Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/31

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
II διαμελίζομαι pass. к διαμελίζω.

δια-μελίζω разрывать на суставы, растерзывать (ταῖς χερσὶ ζῶντας Diod.; ζῷα διαμελιζόμενα Plut.).

δια-μελισμός ὁ разрывание по суставам, растерзывание Plut.

δια-μέλλησις, εως ἡ медлительность: διαμέλλησίν τινος ποιεῖσθαι Thuc. медлить с чем-л.

δια-μέλλω медлить, мешкать, тянуть, откладывать Thuc., Luc.: οὐ διεμέλλησεν, ὅπῃ τράπηται Plut. у него не было колебаний насчет того, куда ему примкнуть; ἔστη καὶ διεμέλλησεν Plut. он остановился в нерешительности.

δια-μέμφομαι сильно порицать (τι Thuc.; τινα ποιεῖσθαί τι Isocr.; τινα, ὅτι οὐκ ἔχει τι Arst.).

δια-μένω (fut. διαμενῶ) продолжать оставаться, сохранять (прежнее) положение (ἔτι καὶ νῦν Xen. и μέχρι νῦν Plut.; ἐν ταύτῃ τῇ ἕξει Plat.; ἐπὶ τῇ δουλοπρεπεῖ διατριβῇ Xen.): πέντε μῆνας ἐπὶ τῶν αὐτῶν διέμενον Polyb. пять месяцев (все) оставалось в том же положении; ἐν ἑαυτῷ δ. Polyb. сохранять самообладание; δ. ἐν τῇ πρός τινα φιλίᾳ Diod. поддерживать дружбу с кем-л.; διαμένω λέγων Dem. я попрежнему утверждаю; αἱ διαμένουσαι λίμναι Arst. постоянные, т. е. непересыхающие озера; διέμεινα ἐγὼ καὶ οὐ προὔδωκα οὔθ᾽ ὑμᾶς οὔθ᾽ ἐμαυτόν Dem. я устоял и не выдал ни вас, ни себя самого.

δια-μερίζω разделять, распределять (τι Plat.; τοὺς πόνους εἰς ἅπαν τὸ σῶμα Arst.): διαμερισθεὶς κατὰ μῆνα Arst. распределенный помесячно; med. делить между собой (τὰ ἱμάτιά τινος NT).

δια-μερισμός 1) раздел, распределение (δικαίως τόν διαμερισμὸν ποιεῖν Diod.); 2) раскол (οὐκ εἰρήνη, ἀλλὰ δ. NT).

διά-μεστος 2 наполненный (εἰς τὸ ἥμισυ πίθος Arst.).

δια-μεστόω наполнять Arst.

δια-μετρέω 1) отмеривать, измерять (χῶρον Hom.; med. πεδίον σχοίνῳ Her.; τὰς ῥύμας, med. τὴν περίστασιν τῆς σκηνῆς Polyb.; χώρας Plut.): δ. ὕδωρ Plut. отмеривать воду (в водяных часах), т. е. регламентировать время для выступающих на суде; πρὸς διαμεμετρημένην τὴν ἡμέραν Dem. в установленное регламентом время; 2) (об отмеренных или взвешенных порциях, пайках) раздавать, выдавать (τι τοῖς στρατιώταις Xen.; μυρίους μεδίμνους πυρῶν τισιν Dem.).

δια-μέτρησις, εως ἡ отмеривание, распределение (ἀλφίτων Plut.).

δια-μετρητός 3 отмеренный (χῶρος Hom.).

διά-μετρον τό v. l. = διάμετρος 4.

διά-μετρος 1) (sc. γραμμή) диагональ (ἐκ γωνίας εἰς γωνίαν τείνουσα Plat. или ἀχθεῖσα Arst.): κατὰ διάμετρον Plat., Arst. по диагонали; 2) поперечник круга, диаметр Arst.; κατὰ διάμετρον ἀλλήλοις κείμενοι Polyb. расположенные с противоположных сторон; ἐκ διαμέτρου ἡμῶν οἱ βίοι, φασίν Luc. наши жизни, как говорится, диаметрально противоположны; 3) чертежная линейка Arph.; 4) солдатский паек Plut.

δια-μήδομαι придумывать, затевать (ἐμὸν διεμήσατο πότμον Hom.).

δια-μηρίζω (pf. διαμεμήρικα) досл. раздвигать бедра, перен. = βινέω (τινά Arph., Zenon ap. Sext.).

δια-μηρισμός ὁ Zenon ap. Plut. nomen actionis к διαμηρίζω.

δια-μηχᾰνάομαι постоянно затевать, усиленно выдумывать, изобретать всяческие способы (ποιεῖν τι Plat., Plut.): διαμηχανήσομαι ὅπως ἂν … Arph. я уж устрою так, чтобы ….

δια-μίγνῡμι и διαμιγνύω примешивать, добавлять (τι ἔν τινι Plut.).

δια-μικρολογέομαι спорить из-за мелочей, придираться (πρός τινα περί τινος Plut.).

δι-ᾰμιλλάομαι упорно спорить, состязаться, соревноваться (τινι Plat. и πρός τινα Plat., Polyb., Plut., Luc.; περί τινος и ἔν τινι Plat.; τινι, περί τι и ὑπέρ τινος Plut., Luc.): ταῦτα ἱκανῶς διημίλληταί σοι Luc. ты достаточно поспорил об этом.

δια-μιμνῄσκω (только pf. διαμέμνημαι) постоянно помнить, хранить в памяти Xen.

διαμινυρίζομαι v. l. = διαμινύρομαι.

δια-μῐνύρομαι (ῡ) визгливо распевать (τι Arph.; - v. l. διαμινυρίζομαι).

δια-μῑσέω глубоко ненавидеть (τι Arst.; νῆσος διαμεμισημένη Plut.).

δια-μιστύλλω разрезать на части, рассекать (ἱρήϊον κατὰ μέρεα Her.).

δί-αμμος 2 сплошь песчаный (γῆ Polyb.).

δια-μνημονεύω 1) отчетливо вспоминать, припоминать (τινός Her., Thuc., Plat. и τι Xen., Plut., Luc.); 2) упоминать, передавать (τι Plut.): φύσιν τῆς ψυχῆς καὶ τῆς μορφῆς τοιαύτην ἔχων διαμνημονεύεται Xen. о его характере и внешности говорится следующее; 3) напоминать (τινί τι Plat.); 4) твердо помнить Lys.: τὸν διαμνημονεύοντα ποιήσασθαι τὴν ἐπ᾽ Αἴγυπτον στρατηΐην Her. (говорят, что Камбис), помня об этом, пошел войной на Египет.

δια-μοιράω 1) разрубать на части (χρόα Eur.): διαμοιοᾶσαι (sc. ἑαυτόν) Eur. заколоться; 2) med. разрезать на части, разделять (ἕπταχά τι Hom.).

δια-μολύνω загрязнять, осквернять, засорять (τὰ ὦτά τινι Plut.).

δια-μονή ἡ устойчивость, постоянство, продолжительность (τοῦ ἐμφύτου πνεύματος Arst.; βεβαιότης καὶ δ. Plut.): δ. αἰώνιος Diod. вечность.

δια-μονομᾰχέω единоборствовать (πρός τινα Plut.).

διά-μορφος 2 имеющий особую форму, своеобразный (διάμορφα καὶ ἄνδιχα πάντα Emped.).

δια-μορφόω придавать образ, формировать (δρῦν ὥσπερ τρόπαιον, λέγει Πλάτων τὴν ὕλην διαμορφωθῆναι ὑπὸ τῆς ψυχῆς Plut.).

δια-μόρφωσις, εως ἡ образование, формирование (τῆς ὕλης Plut.).

I δι-αμ-πάξ adv. (на)сквозь, навылет (τετρῶσθαι τὸν μηρὸν δ. Xen.; δ. διελαύνεσθαι Luc.).

II διαμπάξ praep. cum gen. 1) через (ἰάπτειν Ἀσίδος δι᾽ αἴας Aesch.); 2) навылет (στέρνων δ. Aesch.).

I δι-αμ-περές adv. 1) (на)сквозь, навылет (τοξευθεὶς δ. εἰς τὴν κεφαλήν Xen.; δ. ἐληλάσθαι διά τι Plat.); 2) сплошь, вплотную (σταυροὺς ἐλαύνειν Hom.); 3) непрерывно, постоянно (ἔργα τιθέναι Hom.; θάλλειν ἀγαθοῖσι Hes.): ἤματα πάντα δ. Hom. во все дни, (на)всегда.

II διαμπερές в знач. praep. cum gen. и acc. через, навылет (ἀσπίδος и στέρνων Soph.; βλῆσθαι κενεῶνα δ. Hom.; δ. οὖς Aesch.).

Διαμπερές τό Диамперес, «Проход» (ворота в Аргосе) Plut.

διαμπερέως Theocr. = διαμπερές I, 3.

δια-μῡδᾰλέος 3 промачивающий насквозь, т. е. обильный (δάκρυα Aesch.).

δια-μῡθολογέω 1) разговаривать, беседовать (τι или περί τινος и πρὸς ἀλλήλους Plat.); 2) высказывать, выражать (ἐν γνώμᾳ βαστάσαι τι καὶ γλώσσᾳ διαμυθολογῆσαι Aesch.).

δια-μυκτηρίζω издеваться, осмеивать: ὀξὺς διαμυκτηρίσαι Diog. L. беспощадный в своих насмешках, язвительный.

δια-μυλλαίνω строить презрительную гримасу Arph.

δι-αμφίδιος 2 (ῐ) совершенно иной (μέλος Aesch.).

δι-αμφισβητέω вести спор, спорить (πρὸς ἀλλήλους περί τινος Arst., Dem. и τινί τινος Plut.; πρός τι Arst.): τὰ διαμφισβητούμενα Dem. (sing. Polyb.) спорные вопросы.

δι-αμφισβήτησις, εως ἡ спор: διαμφισβήτησιν ἔχειν Arst., Plut. вызывать спор, т. е. быть спорным.

δι-αμφοδέω досл. сбиваться с пути, перен. заблуждаться Sext.

δι-αναγιγνώσκω прочитывать (τι Isocr., Polyb.).

δι-αναγκάζω принуждать (ποιεῖν τι Plat.): δ. τὴν ὄψιν πρός τινι Arst. привлекать взоры к чему-л.

δι-ανακλάομαι отражаться (ἡ ὄψις διανακλᾶται Arst.).

δι-ανάπαυσις, εως ἡ периодический отдых Arst.

δι-αναπαύω 1) давать от времени до времени передышку (σῶμα, στρατόν Plut.): δ. δύναμιν Polyb. дать отдых войску; διαναπαύσωμεν αὐτόν Plat. дадим ему передышку; δ. τὸ συνεχὲς τοῦ πλοῦ Luc. сделать остановку после непрерывного плавания; 2) от времени до времени отдыхать Arst., med. Plat., Luc.

δι-ανάστᾰσις, εως ἡ вставание, подъем (τῶν ἐγκαθημένων Polyb.).

δια-ναυμαχέω давать морской бой, сражаться на море (εἶξαι καὶ οὐ διαναυμαχῆσαι Her.; πρός τινα Isocr., Plut.).

δια-νάω источать воду (τὰ ὀρυττόμενα τῶν χωρίων διανάει Plut.).

δι-άνδῐχα adv. пополам, надвое: οἱ ἦτορ δ. μερμήριξεν Hom. он заколебался между двумя решениями; δ. θυμὸν ἔχειν Hes. различаться душевными свойствами; δ. κλῇθρα κλίνεται Eur. ворота (широко) распахиваются; δ. κεφαλὴν ἆξαι Theocr. рассечь голову пополам; δ. δοῦναί τινι Hom., из двух вещей дать кому-л. (лишь) одну.

διᾱνεκής Plat. v. l. = διηνεκής.

δια-νέμησις, εως ἡ раздел, распределение (κοινῶν Plut.; Νέμησις ἀπὸ τῆς ἑκάστῳ διανεμήσεως, sc. κέκληται Arst.).

δια-νεμητής, οῦ ὁ Arst. = δατητής.

δια-νεμητικός 3 1) разделяющий, распределяющий (τινος εἰς ἴσα μέρη Plat.): δ. τοῦ κατ᾽ ἀξίαν Arst. воздающий по заслугам; 2) разделяющийся, делимый (εἰς ἴσα Plut.).

δι-ᾰνεμόομαι развеваться по ветру (ἐσθὴς διανεμοῦται Luc.; ἔθειραι διηνεμωμέναι Anth.).

δια-νέμω (fut. διανεμῶ, aor. διένειμα) 1) разделять, распределять, раздавать (τινί τι Arph., Plat., Plut. и τι ἐπί τι Plat.; τὰς ἀρχὰς κατ᾽ ἀξίαν Arst.): δ. μέρη и κατὰ μέρη Plat. делить на части; med. делить или распределять между собой (τὴν ἀρχήν Plat.; τὰ δημόσια Arst.; τὴν χώραν καὶ τὰς πόλεις πρὸς ἀλλήλους Plut.); 2) управлять, править (ἄστυ Pind.).

δια-νέομαι пробегать, бегло просматривать (ἔργα, sc. Εὐριπίδου Anth.).

διανέστην aor. 2 к διανίσταμαι.

διανεύμενος дор. part. praes. к διανέομαι.

διανεύσομαι fut. к διανέω.

δια-νεύω 1) кивать (ταῖς κεφαλαῖς Diod.); 2) делать знаки (ἀλλήλοις Luc.); 3) досл. отворачиваться, перен. увертываться, избегать (τὰς ἐπιβολάς Polyb.).

δια-νέω (fut. διανεύσομαι) 1) переплывать (ἐς τὴν Σαλαμῖνα Her.); 2) преодолевать (τοσοῦτον πλῆθος λόγων Plat.).

διά-νημα, ατος τό [νέω III] нити, пряжа Plat.

δια-νήχομαι переплывать, добираться вплавь (πρὸς τὴν πόλιν Plut.).

δι-άνθημα, ατος τό расшитость цветами (Plat. - v. l. к διάνημα).

δι-ανθίζω 1) украшать цветами: δ. τὴν κεφαλὴν στεφάνοις Luc. надевать на голову венки из цветов; 2) расшивать цветами (χλαμύδες διηνθισμέναι Plut.).

δι-ανίσσομαι проходить насквозь (τινος Pind.).

δι-ανίστᾰμαι (aor. διανέστην, pf. διανέστηκα) 1) подниматься, вставать (νύκτωρ Arst.; ἐκ τῆς ἐνέδρας Polyb.); 2) устремляться навстречу (ἐπὶ τοὺς ἐπικειμένους Polyb.); 3) отклоняться, уклоняться: τῶν ἀναγκαίων ξυμφόρων διαναστάς Thuc. пожертвовав очевидными преимуществами.

