Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/104

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
ποθή 1) эп. = πόθος; 2) недостаток, отсутствие: ξενίων οἱ οὐ π. ἔσται Hom. недостатка в гостеприимстве он не найдет.

ποθήκω дор. Dem. = προσήκω.

ποθήμεναι эп. inf. к ποθέω.

ποθήω эол. Sappho = ποθέω.

πόθῐ adv. interr. 1) ( = ποῦ) где: π. τοι πόλις; Hom. откуда ты родом? (досл. где твой город?); 2) (= ποῖ) куда: μὴ νοέων, π. νίσομαι Anth. не зная, куда мне идти.

ποθί adv. энкл. (= πού) 1) где-либо Hom., Soph.; 2) когда-либо Hom.; 3) как-либо, так или иначе, тж. видимо: ἀλλά ποθι Ζεὺς αἴτιος Hom. видимо, повинен Зевс.

ποθῐνός 3 Anth. = ποθεινός.

ποθό-βλητος 2 уязвленный страстью, раненый любовью Anth.

πόθοδος дор. Dem. = πρόσοδος.

ποθόρημι дор. Theocr. = προσοράω.

ποθορῆν Anth. inf. к προσοράω.

πόθος 1) томление, тоска, влечение: π. τινός Hom., Trag., Her. etc. тоска по кому(чему)-л.; ὅτου σε π. μάλιστ᾽ ἔχει Soph. то, к чему тебя больше всего влечет; σὸς π. Hom. тоска по тебе; τοὐμῷ πόθῳ Soph. с тоски по мне; οἱ θρῆνοι καὶ πόθοι Plat. жалобы и томления; 2) любовное томление, любовь, страсть (γυναικός Arph.): πόθου κέντρα Plat. любовное возбуждение.

ποθοῦν τό страстное желание, томление Soph.

ποῖ adv. interr. 1) куда: π. με χρὴ μολεῖν; Soph. куда мне идти?; π. φύγωμεν Ἀπίας χθονός; Aesch. в какую часть земли Аписа бежать нам?; π. Κλυταιμνήστρα; Aesch. куда (девалась) Клитемнестра?; π. φρενῶν ἔλθω; Soph. что подумать мне?; π. ἂν ἄλλοσε; Plat. куда же еще?; 2) доколе: π. χρὴ ἀναμεῖναι; Arph. доколе нужно ждать?

ποί adv. энкл. куда-либо: ὅστις ὁ τόπος, ἦ μάθω μολοῦσά ποι; Soph. пойти мне куда-л. и узнать, что это за местность?

I ποίᾱ f к ποῖος.

II ποία дор. = πόα.

ποῖα pl. n к ποῖος.

ποιάεις, άεσσα, ᾰεν (ᾱ) дор. Soph. = ποιήεις.

ποιᾶντα Pind. стяж. pl. n к ποιάεις.

Ποιάντιος 3 пэантов Hom.

Ποίας, αντος ὁ (Soph. οι кратко) Пэант (отец Филоктета) Pind., Soph.

ποιέω тж. med. 1) делать, выделывать, производить, готовить, изготовлять (εἴδωλον, σάκος, med. πέπλον Hom.; δεῖπνον Hes.): πεποιημένος τινός и ἀπό или ἔκ τινος Xen. etc. сделанный из чего-л.; 2) строить, возводить, воздвигать (δῶμα, τεῖχος Hom.; βωμὸν καὶ ναόν Xen.; σκηνάς NT); 3) делать (кого-л. кем-л. или каким-л.) (τινα ἄφρονα Hom.; med.: φίλον τινά Xen.; τὸν θεὸν ἀρωγόν Soph.): π. τινα βασιλῆα Hom. делать (ставить) кого-л. царем; ἔμψυχον π. τι Luc. одушевлять что-л.; med. превращать (τῆς σαρκὸς πρόνοιαν εἰς ἐπιθυμίας NT); 4) делать, совершать: εἰρήνην ποιεῖσθαι Xen. заключать мир; ὡς σαφέστατα ἂν εἰδείην ἐποίουν Xen. я сделал (все), чтобы получить достовернейшие сведения; πόλεμον ποιεῖσθαι Xen. вести войну; ἅμιλλαν ποιεῖσθαι Her. спорить между собою, Thuc., Plat.; состязаться; πόλεμον π. τινι Isae. возбуждать войну против кого-л.; π. μάχας Soph. сражаться; π. ἐκκλησίαν Thuc., Xen.; проводить совещание; ἅμα ἔπος τε καὶ ἔργον ἐποίεε Her. как сказал, так и сделал; ποιεῖσθαι βουλήν Her. принимать решение; κακῶς π. τὴν χώραν Dem. опустошать страну; λόγους ποιεῖσθαι Isocr. говорить, Dem. вести переговоры; ποιεῖσθαι ὁδόν (ὁδοιπορίην) Her. и πορείαν NT совершать путь; π. и ποιεῖσθαι θήραν Xen. охотиться; πᾶσαν τὴν σπουδήν τινος ἕνεκα ποιεῖσθαι Plat. прилагать все усилия к чему-л.; ἀριθμὸν π. Xen. производить подсчет; θώϋμα ποιεῖσθαί τι Her. удивляться чему-л.; π. ἐλεημοσύνην NT творить (подавать) милостыню; ὁργὴν ποιησάμενος Her. раздраженный, в ярости; δι᾽ ἀγγέλου ποιεύμενος ἔπεμπε βιβλία Her. он послал через гонца письма; 5) действовать: τὰ ποιοῦντα καὶ τὰ πάσχοντα Plat. действующие и страдательные начала; ἡ εὔνοια τῶν ἀνθρώπων ἐποίει μᾶλλον ἐς τούς Λακεδαιμονίους Thuc. общественное мнение склонялось больше в пользу лакедемонян; τὸ φάρμακον ποιήσει Plat. снадобье подействует; 6) производить на свет, рождать (κριθάς Arph.; παῖδα Xen.); 7) приобретать, получать, зарабатывать (ἀργύριον Dem.; οὐδὲν ἐκ τῆς γῆς Xen.; πέντε τάλαντα NT): τὸν βίον ἀπὸ γεωργίας ποιεῖσθαι Xen. добывать себе средства к жизни земледелием; 8) исполнять, выполнять (τὰ τεταγμένα τῇ πόλει Xen.; τὰς ἐντολάς NT); 9) делать, оказывать (πολλὰ χρηστὰ περὶ τὴν πόλιν Arph.; πολλὰ ἀγαθὰ τὴν πόλιν Plat.; med. βοηθείας τινί Isocr.): τινὰ εὖ π. Plat. делать добро кому-л.; 10) устраивать, справлять (ἱρά Her.; θυσίαν Xen.; ἑορτήν NT): πάντα π. τοῖς ἀποθανοῦσιν Xen. отдавать умершим все (установленные) почести; 11) делать, принимать, брать (τινὰ ἄλοχον ποιεῖσθαι Hom.): ποιεῖσθαί τινα υἱόν Hom. усыновлять кого-л.; τινὰ ποιεῖσθαι μαθητήν Plat. брать кого-л. себе в ученики; τινὰ (τὶ) ποιεῖσθαι ὑπ᾽ ἑωυτῷ (ἑωυτοῦ) Her. и ὑφ᾽ ἑαυτόν Plat. подчинять кого(что)-л. себе, овладевать кем(чем)-л.; π. τινα ἐπί τινι Dem. подчинять кого-л. кому-л.; 12) причинять, вызывать (φόβον Hom.; γέλωτα Plat.): π. ὕδωρ Arph. посылать дождь; π. νόημα ἐνὶ φρεσί Hom. внушать мысль; 13) (о звуках) издавать, испускать (στόνον Soph.; κραυγήν Xen.); 14) слагать, составлять, сочинять (κωμῳδίαν καὶ τραγῳδίαν Plat.): π. εἴς τινα, Plat. слагать песнь в честь кого-л.; περὶ θεῶν λέγειν καὶ π. Plat. говорить о богах и воспевать их; ὁ τὰ Κύπρια ποιήσας Arst. автор «Киприй»; 15) изображать, обрисовывать, представлять (τὸν Ἀγαμέμνονα ἀγαθὸν ἄνδρα Plat.); 16) изобретать, выдумывать, создавать (в воображении) (καινοὺς θεούς Plat.; ὀνόματα Arst.); 17) предполагать, допускать: σφέας ποιέω ἴσους ἐκείνοισι εἶναι Her. я полагаю, что их было столько же, сколько тех; πεποιήσθω δή Plat. ну предположим; ποιῶ δ᾽ ὑμᾶς ἥκειν εἰς Φᾶσιν Xen. допустим, что вы прибыли в Фасиду; 18) делать, поступать: πῶς ποιήσεις; Soph. что ты предпримешь?; καλῶς ποιῶν σύ Plat. ты хорошо сделал; εὖ ἐποίησας ἀναμνήσας με Plat. хорошо, что ты мне напомнил; π. Σπαρτιητικά Her. поступать по-спартански; 19) заставлять (κλαίειν τινά Xen.): π. αἰσχύνεσθαί τινα Xen. пристыдить кого-л.; π. τινα κλύειν τινός Soph. заставлять кого-л. слушаться кого-л.; 20) ставить, класть, ввергать: π. εἴσω Xen. вводить; π. ἔξω Xen. выводить; π. τὰς ναῦς ἐπὶ τοῦ ξηροῦ Thuc. вытаскивать корабли на сушу; τινα ἐς ψυλακὴν π. Thuc. ввергать кого-л. в тюрьму; π. τινα ἱκέσθαι ἐς οἶκον Hom. разрешить кому-л. вернуться домой; π. ἐν αἰσχύνῃ τὴν πόλιν Dem. покрывать город позором; ποιεῖσθαί τι ἐς ἀσφάλειαν Thuc. помещать что-л. в безопасное место; 21) проводить, тратить (πολὺν χρόνον ἔν τινι Anth.): οὐ π. χρόνον οὐδένα Dem. не терять (напрасно) времени; τὴν νύκτα ἐφ᾽ ὅπλοις ποιεῖσθαι Thuc. проводить ночь в (полном) вооружении; μέσας π. νύκτας Plat. тянуть (разговор) до полуночи; 22) считать, признавать: συμφορὴν ποιεῖσθαί τι Her. считать что-л. несчастьем; δεινὰ π. и ποιεῖσθαι τι Thuc. негодовать на что-л.; εὕρημα ἐποιησάμην Xen. я счел (счастливой) находкой; μέγα (μεγάλα) ποιεῖσθαί τι Her. высоко ценить (считать важным) что-л.; πολλοῦ ποιεῖσθαι τι Plat. придавать большое значение чему-л.; (οὐδὲν) περὶ πλείονος ποιήσασθαι τῶν νόμων Lys. ничего не ставить выше законов; ἐν ἐλαφρῷ и παρ᾽ ὀλίγον ποιεῖσθαι Her., Xen.; считать маловажным; δι᾽ οὐδενὸς ποιεῖσθαί τι Soph. не придавать никакого значения чему-л.; ἐν νόμῳ ποιεῖσθαί τι Her. иметь что-л. в обычае; ἐν άδείῃ π. Her. считать безопасным.

