Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/106

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
πόσε adv. куда: στῆτέ μοι, π. φεύγετε; Hom. остановитесь же, куда вы бежите?

Ποσειδάν и Ποσειδᾶν, ᾶνοςдор.-эол. = Ποσειδῶν.

Ποσειδάνιος 3 (ᾱ) дор. Pind. = Ποσειδώνιος I.

Ποσειδαόνιος 3 Soph. = Ποσειδώνιος I.

Ποσειδάων, άωνος (ᾱ) ὁ эп. = Ποσειδῶν.

Ποσειδαώνιος 3 Anth. = Ποσειδώνιος I.

Ποσειδέων, ωνος ион. = Ποσειδῶν.

Ποσειδεών, ῶνος ὁ посидеон (шестой месяц атт. календаря, прибл. декабрь - январь) Arst., Plut.

Ποσειδήϊον τό Посидейон 1) город на границе Киликии и Сирии Her.; 2) город в Македонии со святилищем Посидона Her.

Ποσειδηϊών, ῶνος ὁ Anacr. = Ποσειδεών.

Ποσείδιππος ὁ Посидипп 1) уроженец Кассандрии в Македонии, греч. комедиограф III в. до н. э.; 2) греч. поэт Anth.

Ποσειδῶν, ῶνος ὁ (acc. Ποσειδῶνα и Ποσειδῶ, voc. Πόσειδον и Ποσείδαον) Посейдон или Посидон (отожд. с римск. Neptunus, сын Крона и Реи, брат Зевса и Плутона, супруг Амфитриты, повелитель морей; его эпитеты у Hom.: γαιήοχος «земледержец», ἐννοσίγαιος и ἐνοσίχθων «землеколебатель», κυανοχαίτης «темнокудрый») Hom. etc.

Ποσειδωνία ἡ Посидония (впосл. Παῖστος, лат. Paestum, город на зап. побережье Лукании) Arst.

Ποσειδωνιάτης, ион. Ποσειδωνιήτης, ου ὁ уроженец или житель города Ποσειδοωνία Her., Diod.

Ποσειδώνιον τό Посидоний, храм Посидона Thuc.

I Ποσειδώνιος 3 посидонов Eur.

II Ποσειδώνιος ὁ Посидоний (уроженец Апамеи в Сирии, философ стоической школы и политический деятель, живший на о-ве Родос, ок. 135-51 гг. до н. э.) Plut., Luc., Diog. L.

ποσθᾰλίσκος ὁ Arph. = πόσθων 2.

πόσθη ἡ membrum virile Arph.

πόσθιον τό Arph. demin. к πόσθη.

πόσθων, ωνος1) improbe mutoniatus Luc.; 2) шутл. юноша Arph.

πόσι ион. Her. dat. к πόσις I.

ποσί dat. pl. к πούς.

Ποσίδειον, ион. Ποσῐδήϊον τό Посидейон (святилище Посидона) Hom.

Ποσίδειος 3, ион. Ποσῐδήϊος 2 посидонов, посвященный Посидону (ἄλσος Hom., HH).

ποσί-δεσμος ὁ связывающий ноги (вымышленное слово, от которого якобы происходит имя Ποσειδῶν) Plat. Cratyl. 402 е.

Ποσῐδηϊ- ион. = Ποσιδει-.

Ποσίδιππος ὁ Anth. = Ποσείδιππος.

*ποσίνδα adv. сколько раз или штук: π. παίζειν Xen. играть в отгадывание числа (зажатых в руке предметов).

I πόσις, εως, ион. ιος ἡ [πίνω] 1) питье, напиток (π. καὶ ἐδητύς Hom.); 2) глоток или чаша (τρίτην πόσιν πίνειν Aesch.); 3) попойка: παρὰ τὴν πόσιν Her. во время попойки.

II πόσις, в Anth. тж. πόσσις, εως, ион. ιος ὁ (эп. acc. pl. πόσιας) супруг, муж (π. καὶ ἄλοχος Arst.): κρυπτὸς π. Eur. незаконный муж, любовник.

πόσον adv. 1) в каком размере, до какой степени: π. δοκεῖς Arph. насколько ты можешь себе представить, т. е. сильнейшим образом; 2) на каком расстоянии, как далеко: π. ἄπεστιν ἐνθένδε τὸ στράτευμα; Xen. далеко ли отсюда армия?; 3) (за) какую цену, сколько (π. δίδως; Arph.).

ποσόν τό количество Plat., Arst.: τὸ κατ᾽ ἀξίαν (καὶ) τὸ κατὰ π. Arst. по существу и по количеству; ἐπὶ ποσόν Polyb. в течение некоторого времени.

*ποσο-ποιός 2 филос. (впервые) создающий количество (δυάς Arst.).

πόσος, ион. κόσος 3 1) в каком количестве, сколь многочисленный: πόσα καὶ ποῖα (γράμματα) Σωκράτους ἐστίν; Xen. сколько букв в (слове) «Сократ» и какие (именно)?; πόσον χρύσιον; Xen. сколько золота?; 2) какой длины (πόση τις ὁδὸς εἴη; Xen.); 3) какой продолжительности: πόσον τινὰ χρόνον; Soph. в течение какого времени?, давно ли?; 4) по какой цене: πόσου и ἐπὶ πόσῳ Arph., Xen., Plat. за какую цену, какой ценой, за сколько; 5) сколь значительный Arph.: πόσης γέμει σωφροσύνης Plat. (вы бы поразились), какой разумностью полон (Сократ) - см. тж. πόσον.

ποσός 3 имеющий те или иные размеры: ποσόν τι ὄν, ὁπόσον ἂν ᾖ Plat. (все), имеющее какую-л. величину, какова бы она ни была.

ποσότης, ητος ἡ [πόσος] количество Arst., Polyb., Sext.

ποσσ-ῆμᾰρ adv. в течение скольких дней Hom.

ποσσί эп. dat. pl. к πούς.

ποσσί-κροτος 2 ударяемый ногами, т. е. превосходный для хороших плясок (Τεγέη Her.).

πόσσις, εως ὁ Anth. = πόσις II.

πόσσω adv. Theocr. = πόσον 3.

ποσταῖος 3 (приходящийся) на который день: π. ἂν ἐκεῖσε ἀφικοίμην; Xen. на который день я мог бы туда прибыть?

πόστιον τό Arph. в произнош. скифа = πόσθιον.

πόστος 3 который (по порядку): πόστον ἔτος ἐστὶν (ὅτε); Hom. который это год?, т. е. сколько лет прошло (с тех пор, как)?; πόστῳ μέρει Xen. в какой (небольшой) доле?; πόστη (sc. ὥρα); Arph. который час?

ποσῶς сколько-нибудь, в какой-л. мере Sext.

πότ Pind. = ποτί.

πότ᾽ in elisione = πότε.

ποτ᾽ in elisione = ποτέ.

πότα adv. эол. = πότε.

πότᾰγε дор. imper. praes. к προσάγω.

ποτ-ᾰγωγίς, ίδος дор. разведчица Arst.

ποταείσομαι дор. Theocr. fut. к προσᾴδω.

ποτ-αίνιος 3, редко 2 1) новый, свежий (στέφανος Pind.; αἷμα Aesch.); 2) непредвиденный, неожиданный (πῆμα Aesch.; τάφος Soph.); 3) внезапный (πάταγος Aesch. - v. l. ποτίφατος).

*ποτᾰμείβομαι дор. Theocr. = προσαμείβομαι.

ποτ-ᾰμέλγω дор. Theocr. = * προσαμέλγω.

Ποτᾰμεύς, έως ὁ (= ἀπηλιώτης) потамей, «речной» (восточный ветер) Arst.

ποτᾰμη-δόν adv. подобно реке (οἶνος ἔρρει π. καὶ πηγαὶ μέλιτος καὶ γάλακτος Luc.).

ποτάμια (τᾰ) τά (sc. ζῷα) речные животные, фауна рек Arst.

*ποτᾰμιαῖος 3 Arst. = ποτάμιος.

ποτάμιος 3 и 2 (ᾰ) 1) речной (ὄχθαι Aesch.; ὕδατα Eur.): π. ἵππος (= ἱπποποτάμιος) Her. гиппопотам; 2) расположенный у реки (Ἀκράγας Pind.).

Ποτᾰμιός, v. l. Ποτάμιος ὁ уроженец или житель дема Ποταμός Isae.

Πότᾰμις, ῐδος ὁ Потамид (сиракузский полководец) Thuc., Xen.

Ποτᾰμοῖ adv. в деме Ποταμός Plut.

ποτᾰμόν-δε adv. к реке Hom.

ποτᾰμός ὁ река Hom., Hes., Trag., Plat. etc.: ἄνω ποταμῶν χωροῦσι παγαί погов. Eur. реки текут к своим источникам, т. е. все стало вверх дном; ἄνω γὰρ ποταμῶν τοῦτό γε Luc. это ведь было бы шиворот-навыворот.

Ποτᾰμός ὁ Потам 1) бог реки Hom.; 2) дем в атт. филе Λεοντίς Lys., Plut.

ποτᾰμο-φόρητος 2 уносимый течением реки NT.

ποτᾰμό-χωστος 2 нанесенный рекой, являющийся наносом, аллювиальный (χώρα τῆς Αἰγύπτου Diod.).

ποτᾱνής 2 дор. Pind. = προσηνής.

ποτᾱνός дор. Pind., Trag. = ποτηνός I и II.

ποτάομαι, эп. ποτέομαι (impf. ἐποταόμην, fut. ποτήσομαι, aor. ἐποτήθην, pf. со знач. praes. πεπότημαι - дор. πεπότᾱμαι, эп. 3 л. pl. πεποτήαται) летать, порхать (ἔνθα καὶ ἔνθα Hom.): βοὰ ποτᾶται Aesch. несется шум.

ποτᾰπός 3 Sext., NT = ποδαπός.

ποτάρτηται дор. 3 л. sing. pf. к προσαρτάω.

ποταυλέω дор. Pind., Trag. = προσαυλέω.

ποτᾱῷον (τό) adv. дор. = * προσηῷον.

ποτᾱῷος дор. = προσηῷος.

πότε, ион. κότε, дор. πόκα adv. когда: πότ᾽ ᾤχετο; Hom. когда он уехал?; ἐς π.; Aesch. доколе? или когда?; πότ᾽ ἆρα καὶ σὸν ὄψομαι δέμας; Eur. когда же я увижу тебя?

ποτέ, ион. κοτέ, дор. ποκά adv. энкл. 1) когда-нибудь, когда-либо, как-нибудь: τάχ᾽ ἄν ποτε καὶ τίσις εἴη Hom. может быть когда-нибудь и последует возмещение; ἦ σοι πολέμιος προύστη ποτέ; Soph. разве (Эант) был когда-л. твоим врагом?; ἡ τότε ποτὲ οὖσα νῆσος Plat. существовавший в те времена остров; ποτὲ μὲν ἀληθῆ, ποτὲ δὲ καὶ ψευδῆ Plat. когда истина, а когда и ложь; 2) (с отрицанием) никогда: ταύτην ποτ᾽ οὐκ ἐσθ᾽ (= ἔσται) ὡς γαμεῖς Soph. на ней ты никогда не женишься; 3) (преимущ. при вопросе или imper.) наконец, в конце концов, же: μέθες ποτέ Soph. пусти же; μόγις δὲ δή κοτε ἀνενειχθείς Her. едва, наконец, прийдя в себя; τί ποτ᾽ ἐστὶ τοῦτο; Plat. что же это, в конце концов?; 4) почти, пожалуй, чуть ли не: ἀεὶ δή ποτε Thuc. чуть ли не всегда; 5) когда-то, некогда: ὅν ποτ᾽ Ἀθήνη θρέψε Hom. (Эрехтей), которого некогда взлелеяла Афина; ὃν ἐκσώζει (praes. hist.) ποτέ Eur. (ребенок), которого он однажды спас; 6) (о будущем) когда-либо: ἡνίκ᾽ ἂν κόπος μ᾽ ἀπαλλάξῃ ποτέ Soph. как только утомление меня когда-нибудь покинет; 7) (при pron. и adv. relat.) обобщающее бы - ни: ὅστις δή ποτε Xen. кто бы ни; ὅπου ποτέ Plat. где бы ни.

Ποτείδαια и Ποτίδαια (τῑ), ион. Ποτῑδαίη ἡ Потидея (коринфская колония на перешейке п-ова Паллена в Халкидике) Her., Thuc., Xen.

Ποτειδαιάτης, ου ὁ = Ποτειδεάτης.

Ποτειδᾶν и Ποτειδάν (ᾱ), ᾶνοςдор. = Ποσειδῶν.

Ποτειδεάτης, Ποτειδαιάτης и Ποτῑδαιάτης, ου ὁ житель Потидеи Her., Thuc.

Ποτειδεατικός и Ποτῑδαιατικός 3 потидейский (sc. πράγματα Thuc.).

ποτεῖδον дор. aor. 2 к προσοράω.

ποτεκιγκλίσδευ, v. l. ποτεκιγκλίζευ Theocr. дор. 2 л. sing. impf. к * προσκιγκλίζομαι.

ποτελέξαθ᾽ дор. Theocr. 3 л. sing. aor. med. к προσλέγω.

ποτένθῃς дор. = προσέλθῃς (см. προσέρχομαι).

