Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/137

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
χᾰλαζόομαι Arst. = χαλαζάω 2.

χᾰλαζο-φύλαξ, ακος ὁ наблюдающий за приближением градовых туч (для того, чтобы магическими средствами разогнать их) Plut.

χᾰλαζ-ώδης 2 1) градовидный: πάγος ἀέρος χ. Emped. ap. Plut. обледеневший в виде града воздух; 2) несущий град (ἄνεμος Arst.); 3) зараженный эхинококками (ὕες Arst.).

χᾰλαίνω (только praes. = χαλάω) отпускать, ослаблять (ῥυτά Hes.).

Χάλαιον τό Халей (портовый город в Локриде Озольской) Thuc.

Χαλαῖος ὁ уроженец или житель г. Χάλαιον Thuc.

Χαλαιστρ- Plut. = Χαλαστρ-.

χαλάξαις дор. Pind. part. aor. к χαλάω.

χᾱλ-αργός 2 дор. быстроногий: χαλαργοῖς (v. l. χαλάργοις) ἐν ἁμίλλαις Soph. в состязании быстроногих коней.

χᾰλᾰρόν τό расширение, разрежение (τῆς ὕλης Plut.).

χᾰλᾰρός 3 1) отпущенный, ослабленный (χαλινός Xen.): ἀφεῖναι τὴν δοκὸν χαλαραῖς ταῖς ἁλύσεσι Thuc. спустить бревно на цепях; 2) раздавшийся вширь, широкий, свободный (ὑποδήματα Arph.; θώραξ Xen.; πόροι Arst.): ἐν ἄρθροις στρέφεται χαλαρὰ κοτυληδών Arph. члены легко вращаются в вертлюгах, т. е. тело легко и подвижно; 3) расслабленный, изнеженный, томный (ἁρμονίαι Plat.): χ. ἐν τῷ βαδίζειν Plut. с расслабленной походкой.

χᾰλᾰρότης, ητος ἡ отпускание, ослабление (sc. τοῦ χαλινοῦ Xen.).

χᾰλᾰρῶς свободно, неплотно (ἐναρμόζειν τί τινι Polyb.).

χάλᾰσις, εως (χᾰ) ἡ расслабленность (χ. καὶ ἄνεσις Plat.).

χάλασμα, ατος (χᾰ) τό 1) расслабленность, слабость Plut., Luc.; 2) промежуток, интервал (χ. καὶ διάστασις ἀλλήλων Polyb.): σύμμετρον χ. ἔχειν Plut. быть разделенным достаточными промежутками.

χᾰλαστικός 3 расслабляющий Plut., Sext.

Χαλάστρα и Χαλαίστρα, ион. Χαλέστρη ἡ Халестра или Халастра (город в Мигдонии) Her., Plut.

Χαλαστραῖος и Χαλαιστραῖος, ион. Χαλεστραῖος 3 халестрийский: χ. ῥύμμα Plat., Plut. халестрийский щелок (для стирки).

χᾰλάω 1) отпускать, ослаблять (βιόν, τόξα HH; χ. καὶ συντείνειν τὰ νεῦρα Plat.; χ. ἡνίαν Eur.): ὅταν χαλασθῇ τὸ σῶμα ὑπὸ νόσων Plat. когда тело изнурено болезнями; χ. τὰς ἡνίας τοῖς λόγοις Plat. давать волю красноречию; χ. τὸ μέτωπον Arph. разгладить (перестать хмурить) лоб; χ. τὴν ὀργὴν Arph. умерить (отбросить) гнев; ἐπιθυμίαν χ. Plut. подавить страсть; 2) спускать, опускать (πτέρυγα Pind.; κράββατον NT): χ. κάλυμμ᾽ ἀπ᾽ ὀφθαλμῶν Soph. сбросить завесу с глаз; 3) распускать, развязывать (κρεμαστὴν ἁρτάνην Soph.; τὸν ἀσκόν Eur.): χ. δεσμά Eur. развязать узы; χ. κλῇθρα πύλης Soph. или χ. κλῇδας πυλωμάτων Eur., тж. χ. πύλας μοχλοῖς Aesch. и χ. μοχλούς Arph. снимать запоры у ворот, отпирать ворота; χ. στόμα Xen. (о лошади) открывать рот; χ. μαστούς Eur. давать грудь, кормить материнским молоком; 4) отвязывать, освобождать (τινα ἐκ δεσμῶν Aesch.); 5) распускаться, развязываться (ζῶναι χαλῶσί τινι Eur.); 6) открываться: πύλαι χαλῶσαι Xen. отворенные ворота; 7) слабеть, утихать (τῆς ἀλγηδόνος χαλασάσης Luc.): οἵδε τῆς ὀργῆς χ. εἴξασιν Arph. их гнев, кажется, прошел; χ. μανιῶν Aesch. перестать безумствовать; χ. τοῦ τόνου Luc. ослабить напряжение; τοῦ νοσήματος χαλῶντος Plut. когда болезнь пошла на убыль; 8) уступать (τινι Eur., Plut.); 9) оказывать снисхождение, прощать (τινι Aesch., Eur.).

χαλβάνη ἡ гальбан (ароматическая смола из растения Ferula galbaniflua L ) Plut.

Χαλδαϊκή ἡ (sc. μέθοδος) астрологический метод халдеев Sext.

Χαλδαϊκός 3 халдейский Plut., Sext.

I Χαλδαῖος 3 халдейский (μισθοφόροι Xen.).

II Χαλδαῖος ὁ халдей, житель Халдеи, тж. халдейский жрец (звездочет, астролог и снотолкователь) Her. etc.

χᾰλεπαίνω (fut. χαλεπᾰνῶ, aor. ἐχαλέπηνα, эп. inf. χαλεπαινέμεν; aor. pass. ἐχαλεπάνθην; pass. преимущ. = act.) 1) сердиться, раздражаться, негодовать Hom., Thuc., Arph.: χ. τινί Hom., Her., Thuc., Xen., Plat.; сердиться на кого(что)-л.; χ. ἐπί τινι Hom., тж. πρός τινα (πρός τι) Xen., Thuc.; быть раздраженным кем(чем)-л.; χ. τινί τινι и τινί τινος Xen. негодовать на кого-л. за что-л. (из-за чего-л.); 2) оскорблять (ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ Hom.): τὸ χαλεπαίνεσθαι πρὸς ἀλλήλους Xen. взаимные оскорбления; 3) свирепствовать, неистовствовать (χαλεπαινων ἄνεμος, χειμὼν χαλεπαίνει Hom.).

χᾰλεπόν τό 1) суровость, резкость Xen.; 2) трудное обстоятельство, трудность Xen., Luc.: οὐδὲν χ. Luc. ничего мудреного (здесь нет).

χᾰλεπός 3 1) трудный, затруднительный, тяжелый (ἄεθλος Hom.; ἔργον Arph.; πόνοι Plat.; πορεία Xen.): ῥῆμα χαλεπόν Plat. труднообъяснимое слово; ὁδὸς χαλεπή Plat. труднопроходимая дорога; λιμὴν χαλεπός Hom. малодоступный порт; χ. προσπολεμεῖν Thuc. с которым трудно сражаться; 2) тяжелый, тяжкий, мучительный, жестокий (ἄλγος, γῆρας Hom.; συμφορά Eur.; βίος, νόσος Xen.; καιροί NT); 3) опасный, страшный (θύελλα, ἄνεμοι Hom.): χ. φαίνεσθαι ἐναργής Hom. он страшен на вид, когда появится; 4) суровый, грозный, строгий (βασιλεύς Hom.; νόμοι Dem.; κριταί, τιμωρία Plat.): ὀργὴν χ. Her. крутого нрава; 5) свирепый, злобный, злой (κύνες Xen.; θηρία Plat.; μέλισσαι Arst.): χαλεπῇ τῇ χειρί Arph. грубой рукой, силой - см. тж. χαλεπόν.

χᾰλεπότης, ητος1) трудность, недоступность (τῶν χωρίων Thuc.); 2) трудность, затруднительность (sc. τοῦ ὁρισμοῦ Arst.); 3) суровость, жестокость (τῶν πολιτειῶν Isocr.; τῶν νόμων Arst.); 4) угрюмость, мрачность, тяжелый нрав Xen., Plat.: μετὰ θορύβου καὶ χαλεπότητος ἀκροᾶσθαί τινος Isocr. слушать кого-л. с шумным неодобрением.

χᾰλέπτω 1) притеснять, угнетать, преследовать (τινά Hom., Anth.); 2) подавлять, сокрушать (βριάοντα Hes.; τοὺς ἐξισοῦσθαι βουλομένους Plut.); 3) раздражать или оскорблять (τήν Κύπριδα Anth.).

χᾰλεπῶς 1) трудно, с большим трудом, едва (διαγνῶναί τινα Hom.): χ. δέ σ᾽ ἔολπα τὸ ῥέξειν Hom. трудно, думаю, будет тебе совершить это; οὐ и μὴ χ. Thuc. без всякого или без особенного труда; χ. ἔχει ἡμῖν … Thuc. нам трудно …; 2) трудно, тяжело, мучительно (ζῆν Plat.): ἐν τοῖς χαλεπώτατα διάγειν Thuc. находиться в весьма тяжелом состоянии; χ. ἔχειν ὑπὸ τραυμάτων Plat. страдать от ран, быть тяжело раненным; χ. ἔφερον οἰκίας καταλιπόντες Thuc. им было тяжело покидать домашние очаги; χ. φέρειν τινος Thuc., τινί и ἐπί τινι Xen. быть огорченным чем-л.; χ. ἔχειν ἔκ τινος Xen. быть раздраженным чем-л.; ἐπὶ τούτῳ χ. διατεθείς Plut. глубоко оскорбленный этим; 3) сурово, жестоко, строго (τιμωρεῖσθαι Thuc.; ἐκπυνθάνεσθαί τινος Arph.): χ. λαμβάνεσθαί τινος Xen. и περί τινος Thuc. сурово отнестись к кому(чему)-л.; χ. ἔχειν τινὶ ἐπί τινι Dem. негодовать на кого-л. из-за чего-л.

Χαλεστρ- ион. v. l. = Χαλαστρ-.

χᾰλί-κρᾱτος, ион. χᾰλίκρητος 2 несмешанный, неразбавленный, чистый (σπονδαί Aesch.; νᾶμα Anth.).

χᾰλῑμάς, άδος ἡ разнузданная женщина Aesch.

χᾰλῑνά τά Plut. pl. к χαλινός.

χᾰλῑν-αγωγέω досл. управлять посредством узды, перен. обуздывать (ἕκαστα τῶν παθῶν Luc.; ὅλον τὸ σῶμα NT).

χᾰλῑνο-ποιητική, v. l. χᾰλῑνοποιϊκή ἡ (sc. τέχνη) умение делать уздечки Arst.

χᾰλῑνός тж. pl. 1) узда, уздечка: χαλινὸν ἐμβάλλειν Eur. и βάλλειν NT надевать узду, взнуздывать; χαλινὸν διδόναι Xen. ослаблять узду, давать повод (коню); χαλινὸν συνέχειν Plat., Luc. затягивать поводья; ναὸς χ. Pind. якорь; 2) причальный канат (χαλινοὶ λινόδετοι Eur.); 3) ремень: διπλοῖν χαλινοῖν τρύπανον κωπηλατεῖν Eur. вращать с помощью двойного ремня сверло; 4) узы, путы: παρθενίας χ. Pind. девический пояс; τινὶ χαλινὸν ἐμβαλεῖν ὕβρεως Plut. обуздать чью-л. наглость; χαλινοῖς ἐν πετρίνοισιν χειμαζόμενος Aesch. томящийся в каменных оковах, т. е. прикованный к скале (Прометей).

χᾰλῑνόω 1) взнуздывать (τὸν ἵππον Xen., Polyb., Plut.); 2) обуздывать, умерять (τινα и τι Plut.).

χᾰλίνωσις, εως ἡ взнуздывание Xen.

χᾰλῑνω-τήρια τά причальные снасти: χ. νεῶν δοῦναί τινι Eur. разрешить кому-л. отплыть.

χάλιξ, ῐκος (χᾰ) ὁ и тж. pl. мелкий (битый) камень, щебень, бут Thuc., Arph., Arst., Plut., Luc.

χάλις, ιος ὁ чистое (неразбавленное) вино Anth.

χᾰλι-φρονέω быть легкомысленным, безрассудным Hom.

χᾰλι-φροσύνη pl. легкомыслие, безрассудство Hom.

χᾰλί-φρων 2, gen. ονος легкомысленный, безрассудный Hom., Anth.

χαλκ-άρμᾰτος 2 едущий на медной (бронзовой) колеснице: χ. πόσις Ἀφροδίτας Pind. = Ἄρης.

