Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/34

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
δοκῐμαστικός 3 пригодный для оценки или подлежащий оценке Sext.

δοκῐμαστός 3 подвергшийся оценке или проверке (ἀμοιβὴ δοκιμαστοῦ Diog. L.).

δοκῐμεῖον и δοκίμιον τό средство испытания или проверки: εἰ δ. ἔχει Plut. если возможно удостовериться; τὰ φλέβια, οἷόνπερ δοκίμια τῆς γλώττης Plat. жилки, служащие как бы щупальцами языка.

δοκῐμή 1) испытание, бедствие (ἐν πολλῇ δοκιμῇ θλίψεως NT); 2) проверка, доказательство (δοκιμὴν ζητεῖν τινος NT): ἵνα γνῶ τὴν δοκιμὴν ὑμῶν NT чтобы мне испытать вас.

δοκίμιον τό = δοκιμεῖον.

δόκῐμος 2 1) испробованный, испытанный, проверенный, т. е. отличный, славный (ὕμνος Pind.; ἄνδρες Plat.; πολῖται Arst., Plut.); 2) подлинный, настоящий (ἀργύριον Dem.); 3) значительный, крупный (ποταμός Her.); 4) приятный, лучший (ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐστὶ τὸ ἔαρ δοκιμιώτατον Her.).

δοκῐμόω Pherecrates ap. Diog. L. = δοκιμάζω.

δοκίμωμι (ῐ) Sappho, Theocr. - v. l. = δοκέω.

δοκίμως (ῐ) подлинно, действительно, поистине Aesch., Xen.

δόκιον и δοκίον τό брусок, палка Arst., Diod.

δοκίς, ίδος1) Xen. = δόκιον; 2) Arst., Diod., Plut. = δοκός 2.

δοκός ἡ (Luc., Diog. L. тж. ὁ) 1) брус, бревно, балка Hom., Thuc., Arph., Luc.: τὴν δοκὸν φέρειν погов. Arst. таскать бревно, т. е. нудно или монотонно говорить (об ораторе); 2) «брус» (род метеора) Diog. L.

δοκόω делать бревенчатый настил: τὰ δεδοκωμένα Sext. = δόκωσις.

δοκώ, οῦς ἡ Eur. = δόκησις 1.

δόκωσις, εως ἡ бревенчатый настил Sext.

δολερός 3 1) хитрый, коварный (sc. Κλυταιμνήστρα Soph.; κρυψίνους καὶ δ. Xen.; ἄνθρωπος Arst.); 2) обманчивый, коварный (ποταμός Her. - v. l. θολερός; εἵματα Her., Plut.; χρώματα Plut.).

δολιεύομαι поступать коварно, хитрить (λόγος δεδολιευμένος σόφισμά ἐστιν Sext.).

δολιό-μητις, ιδος adj. хитрый, лукавый Aesch.

δολιό-μῡθος 2 говорящий хитрые речи, лукавый Soph.

δολιό-πους, ποδος adj. коварно подкрадывающийся (ἀρωγός Soph.).

δόλιος 3 и 2 Hom. etc. = δολερός.

δολιό-φρων 2, gen. ονος Aesch., Eur. = δολιόμητις.

δολῐχ-αίων, ωνος adj. досл. долговечный, перен. бессмертный (θεοί Emped.).

δολίχ-αυλος 2 с длинной трубкой, с глубоким гнездом или втулкой (для древка) (αἰγανέη Hom.).

δολιχ-αύχην, ενος adj. с длинной шеей (κύκνος Eur.).

δολιχ-εγχής 2 вооруженный длинным копьем (ἄνδρες Hom.).

δολιχεύω Anth. = δολιχοδρομέω.

Δολίχη ἡ Долиха (город в Фессалии, на зап. склоне Олимпа) Polyb.

δολιχ-ήρετμος 2 с длинными веслами, длинновесельный, т. е. предпринимающий дальние плавания (νηῦς, Φαίηκες Hom.; Αἴγινα Pind.).

δολιχο-γρᾰφίη ἡ долгое писание Anth.

*δολιχό-δειρος, ион. δουλιχόδειρος 2 Hom., Aesop. = δολιχαύχην.

δολιχο-δρομέω совершать большой пробег Aeschin.

δολιχο-δρόμος ὁ долиходром, участник большого пробега Xen., Plat., Plut.

*δολιχόεις, ион. δουλιχόεις, όεσσα, όεν Anth. = δολιχος.

δολῐχόν adv. долго Hom., Plat.

δολιχό-ουρος и δολιχοῦροςстих. долихур, «долгохвост» (гексаметр, оканчивающийся дактилем).

δολῐχός 3 1) длинный (δόρυ, ἔγχος Hom.; πρυμνήσια νεῶν Anth.); 2) долгий, продолжительный (νύξ, νόσος Hom.; κέλευθος Aesch.).

δόλῐχος ὁ длинный пробег (на дистанцию до 24 стадиев, которую участники состязания проходили семь раз: три раза туда и обратно и еще раз до цели) (δολιχον θεῖν Xen. и ἁμιλλᾶσθαι Plat.; δόλιχον νικᾶν Luc.): ὁ δ. τοῦ πολέμου ирон. Plut. превратности войны.

δολιχό-σκιος 2 отбрасывающий длинную тень (ἔγχος Hom.).

δολιχοῦρος = δολιχόουρος.

δολιχό-φρων 2, gen. ονος далеко простирающий свои мысли, т. е. чрезмерный (μέριμναι Emped. ap. Plut.).

δολίως хитро, коварно Batr.

Δόλογκοι οἱ долонки (племя во Фракии) Her.

δολόεις, όεσσα, όεν хитрый, коварный, лукавый (Καλυψω, δέσματα Hom.; Τροίας ἕδη Eur.).

δολομήτης Hom. = δολιόμητις.

δολό-μητις, ιος adj. Hom., Aesch. = δολιόμητις.

δολό-μῡθος 2 Soph. v. l. = δολιομυθος.

Δόλοπες οἱ (dat. pl. Δόλοψιν - эп. Δολόπεσσιν) долопы (племя в Фессалии, переселившееся впоследствии в Эпир) Hom., Pind., Her., Thuc.

Δολοπία ἡ Долопия (область долопов) Thuc., Polyb.

δολο-πλόκος 2 сплетающий обманы, т. е. лукавый (Ἀφροδίτη Sappho; Κυπρογενής Arst.).

δολο-ποιός 2 Soph. = δολοπλόκος.

δολο-ρρᾰφίη ἡ хитросплетение, лукавство (Ἡφαίστου Anth.).

δόλος 1) приманка (ἰχθύσι δόλον κατὰ εἴδατα βάλλειν Hom.); 2) ловушка, западня (τεῦξαι δόλον Hom.; ξύλινος δ., ἣν παγίδα καλέουσι Batr.; δ. δονακόεις Anth.); 3) тж. pl. хитрость, обман, коварство Hom., Aesch. etc.: δόλῳ, δόλοις, ἐκ δόλου и ἐν δόλῳ Soph., σὺν δόλῳ Soph., Eur. и μετὰ δόλου Isocr. хитростью, обманом.

δολο-φονέω убивать предательски, из-за угла (τινα Plut.; δολοφονηθεὶς ἐτελεύτησεν Dem. и ὑπό τινος Polyb., Plut.).

δολο-φονία ἡ убийство из-за угла Arst., Polyb.

δολο-φόνος 2 используемый для предательского убийства, убийственный, гибельный (λέβης Aesch.).

δολο-φρᾰδής 2 HH Pind. = δολοφρονέων.

δολο-φρονέων, έουσα, έον замышляющий хитрость, коварный Hom., Hes., Archilochus ap. Plut.

δολοφροσύνη ἡ коварство, лукавство, хитрость Hom.

δολόφρων 2, gen. ονος Aesch., Anth. = δολοφρονέων.

δολόω 1) ловить (с помощью хитрости) (ἐλάφους ἁρπεδόναις Xen.; ὀρύγμασι καὶ βρόχοις λύκους καὶ ἄρκτους Plut.); 2) коварно вводить в заблуждение, обманывать (ἐννεσίῃσι πολυφραδέεσσι δολωθείς Hes.): δολῶσαί τινι Her., Eur. обмануть с помощью чего-л., коварно воспользоваться чем-л.; 3) подделывать, фальсифицировать (οἶνον Luc.): δολῶσαι μορφὴν τρόποις τινός Soph. принять чей-л. вид, переодеться кем-л.

δόλωμα, ατος τό хитрость, коварная уловка, обман Aesch.

δόλων, ωνος1) потайное оружие, кинжал Plut.; 2) малый передний парус Polyb., Diod.

Δόλων, ωνος ὁ Долон (троянский разведчик в стане ахейцев, убитый Диомедом) Hom., Eur.