I ποίη эп.-ион. = πόα.

II ποίη f к ποῖος.

ποιήεις, ήεσσα, ῆεν, дор. ποιάεις (ᾱ) покрытый травой, травянистый, злачный (ἄλσεα Hom.; νάπος Soph.).

ποίημα, ατος τό 1) изделие (ποιήματα χρύσεα Her.; ποιήματα ἀργύρεα Luc.); 2) произведение, творение (Γλαύκου τοῦ Χίου Her.; sc. Δαιδάλου Plat.); 3) сочинение, вымысел (ἐραστοῦ Plat.); 4) стихотворение, поэма: π. Κρόνῳ συγκείμενον Plat. стихи в честь Крона; 5) дело, действие, деяние (εἴτε ποιήματα εἴτε παθήματα Plat.).

ποιημᾰτικός 3 поэтический Plat.

ποιημάτιον (ᾰ) τό небольшое стихотворение, маленькая поэма Plut.

ποιηρός 3 травянистый, злачный (νάπος, βοτάνα Eur.).

ποίησις, εως1) изготовление, производство (μύρου Her.; τροφῆς Arst.); 2) сооружение, постройка (νεῶν Thuc.); 3) сотворение, созидание (τῶν ζῴων, ἡ τῶν μελῶν π. Plat.); 4) творчество: ἡ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ ὂν ἰόντι αἰτία πᾶσά ἐστι π. Plat. всякая причина перехода из небытия в бытие есть творчество; 5) поэтическое искусство, поэзия: ᾠδαὶ καὶ ἡ ἄλλη π. Plat. песни и другие виды поэтического искусства; ἡ π. ἑκατέρα Plat. оба вида поэзии, т. е. трагедия и комедия; 6) стихотворное произведение, поэма (δῆλον ἐκ τῆς Τυρταίου ποιήσεως Arst.): τῆ Ὁμήρου ποιήσει εἴ τι χρὴ πιστεύειν Thuc. если верить поэме Гомера; 7) юр. усыновление Isae.; 8) юр. принятие в число граждан: τῇ παρ᾽ ὑμῶν ποιήσει πολίτης Dem. человек, получивший в силу вашего решения право гражданства.

ποιητής, οῦ, ион. έω 1) мастер, производитель (τῶν μηχανημάτων Xen.; κλίνης Plat.); 2) создатель, творец (ὁ π. καὶ πατὴρ τοῦ παντός Plat.): ὁ π. (νόμων) Plat. законодатель; ὁ τῆς μάχης π. Plut. инициатор сражения; 3) сочинитель, автор, поэт (κωμῳδίας Plat.): π. λόγων Plat. оратор; 4) исполнитель (νόμου NT - ср. 2).

ποιητική ἡ (sc. τέχνη) 1) искусство творения Plat.; 2) поэтическое искусство, поэзия Plat.

I ποιητικός 3 1) производительный, творящий, творческий (δύναμις Plat.): π. τινος Plat., Arst. создающий что-л., способствующий чему-л.; 2) производящий, производственный, т. е. практически полезный (τέχναι Arst.); 3) поэтический (ὀνόματα Plat.; λέξις Isocr.); 4) обладающий поэтическим даром (ἄνδρες Plat.).

II ποιητικός ὁ поэт Plat.

ποιητικῶς 1) творчески: ἢ π. ἢ φυλακτικῶς Arst. или путем созда(ва)ния, или путем сохранения; 2) поэтически Plat.

ποιητός 3 1) сделанный, изготовленный, построенный (τέγος πύκα ποιητόν Hom.); 2) хорошо сделанный, искусно построенный (δόμοι, πύλαι Hom.); 3) искусственный (φρέαρ Plut.); 4) не родной, т. е. приемный (παῖς Plat.; πατήρ Lys.): ποιητοὶ πολῖται Arst. получившие право гражданства; 5) вымышленный, поддельный (λόγος Pind.): ποιητῷ τρόπῳ Eur. притворно.

ποιήτρια ἡ поэтесса Plut., Luc.

ποιη-φᾰγέω питаться травами Her.

ποιηφάγος 2 (ᾰ) Arst. = ποηφάγος.

ποικίλα (ῐ) τά 1) шитый ковер Aesch.; 2) расшитые платья Luc.

ποικῐλ-άνιος (ᾱ), атт. * ποικῐλήνιος 2 с пестрыми (разукрашенными) поводьями Pind.

ποικῐλ-είμων 2, gen. ονος в пестрой, т. е. звездной одежде (νύξ Aesch.).

ποικῐλ-έρῠθρος 2 с красными пятнами Arst.

Ποικίλη (ῐ) ἡ (sc. στοά) Пэкила или Пойкиле, «Расписной портик» (портик в Афинах, стены которого были украшены произведениями Полигнота) Aeschin.

*ποικῐλήνιος 2 атт. = ποικιλάνιος.

ποικῐλίᾱ 1) расшивание узорами, вышивание (ὑφαντικὴ καὶ π. Plat.); 2) pl. шитые узоры, вышивки (γραφαὶ καὶ ποικιλίαι Xen.); 3) пестрота (ἐν τῷ δέρματι Arst.); 4) разнообразие (χρωμάτων, ὄψων Plat.); 5) изменчивость, непостоянство (πραγμάτων Polyb.); 6) изворотливость, хитрость (πραπίδων Eur.).

ποικῐλίς, ίδος (ῐδ) ἡ «пеструшка» (род птицы) Arst.

ποικίλλω 1) расшивать, вышивать, разукрашивать (μίτρα πεποικιλμένα Pind.): τοῖς ὀνόμασι π. Plat. разукрашивать словами, т. е. говорить изысканно; 2) расписывать, искусно изображать (χορόν, sc. ἐν σάκει Hom.); 3) разнообразить (τὸν βίον Eur., Plut.; εἴδη τινός Plat.); 4) хитрить, лукавить, путать (πρός τινα Plat.): ἃ σὺ ποικίλλεις Soph. твои путаные речи; Σπάρτη πεποίκιλται τρόπους Eur. Спарта коварна в своих нравах.

ποίκιλμα, ατος τό 1) расшитая или узорчатая ткань (πολλαὶ βαφαὶ τοῦ ποικίλματος Aesch.); 2) узор, орнамент, роспись (τὰ ποικίλματα καὶ τὰ πλάσματα Plat.): ὁ πέπλος μεστὸς τῶν ποικιλμάτων Plat. богато расшитое платье; τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ποικίλματα Plat. узоры на небе, т. е. созвездия; 3) разнообразие, многообразие (τὰ τῶν ὀσμῶν ποικίλματα Plat.).

ποικιλμός 1) пестрота, узорчатость (sc. τῆς στολῆς Plut.); 2) различие, разнообразие Plut.

ποικῐλό-βουλος 2 богатый на выдумки, изобретательный (Προμηθεύς Hes.).

ποικῐλόγᾱρυς, υος adj. дор. = ποικιλόγηρυς.

ποικῐλό-γηρυς, дор. ποικῐλόγᾱρυς, υος adj. разнообразно звучащий, многозвучный (φόρμιγξ Pind.).

ποικῐλό-γραμμος 2 с черными линиями или полосами Arst.

ποικῐλο-γράφος 2 (ᾰ) пишущий о разнообразных вещах Diog. L.

ποικῐλό-δειρος 2 с пестрой шейкой или с переливчатым голосом (ἀηδών Hes.).

ποικῐλο-δέρμων 2, gen. ονος с пестрой шкурой, пятнистый (sc. ἵπποι Eur.).

ποικῐλό-θριξ, τρῐχος adj. 1) с пестрой шерстью (νεβρός Eur.); 2) с пестрым оперением (οἰωνοί Plut.).

ποικῐλό-θρονος 2 восседающий на разукрашенном престоле (Ἀφροδίτη Sappho).

ποικῐλό-θροος 2 разноголосый, многоголосый (οἰωνοί Plut.).

ποικῐλο-μήτης, ου adj. m изобретательный, хитроумный (Ὀδυσσεύς Hom.; Ἑρμῆς HH).

ποικῐλόμητις, ιδος adj. m Soph. = ποικιλομήτης.

ποικῐλο-μήχανος 2 хитроумный, лукавый (Ἔρως Anth.).

ποικῐλό-μορφος 2 пестрый, разноцветный или узорчатый (ἱμάτια Arph.).

ποικῐλό-μῡθος 2 болтающий без умолку (χείλη Anth.).

ποικῐλό-νωτος 2 с пестрой спиной (ὄφις Pind.; δράκων Eur.).

ποικῐλό-πτερος 2 пестрокрылый (Ἔρως Eur.).

ποικίλος 3 (ῐ) 1) пестрый, пятнистый (παρδαλέη Hom.; δράκων Pind.; νεβρίς Eur.); 2) разноцветный, расшитый или узорчатый (πέπλος Hom.; κιθών Her.); 3) покрытый резьбой, резной, разукрашенный (θώρηξ, δίφρος Hom.): ποικίλοι τὰ νῶτα Xen. с татуировкой на спинах; 4) раскрашенный, расписной (στοά Dem.); 5) разнообразный, различный (νοσήματα, ἡδοναί Plat.; ἐπιθυμίαι NT); 6) сменяющийся (μῆνες Pind.); 7) изменчивый: ποικιλώτερος αὐτοῦ Πρωτέως Luc. переменчивее самого Протея; 8) запутанный, сложный, мудреный, замысловатый (ἑλιγμοί Her.; νόμος Plat.; λόγος Arph.); 9) хитроумный, изворотливый, лукавый (Προμηθεύς Hes.; ἀλώπηξ Plat.; βουλεύματα Pind.); 10) искусно сделанный, искусный (δεσμός Hom.).

ποικῐλοσάμβᾰλος 2 эол. = ποικιλοσάνδαλος.

ποικῐλο-σάνδᾰλος, эол. ποικῐλοσάμβᾰλος 2 обутый в пестрые сандалии Anacr.

ποικῐλό-στικτος 2 в пестрых пятнышках, крапчатый Arst.

ποικῐλο-στόλος 2 в пестром одеянии, т. е. расписной, разукрашенный (ναῦς Soph.).

ποικῐλο-τερπής 2 услаждающий своим разнообразием Anth.

ποικῐλό-τευκτος 2 искусно сделанный, искусный (κύβων θέσις Anth.).

ποικῐλό-τραυλος 2 многоголосый, разнообразный (μέλη Anth.).

ποικῐλο-φόρμιγξ, ιγγος adj. сопровождаемый переливами форминги (ἀοιδά Pind.).

ποικῐλό-φρων 2, gen. ονος изобретательный, хитроумный, лукавый (Λαερτιάδης Eur.).

ποικῐλό-χροος, стяж. ποικῐλόχρους 2 разноцветный Arst.

ποικῐλόω разукрашивать Aesch.

ποίκιλσις, εως ἡ Plat. = ποικιλία.

ποικιλτής, οῦ ὁ вышивающий узоры, вышивальщик Aeschin., Plut.

ποικῐλ-ῳδός 2 искусно поющий, завлекающий своим пением (Σφίγξ Soph.).