ποτέομαι эп. = ποτάομαι.

ποτέος 3 adj. verb. к πίνω.

πότερα adv. Aesch. = πότερον.

ποτέρισδε дор. 2 л. sing. imper. praes. к προσερίζω.

ποτερίσδω дор. = προσερίζω.

πότερον и πότερα, ион. κότερον и κότερα adv. 1) (в разделительных вопросах) ли: π. βούλοιτο μένειν ἢ ἀπιέναι Xen. (мать спросила Кира), хотел ли бы он остаться или уйти; 2) разве, не … ли: π. δὴ κερτομῶν λέγεις τάδε; Soph. уж не в насмешку ли говоришь ты это?

πότερος, ион. κότερος 3 1) который (из обоих): κότερα τὰ τῇ προτεραίη εἶχον Her. (Кир спросил), что из обоих они предпочитают; π. ποτέρου φίλος γίγνεται; Plat. кто кому приходится другом?; 2) какой (кто)-нибудь, тот или другой (из обоих): τί οὐ λέγει π. ὑμῶν; Plat. почему бы не высказаться кому-нибудь из вас (обоих об этом)? - см. тж. πότερον.

ποτέρχομαι дор. = προσέρχομαι.

ποτέρω-θεν adv. с которой из обеих сторон Arst.

ποτέρω-θῐ adv. по какой из (обеих) сторон, на какой стороне, с какой стороны Xen.: π. εὐαπατητότεροί ἐσμεν; Plat. в каком отношении мы легче всего поддаемся обману?

ποτέρως каким из (обоих) способов, каким образом: π. ἂν μᾶλλον πράττοιμι; Xen. как мне лучше действовать?; π. σοι δοκεῖ …; Plat. как, полагаешь ты, …?; διορίσαι, π. λέγεις Plat. определи, в каком (из обоих) смысле ты говоришь.

ποτέρω-σε adv. в которую (из обеих) сторону: τοῦτο π. θετέον; Xen. на счет чего следует это отнести?

ποτή ἡ полет, взлет Hom.

πότῃ эол. (= πότηαι) 2 л. sing. praes. к ποτάομαι.

πότημα, ατος τό Aesch. v. l. = πώτημα.

I ποτηνός, дор. ποτᾱνός 3 крылатый, пернатый (ὄρνις Aesch.; οἰωνοί Eur.).

II ποτηνός, дор. ποτᾱνός ὁ птица Pind.

ποτήρ, ῆρος ὁ чаша, кубок Eur.

ποτηρίδιον (ῐδ) τό небольшой кубок Men.

ποτήριον τό чаша, кубок Her., Arph., NT.

πότης, ου adj. m (superl. f ποτιστάτη) много пьющий (γυναῖκες Arph.): π. λύχνος Arph. светильник, поглощающий много масла.

ποτής, ῆτος ἡ питье (μὴ σῖτος μηδὲ π. Hom.).

ποτητόν τό пернатое, птица Hom.

ποτί (ῐ) эп.-дор. = πρός I и II.

ποτιβλέπω дор. = προσβλέπω.

Ποτῑδαι- = Ποτειδαι-.

Ποτῑδᾶν, ᾶνος дор. = Ποσειδῶν.

Ποτιδανία ἡ Потидания (укрепленный пункт в сев.-вост. Этолии) Thuc.

ποτῐδέγμενος эп.-дор. part. к προσδέχομαι.

ποτῐδεῖν дор. inf. aor. 2 к προσοράω.

ποτῐδέρκομαι дор. = προσδέρκομαι.

ποτιδεύομαι дор. = προσδέομαι.

ποτιδέχομαι эп. = προσδέχομαι.

ποτῐδόρπιος 2 дор. = * προσδόρπιος.

ποτίζω, дор. ποτίσδω 1) давать пить, поить (τοὺς ἵππους π. τι Plat.; ταύρως καὶ πόρτιας Theocr.): π. τὸ φάρμακον Arst. дать выпить лекарства; γάλα τινὰ π. NT поить кого-л. молоком; 2) орошать, поливать (τὰ φυόμενα Xen.; χθόνα Anth.; φυτεύειν καὶ π. NT; αἱ ῥοιαὶ δι᾽ ὕδατος ποτιζόμεναι Arst.).

ποτίθει и ποτίθες дор. Theocr. (= πρόσθες) imper. aor. 2 к προστίθημι (v. l. ποτιδεῖ = προσδεῖ).

ποτῐθύμιος 2 (ῡ) дор. = * προσθύμιος.

ποτῐκεκλιμένος дор. Pind. part. pass. к προσκλίνω.

ποτικέκλιται эп.-дор. Hom. 3 л. sing. pf. pass. к προσκλίνω.

ποτῐκλίνω дор. = προσκλίνω.

ποτῐκλύζω дор. = προσκλύζω.

ποτίκολλος 2 дор. Pind. = πρόσκολλος.

ποτῐκός 3 любящий выпить, склонный к пьянству Plut.

ποτίκρᾱνον τό дор. Theocr. = * πρόσκρᾱνον.

ποτῐκῶς со склонностью к пьянству: π. ἔχειν Plut. быть склонным к пьянству.

ποτῐλέγω дор. = προσλέγω.

ποτῐμαξάμενος Theocr. part. aor. med. к προσμάσσω.

ποτῐ-μάστιος 2 находящийся у груди, грудной (κοῦρος Soph.).

πότῐμος 2 1) годный для питья, питьевой (ὕδατα Her.): τὰ πότιμα τῶν ὑδάτων Polyb. питьевая, т. е. пресная вода; κρήνη π. Polyb. источник с годной для питья водой; 2) приятный, кроткий, мягкий (λόγος Plat.; βασιλεία Plut.).

ποτῐμῡθέομαι дор. Theocr. = * προσμυθέομαι.

ποτῐνίσσομαι дор. Aesch. = προσνίσσομαι.

ποτιπεπτηυῖα эп.-дор. part. pf. f к * προσπτήσσω.

ποτιπηχύνομαι дор. Anth. = προσπηχύνομαι.

ποτῐπίπτω дор. Aesch. = προσπίπτω.

ποτιπλάσσω дор. Anth. = προσπλάσσω.

ποτιπτήσσω дор. = * προσπτήσσω.

ποτιπτύσσομαι Hom. med. к προσπτύσσω.

ποτισαίνω дор. Aesch. = προσσαίνω.

ποτίσδω дор. Theocr. = ποτίζω.

ποτιστάζω дор. Pind. = * προσστάζω.

ποτίστατος superl. к πότης.

ποτίστρα ἡ водопой Diod.

ποτῐτερπέτω 3 л. sing. imper. praes. к * προστέρπω.

ποτιτέρπω дор. Hom. = * προστέρπω.

ποτιτίθημι дор. Pind. = προστίθημι.

ποτιτῐνάσσω дор. Anth. = * προστινάσσω.

ποτιτρόπαιος дор. Aesch. = προστρόπαιος I и II.

ποτίφατος 2 дор. Aesch. v. l. = πρόσφατος.

ποτιφέρω дор. Pind. = προσφέρω.

ποτιφθέγγομαι дор. Anth. = προσφθέγγομαι.

ποτιφθεγκτός 3 дор. Anth. = προσφθεγκτός.

ποτίφορος 2 дор. Pind. = πρόσφορος.

ποτιφύω дор. Theocr. = προσφύω.

ποτιφωνήεις, ήεσσα, ῆεν дор. Hom. = προσφωνήεις.

ποτιχρίμπτομαι дор. Aesch. = * προσχρίμπτομαι.

ποτιψαύω дор. = προσψαύω.

πότμος ὁ (атт. обычно πο) 1) судьба, участь, жребий Hom. etc.: π. ἄποτμος Eur. несчастная судьба; καλλίπαις π. οἴκων Aesch. дом, счастливый в детях; 2) злая участь, гибель: θάνατον καὶ πότμον ἐπισπεῖν Hom. найти смерть и погибель.

πότνα ἡ Hom., HH, Eur., Theocr. = πότνια II.

I πότνια adj. f 1) могущественная, великая (Ἣρα Aesch.; Καλυψώ Hom.; Μοῖσα Pind.; π. νύξ, π. μοῖρα καὶ τύχη Eur.): π. λήθη τῶν κακῶν Eur. великое забвение зол (о сне); 2) глубокопочитаемая, высокочтимая (μήτηρ Hom.).

II πότνια ἡ (ион. gen. pl. ποτνιέων) владычица, повелительница, госпожа: π. θηρῶν Hom. = Ἄρτεμις; ἐρώτων π. Eur. = Ἀφροδίτη; πότνιαι δεινῶπες Soph. = Ἐρινύες; εὔφρονες πότνιαι Arph. = Δημήτηρ καὶ Κόρη.

Πότνιαι 1) «владычицы», т. е. Эринии (Эвмениды) или Деметра с Персефоной (Корой) (см. πότνια II) Soph., Her.; 2) Потнии (город в Беотии на р. Асоп) Xen.

ποτνιάομαι досл. восклицать «ὦ πότνια(ι)», призывать богинь, перен. слезно молить, умолять Plut., Luc.

Ποτνιάς, άδος ἡ (только pl. Ποτνιάδες = Πότνιαι) Владычицы (эпитет Эвменид и Вакханок) Eur.

ποτόδδω лак. Arph. = προσόζω.

ποτόν τό 1) питье, напиток (σῖτα καὶ ποτά Her.): τῷ ποτῷ χρησάμενος Her. напившись (вина); 2) влага, вода (Σκαμάνδρου π. Aesch.; π. κρηναῖον Soph.).

ποτοπτάζω дор. Anth. = * προσοπτάζω.

πότορθρον τό дор. Theocr. = * πρόσορθρον.

πότος 1) попойка (πότοι καὶ εὐωχίαι Plat.): παρὰ πότον Xen. и ἐν τῷ πότῳ Plat. распивая вино, за вином; 2) пьянство NT.

ποτός 3 1) годный для питья (ὕδωρ Thuc.); 2) предназначенный для питья (φάρμακον Eur.).

ποτόσδω дор. Theocr. = προσόζω.

ποττά Arph. = ποτὶ τά.

ποττάν Pind., Arph. = ποτὶ τήν.

ποττάς Arph. = ποτὶ τάς.

ποττό Arph. = ποτὶ τό.

ποττῶ Theocr. = ποτὶ τοῦ.

ποττώς Thuc. = ποτὶ τούς.

ποτῴκειν дор. Anth. ppf. к * προσείκω.

ποῦ, ион. κοῦ adv. 1) где, в каком месте (ποῦ δέ οἱ ἔντεα κεῖται, ποῦ δέ οἱ ἵπποι; Hom.); intens. ποῦ γῆς; и ποῦ χθονός; Trag. где же наконец?, где именно?; ποῦ τῆς χώρας; Xen. в какой части страны?; ποῦ γνώμης εἶ; Soph. на чем ты остановился в своих замыслах?, что ты затеваешь?; ποῦ ποτ᾽ εἰμὶ πράγματος; Soph. что со мной?; 2) как, каким образом, на каком основании: κοῦ γε δὴ οὐκ ἂν χωσθείη κόλπος; Her. почему же залив не оказался занесенным илом?; ποῦ χρὴ τίθεσθαι ταῦτα, ποῦ δ᾽ αἰνεῖν; Soph. как это следует понять, как (можно) хвалить?; ποῦ σὺ μάντις εἶ σαφής; Soph. на каком основании ты считаешься мудрым прорицателем?

πού, ион. κού adv. энкл. 1) где-нибудь, где-то (ποὺ ἐν πεδίῳ Hom.): οὐχ ἑκάς που Soph. где-то недалеко; ἐμβαλεῖν που τῆς χώρας Xen. вторгнуться в какую-л. часть страны; 2) как-нибудь, в каком-либо отношении, так или иначе, в той или иной степени: εἴ που δέοι Xen. если возникала какая-л. необходимость; τάχα που Soph. скорее всего, по всей вероятности; πάντως κου μέμνησθε Her. вы, вероятно, хорошо помните; ἔτεα τρία καὶ δέκα κου μάλιστα γεγονώς Her. в возрасте, пожалуй, не больше тринадцати лет; οὐδείς που τοῦτο ἀνθρώπων ἀγνοεῖ Plat. да нет, пожалуй, человека, который не знал бы этого.

πουκώτατος 3 [дор. superl. к πυκνός] очень густой, весьма частый Anth.

πουλυ- ион. = πολυ-.

