Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/69

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
κατα-φρόνημα, ατος τό презрение: ἰέναι τοῖς ἐχθροῖς ὁμόσε μὴ φρονήματι μόνον, ἀλλὰ καὶ καταφρονήματι Thuc. идти на врагов не только с воодушевлением, но и с презрением (к ним).

κατα-φρόνησις, εως ἡ Thuc., Plat., Arst., Diod. = καταφρόνημα.

κατα-φρονητής, οῦ ὁ презиратель Plut., NT.

κατα-φρονητικός 3 пренебрежительный, презрительный Arst., Plut.

κατα-φρονητικῶς с пренебрежением, презрительно Xen., Dem., Plut.

κατα-φροντίζω 1) заботиться (ἰδία Polyb. - v. l. к φροντίζειν κατ᾽ ἰδίαν); 2) шутл. расходовать на занятия: διὰ ταῦτα δὴ καὶ θοἰμάτιον ἀπώλεσας; - Ἀλλ᾽ οὐκ ἀπολώλεκ᾽, ἀλλὰ καταπεφρόντικα Arph. так вот ты из-за чего потерял свой плащ? - Да я не потерял его, а проучил, т. е. потратил на учителей.

κατα-φρύγω (ῡ) сжигать, испепелять (τινά Arph.).

κατα-φυγγάνω Her., Aeschin. = καταφεύγω.

κατα-φῠγή 1) убежище, прибежище (ἔχει καταφυγὴν θὴρ μὲν πέτραν, δοῦλος δὲ βωμούς Eur.; κ. τὸ χωρίον ἐλάφοις Arst.): κ. σωτηρίας Eur. надежное убежище; κ. κακῶν Eur. спасение от бедствий; καταφυγὴν ἔχειν или ποιεῖσθαι εἴς τινα Eur. искать убежища у кого-л.; 2) уловка, увертка Dem.

κατα-φῡλᾰ-δόν adv. по филам, филами Hom.

κατα-φῠλάσσω, атт. καταφυλάττω наблюдать, подсматривать (τι Arph.).

κατα-φυλλοροέω досл. ронять листья, лишаться листвы, перен. увядать, блекнуть, пропадать (τιμὰ κατεφυλλορόησε ποδῶν Pind.).

κατα-φύξιμος 2 дающий убежище, служащий убежищем (ἄγαλμα Plut.).

κατα-φύομαι (aor. 2 κατέφυν) вырастать, возникать (περὶ τὸ σῶμα Plut.).

κατα-φῡσάω обдавать брызгами, обрызгивать (τὸ σμῆνος οἴνῳ Arst.).

κατα-φῠτεύω обсаживать (τὴν ἀγορὰν πλατάνοις Plut.; πέλαγος δένδροις καταφυτευόμενον Luc.).

κατά-φῠτος 2 1) обсаженный деревьями, покрытый растительностью (τόποι Polyb.; περίπατος Plut.); 2) заросший (τῷ ἀσφοδέλῳ Luc.).

κατα-φωράω 1) ловить на месте преступления, изобличать, уличать (τινας ἐπιβουλεύοντας Thuc.; τινα Luc.; μοιχείαν τινὸς ἔκ τινος Plut.); 2) устанавливать, обнаруживать (ψυχήν ὡς οὖσαν Xen.).

κατά-φωρος 2 1) пойманный на месте преступления, уличенный (ἡ Γλαυκία φοβουμένη κ. γενέσθαι, κατέφυγε Plut.); 2) явный, открытый: τῆς γνώμης κ. γεγονέναι Plut. открыть свои намерения.

κατα-φωτίζω освещать, озарять (τινά Anth.).

κατα-χαίρω злорадно насмехаться, злорадствовать (ἐπί τινι, κ. καὶ κατακερτομεῖν Her.).

κατα-χᾰλαζάω сыпать градом: κ. λίθους τινός Luc. осыпать кого-л. градом камней.

κατα-χαλκεύω делать из меди (ἀνδριὰς καταχαλκευόμενος Plut.).

κατά-χαλκος 2 1) украшенный или отделанный медью (ἰτέα Eur.); 2) покрытый сверкающей чешуей (δράκων Eur.); 3) блистающий доспехами войск (πεδίον Eur.).

κατα-χαλκόω покрывать медью (τὰ χέρεα Her.; τὰς στοάς Diod.).

κατα-χᾰρίζομαι 1) дарить, приносить в дар, преподносить (τί τινι Plut.); 2) жертвовать, приносить в жертву (πολλὰ τῶν κοινῶν Arst.): ῥᾷον ἄλλους τινὰς τὰ ὑμέτερα καταχαρίζεσθαι ἢ ὑμᾶς αὐτούς γε Lys. (они надеялись), что другие с большей легкостью пожертвуют вашими интересами, чем вы сами; 3) оказывать снисхождение, прощать: κ. τὰ δίκαια Plat. оказывать несправедливое снисхождение; κ. τινι Lys. делать поблажку кому-л.

κατά-χασμα, ατος τό пропасть, яма (Plut. - v. l. κατὰ χασμάτων).

κατα-χέζω обгаживать (τινός Arph.).

κατα-χειροτονέω поднятием рук голосовать за осуждение, осуждать (τινος Dem.; πανδήμῳ φωνῇ καταχειροτονηθείς Diod.): κ. τινος θάνατον Plat. требовать для кого-л. смертной казни.

κατα-χειροτονία ἡ осуждение поднятием рук (καταχειροτονίαν ποιεῖσθαι Dem.).

κατα-χεύομαι (только praes.) Hes. = καταχέω.

κατα-χέω (fut. κατεχεῶ, aor. κατέχεα - эп. κατέχευα; aor. pass. κατεχύθην), Hes. καταχεύομαι (только praes.) часто in tmesi 1) выливать, разливать, поливать (ὕδωρ и ἔλαιόν τινι Hom. - тж. in tmesi; αἷμα τοῦ ἀκινάκεος Her.; γάλα κατὰ τοῦ προσώπου Plut.; μύρον ἐπὶ τὴν κεφαλήν и κατὰ τῇς κεφαλῆς τινος NT): ὄρεος κορυφῇσι Νότος κατέχευεν ὀμίχλην Hom. Нот окутал горные вершины туманом; βλέφορα δάκρυσι καταχυθέντα Eur. вежды, омоченные слезами; 2) лить, струить (αἱματοέσσας ψιάδας ἔραζε Hom.); med.-pass. литься вниз, стекать (εἰς ὕδωρ Arst.), перен. стекаться (εἰς μίαν οὐσίαν Plut.); 3) сыпать в изобилии (νιφάδας ἐπὶ χθονί, χιόνα Hom.): αἱ ἄκανθαι κατακεχύαται Her. наваленные во множестве остовы (змей); 4) перен. изливать, осыпать, обрушивать (χάριν τινί, πλοῦτόν τινι, ὀνείδεα κεφαλῇ τινος Hom.; βλασφημίαν τῶν ἱερῶν Plat.): ὕπνον κ. Hom. наводить сон, усыплять; 5) сбрасывать, опрокидывать (τεῖχος εἰς ἅλα Hom.); 6) бросать, валить, кидать (θύσθλα χαμαί, ἡνία ἔραζε, ὅπλα εἰς ἄντλον Hom.); 7) тж. med. лить, расплавлять, переливать (χρυσὸν ἐς πίθους Her.); 8) опускать (πέπλον ἐπ᾽ οὔδει Hom.); pass. опускаться (κάτω Arst.); 9) распространять, распускать (δόξαν ἀνθρώπων Plat.).

κατα-χήνη ἡ насмешка, глумление Arph.

κατα-χηρεύω проводить во вдовстве (τὸν βίον Dem.).

κατ-ᾱχής 2 дор. (= *κατηχής) шумящий, бурливый (ὕδωρ Theocr.).

κατα-χθόνιος 2 и 3 1) подземный: Ζεὺς κ. Hom. = Ἀΐδης; 2) преисподний (πᾶν γόνυ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων NT).

κατα-χορδεύω разрезать, вспарывать (τὴν γαστέρα Her.).

κατα-χορηγέω 1) расходовать по обязанностям хорега, тратить на хорегии (πεντακισχιλίας δραχμάς Lys.); 2) растрачивать, расточать (εἰς δεῖπνα καὶ θυσίας Plut.); проматывать (τὰ οἰκεῖα Plut.).

κατα-χραίνομαι обрызгивать, окроплять (γάλακτι Anth.).

κατα-χράομαι (в знач. pass.: aor. κατεχρήσθην, pf. κατακέχρημαι) 1) применять, употреблять, пользоваться (τινι εἴς τι Plat., Dem., Plut.; τινι ἐπί τι Plat., Arst.; τινι πρός τι Arst.; τι εἴς τι Plut. и τινι ἔν τινι NT): μάρτυσι κ. πρός τι Plat. привлекать в качестве свидетелей для чего-л.; 2) (тж. κ. προφάσει или λόγῳ Dem.) использовать в качестве предлога, утверждать (ὡς … и ὅτι … Dem.); 3) использовать по своему усмотрению, распоряжаться: καταχρήσασθέ μοι Aeschin. поступайте со мной, как вам угодно; 4) расходовать полностью, растрачивать (τεσσαράκοντα μνᾶς Lys.); 5) злоупотреблять (τῇ τῶν προγόνων δόξῃ Plat.; sc. τὸν κόσμον τοῦτον NT): κ. ὀνόματι Arst. употреблять слово в неправильном (или несобственном) смысле; 6) лишать жизни, убивать (τὸν παῖδα, ἑωυτόν Her.); 7) брать взаймы, занимать (τι Dem.).

*κατα-χράω (только 3 л. sing. impers.; impf. κατέχρᾱ, fut. καταχρήσει) быть достаточным: καταχρᾷ Her. достаточно; ἀντὶ λόφον ἡ λοφιὴ κατέχρα αὐτοῖς Her. вместо султана они довольствовались (конской) гривой.

κατ-αχρειόομαι быть предметом дурного обращения, влачить жалкое существование (τετυμμένος καὶ κατηχρειωμένος Anth.).

κατα-χρέμπτομαι оплевывать (τινος Arph.).

κατά-χρεος 2 обремененный долгами (κατάχρεοι καὶ ἄποροι Diod.).

καταχρήσασθαι inf. aor. к καταχράομαι.

κατά-χρησις, εως ἡ катахрес(ис), употребление слова в неправильном или несобственном смысле Arst. ap. Cic., Plut. (напр., ἱππεύειν ἐπ᾽ ὄνου Luc.).

καταχρηστέον adj. verb. к καταχράομαι.

κατα-χρίω (ῑ) намазывать, натирать (τὴν τροφήν τινι Arst.; τὸ πρόσωπον πηλῷ Luc.).

κατά-χρῡσος 2 отделанный золотом или позолоченный (διάζωμα Luc.).

κατα-χρῡσόω 1) отделывать золотом или золотить (νόμισμα μολύβδου Her.; τὰ ὅπλα Plut.); 2) украшать золотом, делать пышным (τὴν πόλιν Plut.); 3) ирон. золотить словно священную статую, т. е. превозносить до небес (Εὐριπίδην Arph.).

κατα-χρώννῡμι окрашивать, пачкать: κατα δ᾽ αἰθάλου κηλῖδ᾽ κέχρωσαι (Τροία) Eur. копотью покрылась Троя.

καταχύ-δην (ῠ) adv. наливая сверху, т. е. обильно (πίνειν Anacr.).

κατά-χυσμα, ατος τό 1) подливка, соус Arph.; 2) pl. плоды (ореха, фиги и т. п.), которыми осыпались впервые вводимые в дом невеста или раб (обряд приветствия и пожелания благополучия) Arph., Dem.

κατα-χυτρίζω Arph. = ἐγχυτρίζω.

κατα-χωνεύω переплавлять, расплавлять (χρυσίδας Dem.; τοὺς ἀνδριάντας εἰς ἀμίδας Plut.).

κατα-χώννῡμι 1) засыпать, заваливать (τινά Her.); забрасывать (τινὰ λίθοις Arph.; πολλῇ γῇ τι Plut.; τινὰ τοῖς λόγοις Plat.): σφέας κατέχωσαν οἱ βάρβαροι βάλλοντες Her. варвары засыпали их стрелами; τὰ πρῶτα ὀνόματα τεθέντα κατακέχωσται ἤδη ὑπὸ τῶν βουλομένων τραγῳδεῖν αὐτά Plat. первоначально установленные наименования затемнены теми, кто хотел сделать их выспренними; 2) хоронить (γραῦν τινα ζῶσαν Plut.).

κατα-χωρέω уступать (τινί τινος Diog. L.; τινί τι Plut.).

