Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/4

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
ἀκᾰμαντό-πους, ποδος adj. с неутомимыми ногами, т. е. быстрый, стремительный (ἵπποι, ἀπήνη, βροντή Pind.).

ἀκᾰμαντο-χάρμας, α adj. неутомимый в битвах (Αἴας Pind.).

ἀ-κάμᾱς, αντος (κᾰ) adj. неутомимый, неугомонный (Σπερχειός, ἠέλιος Hom.; ἵπποι, πόντος Pind.; Νότος, Βορέας Soph.; χρόνος Eur.; πόνοι Arst.).

Ἀκάμᾱς, αντος (ᾰκᾰ) ὁ Акамант 1) сын Тесея и Федры, участник троянского похода, давиший имя атт. филе Ἀκαμαντίς Dem., Aeschin.; 2) сын Антенора, троянскии воин Hom.; 3) мыс на зап. побережье Кипра Luc.

ἀκάμᾰτα adj. без устали, непрерывно (προσμένειν Soph.).

ἀ-κάμᾰτος 2 и 3 (κᾰ) 1) неутомимый (πῦρ Hom., Theocr.; χεῖρες Hes.; σθένος Soph.; ἄνθρωποι Plut.); 2) неистощимый (γῆ Soph.).

ἀ-κᾰμής 2 необработанный (γῆ Luc.).

ἀκαμπής 2 Luc., Plut. = ἄκαμπτος.

ἄκαμπτον τό 1) негнущаяся часть (δακτύλου Arst.); 2) непреклонность (πρός и εἴς τι Plut.).

ἄ-καμπτος 2 1) негнущийся, негибкий (ἡ ὀστεΐνη φύσις Plat.); 2) перен. несгибаемый, непреклонный, стойкий (βουλαί Pind.; μένος Aesch.; φρήν Eur.; ἄ. ἐν νοσήμασι καὶ παθήμασιν Plut.): ἄ. πρὸς φόβον Plut. бесстрашный; ἄ. χῶρος ἐνέρων Anth. подземный мир, откуда нет возврата.

ἀκαμψία ἡ негибкость (τῆς φωνῆς Arst.).

ἄκανθα 1) шип, колючка (βάτων Theocr.; ῥόδων Luc.): σκινδαλάμους καὶ ἀκάνθας ἐκλέγειν погов. Luc. выбирать сучки и шипы, т. е. придираться к мелким недочетам; 2) терн, терновник Hom.; 3) аканта (предполож. разновидность акации Mimosa Nilotica) Her.; 4) спинной хребет, позвоночник Her., Arph., Arst., Theocr.: διπλῆ ἀ. Eur. согбенная спина; ἄ. ἰχθύος Plut. рыбьи кости; 5) щетина, иглы (χοίρου Anth.); 6) шутл. седой волос (πλοκαμῖσι διαστίλβουσιν ἄκανθαι Anth.).

ἀκανθηρός 3 покрытый шипами, колючий (ἰχθύες Arst.).

ἀκανθίας, ουпредполож. морская собака (колючеперая акула Acanthias vulgaris) Arst.

ἀκάνθινος 3 1) акантовый (ἱστός Her.); 2) тернистый (ἀταρποί Anacr.); 3) терновый (στέφανος NT).

ἀκάνθιον τό маленький шип (ἀκάνθια λεπτά Arst.).

Ἀκάνθιος ὁ житель города Акант Her., Thuc.

I ἀκανθίς, ίδος adj. f покрытый шипами, колючий (χαλκίς Anth.).

II ἀκανθίς, ίδος ἡ щегленок Arst.

ἀκανθο-βάτης, ου adj. m шествующий по терниям: ἀκανθοβάται σῆτες Anth. (ирон. об ученых-грамматиках) ползающие по терниям черви.

ἀκανθοβάτις, ιδος Anth. adj. f к ἀκανθοβάτης.

ἀκανθο-λόγος 2 подбирающий шипы, т. е. придирчивый (ποιητῶν φῦλον Anth.).

ἄκανθος (ᾰκ) ὁ бот. акант, «медвежья лапа» (Acanthus mollis) Theocr.

Ἄκανθος ὁ Акант (город на вост. побережье Халкидики) Her., Thuc.

ἀκανθο-στεφής 2 усаженный шипами, колючеперый (ἰχθύς Arst.).

ἀκανθο-φάγος 2 поедающий колючки (ἀκανθίς Arst.).

ἀκανθόω снабжать шипами: τὰ ἠκανθωμένα Sext. покрытые шипами места.

ἀκανθυλλίς, ίδος ἡ щегленок Arst.

ἀκανθ-ώδης 2 1) заросший терновником, тернистый (χῶρος Her.); 2) усаженный шипами или иглами (ῥάχις, γλῶττα Arst.); 3) похожий на иглы: αἱ ἀκανθώδεις τρίχες Arst. щетина; 4) придирчивый, мелочной (λόγοι Luc.).

ἄ-καπνος 2 горящий без дыма, бездымный (ξύλα Plut.): θυσία ἄ. Luc. жертвоприношение без сжигания, т. е. бескровное.

ἀ-κάπνωτος 2 не дымный (ὁδοί Eur.).

ἀ-κάρδιος 2 лишенный сердца (ζῷον Plut.).

ἀκᾰρῆ adv. чуть-чуть: οὐδ᾽ ἀ. Arph., Dem. нисколько; παρ᾽ ἀ. Plat. почти.

ἀ-κᾰρής 2 не поддающийся стрижке, т. е. чрезвычайно короткий, незначительный: ἔν ἀκαρεῖ χρόνῳ Arph. или ἐν ἀκαρεῖ (τοῦ χρόνου) Luc., ἀκαρὲς ὥρας Plut. в одно мгновение.

ἀκᾰρί adv. Arst. = ἀκαρῆ.

ἄκαρι τό червячок, личинка или клещ Arst.

ἀκᾰριαῖος 3 (ᾰκ) весьма малый, незначительный (πλοῦς Dem.; μόριον Arst.; λίθος Sext.).

Ἀκαρνάν, ᾶνος1) Акарнан (сын Алкмеона, один из «эпигонов», миф. основатель Акарнании) Thuc.; 2) уроженец или житель Акарнании Her., Thuc.

Ἀκαρνᾱνία, ион. Ἀκαρνᾱνίη (ᾰκ) ἡ Акарнания (область на зап. побережье Средней Греции) Her., Thuc.

Ἀκαρνᾱνικός 3 акарнанский Thuc.

ἀκαρπία ἡ бесплодие, бесплодность Aesch., Arst., Plut.

ἀ-κάρπιστος 2 бесплодный (πεδία Eur.).

ἄ-καρπος 2 1) бесплодный (πέδον Eur.; ὑστέραι Plat.; ὕλη Plut.; перен. λόγοι Plat.: λαλεά, ἀρετή, πρᾶγμα Plut.); 2) опустошительный, губительный (νόσος Aesch.).

ἀκάρπως бесплодно: ἡ γῆ ἀ. ἐφθαρμένη Soph. пораженная бесплодием земля.

ἀ-κάρπωτος 2 досл. бесплодный, перен. безрезультатный, напрасный (χρησμός Eur.; νίκας χάρις Soph.).

ἀ-καρτέρητος 2 невыносимый (φλεγμοναί Plut.).

ἀκασκαῖος 3 спокойный, тихий (ἄγαλμα πλούτου Aesch.).

Ἄκαστος ὁ Акаст 1) царь Дулихия Hom.; 2) сын Пелия, царь Иолка, один из аргонавтов Pind., Eur.

*ἀκάτα, атт. ἀκάτη ἡ Aesch. = ἄκατος.

ἀ-κατάβλητος 2 неопровержимый, неотразимый (λόγος Arph.).

ἀ-κατάγγελτος 2 не объявленный наперед, начатый без предварительного объявления (πόλεμος Plut.).

ἀ-κατάγνωστος 2 безукоризненный, неопровержимый (λόγος NT).

ἀ-κατᾰγώνιστος 2 непобедимый (πολέμιοι Diod.).

ἀ-κατακάλυπτος 2 незакутанный, с непокрытой головой (γυνή Polyb., NT).

ἀ-κατακόσμητος 2 неупорядоченный (ἄτακτος καὶ ἀ. Plut.).

ἀ-κατάκρῐτος 2 несудимый: ἀκατάκριτόν τινα μαστίζειν NT бичевать кого-л. без суда.

ἀ-κάτακτος 2 не ломающийся, неломкий (σώματα Arst.).

ἀ-κατάληκτος 2 1) не имеющий конца Diog. L.; 2) стих. неусеченный, акаталектический (μέτρον).

ἀκαταληπτέω не понимать, не постигать Sext.

ἀ-κατάληπτος 2 1) незатронутый, незадетый (ὑπάτη Arst.); 2) непостижимый, непонятный Plut., Sext.

ἀκαταληψία ἡ непостижимость, непознаваемость Plut., Sext.

ἀ-κατάλλακτος 2 непримиримый (ἐχθρός Diod.).

ἀκαταλλάκτως непримиримо (πολεμεῖν Dem.): ἀ. πρός τινα ἔχειν Polyb. непримиримо относиться к кому-л.

ἀ-κατάλληλος 2 несвязный; несогласованный, неупорядоченный Arst.

ἀκαταλλήλως без внутренней связи, несвязно, нестройно Diog. L.

ἀ-κατάλῠτος 2 неразрывный, нерасторжимый, т. е. неодолимый (δύναμις ζωῆς NT).

ἀ-καταμάχητος 2 непобедимый Luc.

ἀ-κατανόητος 2 непонятный, непостижимый (φῶς Luc.).

ἀκατάπαυστον τό пожизненность (τῆς μοναρχίας Plut.).

ἀ-κατάπαυστος 2 1) непрерывный, нескончаемый, неунимающийся (στάσεις Polyb.; ὁρμή Diod.; ἀ. ἁμαρτίας NT); 2) постоянный, пожизненный (ἀρχή Plut.).

ἀ-κατάπληκτος 2 неустрашенный, невозмутимый (ἀκατάπληκτον τὴν ψυχὴν φυλάττειν Diod.).

ἀκαταπλήκτως неустрашимо (ὑποστάς Diod.).

ἀ-κατάσκευος 2 1) неподготовленный: ἀκατασκεύων (v. l. ἀπαρασκεύων) τῶν ἰδίων ὄντων Aesch. не приведя в порядок свои личные дела; 2) безыскусственный (ἐν τοῖς λόγοις Plut.): ὁ ἀ. βίος Diod. простой образ жизни.

ἀκατασκεύως безыскусственно, просто (ἀ. καὶ φυσικῶς Polyb.).

ἀκαταστᾰσία 1) непостоянство, беспокойный характер, неустойчивость (ἀ. καὶ μανία Polyb.); 2) смятение, волнение (ἀ. καὶ ταραχή Polyb.).

ἀ-κατάστᾰτος 2 непостоянный, неустойчивый, изменчивый (ὥσπερ ἐν θαλάττῃ πνεῦμα Dem.; πνεύματα Arst.; μειράκιον Polyb.; ἐπιθυμία Plut.).

ἀκαταστάτως непостоянно, неустойчиво: ἀ. ἐχόντων τῶν ἐν τῇ πόλει Isocr. во время политических потрясений.

ἀ-κατάσχετος 2 неудержимый, безудержный (ἁρπάζοντες καὶ μιαιφονοῦντες Plut.; δάκρυα Diod.).

ἀκατασχέτως неудержимо, безудержно (φέρεσθαι πρὸς τὸν κίνδυνον Plut.; ἵεσθαι ἐπί τινα Diod.).

