Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/110

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
πρόσ-παιος 2 внезапный, неожиданный (κακά Aesch.): ἐκ προσπαίου Arst., Polyb. неожиданно, вдруг.

προσπαιστέον adj. verb. к προσπαίζω.

προσπαίω Soph. = προσπίπτω.

προσ-παίως внезапно, вдруг Arst.

προσ-πᾰλαίω 1) вести борьбу, бороться (τινί Pind., Plat.); 2) упражняться (ἐν τοῖς λόγοις Plat.): π. σφαίρᾳ Plut. состязаться в игре в мяч.

Πρόσπαλτα τά Проспалты (дем в атт. филе Ἀκαμαντίς) Dem.

Προσπάλτιος ὁ уроженец или житель, дема Πρόσπαλτα Plut.

Προσπαλτό-θεν adv. из Проспалт Dem.

Προσπαλτοῖ adv. в Проспалты Isae.

προσ-παραβάλλω сверх того придвигать, еще приставлять (sc. ἄλλας κλίνας Plut.).

προσ-παραγράφω (ᾰφ) писать дополнительно, приписывать (τινά Plat., Dem.).

προσ-παρακᾰλέω 1) сверх того призывать (τοὺς ξυμμάχους Thuc.); 2) сверх того побуждать (τινα εἶνοι или ποιεῖν τι Polyb., Luc.).

προσ-παραμένω (упорно) продолжать оставаться Aesop.

προσ-παρασκευάζω тж. med. сверх того готовить (ἑτέραν δύναμιν Dem.).

προσ-παρατίθημι сверх того излагать, показывать воочию Polyb.

προσ-παρατρώγω досл. обгрызать, обкусывать, перен. осмеивать, глумиться (τινά Diog. L.).

προσ-παρέχω тж. med. сверх того давать, предоставлять (τί τινι Plat., Thuc., Plut.).

προσ-παροξύνω еще больше раздражать (τὸν καὶ τοῦτο προσπαρώξυνε Plut.).

προσ-πασσᾰλεύω, атт. προσπαττᾰλεύω 1) приколачивать, пригвождать (τινὰ τῷ πάγῳ Aesch.; τι πρὸς τὸ μέτωπόν τινι ὥσπερ κοτίνῳ Arph.; τινὰ ἐπὶ πέτρας Luc.); 2) вешать на гвоздь (τὸν τρίποδα Her.).

προσ-πάσχω (fut. προσπείσομαι, aor. 2 προσέπαθον) 1) сверх того испытывать (τι Plat.); 2) питать страсть (τινί Plut.).

προσπαττᾰλεύω атт. = προσπασσαλεύω.

πρόσ-πεινος 2 голодный: ἐγενετο π. NT он проголодался.

προσ-πελάζω 1) вплотную приближать, подводить (νέα ἄκρῃ Hom.): προσπελασθεῖσα (v. l. πελασθεῖσα λέκτροις) Πανός Soph. вступившая в связь с Паном; 2) приближаться, подходить (τινί Plat.; πρὸς τὰ τείχη, ἐπὶ τὴν νησῖδα Plut.).

προσ-πέμπω посылать (κήρυκα Thuc.; τινά τινι Soph.; λόγους ἔς τινας Thuc.).

προσ-πέρδω (aor. 2 προσέπαρδον) досл. oppedo, перен. грубо издеваться в лицо, глумиться (τινί Arph.).

προσ-περιβάλλω 1) сверх того строить вокруг (τὸ περιτείχισμα τῇ πόλει Thuc.): στρατοπέδῳ ἐρύματος μείζονος προσπεριβαλλομένου (pass.) Thuc. окружив лагерь большим валом; 2) сверх того окружать: κῆπον περιβόλῳ προσπεριβεβλημένοι (med.) Plat. обнеся сад оградой; 3) med. еще захватывать, присваивать себе (τι Dem.).

προσ-περιγίγνομαι оставаться в излишке Dem., Plut.

προσ-περιλαμβάνω сверх того охватывать, также включать (νόμους Dem.; τι τῷ νῷ Polyb.): π. τινὰ ἐν ταῖς συνθήκαις Polyb. включать кого-л. в договор.

προσ-περιποιέω сверх того сберегать (τι Dem.).

προσ-περονάω прикалывать, прикреплять (τι πρός τι Plat. и πρός τινι Xen.).

προσπέτᾰμαι Arst. = προσπέτομαι.

προσ-πέτομαι (fut. προσπτήσομαι, aor. προσέπτην) 1) прилетать, подлетать (τινι ὥσπερ μυῖα Xen.; πρός τι Arst.); 2) перен. долетать, доноситься: τίς ἀχὼ προσέπτα με или μοι; Aesch. что за шум донесся до меня?; 3) перен. обрушиваться, постигать (οὐκ ἄφνω κακὸν τόδε προσέπτατο Eur.).

προσπεύθομαι Soph. = προσπυνθάνομαι.

προσ-πήγνῡμι прибивать, приколачивать (τί τινι Eur.; sc. τῷ σταυρῷ NT).

προσ-πηχύνομαι, дор. ποτιπηχύνομαι (ῠ) обхватывать, обнимать (χέρεσσίν τινα Anth. - in tmesi).

προσ-πιέζω прижимать, придавливать (τὸ ἄνω μέρος πρὸς τὸ κάτω Arst.).

προσ-πίλναμαι приближаться, подходить (νήσῳ προσεπίλνατο νηῦς Hom.).

προσ-πίπτω, дор. ποτῐπίπτω (fut. προσπεσοῦμαι, aor. 2 προσέπεσον) 1) припадать (βωμοῖσι Soph.; γόνασι и πρὸς γόνυ Eur.; θεῶν πρὸς βρέτας Arph.; τινί NT): ἱκέτης προσπίπτω Xen. я припадаю с мольбой (к твоим ногам); 2) коленопреклоненно просить (τινά Eur., Luc.; βρέτη δαιμόνων Aesch.); 3) попадать, впадать (πρὸς τὸν Ἐρύμανθον Polyb.): π. τῇ κνήμῃ Xen. попадать в голень; π. πρὸς τὸν ἥλιον Arst. попадать под солнечные лучи; ᾗ προσέπιπτε τὸ χῶμα Thuc. (то место стены), куда приходилась насыпь; ὑπὸ πνευμάτων τῇ Τυρρηνίᾳ προσπεσεῖν Plut. быть занесенным ветрами в Тиррению; π. δυστυχεστάτῳ κλήρῳ Eur. стать жертвой ужаснейшей судьбы; ἡδοναῖς π. Plat. предаваться наслаждениям; 4) нападать (τινί Thuc., Xen. и πρός τινα Plat.; ἄνεμοι προσέπεσον τῇ οἰκίᾳ NT): προσπεσόντες τρέπουσι μέρος τι τοῦ στρατοῦ Thuc. внезапным нападением (сиракузцы) обращают в бегство известную часть (афинской) армии; μὴ λάθῃ με προσπεσών Soph. чтобы (Филоктет) исподтишка не напал на меня; 5) бросаться, устремляться, подбегать (τινί Her., Xen.); 6) перен. склоняться, сближаться (τῷ Ἀναξαγόρᾳ Plat.); 7) выпадать (на долю), случаться (ἄτην προσπεσοῦσαν ἐνεῖκαι Her.): τὰ προσπεσόντα Eur., Men. выпавшее на долю, сложившиеся обстоятельства; πρὸς τὰ προσπίπτοντα Arst. в соответствии с обстоятельствами; ὅ τι ἂν προσπέσῃ Arst. что ни попадется; ἄλλῳ τῳ προσπεσὸν ἄλλο ἂν ἐγεγόνει Plat. случившееся с другим по-другому и получится; τῶν ἀναλωμάτων μεγάλων προσπιπτόντων Thuc. ввиду случившихся больших расходов; 8) (о слухах и т. п.) доходить, достигать: προσέπεσε (impers.) παραγενέσθαι τοὺς πρεσβευτάς Polyb. распространился слух, что послы прибыли; Κύρῳ φῆμαι καὶ λόγοι προσέπιπτον Plut. до Кира дошли слухи и толки.

προσ-πίτνω Trag. (только praes.) = προσπίπτω.

προσ-πλάζω [из προσπελάζω] приближаться, подходить (κῦμα προσπλάζον Hom.): π. γενείῳ Hom. доходить до подбородка.

προσ-πλάσσω, атт. προσπλάττω, дор. ποτιπλάσσω 1) приклеивать, прилеплять, прикреплять (τι πρός τινι Her.); 2) прибавлять, присоединять, наращивать (τοὺς τόκους αὑτοῖς Plut.).

πρόσ-πλαστος, v. l. πρόσπλᾱτος 2 доступный (ἀνήμεροι οὐδὲ πρόσπλα(σ)τοι ξένοις Aesch.).

προσπλάττω атт. = προσπλάσσω.

προσ-πλέκομαι 1) нависать, виснуть Polyb.; 2) браться за дело, принимать участие Plut.

προσ-πλέω, ион. προσπλώω подплывать, приплывать (τινι Thuc.; ἐν πλοίῳ Dem.; sc. πρὸς Λιβύην Arst.).

προσ-πληρόω тж. med. пополнять, сверх того оснащать, дополнительно снаряжать (π. ἔτι ναῦς Thuc.): ἱππέας π. εἰς δισχιλίους Xen. увеличить число всадников до двух тысяч.

προσ-πλωτός 3 [adj. verb. к προσπλώω] доступный для кораблей, судоходный: ἐς ὃ ὁ Βορυσθένης ἐστὶ π. Her. (место), до которого Борисфен судоходен.

προσπλώω ион. = προσπλέω.

προσπνείω Theocr. = προσπνέω.

πρόσπνευσις, εως ἡ дух, запах Diod.

προσ-πνέω, поэт. Theocr. προσπνείω 1) досл. дышать, веять, тж. перен. навевать, внушать (δεῖμα Soph.; ἔρωτας Theocr.): προσπνεῖ μοι κρεῶν (sc. ὀσμή) Arph. до меня доносится запах мяса; προσέπνευσαν ἡμῖν Ἀφροδίσιοι αὖραι Luc. на нас повеяло дыханием любви; 2) грам. писать или произносить с густым придыханием.

προσ-ποθέω сверх того желать: τόδε δὴ ἔτι προσποθῶ Plat. я вот что еще хочу (знать).

προσ-ποιέω преимущ. med. 1) приделывать, прилаживать: προσποιησάμενος ξύλινον πόδα Her. приделав себе деревянную ногу; 2) med. напускать на себя, прикидываться: π. ὀργήν Her. притворно сердиться; ἔχθραν προσποιησάμενος ἄδηλον Thuc. скрывая свою вражду; π. Ἀριστοτέλην Luc. принимать облик Аристотеля; προσποιούμενος παίζειν Lys. делая вид, что шутит; ὅσοι σοφισταὶ προσποιοῦνται εἶναι Plat. те, которые выдают себя за софистов; μὴ π. Thuc. делая вид, что это не так, т. е. не подавать виду; 3) med. привлекать на свою сторону, склонять в свою пользу (τὸν δῆμον Arph.; τοὺς θεούς Xen.; φίλους π. τοὺς Λακεδαιμονίους Her.): π. τὸ χωρίον ἐς ξυμμαχίαν Thuc. привлечь страну в союзники; 4) med. присваивать себе, предъявлять притязания, приписывать себе (φήμην Aeschin.): π. τῶν χρημάτων (gen. part.) Arph. предъявлять претензии на часть имущества; 5) подчинять (τί τινι Thuc.).

προσ-ποίημα, ατος τό притворство, симуляция (δικαιοσύνης Plut.): τῷ προσποιήματι Arst. притворно.

προσ-ποίησις, εως1) приобретение (ξυμμαχίας Thuc.); 2) притязание, претензия (τινος Thuc., Plat.); 3) притворство, симуляция Arst., Plut.

προσποιητά adv. Babr. = προσποιητῶς.

προσ-ποιητικός 3 предъявляющий притязания, претендующий (ἀγαθοῦ Plat.; ἀνδρείας Arst.).

προσ-ποιητός 3 и προσποίητος 2 притворный, деланный, напускной (ἐραστής Plat.; ὀργή Arst.; ἔχθραι Dem.; φυγή Plut.).

προσ-ποιητῶς, v. l. προσποιήτως притворно (γελᾶν Plat.).

προσ-πολεμέω вести войну, воевать, сражаться (τινι Thuc., Xen., Plut.): π. φοβερός Dem. с которым страшно воевать.

προσ-πολεμόομαι делать своим врагом, возбуждать против себя (τινα Thuc.).

προσ-πολέω быть слугою, служить: π. τινι Eur. обслуживать (охранять) что-л.; προσπολούμενος Soph. идущий в сопровождении слуг.

πρόσ-πολος и ἡ [πέλω] 1) слуга (служанка) Soph., Eur.; 2) культ. служитель(ница), жрец (жрица) (θεᾶς Eur.): π. φόνου Aesch. (Тидей), зачинщик убийств.

προσ-πορεύομαι 1) подходить, приближаться (τινι и πρός τι Polyb.): προσπορευομένης τῆς νουμηνίας Arst. с приближением новолуния; 2) добиваться, домогаться (πρὸς τὴν ἀγορανομίαν Polyb.).

προσ-πορίζω (fut. προσποριῶ) 1) сверх того доставлять, еще добывать (τὰ λοιπά Dem.); 2) лог. сверх того допускать, еще полагать, присоединять: προσπεπορίσθω πρὸς τὴν Β, ἐφ᾽ ἧς τὸ Ζ Arst. пусть к (линии) Β будет добавлена (линия) Ζ.

προσ-πορπᾱτός 3 пристегнутый, привязанный (δεσμῷ Aesch.).

προσ-πράσσω, атт. προσπράττω сверх того требовать (в уплату) (τί τινα Arph.).

πρόσ-πταισμα, ατος τό ушиб, повреждение (πλευρῖτις μείζων νόσος προσπταίσματος Arst.; ἐν τῷ δακτύλῳ Luc. и περὶ τὸν δάκτυλον Sext.).

