Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/49

Материал из LingvoWiki
Версия от 14:21, 28 февраля 2011; PhersuBot (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к навигацииПерейти к поиску
ἐπι-ρρεπής 2 1) наклонный, склонный (πρός τι Luc.); 2) благоприятный, благоприятствующий (ἐλπίς Polyb.).

ἐπι-ρρέπω 1) досл. наклоняться, склоняться, перен. выпадать на долю (τινί Aesch.): κέλεαι ὄφρ᾽ Τρωσὶ μὲν εὐκτὰ γένηται, ἡμῖν δ᾽ ὄλεθρος ἐπιρρέπῃ Hom. ты предлагаешь, чтобы желательное троянцам сбылось, а нашей участью стала бы гибель; εἰ δ᾽ οὖ ἀνάγκη τῆσδ᾽ ἐπιρρέποι τύχης Aesch. уж если так сложилась судьба; 2) досл. отвешивать, перен. давать в удел: ἐ. μῆνιν πόλει Aesch. обрушивать свой гнев на город; Δίκα τοῖς παθοῦσι μαθεῖν ἐπιρρέπει τὸ μέλλον Aesch. Справедливость учит через страдания познавать будущее.

ἐπι-ρρεπῶς обнаруживая склонность: ἐπιρρεπέστερον ἔχειν πρός τι Sext. быть более склонным к чему-л.

ἐπι-ρρέω (fut. ἐπιρρυήσομαι, aor. ἐπερρύην, pf. ἐπερρύηκα) 1) (вверх, по чему-л., куда-л. или вслед за чем-л.) течь, протекать: καθύπερθεν ἐπιρρέει ἠΰτ᾽ ἔλαιον Hom. течет поверх подобно маслу; 2) притекать (ὁ ἀπορρέον ἀεὶ καὶ ἐπιρρέον ὕδωρ Arst.; τροφὴ ἀρκούντως ἐπιρρεῖ Plut.): ὄλβου ἐπιρρυέντος Eur. с притоком богатства; οὑπιρρέων (= ὁ ἐπιρρέων) χρόνος Aesch. будущее время, грядущее; 3) втекать, впадать: οὐδὲν γίγνεται, ἐπιρρεόντων τῶν ποταμῶν, πλείων Arph. (море) не увеличивается, хотя в него впадают реки; 4) литься вниз (ἄνωθεν ἐπὶ τὰς ἀρούρας Plat.); 5) идти толпами, прибывать массами (ἐπιρρεῖ τὸ ὄχλος Plat. или τὸ πλῆθος Plut.): ἐπιρρεόντων τῶν Ἑλλήνων Her. в то время как греки все прибывали; 6) протекать, происходить: πολλὴ αὔξη, ὅταν ἐπιρρέῃ πόνων χωρὶς πολλῶν … Plat. сильный рост (тела), если он не сопровождается усиленной работой ….

ἐπι-ρρήγνῡμι (aor. ἐπέρρεξα) (при чем-л.) разрывать, раздирать (πέπλον ἐπὶ συμφορᾷ Aesch.).

ἐπιρρηκτέον adj. verb. к ἐπιρρήσσω.

ἐπί-ρρημα, ατος τό 1) эпиррема, «послесловие» (в греч. комедии - речь корифея после парабазы, обычно состоящая из 16 трохаических триметров); 2) грам. наречие.

ἐπιρρημᾰτικός 3 грам. наречный.

ἐπί-ρρησις, εως1) упрек, порицание Plut.; 2) заклинание, заклятие, чары Luc.

ἐπι-ρρήσσω, эп.-ион. ἐπιρράσσω захлопывать, задвигать (τὸν ἐπιβλῆτα Hom.; πύλας Soph.).

ἐπιρρητέον [adj. verb. к εἴρω II] следует добавить (еще сказать) Plut.

ἐπι-ρρητορεύω ораторствовать, декламировать, разглагольствовать (τοιαῦτα καὶ τοσαῦτά τινι Luc.).

ἐπί-ρρητος 2 [εἴρω II] опороченный, позорный, постыдный (τέχναι Xen.).

ἐπί-ρρικνος 2 несколько сухопарый, худощавый (σκήλη Xen.).

ἐπί-ρρῑνος 2 длинноносый Luc.

ἐπι-ρριπτέω (только praes. и impf.) 1) (на что-л.) бросать, кидать, сбрасывать (ξύλα ἄνωθεν Xen.); 2) бросаться вперед, устремляться: ἐπιρριπτοῦσαι, ταχὺ μεταθεύσονται Xen. (напав на след зайца, собаки) устремившись вперед, быстро бегут.

ἐπι-ρρίπτω 1) (на кого-л., что-л. или в кого-л.) бросать, кидать, метать (δοῦρά τινι Hom.; τὸν θυρεόν Plut.): ἐ. ἑαυτόν Arst. бросаться, устремляться; 2) набрасывать, накидывать (στεφάνους Polyb.; τὴν φοινικίδα τινί Plut.; τὰ ἱμάτια ἐπὶ τὸν πῶλον NT); 3) навязывать: ἐ. πλάνας τινί Aesch., обречь кого-л. на скитания; 4) вскользь высказывать взгляды, мнения: ἀδιορίστως ἐπέρριψε περὶ τῶν λοιπῶν Arst. об остальном (Алкмеон Кротонский) высказался неопределенно; 5) возлагать (πᾶσαν τὴν μέριμναν ἐπί τινα NT).

ἐπι-ρροή 1) приток: κακαῖς ἐπιρροαῖς ὕδωρ μιαίνειν λαμπρόν Aesch. портить чистую воду грязными примесями; 2) течение, поток (δακρύων Eur.; αἱμάτων Aesch.); 3) прилив, наплыв (κακῶν Eur.; φθάσαι τὴν ἐπιρροήν Luc.): ἡ αὔξη τε καὶ ἐ. Plat. рост и расширение; ἀνάμνησις ἐστὶν ἐ. φρονήσεως ἀπολιπούσης Plat. воспоминание есть прилив, восполняющий убыль мышления.

ἐπι-ρροθέω 1) (в ответ или в знак одобрения) шуметь, кричать, звать (στάσις πάγκοινος ἐπιρροθεῖ Aesch.): ἐπερρόθησαν δ᾽ οἱ μὲν ὡς καλῶς λέγοι, οἱ δ᾽ οὐκ ἐπῄνουν Eur. одни одобрительно зашумели в ответ на его речь, другие же возразили; ἐ. κτύπῳ Aesch. отдаваться грохотом, оглушительно гудеть; 2) бранить, порицать: πολλὰ λόγοις ἐ. τινα Soph. разразиться упреками против кого-л.

ἐπί-ρροθος 2 1) спешащий на выручку, оказывающий помощь (τινι Hom.; εὐφρόναι Hes.); 2) спасающий, избавляющий (ἀλγέων Aesch.); 3) резкий, язвительный, оскорбительный: κινῶν ἄνδρα ἀνὴρ ἐπιρρόθοις κακοῖσιν Soph. возбуждая друг друга колкостями; 4) достойный порицания, дрянной (δώματα Soph.).

ἐπίρροια ἡ Diod. = ἐπιρροή.

ἐπι-ρροίβδην adv. бурно, стремительно, неудержимо (ὁμαρτεῖν τινα Eur.).

ἐπι-ρροιζέω досл. пронзительно кричать, каркать, перен. шумно требовать (φυγάς τινι Aesch.).

ἐπι-ρρομβέω кружиться с шумом Sappho.

ἐπι-ρροφέω (вслед за тем) отхлебывать, выпивать (τοῦ ὕδατος Plut.).

ἐπι-ρρύζω натравливать (ἐπὶ τῶν ἐχθρῶν τινα Arph.).

ἐπι-ρρυθμίζω 1) перестраивать к лучшему, исправлять, улучшать (sc. ποίημα Plat.); 2) одевать, наряжать: ἐ. ἐς τὸ ἀφελὲς ἑαυτόν Luc. одеваться просто.

ἐπι-ρρύομαι спасать, избавлять (ἑπτάπυλον ἕδος Aesch.).

ἐπι-ρρῠπαίνω (сверху) покрывать грязью, пачкать, марать (τι Plut.).

ἐπίρρῠσις, εως ἡ Arst., Polyb. = ἐπιρροή.

ἐπι-ρρύσμιος 3 наплывающий, притекающий, привходящий: ἐπιρρυσμίη ἡ δόξις Democr. ap. Sext. привходящее извне, т. е. заимствованное, традиционное мнение.

ἐπί-ρρῠτος 2 1) текущий внутрь, втекающий, притекающий: καθ᾽ ὅλον τὸ σῶμα τὰ τῆς τροφῆς νάματα ἐπύρρυτα γεγονέναι Plat. питательные соки разливаются по всему телу; ἀπὸ ἡλίου ἐ. δύναμις Plat. излучаемая солнцем сила; 2) (в отличие от ὑέτιος) почвенный (ὕδατα Plut.); 3) обильно орошаемый (πεδίον Xen.); 4) впитывающий, вбирающий в себя (ἐπίρρυτον σῶμα καὶ ἀπόρρυτον Plat.); 5) прибывающий во множестве, изобильный (καρπός Aesch.).

ἐπι-ρρώννῡμι укреплять, ободрять, придавать духу, вселять мужество (τινά Her., Xen., Plut. и τινὰ πρός τι Plut.): τοὺς μὲν ἐξέπληξεν, τοὺς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἐπέρρωσεν Thuc. на одних он навел страх, а в других вселил еще большую бодрость; ἐπίρρωσον σαυτόν Luc. соберись с силами; οἱ Συρακόσιοι ἐπερρώσθησαν Thuc. сиракузцы воспрянули духом; κείνοις ἐπερρώσθη (impers.) δείν᾽ λέγειν Soph. они осмелились угрожать.

ἐπι-ρρώομαι быстро шевелиться, двигаться: ποσσὶν ἐ. Hes. кружиться в пляске; ἐ. χορείην Anth. быстро и мерно перебирать ногами (в давильне); χαῖται ἐπερρώσαντο κρατὸς ἀπ᾽ ἀθανάτοιο Hom. при этом колыхнулись кудри на бессмертной главе (Зевса); τῇσιν ἐπερρώοντο γυναῖκες Hom. на этих (мельницах) деятельно трудились (точнее суетились) женщины.

ἐπί-σαγμα, ατος τό досл. вьюк, груз, перен. бремя, обуза (τοῦ νοσήματος Soph.).

ἐπι-σᾰλεύω досл. стоять на якоре, качаться на волнах, перен. покачивать(ся) (τοῖς ὤμοις Arst.); med. шевелиться, развеваться (οἱ ὄπισθεν ἐπισαλεύονται πλόκαμοι Luc.).

ἐπι-σάσσω, атт. ἐπισάττω 1) нагружать, навьючивать (ἀσκοὺς ἐπὶ τὰς καμήλους Her.); 2) покрывать попоной, седлать (ἵππον Xen., ὄνον Luc.).

ἐπι-σβέννῠμαι (на чем-л.) гаснуть (ἐπισβεσθῆναι τῷ ἄνθρακι Luc.).

ἐπί-σειστος 2 потрясаемый, колеблемый, развевающийся (κόμη Luc.).

ἐπι-σείω, эп. ἐπισσείω 1) потрясать, колебать (ἡ αἰγὶς ἐπεσείετο καὶ ἡ βροντὴ ἐπαταγεῖτο Luc.): ἐπισσείῃσιν ἐρεμνὴν αἰγίδα πᾶσιν Hom. (Зевс) потрясет страшной эгидой (и наведет ужас) на всех; ἐπισεῖσαι τὴν χεῖρα Luc. помахать рукой; τοὺς Πέρσας ἐ. пугать (досл. потрясать) именем персов; 2) возбуждать, подстрекать (πόλιν τινί Eur.): ἐ. τινὶ τὰς δρακοντώδεις κόρας Eur. насылать на кого-л. змеевидных дев (т. е. Эвменид); 3) (на кого или что-л.) бросаться, нападать (τοῖς τείχεσιν Diod.).

ἐπισεσυρμένος, η, ον part. pf. pass. к ἐπισύρω.

ἐπι-σεύω, эп. ἐπισσεύω (преимущ. pass.: aor. ἐπεσσύθην, pf. в знач. praes. ἐπέσσυμαι, part. pf. ἐπεσσύμενος, part. aor. ἐπισύμενος, 3 л. sing. ppf. в знач. aor. ἐπέσ(σ)ῠτο) 1) напускать, насылать (κῆτος μέγα τινί Hom.; κύνας Anth.); 2) ниспосылать, навевать (ὀνείρατα κακά τινι Hom.); 3) pass. устремляться, бросаться, спешить (εἴς τινα, ἀγορήνδε Hom.): ἐπεσσεύοντο δὲ λαοί Hom. между тем собралась вся рать; ἐπεσσύμενος πεδίοιο Hom. пустившись бежать полем; ἐπέσσυτο ποσσὶ διώκειν Hom. он бросился в погоню; χερσὶν ἐπεσσύμενος λάβε πέτρης Hom. припав к утесу, (Одиссей) обхватил его руками; εἴ τοι θυμὸς ἐπέσσυται Hom. если (к этому) устремлен твой дух, т. е. если таково твое желание; 4) pass. бросаться, совершать набег или нападение, нападать (τινι, νηυσίν, τεῖχος Hom.; πέδον Aesch.; τάνδε γαῖαν Eur.): κῦμα ἐπεσσύμενον Hom. хлынувшая волна; τείχεα ἐπέσυτο φλόξ Eur. стены охватил (т. е. уничтожил) огонь.

ἐπί-σημα, ατος τό знак (sc. τῶν δραχμῶν Simonides ap. Diog. L.; sc. ἐπ᾽ ἀσπίδος Aesch.): ἐ. οἰκεῖον ἐν μέσῳ σάκει Eur. родовая эмблема в середине щита.

ἐπι-σημαίνω 1) тж. med. ставить знак, отмечать, обозначать: τῶν ἀκρωτηρίων ἀντίληψις ἐπεσήμαινεν Thuc. поражение конечностей было признаком (перенесенной болезни); ἐπισημανθήσεται κείνου κεκλῆσθαι λαὸς ὄνομ᾽ ἐπώνυμος Eur. этот народ будет носить его (Ахея) имя; ἐπισημαίνεσθαί τινι ἓν εἶδος Plat. обозначить что-л. как один вид; ἐπισημηνάμενος, ἐάν τε ἰάσιμος ἐάν τε ἀνίατος δοκῇ εἶναι Plat. указав, считает ли он его излечимым, или нет; 2) (тж. ἐ. τὸ θεῖον Plut.) давать знак, посылать знамение (τινί Xen., Plut., Diod.); 3) указывать, давать указание, заявлять (ἐπισημαίνει ὁ Πυθαγόρας, ὅτι … Plut.); 4) med. снабжать своей подписью или печатью, т. е. одобрять (τὰς εὐθύνας Dem.); 5) med. одобрять, хвалить (τινα и τι Polyb.; τοὺς παρά τινος λόγους Aeschin.): τοὺς ἀκούοντας ἐ. καὶ θορυβεῖν ἀναγκάζειν Isocr. вызывать у слушателей шумное одобрение; 6) med. отмечать, отличать, награждать (τῶν πολιτῶν τινας δώροις Polyb.); 7) показывать, отмечать (τὴν ἀρχήν τινος Arst.; med. τῆς γλώττης τὴν διαμαρτίαν τῷ μειδιάματι Luc.); 8) med. клеймить, порицать (τινα Diod.; τὰς παρανόμους τῶν πράξεων Polyb.); 9) показываться, обнаруживаться (τοῖς θήλεσι τὰ καταμήνια ἐπισημαίνει ἐν τῇ αὐτῇ ἡλικίᾳ Arst.): ἐὰν μέλιτος ἀφθονία ἐπισημαίνῃ Arst. когда мед появляется в изобилии; impers. ἐπισημαίνει Arst. появляются признаки, обнаруживается.

ἐπι-σήμανσις, εως ἡ знак, отметка: ἐ. κεραυνῶν Arst. след удара молнии.

ἐπι-σημᾰσία 1) знак, признак (ἐπισημασίαι αἱ θεριναὶ καὶ αἱ χειμεριναί Plut.); 2) знамение, примета (κατὰ τοὺς ἀστρολόγους Diod.); 3) похвала (ἄξιος ἐπισημασίας Polyb.; ταῖς ἐπισημασίαις συναύξειν τὴν τοῦ θεοῦ τιμήν Diod.); 4) (тж. ἐ. εὐνοϊκή Polyb.) благоволение (τυχεῖν τινος ἐπισημασίας Polyb.); 5) проявление, признаки (sc. τῆς νόσου Plut.); 6) волеизъявление (populi ἐ. Cic.).

ἐπι-σημειόομαι 1) отмечать, различать (τὸ ἀνίσχον, sc. σημεῖον Sext.); 2) выражать одобрение, одобрять (κρότῳ τι Plut.).

ἐπι-σημείωσις, εως ἡ заметка, помета, запись Diog. L.

ἐπίσημον τό 1) знак, изображение (σκῆπτρον ἄνευ ἐπισήμου Her.; ἐ. τοῦ νομίσματος Plut.); 2) отличительный (опознавательный) знак, эмблема (τῆς νεῶς Her.; ἐπίσημα καὶ σύμβολα Plut.).

