Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/75

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
κυᾰν-αυγής 2 темно-синий, иссиня-черный (ὀφρύς Eur.; ἴον Anth.).

Κυάνεαι, εῶν (ᾰν) αἱ (sc. πέτραι) (тж. Συμπληγάδες, Συνδρομάδες, Πλαγκταί) Кианеи, «Темные скалы» (две подвижные скалы у входа в Понт Эвксинский, которые, по преданию, сталкиваясь, разбивали все, что пыталось пройти между ними; когда кораблю Арго удалось проскользнуть между ними, они навсегда остановились) Her., Soph., Eur.

κυᾰν-έμβολος 2 с темно-синим (корабельным) клювом (τριήρεις Arph.; πρῷραι Eur.).

κυάνεος (ᾰ), атт. κυᾰνοῦς 3 (ῠ, метрически тж. ῡ) 1) темно-синий, иссиня-черный, темный (νεφέλη, φάλαγγες, ὀφρύες, γενειάδες ἀμφὶ γένειον Hom.; λόχμαι Pind.; χρῶμα Plat.; θάλασσα Arst.); 2) мрачный, черный, страшный (Κῆρες Hes.).

κυᾰνίζω быть темно-синим (τὸ νέφος κυανίζει Plut.).

κῡᾰνο-βενθής 2 темноглубинный Arph.

κῠᾰνο-βλέφᾰρος 2 с черными ресницами или черноглазый Anth.

κυᾰνο-ειδής 2 темно-синий, темный (ὕδωρ Eur.; οἱ βότρυες Arst.).

κυᾰνό-θριξ, τριχος adj. темноволосый, темный (χαίτη Anth.).

κῡᾰνό-πεζα (ῡ!) adj. f на темных ножках (τράπεζα Hom.).

κῡᾰνό-πεπλος 2 в темном одеянии, одетый в траур (Δημήτηρ HH; Λητώ Hes.).

κῠᾰνο-πρῴρειος 2 Hom. = κυανόπρῳρος.

κῠᾰνό-πρῳρος 2 с темной носовой частью (ναῦς Hom.).

κῠᾰνό-πτερος 2 1) с иссиня-черным оперением (ὄρνις Eur.); 2) с темно-синими крылышками (τέττιξ Hes.).

I κύᾰνος (ῠ) ὁ 1) вороненая сталь (θριγκὸς κυάνοιο Hom.): δέκα οἶμοι μέλανος κυάνοιο Hom. десять полос черновороненой стали (на доспехах Агамемнона); 2) синяя глазурь Luc.; 3) предполож. синий дрозд Arst.

II κύᾰνος (ῠ) ἡ василек Anth.

I κῠᾰνός ὁ лазоревый камень Plat.

II κῠᾰνός 3 (только в compar.) темно-синий, иссиня-черный Anacr., Luc.

κυᾰνοῦς 3 атт. = κυάνεος.

κῠᾰν-όφρυς, υ, gen. υος чернобровый Theocr.

κῡᾰνο-χαῖτα (ῡ!) adj. m Hom. = κυανοχαίτης.

κῡᾰνο-χαίτης, ου (ῡ!) adj. m темнокудрый (Ποσειδάων Hom.; Ἀΐδης HH).

κῠᾰνό-χροος 2 темноцветный, темный (κυμάτων ῥόθια Eur.).

κῠᾰνό-χρως 2, gen. ωτος Eur., Arst. = κυανόχροος.

κῠᾰν-ῶπις, ῐδος adj. f 1) темноокий или темноликий (Ἀμφιτρίτη Hom.); 2) темногрудый (νᾶες Aesch.).

κῠᾰν-ωπός 2 Anth. = κυανῶπις.

κυάνωσις, εως (ᾰ) ἡ темно-синий цвет, темная синева Plut.

Κυαξάρης, ους и ου, ион. εω ὁ Киаксар 1) внук Дейока, сын Фраорта, царь Мидии, ок. 634-594 гг. до н. э.; завоеватель Ниневии, в 606 г. до н. э. Her.; 2) внук предыдущего, сын Астиага, царь Мидии, дядя Кира Старшего Xen.

κύβδᾰ adv. 1) головою вперед (ἐξελαύνειν τινά Arph.); 2) склонившись (κ. ἐχομένη τῆς δάφνης Arph.).

κῠβεία 1) игра в кости (πεττεία καὶ κ. Plat.); 2) лукавство, обман (τῶν ἀνθρώπων NT).

κῠβεῖον τό игорный дом Aeschin.

Κῠβέλα дор. = Κυβέλη.

Κῠβέλη, дор. Κῠβέλα, ион. Κῠβήλη и Κῠβήβα ἡ Кибела (фригийская богиня плодородия, культ которой постепенно распространился из М. Азии на Грецию, где смешался с культом Реи) Eur., Arph. etc.

Κύβελον τό Кибел (предполож. город во Фригии, колония Афин) Luc.

κῠβέρνᾱσις, εως дор. = κυβέρνησις.

κῠβερνᾱτήρ, ῆρος дор. = κυβερνητήρ.

κῠβερνάω 1) управлять, править, вести (νῆα Hom.; ἄρματα Plat.): κ. αὐτὸν ἑαυτῷ Arph. (самому) управлять кораблем; 2) управлять, руководить (τῆς πόλεως πάντα Plat.; φόβῳ καὶ βίᾳ Polyb.; med. τισι Arst.): μιᾷ γνώμῃ τοῦ Κύρου ἐκυβερνᾶτο Xen. (империя Кира) управлялась единой волей Кира.

Κῠβερνήσια τά (sc. ἱερά) кибернесии, т. е. праздник кормчих (ежегодный праздник в Афинах 6-го пианепсиона, установленный Тесеем в честь своих кормчих Навситоя и Феака) Plut.

κῠβέρνησις, дор. κῠβέρνᾱσις, εως1) управление кораблем, кораблевождение Plat.; 2) управление, заведование, руководство (πολίων Pind.; pl. NT).

κῠβερνήτειρα adj. f управляющая, направляющая (τύχη βιότοιο κ. Anth.).

κῠβερνητήρ, дор. κῠβερνᾱτήρ, ῆρος ὁ Hom., Pind. = κυβερνήτης.

κῠβερνητήριος 2 относящийся к кормчему (ἔργον Plut.).

κῠβερνήτης, ου, эп. εω1) кормчий, рулевой (οἱ κυβερνῆται ἔχον οἰήϊα νηῶν Hom.): χαλεπαίνει κ. τοῖς ἐν πρύμνῃ Xen. кормчий сердится на тех, кто работает в носовой части корабля; 2) перен. правитель, руководитель (sc. τῆς πόλεως Eur.).

κῠβερνητική ἡ (sc. τέχνη) искусство управления Plat.

κῠβερνητικόν τό тж. pl. искусство кораблевождения Plat.

κῠβερνητικός 3 1) способный управлять кораблем (νοῦς καὶ ἀρετή Plat.); сведущий в кораблевождении, умеющий управлять (κυβερνήτης Plat.); 2) посвященный искусству кораблевождения (γράμματα Plut.).

κῠβευτήριον τό игорный дом Plut.

κῠβευτής, οῦ ὁ игрок в кости Xen., Arst., Plut.

I κῠβευτικός 3 служащий для игры в кости (ὄργανα Aeschin.).

II κῠβευτικός ὁ опытный игрок в кости Plat.

κῠβεύω 1) играть в кости: κ. περὶ χιλίων δαρεικῶν Plut. играть на тысячу дариков; κ. περὶ διπλασίων Xen. делать в игре двойную ставку; 2) ставить на карту, рисковать: κ. καὶ κινδυνεύειν περὶ τοῖς φιλτάτοις Plat. рисковать самым дорогим; κ. τὸν πρὸς Ἀργείους Ἄρην Eur. отважиться на бой с аргивянами; τὸ κυβευθὲν πνεῦμα Anth. поставленная на карту жизнь.

*κύβη ἡ голова.

Κῠβήβα и ион. Κῠβήλη ἡ = Κυβέλη.

κῠβίζω образовывать куб, принимать кубическую форму Plut.

κῠβικός 3 1) имеющий кубическую форму, кубический (σχῆμα, εἶδος Plat.; σῶμα Plut.); 2) мат. возведенный в третью степень, кубический (ἀριθμός Arst.).

κῠβικῶς в виде куба (σφαιρικῶς ἢ κυβικῶς Plut.).

κῠβιστάω 1) бросаться головой вперед, падать вниз головой (ἐν πεδίῳ ἐξ ἵππων Hom.); 2) нырять (κατὰ ῥέεθρα ἔνθα καὶ ἔνθα Hom.; πλεῖν καὶ κ. Plut.); 3) кувыркаться, катиться (οἱ κυβιστῶντες κυβιστῶσι κύκλῳ Plat.).

κῠβίστημα, ατος τό кувыркание, кульбит Luc.

κῠβίστησις, εως ἡ (только pl.) Plut. = κυβίστημα.

κῠβιστητήρ, ῆρος1) плясун-акробат Hom.; 2) пловец, водолаз Hom.; 3) бросающийся вниз головой (ἐς οὖδας πρὸ τειχέων Eur.).

κύβος (ῠ), редко Anth. κῦβος 1) куб, кубическое тело: ὁ κ. σταδαῖον παντᾷ σῶμα Plat. куб (есть) самое устойчивое из всех тел; 2) мат. куб, третья степень, число в кубе Plat., Arst.; 3) игральная кость (в форме кубика, все шесть граней которого имели обозначения - в отличие от ἀστράγαλος, у которого обозначения были только на четырех; греки играла тремя костями): ἐν πτώσει κύβων Plat., Arst. как выпали игральные кости, перен. по прихоти случая (или судьбы); κρίνειν ἔργον ἐν κύβοις Aesch. решать дело бросанием костей (т. е. жребием); ἀεὶ εὖ πίπτουσιν οἱ Διὸς κύβοι погов. Soph. кости Зевса всегда выпадают правильно; ἔσχατον κύβον ἀφιέναι Plut. в последний раз попытать счастья; ἀνερρίφθω κ.! Plut. пусть будет брошен жребий! (лат. alea jacta esto!); 4) грань игральной кости с одним очком: τρεῖς κύβους βάλλειν Plat. выбросить три единицы.

κύγχραμος и κύχραμος ὁ перепел Arst.

κῠδάζω бранить, поносить (κυδάζεσθαι τοῖς πᾶσιν Ἀργείοις Soph.).

