Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/103

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
πίφιγξ, ιγγος ἡ пифинга (не известный нам вид птицы) Arst.

πιῶ aor. 2 conjct. к πίνω.

πιών, οῦσα, όν part. aor. 2 к πίνω.

πίων 2, gen. ονος 1) жирный, толстый (αἴξ, βοῦς, μῆλα, νῶτα βοός Hom.); 2) тучный, плодородный (ἀγρός Hom.); 3) обильный (δημός, ἔργα Hom.); 4) маслянистый, густой (ποτόν Soph.); 5) богатый, зажиточный (οἶκος, δῆμος Hom.).

πλᾱγά дор. = πληγή.

πλάγγος ὁ планг (разновидность орла) Arst.

πλᾱγείς дор. part. aor. 2 к πλήσσω.

πλᾰγιάζω 1) досл. ставить косо, перен. изменять, приспособлять к обстоятельствам (ἢ φωνὴν ἢ πρᾶξιν Dem.); 2) мор. лавировать (πρὸς τοὺς ἀντίους ἀνέμους, sc. τὴν ναῦν Luc.).

πλᾰγιασμός грам. употребление косвенных падежей.

πλᾰγί-αυλος ὁ поперечная свирель, флейта Theocr., Anth.

πλάγιον (ᾰ) τό 1) бок, воен. фланг: τὰ πλαγία τῆς Σκυθίης Her. окраины Скифии; ἐκ πλαγίου Plat., Xen. сбоку; ἐκ (τῶν) πλαγίων Arst. с боков; 2) задняя мысль, хитрость: πλάγια φρονεῖν Eur. хитрить; 3) грам. косвенная речь.

πλάγιος 3 (ᾰ) 1) косой, косвенный (φορά Plat.); 2) находящийся сбоку, боковой (μαστοί Arst.): πλαγίους λαβεῖν τοὺς πολεμίους Xen. атаковать неприятеля с флангов; πλάγιον παραδιδόναι ἑαυτόν Plut. подставить свой фланг (неприятелю); 3) непрямой, лукавый (πλάγιαι φρένες Pind.; πλάγιοι ταῖς ψυχαῖς Polyb.); 4) колеблющийся, ненадежный (ἐν τῷ πολέμῳ Polyb.); 5) грам. косвенный (πτώσεις Sext.). - см. тж. πλάγιον.

πλᾰγιο-φύλαξ, ᾰκος (ῠ) adj. охраняющий (прикрывающий) фланги (ἶλαι Diod.).

πλᾰγιόω поворачивать (τὸν ἵππον τῷ χαλινῷ Xen.).

πλᾰγίως 1) косо, наискось Arst., Luc.; 2) хитростью, исподтишка (ταῖς διαβολαῖς χρῆσθαι Plut.).

Πλαγκταί αἱ (sc. πέτραι) Блуждающие скалы (у входа в Сицилийский пролив) Hom.

πλαγκτήρ, ῆρος adj. m блуждающий, странствующий или заставляющий блуждать, путающий Anth.

πλαγκτό-νοος, стяж. πλαγκτόνους 2 обезумевший, помешанный Aesch.

πλαγκτός 3 и 2 [adj. verb. к πλάζω] 1) блуждающий, странствующий (πέτραι Hom.; ἐν σπιλάδεσσιν Aesch.; νεφέλα Eur.); 2) помешанный, безумный Hom., Aesch.

πλαγκτοσύνη (ῠ) ἡ бродячая жизнь, скитания Hom.

πλάγξω fut. к πλάζω.

πλάγχθην эп. aor. к πλάζω.

πλᾰδᾰρός 3 мокрый, влажный (πλαδαρὴ ἱδρῶτι κόμη Anth.).

πλᾰδάω влажный, текучий: ἡ πλαδῶσα πῆξις τοῦ γάλακτος Arst. текучесть, т. е. студенистость свернувшегося молока.

πλαδδιάω лак. (только inf. πλαδδιῆν и 2 л. sing. imper. πλαδδίη) нести вздор Arph.

πλάδη (ᾰ) ἡ насыщенность влагой, влажность Emped.

πλάζω (fut. πλάγξω, aor. ἔπλαγξα - эп. πλάγξα; aor. pass. ἐπλάγχθην - эп. πλάγχθην) 1) сбивать с пути, уводить прочь (ἀπὸ πατρίδος αἴης Hom.): οἵ με μέγα πλάζουσι Hom. они меня всячески удерживают; τὰ σάνδαλα πλάζει τινά Anth. обувь мешает ходить кому-л.; ἀπὸ χαλκόφι χαλκὸς ἐπλάγχθη Hom. медь (ударившись) отскочила от меди; πλαγχθεὶς ἁμαξιτοῦ Eur. сбившийся с широкой дороги; τίς πλάγχθη πολύμούος (sc. κάματος) ἔξω; Soph. какое страдание миновало (людей)?; ὀμμάτων ἐπλάγχθη Aesch. (Эдип) лишил себя зрения; 2) заставлять скитаться: ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη Hom. (Одиссей), который очень много постранствовал; πλάζεσθαι ἐπ᾽ ἀνθρώποις Hom. скитаться среди людей; οἱ πλαζόμενοι (sc. ἀστέρες) Plat. планеты.

πλάθᾰνον τό, v. l. πλαθάνη ἡ (λᾰ) доска или лист для печения Theocr.

I πλάθω (ᾱ) тж. med. приближаться (τινί Soph., med. Eur.; τι Eur., med. Plat.): μόρος ἀπότομος πλάθει Eur. надвигается жестокая смерть.

II πλάθω (ᾱ) дор. = πλήθω.

πλαίσιον τό 1) прямоугольник: ἐν ὑψηλῷ πλαισίῳ Plut. на четырехугольном возвышении; 2) прямоугольный ящик Plut.; 3) воен. прямоугольная колонна, каре (τὰ κέρατα τοῦ πλαισίου Xen.; τὸ ἐν πλαισίῳ τεταγμένον στράτευμα Thuc.).

πλᾰκείς, εῖσα, έν part. aor. 2 к πλέκω.

πλᾰκερός 3 широкий (ζωστήρ Theocr.).

Πλακία, ион. Πλακίη ἡ Плакия (древнее пеласгийское поселение на мисийском побережье Пропонтиды) Her.

Πλακιηνοί οἱ жители Плакии Her.

πλάκῐνος 3 (ᾰ) снабженный плитой (τρίπους Anth.).

I πλᾰκόεις, όεσσα, όεν плоский.

II πλᾰκόεις, стяж. πλᾰκοῦς, οῦντος ὁ (sc. ἄρτος) лепешка Arph. etc.

Πλάκος (ᾰ) ἡ Плак (гора в Мисии) Hom.

πλᾰκοῦς, οῦντοςстяж. = πλακόεις II.

πλακτ- дор. = πληκτ-.

πλᾰκ-ώδης 2 пластинчатый, слоистый Arst.

πλάν (ᾱ) дор. = πλήν I и II.

πλανάτᾱς, ου (νᾱ) ὁ дор. = πλανήτης.

πλᾰνάω, ион. πλᾰνέω 1) заставлять блуждать, уводить в сторону, сбивать с пути или с толку (τινα Her. etc.): ἵπποι πλανόωνται ἀνὰ δρόμον Hom. кони мечутся по ристалищу; π. τινα ἀνὰ τὰν παραλίαν ψάμμον Aesch. кружить кого-л. по песчаным взморьям; pass. блуждать, скитаться, плутать (εἰς πολλὰς πόλεις Lys.; τήνδε χθόνα Eur.; πολλοὺς ἑλιγμοὺς π. Xen.; π. καὶ ἀπορεῖν Plat.): π. ἐν τῷ λόγῳ Her. говорить сбивчиво; ἀπὸ τοῦ προτεθέντος λόγου πεπλανήμεθα Plat. мы отклонились от стоящего перед нами вопроса; οἱ λόγοι πλανώμενοι Xen. путаные речи; π. καιροῦ Pind. упускать удобный случай; ἐνύπνια τὰ εἰς ἀνθρώπους πεπλανημένα Her. посещающие людей сновидения; π. ἐν τοῖσι λόγοισι τί ἐθέλει τὸ ἔπος εἶναι Her. теряться в догадках относительно того, что означают эти слова; 2) вводить в заблуждение: ἆρ᾽ ἔστιν; ἆρ᾽ οὐκ ἔστιν; ἢ γνώμη πλανᾷ; Soph. так это или не так, или мысль путает (меня)?; πλανῶντες καὶ πλανόμενοι NT вводя в заблуждение и (сами) заблуждаясь; πεπλανημένην ἔχειν τὴν διάνοιαν Isocr. обезуметь.

πλανέονται ион. 3 л. pl. praes. pass. к πλανάω.

πλανέω ион. = πλανάω.

πλάνη (ᾰ) ἡ 1) блуждание, скитание, странствование (πολύπλανοι πλάναι Aesch.); 2) отклонение, отступление (ἡ π. τοῦ λόγου Plat.); 3) заблуждение, ошибка (π. καὶ ἄνοια Plat.): ἡ π. τῆς ὄψεως Plat. обман зрения; 4) неопределенность, неустойчивость: διαφορὰ καὶ π. (τῶν καλῶν) Arst. многоообразие и шаткость (представлений) прекрасного; 5) обольщение (μισθοῦ NT); 6) обман (καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη π. χείρων τῆς πρώτης NT).

πλάνημα, ατος (ᾰν) τό 1) блуждание, скитание Aesch.; 2) спутанность, смятение (ψυχῆς Soph.).

I πλάνης, ητος (ᾰ) adj. 1) бродячий, скитальческий (βίος Plut.); 2) странствующий, блуждающий (ἀστέρες Arst., Plut.).

II πλάνης, ητος1) странник Soph., Eur.; 2) планета Arst.

πλᾰνησί-εδρος 2 блуждающий, подвижной Arst.

πλάνησις, εως (ᾰ) ἡ 1) рассеяние или блуждание (π. τῶν νεῶν ἐν τῷ σκότει Thuc.); 2) заблуждение, ошибка Sext.

πλανήτης, дор. πλᾰνάτας, ου (νᾱ) Xen., Plat., Soph., Eur. etc. = πλάνης I и II.

Πλᾰνητιάδης, ου (ᾰδ) ὁ Планетиад, «Странствующий» (прозвище кинического философа Дидима) Plut.

πλᾰνητικός 3 странствующий, перемещающийся, подвижной (τὰ ὑγρά Arst.).

πλᾰνητός 3 1) странствующий, блуждающий (κατὰ πόλεις Plat.): ἄστρα πλανητά Plat. блуждающие небесные тела, т. е. планеты; 2) шаткий, неустойчивый (πάθη Plut.).

πλάνιος (ᾰ) ὁ странник, скиталец: πλανίων ἄβιος βίος Anth. ужасная жизнь скитальцев.

πλᾱν-όδιος 3 (ᾱ по метрич. соображениям) странствующий, бродящий (π. διὰ χῶρον HH).

I πλάνος 2 (ᾰ) 1) блуждающий, переменчивый, непостоянный (ποικίλον καὶ πλάνον πρᾶγμα Men.); 2) вводящий в заблуждение, завлекающий, обманчивый (ἐδωδή Theocr.; εἶδαρ ἀγκίστρου Anth.).

II πλάνος 1) блуждание, скитание, странствие Soph., Eur.; 2) колебание, шатание (φροντίδος πλάνοι Soph.): (ἡ νόσος) ἥκει πλάνοις Soph. болезнь находит приступами; κερκίδος πλάνοι Eur. качание ткацкого челнока; 3) отклонение, отступление Plat.; 4) обманщик NT.

πλᾰνο-στῐβής 2 по которому проходят в скитаниях (χθών Aesch.).

πλᾰνο-τρόπος 2 отклоняющий заблуждения, разъясняющий Anth.

πλᾰνύττω бродить, блуждать Arph.

πλάξ, πλᾰκός1) плоскость, равнина (ἠπείρου π. Aesch.): πλάκες ὀρέων Eur. нагорья; πόντου π. Pind. поверхность моря; αἰθερία π. Eur. воздушные пространства; νεκρῶν π. Soph. и πλάκες Aesch. равнина мертвецов, т. е. подземное царство; 2) плита (λίθων πλάκες Luc.; ὑπὸ πλακὶ τετάφθαι Anth.); 3) верхняя площадка: πυργώδης π. Soph. вершина башни; π. Σουνίου Soph. вершина Сунийского мыса; 4) анат. (гладкая) пластинка, щиток Arst.; 5) лепешка (κοπτῆς πλάκες Anth.); 6) скрижаль (ἐγεγραμμένον ἐν πλαξὶ λιθίναις NT): αἱ πλάκες τῆς διαθήκης NT скрижали завета.

πλᾶξα дор. aor. к πλήσσω.

πλάξιππος 2 дор. = πλήξιππος.

πλᾶξις, εως дор. = πλῆξις.

πλάσαι inf. aor. к πλάσσω.

πλάσις, εως (ᾰ) ἡ 1) образование, формирование (τοῦ ἐμβρύου Arst.; τῆς φωνῆς Plut.); 2) придумывание, измышление: ἡ περὶ τὰ εἴδη π. Arst. выдуманность (метафизических) идей (у Спевсиппа).

