Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/130

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
ὑπ-άλπειος ἡ (sc. χώρα) приальпийский край Plut.

ὑπάλυξις, εως ἡ избежание: κακῶν ὑ. Hom. освобождение от невзгод; οὔ τοι ἔσθ᾽ ὑ. Hom. нет тебе пути к отступлению.

ὑπ-ᾰλύσκω избегать, ускользать (ὑ. τι Hom.).

ὑπ-αμπέχω окутывать, т. е. скрывать Plut.

ὑπ-αναγιγνώσκω, ион. и позднеатт. ὑπαναγῑνώσκω прочитывать, зачитывать (τὰ ἐν τοῖς νόμοις Isae.; τὸ ψήφισμα Aeschin.).

ὑπ-αναθλίβω (ῑ) нагнетать снизу вверх, выдавливать Plut.

ὑπ-ανακῑνέω вставать и отправляться (ἐπὶ το δεῖπνον Arph.).

ὑπ-ανᾱλίσκω постепенно расходовать (τὰ χρήματα Thuc.): ὑ. τὴν ἀπορίαν καὶ τὴν ὀλιγότητα Plut. исподволь истощать скудные средства и силы (противника).

ὑπ-ανάστᾰσις, εως ἡ вставание Xen., Arst.: ὑπαναστάσεις τῶν νεωτέρων παρὰ πρεσβυτέροις Plat. вставание младших в присутствии старших.

ὑπ-αναχωρέω постепенно или несколько отступать Thuc., Sext.

ὕπ-ανδρος 2 1) замужняя (γυνή Polyb.): γύναια τῶν ὑπάνδρων Plut. распутные бабенки; 2) женственный, изнеженный (ἀγωγή Diod.).

ὑπ-άνειμι понемногу взбираться, ползти вверх: ἡ ποδάγρα ὑπανιοῦσα Luc. начинающийся приступ подагры.

ὑπᾱνέμιος 2 дор. = ὑπηνέμιος.

ὑπ-ᾰνῑάω помаленьку мучить: ἵν᾽ ὑπανιῷντο Arph. чтобы доставить им кое-какие неприятности.

ὑπ-ᾰνίημι (aor. ὑπανῆκα) 1) несколько ослаблять, чуть-чуть смягчать (τι Plut.); 2) успокаиваться, униматься: τοῦ φόβου μικρὸν ὑπανέντος Plut. когда страх немного улегся.

Ὓπανις, ιος ὁ Гипанис (река в Скифии, ныне Буг) Her.

ὑπ-ᾰνίστᾰμαι (aor. ὑπανέστην) приподниматься, вставать: ὑ. τινι ἐξ ἕδρης Her., τῆς ἕδρας и ἀπὸ τῶν θάκων Xen. (почтительно) вставать перед кем-л. со стула.

ὑπᾰνοίγνῡμι = ὑπανοίγω.

ὑπ-ᾰνοίγω и ὑπᾰνοίγνῡμι (pf. ὑπανέῳγα) тайком открывать (γράμματα Dem.); осторожно отпирать (τὸ δωμάτιον Luc.).

ὑπ-αντάξ adv. с противоположной стороны Arph.

ὑπ-αντάω (fut. ὑπαντήσομαι, aor. ὑπήντησα - дор. ὑπάντᾱσα) 1) идти навстречу (τινι Pind., Xen. и τινος Soph.); 2) спешить на помощь (τῇ πόλει Plut.); 3) воен. нападать, атаковать (οἱ πολέμιοι ὑπαντῶντες Xen.); 4) упреждать, предупреждать, предвосхищать (ὑ. τοῖς βουλεύμασί τινος Eur.); 5) возражать (πρός τι Sext.).

ὑπ-άντησις, εως ἡ возражение Sext.

ὑπ-αντιάζω 1) идти (выходить) навстречу (τινί Pind., Aesch. и τινά Pind., Plut., Luc.); 2) воен. нападать, атаковать (τινί Hom., Xen. и τινά Her.).

ὕπ-αντρος 2 изобилующий пещерами, пещеристый (γῆ, χώρα Arst.).

ὑπαπαντάω Diod. = ὑπαντάω.

ὑπ-ᾰπειλέω вскользь (намеками) угрожать (τινι ποιεῖν τι Xen.).

ὑπ-άπειμι понемногу, тайком или постепенно отходить, отступать (κατ᾽ ὀλίγους Thuc.): τοῦ ὑπαπιέναι τὴν διάνοιαν ἔχειν Thuc. подумывать об отходе; κατ᾽ ὀλίγον ὑπαπιών Luc. понемногу удаляясь.

ὑπ-αποκῑνέω слегка отстраняться, отходить: ὑ. τῆς ὁδοῦ Arph. уходить прочь; τουτὶ πονηρόν ἀλλ᾽ ὑπαποκινητέον Arph. дело плохо, надо сматываться.

ὑπ-αποτρέχω убегать прочь, уходить Arph.

ὑπ-άπτω ион. = ὑφάπτω.

I ὕπᾰρ (ῠ) τό indecl. явь, действительность: οὐκ ὄναρ, ἀλλ᾽ ὕ. Hom. не сон, а явь; (ὀνείρατα), ἃ χρὴ ὕ. γενέσθαι Aesch. сновидения, которые должны осуществиться наяву.

II ὕπᾰρ adv. наяву, в действительности: οὔτ᾽ ὄναρ οὔθ᾽ ὕ. Plat. ни во сне, ни наяву.

ὑπαργμένος ион. (= ὑπηργμένος) part. pf. pass. к ὑπάρχω.

*ὑπ-αργῠρεύω или med.-pass. иметь долги Plut.

ὑπ-άργῠρος 2 1) содержащий серебро (πέτρα Eur.; γῆ Xen.); 2) серебряный внутри: τὰ ὑπάργυρα χρυσία Sext. позолоченные серебряные изделия; 3) продаваемый на деньги, продажный (φωνά Pind.).

ὑπαρκτέον adj. verb. к ὑπάρχω.

ὑπαρκτικός 3 1) существующий в себе, т. е. действительный, реальный (τέχνη Sext.); 2) грам. существительный: ὑπαρκτικὸν ῥῆμα имя существительное.

ὑπ-άρκτιος 2 обращенный к северу, северный (πάγοι Plut.).

ὑπαρκτός 3 Plut., Diog. L., Sext. = ὑπαρκτικός.

ὕπ-αρνος 2 имеющая под собой, т. е. кормящая ягненка: ὕ. τις ὥς Eur. словно овца с ягнятами.

ὕπ-αρξις, εως1) существование, бытие (ὕ. καὶ ἀνυπαρξία Arst.; ὕ. καὶ νόησις Plut.); 2) вещество: ἡ τοῦ κέρατος ὕ. Sext. вещество рога; 3) тж. pl. (= τὰ ὑπάρχοντα) достояние, имущество Polyb., Diod., Plut., NT.

ὑπαρπάζω ион. = ὑφαρπάζω.

ὑπαρχή ἡ начало Arst.; ἐξ ὑπαρχῆς: 1) сначала Soph., Arst., Plut.; 2) снова, сызнова Dem., Arst., Plut.; 3) до всякой опытной проверки: οὕτως ἄν τις ἐξ ὑπαρχῆς ἐπέλθοι Plut. так дело представляется априори.

I ὕπ-αρχος 2 подчиненный, подвластный (Καρχηδονίων Polyb.).

II ὕπαρχος1) помощник, заместитель (τινος Soph. и τινι Luc.); 2) наместник, правитель (τῆς Ἀρμενίας Xen.).

ὑπ-άρχω (реже med.) 1) класть начало, начинать: ἡ γὰρ θέμις, ὅστις ὑπάρξῃ Hom. ибо таково воздаяние (тому), кто положил начало; ἀμυνόμενοι, μὴ ὑπάρχοντες Plat. защищающиеся, (а) не зачинщики; ὑ. τινός Her., Eur., Thuc. etc. класть начало чему-л., быть зачинателем или зачинщиком чего-л.; 2) причинять, делать (ὑ. εὐεργεσίας τινί Aeschin. и εἴς τινα Dem.): τὰ εἰς ὑμᾶς ὑπηργμένα Lys. то, что сделано для вас, т. е. оказанные вам услуги; τὰ ὑπαργμένα (ион.) ἐξ ἐκείνων Her. то, что совершено ими; 3) оказывать услугу или милость, быть в помощь, содействовать: μέγα ὑ. τινί Dem. и πρός τινα Plut. оказывать существенную помощь кому(чему)-л.; ἅτε τῆς φύσεως ὑπαρχούσης Xen. благодаря счастливым природным данным; τὰ παρὰ τῶν θεῶν ὑπηργμένα Thuc. милости богов; 4) быть преданным, быть приверженцем: ὑ. τινὶ κατά τινος и πρός τινα Dem. быть на чьей-л. стороне против кого-л.; 5) иметься в наличии, быть: τὸ ὑπάρχον Arst. существующее, реальность; χωρὶς τούτων οἱ χίλιοι ὑπῆρχον Xen. кроме этих была (еще) тысяча (бойцов); ὑπαρχούσης τιμῆς Xen. при наличии почета, т. е. пользуясь почетом, но τῆς ὑπαρχούσης τιμῆς Dem. по существующей цене; τὰ ἀφ ὑμῶν (ἕτοιμα) ὑπάρχει Dem. то, что (зависит) от вас, имеется налицо, т. е. за вами дело не станет; τοιαῦτα αὐτοῖς οὐχ ὑπάρχει Lys. ничего такого у них нет; διὰ τὰ ὑπάρχοντα ἁμαρτήματα Thuc. вследствие допущенных ошибок; ἡ ὑπάρχουσα οὐσία Isocr. и τὰ ὑπάρχοντα Thuc., Isocr. наличное имущество; πημονῆς ἅλις ὑπάρχει Aesch. довольно (уж) несчастий; τὰ ὑπάρχοντά τινι ἐγκλήματα Aeschin. выдвинутые против кого-л. обвинения; τὸ πλέον τοῦ χωρίου αὐτὸ καρτερὸν ὑπῆρχε Thuc. большая часть местности оказалась от природы укрепленной; ὑ. ἐγνωκότες μοι δοκεῖτε Dem. мне кажется, что вы (все это) уже знаете; τούτου ὑπάρχοντος или τούτων ὑπαρχόντων Plat. поскольку дело так обстоит, т. е. исходя из этого; πρὸς τὰ ὑπάρχοντα Thuc. при данных обстоятельствах или средствах; 6) выпадать на долю, возникать, приключаться, бывать: τοῖσι κλαύμαθ᾽ ὑπάρξει Soph. их уделом будут слезы; ὥσπερ ὑπῆρχεν Thuc. как пришлось; (ὡς) ἐκ τῶν ὑπαρχόντων Thuc., Xen., Arst. в зависимости от обстоятельств, как придется; ὑπάρχει σε μὴ γνῶναί τινα Soph. выходит, что никто тебя не знает; 7) быть присущим, свойственным (ὑ. τινί, κατά и ἐπί τινος Arst.); 8) impers. быть в распоряжении, представляться возможным: ὑπάρχει ἡμῖν ἐπικρατεῖν Thuc. у нас есть возможность победить; οὐχ ὑπάρχει εἰδέναι καθ᾽ ὅ τι χωρήσει Thuc. невозможно предвидеть, что к чему приведет; 9) властвовать, распоряжаться (ἐν χωρίῳ τινί Thuc.).

ὑπ-ασπίδια (πῐ) adv. прикрывшись щитом (προποδίζειν Hom.).

ὑπ-ασπίδιος 2 (ῐδ) прикрытый щитом: ὁ ὑ. κόσμος Soph. находящийся под щитом наряд, т. е. оружие; τὸν ὑπασπίδιον κοῖτον ἰαύειν Eur. спать, укрывшись щитом.

ὑπ-ασπίζω служить щитоносцем (τινί Pind., Eur.).

ὑπ-ασπιστήρ, ῆρος adj. m щитоносный, вооруженный щитом (ὄχλος Eur.).

ὑπ-ασπιστής, οῦ1) оруженосец Her., Eur., Xen.; 2) щитоносец, вооруженный щитом: οἱ ὑπασπισταί Diod. щитоносцы (македонская пешая гвардия).

*ὑπᾴσσω атт. Soph. = ὑπαΐσσω.

ὕπ-αστρος 2 подзвездный: ὕπαστρον μῆχαρ ὁρίζεσθαι Aesch. ориентироваться по звездам.

Ὓπατα τά Luc. = Ὑπάτη.

ὑπᾰτεία ἡ консульство Polyb., Plut.

ὑπᾰτεύω быть консулом: Κικέρωνος ὑπατεύοντος Plut. в консульство Цицерона.

ὑπάτη (ᾰ) ἡ (sc. χορδή) крайняя струна (дававшая самый низкий тон) Plat., Anth.

Ὑπάτη ἡ Гипата (город в Фессалии, к югу от Сперхея) Arst.

