Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/54

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Εὐνομία ἡ Эвномия 1) божество мирной жизни Pind.; 2) дочь Фемиды, одна из Гор Hes.

εὐνομίη эп.-ион. = εὐνομία.

I εὔ-νομος 2 [νόμος] 1) обладающий хорошими законами, живущий в условиях законности (πόλις Pind., Plat.); 2) соблюдающий законы, справедливый (μοῖρα Pind.; ἄνδρες Plat.).

II εὔ-νομος 2 [νομός] богатый пастбищами (Σκύθαι Aesch.).

Εὔνομος ὁ Эвном (царь Спарты, сын Полидекта) Her., Xen.

εὔ-νοος, стяж. εὔνους 2 1) благосклонный, доброжелательный (ἀνὴρ φίλος καὶ εὔ. Her.): οἱ ἐμοὶ εὔνοι Xen. мои доброжелатели; 2) благоприятный (ἐνυπνίων κριτής Aesch.); 3) преданный, верный (τῇ πόλει Soph.).

εὔνουν τό Soph., Thuc. = εὔνοια.

εὔνους 2 стяж. к εὔνοος.

Εὔνους ὁ Эвн (сицилийский раб, родом из Апамеи, организатор и вождь первого восстания рабов в Сицилии, 135 г. до н. э.) Plut.

εὐνουχίας, ου adj. m похожий на евнуха, бесплодный Arst.

εὐνουχίζω делать евнухом, оскоплять (τινά Luc., NT).

I εὐ-νοῦχος 2 1) досл. охраняющий ложе, перен. бессонный (ὄμματα Soph.); 2) безъядерный, не имеющий косточек (φοίνικες Arst.).

II εὐνοῦχος ὁ евнух, скопец Her., Xen. etc.

εὐ-νοῶν ὁ доброжелатель Arst.

εὐνόως благожелательно, благосклонно Plut., Diod.

εὖντα Theocr. (= ἐόντα) acc. part. m к εἰμί.

εὐ-νώμας, ου adj. равномерно движущийся, неудержимо текущий (χρόνος Soph.).

εὔ-νωτος 2 с мощным хребтом (λέων Arst.).

εὔ-ξανθος 2 тщательно расчесанный (θρίξ Anth.).

εὔξεινος ион. = εὔξενος.

εὔ-ξενος, ион. εὔξεινος 2 гостеприимный (πέλαγος Pind.; ἀνδρῶνες δόμων Aesch.; λιμὴν εὐξεινότατος ναύταις Eur.): Πόντος Εὔ. (прежде Ἄξενος) Pind., Eur. etc. Понт Эвксинский (ныне Черное море).

εὔξεστον τό отполированность Luc.

εὔ-ξεστος, эп. ἐΰξεστος 2 и 3 1) хорошо выскобленный, выструганный (ἀπήνη, χηλός Hom.); 2) тщательно отполированный (πύλη λάεσσιν ἐϋξέστοις ἀραρυῖα Anth.).

εὐ-ξήραντος 2 быстро сохнущий Arst.

εὔ-ξοος, эп. ἐΰξοος, стяж. ἐΰξους 2 Hom. = εὔξεστος.

εὐξυμ- староатт. = εὐσυμ-.

εὐξυν- староатт. = εὐσυν-.

εὐ-ογκίη ἡ большие размеры, объемистость Democr.

εὔ-ογκον τό полнота, вескость (τῆς λέξεως Plut.).

εὔ-ογκος 2 1) (довольно) крупный, массивный Arst.; 2) умеренной величины, не слишком большой (ἀναθήματα Plut.); 3) веский, важный Arst.

εὐ-οδέω 1) иметь хороший путь, находить свободный выход Dem., Arst.; impers. pass. εὐοδεῖται Arst. имеется свободный проход.

εὐ-οδία ἡ (тж. ἀγαθὴ εὐ. Soph.) хороший путь, счастливая дорога Aesch.

εὐοδμία v. l. = εὐοσμία.

εὔ-οδμος и εὔοσμος 2 пахучий, душистый, благовонный (σέλινον, νέκταρ Theocr.; ἔαρ Pind.; πέταλα Anth.).

εὔ-οδος 2 1) дающий свободный проход, легко проходимый (ὄρος Xen.); 2) удобопроходимый, удобный (ὁδος Xen.); 3) легкий, простой (κατηγόρημα Epicur. ap. Plut.).

εὐοδόω 1) вести хорошим путем: σφῷν εὐοδοίη (v. l. к εὖ διδοίη) Ζεύς Soph. пусть ведет вас Зевс дорогой счастья; 2) pass. иметь хороший исход, удаваться: ὡς τῷ Κλεομένεϊ εὐωδώθη τὸ πρῆγμα Her. когда Клеомену удался (его) замысел; 3) pass. благоденствовать, преуспевать (εὐ. καὶ ὑγιαίνειν NT): ὅ τι ἐὰν εὐοδῶται NT насколько позволяют средства.

εὐοῖ interj. эвоэ! (вакхический возглас) Trag., Arph.

εὔ-οινος 2 дающий хорошее вино (σταφυλή Anth.).

εὐ-οιώνιστος 2 служащий благим предзнаменованием Diod.

εὔ-ολβος 2 наслаждающийся счастьем, процветающий (βασιλεύς Eur.; Πλούτων Luc.).

εὐ-όλισθος 2 скользкий, скользящий Plut.

εὐ-ομολόγητος 2 вполне правдоподобный, очевидный Plat.

εὐ-όνειρα τά приятные сновидения Plut.

εὐ-οπλέω быть хорошо вооруженным Anth.

εὐ-οπλία ἡ хорошее вооружение, прекрасное снаряжение Xen.

εὔ-οπλος 2 хорошо вооруженный, оснащенный боевыми средствами (λόχος, πόλις Xen.) или средствами нападения или защиты (εὐοπλότερα τὰ ἄρρενα τῶν θηλέων Arst.).

εὐ-οργησία ἡ мягкий характер, незлобивость, уравновешенность Eur.

εὐ-όργητος 2 1) спокойный, уравновешенный (εὐ. καὶ πρᾶος Arst.); 2) склонный к гневу, вспыльчивый Plut.

εὐ-οργήτως спокойно, хладнокровно (προσομυλεῖν Thuc.).

εὐ-όρεκτος 2 возбуждающий аппетит (τὸ ἥδιον Plut.).

εὐ-όριστος 2 1) легко ограничиваемый, без труда вводимый в пределы Arst.; 2) легко определимый Arst.

εὐ-ορκέω 1) искренно клясться Isocr., Dem.: εὐ. τὴν ψυχήν Eur. клясться своей жизнью; 2) соблюдать свою клятву (τινι Thuc.): κατὰ τὸν νόμον εὐορκοῦντες κρινεῖτε Xen. вы будете судить согласно закону и соблюдая (данную вами) клятву.

εὐορκία ἡ верность клятве Pind.

εὔ-ορκος 2 1) верный клятве (ἀνήρ Hes.): εἴς τινα εὔ. ὤν Eur. соблюдающий данную кому-л. клятву; 2) согласный с клятвой (ψῆφος Dem.): εὔορκόν ἐστιν Thuc. соответствует данной клятве, т. е. разрешается, предоставляется право; εὔορκα ταῦθ᾽ ὑμῖν ἐστι Dem. это соответствует вашей клятве.

εὐ-όρκωμα, ατος τό соблюдение клятвы Aesch.

εὐ-όρκως 1) в соответствии с клятвой: εὐ. ἔχειν Aesch. соответствовать клятве; 2) принося клятву, под присягой (θέσθαι τὴν ψῆφον Arst.).

εὔ-ορμος 2 1) имеющий хорошую стоянку, удобный для причала (λιμήν Hom., Hes., Eur.; γῆ Soph.; αἰγιαλός Anth.); 2) мор. хорошо пришвартованный (νῆες Anth.).

εὐ-ορνῑθία ἡ хорошее предзнаменование Soph.

εὔ-ορνῐς, ῑθος adj. изобилующий птицами (Τάναγρα Anth.).

εὐ-όροφος 2 с прекрасной кровлей (τέγος Anth.).

εὐ-οσμία или εὐοδμία ἡ благоухание, аромат Soph.

εὔοσμος 2 v. l. = εὔοδμος.

εὐ-όφθαλμος 2 1) с красивыми глазами Xen.; 2) зоркий Xen., Arst.; 3) хороший на вид: εὐ. ἀκοῦσαι μόνον Arst. лишь на слух кажущийся хорошим.

εὔ-οφρυς, υος adj. с красивыми бровями (sc. γυνή Anth.).

εὐοχέω v. l. = εὐωχέω.

εὐοχθέω жить в достатке, среди изобилия Hes.

εὔ-οχθος 2 1) изобильный, плодородный (γῆ Hom.); 2) обильный (βορά Eur.).

εὔ-οψος 2 изобилующий рыбой (θάλαττα Plut.).

εὐ-πᾰγής 2 1) хорошо сколоченный, крепко сплоченный (σχαλίδες Xen.; ναῦς Luc.); 2) крепкий (βάκτρον Theocr.); 3) крепко сложенный, коренастый (σῶμα Plat.; παιδάριον Plut.).

εὐ-πάθεια 1) наслаждение, удовольствие; благополучие (ἐν εὐπαθείῃσι Her. и ἐν εὐπαθείαις εἶναι Plut.; πρὸς εὐπάθειαν ἰέναι Arst.); 2) (у стоиков) духовное блаженство Plut., Diog. L.; 3) (повышенная) чувствительность, впечатлительность Plut.

εὐ-πᾰθέω 1) предаваться удовольствиям, наслаждаться (πίνειν καὶ εὐ. Her.; ἐν δείπνων περιόδοις Plut.); 2) филос. упиваться блаженством Plat.; 3) пользоваться благодеяниями (ὑπό τινος Plut.).

εὐ-πᾰθής 2 чувствительный, впечатлительный, восприимчивый (ὑπὸ τοῦ ἀέρος Arst.; τῷ ἀέρι Plut.): εὐ. πρὸς τὸ πῦρ Plut. легко воспламеняющийся, горючий; εὐ. πρὸς τὸ αἰσχρόν Plut. застенчивый, стыдливый.

εὐπᾰθίη ион. = εὐπάθεια.

εὐ-παιδευσία ἡ хорошее воспитание Eur., Men.

εὐπαιδία ἡ счастье иметь хороших детей Aesch., ap. Plat.; Eur., Arph., Isocr., Luc.

εὔ-παις, παιδος adj. 1) счастливый в своих детях HH, Eur., Her., Anth.; 2) (о детях) отличный, замечательный (Λατοῦς γόνος Eur.).

εὐπακτος дор. Theocr. = εὔπηκτος.

εὐ-πάλαιστος 2 легко победимый в состязании Epicharmus ap. Diog. L.