πλάσμα, ατος τό 1) лепное изображение, изваяние (π. κήρινον Plat.); 2) подделка, подлог (π. ὅλον ἡ διαθήκη Dem.); 3) вымысел (ἄλογος καὶ πλάσματι ὅμοιος Arst.); 4) деланность, притворство, манерность (τὸ π. καὶ μαλακόν Plut.).

I πλασμᾰτίας, ου adj. m выдуманный, вымышленный (ἄτοπος καὶ π. ὁ λόγος Arst.).

II πλασμᾰτίας, ου ὁ выдумщик Plut.

πλασμᾰτ-ώδης 2 вымышленный, выдуманный, воображаемый Arst., Plut.

πλάσσω, атт. πλάττω (fut. πλάσω, aor. ἔπλᾰσα - поэт. тж. ἔπλασσα и πλάσσα, pf. πέπλᾰκα; pass.: aor. ἐπλάσθην, pf. πέπλασμαι) 1) лепить (ἐκ κηροῦ Plat.; τὴν ὑδρίαν Arph.; ἀγγεῖον Arst.): κήρινα μιμήματα πεπλασμένα Plat. вылепленные из воска изображения; οἱ πλάττοντες Dem. гончары; 2) отливать (σχήματα ἐκ χρυσοῦ Plat.); 3) формировать, образовывать (τὰς ψυχὰς τοῖς μύθοις, τοὺς νόμους τῷ λόγῳ Plat.): τὸ στόμα π. Plat. складывать губы (досл. рот) (для произнесения какого-л. звука); 4) строить в воображении, воображать, представлять себе (ἀθάνατόν τι ζῷον Plat.); 5) выдумывать, измышлять (ψευδῆ Xen.; προφάσεις Dem.): τί λόγους πλάττεις; Dem. что ты выдумываешь?; δόξω πλάσας λέγειν Her. подумают, что я сочиняю; πλάσασθαι τὸν τρόπον τὸν αὑτοῦ Lys. прикидываться другим, притворяться; οὐ πεπλασμένος ὁ κόμπος Aesch. это не пустые слова.

πλάστης, ου1) ваятель, гончар или скульптор (πλάσται εἰκόνων Plut.): δεινοῦ πλάστου τὸ ἔργον (sc. ἐστίν) Plat. это дело искусного ваятеля; 2) парикмахер Plut.

I πλάστιγξ, ион. πλήστιγξ, ιγγος ἡ [πλάζω] 1) чашка весов (τιθέναι εἰς πλάστιγγας Plat.); 2) весы (π. δικαία Anth.); 3) ярмо Eur.

II πλάστιγξ, ιγγος ἡ [πλήσσω] бич (χαλκήλατος π. Aesch.).

πλαστική ἡ (sc. τέχνη) пластика, изобразительное искусство Plat., Arst.

πλαστικός 3 1) пластичный, податливый (γῆ τῶν σωμάτων πλαστικωτάτη Plat.); 2) пластический, изобразительный (τέχναι Plat.).

πλαστός 3 [adj. verb. к πλάσσω] 1) вылепленный, лепной (σκεῦος Plat.; εἰκών Plut.); 2) подложный, поддельный (γράμματα Plut.): π. πατρί Soph. не подлинный сын отца, т. е. пасынок; 3) деланный, притворный, мнимый (βακχεῖαι Eur.; φιλία Xen.; λόγοι NT); 4) вымышленный, выдуманный (λόγος Her.).

πλάστρα τά серьги Arph.

πλαστῶς вымышленно, облыжно (μὴ π., ἀλλ᾽ ὄντως Plat.).

πλάτᾱ (λᾰ) ἡ дор. = πλάτη.

πλᾰτᾰγέω 1) хлопать, трещать, гудеть Theocr., Anth.: ἐπλαταγεῦντο θύραι Anth. захлопнулись двери; 2) с шумом ударять, бить (τύμπανα Anth.).

πλᾰτᾰγή ἡ трещотка Arst., Diod., Anth.

πλᾰτάγημα, ατος (τᾰ) τό треск Theocr., Anth.

πλᾰτᾰγώνιον τό «трескучка», лист мака или анемоны (его клали на отверстие кулака левой руки и с размаху ударяли по нему правой ладонью, от чего он с треском разрывался, и если треск был громкий, то это считалось благоприятным признаком для влюбленного) Theocr.

Πλάταια ἡ, чаще Πλαταιαί (λᾰ) αἱ Платеи (город в южн. Беотии; здесь в 479 г. до н. э. греки одержали важную победу над персидскими войсками Мардония) Her., Thuc. etc.

Πλᾰταιᾰ-σι(ν) adv. в Платеях Thuc., Dem.

Πλᾰτᾰΐδᾱς, ᾱ (ῑ) ὁ житель Платейского дема (в Сикионе) Anth.

Πλᾰταιεύς, έως ὁ (pl. Πλαταιεῖς, Πλαταιῆς, ион. Πλαταιέες) платеец, житель города Платеи Her., Dem., Thuc., Arph.

Πλᾰταιϊκά τά обстоятельства или время Платейского сражения Her.

Πλᾰταιϊκή ἡ (sc. χώρα) область города Платеи Plut.

Πλᾰταιϊκός 3 платейский Her.

I Πλᾰταιΐς, ΐδος adj. f платейская Her., Thuc.

II Πλᾰταιΐς, ΐδος ἡ Her. = Πλαταιϊκή.

πλᾰτᾰμ-ώδης 2 плоский, равнинный: τὰ πλαταμώδη Arst. равнины или взморье.

πλᾰτᾰμών, ῶνος1) плоский камень, каменная плаха (λείῳ ἐπὶ πλαταμῶνι HH); 2) отлогий морской берег, взморье (ἐρημαῖοι πλαταμῶνες Anth.); 3) заливаемое во время наводнения место, пойма Polyb.

πλᾰτάνιστος (τᾰ) ἡ Hom., Her. = πλάτανος.

πλάτᾰνος (λᾰ) ἡ платан Arph., Plat.

πλᾰτᾰν-ώδης 2 подобный листу платана Plut.

πλᾰτέα ион. f к πλατύς.

Πλάτεα ἡ Платия (остров у берегов Ливии) Her.

I πλᾰτεῖα f к πλατύς.

II πλᾰτεῖα 1) (sc. χείρ) ладонь Arph.; 2) (sc. ὁδός) улица Xen. etc.

πλᾰτειάζω, дор. πλᾰτειάσδω произносить широко раскрытым ртом, т. е. с дорическим акцентом Theocr.

πλᾰτεῖον τό пластинка, табличка, дощечка Polyb.

πλάτη, дор. πλάτᾱ (λᾰ) ἡ 1) досл. лопасть весла, перен. весло Aesch., Soph.: οὐρίῳ πλάτῃ κατηγόμην Soph. я счастливо приплыл; ναυτίλῳ πλάτῃ Soph., Eur. на корабле, по морю; πλάτῃ φυγεῖν Eur. бежать на корабле; 2) анат. пластинчатый орган (сплющенный хвост, плавник, ласт, перепонка и т. п.) Arst.; 3) писчая табличка, страница (αἱ Σιμωνίδα πλάται Anth.).

πλᾱτίον adv. дор. = πλησίον I.

πλᾶτις, ῐδος ἡ супруга, жена Arph.

*πλᾱτός 3 [adj. verb. к πελάω] к которому можно приблизиться: οὐ πλατὰ φυσιάματα Aesch. ядовитое дыхание (Горгон).

πλάτος, εος (ᾰ) τό ширина Her., Arph. etc.: ἐν μήκει καὶ βάθει καὶ πλάτει Plat. в длину, в глубину и в ширину; τὸ π. Xen. и κατὰ τὸ π. Arst. в ширину.

πλᾰτόω делать широким, придавать форму лопасти (весла): κωπέες πλατούμενοι Arph. превращаемые в весла брусья.

πλάττω атт. = πλάσσω.

I πλᾰτύ n к πλατύς.

II πλᾰτύ τό открытое место, равнина Xen.

III πλᾰτύ adv. широко, т. е. раскатисто, громко (καταχρέμψασθαι Arph.).

πλατυ- в сложн. словах = πλατύς.

πλᾰτῠ-γάστωρ 2, gen. ορος с широким брюшком (γένος τῶν μελιττῶν Arst.).

πλᾰτῠγίζω плескать веслом или хлопать крыльями по воде, перен. молоть языком Arph.

πλᾰτύ-γλωττος 2 с широким языком Arst.

πλᾰτύ-κερκος 2 широкохвостый (οἶες Arst.).

πλᾰτῠ-λεσχής, οῦ ὁ неутомимый болтун Anth.

πλᾰτύ-λογχος 2 (ῠ) с широким острием (ἀκόντια Arph.).

πλάτυνσις, εως (ᾰ) ἡ расширение: πλείονος γενέσθαι πλατύνσεως Arst. увеличиться в объеме, расшириться.

πλᾰτύνω (ῡ) (fut. πλᾰτῠνῶ) 1) делать шире, расширять (τι NT); med.-pass. расширяться: αἱ κόραι πλατύνεσθαι δοκοῦσιν Plut.; ἡ καρδία ἡμῶν πεπλάτυνται NT: πλατύνεσθαι γῆν Xen. расширять свою территорию; 2) pass. досл. надуваться, перен. чваниться (τί πλατύνεαι; Diog. L.).

πλᾰτύ-νωτος 2 (ῠ) широкоспинный (καρκίνοι Batr.).

πλᾰτύ-πους 2, gen. ποδος (ῠ) с плоской ступней Diog. L.

πλᾰτυ-πρόσωπος 2 широколицый Arst.

πλᾰτυ-ρημοσύνη ἡ широковещательность, словоохотливость Timon ap. Diog. L.

πλᾰτύ-ρροος, стяж. πλᾰτύρρους 2 широкотекущий (Νεῖλος Aesch.).

πλᾰτύ-ρρυγχος 2 с широкой мордой или ширококлювый Arst.

I πλᾰτύς, εῖα (ион. έα), ύ (ῠ) 1) широкий (τελαμών, Ἑλλήσποντος Hom.; τάφρος Pind.; πύλαι NT); 2) широко раскинувшийся, разбросанный (αἰπόλια αἰγῶν Hom.); 3) широкоплечий, полный (οὐχ οἱ πλατεῖς, οὐδ᾽ εὐρύνωτοι Soph.); 4) плоский, равнинный (χῶρος Her.; γῆ Θετταλία Xen.): κάρυα τὰ πλατέα Xen. каштаны; 5) широко открытый (πύλαι Plut.); 6) основательный, крепкий (ὅρκος Emped.); 7) громкий, раскатистый (κατάγελως Arph.).

II πλᾰτύς, εῖα, ύ соленый или солоноватый (πόματα Her.; ὕδατα Arst.).

πλᾰτύ-σημος 2 (ῠ) (лат. laticlavius) с широкой каймой (χιτών Diod.).

πλᾰτυσμός ὁ расширение (τῶν πόρων Arst.).

πλᾰτύστατος Diog. L. = πλατύτατος.

πλᾰτύτατος, Diog. L. πλᾰτύστατος superl. к πλατύς.

πλᾰτύτερος compar. к πλατύς.

πλᾰτύτης, ητος (ῠ) ἡ 1) большой объем, крупные размеры (θηρίων Xen.); 2) пространность, обширность (ἑρμηνείας Diog. L.); 3) грам. (о звуках) протяжность или открытость.

πλᾰτύ-φυλλος 2 (ῠ) широколистый Arst.

*πλᾰτῠχαίτᾱς, ᾱбеот. сосед Plut.

πλᾰτῠ-ώνῠχος 2 с широкими копытами или когтями Plat., Sext.

Πλάτων, ωνος (ᾰ) ὁ Платон 1) родом из Афин, сын Аристона и Периктионы, ученик Сократа, основатель «Академической» философской школы, 427-347 гг. до н. э.; 2) уроженец Афин, один из представителей староатт. комедии, V-IV вв. до н. э.

I Πλᾰτωνικός 3 платоновский Plut., Anth.

II Πλᾰτωνικός ὁ платоник, ученик или последователь Платона Luc.

*πλᾰτωχέτας v. l. = πλατυχαίτας.

πλέα f sing. и n pl. к πλέος и πλέως.

πλέας эп. (= πλείονας) acc. pl. к πλείων.

πλέγμα, ατος τό 1) плетеное изделие, плетение: τό π. τοῦ κύρτου Plat. плетеная верша; 2) звероловная сеть (πλέγματα καὶ ὀρύγματα Xen.); 3) плетенка, корзина Eur.; 4) заплетенные волосы, коса NT; 5) сплетение: π. γυίων Anth. объятия; πλέγματα βάλλεσθαι Anth. обниматься; τὸ τῶν ῥημάτων καὶ τῶν ὀνομάτων π. Plat. сочетание глаголов с существительными.

πλεγμάτιον (ᾰ) τό [demin. к πλέγμα] бинт, бандаж (τοῖς πλεγματίοις τοὺς δακτύλους ἐμβάλλειν Arst.).

πλέες эп. (= πλείονες) pl. к πλείων.

πλεθριαῖος 3 величиной в (один) плетр (φοίνικες Xen.): τὸ εὖρος π. Xen. и π. τὸ πλάτος Plat. шириною в плетр.

πλέθριον τό плетрий, ристалище Luc.

