Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/95

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Παλαιστῖνος ὁ Палестин (древнее наименование р. Стримон) Plut.

πᾰλαίστρα 1) палестра, место обучения искусству борьбы, школа физического воспитания Her., Plat., Eur., Arph.; 2) школа Plut.

πᾰλαιστρικός 3 1) любящий искусство борьбы, имеющий влечение к борьбе Arst.; 2) касающийся борьбы (ἐπιστήμη Arst.); 3) Plut. = παλαιστικός.

πᾰλαιστρίτης, ου (ρῑ) adj. m посещающий палестру или воспитанный в палестре (Ἓλληνες Plut.; παῖς Anth.).

πᾰλαίτατος superl. к παλαιός.

πᾰλαίτερος compar. к παλαιός.

παλαί-φᾰτος 3 1) возвещенный в (глубокой) древности, древний (θέσφατα Hom.; λόγος Aesch.); 2) издревле вещающий (πρόνοια Soph.); 3) возводимый к глубокой древности, баснословный (δρῦς Hom.); 4) старый, старинный (γένος Aesch.).

Πᾰλαίφᾰτος ὁ Палефат 1) эпический поэт догомеровского периода; 2) греч. мифограф, от сочинения которого Τρωϊκά дошли лишь фрагменты.

πᾰλαί-χθων, ονος adj. исстари обитающий в стране (Ἄρης Aesch.; Ἀθηναίων δῆμος Aeschin.).

Πᾰλαίχθων, ονος ὁ Палехтон (отец Пеласга) Aesch.

παλαίω 1) бороться, состязаться в борьбе (τινί Hom., Hes., Pind., Xen. etc.): οὐ γὰρ πύξ γε μαχήσεαι, οὐδὲ παλαίσεις Hom. ты ведь не будешь ни биться на кулаках, ни состязаться в борьбе; ἐπάλαισαν κάλλιστα Ἀθηναίων Plat. они стали лучшими борцами среди афинян; 2) pass. быть одолеваемым в борьбе: βαρὺς π. Eur. трудно одолимый; παλαισθείς Eur. побежденный.

πᾰλαίωσις, εως ἡ старение (οἴνῳ ὠφέλιμον π., sc. ἐστιν Plut.).

πᾰλάμᾱ дор. = παλάμη.

πᾰλᾰμάομαι 1) делать, выполнять, совершать (ταῖς χερσί τι Xen.); 2) предпринимать, затевать (τόλμημα νέον Arph.): πρὸς τἄλφιτα π. τι Arph. придумать что-л. на ужин; 3) строить козни Arph.

πᾰλάμη, дор. πᾰλάμᾱ (λᾰ) ἡ эп. gen. и dat. παλάμηφι(ν) 1) ладонь, рука: ἔγχος, ὅ οἱ παλάμηφιν ἀρήρει Hom. копье, которое было ему по руке; παθέειν ὑπ᾽ Ἄρηος παλαμάων Hom. пострадать от Ареевых дланей; 2) решительное действие, удар: παλάμαν ῥέζειν Soph. наносить удар; 3) искусство, мастерство или мощь, сила (θεῶν παλάμαι Pind.); 4) ловкость, хитрость (παλάμᾳ τινὶ τὰν ἀρχὰν ἑλεῖν Aesch.); 5) орудие: π. πυριγενής Eur. = ξίφος.

Πᾰλᾰμήδης, ους ὁ (acc. Παλαμήδην и Παλαμήδη) Паламед, «Изобретатель», «Искусник» (сын эвбейского царя Навплия, по наущению Одиссея побитый камнями у стен Трои; славился как замечательный мастер и гениальный изобретатель) Plat., Xen., Eur. etc.

πᾰλάμηφιν или πᾰλάμῃφιν эп. gen. и dat. обоих чисел к παλάμη.

πᾰλᾰμναῖον τό кровавое преступление, пятно (грех) человекоубийства Eur.

πᾰλαμναῖος 1) убийца, душегуб (π. καὶ φονεύς Soph.; ἄφθογγον εἶναι τὸν παλαμναῖον νόμος κελεύει Aesch.); 2) мститель, каратель (Ζεὺς π. Arst.; δαίμων Plut.; παλαμναίους τοῖς ἀνοσίοις ἐπιπέμπειν Xen.).

πᾰλάσιον (λᾰ) τό Arph. = παλάθη.

I πᾰλάσσω [πηλός] (fut. παλάξω; эп. inf. fut. παλαξέμεν; pf. pass. πεπάλαγμαι; эп. 3 л. sing. ppf. pass. πεπάλακτο) обрызгивать, забрызгивать (οὖδας αἵματι τ᾽ ἐγκεφάλῳ τε Hom.).

II πᾰλάσσω [πάλλω] (о жребии) встряхивать: κλήρῳ πεπαλάχθαι Hom. бросить жребий.

παλαστή, v. l. παλαιστή ἡ (тж. δῶρον, δοχμή и δακτυλοδοχμή) палеста (мера длины = 77 мм) Her. etc.

πᾰλαστιαῖος, v. l. παλαιστιαῖος 3 величиной в палесту: ὕψος π. Her. в палесту толщиной.

Παλέες οἱ ион. = Παλεῖς.

Πάλεια (πᾱ) ἡ Палия (древнее название г. Δύμη в Ахайе) Anth.

Παλεῖς, ион. Παλέες, атт. Παλῆς, έων οἱ жители города Πάλη (Кефалления) Her., Thuc.

πᾰλεόρ adj. лак. Arph. = παλαιός.

πᾰλεύτρια ἡ (sc. ὄρνις) манная птица, манок Arst.

πᾰλεύω 1) заманивать с помощью манка (ἐν δικτύῳ Arph.); 2) завлекать обманом или лестью (τινὰ ἐπάγεσθαι καὶ π. Plut.).

παλέω ион. терпеть поражение в бою (εἰ παλήσειε ὁ ναυτικὸς στρατός Her.).

πάλη, дор. πάλᾱ (πᾰ) ἡ 1) (гимнастическая) борьба Pind., Arph., Plat., Arst. etc.: νικᾶν πυγμὴν καὶ πάλην Eur. победить в кулачном бою и в борьбе; 2) битва, сражение (ἅπτειν πάλην τινί Aesch.): π. δορός Eur. вооруженное столкновение.

Πάλη ἡ Пала (город в Кефаллении) Polyb. etc.

πᾰλημάτιον (μᾰ) τό мука тончайшего размола Arph.

Παλῆς, έων οἱ атт. = Παλεῖς.

παλήσειε 3 л. sing. aor. 1 opt. к παλέω.

πάλῐ (ᾰ) adv. Anth. = πάλιν I.

παλιγ- в сложн. словах перед γ и κ = πάλιν-.

πᾰλιγ-γενεσία ἡ возрождение, воскресение Plut., Luc., NT.

πᾰλίγ-γλωσσος 2 1) говорящий на непонятном языке (πόλις Pind.); 2) неверный, лживый (ῥῆσις Pind.).

πᾰλιγ-κᾰπηλεύω заниматься перепродажей, быть перепродавцом, т. е. вести розничную торговлю Dem.

πᾰλιγ-κάπηλος ὁ перепродавец, розничный торговец, лавочник Arph., Dem.

I πᾰλίγ-κοτος 2 постоянно разгорающийся, т. е. неутолимо враждебный, злой (κληδόνες, τύχη Aesch.; πῆμα Pind.): π. τινι Arph. враждебный кому-л.

II πᾰλίγκοτος ὁ противник, враг Pind., Aesch.

πᾰλιγ-κότως по-прежнему враждебно, злобно: π. συνεφέρετο αὐτῷ Her. несчастье вновь постигло его.

πᾰλίγ-κραιπνος 2 весьма проворный, резвый (πόδες Anth.).

πᾰλίγ-κυρτος ὁ рыболовная верша Polyb.

Πᾰλῑκοί οἱ Палики (сыновья-близнецы Зевса и нимфы Талии, по по друг. - Гефеста и Этны, чтившиеся в области горы Этны): Παλικῶν λίμνη Arst. озеро Паликов (близ г. Леонтина в Сицилии).

πᾰλιλ- перед λ = παλιν-.

πᾰλιλ-λογέω сызнова говорить, повторять (ἐν κεφαλαίοις Arst.; τινι Her.).

πᾰλιλ-λογία ἡ повторение, пересказ Arst.

πᾰλίλ-λογος 2 (о разделенной было добыче) вновь собранный, отобранный назад Hom.

πᾰλιμ- в сложн. словах перед β, μ, π и φ = πάλιν-.

πᾰλιμ-βάκχειος стих. полимвакхий (стопа ‒‒∪, обратная вакхию ∪‒‒).

πᾰλίμ-βᾱμος 2 движущийся туда и обратно (ἱστῶν ὁδοί Pind.).

πᾰλιμ-βλαστής 2 вновь отрастающий (ὕδρα Eur.).

πᾰλιμ-βολία ἡ нерешительность, непостоянство Anth.

πᾰλίμ-βολος 2 1) непостоянный, ненадежный (παλίμβολα καὶ ἄπιστα ἤθη Plat.; π. καὶ δολερὸς ἀνήρ Plut.); 2) лживый, лицемерный (συκοφάνται Sext.).

πᾰλιμ-μήκης 2 двойной продолжительности, удвоенный (χρόνος Aesch.).

πᾰλίμ-παις, παιδος adj. впавший в детство (γέροντες Luc.).

πᾰλιμ-πετές adv. назад (ἐν νηῒ π. ἀπονέεσθαι Hom.).

πᾰλίμ-πλαγκτος 2 блуждающий в обратном направлении, т. е. обратный (δρόμοι Aesch.).

