Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/32

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску

δια-φέρω (fut. διοίσω, aor. 1 διήνεγκα - ион. διήνεικα, aor. 2 διήνεγκον: aor. pass. διηνέχθην) 1) носить в разные стороны (σκῆπτρα Eur.; καθάπερ ἐν κλύδωνι Plut.): ἐπὶ λεπτοῦ ναυαγίου διαφέρεσθαι Plut. носиться (по морю) на тонком обломке разбитого корабля; 2) разносить, раскладывать, распределять (ἕκαστα εἰς τὰς χώρας τὰς προσηκούσας Xen.); 3) переносить, переводить (τὸν Ἰσθμὸν τὰς ἡμισείας τῶν νεῶν Thuc.): ἔστησαν ὀρθαὶ καὶ διήνεγκαν κόρας Eur. они встали и огляделись вокруг; 4) разносить, распространять (κηρύγματα Eur.; ἀγγελίας Luc.; φήμη τις διηνέχθη περί τινος Plut.); широко прославлять (τινά Pind.); 5) разбрасывать, рассеивать: φυγῇ διαφέρεσθαι δι᾽ ἀλλήλων Plut. разбегаться в разные стороны; 6) носить, вынашивать (γαστρὸς ὄγκον Eur.): διενέγκασα καὶ τεκοῦσα Xen. выносившая и родившая (ребенка); 7) перевозить, доставлять (τὸ ἤλεκτρον εἰς τοὺς Ἓλληνας Arst.); 8) вносить, подавать (ψῆφον Eur., Xen., Aeschin., Dem., Plut.); ψῆφον φανερὰν διενεγκεῖν Thuc. открыто проголосовать; 9) переносить, терпеть, сносить (ῥᾷστά τι Soph.; ἀργῶς τὴν φυγήν Plut.); 10) (о времени) вести, проводить (τὸν αἰῶνα Hom.): θεοὺς σέβων βίον διήνεγκε Eur. он прожил свою жизнь благочестиво; δ. τὸν πόλεμον Her. вести затяжную войну (ср. 12); τὴν νύκτα κλαίων διήνεγκε Plut. он провел ночь в слезах; 11) существовать, жить: ἄπαις διοίσει Eur. он останется бездетным; 12) вести до конца, заканчивать: πόλεμον διενείκας Her. закончив войну (ср. 10); 13) переворачивать, опрокидывать (πάντ᾽ ἄνω τε καὶ κάτω Eur.); 14) волновать, смущать, тревожить (διαλγὴς ἄτα διαφέρει τὸν αἴτιον Aesch.; δ. τὰς ψυχὰς πράγμασι καὶ φροντίσι Plut.): pass. волноваться, колебаться: πολλὰ διενεχθεὶς τῇ γνώμῃ (тж. τῷ λογισμῷ и τοῖς λογισμοῖς) Plut. долго не зная, какое принять решение; 15) отличаться, разниться (τινί τινος Plat.): δ. τινός Eur., Xen., Arph., τινί Xen., Plat., τι, πρός τι и κατά τι Arst., εἴς τι Xen. и ἔν τινι Xen., Dem.; отличаться чем-л. (в чем)-л.; δ. ταῖς ἀντικειμέναις διαφοραῖς или δ. ἐναντίως Arst. отличаться противоположными свойствами; 16) выгодно отличаться, превосходить (τινός τι Aeschin., Luc., τινά τινι Polyb., Diod., τινί τινος Plut., τινί Thuc., Aeschin., Polyb., Plut., εἴς τι Xen., Plat., ἐπί τινι Xen., ἔν τινι Isocr., πρός τι Aeschin. и κατά τι Xen.): ἱμάτια διαφέροντα Plat. отличные одежды; πολὺ διέφερεν ἀλέξασθαι ἢ μάχεσθαι Xen. было гораздо выгоднее вести оборону, чем принять открытый бой; πεπραχέναι διαφέρον τι Polyb. совершить нечто особенное, отличиться; 17) med. (aor. διηνέχθην) (тж. δ. ταῖς γνώμαις Polyb.) расходиться во мнениях (ἀλλήλοις Plat. и πρὸς ἀλλήλους Lys., Polyb.; περί τινος Her., Arph., Plat., ἀμφί τινος и ἔν τινι Xen.): τὰ διαφέροντα Thuc. спорные вопросы; 18) преимущ. impers. быть важным, иметь значение (τοῦτο διέφερε τοῖς Θηβαίοις Polyb.): τὰ διαφέροντα (πράγματα) Thuc., Lys., Isae., Plut.; важные вопросы; ἰδίᾳ τι αὐτῷ διαφέρει Thuc. это представляет для него личный интерес; οὔ τί οἱ διέφερε ἀποθανέειν Her. он относился равнодушно к смерти.

δια-φεύγω (fut. διαφεύξομαι, aor. 2 διέφυγον) 1) убегать (ἔκ τινος Thuc. и ἀπό τινος Arst.); 2) ускользать, избегать (τινά Eur., Her. и τι Her., Plat., Arst., Plut.): ἐκ κινδύνων διαπεφευγότες εἰς ἀγαθά Plat. избежавшие опасностей и достигшие благ: τὰ χρέα δ. Arph. уклоняться от уплаты долгов: εἰ διαφύγοιεν Thuc. если им удавалось спастись; πολλά με διαπέφευγεν ὧν διενοήθην Isocr. много из того, что я имел в виду (сказать), забыто мною; κατὰ τοῦτο διέφυγεν ἡμᾶς ὁ λόγος Plat. здесь нас покинули доводы, т. е. к этому нас вынудил ход доказательства.

δια-φευκτικός 3 легко убегающий, ускользающий (ὀλισθηρὸς καὶ δ. Luc.).

διά-φευξις, εως ἡ возможность (у)бежать (ἐγένετο ἡ δ. τινι Thuc.; οὐδεμία ἐκ λογισμοῦ δ. Plut.): διάφευξιν - v. l. διάφυξιν - οὐκ ἔχειν Plut. не предоставлять возможностей к бегству, не иметь выхода.

διαφῆκα aor. 1 к διαφίημι.

δια-φημίζω разглашать, распространять (τὸν λόγον NT).

δια-φθάνω упреждать своим приходом, приходить ранее (εἰς τὴν Βαβυλωνίαν Plut.).

δια-φθαρτικός 3 губительный, гибельный, т. е. ядовитый (φάρμακον Arst.).

δια-φθείρω (fut. διαφθερῶ, aor. διέφθειρα, pf. 1 διέφθαρκα, pf. 2 διέφθορα; pass.: aor. 2 διεφθάρην, pf. διέφθαρμαι) 1) разрушать (πόλιν Hom.); уничтожать, опустошать (ὑὸς χρῆμα τὰ ἔργα διαφθείρει Her.; ἔλαφος διαφθείρων τὴν νόμην Arst.); 2) убивать, умерщвлять (τινά Her.); pass. погибать (λιμῷ Her.; πᾶς διέφθαρται στρατός Aesch.); 3) разрушать, повреждать, портить (αἱ νῆες διεφθάρησαν Her.); расстраивать (τὴν συνουσίαν Plat.): τῶν οὕτερος διέφθαρτο Her. (у Креза было два сына), из которых один был калекой; διεφθαρμένος τὴν ἀκοήν Her. глухой; διεφθαρμένος τὰ ὄμματα Plat. с испорченным зрением или ослепший; ὑπὸ τῆς νόσου διεφθαρμένος Isocr. надломленный болезнью; διεφθάρθαι φρένας Eur. прийти в уныние; τὴν φρόνησιν διαφθαρείς Isocr. потерявший рассудок; 4) искажать, извращать (νόμους, γραμματεῖον Isocr.); 5) совращать, развращать (γυναῖκα Lys.; κόρην Men.; τοὺς νέους Plat.); 6) (тж. δ. νομῇ χρημάτων Aeschin., ἐπὶ χρήμασι Dem., ἀργυρίῳ и διὰ κέρδος Arst.) подкупать (τινα Her., Dem.); 7) портиться (ὑπὸ εὐτυχίας βεβαίου διεφθορώς Plut.): διέφθορας Hom. ты потерял рассудок; τὰ διεφθορότα σώματα Plut. гниющие тела.

δια-φθορά 1) разрушение, разорение (τῆς πόλεως Thuc.); 2) повреждение, обезображивание, порча (τῆς μορφῆς Aesch.); 3) уничтожение, истребление (πρὸς τοὺς βαρβάρους μέχρι διαφθορᾶς πολεμεῖν Plat.): Λαΐου διαφθοραί Soph. убийство Лаия; διαφθοραὶ ὀμμάτων Soph. или δεργμάτων Eur. лишение зрения, ослепление; 4) развращение, совращение (τῶν νέων Xen.); 5) подкуп (διαφθοραὶ κριτῶν Arst.); 6) порочность (τὰς ψυχὰς διαφθορᾶς ἀναπιμπλάναι Plut.); 7) тело, бросаемое на съедение (ἐφεῖναί τινα ἰχθύσιν διαφθοράν Soph.): ὕβρισμα καὶ διαφθοράν τινι Eur. на посмеяние и на растерзание кому-л.

δια-φθορεύς, έως1) извратитель, исказитель (τῶν νόμων Plat.); 2) совратитель (νέων καὶ ἀνοήτων ἀνθρώπων Plat.); 3) пагуба (ὦ φίλων διαφθορεῦ Eur.).

δι-αφίημι (fut. διαφήσω, aor. διαφῆκα) распускать, отпускать (τὸ στράτευμα Xen.; τὴν δύναμιν Dem.; πάντας εἰς τὴν χειμασίαν Polyb.; τοὺς συμμάχους Plut.).

δια-φῐλονεικέω вести упорную борьбу, состязаться (ἐν τοῖς λόγοις Arst.; ἀγωνίζεσθαι πρὸς ἀλλήλους καὶ δ. Plut.): ὥσπερ διαφιλονεικοῦντες Diog. L. как бы соревнуясь (друг с другом).

δια-φῐλοτῑμέομαι соревноваться: δ. ὑπὲρ ἡγεμονίας πρός τινα Plut. оспаривать у кого-л. первенство.

δια-φλέγω 1) сжигать; pass. сгорать (πρὶν ἢ διαφλέγεσθαι τὰ ἱμάτια Plut.); 2) воспламенять, возбуждать (τὰς ψυχάς Plut.): διεφλέχθη τὸν θυμὸν ὑπὸ τῶν μελῶν Plut. от песен он воспламенился душой.

δια-φοιβάζω приводить в исступление: διαπεφοιβάσθαι κακοῖς Soph. сойти с ума от несчастий.

δια-φοιτάω, ион. διαφοιτέω 1) странствовать, разъезжать Her., Xen.; 2) проезжать, путешествовать (διὰ τῆς χώρας Arph.; τῆς Ἰταλίας Plut.); 3) распространяться, доходить (λόγος διεφοίτησεν εἰς Ῥώμην Plut.).

δια-φορά 1) различие, разница (τινος πρός τινα и πρός τι Arst., Plut.); 2) различие, неравенство (διαλύειν τὰς διαφορὰς τῶν πολιτῶν Arst.); 3) видовое отличие, видовой признак (δ. εἰδοποιός Arst.); 4) вид, разновидность (αἱ διαφοραὶ καὶ τὰ γένη Arst.; ἰδέαι καὶ διαφοραί Plut.); 5) превосходство, преимущество (καλὸν γενέσθαι καί τινα διαφορὰν ἄλλην ἔχειν Plat.); 6) разногласие, разлад, раздор, спор (πρός τινα Plat., Plut., τινι Eur. и τινι καί τινι Plat.): τὰς διαφορὰς παντὶ μᾶλλον ἢ μάχῃσι καταλαμβάνειν Her. улаживать спор любыми средствами, но не сражениями.

δια-φορέω 1) разносить, распространять (κλέος πάντας ἐπ᾽ ἀνθρώπους Hom. - in tmesi); 2) переносить, уносить (τοὺς σταυροὺς παρ᾽ ἑαυτούς Thuc.); 3) приносить, доставлять (πρόσοδος ἀπό τινος διαφορουμένη Thuc.); 4) расхищать, грабить (χρήματα Her.; χώραν Dem.; ὑπὸ τοῦ στρατοπέδου διαφορηθεῖσα πόλις Plut.); 5) разрывать, растерзывать (δαμάλας Eur.; ὑπὸ κυνῶν διαφορεύμενος Her.); 6) разбивать (τὰ διαπεφοημένα τῶν εἰδώλων Arst.): διαφορεῖσθαι ὑπὸ τοῦ οἴνου Plut. свалиться от вина; 7) разгонять, вышибать (οἴνῳ τὸν οἶνον погов. Plut.); 8) бросать в разные стороны, метать, швырять: ἔτη δέκα ἐν ἀγῶσι διαφορηθείς Plut. проведший десять лет в сражениях; 9) расточать, растрачивать (πολλὰ τῆς οὐσίας Plut.); 10) разделять: ἀξίωμα διαφορούμενον Diog. L. разделительное или условное предложение; 11) физиол. усваивать, переваривать (τὴν τροφήν Plut.).

δια-φόρησις, εως1) расхищение, грабеж (ἁρπαγαὶ καὶ διαφορήσεις πλούτων Plut.); 2) колебание, смущение (πλάνην τινὰ καὶ διαφόρησιν ἔχειν Plut.).

δια-φόρητος 2 растерзанный, разрезанный (σάρξ Eur.).

διά-φορον τό тж. pl. 1) разница, различие Her., Isae., Dem.; 2) разногласие, спор Arst.: διάφορα ἐς τὸ πολεμεῖν Thuc. разногласия, приведшие к войне; 3) pl. расходы, издержки: τὰ διάφορα ἀπολαβεῖν Dem. получить возмещение расходов; 4) капитал, деньги (κεκρυμμένον δ. Polyb.); 5) важность, значительность Dem.: ἐς τὰ μέγιστα διαφόρων ποιεῖσθαι τι Thuc. придавать величайшее значение чему-л.; 6) цена (διάφορον ἐκτίνειν Luc.).