πλέθρον, эп. πέλεθρον τό плетр 1) мера длины = 30.83 м = 1 / 6 стадия Her., Xen., Plat.; 2) мера поверхности = 0.095 га, 4 аруры Eur., Plat.; 3) Plut. = лат. jugerum, т. е. 2518.88 кв. м.

Πλειάδες, ион. Πληϊάδες (ᾰ) αἱ Плеяды 1) семь дочерей Атланта и Плейоны, сестры Гиад Diod.; 2) семизвездие в созвездии Тельца Hom. etc.

Πλειάς, ион. Πληϊάς, άδος (ᾰδ) ἡ 1) Eur. = Πλειάδες; 2) Плеяда (прозвище, данное группе Александрийских трагиков: Гомеру - сыну Андромаха, Сосифею, Ликофрону, Александру Этолийскому, Филиску, Сосифану и Дионисиаду).

I πλεῖν inf. к πλέω I.

II πλεῖν adv. (= πλέον) больше (π. ἢ τριάκονθ᾽ ἡμέρας Arph.). - см. тж. πλέον III.

I πλεῖον n к πλείων.

II πλεῖον τό = πλέον IV.

πλεῖος 3 эп. = πλέος.

πλειότερος эп. compar. к πλέος или πλέως.

πλείους (= πλείονες и πλείονας) nom. и acc. pl. к πλείων.

Πλεισθένης, εος, стяж. ους ὁ Плисфен (сын Атрея, отец Агамемнона и Менелая) Aesch.

Πλεισθενίδαι, ῶν οἱ Плисфениды, потомки Плисфена Aesch.

πλεῖστα adv. 1) больше (превыше) всего (εὐλογούμενος Soph.); 2) чаще всего (εἰς τὴν Λακεδαίμονα πρεσβεύειν Plat.); 3) больше (π. θαυμάσια ἔχει - sc. ἡ Αἴγυπτος - ἢ ἄλλη πᾶσα χώρη Her.).

πλειστάκις (ᾰ) adv. чаще всего, большей частью: ὡς π. Plat. и ὅτι π. Xen. как можно чаще.

πλειστᾰχό-θεν adv. из множества мест Arph.

πλειστ-ήρης 2 многочисленный, т. е. продолжительный: εἰς ἅπαντα πλειστήρη χρόνον Aesch. на все последующее время.

πλειστηριάζω продавать подороже Lys.

πλειστηρίζομαι выставлять в качестве главной причины, указывать как главного виновника (π. τὸν πυθόμαντιν Λοξίαν Aesch.).

Πλειστοάναξ, ανακτος, стяж. Πλειστῶναξ ὁ Плистоанакт (сын Павсания, царь Спарты, 458-408 гг. до н. э.) Thuc., Plut.

πλειστο-βόλος 2 выбрасывающий больше всего очков, т. е. наиболее счастливый в игре Anth.

πλειστό-μβροτος 2 многолюднейший (ἑορτή Pind.).

πλεῖστον и τὸ πλεῖστον adv. больше всего, наиболее (π. ἀνθρώπων κάκιστος Soph.): ὡς (тж. ὅτι, ἐπὶ) π. Thuc., Xen. как можно больше; ὡς ἐπὶ (τὸ) π. Thuc., Plut. как можно больше или дальше; τὸ π. τοῦ βίου Plat. большая часть жизни; κατὰ δύο ἢ τὸ π. τρεῖς NT по две части или, самое большое, по три.

πλεῖστος 3 [superl. к πολύς] 1) самый многочисленный, весьма многолюдный (ὅμιλος Hom.; ὄχλος NT); 2) величайший, крупнейший (γέρας Soph.): περὶ πλείστου ποιεῖσθαι Xen. и ἡγεῖσθαι Thuc. очень высоко ставить; 3) самый распространенный, наиболее значительный (φιλοσοφία Plat.); 4) преобладающий: π. εἰμι τῇ γνώμῃ Her. я больше всего склоняюсь к этому мнению; 5) наиболее продолжительный (χρόνος Plat.); 6) наиболее отдаленный: οἱ διὰ πλείστου Thuc. самые отдаленные - см. тж. πλεῖστα и πλεῖστον.

Πλειστός ὁ Плист (река в Фокиде) Aesch.

Πλειστῶναξ ὁ Plut. = Πλειστοάναξ.

Πλείστωρος ὁ Плистор (фракийское божество) Her.

I πλείω (= πλείονα) acc. m и pl. n к πλείων.

II πλείω эп.-ион. = πλέω I.

πλείων 2, gen. ονος, πλέων 2, gen. ονος и πλέως, πλέᾱ, πλέων, gen. πλέω, πλέᾱς, πλέω [compar. к πολύς] 1) более многочисленный, большой (στρατιή Her.; ὄχλος Xen.): μάχεσθαι πλεόνεσσι Hom. сражаться с численно превосходящим противником; οἱ πλείονες Hom. (οἱ πλεῦνες Her.) большинство, тж. Her., Thuc. множество людей, Arph. иногда усопшие, мертвецы: ἐς πλέονας οἰκεῖν Thuc. управлять в интересах большинства; ἔτη γεγονὼς πλείω ἑβδομήκοντα Plat. будучи более семидесяти лет от роду; ἐς πλεόνων ἦλθε μετοικεσίην Anth. он вступил в обитель мертвых, т. е. умер; 2) более протяженный, более длинный (ὁδός Plat.); 3) более продолжительный, более долгий (χρόνος Her.): πλέων νύξ Hom. большая часть ночи; 4) более значительный, более важный (οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς; NT): περὶ πλείονος ποιεῖσθαι Xen. ставить выше - см. тж. πλέον и πλείον.

πλειών, ῶνος ὁ круговорот времени, т. е. (полный) год Hes.: ἐκ πολλοῦ πλειῶνος Anth. вследствие преклонных лет.

πλέκος, εος τό плетенка, корзинка Arph.

πλεκόω Arph. v. l. = σπλεκόω.

πλεκτᾰνάω обвивать: πεπλεκτανημέναι δράκουσιν Aesch. (Горгоны), обвитые змеями.

πλεκτάνη (ᾰ) ἡ 1) извив, кольцо (ὄφεων πλεκτάναι Aesch.): π. καπνοῦ Arph. клуб(ы) дыма; 2) вихрь (π. χειμάρροος Aesch.); 3) щупальце (ὁ πολύπους ὡς χερσὶ χρῆται ταῖς πλεκτάναις Arst.); 4) pl. сети, тенета: τῶν λόγων πλεκτάναι Luc. полные соблазна речи.

πλεκτή 1) извив, кольцо (πλεκταὶ ἐχίδνης Aesch.); 2) веревка, канат: πλεκταῖς σῶμα κλέπτειν Eur. украдкой спуститься по веревке; 3) охотничья сеть Plat.

πλεκτική ἡ (sc. τέχνη) искусство переплетения (основы и утка), т. е. ткачество Plat.

πλεκτικός 3 1) касающийся плетения, ткацкий (τέχναι Plat.); 2) цепляющийся Epicur. ap. Diog. L.

πλεκτός 3 [adj. verb. к πλέκω] 1) плетеный (τάλαρος Hom.; στέγαι Aesch.; κύτος Eur.); 2) витой, крученый (σειρή Hom.): πλεκτὴ Αἰγύπτου παιδεία Eur. египетские канаты; 3) сплетенный (στέφανος Eur.): ἄνθη πλεκτά Aesch. гирлянды цветов - см. тж. πλεκτή.

πλέκω (fut. πλέξω, aor. ἔπλεξα; pass.: fut. πλεχθήσομαι, aor. 1 ἐπλέχθην, aor. 2 ἐπλάκην си ἐπλέκην, pf. πέπλεγμαι) 1) плести, сплетать (πλοκάμους Hom.; στέφανον Pind., NT; κράνεα πεπλαγμένα Her.); 2) вить, крутить (πεῖσμα Hom.; κάλον Her.); 3) обвивать: περὶ βρέτει πλεχθεὶς θεᾶς Aesch. обхватив изваяние богини; 4) затевать, выдумывать, строить, подстраивать (δόλον ἀμφί τινι Aesch.; μηχανάς Eur.); 5) составлять, слагать, сочинять (λόγους Plat.; ὕμνον Pind.); 6) усложнять, запутывать (οἱ μῦθοι οἱ μὲν ἁπλοῖ οἱ δὲ πεπλεγμένοι Arst.): πολλοὶ δὲ πλέξαντες εὖ λύουσι κακῶς Arst. многие (драматурги), хорошо составив завязку, плохо (ее) развязывают.

πλέξις, εως ἡ плетение, сплетание, тж. тканье Plat.

I πλέον nom. и acc. n к πλέος.

II πλέον, ονος n к πλέων I.

III πλέον, πλεῖν и πλεῦν, тж. τὸ πλέον adv. 1) больше (π. ἢ εἴκοσι Xen.; πλεῖν ἢ πέντε τάλαντα Dem.): πλεῖν ἑξακοσίους Arph. свыше шестисот; πλεῖν ἢ μαίνομαι Arph. я больше, чем безумствую, т. е. я вне себя от восторга; τὸ π. ἔχειν τινός Xen. и π. τινὸς φέρεσθαι Her. иметь преимущество, преобладать над кем-л., превосходить кого-л.; τί π. (ἐστί или γένοιτ᾽ ἂν); Arph., Eur. что пользы?, к чему?; οὐδὲν π. Plat., Dem. ни к чему, не к чему; οὐδὲν π. ποιήσετε Plat. вы ничего не добьетесь; π. τι ποιῆσαι Plat. чего-л. добиться; 2) сверх того: πρὸς τούτοισι ἔτι π. προσωρέγοντό οἱ Her. сверх этого они еще внушали ему (надежды).

IV πλέον и πλεῖον τό большая часть или большинство (τινός Hom., Thuc.): σὲ τῶνδ᾽ ἐς π. σέβω Soph. я чту тебя больше, чем их.

πλεονάζω (pf. πεπλεόναχα или πεπλεόνακα) 1) быть чрезмерным: ὃ μήτε πλεονάζει, μήτε ἐλλείπει Arst. (серединой называется) то, что не является ни избыточным, ни недостаточным; 2) иметь в избытке, изобиловать (τινός Arst.); 3) (об уродствах) иметь лишнее число членов (π. καὶ κολοβὰ γίγνεσθαι Arst.); 4) выступать из берегов, разливаться (πλεονάσας ὁ Νεῖλος Plut.); 5) приходить во множестве или часто: πλεοναζούσης τῆς παρουσίας τῶν πρεσβευτῶν Polyb. когда стало прибывать множество послов; 6) приумножаться (ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία NT); 7) преисполнять (τινὰ ἀγαπῇ NT); 8) выходить за пределы разумного, предъявлять непомерные требования Dem., Isocr.; 9) становиться высокомерным, зазнаваться (τῇ εὐτυχίᾳ Thuc.); 10) преувеличивать: νομίζειν τι πλεονάζεσθαι Thuc. считать что-л. преувеличенным; 11) грам. вставлять ненужные слова, употреблять плеонастически; 12) грам. быть плеонастичным.

πλεονάκις (ᾰ) adv. 1) многократно, часто (ἢ ἅπαξ ἢ καὶ π. Plat.; λέγειν τὸ αὐτό Arst.); 2) большее число раз: ἐλάττων π. γενέσθαι Plat. возникнуть от умножения меньшего числа на большее.

πλεονασμός 1) избыток, чрезмерность (τῶν μερῶν Arst.); 2) раздувание, преувеличение (οἱ ὑπεράνω πλεονασμοί Polyb.); 3) грам. плеоназм.

πλεονᾰχῆ adv. по многим направлениям, с многих точек зрения Plat.

πλεονᾰχό-θεν adv. с многих направлений, с многих точек зрения (τὴν πίστιν λαβεῖν Arst.).

πλεονᾰχός 3 многообразный, многоразличный (τρόπος Diog. L.).

πλεονᾰχῶς многими способами, по-разному Arst., Diog. L.

πλεον-εκτέω (fut. πλεονεκτήσω и πλεονεκτήσομαι) 1) требовать многого, жадничать, предъявлять непомерные требования: οὐκ ἐπαύετο πλεονεκτέων Her. (Фемистокл) не переставал требовать огромных средств; 2) получать или иметь большую долю: τῶν ὠφελίμων π. Thuc. присваивать себе большую часть выгод; ἐν θέρει τοῦ ἡλίου π. Xen. летом чаще (чем другие) переносить солнечный жар; 3) обладать преимуществом, превосходить: π. τινος περί или κατά τι Plat., π. τινί τινος Plat., Dem. превосходить кого-л. в чем-л.; π. τινα Plut., Luc. иметь преимущество над кем-л.; π. τι Thuc. и π. τινι Xen. иметь преимущество в чем-л.; π. ἀπὸ τῶν μὴ καθηκόντων Polyb. получать преимущество нечестными способами; π. τῶν τεθέντων λόγων Plat. ставить себя выше установленных законов; 4) обладать большим влиянием, иметь больший вес (παρά τινι Xen.): οἱ π. βουλόμενοι Xen. стремящиеся к большему (политическому) влиянию; 5) обижать, притеснять (μηδένα Men.; οὐδένα NT); pass. быть притесняемым (ὑπό τινος Xen.): π. χιλίαις δραχμαῖς Dem. быть обсчитанным на тысячу драхм.