εὐ-πάλᾰμος 2 1) изобретательный, остроумный (μέριμνα Aesch.); 2) отлично сложенный, искусный (ὕμνος Arph.).

Εὐπάλιον τό Эвпалий (город в Локрах Озолийских) Thuc.

εὐ-πάξ, ᾶγος Eur. = εὔπηκτος.

εὐ-παράγωγος 2 легко обманываемый, без труда вводимый в заблуждение (δῆμος Arph.; ἐλπίς Plat.).

εὐ-παράδεκτος 2 легко допустимый, приемлемый (ἐπίνοιαι Polyb.).

εὐ-παραίτετος 2 легко уговариваемый, легко примиряющийся (θυμός Plut.).

εὐ-παράκλητος 2 легко уговариваемый, легко склоняемый (πρός τι Plat.).

εὐ-παρᾰκολούθητος 2 легко прослеживаемый, простой для понимания (ἡ διήγησις Polyb.): τοῦ εὐπαιακολουθήτου ἕνεκεν Arst. для легкости понимания.

εὐ-παρακόμιστος 2 1) легко приводимый или причаливаемый (ὁλκὰς πρὸς τὴν γῆν μὴ εὐ. Plut.); 2) предоставляющий удобство для доставки (χώρα τῆς περὶ ξύλα ὕλης εὐ. Arst.).

εὐ-παραλόγιστος 2 легко вводимый в заблуждение (ὄχλος Polyb.).

εὐ-παραμύθητος 2 (ῡ) 1) легко склоняемый, которого нетрудно умолить (θεὸς εὐχαῖς εὐ. Plat.); 2) в котором легко утешиться (θάνατος Plut.): εὐπαραμύθητον οὕτω τὸ δεινόν Luc. это лучше всего может утолить скорбь.

εὐ-πάρᾳος [παρειά] дор. с прекрасными ланитами Pind.

εὐ-παράπειστος 2 легко уговариваемый, легко поддающийся внушению (φίλοις Xen.).

εὐ-πάρεδρον τό постоянство, постоянное служение (τῷ κυρίῳ NT).

εὐ-πάρθενος 2 блаженно-девственная, пребывающая в счастливом девстве (Δίρκη Eur.; Ἄρτεμις Anth.).

εὐ-παρόξυντος 2 легко раздражающийся (ὑπὸ κακῶν Plut.).

εὐ-παρόρμητος 2 легко возбуждающийся, раздражительный Arst.

εὐ-πάρῠφος 2 1) красиво окаймленный (пурпуром) (περίζωμα Plut.); 2) носящий окаймленную пурпуром одежду (лат. praetextatus) Plut., Luc.; 3) разукрашенный (διηγήματα Plut.).

εὐ-πᾰτέρεια adj. f 1) происходящая от славного отца (Ἑλένη Hom. - v. l. Ἄρτεμις); 2) принадлежащая славному отцу (αὐλά Eur.).

εὐπατρίδαι, ῶν οἱ 1) эвпатриды, родовая знать (высшее из трех афинских сословий) (ἀποκρίνας χωρὶς εὐπατρίδας καὶ γεωμόρους καὶ δημιουργούς, sc. Θησεύς Arst. ap. Plut.); 2) (в Риме = patres или patricii) патриции Plut.

εὐπατρίδας, α дор. adj. m = εὐπατρίδης.

εὐ-πατρίδης, ου, дор. εὐπατρίδας, α adj. m 1) славного происхождения, знатный (Ὀρέστης Soph.; σύζυγες Eur.); 2) славный, благородный, родовитый (οἶκοι Eur.).

εὔ-πατρις, ιδοςadj. f 1) рожденная славным отцом (Νηρηΐς Eur.); 2) (о дочери) благородная, возвышенная: τίς ἂν εὔ. ὧδε βλάστοι; Soph. может ли родиться (еще одна) столь благородная дочь?

εὐ-πάτωρ, ορος adj. рожденный славным отцом, т. е. знатный Aesch.

Εὐπάτωρ, ορος ὁ Эвпатор (прозвище Антиоха V Сирийского, преемника Антиоха Эпифана, и Митридата Великого, царя Понтийского) Polyb., Diod., Plut.

εὐ-πέδῑλος 2 adj. красиво обутый (Ἶρις Anth.).

εὐ-πείθεια ἡ послушание, повиновение, покорность Plat., Plut.

εὐπειθές τό Arst. = εὐπείθεια.

εὐ-πειθής, Aesch. тж. εὐπῐθής 2 1) послушный, (легко) повинующийся, покорный (τινι Aesch., Xen.; τοῖς νόμοις и τῶν νόμων, πρός и εἴς τι Plat.); 2) гибкий, податливый (φωνή Arst.); 3) удобоваримый (τροφή Plut.); 4) легко убеждающий, убедительный, (сразу) внушающий доверие (δημηγόροι στροφαί, σήματα, ὀνείρων φάσματα Aesch.; φίλοι Eur.).

εὐπειθῶς послушно, покорно Plut.

εὔ-πειστος 2 Arst. = εὐπειθής 4.

εὐ-πέμπελος 2 легко отвратимый (μοῖρα Aesch.).

εὐ-πένθερος 2 имеющий славного тестя (γαμβρός Theocr.).

εὔ-πεπλος 2 красиво одетый, нарядный (ἀμφίπολος, εἰνάτερες Hom.; Δαμάτηρ Theocr.).

εὔ-πεπτος 2 удобоваримый (τροφή Arst.).

εὐ-περιάγωγος 2 легко вращаемый, подвижной (κεφαλή Luc.).

εὐ-περίγραπτος 2 Luc. = εὐπερίγραφος.

εὐ-περίγρᾰφος 2 1) красиво очерченный (τῶν γλουτῶν αἱ σάρκες Luc.); 2) легко написанный (διαλογισμός Epicur. ap. Diog. L.).

εὐ-περίθραυστος 2 легко ломаемый, хрупкий, нестойкий (τὸ θυμικόν Plut.).

εὐ-περίκοπτος 2 круто обрывающий, отклоняющий (τὰς ἐντεύξεις Polyb.).

εὐ-περίληπτος 2 легко охватываемый, т. е. небольшой, узкий (ὑπόθεσις εὐ. καὶ στενή Polyb.).

εὐ-περίοπτος 2 тот, которым легко пренебречь, достойный презрения Polyb.

εὐ-περίπᾰτος 2 позволяющий легко расхаживать, т. е. не мешающий ходьбе (ἄλγημα Luc.).

εὐ-περισπαστος 2 легко снимаемый, без труда убираемый (ἄρκυες Xen.).

εὐ-περίστατος 2 легко обступающий, т. е. опутывающий (ἁμαρτία NT).

εὐ-περίτρεπτος 2 досл. легко сдвигающийся, перен. легко опровержимый Luc.

εὐ-περίφωρος 2 легко обнаруживаемый (τινι Plut.).

εὐ-περίχῠτος 2 легко разливающийся, текучий (στοιχεῖον Plut.).

εὐ-πέτᾰλος 2 с красивой или пышной листвой (κισσός Arph.; φυτά Plut.; στέφανος Anth.).

εὐ-πέτεια 1) легкость: δι᾽ εὐπετείας Eur. и μετ᾽ εὐπετείας Plat. четко, с легкостью; εὐπετείας διδόναι Plat. облегчать, оказывать снисхождение; 2) доступность, возможность свободно пользоваться (γυναικῶν Her.; τροφῆς Xen.; τῶν προθυμουμένων Plat.): ἀφελέσθαι τινὸς τῆς ἀγορᾶς τὴν εὐπέτειαν Plut. отрезать кому-л. пути к доставке продовольствия.

εὐπετέως ион. = εὐπετῶς.

εὐ-πετής 2 1) (о жребии) счастливо выпадающий, счастливый Aesch.; 2) легкий, легко дающийся, совершаемый без труда (πήδημα Aesch.; ὁδός Plat.): οὐδὲν εὐπετὲς τῶν μεγάλων Plat. ничто великое не легко; εὐ. χειρωθῆναι Her. который можно легко завоевать; εὐ. ὀφθῆναι Plat. который легко увидеть; 3) легкий для ношения, нетяжелый (σάγοι Polyb.; θυρεοί Plut.); 4) с легкостью совершаемый, т. е. быстрый, поспешный (ἀναφορά Arst.; ἀναχώρησις Plut.); 5) сговорчивый, уступчивый: ὅπου τιθῇ τις, ἐνθάδ᾽ ἐστὶν εὐ. Eur. куда (его) кто-л. поместит, там он охотно (и) будет (находиться); 6) легко переносимый, т. е. не пьянящий (οἶνος Arst.).

εὔ-πετρος 2 сделанный из хорошего или красивого камня (θυεία Anth.).

εὐπετῶς, ион. εὐπετέως 1) счастливо: εὐ. ἔχειν Aesch. счастливо складываться; 2) легко, без труда (φέρειν Soph.; εὐ., οὐ χαλεπῶς Her.): ἑξακοσίους ἀμφορέας εὐ. χωρέειν Her. свободно вмещать шестьсот амфор; τὸ πλάτος γίνεται τεσσέρων εὐ. δακτύλων Her. ширина достигает целых четырех пальцев.

εὐ-πεψία ἡ хорошее пищеварение Arst.

εὐ-πηγής 2 Hom. = εὐπαγής 2.

εὔ-πηκτος, эп. ἐΰπηκτος 2 1) крепко сплоченный, прочно построенный, крепкий (θάλαμος, μέγαρον, κλισίη Hom.); 2) легко застывающий, быстро замерзающий (τὸ ὑγρόν Arst.); 3) густой, плотный (κηρός Theocr.; ὑφαί Eur. ap. Luc. - v. l. εὔπηνος).

εὐ-πήληξ, ηκος adj. с красивым шлемом (Ἀθηναίη Anth.).

εὔ-πηνος 2 красиво сотканный, тонкотканный (ὑφαί Eur.).

εὔ-πηχυς, υ с прекрасными раменами (лат. brachia): εὐπήχεις χεῖρες Eur. красивые руки.

εὐ-πῖδαξ, ᾰκος adj. изобилующий источниками (σπήλυγγες Anth.).

εὐ-πῐθής 2 Aesch. = εὐπειθής.

εὐ-πῐθῶς послушно, покорно (Arph. - v. l. εὐπίστως).

εὐ-πίλητος 2 (ῑ) густой, плотный (εὐπιλητότερον τὸ ὕδωρ τοῦ ἀέρος Arst.).

εὐ-πῐνής 2 [πίνος] досл. покрытый патиной, перен. (о стиле) покрытый налетом древности, стародавний, древний Cic.

εὐπῐνῶς с налетом старины, архаически Cic.

*εὐ-πιστία ἡ доверие (Aeschin. - v. l. к ἀπιστία).

εὔ-πιστος 2 1) вполне надежный, верный (οἱ πολῖται Xen.); 2) вероятный: τὰ εὔπιστα Soph. слова, внушающие доверие; 3) доверчивый, легковерный (οἱ νέοι Arst.).