δια-νοέομαι 1) замышлять, затевать, намереваться (ποιεῖν или ποιήσειν τι Her., Thuc., Xen., Plat.; τὴν ἀπόβασιν ἐς τὴν νῆσον Thuc.); 2) обдумывать, устраивать: ὁ κακῶς διανοηθεὶς περὶ τῶν οἰκείων Isocr. плохо ведущий свои домашние дела; διανοούμενος, πῇ καὶ πῶς χρήσεται … Polyb. обдумывая, как ему использовать …; 3) (тж. δ. πρὸς αὑτόν и ἐν ἑαυτῷ Plat.) думать, полагать, считать (δ. παιδευτὴν εἶναι ἀρετήν Plat.): ὡς μὴ ἀκουσομένων, οὕτω διανοεῖσθε Plat. вообразите (положим), что мы не услышим (ваших слов); οὐκ ὀρθῶς (v. l. καλῶς) διανοεῖσθε Plat. вы ошибаетесь (досл. вы неправильно думаете); 4) быть расположенным или настроенным (πρός τινα Plat.); 5) размышлять, мыслить (περὶ οὗ αἰσθανόμεθα, πολλάκις καὶ διανοούμεθά τι Arst.).

δια-νόημα, ατος τό 1) размышление, мысль (ἅπαν ἔργον καὶ λόγος καὶ δ. Plat.); 2) замысел, намерение: τοῖς ὀνόμασι παραπετάσμασι χρῆσθαι τῶν διανοημάτων Plut. пользоваться словами, чтобы скрывать свои намерения.

δια-νόησις, εως1) мышление, мысль (δ. τε καὶ σῶμα Plat.; θεωρίαι καὶ διανοήσεις Arst.): νοήσεις, ἃς ἐναποκειμένας μὲν ἐννοίας καλοῦσι, κινουμένας δὲ διανοήσεις Plut. мысли, которые в состоянии покоя называются понятиями, а в состоянии движения - размышлениями; 2) образ мыслей (πρὸς γῆρας μένειν ἐν ταύτῃ τῇ διανοήσει Plat.).

δια-νοητικόν τό мыслительная способность, мышление (τὸ δ. τε καὶ νοῦς Arst.).

δια-νοητικός 3 мыслительный, разумный, интеллектуальный (κίνησις Plat.; μέρος или μόριον τῆς ψυχῆς Arst.): ἀρεταὶ διανοητικαί Arst. дианоэтические (интеллектуальные) добродетели (т. е. обусловленные мышлением, в отличие от «этических», обусловленных волей).

δια-νοητός 3 являющийся предметом мышления, познаваемый разумом Arst., Sext.

διά-νοια 1) замысел, намерение (μαινόλις Aesch.; παλιλλογῆσαί τινι τὴν ἑωυτοῦ διάνοιαν Her.): τὴν διάνοιαν ἔχειν τινός Thuc. намереваться сделать что-л.; 2) мысль, мнение, взгляд (τὴν διάνοιαν ταύτην ἔχειν Plat. и λαβεῖν Arst.); 3) образ мыслей, духовный облик: τὸ τῶν Ἑλλήνων ὄνομα μηκέτι τοῦ γένους, ἀλλὰ τῆς διανοίας δοκεῖ εἶναι Isocr. название «эллины» обозначает, повидимому, уже не племя, а образ мыслей; 4) размышление, мышление (πᾶσα δ. ἢ πρακτική, ἢ ποιητική, ἢ θεωρητική Arst.): ὁ ἐντὸς τῆς ψυχῆς πρὸς αὑτὴν διάλογος ἄνευ φωνῆς (sc. ἐστιν ἡ δ.) Plat. размышление есть внутренняя и беззвучная беседа сознания с самим собой; 5) разум, сознание, дух (ἅμα τῇ τε διανοίᾳ καὶ τῷ σώματι διαπονεῖν Arst.); 6) смысл, значение (ὀνομάτων Lys., Plat.; τοῦ λεγομένου Arst.).

δι-ᾰνοίγω (aor. διήνοιξα - pass. διηνοίχθην) 1) открывать (τοὺς ὀφθαλμούς Plat.; τὰ ὦτά τινι Luc.); 2) отворять (τὰς πύλας τινί Plut.); 3) вскрывать, рассекать (διανοιχθέν τι τῶν τετραπόδων Arst.); 4) прокладывать себе путь, прорываться (ἐν τῷ στενοπόρῳ διανεωγὸς στόματι πέλαγος Arst.); 5) раскрывать, разъяснять (τὰς γραφάς τινι NT).

δια-νομεύς, έως ὁ производящий дележ (добычи), распределитель Plut.

δια-νομή 1) раздел, раздача (χρημάτων Arst.; ἐπαρχιῶν διανομαί Plut.; διανομαὶ ἄφιλοι Aesch. - v. l. διαρταμή и διατομή); распределение (sc. τῶν μαθημάτων Plat.); 2) установление, порядок (παλαιαὶ διανομαί Aesch.; δ. τῶν πραγμάτων Plut.).

δια-νομοθετέω тж. med. (тж. δ. νόμους) устанавливать закон(ы) Plat.

δια-νοσφίζομαι захватывать в свою пользу, присваивать себе (τῶν προσόδων τὸ πλεῖον μέρος Diod.).

δι-ανταία ἡ (sc. πληγή) сквозная рана Aesch.

δι-ανταῖος 3 и 2 1) поражающий навылет, пронзающий насквозь (βέλος Aesch.; πληγή Diod.); 2) пронизывающий, пронзительный (ὀδύνα Eur.); 3) неумолимый, беспощадный (μοῖρα Aesch.).

διαντικός 3 [διαίνω] увлажняющий, влажный (ἔκκρισις ἐξ ὑγροῦ Arst.).

δι-αντλέω досл. вычерпывать до конца, исчерпывать, перен. претерпевать, переносить, выдерживать (νοῦσον Pind.; πόνους, μακρὰς οἰκουρίας Eur.): οὗτος μὲν δὴ πάσῃ τῇ πόλει διηντλήθη ὁ πόλεμος Plat. так вот какую войну вынесло все это государство.

διαντός 3 вбирающий (в себя) влагу Arst.

δια-νυκτερεύω (тж. δ. τὴν νύκτα Xen.) проводить ночь (ἐν τοῖς πότοις Plut.).

δι-άνυσμα, ατος τό совершаемый или совершенный путь, переход (τὰ διανύσματα καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν Polyb.).

διανύτω = διανύω.

δι-ανύω и διανύτω 1) завершать, доводить до конца, проходить (μακρὰ κέλευθα HH; δισσοὺς διαύλους Eur.; ὁδὸν πολλήν Xen.; τὸ θᾶττον ἐν ἴσῳ χρόνῳ Arst.; χώραν Polyb.): πολὺν διὰ πόντον ἀνύσσας Hes. проделав длинный морской путь; οὔπω διήνυσεν ἀγορεύων Hom. он еще не закончил (своего) рассказа; ἃ οἱ πόδες διανύτουσι Xen. работа ног, т. е. ходьба; ἥ σε μυρίοις πόνοις διδοῦσα δεῦρ᾽ ἀεὶ διήνυσε Eur. которая до сих пор не переставала причинять тебе множество хлопот; 2) приходить, доходить, добираться (εἰς τὰς ὑπερβολάς и πρὸς τὴν πόλιν Polyb.).

δια-ξαίνω досл. расчесывать, перен. прочесывать, подвергать чистке (τοὺς ἐπὶ ταῖς ἀρχαῖσι Arph.).

δια-ξηραίνω просушивать, высушивать (τὴν ἱλύν Diod.).

δια-ξῐφίζομαι сражаться с мечом в руке (τινι περί τινος Arph.).

δια-ξῐφισμός ὁ бой на мечах Plut.

διά-ξυσμα, ατος τό желобок, канелюра (τὰ διαξύσματα τῶν κιόνων Diod.).

δια-ξύω выскабливать, бороздить (τὰ περὶ τὸ πρόσωπον διεξυσμένα Arst.).

δια-παγκρᾰτιάζω состязаться во всеборье Plut.

δια-παιδᾰγωγέω 1) воспитывать (δ. καὶ διαπαιδαγωγεῖσθαι Plat.; δ. τὴν ἕξιν Plut.); 2) руководить, править, направлять (τὴν πολιτείαν Plut.); 3) развлекать, забавлять, занимать (ἡδονῇ καὶ χάριτί τινα Plut.); 4) увлекать, обхаживать, уговаривать (οὕτως ὁ βάρβαρος διεπαιδαγώγησε τοὺς Ῥωμαίους Plut.); 5) затягивать, продлевать (τὸν πότον ταῖς περί τινος ἐλπίσιν Plut.); 6) выжидать (τὸν καιρόν Plut.).

δια-παιδεύομαι получать воспитание Xen.

δια-παίζω 1) доигрывать: παιδιὰ μέχρι δεῦρο διαπεπαισμένη Plat. игра, которая велась до сих пор; 2) разыгрывать, высмеивать (τὸν ὄγκον τινός διαπεπαιχώς Plut.).

δια-πᾰλαίω вести борьбу, бороться Arph. (τινί Plut.).

δια-πάλη (πᾰ) ἡ противоборство, борьба Plut.

δια-πάλλω 1) встряхивать (πτερόν Aesch.); 2) назначать по жребию (χθόνα ναίειν Aesch.).

δια-πᾰλύνω раздроблять, размозжить (κρᾶτα Eur.).

δια-παννῠχίζω проводить всю ночь (ἐν ἀνδρῶνι μεγάλῳ Plut.).

δια-παντός adv. чаще раздельно сплошь, непрерывно, постоянно Aesch.

δια-παπταίνω (робко) озираться Plut.

δια-παρατρῐβή ἡ страстный спор (NT - v. l. παραδιατριβή).

δια-παρθενεύομαι лишаться девственности (ὑπό τινος Her., Plut.).

διά-πασμα, ατος τό преимущ. pl. душистая пудра Plut., Luc.

δια-πασσᾰλεύω, атт. διαπατταλεύω 1) пригвождать, распинать (τινὰ ζώοντα πρὸς σανίδα Her.); 2) распяливать на гвоздях (sc. τὴν βύρσαν Arph.; τὸ δέρμα Plut.).

δια-πάσσω, атт. διαπάττω пересыпать, густо насыпать (τοῦ ψήγματος ἔς τι Her.): μέλανι διαπεπασμένος Arst. в черных крапинках.

δια-πᾱσῶν ἡ, чаще διὰ πασῶν (sc. χορδῶν συμφονία) всеструнный (восьмиструнный) интервал, т. е. октава Plat., Plut.

δι-ᾰπᾰτάω полностью обманывать (τινα Plat., Plut.; διηπατημένη καὶ ψευδὴς δόξα Plut.): τὸ διηπατημένον Arst. полное заблуждение.

δια-πᾰτέω протаптывать (sc. τὴν χιόνα Polyb.).

διαπατταλέυω атт. = διαπασσαλεύω.

διαπάττω атт. = διαπάσσω.

διά-παυμα, ατος τό перерыв, роздых, остановка (πόνων Plat.).

διάπαυσις, εως ἡ Arst. = διάπαυμα.

δια-παύω давать отдых (τὸν διαπαύσαντα ἵππον ὁρμῆσαι Xen.): ἐκ τούτου στρατιαὶ ἑκατέρων διεπέπαυντο Xen. на этом походы обеих сторон закончились; med. устраивать себе отдых, делать передышку, отдыхать Plat.

δι-ᾰπειλέω чаще med. грозить, угрожать (ποιεῖν τι Polyb., τινι Aeschin., Plut. и τινι ποιεῖν τι Plut.): διαπειλήσα; οἴχεται Her. он удаляется, произнеся угрозы.

δια-πεινάω (дор. 1 л. pl. praes. διαπεινᾶμες) ирон. состязаться в голодании, т. е. отчаянно голодать Arph.

διά-πειρα 1) испытание, опыт, проба (τινος Pind., Her.): διάπειράν τινος λαμβάνειν Dem., Plut. подвергать кого(что)-л. испытанию; ἐς διάπειράν τινος ἀπικέσθαι Her. изведать (узнать) кого(что)-л.; 2) наглядное доказательство, практический довод (διάπειραν διδόναι Plut.).

δια-πειράω 1) досл. искушать, перен. подкупать (ταῖς δωροδοκίαις Plut.); 2) med.-pass. подвергать испытанию, испытывать (τῆς ψυχῆς τινος Her.; τῶν γνωρίμων Plut.): πεζῇ δ. τινων Her. померяться с кем-л. силами в пешем бою; τῶν ἐν τῷ πολέμῳ διαπεπειρᾶσθαι Thuc. изведать превратности войны; ἔοικε ὥσπερ αἴνιγμα ξυντιθέντι διαπειρωμένῳ Plat. похоже, что он придумал загадку для испытания (меня).

δια-πείρω 1) прокалывать, пронзать (τρισὶ βελόναις τὴν γλῶττάν τινος Plut.); 2) вонзать (σιδηρᾶ κέντρα τινός Eur.).

δια-πέμπω тж. med. 1) посылать в разные места, рассылать (παρὰ τὰ χρηστήρια τοὺς θεοπρόπους Her.; ἄλλον ἄλλῃ Thuc.; τινὰς πρός τινας Xen.; ἐμπόρων πλῆθος Arst.; ἄλλον εἰς ἄλλην πόλιν Plut.); 2) посылать, отправлять (τινὰ πρός τινα Arph.; πεντακοσίους ὁπλίτας τινί Thuc.; τὸ πνεῦμα τῇ καρδίᾳ Arst.; ἕτερον στρατηγὸν εἰς τὴν Ἰβηρίαν Polyb.; ἀγγέλους καὶ γράμματά τινι Plut.).

δια-πενθέω носить траур (ἐνιαυτὸν ὅλον ἐπί τινι Plut.).

δια-πέντε чаще раздельно (sc. χορδῶν συμφωνία) пятиструнный интервал, квинта Plut.

δια-πεπονημένως с величайшей тщательностью (μουσικῶς καὶ δ. Isocr.).

δια-περαίνω тж. med. доводить до конца, заканчивать, завершать (ὁδόν Plat.): φέρε δὴ διαπεράνωμεν λόγους Eur. давай окончим этот разговор; τὴν ἀπόκρισιν, ἣν ἠρόμην, διαπέρανον Plat. заканчивай ответ на поставленный мной вопрос; διαπεράνασθαι κρίσιν τινός Eur. услышать (наконец) суждение о чем-л.; τὸν ἑαυτοῦ δ. κύκλον Arst. совершать оборот вокруг своей оси.

δια-περαιόω 1) перевозить, переправлять (τοὺς στρατιώτας Plut.): τὸ πέλαγος διεπεραιώθη ἀσφαλῶς μεγάλῳ στόλῳ Plut. большой флот благополучно переплыл море; 2) med.-pass. переправляться, переезжать (διαπεραιώσασθαι πελάγη Plat.): διαπεραιωθέντες Her. совершив переправу; 3) извлекать, выхватывать (ξίφη κολεῶν διεπεραιώθη Soph.).

δια-περάω (fut. διαπεράσω с ᾱσ, aor. διεπέρᾱσα etc.) 1) проходить, проезжать (πόλιν Arph.; Ἑλλάδα Eur.): δ. τὸν βίον Xen. проводить жизнь, жить; 2) переправляться, переплывать (Εὔξενον ἐπ᾽ οἶδμα Eur.; πέλαγος Isocr.; εἰς Ἰταλίαν Arst.; τὸν Ἰόνιον μετὰ δυνάμεως Plut.); 3) пронзать, пробивать, прокалывать (κνήμην διεπέρασε δόρυ Eur.); 4) проникать: σὺ τοί νιν οἶσθα διαπερῶν Aesch. теперь-то ты окончательно узнал его; 5) совершать, выполнять (μόχθους Εὐρυσθέως Eur.); 6) охватывать (своей властью), владеть, править (Μολοσσίας, v. l. Μολοσσίαν Eur.); 7) перевозить, переправлять (πορθμεύς, ὅς σε διεπέρασε Luc.).

