Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/13

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
ἀντι-μισθία ἡ воздаяние, возмездие NT.

ἀντί-μισθος 2 служащий вознаграждением, являющийся наградой (μνήμη Aesch.).

ἀντι-μνηστεύω также добиваться (чьей-л.) руки: οἱ ἀντιμνηστεύσαντες Diod. претенденты на руку.

ἀντι-μοιρεί adv. в равной доле Dem.

ἀντι-μοιρία ἡ равноценная доля (Dem. - v. l. ἀντιμοιρεί).

ἀντί-μολπος 2 1) звучащий вместо: ἀ. ὀλολυγῆς κωκυτος Eur. жалобы, перемежающиеся с воплями; 2) заглушающий звуком: ὕπνου ἀντίμολπον ἄκος Aesch. песня, отгоняющая сон.

ἀντί-μορφος 2 похожий по форме, точно воспроизведенный (χαρακτῆρες Luc.).

ἀντιμόρφως сходно с, вроде (τινί Plut.).

ἀντι-μυκτηρίζω в свою очередь издеваться Cic.

ἀντι-ναυπηγέω заниматься со своей стороны постройкой кораблей: ναῦς οὐχ ὁμοίως ἀντινεναυπηγημέναι Thuc. корабли, построенные не так (как у противника).

ἀντι-νήχομαι плыть против (πρὸς κῦμα καὶ ῥοῦν Plut.).

ἀντι-νῑκάω побеждать в свою очередь Aesch.

ἀντι-νομία ἡ противоречие в законе: ἐν ἀντινομίᾳ γίγνεσθαι Plut. столкнуться с противоречием в законах.

ἀντι-νομικός 3 касающийся противоречия в законе (θέσις Plut.).

ἀντινομικῶς с точки зрения юридической противоречивости (πρὸς τὸν νόμον ἀγωνίζεσθαι arg. ad Dem.).

ἀντι-νομοθετέω вводить противоположные законы (ἀ. τῷ νομοθέτῃ Plut.).

Ἀντίνοος ὁ Антиной (самый наглый из претендентов на руку Пенелопы) Hom.

ἀντι-νουθετέω в свою очередь увещевать (τὸν νουθετούμενον Plut.).

ἀντί-νωτος 2 обращенный спиной: ἀλλήλοις ἀντίνωτοι Diod. обращенные спинами друг к другу.

ἀντι-ξοέω быть противником, враждовать Pind.

ἀντί-ξοον, стяж. ἀντίξουν τό 1) противоположная сторона (ἐπὶ τὸ ἀ. τέμνειν Plut.); 2) превратность судьбы, несчастье Her.

ἀντί-ξοος, стяж. ἀντίξους 2 противодействующий, враждебный (στρατόν, γνώμη Her.): ἐγίνοντο ἀντίξοοι αὐτῷ Her. они оказали ему противодействие.

ἀντίξουν τό стяж. = ἀντίξοον.

ἀντίξους 2 стяж. = ἀντίξοος.

I ἀντίον τό навой ткацкого станка Arph.

II ἀντίον adv. 1) (на)против (ἷζεν Hom.); 2) в свою очередь (τὸν δ᾽ ἀ. ηὔδα Hom.).

III ἀντίον и ἀντία в знач. praep. cum gen. (редко cum dat.) 1) напротив, лицом к лицу (ἀ. τινὸς στήσεσθαι Hom.); 2) в присутствии (ἀ. τινὸς μηδεμίαν φωνὴν ἱέναι Her.); 3) (со смыслом враждебности) против (ἀ. τινὶ ἐρίζειν Pind.; ἀ. τινὶ ἐς μάχην ἰέναι Her.).

ἀντιόομαι (aor. pass. ἠντιώθην - ион. ἀντιώθην) идти против, оказывать сопротивление (τινι Aesch., Her.): οἱ ἀντιούμενοι Her. противники; ἀ. τινα ἐς τὴν Βοιωτίαν Her. оказать кому-л. сопротивление (досл. встретить кого-л. в Беотии).

Ἀντιόπη ἡ Антиопа 1) мать Амфиона и Зета Hom.; 2) сестра амазонки Гипполиты, жена Тесея, мать Гипполита Plut.

ἀντίος 3 противоположный, противолежащий; встречный: ἐκ τῆς ἀντίης Her. и ἐκ τοῦ ἀντίου Xen. с противоположной стороны; ἀ. ἦλθεν Hom. он вышел навстречу; ἀ. τινὶ γενέσθαι Her. противиться кому-л.; ὁ ἀ. τοῖσδε λόγος Aesch. весть, противоречащая этому, т. е. неблагоприятная; ἀ. ἐλαύνει (τὸν ἵππον) Xen. он мчится на коне вперед; θεῖναί τινας ἀντίους τισί Polyb. расположить кого-л. против кого-л.

Ἀντιόχεια ἡ Антиохия (город в Сирии) Polyb.

ἀντι-οχεύομαι ехать навстречу (Χαλκίδος ἐκ γαίης Anth.).

Ἀντιοχεύς, έως ὁ уроженец или житель Антиохии Polyb.

Ἀντιοχίδαι, ῶν οἱ жители Антиохиды Dem.

Ἀντιοχίς, ίδος ἡ Антиохида (атт. фила) Plat., Plut.

Ἀντιοχισταί, ῶν οἱ сторонники Антиоха Polyb.

Ἀντίοχος ὁ Антиох 1) сын Геракла, племенной герой Антиохиды Dem.; 2) командующий флотом Алкивиада, потерпевший поражение от Лисандра в 408 г. до н. э. Xen.; 3) имя тринадцати царей Сирии, из которых наиболее значительны: 3.1) Ἀ. I (Σωτήρ), ум. в 261 г. до н. э. Plut.; 3.2) Ἀ. III («Великий»), царств. с 224 г. по 187 г. до н. э. Plut., Diod.; 3.3) Ἀ. IV (Ἐπιφανής), царств. с 175 г. по 164 г. до н. э. Polyb.

ἀντιόω эп.-ион. = ἀντιάω.

ἀντι-πάθεια (πᾰ) ἡ 1) противоположное состояние или ощущение Plat., Plut.; 2) отвращение Plut.

ἀντιπᾰθές τό противодействующее средство, лекарство (τὸ μόνον ἀ. ἐξέλιπε Plut.).

I ἀντι-πᾰθής 2 1) взаимно ощущаемый (ἡδοναί Luc.); 2) имеющий противоположные свойства (φύσις Plut.); 3) направленный в противоположную сторону (δύναμις Plut.).

II ἀντιπᾰθής, οῦ ὁ антипат (камень, которому приписывались целебные свойства против ряда кожных болезней) Plut.

ἀντι-παίζω быть партнером в игре, играть друг с другом Xen., Plat.

ἀντί-παις, παιδος adj. 1) подобный ребенку (γραῦς Aesch.); 2) еще не вышедший из детского возраста (θυγάτηρ Eur.); 3) (тж. ἀ. τὴν ἡλικίαν Plut.) взрослый (παῖς Soph.; ἡλικία Polyb.).

ἀντι-παίω 1) отражать, отбрасывать (sc. τὸν ψόφον Arst.); 2) быть препятствием, противодействовать (πρὸς τὴν ἐπιβολήν Polyb.).

ἀντίπᾰλα adv. с равными силами, т. е. без определенного исхода, вничью (ναυμαχεῖν Thuc.).

ἀντίπᾰλον τό 1) противная сторона, противник Thuc., Polyb., Plut.; 2) другая сторона: ἐπὶ τἀντίπαλον Eur. с другой стороны; 3) равенство сил, равновесие (τῆς ναυμαχίας Thuc.).

I ἀντί-πᾰλος 2 1) противодействующий, противоборствующий, соперничающий, враждебный (τινι Aesch., Eur., τινος Pind., Plut. и πρός τι Thuc.): γνῶμαι ἀντίπαλοι πρὸς ἀλλήλας Thuc. противоположные друг другу мнения; φάρμακον ἀντίπαλόν τινος Anth. верное лекарство против чего-л.; εἰς ἀντίπαλα καθιστάναι Thuc., Plut. приводить в равновесие; 2) равносильный, равный, одинаковый (τριήρης Thuc.); 3) ведущийся с равными силами, т. е. никому не дающий перевеса (μάχη Thuc.; ναυμαχία Lys.); 4) соответствующий, соразмерный, подобающий (ποιναί Eur.; ἤθεα ἀντίπαλα πόλει Thuc.); 5) обоюдный, взаимный (δέος Thuc.); 6) заменяющий, подменяющий (ὑμεναίων γόος ἀ. Eur.).

II ἀντίπᾰλος 1) соперник, противник Pind., Her., Soph., Thuc., Arph., Xen.; 2) заменяющий (кого-л.) в бою, защитник (ὁ ἀμὸς ἀ. Aesch.).

ἀντιπάλως с равными силами (τῷ ναυτικῷ ἀνθορμεῖν Thuc.).

ἀντι-παραβάλλω 1) сравнивать (друг с другом), сопоставлять (τι πρός τι Isocr., τι παρά τι Plat., τί τινι Arst., Plut. и τι καί τι Plut.); 2) вносить взамен (ἄρτον, sc. ἀντὶ σίτου Xen.).

αντι-παραβολή ἡ взаимное сопоставление, сравнение Arst., Plut.

ἀντι-παραγγελία ἡ соискательство должности Plut.

ἀντι-παραγγέλλω 1) со своей стороны отдавать приказание (τινὰ ποιεῖν τι Xen.); 2) соперничать в соискательстве должности (τινί Plut.); 3) добиваться в порядке соискательства (δημαρχίαν Plut.).

ἀντι-παράγω 1) (sc. στρατόν) двигаться (с войском), выступать на сближение с противником Xen.; 2) двигаться параллельно (ταῖς ὑπωρείαις Polyb.); 3) выдвигать в противовес (чему-л.) (ἰδίαν τινὰ δόξαν Plut.).

ἀντι-παρᾰγωγή 1) движение против (кого-л.) (τῶν στρατοπέδων ἀντιπαραγωγαί Polyb.); 2) параллельное (противнику) движение (διακλίσεις καὶ ἀντιπαραγωγαί Plut.); 3) враждебность, неприязнь (πρός τινα Polyb.).

ἀντι-παραθέω бежать вдоль фронта, бегом растягивать фронт (во избежание флангового обхода) Xen.

ἀντι-παρακᾰλέω призывать в свою очередь, побуждать со своей стороны (τινα ἐπί τι Thuc., Xen., Plat.).

ἀντι-παράκειμαι быть расположенным против (τινι Polyb.).

ἀντι-παρακελεύομαι Thuc., Xen. = ἀντιπαρακαλέω.

ἀντι-παράκλησις, εως ἡ взаимное побуждение Polyb.

ἀντι-παραλῡπέω причинять со своей стороны вред, тж. досаждать Thuc.

ἀντι-παραπέμπομαι досл. быть сопровождаемым, перен. быть ободряемым (τῇ μνήμῃ τῶν προτέρων ἡδονῶν Plut.).

ἀντι-παραπλέω плыть параллельно (флоту противника) Thuc.