πλεον-έκτημα, ατος τό 1) преимущество, превосходство Plat., Dem., Xen.; 2) насилие, обман, тж. обида (οὐ δίκαια, ἀλλὰ πλεονεκτήματα Dem.).

πλεον-έκτης 2 1) самонадеянный, высокомерный, наглый (λόγος Her.); 2) корыстолюбивый, жадный, хищнический (βίαιος καὶ π. Thuc.; οἱ πλεονέκται τῶν ἄλλων ἀφαιρούμενοι χρήματα Xen.); 3) получающий преимущество, имеющий перевес: ἐν παντὶ π. τῶν πολεμίων Xen. имеющий во всех отношениях превосходство над врагами.

πλεον-εκτικός 3, жадный, своекорыстный, хищнический (βίος Dem.).

πλεον-εκτικῶς своекорыстно, с корыстной целью, хищнически Plat., Dem.

πλεον-εξία, ион. πλεονεξίη 1) жадность, своекорыстие (πολυπραγμοσύνη καὶ π. Isocr.): οὐ μετὰ τῶν κειμένων νόμων ὠφελίας, ἀλλὰ παρὰ τοὺς καθεστῶτας πλεονεξίᾳ Thuc. не в видах законной пользы, а из противозаконного своекорыстия; πλεονεξίαν ἀσκεῖν Plat. предаваться стяжательству; 2) превосходство, преимущество, преобладание (αἱ ἐν τῷ πολέμῳ πλεονεξίαι Isocr.); 3) выгода, польза, благо (αἱ δημόσιαι πλεονεξίαι Xen.); 4) (пре)избыток, излишек (π. καὶ ἀκοσμία Plut.): ἡ παρὰ φύσιν π. καὶ ἔνδειά τινος Plat. противоестественный избыток или недостаток чего-л.; 5) лог. хитрость, уловка: αἱ ἐν τῷ πυνθάνεσθαι πλεονεξίαι Arst. ловушки в вопросах (собеседника).

πλεόνεσσι эп. dat. pl. к πλείων.

πλεόνως, ион. πλεύνως adv. слишком, чрезмерно: τῇ φιλοινίῃ π. προσκέεσθαι Her. чрезмерно предаваться пьянству.

πλέος, эп. πλεῖος 3, атт. πλέως, α, ων 1) полный (οἴνου, ἀνδρῶν Hom.; ὕδατος Her.): πλείοις δεπάεσσι Hom. полными чашами; 2) преисполненный, проникнутый (θράσους Aesch.; μωρίας πολλῆς Soph.): φόβου π. Aesch. охваченный страхом и внушающий страх; 3) полный, целый (δέκα πλείους ἐνιαυτούς Hes.); 4) пропитанный, сплошь покрытый: ῥάκη νοσηλείας πλέα Soph. пропитанные гноем лохмотья (Филоктета); ἡ χεὶρ πλέα ἀπό τινος Xen. рука, выпачканная в чем-л.

πλευμονικός 3 атт. = πνευμονικός.

πλευμον-ώδης 2 похожий на легкие, т. е. ноздреватый, пористый (σπόγγος Arst.).

πλεύμων Hom. etc. = πνεύμων.

πλεῦν adv. = πλέον III.

πλευν- ион. = πλεον-.

πλευρά, ион. πλευρή1) ребро (βοός Her.); 2) (преимущ. pl.) бок: ἐπὶ πλευρὰς κατακείμενος Hom. лежа на одном или на другом боку; 3) сторона (τοῦ πλαισίου Xen.; τοῦ τριγώνου Plat.); 4) фланг (ἡ δεξιὰ π. Xen.); 5) край, окраина (αἱ πλευραὶ τῶν χωρίων Plat.); 6) страница (σελίδων π. Anth.).

πλευρῖτις, ῐδος ἡ (sc. νόσος) колотье в боку Arph., Polyb.

πλευρό-θεν adv. сбоку: π. πλευρὰν παρείς Soph. прижавшись боком к боку.

πλευρο-κοπέω ударять по ребрам, наносить удар сбоку Soph.

πλευρόν τό (преимущ. pl.) Hom., Her., Soph., Eur., Xen., Plut. = πλευρά.

πλευρο-τῠπής 2 досл. ударяющий по ребрам, перен. пронзительный, оглушительный (κέλαδος Anth.).

πλεύρωμα, ατος τό (только pl.) бок (ὁμόσπλαχνα πλευρώματα Aesch.): λέβητος πλευρώματα Aesch. стенки сосуда, т. е. погребальная урна.

Πλευρών, ῶνος ἡ Плеврон (город куретов в Этолии) Hom., Soph., Thuc.

Πλευρώνιος 3 плевронский Hom., Soph.

πλεύσομαι и πλευσοῦμαι fut. к πλέω I.

πλευστέον adj. verb. к πλέω I.

πλευστικός 3 благоприятствующий плаванию, попутный (οὖρος Theocr.).

πλευστικῶς в состоянии пригодном для плавания (ἐν τῇ θαλάττῃ Arst.).

πλεύσω Polyb. = πλεύσομαι.

I πλέω (fut. πλεύσομαι и πλευσοῦμαι - поздн. πλεύσω, aor. ἔπλευσα, pf. πέπλευκα; pass.: aor. ἐπλεύσθην, pf. πέπλευσμαι) 1) плыть, плавать (Ἰλιόθεν, ἐνὶ πόντῳ Hom.; ἐν ναυσίν Xen.; ἀπὸ Λευκάδος Thuc.; ἐν τῇ θαλάττῃ Plat.): ζεφύρου αὔρᾳ π. Aesch. плыть с западным ветром; 2) (= νέω II) держаться на поверхности воды, плавать: π. ἐλαφρῶς Hom. (о сухом дереве) легко держаться на поверхности воды; νῆσος πλέουσα Her. плавучий остров; ταῖς ναυσὶν εὖ πλεούσαις Xen. на быстроходных кораблях; 3) (о морском путешествии) совершать (στόλον τόνδε Soph.; πλοῦν Plut.); 4) проплывать на кораблях (ὑγρὰ κέλευθα Hom.; τὴν θάλατταν Xen.): τὸ πεπλευσμένον πέλαγος Xen. пройденная часть моря; 5) перен. протекать, идти: πάντα ἡμῖν κατ᾽ ὀρθὸν πλεῖ Plat. все у нас идет на лад; 6) качаться, балансировать: ἔπλεον ὀλισθαίνοντες ἀμφοτέροις τοῖς ποσίν Polyb. скользя обеими ногами, они качались.

II πλέω nom. pl. n к πλείων.

III πλέω gen. к πλέως I и II.

πλέῳ dat. sing. и nom. pl. к πλέως.

I πλέων 2, gen. ονος = πλείων.

II πλέων, ουσα, ον part. praes. к πλέω I.

I πλέως, α, ων атт. = πλέος.

II πλέως, α, ων = πλείων.

πληγή, дор. πλᾱγά (γᾱ) ἡ 1) удар: πληγὰς παίειν (ἐμβάλλειν, ἐντείνεν) Xen., δοῦναι Dem., πατάσσειν Plat., καταφέρειν Plut. наносить удары; πληγὰς τύπτεσθαι Arph. и λαβεῖν Thuc. получать удары; πολλὰς πληγὰς μαστιγοῦσθαι Plat. получать много ударов кнутом; πληγαὶ στέρνων Soph. удары в грудь; πληγαὶ τῶν ὀδόντων Xen. удары (кабаньих) клыков; οὐ γενομένου τραύματος, ἀλλὰ πληγῆς μόνον ἐξέθανε Plut. он умер не от раны, а от одного лишь удара (ср. 5); 2) перен. удар, бедствие, несчастье (πληγαὶ βιότου Aesch.); 3) поражение, разгром (λαβεῖν πολλὰς πληγάς Polyb.); 4) ушибленное место: πληγεὶς ἀεὶ τῆς πληγῆς ἔχεται погов. Dem. ушибленный всегда хватается за ушибленное место; 5) (= τραῦμα, ср. 1) рана (π. τῆς μαχαίρας NT): τελευτῆσαι ἐκ τῆς πληγῆς τοῦ τραύματος Plat. умереть от нанесенной раны; 6) укол, ужаление (τῆς μελίττης Plut.); 7) физиол. толчок, раздражение: ἡ δι᾽ ὤτων π. διαδιδομένη Plat. переданное через уши, т. е. слуховое раздражение.

πληγῆναι inf. aor. 2 pass. к πλήσσω.

πλῆγμα, ατος τό 1) удар, ушиб Soph.; 2) рана Soph., Eur.; 3) укол, ужаление Arst.

πλῆθος, εος τό 1) множество (χρυσοῦ Plat.; πημάτων Aesch.): στρατοῦ π. Her. многочисленное войско; ἐς π. Thuc. во множестве; 2) большинство, основная часть, главные силы (τοῦ στρατοῦ Her.; τῆς δυνάμεως Xen.): τὸ π. ἐψηφίσαντο πολεμεῖν Thuc.: ὡς πλήθει Plat. в целом, вообще; ὡς ἐπὶ το π. Plat. в большинстве случаев; 3) население (τῆσδε γῆς Eur.; τῆς πόλεως NT); 4) народные массы, народ (ἐς τὸ π. φέρειν τὸ κράτος Her.; ἡ τοῦ πλήθους ἀρχή, δημοκρατία τοὔνομα κληθεῖσα Plat.): ἐναντία τῷ ὑμετέρῳ πλήθει πράττοντες Lys. действующие во вред вашему народу; 5) количество, число, численность (νεῶν Aesch.; πλήθει φοβερώτατος Thuc.): πλήθεϊ πολλοί Her. многочисленные; π. ἀνάριθμοι Aesch. бесчисленные; π. ὡς δισχίλιοι Xen. числом около двух тысяч; 6) размер(ы), т. е. объем или протяжение (χώρας Xen.; τῆς οὐσίας Plat.): π. τῆς ζημίας Thuc. мера наказания; πλήθει πολλῶν μηνῶν Soph. по истечении многих месяцев; διὰ χρόνου π. Thuc. в силу (большой) давности.

πληθύνω (ῡ) 1) увеличивать, (при)умножать (τὸν σπόρον τινός NT); 2) pass. увеличиваться, умножаться, прибывать или быть в изобилии (μετὰ τοὺς τόκους ταῖς γυναιξὶν τὸ γάλα πληθύνεται Arst.; ἐπληθύνετο ὁ ἀριθμός NT); 3) med. быть полностью согласным или быть полным решимости: ταύτην (sc. γνώμην) ἐπαινεῖν πληθύνομαι Aesch. эту мысль я полностью одобряю; ἔνισπε δ᾽ ἡμῖν δήμου κρατοῦσα χεὶρ θ᾽ ὅπῃ πληθύνεται Aesch. скажи нам, что решила державная рука народа.

πληθύς, ύος ἡ (nom. и acc. sing. ῡ; эп. dat. sing. πληθυῖ) (= πλῆθος) множество, масса (ἀνδρῶν Hom.; τῆς στρατιᾶς Plut.).

πληθύω (только praes., impf. и aor.) 1) быть полным (νεκρῶν πλεθύει πέδον Eur.): πληθυούσης ἀγορῆς Her. когда рыночная площадь полна (народу); 2) увеличиваться, возрастать: πληθύοντος ἡμῶν τοῦ γένους Plat. когда наш род разросся; ὁ πληθύων λόγος Soph. всеобщая (господствующая) молва; πληθύων χρόνος Soph. долгое время или долгая жизнь; 3) (о реке) прибывать, вздуваться, выступать из берегов, разливаться (ὁ Νεῖλος ἐπεὰν πληθύῃ Her.); 4) изобиловать, быть богатым: παισὶ π. Soph. иметь много детей.

πλήθω, дор. πλάθω (ᾱ) (только praes., impf. и pf. = praes. πέπληθα) 1) наполняться или быть полным (τινός Hom., Aesch. и τινί Theocr.): πλήθουσα σελήνη Hom. полная луна; ἀγορᾶς πληθούσης Thuc., ἀγορᾷ πληθούσῃ Plat. и ἀμφὶ ἀγορὰν πλήθουσαν Xen. когда рыночная площадь полна народом; 2) (о реке) прибывать: πλήθων ποταμός Hom. вздувшаяся река; 3) наполнять (κρητῆρα Anth.): πληθόμενος ῥυτίδι Anth. покрытый морщинами, морщинистый.

πληθώρη 1) наполнение: π. ἀγορῆς Her. наполнение рыночной площади народом, т. е. самое людное время дня (между 10 и 14 часами); 2) (предельная) полнота, насыщенность: εὐπρηξίης οὐκ ἔστι ἀνθρώποισι π. Her. для людей нет полного благополучия.

Πληϊα- ион. = Πλεια-.

Πληϊόνη ἡ Плейона (дочь Океана, мать Плеяд, жена Атланта) Pind.

πλήκτης, ου adj. m 1) драчливый, задорный (ἄνδρες πλῆκται καὶ μάχιμοι Plut.); 2) ударяющий в голову, крепкий (οἶνος Plut.); 3) жгучий, палящий (ἥλιος Plut.).

