Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/8

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
ἀμφί-κλαστος 2 весь изломанный, разбитый (λείψανόν τινος Anth.).

ἀμφί-κλυστος 2 кругом омываемый (волнами) (ἀκτή Soph.).

ἀμφι-κομέω окружать заботами, заботливо устраивать (σῆμά τινι Anth.).

ἀμφί-κομος 2 1) густо обросший волосами: ἀμφίκομοι κεφαλαῖς Anth. длинноволосые; 2) густолиственный (θάμνος Hom.).

ἀμφί-κρᾱνος, ион. ἀμφίκρηνος 2 1) двуглавый или многоглавый (ὕδρα Eur.); 2) окружающий голову (πῖλος Anth.).

ἀμφι-κρέμᾰμαι досл. висеть вокруг, перен. носиться, парить (φρένας ἀμφικρέμανται ἐλπίδες Pind.).

ἀμφι-κρεμής 2 1) висящий вокруг, т. е. накинутый на плечи (χλαμύς Anth.); 2) нависший кругом (σκόπελοι Anth.).

ἀμφί-κρημνος 2 1) окруженный обрывистыми скалами (ἄγκος Eur.); 2) перен. опасный, коварный (ἀπάτη Luc.).

ἀμφίκρηνος ион. = ἀμφίκρανος.

ἀμφι-κτίονες οἱ [κτίζω] жители окружающих областей, соседи Pind., Her.

Ἀμφικτίονες, поздн. Ἀμφικτύονες οἱ амфиктионы 1) представители греч. государств, объединенных в религиозно-политический союз Her., Dem., Polyb.; 2) члены амфиктионии, амфиктиония Her., Dem.

Ἀμφικτιονία, поздн. Ἀμφικτυονία ἡ амфиктиония 1) союз греч. государств для совместного отправления культа в общем святилище и для мирного урегулирования спорных вопросов; важнейшими амфиктиониями были: а. дельфийская, объединявшая 12 государств и собиравшаяся весной в Шельфах и осенью в Антеле, близ Фермопил, и а. делосская Dem., Plut.; 2) собрание амфиктионийского союза Dem., Plut.

Ἀμφικτιονικός, поздн. Ἀμφικτυονικός 3 амфиктионийский (ἱερά, δίκαι Dem.; ψηφίσματα Plut.; συνέδριον Diod.): Ἀ. πόλεμος Dem. война, объявленная по решению амфиктионии.

Ἀμφικτιονίς, поздн. Ἀμφικτυονίς, ίδος adj. f 1) входящая в состав амфиктионии (πόλις Aeschin.); 2) являющаяся предметом культа амфиктионии или покровительствующая амфиктионии (эпитет Деметры по ее храму в Антеле) Her.

Ἀμφικτίων, поздн. Ἀμφικτύων, ονοςsing. к Ἀμφικτύονες.

Ἀμφικτυ- = Ἀμφικτι-.

Ἀμφικτύων, ονος ὁ Амфиктион (сын Девкалиона и Пирры) Her.

ἀμφι-κυκλόομαι окружать (νῆσον Aesch. in tmesi).

ἀμφικυλίνδω = ἀμφικυλίω.

ἀμφι-κῠλίω или ἀμφι-κυλίνδω обертывать: φασγάνῳ ἀμφικυλίσαις Pind. заставив броситься на меч.

ἀμφικύπελλον τό двухсторонняя чаша, т. е. с полостями вверху и внизу Arst.

ἀμφι-κύπελλος 2 с двухсторонней полостью, двойной (δέπας Hom.).

ἀμφί-κυρτος 2 загнутый с обеих сторон, т. е. серповидный (σελήνη Plut.).

ἀμφί-λᾰλος 2 беспрерывно или повсюду болтающий, страшно болтливый (χείλη Arph.).

ἀμφιλάφεια ἡ широта, богатство, изобилие Cic.

ἀμφι-λᾰφής 2 1) раскидистый, развесистый (δένδρεα Her.; πλάτανος Plat.; ἄμπελοι Luc.); 2) обширный (παστάς Theocr.; γῆ Plut.); 3) большой, крупный, огромный (ἐλέφαντες Her.); 4) обильный, богатый, щедрый (δόσις Aesch.): ἡ χώρα ἀμφιλαφεῖς ὠφελείας ἔχουσα Plut. страна, изобилующая всем; 5) густой, частый, сильный (χιών, βρονταί Her.); 6) густо поросший (βουνός Plut.); 7) всеобщий (γόος Aesch.).

ἀμφι-λᾰφῶς обильно, богато Plut.

ἀμφι-λᾰχαίνω окапывать (φυτόν Hom.).

ἀμφι-λέγω 1) спорить: ἀμφιλέξαι τι Xen. поспорить из-за чего-л.; 2) оспаривать: ἀμφιλέξει τις …; Xen. разве станет кто-л. оспаривать …?

ἀμφί-λεκτος 2 1) спорящий, оспаривающий: ἀ. κράτει Aesch. борющийся за власть; 2) задорный, завзятый (ἔρις Eur., Luc.); 3) угрожающий с двух сторон, двойной (πήματα Aesch.).

ἀμφιλέκτως спорно, сомнительно: οὐδ᾽ ἀ. Aesch. бесспорно.

ἀμφί-λῐνος 2 связанный льняными путами Soph.

ἀμφι-λογέομαι спорить (περί τινος Plut.).

ἀμφῐλογία ἡ (Hes. φῑ) тж. pl. спор Hes.: ἀμφιλογίαν ἔχειν Plut. быть спорным.

ἀμφί-λογος 2 1) оспариваемый, спорный, сомнительный (ἀγαθά Xen.; ὀφείλημα Arst.): τὰ ἀμφίλογα Thuc. спорные вопросы, разногласия; εἴ τι ἀμφίλογον πρὸς ἀλλήλους γίγνοιτο Xen. в случае возникновения какого-л. взаимного разногласия; ἀμφίλογα δίδυμα μέμονε φρήν Eur. душа (моя) колеблется между двумя (решениями); 2) задорный, завзятый (νείκη Soph.; ὀργαί Eur.).

ἀμφιλόγως Aesch. = ἀμφιλέκτως.

ἀμφί-λοξος 2 досл. косящий в обе или разные стороны, перен. двусмысленный (ἀμφίλοξα μαντεύεσθαι Luc.).

ἀμφί-λοφος 2 охватывающий шею (ζυγόν Anth.).

Ἀμφιλοχία ἡ Амфилохия (область Акарнании, у зап. побережья Амбракийского залива) Thuc., Plut.

Ἀμφιλοχικός 3 амфилохийский: Ἄργος τὸ Ἀμφιλοχικόν Thuc. Аргос Амфилохийский (главный город Амфилохии).

Ἀμφίλοχοι οἱ амфилохи (племя, населявшее Амфилохию) Thuc.

Ἀμφίλοχος ὁ Амфилох (сын Амфиарая и Эрифилы, аргосский прорицатель, участник похода эпигонов против Фив и похода на Трою, миф. основатель Аргоса Амфилохийского) Hom., Her., Thuc.

ἀμφι-λύκη ἡ предрассветный сумрак: ἀ. νύξ Hom. чуть брезжащий рассвет; τρισσὴ ἀ. Anth. третий рассвет, т. е. третий день.

Ἀμφίλυτος ὁ Амфилит (афинский прорицатель времен Писистрата) Her., Plat.

ἀμφί-μακρος ὁ (sc. πούς) (= κρητικός ) стих. амфимакр (стопа – ∪ –).

*ἀμφι-μάομαι (только imper. aor. ἀμφιμάσασθε) кругом обтирать, вытирать (τραπέζας σπόγγοισι Hom.).

ἀμφι-μάσχᾰλος 2 снабженный двумя рукавами (χιτών Arph., Luc.).

ἀμφιμάτορες (μᾱ) дор. = ἀμφιμήτορες.

ἀμφιμάχητος 2 оспариваемый сражением, т. е. бывший ареной битвы (ποταμοῦ ὕδωρ Anth.).

ἀμφι-μάχομαι сражаться вокруг, осаждать, штурмовать, атаковать (πόλιν, στρατόν Hom.): ἀ. τινος Hom. вести бой из-за кого(чего)-л.

Ἀμφίμᾰχος ὁ Амфимах (сын Ктеата, предводитель эпейцев) Hom.

ἀμφι-μέλας, μέλαινα, μέλαν 1) весь черный или почерневший (κόνις Anth.); 2) помрачневший, омраченный (φρένες Hom.).

ἀμφιμέμυκε 3 л. sing. pf. к ἀμφιμυκάομαι.

ἀμφι-μερίζω со всех сторон разделять, т. е. перегораживать (χῶρος τοίχοις ἀμφιμεριζόμενος Anth.).

ἀμφι-μήτορες, дор. ἀμφιμάτορες (μᾱ) οἱ и αἱ единокровные (но не единоутробные) братья или сестры Aesch., Eur.

ἀμφι-μῡκάομαι реветь кругом, оглашать гулом, гудеть (ἀμφιμέμυκεν δάπεδον Hom.).

ἀμφι-νάω течь вокруг, обтекать (ὕδατος βένθος ἀμφινάοντος Emped. ap. Arst.).

ἀμφι-νεικής 2 всеми оспариваемый, т. е. которого все домогаются (Ἑλένη Aesch.; Δηϊάνειρα Soph.).

ἀμφινείκητος 2 Soph. = ἀμφινεικής.

ἀμφι-νέμομαι 1) жить вокруг, т. е. обитать, населять (Κρήτην, Ὄλυμπον Hom.; πόλιν Pind.); 2) окружать (ὄλβος ἀμφινέμεταί τινα Pind.).

ἀμφι-νεύω качаться, раскачиваться Anth.

ἀμφι-νοέω сомневаться, колебаться: ἀ. ἔς τι Soph. быть в недоумении относительно чего-л.

ἀμφι-ξέω обтесывать, обстругивать (κορμὸν χαλκῷ Hom.).

ἀμφί-ξοος 2 обтесывающий, строгальный (σκέπαρνον Anth.).

Ἀμφῑόνιος 2 амфионов (λύραι Eur.).

ἀμφί-παλτος 2 раздающийся вокруг (αὐδή Anth.).

ἀμφι-πᾰτάσσω бить вокруг, ударять (ῥαπίσμασί τι Anth.).

ἀμφί-πεδος 2 окруженный равнинами или полями (ὄχθος Pind.).

ἀμφι-πέλομαι носиться вокруг, кружиться (τινι Hom.).

ἀμφι-πένομαι 1) хлопотать вокруг, ухаживать, окружать заботой (τινα Hom.): δῶρα ἀ. Hom. приготовлять дары; 2) пожирать, растерзывать (sc. νέκυν Hom.).

ἀμφι-περι-πλέγδην adv. в объятиях друг у друга Anth.

ἀμφι-περιστέφω обвивать венцом: οὔ οἱ χάρις ἀμφιπεριστέφεται ἐπέεσσιν Hom. его речь не облечена изяществом, т. е. лишена красоты.

ἀμφι-περιστρωφάω то туда, то сюда поворачивать, т. е. погонять (ἵππους Hom.).

ἀμφι-περιτρύζω щебетать кругом, наполнять воздух щебетанием (ἀμφιπεριτρύζουσι χελιδόνες Anth.).

ἀμφι-περιφθῐνύθω (ῠ) полностью погибать вокруг, засыхать, отмирать (φλοιός ἀμφιπεριφθινύθει HH).

ἀμφι-πιάζω сжимать, сдавливать (χίμαρον χαλαῖς Theocr.).

ἀμφι-πίπτω 1) относиться с любовью, обнимать (τινά Hom.; τὸ γόνυ τινός Eur.): ἀ. στόμασιν Soph. прильнуть устами, горячо целовать; 2) относиться с любовью, любить (τινά Pind.).

ἀμφι-πίτνω Eur. = ἀμφιπίπτω 1.

ἀμφίπλεκτος 2 обвитый, взаимно переплетенный (κλίμακες Soph.).

ἀμφι-πλέκω переплетать, обвивать, обматывать (τινί τι Anacr., Eur., Anth.).

ἀμφί-πληκτος 2 отовсюду разбивающийся или плещущий, набегающий (ῥόθια Soph.).

ἀμφι-πλήξ, ῆγος adj. 1) обоюдоострый (φάσγανον Soph.); 2) двойной (μητρός τε καὶ πατρὸς ἀρά Soph.); 3) двухсторонний (σφῦραι Anth.).

ἀμφι-πολεύω ухаживать, лелеять, окружать заботами (βίον τινός Hom.): ἀ. ὄρχατον Hom. ухаживать (смотреть) за садом; ἵππους ἀ. HH ходить за лошадьми; ἀ. τινά Hom., Hes. служить кому-л.; ἀ. ἱρόν Her. быть служителем при храме.

ἀμφι-πολέω 1) неотступно следовать, сопровождать: ἀ. τινα Pind. и ἀ. τινι Soph. не разлучаться с кем-л.; 2) хранить, охранять, беречь (Ἱμέραν Pind.); 3) блуждать, проходить (ὄρος ἀμφεπολεῖτο Theocr.); 4) ухаживать, заботиться (τι Pind.); 5) лечить (τρώμαν ἕλκεος Pind.).

ἀμφιπολία ἡ должность жреца, священство Diod.

Ἀμφίπολις, εως ἡ Амфиполь (город во Фракии, на вост. берегу Стримона) Thuc., Xen.

Ἀμφιπολίτης, ου ὁ уроженец или житель Амфиполя Thuc., Xen.

I ἀμφί-πολος 2 1) прислуживающий (ταμίη Hom.); 2) часто посещаемый (τύμβος Pind.).

II ἀμφίπολος и1) слуга, служанка Hom., Eur.; 2) жрец, жрица (θεας Eur.; Ἄρεος Plut.); 3) посредница (эпитет Киприды) Soph.

ἀμφι-πονέομαι 1) заниматься (чем-л.), готовить, устраивать (τάφον Hom.); 2) сжигать (μέλεα Archilochus ap. Plut.).

ἀμφι-ποτάομαι (о птице) порхать или носиться вокруг, кружиться Hom.

ἀμφ-ιπποτοξόται, ῶν οἱ амфиппотоксоты (род легкой конницы) Diod., Plut.

ἀμφι-πρόσωπος 2 двуликий Emped., Plut.

ἀμφί-πρυμνος 2 с двухсторонней кормой, т. е. с рулевым управлением с каждой стороны (ναῦς Soph.).

ἀμφί-πτολις (acc. ιν) adj. досл. окружающий стены города, перен. обрушившийся на город (ἀνάγκη Aesch.).

