Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/102

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
πέρυτιν adv. Theocr. v. l. = πέρυσιν.

Περφερέες, έων οἱ перфереи (пятеро проводников, посланных сопровождать на о-в Делос двух гиперборейских девушек со священными дарами) Her.

I περῶ (εῖς, εῖ) fut. к πείρω.

II περῶ (ᾷς, ᾷ) атт. fut. к πιπράσκω.

περῶν, ῶσα, ῶν part. praes. к περάω I.

πεσδᾷ adv. Theocr. v. l. = πεζῇ.

πέσε эп. 3 л. sing. aor. 2 к πίπτω.

πεσέειν эп. inf. к πίπτω.

πέσημα, ατος τό 1) падение (ἐκ δίφρου Eur.): θανάσιμον π. Soph. насильственная смерть, убийство; π. δικεῖν Eur. пасть; 2) гибель (ἀνδρῶν πεσήματα Aesch.); 3) упавшее: τὸ οὐρανοῦ π. Eur. упавшее с неба, т. е. палладий; πεσήματα νεκρῶν Eur. мертвецы.

πέσος, εος τό труп, мертвец Eur.

πεσοῦμαι fut. к πίπτω.

πεσσά τά Soph. pl. к πεσσός.

πεσσεία, атт. πεττεία ἡ игра в шашки Plat., Soph.

πεσσέμεν эп. inf. к πέσσω.

πεσσευτής, атт. πεττευτής, οῦ ὁ игрок в шашки Plat., Polyb.

πεσσευτικά, атт. πεττευτικά τά игра в шашки Plat.

πεσσευτική, атт. πεττευτική ἡ искусство игры в шашки Plat.

πεσσευτικόν, атт. πεττευτικόν τό Plat. = πεσσευτικά.

πεσσευτικός, атт. πεττευτικός ὁ игрок в шашки Plat.

πεσσεύω, атт. πεττεύω играть в шашки Plat.

Πεσσινόεις, όεντος, стяж. Πεσσινοῦς, οῦντος ἡ Пессинунт (город в юго-зап. Галатии, главный центр культа Кибелы) Polyb., Plut., Anth.

Πεσσινούντιος 3 пессинунтский Plut.

Πεσσινοῦς, οῦντοςстяж. = Πεσσινόεις.

πέσσιον, атт. πέττιον τό Plut. = πεσσεία.

πεσσο-νομέω досл. играть в шашки, перен. распоряжаться, управлять: στασίαρχος τάδε πεσσονομῶν Aesch. возглавляющий (все) это вождь.

πεσσός, атт. πεττός ὁ (только pl.) 1) игральная костяшка, шашка Hom., Pind., Plat.: ἡ τῶν πεσσῶν παιγνίη Her. игра в шашки; ἐν πεττοῖς καὶ κύβοις διημερεύειν Plut. проводить дни за игрой в шашки и в кости; πεττῶν δίκην δεῦρο κἀκεῖ μετατιθέναι τι Plut. передвигать что-л. взад и вперед словно шашки; 2) шашечница: πεσσὰ (nom. pl.) πεντέγραμμα Soph. пятилинейная шашечница (т. е. разделенная пятью горизонтальными и пятью вертикальными линиями на 36 квадратов); 3) место для игры в шашки, игорный дом (πεσοοὺς προσελθεῖν Eur.).

πέσσω, атт. πέττω, Arst. πέπτω (fut. πέψω, aor. ἔπεψα, эп. inf. πεσσέμεν; pass.: aor. ἐπέφθην, pf. πέπεμμαι, inf. pf. πεπέφθαι; adj. verb. πεπτός) 1) приводить к созреванию, делать спелым (sc. τοὺς καρπούς Hom.); 2) печь, выпекать (σιτία Her.): ἄρτος εὖ πεπεμμένος Arph. хорошо выпеченный хлеб; πέσσεσθαι πέμματα Her. печь себе пироги; 3) варить: τὰ μὲν πέψαντες, τὰ δὲ μάξαντες Plat. варящие одно и пекущие другое; 4) смягчать, делать теплым (τὸν ἀέρα Arst.); 5) переваривать (κατεργάζεσθαι καὶ π. Plut.): τὸ πεφθέν Arst. переваренная пиша; 6) перен. носить в душе, переживать, испытывать (χόλον, κήδεα Hom.): βέλος π. Hom. страдать от раны или лечить рану; 7) наслаждаться (γέρα Hom.): αἰῶνα π. Pind. наслаждаться (счастливой) жизнью, благоденствовать.

πέσω aor. 2 conjct. к πίπτω.

πετᾰλισμός ὁ петализм (в Сицилии, голосование об изгнании из страны, когда голоса подавались на пальмовых листьях; ср. ὀστρακισμός) Diod.

πέτᾰλον, ион. πέτηλον τό 1) лист (δενδρέων ἐν πετάλοισι Hom.; κιττοῦ π. Xen.); 2) цветок (λειμώνων πέταλα Anth.): ῥόδεα πέταλα Eur. розы; 3) вотивный лист (ср. πεταλισμός), голос (за или против) Pind.; 4) металлическая пластинка, бляшка: κεχρυσωμένος πετάλοις τὸ στῆθος Luc. с грудью, украшенной золотыми пластинками; 5) ответвление, т. е. источник (Ὠκεανοῦ πέταλα Pind.).

πέτᾰλος, ион. πέτηλος 3 распростертый, широкий: πέταλαι μάκωνες Anth. широкие поля мака.

πέτᾰμαι Pind. (только praes.) = πέτομαι.

πετάννῡμι (fut. πετάσω - атт. πετῶ, aor. ἐπέτασα - эп. πέτᾰσα и πέτασσα; pass.: aor. ἐπετάσθην - эп. πετάσθην, pf. πεπέτασμαι и πέπταμαι) 1) распростирать, развертывать, распускать (ἱστία Hom.); 2) расстилать (εἵματα παρὰ θῖν᾽ ἁλός Hom.): ἀμφὶ δὲ πέπλοι πέπτανται Hom. вокруг (колесниц) разостланы покрывала; 3) простирать (ἄμφω χεῖρε ἑτάροισι Hom.); 4) распространять: πέπτατο δ᾽ αὐγὴ ἠελίου Hom. разлито было солнечное сияние; 5) распахивать, растворять (πύλαι πεπταμέναι Hom.); 6) развлекать, развеселять, оживлять (θυμόν τινος Hom.).

πετάομαι Arst., Anth. = πέτομαι.

πετάσαι inf. aor. к πετάννυμι.

πετασθείς, εῖσα, έν part. aor. pass. к πετάννυμι.

πέτασμα, ατος τό 1) подстилка, покрывало, ковер (πέδον στρωννύναι - v. l. στορνύναι - πετάσμασιν Aesch.); 2) распускание: τὸ π. τῶν πλεκτανῶν Arst. распущенные щупальца (полипа).

πέτᾰσος 1) петас (широкополая шляпа, преимущ. у фессалийских пастухов и охотников) Anth.; 2) перен. навес Varro, Plin.

πεταυρισμός досл. хождение по канату, перен. головоломные прыжки (ὁ τῆς τύχης π. Plut.).

πεταυριστής, οῦдосл. канатоходец, акробат, перен. прыгун Plin.

πέταυρον и πέτευρον τό 1) насест Arph., Theocr.; 2) помост, подмостки Polyb.

πεταχνόομαι наполняться вином, напиваться Arph.

πετεεινός 3 Anth. = πετεινός.

πετεηνόν τό птица Hom.

πετεηνός 3 крылатый, пернатый (ὄρνιθες Hom.; γῦπες Eur.).

πετεινόν τό Her. = πετεηνόν.

πετεινός 3 атт., NT = πετεηνός.

πέτευρον τό = πέταυρον.

Πετεών, ῶνος ἡ Петеон (город в Беотии) Hom.

Πετεώς, εώ, эп. εῶο ὁ Петеой (сын Орнея, отец Менестея, миф. царь Афин, бежавший от Эгея в Фокиду) Hom., Arst., Plut.

πετηλ- ион. = πεταλ-.

πετηνός 3 Aesch., Eur. = πετεινός.

πέτομαι (fut. πτήσομαι, aor. 2 ἐπτόμην - с inf. πτέσθαι, тж. ἐπτάμην - эп. πτάμην - с inf. πτᾶσθαι - поэт. ἔπτην - дор. ἔπτᾱν - с inf. πτῆναι и part. πτάς; поздн. aor. pass. ἐπετάσθην) 1) лететь, летать (ἐν μεσουρανήματι NT): ὥστ᾽ ἴρηξ ὦρτο πέτεσθαι Hom. полетел словно ястреб; τῷ δ᾽ αἰετὼ προέηκε πέτεσθαι Hom. к нему (т. е. к Телемаху Зевс) послал пару орлов; οἱ κώνωπες ὑπὸ τῶν ἀνέμων οὐκ οἷοί τέ εἰσι ὑψοῦ πέτεσθαι Her. из-за (сильных) ветров комары не могут высоко летать; βέλος πέτεται Hom. копье летит (из руки Ахилла); 2) выпадать, выскальзывать (ἐκ χειρῶν Hom.): ἐκ μελέων θυμὸς πτάτο Hom. дух вылетел из тела; 3) бежать, спешить: οὐδέπω μακρὰ πτέσθαι σθένοντες Soph. (дети), еще не умеющие долго бегать; πέτου, πέτου! Arph. беги, беги!; πετόμενόν τινα διώκεις; Plat. ты преследуешь неуловимого (досл. убегающего)?; 4) досл. парить, перен. колебаться: π. ἐλπίσιν Soph. находиться в нерешительности, быть в тревоге.

πετόντεσσιν эол. Pind. dat. pl. part. m aor. 2 к πίπτω.

πέτρα, эп.-ион. πέτρη 1) скала, утес (αἰγίλιψ, ἠλίβατος Hom.): ἐκ πέτρας εἰργασμένος Aesch. сделанный из камня, т. е. жестокосердый; δίλοφος π. Soph. двуглавая скала, т. е. Парнас(с); π. γλαφυρή Hom. выдолбленная скала, пещера в скале; δίστομος π. Soph. (досл. двуустая скала) пещера с двумя выходами; 2) каменная глыба (κυλινδεῖν πέτρας Xen.).

Πέτρα, ион. Πέτρη ἡ Петра 1) город близ Коринфа Her.; 2) город близ Регия в южн. Италии Thuc.

πετράεις, άεσσα, ᾶεν (ᾱ) дор. = πετρήεις.

πετραῖος 3 1) скалистый, каменистый (Σκῦρος Soph.; χθών Eur.); 2) сделанный из скалы, каменный (τάφος Soph.); 3) обитающий в скалах (Σκύλλη Hom.; ὄρνις Aesch.; Νύμφαι Eur.); 4) отбрасываемый скалой (σκιή Hes.); 5) оторванный от скалы (λίθος Eur.).

