Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/134

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
φῆσθα эп. (= ἔφησθα) 2 л. sing. impf. в знач. aor. к φημί.

φῇσθα эп. = φῄς.

φησί(ν) 3 л. sing. praes. к φημί.

φῇσιν дор. = φήῃ.

φήσομαι fut. med. к φημί.

φῆτε 2 л. pl. praes. conjct. к φημί.

φῆτον 2 л. и 3 л. dual. praes. conjct. к φημί.

φθαίρω Her. = φθείρω.

φθάμενος part. aor. med. к φθάνω.

φθάν эп. 3 л. pl. aor. 2 к φθάνω.

φθάνω (fut. φθήσομαι и φθάσω, aor. ἔφθᾰσα - дор. ἔφθαξα или ἔφθασσα, aor. 2 ἔφθην, conjct. φθῶ, opt. φθαίην, inf. φθῆναι, part. φθάς, pf. ἔφθᾰκα) редко med. поспевать раньше, приходить первым, упреждать, опережать: ὁ φθάσας Aesch. прибывший первым; μ᾽ ἔβαλε φθάμενος Hom. он первый ударил меня; ἔσπευδεν ἕκαστος βουλόμενος φθάσαι πρῶτος Xen. каждый торопился, желая пройти первым; κἂν φθάσωμεν, ἔστι σοι σωτηρία Eur. и если мы поспеем раньше (т. е. придем раньше Тиресия), ты спасен; ἐπειγόμενος μὴ φθάσῃ ἐσπλεύσας Thuc. торопясь, чтобы (противник) не приплыл раньше; ἡ ναῦς φθάσασα Thuc. забежавший вперед корабль; ὃς ἂν φθάνῃ τοὺς φίλους εὐεργετῶν Xen. тот, кто первый подоспеет друзьям на помощь; ἔφθη ὑπὸ τῶν πολεμίων κατακωλυθείς Her. противники отрезали ему путь (к отступлению); εἰ μή τις αὐτοὺς φθάσας ἀσθενώσοι Xen. если кто-л. раньше не подорвет их силу; οὐκ ἄλλος φθὰς ἐμεῦ κατήγορος ἔσται Her. никто не выступит обвинителем раньше, чем я; с οὐ и последующим καί или καὶ εὐθύς выражает немедленность следующего действия или состояния: πρῶτον οὐκ ἔφθασαν ἀλλήλοις πλησιάσαντες καὶ … Isocr. как только они сблизились, так (сейчас же) …; οὐκ ἔφθημεν εἰς Τροιζῆν᾽ ἐλθόντες Isocr. не (или едва только) успели мы прибыть в Трезен; οὐ φθάνειν χρὴ συσκιάζοντας γένυν καί … Eur. как только первый пушок осенит (ваши) щеки …; с οὐκ ἄν в opt. выражает нетерпение или поспешность: οὐκ ἂν φθάνοις λέγων Xen. не скажешь ли раньше, т. е. скажи-ка поскорее; κελεύω λέγειν. - Οὐκ ἂν φθάνοιμι Plat. прошу говорить. - Сию минуту скажу; οὐκ ἂν φθάνοις περαίνων Plat. да заканчивай же быстрее; οὐκ ἂν φθάνοιτ᾽ ἀκολουθοῦντες Xen. сейчас же следуйте за мной; οὐκ ἂν φθάνοι κατακοπτόμενος Dem. не миновать ему скорой гибели.

φθαρείς, εῖσα, έν part. aor. 2 pass. к φθείρω.

φθαρτικός 3 разрушающий, уничтожающий, гибельный (φαρμακεῖαι Plut.): φθαρτικὰ ἀλλήλων τὰ ἐναντία Arst. противоположности уничтожают друг друга.

φθαρτικῶς разрушающим образом, уничтожающе Arst.

φθαρτός 3 [adj. verb. к φθείρω] подверженный порче или разрушению, обреченный на гибель, преходящий Arst., Plut., Sext.

φθάς, ᾶσα, άν part. aor. 2 к φθάνω.

φθάσω (ᾰ) Xen. fut. к φθάνω.

φθέγγομαι (fut. φθέγξομαι, aor. ἐφθεγξάμην, pf. ἔφθεγμαι - 2 л. ἔφθεγξαι, 3 л. ἔφθεγκται) 1) издавать (звук), звучать (в разных значениях): φ. φωνήν Batr. издавать голос, произносить; οὗτοι μέν εἰσιν ἄφωνοι, ἐκεῖνοι δὲ φθέγγονται Arst. те (птицы) безгласны, эти же издают звуки; ζωγραφία φθεγγομένη ἡ ποίησίς (ἐστιν) Plut. поэзия есть звучащая живопись; ὁ ἵππος φθέγγεται Her. конь ржет; ἀετὸς φθεγγόμενος Xen. клекочущий орел; τὸ θύριον φθεγγόμενον Arph. скрипящая дверь; τὰ φθεγγόμενα σιδήρια Plat. лязгающее железо; βροντὴ ἐφθέγξατο Xen. загрохотал гром; ἡ σάλπιγξ ἐφθέγξατο Xen. прозвучала труба; φθεγγόμενος παλάμης παλμόν Anth. рукоплещущий; (τὰ) τῇ δυνάμει ταὐτὸν φθεγγόμενα Plat. созвучные по значению, т. е. однозначные слова; 2) произносить (ἔπος τι Her.; τοὺς λόγους Eur.; τὰ ῥήματα Plat.): φ. ἔπη Plat. читать эпические произведения; ἐφθέγξατο βοή Eur. раздался крик; τὸ φθεγγόμενον Her. звук, голос; ἐφθέγξαντο πάντες Xen. все издали боевой клич; φ. ὀδυρμοὺς καὶ γόους Aesch. издавать жалобы и вопли: ἀρὰς φ. εἴς τινα Eur. проклинать кого-л.; φ. μετὰ βοῆς Plat. издавать крики; ἑταῖρον προσέειπεν φθεγξάμενος Hom. он крикнул товарищу; 3) говорить (φωνῇ ἀνθρωπηΐῃ Her.): φθεγξάμενος ὀλίγῃ ὀπί Hom. понизив голос; μικρὸν καὶ ἰσχνὸν φ. Luc. говорить тонким пискливым голоском; φ. πρός τινα Plat. и φ. τινι Plut. заговорить с кем-л., обратиться к кому-л.; φ. τι Plat. говорить о чем-л.; 4) называть, именовать: τι φ. τι Plat. называть, что-л. чем-л.; τινὶ τὸ ὄνομα φ. τι Plat. давать чему-л. название чего-л.; 5) воспевать, славить (τινα Pind.).

φθεγκτός 3 [adj. verb. к φθέγγομαι] звучащий или звучный (τόνος Plut.).

φθέγμα, ατος τό 1) голос, звук: φθέγματα ὀρνίθων Soph. голоса птиц; κλύειν φ. τινός Aesch., слышать чей-л. голос; φ. (sc. ταύρου) Eur. мычание; βροντᾶς φ. Pind. удар грома; 2) слово, речь: καὶ φ. καὶ φρόνημα ἐδιδάξατο Soph. (человек) научился говорить и мыслить; τὰ σχήματα καὶ τὰ φθέγματα Plat. осанка и речь.

φθείμην aor. 2 opt. pass. к φθίω.

φθείομεν эп. 1 л. pl. aor. 2 conjct. к φθάνω.

φθείρ, φθειρός ὁ (dat. pl. φθειρσί) 1) вошь Her., Arph. etc.; 2) хлебный жучок, вредитель (σῖτος φθειρὶ ζεῖ Luc.); 3) «морская вошь» (предполож. Periderma cylindricum - рачок, паразитирующий, на глазу некоторых рыб) Arst.; 4) поздн., бот. шишка (ср. φθειροτραγέω).

φθειρίᾱσις, εως ἡ фтириаз, вшивая болезнь Plut.

φθειριάω 1) быть покрытым вшами, завшиветь Diog. L.; 2) страдать фтириазом Plut.

φθειρίζομαι снимать с себя вшей Arst.

φθειριστική ἡ (sc. τέχνη) искусство удаления вшей Plat.

φθειρο-ποιός 2 порождающий вшей (ἔριον Plut.).

φθειρο-τρᾰγέω поедать шишки, питаться шишками Her.

φθείρω (fut. φθερῶ, aor. 1 ἔφθειρα; pass.: fut. φθᾰρήσομαι - дор. φθᾰρησοῦμαι, aor. ἐφθάρην с ᾰ - 3 л. pl. у Pind. ἔφθαρεν, pf. ἔφθαρμαι; fut. med. в знач. pass. φθεροῦμαι) 1) уничтожать, истреблять, губить (μῆλα κακοὶ φθείρουσι νομῆες Hom.; τὸν στρατόν Aesch.; τὸν οἶκον Xen.): ἔφθειραν τὰς ναῦς Thuc. они уничтожили (неприятельские) корабли; φ. τὴν πόλιν καὶ νόμους Plat. разрушать государство и (его) законы; νόσῳ ἐφθάραται καὶ χρημάτων δαπάνῃ Thuc. (афиняне) сильно ослаблены эпидемией и (военными) расходами; 2) pass. погибать, гибнуть: νεκροὶ ἐφθαρμένοι Aesch. трупы погибших; τὸ φθαρτὸν ἔφθαρται Plut. погибло то, что подвержено гибели; παρθένος φθαρεῖσα Eur. падшая девушка; πόντιοι ἐφθαρμένοι Eur. потерпевшие кораблекрушение; 3) разорять, опустошать (τοὺς κλήρους τινός Her.; τὴν χώραν Xen.); 4) pass. уходить себе на погибель, бран. убираться прочь: φθείρεσθαι πρός τινα Dem. присоединяться к кому-л. себе же на горе; δεῦρο φθαρέντες Plut. прийдя сюда на верную гибель; φθείρεσθε! Hom. пропадите вы пропадом!; φθείρου λαβὼν τόδε! Arph. возьми это и проваливай!; εἰ μὴ φθερεῖ τῆσδ᾽ ἀπὸ στέγης Eur. если ты не уберешься прочь из этого дома; 5) портить, уродовать (ὑφὰς ποσίν Aesch.): σῶμ᾽ ἐφθαρμένον Soph. обезображенное тело; τὰ μιγνύμενα τῶν χρωμάτων φθείρεσθαι ὀνομάζουσιν Plut. смешение цветов называют порчей; τὸ γλυκὺ εἰς τὸ αὐστηρὸν φθεῖρον Plut. сладость, превращающаяся в кислоту; 6) подкупать (τινά Diod.): τοὺς ἐφθαρμένους ἀπέκτεινε Plut. (Арат) казнил уличенных в мздоимстве.