ἀμφι-πτῠχή ἡ объятие Eur.

ἀμφί-πῠλος 2 двувратный (μέλαθρον Eur.).

ἀμφί-πῠρος 2 1) объятый огнем (τρίπους Soph.; βροντά, πεῦκαι Eur.); 2) носящий по факелу в каждой руке (Ἄρτεμις Soph.).

ἀμφί-(ρ)ρῠτος 2, эп. 3 обтекаемый, т. е. окруженный морем (νῆσος Hom., HH; Ἐρυθείη Hes.; Κέως Pind.; Σαλαμίς Soph.).

ἀμφι-ρρώξ, ῶγος adj. кругом расщепленный, весь в щелях (κλωβοί Anth.).

I ἀμφίς () adv. 1) кругом, вокруг: ἀ. ἐόντες Hom. стоящие вокруг, окружающие; ἀ. ἰδών Hes. оглянувшись вокруг; ἀ. ἔχειν Hom. (о путах) окружать, связывать; 2) отдельно, врозь: ἀ. ἔχειν τι καί τι Hom. отделять что-л. от чего-л.; εἴρεσθαι ἀ. ἕκαστα Hom. спрашивать обо всем в отдельности; ἀ. εἶναι Hom. быть в разлуке, вдали; ἀ. φράζεσθαι или φρονεῖν Hom. думать различно, быть в раздоре; ἀ. ἀγῆναι Hom. сломаться на куски; 3) с обеих сторон: ἀ. ἀρωγοί Hom. заступники той и другой стороны.

II ἀμφίς 1) praep. cum gen.; 1.1) вокруг, кругом (ἀ. τινος ἰδεῖν Hom.); 1.2) вдали, в стороне от (ἀ. τινος εἶναι Hom.); 2) praep. cum dat. et acc. вокруг, около (ἄξονι ἀ., Κρόνον ἀ. ἐόντες Hom.).

ἀμφι-σᾰλεύομαι раскачиваться во все стороны Anth.

ἀμφίσ-βαινα ἡ амфисбена (змея, которая могла, якобы, двигаться то вперед, то назад) Aesch., Luc.

ἀμφισβᾰσίη ἡ Her. = ἀμφισβήτησις.

ἀμφισβᾰτέω Her. = ἀμφισβητέω.

ἀμφισ-βητέω 1) расходиться (во мнениях), быть несогласным, спорить (τι, περί τι и περί τινος Plat. и πρός τι Arst.): τῷ πρότερον λεχθέντι (sc. λόγῳ) ἀ. Her. противоречить ранее сказанному; ἀ. πρός τινα Plat. расходиться во мнениях с кем-л.; ἀ. τινι περί τινος Plat., Isae., τινί τινος Dem. и τινι ὑπέρ τινος Polyb. спорить с кем-л. относительно чего-л.; οἱ ἀμφισβητοῦντες Arst., Dem. спорящие стороны (на суде); τὰ ἀμφισβητούμενα Thuc., Plat., Isocr., Polyb. спорные пункты, разногласия; ἀ. μὴ πρός τινα εἶναι τὰς δίκας Lys. возражать против подсудности дела кому-л.; 2) (оспаривая) утверждать: ἀ. τι εἶναί τι Plat. настаивать на чем-л.; ἠμφεσβήτει μὴ ἀληθῆ λέγειν ἐμέ Dem. он утверждал, что я говорил неправду; 3) оспаривать друг у друга, заявлять претензию, претендовать (τινος Isocr., Dem.).

ἀμφισβήτημα, ατος τό 1) спор, разногласие Plut.; 2) предмет разногласия, спорный вопрос Plat., Arst.; 3) (выдвигаемое в споре) положение, утверждение, (противоположное) мнение Plat.

ἀμφισβητήσιμον τό спорный вопрос, предмет разногласия Isocr., Arst.: ἐν ἀμφισβητησίμω εἶναι Dem. быть спорным.

ἀμφισβητήσιμος 2 спорный, неясный, сомнительный Plut., Arst., Dem.: ἡ ἀ. χώρα Φωκεῦσί τε καὶ ἑαυτοῖς Xen. территория, о которой у них шел спор с фокейцами; τῆς μάχης ἀμφισβητησίμου γενομένης Plat. хотя исход сражения представлялся неопределенным.

ἀμφισβήτησις, εως ἡ спор, разногласие Polyb., Plut.: ἀ. περί τινος Plat. спор о чем-л.; ἀμφισβήτησιν ἔχειν Arst. быть спорным, сомнительным.

ἀμφισβητητική ἡ (sc. τέχνη) искусство спора Plat.

ἀμφισβητητικόν τό спор, диспут Plut.

ἀμφισβητητικός 3 склонный спорить, охотник до споров Plat.

ἀμφισβήτητος 2 оспариваемый, спорный (γῆ Thuc.).

ἀμφισβητικός 3 Plat. = ἀμφισβητητικός.

Ἄμφισσα ἡ Амфисса (город в Локриде Озольской, близ границы с Фокидой) Her.

Ἀμφισσεύς, έως ὁ уроженец или житель Амфиссы Thuc., Aeschin., Dem.

ἀμφι-στέλλομαι окутываться: χιτῶνα ἀμφιστειλαμένα Theocr. одетая в хитон.

ἀμφί-στερνος 2 двугрудый Emped.

ἀμφ-ίστημι тж. med. стоять вокруг, обступать, окружать (τινα и τι Hom., Soph.): ἀμφίσταται ὄτοβος Soph. отовсюду поднимается гул; κεναῖς τραπέζαις ἀμφίστασθαι Soph. стоять у пустых столов, т. е. голодать.

ἀμφί-στομος 2 1) имеющий выход с обеих сторон, сквозной (ὄρυγμα Her.; θυρίδες Arst.); 2) двусторонний: ἀμφίστομοι λαβαὶ κρατήρων Soph. ручки с обеих сторон чаш; ἀ. τάξις Polyb. или ἀμφίστομον πλινθίον и πλαίσιον воен. Plut. строй с двойным фронтом, преимущ. карре.

ἀμφι-στρᾰτάομαι вести осаду, осаждать (πόλιν Hom.).

ἀμφι-στρεφής 2 поворачивающийся во все стороны, извивающийся (κεφαλαὶ δράκοντος Hom.).

ἀμφι-στρόγγῠλος 2 с обеих сторон или отовсюду закругленный (οἶκος Luc.).

ἀμφί-στροφος 2 поворачивающийся во все стороны, колеблемый (волнами) или верткий, легкий (βᾶρις Aesch.).

ἀμφιτάμνω in tmesi Hom. = ἀμφιτέμνω.

ἀμφι-τᾰνύω растягивать кругом, обтягивать (δέρμα βοός HH in tmesi).

ἀμφί-τᾰπις, ιδος ἡ ковер или покрывало с двухсторонним ворсом Diog. L.

ἀμφι-τᾰράσσω приводить в полное смятение: ἅλς ἀμφιταρασσομένη Simonides ap. Plut. взволнованное море.

ἀμφι-τειχής 2 обступивший (городские) стены, т. е. ведущий осаду (λεώς Aesch.).

ἀμφι-τέμνω обрезывать, обстригать (ὀνύχων ἀκίδα Anth.).

ἀμφι-τίθημι (поэт. часто in tmesi) 1) класть вокруг, т. е. надевать (κυνέην κεφαλῆφιν Hom.; κόσμον χροΐ Eur.; πέδας τοῖς ἀδίκοις Solon ap. Dem.; δέρμα μελέεσσιν Theocr.): ἀμφιθέσθαι ξίφος Hom. опоясаться мечом; 2) окутывать или покрывать (πέπλοις κάρα Eur.).

ἀμφι-τῐνάσσω досл. потрясать, перен. с шумом захлопывать: δικλίδας προσώποις τινὸς ἀμφιτινάξαι Anth. захлопнуть обе створки дверей перед чьим-л. носом.

ἀμφι-τιττῠβίζω щебетать кругом, кружиться со щебетаньем Arph.

ἀμφί-τομος 2 обоюдоострый (βέλεμνον Aesch.; ξίφος, λόγχη Eur.).

ἀμφί-τορνος 2 отовсюду закругленный (ἀσπίς Eur.).

ἀμφι-τρέμω (кругом) дрожать, трепетать Hom. - in tmesi.

ἀμφι-τρέχω обегать: ἀ. τι Pind. бегать вокруг чего-л.

ἀμφι-τρής, ῆτος adj. пробуравленный насквозь, имеющий два выхода, сквозной (αὔλιον Soph.; sc. πέτρα Eur.).

ἀμφίτρητος 2 Anth. = ἀμφιτρής.

Ἀμφῐτρίτα дор. = Ἀμφιτρίτη.

Ἀμφῐτρίτη, дор. Ἀμφῐτρίτα (ρῑ) ἡ Амфитрита (супруга Посидона, богиня моря); поэт. тж. море Hom., Hes., Pind., Theocr.

ἀμφι-τρομέω сильно дрожать: ἀ. τινος Hom. трепетать за кого-л.

Ἀμφιτροπαιεύς, έως ὁ уроженец или житель дема Амфитропа Lys.

Ἀμφιτροπή ἡ Амфитропа (дем в атт. филе Ἀντιοχίς) Lys., Plut.

Ἀμφιτροπῆ-θεν adv. из дема Амфитропа Plut.

Ἀμφιτροπῆ-σι adv. в деме Амфитропа Aeschin.

ἀμφι-τρῡχής 2 совершенно изорванный (φάρεα Eur. - v. l. ἀμφὶ τρύχη).

Ἀμφῐτρύων, ωνος ὁ Амфитрион (сын Алкея, царь Тиринфа и Фив, муж Алкмены, отец Геракла) Hom., Pind., Trag.

Ἀμφιτρυωνιάδης, ου ὁ сын Амфитриона, т. е. Ἡρακλῆς Hes., Pind., Luc.

ἀμφι-φαείνω сиять вокруг, озарять (τινά HH).

ἀμφι-φαής 2 видимый с обеих сторон, т. е. на востоке и западе, заметный утром и вечером (σέλας Arst.).

ἀμφί-φᾰλος 2 имеющий два гребня или две шишки (κυνέη Hom.).

ἀμφι-φᾰνής 2 отовсюду видимый, т. е. открытый (ἀ. καὶ ἄκρυπτος Eur.).

ἀμφι-φοβέομαι разбегаться (от страха) во все стороны: ἕταροι δέ μιν ἀμφεφόβηθεν Hom. друзья его в страхе разбежались.

ἀμφιφορεύς, έως ὁ Hom. = ἀμφορεύς.

ἀμφι-φράζομαι всесторонне обдумывать Hom. in tmesi.

ἀμφι-χαίνω (aor. 2 ἀμφέχανα) 1) поглощать, проглатывать (τινά Hom.); 2) разевать пасть, угрожать поглотить (ἑπτάπυλον στόμα, sc. Θήβας Soph.).

ἀμφί-χαιτος 2 густо покрытый листьями: τῶν κλάδων ἀμφίχαιτα Diod. густолиственные ветви.

ἀμφι-χάσκω разевать пасть: ἀ. τι Aesch., Anth. разевать пасть на что-л., угрожать проглотить что-л.

ἀμφι-χέω (часто in tmesi) преимущ. med.-pass. 1) разливать кругом, изливать (χάριν κεφαλῇ τινος Hes.); 2) охватывать, набрасывать (δέσματά τινι Hom.): ἀμφέχυτ᾽ ὀμφή Hom. раздавался голос; τὴν ἄχος ἀμφεχύθη Hom. скорбь охватила ее; 3) med. обнимать (τινα Hom.).

ἀμφι-χορεύω кружиться в хороводе Eur.: ἀ. τι Anth. водить хоровод вокруг чего-л.

ἀμφί-χρῡσος 2 кругом позолоченный или оправленный в золото (φάσγανον Eur.).

ἀμφί-χυτος 2 насыпанный кругом, возведенный вокруг (τεῖχος Hom.).

ἀμφί-χωλος 2 хромой на обе ноги Luc.: ἀμφίχωλον σκέλος Anth. хромота на обе ноги.

ἀμφιῶ атт. fut. к ἀμφιέννυμι.

Ἀμφίων, ονος (ῑ) ὁ Амфион 1) сын Зевса и Антиопы, муж Ниобы, миф. основатель Фив Hom.; 2) сын Иаса, царь Орхомена Hom.; 3) предводитель эпейцев Hom.; 4) коринфский олигарх, дед тиранна Кипсела Her.

ἀμφόδιον τό уличка, переулок Luc.

ἄμφ-οδον τό NT = ἀμφόδιον.

ἀμφορεᾱ-φορέω носить кувшины с водой Arph.

ἀμφορεᾱ-φόρος ὁ водонос Men.

ἀμφορείδιον τό небольшая амфора Arph.

ἀμ-φορεύς, έως ὁ амфорей или амфора 1) большой сосуд с двумя ручками Her., Soph., Arph., Thuc., Xen., Plut.; 2) тж. μετρητής, мера жидкостей и сыпучих тел = ок. 40 литров Her., Dem.

ἀμφορίσκος ὁ Dem. = ἀμφορείδιον.

ἀμφότερα adv. (тж. κατ᾽ и ἐπ᾽ ἀ.) с обеих сторон, двумя или обоими способами, в обоих отношениях или направлениях, двояко Her.: ἀ. καὶ στρατηγὸς καὶ ῥαψῳδός Plat. полководец и в то же время рапсод; ἐνίκων ἀ. Thuc. они одержали двойную победу, т. е. на суше и на море.

ἀμφοτερ-άκις adv. в обоих случаях или обоими способами Arst.

ἀμφοτέρῃ adv. Her. = ἀμφοτέρα.

ἀμφοτερό-βλεπτος 2 досл. озирающийся, перен. осмотрительный ap. Sext.

ἀμφοτερό-γλωσσος 2 двуязычный, т. е. говорящий как за, так и против (Ζήνων ὁ Ἐλεάτης Timon ap. Plut.).

ἀμφότερον adv. обоими способами, двояко, как … так … Pind., Theocr.: ἀ. βασιλεύς τ᾽ αἰχμητής τε Hom. царь и в то же время воин.

ἀμφοτερό-πλουν τό (sc. ἀργύριον или δάνειον) денежная ссуда под залог судна на двойной рейс (прямой и обратный) Dem.

ἀμφότερος 3 (преимущ. pl. или dual.) и тот и другой, оба (ἀμφοτέρῃσι, sc. χερσί Hom.): ἀπ᾽ ἀμφοτέρων Her., Eur., Xen.; с обеих сторон; βλέπειν τινὰ ἀμφοτέροις (sc. ὄμμασι) Anth. разглядывать кого-л. обоими глазами, т. е. не отрывать глаз от кого-л.; ἐπ᾽ ἀμφοτέροις βεβακώς (sc. ποσί) Theocr. упершись обеими ногами, т. е. непоколебимо, бесстрашно.