ἀντι-παραπορεύομαι Polyb. = ἀντιπαράγω.

ἀντι-παρασκευάζομαι со своей стороны готовиться, вооружаться против (τινι Thuc., Xen., Dem.).

ἀντι-παρασκευή ἡ боевая подготовленность (πολεμεῖν πρὸς ὁμοίαν ἀντιπαρασκευήν Thuc.).

ἀντι-παρατάσσω, атт. ἀντιπαρατάττω (sc. ἑαυτόν) преимущ. med. 1) со своей стороны выстраиваться в боевом порядке, занимать позиции против (ἀλλήλοις Thuc.; ἀσπίδες ἀντιπαρατεταγμέναι Plut.): ἀπὸ τοῦ ἀντιπαραταχθέντος Thuc. в боевом порядке; 2) перен. готовиться к бою (ἀντιπαρατεταγμένος πρὸς τὴν ἀσέλγειάν τινος Aeschin.); 3) располагаться напротив Men.

ἀντι-παρατείνω противопоставлять, сопоставлять (τι προς τι Plat.).

ἀντι-παρατίθημι противополагать или сравнивать (τί τινι Plat., Plut. и τι πρός τι Plut., Men.).

ἀντι-πάρειμι Xen. = ἀντιπαράγω.

ἀντιπαρεκτείνω Diog. L. = ἀντιπαρατείνω.

ἀντι-παρεξάγω 1) выводить против или навстречу (τὴν δύναμιν, τοὺς στρατιώτας ἐπὶ τὸ δεξιόν Plut.); 2) (sc. στρατόν) двигаться в боевом порядке Dem.; 3) двигаться параллельно (τινί Plut.); 4) выдвигать, противопоставлять (τοῖς ἄλλοις φιλοσόφοις τι Sext.); 5) сопоставлять, сравнивать (πρὸς τοὺς ὑπερέχοντας, sc. ἑαυτόν Plut.).

ἀντι-παρεξᾰγωγή ἡ выступление против, опровержение, полемика (πρὸς τοὺς Στωϊκούς Sext.).

ἀντι-παρέξειμι Plut. = ἀντιπαράγω.

ἀντι-παρέρχομαι (повстречавшись) проходить мимо (Anth. - v. l. ἄρτι παρέρχομαι NT).

ἀντι-παρέχω тж. med. доставлять в свою очередь или взамен (τί τινι Thuc., Xen., Dem., Anth.).

ἀντι-παρηγορέω утешать в свою очередь Plut.

ἀντι-παρήκω тянуться вдоль (τοῖς πελάγεσιν Arst.; Ἰβηρίᾳ μέχρι στηλῶν Ἡρακλείων Plut.).

ἀντι-παρρησιάζομαι со своей стороны говорить откровенно Plut.

ἀντι-πάσχω (fut. ἀντιπείσομαι, aor. 2 ἀντέπαθον) 1) претерпевать в свою очередь (τι ἀντί τινος Thuc.; κακῶς ποιεῖν τινι καὶ πάλιν ἀ. Plut.); 2) получать взамен или в награду: δρῶν ἀντιπάσχω χρηστά Soph. мне платят добром за добро; τὸ εὖ ποιεῖν μὴ ἵνα ἀντιπάθῃ Arst. бескорыстное благодеяние; 3) быть взаимным: τὸ ἀντιπεπονθός Arst. взаимность, взаимопомощь; τὰ ἀντιπεπονθύτα Diog. L. взаимно-возвратные глаголы; 4) мат. быть пропорциональным (πρός τι Arst.); 5) быть противоположным по своим свойствам (ἀντιπαθεῖν τινι Polyb.).

ἀντι-πᾰτᾰγέω шуметь в ответ, заглушать (τῷ ψόφῳἀντιπαταγοῦντος τοῦ ἀνέμου Thuc.; ἀ. καὶ ἀντηχεῖν Plut.).

Ἀντίπατρος ὁ Антипатр 1) полководец Филиппа Македонского, умер в 319 г. до н. э. Plut., Diod.; 2) из Тира, философ-стоик середины I в. до н. э. Plut.

ἀντι-πέμπω 1) посылать со своей стороны: ἀ. πρὸς ταῦτα λέγοντα τάδε Her. посылать гонца со следующим ответом; 2) посылать в воздаяние (οἰκούρια τοῦ μακροῦ χρόνου Soph.); 3) высылать навстречу или против (στρατιάν τινι Thuc.); 4) посылать взамен (τινά Thuc.).

ἀντι-πενθής 2 в ответ несущий скорбь (τινι Aesch.).

ἀντιπεπονθώς part. pf. к ἀντιπάσχω.

ἀντιπέρᾰ Polyb. = ἀντιπέρας.

ἀντι-περαίνομαι обрабатывать в свою очередь Anth.

ἀντιπέρᾱν Xen. = ἀντιπέρας I.

I ἀντι-πέρᾱς adv. напротив, на противоположной стороне: ὁ ἀ. Thuc. противолежащий.

II ἀντιπέρᾱς в знач. praep. cum gen. по ту сторону (Ἥλιδος Thuc.).

ἀντιπέρη-θεν adv. с противоположной стороны (βῆναι ἐπὶ πτόλιν Anth.).

ἀντι-περιάγω круговым движением направлять против (τὸ κέντρον Arst.; τὰς ἐμβολάς Plut.).

ἀντι-περιέλκω отвлекать в противоположную сторону Sext.

ἀντι-περιηχέω откликаться со всех сторон, кругом отдаваться Plut.

ἀντι-περιΐστημι 1) расставлять вокруг (противника), располагать кольцом (κινδύνους τινί Polyb.); pass. стоять вокруг, окружать (περὶ τοὺς τόπους Arst.); 2) теснить со всех сторон (ἀντιπεριΐστασθαι ἐντὸς ὑπὸ τοῦ ἔξω θερμοῦ Arst.); pass. вытесняться отовсюду (τὸ θερμὸν τῷ ψυχρῷ ἀντιπεριΐσταται Plut.).

ἀντι-περιλαμβάνω в свою очередь обнимать Xen.

ἀντι-περίσπασμα, ατος τό досл. отвлечение в другую сторону, воен. диверсия (ἀ. ποιεῖν τοῖς πολεμίοις Polyb.).

ἀντιπερισπασμός ὁ Diod. = ἀντιπερίσπασμα.

ἀντι-περισπάω отвлекать в другую сторону (τὰς ὑγρότητας Arst.; ἀπό τινος ἐπί τι Diod.; τοὺς ἐξεληλυθότας Polyb.): τοῦ πνεύματος ἀντιπερισπωμένου Plut. с изменением направления ветра.

ἀντι-περίστᾰσις, εως1) круговое давление, сжатие Arst., Plut.; 2) обратное (встречное) давление, противодействие, отпор Arst., Plut.; 3) взаимное перемещение Arst., Plut.

ἀντι-περιστροφή ἡ поворот в обратную сторону Plut.

ἀντι-περιχωρέω обходить с противоположной стороны Plut.

ἀντι-περιψύχω в свою очередь охлаждать Plut.

ἀντι-περιωθέω оказывать круговое давление, теснить отовсюду Plut.

ἀντι-περίωσις, εως ἡ круговое встречное давление (τῶν ὑδάτων Plut.).

ἀντι-πέσσω, атт. ἀντιπέττω в свою очередь переваривать Arst.

ἀντί-πετρος 2 1) подобный скале, скалистый (βῆμα Soph.); 2) заменившая камнем (μαῖα Anth. - о кормилице новорожденного Зевса, которая, вместо него, дала Кроносу проглотить спеленатый камень).

ἀντιπεφθῶ aor. conjct. pass. к ἀντιπέσσω.

ἀντί-πηξ, πηγος ἡ корзина или ящик Eur.

ἀντι-πίπτω (fut. ἀντιπεσοῦμαι) 1) наталкиваться (на препятствие) (τὰ φερόμενα ὅταν ἀντιπέσῆ Arst.; τοῖς πολεμίοις и πρὸς τοὺς πολεμίους Polyb.); 2) служить препятствием, противиться (τινί Polyb.): τῆς τύχης ἀντιπιπτούσης Polyb. если судьба сложится неблагоприятно; τὸ ἀντιπῖπτον Arst. препятствие; μηδὲν ἀντιπίπτει παρὰ τῶν ἱστορικῶν τοῖς τραγικοῖς Plut. (в этом вопросе) нет противоречия между историками и трагиками.

ἀντί-πλαστος 2 такой же, одинаковый (νόμος Soph.).

ἀντί-πλευρος 2 расположенный напротив, противолежащий (κῆπος Soph.).

ἀντι-πλέω выплывать навстречу (противнику) Thuc.

ἀντι-πλήξ, ῆγος adj. ударяемый морским прибоем, о который плещутся волны (ἀκταί Soph.).

ἀντι-πληρόω со своей стороны снабжать должным количеством людей: ἀ. τὰς ναῦς Thuc. укомплектовывать флот личным составом; ἀ. τὰς τάξεις ἐκ τῶν πολιτῶν Xen. пополнять воинские части из числа граждан.

ἀντι-πλήσσω, атт. ἀντιπλήττω отвечать на удар ударом (ἀ. ἀλλήλοις Arst.: οἷον εἰ ἐπάταξεν, οὐ δεῖ ἀντιπληγῆναι Arst.).

ἀντί-πλοια ἡ плавание против ветра или течения Polyb.

ἀντι-πνέω 1) дуть в противоположную сторону или навстречу (ἄνεμοι πρὸς ὄρη ἀντιπνέουσιν Arst.); 2) складываться неблагоприятно (τινι Luc.; τὰ τῆς τύχης ἀντέπνευσε Polyb.); 3) (о встречном ветре) насылать (πνεῦμα ταῖς ναυσίν Plut.): ἀντιπνεύσαντος πελαγίου Plut. так как с моря дул встречный ветер.

ἀντί-πνοια ἡ встречный ветер Arst.

ἀντί-πνοος, стяж. ἀντίπνους 2 дующий навстречу, встречный (ἄπλοια, v. l. αὔρα Aesch.).

ἀντίποδες οἱ антиподы Plut.

ἀντι-ποθέω со своей стороны желать: ἀντιφιλεῖσθαι καὶ ἀντιποθεῖσθαι Xen. быть предметом взаимной любви и взаимного стремления.

ἀντι-ποιέω 1) делать в ответ, отплачивать, воздавать (ἀγαθὰ ἀ. τινα Xen.): ταῦτα ἀ. Plat. отплачивать тем же; 2) med. добиваться, домогаться, стремиться, претендовать (τινος Thuc., Isocr., Plat., Arst., Dem., Plut.; ἀ. ἐπιστασθαί τι Plat.): ἀ. μετεῖναί τινος Plat. стремиться к участию в чем-л.; 3) med. оспаривать, соперничать (τινί τινος и τινι περί τινος Xen.): οἱ ἀντιποιούμενοι Arst. соперники; συνέβη ἐπὶ πολὺν χρόνον ἀντιποιησαμένους τέλος ἐκπεσεῖν ἐκ τῆς πόλεως Polyb. вышло так, что после долгого сопротивления они были, наконец, выброшены из города.

