Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/65

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Καικίας ὁ (= εὗρος) кекий, северо-восточный ветер (Κ. ὁ ἀπὸ τοῦ περὶ τὰς ἀνατολὰς τόπου πνέων ἄνεμός, sc. ἐστιν Arst.): ἕλκειν ὡς ὁ Κ. τὰ νέφη погов. Arst., Plut. притягивать словно нордост тучи; ὡς οὗτος ἤτοι Κ. καὶ συκοφαντίας πνεῖ Arph. (спускай паруса) ибо дует ветер клеветы.

Κάῑκος ὁ Каик (река в Мисии, протекающая южнее Пергама и впадающая в Кимский - ныне Элейский - залив) Her., Xen.

Καιναί αἱ Кены (город в Месопотамии) Xen.

Καινείδης, эп. gen. αο ὁ Кенеид 1) сын Кенея, т. е. Κόρωνος Hom.; 2) потомок Кенея, т. е. Ἠετίων Her.

Καινεύς, έως ὁ Кеней (лапиф, сын Элата или Корона, превращенный в мужчину из девушки Кениды; участник похода Аргонавтов и Калидонской охоты) Hom., Hes., Plat.

καινίζω 1) происходить или делать впервые, быть новым, необычным: καί τι καινίζει στέγη Soph. что-то неслыханное творится в доме; 2) обновлять, менять на новое: κ. ζυγόν Aesch. надеть (на себя) новое ярмо; μέμνησο δ᾽ ἀμφίβληστρον, ᾧ σ᾽ ἐκαίνισαν Soph. вспомни о сети, в которую (Клитемнестра и Эгист) недавно (или столь неслыханным образом) поймали тебя; εὐχὰς κ. θεῶν Eur. воссылать небывалые молитвы богам.

καινίς, ίδος ἡ нож, меч (Luc. - v. l. κοπίς).

καινο-λογία ἡ новый язык, небывалый оборот речи Polyb., Plut.

καινόν τό 1) новое, новизна, нововведение (ἀεὶ καινά ἐπιμηχανᾶσθαι Xen.): τὰ καινὰ τοῖς πάλαι τεκμαίρεσθαι Soph. судить о новом по старому; οὐδὲν καινότερον εἰσέφερε τῶν ἄλλων Xen. (Сократ) ввел не больше нового, чем другие; 2) новый оборот, неожиданная перемена (τὸ κ. τοῦ πολέμου Thuc.); 3) странное обстоятельство: τὸ καινότατον … Luc. (и что) самое странное ….

Καινόν τό Кенон, т. е. Новое Судилище (в Афинах) Arph.

Καινὸν φρούριον τό Новая крепость (укрепленный пункт в Понте) Plut.

καινοπᾰθέω выносить новые муки, т. е. терпеть неслыханные страдания Plut.

καινο-πᾰθής 2 (о бедствиях) впервые испытываемый, т. е. небывалый, неслыханный (πήματα Soph.).

καινο-πηγής 2 новосколоченный, т. е. только что приготовленный, новый (σάκος Aesch.).

καινο-πήμων 2, gen. ονος впервые переживающий страдания, испытывающий небывалое горе (δμωϊδες Aesch.).

καινο-ποιέω 1) обновлять, возобновлять (πόλεμον Polyb.; ἀναλαμβάνειν καὶ κ. Plut.); 2) воскрешать (ἐλπίδας Polyb.); 3) воскрешать в памяти, вспоминать (τὰ ἁμαρτήματά τινος Polyb.); 4) создавать новое, впервые производить (πολλά Polyb.): τί καινοποιηθὲν λέγεις; Soph. что, говоришь ты, стряслось нового?

καινο-ποιητής, οῦ ὁ способный на выдумки, затейник Xen.

καινο-ποιΐα ἡ нововведение, перемена, смена (περὶ τὰς δυναστείας Polyb.).

καινο-πρᾱγία ἡ страсть к нововведениям, склонность к новизне (Diod. - v. l. κοινοπραγία).

καινο-πρεπής 2 кажущийся новичком, т. е. неуверенный в себе (ὑπὸ ὀψιμαθίας Plut.).

καινο-πρεπῶς по-новому: καινοπρεπεστέρως λέγειν Arst. говорить более по-современному.

καινός 3 1) новый (καινὰ καὶ παλαιὰ ἔργα Her.; βάλλειν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς NT): καινοὶ λόγοι Aesch. новые вести, новости; καινῷ ἐν πεπλώματι Soph. в новом одеянии; τί δ᾽ ἔστι καινόν; Soph. что (случилось) нового?; ἐκ καινῆς (sc. ἀρχῆς) Thuc. снова, сызнова, заново; τραγῳδῶν τῇ καινῇ (sc. εἰσόδῳ или ἡμέρᾳ), τραγῳδοῖς καινοῖς Dem. или τραγῳδῶν ἀγωνιζομένων καινῶν Aeschin. в день или во время представления новых трагедий; κ. ἄνθρωπος Plut. (ср. лат. homo novus) человек, поднявшийся из низов; καινὰ πράγματα Plut. (ср. лат. res novae) новшества, переворот; 2) странный, удивительный, необычный (ὀνόματα, σοφισταί Plat.).

καινό-τᾰφος 2 (о могиле) новой формы, необычного вида: σχῆμα καινόταφον Anth. необычная могила.

καινότης, ητος тж. pl. новизна, новая черта (λόγου Thuc.; τῶν εὑρημένων Isocr.; κ. ἄθικτος ὑπὸ τοῦ χρόνον Plut.): κ. ζωῆς NT обновленная жизнь.

καινο-τομέω 1) прорубать новую шахту, открывать новый ход (в рудниках) Xen.; 2) придумывать, изобретать (τελετὴν καινήν Arph.; τὴν περὶ τὰ τέκνα κοινότητα Arst.); 3) сочинять, выдумывать (τι νέον Plat.; περὶ τὰ θεῖα и περὶ τῶν θείων Plat.); 4) вводить политические перемены, совершать государственный переворот: κ. ζητεῖν Arst. стремиться к политическому перевороту; τὰ περί τι καινοτομούμενα Plut. переворот в чем-л.

καινο-τομία 1) изменение, замена (τῶν ὀνομάτων Plat.); 2) смена, перемена, обновление (τῆς πολιτείας Polyb.; περὶ τοὺς λόγους Plut.); 3) нововведение, новшество (ἡ Τερπάνδρου κ. καλόν τινα τρόπον εἰς τὴν μουσικὴν εἰσήγαγε Plut.); 4) новизна, новость, неожиданность (τοῦ συμβαίνοντος Polyb.).

καινο-τόμος 2 пролагающий новый путь: τὸ καινοτόμον ἔχειν Arst. отличаться новизной.

καινό-τροπος 2 нового рода, необычный (μῦθος Eur.).

καιν-ουργέω 1) затевать нововведения, задумывать новое, предпринимать реформу (περί τι Xen., Luc.): τί δὲ καινουργεῖς; Eur. что ты замышляешь?; τὰ καινουργούμενα Arst. политические перемены, перевороты; 2) странно вести себя: κ. λόγον Eur. говорить странные вещи; 3) (впервые) вводить (τὴν εὐχρηστίαν Anth.).

καιν-ουργία ἡ обновление, изменение, перемена, переворот (ταραχὴ καὶ κ. Isocr.).

καινουργόν τό новизна, новость Luc.

I καιν-ουργός 2 впервые созданный, новый (sc. ἔργον Luc.).

II καινουργός ὁ изобретатель, создатель (τῶν σοφῶν ἀρεσκευμάτων Plut.).

καινόω 1) обновлять, изменять: τὸ καινοῦσθαι τὰς διανοίας Thuc. изменение образа мыслей; 2) впервые вводить в употребление, торжественно открывать (οἴκημα ὑπόγαιον Her.).

καίνῠμαι (pf. κέκασμαι, ppf. ἐκεκάσμην) 1) блистать, быть украшенным: ὦμος ἐλέφαντι κεκαδμένος Pind. плечо (Пелопа), украшенное (или сверкающее) слоновой костью; 2) быть снабженным: τείχη φρουραῖς κέκασται Eur. стены защищены гарнизоном; εὖ κεκασμένον δορυ Aesch. хорошо вооруженное войско; 3) перен. блистать, выдаваться, отличаться, превосходить (ἀρετῇσι κεκασμένος ἐν Δαναοῖσι Hom.): πανουργίαις κεκασμένον Arph. неистощимый в плутнях; κ. ἡλικίην ἔγχεΐ θ᾽ ἱπποσύνῃ τε Hom. превосходить сверстников в копьеметании и в конной езде; κ. τινα ὄρνιθας γνῶναι Hom. затмевать кого-л. искусством птицегадания.

καίνω (= κατακαίνω) (fut. κᾰνῶ, aor. 2 ἔκᾰνον, pf. κέκονα, inf. κᾰνεῖν - дор. κανῆν) убивать, умерщвлять (τινὰ κεραυνῷ Aesch.; ξίφει Eur.; sc. τοὺς πολεμίους Xen.; παῖδά τινος Theocr.).

καί-περ (у Hom. почти всегда in tmesi) хотя, хотя бы (даже): καὶ ἀχνύμενός περ Hom. хотя и удрученный; μητρὶ δ᾽ ἐγὼ παράφημι, καὶ αὐτῇ περ νοεούσῃ Hom. я убеждаю (тебя), мать, хотя и сама ты (все) знаешь; κ. ἐκεῖνό γε ᾤμην τι εἶναι Plat. а я-то (досл. хотя я) думал, что это имеет какое-л. значение.

καιρίη ἡ (sc. πληγή) смертельная рана Her.

καίριον τό 1) (нечто) правильное, точное, надлежащее: κ. λέγειν Soph. говорить дело; πρὸς τὸ κ. Soph. надлежащим образом, как следует; 2) обстоятельство, случайность: αἷς πολλὰ τὰ καίρια δεῖ ἐν τῇ θαλάσσῃ ξυμβῆναι Thuc. (корабли), с которыми (неизбежно) должно приключиться многое; 3) подходящее по времени, соответствующее обстоятельствам: τὸ ἀεὶ κ. Xen. текущие или необходимые мероприятия; 4) жизненно опасная точка (тела), жизненно важный орган: ἐν καιρίῳ или κατὰ κ. πάγη или ἦλθεν βέλος Hom. стрела вонзилась в жизненно важное место, т. е. нанесла смертельную рану.

καίριος 3 и 2 1) своевременный, удобный, подходящий (σπουδή Soph.; βουλή Eur.; συμμετρία Plut.): φροντίζων εὕρισκε ταῦτα καιριώτατα εἶναι Her. поразмыслив, (Кир) нашел наиболее целесообразным (сделать) следующее; κ. ἦλθες Eur. ты приходишь кстати; καιρίαν ὁρῶ Ἰοκάστην Soph. а вот как раз идет Иокаста; 2) жизненно важный (τόποι τοῦ σώματος Plut.); 3) нанесенный в жизненно важный центр, т. е. смертельный (πληγή Hom., Arst., Plut.; σφαγαί Eur.; καταφορά Polyb.); 4) преходящий, мимолетный (κάλλος τε καὶ ἔρως Anth.).

καιρίως 1) целесообразно, кстати (εἰρημένα Aesch.); 2) правильно (σκοιτεῖν Eur.); 3) своевременно, вовремя (παρεῖναι Xen.); 4) смертельно, насмерть (οὐτασμένος Aesch.; πατάξαι Polyb.; πλῆξαι ἑαυτόν Plut.).

*καιρόεις, όεσσα, όεν с частыми петлями или очками Hom. (см. καιροσ(σ)έων).

καιρο-μᾰνέω вдохновлять (τινα Anth. - v. l. к καιρονομέω).

καιρόν adv. вовремя, кстати (ἐληλυθώς Soph.).

καιρο-νομέω в добрый час направлять (εἰς τέχνην ὄρνιν Anth. - v. l. καιρομανέω).