Πέτραχος ὁ Петрах (местность в Беотии) Plat.

πέτρη эп.-ион. = πέτρα.

Πέτρη ион. = Πέτρα.

πετρη-δόν adv. словно глыбы, как камни (ἡ χάλαζα π. Luc.).

πετρήεις, ήεσσα, ῆεν, дор. πετράεις, άεσσα, ᾶεν 1) скалистый, утесистый, каменистый (Αὐλίς, Καλυδών, νῆσος Hom.); 2) выдолбленный в скале (γλάφυ Hes.).

πετρ-ηρεφής 2 укрытый скалой, находящийся под скалой (ἄντρον Aesch., Eur.).

πετρ-ήρης 2 находящийся в скале, скалистый (στέγαι Soph.).

πετρίδιον (ῐδ) τό небольшая скала Arst., Anth.

πέτρῐνος 2 1) скалистый, утесистый (ὄρος Her.; δειράς Eur.); 2) каменный (χαλινοί Aesch.; κοίτη Soph.).

πετρ(ο)- в сложн. словах = πέτρα или πέτρος.

πετρο-βᾰτέω взбираться по скалам Diod.

πετρο-βολία ἡ метание камней Xen.

πετρο-βολικός 3 камнеметательный (ὄργανα Polyb.).

I πετρο-βόλος 2 камнеметательный (καταπέλτης ὀξυβελής τε Diod.).

II πετροβόλος 1) камнеметатель Xen.; 2) петробол, камнеметательное орудие Diod., Polyb.

πετρό-κοιτος 2 находящийся в скалах, скалистый (εὐνή Anth.).

πετρο-κῠλιστής, οῦ ὁ вкатывающий глыбу (Σίσυφος Aesch.).

πετρο-ρρῐφής 2 сброшенный со скалы Eur.

πέτρος ὁ, Anth. тж.1) камень (μάρμαρος Hom.): πέτροισι λευσθῆναι Soph. быть побитым камнями; πάντα κινῆσαι πέτρον погов. Eur. привести все камни в движение, т. е. употребить все средства; πέτρου φύσις Soph. каменная порода, т. е. камень; 2) скала: ἐν κατηρεφει πέτρῳ Soph. в скалистой пещере.

πετρόω побивать камнями: πετρουμένους θανεῖν Eur. быть (до смерти) побитым камнями.

πετρ-ώδης 2 1) похожий на камень, каменистый, скалистый (λόφος Plut.): τὰ πετρώδη Plat. камнеобразные вещества, NT каменистая почва; 2) высеченный в скале (ἡ κατῶρυξ Soph.).

πέτρωμα, ατος τό побиение камнями Eur.

πεττ- атт. = πεσσ-.

πευθήν, ῆνος ὁ разведчик, соглядатай Luc.

πεύθομαι (только praes. и impf.) Hom., Hes., Pind. Trag. = πυνθάνομαι.

πευθώ, οῦς ἡ известие, весть Aesch.

πευκάεις, άεσσα, ᾶεν (ᾱ) дор. = πευκήεις.

πευκάλῐμος 3 (ᾰ) (только dat. pl.) рассудительный, разумный, тж. проницательный Diog. L., Anth.: (ἐνὶ) φρεσὶ πευκαλίμῃσιν Hom., Hes. проницательным умом.

πευκεδᾰνός 3 досл. колючий, острый (как хвоя), перен. губительный (πτόλεμος Hom.).

Πευκετῖνοι οἱ Arst. = Πικηνοί.

πεύκη 1) сосна (Pinus maritima L) Hom., Eur., Arph., Plat.; 2) сосновый факел (φλέγειν πεύκῃ Soph.); 3) сосновая дощечка (для письма) Eur.

πευκήεις, ήεσσα, ῆεν, дор. πευκάεις, άεσσα, ᾶεν 1) сосновый (σκάφος Eur.): π. Ἣφαιστος Soph. сосновое пламя Гефеста; 2) пронзительный (ὀλολυγμός Aesch.).

πεύκῐνος 3 сосновый (λαμπάς Soph.; κορμός Eur.): πεύκινα δάκρυα Eur. капли сосновой смолы.

πεῦσις, εως ἡ вопрос Plut.

πεύσομαι fut. к πυνθάνομαι.

πευστέον adj. verb. к πυνθάνομαι.

*πευστηρία ἡ (sc. θυσία) жертва вопрошения, приносимая, чтобы узнать волю богов (Eur. - v. l. к παστήρια).

πέφαγκα pf. к φαίνω.

I πέφανται 3 л. sing. pf. pass. к φαίνω.

II πέφανται 3 л. pl. pf. pass. к * πεφνεῖν.

I πεφασμένος part. pf. pass. к φημί.

II πεφασμένος part. pf. pass. к φαίνω.

πεφασμένως открыто, явно Lys.

πέφαται 3 л. sing. pf. pass. к * πεφνεῖν.

πέφεισμαι pf. к φείδομαι.

πέφηνα pf. 2 к φαίνω.

I πεφήσομαι fut. 3 pass. к φαίνω.

II πεφήσομαι fut. 3 pass. к * πεφνεῖν.

πεφῐδέσθαι эп. inf. aor. к φείδομαι.

πεφῐδήσομαι эп. fut. к φείδομαι.

πέφνε imper. к * πεφνεῖν.

*πεφνεῖν (inf. aor. 2) убить Hom., Pind., Soph., Eur.

πεφνέμεν эп. inf. = * πεφνεῖν.

πέφνον (= ἔπεφνον) aor. 2 к * πεφνεῖν.

πέφνων эп. part. к * πεφνεῖν.

πεφοβήατο эп. 3 л. pl. ppf. к φοβέω.

πεφόβημαι pf. pass. к φοβέω.

πεφοβημένως со страхом, в страхе Xen.

πεφρᾰδέειν и πεφρᾰδέμεν эп. inf. aor. 2 к φράζω.

πέφρᾰδον эп. (= ἐπέφραδον) aor. 2 к φράζω.

Πεφρηδώ, οῦς ἡ Пефредо (одна из трех Грей или Форкид) Hes.

πέφρῑκα pf. к φρίσσω.

πεφροντισμένως рассудительно, разумно Diod.

πέφυα эп. pf. к φύω.

πεφύᾱσι эп. 3 л. pl. pf. к φύω.

πεφυγμένος эп. part. pf. pass. к φεύγω.

πεφυζότες эп. part. pf. pl. к φεύγω.

πέφῡκα pf. к φύω.

πεφύκειν эп. ppf. к φύω.

πεφυκότως естественно, натурально (μὴ πεπλασμένως, ἀλλὰ π. Arst.).

πεφυκυίη ион. part. pf. f к φύω.

πεφύκω (ῡ) [эп. praes. к πέφυκα] Hes. = φύω.

πεφῠλαγμένως 1) соблюдая предосторожности, осторожно Xen., Dem., Isocr.; 2) в безопасности Xen.

πεφυυῖα эп. part. pf. f к φύω.

πεφυῶτες эп. part. pf. pl. к φύω.

πέψις, εως ἡ [πέσσω] 1) приготовление пищи, варка (ἐν τῷ ὑγρῷ Arst.) или жарение (ἐπὶ τῶν τηγάνων Arst.); 2) созревание (τῆς ἐν τοῖς περικαρπίοις τροφῆς Arst.; τῆς φλεγμονῆς Plut.); 3) брожение (sc. τοῦ οἴνου Plut.); 4) пищеварение (π. καὶ ἀπεψία Arst.); 5) физиол. вырабатывание, выделение (ἡ τοῦ σπέρματος π. Arst.).

πε-ώδης 2 mutoniatus Luc.

πῇ и πῆ, дор. πᾷ и πᾶ, ион. κῇ и κῆ [ποῦ] adv. interr. et relat. 1) куда (πῆ ἔβη Ἀνδρομάχη; Hom.): πᾷ βῶ, πᾷ στῶ, πᾷ κέλσω; Eur. куда мне идти, куда стать, куда пристать?; 2) где: πᾶ, πᾶ κεῖται ὁ Αἴας; Soph. где, где лежит Эант?; κῆ γῆς; Her. где на земле, т. е. в какой стране?; 3) как, каким образом, в каком виде: πῆ σοι δοκεῖ περὶ αὐτοῦ; Plat. что ты думаешь об этом?; πυθέσθαι, πῇ ἕκαστα τούτων γίγνεται Xen. разузнать, как поступать в отдельных случаях; 4) к чему, зачем (πῆ δ᾽ ἐθέλεις ἰέναι; Hom.): πῆ ἐπὶ νῆας ἔρχεαι; Hom. к чему ты бредешь к кораблям?

πῄ и πή, дор. πᾴ и πά, ион. κῄ и κή энкл. частица 1) куда-нибудь: ἦ πή με προτέρω πολίων ἄξεις; Hom. или ты уведешь меня еще в какой-л. город?; οὐτ᾽ ἐπὶ ἔργα οὔτε πῂ ἄλλῃ Hom. ни к своим делам, ни куда-л. еще; 2) где-нибудь: εἴ πῃ πιέζοιντο Thuc. если бы (коркиряне) где-л. оказались стеснены; 3) как-нибудь, тем или иным образом, так или иначе, некоторым образом, приблизительно, в общем: οὕτω πη τάδε γ᾽ ἐστί Hom. так, в общем, дело и обстоит; τῇδε πη Plat. таким, примерно, способом; οὐδέ τί πη δύναμαι Hom. я никак больше не могу; 4) πῂ μέν … πῂ δέ Xen., Plut. отчасти … отчасти, с одной стороны … с другой стороны.

πηγάζω струить, испускать (γλυκὺ νᾶμα Anth.).

Πηγαί ἡ Пеги, «Источники» (порт на сев.-зап. побережье Мегариды) Thuc.

πηγαῖος 3 и 2 1) взятый из источника, ключевой (ὕδωρ Plat.; χέρνιψ Eur.): πεγαῖον ἄχθος Eur. ноша, т. е. сосуд с ключевой водой; 2) живущий у источников, водяной (κόραι Eur.).

πήγᾰνον τό бот. рута NT: οὐδ᾽ ἐν σελίνῳ οὐδ᾽ ἐν πηγάνῳ εἶναι погов. Arph. не быть ни в начале, ни в конце, т. е. быть совершенным новичком (σέλινον «сельдерей» и π. сажались по краям огорода).

πηγάς, άδος (ᾰδ) ἡ изморозь, иней Hes.

Πηγάσειος 3 (ᾰ) пегасов (Arph.).

Πηγάσιον (ᾰ) τό Пегасик, Пегасушка Arph.

Πηγᾰσίς, ίδος (ῐδ) adj. f пегасова: Π. κρήνη Anth. источник Пегаса, т. е. Ἳππου κρήνη (см.).

