Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/37

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
II ἔγκοτος ὁ гнев (ἔγκοτον ἔχειν τινί τινος или διά τι Her.).

ἐγ-κράζω (aor. 2 ἔγκραγον) громко кричать (на кого-л.) (ἐπί τινα Thuc. и τινί Arph.): φωνεῖν ἐγκεκραγός (part. pf. n = adv.) Arst. говорить крикливым голосом.

ἐγκρασίχολος зоол. анчоус (Engraulis encrasicholus) Arst.

ἐγ-κράτεια (ρᾰ) ἡ досл. власть, господство, преимущ. (тж. ἐ. ἑαυτοῦ Plat.) самообладание, воздержность (τινος Xen., Isocr., πρός τι Xen., Plat., Plut. и περί τι Arst., Plut.): ἐ. ψυχῆς πρὸς τὰ φοβερὰ καὶ δεινά Plat. самообладание перед лицом страшных опасностей; ἐ. περὶ τὰς χεῖρας Plut. бескорыстие, честность.

ἐγ-κρᾰτεύομαι владеть собой, быть воздержным (ἐγκρατεύεται ὅταν πράττῃ παρὰ τὴν ἐπιθυμίαν κατὰ τὸν λογισμόν Arst.).

ἐγκρᾰτέως Theocr. = ἐγκρατῶς.

ἐγ-κρᾰτής 2 1) сильный, крепкий (σθένος Aesch.; σώματα Xen.; ἀκρωτήρια Arst.); 2) твердый (σίδηρος Soph.); 3) властвующий, царствующий (Πόλυβος Soph.); 4) обладающий, владеющий (τῆς Ἑλλάδος Her.; τοῦ ἄλλου, sc. χωρίου Thuc.): ἐ. τῆς νίκης Plut. одержавший победу; 5) умеющий пользоваться (τὰ παιδία τῶν μορίων οὐκ ἐγκρατῆ ἐστιν Arst.): ἐ. ἑαυτοῦ Plat. владеющий собой; 6) воздержный, умеренный (ἐ. καὶ σώφρων Arst.; ἐ. γαστρὸς καὶ ποτοῦ Xen.).

ἐγ-κράτησις, εως (ᾰ) ἡ задержание, задержка (τοῦ πνεύματος Diog. L.).

ἐγ-κρᾰτῶς, ион. Theocr. ἐγκρατέως 1) властно, сильной рукой, твердо (ἄρχειν Thuc., Plut. и ἔχειν τὴν ἀρχήν Arst.); 2) силой, насильно (ἔχειν τὴν νῆσον Polyb.); 3) с самообладанием, воздержно, умеренно (ἔχειν πρὸς ἡδονάς Plat.; ἐ. καὶ μετ᾽ αἰδοῦς Plut.).

ἐγ-κρίνω (ῑ) (fut. ἐγκρῐνῶ) 1) выбирать, избирать (ἐγκριθῆναι εἰς τὴν γερουσίαν Dem. и εἰς τοὺς τριακοσίους Plut.); 2) считать, признавать (τινὰ ἄνδρ᾽ ἄριστον Eur.); 3) считать годным, допускать (τινὰ εἰς τὴν αἵρεσιν Plat.): ἐγκριθῆναι τὸ στάδιον ἐν Ὀλυμπίᾳ Xen. быть допущенным к участию в Олимпийских состязаниях; 4) относить, причислять (τινὰ εἰς ἀριθμόν τινα и τινὰ ἐν τοῖς ἱκανῶς φιλοσόφοις Plat.).

ἔγ-κρῐσις, εως ἡ отборочное испытание (τῶν ἀθλητῶν Luc.).

ἔγ-κρῐτος 2 досл. избранный, перен. проверенный, испытанный (πρὸς ἀρετήν Luc.).

ἐγ-κροτέω тж. med. (во что-л.) ударять, стучать, бить: πυγμαὶ ἦσαν ἐγκροτούμεναι Eur. сыпались кулачные удары; ἐς ἓν μέλος ἐ. ποσσί Thuc. плясать в такт, под музыку.

ἐγ-κρούω 1) вбивать, вколачивать (παττάλους εἰς τὸν τοῖχον Arph.); 2) ударять (τινί τι Anth.); 3) плясать (ἐγκρούων καὶ παίζων Arph.).

ἐγ-κρύβω прятать, класть внутрь: εἰς τὸ πῦρ ἐγκρύβεσθαι Diod. поджариваться на огне.

ἐγ-κρύπτω прятать, скрывать (τί τινι Hom.; τι ἔν τινι Arst.): πῦρ ἐ. Arph., Arst. сохранять огонь (под пеплом).

ἐγ-κρῠφιάζω действовать исподтишка, прятаться Arph.

ἐγ-κρῠφίας, ου ὁ (тж. ἐ. ἄρτος) испеченный в горячей золе хлеб Luc.

ἐγ-κρύφιος 2 (ῠ) спрятанный, скрытый (πῦρ Anth.).

ἔγ-κρυψις, εως ἡ запрятывание, закрывание (ἡ ἔ. σώζει τὸ πῦρ Arst.).

ἐγ-κτάομαι (преимущ. о недвижимом имуществе) приобретать вне своей страны: ἐγκτήσασθαι πόλιν ἐν Θρηΐκῃ Her. построить себе город во Фракии; δοῦναι οἰκοδομησαμένοις ἐγκεκτῆσθαι Xen. разрешить (иноземцам) строить дома и владеть ими; οἱ ἐγκεκτημένοι Dem. иноземцы, владеющие недвижимостью.

ἔγκτᾱσις дор. = ἔγκτησις.

ἔγ-κτημα, ατος τό недвижимая собственность вне своей страны (ἐγκτήματα καὶ κτήματα Dem.).

ἔγ-κτησις, дор. ap. Dem. ἔγκτᾱσις, εως ἡ право владения недвижимостью вне своей страны (συγκλεισθῆναι ταῖς ἐπιγαμίαις καὶ ἐγκτήσεσι παρ᾽ ἀλλήλοις Xen.; δεδόχθαι τινὶ ἔγκτασιν γᾶς καὶ οἰκιᾶν Dem.).

ἐγ-κτίζω строить за границей (πόλεις βαρβάροις ἔθνεσιν Plut.).

ἐγ-κῠβερνάω Diog. L. v. l. = κυβερνάω.

ἐγ-κῠκάω (в чем-л.) смешивать, перемешивать: κύλιξ τὰ πράγματα ἐγκυκᾶσθαι ирон. Arph. чаша для смешивания (всех) вещей.

ἐγ-κυκλέομαι досл. (в чем-л.) вращаться, вертеться, ирон. быть одурачиваемым Arph.

ἐγ-κύκλημα, ατος τό круг, область: πρόσοδος ἡ ἀπὸ γῆς (καὶ) ἡ ἀπὸ τῶν ἄλλων ἐγκυκλημάτων Arst. доходы с земли и с прочих отраслей (хозяйства).

ἐγ-κύκλια τά 1) (тж. τὰ ἐ. παιδεύματα) круг элементарных знаний, общее начальное образование (οἱ περὶ μουσικὴν καὶ τὰ ἐ. παιδευταί Plut.); 2) повседневные дела (ἦν τοῦτο τῶν ἐγκυκλίων Isocr.).

ἐγ-κύκλιος 2 1) круглый, построенный кругом (χοροί Eur., Aeschin.; ἱερόν Plut.); 2) шарообразный (σώματα Arst.); 3) кругообразный, круговой (κίνησις Arst.; φορά Arst., Plut.); 4) чередующийся, периодический (λειτουργίαι Dem.); 5) повседневный, обычный (διακονήματα и διακονίαι Arst.); 6) общий для всех, общегражданский (δίκαια Dem.); 7) общеобразовательный (παιδεία и παιδεύματα Plut.); 8) общепринятый, ходячий (φιλοσοφήματα Arst.).

ἐγ-κυκλίως кругообразно (φέρεσθαι Arst.).

ἔγ-κυκλον τό энкикл (род верхнего женского платья) Arph.

ἔγ-κυκλος 2 круглый (βάρος πέτρης Anth.).

ἐγ-κυκλόω тж. med. 1) обводить кругом (ὀφθαλμόν Eur.); 2) обходить кругом, объезжать (βουλόμενος ἐγκυκλωθῆναι πᾶσαν Σικελίαν Diod.); 3) обвивать (αἱ ἐγκυκλωθεῖσαι ἐπ᾽ ἀλλήλοις σπεῖραι Diod.); 4) окружать (ὁ χθόν᾽ ἐγκυκλούμενος αἰθήρ Eur.; ἐγκυκλωσάμενοι καὶ περιχυθέντες Plut.): ὥσπερ φωνή μέ τις ἐγκεκύκλωται Arph. словно чей-то голос окружал меня, т. е. послышался возле меня.

ἐγ-κῠλίνδησις, εως досл. вращение, перен. pl., презр. общение (ἐν γυναιξὶ πόρναις Plut.).

ἐγ-κυλίω 1) (в чем-л.) катать (τὸν κύλινδρον Arst.); 2) med.-pass. кататься, валяться (οἶκος ἐγκυλίσασθαι ὠφελιμώτατος Luc.); перен. утопать, без удержу предаваться (οἱ εἰς ἔρωτας ἐγκυλισθέντες Xen. - v. l. ἐκκυλισθέντες).

ἐγ-κῡμόνησις, εως ἡ зачатие Arst.

ἐγ-κύμων 2, gen. ονος (ῡ) 1) беременная (ἐ. ὑπό τινος γενομένη κόρα Arst.; κύνες Xen.; βοῦς Plut.; перен. οὐ κενός, ἀλλ᾽ ἐ. Plat.); 2) плодоносный (γῆ Plat.); 3) чреватый, переполненный (βίβλος κρατερῶν καμάτων Anth.): ἐ. ἵππος τευχέων Eur. наполненный доспехами конь, т. е. наполненный вооруженными ахейцами троянский конь.

ἔγκυος 2 Arst., Diod., Anth. = ἐγκύμων.

ἐγ-κύπτω 1) наклоняться, нагибаться: ἐγκεκυφότες Thuc., Arph., Arst. нагнувшиеся или согнувшиеся; ἐγκύπτοντος καὶ κατασκεπτομένου Plut. нагнувшись и разглядывая; 2) заглядывать (κατὰ τὰς θυρίδας Plat.); 3) разглядывать, пристально всматриваться (ἐς τὰ τῶν πέλας κακά Her.).

ἐγ-κῠρέω (aor. ἐνεκύρησα) встречать(ся), натыкаться (τινος Polyb. и τινι Sext.): ἀλογίης ἐνεκύρησε πολλῆς Her. он встретился с полным невниманием, т. е. на него не обратили никакого внимания.

ἐγ-κύρησις, εως ἡ стечение обстоятельств, случай Sext.

ἐγκυρσεύω Heracl. = ἐγκύρω.

ἐγ-κύρτια τά досл. отверстие рыболовной верши, перен. полость Plat.

ἔγ-κυρτος 2 сгорбленный, сутулый Arst.

ἐγ-κύρω (ῠ) (aor. ἐνέκυρσα) встречаться, сталкиваться, натыкаться (φάλαγξιν Hom.; στρατῷ Her.): ἐγκύρσας ἄτῃσιν Hes. попав в беду: τμητοῖς ὁλκοῖς ἐγκῦρσαι Soph. запутаться в сбруе - см. тж. ἐγκυρέω.

ἐγ-κωμιάζω (fut. тж. ἐγκωμιάσομαι) восхвалять, прославлять, превозносить (τινὰ ἐπί τινι, διά, περί и κατά τι Plat.; τὴν δημοκρατίαν Isocr.; ἑαυτόν Plut.): ἐ. τινὰ ἀγαθὸν ἄνδρα Plat. хвалить кого-л., как доблестного мужа.

