Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/38

Материал из LingvoWiki
Версия от 12:15, 28 февраля 2011; PhersuBot (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к навигацииПерейти к поиску
εἰκώς и ἐοικός, ион. οἰκώς, υῖα, ός, gen. ότος [part. pf. к *εἴκω I] 1) похожий, сходный, подобный (τέκνα ἐοικότα τοῖς γεννήσασι Arst.): φόβος ὑπὲρ τοῦ μέλλοντος οὐδενὶ ἐοικώς Thuc. ни с чем не сравнимый страх перед будущим; λέγειν μύθοις εἰκότα Eur. рассказывать баснословные, т. е. невероятные вещи; καὶ τὰ ἐοικότα Sext. и тому подобное; 2) подходящий, подобающий, тж. разумный (ἄκοιτις Hom.; λόγοι Plat.). - см. тж. εἰκός.

εἰλαδόν adv. Her. = ἰλαδόν.

εἰλᾰπῐνάζω справлять пир, пировать Hom., Pind.

εἰλᾰπῐναστής, οῦ ὁ участник пиршества, пирующий, сотрапезник Hom.

εἰλᾰπίνη (ῐ) ἡ пиршество, пир Hom., Hes., Plut.

εἶλᾰρ τό [εἴλω] (только nom. и acc. sing.) защита, убежище: εἶ. νηῶν Hom. укрытая стоянка для судов; εἶ. κύματος Hom. защита от волн.

εἰλ-άρχης, ου ὁ иларх, командир конного отряда Polyb., Plut.

Εἰλατίδας дор. = Εἰλατίδης.

Εἰλᾰτίδης, ου, дор. Εἰλατίδας, α ὁ Илатид, сын Илата, т. е. Ἴσχυς Hes., Pind. или Αἰγύπτιος Pind.

εἰλάτινος эп. = ἐλάτινος.

εἴλεγμαι (= λέλεγμαι) pf. pass. к сложн. с λέγω III (напр., διείλεγμαι).

Εἰλείθυια, эп.-ион. Εἰλειθυίη тж. pl. Илития (дочь Зевса и Геры, богиня родов, покровительница рожениц, впосл. отожд. с Артемидой) Hom., HH, Theocr., Luc., Anth.: Εἰλειθυίας πόλις Plut. город Илитии (в Египте).

εἴλεον и ἐείλεον эп. impf. к εἰλέω и εἱλέω.

εἰλεός и ἰλεός, тж. εἰλυός ὁ нора Theocr.

Εἰλέσιον τό Илесий (город в Беотии) Hom.

εἵλεῡ Her. 2 л. sing. aor. 2 med. к αἱρέω.

εἰλεῦντο эп. 3 л. pl. impf. к εἰλέω.

εἰλέω и εἱλέω (эп. impf. εἴλεον и ἐείλεον; pass.: aor. εἰλήθην и εἱλήθην, pf. εἴλημαι) 1) вращать, катить (οἱ ἀστέρες ἐν τῷ οὐρανῷ εἱλέονται Luc.): ἐν ποσί τινι εἱλέεσθαι Her. попадаться кому-л. на каждом шагу (досл. катиться у чьих-л. ног); 2) med. бегать вокруг, метаться (μύρμηκες εἱλούμενοι Luc.); 3) гнать, теснить, преследовать (Ἀχαιοὺς ἐπὶ πρύμνῃσιν, θῆρας Hom.; πνεῦμα εἱλούμενον κάτωθεν ἄνω Arst.); 4) загонять (ἐνὶ σπῆϊ, sc. τινας Hom.; οἱ Ῥωμαῖοι εἱλούμενοι ἐν ὀλίγῳ Plut.).

εἴλη ἡ Her., Plut. = ἴλη.

εἵλη ἡ солнечное тепло Arph., Luc.

εἴληγμαι pf. pass. к λαγχάνω.

εἰλη-δόν и εἱληδόν adv. закрутив, обмотав (εἱ. ἔδησε πόδας Anth.).

εἱλη-θερέομαι греться на солнце Luc.

Εἰλήθυια ἡ Luc., Anth. = Εἰλείθυια.

εἰλήλουθα и ἐλήλουθα эп. pf. к ἔρχομαι.

εἰληλούθειν эп. ppf. к ἔρχομαι.

εἴλημα, ατος τό (свитой) круг, бухта (σχοινίου Sext.).

εἴλημμαι pf. pass. к λαμβάνω.

εἴλησις и εἵλησις, εως ἡ солнечный жар Plat., Arst., Plut.

εἴληφα pf. к λαμβάνω.

εἴληχα pf. к λαγχάνω.

εἰλιγγ- атт. v. l. = ἰλιγγ-.

εἱλιγμός ὁ Arst. v. l. = ἑλιγμός.

εἰλικρίνεια ἡ чистота (sc. χρώματος Arst.; ἀέρος Sext.).

εἰλικρῐνέω очищать (περιπνεομένη αὔραις ἡ γῆ εἰλικρινεῖται Arst.).

εἰλι-κρῐνής, v. l. εἱλικρινής 2 [εἵλη] 1) чистый, беспримесный (τὰ στοιχεῖα Arst.); 2) чистый, непорочный (τέρψεις Isocr.; ἡδονή Arst.); 3) ясный: ὄντος φωτὸς εἰλικρινοῦς Polyb. когда уже совсем рассвело; 4) тщательно обособленный, непереметанный (τὰ φῦλα Xen.); 5) чистый, неэмпирический, абсолютный (διάνοια Plat.); 6) истый, подлинный (ἀδικία Xen.).

εἰλικρῐνῶς, v. l. εἱλικρινῶς 1) в чистом виде, без примеси (ὅλον λευκόν Arst.; τὸ εἰ. εἶναι Ἓλληνες καὶ ἄμιγεῖς βαρβάρων Plat.); 2) целиком, всецело, искренно (ὑπὸ τοῦ ἔρωτος ὡρμημένος Plat.); 3) абсолютно (τὸ εἰ. ὄν Plat.).

εἱλικτός 3 Eur. = ἑλικτός.

Εἰλιόνεια ἡ Plut. = Εἰλείθυια.

εἰλί-πους или εἱλίπους, ποδος adj. волочащий ноги, медленно плетущийся (эпитет быков или коров) Hom., Theocr.

Εἰλισσός ὁ Илисс (река в Аттике) Luc.

εἱλίσσω Hom., Eur., Her. = ἑλίσσω.

εἱλι-τενής 2 [ἕλος] тянущийся по болотам, по друг. [ἑλίσσω] вьющийся (ἄγρωστις Theocr.).

εἱλίττω атт. = ἑλίσσω.

εἱλίχατο Her. 3 л. pl. ppf. pass. к εἱλίσσω (см. ἑλίσσω).

εἷλκον impf. к ἕλκω.

εἴλλω, атт. εἵλλω, эп.-эол. тж. εἴλω (fut. εἱλῶ, aor. ἕλσα, ἔλσα и ἔελσα; pass.: aor. 2 ἐάλην с ᾰ, pf. ἔελμαι, эп. inf. aor. ἀλῆναι и ἀλήμεναι) 1) вращать (γῆ περὶ πόλον εἰλλομένη Plat.): περὶ σαυτὸν εἴλλειν τὴν γνώμην Arph. уйти в свои мысли; 2) теснить, оттеснять, прижимать (λαὸν κατὰ τείχεα Hom.); pass. прижиматься, тж. сжиматься, съеживаться: ἧστο ἀλείς Hom. он сидел согнувшись; ὑπ᾽ ἀσπίδι πᾶς ἐάλη он весь укрылся под щитом; Ἀχιλέα ἀλεὶς μένεν Hom. (Агенор) сжавшись (т. е. изготовившись к бою) поджидал Ахилла; 3) накапливать, собирать: ἀλὲν ὕδωρ Hom. скопившаяся вода; Τρῶες εἰς ἄστυ ἄλεν (= ἐάλησαν) Hom. троянцы укрылись в городе; 4) с размаху поражать (νῆα κεραυνῷ Hom.).

εἱλο-θηρής 2 опаленный солнцем, загорелый (παρειά Aesch. - v. l. к Νειλοθηρής).

εἷλον aor. 2 к αἱρέω.

εἰλύαται эп. (= εἴλυνται) 3 л. pl. pf. к εἰλύω.

εἴλῡμα, ατος τό обертка, покрывало Hom., Anacr.

εἰλῡός ὁ Xen. = εἰλεός.

εἰλύς, ύος adj. Her. v. l. = ἰλύς II.

εἰλυσπάομαι v. l. = ἰλυσπάομαι.

εἰλῡφάζω 1) вертеть, вращать, крутить (ἄνεμος φλόγα εἰλυφάζει Hom.); 2) вращаться, кружиться (ἀπὸ δαΐδων σέλας εἰλύφαζε Hes.).

εἰλῠφάω Hom., Hes. (только part. εἰλυφόων) εἰλυφάζω 1.

εἰλύω (ῡ) (fut. εἰλύσω; pass.: aor. εἰλύθην, pf. εἴλυμαι) 1) окутывать, покрывать (τινὰ ψαμάθοισιν Hom.): βοέῃς εἰλυμένος ὤμους Hom. с бычачьей шкурой на плечах; εἰλυμένος χαλκῷ Hom. закрываясь медным щитом; 2) med. волочить ноги, с трудом передвигаться (εἷρπε εἰλυόμενος ὡς παῖς Soph.).

εἴλω Hom., Pind. = εἴλλω.

εἰλῶ fut. к εἴλλω.

εἵλως, ωτος ὁ илот (государственный крепостной в древней Спарте) Her., Thuc., Xen., Plat., Arst., Plut.

εἱλωτεία 1) илотство, крепостное право в Спарте (ἡ τῶν Λακεδαιμονίων εἱ. Plat.; αἱ εἱλωτεῖαι καὶ δουλεῖαι Arst.); 2) собир. илоты Arst.

εἱλωτεύω быть илотом (τῇ πόλει Isocr.).

εἱλώτης, ου или εω ὁ Her. = εἵλως.

εἱλωτικός 3 илотский (πλῆθος Plut.).

εἱλωτίς, ίδος ἡ илотка (крепостная женщина в древней Спарте) Plut.

εἷμα, ατος τό [ἕννυμι] 1) одежда, платье Hom.; 2) верхняя одежда, плащ (κιθῶνας ὑποδύνειν τοῖσι εἵμασι Her.); 3) покрывало (ὑφ᾽ εἵματος κρυφείς Soph.): πατησμὸς εἱμάτων Aesch. хождение по коврам.

I εἷμαι pf. pass. к ἵημι.

II εἷμαι pf. pass. к ἕννυμι.

εἵμαρμαι pf. pass. к μείρομαι.

εἱμαρμένη ἡ [part. pf. pass. к μείρομαι] (sc. μοῖρα) жребий, судьба Plat., Arst., Dem.

εἱμαρτός 3 [adj. verb. к μείρομαι] назначенный судьбой, роковой (χρόνος Plut.).

εἱματοφθορέω портить одежды (Aesch. - v. l. δωματοφθορέω).

εἰμέν эп.-ион. (= ἐσμέν) 1 л. pl. praes. к εἰμί.

εἶμεν 1) дор. inf. к εἰμί; 2) (= εἴημεν) 1 л. pl. opt. к εἰμί.

εἴμεναι Arph. = εἶναι.

εἱμένος part. pf. pass. к ἕννυμι.

εἰμές и εἰμέν Theocr. (= ἐσμέν) 1 л. pl. praes. к εἰμί.

εἰμί (fut. ἔσομαι, impf. ἦν и ἦ; imper. ἴσθι; conjct. ὦ; opt. εἴην; inf. εἶναι; недостающ. формы aor. и pf. восполняются соотв. формами глагола γίγνομαι) 1) быть, существовать (οὐκ ἔσθ᾽ οὗτος ἀνὴρ οὐδ᾽ ἔσσεται Hom.; οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἔστι Τροία Eur.): οἱ ὄντες Polyb. те, которые (еще) существуют, живые; οἱ οὐκ ὄντες Thuc. те, которых (уже) нет, умершие; ἐσσόμενοι (ἄνθρωποι) Hom. потомки; ζώντων καὶ ὄντων Dem. при их жизни, перен. у них на глазах; οὐ δὴν ἦν Hom. он недолго (про)жил; πνεύματος ἤδη μὲν ὄντος, οὔπω δὲ παρόντος Arst. когда ветер уже поднялся, но еще не дошел (до нас); ἄκων ἔστιν οὓς ἐγὼ ἐπαινῶ Plat. существуют (люди), которых я не могу не хвалить; ἐμοὶ οὐδέν ἐστι πρὸς τοὺς τοιούτους Isocr. у меня нет ничего общего с ними; σοί τε καὶ τούτοισι πρήγμασι τί ἐστι; Her. что тебе до этого?; 2) (как глагол-связка; в praes. часто, но реже, чем по-русски, опускается): διαγνῶναι χαλεπῶς ἦν Hom. трудно было узнать; ἔστι γὰρ τοῦτο τὸ κεφάλαιον Plat. ведь в этом суть; καλῶς ἔσται Xen. (все) будет хорошо; ἔτι νέος ὤν Xen. будучи еще молодым; φεύγων ἐστίν Eur. он в изгнании; 3) быть, находиться, являться, оказываться: ἰατρὸν φάσκουτιν αὐτὸν εἶναι Plat. говорят, что он врач; εἶναι ἐν ἀθυμίᾳ Thuc. прийти в уныние; οἱ ἐν πάθει ὄντες Arst. охваченные страстью; οἱ ἐν τέλει ὄντες Thuc. носители власти, обладающие властью; πρὸς Διὸς εἶναι Hom. находиться под защитой Зевса; ὀνομάζειν τινὰ σοφιστὴν εἶναι Plat. называть кого-л. софистом; εἰσὶ ἀλλήλοισι διάφοροι ἐόντες ἑωυτοῖσι Her. они находятся в состоянии постоянных распрей; οὐ σιωπήσας ἔσει; Soph. не замолчишь ли ты?; ἐμοὶ δέ κεν ἀσμένῳ εἴη Hom. мне было бы (это) приятно; ἦν αὐτῷ προσδεχομένῳ Thuc. (это) не было для него неожиданностью; εἴ σοι ἡδομένῳ ἐστίν Plat. если тебе это доставит удовольствие; 4) быть, значить, составлять, равняться: τοῦτ᾽ ἐστι Xen., Plat., Arst.; то-есть; τὸ εἴρειν λέγειν ἐστίν Plat. (слово) «εἴρειν» значит «говорить»; τὰ δὶς πέντε δέκα ἐστίν Xen. дважды пять - десять; 5) бывать, происходить, случаться, тж. обстоять: τί ἔστι(ν); Soph., Arph. и τοῦτο τί ἦν; Arph. что такое?, в чем дело?; τὰ ἐόντα τὰ τ᾽ ἐσσόμενα πρό τ᾽ ἐόντα Hom. настоящее, будущее и прошлое; ἔστι δ᾽ ὅπῃ νῦν ἔστι Aesch. что есть, то есть, т. е. свершилось, ничего не поделаешь; τί οὖν ἦν τοῦτο; Plat. как это случилось?; πρὸς ἑσπέραν ἦν Xen. дело было под вечер; τὸ ἔσται καὶ τὸ μέλλον Arst. будущее и то, что (лишь) может произойти; ὧδ᾽ ἔστω Hom. или ἔστω Plat., Arst., Plut.; пусть будет или допустим; βοὴ ἦν Thuc. раздался крик; 6) (с gen. characteristicus) быть или являться свойством, возможностью, обязанностью или долгом: οἰκονομου ἀγαθοῦ ἐστιν εὖ οικεῖν τὸν ἑαυτοῦ οἶκον Xen. хороший хозяин должен хорошо управлять своим домом: παντός ἐστι Dem. всякий в состоянии, каждый может; οὐκ ἦν πρὸς τοῦ Κύρου τρόπου Xen. (это) было не в характере Кира; 7) быть сложенным, состоять: ἡ κρηπίς ἐστι λίθων μεγάλων Her. основание сложено из больших камней; οἱ στέφανοι ῥόδων ἦσαν Dem. венки были сплетены из роз; 8) действительно быть, быть подлинным или истинным: τὸ ὄν тж. pl. филос. Plat., Arst.; истинно сущее, подлинное бытие; τὸ μὴ ὄν филос. Plat., Arst. не сущее, небытие; οὐ δοκεῖν, ἀλλ᾽ εἶναι Aesch. не казаться, а (действительно) быть; τῷ ὄντι Plat. в действительности, истинно, поистине; τὸν ἐόντα λέγειν λόγον и τῷ ἐόντι χρήσασθαι Her. говорить правду; ἔστι ταῦτα Plat. да, так оно и есть; τὰ ὄντα ἀπαγγέλλειν Thuc. сообщить о действительном положении вещей; ἀφαιρεῖσθαί τινα τὰ ὄντα Plut. отнять у кого-л. имущество; 9) относиться, касаться, быть причастным, принадлежать (ἄλλο ἐστί τὸ μέγεθος καὶ τὸ μεγέθει εἶναι Arst.): ἡ ἰατρικὴ περὶ τὰ νοσήματα ἐστί Plat. врачебное искусство занимается болезнями; εἶναιἀμφί и περί τι Xen., ἔν τινι Soph., Plat. или πρός τινι Arst. быть занятым или озабоченным чем-л.; εἶναι πρός τινος Thuc. и μετά τινος или σύν τινι Xen. быть на чьей-л. стороне, стоять за кого-л.; ὅσα ὕδατός ἐστι Arst. то, что имеет природу воды; οἱ παρὰ βασιλεῖ ὄντες Xen. приближенные царя; εἶ γὰρ τῶν φίλων Arph. ведь ты - из числа (моих) друзей; Φιλίππου εἶναι Dem. быть сторонником Филиппа; τέχνης ἐστίν Thuc. это - дело искусства; τῆς αὐτῆς γνώμης εἶναι Thuc. быть одного и того же мнения; τὸ κατὰ τοῦτον εἶναι Xen. что касается его; τὸ σύμπαν εἶναι Her. в целом, вообще; κατὰ Hom. и εἰς δύναμιν εἶναι Plat. в меру возможности; τὸ νῦν εἶναι Plat. в настоящий момент, пока; 10) происходить, вести свой род (πατρὸς ἐξ ἀγαθοῦ Hom.; ἀπό τινος Xen.): ἐκ Παιονίης εἶναι Hom. быть родом из Пеонии; ἐκ πατρός εἰμι Τελαμῶνος γεγώς Soph. я - сын Теламона; αἵματος ἀγαθοῖο ἔμ(μ)εναι Hom. быть знатного происхождения; 11) (часто с gen. generis) быть: ἦν ἐτῶν ὡς τριάκοντα Xen. было ему лет сорок; ἐπὶ ὀνόματός τινος εἶναι Dem. носить какое-л. имя; 12) преимущ. impers. (= ἔξεστι) быть возможным, бывать (иногда), случаться: ἔστι μὲν εὕδειν, ἔστι δὲ τερπομένοισιν ἀκούειν Hom. можно поспать, можно и поразвлечься беседой; εἰ τί που ἔστι Hom. если позволено; ἆρ᾽ ἔστιν ὥστε …; Soph. нельзя ли …?; οὐκ ἔστι τοὺς θανόντας εἰς φάος μολεῖν Eur. мертвые не воскресают; ἔστιν ἔνθα ἰσχυρῶς ὠφελοῦσι Xen. они могут тогда приносить большую пользу; οὐκ ἔστι ὅκως κοτὲ σοὺς δέξονται λόγους Her. невозможно, чтобы они приняли твое предложение; οὐκ ἔστιν ὅπως οὐκ ἐπιθήσεται ἡμῖν Xen. не может быть, чтобы (Артаксеркс) не напал на нас; οὐκ ἔστιν ὅπως ἐγὼ εἶπον Dem. я решительно нигде не сказал; οὐκ ἐσθ᾽ ὅπου Soph. ни в коем случае; οὐκ ἔσθ᾽ ὅπως οὐ Arph. во всяком случае, при всех обстоятельствах; πόλεις ἔστιν ὅτε ὅλας σῴζει Plat. бывает, что (изобретатель) спасает целые города; 13) быть подчиненным, подвластным (ἐπί и ὑπό τινι или ὑπό τινα Xen.): Τροία Ἀχαιῶν ἐστίν Aesch. Троя - во власти ахейцев; ἐπί σοι ἔσται Xen. (это) будет зависеть от тебя τὸ ἐπ᾽ ἐμοὶ εἶναι Thuc. насколько это зависит от меня.

