Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/25

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
βοτάνη, дор. βοτάνᾱ (τᾰ) ἡ 1) подножный корм, пастбище Hom., Eur., Plat., Theocr.: β. ἁ λέοντος Pind. = Νεμέα; 2) трава (μέσον δενδρων καὶ βοτανῶν Arst.).

βοτᾰνικός 3 приготовленный из трав или настоенный на травах (φάρμακα Plut.).

βοτάνιον τό трава Plut.

βοτήρ, ῆρος ὁ пастух Hom., Aesch., Soph., Plut.: κύων β. Soph. пастушеская собака, овчарка; οἰωνῶν β. Aesch. птицегадатель.

βοτηρικός 3 пастушеский, пастуший (ἑορτή Plut.; κύπελλον Anth.).

βότης, ου ὁ Hom. = βοτήρ.

βοτόν τό (преимущ. pl.) пасущееся животное, скот, преимущ. овца Aesch., Soph., Plat., Plut.; реже птица (ἀλεκτρυόνες καὶ τἄλλα τὰ βοτά Arph.).

βοτρῡ-δόν adv. в виде гроздьев (μέλισσαι β. πέτονται Hom.; τίκτει ὁ πολύπους ᾠὰ β. Arst.; ἑσμοῦ δίκην Luc.).

βοτρύϊος 3 с гроздевидными плодами (φυτόν Anth.).

βοτρυό-δωρος 2 дарящий виноградные гроздья (εἰρήνη Arph.).

βοτρυόεις, όεσσα, όεν полный гроздьев (κισσός Anth.).

βοτρυό-παις, παιδος adj. 1) рождающий виноградные гроздья (ἄμπελος Theocr.); 2) порождаемый виноградом (χάρις Βρομίου Anth.).

βοτρυο-στέφᾰνος 2 увитый виноградными гроздьями Archytas ap. Plut.

βοτρυο-χαίτης 2 с виноградными гроздьями в волосах (Διόνυσος Anth.).

βότρυς, υος1) виноградная кисть, гроздь, виноград Hom., Arph., Plat., Arst., Plut.; 2) волнистая прядь, локон (κόμης Anth.); 3) ушная подвеска, серьга Arph.

Βότρυς, υος ἡ Ботрий (город в Финикии) Polyb.

βοτρυχ-ώδης 2 обрамленный кудрями (παρηΐς Eur. - v. l. βοτρυώδης).

βοτρυ-ώδης 2 обильный гроздьями (χλόη Eur.).

Βοττία ἡ Боттия (область в Македонии на правом берегу Аксия) Thuc., Polyb.

Βοττιαία ἡ Thuc. = Βοττία.

Βοττιαιΐς, ΐδος ἡ (sc. γῆ или χώρη) Her. = Βοττία.

Βοττιαῖοι οἱ жители Боттии Her., Arst., Plut.

Βοττική ἡ Thuc., Diod. = Βοττία.

βου- [βοῦς, ср. ἱππο- от ἵππος] 1) приставка со знач. «бычачий», «коровий», «воловий»; 2) усилит. приставка со знач. «громадный», «огромный» (напр. βουλιμία).

βουβᾰλίς, ίδος, ион. βούβᾰλις, ιος ἡ бубалида (антилопа Bubalis mauretanica) Aesch., Her., Arst.

βούβᾰλος 1) буйвол Polyb., Diod.; 2) Arst. = βουβαλίς.

Βούβαστις ιος ἡ Бубастия 1) егип. богиня, изображавшаяся с кошачьей головой и отождествл. с греч. Артемидой Her.; 2) город у Пелусийского рукава Нильской дельты Her.

Βουβαστίτης νομός ὁ Бубастийский ном (в вост. части Нильской дельты) Her.

Βουβαστός ἡ Polyb. = Βούβαστις 2.

I βου-βότης, ου adj. m Pind. = βούβοτος.

II βουβότης, ου ὁ волопас Pind.

βού-βοτος 2 питающий быков, изобилующий пастбищами для крупного рогатого скота (γαῖα αἰγίβοτος καὶ β. Hom.; Ὀρβηλοῖο σφυρόν Anth.).

βού-βρωστις, εως1) неутолимый голод (Ἐρισίχθονος Plut., Anth.); 2) перен. крайняя нужда, беда (κακὴ β. Hom.).

βουβών, ῶνος1) тж. pl. пах Hom., Arst., Plut., Luc.; 2) опухоль в паху, бубон Arst.; 3) membrum virile Men.

βουβωνιάω страдать опухолями в паху Arph.

βου-γάϊος бран. хвастун, бахвал Hom., Plut.

βου-γάστωρ, ορος Anth. v. l. = κυτογάστωρ.

βου-γενής, v. l. βοηγενής 2 порождаемый или порожденный быком или быками Emped., Plut., Anth.

βού-γλωττος илизоол. морской язык (камбала вида Pleuronectes solea или Solea vulgaris) Arst.

Βούδειον τό Будей (город во Фтиотиде, по друг. - в Магнесии) Hom.

Βουδῖνοι οἱ будины (скифское племя) Her.

Βούδιοι οἱ будии (одно из мидийсках племен) Her.

Βούδορον τό Будор (мыс и крепость на зап. берегу Саламина) Thuc.

I βου-δόρος 2 обдирающий быков, т. е. мучительный для скота (ἤματα Hes.).

II βουδόρος ὁ нож для сдирания бычачьих шкур Babr.

Βου-ζύγης, ου ὁ Бузиг, «Упряжной бык» (миф. изобретатель плужной запряжки Arst.; прозвище оратора Демострата, измененное иронически на Χολοζύγης) Arph.

Βου-ζύγιος ὁ (sc. ἄροτος) праздник запряжки волов (в Аттике) Plut.

βου-θερής 2 служащий летним пастбищем для скота (λειμών Soph.).

βου-θόρος 2 покрывающий коров (ταῦρος Aesch.).

βου-θρέμμων 2, gen. ονος кормящий быков Aesop.

βου-θῠσία, ион. βουθῠσίη тж. pl. принесение в жертву быков или коров Pind., Plut., Anth.

βου-θῠτέω 1) приносить в жертву быков Soph., Eur., Aeschin., Polyb., Plut., Anth.; 2) закалывать в жертву (ὗν καὶ τράγον Arph.).

βού-θῠτος 2 1) связанный с принесением в жертву быков (τιμαί, ἦμαρ Aesch.; ἡδονή, ἡμέρα Eur.); 2) предназначенный для жертвоприношения, жертвенный (ἑστία Soph.; ἐσχάρα Arph.).

βουκαῖος ὁ погонщик волов или пашущий на волах Theocr.

βουκανάω Polyb. v. l. = βυκανάω.

Βουκάτιος ὁ букатий (месяц беотийского календаря, соотв. атт. гамелиону) Plut.

βού-κερως 2, gen. ω украшенный бычачьими или коровьими рогами, волорогий (παρθένος, sc. Ἰώ Aesch.; τῆς Ἴσιος ἄγαλμα Her.).

Βου-κεφάλᾱς, ᾱмакед. Букефал, «Быкоглав» (кличка боевого коня Александра Македонского) Plut.

Βουκέφᾰλοι οἱ букефалы, «быкоголовые» (баснословное племя) Luc.

βου-κέφᾰλος ὁ букефал, «быкоголовый» (порода фессалийских лошадей) Arph.

βουκινίζω (лат. bucino) трубить (στρόμβοις Sext.).

βου-κολέω 1) пасти (βοῦς Hom.); med. пастись (ἵπποι βουκολέοντο Hom.); 2) досл. питать, кормить, перен. чтить (τινα Arph.); 3) тж. med. лелеять (в душе), поддерживать: β. φροντίσιν νέον πάθος Aesch. предаваться новой скорби; μὴ πρόκαμνε τόνδε βουκολούμενος πόνον Aesch. не падай духом при мысли об этом подвиге; 4) тж. med. обманывать, надувать (τινα Arph., Plut.); 5) смягчать, тж. скрывать, таить (τὸ τῆς φύσεως ἀπρεπές Luc.).

βουκόλημα, ατος τό смягчение, утоление (τῆς λύπης Babr.).

βουκόλησις, εως ἡ обман, надувательство (ἄγρα καὶ β. Plut.).

βουκολία, ион. βουκολίη ἡ стадо крупного рогатого скота HH, Hes., Her.

βουκολιάζομαι, дор. v. l. βωκολιάσδομαι петь или сочинять пастушеские песни Theocr.

βουκολιαστάς, дор. v. l. βωκολιαστάς ὁ буколиаст, сочинитель пастушеских песен Theocr.

Βουκολίδης, ου ὁ сын Букола, т. е. Σφῆλος Hom.

βουκολίη ион. = βουκολία.

Βουκολικὸν στόμα τό Буколический канал (один из двух искусственных рукавов Нильской дельты) Her.

βουκολικός, дор. v. l. βωκολικός 3 пастушеский, буколический, пасторальный (ἀοιδή Theocr.; μέτρον Plut.; ποίημα Diod.; Μοῖσαι Anth.): βουκολικὴ τομή Plut. буколическая цезура (в 4-й стопе стиха).