φθειρ-ώδης 2 полный вшей, вшивый (κεφαλαί Arst.).

Φθειρῶν τό (sc. ὄρος) Фтирон (гора в Карии) Hom.

φθερσῐ-γενής 2 несущий погибель роду, губительный (Ἐρινύες Aesch.).

φθερσί-(μ)βροτος 2 человекоубийственный Anth.

φθέωμεν эп. 1 л. pl. aor. 2 conjct. к φθάνω.

φθῇ 3 л. sing. aor. 2 conjct. к φθάνω.

φθήῃ и φθῇσιν эп. 3 л. sing. aor. 2 conjct. к φθάνω.

φθῆναι inf. aor. 2 к φθάνω.

φθῆσιν = φθήῃ.

φθήσομαι fut. к φθάνω.

Φθία, эп. Φθίη (ῑ) ἡ Фтия (город и область в юго-вост. Фессалии, владение Пелея и его сына Ахилла) Hom., Xen., Plat.

I Φθῑάς, άδος (ᾰ) adj. f фтийская (γᾶ Eur.).

II Φθῑάς, άδος ἡ уроженка Фтии Eur.

Φθίη эп. = Φθία.

Φθίην-δε (ῑ) adv. во Фтию Hom.

Φθῑήτης, ου ὁ житель Фтии, т. е. Фтиотиды Her.

Φθῑῆτις, ιδος adj. f Her. = Φθιῶτις I.

Φθίη-φῐ (θῑ) adv. во Фтии Hom.

φθίμενος (ῐ) эп. part. aor. med. к φθίω.

φθῐνάς, άδος (ᾰ) adj. f [φθίνω] 1) близящийся к концу, склоняющийся к закату (ἁμέρα Eur.); 2) губительный (νόσος Soph., Plut.).

φθίνασμα, ατος (ῐ) τό [φθίνω] исчезновение, закат: ἡλίου φθινάσματα Aesch. закат солнца.

φθινάω или φθῐνέω погибать (ἀπὸ δυσουρίας Luc.).

φθῐνό-καρπος 2 бесплодный (δρῦς Pind.).

φθῐνοπωρῐνός 3 осенний (ἰσημερία Arst., Polyb.; ὄμβροι Plut.).

φθῐν-οπωρίς, ίδος adj. f (поздне)осенняя (ἀνέμων καταπνοά Pind.).

φθῐν-όπωρον τό конец осени, поздняя осень Her., Thuc., Arst.

φθῐνύθω (ῠ) 1) губить, разорять (οἶκόν τινος Hom.); уничтожать, истреблять (οἶνον, αἰῶνα Hom.); 2) разрывать на части, терзать (φίλον κῆρ Hom.); 3) гибнуть (φθινύθουσι μαρνάμενοι Hom.); 4) чахнуть, сохнуть: φθινύθει ἀμφ᾽ ὀστεόφι χρώς Hom. кожа сохнет вокруг костей, т. е. остаются кожа да кости; φθινύθουσι παρειαί Hom. ввалились щеки.

φθίνυλλα (ῐ) ἡ [φθίνω] старая карга Arph.

φθίνω (ῐ и ῑ) 1) кончаться, миновать, проходить (μηνῶν φθινόντων Hom.): τοῦ μὲν φθίνοντος μηνός, τοῦ δ᾽ ἱσταμένοιο Hom. когда этот месяц кончится, а другой начнется; φθίνουσιν νύκτες τε καὶ ἤματα δακρυχεούσῃ Hom. ночи и дни проходят у нее в слезах; πρὸ τοῦ μηνὸς τετράδι φθίνοντος Thuc. за четыре дня до окончания месяца; 2) исчезать, заходить (ἀστέρες, ὅταν φθίνωσιν Aesch.); 3) гибнуть, умирать (νόσῳ Eur.; φθίνει μὲν ἰσχὺς γῆς, φθίνει δὲ σώματος Soph.): τὸ μὲν αὐξάνεσθαι, τὸ δὲ φ. Plat. рост и убыль; φθίνοντα μαντεύμαντα Soph. прерывающиеся, т. е. неблагоприятные знамения - см. тж. φθίω.

φθῖο 2 л. sing. opt. med. к φθίω.

Φθῖος ὁ уроженец или житель Фтии Hom.

Φθῑρῶν τό v. l. = Φθειρῶν.

φθῑσ-ήνωρ, ορος adj. губящий людей, губительный (πόλεμος Hom., Hes.; θυμός Anth.).

φθίσθαι inf. med. к φθίω.

φθισιάω быть больным чахоткой Arst., Plut.

φθῑσίβροτος 2 Plut. = φθισίμβροτος.

φθισικός 3 больной чахоткой Arst., Plut.

φθῑσίμβροτος 2 Hom. = φθισήνωρ.

φθίσις, εως (ῐ) ἡ 1) исчезновение, гибель (καρποῦ Pind.); 2) убывание, убыль (αὔξησις καὶ φ. Plat.): ἡ φ. τῆς σελήνης Arst. ущерб луны; 3) чахотка Her., Arst., Plut.

φθῖτο эп. 3 л. sing. opt. med. к φθίω.

φθῐτός 3 [adj. verb. к φθίω] 1) погибший, т. е. умерший, мертвый Aesch., Eur., Plut., Luc.; 2) подверженный убыли (αὐξητὸς καὶ φ. Arst.).

φθίω (ῑ; fut. φθίσω си ῐ, aor. 1 ἔφθισα си ῐ - эп. φθῖσα, aor. 2 ἔφθιον, pf. ἔφθῐκα; pass.: aor. ἐφθίθην - эп. 3 л. pl. ἔφθιθεν, pf. ἔφθῐμαι, ppf. ἐφθίμην) 1) тж. med. кончаться, проходить: πρίν κεν καὶ νὺξ φθῖτο Hom. ночь кончится раньше (чем успею всех перечислить); ἡ νῦν φθιμένη νύξ Soph. только что минувшая ночь; 2) преимущ. med.-pass. погибать, умирать (δόλῳ, ὑπὸ νούσῳ Hom.; νόσοις Soph.): πρός τινος φθίσθαι Eur. погибнуть от чьей-л. руки; οἱ φθίμενοι Hom., Trag., Xen. погибшие, убитые, мертвецы; 3) губить, уничтожать (τινά Hom., Aesch., Soph.). - см. тж. φθίνω.

Φθῑώτᾱς, ουдор. = Φθιώτης.

Φθῑώτης, дор. Φθῑώτᾱς, ου ὁ уроженец или житель Фтии Aesch., Eur., Her., Thuc., Arph.

Φθῑώτιος ὁ Anth. = Φθιώτης.

I Φθῑῶτις, ῐδος adj. f фтийская (γῆ, ἀκταί, γυναῖκες Eur.).

II Φθῑῶτις, ῐδος ἡ (= Φθία) Фтиотида (область в юго-вост. Фессалии) Thuc.

φθογγάζομαι Anth. = φθέγγομαι.

φθογγή 1) голос, речь, звуки (Σειρήνων Hom.); 2) возглас, крик: τῶν ἁλόντων καὶ κρατησάντων φθογγαί Aesch. крики побежденных и победителей; 3) блеяние (ὀΐων τε καὶ αἰγῶν Hom.); 4) мычание (μόσχων Eur.); 5) пение (sc. Ὀρφέως Aesch.).

φθόγγος 1) голос (παιδός Soph.; λύρας Plat.); 2) звук: γόων φθόγγοι Soph. жалобные вопли; τὰ φωνήεντα φωνῆς μὲν οὔ, φθόγγου δὲ μετέχοντά τινος Plat. звуковые элементы, которые не относятся к гласным, но имеют некоторое звучание (т. е. согласные); 3) речь, язык (Ἑλλάδος φ. Aesch.); 4) молва, слух: φ. οἰκείου κακοῦ Soph. слух о постигшем дом (Креонта) несчастье; 5) крик (щебет, лай, блеяние и т. п.) (κυνῶν καὶ προβάτων καὶ ὀρνέων φθόγγοι Plat.); 6) грам. гласный звук.

φθόη ἡ Plat., Isocr., Dem., Luc. = φθίσις.

φθόϊς, стяж. φθοῖς ὁ (acc. pl. φθοῖς) и φθοΐς, ΐδος ἡ лепешка, коржик Arph., Plut., Anth.

φθονερία ἡ завистливость, недоброжелательство Arst., Diog. L.

φθονερός 3 завистливый, недоброжелательный (γείτονες, γνῶμαι Pind.; τὸ θεῖον Her.): φθονερὰ γλώσσας ὀδύνα Soph. завистливо-желчная речь; φθονερὸν ἄλγος Aesch. жгучая вражда.

φθονερῶς из зависти, завистливо, недоброжелательно Xen.: φ. ἔχειν πρός τινα Plat. завидовать кому-л.

