Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/83

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
μετα-καινίζω обновлять, переделывать: τὰ κατὰ σκηνὴν μετεκαίνισεν Anth. (Эсхил) преобразовал сценическое искусство.

μετα-κᾰλέω тж. med. 1) призывать, вызывать (ὁ ἰατρὸς μετακληθείς Luc.; ἐπάνειμι ἐς Κυνόσαργες, ὁπόθεν δεῦρο μετεκλήθην Plat.); 2) отзывать обратно, возвращать (τὰς ναῦς προανηγμένας Thuc.; τινὰ ἀπό τινος Polyb.; τινὰ ἀπὸ τῆς ἀποστάσεως Diod.).

μετά-κειμαι лежать (находиться) в другом месте, т. е. быть переставленным Arst.: εἴ τι πρόσκειται γράμμα ἢ μετάκειται Plat. добавлена ли какая-л. буква, или переставлена.

μετα-κεράννῡμι размешивать переливая (εἰς καθαρὸν ἀγγεῖον ἐκ ῥυπαροῦ Plut.).

μετα-κέρασμα, ατος τό смесь (ψυχροῦ καὶ θερμοῦ Plut.).

μετα-κηπεύω пересаживать (φυτὸν εἰς τὰς φυταλιάς Arst.).

*μετα-κῑάθω (ᾰθ) (только impf. или aor. 2 μετεκίαθον) 1) гнать, преследовать (Τρῶας καὶ Λυκίους Hom.); 2) гнаться, догонять (τὸν ταῦρον κύνες μετεκίαθον Hom.); 3) идти следом, следовать: ἱππῆες ὀλιγον μετεκίαθον Hom. всадники ехали немного поодаль; 4) отправляться (к кому-л.): Αἰθίοπας μετεκίαθε Hom. (Посидон тогда) был в гостях у эфиопов; 5) проходить, переходить, пересекать (πᾶν πεδίον Hom.).

μετα-κῑνέω 1) перемещать, передвигать (μετεκινήθησαν οἱ κρητῆρες Her.); 2) сдвигать с места, оттеснять (τινα ἐκ τῆς τάξιος Her.); 3) (из)менять, переделывать (τὴν πολιτείαν Dem., Plut.; βουλόμενος εἰδέναι εἰ ἔτι μετακινητὴ εἴη ἡ ὁμολογία Thuc.).

μετα-κίνησις, εως (κῑ) ἡ передвижение, перемещение Arst., Plut.

μετα-κινητός 3 подлежащий изменению (νόμοι Solon ap. Plut.).

μετα-κλαίω тж. med. впоследствии сетовать, оплакивать (τὸν ἑαυτοῦ βίον Eur.): ἦ τέ μιν οἴω πολλὰ μετακλαύσεσθαι, ἐπεί κ᾽ ἀπὸ λαὸς ὄληται Hom. я думаю, что потом он (т. е. Ахилл) горько будет сетовать, когда погибнет войско.

μετα-κλίνομαι (ῑ) склоняться в другую сторону: πολέμοιο μετακλινθέντος Hom. при неблагоприятном обороте битвы.

μετα-κοιμίζω усыплять (μετακοιμισθὲν μένος ἄτης Aesch.).

μετά-κοινος 2 совместный, общий: συνδαίτωρ μ. Aesch. сотрапезник; παντὶ δόμῳ μετάκοινοι, sc. Μοῖραι Aesch. Мойры, безотлучные спутницы каждого дома.

μετα-κομίζω переносить (εἰς ἀμείνω τινὰ τόπον Plat.; ταῦτα εἰς τὴν πατρίδα Polyb.).

μετα-κοσμέω пере(у)страивать, переделывать (τὰ περὶ τοὺς ἀνθρώπους Luc.; ἅπαντα πρὸς τὸ δημοτικώτερον Plut.): μετακοσμούμενος θέσει Arst. по-иному расположенный, оказавшийся в другом положении; τὴν πόλιν εἰς τοὺς Ἀχαιοὺς μ. Plut. присоединить город к Ахейскому союзу.

μετα-κόσμησις, εως ἡ переустройство, перестройка, преобразование (μ. καὶ μεταβολή Plat., Plut.).

μετα-κόσμιον τό тж. pl. пространство между мирами, т. е. мировое пространство Plut., Diog. L.

μετα-κρούω делать поворот, поворачивать, т. е. резко менять мнение Plut.

μετα-κυκλέομαι (о звездах) смещаться с орбит, менять свои орбиты Plat.

μετα-κῠλινδέω перекатывать: μ. αὑτὸν πρὸς τὸν εὖ πράττοντα τοῖχον погов. Arph. перекатываться к благополучному борту, т. е. уметь плыть по ветру.

μετα-κύμιος 2 (ῡ) находящийся между волнами: μ. ἄτας Eur. отражающий волны пагубы, защищающий от несчастий.

μετα-λαγχάνω (fut. μεταλήξομαι) 1) принимать участие, участвовать (πολέμου καὶ μάχης Plat.); 2) получать в удел: μ. τύχας Οἰδιπόδα μέρος Eur. разделять судьбу Эдипа; 3) быть причастным, обладать (δίκης καὶ θέμιδος Plut.).

μετα-λαμβάνω 1) принимать участие, участвовать, иметь (получать) долю (τῆς ληΐης Her.; καμάτου Pind.); 2) получать (τῶν ἐπίπλων τὰ ἡμίσεα Her.; τὸ πέμπτον μέρος τῶν ψήφων Plat.); 3) брать: μ. или μ. λόγον Polyb. брать (после кого-л.) слово, выступать с ответом, отвечать; принимать (после кого-л.) (τὴν ἀρχήν, τὴν στρατηγίαν Polyb.); 4) тж. med. брать себе, принимать, присваивать (τῶν καρπῶν NT; med. οὐνόματός τινος Her.): φρονήματος μεταλαβεῖν Plut. стать разумным; μ. τὴν Ἑλληνικὴν κατασκευὴν τῶν ὅπλων Polyb. вводить у себя оружие греческого образца; 5) вкушать (τροφῆς NT); 6) менять (ἱμάτια Xen.; τὴν σκευήν Luc.; ἔθη Polyb.); 7) променивать, обменивать (μ. τὸν πόλεμον ἀντ᾽ εἰρήνης Thuc.); 8) (о времени) наступать (ἄμα τῷ μεταλαβεῖν τῆς νυκτός Polyb.); 9) лог. условно принимать, допускать: συλλογισμὸς πρὸς τὸ μεταλαμβανόμενον Arst. силлогизм, исходящий из допущения.

μετ-αλγέω сожалеть (о прошедшем), раскаиваться (τί μεταλγεῖς τὸ δίκαιον ἔρξαι; Aesch.).

*μετα-λήγω, эп. μεταλλήγω оставлять, прекращать: μ. χόλοιο Hom., HH оставить (свой) гнев.

μεταληπτέον adj. verb. к μεταλαμβάνω.

μετα-ληπτικόν τό вместилище (τῶν εἰδῶν Plut.).

μετα-ληπτικός 3 (со)причастный: τῆς ὕλης μ. Plut. материальный.

μετά-ληψις, εως1) сопричастие, причастность (κάλλους τε καὶ δικαιοσύνης Plat.); 2) участие: λόγων μ. Plat. участие в спорах, диалектические упражнения,; 3) получение по преемству, наследование (τῆς ἀρχῆς Polyb.); 4) изменение, замена (τοῦ σχήματος Polyb.): ἐκ μεταλήψεως Polyb. (в связи) с заменой; 5) обмен (τινος ἀντί τινος Arst.); 6) принятие, вкушение (sc. βρωμάτων NT); 7) рит. металепс(ис) (фигура замены одного слова другим, напр., Ἣφαιστος вм. πῦρ); 8) грам. замена буквы (напр., τοί вм. σοί); 9) лог. (условное) принятие, положение, допущение (συλλογισμὸς κατὰ μετάληψιν Arst.).

μετ-αλλᾰγή, дор. μεταλλᾰγά 1) смена, перемена или переход (εἰς ἄλληλα Plat.): ἐν μεταλλαγῇ Soph. путем перемены, взамен; ὅτι ἡ ξυμμαχία οὐκ εἰρήνη, ἀλλὰ πολέμου μ. εἴη Xen. (коринфяне ответили), что такой союз был бы не миром, а новой войной; 2) подмена, смешение (τῶν ἐπιστημῶν Plat.); 3) прекращение, конец (δακρύων, συντυχίας Eur.): μ. τῇς ἡμέρης Her. солнечное затмение; μ. τοῦ βίου Plut. кончина, смерть.

μετ-αλλακτός 3 1) изменившийся, переменившийся (δαίμων Aesch.); 2) подлежащий изменению Pind.

μετ-άλλαξις, εως ἡ Xen. = μεταλλαγή.

μετ-αλλάσσω, атт. μεταλλάττω 1) (из)менять (θέσμια Her.; οὐ τὸν τρόπον, ἀλλὰ τὸν τόπον Aeschin.; τι ἔν τινι и τι εἴς τι NT): μεταβολὴν βίου μ. Plat. изменять свою жизнь (ср. 5); 2) заменять, сменять (τοὔνομα Plat.): μ. χώραν ἑτέραν ἐξ ἑτέρας Plat. переходить с одного места на другое, перемещаться; 3) перемещать, переводить (τινὰ εἰς τὴν χώραν τινός Plat.); 4) меняться: ὅτι οὐ μεταλάσσουσι αἱ ὧραι Her. ввиду постоянства климата; 5) (тж. μ. βίον Isocr., Polyb.; ср. 1) умирать Plat. etc.

μετάλλᾱτος 3 дор. = *μετάλλητος.

μεταλλάττω атт. = μεταλλάσσω.

μετ-αλλάω (дор. aor. μετάλλασα) 1) расспрашивать (τινά τι Hom.); 2) разведывать, разузнавать (τι ἀμφί τινι Hom.).

μεταλλείᾱ 1) ров, канал (μεταλλείαις νάματα συνάγειν Plat.); 2) pl. горный промысел, раскопки: ὅσα ὑπὸ μεταλλείας ὀρυττόμενα Plat. все, что добывается из земных недр; 3) воен. земляные работы Diod.

μεταλλεῖον τό металл (σίδηρος καὶ χαλκὸς καὶ πάντα τὰ μεταλλεῖα Plat.).

μεταλλεύς, έως ὁ рудокоп, горнорабочий Plat., Diod.

μεταλλευτική ἡ (sc. τέχνη) горнорудное искусство, горный промысел Arst.

μεταλλευτικός 3 горнопромышленный, рудный (κτῆμα Plat.; κτῆσις Arst.).

μεταλλευτός 3 рудный, ископаемый Arst.

μεταλλεύω 1) копать, рыть (μέταλλα Diod.); 2) добывать из земли, выкапывать (χρυσόν τε καὶ ἄργυρον καὶ πάνθ᾽ ὁπόσα μεταλλεύεται Plat.); 3) раскапывать, тж. обшаривать, обыскивать (τὸν μυχόν Anth.).

μεταλλήγω эп. = *μεταλήγω.

*μετάλλητος, дор. μετάλλᾱτος 3 подлежащий рассмотрению, исследованию Pind.

μεταλλικά τά ископаемые, металлы Plut.

μεταλλικός 3 1) касающийся горного промысла, горнопромышленный (νόμος Dem.); 2) рудный, ископаемый или металлический Plut.

μέταλλον τό 1) шахты, копи (ἁλὸς μ. Her.); 2) pl. рудники (χρύσεα καὶ ἀργύρεα μέταλλα Her.); 3) pl. воен. земляные работы, подкопы (πολιορκεῖν διὰ τῶν μετάλλων Polyb.).

μεταλλ-ουργεῖον τό рудник, копи Diod.

μεταλλ-ουργός ὁ рудокоп Diod.

μετάλμενος part. aor. к *μεθάλλομαι.

μετα-μάζιον τό пространство между сосками, т. е. грудь Anacr.

μετα-μάζιος 2 находящийся между сосками (στῆθος Hom.).

μετα-μαίομαι выслеживать, преследовать (ἄγραν Pind.).

μετα-μανθάνω 1) переучиваться: τὸ Ἀττικὸν ἔθνος τὴν γλῶσσαν μετέμαθε Her. аттическое племя усвоило новый язык; μεταμανθάνουσα ὕμνον Πριάμου πόλις Aesch. град Приама, запевший иной гимн; οὐκ ἔστιν ἔλαττον ἔργον τὸ μ. τοῦ μανθάνειν ἐξ ἀρχῆς Arst. переучиваться не легче, чем учиться сначала; 2) отучиваться, забывать (sc. ψευδῆ δόξαν Plat.; τὴν ἐλευθερίαν Aeschin.); 3) учиться (чему-л.) лучшему, исправляться (οὐδ᾽ ἂν μεταμάθοις; Arph.).

μετ-ᾰμείβω, дор.-эол. πεδᾰμείβω тж. med. 1) обменивать (ἐσλὸν πήματος Pind.); менять (τὰς ὀπὰς ἐν τῇ γῇ, Arst.): μεταμειβόμενοι Pind. чередуясь; μυριάδας ἀγαθῶν ἑτέροις ἑτέρας μεταμειβόμενος Eur. прошедший через длинную вереницу всяческих преуспеяний; 2) передавать по наследству (γᾶν τέκνων τέκνοις Eur.).

μεταμέλει impers. к μεταμέλω.

μετα-μέλεια 1) пересмотр мнения, отмена решения (περί τινος Thuc.); 2) сожаление (о сделанном), раскаяние (τινος Plat. и περί τινος Thuc.): μεταμελείας (или μεταμέλειαν Eur.) λαμβάνειν ἔκ τινος Thuc. раскаиваться в чем-л.; μ. ἔχει με Xen. мной овладело раскаяние; μ. τοῦ πεπραγμένου Plat. раскаяние в совершенном.

μεταμελέομαι Plut. (только praes.) = μεταμέλομαι.

μεταμελητικός 3 полный раскаяния, раскаивающийся Arst.