προσ-πταίω 1) спотыкаться, ушибаться (τῷ ποδὶ λίθῳ Luc.): π. πρὸς τὸν οὐδόν Plut. споткнуться о порог; 2) наталкиваться, натыкаться, терпеть кораблекрушение: π. περὶ τὸν Ἄθων Her. терпеть кораблекрушение близ берегов Афона; 3) повреждать (себе) (τὸ γόνυ Her.; τὸν πόδα Plut.); 4) быть неприятно пораженным: τὸ μικρὸν τοῦ περιόδου π. ποιεῖ πολλάκις τὸν ἀκροατήν Arst. (чрезмерная) краткость предложений часто коробит слушателя; 5) нести урон, терпеть поражение (ναυμαχίῃ Her.): π. πρός τινας Her. быть разбитым (в сражении с) кем-л.; 6) задевать, раздражать, наносить обиду (τινί Plut.).

προσπτῆναι inf. aor. 2 к προσπέτομαι.

*προσ-πτήσσω, дор. ποτιπτήσσω прислоняться: ἀκταὶ λιμένος ποτιπεπτηυῖαι (= * προσπεπτηκυῖαι) Hom. защищающие бухту скалистые берега.

πρόσ-πτυγμα, ατος τό обнимаемое, т. е. дорогое существо (ὦ φίλον π. ἐμόν! Eur.).

προσ-πτύσσω, преимущ. med. προσπτύσσομαι, эп.-дор. тж. ποτιπτύσσομαι (эп. aor. προσπτυξάμην; conjct. προσπτύξωμαι - эп. προσπτύξομαι; pf. προσέπτυγμαι) 1) med. прилегать, прильнуть (τινι Soph.): π. στόμα и στόματός τινος Eur. поцеловать кого-л.; προσπτύσσεται πλευραῖσιν χιτῶν Soph. одежда прилипла к бокам (Геракла); 2) обнимать (Παλλάδος βρέτας, σῶμα π. Eur.; med. πατέρα Hom., Eur.); 3) med. подходить (с просьбой): ποτιπτύσσεσθαί τινα Hom. молить кого-л.; 4) med. подходить с приветствием, приветствовать (τινα Hom.): π. τινα ἔπεϊ HH обращаться к кому-л. с ласковым словом; θεῶν δαῖτας π. Pind. справлять пиры в честь богов.

πρόσ-πτυστος 2 достойный оплевания, т. е. негодный Plut.

προσ-πτύω (fut. προσπτύω - поздн. προσπτύσομαι) тж. перен. плевать (τινι Luc., Diog. L., Plut., реже τινά Luc.).

πρόσ-πτωσις, εως досл. падение, перен. напор (πνεύματος Plut.; αἱ τοῦ ῥοῦ προσπτώσεις Diod.).

προσ-πυνθάνομαι (fut. προσπεύσομαι, aor. 2 προσεπυθόμην) сверх того (рас)спрашивать Arst., Polyb., Plut.

προσ-ραίνω брызгать, прыскать (θάλαττα προσραινομένη ταῖς φλοξί Plut.): ἂν προσρανθῇ τινι τὸ φάρμακον Arst. если брызги этого яда попадут на кого-л.; ἅλμῃ προσρανθεῖς Arst. обрызганный соленой водой; π. μίλτον κύκλῳ Arph. оцепить красной веревкой (см. μίλτος).

προσ-ράπτω пришивать (τί τινι Diog. L.): τρίβωνες προσερραμμένοι Plut. заплатанные плащи.

προσ-ρέω 1) досл. притекать, перен. стекаться, приходить толпами (ἐκ τῶν δήμων Her.); 2) подходить, приходить, прибегать (τινι Plut., Luc.).

προσ-ρήγνῡμι (обо что-л.) разбиваться, т. е. обрушиваться с силой (προσέρ(ρ)ηξεν ὁ ποταμὸς τῇ οἰχίᾳ NT).

πρόσ-ρημα, ατος τό 1) обращение, приветствие Plat.; 2) название, имя Plat., Dem., Plut.

πρόσ-ρησις, εως1) обращение с речью: πρόσρησιν διδόναι πᾶσιν Eur. давать доступ всем; 2) приветствие: π. τινος τῶν εἰσιόντων Plat. чье-л. приветствие к входящим; 3) название, наименование (ἡ τῆς ἀνδρείας π. Plat.); 4) лог. дополнительное определение, т. е. модальность Arst.

προσρητέος 3 adj. verb. к * προσέρω.

*πρόσ-ριζος 2 Arst. = πρόρριζος.

προσριπτέω Plut. = προσρίπτω.

προσ-ρίπτω 1) бросать, кидать (ἐπιστόλιόν τινι Plut.); 2) перен. бросать на ходу или с негодованием швырять в лицо (ὄνειδός τινι Polyb.): ἡ προσριφεῖσά τινι φωνή Plut. брошенное кому-л. замечание; 3) выдавать с головой (τινὰ τοῖς πολεμίοις Plut.); 4) отвечать едкой остротой, огрызаться (ἐπεὶ ἐσκώφθη, προσέρριψεν Luc.).

προσ-σαίνω, дор. ποτισαίνω 1) вилять хвостом, ласкаться Soph.; 2) льстить, подольщаться (φῶτα κακόν Aesch.); 3) привлекать, манить: τῶνδε προσσαίνει σέ τι; Aesch. нравятся тебе подобные вещи?

προσ-σέβω воздавать (последние) почести (ὀξυμόλποις οἰμώγμασιν Aesch.).

προσ-σημαίνω сверх того обозначать, соозначать: τὸ «βεβάδικεν» προσσημαίνει τὸν παρεληλυθότα χρόνον Arst. слово «βεβάδικεν» соозначает (помимо своего предметного содержания) и прошедшее время Arst.

προσ-σκώπτω сверх того осмеивать (προσσκωφθῆναι ὑπό τινος Diog. L.).

πρόσσοθεν adv. Hom. = πόρρωθεν.

προσ-σπαίρω (при виде чего-л.) подергиваться, трепетать, с трепетом тянуться (τινί Plut.).

προσ-σπαστικός 3 притягивающий Arst.

προσ-σπάω стягивать (γαστροκνημίαι προσεσπασμέναι Arst.).

*προσ-στάζω, дор. ποτιστάζω досл. капать, перен. струить, изливать, насылать (εὐκλέα μορφάν τινι, πραῢν ὄαρον Pind.).

προσ-σταυρόω окружать частоколом, огораживать (τὰς τριήρεις Thuc.).

προσ-στείχω подходить, приходить (Ὄλυμπον Hom.): οἵδε Κρέοντα προσστείχοντα σημαίνουσί μοι Soph. эти (люди) сообщают мне о прибытии Креонта.

προσ-στέλλω приставлять, прилаживать, приделывать (τί τινι Luc.): προσστέλλεσθαι τοῖς ὀρεινοῖς Plut. прислоняться к горам, т. е. располагать войска у подножия гор; προσεσταλμένος τινί Luc. плотно прилегающий к чему-л.; ἡ θρὶξ προσεσταλμένη Arst. гладкая шерсть; ἰσχία προσεσταλμένα Xen. узкие бедра; ἐπιστήμη προσεσταλμένη Plat. скромная (не высокомерная) ученость.

προσ-στρατοπεδεύω располагаться лагерем (τῇ πόλει Polyb.).

προσ-σῡκοφαντέω тж. раздельно сверх того клеветать, позорить (τοὺς ἠδικημένους Dem.).

*προσ-συλλαμβάνομαι принимать также участие, иметь долю (τινος Thuc. - v. l. προσσυμβάλλομαι).

προσ-συμβάλλομαι, староатт. προσξυμβάλλομαι содействовать возбуждению, возбуждать, усиливать (τῆς ὀργῆς Thuc.).

προσ-συνάπτω добавлять, присоединять (τινί τι Sext.).

προσ-συνεδρεύω совместно заседать Diod.

προσ-συνίστημι сверх того предлагать Dem.

*προσ-συνοικέω, староатт. προσξυνοικέω рядом селиться, совместно переселяться (ἐς Λιβύην τινι Thuc.).

*προσ-σῡρίζω Polyb. v. l. = προσυρίζω.

προσ-σφάζω, атт. προσσφάττω закалывать (τινὰ τῷ μνήματί τινος Plut.).

πρόσσω эп.-ион. = πόρρω I и II.

προσ-σωρεύω собирать в кучу, нагромождать (τὸν καρπόν Luc.).

προστᾰγή ἡ Plut. = πρόσταγμα.

πρόσ-ταγμα, ατος τό (по)веление, приказание, предписание Isocr., Plat., Dem., Arst.

προσταθείς, εῖσα, έν part. aor. pass. к προΐστημι.

προστακτέον adj. verb. к προστάσσω.

προσ-τακτική ἡ (sc. ἔγκλισις) грам. повелительное наклонение.

προσ-τακτικόν τό 1) Diog. L. = προστακτική; 2) филос. повелевающее начало Arst.

προσ-τακτικός 3 повелевающий, повелительный, властный (λόγος Plut.).

προσ-τακτός 3 предписанный (вне очереди), т. е. внеочередной, чрезвычайный (λειτουργία Dem.).

προσ-τᾰλαιπωρέω терпеть, страдать, переносить невзгоды (προσταλαιπωρήσατε ὀλίγον χρόνον Arph.): π. τῷ δόξαντι καλῷ Thuc. пострадать из-за того, что представляется прекрасным; χειμῶνος ἔξω π. Plut. зимовать на открытом воздухе.

πρόσ-ταξις, εως ἡ приказ(ание), предписание Lys., Plat., Arst.: τὴν πρόσταξίν τινί τινος ποιεῖσθαι Thuc. предписать кому-л. что-л.

I προ-στάς, άδος ἡ передняя Anth.

II προστάς, ᾶσα, άν part. aor. 2 к προΐστημι.

προσ-τᾰσία 1) (руко)водительство, руководство (τοῦ δήμου Thuc.); 2) власть, полномочия (ἡ ἐτήσιος π. Thuc.); 3) авторитет(ность), важность, великолепие, пышность (βασιλική Polyb.); 4) клика Dem.; 5) (лат. patronatus) патронат, покровительство Plut.; 6) (v. l. προστασιά) передняя площадка, наружный двор (ἡ π. τῆς Καδμείας Aeschin.).

πρό-στᾰσις, εως ἡ внешний блеск, пышность Plut.

προσ-τάσσω, атт. προστάττω 1) приставлять, ставить впереди или во главе: προσταχθεὶς πέμπταισι πύλαις Aesch. назначенный защищать пятые ворота; δορὸς ἐν χειμῶνι προστεταγμένος Soph. поставленный во главе боевой бури, т. е. стоящий на боевом посту; Γύλιππον προστάξαι ἄρχοντα τοῖς Συρακοσίοις Thuc. назначить Гилиппа командующим сиракузскими войсками; 2) причислять, приписывать, относить: πρὸς τοῖσι ἔθνεσι τοὺς πλησιοχώρους π. Her. отнести (т. е. причислить) к (отдельным) народам (их) ближайших соседей; στρατηγῷ (τινι) προστεταγμένοι Thuc. подчиненные тому или иному военачальнику; 3) тж. med. предписывать, приказывать, поручать (τινί τι Her., Xen., Plat., Arst., реже τινὶ περί τινος Dem.; προσταχθὲν αὐτῷ ἀναγράψαι τοὺς νόμους τοὺς Σόλωνος Lys.): ὥσπερ προσετάχθησαν Thuc. как им было приказано; τὸ προσταχθέν, τὸ προστεταγμένον и τὸ προσταχθησόμενον Her., Xen., Soph. приказ(ание), предписание, поручение; πλείω τῶν ὑπὸ τῆς πόλεως προσταττομένων Lys. больше, чем предписывается государством; οἱ προστεταγμένοι κατὰ πύστιν Thuc. получившие приказание о разведке; προστεταγμένοι καιροί NT установленные сроки.

προ-στᾰτεία ἡ начальствование, управление Xen.

προ-στᾰτεύω 1) стоять во главе, руководить, управлять (εἴτε χοροῦ εἴτε στρατεύματος Xen.; τοῦ δήμου Arst.; π. τῶν πραγμάτων Polyb.); 2) заботиться, обеспечивать: κελεύειν τινὰ προστατεῦσαι - v. l. προστατῆσαι - λαβόντα χρήματα Xen. поручить кому-л. позаботиться о сборе средств.

προ-στατέω 1) стоять во главе, управлять, править (δωμάτων Eur.; τῆς πόλεως Plat.; προστατεῖσθαι ὑπό τινος Xen.): ὁ προστατῶν Xen. глава, предводитель, начальник; τοῦ ἀγῶνος προστατῆσαι Xen. стать распорядителем состязаний; 2) оборонять, стоять на защите (πυλῶν Aesch.; τῆς τῶν Ἑλλήνων ἐλευθερίας Polyb.); 3) быть впереди, предстоять: ὁ χρόνος προστατῶν Soph. ближайшее время, (любой) наступающий момент, каждое мгновение.

προ-στᾰτήριος 3 1) досл. стоящий напротив, осаждающий, перен. щемящий (δεῖμα προστατήριον καρδίας Aesch.); 2) стоящий впереди, охраняющий (Ἄρτεμις Aesch.).

Προστᾰτήριος ὁ простатерий (месяц беот. календаря, предполож. соотв. атт. антестериону) Plut.

προ-στάτης, ου (ᾰ) ὁ 1) передовой боец, застрельщик Xen.; 2) руководитель, глава, вождь (τοῦ δήμου Thuc.): ὁ π. τοῦ πολέμου Xen. главнокомандующий; π. τῆς εἰρήνης Xen. руководитель мирных переговоров; 3) правитель, властитель (χώρας Eur.; τῆς Ἑλλάδος Xen.); 4) защитник, хранитель, предстатель (πυλωμάτων Aesch.; πόλεως Soph.; τῆς ἐλευθερίας Dem.); 5) (в Афинах - по отношению к метэку) простат, патрон, покровитель: γράφεσθαι προστάτου τινός Soph. и προστάτην γράφειν τινά Luc. взять кого-л. в покровители; 6) (лат. patronus) патрон Plut.; 7) культ. проситель, молящийся (θεοῦ Soph.).

