Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/105

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
πολυ-μᾰθής 2 много знающий, весьма ученый, образованнейший Arph. etc.

πολυμᾰθία, ион. πολυμᾰθίη ἡ широкая образованность, большая ученость Plat., Arst., Diog. L.

πολύμᾱλος 2 дор. = πολύμηλος.

*πολυ-μανής, ион. πουλυμᾰνής 2 совершенно обезумевший Anth.

πολυ-μάντευτος 2 ознаменованный множеством прорицаний (ἡμέρα Plut.).

πολυ-μάχητος 2 (ᾰ) служащий предметом (целью) постоянной борьбы, вечно (друг у друга) оспариваемый (ὁ χρυσὸς καὶ ὁ ἄργυρος Luc.).

*πολυ-μεθής, ион. πουλυμεθής 2 пьющий много вина Anth.

πολυ-μελής 2 многочленный, т. е. составной, сложный (π. καὶ πολυειδής Plat.).

πολυμέρεια ἡ наличие многих частей или элементов, сложность Plut.

πολυ-μερής, ион. πουλυμερής 2 1) состоящий из многих частей, составной (ὕδατος στοιχεῖον Plat.); 2) раздробленный, распавшийся на части: ὁ π. εἷς ἦν ποτε Anth. то, что распалось (теперь) на части, было некогда единым; 3) многообразный (ὕβρις Arst.).

πολυ-μέριμνος 2 причиняющий много забот, полный треволнений (τὸ ἄρέιν Arst.).

πολυ-μερῶς 1) по различным частям, в отдельных деталях (ἐκμορφοῦν τι Plut.); 2) многократно (π. καὶ πολυτρόπως λαλῆσαι NT).

πολύ-μετρος 2 обильный (στάχυς Arph.).

πολυ-μηκάς, άδος (ᾰδ) adj. f непрерывно блеящая (αἶγες Her.).

πολύ-μηλος, дор. πολύμᾱλος 2 богатый мелким скотом (овцами и козами) (Φόρβας Hom.; Σικελία Pind.; ἑστία Eur.).

πολύ-μηνις, ιος adj. сильно разгневанный Anth.

Πολυμήστωρ, ορος ὁ Полиместор (царь Херсонеса Фракийского, убивший Полидора, который был поручен ему Приамом) Eur.

πολύ-μητις, ιος adj. остроумный, изобретательный (Ὀδυσσεύς, Ἣφαιστος Hom.).

πολυ-μηχᾰνία, эп.-ион. πολυμηχᾰνίη ἡ изобретательность, остроумие (Κίρκης Hom.).

πολυ-μήχᾰνος 2 изобретательный, остроумный (Ὀδυσσεύς Hom., Soph.; sc. Ἀπόλλων HH).

πολυ-μῐγής, ион. πουλυμῐγής 2 1) смешанный из многих элементов (γονή Arst.); 2) беспорядочный (βληχὴ τοκάδων Anth.).

πολυ-μῐγία ἡ смешение, смесь Plut., Sext.

πολυμιξία ἡ Plut. = πολυμιγία.

πολυ-μῑσής 2 крайне ненавистный (τέχνη Luc.).

πολύ-μῐτος 2 пестротканный, разноцветный (πέπλοι Aesch.).

πολυμναστ- дор. = πολυμνηστ-.

Πολυμναστ- дор. = Πολυμνηστ-.

πολυ-μνήμων 2, gen. ονος обладающий хорошей памятью, памятливый Plut.

Πολυμνήστειος 2 [Πολύμνηστος 2] полимнестов Πολυμνήστεια (sc. μέλη) Arph. полимнестовы (т. е. непристойные) песенки.

πολυ-μνήστευτος 2 являющийся предметом многих домогательств, которого добиваются многие (περιμάχητος καὶ π. Plut.).

πολυ-μνήστη ἡ руки которой добиваются многие (sc. Πηνελόπεια Hom.).

Πολυμνήστη ἡ [Πολύμνηστος 2] (sc. ᾠδή) муз. полимнестов лад Plut.

πολύ-μνηστος, дор. πολύμναστος 2 1) твердо помнящий, признательный (χάρις Aesch.); 2) памятный, незабываемый (αἷμα Aesch.).

Πολύμνηστος, дор. Πολύμναστος ὁ Полимнест 1) отец Батта Her.; 2) родом из Колофона, поэт и музыкант VII в. до н. э. Pind., Plut.

πολυμνήστωρ, ορος adj. Aesch. = πολυμνήμων.

Πολ-ύμνια ἡ Поли(ги)мния, «Богатая гимнами» (муза лирической поэзии и гимнов) Hes., Plat.

πολύ-μορφος 2 многообразный, разнообразный (θηρία Arst.; κακόν Luc.).

πολυ-μόρφως многообразно (βαφῆναι Diod.).

πολύ-μουσος 2 сведущий во многих искусствах (φιλόμουσος καὶ π. Plut.).

πολύ-μοχθος 3 1) причиняющий множество страданий (Ἄρης Eur.); 2) многострадальный, глубоко несчастный (ἀλάτας Soph.; γένος ἁμερίων Eur.); 3) достающийся ценой многих трудов, выстраданный (ἀρετή Arst.); 4) нелегко поддающийся обработке, требующий больших усилий (ἐλέφας Theocr.).

πολύμῡθον τό сочетание многих сказаний Arst.

πολύ-μῡθος 2 1) многословный, словоохотливый (sc. Τηλέμαχος Hom.; γραῖα Anth.); 2) знающий много сказаний (Καλλιόπη Anth.); 3) широко известный, всеми восхваляемый (ἀρεταί Pind.).

πολύ-μυξος 2 многофитильный (λύχνος Mart.).

πολύ-νᾱος 2 имеющий много храмов (Ἀφροδίτα Theocr.).

πολυ-ναύτης, ου adj. m владеющий множеством кораблей или повелевающий множеством моряков (sc. Ξέρξης Aesch.).

πολυ-νεικής 2 любящий ссоры, воинственный (πολέμαρχοι Aesch.).

Πολυνείκης, ους, ион. εος ὁ Полиник (сын Эдипа и Иокасты, брат Этеокла, участник похода «семерых против Фив», павший вместе с братом во взаимном единоборстве) Pind., Her., Trag. etc.

πολυ-νεφέλᾱς, ᾱ adj. m весь покрытый облаками, облачный (οὐρανός Pind.).

πολυ-νίκης, ου (ῑ) ὁ многократный победитель Luc.

πολυ-νῐφής 2 покрытый глубоким снегом, весь в снегу (πέτρινα δρία Eur.).

πολύ-νοια ἡ глубокий разум, мудрость Plat.

πολυξειν- ион. = πολυξεν-.

Πολυξένη, ион. Πολυξείνη ἡ Поликсена (дочь Приама и Гекубы, принесенная в жертву на могиле Ахилла) Eur.

πολύ-ξενος, ион. πολύξεινος 2, редко 3 1) весьма гостеприимный Hes., Aesch.; 2) посещаемый многими (νᾶσος Pind.; οἶκος Eur.).

Πολύξενος, ион. Πολύξεινος ὁ Поликсен 1) сын Агасфена, предводитель эпейцев Hom.; 2) командующий сиракузской флотилией Xen.

πολύ-ξεστος 2 тщательно выстроганный или обтесанный (πύλαι Soph.).

πολύ-οζος 2 сильно ветвящийся, разветвленный (φλέβες Arst.).

πολυ-οινέω иметь много вина HH.

πολυ-οινία ἡ неумеренное потребление вина (μέθη καὶ π. Plat.).

πολύ-οινος 2 изобилующий вином (Λάμψακος Thuc.).

πολύ-ολβος 2 1) весьма счастливый (Ἠμαθὶς γῆ Anth.); 2) обильнейший (ἐδωδή Anth.); 3) дающий много счастья, сулящий блаженство (Ἀφροδίτη Sappho; ἀρετή Anth.).

πολυ-όμβριμος 2 посылаемый обильными ливнями (ὕδωρ Hes. - v. l. к πολυώνυμος).

πολυ-όμμᾰτος 2 многоокий (Ἄργος Luc.).

πολυ-όνειρος 2 видящий много снов Plut.

πολυ-όρνῑθος 2 изобилующий птицами (αἶα Eur.).

πολυ-όστεον τό анат. богатый костями орган: τὸ π. τοῦ σκέλους Arst. = πούς.

πολυ-όφθαλμος 2 многоглазый (якобы перевод егип. Ὄσιρις) Plut.

πολυ-οχλέομαι быть сильно населенным: πόλις πολυοχλουμένη Diod. многолюдный город.

πολυ-οχλία ἡ скопление множества людей, большая толпа Polyb.

πολύ-οχλος 2 1) весьма населенный, многолюдный (χώρα Polyb.); 2) многочисленный (δήμου εἴδη Arst.).

πολυ-οψία 1) изобилие блюд Xen.; 2) разнообразие кушаний Plut.

πολύ-οψος 2 обильный кушаньями (δεῖπνον Luc.).

πολυ-πάθεια (πᾰ) ἡ подверженность разнообразным страданиям или страстям Plut.

πολυ-πᾰθής, ион. πουλυπᾰθής 2 подверженный множеству страданий или обуреваемый многими страстями (ψυχή Plut.; τύραννοι Anth.).

πολυ-παιδία ἡ многодетность Isocr.

πολυ-παίπᾰλος 2 хитроумнейший (Φοίνικες Hom.).

πολύ-παις, παιδος adj. многодетный (εὔπαις καὶ π., sc. μήτηρ Anth.): ἡ π. τύρος Anth. Тир с его большим потомством, т. е. со множеством колоний.

πολυ-πάμφαος 2 лучезарнейший (Φαέθων Anth.).

πολυ-πάμων 2, gen. ονος (ᾱ) очень богатый (ἀνήρ Hom.).

πολυ-πάτητος 2 (ᾱ) досл. много раз исхоженный, протоптанный, перен. избитый (ῥαψῳδία Plut.).

πολυ-πειρία ἡ многоопытность, большой опыт Thuc., Plat., Plut.

πολύ-πειρον τό многоопытность (τῶν πρεσβυτῶν Sext.).

πολύ-πειρος 2 досл. многоопытный, перен. остроумный, ловкий Arph., Diod., Parmenides ap. Diog. L.

πολυ-πείρων 2, gen. ονος имеющий много границ, т. е. занимающий много областей, весьма многочисленный (λαός HH).

πολυ-πενθής 2 1) глубоко опечаленный, удрученный горем, скорбящий (ἀλκυών, θυμός Hom.); 2) весьма тяжелый, мучительный (μόρος Aesch.).

πολυπένθῐμος 2 Anth. = πολυπενθής.

πολυ-πευθής 2 ознаменованный многими вопросами: ἡμέρα π. Plut. день многочисленных обращений к оракулу.

πολυ-πήμων 2, gen. ονος причиняющий множество страданий, вредоносный (ἐπηλυσίη HH; πολυπήμονες ἀνθρώποισι νόσοι Pind.).

πολύ-πηνος 2 плотно сотканный, плотный (φάρεα Eur.).