πᾰλιμ-πλάζομαι (только part. aor. pass. παλιμπλαγχθείς) странствовать обратным путем, отправляться в обратный путь Hom.

πᾰλιμ-πλᾰνής 2 блуждающий туда и сюда, т. е. крайне извилистый (Μαίανδρος Anth.).

πᾰλίμ-πλῠτος 2 перемывающий, т. е. подчищающий (чужие рукописи, чтобы выдать их за свои): π. κηφήν Anth. трутень-плагиатор.

πᾰλίμ-ποινα τά возмещение, возмездие Aesch.

πᾰλίμ-πους, ποδος adj. возвращающийся: π. στεῖχε Anth. отправляйся в обратный путь.

πᾰλίμ-πρᾱτος, ион. παλίμπρητος 2 (о рабе) перепродаваемый, т. е. плохой, негодный Anth.

πᾰλιμπροδοσία ἡ измена и тем и другим, двойное предательство Polyb.

πᾰλιμ-προδότης, ου ὁ предатель, ведущий двойную игру, двурушник Diod.

πᾰλιμ-πρυμνη-δόν adv. кормою вперед (ὠθεῖν Eur.).

πᾰλιμ-πῡγη-δόν adv. задом наперед Arst.

πᾰλίμ-φᾱμος, атт. παλίμφημος 2 (о песне) направленный в обратную (против обычной) сторону: π. ἀοιδὰ εἰς ἄνδρας Eur. песня (о непостоянстве), адресованная (не женщинам, а) мужчинам.

πᾰλιμ-φυής 2 вновь отрастающий (ὕδρα Luc.).

πᾰλίμ-ψηστον τό палимпсест (пергамент со стертым текстом для заполнения новым) Plut.

πᾰλίμ-ψηστος 2 (о рукописи) стертый, счищенный (для заполнения новым текстом): βιβλίον παλίμψηστον Plut. палимпсест.

I πάλῐν, поэт. тж. πάλῐ (ᾰ) adv. (иногда плеонастически π. αὖθις, αὖτε π., ἂψ π., π. ὀπίσσω, ἄψορρον π. и пр.) 1) назад, в обратную сторону, обратно, вспять (χωρέειν Her.; ἔρχεσθαι Aesch.): π. δοῦναι Hom. отдать обратно, вернуть; π. ἀγκαλέσαι Aesch. призвать назад; ἡ π. ὁδός Eur. обратный путь, возвращение; χρόνου τὸ π. Eur. попятное движение времени, т. е. превратности судьбы; 2) снова, вновь, опять (π. ἐξ ἀρχῆς Arph.): τὸ σὸν φράσον αὖθις π. μοι πρᾶγμα Soph. расскажи мне свою историю сначала; 3) со своей стороны, в свою очередь: π. ὁ Κῦρος ἠρώτα Xen. Кир, в свою очередь, спросил; 4) против, наоборот, наперекор: π. ἐρεῖν Hom. говорить против, противоречить; μῦθον π. λάζεσθαι Hom. переменить (тон) речи, заговорить по-иному; νῦν δ᾽ αὖ π. φαμέν … Plat. теперь же мы, напротив, утверждаем ….

II πάλῐν praep. cum gen. обратно (назад) от: π. τράπεθ᾽ υἷος ἑοῖο Hom. (Фетида) отвернулась от сына; π. κίε θυγατέρος ἧς Hom. (Лето) пошла обратно от своей дочери.

πᾰλιν-άγρετος 2 могущий быть снова пойманным: ἔπος οὐ παλινάγρετον Hom. безвозвратное, т. е. нерушимое слово.

πᾰλῐν-αίρετος 2 снова взятый, вновь используемый, т. е. бывший в употреблении, изношенный (π. καὶ διεφθαρμένος Plat.).

πᾰλῐν-αυτόμολος ὁ вернувшийся (к своим) перебежчик Xen.

πᾰλιν-δῐκία ἡ возобновление судебного процесса, т. е. пересмотр дела Dem.

πᾰλιν-δίνητος 2 (δῑ) непрерывно возвращающийся, находящийся в постоянном круговращении (θάλασσα, κόσμοιο ἀνάγκη Anth.).

πᾰλιν-δρομέω совершать обратный путь, возвращаться Polyb., Plut., Diod.

πᾰλιν-δρομία ἡ обратное движение, обратный путь, возвращение Diog. L., Anth.

πᾰλίν-δρομος 2 1) движущийся обратно, возвращающийся: π. ἄπιθι Luc. отправляйся в обратный путь; 2) колеблющийся, сомнительный, недостоверный Sext.

πᾰλῐ-νηνεμία ἡ возвращающееся безветрие Anth.

πᾰλῐν-όρμενος 2 стремительно повернувшийся назад Hom.

πᾰλίνορρος 2 Arph. = παλίνορσος.

πᾰλίνορσος 2 (ῐ) Hom. = παλινόρμενος.

πᾰλίν-ορτος 2 (ῐ) вновь вспыхивающий, т. е. неутолимый (μῆνις Aesch.).

πᾰλινρύμη ἡ Polyb. = παλιρρύμη.

πᾰλίν-σκιος 2 1) покрывающий сплошной или вечной тенью, тенистый (ἐλαῖαι οὐ παλίνσκιοι Arst.; λαγών Plut.); 2) темный, мрачный (χειμών Soph.).

πᾰλιν-σκοπιά ἡ взгляд назад Eur.

πᾰλίν-σοος 2 спасенный, воскресший Anth.

πᾰλιν-στομέω опять говорить или говорить наперекор, сулить недоброе Aesch.

πᾰλίν-τῐτος 2 1) отомщенный, наказанный: παλίντιτα ἔργα Hom. возмездие; 2) предполож. воздающий за труд, вознаграждающий, благотворный (πνεύματα Emped.).

πᾰλιν-τοκία ἡ требование о возврате уплаченных процентов Plut.

πᾰλίν-τονος 2 1) вновь распрямляющийся, т. е. упругий, по по друг. дважды изогнутый (в середине и на концах) (τόξα Hom.): π. ἁρμονίη κόσμου ὥσπερ λύρης καὶ τόξου Heracl. ap. Plut. мировая гармония, в которой, подобно лире и луку, напряжение чередуется с ослаблением; 2) слетающий или спущенный с упругого лука, т. е. стремительный (βέλη Aesch.).

πᾰλιν-τράπελος 2 (ρᾰ) Pind. = παλίντροπος.

πᾰλιν-τρῐβής 2 много тертый, т. е. хитрый, пронырливый: τὰ πανοῦργα καὶ παλιντριβῆ Soph. обман и хитрость.

πᾰλιν-τροπία ἡ превратность (судьбы) Polyb.

πᾰλίν-τροπος 2 1) отведенный в сторону (ὄψις, ὄμματα Aesch.); 2) обращенный в обратную сторону, т. е. идущий назад (π. ἐκ πολέμοιο Anth.): ἥντιν᾽ αὖ π. κέλευθον ἕρπεις Soph. (скажи мне), почему ты возвращаешься; 3) принявший противоположное направление (ἐλπίς Polyb.) или принявший иной оборот (παλίντροπον ποιεῖν τὴν μάχην Diod.): γενομένης παλιντρόπου τῆς νίκης Plut. когда победа (Сертория) сменилась поражением.

πᾰλιν-τρόπως назад, обратно или наоборот Polyb.

πᾰλιν-τῠχής 2 полный превратностей, несчастный (τριβὰ βίου Aesch.).

πᾰλῐν-ῳδέω 1) вновь начинать песню, снова запевать, повторять песнь Sext.; 2) брать назад (свои слова), отступаться от своих мнений Plat. χρησμὸς ἄλλος παλινῳδῶν Luc. другое прорицание, говорящее совершенно противоположное.

πᾰλῐν-ῳδία 1) палинодия (песнь, в которой поэт отрекается от прежних своих слов; так называется стихотворение Стесихора, в котором он, в противоположность одному из прежних своих произведений, восхваляет Елену, жену Менелая) Plat.; 2) отказ от своих слов, отречение (π. τῶν λόγων πρὸς τὸ ἐναντίον Luc.).

Πάλιον τό дор. = Πήλιον.

πᾰλίουρος ибот. палиур, крушиновидный терн (предполож. Rhamnus paliurus) Theocr., Eur., Anth.

πᾰλιουρο-φόρος 2 с колючками или из древесины палиура (θρίναξ Anth.).

πᾰλι-ρρόθιος 3 с шумом текущий обратно, текущий назад, обратно хлынувший (κῦμα Hom., Anth.).

πᾰλί-ρροθος 2 оглашаемый грохотом прибоя и отлива (Αὐλίδος τόποι Aesch.).

πᾰλί-ρροια, ион. πᾰλιρροίη 1) прилив и отлив (δῖναι καὶ π. Her.; перен. τῆς ὁρμῆς Plut.); 2) колебание, смена (τοῦ θερμοῦ Arst.); 3) изменчивость, превратность (τῶν πραγμάτων Polyb.; τῆς τύχης Diod.).

πᾰλί-ρροος, стяж. πᾰλίρρους 2 1) текущий назад, обратный (κλύδων Eur.); 2) неуклонно возвращающийся, неминуемый (θεῶν πότμος, δίκη Eur.).

πᾰλί-ρροπος 2 согнутый, склоненный (γόνυ Eur.).

πᾰλίρρους 2 стяж. = πᾰλίρροος.

πᾰλι-ρρύμη, Polyb. πᾰλινρύμη (ῠ) ἡ 1) обратное движение, отлив (τοῦ σάλου Plut.); 2) превратность (τύχης Polyb.).