μετα-μέλομαι раскаиваться, сожалеть (τινι Plat.; ἐπί τινι Diod.): μετεμέλοντο τὰς σπονδὰς οὐ δεξάμενοι Thuc. они раскаивались, что не заключили договора; τὸ μεταμελησόμενον Xen. то, о чем придется жалеть; ὁ μεταμελόμενος Xen., Arst. и ὁ μεταμεληθείς NT раскаивающийся (раскаявшись) - см. тж. μεταμέλω.

I μετά-μελος 2 раскаивающийся Diod.

II μετάμελος ὁ раскаяние, сожаление (τῆς στρατείας Thuc.).

μετα-μέλπομαι (с кем-л.) водить хоровод (τισι HH).

μετα-μέλω (только impers.) быть предметом сожаления, внушать раскаяние (νῦν τοίνυν ὑμῖν μεταμελησάτω τῶν πεπραγμένων Lys.): οὐ μεταμέλει μοι οὕτως ἀπολογησαμένῳ Plat. я не жалею, что защищался таким образом; ὑστέρῳ χρόνῳ μετεμέλησέ τέ σφι ταῦτα ποιήσασι Her. впоследствии они раскаялись в том, что так поступили; μεταμέλον (part. n) αὐτοῖς τὸν ἄλλον βίον βιῶσιν Plat. они раскаивались в этом в течение (всей) остальной жизни - см. тж. μεταμέλομαι.

μετα-μίγνῡμι смешивать (τινί τι Hom.).

μετα-μίσγω (только praes. и impf.) Hom. = μεταμίγνυμι.

μετα-μορφόομαι подвергаться превращению, быть превращаемым или преображаться Plut., Luc., NT.

μετα-μόρφωσις, εως ἡ превращение, преображение Luc.

μετ-αμπέχομαι или μεταμπίσχομαι досл. переодеваться, перен. менять (τὴν χαλεπωτάτην δουλείαν ἀντὶ ἐλευθερίας μεταμπισχόμενος Plat.).

μετ-ᾰμύνω (ῡ) заступаться, защищать (Lys. - v. l. ἐπαμύνω).

μετ-αμφιάζω 1) переодевать, med. переодеваться (πορφυρίδα Luc.): μ. τι Luc. переодеваться во что-л.; μ. τινα Luc. принимать чей-л. образ; 2) сменять (τι εἴς τι Anth.; med. τι ἀντί τινος Diod.).

μετ-αμφιέζω Plut., Luc. = μεταμφιάζω.

μετ-αμφιέννῡμι Diog. L., Plut. = μεταμφιάζω.

μετ-ᾰμώνιος 2 [из *μετ-ανεμώνιος от ἄνεμος, по по друг. от μάταιος] 1) легкий, легковесный: μεταμώνια βάζειν Hom. болтать вздор; ὡς σὺ μετ᾽ ὀρνίθων βαδιεῖ μ.; Arph. так ты упорхнешь с птицами?; 2) пустой, бесплодный, напрасный (ψεύδεα Pind.): τὰ δὲ πάντα θεοὶ μεταμώνια θεῖεν Hom. пусть все это боги обратят в ничто, т. е. забудем это; μή μοι μεταμώνια νήματ᾽ ὄληται Hom. чтобы пряжа моя зря не пропала.

μετ-αναγιγνώσκομαι настраиваться на другой лад, передумывать: Αἴας μετανεγνώσθη θυμοῦ τ᾽ Ἀτρείδαις Soph. Эант отвратил свой гнев от Атридов.

μετα-ναιετάω жить вместе (τινι HH - v. l. μετὰ ναιετάω).

μετα-ναιέτης, ου ὁ переселенец Hes.

μετ-ανάστᾰσις, εως ἡ переселение, выселение Thuc., Xen., Polyb., Plut.

μετ-ανάστης, ου ὁ переселенец или чужак (ἀτίμητος Hom.): μοῦνοι ἐόντες οὐ μετανάσται τῶν Ἑλλήνων Her. ибо (мы, афиняне) - единственные из эллинов, которые не являются пришельцами.

μετ-ανάστιος 2 выселившийся, переселившийся (Νύμφαι Anth.).

μετ-ανάστρια [adj. f к μετανάστιος] улетевшая: σκοπέλων μ. πέρδιξ Anth. куропатка, покинувшая (родные) утесы.

μετα-νίσσομαι 1) переходить: ἦμος δ᾽ Ἠέλιος μετενίσσετο βουλυτόνδε Hom. когда Солнце стало склоняться ко времени распряжки волов, т. е. к вечеру; 2) приходить за (кем-л.), прибывать, чтобы взять (τὰν Μενελάου ἄλοχον Eur.).

μετ-ανίστημι 1) переводить, переселять, перемещать (εἰς ἄλλας πόλεις Polyb.); 2) переходить (ἐς χῶρόν τινα μεταναστῆναι Her.; παρά τινα Thuc.).

μετα-νοέω 1) менять мнение, передумывать (μετανοήσας εἶπον Plat.): ἠναγκαζόμεθα μ. Xen. мы были вынуждены изменить мнение; 2) раскаиваться, сожалеть (περί τινος Plut. и τινι, ἐπί τινι Luc.; ἀπό τινος, ἔκ τινος и ἐπί τινι NT): δέδια, μὴ ὕστερον μετανοήσητε Luc. боюсь, не пришлось бы вам впоследствии раскаиваться; 3) культ. каяться (ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ NT).

μετά-νοια тж. pl. сожаление (о совершившемся), раскаяние Batr., Thuc. etc.: μ. ἀπό τινος NT раскаяние в чем-л.

μετ-αντλέω переливать, перецеживать Anth.

I μεταξύ (ῠ) adv. 1) (по)среди, в середине, в промежутке (πολλὰ μ. οὔρεα Hom.; μ. τιθέναι τι Plat.): ἐν τούτῳ τῷ μ. Thuc. в этом промежутке (пространства или времени); 2) во время, пока: μ. ὀρύσσων Her. во время, (его) землекопных работ; τὸ μ. πορευόμενος Xen. пока он путешествовал; λέγοντά τινα μ. ἐπέχειν Plat. или ὑπολαβεῖν Xen. прервать чью-л. речь; ὁ μ. χρόνος Dem. промежуточное время; 3) перен. посреди, на полпути: τὰ μήτε ἀγαθὰ μήτε κακά, ἀλλὰ τὰ μ. Plat. ни хорошее, ни дурное, а (нечто) среднее; φίλος ἢ ἐχθρὸς ἢ μ. Arst. друг, враг или ни тот, ни другой; грам. τὸ μ. Arst. слово среднего рода.

II μεταξύ praep. cum gen. между, (по)среди (τῶν οὐρέων Her.; ὁ μ. τῆς δίκης τε καὶ τοῦ θανάτου χρόνος Plat.): μ. τούτοιν ἀμφοῖν ἐν μέσῳ ὄν Plat. находящееся (как раз) посредине, между обоими; μ. τούτων γιγνόμενος Plat. оказавшийся между ними; τὰ μ. τούτων Soph. тем временем; μ. τῶν λόγων Plat. между прочим, к слову говоря.

μεταξύτης, ητος (ῠ) ἡ промежуток Sext.

μετα-παιδεύω перевоспитывать, воспитывать по-иному Luc.

μετα-παύομαι временами отдыхать (μεταπαυόμενοι μάχοντο Hom.).

μετα-παυσωλή ἡ отдых, перерыв (πολέμοιο Hom.).

μετα-πείθω 1) переубеждать, разубеждать (τινὰ περί τινος Arph.): ἀποροῦντες δὲ μεταπεῖσαι αὐτούς Lys. не будучи в состоянии переубедить их; 2) med.-pass. менять мнение (ἀκούσαντες ταῦτα, μετεπείσθησαν Xen.; τὸ πειθόμενον καὶ μεταπειθόμενον Plut.).

μετα-πειράομαι пробовать по-другому, т. е. поступать иначе Arph.

μετα-πειστός 3 или μετάπειστος 2 поддающийся переубеждению, которого можно убедить Plat.

μετα-πεμπτέος 3 за которым следует послать, который нужно требовать (ἐκ τῶν ξυμμάχων Thuc.).

μετά-πεμπτος 2 призванный, вызванный (οἱ τῶν ἐθνέων τύραννοι Her.): ἐκ τῆς ἀρχῆς μ. Thuc. (Алкивиад), будучи отозван (в Афины и отстранен) от командования.

μετα-πέμπω преимущ. med. посылать за (кем-л.), вызывать, призывать, приглашать (τοὺς φίλους Arph.; μετεπέμψατο Ἀστυάγης τὴν ἑαυτοῦ θυγατέρα Xen.; ἦλθον μεταπεμφθείς NT): Ἀγαμέμνονος πέμψαντος μέτα (in tmesi с анастрофой) Eur. так как Агамемнон послал (за мной).

μετά-πεμψις, εως ἡ призыв, вызов, приглашение Plat., Plut.

μεταπέταμαι Luc. v. l. = μεταπέτομαι.

μετα-πέτομαι перелетать, улетать Luc.

μετα-πεττεύω досл. (в шахматной или шашечной игре) передвигать, переставлять, перен. изменять (τὰ νόμιμα Plat.).

μετα-πηδάω перепрыгивать, перескакивать Sext., Luc.

μετα-πήδησις, εως ἡ перепрыгивание, наскакивание или прыжок Plut.

μετα-πίπτω 1) падать вверх дном или вверх ногами, перевертываться, опрокидываться: ὀστράκου μεταπεσόντος погов. Plat. когда ракушка опрокинулась (см. ὀστρακίνδα), т. е. с резким изменением обстоятельств; 2) выпадать иначе: εἰ τριάκοντα μόναι μετέπεσον τῶν ψήφων Plat. если бы тридцать лишь камешков выпали иначе, т. е. если бы только на тридцать голосов оказалось больше (в пользу Сократа); 3) резко (из)меняться, становиться другим (μεταπίπτει πάντα χρήματα καὶ οὐδὲν μένει Plat.): μεταπέσοι βελτίονα Eur. да изменится это к лучшему; φίλτατος ἐξ ἐχθίστου μεταπιπτων Arph. ставший из ненавистнейшего самым дорогим; μεταπίπτοντος δαίμονος Eur. когда судьба совершенно изменилась; μετεπεπτώκει τὰ πράγματα Lys. совершился государственный переворот; 4) впадать, попадать, переходить (ἐξ εὐτυχίας εἰς δυστυχίαν Arst.); 5) превращаться, преображаться (εἰς ἄλλο εἶδος Plat.; ἐκ γυναικὸς ἐς ὄρνεον Luc.): τοὐναντίον μ. Plat. превращаться в свою противоположность.

μετα-πλασμός грам. метапласм, т. е. разносклоняемость или разноспрягаемость (напр.: ἀλκί к *ἄλξ, а не ἀλκή; μετέπεσον к *μεταπέσω, а не μεταπίπτω; сюда же относят и явления супплетивности, вроде φέρω - οἴσω - ἤνεγκα).

μετα-πλάσσω, атт. μεταπλάττω тж. med. преображать, переделывать, превращать (τι εἴς τι Plat.).

μετα-ποιέω 1) переделывать, перерабатывать, изменять (νόμους Dem.; τὴν κρίσιν Luc.); 2) med. усваивать (μ. βασιλικῆς τέχνης Plat.); 3) med. присваивать себе, приписывать себе (τῆς ξυνέσεως, ἀρετῆς Thuc.; λόγων ἐμπειρίας Plut.).

μετα-ποίνιος 2 карающий впоследствии Anth.

μεταπομπή ἡ Plat. = μετάπεμψις.

Μεταποντῖνοι οἱ метапонтинцы, жители Метапонта Her.

Μεταπόντιοι οἱ Thuc., Polyb. = Μεταποντῖνοι.

Μεταπόντιον τό Метапонтий (город на сев.-зап. побережье Тарентского залива) Her., Thuc. etc.

μετα-πορεύομαι 1) перемещаться, передвигаться (κατὰ τὸ τῆς χώρας ἐπίπεδον Plat.); 2) искать, добиваться (ἀρχήν Polyb.); 3) преследовать (τὰ ἀδικήματα, τὴν ἀσέβειαν Polyb.): οὐκ ἰδίαν ἔχθραν οὐδεμίαν μεταπορευόμενος Lys. не из мести за какую-л. личную неприязнь.

μετα-πορθμεύω перевозить через море, переправлять Arst.

μετα-πρεπής 2 отличающийся, выделяющийся, выдающийся (Ἡφαίστου δόμος μ. ἀθανάτοισιν Hom.).

μετα-πρέπω отличаться, выдаваться, выделяться (ὄλβῳ τε πλούτῳ τε Μυρμιδόνεσσιν Hom.).

μετα-πτοιέω в страхе убегать: μ. ἔχθει γάμων Aesch. бежать от ненавистного брака.

μετά-πτωσις, εως1) перемена, изменение (ἔν τινι Plat.); смена (ὁρμῶν Plut.); 2) превратность (sc. τοῦ βίου Men.); 3) переход (ἡ πρὸς Ῥωμαίους μ. Polyb.).

μετα-πτωτικός 3 (лат. anceps) грам. (о количестве гласных) изменяющийся, т. е. обоюдный.

μετά-πτωτος 2 изменчивый, непостоянный (ἐνέργειαι Plut.).

μετα-πύργιον τό Thuc. = μεσοπύργιον.

μεταρθείς part. aor. pass. к μεταίρω.

μετ-ᾰρίθμιος 2 (со)причисляемый, причисленный (ἀθανάτοισιν HH).

μετα-ρρέω менять свое течение (ὥσπερ Εὔριπος Arst.): δεξιὰ εἰς ἀριστερὰ μ. Plat. перемещаться справа налево.

μετα-ρρίπτω 1) досл. переворачивать, опрокидывать, перен. разрушать (τὰ καλῶς πεπηγότα Dem.; τὴν δοκοῦσαν εὐημερίαν Plut.); 2) уводить, переводить (τινὰ ἀπὸ τῆς Φιλίππου συμμαχίας πρὸς τὴν Ῥωμαίων Polyb.).

μετά-ρροια ἡ отток, отлив Arst., Diod.

μετα-ρρυθμίζω перестраивать, изменять, переделывать (τὰ γράμματα Her.; πόρον Aesch., Plut.).

μετ-άρσια τά (= μετέωρα) небесные явления Plut.

μεταρσιο-λέσχης, ου ὁ болтающий о возвышенном, небесном Plat.