ἀ-κατάτριπτος 2 неисчерпаемый, неистощимый (χειρῶν πλῆθος Polyb.).

ἀ-καταφρόνητος 2 (отнюдь) не пренебрегаемый, т. е. пользующийся немалым весом (ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν Xen.).

ἀ-καταχώριστος 2 физиол. неусвоенный, непереваренный (ὕλη Arst.).

ἀ-κατάψευστος 2 невыдуманный, невымышленный (θηρία Her.).

ἀκάτειον τό v. l. = ἀκάτιον.

ἀ-κατέργαστος 2 непереработанный, непереваренный (τροφή Arst.).

ἀκάτη атт. = *ἀκάτα.

ἀ-κατηγόρητος 2 неосужденный (Παυσανίου κακία καὶ προδοσία Diod.).

ἀκάτιον (ᾰκᾰ) τό 1) челн, лодка Thuc., Polyb., Plut.; 2) косой парус Xen., Plut., Luc.

ἀ-κατονόμαστος 2 не имеющий названия, безымянный (ποιότης Epicur. ap. Plut.).

ἄκᾰτος (ᾰκ) ὁ, ион. ἡ легкое судно, ладья, челн Pind., Her., Thuc., Eur., Anth.

ἄ-καυλος 2 не имеющий стержня (τὸ πτερόν Arst.).

ἄ-καυστος 2 1) несожженный, пощаженный огнем (κῶμαι Xen.); 2) несгораемый, огнеупорный (λίθος καὶ κρύσταλλος Arst.).

ἀκᾰχείατο или ἀκαχήατο эп. 3 л. pl. ppf. med. к ἀκαχίζω.

ἀκᾰχήμενος эп. part. med. к ἀκαχίζω.

ἀκαχίζω (ᾰκ) 1) огорчать, печалить, повергать в скорбь, удручать (τινά Hom., HH); med.-pass. огорчаться, горевать: ἑ μάλιστα ἤκαχ᾽ ἀποφθιμένη Hom. ее смерть погрузила его в глубокую скорбь; ἀκαχίζεσθαί (ἀκάχησθαί) τινος или τινι Hom. быть опечаленным чем-л.; ὁρόων ἀκάχημαι Hom. видя (это), я опечалился; 2) огорчаться, горевать Hes.

ἀκαχμένος 3 (ᾰκ) заостренный, остроконечный, острый (ἔγχος, δούρατα, φάσγανον Hom.).

ἁκεῖ Arph. = ἃ ἐκεῖ.

ἀκειόμενος эп. part. med. к ἀκέομαι.

ἀκειρεκόμης, дор. ἀκειρεκόμᾱς, ου 2 Pind. = ἀκερσεκόμης.

ἀ-κέλευστος 2 действующий без приказания, по собственному почину, добровольно Trag.: ἴτω ἀ. Plat. пусть он идет без приглашения.

ἄ-κενος 2 не имеющий пустот Diog. L.

ἀ-κενόσπουδος 2 избегающий пустых забот Cic.

ἀ-κέντητος 2 не нуждающийся в стрекале или в шпорах Pind., Anth.

ἄ-κεντρος 2 не имеющий жала (κηφῆνες Plat., sc. ζῷον Plut.).

ἀκέομαι (ᾰκ) 1) лечить, исцелять, залечивать (ἕλκος Hom.; ἄχος Soph.): ἀ. τί τινι Her. и τινός τινα Anth. вылечивать кого-л. от чего-л.; 2) чинить, приводить в порядок (νῆας Hom.; τῶν ἳματίων τά διερρωγότα, τὰ σαθρἄ - v. l. σαπρά - τῶν ὑποδημάτων Luc.); 3) утолять (δίψαν Hom., Pind.); 4) искупать, заглаживать (ἁμαρτάδα Her.; ἀδίκημα Plut.); 5) помогать, облегчать (λύπας Eur.): γνώμη ἀ. τι Xen. помогать чему-л. советом.

ἀ-κέραιος 2 1) беспримесный, чистый (ὕδωρ Arst.; χρυσός Plut.); 2) чистокровный: ἀ. ἐκ μητρὸς ἀρσένων τ᾽ ἄπο Eur. сохранивший чистоту рода как по материнской, так и по мужской линии; 3) нетронутый, неповрежденный, невредимый, не пострадавший (πόλις Her., Isocr.; γῆ Thuc.; σκηναί Xen.; χώρα Dem.): ἐξ ἀκεραίου Polyb. сызнова, со свежими силами; ἐν ἀκεραίῳ ἐᾶν Polyb. оставить в прежнем положении; 4) свежий, не изнуренный (δύναμις Thuc.; λόχοι Xen.: φάλαγξ Polyb.); 5) не оскверненный, непорочный (λέχος Eur.): ἀ. κακῶν ήθῶν Plat. не испорченный дурными нравами.

ἀκεραιότης, ητος ἡ нетронутость, невредимость Polyb.

ἀκεραίως в неприкосновенности, в первоначальном виде (ἀ. restitutus Cic.).

ἀ-κέραστος 2 несмешанный: ἀ. τινος Plat. не смешанный с чем-л., свободный от чего-л.

ἀ-κέρατος 2 безрогий (τὸ μέρος τῆς ἀγέλης Plat.; κάμηλος Arst.).

ἀκέραυνος 2 Aesch. = ἀκεραύνωτος.

ἀ-κεραύνωτος 2 не пораженный молнией (ἱερόσυλος Luc.).

ἀκέρδεια ἡ ущерб Pind.

ἀ-κερδής 2 1) невыгодный, убыточный, причиняющий вред (χάρις Soph.; ἀλυσιτελὴς καὶ ἀ. Plat.); 2) бескорыстный (φιλοτιμία Plut.).

ἀκερδῶς бескорыстно, безвозмездно (ἄρχειν τιμάς Arst.; ποιεῖν τινα Plut.).

ἀ-κέρκιστος 2 сотканный без челнока: ἀ. λῶπος Anth. = ἀράχνη 2.

ἄ-κερκος 2 бесхвостый (sc. ζῷον Arst.).

ἄκερος 2 Arst. = ἀκέρατος.

ἀ-κερσε-κόμης 2 с нестриженными кудрями, длинноволосый (эпитет Феба-Аполлона) Hom., Pind., Anth.

ἄκερως 2, gen. ω Plat., Arst. = ἀκέρατος.

ἀκέρωτος 2 Anth. = ἀκέρατος.

ἀκέσιμος 2 целительный, целебный (τὰ θερμὰ τῶν ὑδάτων Plut.).

Ἀκεσίνης, ου ὁ Акесии (река в Сицилии, ныне Alcantara) Thuc.

ἄκεσις, εως (ᾰ) ἡ лечение, исцеление Her., Plut.

ἄκεσμα, ατος τό только pl. целебное средство, лекарство (Hom. - v. l. ἄκημα Pind., Aesch.).

ἀκεστήρ, ῆρος adj. m досл. целительный, перен. успокаивающий, унимающий (χαλινός Soph.).

ἀκεστής, οῦдосл. целитель, перен. починщик, штопальщик (ῥαγέντων ἱματίων Xen. - v. l. ἠπητής).

ἀκεστική ἡ (sc. τέχνη) починка одежды, портняжное дело Plat., Plut.

ἀκεστορίη ἡ искусство врачевания Anth.

ἀκεστός 3 [adj. verb. к ἀκέομαι] исцелимый, исправимый (φρένες ἐσθλῶν Hom.): τὰ μὲν ἀκεστὰ τῆς εὐρήνης, τὰ δ᾽ ἀνήκεστα τοῦ πολέμου ποιεῖν Plut. то, что можно улучшить - решить миром, а чего нельзя - войной.

ἄκεστρα ἡ штопальная игла или шило Luc.

ἀκέστρια ἡ штопальщица, швея Plut., Luc.

ἄκεστρον τό Soph. = ἄκεσμα.

ἀκέστωρ, ορος (ᾰ) ὁ целитель, спаситель (эпитет Феба-Аполлона) Eur.

ἀκεσφορίη ἡ Anth. v. l. = ἀκεστορίη.

ἀκεσ-φόρος 2 исцеляющий (νόσων Eur.).

ἀκεσ-ώδῠνος 2 болеутоляющий (ὕδωρ Anth.).

ἀ-κέφᾰλος 2 1) безголовый: οἱ ἀκέφαλοι Her. «безголовые» (мифическое племя в Ливии); 2) обезглавленный (νεκροί, σώματα Plut.); 3) не имеющий начала или конца (λόγος, μῦθος Plat., Luc.): ἀ. στίχος Plut. гексаметр, начинающийся коротким слогом.

I ἀκέων, έουσα, gen. οντος adj. молчаливый, безмолвный: ἀκέουσα καθῆστο Hom. она молча сидела.

II ἀκέων adv. безмолвно, молча: ἀκέων δαίνυσθε καθήμενοι Hom. сидите тихо и ешьте.

ἀκήδεια ἡ беспечность, беззаботность Emped.

ἀ-κήδεστος 2 оставленный без погребения, брошенный (sc. Τρῶες Hom.; θανών Anth.).

ἀκηδέστως беспечно, ни о чем не заботясь, небрежно, тж. безжалостно (ἕλκειν τινά Hom.; ὄμφακα ἐκτέμνειν Anth.).

ἀ-κήδευτος 2 Plut. = ἀκήδεστος.

ἀκηδέω оставлять без попечения или внимания: οὔτις εὑ ἀκήδεσεν Hom. никто не оставил его своим попечением, т. е. всякий проявил заботу о нем; ἀ. τινος δυστυχοῦντος Aesch. покинуть кого-л. в беде.

ἀ-κηδής 2 1) беспечный, беззаботный, свободный от забот (θεοί Hom.; θυμός Hes.; ἀ. τινος Hom., Plut.); 2) брошенный без попечения, оставленный без внимания (ξεῖνος, ἔντεα πατρός Hom.); 3) оставленный без погребения (σώματα, Ἓκτωρ Hom.).

ἀκηδία 1) беззаботность, беспечность Cic.; 2) пренебрежение к себе, самоотверженность Luc.

ἀκήκοα pf. к ἀκούω.

ἀ-κήλητος 2 1) неподвластный чарам (νόος Hom.); 2) не очарованный, не завороженный Plat.; 3) неукротимый, неумолимый (ἀ. καὶ ἀπηνής Theocr.): ἀκήλητον μανίας ἄνθος Soph. неисцелимое безумие.

ἄκημα, ατος τό Hom. v. l. = ἄκεσμα.

ἀκήν (ᾰ) adv. молча, безмолвно Hom.

ἀ-κηράσιος 2 (ρᾰ) 1) несмешанный (с водой), неразбавленный (οἶνος Hom.); 2) нетронутый, некошенный (λειμῶνες HH); 3) непорочный, чистый (ἄνθος, φῶς Anth.).

ἀ-κήρατος 2 1) несмешанный, чистый (ὕδωρ Hom., Theocr.; ποτόν Aesch.; χεῦμα Soph.); 2) беспримесный, чистопробный (χρυσός Her., Plat., Plut., Luc.); 3) нетронутый, невредимый, целый (οἶκος καὶ κλῆρος Hom.; ἁνίαι Pind.; σκἀφος Aesch.): ἀ. τινος, реже τινι Eur., Plat. не затронутый чем-л., не знающий чего-л.; 4) чистый, непорочный (ἤθη Plat.; παρθένος Eur.); 5) некошенный (λειμών Eur.); 6) незыблемый, непоколебимый (φιλία Xen.); 7) непосещаемый, малоизвестный (ἐμπόριον Her.).