πᾰλί-ρρῠτος 2 текущий назад, т. е. мстящий за себя (αἷμα Soph.).

πᾰλί-σκιον τό тенистое место, густая тень Plut.

πᾰλίσκιος 2 Arst. = παλίνκιος.

πᾰλι-σσῠτέω устремиться (хлынуть) назад Diod.

πᾰλί-σσῠτος 2 устремляющийся назад, ведущий обратно: δράμημα παλίσσυτον Soph. спешное отступление; π. στεῖχε Eur. (по)спеши вернуться.

παλιψ- Plut. v. l. = παλιμψ-.

πᾰλ-ίωξις, εως (ῑ) ἡ [ἰωκή] стремительный переход из отступления в контратаку, взаимная контратака (παρὰ νηῶν Τρώων Hom.).

Παλλάδιον (ᾰδ) τό палладий 1) изображение Паллады, по преданию, упавшее с неба и хранившееся в Трое, как залог ее неприкосновенности и непобедимости; после похищения палладия Одиссеем и Диомедом и разгрома Трои греками, он, по другому преданию, был доставлен в Аргос Her.; 2) площадь или святилище в Афинах, где заседала коллегия эфетов Dem.

παλλᾰκεύομαι 1) брать себе в наложницы (τινα Her.); 2) быть наложницей (τινι Plut.).

παλλᾰκή ἡ наложница Her., Arph.

παλλᾰκία ἡ внебрачное сожительство, конкубинат Isae.

παλλᾰκίδιον τό молоденькая наложница Plut.

παλλᾰκίς, ίδος (ῐδ) ἡ Hom., Anth. = παλλακή.

Παλλᾱναῖος дор. = Παλληναῖος.

Παλλαντιάς, άδος ἡ дочь Палланта Anth.

Παλλαντίδης, ου ὁ сын или потомок Палланта Eur.

Παλλαντιεύς, έως ὁ паллантиец, житель города Παλλάντιον Xen.

Παλλάντιον τό Паллантий (город в Аркадии) Xen.

Πάλλας, αντος ὁ Паллант 1) титан, сын Криоса Hes.; 2) сын Мегамеда, отец Селены HH; 3) сын Пандиона, убитый Тесеем Eur.

Παλλάς, άδος (ᾰδ) ἡ [предполож. πάλλω] Паллада (прозвище богини Афины: Π. Ἀθήνη или Π. Ἀθηναίη Hom.): Παλλάδος ἄστυ или πόλις Trag. град Паллады, т. е. Афины; Παλλάδος ἀκταί или γῆ Trag. край Паллады, т. е. Аттика; Παλλάδος ἀστοί или λεώς Trag. народ Паллады, т. е. афиняне.

πάλ-λευκος 2 совершенно белый, белоснежный (δέρη, πούς Eur.; στῆθος Anth.).

Παλληναῖος, дор. Παλλᾱναῖος ὁ [Παλλήνη 1] житель полуострова Παλλήνη Her.

Παλληνεύς, έως ὁ [Παλλήνη 2] житель или уроженец дема Паллена Her.

Παλλήνη ἡ Паллена 1) зап. полуостров Халкидики Her., Thuc.; 2) дем в атт. филе Ἀντιοχίς Her.

Παλληνίς, ίδος (ῐδ) adj. f [Παλλήνη 2] палленская (эпитет Афины) Her.

πάλλω [πάλη, πάλος и παλτόν] (impf. ἔπαλλον - эп. πάλλον, aor. 1 ἔπηλα - эп. πῆλα, эп. aor. 2 πέπαλον, pf. πέπηλα; med.: 3 л. sing. aor. ἔπαλτο и πάλτο, pf. πέπαλμαι; aor. pass. ἐπάλην) 1) размахивать, потрясать, раскачивать (αἰχμήν, δοῦρε, λίθον Hom.; σάκος Hes.; ἄκοντα Pind.; λόγχην Eur.): φίλον υἱὸν πῆλε χερσίν Hom. (прощаясь, Гектор) качал на руках милого сына; Νὺξ ὄχημ᾽ ἔπαλλεν Eur. Ночь подняла (на небосвод свою) колесницу; ἐν ἀσπίδος ἄντυγι πάλτο Hom. (Перифет) тряхнулся (т. е. сильно ударился) о край щита; στήθεσι πάλλεται ἦτορ Hom. (учащенно) бьется сердце в груди; πέπαλταί μοι φίλον κέαρ Aesch. сердце мое затрепетало; πάλλεσθαι δείματι HH дрожать от страха; ὁ παλλόμενος ἰχθύς Hom. бьющаяся (в неводе) рыба; γόνυ πάλλεται Arph. колени трясутся; κλήρους ἐν κυνέῃ π. Hom. встряхивать жребий в шлеме; κλῆρος ἐπάλλετο Soph. был брошен жребий; 2) прыгать, скакать (κοῦφα π. Arph.): δελφὶς ἔπαλλε Eur. дельфин резвился; 3) трястись, дрожать: δείματι πάλλων Soph. дрожа от страха.

παλ-λώβητος 2 крайне уродливый, отвратительный (μορμολύκειον Luc.).

παλμᾰτίᾱς, ου ὁ сопровождаемый сильными толчками (σεισμός Arst.).

παλμός 1) дрожание, колебание (Diod.; κίνησις παλμοὺς ἔχουσα Plut.); 2) мед. дрожательная судорога (ἡ νόσος ἡ καλουμένη π. Arst.); 3) быстрое движение, мелькание: παλάμης π. Anth. рукоплескания.

πάλμυς, υος ὁ властелин, повелитель: π. ἀφθίτων Anth. повелитель бессмертных, т. е. Зевс.

παλμ-ώδης 2 подергивающийся, содрогающийся (τῷ σώματι Diod.).

πάλος (ᾰ) ὁ жребий: πάλῳ λαχεῖν Her. получить по жребию; πάλῳ ἄρχειν ἀρχάς Her. занимать общественные должности по жребию; οὓς ἐκλήρωσεν π. Eur. (те), на которых пал жребий.

πάλτο эп. 3 л. sing. aor. med. к πάλλω.

παλτόν τό метательное копье, дротик Aesch., Xen. etc.

παλτός 3 [adj. verb. к πάλλω] стремительно пущенный: παλτὸν πῦρ Soph. молния.

πᾰλύνω (ῡ) 1) сыпать, насыпать (ἄλφιτα λευκά Hom.; κόνιν ἐπὶ χρωτί Soph.): π. ἀλφίτου ἀκτῇ Hom. посыпать (свиную тушу) зернистой мукой; 2) покрывать (χιὼν ἐπάλυνεν ἀρούρας Hom.; καλαμῖδα ἰξῷ Anth.; εὐρῶτι παλύνεσθαι Theocr.).

παμ- перед β, μ, π, φ = παν-.

πᾶμα, ατος τό [* πάομαι] достояние, собственность, имущество Theocr., Anth.

παμ-βᾰσῐλεία ἡ неограниченная царская власть, абсолютная монархия Arst.

παμ-βᾰσίλεια (σῐ) ἡ самодержавная царица, повелительница Arph.

παμ-βᾰσῐλεύς, έως ὁ самодержавный царь, неограниченный владыка Arst.

παμ-βδελῠρός 3 крайне отвратительный, мерзейший Arph.

παμ-βίᾱς, ου adj. m всесильный, всепобеждающий (κεραυνός Pind.).

Παμ-βοιώτια τά (sc. ἱερά) Панбеотии (всебеотийское празднества) Polyb., Plut.

πάμ-βοτος 2 питающий всех: δῖον πάμβοτον ἄλσος Aesch. = Αἴγυπτος.

Παμβωτάδης, ου ὁ уроженец или житель Памботадского дема (в атт. филе Ἐρεχθηΐς) Dem.

παμβῶτις, ιδος adj. f питающая всех (γῆ Soph.).

Πάμῑσος ὁ Памис (южн. приток р. Пеней в Фессалии) Her.

παμ-μάταιος или πᾶν μάταιος 2 совершенно напрасный, вполне бесполезный (ἄκος Aesch.).

παμ-μάχος или πάμμᾰχος 2 1) готовый бороться со всяким, вступающий в бой с любым (θράσος Aesch.): κομιδῇ π. Plat. абсолютно всесторонний боец; 2) ожесточенный (ἀγών Plut.).

πάμ-μεγας, παμμεγάλη, πάμμεγα весьма большой, огромный: δοκεῖ τοῦτο πάμμεγα εἶναι Plat. это, кажется, чрезвычайно важно.

παμ-μέγεθες adv. чрезвычайно сильно (ἀναβοᾶν Aeschin.).

παμ-μεγέθης 2 чрезвычайно большой, огромный, громадный (πρᾶγμα Xen.; πλῆθος θησαύρου Plat.; σημεῖον Dem.; ὀδόντες Arst.; ὄρος Polyb.; λίθος Plut.).

παμ-μεδέων, οντος ὁ неограниченный властелин Anth.

πάμμεικτος 2 Aesch. v. l. = πάμμικτος.

πάμ-μέλᾱς, παμμέλαινα, πάμμελᾰν совершенно черный (ταῦροι, ὄϊς Hom.; κάμηλος Βακτριανή Luc.).

πάμ-μετρος 2 состоящий из всевозможных стихотворных размеров Diog. L.

παμ-μήκης 2 1) крайне длинный, чрезвычайно продолжительный (λόγος Plat.; χρόνος Arst.; βίος Plut.): ῥήσεις παμμήκεις ποιεῖν Plat. сочинять длиннейшие речи; 2) долгий, протяжный (γόος Soph.).