δια-πέρθω (aor. 1 διέπερσα, aor. 2 διέπρᾰθον) дотла разорять, разрушать, опустошать (πόλιν Hom.; Ἴλιον Theocr.): κατάλεξον, ἠὲ διεπράθετο (med. = pass.) πτόλις; Hom. скажи, разрушен ли город?

δια-περονάω прокалывать (τὰ σφυρὰ σιδήρῳ Diod.).

δι-απέρχομαι разбегаться, дезертировать Dem.

*δια-πεσσεύω атт. διαπεττεύω ставить (при игре в кости): δ. τὴν ἐλπίδα Luc. (по)пытать счастья в игре.

*δια-πέσσω, атт. διαπέττω переваривать (τὴν τροφήν Arst.).

δια-πετάννῡμι 1) раскладывать (sc. ἔρια Arph.); 2) раскрывать, расправлять (τὰς πλεκτάνας Arst.; ἀετοὶ διαπεπετακότες τὰς πτέρυγας Diod.).

δια-πέτομαι (aor. 2 διέπτην - med. διεπτόμην и διεπτάμην) 1) перелетать, пролетать, проноситься (κραιπνῶς διέπτατο Ἶρις, ὀϊστός - in tmesi Hom.; αἱ μέλισσαι διαπετόμεναι λειμῶνας Plut.); 2) пролетать сквозь, миновать (Συμπληγάδας Eur.; διὰ τῆς πόλεως Arph.); 3) прилетать, быстро прибывать: πεμπταῖος ἐκ Πυλῶν διέπτην Luc. на пятый день я примчался из Пил; 4) пронзать, поражать (τὸ βέλος διέπτατό τινος Eur.); 5) улетать, уноситься, aor. умчаться (о времени) (ὥσπερ καπνός Plat.; ὁ χρόνος διέπτατο Eur.).

διαπεττ- атт. = διαπεσσ-.

δια-πεύθομαι Aesch. = διαπυνθάνομαι.

δια-πήγνῡμι 1) застывать, замерзать (στέαρ διαπεπηγὸς διὰ τὸν χειμῶνα Arst.); 2) med. сколачивать, скреплять (σχεδίας διαπηξάμενος Luc. - v. l. πηξάμενος).

δια-πηδάω 1) перепрыгивать, перескакивать (τάφρον Arph., Xen., Plut.); 2) делать прыжок (ἵππος διαπηδῶν Xen.); 3) ирон. отскакивать, aor. метнуться (ἀπὸ τοῦ δικαστηρίου καὶ τῆς καταγνώσεως ἐπὶ τὸν δῆμον Dem.).

δια-πῑαίνω делать тучным, откармливать (μήλων χιλιάδες βοτάναις διαπιανθεῖσαι Theocr.).

δια-πῑδάω давать просачиваться, пропускать (τὸ ὕδωρ Arst.).

δια-πῑδύω просачиваться (διὰ τῶν πόρων Arst.).

δια-πιέζω сдавливать, сжимать (ἀμφοτέραις τι Luc.).

δια-πῐθᾰνεύομαι приводить доводы, убеждать (εἰκάζειν καὶ δ. Sext.).

δια-πικραίνομαι ожесточаться, быть суровым (πρός τινα Plut.).

διά-πικρος 2 очень горький (ὕδωρ Diod.).

δια-πίμπλημι переполнять: διεπλήσθη πᾶσα Σικελία αὐτῶν Thuc. вся Сицилия была полна ими.

δια-πίμπρημι сжигать дотла (ναῦς διαπρῆσαι Polyb.).

δια-πίνω (ῑ) 1) пить безудержу, бражничать Her., Plat.; 2) нить вперемежку (ὁ ἄκρατος καὶ ὁ κυκεὼν μεταξὺ διαπινόμενοι Arst.).

δια-πιπράσκω распродавать: δ. οὐσίαν τιμῆς τῆς τυχούσης Plut. распродавать имущество за любую цену.

δια-πίπτω (aor. διέπεσον) 1) распадаться, рассыпаться, разваливаться (διαλύεσθαι καὶ δ. Plat.; ἡ γῆ ὑπερυγραινομένη διαπίπτει Arst.); 2) падать сквозь (что-л.), проваливаться (τὰ στενὰ διαπίπτει Arst.); 3) разбегаться (ἐν τῇ μάχη Xen.): οἱ διαπεσόντες Plut. дезертиры; 4) прорываться, ускользать, убегать (πρός τινα Xen., Plut. и εἰς τόπον τινά Polyb., Plut.); 5) попадать, распространяться: τοῦ λόγου διαπεσόντος εἰς τὰ στρατεύματα Plut. когда эта весть разнеслась по войскам; 6) ошибаться: ὁ δ᾽ αὐτός φησιν … διαπίπτων Diog. L. он сам ошибочно утверждает, будто …; 7) проваливаться, не удаваться: τὸ συκοφάντημα αὐτῷ διέπιπτεν Aeschin. его донос не имел успеха; 8) терпеть неудачу (διαπέσοιμι πανταχῆ Arph.).

δια-πιστεύω 1) полностью доверять (τινὶ περί τινος Aeschin. и περί τι Arst.): διεπιστεύετο Dem. к нему питали доверие; 2) доверять, вверять (τινὶ τὴν πόλιν Aeschin.; τοὺς αἰχμαλώτους ἐκείνῳ μόνῳ Plut.).

δι-απιστέω не доверять (τινι Dem., Arst., Polyb.); med. не доверять самому себе, не верить своим ушам Polyb.

δια-πλᾰνάω 1) сбивать с пути, вводить в заблуждение (τὰς κύνας Plut.); 2) pass. сбиваться с дороги, блуждать (τρεῖς ἡμέρας διαπλανηθείς Diod.).

δια-πλασμός ὁ формирование, образование (ἐκ τῶν μερῶν Plut.).

δια-πλάσσω, атт. διαπλάττω 1) образовывать, формировать (sc. ὕλην Plut.; τὰ μόρια τοῦ ἐμβρύου διαπλάττεται Arst.); 2) создавать, сочинять (διαπλασθεὶς μῦθος Anth.): πρὸς τὰ γινόμενα διαπλάττεσθαι Plut. быть описываемым в соответствии с (действительными) событиями.

δια-πλᾰτύνω расширять, делать широким, т. е. полным (τὰ σώματα τῷ σίτῳ Xen.).

δια-πλέκω 1) переплетать, сплетать, плести (θαυματὰ ἔργα HH; φιλύρην Her.; ζώνια καὶ κεκρυφάλους Plut.); 2) строить, устраивать, замышлять (ἀγὰν ποτὶ πάντας Pind.); 3) слагать, сочинять (οὔλιον θρῆνον Pind.); 4) распространять (ἐκ μέσου πρὸς τὸν ἔσχατον οὐρανόν Plat.); 5) воен. развертывать (τὸν στρατον Plut.); 6) (чаще δ. βίον Plat.) проводить жизнь, жить (μετ᾽ ὀρνίθων Arph.): διαπλέξαντος τὸν βίον εὖ Her. благополучно дожив до конца своих дней.

διά-πλεος 3 переполненный (κακῶν διάπλεαι πόλεις Plut.).

δια-πλέω переплывать (πλοῖον διαπλέον Thuc.; Μέγαράδε Lys.; εἰς Αἴγιναν Arph.; εἰς Φωκαίαν ἐκ Σάμου Plut.; τὸν Αἰγαῖον Luc.): διαπλεῦσαι τὸν βίον Plat. пройти жизненный путь, прожить жизнь.

διά-πλεως 2, gen. ωνος Plut. = διάπλεος.

δια-πληκτίζομαι вступать в столкновение, иметь стычку (τοῖς ἱππεῦσι Plut.; παίεσθαι καὶ δ. Luc.): δ. σκώμμασι Plut. перебрасываться насмешливыми замечаниями; δ. ἀπὸ νευμάτων πρός τινα Plut. перемигиваться с кем-л.

δια-πληκτισμός ὁ столкновение, стычка, спор (πρός τινα περί τινος Plut.).

δια-πλήσσω, атт. διαπλήττω раскалывать (διαπλῆξαι δόρυ χαλκῷ Hom.).

δια-πλίσσω раздвигать (Hom. v. l. - διακπλήσσω).

I διά-πλοος, стяж. διάπλους 2 переплывающий: διάπλοον καθιστάναι πάντα ναυτικὸν λεών Aesch. заставлять весь экипаж корабля грести.

II διά-πλοος, стяж. διάπλους 1) переезд по морю (πρὸς τὸ Κήναιον τῆς Εὐβοίας Thuc.); 2) путь переезда по морю (ὁ δυοῖν νεοῖν δ. Thuc.); 3) судоходный канал (διάπλους πρὸς τὴν πόλιν τέμνειν Plat.).

δια-πλύνω промывать (καταπλῦναι καὶ διαπλῦναί τι Arph.).

διαπλώω Anth. = διαπλέω.

δια-πνέω 1) продувать, обдувать, обвевать (αὔραις διαπνεῖσθαι Xen.; ὁ ἀὴρ διαπνεῖ τὸ σῶμα Arst.); 2) pass. развеваться (τρίχες διαπνεόμεναι Arst.); 3) выдыхаться, испаряться (διαπνέοντος τοῦ ὑγροῦ Arst.); pass. развеиваться, рассеиваться (διαπίπτειν καὶ δ. Plat.; ἐξελθούσης τῆς ψυχῆς διαπνεῖται τὸ σῶμα Arst.); 4) переводить дух, отдыхать, приходить в себя (ἐκ δυσχερείας Polyb.; διαπνεῦσαι καὶ στῆναι Plut.).

δια-πνοή 1) проток воздуха (διαπνοὴν διδόναι τῷ πνεύματι Arst.); 2) испарение (τὸ οὐκ ἔχον διαπνοὴν παλαιοῦται Plut.).

δι-αποθνῄσκω умирать (διαμάχεσθαι καὶ δ. Polyb.).

δια-ποικίλλω 1) испещрять, расписывать (ὄρος διαπεποικιλμένον ἄνθεσιν Arst.; θυρεούς Plut.); 2) приукрашивать (πᾶσι τοῖς εἴδεσι τὴν ποίησιν Isocr.; ἀπάταις τὰ πολλὰ τοῦ πολέμου Plut.); 3) составлять из разных частей (διαπεποικιλμένος ἔκ τινων Plat.).

δια-ποίκῐλος 2 1) пестрый, испещренный: δ. ῥάβδοις Arst. полосатый; δ. τὴν χρόαν Arst. разноцветный; 2) одетый в пестрое платье (πορφυροῦς τις ἢ δ. Luc.).

δια-πολεμέω 1) (тж. δ. πόλεμον Plat.) продолжать (вести) войну, воевать (τινι Xen., Polyb. и πρός τινα Diod.): ἔστ᾽ ἂν διαπολεμήσωμεν Her. пока нам придется воевать; ὡς τρὶς ἐννέα ἔτη διαπολεμηθῆναι πέπρωται τὸν πόλεμον Plut. (говорили), что (Пелопоннесской) войне суждено длиться трижды девять лет; 2) заканчивать войну (διαπεπολεμήσεται ἀμαχεὶ ὁ πόλεμος Thuc.).

δια-πολέμησις, εως ἡ окончание войны Thuc.

δια-πολιορκέω вести непрерывную или всестороннюю осаду Thuc.

δια-πολῑτεία ἡ политический спор Plut.

δια-πολῑτεύομαι расходиться в политических взглядах: οἱ διαπολιτυόμενοι Aeschin. политические противники.

δια-πομπεύω участвовать в шествии (ἐς τέλος Luc.).

δια-πομπή ἡ рассылка послов (πρὸς τὰς πόλεις Thuc.).

δια-πόμπιμος 2 развозимый, вывозимый за границу (ὁ εἰς τὴν οἰκουμένην ἅπασαν δ. λιβανωτός Diod.).

δια-πονέω тж. med. 1) напряженно работать, усердно трудиться (ἐξεργάζεσθαι καὶ δ. Isocr.; ἅμα τῇ διανοίᾳ καὶ τῷ σώματι Arst.): δ. τι Plat., Arst., εἴς τι Plat. и περί τι (τινα) Plat., Arst. прилежно заниматься кем(чем)-л., посвящать себя кому(чему)-л.; ἔξεστί σοι διαπονησαμένῳ τὴν εὐδαιμονίαν κεκτῇσθαι Xen. упорным трудом ты можешь добиться счастья; παρά τινι τὴν μουσικὴν διαπονηθῆναι Plut. обучиться музыке у кого-л.; 2) обрабатывать, возделывать (χώραν Polyb.); 3) благоустраивать, преображать (τὸ πεδίον φύσει ἐν πολλῷ χρόνῳ διεπεπόνητο Plat.); 4) усердно упражнять, развивать, закалять (τὰ σώματα κινήσεσι καὶ μελέταις Plut.; τοὺς νέους ἐκ παίδων εὐθύς Luc.): οἱ διαπονούμενοι Xen. занимающиеся физическими упражнениями; οἱ διαπεπονημένοι Diod. закаленные воины, ветераны; 5) вызывать досаду, pass. досадовать, огорчаться: διαπονηθεὶς εἶπεν NT с горечью он сказал.

δια-πόνημα, ατος τό 1) труд, работа (τὰ τῶν τεκτώνων διαπονήματα Plat.).; 2) упражнение (τὰ περὶ τὸν πόλεμον διαπονήματα Plat.).

δια-πόνησις, εως ἡ переработка (πυροῦ εἰς τὸν ἄρτον Plut.).

διά-πονος 2 закаленный, приученный (στρατιῶται Plut.): δ. πρός τι Plut. приученный к чему-л.; διάπονοι τὰ σώματα Plut. физически закаленные, выносливые.

δια-πόντιος 2 1) заморский (γᾶ Aesch.; πόλεμος Thuc. Polyb., Plut.; στρατεία Xen., Plut.; σύμμαχοι Diod.); 2) отправляющийся за море (δ. πέταται Plut.): πλευσοῦμαι δ. - v. l. βασεῦμαι - Theocr. я поплыву за море.

δια-πόνως с трудом (δέχεσθαι τὰς μαθήσεις Plut.).

δια-πορεία ἡ движение, течение (sc. ἄστρων Plat.): ἡ τοῦ λόγου δ. Plat. ход беседы, собеседование.

δια-πορεύω 1) переправлять, переводить (на другую сторону), перевозить (τινά Xen.; ἐπὶ ὀχήματός τινος διαπορευθῆναι Plat.); 2) med. переправляться, переходить, переезжать (τὴν Πελοπόννησον Thuc., Plut.; τοσαῦτα πεδία Xen.; ὁδούς Plat.; διὰ τῆς χώρας Arst., Polyb. и τὴν χώραν Plut.; ἐς Εὔβοιαν Her.); οἱ τῶν ὀρνίθων διαπορευόμενοι Plat. перелетные виды птиц; 3) med. проходить, проникать (τὸ πνεῦμα διαπορεύεταί τι или διά τινος Arst.); 4) рассказывать, перечислять (τὰς εὐεργεσίας τινός Polyb., Diod.).