πολυπίδᾰκος 2 (ῑ) HH = πολυπῖδαξ.

πολυ-πῖδαξ, ακος adj. обильный источниками (Ἴδη Hom.).

πολύ-πικρος 2 досл. весьма горький, перен. мучительный, жестокий: πολύπικρα καὶ αἰνά Hom. себе на горе и на несчастье.

πολυ-πῐνής 2 крайне грязный, неопрятный (κάρα Eur.).

πολύ-πλαγκτος 2 1) много странствующий или странствовавший (ληϊστῆρες Hom.; Ἰώ Aesch.); 2) заставляющий много блуждать, бросающий из стороны в сторону (ἄνεμος Hom.); 3) вводящий в заблуждение (ἐλπίς Soph.).

πολυ-πλᾰνής 2 1) много странствовавший (ἐν ἁλί Eur.): π. ἐν γράμμασι Plut. нахватавшийся всяких наук; 2) постоянно (беспрерывно) движущийся (sc. ὄχημα Plat.); 3) блуждающий, ползучий (κισσός Anth.); 4) извилистый, запутанный (πορεία Plut.); 5) бросающий из стороны в сторону, заставляющий метаться (νόσημα Plat.); 6) обманчивый (ἐλπίς Anth.).

πολυ-πλάνητος, ион. πουλυπλάνητος 2 (ᾰ) 1) долго странствовавший (τὸ Ἑλληνικὸν ἔθνος Her.): πολυπλάνητοι πόνοι Eur. мучительные скитания; 2) подверженный постоянным изменениям, полный превратностей (αἰών Eur.); 3) направляемый то туда, то сюда: πολυπλάνητα τὰ χερὸς ὀρέγματα Aesch. часто сыплющиеся удары.

πολύ-πλᾰνος 2 1) много странствующий, блуждающий: πολύπλανοι πλάναι Aesch. бесконечные скитания; 2) глядящий по всем направлениям, т. е. бдительный (κόραι Eur.).

πολυπλᾰς- Plut., Sext., Anth. = πολλαπλασ-.

πολύ-πλεθρος 2 1) протяжением во много плетров, т. е. обширный (γύαι Eur.); 2) владеющий многими плетрами (земли) Luc.

πολύ-πλευρος 2 многосторонний, многогранный (ἔργον Plut.).

πολυ-πλήθεια ἡ большое количество, множество Arst.

πολυπληθία ἡ Dem., Soph. = πολυπλήθεια.

πολύ-πλοκος 2 1) извитой, изгибающийся, клубящийся (σπεῖραι, sc. τοῦ δράκοντος Eur.); 2) запутанный, сложный (πεσσῶν μορφαί Eur.; ἡ Λακωνικὴ τάξις Xen.; φοραί Plut.); 3) лукавый, хитрый (γυνή Arph.; ἔννοιαι Luc.).

πολυπόδης, ион. πουλυπόδης, ου ὁ Anth. = πολύπους II.

πολυ-ποδία ἡ многоногость (sc. τῶν ἐντόμων Arst.).

πολυπόδιον τό маленький полип Arst.

πολυποδ-ώδης 2 полипообразный Arst.

πολυ-ποίκῐλος 2 1) очень пестрый, пестро расшитый (φάρεα Eur.); 2) многообразный (σοφία NT).

πολύ-ποινος 2 много или сильно карающий (Δίκη Parmenides ap. Sext.).

πολυπονία ἡ тяжелый труд Plat.

πολύ-πονος 2 1) многотрудный, весьма тяжелый (ἱππεία Soph.; ἀγωγή, στρατηγία Plut.); 2) многострадальный, удрученный скорбями (ἄνδρες Pind.; βροτοί Aesch.); 3) жестокий, мучительный (αἰκία Soph.; ἀνάγκαι Eur.); 4) роковой, губительный (δόρυ Aesch.; τόξα Soph.; ὄνομα, sc. τῆς Ἑλένης Eur.).

πολυ-πόνως с большим трудом Plut.

πολύ-πορος 2 имеющий много проходов (каналов) или отверстий (пор) (σώματα Plut.).

πολυ-ποσία тж. pl. неумеренное потребление вина Polyb., Luc.

πολυ-πότᾰμος 2 принимающий в себя много рек (Μαιῶτις Eur.).

πολυ-πότης, ион. πουλυπότης 2 много пьющий Plut., Anth.

πολυ-πότνια ἡ могущественная владычица (π. Δηώ HH).

πολύποτος 2 Arst. = πολυποτής.

I πολύ-πους, ион. πουλύπους 2, gen. πολύποδος и πουλύπου многоногий (τὸ γένος Plat.; ἁ Ἐρινύς Soph.): ὄνος π. Arst. мокрица.

II πολύπους, ион. πουλύπους, gen. πολύποδος и πουλύπουзоол. полип Hom., Arst., Anth.

πολυπραγμᾰτέω Arst. = πολυπραγμονέω.

πολυ-πραγμονέω, ион. πολυπρηγμονέω 1) заниматься множеством дел, усердствовать не в меру, соваться не в свои дела, суетиться (περί τι и περί τινος Plat.): τὰ αὑτοῦ πράττειν καὶ μὴ π. Plat. делать свое дело и не соваться в чужие; 2) выведывать, разузнавать (τὰ κατά τινα и τὰ περί τινα Polyb.; πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν παρά τινος Plut.); 3) заниматься интригами, строить козни Her.: πολυπραγμονῶν τι ἀπέθανεν ὑπὸ Νικάνδρου Xen. за какие-то интриги (Дексипп) был казнен Никандром; 4) ревностно исследовать, тщательно изучать (τὰς αἰτίας Plat.; τὰ παρὰ τῶν μαθηματικῶν Polyb.): οἱ τὰ φαινόμενα πεπολυπραγμονηκότες Polyb. те, кто исследовал (небесные) явления.

πολυ-πραγμοσύνη (σῠ) ἡ 1) хлопотливость, суетливость, беспокойный характер: μηδεμίᾳ πολυπραγμοσύνῃ Lys. не из пустого любопытства; 2) некстати сказанное слово, бестактность: π. νυν ἐς κεφαλὴν τρέποιτ᾽ ἐμοί Arph. пусть же невпопад сказанное (пожелание) обратится на меня (самого); 3) стремление к переворотам или реформам (sc. Ἀντιγόνου τοῦ Γονατᾶ Polyb.); 4) любознательность, тщательное исследование Polyb., Plut.

πολυ-πράγμων 2, gen. ονος 1) хлопотливый, суетливый, всюду сующийся (π. καὶ θρασύς Lys.); 2) падкий на новшества, беспокойный (ὄχλος Plut.); 3) много исследующий, любознательный (Ἡρόδοτος ὁ π. Diod.).

πολυπρηγμονέω ион. = πολυπραγμονέω.

πολυ-πρόβᾰτος 2 богатый овцами (Φρύγες Her.).

πολυ-πρόσωπος 2 1) многоликий, т. е. изменчивый (οὐρανός Arst.); 2) исполняемый многими лицами (δρᾶμα Luc.; ὄρχησις Plut.); 3) грам. изменяемый по лицам.

πολύ-πτερος 2 имеющий много перьев, многоперый, т. е. с мощными крыльями (sc. ὄρνιθες Arst.).

πολυ-πτόητος, ион. πολυπτοίητος 2 1) беспокойный, подозрительный (ὄμμα Anth.); 2) взволнованный (ἀκρόασις Plut.; θάλαττα Anth.).

πολύ-πτῠχος 2 1) имеющий много складок, складчатый, неровный (Ὄλυμπος, Ἴδη Hom.; Φωκέων χθών Eur.); 2) состоящий из многих табличек или листков (δέλτοι Luc.).

πολύπτωτον τό рит. полиптотон (повторение одного слова в разных падежах, напр. τὰ μὲν ὑφ᾽ ὑμῶν, τὰ δὲ μεθ᾽ ὑμῶν, τὰ δὲ δι᾽ ὑμᾶς, τὰ δ᾽ ὑπὲρ ὑμῶν Isocr.).

πολύ-πτωτος 2 грам. многопадежный.

πολύ-πῠλος 2 многовратный (sc. Θῆβαι Diod.).

πολύ-πυργος 2 многобашенный (Ὠκαλέη HH).

πολύ-πῡρος 2 богатый пшеницей, злачный, хлебный (Ἄργος, Συρίη Hom.; ἁ Ἀφροδίτας αἶα Aesch.).

πολυ-ρέμβαστος 2 странствующий, скитальческий (φιλία Sappho).

πολύ-ρραβδος 2 весь в полосах, полосатый Arst.

πολύρραπτος 2 Theocr. = πολύρραφος.

πολύ-ρρᾰφος 2 много раз сшитый, т. е. крепко прошитый (πόρπαξ Soph.).

πολύ-ρρην, ηνος adj. [* ἀρήν] богатый баранами или овцами (ἄνδρες Hom.).

πολύρρηνος 2 Hom., Aesch. = πολύρρην.

πολύ-ρριζος 2 со многими корнями (θάμνος Anth.).

πολύ-ρροδος 2 обильно поросший розами (λειμών Arph.).

πολύ-ρροθος 2 многошумный, многоголосый (φροίμια Aesch.).

πολυ-ρροίβδητος 2 вращающийся с гудением, гудящий (ἄτρακτος Anth.).

πολύ-ρρῠτος 2 1) обильно текущий, многоводный (πόρος ἁλμήεις Aesch.); 2) льющийся рекой (αἷμα Soph. - v. l. παλίρρυτος).

πολύς, πολλή, πολύ (ῠ) (gen. πολλοῦ - эп. πολέος, πολλῆς, πολλοῦ, pl. πολλοί, πολλαί, πολλά - эп. πολέες, стяж. πολεῖς, πολέα; compar. πλείων, πλεῖον и πλέων, πλέον, superl. πλεῖστος 3) 1) многочисленный (πολὺς λαός, πολλοὶ ἑταῖροι, πολλοὶ Τρώων Hom.): οἱ πολέες τε καὶ ἐσθλοί Hom. много храбрецов; πονηροὶ καὶ πολλοί Arph. многие дурные люди; πολλὰ καὶ ἀγαθά или πολλ᾽ ἀγαθά Xen. много прекрасных вещей; πολὺν λόγον ποιεῖσθαι περί τινος Plat. много говорить о чем-л.; πολύς τις Xen. etc. многие, не один; πολλοῦ π. Arph. чрезвычайно многочисленный; 2) большой, значительный, обширный, широкий (πεδίον Hom.; πέλαγος Soph.): τῆς γῆς οὐ πολλή Thuc. небольшой участок земли; 3) длинный, далекий (ὁδός Her.; πορεία Plat.); 4) долгий, продолжительный (χρόνος Hom.): οὐ πολὺν χρόνον Soph., Plat.; в течение недолгого времени, недолго; (ἐκ) πολλοῦ χρόνου Xen., Arph., Polyb.; с давнего времени, давно; διὰ πολλοῦ χρόνου Her., Arph.; в течение долгого времени или много времени спустя; 5) сильный, громкий (κέλαδος Hom.; ὕμνος Pind.; βοή Soph.); 6) сильный, проливной (ὑετός Hom.; ὄμβρος Hes.); 7) глубокий, крепкий (ὕπνος Hom.): πολλὴ σιγή Her. глубокое молчание; 8) сильный, могучий, могущественный (μέγας καὶ π. Her.; π. καὶ τολμηρός Dem.); 9) ревностный, усердный: π. ἦν πρὸς ταῖς παρασκευαῖς Polyb. он усердно был занят приготовлениями; 10) важный, ценный: πολέος (= атт. πολλοῦ) ἄξιος Hom. ценный, дорогой; πολὺ ἐστί τι Xen. что-л. весьма важно; περὶ πολλοῦ ποιεῖσθαί τι Her., Xen.; придавать чему-л. большое значение; ἐπὶ πολλῷ Dem. по высокой цене - см. тж. πολλά, πολλοί, πολλόν, πολλός, πολύ, πλείων (πλέων) и πλεῖστος.