ἀμφοτέρω-θεν adv. с обеих сторон Hom., Pind., Her., Thuc., Plat.

ἀμφοτέρω-θι adv. с обеих сторон или в обоих отношениях (πλημμελεῖν Xen.).

ἀμφοτέρως обоими способами, тж. в обоих отношениях или случаях Plat., Arst.

ἀμφοτέρω-σε adv. в обе стороны или в обоих направлениях Hom.

ἀμφ-ουδίς (ῐ) adv. с земли, снизу (ἀείρειν τινά Hom.).

ἀμφράζομαι поэт. = ἀναφράζομαι.

ἀμφράσσαιτο эп. 3 л. sing. aor. opt. к ἀναφράζομαι.

ἀμφῠγά ἡ Aesch. = ἀναφυγή.

ἄμφω, gen. и dat. ἀμφοῖν, иногда indecl. и тот, и другой, оба Hom., HH, Hes., Arph., Plat., Arst., Luc.: ἐξ ἀμφοῖν (= ἐξ ἀλλήλοιν) Soph. друг от друга.

ἀμφ-ώβολος ὁ обоюдоострое метательное копье или копье с двойным острием Eur.

ἀμφ-ώδους, ώδοντος adj. с двумя рядами зубов Arst.

ἀμφ-ώης 2 с двумя ушками или ручками (κισσύβιον Theocr.).

ἀμφ-ωτίς, ίδος ἡ (у кулачных бойцов) наушник Plut.

ἄμφ-ωτος 2 Hom. = ἀμφώης.

ἀμῷεν эп. 3 л. pl. praes. opt. к ἀμάω.

ἀ-μώμητος 2 безукоризненный, безупречный Hom., Hes., Pind., Plut., Anth.

ἀμωμήτως безукоризненно, безупречно Her.

ἄμωμον τό амом (ароматическое растение) NT.

ἄ-μωμος 2 Her., Aesch., Theocr. = ἀμώμητος.

ἁμῶν Theocr. gen. дор. к ἡμεῖς.

ἀμώντεσσι v. l. = ἀμάντεσσι.

ἀμῶς или ἁμῶς, только в ἁμωσ-γέ-πως adv. каким-л. образом, как-либо, так или иначе Arph., Lys., Plat., Plut.

ἀν- (ᾰ) отриц. приставка (ἀ privativum) перед начальной гласной не- (ἀναμφίλογος несомненный), без- (ἀναίσχυντος бесстыдный).

I ἄν (ᾰ), эп. тж. κέν и κέ, частица с indic., conjct., opt., inf. и part., выраж.: 1) ослабленное, нерешительное или условное утверждение; соотв. русским вводным словам быть может, пожалуй, что ли и частице бы: οὐκ ἂν ἐδυνάμην Thuc. или οὐκ ἂν δυναίμην Eur. я бы не смог, не решаюсь, не берусь; ἐβουλόμην или βουλοίμην ἄν Xen. я желал бы; πολὺ ἂν θαυμαστότερον ἦν, εἰ … Plat. было бы, пожалуй, гораздо удивительнее, если бы …; ἄριστος ἂν δοκεῖ ἄρχων γενέσθαι Xen. он стал бы, кажется, превосходным правителем; δυνηθεὶς ἄν, εἰ ἐβουλήθη Dem. (хотя) он, повидимому, мог бы, если бы захотел; 2) сдержанную просьбу: κλύοις ἄν Soph. выслушал бы ты, т. е. выслушай, пожалуйста; χωροῖς ἂν εἴσω Soph. входи, что-ли; οὐκ ἂν φθάνοις λέγων; Xen. не скажешь ли сначала?; 3) усиленное обобщение, соотв. русск. кто (что, как, когда, куда и т. п.) бы ни: ὃν ἂν ἕλησθε Xen. кого бы вы ни выбрали; ὅποι ἂν βούληται Dem. куда бы он ни пожелал; τότε μὲν εἶπεν ἄν Xen. тогда он, обыкновенно, говорил; πῦρ ἂν οὐ παρῆν Soph. то и дело не было огня; 4) (с ὡς или ὅπως) цель чтобы: ὅπως ἂν φαίνηται ἄριστος Plat. чтобы он оказался наилучшим; 5) при глаголах боязни и т. п. (с μή) как бы не: δέδοικα μὴ λέγοις ἄν … Soph. боюсь, как бы ты не рассказал …; προσδοκία οὐδεμία (ἦν), μὴ ἄν ποτε … Thuc. (ни у кого) не было опасения, чтобы когда-л ….

II ἄν (ᾱ) стяж. = ἐάν.

III ἀν эп. = ἀνέστη: ἂν δ᾽ Αἴας Hom. Эант встал.

IV ἄν и ἀν эп. (перед ν, δ, θ, τ, στ и σχ) = ἀνά I, II.

I ἅν (ᾱ) дор. (= ῆν) acc. sing. к ἥ.

II ἅν (ᾱ) стяж. = ἂ ἄν.

I ἀνά (ᾰᾰ), эп. тж. ἀν adv. 1) наверху, сверху (μέλανες ἀ. βότρυες ἦσαν Hom.); 2) вверх: ἀν δ᾽ Ὀδυσεὺς ἀνίστατο Hom. Одиссей поднялся.

II ἀνά, эп. тж. ἀν 1) (без анастрофы) praep. cum gen. вверх на (ἀ. νηὸς βαίνειν Hom.); 2) praep. cum dat. наверху, на (ἥκειν ἀ. ναυσί Eur.): ἀ. ἡμιόνοις Pind. на запряженной мулами колеснице; 3) praep. cum acc.; 3.1) наверху, на (Κενταύρων ἀ. ὄρος Eur.): τίν᾽ ἀ. χἐρα ἔβα; Eur. кто принес его?; 3.2) вверх на (ἀναβαινειν ἀ. ὀρσοθύρην Hom.); 3.3) вверх по (ἀ. ποταμὸν πλεῖν Her.); 3.4) в глубине, в: ἀ. δῶμα Διός Hom. во дворце Зевса; ἀ. θυμόν Hom. в душе, мысленно; ἀ. στόμα ἔχειν τινά Hom. без умолку говорить о ком-л.; 3.5) на (всем) протяжении; по; через, сквозь; в: ἀ. δῆμον πτωχεύειν Hom. ходить по миру, побираться; ἀ. πᾶσαν τὴν γῆν Xen. по всей земле; ἀ. τὴν Ἑλλάδα Her. во (всей) Греции; ἀ. τὸ σκοτεινόν Thuc. в темноте; 3.6) между, среди, в числе (ἀ. πρώτους εἶναι Her.); 3.7) в продолжение, в течение (ἀ. νύκτα Hom.; ἀ. τὸν πόλεμον Her.): ἀ. χρόνον Her. затем, впоследствии, со временем; 3.8) в знач. приставки еже-, каждый (ἀ. πᾶσαν ἡμέρην Her.; ἀ. πᾶν ἔτος Her. или ἀ. ἕκαστον ἔτος Plat.); 3.9) распределительно по: ἀ. πέντε παρασάγγας τῆς ἡμέρας Xen. по пяти парасангов в день; εἴκοσιν ἀ. Arph. по двадцати; ἀ. μέρος Arst. по частям; 3.10) по, сообразно: ἀ. κράτος Xen. в меру силы, т. е. изо всех сил; ἀ. λόγον Plat. соответственно, относительно; 3.11) редко приблизительно, около (ἀ. διηκόσια στάδια Her.).

ἀνᾰ- приставка со значением: 1) движения вверх (ἀναβάλλω); 2) усилительности (ἀνακρίνω); 3) повторности (ἀναγιγνώσκω); 4) обратного действия (ἀνανεύω, ἀναλύω).

I ἄνᾰ (ᾰν) 1) (= ἀμάστγηι) встань, поднимись Hom., Soph.; 2) (= ἀνάστητε) встаньте Aesch.

II ἄνᾰ (ᾰν) voc. к ἄναξ Trag. или ἄνασσα HH.

ἀνάβᾱ (= ἀνάβηθι) дор. imper. aor. 2 к ἀναβαίνω.

ἀνᾰβά-δην (βᾰ) adv. высоко, на возвышении Arph., Plut.

ἀνᾰβᾰ-δόν adv. поднявшись наверх или находясь сверху Arst.

ἀνα-βαθμός ὁ ступень(ка) Arst.: ἀναβαθμῶν τρόπον Her. наподобие ступенек, уступами.

ἀναβάθρα 1) Luc. = ἀναβαθμός; 2) сходни, мостки Luc.

ἀνα-βαίνω, поэт. тж. ἀμβαίνω 1) всходить, подниматься или влезать (τι Hom., Xen., εἴς или ἔς τι Hom., Plat., Plut., Arst., и ἐπί τι Xen., Arst., Dem.): ἀ. ἐπὶ τὸν ἵππον или ἐφ᾽ ἵππον Xen. садиться на коня; ἵππος ἀναβαινόμενος или ἀναβεβαμένος Xen. лошадь под всадником, т. е. верховая; 2) подниматься, вздыматься: ἢν ἐπ᾽ ἑκκαίδεκα πήχεας ἀναβῇ ὁ ποταμός Her. если уровень реки поднимается на 16 пехиев; ἀναβαινόντων τῶν ἔργων Plut. когда воздвигались строения; 3) всходить на ложе, ложиться в постель: καθεῦδ᾽ ἀναβάς Hom. улегшись, он уснул; 4) садиться на корабль: ἀναβάντες ἐπέπλεον Hom. или ἔπλεον Xen. погрузившись на судно (или суда), они поплыли; ἐς Τροίην ἀ. Hom. отправляться на кораблях в Трою; ἀ. ἀπὸ Κρήτης Hom. отплывать от (берегов) Крита; 5) (sc. ἐπὶ τὸ βῆμα) выступать с речью: ἀ. εἰς τὸ πλῆθος Plat. говорить публично; 6) являться, приходить (ἐπὶ или εἰς τὸ δικαστήριον Plat.; εἰς ἐκκλησἰαν Dem.; εἰς τὴν οἰκίαν Polyb.): ἀνάβητε τούτων μάρτυρες Lys. пусть придут свидетели этого; 7) отправляться (преимущ. от побережья вглубь страны) (ἐς τοὺς Βακτρίους Her.; ἐς τὴν Λυκίαν Thuc.): ἀναβεβηκότες παρά τινα Plat. отправившиеся к кому-л.; 8) ступать (по чему-л.), топтать, попирать (νεκροῖς Hom.); 9) доходить, достигать: ὁ ποταμὸς ἀναβαίνει ἐς τὰς ἀρούρας Her. река залила пашни; ἐπειδὴ ἐνταῦθα ἀναβεβήκαμεν τοῦ λόγου Plat. поскольку мы в своей беседе дошли до этого; 10) переходить: ἀναβῆναι ἔς τινα Her. (о царской власти) перейти к кому-л.; 11) происходить, совершаться: ἀ. ἀπό τινος Xen. быть последствием чего-л.; ἢν μὲν τῇ σὺ λέγεις ἀναβαίνῃ τὰ πρήγματα Her. если дела закончатся так, как ты говоришь; φάτις ἀνθρώπους ἀναβαίνει ἐσθλή Hom. среди людей идет добрая слава (о ком-л.); 12) (о животных) покрывать (τὰς θηλέας Her.); 13) сажать: ἀ. ἄνδρας ἐπὶ καμήλους Her. (приказывать) посадить людей на верблюдов; νὼ ἀναβησάμενοι Hom. посадив нас обоих (на корабль).

ἀνα-βακχεύω 1) приводить в вакхический восторг (τινά, πόλιν Eur.; πολλὰ τῶν κρυπτομένων ἔν τινι Plut.); 2) приходить в вакхический восторг, возликовать Eur., Plut.

ἀναβακχιόω Eur. v. l. = ἀναβακχεύω 1.

ἀνα-βάλλω, эп.-дор. тж. ἀμβάλλω 1) набрасывать, насыпать (γῆν Xen.); 2) выкапывать, рыть (τάφρον Xen.); 3) поднимать, сажать (τινὰ ἐπὶ τὸν ἵππον Xen.); 4) (о лошади) сбрасывать (τὸν ἀναβάτην Xen.); 5) преимущ. med. отсрочивать, откладывать (ἔργον Hom.; εἰς τὴν τρίτην ἡμέραν Her.): εἰς ἄλλον καιρὸν ἀναβάλλεσθαι Plat. откладывать до другого случая; ἀναβάλεο Pind. погоди; 6) med. медлить, затягивать, задерживать (πόλεμον Isocr.): ἀ. βοηθεῖν τινι Plut. медлить с оказанием помощи кому-л.; ἀ. τινα λόγοις и ἐξ λόγων Dem. обманывать, дурачить кого-л. словами; 7) med. передавать: ἀ. τὸ πᾶν ἐπί τινα Luc. представлять все на чье-л. усмотрение; 8) med. приступать, начинать (ἀείδειν Hom., Theocr.): ἀναβαλέσθαι δεήσεις Plut. обратиться с просьбами, взмолиться; ἀ. μάχας πρός τινα Her. вступать в бой с кем-л.; 9) med. набрасывать, накидывать на себя (ἱμάτιον Arph.; τήβεννον Plut.); 10) med. распахивать на себе одежду Arph.

ἀνα-βαπτίζω вновь или многократно погружать Plut.

ἀνά-βᾰσις, поэт. тж. ἄμβᾰσις, εως1) восхождение (на гору), подъем Polyb.: τὴν ἀνάβασιν ἀναβῆναι Plat. совершить восхождение; εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνάβασιν ποιεῖν Plat. вознестись на небо; τοῦ ποταμοῦ ἀ. Diod. подъем уровня, т. е. разлив реки; 2) посадка (на лошадь) Xen.; 3) собир. всадники: ἄμβασις ἵππων Soph. конница; 4) движение вглубь страны (у Xen. - поход Кира Младшего против его брата Артаксеркса Мнемона); 5) дорога вверх, подъем, тж. подступ (τοῦ οὔρεος Her.; τῶν Ἐπιπολῶν Thuc.); 6) ступень(ка): αἱ ἀναβάσεις Plut. лестница.

ἀνα-βασσᾰρέω in tmesi Anacr. = ἀναβακχεύω.

ἀνα-βαστάζω поднимать, нести на плечах (τὸν ἀντίπαλον Luc.).