δι-απορέω (aor. pass. в знач. med. διεπορήθην, pf. pass. в знач. med. διηπόρημαι) 1) испытывать недостаток, терпеть нужду (ὁπότε διαποροίη τὸ στρατόπεδον Arst.); 2) быть в затруднении, колебаться, недоумевать, сомневаться (περί τινος Polyb., med. Plat., Arst. и ἐπί τινι Polyb.); τὸ διαπορούμενον Plat. и τὸ διηπορημένον Arst. затруднение, трудность; ἐν οἷς διαπόρηται πρὸς τὰ ὑπὸ τῶν ἄλλων εἰρημένα Arst. (главы), в которых было обращено внимание на трудности, связанные с высказываниями других (философов); ἐσίγησε καὶ διηπορήθη Aeschin., он растерялся и замолчал; 3) задаваться вопросом, исследовать, разбирать (τινα ἀπορίαν Arst.): περὶ ὧν διαπορῆσαι δεῖ πρῶτον Arst. то, о чем прежде всего должен быть поставлен вопрос.

δι-απόρημα, ατος τό недоумение, тж. затруднение, трудность Arst.

δι-απόρησις, εως ἡ затруднение, замешательство: εἰς διαπόρησιν ἄγειν τινά Polyb. ставить кого-л. втупик.

δι-απορητικός 3 1) колеблющийся, недоумевающий Plut.; 2) грам. выражающий сомнение, дубитативный.

δια-πορθέω 1) разрушать дотла, разорять, опустошать (Λυρνησσὸν καὶ τείχεα Θήβης Hom.; τὰ Περσῶν πράγματα Aesch.; διαπεπόρθηται πόλις Eur.); 2) уничтожать, губить (χρήματα πάντα διεπόρθησαν Plut.): ᾤχωκ᾽, ὄλωλα, διαπεπόρθημαι Soph. я безвозвратно погиб(ла).

δια-πορθμεύω 1) переправлять (на другой берег), перевозить (στρατιήν Her.); 2) переносить, передавать, доставлять (τοὺς λόγους τοῖσι Ἀθηναίοισι Her.); 3) разъяснять, истолковывать (ἑρμηνεύειν καὶ δ. θεοῖς τὰ παρ᾽ ἀνθρώπων καὶ ἀνθρώποις τὰ παρὰ θεῶν Plat.); 4) переезжать, переправляться (τοὺς ποταμούς Her.).

δι-απορία ἡ Plut., Diog. L. = διαπόρημα.

δι-αποστέλλω 1) рассылать (τῶν ἱππέων τοὺς ἐλαφροτάτους Diod.); 2) посылать, отправлять (ἐπιστολὴ διαπεσταλμένη Polyb.).

δι-αποστολή ἡ отправка послов с обеих сторон, обмен посольствами Polyb.

δια-πραγμᾰτεύομαι 1) тщательно разбирать, исследовать (τὸν λόγον, τὴν αἰτίαν Plat.); 2) зарабатывать, наживать (τι NT).

διαπραθέειν эп. inf. aor. к διαπέρθω.

διαπρακτέος adj. verb. к διαπράσσω.

διά-πραξις, εως ἡ деяние, дело, pl. деятельность (διαπράξεις πολιτικαί Plat.).

διά-πρᾱσις, εως ἡ распродажа (τῶν δεδημευμένων οἴκων Plut.).

δια-πράσσω, атт. διαπράττω, эп.-ион. διαπρήσσω 1) тж. med. совершать, исполнять, осуществлять, делать (πάντα τινί Her.; ταῦτα Arph.; πάγκαλον πρᾶγμα Plat.; διαπέπρακται ὃ τῶν ἐκείνου προγόνων οὐδεὶς πώποτε Isocr.): εἰς ἐνιαυτὸν ἅπαντα οὔτι διαπρήξαιμι λέγων Hom. я и за целый год не смог бы пересказать; οἱ ἀνήκεστα διαπεπραγμένοι Arst. совершившие нечто непоправимое; τὰ χρηστήρια διαπρῆξαι Her. привести в исполнение веления оракула; 2) завершать путь, проходить (ἔνθα καὶ ἔνθα δ. κέλευθον Hom.): δ. πεδίοιο Hom. проходить равниной; 3) доводить до конца, оканчивать (διαπέπρακται ὁ πόλεμος Plut.); 4) заниматься делами, работать (πλουτοῦσι, διαπράττουσι, εὐδαιμονοῦσιν Arph.); 5) (о времени) проводить: ἤματα διέπρησσον πολεμίζων Hom. дни я проводил в битвах; 6) med. добиваться, достигать: πολλὰ δόντες δῶρα διεπράξαντο ὥστε … Xen. многочисленными подарками они добились того, что …; δ. τι παρά τινος Xen., Isocr. получить что-л. у кого-л.; διαπράξεσθαι τὴν εἰρήνην Plut. добиться заключения мира; διεπράξατο οἰς Ἥπειρον ἀποσταλῆναι Plut. он добился своей отправки в Эпир; 7) med. вести переговоры, договариваться (πρός τινα περί τινος Xen.; δι᾽ ἑρμηνέων Her.); 8) pass. гибнуть (στυγερῷ θανάτῳ διεπράχθης Aesch.; τοῦ μὲν νοσοῦντος, τοῦ δὲ διαπεπραγμένου Soph.): διαπεπράγμεθα Eur. мы погибли; διαπέπρακται τὰ τῶν Καρχηδονίων Plut. конец пришел карфагенскому государству.

δια-πρεπές τό великолепие, блеск Thuc.

δια-πρεπής 2 отменный, выдающийся, превосходный, блистательный, славный (νῆσος Pind.; ἀρετή Thuc.; ἄγαλμα Plut.): δ. τι Eur. или δ. τινι Eur., Plut. замечательный чем-л.

δια-πρέπω 1) выдаваться, выделяться, быть заметным (νυκτί Pind.; τινί Plut., ἐπί τινι Luc. и ἔν τινι HH, Anth.): ἐγνώσθη τῷ λόφῳ διαπρέποντι Plut. он был узнан по своеобразному гребню шлема; πάντων δ. τινί Eur. превосходить всех в чем-л. или чем-л.; 2) украшать (φύσιν ψυχῆς μειρακιώδει μορφώματι Eur. ap. Plat.).

δια-πρεπῶς превосходно, великолепно, отменно (χρυσῷ δ. ἠσκημένα ὅπλα Plut.).

δια-πρεσβεία ἡ обмен послами Polyb.

δια-πρεσβεύομαι рассылать послов (πρός τινα Xen., Plut., Diod.).

διαπρήσσω эп.-ион. = διαπράσσω.

*δια-πρηστεύω выдавать (Her. - v. l. διαδρηστεύω и διαδρηπετεύω).

δια-πρίω (ῑ) 1) распиливать: διαπεπρισμένοι κατὰ τὰς ῥῖνας Plat. (фигуры), распиленные по носовой линии, т. е. по профилю; διαπρισθείην Arph. пусть меня распилят на куски (комич. клятва); διαπρίεσθαι ταῖς καρδίαις NT быть в ужасе, возмущаться; 2) скрежетать (τοὺς ὀδόντας Luc.).

I δια-πρό, тж. раздельно διὰ πρό adv. насквозь, навылет (εἴσατο χαλκός Hom.).

II διαπρό в знач. praep. cum gen. сквозь, через (δόρυ ὀφθαλμοῖο δ. ῇλθεν Hom.; δ. λαγόνος τε καὶ ὀμφαλοῦ Theocr.).

δια-προστᾰτεύω в качестве председательствующего предлагать на утверждение (τὸ διαβούλιόν τινος Polyb. - v. l. διαπρυτανεύω).

δια-πρύσιον (ῠ) adv. 1) сплошь, насквозь: πρὼν πεδίοιο δ. τετυχηκώς Hom. горный кряж, протянувшийся через всю равнину; 2) пронзительно, громко (ἤϋσεν Hom.; κιθαρίζειν HH).

δια-πρύσιος 3 и 2 (ῠ) 1) далеко простирающийся, обширный (ἄπειρος Pind.); 2) пронзительный, громкий (ὀλολυγαί HH; ὄτοβος Soph.; κέλαδος Eur.); 3) явный, отъявленный (κεραϊστής HH); 4) ожесточенный (πόλεμος Diog. L.).

διαπρυτανεύω v. l. = διαπροστατεύω.

δια-πταίω то и дело запинаться, заикаться (δ. καὶ βαρβαρίζειν Luc.).

δια-πτερύσσομαι порхать в разные стороны, перепархивать (κόρακες διαπτερυξάμενοι Plut.).

δια-πτοέω, эп. διαπτοιέω распугивать, разгонять (ἐπέεσσι γυναῖκας Hom.; φόβος διεπτόησε στρατόν Eur.; τὸ στράτευμα Plut.): δείσαντες διεπτοήθημεν Plat. мы в страхе убежали.

δια-πτόησις, εως ἡ потрясение: ἀφροδισίων δ. Plat. любовная страсть.

διαπτοιέω эп. = διαπτοέω.

δια-πτύσσω, атт. διαπτύττω 1) рассекать, разрубать (τὸ κράνος Diod.); 2) разворачивать, развертывать (τὰ περὶ τοὺς νόμους γεγραμμένα διαπτυττόμενα Plat.); 3) раскрывать, обнаруживать (τὸ πρᾶγμα Eur.; τὸν ἔρωτα Plut.): διαπτυχθέντες ὤφθησαν κενοί Soph. будучи разоблачены, (лжемудрецы) оказались бессодержательными; 4) складывать, сворачивать (τὰ μαλάκια διαπτύττοντα τὰς πλεκτάνας Arst.).

δια-πτῠχή ἡ сгиб: δέλτου или γραμμάτων διαπτυχαί Eur. сложенное письмо, т. е. письменное послание.

δια-πτύω досл. оплевывать, перен. презирать, с отвращением отвергать (τινά Dem. и τι Plut.).

διά-πτωμα, ατος τό досл. падение, перен. промах, ошибка Polyb., Plut.

διάπτωσις, εως ἡ Plut., Sext. = διάπτωμα.

δια-πυκτεύω 1) кулаками прокладывать себе дорогу (πολλοῖς διεπύκτευσα Xen.); 2) биться на кулаках, драться (τισί Luc.).

δια-πύλιον (ῠ) τό пошлина за проезд через городские ворота, заставный сбор Arst.

δια-πυνθάνομαι (fut. διαπεύσομαι, aor. 2 διεπυθόμην) расспрашивать, выведывать, разузнавать (τι Xen., Plat., Plut.): δ. τινος Plat., Plut. расспрашивать кого-л.

δια-πῠρόομαι 1) сжигать (Τροίαν Eur.); 2) перен. воспламеняться, вспыхивать (τῷ θυμῷ Plut.).

διά-πῠρος 2 1) горящий, пылающий (δαλός Eur.); 2) раскаленный, огненный (λίθος Xen.; μύδροι Arst.; σίδηρος Plut.); 3) пламенный, страстный (ἄνδρες Plat., Plut.; ἤθη Plut.): δ. πρὸς ὀργήν Plut. вспыльчивый; 4) жаркий, знойный (ξηροὶ καὶ διάπυροι τόποι τῆς οἰκουμένης Plut.).

δια-πυρπαλαμάω HH v. l. = πυρπαλαμάω.

δια-πυρσεύω 1) досл. освещать (словно) факелом, перен. делать известным, прославлять (τῇ δόξῃ τὰς πράξεις εἰς ἅπαντας ἀνθρώπους Plut.); 2) med. подавать огненные сигналы (πρός τινα Polyb.).

δια-πωλέω продавать в розницу, распродавать (τὰ αἰχμάλωτα Xen.; τὸν σῖτον Plut.).

διαραίρηται ион. 3 л. sing. pf. pass. к διαιρέω.

δι-ᾰράσσω (aor. διάραξα) пробивать, пронзать (τι Her., in tmesi Hes.).

δι-άργεμος 2 с белыми пятнами Babr.

δι-αρθρόω 1) расчленять, т. е. точно очерчивать, придавать правильную форму, формировать (τὰ στήθη Plat.): φωνὴν διαρθρώσασθαι Plat., γλῶτταν διαρθρῶσαι Luc. и τὴν ἀσάφειαν τῆς γλώττης διαρθρῶσαι Plut. научиться членораздельно говорить; 2) расчленять, разлагать на составные части, разбирать (τὸν συλλογισμόν Arst.); 3) ясно говорить, толково рассказывать (περὶ τῆς ἀρετῆς Arst.): ἔχετον διαρθροῦντες φράζειν Plat. расскажите обстоятельно - см. тж. διηρθρωμένος.

δι-άρθρωσις, εως1) расчлененность, т. е. строение: διάρθρωσιν λαμβάνειν Arst. формироваться; 2) членораздельность (τῆς γλώττης Arst.); 3) телосложение Plut.

δι-ᾰριθμέω преимущ. med. 1) подсчитывать, считать (ψήφους Eur.; ἀργυρίδιον Arph.; med. τὰ ὀνόματα Plat.); 2) перен. рассматривать, исследовать (ἄλογος καὶ οὐδὲν διαριθμησάμενος Plat.): τούτων διηριθμημένων Arst. по рассмотрении этого.

δι-ᾰρίθμησις, εως ἡ подсчет (τῶν χρημάτων Plut.).

διαρίπτω поэт. Arph. v. l. = διαρρίπτω.

δι-αρκέω 1) быть (вполне) достаточным, хватать (εἰς τὴν ὀδόν Xen.; ἐπὶ πολὺν χρόνον Arst. и ἔς τινα χρόνον Luc.): ἡ τῆς χώρας φύσις τοῖς γεωργοῖς γλίσχρως διαρκοῦσα Plut. земля, которой еле хватало на пропитание земледельцев; οὐ διήρκεσε δεῦρο ὁ λόγος Plat. этот рассказ до нас не дошел; 2) выдерживать, выносить: πόσην ἂν ὁδὸν ἵππος κατανύτοι ὥστε διαρκεῖν Xen. переход, какой может выдержать лошадь; πολιορκούμενοι διήρκεσαν Xen. они выдержали осаду; οὐ διήρκεσε τῷ βίῳ πρὸς τὸ τοῦ πολέμου τέλος Plut. он не дожил до конца войны; διαρκέσαι πρὸς τοῦ πένθους τὸ μέγεθος Luc. перенести огромное горе; διαρκέσαι πρὸς τὸ ἆθλον Luc. устоять в борьбе; βουλαὶ ἄπιστοι Λαΐου διήρκεσαν Aesch. неразумие Лаия принесло свои плоды; 3) переносить зиму, зимовать (τὰ ἐν ταῖς φωλεαῖς διαρκοῦντα, sc. ζῷα Arst.).

δι-αρκής 2 1) достаточный (χρήματα καὶ σῖτος Thuc.; ὠφέλεια Dem.; τροφή Arst.; δ. εἰς ἅπαντα Plut.): δ. πρὸς ἄμυναν Plut. могущий отразить (врагов); 2) длительный, продолжительный (ὑετοί, ἔρως Plut.).

δι-αρκῶς в достатке, зажиточно (διαρκέστατα ζῆν εἰς τὸ γῆρας Xen.).

δίαρμα, ατος [διαίρω] τό 1) подъем (ὄγκος καὶ δ., sc. τοῦ λόγου Plut.; ψυχῆς Diod.); 2) переезд (δ. πελάγιον, Polyb.).