ἀντι-ποίησις, εως ἡ занятие, деятельность Sext.

ἀντί-ποινα, v. l. ἀντάποινα τά возмездие, воздаяние (τινος Trag.): ἀ. τινος λαμβάνειν Soph. мстить за кого-л.

ἀντι-πολεμέω вести (ответную) войну, воевать против (Thuc.; τινι Xen., Plat., Plut.).

ἀντι-πολέμιος, ион. ἀντιπόλεμος воен. неприятель, противник Her., Thuc.

ἀντι-πολιορκέω воен. вести контросаду, в свою очередь осаждать (Συρακούσας Thuc.; sc. τὸν πολιορκοῦντα Plut.).

ἀντί-πολις, εως ἡ город-соперник Diod.

ἀντι-πολῑτεία 1) противоположная или враждебная политическая программа или деятельность Polyb., Plut.; 2) pl. политические партии Polyb.

ἀντι-πολῑτεύομαι принадлежать к противоположной политической группировке Arst.: ἀ. τινι и πρός τινα Plut. быть чьим-л. политическим противником.

ἀντι-πορεύομαι выступать навстречу или против (εἰς τὰς Θήβας Xen.).

ἀντι-πορθέω в свою очередь разорять (δύμους Eur.).

ἀντί-πορθμος 2 лежащий по ту сторону пролива (χώρα Aesch.; πεδία Eur.; νῆσοι Arst.).

ἀντί-πορος 2 1) лежащий на противоположном берегу (χθών Aesch.; Ἑλλάς Eur.); 2) противолежащий (λόφος ἀ. μαστῷ Xen.).

ἀντί-πους, ποδος adj. обращенный ногами в противоположную сторону (Plat., Arst.; см. ἀντίποδες).

ἀντί-πραξις, εως ἡ противодействие, сопротивление, отпор Polyb., Plut.

ἀντι-πράσσω, атт. ἀντιπράττω, ион. ἀντιπρήσσω (реже med.) противодействовать, оказывать сопротивление, противиться (Dem., Plut.; τινι Xen. и πρός τι Arst., Polyb.): ὁ ἀντιπρήσσων Her. и ἀντιπραττόμενος Xen. противник.

ἀντι-πρεσβεύομαι отправлять и со своей стороны послов Thuc., Luc.

ἀντιπρήσσω ион. = ἀντιπράσσω.

ἀντι-προαίρεσις, εως ἡ взаимное предпочтение (πρὸς ἀλλήλους Arst.).

ἀντι-προβάλλομαι выдвигать (предлагать) взамен (τὸν ἕτερον Plat.).

ἀντι-προβολή ἡ предложение новой кандидатуры (взамен кого-л.) Plat.

ἀντι-πρόειμι выступать и со своей стороны против (τινί Thuc.).

ἀντί-προικα adv. чуть ли не даром, за бесценок (πωλεῖν τι Xen.).

ἀντι-προκᾰλέομαι противопоставлять или предлагать свои условия, выступать со своим предложением Dem.

ἀντι-προκαταλαμβάνω в свою очередь предвосхищать (τι Arst.).

ἀντι-προσᾰγορεύω обращаться со своей стороны с приветствием, приветствовать в свою очередь, взаимно приветствовать (τινὰ ἐξ ὀνόματος Plut.): προσειπών χαίρειν οὐκ ἀντιπροσερρήθη Xen. на его приветствие ответа не последовало.

ἀντι-προσ-αμάομαι присыпать для окучивания (τὴν γῆν Xen.).

ἀντιπρόσειμι Xen. = ἀντιπρόειμι.

ἀντιπροσενεγκεῖν inf. aor. 2 к ἀντισπροσφέρω.

ἀντιπροσερεῖν inf. fut. к ἀντιπροσαγορεύω.

ἀντιπροσερρήθην aor. pass. к ἀντιπροσαγορεύω.

ἀντι-προσκᾰλέομαι привлекать со своей стороны к судебной ответственности Dem.

ἀντι-προσκῠνέω оказывать со своей стороны благоговейное почтение Plut.

ἀντι-προσφέρω со своей стороны подносить (λύχνον τινί Xen.).

ἀντι-πρόσωπος 2 обращенный лицом (к) (τινι Xen. и κατά τινα Plut.): ἀντιπρόσωποι μαχόμενοι Xen. сражающиеся лицом к лицу; (ἄνεμος) ἀ. πνέων Plut. ветер, дующий прямо.

ἀντι-προσώπως лицом к лицу (ἵστασθαι Arst.).

ἀντι-προτείνω в свою очередь протягивать (τὴν δεξιάν Xen.).

ἀντί-πρῳρον (τό) adv. носовой частью вперед: τὸ ἀ. ξυγκροῦσαι Thuc. столкнуться носовыми частями.

ἀντί-πρῳρ(ρ)ος 2 1) обращенный носовой частью вперед или к противнику (ναῦς Thuc., Polyb., Plut.; τριήρεις Xen.): γενεσθαι ἀντίπρῳρόν τινι Her. выстроиться фронтом к кому-л.; ταῖς ναυσὶν ἀντιπρῴροις χρῆσθαι Thuc. атаковать флот с фронта; 2) обращенный лицом вперед (ἀντιπρῴρους ἱστάναι τοὺς ἐλέφαντας Plut.): ἀντίπρῳρα σείοντες βέλη Eur. потрясая копьями, обращенными к противнику; 3) находящийся впереди: τάδ᾽ ἀντίπρῳρά σοι βλέπειν πάρεστι Soph. ты можешь видеть это воочию; κατ᾽ ἀντίπρῳρα ναυστάθμων Eur. впереди корабельных стоянок.

ἀντί-πτωσις, εως грам. антиптосис, употребление одного падежа вместо другого.

ἀντί-πῡγος 2 обращенный тыльной частью (τὰ φαλάγγια συμπλέκεται ἀντίπυγα Arst.).

ἀντί-πῠλος 2 обращенный воротами (ἀντίπυλοι ἀλλήλῃσι αὐλαί Her.).

ἀντί-πυργος 2 подобный башне (πέτρα Eur.).

ἀντι-πυργόω воздвигать против или в противовес (πόλιν πόλει Aesch.).

ἀντι-πυρσεύω отвечать сигнальными огнями Polyb.

ἀντι-ρρέπω уравновешивать: οὐκ ἀ. Aesch. быть легче по весу или меньше.

ἀντι-ρρήγνῡμι разрывать в обратном направлении (ἀὴρ ἀντιρραγείς Plut.).

ἀντί-ρρησις, εως1) возражение, тж. спор (πρός τινα Polyb. и πρός τι Plut.); 2) опровержение (τῆς ἀποφάσεως Diod.).

ἀντιρρητέον Plat. adj. verb. к ἀντιλέγω.

ἀντι-ρρητικός 3 возражающий: ὁ ἀ. λόγος Sext. опровержение.

ἀντί-ρροπος 2 служащий противовесом, уравновешивающий, возмещающий, равносильный (τινος Dem., τινι Xen., Plut. и πρός τι Plat.): ἄγειν λύπης ἀντίρροπον ἄχθος Soph. выносить тяжесть своего горя; ῥῆμα μυρίοις ἐνθυμήμασι ἀντίρροπον Plut. слово, стоящее многих тысяч рассуждений.

ἀντι-ρρόπως в состоянии равновесия: ἀ. τοῖς ἐναντίοις πράττειν Xen. не уступать противнику в силах.

ἀντι-σέβομαι со своей стороны благоговейно чтить Plut.

ἀντι-σεμνύνομαι соперничать в гордости, держаться с неменьшим достоинством (ἀ. καὶ ἐλευθεριάζειν Arst.).

ἀντι-σηκόω уравновешивать, возмещать (τινος Eur. и τινι Aesch.): ἀντισηκώσας σε φθείρει τις τῆς εὐπραξίας Eur. кто-то в воздаяние (т. е. из мести) разрушает твое благополучие; ἀ. χάριν τινι Luc. отблагодарить за что-л.; δὶς ἀντισηκῶσαι ῥοπῇ τινι Aesch. быть вдвое тяжелее чего-л.

ἀντι-σήκωσις, εως ἡ уравновешивание: ἀ. γίνεται Her. устанавливается равновесие.

Ἀντισθένειος 3 антисфеновский Plut.

Ἀντισθένης, ους ὁ Антисфен (из Афин, философ V - IV вв. до н. э., основатель кинической школы) Arst., Plut.

ἀντί-σιγμα, ατος τό антисигма (знак опрокинутой сигмы, служивший для пометок на полях) Diog. L.

ἀντι-σιωπάω в свою очередь умолкать (ἀντακροᾶσθαι καὶ ἀ. Arph.).

ἀντι-σκευάζομαι совсем по-иному устраивать (τὸν οἶκον Xen.).

ἀντι-σκοτέω покрывать мраком, затемнять (τινι Sext.).

ἀντι-σκώπτω отвечать насмешкой на насмешку (ἀντισκῶψαι καὶ ἀνθυβρίσαι Plut.).

ἀντι-σοφίζομαι со своей стороны прибегать к хитростям (πρός τι Arst.).

ἀντι-σοφιστής, οῦ ὁ искусный в софистических спорах, ловкий спорщик Luc.

ἀντ-ισόω уравнивать, pass. быть равным, пользоваться равноправием Thuc.

ἀντί-σπασμα, ατος τό воен. отвлечение сил Polyb., Diod.

ἀντι-σπασμός ὁ судорога Arph.

I ἀντι-σπαστικός 3 сокращающийся, сжимающийся (ὑστέρα Arst.).

II ἀντισπαστικός ὁ (sc. πούς) = ἀντίσπαστος II.

I ἀντί-σπαστος 2 1) судорожный, пронизывающий (ἀδαγμός Soph.); 2) хромающий, ковыляющий или пятящийся назад (ὄνος Anth.).

II ἀντίσπαστος ὁ (sc. πούς) стих. антиспаст (стопа ∪ –́ –́ ∪).

ἀντι-σπάω тянуть в другую сторону, отвлекать (τὸ θερμόν Xen.; τὰς ἰκμάδας ἔκ τινος Arst.; τοὺς μὲν τείνειν, τοὺς δ᾽ ἀ. Arph.; τινα ἔκ τινος πρός τι Plut.): ὁρμώμενόν (τινα) ἀ. Aesch. сдерживать чей-л. порыв; ἀντισπάσασθαί τινα Polyb. переманивать кого-л. на свою сторону.

Ἄντισσα ἡ Антисса (город на зап. побережье Лесбоса) Thuc.

Ἀντισσαῖος ὁ уроженец или житель Антиссы Thuc., Arst.

ἀντί-σταθμος 2 досл. равный по весу, уравновешивающий, перен. возмещающий, равный (τινι Plat.): χρυσὸς ἀ. τινος Diod. золото, равное по весу чему-л.; ἀντίσταθμόν τινος ἐκθύειν τινά Soph. приносить кого-л. в жертву в искупление за кого-л.

ἀντιστάς part. aor. 2 к ἀνθίστημι.