πολύ-σαθρος 2 совершенно истлевший, изношенный (τριβώνιον Luc.).

πολυ-σαρκία ἡ мясистость, тучность, полнота Xen., Luc., Plut.

πολύ-σαρκος 2 мясистый, толстый, тучный Arst., Plut.

*πολυ-σέβαστος, ион. πουλυσέβαστος (лат. augustissimus) высочайший, августейший (Καῖσαρ Anth.).

πολύ-σεμνος 2 священнейший (Ὄσιρις Anth.).

πολυ-σημάντωρ, ορος adj. m повелевающий многим (Ἀϊδωνεΰς HH).

πολυ-σθενής 2 весьма сильный, могучий (θεά Luc.).

πολυ-σῑνής 2 зловредный (μυχοῦ ἄφερκτος πολυσινοῦς κυνὸς δίκαν Aesch.).

πολυσῑτία 1) изобилие хлеба или продовольствия Xen.; 2) обжорство Luc.

πολύ-σῑτος 2 1) изобилующий хлебом Xen.; 2) наевшийся до отвала Theocr.

πολύ-σκαλμος 2 многовесельный (ναυτιλία Anth.).

πολύ-σκαρθμος 2 легко прыгающий, легконогий (Μυρίνη Hom.).

πολύ-σκηπτρος 2 широко простирающий свой скиптр, т. е. могущественный (βασιλεύς Anth.).

*πολύ-σκιος 2 густо затененный, тенистый (Xen. - v. l. παλίσκιος).

πολύ-σκοπος 2 далеко видящий, зоркий (ἀκτὶς ἀελίου Pind.).

πολυ-σπᾰθής 2 плотно сотканный (πέπλα Anth.).

πολύσπαστον τό тех. полиспаст, составной блок Plut.

πολύ-σπαστος 2 натягиваемый многими веревками или канатами: μηχάνημα πολύσπαστον Plut. = πολύσπαστον.

πολυ-σπερής 2 1) широко рассеянный, широко расселившийся (ἄνθρωποι Hom.); 2) многочисленный (Ὠκεανῖναι Hes.); 3) плодовитый (καμασῆνες Emped.).

πολύ-σπερμος 2 дающий много семени, многосемянный Arst.

πολύ-σπλαγχνος 2 весьма милосердный NT.

πολύ-σπορος 2 богатый семенами, т. е. плодородный (Ἀσία Eur.).

πολυ-σπόρως рассеянно, врозь (ἐμπίπτειν Sext.).

πολυ-στάφῠλος 2 (ᾰ) обильный виноградом (Ἄρνη Hom.; Διόνυσος Hom.; ἀκτά Soph.).

πολύ-στᾰχῠς, υος adj. богатый колосьями (Δαμάτηρ Theocr.).

πολυ-στέλεχος 2 многоствольный (παλίουρος Anth.).

πολυ-στένακτος 2 исторгающий множество стонов (ποδάγρα Luc.; βίος Anth.).

πολυστέφᾰνος 2 Anth. = πολυστεφής.

πολυ-στεφής 2 украшенный множеством венков (μυχός Aesch.): π. κάρα δάφνης Soph. с пышным лавровым венком на голове.

πολυ-στῐχία ἡ большое количество стихов, многостишие (ἐπιγράμματος Anth.).

πολύ-στοιχος 2 расположенный в несколько рядов (ὀδόντες Arst.).

πολυ-στομέω много говорить Aesch.

πολύ-στομος 2 многоговорящий (εἴς τι Plut.).

πολύ-στονος 2 1) стонущий от многих бед, глубоко несчастный (Ἠλέκτρα Soph.): μάλα δ᾽ εἰμὶ π. Hom. я чрезвычайно несчастен; 2) заставляющий стонать, т. е. жестокий, роковой, гибельный (κήδεα Hom.; φάτις Aesch.; Τροία Soph.; Ἐρινύς Eur.).

πολυ-στροφία ἡ многообразие модуляций, переливы (sc. τῆς ἀοιδοῦ ἀκρίδος Anth.).

πολύ-στροφος 2 1) крепко скрученный, плетеный (λίνα Anth.); 2) гибкий, изменчивый (γνώμη Pind.).

πολύ-στῡλος 2 многоколонный (τὸ Ὠδεῖον Plut.).

πολυ-σύλλᾰβος 2 многосложный (ὀνόματα Luc.).

πολυ-σύνδετον τό грам.-рит. полисиндетон, многосоюзность (между словами).

πολυ-σύνθετον τό грам.-рит. полисинтетон, многосоюзность (между предложениями).

πολύ-σφαλτος 2 очень скользкий Plut.

πολυ-σφόνδῠλος 2 имеющий много позвонков, многосуставчатый (δράκοντες Luc.).

πολυ-σχῐδής 2 1) расщепленный (на пальцы), пальчатый (χείρ, πούς Arst.): τὰ πολυσχιδῆ (sc. ζῷα) Arst. многопалые (не копытные) животные; 2) разветвленный, ветвящийся (τὰ τῶν ἐλάφων κέρατα Arst.); 3) сильно разделившийся, расколотый (γνῶμαι Sext.).

πολύ-σχιστος 2 1) разветвленный: κελεύθων ἐν πολυσχίστων μιᾷ Soph. на одной из расходящихся дорог; 2) расколотый, многообразный (ἀτρεκίη Anth.).

πολυ-σώμᾰτος 2 1) состоящий из многих тел (τὸ δωδεκάεδρον Plut.); 2) досл. полнотелый, полный, перен. плотный, мощный (πῦρ Plut.).

πολύ-σωρος 2 богатый грудами хлеба, изобилующий зерном (Δημήτηρ Anth.).

πολυ-τάλαντος 2 1) состоящий из многих талантов, т. е. большой, высокий (μισθός Luc.); 2) весьма доходный (ἐπιτροπαὶ καὶ διοικήσεις τῶν ἐπαρχιῶν Plut.); 3) весящий или стоящий много талантов (βρῖθος Luc.); 4) очень богатый (οἶκοι, γάμος Luc.).

πολυ-ταρβής 2 сильно испуганный, т. е. дрожащий от страха (χείρ Anth.).

πολυ-τεκνέω быть многодетным Arst., Plut.

πολυ-τεκνία ἡ многодетность Arst.

πολύ-τεκνος 2 1) имеющий большое потомство, многодетный (Τηθύς Aesch.; οἱ πελασγικοὶ - v. l. πελάγιοι - θεοί Plut.); 2) плодовитый (sc. ὄρνις Arst.); 3) оплодотворяющий, жизнетворный (ποταμός Aesch.).

πολυ-τέλεια, ион. πολυτεληΐη 1) большие расходы Her., Thuc.; 2) расточительность, тж. пышность, роскошь (ἐσθῆτος Xen.; τοῦ βίου и περὶ τοὺς βίους Polyb.).

πολυ-τελέομαι и πολυτελεύομαι много тратить (на жизнь), вести роскошную жизнь Diog. L., Diod.

πολυτεληΐη ион. = πολυτέλεια.

πολυ-τελής 2 1) дорогостоящий, вводящий в большие расходы (πόλεμος Thuc.; παρασκευαί Xen.); 2) драгоценный (νάρδος NT); 3) роскошный, пышный (οἰκίη Her.); 4) много тратящий, расточительный (γυνή Men.); 5) богато устроенный, прекрасно оснащенный (ἡ τοῦ ὁρᾶν δύναμις Plat.).

πολυ-τελῶς с большими издержками, не жалея средств (κατεσκευάζεσθαί τι Polyb.): οὐδενὸς ἧττον π. τῶν πολιτῶν Lys. с неменьшими расходами, чем прочие граждане.

πολυ-τερπής 2 восхитительный, очаровательный (ὕμνοι Anth.).

πολυ-τεχνία ἡ владение многими искусствами (πολυμαθία καὶ π. Plat.).

πολύ-τεχνος 2 отделанный с большим искусством или требующий применения многих искусств (ὑποθέσεις ἔργων Plut.).

πολυ-τίμητος 2 и 3 (ῑ) 1) глубокопочитаемый, высокочтимый (θεοί, Αἰσχύλος Arph.; μαντική Plut.); 2) высоко ценящийся, дорогой (σῖτος Arph.; χώρα Plut.).

πολύ-τῑμος 2 1) окруженный глубоким почитанием (θεοί Men.); 2) замечательный, восхитительный (ῥοδών Anth.); 3) драгоценный (μαργαρίτης NT; σφραγίς Plut.).

πολυ-τίμως (ῑ) с великим усердием, с большой тщательностью (διαταφρεύειν Polyb.).

πολύ-τῑτος 2 (ῑ) глубокочтимый (Ἠετίων Her.).

πολύ-τλᾱς, αντος adj. много претерпевший или терпящий, многострадальный (Ὀδυσσεύς Hom., Soph.).

πολυτλήμων 2, gen. ονος Hom., Arph. = πολύτλας.

πολύτλητος 2 Hom. = πολύτλας.

πολύ-τμητος 2 сильно изрезанный (морщинами) (παρειά Anth.).

πολυ-τοκία ἡ плодовитость (τῶν ἀλεκτορίδων Arst.).

πολυ-τόκος 2 часто рождающий, плодовитый (ζῷα Arst.).

πολυ-τόλμος 2 дерзающий на многое, способный на все (μοχθηρία Plut.).

πολυ-τρᾰφής 2 питающий многих, плодородный (χώρα Diod.).

πολύ-τρεπτος 2 поворачивающийся в разные стороны, т. е. многогранный (τὸ δοδεκάεδρον Plut.).

πολυ-τρήρων, ωνος adj. изобилующий голубями (Θίσβη Hom.).

πολύ-τρητος 2 1) губчатый, ноздреватый, скважистый (σπόγγοι Hom.); 2) просверленный во многих местах, со многими отверстиями (δόνακες, αὐλοί Anth.).

πολυ-τρίπους 2, gen. ποδος (ῐ) имеющий много (священных) треножников (Σπάρτα Anth.).

πολύτρῐχος gen. к πολύθριξ.

πολυ-τροπία, ион. πολυτροπίη ἡ изворотливость, ловкость, хитрость Her.