Κυδαθῆναι αἱ Кидатены или Кидафины (дем в атт. филе Πανδιονίς) Plat.

Κυδαθηναιεύς, έως (ῡ и ῠ) adj. m родом из дема Κυδαθῆναι (в атт. филе Πανδιονίς) Plat., Arph.

κῡδαίνω (дор. aor. ἐκύδᾱνα) 1) делать славным, возвеличивать (Ἀχιλῆα, θνητὸν βροτόν Hom.; πόλιν Pind.); 2) почтительно приветствовать, чествовать (πάντας Hom.; τὸ περὶ τὰς πολεμικὰς πράξεις Plut.); 3) восстанавливать в первоначальной красе (Αἰνείαν Hom.); 4) радовать, веселить (θυμὸν ανακτος Hom.); 5) осыпать похвалами или лестью (τινά Hes.).

κῡδάλῐμος 2 (ᾰ) 1) славный, доблестный (Σόλυμοι, Θρασυμήδης Hom.); 2) благородный, мужественный (κῆρ Hom.).

Κυδαντίδαι, ῶν οἱ Кидантиды (дем в атт. филе Αἰγηΐς) Dem.

κῡδάνω (ᾰ) 1) делать славным, покрывать славой (τοὺς Τρῶας Hom.); 2) быть гордым, гордиться, торжествовать (Ἀχαιοὶ μέγα κύδανον οὕνεκ᾽ Ἀχιλλεὺς ἐξεφάνη Hom.).

κῡδέστερος 3 [compar. к κυδρός] более славный (ἐλπίδες Polyb. - v. l. к ἐπικυδέστερος).

κῡδήεις, ήεσσα, ῆεν славный (δῶρα Anth.).

κῡδῐ-άνειρα (ᾰν) adj. f приносящая мужам славу, прославляющая мужей (μάχη, ἀγορή Hom.).

κῡδιάω (только praes.) быть преисполненным гордости, гордиться (οἱ μὲν χωόμενοι, οἱ δὲ μέγα κυδιόωντες Hom.): κυδιόων τινί Hes. гордящийся чем-л.; κυδιόων, ὅτι πᾶσι μετέπρεπεν ἡρώεσσιν Hom. (Агамемнон) гордый тем, что блеском затмевал всех героев.

κύδιμος 3 (ῡ) славный (Ἑρμῆς HH).

κυδιόω эп. = κυδιάω.

Κυδίππη ἡ Кидиппа (афинянка, которая вследствие невольной клятвы должна была выйти замуж за Аконтия) Her.

κύδιστος 3 (ῡ) [superl. к κυδρός] 1) славнейший, достославный (Ζεύς, Διὸς θυγάτηρ, Ἀτρείδης Hom.); 2) составляющий славу, покрывающий славой (sc. ἄχος Aesch.).

κῡδίων 2, gen. ονος [compar. к κυδρός] более славный, (более) стоящий: τί μοι ζῆν κύδιον; Eur. к чему мне жить?

Κυδναῖος 3 киднский Anth.

κυδνός 3 Hes. = κυδρός.

Κύδνος ὁ Кидн (река в Киликии) Xen.

κῠδοιδοπάω создавать беспорядок: ἄνω τε καὶ κάτω κ. Arph. опрокидывать (все) вверх дном.

κῠδοιμέω 1) вызывать смятение, волновать: τὼ δ᾽ ἂν ὅμιλον ἰόντε κυδοίμεον Hom. оба, проходя через толпу, создавали смятение; 2) приводить в ужас, повергать в смятение (τινα Hom.).

κῠδοιμός 1) шум (битвы), смятение (ἄσπετος Hom.): ποῖ χρὴ βοηθεῖν; ποῖ κυδοιμὸν ἐμβαλεῖν; Arph. куда нести помощь?, где посеять смятение?; 2) бой, схватка: ὀρνίθων (v. l. ὀρνίχων) κυδοιμοί Theocr. петушиные бои.

κῦδος, εος τό слава, честь (τιμὴ καὶ κ. Hom.): κ. ὀπάζειν, ἐγγυαλίζειν или προτιάπτειν Hom. приносить славу, прославлять; μέγα κ. Ἀχαιῶν Hom. (Нестор - ) слава ахейцев; κ. ἀρέσθαι Hom. стяжать славу; κύδεϊ γαίων Hom. гордый (своей) славой.

Κύδραρα τά Кидрары (фригийский город на границе Лидии) Her.

κῠδρός 3 славный (Ἣρη, Παλλάς, παράκοιτις Hom.; Δίκη Hes.; ἀνήρ, ἵππος Xen.).

Κύδωνες (ῠ) οἱ кидонцы (народ, живший в зап. части Крита) Hom.

Κῠδωνία ἡ Кидония (город на сев.-зап. побережье Крита, соперник Кносса и Гортины, ставший впосл. колонией Закинфа, затем Самоса - 2-я пол. VI в. до н. э. - и, наконец, Эгины) Her.

Κῠδωνιάτας, ουдор. = Κυδωνιάτης.

Κῠδωνιάτης, дор. Κῠδωνιάτας, ου ὁ житель Кидонии Anth.

Κῠδωνικός 3 Theocr. = Κυδώνιος.

Κῠδώνιος 3 кидонийский: Κυδώνιον μῆλον Plut. айва.

κῠδώνιος 3 круглый и твердый, как айва (τιτθία Arph.).

κῠέω 1) быть беременной, носить в чреве (φίλον υἱόν, βρέφος ἡμίονον Hom.): τὸ κυόμενον Plat., Arst. утробный плод; 2) перен. (тж. κ. κατὰ ψυχήν Plat.) вынашивать в себе (πολλὰ βουλεύματα Plut.); 3) aor. зачать, понести плод (Πενία ἐκύησε τὸν Ἔρωτα Plat.): κυῆσαι καὶ κυεῖν Plat. зачать и стать беременной.

Κυζῐκηνικός 3 Arph. = Κυζικηνός I.

I Κυζῐκηνός 3 кизикский Dem.

II Κυζῐκηνός ὁ житель города Кизик Her.

III Κυζῐκηνός ὁ (sc. στατήρ) кизикен, т. е. кизикский статер (равный 28 атт. драхмам) Dem.

Κύζῐκος ἡ Кизик (город на полуострове мисийского побережья Пропонтиды, основанный, по преданию, фессалийскими долионами, а впосл. колонизованный милетцами) Her., Thuc. etc.

κύημα, ατος τό утробный плод, зародыш (τὸ κ. εἰς φῶς ἐκφέρειν Plat.; κ. ἄμορφον καὶ σαρκοειδές Plut.).

κύησις, εως1) беременность (ἡ κ. καὶ γέννησις Plat.; αἱ κυήσεις ὀλιγοχρόνιοι Arst.); 2) перен. вынашивание в себе (ἀρετῆς Plut.).

κύθε эп. 3 л. sing. aor. 2 к κεύθω.

Κῠθέρεια, эп.-ион. Κυθερείη, эол. Κυθέρηα adj. f Киферийская или Киферская (эпитет Афродиты) Hom., HH, Sappho.

Κῠθέρη ἡ Anth. = Κυθέρεια.

Κῠθέρηα adj. f эол. = Κυθέρεια.

Κῠθήρᾱ дор. = Κυθέρεια.

Κύθηρα (ῠ) τά Китеры или Киферы (остров и город у входа в Лаконский залив, колонизованный в древнейшие времена финикийцами, впосл. захваченный аргоссцами, а затем лаконцами; был известен культом Афродиты) Hom., Her. etc.

Κῠθηρά-δε adv. в Киферский дем Dem.

Κυθήρη Anacr., дор. Κῠθήρα ἡ = Κυθέρεια.

Κῠθηρία ἡ (sc. γῆ) Xen. = τὰ Κύθηρα.

Κῠθηριάς, άδος (ᾰδ) ἡ Anth. = Κυθέρεια.

I Κῠθήριος 3 киферийский или киферский Hom., Her.

II Κῠθήριος ὁ житель острова Киферы Thuc.

Κῠθηρο-δίκης, ου (ῐ) ὁ уполномоченный по делам острова Киферы (в Спарте) Thuc.

Κῠθηρό-θεν adv. из (с) острова Киферы Hom.

Κύθνιος ὁ житель острова Китнос Her.

Κύθνος ὁ Китнос (остров из группы Киклад) Her.

Κυθν-ώλης συμφορά ἡ китносская погибель (поговорка в связи с полным разорением о-ва Китнос Амфитрионом) Arst.

κυθρ- ион. = χυτρ-.

Κύϊνδα τά Киинды (город в Киликии) Plut.

κυΐσκομαι становиться или быть беременной (ἔκ τινος Her., Arst.): κυϊσκομένη τε καὶ τίκτουσα Plat. способная стать беременной и рожать.

κῠκᾰνάω Arph. = κυκάω.

κῠκάω 1) смешивать, размешивать, мешать (ἄλφιτα καὶ μέλι οἴνῳ Hom.): ἅλμην κ. τινι Arph. залить рассолом что-л.; 2) взбалтывать, мутить (τὸν βόρβορον Arph.): ποταμὸς κυκώμενος Hom. взбурлившая река; 3) приводить в замешательство, повергать в смятение (τὴν Ἑλλάδα, τὴν βουλήν Arph.; перен. ἐννοίας τινάς Plut.): τὼ δὲ κυκηθήτην Hom. оба оробели; κυκήθησαν οἱ ἵπποι Hom. (в страхе) заметались кони; 4) трясти, грубо обращаться (ὑπό τινος κυκώμενος Arph.).

κῠκειῶ и κυκεῶ эп. acc. к κυκεών.

κυκεών, ῶνος ὁ (эп. acc. κῠκειῶ и κυκεῶ) 1) смесь, питье (из вина и меда с тертым сыром, ячневой мукой и проч.) Hom., Arph., Plat. etc.; 2) перен. мешанина, всякая всячина Luc.

κύκηθρον (ῠ) τό досл. лопатка для размешивания, мешалка, перен. интриган, скандалист (κ. καὶ τάρακτρον Arph.).

κύκησις, εως (ῠ) ἡ смешение Plat.

κῠκησί-τεφρος 2 смешанный с золой (κονία Arph.).

κῠκητής, οῦ ὁ взбалтыватель, т. е. возмутитель (прозвище, данное Эпикуром Гераклиту) Diog. L.

κύκλα τά Hom., Soph., Anth. pl. к κύκλος.

Κυκλάδες (ᾱ) αἱ (sc. νῆσοι) Киклады, «Круговые острова» (группа островов Эгейского моря, кругообразно расположенных вокруг Делоса) Isocr. etc.