Ἀκήρατος ὁ Акерат (дельфийский прорицатель) Her.

I ἀ-κήριος 2 [κήρ] 1) невредимый, целый (ναῦται, ἄνδρες Hom.; ῥάβδος HH); 2) безвредный, т. е. ничего дурного не сулящий (ἡμέραι Hes.).

II ἀ-κήριος 2 [κῆρ] 1) бездыханный, безжизненный Hom.; 2) малодушный, трусливый Hom.

ἀκηρότατος Anth. superl. к ἀκήρατος.

ἀκηρυκτεί или ἀκηρυκτί adv. без глашатая (ἐπιμίγνυσθαι παρ᾽ ἀλλήλους Thuc.).

ἀ-κήρυκτος 2 1) не возвещенный глашатаем, т. е. начатый без предварительного объявления (πόλεμος Her. - ср. 2); 2) не допускающий парламентеров, т. е. непримиримый (πόλεμος Xen., Plat., Dem., Plut.; ἔχθρα Plut.); 3) не объявленный глашатаем (в качестве победителя), т. е. не стяжавший славы, безвестный (σῶμα Eur., ἀστεφἀνωτος καὶ ἀ. Aeschin.); 4) не дающий о себе знать, без вести пропавший: δέκα μῆνας ἀ. μένει Soph. десять месяцев он отсутствует, и нет о нем вестей.

ἀκηρύκτως без глашатая (φοιτᾶν παρ᾽ ἀλλήλους Thuc.).

ἀ-κήρωτος 2 не покрытый воском (ὠκύπτερα Luc.).

Ἄκης, εω ὁ Акей (река в Гиркании) Her.

ἀκηχέδαται эп. 3 л. pl. pf. pass. к ἀκαχίζω.

ἀ-κίβδηλος 2 1) неподдельный, подлинный; полноценный (νὁμισμα Plat.); 2) искренний, честный, чистосердечный Her., Luc., Diog. L.

ἀκιβδήλως в чистом виде, без примеси Isocr.

ἀκιδνός 3 (ᾰ) ничтожный, слабый, жалкий: εἶδος ἀκιδνότερος Hom. невзрачный.

Ἀκίδουσα ἡ Акидуса (источник в Беотии) Plut.

ἀκίδρας adj. v. l. = ἄκιρος.

ἀ-κίθᾰρις 2, gen. ιος бескифарный, т. е. заставляющий молчать кифары (Ἄρης Aesch., Plut.).

ἄ-κῑκυς, υος adj. бессильный, немощный (ὀλίγος καὶ ἄ. Hom.): όλιγοδρανία ἄ. Aesch. беспомощность.

Ἀκίλαι, ῶν αἱ Акилы (город в Сицилии) Plut.

ἀκῑνάκης, ου, ион. тж. εος (ᾰᾰ) ὁ перс. акинак (короткий меч) Her., Xen., Luc.

ἀ-κίνδῡνος 2 1) не подвергающийся опасности (αἰών Pind.; βίος Eur.): ἐκ τοῦ ἀκινδύνου Thuc. и ἐν ἀκινδύνῳ Xen. в безопасности; 2) неопасный, безопасный (ὁδός, νόσος Plut.).

ἀκινδύνως (ῡ) в безопасности, безопасно (οἰκεῖν Thuc.; ζῆν Xen.; διαπορευθῆναι ἐπὶ ὀχήματος Plat.; λύειν τὸν πόλεμον Plut.).

ἀκῑνησία ἡ неподвижность Arst., Plut., Sext.

ἀκῑνητέω Sext. = ἀκινητίζω.

ἀκῑνητίζω быть неподвижным Arst., Sext.

ἀ-κίνητος 2, редко Pind. 3 (ῑ) 1) неподвижный, недвижимый Her., Pind., Plat.: βῆναι ἐξ ἀκινήτου ποδός Soph. отправиться неподвижной стопой, т. е. умереть; 2) малоподвижный, ленивый, вялый (φρένες Arph., Plut.); 3) нетронутый, невспаханный (χώρα Plut.); 4) косный, бездеятельный (ὕλη Plut.); 5) неизменный (νόμιμα Thuc.; νόμοι Arst.): ἀκίνητοι φυλακαί Eur. несменившаяся стража; 6) неприкосновенный, заповедный, запретный, священный (τάφος Her.): κινεῖν τὰ ἀκίνητα Soph., Her., Plat. прикасаться к запретному, т. е. кощунствовать; τἀκινητ᾽ ἔπη Soph. слова, которые нельзя произносить, т. е. тайны; 7) непреклонный, неутолимый, упорный Soph.: ἀ. ὑπὸ φόβου Plat. неустрашимый.

ἀκῑνήτως неподвижно: ἀ. ἔχειν Plat. быть неподвижным, Isocr. быть неизменным.

ἄ-κῐος 2 не подверженный червоточине (ἱστοβοῆες Hes.).

*ἄκῐρος 2 (ᾰ) бездеятельный, ленивый (δόμοι Theocr.).

ἀκίς, ίδος1) острие, наконечник (βέλους Plut.; ἀγκίστρου Anth.); 2) стрела, дротик Arph. (перен. πόθων ἀκίδες Anth.); 3) мор. нос, клюв (τῆς τριήρους Diod.).

Ἆκις, ιδος ἡ Акида (река в Сицилии) Theocr.

ἀ-κίχητος 2 1) недосягаемый, неуловимый Hom.; 2) недоступный, неумолимый (ἤθεα Διός Aesch.).

ἀκκίζομαι притворяться незнающим, жеманиться Plut., Luc.: οἶσθα, ἀλλὰ ἀκκίζει Plat. ты знаешь, но прикидываешься, будто не знаешь.

ἀκκισμός ὁ жеманничание, притворство Luc.

ἀκκώ, οῦς1) жеманница Plut.; 2) пугало для детей, бука Plut.

ἀκλαγγής 2 v. l. = ἀκραγής.

ἀκλάρωτος 2 дор. = ἀκλήρωτος.

ἄ-κλαστος 2 1) несломанный (κάμακες Anth.); 2) геом. происходящий не по ломаной линии (ἡ κύκλῳ φορά Arst.).

ἄ-κλαυστος и ἄκλαυτος 2 1) неоплаканный (νέκυς, σῶμα Hom.): φίλων ἄ. Soph. не оплаканный друзьями; ἐγώ, ἣν ἄκλαυστ᾽ ἐχρῆν τίκτειν τέκνα Eur. я, которой не следовало бы оплакивать своих детей, т. е. дети которой заслуживают бессмертия (слова Фетиды); 2) не плачущий, не проливающий слез (ὄμματα Aesch.): οὐδὲ σέ, φημι, δὴν ἄκλαυτον ἔσεσθαι Hom. и ты, говорю я, недолго сможешь удерживаться от слез; ἀ. ἀστένακτος Eur. без слез и без стонов.

ἀκλέᾰ (= ἀκλεᾶ) эп. acc. к ἀκλεής.

ἀκλεές adv. = ἀκλεῶς.

ἀ-κλεής и ἀκλειής 2 1) не стяжавший славы, т. е. безвестный, неведомый, забытый (βασιλῆες Hom.; μεγάλα ἔργα Her.); 2) бесславный, позорный (θάνατος Lys.): ἀ. γενόμενος Plat. заклейменный позором.

ἀκλεΐα, ион. ἀκλεΐη ἡ бесславие, позор Anth.

ἀκλειής эп. = ἀκλεής.

ἄ-κλειστος, стяж. ἄκλῃστος 2 незапертый (δώματα Eur. λιμήν Thuc.; πύλαι Xen.; τὰ τῶν λιμένων στόματα Plut.).

ἀκλειῶς эп. = ἀκλεῶς.

ἀκλεῶς, эп. ἀκλειῶς бесславно Hom., Her., Isocr., Plut.

ἀκληεῖς эп. pl. к ἀκλεής.

ἀκληρέω быть обездоленным Diod.: οἱ ἠκληρηκότες Polyb. несчастные.

ἀκλήρημα, ατος τό несчастье, бедствие Diod.

ἀκληρία ἡ обездоленность, бедственное положение Soph., Polyb., Diod.

ἄ-κληρος 2 1) лишенный доли в наследстве, обездоленный, бедный Hom., Xen., Isocr.: ἄ. τινος Aesch. не имеющий отношения к чему-л., чуждый чего-л.; πανλεύκων πέπλων ἄ. Aesch. (никогда) не надевающий белоснежных (т. е. праздничных) одежд; 2) не разыгранный по жребию, никому не доставшийся (αἶα HH; Τρῳάδες Eur.).

ἀκληρωτί adv. без метания жребия Lys.

ἀκλήρωτος, дор. ἀκλάρωτος 2 (λᾱ) 1) не имеющий доли (τινος Pind.); 2) не распределенный по жребию Plut.

ἄκλῃστος стяж. = ἄκλειστος.

ἄ-κλητος 2 незванный, непрошенный Aesch., Soph., Plat., Plut.: αὐτὸς ἔφη ξυλλήψεσθαι καὶ παρακαλούμενος καὶ ἄ. Thuc. он сказал, что - позовут ли его, или нет - окажет содействие.

ἀκλῐνέως совершенно прямо Anth.

ἀ-κλῐνής 2 1) ненаклонный, прямой (πρᾶγμα ἰσόρροπον Plat.; κάλαμοι Anth.): ἀ. ἐν ὀρθῷ σχήματι Plut. безукоризненно прямой; 2) непоколебимый, твердый (φιλία Anth.).

ἀκλῐσία грам. несклоняемость.

ἄ-κλῐτος 2 грам. несклоняемый (ῥήματα).

ἀ-κλῠδώνιστος 2 не колеблемый: ἀ. τῶν πνευμάτων Polyb. защищенный от ветров.

ἄ-κλυστος 2 и 3 не заливаемый волнами, укрытый от морского прибоя (Αὖλις Eur.; λιμήν Plut., Diod.).

*ἄ-κλῠτος 2 бесшумный, беззвучный (ἀήρ Plut.).

ἀκμά дор. = ἀκμή.

ἀκμάζω 1) быть в расцвете, процветать Her., Arst.: ἀ. ῥώμῃ Plat. быть в расцвете сил; οἱ ἀκμάζοντες Isocr. люди в цветущем возрасте; 2) быть богатым, изобиловать (τινί Her., Thuc., Aeschin., Plut.): τῷ εὖ φρονεῖν ἀ. Aeschin. обладать благоразумием; ἀ. ἐρύκειν τὰ κακὰ ἀπὸ ἑαυτοῦ Xen. быть достаточно сильным, чтобы оградить себя от неприятностей; 3) достигать зрелости: σίτου ἀκμάζοντος Xen. когда хлеб (на полях) созрел; 4) достичь высшей степени, быть в разгаре: ἡ νόσος ἀκμάζει Thuc. болезнь достигла наибольшей силы; τοῦ θέρους ἀκμάζοντος Thuc. в разгаре лета; ἀ. ἔν τινι Aeschin. достичь высшей степени чего-л.; 5) настоятельно требовать (ποιεῖν τι Aesch.): τὰ πάντα νῦν ἀκμάζει ἐπιμελείας δεόμενα Xen. все требует теперь особенной бдительности; impers. ἀκμάζει Aesch., настало время, пора.