ἀντι-στᾰσιάζω восставать, противиться (τινί Xen.): οἱ ἀντιστασιάζοντες Xen., Plut. противники, враждебная партия.

ἀντί-στᾰσις, εως1) противная сторона, враждебная партия (στάσις καὶ ἀ. Plat.); 2) сопротивление: τύχης ἀ. Plut. превратности судьбы, неблагоприятные обстоятельства; ἡ ἴση ἀ. πρός τι καί τι Arst. равновесие между чем-л. и чем-л.

ἀντι-στᾰσιώτης, ου ὁ сторонник враждебной партии, противник Her., Xen.

ἀντι-στᾰτέω 1) досл. противостоять, (о ветре) дуть навстречу (πνεῦμα ἀντιστατεῖ Soph.); 2) противиться, сопротивляться (ἀ. καὶ ὀργῇ χρῆσθαι ἔς τινα Her.; ἀ. τινι Plat.): τὰ ἀντιστατοῦντα πρός τι Plut. препятствия к чему-л.

ἀντι-στάτης, ου ὁ противник Aesch., Plut.

ἀντίστημι ион. = ἀνθίστημι.

ἀντι-στηρίζω 1) подпирать, поддерживать (τι Arst.); 2) оказывать сопротивление, противодействовать (τὰ ἐπεισιόντα καὶ τὰ ἀντιστηρίζοντα Sext.).

ἀντι-στοιχέω быть выстроенным против или параллельно (τινι Xen.): ἀντιστοιχοῦντες ἀλλήλοις Xen. построившись в ряды друг против друга.

ἀντι-στοιχία ἡ попеременность, чередование (τῶν ποδῶν Arst.; τῶν πραγμάτων Plut.).

ἀντί-στοιχος 2 1) чередующийся, попеременно движущийся (πόδες Arst.); 2) соответственный, подобный (σκιᾷ Eur.).

ἀντι-στρᾰτεύομαι выступать в поход, идти войной (τινι Xen.).

ἀντιστρᾰτεύω Diod. = ἀντιστρατεύομαι.

ἀντι-στρᾰτηγέω досл. быть заместителем командующего, (в Риме) быть пропретором Plut.

ἀντι-στράτηγος 1) командующий войсками противника Thuc.; 2) вождь враждебной партии Plut.; 3) (в Риме) пропретор Polyb., Plut.; 4) (в Риме) проконсул Polyb.

ἀντι-στρᾰτοπεδεία ἡ расположение лагеря против неприятеля Polyb.

ἀντι-στρᾰτοπεδεύω тж. med. располагаться лагерем против (τινι Her., Thuc., Isocr., Polyb., Plut.; ἀ. ναυσί τε καὶ πεζῷ Thuc.).

ἀντίστρεπτα τά вращающиеся военные машины Diod.

ἀντιστρεπτέον Arst. adj. verb. к ἀντιστρέφω.

ἀντι-στρέφω 1) поворачивать(ся) кругом или в сторону (ἀντιστρέψας ἐπὶ Φρυγίας ἐπορεύετο Xen.); поворачивать(ся) друг против друга (στρατιαὶ ἀντεστραμμέναι αὑταῖς Polyb.); 2) лог. взаимно перемещать, обращать, превращать (τοὺς λόγους Arst.); 3) обращаться, превращаться, быть обратимым (πρὸς ἄλληλα ἀντεστραμμένα Arst.): εἰ ἀληθὴς ὁ λόγος, ὅτι …, καὶ ἀντιστρέφει γε … Arst. если верно, что …, то и обратно …; τὸ ἀ. ἔστιν, εἴπερ ἕπονται ἀλλήλοις τὸ μέσον καὶ οἱ ἄκροι Arst. обращение возможно там, где средний и крайние термины (силлогизма) могут высказываться друг о друге; ἀντιστρέφει τὸ B τῷ A или πρὸς τὸ A Arst. A и B обратимы; ὁ τόπος ἀντιστρέφει πρὸς τὸ ἀνασκευάζειν καὶ κατασκευάζειν Arst. этот пункт может быть использован как для обоснования, так и для опровержения.

ἀντι-στροφή 1) перемещение, перестановка, инверсия (τῆς ἀναλογίας Arst.); 2) лог. обращение, обратимость (τῶν τῆς προτάσεως ὅρων Arst.); 3) антистрофа, «поворот» (в античной трагедии, часть песни, соответствующая предыдущей строфе, ее пел хор, возвращаясь к тому месту, с которого он начинал исполнение строфы).

ἀντιστροφικά τά стих. антистрофика (лирическая часть трагедии, состоящая из строф и антистроф).

I ἀντί-στροφος 2 1) соотносительный, соответственный, подобный (τινι Plat., Arst., Polyb., Plut., τινος Plat., Isocr. и πρός τι Luc.); 2) взаимный (εὔνοια Plut.); 3) рит. обращенный, обратимый: ἐξ ἀντιστρόφου путем перестановки.

II ἀντίστροφος ἡ Arst. = ἀντιστροφή 3.

ἀντιστρόφως соответственно, подобно (τινί Plat. и τινός Luc.): τὸ κατ᾽ ἀξίαν ἀ. ἀποδιδόναι Plut. воздавать друг другу по заслугам.

ἀντι-σύγκλητος ἡ «антисенат» (τοὺς περὶ αὑτὸν δορυφορους ἀντισύγκλητον ὠνόμαζεν ὁ Μάριος Plut.).

ἀντι-συλλογίζομαι возражать на один силлогизм другим, развивать противоположное умозаключение Arst.

ἀντι-συμποσιάζω ирон. в подражание Платону писать «Пир» (Συμπόσιον) (ἀ. τὸν Πλάτωνα Luc.).

ἀντι-συμφωνέω отвечать на песни песнями (Plut. v. l. к ἀντιφωνέω).

ἀντι-συναντάω встречаться лицом к лицу Anth.

ἀντι-σφαιρίζω быть участником игры в мяч: οἱ ἀντισφαιρίζοντες Xen. играющие друг с другом в мяч.

ἀντ-ισχῡρίζομαι твердо отстаивать противоположное мнение, не уступать (πρός τινα Plut.): ἀντισχυριζόμενος τἀναντία γιγνώσκω Thuc. я решительно убежден в обратном.

ἀντίσχω = ἀντέχω.

ἀντί-ταγμα, ατος τό 1) выставленное против (кого-л.) войско (ἀ. κατασκευάζειν ταῖς δυνάμεσιν Diod.; τῇ φάλαγγι τῶν Μακεδόνων Plut.); 2) перен. противодействие, средство борьбы (πρὸς Πλάτωνα Plut.).

ἀντι-τακτικός 3 способный оказать сопротивление (δύναμις πρός τι Plut.).

ἀντί-ταξις, εως1) построение (войска) к бою (ἀντίταξιν ποιεῖσθαι πρός τινα Thuc.); 2) сопротивление (ἀ. καὶ διαφορά Plut.).

ἀντί-τᾰσις, εως ἡ сопротивление: πᾶσαν ἀντίτασιν ἀντιτείνειν Plat. оказывать всяческое сопротивление.

ἀντι-τάσσω, атт. ἀντιτάττω тж. med. 1) выстраивать к бою (τινά τινι Her., Aesch., Plut. и πρός τινα Plut.; κατὰ τοὺς πολεμίους ἀντιταχθῆναι Plut.); 2) med. оказывать организованное сопротивление, давать бой (τινι Thuc., Polyb., πρός τινα Her., Xen. и κατά τινα Xen.): οἱ ἀντιταττόμενοι Plut. неприятельские войска, противник; 3) противопоставлять (τί τινι Aeschin. и τι πρός τι Isocr.); med. противиться (πάσαις ταῖς ἐπιθυμίαις Polyb.): περί τινος ἀντιτάξασθαί τινι Dem. вступить в борьбу с кем-л. из-за чего-л.; τὸ ἀντιτετάχθαι ἀλλήλοις τῇ γνώμῃ Thuc. разногласие, разноголосица.

ἀντι-τείνω 1) тянуть назад, оттягивать (εἰς τοὔπισθεν τι Arst.; πάλιν τὰς ἡνίας Plut.); 2) противопоставлять, перен. возмещать, отплачивать (νήπια ἀντὶ νηπίων Eur.); 3) тянуться к противоположной стороне, лежать против (τῷ Ἀρτεμισίῳ αἰγιαλῷ Plut.): ἀντιτείνοντες πρὸς τὸ μέσον λόφοι Plut. тянущиеся посредине (равнины) холмы; 4) упираться, противиться (τινί Her., Plat., πρός τι Plat., Arst. и πρός τινα Arst.): τὰ ἀντιτείνοντα (δένδρα) ἀπόλλυται Soph. погов. не гнущиеся (во время бури) деревья гибнут; ἡ ἀντιτείνουσα ὑπόληψις Arst. твердое (досл. непреклонное) убеждение.

ἀντι-τείχισμα, ατος τό возведенное против неприятельского укрепление, контрукрепление Thuc.

ἀντι-τέμνω нарезать, в знач. приготовлять (φάρμακα πολυπόνοις βροτοῖσιν Eur.).

ἀντι-τέρπω радовать в свою очередь (τὸν μισθόν, ὧν ἔτερπες, ἀπελάμβανες ἀντιτερπόμενος Plut.).

ἀντι-τεχνάομαι со своей стороны придумывать (τι Her.); в свою очередь замышлять хитрые планы Plut.

ἀντι-τέχνησις, εως ἡ соперничество в искусстве, соревнование в ловкости (τῶν κυβερνητῶν Thuc.).

ἀντί-τεχνος ὁ соперник в мастерстве Arph., Plat., Plut.: ἀ. τινι Plat. и τινος Luc. соперник в чем-л.

ἀντι-τίθημι 1) противопоставлять, ставить лицом к лицу (ἴσους ἴσοισι πολεμίοισιν Eur.); 2) противополагать, сопоставлять, сравнивать (τί τινι Her., Eur., Plat., τί τινος Thuc. и τι πρός τι Plat., Dem.); 3) заявлять в ответ Thuc.: πρὸς τοῦτο ἀντιθετέον, οτι … Arst. на это следует возразить, что …; 4) подставлять, заменять (τί τινος Eur.); 5) возвращать или давать взамен, возмещать (τι Eur., Xen.): ἀντιτιθέμενα ταῦτα ἀντισήκωσις γίνεται Her. когда одно возмещается другим, наступает равновесие.

ἀντι-τῑμάω 1) оказывать в свою очередь уважение, почитать со своей стороны (τινα Xen.); 2) med. (в противовес обвинителю) предлагать самому для себя (более справедливое) наказание Dem.: τίνος ὑμῖν ἀντιτιμήσομαι; Plat. какую же кару предложить мне вам для себя?

ἀντι-τῑμωρέομαι мстить, отплачивать (Arph.; τινα Eur., Thuc., Xen.).

ἀντι-τίνω (ῑν) 1) нести кару, расплачиваться Soph.; 2) med. отплачивать, воздавать: ἀντιτίσασθαί τινος φόνον Aesch. отомстить убийством за что-л., но ἀ. φόνον Aesch. мстить за убийство; ἀντιτίσασθαί τινα δίκην τινός Eur. покарать кого-л. за что-л.

