Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/30

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
δημο-λογέω Anth. = δημόομαι.

δημο-λογικός 3 умеющий говорить перед народом Plat.

Δημολογο-κλέων ирон. Болто-клеон Arph.

Δημόνησος ἡ Демонес (остров в Пропонтиде) Arst.

δημόομαι, дор. δᾱμόομαι подлаживаться к народу: γλυκύ τι δ. Pind. придумывать что-л. приятное для народа; δημούμενον λέγειν Plat. льстивыми речами заискивать у народа.

δημο-πίθηκος (ῐ) ὁ досл. народная обезьяна, кривляка, перен. надуватель, обманщик народа Arph.

δημο-ποίητος 2 принятый в число граждан, получивший гражданские права Plut., Luc.

δημό-πρακτος 2 совершенный народом, народный (ψῆφος Aesch.).

δημο-ρρῐφής 2 брошенный народом, народный (ἀρά Aesch.).

δῆμος, дор. δᾶμος1) земля, страна, край, область (Λυκίης Hom.; Ὑπερβορέων Pind.): δ. ὀνείρων Hom. царство сновидений; 2) население (πᾶς δ. Hom.; Βακτρίων δ. Aesch.); 3) народ (βασιλεύς τε πᾶς τε δ. Hom.); 4) простой народ (οἱ εὐδαίμονες καὶ οἱ τοῦ δήμου Her.): ἐπαναστάντες τοῖς δυνατοῖς καὶ ὄντες δ. (constr. ad sensum) Thuc. восставшие против знати народные массы; τοῦ πολλοῦ δήμου εἷς Luc. человек из народа, простолюдин; 5) солдатская масса, солдаты (ὁ δ. τῶν στρατιωτῶν Xen.); 6) гражданин: οὐκ ἔοικεν δῆμον ἐόντα παρὲξ ἀγορευέμεν Hom. не пристало гражданину говорить неправду; 7) демократический образ правления, демократия (τῶν πολιτειων δύο - δ. καὶ ὀλιγαρχία Arst.; τὸν δῆμον καταστῆσαι Xen., Arst.); 8) демократическое государство (οἱ δῆμοι Dem.; κύριος ὁ δ. ἐν ταῖς δημοκρατίαις Arst.); 9) народное собрание (ἡ βουλὴ καὶ ὁ δ. Xen., Dem.; λέγειν ἐν τῷ δήμω Plat.); 10) дем (часть филы; в Аттике их было сначала 100, впосл. - 174; по реформе Клисфена они были сведены, в 10 фил) (κατὰ φύλας καὶ δήμους καὶ φρατρίας Arst.; κατὰ δήμους καὶ γένη Plut.; иногда pl. τῶν δήμων Χολαργεύς Plut.).

δημός ὁ жир, сало, тук Hom., Hes., Arph., Arst.

Δημοσθένης, ους ὁ Демосфен 1) афинский полководец во время Пелопоннесской войны, участник Сицилийского похода, казненный в Сиракузах в 413 г. до н. э. Thuc., Plut., Luc.; 2) родом из Пэании, знаменитый атт. оратор и государственный деятель, 381-322 гг. до н. э. Plut.

δημοσθενίζω подражать Демосфену Plut.

Δημοσθενικός 3 демосфеновский Plut.

I δημόσια τά 1) общественная казна, государственные доходы Arph., Arst., Polyb.; 2) государственные дела (τὰ δ. πράττειν Plut.).

II δημόσια adv. Arph. = δημοσίᾳ 2.

δημοσία, дор. δᾱμοσία ἡ (sc. σκηνή) (у спартанцев) царская палатка: οἱ περὶ δαμοσίαν Xen. царские советники.

δημοσίᾳ, ион. δημοσίῃ adv. 1) в общественном порядке, от лица государства (δ. μὲν οὐ, ἰδίᾳ δέ Thuc.; ἀσκεῖν δ. τὰ πρὸς τὸν πόλεμον Xen.); 2) на общественный или государственный счет (θάψαι τινά Her.; τιμᾶν τοὺς ἀποθανόντας Thuc.); 3) по решению или с разрешения государства (προξένους τινὰς ποιήσασθαι Dem.); 4) по приговору суда (ἀποκτιννύναι τινά Plat.; τεθνάναι Xen., Dem.).

δημοσιεύω 1) делать общественной собственностью, конфисковать (χρήματα Xen.); 2) широко распространять, делать общедоступным, популяризировать (τὴν χρείαν Plut.): τὰ δεδημοσιευμένα Arst. ходячие выражения; 3) заниматься общественными или государственными делами (ἰδιωτεύειν, ἀλλὰ μὴ δ. Plat.; ἀεὶ ταῖς φροντίσι δ. Plut.); 4) (преимущ. о врачах) находиться на государственной службе Arph., Plat.; 5) находиться в общественном пользовании: βαλανεῖον δημοσιεῦον Plut. общественная баня.

δημοσίῃ adv. ион. = δημοσίᾳ.

δημόσιον τό 1) государство (τὸ Κορινθίων δ. Her.): οἱ ἐκ δημοσίου Xen. представители государственной власти; ὁ ἐκ δημοσίου μισθός Thuc., Xen. государственное жалование; πρὸς τὸ δ. προσιέναι Dem. заняться государственными делами; ἡ ἐκ δημοσίου τροφή Plat., Arst. питание на государственный счет; 2) общественное здание Her., Polyb. или общественная площадь Luc.; 3) государственная тюрьма: οἱ ἐν τῷ δημοσίῳ Thuc. заключенные; 4) государственный архив (γράμματα ἐν τῷ δημοσίῳ κείμενα Dem.). - см. тж. δημόσια I.

I δημόσιος, дор. δᾱμόσιος 3 (обще)народный, общественный, государственный (ἀγρός Her.; πλοῦτος Thuc.; πλοῖα Plat.; ἀγών Plat., Aeschin.; ὁδοί, τροφαί Arst.; πράγματα Plut.; διαιρεῖν εἰς τρία μέρη τὴν χώραν, τὴν μὲν ἱερὰν, τὴν δὲ δημοσίαν, τὴν δ᾽ ἰδίαν Arst.): δίκαι δημόσιαι Arst. процессы по обвинениям в государственных преступлениях.

II δημόσιος 1) глашатай Her.; 2) блюститель порядка, полицейский Arph.; 3) писец Dem.; 4) палач Diod.; 5) искупительная жертва Arph. (ср. φαρμακός).

δημοσιόω 1) делать или объявлять общественной или государственной собственностью (γῆν Thuc.): κοινὸς καὶ δεδημοσιωμένος Plut. общедоступный, публичный; 2) объявлять ко всеобщему сведению, обнародовать (δεδημοσιωμένα γεγραμμένα Plat.); 3) разглашать (τὸ ἀπόρρητον δεδημοσιωμένον Plut.).

δημοσι-ώνης, ου ὁ откупщик государственных доходов Diod.

δημοσι-ώνιον τό отданные на откуп государственные доходы Plut.

δημο-τελής 2 совершаемый на общественные средства, общественный (θυσία Her., Plat., Plut.; ἑορτή Thuc.; ἱερά Aeschin., Dem.; πομπή Luc.; δεῖπνα Plut.).

δημότερος 3 1) общенародный, общественный (χρήματα Anth.); 2) общедоступный (Κύπρις Anth.).

δημο-τερπής 2 приятный для народа, увлекательный (τῆς ποιήσεως δημοτερπέστατον ἡ τραγῳδία Plat.).

δημοτεύομαι принадлежать к дему Plat., Dem.: ἠρόμην ὁπόθεν δημοτεύοιτο Lys. я спросил, из какого он дема.

δημότης, дор. δᾱμότᾱς, ου1) человек из народа, простой человек Her., Eur., Xen.: ὁ δ. λεώς Arph. простой народ; 2) член того же дема, земляк Soph., Arph., Plat., Arst.; 3) согражданин, соотечественник Pind., Eur.

δημοτικόν τό 1) (sc. πλῆθος) народная масса, народ Dem., Plut.; 2) (sc. ἦθος) близость к народу, доступность, приветливость Plut.

δημοτικός 3 1) народный, общераспространенный (πρόληψις Arst.); 2) из народа, простого звания (ἄνθρωπος πένης καὶ δ. Xen., Plut.); 3) демотический, общедоступный, упрощенный (γράμματα Her.); 4) демократический (βίος Plat.; πολιτεία, νόμοι Arst.); 5) направленный к благу народа, общеполезный (οὐδὲν δημοτικὸν πράττειν Xen.); 6) народолюбивый, т. е. дружелюбный (δ. καὶ φιλάνθρωπος Xen.; πρᾷος καὶ δ. Plat., Polyb.); 7) относящийся к или принадлежащий дему (ἱερόν Dem.); 8) простонародный, простой (οἶνος Plut.).

δημοτικῶς 1) демократически (πολιτεύεσθαι Arst.); 2) дружелюбно, приветливо (φιλανθρώπως καὶ δ. πράττειν Dem.; χρῆσθαι ἀλλήλοις Arst.; διαιτᾶσθαι Plut.); 3) попростонародному (ἐρίζειν Luc.).

δημότις, дор. δᾱμότις, ιδος1) женщина из народа, простолюдинка Theocr., Polyb.; 2) женщина из того же дема, землячка Arph.

I δημ-οῦχος 2 1) оберегающий страну (θεαί Soph.); 2) управляющий страной (ἄνδρες τῆσδε δημοῦχοι χθονός Soph.).

II δημοῦχος ὁ правитель, владетель (γᾶς τᾶσδε Soph.; ἑπτὰ ἐν Θεσπιαῖς δημοῦχοι Diod.).

Δημοφόων, όωντος, стяж. Δημοφῶν, ῶντος ὁ Демофонт (сын Тесея и Федры, участник Троянского похода, царь Афин) HH, Eur.

δημο-χᾰριστής, ου adj. m льстящий народу, вкрадчивый (Λαερτιάδης Eur.).

δημ-ώδης 2 1) досл. народный, перен. простой, обыкновенный (μουσική, σωφροσύνη Plat.); 2) общеизвестный (τὰ λεγόμενα Plut.); 3) общедоступный (ἐς ἄνδρας οὐ μάχλος οὐδὲ δ., sc. γυνή Anth.); 4) демотический, упрощенный (γράμματα Diod.).

*δημώματα, дор. δᾱμώματα τά народные песенки Arph.

Δημώναξ, ακτος ὁ Демонакт (уроженец Кипра, философ-стоик, друг Лукиана, написавшего его биографию).

δημ-ωφελής 2 приносящий пользу народу, полезный для общества (λόγοι Plat.; ἡγεμών Plut.).

δήν adv. 1) долго, в течение долгого времени Hom.; 2) давно, с давних пор Hom.

δηναιός, дор. δᾱναιός 3 1) стародавний, древний (Φορκίδες κόραι Aesch.); 2) долгий, долговечный (κλέος Theocr.; βίος Anth.): μάλ᾽ οὐ δ. Hom. недолговечный.

δηνάριον τό (лат. denarius) денарий (римск. серебряная монета) Plut.

δήνεα τά замыслы, намерения, планы Hom., Hes.

*δηνεύματα τά подскакивания, брыкание (τοῦ ἵππου Xen. - v. l. к δινεύματα).

δηξί-θῡμος 2 Aesch. = δακέθυμος.

δῆξις, εως1) укус, тж. укол, ужаление (φαλάγγια ποιεῖ τὴν δῆξιν Arst.); 2) едкость (τὸ ἔλαιον ἀσθενῆ ἔχει δῆξιν Arst.); 3) поддразнивание, колкость (αἱ μετὰ σκωμμάτων δήξεις Plut.).

δήξομαι fut. к δάκνω.

δῃόω стяж. к δηϊόω.

*δή-ποθεν тж. раздельно откуда-либо (Aeschin. - v. l. к δὴ πάθος и др.).

δή-ποτε, ион. δή-κοτε тж. раздельно 1) когда-то: Δήλῷ δ … Hom. когда-то в Делосе; δ. ἐν Μυκήναις … Eur. некогда в Микенах; 2) когда-либо: εἰ δ. Hom. если когда-нибудь; 3) (для выражения нетерпения) же, наконец, в конце концов: πόσοι δ. εἰσιν; Dem. сколько же их?; τί (οὖν) δ.; Xen., Plat., Dem. что же, наконец? или почему же, в конце концов?; 4) (в знач. разделит.-неопредел.) … ни было: ὅ τι δ. Her. что бы то ни было, что-либо; ὅστις δ. ὤν Plat. кто бы он ни был.

δη-ποτ-οῦν тж. раздельно Dem. = δήποτε 4.

δη-που тж. раздельно 1) вероятно, наверно, полагаю, конечно: τὴν κάτοισθα δ.; Soph. ты ее, верно, знаешь?; τῇ εὐφυχίᾳ δ. περιεσόμεθα Thuc. мужеством мы, несомненно, окажемся выше; οὐ δ. διανοεῖ … Arph. не собираешься же ты …; οὐδεὶς δ. ἀγνοεῖ Dem. ведь всякий знает; 2) якобы: τῶν Λαΐου δ. τις ὠνομάζετο Soph. сказали, что он, якобы, один из слуг Лаия.

δήπου-θεν уж конечно, само собой разумеется Lys., Arph., Plat., Dem., Men.

δηριάω 1) бороться, состязаться (δηριῶντες ἀντίπαλοι Pind.; δ. τινι περὶ τιμῆς Theocr.); 2) med. сражаться (περὶ νεκροῦ Hom.); 3) med. спорить, пререкаться Hom.

δῆρις, ιος ἡ борьба, бой, битва Hom., Batr., Hes., Aesch., Plut.

δηρί-φᾰτος 2 убитый в бою Anth.

δηρίω преимущ. med. Hom., Pind., Theocr. = δηριάω.

*δηρό-βιος, дор. δᾱρόβιος 2 досл. долговечный, перен. бессмертный (θεοί Aesch.).

δηρόν, дор. δᾱρόν adv. долго, в течение долгого времени Hom., HH, Hes., Pind., Trag., Diopithes ap. Plut.: ἐπὶ δ. μοι αἰὼν ἔσσεται Hom. долог будет мой век.

δηρός 3 долгий: только в выраж. δηρὸν χρόνον Hom. (на)долго.

δῆσαι inf. aor. 2 к δέω I.

δησάσκετο эп. 3 л. sing. aor. iter. к δέω I.

δῆσε(ν) эп.-дор. 3 л. sing. aor. к δέω I и II.

δῆ-τα [усил. к δή] частица со знач.: 1) (усиленного утверждения) да, право, конечно, же: ἦ δ. Aesch. да, безусловно; οὐ δ. Arph., Plat., Arst. да нет, совсем нет, нисколько; οὐ δ. ἔγωγε Arph. ни в коем случае; 2) (подчеркнутого повторения) да, именно: ὡς μ᾽ ἀπώλεσας! ἀπώλεσας δ. Soph. как погубил ты меня! да, вот именно погубил; ἑσπέρας γε. - Ἑσπέρας δ. Plat. вечером, конечно. - Да, именно вечером; 3) (подчеркнутого вопроса) же, разве (не), неужели: πῶς δ.; Aesch. каким же это образом?; τὴν οἶσθα δ.; Soph. ты-то знаешь ее?; καὶ δ. ἐτόλμας; Soph. и ты осмелился?; ἦ ταῦτα δ. κλύειν; Soph. разве можно слушать подобные вещи?; 4) (пожелания): σκόπει δ. Plat. да ты вдумайся; ἀπόλοιο δ.! Arph. ах, да пропади ты пропадом!

δηὖτε эол. in crasi Sappho, Anacr. = δὴ αὖτε.

δηχθήσομαι fut. pass. к δάκνω.

δήω (только praes. = fut.) 1) найти, встретить (τινά и τι Hom., Anth.); 2) дождаться (τέκμωρ Ἰλίου Hom.).

Δηώ, οῦς ἡ Део, т. е. Деметра HH, Soph., Eur., Arph., Anth.

Δηῷος 3 посвященный Део, т. е. Деметре Anth.

Δί Pind. dat. к Ζεύς.

δῐ- в сложн. словах = 1) δίς; 2) (перед гласными) διά.

δι᾽ in elisione = διά.

δῖα и δία f к δῖος.