Δολώνεια ἡ Долония, убийство Долона (название X песни Илиады).

δολ-ῶπις, ιδος adj. f с коварством во взгляде, коварная (Οἰνέως κόρη Soph.).

δόλωσις, εως ἡ хитрость, коварство (ἀπάται καὶ δολώσεις καὶ πλεονεξίαι Xen.).

δόμα, ατος τό [δίδωμι] даяние, дар Plat., Plut., NT.

δόμεν(αι) (= δοῦναι) эп. inf. aor. 2 к δίδωμι.

δόμον-δε adv. домой, в дом: νοστῆσαι ὅνδε δ. Hom. вернуться к себе на родину.

δόμος 1) тж. pl. дом, здание, жилище (οἴκαδε - δόμον εἴσω Hom.; καθῆσθαι ἐν δόμοισιν Arph.); 2) комната, зал, покой (δ. ἐν Διὸς οἴκῳ Theocr.); 3) тж. pl. (тж. ἱερὸς δ. Hom.) храм, святилище (Ἀπόλλωνος δόμοι Eur.); 4) дворец, чертоги или владения, царство (Διὸς δ. Hom.; Ἃιδου δόμοι Soph.); 5) стойло: μήλων δ. Hom. овчарня; 6) кладка, слой, ряд (δόμοι πλίνθων Her.): τοὺς τοίχους ἐπὶ πεντεκαίδεκα δόμους κατασκευάσαι ἐκ μέλανος λίθου Diod. сложить стены из 50 слоев черного камня; 7) pl. дом, отчизна, родина (ἔξω δόμων καὶ πάτρας ὠθεῖν τινα Aesch.); 8) тж. pl. дом, семья (ἄθλιος δ., sc. Οἰδίπου Soph.); 9) ящик, сундук, ларец (κέδρινοι δόμοι Eur.).

δομο-σφᾰλής 2 потрясающий домом, т. е. разрушительный (ὄμβρου κτύπος αἱματηρός Aesch.).

δόν part. aor. 2 n к δίδωμι.

δονᾱθείς дор. Pind. part. aor. к δονέω.

*δονᾰκεύομαι, ион. δουνᾰκεύομαι ловить (клейким) тростником (sc. τέττιγα Anth.).

δονᾰκεύς, έως, эп. ῆος 1) тростниковая заросль, камыши Hom.; 2) Anth. = δόναξ.

*δονᾰκο-δίφης, ион. δουνακοδίφης 2 охотящийся в тростниках Anth.

δονᾰκόεις, όεσσα, όεν 1) заросший тростником (Εὐρώτας Eur.); 2) тростниковый, камышевый (δόλος Anth.).

δονακο-τρόφος 2 питающий тростники, т. е. поросший тростником (Εὐρώτας Eur.).

δονακό-χλοος 2 (acc. δονακόχλοα) зеленеющий, т. е. поросший тростником (Εὐρώτας Eur.).

δόναξ, ион. δοῦναξ, дор. Theocr. δῶναξ, ᾰκος1) тростник, камыш Hom., Aesch., Eur., Arph., Arst.: δόνακες καλάμοιο HH тростниковые стебли; 2) тж. pl. тростниковая свирель (κηρόπακτος ὀτοβεῖ δ. Aesch.; νόμος δονάκων Pind.); 3) удочка (ἄγρη δούνακος Anth.); 4) тростниковая стрела, древко стрелы (ἐκλάσθη δ. Hom.); 5) тростниковое перо (для письма) (δόνακες ἀκροβελεῖς Anth.); 6) подставка, кобылка (δ. ὑπολύριος Arph.).

δονέω 1) трясти, сотрясать, колыхать (ἔρνος ἐλαίης Hom., ἄκοντα Pind.; δονέοντο αἴγειροι πτελέαι τε Theocr.; ὕδωρ δονεῖται καὶ κυμαίνεται Plut.); 2) гнать, нагонять (νέφεα Hom.); 3) погонять (βόας ἀγελαίας Hom.; μάστιγι Pind.): ἅρματα δονήσεται HH, будут мчаться колесницы; 4) взбалтывать, взбивать (τὸ γάλα Her.); 5) издавать звуки, петь (θρόον ὕμνων Pind.); 6) потрясать, возбуждать, волновать (ἔρως δονεῖ τινα Arph.; ἡ Ἀσίη ἐδονέετο Her.).

δονηθείς v. l. = δοναθείς.

δόνημα, ατος τό колыхание, качание (δένδρου Luc.).

δόξα 1) мнение, представление (ἀληθὴς καὶ ψευδής Arst.): ἐμὰν δόξαν Pind., δόξῃ ἐμῇ Soph., ὡς ἡ ἐμὴ δ. и κατὰ τὴν ἐμὴν δόξαν Plat. по моему мнению; αἱ κοιναὶ δόξαι Arst. общепринятые мнения; δόξαν τινὸς παρέχειν Xen. производить впечатление чего-л., внушать мысль о чем-л.; τὴν Σάμον ἠπιστέατο δόξῃ καὶ Ἡρακλέας στήλας ἴσον ἀπέχειν Her. они представляли себе, что Самос находится на таком же расстоянии (от них), что и Геракловы столпы; 2) ожидание, чаяние, расчет: παρὰ δόξαν Her., Plat.; против или сверх ожидания; ἀπὸ τῆς δόξης πεσέειν Her. обмануться в своих расчетах; οὐκ ἀπὸ δόξης Hom. не хуже, чем ожидалось, т. е. неплохой; 3) плод воображения, видение, призрак (οὐκ εἰσὶ δόξαι Aesch.; φαντασίαι τε καὶ δόξαι Plat.; καί μοι καθ᾽ ὔπνον δ. τις παρίσταται Eur.); 4) филос. мнение, мнимое знание (ἀντὶ δόξης ἀλήθειαν κτᾶσθαι Plat.; ἐπιστήμη καὶ δ. Arst.; ἡ δ. ἡ ψευδὴς συγκατάθεσίς ἐστιν Sext.); 5) намерение, решение, замысел (δ. Ἀργείων κεῖται ποιεῖν τι Eur.); 6) редко pl. слава, имя, репутация (δ. ἢ τιμή Plut.; δ. αἰσχρά Dem.): δόξαν ἔχειν τινός Eur. и ἐπί τινι Isocr. славиться чем-л.; δόξαν ποιεῖσθαι ἐπί τινι Polyb. и ἔν τινι Diod. прославиться чем-л.; δόξαν λαβεῖν Eur. стяжать себе славу; δόξαν εἶχον ἄμαχοι εἶναι Plat. они слыли непобедимыми; δόξαν ἀντὶ τοῦ ζῆν αἱρεῖσθαι Dem. ставить славу выше жизни; δόξαν ἔσχον ἐκ θεῶν γεγονέναι Plut. они считались потомками богов; 7) блеск, сияние, яркость (ἄλλη δ. ἡλίου καὶ ἄλλη δ. σελήνης NT); 8) pl. высшие власти (δόξας βλασφημεῖν NT).

δοξάζω 1) полагать, считать, думать (περί τινος Plat.): τὰ δοξαζόμενα ἀληθῶς Plat. правильные мнения; δ. τε καὶ οἴεσθαι γιγνώσκειν Xen. полагать и считать (это) знанием; πῶς ταῦτ᾽ ἀληθῆ δοξάσω; Aesch. как мне убедиться в истинности этого?: ἐπὶ πλέον τι αὐτὸν δ. Thuc. быть слишком высокого мнения о себе; δοξαζόμενος ἄδικος Plut. слывущий несправедливым; τῇδε νιν δοξάζομεν (pl. = sing.) μάλιστ᾽ ἂν εἶναι Eur. я убежден, что она здесь; 2) славить, прославлять: δεδοξασμένος ἐπί τινι Polyb. и ἔν τινι Diod. славящийся (прославленный, славный) чем-л.

I δόξαν acc. к δόξα.

II δόξαν part. aor. n к δοκέω.

δοξάριον τό небольшая или жалкая слава Isocr., Luc.

δόξασμα, ατος τό мнение, предположение Plat.: κενὰ δοξάσματα Eur. предрассудки.

δοξαστής, οῦ ὁ предполагающий, имеющий мнение: ἐπιστήμων γεγονὼς οὗ πρότερον ἦν δ. Plat. получив (подлинное) знание о том, о чем раньше имел лишь предположение.

δοξαστικός 3 1) (предполагающий, вырабатывающий (определенные) мнения (μέρος τῆς φυχῆς Arst.; φορὰ καὶ ὁρμή Plut.); 2) основанный на мнениях, предположительный (ἐπιστήμη Plat.).