ἀντι-τολμάω отваживаться в свою очередь, действовать столь же смело (πρὸς τολμηρούς Thuc.).

ἀντί-τολμος 2 дерзающий, смелый, отважный Aesch.

ἀντί-τομον τό противоядие, лекарство, средство (τινος HH, Pind.).

ἀντί-τονος 2 1) оттянутый, натянутый: τὰ ἀντίτονα (sc. νεῦρα) Plut. оттяжные канаты (в метательных машинах); 2) оказывающий сопротивление, упругий Plat.

ἀντι-τοξεύω стрелять (из лука) в ответ, отстреливаться (ἐπὶ πόδα ἀνεχώρουν ἀντιτοξεύοντες Xen.).

ἀντι-τορέω 1) прокалывать, пронзать (δόρυ χροός ἀντετόρησεν Hom.); 2) взламывать, проникать со взломом (δόμον Hom., HH).

ἄν-τῐτος 2 возмещенный: ἄντιτα ἔργα Hom. воздаяние, отплата, месть.

ἀντι-τρέφω кормить в свою очередь (ἐμὲ ὁ πατὴρ τρέφων ἐπαίδευεν - ἐγὼ ἀντέτρεφον ἐκεῖνον Xen.).

ἀντι-τυγχάνω получать или встречать вместо (τινὸς ἀπό τινος Thuc.): ἐσθλὸς ἐὼν ἄλλου κρείττονος ἀντέτυχεν погов. Polyb. случается и (великому) храбрецу встречаться с кем-л. похрабрее (его); ἀ. μάχας Pind. попадать в сражение.

ἀντι-τῠπέω 1) отражать встречным ударом (τινι Arst.); 2) оказывать сопротивление (μάχεσθαι καὶ ἀ. Plut.): τὸ ἀντιτυποῦν Plat. твердое тело.

ἀντιτύπητος 2 v. l. = ἀναντίτυπος.

ἀντί-τῠπον τό 1) отражение (sc. τῆς φωνῆς Luc.); 2) твердое тело Plut.; 3) изображение, образ NT; 4) неприятноеть (πολλὰ ἀντίτυπα γιγνόμενα Xen.).

ἀντί-τῠπος 2, редко Soph. 3 1) яркий, резкий, бьющий в глаза (χρωματα Plut.); 2) отражаемый встречным ударом (τύπος Her.); 3) отраженный (φάος Anth.); доносящийся в виде отголоска (στόνος Soph.); 4) жесткий, крепкий, неподатливый (γᾶ Soph.; ὀστᾶ Xen.; χωρία Plut.); 5) упорный, упрямый (μάχη Xen.; ἄνθρωπος Plat.); 6) сопротивляющийся, враждебный (τινος Aesch. и τινι Polyb.).

ἀντι-τῠπόω воспроизводить, изображать (χρώμασί τι Anth.).

ἀντι-τύπτω отвечать на побои побоями Arph., Plat.

ἀντιφάρμᾰκον τό противоядие Arst.

ἀντι-φάρμᾰκος 2 служащий противоядием (ῥίζα Diod.).

ἀντί-φᾰσις, εως лог. противоречие Sext.: ἔστω ἀ. τοῦτο, κατάφασις καὶ ἀπόφασις αἱ ἀντικείμεναι Arst. противоречие возникает там, где утверждение и отрицание противополагаются друг другу.

Ἀντιφάτης, ου, эп. αο Антифат (царь лестригонов) Hom.

ἀντιφᾰτικῶς лог. в форме противоречия (ἀντικεῖσθαί τινι Arst.).

ἀντι-φερίζω противопоставлять себя, меряться, равнять себя (τινί Hom., Arph., πρός τινα Hes. и παρά τινα Pind.): μένος τινὶ ἀ. Hom. меряться с кем-л. силами.

ἀντί-φερνος 2 ирон. служащий вместо приданого (φθορά Aesch.).

ἀντι-φέρω 1) противопоставлять, выдвигать (τι πρός τι Plat.); 2) нести против: ἀ. πόλεμον ἐπί τινι Anth. идти войной на кого-л.; 3) нести в обратном направлении (ἀντιφέρεσθαι κατὰ τὸν κύκλον Arst.); 4) med. противиться, меряться (ἀ. μένος τινί Hom.): ἀργαλέος ἀ. Hom. неодолимый, непобедимый.

ἀντι-φεύγω (вместо кого-л.) отправляться в изгнание (ἀντί τινος Eur.).

ἀντί-φημι противоречить, тж. возражать (Plat., Diod. τινι и τι πρός τι Arst.).

ἀντι-φθέγγομαι 1) давать отклик, отдаваться эхом, откликаться Pind., Eur., Arst.; 2) Luc., Sext. = ἀντίφημι.

ἀντί-φθογγος 2 отзывающийся в ответ, откликающийся Pind., Anth.

ἀντι-φῐλέω 1) платить любовью за любовь, любить взаимно Xen., Plat., Theocr., Arst., Plut.; 2) целовать в ответ Anth.

ἀντι-φίλησις, εως ἡ ответная любовь Arst.

ἀντι-φῐλία ἡ взаимная любовь Arst.

ἀντι-φῐλοδοξέω соперничать в честолюбии (προς τινα Polyb.).

ἀντι-φῐλονεικέω враждебно противодействовать, мешать (τινι πρός τι Polyb.; τινι Plut.).

ἀντι-φῐλοσοφέω держаться противоположного философского учения: ἀ. τι τῇ Στοᾷ Luc. рассуждать о чем-л. в противовес стоикам.

ἀντι-φῐλοτῑμέομαι соперничать из честолюбия (πρὸς τὴν δόξαν τῶν ἔργων Plut.).

ἀντι-φῐλοφρονέομαι быть в свою очередь любезным, отвечать столь же приветливо Plut.

ἀντι-φλέγω бросать свет, сиять: ὅλον ὀφθαλμὸν ἀντέφλεξε Μήνα Pind. луна сияла полным оком, т. е. было полнолуние.

ἀντί-φονος 2 1) карающий за убийство (ποιναί Aesch.; δίκαι Soph.); 2) отвечающий убийством на убийство: ἀντίφονοι θάνατοι Aesch. взаимные убийства.

Ἀντίφονος ὁ Антифон (сын Приама) Hom.

ἀντι-φορτίζω тж. med. брать обратным грузом, ввозить взамен (τι Xen., Arst., Dem.): τὰ ἀντιφορτισθέντα (χρήματα) Dem. ввозимые (импортные) товары.

ἀντί-φραγμα, ατος τό преграда (πρός τινα или τι Plut.).

ἀντί-φραξις, εως ἡ загораживание: στέρησις φωτὸς ἀπὸ σελήνης ὑπὸ γῆς ἀντιφράξεως Arst. затмение луны вследствие закрытия ее землей; ἀ. τῆς γῆς πρὸς τὸν ἥλιον Plut. затмение солнца землей.

ἀντί-φρᾰσις, εως грам., рит. антифраза (употребление слова в противоположном значении: напр. Πόντος Εὔξεινος вм. Ἄξεινος).

ἀντι-φράσσω, атт. ἀντιφράττω 1) загораживать, преграждать (τὴν ὁδόν τινι Plut.); ἀ. τινί Arst. преграждать доступ чему-л.; ἀντιφραχθέντος τινὸς περὶ τὴν ἀναπνοήν Plat. когда дыхание чем-л. стеснено; 2) заслонять, закрывать (οὐκ ἀ., ἀλλ᾽ ἐᾶν τὰς ὄψεις ὁρᾶν τι Xen.): ἡ γῆ ἀντιφράττουσα Arst. заслоняющая (луну) земля, т. е. затмение луны (землей).

ἀντι-φρίσσω ощетиниваться (ὗς ἀντιφρίξας Arst.).

ἀντι-φῠλᾰκή ἡ взаимное наблюдение, соблюдение предосторожности (πρὸς ἀλλήλους Thuc.).

ἀντι-φύλαξ, ᾰκος ὁ неприятельский наблюдательный пост Luc.

ἀντι-φῠλάσσω, атт. ἀντιφῠλάττω 1) со своей стороны наблюдать (τινά Plat.); 2) med. (также) зорко следить, остерегаться (τινά Xen., Plut.).

Ἀντιφῶν, ῶντος ὁ Антифонт (старейший из десяти главных атт. ораторов V в. до н. э.) Thuc., Xen.

ἀντι-φωνέω 1) говорить или кричать в ответ, отвечать (Aesch., Soph., Plut.; τινι Polyb., Sext.; δεινὸν ἔπος Soph.): μέχρι ἂν ἐκ Ῥώμης ἀντιφωνηθῇ τι Polyb. пока из Рима не прибудет какой-л. ответ; 2) звучать в ответ, откликаться (ἔρωτας Anacr.).

ἀντίφωνον τό аккорд в октаве Arst.

ἀντί-φωνος 2 1) звучащий различно (χορδαί Arst.); перен. противоположный (τινι Plat.; δι᾽ ἀντιφώνων ἔχειν τὸ σύμφωνον Plut.; 2) звучащий в ответ, откликающийся, вторящий (τινος Eur., Plut.).

ἀντι-φωτισμός ὁ отражение света, отблеск (τῶν ἀσπίδων πρὸς τὴν σελήνην Plut.).

ἀντι-χαίρω ликующе идти навстречу (τινί Soph.).

ἀντι-χᾰλεπαίνω в свою очередь сердиться (τινί Plut.).

ἀντι-χᾰρίζομαι со своей стороны оказывать благоволение или выражать благодарность (τινι Her., Xen.).

ἀντι-χασμάομαι заражаться зевотой, зевать в ответ (τοῖς χασμωμένοις Arst.).

ἀντί-χειρ, χειρος ὁ большой палец руки Plut., Sext.

ἀντι-χειροτονέω голосовать против Thuc., Arph., Dem.

ἀντί-χθων, ονος1) антихтон, «противоземля» (предполагавшийся пифагорейцами спутник земли, ограждающий ее от центрального космического огня) Arst., Plut.; 2) противолежащая часть земли (область антиподов) Cic.

ἀντί-χορδος 2 досл. звучащий противоположно, перен. прямо противоположный (τοῖς ὑπό τινος πεφιλοσοφημένοις Plut.).

ἀντι-χορηγέω соперничать в хорегии (τινι Dem., Plut.).

ἀντι-χόρηγος ὁ хорег-соперник (τινι Dem.).

ἀντι-χράω (только 3 л. sing. aor.) быть достаточным, хватать (τὰ σιτία ἀντέχρησέ τινι Her.).

Ἀντί-χριστος ὁ антихрист NT.

ἀντι-χρόνισμα τό и ἀντιχρονισμός грам. употребление одного глагольного времени вместо другого.

ἀντι-ψάλλω сопровождать на струнном инструменте: ἐλέγοις φόρμιγγα ἀ. Arph. игрой на форминге вторить элегам.

ἀντί-ψαλμος 2 поющийся в ответ (ᾠδαί Eur.).

ἀντι-ψηφίζομαι подавать голос против (προός τι Plut.).

