Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/17

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
ἀπο-σκίδνᾰμαι (только inf. ἀποσκίδνασθαι и part. ἀποσκιδνάμενος) рассеиваться, расходиться врозь Hom., Her., Thuc., Plut.

ἀπο-σκίμπτω Pind. (только inf. pf. pass. ἀπεσκίμφθαι) = ἀποσκήπτω I.

ἀπο-σκιρτάω отскакивать, бросаться в сторону Luc.

ἀποσκλῆναι inf. aor. 2 к ἀποσκέλλομαι.

ἀπο-σκληρύνω делать твердым, pass. отвердевать Arst.

ἀποσκλήσῃ Anth. 2 л. sing. fut. med. к ἀποσκέλλομαι.

ἀπο-σκνῑφόω делать темным, затемнять Emped. ap. Plut.

ἀπο-σκοπέω реже med. смотреть издали или сверху, внимательно взирать, глядеть (πρός τινα, πρός τι, εἴς τι Soph. и τι Plut.; ἀ. εἰ … Eur.).

ἀπο-σκόπιος 2 бьющий мимо цели (ἀφάμαρτον Anth.).

ἀπό-σκοπος 2 Emped. = ἀποσκόπιος.

ἀπο-σκορᾰκίζω отвергать с гневом Plut.

ἀπο-σκοτέω покрывать тенью (τινος Diog. L.).

ἀπο-σκοτίζω посторониться, чтобы не заслонять света Plut.

ἀπο-σκοτόω затемнять (τὰς ὄψεις Plut.; ἀποσκοτοῦσθαι ὑπὸ τῆς λιγνύος Polyb.).

ἀπο-σκυδμαίνω сердиться, гневаться (τινί Hom.).

ἀπο-σκῠθίζω на скифский лад сдирать кожу с головы, перен. брить или стричь наголо (κρᾶτ᾽ ἀπεσκυθισμένη Eur.).

ἀπο-σκῡλεύω отнимать (τινός τι Theocr.).

ἀπο-σκώπτω насмехаться, осмеивать (τινά Plat., εἴς τινα Luc. и τι εἴς τινα Diog. L.).

ἀπ-οσμάω стирать, вытирать, счищать (ῥύπον Luc.).

ἀπο-σμήχω Luc. = ἀποσμάω.

ἀπο-σμικρύνω уменьшать Luc.

ἀπο-σμύχομαι медленно чахнуть: ὑποπρίουσι τοὺς ὀδόντας ἀποσμυγέντες Luc. они в бессильной злобе скрежещут зубами.

ἀπο-σοβέω 1) отпугивать, отгонять (τινα и τι Arph., τι ἀπό τινος Xen. и τινά τινος Plut.): ἀποσοβηθῆναι ταῖς διανοιαις Polyb. встревожиться; ἀποσοβεῖσθαί τι Xen. отгонять от себя что-л.; 2) поспешно уходить (ἐς τὸ ἄστυ Luc.): οὐκ ἀποσοβήσεις! Arph. пошел вон!

ἀπο-σπάδιον τό кусочек Anth.

ἀπο-σπάραγμα, ατος τό Anth. = ἀπόσπασμα.

ἀπο-σπᾰράσσω, атт. ἀποσπᾰράττω отрывать Eur.

ἀπο-σπάς, άδος ἡ отломанная ветвь Anth.

ἀπό-σπασμα, ατος τό кусок, клочок Plat., Plut.

ἀποσπασμάτιον τό кусочек, отрывок, фрагмент Cic.

ἀπο-σπασμός ὁ вырывание, отвлекание Plut.

ἀπο-σπάω 1) отрывать, разлучать (τινα ἀπό τινος Her. и τινά τινος Plut.); 2) вырывать (τινα ἐκ χερῶν τινος Eur.); 3) отвлекать, уводить в сторону (τινά τινος и ἀπό τινος Plat.): τὴν μάχην μακρὰν ἀποσπάσασθαί τινος Plut. оттянуть сражение на большое расстояние от чего-л.; 4) лишать (τινά τινος Soph., Plut., редко τινά τι Soph.); 5) срывать, взламывать (θύρας Her.); 6) оттаскивать, тащить (τινα κόμης Aesch.); 7) разрывать, разделять (τὸ στράτευμα ἀπεσπάσθη τε καὶ ἀτακτότερον ἐχώρει Thuc.); 8) отделяться, уходить прочь (ἡ ὄρνις ἀπέσπα φεύγουσα Xen. - v. l. ἀπεσπᾶτο).

ἀπο-σπείρω высевать, сеять (τι ἐς τὴν γῆν Luc.).

ἀπο-σπένδω (aor. ἀπέσπεισα) совершать возлияние, возливать (Hom.; τι Eur. и τινός Plut.; τινί Plat.).

ἀπο-σπερματίζω изливать семя Arst.

ἀπο-σπεύδω всячески отговаривать, удерживать (τι и τινὰ ποιεῖν τι Her.; ἀποτρέπειν καὶ ἀ. Thuc.).

ἀπο-σπινθηρίζω метать искры Arst.

ἀπο-σποδέω стирать до основания (τοὺς ὄνυχας Arph.).

ἀποσσεύω поэт. = *ἀποσεύω.

ἀπόστα (= ἀπόστηθι) imper. aor. 2 к ἀφίστημι.

ἀποστᾰδά и ἀποστᾰδόν adv. издали, издалека Hom.

ἀπο-στάζω (aor. ἀπέσταξα) 1) лить по каплям, изливать (δακρύων αἰδῶ Aesch.; ἀμβροσίαν ἐς στῆθος Theocr.; перен. μελιηδέα φωνήν Anth.); 2) литься каплями, струиться (χρυσὸς ἀποστάζει τῶν λόγων Luc.); 3) утихать (μανίας ἀποστάζει μένος Soph.).

ἀποσταλάζω Luc. = ἀποστάζω.

ἀποστάς part. aor. 2 к ἀφίστημι.

ἀπο-στᾰσία ἡ Plut. = ἀπόστασις 3.

*ἀπο-στάσιον τό 1) отпадение, уход: ἀποστασίου δίκη Arst., Dem. иск против вольноотпущенника, оставившего своего простата (см. προστάτης); 2) развод NT: ἀποστασίου βιβλίον NT разводное письмо.

ἀπό-στᾰσις, εως1) отдаление, расстояние (τινος ἀπό τινος Xen.; ἀφεστάναι τῇ αὐτῇ ἀποστάσει Plat.): ἐξ ἀποστάσεως и ἐν ἀποστάσει Polyb. на расстоянии; 2) различие, разница (τινος πρός τι Plut.); 3) отложение, отпадение (τινος Thuc. и ἀπό τινος Her.); 4) прекращение (ἡ ἀφασία ἀ. ἐστι τῆς φάσεως Sext.): ἀ. βίου Eur. кончина, смерть; ἀ. κτημάτων Dem. утрата имущества; 5) восстание (ἀποστάσεις καὶ πόλεμοι Plut.).

ἀπο-στᾰτέω 1) отстоять, быть удаленным, не подходить близко (τινος Aesch.); 2) разниться, отличаться (οὐκ ἀ. τινος Soph., Plut.); 3) не сходиться, не соглашаться (φρενός τινος Soph.); 4) не быть в наличии, отсутствовать (ἀλκὰ ἑκὰς ἀποστατεῖ Aesch.; οὐκ ἀ., ἀλλ᾽ ἀεὶ παρεῖναι Plat.); 5) покидать, бросать, оставлять (τινος Arph., Xen.).

ἀποστᾰτήρ, ῆρος ὁ Plut. = ἀποστάτης.

ἀπο-στάτης, ου1) мятежник, отступник, бунтарь Polyb., Plut.; 2) беглый раб Plut.

ἀπο-στᾰτικός 3 мятежный, бунтарский (θράσος Plut.).

ἀποστᾰτικῶς мятежно: ἀ. ἔχειν Plut. быть мятежно настроенным.

ἀπο-σταυρόω обносить частоколом, огораживать (Thuc., Xen.; τὴν πόλιν Plut.).

ἀπο-στεγάζω 1) (о кровле) поднимать, открывать (τὴν στέγην NT); 2) перен. открывать, вскрывать (τι Emped., Arst.).

ἀπο-στέγω 1) покрывать, защищать (от чего-л.), т. е. задерживать, отражать, не пускать (ὄχλον Aesch.; τὸ ὕδωρ Arst.; τὰς πληγάς Polyb.); 2) сохранять, собирать, не выпускать (τα ἐκ Διὸς ἰόντα νάματα Plat.; ἀτμίδα Arst.).

ἀποστεινόω Theocr. = ἀποστενόω.

ἀπο-στείχω (aor. 2 ἀπέστιχον) уходить, удаляться; возвращаться Hom., Aesch., Soph., Her.

ἀπο-στέλλω 1) отправлять, посылать (πρός τινα Her.; πρεσβείαν Thuc.; ἀποστόλους Dem.): οἱ ἀποσταλέντες στρατεύεσθαι Her. посланные сражаться; 2) отсылать (обратно), отпускать (τινὰ πρὸς ναῦν πάλιν Soph.; ἀγγέλους Xen.); 3) отправлять в изгнание, изгонять (τινὰ γῆς Soph.; ἔξω χθονός Eur.; ἐκ τῆς πόλεως Plat.); pass. быть изгоняемым Eur. и удаляться, уходить (ἐκ τῶν ἐμπορίων Dem.): ὡς ἀπεστάλη Soph. с тех пор, как он уехал; 4) отбрасывать, подбирать (ἱμάτια ἀπό τινος Arph.); 5) гнать назад, отгонять (ὁ σεισμὸς ἀποστέλλει τὴν θάλατταν Thuc.).

ἀπο-στενόω суживать (τόπος ἀπεστενωμένος Diod.).

ἀπο-στέργω (воз)ненавидеть (τι Aesch., Theocr.).

ἀπο-στερεόω делать совершенно твердым, pass. отвердевать Arst.

ἀπο-στερέω (fut. pass. ἀποστερηθήσομαι и ἀποστερήσομαι) 1) лишать, отнимать, похищать (τινά τινος Her., Aesch., Xen., τινά τι и τινός τι Xen.): ἀποστερηθῆναί τινος или τι Plut. быть лишенным или лишиться чего-л.; ἀ. ἑαυτόν τινος Thuc. отложиться или отпасть от кого-л.; ἀ. τινα μὴ ἂν ποιῆσαί τι Thuc. лишить кого-л. возможности сделать что-л.; 2) освобождать, избавлять (от чего-л.), отгонять прочь (γάμον δάϊον Aesch.): ἀ. τὰ συμβόλαια Isocr. уклоняться от уплаты долгов; 3) недоставать, не хватать: τὸ σαφὲς μ᾽ ἀποστερεῖ Eur. у меня нет уверенности; 4) лог. делать отрицательный вывод Arst.

ἀπο-στέρησις, εως ἡ лишение, отнятие (τινος Thuc., Plat.).

ἀπο-στερητής, οῦ ὁ похититель, вор Plat., Arst.

ἀπο-στερητικός 3 воровской, коварный, хитрый (νοῦς, γνώμη Arph.).

ἀποστερητρίς, ίδος Arph. adj. f к ἀποστερητικός.

ἀποστερίσκω Soph. и ἀποστέρω Isocr. = ἀποστερέω.

ἀπο-στεφᾰνόω снимать венец, развенчивать (ἀποστεφανώμενος ὑπό τινος Luc.): ἀποστεφανώσασθαι Diog. L. снять с себя венок.

ἀπό-στημα, ατος τό 1) дальность, расстояние (τοῦ ἡλίου πρὸς τὴν γῆν Arst.); 2) разница: τοῖς ἀποστήμασι πρός τινα ἔχειν Arst. во многом отличаться от кого-л.; 3) нарыв, язва (ἰξίαι καὶ τὰ ἄλλα ἀποστήματα Arst.; перен., бран. ἀ. πόλεως Plut.).

ἀπο-στηρίζομαι напирать, упирать(ся), опираться (τινι, ἔν τινι и πρός τι Arst.).

ἀπο-στιλβόω делать блестящим, т. е. наполнять искристым вином (τὸ κύπελλον Anth.).

ἀπο-στίλβω 1) блестеть, лосниться (ἀλείφατος Hom.; ὕδωρ ἀποστίλβον Arst.); 2) сверкать, пылать (περὶ τὰ ὄμματα ἀποστίλβον πῦρ Plut.); 3) блистать, сиять (κυανέῃσιν ἐθείραις Anth.).

ἀπόστῐχε imper. к ἀποστείχω.

ἀπο-στλεγγίζομαι соскребывать, соскабливать, счищать с себя грязь Arph., Xen., Arst.

ἀπο-στολεύς, έως ὁ апостолей (в Афинах - уполномоченный по снаряжению и отправке военных кораблей) Dem.

ἀπο-στολή 1) отправление, снаряжение, посылка (Eur.; νεῶν Thuc.); 2) проводы (ξένων ὑποδοχαὶ καὶ ἀποστολαί Arst.); 3) отъезд, экспедиция Thuc., Polyb., Plut.; 4) апостольство NT.