πούς, ποδός ὁ (acc. у Aesop. ποῦν; gen. dual. ποδοῖν - эп. ποδοῖϊν; dat. pl. ποσί - эп. ποσσί и πόδεσσι) 1) нога, тж. ступня: πόδα τιθέναι Arph. шагать, идти; ἐς πόδας ἐκ κεφαλῆς, ἐκ κεφαλῆς ἐς πόδας ἄκρους Hom., ἀπὸ τᾶς κεφαλᾶς ποτὶ τὼ πόδε Theocr., ἐκ τῶν ποδῶν ἐς τὴν κεφαλήν Arph. и ἐς κορυφὴν ἐκ ποδός Anth. с головы до ног, перен. с начала до конца; πόδεσσι νικᾶν Hom. и ποσσὶ, κρατεῖν Pind. выйти победителем из состязания в беге; ὡς ποδῶν εἶχον τάχιστα Her., ὡς ἔχει ποδῶν Plat. и ὅπως ποδῶν Aesch., тж. ἀμφοῖν ποδοῖν Arph. со всех ног, во всю прыть; μολὼν ποδί Eur. прийдя; οἱ ἀφ᾽ ἡσύχου ποδός Eur. ведущие спокойную жизнь; τὰ πρὸ τῶν ποδῶν Xen., πρὸ ποδῶν Plat., τὰ πρὸς ποσίν Soph. и τὰ πρὸ τοῖν ποδοῖν Luc. непосредственно данное; ὁ ἐν ποσί Her. первый встречный; τὰ ἐν ποσί и τὰ παρὰ πόδα(ς) Soph., Plat., Luc. обыденные (вещи) или настоящее, непосредственно наличное; παρὰ πόδα Plat. внезапно, сразу; παρὰ πόδας Polyb. тотчас же, тут же или в тот же момент; πὰρ ποδί Pind. тотчас же; τῇ κατὰ πόδας ἡμέρᾳ Polyb. на следующий день; τινὸς ἔξω πόδα ἔχειν или κομίζειν Aesch. освободиться от чего-л.; ποδὶ ἐπεμβῆναι Soph. и ὑπὸ πόδας τίθεσθαί τινα Plut. попирать ногами кого-л.; ἐκ ποδῶν (чаще ἐκποδὼν) εἶναι Her. быть вдали; ἐπὶ πόδα ἀνάγειν или ἀναχωρεῖν Xen. отступать лицом к противнику; ὑπὲρ τὸν πόδα εἶναι Luc. быть не по ноге, перен. быть чрезмерным; περὶ πόδα Luc. по ноге, впору, перен. подстать; καὶ χειρὶ καὶ ποδί Aeschin. и рукой, и ногой, т. е. всеми средствами; 2) лапа, когти: ἐν πόδεσσιν πέλειαν ἔχων Hom. (ястреб), держащий в когтях голубя; 3) щупальце (полипа) Hes.; 4) подножие, подошва (Ἴδης Hom.); 5) ножка, подставка (οἱ πόδες τῶν κλινῶν Xen.); 6) конец, край (ἀσκοῦ Eur., Plut.); 7) парусный канат, шкот Hom.: χαλᾶν πόδα Eur. и ἐνδοῦναι τοῦ ποδός Luc. ослабить канат; 8) предполож. кормило, руль (νηός Hom.); 9) фут (мера длины = 308.3 мм) Her., Plat.; 10) стих. стопа Arph. etc.

ποώδης 2 Arst. = ποιώδης.

πρᾰγμα, ион. πρῆγμα, ατος τό 1) дело, действие (τὸ π. πράσσειν Aesch. или δρᾶν Soph.; π. πράσσειν μέγα Soph.): εἶναι ἐπὶ τοῖς πράγμασι Dem. усердно заниматься делами; 2) занятие, профессия (γυναῖον π. Dem.): τὸ σὸν τί ἐστι τὸ π.; Plat. чем ты занимаешься?; 3) событие, происшествие: τοῦ τὸν πατέρα κατέλαβε π. τοιόνδε Her. с его отцом случилось вот что; τὰ μετέωρα πράγματα Arph. небесные явления; δῆλον ἦν, ὅτι π. τι εἴη Xen. было ясно, что что-то творится; 4) предмет, вещь: ταὐτόν ἐστι τὸ κατὰ τὸν λόγον ἀποδοθὲν τῷ πράγματι Arst. данное в определении совпадает с (самим) предметом; ἐξ ἀρχῆς τὰ πράγματα φυόμενα Arst. происхождение природы, возникновение вещей; 5) дело, отношение: σφίσι τε καὶ Ἀθηναίοις εἶναι οὐδὲν π. Her. (эгинцы ответили), что с афинянами у них никаких дел (ничего общего) нет; 6) дело, вопрос: σοὶ δὲ καὶ τούτοισι τοῖσι πρήγμασι τί ἐστι; Her. тебе-то что до этих дел?; ἔξω τοῦ πράγματος λέγειν Isocr. говорить не на тему; 7) обстоятельство, вещь (ἀργαλέον π. Arph.): τὰ ἀνθρωπήϊα πράγματα Her. человеческая жизнь; ἐν τούτοις ὄντες πράγμασι Xen. находясь в этих обстоятельствах; δεινὸς πράγμασι χρῆσθαι Dem. умеющий использовать обстоятельства; πολλάκις τὰ πράγματα οὐχ οὕτω πέφυκεν Dem. часто обстоятельства складываются не так; 8) важное обстоятельство, значительная вещь, существенное условие: οὐδὲν π. Plat. не имеет значения, неважно; εὕρισκε π. οἱ εἶναι ἐλαύνειν ἐπὶ τὰς Σάρδις Her. (Кир) пришел к заключению, что для него важно напасть на Сарды; οἷς μηδὲν ἦν π. τοῦ πολέμου Plut. те, которые не интересовались войной; π. ποιήσασθαί τι Her. придать чему-л. большое значение; οὐδὲν ἂν εἴη π. Her. было бы совершенно незачем; 9) (часто переводится указательным местоимением или наречием): ὁρᾶτε τὸ π. Dem. вы (сами) видите это; οἱ σωθέντες ἐκ τοῦ πράγματος Xen. спасшиеся бегством от этого (нападения); 10) существо, лицо, личность: τὸ ἄμαχον π. Xen. неотразимое существо (о женщине); μέγιστον π. παρά τινι εἶναι Her. быть весьма значительным (влиятельным) лицом при ком-л.; 11) печальное обстоятельство, несчастье: ποῦ ποτ᾽ εἰμὶ πράγματος; Soph. какое несчастье постигло меня?; τεθνάναι τοῖς πράγμασι, τοῖς δ᾽ ἔργοισι δ᾽ οὔ Eur. погибнуть в силу трагического стечения обстоятельств, а не по своей вине; 12) преимущ. pl. хлопоты, затруднения, тяготы, неприятности, заботы, беспокойства (πράγματα παρέχειν τινί Xen., Arph.): πράγματα ἔχειν ἔν τινι Xen. иметь хлопоты с чем-л.; ἄνευ πραγμάτων Xen., Dem. без (всяких) хлопот; σὺν πράγμασι Xen. со (многими) неприятностями; πράγματα παρέχειν τῇ χώρᾳ τινός Xen. совершать набеги на чью-л. территорию; ζητεῖν καὶ πράγματα ἔχειν Plat. мучительно искать; 13) pl. государство, держава: τὰ Περσικὰ или τῶν Περσῶν πράγματα Her., Aesch. персидское государство; ἡ τῶν πραγμάτων σωτηρία Dem. благо государства; τὰ ὅλα πράγματα Dem. высшие государственные интересы; 14) pl. могущество, мощь, сила (ἐν ταῖς ναυσὶ τῶν Ἑλλήνων τὰ πράγματα ἐγένετο Thuc.): τὸ δυσμαχώτατον τῶν Φιλίππου πραγματων Dem. наибольшая сила Филиппа (Македонского); 15) pl. государственные дела, политическая власть (καταλκμβάνεσθαι τὰ πρήγματα Her.): οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα и οἱ ἐν τοῖς πράγμασι Thuc., οἱ ἐπὶ τῶν πραγμάτων и οἱ ἐπὶ τοῖς πράγμασι Dem. руководители государства; νεώτερα πράγματα Her., Xen., Lys. политический переворот; εὐνούστατος τοῖς πράγμασι Lys. безусловный сторонник (данного) государственного строя; 16) pl. козни, интриги: τὰ πρός τινα πράγματα πράσσειν Thuc. строить с чьей-л. помощью козни.

πραγμᾰτεία 1) дело, занятие, работа, труд, тж. забота (δαπάνης μεγάλης καὶ πραγματείας εἶναι Dem.): τοῦ βίου πραγματεῖαι NT житейские заботы; πραγματεῖαι προστεταγμέναι κατὰ ψήφισμα Aeschin. занятия, порученные в порядке выборов, выборные должности; 2) отрасль; область, раздел: ἡ τοῦ διαλέγεσθαι π. Plat. диалектика; ἡ δημηγορικὴ π. Arst. риторическое искусство; ἄλλης ἐστὶ πραγματείας Arst. это относится к другому разделу; 3) учение (ἡ τοῦ Πλάτωνος π. Arst.): ἡ τοῦ ἐπιπέδου π. Plat. учение о плоскости; 4) изучение, рассмотрение: ἡ περὶ τοὺς μάρτυρας πραγματεία Arst. рассмотрение свидетельских показаний; τοῦ εἰδέναι χάριν ἡ π. Arst. исследование в целях познания; 5) (литературный) труд, исследование, трактат: τοῦτο ζητοῦμεν κατὰ τὴν προκειμένην πραγματείαν Arst. (именно) об этом идет речь в настоящем исследовании; 6) историческое повествование, история Polyb., Luc.; 7) судебный процесс Isocr.

πραγματει-ώδης 2 похожий на труд (παιδιά Plat.).

πραγμᾰτεύομαι, ион. πρηγμᾰτεύομαι (aor. ἐπραγματευσάμην и ἐπραγματεύθην) 1) заботиться, заниматься, хлопотать (τι Her., Plat. и περί τι, πρός τι или ἐπί τινι Plat.); 2) трудиться, работать, проводить в труде (τὴν νύκτα Xen.; τὸν βίον ἅπαντα Arst.); 3) прилагать усилия, стараться: π. τινας συνεθίσαι ζῆν τὴν χώραν φυτεύοντας Plut. стараться приучить кого-л. к земледелию; 4) вести торговлю, торговать (ἐν τῇ Ἑλλάδι Plut.); 5) зарабатывать, извлекать доходы (ἀπὸ ἐμπορίας καὶ δανεισμῶν Plut.); 6) предпринимать (τὸν δεύτερον πλοῦν Plat.); 7) исследовать или описывать (τοὺς πολέμους καὶ τὰς πράξεις Polyb.; περὶ φύσεως πάντα Arst.): οἱ πραγματευόμενοι Polyb. исследователи, историки; 8) сочинять, составлять (τὰ ποιήματα Plat.).

πραγμᾰτευτής, οῦ ὁ торговец, купец Plut.

I πραγμᾰτικός 3 1) сведущий в государственных делах, политически опытный (βασιλεύς Polyb.); 2) дельный, т. е. боевой (πλήθη Polyb.); 3) укрепленный, крепкий (τάξις Polyb.); 4) сильный, энергичный (αἰφνίδιος καὶ πραγματικὴ ἐπίθεσις Polyb.); 5) деловой, разумный (λόγος Polyb.); 6) основанный на фактах, прагматический (τρόπος τῆς ἱστορίας и ἱστορία Polyb.).

II πραγμᾰτικός 1) опытный государственный деятель, искусный политик Polyb.; 2) законовед, поверенный, адвокат Cic., Juv.

πραγμᾰτικῶς 1) искусно, умело (λογίζεσθαι Polyb.); 2) сильно, решительно (ἀντηχεῖν Plut.).

πραγμάτιον (μᾰ) τό небольшой судебный процесс, дельце Arph.

πραγμᾰτο-δίφης, ου (ῑ) ὁ кляузник, крючкотвор Arph.

πραγμᾰτο-κοπέω сеять смуту, бунтовать Polyb.

πραγμᾰτο-λογέω 1) обсуждать, рассуждать Arst.; 2) спорить, оспаривать Diog. L.

πραγμᾰτο-ποιΐα ἡ попытка, предприятие Polyb.

πραγμᾰτ-ώδης 2 утомительный, обременительный, тяжелый Isocr., Dem.

πρᾰγος, εος τό Pind., Aesch., Soph., Arph. = πρᾶγμα.

πρᾱέα τά нежные слова, нежности, ласки Xen.

πρᾱεῖα f к πραΰς.

πρᾱέσι dat. pl. к πραΰς.

πρᾱέως Diod. = πρᾴως.

πραθέειν Hes. inf. aor. 2 к πέρθω.

πραθείς, θεῖσα, θέν part. aor. 2 pass. к πιπράσκω.

Πραίνεστον τό Plut. = лат. Praeneste.

Πραινεστός ἡ Plut. = Πραίνεστον.

Πραίσιοι οἱ пресии 1) жители г. Πραισός Her.; 2) племя в Индии Plut.

Πραισός и Πραῖσος ἡ Прес (город на Крите) Her.

πραιτέξτατος, ου adj. m Diod. = лат. praetextatus.

πραιτώριον τό NT = лат. praetorium.

πρακτέος 3 adj. verb. к πράσσω.

*πρακτήρ, ион. πρηκτήρ, ῆρος1) создатель, творец: π. ἔργων Hom. деловой человек; 2) торговец, купец Hom.

πρακτήριος 2 приводящий в исполнение, осуществляющий (свои предначертания) (τύχη Aesch.).

πρακτικά τά деяния, активность Arst.

πρακτική ἡ (sc. ἐπιστήμη) практическое знание, умение Plat.

πρακτικός 3 1) деятельный, активный: πρακτικώτερον ποιεῖν τινα Xen. воспитать в ком-л. большую активность; 2) дельный, боеспособный (τὸ μέρος τῆς δυνάμεως Polyb.); 3) умеющий воздействовать: παρὰ ἀνθρώπων πρακτικώτερος Xen. умеющий добиваться у людей лучших результатов; π. τῶν καλῶν Arst. способный на прекрасные поступки; 4) посвященный практическим интересам, действенный, практический (διάνοια, ζωή Arst.); 5) решительный, энергичный (ἰταμότης Plat.); 6) возбуждающий (sc. οἶνος Arph.); 7) соответствующий действию, драматический (τὸ ἰαμβεῖον Arst.).