δοξαστικῶς предположительно (ποῖα δ. καὶ ποῖα κατ᾽ ἀλήθειαν Arst.).

δοξαστός 3 1) предполагаемый, предположительный (τὸ δοξαστὸν ἄλλο τι ἢ τὸ ὄν Plat.; δ. καὶ ἐλπιστός Arst.); 2) воображаемый (οὐχ ὁρατός, ἀλλὰ δ. Plut.): τροφὴ δοξαστή Plat. (создавшиеся) мнения, представления.

δοξαστῶς Sext. = δοξαστικῶς.

δόξις, εως ἡ Democr. ap. Sext. = δόξα 1.

δοξο-κᾰλία ἡ мнимая красота Plat.

δοξο-κοπέω добиваться славы, быть честолюбивым, искать популяргости Polyb., Plut.

δοξο-κοπία ἡ погоня за славой, честолюбие Plut., Luc.

δοξο-μᾰνία ἡ безумная жажда славы, бешеное честолюбие Plut.

δοξο-μῑμητής, οῦ ὁ подражающий воображаемому, мнимому Plat.

δοξο-μῑμητικός 3 состоящий в подражании воображаемому (μίμησις Plat.).

δοξόομαι считаться, слыть (ἐδοξώθη - v. l. ἐδοξώσθη - εἶναι ἀνὴρ σοφώτατος Her.).

δοξο-παιδευτικός 3 учащий о мнимом (τέχνη Plat.).

δοξο-ποιέομαι составлять себе мнения: τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος δεδοξοποιημένον Polyb. человеческий род, руководящийся сложившимися мнениями.

δοξο-σοφία ἡ мнимая мудрость Plat., Plut.

δοξό-σοφος ὁ мнимый мудрец Plat., Arst.

δοξο-φᾰγία ἡ жажда славы, тщеславие Polyb.

δόξω fut. к δοκέω.

δορά ἡ [δέρω] (снятая) кожа, шкура Aesch., Eur., Her., Plat., Arst., Plut.

δοράτιον, ион. δουράτιον (ᾰ) τό небольшое метательное копье, дротик Her., Thuc., Luc., Plut.

δορᾰτισμός ὁ метание копий (с той и другой стороны), перестрелка (ἦν δὲ δ. τὸ πρῶτον, εἶτ᾽ ἐν χεροῖν γενόμενοι Plut.).

δορατο-πᾰχής 2 толщиной с копье (ῥάβδοι Xen.).

δόρᾰτος gen. к δόρυ.

δόρει Trag. dat. к δόρυ.

δόρη Eur. nom. и acc. pl. к δόρυ.

δορήϊος 3 Anth. = δουράτεος.

δορί Aesch., Eur. dat. к δόρυ.

δορι-άλωτος, ион. δουριάλωτος 2 (ᾰ) добытый копьем, т. е. захваченный на войне (χώρη Her.; λέχος Soph.; sc. γυνή Eur.; πόλεις Dem.): τὰ δορυάλωτα Isocr. завоевания.

δορί-γαμβρος 2 обрученная копьем, т. е. вызвавшая своим браком войну (Ἑλένη Aesch.).

δορί-δμᾱτος, v. l. δορίδμητος 2 умерщвленный копьем (πρός τινος Aesch.).

δορι-θήρᾱτος 2 Eur. = δοριάλωτος.

δορι-κᾰνής 2 убитый копьем: δ. μόρος Aesch. смерть от копья.

*δορι-κμής, ион. δουρικμής, ῆτος adj. Aesch. = δορίδματος.

δορίκρᾱνος v. l. = δορύκρανος.

δορί-κτητος, ион. δουρίκτητος 2 и 3 Hom., Eur., Plut. = δοριάλωτος.

δορί-κτῠπος 2 бряцающий копьями (Τροία, Αἰακίδαι Pind.).

δορί-ληπτος, ион. δουρίληπτος 2 Aesch., Soph. = δοριάλωτος.

δορι-λύμαντος 2 уничтоженный с помощью копья (Δαναῶν μόχθοι Aesch.).

δορι-μᾰνής 2 бешено жаждущий войн, охваченный воинственным пылом (Ἑλλάς Eur.).

δορί-μαργος 2 Aesch. = δοριμανής.

δορι-μήστωρ, ορος ὁ опытный воин Eur.

δορι-πᾰγής 2 сколоченный из брусьев (ναῦς Aesch.).

δορί-παλτος 2 потрясающий копьем (χείρ Aesch.).

δορι-πετής 2 павший от копья, сраженный в бою (πεσήματα Eur.): δ. ἀγωνία Eur. смертный бой.

δορι-πονος 2 1) теснимый копьями, т. е. ставший жертвой войны (πόλις Aesch.); 2) причиняемый войной (κακά Aesch.).

δορι-πόνος 2 1) действующий копьем, т. е. сражающийся (ἄνδρες Eur.); 2) воинственный (ἀσπίδες καὶ λογχαι Ἀχαιῶν Eur.).

δορι-πτοίητος 2 разбросанный копьем (νεκρῶν ὀστέα Anth.).

δορισθενής 2 Anth. = δορυσθενής.

Δορίσκος ἡ Дориск (город и равнина во Фракии, в устье р. Гебр) Her., Aeschin., Dem.

δορι-στέφᾰνος 2 увенчанный боевой славой (Σπάρτα Anth.).

δορι-τίνακτος 2 сотрясаемый копьем (αἰθήρ Aesch.).

δορί-τμητος 2 пробитый копьем (Aesch. - v. l. к δορίδματος).

δορκάδειος 3 принадлежащий антилопе (ἀστράγαλοι Polyb.).

δορκᾰλίς, ίδος ἡ Anth. = δορκάς 1.

δορκάς, άδος1) антилопа, газель (Antilope dorcas) Her., Arst.; 2) косуля (Cervus capreolus) Eur., Xen., Arst., Plut.

δόρκη ἡ Eur. = δορκάς.

δόρξ, δορκός ἡ Luc. = δορκάς.

I δορός ὁ [δέρω] кожаный мех, мешок Hom.

II δορός Soph., Eur. gen. к δόρυ.

δορπέω ужинать Hom.

δορπηστός 1) время ужина, вечер Xen.; 2) ужин Arph.

δορπία, ион. δορπίη ἡ дорпия (торжественный ужин накануне, а тж. 1-й день праздника Ἀπατούρια) Her.

δόρπον τό 1) вечерняя трапеза, ужин Hom., Aesch.; 2) трапеза, еда HH.

δόρυ, δόρατος, эп.-ион. δούρατος и δουρός, поэт. δορός τό (dat. δόρατι, δούρατι, δουρί, δορί и δόρει; dual. δοῦρε; pl.: nom. δόρατα, δούρατα, δοῦρα и δόρη, gen. δοράτων и δούρων, dat. δόρασι, δούρασι и δούρεσσι) 1) дерево (sc. φοίνικος ἔρνος Hom.); 2) брус, балка, доска или древесина (δοῦρ᾽ ἐλάτης Hom.; δούραθ᾽ ἁμάξης Hes.): κοῖλον δ. Hom. = δουράτεος ἵππος; δ. νηϊον, νήϊα δοῦρα, δοῦρα νεῶν и δοῦρα Hom. корабельный лес; 3) судно, корабль (δ. γομφόδετος Aesch. и ποντοπόρον Soph.): δ. ἰθύνειν ἐπί τι Aesch. и εὐθύνειν ἔς τι Eur. направлять корабль на (во) что-л.; 4) шест, древко (μείλινον Hom.; δόρατα ἐκ δέρματος τοῦ ἵππου τοῦ ποταμίου Arst.; ἀετὸς χρυσοῦς ἐπὶ δόρατος Xen.): τὸ λελογχωμένον δ. Arst. снабженное наконечником древко; 5) (царский) жезл, скипетр (λαὸν εὐθύνειν δορί Eur.); 6) копье (χάλκεον Hom.; δορὸς λόγχα Eur.; μετὰ ἀσπίδος καὶ δόρατος τὰς πομπὰς ποιεῖν Thuc.): ἐς δορὸς τάξιν μολεῖν Eur. и εἰς δ. ἀφικνεῖσθαι Xen. перейти к бою на копьях; ἐπὶ, παρὰ и εἰς δ. Xen. в сторону копья, т. е. направо (ср. ἐς ἀσπίδα налево); ἀπὸ τῶν εὐωνύμων ἐπὶ δ. Polyb. слева направо; τὴν ἐμβολὴν ἐκ δόρατος ποιεῖσθαι Polyb. атаковать справа; 7) бой, сражение, тж. война: δορὶ κτήσασθαι Hom. или ἑλεῖν Thuc. взять с бою, захватить на войне, завоевать; καὶ τὸ δ. καὶ τὸ κηρύκειον πέμπειν Polyb. предложить выбор между войной и мирными переговорами; 8) вооруженные силы, войско (ξύμμαχον δ. Aesch.): ἐν τροπῇ δορός Soph. когда войску (было) нанесено поражение.