προ-στᾰτικός 3 1) относящийся к простату, начальнический: ἐκ προστατικῆς ῥίζης Plat. на основе начальнических функций; 2) свойственный начальнику, начальственный (ἐπισημασία Polyb.); 3) склонный к заступничеству, покровительственный (π. καὶ βοηθητικός Plut.).

προ-στᾰτικῶς по-начальнически, т. е. важно, пышно (σεμνῶς καὶ π. Polyb.).

προ-στάτις, ιδος 1) защитница, покровительница Soph., Luc., NT.

προστάττω атт. = προστάσσω.

προ-σταυρόω спереди обносить частоколом, ограждать кольями (τὴν θάλασσαν Thuc.).

*προ-στέγιον τό Plut. v. l. = προτέγιον.

προσ-τειχίζω присоединять новой стеной к старому городу, т. е. включать в черту города (ἡ ἔξω πόλις προστειχισθεῖσα Thuc.).

προσ-τεκταίνομαι досл. пристраивать, перен., доводить до конца: ταύτην λαβὼν ἀρχήν, τὰ λοιπὰ παρ᾽ ἑαυτοῦ προσετεκταίνετο Plut. ухватившись за это начало, (Лисандр) сам придумал остальное.

προσ-τελέω 1) сверх того уплачивать (πολὺν μισθόν Xen.); 2) ранее расходовать: ὅσα ἤδη προσετετελέκει Thuc. то, что уже было истрачено (v. l. προετετελέκει к προτελέω).

προ-στέλλω посылать вперед, выставлять: προστέλλεσθαί (med.) τινα Aesch. высылать кого-л. вперед (для обороны); μακρὰν προυστάλης (2 л. sing. aor. 2 pass.) ὁδόν Soph. ты совершил (досл. был послан в) дальний путь; π. τὰ γυμνὰ τῇ ἀσπίδι Thuc. подставлять незащищенные части тела под щит (соседа).

προ-στενάζω Aesch. in tmesi = προστένω (v. l. πρῲ στενάζω).

προ-στένω раньше времени стонать, преждевременно печалиться Aesch.

προ-στερνίδιον (ῐδ) τό 1) нагрудная часть конской брони, нагрудник Xen.; 2) (у актеров - для придания пышности) грудная подкладка Luc.

πρό-στερνος 2 находящийся на груди, нагрудный (στολμοὶ πέπλων Aesch.).

*προσ-τέρπω, дор. ποτιτέρπω (только 3 л. sing. imper. ποτιτερπέτω) услаждать, тешить (τινά Hom.).

προσ-τεχνάομαι еще изобретать, сверх того придумывать (τι Plut.).

προ-στηθίδιον (ῐδ) τό нагрудное украшение Polyb.

προσ-τήκομαι (pf. προστέτηκα, part. pf. προστετηκώς - дор. προστετᾱκώς, aor. 2 προσετάκην с ᾰ) быть припаянным, перен. приставать, прилипать: ὕδρας προστετᾱκὼς φάσματι Soph. находящийся весь во власти страшной гидры; (πλευρᾷ) προστακέντος ἰοῦ Soph. когда яд (т. е. отравленный плащ Несса) прилип к телу (Геракла); τῷ πορισμῷ προστετηκώς Plut. поглощенный мыслями о наживе.

πρόσ-τηξις, εως ἡ привязанность, тяготение (τῆς ψυχῆς Plut.).

προσ-τίθημι, дор. ποτιτίθημι 1) прикладывать, приставлять (λίθον Hom.; κλίμακας τοῖς πύργοις Thuc.): στέρνα τινὸς προσθέσθαι Eur. прижать кого-л. к своей груди; χέρα π. ἐλάτη Eur. хвататься рукой за сосну; π. γόνασίν τινος ὠλένας Eur. обнимать чьи-л. колени руками; π. τοὺς μύωπας Polyb. бить шпорами, шпорить; 2) притворять, затворять (τὰς θύρας Her.; τὰς πύλας Thuc.); 3) протягивать (в знак клятвы), простирать (χεῖρα δεξιάν Soph.); 4) тж. med. давать, передавать (τί τινι Aesch., Her.): οὐ μόνον ἄνευ μισθοῦ, ἀλλὰ καὶ προστιθείς Plat. не только без вознаграждения, но даже приплачивая; π. τινὰ πυρί Eur. предавать кого-л. огню; Ἃιδῃ τινὰ π. Eur. предавать кого-л. Гадесу, т. е. смерти; π. τινὶ πόλιν Thuc. передавать кому-л. город; τινά τινι γυναῖκα προσθεῖναι Her. выдать кого-л. за кого-л. замуж; προσθέσθαι τινὰ δάμαρτα Soph. взять кого-л. в жены; 5) накладывать, налагать, возлагать (πρῆγμά τινι Her.; τινὶ ζημίας Thuc.): π. τινὶ ἀτιμίην Her. покрывать кого-л. позором; τὰς ἀράς τινι π. Soph. осыпать кого-л. проклятиями; π. τινὶ πρήσσειν τῇ δύναιτο ἄριστα Her. поручить кому-л. действовать как можно лучше; ἐν δρόμῳ π. μέτρον Aesch. умерять бег; 6) тж. med. причинять (τινὶ πόνους Eur.): π. τινὶ ἔκπληξιν ἀφασίαν τε Eur. повергнуть кого-л. в немое изумление; πόλεμον προσθέσθαι Her. вступить в войну; 7) приписывать (θράσος τινί Eur.): μὴ τοῖς ὀλίγοις ἡ αἰτία προστεθῇ Thuc. пусть не приписывается эта вина (лишь) немногим; 8) тж. med. прилагать, применять: π. φιλανθρωπίαν εἴς τι Dem. поступать человеколюбиво в чем-л. μῆνιν προσθέσθαι τινί Her. излить свой гнев на кого-л.; 9) тж. med. добавлять, прибавлять, присоединять (τί τινι и πρός τινι Her., Plat. тж. ἐπί τινι Soph. и πρός τι Arst.): ἐάν τι ἀφέλωμεν ἢ προσθῶμεν Plat. если мы что-л. отнимем или прибавим; ἄγγελλε ὅρκον προστιθείς Soph. объяви, подтвердив клятвой; προσθεὶς εἶπε παραβολήν NT он добавил (следующую) притчу; Ἀθηναίοις προσθεῖναι ἑαυτόν Thuc. примкнуть к афинянам; προσθέσθαι τὸν δῆμον πρὸς τὴν ἑωυτοῦ μοίρην Her. привлечь народ на свою сторону; π. ἑαυτὸν ἐς πίστιν τινι Thuc. доверяться кому-л.; προστίθεσθαι τὴν γνώμην τινί или τῇ γνῴμῃ Xen., Dem. присоединяться к чьему-л. мнению; ψῆφόν τινι προστίθεσθαι Dem., Aesch. подавать голос за кого-л.; προσθέσθαι φίλον τινά Her. сделать кого-л. своим другом; 10) присоединять, приобщать (τινὰς τῇ ἐκκλησίᾳ NT).

προσ-τίκτω рождать, откладывать плод или яйца (εἴς τι Arst.).

προσ-τῑλάω бросать грязью, загаживать (πρὸς τὠφθαλμώ τινος Arph.).

προσ-τῑμάω 1) сверх того присуждать: πρὸς τῷ ἀργυρίῳ δεσμόν τινι π. Dem. приговаривать кого-л., помимо денежного штрафа, к тюремному заключению; εἴκοσι δραχμῶν προσετιμήθη (impers.) αὐτῷ Dem. на него был возложен штраф в двадцать драхм; 2) med. предлагать усилить наказание: ἐὰν προστιμήσῃ ἡ ἥλιαία Lys. если гелиея (суд присяжных) усилит наказание.

προσ-τίμημα, ατος (ῑ) τό дополнительное наказание, усиление кары Dem.

πρόσ-τῑμον τό назначенное по закону наказание Polyb., Luc.

*προσ-τῐνάσσω, дор. ποτιτῐνάσσω махать (πτερά Anth. - in tmesi).

προ-στοιχειόω ставить впереди в качестве основных начал Sext.

προ-στόμιον τό устье (προστόμια Νείλου Aesch.).

προ-στρᾰτοπεδεύομαι впереди располагаться лагерем Diod.

προσ-τρᾰχηλίζω хватать (противника) за шею Plut.

προσ-τρέπω преимущ. med. 1) обращать(ся): π. τινὰ πολεμίᾳ χερί Pind. совершать вооруженное нападение на кого-л.; τοῦ παθόντος προστρεπομένου τὴν πάθην Plat. когда пострадавший обращает свое страдание (на виновника); 2) обращаться с мольбой, молить (προστρέπεσθαι θεούς Sext.): τοσαῦτά σ᾽, ὦ Ζεῦ, προστρέπω Soph. об этом я молю тебя, Зевс; ὀλέσθαι π. Ἀργείων χθόνα Eur. молиться о гибели аргосской земли; προστραπέσθαι τούσδε δόμους Aesch. обратиться с мольбой (об убежище) к этому дому.

προσ-τρέφω вскармливать, воспитывать, взращивать Aesch.

προσ-τρέχω (fut. προσδρᾰμοῦμαι, aor. 2 προσέδραμον) 1) прибегать, подбегать (τινί Arph., Xen.; πρός τινα Plat. и ἐπί τι Luc.); 2) совершать набег, нападать (πρός τινα Xen.); 3) приходить, приближаться (πρὸς τὴν ἀλήθειαν Polyb.); 4) переходить, присоединяться (πρὸς τὴν τῶν πολλῶν γνώμην Polyb.); 5) приключаться, случаться: τοιούτων ἐλαττωμάτων τοῖς Ἀθηναίοις προσδραμόντων Diod. после этих поражений афинян.

προσ-τρίβω (ῑ) 1) тереть, натирать, обтирать (τὰ βράγχια προστρίβοντα Arst.): προστετριμμένος τινί Aesch. обтершийся обо что-л., т. е. очистившийся общением с чем-л.; 2) тж. med., перен. сообщать, уделять, придавать (τὸ ἀνθρώπειον πάθος τοῖς θεοῖς Diog. L.): πλούτου δόξαν προστρίβεσθαί τινι Dem. приписывать кому-л. богатство; τὰς αἰτίας τινὶ προστριβόμενος Plut. сваливая на кого-л. вину; 3) преимущ. med. навлекать, налагать (γλώσσῃ ματαίᾳ ζημία προστρίβεται Aesch.): πληγὰς προστρίβεσθαί τινι Arph. наносить кому-л. побои; 4) med. причинять (συμφοράν τινι Dem.): προστρίψασθαί τινι ἀνάγκην τινός Plut. принудить кого-л. к чему-л.

πρόσ-τριμμα, ατος τό 1) осколок, обломок Plut.; 2) перен. пятно, бесчестие, позор, беда Aesch.

I προσ-τρόπαιος, дор. ποτιτρόπαιος 2 1) умоляющий, молящий (λιταί Soph.); 2) взывающий об отмщении, вопиющий об искуплении (αἷμα Eur.).

II προστρόπαιος, дор. ποτιτρόπαιος 1) молящий об искуплении Trag.; 2) мститель Aeschin., Polyb.

προσ-τροπή 1) обращение с просьбой: προστροπήν τινος ἔχειν Soph. обращаться с просьбой к кому-л.; 2) мольба, молитва: θεᾶς ἔχειν προστροπήν Eur. молить богиню, т. е. быть жрецом богини.

πρόστροπος 2 Soph. = προστρόπαιος I.

προσ-τυγχάνω (fut. προστεύξομαι, aor. 2 προσέτυχον) 1) случаться, приключаться: ὁ προστυγχάνων или ὁ προστυχών Thuc., Plat. первый встречный, любой; τὸ προστυχόν Plat. случай, случайность; ἐκ τοῦ προστυχόντος Plut. случайным образом; τὰ προστυχόντα ξένια Eur. какое-л. угощение; 2) встречать(ся), наталкиваться: προστυγχάνοντα ἑκάστοτε ἑκάστοις Plat. при всяком столкновении каждого (предмета) с каждым (другим); ὕδατι π. Plat. (при рытье земли) обнаружить воду; 3) получать, обретать: π. τῶν ἴσων Soph. получать справедливую награду.

προσ-τῠχής 2 встречавшийся, сталкивавшийся, т. е. знакомый, осведомленный (τινι Plat.): π. τῷ βίῳ γιγνόμενος Plat. человек с (большим) житейским опытом.

προστυχών part. к προστυγχάνω.

προ-στῷον τό колоннада перед домом, портик Plat., Plut.

προσ-υβρίζω сверх того или еще более оскорблять (τοὺς νόμους Dem.).

προ-συγγίγνομαι, староатт. προξυγγίγνομαι (за)ранее совещаться (τινι Thuc.).

προ-συγχέω ранее приводить в смятение (τὰς τάξεις Polyb.).

προ-συλλογίζομαι умозаключать с помощью просиллогизма Arst.

προ-συλλογισμός ὁ просиллогизм, т. е. силлогизм, заключение которого служит большей посылкой для следующего силлогизма Arst.

προ-συμμίσγω предварительно смешивать, сливать: π. τὸ ὕδωρ ἐς τωὐτό Her. соединить свои воды в одно (русло).

Πρόσυμνα ἡ Просимна (древний город Арголиды с храмом Геры) Plut.

Προσυμναῖος 3 просимнийский (Ἣρα Plut.).

προ-συμφωνέω заранее приходить к соглашению (προσυμπεφωνῆσθαι καὶ ὁμόλογον εἶναι Sext.).

προ-συναπάντησις, εως рит. просинапантеза (перестановка эпитетов, напр.: οἰμωγὴ καὶ εὐχωλὴ ἀνδρῶν ὀλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων Hom., где οἰμωγή логически относится к ὀλλυμένων, а εὐχωλή - к ὀλλύντων).