καιρός 1) надлежащая мера, норма: κ. δ᾽ ἐπὶ πᾶσιν ἄριστος Hes. самое лучшее (главное) во всем - мера; μείζων τοῦ καιροῦ Xen. сверх меры, ненормально большой, чрезмерный; καιροῦ πέρα Aesch. чрезмерный, безмерный; προσωτέρω τοῦ καιροῦ Xen. дальше, чем следует; ὑπερβαλεῖν τὸν καιρόν τινι Plut. перейти меру в чем-л.; 2) (тж. χρόνου κ. Soph.) надлежащая пора, подходящее время, благоприятный момент: κ. βραχὺ μέτρον ἐχει погов. Pind. у удобного момента короткая мера, т. е. время никого не ждет; ἡ χάρις καιρὸν ἔχουσα Thuc. вовремя оказанная услуга; ὁ κ. αὐτός Dem. самое удобное время; πρὸς τοὺς πολεμικοὺς καιρούς Arst. на случай войны; καιρῷ Soph., Thuc., ἐν καιρῷ Aesch., Soph., Plat., σὺν καιρῷ Polyb., εἰς καιρόν Her., Eur., πρὸς καιρόν Soph. и κατὰ καιρόν Her., NT вовремя, своевременно, кстати; παρὰ καιρόν Eur., Plat., ἀπὸ и ἄνευ καιροῦ Plat. несвоевременно, некстати; πρὸ καιροῦ Aesch., NT преждевременно; ἐπὶ καιροῦ Dem. кстати или (тж. ἐκ καιροῦ Polyb.) сразу, внезапно; ἐπὶ καιροῦ λέγειν Plut. говорить экспромтом; καιροῦ τυχεῖν Eur. иметь счастливый случай; καιρὸν λαμβάνειν Thuc., λαβέσθαι Luc. и καιρῷ χρῆσθαι Plut. использовать удобный момент, воспользоваться благоприятным случаем; καιρὸν παριέναι Thuc. упустить удобный момент; καιροὶ σωμάτων Arst. цветущий возраст, первая молодость; 3) время (вообще), пора (ὀλίγον καιρὸν ἔχειν NT): ἐν παντὶ καιρῷ Arst., NT во всякое время, всегда; πρὸς καιρὸν ὥρας NT на (короткое) время; ἄχρι καιροῦ NT до поры до времени; κατὰ τοὺς τότε καιρούς Arst. в те времена; πεπλήρωται ὁ κ. NT исполнился срок; 4) выгода, польза: ἐς καιρὸν ἔσται Her. это будет полезно; τίνος ἕνεκα καιροῦ; Dem. кому это нужно?, чего ради?; τι πρὸς καιρόν Soph. нечто полезное; πρὸς καιρόν Soph. с пользой, полезным образом; ἐπὶ σῷ καιρῷ Soph. тебе на пользу; ὁρῶ οὐδὲ σοὶ τὸ σὸν φώνημα ἰὸν πρὸς καιρόν Soph. я вижу, что твоя речь даже тебе не идет на пользу; 5) влиятельность, влияние, вес (μέγιστον ἔχειν καιρόν Xen.); 6) обстоятельство, момент, пора: ὁ παρών κ. Dem. или οἱ καιροί Plat. настоящий момент, сложившиеся обстоятельства; καιροῦ πρὸς τοῦτο πάρεστι Φιλίππῳ τὰ πράγματα Dem. в таком положении находятся дела Филиппа; 7) тяжелые обстоятельства: ἐν τοῖς μεγίστοις καιροῖς Xen. в самых трудных обстоятельствах; ἔσχατος κ. Polyb., Plut. крайняя опасность, критический момент; 8) время года, пора (καιροὶ καρποφόροι NT): κ. χειμῶνος Plat. зимнее время; 9) удобное место, подходящая точка: ἐναυλιζόμενοι τῶν χωρίων, οὖ κ. εἴη Xen. останавливаясь в открытых местах, где было наиболее удобно; 10) жизненно важный центр (тела): ἐς καιρὸν τυπείς Eur. пораженный насмерть.

καιρο(σ)σέων [из *καιροεσσέων, gen. pl. f к *καιρόεις, όεσσα, όεν]: καιροσέων δ᾽ ὀθονέων ἀπολείβεται ὑγρὸν ἔλαιον Hom. с плотно сотканных полотен скатывалось жидкое масло, т. е. ткань (феакийских рукодельниц) была такая частая, что даже жидкое масло в нее не впитывалось.

καιρο-τηρέω выжидать, высматривать, наблюдать (τὰς μεταβολάς Diod.).

καιρο-φῠλᾰκέω 1) подстерегать удобный случай, выжидать, улучить (χρῆσιν Arst. - v. l. καιροφυλακτέω); 2) наблюдать, следить: κ. πόλιν Dem. следить за ходом дел города; 3) ухаживать (за больным) Luc.

καιροφῠλακτέω Arst., Luc. v. l. = καιροφυλακέω.

Καῖσαρ, αρος ὁ Цезарь 1) cognomen Г. Юлия Diod., Plut.; 2) звание римских императоров до Адриана Plut., NT; 3) звание наследников римск. императоров, начиная с Адриана Plut.

Καισάρεια (σᾰ) ἡ Кесария 1) ἡ πρὸς τῷ Ἀργαίῳ, главный город Каппадокии, бывший τὰ Μάζακα Plut., Anth.; 2) Ἰὼλ Κ., город в Мавритании, резиденция царя Юбы Luc.; 3) Κ. ἡ Φιλίππου, город в Палестине NT; 4) прежде Στράτωνος πύργος, приморский город в Палестине NT.

Καισᾰρεύς, έως ὁ житель Кесарии (Каппадокийской) Anth.

Καισαρίων, ωνος ὁ (лат. Caesario) Цезарион (сын Цезаря и Клеопатры) Plut.

καί-τοι тж. раздельно или in tmesi 1) но также, ведь и: κ. ἐμοὶ πόλλ᾽ ἔναρα Τρώων Hom. но ведь у меня тоже много троянских доспехов; καὶ σύ τοι παίδων πατὴρ πέφυκας Eur. ведь и ты отец (своих) детей, т. е. ведь и у тебя есть дети; 2) однако, впрочем, хотя: κ. τί φωνῶ; Soph. впрочем, что я говорю?; κ. τά γ᾽ ἄλλ᾽ εἰποῦσα δεξιώτατα Arph. однако в остальном ты говорила отлично; κ. περ (усилит.) ἀποκρήμνου ἐόντος τοῦ χώρου Her. хотя местность была крутая.

καίω, реже κάω (ᾱ) (impf. ἔκαιον - атт. ἔκᾱον, fut. καύσω, aor. ἔκαυσα; pass.: fut. καυθήσομαι, aor. ἐκαύθην, aor. 2 ἐκάην, pf. κέκαυμαι, ppf. ἐκεκαύμην) 1) (тж. κ. πυρί NT) зажигать, жечь (πυρὰ πολλά Hom.; λύχνον NT): φλὸξ θεείου καιομένοιο Hom. пламя горящей серы; καομένων τῶν λαμπάδων Arph. (дым) от горящих лампад; 2) жечь, сжигать (δένδρεα, νεκρούς Hom.); 3) сжигать в жертву (μηρία Hom.; ὀστέα λευκά Hes.); 4) жечь, уничтожать огнем: τέμνειν καὶ κ. или κ. καὶ πορθεῖν Xen. уничтожать огнем и мечом; 5) обжигать: ἡ ἡμέρη καίει τοὺς ἀνθρώπους Her. дневная жара обжигает людей; ἐνίοτε καὶ κ. λέγεται καὶ θερμαίνειν τὸ ψυχρόν Arst. иногда говорится, что холод обжигает и согревает; 6) мед. прижигать (τέμνειν καὶ κ. Plat.); 7) опалять, делать загорелым, pass. загорать (ὑπὸ τοῦ ἡλίου Arst.); 8) жечь как огнем: τὰ ἐντὸς ἐκάετο Thuc. (у больных) внутренности жгло как огнем; κάομαι τὴν καρδίαν Arph. у меня сердце в огне, я горю (от негодования); 9) растоплять, плавить (ἡ χαλκῖτις λίθος καίεται Arst.).

κἀκ (ᾱ) in crasi = καὶ ἐκ.

κάκ = κατά перед словом с начальной κ у Hom.: κὰκ κορυφήν = κατὰ κορυφήν; κὰκ κεφαλῆς = κατὰ κεφαλῆς.

κᾰκ-αγγελέω возвещать дурное, приносить дурные вести Trag. ap. Dem.

κᾰκ-άγγελος 2 возвещающий дурное, сообщающий печальные вести (γλῶσσα Aesch.).

κᾰκ-άγγελτος 2 вызванный (причиненный) дурными вестями (ἄχη Soph.).

κᾰκᾱγορ- дор. = κακηγορ-.

κάκαλα τά (= τείχη) стены Aesch.

κᾰκ-ανδρία ἡ отсутствие мужества, малодушие, робость Soph., Eur.

κακανέω лак. заострять, возбуждать (ψυχάς τινος Plut.).

κᾰκάω Arph. v. l. = κακκάω.

κἀκει- in crasi = καὶ ἐχει-.

κᾰκ-έμφᾰτος 2 нехорошо звучащий, непристойный, вульгарный Quint.

κᾰκ-εντρέχεια ἡ коварство, злость (κ. καὶ βασκανία Polyb.).

κάκη (ᾰ) ἡ 1) малодушие, робость, трусость (ἄψυχος Aesch.; δειλία καὶ κ. Eur.); 2) негодность, испорченность, порочность (πατέρων Arph.; sc. ἵππου Plat.).

κᾰκ-ηγορέω дурно говорить, поносить, злословить, оскорблять (словом) (τινα Plat., Arst., Luc.).

κᾶκ-ηγορία, дор. κᾰκᾱγορία ἡ злословие, поношение, оскорбление (τινός Plat.): κακηγορίας δίκη Dem. судебный процесс об оскорблении; κακηγορίας δικάζεσθαι Lys. возбудить дело об оскорблении (или клевете).

κᾰκηγορίου δίκη ἡ судебное дело об оскорблении словом или о клевете Dem.

κακ-ήγορος, дор. κακάγορος 2 дурно говорящий, поносящий, злоречивый (ἀκέρδεια Pind.; γλῶττα Plat.).

κᾰκη-λόγος 2 злоречивый Men.

κᾰκια 1) низкое качество (καρπῶν Arst.); неумелость, неспособность, негодность (ἡνιόχων Plat.); 2) недочет, ошибка (κ. συγγραφική Luc.); 3) испорченность, порочность, порок Plat., Arst., NT, Plut.: φρενὸς κ. Soph. злонамеренность, дурной умысел; 4) малодушие, трусость (κ. καὶ ἀνανδρία Plat.); 5) бесславие, позор: κακίαν ἀντιλαβεῖν Thuc. навлечь на себя бесславие; 6) злодеяние, преступление (ἐν τοῖς περὶ τὴν Ἑλλάδα τόποις ἐξήνθησαν αἱ κακίαι Plut.); 7) огорчение, забота, «злоба» (τῆς ἡμέρας NT).

κᾰκίζω 1) бранить, поносить, порицать (λοιδορεῖν καὶ κ. τινά Hom.; μέμφεσθαι καὶ κ. Plut.); винить, обвинять (τὴν τύχην Dem.; κακίζεσθαι ὑπό τινος Thuc.); 2) дурно обращаться, притеснять: τύχῃ κακιζόμενοι Thuc. обездоленные судьбой; 3) med.-pass. вести себя малодушно, быть трусом: οὔ ἑ κακιζόμενόν γε κατέκτα Hom. не как труса убил его (т. е. Гектора Ахилл); μὴ κακισθῇς Eur. не будь малодушен; 4) малодушно покидать (τὸν τοῦ θεοῦ χρηομὸν οὐ κακιστέον Eur.).

κᾰκῑότερος Anth. compar. к κακός.

κάκιστος superl. к κακος.

κακίων (эп. ῐ, атт. ῑ) compar. к κακός.

κακκάβη (ᾰβ) ἡ котел на трех ножках Arph.

κακκᾰβίζω (о куропатках) кудахтать (πέροικες κακκαβίζουσιν Arst., Plut.).

κακκανῆν (= κατακανεῖν) дор. Plut. inf. к κατακαίνω.

κακκάω Arph. = χέζω.

κακκείοντες (из κατακείοντες) эп. part. pl. к κατακείω.

κακ-κεφᾰλῆς, v. l. κὰκ κεφαλῆς Hom. = κατὰ κεφαλῇς.

κάκκη ἡ нечистоты или кал Arph.

κακκῆαι эп. (= κατακῆαι) inf. aor. к κατακαίω.

κακ-κόρυθα, Hom. v. l. κὰκ κόρυθα = κατὰ κόρυθα.

κακ-κορυφήν, Hom. v. l. κὰκ κορυφήν = κατὰ κορυφήν.

κακκρύπτων Hes. part. praes. к κατακρύπτω.

κᾰκκυνηγετῶ Aesch. in crasi = καὶ ἐκκυνηγετῶ.