πρακτικῶς деятельно, активно, энергично (διακεῖσθαι πρός τι Polyb.): ἐφ᾽ αὑτὸν π. κινεῖν Plut. с силой привлекать к себе.

Πράκτιος ὁ Практий (река в Троаде) Hom.

πρακτόν τό действие, деяние (τέλος τῶν πρακτῶν Arst.): ποιητὸν καὶ πρακτόν Arst. творчество и деятельность.

πρακτός 3 [adj. verb. к πράσσω] выполнимый или подлежащий выполнению Arst. etc.

πράκτωρ, οροςи 1) свершитель, виновник: Ζεὺς ὅτου π. φανῇ Soph. (сам) Зевс - виновник этого; 2) каратель, мститель (αἵματος Aesch.; φόνου πατρός Soph.); 3) (в Афинах) сборщик податей Dem.; 4) исполнитель судебных приговоров NT.

Πράμνειος οἶνος ὁ прамнийское вино (крепкое и терпкое, получившее название от горы Πράμνη на о-ве Икария или одноименного города близ Смирны или на о-ве Лесбос) Hom.

Πράμνιος ὁ (sc. οἶνος) Arph. = Πράμνειος οἶνος.

*πράμος (ᾰ) adj. m Arph. = πρόμος I.

πράν или πρᾰν (ᾱ) Theocr. = πρώην.

πρᾱνής 2 атт. = πρηνής.

πρᾶξαι inf. aor. 2 к πράσσω.

Πραξιεργίδαι οἱ Праксиэргиды (жреческий род в Афинах) Plut.

πραξῐ-κοπέω 1) захватывать хитростью или обманом (τὴν πόλιν Polyb.); 2) перехитрять (τινα Polyb.).

Πράξιλλα, ион. Πρήξιλλα ἡ Праксилла (родом из Сикиона, греч. поэтесса V в. до н. э.) Plut., Anth.

πραξίλλειον τό (sc. μέτρον) стих. праксиллий (размер, состоящий из трех дактилей и двух трохеев: ‒∪∪‒∪∪‒∪∪‒∪‒∪).

πράξῐμος 2 подлежащий взысканию (χρῆμα Polyb.).

πρᾶξις, эп.-ион. πρῆξις, εως1) дело: π. ἰδίη, οὐ δήμιος Hom. личное, а не общественное дело; κατὰ πρῆξιν ἢ μαψιδίως; Hom. по делу или без дела?; 2) торговое дело, торговля: ἐπὶ πρῆξιν καὶ χρήματα πλεῖν HH плавать по торгово-денежным делам; 3) событие, происшествие: ἐφοβεῖτο αὐτοὺς διὰ τὴν περὶ τῶν Μαντινικῶν πρᾶξιν Thuc. (Алкивиад) опасался (элидян) в связи с мантинейской историей; 4) исход, результат (π. φίλα Pind.; π. οὐρία Aesch.); 5) благоприятный исход, успех, польза (οὔ τις π. ἐγίγνετο Hom.): ἄνευ τούτων οὐκ ἂν εἴη π. Xen. без этого ничего не выйдет; 6) действие, деяние, деятельность (πράξεις ἀποστόλων NT): ἕξις καὶ π. или πάθος καὶ π. Plat. (страдательное) состояние и действие; πράξεσιν, οὐχὶ λόγοις Dem. действиями, а не словами; αἱ τῶν ἀγαθῶν πράξεις Plat. созидание благ; τῶν χειρῶν πράξεις Plat. движения рук; π. ποιητική Plat. поэтическое творчество; π. πολιτική Plat., pl. Arst. политическая деятельность; 7) дельность, опытность, предприимчивость: πρᾶξιν καὶ σύνεσιν ἔχων Polyb. дельный и сообразительный; 8) общение (ἡ π. ἡ γεννητική Arst.): ἡ π. Aeschin. половой акт; 9) положение, состояние, судьба: τὴν ἑωϋτοῦ πρῆξιν ἀπέκλαιε Her. (Камбис) оплакивал свою судьбу; πέφρικ᾽ εἰσιδοῦσα πρᾶξιν Ἰοῦς Aesch. я содрогаюсь, видя участь Ио; 10) хитрость, козни (π. καὶ ἐπιβουλὴ ἐπὶ τὴν πόλιν Polyb.): π. κατά τινος и ἐπί τινα Polyb. козни против кого-л.; 11) исполнение, свершение (τοῦ ἔργου Plat.): ταχεῖα γ᾽ ἦλθε χρησμῶν π.! Aesch. быстро же осуществились прорицания!; 12) взимание, взыскание (τοῦ μισθοῦ Plat.; τῶν καταδικασθέντων Arst.); 13) требование (о возврате чего-л.), притязание: πρᾶξίν τινος λαβεῖν Eur. получить возмещение за что-л.; 14) pl. политическая или общественная деятельность: ἡ περὶ τὰς πράξεις ἐπιστήμη Dem. политическая наука.

Πραξῐτέλης, ους, дор. ευς ὁ Пракситель (греч. ваятель IV в. до н. э.) Theocr., Plut., Luc.

πρᾷον nom. n и acc. m к πρᾷος.

πρᾱό-νως спокойно, сдержанно (ἐλέγχειν Arph.).

πρᾷος (πρᾶος), πραεῖα, πρᾷον (πρᾶον), тж. πραΰς (ион. πρηΰς), πραεῖα, πραΰ 1) нежный, мягкий, тихий (σέλας HH; ὄαρος Pind.; φωνή Xen.; ἄνεμος Anth.); 2) несильный, легкий (ὠδῖνες Anth.; τιμωρίαι Plat.): εἴτε χαλεπώτερα πάσχειν εἴτε καὶ πρᾳότερα Plat. испытывать большие или меньшие страдания; 3) (тж. π. τὸ ἦθος Plat.) кроткий, ласковый (τινι и πρός τινα Plat.; μακάριοι οἱ πραεῖς NT); 4) спокойный, сдержанный (λόγοι, ἡδοναί Plat.); 5) ручной, прирученный (ἰχθύες Xen.); 6) успокоительный (φάρμακον Pind.).

πρᾳότης (πρᾱότης), NT тж. πρᾱΰτης, ητος1) кротость, мягкость, ласковость Plat., Isocr., Lys. etc.; 2) сдержанность, спокойствие Arst.

πρᾰπίς, ίδος (ῐδ) ἡ (преимущ. pl.; dat. pl. πραπίσι - эп. πραπίδεσσι) 1) грудобрюшная преграда: βάλε ἧπαρ ὑπὸ πραπίδων Hom. он поразил его в печень под (самой) грудобрюшной преградой; 2) перен. сердце, душа: οἱ ἀπὸ πραπίδων ἦλθ᾽ ἵμερος Hom. отошло у него желание от сердца, т. е. пропала охота; ἀρηρὼς πραπίδεσσι Hes. пришедшийся (кому-л.) по душе; 3) ум, разум (περισσῶν φωτῶν Eur.): μανείσᾳ πραπίδι Eur. с помраченным умом; ὅγε ταῦτ᾽ ἐπονεῖτο ἰδυίῃσι πραπίδεσσιν Hom. он (Гефест) изготовлял это с помощью (своего) искусного ума.

Πρᾶς (Πράς), αντός ἡ Прант (город в южн. Фессалии) Xen.

πρᾰσιά, эп.-ион. πρᾰσιή 1) гряд(к)а Hom.; 2) огород Luc.; 3) ряд: ἀνέπεσαν πρασιαὶ πρασιαί NT они уселись рядами.

πρασία ἡ сок (sc. τῆς βοτάνης Plut.).

Πρασιαί αἱ Прасии 1) дем в атт. филе Πανδιονίς Thuc.; 2) город на вост. побережье Лаконии Thuc.

Πρασιὰς λίμνη ἡ Прасийское озеро (в юго-зап. Фракии) Her.

πρασιή эп.-ион. = πρασιά.

πράσῐμος 2 (ᾱ) выставляемый на продажу, продажный (ζῷα Plat.).

πράσῐνος 2 (ᾰ) светло-зеленый (χρῶμα Plut.).

πράσιον (ᾰ) τό прасий (предполож. водоросль Caulerpa prolifera) Arst.

πράσιος 2 (ᾰ) Plut. = πράσινος.

πρᾶσις, ион. πρῆσις, εως ἡ продажа: ὠνῇ τε καὶ πρήσι χρέεσθαι Her. совершать куплю и продажу; ἐπὶ πρήσι Her. для продажи; πρᾶσιν ποιεῖσθαι Plat. совершать продажу, продавать.

πρᾰσο-ειδής 2 Arst. = πράσινος.

πρᾰσο-κουρίς, ίδος (ῐδ) ἡ порейная (огородная) гусеница Arst.

πρᾰσό-κουρον τό огородный нож (для срезывания порея) Anth.

πράσον (ᾰ) τό бот. порей или лук-порей Batr., Arph., Arst.

Πρασσαῖος ὁ Прассей, «Зеленый как порей» (имя лягушки) Batr.

*πράσσον τό Plut. = πράσον.

Πρασσο-φάγος (φᾰ) ὁ Прассофаг, «Порееед» (имя лягушки) Batr.

πράσσω, эп.-ион. πρήσσω, атт. πράττω (pf. 1 πέπρᾱχα, pf. 2 πέπρᾱγα; pass.: fut. 1 πραχθήσομαι, fut. 2 πρᾱγήσομαι, aor. 1 ἐπράχθην, aor. 2 ἐπράγην с ᾱ, pf. πέπραγμαι, fut. 3 πεπράξομαι; adj. verb. πρακτέος) 1) проходить, пролетать, проделывать (κέλευθον Hom.; ὁδόν HH и ὁδοῖο Hom.); 2) переезжать, переплывать (ἅλα Hom.); 3) делать, совершать, приводить в исполнение (φόνον, ἀρετάς Pind.): πέπρακται τοὔργον Aesch. дело сделано; φεῦ φεῦ πέπρακται! Eur. увы, свершилось!; τὸ πραχθέν Plat., τὰ πραχθέντα Aesch. и τὰ πεπραγμένα Pind., Dem. содеянное, совершенное; τὰ πρὸ Εὐκλείδου ἄρχοντος πραχθέντα погов. Luc. то, что было сделано до архонта Эвклида, т. е. преданное забвению (намек на общую амнистию всех причастных к злодеяниям Тридцати тираннов); περισσὰ π. Soph. (пытаться) делать невозможное; ὁ τῷ θυμῷ πραχθεὶς φόνος Plat. убийство, совершенное в гневе; π. καὶ βουλεύειν Soph. помогать делом и советом; 4) добиваться, достигать (οὐδὲν π. δυνάμενος Polyb.): ἔπρηξας καὶ ἔπειτα Hom. добилась ты-таки наконец; χρῆμα οὐ πρήξεις Hes. ничего ты не достигнешь; 5) работать, трудиться, заниматься: τὰ ἑαυτοῦ π. Soph. заниматься собственными делами; π. τὰ πολιτικά и τὰ τῆς πόλεως Plat., τὰ πράγματα Lys. заниматься общественно-политическими делами; τὰ γεωργικὰ εὖ π. Xen. с успехом заниматься земледелием; π. τινί, πρός и ἔς τινα или ὑπέρ τινος Thuc., Dem. работать в пользу кого-л. или держать чью-л. сторону; πολλὰ π. Her. хлопотать, суетиться, метаться; 6) действовать, поступать (κατὰ τοὺς νόμους Plat.): σὺν ἀργύρῳ π. Soph. действовать с помощью подкупа; 7) готовить, устраивать, устанавливать (φιλίαν, εἰρήνην Dem.): κάθοδόν τινι π. Plut. добиваться возвращения кого-л. (из ссылки); τῶν Κορινθίων πρασσόντων ὅπως τιμωρήσονται αὐτούς Thuc. так как коринфяне готовились отомстить им (афинянам); 8) причинять, доставлять: ἀγαθόν τι πρᾶξαι τὴν πόλιν Arph. оказать некую услугу городу; 9) оканчивать(ся), завершать(ся) (ὁ στόλος οὕτω ἔπρηξεν Her.): κατὰ τὴν ναυμαχίαν οὕτως ἐπεπράγεσαν Thuc. таков был исход морского сражения; 10) оканчивать (жизнь), погибать: οὕτω ἔπρηξε (Ἀνάχαρσις) Her. так погиб Анахарсис; 11) губить, умерщвлять (τινά Aesch.); 12) получать, приобретать (ἄκοιτιν, κλέος Pind.); 13) вести переговоры, договариваться (περὶ εἰρήνης Xen.); 14) проводить жизнь, чувствовать себя: εὖ (καλῶς, εὐτυχῶς, μακαρίως, εὐδαιμόνως, ἀγαθόν) π. Plat., Xen., Trag., Arph. быть счастливым, процветать; πῶς ἄρα πράσσει Ξέρξης? Aesch. что с Ксерксом?; τὸ εὖ π. παρὰ τὴν ἀξίαν Dem. незаслуженное счастье; εὖ πρᾶσσε! (в письмах) Plat. будь счастлив!; κακῶς (φλαύρως, δυστυχῆ) π. Her., Aesch., Thuc. быть несчастным; χαλεπώτατα π. Thuc. быть в весьма трудном положении; μικρὰ καὶ φαῦλα π. Dem. находиться в самом жалком положении; 15) заставлять платить, взыскивать, взимать (φόρον παρά τινος Her.; τὰς ἐσφοράς Dem.): π. τινὰ τὰ χρήματα Xen. требовать с кого-л. денег; τι καὶ πράξεις με ὑπὲρ αὐτοῦ σύ; Luc. сколько ты с меня потребуешь за него?; φόρους ἐκ или ἀπὸ τῶν πόλεων πράττεσθαι Thuc. требовать дани с городов; τὰ πραττόμενα Polyb. налоги; 16) воздавать, карать: πατρὸς φόνον π. Aesch. мстить за убийство отца; ἀντίποινα πράξειν Aesch. отомстить; 17) хитростью передавать, предавать (τινὶ τὴν πόλιν Polyb.): οἱ πράσσοντες Thuc. участники заговора.

