Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/90

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
οἰνο-χοέω (impf. ᾠνοχόουν - эп. οἰνοχόουν и ἐῳνοχόουν; эп. part. οἰνοχοεῦντες = οἰνοχουντες; inf. aor. οἰνοχοῆσαι) 1) служить виночерпием, наливать вино (θεοῖς Hom.); 2) отмечать винными возлияниями, праздновать с чашами вина (οἰνοχοεῖται περὶ Νάξον ἐπινίκια Plut.); 3) наливать, цедить (νέκταρ Hom.); 4) перен. отпускать широкой струей, т. е. щедро предоставлять (ἄκρατον τοῖς πολίταις ἐλευθερίαν Plut.).

οἰνο-χόη ἡ ковш для разливания вина Hes., Eur., Thuc.

οἰνο-χόημα, ατος τό разливание вина: οἰ. παρέχειν τινί Plut. угощать кого-л. вином.

οἰνο-χόος ὁ виночерпий Hom., Her., Eur., Plat. etc.

οἰνό-χῠτος 2 (о вине) налитый, нацеженный: πῶμα οἰνόχυτον Soph. кубок вина.

οἶν-οψ, οπος adj. 1) цвета вина, т. е. темный или потемневший (πόντος Hom.); 2) красновато-рыжий, гнедой (βοῦς Hom.).

Οἶνοψ, οπος ὁ Эноп (житель Итаки) Hom.

Οἰνωᾶτις (acc. ιν) adj. f чтимая в Эное (Οἰνόη 1) (эпитет Артемиды) Eur.

οἰν-ώδης 2 1) похожий на вино (χυμός Arst.); 2) имеющий вкус вина (καρποί Plut.).

οἰνών, ῶνος ὁ винный погреб Xen.

Οἰνώνη, дор. Οἰνώνα ἡ Pind. = Οἰνοπία.

οἰν-ωπός 2 и 3 Theocr., Eur., Arst., Plut. = Οἶνοψ.

οἴνωσις, εως ἡ небольшое опьянение, легкий хмель Plut.

Οἰνωτρία, ион. Οἰνωτρίη ἡ Энотрия (общее название для Лукании и Бруттия) Her., Arst.

Οἰνωτροί οἱ жители Энотрии, энотрийцы Arst.

οἰνώψ, ῶπος adj. Soph. = οἶνοψ.

Οἶνωψ, οπος ὁ Hom. = Οἶνοψ.

οἴξασα part. f aor. 1 к οἴγνυμι.

οἴξω fut. к οἴγω.

οἰο- в сложн. словах = οἶος.

οἷο эп. = οὗ (gen. к ὅς).

οἰοβότας, ου adj. m = οἰοβώτας.

οἰο-βουκόλος 2 пасущий одну лишь телицу, т. е. Ἰώ (Ἄργος Aesch.).

οἰο-βώτας и οἰοβότας, ου adj. m одиноко пасущийся: οἰ. φρενός Soph. ищущий одиночества, нелюдимый.

οἰό-γᾰμος 2 имеющий одну лишь жену, моногамный Anth.

οἰό-ζωνος 2 имеющий один лишь (дорожный) пояс, т. е. одиноко путешествующий (ἀνήρ Soph.).

οἰό-θεν adv. одиноко, в одиночном порядке: οἰ. οἶος Hom. совершенно один.

οἴομα, эп. οἴω и ὀΐω или (преимущ.) ὀΐομαι, атт. стяж. οἶμαι (2 л. sing. οἴει - эп. ὀΐεαι; impf. ᾠόμην и ᾤμην - эп. 3 л. sing. ὠίετο и ὀΐετο; fut. οἰήσομαι; aor. ᾠήθην - эп. ὠίσθην и ὀϊσάμην; conjct. οἰηθῶ; adj. verb. οἰητέον) 1) думать, полагать (οὔ μιν οἴω νῦν ἰέναι Hom.): τῶνδε μνήσεσθαι ὀΐω Hom. надеюсь, что вы об этом вспомните; ὀΐσατο κατὰ θυμόν Hom. он полагал в душе; τί οἴεσθε τἄλλα; Dem. что думаете вы о прочем?; οἴεσθαι δεῖ или χρή Plat. надо полагать; 2) рассчитывать, надеяться: κιχήσεσθαί σε ὀΐω Hom. я рассчитываю тебя настигнуть; 3) опасаться, бояться: ὀΐομαι ἄνδρα χολωσέμεν Hom. боюсь, что (этот) человек разгневается; αἰεὶ ὀΐεαι Hom. всегда ты (чего-то) опасаешься; 4) намечать, намереваться, иметь желание: οὐ γὰρ ὀΐω ἑκὰς ἱστάμενος πολεμίζειν Hom. ибо не намерен я сражаться на расстоянии; οἶμαι λέγειν Plat. я хочу сказать, имею в виду; Ἀναξαγόρου οἴει κατηγορεῖν Plat. ты берешься обвинять Анаксагора.

οἶον adv. только, лишь Hes.: οἶ. μή Aesch. только бы не.

οἷον и οἷα adv. 1) как бы, словно: οἷ. ἐερσήεις Hom. словно омытый росой; 2) так как, в виду того, что: οἷα ἀπροσδοκήτου γενομένου Thuc. так как это произошло неожиданно; 3) около, примерно (οἷ. δέκα σταδίους Thuc.); 4) когда: οἷ. δὴ εὐωχίας οὔσης Plat. во время пиршества.

Οἶον τό Эй 1) дем в атт. филе Ἱπποθωντίς Isae.; 2) дем в атт. филе Λεοντίς Isae.

οἱον-εί conj. как если бы Arst., Polyb.

οἰονοϊστική ἡ (шутл. по анал. с οἰωνιστική) искусство прорицания посредством οἴησις Plat.

I οἰο-νόμος 2 [οἶος + νέμω] одинокий, пустынный (Κιθαιρῶνος σκοπιαί Anth.).

II οἰο-νόμος ὁ [οἶς + νέμω] овечий пастух, овчар Anth.

οἰό-νους adj. m заставляющий считать себя умным (шутл. слово, выдуманное для этимологич. истолкования слова οἶνος) Plat., Cratyl. 406 с.

οἷόν-περ и οἷόν-περ-εί conj. Plat. = οἱονεί.

οἷόν-τε adv., тж. раздельно возможно: ὡς οἷ. μάλιστα πεφυλαγμένως Xen. с возможно большими предосторожностями; οὐχ οἷ. ἐστίν Isocr. невозможно - см. тж. οἷος.

οἰο-πέδη предполож. шерстяная повязка Anth.

I οἰο-πολέω [οἰοπόλος I] жить в одиночестве, одиноко скитаться Eur.

II οἰοπολέω [οἰοπόλος II] пасти: οἰ. τὴν ὄρεος ῥάχιν αἶγας καὶ ὄϊς Anth. пасти коз и овец у подножия горы.

I οἰο-πόλος 2 [οἶος] пустынный, безлюдный (οὔρεα, χῶρος Hom.).

II οἰο-πόλος 2 [οἶς] пасущий овец (Ἑρμῆς HH).

οἰόρ скиф. Her. = ἀνήρ.

οἰόρπατα скиф. (= ἀνδροκτόνοι) мужеубийцы Her.

οἶος 3 (совершенно) один, единственный, одинокий: οἰόθεν οἶος Hom. совершенно один; εἷς οἶος Hom. только один; δύο οἶαι Hom. (всего) лишь две; οἴη ἐν ἀθανάτοισιν Hom. единственная среди бессмертных; οἶ. μετὰ τοῖσιν Hom. единственный среди них; οἶ. ἀπὸ σεῖο Hom. один без тебя; οἶ. ἀπ᾽ ἀνθρώπων Hom. вдали от людей; οἶ. Ἀτρειδῶν δίχα Soph. в стороне от Атридов - см. тж. οἶον.

οἷος, эол. οἶος 3 1) какой (relat.) или такой (какой или который), такой (как) (θέαμα τοιοῦτον, οἷον καὶ στυγοῦντ᾽ ἐποικτίσαι Soph.): οἷ. δ᾽ ἀστήρ Hom. такой, как звезда; πρὸς ἄνδρας τολμηρούς, οἵους (acc. по аттракции, вм. οἷοι) καὶ Ἀθηναίους Thuc. по отношению к таким отважным людям, как афиняне; οἷ᾽ ἀγορεύεις Hom. как ты говоришь; οἷ᾽ μ᾽ ἔοργας Hom. то, что ты мне сделал; 2) (в восклицаниях) такой!, какой!, что за! (οἷον τὸ πῦρ! Aesch.; οἷον ἄνδρα λέγεις ἐν κινδύνῳ εἶναι! Plat.); 3) (= ὁτι τοῖος) ибо такой: οἵου ἀνδρὸς ἐστερημένος εἴην Plat. (я заплакал), ибо лишился такого человека; ἐμακάριζον τὴν μητέρα, οἵων τέκνων ἐκύρησε Her. (аргивянки) прославляли мать (Клеобиса и Битона) за то, что у нее такие дети; 4) такой, подобный, могущий сравниться: οὐδὲν οἷόν ἐστ᾽ ἀκοῦσαι τῶν ἐπῶν Arph. лучше всего послушать (самое) изречение (оракула); οὐδὲν οἷον τὸ αὐτὸν ἐρωτᾶν Plat. нет ничего важнее самовопрошения; 5) (для усиления superl.) весьма, особенно (χωρίον οἷον χαλεπώτατον Xen.; ἀνὴρ οἷος κράτιστος Arst.); 6) (cum inf.) могущий, подходящий, способный: οἷ. ἐκεῖνος ἔην τελέσαι ἔργον τε ἔπος τε Hom. каким умелым он был в деле и в слове; οἷ. βουλευέμεν ἠδὲ μάχεσθαι Hom. дельный в совете и брани; οἷ. παρρησιάζεσθαι Plat. умеющий говорить откровенно; ὥρα οἵα τὸ πεδίον ἄρδειν Xen. время для орошения полей; οἷ. οἰκουρὸς μόνον Arph. годный только для охраны дома; (часто с τε) λέγειν οἷός τε κἀγώ Arph. и я умею говорить; μὴ οἷόν τε εἶναι ταῦτα ἐμοί κωλῦσαι Thuc. у меня нет возможности помешать этому; (иногда без inf.) ὡς οἷόν τ᾽ ἦν Plat. насколько было возможно; οὐχ οἷόν τε ἐστίν Arph. невозможно; καλὸς ὡς οἷόν τε μάλιστα Plat. прекрасный насколько только возможно - см. тж. οἷον.