βουκόλιον τό 1) стадо крупного рогатого скота Her., Theocr., Plut.; 2) утоление, средство смягчения (πενίης Anth.).

I Βουκολίων, ωνος ὁ Буколион (побочный сын Лаомедонта) Hom.

II Βουκολίων, ωνος город в Аркадии Thuc.

βου-κόλος, дор. v. l. βωκόλος, ου, дор. ω ὁ погонщик или хранитель крупного рогатого скота, волопас; тж. пастух (вообще) Hom., Plat., Arst., Theocr.: πτερόεις β. Aesch. крылатый пастух или погонщик, т. е. овод, преследовавший Ио.

βου-κόρυζα ἡ сильнейший насморк Men.

βοῦκος ὁ пастух Theocr.

βού-κρᾱνος 2 с бычачьей головой Emped., Plut.

βουλά дор. = βουλή.

βουλαῖος 3 подающий (благие) советы или покровительствующий (эпитет Зевса, Гестии и др.) Aeschin., Plut., Diod.

βουλ-απτε-ροῦν τό желающее сковать течение (вымышленная этимология слова βλαβερός) Plat. Cratyl. 417.

βουλ-αρχέω председательствовать в совете Arst.

βούλ-αρχος ὁ податель совета, вдохновитель Aesch.

βουλᾱφόρος Pind. = βουληφόρος.

βούλει атт. 2 л. praes. к βούλομαι.

βουλεία ἡ звание члена совета Arph.

βουλεῖον τό зал совещания Plut.

βούλευμα, ατος τό тж. pl. 1) решение, постановление, тж. заключение, мнение Pind., Trag.; 2) замысел, план Aesch., Her., Plat., Plut.; 3) совет, наставление (ἐπισπεῖν βουλεύμασί τινος Soph.).

βουλευμάτιον τό маленький план, мыслишка (βουλευμάτια καὶ γνωμίδια Arph.).

βούλευσις, εως1) обсуждение, рассмотрение (φαίνεται ἡ μὲν ζήτησις οὐ πᾶσα εἶναι β., ἡ δὲ β. πᾶσα ζήτησις Arst.); 2) юр. злоумышление: βουλεύσεως δίκη или γραφή Dem., Arst.; судебный процесс по обвинению в покушении на жизнь или в заведомо обманном внесении (кого-л.) в списки государственных недоимщиков.

βουλευτήριον τό 1) совещательный орган, совет, преимущ. Государственный Aesch., Eur., Her., Plat., Arst., Dem., Plut.; 2) советник (Σπάρτης ἔνοικοι - δόλια βουλευτήρια Eur.).

βουλευτήριος 1) дающий совет, советник (τινί τινος Aesch.); 2) (в Афинах) булевт, член Совета Пятисот Plat., Arst.

βουλευτής, οῦ ὁ советник, булевт, член государственного совета Hom., Her., Arph., Plat., Arst.

βουλευτικόν τό 1) способность рассуждать и советовать, рассудительность Arst.; 2) (в афинском театре) места для булевтов Arph.; 3) (в Риме; лат. ordo senatorius) корпорация сенаторов, сенаторы Plut.

βουλευτικός 3 1) способный рассуждать, рассудительный Plat., Arst.; 2) касающийся государственного совета: ὅρκος β. Xen. присяга будевтов; νόμοι βουλευτικοί Dem. положение о государственном совете; ἀρχὴ βουλευτική Arst. право заседать в совете.

βουλευτός 3 1) придуманный, нарочно устроенный (καλύμματα Aesch.); 2) подлежащий обсуждению (τὰ πρὸς τὰ τέλη Arst.).

βουλεύω 1) тж. med. совещаться, обсуждать, советоваться (περί τινος Hom., Her., Thuc., Plat.; med. περί τι и ὑπέρ τινος Plat., τι Thuc., Plat., πρός τι Thuc.): β. βουλάς Hom. и βουλεύεσθαι βουλήν Plat. держать совет, совещаться; 2) тж. med. замышлять, задумывать или постановлять, решать (πῆμα κακόν τινι Hom. и θάνατόν τινι Plat.; med. οἷόν τε ἴσον τι ἢ δίκαιον Thuc.): ἐς μίαν β. Hom. решать единогласно; τὸ εὖ βουλεύεσθαι Her. принятие правильного решения; τὰ βουλευόμενα Xen. предположения или проекты; τὰ βεβουλευμένα Her., Plut. решения, постановления; οὐ βουλεύσας σωτήριον ἑαυτῷ Plut. не найдя для себя средства спасения; 3) давать совет, советовать (τι и τινί Hom., Aesch.); 4) участвовать в совещаниях Her.; 5) тж. med. заседать в (афинском) Совете Пятисот, быть булевтом Xen., Plat., Arst.: μετέχειν τοῦ βουλεύεσθαι Arst. участвовать в решении государственных вопросов.

βουλή, дор. βουλά и βωλά, эол. βόλλα 1) воля, желание, решение, замысел (Διὸς ἐτελείετο β. Hom.); 2) мнение, намерение (τούτοις οὐκ ἔστι κοινὴ β. Plat.); 3) совет, наставление (ἀγαθή Hom.; ὀρθότης βουλῆς Arst.): λαβεῖν τι βουλαῖς τινος Soph. достигнуть чего-л. благодаря чьим-л. советам; 4) размышление, обсуждение (περί и ὑπέρ τινος Plat., Dem.): ἐν βουλῇ ἔχειν τι Hom. обсуждать что-л.; βουλὴν διδόναι Her. обдумывать, Xen. давать время на размышление; 5) совещание, совет, совещательный орган (γερόντων Hom.; βουλὴν καταρρίψαι Aesch.; ἡ ἐν Ἐπιοάμνῳ β. Arst.); 6) (в Афинах) (тж. ἡ β. τῶν πεντακοσίων Arst. или ἡ β. οἱ πεντακόσιοι Aeschin.) Совет Пятисот, буле, государственный совет (решения которого должно было утверждать народное собрание - ἐκκλησία или δῆμος): βουλῆς εἶναι Thuc. быть членом Совета Пятисот; 7) (преимущ. ἡ ἐν Ἀρείῳ πάγῳ β. Xen., Aeschin., Arst., Plut., тж. ἡ ἄνω β. Plut.) Ареопаг, высшее судилище (в Афинах),; 8) поздн. (в Риме, тж. σύγκλητος) сенат.

βουλήεις, ήεσσα, ῆεν способный давать разумные советы, разумный, рассудительный (ἀνήρ Plut.).

βούλημα, ατος τό 1) решение, заключение Plat., Isocr., Arst., Dem.; 2) замысел, намерение, тж. желание, воля Polyb.

βούλησις, εως1) тж. pl. воля, желание, тж. намерение: ἔπραξε βούλησιν ἣν ἐβούλετο Eur. она добилась всего, чего хотела; βούλησιν ἐλπίζειν Thuc. надеяться на осуществление желания, лелеять надежду; τῆς βουλήσεως ἁμαρτάνειν Thuc. не осуществить (своего) желания; κατὰ τὴν βούλησιν Plat. согласно желанию; παρὰ τὴν βούλησιν Arst. против воли; 2) значение, смысл (ὀνόματος Plat.).

βουλητός 3 желаемый, желательный Plat., Arst.

βουλη-φόρος, дор. Pind. βουλᾱφόρος 2 1) дающий советы, являющийся советником (ἀνὴρ β. καὶ ἀγορητής Hom.); 2) совещательный (ἀγοραί Hom., Pind.).

βουλη-φόρως в качестве (доброго) советника Men.

βου-λῑμία ἡ мучительный или неутолимый голод Arst., Plut.

βουλῑμίασις, εως ἡ Plut. = βουλιμία.

βου-λῑμιάω испытывать мучительный голод, страдать от голода Arph., Xen., Arst., Plut.

βούλῑμος ὁ Plut. = βουλιμία.

βούλιος 2 1) требующий размышления, т. е. серьезный, важный: εἰ δ᾽ ἄλλο πρᾶξαι τι βουλιώτερον Aesch. если нужно сделать нечто серьезное; 2) рассудительный, мудрый (φρήν Aesch.).