ἐπί-σημος 2 1) снабженный печатью или рисунком, (от)чеканенный, чеканный (ἀργύριον Thuc.; χρυσίον Xen.): χρυσὸν ἐπίσημον καὶ ἄσημον Her. золото в (чеканной) монете и в слитках; 2) снабженный надписью, надписанный (ἀναθήματα Her.); 3) достопамятный (μνῆμα Soph.); 4) славный, почетный (τάφος Thuc.): ἐ. βουλόμενος γενέσθαι σοφίην Her. желающий прославиться мудростью; 5) выдающийся, замечательный (χαρακτήρ Eur.); 6) пользующийся почетом, чтимый (ἐν βροτοῖς Eur.); 7) знатный (ξένοι Arph.); 8) из ряда вон выходящий, необычный, чрезвычайный (ξυμφοραί Eur.); 9) известный, пресловутый (διὰ δημοκοπίαν καὶ προπέτειαν Plut.; δέσμιος NT): ἐ. ἐς τὸν ψόγον Eur. имеющий дурную славу; ἐ. ἐπὶ τῇ μοχθηρίᾳ τοῦ τρόπου Luc. известный своей испорченностью.

ἐπι-σήμως пышно, торжественно (τὰς πομπὰς πομπεύειν Polyb.).

ἐπίσης (правильнее ἐπ᾽ ἴσης) adv. (sc. μοίρας) одинаково, наравне, с равным успехом (διαφέρειν τὸν πόλεμον Her.).

Ἐπισθένης ὁ Эписфен 1) из Амфиполя в Македонии, начальник пельтастов в войске Кира Младшего, Xen.; 2) из Олинфа, лохаг Xen.

ἐπίσιγμα, ατος τό натравливание Soph.

ἐπι-σίζω натравливать, науськивать Arph.

ἐπι-σῑμόω досл. загибать, подгибать, воен. сворачивать в сторону: ἐπισιμώσας πρὸς τὴν πόλιν ᾔει Xen. повернув (с войском) в сторону, (Агесилай) двинулся к городу.

ἐπίσιον τό анат. лобок (лат. pubes) Arst.

ἐπι-σίτια (σῑ) τά деньги для закупки продовольствия Lys.

ἐπι-σῑτίζομαι (fut. ἐπισιτιοῦμαι - ион. ἐπισιτιεῦμαι) 1) добывать себе съестные припасы, запасаться продовольствием (ἐκ τῆς κώμης Her.; τῇ στρατιᾷ Thuc.): ἀποπεμφθέντες ὡς ἐπισιτιεύμενοι Her. посланные для заготовки продовольствия; εἰς Ευβοιαν ἐ. Arst. отправиться на Эвбею за продовольствием; ἐ. τὸν ἄριστον Thuc. отправиться за продовольствием для завтрака; 2) снабжать себя, запасаться, обеспечивать себя, заготовлять: ἐ. πρὸς σοφίστείαν Plut. запастись доводами против софистики.

ἐπι-σίτιος 2 (σῑ) работающий только за кусок хлеба (ἐ. καὶ οὐ μισθὸν λαμβάνων Plut.).

ἐπισίτῐσις, εως ἡ Diod. = ἐπισιτισμός.

ἐπι-σῑτισμός 1) заготовка продовольствия, закупка съестных припасов (τῇ Πελοποννήσῳ Xen.); 2) запас продовольствия, съестные припасы: ἐ. ἡμερῶν μ᾽ (= τετταράκοντα) Dem. сорокадневный запас продовольствия.

ἐπι-σκάπτω (поверхностно) вскапывать, рыть (ἐξ ἀσιδήρου χειρός Anth.).

ἐπι-σκεδάννῠμαι (aor. ἐπεσκεδάσθην) рассеиваться, распространяться, разливаться (ἐπί τι Plat.; τινι Plut.).

ἐπι-σκέλῐσις, εως ἡ первый прыжок (пущенной в галоп лошади) Xen.

ἐπι-σκεπής 2 укрытый, защищенный: ἐν ἐπισκεπεῖ Arst. в укрытом месте.

ἐπισκεπτέος 3 adj. verb. к ἐπισκέπτομαι.

ἐπι-σκεπτικός 3 исследовательский, исследующий (μέθοδος Sext.).

ἐπι-σκέπτομαι (praes. только поздн.; вся группа времен с основой praes. - от ἐπισκοπέω) 1) (на что-л.) глядеть, смотреть, взирать (τὰ κακά τινος Eur.); 2) обозревать, обследовать (χώραν τε καὶ προσόδους Plut.); 3) рассматривать, подвергать рассмотрению, исследовать (τι и περί τινος Plat., Arst. и ὑπέρ τινος Arst., Polyb.): τόδε ἐπίσκεψαι, εἴ τι λέγω Plat. если я что-л. скажу, внимательно следи за этим; τὸ ποσαχῶς λέγεται ἐπεσκέφθαι Arst. исследование многозначимости слов; 4) посещать, навещать (τοὺς κάμνοντας Xen.; τοὺς φίλους ἀσθενοῦντας Plut.; τοὺς ἀδελφούς NT): νῦν μ᾽ ἐπίσκεψαι μολών Soph. приди, посети меня; 5) призирать, призревать (ὀρφανοὺς καὶ χήρας NT); 6) избирать, выбирать (τινας ἔκ τινων NT). - см. тж. ἐπισκοπέω.

ἐπι-σκέπω скрывать, укрывать, прятать: γήρᾳ κανθὸς ἐπεσκέπετο Anth. зрение затуманилось от старости.

ἐπι-σκευάζω 1) готовить, приготовлять (δεῖπνον Arph.): ἐ. ἑαυτόν Arst. или NT med. готовиться; 2) грузить, нагружать (τὰ χρήματα ἐφ᾽ ἁμαξῶν Xen.); 3) навьючивать (τὰς ἡμιόνους Arst.; med. ὑποζύγια Xen.); 4) надевать сбрую, седлать (ἵππους Xen.); 5) оснащать, снаряжать (ναῦν Thuc.; λέμβους Polyb.); 6) тж. med. восстанавливать, отстраивать (τείχη Thuc., Xen.; παλαιὰν πόλιν διεφθαρμένην Plat.); 7) чинить, ремонтировать (ὁδούς Dem.; τὰς ἀναβάσεις Plut.).

ἐπισκευαστής ὁ приводящий в порядок, производящий починку (τῶν πομπείων Dem.).

ἐπισκευαστός 3 [adj. verb. к ἐπισκευάζω] восстановленный, возобновленный (ἀθανασία Plat.).

ἐπι-σκευή 1) pl. подготовка, устроение, организация (τῶν δημοσίων Polyb.); 2) починка, ремонт, восстановление (τῶν ἱρῶν Her.; τῶν τειχῶν Dem.; τῆς πόλεως Plut.); 3) оснастка, снаряжение, оборудование (χορηγίαι καὶ ἐπισκευαί Polyb.); 4) ремонтный материал: ἐπισκευὴ οὐκ οὖσα τῶν νεῶν Thuc. отсутствие материала для ремонта судов.

ἐπί-σκεψις, εως1) обследование, осмотр (τῶν ἱερῶν Plat.; ἱππέων Plut. - лат. recognitio equitum); 2) следствие, расследование, тж. исследование (τρόπος τῆς ἐπισκέψεως Xen.; ἐ. καὶ κρίσις Plut.): ἡ ἐ. ἡμῖν ἦν, εἰ δυνατὰ λέγοιμεν Plat. нам нужно было исследовать, говорим ли мы о выполнимом; πολλὴν ἔχει ἐπίσκεψιν Arst. нуждаться в серьезном разборе; 3) посещение, визит Polyb.

ἐπί-σκηνοι οἱ расквартированные солдаты Plut.

ἐπί-σκηνος 2 1) находящийся или происходящий вне палатки, т. е. публичный, открытый: μηδ᾽ ἐπισκήνους γόους δάκρυε Soph. не плачь на людях; 2) живущий в палатке (см. ἐπίσκηνοι).

ἐπι-σκηνόω 1) быть расквартированным, жить (ταῖς οἰκίαις и ἐπὶ τὰς οἰκίας Polyb.); 2) перен. обитать, находиться (ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ἡ δύναμις NT).

ἐπι-σκήπτω 1) досл. опирать, упирать, перен. возлагать, поручать (τελευτὴν θεσφάτων ἔς τινα Aesch.; τινὶ χάριν τινά Soph.; ζῶντά τινα κομίσαι εἰς Ἰταλίαν Plut.): ἐ. τινὶ μηδὲν νεωτερίζειν περί τι Thuc. убеждать кого-л. сохранить что-л. в неприкосновенности; ἐπισκῆψαί τι περί τινος Luc. сделать какие-л. распоряжения насчет кого(чего)-л.; ὅ τι ἀποθνήσκειν μέλλοντες ἐπέσκηψαν Lys. то, что они перед смертью завещали; ὧν ἐπισκήπτεις πέρι Eur. то, о чем ты просишь; τοσοῦτον δή σ᾽ ἐπισκήπτω Soph. вот о чем я прошу тебя; 2) перен. обрушиваться, поражать (ἀφορία τε καὶ νόσος ἐπέσκηψε Plut.): ἐπεὶ δὲ πρᾶγμα ἐπέσκηψεν τόδε Aesch. поскольку уж так случилось; 3) опровергать, возражать (τινί Plat.; med. οὐδεμίᾳ τῶν μαρτυριῶν Isae.); 4) med. выступать с обвинением, обвинять (εἴς τινα Lys.; τινι φόνου Plat., τινι τῶν ψευδομαρτυριῶν Dem.): ἐὰν ἐπισκηφθῇ τὰ ψευδῆ μαρτυρῆσαι Plat. если он будет уличен в лжесвидетельстве; ὡς αἰτίαν τινὸς ἔχων ἐπισκήψασθαι πρός τινος Soph. быть кем-л. изобличенным как виновник чего-л.

ἐπί-σκηψις, εως1) предписание, приказание; поручение Plut.; 2) привлечение к ответственности, обвинение (τῶν ψευδομαρτυριῶν Isae., Dem.; ἐπίσκηψιν ποιεῖν Arst.); 3) обвинение в лжесвидетельстве Dem., Plat.

ἐπι-σκιάζω 1) покрывать тенью, осенять (τινί и τινά NT): τῇ πτέρυγι τήν Ἀσίαν ἐ. Her. (одним) крылом покрыть тенью Азию (сон Кира Старшего); 2) погружать во тьму (ἥλιος, δυόμενος πάντα ἐπισκιάζεσθαι ποιεῖ Sext.; перен. τὸν βίον τινός Luc.); 3) укрывать, скрывать (ὁ τύμβος ἐπισκιάζει τινά Anth.): λαθραῖον ὄμμα ἐπεσκιασμένη Soph. укрыв во тьме (свой) глаз, т. е. спрятавшись в темноте.

ἐπί-σκιος 2 1) затененный, тенистый, темный (τόπος Plat., Arst., Plut.); 2) осеняющий, заслоняющий (ὀμμάτων ἐ. χείρ Soph.); 3) уединенный, безвестный (βίος Plut.); 4) тайный, скрытый (τῆς ἀληθείας οὐδὲν ἐπίσκιον Plut.).

ἐπι-σκιρτάω 1) досл. вскакивать, вспрыгивать, перен. вырастать (λευκαί τινι ἐπισκιρτῶσιν ἔθειραι Anth.); 2) топтать ногами, надругаться (τῷ νεκρῷ Plut.).

ἐπί-σκοπα adv. метко, в цель (τοξεύειν Her.).

ἐπι-σκοπέω (только praes. и impf., проч. формы от ἐπισκέπτομαι) 1) досл. смотреть, взирать, созерцать, перен. рассматривать, исследовать (τι Plat., Arst., Plut., πρός τι Plat., περί τινος Plat., Arst. или ὑπέρ τινος Polyb.): ὁ τι ἂν μέλλῃς ἐρεῖν, πρότερον ἐπισκόπει τῇ γνώμῃ Isocr. то, что ты хотел бы сказать, сначала обдумай; ἃ δεῖ ἡμᾶς ἐπισκοπεῖσθαι Plat. то, что нам следует обсудить; 2) производить осмотр, осматривать (τὰς τάξεις, τὰ ὅπλα Xen.); 3) посещать, навещать (Θηβαΐας ἀγυιάς Soph.): ὁπότε δέ τις ἀσθενήσειε, ἐπισκόπει Xen. как только кто-л. заболевал, (Кир) навещал (его); εὐνὴ ὀνείροις οὐκ ἐπισκοπουμένη Aesch. ложе, не посещаемое сновидениями, т. е. бессонное; 4) смотреть (за чем-л.), наблюдать, блюсти, хранить, охранять (τὸν ὑψόθεν σκοπόν Aesch.; Ἴλιον Eur.; τὴν πολιτείαν Plat.).

ἐπι-σκοπή 1) посещение (ἐν ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς NT); 2) достоинство, звание (τὴν ἐπισκοπήν τινος λαβεῖν NT); 3) звание или должность епископа, епископство NT.

ἐπι-σκοπία ἡ созерцание, видение (ἡλίου Anth.).

I ἐπί-σκοπος 2 1) бьющий в цель, меткий, достигающий: νίκης ἐ. Aesch. обеспечивающий победу (см. ἐπίσκοπα); 2) соответствующий: ἄτης τῆσδ᾽ ἐπίοκοπον μέλος Soph. жалобная песнь подстать этому горю.

II ἐπίσκοπος ὁ, ἡ 1) надзиратель, смотритель, страж (ὁδαίων Hom., νεκροῦ Soph.); 2) хранитель, блюститель (ἁρμονιάων Hom.; πατρῴων δωμάτων Aesch.); 3) наблюдатель (σωφροσύνης καὶ ὕβρεως Plat.; χρηστῶν καὶ πονηρῶν ἔργων Plut.); 4) разведчик, соглядатай (νήεσσιν ἐ. ἡμετέρῃσιν Hom.): σῆς ἕδρας ἐπίσκοποι Soph. выслеживающие твое местонахождение, т. е. ищущие тебя; 5) pl. эпископы (соотв. ἁρμοσταί в Лаконии, афинские политические эмиссары в подвластных Афинам городах) Arph.; 6) глава религиозной общины, епископ NT.

ἐπι-σκοτέω 1) затемнять, помрачать, бросать тень (τινι Dem., Polyb., Plut.): ἐ. τινι τῆς θέας Plat. заслонять кому-л. вид на что-л.; 2) перен. затемнять, наносить ущерб, препятствовать (ταῖς τῆς ψυχῆς ἐπιμελείαις Isocr.; τῷ λογισμῷ Arst.; ταῖς ἀρεταῖς τινος Plut.): ἐ. τῇ κρίσει и πρὸς τὸ κρίνειν Arst. затемнять суждение.

ἐπι-σκότησις, εως ἡ затмение (sc. τοῦ ἡλίου Plut.).

ἐπι-σκοτίζω Polyb. = ἐπισκοτέω.

ἐπί-σκοτος 2 погруженный в тьму, покрытый тенью (χώρα Plut.).

ἐπι-σκύζομαι (aor. opt. ἐπισκυσσαίμην) приходить в негодование, распаляться гневом Hom.

ἐπι-σκῠθίζω наливать вино по-скифски (т. е. не разбавляя водой) Her.

ἐπι-σκυθρωπάζω становиться мрачным, быть унылым Xen., Plut.

ἐπι-σκύνιον (ῠ) τό 1) надбровная кожа, брови Arph., Arst., Theocr., Plut., Anth.: τὸ ἐ. κάτω ἕλκεται Hom. (разъяренный лев) хмурит лоб; 2) заносчивость, высокомерие Anth.; 3) (тж. βαρύτης ἐπισκυνίου Plut.) суровость, важность Polyb.

ἐπι-σκώπτης, ου ὁ насмешник Timon ap. Sext.

ἐπι-σκώπτω 1) высмеивать, осмеивать, вышучивать (τινά Xen., Plat., Plut., τι Xen. и τινὰ εἴς τι Plut.); 2) шутить, балагурить (ἐγκρούειν καὶ ἐ. καὶ παίζειν καὶ χλευάζειν Arph.): ἔφη ἐπισκώπτων Xen. (Сократ) в шутку сказал.

ἐπί-σκωψις, εως ἡ насмешка, подшучивание Plut.

ἐπι-σμάω намазывать, натирать: τί γαρ οὗτος ἡμᾶς οὐκ ἐπισμῇ τῶν κακῶν; Arph. какой только грязью он нас не обливал?

ἐπι-σμῠγερός 3 горестный, мучительный, страшный (Ἀχλύς Hes.).

ἐπισμῠγερῶς мучительно, жестоко: ἐ. ἀπέτισεν Hom. он жестоко поплатился; ὡς ἂν ἐ. ναυτίλλεται Hom. чтобы (Телемах) себе на беду отправился в плавание.

ἔπ-ισος 2 Polyb. = ἴσος.

ἐπισπαίρω (из-за чего-л.) трепетать, дрожать (ἐπί τινι Plut.).

ἐπίσπᾰσις, εως ἡ втягивание (τῆς τροφῆς Arst.).

ἐπισπαστήρ, ῆρος1) дверное кольцо, скоба (ἐπιλαβόμενος τῶν ἐπισπαστήρων Her.); 2) бечева, стягивающая рыболовную или звероловную сеть Anth.

ἐπισπαστικός 3 1) притягивающий (τοῦ ὑγροῦ Arst.); 2) притягательный, привлекательный, заманчивый Polyb.

ἐπίσπαστος 2, эп. ἐπισπαστός 3 1) стянутый, затянутый (λῦσαί τινα ἐξ ἐπισπαστῶν βρόχων Eur.); 2) навлеченный: μὴ πού τις ἐπίσπαστον κακὸν εὕρῃ Hom. чтобы как-нибудь не навлечь на себя беды.