ἀκμαῖος 2 1) достигший расцвета, созревший, цветущий (ἥβη Aesch.; παρθένος Luc.; πῶλοι Aesch.): ἀ. φύσιν Aesch. в расцвете сил; ἀ. τὴν ὀργήν Luc. вспыльчивый; ἡ ἀκμαιοτάτη δύναμις Plut. отборные войска; πνεύματος ἀκμαίου γέμων Plut. исполненный юношеского пыла; ἀ. πρός τι Anth. созревший для чего-л.; 2) своевременный, подходящий; благоприятный (καιρός Polyb.; ὁδός Anth.): ὡς ἀ., εἰ βαίη, μόλοι! Soph. если бы он пришел, как был бы кстати его приход!

ἀκμαίως в расцвете: ἀ. ἔχειν κατὰ τὴν ἡλικίαν Polyb. быть во цвете лет.

ἀκμάν дор. = ἀκμήν.

ἀκμή, дор. ἀκμά1) край, кончик, острие (ὀδόντων Pind.; κερκίδων Soph.; λόγχης Eur.): ἀμφιδεξίοις ἀκμαῖς Soph. обеими руками; ποδοῖν ἀκμαί Soph. ступни; ἔμπυροι ἀκμαί Eur. огненные языки; ἐπὶ ξυροῦ ἀκμῆς погов. Hom., Her. на острие бритвы, т. е. в критическом положении; 2) высшая точка, высшая степень, расцвет, зрелость (ἤβης Soph.; βίου Xen.): ἐν ἀκμῇ Plat., Thuc. и ἐν ταῖς ἀκμαῖς Isocr. в цвету, в расцвете; 3) разгар (θέρους Xen.): χειμῶνος αἱ περὶ τροπὰς ἀκμαί Plut. зимний солнцеворот; τῆς μάχης ἀκμὴν ὁξεῖαν ἐχούσης Plut. в самый разгар сражения; 4) цвет, лучшая часть (τοῦ ναυτικοῦ Thuc.); 5) сила, мощь (χερῶν Aesch.; ποδῶν Pind.): ἡ τῶν ὀμμάτων ἀ. Plat. острота зрения; 6) лучшая пора, наиболее подходящее время: ἥκεις εἰς ἀκμὴν ἐλθών Eur. ты пришел кстати; γάμων ἀκμαί Soph. брачный возраст; ἀ. γὰρ οὐ μακρῶν λόγων Soph. не время долго говорить; ἀκμὴν παριέναι Plat., ἀκμὴν διαφθείρειν Plut. упустить момент.

ἀκμήν, дор. ἀκμάν adv. как раз, только что Xen., Theocr., Polyb., Sext., Anth.

ἀκμηνός 3 достигший полной высоты, высокий (θάμνος ἐλαίης Hom.).

ἄκμηνος 2 не евший, натощак (ἄ. καὶ ἄπαστος Hom.): ἄ. πόσιος καὶ ἐδητύος Hom. без питья и без пищи.

ἀ-κμής, ῆτος adj. 1) неутомленный, свежий (ἄνδρες Hom.; φύλακες Plut.; ἀθλητής Luc.); 2) незыблемый, неприступный (πύλαι Ὀλύμπου Anth.).

ἄ-κμητος 2 неутомимый HH.

ἀκμό-θετον τό подставка (плаха) для наковальни Hom.

ἀκμόνιον τό наковаленка Aesop.

I ἄκμων, ονος ὁ наковальня Hom., Hes., Pind., Her., Plut.

II ἄ-κμων, ονος adj. неутомимый: λόγχης ἄκμονες Aesch. неутомимые в метании копий.

ἄκναφος 2 v. l. = ἄγναφος.

ἄ-κνημος 2 с ногами без икр (ἄ. καὶ γαλεαγκών Plut.).

ἄκνηστις, ιος ἡ позвоночный столб, хребет Hom.

ἄ-κνῑσος 2 1) не окутанный жертвенным чадом, т. е. погасший, пустой (βωμός Luc., Anth.); 2) нежирный (τροφή Plut.).

ἀκνισσ- v. l. = ἀκνῑσ-.

ἀκνίσωτος 2 Aesch., Luc. = ἄκνισος 1.

ἀκοά дор. = ἀκοή.

ἀκοή, эп. ἀκουή, дор. ἀκοά (ᾰκ) ἡ 1) чувство слуха, слух (ὄψις τε καὶ ἀ. Plat.): διεφθαρμένος τὴν ἀκοήν Her. лишенный слуха, глухой; 2) ухо: δυσἰν ἀκοαῖς κρίνειν Arst. слушать обоими ушами; 3) слушание, слышание (λόγοι ἄξιοι ἀκοῆς Plat.): εἰς φωνῆς ἀκοήν Diod. на расстояние слышимости; 4) слух, молва, рассказ: ὁ δ᾽ ἔβη μετὰ πατρὸς ἀκουήν Hom. он ушел за вестями об отце; ἀκοῇ, ἐξ ἀκοῆς и δι᾽ ἀκοῆς Her., Thuc., Plat. по слухам, понаслышке; αἱ ἀκοαὶ τῶν προγεγενημένων Thuc. сказания о прошлом; ἀκοῇ Ἠλέκτρας Eur. по словам (досл. на основании слышанного от) Электры; 5) слуховое восприятие (ὄψεις τε καὶ ἀκοαί Plat.).

ἀ-κοίμητος 2 1) не знающий сна, никогда не отдыхающий, вечно бодрствующий (ῥεῦμα Ὠκεανοῦ Aesch.; Νύμφαι Theocr.; δόρατα Anth.); 2) неугасимый (πῦρ Plut.).

ἀκοίμιστος 2 Diod. = ἀκοίμητος.

ἀ-κοινο-νόητος 2 лишенный здравого смысла Gell.

ἀκοινώνᾱτος 2 дор. = ἀκοινώνητος.

ἀκοινωνησία ἡ отсутствие общности: διὰ τὴν ἀκοινωνησίαν Arst. вследствие того, что нет общности владения.

ἀ-κοινώνητος, дор. ἀκοινώνᾱτος 2 1) ни с кем не разделяемый (εὐνή Eur.; ἡ τῶν διεπεπραγμένων δόξα Plut.); 2) непричастный, чуждый (τινος Plat. и τινι Arst., Diod.); 3) не находящийся в общем владении (ἄμικτος καὶ ἀ. Plut.); 4) необщительный (ἀλλότριος καὶ ἀ. Plat.); 5) высокомерный Cic.

ἀκοινωνήτως высокомерно Cic.

ἀ-κοινωνία ἡ необщительность или неприязнь Plat.

ἀ-κοίτης, ου ὁ муж, супруг Hom., Pind., Soph., Eur.

ἄ-κοιτις, ιος1) жена, супруга Hom., Pind., Trag.; 2) возлюбленная (Anth. - v. l. κοίτη).

ἀ-κολάκευτος 2 (λᾰ) недоступный для лести Plat., Plut.

ἀκολᾰκεύτως без лести Cic.

ἀ-κόλᾰκος 2 не льстящий, нельстивый Diog. L.

ἀ-κολᾰσία 1) недисциплинированность, разнузданность, распущенность Thuc., Plat., Arst., Plut.; 2) бесчинство (κύβοι ἢ πότοι ἢ αἱ τοιαῦται ἀκολασίαι Lys.).

ἀκολασταίνω предаваться распутству, вести разнузданный образ жизни, бесчинствовать Arph., Plat., Arst., Plut.

*ἀκολάστασμα, ατος τό Arph. = ἀκολάστημα.

ἀκολάστημα, ατος τό распутство, бесчинство Plut.

ἀ-κόλαστος 2 1) недисциплинированный, разнузданный, распущенный (δῆμος Her.; ὄχλος Eur.; στράτευμα Xen.; ἀνήρ, ἵππος Plat.); 2) невоздержный, неумеренный, распутный (περί τι Arst. или πρός и ἐπί τι Plut.); 3) ненаказанный (ἁμαρτήματα Xen.).

ἀκολάστως неумеренно, без удержу: ἀ. ἔχειν πρός τι Xen. быть невоздержным в чем-л.; ὁ ἀ. ἔχων βίος Plat. разнузданный образ жизни.

ἄκολος (ᾰ) ἡ кусок (хлеба, пищи): αἰτίζειν ἀκόλους Hom. (о нищем) выпрашивать куски; ξηρὰς εἰς ἀκόλους ξυνὸν ἔχειν ἕταρον Anth. делиться с товарищем черствой коркой.

ἀκολουθέω 1) следовать (за), идти, идти вслед (за), провожать, сопровождать (τινι Arph., Plat., Luc., μετά τινος Lys., Isocr., Plat., σύν τινι Xen., κατόπιν τινά Arph., реже τινα Men.): ἀ. ἐπί, εἴς и πρός τι Thuc., Dem.; сопровождать к чему-л. (куда-л.); οἱ ἀκολουθοῦντες Plut. сопровождающие, свита; 2) следовать (примеру и т. п.), сообразоваться: ἀκολουθῆσαι τῇ γνώμῃ Thuc. присоединиться к (чьему-л.) мнению; οὐκ ἀ. τοῖς πράγμασιν, ἀλλ᾽ ἔμπροσθεν εἶναι τῶν πραγμάτων Dem. не следовать за событиями, а быть впереди их (т. е. управлять ими); τοῖς καιροῖς ἀ. Dem. сообразоваться с обстоятельствами; τοῖς εἰρημένοις ἀ. Plat. придерживаться сказанного; 3) следить: ἀ. τῷ λόγῳ Plat. следить за ходом рассуждения; 4) следовать, подражать (τινι Arst., Luc.); 5) следовать, вытекать: δυοῖν ὄντων, ἀκολουθεῖ τὸ ἓν εἶναι Arst. если существует двойка, то (отсюда) следует, что существует и единица.

ἀκολούθησις, εως1) следование, сопровождение: ἐναντία ὑπομονὴ (καὶ) ἀ. Arst. «оставаться» и «следовать» - (понятия) противоположные; 2) (логическое) следование, следствие, умозаключение: ἡ ἀνάπαλιν ἀ. Arst. обратное следование; 3) следование, повиновение: ἀ. τοῦ ὀρθοῦ λογισμοῦ Plat. подчинение здравому рассуждению.

ἀκολουθητικός 3 склонный следовать, готовый повиноваться (ταῖς ἐπιθυμίαις Arst.; τῷ αἱροῦντι λόγῳ Plut.).

ἀκολουθία 1) сопровождение, свита (θεραπόντων πλήθους Plat.); 2) следование, сопутствие, тж. подчинение (τοῖς πράγμασι Plat.); 3) грам. согласование; 4) способность логического связывания или умозаключения Sext.

ἀκόλουθον τό грам. последовательность, связь (τοῦ λόγου).

I ἀ-κόλουθος 2 1) следующий (за), сопутствующий, сопровождающий (τινος Soph., Plat., Plut.); 2) соответствующий, сообразный (τινος и τινι Arph., Plat., Plut.): οὐκ ἀκόλουθα Xen. вещи (взаимно) несогласованные; ἀκόλουθον τοῖς εἰρημένοις (ἐστί) … Arst. в соответствии со сказанным нужно ….

II ἀκόλουθος и1) спутник, провожатый, слуга; pl. челядь, свита Thuc., Lys., Arph., Plat., Plut.; 2) личный состав обоза Xen.

ἀκολούθως соответственно (λέγειν Plut.; ἀ. τοῖς νόμοις Dem.).

ἀκολουτέω в произнош. скифа Arph. = ἀκολουθέω.

ἀ-κόλυμβος 2 не умеющий нырять или плавать Batr., Plut.