κᾰκό-βιος 2 ведущий тяжелую жизнь, влачащий жалкое существование (Θρήϊκες Her.; Πέρσαι Xen.; αἱ ἀκανθίδες Arst.; ἄνθρωπος Plut.).

*κᾰκο-βουλέομαι или κᾰκοβουλεύομαι (только part. aor. pass. f κακοβουληθεῖσα или κακοβουλευθεῖσα) получать дурные советы (ψυχὰ κακοβουληθεῖσα ἐκ ἀνθρώπων Eur.).

κᾰκοβουλία ἡ дурное наставление, плохой совет Plut., Diog. L.

κακό-βουλος 2 1) дающий плохие наставления, плохо советующий Arph., Plat.; 2) неразумный, безрассудный (φῶτες Eur.; φροντίς Soph. ap. Plut.).

κᾰκό-γαμβρος 2 плачущий над несчастной судьбой зятя: γόος κ. Eur. оплакивание (Еленой) трагической смерти зятя (т. е. Агамемнона).

κᾰκο-γᾰμίου δίκη ἡ судебное дело о расторжении неправильного брака Plut.

κᾰκο-γείτων ὁ товарищ (досл. сосед) в беде: οὐν ἔχων τινὰ ἔγχωρον κακογείτονα Soph. (больной Филоктет), лишенный в своем несчастье близкого человека.

κᾰκό-γλωσσος 2 возвещающий беду, зловещий (βοή Eur.).

κᾰκο-γνωμοσύνη ἡ дурная мысль, плохой замысел Aesop.

κακο-γράσμων, ονος 2 [γράσος] зловонный (Theocr. - v. l. к κακοχράσμων).

κᾰκο-δαιμονάω быть одержимым злой силой, бесноваться, безумствовать Arph., Xen.

κᾰκο-δαιμονέω быть несчастным Plut.

κᾰκο-δαιμονία, ион. κᾰκο-δαιμονίη 1) одержимость злой силой, безумие Xen., Arph., Dem.; 2) несчастье, злополучие Xen., Arst., Diog. L.: ταῦτα ἔπρηξα τῇ σῇ μὲν εὐδαιμονίη, τῇ ἐμεωυτοῦ δὲ κακοδαιμονίῃ Her. я сделал это тебе на счастье, себе же на горе.

κᾰκο-δαιμονικός 3 приносящий несчастье, несущий горе (τὸ θεῖον Sext.; χρῆσις Diog. L.).

κᾰκο-δαιμόνως злополучно, несчастливо: κ. διακεῖσθαι Luc. быть несчастным.

κᾰκο-δαίμων 2, gen. ονος 1) одержимый злой силой, безумный, сумасшедший (ὁ κ. Σωκράτης Arph.); 2) несчастный, злополучный (Ἱππόλυτος Eur.; βίος Plut.): ὦ κακόδαιμον! Arph. ах ты, бедняга! или о, жалкий глупец!; 3) приносящий несчастье: ὁ κ. δαίμων Arph. злой демон.

κᾰκο-δῐδασκᾰλέω учить дурному (τινα Sext.).

κᾰκο-δῐκία ἡ неправосудное решение, неправедный суд Plat.

κᾰκο-δοξέω иметь дурную славу, быть на плохом счету (οἱ κακοδοξοῦντες καὶ καταφρονούμενοι Xen.).

κᾰκο-δοξία ἡ дурная слава, бесславие Xen., Plat., Plut.

κᾰκό-δοξος 2 1) имеющий дурную славу, опозоренный (sc. ἀνήρ Xen., Plat.); 2) бесславный, позорный (νίκη Eur.).

κᾰκό-δουλος ὁ дурной раб Luc.

κᾰκο-δρομία ἡ злосчастный перелет (Ἰκάρου Anth.).

κᾰκο-είμων 2, gen. ονος плохо одетый (πτωχοί Hom.).

κᾰκο-εργία, эп. κᾰκοεργίη (ῑ) ἡ злодеяние, беззаконие Hom.

κᾰκο-εργός 2 1) негодный, подлый (γαστήρ Hom.); 2) злодейский (μάχαιρα Anth.).

κᾰκο-ζηλία 1) неразумное усердие, бесплодные потуги Polyb.; 2) дурное подражание, отсутствие такта и меры Luc.

κᾰκό-ζηλος 2 неудачно подражающий, лишенный вкуса (ῥήτωρ Diog. L.).

κᾰκο-ζοΐα ἡ несчастная жизнь, жалкое существование Anth.

κᾰκο-ήθεια, ион. κᾰκοηθίη 1) дурные привычки, некрасивый образ действий (κακοηθείας καταφρονεῖν Xen.); 2) дурной характер, злой нрав, злость Plat., Arst., Plut., NT.

κακο-ήθευμα, ατος τό дурной поступок или, злобная речь Plut.

κᾰκο-ήθης 2 1) злой, негодный, порочный, дурной Arph., Dem.: τὸ κακόηθες καὶ ἀκόλαστον καὶ ἀνελεύθερον Plat. испорченность, разнузданность и низость; 2) (о вещах) отвратительный, скверный, бран. проклятый (κλειδία κακοηθέστατα! Arph.); 3) злокачественный, опасный (δῆγμα σηπῶν Arst.).

κᾰκο-ηθίζομαι представлять в дурном свете, чернить: τῷ διαβάλλοντι κακοηθιστέον ἐπὶ τὸ χεῖρον Arst. обвиняющему приходится представлять (своего противника) в дурном свете и с дурной стороны.

κᾰκοηθίη ион. = κακοήθεια.

κᾰκοήθως злобно, со злостью Dem., Plut.

κακο-θάνᾰτος 2 причиняющий трагическую смерть (Ἑλένη Plut.).

κᾰκο-θημοσύνη ἡ беспорядочность, неразбериха Hes.

κᾰκο-θηνέω (о скоте) быть в плохом состоянии, слабо размножаться, плохо развиваться Arst.

κᾰκό-θροος, стяж. κακόθρους 2 злоречивый, злобный (λόγος Soph.).

κᾰκο-θῡμία тж. pl. недоброжелательность, неприязнь (πρὸς ἀλλήλους Plut.).

Κᾰκο-ΐλιος (ῑλ) ἡ злосчастный Илион, погибельная Троя Hom.

κᾰκο-κέρδεια ἡ постыдное корыстолюбие Anth.

κᾰκό-κνημος, дор. κακόκνᾱμος 2 с некрасивыми икрами, тонконогий (Πάν Theocr.).

κᾰκο-κρῐσία ἡ неправильный суд Polyb.

κᾰκόλᾰλος ὁ NT v. l. = κατάλαλος.

κᾰκο-λογέω злословить, поносить, чернить, клеветать, оскорблять (τινα Lys., Arst., NT, Plut.).

κᾰκο-λογία, ион. κακολογίη тж. pl. поношение, злословие, клевета, оскорбление (ἔς τινα Her.; ἀπάτη καὶ κ. Xen.; κ. καὶ κακοήθεια Plat.).

κακο-λογικός 3 порицательный, обвинительный (sc. λόγος Arst.).

κᾰκο-λόγος 2 клевещущий, злословящий, порицающий (κ. καὶ βλάσφημος ἄνθρωπος Plut.): κ. τῶν ἐχθρῶν Arst. дурно отзывающийся о (своих) врагах.

κᾰκό-μαντις, εως adj. вещающий несчастье, пророчащий беду (Ἐρινύς Aesch.): κ. θυμός Aesch. зловещее предчувствие.

κᾰκο-μᾰχέω недобросовестно сражаться Plut., Luc.

κᾰκο-μέλετος 2 предвещающий беду, зловещий (ἰά Aesch.).

κᾰκο-μετρέω обмеривать, обвешивать (κάπηλοι κακομετροῦντες Luc.).

κᾰκό-μετρος 2 плохо отмеренный (στίχος Plut.).

κᾰκο-μηδής 2 коварный, лукавый, плутоватый (παῖς HH).

κᾰκο-μήτης 2 Eur. = κακομηδής.

κᾰκο-μηχᾰνάομαι, Plut. v. l. κακὰ μηχανάομαι = κακομηχανέω.

κᾰκομηχᾰνέω коварно поступать, плутовать, интриговать (περὶ τοὺς φίλους Polyb.).

κᾰκο-μηχᾰνία ἡ коварный образ действий, коварство, козни Luc.

κᾰκο-μήχᾰνος 2 злокозненный, приносящий несчастье, несущий беды (Ἑλένη, ἔρις Hom.).

κᾰκ-ομῑλία ἡ дурное общество, общение с дурными людьми Diod.

κᾰκο-μῑμήτως плохо подражая (действительности), т. е. неумело, неправильно (γράφειν τι Arst.).

κᾰκό-μοιρος 2 злосчастный, роковой (ὠδῖνες Anth.).

κᾰκό-μορφος 2 безобразный, некрасивый Anth.

κᾰκο-μουσία ἡ плохая музыка Plut.

κᾰκόν τό 1) зло, беда, бедствие, несчастье (τὰ μήτε ἀγαθὰ μήτε κακά Arst.): κ. ἔρδειν или ῥέζειν τινά и τινί Hom., κ. τι ποιεῖν τινα Soph., κ. φέρειν τινί Hom. или τεύχειν τινί Hes. причинять зло, наносить ущерб кому-л.; κακὰ κακῶν Soph. величайшие невзгоды; 2) порицание, упрек: τινὰ πολλά τε καὶ κακὰ λέγειν Her. долго упрекать кого-л.; 3) оскорбление (τοιαῦτα ἀκούσας κακά Soph.).

κᾰκο-νοέω враждебно относиться, злобствовать (τινι Lys.).

κᾰκόνοι атт. Arph., Xen. pl. к κακόνοος.

κᾰκό-νοια ἡ неприязнь, вражда, злоба Xen., Lys., Plut.

κᾰκο-νομία ἡ дурное управление, беззаконие Xen.

κᾰκό-νομος 2 управляющийся дурными законами (οἱ Λακεδαιμόνιοι κακονομώτατοι ἔσαν σχεδὸν πάντων Ἑλλήνων Her.).

κᾰκό-νοος, стяж. κακόνους 2 (атт. pl. κακόνοι) недоброжелательный, враждебно настроенный, враждебный (τῇ πόλει Thuc.; τῷ πλήθει Lys.; τῷ δήμῳ Arst.): εὐνοεῖν τοῖς κακόνοις Xen. доброжелательно относиться к своим недоброжелателям.

I κᾰκό-νυμφος 2 связанный со злополучным браком: κακονυμφοτάτα ὄνασις Eur. злосчастный брак (Федры).

II κᾰκόνυμφος ὁ вероломный супруг Eur.

κᾰκόξεινος 2 эп. = κακόξενος.

κᾰκοξενία ἡ негостеприимство, неприветливость Plut.

κᾰκό-ξενος 2 (эп. compar. κακοξεινώτερος) 1) несчастливый в своих гостях, навещаемый плохими гостями (Τηλέμαχος Hom.); 2) неприветливый к гостям, негостеприимный (δόμοι Eur.).

κᾰκο-ξύνετος 2 хитрый, способный на плутни, злокозненный, коварный, зловредный: οὐκ ἀξυνετώτερος, κακοξυνετώτερος δέ Thuc. не более глупый, но более коварный.

κᾰκο-πάθεια ἡ страдание, мучение Thuc., Isocr., Arst., Polyb., Diod., Plut.

κᾰκο-πᾰθέω страдать, мучиться (σώματι Isocr.); испытывать невзгоды (πολλάκις Lys.; περί τι Arst.); терпеть лишения (στρατιῶται κακοπαθοῦντες Plut.): κ. τοῦ χωρίου τῇ ἀπορίᾳ Thuc. терпеть (всяческую) нужду из-за (условий) местности; κ. ὑπό τινος Thuc. страдать по чьей-л. вине.

κακο-παθητικός 3 страдальческий (ταλαίπωρος καὶ κ. Arst.).

κακοπᾰθία v. l. = κακοπάθεια.

κᾰκο-πᾰθῶς в страданиях, перенося лишения, мучаясь (κ. ζῶντες Arst.).

κᾰκο-πάρθενος ἡ роковая дева (= Μοῖρα Anth.).

κακό-πατρις, ιδος ἡ отечественное бедствие (т. е. Πιττακός Alcaeus ap. Arst.).

κᾰκο-πετής 2 плохо летающий (ὄρνις Arst.).

κᾰκο-πῐνής 2 грязный, отталкивающий, гадкий (ἄλημα Soph.).