εἶμι (Hom. - преимущ. в знач. praes., в ион. и атт. прозе - почти всегда в знач. fut. к ἔρχομαι; impf. = aor. ᾔειν и ᾖα - ион. ἤϊα, imper. ἴθι, conjct. ἴω, opt. ἰοίην, inf. ἰέναι, part. ἰών; med.: fut. εἴσομαι, 3 л. sing. aor. εἴσατο и ἐείσατο) 1) тж. med. идти, ходить (οἴκαδε Hom.); передвигаться, ехать (ἐπὶ νηός Hom.); (о дороге или путешествии) совершать (ὁδόν Hom., Plat.; τὴν ὀρεινήν, sc. ὁδόν Xen.): (ἄψ) πάλιν ἰέναι Hom. возвращаться; 2) входить, вступать; проникать (οἴκους и κατὰ στέγας Soph.; перен. ἐς ξυμμαχίαν и ἐς τοὺς πολέμους Thuc.): πέλεκυς εἶσιν διὰ δουρός Hom. топор врезывается в дерево; διαπρὸ δὲ εἴσατο χαλκός Hom. копье прошло насквозь; διὰ μάχης ἰέναι τινί Plut. вступить в бой с кем-л.; ἐς λόγους ἰέναι τινί Thuc. вступить в переговоры с кем-л.; 3) проходить (ἀγρούς, πεδίοιο Hom.): διὰ δίκης τινὶ ἰέναι Soph. обвинять кого-л.; διὰ φιλίας τινὶ ἰέναι Xen. дружить с кем-л.; ἰέναι ἐς τὰ παραγγελλόμενα Thuc. повиноваться приказаниям; 4) (про)летать, (про)носиться (αἰετὸς εἶσιν διὰ νεφέων Hom.; θόρυβος διὰ τῶν τάξεων ἰών Xen.); 5) идти, направляться (ἐπί τινα Hom., Arst.; εἰς ἄπειρον Arst.); 6) сходить, спускаться (εἰς Ἀΐδαο ὑπὸ γαῖαν Hom.); 7) уходить, уезжать: οἱ δέ τοι αὐτίκ᾽ ἰόντι κακὰ φράσσονται ὀπίσσω Hom. как только ты уедешь, они натворят тебе бед; 8) идти, нападать (λέων εἶσ᾽ ἐπὶ μῆλα Hom.): ἡ μοῖρα, ὅποιπερ εἶσιν, ἴτω Soph. какая бы судьба не надвигалась, пусть придет, т. е. будь что будет; ἰέναι ἐς χεῖρας Thuc. схватиться врукопашную; 9) (о событиях) приходить, наступать, происходить: ἤδη τρίτον ἐστὶν ἔτος, τάχα δ᾽ εἶσι τέτταρτον Hom. вот уж третий год, скоро наступит и четвертый; τοῦτο ἴτω ὅπῃ τῷ θεῷ φίλον Plat. пусть это идет, как угодно божеству; 10) (как вспомогат. глагол намерения) (ср. франц. aller и англ. to go) собираться, намереваться: εἴ τις ἴοι κακουργήσων Plat. если бы кто-л. намеревался совершить преступление; ὅπερ ᾖα ἐρῶν Plat. как я уже сказал; 11) imper. ἴθι (иногда с conjct.) ну-ка, давай: ἴθι ἐξηγέο Her. расскажи-ка; ἴθι οὖν ἐπισκεψώμεθα Xen. давай же рассмотрим; ἴτε δὴ πρὸς ἀλλήλους οὕτως εἴπωμεν Plut. так скажем же друг другу вот что.

εἰν эп.-дор. = ἐν.

ἑΐν Theocr. v. l. к ἴν II.

εἰνά-ετες adv. в течение девяти лет Hom.

εἰνα-έτις, ιδος adj. f девятилетняя (κούρη Anth.).

εἶναι inf. к εἰμί.

εἷναι inf. aor. 2 к ἵημι.

εἰνάκις Hom. = ἐνάκις.

εἰνακισχίλιοι Her. = ἐνακισχίλιοι.

εἰνακόσιοι Her. v. l. = ἐνακόσιοι.

εἰνάλιος 3 Hom., Pind., Soph. = ἐνάλιος.

εἰνᾰλί-φοιτος 2 погружающийся или погруженный в море (λίνα Anth.).

εἰνά-νῠχες adv. в течение девяти ночей Hom.

εἰνάς, άδος ἡ Hes. = ἐννεάς.

εἰνάτερες (ᾰ) αἱ жены братьев жены или братьев мужа, невестки Hom.

εἴνᾰτος 3 эп.-ион. = ἔνατος.

εἱνεκ- эп.-ион.-поэт. = ἑνεκ-.

εἰνί эп.-поэт. = ἐν.

εἰνόδιος 3 Hom., Soph., Eur. = ἐνόδιος.

εἰνοσί-φυλλος 2 досл. машущий (своей) листвой, т. е. лесистый (Πήλιον Hom.).

εἶξα aor. к εἴκω II.

εἴξασι Eur. 3 л. pl. pf. к *εἴκω I.

εἴξασκον aor. iter. к εἴκω II.

εἶξις, εως ἡ уступка Plut., Diog. L.

εἷο эп. = οὗ.

εἰοικυῖα эп. part. pf. f к εἴκω II.

εἷος эп. = ἕως.

εἶπα, поэт. тж. ἔειπα aor. 1 к *ἔπω.

εἰπεῖν inf. aor. к *ἔπω.

εἰπέμεναι и εἰπέμεν эп. = εἰπεῖν.

εἴ-περ, дор. αἴπερ conj. (усил. εἰ) 1) если только, если действительно: εἴ. ἔσται γε Aesch. если это действительно случится; εἴ. ποτέ Thuc. если когда-л. (вообще случалось), т. е. больше, чем когда-л., как никогда; εἴ. ποτὲ καὶ νῦν Arph. сегодня больше, чем когда-л.; εἴ. τις καὶ ἄλλος Soph. если только кто-л. другой, т. е. больше, чем кто-л. другой, как никто другой; 2) если (бы) даже, хотя бы даже: εἴ. καί τις γαίῃ ἐν ἀλλοδαπῇ ναίεις Hom. даже тогда, когда живешь в чужой стране; 3) разве только: οὐκ ἐν ὅλῳ, ἀλλ᾽ εἴ. ἐν μέρει Plat. не в целом, а разве лишь в части.

εἴπεσκον эп. aor. iter. к *ἔπω.

εἴπῃς = εἴπῃσθα.

εἴπῃσθα и εἴπῃς эп. 2 л. sing. conjct. к *ἔπω.

εἶπον aor. 2 к *ἔπω.

εἰπόν part. n aor. 2 к *ἔπω.

εἴ-ποτε, чаще εἴ ποτε 1) если (бы) когда-л.; 2) в косв. вопросах ли, не … ли когда-л ….

εἴπωμι эп. conjct. aor. к *ἔπω.

εἴπων part. aor. 2 к *ἔπω.

*εἶραι αἱ [εἴρω II] (только pl.: gen. εἰράων, dat. εἴραις - v. l. acc. εἰρέας) место собрания или собрание, совещание Hom., Hes.

εἰράνα и Εἰράνα дор. = εἰρήνη и Εἰρήνη.

εἰρᾰφιώτης, ου adj. m предполож. [ῥάπτω] зашитый - подраз. в бедро Зевса (эпитет Вакха) HH.

εἰργάθειν Soph., Eur. inf. к εἴργω.

εἰργασάμᾱν дор. = εἰργασάμην.

εἰργασάμην, дор. εἰργασάμᾱν aor. к ἐργάζομαι.

εἰργάσθην aor. pass. к ἐργάζομαι.

εἴργασμαι pf. pass. к ἐργάζομαι.

εἶργμαι и εἷργμαι pf. pass. к εἴργω и εἵργω.

εἱργμός 1) тюрьма, темница Plut.; 2) тюремное заключение (Ἀναξαγόρου Plut.).

εἱργμο-φύλαξ, ᾰκος ὁ тюремный сторож, тюремщик Xen.

εἵργνῡμι Hom. (только impf. ἐέργνυν) = εἵργω.

εἴργω и εἵργω, ион. ἔργω и ἔργνῡμι, эп. тж. ἐέργω и ἐέργνῡμι (impf. εἷργον и ἔεργον, fut. εἴρξω, εἵρξω и ἔρξω, aor. 1 εἶρξα, εἷρξα и ἔρξα, aor. 2 εἴργᾰθον, ἔργᾰθον и ἐέργᾰθον; pass.: aor. εἴρχθην и εἵρχθην, ἔρχθην и ἕρχθην, pf. εἶργμαι и εἷργμαι; adj. verb. εἰρκτός, εἰρκτέος и ἑρκτός) 1) затворять, запирать (θύραι δόμον ἔεργον Hom.): ἔνδον εἷρξαί τινα Arph. держать кого-л. взаперти; κλῄθροις εἵργεσθαι Eur. подвергнуться (тюремному) заключению; εἷρξαί τινα δέκα μῆνας Dem. держать кого-л. в тюрьме десять месяцев; γέφυραι ἐεργμέναι Hom. крепко вделанные мосты или хорошо укрепленные плотины; ξύμπαντα τὰ οἰκεῖα ἐντὸς μιᾶς ὁμοιότητος εἷρξαι Plat. все родственные (друг другу) предметы заключить в единое подобие, т. е. в общее понятие; 2) закрывать, защищать (σάκεσσι ἔρχατο πάντῃ Hom.); 3) сдерживать, удерживать, тж. не допускать, отгонять (μυῖάν τινος Hom.): τῆλέ τινα εἴ. Hom. не подпускать кого-л. на близкое расстояние; εἴ. πελάζειν Soph. не давать приблизиться; εἴ. τινὶ δόρυ Aesch. отводить от кого-л. копье; χαίροντα τινα εἰργάθειν Soph. сдерживать чей-л. восторг; ἐκτὸ; εἴ. νῆα τοῦ κύματος Hom. держать корабль вдали от волн, т. е. охранять от натиска волн; εἴρξασθαι ἐκ τῶν Ἑλληνίδων πόλεων Xen. не иметь доступа в греческие города; ἀπὸ χώρων εἰργόμενος Aesch. гонимый из (всех) стран; εἴ. τινὰ μάχης Plut. удерживать кого-л. от битвы; οὐ καῦμα, οὐ νὺξ ἔργει μὴ οὐ κατανύσαι τὸν δρόμον Her. ни зной, ни ночь не препятствуют совершить путь; εἴ. (τοὺς πολεμίους) ὥστε μὴ δύνασθαι βλάπτειν ἡμᾶς πορευομένους Xen. лишить неприятелей возможности помешать нашему прохождению; med. воздерживаться, удерживаться (τῶν ἀσέπτων Soph.; γέλωτος Plat.): ἔργεαθαι τοῦ ἄλσεος Her. не входить в (священную) рощу; εἴργου Soph. не смей, прочь; 4) лишать (τινὰ σιτίων Her.; εἰργόμενοι τῆς χώρας διὰ πόλεμον Arst.): εἴ. τινὰ τῆς ἀγορᾶς καὶ τῶν ἱερῶν Lys. запретить кому-л. доступ в народное собрание и участие в жертвоприношениях; πυρὸς καὶ ὕδατος εἴργεσθαι Plut. (лат. aqua et igni interdici) быть лишенным воды и огня, т. е. гражданских прав; 5) отделять, отсекать (ὦμον ἀπὸ νώτου Hom.).