ἐπι-σπάω 1) тянуть, тащить, влечь (τινα κόμης Eur.; ἐπισπασθεὶς τῇ χειρί Thuc.; med. τινα Xen.): θάλασσα ἐπισπωμένη Thuc. отброшенные (подземным толчком) морские волны; 2) стягивать, затягивать: τέθνηκεν ἐπισπασθέντος τοῦ βρόχου Dem. он умер, удавленный петлей; 3) med. притягивать к себе (νόσον Arst.); 4) med. втягивать в себя (ὑγρότητα Arst.); 5) преимущ. med. привлекать, манить (ψυχήν Plat.; med.: τινα Arst.; ἐραστήν Luc.); 6) med. отпускать, отращивать себе (πώγωνα Luc.); 7) плотно притворять, затворять (θύραν Xen.); 8) навлекать (τοσόνδε πλῆθος πημάτων Aesch.); преимущ. med. навлекать на себя (βαρυτάτην ζημίαν Plat. ap. Plut.; ἔχθραν Anth.): αὐτοφόνον τύμβον ἐ. Anth. покончить жизнь самоубийством; 9) снискивать, приобретать, стяжать (κλέος Soph.; med. εὔνοιαν Polyb.); 10) med. извлекать (κέρδος Her.); 11) med. опрокидывать (ἅμαξαν Luc.); 12) med. увлекать, вовлекать (τινα εἰς αὑτοῦ βούλησιν Plat.; τινα ξυμφοραῖς ἑκόντας περιπεσεῖν Thuc.): ἐ. τινα ἐμπλησθῆναι δακρύων τὰ ὄμματα Xen. вызвать у кого-л. слезы на глазах; pass. быть вовлекаемым (πολεμῆσαί τινι Dem.).

ἐπισπεῖν inf. aor. 2 к ἐφέπω.

ἐπι-σπείρω 1) засевать, обсеменять (τόπον Her.); 2) оплодотворять (τὸν νοῦν Plut.); 3) перен. сыпать, изливать (μομφάν τινι Pind.).

ἐπί-σπεισις, εως ἡ жертвенное возлияние: ἐ. τοῦ οἴνου Her. окропление жертвы вином.

ἐπι-σπένδω 1) (тж. ἐ. τὰς χοάς Aesch.) совершать возлияние над жертвой, окроплять (οἶνον κατὰ τοῦ ἱρηΐου и τοῖσι ἱροῖσι Her.; νεκρῷ Aesch.; γάλα τοῖς ἱεροῖς Plut.); 2) лить, проливать (δάκρυ Theocr.); 3) med. заключать новый договор Thuc.

ἐπι-σπερχής 2 стремительный, поспешный, торопливый Arst.

ἐπι-σπέρχω 1) торопить, подгонять (τὸ πράγμα Aesch.; τοὺς ἐργάτας Luc.; κυβερνήτην Plut.); 2) погонять (ἵππους κέντρῳ Hom.); 3) возбуждать, подбодрять (τοὺς ἄλλους Thuc.); 4) стремительно налетать, бурно устремляться (ἐπισπέρχουσιν ἄελλαι Hom.).

ἐπι-σπερχῶς поспешно, немедленно (τοῖς ἄλλοις ἐ. παρεγγυᾶν Xen.).

ἐπισπέσθαι inf. aor. 2 med. к ἐφέπω.

ἐπι-σπεύδω 1) торопить, подталкивать, подгонять (τινά Xen., Theocr.; τι Her., Plat., Arst., Isocr.): ἐ. τὸ δρᾶν Soph. торопить дело, т. е. торопиться действовать; 2) торопиться, спешить (πρός τινα Xen.; εἴς τι Xen.); 3) помогать, благоприятствовать, способствовать (τινί Plat.).

ἐπισπόμενος part. med. к ἐφέπω.

ἐπι-σπονδή ἡ новое или дополнительное перемирие (αἱ δεχέμεροι ἐπισπονδαί Thuc.).

ἐπι-σπορία ἡ вторичный (повторный) посев, пересев Hes.

ἐπί-σποροι οἱ потомки, (далекое) потомство Aesch.

ἐπι-σπουδάζω спешить, торопиться Luc.

ἐπίσπω aor. 2 conjct. к ἐφέπω.

ἐπισπών part. aor. к ἐφέπω.

ἐπι-σσείω эп. = ἐπισείω.

ἐπι-σσεύω эп. = ἐπισεύω.

ἐπίσσῠτος 2 1) неудержимый, стремительный (δύαι, βίου τύχαι Aesch.); 2) бурно вторгающийся, внезапный (φάμα Eur.).

ἐπί-σσωτρον τό эп. = ἐπίσωτρον.

ἐπίστᾳ Aesch., Pind. (= ἐπίστασαι) 2 л. sing. praes. ind. к ἐπίσταμαι I.

ἐπιστᾰδόν adv. 1) близко подступая или подойдя: νείκεον ἄλλοθεν ἄλλον ἐ. Hom. я упрекал их, обходя одного за другим; νώμησεν πᾶσιν ἐ. Hom. он всех обнес (вином); 2) настойчиво, упорно, усердно (δόρπον ὁπλίζεσθαι Hom.).

ἐπι-στάζω 1) впускать по каплям (τινί τινος Arst.); 2) перен. проливать, распространять (τερπνὰν χάριν Pind.): βραχὺ τῆς ἰδίας πειθοῦς ἐπιστάξαι Luc. уделить кому-л. небольшую долю своего умения убеждать.

ἐπι-σταθμάομαι досл. взвешивать, перен. тщательно обдумывать (πάντα Aesch.).

ἐπι-σταθμεύω 1) быть размещенным на постой, быть расквартированным, размещаться (τινί Plut.); 2) pass. быть отведенным для постоя (οἰκίαι ἐπισταθμευόμεναι Plut.); 3) перен. занимать, наполнять, утомлять (τὰ ὦτα διαλέξεσιν σοφιστικαῖς Plut.).

ἐπι-σταθμία 1) расквартирование, постой (ἐπισταθμίαν ποιεῖσθαι παρά τινι Diod.); 2) постойная повинность (τῶν ἐπισταθμιῶν ἀπαλλάξαι Plut.).

I ἐπί-σταθμος 2 находящийся у дверей, стоящий на пороге (ἐπὶ προθύρῳ Anth.).

II ἐπίσταθμος ὁ правитель, наместник (Καρίας Isocr.): ἐ. συμποσίου (= συμποσίαρχος) Plut. председатель пира.

ἐπιστᾰλάζω Luc. = ἐπιστάζω.

ἐπιστᾰλάω Anth. = ἐπιστάζω.

ἐπισταλτική ἡ (sc. πτῶσις) грам. дательный падеж.

I ἐπίστᾰμαι (impf. ἠπιστάμην - эп. ἐπιστάμην, fut. ἐπιστήσομαι, aor. ἠπιστήθην) 1) уметь, мочь, быть в состоянии (χερσὶν δαίδαλα πάντα τεύχειν Hom.): ὅστις ἐπίσταιτο ᾗσι φρεσὶν ἄρτια βάζειν Hom. всякий, кто умеет говорить со здравым смыслом (разумно); ἐπιστάμενος πολεμίζειν Hom. искусный в сражениях; ὅστις σωφρονεῖν ἐπίσταται Soph. всякий разумный человек; 2) быть опытным, искусным, хорошо знать (ἔργα περικαλλέα Hom.; τὴν τέχνην Her., κιθαρίζειν Arph.): Συριστὶ ἐ. Xen. владеть сирийским языком; 3) знать наизусть (ταῦτα τὰ ἔπη Xen.; μύθους τοὺς Αἰσώπου Plat.); 4) думать, полагать: ἐπιστάμενοι τοῦτο εἶναι ἀδύνατον γενέσθαι Her. думая, что это невозможно; 5) (твердо, доподлинно, действительно) знать (τι Soph., Eur., Plat., Arst. и περί τινος Thuc.): ἐπίσταμαι ἀρτίως μαθών, ὅτι … Soph. теперь-то я ясно вижу, что …; ἀνηρ καθ᾽ ἡμᾶς ἐσθλὸς ὤν, ἐπίστασο Soph. знай, что для нас ты - благородный муж; 6) знать, быть знакомым (τινα Eur.): Ἀρίγνωτον οὐδεὶς ὅστις οὐκ ἐπίσταται Arph. нет никого, кто не знал бы Аригнота - См тж. ἐπιστάμενος.

II ἐπίσταμαι ион. (= ἐφίσταμαι) med. к ἐφίστημι.

ἐπιστάμενος 3 1) part. pass. к ἐπίσταμαι I; 2) adj. знающий толк, сведущий, понимающий, тж. умелый, опытный, искусный (πολέμοιο, ἀοιδῆς, ἄκοντι Hom.; περὶ ὀνομάτων Plat.): τρέχειν ἐπισταμένοισι πόδεσσιν Hom. кружиться (в хороводе) искусными ногами, т. е. хорошо танцевать.

ἐπιστᾰμένως искусно, умело, ловко (εὖ καὶ ἐ. Hom.).

ἐπιστάς, ᾶσα, άν part. aor. 2 к ἐφίστημι.

ἐπι-στᾰσία 1) внимание, тщательность (μετ᾽ ἐπιστασίας - v. l. ἐπιστάσεως - θεωρητέον Polyb.); 2) наблюдение, надзор, забота (παίδων Plat.); 3) начальствование, власть (τῶν Καρχηδονίων Diod.).

ἐπι-στᾰσιάζω досл. приходить в столкновение, перен. расходиться во мнениях Sext.

ἐπιστάσιος 2 (ᾰ): Ζεὺς ἐ. Plut. Зевс, останавливающий отступающих (лат. Juppiter Stator).

ἐπίστᾰσις, εως1) остановка (τοῦ στρατεύματος Xen.); 2) задержка, препятствие (ἐπιστάσεις καὶ διατριβαι Plut.): πολλὰς ἔσχον φροντίδων ἐπιστάσεις Soph. у меня было много колебаний; 3) остановка внимания, внимание (ἄξιος ἐπιστάσεως Arst.): μετὰ и ἐξ ἐπιστάσεως Arst., Polyb. со вниманием, внимательно; 4) наблюдение, надзор (ἔργων Xen.); 5) почин, начало (τῆς ἱστορίας Polyb.); 6) расстановка, положение: τὰ σκάφη τὴν ἐπίστασιν ἐπ᾽ ἀλλήλοις εἶχεν Polyb. суда были расположены друг за другом.

ἐπι-στᾰτέω 1) быть начальником, управлять, руководить, иметь попечение (τῷ σώματι Plat.; τῶν κοινῶν Arst.): οὐκ ὀρθῶς ἂν ἔχοι τὸν χείρω τῶν βελτιόνων ἐ. Plat. не годится, чтобы худший управлял лучшими; 2) смотреть (за чем-л.), присматривать, охранять (ποιμνίοις Soph.): ἐ. τοῦ εἶναι οἵους δεῖ τοὺς κοινῶνας Xen. заботиться о том, чтобы сотоварищи были такими, какими должны быть; 3) быть в помощь, помогать (ἕργμασιν Pind., λόγῳ Aesch.); 4) преследовать: τίς γάρ με μόχθος οὐκ ἐπεστάτει! Soph. какое только горе не постигало меня!; 5) быть эпистатом Thuc. (см. ἐπιστάτης 7).

ἐπι-στάτης, ου1) обращающийся с просьбой, просящий: ἐπιστάτῃ οὐδ᾽ ἅλα δοίης Hom. просящему (подаяния) ты и (щепотки) соли не дал бы; 2) воен. следующий сзади (ср. προστάτης впереди идущий и παραστάτης идущий рядом, сбоку) Xen.; 3) (на чем-л.) стоящий: ἁρμάτων ἐ. Soph. стоящий на колеснице, управляющий колесницей или сражающийся с колесницы; ἐλεφάντων ἐ. Polyb. вожатый слона; 4) надзиратель, страж: ποιμνίων ἐ. Soph. пастух; 5) начальник, глава: ἐρετμῶν ἐ. Eur. начальник гребцов; ἄθλων ἐ. Plat. распорядитель игр; ἐ. τῶν ἔργων Dem. начальник общественных работ; 6) покровитель, заступник (Κολωνοῦ Soph.); 7) эпистат (в Афинах, глава пританеев, в день своего избрания председательствовавший в βουλή и в ἐκκλησία, до избрания девяти πρόεδροι; старший из последних тж. назывался ἐ.) Aeschin., Dem., Arst.; 8) специалист, знаток: ἐ. τοῦ ποιῆσαι δεινὸν λέγειν Plat. мастер по части обучения красноречию; 9) статуэтка Гефеста (как покровителя очага) или треножник, таган (на который ставят котелок) Arph. Aves 436.

ἐπιστᾰτική ἡ (sc. τέχνη) искусство управления Plat.

ἐπι-στᾰτικός 3 1) касающийся управления, связанный с надзором (τέχνη Plat.); 2) устойчивый, прочный (κατάλημμα Diog. L.).

ἐπιστᾰτικῶς прилежно, тщательно (δοκιμάζειν Sext.).

ἐπιστέαται (= ἐπίστανται) ион. 3 л. pl. praes. ind. к ἐπίσταμαι I.

ἐπι-στείβω попирать ногами, топтать (τόπον τινά Soph.).

ἐπι-στείχω 1) приходить, проходить (νᾶσον Pind.; χθόνα Aesch.); 2) наступать, приближаться (ἡ ἐπιστείχουσα ἡμέρα Eur.).

ἐπι-στέλλω 1) посылать, отправлять (ἐπιστολάς τινι Dem.); 2) уведомлять, сообщать (τι πρός τινα Xen., Plut.): τὰ ἐπισταλέντα Thuc. вести, известия; τὰ ἐπεσταλμένα Plut. послания, письма; 3) предписывать, предлагать, велеть, поручать (τινί τι Her., Dem. и περί τινος Xen.): οὐδὲν ἔφη οἱ ἐπεστάλθαι ἄλλο ἢ ἀπαλλάσσεσθαι Her. он сказал, что ему приказано лишь вернуться; τὰ ἐπεσταλμένα Thuc., Dem. приказания, распоряжения; 4) подбирать, закидывать (φᾶρος Anth.).

ἐπι-στενάζω (над кем-л., о чем-л.) стонать, рыдать (Eur.; τινί Aesch., Luc., Plut.).

ἐπι-στενᾰχίζω Hes. = ἐπιστενάζω.

ἐπι-στενάχω (ᾰ) Aesch., med. Hom. = ἐπιστενάζω.

ἐπί-στενος 2 (только в compar. ἐπιστενώτερος) сулившийся, суженный Arst.

ἐπι-στένω (только praes. и impf. ἐπέστενον) Hes., Soph., Eur., Plut.; Hom. - in tmesi = ἐπιστενάζω.

ἐπι-στεφανόω увенчивать (βωμόν Pind.).

ἐπιστεφής 2 1) наполненный до краев (κρητῆρες ἐπιστεφεῖς οἴνοιο Hom.); 2) увенчанный, покрытый, поросший (ὕλης Anth.).

ἐπι-στέφω наливать, лить: χοάς τινι ἐ. Soph. совершать возлияния в чью-л. честь или кому-л.; med. наполнять до краев (κρητῆρας ποτοῖο Hom.).

ἐπι-στηλόω воздвигать в виде столба, ставить в качестве стелы: θινὸς ἐπεστηλωμένον ἄχθος Anth. песчаный могильный холм.

ἐπί-στημα, ατος τό 1) надгробная колонна, могильная плита Plat.; 2) эпистема (украшение на носовой части корабля) Diod.

ἐπιστήμη 1) умение, искусство, опытность (τινός и περί τι Plat. и πρός τι Lys.); 2) знание: ἀνὴρ ἐπιστήμης πλέως Soph. просвещенный человек; τῇ ἐπιστήμῃ σύ μου προὔχοις ἄν Soph. это ты знаешь, пожалуй, лучше меня; 3) филос. (в отличие от τέχνη и ἐμπειρία) научное знание, наука; (в отличие от δόξα) достоверное знание Plat. etc.; 4) научная отрасль, дисциплина Plat. etc.

ἐπίστημι ион. = ἐφίστημι.

ἐπιστημονικός 3 1) познающий (μέρος τῆς ψυχῆς Arst.); 2) научный (ὁρισμός Arst.).

ἐπιστημονικῶς по-научному, научно Arst., Sext.

ἐπιστημόνως 1) умело, искусно (λέγειν Plat.); 2) зная, сознательно (τὸ δικαίως ἐ., sc. ἐστίν Arst.).

ἐπιστημοσύνη ἡ Diog. L. = ἐπιστήμη.

ἐπιστήμων 2, gen. ονος 1) знающий, сведущий, опытный (τινός Soph., Thuc., Plat. или τι Xen.; περί τινος или περί τι Plat.): ἐ. βουλῇ τε νόῳ τε Hom. рассудительный и умный; τῆς θαλάσσης ἐ. Thuc. опытный моряк; ἐ. τὰ προσήκοντα τῇ ὁπλίσει Xen. умеющий владеть оружием; 2) филос. истинно знающий, обладающий подлинным знанием: αὐτοῦ ἐ. γεγονώς, οὗ πρότερον ἦν δοξαστής Plat. действительно познавший то, о чем прежде имел лишь представление (т. е. мнимое знание).

ἐπι-στηρίζομαι опираться (ἔν τινι Arst. и τινι Luc.).

ἐπιστητόν τό познаваемое, предмет научного познания Arst.

ἐπιστητός 3 познаваемый, доступный познанию Plat., Arst.

