Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/21

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
ἄ-τῐτος 2 неотмщенный (ἄ. κεῖται Ἄσιος Hom.): ποινὴ ἄ. Hom. не понесенное наказание, неотмщенность.

Ἀτλᾰ-γενής 2 рожденный Атлантом (Πληϊάς Hes.).

Ἀτλάντειος 3 Eur. = Ἀτλαντικός.

Ἄτλαντες οἱ атланты (одно из племен в Ливии) Her.

Ἀτλαντικός 3 атлантический (πέλαγος Plat., Arst.; θάλασσα Arst.): τέρμονες Ἄτλαντικοί Eur. Атлантические рубежи, т. е. Геракловы (Геркулесовы) столпы.

Ἀτλαντίς, ίδος ἡ Атлантида 1) дочь Атланта Hes., Luc.; 2) Атлантический океан Her.; 3) баснословный остров или материк в Атлантическом океане, погрузившийся на дно моря Plat.

I Ἄτλᾱς, αντος ὁ Атлант, «Многотерпеливый» (титан, сын Иапета, отец Плеяд, Гесперид и Калипсо, поддерживавший на своих плечах небесный свод) Hom., Hes., Aesch.

II Ἄτλᾱς, αντος ὁ Атлас 1) горная цепь в сев.-зап. Африке Her.; 2) приток реки Истер Her.; 3) город в Ливии Her.

ἄτλᾱτος 2 дор. = ἄτλητος.

ἀ-τλητέω не быть в состоянии вынести: πάρειμ᾽ ἀτλητῶν Soph. я пришел, потому что не мог (этого) вынести.

ἄ-τλητος, дор. ἄτλᾱτος 2 1) невыносимый, нестерпимый (πένθος Hom.; πάθη Pind.; ἄτλητα παθεῖν Her.); 2) невыносящий, невыносливый (τινος Anth.); 3) внушающий непреодолимую робость, страшный (ἄτλητα τλῆναι Aesch.; θήρ Anth.).

ἀτμενία ἡ рабство или служба Anth.

ἀτμή ἡ Hes. = ἀτμός.

ἄ-τμητος 2 1) несрезанный или неподрезанный (ἄμπελοι Plut.); 2) невскрытый (ἀργυρεῖα Xen.); 3) некастрированный (ζῷον Arst.); 4) неразоренный (γῆ Thuc.); 5) неделимый Arst.: μέχρι τοῦ ἀτμήτου τέμνειν Plat. делить, пока не доберешься до неделимого.

ἀτμιδόομαι превращаться в пар, испаряться (ὑγρὸν ἀτμιδούμενον Arst.).

ἀτμιδ-ώδης 2 парообразный или полный испарений (ἀήρ, ἀπορροή Arst.).

ἀτμίζω 1) испускать пар (κρήνη ἀτμίζουσα Xen.; ὁ κέραμος ὀπτώμενος ἀτμίζει Arst.; λίμναι ἀτμίζουσιν Plut.); 2) дымиться (βωμὸς ἀτμίζων πυρί Soph.).

ἀτμίς, ίδος ἡ Her., Plat., Arst. = ἀτμός.

ἀτμιστός 3 превратившийся в пар, парообразный (ὕδωρ Arst.).

ἀτμοειδής 2 Sext. = ἀτμιδώδης.

ἀτμός ὁ пар, испарение Aesch., Arst., Plut., Luc., Anth.

ἀτμώδης 2 Arst., Plut. = ἀτμιδώδης.

ἄ-τοιχος 2 не обнесенный стенами, т. е. открытый (περιβολαὶ σκηνωμάτων Eur.).

ἄ-τοκος 2 1) никогда не рожавшая (γυνή Her., Eur.); 2) бесплодная (δι᾽ ἡλικίαν Plat.); 3) не приносящий процентов (χρήματα Plat., Arst., Dem.).

ἀτόλμᾱτος 2 дор. = ἀτολμητος.

ἀτόλμητος, дор. ἀτόλμᾱτος 2 Pind., Aesch. = ἄτλητος 1 и 3.

ἀ-τολμία ἡ робость, нерешительность Eur., Thuc., Xen., Dem., Plut.

ἄ-τολμος 2 несмелый, робкий, нерешительный (Pind., Thuc.; ἄ. καὶ μαλακός Dem.): ἄ. εἰμι Aesch. я не смею; ἄ. πρός τι Plut. не отваживающийся на что-л.

ἀ-τόλμως 1) несмело, боязливо, нерешительно (χρῆσθαι τοῖς καιροῖς Polyb.); 2) малодушно (ἐγκαταλιπεῖν τι Plut.).

ἄτομον τό Sext. = ἄτομος II.

I ἄ-τομος 2 1) нескошенный, несжатый (λειμών Soph.); 2) неделимый (ἄ. ἤ τινα ἔχων διαίρεσιν Plat.; οὐκ ἔστιν ἄτομα μεγέθη Arst.): ἄτομα σώματα Democr. ap. Arst. атомы; ἐν ἀτόμῳ (sc. χρόνῳ) NT в мгновение ока.

II ἄτομος ἡ (sc. οὐσία) атом Plut., Cic.

ἀ-τόμως неделимо, нераздельно (ὑπάρχειν τινί Arst.).

ἀ-τονέω 1) быть ослабленным, изнуренным (ὁδοιπορίαις Anth.; ἵππος ἀτονήσας Plut.); 2) слабеть, убывать (ἡ δύναμις ἀτονεῖ Arst.).

ἀ-τονία ἡ расслабленность, вялость Plut., Luc.

ἄ-τονος 2 1) расслабленный, вялый Plut., Diod., Luc.: ἄτονον φωνεῖν Arst. обладать слабым голосом; 2) грам. безударный.

ἀ-τόνως слабо, вяло (ἐκλελυμένως καὶ ἀ. Plut.).

ἀ-τόξευτος 2 недосягаемый для стрел (πέτραι Plut.).

ἄ-τοξος 2 не имеющий лука (ἄ. καὶ ἄστοχος Luc.).

ἀ-τόπημα, ατος τό несообразность, нелепость Sext.

ἀ-τοπία 1) странность, необычность (τιμωρίας Thuc., Plut.; πάθους Plat.): ἡ τῆς μεταβολῆς ἀ. Plut. поразительная перемена; 2) чудачество, причуда Arph., Plat., Polyb., Plut., Luc.

ἄ-τοπος 2 1) странный, небывалый, необычайный (ἡδονή Eur.; ὄρνις Arph.; ζῷον Arst.; πράξεις Plut.): ἄτοπα τῆς σμικρολογίας Plat. неслыханная болтливость; 2) нелепый, чудовищный Thuc., Lys., Plat., Arst., Dem., Plut.: πῶς οὐκ ἄτοπον …; Isocr. разве не нелепо …?

ἀ-τόπως странно, нелепо Thuc., Plat., Arst., Plut., Luc.

ἆτος 2 [стяж. к ἄατος] не могущий насытиться (πολέμοιο, μάχης Hom.).

Ἄτοσσα ἡ Атосса 1) дочь Кира, жена Камбиса, а затем Дария Гистаспа, мать Ксеркса Aesch., Her.; 2) жена Артаксеркса Plut.

ἀ-τραγῴδητος 2 не трагедийный, т. е. не ходульный (ἀ. καὶ πεζὸς καὶ δημοτικός Luc.).

ἀ-τράγῳδος 2 не свойственный трагедии, не трагический Arst., Plut.

ἄτρακτος 1) (Plut. ἡ) веретено Her., Arph., Plat., Arst.; 2) стрела Aesch., Soph., Thuc.

ἀτρακτυλ(λ)ίς, ίδοςбот. атрактиллида (Kentrophyllum lanatum, - растение, из древесины которого изготовлялись веретена) Xen., Arst., Theocr.

Ἀτραμύτ(τ)ειον τό ион. = Ἀτραμύττιον.

Ἀτραμύττιον, ион. Ἀτραμύτ(τ)ειον τό Атрамиттий (приморский город в Мисии) Her., Thuc., Xen.

ἀτρᾰπῐτός ἡ Hom. = ἀτραπός.

ἀτρᾰπός, эп. ἀταρπός ἡ тропа, тропинка Hom., Pind., Her., Thuc., Arph., Xen., Plat., Arst., Emped., Plut.

ἀ-τραυμάτιστος 2 вызванный не раной (πόνος Luc.).

ἀτράφαξυς, υοςбот. лебеда (Atriplex patulum) Arph.

ἀ-τράχηλος 2 (ρᾰ) лишенный шеи (sc. πάγουρος Anth.).

Ἀτρείδης, ου, ион. εω ὁ Атрид, сын Атрея т. е. Ἀγαμέμνων или Μενέλαος Hom., Pind., Trag., Her., Theocr.

Ἀτρείων, ωνος ὁ Hom. = Ἀτρείδης.

ἀτρέκεια, ион. ἀτρεκείη и ἀτρεκίη ἡ истина, правда (ἀτρέκειαν εἰπεῖν Pind.; ἀτρέκειάν τινος εἰδέναι Her.).

I ἀτρεκές τό Her. = ἀτρέκεια.

II ἀτρεκές adv. точно, ровно (δεκὰς ἀ. Hom.).

ἀτρεκέως эп.-ион. = ἀτρεκῶς.

ἀτρεκής 2 1) истинный, подлинный, настоящий (αἷμα Hom.; ἀλάθεια Pind.; δόξα Eur.; ἐπιστήμη Polyb.); 2) уверенный, твердый (ἀτρεκέϊ ποδί Pind.); 3) точный (ἀριθμός Her.); 4) ревностный, усердный (βιότου ἐπιτηδεύσεις Eur.).

ἀτρεκίη ион. = ἀτρέκεια.

ἀτρεκῶς, эп.-ион. ἀτρεκέως истинно, верно, точно Hom., Her., Polyb., Plut.

ἀτρεμαῖος 3 Eur., Plut. = ἀτρεμής.