οἰός и ὄϊος gen. к ὄϊς (= οἶς).

Οἶος, ου ἡ Эй (город в Аркадии) Xen.

οἱόσ-περ тж. раздельно, intens. = οἷος.

οἱόσ-τε тж. раздельно, см. οἷος 6.

οἰό-φρων 2, gen. ονος одинокий (πέτρα Aesch.).

οἰο-χίτων, ωνος adj. одетый только в хитон Hom.

οἰόω (только aor. pass.) оставлять одного, покидать: οἰώθη φύλοπις Hom. сражение было оставлено (богами), т. е. боги оставили их сражаться одних; οἰώθη δ᾽ Ὀδυσσεύς Hom. Одиссей остался один.

οἷ-περ adv. [intens. к οἷ] куда же.

ὄϊς иэп.-ион. = οἶς.

οἶς, οἰός, эп.-ион. ὄϊς, gen. ὄϊοςи ἡ (dat. οἰΐ, acc. οἶν - эп. ὄῑν; dual.: οἶε, οἰοῖν; pl.: nom. οἶες - эп. ὄϊες, gen. οἰῶν - эп. ὀΐων, dat. οἰσί - эп. ὀΐεσσι, οἴεσσι и ὄεσσι, acc. οἶς - эп. ὄῑς) баран (тж. οἶ. ἄρσην или ἀρνειός Hom.), овца (тж. οἶ. θῆλυς Hom.): τὸ κάταγμα τῆς οἰός Soph. овечья шерсть.

οἷς dat. pl. к ὅς.

ὀϊσάμενος part. aor. к οἴομαι.

ὀϊσάμην эп. aor. к οἴομαι.

οἶσε эп. imper. aor. 2 к φέρω.

οἰσέμεν и οἰσέμεναι эп. inf. fut. к φέρω.

οἴσετε эп. pl. imper. aor. к φέρω.

οἰσέτω эп. 3 л. sing. imper. aor. 2 к φέρω.

οἰσεῦμες Theocr. 1 л. pl. fut. к φέρω.

οἶσθα 2 л. sing. к οἶδα.

οἰσθείς, εῖσα, έν part. pass. aor. к φέρω.

οἶσις, εως ἡ несение, ношение Plat.

οἴσομαι fut. med. к φέρω.

οἶσον imper. aor. к φέρω.

οἰσο-φάγος (ᾰ) ὁ пищевод Arst.

οἴσπη ἡ немытая овечья шерсть Her.

οἰσ-πότη или οἰσπώτη ἡ овечий жиропот Arph.

οἰστέος 3 adj. verb. к οἴσω (fut. к φέρω).

ὀΐστευμα, ατος τό пущенная стрела Plut.

ὀϊστευτήρ, ῆρος ὁ лучник, стрелец Anth.

ὀϊστεύω пускать стрелу, стрелять (τόξῳ Hom.): ὀϊ. τινός Hom. и τινά Anth. поражать кого-л. стрелой.

ὀϊστο-βόλος ὁ стрелометатель, стрелец (Κρηταιεύς Anth.).

ὀϊστο-δέγμων, ονος ἡ (sc. φαρέτρα) содержащий стрелы, т. е. колчан Aesch.

I οἰστός 3 [adj. verb. к οἴσω] выносимый, терпимый, сносный Thuc.

II οἰστός атт. = ὀϊστός.

ὀϊστός, атт. οἰστός ὁ, редко ἡ стрела (πτερόεις, χαλκήρης Hom.).

οἰστράω 1) колоть жалом, жалить Arst.; 2) раздражать, приводить в бешенство (Ἄρης οἰστρηθείς Soph.); 3) приводить в исступление (οἰστρηθεὶς Διονύσῳ Eur.).

οἰστρ-ηλᾰτέω повергать в исступление, приводить в безумие (ὑπ᾽ Ἐρινύων οἰστρηλατηθείς Plut.).

οἰστρ-ήλᾰτος 2 возбуждаемый слепнем (δεῖμα Aesch.).

οἴστρημα, ατος τό 1) ужаление, укол (τῶν κέντρων Soph.); 2) перен. возбудитель, причина (οἰστρήματα λύσσης Anth.).

οἰστρο-βολέω досл. жалить, колоть, поражать, перен. возбуждать, терзать (τινα Anth.).

οἰστρο-δίνητος 2 (δῑ) Aesch. = οἰστροδόνητος.

οἰστρο-δόνητος 2 гонимый слепнем (Ἰώ Aesch.).

οἰστρόδονος 2 Aesch. = οἰστροδόνητος.

οἰστρο-πλήξ, πλῆγος adj. 1) преследуемый слепнем (Ἰώ Aesch., Soph.); 2) доведенный до исступления, исступленный (sc. Βάκχαι Eur.).

οἶστρος 1) зоол. слепень (предполож. Tabanus bovinus, не Oestrus) (αἰόλος Hom.; Ἰὼ οἴστρῳ ἐρεσσομένα Aesch.); 2) удар, поражение (κεραυνοῦ Eur.); 3) перен. мучительная страсть (γυναικός Eur.): οἶ. κυΐσκεσθαι Her. (у рыб) нерест; οἶ. κτεάνων Anth. страсть к богатству; 4) бешенство, ярость (Ἐρινύων Eur.); 5) острая боль Soph.; 6) эстр (род неизвестной птицы) Arst.

οἰστρο-φόρος 2 носящий в себе жало, т. е. возбуждающий любовную страсть (Παφίη Anth.).

οἰστρ-ώδης 2 словно преследуемый слепнями, т. е. исступленный, безумный (ἐπιθυμίαι, λύοσαι Plat.).

οἰσύϊνος 3 ивовый (ῥῖπες Hom.; ἀσπίδες Thuc.; ὅπλα Xen.).

Οἰσύμη ἡ Эсима (приморский город в юго-зап. Фракии, колония Тасоса) Thuc.

οἰσύπη ἡ Her. v. l. = οἴσπη.

οἰσῠπηρός 3 жирный, т. е. непромытый (ἔρια Arph.).

οἴσω, дор. Thuc. οἰσῶ fut. к φέρω.

Οἴτᾱ дор. = Οἴτη.

Οἰταϊκός 3 Diog. L. = Οἰταῖος I.

I Οἰταῖος 3 с горы Эта, этейский Soph.

II Οἰταῖος ὁ житель области Эты Thuc.

Οἴτη, дор. Οἴτᾱ ἡ Эта (горный кряж в южн. Фессалии) Soph. etc.

οἶτος 1) удел, участь, судьба (οἶ. κακός Soph.); 2) несчастная судьба, печальный жребий (Δανάου ἤδ᾽ Ἰλίου Hom.); 3) гибель, смерть (κακὸν οἶτον ἀπόλλυσθαι Hom.).

Οἰτόσυρος ὁ Этосир (божество у скифов, соотв. Аполлону) Her.

Οἴτυλος ἡ Этил (город в Лаконии) Hom.

οἴφω вступать в любовную связь (τινά Plut.).

Οἰχᾰλία, эп.-ион. Οἰχᾰλίη ἡ Эхалия 1) город в зап. Фессалии Hom. etc.; 2) город в Мессении Hom. etc.; 3) город на Эвбее, близ Эретрии Soph. etc.

Οἰχᾰλιεύς, έως adj. m эхалийский Hom., Plut.

Οἰχᾰλίη эп.-ион. = Οἰχαλία.

Οἰχᾰλίη-θεν adv. из Эхалии Hom.

οἰχέομαι, стяж. Anth. οἰχεῦμαι = οἴχομαι.

οἴχνεσκον эп. aor. iter. к οἰχνέω.

οἰχνεῦσι эп. 3 л. pl. praes. к οἰχνεύω.

οἰχνεύω дор. Plut. = οἰχνέω.

οἰχνέω Pind., Soph. = οἴχομαι.