ἐπι-στίλβω (на ком-л. или на чем-л.) блестеть (τινί Luc., Plut.).

I ἐπίστιον τό стоянка или навес для корабля (вытащенного на берег) Hom.

II ἐπίστιον τό семья, дом Her. (ср. ἐφέστιος).

ἐπίστιος 2 ион. = ἐφέστιος.

ἐπιστολά-δην (ᾰ) adv. подобрав, подпоясавши Hes.

ἐπι-στολεύς, έως1) писец или гонец Xen.; 2) (у лакедемонян) помощник командующего флотом Xen., Plut.

ἐπιστολή тж. pl. 1) послание, поручение (письменное или устное), предписание, распоряжение: ἐξ ἐπιστολῆς Her. или ἐπιστολαῖς Eur. по приказанию; τέκνων ἐπιστολαί Eur. распоряжения относительно детей; 2) письменное послание, письмо (ἐπιστολὴν (δια)πέμπειν Eur., Thuc.; ἐπιστολὴν ἀποδοῦναι, λύειν Thuc.): ὁ ἐπὶ τῶν ἐπιστολῶν Plut. писец, секретарь.

ἐπιστολιᾱ-φόρος ὁ Xen. = ἐπιστολεύς 1.

ἐπιστολικός 3 составленный в форме писем, написанный в эпистолярном стиле (ἀποδείξεις Arst.; βιβλία Diog. L.).

ἐπιστολῐμαῖος 2 обещанный в письме (но не данный), оставшийся на бумаге, т. е. нереальный (δυνάμεις Dem.).

ἐπιστόλιον τό письмецо, записка Plut., Diog. L.

ἐπιστολο-γράφος (ᾰ) ὁ писец, секретарь Polyb.

ἐπιστομέω Plut. = ἐπιστομίζω 2.

ἐπι-στομίζω 1) досл. взнуздывать, перен. надевать на рот (φορβαίᾳ καὶ αὐλοῖς ἑαυτόν Plut.); 2) обуздывать, заставлять замолчать (τινά Arph., Aeschin., Dem., Luc.; τινὰ σοφίσματί τινι Plut.; τινί и ὑπό τινος ἐπιστομισθείς Plat., Plut.); 3) заставлять упасть ничком (τὸν τρέχοντα Luc.).

ἐπι-στοναχέω = ἐπιστενάζω: ἐπεστονάχησε δὲ λίμνη Hom. и (от прыжка Ириды) застонала водяная пучина.

ἐπι-στονᾰχίζω Hes. = ἐπιστενάζω.

ἐπι-στορέννῡμι 1) (на чем-л.) расстилать (δέρμα αἰγός Hom. - in tmesi); 2) покрывать (ἡ κάμηλος ἁλουργίδι ἐπέστρωτο Luc.).

ἐπι-στρᾰτεία, ион. ἐπιστρατηΐη ἡ поход (σὺν Κύρῳ Xen.): ἡ τῶν Πλαταιῶν ἐ. Thuc. поход против Платей.

ἐπι-στράτευσις, εως ἡ Her. = ἐπιστρατεία.

ἐπι-στρᾰτεύω 1) отправляться в поход, идти войной (τινί Eur., Arph., Thuc., Xen. и ἐπί τινα Arst.; ἐπὶ τὴν χώραν Plat., Dem.; πατρίδα τινός Soph.; πόλιν τινά Eur.; εἰς Θετταλίαν Aeschin.; med.: ἐπ᾽ Αἴγυπτον Her.; χώρᾳ τινι Xen., Plat.); 2) med. воевать, бороться (διπλοῦν πῆμα Eur.); 3) med. нападать (ἐπεστρατεύσατο τὰ βλέφαρα ὕπνος Arph.).

ἐπι-στρᾰτηΐη ион. = ἐπιστρατεία.

ἐπιστρᾰτο-πεδεία ἡ расположение лагерем (близ чего-л.), близость лагерной стоянки (τῶν πολεμίων Polyb.).

ἐπι-στρᾰτοπεδεύω 1) (против чего-л.) располагаться лагерем (τοῖς Ῥωμαίοις Polyb.); 2) (где-л.) разбивать лагерь (ἐπὶ τὸ ὄρος Polyb.).

ἐπί-στρεπτος 2 обращающий на себя (чьи-л.) взоры, т. е. чарующий, прекрасный, счастливый (αἰών, ὥρα ἐ. βροτοῖς Aesch.).

ἐπιστρεφέως ион. = ἐπιστρεφῶς.

ἐπι-στρεφής 2 1) напряженно-внимательный, деятельный, энергичный (ῥήτωρ Xen.; θεός Plut.); 2) гибкий, переливчатый (φωνὴ ἀηδόνος Arst.).

ἐπι-στρέφω 1) поворачивать (назад или в сторону), обращать (τὰς ναῦς Thuc.; νῶτον Her.; τὸν ἵππον εἰς φυγήν Plut.): δεῦρ᾽ ἐπίστρεψον κάρα Eur. поверни сюда голову, т. е. взгляни сюда; 2) med. оглядываться, озираться (ἐπιστραφεὶς καὶ ἰδόμενος Her.); 3) склонять к иному мнению, переубеждать (πολλούς Luc.; ἐνίους Plut.); 4) med. принимать другой оборот, (из)меняться (δόξα τῇδε ἐπεστράφη Soph.); 5) поворачиваться (δεῦρο Arph.): ἐπιστρέψας ᾗκεν ἰόν Soph. он обернулся и пустил стрелу; 6) возвращаться: ἀφικόμενοι ἐς Βέροιαν κἀκεῖθεν ἐπιστρέψαντες Thuc. прибыв в Берею и вернувшись оттуда; 7) обращать в бегство (τινά Xen.); 8) тж. med.-pass. заходить, прибывать (κατ᾽ ἄλσος Aesch.; εἰς χώραν Xen.): πόθεν γῆς τῆσδ᾽ ἐπεστράφης πέδον; Eur. откуда занесло тебя в этот край?; κατ᾽ ἄλσος ἐ. Aesch. заходить в рощу; 9) med. бродить, проходить, обходить, тж. посещать (πάντῃ Hom.; γαῖαν Hes.; ὀρέων κορυφάς Anacr.): θεοῦ νιν κέλευσμα ἐπεστράφη Eur. веление божества настигло ее; 10) med. обращаться мыслью, обращать внимание, заботиться (ἐπ᾽ οὐδενὶ τούτων Dem.; τῶν ἀνθρωπίνων Plut.): τίνος πράγματος χάριν τοῦδε ἐπεστρέφοντο; Soph. по какой причине (Атриды) вспомнили о нем?; 11) крутить, скручивать: ἐ. ἐπισκύνιον Anth. морщить лоб; οἷς ἐπέστραπται τὸ τρίχιον Arst. те, у которых вьются волосы; 12) перен. накручивать, натягивать, напрягать: λέγειν μᾶλλον ἐπεστραμμένα (sc. ἔπη) Her. говорить с большим возбуждением; 13) настаивать, требовать: ἐ. τὴν πίστιν Soph. требовать залога верности, ручательства.

ἐπιστρεφῶς, ион. ἐπιστρεφέως 1) возбужденно, страстно (εἴρετο Her.); 2) искусно, тщательно (φάναι Aeschin.).

*ἐπι-στρόγγῠλος 2 закругленный, округлый (Arst. - v. l. к στρογγύλος).

ἐπιστροφάδην (ᾰ) adv. 1) (поворачиваясь) во все стороны, вокруг (себя): κτεῖνε δ᾽ ἐ. Hom. и стал (Диомед) убивать направо и налево; 2) туда и сюда, взад и вперед (βαδίζειν HH).

ἐπι-στροφή 1) приведение в круговое движение, вращение (τῆς τοῦ ἀτράκτου δίνης Plat.); 2) свивание, скручивание (ἐπιστροφαὶ τῶν σχοινίων Plat.); 3) воен. тж. pl. поворот (для атаки), нападение (с фланга или с тыла), обход (δαΐων ἀνδρῶν Soph.); pl. нападение со всех сторон, перен., непрерывные удары (μυρίων κακῶν Soph.): ὑπεκφεύγειν τὴν ἐπιστροφὴν ἐς τὴν εὐρυχωρίαν Thuc. избежать нападения бегством в открытое море; 4) исход, результат Polyb.; преимущ. дурной оборот, плохие последствия: ὅπως μή τις ἐ. γένηται Thuc. чтобы чего-л. не вышло (дурного); 5) пребывание, тж. местопребывание, пристанище: πατρῴων δωμάτων ἐπιστροφαί Aesch. жизнь в отчем доме; ξενότιμοι ἐπιστροφαὶ δωμάτων Aesch. долг гостеприимства; βούνομοι ἐπιστροφαί Aesch. пастбища; Ἓλλην πεφυκώς, οἷσιν οὐκ ἐπιστροφαί Eur. ты эллин, (а) таким не место (здесь); 6) внимательное отношение, внимание, забота (ἄξιος ἐπιστροφῆς Xen.): ἐπιστροφὴν ποιεῖσθαι Arst., Dem.; (тж. θέσθαι Soph. или ἔχειν Plut.) уделять внимание, заботиться (τινός Eur., Sext., πρό τινος Soph. и περί τινος Plut.); 7) обхождение (с кем-л.), знакомство: πάντες, ὧν ἐ. τις ἦν Eur. все сколько-нибудь вращавшиеся (среди людей), т. е. имеющие кое-какой житейский опыт (по друг. заслуживающие какого-л. внимания); 8) наказание (ἐπιστροφῆς καὶ κολάσεως ἄξιος Polyb. - ср. 6).

ἐπίστροφος 2 1) вращающийся (в кругу людей), т. е. общительный: ἐ. ἦν ἀνθρώπων Hom. (Одиссей) любил бывать среди людей; 2) приводящий в действие, виновник (τινος Aesch.).

ἐπι-στρώννῡμι (= ἐπιστορέννυμι) расстилать, раскидывать: ἐ. τῇ γῇ νιφετόν Luc. устлать землю снегом.

ἐπι-στρωφάω тж. med. 1) обходить, посещать (πόληας Hom.); 2) приезжать, прибывать: πόθεν γῆς τῆσδ᾽ ἐπιστρωφᾷ πέδον; Eur. откуда приходишь ты в этот край?; 3) возвращаться (δῶμα Aesch.); 4) перен. (о заботах) посещать, удручать (ἀνὴρ ὅντε ἐπιστρωφῶσι μέριμναι HH).

ἐπι-στύλιον (ῡ) τό арх. эпистиль, архитрав Plut.

ἐπίστω Soph., Xen. imper. sing. к ἐπίσταμαι I.

ἐπι-σῡκοφαντέω (сверх того или также) клеветать (τινα Plut.).

ἐπι-συλλαμβάνω Arst. = ἐπικυΐσκομαι.

ἐπι-σύλληψις, εως ἡ эписиллепс, суперфетация, вторичное зачатие (после зачатия и до рождения первого плода) Arst., Plut.

ἐπι-συμβαίνω 1) (непредвиденным образом, неожиданно) случаться, возникать или привходить Arst., Sext.; 2) (вслед за чем-л.) образовываться, рождаться Sext.

ἐπι-συμμαχία ἡ оборонительно-наступательный союз, коалиция (Dem.; Xen. - v. l. к ἐπιμαχία).

ἐπι-συνάγω (ᾰ) 1) собирать (οἱ ἐπισυνηγμένοι τῶν μισθοφόρων Polyb.); 2) сгущать (ἀὴρ συναχθείς Plut.).

ἐπι-συνᾰγωγή ἡ собрание, сборище NT.

ἐπι-συνᾰλοιφή грам. эписиналефа, синизесис (слияние двух гласных).

ἐπι-συνάπτω 1) связывать, завязывать (τί τινι Polyb.); 2) присоединять: ἐ. περί τινος Sext. добавить (несколько слов) о чем-л.; 3) завязывать, начинать (μάχην τινί Diod.; πόλεμον Plut.).

ἐπι-σύνδεσις, εως ἡ связь, связывание или присоединение Plut.

ἐπι-συνδίδωμι поддаваться, уступать (τινί Plut.).

ἐπι-συνείρω (дополнительно) присоединять, добавлять (τι Sext.).

ἐπισυνεσταλμένος part. pf. pass. к ἐπισυστέλλω.

ἐπι-σύνθεσις, εως ἡ присоединение, сложение (πλειόνων Sext.).

ἐπισυνθετικῶς в порядке сочетания, путем соединения Sext.

ἐπι-συνθήκη ἡ дополнительная (к договору) статья Polyb.

ἐπι-συνίστᾰμαι 1) соединяться (τινι Plut.); 2) составляться, aor. состоять (τινος Sext.); 3) объединяться для восстания, восставать Plut.

ἐπι-συντίθημι (сверх того) добавлять, присоединять Sext.

ἐπι-συντρέχω сбегаться, собираться (ὄχλος ἐπισυντρέχει NT).

ἐπι-συνωθέω Diog. L. = συνωθέω.

ἐπι-σῡρίσσω, атт. ἐπισυρίττω давать знать свистом Arst.

ἐπί-συρμα, ατος τό борозда, тянущийся по земле след (τοῦ ξύλου Xen.).

ἐπι-συρμός досл. волочение, таскание, перен. затягивание, проволочка, волокита: εἰς ἐπισυρμὸν ἄγειν Polyb. затягивать или оставлять в пренебрежении.

ἐπι-συρρέω стекаться, соединяться Plut.

ἐπι-σύρω (ῡ) 1) тж. med. (с трудом) тащить, волочить (τὼ πόδε Diog. L.); pass. волочиться (ἐπὶ τῆς γῆς Xen.): ποδήρεις χιτῶνας ἐπισυρόμενοι Luc. одетые в длинные платья; 2) перен. растягивать, затягивать: χρέμπτεσθαι ἐπισεσυομένον Luc. кашлять затяжным кашлем; 3) перен. небрежно делать или произносить: φθέγγεσθαι ἐπισεσυρμένον Luc. говорить невнятно; ἴσως ἐπισύροντες ἐροῦσιν, ὡς … Dem. они, может быть, пробормочут, что …; γράμματα ἐπισεσυρμένα Luc. небрежный почерк; ἐ. τὰ πράγματα Lys. комкать, излагать неполно факты; ἐπισεσυρμένος καὶ ῥυπαρός Diog. L. небрежный и грязный.

ἐπι-σύστᾰσις, εως (ᾰ) ἡ 1) скопление, нагромождение (πλειόνων κακῶν Sext.); 2) сборище, скопище (τοῦ ὄχλου NT).

ἐπι-συστέλλω сжимать, уплотнять Arst.

ἐπι-σφάζω или ἐπισφάττω 1) (на чем-л., у или после чего-л.) закалывать, умерщвлять, убивать (τινὰ τάφῳ Eur.): πρόβατά τινι ἐ. Xen. закалывать ягнят при погребении кого-л.; αἷμα μηλείου φόνου ἐ. Eur. окропить овечьей кровью (погребальный костер); τινὰ ἐ. τινί Plut. умерщвлять кого-л. вслед за кем-л.; 2) добивать, приканчивать (τινά Luc., Plut.).

ἐπίσφαιρα τά эписферы 1) кожаные рукавицы для борцов Plut.; 2) кожаные наконечники для мечей: μάχαιραι μετ᾽ ἐπισφαίρων Polyb.

ἐπισφάλεια (ᾰ) ἡ ненадежность, непрочность (τῆς τύχης Polyb.).

ἐπι-σφᾰλής 2 1) неустойчивый, шаткий, непрочный (μεγάλα πάντα Plat.; δύναμις Dem.); 2) перен. скользкий, обманчивый (τόποι Polyb.); 3) перен. ведущий по наклонной плоскости, т. е. вовлекающий (εἰς или πρός τι Plut.); 4) рискованный, опасный (καιρός Polyb., Plut.).

ἐπι-σφᾰλῶς ненадежно, непрочно: ἐ. ἔνειν или διακεῖσθαι Polyb., Plut. находиться в опасности.

ἐπισφάττω Plut., Luc. = ἐπισφάζω.

ἐπι-σφίγγω 1) жать, сжимать (τοὺς πόδας Luc.); 2) сжимать (в объятиях), обнимать (τινὰ πήχεσι Anth.); 3) связывать (τινὰ ζώναις Luc.); 4) обострять, запутывать (τὴν ἀμφισβήτησιν Sext.).

ἐπι-σφοδρύνω (ῡ) усиливать, укреплять (τὴν ἀρχήν Plut.).

ἐπι-σφρᾱγίζομαι 1) прикладывать печать, запечатывать (τῶν ῥηθέντων τι Plat.); 2) налагать (как бы) в виде печати, запечатлевать (τῇ πολιτικῇ μίαν ἰδέαν Plat.); 3) утверждать, одобрять, санкционировать (τὴν παρανομίαν τινός Polyb.).

ἐπισφρᾱγιστής, οῦ ὁ прикладывающий печать, скрепляющий печатью Luc.

ἐπι-σφύρια (ῠ) τά 1) эписфирии (кольца или пряжки, скреплявшие кнемиды поверх щиколотки) (κνημῖδες ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυῖαι Hom.); 2) лодыжки Anth.

ἐπι-σφύριος 2 (ῠ) доходящий до щиколотки, покрывающий щиколотку: ἐπισφύριον γέρας Anth. (металлическая) луночка (лат. lunula, на обуви римских сенаторов).

ἐπίσφῠρος 2 Anth. = ἐπισφύριος.

ἐπι-σχεδόν adv. близко, вплотную HH.

ἐπισχέθοι Aesch. aor. opt. к ἐπέχω.

ἐπισχεῖν inf. aor. к ἐπέχω.