δορυάλωτος Xen., Isocr.; v. l. Plut. = δοριάλωτος.

δορυ-δρέπᾰνον τό копье с серповидным наконечником Plat., Polyb.

δορύκνιον τό дорикний (ядовитое растение из семейства вьюнковых) Plut.

δορύ-κρᾱνος 2 с копьевидным острием (λόγχη Aesch.).

δορύ-μᾰχος 2 воинственный, воинский (ἀρετή Timotheus ap. Plut.).

I δορύ-ξενος 2 состоящий в боевом союзе, дружественный, союзный (δόμοι Aesch.; ἑστία Soph.).

II δορύξενος ὁ боевой товарищ, союзник (ὁ μέγιστος δορυξένων Soph.; ἐκ δορυαλώτου δ. προσαγορευόμενος Plut.).

δορυ-ξόος, стяж. δορυξοῦς ὁ копейный мастер Plut.

δορυξός ὁ Arph. = δορυξόος.

δορυξούς стяж. к δορυξόος.

δορυπᾰγής v. l. = δοριπαγής.

δορυ-σθενής 2 мощный своим копьем, т. е. воинственный (Ἄρης HH; ἀνήρ Aesch.).

δορυσόος 2 Aesch. v. l. = δορυσσόος.

δορυσσόης, ητος adj. Soph., Eur. = δορυσσόος.

δορυ-σσόος, стяж. δορυσσοῦς 2 [σεύω] потрясающий копьем, воинственный (Hes. - v. l. к λαοσσόος; ὄχλος Aesch.; Ἀμφιάραος Soph.).

δορυ-φορέω 1) быть копьеносцем, состоять телохранителем (τινι Xen., Polyb.); 2) сопровождать в качестве телохранителя, охранять (τινα Her., Thuc., Plat., Plut.; τὴν σωτηρίαν τινός Dem.; φυγήν τινος Plut.): δορυφορεῖσθαί τινι Isocr. и ὑπό τινος Plat. быть охраняемым кем(чем)-л.; 3) астр. быть спутником; pass. иметь спутников (δορυφορεῖσθαι ἀστέρας λέγουσιν Sext.).

δορυ-φόρημα, ατος τό 1) корпус телохранителей, вооруженная охрана, стража Plut.; 2) театр. актер, исполняющий выходную роль без слов, статист (κωμικόν Luc.; ἐπὶ σκηνῆς δ. Plut.).

δορυ-φορία 1) Xen. = δορυφόρημα; 2) астр. спутники (τῶν τροπικῶν κύκλων Plut.).

δορυφορικόν τό Luc. = δορυφορία.

δορυ-φορικός 3 телохранительский, предназначенный для охраны: ἡ δορυφορικὴ οἴκησις Plat. сторожевой пост.

I δορυ-φόρος 2 1) копьеносный, вооруженный копьем (ὀπάων Aesch.); 2) угодливый, раболепный (ἡδοναί Plat.).

II δορυφόρος 1) копьеносец, копейщик (πελτασταὶ καὶ δορυφόροι Xen.); 2) (вооруженный копьем) телохранитель, pl. стража, охрана (δορυφόροι Πεισιστράτου Her.; φρουραἰ δοριφόρων Eur.; τῶν βασιλέων Plut.): τῶν δορυφόρων ἔπαρχος Plut. (в Риме; лат. praefectus praetorii) начальник преторианцев; 3) угодливый спутник, приспешник (τῆς τυραννίδος Plut.; τῶν ἐπιθυμιῶν Luc.).

δός imper. aor. 2 к δίδωμι.

δόσαν и ἔδοσαν эп. 3 л. pl. aor. 2 к δίδωμι.

δόσις, εως1) дача: τοῦ φαρμάκου δ. Plat. прием лекарства; δ. θεοῖς Plat. принесение даров богам; ἡ δ. τῶν χρημάτων Her. предоставление денежных средств; μισθοῦ δ. Thuc. выдача жалования; ἡ τῆς παρακαταθήκης δ. Arst. внесение залога; 2) дар (δ. ὀλίγη τε φίλη τε Hom.; θεῶν εἰς ἀνθρώπους δ. Plat.): κληρονομίαι οὐ κατὰ δόσιν, ἀλλὰ κατὰ γένος εἰσίν Arst. наследства распределяются не в порядке дарения, а на основании родства; 3) доля, часть (εἰς δόσεις διελεῖν τι Plut.).

δόσκον эп. aor. 2 iterat. к δίδωμι.

δότε 2 л. pl. imper. aor. 2 к δίδωμι.

δότειρα ἡ несущая, приносящая (θανάτοιο Hes.).

δοτέος adj. verb. к δίδωμι.

δοτήρ, ῆρος1) раздатчик, распределитель (σίτοιο Hom.); 2) податель, даритель (Ἄρης, δ. εὐθαρσέος ἥβης HH; ὀϊστοὶ θανάτοιο δοτῆρες Hes.): πυρὸς βροτοῖς δ. Aesch. подаривший людям огонь, т. е. Прометей.

δότης, ου ὁ NT = δοτήρ.

δοτική ἡ (sc. πτῶσις) грам. дательный падеж Plut.

δοτικός 3 щедро (раз)дающий (δ. καὶ ἐλεύθερος Arst.).

δοῦ imper. aor. 2 med. к δίδωμι.

δούλα дор. = δούλη.

δουλ-ᾰγωγέω 1) уводить в рабство, порабощать (τινα Diod.); 2) подавлять, умерщвлять (τὸ σῶμα NT).

δουλ-ᾰπᾰτία ἡ сманивание (чужих) рабов Arst.

δουλάριον (ᾰ) τό девочка-рабыня, служаночка Arph.

δουλεία, ион. δουληΐη, Pind. δουλία 1) рабство, неволя Aesch., Soph., Her., Thuc., Plat.: ἡ κατὰ πόλεμον δ. Arst. обращение военнопленных в рабство; 2) рабская зависимость: ἡ τῶν κρεισσόνων δ. Thuc. зависимость от более сильных; 3) тж. pl. рабы: ἢν δὲ ἡ δ. ἐπανιστῆται Thuc. если рабы поднимут восстание; εἱλωτεῖαι τε καὶ πενεστεῖαι καὶ δουλεῖαι Arst. илоты (у спартанцев), пенесты (у фессалийцев) и рабы (вообще).

δούλειος, ион. δουλήϊος 3 и 2 рабский, невольнический (εἶδος καὶ μέγεθος Hom.; τύχα Pind.; ζυγά Aesch. и ζυγόν Eur.; ἐσθής Her. - v. l. δουλίη): δούλειος ἁμέρα βίου Eur. рабское существование.

δούλευμα, ατος τό 1) рабство, невольничество Eur.; 2) раб, невольник (γυναικός Anth.); 3) рабы, рабыни, слуги (δ. πιστόν Eur.).

δουλεύω (тж. δουλεία и δουλείας δ. Xen., Plat.) 1) быть рабом (τινί Eur., Arst. и παρά τινι Plut.): παῦσαι δουλεύοντα τὸν δῆμον Arst. освободить народ от рабства; 2) перен. рабски служить, безропотно повиноваться, быть рабски преданным (γαστρί Xen.: νόμοις Plat.; τῷ κέρδει Arst.): ἑνὶ ἔργῳ δ. Arst. выполнять одну (только) функцию; καιρῷ δ. Anth. подчиняться обстоятельствам; 3) служить наемным рабочим (δουλεῦσαι Σοκράτην καὶ ἑργάσασθαι λίθους φησὶ Δοῦρις Diog. L.).

δούλη, дор. δούλα ἡ рабыня, невольница Hom., Aesch., Eur., Xen., Plat., Arst. etc.

δουληϊ- ион. = δουλει-.

δουλία ἡ Pind. = δουλεία.

δουλικός 3 Xen., Plat., Arst., Dem., Luc. = δούλιος: ὁ δ. πόλεμος Plut. (лат. bellum servile) Невольническая война.

δουλικῶς по-рабски Xen.

δούλιος 3 и 2 рабский, невольничий Hom., Trag., Her., Anth.: δούλιον ἦμαρ Hom. рабская жизнь, неволя.

δουλίς, ίδος ἡ Anth. = δούλη.

Δουλῐχιεύς, έως, gen. ῆος ὁ уроженец, или житель Дулихия Hom.

Δουλίχιοι οἱ Anth. pl. к Δουλιχιεύς.