ἀναβᾰτήριον τό (sc. ἱερόν) жертвоприношение за счастливый исход плавания Plut.

ἀνα-βάτης, поэт. ἀμβάτης, ου1) седок, всадник Xen., Plat., Plut.; 2) взобравшийся наверх, сидящий на дереве (θήρ Eur.).

ἀναβᾰτικός 3 умеющий садиться или ездить верхом (ἐπὶ τοὺς ἵππους Xen.).

ἀναβᾰτός, поэт. ἀμβᾰτός 2 на который можно взобраться, доступный (πόλις, οὐρανός Hom.).

ἀναβέβροχεν v. l. = ἀναβέβρυχεν.

ἀναβέβρῠχεν, v. l. ἀναβέβροχεν (3 л. sing. pf. к *ἀναβρύχω в знач. praes.) бьет ключом (ὕδωρ Hom.).

ἀνα-βῐβάζω тж. med. 1) сажать, приказывать сесть (τινὰς ἐπὶ ἳππους Her., Xen., Plat.; ἐπὶ τὴν ναῦν Plut., med. Thuc.); 2) приказывать взойти или (воз)вести (τινὰ ἐπὶ τὴν πυρήν Her.; ἐπὶ λόφον, sc. τὸ στράτευμα Xen.): ἀ. τοὺς στρατιώτας ἐπὶ τὸ τεῖχος Polyb. приказывать солдатам взойти на стены, т. е. взять приступом; 3) поднимать (τινὰ ἐπί τι Her.); 4) вытаскивать (на сушу) (τριήρεις Xen.); 5) выводить, ставить, представлять (ἐπὶ τὴν σκηνήν τι Polyb., Luc.); перен. выставлять напоказ, обличать (ἄγνοιάν τινος Polyb.); 6) вызывать или приказывать привести (μάρτυρας Isae.): ἀναβιβασάμενος αὐτὸν βούλομαι ἐρέσθαι Lys. я хочу его вызвать для опроса; 7) повышать: τὰς τιμὰς ἀ. Diod. повышать цены; εἰς τὴν ἄκραν τιμὴν καὶ δύναμιν ἀναβιβάζεσθαι Plut. стремиться к высшим почестям и (высшему) могуществу; 8) med. приводить с собой (τινά Lys., Plat., Dem.); 9) досл. отводить назад, перен. понижать, умерять (τοὺς φθόγγους Plut.).

ἀνα-βιόω 1) (aor. 1 ἀναβίωσα, aor. 2 ἀνεβίων) оживать, воскресать Arph., Plat., Plut.; 2) med. возвращать к жизни, воскрешать (τινα Plat., Arst.).

ἀνα-βίωσις, εως ἡ возвращение к жизни, воскресение Plut.

ἀνα-βιώσκομαι 1) med. (aor. ἀνεβιωσάμην) оживлять, воскрешать Plat.; 2) pass. оживать, воскресать Plat.

ἀνα-βλαστάνω 1) вновь вырастать, произрастать (τὰ ἐκ γῆς ἀναβλαστάνοντα Plat.; ἄγρωστις ἀναβλαστάνουσα Plut.); 2) расцветать, достигать процветания (αἱ Συρήκουσαι ἀνέβλαστον Her.); 3) возникать, появляться: οὐ μή τι ἀναβλαστήσει Her. ничего такого (дурного) не приключится.

ἀνά-βλεμμα, ατος τό взглядывание наверх или назад (ἀναβλέμματα καὶ ἐμβλέμματα Xen.).

ἀνα-βλέπω (fut. ἀναβλέψω и ἀναβλέψομαι) 1) смотреть вверх или вперед, взирать, глядеть (τι и τινί Eur., πρός и εἴς τι Plat.): ἀ. πρός τινα Xen., Plat. глядеть на кого-л.; ἀ. ὀρθοῖς ὄμμασιν Xen. глядеть прямо, перен. не падать духом; ἀ. φλόγα Eur. сверкать глазами; 2) (вновь) открывать глаза: ἀναβλέψας ἐρωτᾷ Xen. открыв глаза, он спрашивает (= спросил); 3) (вновь) обрести зрение, прозреть Her., Arph., Plat.

ἀνάβλεψις, εως1) видение, зрительное восприятие (ἀ. καὶ ἁφή Arst.); 2) прозрение NT.

ἀνάβλησις, εως1) предотвращение, отклонение, тж. отсрочка (κακοῦ Hom.); 2) промедление, задержка (τινος Hom.): οὐ γὰρ ἀ. Anth. ибо медлить нельзя.

ἀνα-βλύζω, Anth. тж. ἀμβλύζω 1) стремительно прорываться, вырываться, прыскать (πῦρ ἀναβλύζει, ἔλαιον ἀνέβλυζεν Plut.); 2) бить ключом или бурно разливаться (Νεῖλος ἀναβλύζων Theocr.); 3) стремительно извергать (ἔλαιον Arst.; πηγήν Anth.).

ἀνάβλῠσις, εως ἡ стремительное вытекание, извержение (πηγῶν ἀναβλύσεις Arst.).

ἀναβλύω Polyb. = ἀναβλύζω.

ἀναβόᾱμα, поэт. ἀμβόαμα, ατος τό крик, вопль Aesch.

ἀνα-βοάω, поэт. тж. ἀμβοάω (fut. ἀναβοήσομαι дор. ἀναβοάσομαι) 1) издавать крик, вскрикивать Her., Eur., Thuc.: ἀνεβόησαν καὶ προσπεσόντες ἐμάχοντο Xen. они издали боевой клич и устремились в бой; 2) выкрикивать, восклицать, кричать (τι Eur.); 3) криком, т. е. громко приказывать или просить (ποιεῖν τι Thuc., Xen., Polyb.); 4) громко оплакивать (ἄχη Aesch.; συμφοράν Eur.); 5) громко звать (τινα Eur., Arph.); 6) громко петь (παιᾶνα Plat.); 7) издавать крик одобрения: ταῦτα εἰπούσης, ἀνεβόησαν αἱ λοιπαὶ γυναῖκες Plut. когда она сказала это, остальные женщины криком выразили свое согласие.

ἀναβολεύς, έως ὁ стремянный, (помогающий садиться на коня) конюх Plut.

ἀνα-βολή, поэт. тж. ἀμβολή, дор. ἀμβολά1) насыпь, вал Xen., Diod.; 2) восхождение, подъем (τῶν Ἄλπεων и πρὸς τὰς Ἄλπεις Polyb.): τὴν ἀναβολὴν ποιεῖσύαι Polyb. совершать восхождение, подниматься; 3) путь восхождения, дорога вверх, подъем (αἱ εἰς τὸ ὄρος ἀναβολαί Polyb.); 4) накидка, плащ Plat.: κόσμιος τὴν ἀναβολήν Luc. изящно одетый; 5) (музыкальное) вступление Pind., Arph., Arst.; 6) откладывание, отсрочка, задержка: ἀναβολὴν ποιεῖν Plat. и ποιεῖσθαι Thuc., Men., Plut., тж. ἐς ἀναβολὰς ποιεῖσθαι Her. или πράττειν Thuc. откладывать, задерживать, медлить; οὐκ εἰς (ἐς) ἀναβολάς Eur., Isocr. без промедления; 7) выскакивание (ἡ ὑπέρζεσίς ἐστιν ἡ ἀ. τῶν πομφολύγων Arst.).

ἀνα-βορβορύζω громко роптать Arph.

ἄνᾱβος дор. = ἄνηβος.

ἀναβράζω Arph. = ἀναβράσσω 1.

ἀνα-βράσσω, атт. ἀναβράττω 1) варить (κρέα Arph.); 2) встряхивать: τὰ ἐν τοῖς λίκνοις ἀναβραττόμενα Arst. то, что отвеивается во (встряхиваемых) ситах.

ἀνα-βρᾰχεῖν (inf. aor. 2) зазвенеть, загреметь, зазвучать (ἀνέβραχε τεύχεα Hom.).

ἀνα-βρέχω снова смачивать (ἄρτοι ἀναβρεχθέντες Arst. - v. l. ἄν βρεχθέντες).

ἀνα-βρόχω вновь проглатывать, обратно поглощать (ὕδωρ ἀναβροχέν Hom.).

ἀνα-βρυάζω поднимать крик, вскрикивать (ἐμβαλόντες ἀνεβρύαξαν Arph.).

ἀνα-βρῡχάομαι поднимать жалобные крики, вопить (ἀναβρυχησάμενος καὶ κλαίων Plat.).

ἀναβῶσαι ион. inf. aor. к ἀναβοάω.

ἀνά-γαιον τό помещение в верхнем этаже, горница NT.

ἀν-αγγέλλω возвещать, объявлять, тж. сообщать (χρησμούς Aesch.; τί τινι Eur., Thuc., Xen., Arst., Polyb. и πρός τινα Polyb.): ἀνηγγέλθη τεθνεώς Plut. распространилась весть о его смерти.

ἀν-άγγελος 2 безвестный: ἀ. μάχη Anth. битва, с которой никто не вернулся.

ἀνα-γελάω разразиться смехом, захохотать Xen., Plut.

ἀνα-γεννάω возрождать (τινα εἴς τι NT).

ἀναγέομαι дор. = ἀνηγέομαι.

ἀνα-γεύω давать отведать: ἀναγεῦσαί τινά τι Arst. досл. попотчевать кого-л. чем-л., перен. показать кому-л. что-л.

ἀνα-γιγνώσκω, ион. и поздн. ἀναγῑνώσκω 1) (aor. 2 ἀνέγνων) быть хорошо знакомым, хорошо знать (τινά и τι Hom., Pind.); 2) (вновь) узнавать, признавать знакомым (τινά и τι Hom., Her., Xen., Eur.); 3) читать (ποιήματα Plat.): ἀναγνώσεται ὑμῖν (ὁ γραμματεὺς) τὸ ψήφισμα Lys. секретарь огласит вам постановление; οἱ ἀναγιώσκοντες Plut. читатели; 4) (aor. 1 ἀνέγνωσα) увещевать, уговаривать, убеждать (τινὰ ποιεῖν τι Her.): ἀναγνωσθῆναί τινι и ὑπό τινος Her. поддаться чьим-л. уверениям или последовать чьему-л. совету; ὑπό τινος ἀναγνωσθεὶς χρήμασι Her. подкупленный кем-л.

ἀνάγκα дор. = ἀνάγκη.

ἀναγκάζω 1) принуждать, заставлять, вынуждать (τινὰ ποιεῖν τι Her., Soph., Xen., Plat.; τινά τι Soph. и τινὰ ἔς τι Thuc.; ὑπό τινος ἀναγκασθῆναί τι Plat.): ἠναγκασμένοι (ἣ) ἔμμισθοι Thuc. (работающие) принудительно или по вольному найму; 2) убедительно говорить, убеждать: ἐγώ σοι οὐχ ὁμολογῶ, οὐ γάρ με συ ἀναγκάζεις Plat. я с тобой не согласен, так как слова твои не убедительны; 3) настаивать: ὁ ἄγνωστόν τι εἶναι ἀναγκάζων Plat. настойчиво утверждающий непознаваемость чего-л.; 4) применять насилие (κινοῦσι τὰς πολιτείας ἀναγκάζοντες Arst.): ἠναγκασμένος Eur. насильственно вторгшийся, непрошенный пришелец; 5) мучить, терзать (δεινοῖς ἀναγκάζεσθαι Soph.).

ἀναγκαίη ἡ Hom., Her. = ἀνάγκη.

ἀναγκαῖον τό 1) необходимость, настоятельная потребность: τὰ ἀναγκαῖα (τοῦ βίου) Xen., Isocr. жизненные потребности; 2) неизбежность (τὰ ἐκ θεοῦ ἀναγκαῖα Xen.); 3) принудительность (τῆς ἀρχῆς Thuc.); 4) нужда: ὡς οῖόν τ᾽ ἦν ἐξ ἀναγκαίου Thuc. насколько позволяли трудные обстоятельства; 5) темница, тюрьма Xen.

I ἀναγκαῖος 3 и 2 1) повелительный, властный (μῦθος Hom.): χρειοῖ ἀναγκαίῃ Hom. в силу настоятельной необходимости; πειθὼ ἀναγκαία Plat. неотразимый (убедительиый) довод; 2) неизбежный, неотвратимый, неминуемый (λόγοι ἀτερπεῖς, ἀλλ᾽ ἀναγκαῖοι Eur.; τύχη Soph., Eur.; θάνατος Xen.); 3) необходимый, нужный (τροφή, μαθήματα Plat.): αἱ οὐκ ἀναγκαῖαι πόσεις Xen. излишние напитки; τὴν ὁδὸν ἀναγκαιοτάτην τρέπεσθαι Plat. пойти по пути, которого никак не миновать; τὸ ἀναγκαιότατον ὕψος Thuc. совершенно необходимая, т. е. минимально достаточная (для обороны) высота; ἡ πὀλις ἀναγκαιοτάτη Plat. минимальный по своим размерам город; 4) вынужденный (ἀναγκαίῳ τινὶ τρύπῳ Plut.); 5) подневольный, рабский (πολεμισταί Hom.): ἦμαρ ἀναγκαῖον Hom. день порабощения; 6) родственный, родной (μήτηρ Plat.; συγγενεῖς καὶ ἀναγκαῖοι Dem.).

II ἀναγκαῖος преимущ. pl. родственник Xen., Dem.

ἀναγκαιότης, ητος1) кровная близость, родство Lys., Polyb.; 2) необходимость Sext.

ἀναγκαίως 1) с необходимостью: ἀ. ἔχει Her., Trag., Soph., Plat. необходимо, неизбежно; 2) вынужденно, по принуждению (λέγειν Plat.); 3) подчиняясь необходимости, смиренно, покорно (φέρειν τὰ δαιμόνια Thuc.).

ἀναγκαστικός 3 принудительный, обязательный (νόμος Plat., Arst.).

ἀναγκαστικῶς принудительным образом, неодолимо (εἰς συγκατάθεσιν εἴκομεν Sext.).

ἀναγκαστός 3 вынужденный, принужденный Her.: ἐκ καταλόγου ἀναγκαστοί Thuc. внесенные в список военнообязанных.

ἀναγκαστῶς Plat. = ἀναγκαστικῶς.