ὑπᾰτηΐς, ΐδος adj. f консульская (ῥάβδος Anth.).

Ὑπᾰτία ἡ Гипатия (дочь Теона, философ неоплатонического направления в Александрии; убита в 415 г. н. э.) Anth.

I ὑπᾰτικός 3 консульский (ἀρχή Diod.): αἱ ὑπατικαὶ ψηφοφορίαι Plut. (лат. comitia consularia) консульские выборы; ἀνὴρ ὑ. Plut. (лат. vir consularis) бывший консул.

II ὑπᾰτικός ὁ Luc. = ἀνὴρ ὑπατικός.

ὑπ-άτοπος 2 несколько нелепый Arst.

I ὕπᾰτος 3 и 2 [superl. к ὑπό и ὑπέρ] 1) высочайший (δῶμα Διός Pind.; ὄρος Diod.); 2) находящийся наверху: ἐν πυρῇ ὑπάτῃ Hom. на самый верх костра; ὕπατοι λεχέων στροφοδινοῦνται Aesch. (птицы) кружатся над гнездами; 3) крайний, последний: μόρων ἐμῶν ὕ. Soph. предел моей жизни; 4) высший, верховный (ὕ. θεῶν Hom.); 5) небесный: θεοὶ ὕπατοι, χθόνιοι Aesch. боги небес (и) земли; 6) лучший (πρὸς ἀρετήν Pind.); 7) (лат. consularis) консульский (ἀρχή Polyb.).

II ὕπᾰτος1) владыка, властелин (χώρας Aesch.); 2) (лат. consul) консул Polyb., Plut.

ὑπ-αττικός 3 несколько аттический Timon ap. Diog. L.

ὑπ-άτῡφος 2 не совсем свободный от самомнения, несколько задорный (Ξεινοφάνης Timon ap. Sext.).

ὑπ-αυγάζω начинать светать, брезжить: ἐπεὶ ἡμέρα ὑπηύγαζε Luc. когда забрезжил день.

ὑπ-αυλέω сопровождать на свирели: ὑπηύλησάς τινι Luc. сыграв аккомпанемент кому-л. на свирели.

ὕπ-αυλος 2 [αὐλή] находящийся под кровом: σκηνῆς ὕπαυλον εἴργειν τινά Soph. держать кого-л. в шатре.

ὑπ-αυχένιον τό подушечка (для затылка или шеи), думка Luc.

ὑπ-αυχένιος 2 и 3 кладущийся под шею, шейный (ζωστήρ, βύρσα Anth.).

ὑπ-αφίσταμαι (aor. 2 ὑπαπέστην) уходить, удаляться (ἐξ Ἀθηνῶν Thales ap. Diog. L.).

ὕπ-αφρος 2 досл. несколько покрытый пеной, перен. затуманенный слезами (ὄμμα Eur.).

ὑπ-άφρων, ονος adj. придурковатый, глуповатый Her.

Ὑπ-αχαιοί οἱ гипахейцы (первоначальное название киликийцев) Her.

ὕπεας и ὕπεαρ, атт. * ὄπεας, ατος τό шило Her.

ὑπέᾱσι эп. (= ὕπεισι) 3 л. pl. к ὕπειμι I.

ὑπ-έγγυον τό виновность, ответственность: τὸ ὑ. τινι Eur. вина перед кем-л.

ὑπ-έγγυος 2 1) давший ручательство, поручившийся: θεόθεν ἔλακον ὑπέγγυοι Aesch. они поручились именем богов; 2) повинный: ὑ. πλὴν θανάτου Her. подлежащий любой каре, кроме смертной казни, т. е. которому гарантирована жизнь.

ὑπέδδεισα эп. (= ὑπέδεισα) эп. aor. к ὑποδείδω.

ὑπέδεκτο эп. 3 л. aor. med. к ὑποδέχομαι.

ὑπειδόμην aor. 2 med. к ὑφοράω.

*ὑπεικάθω (только 1 л. praes. sing. opt. ὑπεικάθοιμι Soph.) = ὑπείκω.

I ὑπεῖκον τό 1) топкое место, трясина: τὸ ἐν ὑπείκοντι εἶναι Arst. обитание в топких местах (о голенастых птицах); 2) податливое вещество (τοῦ πνεύματος Arst.); 3) отступившие (с поля сражения) Eur.

II ὑπεῖκον impf. к ὑπείκω.

ὑπ-εικτικός 3 податливый (τὸ μαλακόν Arst.).

ὑπ-είκω, эп. ὑποείκω (fut. ὑπείξω и ὑπείξομαι - эп. ὑποείξομαι, aor. 1 ὑπεῖξα - эп. ὑπόειξα) 1) отступать, отходить, уходить (νεῶν Hom.): ὑπεῖξαι τοῦ ἀρχαίου λόγου Her. взять назад (свои) прежние слова; τοῦ νοσήματος ὑπείκοντος Plut. когда болезнь проходит; 2) уступать (τοῖς πρεσβυτέροις ὁδῶν καὶ θάκων καὶ λόγων ὑ. Xen.); 3) досл. уступать дорогу, перен. покоряться, угождать (θεοῖσιν Hom.; τοῖς ἡγουμένοις Aesch.): ὑ. τι ἀλλήλοισιν Hom. делать взаимные уступки в чем-л.; πᾶν ἔργον ὑ. τινι Hom. угождать кому-л. во всем; ὅσα δένδρων ὑπείκει, κλῶνας ἐχσῴζεται Soph. те деревья, которые гнутся, сохраняют свои сучья, т. е. не ломаются; γήρᾳ μηδὲν ὑ. Eur. не поддаваться старости; οὐχ ὑπείξων Soph. не повинуясь, непокорно; 4) соглашаться, разрешать (καὶ νῷν ὕπεικε τὸν κασίγνητον μολεῖν Soph.).

I ὕπ-ειμι [εἰμί] 1) находиться под (чем-л.), внизу, в основании или внутри: ὕ. μελάθρῳ τινός Hom. находиться под чьим-л. кровом; ὕ. ὑπὸ γῆν Her. находиться под землей; κρηπὶς ὑπῆν λιθίνη Xen. внизу находилось каменное основание; ὑπὸ τοῖσι ἅρμασι ὑπῆσαν ἵπποι Her. в колесницы были впряжены кони; 2) быть скрытым, скрываться, таиться (δείσαντες μὴ ἐνέδρα τις ὑπείη Xen.); 3) быть в наличии, иметься: τούτοισι βίος ἀρκέων ὑπῆν Her. у них было достаточно средств к жизни; ὕπεστί μοι θράσος Soph. я полон мужества; 4) оставаться (μεγάλα χρήματα ὑπῆν τοῖς στρατιώταις Thuc.): τὰ ὑπόντα σιτία Plut. остатки продовольствия; 5) представляться, казаться (ὑπῆν μοι ὡς οὐδὲν θαυμαστόν Plat.); 6) находиться в подчинении: ὑπόντες ἀστοί Eur. подданные.

II ὕπ-ειμι [εἶμι] (fut. к ὑπέρχομαι) 1) тайком войти, прокрасться: ὑπιέναι τινά Arph. прокрасться к кому-л., перен. Plut. заручиться чьей-л. симпатией; ὕπεισί μοί τι Plut. мне пришло кое-что в голову; 2) тайком отступить Her.

I ὑπεῖναι inf. к ὕπειμι I.

II ὑπεῖναι ион. (= ὑφεῖναι) inf. aor. 2 к ὑφίημι.

ὕπ-ειξις, εως ἡ уступка Plat., Plut.

ὑπεῖπον aor. к ὑπαγορεύω.

ὑπείρ эп.-ион. = ὑπέρ II.

ὑπειρ- эп.-ион. = ὑπερ-.

ὑπείς ион. (= ὑφείς) part. aor. 2 к ὑφίημι.

ὑπεῖσα ион. = ὑφεῖσα.

ὑπείσας ион. (= ὑφείσας) part. aor. 1 к ὑφεῖσα.

ὑπ-εισδύομαι тайком или исподволь проникать Arst.: ὑπεισδύς Hom. тайком прокравшись.

ὑπείσειμι Luc. = ὑπεισέρχομαι.

ὑπ-εισέρχομαι тихо прокрадываться (λαθὸν ὑπεισῆλθε τὸ γῆρας Plat.): ὑπεισέρχεται Luc. приходит на ум; πρᾶον σχῆμ᾽ ὑπεισελθεῖν Men. надеть на себя личину кротости.

ὑπ-έκ и ὑπ᾽ ἐκ, перед гласн. ὑπέξ praep. cum gen. из-под, от: ἵππους λύσαθ᾽ ὑπὲξ ὀχέων Hom. отвяжите от колесниц, т. е. распрягите коней; ἐρύειν τι ὑπέκ τινος μετά τινα Hom. тащить что-л. от кого-л. к кому-л.

ὑπ-εκβάλλω (незаметно) выгонять, выталкивать (τινά Plut., Anth.).

ὑπ-εκδέχομαι принимать под, т. е. подпускать или подводить (πόρτιν μαστῷ Anth.).

ὑπ-εκδιδράσκω (aor. 2 ὑπεξέδραν) тайком убегать (τοῦ Κύκλωπος, ἐκ Καρχηδόνος Plut.).

ὑπεκδύνω Babr. = ὑπεκδύομαι.

ὑπ-εκδύομαι (aor. 2 ὑπεξέδυν) тайно уходить, убегать, ускользать (τι Eur., Plat. и τινος Plut.): ὑπεκδὺς καὶ ἀποδρὰς ἐκ τῆς πόλεως Plut. тайно бежав из города.

ὑπ-εκθέω тайком (незаметно) убегать Emped., Plut.

ὑπ-εκκαίω, атт. ὑπεκκάω снизу, тайком или постепенно поджигать, перен. (исподтишка) разжигать, возбуждать (ἔχθραν, πλῆθος Plut.; τὴν γνώμην Luc.): τὸ δίψος ὑπεκκαίεταί μοι Luc. меня томит палящая жажда.

ὑπ-εκκαλύπτω приоткрывать (снизу): ὑπεκκεκαλυμμένον ὀστεῦν Anth. полуобнаженные кости.

ὑπ-έκκαυμα, ατος τό 1) зажигательный материал, растопка: ἀσφάλτῳ ὑπεκκαύματι κεχρισμένος Xen. смазанный легко воспламеняющимся асфальтом; ὑ. τῆς φλογός Plut. горючий материал; 2) перен. возбудитель (ἔρωτος οὐδέν ἐστι δεινότερον ὑ. Xen.; τῆς νόσου Arst.; τῆς λύπης Plut.).

ὑπ-εκκαύστρια ἡ возжигательница (жертвенного) огня (жрица Афины в г. Σόλοι) Plut.

ὑπεκκάω атт. = ὑπεκκαίω.

ὑπ-έκκειμαι (pf. pass. к ὑπεκτίθημι) тайно быть вынесенным или вывезенным, быть перемещенным в безопасное место Her., Arst., Isocr.: ὅσα ὑπεξέκειτο αὐτόθι Thuc. укрытое там имущество.

ὑπ-εκκλέπτω тайком похищать: τῶν χρημάτων ὑπεκκλαπέντα Plut. похищенная часть денег.

ὑπ-εκκλίνω (ῑ) отклоняться, увертываться Arph.: ὑ. τὴν ἐπιφορὰν πρὸς τοὺς λόφους Plut. отходить под натиском (противника) к холмам.

ὑπ-εκκομίζω тайком или постепенно вывозить (παῖδας εἰς Ὄλυνθον Thuc.): ὅσα ἐνταῦθα δύναιτο ὑπεκκομίσασθαι Xen. то, что он мог бы вывезти с собой туда.

ὑπ-εκκρίνομαι (ῑ) быть постепенно или незаметно выделяемым (из организма) Diog. L.

ὑπ-εκλαμβάνω тайком увлекать, незаметно уводить (τινὰ εἴσω δόμων Eur.).

*ὑπέκλυμα, ατος τό Plut. v. l. = ὑπέκκαυμα.

ὑπ-εκλύω (исподволь или несколько) ослаблять, подрывать (τὴν γνώμην τινός Plut.): ἡ ὑπεκλυομένη ταραχή Sext. полное расстройство.

ὑπ-εκπέμπω тайно посылать (τινὰ Τρωϊκῆς χθονός Eur.; δύο ναῦς Thuc.): ὑπεκπεμφθῆναι τὸ Φωκέων πέδον Soph. быть тайно посланным в Фокидскую равнину.

ὑπ-εκπλέω тайно отплывать Plut.

ὑπ-εκπνέω досл. незаметно испаряться, перен. ускользать: οἱ λόγοι ὑπεκπνέουσί μοι Plat. слова ускользают от меня.

ὑπ-εκπροθέω выбегать вперед (кого-л.), опережать, обгонять (τινα Hom.): τυτθὸν ὑπεκπροθέων Hom. немного опередивший.