εἰρέαται Her. (= εἴρηνται) 3 л. pl. pf. pass. к εἴρω II.

εἰρέμης ὁ [εἴρω II] вестник (вымышленное слово для этимологич. объяснения имени Ἐρμῆς) Plat. Cratyl. 408 a.

εἴρερος ὁ плен, рабство Hom.

εἰρεσία, эп.-ион. εἰρεσίη 1) (тж. πλόος εἰρησίῃ χρεώμενος Her.) гребля, плавание на веслах Hom., Arst.: τὴν εἰρεσίαν ξυνέχειν или ξυνάγειν Thuc. управлять работой гребцов, командовать гребцами; 2) мерное движение (μαστῶν Eur.; πτερῶν Luc.); 3) весельное судно (ὀλίγη Anth.); 4) команда гребцов, гребцы (κώπα εἰρεσίᾳ φίλα Eur.); 5) скамья для гребцов (καθίζειν ἐπὶ τῶν εἰρεσιῶν τοὺς ἄνδρας Polyb.); 6) песня гребцов (αὐλεῖν εἰρεσίαν Plut.).

Εἰρεσίαι αἱ Иресии (город в Фессалии) HH.

Εἰρεσίδαι, ῶν αἱ Иресиды (дем в атт. филе Ἀκαμαντίς) Diog. L.

εἰρεσιώνη ἡ [εἶρος] 1) лавровый или масличный венок, перевитый шерстью (который носился во время праздников Πυανέψια и Θαργήλια) Arph.; 2) иресиона (песня, исполнявшаяся в праздники Πυανέψια и Θαργήλια Plut.; тж. песня странствующих нищих Hom.).

Εἰρέτρια эп.-поэт. = Ἐρέτρια.

εἰρέω эп.-ион. = εἴρω II.

εἰρήθην aor. pass. к εἴρω II.

εἴρηκα pf. к εἴρω II.

εἴρημαι pf. pass. к εἴρω II.

εἰρήν, ион. ἰρήν, ένος ὁ ирен (достигший 20-летнего возраста спартанец) Her., Plut.

εἰρήνα поэт. = εἰρήνη.

εἰρηναῖα τά 1) (sc. γέρεα) дары мирного времени, т. е. почетные преимущества спартанских царей в мирное время Her.; 2) мир (εἰ. βούλεσθαι Plut.).

εἰρηναῖος 3 мирный: εἰ. τινι εἶναι Her. жить в мире с кем-л., но ταῦτά σφι εἰρηναῖα ἦν Her. это умиротворило их; εἰρηναῖόν τι ἀπαγγεῖλαι παρά τινος Thuc. прийти от кого-л. с мирными предложениями.

εἰρηναίως мирно, спокойно (καθήμενοι Her.).

εἰρηνεύω 1) тж. med. жить в мире (Plat.; πρός τινα Diod., med. Arst. и μετά τινος NT); 2) умиротворять (στάσιν Babr.; ἡ εἰρηνευομένη χώρα Polyb.).

εἰρηνέω Arst., Diog. L. = εἰρηνεύω I.

εἰρήνη, поэт. εἰρήνα, дор. εἰράνα (ρᾱ) ἡ мир, мирная жизнь (περὶ πολέμου καὶ εἰρήνης συμβουλεύειν Arst.): εἰρήνην ἔχειν Xen., Plut. вести мирную жизнь; εἰρήνην ἄγειν πρός τινα Xen., Plat. жить в мире с кем-л.; ἐπ᾽ εἰρήνης Hom. в мирное время; ἐν εἰρήνῃ Plat. мирно, спокойно; εἰρήνην ποιεῖν τινι καί τινι Xen. мирить кого-л. с кем-л.; εἰρήνην διαπράττεσθαι Xen., ποιεῖσθαι Aeschin., κατεργάζεσθαι или πράττειν Dem. заключать мир.

Εἰρήνη, дор. Εἰράνα (ρᾱ) ἡ Ирена или Ирина (богиня мирной жизни Pind., Eur., Arph.; одна из трех Ὧραι - Εὐνομίη τε Δίκη τε καὶ Εἰ. Hes.).

εἰρηνικός 3 мирный, миролюбивый (λόγος Isocr.; ἐπιστῆμαι Xen.; χρεία Arst., Plut.): τελευτῆς τυχεῖν εἰρηνικῆς Plut. тихо скончаться.

εἰρηνικῶς мирно, миролюбиво Xen., Isocr., Luc., Plut.

εἰρηνο-ποιέω умиротворять (εἴτε τὰ ἐπὶ γῆς εἴτε τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς NT).

εἰρηνο-ποιός 1) миротворец Xen., Plut.; 2) (в Риме, лат. fetialis) жрец-фециал Plut.

εἰρηνο-φύλαξ, ᾰκος ὁ страж или хранитель мира Xen., Aeschin., Plut.

εἰρήσεται 3 л. sing. fut. 3 в знач. fut. 1 к εἴρω II.

εἰρίνεος (ῑ) ион. = ἐρίνεος и ἐρεοῦς.

εἴριον τό эп.-ион. = ἔριον.

Εἱρκταί αἱ Гиркты, «Ограждения» 1) местность в Арголиде Xen.; 2) местность в Сицилии Polyb.

εἰρκτέος adj. verb. к εἴργω.

εἱρκτή, ион. ἑρκτή1) темница, тюрьма Her., Thuc., Xen., Plut., pl. Eur.; 2) внутренняя часть дома, женская половина Xen.

εἱρμός ὁ [εἴρω I] сплетение, сцепление (ἡ τοῦ εἱρμοῦ τάξις Arst.; αἰτιῶν Plut.).

εἶρξα и εἷρξα aor. к εἴργω и εἵργω.

I εἰρο-κόμος 2 1) прядущий шерсть (γρηΰς Hom.); 2) служащий для крашения шерсти (τάλαρος Anth.).

II εἰροκόμος ἡ пряха Anth.

I εἴρομαι эп.-ион. = *ἔρομαι.

II εἴρομαι med.-pass. к εἴρω II.

εἰρο-πόκος 2 покрытый густой шерстью, глубокорунный (ὄϊες Hom., Hes., Theocr.).

εἶρος, εος τό Hom. = ἔριον.

εἰρο-χᾰρής 2 любящий шерсть (τάλαρος Anth.).

εἷρπον impf. к ἕρπω.

εἰρύᾰται эп. 3 л. pf. pass. к ἐρύω.

εἰρύομαι эп.-ион. = ἐρύομαι.

εἴρῠσα и ἔρυσα эп. aor. к ἐρύω.

εἴρυσμαι эп. pf. pass. к ἐρύω.

εἴρῡτο, тж. ἔρῡτο и ἔρῠτο эп. 3 л. sing. ppf. med. к ἐρύω.

εἰρύω эп.-ион. = ἐρύω.

I εἴρω (aor. εἶρα; pass.: эп. 3 л. sing. ppf. ἔερτο, эп. part. pf. ἐερμένος) 1) плести, сплетать, свивать (στεφάνους Pind.); 2) низать, нанизывать (ὅρμος ἠλέκτροισιν ἐερμένος Hom.): εἰρομένη λέξις Arst. непрерывная речь.

II εἴρω, эп.-ион. εἰρέω (fut. ἐρῶ - эп.-ион. ἐρέω, pf. εἴρηκα, ppf. εἰρήκειν; pass.: fut. ῥηθήσομαι, aor. ἐρρήθην и ἐρρέθην - ион. εἰρέθην, pf. εἴρημαι) 1) говорить (τινί τι Hom.; τὸ εἴ. λέγειν ἐστίν Plat.): οὐκ ἄλλα ἢ ἃ ἂν γιγνώσκω βέλτιστα ἐρῶ Thuc. я выскажу лишь то, что считаю наилучшим; ἐπεὶ ταῦτα ἐρρήθη Xen. после этих слов; εἴρηται λόγος Aesch. слово сказано, т. е. я кончил; κακῶς ἐρεῖν τινα Eur. дурно отзываться о ком-л.; 2) говорить, приказывать: εἴρηκα πάντας πείθεσθαί σοι Xen. я приказал всем слушаться тебя; εἴρητο συλλέγεσθαι (ὁ στρατός) Her. войску приказано было собраться; 3) оговаривать, обусловливать: μισθὸς εἰρημένος Hes., Her.; обусловленное вознаграждение - см. тж. ἔρομαι.

εἴρων, ωνος ὁ притворщик, хитрец Arst., Luc., Plut.

εἰρωνεία ἡ притворное незнание, притворное самоуничижение, ирония (о сократовском диалектическом методе) Plat., Plut.: ἡ προσποίησις ἡ μὲν ἐπὶ τὸ μεῖζον ἀλαζονεία, ἡ δ᾽ ἐπὶ τὸ ἔλαττον εἰ. Arst. притворство, сопряженное с преувеличением, есть хвастовство, сопряженное же с умалением - ирония; πᾶσαν ἀφεὶς τὴν εἰρωνείαν Dem. отбросив всякие увертки.

εἰρωνεύομαι 1) притворяться незнающим или непонимающим, т. е. лукавить, хитрить Plat., Arst., Dem.; 2) (тж. εἰ. μετὰ γέλωτος Plut.) насмехаться, издеваться Arph.

εἰρωνευτής, οῦ ὁ Diog. L. = εἴρων.

εἰρωνικόν τό Plat. = εἰρωνεία.

εἰρωνικός 3 притворяющийся невеждой, т. е. лукавый, насмешливый, иронический (μιμητής Soph.).

εἰρωνικῶς 1) с притворным непониманием, лукаво; иронически, насмешливо (λέγειν Plat.); 2) как ни в чем не бывало, хитро, ловко (πρόφασιν καθιέναι Arph.).

εἰρωτάω эп. = ἐρωτάω.

εἰρωτέω ион. = ἐρωτάω.

εἰς, ион., дор. и староатт. ἐς praep. cum acc. 1) (направление в пространстве) в, на, до, к (ἐρύσαι νῆα εἰς ἅλα Hom.; ἐμβαλεῖν τι εἴς τι Soph.): ἐμβαλεῖν εἰς τὴν Ἀττικήν Xen. вторгнуться в Аттику; πέμπειν εἴς τινα Hes., Thuc., Xen.; послать к кому-л.; εἰς ἐλάτην ἀναβῆναι Hom. взобраться на сосну; εἰς τὸ πεδίον καταβῆναι Xen. спуститься на равнину; ἐς πατρὸς (sc. οἶκον) ἀπονέεσθαι Hom. возвращаться в отчий дом; εἰς Ἀθηναίης (sc. ἱερόν) Hom. в храм Афины; ἐς τὸν δῆμον λέγειν Thuc. говорить (обращаясь) к народу; γράμματα ἑάλωσαν εἰς Ἀθήνας Xen. письмо было перехвачено и доставлено в Афины; εἰς (τὸ) πρόσθεν Soph., Plat., Arst.; вперед; εἰς τὸν οὐρανὸν ἅλλεσθαι Xen. прыгать до неба; παραγγέλλειν εἰς τὰ ὅπλα Xen. призывать к оружию; εἰς (τὸ) ὀρθόν Arst. в прямом направлении, прямо; συνελθεῖν εἰς ἕν Arst. свестись к одному, слиться воедино; τῆς γεφύρης τὸ ἐς τὴν Σκυθικὴν ἔχον Her. обращенная к Скифии часть моста; ἡ εἰς Βοιωτοὺς ὁδός Xen. дорога в Беотию; 2) (редко - местонахождение, преимущ. в результате глаголов движения) в, на: φανήμεναι εἰς ὁδόν Hom. показаться на дороге; παρεῖναι εἰς τὸν ἀριθμόν Xen. присутствовать на перекличке; μετὰ τούτους ὁρᾶται χερσόνησος καὶ λιμὴν εἰς αὐτήν Diod. за этими (песчаными холмами) виден полуостров и в нем залив; 3) (направление во времени) (вплоть) до: ἐς ἠῶ Hom. до зари; εἰς ἕω Arst. до (следующего) утра; ἐς ἠέλιον καταδύντα Hom. до захода солнца (ср. 4); ἐς ἐμέ Her. до моего времени; εἰς τότε Plat. до тех пор, пока; εἰς ὅτε Hom. и ἐς οὗ Her. до тех пор как, пока не; εἰς ἄνδρας Plat. до возмужалости; εἰς πότε; Soph. доколе?, до каких пор?; ἡ εἰς τὸν ἐνιαυτὸν δαπάνη Xen. годичный запас (ср. 4); εἰς ἀεί Thuc. навсегда, на вечные времена; 4) (момент или положение во времени) во время, в течение: ἐς ἠέλιον καταδύντα Hom. с заходом солнца (ср. 3); εἰς τὸ ἐνιαυτόν Arst. в течение года (ср. 3); ἐς ὀψέ Thuc. в поздний час; ἐς τέλος Her. наконец, в конце концов; ἐς καιρόν Her. во-время, кстати; 5) (предел) до: εἰς ἔτη ἑκατὸν ζῆν Arst. жить до (т. е. не свыше) ста лет; 6) (приблизительность) около: ἐς τριακάδας δέκα ναῶν Aesch. до трехсот кораблей; 7) (разделительность) по, на: ἐς δεκάδας διακοσμεῖσθαι Hom. разделиться на десятки; ἐς δραχμήν ἑκάστῳ Thuc. по драхме каждому; οἱ ὁπλῖται εἰς ὀκτὼ ἐγένοντο Xen. гоплиты выстроились по восьми в ряд; 8) (близкая связь или сходство): ἀργύριον ἢ ὅσα εἰς ἀργύριον Arst. деньги или то, что их заменяет; 9) (образ или качество) по, в отношении: εὐδόκιμος εἰς σοφίαν καὶ ἰσχύν Plat. славящийся мудростью и могуществом; εἰς τρόπον τινά Luc. каким-л. способом; ἐς τὸ ἀκριβές Thuc. и εἰς ἀκρίβειαν Plat., Arst.; точно, тщательно; 10) (мера или степень) по, насколько, сообразно: εἰς δύναμιν и εἰς τὸ δυνατόν Xen., Arst.; по возможности, насколько возможно; εἰς ὅσον ἐγὼ σθένω Soph. насколько я в силах; ἐς τὰ μάλιστα Her. в высшей степени; 11) (враждебность) против: εἴςτινα ἰέναι Xen. устремиться на кого-л.; στρατεύειν εἰς Ἀττικήν Thuc. воевать против Аттики; 12) (действие или чувство) к, по отношению к: φιλία ἔς τινα Thuc. дружба к кому-л.; δίκαιος εἴς τινα Soph. справедливый к кому-л.; δέος ἔς τινα Thuc. страх перед кем-л.; τό γ᾽ εἰς ἑαυτόν Soph. что касается его лично; ἡ εἴς τι ἀρχή Thuc. власть над чем-л., αἰτία ἐς μαλακίαν Thuc. обвинение в трусости; ἐπαινεῖσθαι εἰς δικαιοσύνην Arst. быть хвалимым за справедливость; σκωπτειν εἴς τι Arph. смеяться над чем-л.; 13) (цель или намерение) для, из, из-за: εἰς κέρδος δρᾶν τι Soph. делать что-л. из-за выгоды; ἐς φόβον τινός Hom. на страх кому-л.; τὰ εἰς τροφὴν ὕδατα Arst. вода для приготовления пищи; ἡ εἰς ἑορτὰς ἐσθής Xen. праздничная одежда; ἀδικεῖν εἰς ὕβριν Arst. совершать преступления из озорства; εἰς τί; Soph. для чего?, к чему?

εἵς, ἕντος part. aor. 2 к ἵημι.