πληκτίζομαι 1) драться, бороться (τινι Hom.); 2) бить себя в грудь (γόῳ πλεκτίζετο μήτηρ Anth.); 3) похлопывать, шлепать (μετά τινος Arph.).

πληκτική ἡ (sc. τέχνη) искусство ловли рыб острогой Plat.

πληκτικόν τό Plat. = πληκτική.

πληκτικός 3 1) готовый наносить удары, драчливый (γυνή, σκόρπιος Arst.); 2) совершаемый с помощью ударов (острогой): θήρα πληκτική Plat. ловля рыб острогой; 3) побудительный (δύναμις Plut.); 4) резкий, сильный (ἀρώματα Sext.); 5) яркий, отчетливый (φαντασία Sext.); 6) возбуждающий, пьянящий (π. καὶ μανικός, sc. οἶνος Plut.).

πληκτισμός ὁ хлопание, шлепок Anth.

πλῆκτρον, дор. πλᾶκτρον τό 1) муз. плектр (палочка, которой ударяли по струнам): κιθάραν πλήκτρῳ ἐλαύνειν Eur. бряцать на кифаре плектром; 2) удар (πυρὸς κεραυνίου Eur.); 3) острый выступ, шпора (τῶν ὀρνίθων Arph., Arst.); 4) острие копья Soph.; 5) весло с широкой лопастью, гребок Her.

πληκτρο-φόρος 2 снабженный шпорой (τὰ πτητικά Arst.).

*πλήκτωρ, дор. Anth. πλάκτωρ, ορος = πλήκτης.

πλημ- в сложн. словах (перед μ) = πλην-.

πλήμη ἡ Polyb., Diod. = πλήμμη.

πλημ-μέλεια 1) муз. фальшивая нота, ошибка Plut.; 2) недосмотр, оплошность, неправильность, погрешность, заблуждение Isocr., Plat., Arst.

πλημ-μελέω допускать оплошность, совершать ошибку или несправедливость (π. τι Eur., Xen. etc., εἴς τι и εἴς τινα Plat., Aeschin. etc.): τὸν πλημμελοῦντα ἐμμελῆ ποιεῖν Plat. поправить ошибающегося; ἵνα μὴ τοιαῦτα πλημμελοῖεν Plat. (он сказал им), чтобы они не совершали этого безрассудства; πλημμελεῖσθαι ὑπό τινος Plat. подвергаться несправедливому отношению с чьей-л. стороны; τὰ ὑμῖν εἰς ἀλλήλους πλημμεληθέντα Dem. ваши взаимные обиды.

πλημ-μέλημα, ατος τό 1) ошибка, неправильность (τὰ εἴς τινα πλημμελήματα Aesch.); 2) противозаконная нажива Isocr.

πλημ-μελής 2 1) неправильно поступающий, непорядочный (π. καὶ κακός Plat.); 2) дурной, плохой (βίος Plut.): ἐάν τι πάθωμεν πλημμελές Plat. если с нами случится какая-л. неприятность; πλημμελὲς ἂν εἴη ἀγανακτεῖν τηλικοῦτον ὄντα, εἰ δεῖ ἤδη τελευτᾶν Plat. было бы недостойно в таком возрасте роптать на то, что приходится уже умирать.

πλημ-μελῶς беспорядочно, нестройно (κινεῖσθαι Plat.).

πλήμμη и πλήμη ἡ Polyb., Diod. = πλήσμη.

πλήμμῡρα и πλήμυρα1) половодье, наводнение Plut., NT, Anth.; 2) перен. нагромождение, обилие, наплыв (κακῶν Sext.).

πλημμῡρέω и πλημῡρέω 1) выступать из берегов, разливаться (ἐν τῷ ποταμῷ πλημμυροῦντι Plut.); 2) (о ветре) бушевать Arst.; 3) проливать потоки слез Anth.

Πλημμύριον и Πλημύριον (ῡ) τό Племирий (мыс и город в Сицилии к югу от Сиракуз) Thuc.

πλημμῡρίς и πλημῡρίς, ίδος (Hom. ῠ) ἡ 1) прилив (ἐκ πόντοιο Hom.; τῆς θαλάσσης Her.); 2) разлив, наводнение (πλημυρίσιν ἐπικλύζεσθαι Arst.): ὀφθαλμότεγκτος π. Eur. потоки слез.

πλημμύρω и πλημύρω (ῡ) приливать, разливаться (θάλασσα πλημμύρει Anth.).

πλήμνη ἡ ступица колеса Hom., Hes.

πλημο-χόη ἡ глиняный сосуд (употреблявшийся в обрядах последнего дня элевсинских мистерий) Eur.

πλημῡρ- = πλημμυρ-.

I πλήν, дор. πλάν (ᾱ) adv. (тж. с частицами εἴ, ἤ, ὅσον, ὅτι, ὅσα, οὐ и др.) 1) кроме (как), за исключением, помимо, разве что: τί π. τόλμη; Xen. что, кроме мужества?, что как не мужество?; οὐδὲν ἄλλο π. εἴδωλα Soph. не что иное как призраки; οἴκτισον σφᾶς, πάντων ἐρήμους, π. ὅσον τὸ σὸν μέρος Soph. пожалей их, не имеющих никого, кроме тебя; νῦν δὲ πέπεισμαι π. σμικρόν τί μοι ἐμποδών Plat. теперь-то я убедился (в правоте Протагора); одна вот только мелочь мешает (соглашаться с ним до конца); 2) но, однако, и все же (π. λέγω ὑμῖν NT).

II πλήν, дор. πλάν (ᾰ) praep. cum gen. кроме, за исключением (πάντες π. Κύρου Xen.): ἐπιτρέψαι τινί περὶ σφῶν αὐτῶν π. θανάτου Thuc. сдаться кому-л. выговорив себе лишь сохранение жизни.

I πλῆντο эп. 3 л. pl. aor. 2 к πίμπλημι.

II πλῆντο эп. 3 л. pl. aor. 2 к πελάζω.

πλῆξαι inf. aor. к πλήσσω.

Πληξαύρη ἡ Плексавра (дочь Океана) Thuc.

πλήξ-ιππος, дор. πλάξιππος 2 погоняющий коней (эпитет Пелопа и др.) Hom., Pind.

πλῆξις, дор. πλᾰξις, εως ἡ удар Plat., Diog. L., Plut.

πλήρης 2 1) полный, наполненный (κρατῆρες Eur.; τὸ θέατρον Isocr.; κόφινοι NT; ἄστυ πλῆρες οἰκιέων Her.; Ἓλλησι βαρβάροις θ᾽ ὁμοῦ πλήρεις πόλεις Eur.): ποταμὸς π. ἰχθύων Xen. изобилующая рыбами река; κενῶν δοξασμάτων π. Eur. полный вздорных мнений; Λεύκιππος καὶ Δημόκριτος στοιχεῖα τὸ πλῆρες καὶ τὸ κενὸν εἶναί φασι Arst. Левкипп и Демокрит говорят, что (первичными) элементами являются полнота и пустота; ἐπεὰν π. γένηται ὁ ποταμός Her. когда река выходит из берегов; οὐ πλήρεος ἐόντος τοῦ κύκλου Her. так как не было полнолуния; τέσσερα ἔτεα πλήρεα Her. четыре полных года; ἐπειδὴ πλήρεις ἦσαν αἱ νῆες Thuc. когда корабли были укомплектованы; π. ἐστὶ θηεύμενος Her. он насмотрелся вдоволь; 2) сплошь покрытый (λέπρας NT); 3) преисполненный (δόλου NT); 4) полный, выданный сполна (μισθός NT).

πληρο-φορέω 1) исполнять (διακονίαν NT); pass. исполняться, сбываться (ἵνα τὸ κήρυγμα πληροφορηθῇ NT); 2) полностью удостоверять: πληροφορηθείς NT вполне уверенный; τὰ πεπληροφορημένα πράγματα NT вполне достоверные события.

πληρο-φορία ἡ полная уверенность NT.

πληρόω 1) наполнять (κρατῆρα, sc. οἴνου Eur.; λάρνακας λίθων Her.; τινα εὐφροσύνης NT): φόβου πεπληρωμένος Plat. преисполненный страха; σάλπιγξ πνεύματος πεπληρωμένη Aesch. наполненная дыханием труба, т. е. трубные звуки; (редко cum dat.) πεύκαισιν χέρας πληροῦντες Eur. (кентавры) с сосновыми стволами в руках; (ἵπποι) μυκτηροκόμποις πνεύμασιν πληρούμενοι Aesch. громко храпящие кони; πληρουμένης τῆς ἐκκλησίας Arph. когда начнется (досл. когда заполнится) собрание; πολλοὶ δ᾽ ἐπληρώθημεν ἐν μικρῷ χρόνῳ Eur. за короткое время собралось нас много; 2) восполнять, возмещать (τὴν χρείαν Thuc.): ἵνα … ᾖ τοι ἀπαρτιλογίη πεπληρωμένη Her. (я добавлю семь тысяч), чтобы была у тебя полная сумма; τροφεῖα π. χθονί Aesch. возместить (свой) долг стране; 3) комплектовать (ναῦν ἀνδρῶν Her.): τὰς ναῦς πληρώσασθαι Xen. укомплектовать людьми свои суда; π. θωρακεῖα Aesch. размещать людей у брустверов; 4) (о времени, пространстве, числе) достигать, доходить, простираться: π. ἐς τὸν ἀριθμόν Her. достигать (данного) числа; 5) (о сроке) дотягивать, отбывать: οὐ πληρώσασα τοὺς δέκα μῆνας τίκτει τὸν Δημάρητον Her. не дотянув до десяти месяцев, (жена Аристона) рожает Демарета; τοὺς χρόνους π. Plat. отбывать до конца срок (изгнания); 6) исполнять, осуществлять (τὸν νόμον NT): πεπληρωκέναι τὸ χρεών Plut. осуществить, т. е. оправдать предсказание; πεπλήρωται ὁ καιρός NT исполнилось (пришло) время; 7) кончать (πάντα τὰ ῥήματα εἴς τινα NT); 8) насыщать, удовлетворять: βορᾶς ψυχὴν π. Eur. насыщаться пищей; π. τὰς ἐπιθυμίας Plat. удовлетворять свои страсти; θυμὸν χειρὶ πληρῶσαι Soph. рукой утолить гнев, т. е. отомстить; 9) оплодотворять (τὰ θήλεα Arst.).

πλήρωμα, ατος τό 1) наполнение, заполнение: κυλίκων π. ἔχειν Eur. заниматься наполнением кубков, т. е. быть виночерпием; πυρᾶς π. Soph. заполнение (дровами), т. е. сооружение костра; π. τοῦ ἱματίου NT = ἐπίβλημα; 2) содержимое (κρατήρων Eur.): στέγειν π. τι Eur. быть чем-л. заполненным; δαιτὸς π. Eur. угощение; 3) исполнение или завершение (π. νόμου ἡ ἀγάπη, sc. ἐστιν NT); 4) полнота: ὅτε ἦλθε τὸ π. τοῦ χρόνου NT когда исполнилось (наступило) время; τὸ π. τῶν ἐθνῶν NT все народы; 5) население (χθονός Eur.; πόλεως Plat.; γῆς NT); 6) общее число, сумма: τὸ αὐτὸ π. Her. такое же число (кораблей); ζόης π. μακρότατον Her. наибольшая продолжительность жизни; τούτων π. τάλαντ᾽ ἐγγὺς δισχίλια γίγνεται Arph. эта сумма достигает приблизительно двух тысяч талантов; 7) воен., мор. полное укомплектование, команда: πληρώματι ἐπιλέκτῳ καταρτίζειν τὴν ναῦν Polyb. укомплектовать корабль отборной командой; τὸ π. καὶ ἡ ἄλλη ὑπηρεσία Lys. гребцы и прочий экипаж; 8) множество, толпа (φίλων Eur.).

πλήρωσις, εως1) наполнение, заполнение (π. καὶ κένωσις Plat.): ἡ π. τῆς σελήνης Arst. прибывание луны или полнолуние; 2) восполнение, дополнение: μῆνας ἑπτὰ τοὺς ἐπιλοίπους ἐς τὰ ὀκτὼ ἔτεα τῆς πληρώσιος Her. в течение семи месяцев, не хватавших до полных восьми лет; 3) (у)комплектование (δικαστηρίων Plat.); 4) насыщение, удовлетворение, утоление (τῆς ἐνδείας Plat.; θυμοῦ Plut.): ἐκπορίζεσθαι ταῖς ἡδοναῖς πλήρωσιν Plat. предаваться наслаждениям; ἐν πληρώσει Arst. в состоянии полной удовлетворенности; 5) изобилие (τῶν σιτίων Arst.).

πληρωτής, οῦ ὁ плательщик или сборщик (ἐράνου Dem.).

πλῆσαι inf. aor. к πίμπλημι.

πλησθείς, εῖσα, έν part. aor. pass. к πίμπλημι.

