Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/52

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
ἐσ-ύστερον эп. = εἰς ὕστερον.

ἐσφάγην aor. 2 pass. к σφάζω.

ἔσφᾱλα дор. (= ἔσφηλα) aor. 1 к σφάλλω.

ἐσφαλμένως неправильно, ошибочно Anth.

ἐσφάχθην Her., Pind., Eur. = ἐσφάγην.

ἐσ-φέρω = εἰσφερω.

ἐσ-φο- = εἰσφο-.

ἔσχ᾽ 1) = ἔσκε (перед густым придыханием); 2) = ἔσχε (3 л. sing. aor. 2 к ἔχω - in elisione).

ἐσχάρα (χᾰ) ἡ 1) очаг (πῦρ ἐπ᾽ ἐσχαρόφιν καίετο Hom.; πρὸς ἐσχάρᾳ καθήμενος Plut.); 2) жаровня (τὴν ἐσχάραν ἐκφέρειν τινί Arph.; πῦρ ἐπ᾽ ἐσχάρας φέρειν Xen.); 3) костер, сторожевой огонь: Τρώων πυρὸς ἐσχάραι Hom. сторожевые огни троянцев; 4) жертвенник (Φοίβου Aesch.; Διός Eur.; βωμοὶ ἐσχάραι τε Soph.): ἐ. βώμιος Eur. или βωμιαῖος Soph. (v. l.) жертвенник-алтарь (т. е. жертвенник со ступенями); 5) pl. Arph. = labra pudendorum; 6) мед. струп (на месте ожога) Arst.

ἐσχᾰρεών, ῶνος ὁ Theocr., Anth. = ἐσχάρα 1 и 4.

ἐσχάρη ион. = ἐσχάρα.

ἐσχάριον (ᾰ) τό 1) маленькая жаровня Arph.; 2) площадка осадной башни Polyb., Diod.

ἐσχάριος 2 (ᾰ) горящий на очаге (πῦρ Anth.).

ἐσχαρίς, ίδος ἡ очаг, жаровня Plut.

ἐσχᾰρόφιν эп. gen. и dat. sing. к ἐσχάρα.

ἐσχάρωσις, εως ἡ образование струпа Arst.

I ἔσχᾰτα τά [pl. к ἔσχατον I] 1) отдаленные области, далекие пределы, окраины (γαίης Hes.; χθονός Soph.; ἄστεος Thuc.); 2) края, конец, оконечность (τῶν στρατοπέδων Thuc.; τῆς τριχός Arst.): ἐξ ἐσχάτων ἐς ἔσχατα Her. из конца в конец, от одного края до другого; 3) высшая степень, крайность (τὰ πάντων ἐσχατώτατα παθεῖν Xen.); τὰ ἔ. ποιεῖν Xen. совершить тяжкие преступления; ἐπ᾽ ἔ. βαίνειν Soph. дойти до последней степени; 4) крайности, излишества (ἀπέχεσθαι τῶν ἐσχάτων Arst.); 5) филос. пределы, низшие ступени бытия, элементы, т. е. атомы или особи, индивиды (τὰ καθόλου καὶ τὰ ἔ. Arst.).

II ἔσχατα adv. в самый край Hom.

*ἐσχᾰτάω (только part.) 1) быть далеким (Ἀνθηδὼν ἐσχατόωσα Hom.; Καύκασος ἐσχατόων Theocr.); 2) находиться на краю: δηΐων ἐσχατόων τις Hom. кто-л. из врагов, бродящий с краю (неприятельского стана).

*ἐσχᾰτεύω (только part.) находиться с краю (χώρα ἐσχατεύουσα τῆς Ἀρκαδίας Polyb.; ἐσχατεύοντες τόποι Arst.): ὅταν πλεονάσας ὁ Νεῖλος πλησιάσῃ τοῖς ἐσχατεύουσι Plut. когда вздувшийся Нил приблизится к окраинам (Египта).

ἐσχατιά, ион. ἐσχατιή тж. pl. 1) край, конец, граница, окраина (νήσου Hom.; τῆς οἰκουμένης Her.; sc. τῇς πόλεως Arst.; sc. ἀγροῦ Theocr.): (ἐπ᾽) ἐσχατιῇ и ἐπ᾽ ἐσχατιῆς Hom. с краю, на краю; ἐσχατιῇ πολέμοιο Hom. в конце поля сражения; ἐπ᾽ ἐσχατιῇ λιμένος Hom. в самом устье бухты; τόπον ἐσχατιαῖς (v. l. ἐσχατιᾶς) δέρκου Soph. окинь взором местность до горизонта; αἱ ἐσχατιαὶ τῆς Αἰτωλίδος Her. границы Этолиды; 2) предел, верх совершенства (ἐ. ὄλβου Pind.): πρὸς ἐσχατιὰν ἀρεταῖσιν ἱκάνειν Pind. достигнуть вершины добродетелей; 3) окончание, завершение, конец: ἀν᾽ ἐσχατιάν Pind. наконец.

ἐσχᾰτιός 3 Anth. = ἔσχατος.

ἐσχατό-γηρως, ων достигший весьма преклонного возраста, дряхлый (ἀνήρ Diod., Plut.).

I ἔσχᾰτον τό 1) край, конец, окраина, отдаленная часть (τῆς ἀγορᾶς Xen.); 2) высшая степень, верх, предел (κακοῦ Her.; θράσους Soph.): ἐπὶ τό ἔ. ἀγῶνος ἐλθεῖν Thuc. сражаться до последней возможности; ἐπ᾽ ἔ. ἐλθεῖν ἀηδίας Plat. дойти до крайней степени отвращения; τοῖς ἐσχάτοις ζημιοῦσθαι Plat. подвергаться самым суровым карам; οὐ τοῦ ἐσχάτου ἐσχατώτερον εἴη ἄν τι Arst. не может быть ничего более крайнего, чем (просто) крайнее; 3) крайность, конец: ἐς τὸ ἔ. Her. до конца, до крайности; 4) филос. предел, конечная цель: τὸ ἔ. ἀρχὴ τῆς πράξεως Arst. конечная цель (есть движущее) начало действия.

II ἔσχᾰτον (τό) adv. 1) наконец, в конце концов Plat.; 2) в последний раз Soph.

ἔσχατος 3 и 2 1) крайний, задний (θάλαμος Hom.; τάξις Soph.); 2) отдаленный, далекий, дальний, находящийся на краю света (Αἰθίοπες ἔσχατοι ἀνδρῶν Hom.; γᾶς τόπος Aesch.): πρὸς τὴν ἕω ἔ. Her. самый восточный; ἔσχατοι τῆς ἀρχῆς Thuc. обитающие в самых отдаленных областях государства; 3) находящийся с краю, крайний (Θρήϊκες ἔσχατοι ἄλλων Hom.; Νείλου κέρας Pind.); 4) конечный, последний, предельный (στήλη Soph.; τέλος καὶ πέρας Arst.); 5) верхний: ἐσχάτη πυρά Soph. верхушка могилы или насыпи; 6) крайний, высший, доведенный до высшей степени, величайший (ἀδικία Plat.; δημοκρατία Arst.; κίνδυνος Dem.): ἔσχατ᾽ ἐσχάτων κακὰ λέγειν Soph. осыпать величайшими оскорблениями; ἐσχάταις ἐλπίσιν Pind. в отчаянном положении; 7) последний (по времени) (ἔ. Ἑλλήνων, Ῥωμαίων Plut.; ἡμέρα NT): ἔσχαται ῥίζαι ἐν Οἰδίπου δόμοις Soph. последние отпрыски дома Эдипа; 8) перен. последний, презреннейший: τὸ λεγόμενον, Μυσῶν ὁ ἔ. Plat. как говорится, последний из мисийцев; 9) лог. меньший: ὁ ἔ. ὅρος Arst. меньшая (малая) посылка (силлогизма); 10) (наиболее) глубоко лежащий, глубоко расположенный: ἔσχαται σάρκες Soph. внутренние органы тела; 11) худший, злейший, крайне тяжелый (πόνος καὶ ἀγών Xen.; ἀλγηδόνες Plat.). - см. тж. ἔσχατον и ἔσχατα.

ἐσχατόων part. к *ἐσχατάω.

ἐσχάτως 1) с краю, в конце, на последнем месте (ὑποκεῖσθαι Sext.); 2) крайне, в высшей степени (φιλοπόλεμος Xen.): ἀργυρίου ἐ. ἥττων Plut. крайне скупой; 3) крайне ожесточенно, до последней возможности (διαμάχεσθαι Arst.); 4) в крайне серьезном положении, в большой опасности (διακεῖσθαι или ἔχειν Polyb.).

ἔσχεθον эп.-поэт. aor. 2 к ἔχω.

ἔσχηκα pf. к ἔχω.

ἔσχον aor. 2 к ἔχω.

ἔσω арх. = εἴσω I и II.

I ἔσω-θε(ν) adv. 1) изнутри (γίγνεσθαι Arst.): οἱ ἄνεμοι οἱ ἔ. ἐκπνέοντες Her. ветры, дующие с внутренней стороны, т. е. с Понта и Пропонтиды; 2) внутри (ὁδόντας ἔχειν ἔ. καὶ ἔξωθεν Arst.): ἕτερον ἔ. τεῖχος περιθέει Her. другая стена тянется кругом внутри (первой); ὁ ἔ. Aesch., Arst. внутренний.

II ἔσωθεν praep. cum gen. внутри (ἄντρων Eur.).

ἐσωτ- = εἰσωτ-.

ἐσωτερικός 3 [compar. к ἔσω] досл. внутренний, перен. эсотерический, сокровенный, предназначенный только для посвященных Luc.

ἐσώτερος NT и ἐσωτέρω Her. compar. к ἔσω I.

ἐτάγην aor. 2 pass. к τάσσω.

ἐτάζω исследовать, проверять Plat., Anth.

ἐτάθην (ᾰ) aor. pass. к τείνω.

ἑταίρα, эп. тж. ἑτάρη, ион. ἑταίρη1) подруга, спутница (Ἔρις, Ἄρεος κασιγνήτη ἑτάρη τε и φόρμιγξ, δαιτὶ ἑ. Hom.; ἑταῖροι καὶ ἑταῖραι Plat.): φύζα φόβου ἑ. Hom. бегство, сопутствующее страху; 2) гетера, любовница Her., Arph., Arst.

ἑταιρεία, ион. ἑταιρηΐη 1) общество, товарищество, содружество (τῶν ἡλικιωτέων Her.); 2) гетерия, политическая организация, союз, общество (εἰς ἑταιρείαν ἐμβαλεῖν ἑαυτόν Plut.): σπουδαὶ ἑταιρειῶν ἑπ᾽ ἀρχάς Plat. погоня за государственными должностями через посредство политических союзов; 3) (тж. ἑταιρείας λιμήν Soph.) дружба Eur.; 4) стадо: αἱ βόες νέμονται καθ᾽ ἑταιρείας Arst. коровы пасутся стадами; 5) Diod. = ἑταίρησις.

ἑταιρεῖος 3 1) относящийся к другу: φόνος ἑ. Anth. убийство друга; 2) покровительствующий дружбе (Ζεύς Her.; θεός Arst.); 3) влюбленный, любовный (φιλότης HH); 4) надеваемый гетерами, гетерин (στόλος Anth.).

ἑταιρεύομαι Polyb., Diod., Plut. = ἑταιρέω.

ἑταιρέω (aor. ἡταίρησα, pf. ἡταίρηκα) заниматься ремеслом блудницы, (тж. о мужчинах) предаваться распутству Lys., Aeschin., Dem., Luc.: ἑταιροῦσα φιλία Plut. продажная дружба.

ἑταίρη ион. = ἑταίρα.

ἑταιρηϊ- ион. = ἑταιρε-.

ἑταίρησις, εως ἡ распутство, разврат Aeschin. etc.

ἑταιρία ἡ Soph., Eur., Thuc. etc. v. l. = ἑταιρεία.

ἑταιρίδιον (ῐδ) τό Plut. demin. к ἑταίρα.

ἑταιρίζω 1) быть в товарищеских отношениях, общаться (τινί Hom.): Χάριτες, αἱ θεοῖσιν πᾶσιν ἑταιρίζουσι Hom. Хариты, которые сопутствуют всем богам; 2) Luc. = ἑταιρέω - см. тж. ἑταρίζομαι.

ἑταιρική ἡ товарищество, дружба Arst.

ἑταιρικόν τό политическое общество, партийная группировка Thuc., Plut.

ἑταιρικός 3 1) товарищеский, дружеский (φιλία Arst. и τὸ φιλίας γένος Plut.): ἑταιρικὴ ἵππος Polyb., Diod. конница гетеров (отборная конница в македонской армии); 2) подобный блуднице, распутный (γυνή Plut.).

ἑταιρικῶς 1) по-товарищески Arst.; 2) наподобие гетер Plut., Luc.

ἑταίριος 3 Luc. = ἑταιρεῖος.

ἑταιρίς, ίδος ἡ Xen. demin. к ἑταίρα 2.

ἑταιρίστρια ἡ распутница, блудница Plat., Luc.