ἀτρέμᾱ(ς) adv. 1) неподвижно, не шевелясь, спокойно (ἑστάναι Hom.; ἔχειν Her., Arph.); 2) медленно, неторопливо (προσιέναι Eur.; πορεύεσθαι Xen.; σκοπεῖσθαι Plat.; βαδίζειν Dem.).

ἀτρεμεί, v. l. ἀτρεμί adv. Arph. = ἀτρέμα.

ἀτρεμές τό Xen. = ἀτρεμία.

ἀτρεμέω оставаться в покое Hes., Her., Arst.: ἀ. ἐπὶ τῶν καθεστώτων Plut. мириться с существующим положением вещей.

ἀ-τρεμής 2 неподвижный, спокойный (φάσματα Plat.; ὄμμα Xen.; δόρυ Polyb.).

ἀτρεμί v. l. = ἀτρεμεί.

ἀ-τρεμία, ион. ἀτρεμίη 1) неподвижность, спокойствие (λιμένων Anth.): ἀτρεμίαν ἔχειν Xen. оставаться неподвижным; ἀ. πιαίνει Arst. неподвижность способствует ожирению; 2) неустрашимость Pind.

ἀτρεμίζω Her., Plat. = ἀτρεμέω.

ἀτρεμίη ион. = ἀτρεμία.

ἄ-τρεπτος 2 неподвижный, неизменный (τὰ παρελθόντα πάντα Arst.; πρόσωπον Luc.; τοῦ σώματος ῥώμη Plut.): ἄ. πρός τι Plut. безразличный к чему-л.; χρῆσθαι ἀτρέπτῳ τῷ λογισμῷ πρὸς τὸ δεινόν Plut. мужественно умирать.

ἄτρεστα adv. без страха, спокойно (ἐν δόμοις ναίειν Eur.).

ἄ-τρεστος 2 бестрепетный, бесстрашный (καρδία Aesch.; μάχης Aesch. и ἐν μάχαις Soph.; ἀτειρὴς καὶ ἄ. Plat.).

ἀ-τρέστως неустрашимо Aesch.

ἀ-τρεύς, έως adj. не повергающий в трепет: οὐκ ἀ. Anth. страшный.

Ἀτρεύς, έως, эп.-дор. έος ὁ Атрей (сын Пелопа и Гипподамии, царь Микен, убитый своим племянником Эгистом) Hom., Pind., Trag., Thuc., Theocr.

ἄ-τρητος 2 1) непросверленный, непроколотый Plat., Arst.; 2) зоол. нероющий (τὰ μὲν ζῷα τρηματώδη, τὰ δ᾽ ἄτρητα Arst.).

ἀ-τρίακτος 2 непобедимый (ἄτη Aesch.).

ἀ-τρίβαστος 2 непривыкший, неприученный (πρός τι Xen.).

ἀ-τρῐβής 2 1) ненатертый, не покрытый ссадинами (τράχηλος Plat.); 2) непроторенный, непротоптанный (ὁδός Xen.); 3) бездорожный, непроходимый (νῆσος Thuc.); 4) не испытавший бедствий, не пострадавший (ἀ. καὶ ἀγήρατος Xen.).

ἀ-τρίβων 2, gen. ονος (ῐ) неопытный (τινός Eur.).

ἄτριον (ᾱ) τό дор. Theocr. = ἤτριον.

ἄ-τριπτος 2 1) непривычный к труду, нежный (χεῖρες Hom.); 2) необмолоченный (sc. σῖτος Xen.); 3) неразмятый (ἄρτοι Arst.); 4) непротоптанный, непроторенный (ἀτραπός Anth.); 5) непроходимый (ἄκανθα Theocr.); 6) неопытный (ἄ. καὶ ἀγύμναστος Plut.).

ἀτριψία ἡ неопытность Cic.

ἀτρόμητος 2 Anth. = ἄτρομος.

ἄ-τρομος 2 1) бесстрашный, неустрашимый (θυμός Hom.; μένος Hom., Plut.); 2) спокойный, безмятежный (ὕπνος, εὔπλοια Anth.).

ἀ-τρόμως неустрашимо, спокойно Plut.

Ἀτροπατηνή ἡ Атропатена (сев.-вост. часть Мидии) Plut.

Ἀτροπατηνοί οἱ жители Атропатены Plut.

Ἀτροπατία и Ἀτροπάτιος Μησία ἡ Plut. = Ἀτροπατηνή.

ἄ-τροπος 2 1) необратимый, безвозвратный (τὰ παρελθόντα Arst.); 2) беспробудный (ὕπνος Theocr.); 3) непреклонный, неумолимый (Ἃιδης Anth.); 4) неподобающий, некстати сказанный (ἔπεα Pind.).

Ἄτροπος ἡ Атропа, «Бесповоротная» (третья из Мойр) Hes., Plat.

ἀ-τροφέω тощать, чахнуть Arst., Plut.

ἀ-τροφία 1) отсутствие пищи, голодание Plut.; 2) увядание, атрофия (τοῦ σώματος Arst.).

ἄ-τροφος 2 1) плохо кормленный, тощий, худой Xen., Plut.; 2) изнуренный, чахлый Arst., Plut.; 3) нежирный, водянистый (τὸ μὴ ἔχον τυρὸν γάλα Arst.).

ἀτρῠγέτη ἡ морская ширь, море Anth.

ἀ-τρύγετος 2 (ῠ) бесплодный, пустынный (ἅλς и θάλασσα Hom.; αἰθήρ Hom., HH, Arph.; πόντος Hom. и Hes.): ἀ. νύξ Anth. = θάνατος.

ἀ-τρῠγής 2 несобранный (μέλι Anth.).

ἀτρύγητος 2 Arst. = ἀτρυγής.

ἄ-τρῠγος 2 без отстоя, чистый, прозрачный (οἶνος Plut.).

ἀ-τρύμων 2, gen. ονος (ῡ) несокрушимый, несокрушенный, ненадломленный (κακῶν Aesch.).

ἀ-τρύπητος 2 (ῡ) Arst., Plut. = ἄτρητος 1.

ἄ-τρῡτος 2 1) неутомимый, неслабеющий (πούς Aesch.; δύναμις Arst.; τόνος Plut.); 2) нескончаемый, беспрестанный, утомительный (πόνος Pind., Her.; κακά Theocr.; φροντίδες τε καὶ συμφοραί Plut.); 3) избегающий утомления (σχολαστικὸς καὶ ἄ. Arst.).

ἀ-τρῡτώνη adj. f неутомимая, неодолимая (эпитет Афины) Hom.

ἀ-τρύφητος 2 не проводимый в неге, чуждый роскоши (βίος Plut.).

ἄ-τρωτος 2 1) не раненный, невредимый Pind., Aesch., Soph., Plut., Diod., Anth.; 2) неуязвимый (παῖδες θεῶν Pind.): ἄ. χρήμασι Plat. неподкупный.

I ἄττα (только voc. sing.) папаша, отец (обращение к старшим по возрасту) Hom.

II ἄττα и ἄσσα (= τινά, pl. n к τις) несколько, некоторые, кое-что: σμίκρ᾽ ἄ. Arph., Plat., Arst. кое-какие мелочи, кое-что; τοιαῦτ᾽ ἄ. Plat. нечто в этом роде; τρί᾽ ἄ. Plat. около трех.

ἅττα (= ἅτινα, pl. n к ὅστις) которые, какие, что: οὐκ οἶδ᾽ ἅ. σοφίζει Plat. не знаю, о чем ты толкуешь.

ἀττᾰγᾶς, ᾶпредполож. рябчик Arph.

ἀττᾰγήν, ῆνοςзоол. предполож. франколин (Tetrao bonasia) Arst.

Ἀττάλεια ἡ Атталия (приморский город в Памфилии) Plut.

Ἄττᾰλος ὁ Аттал 1) полководец Филиппа Македонского, убитый в 336 г. до н. э. по приказанию Александра Македонского Plut.; 2) Ἄ. I, царь Пергама с 241 г. по 197 г. до н. э. Polyb.; 3) Ἄ. II Филадельф, сын предыдущего, регент Пергама, ум. в 138 г. до н. э. Polyb.; 4) Ἄ. III Филометор, царь Пергама, ум. в 133 г. до н. э. Plut.

ἀττάρᾰγος (ᾰρ) ὁ хлебная крошка: οὐδ᾽ ὅσον ἀττάραγον Anth. ни капли, нисколько.

ἀττᾰταῖ, тж. ἀττᾰτᾰταῖ и ἀττᾰταίαξ interj. возглас скорби ах!, увы! Soph., Arph.

ἀττέλᾰβος, ион. ἀττέλεβοςзоол. аттелаб (бескрылый вид саранчи) Her., Arst., Plut.

Ἄττης, εω и Ἄττις, ιδος ὁ Аттис (жрец и возлюбленный фригийской богини Кибелы) Anacr., Dem., Polyb., Plut., Luc.

Ἀττική ἡ (sc. γῆ) Аттика Her., Thuc.

ἀττῐκίζω 1) быть на стороне Аттики, т. е. сочувствовать афинянам Thuc., Xen., Isocr., Dem., Plut.; 2) говорить на аттическом диалекте Luc.

ἀττίκισις, εως ἡ аттическая манера, аттицизм Luc.

ἀττῐκισμός1) приверженность к афинской партии Thuc.; 2) Cic., Quint. = ἀττίκισις.

ἀττῐκιστί adv. по-аттически Dem., Plut.

Ἀττῐκίων, ονοςирон. милейший афинянин Arph.

ἀττῐκόν τό аттический говор Plut.

I Ἀττῐκός 3 аттический, афинский Her., Aesch., Arph., Xen., Plut.: Ἀ. πάροικος погов. Arst. аттический, т. е. беспокойный или опасный сосед.

II Ἀττῐκός ὁ житель Аттики Arph., Plut.

ἀττῐκ-ουργής 2 сделанный в аттическом вкусе Men.

Ἀττικωνικός 3 (ирон., по созвуч. с Λακωνικός, Arph.) = Ἀττικός I.

ἀττῐκῶς по-аттически Dem., Plut.

Ἄττις Anacr., Polyb., Plut., Anth. = Ἄττης.