πλησιάζω 1) приближаться, подходить (τοῖς πολεμίοις, редко cum gen.: τῶν ἄνρων Xen.): π. τῷ γενειάσκειν Plat. приближаться к возмужалости; 2) приступать, начинать: π. πρὸς τὴν πολιτείαν Luc. приступать к политической деятельности; 3) стоять вблизи, находиться рядом: τῶνδε πλησιαζόντων Soph. в присутствии этих (людей); 4) быть близким, находиться в близких отношениях или общаться: ἐπλησίαζον τῷδε ἀνδρὶ τρεῖς ὅλους ἐμμήνους χρόνους Soph. я провел вместе с этим человеком целых три месяца; οἱ πλησιάζοντες Xen. приверженцы, ученики; ὁ Πλάτωνι πλησιάσας Plut. (личный) ученик Платона; 5) находиться в физической связи или вступать в физическую связь (τινί Plat., Dem., Arst.); 6) приближать, подводить (ἵππον τινί Xen.): πλησιασθῆναί τινι Eur. приблизиться к кому-л.

πλησιαίτατα superl. к πλησίον I.

πλησιαίτατος superl. к πλησίος I.

πλησιαίτερος compar. к πλησίος I.

πλησιαιτέρω compar. к πλησίον I.

πλησίᾰσις, εως ἡ соитие Plut.

πλησιασμός 1) приближение (τοῦ φοβεροῦ Arst.); 2) Arst. = πλησίασις.

I πλησίον, дор. πλᾱτίον adv. поблизости, близко (κυρεῖν Soph.): (οἱ γεωργοί), ὅσοι π. ἐγεώργουν Plat. земледельцы, живущие по соседству (досл. которые рядом обрабатывали землю); ὁ π. Plat., Xen. ближний, сосед; αἱ π. κῶμαι Xen. соседние (окрестные) деревни.

II πλησίον praep. cum gen. и dat. близ, недалеко от (στρατοπεδεύεσθαι π. τινός Her.; τοῦ χωρίου NT; προσέρχεσθαι π. τινί Plat.).

I πλησίος 3 близкий, близко находящийся: πλησίοι ἀλλήλων и ἀλλήλοισι Hom. рядом друг с другом; παρούσης τῆσδε πλησίας ἐμοί Soph. когда она находится в моем присутствии.

II πλησίος 1) сосед Her., Arph.: ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον Hom. глядя друг на друга; 2) ближний (ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν NT).

I πλησιό-χωρος 2 расположенный поблизости, соседний, смежный (πόλεις Thuc.).

II πλησιόχωρος ὁ сосед (τινος Arph. и τινι Her.).

πλησ-ίστιος 2 1) надувающий паруса (οὖρος Hom.; πνοαί Eur.; ἄνεμος Luc.); 2) с надутыми парусами: π. ἐπὶ τὸν πόλεμον φερόμενος Plut. отправляющийся на войну на всех парусах.

πλῆσμα, ατος τό (нечто) наполняющее, т. е. семя: τὸ π. λαμβάνειν Arst. зачинать, оплодотворяться.

πλήσμη ἡ прилив или разлив (ποταμοῖο Hes.).

πλήσμιον τό пресыщение Plut.

πλήσμιος 3 быстро насыщающий, сытный (ἐδέσματα Plut.).

πλησμονή 1) наполнение (π. καὶ κένωσις Plat.); 2) насыщение, удовлетворение (π. τινος и περί τι Plat.; τῆς σαρκός NT); 3) пресыщение (μήτε ἔνδεια μήτε π. Plat.): ἐς πλησμονάς Eur. до пресыщения.

πλήσσω, атт. πλήττω (fut. πλήξω, aor. ἔπληξα - эп. πλῆξα, эп. aor. 2 (ἐ)πέπλεγον - с inf. πεπληγέμεν; fut. 3 med. πεπλήξομαι; pass. aor. ἐπλήγην - эп. πλήγην, реже ἐπλήχθην, pf. πέπληγμαι, fut. πληγήσομαι; adj. verb. πληκτός; - в атт. прозе praes., impf., fut. и aor. act. и med. обычно заменяются соотв. формами глаголов παίω, πατάσσω или τύπτω) 1) хлопать, топать (χορὸν ποσί Hom.): πλήξασθαι μηρώ Hom. хлопнуть себя по бедрам; 2) взбивать (κονίσαλον ἐς οὐρανόν Hom.); 3) ударять, бить, поражать (τινὰ χειρί Hom.): π. τινὰ ἄορι αὐχένα Hom. ударить кого-л. мечом по шее; πληγῆναι κεραυνῷ Hom. быть пораженным молнией; πλεγεὶς νόσοις Soph. сраженный болезнями; πέπληγμαι καιρίαν πληγήν Aesch. я сражен смертельным ударом; παίσαντές τε καὶ πληγέντες Soph. нанося удары и получая их, т. е. во взаимной схватке; πότερον πρότερος ἐπλήγην ἢ ἐπάταξα Lys. (не помню), мне ли раньше был нанесен удар, или я нанес его; ἀνακλαύσας ἐπλήξατο τὴν κεφαλήν Her. громко зарыдав, он стал бить себя по голове; ἱμέρῳ πεπληγμένος Aesch. раненый, т. е. охваченный страстью; τὴν καρδίαν πληγείς Plat. раненый в сердце; δόμοισι καὶ σώμασι πεπλαγμένοι Aesch. пострадавшие и в отношении своих семейств и лично; στρατὸν πέπληγμαι Aesch. я лишился армии; ἐπλήγη τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου NT треть солнца подверглась затмению; 4) подстегивать, погонять (ἵππους ἐς πόλεμον Hom.); 5) наносить поражение, разбивать: οἱ Ἀθηναῖοι ἐν τοῖς Βοιωτοῖς πεπληγμένοι Thuc. афиняне, потерпев(шие) поражение в Беотии; 6) поощрять, подкупать: πληγέντες δώροισι Her. подкупленные дарами; 7) принимать удары, быть поражаемым (πεπληγότες πολλάκις Plut.); 8) чеканить, запечатлевать: Κύπριος χαρακτὴρ εἰκὼς πέπληκται Aesch. (в лицах Данаид) верно запечатлены кипрские черты (жителей г. Кипра в Ливии).

πλήστιγξ, ιγγοςион. = πλάστιγξ I.

I πλῆτο эп. 3 л. sing. aor. к πίμπλημι.

II πλῆτο эп. 3 л. sing. aor. 2 к πελάζω.

πλήττω атт. = πλήσσω.

πλινθεῖον τό печь для обжигания кирпичей Arph., Lys.

πλινθεύω 1) использовать для выделки кирпичей, превращать в кирпичи (γῆν Her.); 2) строить из кирпичей (τείχη Thuc.); 3) выделывать в форме кирпичей (πλαίσια Arph.); 4) вырабатывать кирпичи Arph.: πλινθεύεσθαι ἐκ τῆς τάφρου Thuc. приготовлять себе кирпичи из (глины вырытой из) рва.

πλινθη-δόν adv. наподобие кирпичей Her.

πλινθιακός ὁ кирпичный мастер, кирпичник Diog. L.

Πλινθίνη ἡ Плинтина (город на крайнем северо-западе Египта, к зап. от нильской Дельты).

Πλινθινήτης κόλπος ὁ Плинтинский залив Her.

πλίνθῐνος 3 сложенный из кирпичей, кирпичный (οἰκία Her., Arst.; τεῖχος Xen.).

πλινθίον τό 1) небольшой кирпич, кирпичик: πλινθία ἐς τὸν περιτειχισμὸν ἑτοιμάζειν Thuc. готовить кирпичи для укреплений; 2) четырехугольник: ὥσπερ μικρὸν π. ἐν μεγάλῳ τεθέν Xen. (войско Кира оказалось в окружении) словно маленький четырехугольник, вставленный в большой; 3) (у римских авгуров) (лат. regio caeli) небесный прямоугольник, участок неба: τὰ πλινθία διαγράφειν Plut. (мысленно) делить небо на прямоугольные участки (для наблюдений и прорицаний); 4) (на ткани) клетка: σάγοι πλινθίοις διειλημμένοι Diod. клетчатые плащи.

πλινθίς, ίδος ἡ [demin. к πλίνθος] 1) солнечные часы Plut.; 2) точильный брусок, оселок Anth.

πλινθόομαι строить из кирпичей (μέλαθρον Anth.).

πλινθο-ποιέω изготовлять кирпичи Arph.

πλίνθος 1) кирпич: πλίνθοι ὀπταί Her. обожженные кирпичи; δόμος πλίνθου Her. слой кирпича; πλίνθον πλύνειν погов. Plut. мыть кирпич (о бесплодном занятии); 2) плитка, брусок (πλίνθοι χρυσαῖ Polyb.).

πλινθ-ουργέω изготовлять кирпичи Arph.

πλινθ-ουργός ὁ кирпичный мастер, кирпичник Arph.

πλινθο-φορέω носить кирпичи Arph.

πλινθο-φόρος ὁ подносчик кирпичей Arph.

πλινθ-ῠφής 2 сделанный из кирпичей, кирпичный (δόμοι Aesch.).

πλίσσομαι (эп. 3 л. pl. impf. πλίσσοντο) перебирать (ногами), ступать: εὖ π. πόδεσσι Hom. бежать бодрой рысью.

πλοη-τόκος 2 создавший или создающий мореплавание, т. е. благоприятствующий мореплаванию (Ζέφυρος Anth.).

πλοιάριον (ᾰ) τό суденышко, лодочка Arph., Xen. etc.

πλοΐζομαι Polyb., Diod. = πλωΐζω.

πλόϊμος 2 Thuc., Dem. = πλώϊμος.

πλοῖον τό 1) судно Aesch. etc.: π. ἁλιευτικόν Xen. рыболовное судно; π. μακρόν Her. военное судно; π. ἱππαγωγόν Her. судно для переправы лошадей; π. στρογγύλον или φορτηγικόν Xen. грузовое (торговое) судно; 2) грузовое судно (τὰ πλοῖα καὶ αἱ νῆες Thuc.; πλοῖά τε καὶ τριήρεις Plat.); 3) Dem. = τριήρης.

πλοκᾰμίς, ῖδος ἡ кудри, локоны Theocr., Anth.

πλόκᾰμος ὁ прядь, локон, pl. кудри, волосы Hom., Her., Pind., Aesch. etc.

πλόκᾰνον τό 1) плетенка, сеть Plat.; 2) плетеная веялка, сито Plat.; 3) плетеный канат Xen.

πλοκή 1) (с)плетение (τοῦ δικτύου Arst.); 2) ткань (εὔμιτοι πλοκαί Eur.); 3) (о драме) завязка (π. καὶ λύσις Arst.); 4) интрига, козни: ἐμπλέκειν πλοκάς Eur. строить козни.

πλόκιον τό (плетеное) ожерелье Men., Plut.

πλόκιος 3 хитросплетенный, запутанный (μῦθοι Hom. - v. l. κλόπιος).

πλόκος 1) прядь, локон Trag.; 2) венок, гирлянда (πλόκοι σελίνων Pind.; π. ἀνθέων Eur.).

πλομίζω глушить коровяком (τοὺς ἰχθῦς Arst.).

πλόμος бот. коровяк (Verbascum thapsus L - семенами которого пользовалась для одурманивания рыбы) Arst.

πλόος, стяж. πλοῦς ὁ (стяж. pl. πλοῖ) 1) плавание, морское путешествие (τὸν πλοῦν ποιεῖσθαι Soph.): πλόον ὁρμαίνειν Hom. обдумывать морское путешествие; ἐπ᾽ ἡμέρας τέσσερας πλόος Her. четырехдневное плавание; ἐκ τῶν πλόων Her. после плавания по морю; ὁ πλοῦς τῆς ζωῆς Plat. жизненный путь; 2) поиски, попытка (ὁ δεύτερος πλοῦς ἐπὶ τὴν τῆς αἰτίας ζήτησιν Plat.): κατὰ τὸν δεύτερον πλοῦν Arst. во-вторых; 3) благоприятный момент для отплытия, попутный ветер Hes., Thuc.: καιρὸς καὶ πλοῦς Soph. прекрасное для плавания время.

πλου-δοκέω ждать благоприятной для плавания погоды Cic.

πλουθ-ῠγίεια ἡ богатство в сочетании со здоровьем Arph.

πλοῦς стяж. = πλόος.

πλουσιᾰκός 3 относящийся к богачам или касающийся богачей (δρᾶμα Plut.).

πλούσιος 3 1) богатый: πτωχὸς ἀντὶ πλουσίου Soph. (он станет) нищим из богатого; Μίδου πλουσιώτερος Plat. богаче (самого) Мидаса; 2) перен. богатый, обильный, пышный (τράπεζα Soph.; κτερίσματα Eur.): π. τινος Eur., Plat., τινι Plut., Anth. и ἔν τινι NT богатый (изобилующий) чем-л.

πλουσίως 1) богато, обильно (ἱερὸν π. κατεσκευασμένον ἀναθήμασι Her.); 2) богато, пышно (π. τετάφθαι или τεθάφθαι Eur.).

πλούταξ, ᾱκος презр. богатей, богач Men.

Πλούταρχος ὁ Плутарх 1) тиранн Эретриа, союзник Афин, впосл. изгнанный Фокионом в серед. IV в. до н. э. Dem.; 2) родом из Херонеи, греч. историк и философ, учитель императора Адриана, автор 50 «Жизнеописаний» - в том числе 46 Βίοι παράλληλοι - и Ἠθικά; ок. 40-120 гг. н. э.

Πλουτεύς, ἑως, эп.-ион. ῆος ὁ Luc. = Πλούτων.