κατα-χωρίζω 1) размещать, расставлять, выстраивать (τὸ στράτευμα, τοὺς λόχους Xen.); 2) вносить, заносить, записывать (ἐν τοῖς ποιήμασι Diod.); 3) предназначать, тж. употреблять, расходовать (μισθὸν εἴς τι Diod.).

καταψακάζω Aesch. = καταψεκάζω.

κατα-ψάλλω услаждать (струнной) музыкой: ἡ νῆσος κατηυλεῖτο καὶ κατεψάλλετο Plut. остров оглашался звуками духовых и струнных инструментов.

κατα-ψάω гладить, поглаживать, ласкать (τὴν κεφαλήν τινος Her., Plat.; πωλίον Arph.; sc. ἵππον Plut.).

κατα-ψεκάζω, атт. καταψακάζω обрызгивать, окроплять, увлажнять (φαρμάκῳ Plut.; λειμώνιαι δρόσοι κατεψάκαζον, sc. Ἀχαιούς Aesch.).

κατα-ψεύδομαι 1) лгать, клеветать: ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι Lys. (мои противники) осмелились лгать на меня; κ. τινος πρός τινα Plut. клеветать на кого-л. перед кем-л.; κ. τινος τοιοῦτο πρᾶγμα Plat. взвести на кого-л. подобную небылицу; 2) выдумывать, сочинять (τὴν αἰτίαν Plut.); 3) нести вздор, представлять в ложном освещении (τὰ πεπολιτευμένα τινος Dem.): κ. τινος Arst., Luc., Plut. говорить вздор насчет чего-л.

κατα-ψευδομαρτῠρέω давать ложное показание: κ. τινος Xen. лжесвидетельствовать против кого-л.; καταψευδομαρτυρησάμενος Dem. выставивший за себя лжесвидетелей; pass. становиться жертвой лжесвидетельства (ὑπό τινος Plat.).

κατα-ψευστός 3 выдуманный, баснословный (θηρία Her. - v. l. ἀκατάψευστος).

κατα-ψηλᾰφάω Luc. = καταψάω.

κατα-ψηφίζομαι 1) голосовать за осуждение: κ. τινος Plat. выносить обвинительный приговор кому-л.; κ. τινος θάνατον Lys. приговаривать кого-л. к смертной казни; καταψηφισθῆναι θανάτου Plat. быть приговоренным к смерти; 2) объявлять виновным: κ. κλοπὴν τοῦ Περικλέους Plat. признать Перикла виновным в краже; 3) (о приговоре) выноситься, объявляться: δίκη ἤδη κατεψηφισμένη σφῶν Thuc. уже произнесенный над ними приговор; 4) выносить решение, решать Arst.

κατα-ψήχω 1) скрести, чистить скребницей (ἵππους Eur.); 2) гладить, поглаживать (κόμην Luc.; γενείου ἄκρα Anth.); 3) растирать (в порошок), крошить, pass. рассыпаться в прах, распадаться Plat., Soph.

κατα-ψῐθῠρίζω шепотом наговаривать: κ. τινὸς πρός τινα Plut. (клеветнически) нашептывать кому-л. про кого-л.

κατα-ψῑλόω обнажать, оголять (τόπος καταψιλωθείς Diod.).

κατα-ψυκτικός 3 охлаждающий, освежающий Arst.

κατά-ψυξις, εως ἡ охлаждение Arst.

κατά-ψῡχρος 2 очень холодный Sext.

κατα-ψύχω (ῡ) (aor. pass. κατεψύχθην и κατεψύγην) 1) охлаждать (τὴν ξηρὰν ἀναθυμίασιν Arst.); 2) освежать (τὴν γλῶσσάν τινος NT); 3) иссушать (χώρα ἄδενδρος καὶ κατεψυγμένη Plut.); 4) перен. охлаждать, унимать (πῆξαι καὶ καταψύξαι τινά Plut.).

κατέᾱγα pf. к κατάγνυμι.

κατεάγην (ᾰ) aor. 2 pass. к κατάγνυμι.

κατέαξα aor. к κατάγνυμι.

κατεάσσω ломать (ξύλον κατεάσσεται Arst.).

κατέαται ион. 3 л. pl. praes. к κάθημαι.

κατεβλᾱκευμένως медлительно, лениво Arph., Anth.

κατ-εγγυάω (aor. κατηγγύησα и κατενεγύησα) 1) юр. требовать залога, гарантии или поручительства: ὁ ἐπισκηπτόμενος κατεγγυάτω τὸν ᾧ ἂν ἐπισκήπτηται Plat. истец пусть требует поручительства от того, с кого он ищет; κ. τινα πρὸς εἴκοσι τάλαντα Polyb. заставлять кого-л. внести залог в 20 талантов; κ. πρὸς δίκην Plut. требовать залога в обеспечение уплаты штрафа; ἐγγύην τοὺς αὐτόχειρας κατεγγυᾶσθαι Plat. (нужно) взыскать залог с непосредственных виновников; 2) брать в качестве залога (τὴν ναῦν ὑπὲρ ἀργυρίου Dem.); 3) обещать в жены (τινά τινι Eur.); 4) med. брать на себя обязательство, браться: ἐπὶ τέλος ἀγαγεῖν τὴν ὑπόθεσιν κ. Polyb. взяться довести до конца начатое.

κατ-εγγύη ἡ порука, залог, гарантия Dem.

κατεγνυπωμένως adv. трусливо, малодушно Men.

κατέδαρθον aor. 2 к καταδαρθάνω.

κατέδηδα эп. pf. к κατεσθίω.

κατεδήδεσμαι pf. pass. к κατεσθίω.

κατεδήδοκα pf. к κατεσθίω.

κατέδομαι эп. fut. к κατεσθίω.

κατέδουπον aor. 2 к καταδουπέω.

κατέδρᾰθον эп. aor. 2 к καταδαρθάνω.

κατέδραμον aor. 2 к κατατρέχω.

κατέδυν aor. 2 med. к καταδύω.

κατέδυον impf. к καταδύω.

κατ-έδω, эп. κατεσθίω (fut. κατέδομαι, pf. κατεδήδοκα - эп. κατέδηδα; pass.: aor. κατηδέσθην, pf. κατεδήδεσμαι) 1) съедать, пожирать (φῶτας Ἀρηϊφάτοος Hom.; σὰρξ κατεδηδεσμένη Plut.); 2) проедать, истреблять (οἶκον, κτῆσιν Hom.); 3) перен. снедать, глодать, терзать: ὃν θυμὸν κατέδων Hom. терзаясь душой.

κατ-εθίζω делать привычным: κ. τινί τι Polyb. приучать кого-л. к чему-л.

κατ-είβω (только praes. и impf.) проливать, струить (δάκρυ Hom.); med. струиться, литься, стекать (θαλερὸν κατείβετο δάκρυ παρειῶν Hom.): τι δάκρυον κατείβεται; Arph. отчего льются слезы?

κατειδέναι inf. к κάτοιδα.

κατ-είδωλος 2 полный идолов (πόλις NT).

κατ-εικάζω 1) предполагать, угадывать, подозревать (ταῦτα οἱ βάρβαροι κατείκαζον Her.); 2) уподоблять: τοῖς ἐν Αἰγύπτῳ νόμοις φύσιν κατεικασθέντε Soph. (Этеокл и Полиник), уподобившиеся природе египетских обычаев, т. е. усвоившие египетские нравы.

κατ-ειλέω 1) оттеснять, загонять (ἐντός Arst.): κατειληθέντες ἐς τὸ τεῖχος Her. оттесненные за (крепостные) стены (лидийцы); οἱ διαφυγόντες κατειλήθησαν ἐς Διὸς ἱρόν Her. бежавшие были вынуждены укрыться в храме Зевса; 2) обматывать, окутывать (κατειλημένος ταινίαις τὴν κεφαλήν Luc.).

κατ-είλησις, εως ἡ скатывание, свивание или уплотнение Epicur. ap. Diog. L.

κατειλίσσω ион. = *καθελίσσω.

κατειλίχατο Her. 3 л. pl. ppf. pass. к καθελίσσω.

κατείλοχα pf. к καταλέγω I.

κατ-ειλυσπάομαι соскальзывать, скатываться, спускаться (ἐκ τροχιλίας Arph.).

κατ-ειλύω обволакивать, окружать (τινὰ ψαμάθοισιν Hom. - in tmesi): οὖρος πέτρινον ψάμμῳ κατειλυμένον Her. каменная гора, сплошь покрытая песком.

κάτ-ειμι [εἶμι] (inf. κατιέναι, эп. 3 л. sing. aor. med. καταείσατο) 1) сходить, спускаться (Ἴδηθεν, ποταμόνδε, δόμον Ἄϊδος εἴσω и Ἄϊδόσδε Hom.; εἰς Ἃιδου δόμους Eur.); 2) приплывать, прибывать, причаливать (ἐς λιμένα ἡμέτερον Hom.); 3) падать, обрушиваться: ὡς δ᾽ ὁπότε ποταμὸς πεδίονδε κάτεισιν χειμάρρους κατ᾽ ὄρεσφιν Hom. словно река, стремительно свергающаяся с гор; ἀνέμου κατιόντος μεγάλου Thuc. так как подул сильный ветер; ὀνείδεα κατιόντα τινί Her. сыплющиеся на кого-л. оскорбления; 4) приходить назад, возвращаться (ἀγρόθεν, εἰς ἄστυ Hom.; ἐκ τῶν Μήδων Her.): οἱ φυγάδες κατῄεσαν Xen. изгнанники вернулись.

κατεῖναι ион. (= καθεῖναι) inf. aor. 2 к καθίημι.

κατεῖπα ион. aor. 1 к κατεῖπον.

κατ-εῖπον (aor. 2) и ион. κατεῖπα (aor. 1) (inf. κατειπεῖν) 1) выступить с обвинением, обвинить, донести (τινος πρός τινα Plat. и τι πρός τινα Plut.): μὴ πρὸς θεῶν ἡμῶν κατείπῃς Arph. ради богов, не выдай нас; 2) (рас)сказать, сообщить, объявить (τινί τι Eur.; τὴν ἁμαρτίαν αὑτου Plut.): κ. τινα ἥκοντα Eur. рассказать, что кто-л. пришел; 3) уведомить (πατέρα Eur.); 4) сосчитать (φύλλα δένδρων Anacr.).

κατειργαθόμην Aesch. aor. med. к κατείργω.

κατείργνῡμι (только praes. и impf.) ион. = κατείργω.

κατείργω, ион. κατέργω и κατείργνῡμι (aor. κάτερξα) 1) загонять (τοὺς βοῦς ἐς μέσα τὰ φρύγανα, τοὺς Λακεδαιμονίους ἐς τὰς νέας Her.); 2) загонять в тупик, запирать, блокировать (τοὺς Ἀθηναίους Her.); 3) принуждать, заставлять (τινὰ φόβῳ Plut.): ὑπὸ τοῦ δυνατωτέρου κατείργεσθαι Thuc. покоряться более сильному; τὸ κατειργόμενον Thuc. необходимость, неизбежность; 4) препятствовать, мешать (τινὰ ποιεῖν τι Eur.); 5) сдерживать, ограничивать (τὴν φιλαρχίαν Plut.).

κατ-ειρύω ион. Her. = κατερύω.

κατ-ειρωνεύομαι 1) притворно скрывать (τὴν ἐξουσίαν φαυλότητι χλαμυδίου Plut.); 2) вышучивать, высмеивать (τὸν χρησμόν Plut.).

κατ-εισάγω обнаруживать, показывать (μωρίαν Anth.).

κατεκλᾴξατο дор. 3 л. sing. aor. med. к κατακλείω.

κατεκλᾴσθης дор. 2 л. sing. aor. pass. к κατακλείω.

κατ-εκλύω ослаблять, подрывать (мощь) (Ἀντίοχον Polyb.).

κατέκταθεν эп. 3 л. pl. aor. pass. к κατακτείνω.

κατ-ελαύνω 1) сгонять, гнать вниз (ναῦς Plut.); 2) втыкать, вставлять (τὴν σπαθίδα Arph.); 3) = βινεῖν (τινά Theocr.; τινός Arph.).

κατ-ελέγχω 1) изобличать во лжи, разоблачать: μή τι νόον κατελεγχέτω εἶδος Hes. пусть (внешний) вид не противоречит мыслям; 2) порочить, позорить (ἀνδρῶν ἀρετάν Pind.).

κατ-ελεέω иметь сострадание, жалеть (Plat., Arst.; τινα и τι Polyb., Plut.): κατελεῆσαί τινα Lys. сжалиться над кем-л.