ἀπόστολον τό торговое судно Plut.

I ἀπό-στολος 2 снаряженный (готовый) к отплытию: ἀπόστολον πλοῖον Plat. грузовое судно.

II ἀπόστολος 1) посол (ἐς τὴν Μίλητον Her.); 2) снаряженный флот, морская экспедиция Lys., Dem., Plut., Luc.; 3) апостол NT.

ἀπο-στομᾰτίζω 1) говорить Plut.; 2) читать (в знач. преподавать) Plat.: τὰ ἀποστοματιζόμενα Arst. лекции; 3) расспрашивать NT.

ἀπο-στομόω 1) затыкать (διώρυγας Polyb.); 2) притуплять (ἀκτῖνες ἀπεστομωμέναι Luc.).

ἀπο-στόμωσις, εως ἡ открывание (τῶν πόρων Arst.).

ἀπόστοργος 2 Plut. = ἄστοργος.

ἀπο-στραγγᾰλίζω душить, удавливать Diod.

ἀπο-στράτηγος 1) бывший полководец: ἀποστράτηγον ποιεῖν τινα Dem. увольнять кого-л. с должности командующего; 2) (в Риме) бывший претор Plut.

ἀπο-στρᾰτοπεδεύομαι располагаться лагерем в стороне или вдали (τινος Xen.).

ἀπο-στρέφω 1) отводить в сторону, отворачивать (τὴν ὄψιν Plut.): ἀποστρέφεσθαί τινα Soph., Eur. отворачиваться от кого-л.; λόγοι ἀπεστραμμένοι Her. презрительные речи; 2) поворачивать, направлять (τὴν διάνοιαν πρός τι Plut.); 3) поворачивать обратно (νῆας Hom.; ἄρματα εἰς φυγήν Xen.; τὰς τριήρεις Plut.); 4) делать поворот (ἀποστρέψας ῥέει τὸ μέσον, sc. ὁ ποταμός Her.; τἀναντία ἀποστρέψαι Xen.); 5) возвращаться (ὀπίσω Her.; πάλιν Soph.; ἀποστρέψαντες ἀγγέλλουσι Thuc.); 6) сворачивать: αἱ νῆες ἀπεστράφατο τοὺς ἐμβόλους Her. у кораблей были сбиты носовые части; ἀ. χεῖρας Hom., Soph., Arph., Dem. скручивать за спину руки; 7) отсылать обратно, возвращать (τινά Thuc.); 8) отзывать обратно (τινὰ ἐξ ἰσθμοῦ Xen.); 9) обращать в бегство (Ἀχαιούς Hom.; ἀποστραφέντες φεύγουσιν Polyb.); 10) (пред)отвращать, отклонять, отводить (πῆμα νόσου Aesch.; ἀντιδικῶν δίκην Arph.): ἀποστραφῆναί τινος Xen. отложиться (отпасть) от кого-л.; 11) отговаривать (τινά τινος Xen.).

ἀπο-στροφή 1) поворот, поворачивание (αἱ πυκναὶ ἀποστροφαί, sc. τῶν ἵππων Xen.); 2) отведение (ῥεύματος ἐπί τι Plut.); 3) предотвращение, избавление (τύχης Aesch.; κακῶν Soph.); 4) способ, средство (σωτηρίας Thuc.): ὕδατος ἀ. Her. способ достать воду; 5) прибежище, спасение (οὐκέτ᾽ ἔστι ἀ. Soph.; ἑτέραν οὐκ ἔχειν ἀποστροφήν Plut.; βίου Luc.); 6) отпадение, отделение (τῶν Σπαρτιατῶν ἀποστροφὴν ζητεῖν Plut.); 7) отвлечение (ἀπόψεις καὶ ἀποστροφαί Plut.); 8) рит. апострофа (личное обращение) Quint.; 9) грам. апострофа (опущение конечной гласной).

I ἀπό-στροφος 2 обращенный в сторону, отвращенный (ὄμματα Soph.).

II ἀπόστροφος грам. апостроф (знак элизии).

ἀπο-στῠγέω (pf. praes. ἀπεστύγηκα) с ужасом отворачиваться, тж. питать отвращение, ненавидеть (τινα и τι Hes., Soph., Eur., Anth., τινος Plut.): ἀ. γενέσθαι τι Her. приходить в ужас от чего-л.

ἀπο-στῠφελίζω 1) отталкивать, отгонять, оттеснять (τινά τινος Hom.); 2) отрывать, освобождать (μόχθων Anth.).

ἀπο-στύφω (ῡ) быть вяжущим (на вкус), стягивать (δριμέα ἀποστύφει Arst.; ἄχερδος ἀποστύφουσα φάρυγα Anth.).

ἀπο-σῡκάζω досл. наощупь проверять зрелость фиг, перен.-ирон. прощупывать, проверять (τινά Arph.).

ἀπο-σῡλάω отнимать, похищать, грабить (τί τινος Pind., τινά τινος Soph. и τινά τι Eur., Xen.).

ἀπο-συμβαίνω не происходить, не совершаться (τὰ συμβεβηκότα καὶ ἀποσυμβεβηκότα Sext.).

ἀπο-συνάγωγος 2 отлученный от синагоги NT.

ἀπο-συνεργέω не содействовать, противодействовать (οὐ μόνον οὐ συνεργεῖν πρός τι, ἀλλὰ καὶ ἀ. Sext.).

ἀπο-σῡρίζω 1) свистеть, посвистывать HH; 2) pass. насвистываться, т. е. раздаваться (о птичьем пении) (ἀπὸ τῶν κλάδων μέλη ἀπεσυρίζετο Luc.).

ἀπό-συρμα, ατος τό стружка, обрезок (ἀποσύρματα τῶν μετάλλων Arst.).

ἀπο-σύρω (ῡ) 1) срывать (τὰς ἐπάλξεις Thuc.); 2) раздирать (μέτωπον ἐς ὀστέον Theocr.); 3) разрывать, выравнивать (τὴν ἐπιπολῆς γῆν Polyb.); 4) сметать, прогонять (τοὺς πολεμίους Polyb.).

ἀπο-συσσῑτέω не принимать участия в сисситиях Plat.

ἀπο-σφάζω зарезывать, закалывать, убивать (τινά Aesch., Her., Thuc., Arph.); med. зарезываться Xen.

ἀπο-σφαιρίζομαι отскакивать как мяч Arst.

ἀπο-σφᾰκελίζω 1) заболевать сухой гангреной Her.; 2) страдать падучей болезнью Plut.

ἀπο-σφάλλω 1) сбивать с пути, уносить прочь (τινὰ ἐς πέλαγος Hom.): ἀ. τινὰ πόνοιο Hom. сделать напрасным чей-л. труд; pass. сбиваться с пути, отклоняться, тж. лишаться (φρενῶν Aesch.); ἀποσφάλλεσθαι εἴς τι Plut. отклоняться в сторону чего-л.; ἀποσφαλεῖσθαι τῆς Ἰταλίας Plut. не достигнуть (берегов) Италии; 2) pass. оступаться, спотыкаться (ἀποσφαλεὶς ἔπεσε Plut.); 3) pass. перен. терпеть неудачу, обманываться (τινος Aesch., Her., Xen., Polyb., Plut.).

*ἀποσφαλμέω Polyb. v. l. = σφαλμέω.

ἀπο-σφάττω Xen., Plut. = ἀποσφάζω.

ἀπο-σφενδονάω бросать (словно) из пращи Diod., Luc., Plut.

ἀπο-σφενδόνητος 2 брошенный (словно) из пращи Plut.

ἀπο-σφίγγω сжимать, (крепко) обматывать (τὰς σιαγόνας τοῖς ἐρίοις Luc.): ἀποσφίγξας λωμάτιον Anth. закутавшись в плащ; λόγος ἀπεσφιγμένος Luc. сжатая речь.

ἀπο-σφρᾱγίζω 1) тж. med. запечатывать Eur., Plut.; 2) снимать печать, распечатывать Diog. L.

ἀπ-οσφραίνω натирать духами, душить (αὑτόν τινι Anth.).

ἀπο-σχάζω рассекать, вскрывать (φλέβα Arst.).

ἀπο-σχᾰλίδωμα, ατος τό развилка, рогатка (для установки звероловной сети) Xen.

ἀποσχάω Arst. = ἀποσχάζω.

ἀπο-σχεδιάζω 1) делать наскоро: νόμος ἀπεσχεδιασμένος Arst. наспех составленный закон; 2) вскользь говорить или писать (περί τινος Polyb.).

ἀποσχεῖν inf. aor. 2 к ἀπέχω.

ἀπό-σχεσις, εως тж. pl. воздержание Plut.

ἀποσχήσω fut. к ἀπέχω.

ἀπο-σχίζω 1) откалывать (sc. πέτρην Hom. - in tmesi); 2) отрывать (μυρσίνης φόβην Eur.); 3) отделять, ответвлять (ποταμὸς ἀπέσχισται ἀπὸ τοῦ Βορυσθένεος Her.; ἀποσχιζόμεναι ἀπὸ τῶν ὄψεων ἀκτῖνες Arst.); φεύγειν τινὰ καὶ ἀποσχίζεσθαι Plat. избегать общения с кем-л.; 4) отвлекать, склонять к отпадению (τινά Plat., Plut. и τινὰ ἀπό τινος Her.); 5) прерывать: ἀ. τινὰ τοῦ λόγου Arph. перебивать чью-л. речь.

ἀπό-σχῐσις, εως ἡ ответвление (τῆς φλεβός Arst.).

ἀπο-σχοινίζω отделять с помощью натянутой веревки, перен. отмежевывать, обособлять (ἀπεσχοινισμένος τισί Dem.; οὐκ ἀποικοῦν οὐδὲ ἀπεσχοινισμένον Plut.).

ἀπο-σχολάζω посвящать свободное время, заниматься на досуге (ἔν τινι Arst.).

ἀπο-σχολέομαι предаваться, заниматься (περί τι Luc.).

ἀπό-σχολος 2 стоящий вне (философских) школ Diog. L.

ἀπο-σῴζω 1) спасать, избавлять (νόσου Soph.; ἐκ τῶν ναυαγίων Luc.); pass. спасаться, уцелевать Plut.; 2) сохранять в целости (οὐκ ἀποκναῖσαι, ἀλλὰ ἀποσῶσαι Plat.); 3) хранить в памяти (γνώμας τινός Eur.); 4) доставлять целым и невредимым (τινὰ εἰς τὴν Ἑλλάδα Xen.): ἀποσωθῆναι ἐς Σπάρτην Her. благополучно прибыть в Спарту; 5) оставаться невредимым Plat.

ἀποτάδην (ᾰδ) adv. в вытянутом состоянии (οἱ πόδες ἀ. Luc.).

ἀπό-τακτος 2 особо выделенный, особый (σιτία Her.).

ἀποτάμνω эп.-ион. = ἀποτέμνω.

ἀπό-τᾰσις, εως1) вытягивание (ποδῶν Plut.); 2) удлинение, продление (φωνῆς Arst.).

ἀπο-τάσσω, атт. ἀποτάττω 1) устанавливать, назначать (χώραν τινί Plat.; χῶρος ἀποτεταγμένος Plut.); 2) расставлять, выстраивать (τὰς φυλακάς Polyb.; φρούρια Dem.); 3) med. расставаться, отрекаться (τινι NT): ἀ. συμβιώσει τῆς γυναικός Plut. развестись с женой.

ἀπο-ταυρόομαι становиться (свирепым) как бык, свирепеть: δέργμα λεαίνης ἀποταυροῦσθαί τινι Eur. дико глядеть на кого-л. подобно львице.

ἀπο-ταυρος 2 не знавшая быка (ἡ βοῦς Arst.).

ἀπο-ταφρεύω окружать или укреплять рвом Xen., Plut.

ἀπο-τείνω 1) вытягивать, протягивать (μέρος τι Arst.; τὼ πόδε Luc.); растягивать (ἡ φάλαγξ ἀπετέτατο πρὸς τὸ δεξιον Xen.; ἀποτεταμένα ἀράχνια Arst.); 2) высовывать, выдвигать (δρέπανα ἐκ τῶν ἀξόνων ἀποτεταμένα Xen.); 3) протяжно произносить, затягивать, долго тянуть (ἦχον Plat.; θρηνώδη φθύγγον Plut.): ἀ. (μακρὸν, тж. συχνὸν) λόγον или ῥῆσιν Plat. произносить длинную речь; μαχόμενοι μέχρι μέσων νυκτῶν ἀπέτεινον Plut. они продолжали спорить до глубокой ночи; 4) распространять, расширять (μακροτέρους μισθούς Plat.); 5) простираться, достигать (εἴς τι и μέχρι τινός Arst.); 6) med. долго говорить, распространяться (ὑπέρ τινος Luc.).

ἀπο-τειχίζω 1) отделять стеной (τινάς Arph., Thuc.): πρὸς ἀλλήλους ἀποτειχίσασθαι Luc. отгородиться друг от друга (словно) стеной; 2) обносить или окружать стеной (Ἰσθμόν Her.; τὴν πόλιν ἀπὸ или ἐκ θαλάττης εἰς θάλατταν Xen., Plut.; οὐ ῥᾳδίως ἀποτειχισθῆναι Thuc.): τὸ τεῖχος ἀποτειχίσαι Thuc. провести стену.