μεταρσιο-λεσχία 1) беседа о возвышенном, небесном Plut.; 2) высокопарная болтовня Plut., Diog. L.

μεταρσιο-λογικός 3 Diog. L. = μετεωρολογικός.

μετ-άρσιος, эол. πεδάρσιος 2 и 3 1) высоко поднявшийся, взлетевший, взвившийся: ἄρμενα μετάρσια Theocr. поднятые паруса; ἐσπᾶτο πέδονδε καὶ μ. Soph. (Геракл) то катался по земле, то вскакивал; μετάρσιοι χολαί Soph. брызнувшая желчь (жертвенного животного); λόγοι πεδάρσιοι Aesch. слова, взлетающие в воздух, т. е. сказанные на ветер; πτερωθεὶς βούλομαι μ. ἀναπτέσθαι Arph. мне хочется крыльев, чтобы взвиться и улететь; 2) находящийся в открытом море (νῆες Her.); 3) тающий в воздухе, т. е. пустой, вздорный (κόμποι Eur.); 4) надменный, гордый (ἀγλαΐῃσι Anth.).

μετ-αρσιόω высоко поднимать (νέφος μεταρσιωθέν Her.).

*μετα-σεύομαι, эп. μετασσεύομαι (эп. 3 л. pl.: impf. μετεσσεύοντο, ppf. μετέσσῠτο) 1) устремляться, следовать: πολλαὶ δὲ μετεσσεύοντο γεραιαί Hom. (Гекуба пошла), а за ней последовали многие знатные жены; 2) бросаться, нападать (Ἀθηναίη δὲ μετέσσυτο Hom.); 3) догонять, настигать (τινα Hom.).

μετα-σκευάζω 1) переодевать: μ. ἑαυτόν Arph. переодеваться; 2) перестраивать, переделывать (τὰ ἅρματα Xen.); 3) med. перемещаться, передвигаться, переходить (εἰς τὴν καταγωγὴν ἐκ τοῦ πλοίου Luc.).

μετα-σκευαστικός 3 способный изменять, обрабатывающий (τέχνη Diog. L.).

μετα-σκευωρέομαι переделывать, изменять (τοὔνομα Plat.).

μετα-σκηνόω менять жилье, т. е. переселяться Diod.

μετα-σπάω тянуть в другую сторону, увлекать прочь (πειρᾶν μ., sc. τινα Soph.).

μετασπεῖν inf. aor. к μεθέπω.

μετασπών part. aor. к μεθέπω.

μέτασσαι αἱ [μετά I] ягнята среднего возраста (моложе πρόγονοι и старше ἕρσαι) Hom.

μετασσεύομαι эп. = *μετασεύομαι.

μετά-στᾰσις, εως1) перемещение, тж. выселение, переселение (ἐξ οἰκείας εἰς или ἐπ᾽ ἀλλοτρίαν Plat.; αἱ μεταστάσεις τῶν Δωριέων Thuc.); 2) удаление, изгнание, ссылка (εἰς τὴν γείτονα πόλιν Plat.); 3) (тж. ἡ ἐκ τοῦ βίου μ. Polyb.) уход из жизни, кончина, смерть Polyb.; 4) исчезновение, прекращение: ἡλίου μ. Eur. солнечное затмение; μετάστασιν διδόναι Soph. смягчить свой гнев; 5) изменение, перемена (μορφῆς, γνώμης Eur.); 6) смена, переворот (πολιτείας μ. Plat.).

μεταστᾰτέον adj. verb. к μεθίστημι.

μετα-στείχω идти за (кем-л.), искать (τινά Eur.): ἥκω μεταστείχων σε Eur. я пришел к тебе.

μετα-στέλλομαι посылать за (кем или чем-л.) (μ. τινα, τὰ σιτία παρά τινος Luc.).

μετα-στένω (впоследствии) оплакивать (ἄτην Hom.; πόνον Aesch.; med. ἄλγος τινός Eur.).

μετα-στοιχί (χῑ) adv. в ряд, в линию Hom.

μετα-στονᾰχίζω Hes. = μεταστένω.

μετα-στρᾰτοπεδεύω тж. med. перемещать лагерь (ταχέως Polyb.; med. πρὸς τὸ ἄστυ Xen.).

μεταστρεπτέον adj. verb. к μετκστρέφω.

μετα-στρεπτικός 3 поворачивающий, направляющий (ἐπὶ τὴν τοῦ ὄντος θέαν Plat.).

μετα-στρέφω (aor. 1 pass. μετεστρέφθην и aor. 2 pass. μετεστράφην) 1) поворачивать, обращать (τὸ πρόσωπον πρός τι Plat.): στῆ μεταστρεφθείς Hom. он остановился и повернулся (лицом к врагу); οἱ δὲ μεταστρέψαντες χρῶνται τῇ τέχνῃ οὐκ ὀρθῶς Plat. они же, наоборот, пользуются своим искусством неправильно; μ. νόον Hom. повернуть свою мысль в другую сторону, т. е. передумать; μ. ἐκ χόλου φίλον ἦτορ Hom. отвратить свое сердце от гнева, т. е. перестать сердиться; med. поворачиваться (πρός τι Arph. и εἴς τι NT); ἐπὶ τὰ προειρημένα μ. Plat. возвращаться к уже сказанному; 2) переворачивать, выворачивать (τοὺς λόγους ἄνω καὶ κάτω Plat.); 3) изменять: ὁρᾷς γὰρ τἄμ᾽ ὅσῳ μετεστράφη Eur. ты ведь видишь, как переменилась моя судьба; 4) извращать, искажать (τὰς αἰτίας Dem.; τὸ δίκαιον Arst.); 5) заменять, ставить (что-л.) вместо (чего-л.) (ἀντὶ τοῦ ἰῶτα ἦτα Plat.); 6) отменять (τὸ ψήφισμα Arph.).

μετα-στροφή ἡ обращение, поворот (ἀπὸ γενέσεως ἐπ᾽ οὐσίαν Plat.).

μετά-σχεσις, εως ἡ причастность (τινος Plat.).

μετα-σχημᾰτίζω придавать другой вид, преображать, изменять Plat., Arst., Luc.; med. превращаться (εἰς ἄλλον ἐξ ἄλλου τόπον Plut.; εἴς τινα NT).

μετα-σχημάτῐσις, εως (ᾰτ) ἡ изменение вида, преображение Arst.

μετα-σχηματισμός ὁ Plut. = μετασχημάτισις.

μετά-ταξις, εως ἡ перестраивание, изменение боевого порядка Polyb.

μετα-τάσσω, атт. μετατάττω 1) перестраивать, переставлять (τοὺς ὁρισμούς Arst.); med. менять свой строй, перестраиваться Xen.; 2) med. переходить (к кому-л.), примыкать (к другой стороне) (παρ᾽ Ἀθηναίους Thuc.; λαβὼν Δαρεικοὺς χιλίους μετετάξατο Plut.).

μετα-τίθημι 1) ставить между, помещать посреди, т. е. вносить, устраивать (τὁσον κέλαδον Hom.); 2) перемещать, переставлять, переносить (τι εἰς τὸ πρόσθεν Plat.); 3) вносить изменения, (из)менять: μ. τὰς ἐπωνυμίας ἐπί τινος Her. переименовывать по имени чего-л.; μ. τι ἀντί τινος Dem. заменять что-л. чем-л.; μετατίθεσθαι τὴν γνώμην Her. изменять свое мнение; 4) med. отменять (νόμους Xen.): μ. τὰ εἰρημένα Xen. взять обратно свои слова; 5) превращать (τινὰ ἐς πτηνὴν φύσιν Anth.; med. τὸ κακὸν χέρδος Soph.); 6) med. исправлять (τἡν ἄγνοιαν Polyb.); 7) med. примыкать к другой стороне, переходить (πρὸς τὴν Ῥωμαίων αἵρησιν Polyb.; ἀπό τινος εἴς τι NT): ὁ μεταθέμενος Diog. L. изменивший свои (философские) взгляды, примкнувший к другой школе; 8) прекращать, оканчивать (τὸν βίον Diog. L.).

μετα-τίκτω рождать после, порождать, плодить (τὸ δυσσεβὲς ἔργον μετὰ πλείονα τίκτει Aesch.).

μετα-τρέπω 1) поворачивать назад (μοῖραν Pind.): μετὰ δ᾽ ἐτράπετο Hom. назад обернулся (Ахилл); μετατραπεὶς ἀπεφῄνατο Plut. обернувшись, он сказал; 2) med. обращать внимание, придавать значение: τῶν οὔτι μετατρέπῃ οὐδ᾽ ἀλεγίζεις Hom. на это ты никакого внимания не обращаешь.

μετα-τρέχω бежать за (чем-л.), спешно доставать (τι παρά τινος Arph.).

μετατροπά дор. = μετατροπή.

μετα-τροπᾰλίζομαι (только praes.) поворачиваться, оглядываться (назад) Hom.

μετα-τροπή, дор. μετατροπά ἡ изменение, перемена (τῶνδ᾽ ἔργων Eur.; τοῦ κόσμου Plut.).

μετα-τροπία ἡ перемена, превратность (φθονεραὶ μετατροπίαι Pind.).

μετά-τροπος 2 1) обращенный назад: μ. ἔρρων Anth. возвращающийся; 2) переменивший направление, т. е. неблагоприятный (τινι δαίμων Aesch.; αὖραι Eur.): πολέμου μ. αὔρα Eur., Arph. тж. pl. превратности войны; ἔργα μετάτροπα Hes. обратившиеся (против виновника) дела, т. е. возмездие.

μετ-αυγάζω, дор.-эол. πεδαυγάζω глядеть, смотреть, созерцать (τινά Pind.).

μετ-αυδάω (impf. μετηύδων) обращаться (с речью), говорить (τινι Hom.).

μετ-αῦθις, ион. μεταῦτις adv. потом, после Her., Aesch.

μέταυλος атт. Plut. = μέσαυλος II.

μετ-αυτίκᾰ (ῐ) adv. тотчас же после этого Her.

μεταῦτις adv. ион. = μεταῦθις.

μετα-φέρω 1) переносить, перемещать (τι εἴς τι Plat.; τινὰς εἴς или ἐπί τι Dem.); переводить (τὰ ὀνόματα εἰς τὴν αὑτῶν φωνήν Plat.): μ. τι ἐπὶ τἀληθές Plat. перенести что-л. в область действительности; 2) прилагать, применять (ἐπ᾽ ἀνθρώπους τὰς μηχανάς Xen.): μ. κέντρα πώλοις Eur. стрекалами подгонять коней; 3) (из)менять (γνώμην Soph.); 4) смешивать, путать (τοὺς χρόνους Dem.); 5) искажать, извращать (τὰ τῆς πόλεως δίκαια Aeschin.); 6) относить, возвращать, сводить (τὸ γινόμενον εἰς αἰτίας Plut.): μ. τοὔνομα ἐπὶ τὸν λόγον Arst. сводить название к (его) смыслу, т. е. этимологически истолковать слово; 7) именовать в несобственном (переносном) значении, употреблять метафорически: ἐκ τῶν ὁμοειδῶν μ. τὰ ἀνώνυμα Arst. давать безымянным вещам названия однородных вещей; μεταφέρων φαίη τις ἄν … Arst. метафорически можно было бы назвать ….

*μετά-φημι (только 3 л. sing. impf. μετέφη) обращаться с речью, говорить (τινί, реже τινά Hom.).

μετα-φορά 1) перемещение, вращение (τῆς σελήνης Plut.); 2) употребление слова в переносном значении, метафора (μ. ἐστιν ὀνόματος ἀλλοτρίου ἐπιφορά Arst.).

μεταφορέω ион. = μεταφέρω.

μετα-φορητός 3 переносный, перемещаемый (τόπος Arst.).

μετα-φορικός 3 1) метафорический, переносный Arst.; 2) склонный к употреблению метафор (Ἐμπεδοκλῆς Arst., Diog. L.).

μετα-φορικῶς метафорически Plut.

μετα-φράζω 1) переводить: εἰ μεταφρασθείη Plut. если перевести, т. е. в переводе (на греческий язык); 2) med. подвергать обсуждению, обсуждать (ταῦτα μεταφρασόμεσθα καὶ αὖτις Hom.).

μετά-φρᾰσις, εως ἡ перевод, толкование Plut.

μετά-φρενον τό досл. часть спины между лопатками перен. спина Hom., Plat. etc.

μετα-φύομαι (aor. 2 μέτεφυν) перерождаться, становиться, превращаться (ἐν τῇ δευτέρᾳ γενέσει Plat.).

μετα-φωνέω Hom. = μεταυδάω и *μετάφημι.

μετα-χαράσσω досл. перечеканивать, перен. переделывать, изменять (τὸ τάχος εἰς ὄκνον Men.).

μετα-χειρίζω (атт. 3 л. pl. fut. μεταχειριοῦνται) преимущ. med. 1) держать в своих руках, владеть, пользоваться (σκῆπτρον Eur.; χρήματα Her.; χρυσοῦ Plat.; τόξον Plut.); 2) управлять, руководить (τὰ δημόσια Thuc.): τὸν πόλεμον μ. Thuc. вести войну, руководить военными действиями; μεταχειρίζεσθαι μεγίστας ἀρχάς Plat. занимать крупнейшие посты; χρηστῶς μεταχειρίζεσθαι πρᾶγμά τι Arph. отлично справиться с каким-л. делом; 3) (с кем-л.) обращаться, поступать (χαλεπῶς τινα Thuc.; τινα ὡς ἀδικοῦντα Plat.); 4) заниматься, изучать, развивать (φιλοσοφίαν, ἀστρονομίαν, μουσικήν Plat.): μεταχειρίσαι τὰ περὶ τὰς ναῦς Thuc. организовать судостроение; παιδείαν μετακεχειρισμένοι Plat. получившие образование; 5) med. досл. облегчать, перен. лечить (τοὺς νοσώδεις Plat.): ὡς ἀλυπότατα μ. τὸ πάθος Lys. как можно больше облегчить страдание.

μετά-χοιρον τό поросенок-последыш Arst.

μετα-χρημᾰτίζω по-другому называть (τι Diod.).