προ-συνίστημι заранее рекомендовать: π. τὰ χρηστά Plut. (о Гомере) предпосылать благородной речи (героя) одобрительные слова.

προ-συνοικέω, атт. προσξυνοικέω 1) селиться вместе или рядом (τινι Thuc.); 2) ранее состоять в браке, быть прежде женою (τινι Her., Plut.).

προσ-υπᾰκούω сверх того понимать, иметь еще в виду: ὑπήκουσας τοῖς λόγοις τόδε δὲ προσυπάκουσον ἔτι Plat. ты понял (мои) слова; имей же еще в виду следующее.

προσ-υπάρχω быть еще в наличии: δεῖ καὶ τὴν τρίτην ἔτι π. Arst. необходимо, чтобы (кроме содержания и формы) существовало еще и нечто третье; προσυπάρχει ἐμοί Dem. мне также предстоит (приходится) еще.

*προσ-υπεργάζομαι предварительно устраивать, подготовлять: π. τινί τινος Plut. совершать подготовительную работу для кого-л. в чем-л. (v. l. προϋπεργάζομαι).

προσ-υπέχω (sc. λόγον) сверх того представлять ручательство (τινός Dem.).

προσ-υπισχνέομαι сверх того обещать Plut.

προσ-υποβάλλω сверх того подкладывать, еще подставлять (τὸν τράχηλον Plut.).

προσ-υπογράφω (ᾰ) сверх того описывать, еще очерчивать (τι Diog. L.).

προσ-υποδείκνῡμι сверх того показывать (τινί τι Polyb.).

προσ-υπολαμβάνω сверх того предполагать Arst.

προσ-υπομιμνῄσκω сверх того напоминать (τινά τι Polyb.).

προσ-υποτάσσω, атт. προσυποτάττω сверх того присоединять (τι Sext.).

προ-σῡριγγόω досл. просверливать в виде трубы, перен. пронизывать туннелем (τόπος προσεσυριγγωμένος Diod.).

προ-σῡρίζω, атт. προσῡρίττω предварительно свистеть, предупреждать свистком Polyb.

προσ-ῠφαίνω сплетать вместе, вплетать (ἀθανάτῳ θνητόν Plat.).

προσ-φάγημα, ατος (φᾰ) τό [φαγεῖν - inf. aor. 2 к ἐσθίω] закуска, пища Aesop.

προσ-φάγιον τό снедь, пища NT.

πρό-σφαγμα, ατος τό 1) тж. pl. закланное в жертву, жертва Eur., Plut.; 2) заклание в жертву, жертвоприношение Aesch., Eur.

προ-σφάζω, атт. προσφάττω закалывать в жертву (τί τινι Eur., Plat.).

προσ-φαίνομαι (по)являться: οἱ ἀκούσαντες τοῦ κήρυκος πολλοὶ προσεφάνησαν (v. l. προεφάνησαν) Xen. услышав глашатая, многие явились.

προσφάσθαι эп. inf. aor. 2 med. к πρόσφημι.

πρόσφᾰτον adv. Pind. = προσφάτως.

πρόσ-φᾰτος 2 1) свежий (νεκρός Her.; ζῷα Diod.; καρποί Arst.; χιών Polyb.; ὕδωρ Plut.): τῆς ὀργῆς οὔσης προσφάτου Lys. когда гнев еще не остыл; 2) недавний, новый (δίκαι Aesch.; ἐπιστολαί Soph.; μάρτυρες Arst.; ὁδός NT); 3) молодой, неопытный (π. καὶ καινός τινι Plut.).

προσφάττω атт. = προσφάζω.

προσ-φάτως недавно Polyb., NT.

προσ-φερής 2 1) сходный, схожий, похожий (τινι Her., Aesch., Arph., Thuc., редко τινος Eur.): προσφερέστερον δέμας Eur. разительное внешнее сходство; 2) подходящий, выгодный, полезный (τινι Her. - v. l. προφερής).

προσ-φέρω, дор. ποτιφέρω (fut. προσοίσω, aor. προσήνεγκα; aor. pass. προσηνέχθην - ион. προσενείχθην или προσηνείχθην; aor. med. προσηνεγκάμην) 1) подносить (τὴν χεῖρα πρὸς τοῦ ἵππου τοὺς μυκτῆρας Her.; πῦρ τινι Eur.); 2) подводить, приводить, пододвигать, придвигать (μηχανὰς τῇ Ποτιδαίᾳ Thuc.); 3) pass. прибывать, приплывать (ἐς λιμένα Xen.); 4) pass. отправляться, направляться (τῇ Τρωάδι Luc.); 5) pass. встречаться (τοῖσι Κορινθίοισι Her.); 6) pass. нестись навстречу (τῷ σκοπέλῳ Luc.); 7) pass. устремляться, нападать (κατὰ τὸ ἰσχυρότατον Her.): π. ἄπορος Her. с которым трудно сразиться, неприступный, Plat. несговорчивый; τοὺς προσφερομένους δέχεσθαι Thuc. давать отпор нападающим; 8) med. близко подходить, быть схожим, походить (ἔς τι Her.); 9) накладывать, налагать, прикладывать (βάσανόν τινι Plat.): π. χεῖράς τινι Xen. прикасаться руками к кому-л., Polyb. нападать на кого-л.; 10) прилагать, применять, употреблять (ἴαμα Thuc.; πάσας μηχανάς Eur.; βίην τινί Her.): π. πάντας ἐλέγχους Arph. пускать в ход все доводы; πόλεμον π. τινί Her. идти на кого-л. войной; γυμνάσια προσοιστέον Arst. необходимо заниматься телесными упражнениями; 11) прибавлять, добавлять (τί τινι Soph. и τι πρός τι Her., Dem.); 12) подносить, (по)давать (τί τινι Soph., Arph., Arst.; τινὶ ἐμπιεῖν καὶ ἐμφαγεῖν Xen.): προσφέρεσθαι σῖτον καὶ ποτόν Xen. принимать пищу и питье; τὰ προσφερόμενα Xen. и τὸ προσφερόμενον Arst. пища, питание; π. (= προσφέρεσθαι) φορβάν Soph. принимать пищу; 13) предлагать, представлять, обращать(ся) (π. λόγον τινί Her.): προσέφερον Ἀναξανδρίδῃ τάδε Her. они предложили Анаксандриду следующее; π. λόγους τινὶ ποιεῖν τι Thuc. предлагать кому-л. сделать что-л.; π. τινὶ λόγον περὶ σπονδῶν Thuc. делать кому-л. предложение о перемирии; τὰ προσφερόμενα πρήγματα Her. представляемые (для решения) вопросы; 14) med.-pass. обращаться, относиться (τινι καλῶς Thuc.; π. πρός τινα Plat.; τισι ὡς υἱοῖς NT): ἀπὸ τοῦ ἴσου τινὶ π. Thuc. обращаться с кем-л. как с равным; ταῖς ξυμφοραῖς εὐξυνετώτερον π. Thuc. относиться достаточно благоразумно к несчастьям; παρανόμως π. Lys. выказывать пренебрежение к закону; πᾶσαν φιλοτιμίαν π. Dem. проявлять всяческое рвение; 15) med.-pass. обращаться с речью, отвечать (πρὸς τοῦτον τὸν λόγον ὧδε προσηνέχθη Xen.); 16) (о доходах) приносить, давать (πεντήκοντα τάλαντα τοῦ ἐνιαυτοῦ Thuc.; ἄλλα πέντε τάλαντα NT); 17) вносить, платить (μετοίκιον Xen.).

προσ-φερῶς сходным образом, сходно Plut.

προσ-φεύγω 1) прибегать (в поисках защиты), искать убежища (τοῖς βωμοῖς Plut.); 2) юр. быть преследуемым по закону, быть обвиняемым (τι Dem.).

προσφευκτέον adj. verb. к προσφεύγω.

πρόσ-φημι (fut. προσφήσω, impf. или aor. 2 προσέφην; эп. inf. aor. 2 med. προσφάσθαι) обращаться с речью, говорить (τινά Hom., Hes.): π. αἰσχροῖς ἐπέεσσιν Hom. обратиться к кому-л. со словами укоризны.

προσ-φθέγγομαι, дор. ποτιφθέγγομαι 1) обращаться с речью, заговаривать (τινα Eur.); 2) называть, именовать (τι Pind., Plat.).

προσφθεγκτός, дор. ποτιφθεγκτός 3 [adj. verb. к προσφθέγγομαι] 1) к которому обращена речь: οὐδὲ σοῦ φωνῆς ἔτι γενήσομαι π.; Soph. больше разве не услышу я твоего голоса?; 2) обращающийся с речью Anth.

πρόσ-φθεγμα, ατος τό тж. pl. обращение, приветствие, тж. призыв Trag.

προσ-φθείρομαι рисковать жизнью, попадать в беду Plut.: ἤν σοι λοιδορῆται προσφθαρεῖς Arph. если он, на свою беду, станет тебя оскорблять.

πρόσ-φθογγος 2 обращающийся с приветствием: μῦθοι πρόσφθογγοι Aesch. слова приветствия; π. σοι νόστου βοά Aesch. возгласы в честь твоего возвращения.

προσ-φθονέω сверх того завидовать Plut.

προσ-φίλεια (ῐ) ἡ дружелюбие, благожелательность Aesch.

προσ-φῐλής 2 1) любимый, любезный, дорогой, милый (τινι Her., Thuc., Soph., Plat., Arst. etc.); 2) благосклонный, дружеский (τινι Soph., Thuc.).

προσ-φῐλονεικέω 1) быть раздраженным (τινι πρός τι Polyb.); 2) проявлять рвение, быть ревностно преданным (τινι Arst., Plut.).

προσ-φῐλοσοφέω сверх того или совместно философствовать (τινι Luc. и τι Plut.; π. τινί τι Luc.).

προσ-φῐλῶς дружелюбно, благожелательно Soph., Plat.: π. ἔχειν и χρῆσθαί τινι Xen. доброжелательно относиться к кому-л.

προσ-φοιτάω посещать, (при)ходить, захаживать (πρός τι Lys., Dem.): οἱ αὐτῷ προσπεφοιτηκότες Luc. посещавшие, т. е. ученики его (Аристотеля).

προσ-φορά 1) прибавление, увеличение (τῶν ἡμαρτημένων Soph.); 2) преподнесение, подача Plat.; 3) дар, благодеяние Soph.; 4) применение, употребление: ἡ π., ὅντινα τρόπον προσφέρειν δεῖ Plat. надлежащий способ употребления; ἡ π. τῶν αἰτιῶν Arst. объяснение через причины; 5) приставление (τῶν κλιμάκων Polyb.); 6) (тж. π. τῆς τροφῆς Arst.) прием пищи (πόσεις καὶ προσφοραί Plut.); 7) приношение, подношение (π. καὶ θυσία τῷ θεῷ NT).

I πρόσ-φορα τά полезное, нужное, необходимое (τὰ π. πάντα Arph.): τὰ π. τῆς συμφορᾶς Eur. необходимая помощь в беде; τὰ π. μακρᾶς κελεύθου Aesch. отдых, необходимый после долгого путешествия.

II πρόσφορα adv. надлежащим образом, как следует или осторожно (π. μ᾽ αἴρετε Eur.).

προσ-φορέω приносить Her., Eur., Men.

προσ-φόρημα, ατος τό пища, еда Eur.

πρόσφορον τό Arst. sing. к πρόσφορα I.

πρόσ-φορος, дор. ποτίφορος 2 1) полезный, (при)годный, подходящий (μισθός Pind.; ἔπος Soph.; τινι Arph.): οὐ γὰρ δόμοισι τοῖσδε πρόσφοροι μολεῖν Aesch. не годится идти в этот храм; 2) сходный, похожий (τινι Eur.).

πρόσ-φῠγος 2 ищущий убежища Aesop.

προσφυέως ион. = προσφυῶς.

προσ-φυή ἡ сращение, приращенность (ἀκίνητος ἐκ τῆς προσφυῆς Arst.).

προσ-φῠής 2 1) прикрепленный, приделанный: π. ἔκ τινος Hom. прилаженный к чему-л.; 2) привязанный, преданный (ἡδοναῖς Plat.); 3) по природе связанный, склонный (προσφυεῖς καὶ συγγενεῖς Plat.); 4) подходящий, пригодный (φυτὸν προσφυέστερον εἰς ἰατρείαν Arst.).

προσ-φῡσάω 1) дуть, выдувать: τὸ φλέγμα π. προς τι Arst. выплевывать мокроту на что-л.; 2) перен. раздувать, разжигать (πόλεμον Polyb.).

πρόσ-φῠσις, εως1) приращение, сращение Arst.; 2) проникновение, усвоение (ἡ π. τῆς τροφῆς πρὸς αἷμα Arst.); 3) прилегание, прижатие (ἰσχυροτέραν πρόσφυσιν παρέχεσθαι Xen.); 4) место прикрепления или сращения (ἡ τοῦ ᾠοῦ π. Arst.).

προσ-φύω, дор. ποτιφύω (дор. 3 л. sing. impf. ποτεφύετο; aor. 2 προσέφυν, pf. προσπέφυκα; part. aor. προσφύς) 1) вырастать, расти (ὥσπερ τὰ φύματα Arst.; κέρας κρατὶ προσπεφυκός Eur.); перен. образоваться: μεταξύ τινος προσπεφυκώς Arst. находящийся посреди чего-л.; τόπος προσπεφυκὼς χωρίοις πετρώδεσι Plut. место, покрытое скалистыми участками; 2) приращивать: προσέφυσε ὀδόντας τοῖς σώμασι Plut. (природа) снабдила организм зубами (ср. 5); 3) прирастать, прилипать, приставать, прижиматься (ταῖς πέτραις Arst.); 4) цепляться, ухватываться (τὠγκίστρῳ Theocr.; перен. τῷ ῥήματι Plut.): προσφύς τινι Hom. повиснув на чем-л.; 5) med.-pass. проникать, усваиваться: προσφύεσθαι τοῖς σώμασι Arst. (о пище) усваиваться телами (ср. 2); 6) (fut. προσφύσω и aor. 1 προσέφυσα) подкреплять, подтверждать (λόγῳ τι Aesch., Arph.).