ἐπι-σχερώ adv. 1) друг за другом, один за другим Hom.; 2) подряд (τρὶς ἐ. Anth.); 3) по порядку, постепенно Theocr.

ἐπίσχες imper. aor. 2 к ἐπέχω.

ἐπισχεσίη ἡ предлог, обоснование, повод (ἄλλην ποιήσασθαι ἐπισχεσίην τινός Hom.).

ἐπί-σχεσις, εως1) задерживание, задержка, прекращение (γενέσεως Plat.; πνεύματος Arst.; πολέμου Plut.); 2) остановка, пребывание (ἐν τῇ Οἰνόῃ Thuc.); 3) сдержанность или воздержание (τῶν ἀδικημάτων Plut.): οὔτις ἐ. ἀλλοτρίων χαρίσασθαι погов. Hom. чужое добро раздается щедро.

ἐπισχετέον adj. verb. к ἐπέχω.

ἐπ-ισχναίνω досл. истощать, перен. сушить, заживлять (τὰ ἕλκη τοῖς φαρμάκοις Plut.).

ἐπι-σχολάζομαι быть бездеятельным Soph.

ἐπι-σχῡρίζομαι решительно сопротивляться (Plut. - v. l. к ἀπισχυρίζομαι).

ἐπ-ισχύω 1) делать сильным, укреплять (τὴν πόλιν Xen.); 2) становиться сильным, укрепляться Diod.; 3) настаивать: ἐπίσχυον λέγοντες NT они настойчиво утверждали.

ἐπ-ίσχω (fut. ἐπισχήσω, aor. 2 ἔπεσχον) 1) удерживать (τινά Eur.; τινὰ τοῦ θράσους Plat.); 2) сдерживать, подавлять, прекращать (μένος Hes.; διάρρησιν Plat.): ἐ. θυμὸν ἐνιπῆς Hom. воздерживаться от резких слов; med. удерживаться, сдерживаться: ἐπισχόμενος ἐξέπιε Plat. задержав дыхание, (Сократ) выпил (чашу с ядом); 3) направлять, управлять (ἵππους Hom., Hes.); 4) переставать, прекращать: ἐ. τοῦ γράφειν Plat. перестать писать; ἐ. μέχρι τοσούτου, ἕως ἄν … Thuc. подождать, пока не ….

ἐπι-σωρεύω 1) накапливать, нагромождать (τι Plut.); 2) наваливать (νεκρούς Plut.); 3) привлекать (τινάς NT).

ἐπί-σωτρων, эп. ἐπίσσωτρον τό шина колесного обода Hom.

ἐπιτᾰγή 1) приказание, предписание, веление (νόμων Diod.; τοῦ θεοῦ NT); 2) дань Polyb.

ἐπίταγμα, ατος τό 1) приказание, повеление, предписание, приказ (τυραννικόν Plat.): ἐξ ἐπιτάγματος Dem. по приказанию; 2) условие договора Polyb.; 3) вспомогательный отряд, войсковой резерв Polyb., Plut.; 4) грам. эсплетивное (вставное) слово (о местоим. αὐτός).

ἐπιταγμᾰτικός 3 грам. эсплетивный, вставной (о местоимении αὐτός).

ἐπίτᾱδες дор. = ἐπιτηδές.

ἐπιτακτήρ, ῆρος ὁ отдающий приказания, приказывающий Xen.

ἐπιτάκτης, ου adj. m повелительный, властный, умеющий повелевать (перевод лат. Imperiosus, agnomen Манлия Торквата у Plut.).

ἐπιτακτική ἡ (sc. τέχνη) искусство приказывать, умение распоряжаться Plat.

ἐπιτακτικόν τό Plat., Arst. = ἐπιτακτική.

ἐπιτακτικός 3 приказывающий, распоряжающийся (φρόνησις Arst.).

ἐπιτακτικῶς повелительно, властно Diod.

ἐπίτακτοι οἱ эпитакты, резерв, арьергард Thuc.

ἐπί-τακτος 2 отведенный назад, помещенный в резерве или в арьергарде (σπεῖραι Plut.; см. ἐπίτακτοι).

ἐπι-τακτός 3 указанный, предписанный (μέτρον Pind.).

ἐπι-τᾰλαιπωρέω 1) (также, еще) трудиться: τοῖς παροῦσι βοηθοῦντας χρὴ ἐ. Thuc. содействуя текущим делам, необходимо еще трудиться (для будущего); 2) (над чем-л.) упорно работать (πρὸς πολιτικοῖς ἐ. Plat.).

ἐπι-τᾰλάριος 2 (λᾰ) несущий корзинку: Ἀφροδίτη ἐ. Plut. Афродита с корзинкой (одна из статуй Венеры в Риме).

Ἐπιταλιεύς, εως Xen. adj. m к Ἐπιτάλιον.

Ἐπιτάλιον τό Эпиталий (город в Трифилии - южн. Элида Xen.; у Hom. - Θρυόεσσα).

ἐπίτᾰμα, ατος τό [ἐπιτείνω] напряжение, усилие Plut.

ἐπιτάμνω ион. = ἐπιτέμνω.

ἐπι-τᾰνύω (только in tmesi) 1) растягивать, распростирать: Ζεὺς ἐπὶ νύκτ᾽ τάνυσε ὑσμίνῃ Hom. Зевс распростер ночь над битвой; 2) притягивать, задвигать (κληῗδα Hom.); 3) класть (плашмя) (τὸ ἔγχος ἰκριόφιν Hom.); 4) натягивать (τόξα Archilochus ap. Plut.).

ἐπιτάξ adv. один за другим, подряд Eur.

ἐπί-ταξις, εως1) приказание, повеление (θεῶν Plat.; δεσπότου Arst.): κατὰ τὴν τῆς αὑτοῦ ψυχῆς ἐπίταξιν Plat. по собственному усмотрению; 2) взимание: φόρων ἐπιτάξιες Her. обложения данью.

ἐπι-τάραξις, εως (ᾰρ) ἡ смятение, замешательство Plat.

ἐπι-τᾰράσσω, атт. ἐπιτᾰράττω (кроме того, также) 1) приводить в смятение, смущать, расстраивать, тревожить (αὐτὸν ἡ ὄψις τοῦ ἐνυπνίου ἐπετάρασσε Her.); 2) мешать (τοὺς λογισμούς Plut.); 3) нарушать, прерывать (τὰς οἰμωγάς Luc.).

ἐπι-τάρροθος ὁ, ἡ 1) защитник, заступник, тж. помощник (Δαναοῖσι μάχης ἐπιτάρροθοι Hom.); 2) повелитель, властитель (Τεγέης Her.).

ἐπί-τᾰσις, εως1) натягивание (χορδῶν Plat., Plut.); 2) напряжение, нарастание, усиление (φωνῆς Arst.; ὄμβρων Polyb.).

ἐπι-τάσσω, атт. ἐπιτάττω тж. med. 1) ставить подле, помещать рядом (τοὺς ἱππέας ἐπὶ τῷ δεξιῷ Thuc.): ἐπετετάχατο ἐς τοὺς Πέρσας Her. (в сражении сагартии) были построены возле персов; 2) ставить позади, помещать в резерве (τὴν ἵππον ὄπισθε τοῦ πεζοῦ Her.; med. λόχους φύλακας τῇ φάλαγγι Xen.): οἱ ἐπιτεταγμένοι Thuc., Plut. тыловое охранение или вспомогательные (резервные) отряды (ср. 3); 3) приказывать, предписывать (τί τινι Hom., Plat. и τινὶ ποιεῖν τι Arph., Plat.): τὸ ἂν ἐπιτὰσσῃς σύ Her. (все), что ни прикажешь; ἐπιταχθῆναί τι Thuc. получить какое-л. приказание; οἱ ἐπιτεταγμένοι Plat. получившие приказание или принуждаемые (ср. 2); τὰ ἐπιτασσόμενα Her. (отданные) распоряжения; τὰ ἐπιταχθέντα Plat. (полученные) указания, задания; ναῦς ἐπετάχθησαν ποιεῖσθαι Thuc. было предписано создать флот; ἐπιτάττει εἰπών … Arst. он приказывает, говоря ….

ἐπι-τᾰτικός 3 грам. усилительный (о приставках ἀ-, ζα-).

ἐπιτάττω атт. = ἐπιτάσσω.

I ἐπι-τάφιος 2 (ᾰ) 1) справляемый у могилы, поминальный (ἀγών Arst., Diod., Plut.); 2) произносимый над могилой, надгробный (λόγος Plat.; ἔπαινος Plut.).

II ἐπιτάφιος 1) (sc. λόγος) надгробное слово Luc.; 2) (sc. ἀγών) поминальное состязание Luc.

ἐπι-τᾰχύνω (ῡ) ускорять, торопить (τὴν πορείαν Plut.): ἐ. τινὰ τῆς ὁδοῦ Thuc. заставлять кого-л. ускорять ход.

ἐπι-τέγγω лить, разливать (νέκταρ Anacr.).

ἐπι-τείνω (fut. ἐπιτενῶ, ион. impf. iter. ἐπετείνεσκον) 1) натягивать (τὰς χορδάς Plat.; τὰ τόξα καὶ τὰς λύρας Plut.); 2) напрягать: τὰ νεῦρα οἷα ἐπιτείνεσθαι καὶ ἀνίεσθαι Plat. сухожилия, способные напрягаться и ослабляться; 3) растягивать, расстилать, распространять: ἐπὶ νὺξ τέταται (pf. pass. in tmesi) βροτοῖσιν Hom. (вечная) ночь раскинулась над смертными (киммерийцами); ἐπὶ πτόλεμος τέτατό σφιν Hom. сражение перемещалось вслед за ними; 4) настилать (ξύλα ἐπὶ τὴν γέφυραν Her.); 5) терзать, мучить (ἐπιτείνεσθαι ὑπὸ νόσων Plat.); 6) усиливать, повышать, поднимать (ἡδονάς Plat.; τὰ τιμήματα Arst.; τὴν φωνήν Arst., Plut.; τὸν φόρον Plut.); 7) побуждать, заставлять (τινὰ ποιεῖν τι Xen.); 8) (тж. ἐ. ἑαυτόν Plut.) стремиться, устремляться, метить (πρὸς τὸν σκοπόν Arst.; тж. pass., ἐπιταθῆναι εἰς ἀνδραγαθίαν Xen.): ἐπιταθῆναι ταῖς εὐνοίαις Polyb. стремиться показать (свою) благожелательность; ἐπιτεταμένοι τοῖς βιβλίοις Luc. преданные книгам; 9) pass. обходиться или выдерживать, довольствоваться (ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σίτου πλείω χρόνον ἐπιταθῆναι Xen.); 10) усиливаться (κίνησις ἐπιτείνει Arst.; ψῦχος ἐπέτεινε Plut.).

ἐπι-τειχίζω 1) возводить стены, строить укрепления (Δεκέλεια ἐπιτετειχισμένη Aeschin.): ἐπιτειχίσαι τινί построить укрепления против кого-л.; 2) воздвигать как оплот, противопоставлять (τυραννίδα τινί Dem.; τῷ πλούτῳ τὴν ὑπεροψίαν Luc.; δύσμαχον πολέμιόν τινι Plut.).

ἐπι-τείχῐσις, εως1) возведение укреплений Thuc.; 2) снабжение фортификационными сооружениями, укрепление (Δεκελίας Thuc.).

ἐπι-τείχισμα, ατος τό 1) укрепление, крепость, твердыня, оплот: ἐ. τινι, πρός τι и ἐπί τι Dem. оплот против кого(чего)-л.; κατασκευάζειν τὴν Εὔβοιαν ἐ. τινι Dem. делать Эвбею оплотом против кого-л; 2) перен. оплот, защита: ἐ. τῶν νόμων Arst. оплот законности.

ἐπιτειχισμός ὁ Thuc., Xen., Dem. = ἐπιτείχισις.

ἐπι-τελειόω исполнять, совершать (τὴν θυσίαν Plut.).

ἐπιτελείωσις, εως1) исполнение, совершение (τῆς εὐχῆς Plut.); 2) завершение, доведение до высшей степени (τῆς εὐδαιμονίας Plut.): ἐ. τῆς πολιτείας Plut. высший государственный пост (о римск. censura); 3) благодарственная жертва (за новорожденного), освящение (αἱ τῶν παίδων ἐπιτελειώσεις Plat.).

ἐπι-τέλεσις, εως ἡ исполнение, совершение Arst.

ἐπι-τελεστικός 3 1) завершающий Arst.; 2) крепкий, сильный Arst.

ἐπι-τελέω реже med. 1) исполнять, выполнять (τὰ ἐπιτασσόμενα Her.; τὰς πράξεις Arst.); pass. исполняться, сбываться (τὸ χρηστήριον ἐπιτελεύμενον Her.) или образовываться, становиться (ἐξ ᾠοῦ ζῷον ἐπιτελεσθέν Arst.); 2) доводить до конца, завершать, оканчивать (τὸν προκείμενον ἄεθλον Her.; ἐπιτελεσθέντος τοῦ λόγου Isocr.); 3) восполнять, довершать (τὰ ἐλλιπῆ Arst.); 4) совершать (θυσίας Her., Arst.); 5) устраивать, справлять (ἀγῶνα, ὁρτάς Her.; γάμον Arst., Plut.); 6) платить, уплачивать (ἀποφορήν Her.); 7) (о наказании, возмездии) назначать, определять: τὴν τῆς ἀσεβείας δίκην ἐ. τινι Plat. карать кого-л. за нечестие; ἡ δίκη τοῦ φόνου τοῖσι Σπαρτιήτῃσι ἐκ Μαρδονίου ἐπετελέετο Her. за убийство (Леонида) спартанцы были отомщены смертью Мардония; 8) med. платиться, т. е. переносить, претерпевать: τὰ τοῦ γήρως ἐ. Xen. терпеть тяготы старости; ἱλαρῶς τὸν θάνατον ἐπετελέσατο Xen. (Сократ) радостно встретил смерть.

ἐπι-τελής 2 1) доведенный до конца, законченный, выполненный: ἐπιτελὲς ποιεῖν τι Her. совершить (закончить) что-л.; ἐπιτελὲς γενέσθαι Her., Thuc., Plut. быть выполненным; 2) исполнившийся (εὐχαί Plat.; ἐπίνοιαι Polyb.).

ἐπι-τέλλω (aor. ἐπέτειλα) тж. med. 1) приказывать, велеть, поручать (τί τινι Hom.; med. Arph. и ποιεῖν τι Her.): σῶν μέμνημαι ἐφετμέων, ἃς ἐπἐτειλας Hom. я помню приказания, которые ты дала; 2) обращаться или произносить, изрекать (κρατερὸν μῦθον Hom. - in tmesi); 3) всходить, появляться (ἐπιτέλλει ὁ Ὠρίων Arst.; ἠελίοιο ἐπιτελλομένοιο HH): πῇ ποτε μόχθων χρὴ τέρματα ἐπιτεῖλαι; Aesch. где же конец мукам?

ἐπι-τέμνω, ион. ἐπιτάμνω (fut. ἐπιτεμῶ, aor. ἐπέτᾰμον) тж. med. 1) надрезывать, рассекать (μαχαίρῃ τι Her.; τὴν αὑτοῦ κεφαλήν Aeschin.); 2) разрезать (κατὰ μῆκός τι Her.); 3) отрезать, отрубать (τὴν κεφαλήν Dem.); 4) урезывать, сокращать (τὰ ἐπιχειρήματα Arst.); 5) перебивать (λέγοντά τινα Polyb.); 6) отбрасывать, сводить к нулю (τὰς προφάσεις Polyb.).

ἐπίτεξ, εκος adj. f [ἐπιτίκτω] близкая к родам, ожидающая разрешения от бремени (γυνή Her.).

ἐπι-τερπής 2 1) приятный, прелестный (αἱ τῶν πεπραγμένων μνῆμαι Arst.; βίος Plut.): ἐ. ἰδεῖν Plut. приятный на вид; 2) преданный наслаждениям (χλιδανὸς καὶ ἐ. Plut.).

ἐπι-τέρπομαι (тж. ἐ. θυμόν HH) наслаждаться (τινι HH, Hes., Pind., Plut. и ποιεῖν τι Anth.): ἄλλος ἄλλοισιν ἀνὴρ ἐπιτέρπεται ἔργοις погов. Hom. у всякого свой вкус.

ἐπι-τερπῶς изящно (κινεῖσθαι Plut.).

ἐπι-τετευγμένως с успехом, успешно (ποιεῖν τι Diog. L.).

ἐπιτετράφᾰται эп.-ион. 3 л. pl. pf. pass. к ἐπιτρέπω.

ἐπί-τευγμα, ατος τό 1) удача, успех, счастье Diod.; 2) счастливая выдумка, удачный прием (ἐπιτεύγμασί τισι χρῆσθαι Arst. ap. Diog. L.); 3) создание, творение (ποιητῶν ἀγαθῶν Diod.).

ἐπι-τευκτικός 3 1) способный достичь, могущий выполнить (ἕξις τῶν βελτίστων ἐ. Arst.); 2) достигающий цели, преуспевающий (ζῆλος Polyb.); 3) доступный, удобопроходимый, благоприятный (χώρα Polyb.).

ἐπί-τευξις, εως ἡ достижение, овладение (θρόνων ὑψηλοτάτων Isocr.; τῶν ἀγαθῶν Arst.): χρόνου ἐ. Plat. успешное использование времени.

ἐπι-τεχνάομαι придумывать, выдумывать (πρῆγμά τι Her.; φίλτρα τινά Plut.): ἐ. τινί τι Luc. затеять что-л. против кого-л.