φθονέω 1) завидовать (Hom., Xen.; φ. τινί τινος Plat.); ὁ φθονῶν ἐπὶ κακοῖς τοῖς τῶν πέλας ἡδόμενος ἀναφανήσεται Plat. завистливый обнаруживает радость по поводу несчастий ближних; τοῖς ἀγαθοῖς τινος φ. Xen. завидовать чьему-л. счастью; φ. ἐπί τινι Isocr., Plat.; завидовать чему-л. (в чем-л.); φθονεῖσθαι διά τι Xen. быть предметом зависти из-за чего-л.; νικῶν οὐκ ἂν θαυμάζοιο, ἀλλὰ φθονοῖο Xen. как победитель ты стал бы предметом не восхищения, а зависти (слова Симонида Гиерону); 2) питать злобу, ненавидеть: ἔδεισε μὴ φθονηθείη φόνῳ Eur. она боялась навлечь на себя ненависть убийством; 3) отказывать (из зависти или недоброжелательства): τί τ᾽ ἄρα φθονέεις ἀοιδὸν τέρπειν; Hom. почему ты не позволяешь певцу услаждать (нас)?; οἱ (θεοὶ) ἐφθόνησαν ἄνδρα ἕνα τῆς Ἀσίης βασιλεῦσαι Her. боги воспротивились тому, чтобы один человек воцарился в Азии; преимущ. с отрицанием μή или οὐ: не отказывать, соглашаться (οὐκ ἂν ἔγωγε τούτων σοι φθονέοιμι ἀγορεῦσαι Hom.): οὔ τινα φθονέω δόμεναι Hom. я не против того, чтобы кто-нибудь подал (тебе что-л.); μή μοι φθόνει λέγων Aesch. не скрывай от меня ничего; μὴ φθόνει μοι ἀποκρίνασθαι τοῦτο Plat. не откажи в любезности ответить мне на это; οὐ φθονῶ σ᾽ ὑπεκφυγεῖν Soph. я согласна на твое бегство.

φθόνησις, εως ἡ Soph. = φθόνος.

φθονητικός 3 завистливый, недоброжелательный (ἕξις Plut.).

φθονητικῶς завистливо, недоброжелательно Plut.

φθόνος 1) зависть, недоброжелательство (διαβολὴ καὶ φ. Plat.): ὁ φ. λύπη τις ἐπὶ εὐπραγίᾳ (τινός ἐστιν) Arst. зависть есть огорчение по поводу чьего-л. преуспеяния; ἄνευ φθόνου Soph. (говоря) без чувства недоброжелательства, не в обиду будь сказано; ζῇλοί τε καὶ φθόνοι Plut. ревнивые и завистливые чувства; εὐλαβούμενος τὸν φθόνον Dem. остерегаясь возбудить неприязнь; τὸν φθόνον πρόσκυσον, μή … Soph. замоли недоброжелательство (богов), т. е. моли богов, чтобы не …; 2) запрет, нежелание, отказ: ἀποκτείνειν φ. γυναῖκας (sc. ἐστίν) Eur. нельзя убивать женщин; φ. οὐδεὶς λέγειν Plat. (у меня) нет ни малейшего желания не говорить, т. е. охотно расскажу; οὐδεὶς φ. Aesch., Plat., Plut. нет никаких возражений, охотно соглашаюсь.

φθορά, ион. φθορή1) гибель, уничтожение, разрушение (Ἰλίου Aesch.): φ. ἀνθρώπων Thuc. повальная смертность среди людей, мор; γένεσις καὶ φ. Plat. возникновение и разрушение (гибель); ἡ μεγίστη φ. ὕδασιν Plat. страшное наводнение, потоп; 2) порча: τὰς μίξεις τῶν χρωμάτων οἱ ζωγράφοι φθορὰς ὀνομάζουσι Plut. смешение красок живописцы называют порчей; 3) развращение, растление Aeschin., Plut.; 4) расточение, растрата (χρημάτων Plut.).

φθορεύς, έως ὀ совратитель, растлитель Soph., Plut., Anth.

φθορή ион. = φθορά.

φθόριον τό (sc. φάρμακον) абортивное средство Plut.

φθορο-ποιός 2 причиняющий порчу, губительный (νόσων αἰτία Plut.).

φθόρος 1) разрушение, гибель (φ. καὶ ὄλεθρος Plat.): ἴτ᾽ ἐς φθόρον! Aesch. пропади!, сгинь!; 2) мор, поветрие: ὁ φ. ἐγίγνετο οὐδενὶ κόσμῳ Thuc. эпидемия поражала всех без разбора (досл. гибель происходила без всякого порядка); 3) поражение, разгром (φ. τῶν Καρχηδονίων Polyb.): ἅμα φθόρῳ πολλῷ Plut. с большими потерями (в войске); 4) (тж. ἡ) бран. чума, язва Arph.: φθόροι ἄνθρωποι Dem. изверги рода человеческого; 5) досл. порча, перен. расточитель (φ. ἀργυρίω Theocr.).

φθῶ aor. conjct. к φθάνω.

φῖ τό indecl. фи (название греч. буквы φ).

-φι и -φιν эп. суффикс gen. и dat. sing. и pl. существительных.

φιάλη (ᾰ) ἡ 1) сосуд для варки (φ. ἀπύρωτος Hom.); 2) сосуд для питья, чаша (Pind., Her., Eur., Arph., Xen.; πίνειν ἐκ φιάλης Plat.); 3) ковш (φιάλαις ἐκ τοῦ κρατῆρος ἀρυτόμενοι Plat.); 4) погребальный сосуд (τὰ ὀστέα ἐν φιάλη θεῖναι Hom.); 5) поэт. чашеобразный щит (φ. Ἄρεως Arst.); 6) архит. чашеобразное углубление, щиток (αἱ ὀροφαὶ καὶ θύραι χρυσαῖς φιάλαις λιθοκόλλητοι Diod.).

φιᾰλη-φόρος ἡ чашеносица (название жрицы у локров) Polyb.

φιάλιον (ᾰ) τό небольшая чаша Arst.

φιᾰλίς, ίδος ἡ Luc. = φιάλιον.

φιάλλω (только fut. φιᾰλῶ) приступать, приниматься: οὐκ ἀποδώσεις οὐδὲ φιαλεῖς Arph. ты не уплатишь долга, да и не попытаешься; ὕπεχε τὴν φιάλην, ὅπως ἔργῳ φιαλοῦμεν Arph. протяни чашу (для возлияний), и приступим к делу.

φιᾰρός 3 блистающий, блещущий (Γαλάτεια Theocr.).

φῐβάλεως, ω (ᾰ) ἡ (acc. pl. φιβάλεως) фибалийская фига Arph.

Φίβᾰλις, εως (ῐβ) ἡ Фибалис (местность в Мегариде или в Аттике) Arph.

Φιγαλεύς, έως ὁ уроженец или житель Фигалии Her.

Φιγαλία, ион. Φιγαλίη ἡ Фигалия (город в юго-зап. Аркадии) Her.

φῐδάκνη ἡ Arph. = πιθάκνη.

φιδίτιον τό Plut. = φειδίτιον.

Φίκιον (ῑκ) τό (sc. ὄρος) Фикий (гора близ Фив Беотийских) Hes.

φῐλ- в сложн. словах = φιλέω или φίλος.

φιλ-άβουλος 2 любящий безумствовать, сумасброд(ный) Anth.

φιλ-άγαθος 2 любящий добро, добродетель или доброту Arst., Plut.

φιλ-άγλαος 2 любящий великолепие Pind., Anth.

φιλ-άγραυλος 2 любящий поля или сельскую жизнь (Πάν Anth.).

φιλ-αγρέτις, ιδος adj. f любящая охоту (Ἄρτεμις Anth.).

φιλαγρέω любить деревню, сельскую жизнь Diog. L.

φίλ-αγρος 2 любящий деревню, сельскую жизнь Luc.

φιλ-άγρυπνος 2 досл. любящий бодрствовать, перен. неугасающий (λύχνος, πόθος Anth.).

φιλ-άγων, ωνος adj. любящий состязания, т. е. украшающий победителей (κισσός Anth.).

φιλ-αδελφία ἡ братская любовь Plut., Babr., Luc.

φιλαδέλφιον τό Anth. = φιλαδελφία.

φιλάδελφον τό Diod. = φιλαδελφία.

φιλ-άδελφος 2 братолюбивый (ἀνήρ Xen., Plut.): φιλάδελφα δάκρυα Soph. слезы братской или сестриной любви (Исмены к Антигоне).

Φιλάδελφος ὁ Филадельф, «Братолюбец» 1) прозвище Птолемея II Египетского и Аттала II Пергамского; 2) царь Пафлагонии, союзник М. Антония Plut.

φιλάεθλος 2 Anth. = φίλαθλος.

φιλ-αθήναιος 2 любящий Афины или афинян Arph., Plat., Dem., Plut., Luc.

φιλ-αθλητής, οῦ ὁ любящий борцов или борьбу Plut.

φίλ-αθλος 2 любящий состязания Plut.

φῖλαι эп. 2 л. sing. imper. aor. 1 med. к φιλέω.

Φίλαι или Φιλαί, ῶν αἱ Филы (нильский остров на южн. границе Египта, по преданию, место погребения Осириса и Исиды) Plut.

φιλ-αίακτος 2 любящий вопить, т. е. горестный (πόνοι - v. l. κακά Aesch.).

Φιλαΐδαι, ῶν οἱ Филаиды (дем в атт. филе Αἰγηΐς) Plat., Plut.

φιλ-αιδήμων 2, gen. ονος любящий скромность, скромный (γυνή Anth.).