μετα-χρόνιος 3 и 2 1) последующий, позднейший (χρησμοί Luc.); 2) парящий высоко над землей (sc. Ἃρπυιαι Hes.).

μετά-χρονος 2 позднейший, поздний (τὰ πράγματα μετάχρονα ἢ πρόχρονα Luc.).

μετα-χωρέω перемещаться, переселяться, переходить (ἐς τὴν Λιβύην Arph.): τόπων μετά ποι χωρεῖτ᾽ ἐκ τῶνδε Aesch. уходите из этих мест; μ. κάτω Arst. переходить вниз, опускаться; ἑκουσίως μ. πρός τινα Plut. добровольно сдаться кому-л.

μετα-ψαίρω отталкивать, отодвигать (πέτρον ποδί Eur.).

μετέᾱσι эп. (= μέτεισι) 3 л. pl. praes. к μέτειμι I.

μετ-εγγράφω (ᾰ) переписывать в другую категорию, вносить в другой список: οὐδεὶς μετεγγραφήσεται Arph. никто не будет внесен в другой список (о перечислении из одной воинской категории в другую).

μετέειπον эп. = μετεῖπον.

μετέῃσι эп. 3 л. sing. conjct. к μέτειμι I.

μετείθη ион. (= μεθείθη) 3 л. sing. aor. pass. к μεθίημι.

I μέτ-ειμι [εἰμί] 1) находиться (быть) (по)среди: ὄφρα ζωοῖσι μετείω Hom. пока я в живых; φθιμένοισι μ. Hom. быть среди погибших, т. е. погибнуть; οὐ γὰρ παυσωλή γε μετέσσεται Hom. ведь никакого перерыва (в сражении) не будет; 2) преимущ. impers. быть уделом, относиться: φροντίδων οὐ μετῆν αὐτῇ Xen. (никакие) заботы ее не касались; τί τοῦδέ σοι μέτεστι πράγματος; Aesch. что тебе в этом?; κἀμοὶ πόλεως μέτεστιν, οὐχὶ σοὶ μόνῳ Soph. город принадлежит и мне, не тебе одному; μέτεστί θ᾽ ὑμῖν τῶν πεπραγμένων μέρος Eur. есть и ваше участие в совершившемся; ὡς οὐ μετὸν αὐτοῖς Ἐπιδάμνου Thuc. поскольку у них (т. е. коринфян) не было права на Эпидамн; ἐμοὶ τούτων οὐδὲν μέτεστι Plat. ничто из этого не имеет ко мне (никакого) отношения; μέτεστι πᾶσι τὸ ἴσον Thuc. у всех - равный удел, т. е. равные права и обязанности.

II μέτ-ειμι [εἶμι] (impf. μετῄειν, fut. μέτειμι, part. aor. 1 med. μετεισάμενος) 1) идти следом, следовать (ταὐτὸν ἴχνος Plut.; ἴθ᾽, ἐγὼ δὲ μέτειμι Hom.); 2) преследовать (δίκας Aesch. и δίκῃ τινά Eur.): δόλῳ μ. τὸν φόνον Eur. хитростью совершить убийство; 3) заниматься, изучать, насаждать (τέχνην τινά Plat.; σοφίαν Xen.): ἐάν τις ὀρθῶς μετίῃ Plat. если кто правильно исследует; 4) добиваться, искать, выпрашивать (ὑπατείαν Plut.); 5) просить, умолять (τινὰ θυσίῃσι Her.; ἕκαστον τῶν πολιτῶν Thuc.); 6) идти или отправляться за (чем-л.) (τὰ ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ Xen.): οἱ (ἱρέες) μετήϊσαν ἄξοντες Her. жрецы пошли, чтобы привести (Аписа); οἱ μετιόντες Her. посланные; 7) переходить Luc.: ἐκεῖσε δ᾽ ὅθεν ἀπέσχισάς με τοῦ λόγου μέτειμι Arph. возвращаюсь к тому, на чем ты меня прервал; 8) med. являться посреди, входить, вступать: μετεισάμενος ἐσκέδασσε φάλαγγας Hom. врезавшись (в ряды троянцев, Эант), разметал (их) фаланги.

μετ-εῖπον, эп. μετέειπον aor. 2 к *μετάφῃμι.

μετείς ион. part. aor. 2 к μεθίημι.

μετεισάμενος эп. part. aor. med. к μέτειμι II.

μετ-εισδύνω (ῡ) переходить (εἴς τι Arst.).

μετείω эп. praes. conjct. к μέτειμι I.

μετ-εκβαίνω (ион. 3 л. sing. impf. iter. μετεκβαίνεσκε) переходить (ἐκ τοῦ ἅρματος ἐς ἁρμάμαξαν Her.; εἰς ἕτερον λόγον Plat.): μετεκβῆναι φθόγγον Anth. переменить интонацию.

μετ-εκδίδωμι снова или вторично выдавать замуж (ἐκδόσθαι καὶ μετεκδόσθαι Plut.).

μετ-εκδύομαι досл. переодеваться, перен. совлекать с себя, т. е. менять (τὴν ἑαυτοῦ φύσιν Plut.).

μετελευστέον Luc. adj. verb. к μετέρχομαι 7.

μετ-εμβαίνω переходить, пересаживаться (εἰς λῃστρικόν, εἰς πεντήρη Plut.).

μετ-εμβῐβάζω пересаживать, перегружать (τινὰ ἐς ἄλλην ναῦν Thuc.).

μετεμμέναι эп. (= μετεῖναι) inf. к μέτειμι I.

μετ-έμφυτος 2 пересаженный, привитый (ὀθνείοις ὄζοισι Anth.).

μετ-εμψύχωσις, εως ἡ переселение душ, метемпсихоз Diod.

μετ-ενδύω (aor. μετενέδυσα) переодевать, надевать взамен (θοἰμάτιον βαρβαρικόν Luc.; med., перен. ἐς γυναικέα σχάνεα Plat.; καθάπερ ἐσθῆτι τῇ χροιᾷ Plut.).

μετενήνοχα pf. к μεταφέρω.

μετ-εντίθεμαι переносить, перекладывать (свой груз), перегружаться (μ. ἅπαντα τὸν γόμον Dem.).

μετ-εξαιρέομαι переносить, перетаскивать (τὸν γόμον Dem.).

μετ-εξανίσταμαι переходить, уходить (πρὸς τὴν ἀφθονωτέραν νομήν Luc.).

μετεξειλόμην aor. 2 к μετεξαιρέομαι.

μετ-εξέτεροι 3 некоторые (из них): μ. αὐτῶν Her. кое-кто из них.

μετεόν ион. part. n к μέτειμι I.

μετ-έπειτα adv. потом, затем, после Hom., Her., Arst. etc.: τὸν μ. χρόνον Plat. в последующее время.

μετ-επιγράφω (ᾰ) снабжать другой надписью (μετεπιγεγραμμένη εἰκών Plut.).

μετ-έρχομαι, эол. πεδέρχομαι 1) входить (в чьи-л. ряды), вступать, (по)являться: μετελθών Hom. придя, явившись (среди них); κούρῃσιν μετελθών Hom. оказавшись в присутствии девушек; 2) идти (к кому-л. или за кем-л.) (ἐγὼ δὲ Πάριν μετελεύσομαι, ὅφρα καλέσσω Hom.): πατρὸς κλέος μ. Hom. отправляться за вестями об отце; οἳ τὸ πάγχρυσον δέρος μετῆλθον Eur. отправившиеся за золотым руном; ἰατρὸν μ. τινι Arph. вызвать врача к кому-л.; 3) переходить, идти (πόλινδε Hom.; εἰς τὸ ἱερόν Dem.); 4) нападать (ἀγέλῃφι, βουσί Hom.): τινὰ τοισίδε τοῖσι ἔπεσι μ. Her. грозно ответить кому-л. следующими словами; 5) следовать, идти (καινὰς ὁδούς Eur.): ἴχνος μετελθεῖν Plat. пойти по своему следу, т. е. возвратиться; 6) возвращаться (δόμους Pind.): ὅπως εἴ τίς τι ἐπιλελησμένος εἴη, μετέλθοι Xen. чтобы кто-л., если он что-л. забудет, мог вернуться (за этим); 7) преследовать, карать (τινα κλοπῆς Aesch.; τὰς ἀδικίας Polyb.; τὸν θάνατόν τινος Plut.); 8) настигать, постигать (μετῆλθον τίσιες Ὀροίτεα Her.); 9) просить, молить (τινα τὠληθὲς εἰπεῖν Her.); 10) окружать почитанием, чтить (τινα θυσίῃσι Her.); 11) делать, устраивать (τὸ πρᾶγμα Arph.): ἔργα γάμοιο μ. Hom. устраивать браки; 12) улаживать, решать (πολέμῳ μᾶλλον ἢ τῷ ἴσῳ τὰ ἐγκλήματα μετελθεῖν Thuc.); 13) домогаться, добиваться, искать (τὸ ἀνδρεῖον Thuc.; μέρος γῆς Eur.; στρατηγίαν Plut.); 14) продолжать (τὸν λόγον Plat.).

μετέσπον aor. 2 к μεθέπω.

μετεσσεύοντο эп. 3 л. pl. impf. к μετασσεύομαι.

μετέσσομαι эп. (= μετέσομαι) fut. к μέτειμι I.

μετέσσῠτο эп. 3 л. pl. ppf. к μετασσεύομαι.

μετεστάθην aor. pass. к μεθίστημι.

μετέστησα aor. 1 к μεθίοτημι.

μετ-εύχομαι менять свои желания: οἶσθ᾽ ὡς μετεύξει; Eur. знаешь ли, какими должны стать твои пожелания?

μετέφη 3 л. sing. impf. к *μετάφημι.

μετ-έχω, эол. πεδέχω иметь долю, принимать участие, участвовать, быть причастным (τινός Aesch. etc., τινί Thuc. etc., реже τι Soph. etc.): μοῖραν τιμέων μ. Her. иметь долю в почестях, т. е. пользоваться равными (с другими) правами; ξὺν σοὶ μετεῖχον τῶν ἴσων Soph. я разделял(а) твою судьбу; μ. ἴσον (sc. μέρος) ἀγαθῶν τινι Xen. пользоваться всеми благами наравне с кем-л.; ἀρχῶν μ. Xen. иметь право занимать государственные посты; τοῦ λόγου μ. Her. быть причастным к заговору; μ. τῶν πεντακισχιλίων Thuc. быть в числе пяти тысяч; μ. τοῦ γάλακτος NT питаться молоком; μ. τάφου μέρος Aesch. найти свою могилу, т. е. быть похороненным; τῇ αὐτονόμῳ οἰκήσει (dat. causae или medi) μ. Thuc. вместе жить в независимости; τὰ εἴδη μετέχει τῶν γενῶν Arst. виды сопричастны родам, т. е. входят в роды.

μετέω эп. (= μετῶ) praes. conjct. к μέτειμι I.

μετεών ион. part. к μέτειμι I.

μετ-έωρα τά 1) небесные явления (τὰ μ. καὶ τὰ ὑπὸ γῆς Plat.); 2) возвышенные места, нагорья (τῶν χωρίων Thuc.).

μετ-εωρία ἡ легкомыслие, рассеянность Suet.

μετ-εωρίζω 1) (тж. ἄνω μ. Plat.) поднимать (τὰ σκέλη Xen.; τινὰ τῷ νώτῳ Arst.; τὸ δόρυ ὑπὲρ κεφαλῆς Plut.; ἄνεμος μετεωρισθείς Arph.; μετεωριζόμενος ἢ καπνὸς ἢ κονιορτός Xen.); pass. подниматься, выплывать (ἐν τῷ πελάγει Thuc.); 2) (по)выше возводить, строить (τὸ ἔρυμα Thuc.); 3) побуждать к восстанию (πολλοὺς τῶν ἡγεμόνων Polyb.); 4) возбуждать, воодушевлять, ободрять (τινά Dem.); 5) наполнять гордостью (μετεωρισθεὶς ἐπί τινι или ὑπό τινος Polyb.); 6) med.-pass. беспокоиться, тревожиться (μὴ μετεωρίζεσθε NT).

μετ-εώρισις, εως ἡ поднимание, поднятие Plut.

μετεωρισμός ὁ Arst. = μετεώρισις.

μετεωρό-θηρος 2 охотящийся высоко в небесах (ἱέραξ Arst.).

μετεωρο-κοπέω ирон. назойливо болтать, бубнить о высоких материях Arph.

μετεωρο-λεσχέω Plut. = μετεωροκοπέω.

μετεωρο-λέσχης, ου ὁ болтающий о заоблачных делах, высокопарный болтун Plat., Plut., Luc.

μετεωρο-λογέω рассуждать о небесных явлениях Plat., Luc.

μετεωρο-λογία ἡ рассуждение о небесных явлениях Plat., Arst., Plut.

μετεωρο-λογικός 3 изучающий небесные явления (ἄνδρες Plat.).

μετεωρο-λόγος 1) изучающий небесные явления, звездочет Eur., Arst.; 2) пустой мечтатель (μετεωρολόγοι καὶ ἀδολέσχαι Plat.).

μετ-έωρον τό возвышенное место, возвышенность Thuc.

μετεωρο-πορέω носиться в небе, парить высоко Plat.

μετ-έωρος, эп. μετήορος 2 1) высоко поднимающийся, высокий (τάφος Her.; τῆς πόλεως μέρος Plut.; αἱ χελιδόνες πέτονται μετέωροι Arst.): ὁ βίος μ. Arst. жизнь в воздухе (о птицах); μ. νεῖν Arst. плавать у поверхности воды (о рыбах); 2) поднятый вверх, приподнятый (σκέλεα Her.): ἔχειν τι μετέωρον Her. держать что-л. высоко; βλέπων μ. Plat. глядящий сверху (вниз); μετεώρους ἐχκομίζειν τὰς ἁμάξας Xen. вытаскивать руками (досл. приподнятые) повозки; ἀνακινεῖν τινα μετέωρον Her. подбрасывать кого-л. вверх; 3) верхний, наземный (οἰκήματα Her.); 4) выступающий, выдающийся вперед, выпуклый (ὄμματα Xen.); 5) небесный, т. е. астрономический или метеорологический (πράγματα Arph.) (см. тж. μετέωρα); 6) находящийся в открытом море (ναῦς Thuc.): μετέωροι ἑάλωσαν Thuc. они были взяты в плен в открытом море; 7) высоко несущий голову, с гордой осанкой (ἵππος Xen.); 8) возбужденный, взволнованный, настороженный (Ἑλλὰς πᾶσα μ. ἦν Thuc.; μ. καὶ τεταραγμένος Plut.); 9) непрочный, ненадежный, шаткий (πόλις Thuc.; τὰ τῆς τύχης κινήματα Isocr.): μ. ταῖς διανοίαις Polyb. с неустойчивым образом мыслей; τὰ ἐν μετεώροις ἀμφισβητήσεσι κείμενα Sext. спорные и нерешенные вопросы; 10) падкий, пылкий, жаждущий, жадный, весьма склонный (πρός, ἐπί и εἴς τι Polyb.); 11) гордый, надменный Anth.