κᾰκο-ποιέω 1) плохо поступать, творить зло (ὅτι πλεῖστα Xen.); 2) причинять зло, наносить вред, обижать (τινα Xen., Plut.); 3) заниматься темными делами, воровать (κυπτάζειν καὶ κ. Arph.); 4) разорять, опустошать (τὴν χώραν Xen.); 5) портить, уничтожать (τὰς νῆας Polyb.).

κᾰκο-ποιΐα ἡ дурной образ действий, нечестивый поступок, неблаговидное поведение или злодеяние Isocr., Arst.

κᾰκο-ποιός 2 дурно поступающий NT; злой, злобный, злонамеренный (ὄνειδος Pind.); коварный (γυνή Polyb.); дурной, зловредный (σκεῦος Polyb.).

κᾰκο-πολῑτεία ἡ дурной государственный строй, плохое политическое руководство Polyb., Plut.

κᾰκο-πονητικός 3 непригодный к перенесению тягот, невыносливый, слабосильный (ἕξις σώματος Arst.).

κᾰκό-ποτμος 2 1) несчастный, роковой (τύχαι Aesch.); 2) несчастливый, злополучный (Ἑλένη Eur.); 3) пророчащий беду, зловещий (ὄρνις Arst.).

κᾰκό-πους 2, gen. ποδος имеющий плохие (слабые или некрасивые) ноги (ἵππος Xen.; ὄρνις Arst.).

κᾰκο-πρᾱγέω терпеть неудачи, быть несчастливым (в своих делах) Arst.: οἰ κακοπραγοῦντες Thuc. несчастные, обездоленные.

κᾰκο-πρᾱγία ἡ неудача, несчастье Arst., Plut.: αἱ κατ᾽ οἶκον κακοπραγίαι Thuc. личные несчастья.

κᾰκο-πραγμονέω коварно поступать, злонамеренно действовать Polyb., Plut.

κᾰκο-πραγμοσύνη ἡ подлый образ действий, подлые поступки, злоба, коварство Dem., Polyb.

κᾰκο-πράγμων 2, gen. ονος злонамеренный, коварный, подло поступающий Xen., Isocr., Polyb.

κᾰκο-πρόσωπος 2 некрасивый лицом (δύσμορφος καὶ κ. Plut.).

κᾰκό-πτερος 2 имеющий слабые крылья, плохо летающий (ὄρνις Arst.).

κᾰκο-ρρᾰφίη ἡ коварный замысел, козни: κ. νόοιο Hom. злодейский план; ἐπαυρίσκεσθαι κακορραφιης ἀλεγεινῆς Hom. пожинать плоды (своих) преступных интриг.

κᾰκο-ρρημοσύνη ἡ злая речь Polyb.

κᾰκο-ρρήμων 2, gen. ονος злоречивый, перен. зловещий (ὅροι θεσπεσίας ὁδοῦ Aesch.).

κᾰκο-ρροθέω бранить, злословить, поносить (τινα Eur.; τὴν πόλιν Arph.).

κᾰκό-ρρῠπος 2 крайне грязный Babr.

κᾰκός 3 (compar. κακίων, χείρων, ἥσσων, поздн. κακῑότερος; superl. κάκιστος, χείριστος и ἥκιστος) 1) плохой, неопрятный, изношенный (εἵματα Hom.); 2) плохой, дурной, негодный, нерадивый (νομῆες Hom.); 3) плохой, неискусный, неумелый (ἡνίοχος Hom.; ἰατρός Aesch.; κυβερνήτης Eur.): κ. δ᾽ αἰδοῖος ἀλήτης Hom. жалок застенчивый нищий, т. е. плохо нищему, который стыдится просить подаяния; εἰ μὴ ἐγὼ κ. γνώμην ἔφυν Soph. если я не ошибаюсь; λέγειν σὺ δεινός, μανθάνειν δ᾽ ἐγὼ κ. σοῦ Soph. говорить ты горазд, но я-то не гожусь в твои ученики; κ. πρὸς αἰχμήν Soph. слабый в бою (досл. в отношении копья), лишенный боевого духа; 4) робкий, малодушный, трусливый: ἐὰν ὑμᾶς ὁρῶσιν ἀθυμοῦντας, πάντες κακοὶ ἔσονται Xen. если они увидят вас оробевшими, все (они и сами) струсят; 5) простого происхождения, незнатный: οὔ τινα τίεσκον ἀνθρώπων, οὐ κακὸν οὐδὲ μὲν ἐσθλόν Hom. (Антиной и другие) не уважали никого из людей - ни простолюдина, ни знатного; 6) злой, порочный, подлый, преступный (ἡ κακὴ βουλὴ τῷ βουλεύσαντι κακίστη, sc. ἐστίν Plut.): ὦ κάκιστε! Soph. ах ты, негодяй!; κ. κἀκ (= καὶ ἐκ) κακῶν Soph. преступный отпрыск преступных родителей; 7) редко (тж. κ. εἶδος Hom.) некрасивый, безобразный Hom.; 8) злой, злобный, враждебный, неприязненный (λόγοι Soph.; πρός τινα Thuc.); 9) гибельный, губительный, роковой (μοῖρα, πόλεμος Hom.; τύχη Soph., Arst.); 10) мучительный, убийственный (νόσος Hom.; ἄλγη Aesch.); 11) зловещий (ὄρνις Eur.; ὀνείρατα Hom.); 12) несчастный, ужасный: ἄγγελος κακῶν ἐπῶν Soph. приносящий страшные вести; 13) позорный, бесславный (δόξα Eur.; φάτις Soph.).

Κᾶκος ὁ Как (разбойник, убитый Гераклом) Plut.

κᾰκό-σῑτος 2 не имеющий аппетита, чувствующий отвращение к пище Plat.

κᾰκο-σκελής 2 имеющий плохие, т. е. слабые ноги (ἵππος Xen.).

κᾰκο-σκηνής 2 (эп. gen. κακοσκήνευς) с безобразным телом (ἀνήρ Anth.).

κάκ-οσμος 2 дурно пахнущий, зловонный (οὐράνη Aesch., Soph.; sc. κάνθαρος Arph.).

κᾰκό-σπλαγχνος 2 робкий сердцем, малодушный, трусливый (πολίτης Aesch.).

κᾰκο-σπορια, ион. κᾰκοσπορίη ἡ дурной посев Anth.

κᾰκο-στομᾰχέω страдать желудком Sext.

κᾰκο-στόμᾰχος 2 страдающий желудочной болезнью, больной желудком Anth.

κᾰκο-στομέω поносить, злословить, оскорблять (τινα Soph.).

κᾰκό-στομος 2 злословящий, клеветнический (λέσχαι Eur.).

κᾰκό-στρωτος 2 плохо постланный, т. е. жесткий, неудобный для ночлега (δυσαυλίαι Aesch.).

κᾰκο-σύνθετος 2 плохо слаженный, неупорядоченный, бессвязный (ἔπη Luc.).

κᾰκοσχημονέστατα adv. superl. в крайне жалком состоянии Plat.

κᾰκο-σχολέω дурно пользоваться своим досугом, без пользы расточать время Chrysippus ap. Plut.

κᾰκο-σχολία ἡ дурное использование досуга, праздность, безделье Plut.

κᾰκό-σχολος 2 1) плохо использующий свое время, т. е. праздный, ленивый Anth.; 2) вынуждающий к тяжелой бездеятельности: πνοαὶ κακόσχολοι Aesch. ветры, обрекающие на томительное ожидание, т. е. мешающие отплытию.

κᾰκο-τεχνέω пускать в ход хитрости, строить козни (ἔς τινα Her.; περί τι Dem.).

*κᾰκοτεχνής 2 Luc. (только compar. κακοτεχνέστερος) = κακότεχνος.

κᾰκο-τεχνία 1) преступные действия, мошенничество (δόλοι καὶ ἑπιορκίαι καὶ κακοτεχνίαι Luc.): κακοτεχνιῶν διαδικάζεσθαι Plat. быть привлеченным к ответственности за мошенничество; κακοτεχνίας ὑπόδικος Dem. обвиняемый в подлоге; τῶν κακοτεχνιῶν ἐπί τινα ἐλθεῖν Dem. привлекать кого-л. к судебной ответственности за лжесвидетельство; 2) рит. манерность или деланность стиля Luc.; 3) распущенность, разврат Plut.

κᾰκοτεχνίου δίκη ἡ процесс о лжесвидетельстве Lys.

κᾰκό-τεχνος 2 1) коварный, мошеннический, нечестный (δόλος Hom.); 2) распущенный, непристойный (τέχναι Sext.; ᾠδαί Plut.; κίνημα Anth.).

κᾰκότης, ητος1) страдание, болезнь: αἱ ἐντὸς κακότητες Plat. внутренние недуги; 2) малодушие, трусость (κ. καὶ δειλία Thuc.); 3) испорченность, безнравственность, порочность (κ. κακία καὶ μοχθηρία ψυχῆς, sc. ἐστιν Plut.): τίσεσθαι Ἀλέξανδρον κακότητος Hom. покарать Александра (Париса) за (его) распущенность; 4) злой умысел, коварство: οὐδεμίῃ κακότητι λειφθῆναι τῇ ναυμαχίῃ Her. не участвовать в морском сражении отнюдь не по злому умыслу; 5) беда, несчастье (αἶψα ἐν κακότητι βροτοὶ καταγηράσκουσιν Hom.): καὶ τί μέτρον κακότητος ἔφυ; Soph. где же предел (моему) горю?

κᾰκο-τροπεύομαι нечестно вести себя, коварно поступать (πρός τινα Polyb.).

κᾰκο-τροπία ἡ испорченность, развращенность, безнравственность Thuc.

κᾰκοτῠχέω быть несчастным Thuc.

κᾰκο-τῠχής 2 несчастливый, злополучный (πότμοι Eur.); несчастный (γυνή Eur.): τὸ κακοτυχές Eur. злой рок, несчастье.

κᾰκ-ουργέω 1) творить зло, совершать преступление (κ. καὶ ἀδικεῖν Arph.): ὥπος οἱ νέοι μηδὲν κακουργῶσι Plat. (заботиться), чтобы молодые люди не бесчинствовали; 2) причинять зло, наносить вред (τοῖς προβάτοις Plat.; περὶ τοὺς πολίτας Plat.): ὡς μηδ᾽ ὁ ἐκ τῆς κεφαλῆς ἱδρὼς κακουργῇ Xen. (глаза защищены бровями), чтобы (стекающий) с головы пот не причинял им вреда; 3) разорять, разрушать (τὴν πόλιν Plat., Arst.; τὴν χώραν καὶ τὰ κτήματα Plat.); 4) извращать, искажать, портить (τὸν λόγον Plat.; τοὺς νόμους Dem.; τὴν μουσικήν Plut.): κ. ἐν τοῖς λόγοις Plat. недобросовестно спорить, играть словами, передергивать.

κᾰκ-ούργημα, ατος τό 1) обман, подлог, мошенничество (ἐν τοῖς ξυμβολαίοις Plat.; ἐπιμένειν ἐπὶ τοῦ κακουργήματος Dem.); 2) вред, ущерб: δίκην ἕκαστος πρὸς ἑκάστῳ τῷ κακουργήματι ξυνεπομένην προσεκτισάτω Plat. пусть каждый платит возмещение, соответствующее (нанесенному им) ущербу.

κᾰκ-ουργία, эп. κᾰκοεργίη 1) преступление, злодеяние (κακοεργίης εὐεργεσίη μέγ᾽ ἀμείνων Hom.): τὸ δ᾽ ἐπὶ κακουργίᾳ καὶ οὐκ ἀρετῇ ἐπετήδευσαν Thuc. (коркирцы) устроили это по злому умыслу, а не вследствие добродетельности; 2) нечестность, обман (τῶν πωλούντων Plat.); 3) вред, ущерб (τῆς πόλεως Plat.); 4) порок, недостаток (τοῦ ἵππου Xen.).

κᾰκουργικός 3 свойственный преступнику, злодейский (ἀδικήματα Arst.).

I κᾰκ-οῦργος, эп. κᾰκοεργός 2 1) преступный, злой (ἀνήρ Soph.; μάχαιρα Anth.): κακοῦργοι κλῶπες Her. грабители; 2) зловредный (ἐπιθυμίαι Plat.; λόγος Dem.; ζῷα Arst.): κ. μὲν τῶν ἄλλων, ἑαυτοῦ δέ πολὺ κακουργότερος Xen. (распутный человек) причиняет вред другим, но гораздо более самому себе.

II κᾰκοῦργος ὁ злодей, разбойник, грабитель Thuc., Dem., NT, Plut.

κᾰκ-ουχέω мучить, терзать, pass. страдать (κακουχεῖσθαι ὑπὸ τοῦ δηγμοῦ, sc. κωνώπων Diod.; μιμνήσκεσθε τῶν κακουχουμένων NT).