δῐά (ᾰ) (у Hom. в начале стиха in arsi ῑ) 1) praep. cum gen.; 1.1) через, сквозь (διὰ θώρηκος Hom.; διὰ τοῦ ὀρόφου Xen.; διὰ τοῦ ὕδατος Plat.): δι᾽ ὄμματος λείβων δάκρυον Soph. проливая слезы из глаз; αἱ αἰσθήσεις αἱ διὰ τῶν ῥινῶν Plat. обонятельные ощущения; τὰ διὰ στόματος ἡδέα Xen. вкусовые наслаждения; διὰ τύχης τοιᾶσδ᾽ ἰών Soph. оказавшись в таком положении; 1.2) через, по (διὰ πεδίοιο Hom.; διὰ θαλάσσας Pind. - ср. 8; ὁ Ἴστρος ῥέει δι᾽ οἰκευμένης Her.): θόρυβος διὰ τῶν τάξεων ἰών Xen. шум, проносящийся по рядам; τὸ διὰ πασῶν (sc. χορδῶν) муз. Plat., Arst.; октава (досл. через все струны); 1.3) через, на расстоянии: δι᾽ ἄλλων εἴκοσι σταδίων Her. еще через двадцать стадиев; διὰ πολλοῦ Thuc. на большом расстоянии; δι᾽ ἐγγυτάτου Thuc. с ближайшего расстояния, перен. ближайшим образом, непосредственно; διὰ τριήκοντα δόμων πλίνθου Her. через каждые тридцать рядов кирпичной кладки; 1.4) через, по прошествии: διὰ χρόνου Plat., Xen.; по истечении некоторого времени; διὰ χρόνου πολλοῦ Her., διὰ πολλοῦ χρόνου Arph., διὰ μακρῶν χρόνων Plat. или διὰ μακροῦ Luc. спустя долгое время; διὰ πεντετηρίδος Her. или δι᾽ ἔτους πέμπτου Arph. через (каждые) пять лет, т. е. раз в пятилетие; δι᾽ ἐνιαυτοῦ или δι᾽ ἔτους Xen. ежегодно; διὰ τρίτης (sc. ἡμέρας) Arst. по истечении трех дней; 1.5) в течение, в продолжение: δι᾽ (ὅλης) τῆς νυκτός Her., Xen.; в течение (всей) ночи; διὰ παντὸς τοῦ χρόνου Her., δι᾽ ὅλου τοῦ αἰῶνος Thuc. или δι᾽ αἰῶνος Soph. постоянно, всегда; διὰ παντός Aesch. и διὰ τέλους Lys. (ср. 9) навсегда: διὰ (παντὸς) βόυ Plat., Arst., Plut.; в течение (всей) жизни; ἡμεῖς διὰ προγόνων Polyb. мы и все наши предки; 1.6) между, среди (διὰ μήλων κεῖσθαι Hom.): διὰ πολλῶν τε καὶ δεινῶν πραγμάτων σεσωσμένοι Xen. спасшись от множества опасностей; 1.7) (пре)выше, сверх (τιμᾶν δι᾽ ἀνθρώπων τινά Pind.): εὐδοκιμέων διὰ πάντων Her. прославившийся больше всех; διὰ πάντων τελεσιουργός Plut. в высшей степени успешный; 1.8) вдоль (διὰ τοῦ λόφου Xen.): ἡ χηλὴ διὰ τῆς θαλάσσης Thuc. дамба, идущая вдоль морского берега (ср. 2); 1.9) вплоть до: διὰ τέλους τὸ πᾶν Aesch. все до конца; ταὐτὰ ἀκηκοότες καὶ ἀκούοντες διὰ τέλους Xen. слышавшие и до сих пор слышащие то же самое (ср. 5); 1.10) посредством, с помощью: διὰ χειρῶν (χερῶν) или διὰ χειρός Soph., Arst., Plut.; руками или в руках; διὰ στόματος ἔχειν τινά Xen., Plut.; постоянно говорить о ком-л.; διὰ μνημης ἔχειν Luc. хранить в памяти, помнить; λέγοντες δι᾽ ἀγγέλων Her. уведомив через гонцов; δι᾽ ἑρμηνέως Xen. через переводчика; διὰ βασιλέων πεφυκώς Xen. потомок царей; δι᾽ ἑαυτοῦ Xen., Dem.; собственными средствами, самостоятельно; τὰ γεγραμμένα διὰ τέχνης Arst. произведения живописи, рисунки, картины; διὰ τριῶν τρόπων Arst. тремя способами, трояко; 1.11) (при указании на материал) из: δι᾽ ἐλέφαντος καὶ χρυσοῦ Diod. из слоновой кости и золота; δι᾽ ἀλφίτου καὶ σπονδῆς πεποιημέναι θυσίαι Plut. жертвоприношения из ячменя и возлияний; 1.12) из-за, ради (διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ θεοῦ NT); 1.13) из-за, вследствие, по причине (πεσεῖν ἀλλοτρίας διὰ γυναικός Aesch.): δι᾽ ὧνπερ ὤλετο Soph. (руки), от которых он погиб; 1.14) в состоянии (часто перев. наречием или глагольным оборотом): διὰ μέθης Plat. в состоянии опьянения; δι᾽ ὀργῆς Soph. в гневе: δι᾽ ἡσυχίης Her. в покое; δι᾽ ἀκριβείας Plat., Arst.; старательно, тщательно; διὰ παντὸς πολέμου ἰέναι τινί Xen. объявить кому-л. беспощадную пойну; διὰ μάχης ἐλθεῖν τινι Eur. вступить в бой с кем-л.; διὰ λόγων τινὶ ξυγγίγνεσθαι Plat. вступать в беседу с кем-л.; διὰ γλώσσης ἰέναι Eur. говорить, рассказывать; διὰ οὐδενὸς ποιεῖσθαί τι Soph. не придавать никакого значения чему-л., ни во что не ставить; δι᾽ αἰτάς ἔχειν τινά Thuc. обвинять кого-л.; δι᾽ αἰδοῦς ὄμμα ἔχειν Eur. стыдливо потупить взгляд; διὰ τάχους Soph. и διὰ ταχέων Xen., Arst.; поспешно; διὰ βραχέων Isocr. кратко, сжато; διὰ μακρῶν Plat. пространно; διὰ μιᾶς γνώμης Isocr. единодушно; διὰ δικαιοσύνης ἰέναι Plat. блюсти справедливость; γίγνεσθαι δι᾽ ἀπεχθείας Xen. или δι᾽ ἔχθρας Arph. враждовать; δι᾽ οἴκτου λαβεῖν τι Eur. сжалиться над чем-л.; 2) praep. cum acc.; 2.1) через, сквозь: ἓξ δὲ διὰ πτύχας ἦλθε χαλκός Hom. сквозь шесть слоев (кожи) прошла медь; 2.2) через, по (ἐπὶ χθόνα καὶ διὰ πόντον Pind.; διὰ κῦμα ἅλιον Aesch. и διὰ πόντιον κῦμα Eur.); 2.3) через, поперек (διὰ τάφρον ἐλαύνειν Hom.); 2.4) вдоль (ἐν σπηεσσι δι᾽ ἄκριας Hom.); 2.5) в течение, в продолжение (διὰ νύκτα Hom.); 2.6) через, посредством, при помощи (νικῆσαι δι᾽ Ἀθηνην Hom.; σώζεσθαι διά τινα Xen.; διά τινα βελτίονα γενέσθαι Plat.); 2.7) вследствие, по причине, из-за (Ἀθηναίης διὰ βουλάς Hom.): δι᾽ ἀφραδίας Hom. по неразумию; δι᾽ ἔνδειαν Xen. из нужды; διὰ τοῦτο или διὰ ταῦτα Thuc., Xen., Plat.; по этой причине, поэтому; διὰ τί; Plat. почему?, отчего?; διὰ πολλά Xen. в силу многих обстоятельств; διὰ τύχην καὶ διὰ τὸ αὐτόματον Arst. случайно и самопроизвольно; τὸ διὰ τί (= τὸ αἴτιον) Arst. действующая причина; δι᾽ ἐπιορκίαν Arst. из боязни нарушить клятву; εἰ μὴ διὰ τἠν ἐκείνου μέλλησιν Thuc. если бы не его медлительность; εἰ μὴ διὰ τὸν πρύτανιν Plat. если бы не вмешался притан; εἰ μὴ διὰ τούτους Dem. если бы они не помешали.

δια- (у Hom. часто in tmesi) приставка со знач.: 1) сквозного движеная, проникновения (διαβαίνω); 2) распределенного действия (διαπέμπω); 3) разделения (διαλύω); 4) взаимности (διαλέγομαι); 5) усиления (διαφθείρω); 6) завершенности (διαπράττω).

I Δία acc. к Ζεύς.

II Δία, эп. Δίη (ῑ) ἡ Дия (прежнее название о-ва Наксос) Hom., Theocr.

δια-βᾰδίζω 1) переходить (ἐπὶ ξύλων διαβαδίσαντες Thuc.); 2) выходить на прогулку (οἴκοθεν διαβαδιῶν - v. l. διαβαδίσων Luc.).

δια-βάθρα ἡ корабельные мостки, сходни Luc.

δια-βαίνω (fut. διαβήσομαι, aor. 2 διέβην, pf. διαβέβηκα) 1) широко расставлять ноги (ἐκκλίνειν καὶ διαβεβηκέναι Arst.; κολοσσοὶ διαβεβηκότες Plut.): εὦ διαβάς Hom. прочно упершись (в землю) расставленными ногами; μεγάλα δ. Arst.; Luc. широко шагать; 2) переходить (τάφρον Hom.; ἐπὶ κλίνην ἀπὸ κλίνης Plut.; перен. διαβῆναι ἐξ ἄλλου γένους εἰς ἄλλο Arst.); 3) пересекать, переплывать (ποταμόν Her., Xen., Plut. и διὰ ποταμοῦ Xen.; τὸν Εὐρώταν Plut.); 4) переправляться, переезжать (ἐς Ἥλιδα διαβήμεναι Hom.; ἄνευ γεφυρῶν Xen.; εἰς τὴν νῆσον Arst.; εἰς Ἀσίαν ἐξ Εὐρώπης Plut.; πρὸς τὸ τῆς Ἄγρας, sc. ἱερόν Plat.); 5) обращаться (τῷ λόγῳ ἔς τινα Her.); 6) превосходить, превышать (τῇ δυνάμει τοῦ λόγου Plut.).

δια-βάλλω 1) перебрасывать, переводить, переправлять (ἐκ τῆς Χίου τὰς νέας ἐς τὴν Νάξον Her.); 2) просовывать (δάκτυλον τῆς θύρας Diog. L.); 3) проходить, переходить, проезжать (γεφύρας Eur.); 4) переправляться, переплывать (τὸν Ἰόνιον Thuc., Plut.; πρὸς τὴν ἀντιπέρας ἤπειρον Thuc.): φυγῇ πρὸς Ἄργος διαβαλεῖν Eur. бежать в Аргос; 5) сеять рознь, ссорить (τινὰ καί τινα Plat. и τινὰς ἀλλήλοις Arst.): διαβεβλῆσθαί τινι Plat. быть во вражде с кем-л.; δ. τινὰ πρός τινα Polyb. и πρός τι Plut. внушить кому-л. ненависть к кому(чему)-л.; 6) клеветать, оговаривать, чернить (τινὰ πρός τινα Her., Isocr., Xen., τινά τινι Soph., Plat. и τινὰ ἔς τινα Thuc.): διαβαλεῖν τινα ὥς τινα Plat., Luc. ославить кого-л. кем-л.; 7) обвинять, упрекать, порицать (τινα Thuc.; πρός и εἴς τι Luc.); 8) покрывать позором, порочить (κάλλιστον ἔργον τῷ μισθῷ Plut.); 9) отвергать (как подложное), отбрасывать (τὸ ἔπος καὶ τὴν μυθολογίαν Plut.); 10) тж. med. вводить в заблуждение, обманывать (τινά Her., Arph.); 11) med. перебрасываться: δ. πρός τινα τοις κύβοις Plut. играть с кем-л. в кости.

δια-βαπτίζομαι досл. нырять взапуски, перен. перебраниваться, ругаться (τινι Dem.).

δια-βᾰσᾰνίζω основательно исследовать: δ. ταῖς ἐμπειρίαις Plat., тщательно проверять на опыте.

διά-βᾰσις, εως1) переход, переправа (διάβασιν ποιεῖσθαι Her.; κωλυτὴς τῆς διαβάσεως Thuc.); 2) место или средство переправы, переправа (брод, мост и т. п.) (ποιεῖσθαι διαβάσεις ἐκ τῶν φοινίκων Xen.): ζευγνύναι τὴν διάβασιν Plut. устроить переправу; 3) поход (ἐπὶ Μασσαγέτας Her.; τοῦ Ξέρξου Arst.).

δια-βάσκω важно выступать (ὥσπερ βασιλεὺς ὁ μέγας Arph.).

δια-βαστάζω взвешивать в руке, определять (на вес) (τὸ βάρος Luc.; sc. τὴν ὁλκὴν τοῦ χρυσίου Plut.).

διαβᾰτέος 3 [adj. verb. к διαβαίνω] 1) переходимый, доступный для переправы (ποταμός Xen.); 2) проходимый (τὸ νάπος Xen.).

δια-βᾰτηρια τά жертвоприношение за счастливый переход или поход (τὰ δ. θύεσθαι Thuc. и θύειν Plut.): τὰ δ. οὐκ ἐγένετο αὐτοῖς Thuc. жертвоприношения не сулили им успешного похода.

δια-βᾰτός, эол. ζάβατος 3 и 2 1) Her., Thuc., Xen., Plat. = διαβατέος; 2) до которого легко добраться, легко доступный (νῆσος δ. ἐκ τῆς ἠπείρου Her.).

δια-βεβαιόομαι 1) решительно утверждать (τι Arst. и περί τινος Polyb., Plut., γεγονέναι τι Diod. и γενέσθαι τι Plut.); 2) настойчиво рекомендовать, подчеркивать (καθάπερ ἐδίδαξα καὶ διεβεβαιωσαίμην ἄν Dem.).

δια-βεβαιωτικῶς утвердительно Sext.

δια-βήτης, ου1) циркуль Arph.; 2) плотничий отвес, по друг. = 1 Plat., Plut.

δια-βιάζομαι силой заставлять, принуждать (τινα ποιεῖν τι Eur.).

δια-βῐβάζω (fut. διαβιβάσω и διαβιβῶ) 1) переводить (στρατὸν κατὰ γεφύρας Her.); 2) переправлять (ὁπλίτας ἐς τὴν νῆσον Thuc.): δ. (sc. στράτευμα) τὸν ποταμόν Plat., Plut. переправить (войско) через реку; 3) перен. приводить, сводить (ἐπὶ τὰ ὁμοειδῆ τι Plut.).

δια-βιβρώσκω 1) разъедать (πάντῃ διαβεβρῶσθαι Plat.; γαγγραίναις διαβρωθείς Plut.); 2) перегрызать (τοῖς ὀδοῦσι τοὺς δεσμούς Plut.).

δια-βιόω (тж. δ. τὸν βίον Isocr., Plat., Plut.) 1) проводить время или жизнь, жить (ὡς ὁσιώτατα, δικαίως, ἐν τῇ περὶ Μοῦσαν διατριβῇ Plat.; κακίᾳ λανθανούσῃ Plut.): τι или ποιεῖν τι μελετῶν διαβεβιωκέναι Xen. прожить жизнь в заботах о чем-л.; 2) жить, кормиться (ἀπό τινος Plut.).

δια-βλαστάνω прорастать, прозябать, давать всходы (πόα διαβλαστάνουσα Plut.).

δια-βλέπω 1) пристально смотреть, всматриваться, разглядывать (εἴς и πρός τινα, ἀλύπως τι Plut.): διαβλέψας (v. l. διαβλεψάμενος) ἔφη Plat. обведя (нас) взглядом, он сказал; 2) отчетливо видеть (πάμπαν διαβλέποντες Arst.).

δια-βοάω (fut. διαβοήσομαι) 1) выкрикивать (παντάλαν᾽ ἄχη Aesch.): κατὰ σφᾶς αὐτοὺς διεβόων ὡς φθείρεται τὰ πράγματα Thuc. они кричали в своем кругу, что дело гибнет: med. кричать наперебой, перекрикиваться (λοιδορεῖσθαι καὶ δ. Dem.); 2) громко прославлять; pass. быть известным, знаменитым (ἐπί τινι Luc. и πρός τινα или ἔν τισι Plut.): ταῦτα διαβεβόηται Plat. это стало общеизвестным.

δια-βόησις, εως ἡ громкий крик (συνεπιτείνειν διαβοήσει τό πάθος Plut.).

δια-βόητος 2 общеизвестный, знаменитый (χρησμός Plut.; ἐπί τινι Plut., Luc.).

δια-βολή тж. pl. 1) ссора, вражда (πρός τινα Plut.); 2) неприязнь, нелюбовь, отвращение (πρὸς ἄλειμμα καὶ λουτρόν, τοῦ πάθους Plut.); 3) боязнь, страх (πρὸς τὸν θάνατον Plut.); 4) обвинение (διαβολαὶ ψευδεῖς Isocr.): διαβολαῖς ταῖς ἐμαῖς Eur. в силу выдвинутых мною обвинений; 5) ложное обвинение, клевета, наговор, тж. злословие (κατά τινος и πρός τινα Plut.): ἐπὶ διαβολῇ Her. клеветнически; δ. τοῦ λόγου Thuc. клеветнический слух; διαβολὰς προσίεσθαι или ἐνδέχεσθαι Her. (по)верить клевете; 6) дурная слава (ἡ ἐμὴ δ. Plat.): ἐν διαβολῇ γενέσθαι Lys. и ἐν διαβολαῖς εἶναι Polyb. приобрести дурную славу или оказаться под подозрением.

διᾱβολία ἡ Pind. = διαβολή 5.

διάβολον τό Plut. = διαβολή 5.

I διά-βολος 2 клеветнический, клевещущий, злословящий Pind., Arph., Men.

II διάβολος 1) клеветник Arst.; 2) диавол NT.

δια-βόλως клеветнически Thuc.

δια-βόρος 2 разъедающий, разрушающий (νόσος δ. πόδα Soph.).

διά-βορος 2 досл. разъеденный, перен. уничтоженный (πόκος Soph.).

δια-βουκολέω обманывать тщетными надеждами (τινα Luc.).

δια-βουλεύομαι 1) обдумывать, обсуждать, размышлять Thuc., Plat., Plut.; 2) предполагать, намереваться, решать (ποιεῖν τι Luc.).

δια-βούλιον τό 1) размышление, обсуждение (περί τι Polyb.); 2) решение, постановление (ἐκυρώθη τὸ δ. στρατεύειν Polyb.); 3) совещание, совет (τὰς συνόδους καὶ τὰ διαβούλια συντελεῖν Polyb.).

δια-βρᾰβεύω давать в награду Aesop.

δια-βρεχής 2 промокший, пропитанный (δ. ἰχῶρι πέπλος Luc.).

δια-βρέχω мочить насквозь, смачивать Aesch., Arst.

διά-βροχος 2 1) орошаемый (ἄγκος ὕδασι διάβροχον Eur.); 2) влажный, полный слез (ὄμμα Eur.); 3) влажный, сырой (γῆ Arst.; τόπος Polyb., Plut.); 4) протекающий, давший течь или отсыревший (νῆες Thuc.); 5) смоченный, вымоченный (ὄξει Plut.); 6) пропитанный или покрытый (αἵματι Plut.): τῇ μέθῃ δ. Luc. совершенно пьяный; 7) размокший (μαλακὸν καὶ διάβροχον σιτίον Plut.): δ. τῷ ἔρωτι ирон. Luc. размякший от любви.

διά-βρωσις, εως ἡ разъедание Plut.

δια-βῡνέομαι продевать, тж. прокалывать себе: δ. ὀϊστοὺς διὰ τῆς ἀριστερῆς χερός Her. прокалывать себе левую руку стрелами.

δια-βύνομαι (ῡ) быть продетым, проходить насквозь (πηδάλιον διὰ τῆς τρόπιος διαβύνεται Her.).

δια-γᾰληνίζω прояснять(ся) (τὰ πρόσωπα διεγαλήνισαν Arph.).

δι-ᾰγᾰνακτέω крайне негодовать, быть в сильном гневе Dem., Plut.

δι-ᾰγᾰνάκτησις, εως ἡ сильное негодование, страшный гнев Plut.

