gen. μεγάλου, μεγάλης, μεγάλου; compar. μείζων - NT тж. μεζότερος, superl. μέγιστος) 1) большой, огромный (σθένος Hom.; πλοῦτος Aesch.); огромный, многочисленный (ἀγέλη NT); рослый (καλός τε μ. τε Hom.); крупный (σῦς Hom.; αἰετός Pind.); 2) взрослый: ὅτε μ. ἐσσί Hom. так как ты (уже) взрослый; 3) высокий (οὐρανός, πύργος, ὄρος Hom.; δένδρον NT); 4) широкий, обширный (πέλαγος, αἰγιαλός Hom.); просторный, вместительный (αὐλή Hom.); 5) длинный или глубокий (τάφρος Hom.); 6) сильный, мощный (ἄνεμος, ἰαχή Hom.; σεισμός NT); громкий, немолкнущий (μῦθος Soph.); 7) великий (Ζεύς Aesch.): μεγάλαι θεαί Soph. великие богини, т. е. Деметра и Персефона; μ. βασιλεύς Aesch., Xen. великий царь (обычно - Ксеркс); οἱ μεγάλοι Δαναοί Soph. данайские вожди; 8) важный, значительный (εἴς или πρός τι Xen.; ἐπαγγέλματα NT); 9) высокопарный, пышный: μὴ μέγα λέγε Plat. не говори громких слов; 10) высокомерный, гордый: φρονεῖ, ὡς γυνή, μέγα Soph. (Иокаста) полна женской гордости - см. тж. μείζων, μέγιστον и μέγιστος.

μεγασθενής 2 Pind., Aesch. = μεγαλοσθενής.

Μεγασθένης, ους ὁ Мегасфен (александрийский писатель и дипломат времен Селевка Никатора, автор сочинения τὰ Ἰνδικά) Plut.

μεγ-αυχής 2 1) славный, прославленный (παγκράτιον Pind.; δαίμων Aesch.); 2) гордящийся, весьма гордый (τινι Anth.).

μεγεθο-ποιέω делать большим, увеличивать (πᾶσαν διάστασιν Sext.).

μέγεθος, ион. μέγᾰθος, εος τό 1) величина, размер(ы): πλῆθος μὲν ποσόν τι ἂν ἀριθμητὸν ᾖ, μ. δὲ ἂν μετρητὸν ᾖ Arst. множество есть количество счисляемое, величина - то, что измеримо; μ. или τὸ μ. Her., Plat., Thuc., μεγάθεα Her. по размерам, величиной; μεγάθεϊ σμικρός Her. малый по размерам; μ. λαμβάνειν Xen. увеличиваться, расти; 2) высота: μεγάθεϊ ὐψηλότατον τὸ οὖρος Her. высочайшая гора; 3) высокий рост, статность (εἶδος μ. τε Hom.; θαυμαστὸς τό τε μ. καὶ τὸ κάλλος Plat.); 4) степень, мера, уровень, сила (πόνων Eur.; τῆς παρανομίας Thuc.; τῆς ζημίας Lys.): βοῆς μ. Thuc. оглушительный крик; 5) размах, масштаб (τοῦ στόλου Plat.); 6) величие, могущество (sc. τοῦ δαίμονος Eur.); 7) духовное величие, высокий дух (τοῦ ἀνδρός, sc. Διογένους Plut.).

μεγεθ-ουργία ἡ затевание или свершение великих дел Plat.

μεγεθόω наделять величиной: τὸ μεμεγεθωμένον Sext. вещь, обладающая величиной.

μεγ-ήρᾰτος 2 внушающий любовь к себе, т. е. милый (τέκνα θεάων Hes. - v. l. μεγήριτος).

*μεγ-ήριτος 2 являющийся целью борьбы, заставляющий бороться за себя Hes.

μέγιστα adv. = μέγιστον.

μεγιστᾶνες οἱ вельможи NT.

μέγιστον (τό) и μέγιστα (τά) adv. 1) весьма, крайне, чрезвычайно, в высшей степени: χαῖρ᾽ ὡς μέγιστα Soph. желаю тебе величайшего счастья; μ. ἔχθιστος Eur. ненавистнейший; 2) могущественно (μ. ἰσχύνειν στρατοῦ Soph.); 3) важнее всего, главным образом (καὶ τὸ μ., τὸ δὲ μ. и μ. δέ Thuc.).

μεγιστό-πολις 2, gen. ιος делающий города великими, способствующий процветанию городов (ἁσυχία Pind.).

μέγιστος 3 superl. к μέγας. - см. тж. μέγιστα, μέγιστον.

μεγιστό-τῑμος 2 окруженный величайшим почитанием (Δίκη Aesch.).

μεδέουσα ἡ [f к μεδέων] покровительница, хранительница: Σαλαμῖνος μ. HH = Ἀφροδίτη; μ. τόξων Eur. = Ἄρτεμις.

μεδέων, οντος ὁ [part. к *μεδέω = μέδω] покровитель, хранитель: Ἴδηθεν μ. и Δωδώνης μ. Hom. = Ζεύς; δελφίνων μ. Arph. = Ποσειδῶν.

Μεδεών, ῶνος ὁ Медеон 1) город в Беотии Hom.; 2) город в центре Акарнании Thuc.

μέδηαι эп. 2 л. sing. praes. conjct. к μέδομαι.

μέδιμνος ὁ (у Her. тж. ἡ) 1) медимн (атт. мера сыпучих тел = 6 ἑκτεῖς = 48 χοίνικες = 52.53 л): κατὰ μέδιμνον συνωνεῖσθαι Lys. покупать (хлеб) по медимну; οὐ κύριος ὑπὲρ μέδιμνόν ἐστ᾽ ἀνὴρ οὐδεὶς ἔτι Arph. ни один мужчина не вправе уже распоряжаться более, чем медимном (т. е. так же ограничен в правах, как женщина, юридическая дееспособность которой была ограничена, по аттическим законам, стоимостью одного медимна зерна); 2) (в Сибарисе) водопровод Diod.