κᾰκ-ουχία 1) разорение, гибель (πατρῴας χθονός Aesch.); 2) злодеяние, преступление (τινὸς κακουχίας μεταίτιος Plat.); 3) несчастье, бедствие (μάτην αὑτοὺς καταικισάμενοι ταῖς κακουχίαις Plut.).

κᾰκό-φᾰτις, ῐδος adj. f пророчащий беду, зловещий (βοά Aesch.).

κᾰκο-φρᾰδής 2 злоумышляющий, коварный (Αἴας Hom.).

κᾰκο-φρᾰδία, ион. κᾰκοφρᾰδίη ἡ безрассудство: κακοφραδίῃσί τινος HH по чьему-л. недомыслию.

κᾰκο-φραδμοσύνη ἡ Democr. = κακοφραδία.

κᾰκοφράσμων 2 (Theocr. - v. l. к κακοχράσμων) = κακόφραδής.

κᾰκο-φρονέω быть враждебным, питать злой умысел Aesch.

κᾰκό-φρων 2, gen. ονος 1) злонамеренный, враждебный (πραπίδων καρπός Pind. ap. Plut.; ἄναξ Eur.); 2) безрассудный, неразумный (ἀνήρ Eur.; Κάδμου λαός Eur.); 3) омрачающий ум, удручающий (μέριμνα Aesch.).

κᾰκο-φῠής 2 дурной по природе (κατὰ τὴν ψυνήν Plat.).

κακο-φυΐα ἡ врожденная порочность, дурные природные задатки Plat.

κᾰκό-φωνος 2 неблагозвучный, неприятно звучащий Arst., Plut.

κᾰκό-χαρτος 2 радующийся чужому горю, злорадный Hes.

κακοχράσμων 2 дор. = *κακοχρήσμων.

*κᾰκο-χρήσμων, дор. κᾰκοχράσμων 2, gen. ονος [χράομαι] необщительный, нелюдимый, по друг. [χρῆμα] неимущий, бедный (ὁ δᾶμος Theocr.).

κᾰκό-χροος, стяж. κακόχρους 2 плохо окрашенный, некрасивого цвета, невзрачный (по окраске) (ὄρνις Arst.).

κᾰκό-χῡμος 2 выделяющий дурные соки (Arst. - v. l. κατακώχιμος): κακόχυμα ἢ πικρά Sext. отвратительная или горькая пища.

κᾰκο-ψυχία ἡ малодушие, трусость Plat.

κᾰκόω 1) мучить, угнетать, притеснять, обижать (τινα Hom., NT; τὸν δῆμον Lys.; ὀρφανόν Plat.; τοὺς ἀναιτίους Eur.): ἐκεκάκωτο ὑπὸ τῆς πορείας Xen. (лошадь) была измучена (тяжелым) переходом; ἐν τῇ θαλάσσῃ κεκακωμένος Plut. измученный морским путешествием; 2) причинять ущерб, наносить вред (οἱ κακοῦντες τὰ κοινά Her.); 3) разрушать, сокрушать, уничтожать (τὸ ναυτικόν Thuc.): στρατὸς κακωθείς Aesch. разгромленное войско; 4) изнурять, подтачивать (τὸ σῶμα ἀνατάσει Plut.); 5) грабить, разорять (τοὺς Ἀθηναίους Thuc.); 6) огорчать, печалить: μὴ γέροντα κάκου κεκακωμένον Hom. не огорчай старика (Лаэрта и без того уже) огорченного; 7) пачкать, обезображивать: κεκακωμένος ἅλμῃ Hom. (Одиссей), обезображенный морской водой, т. е. покрытый грязью; 8) озлоблять, раздражать (τὰς ψυχὰς τῶν ἐθνῶν κατά τινος NT).

κακτάμεναι эп. syncop. inf. aor. 2 к κατακτείνω.

κάκτανε эп. imper. aor. 2 к κατακτείνω.

κάκτεινε эп. 3 л. sing. impf. к κατακτείνω.

κάκτος ἡ кактус Theocr.

κᾰκύνομαι 1) совершать низкие поступки, подло поступать (τοῖσδε βουλεύμασι Eur.); 2) вести себя дурно, малодушно (τοῖς μὲν τὸ δέον ποιοῦσιν ἐπικελεύειν, τοῖς δὲ κακυνομένοις ἀπειλεῖν Xen.); 3) быть предметом обвинений или нападок: ἐφ᾽ οἷσι νῦν ἐγὼ κἀκύνομαι Eur. (то), в чем теперь меня винят.

Κακύπᾰρις, εως ὁ Какипарей (небольшая река в Сицилии) Thuc.

κακχεῦαι эп. inf. aor. 1 к καταχέω.

κᾰκῶς (compar. κάκιον и χεῖρον, superl. κάκιστα) 1) плохо, дурно, слабо: κ. εἰδέναι Xen. плохо представлять себе, не знать; κ. ποιεῖν Plat. или δρᾶν τινα Aesch., Soph. причинять зло (наносить вред) кому-л.; κ. πράσσειν или πάσχειν Aesch., Soph. быть в тяжелом состоянии, быть несчастным; χρῆν Κανδαύλῃ γενέσθαι κ. Her. Кандавлу суждено было плохо кончить; κ. λέγειν τινά Arph. дурно говорить о ком-л.; κ. ἀκούειν Soph. (лат. male audire) иметь дурную славу; κ. φρονεῖν Soph. потерять рассудок; ἔα κ. αὐτοὺς ἀπόλλυσθαι κακούς Soph. пусть эти негодяи (т. е. Атриды) погибнут как негодяи; 2) с трудом, едва: κ. ἐκπέφευγα Dem. я с трудом спасся.

κάκωσις, εως (κᾰ) ἡ 1) плохое обращение: ἡ κ. καὶ ἀμέλειά τινος Xen. дурное обращение с кем-л. и отсутствие заботы о нем; 2) юр. дурное обращение с родителями, женой или опекаемыми: τῆς κακώσεως νόμος Lys. закон о наказаниях за нанесенную родителям обиду; 3) юр. злоупотребления по должности, лихоимство: κακώσεως δίκη Plut. (лат. actio repetundarum) дело о лихоимстве; 4) тяжелое положение, бедствия, лишения (τῶν πληρωμάτων Thuc.; τοῦ λαοῦ NT): τεταλαιπωρημένοι τοῖς τε τραύμασι καὶ τῇ ἄλλῃ κακώσει Thuc. страдающие от ран и прочих бед; 5) неприятности, страдания (σωμάτων Arst.): ἡ μετὰ τοῦ μαλακισθῆναι κ. Thuc. страдания, вызванные немощью; 6) порча (τᾶς σαρκός Plat.).

κακώτερος эп. = κακίων.

κᾰλά adv. Hom. = καλῶς.

κᾰλᾰθίσκος ὁ корзинка, корзиночка Arph.

κάλᾰθος (κᾰ) ὁ (ручная) корзина, плетенка Arph., Arst.

Καλαϊκοί, v. l. Καλλαϊκοί οἱ каллаики (племя в Испании, предполож. в нын. Галисии) Plut.

κάλαιον τό Arst. v. l. = κάλλαιον.

Κάλᾰϊς, ϊδος (κᾰ) ὁ Калаид (сын Борея) Pind.

κᾰλᾰμαία ἡ (sc. ἀκρις или μάντις) тростниковый кузнечик, предполож. богомол (Mantis religiosa L) Theocr.

κᾰλᾰμάομαι собирать колосья после жатвы: ἐκεῖνος ἐθέρισε τὴν Ἀσίαν, ἐγὼ δὲ καλαμῶμαι Plut. он (т. е. Александр) скосил Азию, я же (Антигон) подбираю оставшиеся колосья.

I κᾰλᾰμευτής, οῦ ὁ [καλάμη] жнец Theocr.

II κᾰλᾰμευτής, οῦ ὁ [κάλαμος] рыболов-удильщик Anth.

κᾰλάμη (λᾰ) ἡ 1) стебель, соломина, собир. солома: πλείστην μὲν καλάμην χαλκὸς ἔχευεν, ἄμητος δ᾽ ὀλίγιστος погов. Hom. множество соломы скосила медь, жатва же ничтожна; κ. πυρῶν Her. пшеничная солома; ὁ νέος σῖτος ξὺν τῇ καλάμῃ ἀποκείμενον Xen. новый, (еще) необмолоченный хлеб, хлеб в снопах; καλάμην γέ σ᾽ ὀΐομαι εἰσορόωντα γιγνώσκειν погов. Hom. полагаю, что, видя солому, ты поймешь (каков был колос), т. е. по остаткам моей силы ты поймешь, каким я был в молодости; ἀπὸ τῆς καλάμης τεκμαίρεσθαι Luc. судить по следам молодости (чем был человек); 2) бамбук Her.

κᾰλᾰμη-τομία ἡ косьба, жатва Anth.

κᾰλᾰμήτρια ἡ собирательница оставшихся колосьев Plut.

κᾰλᾰμη-φάγος 2 (φᾰ) пожирающий колосья (χάλυψ Anth.).

κᾰλᾰμη-φόρος, v. l. κᾰλᾰμοφόρος ὁ несущий колос (в качестве условного знака) Xen.

κᾰλᾰμίνθη, ης ἡ каламинт, кошачья мята (Nepeta cataria или Melissa altissima) Arph., Arst.

Κᾰλᾰμίνθιος ὁ Каламинтий, «Любитель кошачьей мяты», «Мятолюб» (имя лягушки) Batr.

κᾰλάμῐνος 3 (λᾰ) 1) тростниковый, камышовый (οἰκίαι, τόξα Her.): τὸ καλάμινον πῦρ Arst. огонь горящего камыша; 2) бамбуковый (πλοῖα Her.): καλάμου ἓν γόνυ πλοῖον ἕκαστον ποιέεται Her. каждая лодка делается из одного (лишь) колена бамбука.

κᾰλᾰμίς, ῖδος ἡ (намазанный клеем) птицеловный прут Anth.

Κάλαμις, ιδος ὁ Каламид (афинский скульптор середины V в. до н. э.) Luc.

κᾰλᾰμίσκος ὁ трубочка (для наливания жидкостей) Arph.

Κᾰλᾰμίτης, ου ὁ [предполож. от κάλαμος в знач. «зонд»] Каламит (прозвище врача Аристомаха) Dem.

κᾰλᾰμῖτις, ιδος ἡ Anth. = καλαμαία.

κᾰλᾰμο-βόᾱς, ου ὁ «камышовый крикун» (ирон. прозвище стоика Антиоха, который, не осмеливаясь выступить против Карнеада в устном диспуте, вел свою полемику пером - κάλαμος) Plut.

κᾰλᾰμόεις, όεσσα, όεν тростниковый (σύριγγες Eur.).

Κάλαμοι οἱ Каламы, «Камыши» (город на о-ве Самос) Her.

κάλᾰμος (κᾰ) ὁ 1) тж. собир. камыш, тростник (καλάμου εἶχον τὰς ὀροφὰς αἱ οἰκίαι Her.; οἱ κάλαμοι οἱ πεφυκότες ἐν ταῖς λίμναις Arst.; κ. ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενος NT; στεφανωσάμενος καλάμῳ λευκῷ Arph.); 2) тростниковая тычина (κάλαμοι, ἐν οἷς ἱστᾶσι τὰς ἀμπέλους Arst.); 3) тростниковая свирель, цевница (Πανός Eur.); 4) (тж. κ. ἁλιευτικός Arst.) удилище или удочка Theocr., Luc.; 5) тростниковая палочка для письма, перо (διὰ μέλανος καὶ καλάμου γράφειν NT); 6) тростниковая цыновка (ἄρτους ἐπὶ κάλαμον παραβάλλειν Plat.); 7) стебель, солома (τοῦ σίτου Xen.); 8) (на ткани) полоска (κάλαμοι χρύσεοι Anth.); 9) калам (= ἄκαινα и δεκάπους), мера длины = 6 и 2/3 πήχεις, т. е. ок. 3.1 метра (μετρῆσαι τὴν πόλιν τῷ καλάμῳ NT).

κᾰλᾰμο-στεφής 2 увенчанный или покрытый тростником (βύρσαι Batr.).

κᾰλᾰμό-φθογγα τά звуки тростника: ὁ καλαμόφθογγα παίζων Πάν Arph. Пан, забавляющийся игрой на свирели.

κᾰλᾰμο-φόρος ὁ Xen. v. l. = καλαμηφόρος.