εἷς (эп. тж. ἕεις), μία (эп. тж. ἴᾰ), ἕν, gen. ἑνός, μιᾶς (эп. тж. ἰῆς), ἑνός 1) один, единый: εἷς οἶος Hom. и εἷς μοῦνος Her. один единственный; πλὴν εἷς τις Soph. за исключением кого-то одного; εἷς οὐδείς Her., Thuc., тж. εἷς οὐ Aesch. и εἷς μή Xen. ни один, решительно никто; οὐχ εἷς Aesch., Eur.; не один; εἷς ἕκαστος Her., Plat., Plut.; каждый в отдельности; καθ᾽ ἕνα (καθ᾽ ἕν) Plat., Arst.; поодиночке, по одному, но тж. вместе, воедино; καθ᾽ ἓν ξύμπαντες Plat. все сразу; καθ᾽ ἓν γενέσθαι Thuc. объединиться; ἐς μίαν (βουλήν) Hom., Thuc.; единодушно; τὸ ἓν ἐπὶ πολλῶν Plut., Arst.; единство во множестве; ἓν καθ᾽ αὑτό Arst. абсолютное единство; ἓν κατὰ συμβεβηκός Arst. относительное единство; εἷς πρὸς ἕνα Dem. и ἓν πρὸς ἕν Plat., Arst.; ее поставляя одно с другим, т. е. при сравнительном рассмотрении; εἷς μὲν … εἷς (или ἕτερος) δε Xen., Arst.; один …, другой же, для усиления superl. что ни на есть (εἷς ἄριστος Hom., Soph.); εἷς αὐτῶν Thuc. один из них; τὰ ἕνα Arst. единства; 2) некий, какой-то, какой-л.: ἑνὶ τῷ τρόπῳ Plat. каким-л. способом; εἷς ὁ πρῶτος Dem. первый попавшийся, любой; 3) (= πρῶτος) первый (ἓν καὶ εἰκοστὸν ἔτος Thuc.).

εἴς, εἶς и ἐσσί эп.-ион. (= εἶ) 2 л. sing. praes. к εἰμί.

εἶς Hes. (= εἶ) 2 л. sing. praes. fut. к εἶμι.

εἰσ- приставка со знач. проникновения (εἰσβάλλω).

I εἷσα aor. к *ἕζω.

II εἷσα part. f aor. 2 к ἵημι.

εἰσ-αγγελεύς, έως, ион. ἐσαγγελεύς, έος ὁ докладывающий о посетителях (преимущ. при персидском дворе) Her., Diod., Plut.

εἰσ-αγγελία 1) донесение, известие (Polyb. - v. l. ἀγγελία); 2) юр. исангелия, обвинение, жалоба (преимущ. по особо важным государственным делам, но тж. и по семейным) (Isocr., Lys., Arst., Plat.; εἰ. ἐδόθη εἰς τὴν βουλὴν ὑπέρ τινος Dem.).

εἰσ-αγγέλλω, ион. и староатт. ἐσαγγέλλω 1) возвещать, докладывать о (чьем-л.) приходе Her., Eur.; 2) докладывать, уведомлять, извещать (τι Arst.; πρός τινα Xen.): τὰ ἐσαγγελλόμενα Thuc. сообщения, вести; ἐσαγγελθέντων ὅτι νῆες ἐπ᾽ αὐτοὺς πλέουσιν Thuc. получив донесение, что флот идет против них; 3) в порядке исангелии (см. εἰσαγγελία 2) возбуждать судебное дело, привлекать к ответственности (πρὸς τοὺς ἄρχοντας Plat., Isae.; τινὰ περὶ προδοσίας Dem., Plut.; εἰσαγγελίαν εἰ. Arst., Dem.).

εἰσ-άγγελσις, εως ἡ извещение, уведомление (τινος διά τινος Plat.).

εἰσ-αγγελτικός 3 касающийся исангелии (νόμος Dem.).

*εἰσ-αγείρω, ион. ἐσαγείρω собирать (ἐρέτας ἐς τὴν ναῦν Hom. - in tmesi); med. собираться (ἐσαγείρετο λαός Hom.): ἐσαγείρετο θυμόν Hom. он собрался с духом.

εἰσαγήοχα pf. к εἰσάγω.

εἰσ-άγω, ион. и староатт. ἐσάγω (fut. εἰσάξω, aor. 2 εἰσήγαγον) 1) вводить (τινὰ δόμον Hom. и δόμοις Eur.; τὸν ἀρήϊον θρίαμβον Plut.); 2) ввозить (σῖτον ἐς νῆσον Thuc. и Ὀρχομενίοις Plut.; οἶνον Ἀθήναζε Dem.; med. σῖτα Her.): εἰσαγόμενα καὶ ἐξαγόμενα Arst. ввоз и вывоз; 3) приводить, приглашать (ἰατρὸν τινι Xen.; med. ἰατροὺς ἐφ᾽ ἑαυτούς Arst.; τὰς ἑταίρας τινί Plut.); 4) тж. med. брать в жены, вводить в (свой) дом (γυναῖκα Her.); 5) вводить, записывать, включать (τινὰ εἰς τοὺς φράτορας Lys., εἰς τοὺς δημότας Dem. и εἰς τὴν πολιτείαν Arst.); 6) вовлекать, приобщать (med. τινα Hom.): ἐς τὰς σπονδὰς εἰσαγαγεῖν τινα Thuc. убедить кого-л. примкнуть к перемирию; 7) выводить на сцене, представлять, ирон. разыгрывать (τὰ ἐλεεινὰ δράματα Plat.); 8) юр. представлять на судебное рассмотрение (δίκην Aesch.); 9) (тж. εἰ. εἰς τὴν βουλήν Xen. и εἰς δικαστήριον Plat.) привлекать к судебной ответственности (τοὺς ποιήσαντας Xen.; τινὰ ὡς διαφθείροντα τοὺς νέους Plat.): εἰ. τινά τινι Plat. привлекать кого-л. на чей-л. суд; εἰ. τινά τινος Plat. привлекать кого-л. по обвинению в чем-л.

εἰσ-ᾰγωγεύς, έως1) (в состязаниях) выводящий на сцену, руководитель участников состязания Plat.; 2) судебный докладчик (в Афинах, принимавший исковые заявления и докладывавший их суду) Arst., Dem.

εἰσ-ᾰγωγή 1) введение, начальное руководство (τὰ βιβλία καὶ αἱ εἰσαγωγαί Plut.); 2) ввоз, импорт (ἐξαγωγὴ καὶ εἰ. Arst.); 3) юр. (об исковом заявлении, судебном деле и т. п.) представление суду, внесение дела в суд Plat., Isae., Arst.

εἰσ-ᾰγωγικός 3 вступительный, вводный или подготовительный (συλλογισμοί Diog. L.).

εἰσ-ᾰγώγιμος 2 1) ввозной, привозной или подлежащий ввозу (τροφή Arst.); 2) иноземный (τέχνη Plat.; σωτηρία Eur.); 3) юр. могущий быть принятым к рассмотрению, подсудный (δίκη Dem.).

εἰσ-αθρέω, поэт. ἐσαθρέω 1) видеть, замечать (τινα Hom., Theocr.); 2) глядеть, созерцать (ἀστέρας Anth.).

εἰσ-αίρω вносить (τράπεζ᾽ εἰσῄρετο Arph.).

εἰσ-ᾱΐσσω, атт. εἰσᾴττω (aor. εἰσῇξα) вторгаться, врываться (εἰς ὀρχηστρίδος, sc. οἶκον Arph.).

εἴσαιτο эп. 3 л. sing. opt. med. к *εἴδω.

εἰσ-αΐω слушать (τινός Theocr. и τι Anth.).

εἰσ-ᾰκοντίζω, ион. и староатт. ἐσακοντίζω 1) метать копья, поражать копьем (τὸν ὗν Her.; ἐς τὰ γυμνά Thuc.); 2) стремительно хлынуть, бить ключом (αἵματος ἀπορροαὶ ἐσηκόντιζον Eur.).

εἰσ-ᾰκούω, ион. и староатт. ἐσακούω 1) слушать, внимать (φωνὴν ἐλεινήν τινος HH; τῶν λόγων τινός Eur.); ἔξωθεν εἰς τὴν οἰκίαν εἰσακούεσθαι Arst. слышаться в доме извне; 2) слышать (τὰ παραγγελλόμενα Thuc.): τοσαῦτα φωνήσαντος εἰσηκούσαμεν Soph. вот что мы услышали из его уст; 3) слышать, узнавать: εἰσακοῦσαι ζῶντά τινα Eur. услышать, что кто-л. жив; εἰοακοῦσαί τί τινος Soph. узнать что-л. от кого-л.; 4) aor. услышать, внять (εἰσηκούσθη ἡ δέησίς τινος NT); 5) слушаться, повиноваться (τινί Her. и τινός Plut.).

εἰσακτέον adj. verb. к εἰσάγω.

εἰσ-άλλομαι, ион. и староатт. ἐσάλλομαι (fut. εἰσαλοῦμαι, aor. εἰσηλάμην) 1) вскакивать, врываться (τὸ τεῖχος Hom. и εἰς τὰ τείχη Xen., Plut.; πύλας Hom.; πύργον Pind.; ἐς τὸ πύρ Her.): πυρὸς κρητῆρας ἐσήλατο Anth. (Эмпедокл) бросился в огненный кратер; 2) обрушиваться (ἐπὶ κρατί μοι πότμος εἰσήλατο Soph.).

εἰσ-ᾰμείβω входить, проникать (sc. πτόλιν Aesch.).

I εἰσάμην эп. aor. med. к εἶμι.

II εἰσάμην эп. aor. med. к *εἴδω.

εἰσ-αναβαίνω 1) подниматься, всходить, взбираться (ὑπερώϊα Hom.; ἀκροτάταν Soph.); 2) отправляться (Ἴλιον Hom.).

εἰσ-αναγκάζω принуждать (τινά Aesch.; ποιεῖν τι Plat.).

εἰσ-ανάγω отводить, уводить: εἴρερον εἰ. Hom. угонять в рабство; οἱ ζωγρίᾳ πρός τινα εἰσαναχθέντες Polyb. живьем захваченные и приведенные к кому-л.

εἰσ-ανεῖδον aor. (только part. εἰσανιδών) взглянуть вверх, посмотреть (οὐρανόν Hom.).

εἰσ-άνειμι (только part. praes.) всходить, подниматься (ἠέλιος οὐρανόν εἰσανιών Hom., Hes.).

εἰσανιδών part. к εἰσανεῖδον.

εἴσ-αντα и ἔσαντα adv. прямо напротив, т. е. в упор, в лицо (ἰδεῖν и ἰδέσθαι Hom.).

εἰσ-άπαξ, ион. и староатт. ἐσάπαξ adv. тж. раздельно 1) (всего) один раз, однажды, однократно (γίγνεσθαι Arst.): ὃς οὐκ ἂν εἵλετ᾽ εἰ. εἰπεῖν Soph. который беспрестанно повторял (досл. не довольствовался однократным высказыванием); 2) раз навсегда (κρεῖσσον εἰ. θανεῖν ἢ πάσχειν κακῶς Aesch.); 3) зараз, в один прием (ἐξενείκασθαί τι Her.; εἰ. ἔπιεν ἐλέφας τέσσαρας καὶ δέκα μετρητάς Arst.).

εἰσ-αράσσω, ион. ἐσαράσσω отгонять, отбрасывать, оттеснять (τὴν ἵππον, τοὺς πολεμίους ἐς τὰς νέας Her.).

εἰσ-αρπάζω силой втаскивать (в дом) (εἰσαρπασθεὶς ἐκ τῆς ὁδοῦ Lys.).

εἰσάσκετο и ἰσάσκετο эп. 3 л. sing. aor. iter. med. к *εἴδω.

εἰσᾴττω атт. = εἰσαΐσσω.

εἰσ-αυγάζω, ион. ἐσαυγάζω взирать, созерцать (εἶδός τι Anth.).

εἰσ-αῦθις adv., тж. раздельно 1) в другой раз, впоследствии, потом (ἐπισκεπτέον Arst.): ὁ εἰ. Eur., Arst. ближайший (во времени), предстоящий в ближайшем будущем; 2) до другого раза (ἀναβάλλεσθαι Plat.).

εἰσ-αυτίκα adv. тотчас же, немедленно Arph.

εἰσ-αφίημι впускать, допускать (τινά Xen.).

εἰσαφικάνω Hom., Hes., Theocr. = εἰσαφικνέομαι.

εἰσ-αφικνέομαι, ион. ἐσαπικνέομαι приходить, прибывать (συβώτην Hom.; Ἑλλάδα Eur.; ἐς Ἄργος Her.; ὥς τινα Isocr.; δῆμον Ἀθηνῶν Plut.): αἱ πόλεις ἐῶσαι εἰ. τινα Plat. доступные (открытые) для кого-л. города; πρὶν τὴν φήμην ἐσαπικέσθαι Her. прежде, чем дошла эта весть.

εἰσ-βαίνω, ион. и староатт. ἐσβαίνω 1) входить, вступать (πρὸς νυμφεῖον Soph.; δόμους τινός Eur.): ἐμοὶ οἶκτος εἰσέβη Soph. жалость охватила меня; 2) (тж. εἰ. σκάφος и ἐς νῆα Her.) погружаться, садиться на корабль (εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι κάθιζον Hom.; εἰσέβησαν τῶν ἱππέων πολλοί Xen.); 3) погружать на корабль (ἑκατόμβην θεῷ Hom. - in tmesi); 4) вводить, приводить (τινά Eur.); 5) перен. попадать: ἄτης πέλαγος ἐσβέβηκα Aesch. я ввергнут в пучину бедствий; τοιαῦτα εἰσέβην κακά Soph. вот какие бедствия постигли меня.

εἰσ-βάλλω ион. и староатт. ἐσβάλλω 1) бросать, ввергать (τινά εἰς ἕρκη Soph.; τινὰ εἰς ἀπρόοπτον πῆμα Aesch.): ἐλέχθη φάρμακα ἐσβεβλήκοιεν ἐς τὰ φρέατα Thuc. был пущен слух, что (пелопоннесцы) отравили колодцы; 2) вводить (на корабль), грузить (τοὺς ἵππους ἐς νέας Her.); med. грузиться (ἐσβαλόμενοι ἀπέπλευσαν Thuc.); 3) вести (στρατιὴν ἐς Σμύρνην Her.; βοῦς εἰς ἀρούρας Eur.); 4) вливаться, впадать (αἱ διώρυχες εἰσβάλλουσι εἰς τὸν Εὐφράτην Xen.; ποταμὸς εἰς ὃν εἰσβάλλει ἡ κρήνη Arst.); 5) вторгаться (στόλῳ μεγάλῳ ἐς Ἐλευσῖνα Her.; εἰς χώραν τινά Thuc., Plut.; χῶρόν τινα Eur.); 6) (случайно или нечаянно) попадать, оказываться (Βρομίου πόλιν εἰσβαλεῖν Eur.); 7) нападать, атаковать (ἐς τοὺς ὁπλίτας Thuc.): εἰσέβαλλον ἱππικαὶ πνοαί Soph. (их) обдавало дыханием коней.

εἴσ-βᾰσις, староатт. ἔσβᾰσις, εως1) вход: εἰσβάσεις μηχανᾶσθαι Eur. придумывать способы войти; 2) посадка на корабли (ἐν τῇ εἰσβάσει Thuc.).

*εἰσ-βᾰτός, староатт. ἐσβατός 3 доступный (θάλασσα καὶ γῆ τῇ τόλμῃ τινός Thuc.).

εἰσ-βιάζομαι врываться силой, вторгаться (πρός τινα Diod.; εἰς τοὺς οἴκους и μετὰ τῶν ὅπλων Plut.): ὢν οὐκ ἀστὸς εἰσβιάζεται Arph. не являясь гражданином, он хочет им стать насильно; εἰς τὴν ἀρχὴν εἰ. Plut. силой захватить власть; εἰ. τινα ἄκοντα ποιεῖσθαί τι Dem. силой принудить кого-л. к чему-л.

εἰσ-βῐβάζω, ион. и староатт. ἐσβιβάζω 1) сажать (τινὰ ἐς ἅρμα Her. и εἰς νέας Her. или εἰς πλοῖα Xen.); 2) сажать на корабли (τινάς Theocr., Isocr., Xen.).

εἰσ-βλέπω, ион. и староатт. ἐσβλέπω смотреть, глядеть (εἴς τινα и εἴς τι Her., Eur., Xen., Theocr. или τι Eur.; κατ᾽ εὐθυωρίαν Arst.): εἰσβλέπων ὡς ἐλέγχων αὐτόν Xen. глядя на него как бы уличающе.