βούλομαι, эп. тж. βόλομαι, эол. βόλλομαι (fut. βουλήσομαι, aor. ἐβουλήθην, pf. βεβούλημαι) 1) желать, хотеть (νίκην τινί Hom.; ποιεῖν τι Arst.): τὸ βουλόμενον Eur. желание; ὁ βουλόμενος Her., Plat., Arst., Dem., тж. ὃς (ὅστις) βούλει (βούλῃ) Plat. какой угодно, любой, первый встречный; εἰ δὲ βούλει Plat. если тебе (так) угодно; εἰ αὐτῷ γε σοὶ βουλομένῳ ἔστιν ἀποκρίνεσθαι Plat. если тебе самому угодно отвечать; τί βουλόμενος; Plat., Dem. и τί βουληθείς; Soph. с какой целью?, для чего?; β. εἴς τι Arph. хотеть идти куда-л.; β. λέγειν или εἶναι Plat. значить, означать, тж. стремиться или быть; ἡ τοῦ ὕδατος φύσις βούλεται ἄχυμος εἶναι Arst. вода сама по себе вкуса не имеет; 2) значить, означать (τί βούλεται οὗτος ὁ μῦθος; Plat.): τί ἡμῖν βούλεται πρὸς τὰ πρότερα; Plat. какое это имеет для нас значение в связи с предыдущим?; 3) предпочитать (τινα ἔμμεναι ἢ ἀπολέσθαι Hom.): ἄνδρες τὰ Συρακοσίων βουλόμενοι Thuc. люди, сочувствующие сиракузцам.

βουλό-μᾰχος 2 воинственный (ἀνήρ Arph.).

βούλῠσις, εως ἡ Cic. = βουλυτός.

βουλῡτόν-δε adv. на закате, под вечер Hom.

βου-λῡτός ὁ (sc. καιρός) время распряжки волов, т. е. сумерки, вечер Arph., Luc.

*βού-μαστος ὁ (лат. bumastus) виноград с крупными гроздьями Verg.

βου-μολγός ὁ доильщик коров Anth.

βού-μῡκοι οἱ (похожий на мычание) подземный гул (ἐν τοῖς ἕλεσι Arst.).

βού-νεβρος ὁ крупный олененок Aesop.

βουνιάς, άδος ἡ брюква Diod.

βοῦνις adj. f (dat. βούνι, acc. βοῦνιν) холмистая (γᾶ Aesch.).

βουνίτης, ου (ῑ) ὁ житель холмов (эпитет Пана) Anth.

βουνο-βᾰτέω ходить по холмам, бродить, обходить (Ἴδης πρῶνας Anth.).

βουνο-ειδής 2 имеющий вид холма или холмистый (τόπος Plut.; ἀνάστημα Diod.).

βού-νομος 2 покрытый пастбищами, плодородный (ἐπιστροφαί Aesch. ap. Arph.; ἀκτά Soph.; Μυκήνη Anth.).

βου-νόμος 2 состоящий из пасущихся быков или коров, т. е. пасущийся (ἀγέλαι Soph.).

βουνός ὁ (кирен. - по Her.) холм, бугор, возвышенность Her., Polyb.

βουνώδης 2 Polyb., Plut. = βουνοειδής.

I βού-παις, παιδος ὁ большой мальчик Arph.

II βού-παις, παιδος adj. Anth. = βουγενής.

Βουπάλειος 2 (ᾰ) бупалов Anth.

Βούπᾰλος ὁ Бупал (хиосский скульптор VI-V вв. до н. э., которому поэт Гиппонакт, осмеянный им в карикатурных изображениях, отомстил злобными сатирами) Arph., Luc.

βου-πάμων 2, gen. ονος (ᾱ) богатый пастбищами Anth.

βου-πλάστας, ου ὁ ваятель быков или коров (эпитет скульптора Мирона) Anth.

βού-πληκτρος 2 покалывающий быков (ἄκαινα Anth.).

βου-πλήξ, πλῆγοςи1) остроконечная палка (которой погоняли быков), стрекало Hom., Luc.; 2) жертвенный топор Anth.

βου-ποίητος 2 Anth. = βουγενής.

βου-ποίμην, ενος ὁ волопас, пастух Anth.

βου-πομπός 2 справляемый с участием священных быков (ἑορτά Pind.).

βου-πόρος 2 пронзающий (целого) быка (ὀβελός Her., Eur.; ὀβελίσκος Xen.; σφαγῆς Eur.).

Βουπράσιον (ᾰ) τό Бупрасий (город и область в Элиде) Hom., Theocr.

βού-πρηστις, ιδος зоол. бупрестида (предполож. один из жуков-нарывников - Meloe) Arst.

βού-πρῳρος 2 1) с бычачьей головой (Ἀχελῷος Soph.); 2) с быком впереди: β. ἑκατόμβη Plut. гекатомба из одного быка и 99 овец.

Βοῦρα ἡ Бура (один из двенадцати городов Ахеи) Her., Anth.

Βούρῑν(ν)α ἡ Бурина (источник на о-ве Кос) Theocr.

Βούριοι οἱ жители Буры Polyb.

βοῦς, дор. βῶς, βοός 1)и ἡ (gen. поэт. тж. βοῦ, dat. βοΐ, acc. βοῦν - эп. тж. βῶν, поэт. тж. βόα; pl.: βόες и βοῦς, gen. βοῶν, dat. βουσί и βόεσσι - поэт. тж. βοσί, acc. βοῦς и βόας, дор. βῶς; nom. - acc. dual. βόε) бык (тж. β. ἄρσην и ταῦρος β. Hom.); вол или корова: β. ἄγριος Hom. тур или буйвол; β. ἐν Συρίᾳ Arst. зебу (Bos taurus zebu); ἔκοψε νόμισμα βοῦν ἐγχαράξας Plut. (Тесей) велел отчеканить монету с изображением быка; отсюда: β. ἐπὶ γλώσσης μέγας βέβηκεν Aesch. бык наступил ему на язык, т. е. его подкупом заставили молчать, по друг. - у него язык отнялся; ὄμμα βοός Anth. предполож. ромашка (Chamomilla); 2) ἡ; 2.1) щит из воловьей шкуры (νωμῆσαι βῶν ἀζαλέην Hom.); 2.2) воловья шкура (ὑποδήματα πεποιημένα ἐκ τῶν βοῶν Xen.); 3)зоол. «бык» (вид ската, предполож. Raja oxyrihynchus) Arst.

Βουσαί οἱ бусы (одно из шести мидийских племен) Her.

I Βούσῑρις, ιδος ὁ Бусирид (легендарный царь Египта, убитый Гераклом) Diod., Plut., Luc.

II Βούσῑρις, ιδος, ион. ιος ἡ Бусирида (город в центре Нильской дельты) Hom., Plut.

I Βουσῑρίτης, ου adj. m бусиридский (νομός Her.).

II Βουσῑρίτης, ου ὁ житель Бусириды Plut.

βού-σταθμον τό и βούσταθμος ὁ стойло крупного рогатого скота, скотный двор Eur.

βουστᾰσία ἡ Luc. = βούσταθμον.

βούστᾰσις, εως ἡ Aesch., Diog. L. = βούσταθμον.

βουστροφη-δόν adv. подобно волам, проводящим одну борозду за другой, т. е. попеременно то слева направо, то справа налево (как написаны древнейшие греч. документы).

βου-στρόφος 2 управляющий (рабочими) волами Anth.

βου-σφᾰγέω закалывать быков Eur.

βούταλις ἡ буталис (род певчей птицы) Aesop.

βούτᾱς дор. Eur. = βούτης II.

I βούτης, ου adj. m бычачий: β. φόνος Eur. = ἑκατόμβη.

II βούτης, ου, дор. βούτᾱς, v. l. βώτᾱς, α ὁ волопас, пастух Aesch., Eur., Theocr.

βού-τομος бот. сусак, бутомус (Butomus umbellatus), по друг. - ежеголовник (Sparganium) Arph., Theocr.

βούτῡρον τό 1) (животное) масло Arst.; 2) мазь Plut.

Βουτώ, οῦς ἡ Буто 1) египетская богиня, кормилица детей Осириса и Исиды Her.; 2) город в Нижнем Египте, со святилищем богини Буто Her.

βου-φάγος 2 пожирающий быков (λέων Anth.; Ἡρακλῆς Luc.).

βου-φονέω закалывать быков Hom.

βου-φόνια τά праздник заклания быка (в Афинах) Arph.

βου-φόνος 2 1) убивающий быков (sc. Ἑρμῆς HH; πέλεκις Diod.); 2) сопровождающийся закланием быков (θοῖναι Aesch.).

βου-φορβέω пасти быков Eur.

βου-φόρβια τά стада крупного рогатого скота Eur.

βου-φορβός ὁ Eur., Plat. = βουποίμην.

βού-φορτος 2 несущий тяжелые грузы (εἰκόσοροι Anth.).

Βουφράς, άδος ἡ Буфрада (местность в Мессении, близ Пилоса) Thuc.

βου-χανδής 2 чрезвычайно объемистый, громадный (λέβης Anth.).

Βούχετα или τά и Βουχετός ὁ Бухет(ы) (город в южн. Эпире) Dem., Polyb.

βού-χῑλος 2 питающий быков, тучный (λειμών Aesch.; Ἀρκαδία Anth.).

I βοῶν gen. pl. к βοῦς.

II βοῶν part. praes. к βοάω.

βο-ώνης, ου ὁ (в Афинах) закупщик быков (для общественных жертвоприношений) Dem.

βο-ῶπις, ιδος adj. f волоокая, с большими глазами на выкате (Ἣρη Hom.; Ἁρμονία Pind.; βοῶπιν τὴν μεγαλόφθαλμον λέγουσιν Plut.).