ᾄττω и ἄττω атт. = ᾄσσω.

ἀτύζω (ᾰ) 1) поражать, изумлять (θυμὸν ἀτύξαι Theocr.); 2) pass. быть изумленным, быть в ужасе (ὑπό τινος Hom. и τι Hom., Pind. или περί τινα Anth.; ὄρνις ἀτυζομένα Eur.): ἀτυζομένη ἀπολέσθαι Hom. охваченная смертельной скорбью; 3) pass. возмущаться, негодовать (τινος Eur.); 4) pass. бежать в испуге (πεδίοιο Hom.).

ἀ-τύμβευτος 2 оставленный без погребения (θάνατος Anth.).

ἄ-τυμβος 2 Luc. = ἀτύμβευτος.

ἄ-τῠπος 2 косноязычный (balbus et ἄ. Gell.).

ἀ-τύπωτος 2 (ῠ) неотделанный, необработанный (ἀ. καὶ ἄμορφος Plut.).

ἀ-τῠράννευτος 2 неподвластный тираннам (Λακεδαίμων Thuc.).

Ἄτυς, υος1) Атий (миф. царь Лидии) Her.; 2) Атий (сын Креза) Her.; 3) Anth. = Ἄττης.

ἀ-τῡφία ἡ отсутствие заносчивости, непритязательность, скромность Men., Plut.

ἄ-τῡφος 2 лишенный заносчивости, непритязательный, скромный Plat., Plut., Luc., Diog. L.

ἀ-τύφως (ῡ) без заносчивости, скромно (ἔχειν πρός τι Plut.).

ἀ-τῠχέω 1) терпеть неудачу, не достигать (τινος Xen., Plat., παρά τινος и πρός τινα Xen.): ἢν ἀτυχῶσιν Thuc. в случае их неудачи; τὰ ἀτυχηθέντα Dem. неудачи; 2) быть несчастным (ἔν τινι Isocr.; βοηθεῖν ἀτυχοῦσιν Xen.): ἀτυχίαν ἀτυχῆσαι Polyb. попасть в беду; οἱ ἠτυχηκότες Polyb. несчастные.

ἀτύχημα, ατος (ῠ) τό 1) неудача, провал, несчастье Isae., Dem., Plut.; 2) (невольная) ошибка Arst.; 3) преступление, злодеяние (περί τινα Polyb.).

ἀ-τῠχής 2 несчастный, злополучный Plat., Dem.

ἀτυχθείς эп. part. aor. pass. к ἀτύζω.

ἀτῠχία ἡ Xen., Plat., Aeschin., Dem., Polyb. = ἀτύχημα 1 и 3.

ἀ-τυχῶς неудачно, несчастливо Isocr.

ἀτῶμαι стяж. к ἀτάομαι.

αὖ частица со знач.: 1) (перехода или следования) потом, затем, далее, и вот: ἐνθ᾽ αὖ Διομήδεϊ Ἀθήνη δῶκε μένος Hom. и вот Афина дала Диомеду силу; 2) (повторности или обратности) еще (раз), снова, опять, в свою очередь, со своей стороны: ἀπὸ μὲν τοῦ ἑτέρου ἐπὶ τὸ ἕτερον, ἀπὸ δ᾽ αὖ τοῦ ἑτέρου πάλιν ἐπὶ τὸ ἕτερον Plat. от одного к другому и снова обратно; καὶ ἐγὼ μὲν οὐκ ἔδρασα τοῦτο, οὐδε αὖ σύ Soph. ведь ни ты этого не сделал, ни, со своей стороны, я.

αὗ αὗ interj. подраж. лаю гав гав! Arph.

αὐαίνω и αὑαίνω 1) сушить (ἰχθῦς πρὸς ἥλιον Her.); pass. сохнуть, высыхать, засыхать (ῥόπαλον αὐανθέν Hom.; ὁ φοῖνιξ αὐαίνετο Xen.); 2) (тж. βίον αὐ. Soph.) pass. чахнуть, томиться, изнывать (αὐανοῦμαι τῷδ᾽ ἐν αὐλίῳ Soph.).

αὐᾰλέος 3 1) высохший, опаленный (χρὼς ὑπὸ καύματος Hes.; κίκινοι Theocr.; κόμη δένδρων Anth.); 2) досл. сухой, перен. бессонный (ὄμματα Anth.).

αὐάτα эол. Pind. = ἄτη.

αὐγά дор. = αὐγή.

αὐγάζω 1) освещать, озарять (τινά Eur.); 2) преимущ. med. видеть, замечать (τινά и τι Hom., Soph., Eur., Anth.); 3) med. взирать, глядеть (πρὸς ἄλλους Hes.); 4) сиять NT.

αὐγάσδεο дор. 2 л. imper. med. к αὐγάζω.

αὐγασμός ὁ сияние, блеск Plut.

Αὐγέᾱς и Αὐγείᾱς, ион. Αὐγείης, ου, эп.-дор. ᾱο ὁ Авгий (миф. царь Элиды; очистка его скотных дворов была одним из «12 подвигов» Геракла) Hom., Pind., Theocr., Anth.: καθαίρειν τὴν Αὐγέου βουστασίαν или κόπρον Luc. очищать Авгиевы стойла.

Αὐγειαί αἱ Авгеи 1) город в Локриде Hom.; 2) город в Лаконии Hom.

Αὐγείας, ион. Αὐγείης ὁ = Αὐγέᾱς.

αὐγή, дор. αὐγά 1) тж. pl. сияние, свет, блеск (ἠελίου Hom.; πυρός Aesch.; βροντᾶς αὐγαί Soph.); 2) pl. солнечный свет: ἠελίου ἴδεν αὐγάς Hom. он увидел свет, т. е. родился; ὑπ᾽ αὐγὰς ἠελίοιο φοιτᾶν или ζώειν Hom., αὐγὰς λεύσσειν Aesch., βλέπειν и εἰσιδεῖν Eur. жить на свете, быть в живых; δυσμαὶ αὐγᾶν Pind. заход солнца; ὑπ᾽ αὐγὰς θεωρεῖν Arph. или ἰδεῖν Plat. рассматривать при ярком свете; βίου δύντος αὐγαί Aesch. лучи догорающей жизни; 3) рассвет (ἄχρι αὐγῆς NT); 4) pl. глаза (εἴς τινα αὐγὰς βαλεῖν Eur.).

Αὐγηϊάδης, αο ὁ сын Авгия, т. е. Ἀγασθένης Hom.

Αὔγλα τά Авгилы (оазис в Ливии) Her.

αὐγο-ειδής 2 сияющий, блистающий Plut.

αὔγουστος 2 (лат.) августовский: ταῖς αὐγούστοις Εἰδοῖς Plut. в августовские Иды.

αὐδά дор. = αὐδή.

αὐδάεις дор. = αὐδήεις.

αὐδάζω говорить (Anth. - v. l. αὐγάζω; med. φωνῇ ἀνθρωπηΐῃ αὐδάξασθαι Her.).

αὐδάω 1) редко med. говорить (ηὔδα μάντις Hom.): ὁμοκλήσας ἔπος ηὔδα Hom. он грозно проговорил; τινὰ ἀντίον αὐ. Hom. обращаться к кому-л. с речью; αὐ. τινί τι Soph. и τινά τι Eur. говорить кому-л. что-л.; ποικίλως αὐδᾶσθαι Soph. затейливо говорить; αὐ. κραυγήν Eur. издать крик; 2) подразумевать: Ἱππόλυτον αὐδᾷς; Eur. ты имеешь в виду Гипполита?; 3) приказывать (τινα μὴ ποιεῖν τι Aesch. и τινι ποιεῖν τι Eur.; med. Soph.); 4) называть, именовать (Θετίδειον πεδίον τι Eur.): αὐδῶμαι Νεοπτόλεμος Soph. меня зовут Неоптолемом; 5) воспевать (ἀγῶνα Pind.).

αὐδή, дор. αὐδά1) речь, слова (ἀπὸ γλώσσης μέλιτος γλυκίων ῥέεν αὐ. Hom.; οἱ ἀπὸ στόματος ῥέει αὐ. Hes.); 2) звук; голос, пение; звон (νευρῆς Hom.; sc. τέττιγος Hes.; σάλπιγγος Eur.); 3) весть, рассказ (ἔργων Soph.; τῶν ἔσωθεν Eur.); 4) прорицание, предсказание (τρίποδος ἐκ χρυσοῦ Eur.); 5) похвальное слово, прославление (τινος Pind.).

αὐδήεις, дор. αὐδάεις, εσσα, εν (δᾱ) 1) говорящий (человеческим голосом) Hom., Hes.; 2) благозвучный, певучий (κόσμος λόγων Pind.).

αὐδήσασκε эп. 3 л. sing. aor. iter. к αὐδάω.

ἀϋδρία ἡ Plat. v. l. = ἀνυδρία.

αὔδω, ως ἡ Sappho = αὐδή.

αὐερύω 1) оттягивать назад (παρ᾽ ὦμον, sc. νευρήν Hom.): αὐέρυσαν καὶ ἔσφαξαν Hom. они загнули назад (головы жертвенных животных) и закололи (их); αὐ. τὸ φίλημα Anth. целовать взасос; 2) выворачивать (στήλας Hom.).

αὐηλός, v. l. αὐηρός 3 Anth. = αὐαλέος.

αὐθ- перед густым, придыханием = αὐτός.

αὖθ᾽ in elisione 1) = αὖτε перед густым придыханием,; 2) = αὖθι перед гласными.

αὐθάδεια, поэт. αὐθᾱδία ἡ самоуверенность, самонадеянность, самомнение, самодовольство или своенравие Trag., Arph., Plat., Arst., Polyb., Plut.

αὐθᾱδειάζομαι Sext. = αὐθαδίζομαι.

αὔθᾱδες τό Polyb. = αὐθάδεια.