προσ-φυῶς, ион. προσφυέως 1) надлежащим образом, правильно (λέγειν Her.); 2) крепко (φιλεῖν Luc.).

προσ-φωνέω 1) обращаться с речью, заговаривать (τινα Hom. и τινι Diog. L., NT, π. τινά τι Hom., Aesch., Eur.): τοῖσι προσεφώνεε Hom. он обратился со следующими словами; 2) произносить, говорить (τήνδε φάτιν Soph.); 3) называть, именовать (ὀνόματί τινα Eur.; τινα βασιλέα Polyb.); 4) посвящать (τινι, sc. βιβλίον Plut.); 5) призывать, созывать (τινας NT).

*προσ-φωνήεις, дор. ποτιφωνήεις, ήεσσα, ῆεν способный говорить, владеющий даром речи Hom.

προσ-φώνημα, ατος τό тж. pl. обращение, речь (πατρὸς καὶ κασιγνήτης προσφωνήματα Soph.; προσφωνημάτων τινὸς κλύειν Eur.).

προσ-φώνησις, εως ἡ [προσφωνέω 4] посвящение (γραμμάτων Plut.).

προσ-χαίνω (aor. προσέχανον, pf.-praes. προσκέχηνα) широко разевать рот: βόαμα π. Aesch. кричать во все горло; παντὶ τῷ λεγομένῳ προσκεχηνέναι Polyb. слушать всякие речи с разинутым ртом, т. е. жадно.

προσ-χαίρω радоваться, восторгаться (τῇ βωμολοχίᾳ τινός Plut.).

προσ-χαρίζομαι угождать (τῇ γαστρί Xen.): π. τινί τι Luc. исполнять чье-л. желание.

προ-σχέθομαι (= προέχομαι) отклонять от себя, отражать (βέλεμνα χειρί Theocr.).

προσ-χέω наливать, обливать Arst., Luc.

πρό-σχημα, ατος τό 1) прикрытие, предлог: τοῦτο μὲν δὴ π. λόγου ἦν Her. это была лишь отговорка; τοῦτο π. ποιούμενος Lys. прикрываясь этим предлогом; π. ἦν ἀμύνασθαι Thuc. предлогом было возмездие; π. τι ἐξαιτεῖσθαι Her. требовать чего-л. (только) для виду; 2) введение, вступление (π. καὶ ἀρχὴ τοῦ λόγου Plat.); 3) украшение, краса (Ἰωνίης Her.; τῆς πόλεως Dem.).

προ-σχημᾰτισμός ὁ (= παραγωγή) грам. слоговое удлинение (напр. в τουτονί).

Πρόσχιον τό Просхий (город в Этолии, на месте древней Пилены) Thuc.

πρό-σχισμα, ατος τό просхисма (род обуви, предполож. с разрезом спереди Arph. или передняя часть обуви Arst.).

προσ-χλευάζω сверх того издеваться Polyb.

πρόσ-χορδος 2 настроенный: ἀποδιδόναι πρόσχορδα τὰ φθέγματα τοῖς φθέγμασι Plat. заставить одни звуки звучать в унисон с другими.

πρόσ-χορος 2 принимающий участие в хоре или в пляске Arph.

προσχόω Thuc., Arst. = προσχώννυμι.

προσ-χράομαι пользоваться (ἀλλοτρίῳ ὀνόματι Plat.): π. τινι εἴς или πρός τι и χάριν τινός Plat. употреблять что-л. для или в качестве чего-л.

προσ-χρῄζω, ион. προσχρηΐζω 1) хотеть, желать: ἐπείτε προσχρηΐζετε τούτων Her. поскольку вы этого желаете; τί προσχρῄζων μαθεῖν; Soph. что ты хочешь узнать?; 2) просить, требовать (προσχρηΐζω ὑμέων πείθεσθαι Μαρδονίῳ Her.); 3) нуждаться (οὐδὲ σοῦ προσχρῄζομεν Soph.).

προσχρηστέον adj. verb. к προσχράομαι.

προσ-χρίμπτομαι, дор. ποτιχρίμπτομαι приближаться, подходить (Aesch. - v. l. ὠτὶ χρίμπτομαι).

προσ-χρώννῡμι окрашивать, натирать (τί τινι Diod.).

πρόσ-χῠσις, εως ἡ пролитие (τοῦ αἵματος NT).

πρόσχω conjct. aor. 2 к προέχω или προσέχω.

πρόσ-χωμα, ατος τό нанос(ы), нанесенный ил (Νείλου Aesch.).

προσ-χώννῡμι 1) (о реках) наносить, образовывать наносами (τὰ χωρία Her.); 2) заносить илом или песком (τὸν ἀγκῶνα, sc. τοῦ Νείλου Her.); 3) засыпать, выравнивать (τὰς ἀνωμαλίας τῶν τόπων Polyb.).

προσ-χωρέω (fut. προσχωρήσω и προσχωρήσομαι) 1) подходить, приближаться Thuc., Xen.: π. τὸ στρατόπεδον τῷ στρατοπέδῳ Her. расположиться лагерем по соседству друг с другом; 2) переходить (на чью-л. сторону), присоединяться (τινι и πρός τινα Her., Thuc.): π. ἐς ὁμολογίην Her. и π. ὁμολογίᾳ Thuc. сдаваться (на условиях победителя), капитулировать; π. ἐς ξυμμαχίαν τινί Thuc. становиться чьим-л. союзником; πρὸς ἄλλον βίον π. Plat. переходить к другому образу жизни; π. πόλει Eur. перенимать обычаи города; 3) уступать, соглашаться (τοῖς λόγοις τινός Soph.); 4) походить, быть похожим (τὰ νόμαια Θρήϊξι Her.): γλῶσσαν πρὸς τὸ Καρικὸν ἔθνος προσκεχωρηκέναι Her. по языку быть близким к карийскому племени.

προσ-χώρησις, εως ἡ подход, приближение (Plat. - v. l. προχώρησις).

I πρόσ-χωρος 2 сопредельный, пограничный, соседний (τόπος Aesch.; ξένοι Soph.).

II πρόσχωρος ὁ сосед (τινος Her., Thuc., реже τινι Polyb.; πολεμεῖν τοῖς προσχώροις Arst.).

πρόσ-χωσις, εως1) нанос(ы) Thuc., Arst.; 2) насыпь, вал Thuc.

προσ-ψαύω, дор. ποτιψαύω прикасаться, дотрагиваться (χεροῖν Soph.; τινί Pind., NT).

προσ-ψεύδομαι облыжно добавлять Diod.

προσ-ψηφίζομαι сверх того постановлять голосованием, выносить дополнительное решение Lys., Plut.

προσ-ψῐθῠρίζω 1) (о комаре) жужжать, напевать (οὔασί τινός τι Anth.); 2) нашептывать Plut.

προσ-ψύχω (ῡ) досл. отдаваться всей душой, перен. приникать (τύμβῳ Anth.).

I πρόσω, эп.-ион. πρόσσω, дор. πόρσω adv. (compar. προσωτέρω, superl. προσωτάτω и προσώτατα) = πόρρω I.

II πρόσω praep. cum gen. = πόρρω II.

προσ-ῳδία 1) Aesch. = προσφώνησις; 2) ( = поздн. τόνος) акцент, ударение (φθόγγοι τε καὶ προσῳδίαι Plat.); 3) знак ударения: π. ὀξεῖα Arst. (лат. accentus acutus) острое ударение; π. βαρεῖα Arst. (лат. accentus gravis) тяжелое (тупое) ударение; 4) орфографический знак (придыхания, количества или ударения) Arst.

προσῳδιακός 3 v. l. = προσοδιακός.

προσ-ῳδός 2 1) стройно звучащий, стройный (μέλος Eur.); 2) вторящий (στοναχὰ ἐπὶ δάκρυσιν Eur.); 3) согласный, соответствующий (τῶ νόμω Plut.); 4) сходный, похожий (τινι Eur.).

πρόσω-θεν adv. Trag., Arst. = πόρρωθεν.

προσωθέω Polyb., Diod. v. l. = προωθέω.

προσ-ωνέομαι сверх того покупать Xen., Dem.

προσ-ωνῠμία ἡ прозвище Plut.

προσώπατα τά (dat. προσώπασι) эп. pl. к πρόσωπον.

προσωπεῖον τό (театральная) маска (προσωπεῖα καὶ κόθορνοι Plut.; π. τραγικόν Luc.).

προσωπίδιον τό небольшая маска Arph.

Προσωπῖτις, ιδος ἡ Просопитида (остров в дельте Нила, образованный Канобским и Себеннитским рукавами) Her., Thuc.

προσωπολήμπτης 2 v. l. = προσωπολήπτης.

προσωπο-ληπτέω лицеприятствовать, быть пристрастным NT.

προσωπο-λήπτης 2 лицеприятный, пристрастный NT.

προσωπο-ληψία ἡ лицеприятие, пристрастие NT.

πρόσῶπον τό (эп. pl. тж. προσώπατα - dat. προσώπασι) 1) (Hom. преимущ., Trag. часто pl.) лицо, облик (εἰς π. βλέπειν Eur.; βλέπειν τινὰ π. πρὸς π. NT): εἰς π. τινος ἀφικέσθαι Eur. предстать пред чьим-л. лицом (т. е. явиться на глаза кому-л.); ἡ κατὰ π. ἔντευξις Plut. личная встреча, разговор наедине; οὐ λαμβάνειν π. NT = οὐ προσωποληπτεῖν; τὸ π. στηρίζειν NT принимать решение, решать(ся); 2) (у животных) лицевая часть головы, т. е. морда (λέοντος Arst.) или клюв (ἐπίγρυπον Her.); 3) воен. фронт: κατὰ π. ἄγειν Polyb. наступать фронтом; ἡ κατὰ π. τάξις Xen. фронтальное построение (фронтом к противнику); 4) (= προσωπεῖον) маска, личина Dem., Arst. etc.; 5) лицо, личность (τὸ τοῦ Ὀδυσσέως π. Polyb.): οὐ τὸ σὸν π. δείσας Soph. не страшась тебя; 6) действующее лицо (τὰ τοῦ δράματος πρόσωπα Trag. etc.); 7) обличье, внешний вид (блеск) Pind.; 8) грам. лицо; 9) лицо, поверхность (ἐπὶ π. πάσης τῆς γῆς NT).

προσωπο-ποιέω рит. олицетворять.

προσωπο-ποιΐα рит. (лат. personificatio) просопопея, олицетворение.

προσώτατα и προσωτάτω superl. к πρόσω I.

προσωτέρω compar. к πρόσω I.

προσ-ωφελέω приходить на помощь, помогать (τινα и τινι Her., Eur.).

προσ-ωφέλημα, ατος τό помощь, поддержка Eur.

προσ-ωφέλησις, εως ἡ помощь (τίνα προσωφέλησιν ἔρξεις; Soph. - v. l. ποτ᾽ ὠφέλησιν).

πρό-ταγμα τό передний боевой порядок, передовой строй Diod., Plut.

προταινί (νῐ) praep. cum gen. впереди (τάξεων Eur.).

προτακτέον adj. verb. к προτάσσω.

προ-τακτικός 3 грам. предшествующий, ставящийся впереди: τὸ ἄρθρον προτακτικόν грамматический член.

πρό-τακτος 2 воен. поставленный в первом ряду, передовой Plut.

προτᾰλαιπορέω Thuc. v. l. = προσταλαιπορέω.

προ-ταμιεῖον τό помещение перед складом или передняя-кладовая (Xen. - v. l. ταμιεῖον).

προ-τᾰμιεύω заранее делать запасы, заготовлять: τὰ προτεταμιευμένα Luc. заранее приготовленное.

προτάμνω эп.-ион. = προτέμνω.

προ-ταρβέω 1) заранее бояться (βαρείκς τύχας Aesch.); 2) испытывать страх, бояться за (кого-л.): μή μου - v. l. μὴ ἐμοῦ - προτάρβει Soph. не бойся за меня.

προ-τᾰρῑχεύω предварительно засаливать (sc. τοὺς ὄρτυγας καὶ τὰς νήσσας Her.).

πρό-τᾰσις, εως1) лог. положение, предложение: π. ἐστι λόγος καταφατικὸς ἢ ἀποφατικὸς τινὸς κατά τινος Arst. предложение есть утверждение или отрицание чего-л. о чем-л.; 2) лог. (пред)посылка: οἱ τρεῖς ὅροι δύο προτάσεις Arst. три термина (составляют) две посылки; 3) вопрос (для обсуждения), тема (προτάσεις καὶ προκλήσεις Plut.); 4) грам. протасис, обусловливающая часть периода.

προ-τάσσω, атт. προτάττω тж. med. 1) ставить впереди, выдвигать вперед: προτάξαντες σφῶν αὐτῶν Ἀστύμαχον Thuc. выслав вперед (для переговоров) Астимаха; οἱ προτεταγμένοι и τὸ προταχθέν Xen. передовые ряды; προτάσσου Aesch. стань впереди, т. е. защити (нас); 2) заранее устанавливать, наперед определять (χρόνον Soph.); 3) брать в виде примера (τί δῆτα προταξαίμεθ᾽ ἄν; Plat.); 4) ставить целью: ἔκ τινος τὸ ζῆν προτάξασθαι Plat. стремиться извлечь из чего-л. средства к существованию; 5) учреждать, устраивать (ἆθλόν τι Arst.).

προτᾰτέον adj. verb. к προτείνω.

προ-τᾰτικός 3 выдвигающий положения (ἔστι διαλεκτικὸς ὁ π. καὶ ἐνστατικός Arst.).

προτᾰτικῶς лог. в форме положения (ἐρωτᾶν Arst.).

προτάττω атт., тж. med. = προτάσσω.