ποικίλως (ῐ) 1) изменчиво, разнообразно: π. ἔχειν Xen. быть различным; 2) хитроумно, ловко (π. αὐδώμενος Soph.; χρῆσθαι τοῖς πράγμασιν Polyb.).

ποιμαίνω (fut. ποιμανῶ; NT impf. iter. ποιμάνεσκον) 1) пасти (μῆλα Hom.; ποίμνας Eur.; τὰ πρόβατα NT); 2) быть пастухом (ὁ ἐν ἀγρῷ ἐποίμαινεν Lys.): π. ἐπ᾽ ὄεσσι Hom. быть овчаром; 3) бродить: χθονὸς πᾶς πεποίμανται τόπος Aesch. каждое место страны обойдено (мною); 4) окружать заботой, беречь, лелеять (ἱκέτην Aesch.; ζωᾶς ἄωτον Pind.; τὸ σῶμα Plat.); 5) умерять, успокаивать (ἔρωτα Theocr.); 6) обманывать (τινὰ ὀνομάτων κομψεύμασι Luc.).

ποιμάν дор. = ποιμήν.

Ποιμανδρία ἡ Пэмандрия (древнее название Танагры) Plut.

Ποίμανδρος ὁ Пэмандр (муж Танагры, миф. основатель Пэмандрии) Plut.

ποιμᾱνόριον τό стадо, перен. толпа, тж. войско Aesch.

ποιμαντήρ, ῆρος ὁ Soph. = ποιμήν.

ποιμ-άνωρ, ορος ὁ пастырь людей, т. е. предводитель, вождь Aesch.

ποιμενική ἡ (sc. τέχνη) искусство пастьбы Plat.

ποιμενικός 3 пастушеский (θῶκος Theocr.).

ποιμένιος 3 Anth. = ποιμενικός.

ποιμήν, ένος, дор. ποιμάν ὁ (voc. ποιμήν) 1) пастух Hom. etc.; 2) овчар (βουκόλοι καὶ ποιμένες Eur.); 3) перен. пастырь, предводитель, вождь (λαῶν Hom.; ναῶν ποιμένες Aesch.); 4) руководитель, наставник (ποιμένες πόλεως Plat.).

ποίμνη 1) стадо (мелкого скота) (αἱ ποῖμναι καὶ τὰ βουκόλια Her.); 2) стая (λεόντων Hes.); 3) баран, овца (χρυσόμαλλος π. Eur.); 4) толпа, сонм (sc. τῶν ἱκετίδων Aesch.).

ποιμνήϊος 3 предназначенный для стада, скотный (σταθμός Hom.; σηκός Hes.).

ποίμνιον τό небольшое стадо Her., Soph., Plat. etc.

ποίμνιος 3 пастбищный (ἄλση Eur.).

ποιμνίτης, ου (ῑ) adj. m пастушеский или сельский (ὑμέναιος Eur.).

ποινά (ᾱ) ἡ дор. = ποινή.

ποινάτωρ, ορος (ᾱ) ὁ каратель, мститель Aesch., Eur.

ποινάω тж. med. карать, мстить (ὑμᾶς ποινᾱσόμεσθα Eur.): ποιναθεῖσα Eur. понесшая наказание.

ποινή, дор. ποινά (ᾱ) ἡ 1) выкуп: υἷος π. Hom. выкуп за сына; 2) пеня за убийство: π. τῆς Αἰσώπου ψυχῆς Her. пеня за убийство Эзопа; 3) возмездие, наказание, кара: ποινὰς τίνειν (τῖσαι) или δοῦναι Pind., Aesch., Eur., Xen. (по)нести наказание; ποινὰς λαβεῖν τοῦ πατρός Eur. отомстить за отца; 4) возмещение, воздаяние, награда: τῶν ποινήν Hom. в возмещение за это; 5) освобождение Pind.

Ποινή ἡ Пэна (богиня возмездия) Aeschin.

ποιν-ηλατέω преследовать возмездием (τινα Sext.): ποινηλατεῖσθαι ὑπ᾽ Ἐρινύων Plut. быть преследуемым Эриниями.

ποινῆτις, ῐδος ἡ карательница, мстительница (π. Ἐρινύς Anth.).

ποίνῐμος 2 1) несущий возмездие, карающий (Ἐρινύς Soph.); 2) заслуженный, справедливый (πάθεα Soph.); 3) служащий наградой (χάρις Pind.).

Ποινοί οἱ Plut. = лат. Poeni.

ποινο-ποιός 2 несущий возмездие, воздающий за преступления: αἱ ποινοποιοί (sc. θεαί) Luc. богини-карательницы.

ποιο-λογέω собирать травы, зелья Theocr.

ποιο-λόγος 2 собирающий травы, т. е. питающийся зеленью (ταώς Arst.).

ποιόν τό Arst. = ποιότης.

ποιό-νομος 2 богатый лугами, злачный (τόποι Aesch.).

ποιο-νόμος 2 поедающий траву (βοτά Aesch.).

ποῖος, ион. κοῖος 3 какой, что за: ποῖον (τὸν μῦθον) ἔειπες; Hom. что ты (за слово) сказал?; κοῖα ταῦτα λέγεις; Her. что это ты такое говоришь?; ποίῳ τρόπῳ; Soph. каким образом?; βοῆς τῆς σῆς π. οὐκ ἔσται λιμήν; Soph. какой порт не будет оглашаться твоим воплем?; τά γ᾽ ἄλλα … ἔπη.- Τὰ ποῖα ταῦτα; Soph. другие же толки … - Какие же это (толки)?; ποῖόν τι κινδύνευμα; Soph. что это за затея?; ποίᾳ ἄλλῃ (sc. ὁδῷ); Arph. каким же другим путем? (как же иначе?); ποῖον χρόνον; Eur. в течение какого времени? (как долго?); π. οὑτοσὶ Τιμόθεος; Plut. кто этот Тимофей?; ποίῳ ἐπ᾽ αἰτιάματι; Aesch. по поводу какого обвинения?, т. е. за какую провинность?

ποιός 3 (преимущ. с τις) какой-нибудь, тот или иной, так или иначе определенный Plat.: ποιοί τινες εἶναι Arst. быть качественно определенными.

ποιότης, ητος ἡ качественная определенность, качество Plat., Arst., Sext., Plut.

ποιούντων 1) gen. pl. part. praes. к ποιέω; 2) атт. 3 л. pl. imper. praes. к ποιέω.

ποιόω качественно определять (τι Arst.): ἀπό τινος ᾽ποιωθῆναι Sext. быть качественно определенным чем-л. (получить свое качество от чего-л.).

ποιπνύω (ῡ) [удвоен. форма к πνέω] 1) суетливо носиться, суетиться (διὰ δώματα Hom.): πάντες ἐποίπνυον Hom. все засуетились (поспешно заработали); δῶμα κορήσατε ποιπνύσασαι Hom. быстро подметите дом; 2) окружать уходом или заботливо ухаживать (ἐμὰν χάριν Pind.).

ποίφυγμα, ατος τό досл. тяжелое дыхание, пыхтение, перен. ярость или угроза (произносимая задыхающимся голосом): μάταια ποιφύγματα Aesch. пустые угрозы.

ποιφύσσω [удвоен. форма к φυσάω] тяжело дышать, задыхаться Anth.

ποι-ώδης 2 богатый пастбищами, злачный (ἡ γῆ π. τε καὶ εὔυδρος Her.).

πόκα adv. дор. = πότε.

ποκά adv. дор. = ποτέ.

ποκάς, άδος (ᾰδ) ἡ только pl. руно, бран. вихры, волосы: ἐκποκιῶ σου τὰς ποκάδας Arph. я оттаскаю тебя за вихры.

*πόκη ἡ шерсть: только в выраж. εἰς ὄνου πόκας ирон. Arph. в край ослиной шерсти, т. е. в (несуществующий) ад.

ποκίζω (только дор. 3 л. sing. aor. med. ἐποικίξατο) Theocr. = πέκω.

πόκος ὁ (дор. acc. pl. πόκως) 1) состриженная шерсть, руно (προβάτων π. Arph.); 2) клок шерсти (οἰὸς π. Soph.).

ποκόω покрывать шерстью или пухом: μῆλον λεπτῇ πεποκωμένον ἄχνῃ Anth. плод, покрытый нежным пушком.

Πόλα, ион. Πόλη ἡ Пола (город на зап. побережье Истрии) Anth.

πόλεε, стяж. πόλη dual. к πόλις.

πολέες эп. pl. к πολύς.

πόλεες эп. pl. к πόλις.

πολεμᾱδόκος 2 дор. = * πολεμηδόκος.

πολεμάρχειον τό местопребывание (дом) полемарха Xen., Polyb.

πολεμαρχέω исполнять обязанности полемарха, быть полемархом Her., Xen.

πολέμ-αρχος ὁ полемарх, (главно)командующий 1) в Афинах - третий из девяти архонтов, стоявший во главе вооруженных сил страны Her., впосл. - председатель особого трибунала, разбиравшего дела метэков и иноземцев Arph., Lys.; 2) в Спарте - командир моры, отряда в 400 человек Her., Thuc., Xen.; 3) в Фивах - начальник вооруженных сил Беотии Xen.; 4) в Этолии - начальник полиции Polyb.

πολεμέω, эп. πτολεμέω (fut. med. πολεμήσομαι и fut. 3 πεπολεμήσομαι в знач. pass.) 1) вести войну, воевать (τινι Her., Xen., ἐπί или πρός τινα Xen. etc.; περί τινος Her.): π. σύν τινι и μετά τινος Xen. воевать в союзе с кем-л., но π. μετά τινος NT воевать против кого-л.; κατὰ θαλατταν ὁ πόλεμος ἐπολεμεῖτο Xen. война велась на море; ὅσα ἐπολεμήθη πρὸς τοὺς Ἓλληνας Xen. военные действия против греков; 2) сражаться: π. ἀπὸ τῶν ἵππων Plat. сражаться в конном строю; 3) идти войной, нападать (τὰς Ἀθήνας Diod.; Ῥωμαίους Polyb.); 4) перен. воевать, враждовать, бороться, спорить (τινι ὑπέρ τινος Dem.): μὴ χρείᾳ πολεμῶμεν Soph. не будем бороться с необходимостью.

*πολεμη-δόκος, дор. πολεμᾱδόκος 2 приемлющий войну, т. е. воинственный (ὅπλα Pind.; Ἀθηναία Anth.).

πολεμήϊος 3 военный, боевой (ἔργα Hom.; τεύχεα Hes.): τὰ πολεμήϊα (или πολέμια) δόκιμος Her. искусный в военном деле.

πολεμησείω [desiderat. к πολεμέω] желать войны, стремиться к войне Thuc.

πολεμητήριον τό ставка полководца Polyb.

πολεμία ἡ (sc. γῆ) неприятельская территория Xen.

πολέμια τά 1) военные вопросы (дела) или военное искусство: τὰ π. λεγόμενος ἐν τοῖς ἀρίστοις Xen. слывущий одним из лучших воинов; 2) военная контрабанда Arph.; 3) военное снаряжение (τὰ π. παρασκευάζεσθαι Thuc.).