πρᾱτέος 3 [adj. verb. к πιπράσκω] Plat. = πράσιμος.

πρᾱτήρ, ῆρος ὁ продавец Plat., Isae., Dem.

πρᾱτήριον, ион. πρητήριον τό торговая площадь, рынок, базар Her., Plut.

πράτης, ου (ᾱ) ὁ Isae. = πρατήρ.

πράτιστος Theocr. superl. к πρᾶτος.

πρᾱτός 3 [adj. verb. к πιπράσκω] проданный: πρατόν τινα ἐκπέμψαι Soph. продать кого-л. на чужбину (в рабство).

πρᾶτος 3 дор. Arph., Theocr. = πρῶτος.

πρᾱτοτόκος 2 дор. Theocr. = πρωτοτόκος.

πράττω атт. = πράσσω.

πρᾱΰ-γελως, ион. πρηΰγελως, ωτος adj. ласково улыбающийся Anth.

πρᾱΰ-μητις, ιος adj. добросердечный, ласковый, кроткий Pind.

*πρᾱΰ-νοος, ион. πρηΰνοος 2 кроткий, мягкосердечный Anth.

πράϋνσις, εως (ᾱ) ἡ успокоение, спокойствие Arst.

πρᾱϋντικός 3 успокаивающий: τὰ πραϋντικά Arst. успокаивающие средства.

πρᾱΰνω, ион. πρηΰνω 1) успокаивать, унимать, смягчать (πνοιάς Hes.; ὀργήν Eur.; θυμόν Xen.; τινὰ λόγοις Aesch.): πρηϋνομένου τοῦ χειμῶνος Her. когда зима становится мягче, т. е. с наступлением более теплой погоды; π. τὸ ἕλκος Soph. успокаивать причиняемые раной страдания; 2) укрощать, приручать (κύνα Hes., Xen.).

πρᾱϋπάθεια, v. l. πρᾱϋπαθία ἡ NT v. l. = πραΰτης.

πρᾱΰς, πραεῖα, πραΰ NT = πρᾷος.

*πρᾱϋ-τένων, ион. πρηϋτένων, ονος adj. с укрощенными мышцами, т. е. прирученный (ταῦρος Anth.).

πρᾱΰτης, ητος ἡ NT = πρᾳότης.

πρᾱΰ-τροπος 2 мягкосердечный, добродушный, ласковый Plut.

πρᾴως и πράως (ᾱ) 1) мягко, дружелюбно, ласково (τῷ πλήθει χρῆσθαι Polyb.); 2) спокойно, сдержанно (λέγειν τι Xen.; πείθειν τινά Plat.).

πρεμνίζω вырывать с корнем, выкорчевывать Dem.

πρέμνο-θεν adv. до основания (πόλις π. πανώλεθρος Aesch. - v. l. πρυμνόθεν).

πρέμνον τό 1) нижняя часть ствола, основание дерева Xen., Arph.; 2) кряж, пень, бревно HH, Arph.; 3) перен. основание, основа (πράγματος Arph.).

πρέπον τό подходящее, подобающее: κατὰ и πρὸς τὸ π. Plat. как подобает.

πρεπόντως подобающим образом Pind., Aesch.: π. τινός и τινί Plat. как подобает кому-л., достойным кого-л. образом.

πρεπτός 3 [adj. verb. к πρέπω] славный, знаменитый Aesch., Arph.

πρέπω (преимущ. praes. и impf., редко fut. πρέψω и aor. ἔπρεψα) 1) быть заметным, отличаться (διὰ πάντων Hom.): νέα γάρ, ὡς ἐσθῆτι καὶ κόσμῳ πρέπει Eur. она молода, как видно по (ее) платью и наряду; πρέπουσι μελαγχίμοις γυίοισι λευκῶν ἐκ πεπλωμάτων ἰδεῖν Aesch. на фоне белых одежд резко выделяются черные тела (моряков); (часто в переводе может опускаться): ὁμήγυρις γυναικῶν φάρεσιν μελαγχίμοις πρέπουσα Aesch. толпа женщин в черных покрывалах; 2) блистать, сиять (πανσέληνος πρέπει ἐν μέσῳ σάκει Aesch.; Ζεὺς πρέπων δι᾽ αἰθέρος Eur.): ὁ φρυκτὸς ἀγγέλλων πρέπει Aesch. ярко пылает сигнальный костер; πρέπουσα ὡς ἐν γραφαῖς Aesch. блистающая (красотой) словно на картине; 3) (о звуке или запахе) явственно ощущаться: οἶμαι βοὴν ἐν πόλει πρέπειν Aesch. я думаю, что крик стоит над (павшим) городом; ἀτμὸς ὥσπερ ἐκ τάφου πρέπει Aesch. пахнет словно могильным испарением; 4) быть схожим, походить (τινὶ εἶδος Pind.; τινὶ μορφῇ Eur.): πρέπει ὡς τύραννος εἰσορᾶν Soph. у нее царственный вид; 5) подходить, приличествовать, подобать, соответствовать (ἐν μεγέθει Arst.): τὸ αἰσχυντηλὸν αὐτοῦ τῇ ἡλικίᾳ ἔπρεψεν Plat. застенчивость шла его возрасту; τούτοις ἓν ὄνομα ἅπασι πρέφει Plat. всем этим (вещам) будет соответствовать одно название; εἰς τὴν ἀπόδειξιν πρέψει ῥηθέν Plat. сказанное пригодится для разъяснения (вопроса); ποῦ τάδ᾽ ἐν χρηστοῖς πρέπει; Eur. где такие поступки подобают порядочным людям?, т. е. допустимо ли где-л. нечто подобное?; πρέπων ἔφυς πρὸ τῶνδε φωνεῖν Soph. тебе (больше всех) пристало говорить от их имени; impers.: οὔτε κλάειν οὔτ᾽ ὀδύρεσθαι πρέπει Aesch. не подобает ни плакать, ни скорбеть; ἐμοὶ πρέποι ἄν Xen. мне следовало бы; τίσασθαι οὕτω, ὡς ἐκείνους (sc. τίσασθαι) πρέπει Her. наказать (врагов) так, как они заслуживают.

πρεπ-ώδης 2 приличествующий, подобающий, достойный Xen., Plat., Arph.

πρέσβᾰ adj. f 1) старшая (Εὐρυδίκη, π. Κλυμένοιο θυγατρῶν Hom.); 2) почтенная, высокая, великая (Ἣρη, π. θεά Hom.).

πρεσβεία 1) старшинство: κατὰ πρεσβείαν Aesch., Arst. по старшинству; 2) достоинство, значительность (πρεσβείᾳ καὶ δυνάμει ὑπερέχειν Plat.); 3) посольство (πρεσβείαν πέμπειν Plat. и ἀποστέλλειν NT).

πρεσβεῖον, эп.-ион. πρεσβήϊον τό 1) почетная награда, лучший дар (π. τινι ἐν χερὶ θεῖναι Hom.); 2) привилегия старшего, право первородства (πρεσβεῖα λαβεῖν Dem.); 3) привилегия, преимущество, особое право (πρεσβεῖα διδόναι τινὶ ἐπιδιακρίνειν Plat.).

πρέσβειρα adj. f HH, Eur., Arph. = πρέσβα.

πρέσβευμα, ατος τό (только pl.) члены посольства, посольство Eur., Plut.

πρέσβευσις, εως ἡ посольство Thuc.

πρεσβευτής, οῦ1) посол Thuc.; 2) представитель, агент Dem.; 3) (лат. legatus) (римский) легат Polyb.

πρεσβευτικός 3 посольский Polyb.

πρεσβεύω 1) быть старейшим, самым старым: οἱ νομοφύλακες πρεσβεύοντες Plat. старейшие законоблюстители; 2) быть старшим: ὁ πρεσβεύων (sc. κασίγνητος) Soph. старший брат; τῶν προτέρων ἐπρέσβευσε Ἀρτοβαζάνης Her. из сыновей (Дария) от первого брака старшим был Артобазан; διὰ τὸ πρεσβεύειν ἀπὸ αὐτοῦ τυραννεῦσαι Thuc. получить власть как старший его сын; 3) быть первым, лучшим или главным, первенствовать (Ὀλύμπου ὁ πρεσβεύων πατήρ Soph.): διὰ τὸ πρεσβεύειν τῶν πολλῶν πόλεων Plat. так как (Кносс) имел преимущество перед многими (другими) городами; 4) ставить на первое место, чтить (Γαῖαν, τόνδε τάφον Aesch.; τι πρό τινος π. Plut.): τοῦ χρόνου πρεσβεύεσθαι Aesch. дольше жить; 5) заботиться, развивать, изучать (τοὺς λόγους Diog. L.); 6) отправляться с посольством, быть послом (ἀπὸ Κορίνθου πρεσβεύων Her.; π. πρός и παρά τινα Xen., Plat.; ὑπέρ τινος NT); 7) (в качестве посла) вести переговоры, договариваться, обсуждать (τὴν εἰρήνην Dem.): τὰ πεπρεσβευμένα Dem. переговоры; 8) med. отправлять послов (ἐς Λακεδαίμονα περί τι Thuc.).

πρέσβηες эп. pl. к πρέσβυς I и II.

πρεσβήϊον τό эп.-ион. = πρεσβεῖον.

πρεσβήϊος 2 высокий, священный (θεοῦ ὄμμα Anth.).

πρεσβηΐς, ΐδος (ῐδ) adj. f почтительная, благоговейная (τιμή HH).

I πρέσβις ἡ (только acc. sing. πρέσβιν) старшинство или старость: κατὰ πρέσβιν HH, Plat. по старшинству.

II πρέσβις ἡ старуха Aesop.

πρέσβιστος HH, Aesch., Soph., Plat. superl. к πρέσβυς I.

πρέσβος, εος τό предмет глубокого уважения: π. Πέρσαις Aesch. (царица Атосса), окруженная почитанием персов; π. Ἀργείων Aesch. высокочтимое собрание аргосских старейшин.

πρεσβῠ-γένεια ἡ старшинство, первородство Plut.: κατὰ πρεσβυγένειαν Her. по праву первородства.

I πρεσβῠ-γενής 2 1) старший, первородный: π. Ἀντηνορίδης Hom. первенец Антенора; 2) древнейший, извечный (χρόνος Cratinus ap. Plut.).

II πρεσβῠγενής ὁ старейшина (в Спарте) Plut.

I πρέσβυς, εως adj. (только nom., voc. πρέσβυ, acc. πρέσβυν; pl. - только в знач. πρέσβυς 2 - πρέσβεις и эп. πρέσβηες; dual. πρέσβη или πρεσβῆ; compar. πρεσβύτερος, superl. πρεσβύτατος и πρέσβιστος) 1) старый (ὁ π. Πόλυβος Soph.; ἄναξ Aesch.; οἱ παῖδες καὶ οἱ πρεσβύτεροι Xen.): πρεσβύτατος γενεῇ Hom. старший по рождению; ἐνιαυτῷ πρεσβύτερος Arph. годом старше; ἐπὶ τὸ πρεσβύτερον ἰέναι Plat. становиться старше, стареть; 2) почтенный, уважаемый (βουλαί Pind.); 3) значительный, важный: πρεσβύτερόν τι ποιεῖσθαι ἤ τι Her. ставить что-л. выше чего-л.; πρεσβύτατον κρίνειν τι Thuc. считать что-л. самым главным; πρεσβύτερον κακοῦ κακόν τι Soph. какое-л. неслыханное несчастье.

II πρέσβυς, εως ὁ (преимущ. pl.) 1) старейшина, вождь Aesch.; 2) посол Aesch., Thuc., Xen., Dem., Arph.; 3) птица королек Arst.

πρεσβυτέριον τό 1) совет старейшин NT; 2) священники, духовенство NT.

I πρεσβύτερος 3 compar. к πρέσβυς I.

II πρεσβύτερος 1) старец NT; 2) старейшина NT; 3) предок (ἡ παράδοσις τῶν πρεσβυτέρων NT).

πρεσβυτέρως с большим уважением, в большем почете: τί τινος π. τιμᾶν Plat. ставить что-л. выше чего-л.

I πρεσβύτης, ου (ῡ) adj. m 1) древний (Κρόνος Aesch.); 2) старый (λέων Arst.).