πολύτροπον τό Thuc., Plat. = πολυτροπία.

πολύ-τροπος 2 1) много постранствовавший, бывалый (ἀνήρ, т. е. Ὀδυσσεύς Hom.); 2) изворотливый, ловкий, хитрый (sc. Ἐρμῆς HH; Ὀδυσσεύς, θηρίον Plat.); 3) изменчивый, непостоянный (πόλεμος Plut.): πολύτροποι ξυμφοραί Thuc. превратности судьбы; 4) многообразный, многосторонний (νόσος χαλεπὴ καὶ π. Plut.); 5) разнообразный, различный (ἔθνη Plut.).

πολυ-τρόπως многообразно (πολυμερῶς καὶ π. NT).

πολύ-τροφος 2 1) упитанный, полный (ἕξις Plut.); 2) питательный (σιτία Plut.).

πολυ-τρόχᾰλος 2 оживленный, суетливый (ἀγοραί Anth.).

πολύ-ϋδρος 2 обильный водой, многоводный (τόποι Plut.).

πολυ-ΰμνητος 2 много раз воспетый, часто воспеваемый (ἄλσος Pind.).

πολύ-ϋμνος 2 часто прославляемый в гимнах (Διόνυσος HH; θεός Eur.; Ἀθῆναι Arph.).

πολυ-φᾰγία ἡ прожорливость Arst., Plut.

πολυ-φάγος 2 (ᾰ) прожорливый Arst.

πολύφᾱμος 2 дор. = πολύφημος.

Πολύφᾱμος дор. = Πολύφημος.

πολυ-φάνταστος 2 полный видений (σκότος Plut.).

πολυ-φάρμᾰκος 2 1) знакомый со многими снадобьями (ἰητροί, Κίρκη Hom.); 2) целительный, целебный (δύναμις Plut.).

πολύ-φᾰτος 2 1) много прославляемый, прославленный, славный (ἀγῶνες Pind.); 2) возвышенный, величественный (ὕμνος Pind.).

πολύ-φημος, дор. πολύφᾱμος 2 1) многоговорящий, многоречивый, оглашаемый речами (ἀγορή Hom.); 2) речистый, красноречивый (ἀοιδός Hom.); 3) (о словах) длинный, долгий (θρῆνος Pind.); 4) прославленный, славный (ὁδός Xenophanes ap. Sext.).

Πολύφημος, дор. Πολύφᾱμος ὁ Полифем 1) сын Посидона и нимфы Тоосы, киклоп, ослепленный Одиссеем Hom.; 2) сын Элата, один из лапифов Hom.

πολυφθερής 2 Sext. = πολυφθόρος.

πολύ-φθογγος 2 многозвучный, многоголосый (ψαλτήρια Plut.).

πολυ-φθονερός 2 весьма завистливый Epicur. ap. Diog. L.

πολύ-φθοος 2 отмечаемый многими жертвенными пирогами: π. ἡμέρα Plut. день ответов оракула (в Дельфах).

πολυφθορής 2 Emped. = πολυφθόρος.

πολυ-φθόρος 2 для многих губительный, весьма пагубный (ἁμέραι Pind.; τύχαι Aesch.).

πολύ-φθορος 2 1) пораженный многими бедствиями (δῶμα Πελοπιδῶν Soph.); 2) совершенно разрушенный, разоренный (Οἰχαλία Soph.).

πολυ-φῐλία тж. pl. обширный круг (т. е. множество) друзей Arst., Plat.

πολύ-φῐλος 2 имеющий многих друзей Pind., Lys. etc.

πολύ-φιλτρος 2 завороженный или опьяненный любовью Theocr.

πολύ-φλοισβος 2 многошумный, ревущий, бушующий (θάλασσα Hom., Hes., Plut.).

πολύ-φονος 2 убивающий многих (χείρ Eur.).

πολύ-φορβος 2 и 3 питающий многих (γαῖα Hom., Hes.).

πολυ-φορία ἡ плодородие, плодовитость Xen.

πολυ-φόρος 2 1) приносящий многое, весьма производительный (ἡ πόλις Plat.); 2) несущий много превратностей (δαίμων Arph.).

πολυ-φρᾰδέω (только part. praes. πολυφραδέων) быть весьма рассудительным Hes.

πολυ-φρᾰδής 2 (dat. pl. πολυφραδέεσσι) весьма рассудительный (ἐννεσίαι Her.).

πολυφράδμων 2, gen. ονος Anth. = πολυφραδής.

πολύ-φραστος 2 весьма разумный, по по друг. прославленный (ἵπποι Parmenides ap. Sext.).

πολύ-φροντις, ῐδος adj. полный забот или мыслей (βουλαί Anacr.).

πολυ-φρόντιστος 2 глубокомысленный, мудрый (Θάλης Anth.).

πολυ-φροσύνη (σῠ) ἡ рассудительность, сметливость Her.

πολύ-φρων 2, gen. ονος 1) весьма рассудительный, разумный (Ὀδυσσεύς Hom.); 2) остроумный, изобретательный (Ἣφαιστος Hom.).

Πολύφρων, ονος ὁ Полифрон (брат Ясона и Полидора, жестокий тиранн г. Феры - Φεραι - в Фессалии в 370-369 гг. до н. э.) Xen.

πολυ-φῠής 2 разделенный на много частей: τὸ πολυφυὲς (τοῦ σώματος) οὖλον Arst. разделенная (на множество зубных луночек) часть рта (называется) десной.

πολύ-φυλλος 2 многолиственный, с пышной листвой (σμῖλαξ Plut.).

πολυ-φωνία 1) многозвучность, многоголосность (ὀρνέων Diod.; πολυχορδία καὶ π. Plut.); 2) болтливость, щебетание (λαλιὰ καὶ π. Plut.).

πολύ-φωνον τό болтливость Plut.

πολύ-φωνος 2 1) многоголосый (ὄρνιθες Arst.); 2) болтливый (sc. ἡ μέθη Plut.); 3) развязывающий язык (ὁ οἶνος Plut.).

Πολύφωνος ὁ Полифон, «Горлан» (имя лягушки) Batr.

πολύ-χαλκος 2 1) богатый медью (Πριάμοιο πόλις Hom.); 2) медный или блещущий медью (οὐρανός Hom.).

πολυ-χανδής 2 много вмещающий, объемистый (κρωσσός Theocr.).

πολυ-χᾰρίδᾱς (ῑ) adj. лак., только voc. ὦ πο(υ)λυχαρίδᾱ! Arph. любезнейший!

πολύ-χαρμος 2 весьма воинственный Anth.

πολύ-χειρ, χειρος adj. 1) многорукий (π. καὶ πολύπους Ἐρινύς Soph.; πολύπους καὶ π. Arst.); 2) располагающий большим войском (π. καὶ πολυναύτας, sc. Ξέρξης Aesch.).

πολυ-χειρία ἡ обилие (рабочих) рук Thuc., Xen. etc.

πολυ-χοέω изливать, т. е. производить в изобилии Arst.

πολύ-χοος, стяж. πολύχους 2 1) весьма плодовитый (ἡ τενθρηδών Arst.); 2) дающий большой урожай (καρπός Luc.); 3) разнообразный, многосторонний (ἡ ἐναντίωσις Arst.).

πολυ-χορδία ἡ многострунность Plat., Plut.

πολύ-χορδος 2 1) многострунный (βάρβιτος Theocr.; ὄργανα Plat.); 2) многозвучный, многоголосый (γῆρυς, ᾠδαί Eur.).

πολύχους 2 стяж. = πολύχοος.

πολυ-χρημᾰτία ἡ богатство, состоятельность Xen.

πολυ-χρημᾰτίᾱς, ου ὁ весьма состоятельный человек, богач Diog. L.

πολυ-χρήματος 2 весьма состоятельный, богатый Luc.

πολυ-χρήμων 2, gen. ονος весьма состоятельный, богатый (πόλις Polyb.).

πολύ-χρηστος 2 весьма полезный (πρός τι Arst.).

πολύ-χροια ἡ многоцветность Arst.

πολυχρονία ἡ большая продолжительность (τοῦ τόκου Arst.).

πολυ-χρόνιος 2 1) длительный, долгий, продолжительный (ἡ μουναρχίη τοῦ Κροίσου Her.; γένος τοῦ βίου Plat.; ζωή Arst.; ἀποδημία Plut.); 2) долговечный (sc. τὰ ζῷα Arst.).

πολύ-χροος, стяж. πολύχρους 2 многоцветный, разноцветный Arst.

πολύ-χρυσος 2 1) обильный золотом, имеющий много золота (πόλις Hom.; δῶμα Pind.; ἀνήρ Xen.); 2) сверкающий золотом (Ἀφροδίτη Hes.; στρατιά Aesch.).

πολυχρώμᾰτος 2 Plat. = πολύχροος.

πολύχρως, ωτος adj. Arst. = πολύχροος.

πολύ-χῠτος 2 обильно разлитой: τὴν ἀρετὴν πολύχυτον ποιεῖν τισι Plut. широко распространять добродетель среди кого-л.

πολύ-χωρος 2 весьма протяженный, обширный (Ἃιδης Luc.).

πολύ-χωστος 2 высоко насыпанный, высокий (τάφος Aesch.).

*πολυψάμαθος 2 (ψᾰ) Aesch. = πολυψαμμος.

πολύ-ψαμμος 2 обильный песком, песчаный (χῶμα Aesch.; ψάμαθοι Anth.).

πολυ-ψηφία ἡ множественность голосов (мнений), разногласие Thuc.

πολυ-ψήφῑς, ῑδος adj. усеянный множеством гальки, т. е. с покрытыми галькой берегами (Ἓρμος Her., Plat.).

πολύ-ψηφος 2 имеющий много голосов, т. е. весьма авторитетный (ἔν τινι Luc.).

πολυ-ωδῠνία ἡ сильная боль, великая скорбь Aeschin.

πολυ-ώδῠνος 2 1) причиняющий много страданий, мучительный (ἰός Theocr.); 2) сильно страдающий, огорченный Anth.

πολυ-ώνῠμος 2 1) многоименный, имеющий много названий (ὕβρις Plat.); 2) чтимый под разными именами (Βάκχος Soph.; Ἄρτεμις Arph.); 3) прославленный, знаменитый (ὕδωρ Hes.; ἄντρον Pind.).

πολυ-ώνῠχος 2 снабженный многими когтями (ὄρνιθες Arst.).

πολυ-ωπής 2 Anth. = πολυωπός.

πολυ-ωπός 2 с множеством очков, т. е. петлистый (δίκτυον Hom.).

πολυ-ωρέω окружать вниманием, уважать, почитать (τινα Diod., Diog. L.; πολυωρεῖσθαι ὑπό τινος Arst.).

πολυ-ωρητικός 3 относящийся с большим вниманием, весьма заботливый (θεός Plut.).

πολυ-ωρία ἡ внимательность, забота (ἐπιστροφὴ καὶ π. τινός Sext.; sc. τοῦ θείου Diod.).

πολύ-ωτος 2 многоухий, т. е. весь превратившийся в слух Luc.