Δουλίχιον (ῐ) τό Дулихий (один из Эхинадских о-вов у зап. побережья Этолии) Hom.

Δουλίχιόν-δε adv. в (на) Дулихий (Hom. - v. l. к Δουλίχιον δέ).

δουλῐχο- ион. = δολιχο-.

δοῦλον τό 1) рабство, неволя Eur.; 2) собир. рабы Eur.

δουλο-πρέπεια ἡ рабский образ мыслей, низкая натура, низость Plat., Luc.

δουλο-πρεπής 2 1) подобающий рабам, рабский (πόνος Her.; βίος Arst.); 2) перен. неблагородный, низкий, грубый, подлый Xen., Plat., Luc., Plut.

I δοῦλος 3 1) рабский, невольничий: ἀνδράποδα καὶ δοῦλα καὶ ἐλεύθερα Thuc. пленные - как рабы, так и свободнорожденные; ἀνὴρ δ. Soph. раб; γυνὴ δούλη Eur. рабыня; 2) подневольный, зависимый (πόλις Soph., Xen., Plat.; βίος Soph.); 3) перен. неблагородный, низкий, грубый, недостойный (γνῶμαι Soph.; τρόποι Eur.; ψυχή, ἡδοναί Plat.); 4) подчиненный, служебный (ἐπιστῆμαι Arst.).

II δοῦλος ὁ раб, невольник (οἱ δοῦλοι ἄκοντες τοῖς δεσπόταις ὑπηρετοῦσιν Xen.; перен. δ. λιχνειῶν Xen.; χρημάτων Eur., τύχης Arst.): δοῦλοι καὶ ἐκ δούλων Arst. рабы, рожденные рабами, т. е. рожденные в рабстве; δ. τῶν πέλας Soph. готовый угождать (всем) окружающим; δοῦλοι τῶν ἐπιόντων Arst. (покорные) рабы обстоятельств.

δουλοσύνα дор. = δουλοσύνη.

δουλοσύνη, дор. δουλοσύνα (ῠ) ἡ рабство, невольничество, неволя Hom., Pind., Aesch., Eur., Her.

δουλόσῠνος 2 порабощенный, подвластный (τινι Eur.).

δουλό-φρων 2, gen. ονος с рабским образом мышления (Aesch. - v. l. οὐλόφρων).

δουλόω 1) обращать в рабство, порабощать, покорять (τινα Plut.; καὶ σὲ καὶ πᾶσαν πόλιν Aesch.; Λυδοὶ ὑπὸ Πέρσῃσι δεδούλωντο Her.): δουλώσασθαί τινα Thuc., Arst. подчинить себе кого-л.; 2) лишать силы или воли, надламывать (γνῶμαι ἁπάντων δεδουλωμέναι ἦσαν Plat.): δουλοῖ φρόνημα τὸ ἀπροσδόκητον Thuc. неожиданное подавляет мысль; δεδουλωμένος τὴν γνώμην и τῇ γνώμῃ Thuc. павший духом.

δούλωσις, εως ἡ порабощение Thuc., Plat., Plut.

δοῦναι inf. aor. 2 к δίδωμι.

δουνακ- ион. = δονακ-.

δοῦναξ ион. = δόναξ.

δουπέω, арх. - поэт. γδουπέω 1) издавать глухой звук, гудеть: δούπησεν πεσών Hom. он с грохотом упал; 2) стучать (ταῖς ἀσπίσι πρὸς τὰ δόρατα Xen.): δουπεῖ χεὶρ γυναικῶν Eur. женщины бьют себя руками (в грудь); 3) падать, погибать (δεδουπότος Οἰδιπόδαο τάφος Hom.).

δουπήτωρ, ορος adj. m гудящий, гремящий (χαλκός Anth.).

δοῦπος ὁ шум, грохот, гул Hom., Hes., Trag., Xen.

δοῦρα эп. pl. к δόρυ.

δοῦρας τό Anth. = δόρυ.

δούρατα эп. pl. к δόρυ.

δουράτεος 3 (ᾰ) деревянный (ἵππος Hom.; παγίς Anth.).

δουράτιον τό ион. = δοράτιον.

δούρατος эп.-ион. gen. к δόρυ.

δοῦρε эп. dual. к δόρυ.

δούρειος 3 Eur., Arph., Plat. = δουράτεος.

δούρεσσι эп. dat. pl. к δόρυ.

δουρ-ηνεκές adv. [ἐνεγκεῖν] на расстояние брошенного копья Hom.

δουρί эп. dat. к δόρυ.

δουριάλωτος ион. Soph. = δοριάλωτος.

δουρικ- ион. = δορικ-.

δουρι-κλειτός adj. m знаменитый (своим) копьем, т. е. покрытый воинской славой Hom.

δουρικλῠτός Hom., Archilochus ap. Plut. и δουρίκλυτος Aesch. = δουρικλειτός.

δουρίληπτος ион. = δορίληπτος.

δούριος 3 Arph., Anth. = δουράτεος.

δουρί-πηκτος 2 пригвожденный или пробитый копьем (Aesch. - v. l. δουρίπληκτος).

δουρί-πληκτος или δουρίπληχθος 2 пораженный копьем (λάφυρα Aesch.).

δουρι-τῠπής 2 ударяющий по дереву, т. е. плотничий (σφῦρα Anth.).

δουρο-δόκη ἡ хранилище для копий Hom.

δουρομᾰνής 2 Anth. = δοριμανής.

δουρός эп.-ион. gen. к δόρυ.

δουρο-τόμος 2 колющий или рубящий дрова (πελέκεις Anth.).

δούς part. aor. 2 к δίδωμι.

δοχεῖον, ион. δοχήϊον τό вместилище: γραφικοῖο ῥεέθρου или μέλανος σταθεροῖο δ. Anth. чернильница.

δοχή ἡ [δέχομαι] 1) вместилище: δοχαὶ χολῆς Eur. или δοχαί Plat. желчный пузырь; 2) прием (гостей), угощение, пир (δοχὴν ποιεῖν NT).

δοχήϊον τό ион. = δοχεῖον.

δοχμή ἡ дохма (ширина ладони; мера длины = 77.1 мм, то же, что παλαιστή Arph.).

δόχμια adv. наискось, поперек (οὐρῆες δ. ἦλθον Hom.): δ. κόρας ὀμμάτων διαφέρειν Eur. взглянуть в сторону.

δοχμιᾰκός 3 стих. дохмийский: δοχμιακὸν μέτρον дохмийский размер дохмий (основная схема: ∪‒́|‒́∪‒ или ∪‒́‒∪|‒́).

δόχμιος 3 1) косой, косвенный (πέλταν δοχμίαν πεδαίρειν Eur.): δοχμίαν κέλευθον ἐμβαίνων Eur. свернув с дороги; 2) наклонный, крутой (κλιτύς Eur.); 3) кривой, согнутый (νῶτος Anth.); 4) стих. = δοχμιακός.

δοχμό-λοφος 2 с наклонившимся или качающимся султаном на шлеме (ἄνδρες Aesch.).

δοχμόομαι склоняться, сгибаться: δοχμωθείς HH, Hes. наклонившись, согнувшись.

δοχμός 3 наклонный, склонившийся: δοχμὼ ἀΐσσοντε Hom. (оба) отпрянув в сторону; δ. κλινθείς Theocr. наклонившись набок.

Δραβῆσκος ἡ Драбеск (город в Македонии Thuc.).

δράγμα, ατος τό [δράσσομαι] 1) горсть, пригоршня (ψαιστῶν Anth.): τὰ δράγματα ταρφέα πίπτει Hom. (колосья под ударами серпов) падают горсть за горстью; 2) охапка, сноп (δράγματα τεθερισμένα Xen., Plut.); 3) pl. колосья, урожай (ὕσαντος τοῦ θεοῦ εὐθαλῆ ἔσται τὰ δράγματα Luc.): πρώτης δράγματα φυταλιῆς Anth. первый сбор урожая, первинки.

δραγματη-φόρος 2 несущий колосья Babr.

δραγματο-φόρος 2 Aesop. = δραγματηφόρος.

δραγμεύω собирать колосья, вязать колосья в свопы (παῖδες δραγμεύοντες Hom.).

δραγμός ὁ хватание, схватывание (τινος Eur.).

δραίνω [desiderat. к δράω] собираться (с)делать (τι Hom.).

δράκαινα (ᾰ) ἡ [f к δράκων] дракон, змея HH, Aesch.: Ἃιδου δ. Aesch. = Ἐρινύες.

Δράκᾰνον (ρᾰ) τό Дракан (город и мыс на о-ве Икария) Theocr., Diod.

Δράκᾰνος ἡ Anth. = Δράκανον.

δρᾰκείς Pind. part. aor. 2 pass. к δέρκομαι.