II πρεσβύτης, ου1) старик, старец (παῖδες καὶ ἄνδρες καὶ πρεσβῦται Plat.); 2) страдающий пресбиопией (возрастной дальнозоркостью) (ὁ μύωψ καὶ ὁ π. Arst.).

πρεσβῡτικός 3 1) свойственный старости, старческий, стариковский (κακόν Plat.); 2) старый, старинный, древний (ἀρχαῖος καὶ π. Plut.); 3) состоящий из стариков (ὄχλος Arph.).

πρεσβῡτικῶς по-стариковски (ἀσπάζεσθαί τινα Plut.).

I πρεσβῦτις, ῐδος adj. f старая (γυνή Aeschin.): π. ἄνθρωπος Lys. старая женщина.

II πρεσβῦτις, ῐδος ἡ старуха Aesch., Eur., Lys., Plat. etc.

πρεσβῡτο-δόκος 2 принимающий старцев, т. е. окруженный старцами (θυμέλαι Aesch.).

πρευ-μένεια ἡ [πρηΰς] кротость, нежность Eur.

πρευ-μενής 2 1) кроткий, ласковый, благосклонный (τινι Aesch., Eur.); 2) благоприятный, счастливый (τύχη Aesch.; νόστος Eur.); 3) умилостивительный (χοαί Aesch.).

πρευ-μενῶς 1) ласково, благосклонно (δέχεσθαί τινα Aesch.); 2) кротко, смиренно (αἰτεῖσθαι Aesch.).

πρεών, όνος ὁ Anth. = πρηών.

πρηγμ- ион. = πραγμ-.

πρηγορεών, стяж. πρηγορών, ῶνος ὁ зоб (у птиц) Arph.

πρηεῖα f к πρηΰς.

πρηθῆναι ион. Her. inf. aor. pass. к πιπράσκω.

I πρήθω 1) (о ветре) надувать, вздувать (ἱστίον Hom.); 2) вздымать (ἅλα Anth.); 3) извергать (τὸ αἷμα ἀνὰ στόμα Hom.).

II *πρήθω (только aor. ἔπρησα - эп. πρῆσα) Hom., Soph. = πίμπρημι.

πρηκτήρ, ῆρος ион. = πρακτήρ.

πρημαίνω сильно дуть, бушевать (πρημαίνουσα θύελλα Arph.).

πρηνής, атт. πρᾱνής 2 1) (упавший или лежащий) лицом вниз, ниц: πρηνεῖς τε καὶ ὕπτιοι ἔκπεσον Hom. (троянцы) падали (и) ниц и навзничь; 2) находящийся внизу, нижний: κατὰ πρηνὲς βαλέειν μέλαθρον Hom. низвергнуть в прах дворец (Приама); π. γενόμενος NT упав вниз; χεὶρ π. Plut. рука, обращенная ладонью вверх; 3) сбегающий вниз, наклонный, покатый: κατὰ (τοῦ) πρανοῦς γηλόφου Xen. вниз по холму.

πρηνίζω свергать вниз, обрушивать: ἅμα νηῒ πρηνιχθείς Anth. опрокинувшись вместе с судном.

Πρήξιλλα ион. = Πράξιλλα.

πρῆξις, εως эп.-ион. = πρᾶξις.

πρῆσε эп. (= ἔπρησε) 3 л. sing. aor. к * πρήθω II.

πρῆσις, εως ион. = πρᾶσις.

πρήσσω эп.-ион. = πράσσω.

I πρηστήρ, ῆρος1) вихрь, ураган, смерч (βρονταί τε καὶ πρηστῆρες Her.); 2) удар молнии: ὁ νεὼς ἐνεπρήσθη πρηστῆρος ἐμπεσόντος Xen. храм сгорел от попадания молнии; 3) поток слез (ὀμμάτων ἄπο Eur.).

II πρηστήρ, ῆρος adj. похожий на вихрь, ураганный (ἄνεμοι Hes.).

*πρῆστις Arst. = πρίστις 1.

πρητήριον τό ион. Her. = πρατήριον.

πρηϋ- ион. = πραϋ-.

πρηών, ῶνος1) обрывистая скала, утес Hes.; 2) холм Anth.

*πρίᾰμαι (только aor. 2 ἐπριάμην; imper. πρίασο - стяж. πρίω; conjct. πρίωμαι; opt. πριαίμην; part. πριάμενος; inf. πρίασθαι) 1) покупать (τι κτεάτεσσιν ἑοῖσιν Hom.; ἵππον ἀργυρίου Plat.; τι παρά τινος τριὰκοντα ταλάντων Xen.): πόσου πρίωμαί σοι τοῦτο; Arph. сколько просишь за это? (досл. за сколько мог бы я это купить у тебя?); 2) перен. покупать, жертвовать, (от)давать: οὐκ ἂν πριαίμην οὐδενὸς λόγου βροτόν Soph. я и полушки не дал бы за (такого) человека; π. τι θανάτοιο Pind. купить что-л. ценой жизни; τῆς ψυχῆς πριαίμην ὥστε μήποτε λατρεῦσαι ταύτην Xen. я пожертвовал бы жизнью за то, чтобы она не была больше рабыней; πρίαιτο τὸ μέγα τι Xen. (Гадат) дорого бы дал (за то, чтобы причинить несчастье ассирийскому царю); 3) подкупать (τοὺς δικαστάς Dem.); 4) брать на откуп, арендовать (ὀπώραν Dem.): ὁ τέλος πριάμενος Xen. откупщик налогов.

Πρῐᾰμίδης, ου, эп. εω ὁ (тж. ρῑ; ῐδ) Приамид, сын Приама, т. е. преимущ. Гектор, иногда Парид, Полидор и др. Hom., Aesch., Eur.

Πριᾰμικός 3 Приамов (τύχαι Arst.).

Πριᾰμίς, ίδος (ῐδ) adj. f приамова (γῆ Eur.).

Πρίᾰμος, ου, эп. οιο ὁ Приам (сын Лаомедонта, муж Гекабы или Гекубы, последний царь Трои) Hom.

Πριάπειος, ион. Πριήπειος 2 (ᾱ) приапов Anth.: Πριάπειον μέτρον стих. приапов размер (состоящий из гликонея и ферекратея: ‒‒‒∪|∪∪∪‒́||‒∪‒∪|∪‒‒́|).

Πριᾱπινός 3 из города Приап, чтимый в Приапе (Ἄρτεμις Plut.).

I Πρίᾱπος, ион. Πρίηπος ὁ (дор. gen. Πριήπω) Приап (сын Вакха и Афродиты, бог садов, полей, плодородия и мореплавания) Theocr., Diod., Luc.

II Πρίᾱπος, ион. Πρίηπος ἡ Приап (город в Мисии на Пропонтиде, к вост. от Пария, колония милетцев) Thuc.

πρίασθαι inf. к * πρίαμαι.

πρίγκιψ, ῐπος ὁ Polyb. = лат. princeps.

πρίζω Plat., Plut., NT = πρίω I.

Πριηνεύς, έως ὁ житель или уроженец города Πριήνη Her., Plat.

Πριήνη ἡ Приена (один из двенадцати ионийских городов Карии) Her., Thuc., Xen.

Πριηπ- ион. = Πριαπ-.

I πρίν (ῐ и ῑ) adv. прежде, раньше: ἔθ᾽ ὡς π. Hom. доселе, как (и) прежде; (ἀρχαί), ἃς ἐκεῖνος εἶχε π. Soph. власть, которая раньше принадлежала ему; ὁ π. γενόμενος Her. раньше появившийся, прежний; ἐν τῷ π. χρόνῳ Soph. и τὸ π. Hom., Her., Aesch., Plat. в прежнее время, ранее; Θησεύς, τοῦ π. Αἰγέως τόκος Soph. Тесей, сын прежде царствовавшего Эгея; π. ὥρη (sc. ἐστίν) Hom. преждевременно.

II πρίν praep. cum gen. прежде, до: π. ὥρας Pind. прежде времени; π. τοῦ βλέψαι Sext. прежде, чем увидеть.

III πρίν conj. (тж. π. ἤ, π. ὅταν и др.) (с ind., conjct. с ἄν и opt.) прежде чем, пока не, доколе: οὐδέ τις ἔτλη π. πιέειν, π. λεῖψαι Κρονίωνι Hom. и никто не посмел пить прежде, чем совершить возлияние Крониону; μὴ (οὐ) πρόσθεν или μὴ (οὐ) πρότερον … π. Her., Xen., Plat., Soph., Arph. не ранее … чем, не … пока не; ἀπετράποντο ἐς τὴν πόλιν π. ὑπερβαίνειν Thuc. они вернулись в город прежде, чем вышли за (его) стены; οὐδὲ λήξει, π. ἂν ἢ κορέσῃ κέαρ Aesch. (Зевс) не успокоится, пока не утолит (своего) гнева; π. ἴδοιμ᾽ ὀρθὸν ἔπος Soph. пока я не узнаю правды.

πρῐνή Plut. = πρίν I, II, III.

πρῑνίδιον (ῐδ) τό каменный дубок Arph.

πρίνῐνος 3 (ρῑ) 1) дубовый (γύης Hes.; ἄνθρακες Arph.); 2) словно из дуба, крепкий, могучий (γέροντες Arph.; ἀθλητής Luc.).

Πρίνιστον τό Plut. v. l. = Πραίνεστον.

πρῖνος ἡ, реже ὁ каменный дуб (Quercus ilex) Hes., Arph. etc.

πρῑν-ώδης 2 твердый как дуб, непоколебимый (θυμός Arph.).

πρῐον-ώδης 2 (ῐ) пилообразный, зазубренный (κῶλα, sc. τέττιγος Anth.).

πρῑονωτός 3 с зазубренными краями (τὸ τοῦ κρανίου μέρος Arst.).

πρίου imper. med.-pass. к πρίω I.

πρῖσις и πρίσις, εως1) пиление, пилка (ὁ πρίων τῆς πρίσεως χάριν γέγονεν Arst.); 2) скрежет (πρίσεις ὀδόντων Plut.).

πρῖσμα, ατος τό 1) тж. pl. опилки Anth.; 2) мат. призма.

πριστήρ, ῆρος adj. пилящий, распиливающий: πριστῆρες ὀδόντες Anth. зубы-резцы.

πρίστης, ου ὁ пила-рыба Arst.

πρίστις, εως1) Anth. = πρίστης; 2) «пила-рыба» (лат. navis rostrata, род военного корабля с острым клювом) Polyb.

πριστός 3 [adj. verb. к πρίω I] 1) пиленый, обточенный (ἐλέφας Hom.); 2) получившийся от пиления (ῥινήματα Eur.); 3) зазубренный (κνῆσμα Anth.).

I πρίω (ῑ) 1) пилить, распиливать (κεραίαν δίχα Thuc.; τὸν ἐλέφαντα Luc.; κέρατα ὅταν πρισθῇ καὶ καταξεσθῇ Plut.); 2) скрежетать (τοὺς ὀδόντας Arph.); 3) кусать (ὀδόντι Soph.); 4) крепко схватывать, связывать (ζωστῆρι πρισθεῖς Soph.); 5) раздражать, приводить в бешенство (πριόμενός τινι Anth.).

II πρίω (ῐ) стяж. 1) (= πρίασο) imper. к * πρίαμαι; 2) ( = ἐπρίασο) 2 л. sing. impf. к * πρίαμαι.

I πρίων, ονος ὁ (ῑ, тж. ῐ) 1) пила (πέλεκυς καὶ π. Plut.): πρίονος ἐκβρώματα Soph. опилки; 2) зубчатый ряд: π. ὀδόντων Anth. ряд зубов, оскал; 3) зубчатая горная цепь, сиерра Polyb.

II πρίων, ονος ὁ пильщик: ὡς πρίων᾽ (dual.) ὁ μὲν ἕλκει, ὁ δ᾽ ἀντενέδωκε Arph. словно два пильщика, (из которых) один тянет, а другой отпускает.

III πρίων ὁ [игра слов * πρίαμαι и πρίω I] ирон. душераздирающий крик (назойливых продавцов) Arph.

IV πρίων, ουσα, ον part. praes. к πρίω I.

I πρό adv. 1) спереди, впереди (πρὸ μὲν ἄλλοι, αὐτὰρ ἐπ᾽ ἄλλοι Hom.): Ἰλιόθι πρό Hom. перед Илионом; 2) вперед: ἐξάγειν πρὸ φόωσδε Hom. произвести на свет; οὐρανόθι πρό Hom. вперед к небу; 3) прежде, ранее: ἠῶθι πρό Hom. перед зарей; πρό οἱ εἴπομεν Hom. мы ему предсказали; 4) раньше времени, преждевременно (πρό - v. l. πρῴ - γε στενάζεις Aesch.).