I διά-φορος 2 1) различный, отличный, несходный (τινος Plat. и τινι Eur.; διάφοροι ἀλλήλοις Arst.): δ. τινι и κατά τι Arst. различный в чем-л., отличающийся чем-л.; δ. πρὸς ἑαυτόν Plut. непостоянный, изменчивый; 2) отличный, превосходный (χαλκώματα Arst.; παιδεία Plut.): δ. τινι Diod., Plut. и πρός τι Plut. замечательный чем-л.; 3) важный, полезный (πρός τι Plat.): τῷ δὲ διάφορόν τι ἐδόκει εἶναι τοῦτο τὸ χωρίον ἑτέρου μᾶλλον Thuc. это место показалось ему как-то удобнее, чем какое-л. иное; 4) враждующий, враждебный (τινι Her., Lys., Xen., Plat. и τινος Isae., Dem.).

II διάφορος ὁ противник, враг Eur., Plat.

διαφορότης, ητος ἡ различие Plat.

διαφόρως 1) различно, по-разному (ὅσα τε ὁμοίως καὶ ὅσα δ. λέγουσιν περί τινος Plat.): δ. ἔχειν τινί Dem. отличаться от кого-л.; 2) врозь, вразнобой (οὐ δ., ἀλλ᾽ ἀπὸ μιᾶς ὁρμῆς Thuc.); 3) в разладе, враждебно (ἥκιστα δ. πολιτεύειν Thuc.).

διά-φραγμα, ατος τό 1) перегородка (διπλῆ διαφράγματι καλύβη Thuc.; δ. φιλότεχνον Diod.): δ. τοῦ μυκτῆρος анат. Arst. сошник (vomer); 2) грудобрюшная преграда, диафрагма Plut.

δια-φράγνῡμι тж. med. перегораживать, отгораживать (ξύλοις τὸ στρατόπεδον Plut.): διαπεφραγμένος προτειχίσμασι Plut. обнесенный укреплениями.

δια-φράζω (только aor. 2 διεπέφραδον) рассказывать, излагать (ὥς ποτέ μοι μήτηρ διεπέφραδε Hom.).

δια-φράσσω, атт. διαφράττω Diod. = διαφράγνυμι.

δια-φρέω давать проход, пропускать (τοὺς πολεμίους Thuc.; τι διὰ τῆς πόλεως Arph.).

δια-φροντίζω иметь попечение, заботиться (τὴν οἰκειότητα Arst.).

δια-φρουρέω нести стражу до конца: διαπεφρούρηται βίος Aesch. жизненная вахта окончена.

διαφυάς, άδος ἡ Diod. = διαφυή.

διαφυγγάνω Thuc., Aeschin. = διαφεύγω.

δια-φῠγή ἡ средство избежать, мера предосторожности (κινδύνου Plat.): οὐχ ὁρῶν ἑτέραν διαφυγὴν ἐκ τῶν παρόντων Plut. не видя другого выхода из сложившихся обстоятельств.

δια-φυή 1) щель, просвет, промежуток (τὰ ὀστᾶ διαφυὰς ἔχει χωρὶς ἀπ᾽ ἀλλήλων Plat.): αἱ διαφυαὶ τῶν ὀδόντων Plut. промежутки между зубами; 2) надрез, шов (κάρυα οὐκ ἔχοντα διαφυὴν οὐδεμίαν Xen.; ἐρεβίνθου δ. Plut.).

διαφῠλακτέος adj. verb. к διαφυλάσσω.

δια-φῠλακτικός 3 предохраняющий, оберегающий, ограждающий (ἕξις διαφυλακτικὴ λογισμῶν ὀρθῶν Plat.; θεός Plut.).

δια-φῠλάσσω, атт. διαφῠλάττω 1) тщательно охранять (πόλιν Her., Isocr., med. Eur.; πάροδον Lys.; τὰ τείχη Plut.); 2) хранить, соблюдать, блюсти (τοὺς νόμους Plat.; εἰρήνην Dem.; πίστιν Polyb.): δ. ὅτι … Plat. и ὅπως … Arst. следить за тем, чтобы …; δ. τὸ μὴ σπουδάζειν ἐπί τινι Plat. оставаться равнодушным к чему-л.; 3) сохранять в памяти (τι Luc.).

διάφῠξις, εως ἡ Plut. v. l. = διάφευξις.

δια-φύομαι (aor. 2 διέφῡν, pf. διαπέφυκα) 1) расти в разные стороны, разрастаться: διαφύντος ἑνὸς πλέον᾽ ἐκτελέθουσιν Emped. ap. Arst. когда одно разрастается, возникает многое; 2) расти в промежутке, врастать (ὑμὴν διαπεφυκώς Arst.); 3) перен. врастать, укореняться: διαπεφυκέναι τινός Plut. укрепиться в чем-л.; 4) протекать в промежутке: μετὰ δὲ χρόνος διέφυ Her. после этого прошло некоторое время.

δια-φῡσάω 1) развеивать, разносить (ὑπὸ ἀνέμων διαφυσηθείς Plat.); 2) выдувать (ἐκ τοῦ στόματός τι Plut.); 3) обвевать, продувать (μικρά τις αὔρα διαφυσήσασα Luc.).

δια-φύσησις, εως (ῡ) ἡ испарение (διαφυσήσεις δυσώδεις Arst.).

διά-φῠσις, εως ἡ Arst. = διαφυή.

δι-αφύσσω 1) вычерпывать, выпивать (οἶνον Hom.); 2) выхватывать, вырывать (πολλὸν σαρκὸς ὀδόντι Hom.).

δια-φωνέω 1) звучать не в лад, диссонировать (ἀναρμοστεῖν τε καὶ δ. Plat.); 2) реже med. не соглашаться (οὐχ ὁμολογεῖν τινι, ἀλλὰ δ. Plat.): ὁποῖον δ᾽ ἂν ᾖ διαπεφώνηται Sext. относительно чего имеются разногласия; 3) не согласовываться, противоречить (τινι и ἐπί τινος Arst., πρός τι Arst., Plut. и περί τινος Arst.); 4) не сходиться (в подсчете), т. е. не хватать (διαφωνεῖ τι τῶν χρημάτων Polyb.): ὀκτώ, ἐξ ὧν πέντε διαφωνοῦσιν Diod. восемь (книг), из которых пять потеряно; 5) погибать, умирать (Ὀδυσσεὺς ὑπὸ Τηλεγόνου παιδὸς διεφώνησεν Sext.).

δια-φωνία ἡ разногласие, расхождение Plat., Plut.

διά-φωνος 2 1) не согласующийся, расходящийся во мнении Diod., Plut.; 2) несогласный (τινι Luc.).

δια-φώσκω Her., Diod. = διαφαύσκω.

δια-φωτίζω (fut. διαφωτίσω - атт. διαφωτιῶ) 1) досл. освещать, озарять, перен. разоблачать (ἀποκαλύψαι καὶ διαφωτίσαι τι Luc.); 2) просвещать (τὴν ψυχήν Plut.); 3) расчищать, освобождать: βίᾳ διαφωτίσαι τὸν τόπον Plut. силой проложить себе дорогу.

δια-χάζω тж. med. расходиться, расступаться, тж. отступать Xen.

δια-χαίνω 1) разевать пасть (οἱ κροκόδειλοι διαχανόντες Plut.); 2) раскрываться (ἡ κόγχη διακεχῃνυῖα Plut.).

δια-χᾰλάω 1) растворять, отворять (διαχαλᾶτε μοι μέλαθρα Eur.); 2) делать гибким (τὸ σῶμα Xen.); 3) растоплять, расплавлять (ὥσπερ ὁ ἥλιος τὴν χιόνα Arst.).

δια-χᾰράσσω досл. расчерчивать, перен. обрисовывать (μορφούμενος καὶ διαχαρασσόμενος Plut.).

δια-χᾰρίζομαι раздавать в виде подарков, раздаривать (τὸ πλῆθός τινος Diod.).

δια-χάσκω досл. расседаться, распадаться, перен. диссонировать (ἁρμονίαι διαχάσκουσαι Arph.).

δια-χειμάζω стоять на зимних квартирах, зимовать Thuc., Xen., Plut.

δια-χειρίζω 1) реже med. держать в своих руках, ведать, заведовать, вести (τι Plat., Isae., Aeschin., Arst., Dem. и ὁπέρ τινος Lys.): καὶ ἄλλα δικαίως αὐτῷ διεχειρίζετο Xen. остальными делами он руководил столь же справедливо; διαχειρίσασθαί τι πεφυκώς Plut. способный справиться с чем-л.; 2) med. налагать руки, умерщвлять (τινα Polyb., Plut.).

δια-χείρῐσις, εως ἡ заведование, руководство, управление (πραγμάτων Thuc.).

δια-χειροτονέω голосовать поднятием рук, решать или избирать голосованием Dem.: τούτων διαχειροτονουμένων Xen. когда эти вопросы были проголосованы; ὁπότερος δ᾽ ἂν δόξῃ διαχειροτονούμενος Plat. тот, в пользу которого выскажется большинство.

δια-χειροτονία ἡ голосование поднятием рук Xen., Aeschin., Dem.

δια-χέω (aor. διέχεα - эп.-ион. διέχευα) 1) разливать, переливать (ἔλαιον ἐκ δεξαμένης ἐς ἄλλο διαχεόμενον Her.); 2) pass. стекать (ἀπὸ τῆς γῆς εἰς τὸ πέλαγος Plut.); 3) (о реке) размывать, разрушать (χοῦν Her.; ἴχνη Xen.); pass. разрушаться, разваливаться (χῶμα διαχεῖται Thuc.); 4) разделять, разъединять (τὰ συγκεκριμένα Plat.); 5) разрубать, рассекать (βοῦν ἅπαντα Hom.); 6) растворять, распускать или разрежать (ἡ θερμότης διαχεῖ τὸν ἀέρα Arst.); растворяться (τὰ φάρμακα διαχοῦνται Arst.); 7) pass. испаряться (τὸ ὑγρὸν διαχεῖται ὑπὸ τοῦ πυρός Arst.); 8) pass. таять (διαχεῖται ἡ χιών Xen.); 9) pass. расходиться, распространяться (εἰς ἅπαντα τὰ μέρη τοῦ σώματος Arst.); 10) pass. разбегаться (οἱ στρατιῶται διαχέοντο Xen.); 11) pass. разлагаться, истлевать (ὁ νεκρὸς τεταριχευμένος οὐδὲν διεχέετο Her.); 12) расслаблять (σώματα ὑπὸ μέθης διακεχυμένα Plat.): διακεχυμένος Plut. развязный; 13) ослаблять, притуплять (τὴν αἴσθησιν τοῦ ἁπτομένου Plut.); 14) смягчать, успокаивать, утешать (λόγοις ἐπιεικέσιν Plut.): διακεχυμένος τῷ προσώπῳ или διακεχυμένῳ προσώπῳ Plut. с веселым лицом; εὐφραινόμενος διαχεῖται Plat. он преисполнен радости; 15) разрушать, расстраивать (τὰ βεβουλευμένα τινός Her.).

δια-χλευάζω высмеивать, осмеивать (τινά Plat., Dem., Polyb.).

δια-χλῑδάω (part. pf. διακεχλῑδώς) утопать в роскоши Plut.

δια-χόω насыпать, проводить, строить (χῶμα ἐς Σαλαμῖνα Her.).

δια-χράομαι, ион. διαχρέομαι 1) постоянно пользоваться: δ. οἴνω Her. постоянно пить вино; τῷ οὐνόματι τῷ αὐτῷ αἰεὶ δ. Her. носить всегда то же имя; ὅσαπερ ὄψῳ δ. τινι Xen. пользоваться чем-л. в качестве приправы; δ. τῇ ἀληθείῃ Her. всегда говорить правду; τοῖς νόμοις δ. Arph. жить по законам; ἀρετῇ δ. Her. быть добродетельным; αὐχμῷ δ. Her. насылать засуху; 2) испытывать, подвергаться: συμφορῇ μεγάλῃ δ. Her. терпеть сильные лишения; τοιούτῳ μόρῳ διεχρήσαντο Her. вот какой смертью они погибли; 3) изнурять (νόσος διαχρωμένη σῶμα Plut.): τοῖς ἐναντίοις τὸ ἴδιον δέμας δ. Luc. умерщвлять свое тело; 4) умерщвлять, убивать (τινα Her., Thuc.): δ. ἑαυτόν Plut. покончить жизнь самоубийством; ἔνιοι διαχρησθῆναι Diog. L. некоторые (говорят) были убиты.

δια-χρίω обмазывать (τί τινι Arph.).

διά-χρῡσος 2 1) отделанный золотом или позолоченный (ὅπλα, ἀσπίς Plut.); 2) расшитый золотом (ἱμάτιον Dem.; στολαί Polyb.; ὑποδήματα Plut.).

διά-χῡλος 2 полный соков, сочный (σάρξ Arst.).

διά-χῠσις, εως1) разлив (τῆς ῥοῆς Plat.): διάχυσιν λιμνώδη λαμβάνειν Plut. разливаться в виде озера; 2) развлечение, веселье (γέλωτα καὶ διάχυσιν παρέχειν τινί Plut.); 3) растворение (πῆξις καὶ δ. Arst.).

δια-χῠτικός 3 имеющий свойство растворять, растворяющий (τινος Plat.).

δια-χωρέω 1) проходить насквозь (δι᾽ ὕδατος καὶ γῆς Plat.); 2) (об обуви) раздаваться, расходиться (πλατύνεσθαι καὶ δ. Plut.); 3) иметь хождение, обращаться (τὸ νόμισμα διαχωρεῖ παρά τισι Luc.); 4) идти вперед, развиваться (ἴσως Polyb.); 5) (чаще κάτω δ. Xen., Plat.) извергаться из организма (ἄπεπτα διαχωρεῖ Arst.): ἤμουν καὶ κάτω διεχώρει αὐτοῖς Xen. они страдали рвотой и поносом.