δι-αρμόζω и διαρμόττω 1) разделять, распределять размещать (ἄλλον ἄλλοσε Eur.); 2) med. слаживать, устраивать, настраивать (τι πρὸς τὸ μέλλον Polyb.; κιθάρα διηρμοσμένη πρὸς ᾠδήν Plut.).

δι-αρπᾰγή 1) грабеж, расхищение Her., Diod.; 2) хищение Polyb.

δι-αρπάζω (fut. διαρπάσομαι) 1) разрывать, растерзывать (ἄρνας Hom.; διαρπάζεσθαι ὑπὸ θηρίων Plat.); 2) расхищать, подвергать разграблению (πόλιν Hom., Xen., Plut.; τὰ κτήματα Arst.; ἀποσκευάς Plut.; τὰ διαρπασθησόμενα ὑπὸ τοῦ πολέμου Dem.); 3) сметать, заметать (ἄνεμος διαρπάζει τὰ ἴχνη Xen.).

διαρραγήσομαι fut. pass. к διαρρήγνυμι.

δια-ρραίνομαι растекаться, стекать отовсюду (ἔκ τινος Soph.).

δια-ρραίω тж. med. разбивать, разносить в куски, т. е. уничтожать (νῆα, στρατόν, οἶκον, τινά Hom.): διαρραῖσαι μεμαῶτες Hom. горя жаждой убийства; διαρραισθέντες Aesch. пораженные насмерть.

διάρρᾰμα, ατος τό [διαρράπτω] шов Plut.

δια-ρράπτω зашивать, сшивать Plut.

δια-ρρέω (fut. διαρρεύσομαι, aor. 2 διερρύην) 1) течь сквозь или через, протекать (διὰ μέσου Her. и διὰ τῶν δακτύλων Luc.; τὴν νῆσον Isocr.; τὸν Ἀπεννῖνον Polyb.); 2) втекать, впадать (ποταμοὶ διαρρέοντες εἰς τὴν θάλατταν Arst.); 3) протекать, иметь течь (τὸ σκαφίδιον διαρρεῖ Luc.); 4) вытекать, утекать, уплывать (διαρρυῆναι τῶν χειρῶν Luc.; τὸ ἀργύριον διαρρυέν Dem.): διαρρεῖ χάρις τινός Soph. пропадает чувство благодарности к кому-л.; 5) досл. растекаться, расплываться, перен. разбегаться (ἐκ τῆς στρατοπεδείας Polyb.; ἀπιέναι καὶ δ. ἀτάκτως Plat.): χείλεσιν διερρυηκόσιν Arph. широко растянутыми губами, т. е. уверенным голосом; 6) становиться расслабленным, лишаться сил или вырождаться (ὑπὸ πλούτου καὶ τρυφῆς Plut.).

δια-ρρήγνῡμι (fut. διαρρήξω) 1) разрывать, прорывать (πλευρὰν φασγάνῳ Soph.; τὰς χορδάς Plat.; τὴν γαστέρα τῆς μητρός Arst.; med. in tmesi ἐπάλξεις Hom.); 2) разрываться, лопаться (διερρωγυῖαι χορδαί Plat.; ἀράχνιον διερρωγός Arst.; διερρωγὼς χιτών Plut.; перен. δ. ὑπὸ φθόνου Luc.): οὐδ᾽ ἂν σὺ διαρραγῇς ψευδόμενος! Dem. хоть ты разорвись от своей лжи!; διαρραγείης! Arph. чтоб ты лопнул!

δια-ρρήδην [ῥῆμα] adv. в точных выражениях, ясно, определенно (τὰ ἕκαστα ἐρέεινον - v. l. ἐρίδαινον HH; δ. λέγει ὁ νόμος Isae.; νομοθετεῖν Plat.): δ. εἴρηται Lys. ясно сказано (в законе).

διά-ρρηξις, εως ἡ разрыв Epicur. ap. Diog. L.

διά-ρρησις, εως ἡ точное определение, ясное изложение Plat.

διαρρήσσω NT, Babr. = διαρρήγνυμι.

διάρριμμα, ατος τὸ (о собаке, отыскивающей след) резкое движение, бросок (τὰ εἰς τὸ πρόσθεν καὶ ὄπισθεν καὶ εἰς τὸ πλάγιον διαρρίμματα Xen.).

δια-ρρῑνέω просверливать (ἔχει ὁ χαλκοῦς ἀμφορεὺς διερρινημένον ἐπίθημα Arst.).

δια-ρριπτέω (только praes. и impf.) 1) разбрасывать, бросать (κάρυ᾽ ἐκ φορμίδος τοῖς θεωμένοις Arph.; τι εἰς τὴν ὁδόν Aeschin.); 2) размахивать, вилять (ταῖς οὐραῖς и τὰς οὐράς Xen.); 3) бросаться (ἐν τῇ θαλάττῃ Xen.).

δια-ρρίπτω, Arph. διαρίπτω 1) бросать вокруг, разбрасывать (ἀστέρες διερριμμένοι Luc.): κόμαι διερριμμέναι Polyb. растрепанные волосы; πανταχῇ διάρ(ρ)ιψον ὄμμα Arph. оглянись хорошенько вокруг; τὰ διερριμμένα προσαγορεύεσθαι Plat. или διερριμμένην μνήμην ποιεῖσθαι Polyb. делать отдельные или несвязные замечания; 2) бросать или пускать сквозь: δ. ὀϊστόν Hom. пропускать стрелу (сквозь ряд колец); 3) разбрасывать, раскидывать, ломать (τὸν περίβολον Polyb.).

διά-ρριψις, εως ἡ разбрасывание, раскидывание (sc. τῶν σκευῶν Xen.; τῶν ἱερῶν Plut.).

δια-ρροή ἡ проток, канал: πνεύματος διαρροαι Eur. дыхательное горло.

δια-ρροθέω нагонять шумом: διαρροθῆσαι κάκην τινί Aesch. вселить робость в кого-л.

διά-ρροια ἡ (тж. δ. ἐν ταῖς κοιλίαις Arst. и δ. κοιλίας Plat.) понос Thuc., Plat.

δια-ρροιζέω проноситься со свистом: ἐς πλεύμονας στέρνων διερροίζησεν (ἰός) Soph. стрела со свистом прошла через грудь в легкое.

διά-ρροος, стяж. διάρρους ὁ проток, канал Diod.

δια-ρρύδᾱν (ῠ) adv. дор. растекаясь, расплываясь: φόνος πέπηγεν οὐ δ. Aesch. (пролитая) кровь застыла не растекшись, т. е. (по старинной примете) взывает об отмщении.

διαρρυέν Dem. part. n aor. 2 к διαρρέω.

δια-ρρώξ, ῶγος adj. разорванный или размытый (δ. κυμάτων σάλῳ ἀγμός Eur.).

δί-αρσις, εως1) поднятие, подъем (ἱστίων Diod.); 2) воен. поднятие меча, т. е. рубка (ἡ ἐκ διάρσεως μάχη Polyb.).

δι-αρτάζω досл. расчленять, перен. подробно рассказывать (τοσαῦτα ἐξ ἐμοῦ διάρτασον Aesch.).

δι-αρτᾰμέω растерзывать, отрывать (σώματος μέγα ῥάκος Aesch.).

δι-αρτᾰμή ἡ оторванный кусок (Aesch. - v. l. διατομή и διανομή).

δι-αρτάω 1) подвешивать (Polyb. - v. l. διαττάω); 2) разобщать, отрезывать (ὁδὸν τὴν δύναμιν ἀπὸ τῶν Συρακουσῶν Plut.): διηρτῆσθαι Sext. быть (логически) несвязным; 3) pass. быть обманываемым Men.

δι-άρτησις, εως лог. разрыв, отсутствие связи Sext.

δια-σαικωνίζω Arph. v. l. = διασαλακωνίζω.

δια-σαίνω размахивать, вилять (ταῖς οὐραῖς Xen.).

δια-σαίρω широко открывать рот: διασεσηρώς Plut. презрительно усмехнувшись.

δια-σᾰλᾰκωνίζω, v. l. δια-σαικωνίζω идти вихляющей походкой Arph.

δια-σᾰλεύω 1) потрясать, колебать, расшатывать (τὰς στοάς Polyb.): διασεσαλευμένος τὸ βάδισμα Luc. (с) шатающейся походкой; διασεσαλευμένος τὸ βλέμμα Luc. с блуждающим взором; 2) волновать, приводить в смятение (τὴν πόλιν Luc.); 3) сотрясаться, вздрагивать (ἐν τοῖς ὤμοις Arst.).

διασαπείς part. aor. 2 к διασήπομαι.

δια-σαυλόομαι жить в полной неге Arph.

δια-σᾰφέω 1) делать ясным, заметным (τὰ εἴδη Plut.); 2) ясно показывать, разъяснять, растолковывать (τι Plat., Plut.; ὑπέρ τινος Polyb. и περί τινος Arst., Diod.): οὐδ᾽ ὁ χρόνος αὐτὰς (ἐλπίδας) διεσάφησ᾽ οὔσας κενάς; Eur. разве время не показало, что эти надежды тщетны?

δια-σᾰφηνίζω Xen., Arst. = διασαφέω.

διά-σειστος 2 встряхиваемый (ἀστράγαλοι Aeschin.).

δια-σείω 1) сильно встряхивать, трясти (τὰ ἱμάτια Arst.; τὴν κεφαλήν Plut.); 2) размахивать (τῇ οὐρᾷ Xen.; τοῖν χεροῖν Arst.); 3) сотрясать, расшатывать (τὸ γόμφωμα Plut.): αἱ οἰκίαι διεσείσθησαν Diod. дома пришли в ветхость; 4) потрясать, смущать, волновать (τὰ Ἀθηναίων φρονήματα Her.; τοὺς ἀκούοντας Polyb.): τὰ παρόντα διασεῖσαι Plut. совершить переворот в (существующем) положении дел; 5) притеснять, обижать (τινά NT).

διασεσηρώς part. pf. к διασαίρω.

διασεσωκώς Xen. part. pf. к διασῴζω.

δια-σεύομαι (только 3 л. sing. aor. διέσσῠτο) 1) проноситься сквозь, устремляться через (μεγάροιο и ἐκ μεγάροιο, τάφροιο, но λαὸν Ἀχαιῶν Hom.); 2) пронзать (αἰχμὴ στέρνοιο διέσσυτο Hom.).

διά-σημα adv. громко, внятно (θρηνεῖν Soph.).

δια-σημαίνω 1) указывать, показывать (ἀτραπόν τινι Luc.): οὐκ ἔχω τοῦτο διασημῆναι ἀτρεκέως Her. этого я не могу определить с достоверностью; ὅ τι ποιήσοι οὐ διεσήμηνε Xen. он не указал, что (именно) собирается сделать; 2) обозначать, отмечать (οἱ τὰ δίκτυα διασημαίνοντες φελλοί Plut.; δ. τοὺς τὸν ὄλεθρον περιποιοῦντας τόπους Diod.; med. τοὺς τόπους τοιούτοις σημείοις Arst.); 3) давать знак (ταῖς σάλπιγξι τὸν καιρὸν τῆς προσβολῆς Polyb.; τῇ χειρί Plut.); 4) med. высказывать одобрение, встречать аплодисментами (τὸ ῥηθὲν ὡς συμφέρον εἰρημένον Diod.).

διά-σημος 2 1) явственный, заметный: ὡς μὴ δ. εἴη Plut. чтобы не быть узнанным; 2) славный, замечательный, выдающийся (λαμπρὸς ἐν τοῖς ἀγῶσι καὶ δ. Plut.).

δια-σήπομαι (part. aor. 2 διασαπείς) прогнивать, сгнивать Luc., Plut.

Δῑάσια (ᾰ) τά диасии (афинский праздник в честь Ζεὺς μειλίχιος, справлявшийся 23-го антестериона) Thuc., Arph.

δια-σῑγάω Pind. v. l. = διασιωπάω.

δια-σίζω громко свистать Arst.

δια-σιλλαίνω насмехаться, высмеивать (τὰ τῶν ἀλλήλων Luc.).

δια-σιωπάω (дор. fut. διασιωπάσομαι с πᾱ) 1) продолжать хранить молчание Eur., Xen., Plut.; 2) обходить молчанием, замалчивать, умалчивать, хранить в тайне (τι Pind., Eur.).

δια-σκᾰλεύω и διασκάλλω 1) выкапывать, выгребать, разгребать (τὸν ὄνθον Plut.); 2) выклевывать (τῷ ῥάμφει τι Plut.).

δια-σκανδῑκίζω ирон. торговать кервелем: μὴ μοί γε διασκανδικίσῃς! Arph. ах, не приставай ты ко мне с этой овощной поэзией! (намек на то, что Эврипид был сыном зеленщицы).

δια-σκάπτω срывать, разрушать, сносить (τὰ μακρὰ τείχη Lys.; τοῦ τείχους, sc. μέρος τι Plut.).

δια-σκᾰρῑφάομαι досл. подрывать, подкапывать, перен. разрушать (τὰς εὀτυχίας Isocr.).

δια-σκεδάννῡμι (fut. διασκεδῶ, aor. διεσκέδασα) 1) разбрасывать, раскидывать, рассеивать (ναυάγια Thuc.; ὁ ἄνεμος διασκεδάννυσίν τι Plat.; ἡ θερμότης διασκεδαννυμένη πρὸς τὸν ἄνω τόπον Arst.); 2) разгонять (ἄλλυδις ἄλλῃ Hom.; sc. πολεμίους Plut.); 3) распускать (στρατόν Her.); 4) разбивать, разрушать (σχεδίην Hom.); 5) уничтожать (γῆν καὶ νόμους Soph.).

διασκεδάω Men. = διασκεδάννυμι.

διασκεδῶ fut. к διασκεδάννυμι.

δια-σκέπτομαι 1) оглядываться, озираться (διασκεψάμενοι μὴ ὁρῶνται ὑπό τινος Xen.); 2) внимательно рассматривать (γράμματα Plut.); 3) перен. обдумывать (τι Plat. и περί τινος Arst.): δ. πρὸς ἑαυτόν Plat. размышлять, соображать; φέρε διασκεψώμεθα Eur. давай посмотрим.

δια-σκευάζω 1) приводить в порядок, приготовлять (τὰ ὄργανα πρός τι Polyb.); 2) подготовлять (τινὰ ἐπὶ или εἰς τὴν πρᾶξιν Plut.); 3) наряжать (τινὰ βασιλικῶς Luc.; γυναῖκες πολυτελῶς διεσχευασμέναι Polyb.; ἄνδρες εἰς Σατύρους διεσκευασμένοι Plut.); 4) снаряжать (ὁπλῖται διεσκευασμένοι Arst.; ἱππεῖς διασκευασάμενοι Plat.); 5) med. снаряжаться (ἐς πλοῦν Thuc.; εἰς μάχην Xen.); 6) обрабатывать, редактировать (τὰς βίβλους Diod.); 7) med. ирон. устраиваться, принимать меры: δ. πρὸς τὰς δικαστάς Xen. стараться привлечь судей на свою сторону; διασκευάσασθαι τὴν οὐσίαν Dem. промотать свое состояние.