II πρό praep. cum gen. 1) впереди, перед (πτόλιος Hom., τειχέων Aesch.): πρὸ βασιλέως τεταγμένοι ἦσαν Xen. (всадники) были выстроены перед царем; τὰ πρὸ ποδῶν Xen. ближайшее пространство (досл. находящееся перед ногами); τὰ πρὸ χειρῶν καὶ τὰ ἐν δόμοις Soph. то, что (ты видишь) перед собой, и то, что (увидишь) дома; 2) вперед: πρὸ ὁδοῦ γίγνεσθαι Hom. пройти вперед; πρὸ αὐτῶν κύνες ἤϊσαν Hom. впереди их побежали собаки; 3) за, в защиту, в интересах (μάχεσθαι πρό τινος Hom.; πρὸ τῆς Ἑλλάδος ἀποθνῄσκειν Her.): βεβουλεῦσθαι πρό τινος Xen. послужить чьим-л. интересам; 4) от имени (ἐρῶ πρὸ τῶνδε Soph.): π. ἄλλων πολλὴν χάριν ἔχειν τινί Plat. от лица других выразить горячую благодарность кому-л.; 5) предпочтительно, преимущественно перед: τὶ πρό τινος αἰνῆσαι Pind., ποιεῖσθαι Isocr., κρίνειν и αἱρεῖσθαι Thuc., Plat. предпочитать что-л. чему-л.; πρὸ πολλοῦ ποιεῖσθαι Isocr. высоко ставить (ср. 7); τὶ πρό τινος τιμᾶσθαι Thuc. ценить что-л. выше чего-л.; 6) вместо, взамен (πρό τινος τὸ γέρας ἔχειν Her.): οὐδεὶς ἄλλος πρὸ σεῦ Her. никто помимо тебя; διώκειν γῆν πρὸ γῆς Arph. преследовать из страны в страну; 7) ранее, перед, до: πρὸ τοῦ (или προτοῦ) Her. и πρὸ τούτων Thuc. до этого, раньше; πρὸ ἡμέρας Xen. до наступления дня; πρὸ τῶν Τρωϊκῶν Thuc. до Троянской войны; πρὸ τοῦ θανάτου Plat. и πρὸ τοῦ θανεῖν Soph. перед смертью; πρὸ πολλοῦ Her. задолго (до этого), давно (ср. 5); πρὸ μικροῦ Plut. недавно; οἱ πρὸ ἐμοῦ Thuc. мои предшественники; πρὸ ἐνιαυτοῦ Plut. за год до этого, годом раньше; 8) из-за, вследствие: πρὸ φόβοιο Hom. из страха; πρὸ τῶνδε Soph. вследствие этих обстоятельств.

III προ- приставка со знач.: 1) перед, впереди (πρόδομος); 2) вперед или наружу (προφέρω); 3) за, в защиту (προμάχομαι); 4) предпочтительно, больше (προτιμάω); 5) перед, раньше, до (προπάτωρ); 6) заранее, наперед (προαγγέλλω); 7) вблизи (πρόχειρος); 8) преждевременно (πρόωρος); 9) усиления (πρόπαλαι).

προ-αγγέλλω заранее возвещать, наперед объявлять (π. μάχην ἔσεσθαι Xen.; πόλεμον π. Polyb.).

προ-άγγελος ὁ пред(воз)вестник (προάγγελοι τῶν νόσων Plut.).

προ-άγγελσις, εως ἡ заблаговременное уведомление, предупреждение (τῆς ἀναχωρήσεως Thuc.).

προ-ᾰγόρευσις, εως ἡ предвещание, предсказание Arst., Plut.

προ-ᾰγορεύω 1) предсказывать, предвещать (τὴν μεταλλαγὴν τῆς ἡμέρης Her.; τὸ μέλλον Xen.); 2) предупреждать, предостерегать: προηγόρευεν, ὅτι ὡς πολεμίῳ χρήσοιτο Xen. (всякого бегущего Кир) предупредил, что поступит (с ним) как с врагом; 3) заявлять, указывать (προηγόρευε τοῖς Ἀθηναῖοις, sc. ὁ Περικλῆς, ὁτι Ἀρχίδαμος οἱ ξένος εἴη Thuc.); 4) объявлять, возвещать, провозглашать (ὑπὸ κήρυκος Her.; πόλεμόν τινι Thuc.): ἰσονομίην τινὶ π. Her. предоставлять кому-л. равноправие; τοὺς Ἓλληνας π. αὐτονόμους ἀφιέναι Thuc. предоставлять грекам жить по их собственным законам; 5) приказывать, предписывать (τινἴ μετιέναι τινά Her.): π. τινὶ μὴ κινεῖν τι Plat. запрещать кому-л. разрушать (досл. потрясать) что-л.; τὰ προηγορευμένα Xen. предписания, указания; 6) вызывать (в качестве обвиняемого) (π. τινὶ εἰς τρίτην ἀγορὰν παρεῖναι Plut.); 7) (тж. π. εἴργεσθαι τῶν νομίμων Dem.) (об обвиняемом в убийстве) объявлять о запрещении участвовать в священных обрядах (τοῖς ἀνδροφόνοις Isocr.).

προ-άγω (ᾰ) (aor. 2 προήγαγον, pf. προῆχα) 1) med. вести вперед (τοὺς πεζούς Xen.): τὸν νεκρὸν π. Plat. нести покойника; 2) выводить (наружу) (τινά NT); 3) приводить, доводить (τινὰ ἐς τὰ οἰκία Her.): ὡς προῆγεν (τὸν Κῦρον) ὁ χρόνος εἰς ὥραν τοῦ πρόσηβον γενέσθαι Xen. (досл.) когда время привело Кира к юношескому возрасту; προήχθη εἰπεῖν Arst. (Эврипид) договорился (до странной мысли); 4) вводить, побуждать, склонять (ἀνθρώπους ἐπ᾽ ἀρετήν Xen.): π. τινὰ περί τινος εἰς λόγους Plat. заставлять кого-л. говорить о чем-л.; ὡς χρεία προάγει Thuc. как требует необходимость; π. τινὰ εἰς ὀργὴν ἢ φθόνον ἢ ἔλεον Arst. внушать кому-л. гнев, недоброжелательность или жалость; κινδυνεύειν τινὰ π. Thuc. толкать кого-л. на риск; ἐς γέλωτά τινα προαγαγεῖν Arst. (προαγαγέσθαι Her.) рассмешить кого-л.; εἰς τοῦτο προαγαγέσθαι τι Her. довести что-л. до такой степени; προαχθῆναι γράφειν διά τι Polyb. чем-л. быть побужденным к описанию (событий); 5) продвигать вперед, возвышать, возвеличивать, усиливать (τὴν πόλιν Thuc.; τὰ μαθήματα Arst.): προαγαγεῖν εἰς δόξαν τινά Plut. прославить кого-л.; πολλοὺς προαγαγεῖν ἐφ᾽ ἡγεμονίας Plut. назначить многих (солдат) на командные посты; ἐπὶ μέγα προαχθῆναι παρά τινι Luc. быть высоко вознесенным благодаря кому-л.; 6) выпускать: π. δάκρυα Eur. проливать слезы; π. καρπούς Arst. приносить плоды; 7) идти вперед, продвигаться (ἐπὶ τὴν θάλατταν Polyb.): σοῦ προάγοντος ἐγὼ ἐφεσπόμην Plat. так как ты шел вперед, то я (за тобой) следовал; τῆς ἡμέρος ἤδη προαγούσης Polyb. так как день уже продвинулся, т. е. было уже поздно; ἐκ τῶν ἀσαφεστέρων ἐπὶ τὰ σαφέστερα π. Arst. продвигаться от менее ясного к более ясному; 8) идти впереди (οἱ προάγοντές τινα καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες NT): π. τινὰ εἰς τόπον τινά NT раньше кого-л. войти куда-л.; 9) предшествовать (во времени): ὁ προάγων λόγος Plat. ранее сказанное; 10) med. выращивать, воспитывать (παῖδας Dem.).

προ-ᾰγωγεία ἡ сводничество Plat., Xen., Arst.: προαγωγείας νόμοι Aeschin. закон о (наказании виновных в) сводничестве.

προ-ᾰγωγεύω сводничать, тж. совращать (παῖδα ἢ γυναῖκα Aeschin.; ἑαυτόν Arph.).

προ-ᾰγωγή 1) высокое звание, высокая должность (ἀξίαι καὶ προαγωγαί Plut.); 2) ход событий: ἐκ προαγωγῆς φίλος Dem. случайный, т. е. ненадежный друг.

προ-ᾰγωγός ὁ сводник, совратитель Arph., Xen., Aeschin. etc.

προ-άγων, ωνος (ᾰ), v. l. προᾰγών, ῶνος1) подготовительная борьба, пробное состязание (ἀγῶνες καὶ προάγωνες Plat.); 2) приготовление, подготовка (προάγωνες τῆς γραφῆς Dem.).

προ-αγωνίζομαι 1) раньше вести борьбу: προηγώνισθε τοῖς Μακεδόσιν Thuc. вы уже имели случай бороться с македонцами; 2) вести предварительную борьбу: ἀγῶνας π. Plat. устраивать пробные состязания; προηγωνισμένοι ἀγῶνες Plut. предварительные состязания; 3) вести борьбу, сражаться (за или в защиту кого-л.) Plut.

προ-ᾰγωνιστής, οῦ1) передовой боец Luc.; 2) борец, защитник (τοῦ μύθου Plut.).

προ-ᾰδῐκέω первым наносить обиду Arst., Plut.: προαδικηθείς Dem. и προηδικημένος Aeschin. (первым) испытавший обиду, т. е. потерпевший.

προ-ᾴδω первым начинать петь, запевать (ἐν τοῖς χοροῖς Aeschin.).

προ-αιδέομαι, ион. προαιδεῦμαι быть обязанным (благодарностью): (πόλιες) αἵτινές σφι προῃδέατο (ppf.) κού τι Her. города, которые были им чем-л. обязаны.

προ-αίρεσις, εως1) (свободный) выбор, (личное) решение, намерение: ἐκ προαιρέσεως καὶ βουλήσεως Dem. по собственной воле и преднамеренно; κατὰ τὴν προαίρεσιν Arst. по (собственному) выбору; παρὰ τὴν προαίρεσιν Arst. вопреки (сделанному) выбору; 2) стремление, склонность: ἐπὶ τῇ τοῦ πλεονεκτεῖν προαιρέσει ζῶντες Dem. живущие для наживы; 3) основоположение, принцип, план (τοῦ βίου Dem.); 4) политические принципы, программа (ἡ π. καὶ ἡ πολιτεία Dem.); 5) политическая партия (αἱ τοῦ δήμου προαιρέσεις Dem.); 6) учение, школа, направление (αἱ ἐν φιλοσοφίᾳ προαιρέσεις Luc.): οἱ ἀκολουθήσαντες τῇ τούτων προαιρέσει Plut. их последователи.

προ-αιρετικόν τό способность выбора: τὸ π. τῆς ψυχῆς Plut. избирательная сила души, т. е. свободная воля.

προ-αιρετικός 3 совершающий выбор, принимающий решение: ὁ π. τῶν τοιούτων λόγων Arst. предпочитающий подобные речи; ὁ τῶν τοιούτων π. καὶ πρακτικός (sc. ἀνήρ) Arst. тот, кто принимает эти решения и осуществляет их; ἔστιν ἡ ἀρετὴ ἕξις προαιρετική Arst. добродетель есть избирательное свойство (души).

προαιρετός 3 (сознательно) избранный, (пред)намеренный Arst.

προ-αιρέω преимущ. med. (aor. 2 προεῖλον; med.: aor. 2 προειλόμην, pf. προῄρημαι) 1) вынимать, доставать, извлекать (ἄλφιτον, ἔλαιον, οἶνον Arph.; τὸν σῖτον Thuc.; ἐκ ταμιείου Luc.; med. ἐκ φορμίσκων τινῶν Plat.); 2) med. выбирать, избирать, выделять (что-л. из множества) (ἐπιστήμην τινὰ ἐκ τῶν ἄλλων Plat.; τινὰς ἐκ τοῦ πλήθους Arst.): ὁ ἐγκρατὴς προαιρούμενος πράττει Arst. владеющий собой (человек) действует по (сознательному) выбору; 3) med. оказывать предпочтение, предпочитать (τί τινος и τινα πρό τινος Plat.; τι ἀντί τινος Xen.): προελέσθαι τὰ τοῦ δήμου Dem. отдать предпочтение народным интересам; καθὼς προαιρεῖται τῇ καρδιᾴ NT по влечению сердца; 4) med. намереваться, замышлять: οὐκοῦν ὑπὲρ ἐμοῦ προῄρησαι λέγειν; Plat. не намерен ли ты сказать вместо меня?; π. πράττειν Dem. составить план действия.

προ-αίρω упреждать, опережать (τινά Plut.).

προ-αισθάνομαι чувствовать заранее, предчувствовать, предвидеть (π. καὶ προϊδεῖν Arst.): προαισθόμενος τὰ αὐτὰ ταῦτα βιυλευομένους Xen. предчувствуя, что они замышляют то же самое; προαισθόμενος τοῦ στρατοῦ Thuc. предвидя, (что придет неприятельское) войско.

προ-αίσθησις, εως ἡ предчувствие Plut.

προ-αιτιάομαι ранее или наперед обвинять (τινα ὑφ᾽ ἁμαρτίαν εἶναι NT).

προ-ᾰκοντίζω метать вперед копье: ἡ ἀστραπὴ προηκοντίζετο Luc. молния (Зевса) летала словно копье.

προ-ᾰκούω 1) слышать раньше (τι Her. etc.; περί τινος Dem. и τινός Polyb.); 2) слушать раньше: ἀκούσατε δέ μου, προακηκοότες μὲν καὶ ἐν τοῖς πρόσθεν Plat. выслушайте меня, как вы слушали (меня) раньше.