οἴχομαι (praes. тж. = pf.; impf. ᾠχόμην - ион. οἰχόμην, fut. οἰχήσομαι, pf. ᾤχημαι - эп. οἴχημαι, οἴχωκα и ᾤχωκα, ppf. ион. οἰχώκεα, part. οἰχωκώς) 1) уходить, отправляться (εἰς ἅλα, νηῒ Πύλονδε, πρὸς δῶμα Hom.; οἴχοντο πλώοντες ἐς Λακεδαίμονα Her.): πρεσβεύων ᾤχετο Xen. он отправился в качестве посла; οἴχεται φροῦδος Arph. он исчез бесследно; οἴ. δολιχὴν ὁδόν Hom. отправляться в долгий путь; μ᾽ οἴχεται Arph. он убежал от меня; 2) (тж. οἴ. εἰς Ἀΐδαο или κατὰ χθονός Hom.) умирать, погибать: οἴχεται θανών Soph. он умер; οἱ οἰχόμενοι Eur. умершие; τὸ Περσῶν ἄνθος οἴχεται πεσόν лучший цвет персидского войска погиб; τὸ μὲν ἐπ᾽ ἐμοὶ οἴχομαι, τὸ δ᾽ ἐπὶ σοὶ σέσωσμαι Xen. предоставленный самому себе, я погиб бы, но благодаря тебе спасся; οἴχεται πάντα ἐρριμμένα Soph. все рухнуло и погибло; 3) исчезать, пропадать: πῆ σοι μένος οἴχεται; Hom. куда девалось твое мужество?; ἐπ᾽ ὀλίγου οἴχεται Arph. чуть-чуть - и пропадет, т. е. держится на волоске; 4) (про)носиться, пролетать (ᾤχετο κῆλα Hom.); 5) входить, вонзаться (αἰχμὴ κατὰ γαίης ᾤχετο Hom.).

οἰχώκεε ион. 3 л. sing. ppf. к οἴχομαι.

I *οἴω (только fut. οἴσω и οἴσομαι, употр. как fut. к φέρω) носить.

II οἴω и ὀΐω эп. = οἴομαι.

οἰῶ дор. Arph. = οἴω II.

οἰωνίζομαι (impf. οἰωνιζόμην, fut. οἰωνιοῦμαι, aor. οἰωνισάμην) 1) гадать по полету и крику птиц, заниматься птицегаданием Plut.: οὐδὲν ἔτι ἄλλον οἰωνιζόμενοι ἐπορεύοντο Xen. они отправились в путь, ни к каким больше гаданиям не прибегая; 2) считать знамением, принимать за предзнаменование (τι Arst.; τι ὡς οὐ χρηστόν Plut.): οἰ. τι ἀνεπιτήδειον εἶναί τινι Xen. считать что-л. неблагоприятным предзнаменованием для кого-л.

οἰώνισμα, ατος τό прорицание, предсказание (по полету и крику вещих птиц) Eur.

οἰωνισμός ὁ прорицание по полету или крику вещих птиц, птицегадание, предсказывание будущего Plut.

οἰωνιστήριον τό предзнаменование, знамение, примета Xen.

οἰωνιστής, οῦ ὁ птицегадатель Hom., Hes.

οἰωνιστική ἡ (sc. τέχνη) искусство птицегадания Plat., Plut.

οἰωνιστικός 3 служащий предзнаменованием, вещий (σημεῖον Arst.).

οἰωνο- в сложн. словах = οἰωνός.

οἰωνο-θέτης, ου ὁ птицегадатель Soph.

οἰωνό-θροος 2 издаваемый птицами, птичий (γόος Aesch.).

οἰωνο-κτόνος 2 убивающий птиц, т. е. губительный для птиц (χειμών Aesch.).

οἰωνό-μαντις, εως ὁ птицегадатель Eur.

οἰωνο-πόλος ὁ птицегадатель Hom., Aesch., Plut.

οἰωνός 1) птица, преимущ. хищная: πρὸς οἰωνῶν καὶ πρὸς κυνῶν ἐδεστόν Soph. на съедение хищным птицам и псам; 2) вещая птица (οὔ τοι ἄνευ θεοῦ ἔπτατο δεξιὸς ὄρνις ἔγνων γάρ μιν ἐς ἄντα ἰδὼν οἰωνὸν ἐόντα Hom.); 3) предзнаменование (οἰωνοῖς χρησάμενος αἰσίοις Xen.): οἱ ἐπ᾽ οἰωνοῖς ἱερεῖς Plut. птицегадатели; οἰωνὸν τίθεσθαί τι Plat. или εἰς οἰωνὸν τίθεσθαι χρηστόν Plut. принимать что-л. за хорошее предзнаменование.

οἰωνο-σκοπέω наблюдать полет вещих птиц, т. е. заниматься птицегаданием Eur.

οἰωνο-σκοπία ἡ птицегадание Plut.

οἰωνο-σκόπος ὁ птицегадатель Eur.

οἵως [οἷος] как, каким образом, в каком положении: οἶος ὢν οἵ. ἔχεις! Soph. какая судьба постигла такого человека, как ты!

ὅκα дор. = ὅτε I и II.

ὀ-κέλλω 1) прибивать (к берегу), причаливать (ναῦν πρὸς γῆν Eur.); 2) прибиваться к берегу: ὀ. καὶ ἐκπίπτειν Xen. налететь на берег и потерпеть крушение.

ὅκῃ ион. = ὅπῃ.

ὅκκα эол. = ὅκα.

ὀκλᾰδίᾱς, ου ὁ (sc. θρόνος) складной стул Arph., Luc.

ὀκλᾰδιστί adv. согнув ноги в коленях, на корточках, присев (ὀ. πηδᾶν Babr.).

ὀκλάζω 1) приседать, садиться, опускаться (ἐπ᾽ ἄκρου λάου Soph.; ἐς γόνυ Luc.): καὶ ὤκλαζε καὶ ἐξανίστατο Xen. (танцор) то приседал, то вскакивал; 2) сгибать: ὀ. τὰ ὀπίστια Xen. приседать на задние ноги; 3) перен. падать, ослабевать, убывать (κραδίης ὤκλασεν ὄγκος Anth.).

ὀκλάξ adv. Luc. = ὀκλαδιστί.

ὄκλασις, εως ἡ сидение на корточках: βοὸς ὄ. Luc. прилегший вол.

ὀκνείω эп. Hom. = ὀκνέω.

ὀκνέω, эп. ὀκνείω 1) медлить, тянуть, т. е. не решаться (ἀρχέμεναι πολέμοιο Hom.): μὴ ὀ. δεῖ αὐτούς Thuc. пусть они не колеблются; ὀκνεῖς ἀποκρίνασθαι; Plat. ты затрудняешься ответить?; οὐκ ἔτ᾽ ὀ. καιρός Soph. медлить больше нельзя; 2) воздерживаться, отказываться, не желать (ἵππων ἐπιβαινέμεν Hom.); 3) бояться, страшиться, опасаться (προδότης καλεῖσθαι Soph.; ὀκνοῦντες μὴ οἱ Ἓλληνες μείναιεν - v. l. μένοιεν - ἐν τῇ νήσῳ Xen.).

ὀκνηρός 3 1) медлительный, нерешительный, боязливый, робкий (ἐς τὰ πολεμικά Thuc.): τῇ σπουδῇ μὴ ὀ. NT неутомимый; 2) внушающий опасения, тягостный (τινι Soph., NT).

ὀκνηρῶς 1) медлительно, вяло (συσκευάζεσθαι Xen.); 2) нерешительно, робко (προσιέναι Xen.; ὀ. καὶ ἀπροθύμως Plut.).

ὄκνος 1) медлительность, нерешительность, вялость (ὄ. καὶ μέλλησις Thuc.; ἀναβολαὶ καὶ ὄκνοι Plat.): τοῦ πόνου γὰρ οὐκ ὄ. Soph. ведь за этим дело не станет; πολὺς ὄ. ἦν ἀνίστασθαι Xen. было страшно трудно встать; 2) робость, боязнь, страх: μή μ᾽ ὄκνῳ ἐκπλαγῆτε Soph. не пугайтесь меня; ὄκνου πρός τι μεστός Plat. исполненный страха перед чем-л.

ὁκο- ион. = ὁπο-.

ὀκορνός ὁ саранча Aesch.

ὅκου ион. adv. relat. = ὅπου.

ὀκριάζω Soph. = ὀκριάω.

ὀκριάω досл. заострять, перен. возбуждать, раздражать: ὀκριόωντο πανθυμαδόν Hom. они злобно бранились.

ὀκρί-βας, αντος (ῐ) ὁ театральные подмостки, сцена Plat.

ὀκριόεις, όεσσα, όεν 1) с острыми углами (λίθος, χερμάδιον Hom.); 2) обрывистый, скалистый (χθών Aesch.).

ὀκριόωντο эп. 3 л. pl. impf. pass. к ὀκριάω.

ὀκρίς, ίδος adj. f обрывистый, неровный, острый (φάραγξ Aesch.).

ὀ-κρυόεις, όεσσα, όεν бросающий в холод, т. е. страшный, жуткий (πόλεμος Hom.): ὀκρυόεσσα βᾶρις Anth. страшная ладья (Харона).

ὀκτα- в сложн. словах = ὀκτώ.

ὀκτά-βλωμος 2 [βλωμός «кусок, ломоть»] состоящий из восьми долей (ἄρτος Hes.).

ὀκτά-δραχμος 2 весом или стоимостью в восемь драхм, восьмидрахмовый Anth.

ὀκτά-εδρον τό октаэдр, восьмигранник Arst., Plut.

ὀκτά-εδρος 2 восьмигранный Plat., Plut.

ὀκτα-ετηρίς, ίδος ἡ восьмилетие Plut.

ὀκτα-έτης 2 восьмилетний (χρόνος Diod.).

ὀκτα-έτις, ιδος adj. f восьмилетняя Plat.

ὀκτα-ήμερος 2 восьмидневный или приходящийся на восьмой день NT.

ὀκτάκις (ᾰ) adv. num. восемь раз или восьмикратно Luc.

ὀκτᾰκισ-μύριοι 3 (ῡ) восемьдесят тысяч Diod.