διαχώρημα, ατος τό Luc. v. l. = διαχώρισμα.

δια-χώρησις, εως физиол. выделение, извержение Arst.

δια-χωρητικός 3 способствующий выделению, лаксативный (ἄλευρον Arst.).

δια-χωρίζω (fut. διαχωρίσω - атт. διαχωριῶ) 1) разделять, разобщать Arph.; 2) pass. разделяться, раскрываться (τὰ βλέφαρα διαχωρίζονται Arst.); 3) выделять, отделять (τι ἀπό τινος Plat., Diod.); 4) различать, расчленять (τὰ κατὰ γένη διαχωρισθέντα Plat.).

δια-χώρῐσις, εως ἡ отделение, обособление (ἀπό τινος Arst.).

δια-χώρισμα, ατος τό расселина, трещина (ἐν τῇ γῇ ὑπὸ σεισμῶν γιγνόμενα διαχωρίσματα Luc.).

διαχωρισμός ὁ Plut. = διαχώρισις.

διά-χωσις, εως ἡ фортификационные земляные работы, возведение укреплений Diod.

δια-ψαίρω развеивать (πλεκτάνην καπνοῦ Arph.).

δια-ψαύω прикасаться Plut.

δια-ψέγω сильно порицать Plat.

δια-ψεύδω преимущ. med. обманывать (τινα Dem., med. Arst., Plut.; med. τὴν πατρίδα τῶν ἐλπίδων Polyb.): Ἡρόδοτος διέψευοται γράψας τοὺς Αἰθίοπας … Arst. Геродот неправильно написал, будто эфиопы …; pass. быть обманываемым (τινος Polyb.), преимущ. обманываться, заблуждаться, ошибаться (τινος Xen., Dem., περί τινος Plat., τινι, τι и περί τι Arst.): διαψευσθῆναι τοῖς λογισμοῖς Polyb. или τῶν λογισμῶν Plut. ошибиться в расчетах.

δια-ψηφίζομαι голосовать, решать голосованием (τι Lys. и περί τινος Plat.; κρυπτῇ ψήφῶ Arst.).

δια-ψήφῐσις, εως ἡ подача голосов, голосование Lys., Xen., Plat., Aeschin., Dem.

δια-ψηφιστός 3 избранный голосованием (ἀρχαί Arst.).

δια-ψῐθῠρίζω перешептываться, шептаться (Polyb.; πρὸς ἀλλήλους Plut.).

διά-ψυξις, εως ἡ охлаждение, проветривание (διαθέσεις καὶ διαψύξεις ἐκτός Plut.).

δια-ψύχω (ῡ) 1) проветривать, просушивать (ναῦς Thuc.; σκαφίδιον Luc.; ὁ ἀὴρ διαψύχει Arst.; ирон. χρήματα Xen.); 2) пускать на ветер, т. е. подрывать, разрушать (τὴν δύναμίν τινος Plut.).

δί-βᾰμος 2 ходящий на двух ногах Eur.

δί-βᾰφος ἡ (sc. ἐσθής) досл. дважды крашеное, перен. ярко-пурпурное платье Cic.

δι-βολία 1) обоюдоострое метательное оружие Arph., Plut.; 2) диболия (одежда, дважды охватывавшая тело) Plut.

δί-βολος 2 о двух остриях, обоюдоострый (ἄκων Eur.; περόνη Anth.).

δί-βρᾰχυς, εος ὁ (sc. πούς) стих. дибрахий (или пиррихий) (стопа ∪∪).

δί-γαμμα τό indecl. дигамма, «двойная гамма» (арх. греч. буква F, близкая к неслоговому «и»).

δί-γληνος 2 с двойным зрачком: δίγληνοι ὦπες Theocr. оба глаза.

I δί-γλωσσος, атт. δίγλωττος 2 1) говорящий на двух языках, двуязычный Thuc., Plut.; 2) двуязыкий, с двойным языком (τέττιγος στόμα Anth.).

II δίγλωσσος ὁ переводчик Plut.

δίγλωττος 2 = δίγλωσσος.

δι-γονία ἡ двойные роды Arst.

δί-γονος 2 1) дважды рожденный (эпитет Вакха) Anth.; 2) двойной (μάσθλης Soph.): δίγονα σώματα Eur. два (мертвых) тела.

δίδαγμα, ατος τό 1) урок или обучение Arph., Xen., Plat.; 2) наставление, назидание (ὁ χρόνος δ. ποικιλώτατον Eur.).

διδακτέον adj. verb. к διδάσκω.

διδακτικός 3 поучающий NT.

διδακτός 3 и 2 1) преподанный, выученный, усвоенный: ἅπαντά σοι κείνης διδακτά Soph. всему (этому) научила тебя она; 2) могущий быть преподанным, познаваемый, доступный усвоению (ἀρεταί Pind.; πᾶσα ἐπιστήμη Arst.): οὐ δ., ἄλλ᾽ ἀσκητός Plat. приобретаемый не обучением, а упражнением; πάντα διδακτά τε ἄρρητά τε Soph. все познаваемое и неизреченное (непознаваемое); δίδαξον, εἰ διδακτόν Soph. скажи, если можно; 3) обученный, научившийся, усвоивший, просвещенный (ἔσονται πάντες διδακτοὶ θεοῦ NT).

δίδακτρα τά плата за учение: δοῦναι τὰ δ. τινί τι Theocr. заплатить кому-л. чем-л. за учение.

δι-δακτῠλιαῖος 3 размером (шириной) в два дактиля (ок. 4 см) (διάστημα Sext.).

δίδαξις, εως ἡ обучение (τινος Eur.): ἡ δ. καὶ ἡ μάθησις Arst. преподавание и изучение.

δῐδάξω fut. к διδάσκω.

δῐδασκᾰλεῖον τό училище, школа Thuc., Xen., Plat., Aeschin., Arst.

δῐδασκᾰλία 1) преподавание, обучение Pind., Xen., Plat., Arst.: διδασκαλίαν ποιεῖσθαι и παρέχειν Thuc. поучать, (наглядно) показывать; 2) театр. разучивание, постановка (τῶν χορῶν Plat., Plut.); 3) сценическая игра (τὰ μὲν ἄνευ διδασκαλίας - τὰ δ᾽ ἐν τῷ λόγῳ Arst.); 4) трагедия (τοῦ Σοφοκλέους Plut.); 5) драматическая тетралогия (трагическая трилогия и сатирическая драма) Plut.; 6) pl. дидаскалии (хронологический перечень драматических произведений, их авторов, постановок и проч.) Diog. L.

διδασκᾰλική ἡ (sc. τέχνη) искусство обучения Plat., Arst.

διδασκᾰλικόν τό 1) Plat., Arst. = διδασκαλική; 2) назидательность Plut.

διδασκᾰλικός 3 1) относящийся к обучению, дидактический (λόγοι Xen.; ἐπιστήμη Arst.); 2) поучительный, назидательный (δ. καὶ πειστικός Arst.).

διδασκᾰλικῶς по правилам преподавательского искусства, т. е. надлежащим образом Plat., Polyb.

διδασκάλιον (κᾰ) τό 1) предмет обучения, наука или знание (οἱ Φοίνικες πολλὰ ἐσήγαγον διδασκάλια ἐς τοὺς Ἓλληνας Her.); 2) правило обучения, методический прием (τὸ κράτιστον τῶν διδασκαλίων Xen.); 3) Plut. = δίδακτρα.

διδάσκᾰλος и1) учитель(ница), преподаватель(ница), наставник (наставница) (μαντείης HH; τέχνης πάσης βροτοῖς Aesch.): δ. οὐδενὸς πώποτ᾽ ἐγενόμην Plat. я никогда не был ничьим учителем; εἰς διδασκάλων или διδασκάλου (sc. οἶκον) Plat. в школу; ἐν διδασκάλων (sc. οἶκῳ) Plat. в школе; (ἐκ) διδασκάλων (sc. οῖκου) Plat. из школы; 2) театр. (тж. χοροῦ δ.) постановщик, преимущ. тж. автор трагедий, поэт (πάντες ἐσμὲν οἱ διδάσκαλοι Μουσάων θεράποντες Arph.).

δῐδασκέμεν(αι) эп. inf. к διδάσκω.

διδασκῆσαι Hes. inf. aor. к διδάσκω.

δῐδάσκω (aor. ἐδίδαξα, HH, Hes. тж. ἐδιδάσκησα, pf. δεδίδαχα; pass.: aor. ἐδιδάχθην, pf. δεδίδαγμαι) 1) реже med. учить, обучать (τινά τι Hom., Eur., Xen., Plat., Arst., τινὰ περί τινος Thuc., Arph., τινά ποιεῖν τι Hom., Lys., Plat., редко τινί ποιεῖν τι Plut.): διδάξαι τινὰ ἱππέα (sc. εἶναι) Plat. обучить кого-л. верховой езде; τά σε προτί φασιν Ἀχιλλῆος δεδιδάχθαι Hom. этому ты, говорят, научился у Ахилла; διδασκόμενος πολέμοιο Hom. обучаясь военному делу; med. (преимущ.) учиться, обучаться, изучать (τι Soph., Arph. и ποιεῖν τι Eur.) или обучить (τινά τι Plat., τινα ποιεῖν τι Plat. и τινά τινα Xen., Plat.); 2) поучать, наставлять: πῶς δή, δίδαξον Aesch. объясни же, как именно; λέγων διδασκέτω Xen. пусть выступит и растолкует; πέμπουσι πρέσβεις περὶ τῶν πεπραγμένων διδάξοντας Thuc. они отправляют послов, которые сообщили бы о принятых мерах; 3) театр. разучивать, ставить (на сцене), представлять (δρᾶμα Her.; Πέρσας, sc. Αἰσχύλου Arph.): ἄγριοι, οὓς Φερεκράτης ἐδίδαξεν Plat. дикари, которых вывел на сцену Ферекрат.

δῐδᾰχή 1) обучение, преподавание; 2) поучение, наставление Plat., Arst.: ἐκ διδαχῆς λέγειν τι Her. говорить что-л. по (чьему-л.) наущению; οὑ δέεσθαι διδαχῆς Thuc. не нуждаться в наставлении: διδαχὴν ποιεῖσθαι Thuc. = διδάσκειν.

δίδημι (ῐ) (= δέω I) 1) связывать (τινὰ μόσχοισι λύγοισιν Hom.); 2) привязывать (τοὺς κύνας χαλεπούς Xen.).

διδόᾱσι(ν) 3 л. pl. praes. к δίδωμι.

διδοῖ Hom., Pind., Aesch., Her. (= δίδωσι) 3 л. sing. praes. к δίδωμι.

διδοίην opt. к δίδωμι.

διδοῖς и διδοῖσθα, v. l. δίδοισθα и διδώσθα эп. (= δίδως) 2 л. sing. praes. к δίδωμι.

δίδομεν 1 л. pl. praes. к δίδωμι.

διδόμεν Pind. = διδόναι.

διδόναι inf. praes. к δίδωμι.

δίδου 1) 2 л. sing. imper. к δίδωμι; 2) эп. (v. l. δίδω = ἐδίδου) 3 л. sing. impf. к δίδωμι.

διδοῦναι эп. = διδόναι.

-διδράσκω, ион. -διδρήσκω (только с приставками: ἀποδιδράσκω, διαδιδράσκω и т. п.) бежать, убегать.

δί-δραχμον τό дидрахм, монета в две драхмы NT.

δί-δραχμος 2 1) стоящий две драхмы: δίδραχμόν τι παραλαμβάνειν Arst. принимать, т. е. покупать что-л. по цене в две драхмы; 2) получающий в день две драхмы (ὁπλῖται Thuc.).

-διδρήσκω ион. = -διδράσκω.

δί-δῠμα τά 1) пара (τὰ δίδυμα τῶν ᾠῶν Arst.; δ. τέκνων Soph.); 2) двойня (τίκτειν δ. Arst.). - см. тж. δίδυμος.

Δίδῠμα (ῐ) τά Дидимы (городок близ Милета с храмом и прорицалищем Аполлона) Her., Luc.

Δῐδῠμαῖον τό Дидимей (храм Аполлона в Дидимах) Plut.

Δῐδῠμαῖος, ου adj. m дидимский (Ἀπόλλων Diog. L.).

δῐδῠμ-άνωρ, ορος adj. касающийся двоих мужей: διδυμάνορα - v. l. δίδυμ᾽ ἀγανόρεα - κακά Aesch. бедствия, постигшие двоих.

δῐδῠμᾱ-τόκος 2 дор. Theocr., Anth. = διδυμοτόκος.

δῐδῠμάων, ονος (ᾱ) ὁ (только dual. и pl.) близнец (из двойни) Hom.

Δῐδύμη (ῠ) ἡ Дидима (средний из Эолийских или Липарсках о-вов Thuc.).

δίδυμνος 3 Pind. = δίδυμος I.

δῐδῠμο-γενής 2 родившийся близнецом Eur.

I δί-δῠμος 3 и 2 1) двойной, парный (αὐλοί Hom.; τὸ ἀριστερὸν καὶ δεξιὸν δίδυμα Arst.): χερὶ διδύμᾳ Pind. обеими руками, но διδύμαιν χειροῖν Soph. руками двух соучастников; διδύμη ἅλς Soph. оба моря, т. е. Понт и Боспор; γενέσεις δίδυμοι Plat. двойня; 2) двойственный, двоякий (φύσις Arst.). - см. тж. δίδυμα.

II δί-δῠμος 1) (тж. δ. κασίγνητος Pind.) близнец (из двойни): δίδυμοι Hom. и δύο διδύμω Eur. братья-близнецы; οἱ Δίδυμοι (тж. Διόσκοροι) Arst. созвездие Близнецов; 2) pl. testiculi Arst.

Δίδυμος ὁ Дидим (александрийский грамматик I в. до н. э.) Plut.

δῐδῠμότης, ητος ἡ двойственность, парность Plat.

δῐδῠμο-τοκέω рождать двойни Arst.

δῐδῠμο-τοκία ἡ рождение двойни Arst.

