Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/9

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
ἀνακλητήρια τά торжество провозглашения царем Polyb.

ἀνακλητικόν τό сигнал к отступлению Plut., Anth.

ἀνακλητικός 3 служащий призывом, призывающий (λόγοι πρὸς εὐπεύθειαν ἀνακλητικοί Plut.).

ἀνακλῑνο-πάλη ἡ борьба в лежачем положении Mart.

ἀνα-κλίνω, эп. тж. ἀγκλίνω (ῑ) 1) прислонять, пригибать, приставлять (τινὰ ποτὶ ἑρκίον αὐλῆς Hom.): ἀ. ἑαυτὸν ἐπὶ τὸ ἐναντίον Arst. наклоняться против ветра; 2) pass. ложиться Polyb., NT: ἀνακλινθεὶς πέσεν ὕπτιος Hom. он повалился навзничь; ἀνακλίνεσθαι ἐπὶ τὰ εὐώνυμα Arst. ложиться на левый бок; 3) отворять (θύρην Hom., Her.); 4) отодвигать (πυκινὸν νέφος Hom.); 5) устремлять вверх, поднимать (τὴν τῆς ψυχῆς αὐγήν Plat.).

ἀνά-κλῐσις, εως1) лежачее положение, лежание (ἀ. καὶ στάσις καὶ καθέδρα Arst.); 2) подъем (с постели), вставание (ἐξέγερσις καὶ ἀ. Plut.).

ἀνά-κλῐτος 2 наклоненный, откидной: ἀ. θρόνος Plut. кресло со спинкой.

ἀνα-κλύζω плескаться, волноваться, бурлить (σκότος ἀνακλύζον Plut.).

ἀνα-κλώθω (о Мойрах) досл. прясть обратно, перен. переделывать, изменять судьбу (ἀλλάττειν τι καὶ ἀ. Luc.).

ἀνα-κογχῠλιάζω 1) полоскать горло (ὕδατι Plat.); 2) вскрывать печать, т. е. подделывать (διαθήκην Arph.).

ἀνα-κοινόω (преимущ. med.; pf. pass. в знач. med. ἀνακεκοίνωμαι) 1) сообщать (τινί τι Plat., Plut.); 2) med. совещаться, советоваться (τινί τι Xen., Isocr., Plut., τινι περί τινος Xen., Plat., Plut. и τινι ὑπέρ τινος Arst.); 3) med. соединяться, сливаться (τῷ Ἴστρῳ Her.).

ἀνα-κοινωνέομαι спрашивать совета, совещаться Plut.

ἀνα-κοιρᾰνέω властвовать, управлять Anth.

ἀνᾰκολουθία грам. = ἀνακόλουθον.

ἀν-ᾰκόλουθον τό грам., лог. анаколуф, синтаксическая или логическая непоследовательность, нарушение конструкции Diog. L.

ἀν-ακολούθως непоследовательно, несвязно Sext.

ἀνα-κολπάζω подбирать одежду, подпоясываться Arph.

ἀνα-κομάω вновь обрастать волосами Luc.

ἀνα-κομῐδή 1) возврат (τῶν πλοίων Dem.); 2) возвращение Arst., Plut.: ἀνακομιδὴν ποιεῖσθαι Polyb. возвратиться, вернуться.

ἀνα-κομίζω, Pind. ἀγκομίζω 1) тж. med. перевозить, доставлять (преимущ. вверх по течению, вглубь страны и т. п.) (τὰ ὅπλα εἰς τὴν ἀκρόπολιν Xen.; τιμὴν πρός τινα Arst.): ἀνακομισθέντων πάντων Her. когда все были доставлены (по Нилу в Мемфис); τὰ ἐπιτήδεια ἀνακεκομισμένοι ἐν τοῖς ἰσχυροῖς Xen. перевезя продовольствие в укрепленные пункты; 2) возвращать обратно (τινά Xen.); med.-pass. возвращаться (ἀσφαλῶς ἀνακομισθῆναι Plut.): Αἰγίνῃ ὄντες ἐπ᾽ οἴκου ἀνακομιζόμενοι Thuc. находящиеся в Эгине на пути домой; ἀνακομισθεὶς ἐς Πελοπόννησον Plut. вернувшись в Пелопоннес; 3) уводить, уносить; med.-pass. ускользать (ἐκ τῆς ναυαγίας Polyb.): ἀνακομίζεσθαι ἑαυτὸν ἐκ τῆς πρός τινα συνηθείας Plut. прекратить общение с кем-л.; 4) med. вести: πρόσωθεν ἀνακομίζεσθαί τι Eur. начать издалека рассказ о чем-л.; 5) med. приводить в исполнение, довершать (τὸ ἔπος τινός Pind.).

ἀν-ακοντίζω досл. пускаться стрелой, перен. устремляться вверх, бить ключом (αἷμα ἀνηκόντιζε Hom.; ὕδωρ ἀνακοντίζει Her.).

ἀνα-κοπή 1) преграда, препятствие (ἀ. τραχεῖα Plut.); 2) задержка, прекращение (τῆς προθυμίας Plut.); 3) отлив (sc. τῆς θαλάσσης Plut.); 4) застаивающаяся (после разлива) вода, стоячий водоем (τῆς Μαιώτιδος λίμνης Plut.).

ἀνα-κόπτω 1) сбивать в сторону, отодвигать (θυρέων ὀχῆας Hom., Theocr.); 2) отбивать, отбрасывать, отражать (τοὺς πολεμίους Plut.; ἀνακοπῆναι ὑπό τινος Thuc., Plut.); 3) отрубать (κεφαλήν Diod.); 4) выбивать, выкалывать (ὀφθαλμούς Diod.); 5) сдерживать, мешать: ἀνεκόπην τῆς ὁρμῆς Luc. моя попытка была пресечена; ἐξέπιπτον καὶ ἀνεκοπτόμην Luc. я смешался и не мог выговорить ни слова.

ἀνα-κουφίζω 1) поднимать (κάρα βυθῶν Soph.; δέμας τινός Eur.; τινὰ πρὸς τὰ τείχη Plut.): ἀ. ἑαυτὸν εἰς τὴν ἀνάβασιν Xen. вскакивать на лошадь; 2) (о воздухе) держать на поверхности (τὸν ἀσκόν Arst.); 3) pass. (тж. act. ἀ. ἑαυτόν Plut.) чувствовать облегчение: ἀνεκουφίσθην δέμας Eur. мне легче; ἀκούσας ταῦτα ἀνεκουφίσθη Xen. услышав это, он воспрянул духом.

ἀνακούφῐσις, εως ἡ облегчение (κακῶν Soph.).

ἀνα-κράζω (aor. 2 ἀνέκρᾰγον, поздн. aor. 1 ἀνέκραξα) 1) вскрикивать, восклицать (ἐξ ἑνὸς στόματος ἅπαντες ἀνέκραγον Arph.; ἀκούσαντες ἀνέκραγον, ὡς … Xen.): ἀ. πολεμικόν Xen. издать боевой клич; 2) начинать говорить: ἐπεὶ οὖν ἀνέκραγον, οὐκ ἐπικεύσω Hom. если уж я заговорил, я (ничего) не скрою.

ἀνά-κρᾱσις, εως ἡ смешение (ἀ. καὶ κοινωνία Plut.).

ἀνακραυγάζω Epictetus ap. Gell. = ἀνακράζω.

Ἀνακρείων Anth. = Ἀνακρέων.

ἀνα-κρέκομαι начинать бряцать по струнам: ἀ. τινα (v. l. εἴς τινα) Anth. славить кого-л. песнями.

ἀνα-κρεμάννῡμι, эп. ἀγκρεμάννῡμι 1) подвешивать, вешать (χιτῶνα πασσάλῳ Hom.); 2) культ, вешать в храме, т. е. приносить в качестве жертвенного дара (τι ἐς τὴν ἀκρόπολιν и πρὸς τὸ Ἀθήναιον Her.); 3) казнить через повешение, вешать (τινα Her.): περιπεσὼν λύττῃ ἀνεκρέμασε (sc. ἑαυτόν) Diod. впав в безумие, он повесился; 4) соединять, связывать: ἀ. τι ἔκ τινος Plat. ставить что-л. в зависимость от чего-л.; ἀ. λόφους ὀρύγμασι Plut. соединить холмы рвами; ἀνακρεμάσαι τινὰ ἀπὸ τῶν ἐλπίδων Aeschin. обольстить кого-л. надеждами; ἀνακρεμάσαι πᾶσαν τὴν πίστιν εἴς τινα Polyb. целиком довериться кому-л.

Ἀνακρέων, οντος ὁ Анакреонт (родом из Теоса - ὁ Τήϊος, - живший на Самосе, в Афинах и в Абдерах, лирический поэт, 559 - 478 гг. до н. э.).

ἀνα-κρίνω (ῑ) (fut. ἀνακρῐνῶ) 1) расспрашивать (τινά Plat.; τινὰ περί τινος Plut. и τινά τι Luc.); 2) тж. med., юр. допрашивать (τινά Thuc., Plat.); расследовать, вести следствие (τινός Pind., ὑπέρ τινος Polyb.): ἀνακρίνεσθαι τὴν γραφήν Dem. вести следствие по делу; 3) иметь суждение, судить: ἀ. τινά Arst. высказывать суждение о ком-л.; 4) med. спорить: πρὸς ἑαυτοὺς ἀνακρίνεσθαι Her. спорить друг с другом.

ἀνά-κρῐσις, Aesch. ἄγκρῐσις, εως1) разбор, исследование Plat.; 2) юр. разбирательство, розыск, предварительное следствие, дознание Aesch., Xen., Plat., Arst., Isae., Plut.; ἀ. μαρτύρων Plut. допрос свидетелей.

ἀνα-κροτέω (тж. ἀ. τὼ χεῖρε Arph., τὰς χεῖρας Aeschin. и ταῖς χερσίν Plut.) хлопать в ладоши, рукоплескать Arph.

ἀνά-κρουσις, εως1) отталкивание, толкание назад, т. е. попятное движение, обратный ход Plut.: ἀνἀκρουσιν ἔχειν Thuc. иметь возможность отступления; 2) стих. анакруза (безударная часть стиха, предшествующая первой его стопе, затакт).

ἀνακρουστικός 3 толкающий обратно (πληγή Plut.).

ἀνα-κρούω, Theocr. ἀγκρούομαι 1) дергать назад, сдерживать, останавливать (ἵππον χαλινῷ Xen.; τὸ ζεῦγος Plut.); 2) med. (о корабле) толкать в обратном направлении, давать задний ход, грести обратно, табанить: πρύμνην ἀνακρούεσθαι Her., Arph. плыть кормой вперед, т. е. отступать лицом к противнику; 3) med. медленно отступать, пятиться (πρὸς τὴν πόλιν Thuc.): παῦε μικρὸν ἀνακρούμενος перен. Luc. погоди, вернемся немного назад; ἀ. ἐπὶ τὸν τοῦ Λυκούργου βίον Plut. вернуться к законам Ликурга; 4) med. (о песне или речи) приступать, начинать Theocr., Anth.: αὐτοῦ ταῦτ᾽ ἀνακρουομένου Polyb. после этих его вступительных слов.

ἀνα-κτάομαι 1) вновь завладевать, получать обратно, отвоевывать (δῶμα πατρός Aesch.; τυραννίδα Her.; τὴν πατρῴαν ἀρχήν Plut.); 2) восполнять (τὰς ἐλαττώσεις Polyb.); 3) приобретать: φίλους τινάς τινι ἀνακτήσασθαι Xen. с помощью чего-л. сделать кого-л. своими друзьями; 4) склонять на свою сторону (τινα Her., Xen.).

ἀνακτέον Arst. adj. verb. к ἀνάγω.

ἀνακτορία, ион. ἀνακτορίη ἡ управление (sc. ἵππων HH).

Ἀνακτορία ἡ Анактория (область г. Анакторий) Thuc.

Ἀνακτόριον τό Анакторий (мыс и город в Акарнании, у входа в Амбракийский залив) Thuc.

ἀνακτόριος 3 господский, хозяйский (ὕες Hom.).

Ἀνακτόριος ὁ уроженец или житель города Анакторий Her.

ἀνάκτορον τό преимущ. pl. дворец, чертог, обычно Святилище, храм Soph., Eur., Her., Plut., Anth.

ἀνάκτωρ, ορος ὁ властелин, повелитель Aesch., Eur.

ἀνα-κυΐσκω coitum repetere Arst.

ἀνα-κῠκάω смешивать, размешивать (φάρμακα Arph.).

ἀνα-κυκλέω 1) поворачивать (δέμας Eur.); 2) повторять или обдумывать (ἀ. πρὸς ἑαυτόν τι Luc.); 3) тж. med. делать круг, кружиться, возвращаться (ἀ. καὶ ἀνακάμπτειν Arst.): ἀνακυκλεῖσθαι πρὸς ἑαυτό Plat. или περὶ τὸ αὐτό Arst. совершать круговорот; ἀνακυκλεῖσθαι εἰς τὸν συνήθη βίον Plut. возвращаться к привычному образу жизни.

ἀνα-κύκλησις, εως ἡ круговращение, круговорот, возвращение к исходному положению Plat., Plut.

ἀνα-κυκλῐκός 3 обратимый, т. е. могущий быть прочтенным в обратном направлении Anth.

*ἀνακυκλισμός ὁ круговорот (Diod. - v. l. к ἀνακυλισμός).

ἀνακυκλόω Anth. = ἀνακυκλέω.

ἀνα-κύκλωσις, εως ἡ круговорот: πολιτειῶν ἀ. Polyb. государственный переворот.

ἀνα-κῠλισμός досл. вращательное движение вспять, перен. обратное движение (ἐνιαυτοῦ Diod.).

ἀνα-κῠλίω (ῑ) скатывать (τὰς ἀμάξας εἰς τὴν λίμνην Plut.; λίθους Luc.).

ἀνα-κυμβᾰλιάζω опрокидываться с грохотом (δίφροι ἀνεκυμβαλίαζον Hom.).

ἀνα-κύπτω, Arph. тж. ἀγκύπτω 1) подниматься над поверхностью, высовываться (ἐκ τῆς θαλάσσης, μέχρι τοῦ αὐχένος Plat.): ἀνακύψαι εἴς τι Plat. подняться до чего-л.; 2) (высоко) поднимать голову (ἐλευθερωθεὶς ἀνέκυψε, sc. ὁ δῆμος Her.; πρὸς τὸν Δία Eur.; ἵππος ἀνακεκυφώς Xen.): θεώμενός τι ἀνακύπτων Plat. заглядевшийся на что-л. закинувши голову; 3) возникать, появляться, обнаруживаться (παρά τινι Arph. и ἔν τινι Plut.): ᾔδη ὅτι ἐξ αὐτῶν καλόν τι ἀνακύψοι Plat. я предвидел, что из этого выйдет нечто хорошее; 4) выходить из трудного положения, приходить в себя, оправляться: ἀνέκυψα ἀκούσας, ὅτι … Xen. я воспрянул духом, услышав, что …; τὰ τῶν Καρχηδονίων ἀνέκυψε Polyb. дела карфагенян поправились.

ἀνα-κωδωνίζω заставлять звучать Arph.

ἀνα-κωκύω (ῡ) жалобно восклицать, вопить Aesch.: ἀ. ὀξὺν φθόγγον Soph. издавать жалобные пронзительные звуки.