κᾰλᾰμ-ώδης 2 заросший тростником (λίμνη Anth.): τὰ τῶν λιμνῶν τὰ καλαμώδη Arst. тростниковые заросли на болотах.

Καλάνδαι, ῶν αἱ Plut. = лат. Kalendae.

καλάνι Arph. в произнош. трибалла = καλή (f к καλός).

Καλαντίαι Her. v. l. = Καλατίαι.

καλάπους Plat. v. l. = καλόπους.

κάλαρις ὁ каларис (название ночной птицы) Arst.

Καλασίριες οἱ каласирии (одно из подразделений индийской касты воинов) Her.

κᾰλάσῑρῐς, ιος (λᾰ) ἡ каласирий (длинное льняное одеяние у египтян) Her.

Καλατίαι или Καλαντίαι οἱ кала(н)тийцы (племя в Индии) Her.

Καλαύρεια или Καλαυρία ἡ Калаврия (остров у западного входа в Саронийский залив, с храмом Посидона; сюда бежал Демосфен от Антипатра и здесь он принял яд в 322 г. до н. э.) Dem., Plut.

κᾰλαῦροψ, οπος ἡ пастуший посох (сверху изогнутый) Hom.

κᾰλέεσκον эп. impf. iter. к καλέω.

κᾰλέοισι дор. 3 л. pl. praes. к καλέω.

κᾰλέσκετο эп. 3 л. sing. impf. iter. pass. к καλέω.

κᾰλεσσάμην и ἐκαλεσσάμην эп. aor. med. к καλέω.

κᾰλεῦντες эп. part. pl. к καλέω.

κᾰλέω (fut. καλέσω - атт. καλῶ, aor. ἐκάλεσα, pf. κέκληκα; med.: fut. καλέσομαι - атт. καλοῦμαι; aor. ἐκαλεσάμην; pass.: fut. κληθήσομαι, aor. ἐκλήθην; pf. κέκλημαι) 1) звать, называть, именовать (τινά τινα Her., τί τι Arst., τινα ἀπό τινος Arst. и τινα ἐπὶ τῷ ὀνόματί τινος NT): ὄνομα τί σε κ. ἡμᾶς χρεών; Eur. каким именем должны мы звать тебя?; ὁ καλούμενος Plat., Arst. так называемый; τινὶ (или ἐπί τινι) ὄνομα κ. Plat. давать чему-л. имя, название; τάδε ἄλυτα κεκλήσεται Soph. эти (несчастья) будут (всегда) называться, т. е. навсегда останутся непоправимыми; 2) звать, призывать (θεούς Aesch.; Ζῆνα Soph.): τούτων μάρτυρας καλῶ θεούς Soph. в свидетели этого я призываю богов; 3) звать, созывать (θεοὺς ἀγορήνδε Hom.; εἰς ἀγορὴν Ἀχαιούς Hom.; τοὺς ἐργάτας NT): ὅσοι κεκλήατο (= κέκληντο) βουλήν Hom. те, которые были созваны на совет; 4) звать (к себе), вызывать: ὑμεῖς, ὅταν καλῶμεν, ὁρμᾶσθαι ταχεῖς Soph. когда мы позовем (вас), поспешите (к нам); τί με καλεῖς; Arph. отчего ты зовешь меня?; κάλει Χαρμίδην Plat. позови Хармида; 5) юр. (тж. κ. εἰς τὸ δικαστήριον Dem.) вызывать в суд (τινα Arph., Dem.): κ. εἰς μαρτυρίαν Plat. вызывать для дачи свидетельских показаний; ἕως ἂν τὴν δίκην ἄρχων καλῇ Arph. прежде чем, т. е. пока архонт не вызвал (тебя) в суд; 6) (повелительно) звать (с или за собой), призывать: ἐμὲ νῦν ἤδε καλεῖ ἡ εἱμαρμένη Plat. но вот уже судьба зовет меня; καιρὸς καλεῖ πλοῦν σκοπεῖν Soph. время зовет, т. е. велит думать об отплытии; οὗτοι οὐ παρεγένοντο βασιλεῖ καλοῦντι Xen. они не явились на призыв (персидского) царя; 7) звать, приглашать (ἐπὶ δεῖπνον Her.; ἐς θοίνην Eur.; εἰς τοὺς γάμους NT): ὑπὸ σοῦ κεκλημένος Plat. приглашенный (будучи приглашен) тобой; 8) med. призывать (на чью-л. голову) (ἀράς τινι Soph.).

κάλη (ᾱ) ἡ атт. = κήλη.

Κᾰλὴ ἀκτή ἡ Красивый берег (участок сев. побережья Сицилии, приблиз. на полпути между Гимерой и Тиндаридой) Her.

κᾰλήμεναι эп. inf. к καλέω.

κᾰλ-ήμερος 2 имеющий счастливый день, т. е. счастливый Anth.

κάλημι (ᾰ) эол. Sappho = καλέω.

Κάληξ, ηκος ὁ Калек (река в области Гераклеи Понтийской) Thuc.

Κᾰλητορίδης, ου ὁ Калеторид, сын Калетора, т. е. Ἀφαρεύς Hom.

κᾰλήτωρ, ορος ὁ глашатай Hom.

κᾰλῑά, ион. κᾰλῑή ἡ (Theocr. ῐ) 1) деревянный домик, хижина Hes.; 2) амбар Hes.; 3) птичье гнездо (χελιδόνος Anacr.; ἐν δενδρίῳ Theocr.); 4) деревянная ниша для статуи божества (Πανός Anth.).

κᾰλῑάς, άδος ἡ Plut., Anth. = καλιά 1 и 4.

καλιή ион. = καλιά.

καλίκιοι οἱ (лат. calcei) сапоги или обувь Polyb.

κᾰλινδέομαι (только praes., impf. ἐκαλινδούμην и aor. pass. ἐκαλινδήθην) 1) валяться, кататься (ἐν τῇ γῇ, πρὸς τὴν κόνιν Arst.; ἐν πηλῷ Plut.); 2) валяться, т. е. быть брошенным (ἐν ταῖς ὁδοῖς Thuc.); 3) бродить, странствовать, скитаться (ἐν τῇσι στοῇσι Her.; περὶ τὰ δικαστήρια Isocr.; ἐν ἀγοραῖς Sext.); 4) с трудом переходить, барахтаться (τοῖς ῥεύμασι Plut.); 5) усиленно (чем-л.) заниматься, деятельно (чему-л.) предаваться (περὶ τὰς ἐρίδας Isocr.): κ. ἐν τῷ πειρᾶσθαι Xen. усердно упражняться.

Καλλαϊκοί οἱ v. l. = Καλαϊκοί.

καλλάϊνος 3 бирюзовый, лазоревый (πλινθίς Anth.).

κάλλαιον, v. l. κάλαιον τό (преимущ. pl.) 1) петушиный гребень Arst.; 2) бородка, подзобок (мясистый нарост под петушиным клювом) Arph.

Καλλάτηβος ἡ Каллатеб (город в Лидии на р. Меандр) Her.

Καλλέας, α ὁ = Καλλίας.

καλλείπω эп. = καταλείπω.

καλλείψω эп. fut. к καλλείπω.

Καλλιάδης, ου ὁ Каллиад (афинский архонт в 480 г. до н. э., т. е. в год вторжения персидского царя Ксеркса в Элладу) Her.

Καλλίᾰρος ἡ Каллиар (город в Локриде) Hom.

Καλλίας, ион. Καλλίης, ου ὁ Каллий 1) имя нескольких представителей знатного афинского рода, якобы восходившего к Триптолему, род этот по наследству владел званием факелоносцев - δαδοῦχοι - в Элевсинских мистериях Her., Arst., Thuc., Plut.; 2) тиранн Халкиды Эвбейской, соперник Плутарха, тиранна Эретрийского, IV в. до н. э. Dem.

καλλι-αστράγᾰλος 2 имеющий красивые лодыжки (ὁ Ἰνδικὸς ὄνος Arst.).

Καλλίβιος ὁ Каллибий 1) вождь одной из политических партий в Тегее Xen.; 2) посол Лисандра к «тридцати тираннам» Xen.

καλλι-βλέφᾰρος 2 с красивыми ресницами (προσώπων φῶς Eur.).

καλλῐ-βόᾱς, ου adj. m красиво звучащий, певучий (αὐλός Soph., Arph.).

καλλί-βοτρυς 2 (ῐ) с прекрасными кистями, с красивыми гроздьями (νάρκισσος Soph.).

καλλί-βωλος 2 (ῐ) с прекрасной почвой, с плодородной землей (ἄστυ Eur.).

καλλῐ-γάληνος 2 (γᾰ) прекрасный в своей ясности (πρόσωπον Eur.).

καλλί-γᾰμος 2 (ῐ) связанный счастливым браком (λέκτρα Anth.).

καλλῐ-γένεια ἡ производящая на свет прекрасные плоды (эпитет Деметры или ее кормилицы) Arph.

καλλῐ-γέφῡρος 2 украшенный красивым мостом (ποταμός Eur.).

καλλι-γρᾰφέω тж. med. писать красивым слогом (τὴν ἀπομίμησιν Arst.; λέξις κεκαλλιγραφημένη Diog. L.).

καλλι-γρᾰφία 1) красивое письмо, изящный почерк Plut.; 2) прекрасный слог Plut.; 3) красиво написанное произведение Diog. L.

*καλλῐ-γύναιξ, αικος (ῠ) adj. (nom. не встреч.) изобилующий красавицами (Ἑλλάς, Σπάρτη Hom.; πάτρα Pind.).

καλλί-δενδρος 2 поросший прекрасными деревьями (τόπος Polyb.).

καλλῐ-δίνᾱς, ου (δῑ) adj. m дор. катящий прекрасные волны ила с красивыми водоворотами (Πηνειός Eur.).

καλλί-διφρος 2 (λῐ) восседающий на прекрасной колеснице (Ἀθηναία Eur.).

καλλῐ-δόναξ, ᾰκος adj. поросший красивым тростником (Εὐρώτας Eur.).

Καλλίδρομον τό Каллидром (восточная часть горного массива Οἴτη) Plut.

καλλῐ-έλαιος ἡ культурное масличное дерево, садовая маслина Arst., NT.

καλλῐ-επέω тж. med. красиво говорить Arst.: κεκαλλιεπημένοι λόγοι ῥήμασί τε καὶ ὀνόμασι Plat. речь, уснащенная изящными оборотами и словами.

καλλι-επής 2 красиво изъясняющийся, изящно говорящий, красноречивый Arph., Anth.

καλλί-εργος 2 красиво выделанный или художественно отделанный Plat.

καλλ-ιερέω тж. med. при благоприятных предзнаменованиях совершать жертвоприношение, приносить в жертву (ταῖς Νύμφαις τὰν ἀμνόν Theocr.; ἑαυτόν Plut.): ἐπεὶ ἐκαλλιερήσαντο Xen. после того, как жертвоприношения оказались успешными; οὐκ ἐκαλλιέρεε διαβαίνειν μιν Her. жертвоприношение оказалось не в пользу его (т. е. Клеомена) переправы; καλλιερησάντων τῶν ἱερῶν Her. когда жертвоприношения ознаменовались благоприятными приметами.

Καλλιεύς, έως ὁ (pl. Καλλιῆς) житель города Каллий (в Этолии) Thuc.

κᾰλλῐ-ζῠγής 2 красиво запряженный (ἅρμα Eur.).

καλλί-ζωνος 2 красиво подпоясанный (γυναῖκες Hom.).

Καλλίης ион. = Καλλίας.

Καλλιῆς pl. к Καλλιεύς.

καλλί-θριξ, τρῐχος adj. 1) прекрасноволосый, с красивой гривой (ἵπποι Hom.); 2) с прекрасной шерстью, тонкорунный (μῆλα Hom.).

καλλῐ-θῠτέω приносить при благоприятных знамениях в жертву (κάπρον Anth.).

καλλί-καρπος 2 (ῐ) производящий прекрасные плоды, плодоносный (Σικελία Aesch.; Πελασγία, μίλαξ Eur.; χώρα Polyb., Plut.).

καλλί-κερως adj. (gen. ω, acc. ων) с красивыми рогами (ἔλαφος, ταῦρος Anth.).

Καλλικολώνη ἡ Калликолона, «Красивый холм» (возвышенность близ Трои) Hom.

καλλῐκόμᾱς adj. m дор. Eur. = καλλίκομος.

καλλί-κομος 2 (ῐ) прекрасноволосый (παλλακίς Hom.: Ὧραι Hes.; κούρα Pind.; Μοῦσαι Simonides ap. Plut.; χάριτες Anth.).