ἀκομιστία, ион. ἀκομιστίη ἡ отсутствие ухода, беспризорность (ἄλη τ᾽ ἀ. τε Hom.).

ἀ-κόμιστος 2 запущенный, неряшливый Diog. L.

ἄ-κομος 2 безволосый Luc.

ἀ-κόμπαστος 2 лишенный хвастливости Aesch., Eur.

ἄκομπος 2 Aesch. = ἀκόμπαστος.

ἄ-κομψος 2 неприкрашенный, лишенный изящества, т. е. простой Plut., Diog. L.: ἄ. εἰς ὄχλον δοῦναι λόγον Eur. не умеющий говорить с толпой.

ἀκόμψως неизящно, неискусно Plut.

ἀκονάω (ᾰκ) тж. med. 1) точить, делать острым (λόγχας καὶ μάχαιρας Xen.; ὀδόντας Aesop.): πρίων ἀκονώμενος Arst. оттачиваемая пила; ἄκραν γλῶσσαν ἠκονημένος Plut. (человек) острый на язык; 2) возбуждать, подстрекать, воспламенять (τὰς ψυχὰς ἐπί τι Xen.; πόλιν ἐπί τινα Dem.).

ἀ-κόνδῠλος 2 ирон. не избитый кулаками: ὁ μισθὸς οὐκ ἀ. ἐσόμενος Luc. мзда, которую предстоит получить в виде кулачных ударов.

ἀκόνη (ᾰ) ἡ 1) точильный камень, оселок Pind., Anth.: αἱ ἀκόναι αὐταὶ τεμεῖν οὐ δύνανται погов. Plut. оселки сами по себе резать не могут, т. е. теоретическое знание не может заменить практического опыта; 2) пемза Anth.; 3) слиток (ἀκόναι μολίβδου Plut.).

ἀ-κονῑτί adv. не поднимая пыли, т. е. без усилий, без всякого труда Thuc., Dem., Polyb.: ἀ. νικᾶν Xen., Aeschin. одержать легкую победу.

ἀκονῑτικός 3 приготовленный из аконита (φάρμακον Xen.).

ἀκόνῑτον τό бот. аконит Plut.

ἀκόνῑτος ὁ Anth. = ἀκόνιτον.

ἀκοντί (ῑ) adv. против (своей) воли, неохотно (μάχεσθαι Plut.).

ἀκοντίας, ουзоол. аконтий (род змеи, стремительно бросающейся на свою жертву) Luc.

ἀκοντίζω (ᾰ) 1) метать дротик(и) (τοξεύειν καὶ ἀ. Her.; ἀ. τινός и ἐπί τινι Hom. или τινά Her.); 2) метать, бросать: ἀ. τινί или τι Hom., Pind. etc. метать что-л.; ὄζοισι ἠκοντίζετο Eur. в него бросали ветками; 3) ранить, поражать (τινὰ παλτῷ Xen.): ἀκοντίζεσθαι εἴς τι Xen. быть раненым дротиком куда-л.; 4) тж. med. испускать лучи, сверкать (φλόγες ἀκοντίζονται Arst.): κύκλος πανσέληνος ἠκόντιζ᾽ ἄνω Eur. вверху сияла полная луна; 5) устремляться, проникать (εἴσω γῆς) Eur.

ἀκόντιον τό метательное копье, дротик HH, Her.: ἀκοντίου βολή Thuc. дальность полета копья; εἰς ἀ. ἱκνεῖσθαι Xen. подойти на расстояние брошенного копья; διδάσκαλος ἀκοντίων Plat. учитель копьеметания.

Ἀκόντιον ὄρος τό Аконтий (гора в Беотии) Plut.

ἀκόντῐσις, εως ἡ копьеметание (τοξική τε καὶ ἀ. Xen.).

ἀκόντισμα, ατος τό 1) брошенное копье: πολλὰ ἀκοντίσματα ἀναδεξάμενος Plut. получив(ший) множество ран от копий; 2) дальность полета копья: ἐντὸς τοῦ ἀκοντίσματος Xen. (на) расстояние брошенного копья; 3) pl. копьеметатели (ἀκοντίσματα καὶ τοξεύματα Plut.).

ἀκοντισμός ὁ копьеметание Xen., Plut.

ἀκοντιστήρ, ῆρος ὁ Eur. = ἀκοντιστής I.

I ἀκοντιστής, οῦ ὁ копьеметатель Hom., Her., Aesch., Thuc., Xen.

II ἀκοντιστής, οῦ adj. m бросаемый или брошенный словно копье (πέτρος Anth.): ἀ. μόχθος ἑκηβολίης Anth. дальнее закидывание (невода).

ἀκοντιστικά τά искусство копьеметания Plut.

ἀκοντιστικός 3 искусный в метании копья Xen., Plut.

ἀκοντιστύς, ύος ἡ Hom., Plut. = ἀκόντισις.

ἀκοντο-δόκος 2 принимающий удары копий, подставляющий грудь под копья (ἄνδρες Anth.).

ἀκόντως adv. против воли, неохотно Xen., Plut.

ἀκοπία ἡ отсутствие усталости, бодрость Cic.

ἀ-κοπίαστος 2 неутомительный (ὁδός Arst.).

ἄκοπον τό (sc. φάρμακον) укрепляющее средство Luc.

ἄ-κοπος 2 1) неутомительный (περίπατοι, ὄχησις Plat.; τὸ ἑστάναι Arst.); 2) нетряский (ἵππος Xen.); 3) неутомимый Plat.: ἄκοποι (v. l. к ἀκάματοι) μῆνες Soph. неутомимо следующие друг за другом месяцы; 4) не подвергшийся порче, неповрежденный (ὁ σῖτος ἐαθεὶς ἐν τῷ ψύχει Arst.).

ἀκορέστατος superl. к ἀκορής.

ἀ-κόρεστος 2 1) ненасытный, неутомимый (τινος Aesch., Plut.); 2) беспрестанный, нескончаемый (ἀτηρὰ τύχη Aesch.; οἰμωγά Soph.; νείκη Eur.); 3) никогда не насыщающий: τὸ εὖ πράσσειν ἀκόρεστον ἔφυ πᾶσι βροτοῖσιν Aesch. счастье никогда никому не приедается.

ἀκορέστως беспрестанно Anth.

ἀκόρετος 2 Aesch., Soph. = ἀκόρεστος.

ἀ-κορής 2 не знающий удержу, тж. дерзновенный (ὁ πάντων ἀκορέστατος Soph.).

I ἀ-κόρητος 2 неопрятный, грязный (βίος Arph.).

II ἀ-κόρητος 2 не могущий насытиться (τινος Hom., HH, Hes.).

ἀκορίη ἡ ненасыщение: τροφῆς ἀ. Plut. еда не до пресыщения, т. е. умеренность в пище.

ἄ-κορος 2 неутомимый, безостановочный (εἰρεσια Pind.).

ἄκος, εος τό способ устранения (κακῶν Hom.); средство для достижения (σωτηρίας Eur.): ἄ. οὐδὲν τόνδε θρηνεῖσθαι Aesch. бесполезно сетовать о нем; ἄκεα διζησθαι Her. изыскивать способы; ἄ. τινὸς ἐκτέμνειν Aesch. или τέμνειν Eur. приготовлять лекарство против чего-л.

ἀκοσμέω нарушать установленный порядок, своевольничать (περί τι Plat.): οἱ ἀκοσμοῦντες Soph., Dem. нарушители порядка, т. е. законов; οἱ ἀκοσμοῦντες ἐν τῷ πολέμω Lys. нарушители законов военного времени.

ἀκόσμητος 2 1) неупорядоченный, неблагоустроенный (ψυχή Plat.); 2) неукрашенный, ненаряженный (γύναιον Luc.); 3) неснабженный: χρήμασιν ἀ. Xen. неимущий, бедный; 4) лишенный средств защиты, беззащитный (τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος Plat.).

ἀκοσμήτως беспорядочно, в беспорядке Plat.

ἀκοσμία ἡ неупорядоченность, беспорядочность, беспорядок, смятение Plat., Arst., Plut.: πλεονεξίαι καὶ ἀκοσμίαι Plat. беспорядочная чрезмерность; λόγων ἀ. Eur. безобразные речи.

ἄ-κοσμος 2 1) беспорядочный (φυγή Aesch.; ναυμαχία Plut.); 2) неукрашающий: κόσμος ἄ. Anth. (IX, 323) некрасивое украшение, но тж. (VII, 561) мир, лишившийся своего украшения; 3) безобразный, буйный, строптивый (ἔπεα Hom.; ῥήματα Plut.).

ἀκόσμως в беспорядке, беспорядочно (οἴχεσθαι Her.): οὐκ ἀ. Aesch. в полном порядке.

ἀκοστάω или ἀκοστέω (только part. aor.) откармливать(ся) ячменем (ἀκοστήσας ἵππος Hom.).

ἀκοστή ἡ ячмень.

ἀκουάζω (тж. med.; только praes.) слушать (ἀοιδοῦ Hom.): θυμῷ ἀ. HH слушать с восхищением; δαιτὸς ἀκουάζεσθαι Hom. быть приглашенным на пир.

ἀκουή эп. = ἀκοή.

ἄκουκα дор. Plut. pf. к ἀκούω.

Ἀκουμενός ὁ Акумен (афинский врач, друг Сократа) Xen., Plat.

I ἄ-κουρος 2 нестриженный (ὑπήνη Arph.).

II ἄ-κουρος 2 не имеющий сыновей Hom.

I ἄκουσα (ᾱκ) f к ἄκων II.

II ἄκουσα (ᾰκ, дор. ᾱκ) эп. aor. к ἀκούω.

ἀκουσείω желать услышать Soph.

ἀκουσία (ᾱκ) ἡ неохота, нежелание Soph.

ἀκουσί-θεος 2 услышанный богом (φεγγος Anth.).

Ἀκουσίλαος, атт. Ἀκουσίλεως, ου ὁ Акусилай (родом из Аргоса, греч. логограф конца VI в. до н. э.) Plat.

ἀκούσῐμος 3 могущий быть услышанным, слышный (σπουδή Soph.).

ἀκούσιος 2 (ᾱ), ион. ἀεκούσιος 2 и 3 1) противный желанию, нежелательный (τινι Plut.): οὐκ ἀεκούσιον αύτῷ ἐγίνετο τοῦτο Her. это произошло не вопреки его воле; 2) невольный, непреднамеренный (ἀδικία Plat.; πρᾶξις Plut.): ὁπόσα ἀγνοία ἄνθρωποι ἐξαμαρτάνουσι πάντα, ἀκούσια ταῦτ᾽ ἐγὼ νομίζω Xen. все, в чем люди ошибаются по неведению, я называю невольным; 3) вынужденный, неизбежный (ἀνάγκαι Thuc.).

ἄκουσις, εως ἡ слуховое восприятие, слышание (ἀκοὴ ἢ ἄ. Arst.).

ἀκουσίως (ᾱ) 1) против воли, неохотно Eur., Thuc., Plut.; 2) невольно, невзначай Plat.

ἄκουσμα, ατος τό 1) слышимое или слышанное, т. е. звуки, мелодия, музыка или сообщение, рассказ, слух, тж. изречение (ἀκούσματα καὶ ὁράματα Arst.): τὸ πάντων ἥδιστον ἄ. Xen. то, что больше всего ласкает слух; πολλῶν καὶ καλῶν ἀκουσμάτων πεπληρωμένος Isocr. наслущавшийся многих прекрасных наставлений; ὀρθὸν ἄ. ἀκοῦσαι Soph. выслушать верную весть; 2) певец или музыкант (τῆς Ἑλλάδος άκούσματα Plut.).