δῐδῠμο-τόκος 2 рождающий двойни Arst.

δίδω v. l. = δίδου 2.

δίδωμι (δῐ) (impf. ἐδιδων, fut. δώσω, aor. 1 ἔδωκα - pl. ἔδομεν, pf. δέδωκα, imper. δίδου - aor. 2 δός, conjct. διδῶ aor. 2 δῶ, opt. διδοίην - aor. 2 δοίην; pass.: fut. δοθήσομαι, aor. ἐδόθην, pf. δέδομαι) 1) давать (τινί τι Hom., Thuc. etc.): δοῦναι ἐς χεῖρας λαβεῖν Soph. передать в руки; δ. καὶ λαμβάνειν Plat., Anth.; давать и принимать (взамен), т. е. обмениваться; δοῦναι καὶ λαβεῖν λόγον Arst. высказать свои доводы и выслушать чужие; δ. ὅρκον Isae., Arst., Dem.; давать клятву; δ. ψῆφον Dem. подавать (свой) голос, голосовать; δ. γνώμην Dem. высказывать (свое) мнение; δ. τὰς εὐθύνας Arst. давать отчет; τῇ δοθείσῃ δυνάμει τὸ δοθὲν βάρος κινῆσαι δυνατόν ἐστι Plut. (Архимед сказал, что) с помощью данной (т. е. любой) силы можно сдвинуть любую тяжесть; δ. ἀκοήν τινι Soph. выслушивать кого-л.; 2) отдавать, передавать (τινὰ κυσίν Hom.): δ. τινὰ πυρὶ δαπτέμεν Hom. выдать чье-л. тело для предания сожжению; δ. ἑαυτόν τινι Her., Thuc., Soph., Xen.; отдать себя в чье-л. распоряжение; ὀδύνῃσι или ἀχέεσσι δ. τινά обречь кого-л. на муки; δ. ἑαυτὸν τοῖς δεινοῖς Dem. и εἰς κινδύνους Polyb. подвергать себя опасностям; δ. ἑαυτὸν εἰς ἔντευξιν Polyb. вступить в беседу; δ. ἑαυτὸν εἰς λῃστείας καὶ καταδρομάς Diod. предаться разбою и набегам; δοῦναι ἑαυτὸν ἀπό τινος ἐπί τι Plut. перейти от чего-л. к чему-л.; δοῦναι ἑαυτὸν φρονεῖν Plut. принять самоуверенный вид; 3) передавать, вручать (τί τινι φορῆναι Hom.); 4) культ. приносить (ἱρὰ θεοῖσιν Hom.); 5) давать, ниспосылать (νίκην τινί Hom.; πημονὰς βροτοῖς Aesch.): ἡ τύχη ἡ εὖ διδοῦσα Soph. благодетельная судьба; τούτῳ εὐτυχεῖν δοῖεν θεοί! Aesch. да пошлют ему боги счастья!; δίδοτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν NT давайте, и дастся вам; 6) давать, предоставлять, позволить (ἐδίδοσαν τοῖς συμμάχοις λόγον Xen.): δὸς τίσασθαι Ἀλέξανδρον Hom. дай (мне) отомстить Александру; δέδοται ὑπὸ τοῦ νόμου πράττειν Plat. законом разрешается делать (это); ἃ εἴ μοι δίδως Plat. если ты согласен со мною в этом; εἴτε δῴη τις αὐτοῖς τοῦτο Arst. если даже уступить им в этом; δ. δίοδον ὑγρῷ Arst. давать (свободный) выход влаге; 7) преподавать (τέχνην ῥητορικήν Plat.): μουσικὴ ἐκείνοις ἐδόθη Plat. они обучены музыке; 8) выдавать замуж (θυγατέρα τινί Hom. и θυγατέρα τινὶ γυναῖκα Her.): ἐδίδοσαν καὶ ἤγοντο ἐξ ἀλλήλων Her. они выдавали (дочерей) замуж и женились в своей среде; ὁ δούς Eur. и ὁ διδούς Anth. выдающий замуж (свою дочь), т. е. тесть; τὴν Σάμηνδ᾽ ἔδοσαν Hom. ее выдали замуж в Самос; δοθῆναι πρὸς γάμον Plut. быть выданной замуж; 9) отпускать, прощать (τινί τι Eur., Xen., Dem.); 10) соглашаться дать (ὁμήρους Her.): Ἱππίῃ ἐδίδου Ἀνθεμοῦντα, ὁ δὲ οὐκ αἱρέετο Hom. Гиппию он предложил Антемунт, но тот не принял; 11) (sc. ἑαυτόν) предаваться (ἡδονῇ Eur.; εἰς δημοκοπίαν Diod.).

διδώσθα v. l. = διδιῖσθα.

δίε эп. (= ἔδιε) 3 л. sing. impf. к δίω.

δι-εγγυάω 1) давать ручательство, ручаться (ὀκτακοσίων ταλάντων Thuc., Plut.; τινα πρός τινα Isocr.): διεγγυηθῆναί τινι Thuc. и ὑπό τινος Dem. быть взятым кем-л. на поруки под залог; 2) med. принимать ручательство, т. е. освобождать под залог (τινα ἑπτὰ ταλάντων Isocr.).

δι-εγγύησις, εως ἡ внесение залога, поручительство Dem.

δι-εγείρω 1) пробуждать, будить (τινά Plut.); med.-pass. пробуждаться, просыпаться (ἐξ ὕπνου Anth.): πρὶν διεγερθῆναι Arst. прежде чем проснуться; 2) возбуждать, вызывать (τὰ πένθη διὰ κολακείαν Plut.).

δι-εγερτικός 3 пробуждающий, возбуждающий (τῆς ψυχῆς Sext.).

διεγρομένος part. med.-pass. к διεγείρω.

διεδάσαντο 3 л. pl. aor. к διαδαίομαι.

διέδεξε impers. Her. 3 л. sing. aor. к διαδείκνυμι.

διέδραμον aor. 2 к διατρέχω.

δι-εδρία ἡ сидение врозь Arst.

δί-εδρος 2 досл. сидящий врозь, перен. знаменующий вражду (в птицегадании - о птицах) Arph.

διέεργον эп. impf. к διείργω.

διέζωσα aor. к διαζώννυμι.

διεθείς, θεῖσα, θέν part. aor. 1 pass. к διΐημι.

διέθεμεν 1 л. pl. aor. 2 к διατίθημι.

διεθέμην aor. 2 med. к διατίθημι.

διέθηκα aor. 1 к διατίθημι.

διέθην aor. 2 к διατίθημι.

διεθῆναι inf. aor. 1 pass. к διΐημι.

δίει 2 л. sing. praes. к δίειμι II.

διειδέναι inf. к δίοιδα.

δι-ειδής 2 прозрачный (ὕδωρ Luc.).

δι-εῖδον aor. 2 к διοράω.

διείλεγμαι pf. pass. к διαλέγω.

δι-ειλέω разворачивать (βιβλία διειλῆσαι Plut.).

διείλημμαι pf. pass. к διαλαμβάνω.

διειλημμένως отчетливо, четко (κρίνειν Xen.).

διείληφα pf. к διαλαμβάνω.

διεῖλον aor. 2 к διαιρέω.

διειμένος part. pf. pass. к διΐημι.

I δί-ειμι [εἰμί] продолжать пребывать: διέσει - v. l. διοίσει - σκοπούμενος Xen. ты постоянно будешь рассматривать.

II δί-ειμι [εἶμι] (fut. διείσομαι, ppf. в знач. impf. διῄειν) 1) пройти (διὰ πύργων μέσων Thuc.): ἐᾶν διϊέναι τινά Thuc. дать пройти кому-л., пропустить кого-л.; δ. τὸν ἀέρα Arph. пронестись по воздуху; 2) разойтись, распространиться: ὥστε λόγος διῄει Plut. по слухам; 3) обстоятельно рассказать (πάντα Plat.; τὸν μυθώδη πρότερον Plut.): δίειμι τῷ λόγῳ ὡς ἄν μοι δοκῇ ἔχειν Plat. я изложу (вопрос) так, как он мне представляется.

I δι-εῖπον [aor. 2 к διαγορεύω] 1) поговорить, побеседовать (ἀλλήλοισιν Hom.); 2) обстоятельно рассказать (τι Plat.); 3) возвестить, предсказать (φόνος, ὃν Λοξίας διεῖπε χρῆναι θανεῖν Soph.); 4) разгадать (τὸ αἴνιγμα Soph.); 5) med. установить, определить (ἐν ᾧ χρόνῳ ἀποδώσει, sc. τὰ χρήματα Arst.).

II διεῖπον impf. к διέπω.

δι-είργω, эп.-ион. διέργω (эп. impf. διέεργον) 1) разделять, разобщать, отделять (τινάς Hom., Thuc.; sc. τοὺς θεοὺς καὶ ἡμᾶς Pind.; τὸ μέσον τῆς πόλιος ποταμὸς διέργει Her.; τὴν χώραν Polyb.; τὴν πόλιν ἀπὸ τῆς ἠπείρου Plut.); 2) разнимать (sc. μαχομένους Plat.); 3) преграждать, отрезывать (τῆς οἴκαδε ὁδοῦ Xen.).

διείρηκα pf. к διαγορεύω или к διεῖπον.

διείρημαι pf. pass. к διαγορεύω или к διεῖπον.

διειρημένον τό юр. точная формулировка Dem.

I δι-είρομαι med.-pass. к διείρω.

II δι-είρομαι и διέρομαι расспрашивать (τινά τι Hom.).

δι-ειρύω перетаскивать, тащить волоком (через что-л.) (νέας τὸν ἰσθμόν Her.).

δι-είρω 1) просовывать (τι διά τινος Xen., Luc.); 2) втыкать (τὰς βελόνας Dem. ap. Aeschin.).

δι-ειρωνό-ξενος 2 притворно-гостеприимный, т. е. обманывающий гостей Arph.

διείς, διεῖσα, διέν part. aor. 2 к διΐημι.

I διέκ, v. l. δι᾽ ἐκ adv. насквозь, целиком (κόλπος δ. Πελοπόννησον ἐέργει HH).

II δι-έκ, перед гласными διέξ, v. l. δι᾽ ἐκ praep. cum gen. через, из (μεγάροιο, προθύρου Hom.).

δι-εκβάλλω 1) переходить, проходить (τὴν Στυμφαλίαν Polyb.; τὰ στενά Plut.); 2) переправляться (τὸν πορθμόν Plut.).

δι-εκβολή ἡ горный проход, теснина Polyb., Diod.

δι-έκδῠσις, εως ἡ ускользание: πάσης διεκδύσεως χρῆσθαι Plut. быть неуловимым (для врага).

δι-εκδύω (aor. 2 διεξέδυν) 1) проскальзывать (τὸν ὄχλον Plut.); 2) ускользать, незаметно скрываться (πειρῶ διεκδῦναι Luc.).

δι-εκθέω мчаться напролом, прорываться (φεύγοντες καὶ διεκθέοντες Plut.; ἄχρι τῆς γῆς διεκθέων κεραυνός Arst.).

δι-εκπαίω тж. med. пробивать себе дорогу, пробиваться (τοὺς πολεμίους διεκπαισάμενος Plut.): ἔφθη διεκπαίσας Luc. он успел вырваться наружу.

δι-εκπεραίνω доводить до конца, завершать (τι Xen.; πρὶν αὐτῷ βίος διεκπερανθῇ Soph. - v. l. διεκπεραθῇ).

δι-εκπεράω 1) проходить насквозь, проникать (ἡ ταχὺ διεκπερῶσα τροφή Plat.; διὰ μέσου τινῶν Diod.); 2) переходить, переступать (Ἡρακλέας στήλας Her.; ἐς Φωκέων χθόνα Aesch., v. l.); 3) переправляться (τὸν ποταμόν Her.): ῥᾷστα δ. τὸν βίον Eur. легко прожить свою жизнь; 4) жить, существовать (κατὰ φύσιν Plut.); 5) проходить мимо, обходить, пренебрегать (τι Arph.).

δι-εκπίπτω (aor. 2 διεξέπεσον) 1) падать сквозь, проваливаться (τῶν στενοτέρων πόρων Plut.); 2) выходить, прорываться (τὸ ἐντὸς θερμὸν ἔξω διεκπίπτει Arst.); 3) убегать, ускользать (κρύφα Plut.; εἰς Θήβας Diod.).

δι-εκπλέω, ион. διεκπλώω 1) переплывать (ἐκ τοῦ Πόντου τὸν Ἑλλήσποντον Her.); 2) проплывать мимо (Ἡρακλέων στηλέων Her.; τὰ ἕλη Plut.); 3) выплывать на другую сторону (διεκπλώσας καὶ κάμψας τὸ ἀκρωτήριον Her.); 4) воен. прорываться на кораблях (διεκπλώοντες ἐναυμάχεον Her.; δ. οὐ διδόναι Thuc.: διὰ τῶν πολεμίων νεῶν Polyb.; εἴκοσι ναυσί Plut.).

δι-έκπλοος, стяж. διέκπλους 1) переезд на кораблях: διέκπλοον ποιεῖσθαι τῇσι νηυσὶ δι᾽ ἀλλήλων Her. совершать проплыв одних кораблей между другими (вид морских маневров); 2) место переезда на кораблях, переправа (διέκπλοον δεικνύναι Her.); 3) воен. прорыв линии неприятельского флота (ἀπόπειραν ποιήσασθαι τῆς μάχης καὶ τοῦ διεκπλόου Her.; τῶν πολεμίων νεῶν Polyb.): διέκπλοι οὐκ ἦσαν Thuc. пробиться на кораблях не было возможности.

διεκπλώω ион. = διεκπλέω.

δι-εκπνέω дуть насквозь (ἄνεμοι διεκπνέουσι πρόσω κατ᾽ εὐθεῖαν Arst.).

δι-εκπνοή ἡ выдувание: ἡ τοῦ πυρὸς δ. Plut. выход (для) огня.

διέκριθεν Hom. 3 л. pl. aor. pass. к διακρίνω.

