Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/127

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
II τολμητής, οῦ ὁ отважный человек, храбрец, смельчак Thuc.

τολμητός, дор. τολμᾱτός 3 и 2 [adj. verb. к τολμάω] отважно предпринимаемый (предпринятый): ἐλπὶς τολμητός Eur. надежда, состоящая в отваге; ἐκείνῳ πάντα τολμητά ἐστιν Soph. он способен (отважиться) на все.

Τολμίδης, ου ὁ Толмид (афинский полководец, павший в битве при Коронее в 447 г. до н. э.) Thuc., Xen., Plut.

Τολοφών, ῶνος ἡ Толофон (город на южн. побережье Локриды Озолийской) Thuc.

Τολοφώνιοι οἱ жители Толофона Thuc.

τολῠπεύω 1) разматывать или наматывать (τολυπήν Arph.); 2) замышлять, задумывать, устраивать (δόλους Hom.): πένθος τ. τινί Eur. причинять горе кому-л.; 3) совершать, вести (πολέμους Hom.); 4) выстраивать, сооружать (τὸν δόμον Anth.).

τολύπη (ῠ) ἡ клубок, моток шерсти Soph., Arph., Anth.

τομά дор. = τομή.

τομαῖος 3 и 2 1) отрезанный, остриженный (βόστρυχος Aesch.; χαίτη Eur.); 2) нарезанный, накрошенный, т. е. приготовленный (ἄκος Aesch.).

Τόμαρος ὁ Томар (гора в Эпире, близ Додоны) Dem.

*τομάω (только part. praes.) нуждаться в отсечении: πῆμα τομῶν Soph. зло, которое следует (решительно) отсечь.

I τομεύς, έως1) сапожный нож, резак Plat.; 2) лезвие Xen.; 3) мат. сектор (κύκλου).

II τομεύς, έως adj. m отсекающий, отрубающий (πέλεκυς Plut.).

Τομεύς, έως ὁ Томей (гора в Мессении, близ Пилоса) Thuc.

τομή, дор. τομά (ᾱ) ἡ [τέμνω] 1) отрезок, пень Hom., Soph.; 2) (отрезанный) конец, край: δοκοὺς ἀρτήσαντες ἁλύσεσι ἀπὸ τῆς τομῆς ἑκατέρωθεν Thuc. подвесив балки цепями, (укрепленными) на обоих концах; 3) место отреза Plat., Arst.: τομῇ προσθεῖναί τι Aesch. приложить что-л. к месту отреза; 4) разрез(ание), рассечение, отсечение, отрубание, тж. мед. операция: καύσει ἢ τομῇ χρῆσθαι Plat. прибегать к прижиганию или к хирургической операции; τ. ξύλου Soph. распиливание дерева; σκυτῶν τ. Plat. кройка кож, т. е. сапожное дело; λίθοι ἐν τομῇ ἐγγώνιοι Thuc. пригнанные друг к другу под (прямым) углом камни; 5) удар или рана (σιδάρου Soph.; πελέκεως Eur.); 6) кастрация Luc.; 7) мат. сечение; (sc. κώνου) коническое сечение Arst.; 8) (на теле насекомого) втяжка, перетяжка Arst.; 9) разделение, раскол: δεδεγμένη τομὴν πόλις Plut. подвергшееся распадению государство; βαθυτάτην τομὴν τέμνειν Plut. вносить глубочайший раскол; 10) мат. деление (ἀριθμοῦ Plat.); 11) лог. деление, (рас)членение Arst.: τομὴν ἔχειν ἔν τινι Plat. проводить разграничение в чем-л.; 12) хирургический нож, скальпель (σιδηρόχαλκος τ. Luc.); 13) стих. цезура; 14) прорытие (sc. τοῦ Ἰσθμοῦ Luc.).

τομίᾱς, ου adj. m кастрированный (βοῦς Arst.).

τόμιον τό преимущ. pl. (sc. ἱερά) разрезанное на части жертвенное животное (над которым произносилась клятва) Arph., Plat., Dem.

τομός 3 [adj. verb. к τέμνω] 1) режущий, острый (σφαγεύς Soph.; λόγος τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν NT); 2) въедающийся, жгучий (πῦρ Plat.); 3) резкий, решительный (πράξεις Luc.).

τόμος ὁ [τέμνω] 1) ломтик, кусок (ἐκ πτέρνης Batr.; πλακοῦντος Arph.); 2) часть рукописи (в виде отдельного свитка), том Diog. L.

Τόμυρις, ιος ἡ Томирис (царица масагетов) Her., Luc.

I τόν acc. sing. к ὁ.

II τόν acc. sing. к ὅς.

III τόν (= τοῦτον) acc. sing. к οὖτος.

τονάριον (ᾰ) τό дудочка-камертон Plut.

τονθορύζω бормотать, ворчать Arph., Luc.

τονιαῖον τό (sc. διάστημα) интервал в один тон Plut.

τονιαῖος 3 равный целому тону Arst., Plut.

τονίζω грам. снабжать (тоническим) ударением.

τονικόν τό 1) целый тон Sext.; 2) грам. расстановка ударений.

τονικός 3 1) обладающий силой: κατὰ τὰς πτέρυγας τ. Arst. с сильными крыльями; 2) муз., грам. тонический.

τόνος 1) [τείνω] (натянутая) бечева, веревка, канат Arph., Plat., Plut.: οἱ τόνοι τῶν κλινέων Her. коечные ремни; 2) койка Arph.; 3) натяжение: ὁ τ. τῶν ὅπλων Her. натяжение снастей; 4) напряжение (φωνῆς Dem.); 5) муз. высота, регистр, тон Xen.: τῷ αὐτῷ τόνῳ εἰπεῖν Arst. говорить в одном и том же тоне; 6) муз. тонация, лад Plut.; 7) грам. тоническое ударение; 8) стих. размер (ἑξάμετρος τ. Her.); 9) сила, мощь или энергия (ἰσχὺς καὶ τ. Luc.): ἡ τραχύτης τῆς ὀργῆς καὶ ὁ τ. Plut. резкость и сила гнева; 10) направление Pind.: ἕνα τόνον ἔχειν Plut. следовать одному направлению.

τονόω 1) придавать силу, укреплять, подбадривать (τὰ σώματα καὶ τὰς ψυχάς Plat.); 2) усиливать, повышать (τὴν ἀπληστίαν Plut.); 3) грам. снабжать тоническим ударением.

το-νῦν, правильнее τὸ νῦν = νῦν.

τοξάζομαι стрелять из лука: τ. τινος Hom. пускать стрелы в кого-л.

τοξ-αλκέτης, ου adj. m сильный (своим) луком, непобедимый стрелок (эпитет Аполлона) Anth.

τοξάριον (ᾰ) τό небольшой лук Luc.

Τόξαρις, ιδος ὁ Токсарид (скиф, именем которого назван диалог Лукиана о дружбе).

τόξ-αρχος ὁ токсарх, начальник лучников, командующий лучниками Aesch., Thuc.