εὐ-πίστως с доверием, доверчиво (εὐ. ἔχειν Arph. - v. l. εὐπιθῶς).

εὐ-πίων, ον, gen. ονος adj. досл. очень жирный, перен. обильный, богатый (φόρτος Anth.).

εὔ-πλαστος 2 1) весьма гибкий, очень податливый (κηρός, перен. ἦθος Plat.; νεότης Plut.); 2) способный к творчеству, творческий (οἱ εὐφυεῖς Arst.).

εὐ-πλᾰτής 2 очень широкий (λόγχη Xen.).

εὔ-πλειος, эп. ἐΰπλειος 2 переполненный, плотно набитый (πήρη Hom.).

εὐ-πλεκής, эп. ἐϋ-πλεκής 2 Hom., Hes., Anth. = εὔπλεκτος.

εὔ-πλεκτος, эп. ἐΰπλεκτος 2 хорошо сплетенный, красиво свитый (σειρή, δίφρος Hom.; ἄρκυες Eur.; κόμη Anth.).

εὔ-πλευρος 2 с мощными боками, т. е. с сильной грудью Arst.

εὔ-πληκτος 2 легко ударяемый, т. е. гулкий (χαλκὸς εὔ. καὶ ἠχώδης Plut.).

εὐ-πλοέω совершать счастливое плавание Diog. L.: εὐπλοῶμεν! Luc. поплывем в добрый час!

εὔ-πλοια, эп. εὐπλοίη, поэт. εὐπλοΐη ἡ счастливое плавание Hom., Aesch., Soph., Plut.

ἐϋ-πλοκᾰμίς, ῖδος Hom. adj. f к εὐπλόκαμος.

εὐ-πλόκᾰμος, эп. ἐϋπλόκαμος 2 1) с красиво заплетенными волосами (Ἑκαμήδη, Νύμφη Hom.); 2) красиво заплетенный (κόμαι Eur.).

εὔπλοκος 2 Anth. = εὔπλεκτος.

εὔ-πλοος, стяж. εὔπλους 2 благоприятный для мореходов (ὅρμος Theocr.).

εὐ-πλῠνής, эп. ἐϋπλῠνής 2 хорошо вымытый, чистый (φᾶρος Hom.).

εὔ-πλωτος 2 благоприятствующий плаванию (κῦμα Anth.).

εὐ-πνοέω свободно или легко дышать Arst.

εὔπνοια, Anth. εὐπνοΐη 1) свободное дыхание Arst.; 2) свободное веяние (ἀνέμων Diod.); 3) открытый воздух (ἡ εὔ. εὔχροιαν ποιεῖ Arst.); 4) благоухание (χρωτός Anth.).

εὔ-πνοος, стяж. εὔ-πνους 2 1) дающий свободный проход дыханию (μυκτῆρες Xen.); 2) открытый для чистого воздуха, хорошо проветриваемый (οἰκία Arst.) или хорошо обвеваемый (τὰ τῶν ὀρνίθων σώματα εὐπνούστατα Arst.); 3) которым легко дышится, т. е. чистый (ἀήρ Plut.); 4) благоуханный, душистый (ῥόδον Anth.).

εὔπνουν τό приятный ветерок, прохлада (εὔ. τοῦ τόπου Plat.; ἡ ὥρα καὶ τὸ εὔ. Arst.).

εὔπνους стяж. = εὔπνοος.

εὐ-ποδία ἡ резкость ног Xen.

εὐ-ποιητικόν τό благодеяние Arst., Plut.

εὐ-ποιητικός 3 склонный делать добро, готовый оказывать услуги (εἴς или περί τι Arst.): εὐ. τινος Arst. делающий добро кому-л.

εὐ-ποίητος 2 хорошо сделанный, искусно изготовленный (θρόνος, πυράγρη Hom.).

εὐ-ποιΐα ἡ доброе дело, благодеяние, услуга Luc., Diog. L.

εὐ-ποίκῐλος 2 очень пестрый (ἄνθος Anth.).

εὔ-ποκος 2 с красивой шерстью, густорунный (νομεύματα Aesch.).

εὐ-πόλεμος 2 воинственный, успешно воюющий (Νίκη HH; πόλις Xen.).

Εὔπολις, ῐδος ὁ Эвполид (комедиограф, представитель староатт. комедии, ок. 446-411 гг. до н. э.) Arph., Arst.

εὔ-πομπος 2 ведущий к добру, умело правящий (sc. Οἰδίπους Soph.): εὐπόμπῳ τύχῃ Aesch. милостью судьбы.

εὔπορα τά открытые места Xen.

εὐπορέω (pf. εὐπόρηκα и ηὐπόρηκα) 1) тж. med. быть богатым, обладать в изобилии (σίτων Xen.; σχημάτων καὶ ῥημάτων Plat.; χρημάτων Lys., Plut.; ἀναγκαίων Plut., но ἀναγκαίοις Polyb.; med.: ἐπιτηδείων Arst.; χρημάτων и χορηγίαις Polyb.): ἀπό τινος εὐ. Xen., Plut. быть богатым благодаря кому(чему)-л.; 2) процветать, преуспевать (χρυσὸς καὶ ἄργυρος …, ὅθεν ὅ τε πόλεμος καὶ τἆλλα εὐπορεῖ Thuc.); 3) редко med. иметь возможность, быть в состоянии, уметь (ποιεῖν τι Arst.): ὡς ἕκαστοι εὐπόρησαν Thuc. и καθὼς ηὐπορεῖτό τις NT кто как (с)мог; εὐπορῶ ὅ τι λέγω Plat. у меня есть (много) что сказать; οὐχ ὅπῃ προσαγαγοίμην αὐτὸν εὐπόρουν Plat. я не знал, как склонить его в свою пользу; οὐκ ἂν ἴσως εὐποροίην Plat. (этого) я, пожалуй, не сумел бы; 4) добывать, находить (ἄλλοθεν χρήματα Dem.): ἵππων εὐπορήσαντες ἀπέδρασαν Xen. раздобыв лошадей, они бежали; 5) доходить, достигать (τῆς ἀληθείας Arst.); 6) получать ясное представление (περί τινος Arst.); 7) (пре)доставлять, давать (ἀργύριον Isae.; δέκα μνᾶς τινι Dem.; ἀποδείξεις Diod.): ἀποδείξεως οὐκ εὐποροῦντα προβλήματα Plut. неразрешимые задачи; 8) вызывать, возбуждать (προσοχὴν καὶ εὐμάθειαν τοῖς ἀκούουσι Luc.).

εὐ-πορία тж. pl. 1) легкость, возможность, удобный случай: ὅτε πολλὴ ὑμῖν εὐ. φαίνεται Xen. если представится вам достаточная возможность; ναῦς εὐ. ἦν ποιεῖσθαι Thuc. (Антандр) был удобным местом для постройки кораблей; ἡ εὐ. τῆς τύχης Thuc. успех, удача; 2) (необходимые) средства, припасы; ἡ εὐ. τοῦ καθ᾽ ἡμέραν Thuc. и τοῦ βίου Plat. или αἱ εὐπορίαι τῆς τροφῆς Arst. средства к существованию; εὐ. τοῦ μυθεύματος Plut. сюжет рассказа; ἡ παρ᾽ ἀλλήλων εὐ. Isocr. взаимная помощь; 3) обилие, множество (χρημάτων Xen.; ἀγαθῶν Arst.); 4) (тж. ἡ περὶ τὸν οἶκον εὐ. Plut.) (благо)состояние, богатство Xen., Plut., NT: οἱ ἐν ταῖς ἐμπορίαις Arst. = οἱ ἔμποροι; 5) решение вопроса, устранение трудностей (ἡ ὕστερον εὐ. λύσις τῶν πρότερον ἀπορουμένων ἐστί Arst.).

εὐπόριστα τά (sc. φάρμακα) общедоступные лекарства, обычно применяемые средства (λαβεῖν τι τῶν εὐπορίστων Plut.).

εὐ-πόριστος 2 легко добываемый, доступный (ὁ τῆς φύσεως πλοῦτος Epicur. ap. Diog. L.).

εὔ-ποροι οἱ состоятельные люди, имущие, богачи Arst.

εὔπορον τό 1) обилие: διὰ τὸ εὔ. τῆς ἐλπίδος Thuc. в большой надежде, крепко надеясь; 2) имущие классы (τὸ εὔ. καὶ ἱερεῖς Arst.).

εὔ-πορος 2 1) удобопроходимый, легкий для перехода или переезда (πέλαγος Aesch.; ὁδός Plat., Xen., Plut.): ἐντεῦθεν εὔπορόν ἐστι ὅποι τις ἐθέλοι Xen. оттуда легко пройти куда угодно; 2) легко добываемый, доступный, имеющийся под рукой или наготове (παρ᾽ ἐμοῦ δ᾽ ἔστιν ταῦτ᾽ εὔπορα πάντα Arph.; ἃ μάλιστα ἂν εἴη στρατιώταις εὔπορα Plat.); 3) проворный, бойкий (γλῶττα Arph.); 4) быстроходный, легкий (πλάται Eur.); 5) изобретательный, находчивый, способный (πρὸς ἅπαν ἔργον Plat.; χρήματα πορίζειν εὐπορώτατον γυνή Arph.); 6) богатый, обильный (τῶν χρημάτων Arst.; πόλις τοῖς πᾶσιν εὐπορωτάτη Thuc.). - см. тж. εὔπορα, εὔπορον и εὔποροι.

εὐπόρως 1) легко, с легкостью (δύνασθαί τι Arst.; τὴν πολιορκίαν ὑπομένειν Plut.): τοῦτ᾽ εὐπορώτερον ἔχω ἀποκρίνασθαι Plat. на это мне легче ответить; 2) в изобилии (ἔχειν πάντα Thuc.).

εὐ-ποτμέω наслаждаться счастьем, быть счастливым Plut.

εὐποτμία ἡ счастливый удел, счастье Plut., Luc.

εὔ-ποτμος 2 счастливый, блаженный (αἰών Aesch.; διά τι Plut.).

εὔ-ποτος 2 приятный для питья (ῥέος Aesch.).

εὔ-πους 2, gen. ποδος adj. с резвыми ногами, быстроногий (ἵππος Xen.; ὄρνις Arst.).

εὐ-πρᾱγέω быть счастливым, процветать Xen., Thuc., Arst., Plut.

εὔ-πρᾱγία тж. pl. 1) благоденствие, процветание, счастье (εὐ. καὶ εὐδαιμονία ταὐτόν Arst.); 2) умение, мастерство: περὶ αὐλημάτων εὐ. Plat. мастерская игра на свирели; 3) правильный образ действий, хорошие поступки (ἐν πάσῃ κτήσει καὶ πράξει Plat.).