δι-έκροος ὁ канал для оттока, выход для воды Her.

δι-εκφεύγω убегать, избегать (τὸν κίνδυνον Plut.).

δι-έλᾰσις, εως1) вбивание, вколачивание (sc. τοῦ ἥλου Plut.); 2) стремительный проезд (конницы) Xen.

δι-ελαύνω (aor. διήλασα, pf. διελήλακα) 1) гнать через (что-л.), перегонять (ἵππους τάφροιο Hom.); 2) вбивать, вонзать (ἔγχος λαπάρης Hom.; ξύλον μέχρι τοῦ τραχήλου Her.); 3) пронзать (τινὰ λόγχῃ διὰ τῶν πλευρῶν Plat.; τινὰ δορατίῳ Luc.); 4) мчаться мимо (εἶδον τὸν Κλέαρχον διελαύνοντα Xen.); 5) стремительно проходить (ὄρη HH; ὁπόσην ὁδόν Xen.); 6) пробиваться, прорываться (κατὰ τοὺς Ἓλληνας πελταστάς Xen.); 7) приводить: ἥδε σ᾽ ἡμέρα διήλασεν ἠλευθερῶσθαι Eur. этот день дал тебе свободу.

δι-ελέγχω 1) полностью опровергать (τινά и τι Plat., Arst., Polyb., Luc.); 2) испытывать, проверять (τι Plut.).

διελεῖν inf. aor. 2 к διαιρέω.

διελεύσομαι fut. к διέρχομαι.

διελήλυθα pf. к διέρχομαι.

δι-ελίττω развертывать, раскрывать (τὴν ἀλαζονείαν τοῦ λόγου Plut.).

δι-έλκω (aor. διείλκῠσα) 1) растягивать, широко раскрывать (τοὺς ὀφθαλμούς Plat.); 2) протаскивать, продевать (διὰ δακτυλίου τινά Arph.); 3) перетаскивать (ἄνω καὶ κάτω τι Arph.; κατὰ τόπον τινὰ τὴν ναῦν Diod.); 4) тянуть, влачить (τὸν ὅλον βίον οὕτω διελκύσαι Plat.); 5) тянуть, затягивать (τοῦ χρόνου διελκομένου Polyb.); 6) ирон. потягивать (вино), попивать (μετ᾽ ἀνδρῶν ἑταίρων φίλων Arph.).

διελών, οῦσα, όν part. aor. 2 к διαιρέω.

δίεμαι только praes. 1) бежать в испуге, мчаться (ἵπποι πεδίοιο δίενται Hom.); 2) бояться, страшиться (δίεμαι ἀντία φάσθαι Aesch.).

διέμενος part. aor. 2 med. к διΐημι.

δι-έμπῑλος 2 обмотанный шерстяным платком (κεφαλή Luc.).

δι-εμπίπτω (aor. διέμπεσον) попадать, оказываться: εἰς τὴν πρὸς Ῥωμαίους ἀλλοτριότητα διεμπεσεῖν Polyb. рассориться с римлянами.

δι-εμπολάω 1) распродавать (τὰς κακῶν ξυνεργούς Eur.); 2) покупать (ἐμπορικὰ χρήματα Arph.); 3) предавать (λόγοισι πρός τινα Soph.).

δι-εμφαίνω просвечивать: ὀφθαλμοὶ τὸ γοργὸν διεμφαίνοντες Luc. глаза, мечущие огонь.

διενεγκεῖν inf. aor. 2 к διαφέρω.

δι-ενειλέω закручивать, завивать: λόγος πολλαῖς ὁδοῖς διενειλημένος Luc. многосложно-хитросплетенная речь.

διενεκτέον adj. verb. к διαφέρω.

διενεχθείς part. aor. pass. к διαφέρω.

διενήνοχα pf. к διαφέρω.

δι-ενθῡμέομαι размышлять (περί τινος NT).

δι-ενιαυτίζω прожить (текущий) год Her.

δι-ενοχλέω докучать, надоедать, мучить (τινα Dem.).

δι-εντέρευμα, ατος τό ирон. исследование внутренностей Arph.

διέξ перед гласными = διέκ.

δι-εξάγω (aor. 2 διεξήγαγον) 1) проводить, вести: βίους ἀπὸ τῶν ἐκ τῆς χώρας γεννημάτων δ. Polyb. извлекать средства к жизни из произведений (своей) страны; 2) устраивать, управлять (τὰ κατὰ τὴν ἀρχήν Polyb.; νόμος, καθ᾽ ὃν διεξάγεται τὰ γινόμενα Plut.): τὸ δίκαιον δ. Polyb. вершить суд, творить правосудие; ἐν τῇ πάσῃ φιλανθρωπίᾳ δ. τινά Polyb. обращаться с кем-л. с величайшей благожелательностью; 3) улаживать (ἀμφισβήτησιν Polyb.).

δι-εξᾰγωγή 1) ведение: δ. τοῦ βίου Diod., Sext. жизнь, существование; 2) исход, результат (ταῦτα τοιαύτης ἔτυχε διεξαγωγῆς Polyb.); 3) улаживание (διὰ λόγου ποιεῖσθαι τὴν διεξαγωγήν Polyb.).

δι-εξᾱΐσσω, атт. стяж. διεξᾴττω или διεξάττω с силой прорываться (διεξάττοντες ἄνεμοι Arst.; ναῦς διεξάϊξε Theocr.).

δι-έξειμι [εἶμι] 1) проходить насквозь, переходить (διά τι Her. и τι Her., Polyb., Plut.): τῇ διεξίμεναι πεδίονδε Hom. выйти через это место (из города) на равнину; δ. τὰς πύλας Xen. пройти ворота; δ. τὸ πεπερασμένον Arst. переступить предел; 2) обстоятельно расследовать: ἔργοις ἂν εἶδες τοὺς κακοὺς διεξιών Eur. по внимательном рассмотрении ты узнал бы действительных преступников; 3) по порядку рассказывать, излагать, говорить (τι Isocr., Plat., Arst., Polyb. и περί τινος Isocr., Plat., Arst., Plut.); 4) публично произносить (ἐγκώμιον ἐν ἀγορᾷ Plut.); 5) прочитывать, читать (φιλοσόφων συγγράμματα Plut.).

δι-εξέλᾰσις, εως ἡ Plut. = διέλασις 2.

δι-εξελαύνω (fut. διεξελάσω - атт. διεξελῶ, aor. διεξήλασα) стремительно проноситься, проезжать (τὰς πύλας, πᾶσαν τὴν χώραν Hom. и τῆς Ῥώμης Plut.; ἵππῳ τὸν ποταμόν Plut.): δ. κατὰ τὸ προάστειον Her. проезжать по пригороду; διεξήλαυνε ἐπὶ ἅρματος παρὰ ἔθνος ἓν ἕκαστον Her. (Ксеркс) объезжал на колеснице национальные войска одно за другим.

δι-εξελέγχω Plut., Luc. = διελέγχω 1.

διεξελεύσομαι fut. к διεξέρχομαι.

δι-εξελίσσω разворачивать, развязывать (φακέλους Her.).

δι-εξεργάζομαι совершать: ἐλάττω κακὰ διεξεργάζοιτ᾽ ἄν Plat. (это) причинило бы меньше бед.

δι-εξερέομαι подробно расспрашивать (τινά τι Hom.).

δι-εξερευνάω подробно исследовать (τι Pind. - in tmesi; med. Plat.).

δι-εξερπύζω выползать, выходить, продвигаться (πρός и εἴς τι Arst.).

διεξέρπω Arst. = διεξερπύζω.

δι-εξέρχομαι (fut. διεξελεύσομαι, aor. 2 διεξῆλθον, pf. διεξελήλῠθα) 1) до конца или насквозь проходить, переходить (χωρίον Her.; ὁδόν Plat., Plut.; ἴσον τόπον Arst.; перен. καθαρῶς τὸν βίον διεξελθεῖν Plat.): διεξελθεῖν (πολλοὺς) πόνους Soph. совершить много трудных дел; διεξελθεῖν διὰ πασῶν τῶν ζημιῶν Thuc. перепробовать все виды кар; ὡς διεξέλθοι πωλέων τι Her., закончив продажу чего-л.; διὰ πάντων διεξελθόντες Her. покончив со всеми; ἀπὸ τῆς ἀρῆς διὰ πάντων ἄχρι τῆς τελευτῆς διεξελθεῖν Dem. испытать все средства от начала до конца; διεξελθεῖν πάντας φίλους Eur. подвергнуть испытанию всех друзей; 2) по порядку или обстоятельно излагать, рассказывать, передавать (τι Her., Plat., Arst., Plut. и περί τινος Plat.): δ. πρὸς ἑαυτὸν περί τινος Plat. размышлять о чем-л.; 3) прочитывать (δὶς τὸ βιβλίον Plut.); 4) (о времени или событиях) проходить, протекать (χρόνου πολλοῦ διεξελθόντος Her.): πάντα διεξελήλυθεν Dem. все кончилось; ἡ ἡμέρα διεξηλθεν ἀργή Plut. (весь) день прошел в бездействии.

δι-εξηγέομαι рассказывать, излагать (τὰ ἑαυτῶν Xen.).

διεξῇμεν Plat. (= διεξῄειμεν) 1 л. pl. impf. к διέξειμι.

διεξιείς part. praes. к διεξίημι.

διεξιέναι inf. к διέξειμι.

δι-εξίημι (aor. διεξῆκα) 1) позволять пройти, пропускать (τινὰ διὰ τοῦ ἄστεος Her.); 2) (о реке) впадать (ἐς θάλασσαν Thuc.).

δι-εξικνέομαι приходить, подходить, прибывать (εἰς τὰς ὑπερβολὰς Polyb.).

διεξίμεναι эп. = διεξιέναι.

διεξῐτέον adj. verb. к διέξειμι.

διεξιών, οῦσα, όν part. praes. к διέξειμι.

δι-εξοδεύω досл. проходить, перен. разъяснять, разбирать, развивать: ὁ λόγος ὁ ὑφ᾽ ἡμῶν διεξωδευμένος Sext. высказывание (суждение) в (том) смысле, в каком мы его изложили.

δι-εξοδικόν τό анат. выходное отверстие Arst.

δι-εξοδικός 3 обстоятельный, пространный (ἱστορίαι Plut.).

διεξοδικῶς Diog. L. v. l. = ἐξοδικῶς.

δι-έξοδος 1) выход, проход, проток (ὕδατος Her.; περίοδοι καὶ διέξοδοι Plut.): διέξοδοι ὁδῶν Her. проходы; ἡ δ. (v. l. ἔξοδος) τοῦ περιττώματος Arst. задний проход; 2) путь, орбита (ἡλίου Her. - ср. 3); 3) движение (πάντων διέξοδοι Arst.): τρεῖς ἡλίου διέξοδοι Eur. три солнечных круговорота, т. е. три дня; ἀνέμων διέξοδοι Soph. движение ветров; 4) воен. pl. передвижения, эволюции, маневры (διέξοδοι τακτικαί Plat.); 5) рассказ, повествование (διέξοδοι παλαιῶν ἀνδρῶν Plat.); 6) перен. ход или черта, деталь (πᾶσαι αἱ διέξοδοι τῶν βουλευμάτων Her.); 7) лазейка, увертка (πάσας διεξόδους διεξελθὼν ἀποστραφῆναι Plat.).

δι-εξῠφαίνω выткать, соткать (ἱστόν Plut.).

δι-εορτάζω праздновать, справлять (τὰ Ἴσθμια Thuc.; τὰ Κρόνια Plut.).

διεπέφρᾰδε Hom. 3 л. sing. aor. к διαφράζω.

διέπρᾰθον Hom. aor. 2 к διαπέρθω.

διέπτην aor. 2 к διΐπτημι.

δι-έπω (impf. διεῖπον) 1) делать, совершать, вести (τὸ πλεῖον πολέμοιο Hom.): γόοις διέπεσθαι Eur. разливаться в жалобах; 2) устраивать, создавать (ἱππιοχάρμας τε κλόνους πόλεών τ᾽ ἀναστάσεις Aesch.; ἀγῶνα ἐν Ὀλυμπίῃ Her.; ὁ τὸ σύμπαν διέπων θεός Arst.); 3) управлять, направлять, вести (τὰ πρήγματα Her.; τὴν ἀρχὴν ὡς ἐπίτροπος Plut.); 4) разгонять (σκηπανίῳ ἀνέρας Hom.).

δι-έραμα, ατος τό воронка или фильтр: διεράματι χρῆσθαι Plut. процеживать.

δι-έραμαι страстно любить (τινος Plat. v. l.).

δι-εράω процеживать Plut.

δι-εργάζομαι 1) совершать, делать, причинять (φόνον καινόν Eur.; ταῦτα Isocr.; πολλὰ κακά Polyb.); 2) губить, убивать (τινα Her., Eur., Plat., Plut.): δ. ἑαυτόν Plut. покончить жизнь самоубийством; 3) уничтожать, разрушать (πόλιν Soph., Plut.): διέργαστο ἂν τὰ Περσέων πρήγματα Her. персидское царство было бы сокрушено.

διέργω эп.-ион. = διείργω.

δι-ερεθίζω 1) раздражать, приводить в ярость (τινά Polyb., Plut.; διερεθίζεσθαι πρὸς ἀλλήλους Arst. - v. l. διερίζεσθαι); 2) возбуждать (φθόνον Plut.).

δι-ερείδω 1) подпирать (sc. οἰκίας Plut.); med. опираться (σκίπωνι Eur.; τὸ σχῆμα τῇ βακτηρίᾳ Arph.); 2) med. противиться, сопротивляться (πρός τι Polyb., Plut. и περί τινος Polyb.).

δι-ερέσσω (fut. διερέσω, aor. διήρεσα и διήρεσσα) 1) загребать, грести (χερσί Hom.); 2) размахивать (δαλοῖσι Eur.).

δι-ερευνάω тж. med. тщательно исследовать, рассматривать (τι Plat., Arst., Polyb., Plut.).