ἀπο-τείχῐσις, εως ἡ возведение стен(ы), постройка укреплений Thuc.

ἀπο-τείχισμα, ατος τό фортификационный вал, заграждение Thuc., Xen.

ἀποτειχισμός ὁ Plut. = ἀποτείχισις.

ἀπο-τέλειοι οἱ апотелеи (носители государственной власти у ахейцев) Polyb.

ἀπο-τελειόω досл. доводить до конца, pass. завершаться, перен. достигать зрелости (ἀποτελειοῦται τὰ θήλεα τῶν ἀρρένων ἔμπροσθεν Arst.).

ἀπο-τέλεσις, εως ἡ завершение Diog. L.

ἀπο-τέλεσμα, ατος τό 1) окончание, завершение Arst., Polyb., Plut.; 2) исход, результат Polyb., Sext. τὰ ἀποτελέσματα Plut. (в астрологии) влияния созвездий.

ἀπο-τελεσματικός 3 завершающий, т. е. дающий (конкретные) результаты (τέχνη, ὡς ζωγραφία Sext.).

ἀπο-τελεστικός 3 1) способствующий окончанию или созреванию (τινος Plat., Plut.); 2) грам. конечный.

ἀπο-τελευτάω заканчиваться, переходить (εἴς τι Plat., Arst. и πρός τι Plut.).

ἀπο-τελεύτησις, εως ἡ завершение, окончание Plat.

ἀπο-τελέω 1) оканчивать, завершать, довершать (τι Her.; τὸ τεῖχος Xen.; χῶμα ἐν πένθ᾽ ἡμέραις ἀποτελούμενον Plat.; μάχη ἀπετελέσθη Polyb.): ἀποτετελεσμένος Xen., Arst. законченный, совершенный; ἀποτελεσθῆναι πρός τι Luc. достигнуть совершенства в чем-л.; 2) создавать, образовывать (γωνίας στερεάς Plat.); делать (ἀμείνους ἐκ χειρόνων Plat.); 3) вызывать, причинять (νοσήματα Plat.); 4) pass. возникать (ἔκ τινος Arst.); 5) совершать, справлять (τῷ θεῷ τὰ πάτρια Her.; τελετάς τινας Plat.); 6) уплачивать, вносить (τὰ νομιζόμενα Xen.; ἀπαρχήν Plat.); 7) исполнять, удовлетворять (εὐχάς Her.; τὰς ἐπιθυμίας Plat.); 8) выполнять (τὰ καθήκοντα Xen.; τὰ προσταχθέντα Plat.).

ἀπο-τέμνω, эп.-ион. ἀποτάμνω 1) отрезать, отрубать, отсекать (τὴν ῥῖνα καὶ τὰ ὦτα Her.; med. κρέα Hom.): ἀποτμηθέντες τὰς κεφαλὰς ἐτελεύτησαν Xen. они были обезглавлены; 2) обрезать, обстригать (med. πλόκαμον Her.; θρὶξ ἀποτμηθεῖσα Arst.); 3) тж. med. отделять, отграничивать (οὔρεα ἀποτάμνει, sc. τοὺς τόπους Her.); 4) выделять особо, изолировать (τῷ λόγῳ τι Plat.); 5) med. отторгать в свою пользу, отхватывать (χώραν Her., Plut. и τῆς χώρας Isocr., Theocr.; τῆς λείας συχνήν Plut.); 6) перерезать путь, отрезать: δεδοικότες μὴ ἀποτμηθείησαν Xen. боясь быть отрезанными; 7) med. культ. ограждать от посторонних, т. е. посвящать божеству (ὕλας Luc.).

ἀπό-τεξις, εως ἡ рождение Sext.

ἀπότευγμα, ατος τό Arst., Diod., Plut. = ἀπότευξις.

ἀπό-τευξις, εως ἡ неудача, провал, крушение Plat., Plut.

ἀπο-τήκω 1) расплавлять, уничтожать плавкой (τῆς φύσεώς τι Plat.); pass. расплавляться (ἀπετάκη τρία τάλαντα Her.), перен. исчезать, пропадать Plut.; 2) растоплять, разжижать (τοὺς χυμούς Plut.).

ἀπο-τῆλε adv. в знач. praep. cum gen. вдали от … (ἠϊόνων Anth.).

ἀπο-τηλοῦ adv. далеко, вдалеке Hom.

ἀπο-τηρέω выжидать, высматривать Diod.

ἀποτίβᾰτος 2 дор. Soph. = ἀπρόσβατος.

ἀπο-τίθημι 1) откладывать в сторону, прятать (δέπας ἐνὶ χηλῷ Hom.); 2) тж. med. снимать с себя (τεύχεα ἐπὶ χθονί Hom.; στολήν Her.); 3) med. отрезывать у себя (κόμας Eur.); 4) med. слагать с себя (ἀρχήν Polyb., Plut.); 5) med. подавлять в себе (ἐνιπήν Hom.; νεῖκος Pind.; ῥᾳθυμίαν Dem.; φιλονεικίαν Plut.): ἀποτίθεσθαι τὸν νόμον Thuc. пренебрегать законом; 6) med. устранять, прекращать (πόλεμον Polyb.); 7) med. откладывать про запас, сберегать (τὰ ἐπιτήδεια Xen.; τροφήν τινι Arst.): χάριν ἀποθέσθαι ἔν τινι Polyb. заслужить чью-л. благодарность; 8) med. отсрочивать, откладывать, переносить (на другое время) (τι εἰς τὸ γῆρας Xen.; εἰσαῦθις Eur., Plat.); 9) тж. med. подкидывать (sc. τὸ τέκνον Plat., Arst.); 10) med. помещать, сажать (εἰς φυλακήν τινα Polyb., Diod.); 11) med. употреблять, использовать (χρόνον εἴς τι Polyb.).

ἀπο-τίκτω (по)рождать (τινά и τι Plat., Arst., Luc.): ὠδίνειν ὄρος, εἶτα μῦν ἀποτεκεῖν Plut. (как говорит поговорка), мучилась гора, а затем родила она мышь.

ἀπο-τίλλω (aor. ἀπέτῑλα) 1) выщипывать, выдергивать (τὰς τρίχας Her.; τὸ πτίλον Luc.); 2) ощипывать (τὰς κεφαλὰς ἀποτῖλαι Arph.): σκάφιον ἀποτετιλμένος Arph. остриженный наголо; 3) очищать от чешуи (sc. ἰχθύν Arph.).

ἀπό-τιλμα, ατος τό выщипанные волосы, т. е. клок (γραιᾶν ἀποτίλματα πηρᾶν Theocr.).

ἀπο-τῑμάω 1) отказывать в почтении, пренебрегать, презирать HH; 2) med. оценивать: διμνέως ἀποτιμησάμενοι Her. назначив цену в две мины; πλειόνων χρημάτων ἀποτετιμημένος Dem. оцененный выше; 3) брать ссуду под залог имущества, закладывать имущество Dem.; 4) med. брать в залог, давать ссуду под залог Dem.

ἀπο-τίμημα, ατος (ῑ) τό заложенное имущество, залог, обеспечение Isae., Dem.

ἀπο-τίμησις, εως1) залог имущества, ссуда под залог имущества Dem.; 2) цензовая перепись (πολιτῶν Plut.).

ἀπό-τῑμος 2 1) презираемый, презренный Her., Soph.; 2) (= ἀποτιμημένος) данный в виде обеспечения, заложенный (χρήματα Dem.).

ἀπο-τῐνάσσω стряхивать, сбрасывать (τι Eur.).

ἀπο-τίνῠμαι (τῑ) отплачивать, мстить (Her.; τινά τινος Hom.): ἀ. ποινήν τινος Hom. мстить за что-л.

ἀπο-τίνω (эп. ῑ, атт. ῐ; эп. inf. ἀποτῑνέμεν - fut. ἀποτῑσέμεν) 1) платить, уплачивать (μισθόν Xen.; ζημίην Her.; χρήματα Lys., Xen.; λειτουργίαν Dem.); 2) отплачивать, воздавать, оказывать взамен (εὐεργεσίας, τιμήν τινι Hom.); 3) платиться (за что-л.), нести наказание, искупать (ὑπερβασίην Hom.; αἷμα Aesch.; φόνον Eur.): παθεῖν ἢ ἀποτῖσαι Plat., Aeschin., Dem.; подвергнуться физическому наказанию или денежному штрафу; 4) med. подвергать взысканию, карать: ἀ. τί τινος и τί τινι Hom. мстить за что-л. кому-л.; ἀ. ποινήν τινος Hom. карать за кого-л.; ἀ. (δίκην) τινα Hom., Eur., Xen.; карать кого-л.

ἀποτιστέον adj. verb. к ἀποτίνω.

ἀποτμήγω эп. = ἀποτέμνω.

ἀποτμητέον adj. verb. к ἀποτέμνω.

ἄ-ποτμος 2 несчастный, злополучный Hom., Aesch., Eur.

ἀπο-τολμάω отваживаться, дерзать, решаться (τινι Thuc. и ποιεῖν τι Lys., Aeschin.): ἀποτετολμημένος Plat. дерзкий, разнузданный.

ἀπο-τομάς, άδος Diod. adj. f к ἀπότομος.

ἀπο-τομή 1) отрезание, отрубание (χειρῶν Xen.); 2) отрезок, часть Plat., Arst.; 3) расщепление, разветвление (τῶν φλεβίων Arst.); 4) перекресток, распутье Polyb.

ἀπο-τομία ἡ резкость, тж. суровость, строгость (νόμων Diod.; ἐπιτιμημάτων Plut.).

ἀπό-τομος 2 1) срезанный; тж. обрывистый, крутой (χωρίον Her.; ὄρη Xen.; τόπος Plat.; πέτραι Arst., Plut.); 2) суровый, строгий (ἀνάγκη Soph.; λῆμα Eur.); 3) сжатый, краткий (συγκεφαλαίωσις Polyb.).

ἀπο-τόμως строго, решительно Isocr., Dem., Plut.

ἀπο-τοξεύω 1) досл. стрелять из лука, перен. ἀ. ῥηματίσκια Plat. метко поражать словами; 2) тж. med. поражать (словно) стрелами (τινά τινι Luc.).

ἀπο-τορνεύω досл. обтачивать, перен. тщательно обрабатывать (ὀνόματα Plat., Plut.).

ἄ-ποτος 2 1) негодный для питья (ὕδωρ Plat., Plut.); 2) содержащий негодную для питья воду (λίμνη Plut.); 3) ничего не пивший (ἄσιτος καὶ ἄ. Soph.); 4) не пьющий воды, не нуждающийся в питье (ὄνοι Her.; τὸ τεττιγων γένος Plat.; γαμψώνυχες Arst.).

ἀποτρέκω Arph. в произнош. скифа = ἀποτρέχω.

ἀπο-τρεπτικός 3 1) отвращающий (θέαμα ἀποτρεπτικὸν τῶν δεινῶν Luc.); 2) разубеждающий (εἶδος τῶν λόγων Arst.).

ἀπο-τρέπω 1) поворачивать назад, обращать в бегство (τινάς Hom.); 2) pass. поворачиваться назад, обращать тыл (ἀποτρέπεσθαι καὶ φεύγειν Plut.): ἀποτρέπεσθαι ἐκ τῶν κινδύνων Thuc. убегать от опасностей; ἀποτρέπεσθαί τι (τινά) Aesch., Arst., Polyb., Plut. (в ужасе) отворачиваться от кого(чего)-л.; ἀποτρέπεσθαι τἀληθές Eur. не слушать истины; 3) отводить назад или в сторону, (пред)отвращать, отклонять (τινὰ πολέμοιο Hom.; ἔγχεος ὁρμήν Hes.; ἔγχος ἐπί τινι Soph.; τὰ ἐπιόντα Her.; συμφοράν Plat.): ἀποτρέψασθαι πρός τι Plat. и εἴς τι Luc. обратиться или вернуться к чему-л.; 4) отговаривать, разубеждать (τινὰ ἐπέεσσιν Hom.; τὸν δῆμον Plut.; τινὰ ποιεῖν τι Aesch., Xen., Dem.; τὸ μὴ ποιεῖν τι Her. и μὴ οὐχὶ ποιεῖν τι Luc.); 5) med. отказываться, воздерживаться (τινος Xen. и ποιεῖν τι Eur.): οὐκ ἀποτρέψομαι λέγειν Dem. я не поколеблюсь сказать; τῆς βοηθείας ἀποτραπόμενος Plut. раздумав оказать помощь; 6) med. возвращаться (ἐπ᾽ οἴκου Thuc.); 7) med. отражать, отбивать (ῥᾳδίως τεταραγμένους Plut.).

ἀπο-τρέχω (fut. ἀποθρέξομαι и ἀποδραμοῦμαι) 1) убегать, бежать прочь Her., Xen., Plat., Polyb.; 2) упражняться или состязаться в беге (μετὰ ἡλικιώτου Arph.).