χάλκ-ασπις, ιδος adj. вооруженный медным (бронзовым) щитом (Ἄρης Pind., Eur.; ἀνήρ Soph.): οἱ χαλκάσπιδες Polyb., Plut. вооруженные бронзовыми щитами (род войск в Македонии).

χαλκ-εγχής 2 вооруженный медным (бронзовым) копьем (Τρῶες Eur.).

χαλκεία ἡ кузнечное мастерство Plat.

Χαλκεῖα τά (sc. ἱερά) халкии (афинский праздник, справлявшийся в конце месяца пианепсиона; заглавие одной из комедий Менандра).

χαλκεῖον, эп.-ион. χαλκήϊον τό 1) кузнечная мастерская, кузница Her., Plat., Luc.; 2) медный сосуд или котел Her., Plat.; 3) медный отражатель, рефлектор светильника Xen.

χάλκειος, эп.-ион. χαλκήϊος 3 и 2 1) медный или бронзовый (ὅπλα, κνῆστις Hom.; σφαῖρα Sext.): αὐγὴ χαλκείη Hom. блеск меди; γένος χάλκειον Hes. медное поколение, т. е. бронзовый век; 2) кузнечный: χ. δόμος Hom. и χ. θῶκος Hes. кузница - см. тж. χάλκεος.

χαλκέλατος 2 Pind., Anth. = χαλκήλατος.

χαλκεμβολάς, άδος adj. f Eur. = χαλκέμβολος I.

I χαλκ-έμβολος 2 с медным носом (ναῦς Diod., Plut.).

II χαλκέμβολος ἡ (sc. ναῦς) корабль с медным носом Plut.

χαλκ-εντής 2 одетый в медные доспехи, меднодоспешный (πόλεμος, στρατιά Pind.).

χαλκεο- в сложн. словах = χάλκεος.

χαλκεο-θώρηξ, ηκος adj. одетый в медную броню (ἄνδρες Hom.).

χαλκεο-κάρδιος 2 с медным сердцем, т. е. неустрашимый (Ἀμφιτρύωνος υἱός = Ἡρακλῆς Theocr.).

χαλκεο-μήστωρ, ορος adj. с несокрушимой волей, непреклонный (Eur. - v. l. к χαλκεομίτωρ).

χαλκεομίτρας, α adj. m v. l. = χαλκομίτρας.

χαλκεο-μίτωρ, ορος adj. [μίτρα] в медных доспехах (Ἓκτωρ Eur.).

χαλκέον τό Theocr. v. l. = χαλκίον 4.

χαλκεό-πεζος 3 на медных ножках (ἕδρα Anth.).

χαλκέ-οπλος 2 вооруженный медью (Δαναοί Eur.).

χάλκεος, стяж. χαλκοῦς 3, редко 2 1) медный, сделанный из меди или из бронзы (ἔγχος, θώρηξ, κληΐς Hom.; λέβης Aesch., Eur.; σάλπιγξ Soph.; ἀνδριάς Plat.; νόμισμα Polyb.): χ. Ζεύς Her. медная статуя Зевса; χάλκεόν τινα ἱστάναι Dem., Plut., Luc. или ἀνιστάναι Luc. воздвигнуть кому-л. статую из меди; ἄξιος δὲ σταθῆναι χαλκοῦς, οὐκ ἄξιος ὢν χαλκοῦ ирон. ap. Arst. считающий себя достойным медного памятника, но не стоящий и медного гроша; 2) ведущийся из-за медного щита: χ. ἀγών Pind. состязание за медный щит (служивший наградой победителю); 3) крепкий как медь (τεῖχος Hom., Aeschin.; ἦτορ Hom.): κοιμήσατο χάλκεον ὕπνον Hom. он заснул «свинцовым» (непробудным) сном; χαλκέοισι νώτοις οὐρανὸν ἐκτρίβων Eur. (Атлант), с усилием поддерживающий небо на железных плечах; ὄψ χάλκεος Hom. зычный, как медь, голос; χαλκοῦν γένος Plat. и χάλκεος γενεή Anth. медный (бронзовый) век; 4) одетый в медь, в медных доспехах (ἄνδρες Her.).

χαλκεο-τευχής 2 носящий медные доспехи (Καπανεύς Eur.).

χαλκεό-φωνος 2 медноголосый, т. е. громогласный (Στέντωρ Hom.; Κέρβερος Hes.; ἀοιδή Anth.).

χάλκευμα, ατος τό медное (бронзовое) изделие: δύσλυτα χαλκεύματα Aesch. неразрывные оковы; περιβαλεῖν χαλκεύματι Aesch. настигнуть (кого-л.) мечом.

χαλκεύς, έως1) медник Hom.; 2) ( = χρυσοχόος) золотых дел мастер Hom.; 3) железных дел мастер, кузнец Hom. etc.; 4) солнечник (морская рыба) Arst.

χαλκευτής, οῦдосл. кузнец, перен. мастер, сочинитель: ὕμνων χ. Anth. = Πίνδαρος.

χαλκευτική ἡ (sc. τέχνη) металлообрабатывающее искусство, кузнечное мастерство Xen., Arst., Diog. L.

χαλκευτικός 3 1) кузнечный (ἔργα Xen.; πῦρ Arst.); 2) знающий кузнечное дело Xen.

χαλκευτός 3 [adj. verb. к χαλκεύω] выкованный: στίχος Πιερίδων χαλκευτὸς ἐπ᾽ ἄκμοσιν Anth. стих, выкованный на наковальнях Пиерид.

χαλκεύω 1) ковать, выковывать (δαίδαλα Hom.; ξίφος Soph.): χαλκεύεσθαι κράνη ὁλοσίδηρα Plut. велеть выковать себе шлемы из цельного железа; 2) перен. выковывать, обрабатывать (γλῶσσαν Pind.); 3) заниматься кузнечным делом, быть кузнецом Thuc., Arph., Plat.: ἡ τοῦ χαλκεύειν ἀμαθία Xen. незнание кузнечного дела.

χαλκεών, ῶνος ὁ (εω односложно) кузница Hom.

χαλκῆ ἡ (sc. εἰκών) медная или бронзовая статуя Diog. L.

Χάλκη ἡ Халка (остров близ Родоса) Thuc.

Χαλκηδονία ἡ Халкедония (область г. Халкедон) Xen.

Χαλκηδόνιος ὁ уроженец или житель Халкедона Her., Dem., Arst., Plut.

Χαλκηδών, όνος ἡ Халкедон (греч. город в Вифинии) Thuc., Xen., Dem., Plut.

χαλκηδών, όνος ὁ халкедон или халцедон (драгоценный камень) NT.

χαλκηϊο- эп.-ион. = χαλκειο-.

χαλκ-ήλᾰτος 2 сделанный из меди или бронзы (κώδωνες Aesch.; λέβης Soph.; ὅπλα Eur.).

χαλκ-ήρης 2 отделанный, обитый или украшенный медью (κυνέη, δόρυ Hom.; στόλος Aesch.; ναῦς Plut.).

Χαλκῐδεύς, έως ὁ уроженец или житель Халкиды Her., Thuc., Xen.

Χαλκῐδική ἡ (sc. χώρα) Халкидика (полуостров между Термейским и Стримонским заливами, колонизованный выходцами из Халкиды Эвбейской) Thuc., Xen. etc.

Χαλκιδικός 3 халкидский Her., Thuc., Arph.

χαλκί-οικος 2 обитающий в медном храме (эпитет Афины в Спарте) Eur., Thuc., Arph., Polyb.

χαλκίον τό 1) медный сосуд Arph., Xen., NT; 2) медная табличка Dem.; 3) медная монета, медяк Arph.; 4) медный кимвал (Theocr. - v. l. χαλκέον): τὸ Δωδωναῖον χ. Men. Додонский кимвал, перен. неугомонная болтушка.

χαλκίς, ίδος ἡ Халкида 1) тж. κύμινδις, род хищной птицы Hom.; 2) рыба Arst.; 3) тж. ζιγνίς, вид ящерицы Arst.

Χαλκίς, ίδος ἡ Халкида 1) главный город на Эвбее Hom., Hes., Aesch., Thuc.; 2) приморский город в Этолии Hom., Thuc.; 3) город в Элиде на реке того же названия Hom., HH.

I χαλκῖτις, εως и ιδος adj. f содержащая медь: χ. λίθος Arst. медный колчедан.

II χαλκῖτις, ιδος ἡ (sc. φλέψ) меденосная жила Plut.

χαλκο-άρᾱς, α (ᾱρ) adj. одетый в медные доспехи (στράταρχος Pind.).

χαλκο-βάρεια, ας adj. f из тяжелой меди или тяжелая от медной отделки (στεφάνη, μελίη Hom.).

χαλκο-βᾰρής 2 тяжелый от меди (δόρυ Hom.; κρόταλον Anth.).

χαλκο-βᾰτής 2 построенный на медном основании, т. е. несокрушимый или с медным полом (δῶ Hom.).

χαλκο-βόας, ου adj. m с медным, т. е. зычным голосом (Ἄρης Soph.).

χαλκο-γένειος 2 с медными челюстями (ἔμβολα νηῶν Anth.).

χαλκόγενυς 2 Pind. = χαλκογένειος.

χαλκο-γλῶχῑν, ῑνος adj. с медным острием или наконечником (μελίη Hom.).

χαλκο-δαίδᾰλος 2 искусный в обработке меди (τέχνη Anth.).

χαλκο-δάμᾱς, αντος (δᾰ) adj. покоряющий, т. е. обрабатывающий медь (ἀκόνα Pind.).

χαλκό-δετος 2 отделанный медью или оправленный в медь (σάκος Aesch.; αὐλαί Soph.; ἔμβολα Eur.).

*χαλκοδρυ(σ)ταί αἱ халкодриты (мистическое название кормилиц Вакха) Plut.

χαλκο-ειδής 2 1) похожий на медь, цвета меди (οὐδὲ χ., οὐδὲ ἄλλην οὐδεμίαν ἔχων χροιάν Arst.); 2) словно из меди (ῥάβδοι Diod.).

χαλκο-θώραξ, ᾱκος adj. одетый в медную броню Soph., Luc.

χαλκο-κέραυνος 2 сверкающий как медь (λίμνη Aesch. - v. l. χαλκομάραυγος).

χαλκο-κνήμις, ῑδος adj. в медных поножах (Ἀχαιοί Hom.).

χαλκο-κορυστής, οῦ adj. m одетый в медные доспехи (Ἓκτωρ Hom.; Ἄρης HH; Μέμνων Hes.).

χαλκό-κροτος 2 1) выкованный из меди (φάσγανον Eur.); 2) подкованный медью или издающий звонкое цоканье (ἵπποι Arph.); 3) шествующий под звуки медных кимвалов (Δημήτηρ Pind.).

χαλκολίβανον τό (греч.-евр.) халколиван (род светлой бронзы, по по друг. - род ладана) NT.

χαλκο-μάραυγος 2 отсвечивающий медью (Aesch. - v. l. χαλκοκέραυνος).

χαλκο-μίτρας, α adj. m имеющий на себе пояс с медной или бронзовой отделкой (Κάστωρ Pind.).

χαλκό-νωτος 2 с медной спинкой (ἀσπίς Eur.).

χαλκο-πᾰγής 2 сделанный из меди (σάλπιγξ Anth.).

χαλκοπάρᾳος 2 дор. = * χαλκοπάρειος.

*χαλκο-πάρειος, эп. χαλκοπάρῃος, дор. χαλκοπάρᾳος 2 (πᾰ) меднощекий, т. е. с медными боками (κυνέη Hom.; ἄκων Pind.).

χαλκό-πεδος 2 с медным основанием (ἕδρα θεῶν Pind.).

χαλκό-πλακτος 2 дор. выкованный из меди (γένυς Soph.).

χαλκό-πλευρος 2 меднобокий (τύπωμα Soph.).

χαλκο-πληθής 2 весь в медных доспехах Eur.

χαλκόπληκτος 2 Soph. v. l. = χαλκόπλακτος.

χαλκό-πους 2, gen. ποδος 1) медноногий (τρίπους Eur.); перен. неутомимый (ἵππω Hom.; Ἐρινύς Soph.); 2) обутый в медную обувь (Ἐμπεδοκλῆς Luc.); 3) служащий медным основанием: χ. ὀδός Soph. медный порог.

χαλκό-πῠλος 2 1) с медными вратами (ἱρόν Her.); 2) обитающий в храме с медными вратами (θεά Eur.).

χαλκο-πώγων, ωνος adj. (лат. ahenobarbus) меднобородый, т. е. рыжебородый Plut.