εὔ-πρακτος 2 выполнимый, легкий: ἵνα μοι εὐπρακτότερον ᾖ … Xen. чтобы мне легче было добиться ….

εὐπραξία, ион. εὐπρηξίη ἡ Her., Trag. etc. = εὐπραγία.

εὔ-πραξις, εως ἡ Aesch. = εὐπραγία.

εὔ-πρεμνος 2 крепкоствольный (δρῦς Anth.).

εὐ-πρέπεια 1) красивый вид, красота, изящество (σώματος Aeschin.; ψυχῆς Polyb.): δι᾽ εὐπρέπειαν Plut. чтобы скрасить (неприятность); 2) видимость истины (ἔχειν εὐπρέπειαν μᾶλλον ἢ ἀλήθειαν Plat.): εὐπρεπείᾳ λόγου Thuc., Plut. под благовидным предлогом.

εὐπρεπές τό Thuc. = εὐπρέπεια.

εὐ-πρεπής 2 1) красивый, изящный (κόσμος Aesch.; σχῆμα Her.; ἐσθής Arst.): εὐ. (τὸ) εἶδος Eur., Arst., Plut. и εὐ. ἰδεῖν Arph., Xen. красивой наружности, прекрасный; 2) благопристойный, подходящий (λόγος Her.): οὐκ εὐπρεπές λέγειν Eur. не годится упоминать (об этом); ἦν τοῦτο εὐπρεπὲς πρὸς τοὺς πλείους Thuc. это понравилось большинству; 3) славный (ἀνήρ Aesch.; τελευτή Thuc.); 4) приводимый для видимости, благовидный (αἰτία Thuc., Plut.; εὐ. μέν, ἀληθὴς δ᾽ οὔ Luc.): ἐκ τοῦ εὐπρεποῦς Thuc. для видимости; σκῆψις εὐπρεπεστάτη Her. весьма удобный предлог; 5) прикрытый благовидным предлогом, замаскированный (δειλία Thuc.): ἀπάτῃ εὐπρεπεῖ Thuc. путем скрытого обмана.

εὔ-πρεπτος 2 хорошо видный, заметный (πᾶσα ἡ ἐπικουρία Aesch.).

εὐπρεπῶς 1) подобающим образом (εἰπεῖν τι Aesch.): εὐ. ἔχειν Her. подобать; 2) с соблюдением благопристойности, под благовидным предлогом (κτείνειν τινά Eur.): εὐ. ἄδικοι ἐλθόντες Thuc. прибывшие с несправедливыми целями, (но) под благовидным предлогом.

εὐπρηξίη ион. = εὐπραξία.

εὔ-πρηστος 2 с силой вырывающийся (ἀϋτμή Hom.).

εὐ-πρόσδεκτος 2 1) легко допустимый, приемлемый (τινι Plut., NT); 2) благоприятный (καιρός NT).

εὐπρόσεδρον τό NT v. l. = εὐπάρεδρον.

εὐ-προσηγορία ἡ обходительность, общительность, приветливость Isocr.

εὐ-προσήγορος 2 (тж. εὐ. λόγῳ Isocr.) обходительный, приветливый, общительный (στόμα, φρήν Eur.; φιλανθρωπία Plut.): οὐκ ἄτας εὐπροσηγόρους ἔχω Eur. не таковы мои несчастья, чтобы можно было говорить со мной.

εὐ-πρόσῐτος 2 легко доступный (νῆσος Luc.).

εὐ-πρόσοδος 2 1) легко доступный, общительный (πᾶσιν Thuc., Xen., Plut.); 2) легко доступный, т. е. плохо защищенный (sc. τὰ χωρία Xen.).

εὐ-πρόσοιστος 2 легко доступный, легкий (ἔκβασις Eur.).

εὐ-προσόρμιστος 2 легко доступный, удобный для высадки (νῆσος Diod.).

εὐ-προσωπέω быть или казаться красивым (ἐν σαρκί NT).

εὐ-πρόσωπον τό миловидность Arst.

εὐ-πρόσωπος 2 1) красивый (лицом), миловидный (μειράκιον Arph.; νεανίσκος Plat.); 2) красивый, изящный (ἐπίθετα Plut.); 3) досл. с радостным лицом, перен. радостный, приветливый (φροίμια Eur.): ἦ πού με δέξαιτ᾽ ἂν εὐ.; Soph. радостно ли он примет меня?; 4) (с виду) благопристойный, приличный (λόγοι Dem.; νομοθεσία Arst.): ὑπεκρίναντο οὕτω εὐπρόσωπα Her. таков был внешне корректный ответ (керкирян).

εὐ-προφάσιστος 2 легко доказуемый, благовидный (εὐπροφάσιστον αἰτίαν τινὸς ποιῆσαι Thuc.).

εὐ-πρυμνής 2 досл. с крепкой кормой, перен. прочный, непоколебимый (χάρις Aesch.).

εὔ-πρυμνος 2 с крепкой или красивой кормой (νῆες Hom.; πλάται Eur.).

εὔ-πρῳρος 2 с крепкой или красивой носовой частью (πλάτη Eur.).

εὔ-πτερος 2 1) мощнокрылый, с сильными крыльями (ὄρνις Soph., Arst.); 2) пышнооперенный (αὐχένες, sc. πελειῶν Eur.); 3) ирон. высокородный, знатный (γυνκῖκες Arph.).

εὐ-πτέρῠγος 2 быстрокрылый (νῆες Anth.).

εὐ-πτόητος 2 легко пугающийся, пугливый (πρὸς ἅπαν Plut.).

εὐ-πτόλεμος 2 Anth. = εὐπόλεμος.

εὐ-πυνδάκωτος 2 с крепким дном (ποτήρια Luc.).

εὔ-πυργος, дор. ἠΰπυργος 2 с хорошими башнями, т. е. сильно укрепленный (Τροίη Hom.; πόλις Hes.; Αἰακιδᾶν ἕδος Pind.; τείχη Anth.).

εὐ-πώγων 2, gen. ωνος adj. густобородый или длиннобородый Arst., Anth.

εὔ-πωλος 2 1) богатый жеребятами или конями (Ἴλιον Hom.); 2) состоящий из многих или прекрасных коней (δῶρον Soph.).

εὐρακλύδων, εὐρακύδων и εὐραρύλων, ωνος ὁ NT v. l. = εὐρυκλύδων.

εὑράμην Hes. aor. med. к εὑρίσκω.

εὐράξ adv. сбоку, в стороне или в сторону: στῆ δ᾽ εὐ. Hom. он стал сбоку; εὐ. πάταξ! Arph. прочь отсюда!

εὐρέα ион. = εὐρεῖα (f к εὐρύς).

*εὐ-ρεής, эп. ἑϋρρεής 2 (только gen. εὐρεῖος или εὐρῆος) Hes. = εὔροος.

εὑρέθην aor. pass. к εὑρίσκω.

εὐρεῖα f к εὐρύς.

εὑρεῖν inf. aor. 2 к εὑρίσκω.

εὐρείτᾱς, ου Eur. = *εὐρείτης.

*εὐ-ρείτης, только дор. εὐρείτᾱς Eur. и эп. ἐϋρρείτης, ου = εὔροος.

εὕρεμα, ατος τό Babr., Anth. = εὕρημα.

εὑρεσῐ-λογέω говорить слишком много, заниматься пустословием Polyb., Plut., Diog. L.

εὑρεσῐ-λογία 1) бойкость речи, словесная изворотливость Polyb., Diod.; 2) хитросплетение, игра словами Plut.

εὑρεσί-λογος 2 (об ораторе) бойкий, изворотливый, находчивый, изобретательный Diog. L.

εὕρεσις, εως ἡ нахождение, обнаруживание (τῶν ὄντων Plat.; θησαυροῦ Arst.).

εὑρετέος 3 adj. verb. к εὑρίσκω.

εὑρετής, οῦ ὁ обнаруживший, нашедший (τῶν βελτίστων Isocr.; πολλῶν χαὶ καλῶν Plut.; οὐδενὸς περί τινος Plat.): εὑ. ὁ χρόνος погов. Arst. время все покажет.

εὑρετικός 3 1) находчивый, изобретательный (δημιουργός Plat.; πρός τι Diod.); 2) умеющий находить (τινος Plat., Plut.).

εὑρέτις, ιδος Soph., Diod. adj. f к εὑρετής.

εὑρετός 3 [adj. verb. к εὑρίσκω] могущий быть найденным или открытым (τὰ μὲν διδακτὰ μανθάνω, τὰ δ᾽ εὑρετὰ ζητῶ Soph. ap. Plut.): εὑρετὰ ἀνθρώποις Xen. доступное человеческому разуму.

εὑρέτρια adj. f Diod. = εὑρέτις.

εὕρηκα pf. к εὑρίσκω.

εὕρημα, ατος τό 1) выдумка, изобретение (τύμπανα, Ῥέας εὑρήματα Eur.; νόμος εὕ. θεῶν Dem.); 2) средство (против чего-л.) (τὰ τῶν ἰατρῶν εὑρήματα Dem.); 3) способ, выход, спасение (τῆς ξυμφορᾶς Eur.): εὕ. εἶναι διακινδυνεῦσαι Thuc. (Никий сказал, что) выход заключается в риске; 4) (счастливая) находка (εὑρήμασι πλούσιος ἐγένετο Her.); 5) (неожиданное) счастье, удача: εὕ. εὕρηκε Her. ему повезло; 6) найденыш (εὕ. δέχεσθαι ἔκ τινος Soph.).

εὑρησ- v. l. = εὑρεσ-.

εὑρησῐ-επής 2 1) бойкий на язык, остроумный, находчивый Pind.,; 2) изворотливый (в речи) Arph.

εὑρήσω fut. к εὑρίσκω.

*εὑρήτωρ, ορος ὁ Anth. = εὑρέτης (v. l. к εὐδήμων).

I εὔ-ρῑνος 2 [ῥίς] Soph. = εὔρις.

II εὔ-ρῑνος 2 [ῥινός] из хорошей кожи Anth.

Εὐρῑπίδειος 3 (πῐ) эврипидовский: Εὐριπίδειόν τι Plat. что-то эврипидовское.

Εὐρῑπίδης, ου (πῐ) ὁ Эврипид (афинский поэт-трагик 480-405 гг. до н. э., умер в Пелле, при дворе царя Архелая Македонского).

Εὐρῑπίδιον (πῐ) τό Arph. demin. к Εὐριπίδης.

εὐ-ρίπιστος 2 досл. легко возбудимый, перен. шаткий, неустойчивый (quae sunt εὐρίπιστα omnia Cic.).

εὔρῑπος 1) узкий пролив Xen., Arst., Plut.; 2) (водный) рукав, канал или ров Anth.

Εὔρῑπος ὁ Эврип (бурный пролив между Эвбеей и беотийско-аттическим побережьем; его вечное волнение объяснялось тем, что он семь раз в день менял свое течение): μεταρρεῖν ὥσπερ Εὔ. Arst. волноваться, т. е. быть непостоянным словно Эврип.