Πήγᾰσος, дор. Πάγᾰσος (πᾱ) ὁ Пегас (крылатый конь Персея, а затем Беллерофонта) Hes., Arph., Plat.

πηγεσί-μαλλος 2 (ῐ) [πήγνυμι] густорунный (ἀρνειός Hom.).

πηγή, дор. πᾱγά (γᾱ) ἡ 1) струя, поток (πηγαὶ ποταμῶν Hom.; πηγαὶ κλαυμάτων Aesch.; παγαὶ δακρύων Soph.): πηγαὶ βοτρύων Eur. потоки вина; 2) источник, родник (π. καὶ ἀρχὴ κινήσεως Plat.; τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς NT): πηγαὶ ἡλίου Aesch. = ἕως; π. ἀκούουσα Soph. = ἀκοή.

πῆγμα, ατος τό 1) скрепление, скрепы (τοῦ κέλητος Anth.); 2) смерзлость: π. τῆς χιόνος Polyb. смерзшийся снег; 3) створаживающее вещество, фермент (sc. τοῦ γάλακτος Arst.); 4) перен. связь, укрепление: ὅρκος, π. γενναίως παγέν Aesch. клятва - благородное подкрепление (слова).

πήγνῡμι, редко πηγνύω (fut. πήξω, aor. ἔπηξα - дор. πᾶξα, pf. 1 trans. πέπηχα, pf. 2 intrans. πέπηγα, ppf. ἐπεπήγειν - эп. πεπήγειν; pass.: aor. ἐπάγην с ᾰ, тж. ἐπήχθην - эп. πάγην, 3 л. pl. πάγεν, тж. πῆχθεν, fut. πᾰγήσομαι, pf. πέπηγμαι) тж. med. 1) вонзать, всаживать (τὴν κἰχμὴν ἐν μετώπῳ Hom.; ξίφος διὰ φρενῶν Pind.; δόρυ ἐν κραδίῃ ἐπεπήγει Hom.); 2) втыкать, вбивать, вколачивать (σκῆπτρον Soph.; σταύρωμα Thuc.; κεφαλὴν ἀνὰ σκολόπεσσι Hom.): σχηνὴ πεπηγυῖα Her. воткнутая (кольями в землю), т. е. готовая палатка; ὑπὸ ῥάχιν παγέντες Aesch. посаженные на кол; στέρνοις πόδα π. Anth. наступить ногой на грудь; 3) вперять, устремлять (ὄμματα κατὰ χθονός Hom. и ἐπὶ χθονός Theocr.; πρός τι παγῆναι Plat.): παγῆναι ἀρέσκειν τινί Plat. стремиться понравиться кому-л.; ἐν ἀλλήλοις χείλεα πηξάμενοι Anth. прильнув губами друг к другу; 4) сбивать, сплачивать, сколачивать, тж. строить (νῆας Hom., Her.; ἅμαξαν Hes.): ψυχὴ καὶ σῶμα παγέν Plat. связанная с телом душа; 5) сковывать (льдом), замораживать (πᾶν ῥέεθρον Aesch.; τοὺς ποταμούς Arph.): ὕδωρ ἐπήγνυτο Xen. вода замерзала; ἄνεμος βορρᾶς πηγνὺς τοὺς ἀνθρώπους Xen. северный ветер, леденивший людей; 6) делать твердым, уплотнять, свертывать: τυροὺς πήγνυσθαι Luc. приготовлять себе сыры; ἅλες ἐπὶ τῷ στόματι πήγνυνται Her. у устья (Борисфена) затвердевает, т. е. отлагается соль; ἄρθρα πέπηγέ μου Eur. члены мои онемели; τὸ γάλα πήγνυται Arst. молоко свертывается; 7) устанавливать, утверждать: ὅρχος παγείς Eur. (торжественно) подтвержденная клятва; ὅρος ἡμῖν παγήσεται Thuc. граница наша будет незыблема.

πηγνύω (только praes. и impf.) Xen. = πήγνυμι.

πηγός 3 крепкий, сильный, мощный (ἵππος, κῦμα Hom.).

I πηγῠλίς, ίδος (ῐδ) adj. f ледяной, морозный (νύξ Hom.).

II πηγῠλίς, ίδος ἡ мороз или иней (ῥιγεδανὴ π. Anth.).

Πήδαιον τό Педей (селение в Троаде) Hom.

πηδάλιον (ᾰ) τό 1) кормовое весло, кормило: πηδαλίων οἴαξ Plat. рукоять кормила; π. κρεμάσαι Arph. повесить кормовое весло, т. е. оставить жизнь морехода; 2) перен. pl. бразды (ἱππικὰ πηδάλια Aesch.; τὰ πηδάλια τῆς διανοίας Plat.).

Πηδάλιον τό Педалий (мыс в Херсонесе Фракийском) Plut.

πηδᾰλι-ώδης 2 кормилообразный, похожий на кормовое весло: τὰ πηδαλιώδη τῶν ἀκρίδων Arst. лапки саранчи, подобные кормовому веслу.

πηδᾰλιωτός 3 снабженный кормилом или рулем Arst.

Πήδασα τά Педасы (город в Карии, к сев.-вост. от Галикарнас(с)а) Her.

Πηδασέες οἱ педасцы, жители города Πήδασος Her.

Πηδασία ἡ Педасия, область города Πήδασα Arst.

Πήδᾰσος ἡ Педас 1) город лелегов в Троаде Hom.; 2) город в Пелопоннесе Hom.; 3) Her. = Πήδασα.

πηδάω, ион. тж. πηδέω, дор. πᾱδάω (fut. πηδήσομαι) 1) прыгать, скакать (ὑψόσε Hom.; ἐς σκάφος Soph.): πήδημα π. Eur. сделать прыжок; πεδία π. Soph. нестись (мчаться) по полю; τί πηδᾷς ἄλλοτ᾽ εἰς ἄλλους τρόπους; Eur. отчего ты мечешься от одних чувств к другим?; τροχοὶ ἐπήδων Soph. колеса (разбитых колесниц) разлетались; τρίτῳ Ἐτεόκλῳ τρίτος πάλος ᾽πήδησεν Aesch. третий жребий пал на Этеокла; 2) биться, трепетать (ἡ καρδία πηδᾷ Plat.).

πήδημα, ατος τό 1) прыжок, скачок Trag., Plut.; 2) толчок, биение (πηδήματα καρδίας Plut.): τὸ μέλλον καρδία π. ἔχει Eur. сердце трепещет в ожидании предстоящего.

πήδησις, εως1) прыгание, скакание (πηδήσεις σατυρικαί Plut.); 2) биение, трепетание (τῆς καρδίας ἐν τῇ τῶν δεινῶν προσδοκίᾳ Plat.).

πηδητικός 3 1) способный прыгать, прыгающий (sc. τὰ ἔντομα Arst.); 2) резвый (πηδητικώτατος τῶν Σατύρων Luc.).

πηδόν τό досл. лопасть весла, перен. весло: ἀναρρίπτειν ἅλα πεδῷ Hom. всколебать море веслом, т. е. налечь на весла.

πηκτά τά створки дверей, ворота (δωμάτων Arph.).

πηκτή, дор. πακτά (τᾱ) ἡ 1) птицеловная сеть Arph., Arst.; 2) спрессованный творог, сыр Theocr., Anth.

πηκτίς, дор. πακτίς, ίδος (ῐδ) ἠ (тж. μάγαδις) 1) пектида (лидийская двадцатиструнная арфа) Her., Sappho, Theocr., Arph.; 2) лира Luc.; 3) многоствольная цевница (πηκτίδα ἐπὶ χείλεσι σύρειν Anth.).

πηκτός, дор. πακτός 3 1) воткнутый, вонзенный (ἐν χθονί Soph.); 2) крепко сплоченный, сколоченный, сбитый (ἄροτρον Hom.; κλῖμαξ Eur.); 3) свернувшийся (γάλα Eur.); 4) замерзший (ὕδατα Plat.).

πῆλαι inf. aor. к πάλλω.

πηλᾰμύς, ύδος ἠ пеламида (рыба, разновидность тунца) Soph., Arst.

Πηλεγών, όνος ὁ Пелегон (сын Аксия, отец Астеропея) Hom.

Πηλεΐδας и Πηλείδας ὁ = Πηλεΐδης.

Πηλεΐδης, Πηλεΐδας и Πηλείδας, ου, эп. ᾱο и εω ὁ Пелид, сын Пелея, т. е. Ахилл Hom., Eur.

Πήλειος и Πηλήϊος ὁ = Πηλεΐδης.

I Πηλείων, ωνος ὁ Hom. = Πηλεΐδης.

II Πηλείων, ωνος ὁ Batr. = Πηλεύς II.

Πηλείωνά-δε (ᾰ) adv. к Пелиду (Π. ἱκέσθαι Hom.).

I Πηλεύς, έως, эп. ῆος и έος ὁ Пелей (сын Эака, царь мирмидонян во Фтии, супруг Фетиды, отец Ахилла) Hom., Trag., Xen.

II Πηλεύς, έως ὁ [πηλός] Пелей, «Грязевой» (имя лягушки) Batr.

Πηληϊάδης, ᾱο и εω ὁ Hom., Arst. = Πηλεΐδης.

Πηλήϊος ὁ Hom. = Πηλεΐδης.

πήληξ, ηκος ἡ шлем Hom., Arph.

Πήληξ, ηκος ὁ житель дема οἱ Πήληκες (в атт. филе Λεοντίς) Aeschin.

Πηλιάς, άδος (ᾰδ) adj. f пелийская, из Пелиона (μελίη Hom.).

πηλίκος 3 (ῐ) 1) какой величины, каких размеров: πηλίκην τινὰ φῂς (τὴν γραμμὴν) εἶναι; Plat. какова, по-твоему, длина этой линии?; πόσα καὶ πηλίκα; Polyb. сколь многочисленные и сколь значительные (выгоды)? (лат. quot quantaque?); 2) такого-то возраста, определенных лет: τὸ τέκνον, ἕως ἂν ᾖ πηλίκον Arst. дитя, прежде чем оно достигнет определенного возраста.

I πήλῐνος 3 глиняный (ἀνδριάς Arst.; ἔργα Luc.; στεγάσματα Plut.).

II πήλῐνος ὁ глиняная фигура Dem.

Πήλιον, дор. Πάλιον (ᾱ) τό Пелий или Пелион (гора на п-ове Магнесия в Фессалии) Hom., Hes., Her., Eur.

Πηλιωτικός 3 [Πήλιον] пелийский Soph.

Πηλιῶτις, ῐδος adj. f Eur. = Πηλιάς.

Πηλο-βάτης, ου (ᾰ) ὁ Пелобат, «Болотоход» (имя лягушки) Batr.

πηλο-δομέω лепить из грязи, строить из глины (χελιδὼν πηλοδομεῖ θάλαμον Anth.).