χαλκός 1) медь Hom., Plat., Arst., Plut.: χ. ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον погов. NT медь звенящая или кимвал звучащий; 2) изделие из меди, медный предмет (нож, копье, сосуд и т. д.): λίνον καὶ χ. Hom. леса с медным крючком; λεπτότατος χ. Hom. тончайшая медная пластинка; χαλκὸν ζώννυσθαι Hom. подпоясаться медным поясом; πλάγχθη δ᾽ ἀπὸ χαλκόφι χ. Hom. медное копье отскочило от медного шлема; ἐν χαλκῷ φέρειν τι Soph. нести что-л. в медной урне; ὁ διαυγὴς χ. Anth. зеркало из (полированной) меди; 3) медная монета, собир. деньги Anth.: χαλκοῦ σπάνις Men. безденежье; 4) халк (атт. медная монета = 1 / 4 обола = 1 / 48 драхмы) Plut.

χαλκο-σκελής 2 медноногий (βοῦς Soph.).

χαλκο-στέφᾰνος 2 увенчанный медной кровлей или медным карнизом (τέμενος ap. Diod.).

χαλκό-στομος 2 медноустый (κώδων Τυρσηνική Soph.; ἐμβολαὶ ναῶν Aesch.).

χαλκό-τευκτος 2 сделанный из меди (κλῇθρα Eur.).

χαλκό-τοξος 2 вооруженный медным луком (ἀλκά Pind.).

χαλκό-τορος 2 приготовленный из меди (ξίφος Pind.).

χαλκο-τῠπέω обрабатывать медь: τιμαὶ χαλκοτυπούμεναι Plut. изображенные на меди почести, т. е. медные изображения или памятники.

χαλκο-τῠπική ἡ (sc. τέχνη) кузнечное дело Plat., Plut.

I χαλκο-τύπος (ῠ) ὁ 1) медник (οἱ χαλκοτύποι καὶ οἱ σιδηρεῖς Xen.); 2) кузнец Dem., Plut.

II χαλκο-τύπος 2 возбуждаемый ударами кимвалов (μανίη Anth.).

χαλκό-τῠπος 2 нанесенный медным оружием (ὠτειλαί Hom.).

χαλκοῦν стяж. n к χάλκεος.

χαλκ-ουργεῖον τό медный рудник Polyb., Diod.

χαλκ-ούργημα, ατος τό медное изделие Sext.

χαλκ-ουργική ἡ (sc. τέχνη) искусство обработки меди, ремесло медника Arst.

χαλκ-ουργός ὁ медных дел мастер, медник Luc.

I χαλκοῦς 3, редко 2 стяж. к χάλκεος.

II χαλκοῦς ὁ Arph., Dem., Polyb. = χαλκός 4.

χαλκο-φάλᾰρος 2 разукрашенный медью или бронзой (δώματα Arph.).

χαλκόφι эп. gen. к χαλκός.

χαλκοχάρμας, ου adj. m дор. = χαλκοχάρμης.

χαλκο-χάρμης, дор. χαλκοχάρμας, ου adj. m [χάρμα II] сражающийся в медных доспехах, по по друг. [χάρμα I] радующийся оружию (ξένοι, πόλεμος Pind.).

χαλκο-χίτων, ωνος (ῐ) adj. одетый в медь, в медных доспехах (Τρῶες, Κρῆτες Hom.).

χαλκό-χῠτος 2 вылитый из меди (πλευραὶ βοός Anth.).

χαλκόω 1) покрывать медной броней: χαλκοθείς Pind. одетый в медную броню; 2) делать из меди (βοΐδιον Anth.).

Χαλκωδοντιάδης, ου ὁ сын Халкодонта, т. е. Ἐλεφήνωρ Hom.

Χαλκωδοντίδαι, ῶν οἱ потомки Халкодонта, т. е. эвбейцы Eur.

Χαλκώδων, οντος ὁ Халкодонт (миф. царь абантов, древнего населения Эвбеи) Hom., Soph.

χάλκωμα, ατος τό 1) медный сосуд Lys., Arph., Xen.; 2) медная ванна Plut.; 3) медная доска (таблица) Polyb.; 4) медный нос корабля Plut., Diod.; 5) медная часть (ἀσπίδος Arst.).

χαλκωρυχεῖον τό = χαλκωρύχιον.

χαλκ-ωρύχιον или χαλκωρυχεῖον (ῠ) τό медный рудник Plut.

Χάλος ὁ Хал (река в сев. Сирии) Xen.

χᾰλυβδικός ὁ (sc. σίδηρος) сталь: ἄτερ χαλυβδικοῦ Eur. без применения оружия.

Χάλῠβες (ᾰ) οἱ халибы (народ в М. Азии, на побережье Черного моря, у границ Армении и Месопотамии, славившийся своей сталью и стальными изделиями) Her., Aesch., Xen.

Χᾰλῠβικός 3 халибский: σίδηρος ὁ Χ. Arst. халибское железо, т. е. сталь.

χάλῠβος (ᾰ) ὁ Aesch. = χάλυψ.

Χαλυβών, ώνος ἡ Халибон (город в сев. Сирии) Plut.

Χαλυβώνιος 3 халибонский Plut.

χάλυψ, ῠβος (ᾰ) ὁ сталь Aesch., Soph.

Χάλυψ, ῠβοςsing. к Χάλυβες.

χᾰμάδις (μᾰ) adv. Hom., Aesch. = χαμᾶζε.

χᾰμᾰ-ζε adv. 1) на землю (ἀπὸ πύργου βῆναι Hom.; δώματα ῥῆξαι Eur.; πίπτειν Arph.); 2) на земле (προσαναπαύεσθαι Plut.; ἔχειν τι Luc.).

χᾰμᾶ-θεν adv. с земли (ἀείρειν Her.; λαβεῖν τι Arph.).

χᾰμαί adv. [арх. locat. к * χαμά земля] 1) на земле (ἧσθαι Hom.; κεῖσθαι Xen.): χ. ἔρχεσθαι Hom., Luc.; ходить по земле, перен. быть смиренным, держаться скромно; ὁ χ. βίος Plut. скромная жизнь; 2) на землю (πόδα τιθέναι Aesch.; καθίζειν Plat.; ἐκβαλεῖν εἰς τὸ χ. τι Anth.): χ. πίπτειν Eur. падать на землю, перен. Plat. пропадать без пользы.

χᾰμαι-γενής 2 земнородный (ἄνθρωποι HH, Hes., Pind.).

χᾰμαι-ευνάς, άδος adj. f лежащая или спящая на земле (σύες Hom.).

χᾰμαι-εύνης 2 лежащий или спящий на (голой) земле (Σελλοί Hom.; λέοντες Emped.).

I χᾰμαί-ζηλον τό приниженность Isocr.

II χᾰμαίζηλον τό бот. пятилистник (Viburnum genista) Plin.

I χᾰμαί-ζηλος 2 1) приземистый, низкий (φυτά Arst., Plut.; δίφρος Plut.): τῇ ἡλικία χ. Luc. малорослый; 2) униженный (χαμαιπετὴς καὶ χ. Luc.).

II χᾰμαίζηλος ὁ (sc. δίφρος) низкое сиденье, скамеечка (καθήμενος ἐπὶ χαμαζήλου τινός Plat.).

χᾰμαῖ-θεν adv. Plut. = χαμᾶθεν.

χᾰμαικοιτέω лежать или спать на земле Luc.

χᾰμαι-κοίτης 2 Soph. = χαμαιεύνης.

χᾰμαι-λεχής 2 Anth. = χαμαιεύνης.

χᾰμαι-λέων, οντος1) зоол. хамелеон Arst.; 2) перен. хамелеон, переменчивый человек Arst., Plut.

χᾰμαι-πετέω тж. раздельно, досл. приникать к земле, перен. низко стлаться (γνώμα χαμαιπετοῖσα - v. l. χαμαὶ πετοῖσα Pind.).

χᾰμαι-πετής 2 1) упавший на землю (ὑψόθεν χ. πίπτει Eur.); 2) лежащий на земле (φόνος χ. ματρός Eur.): χαμαιπετὲς βόαμα προσχαίνειν τινί Aesch. упав ниц, громко приветствовать кого-л.; χ. ἐν ὁδοῖς ὑπαίθριος χοιμώμενος Plat. спящий под открытым небом (тж. на голой земле или на дорогах); στιβὰς χ. Eur. постель (прямо) на земле; 3) ходящий по земле, т. е. не умеющий летать (στρουθοὶ οἱ μεγάλοι Luc.); 4) приземистый, низкий (δένδρα Polyb.; ἐλαία Luc.); 5) низкий, низменный, пошлый: χ. καὶ χαμαίζηλος Luc. весь во власти низменных побуждений; ὑπόμνημα τῶν γεγονότων κομιδῇ χαμαιπετές Luc. исторический рассказ в грубом (вульгарном) стиле; 6) бесполезный, напрасный, пустой (ἔπος, λόγος Pind.).

χᾰμαι-πετῶς низко над землей (ἐπαίρεσθαι Luc.).

χᾰμαι-τῠπεῖον τό дом разврата, притон Luc.

χᾰμαι-τύπη (ῠ) ἡ публичная женщина Plut.

χᾰμαί-τῠπος 1) бьющий (т. е. хватающий) добычу у самой земли (ἱέραξ Arst.); 2) (тж. ἡ) распутник, распутница Polyb.

χᾰμ-ερπής 2 ползающий по земле (μέροπες Anth.).

χᾰμεύνᾱ дор. = χαμεύνη.

χαμ-εύνη, дор. χᾰμεύνᾱ 1) постель на земле, подстилка Aesch., Eur., Theocr., Plut.; 2) низкая кровать или козлы для постели Arph.

χᾰμεύνιον τό [demin. к χαμεύνη] подстилка, сенник Plat., Luc.

χᾰμευνίς, ίδος ἡ Theocr. = χαμεύνιον.

χᾰμηλός 3 1) низкий (αἱ ὁπλαί Xen.); 2) незначительный, ничтожный: στιγμῆς τι χαμηλότερον Anth. ничтожнее точки, т. е. совершенно незначительный; 3) низменный, мелкий: χαμηλὰ πνεῖν Pind. иметь низменные побуждения, «мелко плавать».

χἀμῖν in crasi Theocr. = καὶ ἡμῖν.

χᾰμόθεν adv. Xen., Plut., Luc. = χαμᾶθεν.

χάμψαι, ῶν οἱ (егип.) Her. = κροκόδειλοι.

χἄν in crasi Arph. = καὶ ἃ ἄν.

Χαναάν indecl. Ханаан (страна в Палестине) NT.

χᾶνας Arph. дор. acc. pl. к χήν.

χανδάνω (fut. χείσομαι, aor. 2 ἔχᾰδον - эп. тж. χάδον; pf. со знач. praes. κέχανδα) 1) вмещать, содержать (τέσσαρα μέτρα, γλήνεα πολλά Hom.): ὡς οἱ χεῖρες ἐχάνδανον Hom. сколько он мог захватить руками; οὐδὸς δ᾽ ἀμφοτέρους ὅδε χείσεται Hom. этот порог вместит (нас) обоих, т. е. места нам хватит обоим; 2) охватывать, держать (ῥόπαλον Theocr.); 3) перен. вмещать, выдерживать (Ἣρῃ δ᾽ οὐκ ἔχαδε στῆθος χόλον Hom.): κωκύσασα ὅσσον ἐχάνδανε μητρὸς ἀνίη Anth. рыдая так, как может (рыдать) материнская скорбь; ὅσον κεφαλὴ χάδε Hom. и ὁπόσον ἡ φάρυγξ ἂν χανδάνῃ Arph. во все горло.

χαν-δόν adv. [χαίνω] широко разевая рот, т. е. жадно (οἶνον ἑλεῖν Hom.; πίεσθαι Luc.): χ. ἐμπίπλασθαι τῶν εὐχῶν Luc. орать во все горло молитвы.

χανδο-πότης, ου ὁ любитель выпить Anth.

χανεῖν inf. aor. 2 к χαίνω и χάσχω.

χάννη ἡ ханна (рыба с широким ртом) Arst.

χάνοι эп. aor. opt. 2 к χάσκω.

χανών эп. part. aor. к χάσκω.

Χάονες (ᾱ) οἱ (dat. pl. Χάοσι) хаоны (одно из трех главных племен Эпира) Thuc., Arph., Plut.

Χᾱονία ἡ Хаония (область в сев.-зап. Эпире) Arst.

χάος, εος (ᾱ) τό [χαίνω] 1) хаос, первичное бесформенное состояние мира (πάντων πρώτιστα χ. γένετο Hes. etc.; τὸ περικείμενον χ. Luc.); перен. мрачная бездна (ἔρεβος καὶ χ. Plat.; ὄρφνη καὶ χ. Plut.); 2) бесконечное пространство Arph., Anth.