τοξεία ἡ стрельба из лука Diod.

τόξευμα, ατος τό 1) пущенная стрела Her., Soph. etc.: καρδίας τοξεύματα βέβαια Soph. стрелы, пущенные прямо в сердце; ὄμματος τ. Aesch. взгляд; 2) расстояние полета стрелы (выстрела): εἰς τ. ἐξικνεῖσθαι Xen. подойти на расстояние выстрела; ἐντὸς (ἔξω) τοξεύματος Xen., Thuc. в пределах (вне) досягаемости стрел; 3) собир. отряд лучников Her., Plut.

τοξευτής, οῦ1) лучник Hom.; 2) созвездие Стрельца Plut.

τοξευτός 3 пораженный стрелой (ἐκ Φοίβου Soph.).

τοξεύω 1) стрелять из лука: τ. τινός Hom., Soph., εἴς τινα, εἴς и πρός τι Her., κατά τινος и ἐπί τι Luc. стрелять в кого(что)-л.; ἄσκοπα τ. Luc. стрелять в воздух (досл. мимо цели); τοξεύεσθαι πάντοθεν Eur. обстреливаться, т. е. подвергаться нападению отовсюду; 2) поражать стрелами (τινά Eur., Xen., Arst.): τοξευθῆναι Xen. быть раненым стрелой; 3) пускать словно стрелы, отпускать, бросать (ὕμνους Pind.; ἔπη Anth.).

τοξ-ήρης 2 1) вооруженный луком (χείρ Eur.); 2) состоящий из лука и стрел (σάγη Eur.); 3) издаваемый луком, т. е. дрожащей тетивой: τοξήρει ψαλμῷ τοξεύσας Eur. застрелив из лука.

τοξική ἡ (sc. τέχνη) искусство стрельбы из лука Xen., Plat.

τοξικόν τό собир. лучники, отряд лучников Arph.

τοξικός 3 1) являющийся принадлежностью лука: τοξικὴ θῶμιγξ Aesch. тетива; 2) являющийся принадлежностью лучника (τοξότης πᾶσαν ἔχων τοξικὴν στολήν Plat.); 3) метко стреляющий из лука Xen., Plut.; 4) служащий для смазывания стрел, т. е. ядовитый (φάρμακον Arst.).

τοξ(ο)- в сложн. словах = τόξον.

τοξο-βόλος 2 мечущий (пускающий) стрелы (Χάριτες Anth.).

τοξο-δάμᾱς, αντος (δᾰ) ὁ усмиряющий (поражающий) стрелами, меткий стрелок Aesch.

τοξόδαμνος ὁ Aesch., Eur. = τοξοδάμας.

τοξό-κλῠτος 2 славный (своим) луком Pind.

τόξον τό 1) преимущ. pl. лук Hom., Pind., Trag., Her.; 2) pl. лук и стрелы Hom., Her., Soph.; 3) преимущ. pl. стрелы Soph., Plat.; 4) перен. стрела (τ. μερίμνης Plut.); луч (τόξα ἡλίου Eur.); 5) архит. арка, дуга Anth.; 6) pl. стрельба из лука: τόξων εὖ εἰδώς Hom. отличный стрелок; ἡ τέχνη τῶν τόξων Her. искусство стрельбы из лука.

τοξο-ποιέω выгибать дугой, т. е. хмурить (τὰς ὀφρῦς Arph.).

τοξοσύνη (ῠ) ἡ искусство стрельбы из лука Hom., Eur.

τοξότας, α adj. m дор. = τοξότης II.

τοξο-τευχής 2 вооруженный луком Aesch.

I τοξότης, ου1) лучник, стрелец Hom., Her., Trag.: ἀτράκτων τοξόται Eur. = τοξόται; οἱ τοξόται Arph., Plat. (в Афинах) лучники (набиравшиеся из пленных скифов и несшие полицейскую службу); 2) созвездие Стрельца Plut., Luc.

II τοξότης, дор. τοξότας, α adj. m вооруженный луками (στρατός Pind.).

τοξότις, ῐδος ἡ стрелометательница (эпитет преимущ. Артемиды) Luc., Anth.

τοξοτίς, ίδος (ῐδ) ἡ бойница для стрельбы из лука Polyb.

τοξ-ουλκός 2 натягивающий лук: αἰχμὴ τ. Aesch. стрела; λῆμα τοξουλκόν Aesch. меткость в стрельбе из лука.

τοξο-φορέω нести лук и стрелы (τοξοφορῶν Ἔρως Anth.).

I τοξο-φόρος 2 несущий лук, вооруженный луком (Ἄρτεμις Hom.; Ἀπόλλων Pind.; Φρύγες Eur.).

II τοξοφόρος ὁ лучник, стрелец Her.

τοπάζιον τό Diod., NT = τόπαζος.

τόπαζος ὁ топаз Anth.

τοπάζω ставить на место, перен. нащупывать, догадываться (τι и περί τινος Plat.; τὸ τ. τοῦ σάφ᾽ εἰδέναι δίχα Aesch.): ἐπεὶ τοπάζετε Arph. так догадайтесь же (сами).

τόπ-αρχος и ἡ хозяин: δομάτων γυνὴ τ. Aesch. хозяйка дома (v. l. ἔπαρχος).

τοπικά τά учение о τόποι, т. е. об общих местах или типах доказательств и умозаключений Arst.

τοπική ἡ Arst. = τοπικά.

τοπικός 3 1) совершающийся или изменяющийся в пространстве (κίνησις, ὕλη Arst.); 2) рит.-лог. топический, касающийся общих типов умозаключения Arst.

τοπικῶς в смысле (чисто) протяженном (οὐ τ., ἀλλὰ σωματικῶς Plut.).

τοπο-θεσία ἡ местоположение Diod., Plut.

*τοπο-κλῐσία ἡ расположение мест за столом Plut.

τοπο-μᾰχέω 1) воевать с использованием преимуществ местности Plut.; 2) воевать за удержание местности: τ. περὶ τῆς στάσεως Diod. сражаться за удержание позиции.

τόπος 1) место: ἀνὰ τόπον Eur., ἐπὶ τόπου Polyb. и κατὰ τὸν τόπον Sext. на месте, тут же; 2) местность, область, страна (ὁ Ἑλλήνων τ. Aesch.): κατὰ τόπους καὶ κώμας Plat. по областям и селениям; οἱ ἕσπεροι τόποι Aesch. западные страны, запад; γᾶς ἔσχατος τ. Aesch. край земли; οἱ τῆς χώρας τόποι Plat. (отдельные) области страны; ὁ τ. τῆς χώρας Dem. характер местности; 3) пространство (χθονὸς πᾶς τ. Aesch.); 4) тж. pl. pudenda muliebria Arst.; 5) рит.-лог. общее место, т. е. основной момент (в доказательстве) Arst.; 6) вопрос, тема (περὶ τόπον τινὰ διατρίβειν Isocr.).

το-πρίν, το-πρόσθεν, το-πρότερον, το-πρῶτον правильнее раздельно: τὸ πρίν и т. д.