ἀνά-κωλος 2 1) укороченный, короткий (χιτωνίσκος Plut.); 2) коротконогий, приземистый (δρομάδες Diod.).

ἀνα-κωμῳδέω высмеивать в комедии (τι Plut.).

ἀνᾰκῶς (ᾰν) внимательно, тщательно, заботливо: ἀ. ἔχειν τινός Her., Thuc., Plut. внимательно относиться к кому(чему)-л., тщательно следить за кем(чем)-л.

ἀνακωχεύω, атт. ἀνοκωχεύω 1) сдерживать, останавливать(ся) Soph., Diod.: ἀνεκώχευον τὰς νέας Her. они бросили якорь; 2) натягивать: ἀ. τὸν τόνον τῶν ὅπλων Her. натягивать канаты; 3) оставаться на месте: ἀνεκώχευε ἐθέλων εἰδέναι … Her. он не трогался с места, желая узнать ….

ἀν-ακωχή, атт. ἀνοκωχή ἡ [ἔχω] 1) остановка, прекращение, передышка (κακῶν Thuc.); 2) прекращение военных действий, перемирие (τινι πρός τινα Thuc.): δι᾽ ἀνακωχῆς γενέσθαι τινί Thuc. иметь соглашение с кем-л. о перемирии; 3) задержка, замедление: ἀνακωχῆς ἕνεκα τῶν Ἑλληνικῶν Thuc. для того, чтобы задержать греческие войска.

ἀν-αλᾰλάζω 1) поднимать крик, вскрикивать (ἐγὼ ἀνηλάλαξα κἀνωρχησάμην Eur.); 2) издавать боевой клич (οἱ στρατιῶται ἀνηλάλαζον Xen.).

ἀνα-λαμβάνω тж. med. 1) брать (εἰς τὰς χεῖράς τι Polyb.): σκεψώμεθα καθ᾽ ἕκαστον ἀναλαμβάνοντες Plat. возьмем и рассмотрим поодиночке; ἀναλήψεσθαι τὰ ὅπλα Plut. взяться за оружие; 2) брать на руки, поднимать (τὸ παιδίον Her.); 3) надевать на себя (τὰ τόξα Her.; λευκὴν ἐσθῆτα Plut.): Ἀγαμέμνονος πρόσωπον ἀνειληφώς Luc. надевший маску Агамемнона, т. е. играющий роль Агамемнона; 4) брать с собой (τοὺς ξυμμάχους Thuc.; ὅσον τριάκοντα Plut.): ὑμὰς ἀναλαβὼν ἡγήσομαι Xen. я возьму вас и поведу с собой; 5) принимать к себе или на себя (ὁπλίτας ἐπὶ τὰς ναῦς Thuc.; φιλοφρόνως τινά Plat.; ἐν ταῖς οἰκίαις τινά Aeschin.; τὴν αἰτίαν τινός Polyb. - ср. 11; σχῆμά τι Plut., Luc.); брать на себя: ἀναλαβέσθαι κίνδυνον Her. решиться на опасное дело; τὸν πόλεμον ἀναλαβεῖν Dem. начать войну; τὴν ὑπατείαν ἀναλαβεῖν Plut. принять консульство; 6) воспринимать, усваивать, приобретать (δόξαν Xen., Polyb.; τὰς ὀσμάς Arst.): τὸ ὑγρὸν εἰς αὑτὸ ἀ. Arst. вбирать в себя влагу; τὴν γονὴν ἀναλαβεῖν Plut. принять в себя семя, зачать; ἡ οὐσία εἰς τὸ ταμιεῖον ἀναληφθεῖσα Plut. конфискованное имущество (досл. взятое в казну); ἀ. εἰς μνήμην или τῇ μνήμῃ Plat. удерживать в памяти, запоминать; λόγος ἀπολελειμμένος Plut. заученная (наизусть) речь; 7) вновь начинать, повторять (πολλάκις Plat.): δεῖ ἀναλαβέειν τὸν κατ᾽ ἀρχὰς ἤϊα λέξων λόγον Her. мне нужно вернуться к начатому мной рассказу; 8) перечислять, пересказывать (πάντας τοὺς προγόνους ἐξ ἀρχῆς Arst.); 9) снова брать, обратно получать или принимать, восстанавливать (ἀρχὴν ἣν πρότερον ἐκέκτησθε Xen.; θυσίας καὶ πομπάς Plut.); 10) пробуждать, воскрешать (ἐπιστήμην ἐν αὑτῷ Plat.; τὴν πόλιν ἐκ τῆς πρόσθεν ἀθυμίας Polyb.); 11) исправлять, заглаживать (πᾶσαν τὴν αἰτίην Her.; τὰς ἁμαρτίας Soph.): τὸ τρῶμα ἀνέλαβον Her. они оправились от поражения; ἀνειληφότες τὰς κατασκευὰς μετὰ τὰ Μηδικά Thuc. восстановившие свои хозяйства после Греко-Персидских войн; 12) дать прийти в себя, дать отдохнуть; подкреплять; подбадривать (τὰς δυνάμεις Polyb.; τὸν στρατόν Plut.); 13) приходить в себя, оправляться (ἐξ ἀρρωστίας μεγάλης Plut.): ἀναλαβεῖν ἑαυτὸν ἀπό τινος Thuc. оправиться от чего-л.; ἀναλαβὼν ἑμαυτὸν, ἀντεῖπον Isocr. прийдя в себя, я ответил; 14) задерживать, останавливать (ἵππον Xen., Plat.; ἀφεθέντα λίθον Arst.): τῇ μίτρᾳ ἀνειλημμένος τοὺς βοστρύχους Luc. с кудрями, перехваченными повязкой; 15) склонять на свою сторону, располагать в свою пользу (τὸν ἀκροατήν Arst.; δῆμον ἑστιάσεσι Plut.).

ἀνα-λάμπω 1) загораться, воспламеняться (τὰ ξύλα ἀναλάμπει Xen.); 2) перен. вновь разгораться, опять вспыхивать (ὁ πόλεμος ἐπὶ τὴν πόλιν ἀναλάμψας Plut.); 3) приходить в себя, оправляться: βραχὺ ἐμφαγόντες ἀναλάμπουσι Plut. поев немного, они набираются сил.

ἀνάλαμψις, εως ἡ сияние: τὰς ἀναλάμψεις εὐμενεῖς ἔχειν Plut. сиять тихим светом.

ἀνάλαψις дор. = ἀνάληψις.

ἀν-αλγής 2 1) безболезненный (θάνατος Plut.); 2) бесчувственный, невосприимчивый (πρός τι Plut.).

ἀναλγησία 1) бесчувственность, невосприимчивость Arst., Plut., Luc.; 2) тупоумие, ограниченность (ἀ. καὶ βαρύτης Dem.).

ἀν-άλγητος 2 1) безболезненный Soph.; 2) нечувствительный, невосприимчивый (Arst., Luc.; ἀ. τινος Plut.); 3) бесчувственный, равнодушный; безжалостный, жестокий Soph., Eur., Thuc.

ἀναλγήτως 1) равнодушно, бесстрастно Plut.; 2) бесчувственно, безжалостно Soph.

ἀν-αλδής 2 невсхожий, не дающий ростков, нежизнеспособный Arph.

ἀνα-λέγω, эп. ἀλλέγω 1) тж. med. подбирать, собирать (ὀστέα ἐς φιάλην Hom.; τοὺς ἀναπίπτοντας στατῆρας Her.; med. σκώληκας τῇ γλώττῃ Arst.; χρείας καὶ ἱστορίας Plut.): πνεῦμα ἀναλέξασθαι Anth. перевести дух; 2) рассказывать: ὃ εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον ἀναλεγόμενον Xen. рассказы будущих поколений; 3) med. рассчитывать, исчислять (χρόνον Plut.); 4) med. читать (ἐκ γραμμάτων τι, βιβλίων τῶν παλαιῶν χαρακτῆρας Plut.; πολέμου πάντα Anth.).

ἀνα-λείχω слизывать (τὸ αἷμα Her.).

ἀν-ᾰλήθης 2 неправдивый, лживый (πανοῦργος καὶ ἀ. Plut.).

ἀνά-λημμα, ατος τό фундамент, подпора Diod.

ἀναληπτέον adj. verb. к ἀναλαμβάνω.

ἀνά-ληψις, εως1) получение или взятие назад, отвоевание (τῆς ἀρχῆς Plut.); 2) приобретение, усвоение (ἐπιστήμης Plat.; ἀρετῆς Sext.); 3) восстановление (μνήμης Arst.; τῆς πόλεως Plut.); 4) исправление, искупление (τῆς ἐπαιτίου ἀναχωρήσεως Thuc.); 5) предоставление отдыха, восстановление сил (ἀ. καὶ θεραπεία τῶν ἀνδρῶν Polyb.); 6) излечение Plat.; 7) принятие в дом, усыновление (υἱοῦ Luc.; παιδός NT); 8) вознесение NT.

ἀνα-λικμάω, v. l. ἀναλικνάω провеивать (сквозь сито) Plat.

ἀνάλιος 2 дор. = ἀνήλιος.

*ἀνάλιπος 2 дор. = ἀνήλιπος.

ἀν-ᾱλίσκω и ἀνᾱλόω (impf. ἀνήλισκον и ἀνήλουν или ἀνάλουν, fut. ἀνᾱλώσω, aor. ἀνήλωσα и ἀνάλωσα, pf. ἀνήλωκα и ἀνάλωκα; pass.: fut. ἀνᾱλωθήσομαι, aor. ἀνηλώθην и ἀνᾱλώθην, pf. ἀνήλωμαι и ἀνάλωμαι) 1) расходовать, тратить, употреблять (τρεῖς μνᾶς Arph.; χρήματα εἴς τινα и εἴς τι Xen., Plat., Arst., Plut., ἐπί τινι Plat., πρός τι, ὑπέρ τινος и τινί Dem.); 2) растрачивать, расточать, терять (ἔπη Arph. и λόγους Dem.; σώματα πολέμῳ Thuc.; ἴδια Arst.; χρόνον καὶ πόνον Plat.; μάτην ὁ βίος ἀνάλωται Plut.); 3) уничтожать, истреблять, губить, убивать (τινά Trag., Thuc.; θηρία Xen.; τὸ γήϊνον πᾶν γένος Plat.): οἱ ἀναλωθέντες Aesch. убитые; ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο Thuc. (некоторые из осажденных) покончили с собой кто как мог; 4) исключать, устранять (ἀναλίσκεσθαι καὶ ἀποχωρίζεσθαι ἀπό τινος Plat.).

ἀν-άλιστος 2 несоленый, перен. лишенный соли Diog. L.

ἀν-αλκείη ἡ (только dat. pl. ἀναλκεὶῃσι) бессилие, слабость, тж. робость Hom.

ἀναλκής 2 Arst. = ἄναλκις.

ἄν-αλκῐς, ῐδος adj. бессильный, слабый, тж. робкий Hom., Pind., Aesch., Soph., Her., Plut.

ἀν-αλλοίωτος 2 не подверженный изменениям, неизменяющийся (οὐσία Arst.; φύσις Plut.).

ἀναλλοιώτως неизменно, без изменений Diog. L.

ἀν-άλλομαι (aor. 1 ἀνηλάμην - дор. ἀνᾱλάμην) вскакивать, вспрыгивать Arph., Xen., Theocr.

ἄν-αλμος 2 несоленый Xen.

ἀναλογέω находиться в соответствии, соответствовать или быть аналогичным (τινι Plut.): οὐκ ἔχειν ἀναλογοῦν Arst. не иметь себе подобного.

ἀναλογητικός 3 пользующийся методом аналогии, аналогический Diog. L.

ἀναλογία 1) мат. пропорция Plat.: ἡ ἀ. ἰσότης ἐστὶ λόγων Arst. пропорция есть равенство отношений; 2) соответствие, соразмерность или аналогия Plat.: κατὰ τὴν ἀναλογίαν Arst. пропорционально, соразмерно, соответственно.

ἀναλογίζομαι 1) прикидывать, подсчитывать, сводить воедино (τὰ ὡμολογημένα Plat.); 2) подмечать, учитывать (τὰ δεινά Xen.): ἀ. τι πρός τι Plat., Arst. рассматривать что-л. в соотношении с чем-л.; τὰ εἰρημένα ἀναλογισάμενοι Lys. приняв во внимание сказанное; 3) предполагать, приходить к выводу (ὅτι … Thuc.; ὡς … Xen.).

ἀναλογικός 3 пропорциональный, соразмерный или аналогичный Plut., Sext.

ἀναλόγισμα, ατος τό размышление, сопоставление, сравнение (τὰ περί τινος ἀναλογίσματα πρός τι Plat.).

ἀναλογισμός 1) размышление, рассуждение или рассмотрение Thuc., Xen., Plut.; 2) соотношение, пропорция: κατὰ τὸν ἀναλογισμόν Dem. пропорционально, соразмерно.

ἀναλογιστικός 3 1) построенный по аналогии, аналогизирующий (μετάβασις Sext.); 2) пользующийся аналогией: οἱ ἀναλογιστικοὶ τῶν γραμματικῶν Sext. грамматики-аналогисты.

ἀναλογιστικῶς аналогически, по аналогии Sext.

I ἀνάλογον τό соразмерность, пропорциональность: τὸ ἀ. λέγω, ὅταν ὁμοίως ἔχῃ τὸ δεύτερον πρὸς τὸ πρῶτον καὶ τὸ τέταρτον πρὸς τὸ τρίτον Arst. аналогом называю я случай, когда второе относится к первому, как четвертое к третьему.

II ἀνάλογον adv. 1) соответственно, пропорционально; аналогически, по аналогии: οἱ (αἱ, τά) ἀ. Arst. аналогичные предметы; ἐκ τοῦ ἀ. Arst. аналогично; 2) мат. в геометрической прогрессии.

ἀνά-λογος 2 соразмерный, соответственный, пропорциональный, тж. аналогичный (τινι Arst., Diod. и πρός τι Arst.).

ἀναλόγως соразмерно, тж. аналогично Plut., Sext.: ἀ. τινός Luc. в соответствии с чем-л.

ἄν-ᾰλος 2 1) несоленый, приготовленный без соли (ἄρτος Arst., Plut.); 2) утративший соленость (τὸ ἅλας NT).

ἀνᾱλόω Aesch., Eur., Arph., Thuc., Arst. = ἀναλίσκω.

ἄν-αλτος 2 ненасытный (γαστήρ Hom.).

ἀναλύζω Luc. v. l. = ἀνολολύζω.

ἀνάλῠσις, εως1) освобождение, избавление (κακῶν Soph.); 2) разложение, расчленение, анализ: τὸ ἔσχατον ἐν τῇ ἀναλύσει Arst. предел анализа; 3) (раз)решение (τοῦ συλλογισμοῦ Arst.; τῶν γεωμετρικῶν προβλημάτων Plut.); 4) попятное движение, отступление (ἐν ὁδῷ τῆς προκοπῆς Plut.); 5) уход из жизни, кончина (ὁ καιρὸς τῆς ἀναλύσεώς μου ἐφέστηκεν NT).

ἀναλῠτήρ, ῆρος ὁ освободитель, избавитель (δόμων Aesch.).

ἀναλῠτικός 3 аналитический (ἐπιστήμη Arst.): Ἀναλυτικὰ πρότερα и Ἀναλυτικὰ ὕστερα 1-ая и 2-ая Аналитики (основное сочинение Аристотеля по логике).