ἀπο-τρῐβή ἡ изнашивание, износ (τῶν σκευῶν Dem.).

ἀπο-τρίβω (ῑ) 1) вытирать, чистить (ἵππον Xen.); 2) med. счищать с себя, перен. снимать с себя, отводить или отклонять от себя (ἀδοξίαν Dem.; ἐγκλήματα Aeschin.; κίνδυνον Polyb.; τὴν μοχθηρίαν Plut.), отгонять прочь (τοὺς πελάζοντας Polyb.) или отвергать (τὰς φαύλας ἀξιώσεις Plut.); 3) стирать, изнашивать, приводить в негодность: σφέλαπλευραὶ ἀποτρίψουσι Hom. скамейками обломают ему бока, досл. бока (его) изотрут (бросаемые в него) скамейки; πρὶν γῆρας ἀποτρῖψαι νεότητα Theocr. прежде чем юность не будет уничтожена старостью, т. е. пока он молод.

ἀποτρόπαιον τὁ умилостивительная жертва Plut.

ἀπο-τρόπαιος 2 1) (пред)отвращающий беду (эпитет Аполлона и др. богов) Arph., Xen., Plat., Dem., Luc.; 2) отводящий несчастье, умилостивительный (θυσίαι Plut.); 3) отталкивающий, отвратительный, ужасный (δυσφημίαι Plut.; θέαμα Luc.).

ἀπο-τροπή 1) отведение, устранение (κακῶν Aesch., Eur.; λυπῶν Plat.); 2) отведение (чужой) воды (ἀποτροπαὶ καὶ κλοπαί Plat.); 3) отвращение гнева богов, умилостивление (ἐκθύσεις καὶ ἀποτροπαί Plut.); 4) предотвращение: ἀποτροπῆς ἕνεκα Plat. для предотвращения, чтобы не повадно было; ἀποτροπὴν ἔχειν τῷ δεινῷ Thuc. удерживать (от чего-л.) устрашением; 5) отговаривание, разубеждение (περί τινος Arst.); 6) уклонение (от чего-л.), отказ: ἀποτροπῆς πρόφασις εὔλογος Thuc. благовидный предлог для отказа.

ἀπο-τροπιασμός тж. pl. умнлостивительная жертва Aesop., Diod.

ἀπό-τροπος 2 1) удалившийся от людей, уединенно живущий Hom.; 2) внушающий отвращение или ужас, страшный (ἄγος Aesch.; Ἃιδης Soph.; πῦρ Arph.); 3) враждебный (γνώμη Pind.); 4) (пред)отвращающий (κακῶν Aesch., Eur.): ἀ. ἐγένετο μὴ τῷ τι γενέσθαι Plat. он не допустил, чтобы с ним что-л. приключилось; 5) отводящий прочь несчастья, покровительствующий (δαίμονες Aesch.).

ἀπό-τροφος 2 1) воспитанный вне родительского дома Her., Arst.; 2) перен. обособившийся, уединившийся (ἀλλήλων Plut.).

ἀπό-τροχος ὁ ристалище Arph.

ἀποτρυχόομαι = ἀποτρυχόω.

ἀποτρῡχοω, ἀποτρύχω и ἀποτρυχόομαι (ῡ) Plut. = ἀποτρύω.

ἀπο-τρύω (ῡ) тж. med. утомлять, изнурять (τοὺς Λακεδαιμονίους μακραῖς πορείαις Plut.): ἀ. ἐλπίδα Soph. утратить надежду; γᾶν ἀποτρύεται ἰλλομένων ἀρότρων πολεύων Soph. (человек) утомляет землю, разворачивая ее с помощью движущихся туда и сюда плугов.

ἀπο-τρώγω 1) обгрызать, объедать (καρπόν, πτόρθους Plut.); 2) откусывать (ὁρμιάν Arst.; τὴν ῥῖνα Luc.); 3) рыть до конца, выкапывать (τᾶς αὔλακος Theocr.); 4) выманивать (μισθούς Arph.; μισθάριόν τινος Men.).

ἀπο-τρωπάω тж. med. Hom. = ἀποτρέπω.

ἀπο-τυγχάνω (fut. ἀποτεύξομαι) 1) давать промах, ошибаться, обманываться (περί τινος Xen.; οἱ πολλάκις ἀποτετυχηκότες Arst.): ἀ. τοῦ σκοποῦ Plat. бить мимо цели; ἀ. τινός Plat., Arst., Dem., Plut., ἔν τινι Arst., Polyb., κατά τι Arst. и τινί Diod. терпеть неудачу или просчитываться в чем-л., не достигать чего-л.; τὰ ἀποτετευγμένα Luc. просчеты, промахи; 2) терять: ὧν εἶχον ἀπέτυχον Xen. они потеряли (все), что имели.

ἀπο-τυμπᾰνίζω избивать палками, забивать до смерти Lys., Arst., Dem., Plut.

ἀπο-τῠπόω 1) отпечатывать: ἀ. τὴν σφραγῖδα Luc. накладывать печать; 2) med. снимать слепок, делать оттиск (εἴς τι Plat.): ἀ. πρός τι Plat. лепить по образу чего-л.

ἀπο-τύπτομαι перестать наносить себе удары, т. е. прекращать оплакивание Her.

ἀπο-τύπωμα, ατος (ῡ) τό отпечаток, оттиск Plat.

ἀπο-τυφλόω 1) ослеплять, делать незрячим (τινα Arst.; τὴν ὅρασιν Diod.): ὄψεις μεθ᾽ ἡμέραν ἀποτυφλοῦνται Plut. (ночные животные) днем слепнут; 2) затыкать, закупоривать (τοὺς πόρους Arst.; πηγήν Plut.); 3) подрезывать (sc. βλάστημα Plut.); 4) притуплять, подавлять (τὸ φιλότιμον Plut.).

ἀπο-τῠχής 2 неудачливый: ἐπιτυχέστερος καὶ ἀποτυχέστερός τινος Plat. более или менее счастливый в достижении чего-л.

ἀπο-τῠχία ἡ неудача, неуспех Polyb.

ἀπ-ουλόω досл. заживлять, перен. исцелять (τὴν ἀβελτηρίαν Plut.).

*ἀπ-ουλώτιστος 2 без рубцов, т. е. неповрежденный, ничем не нарушенный (χαρά Plut.).

απούλωτος 2 Plut. v. l. = *ἀπουλώτιστος.

ἀπ-ουρᾱγέω 1) вести арьергард Polyb.; 2) прикрывать тыл (τινι Polyb.).

ἀπούραις Pind. = ἀπούρας.

ἀπούρας Hom. и ἀπούραις Pind. part. aor. 1 к ἀπαυράω.

ἀπ-ουρέω мочиться Luc.

ἀπουρήσω эп. fut. к ἀπαυράω.

ἀπ-ουρίζω (только 3 л. pl. fut. ἀπουρίσσουσιν) смешать границы, т. е. убавлять (ἀρούρας Hom.).

ἄπ-ουρος 2 далекий от пределов, находящийся вдали (πατρας Soph.).

ἀπ-ουρόω идти против ветра Polyb.

I ἄ-πους 2, gen. ποδος 1) безногий Plat., Arst., Plut.; 2) имеющий слабые или больные ноги, хромоногий Soph., Xen., Arst.

II ἄπους, ποδος ἡ (sc. ὄρνις) зоол. стриж Arst.

ἀπ-ουσία 1) отсутствие Aesch., Eur., Thuc., Dem., Arst.; 2) нехватка, недостаток (ἀ. πολλή Arst.); 3) убыль: ὀλίγης ἀπουσίας γεγενημένης Diod. с потерей небольшого количества; 4) истечение семени (Ἓλληνες τὴν τοῦ σπέρματος πρόεσιν ἀπουσίαν καλοῦσι Plut.).

ἀποφᾰγεῖν inf. aor. 2 к ἀπεσθίω.

ἀπο-φαιδρύνομαι очищаться, омываться (τοῖς ὕδασι Anth.).

ἀπο-φαίνω 1) показывать, предъявлять, представлять (τινὶ τι ἐς ὄψιν Her.; ἅπαντα εἰς τὸ κοινόν Xen.; διαθήκας Dem.; med. μαρτύρια Her.): ἀ. ἑαυτόν τινα Plat. выдавать себя за кого-л.; πολλὰ καὶ καλὰ ἀποφήνασθαι ἔργα Plat. совершить много славных дел; 2) преимущ. med. объявлять, заявлять, сообщать, высказывать (γνῶμην περί τινος Her., (δόξαν) περί τινος Plat. и ἐπί τινος Arst.): ὣς εἰπὼν ἀπέφηνε Batr. он заявил следующее; 3) тж. med. доказывать (τι Thuc., Arph., Plat., Dem., Polyb.): ἀποφῆναί τινα περιγεγενημένον τινί Isocr. доказать чье-л. превосходство над кем-л.; 4) доносить, изобличать (τινά Lys.); 5) делать (кого-л. кем-л.): περίβλεπτον τὴν πατρίδα ἀποφῆναι Luc. прославить (свое) отечество; 6) производить на свет, рождать (τινα Her.; παῖδας ἐκ γυναικός Isae.); 7) назначать, провозглашать (τινὰ ἄρχοντα Plat.; med. τινα ταμίαν Pind.); 8) med. предлагать (πόλεσιν νόμους Plat.); 9) вносить в казну (ἑκατὸν τάλαντα ἀπὸ τῶν πολεμίων Dem.).

ἀπό-φανσις, εως1) заявление, утверждение Sext.: ἀ. τινος κατά τινος и ἀπό τινος Arst. утверждение и отрицание чего-л. относительно чего-л.; 2) перечень, опись Dem.

ἀπο-φαντικός 3 1) утверждающий, заявляющий (λόγος Arst.; λεκτά Sext.); 2) грам. изъявительный (ἔγκλισις).

ἀπό-φαντος 2 высказанный, выставленный в виде положения Diog. L., Sext.

ἀποφαργ- Soph. v. l. = ἀποφραγ-.

I ἀπό-φᾰσις, εως ἡ [ἀπόφημι] отрицание, отрицательное положение Plat., Arst., Plut.

II ἀπό-φᾰσις, εως ἡ [ἀποφαίνω] 1) заявление, утверждение, тж. мнение, высказывание (ὑπό τινος λεγομένη Polyb.; ἀποφάσεις καὶ δόξαι Plut.); 2) судебное решение, приговор (τῆς δίκης Dem.); 3) инвентарная опись (τῆς οὐσίας Dem.); 4) ответ (ἀπόφασιν δοῦναι περί τινος Polyb.).

ἀπο-φάσκω отрицать Soph., Plut.

ἀπο-φᾰτικός 3 отрицательный (λόγος, πρότασις Arst.).

ἀπο-φᾰτικῶς отрицательно (λέγεσθαι Arst.).

ἀπο-φέρβομαι досл. питаться, перен. впитывать, вкушать (σοφίαν Eur.).

ἀπο-φέρω (fut. ἀποίσω, aor. 1 ἀπήνεγκα, aor. 2 ἀπήνεγκον) 1) уносить, уводить, увозить (τινὰ ἀπό τινος Hom.; ὑπ᾽ ἀνέμων ἀπενειχθείς Her.): τεθνεὼς ἀπηνέχθη Lys. он был вынесен мертвым; πρὸς δόξας τινὸς ἀποφέρεσθαι Plut. склоняться к чьему-л. мнению; ἀποφέρεσθαι τὰ σφέτερα αὐτῶν Thuc. уносить с собой свое имущество; 2) приносить назад, возвращать (τινὰ οἴκαδις Arph.; ἀπηνέχθη ἔτι ζῶν Xen.): οὐκ ἀποίσεται βίον Eur. он не вернется живым; 3) приносить в ответ (μῦθόν τινι Hom.; ἐπιστολάς τινι Dem.; χρησμὸς ἀπενεχθείς Plut.): τὰ ἀπενειχθέντα Her. ответное сообщение, ответ; 4) вносить, уплачивать (τάλαντόν τινι Thuc.); 5) юр. представлять, подавать (λόγον πρὸς τοὺς λογιστάς Aeschin.; γραφὴν πρὸς τὸν ἄρχοντα Dem.): ἀπενεγκεῖν τοὺς ἱππεύσαντας Lys. представить списки служивших в коннице; 6) получать, приобретать, зарабатывать (τέτταρας ὀβολούς Luc.): ἀπενέγκασθαι νίκην Plut. одержать победу; ἀποίσειν μόρον Eur. погибнуть; 7) убираться прочь (ἀπόφερ᾽ ἐς κόρακας Arph.).

ἀπο-φεύγω (fut. ἀποφεύξομαι - Arph. ἀποφευξοῦμαι) 1) убегать, бежать (εἰς τόπον Thuc.; ἐκ τόπου Xen.); 2) избегать, ускользать, избавляться (τι Batr., Pind., Her., Soph., Plat., Dem., Plut. и τινος NT); 3) юр. (тж. ἀ. τὴν δίκην Arph., Dem.) избавляться от наказания, быть (по суду) оправданным Her., Arph., Plat.

ἀπο-φευκτικός 3 помогающий избежать: τὰ ἀποφευκτικά Xen. способы освобождения.