κατέλεκτο эп. 3 л. sing. aor. 2 к καταλέγω II.

κατελεύσομαι fut. к κατέρχομαι.

κατελέχθην aor. pass. к καταλέγω I.

κατελθεῖν, дор. v. l. κατενθεῖν inf. aor. 2 к κατέρχομαι.

κατελίσσω ион. = *καθελίσσω.

κατελκ- ион. = καθελκ-.

κατ-ελπίζω твердо надеяться (τῆς θαλάσσης κρατήσειν Her.; δυνήσεσθαι ἐκβαλεῖν τοὺς πολεμίους Polyb.).

κατ-ελπισμός ὁ твердая надежда Polyb.

κατ-εμέω (fut. κατεμέσω) изрыгать, извергать (Arph.; τοῦ συμποσίου Luc.).

κατ-εναίρω (эп. med. aor. 1 κατένηρα, aor. 2 κατήνᾰρον; aor. 1 med. κατενηράμην) убивать, умерщвлять (τινά Soph., Anth.; med. χαλκῷ τινα Hom.).

κατ-έναντᾰ и κατέναντῐ praep. cum gen. прямо навстречу, (на)против, лицом к лицу (λέοντος κ. ἐλθεῖν Cydias ap. Plat.; ἡ κώμη ἡ κ. ὑμῶν NT).

κατ-εναντίον praep. cum gen. et dat. против (τινί ἐλθεῖν Hom.; ὁρμηθῆναι Hes.; κ. τῆς ἀκροπόλιος Her.).

κατ-ενᾰρίζω (pass.: aor. κατηναρίσθην, part. pf. κατηναρισμένος) убивать, умерщвлять Aesch., Soph.

κατένασσα эп. aor. к καταναίω.

κατ-ενήνοθε (3 л. pf.) находиться, покрывать (κόμαι κατενήνοθεν ὤμους HH; κόνις κατενήνοθεν ὤμους Hes.).

κατενθεῖν или κατενθῆν дор. Theocr. v. l. = κατελθεῖν.

κατ-ενόπλιον τό (sc. μέτρον) катеноплий (гексаметр, начинающийся с двух дактилей и одного спондея) Plut.

κατ-ενῶπα или κατ᾽ ἐνῶπα adv. прямо в лицо (κ. ἰδὼν Δαναῶν Hom.).

κατ-ενώπιον praep. cum gen. лицом к лицу, против, перед (θεοῦ NT).

κατ-εξᾰναστᾰτικός 3 бунтарский, непокорный, мятежный (διάνοια Sext.): κ. τινος Sext. восстающий против чего-л.

κατ-εξᾰνίσταμαι (fut. κατεξαναστήσομαι, aor. 2 κατεξανέστην) 1) восставать, противоборствовать, сопротивляться (τῶν τοῦ σώματος ἐλαττωμάτων Plut.; τῆς κοινῆς προλήψεως Sext.); 2) быть непокорным: κ. ἁπάντων (о коне Букефале) Plut. никому не даваться в руки; 3) быть настороже, бдительно следить (τοῦ μέλλοντος Polyb.; παντὸς δεινοῦ Diod.).

κατ-εξουσιάζω властвовать (τινός NT).

κατ-επαγγέλλομαι (pf. κατεπήγγελμαι) 1) давать обещание, обещать (τι τινι Dem. и τι πρός τινα Aeschin.; ποιεῖν τι Aeschin., Diod.); 2) посвящать (τὴν πολιτείαν τινί Plut.).

κατ-επάγω (ᾰγ) 1) добавлять, присоединять: κατεπάγων πυκνόν Arph. быстро присоединяя (приставку к глаголу); 2) налагать (τὴν τιμωρίαν τινί Plut.).

κατ-επᾴδω 1) зачаровывать (заклинаниями), околдовывать (τινά Plat.; τινὰ τῷ Πλάτωνος λόγῳ Plut.); 2) усмирять, приручать (λέοντας Plat.; θηρία Diod.).

κατεπάλμενος эп. part. aor. 2 к κατεφάλλομαι.

κατέπαλτο эп. 3 л. sing. aor. 2 к κατεφάλλομαι.

κατ-επείγω 1) теснить, тяготить, удручать (χαλεπὸν κατα γῆρας ἐπείγει Hom.): οἱ χρῆσται κατήπειγον αὐτόν Dem. его донимали кредиторы; 2) побуждать, заставлять, принуждать (ὁ ἥλιος κατεπείγει ξηραίνεσθαι τὰς σήψεις Arst.): οὐδενὸς κατεπείγοντος Her. без чьего-л. побуждения; Πομπείου κατεπείξαντος Plut. по настоянию Помпея; ἡ ὥρα κατήπειγεν Plut. медлить нельзя было; τὸκατεπεῖγον Xen. и τὰ κατεπείγοντα Isocr. настоятельная необходимость; οὐδὲν ἡμᾶς ἐστι τὸ κατεπεῖγον τὸ μὴ σκοπεῖν τὰ περὶ τοὺς νόμους Plat. ничто не мешает нам рассмотреть вопрос о законах; med. настойчиво стремиться (τινός Polyb.); 3) торопиться, спешить: ἕπου κατεπείγων Arph. иди не медля, поспеши.

κατ-έπειξις, εως ἡ торопливость, поспешность: κ. φωνῆς Diog. L. торопливая речь.

κατ-επερωτάω продолжать спрашивать Aesop.

κατέπεφνον aor. 2 ind. к καταπεφνεῖν.

κατέπηκτο эп. 3 л. sing. ppf. med. к καταπήγνυμι.

κατ-επιορκέω давать ложную клятву: κ. τῶν θεῶν Arst. ложно клясться богами; οὐ κατεπιορκησόμενος τὸ πρᾶγμα Dem. не собираясь добиться цели ценой ложной клятвы.

κατέπτηχα pf. к καταπτήοσω.

κατ-εργάζομαι (aor. κατειργασάμην, pf. κατείργασμαι) 1) творить, совершать, исполнять (πρήγματα μεγάλα Her.; τὰ δυνατά Thuc.; πολλοὺς καὶ καλοὺς ἄθλους Plut.; τὸ κακόν NT): μεγάλα μὲν ἐπινοεῖτε, ταχὺ δὲ κατεργάζεσθε Xen. вы замышляете великие дела и быстро исполняете (их); ἐπὶ κατειργασμένοις ἐλθεῖν Lys. явиться, когда (все) уже сделано (другими); μελέτην διανοίᾳ κ. Plat. упражнять (свой) ум; 2) достигать, добиваться, тж. приобретать, получать (τὴν ἡγεμονίην Her.; τὴν τυραννίδα Plat.; ἀρετὴ ἀπὸ σοφίης κατεργασμένη Her.): πόλει σωτηρίαν κ. Eur. добиться спасения города; κατεργασμένου τούτου Her. когда это было достигнуто; 3) добиваться успеха, достигать благополучия: αὐτὸς ἕκαστος ἑωυτῷ προεθυμέετο κ. Her. каждый из них стал стремиться к собственному благополучию; 4) побеждать, покорять, завоевывать (νῆσον, τὴν Ἑλλάδα Her.): κατέργαστο τῷ Κύρῳ τὸ ἔθνος Her. народ был покорен Киром; 5) поражать, бить (ποσὶ καὶ στόματι πρός τινα Her.); 6) убивать, умерщвлять (ἑαυτόν Her.; λέοντα βίᾳ Soph.): δράκοντος αἷμα κ. Eur. убить дракона; 7) склонять на свою сторону, привлекать к себе (Ξέρξεα Her.): οὐκ ἐδύνατο κατεργασθῆναι Her. (жену Масиста) оказалось невозможно уговорить; 8) перерабатывать, обрабатывать (τὴν τροφὴν ὀδοῦσιν Arst.; σίδηρον Dem.; λίθους Diod.; τὴν ὕλην Plut.); 9) производить, приготовлять (μέλι πολλὸν μέλισσαι κατεργάζονται Her.); 10) порождать, вызывать (ἡ θλῖψις ὑπομονὴν κατεργάζεται NT); 11) перекапывать, т. е. разорять, разрушать (τῇ μακέλλῃ πέδον Aesch.).

κατ-εργᾰσία 1) возделывание, разведение (καρπῶν Diod.); 2) разработка, эксплуатация (ἀργυρίου Polyb.); 3) переработка (τροφῆς Arst.); 4) приготовление (διὰ τοῦ πυρός, sc. τῆς τροφῆς Plut.).

κατέργω ион. = κατείργω.

κατ-ερείκω 1) досл. раздавливать, перемалывать, перен. смягчать (τὸν θυμόν τινος Arph.); 2) med. разрывать на себе (καλύπτρας χερσί Aesch.: τὰ τῆς ἐσθῆτος ἐχόμενα Her.).

κατερειπόω Diod. = κατερείπω.

κατ-ερείπω, Diod. κατερειπόω (aor. 1 κατήρειψα, aor. 2 κατήρῐπον, pf. κατερήρῐπα; pf. pass. κατερήρειμμαι) 1) разрушать, сокрушать (κατά μιν ἐρείπει πῦρ τε καὶ ὀξὺς Ἄρης Her.; σεισμος κατερείπων Plut.; καπνῷ κατερείπεσθαι Eur.); 2) губить (τινά Plut.); 3) (с aor. 2) рушиться, погибать (τεῖχος κατερήριπεν Hom.): κατήριπε ἐς ὕδωρ Theocr. он утонул.

κατ-ερεύγω (aor. κατήρῠγον) изрыгать, тж. обдавать (θερμόν τινος Arph.).

κατ-ερέφω покрывать (τὰς σκηνὰς κλήμασιν, ὀρύγματα φρυγάνοις Plut.); med. прикрывать себе, защищать (τὸ νῶτον κεράμῳ Arph.).

κατερέω ион. = κατερῶ.

κατ-ερημόω снимать прочь, отнимать (τὰ πτερά Aesop.).

κατερήρῐπα эп. pf. к κατερείπω.

κατ-ερητύω удерживать (ἐν μεγάροισιν, sc. τινά Hom.); останавливать: φωνῇ κατερήτυε φώνησέν τε Hom. он голосом остановил (меня), т. е. обратился ко мне и сказал; ἥκω κατερητύσων ὁδὸν ἡν στέλλει Soph. я прихожу, чтобы удержать тебя от задуманного пути.

κατ-ερικτός 3 размолотый, растертый: κατερικτῶν χύτραι Arph. горшки с тертыми овощами.

κατέρρωγα pf. к καταρρήγνυμι.

κατερῡκάνω Hom. = κατερύκω.

κατ-ερύκω (ῡ), Hom. κατερῡκάνω задерживать, удерживать (τινὰ ἐσσύμενον Hom.): ἔτι που ζωὸς κατερύκεται εὐρέϊ πόντῳ Hom. (Одиссей) жив, но где-то задерживается обширным морем; κ. τινός Arph. не давать доступа к чему-л., лишать чего-л.

κατ-ερύω, ион. κατειρύω 1) (тж. κ. εἰς ἅλα Hom.) стаскивать, спускать (на воду) (τὴν σχεδίην Hom.); 2) приводить, доставлять (τὰ ναυήγια ἐς τὴν Σαλαμῖνα Her.); 3) натягивать (τὰ τόξα Anth.).

κατ-έρχομαι 1) сходить, спускаться (Οὐλύμποιο, ἐξ οὐρανοῦ, πόλινδε, ἐπὶ νῆα, Ἄϊδος εἴσω, Ἄϊδόσδε Hom.; εἰς Ἃιδου Eur.; σκότου πύλας Arph.; ἄνωθεν Arst., NT; ἀπὸ τοῦ ὄρους NT): κ. εἰς ἀγῶνα Sext. спускаться на арену, выходить на состязание; ὁ Νεῖλος κατέρχεται πληθύων Her. Нил течет к морю, становясь полноводнее; 2) приходить, прибывать (εἰς Καισάρειαν NT); 3) падать, рушиться: ἐκλύσθη θάλασσα κατερχομένης ὑπὸ πέτρης Hom. всколебалось море от рухнувшей скалы; 4) приходить из изгнания, возвращаться (εἰς γῆν τήνδε Aesch.; εἰς πόλιν Aesch., Plut.): φυγὰς κατελθών Soph. вернувшись из изгнания; ὑπό τινος κατελθεῖν Thuc. быть возвращенным кем-л. из изгнания.

κατ-ερῶ, ион. κατερέω [fut. к κατεῖπον] 1) подробно рассказать, точно сообщить (πᾶν τὠληθὲς ἔς τινα Her.; πᾶσίν τι Eur.; ὄνομά τί τινι Arph.); 2) выступить с обвинением, обвинить: κ. τινα πρός τινα Her. и τινός τινι Xen. обвинить кого-л. перед кем-л., донести на кого-л. кому-л.; κ. τινος ἐναντίον τινός Plat. обличить кого-л. перед кем-л.