ὀκτακισ-χίλιοι 3 восемь тысяч Her. etc.

ὀκτακισ-χίλιος 3 восьмитысячный, собир. состоящий из восьми тысяч (ἀσπίς, ἵππος Her.).

ὀκτά-κλῑνος 2 могущий вместить восемь застольных лож (τόπος Arst.).

ὀκτά-κνημος 2 имеющий восемь спиц (κύκλα Hom.).

ὀκτᾰκόσιοι 3 восемьсот Her. etc.

ὀκτᾰ-μερής 2 состоящий из восьми частей Diog. L.

ὀκταμηνιαῖος 3 Diod., Plut. = ὀκτάμηνος.

ὀκτά-μηνος 2, реже 3 (ᾰ) восьмимесячный Xen., Arst.

ὀκτά-πηχυς 2, gen. εος (ᾰ) протяжением в восемь пехиев (локтей) Polyb.

ὀκτα-πλάσιος 3 (λᾰ) в восемь раз больший, восьмикратный Plat., Arph., Plut.

ὀκτά-πλεθρος 2 размером в восемь плетров (τὸ μῆκος τῆς τάφρου Plut.).

ὀκτᾰ-πόδης 2 восьмифутовый (ἄξων Hes.).

ὀκτά-πους 2, gen. ποδος (ᾰ) 1) восьмифутовый Batr., Anth.; 2) восьминогий, т. е. (у скифов) владеющий парой волов Luc.

ὀκτά-ρριζος 2 имеющий восемь ветвей, восьмиконечный: ὀκτάρριζα μετώπων φράγματα (sc. τῆς ἐλάφου) Anth. восьмиконечное оружие на лбу (о рогах оленя).

ὀκτά-ρρῡμος 2 снабженный восьмью дышлами (ἅρμα Xen.).

ὀκτάς, άδος ἡ восьмерка Arst.

ὀκτα-στάδιον (ᾰδ) τό расстояние в восемь стадиев Polyb.

ὀκτά-τονος 2 (ᾰ) восьмикратно протянутый: ὀκτάτονοι ἕλικες Anth. восемь щупальцев (осьминога).

ὀκτά-χορδος 2 восьмиструнный (ἐμμέλεια Plut.).

ὀκτ-ήρης 2 снабженный восьмью рядами весел (ναῦς Polyb., Plut.).

ὀκτώ οἱ, αἱ, τά indecl. восемь Hom. etc.

ὀκτω-δάκτῠλος 2 размером в восемь греческих дюймов Arph.

ὀκτω-καί-δεκα οἱ, αἱ, τά indecl. восемнадцать Her. etc.

ὀκτωκαιδεκά-δραχμος 2 весом или стоимостью в восемнадцать драхм Dem.

ὀκτωκαιδεκα-έτης 2 восемнадцатилетний Luc.

ὀκτωκαιδεκα-έτις, ιδος adj. f восемнадцатилетняя Luc.

ὀκτωκαιδεκά-πηχυς, υ (ᾰπ) adj. протяжением в восемнадцать пехиев (локтей) Diod.

ὀκτωκαιδεκα-πλασίων 2, gen. ονος восемнадцатикратный Plut.

ὀκτω-και-δέκατος 2 восемнадцатый Hom. etc.

ὀκτωκαιδεκ-έτης 2 восемнадцатилетний Theocr., Dem., Luc.

ὀκτωκαιδεκέτις, ιδος adj. f Luc., Anth. = ὀκτωκαιδεκαέτις.

ὀκτω-και-εικοσα-πλασίων 2, gen. ονος двадцативосьмикратный Plut.

ὀκτώ-πους 2, gen. ποδος протяжением в восемь футов, восьмифутовый (χωρίον Plat.).

ὀκχέω Pind. (только 3 л. pl. praes. ὀκχέοντι) = ὀχέω.

ὄκχος дор. Pind. = ὄχος.

ὅκως ион. = ὅπως I и II.

ὅκωσπερ adv. ион. = ὅπωσπερ.

ὀλαί αἱ атт. = οὐλαί.

ὁλάω Arph. в неправ. произнош. Алкивиада = ὁράω.

ὄλβια adv. счастливо, богато Hom., Her.

Ὀλβίᾱ ἡ Ольбия или Ольвия (город на сев.-зап. побережье Черного моря) Her.

ὀλβίζω 1) делать счастливым, давать блаженство (ἓν ἦμάρ μ᾽ ὤλβισ᾽, ἓν δ᾽ ἀπώλεσεν Eur.); 2) считать счастливым (μηδένα Soph.): οἱ τὰ πρῶτ᾽ ὠλβισμένοι Eur. слывущие самыми счастливыми.

ὀλβιο-δαίμων 2, gen. ονος овеянный счастьем, счастливый, блаженный Hom.

ὀλβιό-δωρος 2 дарующий счастье, щедро одаряющий (χθών Eur.).

ὀλβιο-εργός 2 делающий счастливым (Ἀπόλλων Anth.).

Ὀλβιοπολῖται, ῶν οἱ жители города Ὀλβία Her.

ὄλβιος 3, реже 2 1) счастливый, процветающий (εὐδαίμων τε καὶ ὄ. Hes.; Κόρινθος Pind.; δώματα Eur.): ὄ. χρήμασιν Her. обладающий большим богатством, богатый; 2) блаженный, славный, великий (Ζεύς Aesch.; σκῆπτρον Eur.).

ὀλβιό-τῡφος 2 самодовольный Bion ap. Diog. L.

ὀλβιό-φρων 2, gen. ονος помышляющий о счастливых, льнущий к богатым (ποδάγρα Luc.).

ὄλβιστος 3 Anth. superl. к ὄλβιος.

ὀλβίως счастливо Soph.

ὀλβο-δότειρα adj. f дарующая счастье, подательница счастья (εἰρήνη Eur.).

ὀλβο-δότης, ου ὁ (дор. acc. ὀλβοδόταν) податель счастья Eur.

ὀλβο-θρέμμων 2, gen. ονος вскормленный счастьем (Κῆρες Pind.).

ὄλβος 1) счастье, благоденствие, процветание: ὁ πρὶν παλαιὸς ὄ. Soph. счастье прежних дней; 2) богатство, состояние (ὄ. τε πλοῦτός τε Hom.).

ὀλβο-φόρος 2 несущий счастье (θεοί Eur.).

ὀλέθριος 2, реже 3 1) несущий гибель, губительный, пагубный (ἦμαρ Hom.; γάμοι Πάριδος Aesch.; ἐπιτήδευμα Plat.): ψῆφος ὀλεθρία Aesch. смертный приговор; 2) погибший, несчастный Soph., Luc.; 3) негодный, пропащий (ἀγεννεῖς καὶ ὀλέθριοι Luc.).

ὀλεθρίως губительно, на погибель (χρῆσθαί τινι Plut.).

ὄλεθρος 1) гибель, уничтожение (ὄ. καὶ διαφθορά Plat.): οὐκ εἰς ὄλεθρον; Soph. бран. не сгинешь ты?, т. е. убирайся прочь отсюда; 2) потеря (χρημάτων Thuc.); 3) перен., бран. пагуба, чума, бич: ὄ. Μακεδών Dem. македонская чума, т. е. Филипп; ὄ. γραμματεύς Dem. (об Эсхине) проклятый писака.

ὀλεῖ 1) 3 л. sing. fut. к ὄλλυμι; 2) 2 л. sing. fut. med. к ὄλλυμι.

ὀλείζων и ὀλίζων (= ὀλιγώτερος) compar. к ὀλίγος.

ὀλέκρᾱνον τό локтевой сгиб, локоть Arph.

ὀλέκω (только praes., impf. ὄλεκον - iter. ὀλέκεσκον и дор. med. ὠλεκόμαν) уничтожать, губить (τινά Hom., Soph.); pass. гибнуть, погибать (ὀλέκοντο δὲ λαοί Hom.).

ὀλέομαι fut. 2 med. к ὄλλυμι.

ὄλεσα эп. aor. = ὄλεσσα.

ὀλέσαι inf. aor. к ὄλλυμι.

ὀλέσθαι inf. aor. 2 med. к ὄλλυμι.

ὀλεσί-θηρ, ηρος (ῐ) adj. убивающий зверей, зверобойный (ὠλένη Eur.).

*ολεσῐ-τύραννος, поэт. ὀλεσσῐτύραννος 2 убивающий тираннов (ἀκωκή Anth.).

ὄλεσ(σ)α эп. aor. к ὄλλυμι.

ὀλεσσῐτύραννος 2 поэт. = ὀλεσιτύραννος.

ὀλέσσω и ὀλέσω эп. fut. к ὄλλυμι.

ὀλέτειρα ἡ (по)губительница (μυῶν Batr.).

ὀλετήρ, ῆρος ὁ (по)губитель, убийца (φίλης κεφαλῆς Hom.).

ὀλέτις, ῐδος ἡ Anth. = ὀλέτειρα.

ὀλέω ион. (= ὀλέσω) fut. к ὄλλυμι.

*ολή неупотр. sing. к ὀλαί.

ὄληαι эп. 2 л. sing. aor. 2 conjct. med. к ὄλλυμι.

Ὀλῐγαιθίδαι οἱ олигетиды, потомки Олигета - Ὀλίγαιθος (один из знатнейших родов Коринфа) Pind.

ὀλῐγ-αιμία ἡ малокровие Arst.

ὀλίγ-αιμος 2 (ῐγ) малокровный (ὁ χαμαιλέων Arst.).