αὐθάδης 2 (θᾱ) 1) самоуверенный, самонадеянный, самодовольный, заносчивый Her., Aesch., Thuc., Plat.; 2) своенравный, строптивый (κύων Xen.); 3) беспощадный, жестокий (σφηνὸς γνάθος Aesch.; αὐθαδεστέρα θαλάττης Eur.; φύσει τραχὺς καὶ αὐ. Plut.).

αὐθᾱδία поэт. = αὐθάδεια.

αὐθᾱδίζομαι быть дерзким, самонадеянным Plat.

αὐθᾱδικός 3 Arph. = αὐθάδης.

αὐθάδισμα, ατος (θᾱ) τό самомнение, заносчивость Aesch.

αὐθᾱδό-στομος 2 высокомерно выражающийся, надменно говорящий Arph.

αὐθᾱδῶς высокомерно, надменно Arph., Plat., Plut.

αὔθαιμος 2 Soph., Anth. = αὐθαίμων.

αὐθ-αίμων 2, gen. ονος единокровный, родной по крови Soph.

αὐθ-αίρετος 2 1) добровольно избранный, добровольный (πημοναί Soph.; κίνδυνοι Thuc.; θάνατος Xen.; δουλεία Dem.); πόλεμον αὐθαίρετον προσάγειν Plut. намеренно затягивать войну; αὐ. ἀμφοτέροις ἡ εὐβουλία Thuc. обе стороны могут прийти к благоразумному решению; 2) сам себя избравший, т. е. самозванный (στρατηγοί Xen.).

αὐθαιρέτως добровольно, самостоятельно, по собственному желанию Plut., Luc.

αὐθ-έκαστος 2 1) прямой, прямодушный (αὐ. καὶ ἀληθευτικός Arst.; ὄρθιος και αὐ. Plut.); 2) суровый, строгий (αὐστηρὸς καὶ αὐ. Plut.).

αὐθ-εκάστως сурово, строго (στρατηγεῖν Plut.).

αὐθ-εντέω иметь власть, властвовать (τινος NT).

I αὐθ-έντης, поэт. тж. αὐτοέντης, ου adj. [ἄνυμι] обращенный на своих, т. е. братоубийственный: αὐ. θάνατος Aesch. или φόνος Aesch., Eur. убийство, совершенное над близким родственником.

II αὐθέντης, поэт. тж. αὐτοέντης, ου1) самовластный повелитель, властелин (χθονός Eur.); 2) непосредственный виновник (πράξεως Polyb.; ἀνομημάτων Diod.); 3) убийца Her., Thuc., Eur.

αὐθεντικῶς на основании непосредственных данных, достоверным образом (narrare Cic.).

αὐθ-έψης, ου ὁ автепса (переносная печь для варки пищи) Cic.

αὐθ-ημερόν, ион. αὐτημερόν adv. в тот же день, немедленно, тут же Aesch., Her., Thuc., Arph., Xen., Plat., Arst., Plut.

αὐθ-ήμερος 2 приготовленный в тот же день, т. е. составленный наспех (λόγοι Aeschin.).

αὖθι adv. 1) на том же месте, там же, здесь же Hom., Soph.; 2) тотчас же, тут же Hom., Anth.

I αὐθῐ-γενής, ион. αὐτιγενής 2 1) местного происхождения, местный, туземный (θεός Her.); αὐτιγενέες ποταμοὶ Σκυθικοί Her. собственно скифские реки (т. е. берущие начало в самой Скифии); 2) самобытный, своеобразный (βίος αὐ. καὶ ἄκρατος ἀλλοτρίοις ἤθεσι Plut.); 3) искренний (ἰάλεμος Eur.).

II αὐθιγενής, οῦς ὁ местный житель, туземец (ξένοι, αὐ. δὲ οὐδείς Luc.).

αὖθις, ион. αὖτις adv. 1) обратно, назад (ἰέναι Hom.; διδόναι Soph.); 2) снова, опять: ἔτ᾽ αὖ. Hom. еще раз; ὕστερον αὖ. Hom. впредь; ἡ αὖ. ἀρχή Plat. возобновление; 3) потом, после: νῦν μὲν Μενέλαος αὖ. δ᾽ ἐγώ Hom. ныне Менелай, а после я; ὁ αὖ. χρόνος Plat. будущее: οἱ αὖ. Isocr. потомки; 4) с другой стороны, в свою очередь (αὖ. ἐγὼ αὐτοὺς ἀνηρώτων Plat.).

αὐθ-όμαιμος 2 кровно близкий, родной Soph.

αὐθ-ομολογέομαι добровольно соглашаться: αὐθομολογούμενον πρᾶγμα Luc. самоочевидное дело.

αὐθ-υπότακτος грам. конъюнктив аориста.

αὐθ-ωρεί Cic. и αὐθ-ωρί Plut. adv. тотчас же.

αὐΐᾰχος 2 кричащий во все горло, с громким криком Hom.

αὐλά дор. = αὐλή.

αὐλαία 1) завеса, занавес Polyb., Plut.; 2) ковер Plut.

αὐλᾰκ-εργάτης 2 проводящий борозды, бороздящий землю (σίδηρος Anth.).

αὐλᾰκο-τομέομαι покрываться бороздами (αὐλακοτομουμένη οὐσία, sc. γῆ Sext.).

αὐλᾶν Pind. стяж. n к αὐλήεις.

αὖλαξ, ᾰκος ἡ (Anth. ὁ) 1) борозда Hes., Pind., Her., Arph., Theocr., Plut.; 2) черточка Arph., Anth.

αὐλεία ἡ Arph. = αὔλειος II.

I αὔλειος 2 и 3 ведущий во двор, т. е. выходящий на улицу, наружный (θύραι Hom., Dem., Plut., Anth. и θύρα Lys., Arph., Plat.; πύλαι Soph., Eur.; οὐδός Hom.).

II αὔλειος ἡ (sc. θύρα; тж. pl.) наружная дверь, дворовые ворота Polyb., Plut., Luc.

αὐλέω 1) играть на свирели, флейте Her., Xen., Plat.: αὐ. τι Her., Arph., Plat., Arst. наигрывать что-л. на свирели; αὐ. εἰρεσίαν τοῖς ἐλαύνουσι Plut. играть в такт гребцам; med. слушать игру на свирели (οἱ Μῆδοι εὐωχοῦντο καὶ ηὐλοῦντο Xen.); 2) pass. (об игре на свирели) раздаваться, звучать (ηὐλεῖτο ὁ Βακχεῖος ῥυθμός Xen.); 3) трубить, играть (κέρασι Xen. и κέρατι Luc.); 4) pass. оглашаться игрой на свирели (αὐλεῖται πᾶν μέλαθρον Eur.).

αὐλή, дор. αὐλά1) двор (внешний Hom. или внутренний Her., Arph., Plat., Plut.); 2) дворовая ограда (αὐ. ὑψηλή Hom.); 3) дом, жилище (Ζηνός Hom.; Ἡρακλέος Pind.; ἀγρονόμοι αὐλαί Soph.): αὐ. νεκύων Eur. царство мертвых; 4) храм (παιδὸς τᾶς Λατοῦς Eur.); 5) царский двор, дворец Men., Polyb.: οἱ περὶ τὴν αὐλήν Polyb. придворные, царедворцы.

*αὐλήεις, εσσα, εν, стяж. дор. n αὐλᾶν играемый на свирели (μέλος Pind.).

αὔλημα, ατος τό исполняемое на (или в сопровождении) свирели произведение Arph., Plat.

αὔλησις, εως ἡ игра на свирели Plat., Arst., Plut.

αὐλητήρ, ῆρος ὁ Hes., Arph. = αὐλητής.

αὐλητής, οῦ ὁ флейтист Her., Arph., Arst.

αὐλήτης, ου ὁ Her., Arph. = αὐλίτης.

αὐλητική ἡ (sc. τέχνη) искусство игры на свирели Plat., Arst., Plut.

αὐλητικός 3 1) относящийся к игре на свирели (νόμοι Plat., Plut.); 2) служащий для изготовления свирели (κάλαμος Plut.); 3) искусно играющий на свирели Plat.

αὐλητικῶς по способу флейтистов (κινῆσαι λύραν Plut.).

αὐλήτρια ἡ Diog. L. = αὐλητρίς.

αὐλητρίδιον τό флейтисточка Diog. L.

αὐλητρίς, ίδος ἡ флейтистка Arph., Xen., Plat., Isocr., Plut.

αὐλίζομαι размещаться на дворе, находиться под открытым небом (βόες αὐλιζόμεναι Hom.; ὄϊες κατ᾽ αὐλὰς ηὐλίζοντο Theocr.; περὶ τὴν λίμνην αὐλίζεται θηρία πτερωτά Her.; αὐ. καὶ διανυκτερεύειν Plut.): τὴν νύκτα ηὐλίσσντο Thuc. они провели ночь на открытом воздухе.

I αὐλικός 3 дворцовый, придворный (ἄνθρωπος Polyb.; κόλακες Plut.).

II αὐλικός ὁ придворный, царедворец Polyb., Plut.

αὔλιον τό 1) хижина, лачуга HH; 2) скотный двор, стойло, хлев Eur., Xen., Anth.; 3) тж. pl. жилье, пещера Soph., Eur.

I αὔλιος 3 1) [αὐλή] служащий жильем, по друг. [αὐλός] оглашаемый звуками свирелей (ἄντρα Eur.); 2) Men. = αὔλειος II.

II αὔλιος ἡ Luc. v. l. = αὔλειος II.

αὖλις, ιδος ἡ место привала или ночлега, стоянка Hom., HH, Eur., Anth.

Αὐλίς, ίδος ἡ (Eur. acc. тж. Αὖλιν) Авлида (город в Беотии на р. Эврип, против Халкиды на Эвбее, сборный пункт греч. флота перед выступлением на Трою) Hom. etc.

αὐλίσκος 1) маленькая свирель Soph.; 2) тонкая трубка Arst., Polyb.

αὐλιστρίς, ίδος ἡ Theocr. v. l. = αὐλητρίς.

αὐλίτης, ου (ῑ) ὁ скотник Soph.

αὐλο-δόκη ἡ ящик для свирели Anth.