πολεμίζω, эп. тж. πτολεμίζω (эп. fut. πολεμίξω, эп. inf. πολεμιζέμεναι) 1) вести войну, воевать: π. τινί, ἄντα и ἐναντίβιόν τινος Hom. воевать против кого-л.; π. μετά τινι Hom. воевать в союзе с кем-л.; ἄπρηκτον πόλεμον π. Hom. вести бесполезную войну; τῇ γλώττῃ π. Arph. воевать языком, т. е. спорить, полемизировать; 2) идти войной: ῥηΐτεροι π. ἦσαν Ἀχαιοί Hom. тогда легче было сражаться с ахейцами.

πολεμικά τά военные вопросы (дела) или военное искусство Thuc., Xen., Plat.

πολεμική ἡ (sc. τέχνη) военное искусство Plat.

πολεμικόν τό 1) боевой клич, сигнал к сражению Xen., Polyb.; 2) боеспособная или воюющая часть народа, т. е. войско Arst.

πολεμικός 3 1) военный, боевой (κίνδυνοι Thuc.; ἄσκησις Xen.; πλοῖα, σκευή, ἐπιστήμη, βίος Plat.); 2) приученный к военному делу (ἵπποι Xen.); 3) воинственный (ἀνήρ Xen., Plat.; θεοί Plat.); 4) преисполненный вражды, враждебный (ἔρις καἴ ὀργή Xen.); 5) важный в военном отношении, нужный на войне (ἀσπίς, κτῆμα Xen.).

πολεμικῶς враждебно (διακεῖσθαι Isocr.; πολεμικώτατα πρὸς ἀλλήλους ἔχειν Xen.).

πολέμιον τό вражда, неприязнь: τὸ π. τῶν Ἀθηναίων Thuc. вражда к афинянам.

I πολέμιος 3, редко 2 1) военный, боевой (κάματοι Pind.); 2) вражеский, неприятельский (χθών, δόρυ Aesch.; ναυάγια Lys.): φόβος π. Aesch. страх перед врагами; φρυκτοὶ πολέμιοι Thuc. сигнальные костры (предупреждающие о появлении неприятеля); ὁ ἐκ δορὸς πολεμίου γεγώς Soph. рожденный вражеским копьем, т. е. сын пленницы; 3) враждебный, неприязненный (γῆ καὶ θάλασσα Her.): δύο ἐόντα πολεμιώτατα Her. два опаснейших врага; 4) вредный (ταῖς θριξὶ π. Plat.).

II πολέμιος ὁ (преимущ. pl.) враг, неприятель, противник Pind., Her., Thuc. etc.

πολεμιστήρια τά 1) боевые колесницы Arph.; 2) боевое снаряжение Xen., Plat.

πολεμιστήριος 3 и 2 военный, воинский, боевой (ἵπποι Her. Xen.; θώραξ Arph.; ἐλέφαντες Arst.).

I πολεμιστής, эп. тж. πτολεμιστής, οῦ ὁ воин, боец Hom., Pind.

II πολεμιστής, οῦ adj. m боевой (ἵππος Theocr., Diod.).

πολεμίως враждебно (φιλίως, οὐ π. Thuc.): π. ἔχειν τινί Xen. враждебно относиться к кому-л.

πολεμό-κλονος 2 воинственно-шумный (Ἄρης Batr.).

πολεμό-κραντος 2 решающий (завершающий) войну (τέλος Aesch.).

Πολεμο-λᾱμᾰχᾱὶκός 3 шутл. воинственно-ламахейский (στράτευμα Arph.).

πόλεμόν-δε, эп. тж. πτόλεμόνδε adv. на войну, в бой Hom.

πολεμο-ποιέω возбуждать войну Xen., Plut.

πολεμοποιός 2 возбуждающий войну, разжигающий вражду (τύραννος Arst.; στάσις Plut.).

πόλεμος, эп. тж. πτόλεμος 1) сражение, битва (πόλεμοί τε μάχαι τε Hom.); 2) война: πόλεμον πολεμεῖν Xen. вести войну; ὁ τῶν βαρβάρων π. Thuc. война против варваров; 3) спор, вражда (πρὸς ἀλλήλους π. Plat.); 4) кара, возмездие (ὁ π. θεῶν Xen.).

πολεμο-φθόρος 2 губящий войной, истребительный (ἆται Aesch.).

πολεμόω делать врагом (med. τινας Thuc.); pass. становиться врагом (τινος Thuc.): χωρίον, ὃ μετὰ μεγίστων καιρῶν οἰκειοῦταί τε καὶ πολεμοῦται Thuc. область, дружественные или враждебные отношения с которой имеют чрезвычайно большое значение.

Πολέμων, ονος ὁ Полемон 1) родом из Афин, сын Филострата, философ, ученик Ксенократа, умер в 273 г. до н. э. Plut., Diog. L.; 2) ὁ Περιηγητής, ученик Панетия, философ и географ-путешественник начала II в. до н. э. Plut.

πολέος эп. gen. к πολύς.

πόλεος эп.-ион. gen. к πόλις.

πολεύω 1) вращаться, т. е. пребывать, обитать Hom.; 2) выворачивать, т. е. взрывать, пахать (γᾶν Soph.).

πολέω Hes., Trag., med. Lys. = πολεύω.

πολέων эп. gen. pl. к πολύς.

πόλεων gen. pl. к πόλις.

πόλη (стяж. к πόλεε) dual. к πόλις.

Πόλη ион. = Πόλα.

πόληες эп. pl. к πόλις.

πόλησις, εως ἡ круговращение (περὶ τὸν οὐρανόν Plat.).

πολι- и πολια- в сложн. словах = πόλις.

πολιά, ион. πολιή1) седина Men., Arph., Anth.; 2) старческий возраст, старость Luc., Anth.

πολιαίνομαι покрываться седой (белой) пеной, пениться (θάλασσα πολιαινομένη Aesch.).

πολιᾱ-νομέω быть полианомом, исполнять обязанности градоправителя Plat.

πολιάοχος 2 (ᾱ) дор. = πολιοῦχος.

πολί-αρχος ὁ правитель города Pind., Eur.

I πολιάς, άδος (ᾰδ) ἡ полиада, «хранительница города» (эпитет Афины) Her., Soph., Luc., Plut.

II πολιάς, άδος (ᾰδ) adj. f седеющая, седая (ἡ γυνὴ πρεσβῦτις καὶ τὴν κεφαλὴν π. Luc.).

πολιᾱτᾶν дор. Pind. gen. pl. к πολιήτης.

πολιάτας, ου (ᾱτ) ὁ дор. Pind. = πολιήτης.

πόλιες эп. pl. к πόλις.

πολιεύς, έως ὁ хранитель города (эпитет Зевса) Arst.

πολίζω (эп. aor. πόλισσα; эп. 3 л. sing. ppf. pass. πεπόλιστο) 1) строить город или вокруг города, возводить (τεῖχος Hom.): οὔπω Ἴλιος πεπόλιστο Hom. Илион еще не был построен; 2) застраивать, колонизовать (χωρίον Xen.; τὸν τόπον Plut.).

πολιή ион. = πολιά.

πολιήτης, дор. πολιάτας, ου (ᾱτ) ὁ 1) Hom., Her., Aesch., Eur. = πολίτης I, 1; 2) Her. = πολίτης I, 2.

πολιῆτις, ῐδος ἡ (со)гражданка: π. ἀκτή Eur. родной берег.

πόλιν-δε adv. в город, к городу Hom.

πολιο-κρότᾰφος 2 [πολιός] с седыми висками, седовласый Hom., Hes.

πόλιον τό бот. предполож. дубровка (Teucria polium или Veronica chamaedrys) Plut.

πολιόομαι становиться седым, седеть: πρῶτοι πολιοῦνται οἱ κρόταφοι Arst. первыми седеют виски.

πολῐ-ορκέω (ион. impf. ἐπολιόρκεον) 1) осаждать, блокировать (τὴν Μίλητον Her.; ὑπὸ τριήρων πολιορκεῖσθαι Isocr.): οὐ δυνάμενοι πολιορκεῖσθαι Thuc. не будучи в состоянии выдерживать (долее) осаду; 2) перен. осаждать, преследовать, мучить (ὑπὸ συκοφαντῶν πολιορκούμενοι πολιορκίαν Plat.).

πολι-ορκητής, οῦ ὁ полиоркет, осаждающий города (прозвище Деметрия, сына Антигона, 337-283 гг. до н. э.) Diod., Plut.

πολι-ορκητικός 3 применяемый при осаде (ἐπίνοιαι καὶ βίαι Polyb.).

πολι-ορκία, ион. πολιορκίη 1) осада Her., Thuc. etc.: μηχαναὶ πρὸς τὰς πολιορκίας Arst. осадные машины; 2) докучливые придирки (ὕβρις καὶ π. Plut.).

I πολιός 3 и 2 1) седой (κεφαλή Hom.; χαίτη Soph.); 2) седовласый (ματέρες Soph.); 3) покрытый (седой) пеной, вспененный (ἅλς Hom.; πέλαγος Arph.); 4) старый, древний (νόμος Aesch.; μάθημα Plat.); 5) старческий (σώματα Plat.; δάκρυον Eur.); 6) серый (λύκος Hom.); 7) блестящий, светлый (σίδηρος Hom.; χαλκός Pind.); 8) сияющий, лучезарный (ἔαρ Hes.; αἰθήρ Eur.).

II πολιός ὁ старик, старец Hom.

πολιότης, ητος ἡ седина (sc. τῶν τριχῶν Arst.).

πολι-οῦχος, дор. πολιάοχος 2 (ᾱ) владеющий городом, т. е. охраняющий город (Ἀθηναίη Her.; θεοί Aesch.; Ζεύς Plat.).

πολιο-φῠλακέω [πόλις] охранять город, стоять гарнизоном в городе Polyb.

πολίοχος 2 Eur. v. l. = πολιοῦχος.

πολιό-χρως, ωτος adj. [πολιός] белоцветный, белый (κύκνος Eur.).

πόλις, эп. тж. πτόλις, εως и εος, ион.-дор. ιος, эп. ηος 1) город (Ἀθηναίων π. Thuc.): Ἰλίου π. Aesch. город Илион; ἡ Μένδη π. Thuc. город Менда; ἡ π. οἱ Ταρσοί Xen. город Тарсы; π. ἄκρη (= ἀκρόπολις) Hom. городской кремль, акрополь; 2) кремль, цитадель: Ἰνάχου π. Eur. кремль Инаха (в Аргосе); 3) страна (ἥδε π. καὶ γαῖα Hom.); 4) остров Hom., Aesch.: Εὔβοι᾽ Ἀθήναις ἔστι τις γείτων π. Eur. Эвбея есть остров (или страна) по соседству с Афинами; 5) община, население, граждане (π. καὶ ἄστυ Hom.; π. ἀνάριθμος Soph.; πᾶσα ἡ π. NT); 6) ( = πολιτεία) государство (преимущ. демократическое) Hes., Pind., Soph., Xen. etc.: τὰ τῆς πόλεως Plat. государственные дела.