ἐγ-κωμιαστής, οῦ ὁ хвалитель Plut.

ἐγ-κωμιαστικόν τό хвалебная речь, восхваление, славословие Plut., Diog. L.

ἐγ-κωμιαστικός 3 хвалебный, похвальный (εἶδος τῶν λόγων Arst.; ἀποφάσεις Polyb.).

ἐγ-κώμιον τό (sc. ἔπος) похвальное слово, хвалебная речь, хвала (τινι Plat. и εἶς τινα Arph.; τὸ ἐ. τῶν ἔργων ἐστὶν ὁ ἔπαινος τῆς ἀρετῆς Arst.).

I ἐγ-κώμιος 2 [κῶμος] хвалебный (ὕμνος Pind.): στεφάνων ἐ. τεθμός Pind. обычай прославления венками.

II ἐγ-κώμιος 2 [κώμη] относящийся к тому же селению, местный: εἰ γάρ τοι καὶ χρῆμ᾽ ἐγκώμιον ἄλλο γένοιτο Hes. если что-л. приключится у тебя дома.

ἔγλυμμαι и γέγλυμμαι pf. pass. к γλύφω.

ἔγνον Pind. v. l. = ἔγνων 2.

ἔγνωκα pf. к γιγνώσκω.

ἔγνων 1) 1 л. aor. sing. к γιγνώσκω; 2) HH, Pind. (= ἔγνωσαν) 3 л. pl. aor. 2 к γιγνώσκω.

ἐγ-ξέω и ἐγξύω (3 л. sing. aor. conjct. ἐγξέσῃ, v. l. ἐγξύσῃ) выскабливать, вырезать (θάμνοις ἐλείοις Eur.).

ἐγρε-κύδοιμος 2 (ῡ) поднимающая боевой шум (эпитет Паллады Hes.).

ἐγρε-μάχας (μᾰ) adj. m (acc. αν) побуждающий к битвам (предполож. = Θησεύς) Soph.

ἐγρεμάχη HH adj. f к ἐγρεμάχας.

ἔγρεο эп. 2 л. sing. imper. aor. 2 med. к ἐγείρω.

ἐγρέσθαι, v. l. ἔγρεσθαι inf. aor. 2 med. к ἐγείρω.

ἐγρεσί-κωμος 2 побуждающий к праздничным шествиям (эпитет Вакха) Anth.

ἔγρετο эп. 3 л. sing. aor. med. к ἐγείρω.

ἐγρήγορα pf. 2 к ἐγείρω.

ἐγρηγοράω (только part. praes. ἐγρηγορόων) бодрствовать, не смыкать глаз Hom.

ἐγρηγορέω Arst. = ἐγρηγοράω.

ἐγρηγόρθαι, v. l. ἐγρήγορθαι эп. inf. pf. к ἐγείρω.

ἐγρηγορικός 3 совершающийся в бодрствующем состоянии (πράξεις Arst.).

ἐγρηγορότως бдительно, настороженно (ἀκούειν Plut.).

ἐγρήγορσις, εως ἡ бодрствующее состояние, бдение Arst., Plut.

ἐγρηγορτί (ῑ) adv. бодрствуя, без сна (σὺν τεύχεσιν εἵατο πάντες Hom.).

ἐγρηγόρως Plut. = ἐγρηγορότως.

ἐγρηγορώς, υῖα, ός part. pf. к ἐγείρω.

ἐγρήσσω (только praes.) бодрствовать Hom.

ἔγρομαι Eur. = ἐγείρομαι.

ἐγρόμενος part. aor. 2 med. к ἐγείρω.

ἐγ-χαίνω (fut. ἐγχᾰνοῦμαι) 1) глядеть разинув рот (πρὸς τὴν σελήνην Luc.); 2) скалить зубы, издеваться, глумиться (τινί Arph., Luc.).

ἐγ-χᾰλάω отпускать, только в pass. ослабевать Plut.

ἐγ-χᾰλῑνόω 1) взнуздывать (ἵππον Babr., Plut. и τοὺς ἐλέφαντας Luc.; ἵππος ἐγκεχαλινωμένος Xen. и ἐγχαλινωθείς Plut.; о пленниках ἐγκεχαλινωμένοι τὰ στόματα Her.); 2) обуздывать, сдерживать (ὁ ἐγκεχαλινωμένος τῇ ὀλιγαρχία δῆμος Plut.).

ἔγ-χαλκος 2 денежный, богатый (μαστιγίας Men.; γραῖα Anth.).

ἐγ-χάραγμα, ατος (χᾰ) τό овраг Polyb.

ἐγ-χάραξις, εως ἡ вырезывание, резьба, изображение резьбой Plut.

ἐγ-χᾰράσσω, атт. ἐγχᾰράττω вырезывать, начертывать (τοὺς νόμους τοῖς ἄξοσι, γράμματα κατὰ τῶν λίθων Plut.; νόμισμα ἐγκεχαραγμένον Luc.).

ἐγ-χᾰρίζομαι милостиво давать, даровать (τί τινι Anth.).

ἐγ-χάσκω Arph. (только praes.) = ἐγχαίνω 2.

ἐγχέαι Luc. inf. aor. к ἐγχέω.

ἐγ-χέζω (pf. ἐγκέχοδα) (на или во что-л.) испражняться Arph.: ἐ. τινά ирон. Arph. умирать от страха перед кем-л.

ἐγχει-βρόμος 2 гремящий своим копьем (κόρα = Ἀθήνη Pind.).

ἐγχείη 1) копье Hom.; 2) владение копьем (ἐγχείῃ καίνυσθαι Hom.).

ἐγχείῃ эп. 3 л. sing. praes. conjct. к ἐγχέω.

ἐγχει-κέραυνος 2 поражающий молнией, словно копьем (Ζεύς Pind.).

ἐγ-χειρέω 1) браться, приступать, предпринимать, начинать (τινι Xen., Arst., Diod., Plut. и ποιεῖν τι Arph., Xen., Plat., Arst.): ἐ. κακῶς Soph. затевать дурное дело; ἐγχειρήσαντες εἰργάζοντο Thuc. они принялись за работу; ἐ. καὶ μὴ διαμέλλειν Plut. приступать к делу без промедления; 2) обсуждать: ἀναστὰς ἐνεχείρησεν εἰς ἑκάτερον Plut. он поднялся и произнес речь об обеих точках зрения; πιθανῶς ἐγκεχειρῆσθαι Plut. быть представленным в убедительной форме; 3) нападать, атаковать (ταῖς πόλεσι Thuc.; τοῖς πολεμίοις и πρὸς τοὺς πολεμίους Polyb.).

ἐγ-χείρημα, ατος τό начинание, предприятие, попытка Soph., Plat., Dem., Polyb., Plut.

ἐγ-χείρησις, εως ἡ предприятие, дело Diod., Plut.: τῇ ἐγχειρήσει Thuc. приступив к исполнению, в процессе работы.

ἐγ-χειρητής, οῦ ὁ зачинатель (καινῶν ἔργων Arph.).

ἐγ-χειρητικός 3 предприимчивый (στρατηγός Xen.).

ἐγ-χειρίδιον τό 1) нож, кинжал Her., Thuc., Lys., Xen., Plat., Plut.; 2) поздн. руководство, пособие (напр., название сочинения Арриана об учении Эпиктета).

ἐγ-χειρίδιος 2 несомый в руках (ἱκετῶν ἐγχειρίδιοι κλάδοι Aesch.).

ἐγ-χειρίζω 1) вручать, передавать, отдавать, вверять, поручать (τί и τινά τινι Her., Dem., Arst., Polyb., Plut.); 2) выдавать (τινά τινι Plut.): ἑαυτὸν ἐγχειρίσαι τινί Xen., Plut. отдаться в чьи-л. руки, сдаться кому-л.; 3) med. принимать на себя (τοὺς κινδύνους Thuc.).

ἐγχειρί-θετος 2 переданный в руки, врученный: ἐγχειρίθετον παραδοῦναί τινα Her. выдать кого-л.

ἐγχείω Hom. v. l. = ἐγχέω.

Ἐγχελέες ион. = Ἐγχελεῖς.

ἐγχέλειον τό Arph. = ἔγχελυς.

Ἐγχελεῖς, ион. Ἐγχελέες οἱ энхелеи (племя в южн. Иллирии) Her.

ἐγχελεών, ῶνος ὁ садок для угрей Arst.

ἐγχελυο-τρόφος ὁ разводящий угрей.

ἔγχελυς и ἐγχέλυς, εως и υος ἡ (Luc. v. l. ὁ) (pl. ἐγχέλυες, ἐγχέλεις и ἐγχέλυς) зоол. угорь (Anguilla fluviatilis) Hom., Arph., Arst., Luc., Plut.

ἐγχελυών, ῶνος ὁ Arst. = ἐγχελεών.

ἐγχελῠ-ωπός 2 с глазами, как у угря Luc.

ἐγχεσί-μωρος 2 неутомимо сражающийся копьем, воинственный (Ἀρκάδες Hom.; Θεσσαλοί Anth.).

ἐγχέσ-πᾰλος 2 потрясающий копьем (ἄνδρες Hom.).

ἐγχεσ-φόρος 2 копьеносный (Αἰθίοπες Pind.).

ἐγχεῦντα дор. (= ἐγχέοντα) acc. sing. part. m к ἐγχέω.

ἐγ-χέω (aor. ἐνέχεα - эп. ἐνέχευα; pf. pass. ἐγκέχυμαι) 1) вливать, наливать (οἶνον (ἐν) χρυσείῳ δέπαϊ и ἀσκῷ ἐν αἰγείῳ - in tmesi, μέθυ δεπάεσσιν Hom.; φάρμακον Xen., Plut.; ὄξος ἔς τι Arph.; τὸ εἰς τὴν τέφραν ἐγχεόμενον ὕδωρ Arst.): ἐ. σπονδήν Arph. наливать вино для возлияний; ἐγχέαι τινός (sc. οἶνον) Arst., Anth. налить вина в честь кого-л.; ἐ. ὕδωρ τινί Dem. или ἐ. τινι Luc. наливать воды в водяные часы, т. е. дать кому-л. слово (длительность судебных речей регулировалась по водяным часам); med. наливать себе (εἰς τὴν ἀριστερὰν χεῖρα Xen.) или приказывать себе налить (τὸ ποτόν Xen.); 2) наливать, наполнять (φιάλην τινί Xen.; βαθὺν κρατῆρα Soph.); 3) всыпать, насыпать (ἄλφιτα δοροῖσιν Hom. - in tmesi).

ἐγ-χλίω быть высокомерным, нагло вести себя (τινί Aesch.).

ἐγ-χορεύω (где-л.) водить хороводы, плясать (ἐν Ἰνδίᾳ Plut.).

ἔγχος, εος τό 1) копье (μείλινον Hom.); 2) меч (ἀμφῆκες Soph.); 3) стрела (πτερωτὰ ἔγχη Eur.); 4) перен. оружие, проблеск (φροντίδος ἔ. Soph.).

ἔγχουσα ἡ Arph., Xen. = ἄγχουσα.

ἐγ-χραύω ударять, тыкать (τὸ σκῆπτρον ἐς τὸ πρόσωπον Her.).

*ἐγχράω Her. v. l. = ἐγχραύω.

ἔγ-χρεμμα, ατος τό плевок (ἐγχρέμματα καὶ φθόνοι Plut.).

ἐγ-χρέμπτομαι выплевывать, отхаркивать (μύχιόν τι Luc. - v. l. χρέμπτομαι).