I ἑταῖρος, эп.-ион.-поэт. тж. ἕτᾰρος 1) товарищ, спутник (ἑσθλός Hom.; ἀγαθός Aesch.; ἀρχαῖος Xen.; ἑ. τε καὶ φίλος Plat.): δαιτὸς ἑ. HH сотрапезник, собутыльник; γέλως, ἑ. ὕβρεως Plut. смех, спутник глумления; ὦταῖρε! Arph. друг мой!; Hom. - иногда о подчиненных или слугах: ἑτάροισιν ἰδὲ δμωῇσι κέλευσεν Hom. (Патрокл) приказал (своим) спутникам и рабыням; 2) ученик, последователь (Λεύκιππος καὶ ὁ ἑ. αὐτοῦ Δημόκριτος Arst.; Σωκράτους Plut.); 3) сторонник, приверженец: οἱ περὶ αὐτοῦ ἑταῖροι Dem. его (политические) сторонники; 4) возлюбленный: οὐχ ἥκει μοὐταῖρος (= ὁ ἑ. μου) Arph. не пришел мой возлюбленный; 5) pl. гетеры (отборная конница в македонской армии) Polyb., Diod.

II ἑταῖρος adj. m близкий, тесно связанный, сопутствующий: τὸ ἑπιθυμητικὸν ἡδονῶν ἑταῖρον Plat. влечение, сопутствующее наслаждениям; οἰκειότατοί τε καὶ ἑταιρότατοι Plat. самые близкие и задушевные (друзья).

ἑταιρόσυνος 2 сдружившийся, связанный дружбой Anth.

ἐτάκην (ᾰ) aor. 2 к τήκω.

ἐτάλασσα эп. aor. 1 к *τλάω.

ἔταμον (= ἔτεμον) ион. aor. 2 к τέμνω.

ἔταξα aor. к τάσσω.

ἑτάρη эп. = ἑταίρα.

ἑταρίζομαι (только aor.) избрать в качестве спутника: διάνδιχα μερμήριξεν, ἤ τινά που Τρώων ἑταρίσσαιτο Hom. (Деифоб) колебался, не взять ли себе в товарищи какого-л. троянца.

ἕτᾰρος эп.-ион. = ἑταῖρος.

ἐτάφην aor. 2 к θάπτω.

ἔταφον Pind., Aesch. aor. 2 к τέθηπα.

ἐτάχθην aor. 2 pass. к τάσσω.

ἕτε 2 л. pl. imper. aor. 2 к ἵημι.

Ἐτέαρχος ὁ Этеарх 1) царь аммониев в сев. Африке Her.; 2) царь Оакса на Крите Her.

ἐτεῇ adv. на самом деле, действительно Democr. ap. Sext.

ἐτεθήλειν ppf. к θάλλω.

ἐτέθην aor. pass. к τίθημι.

ἐτεθήπεα эп. ppf. к *θήπω (см. τέθηπα).

ἐτεθνήκειν ppf. к θνῄσκω.

ἔτειλα aor. к τέλλω.

ἔτειος 3 1) годичный, ежегодный (ἄεθλα Pind.; δασμός Eur.); 2) длящийся год, годовой (φρουρά Aesch.); 3) годовалый (λάγιον Xen.).

ἔτεκον aor. 2 к τίκτω.

ἐτελίς или ἔτελις ὁ этелис (вид рыбы) Arst.

Ἐτεο-βουτάδαι, ῶν οἱ Этеобутады, подлинные потомки Бута (жреческий род в Афинах) Aeschin., Dem.

*ἐτεό-δμως, ωος ὁ истинный, т. е. хороший слуга (Hom. - v. l. к κέ τεο δμώων).

Ἐτεόκλειος 2 Theocr. = Ἐτεοκληεῖος.

Ἐτεοκληεῖος 3 Этеоклов Hom.

Ἐτεοκλῆς, έους ὁ Этеокл (сын Эдипа и Иокасты, брат Полиника) Trag.

Ἐτέοκλος ὁ (не смеш. с Ἐτεοκλῆς) Этеокл (сын Ифия, один из «семерых против Фив») Trag.

Ἐτεό-κρητες, ων οἱ коренные критяне (одно из пяти племен Крита): Ἐ., Ἀχαιοί, Κύδωνες, Δωριέες, Πελασγοί Hom.

ἐτεόν adv. 1) верно, истинно, правильно (μαντεύεσθαι Hom.): ἐ. καὶ ἀτρεκέως ἀγορεύειν Hom. говорить сущую правду; εἰπέ μοι, εἰ ἐ. γε εἰς πατρίδα ἱκάνω Hom. скажи мне, действительно ли достиг я отчизны; εἰ ἐ. μιμνήσκομαι Theocr. если я хорошо помню; 2) (в вопросах) в самом деле?, разве?: τί τοῦτ᾽ ἐγέλασας ἐ.; Arph. чему это ты, в самом деле, рассмеялся?; οὐκ ἀκούσεσθε ἐ.; Arph. да вы не слышите, что ли?; ἐ. ἡγεῖ γὰρ θεούς; Arph. да разве ты действительно веришь в богов?; ἐτεόν; Arph. разве?, неужели?

Ἐτεόνῑκος ὁ Этеоник (лакедемонянин, гармост на Лесбосе и Фасосе - 412 г. до н. э., и в Византии - 400 г. до н. э.) Xen., Thuc.

ἐτεός 3 истинный, верный: ἐτεά τε καὶ οὐκί Hom. верное и неверное, правда и ложь - см. тж. ἐτεόν и ἐτεῇ.

ἑτέρα 1) (sc. ἡμέρα) следующий день: θἀτέρᾳ (= τῇ ἑτέρᾳ) Soph., Eur. на следующий день, завтра; ἢν αὔριον ἴῃς πρωΐ, τῇ ἑτέρᾳ ἂν … Xen. если завтра утром отправишься, то послезавтра …; 2) (sc. ὁδός) другой путь: τῇ ἑτέρᾳ Soph. другой дорогой; ἑτέραν ἐκτρέπεσθαι Luc. повернуть на другой путь; 3) (sc. χείρ) другая рука Hom., преимущ. левая рука, шуйца Luc., Plut.

ἕτερα adv. иначе, по-другому: ἕ. μὲν ὁ πούς, ἕ. δὲ ὁ ῥυθμός Luc. одно дело стопа, а другое - ритм.

ἑτερ-αλκέως с переменным успехом (ἀγωνίζεσθαι Her.).

ἑτερ-αλκής 2 1) склоняющийся то на одну, то на другую сторону, переменный (μάχης νίκη Hom. - ср. 2); 2) склоняющийся на одну сторону, решительный (μάχης νίχη Hom. - ср. 1); 3) дающий перевес одной стороне, т. е. приносящий победу врагам (Ἄρης Aesch.); 4) (о войсках) вспомогательный, свежий (δῆμος Hom.); 5) не дающий никому решительного перевеса, сомнительный (с точки зрения исхода) (μάχη Her.).

ἑτερ-εγκεφαλάω досл. страдать односторонней головной болью, перен. быть полусумасшедшим, сумасбродствовать Arph.

ἑτέρη эп.-ион. = ἑτέρα.

ἑτερ-ήμερος 2 чередующийся через день: ἄλλοτε μὲν ζώουσιν ἑτερήμεροι, ἄλλοτε δὲ τεθνᾶσιν Hom. (Кастор и Полидевк) попеременно через день то живут, то умирают.

ἑτέρηφι эп. (= ἑτέρῃ, sc. χειρί) другой рукой Hom.

ἑτερο-γενής 2 1) разнородный, относящийся к различным родам (ὑγίειαι καὶ νόσοι Arst.; φυτά Plut.); 2) грам. меняющий во множественном числе род (напр., ὁ δάκτυλος - pl. τὰ δάκτυλα) Arst.

ἑτερο-γενῶς разнородно, в различных отношениях (διαφέρειν ἀλλήλων Sext.).

ἑτερό-γλαυκος 2 имеющий один из глаз серого цвета (ἄνθρωπος, ἵππος Arst.).

ἑτερό-γλωσσος, атт. ἐτερόγλωττος 2 говорящий на чужом языке, иноязычный Polyb.: ἐν ἑτερογλώσσοις λαλεῖν τινι NT говорить с кем-л. на других языках.

ἑτερό-γνᾰθος 2 имеющий рот, обе стороны которого неодинаковы по мягкости (ἵππος Xen.).

ἑτερο-διδασκαλέω досл. учить иначе, перен. распространять лжеучения NT.

ἑτερο-δοξέω быть особого мнения, судить иначе или превратно Plat.

ἑτερο-δοξία ἡ превратное мнение, ложное суждение Plat.

ἑτερό-δοξος 2 инакомыслящий (в отличие от ὁμόδοξος) Luc., Sext.

ἑτερο-ειδής 2 имеющий другой вид (Arst. - v. l. к ἐντεροειδής).

ἑτερό-ζηλος 2 имеющий другие пристрастия, обладающий иными склонностями Sext., Anth.

ἑτερο-ζήλως с пристрастием, пристрастно Hes.

ἑτερο-ζῠγέω общаться (с неподходящими людьми), неодобр. дружить (τινι NT).

ἑτερό-ζυξ, ῠγος adj. оставшийся один в ярме, перен. лишившийся сотоварища: πόλις ἑ. Plut. город, лишившийся своего постоянного союзника.

ἑτεροῖος 3 иной, иного свойства, отличный Plat., Arst.: τρόπῳ οὐ τῷ αὐτῷ, ἀλλ᾽ ἑτεροίῳ Her. не таким способом, а иным.

ἑτεροιότης, ητος ἡ отличие, разница (πρός τι Plat.).

ἑτεροιόω делать иным, изменять (τὰ πάντα Plut.); pass. меняться Arst.: ἐνθεῦτεν ἑτεροιοῦτο τὸ νεῖκος Her. тогда сражение приняло другой оборот.

ἑτεροίωσις, εως ἡ изменение, превращение Arst.

ἑτεροιωτικός 3 изменчивый (τύπωσις Sext.).

ἑτερο-κλῐνής 2 наклонный, покатый: τὰ ἑτεροκλινῆ τῶν χωρίων Xen. покатые места, отлогие спуски.

ἑτερό-κλῐτος 2 грам. разносклоняемый или разноспрягаемый (т. е. меняющий в склонении или в спряжении основу: напр., θρίξ - τριχός, Ζεύς - Διός).

ἑτερόμηκες τό разносторонний многоугольник Arst.

ἑτερο-μήκης 2 1) с измерениями разной длины, т. е. удлиненный, продолговатый (πέδη Xen.; σχῆμα Diod.); 2) (о числах) «продолговатый», т. е. неквадратный, образовавшийся как произведение неравных сомножителей (ἀριθμός Plat.).

ἑτερόπλοα τά Dem. = ἀργύριον ἑτερόπλουν.

ἑτερό-πλοος, стяж. ἑτερόπλους 2 данный под залог судна или груза, плывущего в одном лишь направлении: δανείζειν ἑτερόπλουν τἀργύριον εἰς Ἀθήνας Dem. дать денежную ссуду под судно, отправляющееся в Афины (для обратного рейса эта ссуда была недействительна).

*ἑτερό-πνοος 2 издающий другой звук, с особым тоном: οἱ ἑτερόπνοοι ἔναυλοι Anacr. разнозвучные свирели (одна издававшая высокие тона, другая - низкие; вероятно, то же, что римск. tibiae impares).

ἑτερο-πρόσωπος 2 грам. отличающийся по (грамматическому) лицу.

ἑτερό-πτωτος 2 грам. неправильно склоняющийся, разносклоняемый (напр., ὕδωρ - ὕδατος).

ἑτερο-ρρεπέω склоняться то в одну, то в другую сторону, колебаться Plut.

ἑτερο-ρρεπής 2 склоняющий весы то на одну, то на другую сторону, т. е. уравновешивающий (Ζεύς Aesch.).