βοωτέω пахать Hes.

βοώτης, ου ὁ пашущий на волах Babr.

Βοώτης, ου ὁ созвездие Волопаса Hom.

βρᾰβεία ἡ решение третейского судьи Eur.

βρᾰβεῖον τό награда на состязании, приз NT.

βρᾰβεύς, έως 1) ὁ; 1.1) распорядитель или судья на состязаниях: β. ἄθλων Soph., Plat. назначающий награды на состязаниях; 1.2) третейский судья, посредник, арбитр (λόγου δίκης Eur.); 1.3) предводитель, начальник (ἵππου Aesch.); 2) ἡ виновница, зачинщица (τῶν ἐν Ἰλίῳ μόχθων, sc. Ἑλένη Eur.).

βρᾰβευτής, οῦ ὁ Plat., Isae., Arst., Plut. = βραβεύς 1 и 2.

βρᾰβεύω 1) быть судьей на состязании, распределять награды, судить (ἅμιλλαν, τὸν ἀγῶνα τῶν Νεμείων Plut.); 2) постановлять, решать (τὰ δίκαια Dem.; τὰ τοῦ πολέμου, τὰ τῆς εἰρήνης Plut.): τὰ παρά σοι βραβευόμενα Isocr. принимаемые тобой решения; 3) управлять, направлять (ὅπλα τε καὶ βέλη Plut.; φίλτρα Anth.).

βραβῆ Dem. acc. sing. к βραβεύς.

βράβῠλον (ᾰ) τό дикая слива или терн Theocr.

βράβῠλος ἡ Anth. = βράβυλον.

βραγχάω и βραγχιάω иметь хриплый голос, охрипнуть Arst.

Βραγχίδαι, ῶν, ион. έων (ион. dat. Βραγχίδῃσι) οἱ Бранхиды 1) потомки Бранха, жреческий род, служивший при святилище Аполлона Дидимского, близ Милета Her.; 2) место близ Милета с храмом Аполлона Дидимского Her.

βραγχιο-ειδής 2 Arst. = βραγχιώδης.

βράγχιον τό 1) pl. жабры Arst., Theocr.; 2) pl. жаберные отверстия (щели) Arst.; 3) тж. pl. бронхи (Arst. - v. l. βρόγχια).

βραγχι-ώδης 2 похожий на жабры: τὰ βραγχιώδη Arst. жаберные органы, жабры.

βραγχοειδής 2 Arst. = βραγχιώδης.

βράγχος ὁ охриплость, хрипота Thuc., Arst.

βραγχός 3 охрипший, хриплый Anth.

Βράγχος ὁ Бранх (сын Аполлона и милетянки, основатель храма Аполлона Дидимского, родоначальник Бранхадов) Luc.

βρᾰδεῖα f к βραδύς.

βρᾰδέως (compar. βραδύτερον и βράδιον) 1) медленно, медлительно, неторопливо Thuc., Plat., Arst.; 2) с опозданием, поздно Hes., Plat.: ἕως β. ἦν τῆς ἡμέρας Diog. L. до позднего часа.

βρᾰδινός Sappho = ῥαδινός.

βράδιον Hes., Plut. compar. к βραδέως.

βράδιστος, эп. βάρδιστος superl. к βραδύς.

βράδος, εος (ᾰ) τό Xen. = βραδυτής.

βρᾰδύ τό Thuc. = βραδυτής.

βρᾰδυ-βάμων 2, gen. ονος медленно идущий, с неторопливой походкой Arst.

βρᾰδύ-γλωσσος 2 медленно или с трудом говорящий, заикающийся Luc.

βρᾰδύ-νοια ἡ несообразительность, туповатость Diog. L.

βρᾰδύνω тж. med. 1) медлить, мешкать Aesch., Soph., Eur., Arph., Plut.: σπεύδων μᾶλλον βραδύνω Plat. моя торопливость приводит скорее к задержке; 2) замедляться, затягиваться, долго тянуться Soph., Arst.: ὑπ᾽ ἀσχολιῶν βραδύνοντος Plut. так как он задержался из-за дел.

βρᾰδυ-πειθής 2 несговорчивый, неподатливый Anth.

βρᾰδυ-πλοέω медленно плыть NT.

βρᾰδυ-πορέω медленно продвигаться Plut.

βρᾰδυ-πόρος 2 1) замедляющий скорость перехода, трудный для переплытия (βραδυπόρον ὑπὸ πλήθους ῥευμάτων τὸ πέλαγος Plut.); 2) слабый, близорукий (ὅρασις Plut.).

βρᾰδύ-πους, ποδος adj. медленный, еле плетущийся (ἤλυσις Eur.; ὄνος Anth.).

βρᾰδύς, εῖα, ύ (compar. βραδύτερος - Theocr. βαρδύτερος - и βραδίων, superl. βραδύτατος - Arph. βράδιστος, эп. βάρδιστος) 1) медленный, медлительный, неторопливый (ἵπποι Hom.; λαγὼς ἕλειος Xen.; φορά Arst.; φθόγγοι Plat.); 2) плохо или медленно соображающий, непонятливый, туповатый (ἐπιλήσμων καὶ β. Arph.): προνοῆσαι β. τι Thuc. не умеющий предвидеть что-л.; 3) запоздалый: β. γενέσθαι Thuc. запоздать; σὺν χρονῳ βραδεῖ Soph. поздно.

βρᾰδυ-σκελής 2 медленно передвигающий ноги (Ἠφαιστος Anth.).

βρᾰδῠτής, ῆτος ἡ медленность, медлительность, неторопливость Hom., Soph., Thuc., Plat., Arst.; pl. Isocr., Dem.

βρᾰδυ-τόκος 2 медленно или с трудом рождающий (τὰ μακρόβια, sc. ζῷα Arst.).

βράκαι, ῶν αἱ (лат. braccae) брюки (часть одежды галлов) Diod.

βράκανα τά зелень, коренья Luc.

βράκος, εος τό Sappho, Theocr. = ῥάκος.

Βρᾱσίδας, ου ὁ Брасид 1) спартанский полководец в начале Пелопоннесской войны, павший при Амфиополе в 422 г. до н. э. Thuc., Plat., Arst., Isocr.; 2) спартанский эфор в 430 г. до н. э. Xen.

Βρᾱσίδειος 3 брасидов (στρατιῶται Thuc.).

βρασματίας, ου adj. m [βράσσω] вихревой, крутящийся (ἄνεμοι Diog. L.).

βρασμός ὁ сотрясение Arst., Plut.

βράσσω, атт. βράττω 1) встряхивать, провеивать (β. καὶ διακρίνειν Plat.): ὑπὸ γέλωτος βράσσεσθαι Luc. трястись от смеха; 2) выбрасывать, швырять (πόντος ἔβρασέ τινα ἐπὶ σκοπέλους, ὀστέα βέβρασται παρ᾽ ἠϊόνι Anth.).

βράσσων compar. к βραχύς или βραδύς.

βράστης, ου ὁ вертикальное землетрясение (οἱ ἄνω ῥιπτοῦντες καὶ κάτω βράσται Arst.).

βράττω атт. = βράσσω.

Βραυρών, ῶνος ὁ Браврон (местность в Аттике, на вост. берегу р. Эрасин, со святилищем Артемиды) Her., Plut.

Βραυρῶνά-δε adv. в Браврон Arph.

Βραυρώνια τά празднества в честь Артемиды Бравронской Arph.

Βραυρώνιος 3 бравронский (κλίμακες Eur.).

Βραυρωνίς, ίδος ἡ (sc. θεά Anth.) = Ἄρτεμις Βραυρωνία.

Βραυρῶνό-θεν adv. из Браврона Dem., Plut.

βράχεα, стяж. βράχη (ᾰ) τά мелководье, мели Her., Thuc., Polyb.

βρᾰχέα adv. Soph. = βραχέως.

βρᾰχεῖα, ион. βρᾰχέα f к βραχύς.

βρᾰχέως (compar. βραχυτέρα и βραχυτέρως) 1) редко, изредка, мало (πολέμους ἐπ᾽ ἀλλήλους ἐπιφέρειν Thuc.); 2) кратко, вкратце (ἀπολογεῖσθαι Xen.).

βράχη τά стяж. = βράχεα.

βρᾰχῑονιστήρ, ῆρος ὁ браслет Plut.

βράχιστος (и βραχύτατος) superl. к βραχύς.

I βρᾰχίων, ονος (ῑ) ὁ 1) предплечье, рука Hom., Eur., Plat., Arst.: πρυμνὸς β. Hom. плечо; 2) (у животных) переднее предплечье, тж. передняя нога или лапа Arst.

II βρᾰχίων compar. к βραχύς.

Βραχμᾶνες οἱ брахманы, брамины (индийские жрецы) Diod.

βρᾰχύ 1) n к βραχύς; 2) Thuc., Arst., Dem. = βραχέως.

βρᾰχυ-βάμων 2, gen. ονος делающий короткие шаги, семенящий Arst.