Πόλις, εως ἡ Полис (укрепленный город племени Ὑαῖοι в Локриде Озольской) Thuc.

πόλισμα, ατος τό 1) город (γῆς Ἀσιάδος πολίσματα Aesch.); 2) гражданская община, граждане Her., Soph., Eur., Thuc.

πολισμάτιον (ᾰ) τό городок, местечко Polyb.

πολίσσαμεν эп. 1 л. pl. aor. к πολίζω.

πολισσο-νόμος 2 1) управляющий городом, тж. руководящий государственными делами (ἀρχαί Aesch.); 2) гражданственный, государственный или общественный (βιοτά Aesch.).

πολισ-σόος 2 охраняющий города (Ἄρης HH).

πολισσ-οῦχος 2 1) охраняющий город(а) (θεοί Aesch.); 2) населяющий город(а) (λεώς Aesch.).

πολῑτ-άρχης, ου ὁ политарх, градоначальник NT.

πολῑτεία, ион. πολῑτηΐη 1) гражданские права, гражданство (πολιτηίην αἰτεῖσθαι Her.; πολιτείαν δοῦναι τινι Xen.; πολιτείαν κτήσασθαι NT); 2) гражданственность, гражданский образ жизни (ἐν εἰρήνῃ καὶ πολιτείᾳ Dem.); 3) государственные дела: τὴν πολιτείαν ἄγειν Thuc. управлять государством; 4) государственная деятельность, правление (ἡ Κλεοφῶντος π. Aeschin.); 5) государственное устройство, форма правления (ἡ μοναρχικὴ καὶ δημοκρατικὴ π. Plat.); 6) демократическая форма правления, республика (ἡ τῶν Ἀθηναίων π. Xen.); 7) государство (вообще): τῆς πολιτείας χρῆσθαι Thuc. управлять государством.

πολίτευμα, ατος (ῑ) τό 1) политическая деятельность; pl. политические мероприятия, политика Dem., Plat.; 2) управление государством Arst.; 3) образ правления, государственное устройство: τὸ τῆς δημοκρατίας π. Aeschin. демократический образ правления; 4) государство: οἱ ἐν τῷ πολιτεύματι Arst. граждане.

πολῑτεύω (чаще med.; aor. med. ἐπολιτευσάμην и ἐπολιτεύθην; aor. pass. ἐπολιτεύθην) 1) жить в своем государстве, проводить (свою) жизнь, жить: οἱ νῦν οἶκοι ἄκληροι πολιτεύοντες Xen. те, которые живут у себя на родине в бедности; παρανόμως πολιτευθῆναι Lys. поступать беззаконно; 2) быть гражданином: κατ᾽ ὀλιγαρχίαν π. Thuc. иметь олигархическую форму правления; ἐν δημοκρατίᾳ πολιτεύεσθαι Xen. иметь демократическую форму правления; κατὰ τὰ Βοιωτῶν πάτρια π. Thuc. пользоваться правами беотийских граждан; 3) участвовать в управлении государством, управлять страной (πόλις ἄριστα πολιτευομένη Plat.): π. κατὰ τὰ ἴδια κέρδη Thuc. и π. πρὸς τὸ ἴδιον κέρδος Xen. управлять государством ради (личного честолюбия и) личной выгоды; οὐδὲ οἱ ἰδιωτεύοντες, ἀλλὰ οἱ πολιτευόμεναι Aeschin. не частные лица, а государственные деятели; πολιτεύεσθαι ἅπαντα Arph. управлять всеми государственными делами; ἃ καὶ πεποίηκα καὶ πεπολίτευμαι Dem. все, что я совершил за свою политическую деятельность; τὰ αὐτοῖς πεπολιτευμένα Dem. их политические мероприятия; πόλεμον ἐκ πολέμου πολιτεύεσθαι Aeschin. вести политику непрерывных войн; 4) наделять гражданскими правами: οἱ πολιτευθέντες Diod. принятые в число граждан.

πολῑτηΐη ион. = πολιτεία.

I πολίτης, ион. πολιήτης, ου (ῑ) ὁ 1) гражданин Hom., Pind., Thuc., Plat. etc: π. ὁρίζεται τῷ μετέχειν κρίσεως καὶ ἀρχῆς Arst. (понятие) «гражданин» определяется участием в судебной и государственной власти; 2) согражданин, земляк (Κάδμου π. Aesch.; σὸς π. Plat.).

II πολίτης, ου (ῑ) adj. m городской, местный (θεοί Aesch.; δῆμος Arph.).

πολῑτικά τά 1) государственные или общественные дела, политика Plat.; 2) политические знания Xen.

πολῑτική ἡ (sc. ἐπιστήμη или τέχνη) государственная деятельность, политика Plat.

πολῑτικόν τό 1) граждане, общество граждан Her., Thuc.; 2) (sc. στράτευμα) войско из местных граждан: τοὺς μὲν συμμάχους ἀφῆκε, τὸ δὲ π. οἴκαδε ἀπήγαγε Xen. союзников (Агесилай) отпустил, а собственное (спартанское) войско увел домой; 3) общительный характер, общительность Polyb.

I πολῑτικός 3 1) гражданский, государственный, общественный (λειτουργίαι Dem.; κοινωνία Arst.): τὸ πολιτικὸν στράτευμα Xen. войско, состоящее из (местных) граждан; ἡ πολιτικὴ χώρα Polyb. (лат. ager publicus) общественный земельный фонд (у римлян); ἡ πολιτικὴ ἐπιστήμη Plat. искусство управлять государством, политика; ἄνθρωπος φύσει ζῷον πολιτικόν (sc. ἐστιν) Arst. человек по природе есть существо общественное; 2) общеупотребительный (τὰ ὀνόματα Isocr.).

II πολῑτικός ὁ государственный деятель, политик Plat., Arst. etc.

πολῑτικῶς 1) по-граждански: π. ἔχειν Isocr. поступать как подобает гражданину; 2) в соответствии с гражданскими законами, в общественных интересах (ἄρχειν Arst.); 3) смиренно, кротко (μεμψιμοιρεῖν Polyb.).

πολῖτις, ῐδος ἡ горожанка, (со)гражданка Soph., Eur., Plat.

πολῐτισμός ὁ управление государственными (общественными) делами Diog. L.

πολῐτο-γρᾰφέω записывать в число граждан, наделять правом гражданства (τινα Diod.).

πολῑτο-γρᾰφία ἡ внесение в списки граждан Diod.

πολῑτο-φθόρος 2 пагубный для граждан или для государства (ἔργα Plat.).

πολῑτο-φύλαξ, ᾰκος (ῠ) ὁ хранитель граждан (звание высших должностных лиц в Лариссе) Arst.

Πολίχνα, ион. Πολίχνη ἡ Полихна 1) город в Троаде Thuc.; 2) город на о-ве Хиос Her.; 3) город на о-ве Крит Her.

πολίχνη ἡ городок, местечко Plut.

πολίχνιον τό Plat., Isocr. = πολίχνη.

Πολιχνίτης, ου (ῑ) ὁ уроженец или житель города Πολίχνα Her., Thuc.

πολι-ώδης 2 седой, седовласый (ἰατρός Luc.).

πολίωσις, εως ἡ (по)седение Arst., Plut.

I πολλά pl. n к πολύς.

II πολλά τά множество, толпа Hom., Hes.

III πολλά adv. 1) много, весьма, вполне: μάλα π. Hom. крайне, чрезвычайно много; π. τάλαινα Aesch. и ἐς πόλλ᾽ ἀθλία Eur. глубоко несчастная женщина; 2) (тж. τὰ π. и ὡς τὰ π.) часто, многократно: ὅς τοι πόλλ᾽ ὄφελος γένετο Hom. который столь часто оказывался полезным.

πολλάκῐ (ᾰ) adv. эп.-ион. = πολλάκις.

πολλάκῐς, эп.-ион. πολλάκῐ (ᾰ) adv. 1) (иногда τὸ π.) часто, многократно (Hom.; π. καὶ οὐκ ἅπαξ Her.): π. τοῦ μηνός Xen. не раз в месяц; π. μύριοι Plat. много десятков тысяч; τὴν οὐσίαν π. τοσαύτην ποιεῖν Plat. во много раз увеличить состояние; π. δὲ καὶ ἴσως πλειστάκις Plat. часто, а, быть может, и очень часто; 2) (после εἰ, ἄν, ἐάν, μή, ἵνα μή) быть может, только, как-либо: ἐάν τι πολλὰ π. πάθω Arph. если, быть может, меня постигнет злая участь; μὴ π. τοὺς ἀγροὺς αὑτοῦ παραλίπῃ Thuc. (Перикл подумал), не пощадит ли как-л. (Архидам) его землю.

πολλαπλάσια (ᾰς) adv. во много раз больше Xen.

πολλα-πλᾰσιάζω 1) умножать: πολλαπλασιασθεὶς τῷ πλήθει τῶν μορίων Arst. умноженный на число частей; ἡ ἑξὰς ὑπὸ τῆς τετράδος πολλαπλασιασθεῖσα Plut. шесть помноженное на четыре; 2) увеличивать, расширять Polyb., Diod.

πολλα-πλᾰσιασμός ὁ умножение Plut.

πολλα-πλάσιος, ион. πολλαπλήσιος 3 многократный, во много или несколько раз больший: πολλαπλήσια ἀντιδώσειν Her. вернуть сторицей; πολλαπλάσιον πρὸς πολλοστημόριον Arst. отношение того, что в несколько раз больше, к тому, что в несколько раз меньше (т. е. произведения к своему сомножителю); ὄντες πολλαπλάσιοι τῶν ἐναντίων Thuc. (численно) в несколько раз превосходящие противников; ἐν τῇ πολλαπλασίᾳ ἀναλογίᾳ Arst. в многократном отношении, т. е. в геометрической прогрессии.

πολλα-πλᾰσιόω увеличивать во много или несколько раз, умножать Plat.: ἀριθμὸς πολλαπλασιουμενος Arst. умноженное, т. е. кратное число.

πολλαπλᾰσίων 2, gen. ονος Polyb., Plut., NT = πολλαπλάσιος.

πολλα-πλᾰσίωσις, εως ἡ умножение Plat., Arst.

πολλα-πλήσιος 3 ион. = πολλαπλάσιος.

πολλα-πλόος, стяж. πολλαπλοῦς 2 1) многократный, во много раз больший (βίος Plat.); 2) многосложный, составленный из многих элементов (ὄνομα Arst.); 3) многосторонний, многогранный (ἀνήρ Plat.).

πολλᾰχῇ или πολλᾰχῆ adv. 1) многократно, не раз, часто Her., Xen.; 2) во многих отношениях: π. δυσπάλαιστα πράγματα Aesch. множество непреодолимых препятствий; γελοῖον ἂν εἴη π. Plat. это было бы во многих отношениях (т. е. крайне) смешно; 3) многими способами: π. ἄλλῃ Plat. многими другими способами.