φιλ-αίμᾰτος 2 кровожадный (Φόβος Aesch.; ἀλκαί Eur.; Ἄρης Anth.).

Φιλαῖος или Φίλαιος ὁ Филей (сын Эанта Теламонида и Текмессы, предок Мильтиада) Her., Plut.

φιλαίτατος Theocr. superl. к φίλος I.

φιλαίτερος Xen. compar. к φίλος I.

φιλ-αίτιον τό склонность к порицаниям, придирчивость Plut.

φιλ-αίτιος 2 любящий упрекать, склонный к порицаниям, придирчивый Xen., Isocr., Dem.: ὁ φ. τῆς ἀμελείας περί τινος Plat. любитель порицать кого-л. за нерадение.

φιλ-ακόλαστος 2 любящий распущенность, разнузданность Plut.

φιλ-ακόλουθος 2 любящий сопровождать Arph.

φιλ-άκρᾱτος, ион. φιλάκρητος 2 1) любящий чистое вино, много пьющий (Διόνυσος Anth.); 2) связанный с вином (ἕρπυλλος Anth.) или с попойками (ἁρμονίη Anth.).

φιλ-αλέξανδρος 2 любящий Александра, привязанный к Александру Diod., Plut.

φιλ-αλήθης 2 любящий истину, правдолюбивый Arst., Diod., Plut., Diog. L., Luc.

φιλ-αλήθως с любовью к истине, правдиво (τὰς πράξεις ἱστορεῖν Diod.).

φιλ-άλληλον τό взаимная любовь Plut.

φιλ-άλληλος 2 любящий с взаимностью: φ. ἀγάπησις Plut. взаимная любовь.

φῑλάμενος Anth. part. med. к φιλέω.

Φῐλαμμονίδας, α ὁ сын Филаммона, т. е. Εὔμολπος Theocr.

Φῐλάμμων, ωνος и ονος ὁ Филаммон 1) миф. поэт и музыкант догомеровской эпохи, сын Аполлона, отец Тамириса и Эвмолпа Eur.; 2) кулачный боец Aeschin., Dem.

φιλ-άμπελος 2 любящий виноградную лозу (θεός Arph.).

φιλ-αναγνωστέω любить чтение Diod.

φιλ-αναγνώστης, ου ὁ любитель чтения Plut.

φιλ-ανᾱλωτής, οῦ ὁ любитель расточать: φ. ἀλλοτρίων Plat. расточитель чужого добра.

φιλ-ανδρία 1) любовь к мужчинам, мужелюбие (sc. Ἑλένης Eur.); 2) любовь к своему мужу (sc. τῆς Ἀλκυόνος Luc.).

φίλ-ανδρος 2 1) любящая мужчин (γυναῖκες Plat.); 2) любящая своего мужа: φ. ἔρως Luc. любовь к мужу; 3) любящая мужской образ жизни (ἡ Ἀταλάντη Soph.); 4) любящий своих мужей: στένει πέδον φίλανδρον Aesch. стонет край (фиванский) по своим любимым сынам.

φιλάνθεμος 2 Eur. = φιλανθής.

φιλ-ανθής 2 1) цветолюбивый (μέλισσα Anth.); 2) украшенный цветами (στέφανοι Anth.).

φιλ-ανθρᾰκεύς, έως ὁ друг-угольщик Arph.

φιλ-ανθρώπευμα, ατος τό человеколюбивый поступок, человечное обращение (πρός τινα Plut.).

φιλ-ανθρωπεύομαι 1) med. быть человеколюбивым, обращаться гуманно (πρός τινα Dem.); 2) pass. встречать человечное отношение к себе Diod.

φιλ-ανθρωπέω быть человеколюбивым: φ. τινα Polyb. человечно обращаться с кем-л.; φιλανθρωπηθείς Polyb. встретившийся с гуманным к себе отношением.

φιλ-ανθρωπία 1) человеколюбие, человечность: φιλανθρωπίᾳ Xen. и ὑπὸ φιλανθρωπίας Plat. из человеколюбия, по доброте (своей); αἱ φιλανθρωπίαι Dem. человеколюбивые поступки, добрые дела; 2) благосклонность, снисходительность, тж. приветливость, ласковость: φ. λόγων Dem. и διὰ τῶν λόγων Polyb. ласковая или приветливая речь; πάσης φιλανθρωπίας ἐστερημένη (χώρα) Diod. крайне неприветливая местность; ἡ φ. τῆς τέχνης Xen. благотворное влияние (земледельческого) искусства, но Aeschin. привлекательность (сценического) искусства.

φιλάνθρωπον τό Plut., pl. ap. Polyb. = φιλανθρωπία.

φιλ-άνθρωπος 2 1) человеколюбивый, благожелательный к людям, гуманный Aesch., Xen., Isocr., Plut.; 2) привязанный к человеку (αἱ κύνες Xen.); 3) благодетельный для человека (γεωργία Xen.; οἶνος Plut.); 4) любезный, приветливый (ἐπιστολή Dem.).

φιλ-ανθρώπως 1) человеколюбиво, благожелательно, благосклонно (διακεῖσθαι πρός τινα Polyb.): φ. χρῆσθαί τινι Dem. быть в наилучших отношениях с кем-л.; 2) приветливо, любезно, приятно: φ. εἶναι ἀκοῦσαι Dem. быть приятным для слуха, ласкать слух.

φιλάνωρ, ορος (ᾱ) adj. дор. = φιλήνωρ.

φιλ-αοιδός 2 любящий песни (ξένος Theocr.; τέττιξ Anth.).

φιλ-απεχθημόνως враждебно, неприязненно, сварливо (ἔχειν τινί Plat.; κατηγορεῖν τινος Luc.).

φιλ-απεχθημοσύνη ἡ враждебность, недоброжелательность, сварливость Isocr., Dem.

φιλ-απεχθήμων 2, gen. ονος враждебно настроенный, сварливый Lys., Isocr., Dem., Plut.

φιλαπεχθής 2 Polyb. = φιλαπεχθήμων.

φιλαπεχθῶς Polyb. = φιλαπεχθημόνως.

φιλ-απλοϊκός 3 любящий простоту или прямоту, прямодушный Luc.

φιλ-απόδημος 2 любящий путешествовать Xen.

φιλ-αργῠρέω быть сребролюбивым Sext.

φιλ-αργῠρία ἡ сребролюбие Isocr., Polyb., Plut. etc.

φιλάργῠρον τό Plat. = φιλαργυρία.

φιλ-άργῠρος 2 сребролюбивый Soph., Xen., Plat. etc.

φιλ-άρετος 2 любящий добродетель Arst.

φιλ-άρμᾰτος 2 любящий колесницы, увлекающийся конными состязаниями (πόλις Pind.; Θῆβαι Eur.).

φιλ-άρχαιος или φιλαρχαῖος 2 любящий древность Plut.

φιλ-αρχέω быть властолюбивым Polyb., Plut., Diod.

φιλ-αρχία ἡ властолюбие Polyb., Plut., Diod.: αἱ φιλαρχίαι Plut. властолюбивые замыслы.

φίλαρχον τό Plut. = φιλαρχία.

φίλ-αρχος 2 властолюбивый Plat., Polyb., Plut.

φιλᾶσαι Theocr. inf. aor. к φιλέω.

φιλ-αστράγαλος 2 любящий играть в кости Anth.

φιλάσω (ᾱ) Theocr. fut. к φιλέω.

φιλ-άσωτος 2 (ᾰ) любящий распущенность, разнузданный Anth.

φίλατο и ἐφίλατο (ῑ) эп. 3 л. sing. aor. med. к φιλέω.

φίλ-αυλος 2 любящий игру на свирели (Μοῦσαι Soph.; δελφίς Eur.; μουσομανίαι Plut.).

φιλ-αυτία ἡ себялюбие Arst., Plut.

φίλαυτον τό Plut. = φιλαυτία.

φίλ-αυτος 2 себялюбивый Arst., Plut., Luc.

φιλ-αύτως себялюбиво или из себялюбия Luc., Sext.

φιλέεσκον эп. impf. iter. к φιλέω.

φιλ-έθειρος 2 любящий, т. е. обвивающий волосы (σινδών Anth.).

φιλ-ελεύθερον τό свободолюбие Polyb., Plut., Diod.

φιλ-ελεύθερος 2 свободолюбивый Polyb., Plut.

φιλ-έλλην, ηνος adj. любящий Грецию, преданный Греции (ἄνδρες Isocr.; Καῖσαρ Plut.): καλὸν Ἓλληνα ὄντα φιλέλληνα εἶναι Xen. хорошо, если грек является греческим патриотом.

φιλ-ένδοξος 2 любящий славу Cic.

φιλέοισι Pind. 3 л. pl. praes. ind. к φιλέω.

φιλ-έορτος 2 любящий праздники (εἰρήνη Arph.).

φιλ-επιτῑμητής, οῦ ὁ придирчивый критик, хулитель Isocr.

φιλ-εραστής, οῦ ὁ влюбчивый человек Plat., Arst.

φιλ-εραστία ἡ влюбчивость Plat., Arst.

φιλ-έραστος 2 1) влюбчивый, любвеобильный Polyb.; 2) дорогой влюбленным (ῥόδον, πηκτίς Anth.).

φιλ-εράστρια adj. f дорогая для влюбленных (Κύπρις Anth.).

φιλ-εργέω быть деятельным, трудолюбивым Plut.

φιλ-εργία ἡ любовь к деятельности, трудолюбие, прилежание Xen., Dem., Arst., Plut.

φιλ-εργός или φίλεργος 2 любящий деятельность, трудолюбивый, прилежный Dem., Plut.

φιλ-έρημος 2 любящий одиночество, нелюдимый Anth.