βρᾰχύ-βιος 2 недолго живущий, недолговечный Plat., Arst.

βρᾰχυ-βιότης, ητος ἡ недолговечность Arst.

βρᾰχυ-βλᾰβής 2 причиняющий небольшой вред Luc.

βρᾰχύ-βωλος 2 малоземельный: β. χέρσος Anth. маленький клочок земли.

βρᾰχυ-γνώμων 2, gen. ονος обладающий небольшим разумом (βραχυγνωμονέστερα ἀνθρώπου θηρία Xen.).

βρᾰχύ-δρομος 2 пробегающий небольшое расстояние Xen.

βρᾰχυ-κατάληκτος 2 стих. 1) оканчивающийся коротким слогом; 2) меньший на одну стопу, усеченный (μέτρον).

βρᾰχύ-κωλος 2 состоящий из коротких членов (περίοδοι Arst.).

βρᾰχυ-λογέω говорить кратко Arst., Plut.

βρᾰχυ-λογία ἡ краткость речи, сжатость, немногословность Plat., Arst., Plut.

βρᾰχυ-λόγος 2 кратко выражающийся, сжатый в речах, немногословный Plat., Plut.

βρᾰχύνω сокращать, укорачивать, тж. кратко произносить (τὴν πρότεραν συλλαβήν Plut.).

βραχυ-όνειρος 2 1) полный коротких сновидений (ὕπνος Plat.); 2) похожий на короткое сновидение, мимолетный (φαντασίαι Plut.).

βρᾰχυ-παραληκτέω стих. иметь краткий предпоследний слог.

βραχύ-πορος 2 1) совершающий недальний путь, т. е. недолгий, кратковременный (περιφοραί Plat.); 2) узкий, тесный (χαλεπὴ καὶ β. εἴσπλους Plut.).

βρᾰχυ-προπαραληκτέω стих. иметь краткий третий слог с конца.

βραχύ-πτερος 2 с короткими крыльями (sc. ὄρνις Arst.).

βρᾰχύς, εῖα, ион. έα, ύ (compar. βραχύτερος, βραχίων и βράσσων; superl. βραχύτατος и βράχιστος) 1) короткий, недлинный (ὁδός Pind., Plat., Plut.; αἰχμή Her.); 2) невысокий, низкий (τεῖχος Thuc.): β. μορφάν Pind. малорослый; 3) узкий, неглубокий (φάλαγξ Xen.; τάξις Polyb.); 4) короткий, недолгий (βίος Her.; χρόνος Aesch., Plat.; ἡμέρα Arst.): ἐν βραχεῖ Plat. (ἐν βραχεϊ Her.) вскоре, Pind., Xen. вкратце; διὰ βραχέος Thuc. в короткое время или спустя короткое время; διὰ βραχέων Plat. в немногих словах: κατὰ βραχύ Plat. вкратце, Thuc., Polyb. понемногу, мало-помалу; 5) грам. краткий (φωνῆεν Arst.); 6) мелкий, небольшой, незначительный (οὐσία Isae.; κέρδος Lys., Plat.; ἔργον Xen.; πλῆθος Arst.; ἀφορμή Polyb.); 7) немногочисленный, скудный (μέρη Plat.; ἱππεῖς Polyb.).

βρᾰχυ-σίδᾱρος 2 с коротким железным наконечником (ἄκων Pind.).

βρᾰχυ-σκελής 2 коротконогий Arst.

βρᾰχύ-στομος 2 с узким отверстием или горлом (ἀγγεῖον Plut.).

βρᾰχυ-συλλᾰβίη ἡ немногосложность Anth.

βρᾰχυ-σύλλαβος 2 стих. состоящий из кратких слогов.

βρᾰχυ-σύμβολος 2 делающий небольшой вклад в пиршество, т. е. небольшой, скудный (λάγυνος Anth.).

βρᾰχύτης, ητος1) короткость (β. καὶ ἔλλειψις Plat.); 2) краткость, непродолжительность (ζωῆς Arst.); 3) грам. краткость, отсутствие долготы (τὰ στοιχεῖα μήκει καὶ βραύτητι διαφέρει Arst.); 4) незначительность, недостаточность (τοῦ βάθους Arst.): β. γνώμης Thuc. несообразительность, тж. недомыслие; 5) быстрота, живость: μελέτης β. Thuc. оперативность, распорядительность.

βρᾰχύ-τονος 2 со слабым натяжением, т. е. с небольшой дальнобойностью (σκορπίοι Plut.).

βρᾰχυ-τράχηλος 2 с короткой шеей Plat., Arst.

βρᾰχύ-υπνος 2 мало спящий (τὰ ἔντομα Arst.).

βρᾰχυ-φεγγίτης, ου (ῑ) adj. m недолго светящий (λύχνος Anth.).

βρᾰχύ-φυλλος 2 имеющий скудную листву, бедный листьями (δένδρον Anth.).

βρᾰχυ-χρόνιον τό кратковременность (βίου Plut.).

βραχυ-χρόνιος 2 кратковременный, недолговечный (γένος Plat.).

*βράχω (только 3 л. sing. aor. 2 ἔβρᾰχε и βράχε) 1) звучать, звенеть или лязгать, бряцать (βράχε τεύχεα χαλκῷ Hom., Hes.); 2) гудеть (βράχε χθών Hom.); 3) трещать (ἔβραέ φήγινος ἄξων Hom.); 4) стонать, выть (ἔβραχε Ἄρης Hom.).

βρέγμα, ατος τό 1) темя, макушка головы Batr., Arst.; 2) (у детей) родничок Arst.; 3) настой, отвар (παλιούρων Diod.).

βρεκεκεκέξ interj. брекекекекс, ква-ква-ква (подраж. кваканию лягушек) Arph.

βρέμω тж. med. 1) реветь, шуметь, гудеть, бушевать (κῦμα θαλάσσης βρέμει и βρέμεται Hom.; στόνῳ βρέμουσι ἀκταί Soph.; νάπαι βρέμονται Arph.); 2) бряцать, лязгать (στρατὸν βρέμων ἐν αἰχμαῖς Aesch.; μυρίοις ὅπλοις Eur.); 3) звенеть, звучать (λύρα βρέμεται Pind.); 4) кричать, визжать (βλαχαὶ τῶν ἐπιμαστιδίων βρέμονται Aesch.).

βρενθέϊον τό благовонная мазь Sappho.

βρένθος ὁ брент (неизвестные нам виды птиц: водоплавающей - предполож. гоголь - и певчей) Arst.

βρενθύνομαι Anth. = βρενθύομαι.

βρενθύομαι гордо выступать, важничать (Plat.; πρός τινα Arph., Luc.).

Βρεντεσῖνος и Βρεντεσινός ὁ уроженец или житель Брундизия Polyb., Plut.

Βρεντέσιον τό Her., Polyb. = лат. Brundisium или Brundusium.

βρέξις, εως ἡ [βρέχω] смачивание Xen.

Βρεταν- Arst. = Βρετταν-.

βρέτας, εος τό деревянный идол, истукан Aesch., Eur., Arph., Plut.

Βρεττᾰνία и Βρεταννία ἡ Британия Plut.

Βρεττᾰνική ἡ Polyb., Diod. = Βρεττανία.

Βρετ(τ)ᾰνικός 3 британский (νῆσοι Arst., Polyb., Diod.).

Βρεττανοί οἱ бриты, британцы Diod., Plut.

Βρεττία ἡ Polyb., Plut. = лат. Bruttium.

Βρέττιοι οἱ 1) жители Бруттия Polyb., Diod.; 2) Plut. = Βρεττία.

βρέφος, εος τό 1) утробный плод, зародыш Hom., Plut.; 2) новорожденное дитя, младенец Pind., Aesch., Eur.: ἐκ βρέφεος Anth. и ἀπὸ βρέφους NT с младенчества; 3) детеныш (ἡμιόνου Her.); 4) ребенок, мальчик Theocr.

βρεφύλλιον τό ребеночек Luc.

βρεχμός ὁ Hom. = βρέγμα 1.

βρέχω 1) мочить, увлажнять (τι Arst.): οὑ τὸ γόνυ βρέχων Her., Xen. не замочив колен, т. е. вброд; ἱδρῶτι β. τὴν ψυχήν Plat. обливаться потом; 2) pass. (тж. β. ἑαυτόν Arst.) мокнуть, быть мокрым, влажным (πρὸς τὸν ὀμφαλόν Xen.; γῆ βρεχομένη и βεβρεγμένη Arst.; ἔριον βεβρεγμένον γάλακτι Plut.): μέθῃ βρεχθείς Eur. сильно опьяненный; 3) мочить дождем, насылать дождь (ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους NT); pass. мокнуть от дождя (οὔτε νίφεσθαι οὔτε βρέχεσθαι Polyb.); 4) перен. наводнять, заливать, осыпать (χρυσέαις νιφάδεσσι πόλιν Pind.): ἀκτῖσι βεβρεγμένος Pind. залитый лучами; 5) (о дожде) идти (ὑετὸς βρέχει NT): βρέχει impers. NT идет дождь.