δράκον и ἔδρακον aor. 2 к δέρκομαι.

δρᾰκόντειος 2 1) драконий, змеиный (νῶτα Anth.); 2) змеевидный (Ἐκάτης πούς Luc.); 3) обитаемый драконами или змеями (κρημνοί Eur.).

δρακοντίδης 2 драконообразный: τὰ πρὸς ποδῶν δ. Arph. с ногами дракона.

δρακόντιον τό драконтий (живущий под кожей червь-паразит, предполож. Filaria Loa или Draconculus Medinensis) Plut.

δρακοντ-ολέτης, ου ὁ драконоубийца (эпитет Аполлона) Anth.

δρακοντό-μαλλος 2 змеекудрый (Γοργόνες Aesch.).

δρακοντ-όμῑλος 2 изобилующий драконами, полный змей (ξυνοικία Aesch.).

δρακοντ-ώδης 2 змееподобный (κόραι = Ἐρινύες Eur.; τύραννος Plut.).

δράκων, οντος (ᾰ) ὁ 1) дракон (σμερδαλέος Hom.; δεινός Eur.); 2) змея (αἰετὸς δράκοντα φέρων ὀνύχεσσι Hom.; ἐστι ἀετὸς καὶ δ. πολέμια Arst.); 3) морской дракон (рыба Trachinus draco) Arst.; 4) дракон (боевой значок, т. е. знамя у парфян) (οἱ δράκοντες τῶν Παρθυαίων Luc.); 5) дракон (браслет в виде змеи) (οἱ περὶ καρποῖς καὶ βραχίοισι δράκοντες Luc.).

Δράκων, οντος ὁ Драконт (автор первого свода писанных законов в Афинах - θεσμοί, ок. 620 г. до н. э.) Plat., Arst.

δρᾰκών part. aor. 2 к δέρκομαι.

δρᾶμα, ατος τό 1) деяние, действие Plat., Arst.: τὸ δ. τοῦ πάθους πλέον Aesch. деяние больше страдания, т. е. преступление больше наказания; 2) сценическое произведение, драма Arph., Plat., Arst.: τὰ ἐλεεινὰ δράματα εἰσάγειν ирон. Plat. устраивать жалостные представления; 3) тяжелое происшествие, несчастье (τρίτον ἡ τόχη δ. ἐπεισήγαγε Polyb.).

δρᾰμᾰτικός 3 драматический, сценический (μιμήσεις Arst.; πράγματα Plut.).

δρᾰμάτιον τό небольшая драма Plut.

δραματο-ποιέω писать драматические произведения, изображать в драматической форме (τὸ γελοῖον Arst.).

δραματο-ποιός ὁ автор драматических произведений Luc., Plut.

δραματ-ουργία ἡ сочинение или постановка драматических произведений Luc.

δρᾰμεῖν inf. aor. 2 к τρέχω.

δράμημα, άτος (ρᾰ) τό 1) бег: δ. παλίσσυτον Soph. побег, бегство (досл. бег назад); 2) сообщение гонца: τὸ δ. Περσικόν Aesch. срочное донесение из персидской армии; τὸ δ. τῶν ἵππων Her. конная почта; 3) состязание в беге, пробег (δῶρον ἄξιον δραμήματος Eur.).

δρᾰμητέον Sext. adj. verb. к τρέχω.

δρᾰμοῦμαι fut. к τρέχω.

δραξ, δρᾰκός ἡ горсть (πηλοῦ Batr.).

δράξομαι fut. к δράσσομαι.

δραπέτας дор. = δραπέτης I.

δρᾱπετεύω 1) бежать, убегать (τινά Plat., ἔκ τινος Plat., Luc., Plut. и παρά τινος Luc.): τοῦ δ. δεσμοῖς ἀπείργειν Xen.; 2) избегать, уклоняться (πολεμεῖν Xen.); 3) укрываться, прятаться (ὑπὸ ταῖς ἀσπίσιν Xen.).

I δρᾱ-πέτης, дор. δρᾱπέτας, ион. δρηπέτης, ου adj. m 1) бежавший, беглый (ἀνήρ Soph. и ἄνθρωπος Plat.; δοῦλος Her.): δ. πούς Eur., Aeschin. бегущий, беглец; 2) быстро убегающий, ускользающий, неуловимый (ὄλβος Pind.; τροχίλος Arst.; βίος Anth.): δ. κλῆρος Soph. досл. распадающийся (подраз. в урне) жребий, т. е. жребий, заранее обеспечивающий успех, подложный, нечестный (при бросании жребия глиняный черепок подменяли иногда куском рыхлой земли).

II δρᾱπέτης, ион. δρηπέτης, ου ὁ беглец Soph., Her., Plut.

δρᾱπετικός 3 касающийся беглых (рабов): δ. θρίαμβος Plut. триумф (Красса) по поводу победы в Невольнической войне.

δρᾱπέτις, ιδος Soph., Anth. f к δραπέτης I и II.

δρᾱπετίσκος ὁ жалкий беглец Luc.

δρᾰπών Pind. part. aor. 2 к δρέπω.

δρᾱσείω [desiderat. к δράω] собираться, намереваться, замышлять (τι Soph., Eur., Arph.).

δράσιμον τό (ᾱ) деловитость, энергия, решимость: ὁρᾶν τὸ δράσιμον Aesch. быть деятельным, решительным.

δρᾶσις, εως ἡ действие, сила действия (φαρμάκου Luc.).

δρασκάζω Solon ap. Lys. = ἀποδιδράσκω.

δρασμός, ион. δρησμός тж. pl. бегство, побег Her., Aesch., Eur., Aeschin., Polyb., Plut.

δράσσομαι, атт. δράττομαι (fut. δράξομαι, aor. ἐδραξάμην, pf. δέδραγμαι) хватать, схватывать (τινος Hom., Arph., Plat. и τινος χερσί Eur.; τινος τῆς κόμης или τῶν τριχῶν Plut. и φάρυγος Theocr.; редко τι Her.): δράξασθαι ἀφορμῆς Plut. или καιροῦ Diod. воспользоваться случаем; τῆς ἐλπίδος δεδραγμένος Soph. окрыленный надеждой.

δράστας досл. беглый, перен. непокорный раб Pind.

*δράστειρα, эп.-ион. δρήστειρα ἡ служанка, работница Hom.

δραστέος adj. verb. к δράω.

I *δραστήρ, эп.-ион. δρηστήρ, ῆρος ὁ [δράω] слуга, работник Hom.

II *δραστηρ, эп.-ион. δρηστήρ, ῆρος adj. m [διδράσκω] беглый, бежавший Babr.

δραστήριον τό деятельный характер, предприимчивость, решительность Thuc., Plut.

δραστήριος 2 1) деятельный, энергичный, предприимчивый, тж. решительный (ἀνηρ δ. ἐς τὰ πάντα Thuc.; ὁρμῆσαι ἐνεργὸς καὶ δ. Plut.); 2) действительный, сильно действующий (μηχανή Aesch.; φάρμακον Eur.); 3) возбуждающий, поощряющий (ἔπαινος ἀρετῆς δ., sc. ἐστιν Plut.); 4) дерзкий, дерзновенный: τὰ δεινὰ καὶ δραστήρια Eur. возмутительные и дерзкие поступки; 5) грам. активный, действительного залога (ῥήματα).

δραστικός 3 1) предприимчивый, решительный (ὁ θυμούμενος Plut.); 2) резкий, сильный (σχήματα ἐν ταῖς τῶν τόξων βολαῖς Plat.).

*δρᾶστις, эп.-ион. δρῆστις, ιδος ἡ беглянка Anth.

*δραστοσύνη, эп.-ион. δρηστοσύνη (ῠ) ἡ служение, служба, работа Hom.

δρᾰτός 3 [adj. verb. к δέρω = δαρτός] ободранный, со снятой кожей (σώματα Hom.).

δράττομαι атт. = δράσσομαι.

δραχμή и δαρχμή ἡ [δρασσομαι] драхма, «горсть» 1) мера веса = 4.366 г; 2) монета = 6 оболам Her., Thuc., Arph.; μίαν δραχμὴν οὐκ ἔχειν Plut.

δραχμιαῖος 3 весом, ценой или стоимостью в одну драхму Arph., Plat., Arst.