ἀντί-ψηφος 2 высказывающийся или голосующий против (τινι Plat.).

ἀντί-ψῡχος 2 даваемый для спасения жизни (χρήματα ἀντίψυχα Luc.).

ἀντλέω 1) черпать, вычерпывать (ἄσφαλτον Her.; ἐκ κρήνης ἐπ᾽ ὀχετούς Plat.; θάλατταν Plut.): εἰς τὸν τετρυπημένον πίθον ἀ. погов. Xen. наполнять дырявую бочку и ἠθμῷ ἀ. погов. Arst. черпать решетом; 2) вычерпывать трюмную воду Luc.; 3) выполнять, совершать (τὰν ἔμπρακτον μαχανάν Pind.); 4) переносить, выносить, терпеть (τὴν παροῦσαν τύχην Aesch.; τὰ κακά Eur.; πολυετῆ δουλείαν ἠντληκώς Luc.): влачить (λυπρὸν βίον Eur.); 5) расточать (πατρῷαν κτῆσιν Soph.).

ἄντλημα, ατος τό черпалка, ковш, ведро Plut.

ἀντλία 1) трюм корабля Soph., Arph.; 2) трюмная вода, корабельные нечистоты Arph.

ἀντλι-αντλητήρ, ῆρος ὁ черпалка, ковш Men.

ἀντλίον τό Arph. = ἄντλημα.

ἄντλον τό 1) корабельный трюм Hom.; 2) трюмная вода, корабельная течь Eur.: ἄντλον δέχεσθαι Aesch. давать течь; 3) море (ἀλίμενος ἄ. Eur.): ἐν ἄντλῳ τιθέναι Pind. бросать в море, пускать ко дну; 4) обмолоченная, но не провеянная куча зерна Anth.

ἀντ-οικοδόμεω строить со своей стороны или отстраивать, восстанавливать Polyb.

ἀντ-οικοδομία чаще pl. противоосадные или восстановительные работы Polyb.

ἄντ-οικος 2 живущий на противоположной стороне (земли) Plut.

ἀντοικτείρω Eur. = ἀντοικτίζω.

ἀντ-οικτίζω сочувствовать, жалеть Thuc.

ἀντ-οικτίρω или ἀντοικτείρω Eur. = ἀντοικτίζω.

ἀντ-οίομαι быть противоположного мнения (ὅταν τις οἰηθῇ …, καὶ ἕτερος ἀντοιηθῇ Plat.).

ἀντολή поэт. = ἀνατολή.

ἄντομαι 1) встречаться, сходиться (ἐν πολέμῳ τινί Hom.; τινος Pind.): ὅθι δίπλοος ἤντετο θώρηξ Hom. там, где сходились оба края брони; 2) сталкиваться, наталкиваться, натыкаться (ἀργύρῳ ἀντομένη αἰχμή Hom.); 3) обращаться с мольбой, умолять (τινα Soph., Eur., Arph.; τι ὑπέρ τινος Soph.).

ἀντ-όμνῡμι (aor. ἀντώμοσα) 1) приносить со своей стороны клятву Xen.; 2) тж. med., юр. взаимно присягать Isae., Dem.

ἀντ-ονομάζω 1) переименовывать: τὴν πόλιν Μεσσήνην ἀπὸ τῆς πατρίδος ἀντωνόμασεν Thuc. по имени (своей) родины он переименовал город в Мессену; 2) рит. пользоваться антономасиями (γνωμοτυπεῖν καὶ ἀ. Arph.); 3) грам. употреблять местоимения.

ἀντ-ονομᾰσία 1) рит. антономасия (замена имени эпитетом и т. п.; напр., Πηλείδης вместо Ἀχιλλεύς); 2) грам. местоимение.

ἀντ-ορύσσω подводить встречный подкоп, закладывать контрмину Her.

ἀντ-ορχέομαι подражать пляске Arst.

ἀντ-οφείλω быть со своей стороны в долгу Thuc.

ἀντ-οφθαλμέω 1) глядеть прямо (κατὰ πρόσωπον Polyb.); 2) оказывать сопротивление (τινι, πρός τινα и τινι περί τινος Polyb.).

ἀντρέπω поэт. = ἀνατρέπω.

ἀντριάς, άδος adj. f обитающая в пещерах, пещерная (Νύμφη Anth.).

ἀντρο-ειδής 2 1) подобный, пещере (κοιλότητες Plut.); 2) Diog. L. = ἀντρώδης.

ἄντρο-θε adv. из пещеры (νεῖσθαι Pind.).

ἄντρον τό пещера Hom., Hes., Pind., Trag., Plut.

ἀντρ-ώδης 2 изобилующий пещерами, пещеристый (πέτρα Xen.: τόπος Arst.).

Ἀντρών, ῶνος и Ἄντρων, ωνοςи ἡ Антрон (город в Фессалии, на вост. побережье Фтиотиды) Hom., Hes.

Ἀντρῶνες οἱ жители Антрона Dem.

ἄντυξ, ῠγος1) внешний обод, оправа (ἀσπίδος, σάκεος Hom.); 2) тж. pl. круглые (сзади открытые) перила колесницы (ἄντυγεις αἱ περὶ δίφρον Hom.; μάρπτειν ἡνίας ἀπ᾽ ἄντυγος Eur.); 3) тж. pl. кузов колесницы, перен. колесница (ἐξ ἀντύγων ὀλισθεῖν Soph.; ἄ. Νυκτός Theocr.); 4) (тж. ἄ. οὐρανίη и ἄ. οὐρανοῦ Anth.) небесный свод HH; 5) муз. корпус или кобылка, подставка под струны: χορδᾶν ἀ. Eur. = λύρα.

ἀντυπ- ион. = ἀνθυπ-.

ἀντ-ῳδός 2 поющий в ответ, вторящий песне (ἠχὼ λόγων ἀ. Arph.; ἀ. Πανὶ κἐλαδος Anth.).

ἀντ-ωθέω отталкивать, отбрасывать (ἀντωθεῖσθαι ὑπ᾽ ἀλλήλων Arst.).

ἀντ-ωμοσία юр. обоюдная присяга сторон (о чистосердечности и правдивости своих предстоящих выступлений на суде) Arph., Lys., Plat., Isae.

ἀντ-ωνέομαι 1) покупать взамен Xen., Men.; 2) участвовать в торгах, соперничать в купле, надбавлять цену (ἀ. ἀλλήλοις Lys.; ταῖς τιμαῖς ἀ. Plut.): ὁ ἀντωνούμενος Dem. участник торгов.

Ἀντωνιάς, άδος ἡ (sc. ναῦς) Антониада (название корабля Клеопатры) Plut.

ἀντ-ωνῠμία грам. местоимение Plut.

ἀντωνῠμικός 3 грам. местоименный.

ἀντ-ωπός 2 обращенный прямо вперед: ἐν ἀντωποῖς βλεφάροισί τινος ἔρωτα δοῦναι Eur. внушить кому-л. любовь; τὰ ἀντωπά Luc. передняя часть; ἀ. βλέψαι Anth. глядеть в упор.

ἄντωσις, εως ἡ отталкивание, отбрасывание Arst.

ἀντ-ωφελέω оказывать ответную услугу, в свою очередь помогать (τινα Xen.): τὸ εὖ ποιοῦντα ἀντωφελεῖσθαι Xen. быть взаимно полезным.

ἀν-υβριστί adv. не обижая, безобидно Anacr.

ἀν-ύβριστος 2 1) безобидный, неоскорбительный (σκῶμμα, παιδιαί Plut.); 2) неопозоренный, незапятнанный (τελευτή Plut.).

ἀνυβρίστως Democr. = ἀνυβριστί.

ἀν-υγραίνω 1) увлажнять, смачивать (τῶν ὀμμάτων αἱ βολαὶ ἀνυγραίνοντο Luc.); 2) размягчать (sc. χαλκόν Plut.); 3) перен. смягчать, укрощать (τὰ ἤθη Plut.).

ἀν-υδρία ἡ безводность, отсутствие или недостаток воды, засуха Thuc., Xen., Plat., Plut.

I ἄν-υδρος 2 1) безводный, бедный водой (χώρη Her.; σμύρνη Eur.; θῖνες Plut.); 2) неомытый (по погребальному ритуалу) (ἄθαπτος ἄ. Eur.).

II ἄνυδρος ἡ (sc. γῆ) безводная земля Her., Arst.

ἀνῠμέναια adv. без брачных обрядов Soph., Eur.

ἀν-υμέναιος 2 не слышавший брачных песен, не сочетавшийся браком Soph., Eur.

*ἄνῡμι Hom., Theocr. = ἀνύω.

ἀν-υμνέω прославлять гимнами, воспевать (δίκαν Eur.; ὁ Ζεὺς ἀνυμνεῖται Luc.).

ἀ-νύμφευτος 2 1) не вступивший в брак (ἄτεκνος ἀ. Soph.); 2) родившийся от несчастного брака (γονή Soph.); 3) нетронутый (ὡς κούρη Anth.).

ἄ-νυμφος 2 1) лишившийся супругов, опустевший, осиротевший (μέλαθρα Eur.); 2) безбрачный, одинокий (τροφή Soph.): νύμφη ἄ. Eur. несчастная (мнимая) невеста.

ἀν-ύπαρκτος 2 несуществующий, недействительный Plut., Epicur. ap. Diog. L.

ἀν-υπαρξία ἡ несуществование, отсутствие: ὕπαρξις ἢ ἀ. Sext. наличие или отсутствие.

ἀν-υπέρβᾰτος 2 Diog. L., Sext. = ἀνυπέρβλητος.

ἀν-υπέρβλητος 2 1) не могущий быть превзойденным, несравненный (φιλία Xen.; ἀρετή Isocr.); 2) безмерный, беспредельный (τὸ βάθος Arst.; φιλοτιμία Dem.; γῆθος Plut.); 3) сильнейший (χειμῶνες Arst.); 4) неодолимый (δύναμις Plut.).

ἀνυπερβλήτως безмерно, беспредельно (λυπεῖσθαι Arst.).

ἀν-υπέρθετος 2 Democr. = ἀνυπέρβλητος.

ἀνυπεύθῡνον τό бесконтрольность, неограниченная власть Arst.

ἀν-υπεύθῡνος 2 неподотчетный, (ни перед кем) не ответственный, бесконтрольный, неограниченный (ἄρχων Plat.; μοναρχία Arst.; δυναστεῖαι Plut.): ἀ. δρᾶν τι Arph. поступать по своему личному произволу.

ἀν-υπευθύνως не неся никакой ответственности, бесконтрольно (πάντα πράττειν Diod.).

ἀν-υπήκοος 2 не слушающийся, непослушный (τινος Plat.).

ἀνυπόδᾱτος 2 дор. = ἀνυπόδητος.

ἀνυποδε- поздн. v. l. к ἀνυποδη-.

ἀν-υποδησία ἡ отсутствие обуви, хождение босиком Xen., Plat., Plut.

ἀν-υποδητέω ходить босиком Arph., Luc.

ἀν-υπόδητος, дор. ἀνυπόδᾱτος 2 необутый, босой Arph., Xen., Plat., Theocr., Plut.