αὐλο-θετέω изготовлять свирели Anth.

αὐλο-μᾰνέω исступленно играть на флейте (Diod. - v. l. ὐλομανέω).

αὐλο-ποιϊκή ἡ (sc. τέχνη) искусство изготовления свирелей Plat.

αὐλο-ποιός ὁ мастер, изготовляющий свирели Plat., Plut.

αὐλός 1) свирель, флейта Hom., HH: ὑπ᾽ αὐλοῦ Her., ὑπὸ τὸν αὐλόν и πρὸς (τὸν) αὐλόν Xen., Plut. под звуки свирели; δίδυμοι αὐλοί Theocr. двуствольная цевница; 2) трубка, втулка, полый стержень Hom., Xen.; 3) анат. трубка, сосуд, каналец Arst.; 4) струя (αἵματος Hom.).

ἄ-ῡλος 2 невещественный, нематериальный (δύναμις Arst.; ἀσώματος καὶ ἄ. Plut.).

αὐλο-τρύπης, ου ὁ мастер, просверливающий свирели Arst.

αὐλ-ῳδία ἡ Plat., Plut. = αὔλημα.

αὐλῳδικός 3 Plut. = αὐλητικός.

αὐλῳδός ὁ Plut. = αὐλητής.

αὐλών, ῶνος ὁ, реже1) лощина, ущелье, долина HH, Eur., Her., Arph., Plut.; 2) ров, канава, канал Her., Xen.; 3) пролив Aesch., Soph.; 4) водопровод, проток (ῥεῖν ὥσπερ δι᾽ αὐλῶνος Plat., Arst.); 5) дыхательное горло, трахея (ὁ αὐ. ὁ περὶ τὸν γαργαρεῶνα Arst.).

Αὐλών, ῶνος ὁ Авлон 1) долина и город в Мессении, на границе Элиды Xen.; 2) город в Халкидике, на берегу Стримонского залива Thuc.; 3) пролив между Киликией и Кипром Luc.

Αὐλωνίτης, ου ὁ уроженец или житель Авлона (Мессенского) Xen.

αὐλωνο-ειδής 2 расположенный в ущелье или долине, имеющий вид котловины (ἡ Περσίς Diod.).

αὐλωπίας, ου ὁ авлопий (род неизвестной нам морской рыбы; по некот. предполож. - Scomber alalonga) Arst.

αὐλ-ῶπις, ιδος adj. f с трубкообразным шишом (для гребня или султана) (τουφάλεια Hom.).

αὐξάνω (fut. pass. αὐξήσομαι и αὐξηθήσομαι; aor. pass. ηὐξήθην и ηὐξήνθην) 1) увеличивать, усиливать, приумножать, расширять (δενδρέων νομόν Pind.; ὕβριν Her.; πατρῷον ὄλβον Aesch.; τι εἰς ἄπειρον и ἐπὶ τὸ ἔσχατον Plat.); pass. увеличиваться, возрастать, расти (μένος ηὔξετο τοῖο ἄνακτος Hes.; ἡ χώρη αὐξανομένη Her.): ἀρχόμενος αὐξάνεσθαι Plut. начавший возвышаться, т. е. делающий политическую карьеру; ἐλλόγιμος ηὐξήθη Plat. он стал знаменитым; 2) грам. получать приращение; 3) увеличиваться, возрастать, расти Arst., Polyb. - v. l., Diod., Luc.; 4) вырастать (ἐκ τῆς γῆς Arst.). - см. тж. αὔξω.

αὔξη тж. pl.; Plat., Arst. = αὔξησις.

Αὐξησίη ἡ Авксесия, «Приумножительница» (предполож. эпитет Персефоны в Трезене и Эпидавре) Her.

αὔξησις, εως1) тж. pl. рост, увеличение, приумножение Thuc., Xen., Plat., Arst., Plut.; 2) рит. возвеличивание (τοῖς ἐπαίνοις Arst.); 3) преувеличение (ὁ μετ᾽ αὐξήσεως λόγος Polyb.); 4) грам. приращение.

αὐξητικός 3 1) способный расти, растущий, развивающийся (ζωή Arst.); 2) способствующий росту (τροφή Arst.); 3) рит. расширительный, увеличительный (τῶν αὐξητικῶν πολλοῖς χρῆσθαι Arst.).

αὐξητός 2 Arst. = αὐξητικός 1.

αὐξί-μολπος 2 вдохновляющий на песни, заставляющий петь Anacr.

αὔξῐμος 2 Emped. ap. Arst., Xen. = αὐξητικός 2.

αὐξίς, ίδος зоол. малек тунца Arst.

αὐξο-σέληνον τό новолуние Anth.

αὔξω 1) Pind., Aesch., Soph., Her., Xen., Plat., Polyb. = αὐξάνω 1; 2) взращивать, выращивать (τινὰ μέγαν Plat.); 3) возвеличивать, превозносить, прославлять (πάτραν Pind.; ἐπαινεῖν καὶ αὔ. τινά Plat.); 4) чтить, уважать (τινὰ μητέρ᾽ αὔ. Soph.); 5) преувеличивать, раздувать (αὐξῆσαι ἢ μειώσαι Arst.). - см. тж. αὐξάνω.

αὐονά дор. = αὐονή.

αὐονή, дор. αὐονά ἡ сухость, засуха Aesch.

αὖος, атт. αὗος 3, реже 2 1) сухой, высохший, засохший (δένδρεα Hom., Arst.; sc. καρπός Her.; στέφανος Arph.; ὕλη Plat.; ἕδρη Theocr.); 2) зачахнувший, истощенный, дряхлый (γέρων Arph.); 3) обнищавший, обедневший Luc.; 4) (о звуке) сухой, скрипучий, резкий (αὖον ἀϋτεῖν Hom.).

αὐότης, атт. αὑότης, ητος ἡ сухость Arst.

ἀ-ϋπνία ἡ бессонница Plat.

ἄ-ϋπνος 2 1) не спящий, не могущий заснуть Hom., Aesch., Eur., Xen., Arst., Plut.: ὕπνος ἄ. Soph. плохой сон, бессонница; 2) проводимый без сна, бессонный (νύξ Hom.); 3) не знающий покоя, неугомонный (πηδάλια Aesch.; κρῆναι Soph.); 4) видимый не во сне, действительный (ἄ. καὶ ἀληθῶς φύσις Plat.).

αὔρα, эп.-ион. αὔρη 1) дуновение, веяние, ветер(ок) (ψυχρή Hom.; ὀπωρινή HH; εὐκρινέες αὖραι Hes.; ποντιάς Eur.; αὔ. ἀποπνέει Her.; αὔρας καλοῦμεν τὰς ἐξ ὑγροῦ φερομένας ἐκπνοάς Arst.): τίς αὔ.; Eur. каким ветром или какими судьбами (занесло тебя сюда)?; 2) запах, аромат (θυμιαμάτων αὖραι Arph.); 3) перен. движение, порыв (ψυχᾶς ἄδολοι αὖραι Eur.): πολέμου μετάτροπος αὔ. Arph. превратности войны.

Αὔρας ὁ Авр (приток р. Истер) Her.

I αὔριον adv. завтра (αὔ. τηνικάδε Plat.): ἐς αὔ. Hom. и εἰς τὴν αὔ. Plat., Polyb. на завтра или до завтра; ἡ αὔ. (ἡμέρα) Soph., Eur., Lys., Xen. завтрашний день.

II αὔριον τό Theocr. = ἡ αὔριον ἡμέρα.

αὔριος 2 завтрашний (ὁ αὔ. χρόνος Eur.).

Αὐσονίη ἡ Авсония (древнее название Италии) Anth.

Αὐσονίς, ίδος ἡ уроженка или жительница Авсонии Anth.

αὐστᾰλέος, эп.-ион. ἀϋστᾰλέος 3 покрытый грязью (Hom., Hes.; Theocr. - v. l. к αὐαλέος).

αὐστηρία ἡ суровость Polyb., Plut.

αὐστηρός 3 1) терпкий, вяжущий, кислый (ὕδωρ Plat.; οἶνος Arst.); 2) острый, раздражающий (ὀσμή Arst.); 3) суровый, резкий (ποιητής Plat.; πραγματεία Polyb.; λόγος Plut.).

αὐστηρότης, ητος1) терпкость, вяжущий вкус (οἴνου Xen. и περὶ οἴνου Plat.); 2) суровость, резкость, желчность (τοῦ γήρως Plat.).

Αὐσχίσαι, ῶν οἱ авсхисы (племя в Ливии) Her., Diod.

αὐτ- = αὐτο-.

ἀϋτά дор. = ἀϋτή.

αὐτ-άγγελος ὁ лично приносящий весть, сообщающий о лично виденном (Soph., Thuc.; τινος Soph., Plut.).

αὐτάγητος 2 Anacr. = αὐθάδης.

αὐτ-άγρετος 2 предоставленный на выбор (τινι Hom., HH).

I αὐτ-άδελφος 2 братский, родной, близкий (αἷμα Aesch.; κάρα Soph.).

II αὐτάδελφος и ἡ родной брат или родная сестра Soph.

αὐτ-ανδρί adv. вместе с людьми: τὸ ὅλον αὐ. σκάφος Polyb. весь корабль со всем экипажем.

αὔτ-ανδρος 2 вместе со всеми людьми (ναῦς Polyb.; οἰκίαι Plut.; ἅμαξα Luc.; Περσὶς ὀλλυμένη Anth.).

I αὐτ-ανέψιος 2 двоюродный, родственный (στόλος γυναικῶν Aesch.).

II αὐτανέψιος ὁ двоюродный брат Aesch., Eur., Plat.

αὐτάρ Hom. = ἀτάρ.

αὐτάρκεια1) автаркия, независимость Plat., Arst.; 2) самоудовлетворенность, умение довольствоваться своим (οὐχ ὁ πλοῦτος, ἀλλ᾽ αὐ. Plut.).

αὔταρκες τό Arst., Plut. = αὐτάρκεια.