εἰσβολά дор. = εἰσβολή.

εἰσ-βολή, ион. и староатт. ἐσβολή, дор. εἰσβολά 1) вторжение, нападение (εἰς χώραν τινά Her., Thuc., Xen.; ξενικός Eur.): εἰσβολαὶ σοφισμάτων Arph. софистические приемы; 2) вход, проход, доступ (ἐκ τῆς Μακεδονίης ἐς Θεσσαλίην Her.; ἀμήχανος Xen.); 3) место впадения, устье (τῶν ποταμῶν Polyb.); 4) вступление, начало (εἰσβολαὶ γὁων, v. l. λόγων Eur.).

εἰσ-γράφομαι, ион. и староатт. ἐσγράφομαι 1) записывать себе (sc. μαντεῖα Eur.); 2) записываться: εἰ. ἐς τὰς σπονδάς Thuc. присоединиться к союзному договору.

εἰσ-δᾰνείζω отдавать деньги в рост, ссужать на проценты Plat.

εἰσ-δέρκομαι, ион. ἐσδέρκομαι (aor. 2 ἐσέδρακον, pf. εἰσδέδορκα) 1) пристально смотреть, глядеть (τινα Hom., Eur.); 2) видеть, воспринимать (τι ὀφθαλμοῖσι Hom.).

εἰσ-δέχομαι, староатт. ἐσδέχομαι, ион. ἐσδέκομαι 1) принимать, впускать, допускать (μηδαμοὺς ἐς τὸ ἱρόν Her.; τι οἶκον и τινα ἄντροις Eur.; τινα τειχέων Eur. и τοὺς φυγάδας Arst.; τῆς γῆς Soph.): εἰ. τινα ὑπόστεγον Soph. принять кого-л. под свой кров; 2) воспринимать, усваивать (εὐνομίαν διὰ τῆς μουσικῆς Plat.; τὸν λόγον δι᾽ ὤτων Plut.).

*εἰσ-δίδωμι, ион. ἐσδίδωμι 1) вливаться, стекать (ἡ χιὼν τηκομένη ἐσδιδοῖ ἐς τὸν Ἴστρον Her.); 2) впадать (κρήνη ἐς τὸν ποταμὸν ἐσδιδοῦσα Her.).

εἰσ-δοχή ἡ принятие, прием: εἰσδοχαὶ (v. l. ἐσδοχαὶ) δόμων Eur. гостеприимство.

εἰσ-δρομή, староатт. ἐσδρομή ἡ набег, вторжение (λογχῇ εἰσδρομὴν ποιεῖσθαι Eur.; ἐν τῇ ἐσδρομῇ ἀπολέσαι τινά Thuc.).

εἰσ-δύνω, ион. и староатт. ἐσδύνω (ῡ) проникать (ἐς τὸν θησαυρὸν τοῦ βασιλῆος Her.; εἰς τὴν Ἀμφικτυονίαν εἰσδεδυκώς Dem.; διὰ τῶν πόρων Arst.): οἷον εἰσέδυ μ᾽ οἴστρημα! Soph. какая боль пронзила меня!; δεινόν τι εἰσέδυνε σφίσι Her. какой-то страх объял их; τεύχεα εἰ. Hom. - in tmesi надевать доспехи.

εἰσ-δύομαι, ион. и староатт. ἐσδύομαι (= εἰσδύω) 1) проникать, входить (ἡ ψυχὴ ἐς ἄλλο ζῷον ἐσδύεται Her.; εἰς τοὺς πόρους Arst.; εἰς τὰς ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων Polyb.): ὀφθαλμοὶ εἰοδυόμενοι Arst. глубоко сидящие глаза; 2) врезываться, впиваться (εἰσεδύοντο εἰς τοὺς πόδας οἱ ἱμάντες Xen.); 3) вступать (ἀκοντιστύν Hom.).

εἴσ-δῠσις, εως ἡ вход, доступ Arst., Plut.

εἰσδύω = εἰσδύομαι.

εἴσεαι эп. (= εἴσει) 2 л. sing. fut. med. к *εἴδω.

εἰσ-εγγίζω приближаться, подходить вплотную (τοῖς πολεμίοις Polyb. - v. l. ἐγγίζω).

εἰσέδρακον aor. 2 к εἰσδέρκομαι.

εἰσέδραμον aor. 2 к εἰστρέχω.

εἰσέδυν aor. 2 к εἰσδύνω.

εἴσει 2 л. sing. fut. med. к *εἴδω.

εἰσεῖδον aor. 2 к εἰσοράω.

εἴσ-ειμι, ион. и староатт. ἔσειμι [εἶμι] 1) входить, приходить (μετά τινας Hom.; δόμους и εἰς δόμους Eur.; παρά τινα Her., Xen., Plat. и πρός τινα Xen.; εἰς τὴν ἀγοράν Dem.): τὰ εἰσιόντα Xen., Arst. поступающее внутрь, т. е. пища; 2) приходить на суд: εἴς τινας εἰσιέναι Plat. предстать перед кем-л., т. е. на чей-л. суд; ἡ δίκη εἰσῄει Isae. дело поступило на судебное рассмотрение; δίκην εἰσιέναι κατά τινος Dem. возбуждать судебное дело против кого-л.; 3) вступать, приступать (ἐς τὰς τῶν Ἀθηναίων σπονδάς Thuc.): ὁ ἐσιών Her. вступающий на престол, новый царь; 4) наступать, начинаться: τοῦ εἰσιόντος μηνός Arst. в наступающем месяце; 5) выступать на сцене, играть роль (τοὺς τὰ σκῆπτρ᾽ ἔχοντας εἰσιέναι Dem.); 6) (о душевных явлениях) возникать, появляться: εἰσῄει αὐτοὺς ὅπως ἄν οἴκαδε ἀφίκωνται Xen. ими овладела мысль о том, как бы вернуться домой; οὐδέν μοι ἐλεεινὸν εἰσῄει Plat. я не ощутил никакой жалости; τὸν Ἀστυάγεα ἐσῄει ἀνάγνωσις αὐτοῦ Her. Астиаг (вдруг) узнал его.

εἰσελάαν Anth. эп. inf. fut. к εἰσελαύνω.

εἰσ-έλᾰσις, εως ἡ стремительная атака, (тактический) удар (διακόψαι τὰς τάξεις βίᾳ τῆς εἰσελάσεως Plut.).

εἰσ-ελαστικός 3 относящийся к триумфальному въезду (ludi iselastici Plin. J.).

εἰσ-ελαύνω, эп. тж. εἰσελάω 1) погонять, подталкивать (ἵππους Hom.; τινὰ πρός τι Plut.): εἰ. τινὰ εἰς τὸν τοῦ πράγματος δρόμον или εἰς τοὺς τοῦ πράγματος λόγους Aeschin. заставлять кого-л. держаться в рамках вопроса, т. е. не разрешать уклоняться от темы; 2) приводить корабль, приставать, причаливать (ἔνθ᾽ οἵγ᾽ εἰσέλασαν Hom.); 3) въезжать (εἰς τὴν πόλιν Xen.): εἰ. βιαίως εἰς τοὺς προτεταγμένους Plut. врезаться на всем скаку в стоявший впереди строй; τὸν θρίαμβον εἰ. Plut. (у римлян) совершать триумфальный въезд.

εἰσελεύσομαι fut. к εἰσέρχομαι.

εἰσ-ελκύω, ион. ἐσελκύω втаскивать (τι ἐς τὸ ἱρόν Her.; τινὰ εἰς τὸ βουλευτήριον Arph.).

εἰσένθωμες Theocr. 1 л. pl. conjct. к εἰσέρχομαι.

εἰσ-έπειτα adv. (чаще раздельно) впоследствии, после, впредь Soph.

εἰσέπεσον aor. 2 к εἰσπίπτω.

εἰσ-επιδημέω прибывать или селиться как иноземец Plat.

εἰσεπτάμην aor. 1 к εἰσίπταμαι.

*εἰσ-έργνῡμι, ион. ἐσέργνῡμι заключать, вкладывать (τὸν νεκρόν, sc. ἐς ξύλινον τύπον Her.).

εἰσ-ερπύζω вползать, проползать (εἰς δωμάτιον Plut.).

εἰσερρύη Plut. 3 л. sing. aor. к εἰσρέω.

εἰσ-έρρω (aor. εἰσήρρησα, pf. εἰσήρρηκα) проникать, попадать (εἰς τὴν οἰκίαν Arph.).

εἰσ-ερύω втаскивать (νῆα σπέος Hom.).

εἰσ-έρχομαι, ион. и староатт. ἐσέρχομαι (fut. εἰσελεύσομαι, aor. εἰσῆλθον и εἰσήλῠθον) 1) входить, приходить, прибывать (πόλιν Hom.; Φρυγίην Hom.; ἐς Πλάταιαν Thuc.; δόμους Eur.; ἐς οἴκημα Thuc.; οἴκαδε Xen., Aeschin.; πρός τινα Xen. и παρά τινα Plat.); 2) поступать, проникать (ἡ νόσος ἐς Πελοπόννησον οὐ ἐσῆλθεν Thuc.): ἐς σπονδὰς ἐσελθεῖν Thuc. примкнуть к союзному договору; εἰ. εἰς τοὺς ἐφήβους Xen. вступать в число эфебов; τὰ εἰσερχόμενα καὶ τὰ ἐξερχόμενα Arst. поступления (доходы) и расходы; 3) юр. являться, представать (εἰς τὸ δικαστήριον Plat., Dem. и εἰς τοὺς δικαστάς Dem.): οἱ ὑπὲρ τῶν κοινῶν εἰσεληλυθότες δικασταί Dem. судьи, собравшиеся для разбора дел общественной важности; εἰσελθεῖν τὴν γραφήν или οἰκην Dem. начать тяжбу; 4) появляться на сцене, выступать Xen., Plat.; 5) (о душевных явлениях) возникать: Κροῖσον γέλως εἰσῆλθε Her. Крез разразился смехом; Κροίσῳ ἐσῆλθε τὸ τοῦ Σόλωνος Her. Крезу вспомнилось изречение Солона; εἰσελθέτω σε μήποθ᾽ ὡς θηλύνους γενήσομαι Aesch. не надейся, что я оробею, как женщина; εἰσῆλθε με φοβηθῆναι ξυννοήσαντα, τί … Plat. мною овладел страх при мысли о том, что именно ….

εἰσ-έτι adv. еще: καὶ εἰ … Theocr. (с оттенком угрозы) а не то ….

εἰσ-ευπορέω доставлять в изобилии (χρήματα τῇ πόλει Diod.).

εἰσ-έχω ион. ἐσέχω 1) простираться, тянуться, доходить (ἡ διῶρυξ ἐσέχει ἐς τὸν ποταμόν Her.; κόλποι εἰσέχοντες ἀπὸ τῆς ἔξω θαλάσσης Plut.); 2) быть смежным (θάλαμος ἐσέχων ἐς τὸν ἀνδρεῶνα Her.); 3) входить, проникать (ἐς τὸν οἶκον ἐσέχων ὁ ἥλιος Her.).

εΐση f к *ἔϊσος.

εἰσ-ηγέομαι, ион. и староатт. ἐσηγέομαι 1) вводить, учреждать, устанавливать или устраивать (τὰ περὶ τὸν Διόνυσον Ἓλλησι Her.; δημαγωγίαν Polyb.; πολυτελῆ βίον Diod.; νόμους τοῖς πολίταις Plut.); 2) внушать, советовать, предлагать или убеждать (τι Thuc., Xen., Plat., Plut., περί τινος Isocr. и ποιεῖν τι Plat., Plut.): εἰ. ὡς οὐ χρεών … Thuc. доказывать, что не следует …; Πτοιοδώρου ἐσηγουμένου Thuc. по предложению Птеодора; 3) представлять, вносить (ψήφισμά τι Plut.); 4) разъяснять, истолковывать (τὴν τοῦ ἔρωτος δύναμίν τινι Plat.).

εἰσ-ήγημα, ατος τό предложение Isocr.: τὸ εἰ. τινος ἀποδοκιμάζειν Aeschin. отвергать чье-л. предложение.

εἰσ-ήγησις, староатт. ἐσήγησις, εως1) введение, почин (τοῦ πράγματος Plut.): ᾐτιῶντο τὴν ἐσήγησιν τοῦ παντός Thuc. они объявили, что (коринфяне) являются виновниками всего; 2) предложение, внесение (ψηφίσματος Plut.).

εἰσ-ηγητής, староатт. ἐσηγητής, οῦ ὁ зачинщик, зачинатель, виновник (κακῶν Thuc.; τοιούτων ἔργων Aeschin.; μοχθηρῶν ἐθῶν Plut.; ἐπιτηδευμάτων Luc.).

εἰσῄειν impf. к εἴσειμι.

*εἰσ-ηθέω, ион. ἐσηθέω впрыскивать, вливать (τὸ ἀπὸ κέδρου ἄλειφαρ Her.).

εἰσ-ήκω, староатт. ἐσήκω 1) входить (Arph. - v. l. ἥκω); 2) доходить, достигать (ἡλίου πρὸς ἀντολάς ἐσήξειν - v. l. ἐσᾴξειν Aesch.).

εἰσῆλθον aor. к εἰσέρχομαι.

*εἰσ-ηλῠσίη, ион. ἐσηλυσίη ἡ приход, прибытие Anth.

εἰσήνεγκον aor. 2 к εἰσφέρω.

εἶσθα эп. (= εἶ) 2 л. sing. praes. к εἶμι.

εἰσ-θέω, староатт. ἐσθέω вбегать, прибегать (πρός τινα Arph.).

εἰσ-θλίβω (ῑ) вдавливать, втискивать Plut.

εἰσ-θρῴσκω, поэт. ἐσθρῴσκω (только aor. 2 ἔσθορον) вскакивать, устремляться (ἔσθορε Ἓκτωρ Hom.; δόμον τινός Aesch.).

εἰσί 3 л. pl. praes. к εἰμί.

εἶσι 3 л. sing. praes. к εἶμι.

εἰσιδέειν дор. = εἰσιδεῖν.

εἰσιδεῖν, ион. Aesch. ἐσιδεῖν, дор. εἰσιδέειν inf. aor. 2 к εἰσοράω.

*εἰσ-ιδρύω, ион. ἐσιδρύω строить (внутри), ставить, воздвигать (Ἄρηος ἱρόν Her.).

εἰσιδών Eur. part. aor. 2 к εἰσοράω.

*εἰσ-ίζομαι, ион. ἐσίζομαι садиться: ἐ. λόχον Hom. засесть в засаду.

εἰσ-ίημι, ион. и староатт. ἐσίημι (aor. 1 εἰσῆκα) 1) впускать (τοὺς Πέρσας ἐς τὸ τεῖχος Her.); med. впускать к себе, пропускать (τοὺς πολεμίους Xen.); 2) вливать (τὴν κεδρίην ἔς τι Her.): ἐς τὴν (λίμνην) ποταμοὶ δύο ἐσιεῖσι τὸ ὕδωρ Her. в это озеро изливают свои воды две реки; 3) med. устремлять (αὖλιν ἐσιέμεναι Hom.).

εἰσ-ίθμη ἡ вход (λεπτή Hom.).

εἰσ-ικνέομαι, ион. ἐσικνέομαι входить внутрь, проникать: ἐσικνέεται καταγράφων Her. (детеныш) когтями прокладывают себе путь; εἰ. βέλει Aesch. вонзать стрелу, ранить.

εἰσ-ιππεύω въезжать на коне (εἰς τὴν πόλιν Diod.).

εἰσ-ίπταμαι, ион. ἐσίπταμαι (aor. 1 εἰσεπτάμην, aor. 2 εἰσέπτην) 1) влетать (πέλεια κοίλην εἰσέπτατο πέτρην Hom.; στρουθὸς εἰσέπτη Plut.); 2) взлетать, взвиваться (διὰ τῶν πυλων εἰς τὸν ἀέρα Arph.); 3) перен. быстро пролетать, распространяться с быстротой молнии (φήμη ἐσέπτατο ἐς τὸ στρατόπεδον ἅπαν Her.).