ὀλῐγαιμότης, ητος ἡ Arst. = ὀλιγαιμία.

ὀλῐγάκις adv. нечасто, редко (ὀ. καὶ ὀλιγαχοῦ Arst.).

ὀλῐγ-άμπελος 2 бедный виноградниками (νῆσος Anth.).

ὀλῐγ-ανδρέω иметь мало людей, ощущать недостаток в людях Thuc., Diod., Plut.

ὀλῐγ-ανδρία ἡ нехватка людей, недостаток в людях Plut.

ὀλῐγ-ανθρωπία тж. pl. Thuc., Plat., Xen. = ὀλιγανδρία.

ὀλῐγ-άνθρωπος 2 малолюдный (χώρα, πόλις Xen.).

ὀλῐγ-αριστία ἡ скудный завтрак Plut.

ὀλῐγ-αρκές τό воздержность, умеренность Plut.

ὀλῐγ-αρκής 2 довольствующийся малым, воздержный, умеренный (ὀλιγαρκῆ καὶ μέτριον χρὴ εἶναι τὸν φιλοσοφοῦντα Luc.).

ὀλῐγ-αρχέω быть олигархом: οἱ ὀλιγαρχοῦντες Arst. олигархически правящие, олигархи; pass. быть управляемым олигархами (ἡ ὀλιγαρχουμένη πόλις Plat. и πολιτεία Arst.).

ὀλῐγ-αρχία, ион. ὀλῐγαρχίη ἡ олигархия, власть немногих (лиц или родов) Her., Plat., Arst.

ὀλῐγαρχική ἡ (sc. πολιτεία) олигархия Arst.

I ὀλῐγ-αρχικός 3 1) олигархический (κόσμος Thuc.; νόμος, πολιτεία Arst.); 2) сочувствующий олигархии (ἄνδρες Plut.).

II ὀλῐγαρχικός ὁ сторонник олигархии Plat., Arst.

ὀλῐγ-αρχικῶς олигархически Plat.

*ολῐγ-αῦλαξ, ᾰκος adj. Anth. v. l. = ὀλιγῶλαξ.

ὀλῐγᾰχό-θεν adv. из немногих мест (τῆς Λιβύης Her.).

ὀλῐγαχοῦ adv. в немногих местах Plat., Arst.

*ολῐγη-πελέω (только part. praes.) лишиться сил, обессилеть, обнаруживать слабые признаки жизни: κεῖτ᾽ ὀλιγηπελέων Hom. (Одиссей) лежал еле живой.

ὀλῐγη-πελής 2 бессильный, немощный: τὠλιγηπελὲς ῥάκος Anth. безжизненные останки.

*ολῐγη-πελία, эп. ὀλῐγηπελίη ἡ бессилие, слабость, изнуренность Hom.

ὀλῐγ-ήριος 2 небольшой, маленький (σῆμα Anth.).

ὀλῐγ-ηροσίη ἡ клочок земли, землица (πενιχρά Anth.).

ὀλῐγη-σίπυος 2 (σῐ) с маленькой хлебной корзинкой, т. е. нуждающийся в хлебе Anth.

ὀλίγιστος 3 superl. к ὀλίγος.

ὀλῐγό-βιος 2 недолго живущий, недолговечный (ζῷον Arst.).

ὀλῐγο-γονία ἡ малая плодовитость Plat.

ὀλῐγό-γονος 2 малоплодовитый (ζῷα Her., Arst.).

ὀλιγο-δεής 2 не требующий многого, довольствующийся малым Polyb.

*ολῐγο-δρᾰνέω (только part. praes.) быть истощенным, слабым, изнемогать (ὀλιγοδρανέων προσέφη Ἓκτωρ Hom.).

ὀλῐγο-δρᾰνής 2 слабый, немощный Arph., Luc.

ὀλῐγο-δρᾰνία ἡ бессилие, немощь: ὀ. ἄκικυς Aesch. полное бессилие.

ὀλῐγο-ετία ἡ малолетство, ранний возраст, молодость Xen.

ὀλῐγό-θερμος 2 содержащий мало тепла (διὰ τὴν ἀναιμίαν Arst.).

ὀλῐγό-μισθος 2 получающий небольшой заработок, работающий за малую плату Plat.

ὀλῐγο-μῡθία ἡ немногословность Dem.

ὀλίγον (ῐ) adv. немного, мало: ὀ. ἧσσον Hom. чуть поменьше; οὐκ ὀ. φέρτερος Hom. намного сильнее; ὀ. ὕστερον Plat. несколько позднее, в скором времени.

ὀλῐγό-ξῠλος τό бедный деревьями лесок, тощая рощица Anth.

ὀλῐγό-παις, παιδος adj. имеющий мало детей, малодетный Plat.

ὀλῐγό-πιστος 2 маловерный NT.

ὀλῐγο-πονία ἡ вялая работа, леность Polyb.

ὀλῐγο-ποσία ἡ умеренность в питье Luc.

ὀλῐγο-ποτέω пить мало Arst., Plut.

ὀλῐγό-ποτος 2 мало пьющий Arst.

ὀλῐγο-πραγμοσύνη ἡ малая занятость, отказ от многих дел Plut.

ὀλῐγο-πράγμων 2, gen. ονος малозанятый, избегающий многих дел Plut.

ὀλῐγό-πτερος 2 имеющий мало перьев, слабо оперенный (sc. ὄρνις Arst.).

ὀλίγος 3 (ῐ) (compar. ὀλιγώτερος, ὀλείζων или ὀλίζων, тж. μείων и ἐλάσσων; superl. ὀλίγιστος, тж. ἐλάχιστος и ἥκιστος) 1) небольшой, малый (ἀριθμός Eur.; χῶρος Hom.): δι᾽ ὀλίγου Thuc. на небольшом расстоянии; ἐξ ὀλίγου τὰ πολλά Thuc. из малого (возникает) великое; 2) непродолжительный, короткий (ἀνάπνευσις Hom.; χρόνος Plat.): δι᾽ ὀλίγου Thuc. в течение короткого времени; ἐν ὀλίγῳ Plat. за короткое время (ср. 3); δι᾽ ὀλίγων Eur. немного спустя; κατ᾽ ὀλίγον Thuc. мало-помалу; 3) небольшой, немногий, немногочисленный (ἑνὸς καὶ πλήθους τὸ ὀλίγον μέσον Plat.): κατ᾽ ὀλίγους μάχεσθαι Her. сражаться небольшими группами; οἱ ὀλίγοι Plat. олигархи; δι᾽ ὀλίγων Plat. в немногих словах; ἐν ὀλίγῳ με πείθῃ NT ты почти убедил меня (ср. 2); 4) малочисленный, недостаточный (ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι NT): νῆες ὀλίγαι ἀμύνειν Thuc. корабли в недостаточном для оборонительных действий количестве - см. тж. ὀλίγον.

ὀλῐγό-σαρκος 2 имеющий мало мяса, т. е. истощенный, изможденный (σῶμα Luc.).

ὀλῐγο-σῑτέω мало есть Plut.

ὀλῐγο-σιτία ἡ воздержность в пище Arst.

ὀλῐγό-σπερμος 2 имеющий мало семени (ζῷα Arst.) или семян (φυτά Arst.).

ὀλῐγο-στῐχία ἡ небольшое количество стихов или короткие стихи Anth.

ὀλῐγό-στῐχος 2 состоящий из немногих строк или стихов (βιβλία Diog. L.).

ὀλῐγοστός 3 1) один из немногих: ὀ. καταβάς Plut. спустившись в сопровождении немногих; 2) крайне малый, весьма небольшой, незначительный: ὀλιγοστὸν χρόνον Soph. в течение весьма короткого времени.

ὀλῐγότης, ητος1) небольшое число, немногочисленность (ὀλιγότητι πλῆθος ἀντίκειται Arst.); 2) краткость, непродолжительность (χρόνου Plat.); 3) малые размеры, недостаточность, скудость (οὐσίας Plat.).

ὀλιγο-τοκέω рождать (зараз) немногих детенышей Arst.

ὀλῐγο-τοκία ἡ произведение на свет немногих детенышей, малая плодовитость Arst.

ὀλῐγο-τόκος 2 рождающий немногих детенышей, малоплодовитый Arst.

ὀλῐγό-τρῐχος 2 с небольшой растительностью на теле Arst.

ὀλῐγο-τροφέω давать мало пищи, слабо кормить (τινα Aesop.).

ὀλῐγο-τρόφος 2 потребляющий мало пищи Arst.

ὀλῐγο-φῐλία ἡ небольшое число или недостаток друзей Arst.

ὀλῐγό-φρων 2, gen. ονος неразумный, неумный Plut.

ὀλῐγό-χοος 2 малопроизводящий Arst.

ὀλῐγο-χορδία ἡ малострунность Plut.

ὀλῐγο-χορεία ἡ незначительное число хоров Plut.

ὀλῐγο-χρονία ἡ кратковременность, недолговечность Arst.

ὀλῐγο-χρόνιος 2, реже 3 кратковременный, недолговечный (τὸ σῶμα Plat.; κάλλος Plut.; ὀ. καὶ εὔφθαρτος Polyb.).

ὀλῐγο-ψῡχέω быть малодушным Isocr.

ὀλῐγό-ψῡχος 2 малодушный NT.

Ὀλίγυρτος ὁ Олигирт (укрепленный город в сев.-зап. Аркадии) Plut.

ὀλῐγ-ῶλαξ, v. l. *ὀλῐγαῦλαξ, ᾰκος adj. имеющий мало пахотной земли, малоземельный (ἐπαύλιον Anth.).