δι-ερευνητής, ου ὁ разведчик (διερευνηταὶ καὶ σκοποί Xen.).

διερέω [διερός II] делать влажным Arst.

δι-ερίζομαι спорить (πρὸς ἀλλήλους - v. l. διερεθίζομαι Arst.; τινι Plut.).

δι-ερμήνευσις, εως ἡ истолкование, разъяснение, pl. переговоры Plat.

δι-ερμηνευτής, ου ὁ истолкователь NT.

δι-ερμηνεύω истолковывать, объяснять (τι Polyb.).

δι-έρομαι (inf. aor. διερέσθαι) расспрашивать Plat.

I διερός 3 быстрый, резвый (ἀνήρ, πούς Hom.; φλόξ Diog. L.).

II διερός 3 1) влажный, мокрый Aesch., Arph., Arst., Plut., Anth.: διερὸν βλέπειν Luc. смотреть влажным взглядом; 2) текучий, т. е. переливчатый (μέλη Arph.).

δι-έρπω проползать, проходить (πῦρ Soph.; διά τινος Plut.).

διερράγην aor. 2 pass. к διαρρηγνυμι.

διερρήθην aor. pass. к διαγορεύω.

διερριμμένως бессвязно (οὐ δ., ἀλλ᾽ ἐξ ἐπιστάσεως ῥητέον Polyb.).

διερρύηκα pf. к διαρρέω.

διέρρωγα pf. к διαρρήγνυμι.

*δίερσις, εως ἡ вбивание, вколачивание (Arst. - v. l. к διαίρεσις).

δι-ερύκω разнимать, т. е. удерживать (ἁψιμαχίαν Plut.).

δι-έρχομαι (fut. διελεύσομαι, aor. 2 διῆλθον) 1) идти сквозь, проходить (ἄστυ, но μεγάροιο Hom.; πύλας Eur.; χώραν Thuc., Plat.; τὰ ὄρη Xen.; διὰ νήσου Her.); 2) пронзать (χροός Hom.); 3) перен. проникать вглубь, волновать (κἀμὲ διῆλθέ τι Eur.): διέρχεται! Soph. больно!; 4) расходиться, распространяться (βάξις διῆλθ᾽ Ἀχαιούς Soph.; διῆλθεν ὁ λόγος ὅτι … Thuc.; θροῦς διῆλθεν ἐν τῷ στρατοπέδῳ Plut.); 5) проходить (до конца) (ὁδόν Her.): διελθόντες τρεῖς σταθμούς Xen. совершив три перехода; διελθεῖν τὴν παιδείαν Xen. закончить свое образование; 6) (о времени, жизни и т. п. - преимущ. в aor.) провести, прожить (ἑπτὰ περιδρομὰς ἐτῶν Eur.; δικαίως τὸν βίον Plat. - ср. 8; ἄνευ πολέμου τὸν χρόνον Plut.); 7) (о времени) проходить, протекать: χρόνου οὐ πολλοῦ διελθόντος Her. спустя немного времени; ἅπας ὁ χρόνος διελήλυθεν Dem. (на это) ушло все время; διῆλθε τῷ Μαρίῳ ὁ τῆς ὑπατείας χρόνος Plut. время консульства Мария истекло; 8) (в речи) пробегать, перечислять, перебирать, излагать, рассказывать (τι Pind., Thuc., Plat., Dem.; περί τινος Plat. и ὑπέρ τινος Polyb., Plut.): ἐπεὶ τὸν τούτου διεληλύθαμεν βίον Plut. после того, как мы описали его жизнь (ср. 6).

διερῶ fut. к διαγορεύω или к διεῖπον.

δι-ερωτάω 1) вести перекрестный допрос, расспрашивать (τινα Plat., Xen. и τινά τι Plat.; δ. καὶ πυνθάνεσθαι Plut.); 2) перебивать или забрасывать вопросами (τινα Dem.).

διέσει 2 л. sing. fut. к δίειμι I.

I δίεσθαι inf. к δίεμαι.

II δίεσθαι inf. к δίομαι.

δι-εσθίω (fut. διέδομαι, aor. διέφᾰγον) 1) проедать, разъедать (τι Her., Arst., Plut.); 2) пожирать, уничтожать (ὁ τὰ πάντα διεσθίων φθόνος Diog. L.).

δίεσις, εως1) выпускание (τῆς πλεκτάνης διὰ τοῦ αὐλοῦ ἐπὶ τῶν πολυπόδων Arst.); 2) отпущение (на волю), освобождение Plut.; 3) муз. (тж. δ. ἐναρμόνιος Plut.) интервал в четверть тона Arst.

διεσκεμμένως осмотрительно, благоразумно Xen.

διεσκέφθαι Arph. pf. inf. pass. к διασκέπτομαι.

διεσπασμένως прерывисто, с промежутками (τὴν ἀκοὴν κινεῖν Sext.).

διέσσῠτο Hom. 3 л. sing. aor. к διασεύομαι.

δι-ετής или διέτης 2 1) двухлетний (χρόνος Her.): ἐπὶ διετὲς ἡβᾶν Aeschin., Dem. на два года превысить юношеский возраст (т. е. достигнуть 18 лет); 2) двухгодовалый (ἔλαφος Arst.).

δι-ετήσιος 2 длящийся в течение всего года (или круглый год), годичный (θυσίαι Thuc.).

δι-ετία ἡ двухлетие NT.

δι-ετίζω жить дольше года, т. е. переживать зиму (о растениях и животных) (ἔντομα ὅσα φθείρεται καὶ μὴ διετίζει Arst.).

διέτμᾰγον эп. aor. 2 к διατμήγω.

δι-ευθύνω исправлять, улучшать (τὸν λόγον Luc.).

δι-ευκρῐνέω 1) тщательно разделять, приводить в порядок (ὁπλίτας, ἱππέας, πελταστάς Xen.); 2) строго разграничивать (τὸ πιθανὸν τό τ᾽ ἀμφιβόλως λεγόμενον Diog. L.); 3) отделять от примесей, очищать (διευκρινηθεὶς ὑπὸ τοῦ πυρός Luc.); 4) тщательно разбирать, исследовать (ὑπέρ и περί τινος Polyb.; med. τι Plat., Dem.); 5) (раз)решать, разбирать (τὰς διαφοράς и τὰ διαφέροντα, тж. περί τινος Polyb.).

δι-ευλᾰβέομαι (aor. διηυλαβήθην) 1) тщательно остерегаться, всячески беречься, избегать (τι Plat., Arst., Plut. и τινος Plat.; μὴ παθεῖν и μὴ στρέφηται τὰ κῶλα Plat.); 2) уважать, почитать (τινα ὡς πατέρα Plat.).

δι-ευνάω укладывать на покой: διά τ᾽ εὐνᾶσαι τὸν ἑαυτοῦ βίοτον Eur. покончить с собой.

δι-εῠρῑπίζω двигаться (подобно Еврипу) в противоположных направлениях (διευριπίζει ὁ ἀήρ Arst.).

δι-ευρύνω расширять (τὸ ἔντερον, διευρυνομένων τῶν πόρων Arst.).

δι-ευσχημονέω соблюдать все правила приличия, отлично держаться (πράττουσι καὶ λέγουσι διευσχημονοῦντες Plut.).

δι-ευτονέω сохранять силу напора (ὁ ῥοῦς δ. οὐκέτι δύναται Polyb.).

δι-ευτῠχέω наслаждаться полным или постоянным счастьем Men., Plut.: δ. τινι Dem. быть вполне счастливым в чем-л.

διεφθαρέατο Her. 3 л. pl. ppf. pass. к διαφθείρω.

δίεφθος 2 разваренный Arst.

δι-εχής 2 разделенный, раздельный, обособленный (ἀγαθὰ διεχῆ τε καὶ δυσκόλως συνερχόμενα πρὸς αὐτοῖς Plut.): μὴ δ. Plut. непрерывный, сплошной.

δι-εχθραίνω относиться крайне враждебно (τινί Sext.).

δι-έχω (fut. διέξω, aor. 2 διέσχον) 1) раздвигать, расставлять (τὰς χεῖρας Polyb., Plut. - преимущ. для того, чтобы разнять противников): τὰς χεῖρας ἐν μέσῳ δ. Plut. выступать примирителем; 2) разделять, разобщать (ὁ ποταμὸς διέχων τὰ ῥέεθρα ἀπ᾽ ἀλλήλων τρία στάδια Her.): διασχὼν τοὺς μαχομένους ἐνέβαλε τοῖς βαρβάροις Plut. прорвавшись через сражающихся, он бросился на варваров; κελεύσας διασχεῖν (тж. δ. τὸ πλῆθος) τοὺς ῥαβδοφόρους Plut. приказав ликторам расчистить дорогу (через толпу); 3) проникать, проходить внутрь (ἀντικοὺ διέσχε δουρὸς ἀκωκή Hom.; ἡ διῶρυξ ἡ ἐκ τοῦ Νείλου διέχουσα ἐς τὸν κόλπον Her.; διὰ τῶν σπλάγχνων διέχουσιν αἱ φλέβες Arst.); 4) быть удаленным, отстоять (ἀλλήλων и ἀπ᾽ ἀλλήλων Thuc., Xen.): διέχοντες πολὺ ᾔεσαν Thuc. они шли на большом расстоянии друг от друга; διασχεῖν ὡς δύο στάδιά τινος Polyb. находиться стадиях в двух от чего-л.; οὐ διέσχον ἡμέραι τρεῖς Soph. не прошло и трех дней; 5) простираться в ширину (ὁ Ἑλλήσποντος σταδίους ὡς πεντεκαίδεκα διέχει Xen.); 6) разниться, различаться (οὐδὲν ἄν διέχοι ποιεῖν ἤ μὴ ποιεῖν Arst.): τὸ ὅμοιον ἐν πολὺ διέχουσι θεωρεῖν Arst. видеть сходство в весьма различном; 7) широко раскрывать, распахивать (αἱ γυναῖκες τοὺς κόλπους διέσχον Plut.); 8) расходиться, расступаться: διασχεῖν τινι ἐν μέσῳ καταστῆναι Plut. расступившись, пропустить кого-л. в середину.

δί-ζημαι 1) разыскивать, искать (ἄλλους Hom.; τι κατ᾽ ὄρος ἢ κατ᾽ ἄρουραν Hes.); 2) добиваться, домогаться (τι Hom., Theocr. и ποιεῖν τι Aesch.): πλέον τι δ. ἔχειν τὸν ἕτερον τοῦ ἑτέρου Her. стремиться получить превосходство друг над другом; 3) расспрашивать, разузнавать (εἴ τις ἀπιγμένος εἴη Her.); 4) требовать, настаивать (τινά τινα εἶναι Her.); 5) исследовать, стараться понять (τὸ μαντήϊον Her.; ἐμεωϋτόν Heracl. ap. Plut.).

δίζησις, εως ἡ исследование, изыскание (Parmenides ap. Plat., Sext. - v. l. διζήμενος).

δί-ζυξ, ῠγος adj. 1) запряженный в паре: δίζυγες ἵπποι Hom. пароконная запряжка; 2) двойной: δ. ἤπειρος Anth. два (оба) материка, т. е. Европа и Африка.

δίζω (impf. δίζον) 1) быть в нерешительности, колебаться, не знать (ἠὲ … ἢ Hom.; ἢ … ἢ Her.); 2) med. искать (ἔριθον Hes.; δμώων τινά Theocr.).

δί-ζωος 2 проживший две жизни (φώρ - о Сизифе, сыне Эола, хитростью сумевшем вырваться на короткое время из Аида на землю) Anth.

Δίη эп. = Δία.

δι-ηγέομαι рассказывать, описывать (τι Arph., Plat., Arst., Luc.; τινα Plat. и περί τινος Dem.).

δι-ήγημα, ατος τό рассказ, повествование Polyb., Plut.

δι-ηγημᾰτική ἡ (sc. ποίησις) повествовательная поэзия Arst.

δι-ηγημᾰτικός 3 1) рассказывающий, повествовательный (μίμησις Arst.); 2) любящий рассказывать (ὀνείρων Plut.).

δι-ηγημᾰτικῶς в повествовательной форме (λέγειν Diog. L.).

δι-ήγησις, εως1) рассказ, повествование, изложение Plat., Arst., Polyb.; 2) рит. изложение сути дела (лат. narratio) Arst.

διηγητικός 3 Arst. = διηγηματικός 2.

δι-ηθέω 1) процеживать (δ. καὶ διαττᾶν Plat.; διηθούμενον ὕδωρ διά τινος Arst.; τὸν ἄκρατον Plut.); 2) просеивать, провеивать (κοσκίνῳ τὴν τέφραν Plut.); 3) прополаскивать, промывать (τὴν κοιλίην οἴνῳ Her.); 4) отцеживать, наливать (οἶνον πυρέττοντι Plut.); 5) просачиваться (διηθέον τὸ ὕδωρ ἐκ τοῦ ποταμοῦ Her.).

δι-ήθησις, εως ἡ процеживание Plut.

διῆκα aor. к διΐημι.

διῆκον impf. к οιήκω.

διηκον- ион. = διᾱκον-.

διηκόσιοι эп.-ион. = διακόσιοι.

διηκρῑβωμένως весьма тщательно (Plat. - v. l. Arst.).

δι-ήκω 1) проходить, распространяться, проникать (διήκει πόλιν στόνος Aesch.; θόρυβος διῆξε τοῦ δήμου Plut.): δ. πάντας Soph. стать общеизвестным; ἡ διὰ πάντων διήκουσα δύναμις Arst. сила, наполняющая собой вселенную; 2) доходить, простираться, достигать (ἐκ θαλάσσης τῆς Βορηΐης ἐπὶ τὴν νοτίην, μέχρι Ἠρακλέων στηλέων Her.; ἐς τὸ ἔσω καὶ ἐς τὸ ἔξω Thuc.; εἰς τὸν πόντον, πρὸς τοὺς ἄλλους, ἐπὶ τὰ κάτω Arst.; εἴς τινα Plut.).