βρῐ- усилит. приставка со знач. весьма (напр., βριήπυος).

Βρῐάρεως, εω (ᾰ) ὁ Бриарей (сторукий исполин - ὃν Αἰγαίων καλέουσιν ἄνδρες Hom., - защищавший богов от титанов Hes.): Βριάρεω στῆλαι Arst. = στῆλαι Ἡράκλειοι; ὁ γεωμετρικὸς Β. Plut. = Ἀρχιμήδης.

βρῐᾰρός 3 крепкий, увесистый (κόρυς, τρυφάλεια Hom.).

βρῐάω (только praes.) 1) делать крепким, сильным (ἐξ ὀλίγων Hes.); 2) быть сильным (βριάοντα χαλέπτειν Hes.).

Βρίγες οἱ бриги 1) первоначальное название фригийцев Her.; 2) племя во Фракии Her.

βρίζω 1) быть сонным, дремать, спать Aesch.: ἄγρυπνον ὄμμ᾽ οὐκ ἔβριξα Eur. я глаз не сомкнул; βρίζουσα φρήν Aesch. дремлющее сознание; 2) быть сонливым, вялым (οὐκ ἂν βρίζοντα ἴδοις Ἀγαμέμνονα Hom.); 3) исчезать, пропадать (βρίζει αἷμα χερός Aesch.).

βρῐ-ήπυος 2 громогласный, рыкающий (Ἄρης Hom.).

βρῖθος, εος τό 1) груз, кладь (τῶν νεῶν Plut.); 2) вес (μεῖζον β. ἔχειν Eur.); 3) бремя, тяжесть (τῶν ἀτυχημάτων Arst.).

βρῑθοσύνη ἡ тяжесть, тяжеловесность Hom.

βρῑθύ-νοος 2 глубокомысленный, мудрый (Ἀπόλλων Anth.).

βρῑθύς, εῖα, ύ 1) тяжелый, тяжеловесный (ἔγχος Hom.; βάσταγμα Plut.); 2) тяжеловооруженный (ὁπλιτοπάλας Aesch.); 3) тяжкий, губительный (μῆχαρ Aesch.).

βρίθω (ῑ) 1) тж. med. быть тяжелым (βριθόμενοι ἄξονες Aesch.; ἔρις βεβριθυῖα Hom.); 2) быть нагруженным (ναῦς βεβρίθει σάκεσσι καὶ ἔγχεσι Hom.; τροπαίοις βεβριθώς Plut.); 3) быть обремененным, отягощенным (σταφυλῇσι βρίθουσα ἀλωή Hom.): τράπεζαι σίτου ἡδ᾽ οἴνου βεβρίθασιν Hom. столы уставлены хлебом и вином; εὔχεσθαι β. Δημήτερος ἀκτήν Hes. молиться, чтобы цвела урожаем земля Деметры, т. е. пашня; ὑπὸ λαίλαπι βέβριθε χθών Hom. на земле бушует буря; 4) быть одаренным, изобиловать (χειρὶ ἢ πλούτου βάθει Soph.). εὐδοξίᾳ β. Pind. быть славным; 5) склоняться, гнуться, валиться (βρίθει ὁ τῆς κακῆς ἵππος μετέχων Plat.; ἐπὶ θάτερον μέρος Arst., κάτω Anth.): ἐνταῦθα τῆς γῆς ἔβρισε (ὁ λίθος) Plut. в это место упал камень; 6) наваливаться, напирать (τῇδε Hom.; οἱ ἱππεῖς ἐπὶ τὸ ἀριστερὸν ἔβρισαν Plut.); 7) получать или иметь перевес, одолевать (ὧδε ἔβρισαν Λυκίων ἀγοί Hom.): ἐέδνοισι βρίσας Hom. поднеся более богатые подарки; 8) нагружать, отягощать (μήκων καρπῷ βριθομένη Hom.; πέτηλα βριθόμενα σταχύων Hes.): τάλαντα βρῖσαί τινι Aesch. положить что-л. на чашки весов; 9) одарять (τινὰ πλούτῳ Pind.; βλάσταις τέκνων βριθομένα Νιόβη Plut.; παρθενίων βριθομένη χαρίτων Anth.).

Βρικιννίαι αἱ Брикиннии (укрепленный пункт в Сицилии, близ Леонтин) Thuc.

Βριλησ(σ)όν τό или Βριλησ(σ)ός ὁ Брилес(с) (гора в Аттике, к сев.-вост. от Афин) Thuc.

βρῑμάομαι Arph. = βριμόομαι.

βρίμη (ῑ) ἡ натиск, напор HH.

βρῑμόομαι быть в страшном гневе, сильно сердиться (τινι Xen.).

Βρῑμώ, οῦς ἡ Бримо, «Страшная» (эпитет богини подземного царства) (ἐνεβριμήσατο ἡ Β. Luc.).

βρίνθος ὁ Arst. v. l. = βρένθος.

βρῑσ-άρματος 2 [βρίθω] давящий колесницу, т. е. не покидающий боевой колесницы (эпитет Арея) HH, Hes.

Βρῑσεύς, έως, эп. ῆος ὁ Брисей (царь лелегов, отец Брасеиды) Hom., Luc.

Βρῑσηΐς, ΐδος ἡ Брисеида, дочь Брисея, т. е. Ἱπποδάμεια (пленница Ахилла) Hom.

Βρῐτόμαρτις ἡ Бритомартис (дочь Зевса и Кармы, критское божество охоты) Diod.

Βρόγγος ὁ Бронг (приток р. Истр) Her.

βρόγχιον τό Arst. v. l. = βράγχιον.

βρόγχος ὁ дыхательное горло, трахея Arst., Plut.

βρόδον τό Sappho = ῥόδον.

βρομέω гудеть, жужжать (ὡς ὅτε μυῖαι βρομέωσι Hom.).

βρομιάζομαι Anth. = βακχεύω.

βρόμιος 3 1) гудящий, поющий (φόρμιγξ Pind.); 2) вакхов, вакхический (θύρσος Eur.; χάρις Arph.).

Βρόμιος ὁ Бромий, «Шумный» (эпитет Вакха) Pind., Aesch., Eur., Arph.: Βρομίου πῶμα Eur. = οἷνος.

βρομι-ώδης 2 Anth. = βρόμιος 2.

βρόμος 1) треск, шум (πυρὸς αἰθομένοιο Hom.; βρόμοι καὶ ὀλολυγμοί Plut.); 2) грохот, рокот, гул (κεραυνού Pind.; βροντῆς Eur.; σείειν τὴν γῆν μετὰ βρόμου Arst.; ἐκ τῶν χασμάτων Diod.); 3) гудение, звуки (αὐλῶν HH; τυμπάνων Anth.); 4) свист, вой (ἀνέμων Anth.); 5) рев (ἱππικῶν φρυαγμάτων Aesch.).

βρονταῖος 3 гремящий (θεός Arst.).

βροντάω 1) греметь (Ζεὺς βρόντησε Hom., Ζεὺς βροντῶν Arph.): βροντᾷ impers. Arph., Arst. гремит; 2) pass. быть пораженным громом (κεραυνοῦσθαι καὶ βροντᾶσθαι Arst.); 3) перен. метать громы, говорить громовым голосом (ὀργῇ ἐβρόντα Arph.).

βροντή тж. pl. 1) гром Hom., Pind., Her., Aesch., Soph., Arph., Plat., Arst.; 2) состояние (словно) пораженного громом, оглушенность (φόβον ἢ βροντὴν ἐμβάλλειν Her.).

βρόντημα, ατος τό удар грома Aesch.

Βρόντης, ου ὁ Бронт, «Громовой» (один из киклопов) Hes.

βροντησι-κέραυνος 2 испускающий гром и молнии, т. е. грозовой (νεφέλαι Arph.).

βροντο-ποιός 2 мечущий громы (Ζεύς Luc.).

βρότειος 2 и 3 смертный, т. е. человеческий Trag., Plut.

βρότεος 2 и 3 Hom., HH, Hes., Pind., Aesch. = βρότειος.

βροτήσιος 3 Hes., Pind., Eur., Plut. = βρότειος.

βροτο-βάμων 2, gen. ονος (ᾱ) ступающий по человеческим телам Anth.

βροτό-γηρυς, υ, gen. υος обладающий человеческим голосом (ψιττακός Anth.).

βροτόεις, όεσσα, όεν [βρότος] залитый кровью, окровавленный (ἔναρα Hom., Hes.).

βροτο-κτονέω убивать людей: βροτοκτονοῦντες Aesch. человекоубийцы.

βροτο-κτόνος 2 человекоубийственный: βροτοκτόνοι θυσίαι Eur. человеческие жертвоприношения.

βροτο-λοιγός 2 губящий людей (Ἄρης Hom., Hes., Aesch.: Ἔρως Anth.).