*αὐταρκέω довлеть самому себе, довольствоваться своим (Thuc., Isocr. - v. l. к ἀνταρκέω Arst.).

αὐτ-άρκης 2 1) самодовлеющий, достаточно сильный или богатый, не нуждающийся в посторонней помощи, независимый (θεός Plat.; χώρα Isocr., Polyb.; τὸ τέλειον ἀγαθόν Arst.); ἡ πόλις αὐτάρκη θέσιν κειμένη Thuc. город, выгодно расположенный; οἰκία αὐταρκέστερον ἑνός, πόλις δ᾽ οἰκίας Arst. семья (экономически) самостоятельнее личности, а город - семьи; αὐ. εἴς τι Plat., πρός τι Xen., Plat., Polyb., Plut. и ποιεῖν τι Xen., Dem. обладающий достаточными средствами для чего-л.; 2) довольствующийся своим, удовлетворенный (ὁ σοφός Arst.; ἔχων ἅλα καὶ δύο κρῖμνα Anth.).

αὐτάρκως 1) достаточно (ἐκ τῶν εἰρημένων δέδεικται Sext.): αὐ. ἔχειν Arst. = αὐταρκεῖν; 2) в довольстве (αὐταρκέστατα ζῆν Xen.).

αὖτε adv. 1) снова, опять, еще: εἴποτε δ᾽ αὖ. χρειὼ ἐμεῖο γένηται … Hom. если мне когда-нибудь снова придется …; τίπτ᾽ αὖτ᾽ εἰλήλουθας; Hom. ты еще зачем пожаловал(а)?; 2) также: ἀμφί μοι αὖ. Arph. помоги и ты мне; 3) далее, затем (αὐτὰρ ἔπειτ᾽ Αἴαντε δύω …, ἕκτον δ᾽ αὖτ᾽ Ὀδυσῆα Hom.); 4) с другой стороны, напротив Hom., HH, Pind., Soph.: εἰ δ᾽ αὖ. συμφορὰ τύχοι Aesch. если же, напротив, приключится беда.

αὐτ-έκμαγμα, ατος τό точный слепок, живой портрет Arph.

αὐτ-εξούσιον τό полная свобода, самостоятельность Babr.

αὐτ-εξούσιος 2 получивший полную свободу (αἰχμάλωτος Diod.).

αὐτ-επάγγελτος 2 сам вызвавшийся, добровольный (προδότης Plut.): αὐ. ποιεῖν τι Her., Eur., Thuc., Isocr., Dem. сделать что-л. добровольно (по своему почину).

αὐτ-επιτάκτης, ου ὁ полновластный хозяин, неограниченный повелитель Plat.

αὐτεπιτακτική ἡ (sc. τένη) искусство повелевать Plat.

αὐτ-επώνυμος 2 носящий одинаковое имя, одноименный (πατρός Eur.).

αὐτ-ερέτης, ου ὁ сам являющийся и гребцом, т. е. воин-гребец Thuc., Anth.

ἀϋτέω (ῡ) 1) кричать (μέγα Hom. и ὀξύ Aesch.; τινί τι Eur.): βοὰν ἀ. Eur. издавать крики; 2) гудеть, звенеть: αὖον ἀ. Hom. (о доспехах) бряцать, лязгать; 3) звать, призывать (τινα Hom., Eur., Arph.).

αὐτή f к αὐτός.

αὕτη f к οὗτος.

ἀϋτή, дор. ἀϋτά (ῡ) ἡ 1) крик, клич Hom., Pind., Aesch.; 2) звук, рев (sc. σάλπιγγος Aesch.); 3) битва, сеча Hom., Theocr.

αὐτηΐ усил. к αὐτή.

αὐτ-ήκοος 2 сам лично слышавший Thuc., Plat., Plut.

αὐτ-ῆμαρ adv. в тот же день Hom.

αὐτημερόν adv. ион. Her. = αὐθημερόν и αὐτῆμαρ.

αὐτιγενής 2 ион. Her. = αὐθιγενής I.

αὐτίκᾰ (ῐ) 1) тотчас же, теперь же, немедленно: μαλ᾽ αὐ. Hom. или αὐ. μόλα Her., Plat. сразу же, вдруг, внезапно; ὁ αὐ. Thuc., Xen. мгновенный, внезапный; ἡ αὐ. ἡμέρα Soph. и τὸ αὐ. Thuc. нынешний день, настоящее; 2) как только: αὐ. καλυψαμένη Her. едва только окутавшись; αὐ. γενόμενος Her. тотчас же после рождения; αὐ. νυκτός Thuc. с наступлением ночи; 3) вот например: αὐ. περὶ οὗ ὁ λόγος Plat. да взять к примеру того, о ком речь.

αὖτις ион. = αὖθις.

αὐτίτης 2 (ῑ) живущий сам по себе, особняком (αὐ. καὶ μονώτης Arst.).

ἀϋτμή 1) дыхание (ἐν στήθεσσι Hom.); 2) дуновение, веяние, порыв (ἀνέμων Hom.); 3) дым, копоть (πυρός Hom.); 4) испарение, т. е. запах (ἡδὺς ἀ. Hom.).

ἀϋτμήν, ένος ὁ Hom. = ἀϋτμή 1 и 2.

αὐτό n к αὐτός.

αὑτό acc. n к ἑαυτοῦ.

αὐτο- [αὐτός] приставка, обознач.: 1) природное свойство, естественность (αὐτύρριζος); 2) подлинность, чистоту (αὐτοσίδηρος); 3) внутреннюю независимость, самоопределение, самопроизвольность (αὐτόνομος); 4) совместность (αὐτόπρεμνος); 5) точность (αὐτόδεκα); 6) возвратность и взаимность действия (αὐτοκτονέω); 7) (филос.) отвлеченность, идеальность (αὐτοΐππος).

αὐτο-άγᾰθον τό абсолютное благо Arst.

αὐτο-άνθρωπος 1) филос. человек в себе, идея человека Arst.; 2) настоящий человек Luc.

αὐτο-βοεί adv. 1) при первом же боевом кличе, с первого же удара (πόλιν ἑλεῖν Thuc.); 2) на месте преступления (τινα ἑλεῖν или λαβεῖν Luc.).

Αὐτο-βορέας, ου ὁ сам Борей Luc.

αὐτο-βούλησις, εως ἡ воля как таковая Arst.

αὐτό-βουλος 2 Aesch. = αὐτογνώμων.

αὐτο-γενής 2 1) рожденный от тех же родителей, близкий по крови Aesch.; 2) врожденный (αἰδώς τινι Anth.).

αὐτογένητος 2 Aesch. v. l. = αὐτογενής 1.

αὐτο-γέννητος 2 кровосмесительный (κοιμήματα ματρός Soph.).

αὐτό-γλῠφος 2 покрытый природной резьбой (λίθος Plut.).

αὐτο-γνωμονέω поступать по собственному усмотрению Xen.

αὐτο-γνωμόνως по личному усмотрению или произволу Plut.

αὐτο-γνώμων 2, gen. ονος действующий по личному усмотрению, самовластный (αὐτογνώμονας κρίνειν Arst.).

αὐτό-γνωτος 2 своевольный, своенравный (ὀργά Soph.).

αὐτο-γραμμή ἡ идеальная линия Arst.

αὐτό-γρᾰφον τό подлинная рукопись, оригинал, автограф Plut.

αὐτό-γρᾰφος 2 собственноручно написанный (ἐπιστολαί Plut.).

αὐτό-γυιος 2 сделанный из одного куска, цельный (ἄροτρον Hes.).

αὐτο-δᾰής 2 лично изобретенный, собственной выдумки (ὀρχήματα Soph.).

αὐτο-δάϊκτος 2 сам себя разрывающий или прокалывающий (δέμας Anth.): ἐπειδὰν αὐτοδάϊκτοι θάνωσι Aesch. когда (сыновья Эдипа) убьют друг друга.

αὐτ-οδάξ или αὐτο-δάξ adv. вцепившись зубами, остервенело (ὠργισμένος Arph.): ὁ αὐ. Arph. свирепый, злобный.

αὐτό-δεκα ровно десять Thuc.

αὐτό-δηλος 2 самоочевидный, совершенно ясный Aesch., Arph.

αὐτο-δίδακτος 2 выучившийся самоучкой (αὐ. εἰμι Hom.): θρῆνον αὐ. θυμὸς ὑμνῳδεῖ Aesch. душа сама поет гимн.

αὐτο-διηγέομαι вести рассказ от себя Diog. L.

αὐτό-δῐκος 2 имеющий собственный суд (Δελφοὶ αὐτόνομοι καὶ αὐτόδικοι Thuc.).

αὐτόδιον adv. тут же, на месте, немедленно Hom.

αὐτό-δοξα ἡ мнение вообще Arst.

αὐτό-δορος 2 вместе с кожей (ταῦρον αὐτόδορον ὁλοκαυτεῖν Plut.).

αὐτο-εῖδος, εος τό идея как таковая (Arst. - v. l. τὸ αὐτὸ εἶδος).

αὐτο-έκαστον τό идея индивидуального предмета Arst.

αὐτο-έκαστος 2 каждый в отдельности Arst.

αὐτο-ένει adv. в том же году Theocr.

αὐτοέντης 2 Soph. = αὐθέντης I.

αὐτο-επιστήμη ἡ знание в себе Arst.

αὐτοετεί adv. Theocr. v. l. = αὐτοένει.

αὐτοετές adv. Hom. = αὐτοένει.

αὐτο-ετής 2 относящийся к тому же году, того же года Arst.

αὐτο-ζῷον, v. l. αὐτόζῳον τό живое в себе Arst.

αὐτο-ηδύ, έος τό сладкое в себе Arst.

Αὐτο-θαΐς, ΐδος (θᾱ) ἡ сама Таида Luc.

αὐτό-θακτος дор. = *αὐτόθηκτος.

αὐτο-θάνατος 2 оканчивающий жизнь самоубийством (παρθένος Plut.).

αὐτόθε Theocr. = αὐτόθεν.

αὐτο-θελεί adv. по своей воле, добровольно Anth.