εὐρῑπ-ώδης 2 1) похожий на Эврип, т. е. бурный (τόποι τῆς θαλάττης Arst.); 2) живущий в морском канале, рукаве или узком проливе (sc. ζῷα Arst.).

εὔ-ρις, ρῑνος adj. обладающий хорошим чутьем (sc. κύων Aesch., Soph.).

εὑρίσκω (fut. εὑρήσω, aor. 2 εὗρον и ηὗρον, pf. εὕρηκα; pass. fut. εὑρεθήσομαι, aor. εὑρέθην, pf. ηὕρημαι) тж. med. 1) находить, обнаруживать (θησαυρόν Arst.; χρυσοῦν δακτύλιον Luc.): εὗρεν Κρονίδην Hom. (Фетида) разыскала Кронида; 2) находить, получать, снискивать, (при)обретать (δόξαν, med. κλέος Pind.; med. τιμωρίην Her.; med. ὠφελίαν τινὰ ἀπό τινος Thuc.; ἀτέλειαν Xen.; med. Dem.; χάριν παρά τινι NT): κακὸν εὗρε и εὕρετο Hom. его постигло несчастье; δίκην εὗρε Plut. ему было предъявлено обвинение; τὰ ἔργα τοὺς λόγους εὑρίσκεται Soph. дела находят себе выражение в словах; δεινὰ εὑρεῖν πάθη πρός τινος Soph. тяжело пострадать по чьей-л. вине; εὑρέσθαι τι παρά τινος Lys. добиться чего-л. от кого-л.; 3) находить, открывать, придумывать, изыскивать (μῆχός τι Hom.; ὁδόν Pind.; ἐξ ἀμηχάνων πόρους Aesch.; πημάτων ἄρηξιν Soph.; τὸ φάρμακόν τινος Plat.); 4) изобретать (τὸν βάρβιτον Pind.; ὀχήματα Aeschin.); 5) находить, обнаруживать, считать (τοὺς θεοὺς κακούς Soph.); pass. обнаруживаться, оказываться: ἢν εὑρεθῇ λέγων σοὶ ταὐτά Soph. если окажется, что он говорит то же самое, что и ты; ἀδικοῦσα ἡμῶν οὐδὲν ἧσσον ηὑρέθη Eur. оказалось, что она виновата не менее, чем мы; 6) задумывать, замышлять (φόνον τινί Eur.); 7) (о товаре) приносить (ту или иную) выручку, т. е. продаваться (за известную цену): εὑ. πολλόν (sc. χρυσίον) Her. продаваться за большие деньги; ἀποδίδοσθαι τοῦ εὑρόντος Xen. или τοῦ εὑρίσκοντος Aeschin. продаваться за любую цену.

εὐ-ροέω 1) досл. течь спокойно, перен. протекать счастливо, складываться благополучно: τῶν πραγμάτων εὐροούντων Polyb. или τῆς τύχης εὐροούσης Diod. при благоприятных обстоятельствах; 2) быть благоприятным, благоприятствовать (ὅταν ὁ δαίμων εὐροῇ Aesch.); 3) говорить без запинки: εὐροῆσαι πρὸς τὴν ὑπόθεσιν Plut. бойко говорить на заданную тему.

εὔ-ροια 1) плавное течение, беспрепятственное стекание (ὑδάτων Plat.): εὔ. τῶν φλεβῶν Arst. свободный проток (крови) по жилам; 2) плавная речь, поток красноречия Plat.; 3) благополучный ход, счастливое течение (τῶν πραγμάτων Polyb.): εὔ. βίου Diog. L. счастливая жизнь.

εὐροκλύδων NT v. l. = εὐρυκλύδων.

εὗρον aor. 2 к εὑρίσκω.

εὐρό-νοτος ὁ эвронот, юго-восточный ветер (лат. Phoenix или Vulturnus) Arst.

εὔ-ροος, эп. ἐΰρροος, стяж. εὔρους 2 1) прекрасно текущий, полноводный (Σκάμανδρος Hom.; Σπερχειός Soph.; Εὐρώτας Eur.); 2) пористый (τὸ σῶμα Arst.); 3) свободно протекаемый, открытый, сквозной (ὁ πόρος Arst.); 4) свободно изливающийся, обильный (ἡ ἐπίχυσις Plat.); 5) перен. текучий, плавный, бойкий (στόμα Eur.); 6) благоприятный, успешный (γένεσις Plat.).

εὔ-ροπος 2 легко скользящий (ἅμμα Anth.).

I εὖρος, εος τό ширина, широта Hom.: (τὸ) εὖ. Xen., εἰς εὖ. Eur. или ἐν εὔρει Aesch. в ширину.

II εὖρος ὁ эвр, восточно-юго-восточный ветер Hom., Arst.

εὔρους стяж. = εὔροος.

ἐϋ-ρρᾰφής 2 крепко сшитый (δορός Hom.; γενύων σφίγκτωρ Anth.).

ἐϋρρεής 2 Hom., Hes. = εὔροος.

ἐϋρρεῖος gen. к ἐϋρρεής.

ἐϋ-ρρείτης Hom., Eur. = εὔροος.

ἐΰ-ρρηνος 2 хорошей овцы (κόρση Anth.).

ἐϋρρι- = εὐρι-.

ἐΰρροος эп. = εὔροος.

εὐρύ adv. широко, на обширном пространстве (ἀνάσσειν Pind.).

εὐρυ-άγυιᾰ, ας (ᾰγ) adj. f 1) имеющая широкие улицы (πόλις Hom.); 2) с широкими дорогами (χθών HH); 3) общественный, публичный (δίκα Terpandrus ap. Plut.).

εὐρυ-αίχμας, α ὁ далеко простирающий свои копья (στρατός Pind.).

εὐρύ-ᾰλος 2 с широким гумном, т. е. широкий, большой (οὐράνια νέφεα Anth.).

Εὐρύαλος ὁ Эвриал 1) сын Мекистея Hom.; 2) один из феаков Hom.

Εὐρυβάτης, ου ὁ Эврибат 1) глашатай Hom.; 2) аргосский борец Her.

Εὐρύβᾰτος ὁ Эврибат 1) родом из Керкиры, флотоводец в сражении при Сиботе, 432 г. до н. э. Thuc.; 2) доверенный лидийского царя Креза, обокравший его и выдавший его военные планы Киру Plat., Dem., Arst.

εὐρύ-βᾰτος 2 широко шагающий (Ζεύς Arph.).

Εὐρῠβιάδης, ου ὁ Эврибиад (спартанец, командовавший греч. флотом при Саламине) Her.

εὐρῠ-βίᾱς, эп.-ион. εὐρῠ-βίης, ου ὁ могучий, могущественный (Κελεός HH; Τρίτων Hes.; Ποσειδᾶν Pind.).

Εὐρῠγύης, ου (γῠ) ὁ Эвригий (сын Миноса) Hes.

Εὐρῠδάμας, αντος (δᾰ) ὁ Эвридамант 1) снотолкователь Hom.; 2) один из претендентов на руку Пенелопы Hom.

Εὐρῠδίκη ἡ Эвридика 1) жена Орфея Hom.; 2) жена Креонта Фиванского Soph.

εὐρῠ-έδης 2 [ἕδος] широко раскинувшийся, обширный (χθών Simonides ap. Plat.).

εὐρύ-ζῠγος 2 высоко восседающий, т. е. могущественный (Ζεύς Pind.).

εὐ-ρυθμία 1) уравновешенность (элементов), слаженность, соразмерность, гармоничность (εὐσχημοσύνη καὶ εὐ. Plat.; ἐμμέλεια καὶ εὐ. Plut.); 2) размеренность, ритмичность (αἱ περὶ τὴν λέξιν εὐρυθμίαι Isocr.): μετ᾽ εὐρυθμίας Arst. размеренно, ритмично.

εὔ-ρυθμος 2 1) слаженный, стройный, размеренный, мерный (κρούματα Arph.; κίνησις Plat.; μουσική Arst.); 2) соразмерный, изящный (σχῆμα Plat., σώματα Xen.; ὀρνίθιον Arst.); 3) хорошо пригнанный, хорошо сидящий (θώραξ Xen.).

εὐρύθμως 1) размеренно, мерно (εἰπεῖν Isocr.; συγκινεῖσθαι Plut.); 2) изящно, красиво (τιθέναι τὸν ἀγκῶνοι Eur.).

Εὐρύκλεια ἡ Эвриклея (кормилица Одиссея) Hom.

Εὐρυκλῆς, οῦ ὁ Эврикл (чревовещатель) Arph., Plat.

εὐρυ-κλύδων, ωνος ὁ эвриклидон, «вздымающий широкие волны» (название сильного нордоста) NT.

εὐρύ-κολπος 2 широкогрудый (χθών Pind.).

εὐρυ-κρείων, οντος adj. широко властвующий, обладающий обширным царством (Ἀγαμέμνων Hom.).

εὐρῠ-λείμων 2, gen. ονος adj. с обширными лугами (Λιβύα Pind.).

Εὐρύλοχος ὁ Эврилох 1) племянник Одиссея Hom.; 2) спартанский военачальник Thuc.

Εὐρῠμέδουσα ἡ Эвримедуса (рабыня Навсикаи) Hom.

εὐρῠ-μέδων, οντος adj. 1) далеко простирающий свою власть (Ποσειδᾶν Plut.); 2) широко раскинувшийся (αἰθήρ Emped.).

Εὐρῠμέδων, οντος ὁ Эвримедонт 1) река в Памфилии, на берегах которой Кимон одержал победу над персами в 469 г. до н. э. Thuc., Xen.; 2) царь племени гигантов в Эпире Hom.; 3) возница Агамемнона Hom.

εὐρυμέτωπος 2 широколобый (о быках) Hom., Her.

Εὐρῠμίδης, ου (ῐ) ὁ Эвримид, отпрыск Эврима, т. е. Τήλεμος (прорицатель у циклопов) Hom.

Εὐρῠνόμη ἡ Эвринома 1) дочь Океана Hom., Hes.; 2) ключница Одиссея Hom.

εὐρύνω (ῡ) 1) расширять, т. е. расчищать (καλὸν ἀγῶνα Hom.); 2) раздвигать, увеличивать (αὔλακας, χείλεα Theocr.): τὸ μέσον εὐ. Her. расширяться посредине; εὐ. τοὺς μυκτῆρας Xen. (о лошади) раздувать ноздри.

εὐρύ-νωτος 2 с широкой спиной, широкоплечий, т. е. крепкий, могучий (φῶτες Soph.).

εὐρῠ-οδεία adj. f с широкими дорогами (χθών Hom.).