δι-αγγέλλω 1) рассылать вести, оповещать, сообщать (τινι Thuc., Xen., πρός τινα Dem., Plut. и εἴς τινα Xen.); 2) передавать, рассказывать (τι Eur., Plat.): ἡ φήμη διαγγέλλουσα τὴν πρᾶξιν ἐπὶ τὰς πόλεις Plut. разнесшийся по городам слух об этом событии; 3) отдавать приказание (ποιεῖν τι Eur.): βουλόμενοι ἀπιέναι καὶ διαγγελλόμενοι Xen. решившие отступить и передающие друг другу (соответствующие) распоряжения; 4) (о тайне) разглашать Arst.

δι-άγγελος ὁ посыльный, вестник, гонец Plut.: δ. τινί τινος Thuc. вестник с донесением кому-л. о чем-л.

δια-γελάω (fut. διαγελάσομαι) 1) высмеивать, осмеивать (τινα Eur., Xen., Plut., Luc.); 2) досл. смеяться, улыбаться, перен. иметь смеющийся, ясный вид (βυθοὶ ποταμῶν, διαγελῶσιν Plut.): τὰ τῆς θαλάττης διαγελῶντα Plut. безмятежная ясность моря.

δια-γεύομαι пробовать на вкус, отведывать Plut.

δια-γίγνομαι, поздн. διαγίνομαι (γῑ) 1) (о времени) проводить, жить (τοσάδε ἔτη διαγενέσθαι Plat.; ταύτην τὴν νύκτα οὕτω διεγένοντο Xen.); 2) вести жизнь, жить (εὖ διαγεγενῆσθαι Arst.): οὐδὲν σφήλας τὴν πόλιν διεγένετο Thuc. он прожил, не обманув ни в чем надежд страны; 3) пребывать, оставаться (на месте): ὁποσονοῦν χρόνον ἄρχοντες διαγένωνται Xen. сколько бы времени они ни удерживали власть; ἀήττητος ἀνὴρ δοκεῖ διαγενέσθαι μέχρι Σκιπίωνος Plut. (Ганнибал) оставался, кажется, непобедимым пока не встретился со Сципионом; φενακίζων ὑμᾶς διαγέγονεν Dem. он не переставал морочить вас; 4) жить дольше, переживать: ἐὰν ἄρα διαγενώμεθα Aeschin. если только доживем; δύο υἱοὶ διαγενόμενοι Plut. два оставшихся в живых сына; 5) (о времени) проходить, протекать, миновать: χρόνου μεταξὺ διαγενομένου Lys. по прошествии некоторого времени; ἔτη ὀκτὼ διαγεγονότα τινί Dem. восемь лет истекло со времени чего-л.; ὀλίγων ἡμερῶν διαγενομένων Plut. спустя немного дней; 6) жить, кормиться (ἀπὸ τῆς τέχνης Arst.).

δια-γιγνώσκω поздн. διαγῑνώσκω 1) распознавать, ясно различать (ἄνδρα ἕκαστον Hom.; τούτων μηδένα Arph.; τὸν καλόν τε καὶ αἰσχρόν Plat.; τοὺς νεωτέρους κύνας ἐκ τῶν ὀδόντων Arst.; τι σημείῳ τινί Plut.): τῷδε ἄν τις διαγνοίη Her. можно определить по следующему признаку; μὴ διαγιγνώσκεσθαι τῇ χροᾷ πρός τι Arst. не отличаться по цвету от чего-л.; 2) решать, определять, постановлять (ποιεῖν τι Her., Thuc., Plut.; περί τινος Thuc., Lys. и ὑπέρ τινος Polyb.): διεγνωκώς Plat. или διαγνούς Plut. приняв решение, решив; διαγνῶναι δίκην Aesch. или τὸ πράγμα Aeschin. вынести приговор; ἐπὶ διεγνωσμένην κρίσιν καθίστασθαι Thuc. подчиняться вынесенному приговору; καῦσαί τινα διαγνῶναι Luc. решить предать чье-л. тело сожжению; 3) прочитывать (βίβλους Polyb.).

διαγῑν- поздн. = διαγιγν-.

δι-αγκῠλέομαι Luc. = διαγκυλίζομαι.

δι-αγκῠλίζομαι и διαγκῠλόομαι продевать руку через ремень копья (ἀγκύλη), т. е. браться за копье, готовиться к метанию копья Xen.

δι-αγκωνισμός предполож. облокачивание Plut.

δια-γλάφω (ᾰ) выкапывать, рыть (εὐνὰς ἐν ψαμάθοισι Hom.).

διά-γλυπτος 2 украшенный резьбой, резной (κάλαμος Anth.).

δια-γλύφω (ῠ) покрывать резьбой, (скульптурно) украшать (ὀροφὴ φάτναις τισὶ διαγεγλυμμένη Diod.).

δια-γνώμη 1) рассмотрение, обсуждение (περί τινος Thuc.); 2) постановление, определение, решение (τῆς ἐκκλησίας Thuc.): διαγνώμην ποιήσασθαι Thuc. вынести решение.

δια-γνωρίζω объявлять, сообщать, рассказывать (περί τινος NT).

διά-γνωσις, εως1) распознавание, различение (φωνῆς καὶ σιγῆς Arst.; τῶν αἰτίων καὶ μή, γλυκέων ἢ πικρῶν Plut.): διάγνωσιν ποιεῖσθαι Thuc. распознавать, различать; 2) способность распознавания (δ. φρενῶν Eur.): τὸ δάκνον τὴν διάγνωσιν κρατεῖ Eur. душевная боль подавляет здравые суждения; 3) средство распознавания, способ различения (καλῶν ἢ μὴ τοιούτων Dem.); 4) определение, установление (διάγνωσίν τινος ποιεῖσθαι Plat.): ταχίστην ἔχειν διάγνωσιν Isocr. быть легко определимым; 5) решение, постановление (περί τινος Dem.).

διαγνώσομαι fut. к διαγιγνώσκω.

διαγνωστέον adj. verb. к διαγιγνώσκω.

δια-γνωστικός 3 способный или умеющий распознавать (μελῶν τῶν ἀρίστων Luc.).

δια-γογγύζω шептаться, роптать NT.

Δῑαγόρας, ου ὁ Диагор 1) уроженец о-ва Родоса, сын Дамагета, знаменитый атлет Pind., Plut.; 2) ὁ Ἄθεος, уроженец о-ва Мелос, поэт и философ V в. до н. э., решительный противник религии Arph., Plut.

Διαγόρειοι οἱ родственники Диагора Aeschin.

δι-ᾰγορεύω 1) объявлять, приказывать (ὡς αὐτοκράτωρ διαγορεύσας Plut.); 2) определять, устанавливать: ἐν ἴσαις τιμαῖς διαγορευόμενοι Plat. пользующиеся одинаковыми почестями; τὸ διεγορευμένον ἐν τοῖς νόμοις Luc. то, что гласят законы; 3) заявлять, говорить: κακῶς δ. τινά Luc. дурно говорить о ком-л.; 4) запрещать (τινὶ μὴ κατιέναι πάλιν Plut.).

διά-γραμμα, ατος τό 1) рисунок, изображение (τὰ ὑπὸ Δαιδάλου γεγραμμένα διαγράμματα Plat.); 2) чертеж, математическая фигура (μέχρι τῶν διαγραμμάτων γεωμετρίαν μανθάνειν Xen.; ὁ τοῦ διαγράμματος ἀριθμός Arst.; δ. μαθηματικόν Plut.); 3) геометрическая задача (ζητεῖν καὶ ἀναλύειν ὥσπερ δ. Arst.); 4) астрологическая таблица (δ. Χαλδαϊκόν Plut.); 5) муз. лад, тональность, гамма (ἓν καὶ ἀμετάβλητον δ. Plut.); 6) список, перечень (τῶν σκευῶν Dem.); 7) письменное распоряжение, указ (τὰ διαγράμματα τῶν ἀρχόντων Plut.).

δια-γρᾰφή 1) вычерчивание, графическое изображение (τρόπος τῆς διαγραφῆς Plat.); 2) рисунок, чертеж (αἱ ἐπὶ τοῖς πινακίοις διαγραφαί Plut.); 3) описание (αἱ ἀνατομαὶ διαγραφαί Arst.); 4) расписание, ассигнование: ποιεῖν τὴν διαγραφὴν ἑκατέρῳ τῶν εἴκοσι καὶ πέντε ταλάντων Polyb. назначить обоим по 25 талантов.

δια-γράφω (ᾰ) 1) чертить, вычерчивать (τὰ ἐν ταῖς ἀνατομαῖς διαγεγραμμένα Arst.; τῇ ῥάβδῳ τι Plut.); 2) изображать в виде чертежа, набрасывать (πόλιν Plat.; σχῆμα πόλεως Arst.); 3) описывать (λόγῳ Plat.); 4) вычеркивать из списка (τοὺς ἱππέας Arph.); перен. перечеркивать, отклонять, отбрасывать (τὰ τοιαῦτα πάντα Plat.); 5) отменять, аннулировать (διαγράψαι τὸ δόγμα Plut.); 6) тж. med. юр. прекращать: διαγέγραπταί μοι δίκη Arph. мое дело прекращено; διεγράψαντό μου τὰς δίκας Lys. они подали возражение против моего иска; 7) составлять перечень, перечислять (τὰς προτάσεις Arst.); 8) составлять, сочинять (συνθῆκαι διαγραφεῖσαι Polyb.); 9) воен. производить набор, набирать (στρατιώτας Polyb.); 10) расписывать, распределять, разверстывать (τὸ διαγραφὲν ἀργύριον Arst.); назначать, распределять (χώρας καὶ δωρεάς τισι Plut.; σατραπείας Diod.).

δια-γρηγορέω пробуждаться, просыпаться NT.

δι-αγριαίνω 1) приводить в ярость, раздражать (τὴν ἀσπίδα; ὁ ὄχλος διαγριαινόμενος Plut.); 2) возбуждать (τὰ πάθη τὰ τῆς ψυχῆς διαγριαινόμενα Plut.).

δι-αγρυπνέω (тж. δ. τὴν νύκτα Diod.) проводить ночь без сна, бодрствовать Arph., Plut.

δι-άγχω душить, удавливать Luc.

δι-άγω 1) перевозить, переправлять (τινάς Hom.; στρατιάν Thuc.; ἄρτους ἐπὶ σχεδίαις Xen.); 2) переводить, переносить (διὰ τῶν ἐξόδων Plat.); 3) проводить, чертить (τῷ δακτύλῳ γραμμάς Plut.); 4) медлить, откладывать, тянуть, затягивать (τὸν χρόνον Plut. - ср. 5): διῆγε καὶ προυφασίζετο Thuc. под разными предлогами он затягивал дело; 5) (о времени) проводить (αἰῶνα HH, Plat.; βίον Arph., Plat.; τὸν χρόνον - ср. 4; πέντε καὶ εἴκοσιν ἔτη ὧδε Xen.; τὸ θέρος ἐν Σινοέσσῃ Plut.); 6) проводить жизнь, жить (τοιούτῳ τρόπῳ Her.; ἄριστα Xen.; ἐν τῇ φιλοσοφίᾳ Plat.; ἐν τῷ ὑγρῷ Arst.; ἐν οἴνῳ Plut.): διάγουσι μανθάνοντές τι Xen. они проводят время в изучении чего-л.; 7) вести, направлять (κάλλιστα πάντα Plat.): δ. τὰ κατὰ τὴν ἀρχην Polyb. управлять государством; 8) поддерживать, сохранять (τὰς πόλεις ἐν ὁμονοίᾳ Isocr.): δ. τινὰ ἐν πᾶσι τοῖς κατὰ βίον ἀφθονωτέροις Dem. обеспечивать кому-л. все средства к жизни; 9) продолжать: δ. σιώπη Xen. хранить молчание: ἐλπίδας λέγων διῆγε Xen. он не переставал обнадеживать; ἐπιμελόμενος ὧν δεῖ διάξω Xen. я буду продолжать заботиться о том, что необходимо; 10) развлекать, увеселять (τὸν δῆμόν τινι Dem., Luc.).

δι-αγωγή 1) провоз: πρόσοδος ἀπὸ ἐμποριῶν καὶ διαγωγῶν Arst. доход от торговых и транспортных операций; 2) (тж. δ. βίου Plat., Polyb. и δ. ἐν τῷ ζῆν Arst., Plut.) условия или образ жизни: τὴν διαγωγὴν ποιεῖσθαι ἐν ὕδατι Arst. проводить жизнь в воде; διαγωγαὶ τοῦ συζῆν Arst. формы общественной жизни; διαγωγὴν ποιεῖσθαι ἀπό τινος Polyb. извлекать из чего-л. средства к жизни; 3) времяпрепровождение, развлечение, увеселение: πρὸς διαγωγήν Anth. и διαγωγῆς χάριν или ἕνεκα Plut. для забавы; διαγωγὴν ποιεῖσθαί τινα Plut. использовать кого-л. для своего развлечения.

δι-αγώγιον τό пошлина за проезд или провоз, дорожный сбор Polyb.

δι-ᾰγωνιάω сильно бояться, быть в страхе: διαγωνιάσας τοὺς Ῥωμαίους μὴ κύριοι γένωνται τῆς ἀποσκευῆς Polyb. опасаясь, как бы римляне не захватили снаряжение.

δι-ᾰγωνίζομαι 1) вести борьбу, бороться (τινι Xen., Plat. и πρός τινα Xen., Polyb.; λόγῳ ἐν ἐκκλησίᾳ Plat.; πρὸς τὴν τοῦ ποταμοῦ βίαν Polyb.; ὑπέρ τινος Polyb. и περί τινος Polyb., Plut.; μέγαν ἀγῶνα δ. Plut.): μάχῃ διαγωνίσασθαι Thuc. дать решительный бой; 2) бороться, состязаться (πρὸς ἀλλήλους Xen.; ποιήμασι Plut.).

δι-αγωνο-θετέω приводить в столкновение: τὰ κατὰ τοὺς Ῥοδίους καὶ Λυκίους δ. Polyb. сталкивать родосцев и ликийцев друг с другом.

δια-δαίομαι делить между собой, разделять (κειμήλια παῦρα Hom. - in tmesi; γαῖαν τρίχα Pind. - in tmesi; τὴν ληΐην Her.).

δια-δάκνω разрывать зубами, грызть, разгрызать (διαδάκνεσθαι τῷ Κερβέρῳ Plut.); перен. преследовать, донимать (τινά Polyb.).

δια-δάπτω разрывать, растерзывать (χρόα καλόν in tmesi Hom.).

δια-δᾰτέομαι Hom. - in tmesi Hes., Pind. = διαδαίομαι.

δια-δείκνῡμι показывать воочию, обнаруживать (τὴν Ἑλληνικὴν ἀλκὴν ἀπρόσμαχον οὖσαν Plut.): διαδεξάτω ὑμέων τις κηδόμενος Her. пусть каждый из вас покажет свое усердие; διαδεικνύσθω ἐὼν πολέμιος Her. пусть объявят его врагом; διέδεξε ἐστὶ τοῦτο ἄριστον Her. это оказалось наилучшим.

δια-δέκομαι ион. = διαδέχομαι.

δια-δέκτωρ, ορος adj. m унаследованный, наследственный (πλοῦτος Eur.).

δια-δέξιος 2 являющийся благим предзнаменованием, предвещающий успех (διαδέξιον ποιεῖσθαί τι Her.).

δια-δέρκομαι глядеть (на)сквозь: οὐδ᾽ ἂν νῶϊ διαδράκοι ἠέλιός περ Hom. (сквозь это облако) даже солнце не проглянуло бы на нас.

διά-δετος 2 продетый и связанный (χαλινοὶ διάδετοι γενῦν ἱππιᾶν Aesch.).

δια-δέχομαι 1) получать как преемник, принимать от предшественника, наследовать (τὸν πλοῦτον Luc. и τὴν ἀρχὴν παρά τινος Polyb.): δ. τινι Xen., Plat. и τινα Arst., Polyb. наследовать кому-л., быть чьим-л. преемником; διαδέξασθαί τινι τὴν ναῦν Dem. принять от кого-л. командование кораблем; ὁ διαδεξόμενος τὴν τέχνην Lys. человек, которому можно будет поручить свое ремесло; ὁ διαδεξάμενος στρατηγός Lys., Plut. преемник в должности командующего; οἱ διαδεξάμενοι Polyb. наследники, преимущ. Александра Македонского, диадохи; θηρῶσι διαδεχόμενοι, sc. τοῖς ἵπποις Xen. они охотятся, сменяя лошадей; εἶροι καὶ ζέφυροι διαδεχόμενοι συνεχεῖς ἀεὶ πνέουσιν Arst. юго-восточные и западные ветры постоянно дуют, непосредственно сменяя друг друга; νὺξ εἰσάγει καὶ νὺξ ἀπωθεῖ διαδεδεγμένη πόνον Soph. одна ночь приносит страдание, другая в свою очередь гонит его; διαδεξάμενοι ἔλεγον οἱ ἄγγελοι Her. тогда выступили с речью послы; ἔφη διαδεξάμενος τὸν λόγον ὁ Γλαύκων Plat. сказал в свою очередь Главкон; τὰ ἐν τῷ σώματι διαδεχόμενα μέρη ταῖς ἐργασίαις Arst. функционально замещающие друг друга части организма (физиол. викарные элементы); 2) смещать, заменять (τὸν ὕπατον Diod.).

δια-δέω 1) обвязывать, перевязывать (πλοῖον ἀμφοτέρωθεν Her.; τὰ χαλκεῖα ταινίᾳ Arst.): διαδεδεμένος τὴν κεφαλὴν διαδήματι Luc. (или μίτρᾳ Diod.) с диадемой (или митрой) на голове; 2) связывать (σχοινίοισί τινα Her.); 3) привязывать (ἡ ψυχὴ διαδεδεμένη ἐν τῷ σώματι Plat.).

δια-δηλέομαι разрывать на части, растерзывать (τινα Hom., Theocr.).

διά-δηλος 3 и 2 1) ясно видный, хорошо заметный, явственно ощутимый: ψόφος δ. πρὸς τὴν ἐναντίαν σιγήν Arst. звук, ясно слышимый в тишине; 2) ясно различимый Thuc., Plat.: οὐθὲν δ. ὁ πλούσιος καὶ ὁ πένης Arst. (по природным признакам) нельзя отличить богача от бедняка; ἵνα τοῖς ἡγεμόσι διάδηλοι γίνωνται Polyb. чтобы можно было (солдат) отличать от командиров.

δια-δηλόω пояснять, обозначать (γράμμασί τι Plut. и τινα Diog. L.).

διά-δημα, ατος τό головная повязка, диадема (преимущ. у персидских, позднее тж. у македонских и других царей) Xen., Plut., Diod.