κἀτέρωτα (in crasi = καὶ ἑτέρωθε) также и в другой раз Sappho.

κατ-εσθίω эп. (fut. κατέδομαι, aor. 2 κατέφαγον, pf. κατεδήδοκα - эп. κατέδηδα; pf. pass. κατεδήδεσμαι) 1) съедать, пожирать (τοὺς τετριγῶτας νεοσσούς, ταῦρον, βοῦς Hom.; τὰ φύλλα Her.; ὑπ᾽ ὄφεων κατεδηδεσμένος Arst.): ὠμὸν κ. τινά Xen. съесть живьем, т. е. полностью уничтожить кого-л.; 2) перен. пожирать, истреблять, расточать (τὰ κοινά, τὰ πατρῷα Arph.; τὰ ὄντα Dem.; τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν NT); 3) разъедать (οἱ λίθοι οὐ κατεδηδεσμένοι ὑπὸ ἅλμης Plat.); 4) терзать (ὁ ζῆλος κατέφαγέ - v. l. καταφάγεταί - με NT). - см. тж. κατέδω.

κατεσκεψάμην aor. к κατασκοπέω.

κατέσκληκα pf. к κατασκέλλω 2.

κατ-εσπευσμένως adv. поспешно, торопливо Plut.

κατέσσῠτο эп. 3 л. sing. aor. 2 к κατασεύομαι.

κατεσταλμένος 3 [part. pass. к καταστέλλω] уравновешенный, спокойный Diod.

κατεστεμμένος 3 [part. pass. к καταστέφω] обмотанный, увитый (ἐρίῳ Plut.).

κατεστεώς ион. part. pf. к καθίστημι.

κατέστησα aor. к καθίστημι.

κατεστραμμένος 3 [part. pf. pass. к καταστρέφω] покоренный, порабощенный (ἔθνη Xen.).

κατ-εστραμμένως adv. наоборот: κ. προσπεφυκώς τινι Plut. расположенный в направлении, обратном чему-л.

κατεστράφατο ион. 3 л. pl. ppf. pass. к καταστρέφω.

κατέσχον aor. к κατέχω.

κάτ-ευγμα, ατος τό (только pl.) 1) обет, (сопровождаемая обетом) мольба, молитва Aesch., Eur.; 2) проклятие (Οἰδίπου Aesch.); 3) молитвенное подношение, дар (ἱκέτις ἀφῖγμαι τοῖσδε σὺν κατεύγμασιν Soph.).

κατ-ευδοκέω горячо одобрять: κ. τινι κατά τι Polyb. хвалить кого-л. за что-л.

κατ-ευδοκῐμέω превзойти славой (τινος Diod.).

κατεύδω ион., тж. Arph. в произн. скифа = καθεύδω.

κατ-ευημερέω иметь больший успех, заслужить большую славу (παρά τινι Aeschin.).

I κατ-ευθύ или κατ᾽ εὐθύ adv. прямо, напрямик: (φέρεσθαι Luc.): τὸ κ. ὁρᾶν Xen. смотреть прямо.

II κατευθύ praep. cum gen. (на)против (τινος Plut.).

κατ-ευθύνω (ῡ) 1) выпрямлять, делать прямым, направлять по прямой линии (τὴν πτῆσιν Arst.); 2) направлять, вести (τὴν ναῦν Arst.; τὰς φύσεις Plat.; τοὺς νέους πρὸς τὰ βελτίονα, τὰ παρόντα πρὸς τὸ κάλλιστον τέλος Plut.; τοὺς πόδας τινὸς εἰς ὁδὸν εἰρήνης NT); 3) управлять (τὸν ἐλέφαντα τῷ δρεπάνῳ Arst. ): κ. τὴν ἀρχήν Plut. управлять справедливо; 4) привлекать к ответу, требовать отчета (τινός Plat.); 5) (sc. ἑαυτόν) направляться, устремляться (ἐπὶ τοὺς πολεμίους Plut.).

κατ-ευκαιρέω находить удобный случай Polyb.

κατ-ευλογέω 1) сильно хвалить, превозносить (τινι и τι Plut.); 2) благословлять NT.

κατ-ευνάζω 1) укладывать спать, отводить место для ночлега (κ. τινὰ ἐκτὸς τάξεων Eur.); pass. ложиться спать (ἐν τρητοῖσι λεχέεσσιν Hom.); 2) убаюкивать, усыплять (Ἃλιος, ὃν αἰόλα Νὺξ κατευνάζει Soph.); 3) давать отдых, успокаивать, унимать (αἱμάδα ἠπίοισι φύλλοις κ. Soph.; τὴν φύσιν Plut.): κ. τινὰ μόχθων Anth. дать кому-л. отдых от трудов; 4) перен. упокоить (вечным сном) (τινά Soph.).

κατ-ευνασμός ὁ усыпление Plut.

κατ-ευναστής, οῦ1) домашний слуга Plut.; 2) проводник душ усопших в подземное царство (κ. καὶ ψυχοπομπός Plut.).

κατ-ευνάω (= κατευνάζω) усыплять (τινα Hom.): κατευνηθείς Hom. спящий.

κατ-ευορκέω клятвенно заверять, торжественно клясться Arst.

κατ-ευπορέω обладать достаточными средствами Diod.

κατ-ευστοχέω быть удачливым, преуспевать (ἐν πᾶσι Diod.): θεμιτὸν οὐκ ἔστιν τὸν μὴ βάλλοντα κ. погов. Plut. не так устроен мир, чтобы не стреляющий попадал в цель.

κατ-ευτελίζω относиться с пренебрежением, презирать (τὰς πράξεις τινός Plut.).

κατ-ευτρεπίζω приводить в порядок, выправлять (ταῦτα πάντα Xen.): κ. τινά Arph. помогать кому-л. одеться.

κατ-ευτῠχέω иметь удачу, преуспевать: τούτων κατευτυχηθέντων Diod. когда это благополучно закончилось; ὁ στρατηγὸς κατευτύχησε Plut. полководец вышел победителем.

κατ-ευφημέω громко одобрять, восхвалять (τινα Plut.).

κατ-ευφραίνω (3 л. sing. aor. κατεύφρονεν) весьма радовать (τινά Luc.).

κατ-ευχή ἡ мольба, молитва Aesch., Plut.

κατ-εύχομαι 1) молиться (θεῷ Eur.; κ. τινι εὖ γενεσθαι Her.): τί σοι κατεύξει τάγαθόν; Eur. о какой милости станешь ты молиться?; 2) (о проклятьях) посылать, призывать (πόλει οἵας κατεύχεται τύχας Aesch.): κ. τινα κακὸν κακῶς ἐκτρῖψαι βίον Soph. желать кому-л. несчастливо жить и умереть; πολλὰ καὶ δεινὰ κατά τινος κ. Plut. осыпать кого-л. множеством проклятий; 3) хвалиться, хвастаться (τὸν Ἔρωτα λυγιζεῖν Theocr. - v. l. κατ᾽ εὔχεσθαι λυγίζειν).

κατ-ευωχέομαι угощаться, устраивать пир, пировать (ἑψήσαντες τὰ κρέα κατευωχέονται, sc. οἱ Σκύθαι Her.).

κατέφᾰγον aor. 2 к κατεσθίω.

κατ-εφάλλομαι (fut. κατεφαλοῦμαι, эп. 3 л. sing. aor. 2 κατέπαλτο - см. тж. καταπάλλομαι - эп. part. κατεπάλμενος) соскакивать, спрыгивать (ἐξ ἵππων κατεπάλμενος Hom.): πέτρης ἐκ δισσῆς κατεπάλμενον ὕδωρ Anth. вода, низвергающаяся с двувершинной скалы; οὐρανοῦ ἐκ κατέπαλτο Hom. (Афина) спорхнула с небес.

κατ-εφίσταμαι (aor. 2 κατεπέστην) восставать, нападать (τινι NT).

κατ-έχω (aor. κατέσχον и κατέσχεθον - эп. 3 л. sing. κάσχεθε) 1) держать (καλύπτρην χείρεσσι Hes.); 2) удерживать, задерживать (τινὰ βίῃ ἀέκοντα, τινα ἐνὶ οἴκῳ Hom.; ξίφος ἐν κουλεῷ Pind.; τινὰ πρὸς ἑαυτόν NT): οἱ Ἀθηναῖοι περὶ Κρήτην κατείχοντο Thuc. афиняне были задержаны у берегов Крита; κ. τινὰ μὴ ποιεῖν τι NT уговаривать кого-л. не делать чего-л.; 3) сдерживать, унимать (ἵππους Aesch.; ὀργήν Soph., Arst., Plut.; δύνασιν Soph.; τὰ δάκρυα Plat.; τὸν γέλωτα Xen.); 4) подавлять (τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ NT): τὸ κατέχον NT препятствие, помеха; 5) связывать, обязывать, pass. быть связанным (ὁρκίοισι Hom.; ἐν τῷ νόμῳ NT); 6) (тж. κ. νέας Her. или νηΐ Hom.) приставать к берегу, приплывать (Θορικόνδε HH; εἰς τὸν αἰγιαλόν Her., NT; τῆς Ἐρετρικῆς χώρης Her.; ἐς τήνδε γῆν Soph.; χθόνα Eur.; εἰς Δῆλον Plut.); 7) хранить, блюсти (τὰς παραδόσεις NT); 8) держать в повиновении, притеснять (τὸ Ἀττικὸν - sc. ἔθνος - κατεχόμενον ὑπὸ Πεισιστράτου Her.); 9) угнетать, удручать (μιν κατὰ γῆρας ἔχει Hom.; κατέχεσθαι νοσήματι NT): τῶν σεισμῶν κατεχόντων τῆς Εὐβοίας Thuc. так как на Эвбее свирепствовали землетрясения; 10) неотступно следовать, преследовать по пятам (ἰσχυρῶς Xen.); 11) (sc. ἑαυτόν) останавливаться (для отдыха): προξένων δ᾽ ἔν του κατέσχες; Eur. и ты остановишься у кого-л. из проксенов?; 12) задерживаться, останавливаться, прекращаться (κατέχει πολέμου αὔρα Arph. - ср. 24); 13) овладевать, усваивать (τῶν ἐπιστημῶν Arst.); 14) завладевать, захватывать, занимать (τὴν ἀκρόπολιν Her.; τὸ Καδείων πέδον Soph.; τὰς πόλεις φρουρᾷ Xen., Plut.; τὴν κληρονομίαν τινός NT); med. присваивать себе (χρήματά τινος Her.); 15) владеть, обладать (τοὺς ἄμφω ζωούς, sc. Κάστορα καὶ Πολυδεύκεα Hom.; τὴν χιονώδη Θρῄκην Eur. Περσίδα γῆν Xen.): θήκας κ. Aesch. покоиться в могилах; κ. πανδάκρυτον βιοτάν Soph. влачить печальную жизнь; 16) pass. быть одержимым, боговдохновенным (ἐκ θεῶν Xen.; ποιηταὶ ἔνθεοι καὶ κατεχόμενοι Plat.); 17) (sc. ἑαυτόν) сдерживаться, воздерживаться (μόλις Eur.): κ. τὸ μὴ δακρύειν Plat. удерживаться от слез; εἶπεν μὴ κατασχών Plut. он не мог удержаться, чтобы не сказать; 18) завершаться, оканчиваться: εἰ μὴ τόδε φάσμα εὖ κατασχήσει Soph. если это видение не к добру; 19) помещаться, занимать (μέσον ὀμφαλὸν γᾶς Eur.); обитать (Ὀλύμπου αἴγλαν Soph.; Παρνασίαν πέτραν Arph.); 20) охватывать, закрывать, покрывать (νὺξ δνοφερὴ κατέχ᾽ οὐρανόν Hom.; ὃν τόπον κατέχει ἡ θάλασσα Arst.): ἡμέρα πᾶσαν κατέσχε γαῖαν Aesch. день озарил всю землю; κατεσχομένη ἑανῷ Hom. окутанная покрывалом; μεγάλοι θόρυβοι κατέχουσ᾽ ἡμᾶς Soph. великое смятение охватывает нас; τοὺς Ἀθηναίους τοιαῦτα κατέχοντα Her. (Крез узнал, что) у афинян положение следующее; κατέχοντα πρήγματα Her. существующее положение вещей; 21) наполнять (τὴν ὁδὸν ἅπασαν ὑπὸ πλήθους ἁμαξῶν Plut.; ἀλαλητῷ πᾶν πεδίον Hom.; στρατόπεδον δυσφημίαις Soph.; οἶκος πᾶς κλαυθμῷ κατείχετο Her.); 22) достигать, совершать (τὴν πρᾶξιν Polyb.): εἰ δὲ μὴ κατέσχον, οὐδὲν ἧττον τό γ᾽ ἐκείνων πεποιῆσθαι Lys. если же они и не добились своего, тем не менее сделали, что могли; 23) улавливать, схватывать, понимать (τὸ ἐρωτώμενον Plat.); 24) держаться, удерживаться: ὅσον ὁ λὁγος κατέχει Thuc. как утверждает молва; ἐπεὶ κατέσχεν ὁ πόλεμος Plut. когда началась война (ср. 12).