ἕτερος 3 (часто in crasi с членом: ἅτερος, ἁτέρα, θάτερον, gen. θατέρου, dat. f θατέρᾳ; ион. οὕτερος, n τοὔτερον) 1) другой, один (из обоих): τῇ ἑτέρῃ μὲν χειρὶ φέρων τρυφάλειαν, τῇ δ᾽ ἑτέρῃ σάκος Hom. держа в одной руке шлем, а в другой щит; ἕτεροι ἑτέρων ἄρχουσιν Thuc. одни властвуют над другими; χωλὸς ἕτερον πόδα Hom. хромой на одну ногу; ὁ ἕ. τῶν στρατηγῶν - δύο γὰρ ἦσαν ἐν τῇ μάχῃ οἱ παρόντες Thuc. один из полководцев - ибо в сражении (их) участвовало двое; 2) pl. тот или другой, кто-л. из обоих: τῶν ἕτεροι Hom. те или другие из них; οὐδ᾽ ἕτεροι μνώοντο φόβοιο Hom. ни те, ни другие, т. е. никто из них не помышлял о бегстве; 3) (в перечислениях) один, другой (лат. alter): (ὁ ἕ … ὁ) ἕ., ὁ μὲν … ὁ δ᾽ ἕ., ἕ. … ὁ δέ, ἕ. μέν … ἄλλος δέ или ἄλλος … ἕ. Hom. etc., тж. ὁ ἕ. … ὁ λοιπός Xen. один …, другой (же); οὐδ᾽ или μηδ᾽ ἕ. Hom., Thuc., Xen.; (решительно) никто из них, ни один; 4) другой, второй (лат. alius, secundus): τῶν ἑτέρων Πάρις ἦρχε, τῶν δε τρίτων Ἓλενος Hom. у других предводителем был Парис, а у третьих - Гелен; 5) (без члена в знач. взаимности «друг», как усеченная форма к другой): ἐξ ἑτέρων ἕτερ᾽ ἐστίν Hom. (помещения) связаны друг с другом; ἕ. ἀφ᾽ ἑτέρου ἀναπιμπλάμενοι Thuc. заражаясь друг от друга; 6) в разделит. знач. один … другой, различный: συμφορὰ ἑτέρα ἑτέρους πιέζει Eur. различные несчастья угнетают различных людей, т. е. одного угнетает одно горе, другого - другое; ἕτερα ἑτέροις ἐστὶν ἡδέα Arst. одним нравится одно, другим - другое; 7) повторный, другой, такой же: ἐποίεε καὶ ὁ Κῦρος ἕτερα τοιαῦτα Her. Кир сделал то же самое; οἱ ἀκουσόμενοι ἕτεροι τοιοῦτοι Plat. также желающие послушать; ἕτερα ἄττα ὧν οἶδε Plat. нечто отличное от того, что он знает, т. е. нечто ему неизвестное; ἕ. τοσοῦτος χρόνος Isocr. еще такой же промежуток времени; παθήματα, οἷα οὐχ ἕτερα Thuc. бедствия, каких не было, т. е. не имевшие равных; δεύτερος, τρίτος, τέταρτος ἕ. Dem. второй, третий, да еще четвертый; 8) другой, иной, отличный, особый: ἕ. με θυμὸς ἔρυκεν Hom. иная мысль удержала меня (от этого плана); τὸ μὲν ἕτερον, τὸ δὲ ἕτερόν ἐστιν αὐτῶν Plat. то есть одно, а это - (совсем) другое; ἕ. ἢ τὰ νῦν Soph. не такой, как теперь; ἕ. τε καὶ ἀνόμοιος Plat. отличный и непохожий, т. е. совершенно иной; ἐν ἑτέροις Arst. в другом месте, в другой связи; περὶ τούτων ἕ. ἕστω λόγος Arst. об этом поговорим особо; ἕτερόν ἐστι σωφροσύνης σοφία Plat. мудрость - не то, что благоразумие; ἕ. ἀεὶ γιγνόμενος Arst. постоянно меняющийся; иногда усиливается посредством ἄλλος: Κῶς καὶ ἄλλαι ἕτεραι πόλεις Ἑλληνίδες Dem. Кос и прочие греческие государства; 9) противоположный, противный (τὰ ἕτερα τῆς πόλεως Xen.); 10) левый (χείρ Hom., Luc. - см. тж. ἑτέρα; κέρας Plut.); 11) южный: ἡ ἑτέρα ἄρκτος Arst. южный полюс; 12) вражеский: οἱ ἕτεροι Thuc., Xen.; противник (и); 13) не такой как следует, т. е. нехороший, неблагоприятный или плохой, дурной, ужасный (δαίμων Pind.; θυσία Aesch.; συμφοραί Eur.): παθεῖν μὲν εὖ, παθεῖν δὲ θάτερα Soph. испытывать то хорошее, то дурное; πλέον θάτερον εἶναι Plat. быть большим злом; 14) в знач. а также (ср. лат. alius): ψιλοὶ καὶ ἕτεροι περίπολοι Thuc. легковооруженные, а также пограничные войска; ἔχων ναῦς ἑτέρας πέντε καὶ εἴκοσιν Xen. имея, кроме того, 25 судов - см. тж. ἑτέρα и ἕτερα.

ἑτερο-σχήμων 2, gen. ονος имеющий иной вид, отличающийся по виду Luc.

ἑτερότης, ητος1) лог. родовое различие (лат. genus proximum - в отличие от διαφορά differentia specifica) Arst., Sext.; 2) разногласие, разлад (ἑ. καὶ διαφορά Plut.).

ἑτερό-τροπος 2 1) преобразившийся, изменившийся, иной: μεταβαλοῦσα ἑπὶ κακὸν ἑτερότροπον τύχη Arph. судьба, которая повернется в сторону другой беды, т. е. новая беда; 2) повернувшийся другой стороной, переменивший направление (τύχης ὁρμή Anth.).

ἑτερ-όφθαλμος 2 одноглазый, кривой Arst., Dem., Plut.

ἑτερό-φρων 2, gen. ονος помешавшийся, безумный (λύσσα Anth.).

ἑτερο-φωνία ἡ разнозвучие, иногласие (τῆς λύρας Plat.).

ἑτερό-φωνος 2 говорящий на чужом языке, иноязычный (στρατός Aesch.).

ἑτερο-χροιότης, ητος ἡ другая окраска (ὠχρότης ἢ ἑ. Diog. L.).

ἑτερό-χρως, ωτος adj. разнополый или обоеполый, перен. полный любовных утех (ὕπνοι Luc.).

ἑτέρω-θε(ν), эол. ἐτέρωτα adv. 1) с другой стороны, на другой стороне, на(су)против (ἑσθηκέναι Hom.): Ἀτρείδης ἑ. ἑμήνιε Hom. с другой стороны в гневе был (и) Атрид (Агамемнон); 2) извне, от чужих (лат. aliunde) (νόμους ἑ. τίθεσθαι Plat.; πορίζειν Arst.).

ἑτέρω-θι adv. 1) с другой стороны (ἔνθεν μὲν Σκύλλα, ἑ. δὲ Χάρυβδις Hom.); 2) в другом месте (лат. alibi) (ἑ. που τοῦ σώματος Arst.): ἀπὰνευθε νεῶν ἑ. Hom. вдали от кораблей; ἑ. τοῦ λόγου Her. в другой части (моего) повествования; οὐδαμόθι ἑ. Her. нигде больше; 3) в другой раз (τότε μὲν ταῦτα ἐξεργάσατο, ἑ. δὲ … Her.); 4) по другую сторону (ἑστηκέναι Plut.).

ἑτέρως 1) другим или одним способом (из обоих): ἀμφοτέρως κινεῖσθαι ἢ ἑ. Plat. двигаться обоими способами или одним из них; ἑ. τε καὶ ἑ. Plat. и так, и этак, то так, то иначе; 2) иначе, по-иному (ἑ. καὶ μὴ τὸν αὐτὸν τρόπον Arst.): νῦν δ᾽ ἑ. ἐβάλοντο θεοί Hom. ныне же иначе решили боги; ἑ. ἔχειν Arph. обстоять иначе; ἑ. πως τῶν εἰωθότων Plat. иначе, чем обыкновенно бывает, вопреки обыкновению.

ἑτέρω-σε adv. 1) в другое место, в другую сторону (лат. aliorsum) (ἑ. βάλλειν ὄμματα Hom.; τρέχειν Arph.): ἐκλίνθη ἑ. Hom. (раненый Антиной) упал на бок; 2) в другом месте, (где-л.) там (лат. alibi) (ἔνθεν μὲν … ἑ. δέ Plat.); 3) с другой стороны (καθίζειν Hom.).

ἐτέρωτα Sappho = ἑτέρωθε.

ἐτετάγμην ppf. pass. к τάσσω.

ἐτέταλτο 3 л. sing. ppf. pass. к τέλλω.

ἐτετάχατο ион. 3 л. pl. ppf. pass. к τάσσω.

ἐτετεύχατο эп. 3 л. pl. ppf. pass. к τεύχω.

ἔτετμον и τέτμον эп. aor. 2 к *τέτμω.

ἐτέχθην aor. pass. к τίκτω.

Ἐτεωνός ὁ Этеон (город в Беотии, впосл. Σκάρφη) Hom.

ἔτης, ου1) член рода, (со)родич (παῖδες τε κασί-γνητοί τε ἔται τε Hom.); 2) (со)гражданин: τοῖς ἔταις καττὰ πάτρια δικάζεσθαι Thuc. (в тексте договора) граждане будут подсудны законам страны,; 3) простой гражданин, частное лицо (πρός τινα ὡς ἔτην λέγειν Aesch.).

ἐτησίαι, ίων, ион. ιέων οἱ (sc. ἄνεμοι) этесии, летние «годичные» ветры 1) в Египте, северо-восточные - с Геллеспонта Her.; 2) в Эгейском море, северные и северозападные - с Адриатического моря Her., Dem. etc.

ἐτήσιον adv. из года в год, ежегодно (ἡμερίδας τρυγᾶν Anth.).

ἐτήσιος 2 1) длящийся один год, годичный (πένθος Eur.; προστασία Thuc.); 2) ежегодный (θυσίαι Thuc.; βορέαι Arst.; καρποί Plut.).

*ἐτητῠμία, ион. ἐτητῠμίη ἡ правда, истина Anth.

I ἐτήτῠμον τό правда: ἐ. ἀγορεύειν Hom. и λέγειν ἐτήτυμα Soph. рассказывать правду; τὸ ἐ. Arph. говоря правду, воистину.

II ἐτήτῠμον adv. истинно, подлинно, действительно Hom.

ἐτήτῠμος 2 [ἔτυμος с удвоением] 1) истинный, верный (μῦθος Hom.); 2) правдивый, говорящий правду (ἄγγελος Hom.; στόμα Eur.); 3) подлинный, настоящий, действительный (νόστος Hom.; κλέος Pind.; χρυσός Theocr.).

ἐτητύμως Trag. = ἐτήτυμον II.

ἔτῐ (in crasi κἄτι = καὶ ἔ.; у Hom. редко ἔτῑ) 1) еще (лат. adhuc): μ᾽ ἔτι τυτθὸν ἐόντα κάλλιφε (= κατέλιπε) Hom. (отец) оставил меня еще когда я был ребенком; 2) все еще: ἔτι καὶ νῦν Hom., ἔ. καὶ νυνί Plat. и по сие время, до сих пор; 3) даже, к тому же: ὁ καταρατότατος, ἔτι δὲ καὶ ἐχθρότατος Soph. самый отверженный, да, к тому-же, и самый ненавистный; ἐν δὲ τούτῳ καὶ ἔτι πρότερον Thuc. тем временем, и даже раньше; 4) еще (лат. praeterea), сверх того: τί δῆτ᾽ ἂν ἐπεντέλλοις ἔτι; Soph. что же ты предложил бы еще?; 5) наконец, в конце концов: νῦν ἔτ᾽ ἐν σαυτῷ γένου Soph. стань же наконец, самим собой; 6) уже, больше: οὐδ᾽ ἔτι δὴν ἦν Hom. просуществовал уже недолго; οὐδὲν εἰμ᾽ ἔτι Soph. меня уже нет, т. е. я погиб(ла); ἔτ᾽ οὐχ οἵα ἀνακουφίσαι κάρα Soph. (столица Фивы) больше уже не в состоянии поднять голову; οὐ πρὸς ἐκείνων μᾶλλον ἦν ἔτι, ἢ πρὸς Ἀθηναίων Thuc. это было (бы) скорее уже на руку не им, а афинянам; 7) еще и впредь, когда-л. в будущем: ἄλγεα ἔδωκεν ἠδ᾽ ἔτι δώσει Hom. (на Агамемнона Аполлон) ниспослал беды, да еще и ниспошлет; κακὰν ἐλπίδα ἔχων, ἔτι μέ ποτ᾽ ἀνύσειν τὸν Ἃιδαν Soph. со страхом предвидя, что когда-л. (наконец) отправишься в Гадес; 8) тотчас же после, со времени (часто с ἐξ): ἐξ ἔτι τοῦ ὅτε Βρισηΐδα ἔβης ἀπούρας Hom. с того времени, как ты увел Брисеиду; ἐξ ἔτι πατρῶν Hom. со времени отцов; 9) (при compar. или posit.) еще больше: ὄφρ᾽ ἔτι μᾶλλον εὐκτὰ γένηται Hom. чтобы еще больше (полнее или скорее) сбылось желанное; παῖς τε κἄτι (= καὶ ἔτι) τοῦδ᾽ ἀνούστερος Aesch. еще безрассуднее, чем ребенок; ἔτι ἄνω στρατεύεσθαι Xen. воевать еще выше, т. е. перенести военные действия внутрь страны; ἔτι ἐν ἐλάττονι (sc. χρόνῳ) Arst. за еще более короткое время.

ἐτίθουν impf. к *τιθέω.

ἔτλαν эп. aor. 2 к *τλάω.

ἐτμήθην aor. pass. к τέμνω.

ἐτν-ήρῠσις, εως ἡ разливательная ложка, черпак Arph.

ἐτνο-δόνος 2 служащий для размешивания похлебки (τορύνη Anth.).

ἔτνος, εος τό похлебка Plat., Arst., Plut.: ἔ. πίσινον Arph. гороховый суп.