πηλό-δομος 2 построенный из глины, глинобитный (τοῖχοι Anth.).

πηλόομαι попасть в грязь, вываляться в грязи Plut., Luc.

πηλο-πλάθος (ᾰ) ὁ горшечник, гончар Luc.

πηλό-πλαστος 2 созданный из глины, т. е. из праха (σπέρμα Aesch.).

πηλός 1) глина (π. ὁ τῶν πλινθουργῶν Plat.); 2) грязь, слякоть: κάσις πηλοῦ Aesch. = κόνις; ὀλέθριος π. Aesch. топь, трясина; 3) гуща, (винный) отстой Soph.: βρομιώδης π. Anth. Бромиева гуща, т. е. вино.

πηλουργός ὁ Luc. = πηλοπλάθος.

Πηλούσιον τό Пелусий 1) вост. рукав Нильской дельты Her.; 2) город в устье Пелусия Her.

I Πηλούσιος 3 пелусийский Her.

II Πηλούσιος ὁ Пелусий (сын Осириса, именем которого, по преданию, был назван г. Пелусий) Plut.

Πηλουσιώτης, ου ὁ житель Пелусия Luc.

πηλο-φορέω носить глину Arph.

πηλό-χῠτος 2 слепленный из глины (χελιδόνος θάλαμοι Anth.).

πήλυι эол. Sappho = τῆλε I и II.

πηλ-ώδης 2 1) глинистый (τὸ ἕλος Thuc.); 2) илистый, грязный (ὕδωρ Plat.).

πήλωσις, εως ἡ валяние в грязи Plut.

πῆμα, ατος τό 1) беда, бедствие, несчастье, страдание: π. δύης Hom. тяжелое бедствие; πήμκτα ἐπὶ πήμασι Soph. несчастья за несчастьями; πημάτων ἔξω πόδα ἔχειν Aesch. выбраться из бед; 2) перен. бич, гроза (π. Τρωσί, sc. Ἀχιλλεύς Hom.; Κρέων δέ σοι π. οὐδέν, ἀλλ᾽ αὐτὸς σὺ σοί Soph.).

πημαίνω (fut. πημᾰνῶ - ион. πημανέω, aor. ἐπήμηνα; fut. med. πημᾰνοῦμαι; aor. pass. ἐπημάνθην) 1) причинять вред, вредить (π. Τρῶάς τε καὶ Ἓκτορα Hom.): εἴ τίς τινά τι πημαίνει Plat. если кто-л. кому-л. причиняет какой-л. вред; 2) разорять (τὴν γῆν Her.); 3) повреждать, портить: οὐδέ τις οὖν μοι νηῶν πημάνθη Hom. и ни один из моих кораблей не пострадал; εἰ γὰρ ποιήσεις, ἴσθι πημανούμενος Soph. если же ты (это) сделаешь, знай, что поплатишься; 4) нарушать: ὑπὲρ ὅρκια π. Hom. нарушать клятвы.

πημονή 1) Trag., Thuc. = πῆμα; 2) оскорбительное слово, обида (πημονὰς ἐρεῖν Soph.).

πημοσύνη (ῠ) ἡ Aesch., Eur. = πημονή, πῆμα.

Πηνειός, дор. Πηνεϊός ὁ Пеней (главная река Фессалии, впадающая в Термейский залив) Hom., HH etc.

Πηνελόπᾱ, ᾱςдор. = Πηνελόπεια.

Πηνελόπεια, дор. Πηνελόπᾱ, ᾱς ἡ Пенелопа (дочь Икария и Перибеи, жена Одиссея) Hom., Her., Arph.

Πηνελοπη ἡ Anth. = Πηνελόπεια.

πηνέλοψ, дор. πανέλοψ, οπος зоол. чирок (разновидность Anas Penelope) Arph., Arst.

πήνη 1) нить утка, pl. ткань (πῆναι ἀνθόκροκοι Eur.); 2) веретено Anth.

πηνήκη, v. l. πηνίκη ἡ парик Arph., Luc.

πηνίζομαι, дор. πᾱνίσδομαι мотать пряжу или ткать Theocr.

πηνίκα adv. interr. 1) какое время дня (ночи), который час: π. μάλιστα; Plat. или πηνίκ᾽ ἐστὶ τῆς ἡμέρας; Arph. который, собственно, час?; 2) (= πότε) когда: π. παύσεται; Luc. когда (это) кончится?

πηνίκη v. l. = πηνήκη.

πηνίον, дор. πᾱνίον τό 1) ткацкое веретено или челнок Hom., Anth.; 2) бабочка пяденица Arst.

πήνισμα, ατος τό намотанная пряжа Arph., Anth.

πηνῖτις, дор. πᾱνῖτις, ῐδος ἡ пряха Anth.

πήξασθαι inf. aor. med. к πήγνυμι.

πῆξις, εως1) скрепление, сколачивание (τῶν θυρωμάτων Plat.); 2) отвердевание, уплотнение, сгущение (π. καὶ διάχυσις Arst.); 3) замерзание (π. καὶ ζέσις Arst.); 4) свертывание (γάλακτος Diod.).

πηός, дор. πᾱός ὁ родственник по жене или мужу, свойственник Hom., Hes.

πήρᾱ, ион. πήρη ἡ (дорожная) сума, сумка, котомка Hom., Arph. etc.

Πήρεια, ион. Πηρείη ἡ Перия (область в Фессалии) Hom.

πήρη ион. = πήρα.

πηρίδιον (ῐδ) τό сумочка Arph.

πηρό-δετος 2 служащий для подвязывания или перевязывания сумы (ἱμάς Anth.).

πηρο-μελής 2 увечный Diog. L.

πηρός 3 1) слепой Hom.; 2) увечный (π. γυίοις Anth.); 3) перен. бессильный, немощный (οἱ λογισμοί Luc.).

πηρόω увечить, калечить (τινα Arph., Arst.): τὴν χεῖρα πεπηρωμένος Dem. с поврежденной рукой; πηροῦσθαι τοὺς ὀφθαλμούς Arst. терять зрение; τὸ πηρωθέν Arst. увечье, повреждение; ὁ μὴ πεπηρωμένος πρὸς ἀρετήν Arst. не лишенный добродетели.

πήρωμα, ατος τό 1) увечное существо, урод Arst.; 2) отклонение от нормы, ненормальность Arst.

πήρωσις, εως ἡ увечье, физический недостаток Plat., Arst.: π. τῶν ὀφθαλμῶν Luc., Plut. слепота; π. τῆς ἀκοῆς Plut. глухота.

πῆσις, εως ἡ Sext. = πεῖσις.

πήσομαι поздн. (= πείσομαι) fut. к πάσχω.

πήσσω, атт. πήττω Sext. = πήγνυμι.

πῆχθεν эп. (= ἐπήχθησαν) 3 л. pl. aor. pass. к πήγνυμι.

πηχῠαῖος 3 размером в один пехий (локоть) Her., Plat., Polyb., Sext.

πηχύνομαι (ῡ) заключать в объятия, обнимать (τινα χέρεσσιν Anth.).

πῆχυς, εως, ион. εος ὁ (gen. pl. πήχεων, πηχέων и πηχῶν) 1) предплечье (τὰ τῶν βραχιόνων ὀστᾶ καὶ τὰ τῶν πήχεων Plat.); 2) рука Hom. etc.: ἀμφὶ δὲ παιδὶ βάλε πήχεε Hom. (Пенелопа) обвила сына обеими руками; 3) изгиб в середине лука (служивший рукоятью при стрельбе) (τόξου π. Hom.); 4) рог лиры Her., Luc.; 5) пехий, локоть (мера длины; π. μέτριος содержал 24 δάκτυλοι, т. е. ок. 46 см, π. βασιλήϊος - 27 δάκτυλοι) Her., Xen., Plat.; 6) складная измерительная линейка Arph.; 7) угольник Anth.; 8) pl. οἱ πήχεις карлики (человечки, которые изображалась резвящимися вокруг гигантской фигуры бога Нила) Luc.

πῖ τό indecl. пи (название греч. буквы π) Plat.

πιάζω (part. aor. πιάξας) дор. Theocr. = πιέζω.

πῑαίνω (fut. ἐπίᾱνα и πίανα - поздн. ἐπίηνα; pass.: aor. ἐπιάνθην, pf. πεπίασμαι) 1) кормить, откармливать (τὰ βοτά Eur.; τὰς ὗς Arst.); 2) делать тучным, утучнять, удобрять (χθόνα Aesch.); pass. жиреть, (о зерне) наливаться (πιαίνεται ὁ στάχυς Theocr.); 3) приумножать, увеличивать (πλοῦτον Pind.); 4) приводить в восторг, радовать (τινά Aesch.): πιαίνου Aesch. торжествуй.

πῑᾰλέος 3 жирный, тучный (χίμαρος Anth.).

Πιᾰλεύς, έως ὁ родом из Пиалии (Фессалия) Anth.

πιάξας дор. part. aor. к πιέζω.

πῖαρ τό (только nom. и acc. sing.) 1) жир, тук (βοῶν Hom.): π. ἑλοῦσα HH (богиня Гистия), принимающая лучшую часть (жертвоприношений); π. ὕπ᾽ οὖδας Hom. тучная почва; 2) тучность, плодородие (ἀρούρης Anth.); 3) сливки Anth.

πίασμα, ατος (ῑ) τό утучнитель, питатель: (Ἀσωπὸς) π. Βοιωτῶν χθονί Aesch. река Эсоп, оплодотворяющая Беотийский край.

Πίγρης, ητος ὁ Пигрет 1) греч. переводчик Кира Младшего Xen.; 2) родом из Галикарнаса, родственник карийской царицы Артемисии, которому приписывалось авторство «Маргита» и «Батрахомиомахии».

πῑδᾰκόεις, όεσσα, όεν многоструйный, полноводный (λιβάς Eur.).

πῑδᾰκ-ώδης 2 1) богатый источниками, многоводный (τόποι τῆς γῆς Plut.); 2) богатый влагой, сочный (σάρξ Plut.).

πῖδαξ, ᾰκος ἡ источник, родник, ключ Hom., Her. etc.

πῑδάω Arst. = πιδύω.

πῑδήεις, ήεσσα, ῆεν (= πιδακώδης) богатый источниками (Ἴδη Hom.).

πῑδύω (ῡ) струиться, литься, изливаться Plut., Anth.

πίε эп. imper. aor. 2 к πίνω.

πιέειν ион. inf. aor. к πίνω.

πιέζευν ион. (= ἐπιέζευν) impf. к πιεζέω.

πιεζέω (ион. impf. πιέζευν, part. praes. pass. πιεζεύμενος) Hom., Theocr., Plut. = πιέζω.