εἰσῐτήρια τά [εἴσειμι] (sc. ἱερά) вступительное жертвоприношение (новогоднее или по случаю вступления в должность) (εἰ. θύειν Dem.).

εἰσῐτητέον adj. verb. к εἴσειμι.

εἰσ-καθοράω, ион. ἐσκατοράω взирать, созерцать (πόλιν Anacr.).

εἰσ-κᾰλᾰμάομαι, староатт. ἐσκαλαμάομαι [κάλαμος] досл. выуживать, ирон. втаскивать (τινα Arph.).

εἰσ-κᾰλέω, ион. и староатт. ἐσκᾰλέω тж. med. звать к себе, призывать (τινας Arph., med. Polyb.; τινα πρός τινα Thuc., Xen.).

εἰσ-καταβαίνω ион. ἐσκαταβαίνω сходить, спускаться, тж. входить (ὄρχατον Hom.; δόμον τινός Her.).

εἰσ-καταδύνω погружаться: ὄχλοιο περίστασιν εἰσκατέδυνεν Timon ap. Diog. L. он вошел в середину толпы.

εἴσ-κειμαι, староатт. ἔσκειμαι досл. быть сложенным внутрь (о грузе), быть погруженным (ἐσέκειτο πάντα Thuc.).

εἰσ-κέλλω (aor. εἰσέκελσα) причаливать, приставать (χώραν τινὰ σκάφει Arph.).

εἰσ-κηρύττω, староатт. ἐσκηρύττω через глашатая вызывать (ἕτερος εἰσκηρύττεται Arph.) или провозглашать, объявлять, назначать (ἄεθλα Soph.).

εἰσ-κομῐδή, староатт. ἐσκομιδή ἡ ввоз (τῶν ἐπιτηδείων Thuc.).

εἰσ-κομίζω, ион. и староатт. ἐσκομίζω 1) приносить, привозить (χόρτον ἐσκομίσαι Hes.); med. привозить, ввозить к себе (τὰ ἐκ τῶν ἀγρῶν Thuc.); 2) уводить (πρευμενῶς τινα Aesch.; τινὰ ἐς οἶκον Soph.); 3) увозить, доставлять (τινὰ ἐς τὴν πόλιν ἔτι ἔμπνουν Thuc.; ἐσκομίσασθαι πόλει Eur.; εἰσκομισθῆναί τινι Plut. ); pass. уходить (οἱ Μακεδόνες ἐς τὰ τείχη ἐσεκομίσθησαν Thuc.).

εἰσ-κρίνομαι проникать, внедряться (εἴδωλα εἰσκρινόμενα ταῖς ὄψεσι Diog. L.).

εἴσ-κρῐσις, εως ἡ проникновение (ἀκτίνων Plut.).

εἰσ-κτάομαι приобретать, снискивать (εὔκλειαν Eur.).

εἰσ-κυκλέω досл. поворачивать внутрь, т. е. за кулисы (о вращающейся сцене), шутл. возвращать в исходное положение (τινα Arph.): ἄπορα ἡμῖν πράγματα δαίμων τις εἰσκεκύκληκεν εἰς τὴν οἰκίαν Arph. какой-то демон поставил все в доме вверх дном.

εἰσκῠλίνδω и ἐσκυλίνδω v. l. = εἰσκῠλίω.

εἰσ-κῠλίω, староатт. ἐσκῠλίω (ῑ) (aor. εἰσεκύλισα и ἐσεκύλισα) ирон. наворочать, т. е. натворить (πράγματα εἴς τινα Arph.).

ἐΐσκω (только praes. и impf. ἤϊσκον) 1) уподоблять: αὐτὸν ἤϊσκε δέκτῃ Hom. он принял вид нищего; 2) приравнивать, находить похожим: ἐ. τινὰ Ἀρτέμιδι Hom. принять кого-л. за Артемиду; 3) считать, находить, полагать: ἐγὼ νοέω ὡς σὺ ἐΐσκεις Hom. я думаю как и ты; ἄντα σέθεν Ξάνθον μάχῃ ἠΐσκομεν (pl. = sing.) εἶναι Hom. я нахожу, что Ксант - достойный для тебя противник в бою; ἀθανατων τίν᾽ ἐΐσκομεν πῆμα εφειναι Theocr. полагаю, что (это) бедствие ниспослал кто-то из бессмертных.

εἰσ-κωμάζω врываться в разгульном виде (τινί Luc.).

εἰσ-λάμπω бросать свет, освещать Plut.

εἰσ-λεύσσω глядеть, взирать (τι Soph.).

*εἰσ-μαίομαι, ион. ἐσμαίομαι (только aor. ἐσεμασσάμην) больно задевать: ἐσεμάσσατό με θυμὸν θανών Hom. его смерть глубоко потрясла меня.

εἰσ-μάσσομαι, ион.-дор. ἐσμάσσομαι всовывать, просовывать (ἐς κόλπον ἐσεμάξατο χεῖρας Theocr.).

εἰσ-μίγνῡμι примешивать (αἱ τῶν ἀνθέων ὀσμαὶ εἰσμιχθεῖσαι τῷ ἐλαίῳ Plut.).

εἰσ-νέομαι, ион. ἐσνέομαι входить, устремляться (οὐρανόν Anth. - in tmesi).

εἰσ-νέω, староатт. ἐσνέω проплывать, добираться вплавь (ἐσένεον κατὰ τὸν λιμένα ὕφυδροι Thuc.).

εἰσ-νοέω замечать, узнавать (τινα и τι Hom., HH, Anth.).

εἴσ-οδος, ион. и староатт. ἔσοδος 1) вход (ἀραιή Hom.; τοῦ ἱροῦ Her.; μίαν ἔχειν εἴσοδον Arst.; μάχεσθαι περὶ τῆς εἰσόδου Plut.); 2) право входа (παρὰ βασιλῆα Her.); 3) проникновение (ἡ εἴ. τοῦ ἀέρος ἀναπνοὴ καλεῖται Arst.); 4) прибытие, поступление (τῆς δίκης εἰς τὸ δικαστήριον Plat.); 5) приход, посещение (τινος Eur., Lys.); 6) поступления, доход (εἴ. καὶ ἔξοδος Polyb.).

εἰσ-οικειόω вводить в дом, т. е. приближать (τινα ἐπὶ βασιλείᾳ γάμοις Plut.): ἐπεὶ εἰσῳκειώθη Xen. установив близкие отношения, сблизившись.

εἰσ-οικέω, ион. ἐσοικέω населять, обитать (Anth. - v. l. ἐνοικέω).

εἰσ-οίκησις, εως ἡ жилище, жилье Soph.

εἰσ-οικίζω, ион. и староатт. ἐσοικίζω 1) поселять, селить (Μακεδόνας Polyb.); med.-pass. селиться, водворяться (ἐς τὴν Κρήτην Hom.; εἰς τὸ ἐργαστήριον Aeschin.); 2) med.-pass. заселять (τοὺς τόπους Arst.); 3) med.-pass. перен. проникать, укореняться (ἡ παρανομία εἰσοικισαμένη Plat.; λιμὸς εἰσοικίζεται εἴς τι Men.).

εἰσ-οικοδομέω, староатт. ἐσοικοδομέω вделывать (при постройке), ставить (πλίνθους ἐς τὸ τεῖχος Thuc.).

εἰσοιστέος adj. verb. к εἰσφέρω.

εἰσοίσω fut. к εἰσφέρω.

εἰσ-οιχνέω входить, вступать (χορόν Hom.; τὴν Διὸς αὐλήν Aesch.).

εἰσόκε(ν), тж. εἰς ὅ κε conj. до тех пор пока, пока не, доколе, покуда Hom., HH, Emped. ap. Arst.

I εἴσομαι fut. med. к *εἴδω.

II εἴσομαι эп. fut. med. к εἶμι.

εἷσον imper. aor. к *ἕζω.

εἰσ-όπιν adv. в дальнейшем: εἰ. χρόνου Aesch. впоследствии, потом.

εἰσ-οπίσω, adv. тж. εἰς ὀπίσω в дальнейшем, впоследствии, впредь HH, Soph., Anth.

εἴσ-οπτος, ион. ἔσοπτος 2 заметный, находящийся на виду, отовсюду (со всех сторон) хорошо видимый (τὸ ἱρόν Her.).

εἰσ-οπτρίζω, староатт. ἐσοπτρίζω 1) отражать как зеркало (τὸ γάλα οὐκ ἐσοπτρίζει Plut.); 2) med. глядеться в зеркало (νεανίσκοι ἐσοπτριζόμενοι Plut.).

εἰσ-οπτρικός, староатт. ἐσοπτρικός 3 отраженный в зеркале, зеркальный (εἰκόνες Plut.).

*εἰσ-οπτρίς, ион. и староатт. ἐσοπτρίς, ίδος ἡ Anth. = *εἴσοπτρον.

εἰσ-οπτρισμός, ион. и староатт. ἐσοπτρισμός ὁ отражение в зеркале Plut.

εἰσ-οπτρο-ειδής, ион. и староатт. ἐσοπτροειδής 2 отраженный как бы в зеркале Plut.

*εἴσ-οπτρον, ион.-дор. ἔσοπτρον τό зеркало Pind., Anacr., Plut.

εἰσ-οράω, ион. и староатт. ἐσοράω (fut. εἰσοψομαι, aor. 2 εἰσεῖδον) 1) реже med. смотреть, рассматривать, глядеть, наблюдать, созерцать (τινα и τι Hom., Pind., Aesch., Soph., Xen.): ἐσορέοντες τὴν μαντικήν Her. наблюдая вещие приметы, т. е. занимаясь гаданием; 2) видеть, замечать: πρέπει ὡς τύραννος εἰ. Soph. у нее вид царицы; ἐλεινὸς εἰ. Aesch. имеющий жалкий вид, внушающий сострадание; 3) иметь в виду, принимать во внимание (πλοῦτον ἢ εὐγένειαν Eur.); 4) смотреть, остерегаться: ἀλλ᾽ εἰσόρα, μὴ σκῆψιν οὐκ οὖσαν τιθῇς (v. l. τίθης) Soph. но смотри, не прибегай к ложному предлогу; 5) почтительно взирать (τινας θεοὺς ὥς Hom.).

εἰσ-ορμάω, ион. и староатт. ἐσορμάω 1) силой вносить, твердой рукой вводить (Σωσίθεος εἰσώρμησε τὸν ἄρσενα Δωρίδι Μούσῃ ῥυθμόν Anth.); 2) тж. med. устремляться, врываться (εἰς τόπον πρὸς Ἱππότας Plut.; τὸν Ἡράκλειον θάλαμον εἰσορμωμένη Soph.).

εἰσ-ορμίζομαι 1) pass. входить в порт (εἰσορμισθέντες ἕνεκα χειμῶνος Xen.); 2) med. (о кораблях) входить, укрываться (εἰς τὸν ποταμόν Plut.).

*ἔϊσος, только f ἐΐση (ῑ) (= ἴσος, ион. ἶσος) 1) равный, на котором все равны (δαίς Hom.); 2) ровный, ровно округленный (ἀσπίς Hom.): ἵπποι σταφύλῃ ἐπὶ νῶτον ἐῗσαι Hom. кобылицы одинакового роста в хребте; 3) соразмерно построенный (νηῦς Hom.); 4) уравновешенный, спокойный (φρένες Hom.).

εἰσ-ότε, чаще εἰς ὅτε conj. до того как Hom.

εἰσ-οχή ἡ углубление или выемка (εἰ. καὶ ἐξοχή Sext.).

εἴσ-οψις, εως досл. взгляд, перен. наглядность: παράδειγμα εἴσοψίν τ᾽ ἔχειν τινί Eur. служить наглядным примером кому-л.

εἰσόψομαι fut. к εἰσοράω.

εἰσ-παίω врываться, вбегать (βοῶν εἰσέπαισεν Οἰδίπους Soph.): κρυπτὸν λόχον εἰσπαίσας Eur. попав в скрытую засаду.

εἰσ-πέμπω, староатт. ἐσπέμπω 1) посылать (τινὰ δόμους τινός Eur.; δύο κοτύλας οἴνου τινί Thuc.; πρέσβεις εἰς τὰς Συρακούσας Plut.); 2) (коварно) подсылать (μάντιν κακοῦργον Soph.); 3) med. принимать (внутрь) (διὰ τοῦ στόματός τι Xen.); 4) противопоставлять (τῷ μὴ καλῷ θάρρει τὸν κάλλιστον φόβον Plat.).

εἰσ-περάω ехать морем (ἐπ᾽ ἄεθλα Χαλκίδα εἰσεπέρησα Hes.).

εἰσ-πετάννῡμι влетать (εἰς τὸ σμῆνος εἰσπετασθῆναι Arst.).

εἰσ-πέτομαι Arst. = εἰσπετάννυμι и εἰσίπταμαι.

εἰσ-πηδάω, ион. ἐσπηδάω 1) (во что-л.) прыгать (εἰς τὸν πηλόν Xen.); 2) врываться, вбегать, влетать (εἰς τὴν οἰκίαν и πρός τινα Dem.).

εἰσ-πίπτω, ион. и староатт. ἐσπίπτω (fut. εἰσπεσοῦμαι, aor. 2 εἰσέπεσον) 1) попадать (ἐς χαράδρας καὶ ἐνέδρας Thuc.: δικτύων βρόχους Eur.): ἐς τὴν εἱρκτὴν ἐ. ὑπό τινος Thuc. быть заключенным кем-л. в тюрьму; ἐσπεσεῖν ξυμφοράν τινα Eur. попасть в какую-л. беду; εἰσπεσεῖν εἰς ἴχνη Xen. напасть на след; εἰσπεσεῖν γῇρας Eur. достигнуть старости, состариться; 2) припадать, прижиматься (πέπλους, sc. τινός Eur.); 3) врываться, влетать (πτηνὸς κῶμος ἐσπίπτει δόμοις Eur.; φλὸξ εἰσπίπτει εἰς τὰς οἰκίας Arst.); 4) вторгаться, нападать (ἐς τοὺς ἀγρούς и πρὸς τὴν πόλιν Thuc.; ἐς τὸν πεζόν Her.; ἐπὶ τὰς θύρας Plut.); 5) перен. находить, овладевать (ὁρμὴ εἰσέπεσέ τινι ποιεῖν τι Thuc.).

εἰσ-πίτνω припадать, прильнуть (πτέρυγάς τινος Eur.).

εἰσ-πίφρημι, староатт. ἐσπίφρημι (inf. ἐσπιφράναι Arst.) = εἰσφρέω.

εἰσ-πλέω, ион. и староатт. ἐσπλέω (fut. εἰσπλεύσομαι, aor. εἰσέπλευσα) 1) (о кораблях) выплывать, тж. проплывать или входить (εἴς τι Thuc., Arst., Plut. и τι Eur., Thuc.; перен. δόμοις Soph.); 2) ввозиться водным путем Thuc., Dem.: ἐφύλαττεν ὅπως μηδὲν εἰσπλέοι αὐτοῖς τῶν ἐπιτηδείων Xen. он следил за тем, чтобы никакое продовольствие не доставлялось им с моря.

εἰσ-πληρόω наполнять (εἰσπληροῦσθαί τινος Diog. L.).

εἴσ-πλοος, стяж. εἴσπλους, староатт. ἔσπλοος, стяж. ἔσπλους 1) (о кораблях) прибытие, приход Thuc., Xen. etc.; 2) тж. pl. место входа кораблей, вход (τοῦ λιμένος Thuc.; λιμὴν στενόν τινα ἔχων εἴσπλουν Plat.).

εἴσ-πνευσις, εως ἡ вдыхание, вдох Arst.

εἰσ-πνέω (aor. εἰσέπνευσα) 1) вдыхать (εἰ. καὶ ἐκπνεῖν Arst.); 2) (по)веять, обвевать (τινα Arph.).