πολυ-ωφελής 2 весьма полезный Sext.: πολυωφελὲς ἂν εἴη τὸ περὶ τούτων εἰδέναι Arst. было бы весьма полезно знать об этом.

πολυ-ωφελῶς с большой пользой Xen., Arph.

πολυ-ώψ, ῶπος adj. 1) имеющий много отверстий (κίστη Anth.); 2) петлистый, сквозной (μίτος Anth.).

πολφός или πόλφος ὁ (преимущ. pl.) лапша Arph.

πόμα, атт. πῶμα, ατος τό [πίνω] 1) напиток, питье Her., Eur., Xen. etc.: βότρυος ὑγρὸν π. Eur. виноградный сок, т. е. вино; 2) влага, вода (sc. τῶν ποταμῶν Aesch.); 3) возлияние (αἵματος Eur.).

πομπά дор. = πομπή.

πομπαῖος 3 1) ведущий, провожающий, сопровождающий (Ἑρμῆς Aesch., Soph.); 2) везущий, увозящий (ἐλάτα Eur.); 3) сопутствующий, попутный (οὖρος Pind.).

πομπεία 1) торжественное шествие, процессия Polyb.; 2) (в связи с тем, что участники процессии в честь Вакха или Деметры отпускали вольные шутки) насмешка, издевательство, глумление Dem., Men.

πομπεῖον τό 1) (преимущ. pl.) утварь для торжественных процессий Dem., Plut.; 2) помпейон (в Афинах, место хранения этой утвари) Dem., Diog. L.

πομπεῖος 3 носимый в торжественных шествиях (τὰ πομπεῖα σκεύη Diod.).

πομπεύς, έως ὁ (ион. pl. πομπῆες) 1) провожающий, сопровождающий, ведущий (θεοὶ πομπῆες Hom.): οὖροι πομπῆες νηῶν Hom. служащие провожатыми для кораблей, т. е. попутные ветры; 2) участник торжественного шествия Thuc.

πόμπευσις, εως ἡ торжественное шествие, процессия Plat.

πομπευτής, οῦ ὁ участник торжественного шествия Luc.

πομπεύω (эп. impf. πόμπευον - Theocr. πομπεύεσκον) 1) сопровождать, провожать (τινά Hom.); 2) исполнять обязанности вестника: Ἑρμοῦ τέχνην π. Soph. исполнять обязанности Гермеса-вестника; 3) нести или вести в торжественной процессии (τὸ σῶμα δι᾽ ἀγορᾶς πομπευθέν Plut.); 4) шествовать в процессии (ἐπὶ τὸν τῆς Ἀθηνᾶς νεών Polyb.): π. πομπήν Dem., Polyb. совершать шествие; 5) важничать, торжествовать (πομπεύσεις τότε, ὡς μέγα ἔργον ἐργασάμενος Luc.); 6) (см. πομπεία 2) насмехаться, издеваться Dem.

πομπή, дор. πομπά1) отправление, посылка, доставка (ξύλων Thuc.): Εὐρυσθέως πομπαῖσι Eur. будучи послан Эврисфеем; 2) насылание, ниспосылание (ἡ τοῦ ἐνυπνίου π. ὑπὸ Διὸς τῷ Ἀγαμέμνονι Plat.): θεοῦ τινος πομπῇ Her. по внушению какого-л. божества; τὸ πομπῇ θείᾳ φαινόμενον Plut. божественное наитие; 3) сопровождение, проводы: οὔτε θεῶν πομπῇ οὔτε ἀνθρώπων Hom. не имея помощи ни от богов, ни от людей; οὐρία π. Eur. попутный ветер; ἀνταία π. Eur. встречный ветер; 4) переезд, поездка; возвращение: πομπὴν δόμεναι Hom. даровать (благополучное) возвращение; πομπὴν τείνειν Aesch. совершать путь; 5) торжественное шествие, процессия (ἱερὰ σκεύη περὶ τὰς πομπάς Thuc.): πομπὴν πέμπειν Thuc. устраивать шествие; ὑπὸ πομπῆς ἐξάγειν τινά Her. вести кого-л. во главе процессии; 6) торжественность, пышность (π. καὶ ῥημάτων ἀγλαϊσμός Plat.); 7) (у римлян) триумфальное шествие Polyb.

Πομπηϊουπολίτης, ου ὁ уроженец или житель Помпейополя (прежде Σόλοι Luc.).

πομπικός 3 торжественный, парадный (ἵππος Xen.; στέμμα Diod.; μέλος Plut.).

πόμπῐμος 2 и 3 1) ведущий, провожающий, сопровождающий (ὁ δαίμων Eur.): πόμπιμον ἔχειν τινά Eur. иметь кого-л. проводником; 2) сопутствующий (πίτυλος Aesch.); 3) попутный (πνοαί Eur.); 4) посланный (τὸ δῶρον Ἡρακλεῖ τὸ πόμπιμον Soph.): πομπίμα φάτις δωμάτων Eur. доносящаяся из дворца речь; 5) служащий средством передвижения (ὄχημα Plut.); 6) обеспечивающий возвращение, приводящий домой (κῶπαι Soph.): νόστου πόμπιμον τέλος Pind. (благополучное) возвращение домой; 7) дающий приют (страннику), гостеприимный (χώρα Eur.).

I πομπός 2 1) провожающий, сопровождающий (Ἀργεϊφόντης, т. е. Ἑρμῆς Hom.); 2) предводительствующий (ἀρχαί Aesch.); 3) указующий, сигнальный (πῦρ Aesch.).

II πομπός и1) провожатый, проводник: πομποὺς ἅμα πέμπειν Her. послать проводников с кем-л.; οὐκ ἄνευ πομπῶν Soph. не без провожатых, т. е. со свитой; 2) посылающий, податель (τῶν ἐσθλῶν Aesch.); 3) гонец, вестник (πέμψαι διπλοῦς πομπούς Soph.).

πομπο-στολέω сопровождать, вести (τὸ σκάφος Luc.).

πομφολῠγο-πάφλασμα, ατος τό шум ливня Arph.

πομφολῠγόω покрывать пузырями (τὴν θάλατταν Arst.).

πομφολύζω (о слезах) выступать, закипать: πομφόλυξαν δάκρυα ἐκ γλεφάρων Pind. слезы брызнули из глаз.

πομφόλυξ, ῠγος ἡ (водяной) пузырь Plat. etc.: αἱ πομφόλυγες (sc. τοῦ ἀφροῦ) Arst. пузырьки пены.

πονᾱθῇ дор. Pind. 3 л. sing. aor. conjct. pass. к πονέω.

πονέομαι med. = πονέω.

πονέσω поздн. (= πονήσω) fut. к πονέω.

πονεύμενος эп. part. med. к πονέω.

πονέω (Hom. только med., позже преимущ. act.) 1) трудиться, работать, быть занятым (π. τινι, περί τι и κατά τι Hom. etc.): πόνους π. Soph. переносить труды; πολλὰ π. Eur. много трудиться (ср. 2); πονέεσθαι κατὰ ὑσμίνην Hom. быть занятым битвой; περὶ λήϊον π. Her. трудиться на пашне; ἄλλως π. Soph., μάτην π. Eur. и ἀνήνυτα π. Plat. трудиться понапрасну; ἅμιλλαν π. Eur. принимать участие в состязании; π. ἡδέως εἴς τι Xen. с удовольствием заниматься чем-л.; 2) делать, выполнять (τὰ ἃ ἔργα Hom.): πολλὰ πονέεσθαι Hom. многое совершить (ср. 1); πονέεσθαι τύμβον Hom. возводить курган; 3) изготовлять (πονέεσθαι, sc. τρίποδας Hom.); 4) тщательно расставлять, убирать (πονέεσθαι ὅπλα ἕκαστα κατὰ νῆα Hom.); 5) зарабатывать, добывать (тяжелым) трудом (τὰ χρήματα, ἃ ἡμεῖς ἐπονήσαμεν Xen.); 6) med. сражаться: οἵ μιν ἴδοντο πονεύμενον Hom. те, которые видели его сражающимся; 7) страдать, мучиться, томиться (δίψει Aesch.): π. πλευρὰν γλωχῖνι Soph. страдать от стрелы, (засевшей) в боку; πεπόνηκα τὼ σκέλη Arph. у меня болят ноги; ὀδύναις πεπονημένος Soph. измученный страданиями; 8) попасть в трудное положение, быть теснимым или находиться в окружении (οἱ πολέμιοι πονοῦντες Xen.): τὸ εὐώνυμον πονοῦν Thuc. зажатый левый фланг; 9) быть больным, болеть (π. τοὺς ὀφθαλμούς Arst.): ὁ πονούμενος Thuc. больной; 10) быть повреждаемым (поврежденным), пострадать (πονουμένη μάλιστα τῷ πολέμῳ, sc. ἡ πόλις Thuc.): ἐπισκευάζειν τὰς ναῦς, εἴ τίς τι ἐπεπονήκει Thuc. починить суда, если какое-л. (из них) окажется поврежденным; πεπονηκότα ὅπλα Polyb. испорченное оружие.

πόνημα, ατος τό труд, плод трудов, произведение: π. μελισσᾶν Eur. труд пчел, т. е. мед; Ἰλιὰς τὸ π. μιᾶς χάριν ἐστὶ γυναικός Anth. «Илиада» есть произведение, (написанное) из-за одной единственной женщины (т. е. Елены).

πονηρά τά дурные поступки, порочные действия, злодеяния Xen.: π. δρᾶν Eur. дурно поступать.

πονήρευμα, ατος τό дурной поступок Dem.

πονηρεύομαι дурно поступать, мошенничать: οἱ πεπονηρευομένοι Dem. и οἱ πονηρευόμενοι Plut. мошенники, плуты.

πονηρία 1) плохое состояние, нездоровье (τοῦ σώματος, ὀφθαλμῶν Plat.); 2) испорченность, негодность (τῆς πόλεως Plat.; τῆς πονηρίας τινὸς ἐπικρατῆσαι Lys.): εἰς τὴν πονηρίαν τρέπεσθαι Xen. портиться, ухудшаться; 3) лукавство NT.

πονηρο-κρᾰτέομαι находиться под властью дурных людей Arst.

πονηρο-λογία ἡ дурные речи, негодное обсуждение Arst.

πονηρό-πολις, εως τό город негодяев (прозвище, данное Филиппом одному населенному пункту) Plut.

πόνηρος 3 атт. v. l. = πονηρός I, 1.

I πονηρός 3 1) плохой, дурной, скверный (πράγματα Thuc.; σῶμα и ἕξις σώματος Plat.): πονηρὰ ἀρχή Aeschin. плохое начало; 2) негодный, испорченный (τροφή Plat.); 3) бесчестный, низкий, подлый (τὰ ἔργα Plat.; ἀνήρ Soph.); 4) злой, враждебный (τοῖς φίλοις, πρὸς ἀλλήλους Xen.); 5) трусливый, малодушный: πονηρὰ χρώματα Xen. трусливая бледность.