ἀκουσματικοί v. l. = ἀκουστικοί.

ἀκουσμάτιον τό маленький рассказ или песенка Luc.

ἀκουστέος adj. verb. к ἀκούω.

ἀκουστής, οῦ ὁ слушатель Men.

ἀκουστικοί или ἀκουσματικοί οἱ филос. «акустики» (прозвище пифагрейцев, слушавших своих учителей в молчании) Gell.

ἀκουστικόν τό чувство слуха Arst.

ἀκουστικός 3 1) слуховой (αἴσθησις Plut.; πάθος Sext.); 2) слушающийся, послушный (τινος Arst.).

ἀκουστικῶς акустически Sext.

ἀκουστός 3 [adj. verb. к ἀκούω] слышимый, (у)слышанный (συρίγγων ἐνοπή HH; μῦθοι Isocr.): οὐκ ἀ. Soph., Eur. неслыханный, ужасный.

ἀκούω (ᾰ) (fut. ἀκούσομαι, aor. ἤκουσα - эп.-дор., aor. ἄκουσα с ᾱκ и ᾰκ, pf. ἀκήκοα - дор. ἄκουκα, ppf. ἠκηκόειν и ἠκηκόη - ион. ἀκηκόειν и ἀκηκόη; pass.: fut. ἀκουσθήσομαι, aor. ἠκούσθην pf. ἤκουσμαι; редко med.) 1) слышать: ἀ. τινός Hom., Her., Xen.: слышать кого-л.; ἀ. τι и τινός Hom., Trag., Xen., Plat.: слышать что-л. или о чем-л.; χαλεπῶς ἤκουέ τι Plut. ему тяжело было слышать что-л.; ἀ. τί τινος Hom., τι ἔκ τινος Hom., τι πρός τινος Hom., Her., Soph., τι παρά τινος Xen., Plat. и τι ἀπό τινος Thuc., реже τινός τινος Hom., Dem. и τι ὑπό τινος Xen. слышать что-л. (о чем-л.) от кого-л.; ἀ. τινός и περί τινος Hom., Thuc., Xen. или τινά Arph. слышать (узнавать) про кого(что)-л.; τοῦτον γὰρ οὖν ἀκήκοας Arph. ты ведь про него слышал; 2) слышать (в прошлом), знать понаслышке: ἔξοιδ᾽ ἀκούων Soph. я знаю понаслышке; ὡς οὕτω γε или ὥς γε οὑτωσὶ ἀκοῦσαι Plat. как слышно, как говорят; 3) слушать (τινός Diog. L.): οὗ καὶ σὺ ἀκήκοας Plat. (Перикл), слушателем которого ты сам был; 4) благосклонно выслушивать, внимать: ἀκοῦσαί τινος εὐξαμένου Hom. или κατευγμάτων τινός Eur. внять чьим-л. мольбам; 5) слушаться, повиноваться (τινός Hom., Aesch., Her., Dem., Plut.): ἀκούει οὐδὲν οὐδεὶς οὐδενός Eur. никто ни в чем никому не повинуется; 6) слышать, понимать: κλύοντες οὐκ ἤκουον Aesch. они слушали, но не понимали; 7) узнавать (ἐκ βιβλίου Plat.): οἱ ἀκούοντες Polyb. читатели; 8) выслушивать про себя (что-л.), т. е. слыть, считаться (кем-л.) (ср. лат. bene или male audire): κακῶς ἀ. πρός τινος Her., ὑπό τινος Lys. и παρά τινι Polyb., Plut.; иметь дурную славу у кого-л.; πᾶν ῥῆμα καὶ πᾶσαν φωνὴν ἀ. Polyb. подвергаться всевозможным поношениям; πᾶσιν ἐν Ἀργείοισιν ἤκουες τάδε Eur. так говорили о тебе все аргивяне; Ἀργεῖοι ἤκουον μουσικὴν εἶναι Ἑλλήνων πρῶτοι Her. аргивяне слыли первыми музыкантами среди греков; εἴπερ ὄρθ᾽ ἀκούεις πάντ᾽ ἀνάσσων Soph. если тебя правильно называют владыкой мира.

I ἄκρᾱ, ион. ἄκρη1) мыс, выступ, коса Hom., Aesch., Soph.: προτείνουσα εἰς τὸ πέλαγος ἄ. Plat. вдающийся в море мыс; 2) вершина, высшая точка (Πίνδου Soph.; κύματος Soph.): ἀ. τειχέων Eur. верхний край стен; κατ᾽ ἄκρας, реже κατ᾽ ἄκρων Hom., Her., Trag., Thuc. сверху донизу, т. е. целиком, совершенно; 3) конец, оконечность, край: παρ᾽ ἄκρας (acc. pl.) ἀποθρίζειν τρίχας Eur. обстригать кончики волос; 4) (= ἀκρόπολις) цитадель, кремль Xen.

II ἄκρα adv. Theocr., Anth. = ἄκρον II.

ἀκράαντος 2 Hom. = ἄκραντος.

Ἀκραγαλλίδαι, ῶν οἱ акрагаллиды (племя в Фокиде) Aeschin.

Ἀκρᾰγαντίνη ἡ (sc. χώρα) область Акраганта Plut.

Ἀκρᾰγαντῖνος 3 акрагантский, агригентский Her., Pind., Thuc.

Ἀκράγᾱς, αντος (ρᾰ) ὁ и ἡ Акрагант (лат. Agrigentum) 1) река на южн. побережье Сицилии - ныне Fiume di San Biagio Thuc.; 2) дор. город на южн. побережье Сицилии, родина Эмпедокла Pind., Thuc.

ἀ-κρᾰγής 2 безмолвный, молчаливый, по друг. ἀκρ-ᾰγής 2 неистовый, бешеный (κύνες Διός Aesch.).

ἀκρ-ᾱής 2 сильно дующий, сильный (Βορέης, Ζέφυρος Hom., Hes.).

Ἀκραί, ῶν αἱ Акры 1) город в Сицилии, к зап. от Сиракуз Thuc., Diod.; 2) город в Этолии Polyb.

Ἀκραῖον λέπας τό см. λέπας.

ἀκραῖος 3 обитающий на высотах (Ἣρα Eur.).

ἀ-κραίπᾰλος 2 не страдающий от похмелья: ἀ. γίνεσθαι Arst. трезветь.

Ἀκραιφίη ἡ Акрефия (город в Беотии, на Копаидском оз.) Her.

ἀκραιφνής 2 (= ἀκέραιος) 1) несмешанный, чистый (αἷμα Eur.; ὕδωρ Arph.); 2) нетронутый, невредимый (νῆες Thuc.): ἀ. συμμαχία Thuc. ненарушенный военный союз; ἀ. τῶν κατηπειλημένων Soph. нимало не пострадавший от угроз; ἀ. ὄρεξις Plut. хороший аппетит; 3) полнейший, крайний (πενίη Anth.).

ἄκραντα adv. напрасно, бесцельно Pind., Aesch., Eur.

ἄ-κραντος, эп. ἀκράαντος 2 1) несбывшийся или несбыточный, бесцельный, напрасный, пустой (ἔπεα Hom., Pind.; ἐλπίδες Pind.; τέχναι Κάλχαντος Aesch.); 2) бесконечный, нескончаемый (νύξ Aesch.).

ἀκρᾰσία ἡ Xen., Plat., Arst. etc. = ἀκράτεια.

ἀκράτεια (ρᾰ) ἡ невоздержность, неумеренность (τινος Xen., Plat., Plut. и περί τινος Plut.).

ἀκρᾰτέστερος или ἀκρατότερος compar. к ἄκρατος.

ἀκρατευτικός 3 обусловленный разнузданностью (ἀδικήματα Arst.).

ἀκρᾰτεύω тж. med. быть невоздержным, не знать меры Arst., Men., Plut.

ἀ-κρᾰτής 2 1) немощный (γῆρας Soph.): τοῦ σώματος παρεθέντος ἀ. γενέσθαι Plut. физически обессилеть; ἀ. ἐγένετο τῶν κεράτων τοῦ κριοῦ Luc. (Гелла) не смогла удержаться за рога барана; ἀ. εἵργεσθαί τινος Plat. неспособный удержаться от чего-л.; 2) неспособный совладать, невоздержный, неумеренный (τινος Aesch., Xen., Plat., Arst., Plut., πρός и περί τι Arst., Plut.); 3) несдержанный, разнузданный (sc. ἄνδρες Xen., Arst.: στόμα Arph.); 4) непомерный, чрезмерный (δαπάνη Anth.).

ἀ-κράτητος 2 непорабощенный, непокоренный (ὑπὸ τῆς φύσεως Arst.).

ἀκρᾱτίζομαι 1) пить неразбавленное вино, т. е. завтракать (завтрак обычно состоял из хлеба, смоченного в чистом вине): ἀ. τι Arph. завтракать чем-л.; 2) предаваться распутству Arph.

ἀκράτισμα, ατος (ᾱτ) τό завтрак Arst., Plut.

ἀκράτιστος 2 (ᾱτ) позавтракавший: ἀ. ἐπὶ ξηροῖσι Theocr. позавтракавший всухую, т. е. оставшийся без завтрака.

ἄκρᾱτον τό 1) Arst. = ἄκρατος II; 2) избыток, излишек Plut.

ἀκρᾱτο-ποσία, ион. ἀκρᾱτοποσίη ἡ питье чистого (неразбавленного) вина Her., Plut.

ἀκρᾱτο-ποτέω пить неразбавленное вино Arst.

ἀκρᾱτο-πότης, ион. ἀκρητοπότης, ου ὁ пьющий чистое (неразбавленное) вино, пьяница Her.

I ἄ-κρᾱτος, ион. ἄκρητος 2 1) беспримесный, неразбавленный, чистый (οἶνος Hom., Her., Xen.; γάλα Hom.; αἶμα Aesch., Soph.): ἄκρητοι σπονδαί Hom. возлияния из чистого вина; 2) чистый, абсолютный (νοῦς Xen.); 3) полный, неограниченный (ἐλευθερία Plat.; δημοκρατία Plut.); 4) истинный, подлинный (δικαιοσύνη, ψεῦδος Plat.); 5) необузданный, неумеренный, безмерный, крайний (ὀργή Arst.; θάρσος Plut.): ἄ. ὀργήν Aesch. необузданный в своем гневе, свирепый; ἄκρατον καῦμα Anth. палящий зной; σκότος ἄκρατον Plut. непроглядная тьма; ἄ. ἐλθεῖν τινι Eur. со всей силой напасть на кого-л.; 6) свободный (от), непричастный (к), лишенный (ἁπασῶν ἀλγηδόνων Plat.; βίος κακῶν ἄ. Plut.).

II ἄκρᾱτος ὁ (sc. οἶνος) чистое (неразбавленное) вино Arst.

ἀκρατότερος = ἀκρατέστερος.

ἀκρᾱτο-φόρος ὁ сосуд для чистого вина Cic.

ἀ-κράτωρ, ορος (ρᾱ) adj. бессильный, немощный Soph.: ἀ. ἑαυτοῦ Plat. не владеющий собой.

ἀκρᾰτῶς несдержанно, неумеренно: ἀ. ἔχειν πρός τι Plat., Plut. испытывать неумеренное влечение к чему-л.

ἀκράτως (ρᾱ) полностью, вполне, совершенно: ἀ. λευκός Luc. совершенно белый.

ἀκρᾱχολέω быть вспыльчивым Plat.