ὑπ-εκπρολύω отвязывать, выпрягать (ἡμιόνους ἀπήνης Hom.).

ὑπ-εκπρορέω вытекать снизу, протекать (ὕδωρ ὑπεκπρορέει Hom.).

ὑπ-εκπροφεύγω 1) тайно убегать (ὑπεκπροφυγὼν ἵκετο δῶμα Hom.); 2) избегать, ускользать (τὴν Χάρυβδιν Hom.; κακότητα Hes.).

ὑπ-εκρέω досл. постепенно вытекать, перен. выскальзывать, уходить, исчезать: ὑπεκρυεὶς τῆς σκηνῆς ἔλαθε Plut. он тайком ушел из палатки; τὸ ποριζόμενον ὑπεκρεῖ Plat. то, что приобретается, уходит; τοὺς ἀμνημόνας ὑπεκρεῖ τὰ γινόμενα Plut. у забывчивых людей события (быстро) изглаживаются из памяти.

ὑπ-εκρήγνῡμι постепенно прорывать, проламывать: τοῦ διείργοντος ἱσθμοῦ ὑπεκραγέντος Plut. когда плотина была прорвана.

ὑπ-εκρίπτω выкидывать прочь, выгонять (τινά Plut.).

*ὑπεκσαόω (только 3 л. sing. aor. ὑπεξεσάωσεν Hom.) = ὑπεκσῴζω.

ὑπ-εκσῴζω тайком спасать (τινά τινος Aesch.).

ὑπ-εκτίθημι (преимущ. med. с aor. 2 ὑπεξεθέμην) тайно вывозить, отправлять в безопасное место (τέκνα Her.; τὰ χρήματα Xen.): ὑπεκτιθέμενοι (pass.) ἔξω τῆς χώρης Her. во время их бегства (досл. когда их увозили) из страны.

ὑπ-εκτρέπω отклонять, отводить в сторону: ὑ. πόδα τινός Soph. бежать от чего-л.; φεύγειν καὶ ὑπεκτρέπεσθαί τινα Plat. всячески избегать кого-л.; ξένον ἂν οὐδένα ὑπεκτραποίμην μὴ οὐ συνεκσῴζειν Soph. ни одному чужестранцу не отказал бы я в помощи.

ὑπ-εκτρέχω (fut. ὑπεκδρᾰμοῦμαι, aor. 2 ὑπεξέδρᾰμον) 1) избегать, ускользать (τι Soph., Eur., Plut.): ἢν ἐγὼ μὴ θανεῖν ὑπεκδράμω Eur. если я избегну смерти; 2) переходить, переступать (τοῦ χρόνου τέλος Soph.).

ὑπ-εκφέρω 1) тайно уносить (υἱὸν πολέμοιο Hom.); 2) приподнимать (σάκος Hom.); 3) уносить Hom.: ὁ ὑπεκφέρων τὸν ἄνδρα ἵππος Plut. уносящий его (верховой) конь; 4) быть впереди, опережать: ὑ. ἡμέρης ὁδῷ Her. быть впереди на расстоянии одного дня пути.

ὑπ-εκφεύγω тайно убегать, ускользать Hom., Soph., Plat.: ὑ. τι Hom., Soph., Eur. избежать (ускользнуть от) чего-л.; ὑπεξέφυγον τὴν ἐπιστροφὴν ἐς τὴν εὐρυχωρίαν Thuc. (корабли), уклонившись от нападения, вышли в открытое море.

ὑπ-εκχᾰλάω спускать вниз (ἐκ θυρίδος τινά Anth.).

ὑπ-εκχέω досл. изливать, перен. извергать прочь, изгонять (φθόνους καὶ ζηλοτυπίας Plut.).

ὑπ-εκχωρέω уходить, отступать Her., Plut.: οἱ ὑπεκχωροῦντες τοῦ βίου Plat. уходящие из жизни, умирающие; ὑ. τινι Plat. отступать перед кем(чем)-л., уступать место кому(чему)-л., тж. уходить от кого(чего)-л.

ὑπ-ελαύνω (sc. ἵππον или ἑαυτόν) устремляться, бросаться: ὑπελάσας (v. l. πελάσας) ὡς συναντῆσαι Xen. бросившись (поскакав) навстречу.

ὑπ-έλαφρος 2 несколько легковесный, перен. легкомысленный, поверхностный Sext.

ὑπελθετέον adj. verb. к ὑπέρχομαι.

ὑπ-εμβρυόω делать беременной (κόρην Soph.).

ὑπ-εμνήμῡκα поникнуть головой: πάντα δ᾽ ὑπεμνήμυκε Hom. (он) низко повесил голову.

ὑπέμνησα aor. к ὑπομιμνῄσκω.

ὑπ-εμφαίνω вскользь указывать, намекать, давать понять (ὑ. τι Sext.).

ὑπ-εναντίον τό противоположность, противоречие: τὸ ὑ. τινος Her., τινί Her., Xen., Plat. и πρός τι Arst. противоположность чему(чего)-л.; τὰ ὑπεναντία τούτου Her. нечто обратное этому; τὰ ὑπεναντία Arst. противоречия.

ὑπ-εναντιόομαι несколько сопротивляться, исподтишка противодействовать: εἰ μή τι ὑπηναντιώθη τοῖς λογισμοῖς Plut. если ничто не помешает этим планам; πάντα πρὸς τοῦτο ὑπεναντιοῦται Plut. все говорит против этого; τὰ σημεῖα μὴ ὁμολογούμενα, ἀλλὰ ὑπεναντιούμενα Arst. признаки не положительные, а отрицательные (т. е. противопоказания).

I ὑπ-εναντίος 3 1) противоположный, противный (τινί Hes., Thuc., Plat. etc.); 2) враждебный (τινί NT).

II ὑπεναντίος ὁ противник Xen., NT.

ὑπ-εναντιότης, ητος ἡ противоположность или противоречие Epicur. ap. Diog. L.

ὑπ-εναντίωμα, ατος τό 1) Arst. = ὑπεναντιότης; 2) внутреннее противоречие Arst.

ὑπ-εναντίως противоположно, противоречиво или вопреки (ὑ. τῷ νομῷ καὶ τῆ πόλει Aeschin.): ὑ. ἔχειν и κεῖσθαι Arst. быть противоположным; ὑ. ὑπάρχειν περί τινος πρός τι(να) Arst. быть противоположным в чем-л. кому(чему)-л.

ὑπεναντίωσις, εως ἡ Arst., Dem. = ὑπεναντιότης.

ὑπ-ενδίδωμι несколько сдавать, поддаваться, слабеть Plut.: ἢν καὶ νῦν ὑπενοῶμέν ποτε Thuc. если мы когда-л. и сдадим.

ὑπ-ένδυμα, ατος τό нижняя одежда, белье (λεπτὸν ὑ. χιτῶνος Anth.).

ὑπ-ενδύω надевать вниз, т. е. под одежду (θώρακα σιδηροῦν ὑπενδεδυμένος Plut.).

I ὑπ-ένερθε(ν) adv. 1) внизу, снизу (ὑ. γαῖα φάνεσκεν Hom.): χιτῶνα ἔχειν ὑ. Arph. снизу быть одетым в хитон; 2) под землей, в подземном царстве: οἱ ὑ. Hom., Plat. жители или боги подземного царства.

II ὑπένερθε(ν) praep. cum gen. под, (по)ниже (ὑ. Χίοιο Hom.; τὰ γᾶς ὑ. Pind. ap. Plat.).

ὑπέξ = ὑπέκ.

ὑπ-εξάγω 1) выводить (из опасности), уводить (τινὰ οἴκαδε Hom.): ὑπεξάγεσθαι παῖδάς τε καὶ γυναῖκας ἐκ τῆς Ἀττικῆς Her. поместить в безопасности своих детей и жен, (вывезенных) из Аттики; ὑ. ἑαυτὸν ἐκ κυδοιμοῦ Luc. уйти из боевой свалки; ποῖ μ᾽ ὑπεξάγεις πόδα; Eur. куда уходишь ты от меня?; 2) опорожнять (τὴν κοιλίαν Plut.); 3) тайком или медленно отступать: ὑ. πρὸς τὸ ἑαυτῶν πλῆθος Xen. отступать к своим главным силам: ὑ. καὶ μάχεσθαι Plut. отходить с боем; 4) (о воздухе и т. п.) медленно выходить или рассеиваться Arst.

ὑπ-εξαίρεσις, εως1) устранение (ἡ τοῦ ἀλγοῦντος ὑ. Plut., Sext.); 2) исключение, изъятие: καθ᾽ ὑπεξαίρεσιν Sext. в порядке исключения; 3) мат. вычитание.

ὑπ-εξαιρέω (aor. 2 ὑπεξεῖλον) 1) убирать, удалять, устранять: ὑ. αἷμά τινος Soph. высасывать чью-л. кровь; ὑ. τὴν θάλατταν Plut. выкачивать морскую течь; ὑ. τινα убивать кого-л. (ср. 3); τούτων ὑπεξαραιρημένων Her. когда мы разделаемся с ними; ὑπεξελεῖν τινι τὰ δεινά Thuc. избавить кого-л. от опасений; ἀλγηδόνα τοῦ σώματος ὑπεξαιρεῖσθαι Plut. освободиться от физического страдания; ὄλβον δωμάτων ὑπεξελών Eur. истощив (все) свое состояние; ὑπεξελεῖν τὸ ἐπίκλημα καθ᾽ αὑτοῦ Soph. искупить добровольно свою вину, по по друг. самому возвести на себя обвинение; 2) исключать, делать изъятие: οὐ γονεῖς ὑπεξελόμενος Plut. не делая исключения (даже) для родителей; οἱ ὑπεξῃρημένοι Plut. отобранные; 3) избавлять от гибели, спасать (δύο τῶν ἀπὸ γένους ὑπεξελέσθαι Plut.; τῶν ἰδίων τι κτημάτων ὑπεξαιρεῖσθαι Dem.).

ὑπ-εξαίρω приподнимать, med.-pass. вздыматься Arst.

ὑπ-εξακρίζω восходить на вершину, подниматься (πρὸς λέπας Eur.).

*ὑπ-εξᾰλέομαι (только inf. aor. ὑπεξαλέασθαι) уклоняться, избегать (τι Hom.).

ὑπεξαλύσκω Hes. = * ὑπεξαλέομαι.

ὑπ-εξαναβαίνω немного отступать: ὑπεξαναβὰς ποδὶ σκαιῷ Theocr. отведя левую ногу немного назад.

ὑπ-εξανάγομαι тайно отплывать (ἡ Κορινθία ναῦς ὑπεξανήγετο Thuc.).

ὑπ-εξαναδύομαι (aor. ὑπεξανέδυν) немного высовываться: ὑπεξαναδὺς ἁλός Hom. вынырнув из моря; ὑπεξανέδυ (κεφαλῇ) Theocr. (он) поддался головой вперед.

ὑπ-εξανίσταμαι вставать, уступая место (τινι Plut., Luc. и πρός τινι Luc.).

ὑπ-εξαντλέω вычерпывать снизу: κακῶν κῦμ᾽ ὑπεξαντλῶν φρενί Eur. в то время, как я душой глотал поток несчастий, т. е. когда я терзался своим горем.

ὑπ-έξειμι [εἶμι] 1) отойти, отступить Her.: ὑπεξιέναι τινί Dem. уступить кому-л. дорогу; τοῦ ὑπεξιόντος νάματος Arst. при постоянной утечке воды; 2) выступить навстречу: ὑπεξιόντες καὶ μαχόμενοι Her. (v. l. - ἐπεξιόντες) выступив с боем навстречу.

ὑπεξειρύω ион. = * ὑπεξερύω.

ὑπ-εξελαύνω медленно отходить, отступать Her.

*ὑπ-εξερύω, ион. ὑπεξειρύω утаскивать, вырывать (sc. τὸν νεκρὸν τοῦ Λεωνίδεω Her.).

ὑπ-εξέρχομαι (aor. ὑπεξῆλθον) 1) тайно или постепенно отходить, отступать, уходить Thuc., Dem., Plut.: ὑπεξελθεῖν τινι Plat. уйти от кого-л.; ὑ. τινος Plat. и τινα Thuc. ускользать от кого-л.; 2) переселяться, эмигрировать (ἐς γῆν τὴν Μηδικήν Her.); 3) выходить навстречу: ὑπεξελθόντες ἀπέθανον μαχόμενοι Her. выйдя навстречу (врагу), они пали в сражении (v. l. ἐπεξελθόντες).

ὑπ-εξέχω (только aor. 2 ὑπεξέσχον) тайно уходить (ἐκ τῆς Χίου Her.).