προ-τέγιον τό навес (τῆς θύρας Plut.).

προ-τείνω тж. med. 1) выставлять вперед, протягивать, простирать (χεῖρας Her.; χεῖρά τινι Soph.; ἄγαλμα φιάλην προτετακός Arst.): π. ἑαυτόν Plat. (по)тянуться; 2) растягивать (τινὰ ἱμᾶσι NT); 3) выставлять, представлять (ἀξιόχρεων πρόφασιν Her.); 4) выставлять в виде предлога или довода, ссылаться (τοὺς θεούς Soph.; med. τὴν ἡλικίαν Plat.); 5) предлагать, обещать, сулить (μεγάλα Her.; δραχμὰς εἴκοσιν Arph.; φιλίαν Dem.; διαλύσεις Plut.): δέλεαρ π. τι Plut. предлагать что-л. в качестве приманки; 6) ставить, задавать (ζητήματα Plut.; αἴνιγμά τινι Diog. L.); 7) тянуться, простираться, выступать (εἰς τὸ πέλαγος Plat.; πρὸς τὴν Σικελίαν Polyb.); 8) лог. (тж. π. πρότασιν Arst.) выдвигать в виде положения или посылки: τὰ κατ᾽ ἀντίφασιν προτεινόμενα Arst. отрицательные положения; 9) med. требовать себе (μισθόν Her.).

προ-τείχισμα, ατος τό выдвинутое вперед укрепление, передний вал Thuc., Polyb.

προ-τέλεια τά 1) (sc. ἱερά) предварительная жертва, вступительное жертвоприношение: π. γάμων Plat. жертвоприношение перед бракосочетанием; π. ναῶν Aesch. жертвоприношение перед отплытием; 2) вступление, начало (τῆς μελλούσης ξυνουσίας Luc.; ἐν προτελείοις τινός Aesch.).

προ-τελευτάω ранее умирать Diod., Plut.: π. τινος Diog. L. умирать раньше кого(чего)-л.

προ-τελέω 1) наперед платить, заранее выплачивать (τινί τι Xen.): οἱ μνᾶν προτελέσαντες Xen. уплатившие ранее одну мину; προτελέσαι τι πρός τι Luc. уплатить что-л. вперед за что-л.; 2) подготовлять, посвящать: προτελεσθῆναι τὰ πρὸ τῆς ῥητορικῆς Luc. быть посвященным в начала риторики.

προ-τελίζω подготовлять предварительным жертвоприношением: Ἀρτέμιδι π. τὴν νεάνιδα Eur. приготовить девушку (к бракосочетанию) путем жертвоприношения Артемиде.

προ-τεμένισμα, ατος τό площадь перед храмом Thuc.

προ-τέμνω, эп.-ион. προτάμνω 1) предварительно разрезывать (sc. ὄψον Hom.); 2) отрезывать, отсекать (κορμὸν ἐκ ῥίζης Hom.); 3) прорезать, прорывать: ὠλκα προτάμνεσθαι Hom. прокладывать (своим плугом) борозду.

προ-τενθεύω досл. заранее пробовать, перен. заранее захватывать (τὰ πρυτανεῖα Arph.).

προ-τένθης, ου ὁ лакомка, обжора Arph.

προτεραῖος 3 (compar. προτεραίτερος) предшествующий, предыдущий: τῇ προτεραίᾳ (sc. ἡμέρᾳ) Her., Plat. днем раньше, накануне; τῇ προτεραίᾳ ἢ - v. l. ᾗ - ἀνήγετο Lys. накануне своего отъезда; τῆ προτεραίᾳ ὅτε ταῦτ᾽ ἔλεγε Dem. за день до того, как он это сказал; ἐκ τῆς προτεραίας Plat. со вчерашнего дня.

προτερέω 1) уходить вперед, быть впереди: προτερεόντων τῶν σὺν Παυσανίῃ Her. когда воины Павсания ушли вперед; π. τῆς ὁδοῦ Her. идти впереди; 2) опережать, упреждать (ὄψις προτερεῖ τῆς ἀκοῆς Arst.): π. τῇ γενέσει Arst. раньше рождаться (возникать); 3) получать преимущество (κατά τι Polyb. и ἔν τινι Diod.): οὐδὲν προτερῆσαι Dem. не получить никакой выгоды.

προτέρημα, ατος τό преимущество, преобладание, перевес Diod., Plut.: τὸ κατὰ τοὺς Ἰλλυριοὺς π. Polyb. победа над иллирийцами.

I πρότερον (τό) adv. прежде, раньше: οὐ π. πρίν или ἕως Xen., Lys., μὴ π. ἀλλ᾽ ὅταν Polyb. не раньше чем; ὁ π. χρόνος Thuc. и αἱ π. ἡμέραι NT прошлое время; Κῦρος ὁ π. Luc. Кир Старший; τὰ π. ἀδικήματα Her. прежние обиды.

II πρότερον (τό) praep. cum gen. прежде, ранее, до (π. τῆς ἁλώσεως Dem.; τὸ π. τῶν ἄνδρων τούτων Her.).

πρότερος 3 [compar. к πρό] 1) первый (π. χρόνῳ и κατὰ χρόνον Arst.): ὅ με π. κάκ᾽ ἔοργεν Hom. тот, кто первый нанес мне обиду; π. ἢ ὑμεῖς Plat. раньше, чем вы; ἐμέο π. Hom. раньше, чем я; 2) старший (γενεῇ Hom.): ὁ π. Διονύσιος Xen. Дионисий Старший; 3) предыдущий, прежний, прошлый: πρότεροι παῖδες Hom. дети от прежнего (первого) брака; τῇ πρότέρῃ (sc. ἡμέρᾳ) Hom., Thuc. днем раньше, накануне; τῷ προτέρῳ ἔτει Her. годом раньше; οἱ πρότεροι (sc. ἄνδρες или ἄνθρωποι) Hom., Aesch. предшественники или предки; 4) передний (πρότεροι πόδες Hom.); 5) имеющий преимущество, превосходящий (τινος πρός τι Plat.).

προτέρω adv. вперед, дальше (βήμεναι Hom.): π. ἔτ᾽ ἔρις γένετ᾽ ἀμφοτέροισιν Hom. еще дальше зашла бы ссора между обоими.

προτέρως ближайшим образом Arst.

προτέρωσε adv. дальше, вперед (ἵππους ἐλαύνειν HH).

προτετύχθαι эп. inf. pf. pass. к προτεύχω.

προ-τεύχω раньше делать: τὰ μὲν προτετύχθαι ἐάσομεν Hom. то, что произошло, оставим, т. е. предадим забвению.

προτί (ῑ) эп. = πρός I и II.

προτιάπτω эп. = προσάπτω.

προτιβάλλω эп. = προσβάλλω.

προτίγειος 2 дор. = πρόσγειος.

προτιγειότατος дор. superl. к πρόσγειος.

προτιειλεῖν эп. inf. praes. к προσειλέω.

προτιείποι эп. 3 л. sing. opt. к προσεῖπον.

πρότιθεν эп. (= προετίθεσαν) 3 л. pl. impf. к προτίθημι.

προ-τίθημι (fut. προθήσω, стяж. aor. 1 προὔθηκα; aor. pass. προὐτέθην, praes. и impf. pass. в атт. обычно берутся от πρόκειμαι) тж. med. 1) ставить перед, класть впереди, подносить (τραπέζας Hom.; δαῖτά τινι Her.): προθέσθαι τι Plut. поставить что-л. перед собою; προτιθέναι τοῦ λόγου προοίμιον Plat. предпосылать речи введение; πέπλον ὀμμάτων προθέσθαι Eur. закрыть глаза плащом; προθέσθαι τοὺς γροσφομάχους Polyb. поставить впереди себя копьеносцев (т. е. велитов); εὐλάβειάν τινος προθέσθαι Soph. противопоставить осторожность чему-л., т. е. предотвратить что-л.; προθέσθαι τινὰ ἐν οἴκτῳ Aesch. сжалиться над кем-л.; βραδύπουν ἤλυσιν ἄρθρων π. Eur. медленно переставлять ноги; προτιθέμενα καὶ ἐπιλεγόμενα Arst. начало и заключение; 2) ставить выше, предпочитать (τί τινος Her., Eur. и τι ἀντί τινος Eur.): πάρος τινός προθέσθαι τι Soph. предпочесть что-л. чему-л.; 3) бросать (на съедение), кидать (τινὰ κυσίν Hom.; τινὰ θηρσὶν ἁρπαγὴν προθεῖναι Eur.): ὁ θανάτῳ προτεθείς Eur. брошенный, т. е. обреченный на смерть; 4) бросать, покидать: προθεῖναί τινα ἔρημον Soph. бросить кого-л. на произвол судьбы; προθεῖναι τὸ παιδίον Her. подкинуть ребенка; 5) заранее устанавливать, определять (τὸν νόμον τινί Eur.): οὖρον τῆς ζόης ἀνθρώπῳ π. Her. определять границу человеческой жизни; ἀεὶ πλείων τοῦ προτεθέντος χρόνος Arst. время, большее любого (наперед) заданного, т. е. бесконечное; 6) устраивать, учреждать (τοὺς ἀγῶνας λόγων Thuc.): πένθος μέγα προθέσθαι Her. учредить большой траур; 7) назначать (στέφανον τῶν ἀγώνων τινί Thuc.; med. τινα ἱλαστήριον NT): προθεῖναί τινι κρίσιν Lys. назначить кому-л. судебное разбирательство, т. е. вызвать кого-л. в суд; π. θάνατον ζημίαν Thuc. назначать смертную казнь; προθέσθαι τὴν λέσχην Soph. созвать собрание; 8) задавать, предлагать (ἄπορον αἵρεσιν Plat.; τὸ προτεθὲν πρόβλημα Arst.): προτίθεσθαι αἵρεσιν Plat. ставить перед собой альтернативу; προθεῖναί τινι βαστάζειν τι Soph. предложить кому-л. взять что-л. на себя; ὅπερ προὐθέμεθα σκέψασθαι Plat. рассмотрением чего мы задались; προθεῖναί τι τοῖς ὤμοις τινός Soph. возложить что-л. на чьи-л. плечи, т. е. предписать кому-л. что-л.; 9) тж. med. выставлять (νεκρόν Her.; med. ὀστᾶ τῶν ἀπογενομένων Thuc.): π. τι ὤνιον Luc. выставлять что-л. на продажу; π. αἰτίαν Soph. выставлять причину; προτίθεσθαί τι Polyb. ссылаться на что-л. (как на основание); 10) med. показывать (ποτήρια χρύσεα Her.): ἀνδραγαθίαν τινὶ π. Thuc. рассказывать о чьей-л. храбрости; 11) представлять, докладывать, излагать (πρῆγμα Her.; λόγον περί τινος Xen.): π. τὴν διαγνώμην περί τινος Thuc. вносить на обсуждение вопрос о чем-л.; προθεῖναι λέγειν περί τινος Thuc. представить что-л. на обсуждение; τὰ προτιθέμενα κατὰ τὰς ἐγγραφάς Arst. зарегистрированные судебные решения; 12) предоставлять, разрешать (οὐ προὐτέθη σφίσι λόγος Xen.): προθέσθαι τινὶ ἔχθραν Thuc. объявить кому-л. о своей вражде; 13) med. ставить себе целью, намереваться (πολλάκις προεθέμην ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς NT).

προ-τῑμάω 1) ценить выше, предпочитать (τι πρό τινος, τί τινος, τι ἀντί τινος, τι πλέον τινός или τι μᾶλλον ἤ τι Plat., Arst. etc.): π. ὑγιαίνειν μᾶλλον ἢ νοσεῖν Plat. предпочитать быть здоровым, чем болеть; προτιμηθῆναι μάλιστα τῶν Ἑλλήνων Xen. пользоваться наибольшим из (всех) греков уважением; 2) высоко ценить (τὴν ἀλήθειαν Arst.): οὐδὲν π. τινος Eur., Arph., Dem. пренебрегать чем-л.; π. μεγάλων χρημάτων τι Her. не пожалеть никаких денег для чего-л.; οὐδὲν προτιμᾷ μηχανήσασθαι τέκνοις Eur. он нисколько не заботится о детях.

προ-τίμησις, εως (τῑ) ἡ предпочтение: ἰσονομίας πολιτικῆς προτιμήσει Thuc. в силу склонности к политическому равноправию; κατὰ προτίμησιν рит. в порядке (возрастающей или убывающей) важности.

προ-τίμιον (τῑ) τό задаток Luc.

πρό-τῑμος 2 тж. compar. 1) более ценный, предпочтительный (τῶν χρημάτων Plat.; τέχνη Luc.); 2) драгоценный (λίθοι Plat.).

προτῐμῡθέομαι дор. Theocr. = * προσμυθέομαι.

προ-τῑμωρέω 1) раньше помогать (τινι Thuc.); 2) med. раньше мстить: πρότερον προτιμωρήσεσθαί τινα Thuc. сначала отомстить кому-л.

προτι-όσσομαι (только praes. и impf.) 1) взглядывать, смотреть (μή τινα προτιόσσεο Hom.); 2) предвидеть, предчувствовать (ὄλεθρον, θάνατον Hom.).

προ-τίω (ῑ) 1) выше ставить, предпочитать: πολλοὶ βροτῶν τὸ δοκεῖν εἶναι προτίουσι Aesch. многие из людей предпочитают казаться, чем быть, т. е. склонны к лицемерию; 2) считать более достойным (τινά τινος Soph.).

πρό-τμησις, εως ἡ нижняя часть живота Hom.

προ-τολμάω ранее отваживаться: ἐν τῇ Κερκύρᾳ τὰ πολλὰ αὐτῷν προετολμήθη Thuc. многие из этих действий начались на Коркире.

προ-τομή 1) (у животных) морда (λύκου, λεόντων Diod.); 2) бюст (ἀνθρώπου Plut.); 3) носовая часть корабля, нос Anth.

προ-τονίζω мор. натягивать корабельными канатами (λαίφεα Anth.).