τορεία ἡ рельефное изображение, выпуклая резьба (γλυφαὶ καὶ τορεῖαι Plut.).

τόρευμα, ατος τό изделие, покрытое выпуклой резьбой или сосуд чеканной работы (τορεύματα ἀργυρᾶ Diod.).

τορεύς, έως ὁ сверло Anth.

τορευτής, οῦ ὁ чеканщик, резчик Polyb., Plut.

τορευτός 3 1) чеканный, резной (ποτήρια Men., Plut.); 2) чеканный, искусный (ἔπος Anth.).

τορεύω 1) изображать резьбой, гравировать (πόντον Anacr.): γράμμα τορευθέν Anth. вырезанная надпись; 2) обрабатывать чеканкой, покрывать резьбой (ἀργύριον Anacr.); 3) (v. l. к τορνεύω) громко и отчетливо петь (ᾠδήν Arph.).

*τορέω (только aor. 1 ἐτόρησα, aor. 2 ἔτορον и fut. 3 τετορήσω) 1) пробивать (ζωστῆρα Hom.; αἰῶνας HH); 2) вырезывать (из тростника) (χείλεα Anth.); 3) отчетливо объявлять (τι Arph.).

τόρμος 1) просверленное отверстие Her.; 2) стержень, колышек, шип Diod.

τορνευτο-λῠρ-ασπῐδο-πηγός ὁ [τορνευτός + λύρα + ἀσπίς + πήγνυμι] шутл. лирощитодел, т. е. мастер, изготовляющий лиры и щиты Arph.

τορνευτός 3 точеный (ποτήριον Men.).

τορνεύω 1) вытачивать, вырезывать (τροχοὺς ἐκ μέσης τινός Plat.); 2) поворачивать, вращать (τὸν δαλόν Eur.); 3) (о стихах) обтачивать, закруглять Arph.

τορνόομαι придавать круглую форму, делать круглым (σῆμα, ἔδαφος νηός Hom.).

τόρνος 1) циркуль Her., Eur., Plat.; 2) токарный станок Aesch.

τορός 3 [τείρω] 1) пронзительный (φθέγμα Luc.); 2) пронизывающий, бросающий в дрожь (φόβος Aesch.); 3) тонкий, чуткий (οὖς Anth.); 4) ясный, внятный (ἔπος, ἑρμηνεύς Aesch.); 5) деятельный, дельный (ἄρχων Xen.).

τορο(τοροτοροτορο)τίξ и τοροτοροτοροτορολῐλῐλίξ interj. подраж. щебетанию птиц Arph.

τορύνη (ῡ, Anth. ῠ) ἡ мешалка или уполовник Arph., Plat., Anth.

Τορύνη ἡ Торина (город на одноименном мысу теспротийского побережья Эпира) Plut.

τορύνω (ῡ) разбалтывать, размешивать Arph.

I Τορωναῖος 3 торонский (ἄκρη Her.).

II Τορωναῖος ὁ житель Тороны Thuc., Xen.

Τορώνη ἡ Торона (город на юго-зап. берегу п-ова Ситония в Халкидике) Her., Thuc.

τορῶς 1) ясно, внятно, отчетливо (λέγειν Aesch.; ἀκούειν Eur.): οὐκ ἴσμεν τ. Eur. точно не знаем; 2) сильно, крепко (τ. καὶ ὀξέως Plat.).

*τοσάκι(ς), эп. τοσσάκι (ᾰ) adv. = τοσαυτάκις.

*τοσάτιος, эп. τοσσάτιος 3 Anth. = τόσος.

τοσαυτάκις (τᾰ) adv. столько (же) раз Xen., Plat., Arst., Plut.

τοσαυτα-πλάσιος 3 (λᾰ) во столько раз больший: τ. ὅσος ὁ ἀριθμός Arst. пропорциональный числу.

τοσαυτᾰχῶς столькими (же) способами, в стольких (же) смыслах: ὁσαχῶς ἡ ἀρχὴ λέγεται, τ. καὶ τὸ πέρας Arst. в скольких значениях говорится о начале, в стольких же и о пределе.

τόσον, эп. тж. τόσσον adv. (на)столько: δὶς τ. Hom. дважды столько, вдвойне; οὔτι λίην τ. Hom. не столь, не так уж сильно; τ. καὶ τ. Plat. столько-то и столько-то; τ. … ὅσον или ὡς Hom. (на)столько …, (на)сколько.

τοσόν-δε, эп. тж. τοσσόνδε adv. (на)столько же: τ. κενὸς νοῦ Soph. настолько безумный; ἐς τ. τοῦ χρόνου Soph. до столь позднего возраста; ἐς τ. Soph. столь долго; τ. …, ὅσον или ὥστε Hom., Trag., Plat. настолько …, насколько; τ. χάρισαί μοι Plat. окажи мне такую любезность; τ. οἶδα Plat. насколько я знаю.

τόσος, эп. тж. τόσσος 3 такой (не)большой, столь (не)значительный, столь немногочисленный: δὶς τ. Soph. вдвое больший; τ. …, ὅσος или ὡς Hom., Aesch.; столь великий или многочисленный …, как; ὅσῳ (μᾶλλον) …, τόσῳ (μᾶλλον) Xen. чем более …, тем более; τόσα καὶ τόσα ἔτη Dem. столько-то и столько-то лет; ἐκ τόσου Her., Plat.; со столь давнего времени, с тех самых пор - см. тж. τόσον.

τοσόσ-δε, τοσήδε, τοσόνδε, эп. τοσσόσδε 3 столь (же) (не)большой (великий), такой (же) (не)значительный, столь (же) (не)многочисленный: πελτασταὶ τοσοίδε Xen. столько пельтастов; ἀνὴρ τ. τῷ χρόνῳ Plat. человек такого же возраста; τοσοίδε ὄντες Xen. будучи в таком (небольшом) количестве - см. тж. τοσόνδε.

τοσοσ-δί, τοση-δί, τοσον-δί Plat. etc. intens. к τοσόσδε.

τοσουτ-άριθμος 2 столь многочисленный (πλῆθος ἀνθρώπων Aesch.).

τοσοῦτο(ν), эп. тж. τοσσοῦτον adv. (на)столько (же), столь (же), до такой степени: τ. ὀνήσιος … ὡς Hom. столько же пользы …, сколько; τ. ἔστι μοι τῆς ἐλπίδος τὸν ἄνορα προσμεῖναι μόνον Soph. только у меня и надежды, что дождаться этого человека; ἐς τ. ἐλπίδων ἐμοῦ βεβῶτος Soph. когда я охвачен столькими опасениями; ἐς τ. ἀμαθίας ἥκειν Plat. быть до такой степени невежественным; ἐς τ. τοῦ λόγου οἱ πάντες λέγουσι Her. до сих пор (в этом лишь) все единогласны; εἶπε τ. Xen. вот все, что он сказал; γίγνεται τ. μεταξὺ τῶν στρατευμάτων, ὥστε … Xen. между армиями образовалось такое пространство, что ….

τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτο(ν), эп. тж. τοσσοῦτος 3 столь (же) (не)большой, такой (же) (не)значительный, такой (же) (не)многочисленный: τοσσαῦτ᾽ ἔτεα Hom. столько лет; τ. τὴν ἡλικίαν или τῆς ἡλικίας Plut. в таком (молодом или пожилом) возрасте; τοσαῦτα ὅσα ἀναγκάζονται Thuc. поскольку они (к этому) вынуждены; δὶς τ. Her. вдвое больший; ἕτερος τ. Her., Thuc.; таких же размеров, столь же большой, такой же; διὰ τοσούτου Thuc. в течение такого (короткого) времени; ἐκ τοσούτου Xen. на таком расстоянии; μέχρι τοσούτου Thuc., Xen.; до тех (сих) пор; ἐν τοσούτῳ Thuc., Arph.; между тем - см. тж. τοσοῦτον.

τοσουτοσ-ί, τοσαυτη-ΐ, τοσουτον-ί или τοσουτο-ΐ (ῑ) Arph. etc. intens. к τοσοῦτος.

τοσσ- эп. = τοσ-.

τότε, дор. τόκᾰ adv. 1) в то время, тогда: καὶ τ. καὶ νῦν Thuc. и тогда, и ныне; ἐκ τ. Plut. с того времени, с тех пор; οἱ τ. (ἄνθρωποι) Hom., Her., Xen., Plat. люди того времени; ἐν τῷ τ. (χρόνῳ) Thuc., Plat. в то время; εἰς τ. (τὸν χρόνον) Plat. до того времени, до тех пор; τῇ τόθ᾽ ἡμέρᾳ Soph. в тот день; τότ᾽ ἄρα τ. Soph., τ. δὴ τ. Dem. тогда-то, тогда именно; ὅταν …, τ. когда …, тогда; 2) раньше, прежде Arph.: νῦν τε καὶ τοτ᾽ ἐννέπω Soph. говорю теперь, как (сказал) и прежде; 3) тогда, в таком (этом) случае (ὥς ποτέ τις ἐρέει, τ. μοι χάνοι χθών Hom.): καὶ τ. Dem. даже в этом случае; ἢ τ. ἢ τ. Aesch., Eur. в том или в другом случае, рано или поздно.

τοτέ adv. иногда, подчас: τ. μὲν …, τ. δέ, τ. μὲν …, ἄλλοτε (δέ), τ. μὲν … αὖθις δέ Hom., Trag., Plat. иногда …, иногда, то …, то.

το-τελευταῖον, το-τέταρτον, το-τηνίκα, το-τηνικαῦτα правильнее раздельно: τὸ τελευταῖον и т. д.

τοτοβρίξ interj. подраж. птичьему крику Arph.

το(το)τοῖ interj. возглас скорби, ах!, ой!, увы! Trag.

τοῦ 1) gen.; 1.1) к ὁ; 1.2) к ὅς; 1.3) (= τούτου) к οὖτος; 1.4) (= τίνος) к τίς; 2) (gen. к τὶς) = τινός.

τοὐβολοῦ in crasi = τοῦ ὀβολοῦ.

τοὔγκυκλον in crasi = τὸ ἔγκυκλον.

τοὔδαφος in crasi = τὸ ἔδαφος.

τοῦδε gen. к ὅδε.

τουδί intens. к τοῦδε.

τοὐκ in crasi = τοῦ ἐκ.

τοὐλ- in crasi = τὸ ἐλ-.

τοὐμόν in crasi = τὸ ἐμόν.

τοὐμοῦ in crasi = τοῦ ἐμοῦ.

τοὐμπ- in crasi = τὸ ἐμπ-.

τοὐμφ- in crasi = τὸ ἐμφ-.

τοὐναντίον in crasi = τὸ ἐναντίον.

τοὖναρ in crasi = τὸ ὄναρ.

τοὔνεκα in crasi = τοῦ ἕνεκα.

τοὔνθενδε in crasi = τὸ ἔνθενδε.

τοὔνομα in crasi = τὸ ὄνομα.

τοὐντεῦθεν in crasi = τὸ ἐντεῦθεν.

τοὐξειργασμένον in crasi = τὸ ἐξειργασμένον.

τοὐπί in crasi = τὸ ἐπί.

τοὐπιόν in crasi = τὸ ἐπιόν (к ἐπιέναι).

τοὐπιπ- in crasi = τὸ ἐπιπ-.

τοὐπίσαγμα in crasi = τὸ ἐπίσαγμα.

τοὔπισθεν in crasi = τὸ ὄπισθεν.

τοὐπίσω in crasi = τὸ ὀπίσω.

τοὖπος, v. l. τοὔπος in crasi = τὸ ἔπος.

τοὐπτάνιον in crasi = τὸ ὀπτάνιον.

τοὐρανοῦ in crasi = τοῦ οὐρανοῦ.

τοὖργον, v. l. τοὔργον in crasi = τὸ ἔργον.

τοὖρος in crasi = τὸ ὄρος.

I τούς acc. pl. к ὁ.

II τούς acc. pl. к ὅς.

III τούς (= τούτους) acc. pl. к οὗτος.

τούσδε acc. pl. к ὅδε.

τουσοί intens. к τούσδε.

τοὔσχατον in crasi = τὸ ἔσχατον.

τουτᾶ (критское слово) здесь или там Diog. L.

τουτάκι(ς) (ᾰ) adv. 1) тогда Pind.; 2) (до тех пор) пока Pind.: τ. οὔπω … Arph. пока еще не ….

τουτεῖ дор. здесь или там Theocr.

τουτέοις или τουτέοισι ион. dat. pl. к οὗτος.

τουτέου ион. gen. к οὗτος.

τοὔτερον ион. in crasi = τὸ ἕτερον.

τουτ-έστι(ν) (= τοῦτ᾽ ἔστι) то есть Arst. etc.

τουτέων ион. gen. pl. к οὗτος.

τουτί intens. n к οὗτος.

I τοῦτο n к οὗτος.

II τοῦτο adv. 1) потому, поэтому: αὐτὰ τ. Plat. потому-то; τ. ἀφικόμην Soph. затем-то я и пришел; 2) отчасти, во-первых, с одной стороны: τ. μὲν …, τ. δέ (μετὰ δέ, ἔπειτα δέ) Her., Soph. с одной стороны …, с другой же.

τουτογί = τοῦτό γε.

τουτοδί = τοῦτο δέ.

τουτό-θε adv. отсюда или оттуда Theocr.

τουτονί acc. к οὑτοσί.

τούτω dual. к οὗτος.

τούτῳ dat. к οὗτος и τοῦτο.

τουτῶ-θεν adv. дор. отсюда Theocr.

τουτῳΐ dat. к οὑτοσί.

τουτωνί gen. pl. к οὑτοσί.

τοὖψον, v. l. τοὔψον in crasi = τὸ ὄψον.