ἀπό-φευξις, εως ἡ избавление, избежание, юр. (тж. ἀ. δίκης Arph.) оправдание по суду Plut.

ἀπό-φημι 1) открыто говорить, прямо заявлять Hom.; med. прямо сообщать (ἀγγελίην Hom.); 2) отрицать, отвергать Soph., Plat., Arst.: ἀποφάναι μή τι γεγονέναι Plut. отрицать факт чего-л.; 3) отклонять, отказывать Xen.; 4) лог. снимать, устранять (τί τινος Arst.).

ἀπο-φθέγγομαι 1) громогласно объявлять, провозглашать Plut., Luc.; 2) возвещать, изрекать (χρησμόν Luc.); 3) звучать в ответ: σαθρὸν ἀ. Luc. издавать надтреснутый звук.

ἀπό-φθεγκτος 2 безмолвный Eur.

ἀπό-φθεγμα, ατος τό сжатое высказывание, изречение, меткое слово Xen., Arst., Plut.

ἀπο-φθεγμᾰτικός 3 состоящий из сжатых изречений, сентенциозный (λόγοι, βραχιλογία Plut.).

ἀπο-φθείρω 1) разрушать, уничтожать, губить (τινά Aesch.): ἀσιτίαις δέμας ἀ. Eur. уморить (себя) голодом; 2) pass. гибнуть, погибать (ἀσθενείᾳ Thuc.): οὐ γῆς τῆσδε ἀποφθαρήσεται; Eur. почему он не уберется прочь из этой страны себе на погибель?; οὐκ εἰς κόρακας ἀποφθερεῖ; Arph. да провались ты совсем! (досл. неужели не уберешься?).

ἀπο-φθῐνύθω (ῡ) 1) погибать, гибнуть Hom., Hes.; 2) губить, уничтожать (τι Hom., Eur.).

ἀπο-φθίνω (эп. ῑ, атт. ῐ) 1) уничтожать, губить (τινά Hes., Soph.); 2) pass. гибнуть, погибать Hom., Pind.: ἀποφθίμενος Hom. убитый, мертвый; 3) погибать (ἀποφθίνει τὸ τάρβος Aesch., τὰ χρηστά Soph.); 4) утрачивать, терять: ἀποφθίσαι βίον πρός τινος Aesch. пасть от чьей-л. руки.

ἀπο-φθορά ἡ уничтожение, гибель (σπέρματος Aesch.).

ἀπο-φλαυρίζω не ставить ни во что, считать пустяком (τι Pind., Her.).

ἀπο-φλεγμαίνω гаснуть, угасать Plut.

ἀπο-φλοιόομαι сдирать (λέοντος δέρμα Anth. - in tmesi).

ἀπο-φοιβάζω прорицать Diod.

ἀπο-φοιτάω 1) переставать общаться (παρά τινος Plat.); 2) переходить, присоединяться (πρὸς τοὺς πλέον διδόντας Plut.).

ἀπό-φονος 2 (об убийстве) противоестественный, вопиющий (φόνος, αἷμα Eur.).

ἀπο-φορά 1) взнос, уплата, подать (ἀποφορὴν ἐπιτελέειν Her. и τελεῖν или φέρειν Plut.); 2) оброк (отпущенных на заработка рабов) Xen., Aeschin., Men.; 3) доход, прибыль Arst., Plut.; 4) выделение, испарение Plut.; 5) отнятие, удаление (ἀπόφασις καὶ ἀ. Arst.).

ἀπο-φόρησις, εως ἡ Sext. = ἀποφορά 4.

ἀπο-φορτίζομαι выгружать (τὸν γόμον NT).

ἀπο-φράγνῡμι загораживать, преграждать, блокировать (ὁδούς Theocr.): ἀποφράγνυσαι (v. l. ἀποφάργνυσαι) κύκλῳ τὸ πράγμα Soph. ты все ходишь вокруг да около.

ἀπό-φραξις, εως ἡ преграждение, блокировка (τῆς παρόδου Xen.).

ἀπο-φράς, άδος adj. 1) бесчестный, нечестивый (βίος Luc.); 2) роковой, злосчастный: ἀποφράδες πύλαι Plut. роковые ворота (в Риме, через которые осужденные выводились на казнь); 3) (лат. nefastus) неприсутственный (ἡμέρα Plat., Lys., Plut.).

ἀπο-φράσσω, атт. ἀποφράττω преграждать, запирать, блокировать (sc. ὁδούς Plut.; ἀ. καὶ παροικοδομεῖν Dem.): ἀποφράξασθαί τινα Thuc. преграждать кому-л. путь к себе; ἀ. τὰς ἀκοάς Luc. затыкать уши; ἀποφράττεσθαι ὑπό τινος Luc. быть поставленным кем-л. в тупик.

ἀπο-φυάς, άδος анат. ответвление, отросток, придаток (τῆς ἀορτῆς, τῶν ἐντέρων Arst.).

ἀπο-φυγγάνω Dem. = ἀποφεύγω 3.

ἀπο-φῠγή тж. pl. 1) избежание, избавление, спасение (κακῶν Plat.); 2) избавление, убежище (ἀποφυγὰς παρέχειν Thuc.).

ἀπόφυξις, εως ἡ Arph. v. l. = ἀπόφεξις.

ἀπο-φῡσάω 1) сдувать (τινα εἴς τι Arph.); 2) (о ветре) разгонять (τὰ νέφη Arst.); 3) выдувать (τοῦ σπέρματος τὸ ὑγρότερον Arst.); 4) выдыхать: ἀποφυσήσας τὸ ψυχίδιον Luc. испустив дух, скончавшись.

ἀπό-φῠσις, εως ἡ побег, отросток (πρέμνου Polyb.).

ἀπο-φῠτεία ἡ пересадка (τῶν φυτῶν Arst.).

ἀπο-φῠτεύω пересаживать, прививать (τὰ φυτὰ ἀποφυτευόμενα Arst.).

*ἀπο-φύω вырастать, рождаться, возникать (Arst. - v. l. ἀπέφηνεν).

ἀποφώλιος 2 1) бесплодный (εὐναί Hom.); 2) пустой, ничтожный (νόον ἀ. Hom.): οὐκ ἀποφώλια εἰδώς Hom. хитроумный; 3) безобразный, чудовищный (τρέφος или βρέφος Eur.; τέρας Plut.).

ἀπο-χάζομαι отступать, отходить (τινος Hom.).

ἀπο-χᾰλάω давать волю, отпускать на свободу (τὴν φροντίδα Arph.; ἑαυτόν Plut.).

ἀπο-χᾰλινόω разнуздывать (sc. ἵππον Xen.; τὴν αἰδῶ Plut.).

ἀπο-χαλκεύω выковывать из меди или оправлять медью (κνώδοντες ἀποκεχαλκευμένοι Xen.).

ἀπο-χαλκίζω шутл. лишать меди, т. е. забирать деньги, обирать (τὴν πόλιν Anth.).

ἀπο-χᾰρᾰκόω окружать частоколом (πόλις ἀποκεχαρακωμένη Plut.).

ἀπο-χάραξις, εως ἡ надрез Plut.

ἀπο-χειμάζει impers. непогода кончается Arst.

ἀπο-χειροβίωτος 2 живущий трудами своих рук Her., Xen.

ἀπό-χειρος 2 не имеющийся под рукой, т. е. не приготовленный (πρός τι Polyb.).

ἀπο-χειροτονέω 1) (поднятием руки) голосовать против, отклонять (τι Arph.); 2) отменять голосованием (νόμοι ἀπεχειροτονήθησαν Dem.); 3) голосовать против избрания или за смещение, отводить (τινα и τινα τῆς ἀρχῆς Plut.); 4) постановлять, решать (τι μὴ εἶναι Dem.); 5) голосовать против обвинения, выносить оправдательный приговор (τινος Dem.).

ἀπο-χειροτονία ἡ отклонение большинством голосов Dem.

ἀπ-οχετεύω 1) отводить посредством канала (sc. τὸ ὕδωρ Plat.); 2) перен. отводить, обращать (τὸ βάσκανον πρὸς ἑτέρους Plut.).

ἀπο-χεύομαι Eur. med. к ἀποχέω.

ἀπο-χέω 1) выливать, разливать (εἴδατα Hom. - in tmesi; ὕδατα ἀποχεόμενα Polyb.); 2) осыпать, сбрасывать (ἀποχυθέντα φύλλα Plut.).

ἀπ-οχή 1) воздержание (τροφῆς Plut.); 2) расписка в получении (ἀποχὴν γράψαι Anth.).

ἀπο-χηρόομαι лишаться (ἀποχηρωτείς - v. l. ἀποχειρωθείς - τι Arph.).

ἀπο-χραίνω 1) смягчать яркость окраски (χραίνειν ἢ ἀ. Plat.); 2) менять окраску (ὁ καρπὸς ἀποχραίνεται Arst.).

ἀπο-χράω, ион. ἀποχρέω 1) быть достаточным, хватать: ποταμὸς οὐκ ἀπέχρησε τῇ στρατιᾷ πινόμενος Her. воды в реке не хватило, чтобы напоить войско; ἀποχρῶν Plat., Plut. вполне достаточный, пригодный, подходящий; ἀποχρήσει τὰ εἰρημένα Plut. сказанного будет достаточно; 2) pass. довольствоваться, удовлетворяться (τινι и ποιεῖν τι Her.): ἀπεχρέετό (и ἀπέχρα) σφι ἡσυχίην ἄγειν Her. они были довольны, что могут наслаждаться покоем; 3) med. извлекать пользу, пользоваться (τῇ τοῦ στρατεύματος ἐκπλήξει Thuc.; τοῖς χρήμασιν и τὰ χρήματα Arst.; τῇ σχολῇ πρὸς κάλλιστον ἔργον Plut.); 4) med. злоупотреблять (τοῖς ὀνόμασιν αὐτῶν Dem.; ἀποχρῆσθαι μᾶλλον ἢ χρῆσθαί τινι Plut.); 5) уничтожать, убивать (τοὺς ἄνδρας Arph., Thuc.).

ἀπο-χρήματος 2 разорительный, делающий нищим (ζημίαι Aesch.).

ἀπό-χρησις, εως1) умеренное использование Plut.; 2) злоупотребление NT.

ἀποχρηστικῶς Diog. L. = ἀποχρώντως.

ἀπο-χρώντως достаточно, вдоволь Thuc., Isocr., Plat., Plut.

ἀπό-χρωσις, εως ἡ уменьшение яркости красок: ἀ. σκιᾶς Plut. светотень в красках.

ἀποχυθείς part. aor. pass. к ἀποχέω.

ἀπό-χῠμα, ατος τό вылитое, разлитое Plat.

ἀπο-χῠρόω укреплять: πρὸς τὸ λαμβάνειν ἀπωχυρωμένος Plut. недоступный, неподкупный.

ἀπό-χῠσις, εως досл. разлитие, перен. рассеяние, распространение (ἀκτίνων Sext.).

ἀπο-χωλεύω делать хромым Xen.

ἀποχωλόω Thuc. = ἀποχωλεύω.

ἀπο-χώννῡμι преграждать насыпью, запруживать (λιμένας Xen., Plut.; ποταμόν Xen.).

ἀπο-χωρέω (fut. тж. ἀποχωρήσομαι) 1) уходить, удаляться (δόμων Arph.; ἐκ τοῦ στρατοπέδου Plat.); 2) совершать отступление, отходить, отступать Thuc., Xen.; 3) обращаться (εἴς и ἐπί τι Dem.); 4) выделяться (из организма), быть извергаемым (τὰ ἀποχωροῦντα Xen. и τὸ ἀποχωροῦν Arst.); 5) быть отдаленным (τὰ μέρη τῆς αὐλῆς ἀποκεχωρηκότα Polyb.).

ἀπο-χώρησις, εως1) уход, отход, отступление Thuc., Xen., Polyb.; 2) путь отступления (πολλὰς ἀποχωρήσεις ἔχειν Thuc.); 3) опорожнение (πλήρωσις ἀ. τε Plat.); 4) дефекация Arst., Plut.

ἀπο-χωρίζω 1) отделять (τί τινος, ἔκ и ἀπό τινος Plat.); 2) выделять (ὡς ἓν εἶδος Plat.; τάξεις αἵτινες βοηθήσουσι Lys.).

ἀπό-χωσις, εως ἡ преграждение, запруживание (ποταμοῦ Plut.).

ἀπο-ψάω 1) тж. med. стирать, вытирать (ἀφρόν Eur.; δάκρυ Anth.; τι ἀπό τινος Luc.; med. τὴν χεῖρα εἴς τι Xen.; перен. τὰς λοιδορίας Plut.), med. вытираться Arph.; 2) обтирать (τινα Arph.).

ἀπο-ψεύδομαι обманываться (τῆς ἐλπίδος Plut.).