I πάμ-μηνος 2 [μήν II] длящийся из месяца в месяц, т. е. непрерывный, долгий (αἰών Soph.).

II πάμ-μηνος 2 [μήνη] полнолунный: π. σελήνη Plut. полная луна, полнолуние.

παμ-μήστωρ, ορος adj. чрезвычайно изобретательный (Ἄρης Diod.).

παμμήτειρα ἡ HH, Anth. = παμμήτωρ.

παμ-μήτωρ, ορος1) всеобщая мать, праматерь (π. γῆ Aesch.); 2) истинная мать (τοῦδε νεκροῦ Soph.).

παμ-μίαρος 2 глубоко нечестивый, преступнейший Arph.

παμ-μῐγής 2 чрезвычайно смешанный, весьма разнообразный (βέλεα Aesch.; σύμμαχοι Diod.; παρασκευή Luc.; θόρυβοι Plut.).

πάμ-μικρος 2 очень маленький, крошечный, мельчайший (ζῷον Arst.).

πάμ-μικτος 2 чрезвычайно смешанный, собравшийся отовсюду, разношерстный (ὄχλος Aesch.).

Πάμμιλος ὁ Паммил (один из мегарских колонизаторов Сицилии, основавший, по преданию, Селинунт) Thuc.

πάμ-μορος 2 глубоко несчастный, несчастнейший Soph.

παμ-μῠσᾰρός 2 бесконечно отвратительный, гнуснейший Arph.

Πάμμων, ονος ὁ Паммон 1) один из сыновей Приама Hom.; 2) уроженец Скира, помогший войскам Ксеркса добраться до берегов Греции Her.

παμ-πάλαιος 2 древнейший, чрезвычайно старый Plat., Arst., Plut.

πάμ-πᾰν (τό) adv. [удвоен. πᾶν] совсем, совершенно (π. πολέμου ἀποπαύεσθαι Hom.): π. ἄποτμος Hom. глубоко несчастный; μή σε π. ἐπέεσσιν ἀποτρεπέτω Hom. пусть только он тебя никакими речами не склонит; ἐς π. Luc. навсегда.

παμ-πειθής 2 всеубеждающий (πόθος Pind.).

παμπήδην adv. Aesch., Soph. = πάμπαν.

παμ-πησία ἡ полное обладание (κτημάτων Aesch.): ἥδε σοὶ π. Eur. вот что принадлежит целиком тебе.

παμπλείων 2, gen. ονος compar. к πάμπολυς.

παμ-πληθεί adv. всей толпой (ἀνέκραγον π. λέγοντες NT).

παμ-πληθές, v. l. πάμπληθες adv. полностью, совершенно Dem.

παμ-πληθής 2 1) всей массой, в полном составе, все до одного (παμπληθεῖς Ἀρκάδες Xen.); 2) чрезвычайно многочисленный (αἰσθήσεις Plat.; ἀργύριον Arst.): παμπληθεῖς Ἀργείων Isocr. великое множество аргивян; 3) Arst. v. l. = παμπλήρης.

παμ-πληθία ἡ вся толпа, огромное множество (οἰκετῶν Soph.).

πάμ-πληκτος 2 в котором сыплется множество ударов: πάμπληκτα ἄεθλα Soph. жаркая схватка.

παμ-πλήρης 2 совершенно полный, т. е. сплошной, непрерывный, не имеющий никаких пустот (τὸ χυρίως ὂν πάμπληρες - v. l. παμπληθές Arst.).

παμ-πλούσιος 2 чрезвычайно богатый, богатейший Plat.

πάμπλουτος 2 Soph. = παμπλούσιος.

παμ-ποίκῐλος 2, реже 3 1) чрезвычайно пестрый, многоцветный (πέπλοι Hom.; νεβρῶν στολίδες Eur.); 2) весьма разнообразный (ἀλλοιότητες Plat.); 3) смешанный, разношерстный (δῆμος Plut.).

πάμ-πολις, εως adj. общий всем государствам, всеобщий (νόμος Soph.).

πάμπολλος 2 Luc. = πάμπολυς.

πάμ-πολυ adv. весьма, сильно, очень (διαφέρειν Plat.).

πάμ-πολυς, παμπόλλη, πάμπολυ (compar. παμπλείων) 1) чрезвычайно многочисленный, огромный (πλῆθος Plat.; στράτευμα Xen.); 2) необычайный, чрезвычайный (τύχη Plat.): π. γέλως Arph. неудержимый смех; 3) разнообразнейший или обильнейший (βοσκήματα Plat.).

παμ-πόνηρος 2 глубоко безнравственный, негоднейший Plat., Arph., Dem., Plut.

παμ-πονήρως весьма безнравственно: π. ἔχειν Luc. быть крайне порочным.

παμ-πορθής 2 всеразрушающий, гибельный (Aesch. - v. l. к παμπρόσθη).

παμ-πόρφῠρος 2 весь пурпурный (ἀκτῖνες Pind.).

παμ-πότνια adj. f глубоко чтимая или всевластная (μήτηρ, sc. Κυβέλη Anth.).

πάμ-πρεπτος 2 великолепный (ἕδραι Aesch.).

πάμπροσθε, v. l. παμπρόσθη adv. много раньше, прежде, давно (Aesch. - v. l. παμπορθῆ от παμπορθής).

πάμ-πρωτα и πάμπρωτον adv. прежде всего, в первую очередь Hom., Pind.

πάμ-πρωτος 3 первый из всех, раньше всех Hom., Pind.

Παμύλης, ου ὁ Памил (уроженец Фив Египетских, по преданию, возвестивший о рождении Осириса и вырастивший его) Plut.

Παμύλια τά (sc. ἱερά) памилии (египетский праздник в честь Памила) Plut.

παμ-φάγος (φᾰ) 2 1) всепожирающий (πῦρ Eur.); 2) прожорливый (μῦς Anth.); 3) всеядный (ζῷα Arst., Plut.).

παμ-φᾰής 2 1) ослепительно яркий (θεῖος πῦρ Soph.; ἀκτὶς ἀελίου Eur.; ἀστήρ Arph.; ἥλιος Arst.); 2) совершенно светлый, прозрачный (μέλι Aesch.).

παμ-φαίνω ярко сиять, ослепительно сверкать (ἀστὴρ παμφαίνει Hom., Hes.; σάκος χαλκῷ παμφαῖνον Hom.); белеться (στήθεσι παμφαίνοντες, sc. νεκροί Hom.).

παμφᾰλάω со страхом озираться Anacr.

*παμφᾰνάω (только эп. part. praes. παμφανόων) ярко блистать, ослепительно сверкать (ἥλιος παμφανόων, αἴγλη παμφανόωσα, τεύχεα παμφανόωντα Hom.).

παμ-φάρμᾰκος 2 знакомый со всеми (волшебными) снадобьями (ξείνα, т. е. Μήδεια Pind.).

παμ-φεγγής 2 ярчайший, ярко светящийся (ἄστρων ῥιπαί Soph.).

πάμ-φθαρτος 2 всеистребляющий, губительный (μόρος Aesch.).

πάμ-φῐλος 2 всеми любимый, всем милый (ὄλβος Aesch.).

Πάμφιλος ὁ Памфил 1) афинский полководец, посланный на усмирение восставшей Эгины в 389 г. до н. э. Xen.; 2) афинский чиновник, осужденный за растрату государственных средств Arph.

πάμ-φλεκτος 2 ярко пылающий (βωμοί, πῦρ Soph.).

πάμ-φορβος 3 питающий всех (παλάμη Anth.).

πάμ-φορος или παμφόρος 2 (compar. παμφορώτερος, superl. παμφορώτατος) 1) приносящий все, дающий все плоды, рождающий все (χώρη Her.; γαῖα Aesch.; νῆσος Arst.); 2) благодатный, бесценный (κτῆμα Xen.); 3) все увлекающий с собой (χεράς Pind.).

Παμφῡλία ἡ Памфилия (страна на южн. побережье М. Азии) Thuc., Plat. etc.

I Παμφύλιος 3 (ῡ) памфилийский (πέλογος Arst.).

II Παμφύλιος ὁ памфилиец, уроженец или житель Памфилии (Theocr. - v. l. Πάμφυλος).

πάμ-φῡλος 2 составленный из разных родов, разноплеменный (γένος Plat., Plut.; θῆρες Arph.).

Πάμφῠλος 1) Her., Aesch. etc. = Παμφύλιος II; 2) Памфил (гераклид, миф. родоначальник дорического племена Πάμφυλοι) Pind.; 3) потомок гераклида Памфила, т. е. представитель племени памфилов (в Сикионе) Her.

πάμ-φωνος 2 издающий все звуки, т. е. многозвучный, многоголосый (μέλος, ὑμέναιοι Pind.).

παμ-ψηφεί adv. единогласно или по всем пунктам (νικᾶν Anth.).

πάμ-ψῡχος 2 полный жизни (Ἀμφιάρεως Soph.).

πᾶν n к πᾶς.

Πάν, v. l. Πᾶν, Πᾱνός ὁ Пан (сын Зевса или Гермеса, козлоногий и рогатый бог лесов, пастбищ и скота, изобретатель пастушеской свирели, чтившийся преимущ. в Аркадии): οἱ Πᾶνες Theocr., Arph. дети Пана, т. е. Σάτυροι HH, Her. etc.

παν- в сложн. словах = πᾶς.

πάν-αβρος 2 крайне изнеженный (Σαρδανάπαλος Luc.).

πᾰν-άγᾰθος 2 (ᾰγ) отличный, превосходный Plat.