εἴσ-πνηλος, v. l. εἴσπνιλος и ἴσπνιλος дор. любовник Theocr.

εἰσπνοή ἡ Arst., Plut. = εἴσπνευσις.

εἰσ-ποιέω, староатт. ἐσποιέω 1) вводить, включать (χορηγοὺς εἰς τὰς λειτουργίας и τινα εἰς τὸν οἶκον Dem.; τὸ ἐγκώμιον εἰς τὴν ἱστορίαν Luc.): εἰ. ἑαυτὸν τῇ Ἀκαδημίᾳ Plut. выдавать себя за последователя Академии; εἰσποιῆσαι ἑαυτὸν εἰς τὴν δύναμίν τινος Plut. унаследовать чью-л. власть; 2) тж. med. (тж. υἱὸν εἰ. Plat., Dem.) усыновлять: ἑαυτὸν εἰ. τινι Plut. объявить себя чьим-л. сыном; εἰσποιηθῆναι πρός τινα Dem. быть усыновленным кем-л.; εἰσποιηθῆναι ἐπὶ τὸ ὄνομά τινος Dem. принять (в порядке усыновления) чье-л. имя; εἰ. τινα εἰς οὐσίαν или εἰς τὰ χρήματα ἑαυτοῦ Isae. сделать кого-л. наследником своего состояния; εἰσποιητός Isae., Dem. усыновленный, приемный сын.

εἰσ-ποίησις, εως ἡ усыновление Isae., Plut.

εἰσ-πορεύω 1) вводить, уводить (Ἀχαΐδος γῆς οἴκαδέ τινα Eur.); 2) med. входить Xen.

εἴσ-πραξις, староатт. ἔσπραξις, εως ἡ взимание, взыскивание, сбор (τοῦ θύματος Thuc.; τῶν εἰσφορῶν Dem.; τῶν χρημάτων Plut.).

εἰσ-πράσσω, атт. εἰσπράττω, староатт. ἐσπράττω тж. med. взимать, взыскивать, собирать (τινά τι Isocr., Plut.): εἰσεπέπρακτο τὰς χιλίας δραχμὰς ὑπό τινος Dem. с него была взыскана кем-то тысяча драхм; μισθὸν εἰσπράττεσθαι τοὺς μανθάνοντας Luc. брать плату с учащихся; κακὸν δίκαιον εἰσεπράξατο Eur. он отплатил жестоко, но справедливо.

εἰσ-πτύω вкладывать из клюва в клюв (досл. вбрасывать со слюной) (τοῖς νεοττοῖς, sc. τὴν τροφήν Arst.).

εἰσ-ρέω, староатт. ἐσρέω 1) втекать, протекать (ὁ ἐσρέων διὰ Συμπληγάδων πόντος Eur.): εἰσρεούσης εἰς τὴν ναῦν τῆς θαλάττης Polyb. когда в корабле показалась течь; 2) притекать, наплывать, поступать (ἀὴρ εἰσρεῖ Arst.): εἰσερρύη νόμισμα εἰς τὴν Σπάρτην Plut. наблюдался наплыв денег в Спарту; τὴν ἀγαθὴν τύχην ᾤετο εἰς τὴν οἰκίαν αὐτῷ εἰσρυήσεσθαι Luc. он думал, что счастье нахлынет в его дом: πόθος εἰσερρύη πάντας εἰρήνης Plut. всех охватила тоска по мирной жизни.

εἴσ-ροος, стяж. εἴσρους ὁ втекание, приток: τὸν εἴσρουν εἰς λιμένα ποιεῖσθαι Arst. впадать в озеро.

εἰσ-τελέω зачислять, включать (εἰς γένος τι Plat.).

εἱστήκειν и ἑστήκειν ppf. к ἵστημι.

εἰσ-τίθημι, ион. и староатт. ἐστίθημι 1) (на или во что-л.) класть, грузить (τι ἐς ναῦν и ἐς ἅμαξαν Her.; τι εἰς τὸ κενόν Arst.; med. τέκνα καὶ γυναῖκας καὶ ἔπιπλα πάντα Her.; σῖτα μέτρια Xen.): εἰστίθεσθαί τι σέλματα Eur. грузить что-л. на палубу; 2) приделывать, прикреплять (φύσας ἐς τὸ ἄκρον τῆς κεραίας Thuc.); 3) передавать (τινὰ ἐς χεῖράς τινι Her.).

εἰσ-τοξεύω, ион. ἐστοξεύω (во что-л.) пускать стрелы, стрелять (ἐσακοντίζειν καὶ ἐ. Her.).

εἰσ-τρέπομαι поворачиваться (πάλιν ἐντός Arst.).

εἰσ-τρέχω, староатт. ἐστρέχω (fut. εἰσδραμοῦμαι, aor. εἰσέδραμον) вбегать, врываться, устремляться (οἱ περίπολοι ἐσέδραμον Thuc.; τῶν ξένων εἰσδραμόντων Plut.; ναῦς βαθὺν εἰσέδραμε Φᾶσιν Theocr.): εἰσδραμόντες ἥρπαζον ὅ τι ἕκαστος ἐδύνατο Xen. ворвавшись, они стали грабить кто что мог.

εἰσ-φέρω, ион. и староатт. ἐσφέρω (fut. εἰσοίσω, aor. 2 εἰσήνεγκον) 1) вносить, приносить (ἐσθῆτα εἴσω Hom.; δεῖπνον εἰς τὴν οἰκίαν Xen.): μεγάλην εἰσφέρεσθαι σπουδὴν εἴς τι Diod. прилагать много стараний к чему-л.; 2) med. принимать внутрь, поглощать (πλεῖστον ὕδωρ Arst.) или вдыхать (οἱ μὲν εἰσφερόμενοι, οἱ δὲ μὴ ἀναπνέοντες Arst.); 3) заносить, уносить: ποταμὸς δρῦς ἀζαλέας ἐσφέρεται Hom. река уносит с собой высохшие дубы; ἐς τὴν ὕλην ἐσφέρεσθαι Thuc. забрести в лесную чащу; 4) грузить (τινὰς εἰς τὰς ναῦς Xen.); 5) ввозить, med. ввозить к себе (σῖτόν τε καὶ χρήσιμα Thuc.); 6) вносить, вводить (νέον τι Plat.; ἕτερα καινὰ δαιμόνια Xen.): Ἐμπεδοκλῆς πρῶτος ταύτην τὴν αἰτίαν διελὼν εἰσήνεγκεν Arst. Эмпедокл впервые расчленил эту причину; 7) вносить, добавлять (λόγους καινούς Eur.); 8) вносить, предлагать, представлять на утверждение (τὴν ἑαυτοῦ γνώμην εἰς τὴν ἐκκλησίαν Xen. или ἐς τὸν δῆμον Thuc. и πρὸς τὸν δῆμον Arst.; νόμους διά τινος Plut.); 9) (тж. εἰ. δίκην Plut.) возбуждать судебное дело Dem.; 10) вносить, уплачивать (ἔρανον Plat.; ἐσφορὰν διακόσια τάλαντα Thuc.; χρήματα εἰς τὸν πόλεμον Plut.): τὴν οὐσίαν ἅπασαν εἰσενηνοχέναι Arst. уплатить налоги в размере всего своего имущества; τὰ εἰσενεχθέντα Arst. внесенные деньги, Xen. вклад; 11) приносить, доставлять, сообщать (ἀγγελίας Her.); 12) доставлять, причинять, вызывать (πόλεμον Ἑλλήνων χθονὶ καί Φρυξί Eur.): πολλὰ κἀγαθὰ ἀλλήλοις εἰσενεγκεῖν Xen. оказать друг другу много услуг; 13) издавать, публиковать (ἀπολογισμούς Polyb.).

εἰσ-φθείρομαι (неся гибель или разрушение) вторгаться, врываться (θᾶττον εἰσφθάρητι σύ Men.).

εἰσ-φοιτάω, староатт. ἐσφοιτάω часто посещать, бывать, захаживать (προς τινα Eur.; εἰς τὸ ὀπτάνιον Arph.).

εἰσ-φορά, староатт. ἐσφορά тж. pl. 1) взнос, платеж (χρημάτων Xen., Plat.; τελῶν Arst.); 2) налог, подать (εἰσφορὰς εἰσφέρειν Thuc., Lys.); 3) вклад Xen.

εἰσφορέω, староатт. ἐσφορέω Hom. etc. = εἰσφέρω.

εἰσ-φρέω 1) впускать, допускать (sc. τινα Arph.; τὸ στράτευμα Dem.); med. допускать к себе (τι Eur. и τινα Dem.); 2) поглощать, поедать (εἰσφρῆσαι πλῆθος τῶν κογχῶν Arst.); 3) входить, вторгаться (οἱ ἱππεῖς εἰσέφρησαν εἰς τὴν πόλιν Polyb.).

εἰσ-φύομαι досл. вырастать, перен. выдаваться вперед, выступать, находиться (οἱ ὑπὸ τὸ τεῖχος εἰσπεφυκότες κρημνοί Plut.).

εἴσ-φυσις, εως ἡ сращенность Arst.

εἰσ-χειριζω вручать, передавать (ἀρχήν τινι Soph.).

εἰσ-χέω, ион. и староатт. ἐσχέω 1) вливать, наливать (γάλα Eur. и τὸ γάλα ἐς ἀγγήϊα Her.); 2) med. устремляться, хлынуть (ἐσέχυντο ἐς πόλιν, sc. Τρῶες Hom.; ἐσεχέοντο οἱ Ἓλληνες ἐς τὸ τεῖχος Her.).

I εἴσω, ион. и староатт. ἔσω adv. 1) внутрь (πεσεῖν Hom.; ἔξωθεν εἴ. φέρειν Aesch.; στείχειν Soph.; ἡγεῖσθαι Xen.; στρέφειν Plat.; ῥεῖν Arst.); 2) внутри (ξυνοικεῖν Soph.; τὰ εἴ. νενοσηκότα σώματα Plat.): ὁ εἴ. (ἔ.) Thuc., Arst.; внутренний.

II εἴσω, ион. и староатт. ἔσω в знач. praep. cum gen. et acc. 1) в, внутрь (ἡγεῖσθαι πόλιν εἴ. и βήμεναι δώματος εἴ. Hom.); 2) в, внутри (μένειν εἴ. δόμων Aesch.): εἴ. ξίφους Eur. в пределах досягаемости меча.

III εἴσω τό и τά indecl. внутренняя часть, глубина (τὸ εἴ. τοῦ οὐρανοῦ Plat.; τὰ εἴ. τῶν ὅρων Arst.).

I εἴσω-θεν, преимущ. ион. и староатт. ἔσωθεν adv. 1) изнутри (ἔ. ἐκ τοῦ μεγάρου Her.; ἡ κίνησις γίνεται ἔ. Arst.); 2) внутри (ὀδόντας ἔχειν Arst.).

II εἴσωθεν, преимущ. ἔσωθεν в знач. praep. cum gen. внутри, в (ναοῦ Eur.).

III εἴσωθεν, только ἔσωθεν τά indecl. внутренняя часть, глубина Arst.

εἰσ-ωθέομαι врываться, вторгаться Xen.

εἰσ-ωπός 2 находящийся лицом к лицу: εἰσωποὶ ἐγένοντο νεῶν Hom. они оказались перед кораблями.

εἶτα adv. потом, затем, далее, после (πρῶτον μὲν … εἶ. Thuc., Soph., Dem., Arst., Plut.): κᾆτ᾽ (= καὶ εἶ.) οὐ δέχονται λιτὰς ἔτι θεοί Soph. к тому же боги уже не внемлют молитвам; εἶ. τί (τοῦτο); Arph. ну и что же дальше?; εἶτ᾽ ἐσίγας; Arph. и ты все же молчал?; εἶτ᾽ οὐκ αἰσχύνεσθε; Dem. и вам после этого не стыдно?

εἷται 3 л. sing. pf. pass. к ἕννυμι.

εἶτε и εἴητε 2 л. pl. opt. praes. к εἰμί.

εἴ-τε, дор. αἴτε conj. (тж. εἴ … εἴ., εἴ. καὶ, … εἴ. καί, εἴ. οὖν … εἴ. οὖν, εἴ … ἤ, εἴ … ἠὲ καί, εἰ … εἴ., ἢ … εἴ.) (и)ли … или, будь то … будь то: εἴτ᾽ οὖν καινὰ εἴ. παλαιά Plat. будь то новые или старые; λόγοισιν εἴτ᾽ ἔργοισιν Soph. словами (ли) или делами.

εἶτον и εἴητον 2 л. dual. opt. к εἰμί.

εἶφ᾽ перед густым придых. = εἶπε.

εἶχον impf. к ἔχω.

εἴω эп. (= ἔω и ὧ) praes. conjct. к εἰμί.

εἰῶ эп. praes. conjct. к ἐάω.

εἴωθα pf. 2 к ἔθω.

εἰώθειν, ион. ἐώθεα ppf. к ἔθω.

εἰωθός τό обычай, обыкновение (κατὰ τὸ εἰ. Thuc.; παρὰ τὸ εἰ. Thuc., Plat.): τὰ εἰωθότα Her., Arph., Plat. обычные или общеизвестные вещи.

εἰωθότως как обычно, по обыкновению Soph., Plat.

εἰωθώς, υῖα, ός [part. pf. к ἔθω] 1) привыкший, опытный (ἡνίοχος Hom.); 2) привычный, обычный: ἐν τῷ εἰωθότι τρόπῳ Plat. обычным образом; ἡ εἰωθυῖα διάλεκτος Arst. повседневная (разговорная) речь - см. тж. εἰωθός.

εἴων impf. к ἐάω.

εἵως эп. = ἕως.