τόφρᾰ adv. и conjct. 1) до тех пор, дотоле: τ. …, ὄφρα Hom. до тех пор …, пока; 2) тем временем, между тем; 3) в то время как, пока: ὄφρα …, τ. Hom. в то время как (пока) …, тем временем; 4) так (с тем) чтобы: τ. ἀλέξωνται πάτρῃ Anth. чтобы защитить родину.

τράγαινα ἡ яловая коза Arst.

τρᾰγᾰλίζω пожирать Arph.

τρᾰγᾰσαῖος 3 1) [шутл. по созвучию с Τραγασαῖος «родом из города αἱ Τραγασαί» и τραγεῖν] прожорливый (χοιρίδιον Arph.); 2) [τράγος] пропахший козлом Arph.

τρᾰγάω [τράγαινα] (о виноградной лозе) идти в лист, т. е. не приносить плодов Arst.

τρᾰγέα ἡ (sc. δορά) козья шкура Plut.

τρᾰγείη ἡ Theocr. = τραγέα.

τρᾰγεῖν inf. aor. 2 к τρώγω.

τρᾰγ-έλᾰφος 1) козлоолень (баснословное животное) Arph., Plut., Arst.; 2) предполож. козерог Diod.

τράγεος 3 козлиный, козий (πούς Anth.).

τράγημα, ατος (ρᾰ) τό преимущ. pl. лакомство, тж. десертное блюдо Arph., Xen., Plat., Diog. L.

τρᾰγημᾰτίζω тж. med. есть лакомства, лакомиться Arst., Men.

τρᾰγημᾰτισμός ὁ поедание лакомств Arst.

Τρᾰγία и Τρᾰγίαι, ῶν αἱ Трагия или Трагии (о-в близ Самоса; место морской победы Перикла над самосцами в 439 г. до н. э.) Plut.

τρᾰγίζω вступать в период половой зрелости Arst.

τρᾰγικά τά трагические произведения, трагедии Plat.

τρᾰγική ἡ (sc. ποίησις) трагическая поэзия Arst.

τρᾰγικός 3 [τράγος] 1) козлиный, козий (κέρας Plut.; πώγων Luc.); 2) трагический, трагедийный (χοροί Her.; σκηνὴ Xen.; ποίησις Plat.; ὑποκριτής Dem.); 3) театральный, т. е. высокопарный, напыщенный, выспренний (ἀπόκρισις Plat.).

τρᾰγικῶς 1) в трагическом стиле (λέγειν Plat.); 2) пышно (οἰκεῖν Plut.).

τράγῐνος 3 (ᾰ) козий (κόραι Anth.).

τράγιον (ᾰ) τό трагий (растение с запахом козла) Arst.

τρᾰγίσκος ὁ козлик, козленок Theocr., Anth.

τρᾰγο-ειδής 2 козлоподобный (Πάν Plat.).

τρᾰγο-κουρικός 3 служащий для стрижки козлов (μάχαιρα Luc.).

τρᾰγο-κτόνος 2 убивающий козлов: αἷμα τραγοκτόνον Eur. кровь убитых козлов.

τρᾰγο-μάσχᾰλος 2 с козлиным запахом под мышками (Γοργών Arph.).

τρᾰγό-πους 2, gen. ποδος козлоногий (Πάν Anth.).

τράγος (ᾰ) ὁ 1) козел Hom., Pind., Her. etc.: τράγον ὄζειν или τράγου πνεῖν Anth. издавать запах козла; 2) похоть Luc.; 3) «козел» (название самца рыбы μαινίς в период метания икры) Arst.; 4) «козел» (род губки) Arst.

τρᾰγο-σκελής козлоногий (Πάν Her., Luc.).

τράγω aor. 2 conjct. к τρώγω.

τρᾰγῳδάριον (δᾰ) τό маленькая трагедия Diog. L.

τραγ-ῳδέω 1) исполнять роль в трагедии, играть (на сцене) (τὴν Ἀνδρομέδαν Luc.); 2) описывать в трагедии, изображать (τραγῳδούμενα πάθη καὶ πράγματα Plut.): τὰ τραγῳδούμενα Plat. трагедийные темы; 3) перен. изображать или произносить в трагическо-приподнятом стиле (τι Plat.): ἀνατατικὸς καὶ τετραγῳδημένος Diod. величественно-угрожающий; ὡς γράφει καὶ τραγῳδεῖ Θεόπομπος Plut. как пишет с трагическим пафосом Феопомп.

τρᾰγ-ῳδία 1) лит. трагедия Arst.: τραγῳδίαν ποιεῖν Arph. сочинять трагедию; τῇ τραγῳδίᾳ νικᾶν Plat. побеждать на конкурсе трагедий; 2) трагический или героический эпос: τῶν ποιητῶν οἱ ἄκροι … - κωμῳδίας μὲν Ἐπίχαρμος, τραγῳδίας δὲ Ὃμηρος Plat. величайшие поэты … в комедии - Эпихарм, в трагическом эпосе - Гомер; 3) трагический рассказ Polyb., Diod., Luc.; 4) трагедийный стиль, подражание трагедии: ἦν τ. μεγάλη περὶ τὸν Δημήτριον Plut. Деметрий вел себя, как настоящий трагический актер; 5) перен. трагедия, трагичность (ἡ τοῦ βίου τ. Plat.).

τρᾰγῳδικόν adv. трагически, по-трагедийному (βλέπειν Arph.).

τρᾰγῳδικός 3 трагедийный, трагический (χοροί Arph.).

τρᾰγῳδιο-γράφος (ᾰφ) ὁ трагедиограф, трагик, автор трагедий Polyb., Diod.

τρᾰγῳδιοδιδάσκαλος ὁ Luc. = τραγῳδοδιδάσκαλος.

τρᾰγῳδιοποιός ὁ Plat. = τραγῳδοποιός.

τρᾰγῳδογράφος v. l. = τραγῳδιογράφος.

τρᾰγῳδο-διδάσκᾰλος ὁ трагик-режиссер Arph., Isocr., Arst.

τρᾰγῳδο-ποδάγρα ἡ подагрическая трагедия (название пародийной поэмы Лукиана).

τρᾰγῳδο-ποιΐα ἡ сочинение трагедий Sext.

τρᾰγῳδο-ποιός ὁ автор трагедий, трагик Arph.

τρᾰγ-ῳδός 1) трагед (автор или участник песнопений Вакху, связанных с обрядом жертвоприношения козла) Arph., Xen., Arst.; 2) исполнитель трагедийных ролей, трагический актер Arph.; 3) участник трагедийного хора Arph.; 4) автор трагедий, трагик Plat.; 5) pl. трагедия Aeschin., Dem.: ὁ τῶν τραγῳδῶν χορός Arph. трагедийный хор.

Τράλλεις, εων αἱ Траллы (город в Карии) Xen.

Τραλλεῖς, έων οἱ траллии (племя в Иллирии) Plut.

Τραλλιανοί οἱ жители города Τράλλεις Plut.

τράμις, εως (ᾰ) ἡ анат. промежность Arph., Luc.