φιλ-έρῑθος 2 любящий прядение (Παλλάς Anth.) или пряжу (ἠλακάτη Thuc.).

φίλ-ερις, ῐδος adj. любящий спорить, придирчивый Arst.

φίλ-ερως, ωτος adj. влюбчивый, любвеобильный Luc., Anth.

φιλ-έσπερος 2 любящий вечернюю пору (ἄνθος Anth.).

φιλ-εταιρία ἡ любовь к товарищам, дружба Xen., Arst.

φιλέταιρον τό Plut., Luc. = φιλεταιρία.

φιλ-έταιρος 2 любящий друзей, привязанный к товарищам Thuc., Plat., Arst., Luc.: ὁ τρόπος φ. Xen. любовь к товарищам.

Φιλέταιρος ὁ Филетер 1) уроженец Понта, основатель Пергамского царства, ум. в 263 г. до н. э. Diod.; 2) комедиограф, представитель среднеатт. комедии IV в. до н. э.

φιλ-εταίρως по-приятельски, на товарищеских началах Aeschin.

φιλ-εύϊος 2 любящий возглас «εὐοῖ»: φ. βασιλεύς Anth. = Διόνυσος.

φιλ-εύ-λειχος 2 любящий лакомые блюда (λαφυγμός Anth.).

φίλ-ευνος 2 любящий брачные наслаждения Anacr.

φιλεῦντας эп. acc. pl. part. m к φιλέω.

φιλεῦντι дор. 3 л. pl. praes. ind. к φιλέω.

φιλ-ευρῑπίδης, ου ὁ поклонник Эврипида Plut.

φιλ-εύτακτος 2 любящий умеренность, скромный (ἐφηβοσύνη Anth. - v. l. εὔτακτος).

φιλ-ευτράπελος 2 любящий шутки, игривый Arst.

φιλεύχῡλος 2 v. l. = φιλεύλειχος.

φιλ-έφηβος 2 любящий юношей Anth.

φιλ-εχθής 2 склонный к вражде, неприязненно настроенный Theocr.

φιλ-έχθρως враждебно, неприязненно (ἔχειν πρός τινα Diog. L.).

φιλέω 1) любить (τινα Hom., Trag., Xen., Plat., Plut.; φιλεῖσθαι ἔκ и παρά τινος Hom., ὑπό τινος Her. или τινι Eur.): λόγοις φ. Soph. любить (лишь) на словах; πᾶς τις αὑτὸν τοῦ πέλας μᾶλλον φιλεῖ Eur. каждый (из них) любит себя больше, чем ближнего; οὐκ ἔστ᾽ ἐραστὴς ὅστις οὐκ ἀεὶ φιλεῖ Eur. не любит тот, кто не любит всегда; αἰσχροκέρδειαν φ. Soph. любить нечестные доходы; 2) относиться по-дружески: οὐ μόνον φιλοῖο ἄν, ἀλλὰ καὶ ἐρῷο ὑπ᾽ ἀνθρώπων Xen. (в этом случае) люди будут не только относиться к тебе по-дружески, но и любить тебя; 3) целовать (τινα Aesch. и τι Soph.; φ. τῷ στόματι Her., Xen. и κατὰ τὸ στόμα Anth.): τὰς παρειὰς φιλεῖσθαι Her. целовать друг друга в щеки; 4) радушно принимать (τινα ἐν μεγάροισι, φ. καὶ τρέφειν τινά Hom.): φιλήσεαι οἷά κ᾽ ἔχωμεν Hom. тебе будет оказан прием всем, что только есть у нас; (ὁ) φιλέων Hom. гостеприимный хозяин; 5) (в знач. лат. soleo и отчасти, amo) иметь обыкновение, иметь склонность: φιλέει ὁ θεὸς τὰ ὑπερέχοντα πάντα κολούειν Hom. божество имеет обыкновение подрезать (как садовник) все выдающееся; φιλεῖ τίκτειν ὕβρις ὕβριν Aesch. насилие обыкновенно порождает насилие; νέα φροντὶς οὐκ ἀλγεῖν φιλεῖ Eur. молодой ум не знает печали; οἷα φιλέει γενέσθαι ἐν πολέμῳ Her. как обыкновенно бывает на войне; οἷα (ὁποῖα) φιλεῖ Plat., Luc. как часто происходит, по обыкновению; φιλέει προσημαίνειν impers. Her. обыкновенно появляются предзнаменования.

φίλη ἡ подруга Hom., Soph., Xen.

Φίληβος ὁ Филеб (философ гедонистического направления, именем которого назван диалог Платона «о наслаждении»).

φιλ-ηδέω искать или находить наслаждение (μάχαις Arph.; τροφῇ Polyb.).

φιλ-ηδής 2 любящий удовольствия, гоняющийся за наслаждениями Arst.

φιλ-ηδία ἡ удовольствие, наслаждение: ὑπὸ φιληδίας Arph. от или для удовольствия.

φιλ-ηδονία ἡ любовь к наслаждениям Plut., Diog. L.

φιλήδονον τό Plut. = φιληδονία.

φιλ-ήδονος 2 1) любящий удовольствия, преданный наслаждениям (φ. καὶ φυγόπονος Polyb.; φ. ὁ Πάρις Plut.); 2) дарящий наслаждение: φιλήδονον Βάκχοιο νᾶμα Anth. = οἶνος.

φιλ-ηκοέω охотно или со вниманием слушать Polyb.

φιλ-ηκοΐα ἡ внимательное слушание (τῶν λόγων Isocr.; τῇ φιληκοΐᾳ ἀκροᾶσθαι Plut.).

φιλήκοον τό Plut. = φιληκοΐα.

φιλ-ήκοος 2 любящий слушать, внимательно слушающий Plat., Polyb., Plut., Luc.

φιλ-ηλάκᾰτος 2 (λᾰ) любящий веретено, т. е. не расстающийся с ним (καλαθίσκος Anth.).

φιλ-ηλιαττής, οῦ ὁ любящий заседать в качестве гелиаста Arph.

φίλημα, ατος (ῐ) τό поцелуй Trag., Xen. etc.

φιλήμεναι эп. praes. к φιλέω.

φίλημι (φῐ) эол. Sappho = φιλέω.

Φιλήμων, ονος ὁ Филемон (родом из Сиракуз, родоначальник новоатт. комедии, умер в Афинах в 262 г. до н. э.).

φιλ-ήνεμος 2 1) обвеваемый ветрами (πίτυς Plut.); 2) любящий дуновение (уст) (αὐλός Anth.).

φιλ-ήνιος 2 любящий поводья, т. е. послушный поводьям (ἵπποι Aesch.).

φιλ-ήνωρ, дор. φιλάνωρ, ορος (ᾱ) adj. 1) любящий людей (βιοτά Pind.); 2) любящий мужа: πόθος φ. Aesch. тоска по милому мужу: στίβοι φιλάνορες Aesch. память по милом некогда муже.

φιλ-ήρετμος 2 веслолюбивый, т. е. преданный мореходству (Τάφιοι, Φαίηκες Hom.).

φιλησίμολπος 2 Pind. = φιλόμολπος.

φίλησις, εως ἡ любовь, привязанность Arst.

Φιλητᾰς, ᾰ и Φιλήτας, α ὁ Филет (сын Телефа, родом с о-ва Кос, греч. поэт в Александрии Египетской, IV-III вв. до н. э.) Theocr., Plut.

I φῐλητής, οῦ ὁ любовник, возлюбленный Anth.

II φῑλητής, οῦ v. l. = φηλητής.

φῐλητικός 3 1) любящий Plut.: φ. τινος Arst. любящий что-л.; 2) любящий ласкаться (κύων Arst.): ποιεῖ φιλητικοὺς ὁ οἶνος Arst. вино разнеживает (людей).

φιλητόν τό любимое, предмет любви Arst.

φιλητός 3 [adj. verb. к φιλέω] любимый Arst.

φίλητρον τό Anth. = φίλτρον.

φιλήτωρ, ορος ἡ возлюбленная, любовница Aesch.

I φῐλία, ион. φιλίη ἡ [φιλέω] реже pl. 1) любовь, привязанность (γονεῦσι πρὸς παῖδας, καὶ ἀδελφοῖς πρὸς ἀδελφούς, καὶ γυναιξὶ πρὸς ἄνδρας, καὶ ἑταίροις πρὸς ἑταίρους Xen.): φιλίᾳ τῇ σῇ Xen. из любви к тебе; 2) дружба (φ. καὶ ξυμμαχία Thuc.): φιλία λαβεῖν или κτήσασθαι παρά τινος Xen. стяжать чью-л. дружбу; διὰ φιλίαν ἰέναι τινί Xen. заключать дружбу с кем-л.; διὰ φιλίαν τινός Thuc. из дружбы с кем-л.; φιλίαι ἰσχυραί Plat. прочные дружеские отношения; 3) стремление, жажда (τοῦ κέρδους Plat.); 4) предмет любви: ἔθανε δάμαρ, ἔλιπε φιλίαν Eur. умерла супруга, покинула того, кого любила.

II φῐλία ἡ [φίλιος I] (sc. γῆ или χώρα) дружественная страна Xen., Dem.

φιλ-ῑατρέω любить врачебное дело Plut.

φιλίη ион. = φιλία I.

φῐλῐκόν τό преимущ. pl. признак дружбы, знак внимания (πολλὰ φιλικὰ παθεῖν ὑπό τινος Xen.): τὰ φιλικὰ καὶ ποιητικὰ φιλίας Arst. знаки внимания, располагающие к дружбе.

φῐλῐκός 3 дружеский, дружественный (ἔργα Xen.; ξένια Plat.; κοινωνία Polyb.).

φῐλικῶς дружественно, по-дружески (ἔχειν или διακεῖσθαι πρός τινα Xen., Arst.).