ἐγ-χρῄζω быть нужным: τὰ ἐγχρῄζοντα Luc. предметы первой необходимости.

ἐγ-χρίμπτω, v. l. Her., Eur. ἐγχρίπτω, эп. тж. ἐνιχρίμπτω 1) подводить вплотную, пригонять (ἅρμα καὶ ἵππους τῷ τέρματι Hom.; βᾶριν τῇ γῇ Her.): ἐνιχριμφθεὶς πύλῃσιν Hom. достигнув ворот: med.-pass. подходить, приближаться (τινι Soph.), перен. иметь сношения (γυναικί Her.): αἰχμὴ ὀστέῳ ἐγχριμφθεῖσα Hom. проникшее до кости острие; 2) причаливать (τῷ αἰγιαλῷ ἐγχρίμψας Her.); 3) нажимать, прижимать, придавливать (ἀσπίδι ἐνιχριμφθείς Hom.); 4) med. теснить, преследовать по пятам (ἐλάφοις Eur.); 5) med. сталкиваться, вступать в бой (νωλεμὲς ἐγχρίμπτοντο Hom.).

ἐγχρίπτω = ἐγχρίμπτω.

ἔγ-χριστος 2 втертый (εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς χρώματα Arst.; φάρμακον Theocr.).

ἐγ-χρίω (ῑ) 1) намазывать, натирать (ἰητρὸς ἐνέχρισέ τινα Anth.); 2) протирать насквозь: τῇ διεξόδῳ ἐ., sc. ἑαυτῷ Plat. проделывать или прокалывать себе выход.

ἐγ-χρονίζω 1) проводить много времени (τινί Polyb.); pass. стареть, стариться (πόα ἐγχρονισθεῖσα γίνεται ἐξίτηλος Diod.): τὸ ἐγχρονισθὲν νόσημα Plat. застарелая болезнь; 2) медлить, запаздывать (αἱ νῆες οὐχ ἦκον, ἀλλὰ ἐνεχρόνιζον Thuc.): πρὸς τὸν γάμον ἐ. Anaxandrides ap. Arst. опаздывать со вступлением в брак.

ἔγ-χρῡσος 2 золотистый (λίθος ἔγχρυσον πρόσοψιν παρεχόμενος Diod.).

ἐγ-χρώζω и ἐγχρώννῡμι 1) окрашивать (ἡ λευκότης ἐγκέχρωσταί τινι Arst.); 2) запечатлевать, проникать, pass. укореняться (πάθος ἐγκεχρωσμένον τῷ βίῳ Arst.).

ἔγ-χῡμος 2 богатый соками, сочный (σάρξ Plat.; τὰ ξύλα Arst.): ἔ. ξηρότης Arst. испарения соков.

ἐγχύνω Luc. = ἐγχέω.

ἔγ-χῠσις, εως ἡ вливание, наливание Plut.

ἔγ-χῠτος ὁ (sc. πλακοῦς) формовой пирожок Men.

ἐγ-χυτρίζω досл. класть в глиняный горшок (как делали с детьми, которых подкидывали), перен., ирон. класть в погребальную урну, т. е. убивать (τινά Arph.).

ἐγ-χυτρίστρια ἡ энхитристрия (женщина, собиравшая пепел и кости в погребальную урну) Plat.

ἔγ-χωμα, ατος τό насыпь, нанос Polyb.

ἐγ-χώννῡμι (fut. ἐγχώσω) заваливать землей, засыпать (τὸν ἔκρουν ἐγχῶσαι Diod.; φαμὲν ἐγχωσθήσεσθαι τὴν Μαιῶτιν Polyb.).

ἐγ-χωρέω допускать, позволять (ὁ χρόνος οὐκ ἐγχωρεῖ ποιεῖν τι Lys.): ἐὰν ἐγχωρῇ τὸ ὕδωρ Dem. если позволит время (см. ἐγχέω 1): преимущ. impers. ἐγχωρεῖ Her., Lys., Xen., Plat., Arst., Plut. (воз)можно; ἔτι ἐγχωρεῖ Plat. еще возможно, есть еще время.

ἐγ-χώριον τό adv. по местному обычаю Thuc.

I ἐγ-χώριος 2, Pind., Her. 3 местный, туземный (λίμνη Pind.; θεοί Soph.; ἐσθής Her.; ἥρωες Thuc.; πυροί Arst.); ἐ. πόλεμος Plut. война на собственной территории.

II ἐγχώριος ὁ местный житель, туземец Soph., Eur., Arst.

ἔγχωρος 2 Soph. = ἐγχώριος I.

ἔγ-χωσις, εως ἡ песчаный нанос Arst., Polyb.

ἐγώ, эп.-дор. (обычно перед гласн.) ἐγών (gen. ἐμοῦ - энкл. μου, эп.-ион. ἐμεῖο, ἐμέο, ἐμεῦ - энкл. μευ, эол. ἐμέθεν; dat. ἐμοί - энкл. μοι, in elisione μ᾽, дор. ἐμίν с ῑ; acc. ἐμέ - энкл. με, in elisione μ᾽, эол. ἔμε - in elisione ἔμ᾽; pl.: nom. ἡμεῖς, ион. ἡμέες, эол. ἄμμες, дор. ἅμες и ἁμές с ᾱ; gen. ἡμῶν - энкл. ἥμων, эп.-ион. ἡμέων, эп. ἡμείων, дор.-эол. ἀμμέων, ἁμέων си ἁμῶν; dat. ἡμῖν - энкл. ἧμῐν и ἥμῑν, дор.-эол. ἄμμῐ, ἧμιν, ἁμίν и ἇμιν; acc. ἡμᾶς - энкл. ἥμᾱς, эп.-ион. ἡμέας и ἧμας, эп.-эол. ἄμμε, дор. ἁμέ с ᾱ; dual.: nom. и acc. эп.-ион.-дор. νῶϊ, эп. νώ; gen. и dat. эп.-ион.-дор. νῶϊν и νῷν) 1) я (в непосредств. связи с глаголом именит. пад. употребляется преимущ. в сопоставлении с другими лицами): σὺ μὲν γέγηθας, ἐγὼ δ᾽ ἀλγύνομαι Soph. ты радостен, а я страдаю; ὅδ᾽ αὐτὸς ἐγώ Hom., ὅδ᾽ ἐκεῖνος ἐγώ Soph. или οὖτος ἐγώ Xen. вот я самый, именно я; ἐγών, τὸν ἐμὲ ἴσᾳς τύ Theocr. я, которого ты знаешь; γέλωτα τὸν ἐμὲ ἀπέδειξε Plat. он поднял меня на смех; 2) (в ответах) да, вот именно, с отрицанием нет: ἐξ αὐλᾶς; Ἐγών Theocr. ты из дворца? - Да; θέλεις τι μεῖζον; - Ἐγὼ μὲν οὐδέν Soph. ты хочешь чего-л. большего? - Нет, ничего.

ἔγωγα дор. = ἔγωγε.

ἔγω-γε дор. ἔγωγα и ἔγωνγα, беот. Arph. ἰώγα и ἰώνγα (только nom. и dat. sing. ἔμοιγε) 1) я же, я-то, ну а я, я сам, я лично, что до меня: οὐδ᾽ ἱκόμην ἔ. ἄν Soph. сам я не пришел бы; 2) (в ответах) ну да, конечно, еще бы, с отрицанием да нет же, конечно нет, нисколько: ἢ οὔ; - Ἔ. Plat. разве нет? - Конечно; καὶ τοῦτο καλεῖς μέγα δύνασθαι; - Οὐκ ἔ. Plat. и ты называешь это быть могущественным? - О нет; οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ Plat. я решительно (этого) не думаю.

ἐγῷδα in crasi = ἐγὼ οἶδα.

ἐγῷμαι in crasi = ἐγὼ οἶμαι.

ἐγών эп.-дор. перед гласн. = ἐγώ.

ἔγωνγα дор. = ἔγωγε.

ἐδάην aor. pass. к *δάω.

ἔδᾰκον aor. 2 к δάκνω.

ἐδάμασ(σ)α aor. к δαμάζω.

ἐδάμην (ᾰ) эп. aor. 2 pass. к δάμνημι (см. δαμνάω).

ἐδᾰνόν τό еда, пища Aesch.

ἑδᾰνός 3 приятный, превосходный (ἔλαιον Hom., HH).

ἐδάρην aor. 2 к δέρω.

ἐδάρθην aor. 1 к δέρω.

ἐδᾰφίζω 1) сравнивать с землей (τὸν περὶ τὴν σκηνὴν τόπον Polyb.; γαῖ ἐδαφισμέναι Arst.); 2) уничтожать, истреблять (τινά NT).

ἔδᾰφος, εος τό 1) основание, дно (νηός Hom., Plut. и πλοίου Dem.; ποταμοῦ Xen.; θαλάσσης Arst.): ἐχθρὸς τῷ ἐδάφει Dem. смертельный враг; 2) земля, почва (ῥίζα γεννᾶται ἐκ τοῦ ἐδάφους Arst.): εἰς τὸ ἔ. καθαιρεῖν или κατασκάπτειν Thuc. и καταβάλλειν Plut. сравнивать с землей, срывать до основания; 3) pl. земельные владения Isae.; территория (τῆς πατρίδος Aeschin.; τῆς πόλεως Dem.); 4) пол (τοῦ οἴκου Her.; ὀρχήστρας Arst.).

ἔδδεισα Hom. aor. к δείδω.

ἐδέγμην эп. aor. act. и pass. к δέχομαι.

ἐδεδέατο Her. 3 л. pl. ppf. pass. к δέω I.

ἐδεδέγμην ppf. к δέχομαι.

ἐδεδίειν и ἐδεδοίκειν ppf. к δείδω.

ἐδέδμητο эп.-ион. 3 л. sing. ppf. pass. к δέμω.

ἐδεδοίκειν = ἐδεδίειν.

ἐδεήθην aor. med. к δέω II.

ἐδέησα aor. к δέω II.

ἔδεθλα τά дворец, чертог (τὰ χρυσόπαστα ἔ. Aesch.).

ἐδείδῐμεν эп. 1 л. pl. ppf. к δείδω.

ἐδείδισαν и δείδισαν эп. 3 л. pl. ppf. к δείδω.

ἔδειμα эп. aor. к δέμω.

ἔδειξα aor. к δείκνυμι.

ἔδειρα aor. к δέρω.

ἔδεισα = ἔδδεισα.

ἔδεκτο и δέκτο 3 л. sing. ppf. pass. к δέχομαι.

ἔδεσκον эп. impf. iter. к ἔδω.

ἔδεσμα, ατος τό тж. pl. еда, пища Batr., Isocr. etc.

Ἔδεσσα ἡ Эдесса 1) город в Месопотамии, к юго-вост. от Самосаты Luc.; 2) город в Македонии Plut.

Ἐδεσσαῖος 3 эдесский Luc.

ἐδεστά τά съестные припасы, еда Plat., Arst., Plut.

ἐδεστέον adj. verb. к ἔδω.

ἐδεστής, ου ὁ питающийся (κρεῶν ὠμῶν Her.).

ἐδεστός 3 1) съеденный (πρὸς οἰωνῶν δέμας Soph.); 2) уничтожившийся, истлевший (πέπλος Soph.); 3) годный в пищу (ζῷον Arst.).

ἔδηδα pf. 2 к ἔδω.

ἐδήδεται и ἐδήδοται эп. 3 л. sing. pf. к ἔδω.

ἐδήδοκα pf. к ἔδω.

ἐδήδοται = ἐδήδεται.

ἔδηξα aor. 1 к δάκνω.