κατηγε- ион. = καθηγε-.

κατ-ηγορέω 1) порицать, упрекать, бранить (εὐλογοῦντες ἢ κατηγοροῦντες Plat.); 2) обвинять (κ. ἢ ἀπολογεῖσθαι Lys.): κ. τινος Her., Lys., NT и κατά τινος Xen. обвинять кого-л.; κ. τινός τι Soph., NT, τινος περί τι Thuc. или περί τινος NT и τινός τινος Dem. обвинять кого-л. в чем-л.; κ. τινος πρός τινα Plat. обвинять кого-л. перед кем-л.; τὰ κατηγορημένα Plat. обвинения; 3) обнаруживать, показывать (τὴν ὀλιγοετίαν Xen.; ἀπειροκαλίαν Luc.): εὖ γὰρ φρονοῦντος ὄμμα σου κατηγορεῖ Aesch. глаза твои свидетельствуют о (твоем) сочувствии; σαφέστατα κατηγορεῖ, ὅτι τοῦτο οὕτως ἔχει Plat. совершенно очевидно, что дело обстоит (именно) так; 4) высказывать(ся), утверждать: κατηγορεῖσθαί τινος, κατά, περί и ἐπί τινος или ἐπί τινι Arst. быть высказываемым (утверждаться) о чем-л.; τὸ κατηγορούμενον Arst. высказывание, лог. и филос. предикат; 5) высказывать(ся) утвердительно, утверждать (μήτε κ. μήτ᾽ ἀπαρνεῖσθαι Arst.).

κατ-ηγόρημα, ατος τό 1) порицание (τοῦ τρόπου σου Dem.); 2) обвинение: τῶν κατηγορημάτων τῶν μεγίστων εἶναι Plat. быть одним из главных пунктов обвинения; 3) филос. высказывание, предикат Arst.; 4) = κατηγορία 2.

κατ-ηγορητικός 3 Arst. = κατηγορικός I.

κατ-ηγορία, ион. κατηγορίη 1) обвинение: κ. οὐδεμία προετέθη Thuc. (против платейцев) не было выставлено никакого обвинения; κατηγορίαν τινὸς ποιεῖσθαι Xen. или φέρειν NT выдвинуть обвинение против кого-л.; κατεγορίας ἔχειν ἐπί τινι Dem. нести ответственность за что-л.; 2) филос. основной и всеобщий признак, категория (κατηγορίαι τοῦ ὄντος Arst.).

I κατ-ηγορικός 3 1) обвинительный (εἶδος, sc. λόγου Arst.); 2) филос. утвердительный, утверждающий (πρότασις Arst.); 3) склонный обвинять, придирчивый (πικρὸς καὶ κ. Plut.).

II κατηγορικός ὁ обвинитель Plut.

κατ-ηγορικῶς утвердительно Arst.

κατ-ήγορος ὁ, ἡ 1) обличитель: τῶν φρονημάτων ἡ γλῶσσα ἀληθὴς γίγνεται κ. Aesch. язык правдиво раскрывает мысли; σαφὴς ψυχῆς κ. κακῆς Xen. верный признак порочного характера; 2) обвинитель (ἀπολογήσασθαι πρὸς τὰ κατηγορημένα καὶ τοὺς κατηγόρους Plat.; οἱ κατήγοροι οὐδεμίαν αἰτίαν ἔφερον NT).

κατῄδη ppf. в знач. impf. к κάτοιδα.

κατῆκα ион. aor. к καθίημι.

κατῄκισται эп. 3 л. sing. pf. pass. к καταικίζω.

I κατ-ήκοος 2 1) слушающий (λόγον Plat.); 2) послушный (γοναί Soph.; κ. καὶ πειθαρχικός Arst.): κ. τινος и τινι Plat., Plut. покорный кому-л.; 3) внемлющий (εὐχωλῇσι Anth.).

II κατήκοος ὁ подслушиватель, шпион (κατάσκοποι καὶ κατήκοοι Her.).

κατήκω ион. = καθήκω.

κατ-ῆλιψ, ῐφος ἡ верхний этаж или чердак Arph., Luc.

κατ-ηλογέω, ион. *καταλογέω относиться с пренебрежением, пренебрегать, презирать (τὸν νόμον, τὰ πρήγματά τινος, τούτου - v. l. τοῦτο Her.).

κατ-ήλῠσις, εως1) возвращение Diod.; 2) сошествие, спуск (εἰς Ἀΐδην Anth.); 3) падение: νιφετοῖο κ. Anth. снегопад.

κάτημαι ион. = κάθημαι.

κατ-ηναγκασμένως adv. по принуждению, в силу необходимости, поневоле Diod.

κατήνεγκα aor. 1 к καταφέρω.

κατῆξα эп. (= κατέαξα) aor. к κατάγνυμι.

κατ-ῄορος, дор. κατᾴορος 2 свисающий, ниспадающий (βόστρυχα Anth.): τέκνων δὲ πλῆθος δάκρυσι κατᾴορα στένει Eur. дети, прильнувшие в слезах (к своим матерям).

κατ-ηπιάω унимать, смягчать (ὀδύναι κατηπιόωντο βαρεῖαι Hom.).

κατηργμένος part. pf. pass. к κατάρχω.

κατ-ηρεμεω Xen. = κατηρεμίζω.

κατ-ηρεμίζω, Xen. κατηρεμέω 1) успокаивать, унимать: ἐπεὶ δὲ κατηρεμίσθησαν Xen. когда (воины) успокоились; 2) усыплять (τὴν αἴσθησιν Plut.).

κατ-ηρεφής 2 1) закрытый сверху, крытый (κλισίαι, σηκοί Hom.; σμήνεα, σίμβλοι Hes.): δάφνῃσι κατηρεφὲς σπέος Hom. осененная лаврами пещера; ἐν κατηρεφεῖ πέτρῳ Soph. в полой скале, т. е. в пещере; κ. τύμβος Soph. сводчатая могила, склеп; κῦμα κατηρεφές Hom. высокий морской вал; 2) покрытый (τράπεζαι κατηρεφέες παντοίων ἀγαθῶν Anacr.): ὀρθὸν ἢ κατηρεφῆ πόδα τιθέναι Aesch. выпрямлять ногу или закрывать ее (одеждой), т. е. ходить или сидеть (неподвижно).

κατ-ήρης 2 снабженный, оснащенный (πλοῖον Her.): σκάφος ταρσῷ κατῆρες Eur. корабль с веслами; κ. χλανιδίοις Eur. завернувшийся в плащ; τὸ θησαύρισμα Διονύσου ὀσμῇ κατῆρες Eur. душистое сокровище Диониса, т. е. вино.

κατήρῐπον эп. aor. 2 к κατερείπω.

κατηρτημένος [part. pass. к καταρτάω] благоустроенный, целесообразный (χρῆμα Her.).

κατηρτυκώς, υῖα, ός [part. pf. к καταρτύω] сформировавшийся, (вполне) сложившийся, зрелый Eur.

κατ-ήφεια, эп.-ион. κατηφείη 1) стыд, позор, бесславие (κ. καὶ ὄνειδος Hom.): κατεφείην σοι αὐτῷ Hom. к твоему собственному стыду; 2) уныние, подавленность (δισθυμία καὶ κ. Plut.; ἡ χάρα εἰς κατήφειαν μετατραπήτω NT).

κατ-ηφέω 1) быть подавленным, пасть духом, приуныть (ἐνὶ θυμῷ Hom.); 2) печально опускать (τί δὴ κατηφεῖς ὄμμα; Eur.); 3) держать голову вниз (κατηφεῖ ἀεί, sc. ὁ ἵππος Arst.).

κατ-ηφής 2 1) печально опущенный, потупленный (ὄμμα Eur.); 2) испытывающий чувство стыда (ἴομεν ἢ καὶ ἔπειτα κατηφέες ἐσσόμεθα αἰεί Hom.); 3) печальный, опечаленный, грустный (παιδίον Anth.); 4) мрачный, темный (νύξ Anth.).

κατηφιάω Plut. = κατηφέω.

κατ-ηφών, όνος ὁ покрывающий позором, бесчестный (κακὰ τέκνα, κατηφόνες Hom.).

κατ-ηχέω (устно) поучать, обучать (μύθοις Luc.; περί τινος NT, Plut.; τινά τι и ἔκ τινος NT).

*κατ-ηχής 2 = κατᾱχής.

κατ-ήχησις, εως ἡ (устное) поучение, назидание Zenon ap. Diog. L.

κατῃωρεῦντο Hes. 3 л. pl. impf. к καταιωρέομαι.

κάτθανον aor. к καταθνῄσκω.

κατθάψαι эп. (= καταθάψαι) inf. aor. к καταθάπτω.

κατθέμεν эп. inf. к κατατίθημι.

κάτθεμεν эп. 1 л. pl. aor. 2 к κατατίθημι.

κατθέσθην эп. 3 л. dual. med. к κατατίθημι.

κἄτι in crasi = καὶ ἔτι.

κατ-ιάπτω (только in tmesi) повреждать, портить (χρόα καλόν Hom.).

Κατίαροι οἱ катиары (одно из скифских племен) Her.

κατῐδεῖν inf. к κατεῖδον.

κατιδών part. к κατεῖδον.

κατίζω ион. = καθίζω.

κατίημι ион. = καθίημι.

κατιθύ см. ἰθύ II.

κατ-ῑθύνω (ῡ) Luc. = κατευθύνω.

κατικετεύω ион. = καθικετεύω.

κατ-ιλλαίνω косить глазами Arst.

κατ-ιλλαντής 2 косящий (sc. ὄμματα Arst. - v. l. κατιλλαντωρία).

κατ-ιλλαντωρία или κατιλλαντιωρία ἡ косоглазие (Arst. - v. l. κατιλλαντής).

κατ-ιλλώπτω (влюбленно) подмигивать Anth.

κατ-ῑλύω покрывать грязью (ὁ κατιλυθεὶς σῖτος Xen.).

κατίμεν эп. inf. praes. к κάτειμι.

κατ-ῑόομαι = ἰόομαι.

κατιππάζομαι ион. = καθιππάζομαι.

κατιρόω ион. = καθιερόω.

κάτισθι Soph. imper. к κάτοιδα.

κατίστημι ион. = καθίστημι.

κατισχάνω эп. (только in tmesi) = κατίσχω.

κατ-ισχναίνω 1) истощать, изнурять, иссушать (ἀτμῷ Aesch.; ταῖς ἐπιθυμίαις Plut.); pass. изнуряться, чахнуть (ποιναῖς Aesch.; ὑδροποτεῖν καὶ κ. Plat.); 2) ослаблять, уменьшать (τὸν ἔρωτα Anth.).

κάτ-ισχνος 2 истощенный, исхудавший (κ. καἴ νοσώδης Plut.).

κατ-ισχύω 1) укрепляться, крепнуть (κ. δέμας Soph.); 2) получать перевес, одолевать, побеждать (τῷ πλήθει Polyb.; τινά и τι Diod.; τινός NT); pass. быть побежденным (τῇ μάχῃ, ὑπ᾽ ἔρωτος Diod.).

κατ-ίσχω, Hom. καταΐσχω (= κατέχω) 1) спускаться, сходить (σέλας κατίσχει ἐξ οὐρανοῦ Her.); 2) сдерживать, удерживать (sc. ἵππους Hom.); med. держать при себе (γυναῖκα νέην Hom.); 3) занимать (ὅλον τὸ σμῆνος Arst.); pass. быть занятым (οὔτε ποίμνῃσιν καταΐσχεται - sc. ἡ νῆσος - οὔτ᾽ ἀρότοισιν Hom.); 4) направлять, вести (νῆα ἐς πατρίδα γαῖαν Hom.).

κάτοδος ион. = κάθοδος.

κατ-οδύρομαι (ῡ) 1) горько жаловаться, скорбеть (περί τινος Diod.); 2) оплакивать (τὸ ζῆν Plat.; τὴν τύχην Diod.).