πιέζω (fut. πιέσω, aor. ἐπίεσα; pass.: aor. ἐπιέσθην, pf. πεπίεσμαι) 1) стискивать, сдавливать, сжимать (χειρὶ βραχίονα, ἐν δεσμοῖσί τινα Hom.): ἐν τῷ παλαίειν πιεζόμενος Plut. будучи стиснут (противником) во время борьбы; 2) нажимать, надавливать: πιεζόμενοι οἱ φοίνικες ὑπὸ βάρους ἄνω κυρτοῦνται Xen. под давлением тяжести пальмы выгибаются вверх; μέτρον πεπιεσμένον NT уплотненная (т. е. полная, добросовестная) мера; 3) напирать, теснить (τοὺς ἐναντίους Her.): εἴ πη πιέζοιντο Thuc. если бы (коркирцы) оказались в стесненном положении; π. τὸν Ἀναξαγόραν Plat. опровергать (досл. ставить в трудное положение) Анаксагора; 4) притеснять, угнетать, мучить (λιμὸς πιέζει τινά Aesch.): τὰς ἀμπέλους φυλάξομεν, ὥστε μὴ αὐχμὸν πιέζειν Arph. мы присмотрим за тем, чтобы засуха не губила виноградных лоз; πιεζόμενοι ταῖς εἰσφοραῖς Lys. страдая от военных поборов; 5) подавлять, сдерживать (χόλον ἐν θυμῷ Pind.); 6) крепко держать, не упускать (ταῦρον Pind.); 7) не упускать из виду, внимательно рассматривать (τι Plat.).

πιεῖν inf. aor. 2 к πίνω.

πίειρα (πῑ) adj. f 1) жирная (τρυγών Arst.); 2) тучная (ἄρουρα Hom.; ἡ γῆ Plat.); 3) богатая, обильная (δαίς Hom.); 4) сочная, смолистая (δρῦς Soph.).

πῐέμεν эп. inf. aor. к πίνω.

Πίερες (ῑ) οἱ жители Пиерии Her., Thuc.

Πῑερία, ион. Πῑερίη ἡ Пиерия (область в юго-зап. Македонии, родина Орфея, излюбленное местопребывание Муз) Hom., HH, Hes., Her.

Πῑερίδες (ῐδ) αἱ Пиериды, обитательницы Пиерии, т. е. Музы Hes., Pind., Eur.

Πῑερίη ион. = Πιερία.

Πῑερίη-θεν adv. из Пиерии HH, Hes.

Πῑερικός 3 пиерийский Her., Thuc.

Πῑέριον τό Пиерий (гора в Фессалии) Thuc.

Πῑερίς, ίδος (ῐδ) adj. f пиерийская Hes., Pind., Eur.

πίεσαι NT 2 л. sing. fut. к πίνω.

πίεσις, εως (πῐ) ἡ сжатие, давление Arst.

πίεσμα, ατος τό давление Anth.

πιεστός 3 способный сжиматься, податливый (ἰξός Arst.).

πῑήεις, ήεσσα, ῆεν Anth. = πίων.

πῐθάκνη ἡ бочонок или бочка Plat., Arph., Arst., Plut.

πῐθάκνιον τό бочонок Luc.

πίθᾱκος (ῐ) ὁ, редкодор. Arph. = πίθηκος.

πῐθᾰνο-λογέω приводить всяческие доводы, стараться уговорить Arst., Diod., Diog. L.

πῐθᾰνο-λογία ἡ стремление внушить уверенность, уговаривание Plat., NT.

πῐθᾰνο-λόγος 2 убедительно доказывающий, внушающий доверие Luc.

πῐθᾰνός 3 1) убедительно говорящий, умеющий убеждать, пользующийся влиянием (τῷ δήμῳ Thuc.; ἐν ὄχλῳ Plat.): πιθανώτατοι λέγειν Plat. обладающие необыкновенным искусством убеждать; πιθανώτατος περιβαλεῖν τινα κακῷ Eur. своими речами умеющий вовлечь кого-л. в беду; πιθανώτατοι ἐν τοῖς παθεσιν Arst. (актеры), наиболее убедительно изображающие страсти; 2) убедительный, правдоподобный (φωναί Plat.; λόγοι Dem.): τὸ περὶ τοὺς λόγους πιθανόν Plat. убедительность слов; 3) сходный (с оригиналом), похожий (sc. οἱ ἀνδριάντες Xen.); 4) привлекательный, симпатичный (τῆς ψυχῆς ἦθος Xen.); 5) легковерный (ὁ θῆλυς ὅρος Aesch.); 6) послушный, покорный Xen.

πῐθᾰνότης, ητος1) умение убеждать, влиятельность (π. καὶ γλαφυρία Plut.): πιθανότητα λαμβάνειν Polyb. снискивать доверие; 2) убедительность, правдоподобие, вероятность: λόγος ἐχόμενος πιθανότητός τινος Plat. рассказ, имеющий некоторое правдоподобие.

πῐθᾰν-ουργική ἡ (sc. τέχνη) искусство убеждать Plat.

πῐθᾰνόω представлять вероятным, делать убедительным Arst.

πίθεο дор. Pind. imper. к πείθω.

Πῑθεύς, έως ὁ из дема Πῖθος (в филе Κεκροπίς) Plat.

πῐθεών, ῶνος ὁ подвал для бочек с вином, винный погреб Diod., Anth.

πῐθηκίζω ластиться по-обезьяньи Arph.

πῐθηκισμός ὁ обезьяньи штучки, лукавство Arph.

πῐθηκο-ειδής 2 похожий на обезьяну, обезьяноподобный Arst.

πίθηκος, дор. πίθᾱκος (ῐ) ὁ, редко ἡ обезьяна Arph., Plat., Arst., Luc.

Πῐθηκοῦσ(σ)αι αἱ (sc. νῆσοι) Питекусы, «Обезьяньи острова» (два островка у берегов Италии, близ Кампании) Arst.

πῐθηκο-φᾰγέω питаться мясом обезьян Her.

πῐθηκο-φόρος 2 досл. несущий обезьяну, перен. с признаками обезьяны Luc.

πῐθηκώδης 2 Arst. = πιθηκοειδής.

πῐθήσας эп. part. aor. к πείθω.

πῖθι атт. imper. aor. 2 к πίνω.

πῐθίσκος ὁ бочонок Plut.

πῐθ-οιγία ἡ вскрытие сосудов (праздник пробы нового вина в 11-й день месяца антестериона) Plut.

πίθος (ῐ) ὁ пифос, (большой) глиняный сосуд (бочка) (κεράμινος Her.): εἰς τὸν τετρημένον πίθον ἀντλεῖν погов. Xen. лить в продырявленную бочку (ср. русск. черпать воду решетом); ἐν πίθῳ ἡ κεραμεία γιγνομένη погов. Plat. гончарное дело, начатое с большого сосуда (вместо маленького; о попытке браться за трудное до овладения легким).

πιθοῦ imper. к πείθω.

πῐθ-ώδης 2 похожий на пифос Arst.

πίθων, ωνος (ῐ) ὁ 1) обезьянка Babr.; 2) лукавец, льстец Pind.

πιθών Pind. part. aor. 2 к πείθω.

Πικηνίς, ίδος ἡ (лат. Picenum) Пицен Plut.

Πικηνοί οἱ (лат. Picentes и Picentini) жители Пицена Plut.

Πῖκος и Πίκος ὁ (лат. Picus) Пик (сын Сатурна, миф. первый царь Латия) Plut.

πικράζω давать горький вкус: τὸ μέλι τοὺς ἰκτερικοὺς πικράζει Sext. мед больным желтухой кажется горьким; ἡ γεῦσις ὁτὲ μὲν πικράζεται ὁτὲ δὲ γλυκάζεται Sext. вкус бывает то горьким, то сладким.

πικραίνω 1) делать горьким, pass. становиться горьким (ἐπικράνθησαν τὰ ὕδατα NT); 2) раздражать, pass. раздражаться, ожесточаться Plat., Dem. etc.

πικραντικῶς со вкусом горечи, горько: διατίθεσθαι π. ἀψινθίου Sext. чувствовать горечь полыни.

πικρία 1) горький вкус, горечь: στρέφεται εἰς πικρίαν ὁ καρπός Arst. плод приобретает горький вкус; χολὴ πικρίας NT = π. χολῆς; 2) раздражение, злоба (ὠμότης καὶ π. Plut.); 3) жесткость, резкость, суровость (πρὸς τὸν δῆμον Plut.).

πικρίς, ίδος бот. горький латук, предполож. эндивий Anth.

πικρο- в сложн. словах = πικρός.

πικρό-γᾰμος 2 несчастный в браке или сватовстве (ὠκύμορός τε π. τε Hom.).

πικρό-γλωσσος 2 полный горьких слов, горький (ἀραί Aesch.).

πικρό-καρπος 2 приносящий горькие плоды, имеющий горькие последствия (ἀνδροκτασία Aesch.).

πικρο-λογία ἡ раздраженные речи Arst.

πικρός 3, редко 2 1) острый, остроконечный (ὀϊστός Hom.; γλωχίς Soph.); 2) горький (ῥίζα Hom.); горько-соленый (δάκρυον Hom.); 3) едкий, острый (ὀδμή Hom.); 4) пронзительный (οἰμωγή Soph.); 5) резкий, мучительный (ὠδῖνες Hom.); 6) прискорбный, горестный, тяжелый (τιμωρία Aesch.; ἀγών Soph.): ἐμοὶ π. τέθνηκεν ᾖ κείνοις γλυκύς Soph. мне его (т. е. Эанта) смерть - горе, а другим - радость; 7) скорбящий, печальный (ὄρνις Soph.); 8) тягостный, неприятный (δεσμοί Eur.; γειτονία Plat.); 9) ненавистный (θεοῖς Soph.); 10) резкий, жестокий, суровый (νόμοι Arph.; λόγοι Eur.; δικαστής Polyb.; ζῆλον NT).

πικρότης, ητος1) горький вкус, горечь Plat.; 2) резкость, жестокость, суровость (τῆς βασιλέος Her.).

πικρό-χολος 2 желчный, язвительный (στόμα Anth.).

πικρῶς 1) горько (κλαῦσαι NT); 2) тяжело, мучительно (τὴν τύχην φέρειν Aesch.); 3) резко, сурово, жестоко (ἐξετάζειν Dem.).

πικτίς, ίδοςи ἡ пиктида (предполож., разновидность бобра) Arph.

πίλεος (ῑ) ὁ (лат. pileus) войлочная шапка (надевавшаяся на римск. рабов при их продаже или отпущении на волю) Polyb.

πῑλέω 1) (о шерсти) валять: πιληθεὶς πέτασος Anth. войлочная широкополая шляпа; 2) кулин. размягчать ударами, отбивать (πουλύπουν Arph.); 3) сжимать, сдавливать: γῆ πεπιλημένη ὑπὸ κρύους Plut. затвердевшая от холода земля; οἱ πιλοῦντες ἑαυτούς Arph. столпившиеся, сбившиеся в кучу; νέφος πεπιλημένον Plut. сгустившееся облако; 4) втаптывать (в землю), заделывать (οἱ σῖτοι πιληθέντες Arst.).