ἀνάγκη, дор. ἀνάγκα1) необходимость, неизбежность: ὑπ᾽ ἀνάγκης Hom., Hes., Aesch., Soph., Thuc., ἀνάγκῃ Hom., Soph., Thuc., σὺν ἀνάγκῃ Pind., δι᾽ и ἐξ ἀνάγκης Soph., Thuc., Plat., Arst., πρὸς ἀνάγκην Aesch., Arph., Plut., Luc. и κατ᾽ ἀνάγκην Xen. в силу необходимости, поневоле; κατ᾽ ἀνάγκην ἐπιτελεῖν τι Polyb. выполнить что-л. во что бы то ни стало; εἴπερ ἀ. Hom. если необходимо; πᾶσα или πολλὴ ἀ. ποιεῖν τι Aesch., Soph., Her., Plat. крайне необходимо сделать что-л.; 2) предопределение (свыше), судьба, рок (ἀ. δαιμόνων и αἱ ἐκ θεῶν ἀνάγκαι Eur.): ἀνάγκῃ οὐδὲ θεοὶ μάχονται Simonides ap. Plat. с судьбой и боги не борются; 3) закономерность, закон (τῶν οὐρανίων Xen.): ἔγγραφοι ἀνάγκαι Plut. писаные законы; 4) нужда, потребность (γαστρὸς ἀνάγκαι Aesch.; ἐρωτικαὶ ἀνάγκαι Plat.); 5) мучительный труд, страдание, мучение (πόνοι καὶ ἀνάγκαι Eur.): ἕρπειν κατ᾽ ἀνάγκην Soph. влачиться с трудом; ὑπ᾽ ἀνάγκας βοᾶν Soph. кричать от боли; ἐν ὠδίνων λοχίαις ἀνάγκαισι Eur. в родовых муках; 6) принуждение, насилие: ἀνάγκῃ Hom. по принуждению; τὰς ἀνάγκας προσάγειν τινί Thuc. применять насилие к кому-л.; 7) (преимущ. pl.) меры принуждения, пытка: ἐς ἀνάγκας ἄγεσθαι Her. быть ведомым на пытку; τὰ πρὸς τὰς ἀνάγκας ὄργανα Polyb. орудия пытки; 8) неодолимая сила доказательства, искусный довод (ῥητόρων ἀνάγκαι Anacr.); 9) кровная близость, родство Xen., Isocr.

ἀναγκο-φᾰγία ἡ обязательная диета (у атлетов) Arst.

ἀν-άγκῠλος 2 не имеющий метательной петли (ἀκόντιον Diod.).

ἀνα-γνάμπτω 1) загибать назад, отгибать (αἰχμὴ ἀνεγνάμφθη Hom.); 2) развязывать (δεσμόν Hom.).

ἄν-αγνος 2 запятнанный преступлением, оскверненный, нечистый Trag.

ἀνα-γνωρίζω 1) вновь узнавать, опознавать (τινά Plat.); 2) узнавать, знакомиться (τι Arst.); 3) знакомить: ἀναγνωρίσας τινἀς Arst. открывшись или назвав себя некоторым (людям).

ἀναγνώρισις, εως ἡ узнавание, опознавание Plat., Arst.

ἀναγνώρισμα, ατος τό опознавательный знак, признак Plut.

ἀναγνωρισμός ὁ Arst., Men. = ἀναγνώρισις.

ἀνάγνωσις, εως1) Her. = ἀναγνώρισις; 2) чтение Plat.

ἀνάγνωσμα, ατος τό 1) чтение Luc.; 2) читаемое произведение, сочинение Plut.

ἀναγνώστης, εως ὁ чтец Plut.

ἀναγνωστικός 3 1) приятный для чтения Arst.; 2) любящий читать Plut.

ἀνᾰγόρευσις, εως1) публичное уведомление, официальное сообщение: ἡ τοῦ στεφάνου ἀ. Dem. объявление о присуждении венка; 2) публичное провозглашение (αἱ τῶν ὑπάτων ἀναγορεύσεις Plut.).

ἀν-ᾰγορεύω публично объявлять (κήρυγμα Polyb.; τι ὑπὸ κηρύκων Plut.); провозглашать (τινά τινα Plut.): ἀ. τινὰ ἥκειν Aeschin. объявить кому-л. приказ явиться; νικῶν ἀνηγορεύετο Dem. он был объявлен победителем.

ἀνά-γραπτος 2 записанный: ἐσαεὶ ἀ. Thuc. записанный навеки, т. е. неизгладимый, незабываемый.

ἀναγρᾰφεύς, έως ὁ писец, секретарь: τῶν ὁσίων καὶ τῶν ἱερῶν ἀ. Lys. переписчик (кодификатор) гражданских и религиозных законов.

ἀναγρᾰφή 1) список, опись, перепись (περὶ τῆς οὐσίας Plat.); 2) записки, описание (τῶν βίων Plut.): Λακωνικαὶ ἀναγραφαί Plut. записки о Лаконии; 3) pl. государственные акты, постановления Lys., Polyb.

ἀνα-γράφω 1) записывать, переписывать (Σόλωνος νόμους Lys.; ἄ τε χρὴ ποιεῖν καὶ ἃ μή Plat.): ἐν στήλῃ ἀναγραφῆναι Her. быть записанным на (мемориальном) столбе; ἐν ταῖς συνθήκαις ἀναγεγραμμένος Isocr. записанный в договорах; τὰς στήλας ἀναγράψαι Lys. воздвигнуть столбы с надписями, т. е. с таблицами законов; στηλίτην ἀ. τινά Isocr. написать чье-л. имя на столбе; т. е. публично объявить кого-л. вне закона; εὐεργέτης παρ᾽ ἐμοὶ ἀναγεγράψει Plat. я буду считать тебя своим благодетелем; 2) письменно излагать, писать (αἰτίας μυθώδεις περὶ τῶν Ῥωμαϊκῶν Plut.); 3) надписывать, озаглавливать (Λούκουλλος ἀναγέγραπται τὸ βιβλίον Plut.); 4) подробно описывать, обстоятельно излагать (ὑποτυπῶσαι πρῶτον, εἰθ᾽ ὕστερον ἀναγράψαι Arst.); 5) тж. med., мат. описывать, чертить (τὸ ὀκτώπουν χωρίον Plat.; τὰς τῆς γῆς περιόδους Arst.).

ἀν-αγρία ἡ запретное для охоты время Xen.

ἀνα-γρύζω роптать, ворчать Arph.: οὐδ᾽ ἀ. μοι ἐξουσίαν ἐποίησας Xen. ты мне и пикнуть не давал.

Ἀναγυράσιος ὁ уроженец или житель дема Анагирунт Plat.

ἀνάγῡρος итж. ἀνάγυρις ἡ анагирис (зловонный кустарник Anagyris foetlda из семейства мотыльковых) Arph.

Ἀναγυρουντό-θεν adv. из Анагирунта Arph.

Ἀναγυροῦς, οῦντος ὁ Анагирунт (дем в атт. филе Ἐρεχθηΐς) Arph.

ἀν-άγω 1) вести наверх; приводить (τινὰ εἰς Ὄλυμπον Eur.; πελταστὰς πρὸς τὸ ὄρος Xen.; ἐπὶ τὰ ἄκρα τῆς χώρας Plut.): ζώοντά τινα ἐς τὴν ὄψιν τινὸς ἀναγαγεῖν Her. доставить кого-л. живым к кому-л.; ἀναχθέντος αὐτοῦ Plut. когда он был приведен (на суд); 2) воен. выводить, развертывать (τὴν φάλαγγα Plut.): ἀ. ἐπὶ κέρας τὰς νέας Her. выводить корабли в кильватерной колонне; τὸ δεξιὸν κέρας εἰς κύκλωσιν ἀ. Plut. совершать охват правым флангом; ἄχρι τινὸς ἀ. ἑαυτὸν ταῖς ἐλπίσι Plut. простирать свои надежды или притязания на что-л.; 3) устраивать: ἀ. χορόν Hes., Thuc., Eur. водить хоровод; 4) выводить в открытое море (νῆας Her.); 5) тж. med. выплывать, отплывать (πρὸς τὴν ἤπειρον, ἐπὶ τὰς ἄλλας νήσους Her.; ὁλκὰς ἀναγομένη ἐπ᾽ Ἰωνίας Thuc.); 6) med. собираться, готовиться: ὁρῶν αὐτὸν ἀναγόμενον ὡς ἀδολεσχήσοντα περί τινος Plat. видя, что он собирается пуститься в разговоры о чем-то; εἰς τοὺς παρόντας ὡς λέξων τι ἀνήγετο Xen. он приготовился сказать кое-что присутствующим; 7) привозить, приносить (εἰς τὴν Ἀκρόπολίν τι Plat.); 8) уводить, увозить (γυναῖκ᾽ ἐξ ἀπίης γαίης Hom.; κτέατα Τρωΐαθεν Pind.; τοὺς ξυνειλημμένους Xen.): ἀναχθεὶς ἐξ Ἰλίου Aesch. отплывший из Илиона; 9) приводить назад, возвращать (τινὰ ἐς Ἄργος Hom.): ἐντὸς ἐξαμήνου ἀ. Plat. (о недоброкачественном товаре) возвращать до истечения шести месяцев; 10) возводить, воздвигать, строить (τὴν πόλιν, τὸν χάρακα Plut.); 11) поднимать (κάρα Soph.; ὄμμα ἄνω Plat.; перен. κωκυτόν Eur.): τὸν Νεῖλον ἀ. Luc. поднимать уровень воды в Ниле; 12) возвышать (τινὰ εἰς μεγάλα πράγματα καὶ τιμάς Plut.): ἀναγαγεῖν τὴν φωνήν Plut. возвысить голос; 13) начинать: παιᾶνα ἀνάγετε Soph. запойте пеан; 14) восстанавливать, вспоминать, возобновлять (πολύδακρυν ἀδονάν Eur.); 15) предоставлять на усмотрение или на решение, передавать (τι εἴς τινα Arst., Dem.); 16) приносить, совершать (θυσίας Her.); 17) справлять, праздновать (τὴν ὁρτὴν τῇ Ἴσι Her.); 18) извергать: πλῆθος αἵματος ἀνήγαγε Plut. у него открылось сильное кровотечение; 19) вести, проводить (τάφρον περὶ τὸ τεῖχος Plut.); 20) приводить (логически): τὸν λόγον ἐπ᾽ ἀρχὴν ἀ. Plat. свести к принципу, т. е. принципиально обосновать положение; εἰς γνωριμώτερον ἀ. Arst. свести (неизвестное) к более известному; ὡς εἰς ἐλάχιστον ἀ. Dem. сводить к минимуму; εἰς χιλίων ταλάντων κεφάλαιον ἀναγαγεῖν Plut. свести к тысяче талантов; ἀ. τι πρός τι Plut. сопоставлять что-л. с чем-л.; ἀ. τι εἰς ἡμέραν καὶ ὥραν Plut. определять день и час чего-л.; ἀ. τι εἰς παρασπόνδημα Polyb. представлять что-л. как нарушение союзного договора; ἀνάγεσθαι εἰς τὸν θεόν Plut. быть приписываемым божеству; ἀ. τι εἰς ἄκραν ἀσφάλειαν Plut. делать что-л. совершенно безопасным; 21) уходить, отступать: σκοταῖος ἀναγαγών Xen. уйдя с наступлением темноты; ἀ. ἐπὶ πόδα Xen. или ἐπὶ σκέλος Arph. отступать с лицом, обращенным к неприятелю, т. е. медленно, незаметно; ἀ. εἰς τοὐπίσω Plat. сделать шаг назад.

ἀνᾰγωγή 1) (тж. ἀ. νεῶν) выход в открытое море, отплытие Xen., Polyb.: ἡ ἀ. ἐγίγνετο ἐς τὴν Σικελίαν Thuc. состоялось отплытие в Сицилию; 2) извержение, истечение: αἵματος ἀ. Polyb. кровотечение; 3) приведение, сведение (εἰς ἀρχὴν καὶ αἴτιον Arst.); 4) (v. l. ἀναγωγία) воспитание, обучение (ἡ Κρητικὴ ἀ. Polyb.); 5) юр. регрессная жалоба, право на возвращение затрат: τὴν ἀναγωγήν τινος ποιεῖσθαι ἐντὸς ἐνιαυτοῦ Plat. иметь право на возврат чего-л. (продавцу) в течение года.

ἀναγωγία 1) невоспитанность Polyb., Plut.; 2) распущенность (περὶ τὴν δίαιταν Plut.).

ἀν-άγωγος 2 1) невоспитанный, разнузданный, распущенный (περὶ τὰς ἡδονάς, ἐν τῷ πίνειν Plut.); 2) необученный, ненатасканный (κύων Xen.); необъезженный (ἵππος Xen.).

ἀναγώγως грубо, неискусно Gell.

ἀν-αγώνιστος 2 не вступающий в борьбу, не участвующий в соревновании, бездеятельный (ἀθλητής Xen.; ἀ. ἀπιέναι Thuc.): περί τινος ἀ. γίγνεσθαι Plat. не бороться за что-л.

I ἀνα-δαίω тж. med. (заново) делить, (пере)распределять (τὴν χώραν Plut.): γᾶς ἀναδαιομένας Her. после раздела земли; τὴν γῆν ἀναδάσασθαι Thuc. разделить между собой землю.

II ἀνα-δαίω, поэт. ἀνδαίω зажигать, возжигать (φλογὸς μέγαν πώγωνα Aesch.).

ἀναδάσασθαι Thuc. inf. aor. med. к ἀναδαίω I.

ἀναδασμός ὁ [ἀναδαίω I] раздел, передел, (пере)распределение (γῆς Her., Plat., Dem., Polyb.).

ἀνάδαστος 2 1) разделенный, (пере)распределенный (γῆ Plat.; ὠφέλεια Plut.); 2) уничтоженный, недействительный (δικαστήριον Luc.).

ἀναδέδρομα эп. pf. к ἀνατρέχω.

ἀνάδειγμα, ατος τό предполож. рупор глашатая Anth.

ἀνα-δείκνῡμι и ἀναδεικνύω 1) поднимать для показа или сигнализации (ἀσπίδα Her.; πυρσόν Polyb.): ἀναδέξαι σημήϊόν τινι ἀνάγεσθαι Her. дать кому-л. знак к отплытию; 2) широко растворять, распахивать (πύλας πᾶσιν Soph.); 3) публично объявлять, провозглашать: ἀ. τινά τινα Xen., Polyb., Plut. провозглашать кого-л. кем-л.; 4) торжественно открывать, освящать (ἱερόν, θέατρον Plut.).

ἀνάδειξις, εως1) провозглашение, избрание, назначение (на должность) (συναρχόντων, ὑπἀτων Plut.); 2) публичный показ: ἡ ἀ. τοῦ διαδήματος Polyb. венчание (на царство); 3) торжественное посвящение (τοῦ βοός, sc. Ὀσίριδος Diod.).

ἀναδέκομαι ион. = ἀναδέχομαι.