ἀναλῠτικῶς путем анализа, аналитически Arst.

ἀνα-λύω, эп. ἀλλύω 1) распускать (ἱστόν Hom., Plut.; med. χαίτην Anth.); 2) раскручивать, разматывать (τὰ βομβύκια Arst.); 3) воен. развертывать (τὴν παράταξιν Plut.); 4) развязывать, распутывать (δεσμά Arph.); 5) растапливать, плавить: τῆς χιόνος ἀναλυομένης Plut. во время таяния снега; 6) освобождать (τινὰ ἐκ δεσμῶν Hom.): ἀ. ὀφθαλμόν Pind. in tmesi возвращать зрение, перен. воскрешать; 7) разлагать, расчленять (τι εἴς τι Plat., Arst., Plut.); 8) исследовать, анализировать (τὰ σχήματα τῶν κατηγοριῶν Arst.); 9) (раз)решать (sc. τὰ γεωμετρικὰ προβλήματα Plut.); 10) преимущ. med. заглаживать, искупать (τὰς πρός τινα ἁμαρτίας Dem.); 11) отменять, аннулировать (πάσας ἐκδώσεις καὶ μισθώσεις καὶ ὠνάς Plut.); 12) приостанавливать, прекращать (τὰ περὶ κυνηγέσιον πάντα Xen.); 13) сниматься с якоря, перен. отправляться, уходить (ἐκ τῶν τόπων Polyb.): εἰς παραχειμασίαν ἀναλῦσαι Polyb. отправиться на зимние квартиры; 14) отходить (в вечность), умирать NT; 15) возвращаться: προσδέχεσθαί τινα, πότε ἀναλύσῃ NT поджидать кого-л., пока он не вернется.

ἀν-αλφάβητος 2 не знающий азбуки, неученый Anth.

ἀνάλωκα pf. к ἀναλίσκω.

ἀνάλωμα, ατος (ᾰνᾱ) τό тж. pl. 1) расход(ы), издержки Aesch., Thuc., Lys., Xen., Plat., Arst., Plut.: ἀναλώματα εἴς τι Dem. расходы на что-л.; ἐκ τῶν ἰδίων ἀναλωμάτων Dem. на собственный счет; σκαιὸν ἀ. τῆς γλώσσης Eur. пустая трата слов; 2) испарение (ἐν τῷ σώματι Plut.).

ἀνάλωσα aor. к ἀναλίσκω.

ἀνάλωσις, εως ἡ несение расходов, издержки, трата Thuc.

ἀνᾱλωτέος adj. verb. к ἀναλίσκω.

ἀνᾱλωτής, οῦ ὁ расточитель Plat.

ἀνᾱλωτικός 3 сопряженный с (большими) расходами, дорого обходящийся, разорительный (ἡδοναί, ἐπιθυμίαι Plat.).

ἀν-άλωτος 2 1) неодолимый, неприступный (τεῖχος, Σάρδιες Her.; δι᾽ ὅπλων Plut.); 2) незавоеванный, невзятый (πόλις Thuc.); 3) неопровержимый, неуязвимый (δόξαι Plat.); 4) неподкупный (ὑπὸ χρημάτων Plut.).

ἀνα-μαιμάω вихрем проноситься (через) (βαθέ᾽ ἄγκεα Hom.).

ἀνα-μανθάνω разузнавать, разведывать Her.

ἀν-αμάξευτος 2 непроезжий (sc. χώρα Her.).

ἀναμάρτητον τό безошибочность, безупречность Xen., Plat.: πρὸς τὸ ἀ. βοηθεῖν Arst. предупреждать (чьи-л.) ошибки, удерживать от промахов.

ἀν-αμάρτητος 2 1) ничем не провинившийся, невиновный (τινι Her. и πρός τινα Dem.): ἀ. τινος Her. невиновный в чем-л.; 2) поступающий безошибочно, непогрешимый Plat., Plut.; 3) безукоризненный, безупречный (ἡ τῶν ὅλων τάξις Xen.; πολιτεῖαι Arst.).

ἀναμαρτήτως 1) безошибочно, безукоризненно Xen.; 2) не причиняя вреда Dem.

ἀνα-μᾱρυκάομαι жевать жвачку Luc.

ἀνα-μᾰσάομαι Arph. = ἀναμαρυκάομαι.

ἀνα-μάσσω, атт. ἀναμάττω 1) стирать, вытирать: ἀναμάττεσθαι τῷ προσώπῳ τοῦ αἵματος Plut. вытирать кровь на своем лице; 2) med. месить тесто (ἐν θυείᾳ Arph.); 3) лепить, формировать (ὕλη ἀναμαξαμένη Plat.); 4) заглаживать, искупать: κεφαλῇ ἀ. τι Hom., Her. платиться головой за что-л.

ἀ-νάμᾰτος 2 (νᾱ) безводный (νῆσος Plut.).

ἀναμάττω атт. = ἀναμάσσω.

ἀνα-μάχομαι 1) возобновлять сражение Her., Thuc., Xen.: ἀ. τὸν λόγον τινός Plat. вновь оспаривать чей-л. довод; 2) заглаживать, возмещать (τὴν φθοράν Arst.; τὴν γεγενημένην περιπέτειαν Polyb.; τὴν προτέραν ἧτταν Plut.; τὸ ἐλάττωμα Diod.): συμμάχους προσλαβόντες οἴονται ἀναμαχέσασθαι ἄν Xen. они рассчитывают обзавестись союзниками и отомстить (за поражение).

ἀν-άμβᾰτος 2 не имеющий всадника, не используемый для верховой езды (ἵππος Xen.).

ἀναμείγνῡμι v. l. = ἀναμίγνυμι.

ἀνα-μελετάω постоянно обдумывать (τὸ παράγγελμα Sext.).

ἀνα-μέλπω 1) запевать (ἀοιδάν Theocr.; τὸν ὑμέναιον Plut.); 2) славить песнями (Βάκχον Anacr.).

ἀναμεμίχαται ион. 3 л. sing. pf. pass. к ἀναμίγνυμι.

ἀνα-μένω, поэт. ἀναμίμνω и ἀμμένω 1) ожидать, выжидать (ἐΰθρονον Ἠῶ Hom.; τὸν ἥλιον Her.; τινά Pind., Soph., Eur., Thuc.; τὴν ἀπόκλισιν καὶ περιφορὰν τοῦ φωτός Plut.; οὐκ ἀ. ἀνάγκην προσγενέσθαι Thuc.); 2) терпеливо переносить, терпеть (τι Dem.); 3) медлить, тянуть, откладывать (τι Eur.; μὴ ἀ. τὸ πορίζεσθαι τὰ ἐπιτήδεια Xen.).

ἀνά-μεσος 2 находящийся в глубине страны, глубинный, срединный (πόλεις Her.).

ἀνά-μεστος 2 1) переполненный, изобилующий (τεττίγων Arph.); 2) целиком проникнутый, преисполненный (ἔχθρας πρὸς τὸν δῆμον Dem.).

ἀνα-μεστόω переполнять, pass. быть переполненным, битком набитым Luc., изобиловать (τινος Arph.).

ἀνα-μετᾰξύ adv. в промежутке Arst.

ἀνα-μετρέω 1) тж. med. тщательно мерить, измерять (χώραν Her.; γῆν Arph.): ἀλλήλοις ἀ. Plat. служить мерой друг для друга; μέγεθός τι, ὃ ἀναμετρήσει τὸ ὅλον Arst. некая всеобщая мера; 2) med. оценивать, определять (τὰς φρένας τινός Eur.): γνώμης πονηροῖς κανόσιν ἀ. τι Eur. прилагать неправильную мерку к чему-л., т. е. неправильно судить о чем-л.; 3) med. отмеривать, уделять: ἀ. δάκρυ ἔς τινα Eur. проливать слезы о ком-л.; 4) med. перечислять, называть (τἄρρητα Eur.; τὰς πράξεις Plut.); 5) совершать обратный путь, вновь проходить (τὴν Χαρυβδιν Hom., Plut.): ἀναμετρηθεὶς κύκλῳ Plat. описавший круг; οὐκ ἀναμετρήσεις σαυτὸν ἀπιὼν ἀλλαχῇ; Arph. не уберешься ли ты куда подалее?; ἀναμετρήσασθαι παλαιὰν μνήμην Eur. вспомянуть старое.

ἀναμέτρησις, εως досл. измерение, перен. оценка, определение (τινος πρὸς ἀργύριον Plut.).

ἀνα-μηλόω протыкать, пронзать (γλυφάνῳ τι HH - v. l. ἀναπιλέω).

ἀναμηρῠκάομαι v. l. = ἀναμαρυκάομαι.

ἀνα-μηρύομαι наматывая вытягивать, вытаскивать (τι τῶν ἰχθυδίων Plut.).

ἀνάμιγδα adv. Soph. = ἀναμίξ.

ἀνα-μίγνῡμι, v. l. ἀναμείγνυμι, поэт. ἀμμίγνῡμι, редко ἀναμιγνύω 1) примешивать, смешивать (πάντα Her.; τι πρός τι Plut.; ἑαυτόν τισι Luc.; αί ἡδοναὶ ἐν λύπαις ἀναμεμιγμέναι Plat.): ὁμοῦ πάντες ἀναμεμιγμένοι Soph. смешавшись в общую кучу; τοῖς περιστῶσι τὸν βωμὸν ἀναμιχθέντες Plut. смешавшись с толпой, окружавшей алтарь; ἀναμίγνυσθαι ἑαυτῷ τὰς τύχας τινός Eur. связывать свою судьбу с чьей-л.; 2) med. находиться в близких отношениях, общаться (παρ᾽ ἀλλήλους ἰόντες καὶ ἀναμιγνύμενοι Plut.).

ἀνα-μιμνήσκω (тж. -νῄ-) (fut. ἀναμνήσω - дор. ἀμμνάσω с νᾱ) напоминать (τινά τι Hom., Her., Thuc., Soph. и τινά τινος Eur., Xen., Plat.); pass. вспоминать (τινός Her., Thuc., Xen., Plat., τι Arph., Xen., Plat. и περί τι Plat.): ἀετὸν ἀνεμιμνῄσκετο φθεγγόμενον Xen. он вспомнил о (вещем) крике орла; ἀνεμνησθέντες, οἷα ἐπάσχετε Her. помня о том, что вы выстрадали.

ἀνα-μίμνω Hom. = ἀναμένω.

ἀνα-μίξ adv. вперемешку, как попало, без разбора Her., Thuc., Xen., Arst., Polyb.

ἀνά-μιξις, εως ἡ смешение, тесное общение Arst.: πάντων πρὸς πάντας ἀ. Plut. всеобщее смешение.

ἀνα-μίσγω Hom., Her., поэт. ἀμμίσγω Emped. = ἀναμίγνυμι.

ἀνα-μισθαρνέω получать плату: ἀ. διδόναι Plut. действовать подкупами, подкупать.

ἄναμμα, ατος τό светоч, факел Plut., Diog. L.

ἀν-άμμᾰτος 2 не имеющий узлов (οἱ περίδρομοι Xen.).

ἀναμμένος part. pf. pass. к ἀνάπτω I, II.

ἀνάμνησις, εως1) воспоминание Plat., Arst.; 2) напоминание (τινος Lys.).

ἀναμνηστικός 3 легко вспоминающий: οὐχ οἱ αὐτοί εἰσι μνημονικοὶ καὶ ἀναμνηστικοί Arst. не у всех прочная память сочетается с легкостью воспоминания.

ἀνάμνηστος 2 или ἀναμνηστός 3 легко припоминаемый, являющийся предметом воспоминаний (διδακτὸς ἢ ἀ. Plat.).

ἀναμνήσω fut. к ἀναμιμνῄσκω.

ἀνα-μολεῖν (inf. aor. 2) пройти, пронестись: ἀνὰ δὲ κέλαδος ἔμολε πόλιν Eur. клич пронесся по городу.

ἀνα-μολύνω покрывать грязью (τινά Plut.).

ἀνα-μορμύρω бурлить, клокотать: πᾶσ᾽ ἀνεμορμύρεσκε Hom. вся (Харибда) взбурлила.

ἀνα-μοχλεύω 1) взламывать с помощью лома (πύλας Eur.); 2) срывать с основ, опрокидывать (τὴν Ὄσσαν Luc.).

ἀν-αμπέχονος 2 без верхней одежды, неодетый Plut.

ἀν-αμπλάκητος 2 (λᾰ) 1) не согрешивший, невиноватый (θεοῖς Aesch.); 2) безошибочно действующий, непогрешимый (Κῆρες Soph. - v. l. ἀναπλάκητος).

ἀνα-μυχθίζομαι тяжело вздыхать, стонать Aesch.

ἀν-αμφιβόλως недвусмысленно, бесспорно Luc.

ἀν-αμφιδόξως Plut. = ἀναμφιβόλως.

ἀν-αμφιλέκτως Luc., Sext. = ἀναμφιλόγως.

ἀν-αμφίλογος 2 бесспорный, несомненный Xen.

ἀναμφιλόγως 1) бесспорно, неоспоримо Xen., Luc.; 2) без возражений, охотно Xen.

ἀν-αμφισβήτητος 2 1) неоспоримый, бесспорный Thuc., Lys., Xen., Arst., Plut.; 2) не спорящий Isae.

ἀναμφισβητήτως неоспоримо, бесспорно Lys., Xen., Plat., Dem.

ἀνανδρεία ἡ Plat. v. l. = ἀνανδρία.

ἀν-ανδρία, Luc. ἀνανδρηΐη 1) отсутствие мужества, малодушие, тж. робость, трусость Aesch., Eur., Thuc., Isocr., Plat., Arst., Plut.; 2) оскопление, скопчество Luc.; 3) женское безбрачие (девичество или вдовство) Plut.

ἄνανδρον τό Thuc. = ἀνανδρία 1.

ἄν-ανδρος 2 1) лишенный мужчин или бедный мужчинами, безлюдный (πόλις Soph.): ἄνανδρον τάξιν ἠρήμου θανών Aesch. с его смертью войско осиротело; χρημάτων ἀνάνδρων πλῆθος Aesch. множество богатств, но отсутствие людей; 2) не имеющая мужа, незамужняя (девица или вдова) Trag., Plat., Plut.; 3) лишенный мужества, малодушный, робкий, трусливый (ἄνθρωποι Her., Plut.); недостойный мужчины (δίαιτα Plat.; πρᾶξις Polyb.; βίος Plut.).

ἀνάνδρως немужественно, малодушно Plat., Plut.: ἀ. διακεῖσθαι или ἔχειν Isocr. быть малодушным.

ἀν-άνδρωτος adj. f лишившаяся супруга, овдовевшая (εὐναί Soph.).

ἀνα-νεάζω (по)молодеть Arph.

ἀνα-νέμομαι, поэт.-дор. ἀννέμομαι (ион. fut. ἀνανεμέομαι) 1) перечислять (τινας Her.); 2) читать Theocr.

*ἀνα-νέομαι, эп. ἀννέομαι вновь восходить (ἀννεῖται ἠέλιος Hom.).