βροτόομαι покрываться кровью, pf. быть окровавленным (βεβρωτομένα τεύχεα Hom.; κάρα βεβρωτομένος ἄκρον Stesichorus ap. Plut.).

I βροτός 2 смертный, т. е. человеческий (ἀνήρ Hom.; ἔθνος Pind.).

II βροτός ὁ, редко ἡ смертный, человек Hom., Hes., Pind., Trag., Plat., Arst.

βρότος ὁ текущая (из раны) кровь, струя крови (β. αἱματόεις Hom.).

βροτο-σκόπος 2 наблюдающий за смертными (μαινάδες, sc. Ἐρινύες Aesch.).

βροτο-στῠγής 2 ненавистный людям (Γοργόνες Aesch.).

βροτο-φεγγής 2 светящий людям (αἴγλη Anth.).

βροτο-φθόρος 2 1) губящий людей (κνώδαλα, κηλῖδες Aesch.); 2) принадлежащий убитому (σκῦλα Eur.).

βροχετός ὁ дождь Anth.

βροχέως Sappho = βραχέως.

βροχή ἡ NT = βροχετός.

βροχθίζω проглатывать Arst.

βρόχθος 1) глотка Theocr.; 2) горлышко (sc. λαγύνου Anth.).

I βροχίς, ίδος ἡ [βρέχω] чернильница Anth.

II βροχίς, ίδος ἡ [βρόχος] небольшая петля Anth.

βρόχος 1) затяжная петля, веревка для удавления Hom., Her., Aesch., Soph., Dem., Plut.; 2) петля, очко (ἀρκύων Eur., Xen.); 3) силок (ἱστάναι βρόχους Arph.); 4) сеть, тенеты (θηρῶν βρόχοι Eur.).

*βρόχω (только aor. ἔβροξα) всасывать, отхлебывать (γάλα Anth.).

βρυάζω наливаться соками, быть полным жизни (ἡδέως βεβιωκέναι καὶ β. Plut.): περίχαυνα β. Aesch. орать во все горло; καὶ ἁ λίθος οἶδε β. Anth. (под резцом Праксителя) и камень ожил.

βρύας ὁ филин (предполож. Bubo maximus) Arst.

βρυασμός ὁ шумный восторг, ликование (ἀπόλαυσις καὶ β. Plut.).

βρύγ-δην adv. досл. вцепившись зубами, перен. (об осьминоге) впившись (πλέξασθαι ὀκτατόνους ἕλικας Anth.).

βρυγμός ὁ скрежет (ὀδόντων NT).

Βρύγοι οἱ v. l. = Βρίγες.

βρύκω (ῡ) 1) кусать со скрежетом, грызть (γνάθος ἱππείη βρύκει Hom.); 2) жадно есть, пожирать (τι Eur., Arph.): βρυχθεὶς ἁλί Anth. поглощбнный морем; 3) снедать, терзать (ἀπόλωλα, βρύκομαι Soph.).

βρύλλω (на детском языке) просить пить Arph.

βρῦν (на детском языке) пить: β. εἰπεῖν Arph. = βρύλλειν.

βρύον τό 1) мох Arst., Plut.; 2) морской латук (Ulva lactaca) Arst., Theocr.; 3) сережка (соцветие) Arst.

βρυόομαι покрываться или быть покрытым мхом (λίθοι βρυωθέντες Arst.).

Βρῡσειαί αἱ Брисеи (город в Лаконии) Hom.

βρύσσος ὁ морской еж Arst.

βρῦτον τό или βρῦτος ὁ брага, пиво Soph.

βρῡχάομαι реветь, рычать (βέβρυχεν μέγα κῦμα Hom.; δεινὰ βρυχηθεὶς (pass. = med. - act.) τάλας Soph.; βρυχώμενος ταῦρος Soph. и ἐλέφας Plut.; θῆρες ἐβρυχῶντο Theocr.).

βρῡχη-δόν adv. рыча Anth.

βρῡχηθμός ὁ Arst., Men. = βρύχημα.

βρύχημα, ατος (ῡ) τό рев (μυκηθμοὶ καὶ βρυχήματα Aesch.; β. μεμυγμένον ἀπειλαῖς Plut.).

βρῡχητής, οῦ ὁ ревущий, рычащий (зверь) Anth.

βρύχιος 2 и 3 (ῠ) 1) глубокий (ἅλμη Aesch.); 2) идущий из глубины, подземный или глухой (βρυχία ἠχὼ βροντῆς Aesch.).

βρύχομαι (ῡ) Luc. = βρυχάομαι.

βρύχω (ῡ) 1) скрежетать (ὀδόντα Anth.; ὀδόντας τινα NT); 2) кусать (τινά Anth.).

βρύω 1) цвести, расцветать (ἄνθεϊ λευκῷ Hom.; μίλακι καλλικάρπῳ Eur.; χωρος βρύων δάφνης, ἀμπέλου Soph.; ἄνθος βρύει Luc.): ὅταν ἡ γῆ βρύῃ Xen. когда земля покроется растительностью; 2) изобиловать, кишеть (ἀγαθοῖσι Aesch.; μελίτταις καὶ προβάτοις καὶ στεμφύλοις Arph.; φυτοῦς καὶ ζῴοις Arst.); 3) бурлить, кипеть (παμμάχῳ θράσει Aesch.): νόσου β. Aesch. томиться недугом; 4) изливать, струить (ἐκ τῆς αὐτῆς ὀπῆς τὸ γλυκὺ καὶ τὸ πικρόν NT); 5) взращивать (ῥόδα Anacr.).

βρυ-ώδης 2 поросший мхом, мшистый Arst., Plut.

βρωθήσομαι fut. pass. к βιβρώσκω.

βρῶμα, ατος τό 1) тж. pl. еда, пища Thuc., Xen., Plat., Arst., Plut.; 2) наслаждение (μέγα τι β. ἐστὶν ἡ τρυγῳδοποιομουσική Arph.).

I βρωμάομαι [βρέμω] кричать, реветь Arph.

II βρωμάομαι [βρῶμος] дурно пахнуть (βρωμᾶται ὁ ἐλέφας ὥσπερ οἱ τράγοι Arst.).

βρωμᾰτο-μιξ-απάτη ἡ вредное пристрастие к смешанным, т. е. искусно приготовленным яствам Anth.

βρώμη ἡ Hom. = βρῶμα.

βρωμο-λόγος ὁ сквернослов Luc.

βρῶμος ὁ дурной запах, зловоние Anth.

βρώσῐμος 2 съедобный Aesch., Arst.

βρῶσις, εως, ион. ιος 1) пища Hom., Hes., Thuc., Plat., Arst. etc.; 2) съедание, поедание Xen., Plat., Arst.; 3) разъедающее вещество, ржавчина (σὴς καὶ β. NT).

βρωτέος 3 Luc. = βρώσιμος.

βρωτήρ, ῆρος adj. 1) поедающий (ἱππάκης βρωτῆρες Σκύθαι Aesch.); 2) пожирающий, истребляющий (ἄχαι, - v. l. αἰχμαὶ - σπερμάτων ἀνήμεροι Aesch.).

βρωτικός 3 прожорливый Arph., Arst., Plut.

βρωτόν τό тж. pl. Eur., Xen., Plut. = βρῶμα.

βρωτύς, ύος ἡ Hom., Anth. = βρῶμα.

βύας, ου ὁ Arst. v. l. = βρύας.

Βυβάσσιος 3 бибассийский (Χερσόνησος Her.).

Βύβασσος ἡ Бибасс (город в Карии) Her.

βυβλάριον τό v. l. = βιβλάριον.

βύβλῐνος 3 сделанный из (волокон) папируса (ὅπλον νεός Hom.; ἱστία, ὑποδήματα Her.).

Βύβλινος 3 библосский Aesch., Luc.

Βύβλιος 3 Plut., Luc. = Βύβλινος.

Βυβλίς, ίδος ἡ Библида (дочь Милета, превращенная в источник) Theocr.

βύβλον τό только pl. книга Anth.

βύβλος, v. l. βίβλος 1) библос, египетский папирус (Cyperus papyrus) Her., Aesch.: β. στεφανωτρίς Plut. предполож. папирус, пригодный для плетения венков; 2) волокна папируса (τὰς ἁρμονίας πακτοῦν τῇ βύβλῳ Her.); 3) писчая бумага из папируса (ἐν σπάνι βύβλων διφθέρῃσι χρᾶσθαι Her.); 4) книга (ἐκ βύβλου καταλέγειν τι Her.).

Βύβλος ἡ Библос 1) город в Финикии с культом Адониса Luc., Plut.; 2) город в Египте Aesch.

Βυζαντία ἡ византийка Anth.

Βυζάντιοι οἱ 1) византийцы Her.; 2) Her., Arst., Plut. = Βυζάντιον.

Βυζάντιον τό Византия (город на фракийском берегу Боспора, ныне Стамбул) Her., Arst.

Βυζάντιος 3 византийский Plut.

Βύζας, αντος ὁ Бизант или Визант (сын Посидона, миф. основатель Византии) Diod.