Φιλῖνος ὁ Филин 1) атт. оратор IV в. н. э.; 2) родом из Акраганта, историк пунических войн Polyb.

φιλιόομαι вступать в дружеские отношения Aesop.

I φίλιος 3, редко 2 (φῐ) 1) дружеский, дружественный (λόγοι Her.; φρήν Aesch.; χώρα Thuc.): πρεσβεία φιλία Xen. посольство в дружественную страну; 2) любящий (ὄμματα Aesch.; χείρ Soph.); 3) покровительствующий дружбе (Ζεύς Plat., Men.); 4) благосклонный, благодетельный (νύξ Aesch.; Κύπρις Anth.); 5) любимый, дорогой, милый (γυνή Aesch.; γενέθλα Soph.).

II φίλιος ὁ божество дружбы: πρὸς φιλίου Plat. ради бога дружбы; μὰ τὸν φίλιον τὸν ἐμόν τε καὶ σόν Plat. клянусь божеством, покровительствующим нашей с тобой дружбе.

I Φιλίππειος 2 и 3 филиппов (ἠνορέη Anth.).

II Φιλίππειος ὁ (sc. χρυσοῦς или στατήρ) филиппей (золотая монета чеканки Филиппа Македонского) Diod.

Φιλιππήσιος ὁ филиппиец, уроженец или житель города Φίλιπποι NT.

Φιλιππίδης, ου ὁ Филиппид (сын Филокла, один из шести главных представителей новоатт. комедии III в. до н. э.) Plut.

φῐλιππίζω быть сторонником Филиппа (Македонского) Aeschin., Dem., Plut.

Φιλιππικός 3 направленный против Филиппа (Македонского) (πόλεμος Polyb.): οἱ (λόγοι) Φιλιππικοί филиппики, речи (Демосфена) против Филиппа Македонского.

Φίλιπποι οἱ Филиппы (город в зап. Фракии у горы Пангей; в 42 г. до н. э. здесь произошло сражение войск Октавиана и Антония с войсками Брута и Кассия) Her., Plut.

φίλ-ιππος 2 любящий коней, увлекающийся верховой ездой (ἄνδρες Pind.; λαός Eur.).

Φίλιππος ὁ Филипп 1) Φ. I, сын Аминта II, царь македонский с 360 г. по 336 г. до н. э. Dem., Plut., Diod.; 2) Φ. II или Ἀρριδαῖος, царь македонский с 323 г. по 317 г. до н. э. Plut., Diod.; 3) Φ. III, сын Деметрия II, царь македонский с 221 г. по 179 г. до н. э. Polyb., Plut.

Φιλίσκος ὁ Филиск (родом из Абидоса, посредник в переговорах между Персией и Спартой в 368 г. до н. э.) Xen., Diod.

Φιλιστίδης, ου ὁ Филистид (глава македонской партии в Орее на о-ве Эвбея в 342-341 гг. до н. э.) Dem.

φίλιστος Soph. superl. к φίλος I.

Φίλιστος ὁ Филист (родом из Сиракуз, родственник обоих Дионисиев, историк Сицилии) Plut.

φῐλίτιον τό Xen., Plut. = φιδίτιον.

φῐλίων 2, gen. ονος (λῑ) эп. compar. к φίλος I.

φῐλίως дружественно, по-дружески, дружелюбно Thuc., Xen., Plat. etc.

φῐλο- в сложн. словах = φίλος или φιλέω.

φιλό-βακχος 2 любящий Вакха, т. е. вино Anth.

φιλο-βάρβᾰρος 2 любящий иноземцев или иноземное Plut.

φιλο-βᾰσίλειος 2 любящий царскую власть, приверженный царям (οἱ Μακεδόνες Plut.).

φιλο-βασιλεύς, έως ὁ приверженец царя Diod., Plut.

Φιλοβοιωτή ἡ Филобеота (плодородная равнина в Фокиде) Plut.

φιλό-βοτρυς 2, gen. υος любящий виноградные гроздья Plut.

φιλο-βούπαις, παιδος adj. любящий рослых мальчиков Anth.

φιλογᾱθής 2 дор. = φιλογηθής.

φιλό-γαιος 2 землелюбивый, влюбленный в землю (ὕνις Anth.).

φιλό-γαμος 2 жаждущий бракосочетания (μνηστῆρες Eur.).

φιλο-γαστορίδης, ου ὁ чревоугодник Anth.

φιλογαστριδίας, ου v. l. = φιλογαστορίδης.

φιλο-γέλοιος 2 любящий смех, смешливый Arst.

I φιλόγελως, ωτος adj. Plat., Plut. = φιλογέλοιος.

II φιλόγελως, ωτος τό смешливость Arst.

φιλο-γενναῖον τό благородный образ мыслей, внутреннее благородство Diog. L.

φιλο-γεωργία ἡ любовь к земледелию Xen.

φιλο-γέωργος 2 любящий земледелие, ревнитель сельской жизни Xen., Arst., Plut.

φιλο-γηθής, дор. φιλογᾱθής 2 любящий веселье, жизнерадостный Aesch.

φιλό-γλῠκυς 2, gen. εος любящий сладкое Arst., Plut.

φιλο-γραμματέω любить письменность, книги Plut.

φιλο-γράμματος 2 любящий литературу Plut., Diog. L.

φιλο-γρᾰφέω любить живопись Plut.

φιλο-γυμναστέω любить гимнастические упражнения Plat., Plut.

φιλο-γυμναστής, οῦ ὁ любитель гимнастических упражнений Plat.

φιλο-γυμναστία ἡ любовь к гимнастике Plat.

φιλο-γυμναστικός 3 любящий гимнастику Plat., Arst.

*φιλογύναιξ adj. (только pl. φιλογύναικες) Plat. = φιλογύναιος.

φιλο-γύναιος 2 (ῠ) женолюбивый Arst.

φιλογύνεια ἡ Cic. = φιλογυνία.

φιλογύνης 2 Polyb. = φιλογύναιος.

φιλο-γῠνία ἡ женолюбие Plut.

φιλό-δαφνος 2 лавролюбивый (Βάκχος Eur.).

φιλο-δειπνιστής, οῦ ὁ любитель задавать пиры, хлебосол Diog. L.

φιλό-δειπνον τό любовь к пирам Plut.

φιλο-δέσποτον τό любовь к своему хозяину Luc.

φιλο-δέσποτος 2 любящий своего хозяина (ἀνδράποδα Her.; οἰκέται, κύων Plut.).

φιλό-δημος 2 народолюбивый (ὁ Σόλων Arph.): τοὔργον φιλόδημον Arph. подвиг, совершенный на благо народа.

Φιλόδημος ὁ Филодем (тесть оратора Эсхина) Aeschin.

φιλοδημ-ώδης 2 прикидывающийся народолюбцем Diog. L.

φιλο-δίκαιος 2 любящий справедливость Arst., Plut.

φιλο-δῐκέω любить тяжбы, сутяжничать Thuc., Arst.

φιλό-δῐκος 2 склонный к сутяжничеству Lys., Dem., Arst.

φιλ-οδίτης, ου (δῑ) ὁ друг путников (эпитет Пана) Anth.

φιλο-δοξέω домогаться славы: φ. ἐπί τινι Arst. и φ. τινι Polyb. искать славы в чем-л.; φ. εἴς τινα Polyb., стремиться стяжать славу у кого-л.

φιλο-δοξία тж. pl. славолюбие, честолюбие Polyb., Plut.

φιλό-δοξον τό Plut. = φιλοδοξία.

φιλό-δοξος 2 1) любящий мнимое знание: φιλόδοξοι μᾶλλον ἢ φιλόσοφοι Plat. ищущие скорее мнимых знаний, чем мудрости; 2) любящий славу: φ. περί τι Arst. ищущий славы в чем-л.; φ. εἴς τινα Polyb. домогающийся славы у кого-л.

φιλό-δουπος 2 любящий шум, т. е. гремящий (ἄμη Anth.).

φιλ-όδυρτος 2 любящий сетовать, т. е. жалобный (Ἰαόνιοι νόμοι Aesch.).

φιλο-δωρία ἡ страсть делать подарки, щедрость Luc.

φιλόδωρον τό Plut. = φιλοδωρία.

φιλό-δωρος 2 1) любящий дарить, щедрый Xen.: φ. τινος Plat. щедрый на что-л. или в чем-л.; 2) щедрый, обильный (πρᾶγμα Dem.).

φιλο-δώρως щедро, обильно Plat.

φιλό-εργος и φιλοεργός 2 трудолюбивый, т. е. неустанный (κερκίς Anth.).

φιλο-ζέφῠρος 2 любящий дуновения зефира (λειμῶνες Anth.).

φιλοζωέω любить жизнь: παρὰ τὸ καθῆκον или παρὰ τὸ δέον φ. Polyb. цепляться за жизнь крепче, чем следует.

φιλο-ζωΐα ἡ (чрезмерное) жизнелюбие, (жалкая) привязанность к жизни: διὰ и ὑπὸ φιλοζωΐαν Polyb., Diog. L. (всячески) цепляясь за жизнь; ἡ συγγενὴς φ. Diod. врожденный инстинкт самосохранения.

φιλό-ζωος 2 [ζωή] жизнелюбивый, цепляющийся за жизнь (βροτοί Eur.; οἱ πρεσβύτεροι Arst.).

φιλό-ζῳος 2 [ζῷον] любящий (все) живое (δημιουργός Xen.).

φιλο-θέᾱμον τό любовь к созерцанию, жажда видеть (собственными глазами) (τὸ φιλήκοον καὶ φ. Plut.).