ἀνα-νεόομαι, Soph. ἀννεόομαι 1) возобновлять, восстанавливать (τὸν ὅρκον Thuc.; τὰς παλαιὰς ξενίας Isocr.; τὴν πατρικὴν φιλίαν Dem.; τὴν συμμαχίαν Polyb.; τὴν τῶν προγόνων τύχην Plut.): ἀννεώσασθαι λόγους Soph. возобновить беседу; 2) воскрешать в памяти, вспоминать (τὸν ὑμέναιόν τινος Eur.; τὸν λόγον Polyb.).

ἀνα-νεύω (fut. ἀνανεύσομαι - поздн. ἀνανεύσω) 1) отрицательно качать головой (τινι, καρήατι Hom.); 2) отвечать отрицательно или отказом Her., Arph., Plat., Arst.: ἕτερον μὲν ἔδωκε, ἕτερον δ᾽ ἀνένευσεν Hom. одно дал, а в другом отказал; ἀ. τι Xen. и πρός τι Plut. отрицательно отвечать на что-л.; αἰτεύμενος οὐκ ἀνανεύων Theocr. (никогда) не отказывающий в просьбе; 3) закидывать голову вверх: συνθεωροῦντες ἀνανενευκότες τοὺς κόρακας Polyb. глядя с запрокинутыми головами на воронов.

ἀνα-νέω выплывать на поверхность (κάππεσε δ᾽, οὐδ᾽ ἀνένευσεν Batr.).

ἀνα-νέωσις, εως1) возобновление (συμμαχίας Thuc., Polyb.); 2) восстановление в памяти: τὰ πρὸς ἀνανέωσιν καὶ μνήμην Diod. средства, помогающие воспоминанию и запоминанию.

ἀνα-νήφω досл. протрезвляться, перен. приходить в себя (ἐκ τῆς παρακοπῆς Arst.): ἀνένηφε πρὸς τοὺς λογους Luc. он отрезвел от этих (моих) рассуждений; ἀνανήψαντες ἐν τῷ φόβῳ Plut. те, у которых от страха прошел хмель.

ἀνα-νήχομαι выплывать на поверхность (ἐν τοῖς ὑγροῖς Arst.; δελφῖνες ἀνανηξάμενοι Plut.).

ἀν-ανθής 2 отцветший, увядший (φυτόν Plut. - v. l. ἀνάνθεον; σῶμα καὶ ψυχή Plat.).

ἄν-αντα adv. в гору, вверх (ἦλθον Hom.).

ἀν-αντᾰγώνιστος 2 1) не имеющий противников, не встречающий сопротивления (ἀκίνδυνος καὶ ἀ. Plut.): ἀνανταγωνίστῳ εὐνοίᾳ τιμᾶσθαι Thuc. быть предметом единодушного почитания; 2) неодолимый (σθένος Polyb.); 3) неспособный к сопротивлению (ἄμαχος καὶ ἀ. Plut.).

ἀναντᾰγωνίστως без борьбы или сопротивления (τυγχάνειν τῆς δόξης Plut.).

ἄναντες τό 1) крутизна, круча Xen., Plat.; 2) вершина, верх Plat.

ἀν-άντης 2 идущий в гору, крутой (χωρίον Her.; ὁδός Plat.). - см. тж. ἄναντες.

ἀν-αντίβλεπτος 2 на которого не смеют взглянуть в упор, т. е. внушающий безусловное повиновение (σεμνὸς καὶ ἀ. Plut.).

ἀν-αντίλεκτος 2 неоспоримый, бесспорный Luc.

ἀν-αντίρρητος 2 Polyb., Plut., Sext. = ἀναντίλεκτος.

ἀναντιρρήτως без возражений, не споря Polyb.

ἀν-αντίτῠπος, v. l. ἀναντιτύπητος 2 не оказывающий сопротивления (σῶμα Sext.).

ἀναντιφωνησία ἡ отсутствие ответа Cic.

ἀν-αντιφώνητος 2 оставшийся без ответа Cic.

ἀνάνῠτος 2 дор. = ἀνήνυτος.

ἄναξ, ἄνακτος (ᾰν) ὁ редко ἡ (ppf. ἄναξ и ἄνα) 1) повелитель, владыка (ἄ. Ἀπόλλων Hom., Aesch.; ἄνακτες θεοί Pind.); 2) предводитель, вождь, начальник, глава (ἀνδρῶν Hom.; Μενέλαος Aesch.); 3) хозяин, господин (οἴκοιο Hom.): ἄ. κώπης Aesch., Eur. начальник гребцов или гребец; ναῶν ἄνακτες Aesch. кормчие или командиры кораблей; ὅπλων ἄνακτες Eur. тяжело вооруженные бойцы; ψευδῶν ἄνακτες Eur. лжецы.

Ἀναξαγόρας, ου ὁ Анаксагор (уроженец г. Клазомены, ок. 500 - 428 гг. до н. э., философ ион. школы) Xen., Plat., Arst.

Ἀναξαγόρειοι οἱ ученики или последователи Анаксагора Plat.

ἀνα-ξαίνω 1) (вновь) растравлять, бередить (λύπην Babr.); 2) возобновлять (ἀναξαινομένη διαφορά Polyb., Plut.).

Ἀναξανδρίδης, ου ὁ Анаксандрид 1) сын Теопомпа, царь Спарты Her.; 2) сын Леонта, царь Спарты с 560 г. по 520 г. до н. э.; 3) афинский драматург IV в. до н. э., представитель среднеатт. комедии Arst.

Ἀνάξανδρος ὁ Анаксандр (сын Эвктратида, царь Спарты, участник 2-й Мессенской войны ок. 668 г. до н. э.) Her.

ἀνα-ξηραίνω сушить, высушивать (ἀλωήν Hom.; ποταμόν Her.; ῥεῖθρον Plut.).

ἀναξηραντικός 3 иссушающий (δύναμις Plut.).

I ἀναξία ἡ [ἀνάξιος] недостойность, негодность Diog. L.

II ἀναξία ἡ [ἀνάσσω] 1) приказание, поручение Pind.; 2) Aesch. = βασιλεία.

Ἀναξίβιος ὁ Анаксибий (командующий спартанским флотом, павший в бою против Ификрата в 388 г. до н. э.) Xen.

Ἀναξίδᾱμος ὁ Анаксидам (сын Зевксидама, царь Спарты в конце 2-й Мессенской войны, ок. 668 г. до н. э.) Plut.

Ἀναξίλαος, дор. Ἀναξίλᾱς, ᾱ ὁ Анаксилай (родом из Мессены, тиранн Регия, ок. 490 - 476 гг. до н. э.) Her., Thuc.

Ἀναξίμανδρος ὁ Анаксимандр (родом из Милета, философ, ученик Фалеса, ок. 610 - 547 гг. до н. э.) Xen., Arst.

Ἀναξιμένης, ου ὁ Анаксимен 1) родом из Милета, философ 2-й пол. VI в. до н. э., ученик Анаксимандра Arst., Plut., Sext.; 2) родом из Лампсака, историк 1-й пол. III в. до н. э., автор Ἑλληνικά, Φιλιππικά и τὰ περὶ τὸν Ἀλέξανδρον.

ἀν-αξιόλογος 2 не стоящий слов, незначительный, ничтожный Diod.

ἀναξιο-πᾰθέω возмущаться незаслуженной обидой Plut.

ἀν-άξιος 2 и 3 1) недостойный или незаслуженный (τινος Eur., Plat., Plut.; ἀνάξια πάσχειν Eur.): ἀνάξιον μὲν σοῦ, κατάξιον δ᾽ ἐμοῦ Soph. (который) под стать не тебе, а мне; 2) не заслуживающий, не заслуживший (τινος Plut.): ἀ. νικᾶν Plat. не стоящий того, чтобы одержать над ним победу; ἀ. δυστυχεῖν Soph. не заслуживший несчастной судьбы; 3) недостойный, негодный, презренный (ἄνθρωποι Her.; φώς Soph.); 4) невиновный, невинный (πασῶν γυναικῶν ἀναξιωτάτη Soph.).

ἀναξι-φόρμιγξ, ιγγος adj. направляемый формингой, т. е. исполняемый в сопровождении форминги (ὕμνοι Pind.).

ἀναξίως 1) недостойно (τῶν προγόνων Isocr.; ζῆν Plut.); 2) незаслуженно (ἐκβαλεῖν τινα Soph.; δούλειον ἦμαρ εἰσπίπτειν Eur.).

ἀναξῡνόω Xen. v. l. = ἀνακοινόω.

ἀναξυρίδες αἱ перс. анаксириды, брюки (у персов - Her., Xen., у скифов - Her., у мидян и галлов - Plut.).

ἀναξυρίς, ίδος ἡ Luc. = ἀναξυρίδες.

ἀνα-ξύω 1) скрести, скоблить, соскабливать (τὴν ἰλύν Plut.; ἡ ἀναξυομένη γῆ Arst.); 2) обтесывать, полировать (λίθος ἀναξυσθείς Plut.).

ἀνάξω 1) fut. к ἀνάγω; 2) fut. к ἀνάσσω.

ἀναοίγω Hom. = ἀνοίγω.

ἀνα-παιδεύω перевоспитывать Soph., Arph.

ἀνάπαιστον τό стих. (sc. μέτρον) анапест (стопа ∪ ∪ –) Arst.: τὰ ἀνάπαιστα Plat., Luc. сатирические стихи в анапестах.

ἀνά-παιστος 2 отраженный назад, стих. обратный дактилю, анапестический (πούς): ἀνάπαιστόν τι Aeschin. какое-л. стихотворение в анапестах.

ἀναπᾰλείς part. aor. 2 pass. к ἀναπάλλω.

ἀνά-πᾰλιν adv. 1) обратно, в обратном порядке или направлении (ἰέναι Plat.; στραφῆναι Arst.): τὴν ἀναλογίαν ἀ. ἔχειν Arst. быть обратно пропорциональным; 2) опять, сызнова (λέγειν τι Plat.).

ἀνα-πάλλω, поэт. ἀμπάλλω (aor. ἀνέπηλα) 1) взмахивать, размахивать (ἔγχος Hom.): τὰ κῶλα ἀ. Arph. быстро перебирать ногами, т. е. бегать или плясать; οἱ ἀναπάλλοντες (σεισμοί) Arst. встряскообразные землетрясения; 2) med.-pass. подпрыгивать, подскакивать: ὡς εἶδ᾽, ὣς ἀνέπαλτο Hom. как увидел, так подскочил; τὸν αἰθέρα ἀμπάλλεσθαι Eur. порхать по воздуху; ἡ καρδίη ἀνεπάλλετο Luc. сердце затрепетало; 3) возбуждать, натравливать (τινὰ ἐπί τινι Eur.).

ἀνάπαλσις, εως ἡ встряхивание, встряска Arst.

ἀν-απάντητος 2 на котором никто не попадается навстречу, т. е. безлюдный Cic.

ἀναπαρείς ион. part. aor. pass. к ἀναπείρω.

ἀν-απάρτιστος 2 незаконченный, неполный Diog. L.

ἀνά-πας, πασα, παν, gen. παντος Anth. = ἅπας.

ἀνα-πάσσω рассеивать, распространять (χάριν τινί Pind.).

ἀνά-παυλα 1) прекращение, перерыв, передышка, покой, отдых (τοῦ κακοῦ λήθη καὶ ἀ. Soph.; πύνων Thuc.; τῆς σπουδῆς Plat.; ἀνάπαυλαν διδόναι τινί Plut.): διῃρημένοι κατ᾽ ἀναπαύλας Thuc. посменно работая и отдыхая; 2) преимущ. pl. место отдохновения или привала, постоялый двор Eur., Arph., Plat.

*ἀνά-παυμα, поэт. ἄμπαυμα, ατος τό 1) отдых, передышка (μερμηράων Hes.); 2) место отдыха Anth.

ἀνάπαυσις, поэт. ἄμπαυσις, εως ἡ Pind., Eur., Thuc., Xen., Plat., Arst., Plut., Anth. = ἀνάπαυλα 1.

ἀναπαυστήριον τό место отдыха Luc.

ἀνα-παυστήριος, ион. ἀμπαυστήριος 2 предназначенный для отдыха (θῶκος Her.).

ἀναπαυτήριον τό время отдыха (νὺξ ἀ. κάλλιστον Xen.).

ἀνα-παύω, ион. ἀμπαύω 1) тж. med. (при)останавливать, прекращать (βοήν Soph.): ἀ. τινὰ ἔργων Hom. заставлять кого-л. прекратить работу; τὸν πόλεμον ἔφη οὐ πεπαῦσθαι, ἀλλ᾽ ἀναπεπαῦσθαι Plut. он сказал, что война (с Митридатом) не кончилась, а (лишь) приостановилась; 2) давать отдых (τὸ στράτευμα Xen. или τὴν στρατιάν Plut.): ἀ. τινά τινος Soph. дать кому-л. отдохнуть от чего-л.; ἀ. τοὺς λειτουργοῦντας Dem. дать передышку несущим бремя литургий; ἀ. ἑαυτὸν ἔκ τινος Polyb. оправляться от чего-л.; ἀναπαύεσθαι (v. l. παύεσθαι) τῆς διανοίας Xen. оставлять мысль (о чем-л.), отказываться от намерения; 3) преимущ. med. отдыхать (ἐπὶ τῆς κλίνης Her.): ἀναπαύοντες ἐν τῷ μέρει Thuc. посменно отдыхая; ἀναπεπαυμένος ἀπό τινος Thuc., ἔκ τινος Plat. и τινός Isocr., Luc.; отдохнув, оправившись от чего-л.; σημαίνειν τῷ κέρατι ὡς ἀναπαύεσθαι Xen. трубить сигнал к отдыху; τόσσ᾽ εἰπὼν ἀνεπαύσατο Theocr. сказав это, он умолк; δειπνήσαντες ἀνεπαύοντο Xen. поужинав, они легли отдыхать; 4) убивать (τινά Plut.); 5) med. умирать Plut.

ἀνα-πείθω, поэт. ἀμπείθω 1) (пере)убеждать, уговаривать, склонять, побуждать (τινά Eur., Thuc., Plat.): ἀ. τινά τι Arph., Plut. убеждать кого-л. в чем-л.; ἀνεπείσθην ὑπό τινος ποιεῖν τι Xen. меня уговорили сделать что-л.; 2) соблазнять, подкупать (καὶ δώροις καὶ χρήμασιν Xen.): ἀ. τινὰ κακὸν γενέσθαι Her. совращать кого-л.; ἀναπεπεισμένος Arph. будучи подкуплен.

ἀνά-πειρα 1) испытание, испробование (πλοίων Polyb.); 2) pl. военные упражнения (ἀνάπειραι καὶ εἰρεσίαι Polyb.; ἀναπείρας ποιεῖσθαι Diod.).

ἀνα-πειράομαι 1) подвергать испытанию, испытывать (ναῦν Dem.); 2) заниматься военными упражнениями, производить военные маневры Her., Thuc., Diod.: ἀναπεπειρᾶσθαι ἅπασι τοῖς σκάφεσι Polyb. устроить маневры всего флота.

ἀνα-πείρω, поэт. ἀμπείρω (aor. ἀνέπειρα, aor. 2 pass. ἀνεπάρην; part. aor. ἀμπείρας, part. pf. pass. ἀμπεπαρμένος) прокалывать, пронзать (τινά Her.): ἐπὶ ξύλου ἀναπείρας Her. посаженный на кол; ἐπὶ τὸν ὀβελίσκον ἀ. Arst. насаживать на вертел (σπλάγχνα Her.; κίχλας Arph.).