ἀπο-ψηφίζομαι 1) голосовать против, отвергать, отклонять (τι Isae., Dem.; γραφήν Aeschin.; νόμον Plat.; τὸν θρίαμβον Plut.); проваливать на выборах, отводить (τινα Plut.): κύριος ἀποψηφιζόμενος Arst. имеющий право отклонять (вето); ἀποψηφίσασθαι μὴ ποιεῖν τι Xen., Dem. решить не делать чего-л.; 2) исключать из состава граждан (τινος Aeschin., Dem.): ἀποψηφισθῆναι τοῦ πολιτεύματος Dem. быть лишенным гражданства; 3) отводить обвинение, оправдывать по суду (Plat.; τινος Lys., Dem., Arst.).

ἀπο-ψήφῐσις, εως юр. голосование против обвинения, оправдание Dem.

ἀποψήχω Arst. = ἀποψάω.

ἀπο-ψῑλόω 1) ощипывать догола (τι Arph.); 2) грабить, обирать или делать малочисленным (τὸν οἶκόν τινος Her.); 3) лишать (τινά τινος Aesch.).

ἄπ-οψις, εως1) вид, кругозор (πεδίον ἄπειρον ἐς ἄποψιν Hom.): ἐκ τῆς ἀπόψεως ὁρᾶν τινα Polyb. иметь в поле зрения, видеть издали кого-л.; ἐν ἀπόψει γενέσθαι Anth. оказаться на виду; 2) вид, внешность (φρικώδη ἄποψιν ποιεῖν τοῖς θεωμένοις Arst.); 3) зрелище (καλὰς ἀπόψεις ἔχειν Plut.); 4) возвышение или вышка Plut.

ἀπόψομαι fut. к ἀφοράω.

ἀπο-ψοφέω crepitum ventris reddere Arst.

ἀποψόφησις, εως ἡ crepitus ventris Plut.

ἀπο-ψύχω (ῡ) 1) выдыхать: ἀ. Thuc. и ἀ. βίον Soph. или πνεῦμα Anth. испускать дух, умирать; 2) лишаться сознания, падать в обморок (τὸν παῖδα ποτὶ οἷ εἷλεν ἀποψύχοντα Hom.): ἀποψύχοντες ἀπὸ φόβου NT обомлевшие от страха,; 3) охлаждать: ἀποψύχει Plat. становится прохладно; ἱδρῶ ἀποψυχθείς Hom. остыв от пота; ἀπεψγμένος πρός τι Arst. равнодушный к чему-л.

ἀπο-ψωλέω 1) обрезать (τινα Arph.); 2) paedicare (τινα Arph.): ἀπεψωλημένος Arph. развратный.

ἀππᾰπαῖ! interj. ура! Arph.

ἀππέμψαι эп. inf. fut. к ἀποπέμπω.

Ἀππιανός ὁ Аппиан (родом из Александрии, историк II в. н. э., автор Ῥωμαϊκά).

Ἄππιος ὁ Аппий (Клавдий) Plut.: ἡ Ἀππια ὁδός Diod., Plut. Аппиева дорога.

ἀ-πρᾱγέω ничего не делать, бездействовать Polyb.

ἀ-πρᾱγία ἡ бездеятельность, бездействие, праздность Polyb., Plut.

ἀ-πραγμάτευτος 2 1) не имеющий сношений с внешним миром, замкнутый (χωρίον Polyb.); 2) неприступный (γῆ Diod.).

ἄ-πραγμον τό бездеятельность, покой Thuc.

ἀ-πραγμόνως 1) без затруднений, без хлопот Thuc., Xen., Plut.; 2) беззаботно, беспечно Arst., Plut.; 3) спокойно, мирно Xen.

ἀ-πραγμοσύνη 1) бездеятельность, бездействие Thuc., Arph., Plut.: ἡ Νικίου τῶν λόγων ἀ. Thuc. бездействие, которое советует в своих речах Никий; 2) незанятость, праздность, безделье Thuc., Xen., Dem., Plut.

ἀ-πράγμων 2, gen. ονος 1) бездействующий, сторонящийся общественных дел Eur., Arph., Plat., Arst., Dem., Plut.; 2) бездеятельный, беззаботный, покойный, праздный (σίτων ἀπόλαυσις Xen.; βίος Plut.); 3) спокойный, тихий (τόπος Arph.); 4) безболезненный (τελευτή Xen.).

Ἀπρᾱγό-πολις, εως ἡ Апрагополь, «Город Отдохновения» (вилла императора Августа в Кампании) Suet.

ἀ-πρακτέω 1) ничего не делать, бездействовать Arst.; 2) не делать, не предпринимать (πράττειν μὲν τὰ καλά, ἀ. δὲ τὰ αἰσχρά Arst.); 3) ничего не получать, не добиться (παρὰ ἀνθρώπων Xen.).

ἄ-πρακτος, эп.-ион.-дор. ἄπρηκτος 2 1) бесполезный, бесцельный, напрасный, тщетный (πόλεμος Hom.; βοήθεια Polyb.; μεληδόνες Plut.); 2) ничего не добившийся, не достигший цели (ἀπεχώρησαν ἄπρακτοι Thuc.; ἄπρακτον ἀποπέμπειν τινά Plut.); 3) бесплодный, по др. невозделанный (γῆ Plut.); 4) проводимый в бездействии, нерабочий (ἡμέραι Plut.); 5) неисполненный, несделанный Dem.: μη τὰ τῆς πόλεως ἄπρακτα γίγνηται Xen. чтобы не запустить государственных дел; οὐκ ἄ. τινι εἶναι Soph. не иметь покоя от кого-л.; 6) неутолимый, неисцелимый (ὀδύναι Hom.); 7) неотвратимый, неодолимый, неминуемый (ἀνίη Hom.); 8) бездеятельный, бездействующий (ἄ. καὶ ἀργός Plat.; κηδευτής Arst.): φόβων ἀπρακτότατος Plut. не внушающий никакого страха.

ἀ-πράκτως ничего не добившись, безуспешно Thuc. etc.

ἀ-πραξία 1) бездеятельность, бездействие Eur., Plat., Plut.; 2) незанятость, отдых, досуг Men., Plut.; 3) pl. неприсутственные дни, т. е. свободные от судебных заседаний Plut.; 4) неуспех, неудача Aeschin.

ἀ-πρᾱσία ἡ застой в торговле, отсутствие сбыта (φορτίων Dem.).

ἄ-πρᾱτος 2 1) непроданный (χωρίον Lys. - v. l. ἄπρακτος); 2) не имеющий сбыта (ῥῶπος Dem.); 3) неподкупный: οὐδὲν ἄπρατον ἔχειν μέρος τοῦ σώματος Aeschin. быть с головы до ног продажным.

*ἀ-πράϋντος, ион. ἀπρηϋντος 2 неукротимый, неумолимый (θάλασσα Anth.).

ἀ-πρέπεια ἡ непристойность, неуместность Plat.; ἀπρέπειάν τινα ποιεῖν τινος Arst. позорить (своим поведением) кого-л.

ἀπρεπές τό Thuc. = ἀπρέπεια.

ἀπρεπέως HH = ἀπρεπῶς.

ἀ-πρεπής 2 неподобающий, неприличный, непристойный Thuc., Plat., Arst., Theocr.

ἀ-πρεπῶς, ион. ἀπρεπέως неподобающим образом, непристойно HH, Plat., Plut.

ἀπρη- эп.-ион. = ἀπρᾱ-.

ἀ-πριάτην (ᾰτ) adv. без выкупа, бесплатно, даром Hom.

ἀ-πρίᾰτος 2 и 3 полученный без платы или выкупа, безвозмездный, даровой HH, Pind.

ἄπριγδα adv. Aesch. = ἄπριξ.

ἀπριγδό-πληκτος 2 беспрестанно поражаемый Aesch.

Ἀπρίης, εω ὁ Априй (сын Псаммиса, царь Египта с 595 г. по 570 г. до н. э.) Her.

ἀπρικτόπληκτος Aesch. v. l. = ἀπριγδόπληκτος.

Ἀπρίλιος ὁ (sc. μήν) (у римлян) апрель Plut.: Ἀπριλίαις Εἰδοῖς Plut. в апрельские Иды.

ἀ-πριξ adv. досл. со стиснутыми зубами, перен. крепко (ὄνυξι συλλαβεῖν Soph.; τοῖν χεροῖν λαβέσθαι Plat.; ἔχειν τινός Theocr., Luc. и χερσί Theocr., παλάμη ἀ. δραξαμένη Anth.).

ἀ-προαίρετος 2 непреднамеренный Arst.

ἀ-προαιρέτως непреднамеренно Arst., Diog. L.

ἀ-προβούλευτος 2 1) действующий необдуманно, непреднамеренно Arst.; 2) не обдуманный заранее, непроизвольный Arst.; 3) не подвергшийся предварительному рассмотрению в βουλή (см.) Dem., Plut.

ἀ-προβουλεύτως без предварительного намерения, неумышленно (ἀποκτεῖναι Plat.).

ἀ-προβουλία ἡ непреднамеренность Plat.

ἀ-προβούλως необдуманно, легкомысленно Aesch.

ἀ-προθέτως без заранее обдуманного плана Polyb.

ἀ-πρόθῠμος 2 нерасположенный, недоброжелательно настроенный, не имеющий охоты (Her., Thuc., Xen.; πρός τι Plut.).

ἀ-προθύμως (ῡ) не имея желания, неохотно Plat.: ἀ. ἔχειν Plut. быть настроенным против, не соглашаться.

ἀ-προϊδής 2 непредвиденный (μόρος Anth.).

ἄ-προικος 2 без приданого Lys., Isae., Dem.

ἀ-προμήθεια ἡ отсутствие прозорливости, непредусмотрительность Plat.

α-προμήθητος 2 непредвиденный, неожиданный (ἄελπτος κἀπρομήθητος Aesch.).

ἀ-προνόητος 2 1) лишенный прозорливости, непредусмотрительный, действующий необдуманно Xen., Polyb.; 2) не заботящийся, не пекущийся (τῶν ἐπὶ γῆς πραγμάτων Luc.); 3) непреднамеренный, невольный (ἀκρασία Arst.); 4) неизученный, необследованный (τόποι Polyb.; ἀ. αἰτία καὶ ἄδηλος Plut.); 5) не обеспеченный охраной (χώρα Polyb.); 6) застигнутый врасплох (ἀ. ληφθῆναι Polyb.).

ἀ-προνοήτως 1) необдуманно, легкомысленно (φέρεσθαι πρὸς κάπρον Xen.); 2) непреднамеренно (προνοίᾳ θεῶν ἢ ἀ. Sext.); 3) неожиданно (τὰ ἀ. θεώμενα Polyb.).

ἀ-πρόξενος 2 не имеющий проксена (см. πρόξενος), т. е. беззащитный Aesch.

ἀ-προοιμίαστος 2 без предисловий Luc.

ἀ-πρόοπτος 2 непредвиденный (πῆμα Aesch.).

ἀ-προόπτως неожиданно, внезапно Plut.

ἀ-προόρᾱτος 2 Diog. L. = ἀπρόοπτος.

ἀ-προοράτως Diog. L. = ἀπροόπτως.

ἀ-προπετία ἡ отсутствие стремительности Plat.

ἀ-προπτωσία ἡ неторопливость, выдержка Diog. L.

ἀ-προπτώτως неослабно, терпеливо Plut.

ἀ-πρόρρητος 2 не предсказанный (Plat. - v. l. к ἀπόρρητος).

ἀ-προσαύδητος 2 к которому не обращаются с речью: οὐδένα προσελθεῖν ἀπροσαύδητον Plut. заговаривать со всяким встречным.

ἀ-πρόσβᾰτος, дор. ἀποτίβᾰτος 2 1) неприступный (πέτρα Arst., Plut., Luc.); 2) ужасный (νόσος Soph.).

ἀ-προσδεής 2 1) не нуждающийся (τινος Plut., Luc.); 2) самодовлеющий (θεός Plut.).

ἀπροσδέητος 2 Polyb. = ἀπροσδεής 1.

ἀ-πρόσδεικτος 2 неуказуемый, т. е. недосягаемо высокий (πέτρα Aesch.).

ἀ-πρόσδεκτος 2 1) неприступный (Aesch. - v. l. к ἀπρόσδεικτος); 2) неприемлемый (ἐπιφορά Sext.).

ἀ-προσδιόνῡσος 2 досл. не имеющий отношения к дионисийским празднествам (ἑορτη Plut.); перен. ни с чем не вяжущийся, не имеющий отношения к делу (μηδ᾽ ἄμουσος μηδ᾽ ἀ. Plut.; διηγήσασθαι οὐκ ἀπροσδιόνυσόν τι Luc.).

ἀ-προσδόκητος 2 1) неожиданный, непредвиденный Aesch., Thuc., Arph., Plat., Plut.: ἐξ ἀπροσδοκήτου Her., Plat. неожиданно, врасплох; ἀπροσδόκητον οὐδὲν εἴρηκας Soph. в твоих словах нет ничего неожиданного; 2) не ожидавший, не предвидевший, застигнутый врасплох (ἐπιθέσθαι τινὶ ἀπροσδοκήτῳ Thuc.; τὸν Πειραιᾶ καταλαβεῖν ἀπροσδόκητον Plut.): ἀπροσδόκητοι ὡς ἤδη μαχούμενοι Thuc. не ожидав, что им придется уже вступить в бой.