ἔδησα aor. к δέω I.

ἐδητύς, ύος ἡ Hom. = ἔδεσμα.

ἐδήχθην aor. pass. к δάκνω.

ἐδίδαξα aor. к διδάσκω.

ἐδίδουν impf. к δίδωμι.

ἔδικον и δίκον aor. 2 к *δίκω.

ἔδμεναι, Emped. ἐέδμεναι эп. inf. к ἔδω.

ἑδνάομαι (только fut. ἑδνάσομαι с ᾱ - v. l. ἑδνώσομαι и ἐκδώσομαι Eur.) = ἑδνόω.

ἕδνον, эп. тж. ἔεδνον τό преимущ. pl. 1) брачные дары (жениха родителям невесты, самой невесте Hom. или гостей новобрачным Pind., Aesch.); 2) подарки родителей невесте, приданое Hom., Pind., Eur.; 3) дар (θεῶν μυρίον ἕδνον Theocr.).

ἑδνόω, эп. ἐεδνόω (только в aor.) 1) тж. med. снабжать приданым, т. е. выдавать замуж (θύγατρας Theocr. и med. θύγατρα Hom.); 2) med. одарять брачными дарами, т. е. брать в жены (γυναῖκα Anth.).

ἑδνωτής, эп. ἐεδνωτής, οῦ ὁ дающий приданое, выдающий замуж, т. е. тесть Hom.

ἐδόθην aor. 1 pass. к δίδωμι.

ἐδοκεῦμες дор. Theocr. 1 л. pl. impf. к δοκέω.

ἔδομαι эп. praes. и fut. med. к ἔδω.

ἔδομεν 1 л. pl. aor. 2 к δίδωμι.

I ἔδον (= ἔδοσαν) Hes. 3 л. pl. aor. 2 к δίδωμι.

II ἔδον эп. impf. к ἔδω.

ἔδοντι (= ἔδουσι) Theocr. 3 л. pl. praes. к ἔδω.

ἔδοξα aor. к δοκέω.

ἕδος, εος τό [ἕζω] 1) седалище, стул (πάντες ἀνέσταν ἐξ ἑδέων Hom.); 2) сидение, т. е. бездействие: οὐχ ἕ. ἐοτί Hom. не время сидеть (без дела); 3) основание, устой (Γαῖα, πάντων ἕ. ἀσφαλές Hes.); 4) местопребывание, жилище (θεῶν Hom., Hes. - ср. 6); 5) земля, край (в описаниях): Θήβης ἕ. Hom. = Θήβη; Ἰθάκης ἕ. Hom. = Ἰθάκη; Ἀσίας ἕ. Aesch. = Ἀσία; ἕ. Ἀργείων Eur. = τὸ Ἄργος; 6) храм (δαιμόνων ἕδη Soph.; θεῶν ἕδη Isocr., Plat. - ср. 4); 7) статуя, изображение (τό ἕ. κατακεκαλυμμένον τῆς Ἀθηνᾶς Xen.; Φειδίας τὸ τῆς Ἀθηνᾶς ἕ. ἐργασάμενος Isocr.).

ἔδου 2 л. sing. aor. med. к δίδωμι.

ἕδρα, эп.-ион. ἕδρη 1) седалище, сиденье, кресло, стул или скамья (ἐξ ἕδρης ἀναστάς Hom.); 2) почетное место (ἕδραις καὶ πάσαις τιμαῖς γεραίρειν τινά Xen.); 3) престол (ἐκβαλεῖν ἕδρας Κρόνον Aesch.); 4) (у лошади) седловина (τοῦ ἵππου Xen.); 5) место, область (τοῦ ἥπατος Plat.; ἕδραι τῶν ὀφθαλμῶν Arst.); в описаниях: βλεφάρων или ὄμματος ἕ. Eur. = ὀφθαλμός; Παρνησοῦ ἕδραι Aesch. = Παρνησός; 6) местопребывание, жилище, обитель (Τίρυνθι ἔχειν ἕδραν Soph.; Πανὸς ἕ. Eur.): ἕδραι σκότιοι Eur. царство теней; 7) святилище, алтарь (ἕδραι θεῶν Aesch.); 8) пристанище, убежище: ναύλοχοι ἕδραι Soph. стоянка кораблей, пристань; 9) русло (ῥεύματα ποταμῶν ἐξ ἕδρας μεταστῆσαι Plut.); 10) оправа, обод (ἴτυος Eur.); 11) основание, низ (ἑλέπολις, ἧς ἕ. ἦν τετράγωνος Plut.); 12) задняя часть тела (κατὰ τὴν ἕδρην ἐσηθέειν τό ἀπο κέδρου ἄλειφαρ Her.; ἡ κέρκος ἐστὶ φυλακὴ τῆς ἕδρας Arst.); 13) собрание, совещание, совет (ἀνδρῶν ἄγυρίς τε καὶ ἕ. Hom.): εὐθὺς ἐξ ἕδρας Soph. тотчас же после собрания; 14) сидение без дела, бездействие: περιημέκτεε τῇ ἕδρῃ Her. он тяготился бездействием; οὐχ ἕδρας ἀκμή Soph. не время медлить; οὐκ ἔργον ἕδρας Eur. нельзя сидеть сложа руки.

ἑδράζω прочно основывать, устанавливать, утверждать, укреплять (Ἀκμονίδαν = οὐρανόν Anth.; ἡ ῥίζα ἐν τοῖς μέρεσιν ἑδράζεται τῆς γῆς Arst.): τῷ σείεσθαι μᾶλλον ἑδράζεσθαι Plut. от сотрясения укрепляться, утрясаться.

ἔδραθε эп. 3 л. sing. aor. 2 к δαρθάνω.

ἑδραῖος 3 и 2 1) удобный или предназначенный для сидения: ἐπεμβεβὼς ἑδραίαν ῥάχιν Eur. сев верхом (на коня); 2) связанный с сидячим образом жизни (τέχναι Arst.); 3) ведущий сидячий образ жизни (οἱ τὰς τέχνας ἔχοντες Xen.); 4) сидячий (βίος Plut., Anth.); 5) неподвижный, твердый, устойчивый (βάσεις Plat.; ἀκίνητος καὶ ἑ. Arst.): κάθησ᾽ ἑ. Eur. стой и не шевелись; ἑ. πρὸς τὴν ἐργασίαν Arst. выносливый в труде; τῷ βίῳ ἑ. Arst. живучий; 6) постоянно пребывающий, безвыездно живущий (ἐν πόλει Plat.).

ἑδραιόω твердо обосновывать, упрочивать: τὰ ἀμφίλοξα καὶ μηδέπω ἡδραιωμένα Luc. двусмысленные и шаткие утверждения.

ἑδραίωμα, ατος τό утверждение, опора (στῦλος καὶ ἑ. τῆς ἀληθείας NT).

ἔδρακον aor. 2 к δέρκομαι.

ἔδρᾰμον aor. 2 к τρέχω.

ἕδρᾰνον τό преимущ. pl. 1) местопребывание, жилище (Πελασγῶν Hes.; ἑδράνων φύλακες Aesch.; τῶνδε ἑδράνων ἔκτοπος Soph.); 2) седалище, сиденье: ἄνα ἐξ ἑδράνων Soph. встань со своего места, т. е. перестань бездействовать; 3) основа, опора (χθονὸς ἕδρανα Anth.): νεῶν ἕ. Anth. = ἄγκυρα.

ἕδρασμα, ατος τό pl. место пребывания, владение (Δαναϊδῶν Eur.).

ἕδρη эп.-ион. = ἕδρα.

ἔδρησα ион. aor. к δράω.

ἑδριάω сидеть Theocr.; med. Hom., Hes.

ἑδρο-στρόφος ὁ борец, побеждающий посредством подножки Theocr.

I ἔδῡν 1 л. sing. aor. 2 к δύω I.

II ἔδῠν 3 л. pl. aor. 2 к δύω I.

ἔδω (fut. ἔδομαι, aor. 2 ἔφᾰγον, pf. ἐδήδοκα, pf. 2 ἔδηδα) 1) есть (ὄψα Hom.: θερμὴν δαῖτα Eur.; ἀρούρης καρπόν Luc., Plut.): ὅσα ἐκπέποται καὶ ἐδήδοται Hom. все выпитое и съеденное; 2) поедать, пожирать (εὐλαὶ ἔδονταί τινα Hom.); 3) проедать, расточать (οἶκον Hom.; βίοτον Plut.); 4) разъедать, снедать, терзать, мучить (καμάτῳ τε καὶ ἄλγεσι θυμόν, med. καρδίην Hom.).

ἐδωδά ἡ Theocr. = ἐδωδή.

ἐδωδή, дор. ἐδωδά1) пища, еда (οἶνος καὶ ἐ. Hom.; δίαιτα καὶ ἐ. Plut.); 2) (действие) еда, питание (ὀδόντας ἔχειν ἐδωδῆς χάριν Arst.); 3) корм (παρὰ ἵπποις βάλλειν ἐδωδήν Hom.; sc. ἰχθύων Theocr.); 4) прием пищи, трапеза: ἐσθίειν τι ἐπὶ μιᾶς ἐδωδῆς Arst. съедать что-л. за один раз.

ἐδώδῐμα τά съестные припасы, продовольствие Thuc., Arst.

ἐδώδῐμος 2, Her. 3 годный в пищу, съедобный (ῥίζα τοῦ λωτοῦ Her.; ᾠά Arst.; καρπός Plut.).

ἔδωκα aor. 1 к δίδωμι.

ἑδώλιον τό 1) pl. местопребывание, жилище (νυμφικά Aesch.; πατρός Soph.): πωλικὰ ἑδώλια Aesch. девичьи покои; 2) pl. скамьи для гребцов Soph.; 3) pl. палуба Her., Eur.; 4) основание, низ (ἱστοῦ Arst.).

ἔδων эп. aor. 2 к δίδωμι.

ἑέ и эп. acc. к οὗ.

ἐέδμεναι = ἔδμεναι.

ἐεδν- эп. = ἑδν-.

ἐείδομαι дор. Pind., Theocr. med. к *εἴδω.

ἐεικοσά-βοια τά цена двадцати быков Hom.

ἐεικοσά-βοιος 2 равный двадцати быкам (τιμή Hom.).

ἐείκοσι эп. = εἴκοσι(ν).

ἐεικόσορος эп. = εἰκόσορος I.

ἐεικοστός эп. = εἰκοστός.

ἐείλεον и εἴλεον эп. impf. к εἰλέω или εἱλέω.

ἐειπ- эп. = εἰπ-.

ἐειργ- эп. = εἰργ-.

ἕεις эп. Hes., Anth. = εἷς.

I ἐεισάμην эп. aor. med. к *εἴδω.

II ἐεισάμην эп. aor. med. к εἶμι.

ἐεισάσθην эп. 3 л. dual. med. к εἶμι.

ἐελδ- эп. = ἐλδ-.

ἔελμαι pf. pass. к εἴλω.

ἐέλπομαι эп. med. к ἔλπω.

ἔελσα = ἔλσα.

ἐέλσαι и ἔλσαι эп. inf. aor. к εἴλω.

ἐέργᾰθε = ἔργαθε.

ἐέργνυμι = εἴργω.

ἐερμένος эп. pf. pass. к εἴρω I.

ἐέρσα дор. и ἐέρση эп. = ἕρση.

ἐερσήεις эп. = ἑρσήεις.

ἔερτο эп. 3 л. sing. ppf. к εἴρω I.

ἐέρχατο и ἔρχατο эп. 3 л. pl. ppf. к εἴργω.

I ἐέσσατο эп. 3 л. sing. aor. med. к *ἕζω.