ἀνα-πειστήριος 3 убедительный (χαύνωσις Arph.).

ἀνα-πεμπάζω преимущ. med. вновь перечислять, припоминать, пересказывать (τι Plat., Plut., Luc., Anth.).

ἀνα-πέμπω, поэт. ἀμπέμπω 1) высылать наверх, выпускать (κάτωθέν τι Aesch.; κρουνούς Pind.; τοξεύματα πανταχόθεν Plut.): ἀ. παντοῖα φύματα Plat. вызывать всевозможные опухоли; 2) (вглубь или вверх) посылать, отсылать (τινὰ ὡς βασιλέα Thuc.; φρουροὺς εἰς τὰς ἄκρας Xen.; στρατόπεδον ἐπί τινα Isocr.; τινὰς εἰς τὴν Ῥώμην Polyb.); ἀποπέμπεσθαί τινα Xen. отпускать кого-л. от себя; ἀ. τὸ γένος εἴς τινα Diod. возводить свой род к кому-л. или вести свою родословную от кого-л.

ἀναπεπταμένος 3 [part. pf. pass. к ἀναπετάννυμι] 1) широко раскрытый, распахнутый (θύραι Hom.); 2) открытый (πέλαγος Hom.; τόπος Plat., Polyb., Sext.; αἰγιαλοί Plut.); 3) обращенный (πρὸς μεσημβρίαν Xen.); 4) проводимый на открытом воздухе (δίαιτα Plut.); 5) неприкрытый, откровенный (παρρησία Plat., Plut.); 6) дерзкий, бесстыдный (ὄμματα Xen.).

ἀνα-πέσσω, атт. ἀναπέττω снова варить (Arst. - v. l. к ἅμα πέττω).

ἀνα-πετάννῡμι и ἀναπίτνημι Pind., редко ἀναπεταννύω Xen. и ἀναπετάω Luc. 1) распускать, развертывать (ἱστία Hom.; βόστρυχον ὤμοις Eur.); 2) раскрывать, растворять (πύλας Her., Xen.; θύρας Plat.; κλεισιάδας Plut.; перен. τὰ ὦτα τοῖς λόγοις καὶ ὑπονοίαις Plut.); 3) вызывать, зажигать (λαμπτῆρος φάος Eur.; перен. χάριν ἐν ὄσσοις Sappho). - см. тж. ἀναπεπταμένος.

*ἀνα-πετής, поэт. ἀμπετής 2 досл. широко раскрытый, перен. рассеявшийся (ὡς κόνις Aesch.).

ἀνα-πέτομαι, поэт. ἀμπέτομαι (fut. ἀναπτήσομαι, aor. 2 ἀνεπτόμην) 1) взлетать, улетать (πρὸς Ὄλυμπον Arph.; εἰς τὸν οὐρανόν Plat., Aeschin.): αἰθερία ἀνέπτα Eur. она вознеслась в эфир; 2) подпрыгивать, трепетать: περιχαρὴς ἀνεπτάμᾱν (дор.) Soph. я трепещу от восторга; ἀνέπταν φόβῳ Soph. я охвачен страхом.

ἀναπέττω атт. = ἀναπέσσω.

ἀναπετῶ атт. fut. к ἀναπετάννυμι.

ἀναπεφλασμένως в возбужденном состоянии, возбужденно Arph.

ἀνα-πήγνῡμι 1) прокалывать, протыкать, надевать на вертел (λαγῷα Arph.); 2) насаживать (κεφαλὴ ὑπὲρ αἰχμῆς ἀναπεπηγυῖα Plut.); 3) распинать (σῶμα διὰ τριῶν σταυρῶν Plut.).

ἀνα-πηδάω, Hom. ἀμπηδάω (fut. ἀναπηδήσομαι) 1) выпрыгивать, бросаться или вскакивать (ἐκ λόχου Hom.; ἐπ᾽ ἔργον Arph.; ἐπὶ τὸν ἵππον Xen.; ἐπὶ τὸ βῆμα Aesch.): ἔσπευδον πάντες ἀναπηδῆσαι Plut. все поспешно вскочили; 2) бить ключом (ὕδωρ ἀναπηδᾷ Arst.).

ἀνα-πήδησις, εως ἡ скачкообразное движение, учащенное биение (τῆς καρδίας Arst.).

ἀνα-πηλέω HH = ἀναπἀλλω (v. l. к ἀναπιλέω).

ἀνα-πηνίζομαι разматывать, раскручивать (τὰ βομβύκια Arst.).

ἀνα-πηρία ἡ увечность, искалеченность, уродство (τῶν σκελῶν, τῆς γλώσσης Arst.).

ἀνα-πηρόομαι быть увечным, искалеченным, уродоваться Lys., Plat., Arst., Anth.

ἀνά-πηρος 2 увечный, искалеченный, изуродованный (χωλοὶ καὶ τυφλοὶ καὶ ἄλλοι ἀνάπηροι Plat.; ἀσθενὴς καὶ ἀ. Arst.): πρὸς ἀλήθειαν ἀ. Plat. невосприимчивый к истине.

ἀνα-πῑδύω испускать влагу, струиться (ὥσπερ οἱ μαστοὶ τῶν γυναικῶν Plut.).

ἀνα-πῑλέω выдавливать (γλυφάνῳ τι HH).

ἀνα-πίμπλημι, Pind. ἀμπίμπλημι (fut. ἀναπλήσω, aor. ἀνέπλησα) 1) наполнять, переполнять (πίθον Luc.; перен. αἰσχύνης τὴν πόλιν Dem.; ἀγρυπνίαν δακρύων Plat.; θορύβου στρατόπεδον Plut.); 2) выполнять, перен. претерпевать, терпеть, переносить (κήδεα Hom.; πολλὰ κακά Her.): πότμον или μοῖραν ἀναπλῆσαι Hom. претерпеть свою участь, т. е. окончить свою жизнь; 3) заражать (ἕτερος ἀφ᾽ ἑτέρου ἀναπιμπλάμενοι Thuc.): ἀναπλῆσαί τινα αἰτιῶν Plat. запятнать кого-л. обвинениями.

ἀνα-πίπτω, поэт. ἀμπίπτω (fut. ἀναπεσοῦμαι, aor. 2 ἀνέπεσον, pf. ἀναπέπτωκα) 1) падать назад или навзничь, откидываться Aesch., Xen., Plat.: πλησθεὶς βορᾶς ἀνέπεσε Eur. наевшись до отвала, (Киклоп) повалился на спину; 2) ложиться, возлежать Diod.: ἀναπεσόντες ἐδείπνουν Luc. они возлежали и ужинали; 3) подаваться назад, отступать (νικώμενοι ἀναπίπτουσιν Thuc.); 4) (тж. ἀ. ταῖς ψυχαῖς или ταῖς ὁρμαῖς Polyb. и ἀ. ταῖς γνώμαις Plut.) падать духом (ἄνδρες ἀναπεπτωκότες Dem.); 5) приходить в упадок: ἀναπεπτώκει τὰ τῆς ἐξόδου Dem. дело с выступлением в поход замерло.

ἀναπίτνημι Pind. (inf. ἀναπιτνάμεν) = ἀναπετάννυμι.

ἀναπλάκητος Soph. v. l. = ἀναμπλάκητος.

ἀνά-πλασμα, ατος τό образ, форма: ἀναπλάσματα τῶν σωμάτων Diod. телосложение; ἀναπλάσματα τῆς διανοίας Sext. мысленные образы.

ἀνα-πλασμός ὁ вымысел, плод воображения Sext.: ἀ. ἐκ τῶν ματαίων ἐλπίδων Plut. ложные надежды.

ἀνα-πλάσσω, атт. ἀναπλάττω 1) med. отстраивать (для себя) заново, восстанавливать (οἰκίην Her.); 2) переделывать (τὰ μέλη τινός Plat.); 3) лепить, облеплять Luc.: ὑπὸ τοῖς ὄνυξι κηρὸν ἀναπεπλασμένος Arph. с ногтями, облепленными воском; 4) тж. med. воображать, представлять себе, выдумывать (μεῖζόν τι τοῦ συμβαίνοντος Polyb.); 5) сочинять (τραγικὴν ἀοιδήν Anth.).

ἀνα-πλέκω 1) обвивать (ὅρμοις χέρας καὶ κεφαλάς Pind.); 2) med. (sc. κόμην) заплетать себе волосы (οἱ παῖδες ἀναπλέκονται Plut.); 3) перен. плести, сочинять (ῥυθμόν Anth.).

ἀνάπλεος adv. ион. = ἀνάπλεως.

ἀνα-πλέω, ион. ἀναπλώω (fut. ἀναπλεύσομαι) 1) плыть вверх, против течения Her., Dem., Arst.: στεινωπὸν ἀνεπλέομεν Hom. мы проплывали узкий пролив; ἐς Τροίην νήεσσιν ἀναπλεύσεσθαι Hom. отплыть на кораблях в Трою; ὁ ποταμὸς ἀναπλεῖται Polyb. плавание совершается вверх по реке; 2) всплывать на поверхность (ναυάγιον ἀναπλεῖ Arst.); 3) плыть назад, плавать в обратном направлении Her., Xen., Dem., Polyb.

ἀνά-πλεως, n ων и ἀνάπλεος 2 (f ἀναπλέα, pl. тж. ἀνάπλεῳ) 1) полный, наполненный (τινος Her., Arph., Plat., Arst., Luc.): ὕλης ἀ. Plut. густо поросший лесом; 2) обремененный, отягощенный (τινος Plat.): ἀ. τοῦ μὴ καθαρῶς διαλέγεσθαι Plat. ведущий беседу без всякой (логической) четкости; αἵματός τινος ἀ. Plut. обагренный чьей-л. кровью.

ἀνα-πληρόω 1) заполнять, восполнять (τὸ κενωθέν Plat.; τὸ προσλεῖπον Arst.; τὸ ὑπολεῖπον Plut.); пополнять (τοὺς διακοσίους Dem.; τὴν βουλήν Plut.): δώματ᾽ ἀναπληροῦσθαι Eur. наполнять свои дома, обогащаться; 2) замещать: ἀ. τὴν συνηγορίαν Plut. исполнять обязанности защитника; 3) доводить до конца: ἀ. τὴν ἀλήθειαν Plut. говорить всю правду начистоту; 4) med. полностью платить (τὴν προῖκα Dem.); 5) восстанавливать, воскрешать (τὴν ἐλπίδα Plut.): ὁ ἥλιος ἐξέλιπε καὶ πάλιν ἀνεπληρώθη Thuc. произошло затмение солнца, а затем вновь показался полный солнечный диск; 6) насыщать, удовлетворять (τὴν ὀργήν Dem.; τὴν ἔνδειαν Arst.).

ἀνα-πλήρωμα, ατος τό восполнение, заполнение (τῆς γῆς ἐν τοῖς ἐξορυσσομένοις τόποις Arst.).

ἀνα-πλήρωσις, εως1) пополнение, восполнение (τῆς ἐνδείας Arst.); 2) удовлетворение (τῆς ἐπιθυμίας Arst.; τῆς ὀργῆς Plut.).

ἀναπληστικός 3 способный восполнять, восполняющий Arst.

ἀναπλήσω fut. к ἀναπίμπλημι.

ἀνά-πλοος, стяж. ἀνάπλους 1) плавание вверх по реке Her., Plut. или вглубь страны Plat.; 2) отплытие Polyb.; 3) гавань, бухта или канал Plat.; 4) обратное плавание Polyb.

ἀν-απλόω отворять, открывать (θύραν Babr.).

ἀνά-πλῠσις, εως ἡ смывание, ополаскивание (ἔκμαξις καὶ ἀ. Arst.).

ἀναπλώω Her. = ἀναπλέω.

ἀναπνείω Anth. = ἀναπνέω.

*ἀνα-πνευμα, поэт. ἄμπνευμα, ατος τό место отдыха Pind.

ἀνά-πνευσις, εως1) вдыхание, вдох Plat., Arst.; 2) передышка, отдых (ὀλίγη ἀ. πολέμοιο Hom.).

ἀναπνευστικός 3 1) дыхательный (τόπος Arst.); 2) дышащий (sc. ζῷον Arst.).

ἀνά-πνευστος 2 Hes. = ἄπνευστος.

ἀνα-πνευστός 2 годный для дыхания (ἀήρ Arst.).

ἀναπνεύσω fut. к ἀναπνέω.

ἀνα-πνέω, поэт. ἀμπνέω, ἀναπνείω и ἀμπνείω 1) вдыхать (ἀ. καὶ ἐκπνεῖν Plat., Arst.); 2) выдыхать, извергать (λάβρον καπνόν Pind.); 3) дышать, перен. жить: ἀναπνέομεν οὐχ ἅπαντες ἐπὶ ἴσα Pind. не у всех нас один жизненный путь; μεγάλα ἀ. (v. l.) Eur. быть гордым; 4) (тж. pass. ἀμπνευθῆναι Theocr.) переводить дух, перен. приходить в себя, отдыхать: ἀναπνεῦσαί τινος Hom., Soph. и ἔκ τινος Her. оправиться от чего-л., но: ἀνέπνευσα ἐκ σέθεν Soph. я ожил благодаря тебе; ὅπερ καὶ ἡμᾶς ἀναπνεῦσαι ἐποίησε Xen. и это дало нам передышку.

ἀνα-πνοή, поэт. ἀμπνοή, дор. ἀμπνοά1) вдыхание, вдох (ἀ. καὶ ἐκπνοή Plat., Arst.); 2) дыхание: ἀναπνοὰς ἔχειν Soph. дышать, жить; ὑπὸ τὴν ἀναπνοήν Polyb. единым духом; ἕως τῆς ἐσχάτης или μέχρι τῆς ὑστάτης ἀναπνοῆς Polyb., Sext. до последнего вздоха; τὴν ἀναπνοὴν ἀπολαβεῖν τινος Plut. удушить кого-л.; ἡ προσπεσοῦσα ταῖς ἀναπνοαῖς δύναμις Diod. задержка дыхания; 3) испарение (τοῦ σώματος Plat.); 4) передышка, отдых: ἀ. τινος Pind., Eur. отдых от чего-л.; ἀναπνοὴν λαβεῖν Plat. или στῆσαι Pind. прийти в себя, оправиться; 5) отдушина, отверстие (ἀναπνοαὶ καὶ φρέατα Plut.).

ἀνάπνοια ἡ Plat., Arst. = ἀναπνοή 1.

ἀν-απόβλητος 2 неутрачиваемый, неотчуждаемый (ἀγαθά Sext.).

ἀν-απόδεικτος 2 1) недоказуемый Arst.; 2) недоказанный Plat., Arst., Plut.

ἀναποδείκτως без доказательств, бездоказательно (λεγόμενα Plut.; λαμβάνειν τι Sext.).

ἀνα-ποδίζω 1) заставлять вернуться, звать обратно, перен. переспрашивать (τινά Her., Aeschin.): ἀ. ἑαυτόν Her. возвращаться к сказанному; ἀ. τὴν θεραπείαν Luc. сводить на нет (прежнее) лечение; 2) идти вспять, возвращаться: ἐπανάγειν τινὰ ἐς τὴν οἰκίαν ἀναποδιζοντα Luc. вести кого-л. домой задом наперед.

ἀν-απόδοτος 2 не подлежащий возврату (δόσις Arst.).

ἀνα-ποδόω возвращаться (ἐπί τι Plut.).