μεδοίατο эп. 3 л. pl. opt. med. к μέδω.

Μέδοισα дор. = Μέδουσα.

μέδομαι med. к μέδω.

Μέδουσα, дор. Μέδοισα ἡ [part. praes. к μέδω] Медуза (одна из трех сестер Горгон) Hes., Pind. etc.

μέδω (только praes.), преимущ. med. μέδομαι (только praes., impf. и fut. μεδήσομαι) 1) заботиться, покровительствовать, охранять, т. е. властвовать (Ἐλευσινίας Δηοῦς ἐν κόλποις Soph. - о Вакхе): Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες Hom. вожди и властители аргивян; 2) med. обдумывать, замышлять, подумывать (κακὰ Τρώεσσι, μέδεσθαι δόρποιο ὕπνου τε γλυκεροῦ ταρπήμεναι Hom.).

μέδων, οντος ὁ [part. к μέδω] властитель, начальник (Δαναῶν, Φαιήκων Hom.).

μέζεα τά ион. pl. Hes. к μῆδος II.

μεζόνως Her. = μειζόνως.

μέζων Her. = μείζων.

μεθ᾽ и μεθ- перед придых. гласными = μετά и μετα-.

*μεθ-αιρέω (только 3 л. sing. aor. iter. μεθέλεσκε) принимать, перехватывать на лету (sc. σφαῖραν Hom.).

*μεθ-άλλομαι (только part. aor. sing. μετάλμενος из *μεθάλμενος) наскакивать, набрасываться (Τρώεσσι, sc. τοῖς μήλοις Hom.).

μεθᾱμέριος 2 дор. Eur. = *μεθημέριος.

μεθ-αρμόζω, атт. μεθαρμόττω переделывать, исправлять, улучшать: εἰ μή τι καιροῦ τυγχάνω, μεθάρμοσον Soph. если я бью мимо цели, поправь (меня); μεθαρμόσαι νέους τρόπους Aesch. усвоить новые привычки; μεθηρμόσμεσθα βελτίω βίον τοῦ πρόσθεν Eur. мы зажили лучшей жизнью, чем прежде; μεθαρμόσασθαι εἴς τι Sext. приспособиться к чему-л.

μεθ-άρμοσις, εως ἡ смена, замена (δεσποτῶν Polyb.).

μεθαρμόττω атт. = μεθαρμόζω.

μεθέηκα эп. aor. 1 к μεθίημι.

μεθεῖμαι pf. med. к μεθίημι.

μεθεῖμεν эп. 1 л. pl. aor. 2 к μεθίημι.

μεθεῖναι inf. aor. 2 к μεθίημι.

μεθείς part. aor. 2 к μεθίημι.

μεθείω эп. conjct. aor. 2 к μεθίημι.

μεθεκτέον adj. verb. к μετέχω.

μεθεκτικός 3 участвующий, имеющий долю участия (τινος Arst.).

μεθεκτός 3 филос. допускающий участие в себе: εἰ ἔστι μετεκτὰ τὰ εἴδη Arst. если возможно приобщение к идеям; τὸ μετεκτὸν καὶ τὸ μετέχον Plut. участие пассивное и активное.

μεθέλεσκε эп. 3 л. sing. aor. iter. к *μεθαιρέω.

μεθέμεν эп. inf. aor. 2 к μεθίημι.

μέθεξις, εως ἡ участие, (со)причастность (οὐσίας, χρόνου Plat.): αἱ μεθέξεις τῶν ἀρχῶν Arst. занятие государственных должностей.

μεθ-έορτος 2 наступающий после праздника, послепраздничный (ἡμέρα Plut.).

μεθ-έπω (impf. μεθεῖπον - эп. μέθεπον, aor. 2 μετέσπον, inf. μετασπεῖν, part. μετασπών, med. aor. 2 μετεσπόμην) тж. med. 1) следовать (по пятам) (ποσσὶ κραιπνοῖσι Hom.); 2) преследовать, aor. настигнуть (ἀπιόντα μετασπόμενος βάλε δουρί Hom.); 3) перен. следовать (примеру, словам), слушаться: οὔ σοι μὴ μεθέψομαί ποτε Soph. я отнюдь не последую твоим указаниям; 4) посещать: νέον μεθέπεις; Hom. ты впервые приходишь (сюда)?; 5) погонять: Τυδείδην μέθεπεν ἵππους Hom. он погнал коней на Тидида; 6) искать (глазами) (ἡνίοχον Hom.); 7) усердно выполнять, осуществлять, брать на себя (αἶσαν, ἄχθος Pind.).

μεθ-ερμήνευσις, εως ἡ толкование, разъяснение Arst.

μεθ-ερμηνεύω толковать, переводить: μεθηρμηνευμένα κατὰ λέξιν Plut. дословный перевод; ὁ μεθερμηνευόμενον δηλοῖ … Polyb. или ἐστίν … NT что в переводе означает ….

μεθέσθαι inf. med. aor. 2 к μεθίημι.

μεθετέον adj. verb. к μεθίημι.

μέθη 1) крепкий напиток: σίτων καὶ μέθης πλησθείς Plat. сытый и пьяный; 2) опьянение (μ. καὶ πολυοινία Plat.): πίνειν εἰς μέθην Plat. пить до опьянения; μετὰ μέθης Plat. в состоянии опьянения; 3) остолбенение, оцепенение: ὑπὸ μέθης τοῦ φόβου Plat. оцепенев от страха; 4) попойка (κῶμοι καὶ μέθαι NT).

μεθῆκα aor. к μεθίημι.

μεθ-ήκω приходить за кем-л. (τινά Eur., Arph.).

μέθ-ημαι (только part.) сидеть между (μνηστῆρσι μεθήμενος Hom.).

μεθ-ημερινόν (τό) adv. днем Plat.