κῠκλάμινος (ᾰ) ἡ бот. цикламен Theocr.

κυκλάς, άδος (ᾰδ) adj. f 1) кругообразно расположенная (νησαῖαι πόλεις Eur.); 2) совершающая круговое движение (ὥρα Eur. - v. l. κύκλος).

κυκλέω 1) кружить, вращать, med.-pass. вращаться (τὴν αὐτὴν φοράν Plat.); 2) поворачивать: κ. ἑαυτὸν εἰς ἀναστροφήν Soph. поворачиваться назад, оборачиваться; βάσιν κ. ἐπί τινι Soph. ходить вокруг кого-л.; πόδα ἀνὰ κύκλον κ. Arph. ходить кругом, вертеться (без дела); κ. πρόσωπον Eur. и κ. ὄμμα Arph. оглядываться кругом, озираться; 3) med. располагаться кругообразно, образовывать круг, окружать (sc. τοὺς πολεμίους Her.); 4) кружиться (δελφῖνες πέριξ κυχλοῦντες Plut.); 5) часто употреблять, беспрестанно повторять (τὸν αὐτὸν λόγον Arst.; βούλευμά τι Plut.); 6) катить на повозках, т. е. увозить, убирать (νεκροὺς βουσί Hom.); 7) чередоваться, сменяться: πολλαὶ κυκλοῦσι - v. l. κυκλοῦνται - νύκτες ἡμέραι τ᾽ ἴσαι Soph. много сменяется ночей и столько же дней, т. е. много впереди ночей и дней.

κύκλησις, εως ἡ круговое движение, круговращение Plat.

κύκλια adv. кругом, вкруговую (εἱλίσσεσθαι Eur.).

κυκλιάς, άδος (ᾰδ) adj. кругообразный, круглый (τυροί Anth.).

κυκλικοί οἱ киклики, киклические поэты (группа эпических поэтов VIII-VI вв. до н. э., сложивших или обработавших связный «круг» сказаний, преимущ. связанных с Илиадой и Одиссеей: Стасин Кипрский, Арктин Милетский, Лесх Митиленский, Эвгаммон Киренский и др.).

κυκλικός 3 1) кругообразный, круговой (κίνησις Plut.); 2) вращающийся (σῶμα Arst.); 3) круговой: κ. χορός Lys. круговой хор (певший во время музыкальных состязаний дифирамб Дионису, стоя вокруг его алтаря; в отличие от τετράγωνος «четырехугольного» в драме); 4) киклический, относящийся к традиционному циклу сказаний (τὸ ποίημα Anth.).

κυκλικῶς по кругу, кругообразно (κινεῖσθαι Arst.).

κυκλιο-διδάσκᾰλος ὁ учитель киклических хоров, т. е. дифирамбический поэт (см. κυκλικός 3) Arph.

κύκλιος 3 и 2 1) (= κυκλικός 3) круговой, киклический (χορός Arph., Arst., Plut.): κύκλια μέλη Arph. киклические песнопения, т. е. дифирамбы; 2) круглый, кругообразный: ὕδωρ κύκλιον Eur. круглое (т. е. Делосское) озеро.

κυκλίσκομαι кружиться Emped.

κυκλο-βορέω шуметь как поток Киклобор Arph.

Κυκλο-βόρος ὁ Киклобор, «Пожирающий все вокруг» (бурный поток в Аттике): Κυκλοβόρου φωνὴν ἔχων Arph. имеющий голос Киклобора, т. е. ревущий как Киклобор.

κυκλο-γραφέω описывать окружность Sext.

κυκλο-δίωκτος 2 гоняемый по кругу (ὄνος Anth.).

κυκλο-ειδής 2 кругообразный, округлый (στρογγύλος καὶ κ. Plut.).

κυκλόεις, όεσσα, όεν кругообразный, круглый (θρόνος Soph.; ἴτυς Anth.).

I κυκλό-θεν adv. кругом, вокруг (κ. ὁδὸς περιέχει Lys.).

II κυκλόθεν praep. cum gen. вокруг (ἶρις κ. τοῦ θρόνου NT).

κυκλο-μόλυβδος ὁ круглый свинцовый грифель (κ. καὶ κανών Anth.).

κυκλο-ποιέομαι образовывать круг, становиться кругом: κυκλοποιησάμενοι Xen. образовав кольцо (боевой порядок).

κύκλος ὁ (pl. иногда τὰ κύκλα) 1) круг, окружность (κώνου βάσις κ. ἐστίν Arst.; κύκλον κέντρῳ περιγράψαι Plut.): κ. νεῶν Thuc. корабли в круговой колонне; ἱερῷ ἐνὶ κύκλῳ Hom. в священном кругу, т. е. на площади совещаний; κ. τυραννικός Soph. круг, т. е. собрание вождей; κ. ἀγορᾶς Eur. круглая площадь (для народных собраний); κύκλῳ Hom., Her. и ἐν κύκλῳ Soph., Plat. кругом, вокруг (см. тж. κύκλῳ); 2) (pl. τὰ κύκλα) колесо (χρύσεα Hom.); 3) обруч, обод, кольцо (ἀσπίδος Aesch.): κύκλοι δέκα χάλκεοι Hom. десять медных кругов (на щите); 4) свод (αἰθέρος HH; τοῦ οὐρανοῦ Her.): ὁ ἄνω κ. Soph. небесная высь; βάθος κύκλου Arph. небесная глубь; νυκτὸς κ. Soph. ночной небосвод; 5) круг, диск (ἡλίου Aesch.): πανσέληνος κ. Eur. полная луна; 6) круговая стена, крепостные стены (Ἀθηνέων Her.; τοῦ ἄστεος Dem.); 7) (тж. ὄμματος κ. Soph.) око, глаз (τὰ πάντ᾽ ἰδόντες ἀμφ᾽ ἐμοῦ κύκλοι Soph.); 8) круговой путь, орбита: κύκλον ἰέναι Plat. двигаться по кругу; 9) круговое движение, круговорот, круговращение, цикл (κ. τῶν ἀνθρωπηΐων ἐστὶ πρηγμάτων Her.): ἐνιαυτοῦ κύκλον Eur. в течение круглого года; ἑπτὰ ἐτῶν κύκλοι Eur. семь (полных) лет; ἡ κύκλῳ καὶ ἐξ ἀλλήλων ἀπόδειξις Arst. лог. (лат. circulus in demonstrando или circulus vitiosus) порочный круг; 10) год: μυρία κύκλα ζώειν Anth. жить несчетное число лет; 11) круговая пляска, хоровод: χωρεῖν κύκλον Arph. водить хоровод; 12) (тж. κ. ἐπικός Arst.) цикл эпических сказаний (см. κυκλικοί).

κυκλό-σε adv. 1) кругом, вокруг, со всех сторон Hom.; 2) в разные стороны Hom.

κυκλο-σοβέω вертеть, крутить (πόδα Arph. - v. l. ποδ᾽ ἐν κύκλῳ σοβέω).

κυκλο-τερής 2 1) кругом обточенный, шаровидный (ἡ γῆ Her.; ὁ ὄγκος τῆς γῆς Arst.); 2) круглый (πλοῖα Her.; οἰκοδόμημα Xen.; βόθρος Plut.): κυκλοτερὲς μέγα τόξον ἔτεινεν Hom. он согнул в круг, т. е. сильно натянул огромный лук.

κυκλοτερῶς кругом, вкруг Plut.

κυκλο-φορέομαι носиться по кругу, описывать круг (ἡ κυκλοφορουμένη σφαῖρα Arst.; ὁ ἥλιος κυκλοφορεῖται Plut.).

κυκλοφορητικός 3 круговой, описывающий круг (κίνησις Plut.).

κυκλοφορητικῶς круговым движением Sext.

κυκλο-φορία ἡ круговое движение Arst.

κυκλο-φορικός 3 двигающийся по кругу, описывающий окружность Plut.

κυκλο-φορικῶς кругообразно, по кругу (κινεῖσθαι Plut.).

κυκλόω тж. med. 1) окружать, обступать (τινα NT); 2) окружать, опоясывать (χθόνα, πόλιν Ἄρει φονίῳ Eur.; κυκλομένη ὑπὸ στρατοπέδων Ἱερουσαλήμ NT): κυκλοῦσθαι τοὺς Ἓλληνας ἐς μέσον Her. взять в кольцо греков; οὗτοι ἂν εἰδεῖεν, εἰ οἱ κυκλούμενοι κυκλωθεῖεν Xen. пусть они присмотрят, не оказались бы (сами) окружающие окруженными; 3) вводить вращательным движением, ввинчивать, вкручивать (δαλὸν ἐν Κύκλωπος ὄψει Eur.); 4) кружить, волновать (τὴν θάλασσαν Polyb.; перен. δίναις κυκλούμενον κέαρ Aesch.); 5) сгибать в круг (τόξα Anth.); 6) обводить кругом (τάφρος περὶ τὸ πεδίον κυκλωθεῖσα Plat.).

κύκλῳ adv. кругом, вокруг (περί τι Her.): οἱ κ. κῶμαι NT окрестные селения; ἀποφράγνυσαι κ. τὸ πρᾶγμα Soph. ты всячески затуманиваешь вопрос; τὰ κύκλῳ Arst. внешние обстоятельства.

κύκλωμα, ατος τό 1) колесо (Ἰξίονος Eur.); 2) круг: βυρσότονον κ. Eur. бубен или барабан; 3) (об извивающейся змее) кольцо, извив (σώματος Diod.).

Κυκλωπεία ἡ Киклопия, «Пребывание Одиссея и его спутников у Киклопов» (заглавие, данное 2-й части IX песни «Одиссеи», 105-566).

Κυκλώπειος 3 Eur. = Κυκλώπιος.

Κυκλωπικῶς как киклопы, по-киклопски (ζῆν Arst.).

κυκλ-ώπιον τό глазной белок (Arst. - v. l. κύκλῳ πῖον).

Κυκλώπιον τό маленький Киклоп, Киклопушка Eur.

Κυκλώπιος, Eur. Κυκλώπειος 3 киклопов, киклопический: ἡ Κυκλωπία γᾶ Eur. Киклопов край, т. е. Микены.

Κυκλωπίς, ίδος (ῐδ) adj. f киклоповская: Κυκλωπίδες ἑστίαι Eur. = Μυκήνα.

κύκλωσις, εως1) воен. окружение (противника) Xen., Plut.; 2) выделенные для окружения противника части, совершающая обходный маневр колонна Thuc.