πλουτέω быть богатым Hes., Her., Soph.: πλουτοῦντες ἢ πενόμενοι Plat. богатые или бедные; π. ἀπὸ τῶν κοινῶν Dem. разбогатеть на общественный счет; ἐκ τῶν ἀλλοτρίων π. Lys. богатеть на чужой счет; ὄναρ π. Plat. быть богатым во сне, т. е. обладать мнимым богатством; π. τινος Aesch., Xen., Arst. и π. τινι Eur., Xen. быть богатым чем-л., иметь что-л. в изобилии; π. πλοῦτον ὑκερμεγέθη Luc. обладать огромным богатством.

πλουτηρός 3 дающий богатство, обогащающий (ἔργον Xen.).

πλουτίζω (атт. fut. πλουτιῶ) обогащать (π. καὶ εὐεργετεῖν ἀνθρώπους Xen.; πολλούς NT; перен. ἀρετῇ τινα Xen.); pass. обогащаться, богатеть (ἀπὸ или ἔκ τινος Xen. и ἔν τινι NT): Ἃιδης στεναγμοῖς καὶ γόοις πλουτίζεται Soph. Гадес переполняется стенаниями и вздохами (во время мора).

πλουτίν-δην на основании богатства, т. е. по имущественному цензу Arst., Polyb.: π. ἀποδεικνύναι τοὺς ἄρχοντας Plut. назначать архонтов в соответствии с их имущественным положением.

Πλουτίς ἡ Плутис, «Богатство» (название полит. партии в Милете) Plut.

πλουτογᾱθής 2 дор. = * πλουτογηθής.

*πλουτο-γηθής, дор. πλουτογᾱθής 2 радующий своим богатством, т. е. богатый, пышный (μυχός Aesch.).

πλουτο-δότειρα ἡ подательница богатств (эпитет Геры) Luc.

πλουτοδοτήρ, ῆρος ὁ Anth. = πλουτοδότης.

πλουτο-δότης, ου ὁ податель богатств (эпитет богов) Hes., Luc.

πλουτο-κρᾰτία ἡ плутократия, власть богачей Xen.

πλουτο-ποιός 2 создающий богатство, делающий богатым (τέχνη Plut.).

πλοῦτος ὁ богатство (ὄλβος τε π. τε Hom.; ἀρχαὶ καὶ πλοῦτοι Plat.): τῶν πλούτων ἄριστος Eur. лучшее из сокровищ; π. χρυσοῦ Her. золотые сокровища; ὁ ἐν τῇ ψυχῇ π. Xen. духовное богатство.

Πλοῦτος ὁ Плутос (сын Иасиона и Деметры, бог богатства) HH, Hes., Arph. etc.

πλουτο-φόρος 2 приносящий богатство Plut.

πλουτό-χθων, ονος adj. владеющий или питаемый богатой землей (γόνος Aesch.).

Πλούτων, ωνος ὁ Плутон 1) = Ἃιδης, сын Крона и Реи, брат Зевса и Посидона, муж Персефоны, бог подземного царства, иногда смешиваемый с богом богатства Плутосом Soph., Eur., Arph.; 2) не известная нам река на дальнем западе Aesch.

πλοχμός ὁ (только pl.) 1) прядь волос, локон Hom., Anth.; 2) щупальце (sc. πουλύπου Anth.).

πλύμα, атт. * πλύσμα, ατος (ῠ) τό загрязненная вода, помои: τό π. τῶν ἰχθύων Arst. вода, в которой плавали рыбы.

πλῦνα эп. aor. к πλύνω.

πλύνεσκον (ῡ) эп. impf. iter. к πλύνω.

πλῠνέω эп. fut. к πλύνω.

πλῠνός 1) водоем для полоскания белья, мойный бассейн Hom.: πλυνόν τινα ποιεῖν перен. Arph. обливать кого-л. грязью; 2) лохань для стирки Luc.

Πλῠνός ὁ Плин (портовый город в Ливии) Her.

Πλυντήρια τά (sc. ἱερά) плинтерии, «Праздник омовения» (день в месяце таргелионе, когда в Афинах мыли одежды статуи Афины Паллады) Xen., Plut.

πλυντική ἡ (sc. τέχνη) искусство стирки Plat.

πλυντικός 3 касающийся стирки, стиральный Arst.

πλυντρίς, ίδος (ῐδ) ἡ прачка Arph.

πλύντρον τό Arst. = πλύμα.

πλύνω (ῡ) (impf. ἔπλῡνον, эп. iter. πλύνεσκον, fut. πλῠνῶ, aor. ἔπλυνα - эп. πλῦνα; pass.: fut. πλῠθήσομαι, aor. ἐπλύθην с ῠ, pf. πέπλῠμαι) 1) мыть, стирать (εἵματα Hom.; τὸ ἱμάτιον Plat.; στόλας NT); 2) смывать, споласкивать (ῥύπα πάντα Hom.; ἀτασθαλίην ψυχῆς Anth.); 3) перен. устроить головомойку, намылить голову, разбранить (τινά Arph., Dem.).

πλύσις, εως (ῠ) ἡ мойка, стирка (ἡ π. μετὰ ῥυμμάτων Plat.).

*πλύσμα, ατος τό атт. = πλύμα.

Πλώθεια ἡ Плотия (дем в атт. филе Αἰγηΐς) Dem.

Πλωθ(ι)εύς, έως ὁ житель или уроженец дема Плотия Dem., Isae.

πλωϊάς, άδος (ᾰδ) adj. f плавучая, плывущая (νεφέλαι Plut.).

πλωΐζω тж. med. 1) плавать, плыть (ἐν νηυσί Hes.); 2) заниматься мореходством Thuc., Luc.

πλώϊμος 2 1) годный для плавания (τριήρεις Thuc.); 2) годный для судостроения, корабельный (τὰ ξύλα Plut.); 3) судоходный (ποταμός Plut.); 4) благоприятствующий плаванию: πλωϊμωτέρων γενομένων или ὄντων Thuc. когда условия мореплавания стали более благоприятны.

πλώσῐμος 2 удобный для плавания, судоходный (πέλαγος Soph.).

πλωτεύω плыть, проплывать (πόρος πλωτευόμενος Polyb.).

πλωτήρ, ῆρος ὁ мореплаватель, мореход Arph., Plat., Arst.

πλωτικός 1) мореход, моряк Plat., Plut.; 2) судовладелец Plat.

Πλωτῖνος ὁ Плотин (родом из Ликополя, основатель новоплатоновской философской школы, 205-270 гг. н. э.).

πλωτός 3, редко 2 1) плавучий (νῆσος Her.); 2) (водо)плавающий, водяной (ἰχθύων γένος Soph.; ζῷα Arst.): πλωταὶ ἄγραι Anth. рыбная ловля; 3) (о водяных животных) совершающий миграции (τὰ πλωτὰ καὶ τὰ μόνιμα Arst.); 4) удобный для плавания, судоходный (θαλασσα Her.; ποταμός Arst., Polyb.); 5) благоприятный для плавания (καιρός Polyb.).

πλώω (impf. πλῶον, fut. πλώσομαι, aor. ἔπλωσα и ἔπλων, part. aor. πλώς, pf. πέπλωκα, adj. verb. πλωτός) ион.-поэт. = πλέω I.

πνείω эп. = πνέω.

πνέουσα ἡ (sc. αὔρα) ветер NT.

πνεῦμα, ατος τό 1) веяние, дуновение, порыв (ἀνέμων Aesch.; перен. συμφορᾶς Eur.): ὥσπερ π. ἢ καπνός Plat. словно дуновение или дым; λύσσης π. Aesch. вспышка бешенства; 2) ветер (πνεύματα θαλάσσια Eur.; τὸ π. ὅπου θέλει πνεῖ NT); 3) дыхание: π. βίου Aesch. дыхание жизни, жизнь; π. ἀθροίζειν Eur. переводить дыхание; πνεύματος διαρροαί Eur. дыхательные пути, перен. горло; 4) дух, жизнь: π. ἀνιέναι (ἀφιέναι, μεθιέναι) Aesch. испускать дух, умирать; τὸ π. ἔχειν διά τινα Polyb. быть обязанным кому-л. жизнью; 5) расположенность, благосклонность (ἐν ἀνδράσι φίλοις Soph.): αἰδοῖον π. χώρας Aesch. гостеприимство (досл. почтительная благосклонность) страны; 6) испарение, тж. запах, аромат (θεῖον ὀδμῆς π. Eur.; π. βαρύ Plut.); 7) звук(и), звучание, глас (Φρυγίων αὐλῶν π. Eur.); 8) филос., миф. духовное начало, дух (θεῖον π. Plat.; δαιμόνιον π. Plut.; π. ἀκάθαρτον NT); 9) (о животных) чутье: κατὰ π. τινος στῆναι Arst. находиться в пределах чьего-л. чутья; 10) pl. ветры (τὰ πνεύματα ἀποκρίνεσθαι Diog. L.); 11) рит. нарастание, градация; 12) грам. придыхание Plut.; 13) грам. знак придыхания: π. δασύ (spiritus asper) густое придыхание; π. ψιλόν (spiritus lenis) тонкое придыхание.

πνευματίζω грам. помечать знаком придыхания.

πνευματικός 3 1) дыхательный (τὸ μόριον Arst.); 2) воздушный (κίνησις Arst.); 3) наполненный газами, вспученный, вздутый (ἡ ὑστέρα Arst.); 4) пучащий (οἶνος Arst.); 5) духовный Plut., NT, Anth.

πνευματικῶς духовно (ἀνακρίνεσθαι NT).

πνευμάτιον (ᾰ) τό [demin. к πνεῦμα 4] жалкая жизнь Polyb.

πνευμᾰτο-ποιέω превращаться в газообразное состояние, испаряться (ἐξ ὑγρῶν Arst.).

πνευμᾰτό-ρροος, стяж. πνευμᾰτόρρους 2 движимый, гонимый ветром (ἀήρ Plat.).

πνευμᾰτόω 1) превращать в пар: πνευματουμένου τοῦ ὑγροῦ Arst. с испарением жидкости; 2) превращать в ветер: πνευματούμενος ἀὴρ κατὰ τὴν κίνησιν Plut. воздух, превращаемый движением в ветер; 3) колебать ветром (τὸν σάλον Anth.).

πνευμᾰτ-ώδης 2 1) похожий на дыхание, т. е. воздухообразный, парообразный Arst., Sext.; 2) ветреный, богатый ветрами (ἐνιαυτοί Arst.); 3) вызывающий образование газов (οἶνος Arst.; ὄσπρια Plut.); 4) грам. произносимый с придыханием (γράμματα Plat.).

πνευμάτωσις, εως1) испарение (τοῦ ὑγροῦ Arst.); 2) пучение Plut.

πνευμονία ἡ легочная болезнь Plut.

πνευμονικός, ион.-атт. πλευμονικός 3 легочный: ὁ τόπος π. Arst. область легких.

πνεύμων, ион.-атт. πλεύμων, ονος преимущ. pl. 1) легкие Hom., Aesch., Arst., Plat.; 2) внутренности Soph.; 3) «легкое» (род моллюска) Plat., Arst.

πνευστιάω тяжело дышать, задыхаться, страдать одышкой Arst., Luc., Anth.

πνέω, эп. πνείω (fut. πνεύσω и πνεύσομαι - редко πνευσοῦμαι, aor. ἔπνευσα, эп. aor. 2 ἔπνῠον, pf. πέπνευκα; pass.: aor. ἐπνεύσθην, pf. πέπνῡμαι, ppf. ἐπεπνύμην - эп. πεπνύμην с ῡ) 1) дуть, веять (οὖροι πνείοντες Hom.): ἐτησίαι οὐκ ἔπνευσαν Her. этесийские ветры не дули; ὁ πνέων (sc. ἄνεμος) Luc. ветер; 2) (о духовых инструментах) издавать звуки, играть: ἡδὺ π. Anth. издавать сладостные звуки; 3) издавать запах, пахнуть: ἡδὺ π. Hom. благоухать; π. τινος Soph., Anth., реже τινι Anth. пахнуть чем-л.; 4) дышать (ὅσσα πνείει τε καὶ ἕρπει Hom.): οἱ πνέοντες Soph. живущие, живые; 5) сопеть, храпеть (οἱ πνείοντες ἵπποι Hom.; ὕπνῳ π. Aesch.); 6) перен. дышать, быть исполненным: πόθου π. Anth. дышать (гореть) страстью; πῦρ π. Soph. извергать пламя, пылать; μένεα πνείοντες Hom. преисполненные храбрости; π. κενεά Pind. быть одержимым пустым тщеславием; π. κότον Aesch. пылать гневом; π. μέγα и μεγάλα Eur. быть охваченным гордостью, быть высокомерным; Ἄρη πνέων Aesch. охваченный воинственным жаром; πνέοντες δόρυ καὶ λόγχας Arph. целиком преданные копьям и пикам, т. е. помышляющие лишь о войне; μέγας или πολὺς πνέων Eur., Dem. надменный, неукротимый; π. χαρίτων Anth. быть исполненным прелести; 7) вдыхать, вдохновлять, pf. pass. быть разумным: πεπνυμένος Hom. разумный; οὔ σ᾽ ἔτυμόν γε φάμεν πεπνῦσθαι Ἀχαιοί Hom. неправильно называли тебя разумным мы, ахейцы.