φιλο-θεάμων 2, gen. ονος (ᾱ) любящий созерцать, жаждущий (лично) видеть (φ. καὶ φιλομαθής Plut.): φ. τῆς ἀληθείας Plat. жаждущий увидеть истину.

φιλό-θεος 2 боголюбивый, благочестивый Arst., Luc., NT.

φιλό-θερμος 2 теплолюбивый, стремящийся к теплу (τὸ ψυχρόν Plut.).

φιλο-θέωρος 2 жадный до зрелищ Arst., Plut.

φιλο-θηρία ἡ любовь к охоте Xen., Plut.

φιλό-θηρος 2 любящий охотиться Xen., Plat., Plut.

φιλο-θύτης, ου (ῠ) ὁ любящий приносить жертвы, охотник до жертвоприношений Arph., Plut.

φιλό-θῠτος 2 соединенный с жертвоприношениями (ὄργια Aesch.).

φιλ-οίκειος 2 любящий своих домочадцев или родственников Arst., Polyb.

φιλ-οικοδόμος, v. l. φιλοικόδομος 2 любящий домостроительство Xen., Arst., Plut.

φιλ-οίκτιρμον τό сострадание, жалость Plut.

φιλ-οικτίρμων 2, gen. ονος склонный к состраданию, сострадательный Eur., Plat., Plut.

φιλ-οίκτιστος 2 склонный к состраданию, жалостливый, сердобольный (γυνή Soph.).

φίλ-οικτος 2 возбуждающий сострадание: ἀπ᾽ ὄμματος βέλος φίλοικτον Aesch. вызывающий жалость взгляд.

φιλ-οινία, ион. φιλοινίη ἡ любовь к вину Diod.: τῇ φιλοινίῃ προσκέεσθαι Her. предаваться пьянству.

φίλ-οινος 2 любящий вино, предающийся пьянству Plat., Arst., Plut.

Φιλοίτιος ὁ Филетий (волопас Одиссея) Hom.

φιλ-οίφης 2 [οἴφω] похотливый, сластолюбивый Theocr.

φιλό-καινον τό любовь к новизне Plut., Luc.

φιλό-καινος 2 любящий новизну Plut.

φιλο-κᾰλέω 1) любить прекрасное Plut.: φ. μετ᾽ εὐτελείας Thuc. поклоняться прекрасному, (но) с соблюдением меры; 2) (в целях украшения) прилагать всяческие старания: φ. τινι Plut. и τι Diod. с большим рвением устраивать что-л.; φιλοκαλῶν ταῖς φυτείαις διακοσμῆσαί τι Plut. стремясь изысканно украсить что-л. растениями; φ. εἴς τι Diod. вкладывать все старания во что-л.

φιλο-κᾰλία ἡ любовь к прекрасному Diod.

φιλόκᾰλον τό Plut. = φιλοκαλία.

φιλό-κᾰλος 2 1) любящий красивое, поклоняющийся красоте Plat.: φ. περὶ τὰ ὅπλα Xen. любящий красивое оружие; τὰ περὶ τὴν ἐσθῆτα φ. Isocr. любящий красиво одеваться; 2) желающий быть красивым (ταώς Arst.): φ. ἐν τοῖς κινδύνοις Xen. любящий блеснуть презрением к опасностям.

φιλο-καμπής 2 легко сгибаемый или согнутый (κίρκος Anth.).

φιλο-καρποφόρος 2 охотно приносящий плоды, т. е. обильный плодами (θέρος Anth.).

φιλο-κέρδεια ἡ страсть к наживе, корыстолюбие Xen., Plat.

φιλοκερδές τό Plat., Luc. = φιλοκέρδεια.

φιλο-κερδέω гоняться за выгодой или наживой, быть корыстолюбивым Xen., Plat.

φιλο-κερδής 2 ищущий выгоды, жадный до наживы, корыстолюбивый Pind., Arph., Plat.

φιλοκερδία ἡ Diod., Luc. = φιλοκέρδεια.

φιλο-κέρτομος 2 любящий глумиться, язвительный, злоречивый Hom., Theocr., Plut.

φιλο-κηδεμών 2, όνος gen. любящий свою родню Xen.

φιλο-κηδής 2 предусмотрительный (λόγος Arph.).

φιλό-κηπος 2 любящий сады Diog. L.

φιλο-κῐθαριστής, οῦ ὁ любитель игры на кифаре Plut.

φιλο-κίνδῡνον τό любовь (т. е. презрение) к опасностям, отчаянная отвага Plut.

φιλο-κίνδῡνος 2 любящий опасности, отчаянно смелый, дерзновенный Xen., Isocr., Dem., Plut., Anth.

φιλο-κινδύνως с отчаянной смелостью, дерзновенно Xen., Polyb., Luc.

φιλο-κισσοφόρος 2 любящий рядиться в плющ (Βρόμιος Eur.).

φιλο-κλέαρχος ὁ друг или приверженец Клеарха Plut.

Φιλοκλέες и Φιλοκλέης, έους и ῆος ион. = Φιλοκλῆς.

Φιλοκλῆς, ион. Φιλοκλέες и Φιλοκλέης, έους и ῆος ὁ Филокл 1) сын сестры Эсхила, автор не дошедших до нас трагедий; 2) афинский командующий флотом в Пелопоннесской войне, потерпевший поражение при Эгоспотамах в 405 г. до н. э. Xen., Plut.

φιλό-κνῐσος 2 любящий почесывание Anth.

φιλό-κοινος 2 любящий общение или общество Anth.

φιλο-κόλαξ, ᾰκος adj. любящий (общество) льстецов Arst., Plut.

φιλο-κοσμία ἡ любовь к украшениям, щегольство Plut.

φιλό-κοσμος 2 любящий украшать(ся): φ. περὶ κόμην Plut. любящий украшать волосы.

Φιλοκράτης, ους ὁ Филократ 1) начальник афинского флота, отправленного на помощь Эвагору Кипрскому в 391 г. до н. э. Xen.; 2) родом из Элевсина, приверженец Филиппа Македонского, обвинитель Демосфена Dem.; 3) афинский полководец во время Пелопоннесской войны Thuc.

φιλό-κρημνος 2 любящий крутые скалы (αἰγινόμος Anth.).

φιλο-κρῐνέω внимательно исследовать, тщательно разбирать (Thuc., Luc. - v. l. φυλοκρινέω).

φιλο-κρότᾰλος 2 любящий погремушки, т. е. оглашаемый кастаньетами (θυμέλαι Anth.).

φιλό-κροτος 2 любящий шум, шумливый (Πάν HH).

φιλο-κτέᾰνος 2 (только superl. φιλοκτεανώτατος) корыстолюбивый, жадный Hom.

Φιλοκτήτης, ου, эп. ᾱο ὁ Филоктет (сын Пэанта - Ποίας, унаследовавший от своего друга Геракла лук с бьющими без промаха стрелами; отправившись в поход против Трои, он был укушен в пути змеей и был поэтому оставлен греками на о-ве Лемнос, где болел десять лет; так как, по предсказанию оракула, Троя не могла быть взята без оружия Филоктета, греки доставили его к Трое, где он, излеченный Махаоном, убил Париса, что и приблизило падение Трои) Hom., Pind., Soph.

φιλό-κῠβος 2 любящий (игру в) кости Arph., Arst.

φιλο-κῡδής 2 любящий славу или пышность, т. е. роскошный (ἥβη, κῶμος HH).

φιλο-κῠνηγέτης, ου ὁ любитель охоты, страстный охотник Xen.

φιλο-κύνηγος 2 любящий охоту Diod., Plut.

Φιλόκυπρος ὁ Филокипр (тиранн г. Солы на Кипре) Her., Plut.

φιλο-κύων, κῠνος adj. любящий собак Plat.

φιλό-κωμος 2 любящий веселые пиры или шествия (πηκτίς Anth.).

φιλο-λάκων, ωνος (ᾰ) adj. сочувствующий лакедемонянам, сторонник Спарты Plut.

φιλό-λᾰλος 2 словоохотливый, говорливый Diog. L.

Φιλόλᾱος ὁ Филолай 1) родом из Коринфа, законодатель Фив Arst.; 2) родом из Кротона или Тарента, философ-пифагореец V в. до н. э. Plat.

φιλο-λήϊος 2 любящий грабить HH.

φιλό-λῐθος 2 любящий (драгоценные) камни Plut.

φιλό-λιχνος 2 1) любящий лакомиться (sc. μῦς Anth.); 2) лакомый, вкусный (μᾶζα Anth.).

φιλο-λογέω любить или вести ученые беседы (φ. παρὰ δεῖπνον Plut.): τὰ φιλολογηθέντα Plut. научные вопросы, темы ученых бесед.

φιλο-λογία 1) любовь к ученым беседам: ὑπὸ φιλολογίας Plat. из-за желания вызвать собеседование; 2) любовь к ученым занятиям, учено-литературная деятельность Isocr., Arst.

φιλό-λογος 2 1) любящий поговорить, словоохотливый, разговорчивый (φ. τε καὶ πολύλογος Plat.); 2) любящий вести ученую беседу (φιλόσοφός τε καὶ φ. Plat.); 3) любящий науки, ученый Arst., Plut.; 4) поздн. изучающий старинных авторов.

φιλο-λόγως по-ученому, научно arg. ad Arph.

φιλο-λοίδορος 2 ругательный, хулящий, злоречивый (γλῶσσα Anacr.; φύσις Dem.; γυνή Arst.).

φιλό-λουτρος 2 любящий купаться Arst.

φιλό-λῡπος 2 склонный к печали Plut.

φιλο-μάθεια ἡ любовь к знанию, любознательность Plat., Arst.

φιλο-μᾰθές τό Plat. = φιλομάθεια.

φιλο-μᾰθέω жаждать знания, быть любознательным Plat., Polyb., Plut.: φ. περί τινος Polyb. внимательно изучать что-л.