ἀναδεκτικός 3 восприимчивый, воспринимающий (τινος Sext.).

ἀν-άδελφος 2 не имеющий брата или сестры Eur., Xen., Plut.

*ἀνάδεμα, ατος τό Anth. = ἀνάδημα.

ἀνα-δενδράς, άδος ἡ (sc. ἄμπελος) 1) вьющаяся вокруг дерева лоза Dem.; 2) виноградник с вьющимися лозами Anth.

ἀναδενδρίτης, ου (ῑ) adj. m полученный из лоз, вьющихся вокруг деревьев (οἶνος Polyb.).

ἀναδέξαι ион. inf. aor. 1 к ἀναδείκνυμι.

ἀνάδεξαι imper. aor. 1 к ἀναδέχομαι.

*ἀνα-δέρκομαι (только aor. 2 ἀνέδρακον) взглядывать наверх (ἀνέδρακεν ὀφθαλμοῖσι Hom.).

ἀνα-δέρω, поэт. тж. ἀνδέρω 1) сдирать кожу, обдирать (πόδας Pind.); 2) тж. med., ирон. выворачивать наружу, рассказывать до конца, выкладывать (τι Arph., Luc.).

ἀνάδεσις, εως1) повязывание, надевание (ἀναδεσεις στεφάνων Plut.); 2) подвязывание (κόμης Luc.).

ἀνα-δεσμεύω подвязывать, привязывать Diod.

ἀνα-δέσμη ἡ (женская) головная повязка Hom., Eur., Anth.

ἀνά-δετος 2 повязанный на голову, обвивающий голову (μίτραι Eur.).

ἀνα-δεύω 1) увлажнять, смачивать, пропитывать (ἐλαίῳ τι Plut.); 2) внедрять, внушать (τοὺς νόμους τοῖς ἤθεσι τῶν παίδων Plut.).

ἀνα-δέχομαι, ион. ἀναδέκομαι (aor. ἀνεδεξάμην эп. ἀνεδέγμην) 1) принимать (в себя) (δούρατα Hom.; θερμότητα Plut.); 2) переносить, выносить, терпеть (ὀϊζύν Hom.; πόλεμον Polyb.; πολλὰς πληγάς Plut.); 3) перенимать, получать (τι παρά τινος Eur.; τὸν κλῆρόν τινος Plut.); 4) (тж. εἰς и ἐφ᾽ ἑαυτόν) принимать, брать на себя (αἰτίαν Plat.; στρατηγίαν Plut.): ἀναδεξάμενος (sc. λόγον) ἔφησεν Polyb. взяв слово, он сказал; 5) обещать (ποιεῖν τι Her., Xen., Plut.): τὸν πόλεμον πολεμήσειν ὑπέρ τινος ἀναδέξασθαι Dem. обязаться воевать за кого-л.; ἀ. τοὺς δανειστάς Plut. задолжать заимодавцам; 6) давать ручательство, ручаться (ἀ. τινί τι Polyb.): ἀ. τινι Thuc. заверять кого-л.; ἀ. τινα τῶν χρημάτων Polyb. поручиться за уплату кем-л. денег; 7) поджидать (τινα Polyb.).

ἀνα-δέω, поэт. тж. ἀνδέω 1) тж. med. повязывать (τὰς κεφαλὰς μίτρῃσι Her.); 2) обвивать, украшать (κόμας δάφνᾳ Pind.; χρυσῷ στεφάνῳ Thuc.: λόγχην ταινίαις καὶ στεφανώμασι Plut.); 3) вплетать (ἄνθος ἐπὶ κροτάφοις Anth.); 4) увенчивать (τοὺς νικῶντας Arph.); перен. награждать (τροφῇ τε καὶ τοῖς ἄλλοις Plat.); 5) короновать (τινα Plut.); 6) med. подвязывать, завязывать себе (κρώβυλον τῶν τριχῶν Thuc.); 7) привязывать (τι πρός τι Plut.): τὰς νεὰς ἀναδούμενοι εἷλκον Thuc. они взяли на буксир и потащили суда; ἀναδεῖσθαί τι ἔκ τινος Plut. ставить что-л. в связь с чем-л.; 8) перен. связывать (родством), соединять: ἀναδῆσαι ἑαυτὸν ἔς τινα Her. вести свою родословную от кого-л.

ἀνάδημα, поэт. тж. ἄνδημα, ατος τό анадема, головная повязка Pind., Eur., Xen.

ἀνα-δῐδάσκω 1) (лучше или по-новому) поучать (τινά Her., Thuc.): ταῦτα Θεμιστοκλέος λέγοντος ἀνεδιδάσκετο Her. эти слова Фемистокла переубедили (Эврибиада); νῦν παρὰ σοῦ ἀνεδιδάχθημεν, ὅτι … Plat. теперь мы узнали от тебя, что …; 2) подробно разбирать, объяснять (λόγιόν τινα Arph.).

ἀνα-διδράσκω вновь убегать (Polyb. - v. l. к ἀποδιδράσκω).

ἀνα-δίδωμι, поэт. ἀνδίδωμι 1) протягивать, передавать, предлагать (τινί τι Pind., Polyb., Plut.): τῷ δήμῳ ψῆφον ἀ. Plut. устроить всенародное голосование; 2) производить на свет, рождать (καρπόν Her., Plut.; ὡραῖα Thuc.; τροφὴν ἐκ τῆς γῆς Xen., Plat.; ζῷα Plat.); 3) извергать, выбрасывать (θρόμβους ἀσφάλτου Her.; πῦρ καὶ καπνόν Thuc.): πηγὴν ἀναδοθῆναι ἐάσω Luc. я сделаю так, что забьет источник; ὁμίχλην τοῦ ποταμοῦ ἀναδιδόντος Plut. когда с реки поднялся туман; 4) выделять, испускать, издавать (θερμότητα, ὀσμήν Plut.); 5) распространять, распускать (φήμην νίκης Plut.); 6) med. продавать: τοσούτου ἀναδόσθαι Arst. продать за такую цену; 7) вытекать, бить ключом (πηγαὶ ἀναδιδοῦσι Her.; ὕδωρ ἀναδίδωσιν Arst.); 8) отходить назад, отступать Arst.

ἀνα-δῐκάζω 1) менять свой суд (ἀνεδίκαζε Πάρις Anth.); 2) med. начинать сызнова судебный процесс Isae.

ἀνα-δῐκία юр. новое рассмотрение дела Lys.

ἀνά-δῐκος 2 юр. подлежащий новому рассмотрению (δίκη Plat., Dem.): τὸν ψῆφον ἀνάδικον καθιστάναι Dem. вынести решение о пересмотре дела.

ἀνα-διπλόω удваивать: φάλαγξ βαθυτέρα ἀναδιπλουμένη Xen. удвоенная по глубине фаланга.

ἀνα-δίπλωσις, εως досл. сдвоенность, перен. извилистость, извилина: ἀναδιπλώσεις ἔχειν πολλάς Arst. иметь многочисленные извилины, быть очень извилистым (о кишечнике позвоночных).

ἀνά-δοσις, εως1) выделение, выход наружу (sc. τοῦ πνεύματος Arst.; πηγῆς Diod.; ἀέρος Plut.); 2) физиол. усваивание (пищи), переваривание (τροφῆς Polyb., Plut.); 3) врожденное влечение, призвание Plut.

ἀνά-δοτος 2 сданный или подлежащий сдаче Thuc.

ἀναδοχά дор. = ἀναδοχή.

ἀνα-δοχή, дор. ἀναδοχά 1) принятие (на себя), перенесение, претерпевание (πόνων Soph.); 2) ручательство, залог: πρὸς τὴν ἀναδοχήν Polyb. в качестве залога.

ἀνά-δοχος ὁ поручитель, порука (τινος Men., Plut.).

ἀναδραμεῖν inf. aor. 2 к ἀνατρέχω.

ἀναδραμοῦμαι Anth. fut. к άνατρέχω.

ἀναδύνω (ῡ) Batr. = ἀναδύομαι.

ἀνα-δύομαι, поэт. тж. ἀνδυομαι (fut. ἀναδύσομαι с ῡ, aor. 1 ἀνεδῡσάμην, aor. 2 ἀνέδῡν) 1) выходить (из глубины), подниматься (на поверхность), всплывать, выныривать (ἁλός, κῦμα θαλάσσης Hom.; ἐκ τοῦ βυθοῦ Arst., Plut.): Ἀφροδίτη ἀναδυομένη Plin. Афродита, выходящая из воды (картина Апеллеса); ὅπου ἂν ἐγὼ κρούσω τῷ ποδὶ τὴν γῆν, ἀναδύσονται δυνάμεις Plut. где я топну ногой, появятся войска (слова Помпея); 2) отступать вглубь, укрываться, прятаться (ἐς ὅμιλον Hom.; ἐξ ἀγορᾶς Plut.): ἀνέδυσαν οἱ ποταμοί Plut. реки иссякли; 3) увертываться, уклоняться, избегать (πόλεμον Hom.; ἔξοδον Polyb.): δεδοικὼς καὶ ἀναδυόμενος Plut. будучи охвачен страхом и (всячески) увиливая; ἀ. τὰ ὡμολογημένα Plat. отрекаться от признанного.

ἀνά-δῠσις, εως ἡ отступление, отказ, увертка: οὔκ ἐστιν ἀ. Plat., Plut. отказываться невозможно.

ἀνά-εδνος, v. l. ἀνέεδνος adj. f выдаваемая замуж без выкупа, т. е. без подарков со стороны жениха (θυγάτηρ Hom.).

ἀνά-εδνος, v. l. ἀνέεδνος adj. f выдаваемая замуж без выкупа, т. е. без подарков со стороны жениха (θυγάτηρ Hom.).

ἀνά-ελπτος 2 неожиданный (ἀνάελπτα παθόντες Hes.).

ἀν-αερτάω досл. поднимать, подвешивать, перен. приносить в дар (αὐλὸν Ἀθάνᾳ Anth.).

ἄνᾱες pl. к *ἄναυς.

ἀνα-ζάω оживать NT.

ἀναζείω Anth. = ἀναζέω.

ἀνάζεσις, εως ἡ бурление, клокотание (τοῦ ῥύακος Arst.).

ἀνα-ζεύγνῡμι, Plut. тж. ἀναζευγνύω досл. вновь запрягать или снаряжать, перен.: 1) отправлять (τὸν στρατόν Her.): ἀ. τὸ στρατόπεδον Her. сниматься с лагеря; ἐπορεύοντο ἀναζεύξαντες Xen. они двинулись дальше; 2) возвращаться (ἐπ᾽ οἴκου и ἐπ᾽ οἶκον Polyb., Plut.).

ἀνάζευξις, εως1) выступление в поход Plut.; 2) возвращение Plut.

ἀνα-ζέω 1) бить ключом (ἐκ γῆς Soph.); 2) вскипать бурлить, клокотать, тж. вспыхивать (πῦρ ἀνέζεσε Arst. ὀργὴ ἀναζέσασα Plut.); 3) кишеть (εὐλαὶ καὶ σκώληκες ἀναζέουσιν Plut.): εὐλὰς ἀ. Plut. кишеть червями.

ἀνα-ζητέω 1) разыскивать (τινα Polyb., Plut.); 2) исследовать, разбирать (τὰ ὑπὸ γῆς ἅπαντα Plat.): ἔστιν ὑπ᾽ ἐμοῦ πρᾶγμα ἀνεζητημένον Arph. я занят(а) выяснением одной вещи.

ἀναζήτησις, εως ἡ исследование (τῶν παλαιῶν Plat.).

ἀναζῠγή ἡ Polyb., Plut. = ἀνάζευξις.

ἀνα-ζῠγόω освобождать от запоров, отпирать (θύραν Arph.).

ἀνα-ζῡμόω приводить в состояние брожения, pass. бродить (διὰ τὴν θερμασίαν Diod.).

ἀνα-ζωγρᾰφέω живо изображать, живописать (τι Sext.).

ἀνα-ζωγράφησις, εως ἡ живопись Diog. L.

ἀνα-ζωγρέω оживлять, воскрешать (ἀπολλυμένων μόχθον ἀοιδοπόλων Anth.).

ἀνα-ζώννῠμαι досл. вновь препоясываться, перен. приготовляться NT.

ἀνα-ζωπῠρέω 1) вновь зажигать, возвращать к жизни, оживлять, воскрешать (θερμῷ τὸ θερμόν Arst.; νείκη νέα Eur. - in tmesi; μαραινομένην τὴν δύναμιν Plut.; ἐπιθυμίαν Luc.); pass. оживать, воскрешать Plat.: τὰ τῶν Θηβαίων ἀνεζωπυρεῖτο Xen. положение фиванцев улучшилось, фиванцы воспрянули духом; 2) оживать, воскресать (πόλις ἀναζωπυροῦσα Plut.).

ἀνα-θάλλομαι (fut. ἀναθαλήσομαι) вновь зацветать Anth.

ἀνα-θάλπω вновь согревать Anacr., Plut.

ἀνα-θαρρέω, староатт. ἀναθαρσέω (вновь) приободряться (τινι Thuc. и πρός τι Plut.).

ἀνα-θαρρύνω, староатт. ἀναθαρσύνω (ῡ) 1) вновь поднимать мужество, ободрять Xen., Plut.; 2) Plut. = ἀναθαρρέω.

ἀναθαρσ- староатт. = ἀναθαρρ-.

ἀνα-θεάομαι вновь или пристально рассматривать Plut.

ἀνά-θεμα, поэт. ἄνθεμα, ατος τό 1) приношение по обету, вотивный дар Theocr., Anth.; 2) мемориальная надпись, посвящение Plut.; 3) проклятие, отлучение NT; 4) подвергнутый проклятию, отлученный NT.

ἀνα-θεμᾰτίζω клясться (ἀ. καὶ ὀμνύναι ὅτι … NT): ἀναθεματίσαι ἑαυτὸν μὴ ποιεῖν τι NT дать зарок воздерживаться от чего-л.

ἀνα-θερμαίνω 1) вновь согревать (ψυχομένην κραδίην Anth.; ψύχεσθαι καὶ ἀναθερμαίνεσθαι Arst.); 2) возбуждать: ἀ. τὴν μέλλησίν τινος Plut. выводить кого-л. из состояния вялости.

ἀνά-θεσις, εως культ. возложение, принесение в дар, посвящение (τρίποδος Lys.; ἀσπίδων εἰς Δελφούς Plut.).

ἀναθετέον Plat., Plut. adj. verb. к ἀνατίθημι.

ἀνα-θέω устремляться обратно, возвращаться (εἰς τὸν ἑαυτοῦ τόπον Plat.; πρὸς τοὺς οχυροὺς τόπους Plut.).