ἀ-προσδοκήτως сверх ожидания, неожиданно Thuc., Xen., Dem., Plut.

ἀ-προσδοκία ἡ отсутствие предвидения (θάρσος ἀ. κακοῦ, sc. ἐστιν Plat.).

ἀ-προσηγορία ἡ молчаливость, необщительность Arst.

ἀ-προσήγορος 2 1) неприветливый, неласковый (στόμα Soph.; τὸ πλῆθος Plut.); 2) неприступный, свирепый (sc. λέων Soph.).

ἀ-προσθετέω не соглашаться Diog. L.

ἀ-πρόσικτος 2 недоступный (ἔρωτες Pind.).

ἀ-πρόσῐτος 2 1) неприступный (ἄνοδος Polyb.; καταφυγή Diod.); 2) недоступный, недосягаемый (λόγοις παρρησία Plut.: ἡ δύναμις τοῦ λόγου Luc.).

ἀ-προσίτως недосягаемо, несравненно (θείως καὶ ἀ. Plut.).

ἀ-πρόσκεπτος 2 1) непредвиденный, не обдуманный заранее, не предполагавшийся Xen.; 2) не предвидящий, непредусмотрительный Dem.

ἀ-πρόσκλητος 2 разбираемый или обсуждаемый без вызова на суд подсудимого или свидетелей (δίκη, γνῶσις Dem.).

I ἀ-πρόσκοπος 2 [προσκέπτομαι] досл. ничего не видящий впереди, перен. слепой (μοῖρα φρενῶν Aesch.).

II ἀ-πρόσκοπος 2 [προσκόπτω] 1) непорочный (συνείδησις NT 2) не вводящий в соблазн (ἀ. τινι γενέσθαι NT).

ἀ-προσλόγως некстати, не во-время Polyb.

ἀ-πρόσμᾰχος 2 неодолимый, непобедимый (τέρας Soph.; φάλαγξ Plut.; ἀ. τοῖς ἐχθροῖς Luc.).

ἀ-πρόσμικτος 2 не общающийся, не вступающий в сношения (τινι Her.).

ἀ-πρόσοιστος 2 неодолимый, неудержимый (στρατός Aesch.).

ἀ-προσοίστως неприступно: ἀ. καὶ χαλεπῶς ἔχειν Isocr. держаться неприступно и сурово.

ἀ-προσόμῑλος 2 необщительный, нелюдимый (γῆρας Soph.).

ἀ-προσόρᾱτος 2 страшный на вид, ужасный (πόνος Pind.).

ἀ-προσόρμιστος 2 недоступный для кораблей (κατὰ τὰς χειμερίους περιστάσεις Diod.).

ἀ-προσπέλαστος 2 1) к которому запрещено приближаться, заповедный (ἄλσος ἀπροσπέλαστον γυναιξίν Plut.); 2) неприступный (ἄβατος καὶ ἀ. τάφος Plut.).

ἀ-προσποιήτως неподдельно, непритворно Diod.

ἀ-προστάσιον τό: только в выраж. ἡ ἀπροστασίου γραφή Dem. или δίκη Arst. дело об апростасии (возбуждавшееся против метэков, не состоявших под покровительством простатов - см. προστάτης).

ἀ-πρόσφορος 2 неприступный, опасный (νῆσος Eur.).

ἀ-προσφωνητί adv. не обращаясь с речью, не говоря ни слова Aesop.

ἀ-προσφώνητος 2 1) которому не говорят ни слова (nos ἀπροσφωνήτους relinquebat Cic.); 2) не указанный, незамеченный (ἀθέατος καὶ ἀ. Plut.).

ἀ-προσωπο-λήπτως нелицеприятно, беспристрастно NT.

ἀ-πρόσωπος 2 1) некрасивый лицом Plat.; 2) грам. безличный.

ἀ-προτί-μαστος 2 нетронутый Hom.

ἀ-προφάσιστος 2 (φᾰ) 1) безоговорочный, безусловный, беззаветный (προθυμία Thuc.; εὔνοια Lys.); 2) беззаветно преданный (σύμμαχοι Xen.; γνώμη Eur.; ἀ. καὶ πιστός Plut.); 3) открытый, явный (ἀπροφάσιστον φυγὴν φυγεῖν Plut.).

ἀ-προφᾰσίστως открыто, явно (ἐπικουρεῖν Thuc.; ποιεῖν τι Xen.; χορηγεῖν κατὰ γῆν Polyb.; ἀ. καὶ προθύμως Plut.).

ἀ-προφύλακτος 2 непредвиденный, неожиданный (πόλεμος Thuc.).

ἀ-πταισία досл. твердая поступь, перен. плавность, беглость (τάχος τε καὶ ἀ. Plat.).

ἄ-πταιστος 2 1) не спотыкающийся (ἵππος Xen.); 2) не заставляющий спотыкаться, т. е. ровный (πορεία Plut.).

ἀ-πταίστως не спотыкаясь, т. е. уверенно, неуклонно (ἔρχεσθαι Plat.); плавно (διὰ θαλάσσης ἐπιθέειν Plut.).

Ἄπτερα ἡ Аптера (город на зап. побережье Крита) Plut.

Ἀπτεραῖος 3 родом из Аптеры Plut.

ἄ-πτερος 2 1) неокрыленный, бескрылый (ζῷα Plat., Arst.): τῇ δ᾽ ἄ. ἔπλετο μῦθος Hom. слово не пролетело мимо нее, т. е. запало ей в душу; ἀπτέροις ποτήμασιν ἐλθεῖν Aesch. прилететь без крыльев; 2) неоперенный, бесперый (ὄρνις Eur.; ὀϊστός Her.); 3) неоперившийся: ἄ. ὠδὶς τέκνων Eur. неоперившиеся птенцы; ἄ. φάτις Aesch. еще не подтвердившийся слух.

ἀ-πτήν, ῆνος adj. 1) неоперившийся (νεοσσοί Hom.); 2) бескрылый (ἐφημέριοι Arph.; ζῷα Plat.); 3) бесперый (ὄρνις Plut.).

ἁπτικόν τό чувство осязания Arst.

ἁπτικός 3 1) осязательный (αἴσθησις Arst.); 2) соприкасающийся (τὰ ἀλλήλων ἁπτικά Arst.); 3) (хорошо) осязающий (ἡ γλῶττα ἁπτικωτάτη, sc. ἐστίν Arst.).

ἀ-πτο-επής 2 [πτοέω] дерзкий на язык (Hom. - v. l. ἁπτοεπης).

ἀπτόλεμος 2 Hom., Eur. = ἀπόλεμος.

ἁπτός 3 1) осязаемый (ὁρατός καὶ ἁ. Plat.); 2) осязательный, осязающий (τὸ γευστόν ἐστιν ἁπτόν τι Arst.); 3) ощутительный, заметный (διαφοραί Arst.).

I ἅπτω 1) тж. med. завязывать, обвязывать, привязывать, прикреплять (ἀμφοτέρωθέν τι Hom.; βρόχους κρεμαστούς и δέοην βρόχω Eur.; med. βρόχον ἀπὸ μελάθρου Hom.): ἅ. πάλην τινί Aesch. завязывать борьбу с кем-л.; χορὸν ἅψαι Aesch. устроить хоровод; τί δ᾽ ἐγὼ ἅπτουσ᾽ ἂν ἢ λύουσα προσθείμην πλέον; Soph. как же мне поступить? (досл. что же я могла бы прибавить завязыванием или развязыванием?); φέρε λόγων ἁψώμεθ᾽ ἄλλων Eur. давай поговорим о другом; 2) med. (de coitu) находиться в связи (Arst.; γυναικός Plat.); 3) med. достигать (τοῦ τέλους Plat.): ἀμφοτέρων βέλε᾽ ἥπτετο Hom. стрелы настигали и тех и других; ἅ. τύχῃ τῆς ἀληθείας Plut. случайно узнать истину; 4) med. приниматься (за что-л.), предпринимать, заниматься, приступать (ἔργου Xen.; πολέμου Thuc., Plut.; φιλοσοφίας Plat.; πραγμάτων μεγάλων Plut.): ἅψασθαι φόνου Eur. совершить убийство; οὐ μέλλειν, ἀλλ᾽ ἅ. Arph. не медлить, а приступить к делу; 5) med. воспринимать (τῶν πραγμάτων ταῖς αἰσθήσεσιν Plat.); 6) med. прикасаться, дотрагиваться (γενείου τινός Hom.; γονάτων Pind., Eur.; τῆς γῆς Diod.): καὶ ἁπτόμενοι καὶ χωρὶς ἑαυτῶν Plat. как соприкасающиеся, так и обособленные; 7) med. питаться, вкушать (τῶν τροφῶν Plut.): ὅσα τετράποδα ἀνθρώπων ἅπτεται Thuc. четвероногие, питающиеся человеческим мясом; βρώμης οὐχ ἅ. οὐδὲ ποτῆτος Hom. не есть и не пить; 8) med. нападать (ἀνδρός Aesch., Soph.; sc. τῶν πολεμίων Xen.; Σικελίας Plut.): ἡ νόσος ἥψατο τῶν ἀθρώπων Thuc. эпидемия охватила население; τῶν ὁμοίων σωμάτων οἱ αὐτοὶ πόνοι οὐκ ὁμοίως ἅπτονται Xen. одни и те же труды по-разному изнуряют одинаковые организмы; ἀλλήλων ἅπτοντο καταιτιώμενοι Her. они осыпали друг друга обвинениями; ἅ. τοῦ λόγου (τινός) Plat. возражать против чьей-л. речи; μὴ ἅ. τῶν ἀλλοτρίων Plat. не трогать чужого; τῆς μὲν οὐδὲν ἄλγος ἅψεταί ποτε Eur. никакое страдание ее уже не коснется.

II ἅπτω 1) зажигать (θωμὸν πυρί Aesch.; πεύκας Eur.; λύχνον Arph.; перен. πυρσὸν ὕμνων Pind.); pass. быть зажженным, гореть (νηὸς ἁφθείς Her.; ἄνθρακες ἡμμένοι Thuc.; δᾴς ἡμμένη Arph.); 2) med. воспламеняться, загораться, зажигаться (ἐν πυρί Hom.).

ἀ-πτώς, ῶτος adj. 1) не падающий, устойчивый, стойкий (παλαίσας ἀ. Anth.); 2) перен. твердый, уверенный, безошибочный (δόλος Pind.; λόγος Plat.; μνήμη Plut.).

ἄ-πτωτος 2 грам. не имеющий падежей, несклоняющийся Diog. L.

ἀ-πτώτως уверенно, безошибочно Sext.

ἀπύ эол. Theocr. = ἀπό.

ἄ-πῡγος 2 с тощим задом, поджарый (ἔλαφος Anth.).

ἀ-πύλωτος 2 (ῠ) 1) не имеющий ворот, незапирающийся или незапертый (Πειοαιεύς Xen.); 2) перен. не умолкающий, болтливый (στόμα Arph.).

ἀ-πυνδάκωτος 2 не имеющий дна или основания (κύλιξ Soph.).

ἀ-πύργωτος 2 не имеющий башен, не укрепленный (Θήβη Hom.).

ἀ-πύρετος 2 (ῠ) оправившийся от лихорадки Luc.

ἀ-πύρηνος 2 (ῠ) не имеющий косточек, бескосточковый (φοίνικες Arst.).

ἄ-πῠρος 2 1) незажженный (ἡ δᾴς Luc.); 2) не побывавший на огне, необожженный, т. е. новый (τρίποδες Hom.); 3) неотапливаемый, холодный (οἶκος Hes.); 4) не обработанный на огне, т. е. самородный (χρυσός Arst., Diod. и χρυσίον Her.); 5) невареный, сырой или холодный (ἄριστον, τροφαί Plut.; μέλι Luc.); 6) не выкованный на огне или (сcopulativum) огненный, жгучий (οἴστρου ἄρδις Aesch.); 7) совершаемый без огня (ἱερά Pind. - ср. 8; θυσία Eur.); 8) не загорающийся, т. е. отвергнутый богами (ἱερά Aesch.).

ἀ-πύρωτος 2 (ῠ) 1) не бывший на огне, т. е. не бывший в употреблении (φιάλη Hom.); 2) неосвещенный, темный (τὸ τῆς σελήνης μέρος Plut.).

ἄ-πυστος 2 1) не слыхавший, не знающий (μύθων Hom.): οὐδὲ δὴν ἦεν ἄ. Ζεύς Hom. Зевс недолго пребывал в неизвестности, т. е. скоро узнал (о происшедшем); 2) о котором нет и слуху, безвестный (ἄϊστος ἄ. Hom.; ἀειδὴς καὶ ἄ. Plat.); 3) неслышный, невнятный (ἄπυστα φωνῶν Soph.).

ἀπύω (ᾱ) дор. = ἠπύω.

ἀπφῦς ὁ (только nom. и acc. ἀπφῦν) (на языке детей) папа, папочка Theocr.

ἀπ-ῳδέω Plut. = ἀπᾴδω.

ἀπ-ῳδός 2 1) нестройно или отвратительно поющий (sc. Κύκλωψ Eur.); 2) переставший петь, умолкнувший (ἀλεκτρυών Luc.); 3) нелепый, вздорный (ἀπῳδὰ φιλοσοφεῖν Luc.).