ἀκρά-χολος 2 (ρᾱ) 1) вспыльчивый, раздражительный Arph.; 2) взволнованный (Theocr. - v. l. ἀκρόχλοος).

ἀκρεμών, όνος1) сук Arst.; 2) ветвь, ветка Eur., Theocr.

ἀκρέσπερον adv. рано или поздно вечером Theocr.

ἀκρ-έσπερος 2 появляющийся рано или поздно вечером: ἀ. ἀντέλλουσα Μήνη Anth. восходящая ранним или поздним вечером луна.

ἄκρη ион. = ἄκρα.

ἀκρ-ήβης, ου ὁ подросток, юнец Anth.

ἄκρ-ηβος 2 совсем юный Theocr.

ἀκρητ- ион. = ἀκρατ-.

ἀκρίβεια (ρῑ) ἡ 1) точный смысл (τῶν λεχθέντων Thuc.); 2) строгая точность, тщательность, основательность, обстоятельность (λόγων Plat.): τὴν ἀκρίβειαν Lys., δι᾽ ἀκριβείας, εἰς (τὴν) ἀκρίβειαν и πάσῃ ἀκριβείᾳ Plat. или πρὸς (τὴν) ἄκρίβειαν Plat., Arst., μετ᾽ ἀκριβείας Isocr. точно, тщательно, основательно; 3) полная исправность, безукоризненность (τοῦ ναυτικοῦ Thuc.; τῆς κατασκευῆς Xen.); 4) тж. pl. мелочность, педантизм (τῶν νόμων Isocr., Polyb.); 5) расчетливость, бережливость (sc. τοῦ Περικλέους Plut.); 6) недостаток, нехватка (ὕδωρ δι᾽ ἀκριβείας ἐστί τινι Plat.); 7) рвение, усердие (εἴς τι Xen.).

ἀκρῑβές τό точность, строгость (τῆς συντάξεως τῶν Ῥωμαίων Polyb.; τῆς διασκέψεως Luc.): τὸ μὲν ἀ. Isae. или ἐς τὸ ἀ. εἰπεῖν Thuc. строго говоря; ἐντὸς τοῦ ἀκριβοῦς Thuc. без соблюдения строгой формы.

ἀκρῑβεύομαι Sext. = ἀκριβόω.

ἀκρῑβής 2 1) точный (αἰσθητήριον Arst.): ἀ. ὄμμασι Theocr. зоркий; οὐκ ἔστ᾽ ἀκριβὲς οὐδὲν εἴς τι Eur. нет точных признаков для определения чего-л.; 2) исполнительный, тщательный, добросовестный (δικαστής Thuc.; ἰατρός Plat.); 3) строгий, совершенный (ἐπιστήμη, ἀλήθεια Plat.); 4) изысканный, тонкий, искусный (λόγοι Arph.); 5) узкий, тесный, ограниченный (εἶδος τῶν διαλόγων Plat.); 6) расчетливый, бережливый (ταμίας Plut.); 7) точно облегающий, хорошо прилаженный (θώρακες Xen.).

ἀκρῑβο-δίκαιος 2 строго судящий, придерживающийся буквы закона Arst.

ἀκρῑβολο-γέομαι тщательно исследовать, обсуждать со всей строгостью (τι и περί τινος Plat., Arst., Dem., Plut.).

ἀκρῑβολογία 1) точность исследования, обстоятельное обсуждение Arst., Plut.; 2) мелочность, педантизм Arst.

ἀκρῑβο-λόγος ὁ строго рассуждающий оратор, ревнитель точности Diog. L.

ἀκρῑβόω 1) точно знать (τι Plat., Xen.): οἱ τάδ᾽ ἠκριβωκότες Eur. знатоки этого дела; 2) обстоятельно излагать: ταῦτα ἐν τοῖς περὶ Καμίλλου μᾶλλον ἀκριβοῦται Plut. это более подробно изложено в рассказе о Камилле; 3) выстраивать в строгом порядке, строго выравнивать (τὰς τάξεις Xen.; στέγην Eur.); 4) прилаживать (τοὺς πώγωνας Arph.); 5) точно выполнять: ἀ. πάντα τὰ παρά τινος Xen. точно выполнять все данные кем-л. распоряжения; 6) тщательно исследовать (περί τι Arst. и περί τινος NT); 7) делать совершенным (ξύνεσις ἠκριβωμένη Arph.): ἠκριβῶσθαι πρός τι Arst. достигнуть совершенства в чем-л.; 8) точно соответствовать (περί τι Arst.); 9) обладать совершенством: κατὰ τὴν ἁφὴν τῶν ἄλλων ἀ. Arst. превосходить других тонкостью осязания.

ἀκρίβωμα, ατος (ῑ) τό точное (основательное) знание Diog. L.

ἀκρῑβῶς 1) точно, основательно (εἰδέναι Her.); μήτε παντάπασιν ἁπλῶς, μήτε λίαν ἀ. Isocr. ни чересчур упрощенно, ни слишком обстоятельно; 2) чрезвычайно, в совершенстве: ἀ. περισσόφρων Aesch. обладающий совершенной мудростью; 3) с большим трудом (ἀ. καὶ μόλις Plut.).

ἀκρῐδο-θήκη ἡ ящик для саранчи Theocr.

ἀκρῐδο-θήρα ἡ ловушка для саранчи (Theocr. - v. l. ἀκριδοθήκη).

ἀκρῐδο-φάγος 2 питающийся саранчой Diod.

ἀκρίς, ίδος зоол. акрида, саранча Hom., Arph., Theocr., Plut., Anth.

ἄκρις, ιος только pl. горная вершина, высота Hom., HH.

ἀκρῐσία 1) запутанность, путаница; замешательство (ἐν τῇ Ἑλλάδι Xen.); 2) путаность суждения, отсутствие здравого смысла (ἄνοια καὶ ἀ. Polyb.): ἀ. περὶ τοὺς φίλους Luc. неумение разбираться в друзьях.

Ἀκρίσιος (ρῐ) ὁ Акрисий (миф. царь Аргоса, отец Данаи) Her., Men.

Ἀκρῐσιώνη ἡ дочь Акрисия, т. е. Даная Hom.

ἀκρῐτί adv. без суда (ἀποθνήσκειν Lys.).

ἀκρῐτό-δακρυς 2, gen. υος проливающий потоки слез (Τάνταλος Anth.).

ἀκρῐτό-μῡθος 2 1) бессвязно болтающий, говорящий вздор (Θερσίτης Hom.); 2) бессвязный, путаный (ὄνειροι Hom.).

ἄκριτον adv. беспрестанно, бесконечно (πενθήμεναι Hom.).

ἄ-κρῐτος 2 1) беспорядочный, бессвязный, путаный (μῦθος Hom.): ἄκριτα ἀγορεύειν Hom. толковать и вкривь и вкось; ἠχὴ ἄ. Plut. нестройный шум; 2) смешанный, необособленный: τύμβος ἄ. Hom. общая могила; (πάντων χρημάτων) ἀκρίτων ὄντων Plat. когда все элементы были перемешаны друг с другом; 3) нерешенный; сомнительный, спорный, неясный (νείκεα Hom., Plut.; ἄεθλον Hes.; ἔρις Dem.): ἔτι δ᾽ ὄντων ἀκρίτων Thuc. так как исход войны еще не решен; ἄ. καὶ χαλεπὸς ὁ Ὠρίων εἶναι δοκεῖ Arst. трудно определить с точностью время восхода и захода Ориона; 4) неисчислимый, несметный (ἄστρων ὄχλος Eur.; πλῆθος Plut., Babr.); 5) непрерывный, нескончаемый, сплошной (ἄχεα Hom.; ὄρος Anth.); 6) не рассмотренный судом, неразобранный (πρᾶγμα Isocr.): ἄκριτόν τινα (ἀπο)κτείνειν Her., Thuc., Lys., Plut. казнить кого-л. без суда; ἀ. θάνατος Plat. казнь без суда; 7) никому не подсудный (πρύτανις Aesch.); 8) действующий без разбора, вслепую, опрометчиво (Μοῖρα Anth.; ἀλόγιστος καὶ ἄ. Polyb.); 9) не разобравший дела: ἀποπλωόντων ἀκρίτων Her. отплыв и оставив вопрос без решения.

ἀκρῐτό-φυλλος 2 сплошь покрытый листвой, густолиственный (ὄρος Hom.).

ἀκρῐτό-φυρτος 2 перемешанный, представляющий беспорядочную груду (γᾶς δόσις Aesch.).

ἀκρίτως (ῐ) 1) с неопределенным исходом: τὸ ἀ. ξυνεχὲς τῆς ἁμίλλης Thuc. неопределенное развитие борьбы; 2) в беспорядке, беспорядочно: ἀ. φέρεσθαι Plut. метаться туда и сюда; 3) необдуманно, опрометчиво (λεγειν τι Sext.).

ἀκρο- в сложн. словах = ἄκρος.

ἀκροάζομαι Men. = ἀκροάομαι.

ἀκρόᾱμα, ατος τό 1) воспринимаемое слухом, слышимое или (у)слышанное (речь, чтение, пение, музыка и т. п.) Xen., Arst., Aeschin.; 2) певец, чтец, музыкант Polyb.: ἀ. ἦν ὁ Κάνος εὐδοκιμούμενον Plut. Кан был знаменитым музыкантом.

ἀκροᾱμᾰτικός 3 рассчитанный на слушание, т. е. устный (διδασκαλίαι, λόγοι Plut.).

ἀκροάομαι (ᾱο) 1) (внимательно) слушать: ἀ. τινος Plat. слушать кого-л.; ἀ. τινος и τι Thuc., Plat. слушать что-л.; δεόμεθ᾽ ὑμῶν μετ᾽ εὐνοίας ἀκροάσασθαι τῶν λεγομένων Isocr. мы просим вас благосклонно выслушать наши слова; οὗ Κικέρων ἠκροᾶτο Plut. (Аполлоний), слушателем которого был Цицерон; 2) слушаться, повиноваться (τινος Thuc., Plat.).

ἀκρόᾱσις, εως1) слушание: ἐς ἀκρόασιν ἀτερπής Thuc. неприятный для слушания, т. е. неинтересный; ἀκρόασιν ποιεῖσθαι Isocr., Aeschin. слушать (ср. 2); κλέπτειν τὴν ἀκρόασίν τινος Aeschin. заставлять кого-л. слушать себя, пленять чей-л. слух; 2) чтение, доклад, речь, лекция Polyb., Plut.: Φυσικὴ ἀ. «Рассуждение о природе», «Физика» (название сочинения Аристотеля); ἀκροάσεις ποιεῖσθαι Polyb., Plut., Luc. делать публичные доклады, читать лекции (ср. 1); 3) аудитория (ἐν ἀκροάσεσι καὶ θεάτροις Plut.); 4) послушание, повиновение (τῶν ἐν ἀρχῇ ὄντων ἀ. καὶ τῶν νόμων Thuc.).

ἀκροᾱτήριον τό 1) аудитория, слушатели Plut.; 2) зал судебных заседаний NT.

ἀκροᾱτής, οῦ1) слушатель Plat.: ἀκροαταὶ τῶν ἔργων Thuc. слушающие рассказы о (великих) деяниях; 2) слушатель, ученик (Θάλητος Arst.); 3) читатель Plut.

ἀκροᾱτικός 3 1) произносимый перед слушателями, устный (λόγος Arst.); 2) выдаваемый в виде вознаграждения слушателям (μισθός Luc.).

ἀκρο-βᾰτέω ходить на цыпочках Diod., Luc., Anth.