κάτ-οιδα 1) (хорошо) знать (ἄστρων νυκτέρων ὁμήγυριν Aesch.; Ἑλένης θυγατέρα, τὸ Γοργοῦς κάρα Eur.): πῶς γὰρ κάτοιδ᾽, ὅν γ᾽ εἶδον οὐδεπώποτε; Soph. как же мне знать (того), кого я никогда не видел?; οὐ κατειδώς Eur. (сам того) не ведая; 2) уметь (τίς οὗτος; ἦ κάτοισθα δηλῶσαι λόγῳ; Soph.); 3) понимать (οὑ κάτοιο᾽ ὅπως λέγεις Soph.; οὐ κάτοιδ᾽ ὅτῳ τρόπῳ Eur.).

κατ-οίησις, εωςpl. самонадеянность, самомнение Plut.

κατ-οικέω тж. med. 1) населять, обитать (Οὔλυμπον Pind.; τούσδε τοὺς τόπους Soph.; ἐν ἄστει Plat.; τὸν ναόν, ἐπὶ πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς NT); 2) селиться, заселять (πόλιν Ζάγκλην Her.; τήνδε γῆν Κορινθίαν, Κιθαιρῶνος λέπας Eur.; εἰς πόλιν NT; med. κατὰ κώμας Her.): οἱ παρὰ τὴν Ἐροθρὴν θάλασσαν κατοικήμενοι Her. жители берегов Эритрепского моря; 3) помещаться, находиться, быть расположенным (ἐν πεδίοις Plat.); 4) pass. быть управляемым: κατῳκηκέναι καλῶς Soph. жить по образцовым законам.

κατ-οίκησις, εως1) заселение (καλεῖται, διὰ τὴν παλαιὰν ταύτῃ κατοίκησιν, καὶ ἡ ἀκρόπολις μέχρι τοῦδε ἔτι πόλις Thuc.); 2) жилище, местопребывание (τῶν προγόνων Plat.; τὴν κατοίκησιν ἔχειν ἔν τινι NT).

κατ-οικητήριον τό NT = κατοίκησις 2.

κατ-οικία 1) заселение, колонизация (τόπος εὐφυὴς πρὸς κατοικίαν Polyb.); 2) основание, закладывание (κατοικίαι πόλεων Plut.); 3) селение, поселок, деревня (αἱ τῶν Μυσῶν κατοικίαι Polyb.; τοὺς στρατιώτας ἀπὸ τῶν κατοικιῶν συνάγειν Plut.).

I κατ-οικίδιος 2 (ῐδ) 1) домашний (μῦς Plut.); 2) разводимый человеком, культурный (φυτά Arst.); 3) ограниченный домашним кругом, замкнутый (βίος Diod.).

II κατοικίδιος ὁ домосед, нелюдим Luc.

κατ-οικίζω 1) селить, поселять (Ἴωνάς τε καὶ Κᾶρας ἐς Μέμφιν Her.); pass. селиться (ἐν ταύτῃ τῇ χώρα Thuc.): πρῶτοι οὗτοι ἐν Αἰγύπτῳ ἀλλόγλωσσοι κατοικίσθησαν Her. они были первыми иноязычными поселенцами в Египте; 2) переселять (ἐκ Ῥώμης εἰς Καμερίαν Plut.); 3) возвращать из изгнания (τινὰ γαίας πατρῴας ἐστερημένον Aesch.); 4) заселять, населять, колонизировать; (Θεμίσκυραν Aesch.; τὴν Σικελίαν Plat.; νήσους Isocr.); 5) учреждать, основывать (τὴν πόλιν εἰς τοιοῦτον τόπον Plat.); 6) вводить, устанавливать (ἱερὰ θυσίας τέ τινι Plat.); 7) водворять, заключать (ψυχὴν ἐν τάφῳ Soph.); 8) вселять, внушать (τυφλὰς ἐλπίδας ἔν τινι Aesch.); 9) создавать, производить (τινὰ εἰς φῶς ἡλίου Eur.).

κατ-οίκισις, εως1) заселение, колонизация, основание (τῆς πόλεως Plat.); 2) вселение, переселение, тж. возвращение на родину (Λεοντίνων Thuc.).

κατοικισμός ὁ Plat., Arst., Plut. = κατοίκισις.

κατ-οικοδομέω 1) покрывать строениями, застраивать (τὸ δημόσιον Xen.); 2) тратить все средства на постройки Plut.; 3) запирать, заключать (τινα Isae.).

κατ-οικονομέω умело хозяйствовать: εἰ κατοικονομήσειε τὴν περὶ ταῦτα χρείαν Plut. когда ему удавалось успешно справиться с этими делами.

κάτ-οικος ὁ житель, обитатель Arst., Polyb.

κατ-οικοφθορέω окончательно разорять, разрушать (τὴν πόλιν Plut.).

κατ-οικτείρω иметь сострадание, жалеть (τινά Her., Eur., Xen. etc.): κ. ἕδραν τινά Soph. быть тронутым каким-л. зрелищем; ἐσῆλθέ με κατοικτεῖραι Her. меня охватило чувство жалости.

κατ-οικτίζω (fut. κατοικτίσω - атт. κατοικτιῶ) тж. med. 1) чувствовать сострадание, жалеть, сочувствовать (πάθος, τινά Aesch.; τοὺς πόνους τινός Soph.; συμφοράς τινος Eur.); 2) вызывать или внушать сострадание (ῥήματα κατοικίσαντα Soph.); 3) жаловаться, плакаться, сетовать (ἐπί τι Her.); 4) жалеть, щадить (χιτῶνος ἔργον Aesch.); 5) жалеть, оплакивать (στρατόν Aesch.).

κατοικτίρω v. l. = κατοικτείρω.

κατ-οίκτῐσις, εως ἡ сострадание, сожаление, жалость Xen.

κάτ-οικτος 2 достойный сострадания Aesch.

κατ-οιμώζω стонать, сетовать, оплакивать (τινὰ γόοις Eur.).

κατ-οινόομαι напиваться допьяна: κατῳνωμένος Plat. захмелевший, пьяный.

κάτ-οινος 2 опьяненный вином, хмельной Eur., Diod.

κατοίσω и κατοίσομαι fut. к καταφέρω.

κατ-οίχομαι сходить вниз, спускаться (в подземное царство): οἱ κατοιχόμενοι Dem., Arst., Plut. усопшие, покойные.

κατ-οκνέω 1) быть в нерешительности, колебаться, медлить Aesch., Dem., Plut.: μὴ κατοκνῆσαι ποιεῖν τι Soph. не поколебаться сделать что-л.; κατοκνήσειν περιιδεῖν τι Thuc. бездействовать при виде чего-л; 2) упускать (по нерадению) возможность (ποιεῖν τι Isocr.).

κατοκωχή и κατοχή ἡ одержимость, вдохновенность (κ. τε καὶ μανία Plat.).

κατοκώχιμος 3 1) движимый, подвластный (τῷ πάθει, ὑπὸ τῆς κινήσεως Arst.); 2) влекомый, тяготеющий (πρὸς την τῶν γυναικῶν ὁμιλίαν Arst.); 3) Luc. v. l. = κατόχιμος 2.

κατ-ολιγωρέω относиться с пренебрежением, презирать (τοῦ δικαίου Lys.; κατολιγωρήσας ἀφῆκέ τι Arst.).

κατ-ολισθάνω досл. соскальзывать, перен. впадать, попадать, быть увлеченным (ἐς πάθος Luc.).

κατ-όλλῡμι (полностью) уничтожать, истреблять, pass. гибнуть (νεολαία κατὰ πᾶσ᾽ ὄλωλεν Aesch.).

κατ-ολολύζω сопровождать криком, восклицать: κατολολυξάτω θύματος Aesch. (Эринии), издайте (ликующий) возглас над жертвой.

κατ-ολοφύρομαι (ῡ) предаваться скорби, оплакивать (τινα и τι Eur., Xen., Polyb.).

κατ-ομβρέομαι 1) орошаться дождем Polyb.; 2) орошаться, увлажняться: ὄμματα κατομβρηθέντα γόοισιν Anth. заплаканные глаза.

κάτ-ομβρος 2 1) дождливый, несущий дождь (Νότος Arst.); 2) (часто) плачущий (ὄμματα Anth.).

κατ-όμνῡμι тж. med. подтверждать клятвой, клясться: κατόμοσόν νυν ταυτά μοι Arph. поклянись же мне в этом; τὴν ἐμὴν ψυχὴν κ. Eur. клянусь своей душой; ὁ Λευτυχίδης κατόμνυται Δημαράτου Her. Леотихид под присягой обвиняет Демарата.

κατ-ονίναμαι (2 л. sing. aor. opt. κατόναιο) извлекать пользу, пользоваться (τινος Arph.).

κατ-ονομάζω 1) именовать, называть: κατονομάζεσθαι τῷ διαφέρειν κατά τι Arst. именоваться в зависимости от различия в чем-л.; 2) обещать в жены, обручать (παρθένον γυναῖκα τῷ βασιλεῖ Polyb.).

κατ-όνομαι (ион. impf. κατονόμην) презирать (τινα Her.): μή με κατονοσθῇς πρὸς τὰς λιθίνας πυραμίδας Her. не ставь меня ниже каменных пирамид (надпись на кирпичной пирамиде царя Асиха).

κάτ-οξυς, εια, υ досл. чрезвычайно острый, перен. пронзительный, резкий (βοή Arph.).

κατ-οπάζω теснить, вытеснять, изгонять: αἰδῶ δέ τ᾽ ἀναιδείη κατοπάζει Hes. (корыстолюбивые люди, у которых) бесстыдство вытесняет стыд.

I κατ-όπιν adv. [ὄψ] 1) сзади, позади (διώκειν τινά Xen.); 2) после, затем: ἡ κ. ἡμέρα Polyb. следующий день.

II κατόπιν praep. cum gen. 1) позади, (вслед) за (κ. δὲ ἡμῶν ἐπεισῆλθον ὁ Ἀλκιβιάδης Plat.); 2) после (κ. ἑορτῆς Plat.).

κατ-όπισθε(ν) Hom., Eur., Plat. = κατόπιν I и II.

κατ-οπτάω поджаривать, подогревать Arst.

κατ-οπτεύω 1) наблюдать, рассматривать, исследовать (τὸν οὐράνιον χῶρον Arst.); 2) высматривать, подсматривать, разведывать (κ. καὶ ὠτακουστεῖν Xen.; ἐς τὰ ἔργα τινός Anth.); 3) подмечать, замечать (τινά и τι Polyb., Plut.): μὴ κατοπτευθῶ Soph. чтобы мне остаться незамеченным.

κατ-οπτήρ, ῆρος ὁ разведчик, соглядатай: κατοπτῆρας στρατοῦ πέμπειν Aesch., высылать разведчиков для наблюдения за (неприятельским) войском.

κατ-όπτης, ου1) разведчик (στρατοῦ Aesch.); 2) созерцатель, наблюдатель (τῶν πραγμάτων Aesch.): ὦ Ζεῦ διόπτα καὶ κατόπτα πανταχῇ! Arph. о Зевс, проникающий взглядом во все и все обозревающий!

*κατ-όπτομαι (только fut. κατόψομαι, aor. κατώφθην, pf. καθῶμμαι) = καθοράω.

κάτ-οπτος 2 1) находящийся на виду, хорошо заметный, ясно видимый (Σαρωνικοῦ πορθμοῦ πρών Aesch.; τὰ ἐν τῷ ἐπέκεινα γιγνόμενα Thuc.; τῆς οἰκίας μέρη Plut.); 2) легко обозреваемый (τὸ χωρίον Lys.).

κατ-οπτρίζω 1) показывать как в зеркале, отражать (τι Plut.); 2) med. глядеться в зеркало или отражаться в зеркале Sext.; 3) видеть как бы в зеркале (τὴν δόξαν κυρίου NT).

κατ-οπτρικόν τό зеркальное изображение Plut.

κατ-οπτρικός 3 отраженный (словно) в зеркале (φαντασία, ἕμφασις Plut.).

κατοπτρικῶς как отражение, в виде отражения (βλέπεσθαι Plut.).

κατοπτρο-ειδής 2 подобный зеркалу (Plut. - v. l. κατὰ τὸ πυροειδές).

κάτ-οπτρον τό 1) зеркало Aesch., Eur., Plat. etc.; 2) перен. зеркало, точное отображение (κ. νοῦ οἶνός ἐστιν Aesch.; ἀνθρώπου βίου Alcidamas Arst.); 3) призрак, видимость (ὁμιλίας Aesch.).