κυκλωτός 3 закругленный, круглый (sc. σάκος Aesch.).

κύκλ-ωψ, ωπος adj. круглоокий, т. е. круглый (κούρη Emped. ap. Arst.).

Κύκλωψ, ωπος ὁ (dat. pl. Κύκλωψι - эп. Κυκλώπεσσι) Киклоп, преимущ. Полифем: οἱ Κύκλωπες киклопы (баснословное племя диких великанов с глазом во лбу, по Гомеру - скотоводы, жившие предполож. в области Этны, на о-ве Сицилия, по Гесиоду - сыновья Урана и Геи, занимавшиеся кузнечным ремеслом под руководством Гефеста) Hom., Hes. etc.

κύκνειον τό (sc. μέλος или ᾆσμα) лебединая песнь: τὸ κ. ἐξηχεῖν Polyb. петь лебединую песнь, т. е. обращаться с отчаянным призывом.

κύκνειος 3 лебединый (πτίλον Soph.; στόμα Anth.).

Κύκνειος ὁ Кикней (сын Арея) Pind.

κυκνῖτις, ῐδος adj. f лебединая (βοή Soph.).

κυκνό-μορφος 2 похожий на лебедя или белый как лебедь (Φορκίδες Aesch.).

κυκνό-πτερος 2 с лебедиными крыльями Eur.

κύκνος ὁ (редко Pind. и Theocr. ῠ) лебедь (δουλιχόδειρος Hom.; πολιόχρως Eur.; οἱ κύκνοι ἐπειδὰν αἴσθωνται, ὅτι δεῖ αὐτοὺς ἀποθανεῖν, τότε δὴ πλεῖστα καὶ μάλιστα ᾄδουσι Plat.).

Κύκνος ὁ Кикн 1) сын Аполлона, молодой красавец-охотник, бросившийся в озеро и превращенный Аполлоном в лебедя Arst.; 2) сын Посидона, царь Колон в Троаде, участвовавший в Троянской войне на стороне троянцев и убитый Ахиллом Arst.,; 3) сын Арея и Пелопии, убитый Гераклом в Итоне Hes.; 4) сын Арея и Пирены, убитый Гераклом Hes.; 5) сын Сфенела, легендарный царь лигурийцев, родственник и друг Фаэтонта; превращен Аполлоном в лебедя Arst.

κύκν-οψις, εως adj. похожий на лебедя Anth.

Κυλαράβης ὁ Килараб (сын Сфенела, внук Капанея и Эвадны) Plut.

Κυλάραβις ἡ Киларабис (гимнасий в Аргосе, учрежденный в честь Килараба, сына Сфенела) Plut.

κῠλῐκεῖον τό шкаф для винной посуды, буфет Arph.

κῠλινδέω тж. med. (Pind. 3 л. pl. aor. iter. κυλινδέσκοντο) Xen., Arph. = κυλίνδω.

κῠλίνδησις, εως1) постоянное обращение, т. е. хорошее знакомство, опытность (ἐν τοῖς λόγοις Plat.); 2) постоянное пребывание (в чьем-л. кругу), неразлучная связь (ἐν γυναίοις Plut.).

κυλινδρικῶς в форме вала, цилиндрически Plut.

κυλινδρο-ειδής 2 цилиндрический (σχῆμα Plut.).

κύλινδρος (ῠ) ὁ 1) вал, валик, каток, цилиндр Arst., Plut.; 2) свернутая в трубку рукопись, свиток Diog. L.

κυλίνδω, атт. κυλινδέω (fut. κυλίσω с ῑ - Anth. тж. κυλινδήσω, aor. ἐκύλῑσα; pass.: aor. ἐκυλίσθην, pf. κεκύλισμαι) 1) катить, кружить, крутить (μέγα κῦμα Hom.; θῖνα Soph.; κυλινδομένη φλόξ Pind.; τροχὸς κυλίνδεται Arst.): νεφέλαι κυλινδόμεναι Arph. клубящиеся облака; 2) катать, скатывать (λίθους, ὁλοιτρόχους Xen.; ἐκ δίφρων κυλισθείς Soph.; перен. ἁμέραι κυλινδόμεναι Pind.): πέδονδε κυλίνδετο λᾶας Hom. камень (Сизифа) скатывался на равнину; πῆμα κ. τινί Hom. обрушить беду на кого-л.; κλαίων τε κυλινδόμενός τε Hom. плача и катаясь (по земле); μεταξύ που κυλίνδεσθαι τοῦ τε ὄντος καὶ τοῦ μὴ ὄντος Plat. болтаться где-то между бытием и небытием; 3) med. странствовать, бродить (κατὰ τὰς νάπας Xen.; περὶ τὰ μνήματα καὶ τοὺς τάφους Plat.): ἐλπίδας ἐξ ἐλπίδων κ. Plut. переходить от надежды к надежде; ἐν δικαστηρίοις κ. Plat. шататься по судам; τοὔνομά τινος ἐν ἀγορᾷ κυλίνδεται Arph. чье-л. имя передается из уст в уста (точнее носится по рынку); 4) pass. досл. валяться, перен. коснеть (ἐν ἀμαθίᾳ Plat.): κ. ἐν πότοις Plut. проводить жизнь в пьянстве.

κύλιξ, ῐκος (ῠ) ἡ чаша, кубок, бокал: ἐπὶ τῇ κύλικι Plat., ἐπὶ τῆς κύλικος Diog. L. в παρὰ τὴν κύλικα Plut. за чашей (вина).

κύλισις, εως (ῠ) ἡ 1) катание, перекатывание Arst., Plut.; 2) круговращение (sc. τῶν ἄστρων Arst.).

κῠλίσκιον τό чашечка (Arph. - v. l. κοτυλίσκιον).

κύλισμα, ατος τό, v. l. κῠλισμός ὁ место, где валяются свиньи, т. е. грязь NT.

κῠλίστρα ἡ место, где катаются по земле лошади Xen.

κῠλίχνη ἡ чашка, миска Arph.

κῠλίχνιον τό чашечка Arph.

κῠλίω 1) катать: γαστέρας κ. Theocr. перекатывать свое тело, клубиться, ползти (о змеях); med.-pass. катиться (πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο NT); 2) скатывать в шарики (οἱ κάνθαροι κυλίουσι κόπρον Arst.); 3) med.-pass. кружиться, вертеться (τροχὸς κυλίεται Arst.); перен. бродить (περὶ την ἀγοράν Arst.).

κυλλαίνω искривлять, отгибать: κ. ὦτα - v. l. νῶτα - κάτω Soph. опускать вниз уши (о ласкающейся собаке).

Κυλλᾱν- дор. = Κυλλην-.

Κυλλάραβις Luc. = Κυλάραβις.

κύλλαρος предполож. рак-отшельник (Arst. - v. l. σκύλλαρος).

κυλλάστις, ιος ὁ Arph. = κυλλῆστις.

κυλλή ἡ (sc. χείρ) согнутая горстью ладонь Arph.

Κυλλήνη, дор. Κυλλάνᾱ ἡ Киллена 1) горная цепь на сев.-вост. границе Аркадии, место рождения Гермеса и его культа Hom.; 2) портовый город в сев.-зап. Элиде Thuc.; 3) прибрежный город в Эолиде, близ Κύμη Xen.

I Κυλλήνιος 3 килленский (Ἑρμῆς Hom., HH, δειράς Soph.).

II Κυλλήνιος ὁ житель Киллены Luc.

κυλλῆστις, v. l. κύλληστις, ιος ὁ египетский хлеб из полбы (ὀλύρα) Her.

κυλλο-ποδίων, ονος (ῑ) adj. m хромоногий (Ἣφαιστος Hom.).

κυλλός 3 кривой, хромой (πούς Arph.). - см. тж. κυλλή.

Κύλλος ὁ Килл (мужское имя) Anth.: ἡ Κύλλου πήρα Arph. Сума Килла (место на Гиметте с источником и храмом Афродиты).

Κυλλύριοι οἱ Her. = Κιλλικύριοι.

κῠλ-οιδιάω иметь опухшие нижние веки (от бессонных ночей или от ударов) Theocr., Arph.

κύλον τό нижнее веко (ср. κυλοιδιάω).

Κύλων, ωνος ὁ Килон (афинянин, зять мегарского тиранна Теагена, пытавшийся захватить в 612 г. до н. э. власть над Афинами) Her., Thuc., Xen. etc.

Κυλώνειος 3 килонов(ский) (ἄγος Plut.).

I κῦμα, ατος τό 1) тж. собир. волна, вал (θαλάσσης, ποταμοῖο Hom.; πλοῖον βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων NT; σάλος καὶ κ. ἐν τῷ ἀέρι Plut.): πρὸς κ. λακτίζειν Eur. плыть против волны; 2) перен. волна, наплыв, множество (στρατοῦ, κακῶν Aesch.); 3) архит. волнистый гребень карниза Aesch.

II κῦμα, ατος τό Aesch., Anth. = κύημα.

Κύμᾱ дор. = Κύμη.

κῡμαίνω 1) волноваться, вздуваться (πόντος κυμαίνων Hom.): κ. ἄνω καὶ κάτω Plat. вздыматься и опускаться; 2) извиваться (τὰ ἄποδα κυμαίνοντα προέρχεται Arst.); 3) перен. бушевать, кипеть (κυμαίνοντα ἔπη Aesch.): ἐὰν δ᾽ αἱ ψυχαὶ κυμαίνωσι μειζόνως αὐτῶν Plat. если их души кипят сильнее, чем они сами, т. е. если они не умеют владеть своими страстями; 4) приводить в волнение, волновать (τὴν θάλατταν Luc.; μεγάλῳ πνεύματι κυμανθὲν τὸ πέλαγος Plut.).

Κῡμαῖος 3 кимский Her.

κύμανσις, εως (ῡ) ἡ волнообразное движение Arst.

κῡμᾰτίᾱς, ион. κῡμᾰτίης, ου adj. m 1) волнующийся, взволнованный (ποταμός Her.; πόρος Aesch.); 2) вздымающий волны, бурный (ἄνεμος Her.).

κῡμᾰτίζομαι быть приводимым в волнение Arst.

κῡμᾰτίης, ου adj. m ион. = κυματίας.

κῡμᾰτο-ᾱγής 2 разбивающийся наподобие (набегающей) волны (ᾆται Soph.).

κῡμᾰτο-ειδής 2 волнообразный, налетающий волнами (ἄνεμοι Arst.).