II ἐέσσατο эп. 3 л. sing. aor. med. к ἕννομι.

ἕεστο эп. 3 л. sing. ppf. к ἕννυμι.

ἕζεο 2 л. sing. imper. med. к *ἕζω.

ἑζέσθην эп. 3 л. dual. impf. med. к *ἕζω.

ἔζευγμαι pf. pass. к ζεύγνυμι.

ἔζηκα Arst. pf. к ζάω.

ἔζησα Anth. aor. к ζάω.

ἕζομαι med. к *ἕζω.

ἐζύγην (ῠ) aor. 2 pass. к ζεύγνυμι.

*ἕζω (в act. только aor. εἷσα с imper. εἷσον, inf. ἕσσαι и part. ἕσας или εἵσας) 1) сажать, усаживать (τινὰ ἐν κλισμοῖσι, ἐπὶ θρόνου или κατὰ θρόνους Hom. и ἐς θρόνον Hom., Her.); 2) помещать (ἐν Ἀθήνης νηῷ Hom.); ставить (τινὰ λόχον Hom.); устраивать (πυκινὸν λόχον Hom.); селить (Φαίακας ἐν Σχερίῃ Hom.); 3) (fut. εἵσομαι, aor. εἱσάμην) воздвигать, строить (ἕσσαι πόλιν Pind.; ἱρὸν εἱσάμενος Her.; ἱερὰ ἑσσάμενοι Thuc.); 4) med. (impf. ἑζόμην, aor. pass. ἥσθην) садиться (εἰνὶ θρόνῳ, ἐπὶ δίφρῳ и κατὰ κλισμούς Hom.; ἐπὶ βάθρον Soph.; ἀμφὶ κλάδοις Eur.): εἰρεσίας ζυγὸν ἕ. Soph. садиться на весла; ἕ. τὸ μαντεῖον Aesch. сидеть в прорицалище, т. е. быть жрицей; ἐκ τοῦ μέσου ἡμῖν ἕζεσθε Her. уходите прочь от нас; 5) med. приседать, наклоняться (Ἓκτωρ ἕζετο Hom.); опускаться (αἱ κῆρες ἐπὶ χθονὶ ἑζέσθην Hom.).

ἔζων impf. к ζάω.

I ἐή Trag. (= ἔ) ох!, увы!

II ἐή (= ἥ) эп. f к ἑός.

ἔῃ эп.-ион. (= ᾖ) 3 л. sing. conjct. к εἰμί.

ἕηκα эп. = ἧκα I.

ἔην эп. = ἦν.

ἑήνδᾰνον эп. impf. к ἁνδάνω.

ἑῆος и ἐῆος gen. к ἐΰς.

ἕης эп. (= ἥς) gen. f к ὅς.

ἑῆς gen. к ἑός.

ἔησθα и ἦσθα эп. 2 л. sing. impf. к εἰμί.

ἔῃσι и ᾖσι эп. 3 л. sing. praes. conjct. к εἰμί.

ἑῇσι эп. dat. pl. к ἑός.

ἔθ᾽ in elisione (перед придых.) = ἔτι.

ἔθᾰνον aor. 2 к θνῄσκω.

ἐθάς, άδος adj. привыкший, приученный (τινος Thuc., Plut.): πολλῶν ἀγώνων ἐθάδες Plut. закаленные в многих битвах.

ἔθειρα преимущ. pl. 1) волосы, кудри HH, Pind., Aesch., Eur.; 2) грива (ἵππω χρυσέῃσιν ἐθείρῃσιν κομόωντε Hom.; πυρσαὶ ἔθειραι, sc. λέοντος Theocr.); 3) шерсть (ἁπαλαὶ ἔθειραι, sc. μυός Batr.); 4) султан (на шлеме) (ἔθειραι λόφον ἀμφὶ Hom.).

ἐθειράζω иметь длинные волосы, быть кудрявым (ἄνδρες καλὸν ἐθειράζοντες Theocr.).

ἐθείρω досл. расчесывать, перен. вспахивать, возделывать (ἀλωήν Hom.).

ἐθέλεσκον эп. impf. iter. к ἐθέλω.

ἐθελ-έχθρως враждебно (ἔχειν πρός τινα Dem.).

ἐθελημός 2 добровольный: ἐθελημοὶ ἔργ᾽ ἐνέμοντο Hes. они распределяли между собой свой труд по собственному желанию.

ἐθελήμων 2, gen. ονος Plat. = ἐθελημός.

ἐθέλησθα дор. Theocr. 2 л. sing. praes. к ἐθέλω.

ἐθέλῃσθα эп. 2 л. sing. praes. conjct. к ἐθέλω.

ἐθελητός 3 добровольный (Soph. - v. l. к αὐθαίρετος).

ἐθελο-δουλεία ἡ добровольное рабство Plat., Luc.

ἐθελό-δουλος ὁ добровольный раб (ἐθελόδουλοι καὶ οὐδὲν ὄντες Plat.).

ἐθελο-δούλως в порядке добровольного рабства: ἐ. ἔχειν Plat. добровольно сносить рабство.

ἐθελο-θρησκεία ἡ добровольное служение NT.

ἐθελο-κᾰκέω 1) действовать со злым умыслом Polyb., Luc.; 2) уклоняться от исполнения воинского долга, не желать сражаться, поступать изменнически Her., Polyb.

ἐθελο-κάκησις, εως ἡ нарушение воинского долга, измена, дезертирство Polyb.

ἐθελο-κωφέω притворяться глухим, не желать слышать Diod.

ἐθελοντηδόν adv. по своей воле, добровольно Thuc., Polyb.

ἐθελοντήν adv. Her. = ἐθελοντηδόν.

ἐθελοντήρ, ῆρος adj. m Hom. = ἐθελοντής I.

I ἐθελοντής, οῦ adj. m добровольный Xen., Dem., Thuc., Men.: Κύπριοι ἐθελονταί σφι προσεγένοντο Her. кипряне добровольно присоединились к ним.

II ἐθελοντής, οῦ ὁ доброволец Her., Thuc., Arst., Plut.

ἐθελοντί Thuc., Diod. = ἐθελοντηδόν.

ἐθελο-πονία ἡ охота к труду, трудолюбие Xen.

ἐθελό-πονος 2 охотно работающий, трудолюбивый Xen.

ἐθελό-πορνος 2 склонный к разврату Anacr.

ἐθελο-πρόξενος ὁ добровольно принимающий на себя обязанности проксена Thuc.

ἐθελουργός 2 Xen. = ἐθελόπονος.

ἐθελούσιος 2 действующий по собственной воле, добровольный: ἄλλαι πόλεις ἐθελούσιαι συνετείχισαν Xen. остальные города добровольно приняли участие в сооружении укреплений; ἐθελούσιόν ἐστι Xen. (это) - дело доброй воли, т. е. зависит от личного выбора.

ἐθελουσίως Xen. = ἐθελοντηδόν.

ἐθέλω и θέλω 1) желать, хотеть, быть склонным, стремиться (ποιεῖν τι Hom., Xen., Plat. и τι Hom., Thuc., Eur.; ἤθελ᾽ ὥστε γίγνεσθαι τάδε Eur.): ἐξουσία τοῦ πράττειν ὅ τι ἂν ἐθέλῃ Arst. возможность делать все, что он захочет; τί δὴ θήλων; Aesch. желая чего?, т. е. с каким намерением?; θέλεις μείνωμεν; Soph. ты хочешь, чтобы мы остались?; ὁ θέλων Soph., Plat.; (всякий) желающий, т. е. любой, первый встречный; μὴ ἔθελε (лат. noli) не смей, не вздумай: μὴ ἔθελε ἐριζέμεναι Hom. не спорь; 2) соглашаться, быть готовым (ποιεῖν τι Xen.): τὴν ἐθέλων ἐθέλουσαν (лат. volens volentem) ἀνηγαγεν Hom. он увел ее по взаимному согласию; γενοῦ σύμμαχος θέλων ἐμοὶ Aesch. стань мне добровольным (т. е. деятельным) союзником; καὶ οὐκ ἐθέλων ἀναγκαίῃ Hom. если не добровольно, то по принуждению; Κύρῳ ἴσμεν ἐθελήσαντες πείθεσθαι Xen. мы знали, что (они) охотно повиновались Киру; 3) (= δύναμαι) быть в состоянии, мочь (или употр. для образования описательного будущего - ср. англ. will и shall): μίμνειν οὐκ ἐθέλεσκον ἐναντίον Hom. они не были в состоянии противостоять; τὰ δένδρα οὐδέν μ᾽ ἐθέλει διδάσκειν Plat. деревья ничему меня научить не смогут (или не научат); εἰ δ᾽ ἐθελήσει ἐς τὴν θυγατέρα ἀναβῆναι ἡ τυραννίς Her. если власть перейдет к дочери; εἴπερ οὗτος σ᾽ ἐθέλει κρατῆσαι Arph. если ему удастся одолеть тебя; 4) (о неодушевл. предметах) обыкновенно бывать, иметь обыкновение: ταῦτα οὐκ ἐθέλει αὐτόματα γίγνεσθαι Xen. обычно это само собой не происходит; τὸ φυτὸν ἐθέλει ῥᾳδίως ἐν τοῖς ἐργασίμοις γίνεσθαι χωρίοις Arst. (это) растение обычно хорошо родится на обработанных участках; 5) думать, полагать, тж. утверждать: οὐ θέλει κυρίως αὐτα εἶναι στοιχεῖα Plut. (Платон) решительно оспаривает, чтобы эти (тела) являлись элементами; 6) значить, означать: τί ἐθέλει τὸ ἔπος εἶναι; (ср. лат. quid hoc sibi vult?) Her.; что значит это слово?

ἔθεμεν 1 л. pl. aor. 2 к τίθημι.

ἐθέμην 1 л. sing. aor. 2 med. к τίθημι.

ἕθεν Hom., Aesch. = οὗ и ἕο.

ἔθετο 3 л. sing. aor. 2 med. к τίθημι.

ἔθευ ион. (= ἔθου) 2 л. sing. aor. 2 med. к τίθημι.

ἐθηεῖτο ион. 3 л. sing. impf. к θεάομαι.

ἔθηκα aor. 2 к τίθημι.

ἔθην aor. 1 (употр. только в pl.) к τίθημι.

ἕθην и εἵθην aor. 1 pass. к ἵημι.

ἐθίζω (fut. ἐθίσω - атт. ἐθιῶ, aor. εἴθισα, pf. εἴθικα; pass.: aor. εἰθίσθην, pf. εἴθισμαι) 1) приучать (τινά τι Xen., τινὰ πρός τι Luc. и τινὰ ποιεῖν τι Isocr., Plat., Arst.): τοῦτο τὸ ἔθος ὑμᾶς εἴθικεν ἀφόβως ἀποκρίνεσθαι Plat. он привил вам привычку бесстрашно отвечать; 2) преимущ. pass. приучаться, привыкать, свыкаться (τι Xen., Plat., Arst., πρός τι Arst., σύν τινι Xen. и ποιεῖν τι Xen., Plat., Arst., Plut.): παλαιὰ καὶ εἰθισμένα καὶ ἔννομα Xen. старое, привычное и узаконенное; τὸ εἰθισμένον ὥσπερ πεφυκὸς ἤδη γίγνεται Arst. привычка становится как бы природой; ὁ νότος εἴθισται εἰς τὰ ἐναντία μεταβάλλειν Arst. нот (южный ветер) обыкновенно меняет свое направление на противоположное.

ἐθικός 3 привычный, являющийся результатом навыка (ἠθικὰς ἀρετὰς ἐθικὰς λέγειν Plut.).

ἔθισμα, ατος τό привычка, обыкновение, обычай Xen., Plat.