τρᾱνής 2 явственный, ясный, определенный (ἴσμεν οὐδὲν τρανές Soph.).

Τρανίψαι, ῶν οἱ транипсы (племя во Фракии) Xen.

τρᾱνός 3 Plut., Sext. = τρανής.

τρᾱνότης, ητος ἡ ясность, определенность Plut.

τρᾱνόω делать ясным, прояснять (τὸν νοῦν Anth.).

τράνωμα, ατος (ρᾱ) τό разъяснение, объяснение Emped., Sext.

τρᾱνῶς ясно, определенно (εἰδέναι Aesch.; μαθεῖν τι Eur.).

τράπε эп. 3 л. sing. aor. 2 к τρέπω.

τράπεζα (ρᾰ) ἡ 1) стол Hom., Arph., Xen. etc.: τράπεζαν ἐπιπλέην ἀγαθῶν πάντων παραθεῖναί τινι Her. поставить перед кем-л. стол, сплошь уставленный всевозможными изысканными яствами; 2) перен. стол, питание: τραπέζῃ καὶ κοίτῃ δέκεσθαί τινα Her. давать кому-л. питание и помещение (досл. принимать кого-л. столом и ложем); τ. βορᾶς Soph. питание, еда; ζῆν εἰς ἀλλοτρίαν τράπεζαν ἀποβλέπων Xen. жить подачками с чужого стола; τράπεζαν Περσικὴν παρατίθεσθαι Thuc. держать у себя персидский стол; 3) кушанье, блюдо Eur., Xen.: τραπέζῃ τινὶ δαινύναι τινα Her. угощать кого-л. каким-либо блюдом; αἱ δεύτεραι τράπεζαι Plut. второе блюдо; 4) (тж. τ. τοῦ κολλυβιστου NT) меняльный стол, меняльная лавка: ἡ ἐργασία ἡ τῆς τραπέζης Dem. профессия менялы; οἱ ἐπὶ ταῖς τραπέζαις Isocr. менялы; 5) таблица, скрижаль (τ. χαλκῆ Dem.); 6) могильная плита Plut.; 7) алтарь (τ. θυηδόχος Anth.).

I τρᾰπεζεύς, έως adj. m кормящийся с домашнего стола, т. е. домашний (κύνες Hom.).

II τρᾰπεζεύς, έως ὁ прихлебатель, парасит Plut.

τρᾰπέζιον τό 1) столик Plut.; 2) меняльный столик Lys.; 3) мат. трапеция Arst.

τρᾰπεζῑτεύω заниматься меняльным делом Dem.

τρᾰπεζίτης, ου (ῑ) ὁ меняла Lys., Dem., NT.

τρᾰπεζῑτικός 3 меняльный: ὁ τ. (sc. λόγος) (название 17-й речи Лисия - против менялы Пасиона).

τραπεζο-ειδής 2 имеющий вид стола или плиты (ἡ γῆ - по Анаксимену Plut.).

τρᾰπεζο-κόμος ὁ прислуживающий за столом, подавальщик, кравчий Plut., Diog. L.

τρᾰπεζο-ποιός ὁ накрывающий на стол раб Sext.

τρᾰπεζότης, ητος филос. «столовость», т. е. сущность стола вообще Diog. L.

Τρᾰπεζούντιος ὁ уроженец или житель города Τραπεζοῦς Xen.

Τρᾰπεζοῦς, οῦντος ἡ Трапезунт 1) город в Аркадии на р. Алфей Her.; 2) город на юго-вост. побережье Черного моря Xen.

τρᾰπεζο-φόρος культ. несущий или держащий (поддерживающий) стол, столоносец Arph.

τρᾰπεζόω ставить на стол Soph.

τρᾰπέζωσις, εως ἡ установка (чего-л.) на столе Plut.

I τρᾰπείομεν эп. 1 л. pl. aor. 2 conjct. pass. к τέρπω.

II τρᾰπείομεν эп. 1 л. pl. aor. 2 conjct. pass. к τρέπω.

τρᾰπέσθαι inf. aor. 2 med. к τρέπω.

τράπεσκε ион. Her. 3 л. sing. impf. iter. к τρέπω.

τρᾰπέω выжимать сок, давить (sc. σταφυλάς Hom.).

τρᾰπῆναι inf. aor. 2 pass. к τρέπω.

τρᾰπητέον adj. verb. к τρέπω.

τράπω ион. = τρέπω.

τρᾰπῶ aor. 2 conjct. pass. к τρέπω.

τρᾰσιά ἡ [ταρσός] 1) плетенка для просушки (плодов и проч.) Arph.; 2) гумно или сушилка Soph.

τραυλίζω шепелявить, сюсюкать Arph., Arst., Plut.

τραυλισμός ὁ шепелявость, (вообще) неправильное произношение звуков Plut.

τραυλός 3, редко 2 1) шепелявый, сюсюкающий Her., Arst.; 2) (о ласточке) щебечущий: τραυλὰ μινύρεσθαι Anth. щебетать.

τραυλότης, ητος ἡ шепелявость, (вообще) дефект произношения Arst., Plut.

τραῦμα, ион. и дор. τρῶμα, ατος τό 1) рана, увечье Her., Aesch., Eur., Arph., Plat. etc.: ἡ τραύματος γραφή Aeschin. иск о нанесении раны; 2) повреждение, поломка (ἀδύνατοι αἱ νέες ὑπὸ τρωμάτων Her.); 3) поражение, разгром, урон: τρώματα διφάσια Μιλησίων ἐγένετο Her. милетцы потерпели два поражения.

τραυμᾰτίᾱς, ион. τρωμᾰτίης, ου ὁ раненый Her., Thuc., Polyb.

τραυμᾰτίζω, ион. τρωμᾰτίζω ранить (τινά Her., Eur.): τετραυματισμένος νεβρός Aesch. раненый молодой олень; τραυματισθεὶς πολλά Thuc. получив(ший) много ран.

Τραῦος ὁ Трав (река во Фракии) Her.

Τραυσοί οἱ травсы (племя во Фракии) Her.

τραφέμεν эп. inf. aor. 2 к τρέφω.

τράφεν 1) эп.-эол. 3 л. pl. aor. 2 pass. к τρέφω; 2) дор. inf. к τρέφω; 3) дор. 3 л. sing. aor. 2 к τρέφω.

τρᾰφερή ἡ (sc. γῆ) плотная земля, т. е. суша HH, Anth.: ἐπὶ τραφερήν τε καὶ ὑγρήν Hom. по суше и по воде.

τρᾰφερός 3 [τρέφω] упитанный, толстый, крупный (sc. ἰχθύες Theocr.).

τράφοισα дор. Pind. part. f к τράφω.

τράφω дор. = τρέφω.

τρᾱχέα τά неровная местность Xen.

τρᾱχέως, ион. τρηχέως 1) грубо, сурово, свирепо (περιέπεσθαι ὑπό τινος Her.; ὑλακτεῖν Plut.): τ. ἔχειν τινί Dem. сердиться на кого-л.; 2) негодующе (φέρειν τι Plut.).