κῡμᾰτόεις, όεσσα, όεν омываемый волнами (Ῥόδος Anth.).

κῡμᾰτο-πλήξ, πλῆγος adj. ударяемый волнами (ἀκτή Soph.; σκόπελος Anth.).

κῡμᾰτό-τροφος 2 питающийся морской добычей (Eur. - v. l. κυματοφθόρος).

κῡμᾰτο-φθόρος 2 опустошающий море, т. е. охотящийся на море (ἁλιαίετος Eur.).

κῡμᾰτόω 1) волновать, вздымать волнами (ἡ θάλασσα κυματωθεῖσα Thuc., Plut.); 2) покрывать волнами (τὸ πεδίον Plut.).

κῡμᾰτ-ωγή ἡ [ἄγνυμι] место, где разбиваются волны, взморье Her., Luc., Sext.

κῡμᾰτ-ώδης 2 заливаемый (морскими) волнами (γῆ Arst.; αἰγιαλός Plut.).

κυμβᾰλίζω бить в кимвалы Men., Luc.

κύμβᾰλον τό преимущ. pl. кимвал Pind., Xen. etc.

I κύμβᾰχος 2 (падающий) головой вниз: ἔκπεσε δίφρου κ. Hom. он упал с колесницы вниз головой.

II κύμβᾰχος ὁ острие шлема (в которое вставлялся султан) Hom.

κυμβεῖον τό Diog. L. = κυμβίον.

κύμβη досл. чаша, перен. челн Soph.: πτεροβάμονες κύμβαι Emped. пернатые челны, т. е. птицы.

κυμβίον τό небольшая чаша, чашка Democr.

Κύμη, дор. Κύμα (ῡ) ἡ 1) Κ. Φρικωνίς Кима, самый крупный город Эолиды, на Кимском заливе - ὁ Κυμαῖος κόλπος - предполож. родина Гесиода HH, Hes., Thuc. etc.; 2) Κ. Χαλκιδική, лат. Cumae Кумы, приморский город в Кампании, к зап. от Неаполя, на мысе Misenum Pind. etc.

κύμινδις, ιος и Plat. ιδος (ῠ) ὁ предполож. ночной ястреб Hom., Arph., Plat., Arst.

κῠμῑνεύω посыпать тмином Luc.

κύμῑνον (ῠ) τό бот. тмин NT, Plut.: καταπρίων τὸ κ. Theocr. = κυμινοπρίστης.

κῠμῑνο-πρίστης, ου ὁ разрезающий (даже) зернышко тмина, т. е. скупой, скряга Arst.

κῠμῑνοπριστο-καρδᾰμο-γλύφος (λῠ) ὁ разрезающий тмин и соскребывающий салат, т. е. сверхскряга Arph.

κῡμο-δέγμων 2, gen. ονος принимающий на себя удары волн (ἀκτή Eur.).

κύνα acc. к κύων.

κῠνᾱγε- дор. = κυνηγε-.

κῠνᾱγία дор. = κυνηγία.

κῠνᾱγός идор. = κυνηγός.

κῠν-άγχη 1) собачий ошейник Anth.; 2) ангина (у собак) Arst.

κῠν-αγχικός 3 связанный с заболеванием горла (πάθος Diod.).

κῠν-ᾰγωγός ὁ псарь Xen.

κῠν-άκανθα или κῠνᾰκάνθηпредполож. шиповник Arst.

κῠν-ακτής, οῦ ὁ собачья свора или поводок Anth.

κῠν-ᾰλώπηξ, εκος1) помесь собаки и лисицы Arph.; 2) хитрец Arph., Luc.

Κῠν-ᾰμολγοί οἱ кинамольги, «доящие собак» (название одного из эфиопских племен) Diod.

κῠνά-μυια ἡ собачья муха, бран. бесстыдница Hom.

κῠνάρα (νᾰ) ἡ Soph. = κυνάκανθα.

κῠνάριον (νᾰ) τό маленькая собачка, щенок Xen., Plat., NT.

κύνᾰρος ἄκανθα (ῠ) ἡ Soph. = κυνάκανθα.

I κῠνάς, άδος (ᾰδ) adj. f совпадающая с ранним восходом созвездия Большого Пса, каникулярная, т. е. самая знойная (ἡμέραι Plut.).

II κῠνάς, άδος ἡ (sc. θρίξ) pl. грубая шерсть Theocr.

Κύν-αστρον (ῠ) τό Песья звезда, т. е. Сириус Arst.

κυνάω разыгрывать из себя киника Luc., Diog. L.

κῠνέη, атт. κῠνῆ ἡ (sc. δορά) 1) шлем (кожаный, иногда металлический) Hom., Her. etc.: Ἄϊδος κ. Hom., Plat., Arph. шлем Аида, т. е. шапка-невидимка; 2) меховая или кожаная шапка (αἰγείη κ. Hom.).

κύνειον τό (sc. κρέας) собачье мясо, собачина Arph.

κύνειος 3 (ῠ) собачий (ἱμάς, θάνατος Arph.; γάλα Arst.).

κύνεος 3 1) собачий: οἱ κύνεοι πῶλοι Anth. щенята; 2) перен. дерзкий, бесстыдный (νόος Hes.; μένος Plut.).

κύνεσσι эп. dat. pl. к κύων.

κῠνέω (fut. κύσω, aor. ἔκυσα - эп. ἔκῠσσα, κύσα и κύσσα) 1) целовать (τινα Eur., Arph.; κάρη, χεῖρας, τινα κεφαλήν Hom.; ἀλλήλους Arst.); 2) редко (= προσκυνέω) обожать (δεινὴν θεόν Anth.).

κῠνῆ атт. = κυνέη.

κῠν-ηγεσία, дор. κῠνᾱγεσία ἡ Plut., Diod., Anth. = κυνηγέσιον 1.

κῠν-ηγέσιον τό 1) тж. pl. псовая охота Eur., Plut.: θῆραί τε καὶ κυνηγέσια Plat. охота без собак и с собаками; 2) отряд охотников с собаками (τὸ κ. πᾶν συμπέμπειν Her.); 3) вместе охотящаяся стая (sc. τῶν λύκων Arst.); 4) охотничий участок (ἐν κυνηγεσίῳ πλανᾶσθαι Xen.); 5) охотничья добыча (ὑπαγωγὴ τοῦ κυνηγεσίου Xen.); 6) перен. охота, погоня (περί τινος ὥραν Plat.).

κῠν-ηγετέω, дор. κῠνᾱγετέω 1) идти на охоту Arph., Xen.; 2) охотиться, ловить или убивать на охоте (ὗς ἀγρίους Aeschin.); 3) выслеживать (τὰ ἴχνη τινός Soph.); 4) (тж. κ. διωγμόν τινος Eur.) преследовать (τινα Aesch., Plut.).

κῠν-ηγέτης, дор. κῠνᾱγέτᾱς, ου ὁ охотник, ловец Hom., Eur., Plat. etc.: κ. ἀμφὶ πάλᾳ Pind. ловец наград в состязаниях, т. е. борец-соискатель.

κῠν-ηγετική ἡ (sc. τέχνη) охотничье искусство, охота Xen., Plat.

I κῠνηγετικός 3 охотничий (ἵππος Plat.).

II κῠνηγετικός 1) (sc. ἀνήρ) охотник, зверолов Plat.; 2) (sc. λόγος) «Охотник» (сочинение Ксенофонта об охоте).

κῠνηγέτις, ιδος adj. f охотничья (αἰγανέη Anth.).

κῠνηγέω, дор. κῠνᾱγέω Plat., Arst., Plut. = κυνηγετέω.

κῠνηγία, дор. κῠνᾱγία ἡ Soph., Eur., Arst. = κυνηγέσιον 1 и 6.

κῠνήγιον τό Plut. = κυνηγία.

κῠν-ηγός, дор. κῠνᾱγός и ἡ охотник, зверолов (ἡ κ. Ἄρτεμις Soph.).

κῠνη-δόν adv. по-собачьи (σιτεῖσθαί τι Arph.; ἐμφορεῖσθαι Luc.).

κῠνή-ποδες οἱ щетки (надкопытные бугорки у лошадей) Xen.

Κυνήσιοι и Κύνητες οἱ кинесии или кинеты (иберийское племя в сев.-зап. Испании) Her.

Κύνθιος 3 кинтийский (ὄχθος Eur.).

Κυνθο-γενής 2 рожденный на горе Кинт Anth.

Κύνθος ὁ Кинт (гора на о-ве Делос, на которой Лето родила Аполлона и Артемиду) HH.

κῠνί dat. к κύων.

κῠνῐδεύς, έως ὁ Theocr. = κυνάριον (v. l. к κίναιδος).

κῠνίδιον (ῐδ) τό Arph., Xen., Plat. etc. = κυνάριον.

κυνίζω жить или держать себя как киник Luc., Diog. L.

κύνικλος ὁ (лат. cuniculus) кролик Polyb.

I κῠνικός 3 собачий Xen., Plut.

II κῠνικός 3 кинический (ἡ κυνικὴ φιλοσοφία или αἵρησις Diog. L.; παρρησία Plut.).

III κῠνικός ὁ киник, последователь учения киников (Антисфена, Диогена Синопского и др.) Luc., Diog. L.

κῠνικῶς по-кинически Plut.

κῠνίσκη ἡ молодая сука Arph.

κῠνίσκος 1) молодая собака, собаченка Her.,; 2) ирон. молодой киник Luc.

κῠνισμός ὁ кинизм, образ мыслей и действий киников Luc., Diog. L.

Κῠνο-βάλανοι οἱ кинобаланы, «собачьи жолуди» (баснословное племя) Luc.

κῠνό-βρωτος 2 съеденный собаками Diog. L.

κῠνό-δηκτος 2 причиненный укусом собаки (ἕλκη Arst.).

κῠν-όδους, όδοντος ὁ клык Xen., Arst.

κῠνο-δρομέω 1) охотиться с собаками, травить Xen.,; 2) перен. гоняться, усиленно искать (τινα Xen.).

κῠνο-ειδής 2 собакообразный (πρόσωπον Arst.).

κῠνο-θαρσής 2 Theocr. = κυνοθρασύς.

κῠνο-θρᾰσύς, εῖα, ύ дерзкий как пес Aesch.

κῠνοκέφαλλος ὁ Arph. = κυνοκέφαλος.

Κῠνοκέφᾰλοι οἱ кинокефалы, «псоглавцы» (баснословное племя в Эфиопии) Her.