δια-σκευή 1) снаряжение, одежда (νομαδική Polyb.; πολεμική Diod.); 2) украшение, прикраса (τερατεῖαι καὶ διασκευαί Polyb.).

δια-σκευωρέω тж. med. устраивать, упорядочивать (τὴν πόλιν Plat.).

διά-σκεψις, εως ἡ рассмотрение, обсуждение Plat., pl. Plut.

δι-ασκέω 1) украшать, убирать, наряжать (τινα Luc.); 2) заниматься, упражняться (τὰ ῥητορικά Diog. L.).

διασκηνάω = διασκηνέω.

δια-σκηνέω и διασκηνάω 1) размещать по палаткам, расквартировывать (τὰς τάξεις κατὰ τὰς κώμας Xen.); 2) располагаться по палаткам (διασκηνήσαντες ἐκοιμήθησαν Xen.); 3) уходить из (царской) палатки, расходиться (μετὰ τὸ δεῖπνον Xen.).

διασκηνόω Xen. = διασκηνέω 2.

δια-σκηρίπτω подпирать, поддерживать (τινὰ τετρωμένον Anth.).

δια-σκίδνημι (= διασκεδάννυμι) разбрасывать, раскидывать, рассеивать или разгонять (νέφεα Hom.; νῆας Hes.; τοὺς πολεμίους Plut.; ἡ κνῖσα ἐς τὸν οὐρανὸν διασκίδναται Luc.).

δια-σκιρτάω подпрыгивать, брыкаться (ὀπισθίοις διεσκίρτων σκέλεσι, sc. οἱ ἵπποι Plut.).

δια-σκοπέω тж. med. досл. внимательно разглядывать, рассматривать, перен. обдумывать (τι Xen., τινα и περί τινος Plat.): ἀπεσιώπα διασκοπούμενος Plut. он умолк в раздумье.

δια-σκοπιάομαι 1) высматривать, обозревать, разведывать (ἕκαστα Hom.); 2) распознавать, различать (ἕκαστον ἡγεμόνων Hom.).

δια-σκορπίζω 1) разбрасывать, рассеивать (παρωθεῖσθαι καὶ διασκορπίζεσθαι Polyb.; διασκορπισθήσονται τὰ πρόβατα NT); 2) расточать, растрачивать, проматывать (τὴν οὐσίαν NT).

δια-σκώπτω вышучивать, высмеивать (τινά Plut.): ταῦτα μὲν δὴ οὕτω διεσκώπτετο Xen. так они перебрасывались шутками.

δια-σμάω, ион. διασμέω вытирать (τὰ ποτήρια Her.).

δια-σμήχω протирать, чистить (ἁλσὶν διασμηχθείς Arph.; τὸ ἔκπωμα ἐκτέτριπται καὶ διέσμηκται Plut.).

δια-σμῑλεύω досл. подпиливать, шлифовать, перен. исправлять (τὰς βίβλους ἐφθαρμένας Anth.).

δια-σοβέω 1) распугивать, разгонять (τὰς ὀρέξεις ταῖς Μούσαις Plut.); 2) med. кичиться (μὴ δ. μήδ᾽ ἐπαίρεσθαι Plut.).

δια-σοφίζομαι пускать в ход софизмы, хитро увертываться Arph.

δια-σπᾰθάω растрачивать, расточать, проматывать (οὐσίαν Plut.).

δια-σπᾰρακτός 3 разорванный на части, растерзанный (σῶμα Πενθέως Eur.).

δια-σπᾰράσσω, атт. διασπᾰράττω 1) разрывать на части (χεροῖν τι Aesch.; ὑπὸ λεόντων διασπαραχθείς Plut.); 2) перен. растерзывать, мучить (τινὰ τῷ λόγῳ Luc.).

διασπαρῆναι inf. aor. 2 pass. к διασπείρω.

διά-σπᾰσις, εως1) разрежение, рассеяние Arst.; 2) разрыв, пробел, промежуток Plut.

διά-σπασμα, ατος τό Plut. = διάσπασις 2.

δια-σπασμός ὁ Plut. = διάσπασις 1 и 2.

δια-σπάω (fut. тж. διασπάσομαι, aor. тж. διεσπασάμην) 1) разрывать на части, растерзывать (τινα κρεουργηδόν Her.; med. χεροῖν χρόα Eur.; οὐχ ὅλος, ἀλλὰ διεσπασμένος Arst.; ὑπὸ τῶν κυνῶν διασπᾶσθαι Plut.; перен. πρὸς τοσαύτας ὑπηρεσίας διασπώμενος Luc.); 2) разбивать, разрушать (σταύρωμα Xen.; γέφυραν Polyb.; χάρακα Plut.); 3) сокрушать, подрывать (νόμους Xen.; πόλιν Plat.; πολιτείας Dem.); 4) воен. прорывать, рассеивать (τὸ στράτευμα διεσπασμένον Thuc.; τὰς φάλαγγας Arst.; τὴν τάξιν Plut.): τὸ διεσπάσθαι τὰς δυνάμεις Xen. разбросанность (рассредоточенность) войсковых частей; 5) отрывать, разделять, разлучать (τινα καί τινα ἀπ᾽ ἀλλήλων Xen.; διασπᾶσδαι ἀπὸ τῶν φίλων καὶ συνήθων Arst.).

δια-σπείρω (fut. διασπερῶ; pass.: aor. 2 διεσπάρην, pf. διέσπαρμαι) 1) рассеивать, разбрасывать (δραχμὰς στρατιῇ Her.; τὰ διεσπαρμένα χωρὶς μέρη Arst.; ὁ ὄχλος διεσπείρετο Plut.): πῶλοι διεσπάρησαν Soph. кони разбежались в разные стороны; 2) сеять, распространять (λόγον Xen., Plut.): οὗτος ὁ λόγος διέσπαρται κατὰ τὴν πόλιν Lys. такой слух распространился по городу; 3) расточать, растрачивать, проматывать (πατρῴαν κτῆσιν μάτην Soph.); 4) разъединять, разлучать (τινάς Her.): ἄλλος ἄλλοσε διεσπάρη Plat. они разошлись в разные стороны.

δια-σπεύδω прилагать старания, стараться: ἐπὶ τοσοῦτο διέσπευσαν, ὥστε … Polyb. своими усилиями они добились того, что ….

δια-σπλεκόω и δια-σποδέω Arph. = βινέω.

δια-σπορά ἡ рассеяние (τῆς ψυχῆς εἰς κενὸν καὶ ἀτόμους Plut.).

δια-σπουδάζω тж. med. прилагать усилия, стараться, хлопотать (med. μὴ ποιεῖν τι Dem.): τί μάλιστα ἐν ἅπασι διεσπούδασται τοῖς νόμοις; Dem. что было предметом наибольших забот всего законодательства?

διᾴσσω стяж. к διαΐσσω.

δια-σταθμάομαι размеривать, отмежевывать: ὃς ἡμῖν βίοτον ἐκ θηριώδους διεσταθμήσατο Eur. тот, кто вывел нашу жизнь из животного состояния.

διαστάν Soph. part. n aor. 2 к διΐστημι.

δια-στᾰσιάζω 1) возбуждать, восстанавливать (τινὰς πρός τινας Arst.); склонять к восстанию или к отпадению (τοὺς Σαβίνους Plut.); 2) быть в раздоре, не ладить (πρὸς ἀλλήλους Polyb.).

διά-στᾰσις, εως1) разделение, распадение (τῶν συμφύτων μερῶν Arst.; μορίων Plut.); 2) расселина, трещина (φάραγγες καὶ διαστάσεις τῆς γῆς Arst.): ἡ δ. τῶν οὐρέων Her. горное ущелье; 3) щель, выемка (τοῦ πλεύμονος Arst.); 4) расстояние, удаленность (ἐνθένδε ἐκεῖσε κἀκεῖθεν δεῦρο Arst.); 5) расхождение, взаимное смещение (τῶν ἄστρων ἐν τῷ ἀπείρῳ χρόνῳ Arst.); 6) протяжение (τὸ ἀμερὲς οὐκ ἔχει διάστασιν Arst.); 7) мат. измерение (τρεῖς διαστάσεις ἔχειν Arst.); 8) промежуток, интервал (ἀριθμοῦ πρὸς ἀριθμόν Plat.; μεγίστη δ. ἀρετὴ καὶ μοχθηρία Arst.); 9) разлад, раздор (στάσις ἢ δ. Plat.; διαστάσεις τῶν πολιτειῶν Arst.): δ. τοῖς νέοις ἐς τοὺς πρεσβυτέρους Thuc. раскол между младшим и старшим поколениями; 10) расторжение брака, развод (πρὸς τὸν ἄνδρα Plut.).

δια-στᾰτικός 3 1) разъединяющий, разделяющий (τὸ πῦρ διαστατικόν ἐστι καὶ διαιρετικόν Plut.); 2) вызывающий разлад, сеющий смуту (λόγοι Plut.); 3) раздельно произносящий, отчеканивающий (τῶν ὀνομάτων Diog. L.).

διά-στᾰτος 2 1) протяженный: τριχῆ δ. Plut., Diog. L. имеющий три измерения; 2) охваченный раздором (τὴν πόλιν διάστατον ποιεῖν Men.).

δια-σταυρόομαι перегораживать частоколом (τὸν ἰσθμόν Thuc.).

δια-στείβω проходить, проплывать (ναῒ θοᾷ Pind.).

δια-στείχω (aor. διέστιχον) 1) проходить через или насквозь (πόλιν Eur.); δ. πλούτου Pind. жить в богатстве; 2) идти, отправляться (μᾶλα νομεύειν Theocr.); 3) расхаживать, ходить (ὁ παῖς διαστείχων Anth.).

δια-στέλλω 1) разделять, рассекать (τὸν ἀέρα ταῖς πτέρυξιν Arst.); 2) раскрывать, расстегивать (τὸν θώρακα Plut.); 3) разрывать, разгребать (τόπον τοῖς ὄνυξι Plut.); 4) раздвигать (τῇ βακτηρίᾳ τὴν σκηνήν Plut.); 5) расширять, растягивать (μήτε διαστέλλεσθαι, μήτε πιέζεσθαι Arst.); 6) тж. med. лог. расчленять, различать (τῷ εἴδει Arst.); 7) med. логически обсуждать, беседовать (τὰ λεγόμενα Plat.; περί τινος Arst.; ὑπέρ τινος Polyb.); 8) быть в разладе, не соглашаться (πρὸς τὸ συνέδριον Polyb.); 9) отдавать приказание, приказывать (τινὶ περί τινος Diod.; med. τινι NT): τὸ διαστελλόμενον NT указание, заповедь.

δι-άστερος 2 украшенный словно звездами (λίθοις Ἰνδικαῖς Luc.).

διά-στημα, ατος τό 1) расстояние, промежуток (συμπληροῦσθαι τὰ διαστήματα Plat.; τὸ τῶν ἄστρων δ. πρὸς τὴν γῆν Arst.; τὸ μεταξὺ τῶν ἠπείρων δ. Plut.); 2) протяжение, длина (τῶν γραμμῶν Arst.); 3) объем (ἀγγεῖον ἔχει δ. μέγα Arst.); 4) мат. измерение (ὁ τόπος ἔχει διαστήματα τρία Arst.); 5) промежуток времени (τετραετές Polyb.): δ. ἡ πληγὴ οὐκ ἔχουσα Plut. непрерывно следующие друг за другом удары; 6) длительность (πᾶν ἀνθρωπίνου βίου δ. Plut.); 7) муз. интервал (τῆς φωνῆς Plat.; τονιαῖον Arst.); 8) лог. связь между субъектом и предикатом, т. е. посылка (δ. κατηγορικόν Arst.).

δια-στηρίζω делать твердым, укреплять, подпирать (ἀμφίχωλον σκέλος Anth.).

διαστήσω fut. к διΐστημι.

δια-στίζω расставлять знаки препинания, снабжать интерпункцией (τὰ Ἡρακλείτου Arst.).

δια-στίλβω 1) светиться, блестеть (πρὸς τὸν ἥλιον Arph.; τὸ χρυσίον διαστίλβει Plut.); 2) просвечивать, виднеться (πλοκαμῖσι διαστίλβουσιν ἄκανθαι Anth.).

δια-στοιβάζω класть в промежуток, вставлять (διὰ τριήκοντα δόμων πλίνθου ταρσοὺς καλάμων Her.).

δια-στοιχίζομαι точно распределять (ἀρχήν Aesch.).

δια-στολή 1) растяжение, расширение (πνεύμονος Arst., Plut.); 2) разрежение (ὕλης Arst.); 3) выемка, желобок (ἐν τῷ πέρατι τῆς ῥινός Plut.); 4) разделение, разобщение (παροικοδομεῖν εἰς διαστολάς Plut.); 5) различение (διαστολῇ χρήσεσθαι Plut.); 6) обстоятельность (μετὰ διαστολῆς ποιήσασθαι τὴν ἐξήγησιν Polyb.).

δια-στομόω широко раскрывать (στόμα διεστομωμένον Arst.).

δια-στρᾰτηγέω 1) быть все время командующим войсками: δ. πόλεμον Plut. вести войну в качестве полководца; 2) вмешиваться в дела полководца (ἀλλαχόθεν ἄλλος διεστρατήγουν Plut.); 3) стратегически обманывать, вводить в заблуждение (πολεμίους Polyb., Plut.): δ. τι Polyb. придумывать какую-л. военную хитрость.

*δια-στρεβλόω пытать (τινα Aeschin. - v. l. к δὶς στρεβλόω).

δια-στρέφω 1) выворачивать, искривлять (τὰ μέλη διεστραμμένα Plat.; οἱ ὄνυχες τοῦ ἀετοῦ διαστρέφονται Arst.): διεστράφην ἰδών Arph. я (чуть не) вывернул себе шею глядя; διαστρέψαι τὰς ὀφθαλμούς Arst. тж. med. скосить глаза; διαστραφῆναι τὴν διάνοιαν Luc. свихнуться, спятить; 2) поворачивать: ἴχνος δ. Aesch. свернуть со своего пути; 3) искажать (πρόσωπον διεστραμμένον Arst.); 4) извращать (νόμους Isae.; τἀληθές Dem.; γνώμας Plut.); 5) развращать, совращать (τοὺς ἀρίστους ἄνδρας Arst.; διαστρέφεσθαι ὑπὸ τοῦ κόλακος Polyb.); 6) приводить в замешательство, опрокидывать (φάλαγγα Polyb.).

δια-στροβέω проноситься кружась или волновать (δ. πέλαγος Plut.).

δια-στροφή 1) перекашивание, скашивание (ὀμμάτων Arst.); 2) (тж. δ. ἐπὶ τὸ χεῖρον Polyb.) совращение, развращение, порча (τῆς ψυχῆς Plut.).

διά-στροφος 2 1) кривой, увечный (πρόβατα Her.; δ. τὸ σῶμα καὶ λελωβημένος Luc.); 2) искаженный, обезображенный (μορφὴ καὶ φρένες Aesch.); 3) косящий или безумно глядящий (ὀφθαλμός Soph.).

δια-στρόφως искаженно, неправильно (λέγειν Sext.).

δια-στρώννῡμι устилать коврами (τὴν ἐκκλησίαν Luc.).

δια-στῡλόω (тж. δ. κίοσιν Diod.) подпирать рядом колонн (τὸ διεστυλωμένον τεῖχος Polyb.).