ἐθισμός ὁ Arst., Plut. = ἔθισμα.

ἐθιστός 3 1) приобретаемый привычкой (ἡ ἀρετὴ πότερον ἐθιστὸν ἢ μαθητόν; Arst.); 2) вошедший в привычку, привычный (συνηθὴς καὶ ἐ. Arst.).

ἐθν-άρχης, ου ὁ этнарх, начальник области, правитель Luc.

I ἐθνικός 3 1) племенной, народный (συστάσεις Polyb.; χρεῖαι Diod.); 2) языческий NT.

II ἐθνικός ὁ (лат. gentilis) язычник NT.

ἐθνικῶς 1) в духе племени или народном духе, по-народному (λέξις κεχαραγμένη ἐ. Diog. L.); 2) по-язычески, подобно язычникам (ζῆν NT).

ἔθνος, εος τό 1) общество, группа, толпа, часто описательно: Ἀχαιῶν ἔ. Hom. = Ἀχαιοί; βροτὸν, βρότεον или θνατὸν ἔ. Pind. = βροτοί, ἄνθρωποι; ἔ. ἀνέρων Pind. = ἄνδρες; 2) класс, сословие (ῥαψῳδῶν Xen.; δημιουργικόν Plat.; ἱερέων Arst.); 3) пол (τὸ ἔ. τὸ θῆλυ ἢ τὸ ἄρρεν Xen.); 4) племя (τὰ τῶν Ἑλλήνων ἔθνη Arst.); 5) народность, народ (τὸ Ἑλληνικὸν ἔ. Her.); 6) pl. языческие племена, язычники (οὐ μόνον ἐξ Ἰουδαίων, ἀλλὰ καὶ ἐξ ἐθνῶν NT); 7) род, вид, порода (θηρίων ἀγρίων ἔθνη Soph.; ἰχθύων ἔ. καὶ τὸ τῶν ὀστρέων Plat.); 8) стая, стадо, рой (ὀρνίθων, μελισσάων Hom.).

ἔθορον эп. aor. 2 к θρῴσκω.

ἔθος, εος τό привычка, обыкновение, обычай: ἐξ ἔθους Plat., Plut., δι᾽ ἔ. или ἔθει Arst. и κατὰ τὸ ἔ. Plut. согласно обычаю, по обыкновению; νόμοι κατὰ τὰ ἔθη Arst. обычное право; ἔ. (sc. ἐστίν) Batr., Arst., Luc. или ἐν ἔθει ἐστίν τινι Thuc. у кого-л. в обычае, кто-л. привык.

ἔθου 2 л. sing. aor. 2 med. к τίθημι.

ἔθραξα aor. к θράσσω.

ἔθρεξα Eur. aor. к τρέχω.

ἐθρέφθην aor. 1 pass. к τρέφω.

ἔθρεψα aor. к τρέφω.

ἔθρῐσα (= ἐθέρισα) Aesch. aor. к θερίζω.

*ἔθω (только part. praes. ἔθων, pf. 2 εἴωθα - ион. ἔωθα, ppf. εἰώθειν - ион. ἐώθεα) иметь привычку, иметь обыкновение: ἔθων Hom. привыкший или по своему обыкновению; οὐκ εἰωθότες ταλαιπορεῖν Thuc. не привыкшие к тяготам; ἡ εἰωθυῖα εἰρωνεία Σωκράτους Plat. обычная ирония Сократа; τὸ εἰωθός Thuc., Arst. обычай, обыкновение; ἡ εἰωθυῖα διάλεκτος Arst. обиходный язык; τοῦτο συμβαίνειν или γίνεσθαι εἴωθεν Arst. это обычно (и) происходит.

εἰ, эп.-дор. тж. αἰ (in crasi: ἐάν и ἤν = εἰ ἄν; κεἰ = καί εἰ) 1) (conj. в условных предложениях, с ind., conjct. или opt.) если, если бы: εἰ βούλει, ἔρου αὐτόν Plat. если хочешь, спроси его; οὐκ ἂν νήσων ἐκράτει, εἰ μή τι καὶ ναυτικὸν εἶχεν Thuc. (Агамемнон) не владел бы островами, если бы не имел хоть какого-нибудь флота; τὰ ἀγώγιμα, εἴ τι ἦγον Xen. груз, если таковой был (досл. если что-л. перевозили); εἰ δ᾽ ἀναγκαῖον εἴη Xen. если же оказалось бы необходимым; εἴ τις ἀντείποι Thuc. всякий, кто стал бы возражать; иногда обусловленное следствие опускается: εἰ μὲν σύ τι ἔχεις πρὸς ἡμᾶς λέγειν, (sc. λέγε) - εἰ δὲ μή, ἡμεῖς πρὸς σὲ ἔχομεν Xen. если у тебя есть, что сказать нам, говори, - если же нет, то у нас есть, что сказать тебе; в сочетании с другими словами, преимущ. частицами: εἰ μή (лат. nisi) если не, разве только; εἰ μὴ εἴ τις ὑπολάβοι … Plat. разве только если предположить …; εἴ μὴ διὰ τὴν ἐκείνου μέλλησιν Thuc. если бы не его медлительность; εἰ δέ если же, а то: εἰ δὲ σὺ μέν μευ ἄκουσον Hom. а то вот послушай меня; εἰ δὲ μή Xen., Dem. если же нет, а (не) то, в противном случае; εἰ δ᾽ ἄγε(τε) Hom. ну же, ну-ка, давай(те), итак; εἰ καί даже если, хотя (бы) и: φήσουσί με σοφὸν εἶναι, εἰ καὶ μή εἰμι Plat. станут говорить, что я мудр, хотя я и не таков; καὶ εἰ если (бы) даже; καὶ εἰ βούλοιντο ἀπιέναι Xen. если бы даже они захотели уйти; εἴ τις (ἄλλος) кое-кто, кто-л.; οἱ ἄλλοι ἀπώλοντο ὑπὸ τῶν πολεμίων, καὶ εἴ τις νόσῳ Xen. одни погибли от рук неприятеля, иные от болезни; εἴ τις ἄλλη δυστυχεστάτη γυνή Eur. несчастнейшая из женщин, какая когда-л. существовала; εἴ τι ἄλλο χρήσιμον ἦν Xen. все, что только могло оказаться полезным; 2) (conj. в косвенных вопросах - простых) ли, не … ли (и двойных) ли … или (εἰ … ἤ или εἴτε): ἠρώτησεν, εἰ ἤδη ἀποκεκριμένοι εἶεν Xen. он спросил, дали ли они уже ответ; τί γὰρ ᾔδειν, εἴ τι κἀκεῖνος εἶχε σιδήριον; Lys. почем я знал, не было ли и у него какого-л. оружия?; иногда с опущением подчиняющего глагола или оборота: ἐδόκει καλέσαι ἐκείνους, εἰ βούλοιντο ξυμμαχίαν ποιήσασθαι Xen. было решено пригласить их (чтобы выяснить или спросить), не хотят ли они заключить военный союз; 3) (conj. после глаголов, выражающих удивление, негодование и т. п. = ὅτι) что: ἀγανακτῶ, εἰ, ἃ νοῶ, μὴ οἷός τ᾽ εἰμὶ εἰπεῖν Plat. мне досадно, что я не в состоянии выразить того, что думаю; σὺ δ᾽ οὐκ ἐπαιδεῖ, τῶνδε χωρὶς εἰ φρονεῖς; Soph. и тебе не стыдно, что ты думаешь иначе, чем они?; 4) (частица в пожеланиях) о, если бы: εἰ γὰρ τοσαύτην δύναμιν εἶχον, ὥστε … Eur. о, если бы я имел такую силу, чтобы ….

I εἶ 2 л. sing. к εἰμί.

II εἶ 1) 2 л. sing. praes. к εἶμι; 2) imper. к εἶμι.

εἴα и ἔα 3 л. sing. impf. к ἐάω.

εἶα cum imper. (тж. εἶα δή Aesch., Arph., ἀλλ᾽ εἶα Eur., Plat., ἄγ᾽ εἶα Arph. или εἶ᾽ ἄγε Theocr., εἶα νῦν Arph.) ну-ка, ну же, итак давай(те) (тж. с отрицанием при вопросе): οὐκ εἶα παράκτιοι δραμεῖσθε! Eur. спешите же на взморье!

εἴακα pf. к ἐάω.

εἰᾰμενή, v. l. εἱᾰμενή ἡ травянистая низина, влажный луг Hom., Theocr.

εἱᾰνός ὁ Hom. = ἑανός II.

εἶαρ, εἴαρος τό HH = ἔαρ.

εἰᾰρινός Hom., Hes. = ἐαρινός.

εἰᾰρό-μαστος 2 с молодой грудью (sc. γυνή Anth.).

εἴας 2 л. sing. impf. к ἐάω.

εἴασα aor. к ἐάω.

εἴασκον = ἔασκον.

εἵᾰται = ἕαται.

εἴατο Hom. 3 л. pl. impf. med. к εἰμί (v. l. εἵατο I).

I εἵατο (= ἧντο) эп. 3 л. pl. impf. к ἧμαι.

II εἵατο (= εἶντο) эп. 3 л. pl. ppf. med. к ἕννυμι.

εἰάω = ἐάω.

εἴβω (= λείβω) лить, проливать (δάκρυον Hom.; med. δάκρυα Soph.); pass. литься, струиться (ἀπὸ βλεφάρων ἔρος εἴβετο Hes.).

εἰδάλῐμος 2 (ᾰ) [εἶδος] 1) миловидный, красивый (γυναῖκες Hom.); 2) подобный, похожий (λᾶες Σειρήνων εἰδάλιμοι Anth.).

εἶδαρ, ᾰτος τό 1) еда, пища, pl. кушанья, яства Hom., Theocr.; 2) корм (sc. ἵππων Hom.); 3) приманка (ἰχθύσι εἴδατα βάλλειν Hom.).

εἰδείην pf. opt. к *εἴδω.

εἰδέναι inf. pf. к *εἴδω.

εἰδ-εχθής 2 отвратительный, безобразный Polyb., Diod., Plut.

εἰδέω эп. = είδῶ.

εἴδηκα Arst. pf. 1 к *εἴδω.

εἴδησα Arst. aor. 1 к *εἴδω.

εἰδήσειν = εἰδησέμεν.

εἰδησέμεν и εἰδήσειν эп. inf. fut. к *εἴδω.

εἴδησις, εως ἡ (по)знание Arst., Plut., Sext.

εἰδήσω fut. к *εἴδω.

εἰδικός 3 лог. видовой Plut., Sext.

Εἰδοθέα, эп. Εἰδοθέη ἡ Идофея или Идотея (дочь Протея, морское божество) Hom., Anth.

εἰδοί, ῶν αἱ (лат. idus) иды (15-й день марта, мая, июля и октября и 13-й - остальных месяцев римск. календаря) Plut.

εἴδομαι med. к *εἴδω.

εἰδόμᾱν и ἰδόμᾱν дор. Trag. aor. 2 med. к *εἴδω.

εἴδομεν (= εἴδωμεν) эп. 1 л. pl. conjct. к *εἴδω.

εἴδομες Theocr. 1 л. pl. praes. к *εἴδω.

εἶδον aor. 2 к *εἴδω.

εἰδο-ποιέω изображать, описывать (τὸν βίον τινός Plut.).

εἰδο-ποιός 2 лог. видообразующий, специфический (διαφορά Arst.).