διήλᾰσε 3 л. sing. aor. к διελαύνω.

διῆλθον aor. к διέρχομαι.

δι-ηλῐφής 2 засаленный, жирный, по друг. умащенный (γένειον Soph.).

διηλλαγμένως неравным образом, различно: δ. καὶ ποικίλως τοῖς τάχεσι χρῆσθαι Diod. двигаться с различными скоростями (о планетах).

δι-ημερεύω 1) проводить день или дни (ἐν καλοῖς κάγαθοῖς ἐπιτηδεύμασι Xen.; ταῖς τειχομαχίαις Diod.; ἐν τῷ καθεύδειν Plut.): δ. ἄσιτον καὶ ἄποτον Xen. проводить день без пищи и питья; 2) длиться весь день Arst.

διηνεκέως эп. = διηνεκῶς.

δι-ηνεκής, атт. тж. διᾱνεκής 2 [ἐνεγκεῖν] 1) длинный (ῥάβδοι, ῥίζαι, ἀτραπιτοί Hom.); 2) цельный, сплошной, связный (σώματα Plat.; κόσμος Arst.); 3) долгий (νύξ Luc.); 4) постоянный (νόμος Plat.): δ. λόγος τῆς οὐσίας Plat. незыблемая основа сущности; 5) бот. многолетний (φυτόν Arst.).

δι-ηνεκῶς, эп. διηνεκέως последовательно, обстоятельно, подробно (ἀγορεῦσαι Hom.; καταλέγειν Hes.; ἀκοῦσαί τι Aesch.).

δι-ήνεμος 2 овеваемый ветрами, открытый для ветров (πάτρα Soph.; ταρσοί Anacr.).

διήξω fut. к διήκω.

δι-ηπειρόω превращать в материк (θάλασσαν Anth.).

δι-ῆρες τό 1) второй (верхний) этаж (μελάθρων Eur.); 2) (sc. πλοῖον) диера (корабль с двумя рядами весел) Plut.

διήρεσα aor. к διερέσσω.

διηρθρωμένος [part. pf. к διαρθρόω] 1) правильно сформированный, хорошо сложенный (ἵππος Plat.; πόδες Arst.; σῶμα Plut.); 2) четкий, отчетливый, ясный (γράμμα Arst.); 3) членораздельный (φθόγγοι Arst.); 4) законченный, совершенный (κάλλος Luc.).

δίηται 3 л. sing. conjct. к δίεμαι.

διηυκρῐνημένως совершенно точно, тщательно (διατάσσειν τι Diod.).

δι-ηχέω досл. проводить звук, перен. разглашать: δ. τὸ μέγεθος τοῦ κατορθώματος Plut. оглашаться ликующими криками победы; τὸ διηχοῦν Alcmaeon ap. Plut. звукопроводящая среда.

δι-ηχής 2 пропускающий звук или звучащий (σῶμα Plut.).

δι-θάλασσος 2 омываемый с двух сторон морем (τόπος NT).

δί-θαλλος 2 предполож. питающийся двумя видами пищи (αἰγωλιός Arst.).

δί-θηκτος 2 обоюдоострый (ξίφος Aesch.).

δι-θρονος 2 восседающий на двух престолах: δίθρονον κράτος Aesch. двупрестольная власть, т. е. оба Атрида (Агамемнон и Менелай).

δῑθῠραμβικός 3 дифирамбический Arst., Plut.

δῐθῠραμβο-γενής, οῦ ὁ Anth. = διθύραμβος 1.

δῑθῠραμβο-διδάσκαλος ὁ автор дифирамбов (руководящий разучиванием своих произведений) Arph.

δῑθῠραμβο-ποιητική ἡ (sc. τέχνη) дифирамбическая поэзия Arst.

δῑθῠραμβο-ποιός ὁ сочинитель дифирамбов Arst., Diod., Plut.

δῑθύραμβος (ῠ) ὁ дифирамб 1) эпитет Вакха Eur.; 2) торжественная хоровая песнь в честь богов, преимущ. Вакха Pind., Her., Xen., Plat., Arst., Plut.; 3) высокопарная речь, славословие Plat., Arst.

δῑθῠραμβο-χώνα ирон. дифирамбических дел мастерица Anth.

δῑθῠραμβ-ώδης 2 досл. дифирамбический, перен. высокопарный (ὄνομα Plat.).

δί-θῠρος 2 1) имеющий двое ворот, двухвратный (νεώς Plut.): τὰ δίθυρα Polyb. трибунал (в Риме); 2) двустворчатый (γένος τῶν ὀστρακοδέρμων Arst.); 3) двудольный (σπέρματα Arst.); 4) состоящий из двух табличек (δέλτοι Luc.).

δί-θυρσον τό двойной тирс Anth.

Διΐ dat. к Ζεύς.

δι-ΐαμβος стих. двойной ямб.

διϊδεῖν inf. aor. 2 к διοράω.

I διϊέναι inf. к δίειμι II.

II διϊέναι inf. к διΐημι.

δι-ΐημι 1) распускать (по домам) (τὸ στράτευμα Xen. - ср. 4); 2) отпускать, выпускать, освобождать: διειμένος ἀπηγγέλλετο Plut. было объявлено, что он освобожден; δ. τοῦ στόματός τι Soph. упоминать о чем-л.; 3) распускать, растворять (med. φάρμακον ὄξει Arph.; λιβανωτὸν ἐλαίῳ Arst.); 4) разрешать пройти, пропускать (τὸ στράτευμα διὰ τῆς χώρας Xen., Polyb. - ср. 1); 5) впускать (τινὰ εἰς τὴν Ἀττικήν Arst.); 6) всаживать, вонзать (ξίφος λαιμῶν Eur.): διὰ δ᾽ ἧκε σιδήρου (sc. ὀϊστόν) Hom. (Одиссей) пустил стрелу сквозь железные кольца; 7) открывать, раскрывать, разжимать (τοὺς ὀδόντας Diod.).

δι-ῑθύνω (о корабле) направлять, устремлять (ἄτρομον εὐπλοΐην Anth.).

δι-ϊκνέομαι (fut. διΐξομαι, aor. 2 διϊκόμην) 1) доходить, достигать (διά τινος ποτί τι Plat.; εἴς и πρός τι Arst.; πρός τι и μέχρι τινός Plut.): διϊκνοῦντο ῥᾷον οἱ ἄνωθεν Thuc. с возвышенного места (стрелы) лучше долетали; 2) рассказывать, повествовать (πάντα Hom., HH).

διῖκτο 3 л. sing. ppf. к διϊκνέομαι.

Δίϊος 2 зевсов Plat., Plut.

I δῐῑ-πετής 2 [πίπτω] 1) досл. падающий от Зевса (т. е. с неба), перен. происходящий от Зевса (ποταμός Hom., Hes.; ὕδατα Plut.); 2) божественный, т. е. яркий, светлый, прозрачный (αἰθήρ Eur.).

II δῐῑ-πετής 2 [πέτομαι] пролетающий по небу, небесный (οἰωνοί HH).

Διϊπόλεια τά = Δῑπόλεια.

Διϊπόλια τά = Διπόλια.

δι-ϊππεύω проноситься на конях Diod.

δι-ΐπτημι (aor. 2 διέπτην); тж. med. Eur., Arph., Luc. = διαπέτομαι.

διϊσθμέω v. l. = διϊσθμίζω.

δι-ϊσθμίζω, v. l. διϊσθμέω перетаскивать через перешеек (τοὺς λέμβους Polyb.).

διϊστάνω Diod. только praes. = διΐστημι.

διϊστέον Eur. adj. verb. к δίοιδα.

δι-ΐστημι (fut. διαστήσω, aor. 1 διέστησα; для неперех. знач. - aor. 2 διέστην, pf. διέστηκα, ppf. διειστήκειν) 1) расставлять, размещать (τοὺς λόχους Thuc.): διιστάμενοι πρὸς ἀλλήλους Arst. находясь на расстоянии друг от друга; θάλασσα διΐστατο Hom. (широко) расстилалось море; med. расставлять, раскидывать (ἀράχνια λεπτά Theocr.); 2) раскалывать, расщеплять (ξύλον Arst.); 3) раскрывать: τοῖς διισταμένοις (sc. ὀφθαλμοῖς) Arst. при (широко) раскрытых глазах; 4) разделять, раздроблять, расчленять (τὴν Ἑλλάδα Her.; τοὺς Ἓλληνας εἰς μέρη Dem.; διέκοπτεν αὐτοὺς καὶ διΐστη ὁ πολέμιος Plut.); 5) отделять, различать, отличать (ἡδονὴν ἀπὸ τῆς ὑγιείας Plut.; med. γένη Plat.); 6) разлучать, склонять к отпадению (τινά τινος Thuc., Arph.); 7) лог. разлагать, делить (κατ᾽ εἴδη Plat.); 8) отходить, отступать (οἱ πολέμιοι διέστησαν Polyb.); 9) расступаться, расходиться, разделяться, разлучаться: ἀγωνιζόμενοι διέστησαν χωρίς Her. после боя (войска) разошлись; διέστησαν κατὰ διακοσιους Thuc. они разбились на группы по двести человек; ἡ διάστασις τῶν διεστηκότων Arst. расстояние между удаленными друг от друга предметами; διαστήτην ἐρίσαντε Hom. (Атрид и Ахилл) разошлись в ссоре; ἡ Πελοπόννησος ἅπασα διειστήκει Dem. весь Пелопоннес был охвачен междоусобиями; ὁ δῆμος διέστη Plat. народ разделился на (враждебные) партии; τοῦ ἀνδρὸς διαστᾶσα Plut. разведенная жена; 10) расседаться, раскалываться: τὰ διεστεῶτα Her. расселины, трещины; 11) различаться, отличаться (πρὸς ἀλλήλους Arst.): πλούτου ἀρετὴ διέστηκεν (pf. = praes.) Plat. богатство и добродетель вещи разные; πολὺ διεστῶτα или διεστηκότα Arst. весьма различные вещи; ἐν ταύτῃ τῇ διαφορᾷ καὶ ἡ τραγῳδία πρὸς τὴν κωμῳδίαν διέστηκεν Arst. в этом же состоит и отличие трагедии от комедии.

δι-ϊσχῡρίζομαι 1) опираться, ссылаться (τοῦς ἔξω τοῦ ἀγῶνος λόγοις Aeschin.); 2) настаивать, решительно утверждать (τι Plat., Arst. и περί τινος Lys., Plat.).

διϊτέον Plat. adj. verb. к δίειμι II.

δι-ϊτικός 3 проницаемый Arst.

δι-ϊχνεύω выслеживать, разведывать (περί τινος Polyb.).

Δίκα дор. = Δίκη.

δίκᾱ дор. = δίκη.

δῐκάζω 1) вершить суд, судить (κατὰ τὸ ὀρθόν Her.): τισὶ καί τισι или ἐς μέσον τισὶ δ. Hom. выступать судьей в чьем-л. споре; μεταδοῦναί τινι τοῦ δικάζειν Lys. дать кому-л. право судить; 2) судить, разбирать (δίκην Hes.; πρᾶγμα Aesch.; ἐγκλήματος Xen.): οἱ δικαζόμενοι Xen. подсудимые; δίκας δ. τισί Her. разбирать чьи-л. тяжбы; δίκην ἄδικον δικάσαι Her. неправильно разобрать дело; αἰσχρῶς δίκας δεδικάσθαι Lys. быть приговоренным к позорным наказаниям; 3) присуждать, выносить приговор: δ. ἐκ πόλεως φυγήν τινι Aesch. приговаривать кого-л. к изгнанию из города; δίκαι δικασθεῖσαι Plat. судебные приговоры; φόνον δ. τινός Eur. произносить смертный приговор кому-л. (ср. 4); 4) преимущ. med. судиться, выступать на суде, отвечать перед судом; οἱ δικαζόμενοι Her. обращающиеся в суд, тяжущиеся стороны (ср. 2); φόνον δ. Eur. отвечать за убийство (ср. 3); δίκην οὔτε ἐδικασάμεθα οὔτε ἐφύγομεν Lys. мы и не заводили тяжбы, и сами под судом не были; δικάζεσθαί τινί τινος Lys., Dem. и περί τινος Dem. судиться с кем-л. из-за чего-л.

Δίκαια ἡ Дикея (город во Фракии) Her.

Δῐκαιάρχεια ἡ Дикеархия (прежнее название г. Puteoli в Кампании) Anth.

Δῐκαιαρχείτης, ου ὁ уроженец или житель Дикеархии Polyb.

Δῐκαιαρχία ἡ Plut. = Δικαιάρχεια.

Δικαίαρχος ὁ Дикеарх (родом из Мессины, философ-перипатетик, географ и историк IV-III вв. до н. э., автор Βίος τῆς Ἑλλάδος) Polyb., Plut.

δῐκαιεῦν, v. l. δικαιοῦν Her. inf. к δικαιόω.

δῐκαιέω ион. = δικαιόω.

δῐκαιο-δοσία 1) судебная власть, юрисдикция Polyb., Plut.; 2) судопроизводство, суд (εἰς δικαιοδοσίας προκαλεῖσθαί τινα Polyb.); 3) дикеодосия (международное соглашение о разборе исков одной страны к гражданам другой - ἡ κατὰ τό σύμβολον δ. Polyb.).

δῐκαιο-δοτέω творить суд Plut.

δῐκαιο-κρῐσία ἡ праведный суд NT.

δῐκαιο-λογέω 1) вести судебное дело: οἱ δικαιολογοῦντες Luc. судебные поверенные, защитники; 2) med. судиться, вести тяжбу (πρός τινα Polyb., Plut.; περί τινος Plut. и τινι ὑπέρ τινος Luc.).

δῐκαιο-λογία 1) ведение судебного дела, судебная защита Arst., Polyb., Plut.; 2) защитительная речь на суде (διεξελθεῖν τὴν δικαιολογίαν Plut.); 3) рит. судебное красноречие Arst.