πρό-τονος мор. штаг, канат (протянутый от верхушки мачты к носу или к корме) Hom., Aesch., etc.

προ-τοῦ adv. прежде: ἐν τῷ π. (sc. χρόνῳ) Thuc. в прежнее время.

προ-τρεπτικός 3 увещевательный, убеждающий (λόγοι Isocr., Arst.; σοφία Plat.): π. πρός τι Aeschin. зовущий к чему-л.

προ-τρεπτικῶς убедительно (κατάρχεσθαι Luc.).

προ-τρέπω 1) (Hom. - только med.-pass.) обращать, поворачивать: προτρέπεσθαι ἐπὶ νηῶν Hom. отступать к кораблям; ἄχεϊ προτραπέσθαι Hom. предаться скорби; 2) тж. med. побуждать, увещевать, склонять (τινὰ ἐπί, εἴς и πρός τι Xen., Plat., Aeschin., Arst., Polyb.): προτρέψομαι (sc. σε) Soph. я буду упрашивать, т. е. умоляю тебя; 3) тж. med. заставлять, принуждать (τινὰ ἐς πέδον κάρα νεῦσαι Soph.); 4) med. возбуждать любопытство: προτραπέσθαι τινά τι Her. заинтересовать кого-л. чем-л.; 5) med. опережать, aor. превзойти (τινα ἐν τῷ πίνειν Plut.).

προ-τρέχω (fut. προδρᾰμοῦμαι, aor. προὔδρᾰμον) 1) (тж. π. εἰς τὸ ἔμπροσθεν NT) бежать вперед: προδραμόντες ἕστασαν Xen. пробежав (известное расстояние), они останавливались; 2) опережать, обгонять: προδραμεῖν στάδια πέντε ἢ ἕξ τινος Xen. обогнать кого-л. на пять-шесть стадиев.

πρό-τρῐτᾰ adv. тремя днями раньше Thuc.

προτροπάδᾱν adv. дор. = προτροπάδην.

προτροπά-δην, дор. προτροπάδᾱν (πᾰ) adv. повернувшись вспять, т. е. без оглядки, поспешно (σπεύδειν Pind.; φεύγειν Plat., Plut.; φέρεσθαι Polyb.; ὤσασθαι Plut.): π. φοβεῖσθαι Hom. бежать в страхе.

προ-τροπή 1) побуждение, поощрение (ἐπί τι Plat. и εἴς τι Plut.; συμβουλῆς τὸ μὲν π., τὸ δὲ ἀποτροπή Arst.); 2) наклонность, склонность (πρός τι Plat.).

προ-τρῠγητήρ, ῆρος ὁ [τρυγάω] (sc. ἀστήρ) предуборочная звезда (справа от созвездия Девы, восходящая незадолго до сбора винограда) Plut.

προ-τῠπόω 1) воображать: φέρε προτυπωσώμεθα παρ᾽ ἡμῖν αὐτοῖς Luc. давай представим себе; 2) служить прообразом (τι Anth.).

προ-τύπτω 1) воен. ударять (на врага), устремляться вперед (Τρῶες προὔτυψαν Hom.): ἀνὰ ῥῖνας δέ οἱ μένος προὔτυψε Hom. кровь бросилась ему в голову, т. е. волнение охватило его; 2) заранее поражать: προτυπὲν στόμιον Τροίας Aesch. ранее потерпевшая поражение узда Трои (т. е. прибывшая для покорения Трои армия).

προ-τῠχόν τό первое попавшееся, первая встречная вещь Pind.

προὔβαλον (= προέβαλον) стяж. aor. 2 к προβάλλω.

προὔβην (= προέβην) стяж. aor. 2 к προβαίνω.

προὐβλήθην стяж. aor. pass. к προβάλλω.

προὔδωκα (= προέδωκα) стяж. aor. к προδίδωμι.

προὔθανον (= προέθανον) стяж. aor. 2 к προθνῄσκω.

προὔθηκα стяж. aor. 1 к προτίθημι.

προὐθυμήθην стяж. aor. к προθυμέομαι.

προὔκειτο (= προέκειτο) стяж. 3 л. sing. impf. к πρόκειμαι.

προὐκήρυξα (= προεκήρυξα) стяж. aor. к προκηρύσσω.

προὔκλαιον стяж. impf. к προκλαίω.

προὐλίγου in crasi = πρὸ ὀλίγου.

προὔλιπον (= προέλιπον) стяж. aor. 2 к προλείπω.

προὔμαθον стяж. aor. 2 к προμανθάνω.

I προὔνεικος 2 [προενεγκεῖν] сладострастный (φιλήματα Anth.).

II προὔνεικος или προὔνῑκος ὁ носильщик Diog. L.

προὐννέπω стяж. = προεννέπω.

προὐξ- стяж. = προεξ-.

προὐξερευνητάς, οῦстяж. дор. = προεξερευνητής.

προὐξεφίεσο стяж. 2 л. sing. impf. к προεξεφίεμαι.

προ-ϋπαρχή ἡ ранее оказанная услуга или помощь: τὸ τὴν προϋπαρχὴν ἀμείψασθαι Arst. воздаяние за прежнюю услугу.

προ-ϋπάρχω 1) существовать раньше, предшествовать (π. δεῖ τὸ κινοῦν τοῦ κινουμένου Arst.): οἱ νόμοι οἱ προϋπάρχοντες Arst. прежние законы; προϋπῆρχον ἐν ἔχθρᾳ ὄντες πρὸς ἑαυτούς NT они прежде враждовали друг с другом; προϋπῆρχεν ἐξιστάνων τὸ ἔθνος NT он прежде изумлял людей; τὰ προϋπάρξαντα Dem. прошлые события; ἐκεῖ προϋπῆρχε τὰ βάθρα Plat. там и раньше были скамьи; 2) делать первым, класть начало (τινός Thuc., Isocr., реже τινί Dem.): προϋπάρξαντες ἀδικίας Dem. первыми нанесшие обиду; τὰ προϋπηργμένα Dem. ранее оказанные услуги, Arst. прежние деяния; π. τῷ ποιεῖν εὖ Dem. первым оказывать благодеяние.

προὔπεμψα стяж. aor. к προπέμπω.

προ-ϋπεξορμάω выезжать вперед: τῶν ἄλλων προϋπεξορμήσας Luc. опередив (всех) остальных.

προ-ϋπεργάζομαι заранее подготовлять (τι Diod.).

προϋπηργμένος part. pf. pass. к προϋπάρχω.

προὔπιον (= προέπιον) стяж. aor. 2 к προπίνω.

προ-ϋπισχνέομαι ранее обещать Polyb.

προ-ϋποβάλλω 1) досл. подбрасывать, перен. доставлять: ὕλη προϋποβέβλητο Ἀθηναίων πεπορισμένων Luc. материал был доставлен афинскими поставщиками; 2) med., подкладывать или подстилать себе (τὰ στερεὰ κάρφη Plut.).

προ-ϋπογράφομαι предварительно начертывать, набрасывать (σχῆμα πόλεως Plut.).

προ-ϋπόκειμαι 1) лежать в основе (τινος и τινι Plut.): τόπον προϋποκεῖσθαι τοῖς γινομένοις Plut. (из слов Гесиода о Хаосе следует), что пространство лежит в основе (всего) совершающегося; 2) предшествовать: τὰ προϋποκείμενα Sext. предшествующие обстоятельства, прошлое; 3) быть ранее отданным в залог (ἡ προϋποκειμένη γῆ Plut.).

προ-ϋπολαμβάνω заранее принимать, предполагать (τι Arst.): ἀλόγως π. Arst. делать неосновательные предположения.

προϋποστῆναι inf. aor. 2 к προϋφίσταμαι.

προ-ϋποτίθεμαι 1) pass. быть положенным в основу Arst.; 2) med. заранее предполагать (τι Plut.).

προ-ϋποτῠπόομαι ранее очерчивать Diod.

προ-ϋποφαίνω заранее возвещать, предуказывать (τήν τελευτήν τινος Plut.).

προὖπτος или προῦπτος 2 стяж. = πρόοπτος.

προὐργιαίτερος 3 compar. к προὔργου.

προὔργου, v. l. προέργου adv. [из πρὸ ἔργου] целесообразно, полезно, кстати (π. τι δρᾶν Arph. или ποιεῖν Xen., Plat.): τὶ τῶν π. Thuc. нечто существенное; οὐδὲν π. ἐστί Plat. ни к чему, незачем; π. εἶναι εἴς или πρός τι Plat. быть полезным (важным) для чего-л.; π. ἐς ἀλκὴν σῶμ᾽ ὅπλοις ἠσκήσατο Eur. он правильно поступил, вооружившись на бой; προὐργιαίτερον τὸ ἑαυτῶν ποιεῖσθαι Thuc. думать прежде всего о своей пользе.

προὐρρήθην (= προερρήθην) стяж. aor. pass. к προαγορεύω и προερέω.

Προῦσα ἡ Пруса (город в Вифинии) Anth.

προυσελέω и προσελέω оскорблять, унижать (τινα Aesch., Arph.).

Προυσίας, ου ὁ Прусий 1) Π. I, царь Вифинии с 228 г. по 180 г. до н. э.,; 2) Π. II, сын предыдущего, царь Вифинии с 180 г. по 149 г. до н. э. Plut., Luc., Diod.

προὐτέθην (= προετέθην) стяж. aor. pass. к προτίθημι.

προὔτυψα стяж. aor. к προτύπτω.

προὔφαινον стяж. impf. к προφαίνω.

προ-ϋφαιρέω досл. тайком похищать, перен. предвосхищать, преждевременно созывать (τὰς ἐκκλησίας Aeschin.).

προ-ϋφαρπάζω раньше похищать, тайком утаскивать Sext.

προὐφείλω стяж. = προοφείλω.

προ-ϋφίστᾰμαι (aor. 2 προϋπέστην) существовать ранее Sext.: δυνατοῦ ἡ δύναμις προϋφίσταται Plut. возможность предшествует возможному.

προὔφυν (= προέφυν) стяж. aor. 2 к προφύω.

προὐχ- стяж. = προεχ-.

προφᾰγεῖν inf. aor. к προεσθίω.

προ-φαίνω (стяж. impf. προὔφαινον) 1) показывать, обнаруживать, являть (τέραά τινι Hom.): ἐξαπίνης προφᾰνείς Hom. внезапно появившись; προφάνηθι! Soph. явись!; οὐ προὐφαίνετ᾽ ἰδέσθαι Hom. ничего не было видно; προφαίνεσθαι πρὸ τῆς ψυχῆς Plat. появляться в сознании; προὐφάνη κτύπος Soph. послышался шум; 2) выставлять напоказ (τὰς πορφυρίδας Luc.); 3) делать известным, славным (Αἴγιναν Pind.); 4) указывать (ὁ προφαινόμενος λόγος Plat.); 5) предуказывать, предвещать (τι Xen., Her.): π. τί τινι ἐν τῇ ὄψει Her. предсказать что-л. кому-л. в сновидении; 6) выставлять, предлагать (ἆθλα Xen.); 7) светить, сиять (οὐρανόθε Hom.): ὁ προφαίνων Plut. освещающий дорогу, факелоносец.

προ-φᾰνής 2 1) заранее ясный, предвиденный: τὰ προφανῆ Arst. предвидимые обстоятельства; 2) являющийся: π. γενέσθαι τινί Xen. являться (показываться) кому-л.; 3) явный, ясный, открытый: ἀπὸ или ἐκ τοῦ προφανοῦς Thuc. явно, открыто; π. ἦν ὁ μέλλων ἀγὼν συνίστασθαι Polyb. было ясно, что произойдет бой.

πρό-φανσις, εως ἡ предсказание (Soph. - v. l. к πρόφασις).

πρό-φαντον τό предсказание, прорицание Her., Soph.

πρό-φαντος 2 1) досл. далеко видимый, перен. знаменитый, славный (σοφίᾳ Pind.); 2) возвещенный, предсказанный (τινι Soph.).

προφᾰνῶς явно, ясно, открыто Polyb.

προ-φᾰσίζομαι выдвигать в качестве предлога или оправдания (τι Thuc., Dem. и ἔκ τινος Arst.): πάσας προφάσεις π. Plat. искать всяких предлогов; ἐπὶ σωτηρίᾳ προφασισθέν Thuc. предлог к бегству; προφασίζει! Arph. (пустые) отговорки с твоей стороны!; π. ἀρρωστεῖν Dem. ссылаться (в оправдание) на свою болезнь; π. ἐπιβουλεῦσαί τινα Σάρδεσιν Plat. выдвигать в качестве предлога, будто кто-л. злоумышляет против Сард.

πρό-φᾰσις, εως1) основание, повод, мотив (ἀληθεστάτη Thuc.; εἰκυῖα Plat.): ἡ π. τῆς αἰτίας Lys. основание обвинения; προφάσεις καὶ αἰτίαι Thuc. основания и причины; 2) предлог, отговорка, увертка: προφάσει, ἀπὸ προφάσεως Thuc., ἐπὶ προφάσεως, ἀπὸ προφάσιος, διὰ и κατὰ πρόφασιν, προφάσιος εἵνεκεν Her., προφάσεως χάριν Arst. или ἐκ προφάσεως Polyb. под (благовидным) предлогом; πρόφασιν Hom., Thuc., Lys. и προφάσει NT для видимости, для вида; πρόφασιν ἔχειν Thuc. etc. иметь предлог (оправдание) или служить предлогом; μή μοι προφάσεις! Arph. никаких отговорок!; 3) Soph. v. l. = πρόφανσις.

προφάτᾰς, ου (φᾱ) ὁ дор. Pind. = προφήτης.

προφᾱτεύσω дор. fut. к προφητεύω.

πρό-φᾰτος 2 знаменитый, славный Pind.