ὑπ-εξίστημι тж. med. 1) тайно или незаметно уходить Plut., Luc.; 2) отказываться, отрекаться (τῆς ἀρχῆς Her. или ἄρχειν Luc.): ὑπεκστὰς τὰ πράγματα Plut. оставив государственные дела; ὑπεξέστη τῆς ἀγορᾶς Plut. (Г. Гракх) бросил посещать форум; 3) избегать (τι Plat.): ταῖς ἀπορίαις ὑπεκστῆναι Plut. обойти трудности; 4) уступать дорогу (τινί Xen.): ὑπεκστῆναι τῷ καιρῷ Plut. подчиниться обстоятельствам.

ὑπ-επιμόριος 2 мат. находящийся в обратном отношении (sc. ἀριθμός Arst.; так, напр., если 3 есть ἐπιμόριος по отношению к 2, то 2 есть ὑ. по отношению к 3).

I ὑπέρ (ῠ) adv. 1) сильно, крайне: ὑ. ἄγαν Eur. с чрезмерной силой; 2) в еще большей степени (διάκονοί εἰσιν; ὑ. ἐγώ NT).

II ὑπέρ, эп.-ион. тж. ὑπείρ (при постановке после существ. подвергается анастрофе: γουνὸς ὕπερ) 1) praep. cum gen.; 1.1) сверху, над: ὑ. αἴης Hom. над уровнем земли; οἱ ὑ. τῶν ἄκρων Thuc. жители гор; 1.2) поверх, через: νηὸς ὑ. τοίχων Hom. через борты корабля; ὑ. τῶν πρόσθεν Xen. через головы впереди стоящих; 1.3) с другой стороны, за (τηλοῦ ὑ. πόντου Hom.; ὑ. Αἰγύπτου Thuc.); 1.4) для, ради, из-за, за (μάχεσθαι ὑ. τινος Plat.): λέγειν ὑ. τινος Soph., Xen. говорить в пользу или в защиту кого(чего)-л. (ср. 5); ὑ. τοῦ μὴ ποιεῖν τι Isocr. чтобы не делать чего-л.; βοηθεῖν ὑ. τινος Xen. идти на помощь ради (во имя) чего-л.; φοβεῖσθαι ὑ. τινος Soph. бояться за кого-л.; εὐδαιμονίζειν τινὰ ὑ. τινος Xen. считать кого-л. счастливым вследствие чего-л.; εἷς ὑ. πάντων NT один за всех; 1.5) вместо, от имени: ὑ. τινος εἰπεῖν Xen. сказать от чьего-л. имени; 1.6) о, насчет: διαλέγεσθαι ὑ. τινος Plat. рассуждать о чем-л.; θαρρεῖν ὑ. τινος Xen. быть спокойным насчет чего-л.; 2) praep. cum acc.; 2.1) повыше, поверх, над: ὑ. ὦμον Hom. поверх (мимо) плеча; ὑ. τὸ ὑγρόν Polyb. над поверхностью воды; 2.2) на (поверхности): ὑ. γῆν Plut. на земле; 2.3) через: ὑ. πόντον Aesch., через море, по морю; 2.4) по ту сторону, за пределами (ὑ. Ἡρακλείας στήλας Plat.); 2.5) до, перед: πρὸς τὸν ὑ. τὰ Μηδικὰ πόλεμον Thuc. во время войны, происходившей до Персидских войн; 2.6) свыше, сверх: ὑ. τριάκοντα ἔτη γεγονώς Plat. старше тридцати лет; ὑ. τὸν Τιθωνὸν ζῆν Luc. жить дольше Тифона; ὑ. τὸ ὕδωρ λέγειν Luc. говорить дольше положенного (по водяным часам) времени; ὑ. ἄνθρωπον Plat. превышать человеческие силы; ὑ. ἐλπίδα Soph. сверх ожидания, т. е. невероятно; τομώτερος ὑ. πᾶσαν μάχαιραν NT острее всякого меча; 2.7) вопреки, наперекор (ὑ. μοῖραν Hom.): ὑ. ὅρκια Hom. вопреки клятвенным обязательствам; κατ᾽ αἶσαν οὐδ᾽ ὑ. αἶσαν Hom. по праву, а не зря.

ὑπερ-, редко эп.-ион. ὑπειρ- (ῠ) приставка со знач.: 1) за пределами, по ту сторону (ὑπερπόντιος); 2) через, поверх (ὑπερπηδάω); 3) сверху (ὑπεροπτικός); 4) в пользу, из-за, в защиту (ὑπερμαχέω); 5) чрезвычайно, чрезмерно (ὑπέρπαχυς).

ὑπέρα (ῠ) ἡ мор. верхний канат, брас Hom., Luc.

ὑπερ-ᾰβέλτερος 2 необыкновенно глупый (πρόφασις Dem.).

ὑπερ-άγᾰμαι (ᾰγ) чрезвычайно восхищаться: ὑπεραγασθείς Plat. будучи крайне восхищенным; ὑ. τινα τοῦ φρονήματος Luc. восторгаться чьим-л. образом мыслей.

ὑπερ-άγᾱν (ᾱγ) adv. тж. раздельно чрезвычайно Eur., Diog. L.

ὑπερ-αγανακτέω крайне негодовать: ὑ. τινος Plat. и τινι Aeschin. выходить из себя по поводу чего-л.

ὑπερ-ᾰγᾰπάω чрезвычайно любить (τι Dem., Arst.): ὑ. τι πάντων Plut. любить что-л. больше всего.

*ὑπερ-ᾰγορεύω (только aor. 2 ὑπερεῖπον) говорить в защиту (τινός Arst.).

ὑπερ-άγω превосходить: ὑ. τινός Polyb. превосходить кого-л.; ὑ. τινός τινι или τινά τινι Diod. превосходить кого-л. в чем-л.

ὑπερ-άγων, άγουσα, άγον необычайный (ἀριθμός Diod.): ὑ. τῇ ῥώμῃ Diod. чрезвычайно сильный.

ὑπερ-ᾰγωνιάω быть в чрезвычайной тревоге, сильно беспокоиться Plat., Dem.

ὑπεραείρω Anth. = ὑπεραίρω.

ὑπερ-ᾱής 2 дующий с высоты или неистово (ἄελλα Hom.).

ὑπερ-αιμόω быть чрезмерно полнокровным Xen.

ὑπεραῖρον τό чрезмерность, излишек Polyb.

ὑπερ-αίρω 1) (высоко) поднимать (τὴν κεφαλὴν εἴς τι Plat.): ὑ. τι ὑπέρ τι Luc. поднимать что-л. выше чего-л.; ὑ. τὸ φθέγμα Luc. высоко поднимать голос, т. е. говорить в повышенном тоне; ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα NT превозносящийся превыше всего; 2) переходить, пересекать (τὰς Ἄλπεις Polyb.): ὑπεράραντες τὴν ἄκραν Polyb. миновав мыс; 3) воен. обходить, заходить в тыл: ὑπερᾶραι τὸ λαιὸν τῶν πολεμίων Polyb. охватить левый фланг противника; 4) превосходить, превышать (τινά τινι Dem., Plut.): ὑπεράρας καιρόν Aesch. хватив через край; ὑπερᾶραι τὸν ὡρισμένον καιρόν Polyb. пропустить установленный срок; ὑ. τινὸς τὸ μέγεθος Arst. или τῷ μεγέθει Diod. превышать своим размером что-л.; 5) переливаться через край: ὑ. τὰ ἀγγεῖα Arst. выливаться из сосудов; ὑ. εἰς τὰ χωρία Dem. разливаться по стране, наводнять страну - см. тж. ὑπεραῖρον.

ὑπέρ-αισχρος 2 чрезвычайно безобразный, отвратительный (ἀνήρ Xen., Plut.).

ὑπερ-αισχύνομαι чрезвычайно стыдиться, быть крайне смущенным (ἐπί τινι Aeschin.): ὑπεραισχυνθέντες μὴ δόξωσιν ὡς εἶναι προδόται Aeschin. (фиванские вожди), будучи крайне смущены тем, что их могут счесть предателями.

ὑπερ-αιωρέω 1) высоко поднимать, подвешивать: ὑπεραιωρέεσθαι τῆς οἰκίης Her. подниматься высоко над домом; ὑπεραιωρηθείς Luc. поднявшись на воздух; ἡ προνομαία ὑπεραιωρουμένη Luc. высоко поднятый хобот (слона); 2) med. доплывать, прибывать (на кораблях): τῇσι νηυσὶ ὑπεραιωρηθῆναι Φαλήρου Her. доплыть на кораблях до Фалера.

ὑπέρ-ακμος 2 перезрелый (παρθένος NT).

ὑπερ-ᾰκοντίζω досл. одолевать в копьеметании, перен. превосходить, превышать (τινά τινι Arph., Luc.).

ὑπερ-άκρια τά горные местности, нагорья Her.

ὑπερ-ακρῑβής 2 перен. в высшей степени точный или тонкий: τὸ ὑπερακριβές Luc. величайшая тонкость.

ὑπερ-ακρίζω 1) (верхом) перескакивать (τείχη Xen.); 2) превышать: πέτρα, ἣ τῶνδε δόμων ὑπερακρίζει Eur. скала, которая высится над этим дворцом.

ὑπερ-άκριος 2 (на)горный: οἱ ὑπεράκριοι Her. жители нагорий, горцы.

ὑπερ-άκρως неумеренно, разнузданно (ζῆν Dem.).

ὑπερ-αλγέω 1) чрезмерно или глубоко сокрушаться: ὑ. τινι Her. и ἐπί τινι Luc. тяжело скорбеть о ком(чем)-л.; ὑ. ἀλγοῦντι Arst. выражать скорбящему преувеличенное сострадание; μὴ ὑπαράλγει φροντίδα λύπᾳ Eur. не предавайся столь страшному отчаянию; 2) сокрушаться по (какому-л.) поводу: ὑ. τινος Soph., Eur., Arph. сокрушаться из-за кого(чего)-л.

ὑπερ-αλγής 2 1) крайне мучительный (χόλος Soph.); 2) тяжело страдающий (διά τι Polyb.).

ὑπερ-αλκής 2 чрезвычайно крепкий (ἕδραι Plut.).

ὑπερ-άλλομαι (эп. 3 л. sing. aor. 2 ὑπερᾶλτο) перепрыгивать, перескакивать: ὑ. τινος Hom. и τι Hom., Xen., Arst., Plut. перепрыгивать через что-л.

ὑπέρ-αλλος 2 превышающий (превосходящий) остальные (αἰχμά Pind.).

ὑπεράλμενος эп. syncop. sing. part. aor. 2 к ὑπεράλλομαι.

ὑπερ-αναβαίνω досл. переходить, перен. превосходить: ὑπεραναβεβηκός τι Sext. нечто превосходное.

*ὑπερ-αναιδεύομαι (только fut. ὑπεραναιδισθήσομαι или ὑπεραναιδεσθήσομαι) быть превзойденным в бесстыдстве Arph.

ὑπερ-αναίσχυντος 2 сверхбесстыдный Dem.

ὑπερ-ανάκειμαι выше (кого-л.) возлежать за столом Diog. L.

ὑπερ-ανατείνω чрезмерно вытягивать: ὑπερανατεινόμενος Luc. вытягиваясь изо всех сил.

ὑπερ-άνθρωπος 2 сверхчеловеческий (ἀνήρ Luc.).

ὑπερ-ανίσταμαι высоко подниматься, возвышаться: τὰ ὄρη ὑπερανεστηκότα Luc. уходящие ввысь горы.

ὑπερᾱνόρεος 2 Theocr. = ὑπερήνωρ.

ὑπερ-αντλέομαι до изнеможения вычерпывать (о течи в корабле): ὑπεραντλούμενοι τῇ ἅλμῃ Luc. (мореходы) измученные вычерпыванием морской воды.

ὑπέρ-αντλος 2 1) переполненный течью (ἡ ὁλκάς Plut.); 2) обремененный, удрученный (συμφορᾷ Eur.; ταῖς φροντίσιν Plut.); 3) обильный (sc. πλοῦτος) Luc.; 4) безмерный (ὕβρις Luc.).

I ὑπερ-άνω (ᾰ) adv. 1) чрезвычайно высоко (οἰκεῖν Luc.): ὑ. γίγνεσθαί τινος Plut. овладевать чем-л.; 2) чрезмерно, преувеличенно: οἱ ὑ. πλεονασμοί Polyb. неумеренные преувеличения или повторения.

II ὑπερ-άνω praep. cum gen. выше (τινός Arst., NT): ποιεῖσθαι или ποιεῖν τι ὑ. τινός Plut. ставить что-л. выше чего-л.

ὑπερ-άνωθεν adv. высоко-высоко, на самом верху Aesop.

ὑπεράνωρ, ορος (ᾱ) adj. дор. = ὑπερήνωρ.

ὑπερ-ᾰπᾰτάω жестоко обманывать: ὑπεραπατηθείς τινι Anth. введенный в заблуждение чем-л.

ὑπερ-αποθνῄσκω умирать за других Plat.: ὑ. τινός Xen. и ὑπέρ τινος Plat., Arst. умирать за кого-л.