μεθ-ημερῐνός 2 1) дневной (φῶς Plat.; φάσματα Plut.); 2) совершающийся днем (γάμοι Dem.).

*μεθημέριος, дор. μεθᾱμέριος 2 Eur. = μεθημερινός.

μεθ-ημοσύνη тж. pl. нерадение, небрежность Hom.

μεθ-ήμων 2, gen. ονος беззаботный, небрежный, нерадивый (Hom.; τινός Anacr.).

μεθήσομαι fut. med. к μεθίημι.

μεθιᾶσι, ион. μετιεῖσι 3 л. pl. praes. ind. act. к μεθίημι.

μεθίδρῡσις, εως ἡ перенос, перемещение Plut.

μεθ-ιδρύω переселять, перемещать (τι ἐπί τι Plat.; ἄλλοθεν ἀλλαχόσε μεθιδρυμένος Plut.).

μεθιεῖσι ион. = μεθιᾶσι.

μεθίεμαι med. к μεθίημι.

μεθῑέμεν(αι) эп. inf. к μεθίημι.

μεθίεν эп. (= μεθίεσαν) 3 л. pl. impf. к μεθίημι.

μεθ-ίημι, ион. μετίημι (атт. всегда, Hom. иногда θῑ) 1) (от)пускать (τινὰ χεροῖν или ἐκ χερός Soph.; τινὰ ἰέναι ἐπὶ τὴν θήρην Her.): ἐλεύθερον μ. τινὰ Eur. освобождать кого-л.; 2) отпускать, ослаблять: μεθέμεν χόλον τινί Hom. перестать гневаться на кого-л.; μ. πολέμοιο Hom. слабеть в бою; μ. ἀλκῆς Hom. падать духом; μ. μάχεσθαι Hom. прекращать сражение; κλαύσας μεθέηκεν Hom. он поплакал и перестал; 3) выпускать, (о растении) пускать, давать (βλαστόν Her.); 4) откладывать в сторону (τόδ᾽ ἄγγος Soph.); 5) откидывать прочь, оставлять (φόβους Eur.): τόνδε μέθες λόγον Eur. брось эти речи; μ. ψυχήν Eur. испустить дух, умереть; 6) ронять, лить (δάκρυα Her.; καρδίας σταλαγμόν Aesch.); 7) произносить, говорить (αἰσχίστους λόγους Eur.; μ. γλῶσσαν Περσίδα Her.); 8) издавать (βκρὺν βρόμον Eur.); 9) бросать, кидать, швырять (τι ἐς ποταμόν Hom.); 10) бросать, забрасывать (ἄγκυραν Aesch.); 11) пускать, метать, бросать в цель (ἰόν Hom.; βέλος Soph.); 12) вонзать (ξίφος εἰς γυναῖκα Eur.); 13) опускать: μ. τινὶ αἰχμάς Her. опустить в честь кого-л. копья; 14) облегчать (κῆρ ἄχεος Hom.); 15) уступать, отдавать, (пре)доставлять (Τρώεσσί τι, Ἓκτορι νίκην Hom.); 16) отбрасывать, отказываться, отменять (τὸ βεβουλευμένον, στόλον Her.); med. отказываться или лишаться (τινός Soph. etc.) или избегать (πολέμου καὶ κακῶν NT); 17) отклонять, слагать с себя (ἀρχήν Her.); 18) пренебрегать, упускать (τὰ παρεόντα ἀγαθά Her.; τὸ κόσμιον Soph.); 19) отпускать на свободу, освобождать (τὸν παῖδα Xen.): εἴ με μεθείη ῥῖγος Hom. если меня пощадит холод; εἰρεσίαν ναῒ μ. Soph. дать кораблю отплыть; 20) пускать, позволять, разрешать (τὴν παῖδα νυμφεύειν τινί Soph.); 21) отпускать, прощать (προσοφειλόμενον φόρον, τὰς ἀμαρτάδας Her.); 22) вводить, представлять (τὸ δεῖγμα εἰς τὰς πόλεις Plat.).

μεθιστά(ν)ω Diod., NT (только praes.) = μεθίστημι.

μεθ-ίστημι, ион. μετίστημι 1) реже med. (из)менять (τὰ νόμιμα Her.; ὄνομα, τοὺς τρόπους Eur.): μ. χρώματος Arph. менять цвет; μ. εἰς δουλείαν Plut. попадать в рабство; 2) перемещать: μ. πόδα εἰς ἄλλην χθόνα Eur. отправляться в другую страну; μετάστησόν (με) θεᾶς σφαγίων Eur. увези меня от кровавой богини; μεταστῆναι ἐν Αἰγίνῃ Dem. быть сосланным в Эгину; 3) переносить (τὴν δυναστείαν εἰς ἑαυτόν Polyb.); 4) выводить (из какого-л. состояния): μ. τινὰ ὕπνου Eur. пробудить кого-л. ото сна; μ. τινὰ νόσου Soph. исцелить кого-л. от болезни; 5) переубеждать или совращать (ἱκανὸν ὄχλον NT); 6) выходить, уходить, покидать (ἐκ τῆς τάξιος Her.; στρατῷ Aesch.; ἔξω τῆς οἰκουμένης Aeschin.): μ. βίου и βίον Eur. уходить из жизни, умирать; μετάσταθ᾽, ἀπόβαθι! Soph. уходи!; ἐκ κύκλου μεταστάς Soph. вышедший из круга; 7) удалять, устранять (τινά NT, med. Her., Thuc. etc.); pass. быть отстраняемым (τῆς οἰκονομίας NT); 8) переходить (ἔκ τινος εἴς τι Plat.; ἀπό τινος, παρά и πρός τινα Thuc.; εἰς ἕτερον τόπον Plat.; med.-pass.: ἑτάροισι Hom.; πρὸς τοὺς ὑπερδεξίους τόπους Polyb.): χωρία πρὸς Λακεδαιμονίους μεθεστηκότα Xen. страны, перешедшие на сторону лакедемонян; 9) (пере)меняться, поворачивать (εἰς τὸ λῷον Eur.; τῆς τύχης εὖ μετεστεώσης Her.); 10) уходить, исчезать (μεθέστηκεν χόλος Eur.); 11) тж. med.-pass. переставать, прекращать: μεθίσταμαι κότου Aesch. я уже не сержусь; μ. φόβου Eur. переставать бояться; μ. κακῶν Eur. освободиться от страданий; 12) выходить, возникать (πολιτεία ἐξ ἦς ἡ ὀλιγαρχία μετέστη Plat.).