I εὐρύ-οπᾰ [ὤψ, ὄψομαι] (nom. = voc. = acc.) далеко видящий (Ζεύς Hom., HH, Hes.; Κρονίδης Her.); по друг. = Εὐρύοπα II.

II εὐρύ-οπᾰ ὁ [ὄψ] далеко гремящий, далеко слышный (κέλαδος Pind.).

εὐρύ-πεδος 2 широко раскинувшийся, обширный (γαῖα Anth.).

εὐρύ-πορος 2 с широкими путями, обширный (θάλασσα Hom., Aesch.).

εὐρυ-πρωκτία ἡ = impudicitia Arph.

εὐρύ-πρωκτος 2 (лат. cinaedus, catamitus) досл. cum ano dilatato, перен. развратный, бесстыдный Arph.

Εὐρυπτόλεμος ὁ Эвриптолем (афинский посол к Фарнабазу, защитник афинских военачальников, победивших при Аргинусах, 406 г. до н. э.) Xen., Plut.

εὐρῠ-πῠλής 2 широковратный (Ἄϊδος δῶ Hom.).

Εὐρύπῠλος ὁ Эврипил 1) сын Посидона и Астипалеи, дед Фессала Hom.; 2) сын Эвемона, раненный под Троей и исцеленный Патроклом Hom.; 3) сын Телефа, племянник Приама, царь Мисии, убитый Неоптолемом Hom.

Εὐρυπῶν, ῶντος ὁ Эврипонт (сын Прокла, царь Спарты) Her., Plut.

Εὐρυπωντίδαι, ῶν οἱ Эврипонтиды, потомки Эврипонта (один из двух царственных родов Спарты) Plut.

εὐρῠ-ρέεθρος 2 с широким течением, текущий широким потоком (Ἀξιός Hom.).

εὐρῠ-ρέων, έουσα, έον Hom., Pind. = εὐρυρέεθρος.

εὐρύς, εὐρεῖα (ион. εὐρέα), εὐρύ 1) широкий (κόλπος Hom.; τάφρος Her.; πόρος Plat., Arst.); 2) толстый (τεῖχος Hom.); 3) обширный (οὐρανός Hom.; στρατός Hom., Hes.; ποντος Hom., Soph.; νῆσος Anth.); 4) просторный (κόθορνοι Her.; οἰκίαι Xen.); 5) широко распространяющийся (κλέος φόνου Hom.); 6) далеко идущий (ἐλπίδες Anth.).

Εὐρῠ-σάκης, εος ὁ Эврисак (сын Эанта) Soph.

εὐρυ-σθενής 2 широко властвующий (Ποσειδῶν Hom.; πλοῦτος Pind.).

Εὐρυσθενης, ους ὁ Эврисфен 1) сын Аристодема, брат Прокла, родоначальник царственного спартанского рода Эврисфенидов Her.; 2) сын Демарата, соправитель Прокла в Пергаме Xen.

Εὐρυσθεύς, έως, эп. ῆος ὁ Эврисфей (внук Персея, сын Сфенела, царь Микен, возложивший на Геракла свершение «двенадцати подвигов») Hom., Her., Pind. etc.

εὐρύ-σορος 2 воздвигнутый над широкой урной (σῆμα Anth.).

εὐρύ-στερνος 2 широкогрудый (Γαῖα Hes.; Ἀθάνα Theocr.).

εὐρυ-στήθης 2 Arst. = εὐρύστερνος.

εὐρύ-στομος 2 досл. широкоротый, перен. с широким отверстием или просветом (sc. δακτύλιοι Xen.).

Εὐρῠτᾶνες οἱ эвританы (племя в Этолии) Thuc., Arst.

Εὐρύτειος 3 (ῠ) adj. к Εὔρυτος: Εὐ. πόλις Soph. град Эвритов = Οἰχαλία; Εὐρυτεία παρθένος Soph. дочь Эврита, т. е. Ἰόλη.

εὐρῠτέρως adv. compar. (по)шире: εὐ. ἔχειν Arph. становиться шире.

Εὐρυτίδης, ου ὁ Эвритид, сын Эврита, т. е. Ἴφιτος Hom.

εὐρύτῑμος 2 далеко чтимый (Ζεύς Pind.).

Εὐρῠτίων, ωνος ὁ Эвритион (кентавр, пытавшийся похитить Гипподамию, жену лапифа Пирифоя) Hom.

εὔ-ρῠτος 2 полноводный (κρήνη Eur.).

Εὔρῠτος ὁ Эврит 1) сын Меланея и Стратоники, царь Эхалии; от его сына Ифита Одиссей получил лук, из которого убил всех претендентов на руку Пенелопы Hom.; 2) сын Актора и Молионы, брат Ктеата Hom.; 3) пифагореец, ученик Филолая Arst.

εὐρύ-τρῡπος 2 с широкими порами (Democr. - v. l. εὐθύτρυπος).

Εὐρῠφάεσσα (φᾰ) ἡ Эврифаесса (мать Гелиоса) HH.

εὐρῠ-φᾰρέτρᾱς и εὐρυφάρετρος, ου adj. m с широким колчаном (Ἀπόλλων Pind.).

εὐρῠ-φῠής 2 широко растущий, разросшийся (κρῖ Hom.).

εὐρῠ-χᾰδής 2 [χανδάνω] широко разверстый, т. е. вместительный, емкий (ποτήριον Luc.; κύλιξ Anth.).

εὐρῠ-χαίτᾱς, ου adj. m пышноволосый (Διόνυσος Pind.).

εὐρύ-χορος 2 1) обширный (Λακεδαίμων Hom.; Λιβύη Pind.); 2) широкий (ἀγυιαί Pind., Eur.); 3) просторный, большой (οἶκος Anth.).

εὐρυ-χωρής 2 Arst., Diod. = εὐρύχωρος.

εὐρῠ-χωρία 1) широкое пространство, просторное помещение (ἐν τῇ λοιπῇ εὐρυχωρίῃ τῆς θήκης Her.): ἐν εὐρυχωρίᾳ εἶναι Plat. занимать большое пространство; 2) открытое место (ἐν εὐρυχωρίῃ ναυμαχέειν Her.); 3) перен. свободное поле, широкая возможность (τῆς ἀποδείξεως Plat.; τῆς σχολῆς Plut.).

εὐρῠ-χώριον τό площадка, площадь Plat.

εὐρύ-χωρος 2 широкий, обширный (πόρος Arst.; πεδίον Diod.; ὁδός NT).

*εὐρύωψ nom. к acc. εὐρύοπα I.

εὐ-ρώγης 2 [ῥάξ] обильный гроздьями (sc. σταφυλή Anth.).

εὐρώδης 2 Soph. = εὐρύς.

εὐρώεις, εὐρώεσσα, εὐρώεν, gen. εντος [εὐρώς] покрытый плесенью, промозглый, сырой (Ἀΐδεω δόμος Hom., Hes.; εὐρώεντα κέλευθα Hom.; τάφος Soph.): χῶρος εὐ. Hes. = Τάρταρος.

εὑρών part. aor. 2 εὑρίσκω.

Εὐρώπα дор. = Εὐρώπη.

Εὐρωπεύς, έως adj. m Her. = Εὐρώπιος.

Εὐρώπη, дор. Εὐρωπα ἡ Европа 1) дочь Океана Hes.; 2) дочь Феника или Агенора и Телефаессы, родившая от Зевса-быка Миноса, Радаманта и Сарпедона Batr., Her., Plat.; 3) часть света HH, Her. etc.

Εὐρωπήϊος 3 Her. = Εὐρώπιος.

Εὐρωπία, ας ἡ (sc. γῆ) Европа (часть света) Soph., Eur.

Εὐρώπιος 3 европейский (Εὐρωπία γῆ Eur.).

εὐρ-ωπός 3 широкий, обширный (χάσμα Eur.).

Εὐρωπός или Εὔρωπος ἡ Эвроп 1) город в Карии Her.; 2) город в Македонии Thuc.; 3) город в Сирии Luc.

εὐρώς, ῶτος1) плесень Theocr.; 2) перен. гниение, тлен Eur., Plat., Arst., Plut.

εὐ-ρωστία ἡ сила, крепость (εὐ. καὶ μέγεθος Arst.; εὐ. τῆς ψυχῆς Plut.).

εὔ-ρωστος 2 сильный, крепкий (τὸ σῶμα Xen. и τῷ σώματι Isocr.; τὴν ψυχήν Arst. и τῇ ψυχῇ Plut.).

εὐ-ρώστως с силой, сильно, решительно (παρατάσσειν Xen.; διὰ τῶν πολεμίων ὠθεῖσθαι Plut.).

Εὐρώτας ὁ Эврот (главная река Лаконии) Pind., Eur., Thuc., Xen. etc.

εὐρωτιάω покрываться плесенью, загнивать (οἱ παλαιοὶ καὶ εὐρωτιῶντες νεκροί Luc.): βίος εὐρωτιῶν Arph. жизнь в грязи.

ἐΰς, n ἐΰ, эп.-ион. тж. ἠΰς, n ἠΰ (эп. gen. ἐῆος и *ἑῆος, acc. ἐΰν и ἠΰν, ἠΰ, gen. pl. n ἐάων и ἑάων с ᾱ) славный, доблестный (παῖς Ἀγχίσαο, ἀνήρ Hom.; παῖς Ἰαπετοῖο Hes.). - см. тж. ἐάων.

εὖσα дор. Theocr. part. f к εἰμί.

εὗσα aor. к εὕω.

εὐ-σαρκία ἡ мясистость, (телесная) полнота Arst.

εὔ-σαρκος 2 мясистый, полный (εὔχροός τε καὶ εὔ. Xen.; διὰ τὴν εὐτροφίαν Arst.).

εὐσέβεια тж. pl. 1) благочестие, благоговение (Ζηνός Soph.; πρὸς θεούς Plat., Dem., εἰς θεούς Plat. и περὶ θεούς Plat., Isocr.): πρὸς εὐσέβειαν Soph. по благочестию, из благочестивых чувств; μιαίνων εὐσέβειαν Ἄρης Aesch. Арей, для которого нет ничего святого; 2) почтение, глубокое уважение (εἰς γονέας Plat.); 3) (тж. δόξα εὐσεβείας Xen.) слава сыновней или дочерней любви (εὐσέβειαν φέρειν ἐκ πατρός Soph.).

εὐσεβές τό Soph., Eur., Plat., pl. Dem. = εὐσέβεια.

εὐ-σεβέω 1) быть благочестивым, окружать благоговейным почитанием (θεούς Aesch.): εὐ. περὶ θεούς Plat. и πρὸς θεούς Anth., тж. εὐ. τὰ πρὸς θεούς Soph., Isocr. и τὰ περὶ θεούς Isocr. чтить богов, быть набожным; 2) чтить, уважать (εἴς τινα Soph., Eur. и περί τινα Eur.; τι NT).

εὐσεβέως ион. = εὐσεβῶς.