ὑπερ-αποκρίνομαι (ρῑ) говорить в (чью-л.) защиту или пользу: ὑ. τινος Arph. заступаться за кого-л.

ὑπερ-απολογέομαι Her., Xen. = ὑπεραποκρίνομαι.

ὑπερ-αποφαντικός 3 лог. усиленно-утвердительный Diog. L.

ὑπερ-αποφᾰτικός 3 лог. усиленно-отрицательный (Diog. L. - v. l. к ὑπεραποφαντικός).

ὑπερ-αρρωδέω чрезвычайно бояться: ὑπεραρρωδέοντες τῇ Ἑλλάδι κινδυνευούσῃ Her. страшно испуганные угрожавшей Элладе опасностью.

ὑπερ-ασθενής 2 крайне немощный Arst.

ὑπέρ-ασθμος 2 весь запыхавшийся, задыхающийся (τὸ θηρίον Xen.).

ὑπερ-ασμενίζω неумеренно наслаждаться: ἡδοναῖς μηδενὸς ἀξίαις ὑ. Plut. находить огромное наслаждение в пустых удовольствиях.

ὑπερ-ασπάζομαι дарить горячей любовью (τινα Xen.).

ὑπερ-ασπίζω закрывать своим щитом, защищать, охранять (в бою) (τινά Polyb., Diod., Plut.).

ὑπερ-ασχημονέω вести себя крайне непристойно Plut.

ὑπερ-άτοπος 2 сверхнелепый Dem.

ὑπερ-αττικός 3 сверхаттический Luc.

ὑπερ-αττικῶς в сверхаттическом стиле (ἀποκρίνεσθαι Luc.).

ὑπερ-αυγής 2 необыкновенно яркий Luc.

ὑπερ-αυξάνω быстро возрастать Plut., NT.

ὑπερ-αυχέω вести себя крайне надменно: τὰ ὑπεραυχοῦντα Thuc. вызывающий образ действий.

ὑπέρ-αυχος 2 страшно надменный, высокомерный Soph., Xen.: ὑπέραυχα βάζειν ἐπί τινι Aesch. нагло говорить с кем-л.

ὑπεράφᾰνος 2 (ᾱφ) дор. Pind. = ὑπερήφανος.

ὑπερ-αχθής 2 перегруженный, переполненный (ταρσοί Theocr.).

ὑπερ-άχθομαι 1) быть в полном отчаянии, тяжко скорбеть (τῇ Μιλήτου ἁλώσει Her.); 2) быть в страшном негодовании (τινι Soph.).

ὑπερ-βαίνω (fut. ὑπερβήσομαι, aor. 2 ὑπερέβην - эп. ὑπέρβην, 3 л. pl. ὑπέρβᾰσαν) 1) переходить, переступать, пересекать (τοὺς οὔρους Her.; τάφρους Eur.): ὑ. οὐδόν Hom. и ὑ. δόμους Eur. переступать порог дома; ὑ. τὰ τείχη Eur., Thuc. перелезать через стены; 2) вступать, проникать (εἰς τὴν τῶν Θηβαίων, sc. χῶραν Xen.): ὑ. τέγος ὡς τοὺς γείτονας Dem. проникнуть через крышу к соседям; 3) выходить из берегов, разливаться (ἐς τὰς ἀρούρας Her.): εἰ ἐθελήσει ῥήξας ὑπερβῆναι ὁ ποταμός Her. если бы река, прорвавшись, разлилась; 4) выходить за пределы, не соблюдать меру: μή νυν ὑπέρβαινε Eur. так не нарушай же меры, т. е. владей собой; 5) переступать, нарушать (νόμους Her., Soph.; ὅρκους Dem.; συνθήκας Polyb.): ὑπερβαίνων καὶ ἁμαρτάνων Plat. совершая преступления и ошибки; 6) обходить молчанием (τινά Her.; τι Dem.): ὑπερβεβηκέναι τῆς οὐσίας Arst. обойти вопрос о сущности; 7) превосходить, превышать (τινὰ ἀρετῇ Plat.): ὑ. τοῦτο (sc. ἡμιασσάριον) Polyb. брать дороже этой цены в пол-асса; πλέον ὑπερβὰς ἑβδομήκοντα (sc. ἔτη) Plat. перешедший возраст семидесяти лет; 8) переносить, перебрасывать: ὑπερβῆναι ἐπὶ τὰς δεξιὰς πλευρὰς τὴν κνήμην Xen. (при посадке на лошадь) перебросить шенкель на правую сторону.

ὑπερβαλέω ион. = ὑπερβάλλω.

ὑπερ-βαλλόντως сверх меры; чрезвычайно, крайне Xen., Plat., Isocr., Polyb.

ὑπερ-βάλλω, эп.-ион. тж. ὑπειρβάλλω, ион. ὑπερβαλέω тж. med. 1) перекидывать дальше: ὑ. τι Hom. перебрасывать (копье) через что-л.; δουρὶ ὑπερβαλεῖν τινα Hom. победить кого-л. в копьеметании; 2) выбегать дальше, забегать вперед (οἱ κύνες ὑπερβάλλουσι Xen.); 3) опережать, перегонять: ὑπερβαλεῖν φρυάγμαθ᾽ ἱππικά Soph. промчаться мимо храпящих коней (соперника); ὑ. τοῖς χρήμασι Her. предлагать все большую цену; ὑ. ἀλλήλους Lys. наперебой набавлять цену (на торгах); 4) переходить, пересекать (γῆς ὅρους Eur.; τὰς Ἄλπεις Plut.); 5) обходить, миновать (τὴν ἄκραν Thuc.); 6) переходить, вступать, проникать (ἐς τὴν Μακεδονίην Her.): ὑ. κατὰ λόφους ἐκ τοῦ ἐναντίου Xen. занимать обратные скаты холмов; 7) литься через край, разливаться: οἱ λέβητες ἔζεσαν καὶ ὑπερέβαλον Her. котлы закипели, и (вода) полилась через край; ἢν ὑπερβάλῃ πόντος Eur. когда разбушуется море; 8) наводнять, затоплять (ὁ ποταμὸς ὑπερέβαλε τὰς ἀρούρας Her.); 9) выходить за пределы, переходить меру: δέδοικα μή σου γλῶσσ᾽ ὑπερβάλῃ κακοῖς Eur. боюсь, не сказал бы с горя твой язык лишнего; ὑ. τῇ μοχθηρίᾳ Plut. не знать меры в своей порочности; ὑπερβαλλόντων τῶν κακῶν Thuc. ввиду множества бедствий; ὑ. τῇ φιλοτιμίᾳ τὸν καιρόν Plut. быть безрассудно честолюбивым; ὁ ἥλιος ὑπερβάλλων Her. беспощадно палящее солнце; 10) преобладать, перевешивать (ὑπερβάλλουσι ἡδοναὶ λύπας ἐν ὑγείᾳ Plat.): ὑ. πρός τι Arst. преобладать (численно) над чем-л. (ср. 13); 11) тж. med. превосходить, превышать: ὑ. τινά τινι Xen., Plat.; превосходить кого-л. чем-л. (в чем-л.); μήθ᾽ ὑ. μητ᾽ ἀπολείπειν Hes. не быть ни выше, ни ниже; τὸ τὴν τοῦ μετρίου φύσιν ὑπερβάλλον καὶ ὑπερβαλλόμενον ὑπ᾽ αὐτῆς Plat. превышение естественной нормы и превышаемое ею, т. е. отклонения от нормы в ту и другую сторону; τὰ ὑπερβάλλοντα τὰ ἱκανά Xen. излишества; ὑπερβαλεῖν τὸν χρόνον Xen. просрочить время; ἔτεα εἴκοσι καὶ ἐκατὸν ὑ. Her. жить дольше 120 лет; πλήθεϊ ὑπερβαλλόμενος Her. обладая численным превосходством; 12) med. одолевать, осиливать (τινα Her.; μάχῃ ὑπερβαλεῖν τινα Eur.); 13) выдаваться, отличаться: ὑ. τινί Xen., Dem. или εἴς и πρός τι Plat., редко τινός Plat., Arst.; отличаться чем-л.; Ἑλλήνων ὑπερεβάλοντο ἀρετῇ Λακεδαιμόνιοι Her. среди греков отличались (своей) храбростью лакедемоняне; 14) med. откладывать, медлить: ὑπερβάλλεσθαί τι Her. откладывать что-л., медлить с чем-л.; ἢν ὑπερβάλωνται κείνην τὴν ἡμέραν συμβολὴν μὴ ποιεύμενοι Her. если (персы) проведут этот день без сражения; εἰσαῦθις ὑπερβαλέσθαι Plat. отложить до другого раза - см. тж. ὑπερβάλλων.

ὑπερ-βάλλων, ουσα, ον 1) превосходный, отличный, замечательный (δαπάνη Xen.): οἱ ὑπερβάλλοντες Isocr. выдающиеся (люди); 2) неумеренный, преувеличенный (ἔπαινοι Plat.): τὰ ὑπερβάλλοντα Eur. излишества; 3) крайний: τὰ ὑπερβάλλοντα ἑκατέρωσε Plat. обе крайности.

ὑπερ-βᾰρής 2 досл. сверхтяжкий, перен. жестокий (δαίμων Aesch.).

ὑπέρβᾰσαν эп. 3 л. pl. aor. 2 к ὑπερβαίνω.

ὑπερ-βᾰσία, ион. ὑπερβασίη ἡ нарушение закона, т. е. преступление, злодеяние Hom., Hes., Soph.

ὑπέρ-βᾰσις, εως1) перевоз, переправа (τῶν λέμβων Polyb.); 2) = ὑπέρβατον.

ὑπερβᾰτέον adj. verb. к ὑπερβαίνω.

ὑπέρβᾰτον τό грам., рит. перестановка, инверсия.

ὑπερ-βᾰτός 3 1) переходимый, (без труда) преодолимый (τὸ περιτείχισμα Thuc.); 2) превышающий, превосходящий: τάδ᾽ ἐστὶ καὶ τῶνδ᾽ ὑπερβατώτερα Aesch. они таковы, а, пожалуй, и больше того; 3) переставленный, перемещенный: ὑπερβατὸν δεῖ θεῖναι ἐν τῷ ᾄσματι Plat. повидимому, (это слово) в песне переставлено; σύνθεσις τῶν ὀνομάτων ὑπερβατή Arst. обратный или неправильный порядок слов; 4) необычайный, невероятный (τὰ ἐνύπνια Arst.).

ὑπερ-βᾰτῶς в обратном порядке или беспорядочно (τὰ ὀνόματα τιθέναι Arst.).

ὑπερβεβλημένος 3 [part. pf. pass. к ὑπερβάλλω] 1) превосходный, необыкновенный (γυνή Eur.): ὑπερβεβλημένην φύσιν ἔχειν Plat. обладать исключительными дарованиями; 2) великолепный, пышный (ταφή Plat.).

ὑπερβεβλημένως неумеренно, сверх всякой меры Arst.

ὑπερβήῃ эп. 3 л. sing. aor. 2 conjct. к ὑπερβαίνω.

ὑπερ-βιάζομαι окончательно брать верх, одолевать (ὑπερβιαζομένου τοῦ κακοῦ Thuc.).

ὑπερ-βιβάζω 1) перевозить, переводить (τὰς ναῦς ἔκ τινος εἴς τι Polyb.): ὑπερβιβάσας ἑκατὸν ἄνδρας Plut. приказав сотне бойцов взойти (на крепостные стены); 2) грам. переставлять ударение или букву.

ὑπερβίβᾰσις, εωςv. l. = ὑπέρβασις 1.

ὑπέρ-βιον adv. нагло, дерзко (εὐχετάασθαι Hom.).

ὑπέρ-βιος 2 1) необыкновенно могучий, непобедимый (Ἡρακλῆς Pind.); 2) безудержный, неукротимый (θυμὸς Ἀχιλλῆος Hom.); 3) дерзкий, наглый (ὕβρις Hom.).

ὑπερ-βιόω переживать: χρόνον οὐκ ὀλίγον ὑπερβιώσασα τἀνδρός Polyb. она надолго пережила своего мужа.

ὑπερ-βολαῖοςмуз. верхний тон в гамме из четырех или пяти тетрахордов Plut.