ἀν-υπόδῐκος 2 не подлежащий суду, неподсудный Plut.

ἀν-υπόθετος 2 1) не предположительный, т. е. безусловный, абсолютный (ἀρχή Plat., Arst.); 2) лишенный оснований Plut.

ἀν-υποθέτως без достаточных оснований (ἀορίστως καὶ ἀ. λεγόμενα Plut.).

ἀν-υπόκρῐτος 2 непритворный, нелицемерный NT.

ἀν-υπομόνητος 2 невыносимый, нестерпимый (τῆ ὄψει Arst.; δριμύτης Diod.).

ἀν-υπονόητος 2 1) находящийся вне подозрений (πρός τι Dem.; ἄνθρωποι Polyb.); 2) неожиданный, непредвиденный (ἐλπίς Polyb.); 3) не подозревающий, не предвидящий (τοῦ μέλλοντος Polyb.).

ἀν-υπονοήτως 1) не будучи подозреваемым, неожиданно Polyb.; 2) не подозревая Polyb.

ἀν-ύποπτος 2 1) не возбуждающий подозрений Thuc., Xen.; 2) не питающий подозрений Polyb., Plut.; 3) незаметный (τινι Sext.).

ἀν-υπόπτως (ничего) не подозревая, без подозрений, не возбуждая или не испытывая опасений Thuc., Arst., Men., Plut.

ἀν-υπόπτωτος 2 не подпадающий: ἀ. αἰσθήσει Sext. не воспринимаемый чувством.

ἀν-υπόστᾰτος 2 1) неодолимый, неотразимый (ἀνάγκη Xen.; δύναμις Plat.; φρύνημα Xen., Plut.; πόλις Xen.; ἀνυπόστατοι καὶ μαχιμώτατοι ἄνθρωποι Plut.); 2) лишенный основания, неосновательный (ὑπόθεσις Polyb.; ἀρχαί Diog. L.).

ἀν-υπότακτος 2 1) не упорядоченный, беспорядочный (τὰ λεγόμενα Polyb.); 2) непокоренный, неподвластный (τινι NT); 3) непокорный, строптивый NT; 4) грам. (о глаголах, не имеющих aor. 1) неправильный.

ἀν-ύπτιος 2 грам. не пассивный, не страдательный Diog. L.

ἀνυσάμαν (ᾱνῠ) дор. aor. med. к ἀνύω.

ἀνῠσί-εργος 2 доводящий дело до конца, трудолюбивый, старательный Theocr.

ἀνύσιμος 2 успешно способствующий, действенный, полезный, целесообразный (εἴς τι Xen. и πρός τι Plat., Plut.; εἶδός τινος Luc.).

ἀνῠσίμως с пользой, успешно Plat., Plut.

Ἀνύσιος ὁ (sc. νομός) Анисийский ном (в Египте) Her.

ἄνῠσις, εως (ᾰ) ἡ 1) исполнение, завершение, тж. успех Plut.: ἄ. οὐκ ἔσσεται αὐτῶν Hom. они ничего не добьются; 2) средство, способ: οὐκ ἄνυσίν τινα δήομεν Hom. (так) мы делу не поможем; 3) остановка, конец (οὔτις ἀριθμὸς οὐδ᾽ ἄ. Theocr.).

Ἄνυσις, εως, ион. ιος 1) ὁ Анисий (егип. царь-слепец) Her.; 2) ἡ Анисий (город в Египте) Her.

ἄνυσσα дор. aor. к ἀνύω.

ἀνύσσεσθαι эп. inf. fut. med.-pass. к ἀνύω.

ἀνυστικός 3 Arst., Polyb. = ἀνυστός.

ἀνυστός 3 исполнимый, достижимый Eur., Arst., Plut.: ὡς или ᾗ ἀνυστόν Xen. насколько возможно.

Ἀνύτη ἡ Анита (из Тегеи, поэтесса VIII - VII вв. до н. э., автор эпиграмм) Anth.

ἀνῠτικός 3 Xen., Arst., Sext. = ἀνυστός.

ἄνῠτο (ᾱ) дор. Theocr. 3 л. sing. impf. pass. к ἄνυμι.

Ἄνυτος ὁ Анит (сын Антемиона, самый рьяный из обвинителей Сократа) Xen., Plat.

ἀνύτω или ἁνύτω Trag., Xen., Plat. = ἀνύω.

ἀν-ῠφαίνω ткать заново (τὸ κατατριβόμενον, sc. ὕφασμα Plat.).

ἀν-υψόομαι воздвигать, возводить (χῶμα Anth.).

ἀνύω и ἁνύω, атт. тж. ἀνύτω и ἁνύτω, эп. тж. ἄνυμι (impf. ἤνυον и ἤνυτον, fut. ἀνύσω - эп. тж. ἀνύω, aor. ἠνῠσα, pf. ἤνῠκα; pass.: aor. ἠνύσθην, pf. ἤνυσμαι) реже med. 1) завершать, заканчивать, исполнять (ἔργον Hom.; εἰκονα Anth.): ἀνύσαι θάνατον Soph. совершить убийство; ἀνύσαι ἀρωγὰν ἔς τινα Soph. оказать помощь кому-л.; ἀπαγορεύων οὐδὲν ἤνυε Her. своими попытками разубедить он ничего не добился; ἤνυσε περᾶν Aesch. ему удалось пройти; ἀνύσασθαί τι παρά τινος Aesch. добиться чего-л. от кого-л.; ἀνύσαι ἐκτόπιόν τι Soph. удалить что-л. прочь; ἀνύσει εὐδαίμων ἐκ κείνων Soph. он выйдет счастливым из этих обстоятельств; Ἀπόλλων οὐκ ἐκεῖνον ἤνυσεν φονέα γενέσθαι Soph. не оправдалось предсказание Аполлона, что он (Эдип) станет убийцей; εἴ τι ἠνυσάμην Plat. если я в чем-л. преуспел; 2) проделывать, совершать, проходить (πολλὴν κέλευθον Aesch.; χιλίους σταδίους Plut.); 3) прибывать, приходить, достигать (πρὸς πόλιν Soph.; ἐπὶ ἀκτάν Eur.): ποτανοὶ ἤνυσαν τὸν Ἃιδαν Eur. они улетели в Аид; ζυγὰ δούλια ἀνύσαι Eur. попасть в рабство; πῶς ἴσον εἰπὼν ἀνύσωμαι; Aesch. как найти мне (нужные) слова?; ἀμφὶ σὰς ἀϊόνας ἠνυτόμαν τροφαῖς Aesch. я вырос(ла) на твоих берегах; γῆρας ἀνύσαι Anth. дожить до старости; 4) торопиться, спешить (οὐ μέλλειν, ἀλλ᾽ ἀνύτειν Arph.): ἄνυε πράττων Arph. поспеши, поскорее; δὸς ἀνύσας Luc. давай поскорее; 5) претерпевать, переносить (ἐς τέλος μοίρας Theocr.); 6) приводить, доставлять (γαστρὶ φορβάν Soph.; med. τὰν ἀμνόν Theocr.): ἀ. κράναν Theocr. заставить забить источник; εἰς πομπὴν καὶ ῥημάτων ἀγλαϊσμὸν ἀνύτει Plat. это ведет к пышному пустословию; 7) уничтожать, истреблять (φλὸξ ἤνυσέν τινα Hom.; τρίτον μέρος τινός Pind.): ὁ χρόνος ἄνυτο φεύγων Theocr. время быстро уходило.

ἀνῶ aor. 2 conjct. к ἀνήμι.

I ἄνω (только praes. и impf. ἦνον) доводить до конца, заканчивать, совершать, исполнять (ἔργον, ὁδόν Hom.): νύξ ἄνεται Hom. ночь близится к концу; πέμπτῳ ἔτεϊ ἀνομένῳ Her. на исходе пятого года; οὐδὲν ἦνεν Eur. он ничего не добился; ἄ. ἔς τι Arph. стремиться к чему-л.

II ἄνω adv. (compar. ἀνωτέρω - поздн. ἀνώτερον, superl. ἀνωτάτω - реже ἀνώτατα) 1) вверх, кверху (λᾶαν ὠθεῖν Hom.): ἄ. τε καὶ κάτω στρέφειν Eur., Plat., Dem. (μεταβάλλεσθαι Plat. или ποιεῖν Dem.) ставить все вверх дном, перевертывать; 2) вверх, вглубь (страны) (ἄ. ἰέναι Her.; ἡ ἄ. ὁδός Xen.); 3) вверху, наверху: τὸ или τὰ ἄ. Xen., Plat. верхняя часть; ἄ. ἐπὶ τῆς γῆς οἰκεῖν Plat. жить на поверхности земли; τὰ ἄ. ἐν τοῖς ἔμπροσθεν, λόγοις Plat. вышесказанное; οἱ ἄ. живущие, находящиеся в живых; ἡ ἄ. πόλις Thuc. возвышенная часть города; ἡ ἄ. βουλή Plut. = Ἄρειος πάγος; τὰ ἀνωτέρω τῶν ὄντων Arst. высшие области бытия, т. е. первоначала; ἀρχαὶ πάντων κατὰ τὸ ἀνωτάτω Sext. филос. наивысшие начала; 4) в глубине (страны) (τὰ ἄ. τῆς Ἀσίης Her.): ὁ ἄ. βασιλεύς Xen. царь глубинной страны (Персии или Фракии),; 5) прежде, встарь: οἱ ἄ. χρόνοι Dem., Diod., Luc. былые времена; οἱ ἄ. τοῦ γένους Plat. люди прежних поколений; οὐ πολλοῖς ἀνώτερον χρόνοις Polyb. во времена немного более отдаленные; οἱ ἄ. μητρός Plat. предки по женской линии.

III ἄνω praep. cum gen. выше, вверх на, по или в (αἰθέρος ἄ. Soph.; ἄ. ποταμῶν ῥεῖν Dem.): ἄ. τῶν ἱππέων Xen. выше всадников, т. е. за конным строем.

ἄνωγα pf. praes. к ἀνώγω.

ἀνώ-γαιον τό верхний этаж дома, горница или кладовая Xen.

ἀνώγει 3 л. sing. praes. и ppf. к ἀνώγω.

ἀνωγέμεν эп. inf. к ἀνώγω.

ἀνώγεον τό NT = ἀνώγαιον.

ἀνῷγμαι Theocr. pf. pass. к ἀνοίγω.

ἄνωγμεν HH 1 л. pl. pf. к ἀνώγω.

ἀνῷγον эп. impf. к ἀνοίγω.

ἀνώγω (эп. ppf. ἠνώγεα) приказывать, требовать, заставлять (τινά τι Hom.; τινὰ и τινὶ ποιεῖν τι Hom., Trag.).

ἀν-ώδης 2 [ὄζω] не имеющий запаха Plat.

ἄν-ῳδος 2 не поющий (ζῷα Arst.).

ἀν-ωδῠνία ἡ отсутствие боли, безболезненность Plut.

ἀνώδυνον τό Plut. = ἀνωδυνία.