πᾰν-αγής 2 окруженный святостью, неприкосновенный (παρθένοι Plut.).

πᾰν-άγρα ἡ панагра (род универсальной звероловной сети) Plut.

πᾰν-αγρέτις, ιδος adj. f ловящая все (νευρά Anth.).

πᾰν-αγρεύς, έος adj. m все улавливающий, т. е. всевидящий (κανθὸς φυλάκων Anth.).

πάν-αγρος 2 все улавливающий, все захватывающий (λίνον Hom.).

πᾰν-άγρυπνος 2 никогда не дремлющий, вечно бодрствующий (μέριμνα Anth.).

πᾰνάγυρις, εως дор. = πανήγυρις.

Πᾰν-ᾰθήναια τά (sc. ἱερά) Панатенеи или Панафинеи (праздник в честь Афины, учрежденный Эрихтонием под именем Ἀθήναια и преобразованный Тесеем в Π.; справлялся 28 гекатомбеона 3-го года каждой олимпиады; кроме этих Π. - τὰ μεγάλα Π. - существовали еще τὰ μικρὰ Π., справлявшиеся, вероятно, ежегодно) Her., Thuc., Xen. etc.

Πᾰνᾰθηναϊκός 3 панафинейский (πομπή Thuc.): ὁ Π. (sc. λόγος) Панафинейская речь (последняя речь Исократа, посвященная восхвалению Афин).

πᾰν-άθλιος 2 глубоко несчастный Trag., Arph.

πᾰν-αιγλήεις, ήεσσα, ῆεν весь блистающий, сияющий (κῆπος Anth.).

πάν-αιθος 3 (πᾰ) ярко сверкающий (κόρυθες Hom.).

Πάναιμα τά Панема (область на о-ве Самос) Plut.

Παναῖοι οἱ панеи (племя во Фракии) Thuc.

πᾰν-αίολος 2 1) переливающийся (сверкающий) разными цветами, переливчатый, многоцветный (ζωστήρ, θώρηξ Hom.; σάκος Hes.); 2) разнообразнейший, различнейший, всевозможный (βάγματα Aesch.).

πᾰναισχής 2 Arst. = πάναισχρος.

πᾰναίσχιστος superl. к πάναισχρος.

πάν-αισχρος 2 глубоко постыдный, позорнейший Anth.

πᾰν-αίτιος 2 1) являющийся (перво)причиной всего (Ζεύς Aesch.); 2) являющийся единственным виновником: οὐ μεταίτιος, ἀλλ᾽ παναίτιος Aesch. не соучастник, а единственный виновник.

Παναίτιος ὁ Панетий 1) сын Сосимена, уроженец о-ва Тенос, перешедший во время нашествия Ксеркса на сторону греков Her.; 2) уроженец Родоса, философ стоической школы, друг Сципиона Младшего Plut.

Πᾰν-άκεια (ᾰκ) ἡ Панакия, «Всеисцелительница» (дочь Асклепия) Arph.

πᾰν-ᾰκής 2 всеисцеляющий (φάρμακον Anth.).

Πάνακτον τό и Πάνακτοςи ἡ Панакт (укрепленный город на границе Аттики и Беотии) Thuc., Plut.

πᾰν-ᾰλάστωρ, ορος adj. мстящий за все Anth.

πᾰν-ᾰληθής 2 1) вполне правдивый, говорящий совершенную правду (κακόμαντις Aesch.); 2) истинный, подлинный, действительный (ἡδονή Plat.).

πᾰνᾰληθῶς истинно, действительно Aesch.

πᾰν-αλκής 2 всесильный, всемогущий (θεοί Aesch.).

πᾰν-άλωτος 2 (ᾰλ) охватывающий все, завладевающий или завладевший всем (ἄτη Aesch.).

πᾰνᾱμερ- 2 дор. = πανημερ-.

πᾰν-άμμορος 2 совершенно лишенный (ἠελίοιο Anth.).

πᾰν-άμωμος 2 (ᾰμ) совершенно непорочный (ἄνθρωπος Plat.).

πᾰν-αοίδιμος 2 всюду или всеми воспеваемый (ἔργον Anth.).

πᾱν-άπᾰλος 2 (ᾰπ) нежнейший (νέος Hom.).

πᾰν-ᾰπήμων 2, gen. ονος не причиняющий никакого вреда, совершенно безвредный (τινί Hes., Anth.).

πᾰν-άποτμος 2 (ᾰπ) глубоко несчастный, несчастный во всех отношениях Hom., Anth.

πᾰν-άργῠρος 2 весь из серебра (κρητήρ Hom.; ἔκπωμα Soph.).

πᾰν-άρετος 2 (ᾰρ) вполне добродетельный, добродетельный во всех отношениях Luc.

πανάριον τό (лат. panarium; греч. ἀρτοφόριον) хлебный ларь Sext.

πᾰν-άριστος 2 (ᾰρ) превосходнейший, отличнейший Hes., Anth.

πᾰν-άρκετος 3 огромный, весьма сильный, подавляющий (νόσος Aesch.).

πανᾰρκής 2 Aesch. = πανάρκετος (v. l. к παναλκής).

πᾰν-αρμόνιον τό (sc. ὄργανον) пангармоний (музыкальный инструмент, из которого можно извлекать звуки любой высоты) Plut.

παν-αρμόνιος 2 вполне соответствующий, во всех отношениях подходящий (τινι Plat.; χρῆμα Luc.).

πάν-αρχος 2 (ᾰν) властвующий над всем, всевластный (θρόνοι Aesch.).

πᾰν-ατρεκής 2 совершенно истинный, доподлинный, самый настоящий (μνῆμα Anth.).

πᾰν-ᾰφῆλιξ, ῐκος adj. совершенно лишенный сверстников: παναφήλικα τιθέναι τινά Hom.; совершенно лишить кого-л. сверстников.

πᾰν-άφθῐτος 2 никогда не погибающий, непреходящий (ἦμαρ Anth.).

πᾰν-άφυκτος 2 (ᾰφ) совершенно неизбежный, неминуемый (βρόχος Anth.).

πᾰν-άφυλλος 2 (ᾰφ) совершенно безлиственный, лишенный какой бы то ни было зелени (Ῥάριον HH).

Πᾰν-ᾰχαιοί οἱ все (решительно) ахейцы, все греки в целом Hom.

πᾰν-αώριος 2 1) обреченный на безвременную смерть, недолговечный (παῖς Hom.); 2) преждевременный (ῥυτίς Anth.).

παν-δαίδᾰλος 2 чрезвычайно искусно украшенный (ἀγορά Pind.).

παν-δαισία, ион. πανδαισίη тж. pl. пышное пиршество, обильное угощение Her., Arph., Plut.

πανδακέτας, ου adj. m дор. = πανδακέτης.

παν-δᾰκέτης, дор. πανδακέτας, ου adj. m досл. чрезвычайно сильно кусающийся, перен. язвительный, злой (Κάτων Plut.).

παν-δάκρῡτος 2 1) полный слез, горько плачущий (ὀδύρματα Soph.); 2) достойный слез или вечно оплакиваемый, т. е. глубоко несчастный (γένος Aesch.; βιοτά Soph.; ἐφαμέρων ἔθνη Eur.).

παν-δᾰμάτωρ, ορος (μᾰ) adj. укрощающий, смиряющий всех (ὕπνος Hom.; δαίμων Soph.; κεραυνός Luc.; χρόνος Anth.).

πανδᾱμεί или πανδᾱμί adv. дор. = πανδημεί.

πάνδᾱμος 2 дор. = πάνδημος.

πάν-δειμα, ατος τό сильнейший страх, ужас (Pind. - v. l. πανδείμαντος).

παν-δείμαντος 2 вызывающий всеобщий ужас Pind.

πάν-δεινος 2 1) чрезвычайно страшный, ужасный (ἀδικία Plat.; πρᾶγμα Dem.): πάνδεινα ἡγήσασθαι πεπονθέναι Luc. считать себя страшно обиженным; 2) весьма искусный (πολλὰ περὶ τὰς ἀρχὰς διαπονεῖσθαι Plat.; ἐν τοῖς λόγοις ἀγωνιστής Luc.).

παν-δέκτης 2 содержащий все: αἱ Πανδέκται (sc. βίβλοι) поздн. Пандекты, энциклопедические справочники.

Πανδελέτειος 2 [Πανδέλετος] панделетов(ский), т. е. жульнический (γνῶμαι Arph.).

Πανδέλετος ὁ Панделет (софист, изворотливость которого вошла в поговорку) Arph.

παν-δερκέτης, ου adj. m всевидящий (Ζεὺς π. βροτῶν Aesch.).

πανδερκής 2 Anth. = πανδερκέτης.

παν-δεχής 2 все содержащий в себе, т. е. всеохватывающий, всеобъемлющий (Arst., Plut.; φύσις Plat.).

παν-δημεί и πανδημί, дор. πανδᾱμεί и πανδαμί adv. всенародно, всем населением, поголовно (τὸν βάρβαρον δέκεσθαι Her.; στείχειν Aesch.; ἐξέρχεσθαι Lys.; στρατεύεσθαι Thuc.).

παν-δημία 1) весь народ в целом, поголовно все население (πανδημίαν ἐξάγειν Plat.): πανδημίᾳ Aesch. всенародно, единодушно; 2) союз всех народов (πανδημίαν καθιστάναι Plut.).

παν-δήμιος 2 1) пристающий ко всем или всем известный (πτωχός Hom.); 2) достаточный для всех, т. е. обильнейший (ἄγρη Anth.).