ὑπερ-βολή1) переход, прохождение (τῶν ὀρῶν Xen., Polyb.); 2) тж. pl. место перехода, проход, перевал Polyb.: ἡ ὑ. τοῦ ὄρους ἐν τοῖς στενοῖς Xen. узкий горный проход, теснина; 3) астр. восхождение, высота над горизонтом (sc. τῶν πλανήτων Arst.); 4) превосходство, преобладание (στρατιᾶς Thuc.; τῆς δυνάμεώς τινος NT): χερῶν ὑπερβολαί Eur. превосходство (в силе) рук; οὑδεμίαν ὑπερβολὴν λιπεῖν τινι Isocr. не дать никому возможности превзойти себя; 5) чрезмерность, излишек, избыток (ὑ. τε καὶ ἔνδεια Plat.): καθ᾽ ὑπερβολὴν καὶ ἔλλειψιν Arst. выше и ниже нормального; χρημάτων ὑπερβολῇ πρίασθαί τι Eur. покупать что-л. слишком дорогой ценой; ὑπερβολὴν ποιεῖν τῆς τιμῆς Arst. взвинчивать цену; ὑ. πλησμονῆς Plat. пресыщение; διὰ τὴν ὑπερβολὴν τοῦ συμβάντος Polyb. ввиду неописуемости происшедшего; καθ᾽ ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολήν NT превыше всякой меры; 6) восполнение, добавление: ὑπερβολὴν ποιησάμενος τῆς προτέρας πονηρίας Lys. вдобавок к своей прежней низости; ἐγὼ δὲ τοσαύτην ὑπερβολὴν ποιοῦμαι, ὥστε ἀδικεῖν ὁμολογῶ Dem. я готов даже согласиться, что являюсь нарушителем справедливости; 7) высшая степень, верх (εὐδαιμονίας Isocr.): αἱ ὑπερβολαὶ τῶν δωρεῶν Dem. необычайно богатые дары; ἡ ὑ. τῆς φιλίας Arst. совершенная дружба; ταῦτ᾽ οὐχ ὑ. αἰσχροκερδίας; Dem. разве это не верх алчности?; εἰς и καθ᾽ ὑπερβολήν Eur., Isocr., Dem., ἐξ ὑπερβολῆς Polyb. крайне, чрезвычайно; οἱ καθ᾽ ὑπερβολὴν ἐν ἐνδείᾳ Arst. крайне нуждающиеся; καθ᾽ ὑπερβολὴν τοξεύσας Soph. необыкновенно точно попав в цель; τὸ καθ᾽ ὑπερβολήν Arst. высшая (превосходная) степень; 8) отсрочка, задержка, промедление (τοῦ κακοῦ Her.); 9) преувеличение, гипербола Arst.: ὑπερβολὰς εἰπεῖν Isocr. сгустить краски, переборщить; 10) мат. гипербола (коническое сечение).

ὑπερ-βολικός 3 неумеренный, преувеличенный (εὐχαριστία Polyb.).

ὑπερ-βολικῶς гиперболически, с преувеличением (εἰπεῖν Polyb., Plut.).

Ὑπέρβολος ὁ Гипербол (афинский полит. деятель времен Пелопоннесской войны; убит на о-ве Самос в 411 г. до н. э.) Thuc., Arph., Plut.

ὑπερβόρειος 2 Arst. = ὑπερβόρεος.

ὑπερ-βόρεος 2 1) гиперборейский, находящийся или живущий на крайнем севере (ἄνθρωποι Her.; ἀνήρ Luc.); 2) перен. безмятежный, блаженный (τύχη Aesch.).

ὑπερ-βράζω выкипать: πίσσα ὑπερβρασθεῖσα Anth. клокочущая смола.

ὑπερ-βρῑθής 2 непомерно тяжелый (ἄχθος Soph.).

ὑπερ-βρύω быть переполненным (καρποῖς Luc.).

ὑπ-εργάζομαι (pf. pass. ὑπείργασμαι) 1) вскапывать, вспахивать: τῷ σπόρῳ νεὸν ὑ. Xen. поднимать целину для посева; 2) подчинять (ὑπείργασμαι ψυχὴν ἔρωτι Eur.); 3) оказывать, проявлять: ἐπεὶ νῷν πόλλ᾽ ὑπείργασται φίλα Eur. после того, как мы были так нежны друг к другу; 4) действовать исподтишка (ὑ. καὶ διαταράττειν τὰ τῶν πολεμίων Plut.).

ὑπέρ-γειος 2 наземный (sc. τὰ ζῷα Arst.).

ὑπερ-γέλοιος 2 необыкновенно смешной, смехотворный (τὸ πρᾶγμα Dem.).

ὑπερ-γεμίζω перегружать Xen.

ὑπερ-γέμω быть перегруженным, отягощенным (τινός Polyb.): ὑπεργέμων καὶ δύσπνους Diod. задыхаясь от переполнения.

ὑπερ-γηράσκω и ὑπεργηράω быть чрезвычайно старым Men., Diog. L.

ὑπέρ-γηρων τό глубокая старость (Aesch. - v. l. ὑπέργηρως).

ὑπέρ-γηρως, ων чрезвычайно старый Babr., Luc.

ὑπέρ-δᾰσυς, (εια), υ весь обросший, лохматый (ἀνήρ Xen.).

ὑπερ-δεής 2 (только acc. ὑπερδέᾰ) крайне недостаточный, весьма скудный (δῆμος Hom.).

ὑπερ-δείδω 1) сильно бояться, быть в ужасе Her.; 2) бояться за других: ὑ. τινός Soph. бояться за кого-л.; ὑ. τινα τινος Aesch. испытывать страх перед кем-л. за кого-л.

ὑπερ-δειμαίνω сильно бояться (τινά Her.).

ὑπέρ-δεινος 2 чрезвычайно страшный, ужасный (τὸ πρᾶγμα Dem., Luc.).

ὑπερδέξιον τό (чаще pl.) возвышенное место, командная высота Xen., Luc.

ὑπερ-δέξιος 3 1) расположенный (справа и) выше (χωρίον Xen.): λόφος ὑ. τῶν πολεμίων Polyb. высота, господствующая над позициями неприятеля; 2) одерживающий (одержавший) верх, сильный, мощный, властный (Ἀπόλλων Plut.): ὑ. τῷ πολέμῳ ποιεῖσθαι τὴν διάλυσιν Polyb. достаточно сильный, чтобы положить конец войне, т. е. навязать противнику условия мира; ὑπερδέξιον τῆς κακίας τὴν ἀρετὴν καταστῆσαι Plut. обеспечить добродетели торжество над пороком.

ὑπερ-δέω привязывать сверху (τί τινι Anth.).

ὑπερ-διατείνομαι напрягаться изо всех сил, всячески стараться, упорствовать Dem., Luc.

ὑπερ-δῐκέω досл. защищать перед судом, перен. заступаться, поддерживать: ὑ. τὸ φεύγειν τινός Aesch. требовать оправдания для кого-л.; ὑ. τοῦ λόγου Plat. отстаивать свое утверждение.

ὑπέρ-δῐκος 2 1) в высшей степени справедливый: τὰ σκληρά, κἂν ὑπέρδικ᾽ ᾖ, δάκνει Soph. жестокие слова, как бы они справедливы ни были, причиняют боль; 2) охраняющий справедливость, т. е. несущий справедливое возмездие (Νέμεσις Pind.).

ὑπερ-δίκως (ῐ) по всей справедливости Aesch.

ὑπερδρᾰμοῦμαι fut. к ὑπερτρέχω.

ὑπερεγώ NT v. l. = ὑπὲρ ἐγώ (см. ὑπέρ I, 2).

ὑπ-ερεθίζω слегка возбуждать Babr.

Ὑπέρεια, эп. Ὑπερείη ἡ Гиперия 1) источник в Фессалии Hom.; 2) древнейшая область феаков Hom.

Ὑπερείδης, ου ὁ Гиперид (атт. оратор, ученик и друг Демосфена, убит по приказу Антипатра в Эгине в 322 г. до н. э.).

ὑπερεῖδον aor. к ὑπεροράω.

ὑπ-ερείδω 1) ставить внизу, подставлять, подкладывать в виде подпорки (λίθον Pind.): ὑ. τινὶ βάθρον τι Plat. подводить что-л. в качестве основания подо что-л.; 2) подпирать, поддерживать (τὴν ὀροφήν Plut.): ὑπηρεῖσθαί τι Diod. опираться на что-л., покоиться на чем-л.; 3) подкреплять, подтверждать (ὑ. τι δι᾽ αἰσθητῶν παραδειγμάτων Plut.); 4) укреплять, подбадривать (τὸ φρόνημα Plut.).

Ὑπερείη эп. = Ὑπέρεια.

ὑπερ-ειπεῖν сказать в защиту (τινος Arst.).

ὑπ-ερείπω 1) рушиться, падать: ὑπήριπε γυῖα Hom. рухнул всем телом (побежденный Эвриал); 2) рушить, сокрушать, валить: ὑπερειπομένη καὶ περιπίπτουσα Plut. падающая в обморок (Корнелия).

ὑπ-έρεισις, εως ἡ подпирание, поддерживание Diog. L.

ὑπέρ-εισμα, ατος τό подпор(к)а, основание Arst.: ὑ. τῆς τροφῆς Plut. заправка к пище.

ὑπερείχω эп. = ὑπερέχω.

ὑπερ-έκεινα praep. cum gen. дальше, по ту сторону: εἰς τὰ ὑ. ὑμῶν NT за вашими пределами.

ὑπερ-εκθερᾰπεύω окружать преувеличенным уходом: ὑ. τινά Aeschin. всячески прислуживаться к кому-л., стараться угодить.

*ὑπερ-έκκειμαι лежать открыто, т. е. быть у всех на виду (Plut. - v. l. ὑπέκκειμαι и ὕπαρ ἔκκειμαι).

ὑπερ-εκ-περισσοῦ adv. тж. раздельно гораздо больше, чем вдоволь, т. е. бесконечно много NT и бесконечно больше (τινος NT).

ὑπερεκπερισσῶς NT v. l. = ὑπερεκπερισσοῦ.

ὑπερ-εκπίπτω падать дальше цели, выходить за пределы, превосходить, превышать (τῶν δέκα ὑπερεκπεσεῖν Plut.): εἰς τοσοῦτον ὑπερεξέπεσεν, ὥστε … Luc. он до такой степени увлекся, что …; ὑ. εἰς μακρὰς διεξόδους Sext. делать длинные отступления (от темы).

ὑπερ-εκπλήσσω, атт. ὑπερεκπλήττω 1) чрезвычайно поражать: ὑπερεξεπέπληκτο ἐπ᾽ αὐτῷ Xen. (Астиаг) не мог надивиться на него; ὑπερεκπεπληγμένος τινά Dem. и τι Plut. изумленный кем(чем)-л.; 2) поражать страхом, повергать в ужас (ὑπερπληγεὶς ἔφευγεν Plut.).

ὑπερ-εκτείνω напрягать сверх меры: ὑ. ἑαυτόν NT перенапрягаться.

ὑπερ-εκτίνω (ῐ) платить за других: ὑ. τινός Luc. платить за кого-л.

ὑπερ-εκχέομαι разливаться (τὸ ὑγρὸν ὑπερεκχεῖται Diod.).

ὑπερ-εκχύνομαι разливаться, переполнять: μέτρον ὑπερεκχυν(ν)όμενον NT сверхполная мера.

ὑπερ-έκχῠσις, εως ἡ разлитие, разлив (sc. τῇς θαλάττης Plut.).

ὑπερ-έλαφρος 2 необычайно проворный, замечательно легкий (τὸ θηρίον Xen.).

ὑπερ-εμπίμπλημι наполнять выше краев: ὑπερεμτίπλασθαι Xen., Luc. переполниться, т. е. наесться (и напиться) до отвала.

ὑπερ-εμφορέομαι перегружаться, наедаться до отвала (τινός Luc.).

ὑπερ-εντυγχάνω заступаться, ходатайствовать (τινός, v. l. ὑπέρ τινος NT).

ὑπερ-εξακισχίλιοι 3 свыше шести тысяч Dem.

ὑπερ-εξᾰπᾰτάω вводить в полное заблуждение: ὑ. ἑαυτόν Plut. жестоко обманываться.

ὑπερ-εξηκοντέτης 2 имеющий более шестидесяти лет Arph.

ὑπέρ-εξις, εως ἡ чрезмерность, избыток, излишек Plat.

ὑπερ-επαινέω чрезмерно расхваливать, превозносить (τινα и τι Her., Arph., Plat., Arst., Plut., Luc.).

ὑπερ-επιθῡμέω страстно желать (ποιεῖν τι Xen., Luc.).

ὑπερέπτην aor. 2 к ὑπερπέτομαι.

ὑπ-ερέπτω подгрызать, (о реке, потоке) размывать, уносить (κονίην ποδοῖϊν Hom.).

ὑπερ-έρχομαι 1) переходить (τὰς πηγὰς τοῦ Τίγρητος ποταμοῦ Xen.); 2) превосходить, превышать (ἀρεταῖς ἔν τινι Pind.).

ὑπερ-εσθίω чрезмерно есть, объедаться Xen.

ὑπερέσχεθον эп. aor. 2 к ὑπερέχω.

ὑπέρ-ευ adv. превосходно, отлично Xen., Plat., Dem.

ὑπέρ-ευγε adv. превосходно, замечательно Luc.

ὑπερ-ευγενής 2 чрезвычайно знатного рода Arst.

ὑπερ-ευδαιμονέω быть чрезвычайно счастливым Arst.