ἑτοιμάζω (pf. ἡτοίμακα - pass. ἡτοίμασμαι) 1) тж. med. приготовлять (γέρας τινί, med. ἱρὸν Ἀθήνῃ Hom.; ἀργύριον ῥητόν Thuc.): κάπρον ἑτοιμασάτω ταμέειν Hom. пусть приготовит вепря для заклания; 2) med. приготовлять для себя, запасаться (πλείονα ἡτοιμασμένος Xen.); 3) med. готовиться, приготовляться (πρὸς τὴν χειμασίαν Polyb.); 4) med. принимать необходимые меры: ἑτοιμάσασθαι τὰ περὶ τοὺς νεκρούς Her. распорядиться убрать трупы; 5) med. готовить, устраивать, приводить в порядок (δῶμα Eur.; τὴν ὁδόν τινος NT); 6) med. снаряжать, оснащать (νέας Her.; στρατιήν Her.); 7) med. подготовлять, организовывать (τιμωρίαν Thuc.); 8) med. вызывать, причинять (δάκρυα Eur.).

ἑτοιμᾰσία ἡ готовность: ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ NT приготовившись в путь (досл. обувши ноги готовностью).

ἑτοῖμον и ἕτοιμον τό 1) готовность: ἐν ἑτοίμῳ εἶναι Theocr., Diod.; быть наготове; ἐξ ἑτοίμου Xen., Arst.; с готовностью, сразу же, немедленно; 2) решительность, решимость: τὸ ἕ. ἔστιν Eur. я полон решимости; ἐξ ἐτοιμοτάτου Xen. со всей решимостью; 3) преимущ. pl. готовое, имеющееся в наличии: ἐπὶ τὰ ἑτοῖμα τρέπεσθαι Thuc. обращаться к готовым мнениям, т. е. усваивать чужие взгляды; τοῖς ἑτοίμοις περὶ τῶν ἀφανῶν κινδυνεύειν Thuc. рисковать тем, что имеем, ради призрачных благ.

ἑτοῖμος, позднеатт. тж. ἕτοιμος 3 и 2 1) готовый, приготовленный (ὀνείατα Hom.; τὰ κρέα Her.; δαίς Theocr.); 2) подготовленный, упакованный (λάρνακες Her.); 3) имеющийся наготове, наличный (χρήματα Her.): τινὰ ἑτοῖμον ποιεῖσθαι Her. приказать кому-л. быть наготове; ὡς (или ἐπειδὴ) ἑτοῖμα ἦν Thuc. когда (все) было готово, когда приготовления были закончены; ἑτοιμότερα γέλωτος λίβη Aesch. слезы легче вызвать, чем смех; 4) уготованный, т. е. неминуемый, предстоящий (πότμος Hom.): ἕτοιμόν ἐστιν Plat. неизбежно; 5) выполнимый, осуществимый (μῆτις Hom.); 6) совершившийся, осуществленный, действительный: ταῦτα ἑτοῖμα τετεύχαται Hom. это действительно свершилось; ἦ μὲν ἀπείλησας … ἦ δ᾽ ἄρ᾽ ἑτοῖμα τέτυκτο Hom. ты похвалился … да так оно и вышло; 7) (о людях) готовый, приготовившийся, расположенный (τινί Pind., Her., ἔς τι Her., πρός τι Xen. и ποιεῖν τι Soph., Eur., Her., Plat.): οἱ ὑπακούειν ἑτοιμότεροι Thuc. обнаруживающие полную готовность подчиниться; τὸ μὴ βλέπειν ἑτοίμα Soph. (Электра), готовая не видеть (света), т. е. умереть; 8) решительный, окончательный (γνώμη Thuc.; λῆμα Arph.).

ἑτοιμότης, ητος1) состояние готовности, готовность (πρός τι Dem., Plut.): τῶν λόγων ἑ. Plut. легкость (бойкость) речи; 2) расположенность, охота, склонность Plut.

ἑτοιμο-τόμος 2 готовый (от)резать (χεῖρες Anth.).

ἑτοίμως 1) с готовностью, наготове: ἑ. δέχεσθαί τι Plat. быть готовым к чему-л.; 2) немедленно (ἥκειν Xen.); 3) охотно (ὑπηρετεῖν τινι Plat.); 4) достоверно, очевидно, явно Plat.

ἔτος, εος τό год: ἑκάστου ἔτους Plat., κατὰ πᾶν ἔ. Arst., κατὰ ἔ. Thuc., ἀνὰ πᾶν ἔ. Anth. каждый год, ежегодно; ἀνὰ πέντε ἔτεα Her. каждые пять лет; διὰ πέντε ἐτῶν Arst. в течение пяти лет; τρίτῳ ἔτεϊ πρότερον Her. за два года с лишним до этого; τρίτῳ ἔτεϊ τουτέων Her. на третий год после этого; ἔ. εἰς ἔ. Soph., εἰς ἔ. ἐξ ἔτεος Theocr. из года в год; ἔ. τόδ᾽ ἤδη δέκατον Soph. вот уж десятый год; οἱ μέχρι τριάκοντα ἐτῶν Xen. не достигшие тридцати лет; ἐτῶν τριάκοντα Plat. тридцати лет (от роду); γεγονὼς ἔ. πέμπτον καὶ ἑβδομηχοστόν Diog. L. в возрасте семидесяти пяти лет; γεγονὼς ἔτη τρία ἀπολείποντα τῶν ἑκατόν Isocr. достигший девяноста семи лет (от роду); οἱ ὑπὲρ τετταράκοντα ἔτη Xen. (люди) старше сорока лет; μυρίων ἐτῶν Plat. в течение мириады, т. е. десяти тысяч лет.

*ἐτός adv. (ср. ἐτώσιος) напрасно, зря; только в выраж. οὐκ ἐ. не без основания, не напрасно Plat.: οὐκ ἐ. ἄρ᾽ ἦσθα δεινὴ καὶ σοφή Arph. недаром же ты так красноречива и умна.

ἑτός 3 adj. verb. к ἵημι.

ἔτρᾰγον aor. 2 к τρώγω.

ἐτράπην aor. 2 pass. к τρέπω.

ἔτραπον aor. 2 к τρέπω.

ἐτράφην aor. 2 pass. к τρέφω.

ἔτρᾰφον эп. aor. 2 к τρέφω.

ἐτρέφθην aor. 1 pass. к τρέπω.

ἔτρεψα aor. 1 к τρέπω.

ἐτρώθην aor. pass. к τιτρώσκω.

ἔτρωσα aor. к τιτρώσκω.

ἔτῠμα adv. Anth. = ἔτυμον II.

ἐτῠμο-λογία грам. этимология, истинный, т. е. первоначальный смысл слова (лат. veriloquium) или установление первоначального значения слова Sext. (лат. notatio Cic. и originatio Quint.).

I ἔτῠμον τό 1) (без члена) тж. pl. правда, истина: ψεύδεα ἐτύμοισιν ὁμοῖα Hom., Hes. ложь, похожая на правду; οἱ ὄνειροι ἔτυμα κραίνουσι Hom. (некоторые) сны сбываются; 2) грам. этимон, подлинное, т. е. первоначальное значение слова Diod., Plut.

II ἔτυμον adv. истинно, правильно, верно Theocr.: οὐ σ᾽ ἔ. φάμεν πεπνῦσθαι Ἀχαιοί Hom. неправильно называют тебя ахейцы разумным; ἔτυμόν τοι ἦλθε Ὀδυσσεύς Hom. Одиссей действительно вернулся к тебе.

ἔτυμος 2 и 3 1) истинный, правильный, верный (λόγος Pind.; ἄγγελος Aesch.; φήμη Eur.); 2) правдивый, действительный (τέχνη Plat.).

ἐτῠμότης, ητος ἡ подлинное, т. е. исходное значение (ὀνόματός τινος Plut., Sext.).

ἐτύμως 1) истинно, верно, подлинно (δακρυχέων ἐκ φρενός Aesch.); 2) в подлинном, т. е. исконном, этимологическом значении (κόσμον ἐ. τὸ σύμπαν ὀνομάζουσιν Arst.).

ἐτύχθην aor. pass. к τεύχω.

ἔτυχον aor. 2 к τυγχάνω.

ἐτώσια adv. напрасно, тщетно Theocr.

ἐτωσιο-εργός 2 работающий вяло, ленивый (ἀνήρ Hes.).

ἐτωσιος 2 1) бесполезный (ἄχθος ἀρούρης Hom.); 2) без пользы пущенный, не попавший в цель (βέλος Hom.; ὀϊστός Theocr.); 3) бесплодный, пустой, напрасный, тщетный: δῶρα ἐτώσια χαρίζεσθαι Hom. понапрасну расточать дары; ἐτώσια ἀγορεύειν Hes. попусту тратить слова; ἔργον ἐτώσιον λείπειν Hes. оставить незаконченной, т. е. бросить, прервать работу.

I εὖ, эп. перед двумя согласн. ἐΰ adv. 1) хорошо: εὖ καὶ ἐπισταμένως Hom. с большим искусством; ἅρματα εὖ πεπυκασμένα Hom. тщательно закрытые колесницы; νόμοι ἔχοντες εὖ Her. хорошо составленные законы; εὖ κατὰ κόσμον Hom. в полном порядке; ἄλλα τε πολλά, οἷσιν εὖ ζώουσι Hom. и многое другое, благодаря чему (люди) хорошо живут; εὖ ἐλθέμεν Hom. благополучно возвратиться; εὖ εἰπεῖν τινα Hom. хорошо отзываться о ком-л., хвалить кого-л.; εὖ ἔρδειν τινά Hom. делать добро кому-л.; εὖ οἶδα или ἔγνωκα Thuc., Xen., Plat. etc. я отлично знаю; вводн. εὖ οἶδ᾽ ὅτι … Arph. я уверен, несомненно, что …; εὖ μήδεο Hom. рассуди как следует, здравое εὖ γεγονώς Her. благородного происхождения, родовитый, знатный; τὸ εὖ ἔχειν τὴν ψυχήν Arst. душевное благородство; (в ответах) εὖ κἀνδρείως (= καὶ ἀνδρείως) Plat., Arph., εὖ (τε) καὶ καλῶς Her., Plat. etc. очень хорошо, превосходно, отлично; 2) полностью, вполне: εὖ (μάλα) πάντες Hom. решительно все, все без исключения; εὖ (καὶ) μάλα Plat., Arst., Theocr. и μάλ᾽ εὖ Arph., Plat. целиком, совершенно, крайне, весьма; εὖ μάλα πρεσβύτης Plat. очень старый, глубокий старик; κάρτα εὖ Her., πάνυ εὖ Plat., εὖ πάνυ Arph. совершенно, полностью; εὖ σαφῶς Aesch., Arph.; совершенно очевидно; 3) охот. давай! или пиль! (εὖ! κύνες! Xen.).

II εὖ τό indecl. 1) добро, благо (τἀγαθὸν καὶ τὸ εὖ Arst.); 2) правое дело (τὸ εὖ δίκαιον εἰπεῖν Soph.): τὸ δ᾽ εὖ νικάτω! Aesch. правое дело да победит!

εὖ эп.-ион. = οὖ (gen. 3 л. к pron. reflex.).

εὑ или εὗ эп.-ион. (энкл.) = αὐτοῦ и οὗ.

εὖα interj. эва! (возглас ликования в честь Вакха; см. εὐάζω).

εὔα ἡ (лат. ovatio) овация, малый триумф (у Plut. по неправильному связыванию лат. основы ova- с греч. εὖα).

εὐ-αγγελίζομαι 1) (тж. εὐ. λόγους ἀγαθούς Arph.) сообщать радостную весть, поздравлять (τινι Dem.; πέρκς ἔχειν τὸν πόλεμον Plut.); 2) тж. act. благовествовать NT; проповедовать (τί τινι, τι περί τινος, τινα, τὰς πόλεις πάσας NT); pass. слышать благую весть (οἱ πρότερον εὐαγγελισθέντες NT).

εὐαγγέλιον τό 1) воздаяние (награда) за радостную весть Hom., Plut.; 2) pl. культ. благодарственная жертва за радостную весть: εὐαγγέλια θύειν Xen., Isocr., Arph., Plut., или βουθυτεῖν Xen. совершать благодарственные жертвоприношения за радостную весть; στεφανοῦν τινα εὐαγγέλια и ἐπ᾽ εὐαγγελίοις Plut. увенчать кого-л. за счастливую весть; 3) благая весть, радостное известие Luc., Plut., NT; 4) евангелие (κατὰ Μαθθαῖον, v. l. Ματθῖον NT).

εὐ-αγγελιστής, οῦ ὁ возвещающий благую весть, евангелист NT.

εὐ-άγγελος 2 приносящий благую весть (πῦρ Aesch.; φήμη Eur.): εὐ. ἐλπίς Aesch. и δόξα εὐ. Eur. радостная надежда.

εὐ-αγέω вести непорочную жизнь, быть безгрешным Eur., Theocr.

εὐαγέως ион. HH = εὐαγῶς.