προ-φερής 1) (Hom. - только compar. προφερέστερος и superl. προφερέστατος) выдающийся, превосходный, отличный: ἅλματι πάντων προφερέστατος Hom. превзошедший всех в прыжках; αἱ (ἡμίονοι) βοῶν προφερέστεραί εἰσιν ἑλκέμεναι ἄροτρον Hom. мулы лучше тянут плуг, чем волы; 2) (compar. προφέρτερος, superl. προφέρτατος) старший (годами или на вид) Hes., Soph., Plat.: νέοι ὄντες προφερεῖς φαίνονται Aeschin. будучи молодыми, они кажутся старше (своих лет).

προ-φέρω (fut. προοίσω, aor. 1 προήνεγκα, aor. 2 προήνεγκον; Hom. - только praes., impf. и 3 л. sing. conjct. προφέρῃσι) 1) приносить, подносить (μάστακα νεοσσοῖσι Hom.); 2) приводить (на заклание), приносить в жертву (σφάγια Thuc.); 3) выносить вперед, продвигать: πρόφερε πόδα σὸν ἐπὶ πλάτας Ἀχαιῶν Eur. ступай к ахейским кораблям; π. μὲν ὁδοῦ, π. δὲ καὶ ἔργου Hes. ускорять как путь, так и работу; προενεχθέντος τοῦ σώματος Arst. с продвижением тела вперед; 4) помогать, содействовать (π. ἐς τὸ κτήσασθαι δύναμιν Thuc.); 5) опережать, превосходить (τινός τινι Her., Thuc. и τινὸς εἴς τι Eur.); 6) тж. med. выставлять: π. εἰς (τὸ) μέσον τι Plat. публично выступать с чем-л.; 7) тж. med., перен. приводить, упоминать, ссылаться (μὴ προφέρετε τὴν τότε γενομένην ξυνωμοσίαν Thuc.): τὰ τοιαῦτα προοιστέον Arst. (в доказательство) вот что следует сказать; προφέρων Ἄρτεμιν Aesch. упоминая Артемиду, т. е. именем Артемиды; ἀναμνήσεως χάριν προφέρεσθαί τι Polyb. упоминать о чем-л. для освежения в памяти; 8) med. (о звуке) издавать (ἀνθρωπίνας φωνάς Sext.); 9) перен. бросать в лицо, швырять (ὀνείδεά τινι Hom.); 10) упрекать, попрекать (τινί τι Hom., Her., Aeschin., Dem., Plut.); 11) (об оракуле) возвещать, указывать (τί τινι Her.): προὐνεχθέντος Aesch. по велению оракула; 12) объявлять (πόλεμόν τινι Her.): τινὶ ἔριδα προφέρεσθαι Hom. вызывать кого-л. на состязание; 13) обнаруживать, высказывать (μένος Hom.): ἔριδα προφέρουσαι Hom. соревнуясь одна с другой.

προ-φεύγω (fut. προφεύξομαι, aor. 2 προὔφῠγον) 1) убегать прочь Hom., Aesch.; 2) избегать (θάνατον Hom.; χρέα Hes.).

πρό-φημι говорить раньше: ὡς προέφημεν Arst. как мы сказали выше.

προ-φητεία, ион. προφητείη 1) культ. (ис)толкование (δίης φρενός Luc.); 2) пророческий дар, прорицание Luc.; 3) пророчество NT.

προ-φητεύω (fut. προφητεύσω - дор. προφᾱτεύσω) 1) быть истолкователем воли богов (π. θεοῦ Eur.; π. τὰ θεῖα τοῖς ἀνθρώποις Arst.): οἱ προφητεύοντες τοῦ ἱροῦ Her. истолкователи прорицаний при храме; 2) пророчествовать, прорицать NT: ἡ μανία προφητεύσασα Plat. пророческое исступление; 3) обладать пророческим даром NT.

προ-φήτης, дор. προφάτᾱς, ου (φᾱ) ὁ 1) истолкователь, выразитель воли богов (π. Διός Pind.; Βάκχου π. Eur.): τῶν Μουσῶν προφῆται Plat. толкователи воли Муз, т. е. поэты; 2) толкователь, комментатор (τῶν Πύρρωνος λόγων Sext.): ἐγὼ π. σοι λόγων γενήσομαι Eur. я буду тебе обо всем рассказывать; 3) перен. вестник или певец (τέττιξ θέρεος π. Anacr.); 4) прорицатель (δόμων προφῆται Aesch.); 5) пророк NT.

προ-φητικός 3 1) прорицательский (στέμμα Luc.); 2) пророческий (λόγος NT).

προ-φῆτις, ιδος1) провозвестница (τῆς ἀληθείας Diod.); 2) прорицательница (ἡ ἐν Δελφοῖς π. Plat.); 3) истолковательница (ἡ π. γραμματική, sc. τῶν ποιητῶν Sext.); 4) пророчица NT.

προ-φθάνω (ᾰ) упреждать, предупреждать, тж. предвосхищать: ἐγώ σε προφθάσας λέγω Plat. я вместо тебя отвечу; δεδιὼς μὴ προφθάσωσι διελθόντες Thuc. боясь, как бы (афиняне) не успели раньше пройти; νῦν μέν με παρακύψασα προὔφθης Arph. а ты выглянула из окна раньше меня; προφθάσασα καρδία γλῶσσαν Aesch. сердце, опередив язык, т. е. почувствовав все прежде, чем явились слова.

προ-φθᾰσία ἡ профтасия, «упреждение» (праздник в Клазоменах) Diod.

Προφθᾰσία ἡ Профтасия (город у сев. границы Дрангианы) Plut.

προ-φθίμενος 3 (ῐ) ранее умерший (ἀδελφός Anth.).

προ-φῐλοσοφέω ранее философствовать: ἐν ποιήμασι προφιλοσοφητέον Plut. учиться философствовать нужно (уже) при изучении поэтических произведений.

προ-φοβέομαι заранее бояться (ἄλγη πολέμους τε Aesch.): π. μή τι σφαλῶσι Xen. бояться, как бы с ними чего-л. не приключилось.

προ-φοβητικός 3 заранее боящийся, робкий Arst.

προ-φορά 1) произнесение (φωνῶν Sext.): ὁ ἐν προνορᾷ λόγος Plut. речь, выраженная словами; 2) упрек, порицание (ἄξιος ὀνείδους καὶ προφορᾶς Polyb.).

προ-φορέομαι следовать дальше, продвигаться (τὴν ὁδὸν π. Arph.): π. παρὰ τὰ αὐτά Xen. идти по тем же следам.

προ-φορικός 3 произносимый, выражаемый в словах (λόγος Plut., Sext.).

I πρό-φορος 2 предшествующий Anth.

II πρό-φορος ὁ (sc. ἰχώρ) физиол. околоплодные воды Arst.

πρό-φραγμα, ατος τό переднее заграждение, защита, вал, оплот Arst., Diod., Polyb.

προ-φράζω заранее объявлять (προπεφραδμένα ἆθλα Hes.): εἰ φοβερόν τι ἑωρῶμεν (v. l. ὡρέομεν), πᾶν ἄν σοι προεφράζομεν Her. если бы мы заметили что-л. опасное, мы обо всем тебя предупредили бы.

πρόφρασσα эп. f к πρόφρων.

προφρονέως эп.-ион. = προφρόνως.

προ-φρόνως, эп.-ион. προφρονέως 1) с готовностью, охотно, рьяно (μάχεσθαι Hom.); 2) всей душой, горячо (τίειν Hom.; φιλεῖν Pind.); 3) благосклонно (ἐπιδεῖν Aesch.).

πρό-φρων 2, gen. ονος 1) весьма ревностный, исполненный готовности или решимости (κραδίη Hom.): π. ἀρήξειν Hom. готовый помочь; 2) благосклонный (τινί Soph.).

προ-φῠλᾰκή 1) передняя стража, передовой пост, авангард Xen., Polyb.; 2) предосторожность, бдительность Plut.: διὰ προφυλακήν Thuc. из предосторожности.

προφῠλᾰκίς, ίδος (ῐδ) adj. f сторожевая, несущая охрану (ναῦς Thuc.).

προ-φύλαξ, ᾰκος (ῠ) ὁ передовой пост Thuc., Xen.

προ-φῠλάσσω, атт. προφυλάττω (эп. HH 2 л. praes. imper. προφύλαχθε) 1) стоять на страже, охранять (τι HH и τινός Xen.): ἡ προφυλάσσουσα (ναῦς) Her. сторожевое судно; 2) преимущ. med. беречься, быть настороже, т. е. предотвращать (προφυλάσσεσθαι τὰ βέλη Xen.; π. τοῦ σώματος προπαθείας Plut.): πρὶν ἐν τῷ παθεῖν ὦμεν, προφυλάξασθαι Thuc. принять меры предосторожности прежде, чем попадем в беду.

προ-φῡράω досл. заранее месить, перен. подготовлять (ἔστιν κακόν μοι μέγα τι προπεφυραμένον Arph.): προπεφύραται λόγος Arph. речь уже готова.

προ-φῠτεύω досл. насаждать, перен. подготовлять (τι Soph.).

προ-φύω ранее рождаться: σοῦ πατρὸς ὃς προὔφῡ (aor. 2) πατήρ Soph. ранее родившийся отец твоего отца, т. е. твой дед (Пелоп).

προ-φωνέω 1) (о звуке) издавать, испускать (ἠχώ Soph.); 2) предвещать, возвещать (τὰ τῶν πέλας κακά Aesch.); 3) объявлять (τὸν λόγον ναυάρχοις Aesch.); 4) приказывать, велеть (τινί τι Soph.).

προ-χαίρω заранее радоваться: τὸ π. Plat. предвкушение радости; προχαιρέτω! (3 л. imper. - v. l. πρὸ χαιρέτω) Aesch. бог с ним!, прочь эти мысли!

προ-χαλκεύω заранее ковать, готовить меч (προχαλκεύει Αἶσα φασγανουργός Aesch.).

πρό-χειλος 2 с выпяченными губами, губастый Luc.

προ-χειμάζω (о зиме) раньше наступать: προχειμάσαντος Arst. в случае ранней зимы.

προ-χειρίζομαι (fut. προχειριοῦμαι) 1) заранее приготовлять, готовить (τὴν οὐσίαν Arph.; ἐσθῆτα Luc.; τὰς ῥήσεις Plut.): π. δύναμιν Dem. готовить вооруженные силы; 2) заранее избирать, назначать (οἱ προχειρισθέντες ὑπό τινος ἀντιστράτηγοι Polyb.; π. τινα ἐπί τι Dem., πρός τι Polyb.; π. ἐπί τινι Plut. и τινά τινα NT): τὰ προκεχειρισμένα τινὶ στρατόπεδα Polyb. заранее предназначенные для кого-л. лагери; 3) предварительно рассматривать, заранее исследовать (τι и περί τινος Arst.); 4) лог. выставлять, приводить: ἐπὶ παραδείγματος π. Arst. выставлять в виде примера; τὰ καθ᾽ ἕκαστα προχειριζόμενα Arst. отдельные положения.

πρό-χειρος 2 1) приготовленный, готовый (ψάλια Aesch.): πρόχειρόν τι ἔχειν Soph., Plat. иметь что-л. наготове; τὰ πρόχειρα τῶν ἀπόρων Arst. непосредственные затруднения; πρόχειρον ἄχθος δέρκομαι Soph. я вижу - надвинулось несчастье; ὡς ἕκαστός τι πρόχειρον εἶχεν Thuc. что у кого было под рукой, (тем и швыряли); 2) исполненный решимости, приготовившийся (κτανεῖν Soph.; τῇ φυγῇ Eur.): π. πρός τι Polyb., Luc. (всегда) готовый на что-л.; 3) доступный, легкий: πρόχειρόν (sc. ἐστι) Plat., ἐν προχείρῳ (sc. ἐστί) Arst. и ἐκ προχείρου Sext. легко, нетрудно; 4) общераспространенный, обыкновенный (αἱ πρόχειροι τῶν ἡδονῶν Plat.): τὰ πρόχειρα καὶ δημόσια Plat. обыкновенные и общеизвестные вещи (вопросы).

προ-χειρότης, ητος ἡ подготовленность, (искусное) владение (τῆς ὕλης Sext.).

προ-χειροτονέω 1) предварительно голосовать, выносить предварительное решение Dem.; 2) предварительно выбирать Plat., Aeschin., NT.

προ-χειροτονία ἡ предварительное голосование Arst.

προ-χείρως 1) легко, без труда (ἀποκρίνασθαι Plat.); 2) легкомысленно, необдуманно (πιστεύειν Polyb.).

πρόχευμα, ατος τό излияние: τοῦ αἵματος προχεύματα Arst. кровяные образования.

προ-χέω (fut. προχεῶ) 1) изливать (ῥόον εἰς ἅλα Hom.): τρὶς ὕδατος π. Hes. доливать три части воды (к одной части вина); σπονδὰς προχέαι (inf. aor.) Her. совершить возлияния; τῇ προχέοντο φαλαγγηδόν Hom. туда фалангами хлынули (пергамцы); 2) (о звуке) издавать, испускать (ὀμφήν Anacr.; ὄπα γλυκεῖαν Pind.).

πρό-χνῠ adv. [γόνυ] 1) на коленях: π. καθεζομένη Hom. коленопреклоненная; 2) полностью, окончательно (ὀλέσθαι Hom.).

προ-χοή ἡ (преимущ. pl.) устье (ποταμοῦ Hom.; προχοαὶ λίμνας Pind.).

προ-χόη ἡ кружка, сосуд (χρυσέη Anth.).

προχοΐς, ΐδος (ῐδ) ἡ туалетный таз Xen.

πρόχοισι Eur. v. l. = πρόχουσι.

πρόχοος, стяж. πρόχους ἡ (dat. pl. πρόχουσι - v. l. Eur. πρόχοισι) сосуд, кружка Hom., Hes., Soph., Eur., Arph., Xen.

προ-χορεύω плясать впереди, вести, (о пляске) направлять (κῶμον Eur.).

πρόχους стяж. = πρόχοος.

πρόχουσι dat. pl. к πρόχοος.

προ-χόω нагромождать, насыпать, наносить (χῶμα Plat.).

προ-χράομαι Arst. v. l. = προσχράομαι.