κῠνο-κέφᾰλος ὁ кинокефал, собакоголовая обезьяна Plat., Arst., Luc., Diod.

κῠνο-κλόπος ὁ собакокрад (ирон. эпитет Геракла, вытащившего из Аида на поверхность земли Кербера) Arph.

κῠνο-κοπέω бить как собаку (τὸ νῶτόν τινος Arph.).

κῠνόμυια ἡ Luc., Anth. = κυνάμυια.

Κῠνοπολίτης, ου (ῑ) ὁ житель города Κυνόπολις (в Среднем Египте) Plat.

κῠνο-πρόσωπος 2 с собачьей мордой Luc., Sext.

κῠνο-ραιστής, атт. κῠνορραϊστής, οῦ и κυνοραίστης, ου ὁ собачий клещ Hom., Arst.

κῠνός gen. к κύων.

Κῦνος ἡ Кин (портовый город в Локриде Опунтийской) Hom.

Κῠνὸς κεφαλαί αἱ Киноскефалы, «Собачьи головы» 1) два холма близ Скотуссы, в Фессалии, где в 197 г. до н. э. римск. войска Фламинина разбили Филиппа Македонского, сына Деметрия II Polyb.; 2) холм между Фивами и Теспиями в Беотии Xen.

Κῠνὸς σῆμα τό Киноссема, «Памятник собаке» (мыс в Херсонесе Фракийском на Геллеспонте, к югу от Сеста, с надгробным памятником Гекубы, которая, по преданию, была превращена в собаку) Thuc., Eur. etc.

Κῠνόσαργες, ους τό Киносарг (холм в Афинах с гимнасием, посвященным Гераклу) Her., Dem.

κῠνόσ-βᾰτος ἡ шиповник Arst., Theocr.

Κῠνόσ-ουρα ἡ Киносура, «Собачий хвост» (мыс на вост. берегу Аттики, к югу от Марафона) Her.

κῠνόσουρα ᾠά τά неплодные яйца, болтуны Arst.

κῠνο-σπάρακτος 2 (πᾰ) растерзанный собаками (σῶμα Soph.).

Κυνουρίᾱ ἡ (sc. γῆ) Кинурия (прибрежная область Арголидского залива, между Арголидой и Лаконией) Thuc.

Κυνούριοι οἱ кинурийцы, жители Кинурии Her.

Κυνούριος 3 кинурийский (γῆ Thuc.).

I κῠν-οῦχος 2 удерживающий собак (κλοιός Anth.).

II κῠνοῦχος 1) собачий ошейник Anth.; 2) охот. мешок из собачьей шкуры Xen.

κῠνο-φᾰγέω есть собачье мясо Sext.

κῠνό-φρων 2, gen. ονος бесстыдный как пес Aesch.

κύντᾰτος 3 [superl. к κύων] ужаснейший, страшный (ἐνιαυτός HH; ἄλγη Aesch.): μερμήριζε, ὅτι κύντατον ἔρδοι Hom. (Одиссей) размышлял, что бы такое поужаснее сделать.

κύντερος 3 [compar. к κύων] (только n κύντερον) более ужасный, более страшный: οὐ γάρ τι στυγερῇ ἐπὶ γαστέρι κύντερον ἄλλο Hom. ибо нет ничего ужаснее гложущего желудка, т. е. голода; καὶ κύντερον ἄλλο ποτ᾽ ἔτλης Hom. ты вытерпел нечто и пострашнее.

Κυντίλιος 3 (лат. Quintilis) относящийся к месяцу квинтилию: Νόνναις Κυντιλίαις Plut. в квинтилийские ноны (т. е. 7 июля).

κυντότατος Arst. superl. к κύντατος, т. е. двойной (усиленный) superl. к κύων.

Κῠνώ, οῦς ἡ Кино (по-мидийски Σπακώ, жена пастуха Митрадата) Her.

κῠν-ώδης 2 Arst. = κυνοειδής.

κῠν-ώπης adj. m (voc. κυνῶπα) бесстыдный как пес Hom.

κῠνῶπις, ιδος Hom., Eur. adj. f к κυνώπης.

κύος, εος τό Arst. = κύημα.

κύουρα ἡ киура (растение, употреблявшееся как абортивное средство) Plut.

κυο-φορέω быть беременной (ἔκ τινος Luc.).

Κῠπᾰρισσήεις, εντος ὁ Кипариссеент (город во владениях Нестора) Hom.

κῠπᾰρίσσῐνος, атт. κῠπᾰρίττῐνος 3 1) кипарисовый (σταθμοί Hom.; μέλαθρον Pind.; ξόανον Plut.); 2) вырезанный на кипарисовом дереве (μνῆμαι Plat.).

κῠπάρισσος, атт. κῠπάριττος (ᾰ) ἡ кипарис Hom., Pind., Her. etc.

Κῠπάρισσος ἡ Кипарисс (город на Парнассе, близ Дельф, в Фокиде) Hom.

κῠπαριττ- атт. = κυπαρισσ-.

κῠπασσίς, ίδος или κύπασσις, ιδοςи ἡ кипассида (род туники) Anth.

κύπειρον (ῠ) τό кипер (душистая болотная трава) Hom.

κύπειρος (ῠ) ὁ HH, Theocr. = κύπειρον.

κῠπελλο-μάχος 2 (ᾰ) шутл. состязающийся в чашах, т. е. устраиваемый для состязания в пьянстве (εἰλαπίνη Anth.).

κύπελλον (ῠ) τό чаша, кубок (οἴνου Hom.).

κῠπελλο-φόρος 2 несущий чашу (Διόνυσος Anth.).

κύπερος ὁ Her., Plut. = κύπειρον.

Κυπρία ἡ Pind. = Κύπρις.

Κύπρια τά Кипрские песни (эпическая поэма о бракосочетании Пелея и Фетиды) Her.

Κῡπριᾰκός 3 Diod. = Κύπριος I.

κῡπρίδιος 3 (ῐδ) любовный, нежный (ὄαροι Anth.).

κυπρῖνος рыба карп (Cyprinus carpio) Arst.

I Κύπριος 3 кипрский Her., Aesch.

II Κύπριος ὁ житель или уроженец Кипра Pind., Her.

Κύπρις, ῐδος (ῠ) ἡ 1) Киприда, Кипрская богиня, т. е. Афродита Hom., Aesch., etc.; 2) любовная страсть, любовь: οἴνου δὲ μηκέτ᾽ ὄντος οὐκ ἔστιν Κ. Eur. когда нет уже вина, нет и любовных утех.

Κυπρο-γένεια ἡ рожденная на Кипре, т. е. Афродита Arph., Plut.

Κυπρο-γενής 2 рожденная на Кипре (эпитет Афродиты) HH, Hes., Pind.

Κῡπρό-θεν adv. из (с) Кипра Anth.

Κύπρον-δε (ῠ) adv. на Кипр, до Кипра Hom.

Κύπρος (ῡ и ῠ) ἡ Кипр (остров в вост. части Средиземного моря, к югу от Киликии и к зап. от Сирии, один из древнейших и главных центров культа Афродиты) Hom., Her. etc.

κύπρος бот. кипр (Lawsonia alba, кустарник, из цветов которого добывались благовония) Anth.

κυπτάζω [frequ. к κύπτω] 1) ходить вокруг, бродить, околачиваться (περὶ τὴν θύραν Arph.); 2) суетиться, хлопотать (περὶ τὸν τεθνεῶτα Plat.).

κύπτω 1) (тж. κάτω κ. Arph., NT) наклоняться, нагибаться (εἰς τὴν γῆν Plat.; χαμᾶζε Plut.): κύψας Hom., Plut.; нагнувшись; κέρεα κεκυφότα ἐς τὸ ἔμπροσθεν Her. рога (гарамантских) быков загнуты вперед; 2) поникать головой, опускать голову (ἐς τὴν γῆν Her.; κάτω Arph.; ὑπ᾽ αἰσχύνης Plut.): τί κύπτεις; Arph. отчего ты голову вешаешь?; 3) делать (что-л.) с напряжением, с жадностью: κύψας ἐσθίει Arph. ешь во-всю.

Κυράνᾱ (ᾱ) ἡ дор. = Κυρήνη.

Κυραύνις, ιος ἡ Киравний (остров у берегов Ливии) Her.

κυρβαίη μᾶζα предполож. густая похлебка Hom.

Κύρβαντες οἱ (dat. pl. Κυρβάντεσσι) Soph. = Κορύβαντες.

κυρβᾰσία ἡ (перс.) кирбасия (островерхая персидская шапка) Her., Arph.

κύρβις, εως, ион. ιος и ὁ (преимущ. pl. κύρβεις - ион. κύρβιες) 1) скрижаль (вращающийся столб в форме трехгранной пирамиды с начертанными на нем законами) Arst., Plut.: θύειν τὰς θυσίας τὰς ἐκ τῶν κύρβεων Lys. совершать жертвоприношения согласно скрижалям; 2) ирон. ходячий свод законов, законник, крючкотвор Arph.; 3) столп: κύρβιες Ἀλκείδαο Anth. столпы Алкида, т. е. Геракловы; 4) таблица: κύρβεις γηραλέαι Anth. древние таблицы (с текстом Гомеровских поэм).

κῡρεία ἡ Polyb. = κυρία 3.

Κύρειοι οἱ войска Кира Xen.

Κύρειος 3 кировский (στράτευμα Xen.).

κῠρέω 1) наталкиваться, натыкаться, встречать(ся), попадать: κ. ἀτιμίης πρός τινος Her. встречать презрение с чьей-л. стороны; κ. στυγερᾶς μοίρας Aesch. столкнуться с ужасной судьбой; γνώμῃ κ. Soph. угадывать; ἦ καὶ δάμαρτα τήνδ᾽ ἐπεικάζων κυρῶ κείνου; Soph. правильно ли я полагаю, что это его супруга?; 2) складываться, обстоять: καλῶς κυρεῖ Aesch. (все) обстоит хорошо; εἰ τάδ᾽ εὖ κυρεῖ Soph. если все в порядке; 3) случаться, находиться, быть (εἰ κυρεῖ τις πέλας Aesch.): τοῦτον οἶσθα, εἰ ζῶν κυρεῖ; Soph. (не) знаешь ли ты, жив он?; ποῦ μοι γῆς κυρεῖ τῆς Τρῳάδος; Soph. в каком же это месте Троады он обретается?; 4) достигать, получать; aor. обрести, иметь (οἵων τέκνων Her.; μεγίστων ἀγαθῶν Plat.): κ. τῶν ἐπαξίων Aesch. получить по заслугам; βίου λῴονος κυρῆσαι Soph. обрести более счастливую жизнь; δίκης κυρήσας ἀπέθανε Her. настигнутый возмездием, он умер, но μὴ κυρήσας τῆς δίκης Eur. не добившись справедливости; 5) иметь отношение, касаться (τὰ πρὸς κατηγορίαν κυροῦντα Polyb.).