ἐπι-τέχνησις, εως ἡ выдумка, изобретение, замысел, ухищрение Thuc., Arst.

ἐπι-τεχνητός 3 искусственный (φῶς Luc.).

ἐπιτήδεια τά предметы первой необходимости, преимущ. съестные припасы, продовольствие Her., Thuc., Xen., Plat., Arst., Polyb., Plut.

ἐπιτήδειον τό 1) удобное место (στρατοπεδεύεσθαι ἐν τῷ ἐπιτηδείῳ Thuc.); 2) удобство, выгода (οὐδὲν ἐ. εὑρέσθαι Thuc.): καταστῆσαι ἐς τὸ ἐ. Thuc. устроить наилучшим образом; 3) Xen. = τὰ ἐπιτήδεια.

I ἐπιτήδειος, ион. ἐπιτήδεος 3 и 2 1) подходящий, (при)годный, благоприятный, полезный, необходимый (γῆ Her.; νόμος Arst.; τινι Thuc., Plat., Arst.; ἔς τι Her. и πρός τι Xen., Plat., Arst.): ἐ. ἐνιππεῦσαι Her. удобный для операций конницы; ξυνεῖναι ἐ. Eur. (человек), с которым приятно быть вместе; 2) заслуживающий, достойный (δοῦναι δίκην Lys.; παίεσθαι Xen.; ἀποθανεῖν Plut.); 3) склонный, склоняющийся, (дружественно) расположенный (ἐς ὀλιγαρχίαν ἐλθεῖν Thuc.): ἐ. τοῖς πρὸς Ἀλκιβιάδην πρασσομένοις Thuc. сочувствующий тому, что предпринималось в пользу (возвращения) Алкивиада; 4) послушный, покорный (τῷ πατρί Her.).

II ἐπιτήδειος 1) близкий человек, друг (ἡμέτερος ἐ. Lys.); 2) сторонник, приверженец (τῶν Ἀθηναίων Thuc.).

ἐπιτηδειότης, ητος1) пригодность, приспособленность (πρός τι Plat.): ἐ. πρὸς πόλεμον Polyb. военное снаряжение; 2) склонность, способность (κατά τι Diog. L.).

ἐπιτηδείως, ион. тж. ἐπιτηδέως 1) надлежащим образом (ποιεῖν τι Her.); 2) выгодно, на пользу (τινὶ πολιτεύειν Thuc.); 3) усердно, ревностно (ὑπηρετέεσθαι ἔς τινα Her.).

ἐπιτήδεος ион. = ἐπιτήδειος.

ἐπι-τηδές, атт. ἐπίτηδες, дор. ἐπίτᾱδες adv. 1) надлежащим образом, как (или сколько) следует, в достаточном количестве (ἐρέτας ἀγείρειν Hom.): ὥσπερ ἐπίτηδες Plut. как следует, наилучшим образом; 2) умышленно, преднамеренно, нарочно Her., Arst., Plut.; 3) хитро, притворно, лукаво: ἀπὸ καρδίας σαφῶς καὶ μὴ ἐπίτηδες Eur. чистосердечно и бесхитростно.

ἐπιτήδευμα, ατος τό 1) навык, привычка, обычай; pl. нравы, образ жизни (τὰ τῆς χώρας ἐπιτηδεύματα Thuc.): τὰ καθ᾽ ἡμέραν ἐπιτηδεύματα Thuc. и κοινὰ ἐπιτηδεύματα Plut. обычаи и нравы, повседневная жизнь; 2) занятие (τέχνη τις ἢ ἄλλο ἐ. Plat.): καπηλείας ἐπιτηδεύματα Plat. занятия мелкой торговлей.

ἐπι-τήδευσις, εως ἡ занятие, дело, деятельность: ἐ. ἐς ἀρετήν Thuc. или ἐ. ἀρετῆς Plat. добродетельная жизнь; βιότου ἐπιτηδεύσεις Eur. житейские заботы, треволнения.

ἐπιτηδεύω (усердно) заниматься, (ревностно) делать, предаваться (чему-л.), упражняться (в чем-л.): ἐ. τέχνην τινά Plat. заниматься каким-л. искусством; ἐ. λαλιάν Arph. заниматься болтовней; εὐπαθείας παντοδαπὰς ἐ. Her. предаваться всевозможным наслаждениям; ἐ. τὰ καλὰ καὶ τὰ ἀγαθά Xen. творить добрые и прекрасные дела; ἐ. ἀρετήν Plat. вести добродетельную жизнь; νόμους μιμέεσθαι τοὺς Κυρηναίων ἐ. Her. стараться подражать установлениям киренейцев; ἐ. μάλιστά τι Her. особенно заботиться о чем-л.; ἐ. κομᾶν Plat. заботиться о прическе; κύνες ἐπιτετηδευμέναι πρὸς τὸ κατὰ πόδας αἱρεῖν Xen. собаки, приученные хватать (зайца) за ноги; τὸ χωρίον μᾶλλόν τι ἐπετηδεύθη Her. местность была еще несколько (искусственно) видоизменена.

ἐπιτηδέως ион. = ἐπιτηδείως.

ἐπί-τηκτα adv. досл. деланно, перен. притворно (φιλεῖν Anth.).

ἐπι-τήκω 1) (о расплавленном или растопленном) наливать, заливать (ἐ. κηρὸν ἐπὶ τὰ γράμματα Her.; ἐ. κηρὸν τῷ νεκρῷ Plut.); 2) pass. разлагаться, гнить (ἐν χθονί Plut.).

ἐπι-τηρέω 1) высматривать, выслеживать, подстерегать (τοὺς ἀπιόντας Thuc.): ἐπετήρουν τοὐς Ἀθηναίους οἷ κατασχήσουσιν Thuc. (коринфяне) следили за афинянами (чтобы узнать), где они высадятся; ἐ. τὸ βλάβος Arph. следить, нет ли ошибок; 2) выжидать (νύκτα Hom.; βορέαν μέγαν Arph.; καιρόν Plut.; ἢ δίκην ἢ ἔκτισιν Arst.): ἐ. σιτία ἡμερῶν τριῶν Arph. выждать (пока не накопится) трехдневный запас продовольствия.

ἐπι-τηρητιχός 3 выжидающий возможности, высматривающий удобный случай Plut., Diog. L.

ἐπι-τίθημι (fut. ἐπιθήσω, pf. ἐπιτέθεικα; med. ἐπιτίθεμαι; в знач. pass. употр. преимущ. ἐπίκειμαι) 1) класть, ставить, расставлять (εἴδατα πολλά Hom.): τέλος ἐπιθεῖναί τινι Hom. положить конец чему-л.; 2) накладывать, взваливать (ἀσκοὺς ἐπὶ τῶν ὄνων Her.; βάρος τινί Xen.); погружать, грузить (νηυσί τι Hom.); 3) наваливать, наносить (φάκελον ξύλων Eur.); 4) возлагать (χεῖράς τινι Hom.); 5) возлагать на алтарь, приносить в жертву (μηρία Ἀπόλλωνι Hom.); 6) приставлять, придвигать (λίθον θύρῃσιν Hom.): ἐπιτίθεσθαι πύλας τοῖς ὠσί Plat. затыкать себе уши; 7) прикладывать (φάρμακον Hom.); 8) давать, выдавать, выплачивать (μισθόν τινι Polyb.); 9) водружать, воздвигать, ставить (στήλην ἐπὶ τὸ ἕρμα Her.); 10) надевать (καλύπτρην κεφαλῇ Hom.); 11) прилаживать, приделывать (κολλητὰς θύρας Hom.); 12) прилагать (что-л. к чему-л.): ἐ. ὄνομα Plat., Arst.; давать имя, нарекать; 13) налагать, накладывать (ζημίαν τινί Her.): ἐ. τιμωρίαν ὑπέρ τινος Dem. мстить за что-л.; 14) (пред)назначать, готовить (κακὸν μόρον τινί Hom.); 15) насылать (ἄλγεα Τρωσί Hom.); 16) добавлять, присоединять (ἕβδομον ἦμαρ Hom.); прибавлять (ἐτέων μάλα πολλά Hes.): κολοφῶνα ἐ. τινί Plat. завершать что-л.; πίστιν ἐ. Dem. верить, доверять (досл. давать веру); 17) вкладывать, внушать (ἄτην φρεσί τινι Hom.; ἐπιτίθεσθαι φόβον τινί Xen.); 18) (при)давать, даровать (κράτος τινί Hom.); доставлять (κῦδός τινι Hom.); 19) перен. склонять, благосклонно обращать (φρένα ἱεροῖσιν Hom.); 20) вручать, передавать (ἐπιστολήν τινι Dem.); отправлять, посылать (ἐς Αἴγυπτόν τι Hom.); 21) med. приступать, приниматься (за что-л.) (γράφειν τι Isocr.): ἐ. τῇ πείρᾳ Thuc. делать попытку; δικαιοσύνην ἐπιθέμενος ἤσκεε Her. (Дейок) принялся насаждать справедливость; 22) med. предаваться (чему-л.), посвящать себя (τοῖς πολιτικοῖς Plat.); 23) med. совершать нападение, нападать (τῇ Εὐβοίῃ Her.; τῷ δήμῳ Thuc.); 24) med. пытаться (захватить), стремиться: ἐπιτίθεσθαι τῇ ἀρχῇ Plut. стремиться к захвату власти; 25) med. возлагать (в виде поручения), приказывать (τινί τι Her.).

ἐπι-τίκτω (вторично или вслед за чем-л.) (по)рождать (τῷ πρότῳ ἕτερον Arst.; μὴ πλείονα τῶν ἱκανῶν Plut.).

ἐπι-τίμαιος 2 (τῑ) попрекающий, придирчивый (шутл. прозвище историка Тимея) Diod.

ἐπι-τῑμάω, ион. ἐπιτῑμέω 1) воздавать (оказывать) почести, чтить (τινα Her. и καλῶς τινα Plut.); 2) повышать в цене, pass. повышаться в цене, дорожать: ὁ σῖτος ἐπετιμήθη Dem. хлеб вздорожал; 3) порицать, упрекать: ἐ. τινί τι Plat., Isocr., περί τι и ἐπί τι Polyb. упрекать кого-л. за что-л.; τὸ ἐπιτιμώμενόν τινι Xen. то, что ставится в упрек кому-л.; 4) юр. (о наказании) определять, налагать (δίκην Her.; ταλάντου τινί Aeschin.).

ἐπι-τίμημα, ατος (τῑ) τό порицание, упрек Arst., Plut.

ἐπι-τίμησις, εως (τῑ) ἡ порицание (действие) Thuc., Dem., Arst., Plut.

ἐπι-τῑμητής, οῡ1) порицатель (τῆς ὁμιλίας Plat.); 2) каратель (κολαστὴς καὶ ἐ. Soph., Eur.).

ἐπι-τῑμητικός 3 1) порицательный, порицающий (λόγος Plat.); 2) склонный порицать, придирчивый (sc. Μῶμος Luc.).

ἐπι-τῑμήτωρ, ορος ὁ мститель (за кого-л.), защитник: Ζεὺς ἱκετάων τε ξείνων τε ἐ. Hom. Зевс, заступник молящих и чужеземцев.

ἐπι-τῑμία 1) юр. гражданское полноправие Aeschin., Dem., Diod.; 2) наказание, кара NT.

ἐπι-τίμιον τό преимущ. pl. 1) почести, приношения на могилу, дары в честь усопших (Soph. - v. l. τὰ ἐπιτύμβια); 2) наказание, кара (δυσσεβείας Soph.; ἐκ τῶν νόμων Arst.); возмездие (τινος Aesch.).

ἐπί-τῑμος 2 юр. 1) пользующийся всей полнотой гражданских прав и преимуществ, полноправный Thuc., Arph., Lys., Xen.; 2) присвоенный полноправному гражданину (στρατεία Plut.); 3) не подлежащий (или не подвергнувшийся) конфискации (χρήματα Dem.).

I ἐπι-τίτθιος 2 питающийся материнским молоком, грудной (παῖς Anth.).

II ἐπιτίτθιος ὁ грудной младенец Theocr.

*ἐπι-τλάω (только 3 л. sing. imper. aor. 2 ἐπιτλήτω) терпеливо переносить, выдерживать: τῷ τοι ἐπιτλήτω κραδίη Hom. пусть это стерпит твое сердце; τῷ τοι ἐπιτλήτω κραδίη μύθοισιν ἐμοῖσιν Hom. послушайся моих слов.

ἐπι-τόκιον τό ростовщический процент Aesop.

ἐπί-τοκος 2 1) близкая к родам (αἶγες Arst.); 2) отданный в рост, дающий проценты: τόκοι ἐπίτοκοι Plat. сложные проценты.

ἐπιτολή ἡ (о небесных светилах) восход (ἄστρων Eur.; Ἀρκτούρου Thuc.; Πλειάδος Arst.).

ἐπι-τολμάω 1) крепиться, мужаться: σοὶ ἐπιτολμάτω κραδίη καὶ θυμὸς ἀκούειν Hom. умей спокойно выслушать (досл. пусть мужается слушать твое сердце и дух твой); ἐπετόλμησε, φρεσὶ δ᾽ ἔσχετο Hom. (Одиссей) стерпел и сдержался; 2) отваживаться, решаться (τινι Plut.).

ἐπι-τομή 1) надрез (τῆς κεφαλῆς Aeschin.); 2) извлечение, сжатое изложение (φυσικῶν Arst.).

ἐπί-τομος ἡ (sc. ὁδός) кратчайший путь Luc.

ἐπι-τόνιον τό досл. приспособление для натягивания струн, ключ для настройки, перен. средство усиления, побудительная причина (τῆς εὐνοίας Plut.).

I ἐπί-τονος 2 напряженный, сильный (ἐπίτασις τῆς βασάνου Diod.).

II ἐπί-τονος 1) (sc. ἱμάς) бакштаг, оттяжка (снасть) (ἐ. βοὸς ῥινοῖο τετευχώς Hom.); 2) (sc. τένων) сухожилие Plat., Arst.

ἐπι-τοξάζομαι (только praes. и impf.) пускать стрелы (τινι Hom., Luc.).

ἐπιτόσσαις дор. Pind. part. m sing. aor. к ἐπιτυγχάνω.

ἐπι-τρᾰγία ἡ «козлиная» (эпитет Афродиты, превратившей козу в козла Plut.).

ἐπι-τρᾰγίας, ου ὁ (sc. ἰχθύς) «козлик» (неизвестный вид рыбы, очень жирной, но не имеющей икры) Arst.

ἐπι-τρᾰγῳδέω досл. (по поводу чего-л.) разыгрывать трагедию, ирон. сильно преувеличивать (τι Luc. и τινι Plut.).

ἐπι-τρᾰπέζιος 2 находящийся на столе (ὕδωρ Luc.).

ἐπι-τραπέω (только 3 л. pl. praes.) Hom. = ἐπιτρέπω.

ἐπιτράπω ион.-дор. = ἐπιτρέπω.

ἐπι-τρέπω, ион.-дор. ἐπιτράπω (aor. 1 ἐπέτρεψα, aor. 2 ἐπέτραπον; pass.: aor. 1 ἐπετρέφθην, aor. 2 ἐπετράφην или ἐπετράπην, pf. ἐπιτέτραμμαι) 1) редко (только med. aor. 2 ἐπετραπόμην) досл. поворачивать, перен. склонять, побуждать: θυμὸς ἐπετράπετο Hom. возникло желание; 2) передавать по наследству, завещать (παισὶν κτήματα Hom.); 3) поручать, вверять (οἶκον ἅπαντά τινι Hom.; τὴν ἀρχήν τινι Xen.; τι τῇ τύχῃ Arst.): ἐπιτραφθεὶς τὴν ἀρχήν Her. облеченный властью; ἐπιτετραμμένοι τὴν φυλακήν Thuc. те, на которых возложена была охрана; 4) вручать, передавать, отдавать (τὴν πόλιν τινί Her.); 5) уступать, предоставлять (τινὶ κρῖναι περί τινος Plat.): ἐ. νίκην τινί Hom. уступать кому-л. победу, т. е. признать себя побежденным кем-л.; γήραϊ ἐ. Hom. поддаться старости; ἐ. ταῖς ἐπιθυμίαις τινός Plat. считаться с чьими-л. желаниями; ἐ. τῇ ὀλιγαρχίῃ Her. ввести у себя олигархию; ἐ. τινὶ πονέεσθαι Hom. заставить кого-л. трудиться; 6) тж. med. вверять себя, доверяться, тж. предоставлять на усмотрение или на решение (τινι и τί τινι Hom., Arst., Plut.; med. Her., Xen.); 7) разрешать, позволять, допускать: οὐδενὶ ἐ. κακῷ εἶναι Xen. не допускать, чтобы кто-л. оказался трусом; μὴ ἐ. τινὶ ἀδικοῦντι Plat. никому не позволять совершать преступления; 8) приказывать (τινὶ ποιεῖν τι Xen.).

ἐπι-τρέφω 1) кормить у себя, содержать (τοὺς οἰκέτας τινός Her.); 2) вскармливать, выращивать (τύμβῳ βότρυν Anth.); 3) pass. (затем, впоследствии) вырастать, развиваться: οἱ ὕστερον ἐπιτραφέντες βασιλέες Her. последующие цари; Κῦρος ἐπιτρεφόμενος Her. ставший юношей Кир.