διαδημᾰτο-φόρος 2 снабженный повязкой (καυσία Plut.).

δια-διδράσκω, ион. διαδιδρήσκω (ион. fut. διαδρήσομαι) разбегаться, убегать (νεανίαι διαδεδρακότες Arph.; ἐκ τοῦ στρατοπέδου Plut.): δ. τινά Her. убегать от кого-л.

δια-δίδωμι 1) раздавать, распределять (τί τισιν Xen., Plat., Dem., Polyb., Plut.): κόρας δ. Eur. глядеть вокруг, озираться; ἀλλήλοισι διαδόντες κόρας Eur. обмениваясь или обменивающиеся взглядами; 2) передавать (λαμπάδια ἀλλήλοις Plat.); 3) разносить, распространять (λόγον περί τινος Plut.; διαδεδόσθαι εἰς τὸ πᾶν σῶμα Arst.): διαδοθείσης τῆς φήμης ἐν τῷ στρατοπέδῳ Polyb. когда слух об этом разнесся по войску; ὕδωρ διαδίδοται εἰς τὴν γῆν Arst. вода впитывается в землю; 4) распространяться, проникать (τὸ πνεῦμα διαδίδωσιν εἰς τὰ κοῖλα μέρη τοῦ πλεύμονος Arst.).

δια-δῐκάζω 1) разбирать, судить, решать (κρίσεις Plat.; ἀμφισβητήσεις Arst.): δ. τινός Xen. судить за что-л.; 2) присуждать: μέχρι ἑκατὸν δραχμῶν νομίσματος κύριοι διαδικάζοντες Plat. уполномоченные присуждать к штрафу до ста драхм; οἱ διαδικασάμενοι Plat. осужденные; 3) med. судиться (περὶ τῶν ἀμφισβητουμένων Plat.; ὑπὲρ σύλων Arst.): ἐν τοῖς φίλοις διαδικάσασθαί τι Dem. обсудить что-л. в кругу друзей; διαδικασθῆναι (pass. = med.) πρός τινα περὶ τοῦ χωρίου Diog. L. оспаривать у кого-л. землю.

δια-δῐκαιόω считать справедливым, одобрять (τι Thuc.).

δια-δῐκασία 1) судебное разбирательство Xen.; 2) обсуждение: ἡ τῶν ἀριστείων δ. Plat. присуждение почетных наград; 3) юр. диадикасия (т. е. спор сторон о правах наследования, о платежах по различным видам литургии Dem.; тж. встречный иск о возврате той или иной части отобранного в казну имущества Lys.).

δια-δίκασμα, ατος τό юр. диадикасма, т. е. предмет судебного спора Lys.

δια-δῐκέω вести тяжбу, судиться Plut.

δια-διφρεύω состязаться на колесницах: Πέλοψ πελάγεσι διεδίφρευσε Μυρτίλου φόνον Eur. мчась на колеснице берегом моря, Пелоп утопил Миртила.

δια-δοκῐμάζω устанавливать путем проверки (τὰ καλά τε καὶ κίβδηλα ἀργύρια Xen.).

δια-δοξάζω предполагать, приходить к заключению: δόξα καὶ τὸ δ. Plat. мнение и (самая) способность приходить к нему.

δια-δορᾰτίζομαι сражаться (копьями): ταῖς σαρίσαις δ. Polyb. сражаться сарисами.

διά-δοσις, εως1) раздача денег, пожертвование Dem.; 2) раздача, распределение (τῆς χώρας Polyb.): μειδιαμάτων διαδόσεις Plut. обмен улыбками; 3) распределение, распространение (τῆς τροφῆς Arst.); 4) проникновение: κατ᾽ ἐπιφάνειαν ἢ κατὰ διάδοσιν Sext. поверхностно или путем проникновения вглубь.

διαδοτέος adj. verb. к διαδίδωμι.

διάδοχα adv. со своей стороны, в свою очередь (Eur. - v. l. διάνδιχα).

δια-δοχή 1) принятие (от предшественника): δ. νεώς Dem. принятие командования кораблем; 2) смена, чередование: διαδοχαῖς Aesch., κατὰ διαδοχὴν (χρόνου) Thuc., Arst., κατὰ διαδοχάς Arst., ἐκ διαδοχῆς Arst., Polyb. и ἐκ διαδοχῆς ἀλλήλοις Dem. сменяя друг друга, посменно, чередуясь, последовательно; διαδοχῇ τῶν ἐπιγιγνομένων Thuc. путем передачи последующим поколениям; ἡ λαμπὰς ἐκ διαδοχῆς Arst. передаваемый из рук в руки светильник; μεταπέμπειν τινὰ ἐπὶ τὴν διαδοχήν Dem. посылать кого-л. на смену; τοῖς στρατιώταις διαδοχὴν ἀποσταλῆναι Plut. произвести замену солдат; ἡ δ. τῇ πρόσθεν φυλακῇ Xen. смена прежнего караула; διαδοχαὶ φιλοσοφίας Plut. смена философских систем, т. е. история философии; 3) передача, распространение (τῆς μανίας Luc.).

I διά-δοχος 2 приходящий на смену, сменяющий (τινος Soph. и τινι Eur.): ἔργοισι ἔργα διάδοχα Eur. действия против действий, т. е. возмездие; τριήρεις διάδοχοι Thuc. идущие на смену триеры.

II διάδοχος и ἡ преемник, наследник (τινί τινος Aesch., Eur., Her. и τινός τινος Thuc., Xen.): διάδοχοι ἐφοίτεον Her. (другие) пришли на смену; οἱ διάδοχοι Diod. диадохи, т. е. наследники империи Александра Македонского.

διαδράκοι эп. 3 л. sing. aor. opt. к διαδέρκομαι.

δια-δρᾱμᾰτίζω играть на сцене, представлять (ἐν τῇ τραγῳδίᾳ Diog. L.).

διαδρᾰμεῖν inf. aor. к διατρέχω.

διαδρᾶναι, ион. διαδρῆναι inf. aor. к διαδιδράσκω.

διαδράς Her. part. aor. к διαδιδράσκω.

διαδρᾱσι-πολίται (ῑ) οἱ ирон. граждане-бегуны, т. е. уклоняющиеся от государственных обязанностей Arph.

δια-δράσσομαι, атт. διαδράττομαι схватываться, сцепляться (ἀλλήλοις Polyb.).

διαδρῆναι ион. = διαδρᾶναι.

δια-δρηστεύω убегать, удирать (Her. - v. l. к *διαπρηστεύω).

δια-δρομή тж. pl. 1) бегание взад и вперед, беготня, суматоха (ἁρπαγαὶ διαδρομᾶν ὁμαίμονες Aesch., θόρυβος καὶ δ. Polyb.: κραυγαὶ καὶ διαδρομαί Plut.); 2) распространение: προοκρού(σ)ματα διαδρομὰς ὀξείας ἔχοντα Plut. быстро распространяющиеся недуги; 3) движение, течение (διαδρομαὶ τῶν ἀστέρων Arst.); 4) свободный проход, дорожка (ἱκανὴ δ. τινι Xen.); 5) бассейн: διαδρομαὶ ἰχθυοτρόφοι Plut. рыбные садки.

I διά-δρομος ὁ Luc. = διαδρομή 4.

II διά-δρομος 2 1) бегающий взад и вперед, т. е. беспорядочный (φυγαί Aesch.); 2) шатающийся во все стороны, неустойчивый (λάϊνα κίοσιν ἔμβολα Eur.); 3) непостоянный, непрочный (λέχος Eur.).

δια-δύνω Arst., Plut. = διαδύομαι.

δια-δύομαι (aor. 2 διέδυν, part. διαδύς) 1) проскальзывать, пробираться, проникать (διά τινος Thuc., Xen., Arst., Polyb., Plut. и εἴς τι Arst., Plut., редко τι Theocr.); 2) ускользать, уклоняться, избегать (τινα Plat. и τι Lys., Plat., Dem.).

διά-δυσις, εως1) проход (ἐς τὼς πόρως Plat.); 2) рудник, шахта (ὀρύγματα καὶ διαδύσεις Diod.); 3) уловка, увертка (διαδύσεις καὶ κακουργίαι Dem.; διαδύσεις καὶ παλινδικίαι Plut.).

δι-ᾴδω, поэт. δι-αείδω (fut. διαείσομαι) 1) петь вразнобой, нестройно (συνᾴδειν καὶ δ. Heracl. ap. Arst.); 2) петь чередуясь, т. е. перемежать хор с диалогом (ὅπερ ἐποίει Μνασίθεος ὁ Ὀπούντιος Arst.); 3) состязаться в пении (τινί Theocr.).

δια-δωρέομαι раздавать в виде подарков, раздаривать (τι τοῖς ἀξιωτάτοις Xen.).

διάει эп. 3 л. sing. impf. к διάημι.

δια-ειδής 2 прозрачный (πλίνθος Theocr. - v. l. ἰοειδής).

δια-είδομαι 1) pass. показываться, обнаруживаться (ἔνθα μάλιστ᾽ ἀρετὴ διαείδεται Hom.); 2) med. показывать, обнаруживать (ἀρετήν Hom.).

διαείδω Theocr. = διάδω.

διαειπέμεν эп. inf. к διεῖπον I.

διαείσομαι fut. к διᾴδω.

δι-ᾱέριος 2 пролетающий по воздуху, т. е. воздушный (φυγή Luc.): μετέωρα καὶ διαέρια λέγειν Luc. говорить о небесных и воздушных явлениях.

δια-ζάω, ион. διαζώω 1) (о времени) проводить (χρόνον Plat.; πολλὰς ἡμέρας μετά τινα Plut.); 2) (тж. δ. βίον Eur., Xen., Plat.) вести жизнь, жить: δ. τὸ καθ᾽ ἡμέραν Plat. жить изо дня в день; 3) жить, кормиться (τινι Plat., ἀπό τινος Soph., Arph. и ἔκ τινος Sext.); ποιηφαγέοντες διέζωον Her. они питались травами.

δια-ζευγμός ὁ разделение, разобщение (τῶν στρατοπέδων Polyb.).

δια-ζεύγνῡμι 1) досл. распрягать, перен. разделять, отделять, разлучать, преимущ. в pass. разлучаться, отделяться, расходиться (διεζεύχθαι ἀπὸ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων Xen.; ἀδελφοὶ διαζυγέντες ἐμοῦ Aeschin.; τὰ μέρη τοῦ ὕδατος διαζεύγνυνται Arst.): τὸ διεζευγμένον (ἀξίωμα) Sext., Diog. L. разделительное суждение (типа: ἤτοι ἡμέρα ἐστὶν ἢ νύξ ἐστιν); τετράχορδον διεζευγμένον муз. Plut. разделительный тетрахорд (первый звук которого ниже, чем последний другого тетрахорда); 2) med.-pass. разводиться (о супругах) Plat., Arst.

δια-ζευκτικός 3 грам. разделительный (σύνδεσμος Diog. L., Plut.).

διά-ζευξις, εως1) разделение, отделение (τῆς ψυχῆς τοῦ σώματος Plat.); 2) расторжение брака, развод (τῶν γυναικῶν Arst.); 3) грам. разделение, разделительность (τῶν ἀξιωμάτων διαζεύξεις Plut.); 4) муз. несовпадение (φθόγγοι διάζευξιν ποιοῦσιν Plut. - см. διαζεύγνυμι 1 в конце).

δια-ζηλοτῠπέομαι соперничать (πρός τινα Polyb.).

διαζῆν inf. к διαζάω.

δια-ζητέω 1) рассматривать, исследовать (τινα Plat.); 2) изыскивать, выдумывать (ποικίλους λόγους Arph.).

δια-ζῠγία ἡ разлука (τινός Anth.).

δια-ζωγρᾰφέω разрисовывать, расписывать Plat., Plut.

διά-ζωμα, ατος τό 1) пояс, набедренная повязка (περὶ τὰ αἰδοῖα Thuc. и περὶ τὸ αἰδοῖον Luc.); 2) узкая полоса земли, перешеек (συνελαύνεται τὸ πλάτος εἰς βραχὺ δ. Plut.); 3) архит. фриз (τὸ δ. καὶ οἱ ἄνω κίονες Plut.); 4) перегородка, перепонка (διὰ μέσου λεπτὸν δ. Arst.); 5) грудобрюшная преграда (τοῦ θώρακος, αἱ καλούμεναι φρένες Arst.).

δια-ζώννῡμι 1) перепоясывать, подпоясывать (διεζωσμένη τὴν ἐσθῆτα, sc. γυνή Luc.): διεζωσμένος Thuc. с повязкой на бедрах; διαζώννυσθαι ἀκινάκην Luc. надевать пояс с акинаком (род кинжала); 2) опоясывать, окружать (φλὸξ διαζώσασα πανταχόθεν τὴν πόλιν Plut.; ὁ ζῳοφόρος κύκλος διὰ τῶν τροπικῶν διέζωσται Arst.; ῥάχει δυσβάτῳ διεζῶσθαι Polyb.): ἡ χώρα μέση διέζωσται ὄρεσιν Xen. страна посредине пересечена горами.

διά-ζωσμα, ατος τό окаймление, обрамление: δ. τῆς τροφῆς Plut. вкусовая приправа к пище.

διαζώω Her. = διαζάω.

δι-άημι дуть насквозь, продувать (τι Hom.; τινος и διά τινος Hes.).

δια-θάλπω наполнять теплотой, согревать (οἶνος διαθάλπων τὸν πίνοντα Plut.).

δια-θεάομαι разглядывать, рассматривать (τι и λογισμῶ τι Plat.): διαθεώμενος αὐτῶν ὅσην μὲν χώραν καὶ οἵαν ἔχοιεν Xen. видя, каковы размеры и свойства их страны.

δια-θειόω окуривать серой (εὖ διεθείωσεν μέγαρον Hom.).

διά-θεμα, ατος τό астрол. расположение (ἀστέρων Sext.).

δια-θερμαίνω 1) прогревать, согревать (ὑπὸ τοῦ πυρὸς διαθερμανθείς Arst.): τὸ διαθερμῆναν Plat. источник тепла; 2) pass. согреваться, разгорячаться (sc. οἴνῳ Dem.): πίνων καὶ διαθερμαινόμενος Plut. разгоряченный вином.

δια-θερμᾰσία ἡ согревание (αἱ ὑπὸ τοῦ οἴνου διαθερμασίαι Plut.).

διά-θερμος 2 1) прогретый, разогретый (γῆ δ. καὶ διακεκαυμένη Arst.); 2) разгоряченный (ἔναιμος καὶ δ. Arst.); 3) перен. горячий, пылкий (οἱ νεοί Arst.).

διά-θεσις, εως1) расположение, размещение, построение, (рас)порядок (δ. λέγεται τοῦ ἔχοντος μέρη τάξις Arst.); 2) состояние (преимущ. преходящее) (τοῦ σώματος Arst. и περὶ τὰ σώματα Polyb.): διαφέρει ἕξις διαθέσεως τῷ πολὺ χρονιώτερον εἶναι Arst. органическое состояние отличается от преходящего значительно большей длительностью; ἄγνοια ἡ μὴ κατ᾽ ἀπόφασιν, ἀλλὰ κατὰ διάθεσιν Arst. неведение не как отсутствие знания, а как ложное знание; παραστατικὴν λαμβάνειν διάθεσιν Polyb. приходить в состояние бешенства, выходить из себя; 3) душевное предрасположение, задатки, тж. характер, нрав или настроение (ἕξις ψυχῆς καὶ δ. Plat.; δ. ὑβριστική Arst.; ἀπαίδευτοι καὶ κακαὶ διαθέσεις Plut.); 4) устройство, организация, строй (τῆς πόλεως Plat., Arst.); 5) положение (οὐχ ὁμήρων ἔχειν διάθεσιν, ἀλλ᾽ αἰχμαλώτων καὶ δούλων Polyb.); 6) выставление на продажу, продажа (τῶν περιόντων Isocr.; sc. τῆς λείας Plut.): δ. εὔπορος Arst. легкий сбыт; διάθεσιν οὐκ ἔχειν Plut. не находить сбыта; διάθεσίν τινος δοῦναι πρὸς ξένους Plut. разрешить продажу чего-л. за границу; 7) выставление напоказ: (ἡ) ἐκ τῶν Ἑλληνικῶν δ. Plut. картина на тему из греческой истории; 8) убедительность, яркость (προφορὰ καὶ δ. τῶν λεγομένων Plut.): μετ᾽ αὐξήσεως καὶ διαθέσεως ἐξηγεῖσθαί τι Polyb. излагать что-л. в сильно преувеличенном виде; 9) завещательное распоряжение, запись (τῶν τελευτᾶν μελλόντων Plat.); 10) грам. залог.

δια-θεσμοθετέω приводить в порядок, упорядочивать Plat., Plut.

δια-θετήρ, ῆρος ὁ устроитель (ὁ χορῶν ἄρχων καὶ δ. Plat.).

δια-θέτης, ου ὁ приводящий в порядок, редактор (δ. χρησμῶν τῶν Μουσαίου Her.).

δια-θέω (fut. διαθεύσομαι) 1) бегать в разные стороны, носиться (ἐν τῷ ἄστει Thuc.; διὰ τῶν στενωπῶν Plut.): οἱ διαθέοντες ἀστέρες Arst. (падающие) звезды; 2) состязаться в беге (τινι Plat. и πρός τινα Plut.): οἱ τὴν ἱερὰν λαμπάδα διαθέοντες Plut. состязающиеся в беге со священными факелами; 3) разноситься, распространяться (φόβος διαθέων ἐν τῇ στρατιᾷ Xen.): λόγου οὕτω διαθέοντος Xen. когда ходят такие толки.

δια-θεωρέω рассматривать (τι Sext.).

δια-θήκη 1) устройство, состояние (τοῦ σώματος Democr. ap. Sext. - v. l. διαθιγή); 2) завещательное распоряжение, завещание Lys., Arph., Isae., Isocr.; 3) наследство по завещанию (πλουτοῦσαν ἀφιέναι διαθήκην Anth.); 4) соглашение, договор (διαθήκην διατίθεσθαί τινι Arph.); 5) завет (ἡ παλαιὰ δ., ἡ καινή δ. NT).

δια-θηρεύω охотиться: διαθηρευθῆναι (v. l. διαπορευθῆναι) Plat. быть пойманным или выслеженным.

δια-θηριόω приводить в ярость (ὑπὸ τῶν χρωμάτων τούτων τὰ ζῷα διαθηριοῦται Plut.).

δια-θιγγάνω прикасаться, ощупывать Arst.