πολλᾰχό-θεν adv. 1) из многих мест, из разнообразных источников: ἠγγέλλετο π. Thuc. (об этом) сообщалось из многих источников; π. ὁμολογεῖται Plat. многими источниками подтверждается; 2) по многим соображениям, на многих основаниях, по многим причинам (π. ξυνέβη ἀναχωρῆσαι αὐτούς Thuc.): π. ἔχω τεκμαιρόμενος εἰκάζειν Lys. это я вправе заключить на основании многих случаев.

πολλᾰχό-θῐ adv. во многих местах Plut., Luc.

πολλᾰχό-σε adv. во многие места, по многим направлениям Thuc.: π. τῆς Ἀρκαδίας Xen. во многие места Аркадии; ἄλλοσε π. Plat. во многие другие места.

πολλᾰχοῦ adv. 1) во многих местах: καὶ ἄλλοι ἄλλοθι π. ἄνδρες Plat. да и другие люди во многих других местах; π. τῆς γῆς Plat. (v. l. πανταχοῦ) во многих местах земли; 2) (= πολλαχῇ) часто, неоднократно (λέγειν Plat.; λογίζεσθαι Isocr.): π. μνήμην τινὸς ἔχειν Her. часто вспоминать о ком-л.

πολλᾰχῶς 1) многими способами (οὐχ ἑνὶ τρόπῳ, ἀλλὰ π. Dem.); 2) во многих смыслах, в различных значениях (λέγεσθαι Arst.).

πολλο-δεκάκις (ᾰ) adv. во много раз больше, чем десятикратно, т. е. безмерно, бесконечно (π. ἄθλιος Arph.).

πολλοί οἱ 1) толпа, народные массы, большинство: οἱ π. τῶν Ἑλλήνων Xen. основная масса греков; ὡς οἱ π. λέγουσιν Plat. как говорится в народе; 2) солдатская масса, солдаты (οἱ μὲν προεστῶτες τῶν Καρχηδονίων, οἱ δὲ π. Polyb.).

I πολλόν τό 1) множество, масса, большое число: τὸ π. ἡγέαται ἰσχυρὸν εἶναι Her. численность считается признаком силы; 2) большая часть (τὸ π. τοῦ χρόνου Her.); 3) много: π. σαρκός Hom. большой кусок мяса; π. βίης ἐπιδευής Hom. обладающий далеко недостаточной силой; πολλῷ μεῖζον Xen. гораздо больше; οὐ πολλῷ ὕστερον Xen. немного спустя; πολλῷ μᾶλλον Soph., Plat. в гораздо большей степени.

II πολλόν adv. много, гораздо (π. ἀμείνων Hom.): π. ἄριστος Hom. несомненно самый славный.

πολλός 3 (= πολύς) 1) многократный, частый: π. λισσόμενος Hom. часто упрашивающий; πολλὸν ἦν τοῦτο τὸ ἔπος Her., это слово часто повторялось; π. ὑπὸ παντὸς ἀνδρος αἰνεομενος Her. непрерывно восхваляемый всеми; 2) обширный (χῶρος π. Her.); 3) длинный, долгий (ὁδός Her.); 4) сильный, могущественный (μέγας καὶ π., sc. Ξέρξης Her.). - см. тж. πολλά, πολλοί и πολλόν.

πολλοστημόριον τό ничтожная часть (Arst.; Thuc. - v. l. πολλοστὸν μόριον).

πολλοστη-μόριος 2 составляющий крайне малую часть Arst.

πολλοστός 3 1) составляющий весьма малую долю, малейший, мельчайший (μόριον Thuc.; μέρος Xen.): τὰ πολλοστὰ σκληρότητι Plat. наименее твердые (тела); 2) один из многих, т. е. рядовой, обыкновенный: π. ὢν τῶν Συρακοσίων Isocr. простой сиракузец; 3) продолжительный, долгий: πολλοστῷ χρόνῳ Arph., Dem., Men. спустя долгое время.

πολλοστῶς в очень небольшой степени (δευτέρως καὶ π. Arst.).

πολλοῦ gen. к πολύς.

πολο-γραφία ἡ описание неба (заглавие сочинения Демокрита) Diog. L.

πόλος ὁ (редко ἡ, см. 7) [πέλομαι] 1) ось: ὁ διὰ παντὸς π. τεταμένος Plat. проходящая через вселенную ось; 2) оконечность оси, полюс: π. ἀρκτικός (ἀνταρκτικός) Arst. северный (южный) полюс; 3) небесный свод, небо (ἄστρων π. Eur.): οὐράνιον πόλον νώτοις ὁποστενάζει Aesch. (Атлант) со стонами держит на (своей) спине небесный свод; 4) круговой путь, оборот (sc. τοῦ χρόνου Plat.); 5) распаханное поле Xen.; 6) рессора колесной оси Diod.; 7) (Luc. ἡ) солнечные часы (сферические) (π. καὶ γνώμων Her.).

πόλτος ὁ полбенная каша или похлебка Plut.

I πολύ (ῠ) n к πολύς.

II πολύ τό большая часть, основная масса (τὸ π. τοῦ Ἑλληνικοῦ Xen.).

III πολύ adv. 1) весьма, очень, крайне: π. πρό Hom. на большом расстоянии впереди; π. πρίν Hom. заблаговременно; 2) (cum compar.) гораздо, значительно, намного (π. μᾶλλον Hom.; π. μείζων Aesch., Plat.): π. σὺν φρονήματι μείζονι Xen. с гораздо большей уверенностью; 3) больше, скорее (ἡμῖν π. βούλεται ἢ Δαναοῖσιν νίκην, sc. ὁ Ζεύς Hom.); 4) (cum superl.) безусловно, самый: π. φίλτατος Hom. самый наилюбимейший.

πολυ- в сложн. словах = πολύς.

πολῠ-άγκιστρον τό удочка со многими крючками Arst., Plut.

πολύ-αγρος 2 ловящий много дичи: τινὰ πολυαγρότερον θεῖναι Anth. ниспослать кому-л. побольше удачи в охоте.

πολύ-ᾱθλος 2 победивший во множестве состязаний (θεός Luc.).

πολύ-αιγος 2 богатый козами (ᾡγινόμοι Anth.).

πολυ-αίμᾰτος 2 многокровный, богатый кровью (ἧπαρ Emped. ap. Plut.).

πολυ-αιμέω изобиловать кровью Arst.

πολυ-αιμία ἡ полнокровие Arst.

Πολυαιμονίδης, ου ὁ Полиэмонид, сын Полиэмона, т. е. Ἀμοπάων Hom.

πολύαιμος 2 Arst. = πολυαίματος.

πολυ-αίμων 2, gen. ονος весь в крови, облитый кровью Aesch.

πολυαίνετος 2 Eur. = πολύαινος.

πολύ-αινος 2 прославленный, по по друг. богатый мудрыми речами (Ὀδυσσεύς Hom.).

Πολύαινος ὁ Полиэн 1) родом из Лампсака, математик, друг и последователь Эпикура Diog. L.; 2) греч. поэт Anth.; 3) родом из Македонии, автор Στραταγήματα, II в. н. э.

πολυ-άϊξ, ϊκος (ᾱῑ) adj. стремительный, бурный, т. е. утомительный, изнурительный (πόλεμος, κάματος Hom.).

πολυ-ανδρέω быть густонаселенным (ὄχλοις ξυμμίκτοις Thuc.).

πολυ-άνδριον τό 1) место многолюдных сборищ Plut.; 2) кладбище Plut.

πολύ-ανδρος 2 1) многолюдный (Ἀσία Aesch.); 2) многочисленный (Πέρσαι Aesch.).

πολυ-άνθεμος 2 богатый цветами (ὦραι Pind.; μίτραι Anacr.).

πολυ-ανθής 2 изобилующий цветами (ὕλη Hom.; ἔαρ HH; ἔρωτες Anacr.).

Πολυάνθης, ους ὁ Полиант (командующий коринфским флотом в эпоху Пелопоннесской войны) Thuc., Xen.

πολυ-ανθρωπία ἡ многочисленность населения, многолюдность Xen., Arst., Polyb.

πολυ-άνθρωπος 2 1) густонаселенный, с большим населением (πόλις Thuc.; δημοκρατίαι Arst.); 2) весьма посещаемый, многолюдный (πανήγυρις Luc.); 3) многочисленный (ἔθνος Polyb.).

πολυ-άνωρ, ορος (ᾱ) adj. 1) многолюдный (πόλις Arph.); 2) обильно посещаемый (ξενόεις θρόνος Eur.); 3) имевшая много мужей (γυνή Aesch.).

πολυ-άρᾱτος, эп.-ион. πολυάρητος 2 (ᾰρ) многожеланный (θεός Hom.; παῖς HH; σοφία Plat.).

πολυ-άργῠρος 2 богатый серебром (Λυδοί Her.; οἶκοι Plut.).

πολυάρητος 2 эп.-ион. = πολυάρατος.

πολυ-άριθμος 2 (ᾰ) многочисленный (δύναμις Diod.).

πολυ-αρκές τό обилие Luc.

πολυ-αρκής 2 богатейший, изобильный (ποταμός Her.; πόλις Plut.).

πολυ-άρμᾰτος 2 богатый (боевыми) колесницами (Θήβη Soph.).

πολυ-αρμόνιος 2 многоголосый (ὄργανα Plat.).

*πολύ-αρνος 2 (только dat. sing. πολύαρνι) богатый стадами (Θυέστης Hom.).

πολυ-αρχία ἡ полиархия, многовластие Thuc., Xen.

πολυ-αστράγαλος 2 (ρᾰ) унизанный множеством костяшек, узловатый (ἡ μάστις Anth.).

πολύ-αστρος 2 многозвездный (Διὸς ἕδος Eur.).

πολυ-άσχολος 2 требующий усиленных занятий, т. е. крайне трудный (μαθηματική Luc.).

πολυ-αῦλαξ, ᾰκος adj. с многочисленными бороздами (πεδίον Anth.).

πολυάχητος 2 (ᾱ) дор. = πολυήχητος.

πολύ-βᾰτος 2 весьма посещаемый (ἄστεος ὀμφαλόν Pind.; ἀγὼν βροτῶν Aesch.).

πολυ-βαφής 2 глубоко погрузившийся (в море), затонувший (σώματα, v. l. μέλεα Aesch.).

πολυ-βενθής 2 весьма глубокий (λιμήν, ἅλς Hom.).

Πολύβιος (ῠ) ὁ Полибий (греческий историк, родом из Мегалополя в Аркадии, ок. 204-122 гг. до н. э.; из 40 книг его Ἱστορίαι полностью сохранились только первые пять).

πολυ-βλᾰβής 2 подверженный порче или легко повреждаемый (τὸ τῆς σαρκὸς ἐπίκηρον Plut.).

πολυ-βόρος 2 прожорливый (ζῷον Plat.).

Πόλῠβος ὁ Полиб 1) сын Антенора Hom.; 2) предводитель египтян Hom.; 3) мастер-феак Hom.; 4) житель Итаки, отец Эвримаха Hom.; 5) один из претендентов на руку Пенелопы Hom.; 6) царь Коринфа, воспитавший подкинутого ребенка - Эдипа Soph.; 7) царь Сикиона Her.

πολύ-βοσκος 2 питающий многих (γαῖα Pind.).