τρᾰχήλια τά шейное мясо, т. е. мясные отходы, отбросы Arph.

τρᾰχηλίζω [τράχηλος] 1) запрокидывать (противнику) голову Plut.; 2) хватать за горло, душить Xen., Plat.; 3) выворачивать наружу: πάντα γυμνὰ καὶ τετραχηλισμένα NT все обнажено и вскрыто.

τρᾰχηλισμός ὁ запрокидывание головы (противнику), хватание за горло Plut., Luc.

τρᾰχηλο-δεσμότης, ου adj. m охватывающий шею (κλοιός Anth.).

τρᾰχηλο-κοπέω рубить шею, обезглавливать Plut.

τράχηλος (ᾱ) ὁ 1) шея Her., Eur., Plat. etc.: ἐν βρόχῳ τὸν τράχηλον ἔχων погов. Dem. с петлей на шее; 2) шейка (τῆς σικύας Arst.; τῆς καρδίας Plut.).

Τρᾱχῑνία, ион. Τρηχῑνίη ἡ Трахиния, область города Τραχίς Her.

Τρᾱχίνιαι (χῑ) αἱ трахинянки (название трагедии Софокла о гибели Геракла).

I Τρᾱχίνιος, ион. Τρηχίνιος 3 (ῑν) трахинский (δεράς Soph.).

II Τρᾱχίνιος, ион. Τρηχίνιος ὁ уроженец или житель Трахина Her., Thuc.

Τρᾱχίς, ион. Τρηχίς, ῖνος ἡ Трахин 1) впосл. Ἡράκλεια ἡ ἐν Τραχῖνι или ἐν Τραχίναις, город в южн. Фессалии Hom., Soph., Eur.; 2) Thuc. = Τραχινία.

τρᾱχύ adv. = τραχέως.

τρᾱχύ-δερμος 2 жесткокожий Arst.

τρᾱχυντικός 2 раздражающий, возбуждающий (sc. οἶνος Arst.).

τρᾱχύνω (ῡ) (fut. τρᾱχῠνῶ, aor. ἐτράχῡνα; pass.: aor. ἐτραχύνθην, pf. τετράχυσμαι - поздн. τετράχυμαι) 1) делать шероховатым: τὰ τραχυνθέντα Plat. шероховатости; 2) раздражать, возбуждать (τὸ κύτος ἅπαν Plat.): τραχυνόμενος τῇ φωνῇ Plut. говоря(щий) в раздраженном тоне; 3) делать грубым, хриплым: τραχύνεσθαι συμβαίνει τὰς φωνάς Arst. случается, что голоса хрипнут (ср. 2); 4) волновать, рябить (τὸ ὕδωρ τραχύνεται Arst.): ὁ ποταμὸς τραχυνόμενος Plut. бурная река; 5) быть неровным (ὁ τραχύνων τόπος Diod.); 6) быть взволнованным: τὰ τραχύνοντα τοῦ ποταμοῦ Plut. бурливые места реки, водовороты.

τρᾱχυ-όστρᾰκος 2 с неровной раковиной (sc. κόγχαι Arst.).

τρᾱχύ-πους 2, gen. ποδος с шершавыми ногами или лапами (ἡ πελειάς Arst.).

τρᾱχύς, ион. τρηχύς, εῖα, ύ (у Theocr. f τρηχύς) 1) шероховатый, шершавый (λίθος Hom.; σῶμα Xen.); 2) колючий, острый (ἄκανθαι Plut.); 3) жесткий (χαλινός Xen.); 4) обрывистый (ἀκτή Hom.); 5) скалистый, каменистый, неровный (Ἰθάκη Hom.; γῆ Her.; ὁδός Plat.); 6) косматый, обросший шерстью (Πάν Plat.); 7) грубый, низкий (φωνή Plat.): τῇ φωνῇ τ. Xen. с грубым голосом; 8) жестокий (ὑσμίνη Hes.); 9) мучительный, тяжелый (νοσήματα Plat.); 10) бурливый, бурный (ποταμός Xen.); 11) душный, удушливый (ἀήρ Plut.); 12) суровый, строгий (δικαστής Aesch.; νόμοι Plat.); 13) неистовый, необузданный (ὀργή Eur.); 14) бедственный, тяжелый: εἰς τραχύτερα πράγματα ἐξοκέλλειν Isocr. попадать в еще более бедственное положение; 15) неотделанный, неуклюжий (στίχος Plut.).

τρᾱχύτης, ητος (ῠ) ἡ 1) шероховатость, шершавость (τ. τε καὶ λειότης Plat.); 2) неровность, бугристость или скалистость (τῆς χώρας Xen.); 3) жесткость (τοῦ χαλινοῦ Xen.); 4) грубость (τῆς φωνῆς Arst.); 5) суровость, злобность (ὀργῆς Aesch.; ἤθους Plut.).

τρᾱχῠ-φωνία ἡ грубый голос Arst.

τρᾱχύ-φωνος 2 (ῠ) обладающий грубым голосом Diod., Luc.

τράχω дор. Pind. = τρέχω.

*τρᾱχ-ώδης 2 суровый (Arst. - v. l. к τραχύς).

τρᾱχών, ῶνος или τράχων, ωνος ὁ каменистое место Luc.

τρεῖς οἱ, αἱ, τρία τά (gen. τριῶν, dat. τρισί) три, трое Hom. etc.: τρία ἔπεα Pind. три слова, т. е. сказанное в добрый час (три считалось счастливым числом).

τρεισ-καί-δεκα οἱ, αἱ, τριακαίδεκα τά, эп. τρισκαίδεκα οἱ, αἱ, τά тринадцать Hom. etc.

τρέμω (только praes. и impf.) 1) дрожать, трястись: τρέμε δ᾽ οὔρεα Hom. затряслись горы; τ. κῶλα Eur. дрожать (всеми) членами; 2) потрясать (ὠλένας ἄκρας Eur.); 3) дрожать от страха, бояться: τ. τινά (τι) Eur., Arph. бояться кого(чего)-л.; τ. τι и περί τινος Plat. бояться за что-л.; πόσιν τρέμουσα, μὴ δόμων νιν ἐκβάλη Eur. боясь, как бы муж не изгнал ее из дома.

τρέξι Arph. в произнош. скифа = θρέξομαι и θρέξεται.

τρέπεσκε v. l. = τράπεσκε.

τρεπτός 3 [adj. verb. к τρέπω] (из)меняющийся, изменчивый Arst., Plut., Sext.