αὐτο-θελής 2 действующий по доброй воле: αὐ. καρποὺς ἀποτέμνομαι Anth. я сам отдаю свои плоды.

αὐτό-θεν, Theocr. тж. αὐτόθε adv. 1) оттуда (отсюда) же, прямо с (э)того же самого места (αὐ. ἐξ ἕδρης Hom.; ἐκ τοῦ Ἄργους αὐ. Thuc.); 2) там (здесь) же: οἱ αὐ. Thuc. местные жители; ἤλπιζον αὐ. βιοτεύσειν Thuc. они надеялись найти средства пропитания тут же на месте; 3) в первоначальном виде: χρυσὸς αὐ. καθαρός Polyb. самородное золото; αὐ. ἀπραγμόνως χρῆσθαί τινι Plut. употреблять что-л. (в пищу) без дополнительной обработки, в сыром виде; 4) тотчас же (αὐ. ἐκ Σαλαμῖνος Αἴαντα ἐπεκαλεῦντο Her.): αὐ. ἐπιτίθεσθαί τινι Xen. немедленно же приступать к чему-л.; 5) поэтому, в таком случае (αὐ. διανοήθητε Thuc.); 6) поспешно, наспех, впопыхах (αὐ. καὶ χωρὶς λόγου Polyb.); 7) прямо, напрямик (ἀλλά μοι λέγετε αὐ. Plat.); 8) само собой: φαινόμενος αὐ. Plut. самоочевидный.

*αὐτό-θηκτος, дор. αὐτόθακτος 2 сам по себе отточенный, т. е. не требующий точки (ξίφος Aesch.).

αὐτό-θῐ adv. 1) здесь именно, на этом самом месте (κεῖσθαι Hom.; οὐ μόνος αὐ. ἐστίν Plat.); 2) тут же, сразу (ἄπιστος αὐ. ἡ κατηγορία Luc.).

αὐτο-ΐπποςфилос. лошадь в себе, т. е. идея (чистая форма) лошади Arst.

αὐτό-ϊσος 2 абсолютно равный Arst.

αὐτο-κάβδᾰλος 2 1) сделанный наспех, кое-как Arst.; 2) предполож. сам приносящий с собой свой хлеб, т. е. бедствующий, нищий Luc.

αὐτοκαβδάλως наспех, кое-как, грубо Arst.

Αὐτοκάνη (κᾰ) ἡ Автокана (мыс в Эолиде, близ Фокеи) HH.

αὐτο-κᾰσιγνήτη ἡ родная сестра Hom., HH, Eur.

αὐτο-κᾰσίγνητος ὁ родной брат Hom.

αὐτο-κατάκρῐτος 2 сам себя осудивший NT.

αὐτο-κέλευθος 2 привольно текущий или катящий свои воды (Ἀλφειός Anth.).

αὐτο-κέλευστος 2 (действующий) по собственному почину, по своей воле Xen., Anth.

αὐτοκελής 2 Her. = αὐτοκέλευστος.

αὐτο-κίνησις, εως (ῑν) ἡ самопроизвольное движение (Arst. - v. l. к ἑαυτὸ κίνησιν).

αὐτο-κίνητος 2 (ῑ) самопроизвольно движущийся, самодвижущийся Arst., Plut.

αὐτό-κλᾰδος 2 вместе с ветвями (κυπάρισσος Luc.).

αὐτό-κλητος 2 самозванный, т. е. незваный, непрошенный Aesch., Soph., Plat., Plut.

αὐτό-κομος 2 1) косматый (λοφιά Arph.); 2) вместе с листвой (κυπάρισσος Luc.).

αὐτο-κράτεια ἡ самодержавие, самовластие Plat.

αὐτοκρᾰτές τό личная свобода, суверенность Plat., Plut.

αὐτο-κρατής 2 1) свободный, независимый (νοῦς Plat.; φρήν Eur.; λόγος Plut.); 2) самовластный (βασιλεία Plut.).

αὐτο-κρᾰτορικῶς самодержавно, самовластно Plut.

I αὐτο-κράτωρ, ορος adj. 1) самостоятельный, независимый (νέος Xen.): αὐ. μάχη Thuc. бой в рассыпном строю; 2) обладающий неограниченными полномочиями (περὶ τῆς εἰρήνης πρεσβευτής Lys.); 3) неограниченный, полновластный, самодержавный (στρατηγός Thuc., Plut.; μόναρχος Arst.; δύναμις Polyb.); 4) ни от чего (внешнего) не зависящий, суверенный (νοῦς Plat.); 5) неограниченно владеющий, имеющий неограниченное право (τινός Thuc., Plat., Dem. и ποιεῖν τι Dem.); 6) своенравный (λογισμός Theocr.).

II αὐτοκράτωρ, ορος ὁ (в Риме) 1) = dictator Polyb.; 2) = imperator Plut.

αὐτό-κτῐτος 2 естественный, природный (ἄντρα Aesch.).

αὐτο-κτονέω убивать друг друга (ἀδελφὼ δύο αὐτοκτονοῦντε Soph.).

αὐτό-κτονος 2 самоубийственный: θάνατος αὐ. Aesch. взаимное убийство.

αὐτο-κτόνος 2 1) убивающий своих (χείρ Eur.); 2) Aesch., Anth. = αὐτόκτονος.

αὐτο-κτόνως 1) собственноручно убивая Aesch.; 2) убивая друг друга Aesch.

αὐτο-κῠβερνήτης, ου ὁ являющийся своим собственным кормчим Anth.

αὐτό-κωπος 2 вместе с рукоятью (βέλη Aesch.).

αὐτο-λᾰλητής или αὐτολάλητος 2 говорящий с самим собой Timon ap. Diog. L.

αὐτο-λήκῠθος ὁ сам приносящий с собой сосуд с маслом, т. е. бедняк Dem., Plut., Luc.

Αὐτόλῠκος ὁ Автолик (сын Гермеса и Хионы, отец Антиклеи, дед Одиссея) Hom.

αὐτο-λῠρίζω играть самому на лире: αὐτολυρίζων ὄνος погов. Luc. сущий осел, пытающийся играть на лире.

αὐτο-μάθεια ἡ самообучение Plut.

αὐτο-μᾰθής 2 обучающийся сам, самоучка (Plut.; ὀρχησμῶν αὐ. Anth.).

αὐτο-μαρτῠρέω свидетельствовать о себе (Diog. L. - v. l. к αὐτῷ μαρτυρέω).

αὐτο-μάρτῡς, ῠροςи ἡ непосредственный свидетель, очевидец Aesch.

αὐτομάτην (μᾰ) adv. сам собой, по собственному почину, самостоятельно Diod.

Αὐτο-μᾰτία ἡ Автоматия, «Произвольность» (богиня случайности и счастья) Plut.

αὐτομᾰτίζω 1) действовать по собственному побуждению, поступать по своей воле Arst., Plut.; pass. (об обстоятельствах) происходить своим путем, самопроизвольно складываться Plut.; 2) поступать самовольно Xen.; 3) возникать невольно или случайно (ἡ αὐτοματίζουσα φήμη Diod.): οἱ αὐτοματίζοντες καρποί Diod. дикорастущие плоды.

αὐτομᾰτισμός ὁ самопроизвольность, случайность (τύχης Plut.).

αὐτό-ματον τό, in crasi ταὐτόματον 1) случай, случайность Arst.: ἀπο τοῦ αὐτομάτου Thuc., Xen. и ἐκ τοῦ αὐτομάτου Polyb., Plut. по воле случая, случайно; 2) самопроизвольность (γίγνεσθαι διὰ τὸ αὐ., ἐκ ταὐτομάτου и τῷ αὐτομάτῳ Arst.).

αὐτό-ματος 3 и 2 1) самодействующий, самодвижущийся (πύλαι οὐρανοῦ Hom.; ὕδατα αὐτόματα ῥεῖ Arst.); 2) самопроизвольный, действующий по собственной воле: αὐ. ἦλθε Hom. он пришел добровольно; τὰ μὲν ληφθέντα, τὰ δ᾽ αὐτόματα Thuc. отчасти путем захвата, отчасти добровольно; 3) естественный, природный (αἰτία Plat.; θάνατος Dem.): αὐτόματα ῥόδα Her. дикорастущие розы; 4) случайный, см. αὐτόματον.

αὐτομάτως в силу стечении обстоятельств, случайно, само собой Her., Arst., Theocr., Plut.

Αὐτομέδων, οντος ὁ Автомедонт (возница Ахилла) Hom.

Αὐτο-μέλιννα ἡ сама (вылитая) Мелинна, вся в Мелинну Anth.

αὐτο-μῆκος, εος τό филос. длина сама в себе, идея длины (Arst. - v. l. к αὐτὸ μῆκος).

αὐτο-μολέω быть перебежчиком, переходить (εἴς и πρός τινα Her.; παρά τινος Xen.): οἱ ηὐτομοληκότες Plut. перебежчики; αὐ. ἐν τῇ πολιτείᾳ Aeschin. переходить на сторону другой политической партии; πρὸς τὴν ἐλευθερίαν αὐ. Diod. вырываться на свободу.

αὐτο-μολίαтж. pl. переход на сторону противника Thuc., Plut.

I αὐτό-μολος 2 пришедший по своей воле, т. е. своенравный (πόθος Anth.).

II αὐτόμολος ὁ перебежчик Her., Xen., Diod., Plut.

αὐτό-μορφος 2 природный, естественный (τυκίσματα Eur. - v. l. τειχίσματα).

Αὐτονόη ἡ Автоноя (служанка Пенелопы) Hom.

αὐτο-νομέομαι жить по собственным законам, быть независимым Thuc., Dem., Plut.

αὐτο-νομία ἡ автономия, независимость Thuc., Xen., Isocr., Plut.

αὐτό-νομος 2 1) живущий по собственным законам, автономный, независимый, самостоятельный (ἄνδρες Her.; πόλεις Arst., Polyb.; πολιτεία Plut.); 2) свободный, вольный (Xen.; θηρῶν αὐτόνομοι ἀγέλαι Anth.); 3) добровольный (αὐ. Ἀΐδαν καταβήσει Soph.).