πάν-δημος, дор. πάνδᾱμος 2 1) всенародный, всеобщий (χάρις Arst.; δόξα Polyb.; ἐκκλησία, ἑορτή Plut.): π. πόλις Soph. все население города; π. στρατός Soph. все войско (в целом); π. ἀγών Eur. всенародное (публичное) состязание; πάνδημοι στέγαι Eur. общественные здания; 2) обыденный, низменный, т. е. чувственный (Ἔρως, Ἀφροδίτη Plat. etc.).

Πάν-διᾱ и Πανδῖα τά (sc. ἱερά) Пандии (афинское празднество в честь Зевса) Dem.

Πανδίη ἡ Пандия (дочь Зевса и Селены) HH.

πάν-δῐκος 2 совершенно справедливый: πανδίκῳ φρενί Soph. = πανδίκως.

παν-δίκως (ῐ) по всей справедливости, с полным правом Trag.

Πανδῑονίδης, ου ὁ уроженец или житель аттической филы Πανδιονίς Dem.

Πανδῑονίς, ίδος1) (sc. θυγάτηρ) Пандионида, дочь Пандиона, т. е. Πρόκνη Hes.; 2) (sc. φυλή) Пандионида (одна из атт. фил) Dem.; 3) Пандионида (название тетралогии Филоклея) Arst., Luc.

Πανδίων, ονος (ῑ) ὁ Пандион 1) боевой спутник Тевкра Hom.; 2) сын Эрихтония, отец Эрехтея, Прокны и Филомелы, миф. царь Афин Thuc., Eur. etc.; 3) сын Кекропа, отец Эгея и Лика Her., Eur.

παν-δοκεία ἡ прием постояльцев, содержание гостиницы Plat.

παν-δοκεῖον τό постоялый двор, гостиница Arph., Dem., Aeschin., Plut.

παν-δοκεύς, έως1) содержатель постоялого двора, хозяин гостиницы Plat., Plut.; 2) вместилище, приют (πάσης κακίας π. Plat.).

πανδόκευσις, εως ἡ Plat. = πανδοκεία.

παν-δοκεύτρια 1) хозяйка гостиницы Arph.; 2) всепожирательница (φάλαινα π. Arph.).

παν-δοκεύω 1) держать постоялый двор Plat.; 2) радушно принимать у себя (τινά Her.).

παν-δοκέω целиком принимать на себя (ἅπαντα παιδείας ὄτλον Aesch.).

πάν-δοκος или πανδόκος 2 принимающий всех (ἄλσος, ξενίαι Pind.; δόμοι Aesch.; ξενόστασις Soph.).

παν-δόλιος 2 страшно хитрый (Pind. - v. l. к δόλιος).

παν-δοξία ἡ высшая слава Pind.

Πανδοσία ἡ Пандосия 1) город в Феспротии Dem.; 2) город в Бруттии Plut.; 3) город в Лукании Plut.

πάν-δουλος 2 целиком порабощенный (ταῦρος Anth.).

πανδοχ- Polyb., NT, Plut. = πανδοκ-.

Πάν-δροσος ἡ Пандроса, «Всеорошающая» (дочь Кекропа и Агравлы, сестра Эрисихтона) Arph.

πάν-δυρτος 2 вечно или горько рыдающий, разливающийся в жалобах (αὐδά Aesch.; ἀηδών Soph.; θρῆνος Eur.).

παν-δῠσία ἡ полное захождение, закат (Ὠρίωνος Anth.).

παν-δώρα ἡ «подательница всего» (эпитет земли) Arph.

Πανδώρη ἡ Пандора, «Одаренная всем» (первая женщина, созданная, по повелению Зевса, Гефестом и одаренная всеми богами так, чтобы наслать несчастья на человеческий род за похищенный для него Прометеем небесный огонь) Hes.

πάν-δωρος 2 дарящий все (γῆ Hom.).

παν-είκελος 2 абсолютно похожий, сходный во всех отношениях (τινι Anth.).

Πᾰν-έλληνες, дор. Πᾰνέλλᾱνες οἱ (dat. Πανέλλησι - эп. Πανελλήνεσσι, дор. dat. Πανελλάνεσσι) панэллины, жители (всей) Эллады Hom., Pind., Eur.

πᾱνέλοψ, οπος дор. = πηνέλοψ.

Πάνεμος ὁ панем (месяц эол.-дор. и коринф. календаря, соотв. атт. Μεταγειτνιών или Βοηδρομιών) Plut., Dem.

πᾰν-επήρᾰτος 2 бесконечно милый (εἶδος Χαρίτων Anth.).

πᾰν-επίσκοπος 2 все озирающий, все наблюдающий (δαίμων Anth.).

πᾰν-επ-όρφνιος 2 длящийся всю ночь Anth.

πᾰνεργέτᾱς, ᾱ adj. m дор. = * πανεργέτης.

*πᾰν-εργέτης, дор. πᾰνεργέτᾱς, ᾱ adj. m все созидающий (Ζεύς Aesch.).

πᾰν-έρημος 2 совершенно пустынный, окончательно опустошенный (χωρία Luc.).

Πᾰνες pl. к Πάν.

πᾰν-έσπερος 2 длящийся весь вечер (ὕμνος Anth.).

πᾰν-έστιος 2 со всем домом, со всеми домочадцами (μετοικίζεσθαι Ἀθήναζε Plut.).

πάν-ετες (ᾰ) adv. в течение всего года, круглый год Pind.

πᾰν-ευδαίμων 2, gen. ονος в высшей степени счастливый Plut., Luc.

πᾰν-ευέφοδος 2 совершенно доступный (Χερρόνησος Polyb.).

πᾰν-ευμᾰρής 2 весьма легкий, легчайший Eur.

πᾰν-εύτονος 2 весьма напряженно работающий, в высшей степени деятельный (ἁγέτις οἴκου Anth.).

πάν-εφθος 2 (ᾰ) отлично вываренный, т. е. очищенный от шлака, чистый (κασσίτερος Hes.).

πᾰνηγῠρι-άρχης, ου ὁ председатель панегирея (всенародного торжественного собрания) Plut.

πᾰν-ηγῠρίζω 1) справлять всенародные празднества панегиреи (πανηγύρις - ион. acc. pl. - ἐς Βούβαστιν πόλιν τῇ Ἀρτέμιδι Her.); 2) праздновать, торжественно справлять (Ὀλύμπια καὶ Κάρνεια Plut.); 3) произносить похвальное слово в торжественном собрании Isocr., Plut.

I πᾰν-ηγῠρικός 3 1) праздничный (κόσμος, θέαμα Plut.; ὄχλος Isocr.); связанный с устройством всенародного торжества (πολυτέλεια Plut.); 2) произносимый на всенародном торжественном собрании, преимущ. похвальный, хвалебный (λόγος Isocr.); 3) бьющий на эффект, показной, напыщенный (ἐπιδεικτικὸς καὶ π. Plut.); 4) важничающий (γυνὴ σοβαρὰ καὶ πανηγυρική Plut.).

II πᾰνηγῠρικός ὁ (sc. λόγος) похвальное слово в торжественном всенародном собрании, панегирик Isocr., Arst.

πᾰν-ηγῠρικῶς 1) празднично, торжественно, пышно (κεκοσμημέναι νῆες Plut.); 2) напыщенно, высокопарно (π. γεγραμμένον δρᾶμα Plut.).

πᾰν-ήγῠρις, дор. πανάγῠρις (νᾰ), εως ἡ [ἀγείρω] (ион. acc. pl. πανηγύρις) 1) всенародное празднество, панегирей (πανηγύρις πανηγυρίζειν, ποιεῖσθαι или ἀνάγειν Her. и πανηγύρεις συνάγειν Isocr.); 2) многочисленное (всеобщее) собрание (θεῶν Aesch.; φίλων Eur.; ἐν πανηγύρει βουλεύεσθαι Aesch.): ἡ νεοσσῶν π. Eur. дети, детвора.

παν-ηγῠρισμός ὁ пышность, широкий образ жизни, расточительность (τρυφαὶ καὶ ἀκολασίαι καὶ πανηγυρισμοί Plut.).

πᾰν-ηγῠριστής, οῦ ὁ справляющий всенародное празднество, участник панегирея Luc.

πᾰν-ῆμαρ adv. в течение всего дня, целый день (ποιεῖν τι Hom.).

πᾰν-ημερεύω справлять в течение всего дня, праздновать целый день (θιάσους Eur.).

πᾰν-ημέριον adv. в течение целого дня Hom.

πᾰν-ημέριος 3 1) продолжающийся или действующий в течение целого дня: πανημέριοι μολπῇ θεὸν ἱλάσκοντο Hom. (ахейцы) весь день умилостивляли бога песнопением; ὅσσον πανημερίη νηῦς ἤνυσεν Hom. (расстояние), которое корабль пройдет за целый день; 2) предстоящий в оставшуюся часть дня: τίς σε π. ὅδε χρόνος μένει; Eur. что сулит тебе оставшийся день?; 3) ежедневный: σαίρω δάπεδον π. Eur. я ежедневно подметаю пол.

πᾰν-ήμερον adv. ежедневно Her.

πᾰν-ήμερος, дор. πᾰνάμερος 2 (νᾰ) 1) ежедневный, появляющийся изо дня в день (δαιταλεύς Aesch.); 2) появляющийся еще в течение текущего дня: μόλοι πανάμερος Soph. пусть явится еще сегодня.

Πάν-θειον τό (sc. ἱερόν) храм всем богам, пантеон Arst.

παν-θέλκτειρα adj. f всех околдовывающая (ἡμερίς Anth.).

παν-θηλής 2 зеленеющий всеми деревьями или весь в цвету (ὕλη Anth.).