μεθό (= μεθ᾽ ὅ) после чего, после того как.

μεθ-οδεία ἡ коварство, хитрость, pl. козни (τοῦ διαβόλου NT).

μεθοδεύω 1) выслеживать, прослеживать, разыскивать (τὴν ἀλήθεικν ἐκ τῆς ἐμπειρίας Diod.): πῶς μεθοδεύεται; Diod. как (к этому) подойти?; 2) med. перехитрить Dem., Polyb.

μεθ-οδηγέω вести по другому пути (sc. τινα Anth.).

Μεθοδικά τά Методика (название не дошедшего до нас сочинения Аристотеля) Arst.

μεθ-οδικός 3 действующий по правилам, методический, целенаправленный (λόγος, τρόπος, ἐμπειρία, ἐπιστήμη Polyb.).

μεθ-οδικῶς методически (χειρίζειν Polyb.).

μέθ-οδος 1) путь исследования или познания, метод (ἡ διαλεκτικὴ μ. Plat.); 2) теория, учение: ἡ τοῦ κινεῖσθαι μ. Plat. учение о движении; 3) исследование, трактат Arst.; 4) прием, уловка Plut.

μεθ-ολκή ἡ отвлечение (в другую сторону) (τῆς πολυπραγμοσύνης Plut.).

μεθ-ομήρεος ὁ спутник Pind.

μεθ-ομῑλέω общаться, дружить (τισι Hom.).

μεθο-ρία ἡ (sc. χώρα) пограничная область, сопредельный край (Ἀράβων καὶ Ἀσσυρίων Plut.; Τύρου καὶ Σιδῶνος NT).

μεθ-όρια τά границы, рубеж, пограничная полоса, Xen., Luc.; перен. нечто промежуточное (φιλοσόφου ἀνδρὸς καὶ πολιτικοῦ Plat.).

μεθόριον τό Arst., Plut. = τὰ μεθόρια.

μεθ-όριος 3 составляющий границу, пограничный (γῆ Thuc.).

μεθ-ορμάομαι (part. aor. μεθορμηθείς) устремляться, бросаться, гнаться (τινι Hom.).

μεθορμέω Xen. = μεθορμίζω.

μεθ-ορμίζω, ион. μετορμίζω 1) (о кораблях) переводить в другой порт, перемещать (ἐς Σηστόν Xen.); med. переходить, переплывать (ἐκ τῆς Νάξου ἐς τὴν Κατάνην Thuc.); 2) перен. отвлекать: τοῦ σκυθρωποῦ μ. τινά Eur. рассеять чью-л. угрюмость; μεθορμίσασθαι μόχθων πάρα Eur. искать спасения от бедствий; 3) перемещать, переставлять: ἐξ ἕδρας μ. (sc. τὸν πλόκαμον) Eur. привести в беспорядок прическу.

μέθῠ, υος τό (только sing.; gen. только в Anth.) 1) вино (ἡδύ, γλυκερόν Hom.; εὔζωρον, ἄκρατον Eur.); 2) брага (ἐκ κριθῶν Aesch.).

Μεθυδριεῖς, έων οἱ жители города Μεθύδριον Xen.

Μεθ-ύδριον τό Метидрий, «Междуречье» (город в центре Аркадии) Thuc.

μεθῠ-δώτης, ου ὁ податель вина, т. е. Дионис-Вакх Anth.

Μέθυμνα v. l. = Μήθυμνα.

Μεθυμναῖος adj. m Метимнский (эпитет Вакха Plut. - от Μέθυμνα, μέθυ или μεθ᾽ ὕμνων).

μεθῠ-πῖδαξ, ᾰκος adj. брызжущий вином (βότρυς Anth.).

μεθυ-πλήξ, ῆγος adj. опьяненный вином Anth.

μεθ-υποδέομαι переобуваться в чужую обувь Arph.

μεθύσης, ου (ῠ) adj. Luc. = μέθυσος.

μεθύσκω (fut. μεθύσω с ῠ) 1) поить допьяна, опьянять (δι᾽ ἡδονῆς Plat.; τινὰ οἴνῳ Luc.); pass. пьянеть (νέκταρος Plat.; οἴνῳ и ἐκ τοῦ οἴνου Plat.): πίνων οὐ μεθύσκεται Xen. он пьет и не пьянеет; 2) окроплять, орошать (τέφρην, βωμοὺς ἐν γάλακτι Anth.).

μεθῠσο-κόττᾰβος, ου adj. m опьяневший за игрой в коттаб (νεανίαι Arph.).

μέθῠσος 3 опьяненный, напившийся, пьяный (γραῦς Arph.; μέθυσόν τινα ποιεῖν Men.).

μεθ-ύστεροι οἱ потомки Aesch.

μεθ-ύστερον (τό) adv. 1) впоследствии, потом или впредь, отныне HH, Soph.: οὐ μ. Aesch. немедленно, мгновенно; 2) слишком поздно (μ. τὴν μάθησιν ἄρνυμαι Soph.).

μεθυστής, οῦ ὁ пьяница Anth.

μεθυστικός 3 1) склонный к пьянству, любящий выпить (μ. καὶ ἐρωτικός Plat.; φίλοινος καὶ μ. Plut.); 2) опьяняющий, пьянящий (ἁρμονία Arst.).

μεθυ-σφᾰλής 2 поящий допьяна (λάγυνος Anth.).