ὑπερ-ευδαίμων 2, gen. ονος в высшей степени счастливый Luc.

ὑπερ-ευδοκῐμέω пользоваться величайшей славой Lys.

ὑπερ-ευτῠχία ἡ величайшее счастье Anth.

ὑπερ-ευφραίνομαι чрезвычайно радоваться (τι Luc.).

ὑπερ-εχθαίρω глубоко ненавидеть (τι Soph.).

ὑπερ-έχω, эп. ὑπερείχω 1) держать сверху: ὑ. τί τινος Hom., Arph., Arst.; держать что-л. над кем(чем)-л.; χεῖρά τινος и τινι ὑπερσχεῖν Hom. простереть над кем(чем)-л. руку, т. е. защитить кого(что)-л.; πόλεος ὑπερσχεῖν ἀλκάν Aesch. простереть (свою) мощь над городом, т. е. спасти город; 2) поднимать кверху (τὸ στόμα Arst.; ὀφρύν Anth.); 3) подниматься, возвышаться: ὄμμ᾽ ὑπερσχὸν ἴτυος Eur. глаз, глядящий поверх щита; ὑ. τοῦ τειχίου Plat. подниматься выше стены; ὑ. τῇς θαλάσσης Thuc. торчать над поверхностью моря; τὰ ὑπερέχοντα πάντα Her. все, что возвышается (над средним уровнем); τὸ ὑπερέχων Thuc. выступ; ὑ. τῷ κέρατι τῶν πολεμίων Xen. совершать фланговый охват противника; 4) восходить (ἠέλιος ὑπερέσχεθε γαίης Hom.); 5) превосходить, превышать (πάντα νοῦν NT): ὑ. τινά τινι Eur., Xen. и ὑ. τινός τινι Plat. превосходить кого-л. чем(в чем)-л.; κατά τι ὑπερέχεσθαι Arst. быть превзойденным (уступать) в чем-л.; 6) брать верх, отличаться, выдаваться (ἐν τοῖς πολέμοις Men.): οἱ ὑπερσχόντες Aesch. могущественные люди; οἱ ὑπερέχοντες Diog. L. влиятельные лица; 7) быть в состоянии вынести: ὑ. τινός Arph., Diod.; быть в состоянии выдержать что-л.

ὑπερέω, стяж. ὑπερῶ fut. к ὑπαγορεύω.

ὑπέρ-ζεσις, εως ἡ вскипание, кипение Arst.

ὑπέρ-ζεστος 2 кипящий через край (ὕδατα Arst.).

ὑπερ-ζέω 1) кипеть, выкипать Arst.; 2) перен. кипеть, вскипать, волноваться Arph., Arst.; 3) быть раскаленным, горячим (ἡ φάμμος ὑπερζέουσα Luc.).

Ὑπερῇδα стяж. acc. к Ὑπερηΐς.

ὑπερ-ηδέως (superl. ὑπερήδιστα) с величайшим удовольствием Xen., Luc.

ὑπερ-ήδομαι чрезвычайно радоваться: ὑ. τινι Her. быть весьма довольным чем-л.; ὑπερήδετο ἀκούων Her., Xen. он слушал с величайшим удовольствием или чрезвычайно обрадовался, услышав.

ὑπέρ-ηδυς, εῖα, υ (только superl.) в высшей степени приятный Luc.

Ὑπερηΐς, ΐδος ἡ Гипереида (источник близ Фив Фессалийских) Pind.

ὑπερ-ῆλιξ, ικος adj. перешедший зрелый возраст, перезрелый, т. е. немощный (γέρων ὑ. Luc.).

ὑπερ-ημερίαюр. просрочка (платежа), неуплата в срок Dem.

ὑπερ-ήμερος 2 1) просрочивший день платежа, неуплативший в срок Lys., Plut.: ὑ. ἐγένετό τινι Dem. он не уплатил в срок кому-л.; ὑ. γενέσθαι τῆς προθεσμίας Luc. пропустить назначенный срок, но ὑ. γενέσθαι τοῦ βίου τινός Luc. появиться после чьей-л. смерти; ὑ. τῆς ζωῆς Luc. живущий дольше положенного; 2) отсрочивший, отложивший: τὸ τῆς δίκης ὑπερήμερον Plut. отсрочка воздаяния; ἄρτοι ὑπερήμεροι τῆς ἑορτῆς Luc. хлебы, не поспевшие к празднику (по по друг. - оставшиеся от праздника).

ὑπερ-ήμῐσυς, υ adj. составляющий более половины (ὑπερήμισυ τοῦ στρατεύματος εἶναι Xen.): ὑπερημίσεες τῶν ἀστῶν Her. большинство граждан.

ὑπ-έρημος 2 довольно безлюдный, почти необитаемый (αἱ πόλεις Plut.).

ὑπερηνόρεος 2 Theocr. = ὑπερηνορέων.

ὑπερ-ηνορέων, οντος adj. m одаренный или гордый нечеловеческой силой Hom., Arph.

ὑπερ-ήνωρ, дор. ὑπεράνωρ, ορος (ᾱ) adj. не знающий удержу, разнузданный Hes., Eur.

ὑπερήρεισμαι Arst. pf. pass. к ὑπερείδω.

ὑπερήσει 3 л. sing. fut. к ὑπερίημι.

Ὑπερησίη (ῑ) ἡ Гипересия (город в Ахайе) Hom.

Ὑπερησίην-δε adv. в Гипересию Hom.

ὑπερη-φᾰνέω 1) быть надменным, заносчивым Hom., Polyb.: ὑ. ἑαυτόν Polyb. зазнаваться, быть высокомерным; 2) пренебрегать, презирать (τι Diod., Luc.).

ὑπερη-φᾰνία1) высокомерие, заносчивость, презрительность Dem.: ἡ ὑ. τοῦ τρόπου Xen. высокомерный образ действий; 2) пренебрежение, презрение: ὑ. τινος Plat., Dem. презрение к кому(чему)-л.

ὑπερή-φανος 2 1) великолепный, блистательный, выдающийся (σοφία Plat.; πράξεις Plut.); 2) высокомерный, надменный, презрительный Hes., Pind., Aesch., Isocr., Arst., Dem. etc.; 3) роскошный, пышный (οἰκίαι Dem.).

ὑπερη-φάνως (ᾰ) 1) выдающимся образом, отлично (ἀγωνίζεσθαι Plut.); 2) высокомерно, надменно: ὑ. ἔχειν Plat. быть высокомерным; ὑ. προσφέρεσθαί τινι Plut. высокомерно обращаться с кем-л.; 3) пышно, роскошно (ζῆν Isocr., Plat.).

ὑπερ-θᾰλασσίδιος 2 лежащий за приморской полосой, т. е. глубинный (χῶροι Her. - v. l. ὑπὲρ τῶν θαλασσιδίων χώρων).

ὑπερ-θαυμάζω, ион. ὑπερθωϋμάζω (fut. ὑπερθαυμάσομαι) чрезвычайно удивляться, восхищаться, изумляться Her., Luc.: τὸ ὑπερθαυμάσαι τὴν τέχνην Luc. восхищение перед искусством.

ὑπερ-θαύμαστος 2 изумительный, чудесный Anth.

I ὕπερ-θε(ν) adv. 1) наверху, вверху, сверху Hom., HH, Pind.: λευκοὶ ὕ. γένοντο κονισάλῳ Hom. они побелели от покрывшей их пыли; τὸ ὕ. τῆς γῆς Arst. поверхность земли; 2) свыше Hom.; 3) больше, сильнее: τοτὲ μὲν ἄπορα, τοτὲ δ᾽ ὕ. Soph. тогда было тяжело, теперь же и того хуже; μόχθων οὐκ ἄλλος ὕ. Eur. нет ужаснее страдания.

II ὕπερθε(ν) praep. cum gen. 1) поверх: ὕ. βωμοῦ Aesch. на алтарь; 2) выше: ὕ. μόχθων γενέσθαι Eur. выйти победителем из (досл. оказаться выше) испытаний.

ὑπερ-θερμαίνω перегревать Arst.: διὰ τὸ ὑπερθερμαίνεσθαι ἀπὸ τοῦ ἡλίου Plut. вследствие чрезмерного солнечного жара.

ὑπέρ-θεσις, εως1) откладывание, задержка, промедление: δυσχερῶς φέρειν τὰς ὑπερθέσεις Polyb. быть недовольным (постоянными) проволочками; ὑπέρθεσιν ἔχειν Polyb. быть откладываемым (отсроченным); 2) передача: ὑπέρθεσιν ἔλαβε τὸ διαβούλιον ἐπὶ τοὺς δέκα Polyb. решение было передано на усмотрение децемвирам; 3) увеличение, превышение: ἀεὶ καθ᾽ ὑπέρθεσιν Diod. путем неуклонного восхождения, постепенно повышаясь; 4) грам. превосходная степень.

ὑπερ-θετικόν τό грам. превосходная степень.

ὑπερ-θετικός 3 грам. высший, превосходный: τὸ ὑπερθετικὸν εἶδος или ὄνομα превосходная степень.

ὑπερ-θέω 1) пробегать мимо, проскакивать, тж. (благополучно) миновать (ἄκραν Aesch., Eur.; Ἑλλάδος ὅρους Luc.); 2) преодолевать, побеждать (τι Plat.): ὑ. τινα τύχῃ Eur. быть счастливее кого-л.

ὑπερ-θνῄσκω умирать за другого Eur.: ὑ. τινός Eur. умирать за кого-л.

ὑπερθορεῖν inf. aor. 2 к ὑπερθρῴσκω.

ὑπερ-θρῴσκω (fut. ὑπερθοροῦμαι, aor. 2 ὑπερέθορον) 1) перепрыгивать, перескакивать (τι и τινά Hom., Her.); 2) пробегать (πεδίον Aesch.); 3) подниматься (καπνὸς πόλεως ὑπερθρῴσκων Eur.); 4) миновать, избегать (Αἰγυπτίαν βᾶριν Aesch.).

ὑπέρ-θῡμος 2 1) полный отваги, мужественный (ἕταροι Hom.; φῶτες Pind.); 2) ретивый, горячий (sc. ἵππος Xen.); 3) дерзновенный, дерзостный (Τιτῆνες Hes.; οἱ Γέται Anth.).

ὑπερ-θύμως (θῡ) в сильном гневе Aesch.

ὑπερθύριον τό Hom., Hes. = ὑπέρθυρον.

ὑπέρ-θῠρον τό верхний дверной брус, притолока Her., Arst., Plut.

ὑπερθωμάζω и ὑπερθωϋμάζω ион. = ὑπερθαυμάζω.

ὑπεριδεῖν inf. aor. 2 к ὑπεροράω.

ὑπερ-ίημι забрасывать дальше (sc. τὸν δίσκον Hom.).

ὑπερ-ικταίνομαι заторопиться: πόδες ὑπερικταίνοντο Hom. ноги (старой Эвриклеи) засеменили.

ὑπέρ-ινος 2 [ἰνέω] крайне истощенный частой кладкой яиц (ὄρνιθες Arst.) или образованием семени (φυτά Arst.).

Ὑπερῑονίδᾱς, ουдор. = Ὑπεριονίδης.

Ὑπερῑονίδης, дор. Ὑπερῑονίδᾱς, ου, эп. αο ὁ Гиперионид, сын Гипериона, т. е. Ἣλιος Hom., Hes. etc.

ὑπερίπταμαι Arst., Plut., Luc. = ὑπερπέτομαι.

ὑπερισθμέω Polyb. = ὑπερισθμίζω.

ὑπερ-ισθμίζω доставлять волоком, перетаскивать через перешеек (πλοῖα Polyb.).

ὑπερ-ίστᾰμαι (aor. ὑπερέστην, pf. ὑπερέστηκα) досл. становиться сверху, перен.: 1) являться во сне: (τὸ ὄνειρον) ὑπερστὰν τοῦ Ἀρταβάνου Her. призрак, явившись во сне Артабану; 2) становиться на защиту (τινος Soph.).

ὑπερ-ίστωρ, ορος adj. отлично знающий: κἀγὼ τοῦδ᾽ ἴστωρ, ὑ. Soph. я сама это знаю и знаю слишком хорошо.

ὑπερ-ίσχῡρος 2 чрезвычайно крепкий, весьма сильный Xen., Arst.

ὑπερ-ίσχω 1) держать сверху (ὑ. τὰς κεφαλὰς ὑπὲρ τὸ ὑγρόν Polyb.); 2) брать верх (δίκη ὑπὲρ ὕβριος ἴσχει Hes.); 3) становиться на защиту (τινός Anth.).

Ὑπερίων, ονος (ῑ) ὁ Гиперион 1) титан, сын Урана, отец Гелиоса HH, Hes.; 2) Hom., HH = Ἣλιος.

ὑπερ-καγχάζω громко хохотать Diog. L.