πάν-θηρ, ηρος ὁ пантера или барс Her., Xen., Arst.

παν-θήρα ἡ большая звероловная сеть Anth.

Πανθιαλαῖοι οἱ пантиалеи (одно из персидских племен) Her.

Πανθοΐδης, дор. Πανθοίδας, ου, эп. ᾱο 1) Пантоид, сын Пантоя (Панфоя), т. е. Πουλυδάμας или Εὔφορβος Hom.; 2) Пантоид (спартанский гармост, убитый Пелопидом) Plut.

πάν-θοινος 3 пышный, роскошный (δαίς Babr.).

Πάνθοος, стяж. Πάνθους ὁ Пантой или Панфой (один из троянских старейшин, жрец Аполлона) Hom.

παν-θῡμᾰδόν adv. весьма сердито, крайне злобно (ὀκριᾶσθαι Hom.).

πάν-θῠτος 2 прославляемый всяческими жертвоприношениями, т. е. священный (θεῶν θέσμια Soph.).

Πανία ἡ Plut. = Σπανία и Ἱσπανία.

πᾱνικόν τό панический страх, безотчетный ужас Polyb.

Πᾱνικός 3 1) посвященный или принадлежащий Пану (πηγή Luc.); 2) (о страхе) нагоняемый Паном, панический, т. е. безотчетный (θόρυβος Diod.; τάραχος Plut.).

πᾰν-ίμερος 2 прелестнейший (κόσμος Anth.).

πᾱνίον τό дор. = πηνίον.

Πάνιος 3 (ᾱ) посвященный Пану (βῆσσα Aesch.).

πᾱνίσδεται дор. 3 л. sing. к πηνίζομαι.

πᾱνίσδομαι дор. = πηνίζομαι.

πᾱνισμός ὁ Plut. = πανικόν.

πᾱνῖτις, ῐδος дор. = πηνῖτις.

Πᾰν-ιώνια τά Панионии (общеионийские празднества в честь Посидона) Her., Diod.

Πᾰν-ιώνιον τό Панионии (место близ Микале со священной рощей и храмом, где происходили панионии) Her.

πανλώβητος 2 Luc. = παλλώβητος.

Παννονία ἡ Паннония (страна в бассейне Дуная) Plut.

Παννονικός 3 паннонский Plut.

πάν-νῠχα adv. в течение всей ночи, всю ночь Soph.

παν-νυχίζω (тж. τὴν νύκτα π. Arph.) проводить всю ночь без сна: π. τῇ θεᾷ Arph. совершать ночное богослужение богине; φλὸξ παννυχίζει Pind. огонь горит всю ночь.

παννῠχικός 3 Anth. = παννύχιος.

παννύχιον (ῠ) adv. Hom. = πάννυχα.

παν-νύχιος 3 (ῠ) длящийся всю ночь (χοροὶ παννύχιοι Soph.): εὗδον παννύχιοι Hom. они спали всю ночь; τὸ ἐλλύχνιον καίεται παννύχιον Her. светильник горит всю ночь.

παννυχίς, ίδος (ῐδ) ἡ 1) ночное празднество (παννυχίδα στήσειν Her. и ποιεῖν Plat.; κῶμοι καὶ παννυχίδες Plut.): παννυχίδες θεᾶς Eur. ночные торжества в честь богини; 2) бессонная ночь: τὰ παννυχίδων Soph. скорбь бессонных ночей.

πάν-νῠχος 2 длящийся всю ночь (π. λύχνος παρακαίεται Her.): πάννυχον ὕπνον ἀωτεῖν Hom. безмятежно спать всю ночь; π. σελάνα Eur. всю ночь не заходящая луна.

πᾰν-όδυρτος 2 достойный всяческого сожаления, крайне несчастный Anth.

πάν-οιζυς 2, gen. υος (ᾰ) глубоко несчастный, злополучный, безрадостный (ἑστία Aesch.).

πᾰν-οικησίᾳ adv. (со) всем домом, (со) всем семейством Thuc.

πᾰνοικί (κῑ) adv. Plat., NT = πανοικησίᾳ.

πανοικίῃ adv. Her. = πανοικησίᾳ.

πᾰν-οίμοι interj. [intens. к οἴμοι] о, страшное горе! (οἴμοι π. Aesch.).

πᾰν-όλβιος 2 HH = πάνολβος.

πάν-ολβος 2 вполне счастливый Aesch.

πᾰν-ομῑλεί, v. l. πανομῑλί adv. целыми полчищами Aesch.

πᾰν-όμμᾰτος 2 всевидящий, ясновидящий (χάρις Anth.).

πᾰν-όμοιος, эп. πᾰνομοίϊος 2 совершенно похожий, чрезвычайно сходный (τινι Anth.).

πᾰν-ομφαῖος 2 посылающий все знамения, прорицающий обо всем (Ζεύς Hom.).

Πᾰνοπεῖς, έων οἱ жители города или уроженцы Панопей Her., Plut.

I Πᾰνοπεύς, έως, эп. ῆος ὁ Панопей (сын Фока, отец Эпея) Hom., Plat.

II Πᾰνοπεύς, έως, эп. ῆος ὁ Панопей (город в Фокиде) Hom., Her.

Πᾰνόπη ἡ Панопа (одна из Нереид) Hom., Hes.

Πᾰνοπηΐς, ΐδος ἡ Панопеида, дочь Панопея, т. е. Αἴγλη (которую любил, а затем покинул Тесей) Plut.

πᾰν-οπλία, ион. πανοπλίη ἡ паноплия, полное вооружение (гоплита) (т. е. щит, шлем, броня, поножи, меч и копье): πανοπλίᾳ Plat., πανοπλίη Her. в полном вооружении, во всеоружии.

πάν-οπλος 2 (ᾰ) 1) тяжеловооруженный, в полном вооружении (Ἀργείων στρατός Aesch.; ὄχλος Eur.); 2) (о вооружении) полный (τεύχη πάνοπλα Eur.).

πᾰνόπτᾱς, ου adj. m дор. = πανόπτης.

πᾰν-όπτης, дор. πᾰνόπτᾱς, ου adj. m всевидящий (Ζεύς, Ἄργος, κύκλος ἡλίου Aesch.).

πάν-ορμος 2 (ᾰ) вполне удобный для причаливания (λιμένες Hom.).

Πάνορμος ὁ, редко ἡ Панорм 1) порт Эфеса Her.; 2) порт на вост. побережье Аттики Isae.; 3) порт у мыса Рион - сев. Ахайя Thuc.; 4) портовый город на сев.-зап. побережье Сицилии, ныне Palermo Thuc.

πᾱνός ὁ (= φανός II) факел Aesch.

Πᾱνός gen. к Πάν.

πᾰνουργέστερος compar. к πανούργος I.

πᾰν-ουργέω (тж. πανουργίας π. Dem.) поступать коварно или злодейски Plut.: ἃ πεπανούργηκας Arph. то, что ты натворил (дурного); ὅσια π. Soph. пойти на преступление ради священного долга.

πᾰν-ούργημα, ατος τό коварный поступок, коварство Soph.

πᾰν-ουργία ἡ хитрость, коварство, дурной поступок Aesch., Soph., Lys., Plat., Arst. etc.: ὁ πανοῦργος πανουργίαις κεκασμενος Arph. плут, блистающий (всяческими) плутнями.

Πᾰνουργ-ιππαρχίδᾱς, ουшутл. Плутогиппархид, Гиппархидожулик Arph.

πᾰν-ουργον τό коварство, обман: τὰ πανοῦργα καὶ παλιντριβῆ Soph. плутни и хитрости.

I παν-οῦργος 2 1) неразборчивый в средствах, способный на все (π. τε καὶ σοφός Plat.; π. πάντως καὶ πάντοθεν πλεονεκτικός, sc. ἐστιν Arst.; κομψὸς καὶ π. Plut.); 2) хитрый, плутоватый, коварный (ἀλώπηξ Arst.): τὸ μὲν τῶν εὐηθεστέρων, τὸ δὲ τῶν πανουργοτάτων Lys. одно свойственно людям простодушным, а другое - отъявленным плутам.

II πανοῦργος ὁ плут, мошенник Eur., Arph.

παν-ούργως хитро, коварно Soph., Arph., Plut.

Πάνοψ, οπος (ᾰ) ὁ Паноп (один из миф. героев Аттики): Πάνοπος κρήνη Plat. Панопов источник (близ Афин).

πᾰν-όψιος 2 видимый всеми или на глазах у всех Hom.

παν-σᾰγία ἡ полное вооружение Soph.

I πᾰν-σέληνος, редко πασσέληνος 2 полнолунный, озаренный полной луной (νύξ Arst.): ὁ π. κύκλος Eur. и ἡ π. σελήνη Thuc. полная луна; τὰ ἐκλειπτικὰ πανσέληνα Plut. полное затмение луны.

II πανσέληνος 1) (sc. ὥρα) полнолуние Her. etc. тж. pl. Arst.; 2) (sc. σελήνη) полная луна Aesch., Plut.

πάν-σεμνος 2 глубоко почитаемый (μαθήματα Luc.).

παν-σθενής 2 всемогущий Anth.

πάν-σκοπος 2 все озирающий, всевидящий (ὄμμα δίκης Anth.).

πάν-σμῑκρος 2 крайне малый, ничтожный (μόριον Plat.).

πάν-σοφος, v. l. πάσσοφος 2 1) чрезвычайно мудрый, мудрейший, хитроумнейший (Ὀδυσσεύς Soph.; εὕρημα Eur.; δόγμα Plut.); 2) принадлежащий мудрецу (ὄνομα Aesch.).