*προ-αλγέω заранее страдать: τὴν ὀσφὺν π. Arst. заранее ощущать боли в пояснице (v. l. - περιαλγέω).

προ-ᾰλής 2 наклонный, покатый (χῶρος Hom.).

προ-ᾰλίσκομαι (fut. προᾰλώσομαι, aor. 2 προεάλων - стяж. προήλων) 1) быть заранее (предварительно) схваченным: προηλωκότες ἀπήγοντο πρὸς τοὺς δικαστάς Plut. будучи схвачены, они были отведены к судьям; 2) быть предварительно осужденным Dem.

προ-ᾰμαρτάνω прежде грешить NT.

προ-ᾰμείβομαι (при обмене) получать первым: ὃς ἂν προαμειψάμενος ἔργον, μισθοὺς μὴ ἀποδιδῷ Plat. кто, получив вперед (от мастера готовое) изделие, не уплатит вознаграждения.

προ-ᾰμύνομαι (ῡ) заблаговременно принимать оборонительные меры (τὸν ἐχθρὸν ὧν δρᾷ Thuc.): ἐπ᾽ ἐκείνοις δὲ ὄντος ἀεὶ τοῦ ἐπιχειρεῖν, καὶ ἐφ᾽ ἡμῖν εἶναι δεῖ τὸ προαμύνασθαι Thuc. поскольку они всегда могут напасть (на нас), то и мы должны заранее подготовиться к обороне.

πρόᾱν adv. дор. Theocr. v. l. = πρῴην.

προ-ᾰνᾰβαίνω раньше взойти, первым занять (τὸν λόφον Thuc.).

προ-ᾰνᾰβάλλομαι говорить или петь в виде вступления (ὥσπερ χορὸς πρὸ ἀγῶνος Isocr.): ἅττ᾽ ᾄσεται, προαναβάληται Arph. он репетирует то, что собирается петь.

προ-ᾰναγιγνώσκω (aor. 2 προανέγνων) предварительно (раньше) читать Plut.

προ-ανάγομαι первым выходить в море: τὰς (ναῦς) προανηγμένας μετακαλεῖν Thuc. отозвать уже вышедшие в море корабли.

προ-ᾰναιρέω (aor. 2 προανεῖλον) 1) заранее уничтожать, похищать, губить (τινα Isocr., Plut., Luc.); заранее расточать (τοὺς χρόνους Dem.); 2) заранее опровергать: ἃ ἐροῦσι προανελών Arst. предвосхитив в своем возражении то, что они могли сказать.

προ-ᾰναισῐμόω ранее расходовать: ἐν τῷ προαναισιμωμένῳ χρόνῳ Her. в прошлом.

προ-ᾰνακῑνέω 1) досл. заранее приводить в движение, перен. начинать в виде вступления: π. τοῖς Νομαδικοῖς τοὺς πρὸς Ῥωμαίους ἀγῶνας Plut. начинать борьбу против римлян с (нападения на) нумидийцев; 2) предварительно изучать, рассматривать (τὰ αἰσθητά Plut.); 3) досл. делать предварительные движения, перен. начинать вступлением (οὐ προανακινήσας εὐθὺς ἄρχεται, sc. Γοργίας τοῦ ἐγκωμίου Arst.).

προ-ᾰνακρίνω (ῑ) предварительно обсуждать, т. е. разрабатывать проект: περὶ μηδενὸς κρίνειν, ἀλλὰ μόνον π. Arst. не принимать никаких решений, а лишь представлять проекты.

προ-ᾰνακρούομαι 1) петь или провозглашать в виде вступления (ἀνάκλησιν θεῶν τινα Plut.); 2) вводить вначале, предпосылать (τὰ τοῦ Ἐμπεδοκλέους Plut.); 3) (о преподавателе) делать вступление (π. καὶ προαναγιγνώσκειν Plut.).

προ-ᾰνᾰλαμβάνω начинать издалека (о речи, рассказе) (τὴν ἱστορίαν Diod.).

προ-ανᾱλίσκω (aor. προανήλωσα и προανάλωσα) заранее истрачивать (χρήματα Thuc.; ἀργύριον Dem.): μὴ προαναλωθῆναί τῳ Thuc. чтобы не понести каких-л. потерь раньше времени; π. ἑαυτόν Plut. губить себя самого.

προ-ᾰναπνέω ранее вдыхать Plut.

προ-ᾰναρπάζω ранее захватывать или устранять Dem.: π. τινὰ τῆς παρασκευῆς Plut. захватить кого-л. прежде, чем он приготовится.

προ-άναρχος 2 предначальный, предвечный (θεός Anth.).

προ-ᾰνᾰσείω 1) потрясать перед собой (τὰ ὅπλα Diod.); 2) заранее волновать или возмущать (τὸν δῆμον τοῖς λόγοις Plut.).

προ-ᾰναστέλλω заранее сдерживать, обуздывать (ὥσπερ οἴαξί τι Plut.).

προ-ᾰναστρέφω ранее вернуться (Epicur. ap. Diog. L. - v. l. προκαταστρέφω).

προ-ᾰνᾰτέλλω (о небесных светилах) раньше восходить Plat., Plut.

προ-ᾰναφέρομαι 1) подниматься раньше (τινος Arst.); 2) (о небесных светилах) раньше восходить Sext.

προ-ᾰνᾰφωνέω 1) раньше произносить (ὁ προαναφωνούμενος φθόγγος Sext.); 2) предпосылать в виде введения (προαναφωνῆσαί τι τὸν βίον τινός Plut.).

προ-ᾰνᾰφώνησις, εως рит. вступление, пролог.

προ-ᾰνᾰχώρησις, εως ἡ раннее (преждевременное) отступление (τῶν Μακεδόνων Thuc.).

προ-ᾰνέλκω (предварительно) подтягивать вверх (προανελκόμενος ὑπό τινος Plut.).

προ-ᾰνέρχομαι ранее подниматься: τὸ προανελθόν Arst. то, что раньше поднялось.

προ-ᾰνέχω, v. l. ἀνέχω выдаваться вперед: ἐπὶ ταῖς προανεχούσαις ἄκραις Thuc. на выступающих вперед оконечностях (залива).

προ-ανθέω прежде времени расцветать Plut.

προ-ανίσχω предвосхищать: ταῖς γενέσεσιν π. Plut. возникать раньше.

προ-ᾰνοίγω рано вскрывать, т. е. рано развивать (τὴν τοῦ νέου ψυχὴν τοῖς λόγοις Plut.).

προ-ᾰνύτω ранее осуществлять: πλέον π. ὧν χρῄζομεν Xen. скорее достигнуть того, к чему стремимся; τὸ προανυσθὲν ὑπόμνημα Sext. вышеприведенное рассуждение.

προ-ᾰπᾰγορεύω (aor. 2 προαπεῖπον) 1) рано ослабевать, изнемогать (ὑπὸ τραυμάτων ἢ καμάτων Luc.); 2) отказываться, отступаться (τι Isocr.).

προ-απαλλάσσω, атт. προαπαλλάττω прежде уходить (προαπηλλαχότες εἰς τὴν οἰκείαν Diod.).

προ-ᾰπαντάω упреждать, идти (выходить) навстречу Thuc.: προαπαντήσαντες αὐτοῖς περὶ - v. l. παρὰ - τὸ Ποσειδώνιον Luc. встретившись с ними у храма Посидона.

προ-ᾰπάντησις, εως рит. упреждение.

προ-ᾰπαυδάω раньше уставать или ослабевать (προαπαυδᾷ τῆς τῶν ἀναγκαίων ἐπιθυμίας ὁ τῶν καλῶν ζῆλος Plut.).

προάπειμι Luc. = προαπέρχομαι.

προαπεῖπον aor. 2 к προαπαγορεύω.

προαπείρηκα pf. к προαπαγορεύω.

προ-ᾰπέρχομαι (aor. 2 προαπῆλθον) 1) уходить раньше (πρὶν ἰδεῖν τινα Thuc.): οἴκαδε τοῦ χρόνου προαπελθεῖν Plat. раньше срока вернуться домой; 2) раньше уходить из жизни: εἰ προαπέλθοι αὐτοῦ Luc. если он умрет раньше его.

προ-ᾰπεχθάνομαι первым начать враждовать, открывать военные действия Dem.

προ-απηγέομαι раньше рассказывать: προαπηγησάμενος τὴν συμφορήν Her. предварительно рассказав о (своем) несчастье.

προ-ᾰποδείκνῡμι ранее показывать Isocr.: καθὼς προαπεδείξαμεν Arst. как мы выше показали.

προ-ᾰποδίδωμι излагать ранее: ταῦτα περὶ τῆς ἀληθείας κατά τινας προαποδιδόντες Sext. изложив выше эти мнения некоторых (философов) об истине.

προ-ᾰποθνῄσκω (aor. 2 προαπέθανον) безвременно умирать (τῆς θυγατρὸς τῆς προαποθανούσης Her.; ἀπὸ τοῦ φόβου Xen.).

προ-ᾰποθρηνέω заранее оплакивать (τὸ τέλος τινός Plut.).

προ-ᾰποκάμνω (aor. 2 προαπέκαμον) раньше времени уставать, слабеть: μὴ προαποκάμῃς Plat. не отставай; π. τῆς τελευταίας ἐλπίδος Plut. не падать духом, теряя последнюю надежду.

προ-αποκληρόω заранее решать жребием (τὸ ἔγκλημα προαποκεκληρωμένον Luc.).

προ-ᾰποκτείνω убивать раньше (τινά Luc.).

προ-ᾰπολαύω предвкушать (τινός Plut.).

προ-ᾰπολείπω 1) ранее оставлять, первым покидать (τὴν κοινωνίαν Arst.); 2) тж. med. оставаться позади, уступать, отставать Lys.: προαπολείπει τῆς προθυμίας ἡ δύναμις Plut. силы отстают от рвения; 3) слабеть (οἱ Βορέαι προαπολείπουσι Plut.).

προ-ᾰπόλλῡμι (преимущ. med.-pass.; act. только pf. προαπόλωλα Dem.) раньше или преждевременно гибнуть, погибать: μὴ προαπόλωνται ξυνέβησαν Thuc. чтобы избежать безвременной гибели; πρὶν τὴν πόλιν ὀνῆσαι προαπολόμενος Plat. погибнув прежде, чем смог принести пользу (родному) городу; τῶν ἄλλων προαπολέσθαι Lys. погибнуть ранее других.

προ-ᾰποπέμπω тж. med. высылать заранее или вперед (τὰς γυναῖκας ἐν ταῖς ἁρμαμάξαις Xen.): προαποπεμφθῆναι Thuc. быть высланным вперед.

προ-αποπνέω начинать веять или дуть Plut.

προ-ᾰποπνίγω (ῑ) раньше задушить Aesop.

προ-ᾰπορέω реже med. начинать с затруднений, выдвигать трудности (вопроса): προαπορηθῆναι περί τινος Plat. разбирать предварительно все трудности, связанные с чем-л.; τὸ προηπορημένον Arst. раскрытие трудностей; τῷ προηπορηκότι δῆλον (τὸ τέλος) Arst. для того, кто разобрался в затруднениях, цель ясна.

προ-αποστέλλω высылать (за)ранее или вперед (κήρυκα Dem.): προαποσταλῆναί τινος Thuc. быть высланным ранее чего-л.; ὁ προαποσταλεὶς ἐπὶ τὴν κατασκοπήν Polyb. высланный на разведку.

προ-ᾰποσφάζω ранее закалывать, предварительно убивать (τινά Luc.).

προ-αποτίθεμαι помещать в начале, ставить впереди: π. τὸν ἔπαινον Plut. начинать с похвалы.

προ-ᾰποτίκτω производить на свет раньше Arst.

προ-ᾰποτρέπομαι раньше поворачиваться: προαπετράποντο διώκοντες Xen. (греки) уже прекратили преследование.

προ-ᾰποφαίνω тж. med. объявлять раньше, сперва высказывать (Plut.; προαπόφηναι τὴν σὴν γνώμην Plat.).

προ-ᾰπόφημι сначала (раньше) отрицать Arst.

προ-ᾰποφοιτάω раньше или преждевременно уходить (πρὸς τὸν ἀεὶ χρόνον τοῦ θνητοῦ βίου Plut.).

προ-ᾰποχωρέω раньше отходить, отступать, удаляться (ἀπὸ τοῦ Δηλίου δέκα σταδίους Thuc.).

προ-ᾱριστάω предварительно завтракать Diog. L.

προ-αρπάζω 1) раньше похищать, уносить (τὰ ὄψα ὥσπερ ἰκτῖνος Luc.); 2) предвосхищать (τὰ λεγόμενα ἀλλήλων Plat.).

προ-άρχομαι начинать первым, быть зачинщиком (μάχης Arst.).

προ-ασκέω раньше (предварительно) упражнять (τοὺς ἐπιγιγνομένους Isocr.; τὴν ἕξιν Arst.).

προ-ασπίζω прикрывать (словно) щитом Luc.

προ-άστειον, ион. προαστήϊον τό 1) загородное место, предместье Her., Thuc., Plat., Plut.; 2) загородное имение Polyb., Luc.

προάστιον τό Pind., Soph., Eur. = προάστειον.

προ-άστιος 3 загородный (γῆ Soph.).