δια-θῐγή досл. соприкосновение (частей), перен. строение, устройство (ἡ δ. τάξις ἐστίν Arst.).

δια-θολόω делать мутным, мутить (θάλασσα διαθολωθεῖσα Plut.).

δια-θορῠβέω 1) сильно волновать, смущать, тревожить (τὴν Πελοπόννησον Thuc.; τοὺς πλείστους Luc.); 2) поднимать сильный шум, шуметь (διεθορύβησαν οἱ πολλοί Plut.).

δια-θραύω разбивать на мелкие куски (κατὰ μικρά Plat.; διαθραύεσθαι ὥσπερ ἡ ἁλοσάχνη Arst.).

δι-αθρέω внимательно разглядывать, пристально наблюдать (τὰς διόδους Arph.; τὴν εὐμορφίαν Luc.).

δια-θροέω 1) распускать слух (ὡς … Thuc. и ὅτι … Xen.); 2) разносить, разглашать (τοὺς λόγους ἐν τῷ στρατοπέδῳ Plut.).

δια-θρῡλέω усиленно разглашать, беспрестанно повторять: διετεθρύλητο ὡς φαίη Σωκράτης … Xen. повсюду говорилось, будто Сократ сказал …; λέγει ὑπ᾽ ἐμοῦ ἀεὶ ἀκούων διατεθρύληται Plat. он говорит, что я ему уши прожужжал; διατεθρυλημένος τὰ ὦτα ἀκούων τινός Plat. оглушенный чьими-л. речами; ἡ ἐκκλησία διετεθρύλητο Luc. собрание огласилось криками; διαθρυλεῖσθαι εἴς τι Plut. звучать в унисон с чем-л.

δια-θρύπτω (pass.: aor. διετρύφην - поздн. διεθρύφθην) 1) разбивать, сокрушать (τριχθά τε καὶ τετραχθὰ διατρυφὲν ξίφος Hom.; ἀσπίδες διατεθρυμμέναι Xen.; κρατήσας καὶ διαθρύψας τὸ τείχισμα Plut.; τὸ κρανίον τινός Luc.); 2) расслаблять, изнеживать (σώματα ἱματίων μεταβολαῖς Xen.); 3) развращать, портить (τινά Plat.; διαθρυπτόμενοι πλούτω Aesch. и διὰ τὸν πλοῦτον Xen.): διατεθρύφθαι τῷ βίῳ Plut. предаться распутной жизни; διατεθρυμμένος τὰ ὦτα κολακείαις Plut. развращенный льстивыми нашептываниями; 4) med. кокетничать, рисоваться, жеманничать Theocr.

δια-θρώσκω выскакивать, прорываться (πῦρ ἔξω διαθρῶσκον Emped. ap. Arst.).

διαθῶ aor. conjct. к διατίθημι.

διαί Aesch. = διά.

δι-αιθριάζω (о погоде или небе) быть ясным или проясняться (ἐδόκει δ. Xen.).

δί-αιθρος 2 ясный (ὁ ἀνέφελος καὶ δ. περιέχων Plut.).

δι-αιθύσσω проноситься (бурей), бушевать (ἄλλοτ᾽ ἀλλοῖαι διαιθύσσοισιν αὖραι Pind.).

δί-αιμος 2 весь в крови, кровавый (ὄνυξ Eur.; πτύσμα Polyb.): δίαιμον ἀναπτύειν Plut. харкать кровью.

δι-αίνω 1) смачивать, увлажнять (χείλεα, sc. οἴνῳ Hom.; med. χρύσεα μαζῶν μῆλα Anth.): διαίνεσθαι ὄσσε Aesch. плакать; τὸ βάψαι διῇναι (v. l. μιῇναι) κέκληκεν ὁ ποιητής Plut. поэт (т. е. Гомер) употребил διῇναι вместо βαψαι; 2) быть влажным (τὰ θυμιατὰ διαίνει Arst.); 3) оплакивать (δίαινε πῆμα Aesch. - v. l. αἴαζε); 4) med. плакать, рыдать (διαίνεσθε, Πέρσαι Aesch.).

δι-αίρεσις, εως1) дележ, раздел (χρημάτων Her.; sc. τῆς λείας Xen.; τῆς χώρας Polyb.); 2) мат. деление (ἡ εἰς δύο δ. Arst.): ἀπείρους διαιρέσεις ἔχειν Arst. быть делимым до бесконечности; 3) лог. деление, членение, классификация (τῶν γενῶν κατ᾽ εἴδη Plat.; αἱ κατὰ τὰς διαφορὰς διαιρέσεις Arst.); 4) разделенность, расчлененность: δ. τῶν σπονδύλων Arst. разделенность на позвонки; 5) раздробление, размельчение (τῆς τροφῆς εἰς μικρά Arst.); 6) раздел, категория (ἐν τῇ αὐτῇ διαιρέσει Arst.); 7) различение (τῶν ὀνομάτων Plat.; δημοκρατίας καὶ ὀλιγαρχίας Arst.); 8) подсчет голосов (μὴ ἀδικεῖν ἐν διαιρέσει Aesch.); 9) грам. диэресис (раздельное произношение двух смежных гласных: напр. в αϋνος); 10) стих. диэресис (совпадение окончания слова с окончанием стопы).

δι-αιρετικός 3 1) подлежащий разделению, расчленимый (τὰ λεχθέντα Plat.); 2) построенный, основанный на разделении (ὅροι Arst.); 3) разделяющий, раскалывающий, разбивающий (πληγή Arst.; τομὸς καὶ δ. Plut.); 4) грам. (о ион. диалекте) изобилующий диэрезисами.

δι-αιρετικῶς разделяя, расчленяя (λέγειν Plut.).

δι-αιρετός 3 1) делимый, разложимый (δ. καὶ πάλιν σόνθετος Xen.; πλῆθος Arst.); 2) разбирающийся на части, разборный (ναῦς Arst.; πλοῖα Diod.); 3) разделенный, распределенный (μοῖρα γῆς Soph.); 4) различающийся, отличный (τὰ ζῷα ὥσπερ φυτά ἐστι διαιρετά Arst.); 5) различимый, определимый: οὐ λόγῳ δ. Thuc. невыразимый, необъяснимый.

δι-αιρέω (fut. διαιρήσω, aor. 2 διεῖλον, pf. διῄρηκα) 1) снимать, срывать (ὀροφήν Thuc., Xen.); 2) раскалывать (λίθους Arst.); 3) разрезать, рассекать (διαιρούμενα τὰ ἔντομα ζωὴν ἔχει Arst.); 4) прокалывать (οἶστροι τὰ δέρματα διαιροῦσι Arst.); 5) вырывать, выворачивать, выдергивать (σταυρούς Xen.); 6) взламывать, ломать (πυλίδα Thuc.): διελόντες τοῦ τείχους Thuc. пробив стену; τὸ διηρημένον Thuc. пролом, брешь; 7) разбирать, разрушать (γέφυραν Her.); 8) делить, разделять (τρία μέρη Plat.; διαιρεθῆναι εἰς τὰ ἐλάχιστα Arst.; δ. τι εἰς μέρη τρισκαίδεκα Plut.; med. διελεῖσθαι τὴν ληΐην Her.): διελεῖν σφᾶς αὐτοὺς δίχα Plut. разделиться на две части; κατὰ πόλεις διελόμενοι τὸ ἔργον Thuc. распределив работу между (отдельными) городами; διῃρῆσθαι χωρὶς κατὰ γένη Arst. быть разделенным на отдельные роды; 9) различать (αἰδῶ καὶ σωφροσύνην Xen.; αἱ διαιρεθεῖσαι κατηγορίαι Arst.): ταῖς δόξαις διαιρεῖσθαι τοὺς ἀμείνους καὶ τοὺς χείρονας Plat. сознавать различие между лучшими и худшими; 10) разбирать, толковать, разъяснять, тж. определять, рассуждать (περί τινος Plat., Arst.): εἰ δὲ ἄρα μή ἐστι τοῦτο τοιοῦτο οἷον ἐγὼ δ. Her. если же это обстоит не так, как я рассуждаю; ὅσα πρὸς τὴν σκέψιν ταύτην διελεῖν ἀναγκαῖον Arst. разъяснения, необходимые для данного исследования; 11) (раз)решать: δ. τὰς διαφοράς Her. и τὰ ἀμφίλογα Xen. улаживать или разбирать споры; δ. δίκας Aesch. разбирать судебные дела, вершить суд; ψήφῳ δ. περί τινος Aesch. решить что-л. голосованием; κλήρῳ διελεῖν τὸν νικῶντα Plat. определить жребием, кто одержал победу.

διαιρῆν дор. inf. praes. к διαιρέω.

δι-αίρω (fut. διᾰρῶ, aor. διῆρα) 1) тж. med. поднимать (ἄνω τὸν αὐχένα Xen.; med. κοπίδα Plut., Luc.; βακτηρίαν Plut.): διαρέσθαι πρὸς τὴν τῶν ὅλων θέαν Arst. подняться до обозрения мирового целого; τὸ διῃρμένον Plut. душевный подъем; 2) удалять, отводить (τὸν πόλεμον ἀπὸ τῆς Ἑλληνικῆς θαλάττης Plut.); 3) раскрывать, открывать (τὸ στόμα Dem., Plut.); διῃρμένος τὸ στόμα Luc. с широко разинутым ртом; 4) переправляться, проходить, переходить, переезжать (τὸ πέλαγος Arst.; τὸν πόρον Polyb., Diod.; εἰς Σαρδόνα Polyb.; ἀπὸ Ταινάρου πρὸς τὴν Λιβύην Plut.); 5) med. принимать на себя, предпринимать (τόσον μεγεθουργίας Plat.).

δι-αισθάνομαι (aor. 2 διῃσθόμην) (ясно) воспринимать, различать, распознавать (τι Plat., Arst., Plut.).

δι-αΐσσω, стяж. διᾷσσω, атт. διᾷττω, иногда διάττω (fut. διᾴξω, aor. διῇξα) устремляться, бросаться; λαγὸς ἐς τὸ μέσον διήϊξε Her. заяц проскочил внутрь; ὄρεα διᾴσσειν Soph. (про)носиться через горы; ταχεῖα διῇξε φήμη Eur. слух (об этом) быстро распространился; ἀχὼ διῇξεν ἄντρων μυχόν Aesch. отголосок донесся в глубину пещер; θόρυβοι διᾴττοντες Plut. донесшийся шум; σπασμὸς διῇξε πλευρῶν Soph. судорожная боль пронзила тело; ἀστέρες διάττοντες Arst., Plut. блуждающие звезды.

δι-αϊστόω уничтожать: αὐτὴν διηΐστωσε Soph. (Деианира) покончила с собой.

I δίαιτα 1) (тж. δ. τῆς ζοῆς Her.) уклад, образ жизни, быт (εὐτελής Xen.; πτωχή Soph.; ἀνεπίμικτος Plut.): ἡ ξυνηθης δ. Thuc. повседневная жизнь; δίαιτάν τινα ἔχειν Aesch. или ποιεῖσθαι Thuc., Arst. вести какой-л. образ жизни; τὰ τῆς οἴκοι διαίτης Soph. удобства домашнего быта; 2) местопребывание, жилище, помещение (δίαιται ὅπου κόρεις ὀλίγιστοι Arph.; sc. τοῦ νηκτοῦ ζῴου Arst.; ἡ παλλακίδων δ. Plut.): δίαιταν ἔχειν παρά τινι и ἔν τινος (sc. οἴκῳ) Her. жить у кого-л.; 3) предписанный врачами образ жизни, диэта (ἡ τεταγμένη δ. Plat.; φαρμάκοις καὶ διαίταις χρῆσθαι Arst.).

II δίαιτα ἡ третейский суд, арбитраж: ἐπιτρέψαι δίαιτάν τινι Lys., Isocr., Isae., Dem., Arst. передать дело на третейское решение кому-л.; δίαιταν ὀφλεῖν Dem. по третейскому суду быть признанным виновным.

I διαιτάω (aor. 1 διῄτησα - дор. διαίτᾱσα; med.-pass.: impf. διῃτώμην - ион. διαιτώμην, fut. διαιτήσομαι, aor. διητήθην - ион. διαιτήθην, pf. δεδιῄτημαι) 1) лечить диэтой (θεραπεύειν καὶ δ. τοὺς νοσοῦντας Plut.); 2) med.-pass. (тж. δ. δίαιταν Plat., Plut.) вести (определенный) образ жизни, жить (ἀνειμένως Thuc.; ἀκολάστως Arst.; τεταγμένως καὶ δημοτικῶς Plut.): ὡς ἂν διαιτώμενοι ὑγιαίνοιεν; Plat. придерживаясь какого образа жизни, они могли бы выздороветь?; 3) med.-pass. проживать, обитать (ἐπ᾽ ἀγροῦ Her. и ἐν τοῖς ἀγροῖς Thuc.; παρά τινι Soph., Her.): ἐγὼ ἄνω διῃτώμην Lys. я жил в верхнем этаже.

II διαιτάω (тж. δ. δίαιταν Arst.) 1) быть третейским судьей, посредничать в споре (τινι и τινα καί τινα Dem.): δ. τισί τι Thuc. рассудить кого-л. в споре о чем-л.; 2) править, управлять (πόλιν λαόν τε Pind.).

διαίτημα, ατος τό 1) образ жизни (τὸ καθ᾽ ἡμέραν Arst.); 2) pl. средства питания (διαιτήματα πολυτελέστερα Xen.; τὰ περὶ τὸ σῶμα διαιτήματα Plut.); 3) pl. быт, уклад жизни Thuc., Xen.

διαιτήσιμος 2 третейский, посреднический Isae.

διαιτητήριον τό жилая комната Xen.

διαιτητής, οῦ ὁ (тж. δ. ὁ μέσος Arst.) диэтет, третейский судья, посредник Her., Plat., Arst., Dem., Plut.

δι-αιώνιος 3 непреходящий, вечно существующий, вечный (φύσις Plat.).

δι-αιωρέομαι возноситься, подниматься (διά τινος Plat.).

δια-καής 2 1) сильно прогретый, раскаленный (ἀήρ Luc.); 2) перен. разгоряченный, распаленный (ζήλῳ Luc.).

δια-κᾰθαίρω тж. med. тщательно чистить, полностью очищать, прочищать (τι Arph., Plat., Plut.).

δια-κᾰθᾰρίζω NT = διακαθαίρω.

δια-κάθαρσις, εως ἡ тщательная чистка, очищение Plat.

δια-καθέζομαι рассаживаться, усаживаться Plut.

δια-κάθημαι Plut. = διακαθέζομαι.

δια-καθίζω рассаживать, размещать (τινὰς χωρίς Xen.).

δια-καίω, v. l. διακάω 1) разжигать, раскалять (διακαίων τὴν διέξοδον αὐτοῦ, sc. ὁ ἥλιος Her.; ἄνθρακες διακεκαυμένοι Arst.): διακεκαυμένος ἐς τὸ μελάντατον Luc. обожженный до черноты, тж. сильно загорелый; ἡ διακεκαυμένη ζώνη Plut. жаркий пояс; 2) перен. разжигать, распалять (τὸν Θησέα διέκαιεν ἡ δόξα τῆς Ἡρακλέους ἀρετῆς Plut.): οὕτως ἐταράχθησαν καὶ διεκάησαν, ὥστε … Plut. они были так расстроены и взволнованы, что …; διακέκαυται ὡς τὸ εἰκός Luc. он, естественно, вспылил.

δια-κᾰλύπτω открывать, обнаруживать (τι ὑπό τι Plut.; τότε διακαλυφθήσεται ταῦτα πάντα Dem.).

δια-κᾰνάζω или διακᾰνάσσω проходить с шумом: μῶν τὸν λάρυγγα διεκάναξέ σου καλῶς; Eur. а здорово он напоил тебя (досл. здорово он тебе пробулькал через глотку)?

δια-κᾰρᾱδοκέω пережидать (τὸν πόλεμον Plut.).

δια-καρτερέω 1) крепиться, выдерживать до конца, держаться (ἐς τὸ ἔσχατον Her.; τὸ λειπόμενον μέρος τῆς ἡμέρας Plut.): δ. ἐν τῇ συμμαχία Xen. продолжать сохранять верность союзникам; ἐὰν διακαρτερῶμεν πολεμοῦντες Xen. если мы будем воевать до конца; δ. μὴ λέγειν τἀληθῆ Arst. упорно отказываться говорить правду; 2) терпеливо переносить (τὴν κακοπάθειαν Polyb.).

δια-κατελέγχομαι решительно возражать (τινι NT).

δια-κατέχω 1) удерживать, сохранять (в своих руках) (τὴν ἀρχήν Polyb.; τὴν πόλιν Diod.); 2) удерживать, сдерживать, отбивать (τὴν ἐπιφορὰν τῶν ἐχθρῶν Diod.); 3) удерживать, продолжать занимать (τὰ πρὸς τὸν Ἀδρίαν Polyb.); 4) затягивать (τὸν πόλεμον Diod.).

διά-καυμα, ατος τό сильный зной (Anth. - v. l. к διὰ κῦμα).

δια-καυνιάζω решать жребием Arph.

διά-καυσις, εως ἡ раскаленность, жар (ἀστέρος Plut.).

διακάω v. l. = διακαίω.

δια-κεάζω раскалывать (ξύλα Hom. - in tmesi).

διακέαται Her. 3 л. pl. praes. к διάκειμαι.

διά-κειμαι 1) находиться в (каком-л.) положении или состоянии (σῶμα μοχθηρῶς διακείμενον Plat.; εὖ ἢ κακῶς Arst.; κακῶς ὑπὸ τραυμάτων διακείμενος Plut.): ὁρᾶτε ὡς διακεῖμαι ὑπὸ τῆς νόσου Thuc. вы видите, в каком я состоянии из-за болезни; οὔπω διακέοιντο οἱ Λακεδαιμόνιοι ὥσπερ τοὺς Ἀθηναίους διέθεσαν Xen. (они думали, что) лакедемоняне еще не находятся в таком положении, в какое они (сами некогда) поставили афинян; ἄμεινον ὑμῖν διακείσεται Xen. (так) для вас будет лучше; 2) быть расположенным или настроенным (εὖ τινι Isae.; χαλεπῶς πρός τινα Plat.; εὐθαρσῶς πρὸς τὸν κίνδυνον Plut.): ἐπιφθόνως δ. τινι Thuc. внушать кому-л. чувство зависти; ὑπόπτως δ. τινι Thuc. возбуждать в ком-л. подозрение; φιλικῶς или οἰκείως δ. τινι Xen. иметь в ком-л. друга; φιλικῶς δ. πρός τινα Arst. дружелюбно относиться к кому-л.; 3) быть установленным (ὥς οἱ διέκειτο Hes.): ἐπὶ διακειμένοισι Her. на (заранее) определенных условиях.