κῠρηβάζω бить рогами, бодать (τὸ σκέλος Arph.).

κῠρήβιον τό (только pl.) отруби Arph.

κῠρηβιο-πώλης, ου ὁ торговец отрубями Arph.

Κῠρηβίων, ωνος ὁ Киребион, «Мякинная душа» (прозвище Эпикрата, родственника Эсхина) Dem.

Κῡρηναία ἡ Arst. = Κυρήνη.

I Κῡρηναϊκός 3 киренекий: ἡ Κυρηναϊκὴ αἵρεσις или φιλοσοφία Diog. L. киренская философия (т. е. учение Аристиппа Киренского).

II Κῡρηναϊκός ὁ последователь киренской философии Plut.

I Κῡρηναῖος 3 Her., Thuc. etc. = Κυρηναϊκός I.

II Κῡρηναῖος ὁ уроженец или житель Кирены, киренец Her., Thuc. etc.

Κυρήνη, дор. Κυράνᾱ (ῡ и ῠ) ἡ Кирена (область и город на африканском побережье Средиземного моря, между Большим Сиртом и Мармарикой) Hes., Her. etc.: οἱ ἀπὸ τῆς Κυρήνης Sext. киренцы, т. е. последователи учения Аристиппа Киренского.

κῡρία, Polyb. κῡρεία 1) госпожа, хозяйка Plut.; 2) (sc. ἡμέρα) окончательный срок, решающий день Dem.; 3) господство, власть (κυρίαν ἔχειν τινός и περί τινος Polyb.).

κύρια τά [pl. к κύριον] власти Dem.

κῡριακός 3 господний, господень (δεῖπνον NT): ἡ κυριακὴ ἡμέρα NT день господень, т. е. воскресенье.

κῡριεύω 1) иметь власть, господствовать (πάντων Xen.; νεκρῶν καὶ ζώντων NT): κυριεύεσθαι ὑπό τινος Arst. находиться в чьей-л. власти; 2) получать власть, овладевать (τινός Polyb., Plut.).

κῡριεύων ὁ «повелительный» (вид софизма философа мегарской школы Диодора) Diog. L.

Κυρινάλια τά Plut. = лат. Quirinalia.

Κυρίνας ὁ Plut. = лат. Quirinalis collis.

Κυρῖνος ὁ (лат. Quirinus) Квирин 1) сабинское божество Plut.; 2) эпитет или имя Ромула после его смерти и обожествления: Κυρίνου λόφος Plut. холм Квирина, т. е. Квиринал.

κύριον (ῡ) τό 1) (тж. κ. τῆς πολιτείας Arst.) государственная власть (τὰ κύρια ἐν ἑκάστῃ τῶν πόλεων Dem.); 2) закон (τὰ τῆσδε τῆς γῆς κύρια Soph.); 3) власть, господство (κύρια ἔχειν τινός Aesch.); 4) решающий час (ὅτε τὸ κ. μόλῃ Aesch.).

I κύριος 3 и 2 (ῡ) 1) имеющий власть, властвующий, господствующий: τῶν αὑτοῦ κ. Plat. находящийся в здравом уме; θανάτου κ. Plat. имеющий власть над (жизнью и) смертью; 2) имеющий право или возможность (ποιεῖν τι Xen., Arst.): κ. ἦν πράσσων ταῦτα Thuc. в его власти было действовать так; πριαμένους ἢ πωλοῦντας κυρίους εἶναι Thuc. иметь право купли и продажи; 3) узаконенный, законный, установленный (ἐκκλησία Arph.); вступивший в законную силу, утвержденный, непреложный (δίκαι Eur.; συνθῆκαι Lys.; νόμος Dem.); 4) установленный, назначенный, определенный (ἡμέρη Her.; ἦμαρ Eur.): κ. μήν Pind. месяц разрешения от бремени; 5) сильный, могущественный (συλλήπτωρ Plat.); 6) главный, основной, важнейший (μέγιστος καὶ κ. Plat.; αἱ κυριώταται φλέβες Arst.; δύο τὰ πάντων ἐστὶ κυριώτατα Plut.); 7) употребляемый в основном или прямом, т. е. не переносном своем значении (ὄνομα Arst.); 8) грам. прилагаемый к одному лишь предмету, т. е. собственный (ὄνομα Plut.). - см. тж. κύριον.

II κύριος (ῡ) ὁ 1) повелитель, владыка (Ζεὺς ὁ πάντων κ. Pind.); 2) господин, хозяин, глава (δωμάτων Aesch.); 3) хранитель, опекун (τῆς θυγατρός τινος Isae.); 4) господь NT.

κῡριότης, ητος τό господство, владычество NT.

κῠρίσσω, атт. κῠρίττω 1) бить рогами, бодать (ἀλλήλους σιδηροῖς κέρασι Plat.); 2) ударяться, разбиваться: κ. ἰσχυρὰν χθόνα Aesch. разбиваться об утесы.

Κυρῖται, ῶν οἱ (лат. Quirites) квириты (название поселившихся в Риме сабинян, а впосл. и самих римлян) Plut.

κῠρίττω атт. = κυρίσσω.

κῡρίως 1) повелительно, властно (πόλεις τινὰς παραλαβεῖν Isocr.); 2) законным образом, по праву, справедливо (αἰτεῖσθαι Soph.; ὁ κλῆρος γιγνέσθω κ. Plat.); 3) в собственном смысле слова (λέγεσθαι Arst.); собственно (σημαίνειν Polyb.); 4) полностью, целиком, вполне (διόψεσθαι τἀληθές Plat.); 5) подлинно, в действительности (φαίνεσθαι κατὰ τὴν αἴσθησιν Arst.).

κῡριώτατον τό [superl. к κύριον] самое главное, самое важное Arst.

κυρκᾰνάω устраивать, готовить (ὄλεθρόν τινι Arph.).

κύρμα τό (только nom. и acc.) 1) добыча (ἀνδράσι δυσμενέεσσιν ἕλωρ καὶ κ. γενέσθαι Hom.); 2) ловкач, плут Arph.

I Κύρνιος 3 кирнский Her.

II Κύρνιος ὁ житель Кирна.

Κύρνος ἡ Кирн 1) остров в Средиземном море, ныне Корсика Her.; 2) город в южн. части Эвбеи Her.; 3) река в Армении Plut.

Κῦρος ὁ Кир 1) Старший - ὁ πρότερος - сын Камбиса, основатель Персидской монархии, царствовавший с 559 г. по 529 г. до н. э. Her. etc.; 2) Младший - ὁ νεώτερος - сын Дария Нота и Парисатиды, с 408 г. до н. э. - наместник в Передней Азии; погиб в битве при Кунаксах в 401 г. до н. э., сражаясь против своего брата Артаксеркса Мемнона Xen. etc.

κῦρος, εος τό 1) власть, право, сила: τούτων τῶν πραγμάτων τὸ κ. ἔχειν Her. иметь право решать эти дела; κ. ἔχειν ἀμφί τινος Aesch. и περί τινος Plat. иметь законную власть над кем(чем)-л.; ἅπαν τὸ κ. ἔχειν Thuc. обладать всей полнотой власти; 2) обеспечение, залог: ἡ νῦν πολλῶν ὑπάρξει κ. ἡμέρα καλῶν Soph. нынешний день станет залогом многих благ; πάντως γὰρ ἔχει τάδε κ. Soph. ибо это целиком (пред)определено.

κῡρόω 1) утверждать, решать, постановлять (ἐπειδὴ ἡ ἐκκλησία, κυρώσασα ταῦτα, διελύθη Thuc.; κεκυρωμένη διαθήκη NT): ἐκεκύρωτο συμβάλλειν Her. решено было сразиться; πρὶν κεκυρῶσθαι σφαγάς Eur. прежде, чем убийство было задумано; 2) осуществлять, исполнять (ταῦτα Her.; τήνδε φάτιν Aesch.): κυρῶσαι ἀγαπὴν εἴς τινα NT отнестись с любовью к кому-л.; 3) определять, назначать (τὸν γάμον Her.); 4) med. разрешать, выяснять (λόγῳ τὰ πάντα Plat.); 5) юр. решать (τήνδε δίκην Aesch.).

Κυρρηστική ἡ Киррестика (область между Коммагеной и Антиохийской долиной, горой Аман и р. Эвфрат Plut.).

Κύρρος ἡ Кирр (город в Македонии) Thuc.

κῦρσαι inf. aor. к κύρω.

κυρσάνιος ὁ Arph. лак. = νεανίας.

κύρσω fut. к κύρω.

κυρτ-αύχην, ενος adj. (лат. incurvicervicus) с искривленной спиной Quint.

κυρτευτής, οῦ ὁ рыбак с вершей Anth.

κύρτη ἡ верша Her., Diod.

κυρτία ἡ плетеный щит Diod.

κυρτόν τό 1) кривизна, выпуклость Arst.; 2) горб Plut.

κύρτος 1) верша (κύρτοι καὶ δίκτυα Plat.); 2) клетка (φυλάττειν ἐν τοῖς κύρτοις Arst.; ψιττακὸς ἀφεὶς κύρτον Anth.).

κυρτός 3 1) выгнутый, вздувшийся (κῦμα Hom.); 2) искривленный, кривой (τὼ ὤμω κυρτώ, sc. τοῦ Θερσίτου Hom.); 3) горбатый (κάμηλος Babr.); 4) согнутый в круг, закругленный (τροχός Eur.); 5) выпуклый (ἡ γῆ, ἡ γραμμή Arst.); 6) раздутый, пузатый (κύπελλα Anacr.).

κυρτότης, ητος1) кривизна (sc. τῆς σελήνης Plut.); 2) выпуклость (κύκλου Arst.); 3) согнутость, сутулость (Πλάτωνος Plut.).

κυρτόω 1) сгибать, выгибать (νῶτα Eur.); med. выгибаться, прогибаться (ἄνω Xen.; κῦμα, οὔρεϊ ἶσον, κυρτωθέν Hom.); 2) вздувать, надувать (λαίφεα Anth.).