II πονηρός 1) негодяй, мошенник, плут: π. κἀκ πονηρῶν Arph. мошенник из мошенников; πόνῳ π. Arph. злостный негодяй; 2) лукавый, т. е. дьявол (ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ NT).

πονηρό-φῐλος 2 любящий негодяев (ἡ τυραννίς Arst.).

πονηρῶς дурно, плохо, в плохом состоянии: π. ἔχειν Thuc., Xen. или διακεῖσθαι Isocr., Dem. находиться в плохом состоянии.

πόνησις, εως ἡ (тяжелый) труд, мучение Sext., Diog. L.

πονητικός 3 проводимый в труде, трудовой (ὁ τῶν γυναικῶν βίος Arst.).

πονικός 3 трудовой, трудолюбивый Diog. L.

πόνος 1) труд, работа, усилие, напряжение: μετὰ πολλοῦ πόνου Plat. и μαχρῷ πόνῳ Aesch. с большим трудом; πόνον τίθεσθαι Hom. или παρέχειν τινί Plat. заставлять кого-л. трудиться, доставить кому-л. хлопоты; τετραπλάσιον πόνον ἀναλίσκειν ἐπί τινι Plat. затрачивать вчетверо больше труда на что-л.; μηδένα πόνον λαβών Her. не затрачивая никакого труда; οἱ κατὰ τὰ σώματα πόνοι Plat. телесные напряжения, физический труд; 2) дело, занятие: π. ἄλλος ἔπειγεν Hom. другое дело звало (меня); ἐνάλιος π. Pind. рыболовство; π. ὁ μὴ φοβῶν Soph. дело, не сопряженное с опасностями; 3) тягота, забота (στρατιωτικοὶ πόνοι Xen.): π. πόνῳ πόνον φέρει погов. Soph. одна забота порождает другую; 4) страдание, мучение, мука, боль, скорбь (π. καὶ κήδεα Hom.): πόνους πονεῖν Soph. испытывать страдания; 5) заболевание, болезнь: ἐν οὐ πολλῷ χρόνῳ κατέβαινεν ἐς τὰ στήθη ὁ π. Thuc. за короткое время болезнь спускалась в грудную полость; 6) плод трудов, произведение: μελισσᾶν π. Pind. = τὸ μέλι; τεκτόνων π. Soph. = ἡ οἰκία; τοὺς πόνους τινὸς ἔχειν Xen. пользоваться плодами чужих трудов; 7) битва, бой (π. καὶ νεῖκος Hom.): ἔχειν πολὺν πόνον Hom. вести большое сражение; ἐν τούτῳ τῷ πόνῳ ὁ πολέμαρχος διαφθείρεται Her. в этом-то сражении убит (был) полемарх.

Πόνος ὁ Пон (сын Эриды, олицетворение труда) Hes.

ποντιάς, άδος (ᾰδ) adj. f морская (ἅλμα Pind.; αὔρα Eur.).

ποντίζω погружать в море, топить (σκάφος Aesch.); pass. тонуть (ὁ ποντισθεὶς Μυρτίλος Soph.).

Ποντικά τά Понтийское царство, Понт Plut.

Ποντικός 3 понтийский NT: ἡ Ποντικὴ θάλασσα Plut. = Πόντος Εὔξεινος; δένδρεον Ποντικόν Her. предполож. черемуха (Pranus padus, не Nux Pontica!); Π. μῦς Arst. зоол. предполож. ласка.

ποντικός ὁ Arst. = Ποντικὸς μῦς (см. Ποντικός).

ποντίλος ὁ Arst. = ναυτίλος II.

πόντιος 3 и 2 1) морской (ὕδωρ Pind.; κύματα Aesch.; θύελλα Soph.); 2) приморский (Ἰσθμός Pind.; ἀκτή Aesch.); 3) находящийся в (открытом) море (αἱ νῆσοι πόντιαι καὶ πρόσγεοι Arst.): τινὰ πόντιον πορεύειν Eur. вывести кого-л. в открытое море; 4) находящийся в морской глубине (δάκη Aesch.): Ἃιδην πόντιον πεφευγώς Aesch. избежавший смерти в морской пучине; ἀφιέναι (τινὰ) πόντιον Eur. бросать кого-л. в море; 5) прибывший из-за моря, заморский (ξεῖνος Aesch.); 6) повелевающий морем (Ποσειδάων HH; Θέτις Pind.).

πόντισμα, ατος τό бросаемая в море жертва Eur.

ποντίφεξ и ποντίφιξ, ικος ὁ Plut. = лат. pontifex.

ποντό-θεν adv. с или из моря (κῦμα π. ὀρνύμενον Hom.).

Ποντο-θήρης, ου ὁ морской охотник, т. е. рыболов Anth.

ποντο-μέδων, οντος ὁ повелитель моря (эпитет Посидона Pind., Aesch., Eur., Arph. и Приапа Anth.).

ποντο-ναύτης, ου ὁ мореход Soph.

πόντον-δε adv. (на вопрос «куда?») в море (ἄγειν νῆα Hom.; πέμπειν τινά Aesch.).

ποντοπορεύω Hom., med. Plut. = ποντοπορέω.

ποντο-πορέω 1) плыть по морю, совершать морское путешествие (ἱστία ποντοπορούσης, sc. νηός Hom.); 2) плыть в открытом море Plut., Anth.

ποντο-πόρος 2 плывущий по морю (νηῦς, ναῦται Hom.; δόρυ Soph.; πλάτη Eur.).

Ποντο-ποσειδῶν, ῶνος ὁ морской властелин Посидон Arph.

πόντος ὁ (эп. gen. ποντόφιν Hom.) море, преимущ. открытое (πόντου κέλευθοι Pind.): π. ἁλός и θάλασσα πόντου Hom. морская ширь или пучина; πόντου γέφυρα или πύλαι Pind. = Ἰσθμός; π. Ἰκάριος Hom. Икарийское море; ὁ Αἰγαῖος π. Her. Эгейское море; ὁ Εὔξεινος π. Her., Eur. Эвксинский понт, ныне Черное море (см. ἄξενος).

Πόντος ὁ Понт 1) Her., Aesch., Arph. = Черное море; 2) Her. = Средиземное море; 3) страна в М. Азии, на южн. побережье Черного моря, между Пафлагонией и Арменией Her., Xen. etc.

ποντο-τίνακτος 2 (ῐ) колеблемый морем, т. е. омываемый морскими валами (Σμύρνη Hom.).

ποντόφιν эп. gen. к πόντος.

ποο-φᾰγέω питаться травой Arst.

ποοφάγος 2 (ᾰ) Arst. = ποηφάγος.

ποπάνευμα, ατος (πᾰ) τό Anth. = πόπανον.

πόπᾰνον τό жертвенная лепешка Arph., Plat., Arst.

πόπαξ interj. (при выраж. скорби) ах! Aesch.

ποπάς, άδος (ᾰδ) ἡ Anth. = πόπανον.

Πόπλιος ὁ Polyb. etc. = лат. Publius.

Ποπλώνιον τό Arst. = лат. Populonium и Populonia.

I πόποι, преимущ. ὦ πόποι interj. возглас изумления, скорби или негодования, ах! Hom., Trag.

II πόποι οἱ попы (низшие божества у дриопов) Plut.

ποποποποποί interj. подражание крику удода Arph.

ποππύζω, дор. ποππύσδω посвистывать, прищелкивать языком или причмокивать (для поощрения, в знак одобрения, при поцелуе и т. п., а тж. во время грозы, для ограждения себя от ударов молнии) Arph., Plat., Theocr., Diod., Anth.

ποππυλιάσδω Theocr. = ποππύζω.

ποππύσδω дор. Theocr. = ποππύζω.

ποππυσμός ὁ посвистывание, причмокивание Xen., Plut.

Πόρατα (род неизвестен) скиф. Her. = Πυρετός.

πορδᾰλέος 3 зловонный Luc.

πόρδᾰλις, εωςv. l. = πάρδαλις.

πορδή физиол. выход ветров Arph.

Πορδοσελήνη ἡ Пордоселена (остров близ Лесбоса) Arst.

I πόρε (= ἔπορε) 3 л. sing. aor. к * πόρω.

II πόρε imper. к * πόρω.

πορεία 1) ход, походка Plat.: περὶ πορείας ζῴων передвижение животных (название сочинения Аристотеля); 2) путь, путешествие, поездка (ἡ εἰς Πέρσας π. Plat.); 3) воен. поход, переход Thuc., Xen., Plut.; 4) направление, путь, орбита (sc. τοῦ κόσμου Plat.); 5) жизненный путь (ἐν ταῖς πορείαις μαραίνεσθαι NT).

πορεῖν inf. aor. 2 к * πόρω.

πορεῖον τό средство передвижения Plat., Polyb.

πόρευμα, ατος τό 1) путь, дорога (πορεύματα βροτῶν Aesch.); 2) средства передвижения: νάϊον π. Eur. корабли, флот.

πορεύσῐμος 2 1) (удобо)проходимый (τὸ ἔδαφος τοῦ ποταμοῦ Xen.); 2) способный передвигаться (πάντα ὅσα πορεύσιμα Plat.); 3) пригодный для перевозки, служащий целям передвижения (ὄχημα Plut.).

πόρευσις, εως ἡ Plat. = πορεία.

πορευτικός 3 1) способный передвигаться по земле (ζῷα Arst.); 2) касающийся хождения: ἡ πορευτικὴ κίνησις Arst. хождение; 3) воен. касающийся перехода, походный, маршевый (διαστήματα Polyb.).

πορευτός 3, редко 2 1) (удобо)проходимый (τόπος Polyb.); 2) удобный для перехода (καιρός Polyb.); 3) (само)движущийся (λαμπάς Aesch.).

πορεύω 1) перевозить, привозить, доставлять (τινὰ ἐφ᾽ ἁρμάτων ἐς Ἆλιν Pind.; τινὰ ἐπὶ νεὼς ἐς δόμους Soph.; πορεῦσαι τοὺς ἐνθένδε ἐκεῖσε Plat.): τὸν ποταμὸν π. τινά Soph. переправлять кого-л. через реку; 2) отправлять, присылать: ὁ πορεύσας ξένος Soph. приславший (тебя) друг; 3) med. совершать путь, передвигаться, идти, ехать (ὁδοῖς τισι NT): π. τοῖν ποδοῖν Xen. передвигаться пешком; π. μακροτέραν Xen. следовать более длинным путем; ἀφικνοῦνται πορευόμενοι εἰς Κερασοῦντα τριταῖοι Xen. на третий день пути они прибывают в Керасунт; δι᾽ οὐρανοῦ π. Plat. (о звездах) совершать свой путь по небу; δι᾽ Εὐρίπου π. Thuc. переправляться через Эврип; π. πρὸς περίπατον Plat. отправляться на прогулку; ἀπὸ τοῦ στρατεύματος π. Xen. уйти в сторону от армии; πορεύεσθαι ἐς ἀγρόν Plat. уходить в деревню (за город); ἐκτὸς π. τῶν ὑποτεθέντων λόγων Plat. отклониться от намеченной темы; 4) med. переходить, проходить, пересекать (τὰ ὄρη, τὰ δύσβατα Xen.): π. τὴν εἱμαρμένην πορείαν Plat. и κατὰ τὸ ὡρισμένον NT совершать предназначенный путь; τίνα φυγὰν πορευθῶ; Eur. куда бежать мне?; διὰ τῶν ὁμολογουμένων π. Xen. держаться в кругу общепринятых взглядов; ὑπέροπτα χερσὶν ἢ λόγῳ π. Soph. быть надменным в действиях или словах; 5) med. приступать, приниматься, начинать (εἰς πόνους Plat.): ἐπ᾽ ἔργον πορεύομαι Eur. я приступаю к делу; ἐπὶ τὰ μετά τι π. Plat. переходить к вопросу о чем-л.; διὰ τῶν ἡδονῶν π. Xen. предаваться наслаждениям; π. εἰς τὰ κτήματα Dem. вступать во владение имуществом; 6) med. вступать в половую связь (παρά τινα Her. и πρός τινα Diog. L.).