I εὐ-ᾰγής 2 [ἅγος] 1) чистый, ясный (κόσμος λαμπρότητι εὐαγέστατος Arst. - v. l. εὐαυγέστατος): λευκῆς χιόνος εὐαγεῖς βολαῖ Eur. чистые хлопья белого снега; ἀέρος τὸ εὐαγέστατον Plat. самый чистый вид воздуха; 2) ясный, понятный: εὐαγέστερον γίγνεσθαι Plat. становиться более ясным, понятным; 3) (v. l. εὐαυγής) ясно видимый, хорошо заметный или с которого открывается широкий вид (πύργος Eur.): ἕδρα παντὸς εὐ. στρατοῦ Aesch. место, откуда видно было все войско; 4) свободный от пороков, непорочный, негреховный, т. е. дозволенный (εὐαγές ἐστί τι Soph. и ποιεῖν τι Dem., Arst. ap. Plut.); 5) чистый, угодный богам (ἀνάθημα Plat.; ὕμνοι Anth.); 6) благодатный, очищающий (λύσις Soph.); 7) благоприятный: τοῦτο οὐκ εὐαγές μοι ἀπέβη Plat. это (путешествие) сложилось для меня неблагоприятно.

II εὐ-ᾰγής 2 [ἄγω] подвижной, резвый, проворный (μέλισσαι Anth.).

εὐ-άγητος 2 (ᾱ) подвижной, легкий (φύσις νεφελῶν Arph.).

εὐ-άγκᾰλος 2 1) удобный для ношения, легкий (τόξον Eur.): ἄχθος οὐκ εὐάγκαλον Aesch. нелегкое бремя; 2) с радостью обнимаемый, т. е. любимый (ὁμίλημα Luc.).

εὐ-αγκής 2 с красивыми склонами (λόφος Pind.).

Εὐᾱγόρᾱς, ου ὁ Эвагор 1) Ε. I, царь Саламина на Кипре; много заботился об усилении Саламина как морской державы; принимал участие в Греко-персидских войнах; убит в 374 г. до н. э. вместе со своим старшим сыном Пнитагором Xen., Arst.; 2) Ε. II, сын Никокла, внук предыдущего, царь Саламина, затем персидский сатрап в М. Азии Xen.

εὐᾱγορηθείς дор. part. aor. pass. к εὐηγορέω.

εὐαγρεσία ἡ Theocr. = εὐαγρία.

εὐ-αγρέω иметь удачную охоту, охотиться с успехом Anth.

εὐ-αγρία ἡ удачная охота, счастливый лов Polyb., Luc., Anth.

εὔ-αγρος 2 1) счастливый на охоте: τὸν εὔαγρον τελειῶσαι λόχον Soph. совершить успешное нападение; 2) сулящий большой улов (νῆσος εὔ. ἐπ᾽ ἰχθύσι Anth.).

εὐ-ᾰγωγία 1) хорошее воспитание, благовоспитанность Aeschin., Arst., Plut.; 2) правильное развитие (τῶν σωμάτων Arst.); 3) восприимчивость, понятливость (ψυχῆς πρὸς λόγους Plat.).

εὐ-άγωγος 2 (ᾰ) 1) податливый, легко подчиняющийся, повинующийся, послушный, покорный (φύσις Men., Plut.; τινι Plat.; εὐ. ὑπό τινος Isocr.); 2) легко склоняемый или направляемый (ἐπί τι Plat., εἴς τι Xen., Sext. и πρός τι Arst.); 3) удобный для судоходства (Νεῖλος Isocr.).

εὐ-ᾰγώγως с удобством, умело, легко (conficere aliquid Cic. - v. l. εὐλόγως).

*εὐᾰγώδιον τό эвагодий (род быстроходного судна) Diod.

εὐ-άγων, ωνος (ᾰ) adj. добытый в успешных состязаниях (τιμά Pind.).

εὐ-ᾰγῶς, ион. εὐᾰγέως [εὐαγής I] благочестиво, благоговейно, набожно (εὐ. ἔρδειν HH).

εὔαδε эп. 3 л. sing. aor. 2 к ἁνδάνω.

εὐ-ᾰδίκητος 2 которому нетрудно нанести ущерб, которого можно безнаказанно обижать, безответный Luc.

Εὐάδνη ἡ Эвадна 1) дочь Посидона и Питаны Pind.; 2) дочь Ифия или Филака, жена Капанея Eur.

εὐ-ᾱερία ἡ чистый воздух, хороший климат Plut.

εὐάζω 1) восклицать «εὖα» (Διονύσῳ Anth.): ἐπέων εὐαζόντων Soph. под звуки (вакхических) ликований; 2) ликовать в честь Вакха (μέλεσι βαρβάροις Eur.); 3) med. прославлять, славить (Βάκχιον θεόν Eur.).

εὐ-ᾱής 2 1) хорошо обвеваемый, открытый для ветров (χώρος Hes.); 2) попутный, благоприятный (πνεύμα Her.; ἀνέμων πνοαί Eur.); 3) перен. тиховейный, навевающий покой, сладостный (ὕπνος Soph.).

εὔ-αθλος 2 успешно борющийся, побеждающий Pind.

εὐαῖ или εὐαί interj. эвай! (возглас ликования) Arph.

Εὐαιμονίδης ὁ Эвемонид, сын Эвемона, т. е. Εὐρύπυλος Hom.

Εὐαίμων, ονος ὁ Эвемон 1) отец Эврипила Hom.; 2) младший из «второй пары» сыновей Посидона от Клито Plat.

εὐ-αίνητος 2 восхваляемый, превозносимый (Ὀρφεύς Pind.).

Εὐαίνητος ὁ Эвенет (сын Карена, военачальник лакедемонян в войне с Ксерксом) Her.

εὐ-αίρετος 2 1) могущий быть без труда завоеванным (χώρῃ Her.); 2) находящийся у всех на виду, могущий легко быть узнанным (οἱ φιλοτιμότατοι Xen.).

εὐαισθησία ἡ тонкая чувствительность Plat., Arst.

εὐ-αίσθητος 2 1) весьма чувствительный, чрезвычайно чуткий, восприимчивый (περί τι Plat.; ζῷον Arst.; ὑπερῴα Plut.); 2) ощутимый, заметный: εὐαισθητότερα τὰ παρ᾽ ἄλληλα τιθέμενα Arst. заметнее то, что расположено рядом друг с другом.

εὐαισθήτως отчетливо: εὐ. ἔχειν τινός и περί τι Plat. тонко ощущать что-л.

εὐ-αίων, ωνος adj. 1) счастливый, блаженный (βίοτος Aesch., Soph.; Λατοῦς παῖς Eur.; πότμος Plat.); 2) дающий счастье, благодатный (ὕπνος Soph.; πλοῦτος Plut.).

εὐάκοος 2 Anth. = εὐήκοος.

εὐ-αλαζόνευτος 2 заслуживающий восхваления: πόρρω ταῦτα μᾶλλον ἢ ἐγγὺς γιγνόμενα εὐαλαζόνευτα Arst. далекое (кажется) более заслуживающим похвалы, чем близкое.

εὐ-ᾱλάκᾰτος 2 (λᾰ) обладающая красивой прялкой или красиво прядущая Theocr.

εὐ-αλδής 2 1) пышно растущий, разросшийся (πόντου φῦκος Anth.); 2) оплодотворяющий, питательный (τὰ ἀστραπαῖα τῶν ὑδάτων Plut.).

εὐάλιος дор. Eur. = εὐήλιος.

εὐ-άλφῐτος 2 приготовленный из хорошей муки (φύστη Anth.).

εὐ-άλωτος 2 (ᾰ) 1) без труда уловимый, которого легко поймать (ἔλαφος Xen.; διὰ τὴν παχύτητα Arst.); 2) легко захватываемый (χωρίον Plut.); 3) легко поддающийся соблазну (ὑπὸ χρημάτων, διὰ κολακείας Plut.): ὑπὸ δέους εὐ. Plut. которого легко запугать; μὴ τῷ μεθύειν εὐ. Plut. нелегко пьянеющий; 4) падкий, склонный, подверженный (εἰς δεισιδαιμονίαν, πρὸς ἡδονάς Plut.).

εὐᾱμερ- дор. Pind. = εὐημερ-.

εὐ-άμπελος 2 увитый прекрасными виноградными гроздьями (эпитет Диониса) Anth.

εὐάν (ᾱ) (= εὖα и εὐοῖ) interj. эван! (вакхический возглас) Eur., Plut.

εὐ-ανάγνωστος 2 легко читающийся, удобочитаемый (τὸ γεγραμμένον Arst.).

εὐ-ᾰνάκλητος 2 1) легко произносимый (ὄνομα Xen.); 2) легко уступающий (πρός τι Plut.): εὐανάκλητον ἑαυτὸν παρέχειν Plut. оказываться уступчивым.

εὐ-ᾰνᾰκόμιστος 2 досл. легко возвращаемый, перен. отходчивый, уступчивый (θυμός Plut.).

εὐ-ᾰνάλωτος 2 легко проделываемый, не представляющий затруднений (ἔρευναι περί τι Arst.).

εὐ-ᾰνάπνευστος 2 легко выговаривающийся единым духом, произносимый не переводя дыхания (λέξις Arst.).

εὐ-ᾰνάτρεπτος 2 без труда опрокидываемый, т. е. непрочный (actiones Cic.).

εὐ-ανδρέω 1) изобиловать людьми, быть густо населенным (πόλις πολλῇ εὐανδροῦσα ἡλικίᾳ Plut.); 2) быть крепким, сильным: εὐανδροῦν πλήρωμα Plut. отличная команда (гребцов).

εὐ-ανδρία 1) изобилие людей (преимущ. настоящих, мужественных) Xen.: πληρωμάτων εὐανδρίαι Plut. прекрасные судовые команды; 2) мужество, храбрость Plut., Diog. L.: ἡ εὐ. διδακτός Eur. мужеству можно научиться.

εὔ-ανδρος 2 1) изобилующий мужественными людьми (χώρα Pind.; γῆ Eur., Arph.; πόλις Plut.); 2) делающий счастливым, приносящий счастье (συμφοραί Aesch.).

Εὔανδρος ὁ Эвандр 1) сын Гермеса и аркадской нимфы Фемиды, по друг. - Никостраты, миф. основатель колонии аркадцев на Тибре за 60 лет до Троянской войны Polyb.; 2) фокеец, ученик Лакида и преемник его по руководству «средней» Академией - философской школы Аркесилая, начало III в. до н. э. Diog. L.

εὐάνεμος (ᾱ) дор. Soph. = εὐήνεμος.

εὐ-άνθεμος 2 покрытый красивыми цветами, цветущий (ἶρις Anth.; перен.: φυά Pind.; ἥβη Anth.).

εὐ-ανθέω быть в цвету, цвести (προϊόντες διὰ λειμῶνος εὐανθοῦντος - v. l. εὐανθοῦς Luc.).

εὐ-ανθής 2 1) покрытый цветами, цветущий (κόλποι λειμώνιον Arph.); 2) (о бороде) пышный, густой (λάχνη Hom.); 3) красочный, яркий (χρῶμα Plat.; τὸ ἁλουργές Arst.; ἐσθής Luc.); 4) пестрый (τὸ τῆς παρδάλεως σῶμα Plut.); 5) перен. цветущий, процветающий (ὄλβος Pind.; ἡλικία Pind., Plut.); 6) благородный (ὀργή Pind.).

Εὐάνθης, ους ὁ Эвант (сын Диониса и Ариадны, отец Марона, спутника Одиссея) Hom.

εὐ-ᾱνορία дор. мужская доблесть, мужество Eur., pl. Pind.

εὐ-άντητος 2 приветливый, милостивый, ласковый (θεός Anth.).

εὐάνωρ (ᾱ) дор. Pind. = εὐήνωρ.

εὐ-ᾰπάλλακτος 2 1) легко сбываемый с рук, сразу находящий себе покупателя, без труда продаваемый (ἵππος Xen.); 2) легко излечимый (πάθος Arst.).

εὐ-ᾰπαντησία ἡ приветливость, любезность Plat.

εὐ-ᾰπάτητος 2 1) без труда обманываемый, легко вводимый в заблуждение Plat., Arst., Plut.; 2) легко обманывающий, лживый Arst.

εὐᾰπήγητος ион. Her. = εὐαφήγητος.

εὐ-ᾰπόβᾰτος 2 удобный для высадки (νῇσος εὐαποβατωτέρα οὖσα Thuc.).

εὐ-ᾰπόδοτος 2 легко излагаемый, без труда объяснимый (λόγος, ἀξίωμα Sext.).

εὐ-ᾰπολόγητος 2 легко извиняемый, простительный (ἀδίκημα Plut.).

εὐ-ᾰπόλῠτος 2 1) легко отделимый (ὄστρακον Arst.); 2) легко разрешимый или опровергаемый (ἔνστασις Sext.).

εὐ-ᾰποσείστως так, что легко можно стряхнуть Plut.

εὐ-ᾰπόσπαστος 2 легко отрываемый: περιπεπλεγμένα καὶ οὐκ εὐαπόσπαστα ἀλλήλων Arst. тесно сплетенные и с трудом отрываемые друг от друга.