ὑπερ-κάθημαι 1) быть расположенным выше: ὑπερηκάθηντο ἐπὶ τῶν ἄκρων Xen. они расположились над высотами; 2) неотступно следовать (τινος Xen.).

ὑπερ-καλλής 2 необыкновенно красивый (γυνή Xen.).

ὑπέρκᾰλος 2 Arst. = ὑπερκαλλής.

ὑπερ-κάμνω трудиться или страдать за других (ὑ. τῆς πόλεως, τῶν τέκνων Eur.).

ὑπερ-καταβαίνω переходить, перелезать: ὑ. τι Hom., Plut. и τινός Anth. перелезать через что-л.

ὑπερ-καταγέλαστος 2 необыкновенно смешной, смехотворнейший Aeschin., Plut.

ὑπερ-κατάκειμαι возлежать (за столом) выше (τινος Plut., Luc.).

ὑπερ-κατάληκτος 2 стих. содержащий лишнее количество слогов (ῥυθμός).

ὑπερ-κατηφής 2 1) крайне удрученный (ὁ Χαρικλῆς Luc.); 2) крайне печальный, весьма тяжелый (τὸ πρᾶγμα Luc.).

ὑπερ-καχλάζω вскипать, бурлить: ὑπερκαχλάσαι ποιεῖν τι Luc. заставить закипеть что-л.

ὑπέρ-κειμαι 1) лежать сверху (τινος, редко τινι Arst.): ὑ. τινος Arst. лежать поверх чего-л., находиться над чем-л.; 2) быть расположенным выше, т. е. дальше (ἡ Λυδία καὶ ἡ ἄλλη ἡ ὑπερκειμένη χώρα Isocr.): οἱ ὑπερκείμενοι τῆς Μακεδονίας Polyb. обитающие за Македонией; 3) нависать (τὰ ὑπερκείμενα κρημνά Polyb.); 4) откладываться (ὑπερκείσεται αὕτη ἡ δίκη Luc.).

ὑπερ-κέρασις, εως ἡ обход с флангов, фланговый охват Polyb.

ὑπερ-κεράω обходить с флангов (τοὺς πολεμίους Polyb.).

ὑπερ-κηλέω совершенно очаровать (ὑπερκηλούμενος τοῖς λόγοις Luc.).

ὑπερ-κολᾰκεύω безмерно льстить, окружать бесконечной лестью (τινά Dem.).

ὑπέρ-κομπος 2 1) крайне кичливый, спесивый (φρονήματα, v. l. ὑπέρκοπος, θράσος Aesch.); 2) великолепный, пышный (αἱ σάγαι Aesch.); 3) выдающийся: αἱ ὑπέρκομποι τάχει (νῆες) Aesch. замечательно быстроходные корабли.

ὑπέρ-κοπος 2 1) дерзновенный, высокомерный (δόρυ Aesch.; ἔπος Soph.); 2) обессиленный, ослабевший (ὑπὸ τοῦ φαρμάκου Arst.).

ὑπερ-κόπως 1) дерзновенно, кичливо Aesch.; 2) неумеренно, чрезмерно (κλύειν Aesch.).

ὑπέρ-κοτος 2 жестокосердный, крайне злобный (πάγαι Aesch.).

ὑπερ-κότως в страшном гневе, яростно (ἐχθαίρειν τινά Eur.).

ὑπερ-κρεμάννῡμι вешать сверху: ὑ. ἄταν τινί Pind. обрекать кого-л. на беду.

ὑπερ-κτάομαι приобретать сверх: πολύ τι κακῶν ὑπερεκτήσω Soph. ты сама нажила себе немало бед.

ὑπερ-κυβιστάω очертя голову бросаться в опасность Polyb.

ὑπερ-κύδας, ύδαντος (ῡ) adj. (только acc.) весьма славный, прославленный (Ἀχαιοί Hom.; Μενοίτιος Hes.).

ὑπερ-κύπτω 1) наклоняться, нагибаться: ὑπερκύψας κατεῖδον Plat. перегнувшись, я увидел (следующее); τοῦ στομίου ὑπερκῦψαι Luc. высунуться из ворот, выглянуть за ворота; 2) превосходить (ὄλβον τινός Anth.).

ὑπέρ-λαμπρον adv. пронзительно, оглушительно (ὀλολύζειν Dem.).

ὑπέρ-λαμπρος 2 1) ослепительно-яркий (ἀκτῖνες Arph.); 2) покрытый необыкновенной славой (Πομπήϊος Plut.).

ὑπερ-λαμπρύνομαι показывать чрезмерное усердие, стараться обратить на себя внимание Xen.

ὑπέρ-λευκος 2 ослепительно-белый (χροιά Luc.).

ὑπερ-λίαν adv. чрезвычайно, сверх меры: ὁ ὑ. NT чрезвычайный, высший.

ὑπερ-λῡπέομαι быть крайне опечаленным Her.

ὑπερ-μαζάω досл. быть на диво раскормленным, перен. зазнаваться Luc.

ὑπερ-μαίνομαι (aor. ὑπερεμάνην с ᾰ) совершенно лишаться рассудка Arph.

ὑπερμάκης 2 (ᾱ) дор. Pind. = ὑπερμήκης.

ὑπερ-μᾰχέω бороться в защиту (кого-л.) Eur., Luc., Plut.: ὑ. τινός τινι Soph. бороться за кого(что)-л. с кем-л., защищать кого-л. от кого-л.

ὑπερ-μᾰχητικός 3 оборонительный: τὸ ὑπερμαχητικὸν τοῦ οἰκείου Plut. оборона своего достояния.

ὑπερμάχομαι Soph., Plut. = ὑπερμαχέω.

ὑπέρ-μᾰχος ὁ защитник, боец Anth.

ὑπερμεγάθης 2 (ᾰ) ион. = ὑπερμεγέθης.

ὑπέρ-μεγας, μεγάλη, μεγα Arph. = ὑπερμεγέθης.

ὑπερ-μεγέθης, ион. ὑπερμεγάθης 2 непомерно большой, огромный, громадный (λίθοι Hom.; ἔργον Xen.; ψεῦδος Dem.; τὰ ὀστρακόδερμα Arst.).

ὑπερ-μεθύσκομαι (inf. aor. ὑπερμεθυσθῆναι) напиваться мертвецки Her.

ὑπερμενέτης, ου adj. m HH = ὑπερμενής.

ὑπερ-μενέων, οντος adj. m неукротимый, буйный (ἄνδρες Hom.).

ὑπερ-μενής 2 могущественный, могучий (Κρονίων, βασιλῆες Hom.).

ὑπέρ-μετρος 2 чрезмерный (γῆρας Plat.): τὰ ὑπέρμετρα Luc. стихи с излишним количеством слогов.

ὑπερ-μέτρως чрезмерно Eur.

ὑπερ-μήκης, дор. ὑπερμάκης 2 (ᾱ) 1) страшно длинный, бесконечно долгий, нескончаемый (δρόμοι Aesch.); 2) не в меру длинный, т. е. хищный, загребущий (χείρ Her.); 3) чрезвычайно высокий (τὰ Θεσσαλικὰ οὔρεα Her.); 4) далеко отдающийся, далеко слышный (βοά Pind.).

ὑπερ-μῑσέω ненавидеть до глубины души (τινα Lys.).

Ὑπερμ(ν)ήστρα ἡ Гипермнестра (одна из дочерей Даная, жена Линкея) Pind. etc.

ὑπέρ-μορα и ὑπέρ-μορον adv., тж. раздельно сверх того, что определено судьбой, вопреки судьбе Hom.

ὑπερ-νέφελος 2 вознесенный превыше облаков, заоблачный (ἀνήρ Luc.).

ὑπερ-νεωλκέω перетаскивать волоком, переволакивать (τὰς νῆας Polyb.).

ὑπερ-νήχομαι плавать поверх (τοῦ ὕδατος Arst.).

ὑπερ-νῑκάω полностью побеждать, преодолевать (ἔν τινι NT).

*ὑπερ-νοέω продолжать думать: τί δῆθ᾽ ὑπερνοεῖς; Soph. что еще у тебя на уме?

ὑπερ-νότιος 2 находящийся или обитающий на крайнем юге (ἄνθρωποι Her.).

ὑπερ-ξηραίνω совершенно высушивать, pass. чрезмерно пересыхать Arst.

ὑπέρ-ξηρος 2 чрезмерно сухой, пересохший Arst.

ὑπέρ-ογκος 2 1) чрезвычайно распухший (ἡ κνήμη Xen.); 2) страшно толстый (πιμελὴς καὶ ὑ. Luc.); 3) непомерно раздутый, разбухший (δύναμις Dem.); 4) огромный: τὰ ὑπέρογκα τῶν βελῶν Arst. громадные стрелы; 5) чрезмерный (τιμαί Plut.); 6) надутый, надменный (φρόνημα Plut.); 7) напыщенный, высокопарный (λέξις Plut.; ὑπέρογκα φθέγγεσθαι NT).

ὑπερ-όγκως неумеренно, чрезмерно Plut.

ὑπερ-οιδαίνω вздуваться (ὑπεροιδαίνων Εὐρώτας Anth.).

ὑπερ-οιδάω набухать (μαστοὶ ὑπεροιδῶντες Luc.).

ὑπερ-οικέω жить выше, т. е. по ту сторону: ὑ. τινος и τι Her. жить по ту сторону чего-л.

ὑπέρ-οικος 2 живущий по ту сторону (τῆς χώρης Her.).

ὑπερ-ομβρία ἡ сильнейший ливень Arst.

ὕπερον τό 1) Polyb., Luc. = ὕπερος; 2) гусеница пяденицы Arst.

ὑπέρ-οπλα adv. дерзновенно, высокомерно (Soph. - v. l. к ὑπέροπτα).

ὑπερ-οπλία1) (только dat. pl. ὑπεροπλίῃσι с λῑ) гордыня, высокомерие Hom.; 2) отвага, храбрость Theocr.

ὑπερ-οπλίζομαι одолевать силой оружия или дерзновенно захватывать (sc. αὐλήν Hom.).

ὑπέρ-οπλος 2 1) досл. вооруженный с головы до ног, перен. дерзновенный, высокомерный (sc. ἔπος Hom.; βίη Hes.); 2) воинственный, доблестный (Λαπίθαι Pind.); 3) подавляющий, тяжелый (ἄτα Pind.).

ὑπέρ-οπτα adv. презрительно, надменно Soph.

ὑπεροπτέον adj. verb. к ὑπεροράω.

ὑπερ-όπτης, ου1) презрительно относящийся: ὑ. τινός Soph., Thuc., Plut. исполненный презрения к чему-л.; 2) гордец, спесивец Arst., Theocr.

ὑπερ-οπτικός 3 исполненный презрения, презрительный Isocr., Luc.: ὑ. τινος Plat. презирающий что-л.

ὑπεροπτικῶς с презрением, презрительно Xen. etc.

ὑπέροπτος 2 презрительный, надменный (ὀφρύς Anth.).

ὑπερ-οράω, ион. ὑπερορέω (impf. ὑπερεώρων, fut. ὑπερόψομαι, aor. 2 ὑπερεῖδον, pf. ὑπερεόρακα; aor. pass. ὑπερώφθην) 1) глядеть сверху (ὑ. τὴν θάλασσαν Her.); 2) пренебрегать, оставлять без внимания (τινα Lys. и τι Aeschin.); 3) презрительно относиться, презирать (τινα Her. и τι Thuc., Lys., Xen., Plat., реже τινος Xen., Plat., Arst., Luc.): ὁ Νικίας ὑπερώφθη Thuc. Никий навлек на себя презрение.

ὑπερ-ορία ἡ (sc. γῆ) зарубежные края (Xen. etc.; εἰς τὴν ὑπερορίαν ἀποδημεῖν Plat.).

ὑπερ-όρια τά 1) (sc. χωρία) зарубежные владения Xen.; 2) иностранные дела Arst.

ὑπερ-ορίζω 1) отправлять в изгнание, изгонять из страны Isocr., Aeschin.; 2) перен. изгонять, искоренять (τι Plat., Aeschin.).

ὑπερ-όριος, ион. ὑπερούριος 2 и 3 [ὅρος] 1) заграничный, зарубежный, иностранный Arst. etc.: ἡ ὑ. ἀσχολία Thuc. иностранные дела, зарубежные интересы; 2) внешний, посторонний (λαλιά Aeschin.). - см. тж. ὑπερορία и ὑπερόρια.

ὑπερ-όρνυμαι тж. раздельно подниматься, взвиваться над (чем-л.): ἆται ὑπερορνυμέναι πόλει Soph. обрушившиеся на город несчастья.

ὑπερ-ορρωδέω Eur. = ὑπεραρρωδέω.

ὕπερος 1) пест Hes., Her.: ὑπέρου περιτροπή Plat., Plut. вращение песта (о бесполезном труде); 2) булава, дубинка Plut., Luc.

ὑπερ-ουράνιος 2 наднебесный Plat.