δράω (pf. pass. δέδραμαι - v. l. тж. δέδρασμαι) делать, действовать, поступать, совершать, исполнять (εὖ τι Hom.; τὸ ποιεῖν οἱ Πελοποννήσιοι δρᾶν, οἱ Ἀθηναῖοι πράττειν προσαγορεύουσιν Arst.; αἱ δρώμεναι θυσίαι Plut.): εὖ δ., εὖ πάσχειν Aesch. делать добро и видеть добро (от других); τὰ ἔργα μου πεπονθότ᾽ ἐστὶ μᾶλλον ἢ δεδρακότα Soph. я скорее невольная жертва своих дел, чем (их) виновник; ὁ δεδρακώς Soph. или ὁ δράσας Plat., Arst. виновник совершенного; παθὼν πρότερον ἢ δράσας Plut. погибнув прежде, чем успел выполнить (свое намерение): δ. τινά τι, τινί τι и τι εἴς τινα Soph. причинять кому-л. что-л.; τὰ δίκαια δ. Arst. поступать справедливо; τί δράσω; Soph. что мне делать?; οἶσθ᾽ ὃ δρᾶσον; Arph. знаешь (ли), что (тебе делать)?; τουτὶ τί δρᾷ τὸ ποτήριον; Arph. что означает эта чаша?; τὰ δρώμενα Soph. и τὰ δρασθέντα Thuc. деяния, дела; τὰ εὖ δεδραμένα (v. l. δεδρασμένα) Thuc. благодеяния, услуги.

δρεπάνη (ᾰ) ἡ серп Hom., Hes., Plat., Arst.

Δρεπάνη ἡ Дрепана (другое название Схерии и Керкиры) Arst.

δρεπᾰνη-φόρος 2 серпоносный, снабженный серпами (ἅρματα Xen., Polyb., Diod., Plut.; τέθριπποι Plut.).

δρεπᾰνίς, ίδος зоол. стриж (Cypselus) Arst.

δρεπανο-ειδής 2 серповидный, имеющий форму серпа (χωρίον Thuc.).

δρέπᾰνον τό 1) серп Hom., Hes., Her., Plat., Arst.; 2) серповидный, т. е. кривой меч Her.; 3) серповидный наконечник (sc. τοῦ δόρατος Polyb.).

δρεπᾰν-ουργός ὁ серповщик Arph.

δρέπτομαι Anth. = δρέπω.

δρέπω (fut. δρέψομαι, aor. 1 ἔδρεψα, aor. 2 ἔδρᾰπον) срывать, собирать (med. φύλλα δρυός Hom.; ἄνθεα HH; med. ἄγρευμα ἀνθέων Plut.; τὴν κασίην Her.; καρπὸν ἀπὸ δένδρων Plat. - v. l. καταδρέπω; med. στεφάνως Theocr.; перен.: εὐζωᾶς ἄωτον Pind.; med. ἀπὸ κρηνῶν μελιρρύτων τὰ μέλη Plat.: σοφίην Anth.): δ. λειμῶνα Arph. собирать цветы на лугу: αὐτάδελφον αἷμα δρέψασθαι Aesch. обагрить себя братской кровью.

δρεψεύμενος, v. l. δρεψούμενος Theocr. part. fut. med. к δρέπω.

δρηπέτης ион. = δραπέτης I и II.

δρησμός ион. = δρασμός.

δρησμοσύνη (ῠ) ἡ HH = *δραστοσύνη.

δρηστ- эп.-ион. = δραστ-.

δρία τά pl. к τὸ δρίος.

Δρῖλαι, ῶν οἱ дрилы (горное племя в Понте) Xen.

δρῖλος ὁ дождевой червь Anth.

Δρίλων, ωνος (ῑ) ὁ Дрилон (река в Иллирии, впадающая в Адриатическое море) Soph.

δρῑμέως 1) остро, резко (δριμύτερον ὄζειν Arst.); 2) остроумно (δ. καὶ εὐφυῶς Plut.).

δρῑμύς, εῖα, ύ 1) острый, пронизывающий (βέλος Hom.; ἄκος Hes.): ἀνὰ ῥῖνάς οἱ δριμὺ μένος προὔτυψε Hom. в носу у него сильно защекотало, т. е. слезы подступили у него к горлу; 2) острый, едкий, крепкий (καπνός Arph.; χυμός, ὀσμή Arst.; οἶνος Luc.: φάρμακον Plut.); 3) острый, пряный (ἐδέσματα Arst.); 4) сильно пахнущий, с острым запахом (ἄνθη Plut.); 5) гневный, злобный (χόλος Hom. и χολά Theocr.; θυμός Aesch.; θηρίον Plat.; δριμὺ βλέπειν Arph. и ἀποβλέπειν Luc.); 6) жестокий, ожесточенный (μάχη Hes.); 7) сильный, бурный, пылкий, пламенный (ἔρως Plat., Plut.); 8) остроумный, проницательный, хитрый (Σισύφου γένος Eur.; δ. καὶ ἔντονος Plat.; δριμὺ βλέπειν Plat. - ср. 5); 9) мелочный, придирчивый (ἡ ἐν γράμμασι μικρολογία Plut.).

δρῑμύτης, ητος1) острота, едкость (τοῦ καπνοῦ Polyb.; ἰχῶρος Diod.; перен. σκωμμάτων Luc.); 2) тонкий подход, проницательность (πρὸς τὰ μαθήματα Plat.); 3) хитрость, ловкость (δ. καὶ πανουργία Plut.); 4) пылкость, рвение (προσοχὴ καὶ δ. Plut.).

δρίος (ῐ) τό (только nom. и acc. sing. и pl. δρία) чаща, густая заросль Hom., Hes., Soph., Eur., Anth.

Δρόγγιλον τό Дронгил (город во Фракии) Dem.

δροίτη 1) корыто, ванна Aesch.; 2) гроб Aesch.

δρομάασκε Hes. 3 л. sing. aor. iter. к *δρομάω.

δρομαῖος 3 и 2 1) бегущий, мчащийся (λαγώς Xen.); ἴχνη δρομαῖα Xen. следы бегущего зверя; δ. κάμηλος Plut. дромадер; δ. βάς Soph. прибежавший; 2) быстрый, проворный (πῶλος Eur.; νεφέλη, πτέρυξ Arph.); 3) покровительствующий беговым состязаниям (Ἀπόλλων Plut.).

δρομάς, άδος adj. 1) бегущий, мчащийся (ἐξ οἴκων, κύνες Eur.): δρομάδι κώλῳ Eur. бегом; δ. κάμηλος Plut., Diod. дромадер; 2) быстро вращающийся (ἄμπυξ Soph.); 3) бегающий, блуждающий (βλέφαρα Eur.); 4) странствующий, кочующий, мигрирующий (sc. ἰχθύες Arst.); 5) мечущийся, исступленный (βάκχα, Κασσάνδρα Eur.).

*δρομάω (только 3 л. sing. aor. iter. δρομάασκε и pf. δεδρόμηκα) бежать Hes., Babr.

δρομεύς, έως ὁ бегун, скороход Eur., Arph., Plat., Plut.

δρόμημα, ατος τό тж. pl. бег Eur., Arst.: ᾖξαν δ. ἀλλήλοις ἔπι Eur. они устремились друг на друга.

δρομικά τά состязания в беге Xen., Dem.

I δρομικός 3 быстро бегающий, быстроногий (ἵππος Plat.; ἀνήρ Arst., Plut.).

II δρομικός ὁ Plut. = δρομεύς.

δρομικῶς бегом (εἰς τὰς ναῦς ἀποχωρεῖν Plat.).

δρομο-κήρυξ, ῡκος ὁ глашатай-скороход, гонец Polyb.

δρόμος 1) тж. pl. бег: δρόμῳ и δρόμοις Aesch., Thuc., Aeschin., Plut. бегом, (о конях) вскачь; ἵππους δρόμου ἆσαι Hom. утомить коней скачкой; ἅπαντι χρῆσθαι τῷ δρόμῳ Luc. бежать изо всех сил; 2) воен. форсированный марш (οὔτε ἡμέρας οὔτε νύκτας ἀνιέναι τὸν δρόμον Plut.); 3) (быстрое) движение, бег (νεφέλης Eur.; δρόμοι ἡλίου τε καὶ σελήνης Plat.); 4) состязание в беге, пробег, бега (ἀπὸ νύσσης τέτατο δ. Hom.; δρόμον προκηρύσσειν Soph.): δρόμον θεῖν Her. или δραμεῖν Arph. состязаться в беге; 5) дорожка или площадь для состязаний в беге, ристалище (ἵπποι πλανόωνται ἀνὰ δοόμον Hom.; ἐμεστώθη δ. κτύπου ἁρμάτων Soph.): ἔξω или ἐκτὸς δρόμου φέρεσθαι Aesch., Plat. и ἐκ δρόμου πίπτειν Aesch. отклониться от дороги или от цели; οὐδέν ἐστ᾽ ἔξω δρόμου Aesch. нелишне, вполне уместно; 6) состязание, борьба (περὶ ψυχῆς Arph., Plat.): περὶ τοῦ παντὸς δρόμον θεῖν Her. вступить в решительный бой; 7) (при ходьбе) круг, конец: δύ᾽ ἢ τρεῖς δρόμους περιεληλυθώς Plat. сделав два или три конца; 8) место для прогулок, аллея (δ. κατάστεγος Plat.; ἐν δρόμοισιν Ἀκαδήμου Diog. L.); 9) путь, расстояние (ἡμέρης δρόμον ἀπέχειν ἀπὸ γῆς Her.).