ὀλῐγ-ωρέω обращать мало внимания, пренебрегать (τοῦ θανάτου καὶ τοῦ κινδύνου Plat.; τοῦ καλῶς ἔχοντος Plut.): ὀ. τοῦ κοινοῦ Plat. пренебрегать общественными интересами.

ὀλῐγώρημα, ατος τό Arst. = ὀλιγωρία.

ὀλιγώρησις, εως ἡ Arst. = ὀλιγωρία.

ὀλῐγ-ωρία, ион. ὀλῐγωρίη ἡ презрение, пренебрежение (ὀ. καὶ ὕβρις Her.; ὀ. τινός Thuc., περί τινος Polyb. и πρός τι Dem.).

ὀλίγ-ωρος 2 (ῐ) небрежный, исполненный презрения (χαλεπός τε καὶ ὀ. Her.): ὀ. τῶν Ἑλλήνων Isocr. пренебрегающий интересами греков.

ὀλῐγ-ώρως небрежно, пренебрежительно, безразлично, тж. презрительно (διακεῖσθαι Lys.; φέρειν τι и ἔχειν τινός Plut.; ὀ. ἔχειν καὶ κοσμίως Plat.).

ὀλῐγ-ωφελής 2 мало полезный, оказывающий незначительную помощь Sext.

ὀλίζων 2, gen. ονος Anth. compar. к ὀλίγος.

Ὀλιζών, ῶνος ἡ Олизон (город на крайнем юге п-ова Магнесия) Hom.

ὄλισβος ὁ phallus coriaceus Arph.

ὀλισθαίνω Plut. (только praes. и impf.) = ὀλισθάνω.

ὀλισθάνω, Plut. ὀλισθαίνω [λίσπος и λισσός] (fut. ὀλισθήσω, aor. 2 ὤλισθον - эп. ὄλισθον; поздн. aor. 1 ὠλίσθησα, pf. ὠλίσθηκα) скользить: ὄλισθε θέων Hom. (Эант) поскользнулся на бегу; ἐξ ἀντύγων ὤλισθε Soph. (Орест) скатился с колесницы; ὀλισθεῖν ἐπ᾽ ἰσχίον Anth. (поскользнувшись), упасть на бедро; ὀλισθεῖν εἰς νοῦσον Anth. заболеть.

ὀλισθήεις, ήεσσα, ῆεν Anth. = ὀλισθηρός.

ὀλίσθημα, ατος τό 1) скользкое место, круча (κρημνῶν ὀλισθήματα Plut.): ὀλισθήματα ὑδάτων Plat. водная гладь; 2) перен. преткновение, источник гибели (πραγμάτων μεγάλων ὀ. καὶ νόσημα Plut.): τὰ καθ᾽ ἕκαστον ὀλισθήματα καὶ πάθη Plut. прегрешения и проступки отдельных лиц.

ὀλισθηρόν τό скользкость, подвижность, неустойчивость (τῆς διανοίας τινός Luc.).

ὀλισθηρός 3 1) скользкий (οἶμος Pind.; χωρίον Xen.; τόπος Plut.); 2) перен. ненадежный, шаткий, непрочный (τύχη Anth.; τὸ γένος Plat.); 3) весьма склонный, легко впадающий (πρὸς ὀργήν Plut.); 4) скользящий, неустойчивый, нетвердый (πὁδες Plut.).

ὀλισθηρῶς скользко, неустойчиво: ὀ. ἔχειν πρός τι Plut. быть весьма склонным к чему-л.

ὀλίσθησις, εως досл. скольжение, перен. заблуждение (αἱ ὀλισθήσεις καὶ παραβάσεις Plut.).

ὀλισθο-γνωμονέω заблуждаться в своих мнениях Luc.

ὄλισθος ὁ скользкость: ὄλισθον ἔχειν Luc. быть скользким; ὁ τῆς γλώττης ὄ. Plut. невоздержность на язык, болтливость.

ὀλισθών part. aor. 2 к ὀλισθάνω.

ὁλκαδικός 3 (о судне) грузовой (πλοῖον Arst.).

ὁλκάς, άδος (ᾰδ) ἡ буксирное, т. е. грузовое судно Pind., Her., Thuc. etc.

ὁλκεῖον τό v. l. = ὁλκίον.

ὁλκή ἡ [ἕλκω] 1) тяга, таскание (τοῦ καλωδίου Arst.; ἀρότρου Sext.; sc. πλοκάμου Aesch.): ἀπὸ μιᾶς ὁλκῆς Arst. одним рывком; περὶ λόγων ὁ. Plat. подтаскивание слов, т. е. игра словами; 2) притягивание, увлекание (ὁ. καὶ ἀγωγὴ παίδων πρός τι Plat.); 3) втягивание (πνεύματος Arst.); 4) притяжение, влечение, тяготение, притягательная сила (τῆς ὁμοιότητος Plat.); 5) тяжесть, вес (λίθος δεκατάλαντος ὁλκήν Plut.); 6) (весовая) драхма Sext.

ὅλκῐμος 2 тягучий, вязкий (ἔλαιον Plut.).

ὀλκίον и ὅλκιον τό 1) сосуд, ваза Men., Polyb., Plut.; 2) килевой брус или руль Soph.

I ὁλκός 1) pl. поводья, вожжи, бразды Soph.; 2) борозда, черта (σμίλης Arph.); 3) мор. ворот, лебедка, кабестан (ὀλκοὶ τῶν νεῶν Thuc.); 4) мор. стоянка для вытащенных на берег кораблей Her., Eur.; 5) (влекущаяся по земле) ветвь (δάφνης Eur.); 6) змей (οὔθ᾽ ὁ. οὔτε θήρ Anth.).

II ὁλκός 3 притягивающий, влекущий (ἐπί и πρός τι Plat.).

ὄλλῡμι (3 л. pl. praes. ὁλλῦσι и ὀλλὐασι; impf. ὤλλῡν и ὤλλυον - эп. iter. ὀλέεσκον; fut. ὀλῶ - ион. ὀλέω, эп. ὀλέσ(σ)ω; aor. ὤλεσα - эп. ὄλεσ(σ)α и ὤλεσσα; part. aor. ὀλέσας - эол. ὀλέσαις; pf. 1 ὀλώλεκα, pf. 2 ὄλωλα, ppf. ώλωλέκειν и ὠλώλειν - эп. ὀλώλειν; med.: fut. ὀλοῦμαι - эп.-ион. ὀλέομαι; ион. part. fut. ὀλεύμενος; aor. 2 ὠλόμην - эп. ὀλόμην; эп. part. οὐλόμενος; pf. 2 = act. ὄλωλα) 1) губить, истреблять, убивать (Ἀργείους, λαόν, στρατόν Hom.): οἰμωγὴ ἀνδρῶν ὀλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων Hom. вопль убивающих и убиваемых; 2) уничтожать, разрушать (νῆας, πόλιν Hom.); 3) снимать, удалять (τρίχας ἐκ κεφαλῆς Hom.); 4) терять, утрачивать (ἑταίρους καὶ νῆα Hom.): ὤλεσε θυμὸν ὑφ᾽ Ἓκτορος Hom. (Девкалид) пал от руки Гектора; ὄ. ἄγραν Aesch. упустить добычу; πόνον τινὸς ὄ. Aesch. напрасно потрудиться над чем-л.; 5) med. погибать, гибнуть (преимущ. насильственной смертью) (κακὸν οἶτον или κακὸν μόρον ὀλέσθαι Hom.): ὀλέσθαι ὑπό τινι Hom. погибнуть от чьей-л. руки; οἱ ὀλωλότες Aesch., Soph. погибшие; ὤλετό μοι νόστος Hom. нет мне возврата; ὄλοιο! Soph. чтоб тебе погибнуть!; οἴχωκ᾽, ὄλωλα! Soph. я пропал(а)!, погиб(ла)!

ὁλμίσκος ὁ [demin. к ὅλμος] дверной крюк (на который надевается дверная петля) Sext.

ὁλμο-ποιός ὁ мастер, делающий ступки Arst.

ὅλμος 1) круглый камень, кругляк, вал(ик) Her.; 2) ступа, ступка Her., Plut.; 3) корыто, квашня Arph.

ὅλο- в сложн. словах = ὅλος.

ὁλο-γραφέω писать полностью (τὰ πρῶτα τῶν ὀνομάτων Plut.).

ὀλόεις, όεσσα, όεν губительный, смертельный (πλήγματα Soph.).

ὁλοθούριον τό голотурий, морская кубышка (морское животное из типа иглокожих) Arst.

ὀλοθρευτής, οῦ ὁ истребитель, губитель NT.

ὀλοθρεύω NT = ὄλλυμι.

ὀλοίατο 3 л. pl. med. opt. к ὄλλυμι.

ὀλοιός 3, реже 2 эп. = ὀλοός.

I ὁλοί-τροχος и ὀλό-τροχος 2 катящийся (πέτροι Hom., Theocr.).

II ὁλοίτροχος ὁ (sc. πέτρος) обкатанный камень, круглая глыба Xen.

ὁλο-καυτέω (impf. ὡλοκαύτουν) Xen. = ὁλοκαυτόω.

ὁλο-καυτόω (о жертвенном животном) сжигать полностью (ταῦρον Xen., Plut.).

ὁλο-καύτωμα, ατος τό культ. всесожжение NT.

ὁλο-κληρία ἡ целость, неповрежденность, невредимость (τοῦ σώματος Plut.).