ἀνα-θεωρέω сызнова или основательно рассматривать (τι Plut., Diod.).

ἀνα-θεώρησις, εως ἡ основательное рассмотрение (τινος Plut., Diod.).

ἀνα-θηλέω вновь зацветать или вновь зеленеть Hom., Anth.

ἀνά-θημα, ατος τό 1) досл. приложение, перен. украшение, краса (ἀναθήματα δαιτός Hom.; βιότου Eur.); 2) священное приношение, жертвенный дар Her., Thuc., Eur., Soph., Xen., Plut.

ἀναθημᾰτικός 3 заключающийся в жертвенных приношениях, жертвенный (τιμαί Polyb.).

ἀνα-θλίβω (ῑ) выжимать, выдавливать (τὰ ὑγρά Plut.; χεύματα Anth.).

ἄν-αθλος 2 негодный для борьбы, небоеспособный Luc.

ἀνα-θολόω делать мутным, мутить Arst.; pass. становиться мутным, мутнеть (τὸ ὕδωρ ἀναθολοῦται Arst.; ἔλαιον ἀναθολούμενον Plut.).

ἀναθόλωσις, εως ἡ мутная или мутящая смесь: ὀπῶν ἀ. Plat. мутящая жидкость.

ἀναθορεῖν inf. aor. 2 к ἀναθρῴσκω.

ἀνα-θορῠβέω издавать одобрительный шум Plat.: ἀνεθορύβησαν ὡς εὖ λέγοι Xen. они криком одобрили его речь.

ἀνά-θρεμμα, ατος τό питомец, выкормыш (λεαίνας Theocr.).

ἀναθρέψω fut. к ἀνατρέφω.

ἀν-αθρέω тщательно рассматривать (τι Eur., Plat.): τὰ ἔργα ἐκ τῶν λόγων ἀναθρούμενα Thuc. дела, сопоставленные со словами.

ἀνα-θρῴσκω (тж. -θρω-), ион. тж. ἀνθρῴσκω (aor. 2 ἀνέθορον) 1) подпрыгивать, подскакивать (ὀλοοίτροχος ἀναθρῴσκων Hom.; πηδῆσαι καὶ ἀναθορεῖν Xen.; ὡς βρομιαζόμενος Anth.): ἀμβώσας ἀναθρῴσκει Her. вскрикнув, он подскочил; 2) вскакивать (ἐπὶ τὸν ἵππον Her.); 3) бросаться, устремляться (αἷμα ἀναθρῴσκει Emped. ap. Arst.): ἀναθορὼν ἀπήντησε (αὐτῷ) Plut. он бросился ему навстречу.

ἀνα-θυάω вступать в новый период течки (ἀναθυᾷ πάλιν ὗς Arst.).

ἀνα-θῡμιάομαι 1) испаряться (τὸ ὑγρὸν ἀναθυμιώμενον Arst.; ὁ ἐκ τῆς γῆς ἀναθυμιώμενος ἀήρ Plut.); 2) выделять испарения, куриться (ἡ γῆ ξηραινομένη ἀναθυμιᾶται Arst.); 3) подниматься (τὸ ἀναθυμιώμενον πῦρ Arst.; ὁ ἀναθυμιώμενος καπνός Luc.; перен. μῖσος ἀναθυμιᾶται Polyb.); 4) поднимать испарения (ἐκ τῆς θαλάττης Arst.); 5) выдыхаться (οἶνος ἀναθυμιαθείς Plut.).

ἀνα-θῡμίᾱσις, εως ἡ испарение (ἀπὸ ὑγροῦ καὶ ἀπὸ ξηροῦ Arst.; ἀ. ὁμιχλώδης Plut.).

Ἄναια τά Анеи (город в Ионии) Thuc.

ἀν-αίδεια, эп.-ион. ἀναίδειη ἡ бесстыдство, наглость Soph., Xen., Plat., Arst., Dem.: ἀναιδείης ἐπιειμένος Hom. облеченный бесстыдством, бесстыдный; ἀναιδείης ἐπιβῆναι Hom. предаться бесстыдству; ἀναιδείηφι πιθήσας Hes. и ἀναιδείῃ διαχρεώμενος Her. вследствие своей наглости.

ἀναιδέομαι Diog. L. = ἀναιδεύομαι.

ἀναιδές τό Soph., Eur., Her. = ἀναίδεια.

ἀν-αιδεύομαι быть бесстыдным (πρός τι Arph.).

ἀναιδέως Arph. = ἀναιδῶς.

ἀν-αιδής 2 1) бесстыдный, наглый (προΐκτης, μνηστῆρες Hom.; θρέμμα Soph.; λόγος Isae., Arph.); 2) дерзкий, смелый (ἐλπίς Pind.); 3) безжалостный, жестокий, страшный (κυδοιμὸς δηϊοτῆτος, λᾶας, sc. Σισύφου Hom.; πότμος Pind.; ἔργα Soph.; ὀδόντες Theocr.).

ἀναιδῶς бесстыдно, нагло, дерзко Soph., Eur., Xen., Plat.

ἀν-αιθύσσω разжигать, раздувать (φλόγα Eur.).

ἀν-αίθω (только praes. и impf. ἀνῇθον) 1) зажигать, разводить (πῦρ Eur.); 2) зажигаться, загораться (ἀνῇθον λαμπτῆρες Aesch.).

Ἀναιΐτης, ου ὁ уроженец или житель города Ἄναια Thuc.

Ἀναιῗτις, ιδοςf к Ἀναιΐτης.

ἀν-αίμακτος 2 1) не обагренный кровью (φυγαί Aesch.; χείρ, χρώς Eur.; ξίφος Plut.; βωμός Diog. L.); 2) бескровный (θυσία Plut.; θυηλαί Anth.).

ἀν-αίμᾰτος 2 бескровный (σκιά Aesch.; τροφαί Plut.).

ἀν-αιμία ἡ отсутствие крови, бескровность Arst.

ἄναιμος 2 Plat., Arst., Plut. = ἀναίματος.

ἀναιμό-σαρκος 2 с бескровным телом, бескровный (τέττιξ Anacr.).

ἀναιμότης, ητος ἡ Arst. = ἀναιμία.

ἀν-αίμων 2, gen. ονος 1) лишенный крови (θεοί Hom.); 2) шутл. бескровный, жидкий, слабый (οἶνος Plut.).

ἀν-αιμωτί (τῑ) adv. без пролития крови (μάχεσθαι Hom.; κύριος γενέσθαι τῆς γῆς Plut.).

ἀν-αίνομαι (impf. ἠνανόμην, aor. 1 ἠνηνάμην) 1) отвергать, отклонять (τι и τινα Hom., Eur., Xen., Dem., Theocr., Plut.): ἀ. ποιεῖν τι Hom., Aesch. отказываться сделать что-л.; φάος τηλέπομπον οὐκ ἠναίνετο φρουρά Aesch. стража не замедлила передать дальше огненный сигнал; 2) отрицать, отрекаться: νικώμενος λόγοισιν οὐκ ἀ. Aesch. не отрицаю, что (эти) слова победили меня; 3) страшиться: θανοῦσα οὐκ ἀ. Eur. я не страшусь смерти; ἀ. (τοῦτ᾽) εἰσορῶν Eur. мне страшно видеть это.

ἀναΐξας эп. Hom. part. aor. к ἀναΐσσω.

ἀναίρεσις, εως1) подбирание, уборка (преимущ. павших на поле сражения); погребение (νεκρῶν Thuc., Lys., Polyb.; ὀστέων Eur.; τῶν πεσόντων Plut.); 2) надевание (θέσις καὶ ἀ. ὅπλων Plat.); 3) принятие на себя (ἔργων Plat.); 4) уничтожение, разрушение, истребление, разорение (Πλαταιέων Xen.; τειχῶν καὶ πόλεων Dem.); 5) свержение (τυράννων Plut.); 6) изъятие, отмена (ὑπατείας, δογμάτων καὶ πράξεων Plut.); 7) лог. полное снятие (аргумента), опровержение, прямое отрицание Arst.

ἀν-αιρετικός 3 1) уничтожающий, разрушительный (τινος Arst., Plut.); 2) смертельный (νοσήματα Plut.).

ἀναιρετικῶς в отрицательном значении, отрицательно Diog. L.

ἀν-αίρετος 2 неспособный сделать выбор Timon ap. Sext.

ἀν-αιρέω (aor. 2 ἀνεῖλον, pf. ἀνῄρηκα) 1) поднимать (ἀπὸ χθονός Hom.); 2) преимущ. med. (о павших на поле битвы) подбирать, уносить для погребения (sc. νεκρούς Her., Arph., Xen., Plat.; τὰ ὀστᾶ Thuc.; ἀ. καὶ θἀπτειν Dem.); 3) получать в награду (ἀέθλια Hom.); 4) преимущ. med. побеждать, выигрывать (ἀγῶνας, Ὀλυμπιάδα или Ὀλύμπια τεθρίππῳ Her.): νίκην ἀνελέσθαι Her., Plut. одержать победу; 5) med. брать, принимать (ἄλεισον ἀναιρήσεσθαι ἔμελλεν Hom.): ἀνείλετο ἔγχος Hom. он вооружился копьем; ἀναιρέεσθαι σῖτα Her. добывать продовольствие; ἀναιρεῖσθαι κλῆρος Plat. вынимать жребий; τὰ δικτύα ἀναιρεῖσθαι Arst. тянуть невод; ποινὴν ἀνελέσθαι τῆς ψυχῆς τινος Her. взять выкуп за убийство кого-л.; ἀνελέσθαι γνώμην Her. усвоить мнение; ἔχθρας ἀναιρεῖσθαι Plat. начать враждовать; ἐπιφροσύνας ἀνελέσθαι Hom. взяться за ум; 6) med. предпринимать (πόνους ὑπέρ τινος, πόλεμον Her. - ср. 13; ἔργον Plat.; πρᾶξιν Plut.); 7) подхватывать, уносить (τινα и τι Hom., Plat.); 8) med. становиться беременной, зачать (τινα Her.); 9) преимущ. med. (о символическом обряде признания своего отцовства) поднимать, брать на руки (sc. παῖδα Isocr., Plut.), тж. усыновлять Arph.; 10) снимать, убирать (sc. τὰς σκηνάς Xen.); 11) разрушать, уничтожать (πύργους Xen.; πόλεις Dem.): ἀ. τινας θανάτοις Plat. умерщвлять кого-л.; 12) убивать, истреблять (πολλούς Aesch., Her.; τὸ Φωκέων ἔθνος ἀνῃρημένον Dem.): φαρμάκοις ἀνελεῖν Plut. отравить; 13) прекращать (πόλεμον Polyb. - ср. 6; νεῖκος Theocr.): ἀνελεῖν ἐκ μέσου τι Dem. положить конец чему-л.; ἀνελεῖν τὴν παρακαταθήκην Plat. изъять (свой) денежный вклад; 14) свергать, сокрушать (μοναρχίας καὶ ὀλιγαρχίας Xen.); 15) тж. med. расторгать (συνθήκας Isocr.; διαθήκας Isae.; συμμαχίαν Polyb.); 16) упразднять, отменять (νόμους Aeschin.): (μόρια), ὧν ἀναιρουμένων ἀναιρεῖται καὶ τὸ ὅλον Arst. части, с устранением которых устраняется и целое; 17) med. брать назад (γραφήν Dem.); 18) возражать, опровергать (τὰς ὑποθέσεις Plat.); 19) (воз)вещать, изрекать (χρηστήριον Her.; μαντείας Dem.): Πλάτων ἀναιρεῖ, ὅτι οὔκ ἐστιν ἡδονὴ τἀγαθόν Arst. Платон утверждает, что наслаждение не есть благо; ἀνεῖλεν ἡ Πυθία Her., Plat. Пифия изрекла; ἀνελεῖν τινι ποιεῖν τι Thuc., Xen. (о божестве) повелеть кому-л. сделать что-л.; ἐν ταῖς μαντείαις ἀνῃρημένον Dem. возвещенное в оракулах; ἀ. τι περί τινος Plat. предписать (в оракуле) что-л. относительно чего-л.; οὓς ἂν ὁ θεὸς ἀνέλῃ Plat. те, кого укажет божество.

ἀναιρηκώς Her. = ἀναραιρηκώς.

ἀν-αίρω тж. med. поднимать (ὄμμα, τινὰ βάθρων ἄπο Eur. - v. l. αἴρω): Διονύσιος ἀναρθείς Anth. вознесенный (на Олимп) Дионисий.

ἀν-αισθησία 1) нечувствительность, невосприимчивость Plat., Arst., Plut.; 2) бесчувственность, безразличие или тупость, тупоумие Isocr., Plat., Dem., Plut.

ἀν-αισθητέω быть бесчувственным, равнодушным или тупым Aesop., Dem., Plut.

ἀναίσθητον τό Thuc. = ἀναισθησία 2.

ἀν-αίσθητος 2 1) бесчувственный, нечувствительный, невосприимчивый (τῶν κακῶν Plat.; δέρμα Arst.; ἀ. καὶ νεκρός Men.); 2) бесчувственный, безразличный или тупоумный, тупой Thuc., Dem.; 3) неощущаемый, безболезненный (θάνατος Thuc.); 4) неощутимый, незаметный (χρόνος Arst.): ἀόρατος καὶ ἄλλως ἀ. Plat. невидимый и вообще недоступный чувствам.

ἀναισθήτως бесчувственно, безразлично, равнодушно (ἔχειν Isocr. и διακεῖσθαι Arst.; κελεύειν τι Thuc.).

ἀν-αισῐμόω (у)потреблять, расходовать, тратить (σῖτον, ἑκατὸν τάλαντα ἔς τι Her.): ἀναισιμοῦνται ἡμέραι ἐνενήκοντα Her. (на дорогу) требуется 90 дней; ποῦ ταῦτα ἀναισιμοῦται; Her. куда это девается?

ἀναισίμωμα, ατος (σῐ) τό расход, издержки: τὰ ἀναισιμώματα τῇ στρατιῇ Her. средства на содержание войска.

ἀν-ᾱΐσσω, стяж. ἀνᾴσσω, атт. ἀνᾴττω (fut. ἀναΐξω, aor. ἀνῇξα - эп. ἀνήϊξα) 1) подниматься, возвышаться (βωμὸς ἀνᾴσσων Pind.); 2) подниматься, вставать: ὅτε … ἀναΐξειεν Ὀδυσσεύς Hom. когда поднимался (т. е. начинал говорить) Одиссей; 3) вырываться наружу, бить ключом (πηγαὶ ἀναΐσσουσι Σκαμάνδρου Hom.): νεαρὸς μυελὸς στέρνων ἐντὸς ἀνᾴσσων Aesch. играющая в груди молодая сила; 4) вскакивать Eur., Xen., Plut.: ἀναΐξας ἅρμα καὶ ἵππους Hom. вскочив на колесницу.