εὐ-ᾰποτείχιστος 2 который легко может быть отделен стеной или окружен укреплениями (οἱ Συρακόσιοι Thuc.; ὁ Πειραιεύς Xen.).

*εὐ-αρδής 2 хорошо орошающий (ὕδατα Plut.).

εὐ-ᾰρεστέω удовлетворять, нравиться, быть по душе (τινι Diod.); pass. быть удовлетворенным или довольным (τινι Diod., Diog. L.): ἀποκρίσεις εὐαρεστούμεναι Diod. удовлетворительные ответы.

εὐ-αρέστησις, εως ἡ довольство, удовлетворенность (πρός τι Plut.).

εὐ-άρεστος 2 нравящийся, приятный, угодный (τινι NT).

εὐ-ᾰρέστως 1) благосклонно (εὐαρεστοτέρως διακεῖσθαί τινι Xen.); 2) радостно (λατρεύειν τῷ θεῷ NT).

εὐ-ᾰρίθμητος 2 легко исчислимый, т. е. немногочисленный (ἵπποι Xen.; ἡμέραι καὶ νύκτες Plat.): οὐκ εὐ. Arst. неисчислимый, несметный.

εὔ-αρκτος 2 легко управляемый, послушный (στόμα Aesch.).

εὐ-άρμᾰτος 2 1) славный (своими боевыми) колесницами (Θήβη Soph.); 2) побеждающий в состязаниях колесниц (Ἱέρων Pind.).

εὐ-αρμοστία ἡ соразмерность, слаженность, гармоничность, уравновешенность (ψυχῆς πρὸς τὰς ἡδονὰς καὶ λύπας Plat.; pl. τῶν λεγομένων Isocr.; εὐ. καὶ ἀνάμιξις πάντων Plut.): εὐ. πρὸς ἔντευξιν Plut. приветливое обхождение.

εὐάρμοστον τό Plat. = εὐαρμοστία.

εὐ-άρμοστος 2 1) слаженный, хорошо подобранный (κάλαμοι Eur.); 2) стройный, гармоничный (μέλος Plat.); 3) подходящий (ὄνομα Plat.); 4) приспособленный, пригодный (πρός τι Isocr., Polyb., Plut. и τινι Plut.): εὐάρμοστον ἑαυτὸν ἐν πᾶσι παρέχειν Plat. приноравливаться ко всему.

εὐ-αρμόστως согласованно, слаженно, гармонично, стройно Arst.: εὐ. ἔχειν πρός τι Isocr. гармонировать с чем-л., соответствовать чему-л.

Εὐ-άρνη ἡ Эварна, «Богатая стадами» (одна из Нереид) Hes.

εὔ-αρνος 2 1) изобилующий овцами (εὔ. καὶ εὐχίμαρος Anth.); 2) имеющий много ягнят (ὀΐς Anth.).

εὐ-άροτος 2 хорошо вспаханный или легкий для вспашки (ὀργάς Anth.).

εὔ-αρχος 2 1) кладущий хорошее начало (λόγος Luc.); 2) делающий хороший почин, успешно начинающий (дела) (ἐμπολεύς Anth.); 3) легко управляемый, покорный (οἱ θυμοειδεῖς δοῦλοι οὐκ εὔαρχοι Arst.).

εὔασμα, ατος τό ликующий возглас вакханок Eur.

εὐασμός ὁ крик ликования Plut.

εὐαστήρ, ῆρος ὁ издающий ликующие крики (эпитет Вакха) Anth.

εὐάτριος дор. Anth. = εὐήτριος.

εὐαυγ- Eur., Arst. etc. v. l. = εὐαγ-.

εὐ-αυξής 2 быстро растущий (ὁ περίδρομος τῶν τριχῶν Arst.).

εὐᾰφές τό легкое прикосновение (τῶν δακτύλων Luc.).

εὐ-ᾰφήγητος, ион. εὐαπήγητος 2 легко объяснимый: τρόπον τινὰ οὐκ εὐαπήγητον Her. каким-то трудно объяснимым способом.

εὐ-ᾰφής 2 1) досл. мягкий, нежный на ощупь, перен. гибкий, податливый (νοῦς Plut.); 2) легкий, непринужденный (ἡ ἐπὶ τὴν διήγησιν μετάβασις Luc.).

εὐᾰφίη ἡ мягкость, нежность (χείλεος Anth.).

εὐᾰφῶς мягким прикосновением, т. е. легко, нежно (ὑποβάλλειν τοὺς δακτύλους Luc.).

εὐᾱχής дор. Pind. = εὐηχής.

εὐ-άχητος 2 (ᾱ) дор. 1) сладкозвучный, стройный (ὕμνοι Eur.); 2) многошумный, шумящий (πόντος Eur.).

εὐ-βάστακτος 2 1) удобопереносимый, переносный (μηχανή Her.; πλείοσι Plut.); 2) перен. легко выносимый (τὰ κατὰ φύσιν ἀναγκαῖα Arst.).

εὔ-βᾰτος 2 (тж. εὔ. περᾶν Aesch.) удобопроходимый, доступный (εὐβατώτερον τὸ ὄρος καὶ ὁπλίταις καὶ ἵπποις Xen.; ποταμός Plut.): δύσβατα δὲ πάντα ποιεῖν τοῖς ἐχθροῖς, τοῖς δὲ φίλοις ὅτι μάλιστα εὔβατα погов. Plat. для врагов (нужно) все сделать непроходимым, для друзей же - как можно более доступным.

εὔ-βιος 2 Arst. = εὐβίοτος.

εὐ-βίοτος 2 легко добывающий себе пропитание (ζῷον Arst.).

εὔ-βλαπτος 2 легко повреждаемый, уязвимый (ὁ ἐκτὸς τοῦ σώματος τόπος Arst.).

εὐ-βλέφᾰρος 2 досл. с прекрасными веками, перен. ясно видящий, зоркий (Δίκη Anth.).

Εὐβοεικός 3 Her. = Εὐβοϊκός.

Εὐβόειος 3 Soph. = Εὐβοϊκός.

Εὐβοεύς, έως ὁ (преимущ. в pl. Εὐβοεῖς) жители Эвбеи, Эвбейцы Her., Xen., Dem., Plut.

εὐ-βοήθητος 2 1) легко защищаемый, без труда обороняемый (χώρα Arst.); 2) легко излечимый (νόσοι Arst.).

Εὔβοια ἡ Эвбея 1) самый большой остров Эгейского моря, расположенный вдоль побережья Аттики, Беотии и южн. Фессалии Hom. etc.; 2) город в Сицилии, основанный переселенцами из Халкиды на о-ве Эвбея Her.

Εὐβοιΐς Soph. = Εὐβοΐς.

Εὐβοϊκός, стяж. Εὐβοικός 3 эвбейский Aesch., Eur., Her., Thuc.

Εὐβοΐς, ΐδος, стяж. Εὐβοῖς, οῖδος adj. f эвбейская Trag., Her.

εὐ-βολέω сделать удачный бросок (в игре в кости): εὐ. τὴν θεόν Luc. сделать самый счастливый бросок.

εὐ-βόλως удачным броском, т. е. счастливо (εὐ. ἔχειν Aesch. - v. l. εὐβούλως).

εὐ-βοσία 1) хорошие пастбища, тучные выгоны (πολλὴν εὐβοσίαν ἔχειν Arst.); 2) изобилие (τροφῆς Arst.); 3) обильное питание (σώματος Arst.; ἐξ ἁλός Anth.).

εὐ-βόστρῠχος 2 прекраснокудрый: εὐ. κἴγλη Anth. роскошные кудри.

εὔ-βοτος 2 1) богатый пастбищами (νῆσος Hom.); 2) изобилующий, обильный (τοῖς ζῴοις πᾶσιν Plat.; θρέμμασιν Plut.); 3) упитанный, тучный (ἀμνός Theocr.).

εὐβότρῠος 2 Anacr. = εὔβοτρυς.

εὔ-βοτρυς, υ, gen. υος обильный виноградными гроздьями (Πεπάρηθος Soph.; καρπός Anth.).

εὐ-βουλεύς, έως adj. подающий благие советы (эпитет Зевса, Гадеса и др.) Diod., Plut.

εὐ-βουλία реже pl. здравое суждение, рассудительность, благоразумие Trag., Isocr., Aeschin., Arst., Plut.: εὐ. περὶ τῶν οἰκείων Plat. благоразумие в домашних делах, т. е. умение заботиться о личных интересах.

Εὐβουλίδης, ου ὁ Эвбулид (родом из Милета, ритор, учитель Демосфена) Dem., Luc.

εὔ-βουλος 2 благоразумный, рассудительный Pind., Soph., Eur., Her., Arph., Plat., Isocr., Arst., Plut.

Εὔβουλος ὁ Эвбул наиболее известны: 1) афинский архонт в 3 г. 96-ой Олимпиады - 394 г. до н. э. Thuc., Xen.; 2) сын Эвфранора, один из представителей среднеатт. комедии - 1-я половина IV в. до н. э.; 3) афинский оратор, один из главных противников Демосфена; в 346 г. до н. э. заключил с Филиппом Македонским невыгодный для Афин мир Aeschin., Arst.

Εὐ-βούλως благоразумно (Aesch. - v. l. εὐβόλως).

εὔ-βους (acc. εὔβουν) богатый быками (Ἀπόλλων HH).

εὐ-βρῑθής 2 сильно нагруженный (σπάθαι Anth.).

εὔ-βροχος 2 крепко завязанный (ἅμμα Anth.).

εὔβως (acc. εὔβων) HH v. l. = εὔβους.

εὐ-γᾱθής дор. радостный, ликующий (κέλαδος Eur.).

εὐ-γάθητος (ᾱ) дор. радостный: θῦμα οὐκ εὐγάθητον Eur. (как) несчастная жертва.

εὖ-γε или εὖ γε превосходно, отлично: εὖγε λέγεις Plat. ты прекрасно говоришь; εὖγε σὺ ποιῶν Plat. ты хорошо делаешь; εὖγ᾽, εὖγε ποιήσαντες! Arph. отлично сделано, молодцы!; εὖγε, ὦ βέλτιστε! Plat. прекрасно, друг мой!; εὖγε τῆς προαιρέσεως! Luc. отличное решение!

εὔ-γειος 2 с плодородной почвой, плодородный (χώρα Diod.; ὄρη Plut.).

εὐ-γένεια реже pl. 1) благородное происхождение, родовитость, знатность Aesch., Plat., Arst., Plut.: εὐ. παίδων Eur. = εὐγενεῖς παῖδες; 2) (о животных и растениях) культурность (породы), высокопородность Plut.; 3) благородство, возвышенность души Diog. L., Plut.

εὐ-γένειος, эп. ἠϋγένειος 2 1) пышногривый (λῖς, λέων Hom.); 2) густобородый (ἄνδρες Luc.): οὐ πάνυ εὐ. Plat. с не очень густой бородой; 3) густо обросший, лохматый (ὄψις, sc. Πανός HH).

εὐ-γενέτειρα adj. f благородная Anth.

εὐ-γενέτης 2 Eur., Anth. = εὐγενής.

εὐ-γενής, эп. εὐηγενής 2 1) славного происхождения, родовитый, знатный (ἄνδρες, ῥίζα, δόμος Eur.; γυνή Aesch., Plut.): τὸ ἐστίχθαι εὐγενὲς κέκριται Her. татуировка считается (у фракийцев) признаком знатности; 2) благородный, возвышенный (φύσις Soph.; παιδεία Plut.); 3) хорошей породы, породистый (λέων Aesch.; ἵππος Soph.; ζῷον Arst.; ὄρνιθες Polyb.); 4) отличный, плодородный (χώρα Plut.); 5) красивый, прекрасный (πρόσωπον Eur.).

εὐγενία ἡ Eur., Anth. = εὐγένεια.

εὐγενῶς благородно, мужественно (καταθνήσκειν Eur.; τελευτᾶν Plut.): εὐ. ἀλγεῖν κακοῖς Eur. мужественно переносить страдания.

εὔγεως, ων Plut. = εὔγειος.

*εὐγηθ- атт. = εὐγᾱθ-.

εὐ-γηρία ἡ счастливая, бодрая старость Arst., Plut.

εὔγηρος 2 Arst. = εὐγήρως.

εὔ-γηρυς, υ сладкозвучный, мелодичный, певучий (ἀοιδή Arph.).

εὐ-γήρως, ων adj. наслаждающийся счастливой старостью Arst., Plut.

εὐ-γλάγετος 2 (ᾰ) изобилующий молоком (μαζοί Luc.).

*εὖγλαξ (только dat. εὔγλαγι) Anth. = εὐγλάγετος.

εὔ-γλυπτος 2 изящно вырезанный, покрытый красивой резьбой (μέταλλον Anth.).

εὐγλῠφής 2 Anth. = εὔγλυπτος.

εὐγλωσσία, атт. εὐγλωττία ἡ беглость речи, плавная речь, красноречие Eur., Arph.

εὔ-γλωσσος, атт. εὔγλωττος 2 1) красноречивый (φρήν Aesch.); 2) сладкозвучный, чарующий (τὸ Νεστόρειον μέλος Eur.); 3) бойкий на язык, говорливый (ψευδῶν συγκολλητής Arph.); 4) делающий разговорчивым, развязывающий язык (οἶνος Anth.).