ἐκ, перед гласными ἐξ praep. cum gen. 1) (движение изнутри наружу, снизу вверх или сверху вниз) из, от, с (ἐκ Πύλου ἐλθών Hom.): οἱ αὐτομολήσαντες ἐκ τῶν πολεμίων Xen. перебежчики от неприятеля; ἐξ Οὐλύμποιο ἀπὸ ῥίου Hom. с вершины или на вершине Олимпа; ἐκ βυθοῦ Theocr. из глубины; καθῆσθαι ἄκρων ἐκ πάγων Soph. сидеть (глядя вниз) на вершинах холмов; 2) (источник) из: δέχεσθαί τι ἐκ χειρός τινος Soph. принимать что-л. из чьих-л. рук; ἐκ ποταμοῦ νίζεσθαι Hom. умываться из реки, т. е. речной водой; ἐκ φιαλῶν πίνειν Xen. пить из чаш; 3) (отделение, освобождение) от (ἐκ δεσμῶν λυθείς Aesch.): ἐκ κακῶν πεφευγέναι Soph. ускользнуть от бедствий; ἐξ ὕπνου εἶναι Arst. пробудиться от сна; ἐκ τοῦ μέσου καθῆσθαι Her. уйти из (чьей-л.) среды, удалиться; 4) (происхождение) из, от: ἐκ τοῦ φημὶ γενέσθαι Hom. я называю его своим отцом; ὁ ἐξ ἐμῆς μητρός Soph. сын моей матери, т. е. мой брат; τὰ ἐκ τῆς γῆς φυόμενα Xen. выросшее из почвы, т. е. произведения почвы; τὰ ἐκ τοῦ ἀγροῦ ὡραῖα Xen. полевые сборы; 5) (действующее лицо; обычно перев. без предлога): τὸ ποιηθὲν ἐκ Ψαμμητίχου Her. поступок Псамметиха; ὁ ἐκ Διός Hom., Xen.; ниспосланный Зевсом, зевсов; πᾶσαι τέχναι ἐκ Προμηθέως Aesch. все искусства - от Прометея; ὁ ἐκ τῶν Ἑλλήνων εἰς τοὺς βαρβάρους φόβος Xen. страх, наведенный греками на варваров; ταῦτ᾽ ἐξ Ἀτρειδῶν ἔργα Soph. это - дело рук Атридов; γελᾶσθαι ἔκ τινος Eur. быть предметом чьих-л. насмешек; ἡ ἐκ σοῦ δυσμένεια Soph. твое недоброжелательство; τὰ ἐξ Ἑλλήνων τείχεα Her. построенные греками стены; 6) (материал, вещество, состав) из: τὸ ἐξ οὗ (= ὕλη) Arst. то, из чего (состоит предмет), вещество, материя; ἐξ ἀδάμαντος Plat., Theocr.; из стали; ἐκ κριθῶν μέθυ Aesch. ячменная брага; 7) (переход из одного состояния в другое) из: τυφλὸς ἐκ δεδορκότος (sc. γεγονώς) Soph. ставший из зрячего слепцом; 8) (выделение, обособление) из, среди, между: πόλεως ἐκ πάσης μόνη Soph. единственная во всем городе: ἐκ πάντων προτιμᾶσθαι Thuc. быть почитаемым превыше всех; 9) (местоположение) на, в: ἐκ δεξιᾶς Xen. справа, на правой стороне, ἐξ ἀγχιμόλοιο Hom. вблизи; ἐκ τῆς ἰθέης Her. напрямик: ἐκ τοῦ ἔμπροσθεν Xen. впереди: ἐκ τοῦ πλαγίου Xen. на фланге; ἐξ ἐναντίας Xen. напротив; 10) (точка прикрепления) на, с: μαχαίρας εἶχον ἐκ τελαμώνων Hom. мечи были у них на перевязях; κρεμάσαι τι ἐκ πασσαλόφι Hom. повесить что-л. на гвоздь; 11) (зависимость) от: πάντα ἐκ σέο ἄρτηται Her. все зависит от тебя; ἔκ τινος ἔχειν τὰς ἐλπίδας Thuc. связывать свои надежды с чем-л.; 12) (отсчет времени) с: ἐξ οὗ Hom., Xen., Dem. и ἐξ ὅτου Xen., Arst.; с тех пор или после того, как; ἐξ οὗ χρόνος οὐ πολύς Dem. немного времени тому назад; ἐκ τοῦ (ἐκ τοῖο, ἐκ τοῦδε) Hom. или ἐξ ἐκείνου Thuc. с (э)того времени; ἐκ παλαιοῦ Xen. издревле; ἐξ ἀρχῆς Arst. с (самого) начала; ἐκ παιδός Xen. и ἐκ παίδων Xen., Arst.; с детства; ἐκ πολλοῦ (χρόνου) Thuc., Arst.; с давних пор, издавна; ἐξ ἡμέρης ἐς ἡμέρην Her. со дня на день; πῶς ἔχει ἐκ τοῦ τραύματος; Xen. как чувствует он себя после ранения?; 13) (положение во времени) во время, в течение: ἐκ νυκτῶν Hom. и ἐκ νυκτός Xen. ночью; ἐξ ἡμέρας Soph. днем; ἐκ τοῦ λοιποῦ Xen. и ἐκ τῶν λοιπῶν Plat. в дальнейшем; ἐκ νέης Her. снова; ἐξ ὑστέρης Her. впоследствии; 14) (последовательность в пространстве или во времени) после, (вслед) за: ἐκ τοῦ ἀρίστου Xen. после завтрака; ἐκ τούτου Xen. и ἐκ τούτων Soph. после этого; αἰθέρος ἐκ δίης Hom. после ясной погоды; δέχεται κακὸν ἐκ κακοῦ Hom. беда следует за бедой; πόλιν ἐκ πόλεως ἀμείβειν или ἀλλἀττειν Plat. переходить из города в город; λόγον ἐκ λόγου λέγειν Dem. громоздить одну речь на другую, т. е. бесконечно много говорить; 15) (принадлежность или связь; обычно перев. без предлога) из, от: οἱ ἐκ φιλοσοφίας Arst. занимающиеся философией; τὸ ἐκ τῆς τέχνης Arst. нечто от искусства, род мастерства; οἱ ἐκ τῆς πόλεως Thuc., Polyb.; горожане; οἱ ἐκ τῆς συγκλήτου Polyb. члены (римского) сената, сенаторы; οἱ ἐκ Μακεδονίας βασιλεῖς Polyb. македонские цари; οἱ ἐκ τῆς ἀγορᾶς Xen. рыночные торговцы; οἱ ἐκ τής ναυμαχίας Plat. участники морского сражения; 16) (причина, основание) из, от, по, вследствие (ἐκ τρωμάτων θνῄσκειν Her.): ἐκ τούτου и ἐκ τούτων Xen. вследствие этого; τυφλὸς ἐκ νόσου Arst. ослепший от болезни; ἐξ ἀνάγκης Soph. Arst. из (по, вследствие) необходимости; ἐκ πλεονεξίας Dem. из жадности; ἐκ φόβου Soph. от (из) страха; ἔκ τινος; Eur. и ἐκ τοῦ; Xen. вследствие чего?, из-за чего?; ἐξ и ἐκ τοῦ αὐτομάτου Xen. по собственному побуждению; ἐκ θεόφιν Hom. по побуждению божества; ἐξ ὑποθέσεως Arst. по (пред)положению; 17) (образ действия или способ) посредством, по: ἐκ παντὸς τρόπου Xen., Dem., Arst.; всячески; ἐκ διαδοχῆς Arst. путем передачи; ἐκ τῆς νικώσης (sc. γνώμης) Xen. большинством голосов; ἐξ ἐπιβουλῆς Xen. с умыслом, преднамеренно; ἐκ τῶν δυνατῶν Xen. по возможности, в меру сил; ἐξ ἴσου Xen. в равном положении; ἐκ τῶν παρόντων Xen. при нынешних обстоятельствах; ὁ ἐκ τῆς ψυχῆς φίλος Xen. искренний друг; ἐκ βίας Soph. силой, насильно: ἐκ δόλου Soph. хитростью, обманом; ἐκ θυμοῦ φιλεῖν Hom. любить всем сердцем; δακρυχέειν ἐκ φρενός Aesch. горько плакать; ἐξ ἅπαντος τοῦ νοῦ Plat. чистосердечно; ἐκ τοῦ ἐμφανέος Her. явно; 18) (средство) посредством, с помощью: ἐκ τῶν ἰδίων Isocr. на личные средства, на собственный счет; ζῆν ἔκ τινος Xen. жить чем-л.; ἐκ χρημάτων παρασκευάζεσθαί τι Plut. добывать себе что-л. за деньги; ἐκ τόξων ἀνύειν γαστρὶ φορβάν Soph. добывать себе пропитание охотой (досл. луком); ἐκ σκήπτρου ὁδοιπορεῖν Soph. странствовать, опираясь на посох; ἐκ χειρὸς βάλλειν Xen. метать вручную; 19) (расстояние, отдаленность) вдали, с, на: τηλόθεν ἐξ ἀπίης γαίης Hom. далеко-далеко от (своей) земли; ἐξ ὄψεως μήκους Xen. на расстоянии или с расстояния видимости; ἐξ εἴκοσι βημάτων Plut. с расстояния в двадцать шагов; ἐκ πατρίδος Hom. вдали от родины; ἐκ βελέων Hom. вне досягаемости стрел.

ἐκ-, перед гласными ἐξ- приставка, обозначающяя 1) отделение, удаление (ἐκπεράω); 2) завершение (ἐκπεραίνω); 3) высокую степень (ἔκδηλος); 4) происхождение (ἐκγίγνομαι).

Ἑκάβᾱ дор. = Ἑκάβη.

Ἑκάβη (ᾰ), дор. Ἑκάβᾱ ἡ Гекаба или Гекуба (дочь Диманта, жена Приама) Hom., Eur., Plat., Theocr.

Ἑκαδημία ἡ Timon ap. Diog. L. = Ἀκαδημία.

Ἑκαέργη ἡ Гекаэрга, «Далекоразящая» (дочь Борея, гипербореянка, учредившая, по преданию, культ Артемиды на о-ве Делос) Plat.

ἑκά-εργος 2 действующий на далекое расстояние, т. е. далекоразящий, по друг. далеко отражающий (бедствия) (эпитет Аполлона) Hom., Pind., Arph., Plut.

ἐκάην aor. 2 pass. к καίω.

I ἕκᾰ-θεν adv. 1) вдалеке, вдали Hom.; 2) издали Hom., Pind., Aesch.

II ἕκᾰθεν в знач. praep. cum gen. вдали, далеко от (τινος Hom.).

ἐκαθέσθην aor. к καθέζομαι.

ἐκάθηρα aor. к καθαίρω.

Ἑκάλειος ὁ гекалец (эпитет Зевса) Plut.

Ἑκάλη (ᾰ) ἡ Гекала 1) бедная старуха, приютившая юного Тесея Plut.; 2) дем в атт. филе Λεοντίς Dem.

Ἑκᾰλῆ-θεν adv. из дема Гекала Dem.

Ἑκαλήνη ἡ = Ἑκαλίνη.

Ἑκᾰλήσιον τό гекалесий (праздник в деме Гекала, посвященный Зевсу) Plut.

Ἑκαλίνη и Ἑκαλήνη ἡ Plut. demin. к Ἑκάλη 2.

ἕκᾱλος 2 дор. = ἕκηλος.

Ἓκαλος ὁ Plut. = Ἑκάλειος.

ἔκᾰμον aor. 2 к κάμνω.

ἔκανον aor. 2 к καίνω.

ἔκᾱον атт. impf. к καίω.

ἐκάρην (ᾰ) aor. 2 pass. к κείρω.

I ἑκάς, атт. v. l. ἕκᾰς adv. далеко, вдалеке, вдали Hom., Soph., Eur., Her., Thuc.: οὐχ ἑ. χρόνου Her. в недалеком будущем.

II ἑκάς в знач. praep. cum gen. далеко (вдали) от (τινος Hom., Pind., Eur.).

ἑκαστάτω superl. к ἑκάς I.

ἑκαστᾰχό-θεν adv. со всех сторон, отовсюду Thuc., Xen., Plut.

ἑκαστᾰχό-θι adv. повсюду: οἱ ἑ. Plut. всюду находящиеся.

ἑκαστᾰχοῖ adv. Plut. = ἑκασταχόσε.

ἑκαστᾰχό-σε adv. во все стороны, (по)всюду Thuc., Xen., Plat.

ἑκαστᾰχοῦ Thuc., Plat., Plut. = ἑκαστοχόθι.

ἑκαστέρω compar. к ἑκάς.

ἑκάστοθεν adv. Diog. L. = ἑκασταχόθεν.

ἑκάστοθι adv. Hom. = ἑκασταχόθι.

ἕκαστος 3 (тж. εἶς ἕ., ἕ. τις, τὶς ἕ., ὡς ἕ. и εἶς τις ἕ.) каждый, всякий: αἱ γυναῖκες ἑκάστη Hom. каждая из женщин; τῆς ἡμέρας ἑκάστης и κατὰ τὴν ἡμέραν ἑκάστην Thuc. каждый день, ежедневно; ὅπῃ ἐδύναντο ἕ. Xen. или ὡς ἕ. ἐδύνατο Thuc. кто как мог; τῶν πάντων ἕ. Hom. или οἱ ἕκαστοι Hes. решительно всякий τὰς πόλις ἐπ᾽ ἡμέρης ἑκάστης αἵρεε Her. (Даврис) брал по городу в день; κατὰ ἔτος ἕκαστον Thuc. ежегодно; (τὸ) καθ᾽ ἕκαστον (καθ᾽ ἑκάστους) и (τὰ) καθ᾽ ἕκαστα Thuc., Plut. каждый в отдельности, порознь; παρ᾽ ἕκαστον и παρ᾽ ἕκαστα Polyb. в каждом отдельном случае; τὸ καθ᾽ ἕκαστον филос. Arst. отдельный (единичный, конкретный) предмет; ἅστινας (ἑορτὰς) καὶ οἵστισιν ἑκάστοις τῶν θεῶν καὶ δαίμοσι γίγνεσθαι χρεών Plat. какие именно празднества и в честь каких именно богов и божеств нужно справлять.

ἑκάστοτε adv. всякий раз, в каждом отдельном случае Thuc., Plat., Arst.: ἵνα ἑ. γίνοιτο ἐλαύνων Her. (все города), через которые ему ни доводилось проходить.

ἑκαστοτέρω v. l. = ἑκαστέρω.

Ἑκάτα дор. = Ἑκάτη.

ἑκατᾱβόλος 2 дор. = ἑκατηβόλος.

Ἑκᾰταῖα τά подношения Гекате (из овощей и проч.) Dem.

Ἑκάταιον τό v. l. = Ἑκάτειον.

I Ἑκᾰταῖος 3 гекатин, посвящаемый Гекате (μαγίδες Soph.).

II Ἑκαταῖος ὁ Гекатей 1) родом из Милета, один из старейших греч. историков и географов VI-V вв. до н. э., автор Περίοδος γῆς или Περιήγησις и Γενεαλογίαι или Ἱστορίαι Her., Diod.; 2) родом из Абдер, историк, философ и грамматик IV в. до н. э. Diod.

Ἑκάτειον τό гекатей 1) v. l. Ἑκάταιον - святилище Гекаты Arph.; 2) статуя Гекаты, ставившаяся у входа в дом или на распутье трех дорог Arph.

ἑκᾰτεράκις adv. один и другой раз, оба раза Xen.

ἑκάτερ-θε(ν) adv. Hom. = ἑκατέρωθεν.

ἑκάτερος 3 (ᾰ) каждый (из обоих), тот и другой (в отдельности) (καὶ εἷς ἑ. καὶ ἀμφότεροι Dem.): ἐν μέρει πρὸς ἑκατέραν, ἀλλὰ μὴ πρὸς ἀμφοτέρας ἅμα τὰς δυνάμεις κινδυνεύειν Lys. выступать против каждого войска порознь, а не против обоих вместе; ἐφ᾽ ἑκατέρῳ τῷ κέρᾳ Thuc. на каждом из обоих флангов; (ὡς) ἑκάτεροι Her., Thuc. каждая из обеих сторон; ἑφ᾽ ἑκάτερα Thuc., καθ᾽ ἑκάτερα Xen. и ἐξ ἑκατέρων Luc. с каждой стороны, с обеих сторон.

ἑκᾰτέρω-θεν adv. (на вопрос «откуда?») с каждой стороны, с обеих сторон Arst.: ἑ. τινος Thuc., Xen. с каждой стороны чего-л.

ἑκᾰτέρω-θι adv. (на вопрос «где?») с каждой стороны, по обе стороны Pind., Arst., Plut.

ἑκᾰτέρως тем и другим образом, обоими способами Plat.

ἑκᾰτέρω-σε adv. в обе стороны Plat.

Ἑκάτη, дор. Ἑκάτα (κᾰ) ἡ Геката (дочь Персея и Астерии, по друг. - Зевса и Деметры, богиня подземного мира, позже - богиня луны, отожд. с Артемидой Hes., Aesch., Eur., Theocr.): Ἑκάτης δεῖπνον Luc. = Ἑκαταῖα.

ἑκᾰτη-βελέτης, ου adj. m Hom., HH, Hes. = ἑκατηβόλος.

ἑκᾰτη-βόλος, дор. ἑκατᾱβόλος 2 Hom., HH, Hes., Pind. = ἑκάεργος.

Ἑκᾰτήσιον τό Plut. = Ἑκάτειον 2.

ἕκᾱτι дор.-атт. = ἕκητι.

ἑκᾰτογ- в сложн. словах (перед γ, κ, χ) = ἑκατόν.

ἑκατόγ-γυιος 2 стотелый (κορᾶν ἀγέλα Pind.).

ἑκατογ-κάρᾱνος 2 (κᾰ) Aesch. = ἑκατογκέφαλος.

ἑκατογκεφάλας, α adj. Pind., Arph. = ἑκατογκέφαλος.

ἑκατογ-κέφᾰλος 2 стоглавый (ὕδρα Eur.; ἔχιδνα Arph.): ἑκατογκέφαλα ὄφεων ἰαχήματα Eur. шипение стоглавых (или сотен) змей.

ἑκατόγκρᾱνος 2 Pind. = ἑκατογκέφαλος.

ἑκατόγχειρ, χειρος adj. Plut. = ἑκατόγχειρος.