*πολυ-βότειρα, ион. πουλυβότειρα adj. f питающая многих (χθών, Ἀχαιΐς Hom.).

πολύ-βοτος 2 Aesch. v. l. = πολύβοσκος.

πολύ-βοτρυς, υος adj. обильный виноградными гроздьями (ἄμπελος Eur.).

πολύ-βουλος 2 весьма разумный, мудрый (Ἀθήνη Hom.; γνώμη Pind.).

πολυ-βούτης, ου adj. богатый быками (ἄνδρες Hom.).

πολύ-βροχος 2 с многими петлями (πολύβροχ᾽ ἁμμάτων Eur.).

πολύ-βωλος 2 с крупными глыбами или комьями, т. е. плодородный (χώρα Eur.).

πολυγᾱθής 2 дор. = πολυγηθής.

πολυ-γάλακτος, ион. πουλυγάλακτος 2 (γᾰ) имеющий много молока, набухший молоком (sc. οἱ μαστοί Arst.; αἴξ Anth.).

πολύ-γελως, ωτος adj. непрерывно, вечно хохочущий или потешающий Plut.

πολυ-γηθής, дор. πολυγᾱθής 2 полный радости, радостный или радующий (Ὧραι Hom.; Διώνυσος Hes.; ὀρχηθμός Anth.).

πολυ-γήρως 2 очень старый Plat.

πολύ-γλευκος 2 дающий много сусла, очень сочный (βότρυς Anth.).

πολύ-γληνος 2 многоокий (βουκόλος Ἰναχίης, т. е. Ἄργος Anth.).

πολύ-γλωσσος, атт. πολύγλωττος 2 1) многоязыкий, т. е. прорицающий всеми своими листьями (δρῦς Soph.) или стоустый (βοή Soph.; ἀπειλαί Plut.); 2) говорящий на многих языках (ἐγὼ δὲ οὐ π. εἰμι Luc.).

πολύ-γναμπτος 2 1) весьма извилистый (μυχοί Pind.; λαβύρινθος Anth.); 2) вьющийся, кудрявый (σέλινον Theocr.).

πολυ-γνώμων 2, gen. ονος весьма разумный Plat.

πολύ-γνωτος 2 весьма известный (γένος Pind.).

Πολύγνωτος ὁ Полигнот (родом из Тасоса, греч. живописец, работавший с 463 г. до н. э. в Афинах, автор картины «Марафонская битва» в афинской Ποικίλη) Plat., Arst. etc.

πολύ-γομφος 2 сколоченный многими гвоздями, т. е. крепко построенный (νῆες Hes.; ὅδισμα Aesch.).

πολυ-γονέω быть плодовитым, плодить: πολυγονεῖται ἡ νόσος Luc. болезнь распространяется.

πολυ-γονία ἠ плодовитость Plat., Arst.

πολύ-γονος 2 1) плодовитый, быстро размножающийся (ζῷα Her., Arst., Polyb.; βοτά Aesch.); 2) оплодотворяющий (Νεῖλος Diod.).

πολυ-γράμμᾰτος 2 1) весьма ученый Plut.; 2) отмеченный многими знаками, многократно клейменный (Σαμίων ὁ δῆμος Arph.).

πολύ-γραμμος 2 покрытый многими линиями, т. е. полосатый (ἰχθύες Arst.).

πολυ-γρᾰφία ἡ обширная или плодотворная писательская деятельность Diog. L.

πολυ-γράφος 2 (ᾰ) много пишущий Diog. L.

πολυ-γύμναστος 2 испытанный многими, постигший многих (κακόν Luc.).

πολυγωνο-ειδής 2 представляющий (частный) вид многоугольника (τὸ τετράγωνον Arst.).

πολύ-γωνος 2 многоугольный Arst., Plut.

πολυ-δαίδᾰλος 2 1) весьма искусно обработанный (χρυσός Hom.); 2) искусно сделанный (θώρηξ, ἀσπίς Hom.); 3) весьма искусный (Σιδόνες Hom.).

πολυ-δάκρυος 2 (ᾰ) заставляющий лить слезы, многослезный (μάχη Hom.; Ἃιδης Eur.).

πολύ-δᾰκρυς, υος adj. 1) многослезный, исторгающий много слез (πόλεμος Hom.); 2) сопровождаемый потоками слез (γόος Aesch.); 3) проливающий потоки слез, горько плачущий Eur., Arph.

πολυδάκρῡτος 2 Hom., Aesch., Eur., Arph. = πολύδακρυς.

πολυ-δάκτῠλος 2 многопалый (ζῷα Arst.).

Πολῠδάμᾱς, эп.-ион. Πουλυδάμᾱς, αντος (δᾰ) ὁ Полидамант 1) троянский воин и прорицатель, сын Пантоя и Фронтиды Hom.; 2) фракиец-атлет, современник Сократа Plat.

πολυ-δάπᾰνος 2 (δᾰ) 1) сопряженный с большими расходами, дорогостоящий (ἱρά Her.; τράπεζα Xen.); 2) много тратящий, расточительный (ἐξ εὐδιαίτου π. γεγενημένος Xen.).

πολυδᾰπάνως (πᾰ) с большой затратой средств: φιλοτέχνως καὶ π. Diod. с помощью искусного и дорогостоящего устройства.

Πολυ-δέγμων, ονος ὁ Полидегмон, «Вмещающий многих», т. е. Ἃιδης HH.

πολυ-δειράς, άδος (ᾰδ) adj. с многими кряжами или многовершинный (Ὄλυμπος Hom.).

I Πολῠδέκτης, ου, ион. εω ὁ HH = Πολυδέγμων.

II Πολῠδέκτης, ου ὁ Полидект 1) царь о-ва Серифос, давший приют Данае и Персею Pind.; 2) царь Спарты, старший сын Эвнома, брат законодателя Ликурга Plut.; 3) отец Эвнома Her.

πολυ-δένδρεος 2 богатый деревьями (κῆπος, ἀγρός Hom.).

πολύδενδρος 2 (dat. pl. πολυδένδρεσσι) Eur. = πολυδένδρεος.

πολυ-δερκής 2 много видящий (Ἠώς Hom.).

πολύ-δεσμος 2 со многими скрепами, крепко сплоченный (σχεδίη Hom.).

Πολυδεύκης, ους, эп. εος ὁ Полидевк (у римлян - Pollux; сын Зевса и Леды, брат Кастора) Hom. etc.

Πολυδεύκιον τό Luc. demin. к Πολυδεύκης.

πολυ-δημ-ώδης 2 весьма густо населенный, многолюдный Diog. L.

πολύ-δηρις, ιος adj. вызывающий много споров, сильно оспариваемый (ἔλεγχος Parmenides ap. Diog. L.).

πολυ-δῐκέω затягивать судебный процесс, сутяжничать Plat.

πολυ-δῑνής 2 делающий много извилистых движений (при прядении), вращающий веретено (ἡ λάτρις Anth.).

πολυ-δίψιος 2 сильно жаждущий, т. е. безводный (Ἄργος Hom.).

πολύ-δονος 2 полный блужданий, т. е. неспокойный, бурный (πλάνη Aesch.).

πολύ-δοξος 2 весьма славный, прославленный, знаменитый Diog. L.

πολύ-δρομος 2 направляющийся по многим путям, скитальческий (φυγή Aesch.).

πολύ-δροσος 2 весь пропитанный росой, росистый (Βάκχου ἰκμάς Anth.).

πολυ-δωρία ἡ щедрость Xen.

πολύ-δωρος 2 богато одаренный, с богатым приданым (ἄλοχος Hom.).

Πολύδωρος ὁ Полидор 1) побочный сын Приама, убитый Ахиллом Hom.; 2) соперник Нестора, побежденный им в состязании Hom.; 3) миф. царь Фив, сын Кадма и Гармонии, муж Никтеиды, отец Лабдака Hes., Her., Soph.; 4) сын Алкамена и отец Эврикрата, царь Спарты, убитый Полемархом, VIII в. до н. э. Her.

πολύ-εδρος 2 имеющий много сидений (τὸ Ὠδεῖον Plut.).

πολυειδές τό Arst. = πολυειδία.

πολυ-ειδής 2 многообразный, разнообразный, различный Plat., Polyb., Luc.: πολυειδῆ φθέγγεσθαι Thuc. издавать самые разнообразные возгласы.

πολυ-ειδία ἡ многообразие Plat.

πολυ-έλαιος 2 богатый запасами масла Xen.

πολυ-έλικτος 2 досл. весьма извилистый, перен. разнообразнейший (ἡδονή Eur.).

πολυ-επαίνετος, v. l. πολυέπαινος 2 осыпаемый похвалами Xen.

πολυ-επής 2 многоречивый (τέχναι Aesch.).

πολυ-έραστος 2 горячо любимый Xen., Diod.

πολυ-εργής 2 много трудящийся, трудолюбивый (φώς Anth.).

πολύεργος 2 Theocr. = πολυεργής.

πολυ-ετής 2 1) проживший много лет, престарелый (π. καὶ μακρόβιος Luc.); 2) отсутствовавший много лет: ὃν ἔμενον πολυετῆ μολεῖν Eur. возвращения которого я прождал(а) столько лет.

πολυετία ἡ многие или долгие годы Diog. L.

πολύ-ευκτος 2 долгожданный, вожделенный, желанный (ἰὴ παιδός Her.; ὄλβος Aesch.; χρυσός Xen.).

Πολύευκτος ὁ Полиевкт 1) сын Фемистокла Plut.; 2) афинский оратор, друг и политический единомышленник Демосфена Dem., Plut.

πολυεύχετος 2 HH = πολύευκτος.

Πολῠζήλειος 2 [Πολύζηλος] полизелов (αὐλή Plut.).

πολύ-ζηλος 2 1) горячо любимый (πόσις Soph.); 2) исполненный соперничества или окруженный (всеобщей) завистью (βίος Soph.).

Πολύζηλος ὁ Полизел 1) брат Гиерона, тиранн Сиракуз Plut.; 2) афинский комедиограф на рубеже эпох «старой» и «средней» комедии.

πολυ-ζήλωτος 2 окруженный поклонением (Ἀρτεμις Eur.).

πολύ-ζῠγος 2 снабженный многими скамьями (νηῦς Hom.).

πολυ-ηγερής 2 собравшийся в большом количестве, многочисленный (ἐπίκουροι Hom. - v. l. τηλεκλειτός).

πολυ-ήγορος 2 многоговорящий, говорливый (sc. γυνή Anth.).

πολυ-ήκοος 2 много слышавший, много знающий, образованный (πολυήκοοι καὶ πολυμαθεῖς Plat.).

πολυ-ηλάκᾰτος 2 (λᾰ) густо поросший тростником (ποταμός Aesch.).

πολυ-ήμερος 2 многодневный (ὁδός Plut.).

πολυ-ήρᾰτος 2 горячо любимый, вожделенный, желанный, милый (γάμος Hom.; ὕδωρ Hes.; Λιβύη Her.; Λαΐς Plut.).