δια-συγχέω сливать, смешивать Plut.

δια-συνίστημι разъяснять, наглядно показывать Diog. L.

δια-συρμός ὁ издевка, насмешка (τινος Diod.).

δια-σύρω 1) досл. разрывать, перен. разгонять (τὴν σύνοδον Polyb.); 2) протаскивать, насмехаться, высмеивать (τι Aeschin., Dem., Arst., Plut., τινά Anth. и τί τινος Luc.).

δια-σφαιρίζω бросать словно мяч, т. е. растерзывать (σάρκα τινός Eur.).

δια-σφακτήρ, ῆρος adj. m смертоносный (σίδηρος Anth.).

δια-σφᾰλίζομαι сильно укреплять (ταῖς χειροποιήτοις κατασκευαῖς Polyb.).

δια-σφάλλω 1) опрокидывать, разрушать (τὴν τέχνην Luc.); 2) сбивать с пути: διασφαλῆναι τῆς πρός τινα συμμαχίας Aeschin. лишиться союза с кем-л.: διασφαλῆναι τῆς ἀληθείας Diod. уклониться от истины, ошибиться.

δια-σφάξ, άγος (ᾰ) ἡ расселина, расщелина, скалистое ущелье Her., Plut., Luc.

δια-σφενδονάω 1) разбрасывать (словно) пращой (μέλη Diod.); 2) разбивать или разрывать на части (τινα Plut.); pass. разбиваться вдребезги (λίθοι διεσφενδονῶντο Xen.).

δια-σφενδονίζω Plut. = διασφενδονάω.

δια-σφηκόομαι превращаться в осу: μέσος διεσφηκωμένος Arph. наполовину имеющий вид осы.

δια-σχημᾰτίζω придавать окончательный вид, формировать, pass. приобретать форму, оформляться (εἴδεσί τε καὶ ἀριθμοῖς Plat.; τοῦτον διεσχηματίσθαι - v. l. ἐσχηματίσθαι - τὸν τρόπον Luc.).

δια-σχίζω 1) раскалывать, расщеплять (ξύλον Arst.; κάλαμος διασχισθείς Theocr.; τοξεύμασι τὸ ὀστέον διεσχίσθην Plut.); 2) разрывать (τὸ ἱμάτιον Plat.; τριχθὰ διέσχισεν ἲς ἀνέμοιο Hom.); 3) разделять, разобщать: διασχισθέντες τρίβῳ Xen. разделенные тропинкой, т. е. идущие разными дорогами, оторвавшиеся друг от друга.

δια-σῴζω реже med. 1) спасать (τὴν πόλιν Eur.; τὰς νέας Her.; τινὰ κινδυνεύοντα Plut.), благополучно выводить (τινὰ ἐκ κινδύνων Isocr. и ἐξ ἀπορίας Plat.): διασωθῆναι εἰς Συρακούσας Plut. благополучно добраться в Сиракузы; ἄξιος ἐπιμεληθῆναι ὅπως διασωθῇ Xen. заслуживающий того, чтобы позаботиться о нем и спасти его; 2) сохранять, хранить (τὴν πίστιν τινί Xen.; τὴν δόξαν Lys.; τὰ παλαιά Isocr.; τοὺς παλαιοὺς κλήρους Arst.): δ. τὸν εἰκότα μῦθον Plat. сохранить правдоподобность рассказа; 3) приберегать (τι εἰς μεγίστους κινδύνους Xen.); 4) хранить в памяти, блюсти (τὰ πατρῷα στρατηγήματα Xen.); 5) препровождать под охраной (τινὰ πρός τινα NT).

δια-σωπάω (fut. διασωπάσομαι с πᾱ) Pind. v. l. = διασιωπάω.

διατᾱγεύω Xen. v. l. = διατάσσω.

διαταγή ἡ NT = διάταγμα.

διά-ταγμα, ατος τό распоряжение, указ, приказ Plut., Diod., NT.

δια-τακτικός 3 отличающийся, отличный (ἀπό τινος Sext.).

διαταμεῖν inf. aor. 2 к διατέμνω.

δια-τᾰμιεύω 1) распоряжаться, заведовать (πάντα χρήματα παρέδομεν ταῖς γυναιξὶ διαταμιεύειν Plat.); 2) med. хранить в запасе (τι Plat.).

διά-ταξις, εως1) размещение, расстановка (τῶν φυλάκων Dem.): ἐν τῇ διατάξι Her. во время распределения мест (в строю); 2) (рас)порядок, устройство (sc. τοῦ κόσμου Arst. и κοσμική Plut.); 3) распоряжение, приказание (πέμπειν τὰς βοηθείας κατὰ τὴν διάταξιν Polyb.); 4) завещание Polyb., Plut.; 5) соглашение, договор Polyb.

δια-τᾰράσσω, атт. διατᾰράττω приводить в полное замешательство (τινά Xen., Plat., Plut.; τὰ πράγματα Plut.; φαίνεσθαι φοβερὰ καὶ δ. Arst.; μὴ διαταραττόμενοι ἐν ταῖς τοῦ βίου μεταβολαῖς Isocr.).

δια-τᾰρᾰχή ἡ замешательство, смятение Plut.

διά-τᾰσις, εως1) растяжение, расширение (ὁ οἰσοφάγος ἔχει διάτασιν εἰσιούσης τῆς τροφῆς Arst.); 2) напряжение, усилие (τῶν μερῶν Arst.; τῆς κεφαλῆς Plat.; κόποι καὶ διατάξεις Plut.); 3) возбужденное состояние (αἱ διατάσεις τῶν παίδων καὶ κλαυθμοί Arst.).

δια-τάσσω, атт. διατάττω 1) устанавливать, вводить (τόνδε ἀνθρώποισι νόμον Her.; φόροι διαταχθέντες Polyb.); 2) располагать, распределять (τοὺς μὲν οἰκίας οἰκοδομέειν, τοὺς δὲ δορυφόρους εἶναι Her.; med. τὰ γένη τινός Plat.); 3) устраивать, приводить в порядок (πάντα τὰ κατὰ τὴν Ἰβηρίαν Polyb.; τὸν χορόν Plut.): δ. τὴν τάξιν Arst. устанавливать порядок; 4) расставлять в боевом порядке, выстраивать (στρατόν Her.; δύναμιν Diod.): πρὸς τὸ συμπῖπτον δ. Xen. строить войска в зависимости от внешних условий; διατετάχθαι Her. расположиться в боевом порядке, раскинуть свой стан; διατεταγμένοι Her. и διαταξάμενοι Arph., Xen. занявшие свои боевые позиции; 5) преимущ. med. распоряжаться, давать указания, приказывать (περί τινος Plut. и τινι περί τινος Polyb.; ποιεῖν τι Anth.).

δια-ταφρεύω обводить или укреплять рвом (τὸν μεταξὺ τόπον Polyb.; ὅλην τὴν πόλιν Plut.).

διατεθρυμμένως расслабленно, безвольно (ἀνοήτως καὶ δ. Plat.).

δια-τείνω (fut. διατενῶ - med. διατενοῦμαι) 1) протягивать, простирать (τὰς χεῖρας ἐπί τι Xen.); 2) растягивать, распростирать (ἀράχνιον πρός τι Arst.; τινὰ ὑπὲρ λεχέων Anth.); 3) простираться, тянуться (καθ᾽ ὅλον τὸ σῶμα Arst.; ἀπό τι εἴς τι Polyb.): δ. εἴς τινα Plut. восходить к временам кого-л.; δ. ἄχρι или μέχρι τινός, тж. πρός или εἴς τινα Plut. восходить к кому-л., т. е. быть чьим-л. потомком, принадлежать к чьему-л. роду; 4) продолжаться, длиться (διὰ παντὸς τοῦ βίου Arst.; πρὸς τοὺς νῦν ὄντας Plut.); 5) устремляться, направляться (πρὸς Γάζαν Polyb.; πρὸς τὴν θάλατταν Diod.); 6) иметь отношение, относиться (πρός τινα и πρός τι Polyb.); 7) преимущ. med. натягивать (τόξον Her.); 8) приготовлять(ся) к броску или к удару, брать на изготовку (τὰ βέλεα Her.): διατεινάμενοι τὰ παλτά Xen. приготовившись к метанию копий; διατεταμένοι τὰς μάστιγας Polyb. приготовив бичи; 9) med. напрягаться, прилагать усилия, стараться (τὰ κάλλιστα πράττειν Arst.): δεῖ παντὶ τρόπῳ διατειναμένους φεύγειν Xen. нужно приложить все старания, чтобы во что бы то ни стало бежать; 10) med. категорически утверждать, настаивать Plat., Dem.: διατεινάμενος εἴποιμι, ὅτι … Plut. я склонен утверждать, что …; 11) med. устремляться, (гневно) обрушиваться, нападать (πρός τινα Plut.).

δια-τειχίζω (fut. διατειχιῶ) 1) перегораживать стеной (τὸν Ἰσθμόν Isocr., Plut.); 2) отделять стеной (τὴν πόλιν ἀπὸ τῆς ἄκρας Polyb.); 3) разделять, разобщать (ἡ ῥὶς διατετείχικε τὰ ὄμματα Xen.; διατετείχισται ἡ ἱστορία πρὸς τὸ ἐγκώμιον Luc.).

διατείχιον τό Diod. = διατείχισμα.

δια-τείχισμα, ατος τό 1) обнесенная (защищенная) стеной часть города, цитадель Thuc.; 2) разгораживающая стена Polyb., Plut.; 3) перен. средостение, перегородка, преграда (ἀφῃρήσθω μὲν ἤδη τὸ δ. Luc.).

δια-τεκμαίρομαι назначать в удел (ἔργα ἀνθρώποισι Hes.).

δια-τελευτάω in tmesi совершать Hom.

δια-τελέω (fut. διατελέσω - атт. διατελῶ) 1) доводить до конца, совершать, осуществлять (χάριν Eur.; ἐπείπερ ἠρξάμην, διατελέσαι βούλομαι Xen.); 2) продолжать оставаться: διατελεῦσι ἐόντες ἐλεύθεροι Her. они продолжают оставаться свободными; διατέλει ὥσπερ ἤρξω Plat. продолжай, как начал; δι᾽ ὅλης τῆς ἡμέρας δ. μέχρι δυσμῶν Arst. длиться весь день до заката; ἀδύνατον γενόμενόν ποτε ἄφθαρτόν τι διατελεῖν Arst. невозможно, чтобы когда-л. возникшее оставалось непреходящим; καὶ τοῖς ἄλλοις ἀεί τι πράττων ἀγαθὸν διετέλει Plut. он и остальным всегда делал добро; 3) проводить жизнь, жить, существовать (ἀλύπως Plat.; ἀσφαλέστατος διατελεῖ Thuc.): διατετελεκὼς τὰ ἐν τοῖς ἐφήβοις δέκα ἔτη Xen. пробыв в эфебах десять лет; οἱ διατελοῦντες μετ᾽ ἀλλήλων διὰ βίου Plat. всегда ведущие совместную жизнь; τὸν βίον καθεύδων δ. Plat. или δ. ἐν ὕπνῳ Arst. проводить жизнь в сне.

δια-τελής 2 1) постоянный, непрерывный (βρονταί Soph.); 2) длительный (τυραννίδες Plat.).

δια-τέμνω (fut. διατεμῶ, aor. 2 διέτᾰμον) 1) разрезать, рассекать, разрубать (διχῇ Aesch. и δίχα Plat.; τινὰ μέσον Her.; τὸ δέρμα Arst.); 2) отрезать (τι ἀπό τινος Plat.); 3) разъединять, разбивать (τὴν πολιτείαν Aeschin.).

διατετᾰμένως 1) всеми силами, всячески (φευκτέον τὴν μοχθηρίαν Arst.); 2) решительно, категорически (ἐπειπεῖν Plut.).

δια-τετραίνω (ион. fut. διατετρανέω) просверливать, пробивать (τι Her., med. Arph.).

δια-τήκω расплавлять, растоплять (κηρόν Arph., Luc.); pass. таять (διατηκομένης τῆς χιόνος Xen.; δ. ὑπὸ ὑγροῦ Arst.).

δια-τηρέω 1) хранить, оберегать (ἐλευθερίαν Dem.; νόμους Aeschin.; εἰρήνην Polyb.): δ. τι ἀβλαβές Polyb. сохранять что-л. в неприкосновенности; δ. ἑαυτὸν ἔκ τινος NT воздерживаться от чего-л.; 2) соблюдать, блюсти (τὸ πρέπον Arst.); 3) наблюдать, следить (ὅπως μή … Arst.): δ. τὸ συμβαῖνον Arst. наблюдать за результатом; διατηρῆσαι μή τι πάθωσι Dem. проследить, чтобы они не пострадали; 4) не прекращать, (упорно) продолжать (πόλεμον Plut.).

δια-τήρησις, εως ἡ сохранение: πρὸς διατήρησιν ἑαυτῶν Diod. в целях самосохранения.

δια-τίθημι 1) раскладывать, располагать, размещать, расставлять (τὸ μὲν ἐπὶ δεξιά, τὸ δ. ἐπ᾽ ἀριστερά Her.); 2) разливать (οἶνον εἰς ὀστράκια Arst.); 3) устраивать, учреждать (τὰ ὄντα Xen.; ἀγῶνας Xen., Arst., Plut.; Διονύσια Arst.); med. устанавливать, составлять (νόμους Plat.; διαθήκην Arph. и διαθήκας Lys.); 4) направлять, вести (κράτιστα τὰ τοῦ πολέμου Thuc.): καλῶς διατεθεῖσθαι Plut. быть хорошо использованным; 5) med. завещать (τὴν οὐσίαν τινί Isae. и τὰ ἑαυτοῦ Plat.): ἂν ἀποθάνῃ μὴ διαθέμενος Arst. если он умрет, не оставив завещания; 6) приводить в (то или иное) состояние, делать: καλὸν πρᾶγμα κακῶς διαθεῖναι Dem. испортить хорошее дело; ἀπόρως διατεθείς Lys. поставленный в безвыходное положение; ἐρωτικῶς διατίθεσθαι Plat. быть влюбленным; τινὰ εὖ διαθεῖναι πρός τινα Arst. расположить кого-л. в чью-л. пользу; τὸν ἀκροατὴν διαθεῖναί πως Arst. привести слушателя в то или иное настроение; διαθεῖναι ὁμοίως τινά Plut. склонить к своему мнению, т. е. убедить кого-л.; ἐμπαθέστερον διατεθείς Plut. огорченный; ἀνόμως διαθεῖναι τὴν πόλιν Isocr. сделать город жертвой беззаконий; δεινῶς διατεθῆναι τυπτόμενος Luc. жестоко избитый; 7) med. распоряжаться: διαθέσθαι τινά Xen. распорядиться кем-л. (по своему усмотрению); 8) med. улаживать (ἔριν συμφερόντως ἀλλήλοις Xen.); 9) med. публично читать (λόγους Polyb., Diod., Plut.): τῇ λέξει διαθέσθαι τι Arst. изложить что-л. в литературной форме; 10) med. выставлять на продажу (τι Her., Xen., Isocr., Plat., Arst.): δ. τι τριπλασίας τιμῆς Dem. продавать что-л. втрое дороже.

δια-τίλλω выщипывать, выдергивать (διατετιλμένη φόβη Soph.).