δια-κείρω досл. начисто срезывать, перен. уничтожать: διακέρσαι ἔπος τινός Hom. отнестись с презрением к чьим-л. словам; τὰ σκευάρια διακεκαρμένος Arph. лишившийся одежды.

δια-κεκρῐμένως особо, по-иному Plut.: οὐ δ. Arst. не иначе.

δια-κέλευμα, ατος τό распоряжение, приказание Plat.

δια-κελεύομαι 1) увещевать, убеждать, побуждать (τινι ποιεῖν τι Her., Plat., Arst., Plut., Diod.; τινί τι Soph. и τινι περί τινος Isocr.); 2) подбодрять, поощрять (криками) (τινι Xen., Plat.): δ. ἀλλήλοις Xen. подбодрять друг друга; διακελευσάμενοι Her. подав друг другу знак, по взаимному уговору.

διακέλευσμα, ατος τό v. l. = διακέλευμα.

δια-κελευσμός ὁ увещевание, побуждение (πολλῇ κραυγῇ καὶ διακελευσμῷ χρώμενοι Thuc.).

δια-κενῆς [из διὰ κενῆς, sc. πράξεως] adv. (тж. раздельно, тж. δ. ἄλλως Arph.) напрасно, попусту, зря Eur., Thuc., Polyb., Plut.

διά-κενον τό пустой промежуток, интервал Thuc.: τὰ διάκενα Plat., Arst. пустоты, полости; τὰ διάκενα τῶν νόμων Plat. пробелы в законах; δ. δεδορκέναι Luc. (о скелете) глядеть пустыми глазницами.

διά-κενος 2 1) досл. пустой, перен. тощий, худой (ἕξεις Plut.); 2) тонкий (κίονες Plut.); 3) перен. призрачный (δύναμις Plut.).

δια-κερμᾰτίζω разменивать на мелкую монету (δραχμήν Arph.).

διακέρσαι inf. aor. к διακείρω.

διακεχρημένος part. pf. pass. к διακίχρημι.

διακεχυμένος part. pf. pass. к διαχέω.

δια-κηρῡκεύομαι вести переговоры через глашатая (πρός τινα Thuc.).

δια-κηρύσσω, атт. διακηρύττω объявлять через глашатая (med. πρός τινα Diod.): δ. οὐσίαν Plut. объявлять о продаже имущества с торгов; ἐν διακεκηρυγμένοις (sc. πολέμοις) Plut. в состоянии открытой войны.

δια-κιγκλίζω поворачивать, вертеть, тж. шевелить (ὀσφύν Arph.).

δια-κινδῡνεύω 1) идти на опасность, вступать в бой (πρός и ἔς τι Thuc., πρό τινος Xen., περί τινος Dem. и πρός τινα Plut.): ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος πρός τινα διακινδυνεῦσαι Lys. вступить в бой с кем-л. на защиту Греции; 2) решаться, отваживаться, рисковать (ποιεῖν τι Thuc.): δ. ἢ χρηστὸν γενέσθαι ἢ πονηρόν Plat. идти на риск, учитывая, что дело может кончиться или хорошо, или плохо; διακεκινδυνευμένα φάρμακα Isocr. крайние средства; διακινδυνευτέον τὸ φάναι καὶ πεφάσθω Plat. на это утверждение можно и должно решиться; διακινδυνευθήσεσθαι (v. l.) μέλλων Dem. который окажется под угрозой.

δια-κῑνέω 1) приводить в движение, сдвигать, передвигать, двигать (τὸ προσκεφάλαιον Plut.; ὁ ἀὴρ ἀεὶ διακινεῖται Arst.); med. шевелиться (ὁ σκύμνος ἐν τῇ μητρὶ ἐὼν διακινεόμενος Her.); 2) колебать, расшатывать, подрывать, разрушать (τὰ πεπραγμένα Thuc.); 3) будить, возбуждать (τὸν νοῦν τινος Arph.); 4) призывать к восстанию, возмущать (τὰ συμμαχικά Plut.).

δια-κίχρημι (о деньгах) ссужать под проценты (τάλαντον διακεχρημένον Dem.).

διακλαπέν part. aor. 2 pass. n к διακλέπτω.

δια-κλάω 1) разламывать (τόξα χερσί Hom.); 2) надламывать, расслаблять, изнеживать (θηλυδρίας καὶ διακεκλασμένος Luc.): διακλᾶσθαι Ἰωνικῶς Arph. исполнять томные ионические пляски.

δια-κλείω преграждать путь, отрезывать, блокировать (τινὰ ἀπὸ τῆς χώρας и τινὰ τῆς ἐπανόδου Polyb.): τὸν αὐχένα δ. Polyb. блокировать перешеек; δ. τὰς χορηγίας τινί Polyb. перерезать пути подвоза к кому-л., блокировать кого-л.

δια-κλέπτω 1) разворовывать, раскрадывать (τὸ διακλαπὲν τοῦ στρατεύματος, sc. τῶν αἰχμαλώτων Thuc.; ὅσα διακέκλεπται τῆς οὐσίας Dem.): ὅσα μὴ διεκλάπη Plut. то, что уцелело от расхищения; 2) тайно похищать (τινά Plut.); 3) утаивать, скрывать (λόγοις τὴν ἀλήθειαν Dem.): δ. τῇ ἀπολογίᾳ τὴν κατηγορίαν Lys. защитой скрывать обвинение, т. е. затушевывать вину; 4) укрывать (τινά Her.; διακλέψαι καὶ διασῶσαι τὸν ἀδελφόν Plut.): δ. ἑαυτόν Plut. тайно бежать, скрыться.

δια-κληρόω распределять или назначать по жребию (τινα ἐπί τινι Aesch.; τινί τι Plat.): διακληρωσάμενοι Thuc., Xen.; бросив между собой жребий; δ. τινας Xen. предлагать кому-л. бросить жребий; ἐπὶ τῇ τύχῃ ποιουμένου καὶ διακληροῦντος Plut. доверившись судьбе и жребию.

δια-κλίνω (ῑ) 1) отклоняться в сторону, уходить (τινός и ἀπό τινος Polyb.); 2) отклоняться, уклоняться, избегать (τι Polyb., Plut.).

διά-κλῐσις, εως ἡ избегание, увертывание: τὰς διακλίσεις οὐκ ἔχειν Plut. не иметь возможности избежать встречи (с противником).

δια-κλύζω омывать, ополаскивать (ἀγγεῖα ὅταν θερμῷ διακλυσθῇ Arst.; ἄντρα πόντος διακλύζει Eur.): διακλύζεσθαι Arst. полоскать себе рот.

δια-κλωπάω Anth. v. l. = διακλέπτω.

δια-κναίω 1) стирать до основания, разбивать, разламывать, разрушать (λίθους Arst.; κάμαξ διακναιομένη Aesch.; πόλις διακναισθήσεται Arph.): δ. ὄψιν Eur. выкалывать глаза; 2) мучить, изводить (πόθος μ᾽ ἔχει διακναίσας Eur., Arph.; μυρίοις μόχθοις διακναιόμενος Aesch.); 3) стирать, делать блеклым, портить (τὸ χρῶμα - acc. - διακεκναισμένος Arph.).

δια-κνίζω растирать, разрывать (ἄνθεα Anth.; διακνίζεσθαι καὶ διαιρεῖσθαι Arst.).

διά-κοιλος 2 полый, пустотелый (sc. ἀνδριάντες Diod.).

δια-κολᾰκεύομαι льстить наперебой, соревноваться в лести (πρός τινα Isocr.).

δια-κολλάω склеивать (τὰ βιβλία Luc.): λίθῳ διακεκολλημένος Luc. выложенный каменными плитами.

δι-ᾰκολουθέω (логически) следовать Sext.

δια-κολυμβάω 1) переправляться вплавь (πρός τινα Polyb.); 2) пересекать вплавь, переплывать (τὸν Τίβεριν Sext.).

δια-κομῐδή ἡ переправа, перевозка, доставка (τῶν ἀνδρῶν ἐς τὴν νῆσον Thuc.).

δια-κομίζω переправлять, перевозить, доставлять (σταδίους πέντε καὶ τεσσεράκοντα Her.; τινὰ ἐς νῆσον Thuc.; εἰς Καρχηδόνα τοὺς θύννους Arst.; ἐκ Λιβύης διακομισθείς Plut.): διακομίζεσθαι παῖδας καὶ γυναῖκας Thuc. перевозить с собой детей и жен; pass. переезжать (εἰς ἀγριώτερον ἔτι τόπον Plat.).

δια-κομπέω хвастаться (τι Pind.).

διᾱκονέω, ион. διηκονέω 1) состоять на службе, служить (δεσπότῃ Dem.; Κύκλωπι Eur.): δ. τὰ διακονικα ἔργα Arst. исполнять обязанности слуги; med. (тж. διακονεῖσθαι ἑαυτῷ Arph., Plat.) обслуживать себя самого Soph.; 2) оказывать услуги (τινι Her.): τί τινι δ. Anacr., Plat. оказывать кому-л. какую-л. услугу; μηδὲν ἐπὶ δώροις δ. Plat. не оказывать никаких услуг за взятки; δ. πρὸς ὠνήν τε καὶ πρᾶσιν Plat. оказывать услуги в купле-продаже; τὰ δεδιακονημένα Dem. оказанные услуги; οἱ διακονούμενοί τι Luc. помощники в чем-л.; 3) прислуживать (за столом), подавать (μέθυ τινί Anacr.; med. οἶνόν τινι Luc.); 4) оказывать материальную помощь, помогать (τινι ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων ἑαυτοῦ NT); 5) помогать в богослужении, быть диаконом (διακονείτωσαν ἀνέγκλητοι ὄντες NT).

διᾱκόνημα, ατος τό служба (διακονήματα δουλικά Plat. и ἐγκύκλια Arst.).

διᾱκόνησις, εως ἡ обслуживание (ἄνευ θεραπόντων ἑαυτῶν διακονήσεις Plat. - v. l. διαπονήσεις).

διᾱκονία 1) служба, служебная обязанность, служебное поручение (ἑαυτὸν ἐπὶ διακονίαν ταύτην τάττειν Plat.; αἱ πρὸς βασιλέα διακονίαι Thuc.; διακονίαι οἰκετικαί Arst.): τῆς διακονίας ἐπί τινι μετεῖναι Dem. принимать участие в исполнении чего-л.; 2) прислуживание, обслуживание (ταμιεία καὶ δ. Xen.; περὶ τὸ δεῖπνον Plut.); 3) собир. служба, служебный персонал Polyb.; 4) общественное служение, благотворительность, т. е. обязанности диакона NT.

διᾱκονική ἡ (sc. τέχνη) искусство служения Plat.

διᾱκονικός 3 1) годный для службы, умеющий быть слугой (sc. ἀνήρ Arph.); 2) служебный, служительский (τέχναι Plat.; πράξεις Arst.).

διᾱκονικῶς подобно слуге или служанке (προελθεῖν Men.).

I διάκονος (ᾱ), ион. διήκονος 2 служебный, служительский (ἐπιστήμης μόριον Plat.).

II διάκονος (ᾱ), ион. διήκονος и1) слуга (служанка), служитель(ница) Aesch., Soph., Her., Thuc., Arph., Plat., Arst.; 2) диакон (диаконисса) NT.

δι-ᾰκοντίζομαι состязаться в метании копий Xen.

δια-κοπή 1) глубокий порез, рубец (διακοπαὶ καὶ τραύματα Plut.); 2) канал, канава (κατὰ τὴν διακοπὴν γέφυραν κατασκευάζειν Polyb.); 3) отсечение (διακοπὰς ἐπ᾽ ἄκραις ταῖς λογχαῖς φέρειν Diod.).

δια-κόπτω 1) разрубать, рассекать, разбивать, разламывать (μοχλόν Thuc., Polyb.; τὰ κλεῖθρα Xen.; τὸν κρύσταλλον Arst.; τόν θώρακα τῷ δόρατι Plut.); 2) отрубать, отсекать (ξίφει τὴν χεῖρα Plut.); 3) наносить раны, ранить (μηροὺς καὶ βραχίονας διακεκομμένος Plut.); 4) разрывать, прорывать (τὴν κοιλίαν Arst.; воен. τάξιν Xen., Polyb.; φάλαγγα Plut.); 5) прерывать, прекращать (τὰς πρός τινα διαλύσεις Polyb.; τὴν κοινολογίαν Plut.); 6) разрывать, расторгать (συνθήκας, τὴν πρός τινα συμμαχίαν Polyb.); 7) разлучать, разделять (τινάς Plut.); 8) обрывать (τὴν περίοδον Arst.); 9) пробиваться, прорываться (διακεκοφότες πρὸς τὰς εἰσόδους Xen.): τὸ βέλος διακόψαν ἄχρι τοῦ διελθεῖν Luc. стрела, впившаяся глубоко.

δια-κορεύω и Luc. διακορέω лишать девственности (τινά Arph.).

δια-κορής 2 полностью насыщенный, пресыщенный (τινος Plat. и τινι Plut.).

δια-κορκορυγέω заставлять урчать (τὴν γαστέρα Arph.).

διά-κορος 2 1) насыщенный: ἐπεὰν δ. ἡ γῆ γένηται πίνουσα τὸ ὕδωρ Her. когда земля вдоволь напитается водой; 2) пресытившийся: διάκοροι ἀλλήλων Xen. надоевшие друг другу.

Δῑακός 3 относящийся к племени диев: τὸ Διακὸν γένος Thuc. = Δῖοι.

διᾱκόσιοι, ион. διηκόσιοι 3 двести: ἡ ἵππος διακοσία Thuc. конный отряд в 200 человек.

δια-κοσμέω 1) расставлять в порядке, выстраивать (τοὺς Ἀχαιούς Hom.; τὴν δύναμιν Plut.): ἐς δεκάδας διακοσμηθέντες Hom. построенные десятками; 2) med. приводить в порядок, убирать (πᾶν μέγαρον Hom.); 3) (благо)устраивать, организовывать (τὴν Παναθηναϊκὴν πομπήν Thuc.; τὰ πράγματα Plat.; τὴν τῶν ὅλων σύστασιν Arst.; Ἑλληνικοῖς νόμοις τὰς πόλεις Plut.).

δια-κόσμησις, εως1) приведение в порядок, упорядочение, устроение (πόλεων καὶ οἰκήσεων Plat.; τοῦ σώματος Arst.): διακοσμήσεις περί τι Plut. меры по приведению в порядок чего-л.; 2) порядок, благоустройство (ἡ τῶν ὅλων τάξις καὶ δ. Arst.).

διά-κοσμος 1) воен. строй, построение, боевой порядок (Βοιωτῶν παρασκευὴ καὶ δ. Thuc.; συνταράξαι τὸν τῶν πολεμίων διάκοσμον Plut.); 2) устроение, организация (τοῦ βίου Arst.); 3) устройство, строение (οὐρανοῦ Arst.); 4) «Мироздание», или «Мир» (название двух сочинений Демокрита: ὁ μέγας Δ. и ὁ μικρὸς Δ.) Diog. L.

δι-ακούω (fut. διακούσομαι) 1) выслушивать, слушать или слышать (τι Xen., Plat., Plut., τινός Plat., Polyb. и περί τινος Polyb., Plut.); 2) слушать (в качестве ученика), учиться (τοῦ φιλοσόφου τινός Plut.): τὰ ἰατρικὰ Φιλιστίωνος διήκουσε Diog. L. (Эвдокс) слушал лекции по медицине у Филистиона.

δια-κράζω 1) во все горло кричать, орать (ὄρνεις τρέχουσι διακεκραγότες Arph.); 2) перекрикиваться, браниться (πόρναισι διακεκραγέναι Arph.).

διακρᾱνάω дор. = *διακρηνάω.

δια-κρᾰτέω (тж. δ. αὑτόν Diog. L.) выносить до конца, стойко держаться (ἡμέρας δέκα σαλεύων πρὸς ἐναντίον κῦμα διεκράτησεν Plut.).

δια-κρᾰτητικός 3 удерживающий (в связном состоянии), сдерживающий (τινος Sext.).

*δια-κρηνάω, дор. διακρᾱνάω изливать широкой струей (πῶμα Theocr.).

Διακρία ἡ (тж. Ἐπακρία) Диакрия (горная область в сев.-вост. Аттике).

δι-ακρῑβολογέομαι всесторонне обсуждать, внимательно исследовать (περί τινος Plat.).

δι-ακρῑβόω реже med. тщательно делать, излагать, знать или исследовать (τι Plat., Arst., Plut.; med. περί τινος Isocr.): τὸ δ. τὰς τάξεις Xen. точное построение войск; οἱ διηκριβωμένοι Plat. развитые (образованные) люди: οὔπω διηκριβωμένος τὴν μορφήν Arst. еще не принявший определенной формы, зачаточный; διακριβῶσαι μεῖζον τοῦ προκειμένου ἐστίν Arst. обстоятельное рассмотрение выходит за пределы (нашей) темы; ταῦτα ἑτέρῳ γένει γραφῆς διακριβωτέον Plut. это подлежит разбору в сочинении другого рода.

διακρῐδόν adv. 1) исключительно, особенно: δ. ἄριστος Hom. безусловно наилучший, несравненно лучший; ἰχθῦς ἄριστοι δ. καὶ πλεῖστοι Her. превосходные и большие рыбные богатства; 2) на пробор (δ. ἠσκημένη κόμη Luc.).