μετεωρο-σκόπος ὁ созерцающий небесные явления, звездочет Plat.

μετεωρο-σοφιστής, οῦ ὁ софист-звездочет Arph.

μετεωρο-φέναξ, ᾱκος ὁ звездочет-надуватель Arph.

μετεώρως шатко, неустойчиво: μ. ἔχειν Plat., Plut. быть колеблющимся, колебаться.

μετῆκα ион. aor. 1 к μεθίημι.

μετῆλθον aor. 2 к μετέρχομαι.

μετῆν impf. к μέτειμι I.

μετήνεγκα aor. к μεταφέρω.

μετήορος 2 эп. = μετέωρος.

μετῆρα aor. к μεταίρω.

μετήσω ион. fut. к μεθίημι.

μετιεῖσι ион. = μεθιᾶσι.

μετίημι ион. = μεθίημι.

μετίστημι ион. = μεθίστημι.

μετίσχω ион.-атт. = μετέχω.

μετῐτέον adj. verb. к μέτειμι II.

μετ-οιᾱκίζω поворачивать бортом: ὦδε κἀκεῖ μετοιακιζόμενος перен. Plut. мотающийся туда и сюда.

μετ-οικεσία ἡ переселение, переезд Anth.: ἡ μ. Βαβυλῶνος NT Вавилонское пленение.

μετ-οικέω 1) переселяться (Καδμείων ἀγυιαῖς Pind.; τὸ κατὰ γᾶς κνέφας Eur.); 2) находить убежище (οἱ μετοικοῦντες ξένοι Eur.); 3) жить на положении чужеземца (μέτοικος), быть метэком (ἐν τῇ χώρᾳ Plat.; Ἀθήνῃσι Dem.; ἐν τῇ πόλει Lys.).

μετ-οίκησις, εως ἡ переселение (τοῦ τόπου τοῦ ἐνθένδε εἰς ἄλλον τόπον Plat.).

μετ-οικία 1) переселение Thuc.; 2) поселение (на правах чужеземца): τῆς μετοικίας χρόνος Plat. время поселения; 3) предоставление убежища (чужеземцу): ἕνεκα τῆς μετοικίας Lys. (в благодарность) за предоставленное убежище; 4) совместная жизнь, общение: μετοικίας τῆς ἄνω στερήσεται Soph. (Антигона) лишится общения с наземным миром, т. е. умрет.

μετοίκια τά метэкии (ежегодный афинский праздник в месяце боэдромионе в память объединения разрозненных сельских поселений в одну городскую общину) Plut.

μετ-οικίζω (fut. μετοικίσω и μετοικιῶ) переселять (τινὰ εἰς Ῥώμην Plut.): μ. τὰς φρένας Plut. сводить с ума; med.-pass. переселяться, переезжать Arph.: μετοικισθῆναι παρ᾽ ἑτέρου πρὸς ἕτερον Luc. странствовать от одного к другому.

μετ-οικικόν τό список метэков Luc.

μετ-οικικός 3 находящийся на положении метэка (ἄνθρωπος Plut.): οὐδὲ μετοικικὰ τῆς Ἀθηναίων φωνῆς ирон. Luc. совершенно неаттические выражения.

μετοίκιον τό подушный налог с метэков (в Афинах - 12 драхм) Dem., Lys., Luc., Plut.

μετοίκισις, εως ἡ Diod. = μετοικισμός.

μετοικισμός ὁ переселение Plut.

μετ-οικιστής, οῦ ὁ заселяющий переселенцами (οἰκισταὶ πόλεων - οὐ μετοικισταί Plut.).

μετ-οικοδομέω перестраивать, строить на другом месте (οἰκίαν Plut.).

μέτ-οικος и1) переселенец, чужеземец (ξένος, λόγῳ μ., εἶτα δ᾽ ἐγγενὴς φανήσεται Θηβαῖος Soph.): πρὸς οὓς μ. ἔρχομαι перен. Soph. (покойные родители), к которым я ухожу; 2) житель, жилец: μ. οὐ ζῶσιν, οὐ θανοῦσιν Soph. (Антигона, которой) не место ни среди живых, ни среди мертвых; 3) (в Афинах) метэк (чужеземец, которому разрешено проживание в городе при оплате особого налога, см. μετοίκιον) Thuc., Dem., Arst. etc.

μετοικο-φύλαξ, ᾰκος (ῠ) ὁ уполномоченный по делам метэков Xen.

μετοιστέον adj. verb. к μεταφέρω.

μετοίσω fut. к μεταφέρω.

μετ-οίχομαι 1) идти за (кем-л. или чем-л.): κῆρυξ μετῴχετο ἀοιδόν Hom. глашатай пошел за певцом; 2) нападать, бросаться, преследовать (τινα Hom.); 3) идти вместе, сопровождать (τίς τοι μετοιχομένη φάος οἴσει; Hom.); 4) проходить (ἀνὰ ἄστυ Hom.).

μετ-οκλάζω садиться на корточки, приседать Hom., Anth.

μετόν part. praes. n к μέτειμι I.

μετ-ονομάζω называть другим именем, переименовывать (τὰς φυλάς Her.): ἐκ τῶν αἰγέων αἰγίδας μετωνόμασαν Her. по козьим шкурам (свои щиты греки и) назвали эгидами; καινῶς μετωνομασμένον Plat. вновь созданное словечко.

μετόπῐν adv. Soph. = μετόπισθε I.

I μετ-όπισθε(ν) adv. 1) сзади, позади (μή τις μ. μιμνέτω Hom.); 2) впоследствии, после (καὶ παίδων παῖδες, τοί κεν μ. γένωνται Hom.).

II μετόπισθε(ν) praep. cum gen. сзади, (вслед) за (Ἄτης Hom.): μ. νεός Hom. позади корабля.

μετ-οπωρῐνόν adv. осенью Hes.

μετ-οπωρῐνός 3 осенний (χρόνος Xen.; νύκτες Thuc.; μέλι Arst.).

μετ-όπωρον τό осень Thuc., Arst.

μετορμιζ- ион. = μεθορμιζ-.

μετ-όρχιον τό полоса между двумя рядами деревьев или насаждений, аллея Arph.

μετ-ουσία тж. pl. 1) участие (ἑορτῆς Arph.); 2) пользование, обладание (αἱ τῆς ἰσηγορίας καὶ αἱ τῆς ἐλευθεοιας μετουσίαι Dem.): μ. τοῦ πεδίου Xen. воен. господство (преобладание, превосходство) в открытом поле.

μετ-οχά дор. = μετοχή.

μετ-οχή, дор. μετοχά1) участие, (со)причастность: κατὰ μετοχήν Arst. в силу причастности; 2) общность, сообщество (τίς γὰρ μ. δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; NT; ἐκκληΐειν τῆς μετοχῆς τὴν πόλιν Her.); 3) грам. причастие.

μετ-οχικόν τό грам. причастие Sext.

μετ-οχλίζω (эп. aor. μετόχλισσα) (с помощью рычага или с напряжением сил) сдвигать, отодвигать (ὀχῆας θυράων, λέχος Hom.).

I μέτ-οχος 2 участвующий, (со)причастный (τέχνης Plat.): μ. εἶναι ἐλπίδων Eur. разделять (чьи-л.) надежды.

II μέτοχος ὁ сообщник, соучастник (τῆς συμφορῆς Her.; τοῦ φόνου Eur.).

μετρέω 1) мерить, измерять (τὴν γῆν σταδίοισι Her.): μακροὶ ἂν μετρηθεῖεν χρόνοι Soph. долгие времена пришлось бы отмерить, т. е. давно это было; 2) отмеривать (χόρτον πώλοισι Eur.; τὸν σῖτόν τινι Dem.; ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν NT): τὸν σῖτον μετρεῖσθαι Plut. получать свой хлебный паек; 3) перен. измерять, оценивать, определять (τἀγαθά Plat.; τὴν εὐδαιμονίαν τῇ γαστρί Dem.); 4) перен. проходить, проезжать, переплывать (πέλαγος Hom.; κύματα Anth.); 5) med. отыскивать, высматривать (ἴχνη τινός Soph.).

μέτρημα, ατος τό 1) отмеренное расстояние, участок, площадь (μ. μυρίων πωδῶν ἀριθμόν Eur.); 2) доля, порция (βακχίου Eur.); 3) воен. паек (πυρῶν Plut.); 4) воен. жалованье Polyb.

μέτρησις, εως тж. pl. измерение, обмер (sc. τῆς χώρης Her.; αἱ μετρήσεις ὅσα ἔχει μήκη καὶ πλάτη καὶ βάθη Plat.).

μετρητής, οῦ1) производящий измерения Plat.; 2) (тж. ἀμφορεὺς μ.) метрет (атт. мера жидкостей, содержащая 12 χόες или 144 κοτύλαι = 39.5 л) Dem., Polyb., NT.

μετρητική ἡ (sc. τέχνη) искусство измерения Plat.

μετρητικός 3 измерительный (μάθημα Plat.).

μετρητός 3 измеримый: τὰ μετρητὰ πρὸς ἄλληλα Plat. соизмеримые величины; πένθος οὐ μετρητόν Eur. безмерная скорбь.

μετριάζω 1) быть умеренным, сдержанным (τινί, Arst., πρός и περί τι Plat., ἔν τινι Dem. и ἐπί τινι Luc.): διὰ τὸ μετριάζειν Arst. благодаря умеренности; μετρίαζε Soph. будь сдержанным, успокойся; ὁ μετριάζων (τῷ μεγέθει) Arst. средний, нормальный; 2) умерять, сдерживать (ψυχὴν ὅρκοις Plat.); 3) слабеть, недомогать Men.

μετρικά τά Arst. = μετρική.

μετρική ἡ (sc. τέχνη) метрика, учение о стихотворных размерах Arst.

I μετρικός 2 метрический, размеренный (ῥυθμοί Arst.).

II μετρικός ὁ сведущий в метрике Arst.

μέτριον τό тж. pl. умеренное количество, надлежащая мера, (средняя) норма: τοῦ μετρίου παρείς Soph. не довольствуясь средним; μετρίων δέεσθαι Her. просить немногого; ὅσον οἰόμεθα μ. εἶναι Plat. то, что мы считаем достаточным (и необходимым); ἐνδοτέρω τοῦ μετρίου Plut. в меру; παραιτέρω τοῦ μετρίου Xen. сверх меры; ὅσον μ. Xen. сколько нужно, немного; ἐπὶ μετρίοις Thuc. на умеренных условиях; τὰ μετρία ἐπιθεραπεύειν Thuc. удовлетворять умеренные требования.

μετριο-πάθεια (πᾰ) ἡ сдержанность в страстях, умеренность, выдержка Plut.

μετριο-πᾰθέω быть сдержанным, снисходительным (τοῖς ἀγνοοῦσι καὶ πλανωμένοις NT).

μετριο-πᾰθής 2 умеренный в своих страстях, владеющий собой Diog. L.

μετριοπᾰθῶς умеренно, терпимо Sext.

μετριο-πότης, ου ὁ пьющий в меру Xen.

μέτριος 3, реже 2 1) средний, среднего роста, нормальный (ἄνδρες Her. - ср. 10); 2) обыкновенный, общепринятый (πῆχυς Her.); 3) среднего протяжения (μῆκος Plat.); 4) средней продолжительности или непродолжительный (χρόνος Plat.); 5) средний, посредственный (ἔργα Hes.; οὐσία Arst.); скромный, простой (ἐσθής Thuc.; σῖτος Xen.; βίος Plat.); 6) умеренный, сдержанный (ἔπος Aesch.; χάρις Eur.): μ. ἔς τι Thuc., πρός τι Plat. и ἔν τινι Xen. умеренный в чем-л.; 7) сносный, терпимый (ἄχθος, κακά Eur.); 8) кроткий, мягкий (πρὸς τοὺς ὑπηκόους Thuc.); 9) подходящий, достаточный (μισθός Plat.); 10) правильный, справедливый (λόγος Xen.; ἀνήρ Plat.). - см. тж. μέτριον.

μετριότης, ητος ἡ умеренность, сдержанность, воздержность (τῶν σίτων Xen.): μ. τοῦ μορίου Arst. соразмерность.

μετρίως 1) умеренно, с тактом (μ. καὶ σωφρόνως πράττειν Plat.); 2) в меру, в надлежащей мере, достаточно (δεδηλῶσθαι Plat.; προειρῆσθαι περί τινος Aeschin.): οὐ μ. NT немало, сильно; 3) терпеливо, с выдержкой (φέρειν τι Polyb.); 4) справедливо, правильно: καὶ οἶμαι αὐτὰ μ. ἔχειν Plat. и я думаю, что это правильно.