ἐπι-τρέχω (fut. ἐπιδραμοῦμαι, aor. 2 ἐπέδρᾰμον, aor. 1 (редко) ἐπέθρεξα, pf. ἐπιδέδρομα и ἐπιδεδράμηκα) 1) прибегать, налетать: τὰ προϊδόντες ἐπέδραμον Hom. увидев это, (сидевшие в засаде) прибежали; 2) набрасываться, нападать (τινί Thuc., Xen. и ἐπί τινα Xen.): ἐ. χώρην Her. совершать набег на страну (ср. 6); 3) устремляться (вслед за чем-л.), гоняться (за кем-л.): ἅρματα ἵπποις ἐπέτρεχον Hom. колесница катилась за (впряженными в нее) конями; ἐ. τὰ ἴχνη Xen. бежать по следу (о собаках); ἐπιδραμών Her., Plat.; стремительно (на)бросившись или сгоряча; 4) бежать вперед, мчаться: μᾶλλον ἐπεδραμέτην Hom. (кони) резвее понеслись; 5) набегать, наскакивать, наталкиваться: ἀσπὶς ἐπιθρέξαντος ἄϋσεν ἔγχεος Hom. задетый копьем щит загудел; 6) пробегать, распространяться (τὴν χώραν Arst. - ср. 2): Ῥώμην ἐπέδραμε λόγος Plut. по Риму пронесся слух; ἐ. μικρὰ περί τινος Dem. вкратце коснуться чего-л.; λευκὴ ἐπιδέδρομεν αἴγλη Hom. (по Олимпу) разлито ясное сияние; ἐξανθήματα ἐπιτρέχει τοῖς σώμασιν Plut. язвы покрывают тела.

ἐπι-τρίβω (ῑβ) 1) натирать (до ссадин): ἐπιτριβόμενος τὸν ὦμον Arph. с натертым до ссадин плечом; 2) сбивать с ног: τυπτόμενιν ἐπιτριβῆναι Arph. быть избитым и поваленным; 3) мучить, терзать (ὀδύναις τινά Xen.); томить (τινὰ πόθῳ Arph.); 4) возбуждать, раздражать (τινά Polyb.); 5) оказывать губительное действие, губить, истреблять, убивать (ἥλιος καίων ἐπιτρίβει τοὺς ἀνθρώπους Her.): ἐπιτοιβείης! Arph. провались ты!; ἐπιτριβείην εἴ τι ἐψευσάμην! Luc. провалиться мне, если я солгал(а)!

ἐπι-τριηραρχέω исполнять обязанности триерарха сверх установленного срока (τέτταρας μῆνας Dem.).

ἐπι-τριηράρχημα, ατος τό исполнение обязанностей триерарха сверх установленного срока Dem.

ἐπί-τριπτος 2 1) досл. стертый, изношенный, перен. избитый (μουσική Sext.); 2) перен. тертый, хитрый (κίναδος Soph.): οὑπίτριπτος, f ἡπίτριπτος in crasi Arph. продувная бестия.

ἐπίτριτον τό (sc. δάνεισμα) ссуда, дающая годовой прирост в одну треть суммы Xen.

I ἐπί-τρῐτος 2 содержащий целое с третью (1 + 1/3) Plat., Xen.: οἱ ἐπίτριτοι τόκοι Arst. ссудный процент в 1/3 суммы (33 + 1/3%).

II ἐπίτριτος ὁ (sc. πούς) эпитрит (стихотворная стопа, части которой относятся как 3 к 4, т. е., напр., состоящая из трохея или ямба и спондея).

ἐπι-τροπαῖος 3 вверенный, возложенный: ἐπιτροπαίην λαβεῖν τὴν ἀρχήν Her. получить от кого-л. бразды правления; ἐπιτροπαίην ἔχειν τὴν βασιληΐην Her. царствовать в качестве регента.

ἐπιτροπεία 1) опекунство, опека (τινός Plat., Arst.); 2) управление, заведование (τῆς οἰκονομίας Arst.).

ἐπιτρόπευσις, εως ἡ Plat. = ἐπιτροπεία.

ἐπιτροπευτικός 3 умеющий управлять, могущий быть доверенным лицом (ἀνήρ Xen.).

ἐπι-τροπεύω 1) быть опекуном, уполномоченным, управляющим: ἱκανὸς εἶναι ἐ. Xen. годиться в управляющие; ἐ. τινί Plat. управлять по чьему-л. поручению; ἐ. τινός Her. или τι Her., Arph. управлять чем-л.; 2) заведовать, распоряжаться, ведать (τὴν κτῆσιν Plat.); 3) быть опекуном, опекать (τινά Thuc., Lys., Isae. и τινός Plut.): καχῶς ἐπιτροπευθῆναι Plat. быть плохо опекаемым; ἐπιτετροπευμένος ὑπὸ τοῦ πάππου Lys. находящийся под опекой деда; 4) предоставлять (δίαιταν Isae. - v. l. ἐπιτρέπω).

ἐπιτροπέω Diog. L. = ἐπιτρέπω.

ἐπι-τροπή 1) обращение с жалобой, просьба о разборе дела (πρός τινα Dem.): εἰς ἐπιτροπὴν ἔρχεσθαι Dem. передать дело в третейский суд; ἀνιέναι τὴν ἐπιτροπήν Thuc. отклонить третейское разбирательство; 2) полномочие, право разбора дел (ἐπιτροπην λαβεῖν Polyb.): διδόναι τὴν ἐπιτροπήν τινι Polyb. уполномочить кого-л. на третейский разбор дел; μετ᾽ ἐξουσίας καὶ ἐπιτροπῆς τῆς τινος (v. l. τῆς παρά τινος) NT с полномочиями от кого-л.; 3) третейское решение: εἰς ἐπιτροπὴν ἑαυτὸν διδόναι или τὴν ἐπιτροπὴν διδόναι περὶ ἑαυτοῦ Polyb. подчиниться чьему-л. решению; 4) обязанности опекуна, опекунство, опека Plat.; 5) иск бывшего опекаемого к опекуну Lys., Dem., Plut.

ἐπιτροπία ἡ Plat., Arst. = ἐπιτροπεία.

ἐπιτροπικός 3 касающийся опекунства, регулирующий опеку (νόμοι Plat.).

ἐπί-τροπος 1) управитель, управляющий (τῶν οἰκιῶν Her.); 2) правитель, наместник (Μιλήτου Her.): ὁ Καίσαρος ἐ. Plut. наместник цезаря, т. е. прокуратор; 3) опекун, попечитель (τινος Her., Thuc., Plat. etc.); 4) защитник, хранитель (θεὸς ἐ. Pind.).

ἐπιτροχάδην (ᾰ) adv. быстро, торопливо (ἀγορεύειν Hom.).

ἐπι-τροχάω (по чему-л.) пробегать, проноситься (κύματος Anth.).

ἐπί-τροχος 2 быстрый, торопливый: ἐπίτροχον λαλεῖν Luc. быстро лепетать.

ἐπι-τρύζω (о мыши) шуршать или пищать Babr.; (о кузнечике) стрекотать Anth.

ἐπι-τρώγω (затем) съедать Luc.

ἐπι-τυγχάνω (fut. ἐπιτεύξομαι, aor. 2 ἐπέτυχον) 1) попадать: ἐ. τοῦ σκοποῦ Arst. попасть в цель; πολλάκις ἐ. Plut. часто попадать (в цель); 2) достигать (чего-л.), (в чем-л.) преуспевать (τινός Xen., Dem., τινί Aeschin. и περί τινος Polyb.): ἐ. τοῦ ἀγῶνος Dem. выиграть судебный процесс; ἐ. μάχῃ Aeschin. быть счастливым в сражении; ἐ. παρά τινος ποιεῖν τι Luc. добиться от кого-л., чтобы он что-л. сделал; ὁ μὴ ἐπιτυχὼν Thuc. потерпевший неудачу; αἱ ἐπιτετευγμέναι πράξεις Polyb. и τὰ ἐπιτετευγμένα Diod. удачи, успехи; 3) встречать(ся), попадаться навстречу, (на что-л.) натыкаться (τινί Thuc., Plat., Luc. и τινός Thuc., Arph., Arst., Plut.): εἴσιθ᾽ ἵνα μὴ κεῖνος ἡμῖν ἐπιτύχῃ Arph. войди, чтобы он (т. е. Сократ) не застиг нас; ἐ. ταῖς θύραις ἀνεῳγμέναις Plat. найти дверь открытой; ὁλκάδος ἀναγομένης ἐπιτυχών Thuc. встретив торговое судно, готовое к отплытию; (ὁ ἐπιτυχών) (sc. ἄνθρωπος) Her., Eur., Arph., Plat.; первый встречный, заурядный, рядовой, перен. человек простого звания; 4) общаться, беседовать (τινί Plat.).

ἐπι-τῠλίττω досл. разворачивать, перен. прочитывать (sc. βιβλίον) Diog. L.

ἐπι-τυμβίδιος 3 (βῐ) 1) надгробный (θρῆνοι Aesch.); 2) прилетающий на могилы, по друг. хохлатый (κορυδαλλίδες Theocr.).

ἐπι-τύμβιος 2 и 3 1) надгробный (θρῆνος Aesch.; χοαί Soph.); 2) погребальный (λέκτρα Anth.): Ἀφροδίτη Ἐπιτυμβία Plut. (римск. Venus Libitina, богиня погребальных обрядов, отождествлявшаяся иногда с Афродитой-Венерой).

ἐπι-τυφλόω (об отверстии) делать слепым, т. е. затыкать (οἱ πόροι ἐπιτυφλοῦνται Arst.).

ἐπι-τύφομαι (ῡ) воспламеняться, загораться: ἐ. τινος Arph. воспламениться любовью к кому-л.; ἐπιτεθυμ(μ)ένος Plat. распаленный яростью, злобный.

ἐπι-τῠχής 2 1) досл. бьющий прямо в цель, перен. достигающий цели, добивающийся своего (κότος Aesch.); 2) удачливый, преуспевающий (τινος Plat., ἔν τινι Arst., Diod. и κατά τι Polyb.).

ἐπι-τυχία ἡ преуспеяние, успех, удача Polyb.

ἐπιτυχών, οῦσα, όν part. aor. 2 к ἐπιτυγχάνω.

ἐπι-τυχῶς удачно, метко (εἰπεῖν Plat.; διαλέγεσθαι Isocr.).

ἐπι-τωθάζω насмехаться или посмеиваться Plat.

ἐπιτωθασμός ὁ насмешка, подшучивание Polyb.

ἐπιφαγεῖν Arst. inf. aor. 2 к ἐπεσθίω.

ἐπι-φαίνω 1) выставлять напоказ, показывать, обнаруживать (τι Polyb., Luc.); pass. показываться, (по)являться: ἐπεκράτουν, μέχρι οὗ ἐπεφάνησαν αἱ πλείους τῶν νεῶν Thuc. (афиняне) одолевали, как вдруг (досл. пока не) появилась большая часть (спартанских) кораблей; τὸ ἐπιφαινόμενόν τινι ἐν τῷ ὕπνῳ Her. видение, явившееся кому-л. во сне; 2) (sc. ἑαυτόν) (по)являться, показываться (ἔν τινι Plut.): ἡμέρας ἐπιφαινούσης (и ἐπιφαινομένης) Polyb. с наступлением дня.

ἐπι-φάνεια (ᾰ) ἡ 1) (по)явление (τῶν πολεμίων Polyb.; τῶν θεῶν Plut.): ἐ. τῆς ἡμέρας Polyb. рассвет; 2) чудесное явление, проявление божественной силы (ἐν ταῖς θεραπείαις Diod.); 3) (тж. ἡ ἔξω ἐ. Arst. и ἡ ἐκτὸς ἐ. Polyb.) внешняя (наружная) сторона, бок (τρεῖς ἐπιφάνειαι τῆς πόλεως Polyb.); 4) поверхность (ἐ. λεία Arst.; εἰς τὴν ἐπιφανειαν ἐκπίπτειν Diod.); 5) воен. фланг (κατὰ τὰς ἐπιφανείας μάχεσθαι Polyb.): ἡ κατὰ πρόσωπον ἐ. Polyb. фронт; 6) поверхность тела, кожа (οἱ Πυθαγόρειοι την ἐπιφάνειαν χροιὰν ἐκάλουν Arst.); 7) (внешний) блеск, известность, почет (ἐ. καὶ δόξα Plut.; ἐπιφάνειαι καὶ λαμπρότητες Isocr.).

ἐπιφᾰνέως ион. = ἐμφανῶς.

ἐπι-φᾰνής 2 1) (по)являющийся, (по)явившийся: ἐπιφανέος τούτου γενομένου Her. при его появлении; 2) являющийся для помощи, приходящий на помощь (θεοὶ ἐπιφανέστατοι Diod.); 3) (о местности) доступный глазу, заметный, видимый (τὸ τεῖχος ἐπιφανὲς μέχρι τῆς τῶν Ἀθηναίων πόλεως Thuc.); 4) явный, очевидный, явственный (σημεῖα Thuc., Arst.; ἐξαμαρτάνοντες Lys.); 5) видный, знатный, известный, выдающийся, знаменитый, славный (ἄνδρες Her., Arst.; ἀνδρείᾳ Thuc. и κατ᾽ ἀνδρείαν Plut.; πρὸς τὸν πόλεμον Plat.): οἰκίης οὐκ ἐπιφανέος Her. незнатного рода; 6) замечательный, поразительный (νόμοι Her.).

Ἐπιφανής ὁ Эпифан, «Славный» (прозвище Антиохов IV и XI, царей Сирии) Polyb.

ἐπί-φαντος 2 видимый, зримый, т. е. живой (οὐκ ὀλομένη - v. l. οἰχομένα - ἀλλ᾽ ἐ. Soph.).

ἐπιφᾰνῶς, ион. ἐμφᾰνέως 1) явно, открыто: ὡς ἥκιστα ἐ. Thuc. совершенно секретно; 2) явно, очевидно (ἀγνοεῖν ἑαυτόν Arst.); 3) со славой, славно (ἠγωνισμένος μάχην Plut.).

ἐπι-φαρμᾰκεύω применять целебные средства Men.

ἐπί-φᾰσις, εως1) внешний вид, видимость (βασιλική Polyb.): κατὰ τὴν ἐπίφασιν Polyb. с виду, по видимости; 2) проявление, обнаруживание (ἑτοιμότητος Polyb.).

ἐπι-φατνίδιος 2 ясельный (φορβειά Xen.).

ἐπι-φαύσκω 1) (о небесных телах) начинать сиять, восходить (Arst. - v. l. ὑποφαύσκω); 2) светить (τινί NT).

ἐπι-φέρω (fut. ἐποίσω, aor. 1 ἐπήνεγκα, aor. 2 ἐπήνεγκον; fut. med. ἐποίσομαι, fut. pass. ἐπενεχθήσομαι) 1) вносить, приносить (πᾶσι δουλείαν Thuc.; ἀμοιβήν τινι Polyb.); med. приносить с собой (πέντε ἡμερῶν σιτία Plut.): τὴν Ξενοφῶντος θυγατέρα ἔλαβεν οὐδὲν ἐπιφερομένην Lys. он женился на дочери Ксенофонта, которая ничего не принесла с собой (в приданое); 2) приносить, причинять, доставлять (λύπας Arst.; ἡδονήν τινά τινι Plut.); 3) возлагать (τῷ νεκρῷ στέφανον Plut.); 4) возлагать на могилу, приносить в жертву усопшим (πάντων ἀπαρχάς Thuc.): τὰ ἐπιφερόμενα Isocr. приношения; οἱ ἐποίσοντες Isocr. те, которые совершат приношения; 5) прикладывать, прилагать, присваивать, давать (ὄνομά τινι Plat., ἀπό и ἔκ τινος Arst.): τὸν θυμὸν ἐπί τι ἐ. Arst. окружать что-л. почетом; 6) применять, пускать в ход (ἐ. χεῖράς τινι Hom.; τὰ ὅπλα ἐ. τινί Thuc., Xen., Dem.): πόλεμόν τινι ἐ. Her. идти войной против кого-л.; 7) возводить (αἰτίαν τινί Her., Plat.; ἔγκλημά τινι Eur.; ψόγον τινί Thuc.): ἐ. δίκην τινί Plat. привлекать к судебной ответственности кого-л.; 8) приписывать (μωρίην τινί Her.); 9) pass. нестись, уноситься, быть увлекаемым (ἔμπροσθε τοῦ πλοίου Her.); 10) med.-pass. набрасываться, нападать (τινι Thuc.): ἐπιφερόμενος ἔπαισε αὐτόν Xen. бросившись, он вцепился в него; θάλαττα ἐπιφέρεται Xen. море волнуется; 11) med.-pass. (во времени) следовать, надвигаться, наступать (вслед за чем-л.): τὰ ἐπιφερόμενα Her. предстоящие события, будущее; ἡ ἐπιφερομένη θερεία Polyb. будущее лето; 12) med.-pass. (в тексте или в речи) следовать: δῆλον ἐχ τῶν ἐπιφερομένων Polyb. это (станет) ясно из последующего.

ἐπί-φημι соглашаться, признавать Emped. ap. Plut.

ἐπι-φημίζω 1) med. произносить (зло)вещие слова, пророчить несчастье Her.; 2) (в силу предзнаменования) торжественно обещать (τινί τινα ἐκδώσειν λέκτροις Eur.); 3) провозглашать виновником, объявлять: ἐ. τινὶ τὸν θεόν Plat., Dem. или τὸ δαιμόνιον Plut. связывать что-л. с божеством, приписывать что-л. богу; πολλὰ τῶν ἀδήλων ἐπεφήμιζεν αὑτῷ δηλοῦν Plut. он объявил, что (Артемида) открыла ему много тайн; 4) назначать, (пред)определять (τί τι εἶναι Plat.); 5) объявлять посвященным, посвящать (φυτὰ θεῷ Luc.).