εὐγλωττ- атт. = εὐγλωσσ-.

εὖγμα, ατος τό 1) хвастовство, похвальба (κενὰ εὔγματα εἰπεῖν Hom.); 2) pl. моления Aesch., Arph.: Παλλάδος εὐγμάτων προσήγορος Soph. обращающийся с молитвами к Палладе.

εὖγμαι pf. к εὔχομαι.

εὔ-γναμπτος, эп. ἐΰγναμπτος, v. l. ἐϋγναμπτός 2 красиво изогнутый, изящно загнутый (κληΐς Hom.; ἕλιξ HH).

εὐγνωμονέω быть благосклонным, благожелательным, питать добрые чувства (ψυχὴ εὐγνωμονοῦσα Arst.; τινα Plut. и πρός τινα Diod., Plut.).

εὐ-γνωμόνως adv. 1) благосклонно, доброжелательно, дружелюбно Eur., Luc., Diod.; 2) (благо)разумно: εὐ. νρῆσθαι ἑαυτῷ Xen. показать себя рассудительным человеком.

εὐ-γνωμοσύνη 1) благожелательность, дружелюбие или доброта Aeschin., Arst., Plut.,; 2) благоразумие, рассудительность Plut.

εὐ-γνώμων 2, gen. ονος 1) доброжелательный, благосклонный (τοὺς φιλαιτίους φεύγειν καὶ τοὺς εὐγνώμονας διώκειν Xen.; εὐ. καὶ φιλάνθρωπος λόγος Plut.): παθεῖν εὐγνώμονα Diod. встретить снисходительное отношение (к себе); 2) великодушный, благородный, возвышенный (ἐχθρός Plut.; ψεῦδος Luc.); 3) (благо)разумный, рассудительный (ἰατρός Plut.).

εὔ-γνωστος 2 1) хорошо известный, знакомый (τὰ πρὶν οὐκ εὔγνωστα Eur.; τινι Plat., Aeschin.); 2) ясный, явный, очевидный (παντί Lys.): εὔ. ἐμοὶ ξυνείη Soph. пусть он явится мне.

εὔγνωτος 2 Soph. v. l. = εὔγνωστος.

εὔ-γομφος 2 крепко сколоченный (πύλαι Eur.).

εὐ-γονία ἡ (тж. εὐ. θρεμμάτων Plut.) плодовитость Xen., Plat.

εὔγραμμον τό изящный очерк, тонкая линия (τῶν ὀφρύων Luc.).

εὔ-γραμμος 2 изящно очерченный, т. е. красивой работы (ὁ χαλκοῦς Ἑρμῆς Luc.).

ἐΰγραπτος 2 Theocr. = εὐγραφής.

εὐ-γρᾰφής 2 1) хорошо написанный, тонко вычерченный (ἔργον Anth.); 2) хорошо пишущий (κάλαμος Anth.).

εὐγωνία ἡ правильность углов: εἰς εὐγωνίαν (v. l. εἰς εὐγώνιον) Eur. в виде прямоугольника.

εὐ-γώνιος 2 расположенный правильными углами, т. е. прямоугольный Xen., Arst.

εὐ-δαίδαλος 2 красиво выделанный, изящный Anth.

εὔδαιμον τό счастье, преуспеяние Thuc.

εὐ-δαιμονέω (aor. 2 ηὐδαιμόνησα; 3 л. sing. pf. без приращ. εὐδαιμόνηκεν) преуспевать, процветать, быть счастливым (τι Soph., Her., εἴς τι Eur., ἔκ τινος Arst. и ἔν τινι Luc.; πόλις εὐδαιμονοῦσα Xen.): τοῦτο δ᾽ οὐκ εὐδαιμονῶ Eur. в этом я отнюдь не знаю счастья; εὐδαιμονοίης! Eur., Arph. будь счастлив!

εὐδαιμόνημα, ατος τό счастливый случай, счастье, успех, удача (οὐ γὰρ μικρὸν τοῦτο εὐ. Luc.).

εὐ-δαιμονία тж. pl. 1) процветание, счастье HH, Pind., Her. etc.; 2) благосостояние, богатство Her.: χρημάτων πρόσοδος καὶ ἡ ἄλλη εὐ. Thuc. денежные доходы и другие виды богатства; 3) филос. высшее счастье, блаженство (αἱ μακάρων εὐδαιμονίαι Plat.).

εὐδαιμονίζω (только praes., fut. и aor.) называть или считать счастливым (τινά Eur., Xen., Isocr., Arst., τινά τινος Soph., Plat., Dem., Luc., τινὰ ὑπέρ τινος Xen., τινὰ ἐπί τινι Dem., Luc. и τινὰ διά τι Luc.); pass. именоваться или слыть счастливым (πρὸς πάντων Plut.).

εὐδαιμονικά τά то, что дает счастье, что делает счастливым Xen.

εὐδαιμονικοί οἱ филос. эвдемоники (философы, считавшие высшим благом счастье) Diog. L.

εὐδαιμονικός 3 1) делающий счастливым, ведущий к счастью, дающий счастье Plat., Arst., Plut., Diog. L.; 2) счастливый, блаженный Arph., Arst.

εὐδαιμονικῶς счастливо, удачливо, успешно (πράττειν Arph.; διάγειν Xen.).

εὐδαιμόνισμα, ατος τό то, что считается счастьем (ἀνοήτων εὐ. ἀνθρώπων Plat.).

εὐδαιμονισμός 1) признавание счастливым, приписывание счастья Arst., Plut., Luc.; 2) счастье Plut.

εὐδαιμόνως счастливо (πράττειν Arph.; βιοῦν Arst.; οἰκεῖν Plat., Plut.).

εὐ-δαίμων 2, gen. ονος adj. 1) досл. «покровительствуемый благим божеством», т. е. счастливый, преуспевающий (εὐ. τε καὶ ὄλβιος Hes.; μακάριός τε καὶ εὐ. Plat., Arst.); 2) наслаждающийся духовным счастьем (εὐτυχέστερος, εὐ. δ᾽ οὔ Eur.; εὐ. ὁ βίος τοῦ κατ᾽ ἀρετὴν ἐνεργοῦντος Arst.); 3) имущий, состоятельный, богатый (νῆσος μεγάλη τε καὶ εὐ. Her.; ἐν πολλοῖς χρήμασιν Lys.; οἱ πλούσιοι καὶ εὐδαίμονες Plat.): οἱ εὐδαίμονες τῶν Βαβυλωνίων Her. вавилонские богачи.

εὐ-δάκρῡτος 2 исторгающий обильные слезы: οὐχ ἧσσον εὐδάκρυτά μοι λέγεις τάδε Aesch., и эти твои слова также вызывают у меня слезы.

Εὐδᾱμίδᾱς ὁ Эвдамид имя ряда спартанских царей; наиболее известны: 1) младший сын Архидама III, преемник своего брата Агиса III, царств. ок. 330-300 гг. до н. э.; 2) сын и преемник Архидама IV, отец Архидама V и Агиса IV Xen., Polyb., Plut., Luc.

Εὔδᾱμος дор. Diod., Plut. = Εὔδημος.

εὐ-δάπᾰνος 2 много тратящий, расточительный, щедрый (εἴς τι Arst. и πρός τι Plut.).

εὐ-δείελος 2 (= εὔδηλος) 1) издали видимый, далеко заметный (νῆσος Hom.); 2) открытый солнечным лучам, солнечный (Κρίση HH; χθών Pind.).

εὔ-δειπνος 2 1) получающий богатую погребальную жертву: εὔδειπνα ἔμπυρα Aesch. пышная тризна; 2) (о трапезе) богатый, пышный, роскошный (δαῖτες Eur.).

εὔ-δενδρος 2 1) обильный деревьями, т. е. густой (ἄλσος Pind.; ὕλη Anth.); 2) покрытый лесами, лесистый (ὄχθος Pind.; χόρτοι Eur.; ὄρος Luc.).

εὕδεσκε эп. 3 л. sing. impf. iter. к εὕδω.

εὔ-δηλος 2 1) ясно видимый, заметный Aesch.: εὔ. γέρων κλάειν κελεύων Λάμαχον Arph. вот он, старик, доводящий до слез (т. е. до бешенства) Ламаха; 2) ясный, очевидный: εὔδηλόν ἐστιν, ὅτι … Xen., Plat., Plut. ясно, что ….

εὐ-δήλως ясно, внятно (φράζειν Plut.).

Εὐδήμειος 3 Эвдемов Arst.

Εὔ-δημος ὁ Эвдем 1) уроженец Кипра, ученик Аристотеля, именем которого назван не сохранившийся диалог последнего - Εὔ. ἢ περὶ ψυχῇς; 2) уроженец Родоса, ученик Аристотеля и издатель его сочинений; его именем названа Ἠθικὰ Εὐδήμεια Аристотеля.

εὐδία тж. pl. 1) ясная и тихая погода: ἐν εὐδίᾳ Xen., Plut., ἐν εὐδίαις Plat., εὐδίας (gen.), εὐδιῶν οὐσῶν, εὐδίαις и ἐν ταῖς γαλήναις καὶ εὐδίαις Arst. в хорошую, ясную погоду; ἐν χειμῶσι καὶ ἐν εὐδίαις Plat. и в бурю, и в хорошую погоду; ἐν εὐδίᾳ χειμῶνα ποιεῖν Xen. с ясного неба насылать бурю; 2) спокойное состояние, покой (σαρκός Plut.): ἐν εὐδίᾳ ὁρῶ ὑμᾶς Xen. я вижу, что вы (теперь) вне опасности; 3) душевная ясность, безмятежное спокойствие, невозмутимость Plut.

εὔδια adv. спокойно, безмятежно (πόντος πορφύρεται Anth.).

εὐ-διάβᾰτος 2 легко переходимый, удобный для переправы (ποταμός Xen., Plut.).

εὐ-διάβλητος 2 Plut., Sext. = εὐδιάβολος.

εὐ-διάβολος 2 1) легко могущий быть истолкованным в дурную сторону, легко осуждаемый (πρὸς τοὺς πολλούς Plat.); 2) легко становящийся жертвой клеветы (sc. ἄνθρωποι Arst.).

εὐδιᾰβόλως в дурную сторону, в плохом смысле: εὐ. ἔχειν Dem. быть оклеветанным, стать жертвой клеветы.

εὐδιάζομαι наслаждаться покоем: βίος ἀσαλεύτῳ ἡσυχίᾳ εὐδιαζόμενος Plat. жизнь, полная безмятежного покоя.

εὐδιαῖος ὁ отверстие для спуска трюмной воды Plut.

εὐ-διαίρετος 2 удободелимый, легко разделяемый Arst.

εὐδιαίτερος Xen. compar. к εὔδιος.

εὐ-δίαιτος 2 ведущий умеренную жизнь, воздержный Xen.

εὐ-διάκοπος 2 легко разрубаемый (δεσμοί Polyb.).

εὐ-διάκοπτος 2 легко прорубаемый, т. е. расчищаемый (χιών Polyb.).

εὐ-διᾰκόσμητος 2 легко приводимый в порядок (πλατεῖα Polyb.).

εὐ-διάλλακτος 2 легко примиряющийся, сговорчивый Plut.

εὐ-διαλλάκτως примирительно: εὐ. ἔχειν Plut. быть миролюбиво настроенным.

εὐ-διάλῠτος 2 1) без труда расчленяемый, легко распадающийся (Ἑλλὰς ἀσθενὴς καὶ εὐ. Plut.); 2) легко расторгаемый (φιλίαι Arst.); 3) легко поддающийся уговорам, сговорчивый Polyb.

Εὐδι-άναξ, άνακτος ὁ Эвдианакт, «Повелитель ясной погоды» (отец сказочного полководца Никтерия) Luc.

εὐδιᾱνός 3 (= εὔδιος) греющий, теплый: ψυχρᾶν εὐδιανὸν φάρμακον αὐρᾶν Pind. теплое средство против холодной погоды, т. е. теплый плащ.

εὐ-διάπνοος, стяж. εὐδιάπνους 2 легко испаряющийся, улетучивающийся (τὸ ὑγρόν Arst.).

εὐ-διάσπαστος 2 легко разрываемый, легко разрушаемый (χάραξ Polyb.).

εὐ-διάφθαρτος 2 Plat. = εὐδιάφθορος.

εὐ-διάφθορος 2 легко подвергающийся порче или разрушению (ἔντομα, ὀλιγαρχία Arst.).

εὐ-διάχῠτος 2 1) весьма текучий (ὕδωρ Plut.); 2) легко разжижаемый, без труда растворяющийся (φάρμακα ὑπὸ τῶν χοιλιῶν и ταῖς κοιλιαῖς Arst.); 3) легко рассеивающийся (ἀήρ Plut.).

εὐ-διαχώρητος 2 легко перевариваемый, удобоваримый (ἄρτος Arst.).

εὐ-δίδακτος 2 поддающийся обучению: τὸ τῆς ἡλιχίας εὐδίδακτον Diod. юношеская восприимчивость к наукам.