δια-κρίνω (ῑ) 1) разделять, разводить (εἰ μὴ νὺξ διακρινέει μένος ἀνδρῶν Hom.; διακριθῆναι ἀπ᾽ ἀλλήλων Thuc.; νυκτὸς ἡ μάχη διεκρίθη Plut.); 2) разделять на составные части, разлагать (τῇ θερμότητι τὰς συστάσεις Arst.; διακρίνεσθαι καὶ συγκρίνεσθαι Plat.): εἰς τὸ διακριθῆναι ἀνάγκη ἅπασιν ἐλθεῖν Arst. все с необходимостью приходит к (своему) распаду; 3) разделять пополам, расчесывать на пробор (κόμη διακεκριμένη Plut.); 4) разбирать, различать (καὶ ἀλαὸς διακρίνειε τὸ σῆμα ἀμφαφόων Hom.); 5) тж. med. различать, отличать (τί τινος и τι καί τι Plat.): οὐδένα διακρίνων Her. никого не различая, т. е. всех без разбора; 6) решать, определять (τὸν νικῶντα χειροτονίαις Plat.): ταῦτα οὐκ ἔχω διακρῖναι Her. этого я решить не в состоянии; διακρῖναι ποῖον ἀντὶ ποἱου αἱρετέον Arst. определить, что чему предпочесть; 7) тж. med. разбирать, решать (δίκας Plat.; med. νεῖκος Hes., τὸ νῦν ζητούμενον Plat.): ὅπλοις (Ἄρηϊ Theocr.) ἢ λόγοις διακρίνεσθαι Dem. решить свой спор оружием или путем переговоров; μάχῃ διακριθῆναι πρός τινα Her. померяться в бою силами с кем-л.; 8) med. колебаться, сомневаться: μηδὲν διακρινόμενος NT нисколько не колеблясь («ничтоже сумняшеся»).

Διάκριοι οἱ диакрии (население обл. Диакрия; после реформы Солона одна из трех политических группировок Аттики) Arph., Plut.

διά-κρῐσις, εως1) разделение, разложение (σύγκρισις καὶ δ. Plat., Arst.); 2) лощина, ущелье (διακρίσεις βαθεῖαι Xen.); 3) разбор, решение (τὴν διάκρισιν ἀποδοῦναί τινι Plat.): οἱ δεόμενοι διακρίσεως Xen. тяжущиеся стороны; 4) спор, разногласие (τῶν ἀνδρῶν πρὸς ἀλλήλοις Polyb.); 5) различение (διακρίσεως ἄξια γένη Plat.); 6) (ис)толкование (σημείων Diod.); 7) выделение, испарение (καπνώδης Arst.).

διακρῐτική ἡ (sc. τέχνη) диакритика, искусство разделения или классификации Plat.

δια-κρῐτικός 3 1) служащий для различения, диакритический (ὄνομα ὄργανον διακριτικὸν τῆς οὐσίας Plat.); 2) рассеивающий (χρῶμα Arst.).

διακρῐτικῶς отдельно, порознь (τάσσεσθαι Sext.).

διά-κρῐτος 2 отличный, превосходный (ἐν πάντεσσι διάκριτοι ἡρώεσσι Theocr.).

δια-κροτέω 1) досл. разбивать, перен. разлагать на составные части (ἀνδρείως διακεκροτηκέναι τι Plat.); 2) перен. пробивать, протыкать (τινα Eur.); 3) сбивать (τῶν πεδῶν τοὺς κρίκους Plut.).

διά-κρουσις, εως1) отталкивание, отбрасывание, отклонение (διακρούσεις καὶ φυγαὶ τῶν ὀλεθρίων Plut.); 2) задержка, отсрочка Dem.

δια-κρούω 1) проверять постукиванием (δ. τι, εἴθ᾽ ὑγιές, εἴτε σαθρὸν φθέγγεται Plat.; αἱ πονηραὶ χυτραὶ διακρουόμεναι Luc.); 2) преимущ. med. отбивать, отталкивать, отбрасывать, отклонять, отвергать (πολλὰ τῶν λεγομένων Plut.): δ. ἑαυτὸν ἔν τινι Plut. мешать самому себе в чем-л.; διακρούσασθαι τὸν παρόντα χρόνον Dem. оттянуть время; διακρουσθῆναι τῆς τιμωρίας Dem. уклониться от наказания; τοὺς μὲν δεήσει, τοὺς δ᾽ ἀπειλῇ διακρουσάμενος Plut. отделавшись от одних просьбами, а от других угрозами; ῥαδίως διακρούσασθαι τὴν ἀπορίαν Plut. легко справиться с затруднением; 3) med. вводить в заблуждение, надувать, обманывать (τινα Her., Dem.): φυλακὰς διακρούσασθαι Dem. обмануть бдительность стражей.

δια-κρύπτω тщательно скрывать, глубоко прятать (τι ἔν τινι Diog. L.).

διακτορία ἡ служба гонца или вестника Anth.

δι-άκτορος 1) посланник, вестник, гонец (эпитет Гермеса) Hom., Hes.: Διὸς δ. Anth. = ἀετός; 2) Luc. = ψυχοπομπός.

δι-άκτωρ, ορος ὁ проводник Anth.

δια-κῠβερνάω досл. быть кормчим, перен. руководить, вести (τὴν πολιτείαν Plat.; ἐν ταῖς μεταβολαῖς Arst.; τὸν πόλεμον Plut.).

δια-κῠβεύω играть в кости (πρός τινα Plut.): διακυβεῦσαι περί τινος перен. Plut. поставить что-л. на карту.

δια-κῠκάω перемешивать, перепутывать (λόγους ἄνω καὶ κάτω Dem.).

δια-κῠλινδέω катать в разные стороны (τὰ ᾠά Arst.).

δια-κῡμαίνω вздымать волнами, волновать (τὸ πέλαγος Luc.).

δια-κύπτω 1) высовываться в окно Arph.; 2) выглядывать наружу (διακεκυφότες πρὸς τὰς εἰσόδους Xen. - v. l. διακεκοφότες): διακύψας διὰ τῆς γοργύρης Her. выглянув в окошко тюрьмы.

δια-κωδωνίζω досл. проверять постукиванием, перен. проверять, испытывать (τινά Dem. и τι Plut.).

δια-κώλῡμα, ατος τό препятствие, помеха Plat.

δια-κώλῡσις, εως ἡ противодействие (τινος Plat., Arst.).

δια-κωλῡτής, οῦ ὁ оказывающий противодействие, служащий помехой Her., Plat.

δια-κωλῡτικός 3 противодействующий, задерживающий, мешающий Plat., Arst.

δια-κωλύω противодействовать, препятствовать, запрещать (τι Soph., Arst., τινά Thuc., Arst., τινά τι Plat., τινὰ ποιεῖν τι Eur., Plat., Plut. или μὴ ποιεῖν τι Her.): ἃ διεκωλύθη Dem. то, в чем ему помешали; διακωλῦσαί τινα τῆς εἰς τὴν πόλιν εἰσόδου Diod. преградить кому-л. доступ в город; διεκωλύοντο πρὸς τὴν τόλμαν ὑπό τινος Plut. что-то не позволило им дерзнуть.

δια-κωμῳδέω осмеивать (τι Plat. и τινα Arst.).

διακωχή, v. l. διοκωχή ἡ Thuc. = ἀνακωχή.

δια-λαγχάνω (fut. διαλήξομαι, aor. 2 διέλαχον) 1) делить между собой по жребию (χρήματα Her.; ἁμάξας Xen.); 2) распределять между собой (γῆν κατὰ τοὺς τόπους Plat.; κτήματα σιδαρονόμω χερί - in tmesi Aesch.; σιδήρῳ δῶμα Eur.; χώραν Plut.); 3) разрывать на части (Ἀκταίωνα διέλαχον κύνες Eur.).

δια-λᾱκέω лопаться, трескаться Arph.

δια-λακτίζω разрывать на части (ποσὶν χλαῖναν Theocr.; λόγον ὥσπερ στέφανον Plut.).

δια-λᾰλέω разговаривать, беседовать (τί τινι Eur.; τινι περί или ὑπέρ τινος, πρός τινα и ἐν ἀλλήλοις Polyb.; ἐν ἑαυτῷ Plut.): διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα NT повсюду говорилось об этом.

δια-λαμβάνω (fut. διαλήψομαι, aor. 2 διέλαβον, pf. διείληφα) 1) схватывать поперек, охватывать (τινά Her.): διαλαβὼν τὸ δόρυ Plut. с копьем наперевес; 2) перехватывать, перерезывать, преграждать (τάφρῳ καὶ χάρακι τὰ μεταξὺ τῶν στρατοπέδων Polyb.; χώρα χαράδραις διειλημμένη Diod.); 3) захватывать, занимать (τὰ στενόπορα Thuc.; φυλακαῖς τὰς ὁδούς Polyb.; τῷ στόλῳ τὴν θάλασσαν Plut.); 4) окружать, оцеплять, укреплять (τείχη πύργοις и φυλακτηρίοις Arst.); 5) прерывать, перемежать (κίνησις στάσει διαλαμβάνεται Arst.): ἐν τῷ ἑκὼν διαλαβεῖν Plat. сделать остановку на слове «ἕκων», т. е. произнести его с ударением; 6) размечать, размежевывать (στήλαις τοὺς ὅρους Dem.); 7) разделять (τὸν ἀριθμὸν δίχα Plat.; πάντας εἰς δύο Arst.; κατὰ μέρος τὸ ἔργον Plut.): ποταμὸς διαλελαμμένος πενταχοῦ Her. река, разделенная на пять рукавов; 8) распределять (τὴν σύμπασαν ἀρχὴν κατὰ ἔθνη Arst.): θώρακες διειλημμένοι τὸ βάρος Xen. панцыри, с (равномерно по всему телу) распределенным весом; 9) получать по распределению (κατ᾽ ὀβολὸν τοὺς ἄρτους Dem.): ἵνα διαλαμβάνοιεν ἕκαστοι τὰ ἄξια Xen. чтобы каждый получил должное; 10) разукрашивать (γῆ χρώμασι διειλημμένη Plat.; λειμῶνες φυτοῖς διειλημμένοι Luc.); 11) различать, обособлять (διαλαβεῖν καὶ διελεῖν τὸ τιμιώτερον καὶ τὸ ἀτιμότερον Arst.); 12) схватывать, понимать, постигать (τοῖς διανοήμασί τι Plat.): πῶς οὖν τις αὐτὰ διαλαβὼν ὀρθῶς κρινεῖ; Eur. как же, заметив это, можно правильно судить?; 13) обдумывать, решать, определять (τι, περί и ὑπέρ τινος, ποιεῖν τι и τί δεῖ ποιεῖν Polyb.).

δια-λαμπρύνω делать блестящим, заставлять воссиять (λόγον τινὰ τοῦ Δημοκρίτου παλαιόν Plut.).

δια-λάμπω 1) светиться, просвечивать (διά τινος Arst.; ἀστραπὴ διαλάμψασα τῆς ψυχῆς Plut.); 2) блистать, отличаться (ἐν ταῖς ῥητορείαις Isocr.; ἐν τοῖς ὀλίγοις Arst.); 3) (рас)светать (ἕως διέλαμψεν ἡμέρα Arph.): ἤδη διαλάμποντος Plut. когда уже светало.

διά-λαμψις, εως ἡ блеск, сверкание, свет (τοῦ πυρός Arst.).

δια-λανθάνω (fut. διαλήσω, aor. 2 διέλαθον, pf. διαλέληθα) быть скрытым, незаметным (ὁ διαλεληθὼς σοφός Plut.): διαλαθὼν εἰσέρχεται Thuc. он незаметно входит; σὲ τοῦτο διαλέληθε Plat. это от тебя ускользнуло; οὐδὲ γὰρ ἐμὲ τοῦτο διέλαθεν Isocr. я этого не упустил из виду; θεοὺς διαλαθεῖν Xen. укрыться от богов; διαλήσει χρηστὸς ὤν Isocr. никто не узнает, что он честен; ἵνα μὴ τοιοῦτοι διαλάθοιεν Isocr. чтобы такие (люди) не оставались в безвестности; δεῖ μὴ διαλεληθέναι, πῶς … Arst. не должно оставаться неизвестным, каким образом ….

δι-αλγέω ощущать (сильную) боль, страдать (ἐπί τινι Polyb. и ὑπό τινος Plut.).

δι-αλγής 2 1) причиняющий сильную боль, мучительный (ἄτα Aesch.); 2) испытывающий (сильную) боль, страдающий: δ. γενόμενος τὸ μετάφρενον Plut. ощутив сильную боль в спине.

διαλεγῆναι Arst. inf. aor. 2 к διαλέγομαι.

δια-λέγομαι [λέγω III] (fut. διαλέξομαι и διαλεχθήσομαι, aor. διελεξάμην и διελέχθην, aor. 2 διαλεγῆναι, pf. διείλεγμαι) 1) разговаривать, беседовать (τινι Her., Arph., Arst. и πρός τινα Plat., Arst.): δ. τινι μὴ ποιεῖν μάχην Thuc. договариваться с кем-л. о том, чтобы не вступать в бой; 2) обсуждать (τί τινι и τι πρός τινα Xen.); 3) высказывать мнение, рассуждать (περί τινος Isocr.; οὐκ ἐρίζειν, ἀλλὰ δ. Plat.): δ. πρός τι Arst. рассуждать по поводу (в защиту или в опровержение) чего-л.; 4) перен. иметь дело, вступать в сношения (τινι Arph. и τινα Plut.); 5) говорить, изъясняться (φοινικιστί Polyb.): κατὰ τωὐτὸ δ. Her. говорить на одном и том же языке; δ. ἐκ τῶν μυκτήρων Arst. говорить в нос; εὔτροχος ἐν τῷ δ. Plut. плавно (гладко) говорящий.

δια-λέγω [λέγω II] 1) выбирать, отбирать (τῆς στρατιῆς τινας Her.); 2) разбирать, отделять друг от друга (κριθὰς καὶ πυροὺς καὶ ὄσπρια Xen.; τοὺς ἐναντίους λόγους Dem.; τῆς κατασκευῆς τὰ πολυτελέστατα καὶ τὰ δυνατὰ κομίζεσθαι Polyb.); 3) отличать друг от друга, различать (τά ὑγιῆ καὶ τὰ μή Plat.); 4) классифицировать (κατὰ γένη τὰ πράγματα Xen.); 5) проделывать, просверливать, по друг. выискивать (τὴν ὀπήν Arph.).

δια-λείβομαι течь в разные стороны, растекаться Plut.

διά-λειμμα, ατος τό промежуток, интервал (в пространстве или времени) Plat., Polyb.: δ. ποιεῖν Plut. оставлять свободный промежуток; ἐκ διαλειμμάτων Plut. от времени до времени; τὸ δὶς διὰ πασῶν δ. муз. Arst. двойная октава.

διαλεῖπον τό Arst., Plut. = διάλειμμα.

δια-λείπω (о пространстве и времени) 1) оставлять промежуток или в промежутке, пропускать: ἐνθαῦτα διελέλειπτο Her. в этом месте образовался промежуток; οὐ δ. χώραν Arst. быть непрерывным; διαλιπὼν (χρόνον τινά) Thuc., Isocr., Dem., Arst., Plut. спустя некоторое время; διελιπὼν ἡμέρας τὰς συγκειμένας Her. выждав условленное число дней; 2) прекращать: οὐ πώποτε διέλιπον μανθάνων Xen. я никогда не переставал учиться; τοῦ Κλεοδήμου διαλιπόντος Plut. когда Клеодем умолк; 3) находиться на расстоянии, отстоять (δύο πλέθρα ἀπ᾽ ἀλλήλων Thuc.): διαλείποντες πνέουσιν οἱ ἄνεμοι Arst. ветры дуют с промежутками; πυρετοὶ διαλείποντες Arst. перемежающиеся лихорадки; πίτυες διαλείπουσαι Xen. далеко отстоящие друг от друга, т. е. редкие сосны; 4) находиться в промежутке; διαλιπόντων ἐτῶν τριῶν Thuc. спустя три года.

δι-ᾰλείφω вытирать, стирать, удалять прочь (τινά Plut.).

δια-λείχω облизывать, вылизывать (τὰς χότρας Arph.).

διάλειψις, εως ἡ Arst., Diog. L. = διάλειμμα.

διαλεκτέον adj. verb. к διαλέγομαι и διαλέγω.

διαλεκτική ἡ (sc. ἐπιστήμη или τέχνη) диалектика (искусство правильного расчленения бытия: τὸ κατὰ γένη διαιρεῖσθαι τῆς διαλεκτικῆς ἐπιστήμης ἐστίν Plat., т. е. ученое о познании общих начал бытия: τά κοινὰ ἁπάντων γνωρίζειν Arst. и, в связи с этим, ведущее к истинному знанию: ἐπιστήμη ἀληθῶν καὶ ψευδῶν καὶ οὐδετέρων Diog. L. через вопросы и ответы собеседников: ἐρωτᾶν τε καὶ ἀποκρίνεσθαι Plat. т. е. к философии): ἡ δ. πειραστικὴ περὶ ὧν ἡ φιλοσοφία γνωριστική Arst. диалектика есть стремление к тому знанию, обладательницей которого является философия.

διαλεκτικόν τό Plat. = διαλεκτική.

διαλεκτικός 3 1) искусный в вопросах и ответах (ὁ ἐρωτᾶν καὶ ἀποκρίνεσθαι ἐπιστάμενος Plat.); 2) умеющий доказывать и оспаривать (ῥήτορες Plat.; ἄνδρες ἡγεμονικώτατοι καὶ διαλεκτικώτατοι Xen.); 3) относящийся к искусству логической беседы, диалектический (ἐπιστήμη Plat.; μέθοδος Arst.).

διαλεκτικῶς диалектически (ποιεῖσθαι πρὸς ἀλλήλους τοὺς λόγους Plat.; συλλογίζεσθαι Arst.).

διάλεκτος 1) речь: δ. ἡ τῆς φωνῆς τῇ γλώττῃ διάρθρωσις (sc. ἐστί) Arst. речь есть расчленение голоса посредством языка; 2) произношение (διὰ τῶν ῥινῶν Arst.); 3) разговор, беседа (πρὸς ἀλλήλους Plat.); 4) (тж. ὁ τρόπος τῆς διαλέκτου Arst.) речевая манера, стиль (τὸ ἐμὸν βάδισμα ἢ δ. Dem.); 5) (национальный или племенной) язык (τοῦ ἀνθρώπου μία φωνή, ἀλλὰ διάλεκτοι πολλαί Arst.; εἰδέναι τὰς ἑκάστων διαλέκτους Polyb.; τῶν Ἑλλήνων δ. Diod.); 6) говор, наречие, диалект (διάλεκτοι Δωρίδες καὶ Ἀτθίδες Sext.); 7) областное слово или выражение: Γαυγάμελα σημαίνειν δέ, φασιν, οἶκον καμήλου τὴν διάλεκτον Plut. говорят, что на местном (т. е. персидском) наречии «Гавгамелы» означает «дом верблюда».

διαλελαμμένος ион., διαλελημμένος атт. part. pf. pass. к διαλαμβάνω.

δια-λελυμένως расслабленно, без напряжения, свободно (κινεῖν πνεῦμα Arst.).