παν-σπερμία филос. панспермия, смесь всевозможных семян Plat., Arst., Plut.

πάν-σπερμος 2 выращенный из всевозможных семян, т. е. разнороднейший (ὄσπρια Anth.).

παν-στρᾰτιά, ион. πανστρατιή ἡ войско в полном составе: πανστρατιᾶς γενομένης Thuc. так как было собрано всеобщее ополчение; πανστρατιᾷ Thuc., Her. со всей армией.

παν-σῠδί, Xen. πασσῠδί adv. [σεύω] 1) всеми силами (βοηθεῖν Xen.); 2) окончательно, наголову (διεφθάρθαι Thuc.).

παν-σῠδίᾳ, Xen. πασσῠδία, ион. πανσῠδίῃ adv. [σεύω] со всей силой, всеми силами или со всей стремительностью Hom., Xen., Eur.

πάν-συρτος 2 досл. отовсюду стянутый, со всех сторон снесенный, перен. переполнивший или переполненный: π. ἀχέων αἰών Soph. жизнь, полная мучений.

παντ- в сложн. словах = πᾶς.

παντᾶ и παντᾷ adv. дор. = πάντη.

Παντακύᾱς, ου ὁ Пантакий (речка в Сицилии) Thuc.

παν-τάλᾱς, παντάλαινα, παντάλᾰν (τᾰ) 1) несчастнейший (sc. Ἑκάβη Eur.); 2) ужаснейший (ἄχη Aesch.).

παντά-πᾱσῐ(ν) (τᾰ) (τό) adv. [acc. sing. + locat. pl. к πᾶς] 1) совершенно, вполне, целиком, совсем (π. ἀπόλλυσθαι, π. ὀλίγοι Plat.; π. ἔρημος Dem.): οὐδὲν π. Arst. решительно ничего; 2) (в ответах) ну конечно, еще бы, разумеется (π. γε Xen.; π. μὲν οὖν Plat.).

παντάρβη ἡ пантарба (неизвестный нам род драгоценного камня) Anth.

παντ-αρκής 2 оказывающий всяческую помощь, т. е. всемогущий (βασιλεύς Aesch.).

παντ-άρχᾱς, ουдор. повелитель всего, всемогущий владыка Arph.

πάντ-αρχος ὁ Soph. = παντάρχας.

I πάντᾰχῇ и πάντᾰχῆ adv. 1) (на вопрос «где?») везде, повсюду (π. πάντων ἴσον κρατεῖν Xen.): προσβάλλειν π. κύκλῳ τινί Thuc. окружить со всех сторон кого-л.; 2) (на вопрос «куда?») всюду, во все стороны, во всех направлениях (προσδέρκεσθαι Soph.; διασκοπεῖν Arph.); 3) во всех отношениях, всячески (π. δῆλόν ἐστι Her.; οἱ π. ἄριστοι ἄνδρες Plat.): οὐ κατ᾽ ἓν μοῦνον, ἀλλὰ π. Her. не только в (этом) единственном случае, но во всех; ἢ σοὶ μὲν ἡμεῖς (pl. = sing.) π. δρῶντες φίλοι; Soph. буду ли я дорог тебе при любых обстоятельствах (досл. что бы я ни делал)?

II παντᾰχῆ и παντᾰχῆ praep. cum gen. всюду в, повсюду по: π. τοῦ Ἑλλησπόντου Her. по всему Геллеспонту; π. ἄστεως ζητεῖν τινα Eur. искать кого-л. во всем городе.

παντᾰχό-θεν adv. 1) отовсюду, со всех сторон (π. περιέχεσθαι Her.): ἐξ Ἀσίης π. Her. со всех концов Азии; 2) во всех отношениях, совершенно (π. βάσκανος Dem.): π. ἡ Ἑλλὰς κατείχετο φανερὸν μηδὲν κατεργάζεσθαι Thuc. Греция была совершенно лишена возможности свершить что-л. славное.

παντᾰχόθι adv. Luc. = πανταχοῦ I.

παντᾰχοῖ adv. повсюду, во все места (ἄγειν τινά πρεσβεύεσθαι Arph.; οἴχεσθαι Dem.).

παντᾰχόσε adv. 1) Thuc., Plat. = πανταχοῖ; 2) Plut. = πανταχοῦ I.

I πανταχοῦ adv. 1) (на вопрос «где?») везде: ἐν τοῖς λόγοις π. Thuc. на протяжении всей речи, т. е. беспрерывно повторяя; κοὐδαμοῦ καὶ π. Eur. и нигде, и везде; 2) (на вопрос «куда?») (по)всюду, по всем направлениям (ὄμμα στρέφειν Eur.); 3) во всем, во всех отношениях, вполне: καὶ ἄλλοθι π. Plat. и во всем вообще, во всех прочих отношениях; οὐ π. Plat. не совсем.

II παντᾰχοῦ praep. cum gen. везде в (на), всюду в; π. τῆς γῆς Plat. по всей земле, решительно везде.

παντᾰχῶς во всех отношениях, полностью, вполне Plat., Isocr.

παν-τέλεια 1) доведение до конца, довершение (τῆς διαφθορᾶς Polyb.); 2) доведение до совершенства, завершение, высшая ступень (τῶν ἀγαθῶν Plut.): ἡ τριετηρικὴ π. Plut. трехгодичное завершение, т. е. великие мистерии; 3) (у пифагорейцев) число десять, десятерица (как символ совершенства).

παντελέως ион. = παντελῶς.

παν-τελής 2 1) полный, законченный (σάγη Aesch.; πανοπλία Plat.); 2) абсолютный, неограниченный (μοναρχία Soph.; ἐλευθερία Plat.): π. δάμαρ Soph. полновластная, т. е. законная супруга; βωμοὶ ἐσχάραι τε παντελεῖς Soph. абсолютно все жертвенники и домашние алтари; τὰ δήμου παντελῆ ψηφίσματα Aesch. состоявшееся решение народа; 3) все завершающий, все осуществляющий (Ζεύς, χρόνος Aesch.).

παντελῶς, ион. παντελέως 1) полностью, вполне, совершенно, окончательно (κρανθήσεσθαι Aesch.; θανεῖν Soph.; διῶρυξ π. πεποιημένη Her.): ὡς δὲ π. εἶχε τὸ οἴκημα Her. когда помещение было вполне готово; 2) (в ответах) вполне, безусловно (π. γε, π. μὲν οὖν Plat.).

παν-τερπής 2 в высшей степени приятный, дающий величайшее наслаждение (ἰαχὴ αὐλῶν Plut.).

παν-τευχία ἡ полное вооружение Aesch., Eur.

πάν-τεχνος 2 необходимый или полезный во всех ремеслах (πῦρ Aesch.).

πάντῃ или πάντη, дор. παντᾰ или παντᾷ adv. 1) (на вопросы «гдеи «куда?») везде, всюду: π. περὶ τεῖχος Hom. у или вдоль всей стены; π. φοιτᾶν ἐπ᾽ αἶαν Hes. обходить всю землю; ἱερὸν δύο σταδίων π. Her. храм протяжением с каждой стороны в два стадия; κύκλῳ π. Xen. со всех решительно сторон, (все) вокруг, кругом; 2) во всех отношениях, вполне, совершенно Eur.: π. πάντως Plat., Arst. и πάντως καὶ π. Plat. целиком и полностью.

Παντικάπαιον τό Пантикапей (город в Херсонесе Таврическом, приблиз. на месте нынешней Керчи) Her.

Παντικάπης, ου ὁ Пантикап (левый приток Борисфена, предполож. нынешний Псел Her.).

Παντίμαθοι οἱ пантиматы (племя в бассейне р. Окс) Her.

πάν-τῑμος 2 почетнейший (νίκης γέρας Soph.; ὄνομα Luc.).

παντλάμων 2, gen. ονος (λᾱ) дор. = παντλήμων.

παν-τλήμων, дор. παντλάμων 2, gen. ονος глубоко несчастный Soph., Eur.

παντ(ο)- в сложн. словах = πᾶς.

παντο-βίης, ου adj. m все одолевающий, всепобеждающий (Ἀχέρων Anth.).

παντο-γήρως 2, gen. ω делающий все старым, т. е. бессильным, немощным (ὕπνος Soph.).

παντο-δαής 2 всезнающий, всеведущий Democr.

παντο-δᾰπός 3 всевозможный, разнообразнейший, разнородный (καρπός Aesch.; νοσήματα Arph.; γῆ Eur.): παντοδαπὸν γίγνεσθαι Arph., Plat. принимать всевозможные формы.

παντο-δᾰπῶς самым различным образом, в самом разнообразном виде Plat., Arst. etc.

πάντο-θε(ν) adv. отовсюду, со всех сторон Hom., Her., Aesch., Soph., Plat. etc.

πάντοθῐ adv. повсюду, везде Anth.

παντοῖος 3 всяческий, всевозможный, разнообразнейший, различный (τέχνη, ἄνεμοι, δόλοι Hom.; λῦπαι Soph.; λόγοι Eur.): πολλὰ καὶ παντοῖα λέγειν Her. долго и всесторонне обсуждать; Ξέρξης π. ἐγίνετο οὐ βουλόμενος δοῦναι Her. Ксеркс придумывал разнообразнейшие предлоги, не желая отдать (плащ); παντοῖοι ἐγένοντο Σκύθαι δεόμενοι Ἰώνων λῦσαι τὸν πόρον Her. скифы всячески убеждали ионян уничтожить мост; παντοῖοι ὑπ᾽ εὐφροσύνης γενόμενοι Luc. будучи вне себя от восторга.

παντοίως всеми способами, всячески Her., Plat. etc.