βύζην adv. плотно, вплотную (τοὺς ἔσπλους ταῖς ναυσὶν κλῄσειν Thuc.; ὠστιζόμενοι Luc.).

βῠθίζω 1) погружать в воду, топить (μίαν τριήρη Polyb.); 2) med.-pass. тонуть (ξύλον οὐ βυθίζεται Arst.; ἡ ναῦς βυθισθεῖσα Diod.; τὰ σκάφη ἐβυθίσθη Plut.); 3) поглощать (χῶμα или χάσμα πολλὰς οἰκίας ἐβύθισε Plut.); 4) ввергать (τινὰ εἰς ὄλεθρον καὶ ἀπώλειαν NT).

βύθιος 3 (ῠ) 1) глубокий (β. ὑποδὺς εἰς θάλατταν Luc.): βύθιον πήξασθαι или θεῖναί τι Anth. глубоко опускать что-л.; 2) глубинный, морской (sc. ζῷα Anth.): Κρονίδης β. Luc. = Ποσειδῶν; 3) (о голосе) низкий, грубый (βύθιόν τι φθέγγεσθαι Plut.).

βῠθῖτις, ιδος adj. f глубинный, с морского дна (ψάμμος Anth.).

βυθός 1) глубь, глубина, пучина (θαλάττης Arst.): ἐκ βυθοῦ κηκῖον αἷμα Soph. вытекающая изнутри кровь; 2) морская пучина (στένει β. Aesch.; ἐς βυθὸν πεσεῖν Soph.); 3) перен. бездна, безмерность (ἀθεότητος Plut.).

βῠκᾰνάω трубить Arst., Polyb.

βῠκάνη (ᾰ) ἡ витая труба, горн Polyb.

βῠκᾰνητής, οῦ ὁ трубач, горнист Polyb.

βῠκᾰνίζω Sext. = βυκανάω.

βῠκανιστής, οῦ ὁ Polyb. = βυκανητής.

βύκτης, ου adj. m воющий, завывающий (ἄνεμοι Hom.).

Βύλλις, ιδος или Βυλλίς, ίδος ἡ Биллида (город в Иллирии) Plut.

βῡνέω (только impf.) затыкать (χρυσίῳ τὸ στόμα τινός Arph.).

βύρσα 1) (содранная) шкура, кожа Batr., Her., Arph., Arst., Plut.; 2) редко шкура (на животном) Theocr.; 3) барабанная шкура, барабан (βύρσης κτύπος Eur.); 4) мех для вина (οἶνος ἀπὸ βύρσης Luc.).

βυρσ-αίετος ирон. кожевенный орел (прозвище Клеона) Arph.

βυρσεύς, έως ὁ кожевник NT.

βυρσίνη (ῐ) ἡ ирон. (по созвучию с μυρσίνη) кожаная плеть, ремень Arph.

βυρσο-δεψέω обрабатывать кожи Arph.

βυρσο-δέψης, ου ὁ кожевник, дубильщик Arph., Plut.

βυρσο-πᾰγής 2 сделанный из кожи, обтянутый кожей (ῥόπτρα Plut.).

βυρσο-παφλᾰγών, όνος ирон. кожевенный пафлагонец (прозвище Клеона, выведенного на сцене в образе раба-пафлагонца) Arph.

βυρσο-πώλης, ου ὁ торговец кожами Arph.

βυρσο-τενής 2 обтянутый кожей (τύπανα Eur.).

βυρσότονος 2 Eur. = βυρσοτενής.

βῡσ-αύχην, ενος adj. [βύω] досл. с втянутой в плечи головой, перен. безголовый (ἀσκός Arph.).

Βύσιος ὁ Бисий (месяц дельфийского календаря, соотв. аттическому элафеболиону) Plut.

βύσμα, ατος τό затычка, пробка Arph.

βύσσινον τό NT = βύσσος.

βύσσινος 3 1) виссоновый, из тончайшего полотна (πέπλωμα Aesch.; σινδών Her.; φάρος Soph., Plut.); 2) мягкий как виссон, т. е. вкрадчивый (βυσσίνοις χρῆσθαι ῥήμασι Plut.).

βυσσο-δομεύω втайне замышлять, тайно затевать, обдумывать про себя (κακά, μύθους ἐνὶ φρεσί Hom.; δόλον φρεσί Hes.): ὀργὴν β. Luc. таить в себе злобу.

βυσσό-θεν adv. 1) из глубины моря, с морского дна Soph.; 2) из глубины души Babr.

βυσσο-μέτρης, ου adj. m мерящий глубины (вод) (ἁλιεύς Anth.).

βυσσός ὁ глубь, глубина, преимущ. морская Hom., Her., Arst.

βύσσος ἡ виссон, тончайшее полотно Emped., Theocr.

βυσσό-φρων 2, gen. ονος таящий глубокие замыслы, неисповедимый в своих намерениях (Ἐρινύς Aesch.).

βύσσωμα, ατος τό заставная рыболовная сеть Anth.

βύω 1) набивать, наполнять (τί τινι Arst.; στόμα τινος ἐβέβυστο Her.): βεβυσμένος τινός Hom. Наполненный чем-л.; 2) затыкать (χυτρίδιον σπογγίῳ Arph.; τοὺς πόρους Arst.): βεβυσμένος τὰ ὦτα Luc. с заткнутыми ушами, т. е. тугоухий.

βῶ conjct. aor. к βαίνω.

βωθέω ион. = βοηθέω.

βωκολ- дор. v. l. = βουκολ-.

βῶκος дор. v. l. = βοῦκος.

βωλά дор. Dem. = βουλή.

βωλάκιος 3 (ᾰ) состоящий из комьев, т. е. не песчаный, плодородный (γᾶ Pind.).

βῶλαξ, ᾰκος1) Pind. = βῶλος 1; 2) земля, почва (Νεῖλος βώλακα θρύπτει Theocr.).

βωλίον τό, v. l. βῶλιον небольшой кусок, ком Arph., Arst.

βῶλος ἡ, редко1) ком земли Hom., Soph., Xen.; 2) почвенный пласт (τὸ ἄροτρον ἀνίστησι βώλους Plut.); 3) почва, земля (τῆς Ἰβηριάδος Anth.); 4) земельный участок, поле (μικρά Arst.); 5) ком, кусок, слиток (χρυσίου Arst.; μολίβδου Diod.); 6) солнечный диск, солнце (ἀλύσεσι χρυσέαισι φερόμενα β. Eur.).

βωλο-τόμος 2 разрыхляющий комья, разрывающий почву (μύρμηκες Anth.).

βωμιαῖος 3 Soph. = βώμιος.

Βωμιεῖς или Βωμιῆς οἱ бомии (жители холмов Βωμοί) Thuc.

βώμιος 2 и 3 алтарный (ἐσχάραι Eur.): ἀκτὰν παρὰ βώμιον Soph. у подножья алтаря; βώμιοι λιταί Eur. молитвы перед алтарем; β. ἐφήμενος Eur. сидящий у алтаря.

βωμίς, ίδος архит. небольшое возвышение, уступ, «алтарек» Her.

βωμο-ειδής 2 подобный алтарю (τάφος τοῦ Θεμιστοκλέους Plut.).

βωμο-λόχευμα, ατος τό шутовская выходка, шутовство Arph.

βωμο-λοχεύομαι скоморошничать, кривляться, дурачиться Arph., Isocr.

βωμολοχέω Plut. = βωμολοχεύομαι.

βωμο-λοχία ἡ скоморошество, шутовство, кривляние Plat., Arst., Plut.

βωμο-λοχικός 3 шутовской Luc.

βωμο-λόχον τό Arph., Plut. = βωμολοχία.

βωμο-λόχος и1) досл. стоящий у алтаря, перен. попрошайка Luc.; 2) скоморох, шут, кривляка Arph., Arst.; 3) галка (Monedula) Arst.

βωμός тж. pl. 1) возвышение, помост (ἅρματα βωμοῖσι τιθέναι Hom.); 2) подставка или постамент, цоколь (ἐπὶ βωμοῦ и βωμῷ ἳστατο, sc. ἄγαλμα Hom., Anth.); 3) алтарь, жертвенник Hom., Pind., Trag., Lys., Plat., Arst., Plut.; 4) могильный курган Anth.

βῶν Hom. acc. sing. к βοῦς.

βώνασος v. l. = βόνασος (βόνασσος).

βῶξ, βῶκοςстяж. Arst. = βόαξ.

βῶς дор. Theocr. = βοῦς (nom. sing. и acc. pl.).

βῶσαι inf. aor. к βοάω.

βῶσι эп. 3 л. pl. conjct. aor. к βαίνω.

βωστρέω звать на помощь, призывать (τινα Hom. etc.).

βώτας дор. v. l. = βούτης II.

βωτήρ, ῆρος ὁ Plut. = βώτωρ.

βωτι-άνειρα adj. f питающая мужей, плодородная (Φθίη Hom.; χθών HH).

βώτωρ, ορος ὁ пастух Hom.