διά-λεξις, εως1) разговор, беседа, собеседование Plat., Plut.; 2) красноречие (δ. καὶ νοῦς Arph.); 3) рассуждение (Epicteti philosophi διαλέξεις Gell.); 4) грам. = διάλεκτος 6.

δια-λεπτολογέομαι вести тонкий разговор или остроумную беседу (τινι Arph.).

διά-λευκος 2 беловатый, белесоватый, с оттенком белизны (δέρματα καὶ τρίχες Arst.; χιτών Plut.).

διαληπτέον adj. verb. к διαλαμβάνω.

δια-ληπτός 3 различимый, доступный восприятию Diog. L.

διά-ληψις, εως1) разветвление (διαλήψεις φλεβικαί Arst.); 2) отверстие (διὰ τὰς διαλήψεις Arst.); 3) различие (τοῦ πεισομένου καὶ τοῦ ποιήσοντος Arst.); 4) объем, размеры (μέγεθος καὶ δ. τῆς χώρας Diod.); 5) размах: οὐκ ἐκ καταφορᾶς, ἀλλ᾽ ἐκ διαλήψεως ταῖς μαχαίραις χρῆσθαι Polyb. не рубить, а колоть мечами; 6) суждение, мнение, решение (διάληψιν ποιεῖσθαι περί τινος Polyb.).

διά-λῐθος 2 усыпанный (драгоценными) камнями (λαβρώνιος Men.; ὅπλα Plut.).

δι-αλλᾰγή 1) обмен, pl. торговля (διαλλαγὰς ἔχειν ἀλλήλοισίν τινος Eur.); 2) преимущ. pl. заключение мира, примирение Her., Eur., Arph., Xen., Isocr., Plat., Dem.; 3) рит. диаллага (накопление разных доводов в защиту одного и того же положения) Quint.

δι-άλλαγμα, ατος τό подмена, подставное лицо Eur.

διαλλακτήρ, ῆρος ὁ Aesch. = διαλλακτής.

δι-αλλακτής, οῦ ὁ примиритель, посредник Eur., Thuc., Dem., Plut.

δι-άλλαξις, εως ἡ перемещение, смена, по друг. разделение (μῖξίς τε δ. τε μιγέντων Emped. ap. Arst.).

δι-αλλάσσω, атт. διαλλάττω (fut. διαλλάξω; pass.: fut. διαλλαχθήσομαι и διαλλαγήσομαι, aor. διηλλάχθην и διηλλάγην) 1) давать взамен (ἄλλον τοῖς κάτω νεκρόν Eur.); обменивать (ἀντ᾽ ἀργυρίου δ. τινί Plat.); 2) (пере)менять, сменять (τοὺς ναυάρχους Xen.): διαλλάξαι ἐσθῆτα Dem. переодеться в другое платье; διελλάσσοντο τὰς τάξις Her. они поменялись боевыми позициями; ἀετοῦ διαλλάξαι βίον Plat. превратиться в орла; 3) тж. med. (о месте, стране и т. п.) менять (τόπον Arst.), в знач. покидать, оставлять или проходить: διαλλάξας Μακεδονίαν εἰς Θετταλίαν ἀφίκετο Xen. пройдя Македонию, он прибыл в Фессалию; ἐξ ἄλλης εἰς ἄλλην πόλιν διαλλάττεσθαι Plut. (о товарах) перевозиться из одного города в другой; 4) мирить, примирять (τινάς Eur., Plat., τινά τινι Thuc. и τινὰ πρός τινα Arph., Isocr.); med.-pass. мириться (τινι и πρός τινα Isocr., τινι и ἐπί τινι Plut.): διαλλαχθῆναι τῆς ἔχθρας ἐς φίλους Eur. прекратить вражду с (прежними) друзьями; 5) различаться, отличаться (τινί Her., Arst., Polyb., Plut. и ἔν τινι Luc.): τὸ διαλλάσσον τῆς γνῶμης Thuc. разница во мнениях, разногласие; редко pass.: τοῖς εἴδεσι διηλλαγμένοι Thuc. различные по характеру; 6) отличаться, выделяться (τινὸς τῇ κατὰ τὴν χειρουργίαν τέχνῃ Diod.).

δι-άλληλος 2 взаимный: ὁ δ. (тж. διαλλήλων и δι᾽ ἀλλήλων) τρόπος Sext. заколдованный (порочный) круг.

δι-άλλομαι перепрыгивать, перескакивать (τάφρον Xen., Plut.).

δια-λογή 1) подсчет (τῶν ψήφων Arst.); 2) перечень (τῶν ἕξεων Arst.).

δια-λογίζομαι 1) производить расчет, рассчитываться (πρός τινα Dem.); 2) делать подсчет, рассчитывать, соображать, размышлять (πρὸς ἑαυτόν Isocr., Plat., Isae.); 3) отличать друг от друга, различать (τὰ καλὰ καὶ τὰ μή Aeschin.); 4) рассуждать, обсуждать (περί τινος Xen.).

διαλόγισμα, ατος τό Diog. L. = διαλογισμός.

δια-λογισμός 1) подсчет, расчет Dem.; 2) рассуждение, размышление Plat., Plut.; 3) разговор, беседа Plut.

δια-λογιστική ἡ (sc. τέχνη или δύναμις) искусство или способность рассуждать Plut.

διά-λογος 1) разговор, беседа Plat., Arst.: οἱ Σωκρατικοὶ διάλογοι Arst. сократические диалоги; 2) рассуждение: τὰ ἐν τοῖς διαλόγοις Arst. диалектический метод.

δια-λοιδορέομαι сильно бранить, ругать (τινι Her.): ἀπειλήσας καὶ διαλοιδορηθείς pass. = med. Dem. разразившись угрозами и бранью.

δια-λῡμαίνομαι (aor. pass. διελυμάνθην) 1) обезображивать, увечить (γυνὴ διαλελυμασμένη Her.); 2) губить, уничтожать (Ἑλλάδ᾽ αὐτοῖς Φρυξί Eur.; τὴν πατρίδα Isocr.); 3) мучить, терзать (ἵμερός με διαλυμαίνεται Arph.); 4) обманывать: ταῖς κοτύλαις δ. или τῶν κοτυλῶν τὸ νόμισμά τινα Arph. обмеривать кого-л.; 5) искажать, извращать, портить (τὸ μέγιστον ἔργον αἰτίῃ φαύλῃ Plut.).

δια-λῡπέω сильно огорчать: διαλελυπημένος (v. l. διαλυπησόμενος) Plut. сильно опечаленный.

διά-λῠσις, εως1) разложение, распадение (ἡ δ. καὶ πάλιν ἡ σύνθεσις Arst.; σώματος Plat.); 2) прекращение, расторжение (φιλίας Arst.; γάμου Plut.); 3) прекращение, окончание (κακῶν Eur.; πολέμου Thuc., Isocr.); 4) разрушение, слом (γεφύρας Thuc.; οἴκου Plut.); 5) разделение (τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος Plat.); 6) погашение, уплата (χρεῶν Plat.; δανείων Plut.); 7) (о собрании или армии) роспуск (τοῦ στρατεύματος Xen.; σύλλογοι καὶ διαλύσεις Plat.; διαλύσεις καὶ πάλιν συνδρομαὶ τῶν ἀνθρώπων Plut.): ἀγορῆς δ. Her. время закрытия рынка; 8) преимущ. pl. прекращение враждебных действий (βουλεύεσθαι περὶ διαλύσεως Arst.); заключение мира, примирение (πρός τινα Dem., Plut.).

διαλῡσί-φῐλος 2 кладущий конец любви (sc. ῥυτίδες Anth.).

δια-λῠτής, ου ὁ разрушитель (ἑταιρίας Thuc.).

δια-λῠτικός 3 разлагающий, разрушительный (τινος Plat., Arst.).

διαλῠτικῶς разлагающе, разрушительно Arst.

διά-λῠτος 2 1) расшатавшийся, разболтавшийся (ἁρμογαί Luc.); 2) расслабленный, истощенный (ἐξ ἀφροδισίων καὶ οἴνου Plut.).

δια-λῠτός 3 1) подверженный распаду, тленный (θνητὸς καὶ δ. Plat.); 2) разбирающийся, разборный (κλίμακες Plut.).

δια-λύτρωσις, εως ἡ взаимный выкуп (τῶν ἀνδρῶν Polyb.).

δια-λύω 1) развязывать, расплетать (διαπλέκειν καὶ δ. τι Her.); 2) разлагать (τι ἐξ ἑνὸς εἰς πολλά Plat.); med. разлагаться, распадаться (ἔκ τινος εἴς τι Arst.); 3) med. умирать (διαλυομένου ἀνθρώπου Xen.); 4) распускать (ξύλλογον Thuc.; πανήγυριν Xen.; τὰς δυνάμεις Polyb.; med. τὸ συμπόσιον Plut.); med. расходиться (ἐκ τοῦ συνεδρίου Her.); 5) разрывать, расторгать (ξεινίην Her.; σπονδάς Thuc.; κοινωνίαν Arst.; med. τὴν φιλίαν πρός τινας Plut.); 6) освобождать (διαλύεσθαι τῆς τιμωρίας Diod.); 7) разрушать, уничтожать (διαλῦσαι καὶ ἀπολέσαι τινά Plat.; τὰς οἰκήσεις Polyb.); 8) разминать, расправлять, делать гибким (ἄρθρων ἶνας Arph.); 9) расслаблять, изнурять (διαλελυμένοι διὰ νόσον ἢ πόνον Arst.); 10) нарушать (ἃ αὑτοῖς ἐψηφίσασθε Lys.); 11) разлучать, разделять (τοὺς ἀγωνιζομένους Her.): διαλύσασθαι ἀπ᾽ ἀλλήλοιν Plat. расстаться друг с другом; τὴν σκηνὴν εἰς κοίτην διέλυον Xen. они разошлись, чтобы лечь спать; 12) прерывать, оканчивать, прекращать (πόλεμον Thuc., med. Isocr., Arst.; ταραχήν Polyb.; med. ἔχθρας Thuc.): νείκας (v. l. νείκους) διαλύεσθαι Eur. прекращать ссору; 13) примирять, мирить (τινὰ πρός τινα Dem.; διαλῦσαί τινας ἐκ τῆς προγεγενημένης διαφορᾶς Polyb.); med.-pass. примиряться (πρός τινα Aeschin.; τί δεῖ ἡμᾶς μάχεσθαι, ἀλλ᾽ οὐ διαλυθῆναι; Xen.); διαλυθεὶς καὶ θέμενος εἰρήνην Plut. прекратив военные действия и заключив мир; 14) погашать, уплачивать (δαπάνην Her.; χρήματα Dem.; μισθόν Arst.; χρέος Polyb.; τὰ χρέα τοῖς δανείσασιν Plut.): πάντα διελέλυτο Dem. долг уплачен был сполна; δ. τινά Dem. рассчитаться с кем-л.; 15) разрешать (τετραγωνισμόν, ἀπορίαν Arst.; πρόβλημα Plut.); 16) опровергать (διαβολήν, med. ἐγκλήματα и περὶ τῶν ἐγκλημάτων Thuc.; τοὺς φάσκοντας Arst.).

δι-αλφῐτόω наполнять доверху ячменной мукой (τὴν κάρδοπον Arph.).

δια-λωβάομαι 1) быть обезображиваемым или быть развращаемым (διαλελωβημέναι δόξαι Plut.); 2) обезображивать, увечить (ἀναθήματα Polyb.; σῶμα πληγαῖς Plut.).

δια-μᾰγεύω околдовывать, зачаровывать: δ. τὸ σῶμα ἐξαπατῶντι κάλλει ирон. Luc. наводить на себя обманчивую красу.

δι-ᾰμᾰθύνω 1) разрушать до основания (πόλιν Aesch.); 2) уничтожать, пожирать (κύνες διημάθυνον ἄνδρα δεσπότην, sc. Ἀκταίωνα Aesch.).

δια-μᾰλάσσω, атт. διαμᾰλάττω совершенно размягчать (γαῖαν ὕδει φύρειν καὶ δ. Luc.).

δια-μαντεύομαι 1) устанавливать посредством оракула (τι Plat.); 2) вопрошать оракул (περί τινος Plut.); 3) гадать, прорицать (ὄρνισι и ἐπ᾽ ὄρνισι Plut.; ирон. δ. καὶ σχεδιάζειν Plat.).

δι-αμαρτάνω 1) глубоко ошибаться, жестоко обманываться (τοῦ ἑταίρου Plat.; γνώμῃ Dem.; τῶν πάντων Plut.): τῶν ἐλπίδων ἁπασῶν διημαρτηκότες Isocr. обманувшиеся во всех своих надеждах: τὰ διημαρτημένα Plat. серьезные заблуждения, ошибки; 2) не достигать, терпеть неудачу (περί τινος и ἔν τινι Arst.): δ. τῆς ὁδοῦ Thuc. сбиваться с дороги; δ. τῆς πράγματος Dem. сделать ложный шаг, просчитаться; δ. τῆς ὀρθοτάτης πολιτείας Arst. быть далеким от идеального государственного строя.

δι-ᾰμάρτημα, ατος τό грубая ошибка Arst.

δι-ᾰμαρτία 1) серьезная ошибка, крупный промах: δ. τινός Thuc., Plut. ошибка чья-л. и в чем-л.; γενομένης διαμαρτίας καθ᾽ ὁδόν Plut. так как они сбились с дороги; 2) неудача, неуспех (τῶν ἱερείων Luc.).

δια-μαρτῠρέω давать свидетельские показания, свидетельствовать Isae., Dem.: διεμαρτυρήθη μὴ Πλαταιεὺς εἶναι Lys. было подтверждено свидетелем, что он не платейский гражданин; τὰ διαμαρτυρηθέντα Isocr. свидетельские показания.

δια-μαρτῠρία ἡ диамартирия (свидетельское показание в пользу или против принятия иска к судебному рассмотрению) Isocr., Dem.

δια-μαρτύρομαι (ῠ) 1) призывать всех в свидетели, торжественно клясться в своей правоте (βοᾶν καὶ δ. Dem.); 2) клятвенно утверждать: διαμαρτύροιο ἄν, ὅτι σὺ … Plat. ведь ты стал бы, пожалуй, всячески утверждать, что ты …; 3) заклинать, умолять, настойчиво просить (Xen.; ποιεῖν или μὴ ποιεῖν τι Aeschin., Polyb., Plut.).

δια-μᾰσάω тж. med. разжевывать Arst.

δια-μάσσω, атт. διαμάττω разминать, месить (μαζίσκαι διαμεμαγμέναι Arph.): λόγον δ. шутл. Arph. окончательно обрабатывать речь.

δια-μαστῑγόω избивать плетью, беспощадно сечь (διαμεμαστιγωμένος καὶ οὐλῶν μεστός Plat.).

δια-μαστίγωσις, εως (τῑ) ἡ избивание плетью, порка Plut.

δια-μαστροπεύω сводничать: γάμοις διαμαστροπευομένη ἡγεμονία Plut. ирон. власть, полученная путем брака.

δια-μασχᾰλίζω брать подмышку (τι Arph.).

διαμάττω атт. = διαμάσσω.

δια-μάχη (ᾰ) ἡ бой, борьба (πρός τι Plat., Plut.).

δια-μάχομαι (ᾰ) (fut. διαμαχοῦμαι - ион. διαμαχέσομαι) 1) ожесточенно сражаться, упорно бороться (τινι Xen., Plat., πρός τινα и πρός τι Dem., Plut., ὑπέρ τινος и περί τινος Plat.): δ. τὸ μὴ θανεῖν Eur. всячески сопротивляться смерти; δ. σιδήρῳ Eur. сражаться с мечом в руках; ἢ τῷ λανθάνειν ἢ τῷ δ. Plat. или тайно, или в открытом бою; 2) горячо оспаривать, спорить (περί τινος Arph., Lys., τι Plat. и τινι Arst.): διαμάχομαι μὴ μεταγνῶναι ὑμᾶς τὰ προδεδογμένα Thuc. я решительно возражаю против пересмотра вами уже принятых решений; δ. ὡς οὔκ ἐστι Plat. категорически утверждать, что этого нет.

δι-ᾰμάω 1) разрывать, рассекать, разрубать (χιτῶνα Hom.); 2) расцарапывать (παρηΐδα Eur.); 3) разгребать, раскапывать (ἄκροισι δακτύλοισι χθόνα Eur.; med.: τὸν κάχληκα Thuc.; χιόνα Polyb.; ταῖς χερσὶ τὴν γῆν Plut.).

δια-μεθίημι (только part. aor. διαμεθείς) 1) оставлять, бросать (τόνδε μόχθον Eur.); 2) выпускать из рук, ронять (ξίφος Eur.); 3) предоставлять (πατρῴαν τιμωρίαν τινί Eur.).

δι-ᾰμείβω 1) менять, обменивать (τι πρός τινα Plat.); med. меняться (τινί τι ἀντί τινος Plat.; τί τινος и τι πρός τινα Plut.): διαμειψάμενος Her. переменившись (в своих чувствах); διαμεῖψαί τι πρὸς ἀργύριόν τινι Plut. возместить кому-л. денежную стоимость чего-л.; διαμεῖψαι δωμάτων ὁδόν Aesch. оставив дом, отправиться странствовать; Ἀσιήτιδα γαῖαν Εὐρώπας διαμεῖψαι Eur. сменить Европу на асийскую землю, т. е. прибыть из Европы в Азию; τῷ θανάτῳ διαμείψασθαι τοὺς τόπους Plut. из-за смерти переменить свое местопребывание, т. е. переселиться в царство теней; 2) med. проходить, странствовать (δολιχῆς τέρμα κελεύθου Aesch.).

δια-μειδιάω улыбаться, усмехаться Plat., Plut.

δι-άμειπτος 2 переменчивый Sappho.

δια-μειρᾰκιεύομαι вести себя по-мальчишески, задорно спорить (τινι Plut.).

διά-μειψις, εως ἡ обмен (τῶν ὅπλων Plut.).

δια-μελαίνω 1) делать совершенно черным (καπνὸς διαμελαίνων τὸν ἀέρα Plut.); 2) быть совершенно черным (διαμελαίνων ἀήρ Plut.).

δια-μελεϊστί adv. чаще раздельно по суставам (ταμέειν Hom.).

δια-μελετάω 1) внимательно слушать (λόγους Plat.); 2) прилежно упражняться (ὅπως αἱ πληγαὶ διεμελετῶντο Plat.).

I δια-μελίζομαι распевать наперебой, состязаться в пении Plut.