πίλημα, ατος (ῑ) τό скученность, куча: τὰ πιλήματα τοῦ νέφους Arst. сгустившиеся кучи облаков.

πιλήσει Arph. в произнош. скифа = φιλήσεις (см. φιλέω).

πίλησις, εως (πῑ) ἡ 1) войлочные изделия Plat.; 2) сжимание, стягивание: ἡ π. τῆς ψύξεως Plat. сжимание от холода.

πῑλητική ἡ (sc. τέχνη) валяльное искусство Plat.

πῑλητικός 3 сжимающий, уплотняющий (τὸ ψῦχος Arst.).

πῑλητός 3 1) сделанный из валяной шерсти, войлочный (κτήματα Plat.; φοινικίδες Diod.); 2) сжимаемый (σώματα Arst.).

πῑλίδιον (λῐ) τό [demin. к πῖλος] войлочная шляпа Arph., Plat., Dem.

πῑλίον τό Arst., Polyb., Plut. = πιλίδιον.

πῑ-λῐπής 2 с отброшенной буквой π (т. е. ἴτυς вм. Πίτυς) Anth.

πίλναμαι (= πελάζω; только praes. и impf. πιλνάμην) приближаться, касаться (δόμοισι HH): χθονὶ π. Hom. припадать к земле; ἐπ᾽ οὔδεϊ π. Hom. касаться земли; γαῖα καὶ οὐρανὸς πίλναντο Hes. земля и небо столкнулись друг с другом.

πιλνάω (только praes.) пригибать, склонять (δρῦς χθονί Hes.).

πῖλος 1) валяная шерсть, войлок (ἐνελίσσειν τοὺς πόδας εἰς πίλους Plat.); 2) изделие из войлока: одеяло, покрывало Her., Xen.; шляпа или шапка Hom., Hes. etc.; попона, чепрак Plut.; броня Thuc.; 3) pl. растительность на теле, волосяной покров или шерсть Plat.; 4) шлем (χαλκοῦς Arph.).

πῑλο-φορικός 3 носящий войлочную шляпу (πῖλος), т. е. знатный (Σκύθης ἀνήρ Luc.).

πῑλο-φόρος 2 носящий войлочную шляпу (Ἀρμένιοι Anth.).

πῑλόω сгущать: νέφη ἐκ τῶν ἀτμῶν πιλοῦσθαι Plut. (Демокрит говорит, что) облака образуются (досл. сгущаются) из испарений.

Πίλωρος ἡ Пилор (город в сев. части Ситонии, в Халкидике) Her.

πῑμελή ἡ жир, сало, тук Her., Soph., Arst., Plut.

πῑμελής 2 жирный, тучный (ὄρνις Luc.).

πῑμελ-ώδης 2 1) жирный, маслянистый (τὸ ὑγρόν Plut.); 2) тучный: ἥκιστα οἱ νέοι πιμελώδεις Plut. молодые люди меньше всего склонны к тучности.

πιμπλάνω (только 3 л. sing. praes. pass. πιμπλάνεται) Hom. = πίμπλημι.

πιμπλάω (только praes. и impf. ἐπίμπλων) Pind., Plut. = πίμπλημι.

πιμπλεῦσαι Hes. part. praes. f pl. к πιμπλέω.

πιμπλέω ион. = πιμπλάω.

πίμπλη imper. praes. к πίμπλημι.

Πιμπληΐς, ΐδος ἡ обитательница горы Πίμπλεια (в Пиерии), т. е. Муза Anth.

πίμπλημι (impf. ἐπίμπλην, fut. πλήσω, aor. ἔπλησα - эп. πλῆσα; pass.: aor. ἐπλήσθην, pf. πέπλησμαι) тж. med. 1) наполнять (πήρην σίτου καὶ κρειῶν Hom.; τὸ πλοῖον καλάμης Her.; σπόγγον ὄξους NT): π. μένεός τινα Hom. придать кому-л. силу; πλησάμενοι νῆας Hom. нагрузив свои корабли; δάκρυσι πλησθείς Thuc. весь в слезах; ὅταν δὲ πλησθῇς τῆς νόσου ξυνουσίᾳ Soph. когда ты досыта наглядишься на болезнь (Филоктета); αἱμάτων τινὸς πλησθῆναι Soph. упиться чьей-л. кровью; πλησθῆναι (о самках) Arst. забеременеть; 2) med. (о времени) исполняться, оканчиваться (ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας NT) или наступать (ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν NT).

πιμπράω (только 2 л. sing. impf. ἐπίμπρας) Eur. = πίμπρημι.

πίμπρημι и πιμπράω (impf. ἐπίμπρην, fut. πρήσω, aor. ἔπρησα, pf. πέπρηκα; inf. πιμπράναι; pass.: aor. ἐπρήσθην, pf. πέπρη(σ)μαι) жечь, воспламенять, сжигать (τι πυρός Hom. и τι πυρί Soph.; πόλιν Aesch.); pass. быть сжигаемым Arph., заболевать воспалением (πίμπρασθαι ἢ καταπίπτειν νεκρόν NT) или распаляться гневом (ἐπί τινι Luc.).

πίν или πῖν (= πιεῖν) Anth. шутл. = πίνειν (см. πίνω).

πῐνᾰκη-δόν adv. словно доски, наподобие досок Arph.

πῐνᾰκίδιον (κῐ) τό дощечка, преимущ. писчая Arst., Plut., NT.

πῐνάκιον (ᾰ) τό 1) дощечка, табличка для пометок (εἰς π. γράφειν Plat.), с прошением о пересмотре дела Dem., с записью закона Arph. или для подачи судейского голоса (π. τιμητικόν Arph.); 2) небольшая картина, картинка Isocr., Luc.; 3) (плоское) блюдо или поднос NT.

πῐνᾰκίς, ίδος (ῐδ) ἡ дощечка для записей, писчая табличка (πινακίδες χαλκαῖ Plut.).

πινακίσκος ὁ Arph. = πινακίδιον.

πῐνᾰκο-πώλης, ου ὁ лотошник (продающий с лотка ощипанных птичек) Arph.

πῐνάκωσις, εως (ᾰ) ἡ дощатое сооружение, настил из досок Plut.

πίναξ, ᾰκος (ῐ) ὁ 1) доска: πίνακες νεῶν Hom. доски (разбитых) кораблей; 2) дощечка для записей, писчая табличка (γράφειν ἐν πίνακι Hom.); 3) культ. вотивная табличка: πίναξι βρέτεα κοσμῆσαι Aesch. украсить вотивными табличками статуи богов; 4) реестр, список, указатель Dem., Plut.; 5) географическая карта (χάλκεος π. Her.): τὰ ἔσχατα μέρη τῶν πινάκων Plut. края географических карт, т. е. край света; 6) астрономическая или астрологическая таблица: ἅπτεσθαι τῆς περὶ τὸν πίνακα μεθόδου Plut. заниматься составлением гороскопов; 7) доска для кушаний, поднос или блюдо (κρειῶν πίνακες Hom.); 8) произведение живописи, картина (πίνακα γράψαι μάχης Plut.).

πῐνᾰρόν τό неопрятность (τῆς ἐσθῆτος Luc.).

πῐνᾰρός 3 покрытый грязью, грязный (κόμη Eur.).

Πίνᾰρος (ῐ) ὁ Пинар (река в Киликии) Plut.

πῐνάω (только praes.) быть грязным: πινῶν, ῥιπῶν Arph. грязный, неопрятный.

Πινδάρειος 2 (ᾰ) пиндаров(ский) Arph.

Πινδᾰρικός 3 Plut. = Πινδάρειος.

Πίνδᾰρος ὁ Пиндар (уроженец Фив, крупнейший представитель греч. лирической поэзии, автор дошедших до нас 45 эпиникиев, т. е. победных песен; годы жизни, приблиз. 522-442 до н. э.).

Πινδό-θεν adv. с Пинда Pind.

I Πίνδος ὁ, реже ἡ Пинд (горная цепь, отделяющая Фессалию от Эпира, ныне Граммос) Aesch., Thuc., Xen.

II Πίνδος ἡ Пинд (один из четырех городов Дориды, на реке того же названия, впадающей в Кефис) Her.

πινέμεν(αι) эп. inf. praes. к πίνω.

πίννα ἡ пинна (моллюск с двустворчатой раковиной, дававший шелковистые нити и перламутр) Arst.

πιννο-τήρης, ου ὁ пиннотер (рачок, живущий в раковине пинны) Arst., Arph., Plut.

πιννοφύλαξ, ᾰκος ὁ Arst. = πιννοτήρης.

πῐνόεις, όεσσα, όεν покрытый грязью, весь в грязи Anth.

I πῖνον эп. impf. к πίνω.

II πῖνον τό ячменный напиток, пиво Arst.

πίνος (ῐ) ὁ 1) грязь (χερῶν Aesch.; τῆς ἐσθῆτος Soph.); 2) налет, ржавчина (sc. τοῦ χαλκοῦ Plut.).

πῐνόω покрывать грязью, пачкать: πεπινωμένος Plut. загрязненный, грязный.

πῐνύσκω или πινύσσω (эп. aor. ἐπίνυσσα) 1) вразумлять, наставлять, просвещать (τινά Hom., Aesch.); 2) делать спокойным, погожим (ἄματα Simonides ap. Arst.).

πῐνῠτή ἡ ум, разум, благоразумие Hom.

πῐνῠτής, ῆτος ἡ Anth. = πινυτή.

πῐνῠτός 3 умный, разумный, благоразумный Hom. etc.

πῐνῠτό-φρων 2, gen. ονος благоразумный, умный (Ὀδυσσεύς Anth.).

πίνω (ῑ) (fut. πίομαι, aor. 2 ἔπιον, pf. πέπωκα; эп. impf. iter. πίνεσκον, эп. inf. πινέμεν(αι); pass.: aor. ἐπόθην, pf. πέπομαι) 1) пить, выпивать (οἶνον Plat. и οἴνοιο Hom.; π. ἀπὸ ποταμοῦ Xen. и π. ποταμοῦ Luc.): π. ἐξ ἀργυρίου Xen. пить из серебряного сосуда; φάρμακον π. παρὰ τοῦ ἰατροῦ Plat. пить прописанное врачем лекарство; π. πρὸς ἡδονήν Plat. пить для удовольствия; π. εἰς μέθην Plat. пить допьяна; ὡς εἴδομεν πίνοντά τε καὶ πεπωκότα Plat. когда мы увидели, что (Сократ) пьет и что он уж выпил (яд); 2) пить, осушать (κρατῆρας οἴνοιο Hom.; ποτήριον NT); 3) впитывать, поглощать, всасывать (πέπωκεν αἷμα γαῖα Aesch.; γῆ ἡ πιοῦσα τὸν ὑετόν NT).