κατοράω ион. = καθοράω.

κατ-οργᾰνίζω оглашать пением (τέττιξ κατωργάνιζε τῆς ἐρημίας Anth.).

κατ-οργάς, άδος adj. f справляющая религиозные оргии (Ἰνδῴη, sc. γῆ Anth. - v. l. κατ᾽ ὀργάδος).

κατ-οργιάζω посвящать в оргиастические мистерии (πόλιν τινὰ ἱλασμοῖς Plut.; εἷς τῶν κατωργιασμένων Luc.).

κατ-ορθόω 1) выпрямлять (δέμας Eur.; τὰ μέλη τοῦ παιδός Plat.); 2) направлять: κατορθοῦντες φρένα Soph. в здравом уме; ἐπειδὴ δρᾶν κατώρθωσαι φρενί Aesch. поскольку ты решился действовать; 3) заставлять воспрянуть духом, ободрять (βροτούς Soph.); 4) успешно доводить до конца, благополучно завершать (τὸν ἀγῶνα Lys.; πολλὰ καὶ μεγάλα πράγματα Plat.; ὁδόν Dem.; περὶ πάντα Plut.): οὐ κατώρθωται τέχνη Eur. хитрость не удалась; ἃ κατορθούμενα μέν …, σφαλέντα δέ … Thuc. в случае удачи этого …, в случае же провала …; τὸ κ. Arst., Dem., Polyb. удача, успех; τουτὶ κατωρθώκαμεν περὶ ἐπιστήμης Plat. этот вопрос о знании мы разрешили успешно; 5) одерживать верх, побеждать (τῇ μάχῃ Polyb.).

κατ-όρθωμα, ατος τό 1) успех (τὸ ἄνευ τοῦ λόγου γινόμενα κατορθώματά ἐστιν Arst.; ἡ ἐκ τῶν κατορθωμάτων χαρά Polyb.); 2) честный поступок, доброе дело (τὰ ἀνθρώπινα ἁμαρτήματα καὶ κατορθώματα Sext.).

κατ-όρθωσις, εως1) успешное действие, благополучное завершение (τῶν πραγμάτων Polyb.); 2) умелое исправление, успешное преобразование (τῆς πολιτείας Polyb.); 3) добродетельный поступок Arst., Cic.

κατ-ορθωτικός 3 добродетельный, праведный, честный (sc. ἀνήρ Arst.).

κατ-ορούω быстро спускаться, устремляться, ринуться (ὑπὸ κεύθεα γαίης HH).

κατ-ορρωδέω ион., καταρροδέω бояться, пугаться (τὸ ἐξ οὐρανῶν φάσμα Her.; τὸν ἔξω κίνδυνον Polyb.).

κατ-ορύσσω, атт. κατορύττω 1) зарывать, закапывать (ζῶντά τινα Her., Xen., Plut.; τινὰ εἰς πηλόν τινα Plat.; κατὰ τῆς γῆς Arph.; χρυσίον κατορωρυγμένον Arst.); 2) губить, уничтожать (τινά Pherecrates ap. Plut.).

κατ-ορχέομαι 1) насмешливо выплясывать: κατωρχέοντο καὶ κατέσκωπτον τὸν Δαρεῖον Her. (с городской стены вавилоняне) жестами и словами дразнили Дария; κ. τινος Plut. глумиться над кем-л.; 2) очаровывать плясками (φῦλον μάχιμον Luc.).

κατ-όσσομαι (только part. praes.) смотреть, глядеть (ὀφθαλμοὶ πάντα κατοσσόμενοι Anth.).

κᾰτότι ион. = καθότι.

κατ-ουδαῖος 2 подземный, т. е. глубокий (βόθρος HH).

κατ-ουλάς, άδος adj. f одетая тьмой, темный (νύξ Soph.).

κατ-ουλόω давать зарубцовываться, заживлять (τόπον τινά Diod.); pass. излечиваться от ран (κύων κατουλωθεῖσα Anth.).

κατ-ουρέω 1) обливать мочей (τινος Arph.); 2) испускать мочу Arst., Luc.

κατ-ουρίζω досл. = κατουρόω, перен. успешно протекать: τάδ᾽ ὀρθῶς ἔμπεδα κατουρίζει Soph. (предсказание) это нерушимо сбывается.

κατ-ουρόω идти под попутным ветром Polyb., med. Luc.

κατ-οφρυόομαι высокомерно поднимать брови: οἱ ἄγαν κατωφρυωμένοι λόγοι Luc. напыщенные слова.

κατ-οχή ἡ (= κατοκωχή) 1) задержание, арест (τοῦ Ἱστιαίου Her.); 2) помеха, задержка (ἀνείρξεις καὶ κατοχαί Plut.); 3) одержимость, исступление (κατοχαὶ καὶ ἐνθουσιασμοί Plut.).

κατ-όχῐμος 2 1) являющийся собственностью, находящийся в чьем-л. владении (χωρίον Isae. - v. l. κατοκώχιμος); 2) одержимый, исступленный (κ. καὶ φρικώδης Luc.).

κάτ-οχος 2 1) крепкий, прочный (δεσμός Plut.); 2) крепко удерживаемый, связанный, скованный (γαίᾳ Aesch.; ὕπνῳ Soph.); 3) одержимый, вдохновляемый (Ἄρεϊ Eur.; δαίμονί τινι Arst.; ἐκ θεοῦ Plut.); 4) обуреваемый (τύφῳ Luc.); 5) захваченный, увлеченный (ὑφ᾽ ἡδονῆς Plut.); 6) крепко удерживающий в памяти, хорошо запоминающий (κ. καὶ μνημονικός Plut.).

κατ-όψιος 2 находящийся на виду, т. е. напротив, противолежащий (γῆς τῆσδε Eur.).

κάτ-οψις, εως ἡ вид, обличье Epicur.

κατόψομαι fut. к καθοράω.

κατ-οψοφᾰγέω проедать, прокучивать (sc. τὴν οὐσίαν Aeschin.).

καττά дор. ap. Thuc. = κατὰ τά.

καττάδε (= κατὰ τάδε) таким образом, так Thuc.

καττάνῠσαν эп. 3 л. pl. aor. к κατατανύω.

καττιτ- атт. = κασσιτ-.

Καττῐτερίδες αἱ атт. = Κασσιτεριδες.

κάττυμα, ατος τό атт. = κάσσυμα.

καττύπτεσθε 2 л. pl. praes. к κατατύπτομαι.

καττύς, ύος (ῡ) ἡ кусок кожи Arph.

καττύω атт. = κασσύω.

κατυβρίζω ион. = καθυβρίζω.

κατυπ- ион. = καθυπ-.

I κάτω (ᾰ) adv. 1) вниз (χωρεῖν Aesch.; φέρεσθαι Arst.): ἐπισκύνιον κ. ἕλκειν Hom. хмурить брови; κ. ὁρόων Hom. опустив глаза; κ. δάκρυα εἰβομένη Soph. проливающая слезы; ἄνω τε καὶ κ. στρέφειν Aesch. поворачивать то вверх, то вниз, т. е. распоряжаться по своему произволу; 2) внизу: οἱ κ. θεοί Soph. боги подземного царства; οἱ κ. Soph. умершие, но тж. Thuc. жители побережья; τὰ κ. τῶν μελῶν Plat. нижние конечности; τὰ κ. τῆς Ἰωνίης Her. страны, лежащие ниже, т. е. к югу от Ионии; τὰ κ. καὶ πρὸς θαλάσσῃ Plut. нижние, прилегающие к морю части города; ἡ κ. Γαλατία Plut. нижняя Галлия; τὰ κ. Plat. исходная линия (на состязаниях), старт; οἱ κατώτατα ἑστεῶτες Her. (землекопы), помещавшиеся глубже других; ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω NT (дети) от двух лет и моложе; 3) после, потом, затем: οἱ κ. Luc. последующие поколения, потомки; οἱ κ. χρόνοι Plut. позднейшие времена; 4) филос.: τὸ и τὰ κ. низший элемент, меньшая общность (οὐδὲν τῶν ἄνω ὑπάρξει τοῖς κ. Arst.).

II κάτω praep. cum gen. 1) вниз с (πέτρων κ. ὦσαι Eur.): κατωτέρω Δήλου Her. ниже, т. е. дальше Делоса; 2) под (κ. χθονός Aesch.; κ. γῆς Soph.).

κάτω-θεν adv. 1) снизу (ἐλθεῖν Aesch.; ἐπανιέναι Plat.): ἐκ τῆς γῆς κ. Plat. из недр земли; 2) (там) внизу: οἱ κ. θεοί Soph. боги подземного царства; ἄνωθεν ἢ κ.; οὐ γὰρ ἐννοῶ Soph. наверху или внизу? я не вижу; τὰ κ. Dem. основание, фундамент; 3) вниз (ἡ κ. μεταβολή Arst.); 4) (по)ниже (ὀλίγον κ. τινος Arst.); 5) после, потом, позднее: οἱ εἰς τὸ κ. ἔκγονοι Plat. родившиеся позднее, потомки; ὁ κ. νόμος Dem. последующий, т. е. более поздний закон.

κατ-ωθέω сталкивать, сбрасывать вниз, низвергать: ὅντε κατὰ στεφάνης ποταμὸς χειμάρροος ὤσῃ Hom. (подобно камню), который сбросила с вершины стремительная река.

κατω-κάρᾱ (ᾰρ) adv. головой вниз (ῥίπτειν τινά Arph.).

κατ-ωμάδιος 2 (μᾰ) брошенный с плеча, пущенный с размаху (δίσκος Hom.).

κατ-ωμᾰ-δόν с плеча, со всего размаху (μάστιγι ἐλάαν ἵππους Hom.).

κατ-ωμοσία, ион. κατωμοσίη ἡ сопровождаемая клятвой жалоба, подкрепленное клятвой обвинение Her.

κατω-νάκη (νᾰ) ἡ катонака (верхняя одежда рабов с овчинной опушкой внизу) Arph.

κατῳνωμένος part. pf. к κατοινόομαι.

κατ-ωπιάω опускать глаза или лицо Arst.

κάτωρ, ορος (ᾰ) ὁ предполож, повелитель HH.

κατώρα ион. 3 л. sing. impf. к κατοράω.

I κατ-ῶρυξ, ῠχος adj. (эп. dat. pl. κατωρυχέεσιν) 1) врытый (в землю), вкопанный (λᾶας, λίθος Hom.); 2) вырытый в земле, подземный (στέγη Soph.): κατώρυχες ἔναιον Aesch. (первобытные люди) жили в подземельях.

II κατῶρυξ, ῠχος1) подземелье, пещера (ζῆν ἐν κατώρυχι Soph.); 2) подземный тайник или зарытый в землю клад (χρυσοῦ παλαιαὶ κατώρυχες Eur.).

κατώτατα adv. superl. к κάτω I.

κατώτατος 3 [superl. к κάτω I] самый нижний: τὸ κατωτάτω οἴκημα Xen. нижнее основание (колесницы).

κατώτερος 3 самый нижний, глубочайший (μέρη τῆς γῆς NT).

κατω-φᾰγᾶς, ᾶ ὁ катофаг, «едящий, не поднимая головы», т. е. обжора (вид птицы) Arph.

*κατω-φερής 2 1) опущенный вниз (κεφαλή Xen. - v. l. καταφερής); 2) стремительно падающий вниз (ποταμός Plut.).

κατ-ωχράω сильно (по)бледнеть: ἡ γυνὴ κατωχρήσασα παρειάς Anth. женщина с побледневшими ланитами.

κατ-ωχριάω Luc. = κατωχράω.

καυάξαις (= κατάξαις) Hes. 2 л. sing. aor. opt. act. к κατάγνυμι.

Καυή ἡ Кава (населенный пункт в Мисии) Xen.

καύηξ, ηκος ὁ чайка (одна из морских разновидностей) Anth.

Καύκασα τά Кавкасы (портовый город на Хиосе) Her.

Καυκάσιος 3 (ᾰσ) кавказский Her.

Καύκᾰσις, ιος ὁ Кавказский хребет Her.

Καύκᾰσος ὁ Кавказ (горный хребет между Черным и Каспийским морями) Aesch., Her. etc.

καυκίον τό кубок, чаша Anth.

Καύκωνες οἱ кавконы 1) племя в Вифинии Hom.; 2) племя в Пелопоннесе Hom., Her.

καυλίζω снабжать древком (λόγχαι ἐκαυλίζοντο Arph.).

καύλινος 3 сделанный из стебля (δόρυ Luc.).

καυλίον τό кавлий (вид морской водоросли) Arst.