ἀν-απόδραστος 2 неизбежный, неминуемый Arst., Plut.

ἀν-άποινον adv. без выкупа, даром Hom.

ἀν-απόκρῐτος 2 1) не дающий ответа, не являющийся ответом (οἰμωγή Polyb.); 2) оставленный без отчета, не получивший ответа (ἀναπόκριτον ἀποστέλλειν τινά Polyb.).

ἀν-απόλαυστος 2 бесполезный (ἀ. καὶ ἀνωφελής Plut.).

ἀνα-πολέω, поэт. ἀμπολέω 1) вновь обдумывать (τρὶς τετράκι τι Pind.; τι ἐν ἑαυτῷ Plut.); 2) повторять (δὶς καὶ τρὶς ταὐτὰ ἔπη Soph.; μνήμην Plat.).

ἀνα-πολίζω перепахивать (ἄρουραν Pind.).

ἀν-απολόγητος 2 1) непростительный (ψεῦδος Polyb.; ἔγκλημα Plut.); 2) не заслуживающий прощения (ἄνθρωπος NT); 3) безответный NT.

ἀν-απόλῠτος 2 нерастворимый Arst.

ἀνα-πομπή 1) отправление, отсылка Polyb.; 2) извлечение, выкапывание (θησαυρῶν Luc.); 3) возведение, отнесение (ἐπ᾽ ἄλλα γένη Sext.).

ἀνα-πόμπῐμος 2 1) посланный обратно, возвращенный Luc.; 2) юр. отправленный на новое рассмотрение Diod.: ἀναπόμπινον ἐκπέμψαι τὴν δίκην Luc. передать дело на новое рассмотрение.

ἀνα-πομπός 2 посылающий обратно или наверх (эпитет Гадеса, пославшего на землю тень Дария) Aesch.

ἀν-απόνιπτος 2 не(у)мытый Arph.

Ἄνᾱπος, дор. gen. ω Анап 1) река в Акарнании, приток Ахелоя Theocr.; 2) река в Сицилии, впадающая в море к югу от Сиракуз Theocr.

ἀν-απόστᾰτος 2 от которого невозможно уйти (δεσπότης Plut.).

ἀνα-πράσσω, атт. ἀναπράττω тж. med. требовать, взыскивать, взимать (χρήματα Thuc., Xen.; τὰς καταστάσεις παρά τινος Lys.; τὸν μισθὸν παρά τινος Xen.; τόκους Plut.): ὑποσχέσεις ἀναπρᾶξαι Thuc. добиться исполнения обещанного.

ἀνα-πρήθω (part. aor. ἀναπρήσας) нагнетать, выдувать: δάκρυ᾽ ἀναπρήσας Hom. залившись слезами, с горьким плачем.

ἀναπτάμενος, Eur. ἀμπτάμενος part. aor. 2 med. к ἀναπέτομαι.

ἀναπτάς part. aor. 2 к ἀνίπταμαι.

ἀνα-πτερόω 1) (вновь) оперять, окрылять (ἀναπτερούμενος προθυμῆται ἀναπτέσθαι Plat.); 2) потрясать, волновать (τινα λόγοις Arph.): ἀνεπτερωμένων τῶν Λακεδαιμονίων Xen. поскольку лакедемоняне были взволнованы (этим сообщением); 3) возбуждать, тж. подбодрять (πᾶν τὸ σῶμα Arph.; ἀναπτερωθῆναι πρὸς τὴν ἐλπίδα Plut.); 4) поднимать, ставить дыбом: κρατὶ ὀρθίους ἐθείρας ἀνεπτέρωκα Eur. волосы у меня на голове стали дыбом; 5) обольщать, соблазнять (τὴν γυναῖκα Her.).

ἀναπτέσθαι inf. aor. 2 к ἀναπέτομαι.

ἀναπτῆναι inf. aor. 2 к ἀνίπταμαι.

ἀναπτήσομαι fut. к ἀναπέτομαι.

ἀνα-πτοέω приводить в смятение, поражать, pass. приходить в смятение, быть пораженным (τινι и πρός τι Plut.).

ἄν-απτος 2 неосязаемый Arst.

ἀνα-πτυκτός 2 могущий раскрываться (δίθυρα ὀστρακοδέρματα Arst.).

ἀνά-πτυξις, εως1) раскрывание, раскрытие (τοῦ στόματος Arst.); 2) развертывание, разворачивание (sc. τῶν αἰσθητῶν Plut.); 3) рит. развитие, разъяснение (ἀ. ἢ ἄλλη διαίρεσις Arst.).

ἀνα-πτύσσω 1) разворачивать, раскрывать (βιβλίον Her.; χιτῶνος πτέρυγας Plut.); 2) открывать, растворять (πύλας Eur.; ὄμμα ἀνεπτυγμένον Arst.): ἀναπτύξας χέρας Eur. протягивая руки; 3) раскрывать, обнаруживать (φρένα πρός τινα Eur.): πᾶν ἀναπτύξαι πρὸς φῶς Soph. высказать все; 4) воен. свертывать, загибать назад (τὴν φάλαγγα Xen.); 5) воен. развертывать (τὸ κέρας Xen.; τὸ δεξιόν Plut.).

ἀνα-πτυῠή, поэт. ἀμπτυῠή преимущ. pl. досл. раскрытие, перен. ширь, простор (οὐρανοῦ Soph.; αἰθέρος Eur.): ἡλίου ἀναπτυχαί Eur. безоблачное сияние солнца; νῦν ὄμμα τοὐμὸν ἀμπτυχαί τ᾽ ἐλεύθεροι Eur. теперь мне легко смотреть на мир.

ἀνάπτύχος 2 Arst. = ἀνάπτυκτος.

ἀνα-πτύω 1) выплевывать, извергать (σίαλον Polyb.); 2) клокотать, брызгать (κηκὶς ἔτυφε κἀνέπτυε Soph.).

I ἀν-άπτω тж. med. 1) подвязывать, привязывать, прикреплять (τι ἔκ τινος Hom.; τι πρός τι Eur.; τι εἴς τι Arst.): ἀνάπτεσθαι πέπλων (sc. τινός) Eur. цепляться за чьи-л. одежды; τὴν ναῦν ἀνάψασθαι Plut., Diod.; взять корабль на буксир; πρυμνήτην κάλων ἀνάψασθαι ἔκ τινος Eur. привязать свой причальный канат к кому-л., т. е. прибегнуть к чьему-л. покровительству; βρόχον ἀγχόνης ἀνήψατο Eur. (Федра) удавилась; 2) культ. вешать в храме, приносить в дар, жертвовать (ἀγάλματα ὑφάσματά τε Hom.; τῇ Ἣρᾳ ἀνάθημα Arst.); 3) приписывать, относить, сводить (к чему-л.), связывать (с чем-л.) (τι εἴς τι и εἴς τινα Arst., Plut. и τινί Plut.): αἷμα εἴς τινα ἀνάψαι Eur. обвинить кого-л. в убийстве; μῶμον ἀνάψαι (sc. τινί) Hom. навлечь насмешки на кого-л.; χαρίτας ἔς τινα ἀνάψασθαι Eur. оказать кому-л. услуги; κῆδός τινι ἀνάψασθαι Eur. породниться (досл. завязать узы родства) с кем-л.; 4) надевать на себя (περιβόλαια Eur.; νεβρίδα στέρνοις Anth.).

II ἀν-άπτω 1) зажигать (λύχνα Her.; πῦρ Eur., Plut.; φῶς Plat., Arst.); 2) поджигать (δόμους πυρί Eur.); 3) загораться Arst.; перен. воспламенять(ся) (μείζονι θυμῷ Eur.).

ἀνα-πυνθάνομαι (fut. ἀναπεύσομαι, aor. 2 ἀνεπυθόμην) расспрашивать, разузнавать (τι Her., Xen. и περί τινος Plat.): ἀναπυθέσθαι τί τινος Arph. разузнать что-л. у кого-л.; ἀ. τινα Her. расспрашивать о ком-л.

ἀνα-πῠρόω воспламенять: τὸ ἀναπυρωθέν Arst. пламя, вспышка.

ἀνά-πυστος 2 узнанный, известный: ὑστέρῳ χρόνῳ ἀνάπυστα ἐγένετο ταῦτα Her. впоследствии это обнаружилось; ἀνάπυστα θεῖναί τινί (τι) Hom. открыть кому-л. что-л.

ἀνάπωτις Polyb. v. l. = ἄμπωτις.

ἀναραιρηκώς и ἀναιρηκώς Her. part. pf. к ἀναιρέω.

ἀν-άρβῠλος 2 необутый, босой Eur.

ἀν-άργῠρος 2 не имеющий (серебряных) денег, неимущий Lys., Plat.

ἀναρθείς Anth. part. aor. pass. к ἀναίρω.

ἀναρθρία ἡ слабость членов, слабосильность (θηλυκή Arst.).

ἄν-αρθρος 2 1) не имеющий членов, нерасчлененный Plat., Arst.; 2) слабосильный, слабый Soph., Eur., Plut.; 3) нечленораздельный (ἀλαλαγμός Plut.; ᾠδαί Diod.; φθέγματα Anth.); 4) грам. не имеющий грамматического члена.

ἀνάρθρως нечленораздельно Plut.

ἀν-ᾰριθμέομαι 1) пересчитывать, перечислять Dem.; 2) вновь обдумывать (τὰ λεχθέντα καθ᾽ ἑαυτόν Plat.).

ἀν-ᾰρίθμητος и ἀν-άριθμος, поэт. ἀνήριθμος 2 1) бесчисленный, неисчислимый, несметный Pind., Her., Trag., Plat.: χρόνος ἡμερῶν ἀνήριθμος Soph. бесчисленные дни; 2) бесконечный, безмерный (χρόνος Soph.; ἄπειρος καὶ ἀναρίθμητος Arst.): ἀ. θρηνῶν Soph. никогда не перестающий рыдать; 3) не идущий в счет (лат. nullo numero habendus), т. е. незнатный, простой Eur.

ἀν-ᾱρίστητος 2 Arph. = ἀνάριστος.

ἀν-άριστος 2 (ᾱρ) не (по)завтракавший, натощак Xen., Theocr., Polyb., Plut.

ἄν-αρκτος 2 никому не подвластный, независимый Aesch., Soph., Thuc., Plut.

ἀν-άρμενος 2 не оснащенный, лишенный снастей (sc. ναῦς Anth.).

ἄν-αρμος 2 неприлаженный: ἄναρμοι ὄγκοι Sext. несвязанные друг с другом атомы.

ἀν-αρμοστέω 1) не согласовываться, не подходить, не гармонировать (πρὸς ἄλληλα и τινι Plat.); 2) быть расстроенным (λύρα ἀναρμοστεῖ Plat.).

ἀν-αρμοστία ἡ нескладность, неслаженность, нестройность Plat., Arst., Plut.

ἀνάρμοστον τό Plat. = ἀναρμοστία.

ἀν-άρμοστος 2 1) несообразный, несуразный, нелепый Her., Arph., Luc.; 2) несоразмерный, неподходящий, несоответствующий (Xen.; πρός τι Thuc. и τινι Arst., Plut.); 3) нестройный, нескладный, негармоничный Plat.

ἀναρμόστως неподходящим образом, несоразмерно, нескладно Plat.

ἀναροιβδέω Hom. = ἀναρροιβδέω.

ἀν-αρπᾰγή ἡ (только pl.) похищение Eur.

ἀν-αρπάζω 1) выхватывать, выдергивать (ἔγχος Hom.); 2) хватать: ἀναρπάσαντες τὰ ὅπλα Xen. схватившись за оружие; 3) похищать, уносить (τινά Hom., Eur., Arph., Xen., Plut.): φροῦδος ἀναρπασθείς Soph. он похищен (смертью); 4) силой приводить (τινά Dem.); 5) спасать (ἀνηρπάσθαι ὑπὸ τῶν φίλων Plut.); 6) захватывать, расхищать, разорять, грабить (ἀρούρας Pind.; δόμους Eur.; πόλις ἀνηρπάσθη Dem.); 7) брать приступом, атаковать (τοὺς Φωκέας Her.); 8) истреблять, уничтожать (Ἀχαιούς Eur.): ἀ. τοὺς ἱδρῶτας Plut. прекращать потоотделение.

ἀναρπάξ-ανδρος 3 похищающий мужей, т. е. губительный (κήρ Aesch. - v. l. к ἀρπάξανδρος).

ἀν-αρπαστός или ἀνάρπαστος 2 и 3 уведенный насильно, захваченный, похищенный Eur., Xen., Plat., Polyb., Plut., Luc.

ἀνα-ρραίνω изливать, извергать (κρουνόν Arst.).

ἀνα-ρραψῳέω декламировать или петь на манер рапсодов Luc.

ἀνα-ρρέω (fut. ἀναρρεύσομαι) течь обратно Plat.

ἀνα-ρρήγνῡμι 1) разрывать, разверзать (γαῖαν Hom.; γῆν Plut.); 2) растворять, раскрывать (τὴν εἴσδυσιν Arst.): στόμα ἀνερρωγός Arst. широко открытый рот; 3) раздирать, сдирать (βοείην βοός Hom.); 4) прорывать, рыть (αὔλακας Her.; τάφον Eur.); 5) пробивать (νῆες ἀναρραγεῖσαι Thuc.): τῆς φάλαγγος ἀναρρηγνυμένης Plut. с прорывом фаланги; 6) рушить, разрушать (τεῖχος Hom.; τὰ περὶ τὴν οἰκίαν ἐργαστήρια Plut.); 7) возбуждать, возмущать (πόλιν Plut.; νεῖκος Theocr.): ὁ πόλεμος ἀναρραγείς Plut. вспыхнувшая война; ἀναρρήγνυσθαι πρὸς ὀργήν Plut. разразиться гневом; εἰς ἅπαν ἀναρραγήσεσθαι τόλμης Plut. быть готовым на любую авантюру; 8) громко произносить (λόγον Pind.): ἐλασίβροντ᾽ ἀναρρηγνὺς ἔπη Arph. произнося громовые слова; 9) прорываться, внезапно появляться, возникать, вспыхивать: δέδοιχ᾽ ὅπως μὴ ἀναρρήξῃ κακά Soph. боюсь, как бы не разразились несчастья; αἱ κακίαι ἀνερράγησαν Plut. начались разбойничьи нападения.

ἀναρρηθῆναι inf. aor. pass. к ἀναγορεύω.

ἀνά-ρρηξις, εως ἡ разбивание, пробивание, повреждение (νεῶν Plut.).

ἀνά-ρρησις, εως ἡ публичное объявление, провозглашение Aeschin., Dem.

ἀνα-ρρήσσω, атт. ἀναρρήττω разрывать, вспарывать (τῷ κέρατι τὴν σάρκα Diod.).

ἀνά-ρρῑνον τό анаррин (род растения с едким соком) Arst.

ἀνα-ρρῑπίζω вновь раздувать, возбуждать, разжигать (τὸ θερμόν Arst., Plut.; τὴν φλόγα Plut.; τὸν κεραυνόν Luc.): ἡ στάσις ἀνερριπίζετο Plut. восстание разгорелось с новой силой.