πῐν-ώδης 2 покрытый грязью (κάρα Eur.).

πίομαι fut. к πίνω.

πίον эп. (= ἔπιον) aor. к πίνω.

πῖον n к πίων.

πιόομαι жиреть, тучнеть Aesop.

πῖος 3 Pind. = πίων.

πῑότᾰτος superl. к πίων.

πῑότερος compar. к πίων.

πῑότης, ητος1) жирность, тучность Arst., Luc.; 2) маслянистость, сочность (τῆς ἐλαίας NT).

πίπα ἡ Arst. v. l. = πίπος.

πῐπίσκω [causat. к πίνω] (fut. πίσω с ῑ, aor. ἔπῑσα) давать пить, поить (τινὰ ἁγνὸν ὕδωρ Pind.; τινὰ τοῦ φαρμάκου Luc.).

*πίπλημι (только part. πιπλάς) Aesch. = πίμπλημι.

*πίπλω (только impf. ἔπιπλον) Hes. = πίμπλημι.

πίπος или πῖποςпредполож. зеленый дятел Arst.

πιππίζω (о птенцах) пищать Arph.

πίπρα ἡ Arst. v. l. = πίπος.

πιπράσκω, ион. πιπρήσκω (fut. и aor. - от πωλέω и ἀποδίδομαι, pf. πέπρᾱκα, ppf. ἐπεπράκειν с ᾱ; pass.: fut. 3 πεπράσομαι с ᾱ - редко πραθήσομαι, aor. ἐπράθην - ион. ἐπρήθην; adj. verb. πρᾱτός и πρᾱτέος) 1) вывозить на продажу, продавать (ἐς Λιβύην Her.): ὀλίγου πεπρᾶσθαι Lys. быть проданным за бесценок; ὠνούμενά τε καὶ πιπρασκόμενα Plat. покупаемое и продаваемое; τούτων τῶν χρημάτων πεπρᾶσθαι Xen. быть проданным за эти деньги; 2) предавать: πεπρακέναι αὑτούς τινι Dem. продаться кому-л.; 3) быть обреченным или подвластным (πεπραμένος ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν NT).

πίπτω (fut. πεσοῦμαι - эп.-ион. πεσέομαι, aor. 2 ἔπεσον - эп. πέσον и эол.-дор. ἔπετον, pf. πέπτωκα - поздн. πέπτηκα; part. πεπτεώς, πεπτηώς и πεπτώς, ῶτος) 1) падать (πεδίῳ Hom.; ἐπὶ γᾷ Soph.; ἐπὶ τὴν γῆν Plat.; ἐπὶ τῆς γῆς и εἰς τὴν γῆν NT; πρὸς οὖδας Eur.; ἀπ᾽ οὐρανοῦ Aesch.; εἰς βόθυνον, ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἀπὸ τῆς τραπέζης NT): πέσεν ὕπτιος Hom. он упал навзничь; πέσε πρηνής Hom. и ἐπὶ πρόσωπον NT он упал ниц; π. ὑπὸ ἄξοσι Hom. падать под колеса; ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἔπιπτεν Hom. сон спустился на вежды; π. χαμαί Plat. NT и π. χαμᾶζε Arph. падать на землю, (о словах) пропадать без пользы; π. μετὰ ποσσὶ γυναικός Hom. рождаться на свет; π. ἐς πόντον Hes. (о созвездии) погружаться в море; ὕπνῳ Aesch. и εἰς ὕπνον πεσεῖν Soph. погрузиться в сон; π. ἀμφὶ γόνυ τινός Eur. пасть к чьим-л. коленям; 2) бросаться, устремляться, кидаться (ἐνὶ νήεσσι Hom.; ἐπ᾽ ἀλλήλοισι Hes.): π. περὶ ξίφει Soph. броситься на (свой) меч; Βορεάο πεσόντος Hom. при поднявшемся северном ветре; 3) падать мертвым: π. δορί Eur. пасть сраженным копьем; π. ὑπό τινος Her., Plut.; пасть от чьей-л. руки; οἱ πεπτωκότες Xen. павшие, убитые; τὸ Περσῶν ἄνθος οἴχεται πεσόν Aesch. погиб цвет персов; ἀβουλίᾳ πεσεῖν Soph. погибнуть от (собственного) неблагоразумия; 4) валиться, рушиться (οἰκία ἔπεσε NT): στάντες ἐς ὀρθὸν καὶ πεσόντες ὕστερον Soph. воспрянув, а затем пав (снова); τὰ σκλήρ᾽ ἄγαν φρονήματα πίπτει μάλιστα Soph. слишком непреклонные души особенно скоро надламываются; 5) утихать, умолкать (ἄνεμος πέσε Hom.): πέπτωκε κομπάσματα Aesch. умолкла похвальба; 6) выпадать из (чего-л.), т. е. лишаться: ἐκ θυμοῦ π. τινί Hom. лишаться чьей-л. благосклонности; π. ἐξ ἐλπίδων Eur. и ταῖς ἐλπίσι π. Polyb. утрачивать надежды; 7) ускользать (ἐξ ἀρκύων Aesch.; ἔξω τῶν κακῶν Arph.); 8) впадать (εἰς ὀργήν Thuc.; τῆς ἀπειθείας NT): εἰς νόσον π. Aesch. заболеть; εἰς ἔρον τοῦ μαθεῖν π. Eur. загореться любопытством; ἐν μέσοις ἀρκυστάτοις π. Soph. попасть глубоко в западню; π. ἐς δάκρυα Her. залиться слезами; 9) выпадать (на долю), складываться, случаться, оказываться: ὁ κλῆρος πίπτει τινί или παρά τινα Plat. и ἐπί τινα NT жребий выпадает кому-л., падает на кого-л.; εὖ πίπτουσιν κύβοι Soph. кости выпадают хорошо, т. е. обстоятельства складываются благоприятно; τὰ εὖ πεσόντα Aesch. удачи; πρὸς τὰ πεπτωκότα Plat. смотря по сложившимся обстоятельствам; ἐν ἀλαθεία π. Pind. оказываться верным; ὠτακουστεῖν, ὅκῃ πεσέεται τὰ πρήγματα Her. напряженно выжидать, как сложатся дела; 10) совпадать, приходиться (ταῦτα εἰς τὴν προτέραν ἔπεσεν Ὀλυμπιάδα Polyb.); 11) подпадать, относиться (εἰς γένη ταῦτα, ὑπὸ παραγγελίαν οὐδεμίαν Arst.); 12) ошибаться: τούτου ἐχόμενος, ἡγοῦμαι οὐκ ἄν ποτε πεσεῖν Plat. полагаю, что, придерживаясь этого, я никогда не ошибусь; 13) пропадать, исчезать (εὐκοπώτερόν ἐστι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν παρελθεῖν ἢ τοῦ νόμου μίαν κεραίαν πεσεῖν NT).

πῑπώ, οῦς ἡ Arst. = πίπος.

Πιραεῖς οἱ жители дема Пира (в Мегариде) Plut.

πίρωμις ὁ (егип.) Her. = καλὸς κἀγαθός.

Πῖσα, дор. Πίσα ἡ Писа (город в Элиде на р. Алфей) Her., Eur., Pind.

Πισαῖον τό Писей (гора в Беотии) Plut.

I Πῑσαῖος 3 писанский Anth.

II Πῑσαῖος ὁ житель Писы Luc.

Πῑσάτης, ου (ᾱ) ὁ Pind., Anth. = Πισαῖος II.

Πισᾶτις, ῐδος adj. f писанская Pind.

Πίση-θεν adv. из Писы Anth.

Πῐσίδαι, ῶν (σῐ) οἱ жители Писидии Xen., Plut.

Πῐσῐδία ἡ Писидия (область в южн. части М. Азии) Polyb. etc.

πίσῐνος 3 (πῐ) гороховый (ἔτνος Arph.).

πίσος и πῐσόςпредполож. горох Arph.

πῖσος, εος τό (только nom. и acc. pl. πίσεα) луг Hom., HH.

πίσσᾰ, атт. πίττᾰ ἡ смола Hom., Aesch., Her.: μελάντερος ἠΰτε π. Hom. черный как смола; ἄρτι μῦς πίττης γεύεται погов. Dem. и вот мышь вкушает смолу, т. е. наступают черные дни.

πισσ-ήρης 2 черный как смола (κηκίς Aesch.).

πίσσῐνος, атт. πίττῐνος 3 1) осмоленный (κάδος Arph.); 2) черный как смола (δρόσος Luc.).

πισσίτης, ου (σῑ) adj. m смолистый (οἶνος Plut.).

πισσό-κηρος ὁ смолистый воск Arst.

πισσο-κώνητος 2 смоляной (πῦρ Arph.).

πισσο-τρόφος 2 образующий смолу, смолистый (φυτά Plut.).

πισσόω, атт. πιττόω 1) обмазывать смолой (для снятия формы): πιττούμενος στέρνον τε καὶ μετάφρενον Luc. (статуя), обмазанная смолой со стороны как груди, так и спины; 2) (с помощью смолистых веществ) удалять волосы: πεπιττωμένος τὰ σκέλη Luc. с уничтоженными на ногах волосами.

πίσσυγγος v. l. = πίσυγγος.

*πισσ-ώδης, атт. πιττώδης 2 похожий на смолу, смолистый Arst.

*πισσωτής, атт. πιττωτής, οῦ ὁ удаляющий волосы, уничтожающий растительность на теле Luc.

πίστευμα, ατος τό залог верности (Aesch. - v. l. πίστωμα).

πιστευτικός 3 1) внушающий доверие, убедительный (πειθώ Plat.); 2) доверчивый Arst.

πιστευτικῶς доверчиво, уверенно: π. ἔχειν τινί Plat. быть уверенным в чем-л.

πιστεύω 1) верить, доверять(ся) (θεῶν θεοφάτοισιν Aesch.; λόγοις Eur., Plut.; τῇ ἀκοῇ, ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν NT): π. τι ἀληθὲς εἶναι Plat. верить в истинность чего-л.; ἄξιος πιστεύεσθαι Plat. заслуживающий доверия; ἐπιστευόμην ὑπὸ Λακεδαιμονίων Xen. я пользовался доверием у лакедемонян; παρὰ Διὸς αὐτοῖς οἱ νόμοι πεπιστευμένοι ἦσαν γεγονέναι Plat. у них (т. е. критян) верили, что их законы произошли от Зевса; 2) вверять, поручать (τὸν ἑαυτοῦ βίον τινί Men.): τὴν ἀρχην πεπιστευμένος Plat. облеченный высшей властью: πιστευθῆναί τι или τινος παρά или ὑπό τινος Polyb. быть поставленным во главе чего-л. кем-л.; 3) верить, вверять (τῷ θεῷ и εἰς τὸν θεόν, ἐν τῷ εὐαγγελίῳ NT).