εἶδος, εος τό [*εἴδω] 1) вид, внешность, образ, облик (εἶ τε μέγεθός τε ἐοικέναι τινί Hom.): εἴδεος ἐπαμμένος Her. красивой наружности; τὸ εἶ. и τὰ εἴδη Xen., Plat., Arst. видом, по виду, на вид; описательно: εἶ. Ἠλέκτρας Soph. = Ἠλέκτρα; 2) красивая наружность, красота: εἶ. καὶ φρένες Hom. красота и ум; 3) вид, характер, род (νόσου Thuc.): ἐν εἴδει τινός εἶναι Plat. являться видом или разновидностью чего-л.; τοῖς εἴδεσι διηλλαγμένα Thuc. разнородные вещи; 4) образ, способ: ἐπὶ τοῦτο τὸ εἶ. τρέπεσθαι Thuc. прибегать к этому способу; 5) форма правления, государственный строй: ἐναντίοι ὄντες τῷ τοιούτῳ εἴδει Thuc. будучи противниками этого политического режима; 6) лог. вид (γένη καὶ εἴδη Plat., Arst., Plut., Sext.); 7) филос. (у Платона) эйдос, идея (νοητὰ καὶ ἀσώματα εἴδη Plat.): τὸ ἐπ᾽ εἴδει καλόν Plat. эйдетическая (т. е. идеальная, абсолютная) красота; 8) филос. форма (τὸ εἶ. καὶ τὸ παράδειγμα Arst.).

εἰδότως 1) со знанием дела (διεξιέναι περὶ τοῦ πράγματος Aeschin.); 2) сознательно (οὐ εἰ. μὲν λέγεσθαι, ὀρθῶς δέ Arst.).

εἰδύλλιον τό маленький образ, картинка (преимущ. из сельского быта), идиллия (τὰ τοῦ Θεοκρίτου εἰδύλλια).

*εἴδω (fut. εἴσομαι; aor. 2 εἶδον - imper. ἴδε и ἰδέ, conjct. ἰδῶ, inf. ἰδεῖν, part. ἰδών; pf. = praes. οἶδα, imper. ἴσθι, conjct. εἰδῶ, inf. εἰδέναι, part. εἰδώς; med.: εἴδομαι - поэт. тж. ἐείδομαι, aor. 2 εἰδόμην - эп. εἰσάμην и ἐεισάμην, дор. εἰδόμᾱν, imper. ἰδοῦ, conjct. ἴδωμαι, inf. ἰδέσθαι, part. ἰδόμενος) 1) видеть, созерцать (ἰδεῖν τινα и τι Plat., тж. ὀφθαλμοῖσιν или ἐν ὀφθαλμοῖσιν Hom. и ἐν ὄμμασιν Eur.): οἰκτρὸς ἰδεῖν Aesch. жалкий на вид, душераздирающий: πῶς γὰρ κάτοιδ᾽ ὅν γ᾽ εἶδον οὐδεπώποτε; Soph. как узнать мне того, кого я никогда не видел?; 2) смотреть, глядеть (ἔς и πρός τινα, εἴς и ἐπί τι Hom.): ἄντα, ἔσαντα, ἄντην или κατ᾽ ἐνῶπα ἰδεῖν и εἰς ὦπα ἰδέσθαι Hom. глядеть в лицо; ἰδεῖν τινα Thuc., Xen. повидаться с кем-л.: ἴδωμεν τί ποτε καὶ λέγομεν Plat. рассмотрим то, что мы говорим; 3) высматривать, искать: κέρδος ἰδών Aesch. корыстолюбивый, корыстный; 4) видеть, познавать, испытывать (ἦμαρ νόστιμον ἰδέσθαι Hom. и δούλειον ἦμαρ ἰδεῖν Eur.); 5) воображать, представлять (ἰδέσθαι ἐνὶ φρεσίν Hom. и ἰδεῖν τῇ διανοίᾳ Plat.); 6) med. виднеться, появляться (εἴδεται ἄστρα Hom.): εἴσατο δεξιός Hom. он показался справа; 7) med. казаться, представляться: τοῦτο τί μοι κάλλιστον εἴδεται εἶναι Hom. это кажется мне превосходным; 8) med. делать вид, притворяться: εἴσατ᾽ ἴμεν ἐς Λῆμνον Hom. он сделал вид, будто направляется в Лемнос; εἴδεσθαι φθογγήν τινι Hom. подражать чьему-л. голосу; 9) med. уподобляться, быть похожим (εἰδόμενός τινι Pind., Aesch., Her.); 10) pf. = praes. быть осведомленным, (по)знать (τι Hom., Soph., Plat., Polyb., Plut. и περί τινος Hom., Arst.): ὡς μηδὲν εἰδότα ἴσθι μ᾽ ὧν ἀνιστορεῖς Soph. знай, что ничто из того, что ты рассказываешь, мне неизвестно; μετ᾽ εἰδόσιν Hom. и ἐν εἰδόσιν Thuc. в присутствии сведущих людей; τοῦ εἰδέναι ὀρέγεσθαι Arst. стремиться к знанию; οἶσθ᾽ ὡς ποίησον; Soph. и οἶσθ᾽ ὃ δρᾶσον; Eur. знаешь, что сделай?, т. е. послушай, вот что я тебе скажу; σάφ᾽ ἴσθ᾽ ὅτι Arph. имей в виду, будь уверен; ἴστω νῦν Ζεύς Hom. и ἴττω Δεύς беот. Arph. пусть знает Зевс!, т. е. призываю в свидетели Зевса!; 11) pf. = praes. быть сведущим, уметь, мочь: τόξων εὖ εἰδώς Hom. прекрасно владеющий луком; οὐδὲν ᾔδει πλὴν τὸ προσταχθὲν ποιεῖν Soph. он умел лишь исполнять приказанное; προβάλλεσθαι δ᾽ οὔτ᾽ οἶδεν οὔτ᾽ ἐθέλει Dem. оказать же сопротивление он и не может, и не желает; 12) (о чувстве благодарности и т. п.) чувствовать, испытывать: φίλα εἰδότες ἀλλήλοισιν Hom. связанные взаимной дружбой; χάριν εἰδέναι τινί Hom., Her., Xen., Plat. питать чувство благодарности к, быть признательным кому-л.

εἰδῶ, эп. εἰδέω pf. conjct. к *εἴδω.

εἰδωλεῖον τό языческий храм, капище NT.

εἰδωλό-θῠτον τό жертва идолам NT.

εἰδωλο-λατρεία ἡ идолопоклонство NT.

εἰδωλο-λάτρης, ου ὁ идолопоклонник NT.

εἴδωλον τό 1) видение, призрак (βροτῶν εἴδωλα καμόντων Hom.; εἴ. καὶ ψεῦδος Plat.): εἴ. σκιᾶς Aesch. призрак тени, т. е. абсолютное ничто; 2) подобие, видимость (ἴκελόν τινι Hom.; τῆς ἀρετῆς Plut.); 3) отображение, отражение (τὰ ἐν τοῖς ὕδασιν εἴδωλα Arst.); 4) образ, изображение (χρύσεον Her.); 5) мысленный образ, воображение, греза (τὰ φαινόμενα εἴδωλα καθεύδοντι Arst.; εἴδωλα τῶν νοουμένων Plut.); 6) идол, кумир NT.

εἰδωλο-ποιέω (тж. εἴδωλα εἰ. Plat.) создавать образы, изображать, воспроизводить (τι Arst., Plut.); pass. быть изображаемым, изображаться (κατὰ τὴν τοῦ χαρακτῆρος ὁμοιότητα Diod.).

εἰδωλο-ποίησις, εως ἡ плод воображения, образ (ἀναπλάσσειν τινὰς εἰδωλοποιήσεις Sext.).

εἰδωλο-ποιΐα ἡ создавание образов: ἡ τῶν κατόπτρων εἰ. Plat. зеркальные изображения; ἡ τῶν γραφέων εἰ. Plat. живопись; αἱ εἰδωλοποιΐαι ἀναπεπλασμέναι Diod. созданные воображением представления.

εἰδωλο-ποιϊκός 3 создающий образы, изобразительный (τέχνη Plat.).

εἰδωλο-ποιός ὁ создатель изображений, художник Plat.

εἰδωλουργικός 3 Plat. = εἰδωλοποιϊκός.

εἰδωλο-φᾰνής 2 имеющий видимость (τινος Plut.).

εἰδώς, εἰδυῖα, εἰδός part. pf. к *εἴδω.

εἶεν interj. пусть так!, допустим!, ну ладно! Trag., Arph., Plat.

εἴην opt. к εἰμί.

εἵην aor. 2 opt. к ἵημι.

εἴητε = εἶτε.

εἶθαρ adv. тотчас же, немедленно Hom., Theocr.

εἴ-θε, дор. тж. αἴθε (с opt. или с impf. или aor. ind.) о (ах), если бы: εἴ. φίλος ἡμῖν γένοιο! Xen. о, если бы ты был нашим другом!; εἴ. μήποτε γνοίης ὃς εἶ! Soph. о, лучше никогда бы тебе не знать, кто ты!

εἴθισμαι pf. pass. к ἐθίζω.

εἰθισμένως по обыкновению: οὐκ εἰ. Diog. L. против обыкновения.

εἶκα и ἔοικα pf. к *εἴκω I.

εἷκα pf. к ἵημι.

εἰκάζω, эол. Sappho ἐϊκάσδω (impf. εἴκαζον и ᾔκαζον, fut. εἰκάσω, aor. εἴκασα и ᾔκασα, pf. εἴκακα; pass.: fut. εἰκασθήσομαι, aor. εἰκάσθην, pf. εἴκασμαι и ᾔκασμαι) 1) (точно) изображать, воспроизводить (τινὰ γραφῇ Xen.): αἰετὸς εἰκασμένος Her. изображение орла; ὅμοιος καὶ μὴ εἰκαζόμενος πρός τι Arst. похожий на что-л., но не являющийся его копией; Πολύγνωτος μὲν κρείττους, Παύσων δὲ χείρους, Διονύσιος δὲ ὁμοίους εἴκαζεν Arst. Полигнот изображал (людей) лучшими, чем они есть, Павсон - худшими, а Дионисий такими, какими они являются в действительности: εὖ μάλα εἰκασμένος Luc. воспроизведенный со всей точностью; τὸ εἰκασθέν Plat. воспроизведенное, т. е. подлинник, оригинал; 2) уподоблять, сравнивать (τί τινι и τινά τινι Thuc., Arph., Xen., Plat., Arst., πρός τι Arst. и τι καί τι Her.): pass. становиться или быть похожим (τινι Eur., Plut. и ποτί τινα Arph.); 3) (путем сопоставления) приходить к выводу, предполагать, (умо)заключать (τι ἔκ τινος Aesch., ἀπό τινος Thuc. и τινί Thuc., Plut.; μὴ γνωρίζειν μηδ᾽ εἰκάσαι Arst.): πρὸς τὴν ὄψιν εἰ. τὸν χρόνον Plut. по внешнему виду судить о возрасте; εἰκάσαι Soph. и ὡς εἰκάσαι Hes., Eur. как можно предполагать, по-видимому.

εἰκᾰθεῖν или εἰκάθειν Soph. inf. aor. 2 к εἴκω II.

εἰκαῖος 3 1) тщетный, напрасный, бесплодный (σχολή Soph.; δόξη Plut.; σοφία Anth.); 2) безрассудный, легкомысленный (εἰ. καὶ παράνομος Polyb.).

εἰκαιοσύνη и εἰκαιότης, ητος ἡ безрассудство, легкомыслие Diog. L.

εἰκαίως безрассудно, легкомысленно Diog. L.