χᾳος 2 [стяж. к χάϊος] благородный, славный: χᾳοὶ οἱ ἐπάνωθεν Theocr. славные люди прошлого.

χᾰρά ἡ радость, восторг: χαρᾷ Aesch., Soph., ὑπὸ χαρᾶς Aesch., Xen. и διὰ τὴν χαράν Xen., Polyb. от радости, на радостях; πρὸς χαρὰν λόγων Soph. от радостной вести; χαρᾷ μελέων Eur. в восторге от песен; χαρὰν χαίρειν Plut., NT испытывать радость, быть в восторге, ликовать; σὺν и ἅμα χαρᾷ Soph., Xen. и μετὰ χαρᾶς Xen. с радостью.

χάραγμα, ατος τό 1) знак, след, отпечаток: πυρὸς χ. Anacr. выжженный знак, клеймо, тавро; ἐχίδνης χ. Soph. укус змеи; 2) изображение, чекан (τοῦ νομίσματος Plut.); 3) начертание, письмо: τὰ χαράγματα χειρός Anth. рукопись, письмена; ὡς χ. λέγει Anth. как гласит надпись; 4) монета, деньги Anth.

χᾰράδρα, ион. χαράδρη 1) рытвина, овраг, ущелье Hom., Her., Thuc., Xen., Plut.; 2) горный поток Hom., Arph., Polyb.; 3) канава, водосток Dem.

Χαράδρα, ион. Χαράδρη ἡ Харадра (город в Фокиде) Her.

χᾰραδριός птица ржанка (Charadrius) или зуек (Eudromias) Arph., Plat., Arst., Plut.

χᾰραδρόομαι (о местности) изобиловать оврагами или рытвинами (χώρη κεχαραδρωμένη Her.).

χάραδρος ὁ Plut. = χαράδρα.

Χάραδρος ὁ Харадр (местность в Аргосе) Thuc.

Χαρακηνός ὁ уроженец или житель г. Χάραξ Luc.

χᾰρᾰκίζῶ [χάραξ] досл. обносить частоколом из скрещенных жердей, перен. скрещивать (αἱ μυῖαι χαρακίζουσι τοῖς προσθίοις σκέλεσιν Arst.).

χᾰρᾰκο-ποιΐα ἡ постройка частокола Polyb.

χᾰρᾰκόω обносить частоколом, огораживать (τὴν πόλιν χ. καὶ τειχίζειν Plut.; χ. καὶ ταφρεύειν Diod.): τὸ ὄστρακον κεχαρακωμένον ταῖς ἀκάνθαις Arst. скорлупа (морского ежа), окруженная шипами.

χᾰρακτήρ, ῆρος ὁ [χαράσσω] 1) отпечаток (τῆς εὐγενείας Plut.); 2) печать, клеймо (σφραγῖδες καὶ πᾶς χ. Plat.; χαρακτῆρά τινος ἐπιβαλεῖν τινι Isocr.): ἀργύρου χ. Eur. чекан серебряной монеты; ὁ χ. ἐτέθη τοῦ ποσοῦ σημεῖον Arst. чекан выбит (на монетах) как знак количественного достоинства; 3) изображение, начертание, знак (ἐν τοῖς πυξίοις Plut.); 4) очертание, форма: τοὺς χαρακτῆρας διατυπῶσαι (τῶν γραμμάτων) Diod. придать (определенные) формы буквам; 5) отличительная черта, особенность, своеобразие, характер (τῆς γλῶσσης, τοῦ προσώπου Her.; τῶν ἀνδρῶν Eur.; τῆς ὄψεως Diod.): εἰληφέναι χαρακτῆρα ἑκατέρου τοῦ εἴδους Plat. уловить особенности каждого вида; 6) примета, признак (φανερὸς χ. τινος Eur.).

χᾰρακτηριστικός 3 служащий отличительным признаком (τινος Sext.).

χᾰρακτός 3 [adj. verb. к χαράσσω] желобчатый, с насечками или зазубренный (ῥῖναι Anth.).

χᾰράκωμα, ατος (ρᾰ) τό 1) изгородь из кольев, частокол, вал с частоколом Xen., Polyb.: χαρακώματα καὶ τάφροι Dem. снабженные частоколами валы и рвы; 2) обнесенное частоколом место, укрепленный лагерь Xen., Plut.

χᾰράκωσις, εως (ρᾰ) ἡ обнесение частоколом Plut.

χάραξ, ᾰκος (χᾰ) ὁ и1) тычина, подпорка Arph., Thuc., Plut.: ταῖς χάραξι περιπλέκειν τὰ κλήματα Luc. обвивать молодые побеги вокруг тычин; ἐξηπάτησεν ἡ χ. τὴν ἄμπελον погов. Arph. тычина обманула лозу, т. е. опора оказалась ненадежной; 2) жердь, кол Arph., Dem.; собир. колья: κόπτειν χάρακα Polyb. рубить (заготовлять) колья; 3) обнесенное частоколом место, вал с частоколом, укрепленный лагерь Men., Dem., Polyb., Plut., Diod.

Χάραξ, ακος ὁ Харак 1) родом из Пергама, историк II в. н. э., автор «Ἑλληνικά» Anth.; 2) город в Сузиане, приблиз. на месте нын. Мохаммеры Luc.

χᾰραξί-ποντος 2 бороздящий море (ναΐα κληΐς Simonides ap. Plut.).

χάραξις, εως (χᾰ) ἡ досл. резание, перен. режущая или острая боль, резь Plut.

Χάραξος ὁ Харакс (брат Сапфо) Her., Anth.

χᾰράσσω, атт. χᾰράττω 1) острить, точить (ἅρπας Hes.; λόγχην Plut.); 2) снабжать зубцами, зазубривать (τὰ σιδήρια καὶ τοὺς πρίονας Arst.): τὰ ἄκρα κεχαραγμένα Arst. зазубренные концы; σκύταλον κεχαραγμένον ὄζοις Theocr. суковатая дубина; ἀκτῖσι χαράσσεσθαι Anth. испускать лучи; 3) разрезать, бороздить (ἀρότρῳ χέρσον Anth.): χαράσσεται πέδον Aesch. земля дает трещины; κύματα φρικὶ χαρασσόμενα Anth. подернутые рябью волны; νῶτον χαραχθεῖς Eur. с исполосованной (бичом) спиной; 4) med. царапать, ранить (ταύρων στέρνα Anth.); 5) вырезать, начертывать, чертить (τὸ γράμμα τοίχοισι Theocr.; ἔπος ἐπὶ τοίχου Anth.; νόμους εἰς πίνακας Diod.); 6) метить, клеймить (τινὰ στίγμασι Diod.); 7) выбивать, чеканить (ἐκ τῶν πλίνθων χρυσῶν τὸ χαραχθὲν νόμισμα Polyb.); 8) возбуждать, разжигать (τὸ φιλόνεικον Plut.); 9) раздражать, сердить (κεχαραγμένος τινί Her.): χαράττεσθαί τινί τι Eur. сердиться на кого-л. за что-л.

χᾰρείς part. aor. 2 pass. к χαίρω.

Χάρης, ητος ὁ Харет 1) афинский полководец IV в. до н. э. Xen., Diod., Plut.; 2) родом из Линда, ваятель III в. до н. э., автор Колосса Родосского Sext.; 3) родом из Митилены, придворный Александра Македонского и его историограф Plut.; 4) река в Арголиде Plut.

χαρήσομαι NT fut. к χαίρω.

Χᾰριάδαι, ῶν οἱ Хариады (знатный род в Эгине) Pind.

Χᾰρίδᾱμος дор. = Χαρίδημος.

Χᾰρίδημος, дор. Χᾰρίδᾱμος ὁ Харидем 1) афинский полководец IV в. до н. э. Aeschin., Dem., Arst.; 2) афинский оратор, изгнанный, по требованию Александра, бежавший к Дарию и им казненный Plut.; 3) заглавие диалога Лукиана «о красоте».

χᾰρῐ-δότης, ου ὁ податель радости (эпитет Зевса, Гермеса и Вакха) Plut.

χᾰρῐδώτης, ου ὁ HH = χαριδότης.

χαριεῖ атт. 2 л. sing. fut. к χαρίζομαι.

χαρίεις, ίεσσα, ίεν 1) приятный, прелестный, привлекательный, славный, милый (εἵματα, ἔργα, ἀοιδή, πρόσωπον Hom.; μέλος Pind.; δῶρα Arph.; ὑδάτια Plat.; ζῷα Luc.): χαρίεν γάρ εἰ … ирон. Xen., Luc. вот было бы недурно, если бы …; 2) образованный, культурный, тж. тонкий, остроумный (οἱ χαριέστατοι τῶν Ἑλλήνων Isocr.; τῶν ἰατρῶν οἱ χαρίεντες Arst.): τὰ τῶν χαριέντων σκώμματα Plat. насмешки остряков; λόγον λέξαι χαρίεντα Arph. рассказать занимательную историю; τὸ ἀστεῖόν τε καὶ χαρίεν Luc. изысканное остроумие; χ. τι и περί τι Plat. или χ. ἐπί τινος Isocr. сведущий (искусный) в чем-л.

χάριεν adv. Arph., Plat. = χαριέντως.

χᾰριεντίζομαι 1) говорить остроумно Plat.; 2) балагурить, шутить Arph.: σπουδῇ χ. Plat. шутить серьезными вещами или с серьезным видом.

χᾰριεντισμός 1) любезность, благосклонность (εὐτραπελία τε καὶ χ. Plat.); 2) шутка, острота Plat.: τὸ τοῦ Πλάτωνος σπουδῇ καὶ χαριεντισμῷ μεμιγμένον Plut. изречение Платона, в котором серьезное смешано с шуткой.

χᾰριεντότης, ητος ἡ изящество, тж. остроумие Plut.

χᾰριέντως 1) красиво, изящно: χ. ἔχειν τὸ σῶμα Plat. обладать физической красотой; 2) остроумно, искусно (συμβουλεύειν Plat.): οὐκ ἀνατίθεμαι μὴ οὐχὶ πάνυ χ. ἀποδεδεῖχθαι Plat. я не отрицаю, что (это) доказано превосходно; χ. μέν, ἀπειροτέρως δὲ ἐπαινεῖν τι Isocr. хвалить что-л. остроумно, но без знания дела; 3) вежливо, мягко (ἀμύνεσθαί τινα Isocr.).

χᾰρι-εργός 2 искусная в своих произведениях или благосклонная к художествам (эпитет Афины) Anth.

χᾰριέστατος 3 superl. к χαρίεις.

χᾰριέστερος 3 compar. к χαρίεις.

χᾰριεστέρως compar. к χαριέντως.

χᾰρίζομαι 1) быть приятным, делать приятное, угождать Hes., Aesch., Arph.: Καλλίᾳ χαριζόμενος παρέμεινα Plat. я задержался здесь из любезности к Каллию; χ. χάριτάς τινι Dem. всячески угождать кому-л.; ἐμοί τε χαρίζου ἀποκρινόμενος Plat. сделай мне одолжение, ответь; λόγῳ θωπεῦσαι καὶ ἔργῳ χ. Plat. польстить словом и угодить делом; δειλίᾳ γλώσσῃ χ. Eur. льстить из страха; 2) pass. быть приятным, нравиться (πάντεσσι Hom.): ἥ οἱ κεχάριστο θυμῷ Hom. которая была дорога ее сердцу; τοῖσι Εὐβοεῦσι ἐκεχάριστο Her. это пришлось по душе эвбейцам; ἐμῷ κεχαρισμένε θυμῷ! Hom. о, желанный мой!; ὅς οἱ κεχαρισμένος ἔλθοι Hom. тот, кто был бы ему по сердцу; κεχαρισμένα ποιεῖν τινι Lys. делать угодное кому-л.; 3) отдаваться, предаваться (ἐρασταῖς Plat.): χ. θυμῷ Soph., Xen. или ὀργῇ Eur. давать волю своему гневу; χ. τῇ προσπιπτούσῃ ἐπιθυμίᾳ Plut. подчиняться случайной страсти; 4) уступать, соглашаться, разрешать: χ. τῷ ἵππῳ Xen. давать повод коню; βούλει σοι χαρίσωμαι; Plat. ты хочешь, чтобы я тебе уступил?; χ. τινι (τὸ) ποιεῖν τι Plat., Plut., Luc. разрешать кому-л. делать что-л.; 5) охотно давать, предоставлять, преподносить (τί τινι Hom., Her., Arph., Xen., Luc.): χ. παρεόντων Hom. щедро давать из наличных запасов; χ. τινά τινι Xen. назначать кого-л. в угоду кому-л., но Plut. освобождать или щадить кого-л. из уважения к кому-л.; 6) отпускать, прощать (ἀδικίαν τινί NT).