πιστικός 3 1) убедительный (λόγοι Xen.; ῥήτωρ Plat.); 2) настоящий, чистый (νάρδος NT).

πιστικῶς верно: π. ἔχειν πρός τινα Plut. сохранять верность кому-л.

πίστις, εως, ион. ιος ἡ (ион. dat. πίστῑ, ион. acc. pl. πίστῑς) 1) вера, доверие: πίστιν ἔχειν или φέρειν τινί Soph. доверять кому-л.; 2) вера, кредит (εἰς πίστιν διδόναι τι τινι Dem.): π. τοσούτων χρημάτων ἐστί τινι παρά τινι Dem. кто-л. имеет у кого-л. кредит на такую сумму; 3) вера, убежденность: π. θεῶν Eur. вера в богов; σωφροσύνης πίστιν ἔχειν περί τινος Dem. быть убежденным в чьем-л. благородстве; 4) вера, верность (ἀνάκτι Aesch.); 5) залог верности, ручательство, честное слово (πίστιν καὶ ὅρκια ποιεῖσθαι Her.): ἔμβαλλε χειρὸς πίστιν Soph. дай руку в подтверждение верности (твоих слов); πίστιν δοῦναι καὶ λαβεῖν Xen. дать взаимную клятву верности; πίστιν (κατα)λαβεῖν Her. обязать честным словом; 6) вера, вероисповедание (τὴν πρώτην πίστιν ἀθετῆσαι NT); 7) уверение, подтверждение, доказательство: τοῦτο οὐκ ὀλίγης παραμυθίας δεῖται καὶ πίστεως Plat. это требует серьезного разъяснения и доказательства; π. ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς Arst. индуктивное доказательство; 8) поручение, миссия (πίστιν ἐγχειρίζειν τινί Polyb.).

πιστόν τό 1) верность, честность, добросовестность: τὸ π. τῆς πολιτείας καὶ ὁμιλίας Thuc. добросовестность как в общественных, так и в частных отношениях; 2) хранящий верность, преданная душа: πιστὰ πιστῶν Aesch. вернейшие из верных; 3) залог, ручательство, честное слово: πιστὰ δοῦναι καὶ λαβεῖν Xen. поклясться друг другу; τὸ π. τῆς ἀληθείας νέμειν Soph. ручаться в истинности; 4) вера, доверие: μετὰ τοῦ πιστοῦ τῆς ἐπιστήμης Thuc. в силу уверенного знания; οὐ τοῦ ξυμφέροντος λογισμῷ, (ἀλλὰ) τῆς ἐλευθερίας τῷ πιστῷ Thuc. не из соображений выгоды, а из благородного доверия.

I πιστός 3 [πίστις, πείθω] 1) верный, преданный, тж. достоверный, надежный (ἑταῖρος Hom.; φύλακες Hes.; μάρτυρες Pind.; τεκμήρια Aesch.; λόγος Arst.; δοῦλος NT); 2) вероятный, правдоподобный (ὑπόθεσις Plat.); 3) питающий уверенность, уверенный: τοξουλκῷ λήματι πιστοί Aesch. уверенные в меткости своих луков; 4) послушный, покорный (τὴν τῶν Ἀθηναίων χώραν πιστὴν ποιήσασθαι Xen.); 5) верный, верующий (πιστοὶ καὶ ἐπεγνωκότες τὴν ἀλήθειαν NT). - см. тж. πιστόν.

II πιστός 3 [adj. verb. к πιπίσκω] годный для питья (sc. φάρμακον Aesch.).

πιστότης, ητος ἡ верность, тж. честность, добросовестность Her., Plat., Xen.

πιστόω 1) обязывать к верности: π. τινα ὅρκοις Thuc. и πιστοῦσθαί τινα ὑφ᾽ ὅρκου Soph. связывать кого-л. клятвой; ὅρκῳ πιστωθῆναί τινι Hom. дать кому-л. клятву; πιστωθεὶς κατένευσα HH дав слово, я кивнул головой; 2) внушать уверенность, уверить: πιστωθῆναι ἐνὶ θυμῷ Hom. лично удостовериться; πιστώσασθαί τι Eur. быть уверенным в чем-л.; 3) med. удостоверять, подтверждать, доказывать (ἔργοις τὰς ὑποσχέσεις Luc.).

πίστρα ἡ [πιπίσκω] сосуд для поения скота, корыто Eur.

πίστρον τό Eur. = πίστρα.

Πίστυρος ἡ Пистир (город во Фракии) Her.

πίστωμα, ατος τό 1) удостоверение, ручательство, залог (περί τινος Arst.); 2) предмет ручательства: Ἣρας καὶ Διὸς πιστώματα Aesch. то, за что поручились Гера и Зевс; 3) надежный человек, преданное лицо: γηραλέα πιστώματα Aesch. верные старцы.

πιστῶς 1) верно, тж. честно, добросовестно (πράσσειν Dem.); 2) убедительно, достоверно (φαίνεσθαι Plat.).

πίστωσις, εως ἡ удостоверение, подтверждение: μαρτύρων πιστώσεις λόγων Plat. подтверждение свидетельских показаний.

πίσυγγος (ῑ) ὁ башмачник, сапожник Sappho.

πίσῠνος 2 (ῐ) доверяющий, уповающий, полагающийся, надеющийся (τόξοισιν Hom.; κάρτεϊ Hes.; θεοῖς Hom.; τῇ δυνάμει Thuc.).

πίσῠρες (ῐ) эп. Hom. = τέτταρες.

πίσω (ῑ) fut. к πιπίσκω.

Πῐτάνα дор. = Πιτάνη.

I Πῐτᾰνάτης, ου (νᾱ) adj. m питанский (λόχος Thuc.).

II Πῐτᾰνάτης, ου ὁ житель города Питаны (в Лаконии) Her., Thuc.

Πῐτᾰνᾶτις, ῐδος adj. f дор. = * Πιτανῆτις.

Πῐτάνη, дор. Πῐτάνα (τᾰ) ἡ Питана 1) город в Мисии Her., Plut.; 2) один из пяти округов - κῶμαι - Спарты Her.

Πῐτᾰνήτης ион. = Πιτανάτης I и II.

*Πῐτᾰνῆτις, дор. Πῐτανᾰτις, ῐδος adj. f питанская Anth.

I Πιτθεύς, έως, эп. ῆος ὁ Питфей (сын Пелопа, царь Трезена, отец Этры, матери Тесея) Hom., Eur., Plut.

II Πιτθεύς, έως ὁ житель дема Питф (в атт. филе Κεκροπίς) Plat.

πιτνάω (только эп. 3 л. sing. impf. πίτνᾱ) = πίτνημι.

πιτνέω (только praes. и impf.) Pind. = πίπτω.

πίτνημι (только praes. 2 и 3 л. pl. impf. πίτνᾰτε и πίτναν, 3 л. sing. med. πίτνατο и 3 л. pl. med. ἐπίτναντο и πίτναντο) Hom., Pind., Eur., Anth. = πετάννυμι.

I πίτνω (только impf.) Hes. = πετάννυμι.

II πίτνω (только praes. и impf.) Pind., Trag. = πίπτω.

πίττα атт. = πίσσα.

Πιττάκειος 3 (ᾰ) питтаков(ский) Plat.

πιττάκιον (ᾰ) τό писчая табличка, листок, страничка Polyb., Diog. L.

Πιττᾰκός ὁ Питтак 1) уроженец Митилены на Лесбосе, вождь митиленской народной партии, политический противник Алкея, один из «семи мудрецов», VII-VI вв. до н. э. Plat., Arst., Plut.; 2) царь эдонов Thuc.

Πίττᾰλος ὁ Питтал (известный врач) Arph.

πιττι- атт. = πισσι-.

πιττο- атт. = πισσο-.

πιττω- атт. = πισσω-.

Πιτύᾱς, ου ὁ Питий (спартанский эфор в 406 г. до н. э.) Xen.

Πῐτύεια ἡ Питиея (город в сев.-зап. Мисии, между Парием и Приапом) Hom.

πῐτύϊνος 3 (сделанный) из итальянской сосны, сосновый (στέφανος Plut.).

πῐτῠλεύω досл. деятельно работать веслами, налегать на весла, перен. без устали трудиться Arph.

πίτῠλος (ῐ) ὁ 1) мерный плеск весел (νεὼς π. εὐήρης Eur.); 2) νεὼς π. Eur. = ναῦς; 3) падение (капель), капание: π. δακρύων Eur. потоки слез; π. σκύφου Eur. плеск (вина) в чашах; 4) удар(ы) (Ἀργείου δορός Eur.): δυοὶν πιτύλοιν Eur. двумя ударами; κρᾶτα πιτύλους διδόναι χειρός Eur. наносить себе удары в голову (в знак скорби); 5) приступ, припадок (μανίας π. Eur.): εἰς τὸν πίτυλον ἥκειν φόβου Eur. быть охваченным страхом.

Πῐτῠοεσσηνοί οἱ жители города Πιτυοῦς Plut.

πῐτῠο-κάμπτης, ου ὁ сосносгибатель (эпитет разбойника Синиса, который разрывал пойманных им путников, привязывая их к двум согнутым соснам) Plut., Luc.

Πιτυοῦς, οῦντος ὁ Питиунт (греч. город на сев.-вост. побережье Черного моря).

Πιτύουσα ἡ Питиуса (название двух островков у вост. побережья Испании) Plut., Diod.

πίτῦρον (ῐ) τό (преимущ. pl.) отруби Dem., Theocr.

πίτυς, υος ἡ (эп. dat. pl. πίτυσσιν) итальянская сосна, пиния (Pinus pinea) Hom. etc.: πίτυος τρόπον ἐκτρίψειν τινά погов. Her. истребить кого-л. как сосну, т. е. вместе со всем родом (так как срубленная сосна не дает побегов).

πίτυσσιν эп. dat. pl. к πίτυς.

πῐτύ-στεπτος 2 увенчанный пинией, в венке из веток пинии (Πάν Anth.).

πῐτυ-ώδης 2 изобилующий пиниями (χωρία Plut.).

πῐφάσκω Hes. = πιφαύσκω.

πῐφαύσκω (ῑ и ῐ) (только praes. и impf.) тж. med. 1) являть, показывать (ἡμερήσιον φάος Aesch.); 2) указывать, назначать (ἵππους Hom.); 3) возвещать, объявлять (κακὰ ἔργα, μῦθόν τινι Hom.; θέσφατα HH): βουλῇ, πιφαύσκω δ᾽ ὔμμ᾽, ἐπισπέσθαι πατρός Aesch. повинуйтесь, говорю вам, воле отца.