ἀναισχυντέω 1) вести себя нагло или бесстыдно Thuc., Arph., Xen.: ἢ ἀναισχυντήσεις διαλεγόμενος; Plat. или тебе не стыдно будет разговаривать (с этими людьми)?; ὁ ἀναισχυντῶν πρὸς τὸν ἀναισχυντούμενον Arst. отношение бесстыдного (человека) к жертве его бесстыдства; 2) не испытывать чувства стыда: ποῖα αἰσχύνονται καὶ ἀναισχυντοῦσιν Arst. вещи, которых (люди) стыдятся и которых не стыдятся.

ἀν-αισχυντία ἡ бесстыдство Xen., Plat., Plut.

ἀναισχυντο-γράφος ὁ автор непристойных писаний Polyb.

ἀν-αίσχυντος 2 1) бесстыдный Thuc., Eur., Xen., Plat.; 2) постыдный, позорный, гнусный Thuc., Eur., Arph.

ἀναισχύντως бесстыдно Plat., Dem., Polyb.

ἀν-αίτητος 2 не выпрошенный (ἀ. καὶ ἀπρίατος Pind.).

ἀν-αίτιος 2 и 3 1) невиновный, неповинный (Hom., Plut.; τινος Aesch., Xen., Plat.): ἀ. τινι Hes., Xen. невиновный перед кем-л.; οὐχ, ὡς ἔοικε, ἀναίτιόν ἐστι Xen. это, кажется, несколько зазорно; 2) не являющийся причиной Arst.

Ἀναῗτις, ιδος ἡ Анаитида (ассирийско-армянская богиня, отождествлявшаяся греч. писателями то с Афродитой, то с Артемидой) Plut.

ἀναιτίως беспричинно Plut., Sext.

ἀνα-καγχάζω засмеяться, захохотать Plut.: ἀνεκάγχασε μάλα σαρδόνιον Plat. он очень язвительно засмеялся.

ἀνα-κᾰθαίρω преимущ. med. 1) очищать (τὰ μεταλλεῖα Plat.; τὸ πᾶν τὸ πρὸ ποδῶν Polyb.; Αὐγίου βουστασίαν Luc.): τῶν ὑπὸ πόδας τόπων ἀνακαθαιρομένων Plut. когда внизу туман рассеялся; ἀνακαθαίρεσθαι λόγον Plat. сказать что-л. для разъяснения вопроса, тщательно изложить; 2) изгонять (πᾶν τὸ βάρβαρον ἐκ τῆς θαλάσσης Plat.; τὰ περίοντα τοῦ πολέμου Plut.).

ἀνα-κάθαρσις, εως1) очистка, расчистка (τοῦ πτώματος Polyb.); 2) грам. расшифровка темных мест.

ἀνα-κάθημαι находиться в сидячем положении, сидеть Luc.

ἀνα-κᾰθίζω тж. med. (о лежащем) привставать, приподниматься, принимать сидячее положение Xen., Plut.: ἀνακαθιζόμενος εἰς τὴν κλίνην Plat. привстав (и сев) на постели.

ἀνα-καινίζω возобновлять (πόλεμον Plut.; ἔχθρα ἀνακεκαινισμένη Isocr.).

ἀνα-καινουργέω обновлять (Anth. - v. l. καινουργέω).

ἀνα-καινόω NT = ἀνακαινουργέω.

ἀνακαίνωσις, εως ἡ обновление NT.

ἀνα-καίω 1) тж. med. разжигать, разводить (πῦρ Hom., Her.); 2) распалять, возбуждать (ὄρεξιν Plut.): ἀνακαίεσθαι Her. вспылить, разгневаться.

ἀνα-κᾰλέω, Trag. тж. ἀγκαλέω преимущ. med. 1) звать, называть, именовать (τινας ὀνομαστί Thuc., Xen.; τινα ἀδελφόν Plat.): (Ἓλληνας) Δαναοὺς καὶ Ἀργείους καὶ Ἀχαιοὺς ἀνακαλεῖ Thuc. (Гомер) именует греков данайцами, аргивянами и ахейцами; 2) звать, призывать (θεούς Her., Soph., Eur.; προγόνους Dem.; μεγάλῃ βοῇ τινα Plut.): ἀνακαλεῖς με τίνα βοάν; Eur. зачем ты так громко зовешь меня?; ἀ. τινα Lys. вызывать кого-л. (к себе); 3) звать обратно, отзывать (πεφευγότας Plat.; sc. τὸν στρατηγόν Thuc.): ἀνακληθεὶς εἰς Ῥώμην Polyb. будучи отозван в Рим; ἀνακαλέσασθαι τῇ σάλπιγγι Xen. приказать трусить отступление; τὸ ἅπαξ πεσὸν θανάσιμον αἷμα τίς ἂν πάλιν ἀγκαλέσαιτο; Aesch. кто вернет пролитую однажды кровь? т. е. кто может воскресить убитого?; 4) подбодрять криком, поощрять (τινα τοῖς ἐπαίνοις Plut.); натравливать (κύνας ἐν θήρα Xen.); 5) исправлять, заглаживать (ἁμαρτήματα Lys.); 6) брать назад, отменять (τὴν ὑπόσχεσιν Luc.).

ἀνακᾰλυπτήριον τό тж. pl. брачный дар (молодой жене после снятия венчального покрова) Lys., Plut.

ἀνακάλυπτρα τά Diod. = ἀνακαλυπτήριον.

ἀνα-κᾰλύπτω 1) снимать покров, обнажать, открывать (τι Plut.): βλεφάρων μὴ ἀνακαλυφθέντων Arst. не поднимая век; ἀ. τι πρός τινα Polyb. открыть (рассказать) что-л. кому-л.; ἀ. λόγους Eur. говорить откровенно; 2) снимать с себя покров, открывать лицо Eur., med. Xen.

ἀνα-κάμπτω 1) загибать, отгибать (τὸ ἀνακαμπτόμενον καὶ κατακαμπτόμενον Arst.); 2) поворачивать (ἔς τι Her., εἴς и πρός τι Arst.); 3) возвращаться (ἐπί τι Plat., Arst.; πρός τινα NT); 4) ходить взад и вперед, кружить (ἐν ταῖς στοαῖς Plut.).

ἀνακαμψ-έρως, ωτος ὁ анакампсерот (растение, из которого приготовлялось снадобье, якобы возвращавшее утраченную любовь) Plut.

ἀνακαμψί-πνοος 2 дующий (и) в обратном направлении, т. е. крутящийся, вихревой (ἄνεμος Arst.).

ἀνά-καμψις, εως ἡ выгибание наружу или обратное движение, возвращение Arst.

ἀν-άκανθος 2 без костного хребта, бескостный (κήτεα Her.).

ἀνα-κάπτω проглатывать, пожирать (τι Her. etc.).

ἀνά-καυσις, εως ἡ сжигание: ἀνακαύσεις πυρώδεις ποιεῖν Plut. обжигать палящим зноем.

ἀνά-καψις, εως ἡ проглатывание, пожирание (τινος Arst.).

ἀνακέαται ион. 3 л. pl. praes. к ἀνάκειμαι.

ἀνά-κειμαι (pass. к ἀνατίθημι) 1) возлежать за столом (δειπνοῦσι ἀνακείμενοι Arst.); 2) быть выставленным, (о статуях и т. п.) быть поставленным, воздвигнутым (ἐν τῇ ἀγορᾷ Aeschin.; βωμοὶ ἀνακείμενοι ὑπό τινος Arst.); 3) культ. быть выставленным, принесенным в дар (ἐν ἱρῷ Her., Arst. и πρὸς τοῖς ἱεροῖς Lys.); 4) быть посвященным (τῷ θεῷ Plat., Plut.; τῇ Ἀφροδίτῃ Theocr.); 5) быть отнесенным, приписываться (εἴς τινα Her. и τινι Plut.); 6) быть возложенным, порученным (τινι Plut.); 7) быть связанным, зависеть (ἔς τινα и ἔς τι Her., Thuc., τινι Eur. и ἐπί τινι Arph.): πάντων ἀνακειμένων ἐς τὰς ναῦς Thuc. так как все зависело от флота; σοὶ ἀνακείμεσθα Eur. я в твоей власти; 8) быть отложенным: ταῦτα εἰς ἄλλο ἀνακείσθω λόγον Plut. пусть это будет предметом особого рассмотрения; 9) быть преданным (τινι Plut.).

Ἀνάκειον, v. l. Ἀνακεῖνον τό Анакей, храм Диоскуров Thuc., Dem.

ἀνα-κεκλόμενος 3 призывающий (Πᾶνα HH).

ἀνα-κέλᾰδος ὁ шум, крик Eur.

ἀνα-κεράννῡμι 1) смешивать (с водой), разбавлять (κρητῆρα Hom. - in tmesi; οἶνον Arph.); 2) смешивать, примешивать (τί τινι Plat., Plut.): ἀνακραθέντων ἐπιγαμίαις τῶν γενῶν Plut. соединив свои роды узами браков.

Ἄνακες οἱ Анаки, т. е. Диоскуры (Кастор и Полидевк) Plut.

ἀνα-κεφᾰλαιόω 1) собирать вместе, объединять: ἐν τῷ λόγῳ τοῦτῳ ἀνακεφαλαιοῦσθαι NT содержаться в следующих словах; 2) med. сводить воедино (ἀνακεφαλαιώσασθαι πρὸς ἀνάμνησιν Arst.).

ἀνακεφᾰλαίωσις, εως рит. сведение воедино, рекапитуляция Quint.

ἀνα-κηκίω вытекать наружу, пробиваться, проступать (ἀνακηκίει ἱδρώς Hom.; ζεῖν καὶ ἀ. Plat.): ἀνακήκιεν αἷμα Hom. хлынула кровь.

ἀνα-κηρύσσω, атт. ἀνακηρύττω 1) объявлять через глашатая (φόνον Soph.; νίκην Plut.); (на торгах) выкрикивать, называть (τινά Her.): νικῶν ἀνακηρυχθῆναι Her. быть провозглашенным как победитель; 2) публично назначать (σῶστρά τινος Xen.; στέφανον Luc.); 3) разглашать: μὴ ἀνακηρυχθῇ τι εἰς πᾶσαν τὴν πόλιν Aeschin. чтобы весть о чем-л. не разнеслась по всему городу.

ἀνακικύω Pind. = ἀνακηκίω.

ἀνα-κινδῡνεύω вновь подвергаться опасности, снова рисковать (ἢ κατεργάσασθαι τὴν Ἑλλάδα ἢ τελευτῆσαι τὸν βίον Her.): ἀνακινδυνεῦσαί τινι Her. решиться на что-л.

ἀνα-κῑνέω 1) подбрасывать, качать (μετέωρόν τινα Her.); 2) возбуждать, подзадоривать (θηρία Plat.; τὸν λῆρόν τινι Plut.); 3) возобновлять, растравлять (νόσον Soph.); 4) вновь разжигать, начинать (πόλεμον Plut.); 5) пробуждать, оживлять (ὑπολείμματα τῶν στάσεων Plut.; δόξαι ἀνακεκίνηνται Plat.).

ἀνα-κίνησις, εως1) возбуждение, волнение (φρενῶν Soph.); 2) (у борцов) разминка, зарядка (προοίμια καὶ ἀνακινήσεις Plat.).

ἀνα-κίρνᾰμαι 1) смешивать, разбавлять (ποτόν Soph.): φιλίας ἀ. Eur. завязать дружеские отношения, подружиться; 2) смешиваться, умеряться, смягчаться (ἀὴρ ἡλίου ἀκτῖσιν ἀνακιρνάμενος Plat.): ἀ. τινι Plut. смешиваться с чем-л.

ἀνα-κλάζω (aor. 2 ἀνέκλᾰγον) поднимать крик Eur. или лай Xen.

ἀνα-κλαίω и ἀνακλάω тж. med. 1) разразиться рыданиями, зарыдать (ἀνακλαύσας μέγα Her.; δακρύων καὶ ἀνακλαιόμενος Plut.): ἀνακλᾶσθαί τινί τί Soph. со слезами жаловаться кому-л. на что-л.; 2) оплакивать (τι Her. и τινα Theocr.).

ἀνά-κλᾰσις, εως1) загнутость, зазубренность: ἀνάκλασιν ἔχειν Diod. (о копье) быть загнутым или иметь зазубрины; 2) преломление (τῶν ἀκτίνων Arst.); 3) изгиб; поворачивание, поворот (τῆς ὄψεως ἀπό τινος πρός τι Arst.): ἀνακλάσεις ποιεῖσθαι ἐπί τι Polyb. (о реке) делать поворот по направлению к чему-л.; 4) выпуклость, округлость (τῆς σαρκός Arst.).

ἀνά-κλαστος 2 грам. производный (ὀνόματα, οἷον ὁ φρονῶν ἀπο τοῦ φρονίμου Plut.).

I ἀνα-κλάω 1) отгибать, отводить (δέρην ὤμοις ἀριστεροῖσιν Eur.; αὐχένα ἐπὶ γαίης in tmesi Theocr.; κεφαλήν Plut.): τὰς μηχανὰς ἄλλῃ τοῦ τείχους ἀνέκλων Thuc. они применили тараны в другом месте (городской) стены; ἑαυτὸν ἀνακλῶν καὶ κατακλῶν Luc. извиваясь во все стороны; 2) выламывать, выдергивать (σταυρούς Thuc.); 3) поворачивать, направлять (ἐπ᾽ ἄλλα τὴν διάνοιαν Plut.); 4) физ. отбрасывать, отражать (ἡ ἀνακλασθεῖσα σφαῖρα Arst.); 5) сводить (воедино), приводить: ἀνακλασθῆναι εἴς τινα Polyb. (о делах, вопросах и т. п.) сосредоточиться в чьих-л. руках; 6) стих. разбивать: ἀνακαλώμενον μέτρον разбитый размер, т. е. с нерегулярным чередованием коротких и долгих слогов.

II ἀνακλάω = ἀνακλαίω.

ἀνά-κλησις, εως1) взывание, зов, призыв (θεῶν Thuc., Plut.; ἀ. ἀλλήλων Plut.): τῇ σαλπίγγι σημῇνας ἀνάκλησιν Plut. дав трубный сигнал к отступлению; 2) обращение (δεξιώσεις καὶ ἀνακλήσεις Plut.).