ἄπωθε(ν) adv. и praep. cum gen. Trag., Thuc. etc. = ἄποθεν I и II.

ἀπ-ωθέω 1) отодвигать, сдвигать (ὀχῆας, med. λίθον ὄβριμον Hom.); 2) отстранять, отталкивать (τινα οὐδοῦ, med. τινα Hom.; τι εἰς τὸν ἄνω τόπον Arst.; εἰς τοὔπισθεν ἀπωσθείς Plat.); 3) отводить, отдергивать (ὀμίχλην Hom.); 4) med. отбивать, отражать, отгонять (Τρῶας Hom.; Κορινθίους Thuc.; ὕπνον Soph.; κίνδυνον Plut.); 5) сталкивать, сбрасывать, сбивать (τὰς ἐπάλξεις Thuc.; τινα εἰς τὴν θάλασσαν Plut.); 6) med. свергать, уничтожать (δουλοσύνην Her.); 7) med. отвергать, отклонять (ἀργύριον Her.; σπονδάς Thuc.; πικρὰς δόξας περί τινος Plut.): οὐκ ἀπώσομαι Soph. я не откажусь; 8) изгонять (τινὰ γῆς Soph. или ἐκ γῆς Her.; med. τινα ἐκ μεγάροιο Hom.).

ἀπ-ώλεια ἡ разрушение, уничтожение, гибель (ἀ. καὶ φθορά Arst.).

ἀ-πώμαστος 2 не имеющий крышки Babr.

ἀπ-ώμοτος 2 1) клятвенно уверяющий, заверяющий, тж. зарекающийся (μηδενὶ ὄνομά τινος γενέσθαι Plut.): οὐδέν ἐστ᾽ ἀπώμοτον Soph. ни от чего не следует зарекаться; καἴπερ ὢν ἀ. Soph. хотя я и поклялся в обратном; 2) клятвенно отрицаемый: ὧν οὐδὲν ἀπώμοτον Plat. о которых нельзя поручиться, что их не будет.

ἀπών, ἀποῦσα, ἀπόν part. praes. к ἄπειμι I.

ἀπωνάμην aor. к ἀπονίναμαι.

ἀπωσέμεν эп. inf. fut. к ἀπωθέω.

ἀπωσῐ-κύμᾰτος 2 (ῡ) отталкивающий волны (κῶπαι Anth.).

ἄπ-ωσις, εως ἡ отталкивание (ἕλξις καὶ ἄ. Arst.): διὰ τὴν τοῦ ἀνέμου ἄπωσιν αὐτῶν ἐς τὸ πέλαγος Thuc. так как ветер уносил их в море.

ἀπωστέος 3 Eur. adj. verb. к ἀπωθέω.

ἀπωστός 3 1) изгнанный (γῆς Her., Soph.); 2) отогнанный: οὐκ ἀπωστοὶ ἔσονται Her. их нельзя будет отогнать.

ἀπώσω fut. к ἀπωθέω.

ἀπωτάτω [superl. к ἀπό] дальше всего, очень далеко Plut.: ἀ. τῆς Θρᾴκης Dem. чрезвычайно далеко от Фракии.

ἀπωτέρω [compar. к ἀπό] дальше Arph., Plat.: ὁ ἀ. Soph. более дальний; ἀ. τῷ γένει Dem. состоящий в более дальнем родстве; σμικρὸν ἀ. τινός Plat. чуть подальше кого-л.

ἄρ эп. = ἄρα.

ἄρ᾽ in elisione = ἄρα.

ἄρᾰ, эп. ἄρ (перед согласн.) и ῥα (энклит.) (ᾰρ) частица со значением: 1) логической связи, перехода к другому предмету в речи итак, таким образом, а, и, и вот: ὅτε δή ῥα …, καὶ τότ᾽ ἄρα … Hom. и вот когда …, тогда-то …; ὣς ἄρα φωνήσας κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο Hom. и сказав это, он сел; ἐγὼ δὲ οὐδὲν ἄρα τούτων ποιήσω Plat. ну а я вот ничего такого не сделаю; 2) следствия стало-быть, следовательно (ἀνάγκη ἄρα Arst.): μάτην ἄρ᾽ ἥκομεν (pl. = sing.) Soph. я, стало-быть, пришел напрасно; 3) усиления, нетерпения же, в самом деле: τίς ἄρα; Hom., Xen., Plat. кто же?; τί ποτ᾽ ἄρα; Plat. что же именно?; 4) пояснения а именно: τόν ῥα βάλε δουρί Hom. его-то он и ударил копьем; ἐρῶ καὶ μάλ᾽ οὐ φαῦλον λόγον, ὡς ἄρα … Plat. я скажу нечто, и далеко не маловажное, а именно …; 5) недостоверности, сомнительности будто, якобы: ὡς ἐγὼ ἄρα ἐξαπατήσας μέλλω … Xen. будто я обманным образом собираюсь …; 6) возможности, вероятности возможно, как-либо: ἢν ἄρα ποτὲ βιασθῶσιν Thuc. если они когда-л. подвергнутся какому-л. нападению; 7) ограничения, оговорки: εἰ μὴ ἄρα … Xen., Plat. или ἐὰν μὴ ἄρα … Plat. если только не …, разве что ….

ἆρᾰ 1) вопрос, частица (тж. ἆρα μή) неужели, разве: ἆρ᾽ ἂν οἴεσθε; Dem. неужели вы полагаете?; ἆρα οὐ (οὐχί) …; Soph., Plat. неужели не …?, разве не …?; 2) Trag., Arph. = ἄρα.

ἀρά, эп.-ион. ἀρή (ᾰρ, эп. in arsi ᾱρ) ἡ 1) молитва, мольба Hom., Hes., Pind., Her.; 2) проклятье (ἀρὰς ἀρᾶσθαι Soph. или ἐπεύχεσθαί τινι Plat.; ἀρὰς ἀφοσιώσασθαι Plut.); 3) беда, несчастье, погибель (ἀρὴν ἀμύνειν Hom.; ἀρὰς καλεῖσθαι Soph.).

Ἄραβες pl. к Ἄραψ.

ἀρᾰβέω (ᾰρ) 1) звенеть, бряцать (ἀράβησε τεύχεα Hom.); 2) скрипеть, скрежетать (ἀράβησαν ὀδόντες Theocr.): ἀραβεῦσαι ὀδόντας Hes. заскрежетать зубами.

Ἀρᾰβία, ион.-дор. Ἀρᾰβίη (ᾰρ) ἡ Аравия (нынешний полуостров, часто со включением Сирии, сев.-вост. Египта и южн. Месопотамии) Aesch., Her., Theocr., Luc.

Ἀρᾰβικός 3 аравийский, арабский Arst., Plut.

I Ἀράβιος 3 Arst., Her. = Ἀραβικός.

II Ἀράβιος ὁ аравитянин, араб Her., Xen.

ἄρᾰβος (ᾰρ) ὁ 1) стучание или скрежет (ὀδόντων Hom., Hes.); 2) трескотня (ἄ. καὶ παλμός Plut.).

ἀράγδην adv. с бряцанием, с треском Luc.

ἄραγμα, ατος (ᾰρ) τό бряцание (τυμπάνων Eur.).

ἀραγμός 1) бряцание (δεσμῶν ἱππικῶν Eur.); 2) шум, скрипение (ἐν πύλαις Aesch.; τῆς θύρας Plut.); 3) грохот, стук (πετρῶν Eur.): στερνῶν ἀραγμοί Soph. удары в грудь.

Ἀράδιος ὁ уроженец или житель города Арад Her.

Ἄραδος ἡ Арад (город в сев. Финикии) Her.

ἆραι 1) inf. aor. 1 act. к αἴρω; 2) imper. aor. 2 med. к αἴρω.

Ἀραιθῠρέη ἡ Аретирея (город в Арголиде) Hom.

ἀραίμην aor. opt. med. к αἴρω.

Ἀραῖνος ὁ Арен (река во Фракии) Plut.

ἀραι-όδους, οδόντος adj. с редкими зубами Arst.

ἀραιός и ἁραιός 3 (ᾰρ) 1) узкий, тонкий (γλῶσσαι Hom.); 2) тесный (εἴσοδος Hom.); 3) слабый (κνῆμαι, χείρ Hom.; φωνά Theocr.); 4) легкий быстроходный (νῆες Hes.); 5) небольшой глубины (φάλαγγες Xen.); 6) неплотный (ὀμίχλη νέφους Arst.); 7) редкий (τρίχες Arst.); 8) рыхлый, пористый (ὀστοῦν Arst.; σπόγγοι Diod.); 9) скудный (τροφή Arst.).

ἀραῖος 3 и 2 (ᾰρ) 1) призываемый в молитвах (Ζεύς Soph.); 2) отягощенный проклятьем, проклятый (γονά Aesch.; ἀραῖόν τινα λαβεῖν Soph.); 3) гибельный, губительный, несущий проклятье (τινι Aesch., Soph., Plat.).

ἀραιότης, ητος1) рыхлость, скважистость Arst., Plut.; 2) редкость, немногочисленность (πόρων Arst.).

ἀραιόω (ᾰρ) разрежать, разрыхлять Arst., Plut.

ἀραιρηκώς ион. part. pf. к αἱρέω.

ἀραίρημαι ион. pf. pass. к αἱρέω.

ἀραι-ώδους, δοντος Arst. v. l. = ἀραιόδους.

ἀραίωμα, ατος τό промежуток, пробел Diod., Plut., Luc.

ἀραίωσις, εως ἡ разрежение Arst., Plut.

ἄρᾰκος бот. чина Arph.

ἀράμενος part. aor. med. к αἴρω.

Ἀράξης, ου, ион. εω ὁ Аракс 1) река в Армении, впад. в Каспийское море Plut.; 2) приток Эвфрата в Месопотамии Xen.; 3) река в Скифии Her.

ἀραξί-χειρ, χειρος adj. ударяемый рукой (τύμπανα Anth.).

ἀράομαι, ион. ἀρέομαι (ᾱρ, Hom. атт. ᾰρ) 1) обращаться с молитвами, молиться (Ἄπόλλωνι Hom.; θεοῖς Soph.): ἀ. τάχιστα φανήμεναι ἠῶ Hom. молиться, чтобы поскорее взошла заря; 2) призывать в молитвах (στυγερὰς Ἐρινῦς Hom.); 3) заклинать (богов), торжественно просить, желать Hom., Soph., Eur.: ἀ. τινί τι (γενέσθαι) Her. желать кому-л. чего-л.; 4) проклинать: ἀ. ἀράς τινι Aesch., Soph. или κατά τινος Plut. и φωνὰς δεινὰς ἐπί τινα Plut. призывать проклятья на кого-л.

ἄρᾱρᾰ pf. 2 к ἀραρίσκω.

ἀραρίσκω (aor. ἦρσα - эп. ἄρσα, impf. ἤρᾰρον - эп. ἄραρον; в неперех. значениях: pf.-praes. ἄραρα, ppf. - impf. ἀρήρειν) 1) класть вплотную, тесно укладывать (ἤϊα ἅπαντα ἄγγεσιν Hom.); 2) сплачивать, смыкать: ἀλλήλους ἀ. βόεσσιν Hom. сомкнуть свои щиты; 3) смыкаться, сплачиваться (Τρῶες ἀρηρότες Hom.): στίχες ἄρθεν Hom. ряды сомкнулись; ἄραρον ἀσπίδες Hom. щиты были сомкнуты; ποτὶ τοῖχον ἀρηρώς Hom. прислоненный к стене; 4) складывать, строить (τοῖχον λίθοισιν Hom.); 5) прилаживать, снабжать (πώματι ἀμφιφορῆα Hom.); 6) комплектовать (νῆα ἐρέτῃσιν Hom.); 7) удовлетворять, насыщать (θυμὸν ἐδωδῇ Hom.): ἀ. κατὰ θυμόν Hom. удовлетворять полностью; ἀ. τινὰ φρένας Soph. нравиться кому-л.; 8) готовить, подготовлять (θάνατόν τινι Hom.): ἀ. πόδεσσιν πέδιλα Hom. мастерить обувь; 9) быть твердым, крепким, непреклонным (φρεσὶν ἀρηρώς Hom.): ἄραρεν, ὡς ἔοικεν Eur. кажется, (это) окончательно решено; πόλις πύργοις ἀραρυῖα Hom. город, укрепленный башнями; κάλλει ἀραρώς Eur. гордый своей красотой или уверенный в своей красоте; ἄραρε ὅρκος μέγας Aesch. произнесена великая клятва; 10) плотно прилегать, хорошо сидеть, быть впору: ἔγχος παλάμῃφιν ἀρήρει Hom. копье было по руке; 11) соответствовать, подходить: ἄκοιτις ἀρηρυῖα πραπίδεσσι Hes. супруга по сердцу; 12) быть снабженным: ζώνη θυσάνοις ἀραρυῖα Hom. пояс с бахромой - см. тж. ἄρμενος.

ἄρᾰρον ион. aor. 2 к ἀραρίσκω.