Χᾰρικλῆς, έους ὁ Харикл (сын Аполлодора, афинский флотоводец в 413 г. до н. э. и один из «тридцати тираннов» в 404 г. до н. э.) Thuc., Xen.

Χᾰρικλῶ, οῦς ἡ Харикло (нимфа, дочь Аполлона, мать кентавра Хирона) Pind., Anth.

Χᾰρίλαος, дор. Χαρίλᾱς, ου, ион. εως ὁ Харилай (сын Полидекта, племянник законодателя Ликурга, царь Спарты) Her., Arst., Plut.

χάριν (ᾰ) adv. ради, в угоду, из-за, по причине (τινός Hom., Her., Xen., Plut.): ψεύδεσθαι γλώσσης χ. Hes. лгать для удовольствия; (τὴν) ἐμὴν χ. Aesch. ради меня; τοῦ χ. καὶ τοῦ δεόμενος ἦλθε; Arph. чего ради и зачем он пришел?; ἕνεκα τοῦ τοιούτου χ. Plat. ради этого самого; οὗ χ. λέγω σοι NT а потому говорю тебе.

χάρις, ῐτος (ᾰ) ἡ (acc. χάριν сin arsi и χάριτα; dat. pl. χάρισσι Pind.) тж. pl. 1) прелесть, изящество, красота, привлекательность (κάλλος καὶ χ. Hom.; εὐμόρφων κολοσσῶν Aesch.; χάριτες Ἀφροδίτης Eur.; ἡ τῶν λόγων χ. Dem.): μετὰ χαρίτων Thuc. с изяществом; 2) слава (παλαιὰ χ., Ἐρεχθειδᾶν χάριτες Pind.); 3) благосклонность, любезность, благожелательность, благоволение, расположение, милость: χ. τινός Hes., Thuc. симпатия к кому-л.; μετὰ χάριτος Polyb. благосклонно; ἐν χάριτί τινι ποιεῖν τι Plat. сделать что-л. из расположения к кому-л.; οὐ πρὸς χάριν λέγειν Plat. говорить не из желания угодить; εἰ δέ τις μείζων χ. Aesch. если вы предпочитаете; διὰ χαρίτων εἶναι или γίγνεσθαί τινι Xen. быть в задушевно-дружеских отношениях с кем-л.; εἰς χάριν ποιεῖν или πράσσειν τι Pind. делать что-л. из любезности (в знак расположения); πρὸς χάριν τινός Soph. в пользу чего-л., ради чего-л.; ἐν χάριτι κρίνειν τινά Theocr. судить в пользу кого-л., т. е. быть в своем суждении пристрастным к кому-л.; οὐκ ἀνάγκῃ, ἀλλὰ χάριτος ἕνεκα Xen. не по принуждению, а по внутреннему влечению (добровольно); 4) благодеяние, милость, услуга, одолжение (χάριν φέρειν τινί Hom. и εἴς τινα Eur., тж. χάριν τινὶ θέσθαι Aesch., Her., προσθέσθαι или παρασχεῖν Soph.): χ. ἀντὶ χάριτος ἐλθέτω Eur. услугой нужно платить за услугу; οὐδὲν εἰς χάριν πράσσειν Soph. не оказать никакого благодеяния; 5) радость, наслаждение, блаженство (χάριτες ἀφροδισίων ἐρώτων Pind.): οὐδεμίαν τινὶ χάριν ἔχειν Arph. не находить никакого удовольствия в чем-л.; ὕπνου φέρειν χάριν Eur. наслаждаться сном; 6) почитание, честь, уважение (τιμή τε καὶ χ. Plat.): θανόντι χάριν πέμπειν Aesch. воздавать почести усопшему; ἐν χάριτι καὶ δορεᾷ λαμβάνειν τι Polyb. получить что-л. в виде почетного дара; ὅρκων χ. Eur. уважение к (данным) клятвам; 7) благодарность, признательность (δοῦναι χάριν ἀντί τινος Hom.): χ. τινός Hom., Hes. благодарность за что-л.; τοῖς οὖν θεοῖς χ. ὅτι … Xen. благодарение богам, что …; ὀφεῖλαι πολλὴν χάριν τινί Soph. быть глубоко обязанным кому-л.; χάριν ἀμείβειν τινός Aesch. отблагодарить за что-л.; χάριν ἐκτίνειν, ἀπονέμειν или ὑπουργεῖν Aesch. воздать благодарность; 8) награда, вознаграждение Aesch., Soph., Plat., Plut.; 9) благодать NT - см. тж. χάριν.

Χάρις, ῐτος (ᾰ) ἡ 1) Харита (жена Гефеста - в Илиаде) Hom.; 2) αἱ Χάριτες (dat. pl. Χαρίτεσσι) Хариты (лат. Gratiae, божества красоты и радости Hom.; они - дочери Зевса и океаниды Эвриномы: Ἀγλαΐη, Εὐφροσύνη и Θαλίη Hes.): Χαρίτων λόφος Her. холм Харит (в Ливии).

χᾰρίσιον τό любовное зелье Plut.

χᾰρίσιος 3 полный любви: χαρισία βοτάνη Arst. = χαρίσιον; ὁ χ. πλακοῦς Arph. любовный пирог (род печенья).

χάρισμα, ατος (χᾰ) τό милость, дар NT.

χᾰριστέος 3 adj. verb. к χαρίζομαι.

χᾰριστήρια τά (sc. ἱερά) 1) благодарственное жертвоприношение (χ. τοῖς θεοῖς ἀποτελεῖν Xen.): χ. τῆς νίκης ἑορτάζειν Plut. совершать благодарственное жертвоприношение в честь победы; 2) (у римлян; лат. supplicatio) умилостивительная жертва Plut.

χᾰριστήριον τό благодарственный дар: ἀποστεῖλαί τι εἰς Δελφιὺς χ. Plut. послать что-л. в Дельфы в виде благодарственного приношения; χαριστήρια τροφῶν ἀποδιδόναι Luc. принести благодарственные дары за воспитание - см. тж. χαριστήρια.

χᾰριστήριος 2 благодарственный: τὸ ἱερὸν τῇ θεῷ τῆς ἀχέσεως χαριστήριον ἱδρύσασθαι Plut. воздвигнуть богине храм в благодарность за исцеление.

χᾰριστικόν τό щедрость Plut.

χᾰριστικός 3 щедрый Plut.

χάριτα acc. к χάρις.

χᾰρῐτεῦν ион. Anacr. n к χαρίεις.

χᾰρῐτία ἡ шутка, острота Xen.

χᾰρῐτο-βλέφᾰρος 2 с прекрасными ресницами (ὄμματα Anth.).

χᾰρῐτο-γλωσσέω, атт. χᾰρῐτογλωττέω говорить льстивые речи Aesch.

χᾰρῐτοδότης 2 Plut. = χαριδότης.

χᾰρῐτόω осыпать милостями, осенять благодатью NT.

χᾰρῐτ-ῶπις, ιδος adj. f приятная на вид, прелестная Anth.

I χάρμᾰ, ατος τό [χαίρω] 1) тж. pl. предмет или причина радости Pind., Trag.: χ. τινὶ ἔσεσθαι или γενέσθαι Hom. стать причиной чьей-л. радости; λυπρά, χάρματα ἐχθροῖς Aesch. несчастья, доставляющие радость врагам; 2) радость Hom., HH, Hes., Trag., Plut.

II χάρμᾱ дор. = χάρμη.

Χαρμάνδη ἡ Харманда (город на Эвфрате) Xen.

χάρμη, дор. χάρμᾱ1) воинский пыл, воинственность Hom.; 2) победа (δύο ἐγένοντο χάρμαι Pind.); 3) сражение, битва, бой (προκαλεῖσθαι χάρμῃ Hom.).

Χαρμίδας ὁ Хармид (греч. философ, основатель, вместе с Филоном Ларисским, «четвертой» Академии II-I вв. до н. э.) Sext.

Χαρμίδης, ου ὁ Хармид (сын Главкона, дядя Платона по материнской линии, павший в бою против Трасибула в 404 г. до н. э.; его именем назван диалог Платона «о благоразумии» Xen., Plat.).

χαρμονή ἡ [χαίρω] тж. pl. радость, блаженство Soph., Eur., Xen., Plat., Plut.

χαρμόσῠνα τά (sc. ἱερά) праздник радости Plut.

χαρμοσύνη (ῠ) ἡ Plut. = χαρμονή.

χαρμόσῠνος 3 радостный: χαρμόσυνον ποιέειν τι Her. радостно справлять что-л. - см. тж. χαρμόσυνα.

χαρμό-φρων 2, gen. ονος радостный, ликующий (эпитет Гермеса) HH.

χᾰρο-ποιός 2 радующий, радостный (θυσία Eur.).

χᾰρ-οπός 3 1) со сверкающими глазами (λέοντες Hom., HH, Hes.; κύνες HH; θῆρες Soph.; πίθηκοι Arph.; ὄφιες Anth.); 2) светло-голубой (ὄμματα Ἀθάνας Theocr.; χρόα Plut.; πέλαγος Anth.).

Χάροπος (ᾰ) ὁ Хароп (царь о-ва Σύμη, отец Нирея) Hom.

χᾰροπότης, ητος ἡ голубизна (αἰθέριος, ὀμμάτων Plut.).

Χαρράν indecl. Харран (город в Месопотамии) NT.

χαρτάριον (τᾰ) τό бумажка, маленькая рукопись Anth.

χάρτη ἡ Plut. = χάρτης.

χάρτης, ου ὁ хартия, лист бумаги (из папируса) Plut., Anth.: διὰ χάρτου καὶ μέλανος NT чернилами на бумаге.

χαρτίον τό Plut., Diog. L. = χαρτάριον.

χαρτός 3 [adj. verb. к χαίρω] приятный, радостный, желанный Soph., Eur., Plat., Sext., Anth.

χάρυβδις, εως (ᾰ) ἡ водоворот, пучина Eur.

Χάρυβδις, εως, ион. ιος ἡ Харибда (опасный водоворот в Мессинском проливе Thuc., Eur., олицетворенный в виде чудовища Hom.): χ. ἁρπαγῆς Arph. пучина хищности (о расхитителе общественных средств).

χαρῶ 1) aor. 2 conjct. к χαίρω; 2) NT fut. к χαίρω.

χάρων, ωνος (ᾰ) adj. Aesch. = χαροπός.

Χάρων, ωνος, реже οντος (ᾰ) ὁ Харон 1) сын Эреба, лодочник царства теней, перевозивший души усопших через подземные реки Eur.; 2) знатный фиванец, в доме которого скрывался Пелопид перед восстанием против Спартанцев в 379 г. до н. э. Xen.

Χαρώνδας, ου или α ὁ Харонд (катанский законодатель V в. до н. э.) Plat., Arst.

Χᾰρώνειος 2 харонов: Χαρώνεια βάραθρα Diog. L. Хароновы пропасти (глубокие, наполненные ядовитыми испарениями пещеры, которые считались входами в подземное царство).

Χᾰρωνῖται (νῑ) οἱ харониты (лат. senatores orcini; прозвище сенаторов, получивших это звание после смерти Цезаря и на основании якобы оставленного им завещания) Plut.

χασκάζω [frequ. к χάσκω] жадно высматривать, разглядывать (τινά Arph.).

χάσκω (praes. Anth.; impf. как у χαίνω) широко разевать рот: ἄλλοσε χ. Arph. зевать по сторонам; χ. πρός τινα Anacr. жадно разглядывать или высматривать кого-л. - см. тж. χαίνω.

χάσμα, ατος τό [χαίνω] 1) яма, пропасть, расселина (Ταρτάρου χάσματα Eur.; γῆς Her.); 2) зияющая бездна: χ. πελάγεος Her. морская пучина; χ. οὐρανοῦ Plat. небесная высь; 3) зев, пасть (θηρός Eur.; Σκύλλης χάσματα Anth.): χ. ὀδόντων Anacr. зубастая пасть.

χασμάομαι, ион. χασμέομαι разевать рот, стоять с разинутым ртом Arph., Plat., Arst.: χ. εἴς τι Theocr. разинув рот глядеть на что-л.

χασμᾰτίᾱς, ου adj. m вызывающий в почве трещины (σεισμός Arst., Diog. L.).

χασμάω Arph. = χασμάομαι.

χασμέομαι ион. = χασμάομαι.

χάσμη ἡ зевота (ὕπνος τε καὶ χ. Plat.; τὸ ἐξιὸν πνεῦμα ἐν τῇ χάσμῃ Arst.; χάσμαι ὑπνώδεις Plut.).

χάσμημα, ατος τό разинутая пасть Arph.

χασμῶδες τό состояние зевоты, сонливость, вялость Plut.

χασμ-ώδης 2 постоянно зевающий, сонливый, вялый Diog. L.