φιλο-μᾰθής 2 1) любознательный, пытливый Xen., Isocr.: οἱ ὀρθῶς φιλομαθεῖς Plat. люди, действительно стремящиеся к знанию; 2) старательный, усердный (τῶν εἰς τὸν πόλεμον ἔργων φιλομαθέστατος Xen.).

φιλομᾰθία v. l. = φιλομάθεια.

φιλο-μαντευτής, οῦ ὁ любящий прорицания, придающий большое значение предзнаменованиям Plat.

φιλό-μαντις, εως adj. высоко ценящий прорицания Luc.

φιλό-μαστος 2 тянущийся к материнским сосцам (δρόσοι λεόντων Aesch.).

φιλο-μᾰχέω упорно сражаться, рваться в бой: φιλομαχοῦντος ἔτι Plut. в то время как он упорно продолжал сражаться: φ. ἀεὶ πρός τινα Plut. беспрестанно рваться в бой против кого-л.; ἐξάπτεσθαι τῶν πολεμίων καὶ φ. Plut. нападать на врагов и начинать (с ними) бой.

φιλό-μᾰχος 2 рвущийся в бой, воинственный Pind., Aesch.

φιλ-όμβριος и φίλομβρος 2 любящий дождь или сырость (βάτραχος, νάρκισσος Anth.).

φιλο-μειδής, эп. φιλομμειδής и φιλομμηδής 2 всегда улыбающийся, улыбчивый (Ἀφροδίτη Hom., Her., Luc.; Διόνυσος, Μοῦσαι Anth.).

φιλο-μειράκιος 2 любящий юношей Diog. L.

φιλο-μεμφής 2 (superl. φιλομεμφότατος) любящий порицать, придирчивый Plut.

φιλο-μετάβολος 2 любящий или вносящий перемены, переменчивый (ὁ αἰών Sext.).

Φῐλομήλᾱ, ион. Φιλομήλη ἡ Филомела (дочь афинского царя Пандиона, сестра Прокны; обесчещенная мужем своей сестры Тереем, была превращена в соловья) Thuc., Dem. etc.

Φιλομηλείδης, ου ὁ Филомелид (предводитель лесбосцев, убитый в состязании Одиссеем) Hom.

Φιλομήλη ион. = Φιλομήλα.

Φιλόμηλος ὁ Филомел (уроженец Фокиды, военачальник фокийцев в «Священной войне»; погиб в 354 г. до н. э.) Diod.

φιλο-μήτωρ, ορος adj. любящий свою мать Plut.

Φιλομήτωρ, ορος ὁ Филометор (прозвище Птолемея VI Египетского и Аттала III Пергамского) Plut.

φιλομμειδής 2 Hom. и φιλομμηδής 2 Hes. = φιλομειδής.

φιλό-μολπος 2 любящий пение (πόλις Αἰακιδᾶν Pind.).

φιλο-μουσία ἡ любовь к музам, т. е. к наукам и искусствам Plut., Luc.

φιλόμουσον τό Plut. = φιλομουσία.

φιλό-μουσος 2 1) преданный наукам и искусствам, т. е. ученый (λόγοι Arph.; ἀνήρ Plat.); 2) любящий музыку Xen.

φιλό-μῡθος 2 1) любящий сказания, мифы Arst.; 2) словоохотливый Arst.

φιλό-μωμος ὁ любитель поиздеваться, насмешник Simonides ap. Plat.

φίλον (ῐ) τό 1) предмет любви, дорогое существо Soph., Arph.; 2) pl. удовольствие: φίλα ποιέεσθαί τινι Her. угодить кому-л.

φιλο-ναύτης, ου adj. m любезный мореходам, ценимый моряками (πέτρος σπέρμα πυρὸς σῴζειν ἐπιστάμενος Anth.).

φιλο-νεικεω 1) рьяно, завзято спорить (μὴ φιλονεικῶν, ἀλλὰ παραμυθούμενος Plat.; ἐφιλονεικήσαμεν πρὸς ἀλλήλους περί τινος Lys.): τούτου ἕνεκα πεφιλονείκηνται (οἱ λόγοι) Plat. ради этого-то и был поднят этот спор; 2) соперничать, соревноваться: φ. τινι πρὸς ἀρετήν Plat. соперничать с кем-л. в добродетели; περὶ καλλίστων φ. Isocr. соревноваться в прекрасном; 3) упорствовать, настаивать: φ. μοι δοκεῖς τὸ ἐμὲ εἶναι τὸν ἀποκρινόμενον Plat. ты, кажется мне, упорно требуешь, чтобы отвечал (именно) я; τὰ χείρω φιλονεικῆσαι Thuc. из упрямства предпочесть худшее.

φιλο-νεικία 1) страсть к спору, упорство, придирчивость: φιλονεικίᾳ или φιλονεικίας ἕνεκα Plat. из духа противоречия, по придирчивости; φ. τις εἴληφέ με πρὸς τὰ εἰρημένα Plat. эти слова задели меня немного за живое; 2) спор, ссора (ἔρις καὶ φ. Dem.): ἐκ μέθης καὶ φιλονεικίας Lys. в пьяной ссоре; 3) соперничество, соревнование: φιλοπονία καὶ φ. Plat. трудолюбие и дух соревнования; διὰ στάσιν καὶ τὴν πρὸς ἀλλήλους φιλονεικίαν Lys. вследствие раздоров и взаимного соперничества; φιλονεικίαν ἐμβάλλειν τινί Xen. возбуждать в ком-л. дух соревнования.

φιλόνεικον τό Xen. = φιλονεικία 3.

φιλό-νεικος 2 1) любящий поспорить Pind., Plat.; 2) соревнующийся, соперничающий, упорствующий: ὁ ἐπίπονος καὶ φ. βίος Lys. жизнь, полная трудов и борьбы; φ. πρὸς τὸ μὴ ἐλλείπεσθαι Xen. борющийся за то, чтобы не отстать (v. l. φιλόνικος).

φιλο-νείκως 1) из желания спорить, сварливо: οὐ φιλοσόφως ἔχειν, ἀλλὰ φ. Plat. вести себя не как философ, а как завзятый спорщик; 2) в порядке соперничества: φ. πρὸς ἀλλήλους ἔχειν Xen. соперничать друг с другом; 3) изо всех сил, упорно: φ. ἔχειν πρὸς τὸ εἰδέναι τὸ ἀληθές Plat. упорно стремиться к познанию истины.

φιλο-νῑκία ἡ (часто v. l. к φιλονεικία) стремление одержать победу: φιλονικίας ἕνεκα τῆς αὐτίκα Thuc. из стремления к немедленной победе.

φιλό-νῑκος 2 жаждущий победы Arst. (часто v. l. к φιλόνεικος).

φιλο-νύμφιος 2 благосклонный к обрученным (Κύπρις Anth.).

φιλόξεινος 2 эп. = φιλόξενος.

Φιλοξένειος 2 филоксенов Plut.

φιλο-ξενία ἡ благосклонность к иноземцам или путникам, гостеприимство Plat., Polyb., Plut.

φιλό-ξενος, эп. φιλόξεινος 2 гостеприимный, радушный (βρωτοί Hom.; τὰ δώματα, τοὔπος Aesch.; τράπεζα Plut.): φιλόξενον ἔργον Pind. гостеприимство, радушный прием.

Φιλόξενος ὁ Филоксен 1) родом из Киферы, дифирамбический поэт, 435-380 гг. до н. э. Plut.; 2) правитель Киликии при Пердикке, 321 г. до н. э. Diod.

φιλο-ξένως гостеприимно Isocr.

φιλόοινος 2 Anth. = φίλοινος.

φιλο-παίγμων 2, gen. ονος [παίζω] игривый, резвый, шаловливый (ὀρχηθμός Hom.; ὀρχηστῆρες Hes.).

φιλό-παις, παιδος adj. 1) чадолюбивый (χελιδών Anth.); 2) Plat., Theocr., Anth. = παιδεραστής; 3) Anth. = παιδεραστικός.

φιλοπαίσμων 2, gen. ονος Plat. v. l. = φιλοπαίγμων.

φιλο-πάννῠχος 2 любящий ночные бдения (σελήνη Anth.).

φιλο-παράβολος 2 презирающий опасности, отчаянно смелый Plut.

φιλόπᾰτρι τό Plut. = φιλοπατρία.

φιλο-πᾰτρία ἡ любовь к отечеству Arph.

φιλό-πατρις, ιδος adj. (acc. φιλόπατριν) любящий свое отечество Polyb., Plut., Luc., Anth.

φιλο-πάτωρ, ορος (ᾰ) adj. любящий своего отца Eur., Arst.

Φιλο-πάτωρ, ορος ὁ Филопатор (прозвище Птолемея IV Египетского) Theocr. etc.

φιλο-πενθές τό склонность к печали, грустное настроение (τῆς ψυχῆς Plut.).

φιλο-πενθής 2 склонный к печали, любящий грустить (γυναῖκες Plut.).

φιλο-πευθές τό [πυνθάνομαι] любопытство Plut.

φιλο-πευθής 2 любопытный Sext.

φιλο-πευστέω быть пытливым, любопытным Polyb.

φιλο-πευστία ἡ пытливость, любопытство Plut.

φιλό-πικρος 2 любящий горечь Arst.

φιλο-πλάτων, ωνοςи ἡ поклонник (поклонница) Платона Diog. L.

φιλό-πλεκτος 2 заплетенный или вьющийся (κόμη Anth.).

φιλό-πλοος, стяж. φιλόπλους 2 любящий плавание (τεύχεα νηῶν Anth.).

φίλ-οπλος 2 любящий оружие, т. е. воинственный Anth.