μέτρον τό 1) мерило, измерительная линейка: μ. ἐν χερσὶν ἔχοντες Hom. с измерительной линейкой в руках; 2) единица измерения, мера емкости (ὕδατος εἴκοσι μέτρα Hom.); 3) мера, критерий (μ. οὐχ ἡ ψυχή, ἀλλὰ ὁ νόμος Xen.; φησὶ - ὁ Πρωταγόρας - πάντων χρημάτων μ. ἄνθρωπον εἶναι Plat.); 4) (преимущ. pl.) длина, протяжение или размеры, объем (μέτρα κελεύθου Hom.; εἰδέναι τὴν χώραν μέτρῳ καὶ τόπῳ Xen.): μέτρα θαλάσσης Hes. морские просторы; ὅρμου μ. Hom. обширный порт; μέτρα μορφῆς Eur. внешние очертания, внешность; 5) (должная) мера, надлежащая степень: μέτρῳ Pind. и ἐν μέτρῳ или κατὰ τὸ μ. NT в меру; ἐκ μέτρου NT в меру, т. е. расчетливо; μέτρα φυλάσσεσθαι Hes. соблюдать (во всем) меру; μ. ἔχειν Plat. умерять; 6) полная мера, высшая степень (κακότητος Soph.): μ. ἥβης Hom. расцвет молодости; 7) стих. размер (τὸ μέλος καὶ ὁ ῥυθμὸς καὶ τὸ μ. Plat.; τὰ ἐν μέτρῳ πεποιημένα ἔπη Xen.); 8) pl. стихи (τῶν μέτροιν ἀκοῦσαι Plat.).

μετρο-νόμοι οἱ метрономы (должностные лица, наблюдавшие за правильностью мер и весов; их было 10 в Афинах и 5 в Пирее) Arst.

Μέτων, ωνος ὁ Метон (сын Павсания, афинский астроном, введший, в сотрудничестве с Эвктемоном, цикл в 19 солнечных лет) Arph., Plut.

μετ-ωνῠμία рит. метонимия (фигура замены одного существительного другим, напр. Αἰγίοχος вм. Ζεύς).

μετωπη-δόν adv. фронтом вперед, тж. в один ряд, в прямую линию (μ. πλεῖν Thuc.): τὰς πρῴρας ἐς γῆν τρέφαντες πάντες μ. Her. повернув все корабельные носы к суше и выстроив (их) в один ряд; ἡ μ. ἔφοδος Polyb. фронтальная атака.

μετ-ωπίδιος 2 (πῐ) набрасываемый на лоб, лобный (πλέγμα Anth.).

μετώπιον τό эп. = μέτωπον 1.

μέτ-ωπον τό 1) чело, лоб Hom. etc.: ἀνασπᾶν τὸ μ. Arph. хмурить лоб; 2) (лицевая) сторона, фасад, грань (τῆς πυραμίδος Her.; τοῦ τείχους Thuc.); 3) фронт (sc. τοῦ στρκτεύματος Aesch.): εἰς μ. στῆναι Xen. стоять фронтом, т. е. в одну линию; ἐπὶ μετώπου διιέναι Xen. проходить развернутым фронтом.

μετωπο-σκόπος 2 рассматривающий или исследующий лоб, т. е. физиономист Suet.

μετωπο-σώφρων 2, gen. ονος со скромностью на челе, т. е. скромный (Aesch. - v. l. σεσωφρονισμένος).

μεῦ эп.-ион. (= μοῦ) gen. к ἐγώ.

I μέχρῐ, редко μέχρις praep. cum gen. (см., однако, 4 и 5) 1) (вплоть) до (ἀπὸ τοῦ Πόντου μ. Σαρδοῦς Arph.; μ. τοῦ γόνατος, реже ἐς γόνυ μ. Plat.; μ. αἵματος ἀνταγωνίζεσθαι NT): τέο μ. (= μ. τίνος χρόνου); Hom. до каких пор?, доколе?; μ. τοσούτου (или τούτου) ἕως ἄν Thuc., Plat.; до тех пор, пока (не); τὸ μ. ἐμεῦ Her. до меня, т. е. до моего прибытия; иногда μ. οὗ: μ. οὗ τροπέων τῶν θερινέων Her. до летнего солнцестояния; μ. ὅτευ πληθώρης ἀγορῆς Her. пока площадь не наполнялась народом; 2) до конца (μ. τῆς ἐκείνου ζόης Her.): μ. ἡμερέων ἑπτά Her. в течение (досл. до истечения) семи дней; 3) до пределов, в пределах, в меру: μ. τοῦ δυνατοῦ Plat. в пределах возможного; μ. ὑγιείας Plat. насколько позволяет здоровье, т. е. без ущерба для здоровья; 4) (часто cum nom.) приблизительно, около (μ. τριάκοντα ἔτη Aeschin.); 5) (с наречием места или времени или с предлогом) до: μ. ἐνταῦθα и μ. δεῦρο Plat. до сих пор; μ. (τὰ) νῦν Plat., Diod.; доныне; μ. ποῖ; Xen. доколе?; μ. οὗ πρῴην Her. до недавнего времени; μ. πόρρω τῆς ἡμέρας Xen. до позднего утра; μ. εἰς τὸ στρατόπεδον Xen. до самого лагеря; μ. ἐπὶ θάλατταν Xen. до самого моря.

II μέχρι conj. (с ind. или conjct.) пока (не) (μ. μὲν ὥρεον ἡμέας ὅπλα ἔχοντας Her.): μ. ἕως ἐγένετο Plat. пока не занялась заря; μ. δυνατὸν ἦν Xen. пока было возможно; μ. δ᾽ ἂν ἐγὼ ἥκω Xen. пока я не приду; μ. οὗ τοῖς Ἀθηναίοις τι δόξῃ Thuc. пока у афинян не будет принято какое-л. решение.

μέχρις = μέχρι I.

μή частица со смыслом колебания, запрещения, отклонения или предотвращения (в отличие от прямого отрицания οὐ) 1) в независимых предложениях (с imper. praes., aor., pf. или в выражениях с inf., conjct., opt. заменяющих imper.); 1.1) не, пусть не, чтобы не: μή μ᾽ ἐρέθιζε Hom. не раздражай меня; (с conjct.) μὴ ἐάσῃς Hom. не допусти; μή σε κιχείω Hom. чтобы я тебя (больше) не встречал; μὴ ἴομεν (атт. ἴωμεν) Hom. не надо нам идти; (с inf.) οἷς μὴ πελάζειν Aesch. не приближайся к ним; (редко с fut. ind.) μή μοι νεμεσήσετε Hom. не гневайтесь на меня; μὴ δώσετε Lys. не позволяйте; (с opt. praes. и aor.) ἃ μὴ κραίνοι τύχη Aesch. чего да не допустит судьба; μὴ ὅγ᾽ ἔλθοι ἀνήρ Hom. да не появится такой человек; (иногда с опущением глагола) ἀλλὰ μὴ οὕτως Plat. но не в этом дело; μὴ σύ γε Soph. не делай этого; 1.2) (при связи с прошедшим - ind.) о, если бы не: εἴθε σε μή ποτε εἰδόμαν! Soph. о, если бы я никогда не видел тебя!; μή ποτ᾽ ὤφελον λιπεῖν τὴν Σκῦρον! Soph. о, если бы я никогда не покидал Скир!; ὡς μή ποτε ὤφελεν! Xen. ах, если бы этого не случилось!; 1.3) (в клятвах) μὰ γῆν, μὴ ᾽γὼ νόημα κομψότερον ἤκουσά πω Arph. клянусь землей, я никогда не слышал ничего более остроумного; 2) в зависимых предложениях: 2.1) (с целевыми союзами ἵνα, ὅπως, ὡς, ὄφρα - иногда тж. с ἄν) чтобы не: ὡς μή σ᾽ ἐλινύοντα προσδερχθῇ πατήρ Aesch. чтобы отец не видел тебя медлящим; ὅπως μὴ δῷ δίκην Plat. чтобы он не понес наказания; (иногда самостоятельно) μή σε νοήσῃ Ἣρη Hom. чтобы тебя не увидела Гера; 2.2) (в протасисе условных предложений с εἰ - эп. αἰ, εἴ κε - эп. αἴ κε, εἰ ἄν, ἤν, ἐάκ и т. п.) если не: οὐ γὰρ ἦν κρήνη ὅτι μὴ μία Thuc. не было источников, если не (считать) одного; ἐὰν μή τις τύχῃ ἰατρικὸς ὤν Plat. если кто-нибудь (из них) не окажется врачом; 2.3) (в относительных предложениях с условным или обобщительным смыслом): ὃς δὲ μὴ εἶδέ κω τὴν καννάβιδα Her. если (всякий), кто никогда не видел ткани из конопли; ἔνεστι γάρ μοι μὴ λέγειν, ἃ μὴ τελῶ Aesch. мне свойственно не говорить того, чего я не исполняю; λέγειν, ἃ μὴ δεῖ Soph. говорить то, чего не следует; ἃ μὴ σαφῶς εἰδείη Xen. то, чего в точности не знаешь; 2.4) (при глаголах боязни, опасения - с conjct. или ind.): δέδοικα, μή σε παρείπῃ Hom. боюсь, как бы тебя не уговорила (Фетида); φοβηθείς, μὴ λοιδορία γένηται πάλιν Plat. опасаясь, как бы опять не возникла ссора; φοβοῦμεθα, μὴ ἀμφοτέρων ἅμα ἡμαρτήκαμεν Thuc. боимся, не ошиблись ли мы и в том, и в другом; 2.5) (при глаголах препятствия, сомнения, отрицания - с inf.): τῆς θαλάσσης εἶργον μὴ χρῆσθαι τοὺς Μυτιληναίους Thuc. (афиняне) заперли море, чтобы митиленцы не могли пользоваться (им); τοῖς ναυκλήροις ἀπεῖπε μὴ διάγειν Xen. (Аристарх) запретил судовладельцам перевозить (греков); ἠρνοῦντο, μὴ αὐτόχειρες γενέσθαι Xen. они утверждали, что не являются виновниками; ἢ ἐξομῇ τὸ μὴ εἰδέναι; Soph. или ты станешь клясться, что (ничего) не знаешь?; πᾶς ἀσκὸς δύο ἄνδρας ἕξει τοῦ μὴ καταδῦναι Xen. каждый бурдюк не даст утонуть двоим (т. е. выдержит двоих); ἀληθεῦσαι τὰ ὄντα τε ὡς ὄντα καὶ τὰ μὴ ὄντα ὡς οὐκ ὄντα Xen. (μή - отрицание относительное, с оттенком субъективности, οὐ - абсолютное и объективное) утверждать то, что есть, и отрицать то, чего нет; (с опущением глагола опасения) μὴ ἀγροικότερον ᾗ τὸ ἀληθὲς εἰπεῖν Plat. не было бы грубовато сказать правду; 2.6) (при причастиях с оттенком условности) μὴ μάτην φλύσαι θέλων Aesch. не желающий зря хвастаться; μὴ παρὼν θαυμάζεται Soph. странно, что его здесь нет; (при причастиях со значением прилагательных, при прилагательных и при отвлеченных существительных) ὁ μὴ λεύσσων Soph. умерший; τὸ μὴ ὄν Plat. филос. не сущее, не имеющее бытия; τὰ μὴ δίκαια Aesch. несправедливость; μὴ κακὸς εἶναι φιλεῖ Aesch. он не бывает трусом; 2.7) (в вопросах) неужели, разве (лат. num): μή σοι δοκοῦμεν λειφθῆναι; Aesch. разве тебе кажется, что мы оказались слабее?; ἄρα μή τι μεῖζον ἕξεις λαβεῖν τεκμήριον; Plat. разве ты сможешь найти более яркое свидетельство?; μὴ οὕτω φῶμεν; Plat. не сказать ли нам так?; ἀλλὰ μὴ τοῦτο οὐ καλῶς ὡμολογήσαμεν; Plat. только правильно ли мы согласились относительно этого?; οὐχὶ (= лат. nonne) συγκλῄσεις στόμα καὶ μὴ μεθήσεις αἰσχίστους λόγους; Eur. неужели ты не закроешь (свой) рот и неужели ты будешь держать эти позорные речи?; 3) с другими частицами (часто пишутся слитно): μὴ ἀλλά да нет, напротив или как же; μὴ δή и μὴ δῆτα никоим образом, решительно не: μὴ δῆτα ἴδοιμι ταύτην ἡμέραν! Soph. о, если бы я никогда не увидел этого дня!; μὴ ὅπως и μὴ ὅτι не то (или не так) чтобы, не только: μὴ ὅτι ἰδιώτης τις, ἀλλὰ ὁ μέγας βασιλευς Plat. не только простой человек, но и (сам) великий царь; μὴ οὐ пожалуй что не или что(бы) не: οὐ τοῦτο δέδοικα, μὴ οὐκ ἔχω Xen. я боюсь не того, что у меня (ничего) нет; ὅρα, μὴ οὐχ οὕτως ταῦτ᾽ ἔχει Plat. смотри, как бы это не оказалось не так; μὴ καθαρῷ καθαροῦ ἐφάπτεσθαι μὴ οὐ θεμιτὸν ᾖ Plat. постигнуть чистое нечистому, пожалуй, едва ли дано; μή ποτε чтобы никогда: ὅπως μή ποτε ἔτι ἔσται ἐπὶ τῷ ἀδελφῷ Xen. (Кир размышляет), как сделать, чтобы ему никогда больше не зависеть от брата; μή που не … ли как-нибудь: περισκοπῶ, μὴ πού τις ἡμῖν ἐγγὺς ἐγχρίμπτῃ Soph. я озираюсь, не приближается ли к нам как-нибудь кто-л.; μή πω еще не или пусть никогда: μή πω μ᾽ ἐρώτα Soph. не спрашивай меня больше; μή πω πρὶν μάθοιμι Soph. не раньше, чем я узнаю; μή πω νοῦ τοσόνδ᾽ εἴην κενή Soph. да не буду я никогда столь безрассудна; μὴ πώποτε что никогда еще: ἐπιστάμεσθα δὲ μὴ πώποτ᾽ αὐτὸν φεῦδος λακεῖν Soph. а мы знаем, что он никогда еще не предсказывал ложно; μή πως чтобы как-нибудь не или не … ли как-нибудь: μή πως ἀλέηται Hom. чтобы он как-нибудь не ускользнул; μή τι никоим образом, никак, в вопросах разве как-нибудь: μή τι σὺ ταῦτα διείρεο Hom. об этом ты уж никак не расспрашивай; μή τί σοι δοκῶ ταρβεῖν; Aesch. да разве я, по-твоему, в какой-то степени боюсь?; μή τί γε (δή) тем более не, тем менее Dem., Plut.; μή τοι (γε) все же не, никак не.

μηδᾰμά (μᾰ) ион. = μηδαμή (см. μηδαμός).

μηδᾰμᾶ и μηδᾰμᾷ adv. дор. = μηδαμῆ.