χᾰτέω (только praes.) хотеть, желать (ποιεῖν τι Hom.): χ. τινος Hom., Anth. нуждаться в ком-л.

χᾰτίζω (только praes.) 1) иметь надобность, нуждаться (τινός Hom., Pind., Eur.): οὔ τι διζήμενος οὐδὲ χατίζων Hom. не ища чего-л. и не нуждаясь (в нем); χατίζων Hes. нуждающийся, бедный; 2) не иметь: ἔργοιο χατίζων Hes. сидя без дела, бездействуя.

χαυλιόδους 2, gen. όδοντος Arst. = χαυλιόδων I.

I χαυλι-όδων, όδοντος adj. 1) с выдающимися клыками или бивнями (κάπρος Hes.; τὸ τῶν ὑῶν γένος Arst.); 2) выступающий вперед, выдающийся (ὀδόντες Her., Arst.).

II χαυλιόδων, όδοντος ὁ длинный клык, бивень Her., Arst.

χαῦνον τό рыхлое вещество Diod.

χαυνο-πολίτης, ου ὁ политический ротозей Arph.

χαυνό-πρωκτος 2 hianti podice, т. е. предающийся противоестественному разврату Arph.

χαῦνος 3 и 2 1) рыхлый, пористый, губчатый (χιών Arst.): συστροφὴ χαύνη Plat. редкая (неплотная) пряжа; 2) надменный, кичливый Arst.: χαύνους τὰς ψυχὰς ποιεῖν Plat. наполнять души спесью; 3) высокопарный, звонкий (ὄνομα Arph.); 4) бессодержательный, пустой, призрачный (πραπίς, ἐλπίδων τέλος Pind.; ἐλπίς Plat.; νόος Solon ap. Plut.).

χαυνότης, ητος1) рыхлость (τῆς γῆς Xen.; τῆς χιόνος, τοῦ τάφρου Plut.); 2) надменность, кичливость, тщеславие (ἀνοήτου ψυχῆς Plat.; τοῦ Ἀλκιβιάδου Plut.).

χαυνόω досл. разрыхлять, перен. наполнять самомнением (τινα Eur., Plat.): χαυνοῦσθαι ταῖς ὑπερβολαῖς τῶν ἐπαίνων Plut. зазнаться от чрезмерных похвал; ἐπὶ τούτοις ἐχαυνοῦτο Plut. это вскружило ему голову.

χαύνωμα, ατος τό разрыхленная земля Plut.

χαύνωσις, εως1) разрыхление, разрежение Sext.; 2) перен. расшатывание, ослабление: χ. ἀναπειστηρία Arph. расшатывание доводов противника, по по друг. пустопорожние возражения.

χαυνωτικός 3 делающий рыхлым (τινος Plut.).

χέαι inf. aor. 1 к χέω.

χέδροπα, v. l. χεδροπά τά (sc. φυτά) стручковые (бобовые) растения Arst.

χέδροψ, οπος adj. стручковый, бобовый (καρποί Arst.).

χέε эп. 3 л. sing. impf. к χέω.

χεζητιάω Arph. desiderat. к χέζω.

χέζω (fut. χεσοῦμαι, inf. aor. 2 χεσεῖν; pf. pass. κέχεσμαι) испражняться Arph., Plut., Anth.; med. только ирон. (χέσαιτο γάρ, εἰ μαχέσαιτο Arph.).

χειά, ион. χειή ἡ [χαίνω] нора, логовище Hom., Pind., Plut.

χειλο-ποτέω пригубить, медленно выпивать (ἀκρήτου κύλικας Anth.).

χεῖλος, εος τό 1) губа: χείλεσι γελᾶν Hom. улыбаться одними губами; ὀδὰξ ἐν χείλεσι φύς Hom. и χείλεσιν διδοὺς ὀδόντας Eur. закусив губы; χείλεσιν ἀμφιλάλοις ἐπιβρέμειν Arph. тараторить без умолку; ἀπὸ χειλέων τὰ ῥήματα φέρονταί τινι Plat. слова идут у кого-л. из (одних) уст, т. е. не от души; ἐπ᾽ ἄκρου τοῦ χείλους ἔχειν τι Luc. знать что-л. на зубок; ἀπ᾽ ἄκρου χείλους φιλοσοφεῖν Luc. философствовать поверхностно, пустословить с видом философа; προσαρμόζειν τὰ χείλη Luc. прикасаться губами; ἐν χείλεσιν ἑτέροις λαλεῖν τινι NT говорить с кем-л. по-другому; 2) pl. клюв (πελειῶν Eur.; ἀλκυόνων Anth.); 3) край (κρατῆρος, ταλάρου Hom.; τάφρου Hom., Thuc., Polyb.; πίθου Hes., Polyb.); 4) берег (τοῦ ποταμοῦ, τῶν λιμνέων Her.; τῆς θαλάσσης NT).

χειλών, ῶνος ὁ Arst. v. l. = χελλών.

Χείλων, ωνος ὁ Diog. L. v. l. = Χίλων.

χεῖμα, ατος τό 1) холодное и дождливое время года, зима (οὐ χείματος οὐδὲ θέρευς Hom.; οὔτε χείματος οὔτ᾽ ἦρος Aesch.): χ. Hom., Hes. и χείματι Soph. зимой; 2) буря Aesch., Eur., Plat., Plut.: χείματι πλαζόμενος Anth. игралище бури.

χειμάδιον τό преимущ. pl. зимовка, зимняя стоянка, зимние квартиры Dem., Plut.

χειμάζω 1) иногда med. проводить зиму, зимовать (ἐν κοίλοις ἄντροις Arph.; ἐν χωρίῳ Xen.): χ. περὶ τὴν Θεσσαλίην Her. стоять на зимних квартирах в Фессалии; ἐν τῇ φιλίᾳ χ. Xen. зимовать в дружественной стране; 2) поднимать бурю (ἐν τῇ θαλάσσῃ Xen.; θεοῦ τοιαῦτα χειμάζοντος Soph.): χειμάσαι ἐπί τινα Plut. обрушиться бурей на кого-л.; ἐχείμαζε ἡμέρας τρεῖς impers. Her. буря продолжалась три дня; 3) (о буре, перен. о бедствиях) метать, кидать, швырять (πρὸς τῇ Κρήτῃ χειμασθεῖσαι νῆες Thuc.): χειμασθεισῶν τῶν νεῶν Thuc. когда корабли были раскиданы бурей; οἱ χειμαζόμενοι Plat. попавшие в бурю (мореходы); χ. πόλιν Soph. бурей обрушиться на город; παλιμπλάγκτοισι χειμάζεσθαι δρόμοις Aesch. быть швыряемым бурями туда и назад; ταῖς σαῖς ἀπειλαῖς, αἷς ἐχειμάσθην Soph. из-за твоих угроз, которые встревожили меня; χειμασθεὶς ὑπὸ ταραχῆς Plat. ставший жертвой треволнений; δόμων ὄλβος χειμάζεται Eur. домашнее благополучие сметено бурей; χειμαζόμενοι ἐν λόγῳ Plat. словно гонимые бурей, мечущиеся в разговоре; 4) быть застигнутым бурей Diog. L.

χειμαίνω 1) (о буре) метать, бросать, кидать, волновать (тж. перен.): καὶ δὴ μᾶλλον γάρ τι χειμάζεσθαι Her. (рассказывают, что) когда буря стала все усиливаться …; χειμαίνει ὁ χειμαζόμενος Arst. кто (сам) волнуется, волнует других; φόβῳ κεχείμανται φρένες Pind. душа охвачена страхом; 2) быть бурным, бушевать, волноваться (θάλασσα χειμήνασα, χειμαίνει ὁ πόθος Anth.): χειμάνοντος Theocr. в непогоду или зимой.

χειμ-άμῡνα ἡ защита от холода, т. е. зимний плащ Aesch., Soph.

χείμᾰρος ὁ корабельная втулка (для спуска трюмной воды) Hes.

I χειμά-ρροος, стяж. χειμάρρους, тж. χείμαρρος 2 вздувшийся (от дождей или талых снегов), стремительный, бурный (ποταμός Hom.; ῥεῖθρα Soph.; ὕδωρ Eur.; χαράδρα Polyb.).

II χειμάρροος, стяж. χειμάρρους, тж. χείμαρρος 1) (бурный) поток Xen., Plat., Dem., Plut.; 2) отводной канал, водосток Dem.

χειμᾰσία, ион. χειμᾰσίη 1) зимовка Her.; 2) зимовье, зимние квартиры Polyb., Diod.; 3) непогода, буря (μετὰ τὰς χειμασίας πίπτει τὰ πνεύματα Arst.).

χειμ-ασκέω воен. проводить зимние учения Polyb.

χείμαστρον τό зимняя одежда Arph.

χειμερίζω проводить зиму, зимовать (ἐν Θεσσαλίῃ, περὶ Μίλητον Her.).

χειμερινά τά зимняя пора, зимняя непогода Plat.

χειμερινή ἡ (sc. ὥρη) зимняя пора, зима Her.

χειμερῐνός 3 1) зимний (μῆνες Thuc.; ὄμβροι Polyb.): πρὸς ἥλιον τετραμμένος τὸν χειμερινόν Her. обращенный к зимнему солнцу, т. е. на юг; περὶ τροπὰς χειμερινάς Luc. во время зимнего солнцестояния; χ. ὄνειρος Luc. сон в зимнюю ночь; 2) холодный, суровый (χωρίον Thuc.). - см. тж. χειμερινά и χειμερινή.

Χειμέριον τό Химерий (мыс и порт на теспротийском побережье Эпира) Thuc.

χειμέριος 3 и 2 1) бурный, непогожий, ненастный (νότος Soph.; μῆνες Her.; νύξ Thuc.): χειμέρια τὰ πράγματα Arph. дела складываются тревожно; 2) зимний (ὥρη Hom., Hes.): ἀκτὰ κυματοπλὴξ χειμερία Soph. берег, на который зимой набегают волны; 3) холодный (διάγειν τοῦ θέρους ἐν τοῖς χειμερίοις, sc. τόποις Arst.); 4) жестокий, мучительный (λύπη Soph.).

χειμο-θνής, ῆτος adj. замерзший насмерть Luc.

χειμών, ῶνος1) зимняя пора, зима: χειμῶνι Hom., Soph., ἐν (τῷ) χειμῶνι Pind., Aesch., Xen., χειμῶνος Xen., Plat. зимой; (τὸν) χειμῶνα Soph., Her., Xen., (τοῦ) χειμῶνος Thuc., NT и διὰ (τοῦ) χειμῶνος Xen., Plat. зимой, в течение зимы; 2) холодные края, север: τῇ ὁ Βορέης τε καὶ ὁ χ. ἑστᾶσι Her. там, где находится север с его ветрами; 3) буря, непогода, ненастье Hom., Hes., Pind., Aesch., Soph., Thuc., Xen.: ἐν χειμῶσι καὶ ἐν εὐδίαις Plat. и в ненастье, и в ясную погоду; χειμῶνι χρῆσθαι Dem. быть застигнутым бурей; χ. νοτερός Thuc. буря с ливнем; δορὸς ἐν χειμῶνι Soph. в огне войны; 4) несчастье, бедствие: θολερὸς χ. Soph. умопомешательство; ἐν χειμῶνι τῶν πραγμάτων φερομένων Plut. в грозное для государства время; χ. γήρως βαρύς Anth. старость, (это) тяжкое бедствие.

χειμωνο-τύπος 2 (ῠ) налетающий бурей, бушующий (λαῖλαψ Aesch.).