καλλῐ-κοττᾰβέω хорошо или удачно играть в коттаб Soph.

καλλίκρᾱνος 2 дор. Pind. = *καλλίκρηνος.

Καλλικράτης, ους и ου ὁ Калликрат 1) красавец-лакедемонянин, павший при Платеях Her.; 2) сын Каллия, один из командующих коринфским флотом в походе на Коркиру Thuc.; 3) ахеец, сторонник Рима в войне последнего с македонским царем Персеем Polyb.

Καλλικρᾰτίδας, ου ὁ Калликратид (преемник Лисандра на посту командующего спартанским флотом, потерпевший поражение от афинян при Аргинусских островах) Xen.

καλλι-κρήδεμνος 2 в красивой головной повязке (ἄλοχος Hom.).

*καλλί-κρηνος, дор. καλλίκρᾱνος 2 с прекрасным источником (Τιλφῶσσα Pind.).

καλλικύριοι οἱ калликирии (особый класс рабов в Сиракузах) (οἱ κ. ὅμοιοι τοῖς παρὰ Λακεδαιμονίοις εἵλωσι ἦσαν Arst.).

καλλῐ-λαμπέτης, ου adj. m прекрасно сияющий, лучезарный (ἥλιος Anacr.).

καλλῐ-λεκτέω красиво говорить Sext., Diog. L.

καλλῐ-λογέομαι Luc. = καλλιλεκτέω.

Καλλῐμάχειος 2 [adj. к Καλλίμαχος] каллимахов Plut.

Καλλίμᾰχος (ῐ) ὁ Каллимах 1) афинский полководец, командовавший правым флангом в битве при Марафоне в 490 г. до н. э. Her.; 2) уроженец Кирены, александрийский грамматик и поэт, умерший около 240 г. до н. э. Luc., Plut.

Καλλιμέδων, οντος ὁ Каллимедонт 1) член афинского посольства к Тирибазу Xen.; 2) афинский оратор, член македонской партии, друг Фокиона Plut.

καλλί-μορφος 2 красивый, прекрасный, изящный (δέμας, χορὸς τέκνων Eur.; νέος Plut.).

κάλλῐμος 2 1) красивый, прекрасный (δῶρα Hom.); 2) благозвучный (ὄψ Hom.); 3) благоприятный (οὖρος Hom.).

καλλί-νᾰος 2 (ῐ) красиво текущий (Κηφισός Eur.; πῖδαξ Anth.).

καλλί-νῑκον (λῐ) τό победное торжество, слава победителя Pind.

I καλλί-νῑκος 2 (λῐ) 1) одерживающий славные победы, торжествующий победу (τῶν ἐχθρῶν, ἄναξ Eur.); 2) победный (ὕμνος, κῦδος Pind.; στέφανος Eur.).

II καλλίνῑκος ὁ (sc. ὕμνος) или ἡ (sc. ᾠδή) песнь победы Pind., Eur.

Καλλῖνος ὁ Каллин (родом из Эфеса, один из старейших поэтов Греции, VIII-VII вв. до н. э.) Luc.

Καλλίξενος ὁ Калликсен (афинский политический деятель, выступивший обвинителем военачальников, одержавших победу при Аргинусских о-вах в 406 г. до н. э.) Xen.

κάλλιον compar. n к καλός.

καλλιόνως лучше Plat.

καλλιόπα, ας adj. f дор. = *καλλιόπη.

Καλλιόπα дор. = Καλλιόπη.

*καλλῐ-όπη, дор. καλλιόπα, ας adj. f сладкозвучная: κ. κούρα Theocr. = Ἠχώ.

Καλλιόπη, дор. Καλλιόπα ἡ Каллиопа (муза эпической поэзии) HH, Hes. etc.

καλλί-παις, παιδος (λῐ) adj. 1) имеющий прекрасных детей: κ. πότμος Aesch. счастье обладания прекрасными детьми; κ. στέφανος Eur. венец, т. е. круг прекрасных детей; 2) перен. плодовитый (в речах) (Φαῖδρος Plat.); 3) прекрасный и юный: Νερτέρων κ. θεά Eur. = Περσεφόνη.

καλλῐ-πάρῃος 2 (πᾰ) с прекрасными ланитами (Χρυσηΐς Hom.; παρθένος Anth.).

καλλῐ-πάρθενος 2 1) изобилующий прекрасными девами, т. е. нимфами (Νείλου ῥοαί Eur.); 2) принадлежащий прекрасной деве, девичий (δέρη Eur.).

καλλῐ-πέδῑλος 2 обутый в красивые сандалии (Μαιάς HH).

καλλί-πεπλος 2 в прекрасном одеянии, красиво одетый (Κορωνίς Pind.; Φρυγῶν κόραι Eur.).

καλλῐ-πέτηλος 2 покрытый прекрасными листьями (ἀκρεμών, λήϊον Anth.).

καλλί-πηχυς, εως (ῐ) adj. с красивыми локтями (βραχίων Eur.).

Καλλιπίδαι οἱ каллипиды (скифское племя) Her.

καλλι-πλόκᾰμος 2 с красивыми косами или кудрями (Δημήτηρ Hom.; Ἑλένα Pind.; Πιερίδες Eur.).

καλλί-πλουτος 2 прекрасный и богатый (πόλιες Pind.).

καλλί-πολις, εως ἡ прекрасное государство или прекрасный город Plat.

Καλλίπολις, εως ἡ Каллиполь (город в Сицилии) Her.

Καλλιπολῖται, ῶν οἱ жители города Каллиполя Her.

κάλλιπον эп. aor. 2 к καταλείπω.

καλλῐ-πόταμος 2 образующий красивую реку (ὕδατος νοτίς Eur.).

καλλί-πρῳρος 2 1) (о корабле) с красивой носовой частью (Ἀργοῦς σκάφος Eur.); 2) с красивым лицом, красивый (sc. ἀνδρόπαις ἀνήρ Aesch.).

καλλί-πῠλος 2 с прекрасными вратами (Θήβη Anth.).

καλλί-πυργος 2 (ῐ) 1) с красивыми башнями (ἄστυ Eur.); 2) укрепленный словно крепостными башнями, т. е. несокрушимый (σοφία Arph.).

καλλῐ-πύργωτος 2 снабженный красивыми башнями (πόλεις Eur.).

καλλί-πωλος 2 славящийся красивыми жеребцами (ἕδρα, sc. Ὀρχομενός Pind.).

καλλι-ρέεθρος 2 красиво текущий (κρήνη Hom.; Ἴστρος Hes.; Δίρκα Eur.).

Καλλῐρόη ἡ = Καλλιρρόη.

καλλίροος 2 = καλλίρροος.

καλλῐ-ρρημοσύνη ἡ плавность речи, бойкий язык Luc.

Καλλιρρόη и Καλλῐρόη ἡ Каллироя 1) одна из Океанид HH, Hes.; 2) важнейший источник водоснабжения Афин, в юго-вост. части города Thuc.

καλλί-ρροος и καλλίροος 2 1) красиво текущий (ὕδωρ, ποταμός Hom.; πηγή Aesch.); 2) плавный, текучий, певучий (πνοαί Pind.).

Καλλισθένης, ους ὁ (acc. ην и η) Каллисфен (родом из Олинфа, родственник и ученик Аристотеля, историк, сопровождавший Александра Македонского в Азию) Arst., Plut.

Καλλίστα ἡ Каллиста (древнее название о-ва Θήρα) Pind.

κάλλιστα superl. к καλῶς.

καλλι-στάδιος 2 (τᾰ) с прекрасным ристалищем, прекрасный для состязаний (δρόμοι Eur.).

καλλιστεῖον τό 1) награда за красоту: τὸ κ. εἴς τινα ἀναφέρειν Eur. и τὸ κ. ἀποδοῦναί τινι Luc. признать кого-л. первым по красоте; 2) награда за доблесть: τὰ πρῶτα καλλιστεῖα ἀριστεύσας στρατοῦ Soph. признанный первым храбрецом в войске.

καλλίστευμα, ατος τό 1) высшая красота (sc. τῆς Ἑλένης Eur.); 2) прекраснейший дар: ἐκπροκριθεῖσα καλλιστεύματα Λοξίᾳ Eur. отобранная в качестве лучшего дара Локсию (Аполлону).

καλλιστεύω тж. med. выделяться или превосходить красотой, быть самым красивым (πασῶν γυναικῶν Her., med. Eur.; θεραπαινίδες καλλιστεύουσαι Plut.).

καλλι-στέφᾰνος 2 1) с красивым венцом на голове, красиво увенчанный (Δημήτηρ HH; εὐφροσύναι Eur.); 2) дающий ветви для красивых венков (ἐλαία Arst.).

Καλλίστη ἡ Каллиста (остров из группы Спорад, впосл. Θήρα) Pind., Her.

κάλλιστος 3 superl. к καλός.

Καλλίστρατος ὁ Каллистрат 1) сын Калликрата, афинский оратор и полководец; в 361 г. до н. э. отправился в изгнание, по возвращении из которого был казнен Xen.; 2) участник Сицилийского похода 413 г. до н. э., павший в сражении при р. Асинар Thuc.

Καλλιστώ, οῦς ἡ Каллисто (дочь Ликаона, аркадская нимфа, возлюбленная Зевса, превращенная в медведицу и убитая Артемидой) Hes., Eur.

καλλί-σφῠρος 2 с красивыми лодыжками, т. е. с изящными ногами (νύμφη Hom.; νίκη Hes.; Ἣβη Luc.).

καλλί-τεκνος 2 (ῐ) имеющий прекрасных детей (καλλιτεκνοτέρα τῆς Νιόβης Luc.; καλλιτεκνότατος γενόμενος ἐκ γυναικὸς αὐτοῦ Plut.).

καλλῐ-τέχνης 2 искусно работающий, искусный Anacr.

καλλι-τεχνία ἡ прекрасное искусство, высокое мастерство Plut.

καλλί-τοξος 2 (ῐ) вооруженный отличным луком или отлично стреляющий (Μαινάλου κόρη, sc. Ἀταλάντη Eur.).

καλλίτρῐχος gen. к καλλίθριξ.

καλλῐ-φεγγής 2 прекрасно сияющий, лучезарный, (ἡλίου σέλας Eur.).

καλλί-φθογγος 2 красиво звучащий, приятно поющий, певучий (ᾠδαί, κιθάρα, ἱστοί Eur.).

καλλί-φλοξ, φλογος adj. охваченный ярким пламенем, ярко пылающий (πέλανος Eur.).

καλλί-φυλλος 2 с красивыми листьями (ῥόδον Anacr.).

καλλῐ-φωνία ἡ красивое произношение, благозвучие Luc.

καλλί-φωνος 2 1) сладкогласный (ὑποκριταί Plat.); 2) сведущий в законах благозвучия (λογιώτατος καὶ καλλιφωνότατος Plut.).

κάλλ-ιχθῠς, ῠος ὁ красивая рыбка, (предполож. ἀνθίςα) Arst.

καλλί-χοιρος 2 (λῐ) имеющий красивых поросят (ὗς Arst.).

καλλί-χορος 2 (ῐ) 1) с прекрасными площадями для хороводов (Πανοπεύς Hom.; πόλις Pind.; Ἀθῆναι Eur.; ἀγορά Anth.); 2) предназначенный для прекрасных плясок, хороводный (παιάν, στέφανος Eur.); 3) кружащийся в изящной пляске, ведущий хоровод (δελφῖνες Eur.): τρόπον τὸν καλλιχορώτατον Arph. в чудеснейшем хороводе.

Καλλίχορος ὁ Каллихор (священный источник близ Элевсина) HH, Eur.

καλλῐ-χωρία ἡ красота местности (Diod. - v. l. к κάλλει χώρας).

καλλίων 2, gen. ονος (ῑ) compar. к καλός.

καλλῐ-ώνῠμος рыба звездочет (предполож. Uranoscopus scaber) Arst.

καλλονή ἡ красота Her., Eur., Plat.

κάλλος, εος τό 1) красота (γυναικῶν Hom.; τῶν ἔργων Isocr.; τῶν νεῶν Thuc.; τῆς ψυχῆς, τῶν μαθημάτων, τῶν ὀνομάτων καὶ ῥημάτων Plat.): ἀσκεῖν ἐς κ. Eur. наряжаться; εἰς κ. ζῆν Xen. жить красиво, благородно; 2) красавица: Ἑλένη καὶ Λήδα καὶ ὅλως τὰ ἀρχαῖα κάλλη Luc. Елена, Леда и все вообще красавицы древности; 3) pl. красивые вещи (одежда, изделия и пр.): ποικίλα κάλλη Aesch. богато расшитые ткани; κάλλη ἱερῶν Dem. прекрасные храмы; κάλλη οἰκοδομημάτων Plut. красивые здания.