ὁλό-κληρος 2 целый, неповрежденный, невредимый (ὁ. καὶ ὑγιής Plat.; βασιλεία Plut.).

ὁλο-κλήρως целиком, полностью Sext.

Ὀλόκρον τό Олокр (гора в Македонии) Plut.

ὁλο-λαμπής 2 весь сияющий (ὁ Ὄλυμπος Arst.).

ὀλολῡγά дор. = ὀλολῡγή.

ὀλολῡγή, дор. ὀλολῡγά ἡ крик, вопль Her., Thuc., Arph.

ὀλόλυγμα, ατος τό Eur., Anth. = ὀλολυγή.

ὀλολῡγμός ὁ Aesch., Eur., Plut. = ὀλολυγή.

ὀλολῡγών, ῶνος1) кваканье лягушек-самцов Arst., Plut.; 2) неизвестное нам животное, предполож. сыч, по по друг. - древесная лягушка Theocr.

ὀλολύζω, атт. ὀλολύττω (fut. ὀλολύξομαι, aor. ὠλόλυξα - эп. ὀλόλυξα) издавать крики (радости или скорби), кричать, вопить Hom., Aesch., Eur.

ὄλολυς adj. m испускающий жалобные крики, плаксивый Men.

ὀλολύττω атт. = ὀλολύζω.

ὀλόμενος 3 Trag. = οὐλόμενος.

ὁλο-μερής 2 со всеми частями, цельный, целый, неповрежденный Diod.

ὁλο-μερῶς полностью, целиком Arst.

ὀλόμην эп. aor. 2 med. к ὄλλυμι.

ὅλον adv. (тж. τὸ ὅλον, εἰς τὸ ὅ., καθ᾽ ὅ. и καθ᾽ ὅλου Plat.) в целом, целиком, полностью, совершенно: (τῷ) ὅλῳ καὶ παντί Plat. и δι᾽ ὅλου Plut. целиком и полностью, совершенно, вполне.

ὀλοοίτροχος 2 Hom., Theocr. = ὁλοίτροχος I.

ὀλοός, эп. ὀλοιός 3, редко 2 1) несущий гибель, губительный (Κήρ, Ἀχιλλεύς, πόλεμος, μάχης πόνος, πῦρ, Hom.): ὀλοὰ φρονεῖν Hom. замышлять гибель; 2) убийственный, ужасный, страшный (γόος, μῆνις, φόβος, νύξ, ὀδμή Hom.; τύχαι, νιφάς Aesch.); 3) погибший (ὀλοὸν ἀπολείπειν τινά Aesch.).

Ὀλοοσσών, όνος ἡ Олооссон (город в Фессалии) Hom.

ὀλοό-φρων 2, gen. ονος 1) замышляющий гибель, т. е. несущий гибель, губительный (ὕδρος, λέων, σῦς κάπροσ Hom.); 2) ужасный, страшный (Ἄτλας, Μίνως Hom.).

ὁλο-πόρφῠρος 2 1) весь пурпурный (κάνδυς Xen.); 2) одетый в пурпур Plut.

ὁλό-πτερος 2 имеющий цельные (нерасщепленные) крылья (ζῷα Arst.).

ὀλόπτομαι рвать на себе (ἑὰν χαίτην Anth.).

ὁλός ὁ мутная жижа Anth.

ὅλος, эп.-ион. οὖλος 3 1) целый, цельный, полный, весь (ἄρτος Hom.; πίθος Eur.; βοῦς Arph.): τρεῖς ὅλους ἑκμήνους χρόνους Soph. три полных полугодия; τῆς ἡμέρας ὅλτης Xen. целый день; δι᾽ ὅλου NT целиком, сплошь; ὅλην τὴν νύκτα или τὴν νύκτα ὅλην Xen., Plat. всю ночь; σὺν ὅλῃ τῇ ψυχῇ Plat. всей душой; ὅλη καὶ πᾶσα ἡ οἰκία Plat. весь решительно дом; πόλεις ὅλαι Plat. целые города; ὅλη ἡ πόλις Plat. весь город; τοῖς ὅλοις ἡττᾶσθαι Dem. лишиться всего; τὸ ὅλον Plat. целое, мир, вселенная; 2) полный, совершенный, сущий, подлинный (ἁμάρτημα Xen.; πλάσμα Dem.). - см. тж. ὅλον.

ὁλο-σίδηρος 2 (ῐ) целиком сделанный из железа, весь железный (παλτόν Plut.).

ὁλο-σπάς, άδος (ᾰδ) adj. целиком поглощенный Soph.

ὁλο-στήμων 2, gen. ονος целиком состоящий из нитей основы Soph.

ὁλό-σφαλτος 2 совершенно ошибочный Anth.

ὁλο-σφύρᾱτος 2 (ῡ) сделанный из массивного металла (Ἄδωνις Anth.).

ὁλο-σχερής 2 1) целый, полный, законченный (δόξαι Epicur.); 2) главный, важный, важнейший (ἀγών, κρίσις, ἔγκλιμα Polyb.).

ὁλο-σχερῶς adv. целиком, полностью, совершенно (διακεῖσθαι πρός τι Isocr.).

ὁλό-σχιστος 2 рассеченный по всей длине, т. е. состоящий из одного куска, цельный (περικαλύμματα Plat.).

ὁλό-σχοινος ὁ тростник, камыш (который употреблялся для плетеных изделий или в высушенном виде - βεβρεγμένος, или в сыром - ἄβροχος) (διαρράψαι ὁλοσχοίνους περί τι Plut.): ἀπορράπτειν τινὶ στόμα ὁλοσχοίνῳ ἀβρόχῳ Aeschin. зашить кому-л. рот сырым тростником, т. е. без труда заставить кого-л. замолчать.

ὁλο-τελής 2 цельный, законченный, завершенный Arst., NT, Plut.

ὁλότης, ητος ἡ цельность, целостность Arst., Sext.

ὀλό-τροχος 2 = ὁλοίτροχος I.

Ὄλουρος ὁ Олур 1) город в Ахайе на границе с Сикионом Xen.; 2) город в Мессении, отожд. с Δώριον 1 Hom.

ὀλοφυγγών, v. l. ὀλοφυγδών, όνος ἡ волдырь, прыщ Theocr.

ὀλοφυδνά adv. жалобно (βοᾶν τινα Anth.).

ὀλοφυδνός 3 жалобный, печальный (ἔπος Hom.).

ὁλο-φυής 2 состоящий из одного куска, цельный Arst.

Ὀλοφύξιοι οἱ жители города Олофикса Arph.

Ὀλόφυξος ἡ Олофикс (город на п-ове Ἀκτή в Халкидике) Her., Thuc.

ὀλοφυρμός ὁ жалобный вопль, жалобы, сетование, причитания Thuc., Plat., Arph. etc.

ὀλοφύρομαι (ῡ) (fut. ὀλοφυροῦμαι, aor. ὠλοφυράμην; aor. pass. ὠλοφύρθην) 1) печалиться, скорбеть, горевать (Ἓκτορος Hom.): θυμῷ ὀλοφύρεσθαι Hom. скорбеть душой, сокрушаться; οἴκτρ᾽ ὀλοφυρόμενος Hom. горько жалующийся; 2) слезно молить (καί μοι δὸς τὴν χεῖρ᾽, ὀλοφύρομαι Hom.); 3) беспокоиться, тревожиться (υἷας Ἀχαιῶν Hom.); 4) оплакивать, жалеть (τοὺς τοκέας Thuc.).

ὀλόφυρσις, εως ἡ сетование, скорбь, оплакивание (τινος Thuc.; παιδικαί Plut.).

ὀλοφυρτικός 3 склонный к жалобам Arst.

ὀλοφώϊος 2 зловредный, коварный (δήνεα Hom.; λύκων ἔθνος Theocr.): ὀλοφώϊα εἰδώς Hom. опытный в коварстве.

ὄλοχος эол. Theocr. v. l. = ἄλοχος.

ὁλό-χροος, стяж. ὁλόχρους 2 одноцветный (ζῷα Arst.).

ὀλό-χρῡσος 2 сделанный целиком из золота, весь золотой Plut., Luc.

ὄλπα дор. = ὄλπη.

Ὄλπαι αἱ Thuc. = Ὄλπη.

Ὀλπαῖοι οἱ жители города Ὄλπη (Ὄλπαι) Thuc.

ὄλπη, дор. ὄλπα ἡ (= λήκυθος) кожаный пузырек для масла Theocr., Anth.

Ὄλπη и Ὄλπαι αἱ Ольпа или Ольпы (город амфилохов на берегу Амбракийского залива) Thuc.

ὄλπις, ιδος и ιος ἡ Theocr., Sappho = ὄλπη.

Ὀλυμπία, ион. Ὀλυμπίη, эп.-ион. Οὐλυμπία ἡ Олимпия (город и область в Писатиде - Элида, где каждые четыре года, начиная с 776 г. до н. э. по 394 г. н. э., происходили Олимпийские игры).

Ὀλύμπια τά Олимпийские игры (происходившие каждые четыре года, начиная с 776 г. до н. э. по 394 г. н. э.; с 11-го дня месяца гекатомбеона, в Олимпии, в честь Зевса Олимпийского) Pind., Her. etc.

Ὀλυμπία-ζε adv. в Олимпию Thuc.

Ὀλυμπιακός 3 Thuc., Xen. = Ὀλυμπικός.

Ὀλυμπίας ἄνεμος ὁ (= Ἀργέστης или Ἰᾶπυξ, лат. Corus) западно-северо-западный ветер Arst.