μεθύ-τροφος 2 дающий вино (ἡμερίς Anth.).

μεθύω (только praes. и impf.) 1) быть пьяным, быть в опьянении (ὑπὸ τοῦ οἴνου Xen.; ἐκ τῆς μέθης Diod.; перен. ὑπό τῆς Ἀφροδίτης Xen.; τοῦ ἀκράτου τῆς ἐλευθερίας Plat.; τῷ μεγέθει τῶν πεπραγμένων Dem.); 2) быть смоченным, пропитанным (ἀλοιφῇ Hom.; ὄμβροισι Anth.): πληγαῖς μεθύων Theocr. ошеломленный ударами; 3) перен. упиваться (ἑκ τοῦ αἵματος NT).

Μεθωναῖος ὁ житель Метоны Thuc., Arst. etc.

Μεθώνη ἡ Метопа 1) портовый город в юго-зап. Мессении Thuc.; 2) тж. Μέθανα, приморский город в юго-зап. Арголиде Thuc.; 3) город в Пиерии - Македония, к сев. от Пидны Dem.; 4) город в Магнесии - Фессалия Diod.

μει-ᾰγωγέω [μεῖον II] шутл. взвешивать словно жертвенного ягненка (τὴν τραγῳδίαν Arph.).

μειγ- v. l. = μιγ-.

*μειδάω (только aor. μειδῆσαι) эп. = μειδιάω.

μείδημα, ατος τό улыбка Hes., Anth.

μειδίᾱμα, ατος τό Plut., Luc. = μείδημα.

Μειδίᾱς, ου ὁ Мидий 1) тиранн Эолиды с 399 г. до н. э. Xen. etc.; 2) богатый афинянин, враг Демосфена Dem.

μειδιάω (ᾰ) (fut. μειδιάσω с ᾱ, aor. ἐμειδίασα, part. μειδιάων и μειδιόων) улыбаться Hom., Plat., Arph. etc.

Μείδιος ὁ Мидий (река в М. Азии) Thuc.

μεῖζον n к μείζων.

μειζόνως, ион. μεζόνως больше Her., Eur. etc.

μειζότερος 3 NT compar. к μέγας.

μείζων, ион. μέζων, дор. μέσδων 2, gen. ονος [compar. к μέγας] 1) больший, более рослый (μ. καὶ πάσσων Hom.); 2) старший (Αἴας ὁ μ. Soph.); 3) более тяжелый (φορτίον Dem.); 4) более громкий (μεῖζον φθέγγεσθαι Plat.); 5) более долгий, более продолжительный (χρόνος Eur.); 6) более длинный, более пространный (λόγος Soph.); 7) более могущественный (ξένοι Eur.); 8) более важный, более значительный (χάρμα Aesch.).

μείης слово, выдуманное Платоном для того, чтобы μείς «месяц» можно было произвести от μειοῦσθαι «убавлять» Plat., Cratyl. 409 с.

μεικτ- = μικτ-.

μείλᾱς эп. Hom. (только dat. sing. μείλανι) = μέλας.

Μείλας, ᾰνος ион. = Μέλας 1.

μείλια τά (Anth. тж. sing.) подарки, дары Hom.

μείλιγμα, ατος τό 1) средство утоления, способ смягчения (θυμοῦ Hom.; τῆς ὀργῆς Plut.); 2) наслаждение, радость, отрада: Χρυσηΐδων μ. τῶν ὑπ᾽ Ἰλίῳ ирон. Aesch. отрада илионских Хрисеид, т. е. Агамемнон; 3) умилостивительная жертва (νερτέροις Aesch.).

μειλικτήρια τά (sc. ἱερά) искупительная или умилостивительная жертва (νεκροῖσι Aesch.).

I μείλῐνος 3 эп. = μέλινος.

II μείλινος 2 Eur. = μειλίχιος.

μειλισσέμεν эп. inf. к μειλίσσω.

μειλίσσω, атт. μειλίττω (fut. μειλίξω) 1) умиротворять: πυρὸς μειλισσέμεν (sc. νέκυας) Hom. предать сожжению мертвецов; 2) радушно принимать, угощать (τινὰ τραπέζῃ Theocr.); 3) животворить, оплодотворять (χεύμασι γαίας οὖδας Aesch.); 4) утолять, умерять, смягчать (ὀργάς τινος Eur.): τοῦ δ᾽ οὐ μειλίσσετο θυμός HH но душа его не успокоилась; 5) med. обращаться с ласковой речью, смягчать выражения (μηδέ τί με μειλίσσεο, ἀλλ᾽ εὖ μοι κατάλεξον Hom.); 6) med. склонять к себе, кротостью подчинять (ἔθνη καθάπερ ζῷα Plut.).

μειλίχια (ῐχ) τά 1) (sc. ἔπη) ласковые речи Hom.; 2) (sc. ἱερά) умилостивительные жертвоприношения Plut.

μειλῐχίη 1) кротость, ласковость Hes.; 2) слабость, нерешительность, вялость: μ. πολέμοιο Hom. вялое ведение войны.

μειλίχιος 3 и 2 (ῐχ) 1) приготовленный на меду, медовый (τὰ ποτά Soph.); 2) кроткий, ласковый, приветливый (ἔπεα Hom.); 3) милостивый, милосердный (Ζεύς Plut.); 4) умилостивительный (ἱερά Plut.).

μείλῐχος 2 Hom., Hes., Pind., Plut., Anth. = μειλίχιος.

μειλῐχό-φωνος, эол. μελλιχόφωνος 2 нежноголосый, сладкогласный Sappho.

μεῖναι inf. aor. к μένω.

μειξ- = μιξ-.

I μεῖον n к μείων.

II μεῖον τό жертвенный ягненок (приносившийся отцом по случаю внесения сына в списки φράτορες; так как ягненок должен был быть определенного веса, то при взвешивании присутствующие обычно кричали: μεῖον! слишком легкий!; см. μειαγωγέω).