εἰκάς, άδος ἡ (sc. ἡμέρα) 1) двадцатый день месяца Hes.; 2) каждый из дней третьей декады месяца: αἱ εἰκάδες Arph. двадцатые числа месяца; τρίτῃ εἰκάδι Plat. двадцать третьего числа; 3) тж. pl. шестой день Элевсинских празднеств (приходившийся на 20-е боэдромиона) Eur., Plut.

ἐϊκάσδω эол. = εἰκάζω.

εἰκᾰσία 1) изображение, образ, подобие (γραφική Xen.); 2) уподобление, сравнение (ἥδεσθαι τῇ εἰκασίᾳ Plut.); 3) предположение, догадка (πίστις καὶ εἰ. Plat.).

εἴκασμα, ατος τό 1) образ (ἐχθρὸν εἴ. βροτοῖς Aesch.); 2) подобие (τῆς τοῦ λόγου γενέσεως Plut.).

εἰκασμός ὁ предположение, догадка (εἰκασμῷ λέγειν Plut., Luc.).

εἰκαστής, οῦ ὁ высказывающий предположение (τῶν μελλόντων ἄριστος εἰ. Thuc.).

εἰκαστική ἡ (sc. τέχνη) изобразительное искусство Plat.

εἰκαστικόν τό Luc. = εἰκασμός.

εἰκαστικός 3 грам. выражающий предположение или сомнение (ἐπιρρήματα).

εἰκαστός 3 похожий, подобный (μορφῇ εἰ. ὥστε τι Soph.).

εἴκᾰτι дор. Theocr. = εἴκοσι.

εἶκε 3 л. sing. impf. к εἴκω II.

εἰκελ-όνειρος 2 подобный сновидению, призрачный (ἀνέρες Arph.).

εἴκελος 2 [*εἴκω I] подобный, похожий (τινι Hom., Hes., Her., Plut.).

εἰκελό-φωνος 2 похожий по голосу (χελιδόσιν Anth.).

εἴ κε(ν) эп. = ἐάν.

εἴ κεν = εἴ κε.

εἰκῇ и εἰκῆ adv. наудачу, необдуманно, наобум, кое-как (φύρειν τι Aesch., Plat.; ζῆν Soph.; λέγειν Isocr., Arst.; δρᾶν Arst.: εἰ. καὶ ἀλογίστως Lys.).

εἰκο-βολέω высказывать предположение, гадать (περί τινος Eur.; εἰ. καὶ πλάττειν Arph.).

εἰκόνα praep. cum gen. наподобие (δεσμωτηρίου Plat.).

εἰκονίζω творить образы, формировать (τὰς ἀμόρφους ὕλας Plut.).

εἰκονικός 3 1) изображающий, точно воспроизводящий (ἀνδριὰς Λυσάνδρου εἰ. Plut.); 2) воображаемый, мнимый, поддельный (ἀποχή Anth.).

εἰκόνιον τό изображеньице, небольшое изваяние (ἀναδεῖν τὰ εἰκόνια Plut.).

εἰκόνισμα, ατος τό Anth. = εἰκών 1.

εἰκονισμός ὁ Plut. = εἰκών 1.

εἰκονο-γράφος ὁ живописец, портретист Arst.

εἰκονο-λογία ἡ образная речь Plat.

εἰκονο-ποιός ὁ художник, изобразитель (ζωγράφος ἤ τις ἄλλος εἰ. Arst.).

εἰκός, ион. οἰκός, ότος τό [part. pf. n к *εἴκω I] 1) (нечто) разумное, справедливое: εἰ. и ὡς εἰ. Soph., ὡς οἰ. Her., ὡς τὸ εἰ. и οἷον εἰ. Plat. по справедливости, как и следует (следовало), естественно; παρὰ τὸ εἰ. Thuc. вопреки разумным доводам, без всяких оснований; 2) (нечто) вероятное, правдоподобное: κατὰ τὸ εἰ., ἐκ τοῦ εἰκότος, ἐκ τῶν εἰκότων и τῷ εἰκότι Thuc., παντὶ τῷ οἰκότι Her. по всей вероятности; τοῦ εἰκότος πέρα Soph. невероятно; τῷ εἰκότι χρῇσθαι Plat. пользоваться методом предположения; παρὰ τὸ εἰ. Arst. против ожидания (ср. 1).

εἰκοσά-εδρον τό двенадцатигранник Plut.

εἰκοσα-ετής и εἰκοσαέτης 2 двадцатилетний Her., Plut.

εἰκοσα-ετίς, v. l. εἰκοσιετίς, ίδος adj. f двадцатилетняя Plat.

εἰκοσάκις (ᾰ) adv. двадцать раз Hom., Plat.

εἰκοσά-κλῑνος, v. l. εἰκοσίκλῑνος 2 рассчитанный на двадцать застольных лож (οἶκος Diod.).

εἰκοσά-μηνος 2 двадцатимесячный (νήπιος Anth.).

εἰκοσάπηχυς 2 Luc. = εἰκοσίπηχυς.

εἰκοσα-πλάσιος 2 двадцатикратный, в двадцать раз превосходящий (τινος Plat. - v. l. ἑπτακαιεικοσιπλάσιος).

εἰκοσάς, άδος ἡ число двадцать Luc., Sext.

εἰκοσετ- Anth. = εἰκοσαετ-.

εἰκόσι dat. pl. к εἰκών.

εἰκοσίεδρον τό Plat. = εἰκοσάεδρον.

εἰκοσι-επτά οἱ, αἱ, τά indecl. тж. раздельно двадцать семь Diod., Plut.

εἰκοσιετίς Plat. v. l. = εἰκοσαετίς.

εἰκοσι-και-τέτρᾰτος 2 двадцать четвертый Anth.

εἰκοσίκλῑνος 2 Diod. v. l. = εἰκοσάκλινος.

εἴκοσι(ν), эп. ἐείκοσι(ν), дор. εἴκατι οἱ, αἱ, τά indecl. двадцать.

εἴκοσιν = εἴκοσι.

εἰκοσι-νήριτος 2 двадцать раз неисчислимый, т. е. несметный (ἄποινα Hom.).

εἰκόσιοι οἱ Anth. = εἴκοσι.

εἰκοσι-οκτώ οἱ, αἱ, τά indecl. двадцать восемь Diod.

εἰκοσι-πεντα-έτις, ιδος adj. f двадцатипятилетняя Anth.

εἰκοσι-πέντε οἱ, αἱ, τά indecl. двадцать пять Dem.

εἰκοσί-πηχυς 2, gen. υος размером в двадцать пехиев (т. е. 9.25 м) (βάθος Her.).

εἰκοσι-τέτταρες, α οἱ, αἱ, τά indecl. двадцать четыре Diod.

εἰκοσ-όργυιος 2 размером в двадцать оргий (т. е. 39 м) (δίκτυα Xen.).

I εἰκόσ-ορος, эп. ἐεικόσορος 2 [ἐρέσσω] двадцативесельный (νηῦς Hom.; ὁλκάς Anth.).

II εἰκόσορος ἡ (sc. ναῦς) двадцативесельное судно Dem., Anth.

εἰκοστή ἡ (sc. μερίς) двадцатая часть, т. е. 5% -ый налог (τῶν γιγνομένων Thuc.).

εἰκοστο-έβδομος 2 двадцать седьмой Plut.

εἰκοστο-λόγος ὁ сборщик 5% налога Arph.

εἰκοστός, эп. ἐεικοστός 3 двадцатый Hom. etc.

εἰκοστο-τέταρτος 3 двадцать четвертый Plut.

εἰκότως 1) с достаточным основанием (ὑποπτεύειν τι Thuc.; δρᾶν τι Arst.); 2) естественно, разумеется; περὶ τούτου ὁ αὐτὸς ἁρμόσει λόγος εἰ. Arst. к этому применимо, конечно, то же самое рассуждение; 3) заслуженно, по справедливости (νέμειν ἔνδικα κακοῖς Aesch.; ψέγειν τι Soph.).

εἰκούς Eur., Arph. стяж. acc. pl. к εἰκών.

εἰκοῦς Eur. стяж. gen. к εἰκών.

ἐΐκτην эп. dual. ppf. к *εἴκω I.

ἔϊκτον эп. dual. pf. к *εἴκω I.

εἰκυῖα f к εἰκώς.

I *εἴκω (pf. = praes. ἔοικα - атт. εἶκα, part. ἐοικώς - атт. εἰκώς; ppf. = impf. ἐῴκειν - атт. ᾔκειν) 1) быть сходным, походить (τινί Hom., Arph., Plat., Arst.): ὄμματα ἔοικας κείνῳ Hom. глазами ты похож на него; 2) казаться: δίφρου ἐπιβησομένοισιν ἐΐκτην Hom. казалось, что (оба коня) хотят вспрыгнуть на колесницу; (ὡς) ἔοικε Soph., Arst., Plat., Plut. как будто, по-видимому; τὸν ἄνδρα ἔοικεν ὕπνος ἕξειν Soph. он, кажется, охвачен сном; ἔοικα θρηνεῖν μάτην Aesch. мои сетования, кажется, напрасны; ἔδοξάς μοι εἰδότι ἐοικέναι ὅτι ἔζη Xen. мне показалось, что ты, как будто, считал, что он жив; 3) казаться правильным, подходящим или уместным, подобать: οὔ σε ἔοικε δειδίσσεσθαι Hom. не пристало тебе робеть; ὅθι σφίσιν εἶκε λοχῆσαι Hom. где им казалось удобным устроить засаду - см. тж. εἰκώς и εἰκός.

II εἴκω (impf. εἶκον, aor. εἶξα) 1) отступать, отходить (ὀπίσσω Hom.): εἴ. πολέμου καὶ δηϊοτῆτος Hom. уйти из боя; 2) уступать (τινὶ τῆς ὁδοῦ Hom.): εἶξε Ἀθήνη (sc. Θέτιδι) Hom. Афина уступила место (Фетиде); μηδαμῇ μηδὲν εἶξαι Arst. ничуть ни в чем не уступить; 3) уступать, поддаваться, подчиняться (θυμῷ Hom.; πολεμίοις Xen.): οὐκ ἐᾶν τινα τῇ ἡλικίῃ εἴ. Her. удержать кого-л. от увлечений юности; εοαι ὀργῇ Eur. поддаться чувству гнева; ἠναγκάσθησαν εἶξαί τινι Plut. они были вынуждены покориться чему-л.; εἰσορόων χρόα ὅπη εἴξειε μάλιστα Hom. высматривая место, где кожа наиболее уязвима; πενίῃ εἴκων Hom. вынуждаемый бедностью, под влиянием нужды; 4) уступать, быть ниже: εἴ. τινὶ πόδεσσιν Hom. уступать кому-л. в быстроте ног; τὸ ὃν μένος οὐδενὶ εἴκων Hom. никому не уступая в доблести; 5) отпускать: εἶξαι ἡνία ἵππῳ Hom. отпустить вожжи, дать повод коню; 6) предоставлять, разрешать, ниспосылать (πλοῦν τινι Soph.).

εἰκώ Her., Aesch. acc. к εἰκών.

εἰκών, όνος, поэт. тж. οῦς ἡ (Her. acc. sing. ώ, acc. pl. Eur., Arph. ούς) 1) изображение, подобие (изваяние, портрет и т. п.) (χρυσῆ Plat.; λιθίνη Plut.): εἱ. γεγραμμένη τινός Plut. картина, изображающая что-л.; 2) образ, отражение (εἰκόνες ἐν ὕδασιν ἢ ἐν κατόπτροις Plat.); 3) видение, призрак (ἦλθεν εἰ. Eur.); 4) образ, сравнение, уподобление (δι᾽ εἰκόνων λέγειν Plat.; αἱ τῶν ποιητῶν εἰκόνες Arst.); 5) представление, мысленный образ (πατρός Eur.).