I Ὀλυμπιάς, άδος (ᾰδ) adj. f олимпийская (Μοῦσαι Hom., Hes.; ἐλαία Pind.; θεαί Soph.).

II Ὀλυμπιάς, άδος1) Олимпиада; 1.1) год Олимпийских игр Her. etc.; 1.2) четырехлетний промежуток от одних Олимпийских игр до следующих; 1-я Олимпиада началась в 776 г. до н. э., последняя - в 394 г. н. э. Thuc., Xen. etc.; 2) Олимпийские игры (Ὀλυμπιάδα νικᾶν Her.); 3) (sc. νίκη) победа на Олимпийских играх (Ὀλυμπιάδα ἀναιρεῖσθαι Her.).

III Ὀλυμπιάς, άδος ἡ Олимпиада 1) жена Филиппа Македонского, мать Александра III Plut.; 2) город близ Антиохии Anth.

Ὀλυμπίᾱ-σι(ν) adv. В Олимпии Thuc., Plat., Dem.

Ὀλυμπιεῖον τό Олимпий 1) храм Зевса Олимпийского в Афинах Plut.; 2) город близ Сиракуз Thuc.

Ὀλυμπίη ион. = Ὀλυμπία.

*Ολυμπιηνοί, ион. Οὐλυμπιηνοί οἱ жители области Олимпа Мисийского Her.

Ὀλυμπικός, ион. Οὐλυμπικός 3 олимпийский Her., Plut.

ὀλυμπικῶς по примеру Олимпийских игр, т. е. (шутл.) доводя все дела до трех раз Plat.

Ὀλύμπιον τό Plat., Arst. = Ὀλυμπεῖον.

I ὀλυμπιο-νίκης, дор. οὐλυμπιονίκας, ου (ῑ) ὁ победитель на олимпийских играх Pind., Xen.

II ὀλυμπιονίκης, ου adj. m связанный с победой на Олимпийских играх (τεθμός, ὕμνος Pind.).

ὀλυμπιόνῖκος 2 Pind. = ὀλυμπιονίκης II.

I Ὀλύμπιος 3 олимпийский (Ζεὺς πατήρ Soph.; δώματα Hom.; γῆ Plut.; μὰ τὸν Δία τὸν Ὀλύμπιον! Arph.).

II Ὀλύμπιος ὁ олимпиец, т. е. (преимущ.) Зевс.

*Ολυμπό-θεν, дор. Οὐλυμπόθεν adv. с Олимпа Pind.

*Ολυμπόν-δε, эп.-ион. Οὐλυμπόν-δε adv. к Олимпу, на Олимп Hom., Pind.

Ὄλυμπος, эп.-ион. Οὔλυμπος ὁ Олимп 1) горный кряж на границе Пиерии - Македония - и Фессалии, считавшийся в греч. мифологии местопребыванием богов Hom. etc.; 2) гора на границе Мисии и Вифинии Hom. etc.; 3) гора в Лаконии Polyb.; 4) гора на Кипре Her. etc.

Ὀλυνθία ἡ Олинфия, область города Ὄλυνθος Xen.

Ὀλυνθιακός 3 олинфский (πόλεμος Arst.): Ὀλυνθιακοὶ λόγοι Олинфские речи (произнесенные Демосфеном в 348 г. до н. э. в связи с взятием и разрушением Олинфа Филиппом Македонским).

I Ὀλύνθιος 3 олинфский Xen.

II Ὀλύνθιος ὁ житель города Ὄλυνθος Thuc., Xen.

ὄλυνθος ὁ зимняя (обычно не вызревающая) фига Hes., Her., NT.

Ὄλυνθος ἡ Олинф (город в Халкидике, разрушенный Филиппом Македонским в 348 г. до н. э.) Her. etc.

ὀλυνθο-φόρος 2 приносящий незрелые фиги Arst.

ὄλῡρα ἡ (преимущ. pl.) предполож. полба Her.

ὀλώϊος 3 Hes. = ὀλοός.

ὄλωλα pf. 2 к ὄλλυμι.

ὅλως 1) вполне, всецело, совершенно (ὅ. σοφός Plat.); 2) в целом, вообще (εἰπεῖν Arst.); 3) совсем: οὐχ ὅ. Plat. совсем нет, нисколько.

ὁμ- в сложн. словах = ὁμός.

ὁμᾱγυρ- дор. = ὁμηγυρ-.

ὁμᾰδέω галдеть, шуметь Hom.

ὅμαδος 1) шум, гам (ὅ. καὶ δοῦπος Hom.); 2) шумная толпа (Τρώων Hom.); 3) песнь, пение (Χαρίτων Pind.); 4) куча, множество (βίβλων Plat.).

ὁμαίμιος 2 Pind. = ὅμαιμος I.

I ὅμ-αιμος 2 единокровный, т. е. родственный (αἷμα Aesch.): φόνος ὅ. Aesch. убийство кровного родственника; ἀνὴρ ὅ. Luc. родственник.

II ὅμαιμος и ἡ кровный родственник, преимущ. брат или сестра (ὅμαιμοι καὶ συγγενεῖς Plut.): ὅ. ἐκ μιᾶς τε καὶ ταύτοῦ πατρός Soph. единокровный и единоутробный брат.

ὁμαίμων 2, gen. ονος Her., Aesch., Soph. = ὅμαιμος I.

ὁμ-αιχμία, ион. ὁμαιχμίη ἡ военный союз (ὁμαιχμίην συντίθεσθαί τινι πρός τινα Her.; ὀλίγον χρόνον ξυνέμεινεν ἡ ὁ. Thuc.).

ὅμ-αιχμος ὁ товарищ по оружию, соратник, союзник Thuc.

ὁμᾰλές τό тж. pl. равнина Xen.

ὁμᾰλής 2 1) ровный, равнинный (πεδίον Plat.); 2) ровный, равномерный (κίνησις Arst.); 3) равноправный, равный (ὁμαλεῖς καὶ ἰσόκληροι Plut.).

ὁμᾰλίζω 1) делать ровным, выравнивать (τὸν δῖνον Xen.); 2) делать равным, уравнивать (τὰς οὐσίας Arst.); ὁμαλισθῆναι εἰς τὸ αὐτὸ πλῆθος Arst. стать количественно равным.

ὁμᾰλισμός ὁ уравнивание, выравнивание Plut.

ὁμᾰλόν τό ровное место, равнина (ἐν τῷ ὁμαλῷ τὴν μάχην ποιεῖσθαι Thuc.).

ὁμᾰλός 3 1) равнинный, ровный (sc. ὁδός Xen.; νῆος Anth.); 2) ровный, гладкий (σῶμα Plat.); 3) ровный, равномерный (φωνή Plat.; κίνησις Arst.); 4) равный (γάμος Aesch.; αἱ οὐσίαι Arst.); 5) средний, посредственный (ἀσπιδιώτας Theocr.).

ὁμᾰλότης, ητος1) ровность, гладкость (τοῦ ἐνόπτρου Arst.); 2) равнинный характер (sc. τόπου Arst.); 3) однообразие, одинаковость, однородность или равновесие (στάσις ἐν ὁμαλότητι Plat.); 4) равенство Plat., Arst. etc.

ὁμᾰλύνω Plat., Arst. = ὁμαλίζω.

ὁμᾰλῶς 1) размеренным шагом, стройными рядами (βαίνειν Thuc.; προϊέναι Xen.); 2) равномерно, ровно (σπείρειν Xen.; κινεῖσθαι Arst.); 3) вместе, сразу, в одно и то же время (πάντες ὁ. Plut.); 4) спокойно, безмятежно (βιῶναι Isocr.).

ὁμ-αρτέω 1) идти или ехать вместе, сопровождать (ἐν νηῒ ἢ πεζός, med. τινα Hom.): βῆσαν ὁμαρτήσαντες Hom. они отправились вместе; οὐδέ κεν ἴρηξ ὁμαρτήσειε Hom. даже ястреб не угнался бы; 2) следовать, сопутствовать (τινι Hes., Trag. и σύν τινι Soph.); 3) преследовать, гоняться Aesch.; 4) идти друг на друга, сходиться для боя, схватываться (τὼ δ᾽ ἄρ᾽ ὁμαρτήτην Hom.).

ὁμαρτῆ и ὁμαρτῇ, эол. ὑμάρτη adv. вместе, одновременно, сразу, разом Hom., Eur.

ὁμαρτή-δην, Hom. v. l. ὁμαρτήτην adv. = ὁμαρτῆ.

*ομ-αῦλαξ, дор. ὁμῶλαξ, ᾰκος adj. имеющий свою борозду рядом, т. е. соседний (κωμῆται Anth.).

ὁμ-αυλία ἡ совместная жизнь, сожительство: σύζυγοι ὁμαυλίαι Aesch. брачные связи.

I ὅμ-αυλος 2 [αὐλή] находящийся по соседству, соседний (χθών Soph.).

II ὅμ-αυλος 2 [αὐλός] согласно звучащий, однозвучный, т. е. сопутствующий (γῆρυς Soph.).

ὀμβρέω 1) (о дожде) идти, лить: μετοπωρινὸν ὀμβρήσαντος Ζηνός Hes. когда поздней осенью льют дожди; 2) орошать, мочить (δακρύοις λάρνακα μαρμαρέην Anth.).

ὀμβρηρός 3 дождливый, ненастный (χεῖμα Hes.).

Ὀμβρικοί οἱ Her. предполож. = лат. Umbri.

ὄμβρῐμος 2 Plut., v. l. Hes. = ὄβριμος.