Καλλοσύνη ἡ красота (Λήδας Eur.; ἐπέων Democr. ap. Diog. L.).

κάλλυντρον τό 1) щетка, метла (σαίρειν καλλύντρῳ τὴν οἰκίαν Plut.); 2) украшение, прикраса Sext.; 3) «метелка» (неизвестное нам растение) Arst.

καλλύνω (ῡ) 1) украшать: πρόσωπα κ. Soph. ap. Plut. хорошеть лицом; οἱ ἐν τῷ ἀργυροκοπείῳ καλλύνοντες Arst. серебряных дел мастера; 2) чистить, мести (ῥαίνειν καὶ κ. Polyb.); 3) очищать, облагораживать (νέων ψυχάς Plut.); 4) приукрашивать (τὸν κακόν Plat.); 5) med. хвалиться, гордиться: ἐγὼ καὶ αὐτὸς ἐκαλλυνόμην ἄν, εἰ ἠπιστάμην ταῦτα Plat. я бы и сам хвалился, если бы зная толк в этом.

καλλ-ωπίζω 1) украшать, приукрашивать (τὸ ὄνομα Plat.); разукрашивать (τὴν πόλιν ὥσπερ γυναῖκα Plut.): κεκαλλωπισμένη τὸ χρῶμα Xen. с накрашенным лицом; 2) med. прикрашиваться, наряжаться: ταῦτα δὴ ἐκαλλωπισάμην Plat. вот я и нарядился; κ. περὶ κόμην Plut. красиво причесываться; 3) med. кокетничать, рисоваться, чваниться (πρός τινα Plat., Plut.; περὶ τῶν ἀκριβῶς γνωριζομένων Arst.); 4) med. гордиться (τινι Plat., Plut. и ἐπί τινι Plat., Arst.); 5) med. делать вид, притворяться: λόγῳ παραιτεῖσθαι καλλωπιζόμενος Plut. на словах делая вид, что отклоняет (диктаторские полномочия).

καλλώπισμα, ατος τό 1) украшение (χρυσοῦν Plut.); 2) прикраса, побрякушка (καλλωπίσματα οὐδενὸς ἄξια Plat.).

καλλωπισμός 1) красота, изящество (τοῦ ἵππου Xen.): διὰ τὸν καλλοπισμόν Plat. для (придания) красоты; 2) украшение: εἰς καλλοπισμόν Xen. для украшения; οἱ περὶ τὸ σῶμα καλλοπισμοί Plat., телесные украшения, наряды.

καλλωπιστής, οῦ ὁ щеголь Isocr., Arst., Plut.

καλλωπίστρια ἡ щеголиха Plut.

καλο-διδάσκαλος ὁ хороший наставник, учащий добру NT.

καλο-κἀγᾰθέω быть преданным благородным занятиям, вести благородную жизнь (Arph. - v. l. καλοκἀγαθία).

κᾰλο-κἀγᾰθία ἡ нравственная чистота, безукоризненная честность, порядочность, благородство Xen., Arst., Dem. etc.

κᾰλο-κἀγᾰθικός 3 честный, безукоризненный, благородный (προαίρεσις Polyb.; τρόπος Plut.).

καλο-κἀγᾰθικῶς честно, порядочно, благородно (κ. καὶ γενναίως Plut.).

κᾶλον τό (только pl.) 1) дрова (κάγκανα HH); 2) поделочный лес, древесина (καμπύλα Hes.); 3) лак. корабли, суда, флот (Arph.; Xen. - v. l. τὰ καλά).

I κᾰλόν τό 1) красота, краса, украшение (βίου Eur.); 2) наслаждение, удовольствие, радость (τὰ τοῦ βίου καλά Her.); 3) (только dat.) удобное место: κεῖσθαι ἐν καλῷ τοῦ Κορινθιακοῦ κόλπου Xen. быть (стратегически) выгодно расположенным в отношении Коринфского залива; ποῦ καθίζωμ᾽ ἐν καλῷ; Arph. где мне сесть поудобнее?; 4) удобный момент (εἰς κ. ἥκεις Plat.): νῦν κ. ἐστιν Arph. теперь наступило время, теперь пора; 5) прекрасный поступок, благородное деяние (τὰ καλὰ καὶ ἐπαινετά Arst.); 6) прекрасное, красота: τὸ καθ᾽ αὑτὸ κ. Arst. прекрасное в себе, абсолютная красота; 7) нравственно прекрасное (οὐδὲν κ. κἀγαθὸν εἰδέναι Plat.; πρὸς τὸ κ. ζῆν Arst.); 8) почетная должность, высокий пост: μηδενὸς τῶν καλῶν τυγχάνειν Xen. не допускаться к занятию высоких постов.

II κᾰλόν adv. Hom. etc. = καλῶς.

κᾱλο-πέδῑλον τό [κᾶλον] деревянный башмак (Theocr. - v. l. κωλοπέδαι).

κᾰλο-ποιέω творить добро NT.

κᾱλό-πους, ποδος ὁ [κᾶλον] сапожная колодка Plat.

κᾰλός 3 (эп., кроме Hes., тж. ᾱ; compar. καλλίων - эп. ῐ, атт. ῑ; superl. κάλλιστος) 1) красивый, прекрасный, прелестный, изящный (πρόσωπα, ὄμματα, ζώνη, εἵματα, ἀνήρ Hom.; γυνή Plat.; ὁ τοῦ κόκκυγος νεοττός Arst.; Ἀθῆναι Plut.; λίθοι καὶ ἀναθήματα NT): κ. δέμας Hom., κ. ἰδέᾳ Pind. или κ. εἶδος Xen., тж. κ. εἰσοράασθαι Hom. и κ. εἰσορᾶν Pind. красивый на вид; 2) прекрасный, благородный, славный (ἔπη Soph.; πράξεις Arst.; καρδία καλὴ καὶ ἀγαθή NT): Σαπφὼ ἡ καλή Plat. славная Сапфо; κ. κἀγαθός Xen., Plat. etc. благороднейший, добродетельный (τὰ καλὰ κἀγαθὰ ἔργα Xen., Plat.): οἱ καλοὶ κἀγαθοί Arst. (ср. лат. boni viri) лучшие люди (в государстве), цвет общества; καλὴν συνείδησιν ἔχειν NT обладать чистой совестью; ὁ ποιμὴν ὁ κ. NT добрый пастырь; 3) благоприятный, попутный (ἄνεμος Hom.); 4) благоприятный, предвещающий добро (οἰωνοι Eur.; τὰ ἱερά Xen.); 5) благополучный, счастливый, удачный (πλοῦς Soph.; τὸ τέλος τῆς ἐξόδου Xen.); 6) чистый, настоящий (ἀργύριον Xen.); 7) превосходный, отличный (βίοτος Soph.; στράτευμα Xen.; γέρας Aesch.; δένδρον NT): καλοὶ ὀφθαλμοί Plat. хорошо видящие глаза; ἡ καλὴ γῆ NT плодородная земля; 8) годный, удобный, выгодный: ὁ λόφος κάλλιστος τρέχειν Xen. возвышенность, весьма удобная для состязаний в беге; σῶμα καλὸν πρὸς δρόμον Plat. тело, хорошо приспособленное к бегу - см. тж. καλόν.

κάλος (ᾰ) ὁ эп.-ион. Hom. = κάλως.

κᾰλότης, ητος ἡ красота Chrysippus ap. Plut.

κάλπη 1) конская рысь: ὁ τῆς κάλπης ἀγών Plut. конное состязание (в конце которого всадник, перейдя с галопа на рысь, соскакивал с коня и пешком добегал с ним до финиша); 2) погребальная урна (συντιθέναι τὰ λείψανα εἰς κάλπην ἀργυρᾶν Plut.).

Κάλπη ἡ Кальпа 1) порт на черноморском побережье Вифинии Xen.; 2) см. Στῆλαι Ἡρακλέους.

κάλπις, ῐδος ἡ (acc. ιν Hom. и ιδα Pind.) 1) кувшин Hom., HH, Pind., Anth.: κάλπισι ἐκ ποταμῶν δροσον ἄρατε Arph. принесите в кувшинах речную влагу; 2) сосуд для мазей (ἐκ χρυσῶν καλπιδων μύροις ῥαίνειν Polyb.); 3) погребальная урна (λείψανα ἐν κάλπιδι κευθόμενα Anth.); 4) урна для опускания голосов или для бросания жребия (ἐς τὴν κάλπιν ἐμβάλλονται κλῆροι Luc.).

καλτίκιος ὁ Plut. = κάλτιος.

κάλτιος ὁ (лат. calceus) (римская) обувь Plut.

κᾰλύβη (ῠ) ἡ хижина (διαιτᾶσθαι ἐν καλύβαις Thuc.): κ. πλεκτή Theocr. или κ. σχοινῖτις Anth. тростниковая хижина, шалаш.

κᾰλύβιον τό маленькая хижина, шалаш Plut., Diog. L.

Κᾰλύδνα, ион. Καλύδνη ἡ Калидна (островок близ о-ва Тенедос) Her., Diod.

Κᾰλύδναι, ῶν αἱ Калидны (группа островов близ о-ва Кос) Hom.

Καλύδνη ион. = Κᾰλύδνα.

Κᾰλύδνιοι οἱ жители острова Калидна Her.

Κᾰλῠδών, ῶνος ἡ Калидон (город в Этолии на правом берегу р. Эвен, по преданию, основанный Этолом, по друг. - его сыном Калидоном; об охоте в его окрестностях на так наз. Калидонского вепря см. Hom. II. IX, 529-606).

I Κᾰλῠδώνιος 3 калидонский (ὗς Diod.).

II Κᾰλῠδώνιος ὁ житель Калидона Xen.

κᾰλῠκο-στέφᾰνος 2 увенчанный цветочными бутонами, в венце из нераспустившихся цветов (ὥραι Poeta ap. Plut.; sc. παρθένος Anth.).

κᾰλῠκ-ῶπις, ῐδος adj. f с лицом как цветок, с цветущим лицом (κούρη HH).

κάλυμμα, ατος τό 1) покрывало, покров (κυάνεον Hom.; κ. τιθέναι ἐπὶ τὸ πρόσωπον αὑτοῦ NT): κρᾶτα καλύμμασι κρυψάμενοι Soph. окутавшие голову покрывалами; 2) анат., зоол. жаберная крышка Arst.; 3) оболочка, пленка Arst.; 4) раковина, скорлупа Arst.; 5) ставня (καλύμματα διὰ μηχανῆς ἀνασπώμενα Diod.); 6) могила Anth.

κᾰλυμματιον (ᾰτ) τό [demin. к κάλυμμα 4] кирпич или черепица Arph.

Κάλυνδα τά Калинды (город в Карии, к юго-вост. от Кавна) Her., Polyb.

Καλυνδεῖς, έων οἱ жители города Калинды (в Карии) Her., Polyb.

Καλυνδικός 3 калиндийский (οοι Her.).

κάλυξ, ῠκος (ᾰ) ἡ 1) бот. чашечка (ὁ καρπὸς ἐν κάλυκι γίνεται Her.); 2) оболочка, скорлупа (κέγχρος ἐν κάλυκι Her.): ἡ γῆ ἔχουσα ἐν κάλυκι σταχύν Plut. земля, покрытая молодыми колосьями; 3) росток, зародыш: κάλυκες ἔγκαρποι Soph. плодоносные ростки; 4) цветочная почка, бутон (ῥόδων Plat.); 5) перен. цвет (νεαρᾶς ἥβης Arph.); 6) pl. чашечкообразные украшения, подвески (κάλυκές τε καὶ ὅρμοι Hom.).

καλύπτειρα ἡ покрывало (προσώπου Anth.).

καλυπτήρ, ῆρος1) покров, покрывало Arst.; 2) крышка (τῆς θήκης Diod.).

κᾰλυπτός 3 1) закрытый, окутанный (φάρει Arph.); 2) закрывающий, покрывающий: καλυπτὴ πιμελή Soph. обволакивающий (члены жертвенного животного) жир.

κᾰλύπτρα 1) покрывало, покров (κεφαλῇ ἐπιθεῖναι καλύπτρην Hom.): δνοφεραὶ καλύπτραι Aesch. темные покровы (ночи); 2) крышка (τῶν φαρετρέων Her.); 3) «покрывало» (земельный надел персидских цариц, доходы с которого формально предназначалась на покупку нарядов) Plat.