μειον-εκτέω терпеть нужду, быть бедным (τινος, τινι и ἔν τινι Xen.): τινὶ μ. τινος Xen. в чем-л. уступать кому-л.

μειονεξία ἡ худшие условия, невыгодное положение: οὐκ ἐνῆν πρόφασις μειονεξίας Xen. не было повода ссылаться на худшие условия.

μειόνως слишком мало Soph.

μειότερος 3 Anth. = μείων.

μεί-ουρος 2 1) досл. с укороченным хвостом, перен. стих. усеченный, т. е. укороченный в конце на один слог или у которого последний слог краткий вместо долгого (στίχος Plut.); 2) рит. коротко обрывающийся (περίοδος Arst. - v. l. μύουρος).

μειόω 1) уменьшать, убавлять (τὸ χωρίον Polyb.); pass. убавляться (σελήνη μειουμένη Arst.): τὴν διάνοιαν μειοῦσθαι Xen. слабеть разумом; 2) умерять, делать реже (τὴν ἄγαν κάθαρσιν Xen.); 3) преуменьшать, принижать (τὰ τῶν πολεμίων Xen.).

μειρακι-εξαπάτης, ου ὁ совратитель юношества Anth.

μειρᾰκιεύομαι ребячиться, резвиться Plut., Luc., Anth.

μειράκιον (ᾰ) τό 1) отрок, юноша (преимущ. от 14 до 20 лет): ἐκ μειρακίου Isocr. с отроческих лет; 2) молодой человек Polyb., Plut.

μειρᾰκιόομαι становиться юношей, подрастать Xen.

μειρᾰκίσκη ἡ маленькая девочка Arph.

μειρᾰκίσκος ὁ отрок, подросток, юноша Plat., Plut.

μειρᾰκι-ώδης 2 досл. отроческий, юношеский, перен. ребяческий (μ. καὶ ἀνόητος Plat.; στάσις Polyb.).

μειρακι-ωδῶς по-юношески (ἀποτρίβεσθαι τὸ γῆρας Plut.).

μειρᾰκύλλιον τό совсем еще юный отрок Arph. etc.

μεῖραξ, ᾰκος ὁ отрок, юноша, подросток, но преимущ. ἡ девочка (лет 14-15) Arph., Luc.

μείρομαι (pf. ἔμμορα; pass.: 3 л. sing. pf. εἵμαρται и ppf. εἵμαρτο, part. εἱμαρμένος) получать по жребию, принимать в удел (ἥμισυ μείρεο τιμῆς Hom.): ἕκαστος δ᾽ ἔμμορε τιμῆς Hom. каждый получил свою долю чести (т. е. царство); ἀνάγκη καὶ εἵμαρται impers. Plat. установлено судьбой; ἤδη καὶ ἡ εἱμαρμένη ἡμέρα παρῆν Plat. уже наступил назначенный судьбой день; ἡ εἱμαρμένη (sc. μοῖρα) Plat., Dem. судьба, удел, участь.

μείς эол.-ион. Hom., Hes., Her., Pind. = μήν II.

μειχθ- v. l. = μιχθ-.

μείωμα, ατος τό нехватка, недостача (τὸ μ. εἴκοσι μνᾶς Xen.).

μείων 2, gen. ονος [compar. к μικρός и ὀλίγος] 1) меньший, ниже ростом (μ. κεφαλῇ Ἀγαμέμνονος Hom.); 2) меньший, более короткий: παρασάγγην καὶ μεῖον Xen. на расстоянии парасанга и даже меньше; 3) более слабый (μεῖον ἰσχύειν τινός Aesch.); 4) менее значительный, низший (τὰ δῶρα μείω ἐστὶ τῆς ἁμαρτίας Aesch.); 5) менее многочисленный (ἱππέας οὐ μείους τετρακισμυρίων ἄγειν Xen.).

μείωσις, εως ἡ уменьшение, убыль (κινήσεως Arst.; τῶν ποταμῶν Polyb.).

μειωτικῶς путем уменьшения (αὐξητικῶς ἢ μ. Diog. L.).

μελάγ-γαιος 2 черноземный (χώρη Her.).

μελάγγειος 2 Plut. = μελάγγαιος.

μελαγ-γραφής 2 покрытый черными узорами (διφθέραι Eur.).

μελάγ-καρπος 2 приносящий черные плоды (ἀσάφεια Emped. ap. Plut.).

μελάγ-κερως 2 с черными рогами (ταῦρος Aesch.).

μελαγ-κόρῠφος зоол. черноголовка (птица Motacilla atricapilla) Arph., Arst.

μελάγ-κραιρα adj. f [ἡ κραῖρα «голова»] черноволосая (эпитет кумской сибиллы) Arst.

μελάγ-κροκος 2 с черными парусами (ναῦς Aesch.).

μελαγ-χαίτης, ου adj. m чернокудрый (Μίμας Hes.; Ἀΐδης Eur.).

μελάγ-χειμα, v. l. μελάγχιμα τά проталины Xen.

μελάγ-χῐμος 2 черный, темный (φάρεα, γυῖα, νύξ Aesch.; πέπλοι, οἶς Eur.).

μελαγ-χίτων, ωνος (ῐ) adj. 1) в черном одеянии, одетый в черное (sc. γυναῖκες Aesch.); 2) мрачный, скорбный (φρήν Aesch.).

Μελάγχλαινοι οἱ меланхлены, «одетые в черное» (скифское племя) Her.

μελαγ-χολάω страдать разлитием черной желчи, т. е. находиться в состоянии безумия, быть безумным Plat., Arph., Dem., Plut.

μελαγ-χολία тж. pl. разлитие черной желчи, т. е. меланхолия, душевная угнетенность Plat., Luc., Plut.

μελαγ-χολικός 3 одержимый меланхолией, пораженный тяжелым безумием Plat., Plut.

μελάγ-χολος 2 омоченный в черной желчи (ἰοί Soph.).

μελαγχροιής 2 Hom. = μελάγχροος.