κύρτωμα, ατος τό 1) кривизна, горбатость (μεταφρένου Luc.; κατα τὴν ῥάχιν Diod.); 2) воен. полукруг, дугообразный строй (μηνοειδές Polyb.).

κυρτών, ῶνος ὁ горбун Diog. L.

κύρω (ῡ) (fut. κύρσω, aor. ἔκυρσα) 1) натыкаться, налетать (ἅρματι Hom.); 2) (при)касаться, достигать (μελάθρου HH; τέρμονα οὐρανοῦ Eur. - v. l. ναίω; ἀστράσι Anth.): νεφέλας κῦρσαι Soph. воспарить к облакам; 3) попадать (σκοποῦ Aesch.; πήματι Hes.; med. ἄλλοτε μὲν κακῷ, ἄλλοτε δ᾽ ἐσθλῷ Hom.); 4) стараться попасть, метить (ἐπ᾽ αὐχένι δουρὸς ἀκωκῇ Hom.); 5) получать в удел, обретать (μητρὸς κακῆς Eur.): πάλου ἔκυρσα τοῦπερ ἤθελον Aesch. я получил жребий, которого добивался; 6) случаться, оказываться: τί ποτ᾽ αὐτίκα κύρσει; Soph. что же теперь будет?; 7) быть, находиться: βωμῷ, παρ᾽ ᾧ θύων ἔκυρον Soph. у алтаря, на котором я совершал жертвоприношение; 8) касаться, относиться: οὔτ᾽ εἶπον οὐδὲν πρὸς σὲ κῦρον Arph. я не сказал ничего, что касалось бы тебя.

κύρωσις, εως (ῡ) ἡ 1) решение, согласие, соглашение (κ. οὐδεμία ἐγίγνετο Thuc.); 2) суть, сущность (πᾶσα ἡ πρᾶξις καὶ ἡ κ. τῆς ῥητορικῆς Plat.).

κύσαι inf. aor. к κυνέω.

κύσθος ὁ pudenda muliebria Arph.

κῠσί dat. pl. к κύων.

I κύσσαι эп. (= κύσαι) inf. aor. к κυνέω.

II κύσσαι эп. (= κῦσαι) inf. aor. к κύω.

κύστις, εως и ιδος1) мочевой пузырь Hom., Plat., Arst. etc.; 2) пузырь, (кузнечный) мех (ὥσπερ κύστιν φυσᾶν Arph.): κύστιδες ὀφθαλμῶν Arst. мешки под глазами.

Κῠτίνιον (τῑ) τό Китиний (город в Дориде) Thuc.

κύτῐσος (ῠ) ἡ бот. ракитник (Medicago arborea) Arst., Theocr., Plut.

κυτμίς, ίδος ἡ китмида (целебная мазь из козьего сала) Luc.

κῠτο-γάστωρ, ορος adj. с раздутым брюшком, пузатый (ἑψητῆρες Anth.).

κύτος, εος (ῠ) τό 1) выпуклость, тж. кривизна, изгиб (κύκλου Aesch.; ἀσπίδος Eur.; τρίποδος Eur.); 2) полость (θώρακος Arph.; λέβητος Eur.); кузов (νηός Anth.); 3) сосуд, урна (σμικρὸς ὄγκος ἐν σμικρῷ κύτει Soph.): πλεκτὸν κ. Eur. плетенка, корзина; 4) вместилище, оболочка (τῆς κεφαλῆς Plat.): τὸ ὄπισθεν κ. Arst. затылок; τὸ τῆς ψυχῆς κ. Plat. = σῶμα; 5) тело: διὰ παντὸς τοῦ κύτους Plat. вдоль всего тела; 6) образ, вид: ἀνδρείῳ κύτει Soph. в человеческом образе.

κυττάριον (ᾰ) τό маленькая ячейка Arst.

κύττᾰρον τό сосновая шишка Arph.

κύττᾰρος 1) свод (οὐρανοῦ Arph.); 2) сотовая ячейка Arph., Arst.

Κύτωρος (ῠ) ἡ Китор (город на пафлагонском побережье Черного моря) Hom.

κῡφ-ᾰγωγός adj. держащий голову вниз, с опущенной головой (ἵππος Xen.).

κυφαί αἱ кифы (род морских раков) Arst.

κῡφᾰλέος 3 согнутый, согбенный (ἰξύς Anth.).

κύφελλα τά облака или туманы (Aesch. - v. l. к νέφη).

κῦφι, εως τό кифи (египетская целебная мазь из 16 веществ: воды, меда, мирры и др.) Plut.

κῡφός 3 согнувшийся, согбенный (γήραϊ Hom. и διὰ γῆρας Diog. L.).

Κύφος (ῠ) ἡ Киф (город в области, перребов, в Сев. Фессалии) Hom.

κύφων, ωνος (ῡ) ὁ 1) шейная колодка Arph., Plut.: δεθῆναι ἐν ἀγορᾷ ἐν τῷ κύφωνι Arst. быть публично выставленным с колодкой на шее; 2) бран. колодник, негодяй Luc.

κύχραμος ὁ = κύγχραμος.

Κυχρείδης, ου adj. m кихреев, т. е. саламинский Hes.

Κυχρεῖος 3 Aesch. = Κυχρείδης.

Κυχρεύς, έως ὁ Кихрей (миф. царь Саламина) Plut.

Κύψελα τά Кипселы 1) город в Аркадии, на границе с Лаконией Thuc.; 2) город во Фракии на р. Гебр Polyb.

κυψέλη ἡ ящик, сундук, ларь Her., Arph., Plut.

Κυψελίδαι, ῶν οἱ кипселиды, потомки Кипсела Her., Plat., Arst.

κυψέλιον τό пчелиный улей Arst.

κυψελίς, ίδος (ῐδ) ἡ 1) небольшая полость, гнездо Arst.; 2) ушная сера Luc.

κυψελό-βυστος 2 заложенный ушной серой (ὦτα Luc.).

κύψελος зоол. стриж Arst.

Κύψελος ὁ Кипсел 1) сын Ээтиона и Лабды, отец Периандра, тиранн Коринфа с 698 г. по 658 г. до н. э. Her., Arst., Luc.; 2) отец Мильтиада Her.

κύω (только praes. и aor. ἔκῡσα; остальные формы - от κυέω) 1) быть беременной (ἑξήκοντα ἡμέρας Arst.; ἀπό τινος Luc.): κυσ(σ)αμένη Hes. забеременевшая; 2) носить в чреве (πολλά κυήματα Arst.; παιδίον Luc.); 3) оплодотворять (ὄμβρος ἔκυσε γαῖαν Aesch.).

κύων, κῠνόςи ἡ (dat. κυνί, acc. κύνα, voc. κύον; dat. pl. κυσί - эп. κύνεσσι) 1) собака (κύνες θηρευταί или θηρευτῆρες Hom. и θηρευτικαί Plat., Arph.; κύνες βοτῆρες Soph. и κύνες ἐπίκουροι ποιμνίων Plat.): κ. Ἀΐδαο Hom. или ὁ κ. Xen. = Κέρβερος; νὴ или μὰ τὸν κύνα! Plat., Arph. клянусь собакой!, т. е. честное слово! (обычная клятва Сократа - по-видимому, чтобы не поминать имен богов); ἡ κ. κατακειμένη ἐν τῇ φάτνῃ погов. Luc. собака, лежащая в яслях, т. е. собака на сене; τί κυνὶ καὶ βαλανείῳ; погов. Luc. что общего между собакой и баней?; 2) бран. собака, пес, чаще сука Hom.; 3) философ кинической школы, киник Arst., Plut.; 4) чудовище: Διὸς πτηνὸς κ. Aesch., Soph. = αἰετός; ἡ ῥαψῳδὸς κ. Soph. = Σφίγξ; Ζηνὸς κύνες Aesch. = Ἃρπυιαι; κύνες Κωκυτοῦ Arph. = Ἐρινύες; Λέρνας κ. Eur. = Ὓδρα; κ. Ὠρίωνος Hom. и ὁ κ. Soph., Arst. = Σείριος (звезда Сириус); 5) время восхода созвездия Большого Пса, каникулы: ἐπὶ κυνί и ὑπὸ κύνα Arst. etc. во время каникул; 6) тюлень (δελφῖνές τε κύνες τε Hom., Polyb.); 7) Arph., Anth. = αἰδοῖον.

Κῶ gen. и acc. к Κῶς.

κώ ион. = πώ.

κῶ ион. = πῶ.

κῷα τά анат. внутренняя сторона лодыжки Arst.

κῶας τό (тж. κ. ὄϊος Hom.) (pl. κώεα, dat. pl. κώεσι) овечья шкура, овчина Hom. etc.: τὸ χρύσειον κ. Pind., Theocr. и τὸ κ. Her. золотое руно.

κωβιός или κωβίος ὁ пескарь Plat., Arst., Plut.

κωβίτης, ου (ῑ) adj. похожий на пескаря (sc. ἰχθύς Arst.).

κωβῖτις, ιδος adj. f похожая на пескаря (ἀφύη Arst.).

κωβιώδης 2 Plut. = κωβίτης.

κωδάριον (ᾰ) τό маленькая овчинка Arph.

κώδεια ἡ голова Hom.

κωδία 1) головка мака Arph.; 2) резервуар (τῇς κλεψύδρας Arst.).

κώδιο τό Arph. в произнош. скифа = κώδιον.

κώδιον или κῴδιον τό [demin. к κῶας] маленькая овчина, овчинка (ἐγκεκαλυμμένος ἐν κωδίοις καὶ στρώμασι Plat.): τὸ χρυσοῦν κ. Luc. золотое руно.

I κώδων, ωνος ὁ, реже1) колокольчик, звонок (χαλκήλατοι κώδωνες Aesch.; τοῦ κώδωνος ἀκούειν Plut.): τοῦ κώδωνος παρενεχθέντος Thuc. когда проносился колокольчик, т. е. когда происходила проверка караульных постов (приближаясь к ночным постам, проверяющий звонил в колокольчик, а караульные должны были ответить тем же, чтобы засвидетельствовать свою бдительность); 2) труба (χαλκοστόμου κώδωνος φώνημα Soph.).

II κώδων, ωνος adj. издающий звонкие звуки, звонкий (ἀκαλανθίς Arph.).

κωδωνίζω испытывать по (издаваемому) звону: νομίσματα κεκωδωνισμένα Arph. испытанные по звону, т. е. доброкачественные монеты; ὅ τι ποιεῖ κ. Arph. посмотреть, на что он способен.