Πορθεύς, έως ὁ Портей (царь Калидона, отец Агрия, Мелана и Тидея) Hom.

πορθέω 1) разрушать, разорять (πόλιας καὶ τείχεα Hom.; πόλιν καὶ θεούς Aesch.); 2) опустошать (τοὺς χώρους Her.; τὰ πεδία Soph.; τὴν ἤπειρον Thuc.); 3) уничтожать, истреблять (θεοὺς τοὺς ἐγγενεῖς Aesch.); 4) осаждать, брать приступом (sc. τὰς πόλιας Her.); 5) осквернять, насиловать (κόραι βίᾳ πορθούμεναι Eur.).

πόρθημα, ατος τό (результат) разорение, разрушение (ἁρπαγαὶ καὶ πορθήματα Plut.).

πόρθησις, εως ἡ (действие) разорение, разрушение Dem., Plut.

πορθητής, οῦ ὁ разрушитель, разоритель (Τροίας Eur.).

πορθήτωρ, ορος ὁ Aesch. = πορθητής.

πορθμείᾱ ἡ переправа, перевоз Plut.

πορθμεῖον, ион. πορθμήϊον τό 1) судно для переправы или плот, паром Her., Xen., Plut., Luc.; 2) место переправы, перевоз: πορθμήϊα τὰ Κιμμέρια или Κιμμερικά Her. Киммерийская переправа (см. Κιμμέριος и Πορθμήϊα); 3) плата за переправу Luc.

πόρθμευμα, ατος τό переправа: π. ἀχέων Aesch. скорбная переправа, т. е. переправа через Ахеронт.

πορθμεύς, έως1) перевозчик Hom., Aeschin.: π. νεκύων Eur. = Χάρων; 2) лодочник, корабельщик Her., Arph.

πορθμευτικόν τό ремесло лодочника, перевоз Arst.

πορθμεύω 1) перевозить, переправлять (Θρῇκα στρατόν Eur.); med.-pass. двигаться (κατὰ τὰ ῥέεθρα τοῦ ποταμοῦ Her.): αἰθέρα πορθμεύεσθαι Eur. проноситься по эфиру; 2) (sc. ἑαυτόν) переправляться, переплывать (τὸν ποταμόν Plat.): τις ποτ᾽ ἄρ᾽ ἀστὴρ ὅδε πορθμεύει; Eur. что это за звезда проносится?; 3) приносить, доставлять (ἐφετμάς Aesch.; γραφὰς πρὸς Ἄργος Eur.); 4) переносить (τινὰ ἐκ τῆσδε γῆς Soph.); 5) вести, приводить, доводить (ὑπόμνησιν - v. l. ὑπομνήσει - εἰς δάκρυα Eur.): ποῖ τόνδε πορθμεύεις; Eur. куда ведешь ты этот (отряд)?; 6) передвигать, переставлять: π. πόδα или ἴχνος Eur. идти, уходить или приходить.

Πορθμήϊα τά Портмеи, «Переправа» (порт в Скифии) Her.

πορθμήϊον τό ион. = πορθμεῖον.

πορθμίς, ίδος ἡ судно, ладья Eur.

πορθμός 1) место переправы, пролив (ἐν πορθμῷ Ἰθάκης τε Σάμοιό τε Hom.; μεταξὺ Σικελίας καὶ Ἰταλίας Arst.): π. Ἓλλης Aesch. пролив Геллы, т. е. Геллеспонт; ὁ εἰς Ἀιδου π. Eur. = Στύξ; 2) море Pind.; 3) переправа, переезд Soph.; 4) (морское) путешествие (πορθμοὺς ἀλᾶσθαι μυρίους Eur.); 5) путь, дорога: π. πατρῴας χθονός Eur. путь на родину; 6) узкий проход, просвет (αὐλοῦ π. Emped.).

Πορθμός ὁ Портм (эретрийский порт на зап. берегу Эвбеи) Dem.

πορίζω (fut. πορίσω и ποριῶ) 1) приводить, привозить (τινὰ πρὸς μέλαθρά τινος Soph.); 2) доставлять, предоставлять, давать (πᾶσιν ἀνθρώποισιν ἀγαθόν Arph.; τροφὴν, τοῖς στρατιώταις Isocr.; τοῖς μαθηταῖς ἀλήθειαν Plat.): θεῶν ποριζόντων καλῶς Eur. если боги (так) благосклонны; πορίζεσθαι τὰς ἡδονάς Plat. доставлять себе наслаждения; πορίζεσθαι τὴν δαπάνην Thuc. добывать себе денежные средства; πορίζεσθαι μάρτυρας Lys. доставать себе свидетелей; πορίζεσθαι τῇ ζητήσει ἀπόκρισιν Plat. дать ответ на вопрос; ἤδη τὰ τῆς παρασκευῆς ἐπεπόριστο Thuc. приготовления были уже закончены; 3) придумывать, изобретать (μηχανήν τινα κακῶν Eur.; med. πρόφασιν τῆς ἁμαρτίας Lys.).

πόρῐμος 2 1) умеющий найти выход, находчивый (ὁ Ἔρως Plat.; τόλμη Arph.): π. αὑτῷ, τῇ πόλει δ᾽ ἀμήχανος Arph. изобретательный для себя, но беспомощный в общественных делах; ἄπορα π. Aesch. пытающийся достичь невозможного; 2) дающий выход, приносящий избавление, спасительный (ἔργον Arph.); 3) обладающий средствами или возможностями (ποριμώτερος ἐς πάντα Thuc.); 4) возможный (Ἔρωτι πάντα πόριμα Luc.).

πόρις, ιος1) телка (ἄγραυλοι πόριες Hom.); 2) дева, девушка, дочь (ἡ π. Ἰνάχου Eur.).

πορισμός 1) добывание, получение (τῶν ἐπιτηδείων Polyb.); 2) заработок, прибыль (πορισμοὶ δίκαιοι Plut.): ὁ τρόπος τοῦ πορισμοῦ Plut. способ наживать деньги; 3) приобретение (ἔστιν π. μέγας ἡ εὐσέβεια NT).

ποριστής, οῦ1) причиняющий, виновник (πορισταὶ τῶν κακῶν τῷ δήμῳ Thuc.); 2) pl. οἱ πορισταί пористы, сборщики податей (финансово-налоговые чиновники в Афинах) Arph., Dem.; ирон. «взиматели» (οἱ λῃσταὶ αὑτοὺς ποριστὰς καλοῦσι νῦν Arst.).

ποριστικός 3 могущий доставить, умеющий обеспечить (ὁ στρατηγὸς π. τῶν ἐπιτηδείων τοῖς στρατιώταις Xen.): δύναμις ποριστικὴ ἀγαθῶν Arst. сила, дающая блага, т. е. источник благ.

πόρκης, ου ὁ копейное кольцо (для укрепления острия на древке) Hom.

πόρκος 1) рыболовная сеть Plat., Plut.; 2) (лат. porcus, греч. χοῖρος) свинья Plut.

πορνεία ἡ продажная любовь, проституция, блуд Dem. etc.

πορνεῖον τό дом разврата, притон Arph.

πορνεύτρια ἡ Arph. = πόρνη.

πορνεύω тж. med. заниматься проституцией, вести развратную жизнь Her., Aeschin., Dem., Luc., NT.

πόρνη ἡ продажная женщина, блудница Arph. etc.

πορνίδιον (νῑ!) τό Arph. demin. к πόρνη.

πορνικός 3 1) развратный, распутный (λόγος Anth.); 2) налагаемый на публичные дома (τέλος Aeschin.).

πορνο-βοσκέω содержать дом разврата Arph.

πορνο-βοσκία ἡ содержание дома разврата Aeschin.

πορνο-βοσκός и ἡ содержатель(ница) притона Dem., Aeschin.

πορνο-κόπος ὁ развратник, распутник Men.

πόρνος ὁ развратник, блудник Arph., Xen., NT.

πορνο-φίλᾱς, ᾱ (ῐ) ὁ любитель продажных женщин Anth.

πορο-ποιέω делать пористым: πεποροποιημένος Sext. пористый.

πόρος 1) место переправы, переправа, перевоз (Ἀλφειοῖο Hom.): Πλούτωνος π. Aesch. = Στύξ; ὁ π. τῆς διαβάσιος Her. место переправы; πόρον οὐ διαβὰς ποταμοῖο Aesch. не переправившись через реку; 2) пролив Hes., Aesch.: π. Ἓλλης Arph. = Ἑλλήσποντος; 3) море (как проход или путь) (Ἰόνιος π. Pind.; Εὔξεινος π. Eur.); 4) поэт. течение: ῥυτοὶ πόροι Aesch. текучая вода; πόροι ἁλός Hom. и ἐνάλιοι πόροι Aesch. морские течения, т. е. моря; π. Σκαμάνδρου Aesch. река Скамандр; βίου π. Pind. течение (река) жизни; 5) искусственная переправа, мост: λύειν τὸν πόρον Her. разрушить мост; 6) дорога, путь (οἰωνῶν Aesch.): πορφυρόστρωτος π. Aesch. устланный пурпуром путь; Διὸς πραπίδων πόροι Aesch. пути Зевсовых мыслей; 7) анат. канал, пора (πόροι σπερματικοί Arst.): τροφῆς π. Arst. пищевод; 8) выход, способ, средство (πόρον τινὸς ἀνευρεῖν Her.; π. ἐξ ἀμηχάνων Aesch.; π. κακῶν Eur.): πόροι πρὸς τὸ πολεμεῖν Xen. способы (успешного) ведения войны; περὶ ἱματίων τίς π. ἔσται; Arph. каким способом раздобыть одежды?; τίν᾽ ἀπορῶν εὕρω πόρον; Eur. как бы найти мне выход из безвыходного положения?; 9) доход, поступление, средства к жизни: π. и πόροι προσόδων или χρημάτων Xen., Dem. денежные средства; πόροι ἢ περὶ προσόδων доходы или о поступлениях (название сочинения Ксенофонта); 10) поездка, путешествие: μακρᾶς κελεύθου π. Aesch. далекое путешествие, дальний путь.

πορπᾱκίζομαι держать щит за ручку: πορπακισάμενος Arph. со щитом в руке.