αὐτό-νοος, стяж. αὐτόνους 2 своенравный, упрямый (γνώμα Aesch. - v. l. к ἴδιος).

αὐτο-νῠχί (ῑ) adv. в (э)ту же ночь Hom.

αὐτό-ξῠλος 2 сделанный из одного лишь или из простого дерева (ἔκπωμα Soph.).

αὐτο-πᾰγής 2 естественный, природный (μελισσῶν θαλάμαι Anth.).

αὐτο-πάθεια1) собственные впечатления, личный опыт (ἐκ τῆς πλάνης καὶ θέας Polyb.); 2) грам. возвратность.

αὐτο-πᾰθής 2 грам. 1) возвратный; 2) непереходный.

αὐτο-πᾰθῶς по собственному опыту или убеждению Polyb., Plut.

αὐτό-παις, παιδος ὁ родное дитя (Διός Soph.).

αὐτο-πήμων 2, gen. ονος оплакивающий собственное горе (γόος Aesch.).

αὐτο-ποδητί adv. собственными ногами (βαδίζειν Luc.).

αὐτο-ποιητικός 3 создающий подлинные вещи Plat.

αὐτό-ποιος 2 выросший без ухода, дикорастущий (φύτευμα Soph.).

αὐτό-πολις, εως ἡ автономное государство Thuc.

αὐτο-πολίτης, ου ὁ гражданин независимого государства Xen.

αὐτο-πόνητος 2 естественный, природный (ῥεῦμα μελισσῶν Anth.).

αὐτό-πους, ποδος adj. на собственных ногах (ὁπόταν αὐ. βαδίζῃς Luc.).

αὐτο-πρᾱγία ἡ свобода действий, независимость Plat., Plut., Diog. L.

αὐτό-πρεμνος 2 1) вместе с корнем (δένδρα αὐτόπρεμνα ἀπόλλυται Soph.); 2) перен. целиком и полностью (αὐτόπρεμνον διδόναι τι Aesch.); 3) ирон. огромный, буйно разросшийся (λόγοι Arph.).

αὐτο-προαίρετος 2 самопроизвольный (κίνησις Arst.).

αὐτο-πρόσωπος 2 1) с собственным лицом, т. е. без маски (αὐ. φανείς Luc.): αὐτοπρόσωπον ὁρᾶν τι Luc. видеть что-л. в натуральном виде; 2) от себя лично (αὐτοπρόσωπον καὶ δι᾽ αὐτοῦ λέγειν Luc.).

αὐτ-όπτης, ου ὁ личный свидетель, очевидец (Her., Xen., Plut.; τινός Arst., Dem., Plut.).

αὐτο-πῡρίτης, ου (ῑ) ὁ (sc. ἄρτος) хлеб из муки грубого помола Luc.

αὐτό-πῡρος ὁ Plut. = αὐτοπυρίτης.

αὐτο-πώλης, ου ὁ продавец собственных изделий Plat.

αὐτο-πωλική ἡ торговля собственными изделиями Plat.

αὐτόρ- = αὐτόρρ-.

αὐτο-ρέγμων 2, gen. ονος самому себе причиненный или уготованный (πότμος Aesch.).

αὐτό-ρριζος, Babr. αὐτόριζος 2 1) коренной, природный (ἑστία χθονός Eur.); 2) (вырванный) вместе с корнями (πεύκη Diod.).

αὐτό-ρρῠτος, Pind. αὐτόρῠτος 2 привольно или сам собой текущий (ὕδωρ Anth.; χρυσός Pind.).

αὐτός, αὐτή, αὐτό (тж. αὑ. = ὁ αὐ.) 1) сам (ἐγὼ αὐ. или αὐ. ἐγώ Hom.; ἡμεῖς αὐτοί Plat.): αὐ. καθ᾽ αὑτόν Xen., Plat.; сам по себе, как таковой; αὐτοὶ ὑφ᾽ αὑτῶν Aesch. мы сами; (κατ᾽) αὐτὸ τοῦτο Xen., Plat.; по этой именно причине; πἔμπτος αὐ. Thuc. сам пятый, т. е. впятером; ἐμὸν αὐτοῦ χρεῖος Hom. моя собственная забота; ἄπιτε ἐπὶ τὰ ὑμέτερα αὐτῶν Her. возвращайтесь восвояси; ὡς αὐτὸ δηλοῖ Plat. как само собой разумеется; τὸ γιγνώσκειν αὐτὸν αὑτόν Plat. познание самого себя; 2) я, ты, он (сам) (αὐ. τε καὶ ἑταῖροι, sc. αὐτοῦ Plat.): αὑτὸς καὶ οἱ σὺν αὑτῷ Xen. он сам и его спутники; στρατιώτας, οὓς Μένων εἶχε, καὶ αὐτόν Xen. (послали) солдат Менона и его самого; τὴν φωνὴν γνοὺς αὐτοῦ Plat. узнав его голос; 3) (только) один (тж. αὐ. μόνος): αὐ. καὶ οὐ μετὰ τῶν πλειόνων Thuc. один, не посовещавшись с народом; τούτῳ αὐτῷ διαφέρειν Polyb. различаться только этим; 4) как таковой, подлинный, истинный (τὸ δίκαιον αὐτὸ или αὐτὸ δικαιοσύνη Plat.); 5) (только с членом) тот же самый, такой же: ἐπὶ τὸ αὐτὸ αἱ γνῶμαι ἔφερον Thuc. мнения сошлись; τὸν αὐτὸν τρόπον Xen. одинаково; ἐν τῷ αὐτῷ Plat. в одном месте, вместе; 6) самый, как раз: αὐτὸ τὸ περίορθρον Thuc. на самом рассвете; αὐτὸ τοὐναντίον Plat. как раз наоборот; 7) in dat. (иногда с σύν) вместе, совместно, сообща с (αὐτῇ κεν γαίῃ αὐτῇ τε θαλάσσῃ Hom.; αὐταῖς ταῖς τριήρεσιν Xen.).

αὑτός, αὑτή, ταὐτό = ὁ αὐτός.

αὐτόσε adv. туда же, именно туда Her., Thuc., Arph.

αὐτο-σίδηρος 2 весь из железа: ἅμιλλα αὐ. Eur. удар железом.

αὐτό-σπορος 2 от природы плодовитый (γύαι Aesch.).

αὐτό-σσῠτος 2 движимый собственным желанием, по собственному побуждению Aesch., Soph.

αὐτο-στᾰδίη ἡ (sc. μάχη) рукопашный бой Hom.

αὐτό-στολος 2 сам снарядивший корабль, отправившийся на своем корабле Soph., Anth.

αὐτό-στονος 2 стонущий о своей участи Aesch.

αὐτο-σύμμετρος 2 идеально соразмерный Arst.

αὐτο-σφᾰγής 2 убивший сам себя или убитый своими близкими Soph., Eur.

αὐτοσχεδά adv. Hom. = αὐτοσχεδόν.

αὐτο-σχεδιάζω 1) действовать без подготовки, быстро совершать (τι Thuc., Xen.); 2) говорить экспромтом Plat., Isocr.; 3) поступать необдуманно, говорить наобум, поверхностно (περί τινος Isocr., Plat.; περί τι Arst.): μὴ αὐ. εἰς τὰ σώματά τινων Aeschin. бережно относиться к чьим-л. жизням.

αὐτο-σχεδίασμα, ατος τό импровизация, экспромт Arst.

αὐτο-σχεδιαστής, οῦ ὁ действующий или говорящий без всякой подготовки, без знания дела, верхогляд, дилетант: αὐ. τῶν στρατιωτικῶν Xen. профан в военных делах.

αὐτοσχεδιαστικός 3 импровизированный Arst.

αὐτο-σχεδίη1) импровизация (ἐξ αὐτοσχεδίης ἀείδειν HH); 2) (sc. μάχη) рукопашная схватка (αὐτοσχεδίῃ μῖξαι χεῖρας Hom.): αὐτοσχεδίην (sc. πληγήν) τινὰ πλήσσειν Hom. нанести кому-л. удар в упор.

αὐτο-σχέδιος 2 и 3 1) сделанный на скорую руку или сказанный экспромтом, т. е. без подготовки (τριήρης Arst.; λόγοι Plut.); 2) говорящий экспромтом (περί τι Plut.): οὐκ εὖ πρὸς τὰ αὐτοσχέδια πεφυκώς Plut. не умеющий импровизировать.

αὐτο-σχεδόν adv. 1) вблизи, грудь с грудью, врукопашную (μάχεσθαι Hom.); 2) в упор (οὐτάζειν Hom.).

αὐτότατος Arph. superl. к αὐτός.

αὐτο-τέλεστος 2 происшедший сам собой, т. е. непорочный (γόνος Anth.).

αὐτο-τελής 2 1) самодовлеющий, абсолютный Arst., Diod.; 2) замкнутый, ограниченный (μιᾶς πόλεως αὐ. πόλεμος Diod.); 3) обладающий правами, имеющий власть (περί τινος и πρός τι Polyb.); 4) законченный, совершенный (αὐ. καὶ σύμμετρος Plut.); 5) совершенный, доведенный до конца (αὐ. ἡ νίκη γίνεται τῶν ἡγουμένων Polyb.); 6) сам определяющий для себя налоги или платящий их только в свою же пользу (Δελφοί Thuc.); 7) ведущий войну на собственный счет (ἱππεῖς Luc.); 8) независимый Plut.

αὐτο-τελῶς 1) совершенно, вполне Diog. L.; 2) на основании своих прав, своей властью, по своему усмотрению Lys., Polyb., Plut.

αὐτό-τεχνος 2 сам научившийся, самоучка (πρός τι Plut.).

αὐτότης, ητος ἡ тождество Sext.

αὐτό-τοκος 2 вместе с утробным плодом Aesch.

αὐτο-τρᾰγικός 3 ирон. истинно-трагический, театральный (πίθηκος Dem.).

αὐτο-τρίγωνον τό треугольник Arst.