μηδ-ᾰμῆ и μηδᾰμῇ adv. никак, никоим образом, совершенно не (ὅ μ. ἴσμεν Plat.): κωλύοντες μ. τὰ ἐπιτήδεια πορίζεσθαι Xen. совершенно не давая запасаться пищей.

μηδαμό-θεν adv. ниоткуда: μ. ἄλλοθεν Plat. ниоткуда больше.

μηδᾰμό-θῐ adv. нигде: μ. τῆς γῆς Luc., Plut. нигде на земле.

μηδᾰμοῖ adv. никуда Xen. etc.

μηδ-ᾰμός 3 (только pl.) ни один, никакой, никто: μηδαμοῖσι ἄλλοισι Ἰώνων Her. никому из прочих ионян; μηδαμοὺς τῶν Δωριέων Her. никого из дорян.

μηδᾰμό-σε adv. никуда: μ. ἄλλοσε Plut. никуда больше.

μηδᾰμοῦ adv. 1) нигде: μ. τῶν ὄντων Plat. решительно нигде; μ. ἄλλοθι Plat. ни в каком другом месте, нигде больше; 2) никак: μ. νομίζεσθαι Aesch. быть совершенно неизвестным; μ. εἶναι πρός τινα Xen. ничего не стоить по сравнению с кем-л.

μηδᾰμῶς никак, никоим образом: μ. λάθῃ Aesch. ни в коем случае не забудь; μ. ἄλλως Plat. никаким иным образом; χρηΐζειν μ. τινα ποιέειν τι Her. решительно отговаривать кого-л. от чего-л.

μη-δέ иногда раздельно 1) и не, а также не: μ. ἀπόπαυε τεὸν μένος Hom. и не останавливай своего порыва; 2) (= ἀλλὰ μή) а не, но не: ὕδατος, μελίσσης, μ. προσφέρειν μέθυ Soph. (наполнить кувшин) водой, медом, но не прибавлять вина; 3) и даже не, и вообще не (μήτε δικαστήρια, μήτε νόμοι, μ. ἀνάγκη μηδεμία Plat.): μήποτε …, μηδ᾽ ὁπότε Hom. ни тогда …, ни даже тогда; μ. …, μ. Hom. ни …, ни.

Μήδεια, ион. Μηδείη ἡ Медея 1) дочь колхидского царя Ээта (Αἰήτης), с помощью которой Ясон овладел золотым руном Hes., Eur. etc.; 2) жена последнего мидийского царя Астиага Xen.

I Μήδειος ὁ [Μήδεια] Медей (сын Ясона и Медеи) Hes.

II Μήδειος ὁ [Μηδία] мидянин Pind.

III Μήδειος 3 [Μηδία] мидийский Anth.

μηδ-είς, μηδε-μία, μηδεν, gen. μηδενός, μηδεμιᾶς, μηδενός [εἷς] (преимущ. sing. μηδ᾽ ἂν εἵς, μηδ᾽ ἐν ἑνί Plat.) ни один, никакой, никто (μηδένας πώποτε τῶν ἀνθρώπων ἰδεῖν οὕτω σοφούς Plat.; μηδενὶ μηδὲν εἰπεῖν NT): μηδὲν λέγειν Xen. ничего (существенного) не говорить; τοῦ μηδενὸς ἄξιος Her. ничего не стоящий, никуда не годный; ἐπὶ μηδὲν ἔρχεσθαι Soph. и εἰς τὸ μηδὲν ἥκειν Eur. превратиться в ничто; μηδὲν ἧττον Soph. нисколько не менее; μηδὲν μᾶλλον Soph. нисколько не более.

μηδεμία f к μηδείς.

I μηδέν n к μηδείς.

II μηδέν adv. нисколько (вовсе, отнюдь) не Hes. etc.

μηδέ-ποτε adv., тж. раздельно 1) (и) никогда, ни разу: μ. ἀναμένειν Xen. никогда не медлить; 2) (усиленное) не, ни в коем случае не: μ. εἴπῃς Plat. ни в коем случае не говори.

μηδέ-πω adv., тж. раздельно (все) еще не: μ. μεσοῦν κακόν Aesch. это еще (даже) не половина несчастья.

μηδε-πώποτε adv., тж. раздельно никогда еще, еще ни разу Dem., Luc.

μηδ-έτερος 3 тж. раздельно ни один (никто) из обоих, ни тот ни другой: ἓν μὲν ἡδύς, ὁ δὲ λυπηρός, ὁ δὲ μ. Plat. один (жизненный путь) приятный, другой - печальный, третий же - ни тот, ни другой; ἐπὶ πολέμῳ μηδετέρους δέχεσθαι φίλους Thuc. ни с кем (из обеих сторон) не заключать дружбы в случае войны, т. е. быть нейтральным.

μηδετέρως ни так, ни иначе: μ. ἔχειν Arst. относиться безразлично.

μηδετέρω-σε adv. ни в том, ни в другом направлении, ни так, ни иначе: μήτε ἐπιμισγομένους μηδετέρους μ. Thuc. и (как гласил договор) ни одна из сторон не будет вмешиваться в дела другой.

Μηδία ἡ Мидия (страна между Арменией, Ассирией, Сузианой, Персидой и Каспийским морем со столицей Экбатаны; прекратила свое существование в 560 г. до н. э. с низложением Астиага): τὸ Μηδίας τεῖχος Xen. Мидийская стена (построенная Семирамидой между Тигром и Эвфратом, к югу от нын. Багдада, для защиты от набегов мидян) Her. etc.

μηδίζω подражать мидянам или персам, говорить по-мидийски или быть на стороне мидян Thuc. etc.: οἱ μηδίζοντες Her. приверженцы мидян.

Μηδῐκά τά «Мидийские», т. е. Греко-персидские войны (490-449 гг. до н. э.) Her., Thuc., Arst. etc.

Μηδική ἡ (sc. γῆ) Her., Xen. etc. = Μηδία.

Μηδῐκός 3 мидийский: Μηδικὴ ποία Arph., Arst., Diod. мидийская трава, т. е. люцерна (Medicago sativa); ὁ Μ. πόλεμος Thuc. «Мидийская», т. е. Греко-персидская война; Μηδικὸν μῆλον Plut. лимон.

Μηδικῶς по-мидийски Plut.

Μήδιος 3 Xen. = Μηδικός.

Μηδίς, ίδος ἡ мидянка Her.

μηδισμός ὁ симпатии к мидянам или к персам, защита мидийских (персидских) интересов Her., Thuc. etc.

μήδομαι [μῆδος I] (fut. μήσομαι, aor. ἐμησάμην - эп. μησάμην) 1) размышлять, обдумывать: αὐτός τ᾽ εὖ μήδεο πείθεό τ᾽ ἄλλῳ Hom. сам хорошо обдумывай, но внемли и другому; μ. τι ἑαυτῷ Hom. придумать что-л. для себя, решить; 2) замышлять (τινι ὄλεθρον, τινα κακά Hom.; μέγα ἔργον Pind.): ὁ τάδε μησάμενος Soph. тот, кто это подстроил; 3) выдумывать, придумывать (ἄρτια Pind.; ἄφθιτα Arph.): τί δὲ μήσωμαι; Aesch. что бы мне предпринять?; 4) окружать уходом, заботиться (τινὸς μ. καὶ φυλάττειν Plut.).

μηδ-οπότερος 3 Anth. = μηδέτερος.

I μῆδος, εος τό только pl. 1) мысль, намерение, замысел (βουλαὶ μήδεά τε, δόλοι καὶ μήδεα Hom.): μάχης μήδεα Hom. боевые замыслы; 2) забота, тревога: σὰ μήδεα Hom. заботы о тебе.

II μῆδος, εος τό только pl. мужские половые органы Hom.

I Μῆδος 1) мидянин, мидиец Aesch., Her. etc.; 2) перс: μετὰ τὸν Μῆδον Thuc. после (второй) Греко-персидской войны.

II Μῆδος, ου adj. m индийский Her. etc.

III Μῆδος ὁ Мед 1) сын Вакха Plut.; 2) река в Персиде Plut.

μηδοσύνη (ῠ) ἡ благоразумие, разумность Anth.

Μηδο-φόνος 2 убивающий мидян Plut., Anth.

μηθείς, n μηθέν Arst. = μηδείς.

μηθέτερος 3 Sext. = μηδέτερος.

μηθίδη ἡ метида (египетское растение) Plut.

Μήθυμνα ἡ Метимна (город на сев. побережье Лесбоса) Thuc. etc.

Μηθυμναῖος ὁ житель или уроженец Метимны Her.

Μηθώνη ἡ Hom. = Μεθώνη.

Μηΐονες οἱ мэ(и)оны (старое название лидийцев, жителей Мэ(и)онии) Her.

Μηΐων ὁ Мэион (легендарный царь Лидии и Фригии, родоначальник мэионов) Her.

μηκάομαι (impf. ἐμέμηκον, pf. со знач. praes. μέμηκα, aor. 2 ἔμᾰκον; part. pf. μεμηκώς - f μεμᾰκυῖα, part. aor. 2 μᾰκών) 1) блеять (ὥστ᾽ ὄϊες μεμακυῖαι Hom.); 2) реветь: μακών Hom. взревев (от боли).

I μηκάς, άδος (ᾰδ) adj. f блеющая (κἶγες Hom.).

II μηκάς, дор. v. l. μᾱκάς, άδος1) коза или овца Theocr., Luc.; 2) телка Soph.

μηκασμός ὁ блеяние Plut.

μηκεδᾰνός 3 длинный, длиннополый (καράκαλλον Anth.).

μη-κ-έτῐ [по аналогии, с οὐκέτι] больше (уже) не (ὅπως μ. εἰσίδω Soph.; μ. πλείω περὶ αὐτῆς λέγε Plat.).

μήκιστα adv. в далеком будущем, в конце концов: τί νύ μοι μ. γένηται; Hom. что станется в конце концов со мною?

Μηκιστεύς, εως, gen. έος ὁ Мекистей (отец Эвриала) Hom.

Μηκιστηϊάδης, ου ὁ сын Мекистея, т. е. Εὐρύαλος Hom.

μήκιστον, дор. μάκιστον (τό) adv. 1) надолго: μ. ἀάσθης HH ты натворила беду надолго, т. е. причинила непоправимое несчастье; 2) самое большое, максимум (μὴ πλείω βιῶναι τὸ μ. ἐτῶν ἑκατόν Luc.): ἐπὶ μ. Luc. больше всего; τὸ μ. αἰῶνος Xen. глубокая старость; 3) дальше всего, как можно дальше (τοὺς ἐχθροὺς ἀπελαύνειν Xen.): ὅτι δύνᾳ μ. Soph. так, как только можешь.

μήκιστος, дор. μάκιστος 3 (ᾱ) (superl. к μακρός) 1) самый рослый, очень высокий (ἀνήρ Hom.); 2) самый большой, величайший (τὰ μάκιστα κακῶν Eur.). - см. тж. μήκιστα и μήκιστον.

μηκό-θεν adv. вдалеке или издали (στῆναι Aesop.).

μῆκος, дор. μᾶχος, εος τό 1) длина, протяжение (ὁδοῦ Her.; πλοῦ Thuc.): ἐν μήκει Plat. в длину или в линейном измерении; ἐπὶ или κατὰ μ. Arst. в длину, вдоль; τὸ μ. или (ἐς) μ. Her. по длине, в длину; 2) долгота, продолжительность (χρόνου Aesch.): μ. λόγου Aesch. и τῶν λόγων Soph. долгая речь; ἐν μήκει λόγων διελθεῖν Thuc. долго рассказывать; εἶπέ μοι, μὴ μ., ἀλλὰ σύντομα Soph. скажи мне, не распространяясь, а сжато; 3) досл. размеры, величина, перен. глубина (sc. τῆς χαρᾶς Soph.).

μήκοτε Her. = μήποτε.

Μηκύβερνα ἡ Мекиберна (город в Халкидике) Her., Thuc.

Μηκυβερναῖος ὁ житель или уроженец Мекиберны Thuc.

μηκύνω, дор. μᾱκύνω (ῡ) (fut. μηκῠνῶ) 1) удлинять (τὰς ὁδούς Xen.; βίον Eur.); растягивать (τὸ μέτωπον τῆς τάξεως Xen.); увеличивать, pass. увеличиваться (βλαστάνειν καὶ μ. NT); 2) затягивать (χρόνον Eur.; λόγον Her., Plut.; μηκύνεται ὁ πόλεμος Thuc.); 3) пространно говорить, быть многословным (ἵνα μὴ ἀνκγκαζώμεθα μ. Plat.); 4) (о голосе) поднимать, повышать (μηκύνων βοήν Soph.); 5) med. воздвигать (κολοσσόν Anth.).

μήκων, дор. μάκων, ωνος (ᾱ) ἡ 1) мак Hom., Her., Arph. etc.: μ. μεμελιτωμένη Thuc. мак, приготовленный с медом; 2) чернильный мешок (у головоногих моллюсков) Arst.

μηκώνειον τό сок мака Sext.

μηκώνιον τό 1) Plut. = μηκώνειον; 2) кал новорожденных Arst.

μηλέα ἡ яблоня Hom., Arst., Plut.

μήλειος 2 овечий (γάλα Eur.): μήλεια κρέα Her. etc. баранина.

μήλη ἡ хирургический зонд Anth.

Μήλης ὁ Мелес или Мелет (легендарный первый царь города Сарды в Лидии) Her.

Μηλιακὸς κόλπος ὁ Thuc. = Μαλιακὸς κόλπος.

I Μηλιας, άδος (ᾰδ) [Μηλίς I] мелидская (νύμφαι Soph.).

II Μηλιάς, άδος ἡ [Μῆλος] (sc. γῆ) Мелосский край, т. е. остров Мелос Plut.

Μηλιέες ион. = Μηλι εῖς.

Μηλιεῖς, ион. Μηλιέες, староатт. Μηλιῆς οἱ [Μηλίς I] жители Мелиды Her., Soph., Thuc.

Μηλιεύς, έως, атт. ιῶς adj. m [Μηλί ς II] малийский: Μ. κόλπος Her., Thuc. Малийский залив.

Μηλιῆς οἱ староатт. = Μηλιεῖς.