ἀκρο-βᾰφής 2 1) слегка или сверху смоченный (καλάμων ἀκίδες Anth.); 2) слегка окрашенный (χείλεα Anth.).

ἀκρο-βελής 2 остроконечный (δόνακες Anth.).

ἀκροβολέω Anth. = ἀκροβολίζω.

ἀκρο-βολίζω преимущ. med. издали перебрасываться копьями, вести дальнюю перестрелку (πρὸς ἀλλήλους Thuc., Plut.): οὔτε ἀ. οὔτ᾽ είς χεῖρας συνιόντες μάχεσθαι Xen. не вести ни дальней перестрелки, ни рукопашного боя; ἔπεσι ἀκροβολισάμενοι Her. поспорив друг с другом (досл. перебросившись словами).

ἀκροβόλῐσις, εως ἡ перестрелка Xen.

ἀκροβολισμός 1) Thuc., Xen., Plat., Plut. = ἀκροβόλισις; 2) перебранка, переругивание Luc.

ἀκροβολιστής, οῦ ὁ застрельщик Xen.

ἀκρό-βολος 2 поражаемый сверху (ἐπάλξεις Aesch.).

ἀκρο-βυστία 1) анат. крайняя плоть NT; 2) перен. языческий мир NT.

ἀκρο-γένειος 2 с выдающимся вперед или острым подбородком Arst.

ἀκρο-γωνιαῖος 2 краеугольный (λίθος NT).

ἀκρό-δετος 2 сверху обвязанный (δούνακες Anth.).

ἀκρό-δρυον τό преимущ. pl. 1) плодовое дерево (συκῆ καὶ τὰ ἄλλα ἀκρόδρυα Xen.; ἀκροδρύων καρπός Plat.); 2) плод с твердой скорлупой, орех Arst., Plut., Luc., Anth.

ἄκρο-θεν или ἀκρόθεν adv. на конце: ἡ ῥὶς ἄ. παχεῖα Arst. утолщенный кончик носа.

ἀκρο-θῐγής 2 слегка прикасающийся, легкий (φίλημα Anth.).

ἀκρόθῑνα τά Pind. = ἀκροθίνια (см. ἀκροθίνιον).

ἀκροθῑνιάζομαι выбирать в качестве лучшего (τινα Eur.).

ἀκρο-θίνιον (θῑ) τό (преимущ. pl.) 1) первые плоды сбора (Aesch., Plat.; ἀκροθίνια τοῖς θεοῖς ἐξελεῖν Xen.); 2) отборная часть добычи Soph., Eur.: τὰ ἀκροθίνια ἀποπέμψαι ἐς Δελφούς Her. отослать лучшую часть добычи в Дельфы.

Ἀκρόθῳοι или Ἀκρόθωοι οἱ Thuc. = Ἀκρόθῳον.

Ἀκρό-θῳον τό Акрофой (город на Афоне) Her.

ἀκρο-θώραξ, ᾱκος adj. слегка захмелевший, полупьяный Arst., Plut., Luc.

ἀκρο-κελαινιόων [эп. part. к κελαινόω] сверху почерневший, потемневший (Σκάμανδρος Hom.).

ἀκρο-κνέφαιος 2 появляющийся с наступлением сумерек (Ἀρκτοῦρος Hes.).

ἀκροκνεφές τό сумерки Luc.

ἀκροκνεφής 2 Luc. = ἀκροκνέφαιος.

ἀκρό-κομος 2 1) с волосами на макушке (Θρήϊκες Hom.); 2) с листьями на кончике (ἐλάτας κλάδοι Eur.) или с высокой кроной (κυπάρυσσοι Theocr.; τὰ στελέχη τῶν φοινίκων Diod.; πίτυς Anth.).

Ἀκρο-κόρινθος ὁ Акрокоринф (цитадель Коринфа) Eur., Xen., Plut.

ἀκρο-κῡμᾰτόω плыть по высоким волнам Luc.

ἀκρο-κώλια τά крайние или внутренние части туши (уши, ноги, кишки и т. п.) Arst.

ἀκρό-λῐθος 2 с высеченными из камня конечностями (ξόανον Anth.).

ἀκρο-λίνιον τό край сети Xen.

ἀκρο-λογέω собирать сверху (στάχυας Anth.).

ἀκρολοφία ἡ вершина холма, возвышенности, нагорье Polyb.

ἀκρολοφίτης, ου (ῑ) ὁ житель нагорий, горец Anth.

I ἀκρό-λοφος 2 с высокой вершиной (πέτραι Anth.).

II ἀκρόλοφος ὁ вершина холма Plut.

ἀκρο-λῠτέω чуть отстегивать (ζώνην Anth.).

ἀκρο-μᾰνής 2 помешанный, сумасшедший Her.

ἀκρο-μόλιβδος 2 со свинцовыми грузилами (λίνον, δίκτυον Anth.).

I ἄκρον τό 1) вершина (Ἴδης Hom.; τὰ τῶν Ἄλπεων ἄκρα Polyb.): τὰ ἄκρα τῆς Εὐβοίης Her. (на)горная часть Эвбеи; 2) перен. верх, высшая степень (πανδοξίας Pind.): πρὸς ἄκρῳ γενέσθαι или ἐπ᾽ ἄ. ἀφικέσθαι Plat. достигнуть вершины, перен. предела; εἰς ἄ. Theocr. в высшей степени; ἄκρα φέρεσθαι Theocr. получить высшую награду; 3) высшая власть (Ἄργεος ἄκρα Theocr.); 4) мыс (Σούνιον ἄ. Hom.); 5) край, конец, предел: τὰ ἄκρα τῆς θαλάσσης Plat. поверхность моря; χειρῶν ἀκρα Luc. кисти рук; τὰ τῆς Ἑλλάδος ἄκρα Polyb. границы Греции; 6) лог. крайняя, т. е. большая или малая посылка силлогизма Arst.

II ἄκρον adv. сверху, поверх: ἄ. ἐπὶ ῥηγμῖνος ἁλός Hom. по гребням волн.

ἀκρονυχεί adv. = ἀκρονυχί.

ἀκρ-ονῠχί или ἀκρονυχεί adv. кончиками ногтей (κνίζειν τινά Anth.).

ἀκρόνῠχον adv. с наступлением ночи Arst.

I ἀκρό-νῠχος 2 появляющийся с наступлением ночи (ἄνεμοι Arst.).

II ἀκρ-όνῠχος 2 Anth. = ἀκρώνυχος.

ἀκρο-πενθής 2 горько скорбящий (Περσίδες Aesch. - v. l. ἁβροπενθής).

ἀκρό-πηλος 2 покрытый сверху грязью, болотистый Polyb.

ἀκρό-πλοος, стяж. ἀκρόπλους 2 плавающий сверху Plut.

ἀκρο-ποδητί adv. на цыпочках (ἑστάναι, βαδίζειν Luc.).

ἀκρό-πολις, εως1) расположенная на возвышенности укрепленная часть города, акрополь, цитадель, кремль Hom., Her., Aesch.: Φοκέων ἀ. Eur. = γῆ Δελφίς; 2) афинский Акрополь Thuc.: ἀνενεχθῆναι εἰς ἀκρόπολιν или γεγράφθαι ἐν τῇ ἀκροπόλει Dem. быть внесенным в списки афинского Акрополя (где находилось казначейство), т. е. стать должником государства; 3) перен. твердыня, оплот (τῆς ψυχῆς Plat.; τοῦ σώματος Arst.).

ἀκρο-πόλος 2 высоко вздымающийся, высокий (ὄρεα Hom.).

ἀκρο-πόρος 2 остроконечный, насквозь пронзающий (ὀβελοί Hom.).

ἀκροποσθία ἡ Arst. = ἀκροβυστία.

ἀκρό-πτερον τό кончик крыла Anth.

ἀκρόπτολις, ιος ἡ Eur., Anth. = ἀκρόπολις.

ἄκρος 3 1) высший, верхний: ἀκροτάτῃ κορυφῇ Hom. на самой вершине; ἐπ᾽ ἄκρων ὀρέων Soph. на вершинах гор; ἄκρη πόλις Hom. = ἀκρόπολις; 2) наружный, поверхностный: ἄκρη ῥινός Hom. поверхность кожи; ὕδωρ ἄκρον Hom. верхний слой или поверхность воды; οὐκ ἄκρας καρδίας ἔψαυσέ μου Eur. это глубоко врезалось в мое сердце (ср. 3); 3) крайний: ἄκρη χείρ Hom., Her. кисть руки, рука; ἄκρα γλῶσσα Soph. кончик языка; ἐπ᾽ ἄκρων (sc. ποδῶν или δακτύλων) Soph. на цыпочках; πεδίον ἄκρον Soph. край равнины; ἄκρα ἱστία Arph. край парусов; πρὸς ἄκρον μυηλὸν ψυχᾶς Eur. до глубины души (ср. 2); ἄκρα νύξ Soph. глубокая (поздняя) ночь; ἄ. ὀργήν Her. вспыльчивый; οἱ ἄκροι Arst. крайние классы, т. е. богачи и бедняки; 4) наилучший, превосходный, отличный (εἴς и περί τι Plat.; ἀνήρ Her.; τεχνῖται καὶ σοφισταί Plut.): ἄκροι γενόμενοι ταύτην τὴν ἡμέραν Her. храбро сражаясь в этот день; ψυχὴν οὐκ ἄ. Her. павший духом, малодушный; οἱ ἄκροι τῆς ποιήσεως Plat. величайшие представители поэзии; ἐγώ σοι μάντις εἰμὶ τῶν δ᾽ ἄ. Soph. это я тебе безошибочно предсказываю; ἄ. διαλέγεσθαι Plut. искусный в споре; Ἄργείων ἄκροι Eur. аргосская знать; ἡ ἄκρα ἐπιμέλεια Plut. тщательный уход.

ἀκροσίδᾱρος 2 дор. = ἀκροσίδηρος.

ἀκρο-σίδηρος, дор. ἀκροσίδᾱρος 2 с железным наконечником (μύωψ Anth.).

ἀκρό-σοφος 2 мудрейший Pind., Plut.

ἀκρο-στήθιον τό верхняя часть груди Arst.

ἀκρο-στῐχίς, ίδος ἡ акростих Cic.

ἀκρο-στόλιον τό мор. 1) верхний край борта Plut.; 2) конец корабельного носа Diod.

ἀκρο-σφᾰλής 2 1) неустойчивый, шаткий (αἱ κλίμακες Polyb.): ἀ. πρὸς ὑγίειαν Plat. шаткого здоровья; προς οὐδὲν ἀ. Plut. стойкий, невозмутимый; 2) склонный, подверженный (πρός τι Plut.).

ἀκροσφᾰλῶς неустойчиво: ἀ. ἔχειν Plut. быть неустойчивым.

Ἀκρότατος ὁ Акротат 1) сын Клеомена II, царь Спарты, участник сицилийского похода 314 г. до н. э. Plut., Diod.; 2) внук предыдущего, сын Арея I, царь Спарты с 265 г. до н. э., в этом же году павший в сражении с Аристодемом Plut.

ἀκρο-τελεύτιον τό конец, окончание, заключительная часть (Πυθικοῦ μαντείου Thuc.).

ἀκρότης, ητος1) край, конец (sc. τοῦ φυτοῦ Arst.); 2) крайность, высшая степень Arst.; ἀκρότητας ἀντιπάλους συνάγειν Plut. примирять противоположные крайности; 3) верх, совершенство (τοῦ λόγου Plat.).

ἀκρο-τομέω срезать сверху (sc. τὸν σῖτον Xen.).