πολυ-ηχής 2 1) многозвучный, переливчатый (φωνή, sc. ἀηδόνος Hom.); 2) многошумный, шумящий (прибоем) (αἰγιαλός Hom.); 3) многоголосый (φωνὴ τραγικοῦ χοροῦ Anth.).

πολυ-ήχητος, дор. πολυάχητος 2 (ᾱ) многошумный, шумливый (κῶμος Eur.).

πολυ-θάητος 2 (ᾱ) много или часто виденный Anth.

πολυ-θαρσής 2 весьма отважный, самоуверенный (μένος Hom.).

πολυ-θεάμων 2, gen. ονος (ᾱ) много (у)видевший (τινός Plat.).

πολύ-θεος 2 1) принадлежащий многим богам (ἕδραι Aesch.); 2) состоящий из множества богов: ἐκκλησία πολυθεωτάτη Luc. чрезвычайно многолюдное собрание богов.

πολύ-θερμος 2 очень теплый, горячий (τοῦ σώματος κρᾶσις Plut.).

Πολυθερσείδης, ου ὁ Политерсид, сын Политерса, т. е. Κτήσιππος Hom.

πολύ-θηρος 2 1) изобилующий дичью (νάπος Eur.); 2) увлеченный или вечно занятый охотой (Δικτυννα, т. е. Ἄρτεμις Eur.).

πολυ-θρέμμων 2, gen. ονος питающий многих или плодоносный (Νεῖλος Aesch.).

πολυ-θρήνητος 2 горько оплакиваемый, т. е. глубоко несчастный (γενεά Anth.).

πολύ-θρηνος 2 весьма жалобный, горестный, скорбный (ὕμνος Aesch.; Ἀλκυών Luc.).

πολύ-θριξ, τρῐχος adj. с густыми волосами, пышнокудрый (παρθένος Anth.).

πολύ-θροος, стяж. πολύθρους 2 многошумный (μάται Aesch.).

πολυ-θρύλητος 2 (ῡ) служащий предметом многих толков, часто обсуждаемый, т. е. общеизвестный Plat., Polyb., Luc., Plut.

πολύ-θῠρος 2 1) имеющий много дверей или окон (αὐλή Plut.); 2) весь в дырах, дырявый (τριβώνιον Luc.); 3) состоящий из многих дощечек, т. е. пространный, объемистый (δέλτου πολύθυροι διαπτυχαί Eur.).

πολύ-θῠτος 2 1) сопровождаемый многочисленными жертвоприношениями (πομπαί Pind.): σφαγαὶ πολύθυτοι Eur. заклание многих жертв; 2) в котором совершаются частые жертвоприношения (ἄλσος Ἀρτέμιδος Eur.).

πολυ-ϊδρεία, эп.-ион. πολυϊδρείη ἡ обширные знания, многоопытность: νόου πολυϊδρείῃσιν Hom. силой многоопытного ума.

πολύ-ϊδρις, εως, ион. ιος, эол. ιδος adj. многознающий, многоопытный Hom., Hes., Arph., Arst.

πολύ-ϊππος 2 обладающий множеством коней (Μέντορος υἱός Hom.).

πολυ-ΐστωρ, ορος adj. много знающий, весьма ученый (βίβλος Anth.).

πολυ-ΐχθυος 2 изобилующий рыбой (οἶδμα ἅλιον HH).

πολυ-καγκής 2 1) иссушающий, жгучий (δίψα Hom.); 2) сухой, высохший (χώρα Anth.).

πολυ-κᾱής 2 чрезвычайно жгучий или яркий (ὄγκος Anth.).

πολυ-καισᾰρία ἡ одновременная власть многих цезарей Plut.

πολυ-κάλᾰμος 2 многоствольный (σῦριγξ Diod.).

πολυ-κάμμορος 2 глубоко несчастный Anth.

πολυκαμπές τό 1) извитость (τοῦ κισσοῦ Plut.); 2) запутанность, сложность (τῆς περιόδου Plut.).

πολυ-καμπής 2 весьма гибкий или сильно изогнутый (ἰξύς Anth.).

πολύ-καμπτος 2 весьма гибкий (μέλη Parmenides ap. Arst.).

πολυ-κᾰνής 2 убивающий многих: θυσίαι πολυκανεῖς Aesch. многочисленные жертвоприношения.

πολύ-καπνος 2 задымленный, закопченный (στέγος Eur.).

πολυκαρπέω приносить много плодов (τῶν δένδρων τὰ πολυκαρπήσαντα Arst.).

πολυκαρπία ἡ обилие плодов, многоплодие Xen., Plut.

πολύ-καρπος 2 обильный плодами, плодородный (ἀλωή Hom.; χθών Pind.; Φρύγες Her.; τὰ φυτά Plut.).

πολυ-κέλᾰδος 2 громогласный, шумливый (κόσσυφος Luc.).

πολύ-κενος 2 1) имеющий пустоты (ἀήρ Arst.); 2) пористый (ὁ σίδηρος Plut.).

*πολυ-κέρδεια, ион. πολυκερδείη ἡ тонкая хитрость: πολυκερδείῃσιν Hom. с помощью хитроумнейших уловок.

πολυ-κερδής 2 хитроумнейший (νόος Hom.).

πολύ-κερως 2, gen. ω или ωτος многорогий: π. φόνος Soph. истребление множества рогатого скота.

πολύ-κεστος 2 богато расшитый или крепко сшитый, часто простеганный (ἱμάς Hom.).

πολυ-κέφᾰλος 2 многоголовый (θηρίον Plat.): π. νόμος Plut. многоголовый напев (подражание на флейте шипению змей Горгоны).

πολυ-κηδής 2 исполненный забот, тяжелый, мучительный (νόστος Hom.).

πολυ-κήριος 2 страшно губительный Anth.

πολυ-κήτης 2 изобилующий речными чудовищами (Νεῖλος Theocr.).

πολυ-κίνητος 2 (ῑ) 1) многообразно движущийся, весьма подвижный (ὄψις Plut.); 2) связанный с постоянной подвижностью, т. е. беспокойный (τὸ ἄρχειν Arst.).

πολύ-κλαυ(σ)τος 2 и 3 1) горько оплаканный, вызвавший много стонов (θανών Aesch.; τόκοι Eur.); 2) горько плачущий, тяжело скорбящий (κόραι Eur.).

πολύ-κλειτος 2 весьма славный, прославленный (γένος Pind.).

Πολύκλειτος ὁ Поликлит 1) родом из Сикиона, аргосский ваятель и зодчий V в. до н. э. Xen., Plat.; 2) родом из Лариссы, историк эпохи Александра Македонского Plut.

πολυ-κλήϊς, ϊδος или πολυκληΐς, ΐδος (ῑ) adj. со многими скамьями (для гребцов) (νηῦς Hom., Hes.).

πολύ-κληρος 2 обладающий большим наследством, весьма богатый (ἄνθρωποι Hom.).

πολύ-κλητος 2 отовсюду созванный или во множестве призванный (ἄνδρες Hom.).

πολύ-κλυστος 2 1) сильно волнующийся, бурный (πόντος Hom.); 2) омываемый многими волнами, т. е. окруженный бушующим морем (Κύπρος Hes.).

πολύ-κλωνος 2 (много)ветвистый, широко разветвленный (τὰ φυτά Arst.).

πολύ-κμητος 2 1) изготовленный с большим трудом или тщательно отделанный (σίδηρος, θάλαμος Hom.); 2) многотрудный (τέχνη Anth.).

πολύ-κνημος 2 покрытый лесистыми холмами, холмистый (Ἐτεωνός Hom.).

πολυ-κοίλιος 2 имеющий много желудков (ζῷον Arst.).

πολύ-κοινος 2 общий для многих или для всех всеобщий (Ἃιδης Soph.; εὐδαιμονία Arst.).

πολῠ-κοιρᾰνίη ἡ многовластие Hom.

πολυ-κοίρᾰνος 2 властвующий над многими (Ἀτρεύς Eur. ap. Arph.).

πολυ-κόλυμβος 2 постоянно ныряющий: ἐν πολυκολύμβοισι μέλεσιν Arph. (о лягушках) не переставая нырять.

πολύ-κρᾱνος 2 многоголовый (δράκων Eur.).

Πολυκράτειος 2 (ᾰ) поликратов(ский) Arst.

πολυ-κρᾰτής 2 могущественный (ἀραὶ φθινομένων Aesch.).

Πολυκράτης, ους, ион. εος (ᾰ) ὁ Поликрат (тиранн о-ва Самос, союзник Амасиса, царя Египта, и друг Анакреонта; в 522 г. до н. э. захвачен и казнен персидским сатрапом Сард Оретом) Her., Thuc. etc.

πολύ-κροτος 2 и 3 1) многошумный, шумливый (Πάν HH); 2) многовесельный (sc. ναῦς Anacr.).

πολύ-κρουνος 2 многострунный: ὕδωρ πολυκρούνων ἐκπρορέει στομάτων Anth. вода струится из многих источников.

πολυ-κτέᾰνος 2 обладающий большими богатствами, богатейший (πατρίς Pind.; Ῥωμαῖοι Anth.).

πολυ-κτήμων 2, gen. ονος весьма имущий, чрезвычайно состоятельный, очень богатый (Ἄμφιος Hom.; ἄνδρες Soph.): π. βίου Eur. обладающий большими средствами.

πολύ-κτητος 2 очень богатый (δόμοι Eur.).

πολυ-κτόνος 2 убивающий многих, истребительный (σίνος Aesch. - v. l. πολύκτονος): τῶν πολυκτόνων οὐκ ἄσκοποι θεοί Aesch. боги не прощают убийцам.

πολύκτονος 2 состоящий во множестве убийств (σίνος Aesch. - v. l. πολυκτόνος).

Πολυκτορίδης, ᾱο (ῐ) ὁ Поликторид, сын Поликтора, т. е. Πείσανδρος Hom.

πολυ-κῡδής 2 весьма славный, прославленный Anth.

πολυκύδιστος 3 (ῡ) Anth. = πολυκυδής.

πολυ-κύμων 2, gen. ονος (ῡ) волнующийся, взволнованный, бушующий (πόντος Emped.).

πολύ-κωμος 2 участвующий во множестве пирушек (Διόνυσος Anth.).

πολύ-κωπος 2 многовесельный (ὄχημα ναός Soph.; σκάφος Eur.).

πολυ-λήϊος 2 богатый нивами (Ἄμφιος Hom.; Ἄσκρη Hes.).

πολύ-λῑμος ὁ сильный голод Plut.

πολύ-λλῐθος 2 изобилующий камнями, каменистый (Τρηχίς Anth.).

πολύ-λλιστος 2 1) призываемый во многих мольбах, к которому всегда обращаются с мольбами (sc. ἄναξ Hom.); 2) часто посещаемый молящимися (νηός HH).

πολυ-λογία ἡ многословие, словоохотливость, говорливость Xen., Plat., Arst. etc.

πολυ-λόγος, v. l. πολύλογος 2 [λέγω III] словоохотливый, многоречивый Plat., Xen.

πολυ-μάθεια (μᾰ) ἡ Luc. = πολυμαθία.

πολυ-μᾰθέω много знать, быть ученым, быть образованным Plat.