δίκαιον (δῐ) τό 1) тж. pl. право, справедливость Hes., Her., Trag., Arph., Plat., Arst., Dem.: ἐκ τοῦ δικαίου Thuc., Arph.; по праву, на законном основании; μετὰ τοῦ δικαίου Lys. и ξύν τῷ δικαίῳ Soph. в сознании своей правоты; τὰ δίκαια πράξασθαί τινα Aesch. воздать кому-л. по заслугам; 2) pl. права и обязанности (πρὸς ἀλλήλους Polyb.).

δῐκαιό-πολις, εως adj. славящийся гражданским правосудием (Αἰακιδᾶν νᾶσος = Αἴγινα Pind.).

δῐκαιο-πρᾱγέω поступать справедливо, быть честным Arst., Plut.

δῐκαιο-πράγημα, ατος (ρᾱ) τό справедливый поступок Arst., Plut.

δῐκαιο-πρᾱγία ἡ справедливый образ действий Arst., Plut.

δῐκαιο-πραγμοσύνη ἡ Heracl. ap. Diog. L. = δικαιοπραγία.

δίκαιος 3 и 2 (δῐ) 1) чтущий законы, честный, справедливый, праведный (ἀνήρ Hom., Aesch.); 2) справедливый, подобающий, правильный (τὸ ῥηθέν Hom.; λογισμός Dem.); 3) истинный, настоящий, подлинный (πολίτης Dem.; συγγραφεύς Luc.); 4) законный (μέμψις Arph.; ὁδός Dem.); 5) подходящий, (при)годный, отличный (ἅρμα Xen.; κρέας Plut.): ἵππον τῷ βουλομένῳ δίκαιον ποιήσασθαι Xen. приспособить лошадь к своим нуждам; 6) ровный, точный: αἱ ἑκατὸν ὀργυιαὶ δίκαιαί εἰσι στάδιον ἑξάπλεθρον Her. ровно сто оргий составляют стадий в шесть плетров; 7) (с εἰμί) имеющий право: δ. εἰμι ποιεῖν τι Thuc., Arph. я вправе делать что-л.; 8) (с εἰμί) обязанный: δίκαιοί ἐστε ἀμυνέοντες ἰέναι Her. вы должны идти на помощь; 9) (с εἰμί) заслуживающий, достойный (δ. ἐστ᾽ ἀπολωλέναι Dem.). - см. тж. δίκαιον.

δῐκαιοσύνη 1) справедливость, законность, праведность Her., Plat., Arst.; 2) правосудие, судопроизводство Plat.; 3) благодеяние NT.

δῐκαιότης, ητος ἡ Xen. = δικαιοσύνη 1.

δικαιοῦν v. l. = δικαιεῦν.

δῐκαιόω, ион. δῐκαιέω (fut. δικαιώσω и δικαιώσομαι) 1) оценивать по достоинству: κακοῦ χαλκοῦ τρόπον δικαιωθείς Aesch. оцененный по достоинству как плохой медяк (о преступнике); 2) считать правильным, признавать справедливым, законным, нужным: ἁγὼ (= ἃ ἐγὼ) δικαιῶν μὴ παρ᾽ ἀγγέλων ἄλλων ἀκούειν Soph. считая нужным услышать об этом не через посторонних вестников; δικαιῶ σημαίνειν σοι Her. считаю своим долгом поставить тебя в известность; τι ἂν αὐτὸς ἕληται καὶ δικαιοῖ Her. то, что ему заблагорассудится выбрать; δικαιοῦντες μὴ ἀφαιρεθῆναι τὴν πόλιν Thuc. считая невозможным для себя лишиться родины; 3) соглашаться: τοιούτῳ τρόπῳ προσηγάγετο τοὺς Αἰγυπτίους, ὥστε δικαιοῦν δουλεύειν Her. (Амасий) так расположил к себе египтян, что они согласились служить (ему); 4) вершить суд, воздавать по заслугам (ἀδικεῖσθαι καὶ δικαιοῦσθαι Arst.); 5) осуждать, присуждать к наказанию, карать (ἑκάστου ἀδικήματος Her.; med. τινα Thuc.); 6) требовать, желать: ἠνάγκασεν ἐμμεῖναι πάντας, οἶς ἐδικαίωσε Plut. он заставил всех согласиться на то, чего требовал (персидский царь); 7) оправдывать, одобрять (οἱ ποιηταὶ νόμου δικαιωθήσονται NT).

δῐκαίωμα, ατος τό 1) (законное) требование, притязание, претензия, тж. жалоба Thuc., Isocr., Arst.; 2) наказание, кара (τῶν ἄλλων δικαιωμάτων ἀφιέναι Plat.); 3) справедливый поступок (δ. τὸ ἐπανόρθωμα τοῦ ἀδικήματος Arst.); 4) предписание, заповедь (τοῦ θεοῦ NT); 5) оправдание (ἐκ πολλῶν παραπτωμάτων NT).

δῐκαίως 1) по установившимся обычаям, как подобает (μνᾶσθαι Hom.); 2) справедливо, по справедливости (εἴτε δ. εἴτε ἀδίκως Her.): δ. κἀδίκως Arph. всеми правдами и неправдами; 3) праведно (δ. καὶ ὁσίως τὸν βίον διάγειν Plat.); 4) поистине, действительно (εἴπερ δ. ἔστ᾽ ἐμός, sc. ὁ παῖς Soph.).

δῐκαίωσις, εως1) (справедливая) оценка, определение: τῇ δικαιώσει Thuc. по (своему) усмотрению, произвольно; 2) законное требование, претензия, жалоба Thuc.; 3) предписание Thuc., Plut.; 4) законное основание, довод (νόμους καὶ ἄλλας δικαιώσεις παρασχεθεῖν Lys.); 5) наказание, кара Thuc., Plut.; 6) оправдание NT.

δῐκαιωτήριον τό темница, тюрьма Plat.

δῐκαιωτής, οῦ ὁ воздающий по заслугам, судья (αἰσχρῶν καὶ καλῶν Plut.).

δῐκᾶν ион. inf. fut. к δικάζω.

δῐκᾱνικά τά Arst. = δικανική.

δῐκᾱνική ἡ (sc. τέχνη) судебное красноречие, адвокатское искусство Plat., Arst.

I δῐκᾱνικός 3 1) судебный, правовой, юридический (ῥημάτιον Arph.; λόγοι Isocr., Plut.; σοφία Plat.; γένος Arst.); 2) сведущий в судебных делах Xen.; 3) запутанный, сложный, нудный (δικανικὰ ῥηθῆναι Plat.; μακρὸν ἐνύπνιον καὶ δικανικόν Luc.).

II δῐκᾱνικός 1) искусный адвокат Xen.; 2) крючкотвор Plat.

δικάρᾱνος 2 дор. = δικάρηνος.

δι-κάρηνος (ᾰ), дор. δικάρᾱνος 2 двуглавый (καρκίνοι Batr.; ἁλότριψ Anth.).

δίκασα и δίκασσα эп. aor. к δικάζω.

δῐκάσιμος 2 (ᾰ) посвященный судебным заседаниям, судейский (μῆνες Plat.; ἡμέρα Men.).

δῐκασ-πολίη ἡ судебное разбирательство, судебный процесс Anth.

δῐκασ-πόλος ὁ творящий суд, судья Hom.

δίκασσα = δίκασα.

δῐκαστήρ, ῆρος ὁ Babr. = δικαστής.

δῐκαστηρίδιον (ρῑ) τό ирон. крошечный суд Arph.

δῐκαστήριον τό 1) судилище, суд Her., Isocr., Plat., Isae., Dem., Arst. etc.; 2) суд, судьи Arph., Plat., Dem. etc.

δῐκαστής, οῦ1) судья Aesch., Soph., Her., Xen., Lys., Plat., Arst.; 2) мститель (αἵματος Eur.).

δῐκαστική ἡ (sc. τέχνη) искусство ведения судебных дел, законоведение, юриспруденция Plat.

δῐκαστικόν τό судейский гонорар Arph., Arst.

δῐκαστικός 3 1) судейский (μισθός Luc.; νόμος Plut.); 2) сведущий в судебных делах Xen.

δῐκαστικῶς по-судейски Luc.

δῐκάστρια ἡ женщина-судья Luc.

δι-κατάληκτος 2 стих. двоякоусеченный, т. е. могущий оканчиваться или на долгий, или на краткий слог.

δῐκεῖν [inf. к aor. 2 ἔδικον] 1) бросить, метнуть Pind., Aesch., Eur.; 2) отбросить прочь, сорвать, совлечь (τι ἀπό τινος Eur.).

δί-κελλα ἡ двузубая кирка Soph., Eur., Men., Luc.

δι-κελλίτης, ου (ῑτ) ὁ вооруженный двузубой киркой Luc.

δι-κέραιος 2 двурогий, с двумя остриями (στόρθυγξ Anth.).

δί-κερως 2, gen. ωτος двурогий (Πάν HH; sc. ζῷον Arst.; τράγος Anth.).

δι-κέφᾰλος 2 двухголовый (ὄφις Arst.).

δίκη, дор. δίκα (ῐ) ἡ 1) обычай, уклад: αὕτη δ. ἐστὶ βροτῶν Hom. так уж повелось у людей; см. δίκην; 2) право, справедливость, законность Hom., Hes., Pind.: σκολιὴ δ. тж. pl. Hes. беззаконие; ἔξω τῆς δίκης Plat. беззаконно; ἔχειν πρὸς δίκας τι Soph. не быть лишенным законного основания; δ. ἐστὶ ποιεῖν τι Aesch. наш долг - делать что-л.; δίκῃ Hom., Soph., Plat., ἐν δίκῃ Pind., Soph., Plat., σὺν δίκῃ Pind., Aesch., Her., μετὰ δίκης Plat., πρὸς δίκας Soph., κατὰ δίκην Her., Eur., Plat.; по справедливости, по праву или законно; παρὰ δίκην Pind., ἄνευ δίκης и δίκης ἄτερ Aesch., πέρα δίκης Aesch., Soph., βίᾳ δίκας Aesch. или δίχα δίκης Plut. несправедливо, беззаконно; 3) судебное дело, судебный процесс, тяжба (частная): δίκαι ἴδιαι καὶ γραφαί Lys., Dem.; частно-гражданские и уголовные процессы; δίκην κρίνειν Aesch., Soph.; вершить суд, судить; δίκην διώκειν Dem. преследовать по суду; εἰς δίκην ἄγειν Dem. привлекать к судебной ответственности; δίκην φεύγειν Dem. быть привлеченным к судебной ответственности; δίκην εἰπεῖν Xen. вести судебное дело (ср. 4); 4) судебное решение, приговор (δίκην εἰπεῖν Hom. - ср. 3); 5) решение, веление, закон (δαιμόνων Soph.); 6) тж. pl. возмездие, кара, наказание: δίκην διδόναι Her., Soph., τίνειν Her., ἐκτίνειν и ὑπέχειν Soph. подвергаться наказанию; δίκας αἰτέειν τοῦ φόνου τινός Her. требовать удовлетворения за чье-л. убийство; λαβεῖν τὴν δίκην Lys. подвергнуть кого-л. наказанию, но тж. Her., Dem.; понести наказание; δίκας δοῦναι καὶ δέξασθαι Thuc. (тж. παρ᾽ ἀλλήλων Her.) урегулировать взаимные претензии; ἔχειν τὴν δίκην Plat. получать удовлетворение, но тж. Xen., Plat.; нести наказание, Plut. иметь судебный процесс, т. е. быть обвиняемым; 7) (в пифагорейской философии) триада, троица Plut.

Δίκη, дор. Δίκα (ῐ) ἡ Дика (богиня правосудия и возмездия) Her., Pind., Trag.

δίκην, дор. δίκαν (ῐ) в знач. praep. cum gen. по обычаю, наподобие: δ. ἀγγέλου Aesch. словно вестник; λύκοιο δ. Pind. по-волчьи; δ. ὄρνιθος Plat. по-птичьи.

δῐκη-φόρος 2 несущий возмездие, карающий (Ζεύς, ἡμέρα Aesch.).

δῐκίδιον τό небольшое судебное дело, тяжбишка Arph.

I δικλίς, ίδος adj. f двустворчатая (πύλαι, θύραι Hom.).

II δικλίς, ίδος ἡ двустворчатая дверь или ворота Theocr.; pl. Anth.

δῐκο-γρᾰφία ἡ составление судебных речей Isocr.

δῐκο-γράφος ὁ составитель судебных речей Diog. L.

δῐκο-δίφης, ου (ῑφ) ὁ любитель тяжб, сутяга Luc.

δῐκοδοσία ἡ Polyb. v. l. = δικαιοδοσία.

δῐκολέκτης, ου ὁ Anth. = δικολόγος.

δῐκο-λογέω произносить защитительные речи, т. е. вести судебный процесс Arst.

δῐκο-λογία ἡ произнесение судебных речей Arst.

δῐκο-λόγος ὁ поверенный, стряпчий, судебный защитник Plut.

δίκον Pind., Eur. aor. 2 к δικεῖν.

δι-κόνδῠλος 2 двухсуставный (δάκτυλοι Arst.).

δῐκο-ρρᾰφέω ирон. затевать тяжбы Arph.

δι-κόρυμβος 2 двувершинный (Παρνασσός Luc.).

δι-κόρυφος 2 1) двуглавый (πλάξ Eur.); 2) разделенный пробором (τρίχες Arst.).

δι-κότῠλος 2 имеющий двойной ряд присосок (τὰ πολύποδα Arst.).

δικρᾶ ἡ [стяж. к δικρόα] вилообразная подставка (для сетей) Xen.

δί-κραιρος 2 двурогий (Πάν Anth.).

δί-κρᾱνον τό двузубые вилы Luc.

δι-κρᾰτής 2 1) двоевластный: δικρατεῖς Ἀτρεῖδαι Soph. оба властителя Атрида (т. е. Агамемнон и Менелай); 2) побеждающий или сразивший обоих: δικρατεῖς λόγχαι Soph. копья, победившие обоих (которыми Этеокл и Полиник убили друг друга).

δικρόα Arst. f к δίκροος.