εὐ-σεβής 2 1) благочестивый, набожный Pind., Trag., Her., Plat.: εὐ. χεῖρα Aesch. праведный в (своих) деяниях; εὐσερεῖς ἐξ εὐσεβῶν Soph. праведные (дети) праведных (родителей), т. е. законные дети; ὁ τῶν εὐσεβῶν χῶρος Plat. место праведных (в царстве теней); 2) почтительный (πρός τινα Aesch. и εἴς τινα Eur.); 3) священный (χρηστήριον Eur.).

εὐσεβία Pind., Soph. = εὐσέβεια.

εὐ-σεβῶς, ион. εὐσεβέως благочестиво, праведно Pind., Xen., Plat., Dem.: εὐ. ἔχει Soph. пристало, подобает, надлежит.

εὔ-σελμος, эп. ἐΰσσελμος 2 снабженный хорошей палубой, покрытый крепкими досками (ναῦς Hom., Stesichorus ap. Plat., Eur.).

εὔ-σεπτος 2 [σέβω] почтенный, священный (ἁγνεία λόγων ἔργων τε Soph.).

εὔ-σημος 2 1) служащий хорошим предзнаменованием (φάσμα Eur.); 2) явственный, ясный, отчетливый (βοαί Soph.; περιγραφή Polyb.; χρηστῶν καὶ πονηρῶν διάκρισις Plut.); μὴ εὔσημον λόγον διδόναι NT произносить невразумительные речи; 3) хорошо видимый, заметный (τὸ πλοῖον Aesch.): καπνῷ ἁλοῦσα εὔ. πόλις Aesch. по дыму (пожаров) видно, что город взят.

εὐσήμως ясно, отчетливо (μετρεῖν τι Plut.): τοῦ μᾶλλον εὐ. ἔχειν Arst. для большей ясности.

εὔ-σηπτος 2 легко подвергающийся гниению (περίττοσις Arst.; τὰ ὄμβρια ὕδατα Plut.).

εὐ-σθενέω быть сильным, крепким Eur., Arst.

εὐ-σθενώτατος 3 [superl. к *εὔσθενος или к поздн. εὐσθενής] очень сильный, могущественный (κράτος Luc.).

εὐ-σίπυος 2 (ῐ) полный муки или хлеба (χεῖρες Anth.).

εὔ-σκαλμος 2 с крепкими уключинами, т. е. крепко сколоченный (ναῦς Anth.).

εὐ-σκάνδιξ, ικος adj. изобилующий кервелем (πρηών Anth.).

εὔ-σκαρθμος, эп. ἐΰσκαρθμος 2 быстро скачущий, резвоногий (ἵπποι Hom.; Πάν Anth.).

εὐ-σκέπαστος 2 дающий хорошее убежище, хорошо защищающий (ἡ πυκνότης τῆς ξυγκλῄσεως Thuc.).

εὔ-σκεπτος 2 легко поддающийся исследованию, не трудный (σκέψις Plat.).

εὐ-σκευέω быть тщательно снаряженным, быть хорошо подготовленным: οὕτω μὲν εὐσκευοῦμεν Soph. вот я и готов.

εὐ-σκίαστος 2 погруженный в густую, т. е. вечную тень (κοίτη Soph.).

εὔ-σκιος, эп. ἐΰσκιος 2 1) покрытый густой тенью, тенистый (ἄλσος Theocr.); 2) находящийся в тени (οἰκία Xen.); 3) погруженный в мрак (Ἀχέροντος ἀκτά Pind.).

I εὔ-σκοπος, эп. ἐΰσκοπος [σκοπέω] 1) далеко видящий, зоркий (Ἀργεϊφόντης Hom.); 2) издали заметный, хорошо видный (τόπος Arst.; κεραῖαι Plut.): ἐν εὐσκόποισιν Arph. на видном месте; 3) (о местностях) дающий широкий кругозор: τὰ εὐσκοπώτατα Xen. лучшие для наблюдателя пункты.

II εὔ-σκοπος, эп. ἐΰσκοπος 2 [σκοπός] бьющий без промаха, меткий (Ἄρτεμις Hom.; τόξα Aesch., Ἡρακλῆς Theocr.).

εὔ-σοια ἡ благосостояние, благоденствие Soph.

εὔ-σοος 2 наслаждающийся счастьем, счастливый (τέκνα Theocr.).

εὐ-σπειρής 2 красиво извивающийся (δράκων Anth.).

εὔ-σπειρος 2 красиво извитой, в красивых складках (κόρυμβοι Anth.).

εὐ-σπλαγχνία ἡ мужество, твердость Eur.

εὔ-σπλαγχνος 2 сострадательный, милосердный NT.

εὔ-σπορος 2 хорошо засеянный (γύαι Arph., ἀνθέμιον Anth.).

ἐΰσσελμος Hom. = εὔσελμος.

ἐΰσσωτρος Hes. = εὔσωτρος.

εὐ-στάθεια (ᾰθ) ἡ 1) стойкость, твердость, постоянство (παρὰ τὰς μεταβολάς Plut.); 2) хорошее состояние, крепость (σαρκός Epicur. ap. Plut.).

εὐ-στᾰθέω 1) пребывать в спокойном состоянии (εὐσταθοῦν τὸ πέλαγος Luc.; οὐκ εὐσταθοῦσι οἱ ὄρνιθες Plut.); 2) находиться в здоровом состоянии (σῶμα εὐσταθοῦν Plut.); 3) быть благосклонным (ὅταν πολίταις εὐσταθῶσι δαίμονες Eur.).

εὐ-στᾰθής, эп. ἐϋσταθής 2 1) хорошо построенный, устойчивый, крепкий, прочный (μέγαρον, θάλαμος Hom.); 2) уравновешенный (φρόνημα μετ᾽ ἐλπίδος Plut.); 3) крепкий, здоровый (σαρκὸς κατάστημα Epicur. ap. Plut.).

εὐστᾰθίη ион. Anth. = εὐστάθεια.

Εὐστάθιος ὁ Евстафий (епископ Фессалоникийский, комментатор Гомера, XII в. н. э.).

εὐ-στᾰθῶς спокойно, уравновешенно (διαλέγεσθαι Diog. L.).

εὐ-στᾰλής 2 1) хорошо снаряженный (στόλος Aesch.); 2) (тж. εὐ. τῇ ὁπλίσει Thuc.) легко вооруженный (σώματα τῶν Γαλατῶν Plut.); 3) хорошо сидящий в седле (ἱππεύς Xen.); 4) легкий, подвижной (σῶμα Plut. - ср. 2); 5) легкий, нетяжелый (εὐ. τὸν ὄγκον Plut.); 6) легкий, благополучный (πλοῦς Soph.); 7) (тж. εὐ. τὸ σχῆμα Luc.) чинный, благовоспитанный (ἀνήρ Plat.); 8) правильный, нормальный (ὑστέρα Arst.).

εὐστᾰλία ἡ легкое снаряжение, легкость вооружения (τῆς στρατιᾶς Plut.).

εὐ-στᾰλῶς благовоспитанно, прилично (ἀναβεβλημένος Luc.).

εὔ-στᾰχυς, υ, gen. υος 1) пышно колосящийся (σπόρος Anth.); 2) перен. цветущий (ἡλικίη Anth.).

εὔ-στερνος 2 широкогрудый, т. е. обширный (χόανοι Emped. ap. Arst.).

εὐ-στέφᾰνος, эп. ἐϋστέφανος 2 1) красиво увенчанный или красиво опоясанный (Ἄρτεμις Hom.; Δημήτηρ HH; Κυθέρεια Hes.); 2) увитый красивыми гирляндами (θεῶν θυσίαι Arph.); 3) обнесенный крепкой стеной, сильно укрепленный (Θήβη Hom., Hes.; Μυκῆναι Hom.; ἀγυιαί Pind.).

εὐ-στῐβής 2 досл. хорошо утоптанный, плотно убитый, перен. исхоженный (λέπας τισί Anth.).

εὔ-στολος 2 хорошо снаряженный, прекрасно оснащенный (ναῦς Soph.).

εὔστομα (τά) см. εὔστομος 6.

εὐ-στόμᾰχος 2 полезный для желудка, удобоваримый Plut.

εὐ-στομάχως с хорошим пищеварением (ἀπορέγχειν Anth.).

εὐ-στομέω 1) сладко петь (εὐστομοῦσα ἀηδών Soph.); 2) красиво говорить Luc.; 3) (= εὐφημέω) воздерживаться от неподобающих слов, т. е. хранить (благоговейное) молчание Luc.: εὐστόμει! Arph. молчи!, не произноси таких слов!

εὐ-στομία 1) приятное звучание, благозвучие (εὐστομίας ἕνεκα Plat.); 2) приятный вкус (αἱ τῶν βρωμάτων εὐστομίαι Plut.).

εὔ-στομος 2 1) с крепкой хваткой (κύνες Xen.); 2) с послушным ртом: ἵππος εὔ. τῷ χαλινῷ Plut. лошадь, повинующаяся узде; 3) широкогорлый (ποτήρια Luc.); 4) красноречивый (φύσις τινός Anth.); 5) шутл. делающий красноречивым, развязывающий язык (λάγυνος Anth.); 6) воздерживающийся от неподобающих слов, т. е. хранящий благоговейное молчание: περὶ τούτων μοι εὔστομα κείσθω Her. об этих (египетских мистериях) я (благоговейно) умолчу; εὔστομ᾽ ἔχε! Soph. (за)молчи! тише!

εὐ-στόμως с благоговейным молчанием (κεῖσθαι περὶ τῶν θείων Plut.).

εὔ-στοος 2 с красивыми колоннадами (πόλις Anth.).

εὐ-στόρθυγξ, эп. ἐϋστόρθυγξ, υγγος adj. сделанный из крепкоствольного дерева (κορύνη Anth.).

εὔστοχα adv. Luc. = εὐστόχως.

εὐ-στοχέω 1) попадать прямо в цель, достигать цели Luc., Polyb.; 2) умело приспособляться (πάσης περιστάσεως Polyb.); 3) (верно) угадывать Plut.: ἐν ἅπασι τοῖς ῥηθεῖσιν εὐστοχηκέναι Diod. оказаться правым во всех предсказаниях.

εὐ-στόχημα τό удача: φωνῆς εὐ. Diog. L. меткое словцо.

εὐ-στοχία 1) меткость (τόξων, χερός Eur.): εὐστοχίης βέλη Anth. меткие стрелы; 2) остроумие, проницательность Arst.; 3) ловкость: εὐ. καιροῦ Plut. умение пользоваться случаем.

εὔστοχον τό остроумие, сметливость Plat.

εὔ-στοχος, эп. ἐΰστοχος 2 1) метко брошенный, попадающий прямо в цель (λόγχαι Eur.; ἀκόντιον Xen.; πληγή Polyb.); 2) (тж. τὴν τοξικὴν εὔ. Luc.) бьющий без промаха, меткий (χείρ Eur.); 3) целесообразный, удачный (πρᾶξις εἰς τὰ κοινά Plut.); 4) меткий, остроумный Arst.: εὔ. ἐν ἀπαντήσεσιν Diog. L. метко возражающий.