μελάγ-χροος, стяж. μελάγχρους 2 черный, темный, темнокожий Plut., Luc.

I *μελάγχρως, χροος (pl. μελάγχροες) Her. = μελάγχροος.

II μελάγ-χρως, ωτος adj. Eur., Plat., Arst. = μελάγχροος.

μέλαθρον τό 1) кровельная балка Hom., HH; 2) кровельные стропила, кровля Hom.; 3) тж. pl. дом, жилище, палата (Πριάμοιο Hom.; μελάθροις ἐν βασιλείοις Aesch.).

μελαθρόφιν эп. gen. к μέλαθρον.

μέλαινα f к μέλας.

*μελαινός 3 Anth. (superl. μελαινότατος) = μέλας.

μελαίνω 1) окрашивать в черный цвет, делать темным (τὸ νέφος Arst.); med.-pass. чернеть, темнеть (μελαίνετο χρόα καλόν Hom.; μελανθὲν αἷμα Soph.); 2) окрашиваться в черный цвет, чернеть, темнеть Plat., Anth.

Μελαῖοι οἱ мелеи (племя в южн. Италии) Thuc.

μέλαις эол. Sappho = μέλας.

μελαμ-βᾰθής 2 чернеющий своей глубиной, темный и глубокий (Ταρτάρου κευθμών Aesch.; σηκὸς δράκοντος Eur.).

μελαμ-βᾰφής 2 окрашенный в черное (Aesch. - v. l. к μελαμβαθής).

μελάμ-βροτος 2 1) населенный чернокожими людьми (Αἰθιοπὶς γῆ Eur.); 2) чернокожий (γείτονες Eur.).

μελάμ-βωλος 2 с черными пластами земли, черноземный (Αἴγυπτος Anth.).

μελαμ-πᾱγής 2 1) черный и запекшийся (αἷμα Aesch.); 2) почерневший и твердый (sc. χαλκός Aesch.).

μελάμ-πεπλος 2 1) в черном одеянии, одетый в черное (νύξ Eur.); 2) черный (στολή Eur.).

μελαμ-πέτᾰλος 2 чернолистый, с темными листьями (δάφνης κλών Anth.).

Μελαμπόδεια или Μελαμποδία ἡ поэма о Меламподе (приписывавшаяся Гесиоду, до нас не дошедшая).

Μελαμποδίδαι, ῶν οἱ меламподиды, потомки Мелампода Plat.

Μέλαμπος ὁ Pind. = Μελάμπους.

Μελάμπους, ποδος ὁ Мелампод (сын Амитаона, прорицатель и врач, миф. основатель культа Диониса в Греции) Hom., Her.

μελάμ-πτερος 2 Anth. = μελανόπτερος.

μελάμ-πῡγος 2 1) чернозадый (эпитет Геракла) Luc.; 2) храбрый, нагоняющий страх (τοῖς ἐχθροῖς ἅπασιν Arph.).

Μελάμπῡγος λίθος ὁ Мелампигская скала (на границе Локриды и Фессалии) Her.

μελαμ-φαής 2 черный на вид (Ἔρεβος Eur.).

μελάμ-φυλλος 2 покрытый темной листвой (Αἴτνας κορυφαί Pind.; γῆ Soph.; ὄρη Arph.).

I μέλαν n к μέλας.

II μέλαν, ᾰνος τό 1) темная сердцевина (δρυός Hom.); 2) черная краска (ὀφθαλμοὶ ἐναληλιμμένοι μέλανι Plat.); 3) чернила Plat., Dem., Plut., NT; 4) черное пятно, черная крапинка Xen.

μελαν-άετος ὁ меланаэт, черный орел Arst.

μελάν-αιγις, ῐδος (λᾰ) adj. 1) с черным щитом (Ἐρινύς Aesch.); 2) темно-красный (οἶνος Plut.).

μελᾰν-αυγής 2 отливающий черным, т. е. темный (νασμός Eur.).

μελάν-δετος 2 (ᾰ) 1) с черной перевязью или в черных ножнах (φάσγανον Hom.; ξίφος Eur.); 2) с черной каймой, в черной оправе (σάκος Aesch.).

Μελανδῖται, ῶν οἱ меландиты (племя во Фракии) Xen.

μελαν-δόκος 2 содержащий чернила (ἄγγος Anth.).

μελάν-δρυος 2 темный как дуб, т. е. густой (πίτυς Aesch.).

μελᾰν-ειμονέω быть одетым в черное Arst., Plut.

μελᾰν-είμων 2, gen. ονος одетый в черное (γυναῖκες Plut.): μαλανείμονες ἔφοδοι Aesch. нападения одетых в черное, т. е. Эриний.

μελᾰνεῦσα Anth. part. praes. f к μελανέω.

μελᾰνέω становиться черным, чернеть Anth.

μελαν-θέᾱ ἡ [θεάομαι] зрительное восприятие черного цвета Plut.

Μελανθεύς, έως ὁ Мелантей (пастух Одиссея) Hom.

μελ-ανθής 2 цветущий черным цветом, т. е. темнокожий (γένος Aesch.).

μελάν-θριξ, τρῐχος adj. черноволосый Arst.

Μελανθώ, οῦς ἡ Меланто (сестра Мелантея, служанка Одиссея) Hom.

μελᾰνία 1) чернота Arst. etc.; 2) черное облако Xen.; 3) черное пятно Polyb.

Μελᾰνιππίδης, ου ὁ Меланиппид (родом из Мелоса, сын Критона, дифирамбический поэт в Афинах времен Сократа) Xen., Arst.

μελάν-ιππος 2 (ᾰ) мчащийся на черных конях (νύξ Aesch.).

μελᾰνό-γραμμος 2 с черными полосами Arst.

μελᾰνο-δέρμᾰτος 2 с черной кожей или шкурой (ζῷα Arst.).

μελᾰνο-ειδής 2 кажущийся черным, черноватый Arst.