ἐπιφήμισμα, ατος τό (зло)вещий возглас, пророчащее беду слово Thuc.

ἐπιφθάς (part. aor. к *ἐπι-φθάνω) опередивший, упредивший: τρῶσεν ἐ. Batr. он первый нанес удар.

ἐπι-φθέγγομαι 1) произносить, называть (τὰ ἐπιφθεγγόμενα ὀνόματα Plat.; τὸν λόγον Plut.); 2) взывать, призывать Luc.; 3) (сверх чего-л., в добавление к чему-л.) говорить, повторять (τι Plat., Plut.); 4) сопровождать (музыкой или пением), вторить (σπονδαῖς Plut.); 5) отвечать возгласами, откликаться Aesch.

ἐπί-φθεγμα, ατος τό возглас, восклицание, грам. междометие.

ἐπι-φθονέω 1) ревниво закрывать доступ, не допускать: ᾧ δέ κ᾽ (= κεν) ἐπιφθονέοις (v. l. ἐπιφθονέης), ὅδε ποι πάλιν εἶσιν ὀπίσσω Hom. а (тот), кому ты запретишь, вновь удалится назад; 2) ненавидеть, относиться с ненавистью (τινι Her.).

ἐπίφθονον τό завистливая злоба, зависть: τὸ ἐ. λαμβάνειν ἐπί τινι Thuc., Plut. навлекать на себя чью-л. зависть.

ἐπί-φθονος 2 1) возбуждающий ненависть, ненавистный: ἐ. πρός τινος Her. и ἐ. τινι Plat. ненавистный кому-л.; εἴ τῳ θεῶν ἐπίφθονοι ἐστρατεύσαμεν Thuc. если мы повели (эту) войну вопреки воле кого-л. из богов; 2) невыносимый, неприятный (λόγοι Plat.); 3) достойный порицания, плохой (αἰτία Plut.): οὐδέν ἐστ᾽ ἐπίφθονον Arph. (в этом) нет ничего дурного; 4) питающий ненависть, ненавидящий, враждебный (τινι Aesch.).

ἐπιφθόνως возбуждая ненависть или завистливую злобу (χρῆσθαί τινι Plut.): ἐ. ἔχειν πρὸς ἀλλήλους Xen. враждовать друг с другом; ὅτι ἥκιστα ἐ. Xen. возбуждая как можно меньше неприязни; ἐ. διακεῖσθαί τινι Thuc. быть ненавистным кому-л.; ἐ. διαπράξασθκί τι Thuc. сделать что-л. к чьему-л. негодованию.

ἐπι-φθύσδω дор. (= *ἐπιφθύζω) (при чем-л.) сплевывать (для отведения чар) Theocr.

ἐπι-φῐλοπονέομαι усердно работать, ревностно трудиться (τινι Xen.).

ἐπί-φλεβος 2 с выступающими наружу жилами, жилистый Arst.

ἐπι-φλεγής 2 раскаленный, перен. огненно-красный, багровый (χρῶμα Arst.).

ἐπι-φλεγμαίνω (также) воспаляться, быть воспаленным (ἐπιφλεγμαίνουοα ὑστέρα Arst.).

ἐπι-φλέγω 1) сжигать, жечь (νεκρόν Hom.; πάντα Her.; πόλιν Thuc.; χώραν Plut.); 2) перен. воспламенять, зажигать, воодушевлять (σάλπιγξ πάντ᾽ ἐκεῖν᾽ ἐπέφλεγεν Aesch.); тж. med.-pass. воспламеняться, вспыхивать (ἐπιφλέγεται τὰ περὶ τὰ στήθη Arst.; ἔρως ἐπέφλεγε Plut.); 3) приводить в восторг, увлекать (πόθῳ τὴν Ἑλλάδα Plut.); 4) делать известным, прославлять (πόλιν ἀοιδαῖς Pind.); 5) гореть как жар, пылать (о ἥλιος ἐπιφλέγει Luc.); 6) перен. блистать, сиять (δόξα τινὸς ἐπιφλέγει Pind.).

ἐπί-φλοος ὁ кожица, скорлупа или кора (Anth. - v. l. ἔπι и ἔτι φλόος).

ἐπί-φοβος 2 1) внушающий страх, страшный Aesch.; 2) вселяющий тревогу, вызывающий опасение (γειτνίασις Plut.).

ἐπι-φοινῑκίζω приобретать пурпурный оттенок, алеть (οἱ καρποὶ ἐπιφοινικίζουσι Arst.).

ἐπι-φοινίσσω 1) делать пурпурным (τινὰ ὑπέρλευκον Luc.); 2) отливать пурпуром: διαπλέων τὸ πρόσωπον ἐπιφοινίσσοντος ἐρυθήματος Plut. с ярким румянцем на лице.

ἐπι-φοιτάω, ион. ἐπιφοιτέω 1) прибывать, приходить, посещать (ἐς Πελοπόννησον Thuc.; τινι Her.): τὸ ἐπιφοιτέον и οἱ ἐπιφοιτέοντες Her. приходящие, посетители; ὁ ἐπιφοιτέων κέραμος Her. ввозимая (в Египет) глиняная посуда; 2) посещать, являться (ἐπιφοιτέον τινὶ ὄνειρον Her.); 3) совершать нападение, делать набег (τὴν γῆν Thuc.); 4) поражать (αἱ νόσοι ἐπιφοιτῶσι Plut.).

ἐπι-φορά 1) приношение на могилу Plut.; 2) присвоение: ἐ. ὀνομάτων Plat. именование; 3) добавление, прибавка (πρὸς τῷ μισθῷ Thuc.); 4) привоз, доставка, снабжение (ἡ ἔξωθεν ἐ. Polyb.); 5) нападение, набег, налет, натиск (τῶν ἐχθρῶν Polyb.); 6) бурный порыв, напор, наплыв (ῥευμάτων Plut.): ἐ. ὄμβρων Polyb. бурные ливни; ἐ. δακρύων Polyb. (внезапный) поток слез; ἡ τῆς αἰσθήσεως ἐ. Plut. сосредоточенное внимание; 7) рит. эпифора (конечное предложение периода, в отличие от начального - ἀρχή); 8) рит. перенесение (μεταφορά ἐστιν ὀνόματος ἀλλοτρίου ἐ. Arst.); 9) лог. заключение, следствие, вывод (в силлогизме) Diog. L., Sext.

ἐπι-φορβέω кормить (βοτάνης βοῦς HH).

ἐπι-φορέω наносить, насыпать, наваливать, нагромождать (χοῦν γῆς Her. и γῆν Xen.; λίθους ἄνωθεν Arph.).

ἐπι-φόρημα, ατος τό блюдо, разносимое в конце трапезы, десерт Luc., pl. Her.

ἐπι-φορικός 3 грам. (о союзах) выражающий следствие, заключительный.

ἐπί-φορος 2 1) (куда-л.) несущий: ἄνεμος ἐ. ἐς τὴν πόλιν Thuc. ветер, дующий по направлению к городу; 2) наклонный, покатый (τόποι Plut.); 3) благосклонный (παῖς ὁ Μαίας ἐπιφορώτατος Aesch. - v. l. ἐπεὶ φορώτατος); 4) склонный (εἴς и πρός τι Plut.); 5) благоприятный, попутный (πνεῦμα Plut.); 6) удобный (κατάρσεις Plut.); 7) близкая к родам, готовая родить (ἡ κύων Xen.).

ἐπι-φράζομαι (aor. 1 ἐπεφρασάμην - эп. ἐπεφρασσάμην и ἐπεφράσθην) 1) придумывать, затевать (τι Her.): οἷον δὴ τὸν μῦθον ἐπεφράσθης ἀγορεῦσαι Hom. так вот какую речь вздумал ты сказать; 2) замышлять, готовить (ὄλεθρόν τινι Hom.; γάμον τινί Theocr.); 3) задумывать, изобретать (κακὴν τέχνην Hes.); 4) замечать, подмечать: ἐ. κατὰ θυμόν HH догадаться, понять; 5) узнавать: ἵνα μή μιν ἐπιφρασσαίατο Ἀχαιοί Hom. чтобы его не узнали ахейцы; 6) уразумевать, постигать (βουλήν Hom.).

ἐπί-φραξις, εως астр. закрытие (при затмении) (γῆς Plut.).

ἐπι-φράσσω, атт. ἐπιφράττω (aor. pass. ἐπεφράγμην) 1) закрывать, закупоривать (τὸ στόμιον Plut.): ἐ. τῇ σελήνῃ Plut. закрывать луну (о затмении); κηρῷ ἐπιφράσσεσθαι τὰ ὦτα Luc. затыкать себе уши воском; 2) pass. быть защищенным (πρός τι Luc.).

*ἐπι-φρίσσω, атт. ἐπιφρίττω быть неровным, щетиниться (ἐχίνοις χαῖται νώτοις ἐπιπεφρίκασι Emped. ap. Plut.).

ἐπι-φρονέω 1) (только part. praes. f ἐπιφρονέουσα) быть разумным, рассудительным Hom.; 2) ценить, превозносить (ἀοιδήν Hom. ap. Plat. - у самого Hom. ἐπικλείουσα).

ἐπιφροσύνη тж. pl. благоразумие, рассудительность Hom., Hes.

ἐπί-φρουρος 2 стоящий на страже: ξίφος ἐπίφρουρον δέρῃ τινός Eur. меч, занесенный над чьим-л. горлом.

ἐπί-φρων 2 (благо)разумный, рассудительный (βουλή Hom., Hes.; sc. ἀνήρ Hom., Theocr.): ἐ. βουλήν Hom. дающий разумные советы.

ἐπι-φυλάσσω, атт. ἐπιφυλάττω подстерегать, выжидать (πλοῦν Plat.).

ἐπι-φύλιος 2 (ῡ) разделенный по филам (χθών Eur.).

ἐπι-φυλλίς, ίδος1) виноград, оставляемый в поле после сбора, т. е. виноградные отбросы Anth.; 2) ирон. pl. скверные вирши, мазня, перен. жалкие стихотворцы, виршеплеты Arph.

ἐπι-φύομαι (aor. 2 ἐπέφῡν, pf. act. ἐπιπέφῡκα) 1) (на чем-л.) вырастать, расти (τῷ σήματι ἐπιπέφυκε ἐλαίη Her.; ἐπί и ἔν τινι Arst.); 2) перен. прирастать, крепко хвататься, вцепляться (ἀμφοῖν ταῖν χεροῖν τινι Polyb.); 3) крепко приставать, прилипать, льнуть (τινι Plat., Plut.); 4) неотступно (пре)следовать (ὥσπερ θηρίοις σκύλακες Plut.); 5) впоследствии нарождаться, после появляться (ἐπιφὺς νέος ἀνήρ Plut.).

ἐπι-φυτεύω (после) сажать, взращивать (ἐ. ἕρπυλλον ἄνω Arph.).

ἐπι-φωνέω 1) называть по имени, упоминать вслух (θήκην ἱεράν Soph.); 2) восклицать, издавать приветственные возгласы (τινι и εἴς τι Plut.).

ἐπι-φώνημα, ατος τό 1) восклицание, возглас Plut.; грам. междометие; 2) рит. эпифонема, нравоучительное заключение, назидание.

ἐπι-φώνησις, εως ἡ восклицание, приветственный возглас Plut.

ἐπι-φώσκω (рас)светать: τῇ ἐπιφωσκούσῃ (sc. ἡμέρᾳ) NT с наступлением дня.

ἐπι-φωτισμός ὁ освещение, яркий свет Plut.

ἐπι-χαίνω (fut. ἐπιχανῶ, pf. ἐπικέχηνα) глядеть с разинутым ртом, т. е. с жадностью (τινί Luc.).

ἐπι-χαιρεκακία ἡ злорадство Arst., Plut.

ἐπι-χαιρέκᾰκος 2 злорадствующий, злорадный Arst., Anth.

ἐπι-χαίρω (fut. ἐπιχαιρήσω и ἐπιχαρήσομαι, aor. 2 pass. ἐπεχάρην) (чему-л.) радоваться (τινὰ εὖ πράσσοντα Soph.; τινὶ τεθνηκότι Plut.).

ἐπι-χᾰλαζάω осыпать (словно) градом (τινα Luc.).

ἐπι-χᾰλάω 1) отступать, поддаваться (πικραῖς δύαισιν Aesch.); 2) делать менее натянутым, ослаблять, отпускать (τὸ καλώδιον Polyb.; δεσμόν Luc.).

ἐπι-χαλκεύω 1) ковать (μύδρους Aesch.); 2) перен. выковывать, отделывать Arph., Arst.

ἐπί-χαλκος 2 окованный (обитый, отделанный) медью или бронзой (ἀσπίς Her., Arph.; πέλτη Arst.).

ἐπι-χᾰράσσω, атт. ἐπιχαράττω начертывать, вырезывать (βοῦν νομίσμασιν Plut.).

ἐπιχᾰρής 2 радостный, приятный (τινι Aesch.).

ἐπί-χᾰρι τό любезность, приветливость, ласковое обхождение Xen., Plat.

ἐπι-χᾰριεντίζομαι балагурить, шутить Luc.

ἐπι-χᾰρίζομαι (беот. 2 л. sing. imper. aor. κἠπιχάριτται = καὶ ἐπιχάρισαι Arph.) 1) любезно предоставлять, передавать (в чье-л.) распоряжение (τὸν ἱπποκόμον τινί Xen.); 2) быть любезным, обходительным, угождать (τινι Arph., Diog. L.).

ἐπίχᾱρις, ι, gen. ῐτος 1) любезный, приятный, обходительный (ἐν ταῖς σινουσίαις Xen.): ὧν δὴ χάριν οὐκ ἐπίχαριν Plat. ирон. по прискорбной милости этих-то (людей); 2) ласковый, кроткий (θηρίον Xen.).

ἐπι-χάριτος 2 (только в compar. и superl.) Xen. = ἐπίχαρις.

ἐπιχᾱρίττα, v. l. ἐπιχάριτται беот. Arph. 2 л. sing. imper. aor. к ἐπιχαρίζομαι.

ἐπιχᾰρίττως беот. с удовольствием, т. е. я буду весьма рад Arph.

ἐπι-χᾰρίτως любезно, ласково, приветливо (εἰπεῖν Xen., Isocr.).

ἐπί-χαρμα, ατος τό 1) предмет (чьего-л.) злорадства Eur., Theocr.; 2) злорадство Eur.

Ἐπιχάρμειος 3 Plat. adj. к Ἐπίχαρμος.

Ἐπίχαρμος ὁ Эпихарм (главный представитель дорической комедии, уроженец о-ва Кос, житель Сицилии; VI - V вв. до н. э.) Arst.

ἐπί-χαρτος 2 доставляющий радость, радующий Aesch., Soph., Plat., Plut.: οἱ δικαίως τι πάσχοντες ἐπίχαρτοι Thuc. те, кто терпит по заслугам, вызывают (в нас) чувство удовлетворения.

ἐπι-χέζω (fut. ἐπιχεσοῦμαι, pf. ἐπικέχοδα) испражняться Arph.

ἐπι-χειλής 2 полный до краев Arph.

ἐπι-χειμάζω 1) (где-л.) проводить зиму, зимовать Thuc.; 2) волновать, терзать (ἑαυτόν Men.).

ἐπί-χειρα τά 1) (выдаваемая на руки) плата, мзда, вознаграждение: ἐ. τινος Arph., Plat., Polyb. награда за что-л.; 2) расплата, возмездие, кара (τινος Aesch., Polyb., Luc.): ξιφέων ἐ. λαχεῖν Soph. пасть от меча.

ἐπι-χειρέω 1) досл. налагать, класть руку (на что-л., перен. предпринимать что-л.); браться, приниматься (за что-л.) (ἔργῳ τοσούτῳ Her.; τηλικαύταις πράξεσιν Plut.; οὐ δίκαιον πρᾶγμα Plat.; καλὸν ἔργον Isocr.): ἐ. δείπνῳ Hom. приступать к обеду; ἐ. πηδαλίοις Arph. браться за руль; ἐ. τυραννίδι Her. захватить царскую власть; ἐ. ὁδῷ Eur. пускаться в путь; ἐ. λόγοις Plat. приняться за составление речей; ἐ. τῇ πολιτικῇ τέχνῃ Plat. заняться политикой; τῇ διώρυχι ἐ. Her. начать прорытие канала; 2) стремиться, пытаться (καταλῦσαι τὸν δῆμον Arst.): δρησμῷ ἐ. Her. пытаться бежать (затевать побег); ἐ. τοῖς ἀδυνάτοις Xen. стремиться к невозможному; τὸ ἐπιχειρούμενον Thuc., Plat.; задуманное произведение, предпринятое (начатое) дело; 3) нападать, бросаться (τινι Her., Thuc., Arst., Luc., Plut., πρός τινα Thuc., ἐπί τινα Plat. и εἴς τι Diod.); pass. подвергаться нападению Thuc., Plut.; 4) лог. доказывать, умозаключать (περί и ἔκ τινος или οτι … Arst.): ἐ. πρός τι Arst. умозаключать к чему-л.

ἐπι-χείρημα, ατος τό 1) попытка, начинание, предприятие, затея Thuc., Xen., Isocr.: μανικὸν ἐ. ἐπιχειρεῖν Plat. затеять безрассудное дело; 2) лог. эпихирема (сжатое умозаключение) Arst., Plut., Sext.

ἐπι-χειρημᾰτικός 3 касающийся умозаключения, доказательственный (λόγοι Arst.).