ἀνα-ρριπτέω (только praes. и impf.) и ἀνα-ρρίπτω 1) бросать вверх, подбрасывать (τὸν δίσκον εἰς τὸ ἄνω Luc.; τὸν κύβον Plut., Luc.): ἀννερρίφθω κύβος Plut. (лат. jacta esto alea) да будет брошен жребий; 2) выбрасывать, извергать (μύδρους Arst.): ἡ κρήνη ἀναρρίπτει ὕδωρ Arst. вода из источника бьет ключом; 3) вздымать (κόνιν Arst.): ἀ. ἅλα (πηδῷ) Hom. грести изо всех сил; 4) отваживаться, решаться: ἀ. κίνδυνον Her., Thuc. идти на опасность, рисковать собой; ἐς ἅπαν τὸ ὑπάρχον ἀ. Thuc. поставить на карту все; κίνδυνον ἀναρρῖψαι περί и ὑπέρ τινος Plut. идти на риск, рисковать чем-л.; ἀ. μάχην Plut. отважиться, решиться на сражение.

ἀνα-ρρῐχάομαι карабкаться, взбираться (εἰς τὸν οὐρανόν Arph.; ἐπὶ τὴν κατήλιφα Luc.).

ἀνα-ρρίχησις, εως ἡ карабкание (ἐπὶ τοὺς οἴκους Arst.).

ἀνά-ρριψις, εως ἡ выбрасывание, извержение (πετρῶν καὶ φλεγμονῶν Plut.).

ἀνά-ρροια ἡ отлив Arst., Plut.

ἀνα-ρ(ρ)οιβδέω с шумом (вновь) поглощать, втягивать в себя (μέλαν ὕδωρ Hom.).

ἀνα-ρροιζέω с шумом высовываться (на поверхность моря) (δελφὶς ἀναρροιζεῖ Plut.).

ἀνα-ρροφέω Arst., Plut., Luc. = ἀναρροιβδέω.

ἀνά-ρρῠσις, εως ἡ освобождение, избавление (название 3-го дня праздника Ἀπατούρια) Arph.

ἀνα-ρρώννῡμι 1) вновь подкреплять, придавать силы, подбодрять (ἀνθρώπους, τὰ φρονήματα πρὸς τὸ θαρρεῖν Plut.): ἐπὶ εὐπραγίᾳ ἀναρρωσθέντες Thuc. ободренные успехом; 2) окрепнуть: νοσήσας ἐπισφαλῶς ἀνέρρωσε Plut. он оправился от опасной болезни.

ἀν-άρσιος 2 и 3 1) неприязненный, недружелюбный, враждебный Hom., Aesch., Soph.; 2) неприятный, обидный: ἀνάρσια πρήγματα πεπονθέναι Her. подвергнуться жестокому обращению.

ἀν-αρτάω 1) подвешивать, вешать Plat.: ἑαυτόν и βρόχῳ τὸ ζῆν ἀναρτῆσαι Plut. повеситься; pass. висеть, свешиваться Arst.; 2) перен. связывать; приковывать: ἀνηρτημένος (ταῖς ὄψεσι) πρός или εἴς τινα Plut. пристально глядящий на кого-л.; ὅλος ἀνήρτητο ταῖς φροντίσιν Plut. он был целиком поглощен своими мыслями; 3) ставить в зависимость, pass. зависеть: πάντα εἰς ἑαυτὸν ἀνήρτηται Plat. все зависит от него самого; ἐς θεοὺς χρὴ ταῦτ᾽ ἀναρτήσαντ᾽ ἔχειν Eur. нужно предоставить это воле богов; ταῖς ἐπιθυμίαις ἀναρτᾶσθαι Plut. быть рабом своих страстей; med. подчинять себе (τὰ φῦλα Xen.) или склонять на свою сторону (τινα Xen.); 4) задаваться целью, намереваться, быть готовым (ποιέειν τι Her.).

ἀν-άρτιος 2 1) Plut. = ἀνάρσιος; 2) нечетный (ἀ. ἡ τριάς Plat.).

ἀν-αρχαΐζω возвращать к старине, озарять былой славой (πατρίδα Anth.).

ἀναρχία 1) безначалие, безвластие или неподвластность, независимость Her., Aesch., Plut.; 2) неповиновение властям, беспорядок, произвол (ἀ. καὶ ἀταξία Xen.; ἀναρχίας μεῖζον οὐκ ἔστιν κακόν Soph.); 3) год без архонта (год правления 30 афинских тираннов, 1-й год 94-й олимпиады = 404 г. до н. э.) Xen.

ἄναρχον τό Aesch. = ἀναρχία 2.

ἄν-αρχος 2 1) никому не подвластный, не имеющий начальников, никем не управляемый (τάξις Aesch.; στράτευμα Eur.; ζῷα Arst.); 2) не имеющий начала, безначальный (κίνησις Sext.).

ἀνα-σᾰλεύομαι взлететь вверх (ἵππου θέοντος λίθοι ἀνασαλεύονται Luc.).

*ἀνα-σβέννῡμι угашать, подавлять (τὰς ὁρμάς Plut.).

ἀνα-σειράζω досл. оттягивать поводом, перен.: 1) сбивать с пути (ἀ. τινὰ καὶ παρακόπτειν φρένας Eur.); 2) сдерживать, подавлять (ὄρεξιν, ἰωήν Anth.).

ἀνα-σείω, поэт. ἀνασσείω 1) встряхивать, потрясать (αἰγίδα Hes.; κόμας Eur.; φοινικίδας Lys.; τὸν τήβεννον Plut.): τὰς χεῖρας ἀνέσεισαν Thuc. они помахали руками; ἀ. βοήν Arph. издать крик; τὴν κατά τινος εἰσαγγελίαν ἀ. Dem. угрожать привлечь кого-л. к судебной ответственности; 2) возбуждать, подстрекать, возмущать (τὰ πλήθη Diod.; τὸν λαόν NT).

ἀν-ασελγαίνομαι терпеть оскорбления Arph.

ἀνα-σεύομαι брызгать (αἷμα ἀνέσσῠτο Hom.).

ἀνά-σῑλ(λ)ος ὁ (у парфян) клок волос на лбу, чуб Plut.

ἀνά-σῑμος 2 1) курносый Arph.; 2) загнутый вверх (τοο ἐλέφαντος ὀδόντες, πλοῖον Arst.).

ἀνα-σκάπτω 1) раскапывать, разрывать (τόπον Plut.); 2) прорывать рвами (πόλιν Plut.); 3) срывать, разрушать до основания (τοὺς ναοὺς ἐκ θεμελίων Polyb.).

ἀνα-σκεδάννῡμι рассеивать, разгонять (τοῖς βέλεσι τοὺς βαρβάρους Plut.).

ἀνα-σκέπτομαι Plut. = ἀνασκοπέω.

ἀνα-σκευάζω тж. med. 1) собирать вещи, укладываться Xen., Plut.: ἀνασκευασάμενοι ἐς τὰς ναῦς ἐμβάντες Thuc. собравшись и сев на корабли; 2) расхищать, разорять, разрушать, разграблять (τι Eur., Thuc., Xen., Plat.): οἱ ἀνεσκευασμένοι τῶν τραπεζιτῶν Dem. разорившиеся менялы; 3) нарушать, расторгать (συνθήκας Polyb.); 4) опровергать (φήμην Polyb.): κατασκευάζειν ἢ ἀ. Arst. подтверждать или опровергать.

ἀνα-σκευαστικός 3 1) разрушительный, разрушающий (τινος Sext.); 2) опровергающий, служащий для опровержения (τόποι Arst.).

ἀνασκευαστικῶς в порядке или для опровержения Arst.

ἀνα-σκευή рит. опровержение Sext.

ἀν-άσκητος 2 необученный, неопытный Xen., Polyb., Plut.

ἀνασκήτως без опыта: ἀ. διακεῖσθαι Plut. быть неопытным.

*ἀνασκινδυλέω = ἀνασχινδυλέω.

ἀνα-σκιρτάω подпрыгивать, прыгать, скакать Plut., Diod.

ἀνα-σκολοπίζω (fut. pass. ἀνασκολοπιοῦμαι - поздн. ἀνασκολοπισθήσομαι) пригвождать к столбу, распинать или сажать на кол Her., Luc.

ἀνα-σκοπέω (реже med.; fut. и aor. от ἀνασκέπτομαι) внимательно рассматривать, исследовать, обдумывать Thuc., Arph., Xen., Plat., Luc.: ἔτυχέ τι καθ᾽ ἑαυτὸν ἀνασκοπῶν ἐπὶ διαγράμματος Plut. (Архимед) был тогда погружен в исследование чертежа.

ἀνασκοπή ἡ рассмотрение, исследование Sext.

ἀνα-σοβέω 1) ставить дыбом: ἀνασεσοβημένος τὴν κόμην Luc. с торчащими дыбом волосами; 2) возбуждать, раздражать (τοὺς ἀκροωμένους Plut.); 3) спугивать (τὴν ἄγραν Plat.).

ἀνα-σπᾰράσσω вырывать, выкорчевывать (ῥίζας μοχλοῖς Eur.).

ἀν-άσπαστος или ἀνασπαστός 2 1) оттянутый назад, т. е. отворенный (πύλη Soph.); 2) приведенный насильно: ἀνασπαστόν τινα ποιεῖν εἴσω Arph. силой притащить кого-л. в дом; 3) силой уведенный, похищенный (θυγατέρες καὶ γυναῖκες Plut.); 4) переселенный, выселенный (ἀνάσπαστον ποιεῖν τινα ἐξ Αἰγύπτου и ἐς τὴν Ἀσίην Her.).

ἀνα-σπάω, поэт. ἀνσπάω 1) тянуть наверх, вытягивать, вытаскивать (σπυρίδα Her.; ὕδωρ Thuc.; ἀγκύρας Polyb.); 2) выдергивать, извлекать (βύβλον ἐκ τῶν ἑλέων Her.; med. ἔγχος ἐκ χροός Hom.); 3) вытаскивать на берег (τὰς τριήρεις Thuc.); 4) втягивать, всасывать, впитывать (αἷμα Aesch.; ποτόν Arst.); 5) взламывать, ломать, разрушать (σκηνήν Her., Plut.; τύμβους Eur.; πυλίδας Polyb.): ἀ. τὰς πράξεις τινός Plut. расстраивать чьи-л. дела; 6) стаскивать, срывать (τὰ ἀγάλματα ἐκ τῶν βάθρων Her.); 7) утаскивать, уносить (τὸν τρίποδα τὸν μαντικόν Plut.); силой уводить (τινα Luc.); 8) отдергивать назад (τὴν χεῖρα Arph.); 9) (высоко) поднимать: ἀ. τὰς ὀφρῦς Arph., Dem., τὸ πρόσωπον Xen. или τὰ μέτωπα Arph. поднимать брови, морщить лоб; λόγους ἀ. Soph. или ἀ. αὐτοπρέμνοις λόγοισιν Arph. грозно или высокомерно говорить; λόγος ὀφρῦν ἀνασπῶν Plut. грозная речь.

ἄνασσα 1) владычица, повелительница (эпитет Деметры, Афродиты, Афины и др.) Hom., HH, Aesch.; 2) царица (γῆς τῆσδε, Περσίδων Aesch.); 3) госпожа, хозяйка или предводительница (ἁγνῶν ὀργίων Arph.).

ἀνάσσατος дор. = ἀνήσσητος.

ἀνασσείασκε HH 3 л. sing. aor. iter. к ἀνασείω.

ἀνασσείσασα Hes. part. aor. к ἀνασείω.

ἀνασσείω поэт. = ἀνασείω.

ἀνάσσω 1) повелевать, править, царствовать, тж. владеть (τισί Hom., Hes., τινός, μετά и ἔν τισί Hom., τινί Aesch., τι, παρά τι и ὑπό τινος Soph.): οἱ ἀνάσσοντες Soph. предводители, начальники; ἀνάσσεσθαί τινι Hom. находиться в чьей-л. власти; τρίς μιν, φασίν, ἀνάξασθαι (med.) γενε᾽ ἀνδρων Hom. говорят, что он (Нестор) был царем трех человеческих поколений; 2) начальствовать, управлять: ἀ. Ἑλλάδος στρατηγίας Eur. командовать греческим войском; ὄχων ἀ. Eur. править колесницей; παρ᾽ ὅτω σκῆπτρον ἀνάσσεται Soph. (тот), кому принадлежит скиптр.

ἀνᾴσσω стяж. к ἀναΐσσω.

ἀνάστα и ἄνστα imper. aor. 2 к ἀνίστημι.

ἀναστᾰ-δόν adv. поднимаясь или поднявшись, вставая или стоя Hom.

ἀνα-στᾰλζω рыдать Anacr.

ἀνά-στᾰσις, εως1) подъем, вставание: ἀ. ἐξ ὕπνου Soph. пробуждение; 2) возвращение к жизни, воскресение Aesch., Luc., NT; 3) подъем, возрождение (πτῶσις καὶ ἀ. NT); 4) выход, уход (ἐκ τοῦ ἱεροῦ Thuc.); 5) перемещение, переселение (τῆς Ἰωνίης Her.); 6) восстание (sc. τῆς Ἑλλάδος Plut.); 7) воздвигание, сооружение (τειχῶν Dem.; τροπαίου Plut.); 8) разрушение, уничтожение, разорение (πόλεων Aesch., Plut.; δόμων Eur.; τῆς πατρίδος Dem.).

ἀναστᾰτήρ, ῆρος ὁ разрушитель, опустошитель (Καδμείας χθονός Aesch.).

ἀναστάτης, ου ὁ Aesch. = ἀναστατήρ.

ἀνά-στᾰτος 2 1) изгнанный: ἀνάστατον ποιεῖν τινα Her., Dem., Plut. изгонять кого-л.; 2) разрушенный, разоренный (πόλις Her., Xen., Plat., Plut.; οἶκος Soph.): τὰ κάτω τῆς Ἀσίης ἀνάστατα ποιέειν Her. разорить нижние области Азии; 3) лишенный (χαρίτων ἀνάστατον συμπόσιον Plut.); 4) восставший, мятежный (πάντα ἀνάστατα γέγονεν Plat.).

ἀναστᾰτόω возмущать, бунтовать (οἱ τὴν οἰκουμένην ἀναστατώσαντες NT).

ἀνα-σταυρόω 1) (лат. in crucem suffigere) сажать на кол (τινα Her., Thuc., Plat.); 2) (лат. cruci figere или affigere) распинать на кресте (τινα Polyb., Plut.); 3) вновь распинать NT.

ἀνα-στείβω проходить (через) (δρυμόν Anth.).

ἀναστεῖλος ὁ Arst. = ἀνάσιλλος.

ἀνά-στειρος 2 с высоко поднятой носовой частью (ναῦς Polyb.).

ἀνα-στέλλω 1) высоко поднимать, подбирать, задирать вверх (τὰς ῥίζας ἄνω Arst.): ἀνεσταλμένος χιτών Plut. высоко подобранный хитон; med. подтягивать на себе, т. е. надевать на себя (χιτώνια Arph.; νεβρίδας Eur.); 2) отгонять прочь, отбивать, отражать (sc. πολεμίους Eur., Thuc., Xen.; οἱ ἄνεμοι ἀναστέλλουσι τἄ νέφη Arst.); 3) удалять, счищать (τὴν γῆν Diod.); 4) сдерживать (τινὰ τῆς ἐπί τι ὁρμῆς Diod.); med. сдерживать себя, быть сдержанным Polyb.