μελᾰνό-ζυξ, ῠγος adj. с черными скамьями для гребцов (sc. ναῦς Aesch.).

μελᾰνόθριξ, τρῐχος adj. Arst. = μελάνθριξ.

μελᾰνο-κάρδιος 2 с черным сердцем, т. е. страшный (Στυγὸς πέτρα Arph.).

μελᾰν-όμματος 2 черноокий Plat., Arst.

μελᾰνο-νεκῠ-είμων 2, gen. ονος одетый в траурное одеяние Arph.

μελᾰνό-πτερος 2 чернокрылый (φάσμα Eur.; νύξ Arph.).

μελᾰνοπτέρυξ, ῠγος adj. Eur., Arph. = μελανόπτερος.

μέλανος gen. к μέλας.

μελᾰνό-στερφος 2 чернокожий (sc. γένος Aesch.).

μελᾰνό-στικτος 2 в черных крапинках Arst.

μελᾰνό-στολος 2 одетый в черное Plut.

μελᾰνο-συρμαῖος 2 [συρμαία и σύρμα] ирон. поящий черными зельями из-под черной полы (λεώς, т. е. Αἰγύπτιοι Arph.).

μελᾰνότης, ητος ἡ чернота Arst.

μελᾰν-ουρίς, ίδος (ῐδ) ἡ чернохвостка (морская рыба) Anth.

I μελάν-ουρος 2 досл. с черным хвостом, перен. (предполож.) с черными замыслами, коварный Pythagoras ap. Plut.

II μελάνουρος (ᾰ) ὁ Arst. = μελανουρίς.

μελᾰν-όφθαλμος 2 черноглазый Arst., Anth.

μελᾰνο-φορέω носить черное платье, быть одетым в черное Plut.

μελανό-χροος, стяж. μελᾰνόχρους 2 Hom. = μελάγχροος.

I *μελᾰνόχρως, gen. οος Hom. = *μελάγχρως I.

II μελᾰνόχρως 2, gen. ωτος Theocr., Aesch., Eur. = μελάγχρως II.

μέλανσις, εως ἡ почернение Arst.

μελάνστερφος 2 Aesch. v. l. = μελανόστερφος.

μελάντατος superl. к μέλας.

μελαν-τειχής 2 черностенный (δόμος Περσεφόνης Pind.).

μελάντερος compar. к μέλας.

μελαντηρία ἡ сапожная вакса Arst., Luc.

μελαν-τρᾰγής 2 почерневший (т. е. годный) для еды (σῦκον Anth.).

μελάν-υδρος 2 (ᾰ) с черной водой, темноводный (κρήνη Hom.).

μελάνω Hom. = μελαίνω.

Μελᾰνώπη ἡ Меланопа (мать Гомера) Luc.

μέλᾱς, μέλαινα, μέλᾰν, gen. μέλᾰνος, μελαίνης, μέλᾰνος 1) черный (ναῦς, γαῖα Hom.; πέπλοι Eur.; καπνός Aesch.); темный (νύξ Aesch.; κῦμα Hom.; αἷμα Soph.); темно-красный (οἶνος Hom.); 2) окутывающий тьмой (ἄχεος νεφέλη, νέφος θανάτοιο, θάνατος Hom.); 3) мрачный, жестокий (Ἄρης, Ἐρινύς Aesch.; φόνος Pind.); 4) зловещий, несчастный (ὄναρ Aesch.; ἡμέραι Plut.); 5) глухой, тусклый (φωνή Arst.); 6) загадочный, темный (ἱστορίη Anth.); 7) бессовестный, гнусный (ἄνθρωποι Plut.).

Μέλᾱς, ᾰνος ὁ (sc. ποταμός) Мелан, «Черная река» 1) река в Фессалии Plut.; 2) река во Фракии Her.; 3) река в Беотии Plut.

Μέλας κόλπος ὁ Черный залив (на сев. берегу Херсонеса Фракийского) Her.

μέλασμα, ατος τό 1) черное пятно: μελάσμασι κατεστιγμένος Plut. в черных пятнах или крапинках; 2) черная краска: μ. γραμμοτόκον Anth. черный грифель.

μελασμός ὁ черное пятно Plut.

μέλδομαι растопляться: λέβης κνίση (= κνίσην) μελδόμενος Hom. котел, в котором вытапливается жир.

I μέλε, ὦ μέλε! interj. (в обращении) милый мой!, дружок! Plat., Arph.

II μέλε эп. (= ἔμελε) 3 л. impf. sing. к μέλω.

Μελεάγρειος 3 мелеагров Anth.

μελεαγρίς, ίδος зоол. цесарка (Namida meleagris) Arst.

Μελέαγρος ὁ Мелеагр (родом из Калидона, участник похода Аргонавтов и Калидонской охоты) Hom. etc.

μελεδαίνω ухаживать, окружать заботами (τοὺς νοσέοντας Her.): οὐ μ. τινά (τι) Theocr. не обращать внимания на кого(что)-л.

μελέδημα, ατος τό 1) забота, тревога, огорчение (ἔχειν μελεδήματα θυμῷ Hom.): μελεδήματα πατρός Hom. тревоги об отце; 2) забота, попечение (τὰ θεῶν μελεδήματα Eur.).

μελεδήμων 2, gen. ονος 1) заботливый, попечительный, усердный (δύμων φύλαξ Anth.); 2) заботящийся (ἀγαθῶν ἔργων Anth.).

μελεδών, ῶνος ἡ HH, Hes. = μελεδώνη.

μελεδωνεύς, έως ὁ Theocr. = μελεδωνός.

μελεδώνη ἡ забота, тревога, беспокойство (ὀξεῖα Hom.; γυιοβόρος Hes.).

μελεδωνός и ἡ хранитель(ница), попечитель(ница) (τῶν οἰκιῶν Her.).

μέλει impers. к μέλω.

μελεϊστί adv. на (в) куски: μ. или διὰ μ. ταμών Hom. изрубив(ший) в куски.