εὐδιεινός 2 1) спокойный, тихий, ясный (γαλήνη Plat.); 2) мягкий, теплый (ζέφυρος Arst.); 3) укрытый от ветра, подветренный (τόποι Arst.): ἐν εὐδιεινοῖς Xen., Arst. в укрытых от ветра местах; 4) предвещающий ясную погоду (σημεῖον Arst.).

εὐ-διήγητος 2 легко излагаемый: οὐκ εὐδιήγητά ἐστιν Isocr. это с трудом поддается описанию.

εὐ-δῐκία ἡ правосудие, справедливый суд Plut.: εὐδικίας ἀνέχειν Hom. творить правосудие.

εὐ-δίνητος 2 (ῑ) легко вращаемый (τρύπανα Anth.).

εὐ-δίοδος 2 удобопроходимый, легко проницаемый (sc. ἕξις τῆς σαρκός Arst.).

εὐδίοπτον τό прозрачность (τῆς θαλάττης Arst.).

εὐ-δίοπτος 2 прозрачный (ἀήρ Arst.).

εὐ-διόριστος 2 легко определимый Arst.

εὔ-διος 2 1) спокойный, тихий (λιμήν Diod., Luc.; πρὸς πλόον Theocr.); 2) теплый, мягкий (ἄνεμος Xen.); 3) спокойный, ясный, веселый (sc. ἀνήρ Anth.).

εὔδμᾱτος дор. Pind. = εὔδμητος.

εὔ-δμητος, эп. ἐΰδμητος, дор. εὔδμᾱτος 2 хорошо построенный, красиво сооруженный (βωμός, πόλις, τοῖχος Hom.; πύργος Hom., Hes.; κολώνα Pind.).

εὐ-δοκέω (impf. ηὐδόκουν и εὐδόκουν, aor. ηὐδόκησα и εὐδόκησα) 1) удовлетворяться, быть довольным (τινι Polyb. и ἔν τινι NT, med. τινι и ἐπί τινι Polyb.); 2) одобрительно относиться, соглашаться (ποιεῖν τι Polyb., NT): εὐδοκήσας τῇ συνθήκῃ Diod. приняв это условие; 3) быть по душе, нравиться (τινι Polyb.); 4) благоволить (εἴς τινα NT).

εὐ-δόκησις, εως ἡ одобрение, согласие Polyb., Diod.

εὐδοκητός 3 одобряемый, приятный, желанный (ἡδονή Diog. L.).

εὐ-δοκία ἡ благоволение (ἐν ἀνθρώποις NT).

εὐ-δοκῐμέω 1) пользоваться добрым именем, иметь хорошую славу, быть в почете: εὐ. τινι Xen., ἔν τινι Her., Thuc., Xen., Plut., ἐπί τινι Xen., Plut., ἐπί τινος Dem., περί τι Plat., Plut., ἔκ τινος Plut., κατά τι Arst., Plut. и ἀπο τινος Anth. славиться чем-л., быть уважаемым за что-л.; εὐ. ἐν τῇ πρὸς Μεγαρέας γενομένῃ στρατηγίῃ Her. прославиться в войне против мегарцев; εὐ. ἐπὶ σοφίᾳ ἐν πᾶσι τοῖς Ἓλλησιν Plat. славиться (своею) мудростью у всех эллинов; εὐ. παρὰ Ξέρξῃ Her. снискать себе уважение Ксеркса; 2) (о вещах) высоко цениться, славиться (οἱ εὐδοκιμοῦντες τῶν νόμων Arst.).

εὐ-δοκίμησις, εως ἡ доброе имя, слава, уважение, почет Plat., Luc.

εὐδοκιμία ἡ Plat. = εὐδοκίμησις.

εὐ-δόκῐμος 2 пользующийся доброй славой, славный, окруженный почетом или уважением (στρατιά Aesch.; γυνή Plut.; εἴς или πρός τι Plat., ἐπί или ἔν τινι и περι τι Plut.): εὐδόκιμον θανάτου μέρος Eur. доблестная смерть.

εὐδοκουμένως [part. praes. med. к εὐδοκέω] с одобрения (εὐ. τινὶ διεξάξειν τι Polyb.).

εὐ-δοξέω Eur., Xen., Dem. = εὐδοκιμέω.

εὐδοξία 1) доброе имя, слава, почет, уважение Pind., Arst., Isocr., pl. Dem.; 2) высокие качества, доблесть Pind.; 3) одобрение, похвала (τοῦ πλήθους Plat.); 4) филос. правильное суждение, здравый смысл (εὐδοξίᾳ τὰς πόλεις ὀρθοῦν Plat.).

εὔ-δοξος 2 1) пользующийся хорошей славой, окруженный почетом или уважением, славный (νίκα, ἄνδρες Pind.; γῆρας Eur.; πόλις Thuc.); 2) замечательный, превосходный, отличный (φρήν Aesch.; νέες Her.; δύναμις λόγων Arst.).

Εὔδοξος ὁ Эвдокс 1) родом из Книдоса, сын Эсхина, врач, математик и астроном, ученик Архита и Платона, IV в. до н. э. Arst., Plut.; 2) родом из Сицилии, сын Агафокла, один из представителей новоатт. комедии; 3) родом из Кизика, географ и мореплаватель, сопровождавший Птолемея Эвергета в Индию, II в. до н. э. Polyb.

εὐ-δόξως замечательно, прекрасно (ἀποκρίνεσθαι Plat.).

εὐ-δρᾰκής 2 досл. зоркий, перен. чуткий (πάντων ἐν νόσῳ εὐ. ὕπνος Soph.).

εὐ-δρομέω 1) быстро бегать (ἀθλητὴς εὐδρομῶν Plut.); 2) перен. двигаться, развиваться (κατὰ τὴν τοιαύτην νόησιν Sext.): ὁ λόγος σου κατ᾽ ὀρθὸν εὐδρομεῖ Men. речь твоя льется плавно.

εὐ-δρομίας рыба эвдромий, предполож. = ἔλλοψ II Eratosthenes ap. Plut.

εὔ-δρομος 2 1) быстро бегающий, проворный (κλωστήρ Anth.; σῶμα Plut.); 2) имеющий хорошие ристалища (πόλις Anth.).

εὔ-δροσος 2 1) изобилующий водой, многоводный (παγαί Eur.); 2) хорошо орошаемый (τόποι Arph.).

εὐ-δῠσώπητος 2 легко робеющий, крайне застенчивый Plut.

εὕδω (impf. ηὗδον и εὗδον, 3 л. sing. эп. impf. iter. εὕδεσκε, эп. inf. εὑδέμεναι) 1) спать, покоиться (εἶδε ὄψιν εὕδων Her.; τὴν ὅλην νύκτα Plat.): εὖδον παννύχιοι Hom. они спали всю ночь; εὕδων ὕπνῳ Soph. погруженный в сон; εὕδειν ὕπνον γλυκύ Hom. или εὐδαίμονα Eur. покоиться безмятежным сном; 2) перен. дремать, успокаиваться, утихать (εὕδοντα πόλεμον ἐπεγείρειν Dem.): ὄφρ᾽ εὕδῃσι μένος ἀνέμων Hom. пока дремлют буйные ветры; οὔπω κακὸν τόδ᾽ εὕδει Eur. еще не утихло это горе; ἐᾶν τινα εὕ. Plat. оставить кого-л. в покое; 3) (о мертвых) спать непробудным сном (εὕδων νέκυς Soph.).

εὔ-εδρος 2 1) восседающий на прекрасном троне (μάκαρες Aesch.); 2) снабженный прекрасными скамьями (Ἀργώ Theocr.); 3) с удобным для сидения хребтом (ἵππος Xen.).

εὐ-έθειρος 2 прекраснокудрый Anacr.

εὐ-ειδές τό миловидность (τὸ εὐ. οἱ Κρῆτες εὐπρόσωπον καλοῦσιν Arst.).

εὐ-ειδής 2 миловидный, красивый, прекрасный (γυνή Hom.; ἄλοχος Pind.; ἀνήρ Aesch., Her., Xen., Plat.; παῖς Her., Plut.): χρωτὸς εὐ. φύσις Eur. прекрасная наружность.

εὔ-ειλος 2 нагретый солнцем, жаркий (αἰθέρος πνοαί Eur. - v. l. εὐήλιοι; χωρία Arst.).

εὐ-ειμᾰτέω быть хорошо одетым: εὐειματοῦσα ἕξις τοῦ σώματος Arst. умение хорошо одеваться.

εὐ-είμων 2, gen. ονος adj. красиво одетый (γυνή Aesch.).

εὔ-ειρος 2 покрытый красивой шерстью, прекраснорунный (οἶες Anth.).

εὐεκτέω быть здоровым, крепким (ὅταν ἢ ζῷον ἢ δένδρον εὐεκτῇ Plut.).

εὐ-έκτης 2 Polyb., Diog. L. = εὐεκτικός 1.

εὐ-εκτικός 3 1) здоровый, крепкий (σώματα Plat., Plut.; σάρξ Arst.); 2) делающий здоровым, придающий, крепость (εὐεκτικὸν τὸ ποιητικὸν εὐεξίας Arst.).

εὐ-έκφορος adj. f легко рожающая (γυναῖκες Arst.).

εὐ-έλεγκτος 2 1) легко опровергаемый Arst.: εὐ. ὁ τοῦτο ποιῶν Plat. того, кто это утверждает, было бы легко опровергнуть; 2) легко доказуемый (ταῦτα καὶ ἀληθῆ ἐστι καὶ εὐέλεγκτα Plat.).

Εὐέλθων, οντος ὁ Эвельтонт (царь Саламина на Кипре) Her.

εὔελπι τό твердая надежда, уверенность Plut.

Εὐ-ελπίδης, ου ὁ Эвельпид, «Человек доброй надежды» (одно из действующих лиц комедии Аристофана «Птицы»).

εὔ-ελπις, ι, gen. ιδος (acc. ιν) 1) питающий большую или радостную надежду, твердо надеющийся, тж. самоуверенный (ἐπί τινι Thuc., περί τινος Plat., πρός τι Plat., Luc. и τινος Diod.): εὔ. ὁμόσε χωρῆσαι τοῖς ἐναντίοις Thuc. уверенно атаковать противников; ἐπὶ τοῖς δεινοῖς εὔ. Thuc. не теряющий надежды (и) в тяжелых обстоятельствах; εὔ. εἶναι πρὸς τὸν θάνατον Plat., Luc. не бояться смерти; εὔ. εἰμι Aesch., Plat., Plut. я полон уверенности; εὐέλπιδες ὄντες σωθήσεσθαι Thuc. твердо уповая на спасение; 2) внушающий надежду или уверенность, надежный (βέβαιος καὶ εὔ. Thuc.): ὁ θροῦς εὔ. Polyb. обнадеживающий слух.

εὐ-ελπιστία ἡ твердая надежда, уверенность Polyb.

εὐ-έμβολος 2 легко оккупируемый, т. е. плохо защищенный (χώρα Arst.).

εὐ-εμπτωσία ἡ склонность к заболеванию, предрасположенность к болезни (αἱ ἐπὶ τοῦ σώματος εὐεμπτω σίαι Diog. L.).

εὐ-ένδοτος 2 податливый, склонный (πρός τι Sext.).

εὐ-εξάλειπτος 2 легко стирающийся (ὄνομα Xen.).

εὐ-εξᾰπάτητος 2 легко поддающийся обману, без труда вводимый в заблуждение (ὑπὸ τῶν ἀδίκων Plat.; εὐεξαπατητότεροι οἱ ἀγαθοί Arst.).

εὐ-εξέλεγκτος 2 легко доказуемый (λίαν εὐήθης τε χαὶ εὐ. Plat.).

εὐ-εξέταστος 2 легко поддающийся проверке, без труда обнаруживаемый Arst.

εὐ-εξία ἡ хорошее состояние, сила, крепость, здоровье (τῶν σωμάτων Plat.; τῆς ψυχῆς Plat.; εὐ. καὶ καχεξία Plat., Arst.; εὐ. τῆς πολιτείας Xen. или πολιτική Arst.): φιονῆς εὐ. Plut. зычный голос; εὐ. ἐν τοῖς πολεμικοῖς Polyb. боеспособность.

εὐ-έξοδος 2 1) имеющий удобный выход (πόλις Arst.); ἔστι δ᾽ οὐκ εὐέξοδον Aesch. нет выхода (из царства теней); 2) легко находящий выход, быстро вытекающий (ὕδωρ Arst.).

εὐ-επάγωγος 2 легко приводимый (πρός τι Polyb.).

εὐ-επᾰκολούθητος 2 легко прослеживаемый (τὸ συλλελογισμένον Arst.).

εὐ-έπεια 1) красота речи, красноречие Plat., Plut.: εὐέπειαι λόγων Plat. красивые словосплетения, словесные красоты; 2) ласковая речь, доброжелательные слова: ἄξιος εἶ τῆς εὐεπείας οὕνεκα Soph. ты достоин (этого) за эти ласковые слова.

εὐ-επήβολος 2 легко достигающий цели, искусный Sext.