ἀνα-στενάζω 1) громко стонать, вопить Her., Xen.,; 2) со стоном произносить (ἐχθοδοπά Soph.); 3) оплакивать (τινά Aesch., Eur.).

ἀναστενᾰχίζω Hom. = ἀναστενάζω I.

ἀναστενάχω тж. med., Eur. = ἀναστενάω 3.

ἀναστένω Trag. = ἀναστενάζω 1 и 3.

ἀναστεφᾰνόω Anth. = ἀναστέφω.

ἀνα-στέφω 1) увенчивать, венчать (τὸν κρᾶτά τινος Eur.; τοὺς νικῶντας σελίνοις Plut.); 2) увивать, обвивать (τὰς θύρας δάφνη Plut.): κλάδος ἐλαίας ἐρίῳ ἀνεστεμμένος Plut. масличная ветвь, перевитая шерстью.

ἀνα-στηλόω ставить на колонне (εἰκόνα χαλκῆν Plut.).

ἀνάστημα, ατος τό 1) возвышенность, высота (πόλεις ἐν τοῖς ἀναστήμασι κατοικίζειν Diod.); 2) вышина, рост (ἀναστήματα τῶν σωμάτων Diod.); 3) величие, величественность (βασιλικόν Diod.).

ἀνα-στηρίζω втыкать, сажать (πρέμνον ἐλαίης Anth.).

ἀνα-στολή ἡ откидывание назад (τῆς κόμης Plut.).

ἀνα-στομόω 1) досл. снабжать устьем, перен. делать сквозным, прорывать насквозь (τάφρον πρὸς τὸν ποταμόν Xen.; τὰς διώρυχας Polyb.; τοὺς πόρους Plut.): ἀναστομωθέντα ἀγγεῖα Sext. сообщающиеся сосуды; 2) med. широко открывать, разевать (φάρυγγος τὸ χεῖλος Eur.); 3) pass. открываться, иметь выход (Ὠκεανὸς κατὰ στενοπόρους αὐχένας ἀνεστομωμένος Arst.; κόλπος ἀνεστόμωται εἰς τὸν Ὠκεανόν Diod.).

ἀναστόμωσις, εως ἡ устье, выход Plut.

ἀναστρᾰτοπεδεία ἡ снятие с лагеря, выступление в поход Polyb.

ἀνα-στρᾰτοπεδεύω сниматься с лагеря Polyb., Plut.

ἀναστρεπτέον adj. verb. к ἀναστρέφω.

ἀναστρέφον τό стих. анастрефон (стихотворение, которое может читаться и в обратном порядке) Anth.

ἀνα-στρέφω 1) переворачивать, опрокидывать (δίφρους Hom.; ἔμβαμμα Xen.): ἀ. τὴν καρδίαν Xen. вызывать тошноту (ср. 3); 2) поворачивать, вращать (ὄμμα κύκλῳ Eur.; τὸν κόσμον Plat.): ἐμοὶ τοῦτ᾽ ἀνέστραπται Xen. у меня дело обстоит наоборот; 3) в корне изменять (τὰ τῆς Ἑλλάδος πράγματα Isocr.; γνώμην Plat.): ἀ. τὴν καρδίαν τινός Plut. вызывать переворот в чьей-л. душе (ср. 1); 4) поворачиваться (πάλιν ὀπίσω Plut.): ἀναστρέφαντες ἐπὶ δόρυ Xen. сделав поворот направо; 5) возвращать (τινὰ ἐξ Ἃιδου Soph.): ἀναστρέφαι πόδα Eur. вернуться; 6) возвращаться (ἀπὸ τῶν νεῶν Thuc.; ἐκ Φοινὶκης Xen.; ἀπὸ τῆς διώξεωζ Plut.): φράσον μοι τοῦτ᾽ ἀναστρέφαζ πάλιν … Aesch. вернись к своему рассказу и скажи мне …; 7) возобновлять, повторять (πάλιν τὸν λόγον Plat.): πάλιν ἀναστρέφαι τινὶ δίκην Eur. вновь наказать кого-л.; 8) перекапывать (τὴ πόαν Xen.): ὄροζ ἀνεστραμμένον Her. изрытая гора; 9) med.-pass. переходить, переселяться, прибывать (ἄλλην γαῖαν Hom.); 10) med.-pass. пребывать, находиться, оставаться (ἐν Ἄργει Eur.; περὶ τὴν Ἐπίδαυρον Thuc.): ἀ. ἐν φανερῷ Xen., ἐν μέσῳ Plat. и ἐν ὀφθαλοῖζ Plut. быть на глазах (у всех), открыто показываться; ἀ. ἔν τινι Xen., Plut. и ἐπί τινι Polyb. заниматься чем-л., предаваться чему-л.; 11) med.-pass. вести себя, поступать (ὡς δεσπόηζ Xen.; θρασέωζ εἴζ τινα Polyb.; ἀσεβῶζ Plut.); 12) грам. делать анастрофу (см. ἀναστροφή).

ἀνα-στροφή 1) перевертывание, опрокидывание: εἰς ἀναστροφὴν δοῦναί τι Eur. опрокинуть что-л.; 2) поворачивание, поворот Xen., Thuc.: ἐξ ἀναστροφῆς Polyb. сделав поворот; κατὰ ἀναστροφήν Sext. наоборот; 3) возвращение Soph.: πολλὰς ἀναστροφὰς ποιεῖσθαι Xen. неоднократно возвращаться назад; 4) пребывание (ἐν τῇ ἰδία Plut.); 5) местопребывание, пристанище (δαιμόνω Aesch.); 6) образ жизни, поведение Polyb., Diog. L., NT; 7) отсрочка, время Plut., Diod.: ἀναστροφὴν διδόναι τινὶ εἴς или πρός τι Polyb. давать кому-л. срок для чего-л.; 8) грам. анастрофа (смещение ударения назад в предлоге при постановке его на второе место, напр. Ἰθάκην κάτα, τούτων πέρι); 9) грам. перестановка, инверсия; 10) рит. анастрофа (повторение заключительного слова предыдущей фразы в начале следующей).

ἀναστρόφως обратно, наоборот Sext.

ἀνα-στρωπή слово, вымышленное для объяснения слова ἀστραπή Plat. Crat. 409 c.

ἀνα-στρωφάω Hom., Hes., Anth., med. Soph. frequ. к ἀναστρέφω.

ἀνα-σύρω (ῡ) 1) поднимать платье, обнажаться Diog. L.; med. Her., Diod.; 2) med. высоко подбирать (τοὺς χιτωνίσκους Plut.); 3) уносить, похищать, захватывать добычу (σπαράξαι καὶ ἀνασύασθαι Plut.).

ἀνα-σφάλλω вновь подниматься, (п)оправляться (συμπτώματος Plat.; νόσου и ἐκ νόσου Babr.; ἐκ κακῶν Luc.).

ἀνασχεθεῖν и ἀνασχεῖν inf. aor. 2 к ἀνέχω.

ἀνασχέμεν эп. inf. aor. 2 к ἀνέχω.

ἀνάσχεο эп. 2 л. sing. aor. 2 med. к ἀνέχω.

ἀνάσχεσις, εως1) поднятие (χειρός Plut. - v. l.); 2) восход (τοῦ ἡλίου Arst.); 3) устранение, прекращение (τῶν δεινῶν Plut.).

ἀνασχετικός 3 терпеливо переносящий, терпеливый Plut.

ἀνασχετός, поэт. ἀνσχετός 2 выносимый: ταῦτα δῆτ᾽ ἀνασχετά; Soph. разве это можно терпеть?; οὐκ ἀ. Hom., Aesch., Her., Thuc., Arst., Plut. невыносимый, нестерпимый.

ἀνασχήσω, тж. ἀνέξω fut. к ἀνέχω.

ἀνα-σχίζω рассекать, разрезать, вскрывать (τὴν γαστέρα τοῦ λαγοῦ Her.; τὸ ᾠόν Arst.; δέρμα ὀνύχεσσι Theocr.; τρίβος ἀνασχιζόμενος Plut.).

ἀνα-σχινδυλεύω сажать на кол Plat.

ἀνα-σῴζω тж. med. 1) спасать, избавлять (τινὰ ἀπὸ φόνου и φόνου Soph.; τὰς αὑτῶν νῆας Plut.); pass. спасаться, благополучно возвращаться или прибывать (ἀνασωθῆναι εἰς Κατάνην Lys.; εἰς τὰς πατρίδας Xen.; ἐκ φυγῆς Polyb.); 2) восстанавливать, тж. возвращать, отвоевывать (ἀνασώσασθαι ἀρχήν Her.; τὴν πατρῴαν δόξαν Xen.): τὸν μῦθον ἀ. πρὸς τὴν ἀλήθειαν Plut. показывать истинность рассказа; 3) повторять, напоминать (ἐκεῖνο τὸ ἔπος Her.).

ἀνα-σωρεύω нагромождать, наваливать (χόος ἀνασωρευόμενος Polyb.).

ἀνα-τᾰράσσω, атт. ἀνατᾰράττω 1) мутить, взбалтывать (sc. τὰ θολώδη Arst.); 2) приводить в неистовство, возбуждать (τινά Eur.); 3) смущать (ὑπὸ τοῦ ἔμπροσθεν λόγου πεπεισμένους Plat.); 4) приводить в беспорядок, расстраивать (στράτευμα ἀνατεταραγμένον Xen.; ἀναταραχθεῖσαι πόλεις Plut.).

ἀνά-τᾰσις, εως1) протяжение: ἡ εἰς ὕφος ἀ. Polyb. высота; 2) (предполож. вм. v. l. ἀνάκλισις) согнутость (τοῦ αὐχένος εἰς εὐώνυμον Plut.); 3) угрожающая поза, грозный вид Polyb., Plut.; 4) высокомерие, надменность (ἀ. τοῦ φρονήματος Plut.); 5) воздержание (μὴ κακοῦν ἀνατάσει τὸ σῶμα Plut.).

ἀνα-τάσσομαι, атт. ἀνατάττομαι перечислять, повторять (μαθήματα Plut.); пересказывать (διήγησιν NT).

ἀνατᾰτικός 3 угрожающий, грозный (ἐπιστολή Polyb.; ἀπειλητὴς καἰ ἀ. Diod.).

ἀνατᾰτικῶς угрожающе Polyb.

ἀνατάττομαι атт. = ἀνατάσσομαι.

ἀνᾱτεί v. l. = ἀνατί.

ἀνα-τείνω, поэт. ἀντείνω 1) протягивать вверх, простирать, поднимать (χεῖρα οὐρανῷ Pind. или εἰς τὸν οὐρανόν Arst., Plut. и πρὸς τὸν οὐρανόν Xen.): ἀετὸς ἀνατεταμένος Xen. орел с распростертыми крыльями; τὰς ὀφρῦς ἀνατείνας Luc. с высоко поднятыми бровями; ἀ. ἑαυτὸν ἐπί τινι Luc. важничать из-за чего-л.; ἀνατείνεσθαι τὴν ἀρχήν Plut. расширять, увеличивать свою (служебную) власть; τὸ ξίφος ἀ. Plut. поднимать меч на кого-л.; 2) тянуть: τοῦ ὠτὸς ἀνατείνεσθαι Plut. быть выдранным за уши; 3) воен. вытягивать, растягивать, развертывать (τὰ κέρατα Xen.); 4) простираться, достигать, доходить (εἰς ὕψος Polyb.; εἰς τὸ πέλαγος Polyb.; πλέον ἢ δέκα σταδίους Plut.): πέδιλα ἐς γόνυ ἀνατείνοντα Her. обувь, доходящая до колен; 5) держать в напряженном состоянии: ἀ. πάντας Plut. привлекать всеобщее внимание; 6) med. грозить, угрожать: ἀ. τινι φοβερόν Dem. или φόβον Polyb. держать кого-л. в страхе.

ἀνα-τειχίζω восстанавливать, отстраивать (τὰ διῃρημένα τείχη Xen.).

ἀνατειχισμός ὁ восстановление стен Xen.

ἀνα-τέλλω, поэт. ἀντέλλω 1) выращивать или (по)рождать, производить, создавать (ἀμβροσίην τοῖς ἵπποις Hom.; Δήμητρος στάχυν Aesch.; μυρία κακὰ ἀπό τινος Soph.; φλόξ ἀνατελλομένα Pind.): ἀ. τὸν ἥλιον NT велеть восходить солнцу; 2) вытекать (ἐκ τῆς λίμνης Her.); 3) восходить (πρὸς ἠέλιον ἀνατέλλοντα Her.; σελήνη ἀνατέλλει Arph.); 4) подниматься, вздыматься (καπνὸς ἀνατέλλων Plut.); 5) вырастать (ἀντέλλουσα θρίξ Aesch.; ὀδόντες ἀνατέλλουσιν Arst.).

ἀνα-τέμνω 1) разрезать, рассекать (νεκρόν Her., Plut.); 2) отрезать, отсекать (τὰ κλήματα Aeschin.); 3) растерзывать (ἀνατεμνόμενος ὑπὸ τοῦ ὀρνέου, sc. Προμηθεύς Luc.).

ἀνα-τήκω 1) плавить, расплавлять, растоплять, pass. плавиться, таять (πλῆθος τῶν ἀνατηκομένων χιόνων Polyb.; χαλκὸς ἀνατήκεται Plut.); 2) размягчать, изнеживать, делать дряблым (τὰ σώματα ταῖς ἡδοναῖς Plut.).

ἀνά-τηξις, εως ἡ таяние (χιόνων Polyb.).

ἀνᾱτί и ἀνατεί adv. без вреда (для себя), безнаказанно Trag., Arph., Plat.

ἀνα-τίθημι 1) класть поверх, накладывать, нагружать, взваливать (ἄχθος Arph.; σκεύη Xen.; med. ἐπὶ τὰ ὑποζύγια Xen.): τοῖς ὤμοις ἀναθέσθαι τινά Plut. взвалить кого-л. себе на спину; 2) возлагать, вменять (в обязанность) (τί τινι Her.; τὴν αἰτίαν τινός τινι Isocr. или ἐπί τινα Polyb.): τινὶ ποιήσασθαί τι ἀ. Her. приписывать кому-л. создание чего-л.; ἐλεγχείην ἀ. τινι Hom. бросать кому-л. укор; 3) возлагать, поручать (τινί τι Thuc., Arph. - med. Polyb., Plut.); 4) помещать, подвешивать (τινὰ ἐπὶ κρημνόν Arph.): τὰς ἀκοάς τινι ἀ. Polyb. внимательно слушать что-л.; 5) распинать (τινὰ ζῶντα Polyb.); 6) культ. приносить в дар, жертвовать, посвящать (τρίποδα Μούσαις Hes.; ἐς Δελφούς Her. и ἐν Δελφοῖς Arst.; τι εἰς τὸ ἱερόν Plat.; τὰς ἀσπίδας τοῖς θεοῖς Plut.): ἀναθεῖναι βωμόν Polyb. воздвигнуть жертвенник; 7) откладывать, отсрочивать (τοῦτο οὐδαμῶς ἀναθετέον Plat.): ἀ. τοῦ κατθανεῖν Soph. отдалять день смерти; 8) med. сообщать (τὴν πρᾶξίν τισι Plut.; εἰς τὴν σύγκλητον περί τινος Polyb.); 9) med. (о прежде сказанном) брать назад, отказываться, отменять (τι Xen., Plat.; τὰ κατηγορημένα Luc.).

ἀνα-τῑμάω повышать цену Her.