εὐστόχως 1) метко, без промаха (βάλλειν Xen.); 2) метко, остроумно (προσαγορεύειν Plat., κρῖναι Arst.); 3) во-время, кстати (τὰς εὐκαιρίας προκατειληφέναι Polyb.).

εὔστρα, атт. εὕστρα ἡ [εὔω] место для опаливания свиных туш Arph.

εὔ-στρεπτος, эп. ἐΰστρεπτος 2 1) хорошо скрученный, крепко свитый (βοεύς Hom.); 2) гибкий, резвый (πόδες Anth.).

εὐ-στρεφής, эп. ἐϋστρεφής 2 1) крепко скрученный (νευρή, ἔντερον οἰός, πεῖσμα Hom.); 2) крепко сплетенный (λύγοι Hom.).

εὐ-στροφάλιγξ, ιγγος adj. красиво закрученный, вьющийся (κόμη Anth.).

εὐ-στροφία ἡ гибкость, изворотливость (πρὸς τὰς ἀπαντήσεις Plut.).

εὔ-στροφος, эп. ἐΰστροφος 2 1) крепко скрученный (ἄωτος Hom.); 2) поворотливый, удобоуправляемый (νῆες Eur., Plut.); 3) послушный (ζῷον Plat., Plut.); 4) изворотливый (πρὸς τὰς ἀπαντήσεις Plut.).

εὔ-στρωτος 2 пышно постланный (λέχος HH).

εὔ-στῡλος 2 подпираемый прекрасными колоннами (ναός Eur.).

εὐ-σῡκοφάντητος 2 подверженный клевете Plut.

εὐ-συλλόγιστος 2 1) легко доказуемый (τὰ ἀληθῆ Arst.; αἰτία Plut.); 2) легко заключаемый, легко выводящийся (ἔκ τινος Polyb.).

εὐ-σύμβλητος, староатт. εὐξύμβλητος 2 легко разгадываемый, нетрудный для истолкования (χρησμῳδία Aesch.; τέρας Her.).

εὐ-σύμβολος, староатт. εὐξύμβολος 2 1) легко разгадываемый, ясный: εὐξύμβολον τόδ᾽ ἐστί Aesch. это легко разгадать; 2) сговорчивый (ξένοισι Aesch.; εὔορκος καὶ εὐ. Xen.); 3) предвещающий доброе (πρὸς, στρατείαν Plut.).

εὐ-συμπερίφορος 2 с которым легко ужиться, уживчивый Diog. L.

εὐ-συμπλήρωτος 2 легко выполнимый, легко достижимый (τῶν ἀγαθῶν πέρας Epicur. ap. Diog. L.).

εὐ-συνάγωγος 2 удобный для сбора: τόπος εὐ. τοῖς, πεμπομένοις Arst. место, удобное для сосредоточения привозных товаров.

εὐ-συνάλλακτος 2 сговорчивый: οὐκ εὐ. πρὸς ἀκρόασιν Plut. не слушающий убеждений.

εὐ-συνάρμοστος 2 легко соединяющийся (εὐσυνάρμοστοι οὐκ εἰσὶν οἱ ὄφεις Arst.).

εὐ-συνεσία ἡ проницательность, острый ум Arst.

εὐ-σύνετος, староатт. εὐξύνετος 2 1) проницательный, быстро схватывающий (εἴς τι Arst.); 2) легко понимаемый, понятный (τινι Eur.).

εὐ-συνέτως, староатт. εὐξυνέτως (благо)разумно: ταῖς ξυμφοραῖς εὐξυνετώτερον προσφέρεσθαι Thuc. более разумно относиться к превратностям судьбы.

εὐ-συνθετέω крепко держать слово, строго соблюдать договор (ἐν πᾶσι Polyb.; εὐ. καὶ ἐμμένειν τοῖς ὁρισθεῖσι Plut.).

εὐ-σύνθετος 2 хорошо составленный, правильно сложенный (λόγος Arst.).

εὐ-σύνοπτος 2 1) удобообозримый, охватываемый одним взглядом (τὸ πεδίον Aeschin.; μέγεθος Arst.): ἀλλήλοις εὐσύνοπτοι Arst. находящиеся друг у друга на виду; 2) легко усваиваемый, понятный (μῦθος Arst.); 3) легко усматриваемый, сразу обнаруживаемый, заметный (τὸ ψεῦδος Arst.).

εὐ-σύντριπτος 2 легко ломающийся (κλίμακες Polyb.).

εὔ-σφῠρος, эп. ἐΰσφυρος 2 1) с красивыми лодыжками (πούς Eur.); 2) с красивыми ногами (Ἀμφιτρίτη Hes.; γυνή Theocr.).

εὔσχημον τό Plat., Arst. = εὐσχημοσύνη.

εὐ-σχημονέω вести себя благопристойно Plat.

εὐσχημόνως благопристойно, достойно (καλῶς καὶ εὐ. Xen.; περιπατεῖν NT).

εὐ-σχημοσύνη 1) благопристойность, благовоспитанность Arst., Plut.: εὐ. βίου Plat. достойный образ жизни; 2) благородство, изящество (ῥημάτων Plat.); 3) прелесть, красота (sc. τὴς γυναικός Xen., Polyb.; Ἔρωτος Plat.; τοῦ σώματος Diod.).

εὐ-σχήμων 2, gen. ονος 1) благопристойный, полный достоинства (ἀνήρ Plat.; λόγος Eur., Arst.; πρᾶγμα Aeschin.); 2) красивый, прекрасный, благородной внешности (πῶλος Xen.); 3) почтенный, уважаемый (γυναῖκες NT); 4) благовидный (ἀπόκρισις Plat.; πρόφασις Plut.); 5) притворный, лицемерный (εἴς τινα Eur.).

εὐσχήμως Eur. = εὐσχημόνως.

εὐσχῐδής 2 Anth. = εΰσχιστος.

ἐΰ-σχιστος 2 1) легко раскалывающийся (ῥοιή Anth.); 2) красиво расщепленный (κέρατα Anth.).

εὐ-σχολέω иметь много свободного времени Diod.: εὐ. τινος Luc. иметь достаточно досуга для чего-л.

εὔ-σχολος 2 незанятый, свободный Polyb.

εὐ-σωμᾰτέω быть (физически) крепким, здоровым Eur., Arph., Luc., Plut.

εὐ-σωμᾰτώδης 2 крепкий, хорошего телосложения Arst.

εὔ-σωτρος, эп. ἐΰσσωτρος 2 с красивыми ободьями, т. е. колесами (ἀπήνη Hes.).

Εὐταία ἡ Эвтея (город в Аркадии) Xen.

εὐ-τᾰκής 2 легко разваривающийся (φακοί Luc.).

εὐ-τακτέω 1) соблюдать строгий порядок, быть дисциплинированным Thuc., Xen.: εὐ. πρὸς ἀρχήν Plut. повиноваться власти; 2) соблюдать меру, быть воздержным Diog. L.

εὔ-τακτος 2 1) благоустроенный, в котором царит полный порядок (πόλις Arph.); 2) упорядоченный, уравновешенный, правильный (τῶν ἀστέρων κίνησις Arst.; βίος Men., Plut.); 3) совершаемый в строгом порядке (πορεία Thuc.); 4) расположенный в строгом порядке: εὔτακτοι παρὰ ταῖς ναυσὶ μένοντες Thuc. выстроившись у кораблей; 5) дисциплинированный (οἱ ἀρχόμενοι Xen.); 6) скромный, воздержный (εὔ. τὸν βίον γυνή Plut.).

εὐ-τάκτως 1) в строгом или установленном порядке (βαδίζειν Arph.; ἐκπλῆσαι τὸν τοῦ βίου χρόνον Plut.): τὸ παραγγελλόμενον εὐ. ποιεῖν Xen. точно выполнить приказание; 2) сдержанно, умеренно (πολιτεύεσθαι Plut.).

εὐ-τᾰμίευτος 2 легко управляемый или распределяемый Arst.

εὐ-ταξία тж. pl. 1) хорошее состояние (ὅπλων καὶ ἵππων Xen.); 2) правильное расположение (τῶν ἀστέρων Arst.; τῶν φλεβῶν Anth.; τῶν μερῶν πρὸς ἄλληλα εὐ. Plat.); 3) строгий порядок, дисциплина (ἔς τι Thuc.; ἐν τῷ κόσμῳ Arst.): ἡ εὐνομία εὐ. Arst. правовой порядок; 4) умеренность, воздержность Polyb., Plut.

εὐ-τάρακτος 2 легко приводимый в смятение, легко расстраивающийся (δεινότης καὶ σύνεσις Plut.).

εὔ-ταρσος 2 1) (о кузнечике) с легкой стопой (ἰξύς Anth.); 2) легкий, тонкий, изящный (ἀστράγαλοι Anth.).

I εὖτε эп.-ион. (= ὅτε) conj. 1) когда, в то время как: 1.1) cum ind. или opt. (при действии совершившемся): εὖ. ἠέλιος ὑπερέσχεθε γαίης Hom. когда солнце поднялось над землей; εὖ. κατὰ γλυκὺς ὕπνος ἔχοι Ἣρην HH когда сладкий сон охватил Геру; 1.2) cum conjct. + ἄν (при действии предстоящем): εὖτ᾽ ἄν σε ὕπνος ἀνήῃ Hom. когда сон оставит тебя; 2) cum conjct. + ἄν или без него (при действии настоящем) когда, всякий раз как: εὖτ᾽ ἂν μέλλῃ μεγάλα κακὰ ἔσεσθαι Her. всякий раз, как угрожают серьезные бедствия; εὖτ᾽ ἔρδωμεν ἑκατόμβας Hom. всякий раз, как мы приносим гекатомбы; 3) cum aor. ind. так как, поскольку: εὖ. τοῦ λῴονος δαίμονος εἵλου τὸ κάκιον αἰνεῖν Soph. поскольку вместо лучшего жребия ты предпочел избрать худший.

II *εὖτε, v. l. ἠΰτε или αὖτε adv. как, словно: εὖτ᾽ ὄρεος κορυφῇσι Νότος κατέχευεν ὀμίχλην Hom. словно вершины гор Нот окутывает туманом.

εὐ-τείχεος 2 (acc. sing. εὐτείχεα) обнесенный крепкой стеной, крепкостенный (Τροίη Hom.).

εὐ-τειχής 2 Pind., Eur. = εὐτείχεος.

εὐ-τείχητος 2 HH = εὐτείχεος.

εὐ-τείχιστος 2 Polyb., Diod. = εὐτείχεος.

εὐ-τεκνέω быть счастливым в детях Eur., Plut.