πόρπᾱμα, ατος τό (только pl.) платье с застежкой Eur.

πόρπαξ, ᾱκος1) (съемная) ручка щита Soph., Eur.: ἔχουσι πόρπακας (αἱ ἀσπίδες) Arph. ручки примкнуты к щитам, т. е. мы готовы к бою; 2) оголовье (часть уздечки) Eur.

πορπάω (только imper. aor. πόρπᾱσον) скреплять застежкой, т. е. заковывать Aesch.

πόρπη 1) застежка, пряжка, булавка Hom., HH, Eur.; 2) головная шпилька, пряжка для волос Luc.

I πόρρω, эп.-ион. πρόσ(σ)ω, дор. и староатт. πόρσω adv. (compar. πορρωτέρω, προσωτέρω, πόρσιον и πορρώτερον, superl. πορρωτάτο, προσωτάτο, προσώτατα и πόρσιστα) (тж. τὸ, τοῦ и τὰ π.) 1) вперед, дальше (φέρειν τινά Hom.; ἰέναι τοῦ π. Xen.): ὄρμενος π. Hom. устремляющийся вперед; αἰεὶ τὸ π. Her. все дальше вперед; 2) больше: πορροτέρω τοῦ δέοντος Plat. больше, чем следует; μὴ π. φωνεῖν Soph. не говорить больше, замолчать; 3) далеко, вдали (ἐγγὺς καὶ π. Aesch.; π. ἀπέχειν ἀπό τινος NT): π. γενέσθαι Xen. удалиться; οἱ π. βάρβαροι Arst. дальние неэллинские племена; π. που εἶναι τοῦ οἴεσθαι Plat. быть далеким от мысли; 4) слишком далеко: π. ἀποτείνειν (sc. τὸν λόγον) Plat. слишком затянуть беседу; 5) впредь, в дальнейшем, в будущем: π. καὶ ὀπίσσω λεύσσειν Hom. глядеть в будущее и в прошлое; μέχρι π. διαμένειν Arst. оставаться и впредь, длиться, сохраняться; π. τῆς ἡμέρας οὔσης Aeschin. так как было уже поздно.

II πόρρω, эп.-ион. πρόσ(σ)ω, дор. и староатт. πόρσω praep. cum gen. 1) вдали от, далеко от (οὐ π. τινός Plat., Plut.); 2) вдаль, вглубь, вперед: π. σοφίας ἐλαύνειν Plat. зайти далеко в философии; 3) поздно: μέχρι π. τῆς ἡμέρας Xen. до позднего часа; ἔδοξε μοι π. τῶν νυκτῶν εἶναι Plat. мне показалось, что (уже) поздний час ночи; π. τῆς ἡλικίας Plat., Plut. в пожилом возрасте.

πόρρω-θεν и πρόσωθεν, эп. πρόσ(σ)οθεν adv. 1) издалека, издали (ἐλαύνειν ἵππους Hom.; π. ἐξήκουσα βοήν Aesch.; ἰδεῖν τι NT; γράμματα σμικρὰ π. ἀναγνῶναι Plat.); 2) вдали, поодаль (ἔστησαν π. NT); 3) с давних пор, издавна: π. ἀνακομίζεσθαί τι Eur. находить причины чего-л. в далеком прошлом; π. τὸ καλὸν ὑμῖν ὑπάρχει Plat. эта прекрасная вещь ведется у вас исстари.

πορρωτάτο superl. к πόρρω I.

πορρώτερον и πορρωτέρω compar. к πόρρω I.

πορρωτέρω-θεν adv. с более дальнего расстояния, на большем расстоянии Isocr.

πορσαίνω HH, Pind. = πορσύνω.

πόρσιον Pind. compar. к πόρσω.

πόρσιστα Pind. compar. к πόρσω.

πορσύνω (ῡ) (fut. πορσῠνῶ - эп. πορσῠνέω, aor. ἐπόρσῡνα) 1) готовить, приготовлять (δαῖτα Pind.; βίου τροφεῖα Soph.; τὰ ἐπιτήδεια Xen.): π. χάριν τινί Eur. оказывать услугу кому-л.; λέχος καὶ εὐνὴν π. Hom. (о женщине) разделять ложе; 2) причинять, устраивать (ἐχθροῖς ἐχθρά Aesch.; τοῖς πολεμίοις κακὰ π. ἢ ἑαυτῷ ἀγαθά Xen.): ἐγώ εἰμ᾽ ὁ πορσύνας τάδε Soph. это я устроил; 3) передавать, сообщать (πρᾶγμα μέγα Soph.); 4) совершать, выполнять, делать (πόνον προκείμενον Eur.): π. κατὰ δώματα HH вести домашнее хозяйство; ὡς τὸ τοῦ ποταμοῦ οὕτως ἐπορσύνετο Xen. после того, как река в этом месте была таким образом подготовлена (для переправы); τὰ τοῦ θεοῦ π. Her. справлять праздник в честь божества; 5) заботиться, окружать уходом (βρέφος Pind.); 6) почитать, чтить (Ὁμήρου ῥῆμα Pind.).

πόρσω дор. и староатт. = πόρρω I и II.

πόρταξ, ᾰκος ἡ Hom. = πόρτις II.

I πόρτις, ιος досл. бычок, перен. отрок, юноша: Δῖος π. Aesch. сын Зевса (и телицы Ио), т. е. Ἔπαφος.

II πόρτις, ιος ἡ телица, телка Hom., HH, Soph., Theocr.

πορτι-τρόφος 2 питающий телиц (ἤπειρος HH).

πορφύρα, ион. πορφύρη (ῠ) ἡ 1) пурпурная улитка, багрянка (Purpura murex) Aesch., Soph., Arst.; 2) сок багрянки, пурпурная краска Her., Isocr., Plat.; 3) пурпурная одежда, багряница Plat., Polyb., Plut., NT; 4) пурпурная ткань или пурпурный ковер Aesch., Arst.; 5) (тж. π. πλατεῖα, лат. latus clavus) широкая пурпурная кайма (на римск. тоге) Polyb., Luc.

πορφῠρ-άνθεμος 2 с пурпурными цветами (βοτάνη Plut.).

πορφύρεος, стяж. πορφῠροῦς 3 (ῠ) 1) вздувшийся, т. е. потемневший, темный (ἅλς, κῦμα ποταμοῖο, νεφέλη Hom.); 2) предполож. мрачный, черный или кровавый (θάνατος Hom.); 3) темно-красный (αἷμα, χλαῖνα Hom.); 4) многоцветный, яркий, по по друг. сияющий, светлый (ἶρις Hom.; Ἀφροδίτη Anacr.); 5) багряный, пурпурный (χιτών Xen.; πέπλοι Eur.; ἱμάτιον NT); 6) одетый в пурпур (πορφυροῖ καὶ χρυσόχειρες Luc.).

πορφῠρεύς, έως1) ловец багрянок (οἱ ἁλιεῖς καὶ πορφυρεῖς Arst.); 2) торговец пурпуром Her.

πορφῠρευτικός 3 принадлежащий ловцам багрянок (στέγαι Eur.).

πορφύρη (ῠ) ἡ ион. = πορφύρα.

πορφῠρίζω отливать багрянцем (θάλασσα πορφυρίζουσα Arst.).

πορφύριον (ῠ) τό маленькая багрянка Arst.

πορφύριος 3 (ῠ) эол. = πορφύρεος.

Πορφύριος ὁ Порфирий (настоящее имя Малх или Мелех, ближайший ученик и последователь Плотина 233-305 или 306 гг. н. э.).

πορφῠρίς, ίδος (ῐδ) ἡ 1) (sc. ἐσθής) пурпурная одежда, багряница Xen., Polyb., Luc.; 2) (sc. ὄρνις) порфирида (вид красноперой птицы) Arph.

πορφῠρίων, ωνος зоол. лысуха красная (Fulica porphyris L) Arph., Diod.

Πορφῠρίων, ωνος ὁ Порфирион (один из гигантов) Pind.

πορφῠρο-ειδής 2 багряный, пурпурный (λίμνη Aesch.; ἅλς Eur.; ἀήρ Arst.).

πορφῠρο-κλέπτης, ου ὁ крадущий пурпур, похититель пурпура Diog. L.

πορφῠρό-πωλις, ιδος ἡ продавщица багряниц NT.

πόρφῠρος 3 эол. = πορφύρεος.

πορφῠρό-στρωτος 2 устланный пурпурными тканями или коврами (πόρος Aesch.).

πορφῠροῦς 3 стяж. = πορφύρεος.

πορφύρω (ῡ) [удвоен. форма к φύρω] (только praes. и impf.) 1) тж. med. вздыматься, волноваться: ὡς ὅτε πορφύρῃ πέλαγος Hom. (Нестор колебался), как волнуется море; κραδίη πόρφυρε Hom. учащенно билось сердце; 2) отливать багрянцем, рдеть (βότρυς πορφύρων Anth.).

*πόρω (aor. 2 ἔπορον - эп. тж. πόρον, imper. πόρε, inf. πορεῖν, part. πορών; pass.: 3 л. sing. pf. πέπρωται, 3 л. sing. ppf. πέπρωτο) 1) давать, (пре)доставлять, предлагать, дарить (τί τινι Hom., Hes.): εὖχος τινι π. Hom. выполнить чье-л. желание; ὅρκον π. Aesch. дать клятву; λύσιν τινὶ π. Soph. дать кому-л. избавление; πόρεν οἱ υἱόν Hom. (Полимела) родила ему (Гермесу) сына; οἱ πέπρωτο Hes. ему было суждено; τῇδε ἐν ἡμέρᾳ θανεῖν πέπρωται Eur. (ей) суждено сегодня умереть; τὸ πεπρωμένον Pind., Aesch., Eur. и ἡ πεπρωμένη (μοῖρα) Her., Aesch., Eur., Dem. судьба, участь; 2) давать в жены или в мужья (θυγατέρας υἱάσι, τινὶ παράκοιτιν Hom.); 3) причинять (πένθος, κακά Hom.).

ποσ᾽ in elisione = πόσα, πόσε и ποσί.

πόσα adv. Xen. = πόσον.

ποσ-άκῐς (ᾰ) adv. 1) сколько раз Plat., Luc., NT; 2) столько раз: οἱ π. πόσοι ἀριθμοί Arst. числа, помноженные сами на себя, т. е. квадратные; οἱ π. π. πόσοι (ἀριθμοί) Arst. кубические числа.

ποσα-πλάσιος 3 (λᾰ) во сколько раз больший: ἀλλὰ π.; - Τετραπλάσιος Plat. во сколько же раз больше (данный четырехугольник)? - Вчетверо.

ποσά-πους 2, gen. ποδος (ᾰ) величиной во сколько футов: τόδε οὖν ποσάπουν γίγνεται; - Ὀκτώπουν Plat. сколько же футов имеет эта (поверхность)? - Восемь.

ποσᾰ-χῶς сколькими способами или в скольких значениях: διορίζεσθαι περὶ τοῦ π. λέγεται ἕκαστον Arst. различать, в скольких значениях употребляется каждое (понятие).