δροσερός 3 1) росистый, влажный (αἰθήρ Eur.); 2) обильный влагой (πηγαί Eur.; νεφέλαι Arph.); 3) свежий, сочный (λάχανα Arph.; στόμα Anth.).

δροσίζω 1) смачивать росой, орошать, увлажнять (ὁ ἀὴρ δροσίζει τὸν τόπον Arst.; δεδροσισμένα δένδρα Plut.); 2) быть влажным (τὰ ἐπινέφελα δροσίζει Arst.).

δροσίη ἡ роса, влага (Λητοῦς - v. l. κέλητος Luc.).

δρόσῐμος 2 росистый, влажный (διὰ τοῦ ψύχους Plut.).

δροσινός 3 Anth. = δρόσιμος.

δροσο-βολέω падать росой (ἀὴρ δροσοβολεῖ Plut.).

δροσο-βόλος 2 приносящий росу, росистый (πνεύματα Plut.).

δροσόεις, όεσσα, όεν 1) полный воды (λουτρά Eur.); 2) росистый, покрытый росой (ῥόδα Theocr.); 3) сочный, нежный (χείλεα Anth.).

δροσο-πάχνη ἡ изморозь, иней Arst.

δρόσος 1) тж. pl. роса Her., Plat., Arst., Plut., pl. Aesch., Soph. etc.; 2) вода, влага (ποντία Aesch. и θαλασσία, ἐναλία Eur.; ποταμία Eur. и ἐκ ποταμῶν Arph.): δ. ἀμπέλου Pind. = οἶνος; φοινία δ. Aesch. = αἷμα; ἐλαιηρὴ δ. Anth. = ἔλαιον; ἡ ἀπόπτιστος δ. Arph. = τὸ σπέρμα τοῦ ἄρρενος; 3) свежесть, отрада (ὕμνων Pind.); 4) детеныш (δρόσοι ἄεπτοι λεόντων Aesch.); 5) молодой пушок (δ. καὶ χνοῦς Arph.).

δροσόω покрывать росой (Κυθήρη δεδροσωμένη Anacr.).

δροσ-ώδης 2 1) похожий на росу (ὕδατος νοτίς Eur.; ἱδρώς Plut.); 2) свежий, нежный (μέτωπον Anacr.).

δρυάδες αἱ предполож. дуб, древесина дуба (δ. κραταιαί Plut.).

Δρυάς, άδος ἡ (тж. Δ. νύμφη) дриада (древесная, т. е. лесная нимфа) Plut.

Δρύας, αντος ὁ Дриант 1) предводитель фессалийских лапифов Hom., Hes.; 2) фракийский царь, отец Ликурга Hom., Soph.

δρυΐδαι, ῶν οἱ друиды (галльские жрецы) Arst., Diog. L.

δρύϊνος 3 [δρῦς] дубовый (οὐδός Hom.; κλάδοι Eur.; μέλι Anth.): δρύϊνον πῦρ Theocr. костер из дубовых дров.

δρῠκολάπτης, ου ὁ Arph. = δρυοκολάπτης.

δρῠμά Hom. pl. к δρυμός.

Δρυμόν τό = Δρυμός.

δρῡμός ὁ (эп. pl. δρῠμά) досл. дубовая роща, дубрава, перен. лес, роща Hom., Trag., Arst., Polyb., Plut.

Δρυμός и Δρυμόν τό Дрим или Дримон 1) город в Фокиде Her.; 2) город на границе Аттики и Беотии Arst.

Δρυμοῦσ(σ)α или Δρύμουσσα ἡ Дримус(с)а (остров близ Клазомен) Thuc., Plut.

δρῡμ-ώδης 2 лесистый (τόποι Diod., Plut.).

δρῡμών, ῶνος ὁ Babr. = δρυμός.

δρυο-γόνος 2 поросший дубравами, лесистый (ὄρη Arph.).

δρυο-κοίτης 2 живущий на дубе, древесный (τέττιξ Anth.).

δρυο-κολάπτης, ου ὁ дятел Arst., Plut.

δρυοκόπος ὁ Arst. = δρυοκολάπτης.

δρυο-πᾰγής 2 сколоченный из дерева (στόλος Soph.).

Δρυόπες οἱ дриопы (племя у подножия горы Эта, впосл. переселившееся в Мессению) Her., Thuc.

Δρυοπίς, ίδος ἡ Дриопида (древнее название Дориды) Her.

δρυός gen. к δρῦς.

Δρυὸς κεφαλαί αἱ Дриокефалы, «Дубовые верхушки» (горный проход у Киферона) Her., Thuc.

δρυο-τομία досл. рубка леса, перен. срубленный лес Plat.

δρυο-τομική ἡ (sc. τέχνη) лесорубное дело Plat.

δρυο-τόμος ὁ лесоруб Aesop.

δρύοχα τά Eur. = δρύοχοι 3.

δρύ-οχοι οἱ 1) корабельный остов, (деревянный) каркас судна, по друг. деревянные подпоры для строящегося корабля (ἱστάναι δρυόχους Hom.); 2) перен. основания, основа (δράματος Arph.); ἐκ (τῶν) δρυόχων Plat., Polyb. начиная с основания; 3) дубравы, леса Anth.

δρύοψ, οπος ὁ дриоп (предполож. разновидность дятла) Arph.

Δρύοψ, οπος1) sing. к Δρύοπες; 2) Дриоп (отец возлюбленной Пана) HH.

δρῠ-πεπής 2 созревший на дереве, т. е. вполне спелый (sc. ἰσχάδες Arph.).

δρύ-πεψ, πεπος (ῡ) adj. Anth. = δρυπεπής.

δρύππα ἡ перезрелая оливка Anth.

δρύπτω (aor. ἔδρυψα - эп. δρύψα; поздн. aor. pass. ἐδρύφθην) 1) отрывать, сдирать (βραχίονα ἀπὸ μυώνων Hom.); 2) раздирать, расцарапывать (κάρα Eur.); med. раздирать себе (παρειάν Eur.) или раздирать друг другу (παρειὰς ὀνύχεσσι Hom.); 3) med. раздирать себе лицо (в знак скорби) (αἱ γυναῖκες ἀναβοήσασαι ἐδρύπτοντο Xen.).

δρῦς, δρῠός, у Hes. тж. δρῡός ἡ (dat. δρυΐ, acc. δρῦν; pl.: nom. δρύες и δρῦς, acc. δρύας и δρῦς) 1) дерево (ὁ δρυοκολάπτης κόπτει τὰς δρῦς Arst.): πίειρα δ. Soph. = πεύκη; 2) преимущ. дуб Hom., Hes., Trag., Arst., Plut.: δ. προσήγορος Aesch. или πολύγλωσσος Soph. вещий дуб (по шелесту которого гадали); в погов.: δ. καὶ πέτρα дуб (дерево) и камень, т. е. и то и се, всякая всячина; οὐκ ἀπὸ δρυὸς οὐδ᾽ ἀπὸ πέτρης εἶναι Hom. или πεφυκέναι погов. Plat. быть не без роду и племени; οὐ νῦν ἔστιν ἀπὸ δρυὸς οὐδ᾽ ἀπὸ πέτρης ὀαριζέμεναι Hom. не время разглагольствовать; διὰ πέτρας καὶ διὰ δρυὸς ὁρᾶν Plut. видеть все насквозь; ἡ μαλακὴ δ. Anth. трухлявый дуб (о дряхлом старике).

Δρῦς, Δρυός ἡ Дрий (город во Фракии) Dem.

δρῠ-τόμος ὁ Hom., Plut. = δρυοτόμος.

δρύφακτος (ῠ) ὁ преимущ. pl. перегородка или перила, барьер Arph., Xen., Polyb., Plut.

δρῠφακτόω снабжать перегородкой или перилами (ἑκατέραν τὴν πλευράν Polyb.).

δρύψια τά оскребки: τυρῶν δ. Anth. тертый сыр.

δρῷμι, эп. δρώοιμι praes. opt. к δράω.

Δρῶοι οἱ дрои (племя во Фракии) Thuc.

δρώοιμι эп. = δρῷμι (см. δράω).

δρωπᾰκίζω удалять волосы дропаком Luc.

δρῶπαξ, ᾰκος ὁ дропак (смолистое вещество, служившее для удаления волос) Mart.