καυλίσκος ὁ Diod. = καυλός ὁ.

Καυλο-μύκητες οἱ кавломикеты, «грибы с ножками» (баснословное племя, пользовавшееся грибами в качестве щитов) Luc.

καυλός 1) стебель (σιλφίου Arph.; κράμβης Arst.); 2) стержень (πτεροῦ Plat., Arst.); 3) древко, преимущ. верхний конец древка: ἐν καυλῷ ἐάγη δόρυ Hom. копье переломилось в верхней части древка; 4) рукоять (κοπίδος Plut.): ἀμφὶ καυλὸν φάσγανον ἐρραίσθη Hom. меч сломался у рукояти; 5) анат. шейка (τῆς κύστεως Arst.); 6) radix penis Arst.; 7) (у насекомых) яйцеклад (ὁ πρὸς τῇ κέρκῳ κ. Arst.).

Καυλωνία ἡ Кавлония (город на вост. побережье Бруттия, разрушенный во время 2-й Пунической войны) Plut.

Καυλωνιᾶτις, ιδος ἡ Кавлониатида, область города Кавлония Thuc.

καῦμα, ατος τό тж. pl. 1) жар, зной Hom. etc.: κ. ἔθαλπε Soph. было знойно; ἡλίου καύματα Soph. и ἥλιος καὶ κ. NT солнечный зной; τὰ πρὸς χειμῶνας καὶ καύματα ἀλεξητήρια Plat. средства защиты от холода и зноя; 2) сильный мороз Luc.; 3) мед. высокая температура, жар (τὸ ἐντὸς κ. Thuc.; τὸ διὰ νόσον κ. Arst.); 4) перен. любовный пыл (τὸ κ. ἀρσενικόν Anth.); 5) ожог (τὰ διὰ χαλκοῦ καύματα Arst.).

καυματίζω 1) жечь (ἐν πυρί τινα NT): ἐκαυματίσθησαν καῦμα μέγα NT их жег сильный зной; 2) pass. быть в жару: καυματιζόμενοι καὶ πυρέττοντες Plut. лихорадящие (больные); 3) pass. сгорать (от зноя), т. е. засыхать (ἡλίου ἀνατείλαντος ἐκαυματίσθη, sc. τὸ σπέρμα NT).

καυμᾰτ-ώδης 2 жгучий, знойный (νότος Arst.; ὁδός Diod.).

καυνάκης, ου (νᾰ) ὁ шуба (верхняя меховая одежда у персов и вавилонян) Arph.

Καυνίας, ου ὁ кавний (ветер, дующий на Родосе со стороны Кавна - Кария) Arst.

Καυνικός 3 кавнский Her.

Καύνιοι οἱ жители Кавна, кавнийцы Her.

Καύνιος 3 кавнский: Κ. ἔρως Arst. любовь Кавна (к Библиде), т. е. недозволенная, греховная любовь.

καῦνος ὁ жребий Arph.

I Καῦνος ὁ Кавн (сын Милета и Идотеи, брат-близнец Библиды, миф. основатель карийского города Кавн) Arst.

II Καῦνος ἡ Кавн (один из важнейших портовых городов Карии, родина художника Протогена) Her., Thuc.

Καῦρος 3 злой, дурной Soph.

καυσία, ион. καυσίη ἡ кавсия (широкополая войлочная шляпа у македонян) Polyb., Plut., Anth.

καύσῐμος 2 горючий, годный в качестве топлива (ἔκαιον πάντα, ὅσα καύσιμα ἑώρων Xen.): ὕλη κ. Plat. дрова, топливо.

καῦσις, εως1) сжигание, сожжение (τῶν ἱρῶν Her.); 2) мед. прижигание, выжигание (καύσεις καὶ τομαὶ τοῦ σώματος Plat.); 3) жжение, жар: ψύξεις τε καὶ καύσεις Plat. ощущения холода и тепла; 4) выжженность, сухость (sc. τῆς γῆς NT).

καύσομαι Arph. редко fut. к καίω.

καυσόομαι воспламеняться, гореть (στοιχεῖα καυσούμενα NT).

καῦσος ὁ жар, лихорадка: οἱ πυρέττοντες καύσῳ Arst. лихорадящие больные.

καύστειρα adj. f (только gen. sing.) жаркий (μάχη Hom.).

καυστικός 3 1) воспламеняющий, зажигающий (τὸ καυστὸν οὐ καίεται αὐτὸ καθ᾽ αὐτὸ ἄνευ τοῦ καυστικοῦ Arst.); 2) воспламеняющийся, горючий (sc. σώματα Arst.).

καυστός, Eur. καυτός 3 1) нагретый, раскаленный (μοχλός Eur.); 2) воспламеняющийся, горючий Arst., Plut.

I Καΰστριος 3 каистрийский: τὸ Καΰστριον πεδίον Xen. Каистрийская долина (в Лидии).

II Καΰστριος ὁ Hom., Her. = Κάϋστρος.

Κάϋστρος ὁ Каистр (река, протекающая через Лидию и Ионию) Anacr. etc.

καύσω fut. к καίω.

καύσων, ωνος1) жар, лихорадка Luc.; 2) зной (ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος σὺν τῷν καύσωνι NT).

καυτήρ, ῆρος1) сожигатель Pind.; 2) раскаленное железо (для прижигания) Luc.

καυτηριάζω клеймить: κεκαυτηριασμένοι τὴν ἰδίαν συνείδησιν NT заклейменные собственной совестью.

καυτήριον τό Luc. = καυτήρ 2.

καύτης, ου ὁ Anth. = καυτήρ.

καυτός 3 Eur. = καυστός.

καὐτός in crasi = καὶ αὐτός.

καύχα ἡ (только pl.) хвастовство, похвальба Pind.

καυχάομαι хвастаться, хвалиться (εἴς τι Arst., NT, ἐπί и ἔν τινι, κατά τι, τι περί и ὑπέρ τινος NT; εἰς τὰ ἄμετρα NT): κ. ὑπερβαλέσθαι τινά τινι Her. хвалиться превосходством над кем-л. в чем-л.; τὸ κ. Pind. = καύχα.

καύχημα, ατος τό 1) Pind., NT = καύχα; 2) (по)хвала: κ. ἔχειν πρός τινα NT заслужить чью-л. похвалу.

καυχήμων 2, gen. ονος хвастливый Babr.

καύχησις, εως ἡ NT = καύχα.

Κᾰφήρειος 3 и 2 каферейский Eur., Anth.

Κᾰφηρεύς, έως и эп. έος ὁ Каферей (мыс на юго-вост. берегу Эвбеи) Her., Arst. etc.

Κᾰφηρίδες αἱ (sc. πέτραι) Каферейские скалы (у мыса Καφηρεύς, см.) Eur.

Κᾱφῑσ- дор. = Κηφισ-.

κᾰχάζω (дор. fut. καχαξῶ) громко смеяться, хохотать (Anacr., Soph., Arph.; κατά τινος Theocr. и τινί Luc.).

κᾰχασμός pl. смех, хохот (Arph. - v. l. κιχλισμός).

κᾰχ-εκτέω быть в плохом состоянии: κ. ταῖς ψυχαῖς Polyb. быть в дурном настроении.

κᾰχ-έκτης, ου adj. m 1) находящийся в плохом состоянии, болезненный Polyb.; 2) злонамеренный (κ. καὶ στασιώδης Polyb.).

καχ-εξία 1) плохое состояние, болезненность (τῶν σωμάτων Plat.; κ. νόσῳ ἀκολουθεῖ Arst.); 2) дурное настроение Polyb.

κᾰχ-ήμερος 2 влачащий жалкое существование Anth.

κἀχθές in crasi = καὶ ἐχθές.

καχλάζω (только praes. и impf.; дор. part. praes. f καχλάζοισα) 1) плескать(ся), бурлить (δρόσῳ ἀμπέλου Pind. περὶ πρύμναν πόλεως Aesch.; ὁ κλύδων καχλάζει Diod.; κελαρύζειν καὶ κ. Plut.); 2) извергать с клокотанием (ἀφρὸν πολύν Eur.).

κάχληξ, ηκος ὁ крупный песок, гравий (διαμᾶσθαι τὸν κάχληκα ἐπὶ τῇ θαλάσσῃ Thuc.).

κᾰχ-ορμῐσία ἡ несчастный заход (корабля), злополучная стоянка Anth.

καχρύδιον τό pl. ячменная шелуха Arst.

κάχρῠς, ῠος (ᾱ) ἡ преимущ. pl. сушеные ячменные зерна Arph., Cratinus ap. Plut.

κᾰχ-ύποπτος 2 подозревающий дурное, подозрительный, недоверчивый Plat., Arst.

καχ-υποτοπέομαι (или κάχ᾽ - т. е. κακὰ - ὑποτοπέομαι) подозревать дурное Arph.

κᾰχ-υπότοπος 2 подозревающий дурное, подозрительный, недоверчивый (Plat. - v. l. к καχύποπτος).

κάψις, εως ἡ быстрое проглатывание: κάψει πίνειν Arst. выпивать залпом.

κάω (ᾱ) атт. = καίω.

κε (перед гласными κέν, дор. κά (ᾱ), с элизией κ᾽, перед придыханием χ᾽) эп.-ион. энклитич. частица, близкая к ἄν и приблиз. соотв. русск. бы, если, ли, пожалуй (с оттенком недостоверности, условности, возможности, предположительности, колебания или пожелания; строится с ind., conjct. и opt., редко с inf.): ὥς κέν τις φαίη Hom. так что можно было бы подумать; ἀλλά κε, κεῖνα ἰδών, ὀλοφύραο θυμῷ Hom. но видя это, ты застонал бы в душе; ἔνθα κ᾽ ἄϋπνος ἀνὴρ δοιοὺς ἐξήρατο μισθούς Hom. там обходящийся без сна человек получал бы двойной заработок; τῷ δέ κε νικήσαντι φίλη κεκλήσῃ ἄκοιτις Hom. ему, если он победит, ты и будешь наречена милой супругой; τῷ νῦν μηδὲ σὺ κεῦθε νοήμασι, ὅττι κε σ᾽ εἴρωμαι Hom. а потому ничего не скрывай в мыслях, если я тебя о чем-л. спрошу; οὐκ οἶδ᾽, εἴ κεν μ᾽ ἀνέσει θεός, ἤ κεν ἁλώω αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ Hom. не знаю, отпустит ли меня (живым) бог, или я погибну здесь в Трое; σοὶ δὲ θωὴν ἐπιθήσομεν, ἥν κ᾽ ἐνὶ θυμῷ τίνων ἀσχάλλῃς Hom. на тебя же мы наложим кару, которая будет, мы уверены, тяжка твоей душе; ὅττι τάχιστα εἴδομεν, ὁπποτέρῳ κεν Ὀλύμπιος εὖχος ὀρέξῃ Hom. чтоб нам поскорее узнать, кому Олимпиец дарует славу; ὥς κέν οἱ γαῖα χάνοι! Hom. о, если бы под ним земля разверзлась!

Κεάδης, ου, эп. αο (ᾰδ) ὁ Кеад, сын Кея, т. е. Τροίζηνος Hom.

κεάζω [κείω II] (aor. κέᾰσα и (ἐ)κέασσα; pass.: aor. κεάσθην, part. pf. κεκεασμένος) 1) колоть, раскалывать (ξύλα χαλκῷ Hom.); 2) разрубать, пробивать (ὀστέα Hom.); 3) разбивать, разламывать (νῆα κεραυνῷ Hom.).

κέᾰρ, κέαρος τό Hom., Pind., Trag. = κῆρ.

κέαται эп.-ион. (= κεῖνται) 3 л. pl. praes. к κεῖμαι.

κέατο эп.-ион. (= ἔκειντο) 3 л. pl. impf. к κεῖμαι.

Κέβης, ητος ὁ Кебет (фиванец, ученик Сократа) Plat., Xen.

κεβλή-πῠρις, εως ἡ [κεβλή = κεφαλή] красноголовка (птица) Arph.

Κεβρήν, ῆνος ὁ Кебрен (город и река в Троаде) Xen., Dem. etc.

Κεβρήνιος ὁ житель города Кебрен Hom.

Κεβρηνίς, ίδος adj. f кебренская (νύμφη Anth.).

κεγχρᾰμίς, ίδος (ῐδ) ἡ фиговое зернышко Arst.

Κεγχρεαί или Κεγχρέαι, ῶν αἱ Кенхреи (порт Коринфа в Саронском заливе) Xen., NT.

Κεγχρεία ἡ Aesch. v. l. = Κερχνεία.

Κεγχρεια и Κεγχρειαί αἱ Thuc. = Κεγχρεκί.