διά-τιλμα, ατος τό обрывок, клочок (διατίλματα φύλλων Anth.).

δια-τῑμάω 1) обсуждать, определять: τὰ τοῦδ᾽ οὐ διατετίμηται θεοῖς Aesch. решение богов о его делах еще не состоялось (v. l. οὐ δίχα τετίμηται); 2) med. оценивать (ταλάντων πεντακοσίων τι Diod.).

δια-τῐνάσσω 1) расшатывать, разносить в щепы (σχεδίην Hom. - in tmesi; μέλαθρα διατινάξεται Eur.; πάντα χαλάσει διατιναχθέντα Plut.); 2) качать, мотать (κάρα ἄνω κάτω Eur.).

δια-τινθᾰλέος 3 пылающий (κεραυνός Arph.).

δια-τμήγω (aor. 1 διέτμηξα, aor. 2 διέτμᾰγον - aor. 2 pass. διετμάγην) 1) разрезать, рассекать (νηχόμενος λαῖτμα δ. Her.; τὸν δάκτυλον κάλαμος διέτμαξεν Theocr.); 2) разделять, разобщать, рассеивать (sc. Τρῶας Hom.): ἐν φιλότητι διέτμαγεν Hom. они расстались по-дружески.

διατμηθείς part. aor. pass. к διατέμνω.

δι-ατμίζω 1) испарять, выдыхать, выделять (τὸ ὑγρόν Arst., Plut.); 2) испаряться (τὸ διατμίζον ὑγρόν Arst.).

δια-τομή ἡ разделение, раскол, раздор (Aesch. - v. l. διανομή и διαρταμή).

δια-τοξεύομαι состязаться в стрельбе из лука (τινι Xen.).

δια-τοξεύσιμος 2 простреливаемый из лука: δ. χώρα Plut. дальность полета стрелы.

*δια-τορεύω Soph. = διατορνεύω.

δια-τορνεύω вырезать, гравировать (ἔπη γράμμασιν ἐν σησάμῳ Plut.).

διά-τορος 2 1) сверлящий, глубоко врезывающийся (πέδαι Aesch.); 2) просверленный, проколотый (ποδοῖν ἀκμαί Soph.); 3) пронизывающий (φόβος Aesch.); 4) пронзительный (σάλπιγξ Aesch.; διάτορόν τι φθέγγεσθαι Plut. и ἀναβοᾶν Luc.).

δια-τρᾰγῳδέω Dem. v. l. = τραγῳδέω.

δια-τρᾰχηλίζομαι бросаться головой вперед Plut.

δια-τρᾱχυνόομαι грубеть (σῶμα διατραχυνούμενον Plut.).

δια-τρεπτικός 3 отклоняющий, отговаривающий, разубеждающий (λόγος Plut.).

δια-τρέπω (aor. pass. διετράπην) 1) отклонять, удерживать, отговаривать (τινὰ τοῦ μὴ ποιεῖν τι Polyb.); 2) pass. становиться нерешительным, колебаться Dem., Polyb.: ἰσχυρῶς διατραπεὶς ἔφη Plut. сильно смутившись, он сказал.

δια-τρέφω (fut. διαθρέψω) прокармливать, питать, содержать (τὴν οἰκίαν πᾶσαν ἀπό τινος Xen.; στρατιάν Isocr.; τοὺς συνήθεις Plut.): διατρέφεσθαί τινι Thuc. и ἀπό τινος Xen. кормиться чем-л.

δια-τρέχω (fut. διαδραμοῦμαι, aor. 2 διέδρᾰμον) 1) пробегать (ἰχθυόεντα κέλευθα Hom.; στρατόπεδον Thuc.; τὰ μεταξύ Plut.): διατρέχοντες ἀστέρες Arph. блуждающие звезды; ὅτι τάχιστα διαδραμεῖν τὸν λόγον Plat. поскорее произнести речь; ἅπαντα τὸν βίον διαδραμεῖν Plat. прожить свою жизнь до конца; 2) распространяться, проноситься (θροῦς διέδραμε τῆς ἐκκλησίας Plut.; νεφέλαι διέδραμον ἄλλυδις ἄλλαι Theocr.); 3) проделать: τὰ ἡδέα ἐν τῇ νεότητι διαοραμόντες Xen. испытав в юности наслаждения; 4) проникать (πληγὴ μέχρι τῶν κάτω διαδραμοῦσα Plut.).

δια-τρέω (в страхе) разбегаться (Τρῶες διέτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος Hom.): ἀπελθεῖν ποιεῖν τινας διατρέσαντες Plut. обратить кого-л. в паническое бегство.

δια-τρῐβή 1) (тж. δ. χρόνου Thuc.) промедление, задержка: διατριβῆς γιγνομένης Thuc. так как произошла задержка; μηδεμίαν ποιεῖσθαι διατριβήν Isocr. не терять времени; διατριβὴν ἔχειν Plut., Luc. требовать (длительного) времени; 2) времяпрепровождение, занятие: διατριβὰς ποιεῖσθαι ἐπί τι Lys. проводить время в чем-л.; δ. περί τι Plat., ἐπί τινι Arph., Arst., πρός τι Aeschin. и ἔν τινι Arst. занятие чем-л.; ἀφανεῖς διατριβὰς διατρίβειν Aeschin. заниматься неизвестными делами; 3) образ жизни (δουλοπρεπής Xen.; ἐν τῷ ὑγρῷ или ἐν ὕδατι, ἐπὶ τῶν πετρῶν Arst.; διατριβαὶ καὶ δίαιται ἐλευθέριοι Plut.); 4) беседа (διατριβὰς μετ᾽ ἀλλήλων διατρίβειν Aeschin.; διαλεκτικὰς ποιεῖσθαι τὰς διατριβάς Arst.): τίς οὖν δὴ ἦν ἡ δ.; Plat. о чем же это шла беседа?; 5) развлечение, забава (διατριβὴν παρέχειν τινί Aeschin., Plut.); 6) место увеселений (διατριβαὶ καὶ λειμῶνες ἡδεῖς Plut.); 7) обучение, школа (οἱ μετεσχηκότες τῆς ἐμῆς διατριβῆς Isocr.).

διατρῐβικός 3 школьнический, школярский Polyb.

δια-τρίβω (ῑ) (pass.: aor. 2 διετρίβην, pf. διατέτριμμαι) 1) растирать (ῥίζαν χερσί Hom.); 2) истреблять, уничтожать; pass. гибнуть (κάκιστα διατριβῆναι Her.; κινδυνεύειν διατριβῆναι Thuc.); 3) сдерживать, унимать (τὸν χόλον τινός Hom.); 4) откладывать, оттягивать (γάμον Hom.); 5) задерживать (τοὺς πρέσβεις Plut.): μὴ διατρίβωμεν ὁδοῖο Hom. не будем медлить с отъездом; 6) (о времени) тратить, проводить (χρόνον πολλόν Her. и συχνόν Plat.; πολὺν χρόνον ἐν ταῖς ὁδοῖς Xen.; πολὺ μέρος τῆς ἡμέρας πρός τινι πράγματι Plut.); 7) проводить время (μετά τινος, ἐν τῇ ζητήσει Plat.; περὶ φιλοσοφίαν Aeschin. и ἐπὶ φιλοσοφίᾳ Plut.; πρὸς τοῖς ἔργοις Arst.; ἐπὶ τοῖς ἰδίοις Isocr.): διατρίβουσι μελετῶντες τὰ ἄλλα Xen. они занимаются другими делами; 8) терять (напрасно) время Hom., Thuc., Arph., Xen., Luc.; 9) пребывать, находиться (ἐν ταῖς ὁδοῖς Xen.; ἐν γυμνασίοις Arph.; πρὸ τῶν θυρῶν τοῦ βουλευτηρίου Plut.).

δια-τριπτικός 3 досл. служащий для натирания, перен. ирон. служащий для затяжки (μύρον Arph.).

διά-τρῐτος 2 повторяющийся или обостряющийся каждый третий день (νόσος Sext.).

διά-τρῐχᾰ, тж. раздельно διὰ τρίχα adv. на три части Hom., HH.

δια-τροπή 1) замешательство, смятение (εἰς διατροπὴν ἐμπίπτειν Polyb.; διατροπὴν καὶ φόβον τινὶ παρασχέσθαι Diod.); 2) расстройство: διατροπαὶ ναυτιώδεις Plut. приступы тошноты; 3) смущение, стыд Cic.

διά-τροπος 2 разнообразный разнохарактерный (φύσεις βροτῶν Eur.).

δια-τροφή ἡ пропитание, средства к жизни Xen., Men., Diod., Plut.

δια-τροχάζω идти рысью Xen.

δια-τρύγιος 2 (ῠ) приносящий разнообразные плоды или плодоносящий в течение круглого года (ὄρχος Hom.).

δια-τρῡπάω 1) просверливать, прокалывать (τὰ ὄστρακα Arst.); 2) точить насквозь, прогрызать (διατετρυπῆσθαι ὑπὸ τῶν μυῶν Luc.).

δια-τρῠφάω утопать в роскоши Plut.

διατρῠφέν Hom. part. pass. n к διαθρύπτω.

δια-τρώγω (fut. διατρώξομαι, aor. 2 διέτραγον) прогрызать, перегрызать, проедать (τὸ δίκτυον Arph.; τὰς νευράς Arst.).

διαττάω просеивать (γῆν Plat.; κοσκίνοις διαττᾶσθαι Polyb. - v. l. διαρτᾶσθαι).

διάττησις, εως ἡ просеивание Plut.

διᾴττω и διάττω атт. = διᾴσσω.

δια-τῠλίσσω (о свитке) разворачивать, раскрывать (τὴν Ὁμηρικὴν ποίησιν Sext.).

δια-τῠπόω 1) придавать образ, формировать: διατετυπῶσθαι Diod. окончательно сформироваться; 2) сочинять, составлять (νόμους Luc.); 3) вырезывать, изображать (τὰς τῶν δακτυλίων σφραγῖδας Arst.); 4) воображать, представлять себе (τι Luc., Plut., med. Arst.).

δια-τύπωσις, εως (ῠ) ἡ образ, форма (διατύπωσιν ἀνδρείκελον δέχεσθαι Plut.): εἰς τὴν διατύπωσιν ἐλθεῖν Arst. принять зрелую (законченную) форму, оформиться.

δι-αυγάζω 1) светиться насквозь, просвечивать (τῷ σχισμῷ Plut.); 2) (рас)светать: ἅμα τῷ δ. (sc. τὴν ἡμέραν) Polyb. с рассветом; ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ NT пока не рассветет.

δι-αυγασμός ὁ проблеск: ἡ διαστολὴ (sc. τοῦ νέφους) τὸν διαυγασμὸν ἀποτελεῖ Plut. разрыв (черных) облаков сопровождается блеском.

δι-αύγεια 1) просвечивание, свечение (μαρτυρία τῆς θερμότητος ἡ δ. Plut.); 2) просвет, отверстие (κατὰ μέσην τὴν ὀροφὴν ἀπολελειμμένη δ. Diod.).

δι-αυγέω Plut. = διαυγάζω 2.

δι-αυγής 2 1) прозрачный (ὕδωρ Arst., Plut.; ἀμέθυστος, νᾶμα Anth.; ἀήρ Plut.); 2) сверкающий, блестящий (χρῶμα Plut.).

δι-αυθεντέω с уверенностью утверждать Sext.

διαυλο-δρομέω досл. совершать двойной пробег (на состязаниях), перен. возвращаться (ἐπὶ τὴν ἀρχήν Arst.).

διαυλο-δρόμης, ου ὁ состязающийся в двойном пробеге (прямом и обратном) Pind.

δί-αυλος 1) двойной пробег (до конца ристалища и обратно) Pind., Soph., Plat., Plut.; 2) возвращение Aesch.: ἔβην δ. Eur. я вернулся; δίαυλοι κυμάτων Eur. прилив и отлив волн; 3) теснина, пролив (στενὸς δ. πέτρας Eur.).

δι-αυχένιος 2 проходящий через шею (μυελός Plat.).

διαφᾰγεῖν inf. aor. 2 к διεσθίω.

δια-φαίνω 1) показывать, являть, обнаруживать (λευκότητα Arst.; καλὸν πρόσωπον Theocr.; τὰς ἑαυτῶν φύσεις Polyb.; ἀλκὴν καὶ φρόνημα Plut.): ὥσπερ ἀστραπὴ διαφαίνων Plut. сверкающий как молния; διά τινος δ. Xen. просвечивать сквозь что-л.; 2) ярко пылать (διέφαινε - v. l. διέφᾱνε πυρά Pind.); 3) (рас)светать (ἠὼς διέφαινε Her.): τῆς ἡμέρας διαφαινούσης Polyb. с рассветом; 4) med.-pass. быть заметным, показываться, виднеться (ἐν μέσῃ τῇ στήλῃ Her.): ὅτι νεκύων διεφαίνετο χῶρος Her. там, где земля была свободна от трупов; 5) med.-pass. просвечивать, быть прозрачным (τὸ μὲν διαφαινόμενον λευκόν, τὸ δὲ μὴ διαφαινόμενον μέλαν Arst.); 6) med.-pass. быть раскаленным (ὁ μόχλος διεφαίνετο Hom.); 7) med.-pass. отличаться, выделяться (δυνάμει Thuc.).

δια-φάνεια (φᾰ) ἡ яркость, блеск или прозрачность (τελειότης καὶ δ. Plat.).

δια-φᾰνής 2 1) просвечивающий насквозь, прозрачный (ὕαλος, χιτώνια Arph.; ὑδάτια Plat.); 2) блестящий, яркий (λίθος Luc. - ср. 3); 3) раскаленный (λίθος ἐκ πυρὸς δ. Her. - ср. 2); 4) явственный, ясный, очевидный (ὁμοίωσις Plat.; ἔκδηλος καὶ δ. Plut.; τάδ᾽ ἤδη διαφανῆ Soph.); 5) славный, знаменитый (εἰς ἅπαντας ἀνθρώπους и ἐν τοῖς ἄλλοις Plut.).

δια-φᾰνῶς явственно, ясно (σημαίνειν Xen.; χρημάτων ἀδωρότατος Thuc.).

δια-φαρμᾰκεύω исцелять (τοὺς κάμνοντας τῷ λόγῳ Plut.).

διά-φᾰσις, εως ἡ прозрачность Plut.

δια-φαυλίζω принижать, презирать (τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος Plat.; δ. τι καὶ καταγελᾶν Plut.).

διά-φαυσις, εως ἡ проблеск, свет (ἔλλαμψις καὶ δ. τοῦ ἡλίου Plut.).

δια-φαύσκω (рас)светать: ἄρτι διαφαύσκοντος Polyb. как только рассвело.

δια-φεγγής 2 сверкающий, яркий: Σιδωνίας ὑέλου διαφεγγέστερον ἀπαστράπτειν Luc. блестеть ярче сидонского стекла.

διαφειμένος part. pf. pass. к διαφίημι.

δια-φερόντως 1) иначе, по-иному (δ. ἢ ἐν τῷ πρόσθεν χρόνῳ Plat.); 2) выше, больше (τῶν ἄλλων Ἀθηναίων ἁπάντων Plat.); 3) в высшей степени, чрезвычайно (ἀδικεῖσθαι Thuc.; τιμᾶσθαι Arst.; δ. φιλότεκνος Plut.).