ἀν-ώδῠνος 2 1) не чувствующий боли (sc. Φιλοκτήτης Soph.); 2) болеутоляющий (φάρμακον Plut.); 3) не причиняющий боли, безболезненный (ἁμάρτημα Arst.).

ἀνωδύνως без боли, безболезненно (ἀ. καὶ ἀπόνως Plut.).

ἄνωθε adv. = ἄνωθεν I.

I ἄνω-θεν, редко ἄνωθε adv. 1) сверху, с высоты (ἄ. κάτω Eur.): ὕδωρ ἄ. γενόμενος Thuc. дождь; οἱ ἄ. Thuc. (ведущие бой) с палубы; 2) из глубины страны (καταβαίνειν Xen.); 3) издалека, с (самого) начала (ἄρχεσθαι Plat., Dem., Plut.); 4) в глубине страны: ἡ ἄ. Φρυγία Dem. центральная Фригия; 5) наверху (οἱ ἄ. οἰωνοί Soph.; θεοὶ ἄ. ὄντες Xen.): οἱ ἄ. Aesch., Eur. живущие; 6) издавна, исстари, встарь (οἱ ἄ. χρόνοι Dem.): οἱ ἄ. Plat. древние, предки; Κορίνθιαι ἄ. Theocr. природные коринфяне; πονηρὸς ἄ. Dem. закоренелый негодяй; 7) первоначально, в основе: τὰ ἄ. Plat. первоначала; 8) заново, сызнова (ἄ. γεννηθείς NT).

II ἄνωθεν в знач. praep. cum gen. 1) (по)выше (τοῦ στρατοπέδου Her.; τῆς κεφαλῆς Xen.); 2) с (высоты) (ἄ. τῆς νεώς Plut.).

ἀν-ωθέω 1) толкать вверх, поднимать (κάτωθέν τι Arst., τὴν πέτραν Plut.); 2) med. отбрасывать от себя, отражать (sc. Ξέρξεα Her.); 3) (sc. νῆα) отталкиваться от берега, отчаливать (ἀνώσαιντες πλέον ἐς πόλιν Hom.); 4) отдавать, выдавать (τὴν πόλιν ἐς τοὺς πολεμίους Thuc.).

ἀν-ωϊστί (τῑ) adv. непредвиденно, неожиданно Hom.

I ἀν-ώϊστος 2 1) непредвиденный, неожиданный (κακόν Hom.); 2) неведомый, непостижимый (θνητοῖσιν Hom.); 3) незаметно идущий, неслышный (χρόνος Anth.).

II ἀνώϊστος 2 Her. = ἀνοιστός.

ἀν-ώλεθρος 2 не гибнущий, непреходящий (ἀθάνατος καὶ ἀ. Plat., Arst., Plut.).

ἀνωμαλής 2 Arst. = ἀνώμαλος.

ἀν-ωμᾰλία, ион. ἀνωμᾰλίη 1) неровность (ὁδοῦ, τόπων Polyb.; τῶν ὀχθῶν Plut.); 2) неравномерность (κινήσεως Arst.); 3) неравенство (κτήσεως Arst.; τύχης Diod.); 4) запутанность, нескладность (τῆς κατηγορίας Aeschin.); 5) беспорядочность, расстроенность (ἀ. καὶ ταραχή Isocr.); 6) непостоянство, неустойчивость (τῆς φύσεως Polyb., τῆς συνηθείας Plut.); 7) неодинаковость, неоднородность (φωνῆς Arst.); 8) отклонение, неправильность (περὶ τὴν σελήνην Plut.); 9) грам. неправильность формы, аномалия Gell.

ἀνωμαλίσθαι inf. pf. pass. к ἀνομαλίζω.

ἀνώμᾰλον τό Thuc., Arst. = ἀνωμαλία.

ἀν-ώμᾰλος 2 1) неровный (χώρα Plat.; περίπατοι Arst.; τόποι Polyb.; χωρία Plut.); 2) неравномерный (κίνησις Arst., Plut.); 3) неравный (τύχαι Eur., Anth.; χρόνοι Arst.); 4) основанный на неравенстве (граждан) (πολιτείαι Plat.); 5) неоднородный, непостоянный (φωνή, ἦθος Arst.); 6) грам. отклоняющийся от нормы, неправильный.

ἀνωμᾰλότης, ητος ἡ Plat., Plut. = ἀνωμαλία.

ἀν-ωμάλως неравным образом, неравномерно, неровно Isocr., Plat., Arst.

ἀν-ωμοτί adv. без клятвы, не клянясь Her.

ἀν-ώμοτος 2 1) не поклявшийся, не давший клятвы Plat., Arst., Dem.: ἡ γλῶσσ᾽ ὀμώμοχ᾽, ἡ δὲ φρὴν ἀ. Eur. поклялись уста, но душа клятвой не связана; 2) не освященный клятвой (εἰρήνη Dem.).

ἀν-ωνόμαστος 2 невыразимый, неизреченный (ἄρρητος ἀ. Eur.; ὀαμή Arph.).

ἀν-ώνῠμος 2 1) не имеющий названия, безымянный (ἄνθρωπος Hom.; χώρα Her.): οἶκος ἀ. γενόμενος Isocr. пресекшийся род; 2) (о римлянах) не имеющий cognomen (Plut., напр., C. Marius); 3) безымянный, анонимный (μήνυσις Lys.); 4) неизреченный, неименуемый (θεαί Eur. = Ἐρινύες); 5) безвестный, бесславный (γῆρας Pind.; πατρίς Eur., Arph., Lys.; ὄνομα Arph.; κλεινὸς καὶ μὴ ἀ. Plat.).

ἀνῷξα Theocr. aor. к ἀνοίγω.

ἀνώξω fut. к ἀνώγω.

ἀνωρίη ἡ неподходящая пора, неудобное время (ἀ. τοῦ ἔτεος πολεμέειν Her.).

ἄν-ωρος 2 преждевременный: ἀποθανὼν ἄ. Her. безвременно умерший.

ἀν-ωρύομαι вопить, испускать (πένθος, οὐχ ὑμέναιον Anth.).

ἀνῶσαι inf. aor. к ἀνωθέω.

ἀνῷσαι (= ἀνοῖσαι) ион. inf. aor. к ἀναφέρω.

ἀνωστικῶς толкая вверх (κινεῖν Sext.).

ἀνώτατος 3 высший, высочайший Her.

ἀνωτάτω superl. к ἄνω II.

ἀνωτερικός 3 лежащий выше или в глубине страны (τὰ ἀνωτερικὰ μέρη NT).

ἀνώτερον compar. к ἄνω II.

ἀνώτερος 3 более высокий, высший Arst.

ἀνωτέρω compar. к ἄνω II.

ἀν-ωφέλεια ἡ бесполезность Diog. L.

ἀν-ωφελής 2 1) отказывающий в помощи (τότε ἦσθ᾽ ἀ. Eur.); 2) бесполезный, ненужный, напрасный (γόοι Aesch.; τινι Plat., Plut.); 3) пустой, призрачный (σκιά Soph.); 4) негодный, вредный (τινι Thuc., Xen., Plat.).

ἀν-ωφέλητος 2 1) неиспользуемый, не приносящий пользы (γῆ Xen.); 2) бесполезный, бесплодный, напрасный (τροφή Soph.): ἀνωφέλητα τλῆναι Aesch. напрасно страдать; 3) негодный (τέκνα Soph.).

ἀν-ωφελῶς бесполезно, напрасно (ἀκούειν Arst.; λυπηρὸν εἶναι Plut.).

ἀνω-φερής 2 1) устремляющийся вверх (τὸ θερμὸν καὶ αἱ ὀσμαὶ πᾶσαι Arst.; τὸ πυρῶδες Diod.); 2) поднимающий вверх (τὸ κενόν Arst.).

ἀνώφορος 2 Sext. = ἀνωφερής 1.

ἄνωχθι 2 л. sing. imper. к ἀνώγω.

ἀν-ώχῠρος 2 неукрепленный, беззащитный Xen., Plut.

ἄξεινος 2 ион. = ἄξενος.

ἀξέμεν(αι) эп. inf. fut. и aor. к ἄγω.

ἀ-ξενία ἡ негостеприимство Diod.

ἄ-ξενος, ион. ἄξεινος 2 негостеприимный (μηδὲ πολύξεινος μηδ᾽ ἄξεινος Hes.; ὅρμος Soph.; γῆ Eur.): ὁ Ἄξεινος (πόντος) Pind., Eur. Аксинский понт, т. е. Черное море (впосл. Εὔξεινος πόντος Эвксинский понт).

ἄ-ξεστος 2 необтесанный, неотполированный (λίθος Soph.; πέτρα Anth.).

ἀξι- в сложн. словах = ἄξιος.

ἀξία, ион. ἀξίη1) цена, стоимость (φορτίων Her.; ἡ ἀ. νομίσματι μετρεῖται Arst.): ἔλαττον τῆς ἀξίας Xen. ниже (настоящей) цены; 2) ценность, достоинство: κατὰ (τὴν) ἀξίαν Eur., Thuc., Xen., Plat., Arst. по достоинству, по заслугам; παρὰ τὴν ἀξίαν Thuc. и ὑπὲρ τὴν ἀξίαν Eur., Dem. не по заслугам, незаслуженно; τῆς ἀξίας τιμᾶσθαι Plat. воздавать по заслугам; 3) вознаграждение, возмещение, плата (τῆς βλάβης Plat.): τὴν ἀξίαν ἀποτίνειν или ὑπέχειν Luc. нести заслуженное наказание; 4) звание, (общественное) положение (κατὰ δουλικὴν ἀξίαν Diod.): ἡ τῆς ἀρχῆς ἀ. Plat. государственный пост; οἱ ἐπ᾽ ἀξίας Luc. высокопоставленные лица; ἐκπορεύεσθαι μετὰ μεγάλης ἀξίας Polyb. совершать пышное шествие; 5) оценка, мнение (κατὰ τὴν ἰδίαν ἀξίαν Diod.).

ἀξι-άγαστος 2 достойный удивления, удивительный Xen.

ἀξι-άκουστος 2 достойный быть выслушанным (ἀκούειν τὰ ἀξιάκουστα Xen.).

ἀξι-ακρόᾱτος 2 Xen. = ἀξιάκουστος.

ἀξι-απήγητος 2 достойный быть рассказанным (τὰ ἀξιαπηγητοτατά ἐστι, τούτων ἐπιμνήσομαι Her.).

ἀξι-επαίνετος 2 Xen. v. l. = ἀξιέπαινος.

ἀξι-έπαινος 2 достойный похвалы Xen.

ἀξι-έραστος 2 достойный (заслуживающий) любви Xen., Plut., Luc.

ἀξιεῦμαι ион. praes. pass. к ἀξιόω.

ἀξίη ион. = ἀξία.

ἀξίνη (ῑ) ἡ 1) секира, боевой топор Hom., Her.; 2) топор, колун (ξύλα σχίζειν τῇ ἀξίνῃ Xen.).

ἀξῑνο-μαντεία ἡ гадание с помощью топоров Plin.

ἀξιο- в сложн. словах = ἄξιος.

ἀξιο-βίωτος 2 достойный быть прожитым Xen.