μήλῐνος, дор. μάλῐνος 3 (ᾱ) [μῆλον I] 1) яблоневый (ὄζος Sappho); 2) цвета яблока (καρπός Diod.; λωμάτια Anth.).

I Μήλιος 3 [Μῆλος] мелосский: Μ. λιμός Arph. мелосский, т. е. волчий голод (в связи со страшным голодом, который терпели мелосцы во время осады их острова афинянами в 416 г. до н. э.).

II Μήλιος ὁ мелосец, житель или уроженец острова Мелос Lys. etc.

I μηλίς, дор. μᾱλίς, ίδος (ῐδ) ἡ яблоня Theocr.

II μηλίς, ίδος ἡ мелида (болезнь у ослов) Arst.

I Μηλίς, ίδος ἡ Мелида 1) тж. Μ. γῆ Her., область в южн. Фессалии Her. etc.; 2) Plut. = Μῆλος.

II Μηλίς, ίδος adj. f малийская: Μ. λίμνη Soph. = Μηλιεὺς κόλπος.

μηλίτης, ου (ῑ) adj. m [μῆλον I] яблочный (οἶνος Plut.).

μηλοβότᾱς, ουдор. = μηλοβότης.

μηλοβοτήρ, ῆρος ὁ Hom., HH = μηλοβότης.

μηλο-βότης, дор. μηλοβότᾱς, ου ὁ овчар Eur., Anth.

μηλό-βοτος 2 служащий выгоном для мелкого скота, покрытый пастбищами (Ἀκράγας Pind.; Φρυγία Aesch.; χώρα Plut.): τὴν χώραν ἀνεῖναι μηλόβοτον Isocr. превратить страну в пастбище, т. е. опустошить ее.

μηλο-δόκος 2 принимающий (жертвоприношения из) овец (Πυθών Pind.).

*μηλο-δροπεύς, дор. μᾱλοδροπεύς ὁ (pl. μαλοδροπῆες) собирающий яблоки Sappho.

μηλο-θύτης, ου (ῠ) adj. m 1) приносящий в жертву овец Eur.; 2) на котором приносят в жертву овец (βωμός Eur.).

μηλόθυτος 2 Eur. v. l. = μηλοθύτης.

μηλολόνθη ἡ золотой жук (Melolontha aurata L, разновидность хруща) Arph., Arst.

I μῆλον, дор. μᾶλον τό 1) яблоко Hom. etc.: τὸ τῆς Ἔριδος μ. Luc. яблоко Эриды, т. е. раздора; τὰ χρύσεα μῆλα (sc. Ἑσπερίδων) Soph. золотые яблоки Гесперид; 2) (древесный) плод Hom. etc.: μ. Κυδώνιον Plut. айва; μ. Μηδικόν (поздн. κίτριον) Plut. лимон или померанец; 3) шар, округлость (μαζῶν μῆλα, μᾶλα παρηϊάδων Anth.): μ. ἐπὶ σκήπτρῳ ἔπεστι πεποιημενον Her. к посоху приделан шаровидный набалдашник.

II μῆλον, дор. μᾶλον τό овца или коза; тж. pl. мелкий скот (πολλὰ μῆλ᾽, ὄϊές τε καὶ αἶγες Hom.; μῆλα καὶ βοῶν ἀγέλαι Pind.; μῆλα καὶ ποῖμναι Soph.): ἄρσενα или ἔνορχα μῆλα Hom. бараны.

μηλονόμᾱς дор. = μηλονόμης.

μηλονομεύς, έως ὁ Anth. = μηλονόμης.

*μηλο-νόμης, дор. μηλο-νόμᾱς, ου ὁ овечий или козий пастух, овчар Eur.

μηλονόμος ὁ Eur. = μηλονόμης.

μηλό-νομος 2 на котором пасется мелкий скот (Μυκήνη Anth. - v. l. μηλόβοτος и μηλοτρόφος).

*μηλο-πάρειος, дор. μᾱλο-πάρῃος 2 (πᾰ) со щеками как яблоки, румяноланитный (Theocr. - v. l. μαλοπάραυος).

Μῆλος ἡ Мелос (дорический остров из группы Киклад с городом того же названия) Thuc., Xen. etc.

μηλό-σκοπος 2 с которого видны (пасущиеся) стада (κορυφή HH).

μηλό-σπορος 2 усаженный яблоками (Ἑσπερίδων ἀκτά Eur.).

μηλο-σσόος 2 спасающий, т. е. охраняющий стада (Ἑρμῆς Anth.).

μηλο-σφᾰγέω 1) (тж. μ. ἱερά Soph.) приносить в жертву овец (θεοῖς Soph., Arph.); 2) совершать жертвоприношение, приносить в жертву (οἴνου σταμνίον Arph.).

μηλο-τρόφος 2 питающий овец (Λιβύη Her.; Ἀσίς Aesch.).

μηλ-οῦχος ὁ грудная повязка (род лифа) Anth.

μηλο-φόνος 2 убивающий овец, гибельный для скота (ἆται, sc. λέοντος Aesch.).

μηλο-φορέω, дор. μᾱλοφορέω носить или содержать в себе плоды Theocr.

μηλο-φόροι οἱ мелофоры (телохранители персидского царя; нижние концы их копий были украшены золотыми или серебряными шарами) Her., Diod.

μηλο-φόρος 2 полный яблок или плодов, плодоносный (πέταλα Eur.).

μηλωτή ἡ овечья или козья шкура NT.

μήλ-ωψ, οπος adj. цветом (похожий) на яблоко или на померанец, золотистый: μήλοπα καρπὸν ἀλετρεύειν Hom. молоть золотистый плод, т. е. хлебные зерна.

I μήν, дор. μάν (ᾱ) (intens. к μέν) 1) (да, ну) … же: ἄγε μ. πείρησαι Hom. да приди же и попробуй; ἕπεο μ., ἕπεο Soph. следуй же, следуй (за мной); ὅρα γε μ. Soph. да ты посмотри; 2) ведь, же (ἦ μ. καὶ νέος ἐσσί Hom.): καὶ μ. τόγε τῶν ζῴων γένος ἐκ τῶν αὐτῶν τούτων φύεται Plat. да ведь и род животных возникает от тех же причин; τί μ.; Plat. а как же?; τί μ. οὐ; Eur. а почему же нет?; πῶς μ.; Xen. как же?, почему же?; τίνος μ. ἕνεκα; Xen. так для чего же?; ποῦ μ.; Plat. а где же?; 3) поистине, действительно, в самом деле (ἦ μ. ἐγὼ ἔπαθόν τι τοιοῦτον Plat.): οὐ μ. οἱ τόγε κάλλιον Hom. нет (право же), так не годится; 4) (и) вот (καὶ μ. Τάνταλον εἰσεῖδον Hom.): ὅδε μ. Αἵμων Soph. но вот (идет) Гемон; 5) (ну) конечно: ἀλλ᾽ ἢν ἐφῇς μοι … - Καὶ μ. ἐφίημι Soph. но если ты позволишь мне … - Ну конечно, позволяю; 6) (= μέντοι) все же, однако, тем не менее: ταῦτα μέν ἐστιν ἄτοπα, δηλοῖ μ. … Plat. это, правда, странно, но тем не менее доказывает …; γε μ., οὐ μ. … γε и οὐ μ. οὐδέ Thuc. etc. тем не менее, однако.

II μήν, дор. μάν (ᾱ), эол.-ион. μείς, gen. μηνός ὁ (дор. dat. pl. μασί) 1) месяц: τοῦ μηνός Xen., ἑκάστου μηνός Plat., τοῦ μηνὸς ἑκάστου Arph. и κατὰ μῆνα (ἕκαστον) или κατὰ μῆνας Plat. каждый месяц, ежемесячно; δεκάτῳ μηνὸς ἐν κύκλῳ Eur. когда наступил десятый месяц: μηνὸς ἱσταμένου Hom., Thuc.; в начале месяца (т. е. в течение первой его декады); μηνὸς μεσοῦντος Thuc. в середине месяца (т. е. во второй его декаде); μηνὸς φθίνοντος или ἀπιόντος Hom., Dem.; в конце месяца (т. е. в третьей его декаде); μηνὸς τετάρτῃ φθίνοντος Thuc. в четвертый (с конца) день последней декады (т. е. 27-го числа; дни считалась с конца только в третьей декаде); δεκάτῃ ἀπιόντος (sc. μηνός) Dem. в десятый (с конца) день последней декады (т. е. 21-го числа); τῇ τρίτῃ ἐπ᾽ εἰκάδι Dem. 23-го числа; ἕνα μῆνα Hom. в течение одного месяца; μηνῶν φθινόντων Hom. по истечении месяцев (года), т. е. по прошествии года; πλήθει πολλῶν μηνῶν Soph. по прошествии многих-многих месяцев; μῆνες ἐμβόλιμοι Her. вставные месяцы (вводившиеся через год для уравнения лунного года с солнечным); οἱ κατὰ μῆνα σχηματισμοί Arst. месячные фазы (луны); 2) (= μηνίσκος) луночка, серповидный козырек или навес Arph.; 3) pl. календарь (μῆνας οἱ Σαβῖνοι τοὺς Ῥωμαίων ἐδέξαντο Plut.).

Μήν, Μῆνος ὁ Мен (миф. первый царь Египта) Her., Luc.

μήνα дор. = μήνη.

μηνάς, άδος (ᾰδ) ἡ луна: μηνάδος αἴγλα Eur. лунное сияние.

μήνη, дор. μήνα ἡ луна (ἡ νύκτερος μ. Aesch.; σέλας μήνης Hom.).

Μήνη ἡ (= Σελήνη) Мена (богиня луны) HH, Luc.

μηνιαῖα τά менструации Plut.

μηνιαῖος 3 длящийся один месяц (ἐνιαυτός Plut.; μηνιαῖ᾽ ἄχη Aesch. - v. l. μηνίσασ᾽ ἄχη).

μῆνιγξ, ιγγος ἡ пленка, перепонка: ἡ μ. δι᾽ ἧς ἀκούει Arst. слуховая, т. е. барабанная перепонка; ἡ περὶ τὸν ἐγκέφαλον μ. Arst., Plut. мозговая оболочка.

Μῆνιγξ, ιγγος ἡ Менинга (остров в Малом Сирте - Сев. Африка) Plut.

μηνιθμός ὁ гнев Hom., Anth.

μήνῑμα, ατος τό 1) причина гнева (μὴ τοί τι θεῶν μ. γένωμαι Hom.); 2) pl. (тж. μ. δαιμόνιον Plut.; преимущ. pl.) (божий) гнев, негодование богов (παλαιῶν Ἄρεος ἐκ μηνιμάτων Eur.): τὰ δημόσια τῶν πόλεων μηνίματα Plut. обрушившийся на города божий гнев.

Μήνιος ὁ Мений (река в Элиде) Theocr.

μῆνις, дор. μᾰνις, ιος, поздн. ιδος ἡ гнев, негодование, злоба (Διός Hom.; βαρεῖα Soph.).

μηνίσκος ὁ [demin. к μήνη] 1) полулунный навес, козырек (для защиты статуй) Arph.; 2) воен. серповидный (дугообразный) строй, полукруг Polyb.; 3) полулунная линейка, луночка Arst.

μηνίω, дор. μᾱνίω (ῐ и ῑ) тж. med. питать злобу, гневаться (τινί τινος Soph.; μηνίσαντος τοῦ θεοῦ Plut.; med. ὑπέρ τινος Aesch.): πέμφαντες Ἀθηναῖοι ἐμήνιον τοῖσι Ἐπιδαυρίοισι Her. афиняне через послов выразили жителям Эпидавра свое негодование.

μηνοειδές τό полукруг, дуга, серп (τῶν νεῶν Her.).

μηνο-ειδής 2 полулунный, серпообразный, полукружный (σελήνη Xen., Plut.; τάξις Xen.; φάλαγξ, περιφέρεια Plut.).

μήνῡμα, ατος τό показание, обвинение, донос (πρὸς τὰ μηνύματα ἀπολογεῖσθαι Thuc.).

μήνῡσις, εως ἡ донос Plat., Plut.

μηνῡτήρ, ῆρος ὁ Aesch. = μηνυτής.

μηνῡτής, дор. μᾱνῡτάς, οῦ1) обличитель (μ. χρόνος Eur.; τῶν τἀναντία φρονούντων Plut.); 2) предостерегающий: μηνυτήν τινι γενέσθαι Lys. предостеречь кого-л.; 3) осведомитель, доносчик (αἰσχρῶν ἔργων Plat.).

μηνῡτικός 3 показывающий, разъясняющий: οὐχ ὁ τυφλὸς μ. γίνεται τῷ βλέποντι χρωμάτων погов. Sext. слепой не рассказывает зрячему о цветах.

μήνῡτρον τό тж. pl. награда за сообщение, плата за донос HH, Thuc. etc.

μηνύτωρ, дор. μᾱνύτωρ, ορος (ῡ) ὁ Anth. = μηνυτής.

μηνύω, дор. μᾱνύω (преимущ. ῡ) 1) открывать, указывать (τινί τι HH, NT); раскрывать, обнаруживать (τινὰ ἔχοντά τι Hom.; τὴν τύχην τινός Soph.; μηνυθέντος τοῦ ἐπιβουλεύματος Thuc.): μ. τινὰ κακόν Eur. обличать кого-л. как преступника; ὡς ὁ παρελθὼν λόγος ἐμήνυσεν Plat. как показало предыдущее рассуждение; 2) показывать, сообщать, докладывать (μ. τι κατά τινος Thuc., εἴς τινα Plat. и πρός τινα Dem.): ἀφ᾽ οὖ γεγονὼς ἐμηνύθη πόλεμος Plat. с тех пор, как сообщают, началась война.

Μῄονες οἱ мэонийцы (племя, населявшее Лидию) Hom.

Μῃονίη, ион. Μαιονία ἡ Мэония (прежнее название Лидии, впосл, вост. Лидия) Hom.

Μῃονίς, ίδος (ῐδ) ἡ мэониянка, жительница Мэонии Hom.

μή-ποτε = μή ποτε (см. μή).

μή-πω = μή πω (см. μή).

μη-πώποτε = μὴ πώποτε (см. μή).