χείρ, χειρός ἡ (dat. χειρί, acc. χεῖρα; pl.: χεῖρες - поэт. тж. χέρες, gen. χερῶν, dat. χερσί - поэт. тж. χέρεσσι и χείρεσ(σ)ι, acc. χεῖρας - поэт. тж. χέρας, эол. χέρρας) 1) (лат. manus) рука, кисть: χειρὸς ἔχειν τινά Hom. держать кого-л. за руку; χειρὸς ἀνιστάναι τινά Hom. взяв за руку, приподнять кого-л.; χειρὶ καταρρέζειν τινά Hom. ласкать рукой кого-л.; ἔπεσιν καὶ χερσὶν ἀρήξειν τινί Hom. помочь кому-л. и словами, и руками (т. е. делом); χερσίν τε ποσίν τε καὶ σθένει Hom. руками, ногами и силой, т. е. всеми средствами; τῇ χειρὶ χρῆσθαι Her. действовать; χειρῶν γεύσασθαι Hom. испробовать силу своих рук, т. е. помериться силами; ἐμβάλλειν χειρὸς πίστιν Soph. давать руку в знак верности; ἀπὸ χειρὸς λογίζεσθαι Arph., Luc. считать по пальцам; ἀπὸ χειρὸς μεγάλα ἐργάζεσθαι Luc. лично совершать великие подвиги; διὰ χειρὸς ἔχειν τι Soph., Thuc., Plut. держать что-л. в своих руках, перен. распоряжаться или управлять чем-л.; διὰ χερῶν и εἰς χεῖρα λαβεῖν τι Soph. etc. взять (схватить) что-л. в руки; πρὸ χειρῶν φέρειν Soph., Eur. нести в руках; διὰ χειρὸς ἄγειν τὸν ἵππον Plut. вести лошадь в поводу; μεμνῆσθαι καὶ διὰ χειρῶν или χερὸς ἔχειν τι Plut. твердо помнить что-л.; εἰς χεῖρα γῇ συνάπτειν Eur. совсем близко подплывать к берегу; ἐς χεῖρας ἄγεσθαί τι Her. предпринимать что-л.; εἰς χεῖρας ἐλθεῖν τινι Hom. попасть в чьи-л. руки, Aesch., Xen., Polyb. сойтись (встретиться) с кем-л., Thuc., Xen. вступить в (рукопашный) бой с кем-л.; εἰς χεῖρας ἰέναι Thuc., Xen., Plut., συμμιγνύναι Xen., ἵεσθαι Plut., συνιέναι и συνάπτειν Polyb. сходиться для боя; ἐν χερσὶν εἶναι Polyb., Plut. вести бой; εἰς χεῖρας δέχεσθαι Xen. принять бой; ἀνὰ χεῖρας ἔχειν τινά Polyb. быть в близких отношениях с кем-л.; τὰ ἀνὰ χεῖρα πράγματα Plut. текущие дела; αἱ ἀνὰ χεῖρα τῶν ἰδιωτῶν ὁμιλίαι Sext. речи простых людей; ἐκ χειρός Soph., Xen., Plut. - вручную, руками, Polyb. вблизи, вплотную, но тж. тут же, тотчас же, немедленно; ἐκ τῶν χειρῶν ἀφιέναι τι Plut. упустить что-л.; ἐν или μετὰ χερσὶν ἔχειν τι Hom., Her., Thuc., Plat., Plut. держать что-л. в руках, перен. быть занятым (поглощенным) чем-л.; ὁ ἐν χερσίν Plut., Sext. настоящий, данный, наличный; ὕδωρ κατὰ χειρός Arph. вода для (омовения) рук; πρὸς χειρός τινος ὀλέσθαι Aesch. погибнуть от чьей-л. руки; πρὸς ἐμὴν χεῖρα Soph. по знаку моей руки; διὰ χειρός τινος и ἐν χειρί τινος NT через посредство кого-л.; βαρείας χεῖρας ἐπιφέρειν или ἐφιέναι τινί перен. Hom. поднять руку на кого-л.; ὑπὸ χεῖρα Arst., Plut. тотчас же, Plut. мимоходом, вскользь; 2) иногда рука в знач. βραχίων: πῆχυς χειρὸς δεξιτερῆς Hom. локоть правой руки; χ. μέση, ἀγκῶνος ἔνερθεν Hom. средняя часть руки, пониже локтя; ἄκρη (ἄκρα) χ. Hom., Xen., Plat. кисть руки; ἐν χερσί τινος πεσέειν Hom. упасть в чьи-л. объятья; 3) редко (у животных) передняя конечность, нога или лапа Xen., Arst.; 4) сторона, направление: ἐπ᾽ ἀριστερὰ χειρός Hom. по правую сторону (руку); λαιᾶς χειρός Aesch. с левой стороны; ποτέρας τῆς χειρός; Eur. с какой стороны?; 5) сила, насилие: ἀπέχειν χεῖρας (χέρας) τινός Hom., Aesch. не прикасаться к кому-л.; ἐς χειρῶν νόμον ἀπικέσθαι Her. вступить в схватку, сразиться; ἐν χειρῶν νόμῳ Her., Thuc. в рукопашном бою; ἐν χερσίν и ἐν χεροῖν Thuc., Plut. в бою; ἡ μάχη ἐν χερσί Thuc. ближний или рукопашный бой; ἄρχειν ἀδίκων χειρῶν Xen. несправедливо напасть, начать разбойничью войну; διὰ τῆς ἐκ χειρὸς βίας Polyb. силой, напролом; οὐ κατὰ χεῖρά τινος ἀπολείπεσθαι Plut. не уступать кому-л. в силе; 6) власть, мощь (sc. Διός Hom.): ὑπὸ χεῖρα ποιεῖσθαι Xen. подчинять, покорять; ὑπὸ τὰς χεῖράς τινος πίπτειν Polyb. попасть во власть кого-л.; ὁ ὑπὸ χεῖρα Dem. подвластный, подчиненный; 7) горсточка (людей), группа, отряд Aesch., Thuc.: μεγάλη χ. πλήθεος Her. большая толпа; πολλῇ χειρί Eur. с многочисленным отрядом; 8) абордажный крюк (χ. σιδηρᾶ Thuc., Diod.); 9) перчатка (ὅπλον ἡ χ. καλουμένη Xen.); 10) литературный стиль, слог (γλαφυρὰ χ. Theocr.).

χειρ-ᾰγωγέω 1) вести за руку (τινα Plut., Luc., NT); 2) руководить, направлять (τὴν εὕρεσιν Plut.).

χειρᾰγωγός и ἡ проводник, вожатый или руководитель Plut., NT.

χειρ-ᾰλεπτέω натирать себе руки маслом, т. е. упражняться в борьбе Diod.

χειρ-ᾰμάξιον τό ручная тележка Petron.

χειρ-απτάζω прикасаться рукой, брать руками Her.

χειράς, άδος ἡ трещина (на руке или ноге) Diog. L.

χειραψία ἡ (в борьбе) схватывание руками Plut.

χείρεσ(σ)ι dat. pl. к χείρ.

χειρῑδωτός 2 [χειρίς 2] имеющий рукава (κιθών Her.).

χειρίζω руководить, управлять (τὰς πράξεις Polyb.): τὰ κατὰ τὴν Σικελίαν χ. Polyb. управлять Сицилией; χ. στρατιωτικῶς τινα Polyb. дисциплинировать кого-л. по-военному.

χείριος 3 находящийся в (чьей-л.) власти, подвластный, подневольный: χ. σφάζειν Eur. обреченный на заклание; χείριον ἐφεῖναί τινι Soph. отдать во власть кому-л.; λαβεῖν Τροίαν τὴν Ἑλένην τε χειρίαν Eur. завладеть Троей и Еленой.

χειρίς, ῖδος и ίδος 1) рукавица Hom., Xen.; 2) рукав Her., Xen., Plut., Luc.

χειρισμός 1) руководство, управление: ὁ χ. τῆς τύχης Polyb. стечение обстоятельств (досл. руководство судьбы); ὁ τῶν πραγμάτων χ. Polyb. управление государством; 2) совершение, осуществление: ὁ χ. τῆς χάριτος Polyb. оказывание услуги; 3) составление, изложение: τούτῳ χρήσασθαι τῷ χειρισμῷ περί τινος Polyb. изложить что-л. следующим образом.

Χειρίσοφος ὁ Хирисоф (лакедемонянин, один из военачальников Кира Младшего) Xen.

χειριστής, οῦ ὁ руководитель, заведующий (τοῦ πράγματος Polyb.).

χείριστος 3 superl. к χείρων.

χειρο-βλημάομαι (пример неправ. слова) тереть или натирать рукой Luc.

χειρο-βολέω бросать рукой (μολιβδαίνας χερμαδίους Luc.).

χειρό-γραφον τό досл. рукопись, перен. личная расписка Polyb., Plut., NT.

χειρο-δάϊκτος 2 руками или собственноручно разрубленный (σφάγια Soph.).

χειρό-δεικτος 2 указанный рукой, т. е. очевидный, явный Soph.

χειρο-δίκης, ου (δῐ) ὁ утверждающий свое право силой, т. е. насильник Hes.

χειρο-δράκων, οντος adj. со змеевидными руками (κύνες, т. е. Κῆρες Eur.).

χειροήθεια ἡ кротость, смирный нрав Arst.

χειρο-ήθης 2 1) прирученный, ручной, смирный (κροκόδειλος Her.; πῶλος Xen.; λέων Diod.; χειριήθη τινὰ ποιεῖν ἑαυτῷ Dem.); 2) привыкший, освоившийся (τοῖς πόνοις Plut.): χ. τῇ ὕβρει Luc. привыкший сносить обиды; 3) привычный, обычный: τὰ φαινόμενα δεινὰ ποιεῖσθαι τῇ διανοίᾳ χειριήθη Plut. освоиться с тем, что казалось страшным; τὰ ὅπλα τοῖς σώμασιν ἐγένοντο χειροήθη καὶ κοῦφα Plut. оружие становилось удобным и легким.

χειρό-κμητος 2 сделанный или устроенный руками (человека) (παραδείγματα Plat.; πηγαῖα ὕδατα Arst.).

χειρο-κοπέω обрубать руки: χ. τινα Diod. отрубать руки у кого-л.; Κυναίγειρος ἐχειροκοπήθη Plut. у Кинегира были отрублены (в бою) руки.

χειροκρᾰσία ἡ Diod., Plut. = χειροκρατία.

χειρο-κρᾰτία ἡ господство силы Polyb., Diod.

χειρο-κρᾰτικός 3 построенный на господстве силы, состоящий в насилии (τρόπος τῆς πολιτείας Polyb.).

χειρό-μακτρον τό 1) полотенце или салфетка Her., Soph., Arph., Xen., Luc.; 2) косынка, головной платок Sappho.

χειρο-μάχᾱ ἡ хиромаха (одна из двух милетских политических партий, образовавшихся после свержения тираннов Тоанта и Дамасенора) Plut.

χειρο-μαχέω бороться руками: χ. τῇ κενεῇ Κύπριδι Anth. = χειρουργέω 7.

χειρο-μύλη (ῠ) ἡ ручная мельница Xen.

χειρόνεσσι Pind. dat. pl. к χείρων.

χειρο-νομέω 1) делать руками жесты, жестикулировать Xen., Plat., Plut.; 2) двигать, шевелить (σκέλεσι Her., Plut.).

χειρο-νομία ἡ движения рук, жестикуляция Plut., Luc.

χειρόομαι med. к χειρόω.

χειρο-πέδη ἡ ручные оковы Diod.

χειρο-πληθής 2 (легко) охватываемый ладонью, умещающийся в руке (λίθος Xen.; κορύνη Theocr.): ἀγκάλισμα χειροπληθές Luc. - см. ἀγκάλισμα.

χειροπληθιαῖος 3 Diod. = χειροπληθής.

χειρο-ποιέομαι делать собственноручно (τι Soph.).

χειρο-ποίητος 2 1) сделанный руками (человека), искусственный (λίμνη Her.; ἔργον Plat.): σκῆπτρον χειροποίητον Her. посох ручной выделки; ὁδὸς χ. Xen. искусственно проложенная дорога; φλὸξ χ. Thuc. поджог; 2) выдуманный, мнимый (αἰτίαι Polyb.); 3) рукотворный (ἅγια NT).

χειρο-ποιήτως ручным трудом, искусственно (γενέσθαι Polyb.).

χειρό-σοφος 2 искусно жестикулирующий Luc.

χειρο-τένιον, οντος adj. с вытянутыми лапами или длиннорукий (καρκίνοι Batr.).

χειρότερος 3 эп. = χείρων.

χειρο-τέχνημα, ατος τό произведение (человеческого) искусства, изделие Babr.

χειρο-τέχνης, ου ὁ ремесленник, мастер Her., Thuc., Arph., Xen., Plat.: χ. ἰατορίας Soph. врач; πολέμου χ. Plut. опытный воин.

χειρο-τεχνία ἡ ремесло, мастерство Plat.

χειρο-τεχνική ἡ (sc. τέχνη) ремесло, ручной труд Plat.

χειρο-τεχνικός 3 1) ремесленнический: χειροτεχνικὰ ξυμβόλαια Plat. сделки с (или между) ремесленниками; 2) искусный, способный (παῖδες Arph.).

χειρο-τονέω 1) голосовать поднятием рук(и) (περί τινος Polyb., Plut.); 2) избирать (назначать) поднятием рук(и) (ἡ ἀρχή, ἣν κεχειροτόνημαι Arph.): χ. τινα ἐπί τι Aeschin., Plut. или ἐπί τινος Dem. избирать кого-л. голосованием на какую-л. должность; χ. τινά τινα Xen. выбирать кого-л. кем-л.; χειροτονηθεὶς ἢ λαχών Plat. избранный голосованием или назначенный по жребию; 3) решать поднятием рук, постановлять голосованием (τι Arph., Isocr., Dem.).