πνῐγεύς, έως1) тушилка (для тлеющих углей) Arph., Arst.; 2) крышка Arst.; 3) недоуздок Arph.

πνῑγηρός 3 1) душащий, удушающий (ὁδὸς εἰς Ἃιδου Arph.); 2) удушливый, душный (νύκτες Arst.); 3) страшно тесный, душный (καλύβαι Thuc.; σκηνώματα Plut.).

πνῑγίζω Anth. = πνίγω.

πνῖγμα, ατος τό удушение, удавление Arst.

πνιγμός ὁ Xen., Arst., Polyb. = πνῖγμα.

πνῑγόεις, όεσσα, όεν удушающий, удавливающий (ἄχερδος Anth.).

πνῖγος, εος τό 1) тж. pl. духота, удушливый зной Arph., Thuc., Xen., Arst.: ἐν χειμῶσι καὶ πνίγεσι Plat. с стужу и в зной; 2) часть παράβασις (см.).

πνίγω (ῑ) (fut. πνίξω и πνίξομαι, aor. ἔπνιξα; pass.: fut. 2 πνῐγήσομαι, aor. 2 ἐπνίγην с ῐ, pf. πέπνιγμαι) 1) вызывать удушье, душить (τινά Plat. etc.): ὅταν τὸ ὕδωρ πνίγῃ, τί δεῖ ἐπιπίνειν; погов. Arst. если вода причиняет удушье, что же (тогда) пить?; ἐπεὶ πνίγει impers. Arst. когда стоит душная погода; ἐπνιγόμην τὰ σπλάγχνα Arph. я весь задыхался (от нетерпения); ἐπνίγετο ὅστις νεῖν μὴ ἐτύγχανεν ἐπιστάμενος Xen. захлебывался всякий, кто не умел плавать; 2) (о растениях) заглушать, глушить (sc. τὸν σῖτον Xen.); 3) кулин. тушить или поджаривать (τὴν βύβλον ἐν κλιβάνῳ Her.; ἐν λοπάδι τι Arph.); 4) мучить, терзать: ὃ δὲ μάλιστά με πνίγει (v. l. ἀποπνίγει), τοῦτ᾽ ἐστίν Luc. больше же всего мучает меня вот что.

πνῑγ-ώδης 2 1) душащий, удушливый (ἆσθμα Plut.); 2) душный, знойный (ἀήρ, τόποι Plut.).

πνικτός 3 (adj. verb. к πνίγω) удушенный, удавленный NT.

πνῖξις, εως ἡ удушье Arst.

πνοά дор. = πνοή.

πνοή, эп.-ион. πνοιή, дор. πνοά и πνοιά1) веяние, дуновение, порыв (πνοιὴ Βορέαο, πνοιαὶ ἀνέμων Hom.): ἅμα πνοιῇσι Hom. вместе с порывами, т. е. с быстротой ветров; 2) струя воздуха (sc. τῶν φυσῶν Thuc.); 3) дыхание (πνοαὶ ἱππικαί Soph.): πνοὰς πνεῖν Eur. дышать; πνοιὴ Ἡφαίστοιο Hom. (огненное) дыхание Гефеста; 4) испарение, запах: πλούτου πνοαί Aesch. чад от (сгоревшего) богатства; 5) звук (πνοὰ δόνακος Eur.; αὐλῶν π. Arph.).

πνόος ὁ Aesch. = πνοή 1 (v. l. к πόνος).

πνύξ, gen. πυκνός, поздн. πνυκός ἡ народное собрание Arph.

Πνύξ, gen. Πυκνός, поздн. Luc., Plut. Πνυκός ἡ Пникс или Пикн (холм в Афинах, к зап. от Акрополя, место народных собраний) Arph., Thuc., Dem., Plat. etc.

Πνῡτᾰγόρας, эп.-ион. Πνῡτᾰγόρης ὁ Пнитагор (старший сын Эвагора, царь Саламина на о-ве Кипр, убитый вместе с отцом в 374 г. до н. э.) Isocr.

πόᾱ, эп.-ион. ποίη, дор. ποία1) трава Hom. etc.: ποία Μηδική Arph. мидийская трава (предполож. люцерна или эспарцет); ποία Παρνασίς Pind. предполож. = δάφνη; 2) луг, пастбище Xen., Plut.; 3) перен. весна, лето, т. е. год: εἴκοσι ποίας μοῦνον βιότου πλήσαο Anth. ты прожил только двадцать весен.

ποδ- в сложн. словах = πούς.

ποδ-αβρός 2 с нежными (невыносливыми) ногами Her.

ποδᾱγός дор. = ποδηγός I и II.

ποδ-άγρα, поэт. ποδάγρη 1) ножной силок или капкан (δολοῦν ἐλάφους ποδάγραις Xen.; θήρεσσιν πηγνύναι ποδάγρας ap. Plut.); 2) ревматическая боль в ногах, подагра Plut., Luc.

ποδαγράω страдать подагрой (в ногах) Arph., Plat., Arst.

ποδάγρη ἡ Anth. = ποδάγρα.

ποδ-αγρικός 3 1) страдающий подагрой Plut.; 2) подагрический (ῥεύματα Plut.; νόσος Diog. L.).

ποδαγρός 3 Luc., Anth. = ποδαγρικός.

ποδ-αλγής 2 страдающий болями в ногах (подагрой) Diog. L.

Ποδαλείρειος 3 подалириев Anth.

Ποδαλείριος ὁ Подалирий (сын Асклепия, брат Махаона, врач в греческом стане под Троей) Hom. etc.

ποδᾰ-νιπτήρ, ῆρος ὁ таз для омовения ног, ножная ванночка Her.

ποδά-νιπτρον (ᾰ) τό тж. pl. вода для омовения ног, ножная ванна Hom., Arph.

ποδᾰπός 3 1) из какой страны, откуда: εἴρετο, π. εἴη ὁ στρατός Her. (Гидарнес) спросил, откуда это войско; τίς ὁ λέγων καὶ π. Plat. (небезразлично ведь), кто (такой) говорящий и откуда (он); 2) (= ποῖος) какой Dem.

Ποδάργη ἡ Подарга (гарпия, мать Ахилловых коней) Hom.

Πόδαργος ὁ Подарг, «Быстроногий» 1) конь Менелая Hom.; 2) конь Гектора Hom.

ποδ-άρκης 2 1) крепконогий, быстроногий (Ἀχιλλεύς Hom.); 2) быстролетный (ἁμέρα Pind.).

Ποδάρκης, εος ὁ Подарк (младший брат Протесилая) Hom.

ποδ-ένδῠτος 2 связывающий ноги (κατασκήνωμα Aesch.).

πόδεσσι (= ποσί, ποσσί и πόδεσσι) эп. dat. pl. к πούς.

ποδεών, ῶνος1) лапка содранной шкуры: δέρμα λέοντος ἀφημμένον ἄκρων ἐκ ποδεώνων Theocr. связанная кончиками лап львиная шкура; 2) лапка меха, конец бурдюка (τῶν ἀσκῶν ποδεῶνας λύειν Her.); 3) нижний край паруса Luc.; 4) козья или овечья шкура, овчина Anth.; 5) геогр. полос(к)а, коса (π. στεινός Her.).

ποδ-ηγέω вести, руководить, направлять (τι Plat.).

I ποδ-ηγός, дор. ποδᾱγός 2 ведущий, направляющий Anth.

II ποδηγός, дор. ποδᾱγός ὁ проводник, (про)вожатый Soph., Eur.

ποδ-ηνεκής 2 спускающийся до ног (δέρμα λέοντος Hom.; κιθὼν λίνεος Her.).

ποδ-ήνεμος 2 ветроногий, т. е. быстрый как ветер (Ἶρις Hom.).

πο-δήρη τά нижние конечности, ноги Aesch.

I ποδ-ήρης 2 1) спускающийся до пят, закрывающий ноги (πέπλος Eur.; ἀσπίς Xen.); 2) покоящийся на прочном основании, по по друг. высокий (στῦλος Aesch.).

II ποδήρης ὁ (sc. χιτών) подир, длинная одежда NT.

ποδί dat. sing. к πούς.

I ποδιαῖος 3 футовый, величиной в фут Plat., Arst. etc.

II ποδιαῖος мор. булинь: ποδιαῖον ποιεῖσθαι Arst. вытягивать булинь.

ποδίζω 1) спутывать, связывать по ногам (πεποδισμένοι ἵπποι Xen.); 2) стих. делить на стопы, скандировать.

ποδίσκος ὁ ножка Anacr.

ποδιστήρ, ῆρος adj. спутывающий ноги (πέπλος Aesch.).

ποδίστρα ἡ ножная западня или сеть Anth.

ποδο- в сложн. словах = πούς.

ποδοῖϊν эп. gen. и dat. dual. к πούς.

ποδο-κάκη, v. l. ποδοκάκκη (ᾰ) ἡ ножные колодки или кандалы Lys., Dem.

ποδο-κτύπη (ῠ) ἡ танцовщица Luc.

ποδονιπτήρ, ῆρος ὁ Plut. = ποδανιπτήρ.

ποδο-ρρᾰγής 2 вскрытый ударом ноги: ἵππου δῶρα ποδορραγέα Anth. дары от удара копыта коня, т. е. Пегаса (о Гиппокрене и т. п. источниках).

ποδο-στράβη 1) ножные колодки Luc.; 2) ножной капкан Xen.

ποδότης, ητος ἡ обладание ногами, наличие ног: π. δισχιδής Arst. парнокопытность.

ποδ-οχέω, v. l. ποδουχέω [πούς 7] направлять (στρατὸν εὖ Aesch.).

ποδό-ψηστρον τό ковер Aesch.

ποδο-ψοφία ἡ звук шагов, топот ног Aesop.

ποδώκεια тж. pl. быстроногость Hom., Aesch., Eur., Xen., Plut.

ποδ-ώκης 2 1) быстроногий (Ἀχιλλεύς Hom.; ἵπποι Plat.; λαγώς Xen.); 2) быстрый, стремительный (ὄμμα Aesch.; θεῶν βλάβαι Soph.).

ποδωκία, ион. ποδωκίη v. l. = ποδώκεια.

ποέω Soph. = ποιέω.

ποη-φάγος 2 (ᾰ) травоядный (ζῷα Arst.).

ποθεινός 3 и 2 желанный, вожделенный (Ἑλλάς Pind.; φθέγμα Soph.; ἡμέρα Arph.): ποθεινοὶ ἀλλήλοις Plat. стремящиеся друг к другу; π. ἦλθες Eur. твой приход - счастье (для меня); ποθεινὰ δάκρυα Eur. слезы тоски; π. δακρύοις Eur. исторгающий слезы.

ποθεινῶς с большим желанием: ποθεινοτέρως ἔχειν τινός Xen. горячо желать чего-л.

πό-θεν, ион. κόθεν adv. interr. и relat. [ποῦ] 1) откуда Hom. etc.: π. γῆς ἦλθες; Eur. из какой страны пришла ты?; π. ἄρξωμαι; Aesch. с чего бы мне начать?; πῶς καὶ π.; Plat. как и откуда?; π. ἔχω; Plat. откуда же мне знать?; 2) как, каким образом: π., ὦ ᾽γαθέ; Plat. каким же это образом, мой милый?

I ποθέν adv. энкл. [πού] откуда-либо: ὅσσα τέ οἱ νῦν ἐστὶ καὶ εἴ π. ἄλλα γένοιτο Hom. то, что ныне имеется, и другое, (что) откуда-л. могло бы появиться; ἐκ βιβλίου π. Plat. из какой-л. книги; ἐντεῦθέν π. Plat. так или иначе.

II ποθέν n к ποθείς (part. к ποθέω).

ποθέρπω дор. = προσέρπω.

ποθ-έσπερα τά adv. тж. раздельно к вечеру, под вечер Theocr.

ποθέω, эол. ποθήω (fut. ποθήσω - med. тж. ποθέσομαι, aor. ἐπόθησα и ἐπόθεσα, pf. πεπόθηκα; pass.: aor. ἐποθέσθην, pf. πεπόθημαι; эп. inf. ποθήμεναι) 1) страстно желать, жаждать (τι и τινα Hom., Her.): π. τὸν οὐ παρόντα Arph. томиться по отсутствующем; π. ποθοῦντα Aesch. тосковать по тоскующем, т. е. друг по другу; ποθεῖ καὶ ποθεῖται Plat. (любящий) тоскует и по нем тоскуют; π. λῦσαι οἴκαδε πόδα Eur. стремиться вернуться домой; ὦ ποθουμένη (sc. Εἰρήνη)! Arph. о вожделенный мир!; ποθουμένη φρήν Soph. тоскующая душа; 2) нуждаться, требовать (ποθεῖ ἡ ἀπόκρισις ἐρώτησιν τοιάνδε Plat.): τὸ νοσοῦν ποθεῖ σε ξυμπαραστάτην λαβεῖν Soph. (моя) болезнь нуждается в твоей поддержке; ποθεῖται ἐναργέστερον τί ἐστιν λεχθῆναι Arst. желательно более ясное определение; 3) ощущать недостаток: ποθοῦμεν ἔτι τι τῶν ῥηθέντων ὡς ἀπολειπόμενον; Plat. нет ли у нас какого-л. пробела в сказанном?