χειρο-τονητός 3 [adj. verb. к χειροτονέω] 1) избранный поднятием рук (ἀντιγραφεὺς τῇ πόλει Aeschin.; ἱερεύς Plut.); 2) выборный (ἀρχή Aeschin.).

χειρο-τονία тж. pl. голосование поднятием рук Xen., Polyb., Luc., Plut.: ἐγένοντο ἐν τῇ χειροτονίᾳ ἀγχώμαλοι Thuc. (обе) стороны получили по равному количеству голосов; οἷς ἂν ἡ πλείστη χ. γίγνηται Plat. которые получили бы наибольшее количество голосов.

χειρο-τόνος 2 простирающий (воздевающий) руки (λιταί Aesch.).

χειρο-τῠπής 2 ударяемый руками: κροτάλων χ. πάταγος Anth. стук ручных трещоток.

χειρ-ουργέω 1) заниматься ручным трудом: οἱ χειρουργοῦντες Arst. ремесленники; 2) делать, устраивать, строить (ἱερὰ καὶ γυμνάσια Plat.): εἴ τί που δέοι χ. Thuc. на случай необходимости что-л. сделать; 3) обрабатывать (αἱ ὑπὸ τῆς ἀνθρωπίνης ἐμπειρίας χειρουργούμεναι ἄμπελοι Diod.); 4) действовать (οἱ χειρουργήσαντες καὶ βουλεύσαντες Aeschin.); 5) заниматься врачебными операциями (οἱ χειρουργοῦντες ἰατροί Plut.); 6) играть на музыкальном инструменте (ᾄδοντες τε καὶ χειρουργοῦντες Arst.); 7) мастурбировать Diog. L.

χειρ-ούργημα, ατος τό ручная операция, ручной труд Plat.

χειρ-ουργία 1) ручной труд, физическая работа Arph., Plat.; 2) ремесло, мастерство Plat.; 3) хирургическая операция (ἐγκαρτερεῖν τῇ χειρουργίᾳ Plut.).

χειρ-ουργική ἡ (sc. τέχνη) хирургия Diog. L.

χειρ-ουργικός 3 1) ремесленный: ἡ χειρουργικὴ ἐπιστήμη Arst. мастерство; 2) практический, технический, исполнительский (τὸ χειρουργικὸν μέρος τῆς μουσικῆς Plut.).

χειρ-ουργός 1) исполнитель приговора (φύλαξ καὶ χ. Plut.); 2) хирург Plut., Anth.

χείρους стяж. nom. и acc. pl. к χείρων.

χειρόω преимущ. med. 1) завладевать, прибирать к рукам, захватывать (τὰς πόλιας πάσας Her.); захватывать в плен (τινα Eur., Xen.): κεχειρωμένος Aesch., Plat. пленный; 2) побеждать, одолевать (τόξοις τινά Aesch.; τινα βίᾳ Xen. и πρὸς βίαν Soph., Arph.; τι λόγοις καὶ πράξεσι Plat.): χ. τινα ἑαυτῷ Thuc. подчинять себе кого-л.; χειρώσασθαι τῇ φιλοφροσύνῃ Plut. покорить любезным обхождением; 3) пленять, увлекать (τοὺς ἀνθρώπους Luc.); 4) умерщвлять, убивать (τινα Xen., Isocr.).

χείρωμα, ατος τό 1) (собственноручное) действие: τυμβοχόα χειρώματα Aesch. возлияния на могилу; θανάσιμον χ. Soph. умерщвление, убийство; 2) захваченное, добыча: εὐμαρὲς χ. Aesch. легкая добыча, т. е. беззащитная пленница.

χείρων, эп. χερείων, дор. χερῄων 2, gen. ονος (compar. к κακός; nom. pl. χείρονες, χείρονα, acc. χείρονας, χείρονα - стяж. nom. и acc. pl. χείρους, χείρω) 1) худший, более слабый, менее значительный: χ. τι Aesch., Isocr., Xen., εἴς τι Plat. и πρός τι Luc. худший (хуже, слабее, ничтожнее) в отношении чего-л.; χεῖρον ἀγαπᾶν Plat. меньше любить; εἴ τι χείρους ἡμῶν ταῦτα ποιεῖν ἦτε Xen. если вы оказались слабее нас в этом деле; διὰ τοῦτο χεῖρόν ἐστιν αὐτῷ Xen. от этого приходится ему плохо; οὐ χεῖρον Arst., Plat. неплохо, хорошо; 2) худший, более жестокий (νόσος Eur.; μοῖρα Plat.).

Χείρων, ωνος ὁ Хирон (фессалийский кентавр, мудрый целитель, учитель Ахилла Hom., Асклепия и Ясона Pind.).

χειρ-ωνακτικός ὁ ремесленник, рабочий Plat.

χειρ-ῶναξ, ακτος ὁ [ἄναξ] ремесленник, мастер Her., Plut., Luc.: λογων χειρώνακτες Eur. прорицатели; ὁ χ. λεώς Soph. рабочий народ, ремесленники.

χειρ-ωναξία, ион. χειρωναξίη ἡ ремесло, труд Her., Aesch.

χειρ-ωνάξιον τό налог на ремесленников Arst.

Χειρωνίς, ίδος adj. f хиронова: Χειρωνίδες βίβλοι Anth. хироновы книги, т. е. сочинения по медицине.

χείρωσις, εως ἡ овладение, покорение (τοῦ Μήδου Plat.).

χειρωτική ἡ (sc. τέχνη) искусство овладения Plat.

χειρωτικός 3 захватный: χειρωτικὸν εἶδος κτητικῆς Plat. насильственный способ приобретения.

χεῖσθαι inf. pass. к χέω.

χείσομαι fut. к χανδάνω.

χείω Hes. = χέω.

χελῑδοῖ Anacr., Arph. voc. к χελιδών.

χελῑδόνειος 3 Luc. = χελιδόνιος.

χελῑδονίζω досл. щебетать словно ласточка, перен. лопотать Aesch.

χελῑδόνιον τό бот. чистотел (Chelidonium L ) Theocr.

χελῑδόνιος 3 ласточкин Plut.: Χελιδόνιαι или Χελιδόνε(ι)αι νῆσοι Dem., Plut., Luc. Ласточкины острова (группа из пяти островков у южн. побережья Ликии).

χελῑδονίς, ίδος ἡ Anth. = χελιδών.

χελῑδών, όνος ἡ (voc. χελιδοῖ и χελιδόν - эол. χελιδών) 1) ласточка Hom., Hes., Her., Aesch., Arph. etc.: μία χ. ἔαρ οὐ ποιεῖ погов. Arst. одна ласточка не делает весны; δεῖσθαι οὐκ ὀλίγων χελιδόνων погов. Arph. нуждаться в немалом количестве ласточек, т. е. в теплой погоде, быть плохо одетым; 2) зоол. летучая рыба (Exocoefus volitans) Arst.; 3) анат. стрелка (расщепление в нижней части конского копыта) Xen.

χελλών, v. l. χελών, ῶνος рыба губан (предполож. морской попугай - Scaro cretensis) Arst.

χέλυμνα ἡ Babr. = χελώνη.

χελύνη (ῡ) ἡ 1) Arph. = χεῖλος 1; 2) Sappho = χελώνη.

χέλυς, ῠος1) черепаха HH; 2) лира (первонач. изготовлявшаяся из щита черепахи) HH, Aesch.: χ. ἑπτάτονος Eur. семиструнная лира; 3) грудная клетка, грудь (ἀπορρῆξαι χέλυν Eur.).

χελών, ῶνοςv. l. = χελλών.

χελώνη 1) черепаха HH, Her., Soph., Arph., Arst., Plut., Luc.; 2) лира Plut.; 3) воен. «черепаха» (лат. testudo), подвижный защитный навес (χ. ξυλίνη Xen.): χ. χωστρίς Polyb. навес для защиты подкопных работ; χ. κριοφόρος Diod. защитный навес с тараном - см. тж. χέλυς.

χελώνιον τό 1) щиток черепахи Arst.; 2) скорлупа (τῶν καρκίνων Plut.).

χελωνίς, ίδος ἡ низкая скамеечка или табуретка Sext.

Χελωνο-φάγοι οἱ черепахоеды (название племени в бассейне Аравийского залива) Diod.

Χέμμις, εως ἡ Хеммис 1) город в Фиваиде, в Верхнем Египте Her.; 2) плавучий остров на оз. Буто, в нижн. Египте Her.

I Χεμμίτης, ου adj. m хеммисский (νομός Her.).

II Χεμμίτης, ου ὁ уроженец или житель Хеммиса.

χένας Anth. acc. pl. к χήν.

χέννιον τό перепел или коростель Anth.

χενόσιρις ὁ (егип.) плющ Plut.

χέομαι fut. и praes. med. к χέω.

Χέοψ, οπος ὁ Хеоп(с) (один из древнейших египетских царей, с именем которого связывается сооружение величайшей пирамиды) Her.

χέρᾰδος τό (только acc. sing.) мелкие камешки с песком, гравий Hom.

χέρας acc. pl. к χείρ.

χεράς, άδος ἡ смешанный с камнями и песком поток Pind.

χερειότερος 3 эп. compar. к χείρων.

χερείων 2, gen. ονος эп. = χείρων.

χέρεσσι эп. dat. pl. к χείρ.

*χέρης 2 [posit. к χείρων - χερείων] (только sing.: dat. χέρηϊ и acc. χέρηα; pl.: nom. χέρηες и acc. n χέρηα) 1) плохой, неважный: ἐσθλά τε καὶ τὰ χέρηα Hom. хорошее и дурное; 2) незнатного происхождения, низкий родом (οἱ χέρηες Hom.); 3) худший: καί μιν ἔφην ἔσσεσθαι οὔ τι χέρηα πατρός Hom. я считал, что он будет не хуже отца.

χερῄων 2, gen. ονος дор. = χερείων.

χερι-άρης, άρᾱ (ᾰρ) adj. ловко работающий руками, искусный (τέκτονες Pind.).

χερι-φῡρής 2 замешенный вручную (μάζης δαίς Anth.).

χερμάδιον τό [demin. к χερμάς] метательный камень, булыжник Hom.

χερμάδιος 2 величиной с булыжник, т. е. удобный для метания рукой (μολύβδαινα Luc.).

χερμάς, άδος (ᾰδ) ἡ 1) камень, булыжник Pind., Aesch., Eur., Anth.; 2) могильный камень (ὑπὸ χερμάδι κεῖσθαι Anth.).

χερμαστήρ, ῆρος adj. m служащий для метания камней: χ. ῥινός Anth. камнеметательный ремень, ременная праща.

χερνάς, ᾰτος дор. = χερνής II.

I χερνής, ῆτος adj. бедный, скудный, жалкий (δόμοι Eur.; βίος Anth.).

II χερνής, ῆτος ὁ живущий трудами своих рук, поденщик, бедняк Arst., Anth.

χερνήτας, ουдор. = χερνήτης.

χερνήτης, дор. χερνήτας, ου ὁ Aesch., Sext. = χερνής II.

χερνητικόν τό беднейшее население, беднота Arst.

χερνῆτις, ιδος ἡ поденная работница Hom., Anth.

I χέρνῐβα acc. sing. к χέρνιψ.

II χέρνῐβα (v. l.) nom. и acc. pl. к χέρνιβον.

χερνίβιον τό тазик для омовения рук Arph.

χέρ-νῐβον τό сосуд для омовения рук Hom.

χερ-νίπτομαι культ. 1) умывать руки освященной водой (преимущ. перед жертвоприношением) Hom., Arph., Lys., Dem.; 2) окроплять освященной водой (χαίτην Eur.; βοῦς χερνιφθείς Anth.).

χέρνιψ, ῐβος тж. pl. 1) вода для омовения рук (преимущ. культового) Hom., Eur., Lys., Arph.; 2) культовое омовение рук: πρὸς τὰ ἱερὰ χέρνιβι χρῆσθαι Thuc. совершать омовение рук перед жертвоприношениями; χέρνιβας νέμειν Soph. допускать к культовым омовениям рук, т. е. к священным обрядам; εἴργεσθαι χερνίβων Dem. запрещать участие в священных обрядах; χερνίβων κοινωνός Aesch. соучастник священных омовений, т. е. домочадец, близкий; 3) (редко) заупокойное возлияние (χέειν τὰς χέρνιβάς τινι Aesch.).

χεροῖν gen. и dat. dual. к χείρ.

χερο-μῠσής 2 оскверняющий руки (φόνος Aesch.).

χερό-πλακτος, v. l. χερόπληκτος 2 ударяемый рукой: χερόπληκτοι ἐν στέρνοισι δοῦποι Soph. биение себя в грудь.

χερός поэт. gen. к χείρ.