τρέπω, ион. τράπω (aor. 1 ἔτρεψα, aor. 2 ἔτρᾰπον, pf. τέτροφα - поздн. τέτρᾰφα; pass.: fut. τρᾰπήσομαι, aor. 1 ἐτρέφθην - ион. ἐτράφθην, aor. 2 ἐτράπην с ᾰ, pf. τέτραμμαι) 1) поворачивать, обращать, направлять (φύσας ἐς πῦρ, κεφαλὴν πρὸς ἠέλιον Hom.; βέλος εἴς τινα Aesch.): τὰς λόγχας κάτω τρέψαντες Her. повернув(шие) копья вниз; μῆλα πρὸς ὄρος τ. Hom. гнать стада в горы; τ. ἀντίον τινος πρόσωπον Hes. обращаться лицом к чему-л.; τ. θυμὸν εἴς и ἐπί τι Hes. или κατά τι Hom. обращать помыслы на что-л.; τ. τινὰ εἰς ἀθυμίαν Dem. повергать кого-л. в уныние; τ. αἰτίαν εἴς τινα Isae. взваливать вину на кого-л.; τ. τινὰ φυγάδε Hom. или ἐς φυγήν Xen. обращать кого-л. в бегство; οὐκ οἶδ᾽ ὅποι χρὴ τἄπορον τ. ἔπος Soph. не знаю, куда обратить смущенное слово, т. е. не знаю, что и сказать; τραφθῆναι ἀν᾽ Ἑλλάδα Hom. направиться в Элладу; ποῖ τρέψομαι; Eur. куда мне деваться?; ἐπειδὰν ἐν χειμῶνι τράπηται (ὁ ἥλιος) Xen. когда солнце повернулось на зиму; τραφθέντες ἐς τὸ πεδίον Her. повернув на равнину; 2) тж. med. обращать в бегство (ἥρωας Ἀχαιούς Hom.; τὸ τοῦ Ἀριστέως κέρας Thuc.): ἐκδραμόντες τρέπονται αὐτούς Xen. сделав вылазку, они обратили их в бегство; 3) med. обращаться в бегство Thuc., Xen.: πεσόντων πολλῶν ἐτράποντο οἱ Λυδοί Her. когда многие пали (в бою), лидяне обратились в бегство; 4) отвращать, отвлекать, отклонять (ἀπὸ τείχεος, sc. τινά Hom.): οὐκ ἄν με τρέψειαν Hom. не отклонить им меня (от моего намерения); 5) (из)менять (χρώματα Plut.): τοῦ ἀγαθοῦ οὐ τρέπεται χρώς Hom. мужественный человек не меняется в лице; οἶνος τρεπόμενος Sext. киснущее вино; ἐς γέλων τὸ πρᾶγμ᾽ ἔτρεψας Arph. обратив дело в шутку; τρέψαι φρένας Hom. или τὰς γνώμας τινός Xen. изменить чьи-л. намерения, отговорить кого-л. от его планов; τὸ πλῆθος ἑώρων τετραμμένον Thuc. видя, что настроение народа переменилось; 6) med. обращаться, предаваться, приниматься, начинать (ἐπὶ γεωργίας τραπέσθαι Plat.): εἰς ὀρχηστὺν τρεψάμενοι Hom. начав пляску; τραπέσθαι πρὸς λῃστείαν Thuc. заняться грабежом; τετραμμένος ἐπί τινα Thuc. и πρός τινα Plat. питающий склонность к кому-л.

τρέσσα эп. aor. к τρέω.

*τρέφος, εος τό Soph. = θρέμμα.

τρέφω, дор. τράφω (fut. θρέψω, aor. 1 ἔθρεψα - эп. θρέψα, aor. 2 ἔτρᾰφον, pf. τέτροφα - поздн. τέτραφα; pass.: fut. θρέψομαι - редко τρᾰφήσομαι, aor. 1 ἐθρέφθην, aor. 2 ἐτράφην с ᾰ, pf. τέθραμμαι) 1) уплотнять, сгущать, свертывать (γάλα Hom.): τ. τυρόν Theocr. сбивать (приготовлять) сыр; 2) уплотняться, сгущаться, оседать: πολλὴ περὶ χροῒ τέτροφεν ἅλμη Hom. много соленой пены облепило тело (пловца); 3) воспитывать, вскармливать, взращивать (τέκνα Hom.; θρέμματα Plat.): ἥ μ᾽ ἔτεχ᾽, ἥ μ᾽ ἔθρεψε Hom. (та), которая меня родила и выкормила; ὁ τρεφόμενος Her. младенец; θρέψασθαι υἱόν Hom. вырастить (себе) сына; ἐν τῇ σῇ οἰκίᾳ γέγονε καὶ τέθραπται Plat. он родился и вырос в твоем доме; ὁ τεθραμμένος Aesch. и ὁ τραφείς Soph. питомец; ἐν φιλοσοφίᾳ τεθραμμένοι Plat. воспитавшиеся на философии; ἄγρια, τάτε τρέφει ὕλη Hom. звери, питомцы леса; ἡ θρεψαμένη γῆ Luc. вскормившая (нас) земля; ἡ θρέψασα (sc. γῆ) Polyb. родина; 4) кормить, (со)держать (δούλους Xen.): ὕεσσι τ. ἀλοιφήν Hom. откармливать свиней; τρέφεσθαι ἀπό τινος Xen. жить (досл. кормиться) чем-л.; τ. τὰς ναῦς Thuc. содержать флот; 5) выращивать, разводить (ἵππους Hom.; ὄρνιθας Plat.): τ. ἔρνος ἐλαίης Hom. выращивать масличное дерево; φάρμακα, ὅσα τρέφει χθών Hom. целебные зелья, которые производит земля; 6) отпускать, отращивать (χαίτην Hom.; κόμην Her.); 7) перен. питать, поддерживать (πῦρ Plut.; νόσον Soph.): ἐν ἐλπίσι τ. τι Soph. лелеять надежду на что-л.; ἐκ φόβου φόβον τ. Soph. беспрестанно тревожиться; τ. τὴν γλώσσαν ἡσυχωτέραν Soph. держать язык в большем покое, т. е. умерять свои речи; τἀληθὲν τ. Soph. знать истину; 8) (только pf.) сделаться, стать: ὅ τι τέτροφεν ἄφιλόν τινι Soph. то, что стало ненавистным кому-л.

τρεχέ-δειπνος ὁ блюдолиз, прихлебатель Plut.

τρέχνος, εος τό дор. ветвь, ветка Anth.

τρέχω, дор. τράχω (fut. δρᾰμοῦμαι - ион. δραμέομαι, aor. 2 ἔδρᾰμον - Eur., Arph. ἔθρεξα, pf. δεδράμηκα) 1) бежать, бегать (βαδίζειν καὶ τ. Plat.): οὐ τοῦ θέλοντος, οὐδὲ τοῦ τρέχοντος погов. NT (это не во власти) ни хотящего, ни бегущего, т. е. ни единого человека; 2) пробегать (πρανῆ καὶ ὄρθια Xen.): τ. ῥόθια Eur. проноситься по волнам; 3) бегом устремляться, набегать (εἰς τοὺς πολεμίους Xen.): ἐπὶ καρδίαν ἔδραμε (v. l. δράμε) σταγών Aesch. кровь хлынула к сердцу; 4) быстро кружиться (πόδεσσι Hom.): τὸ τρὺπανον τρέχει Hom. бурав вращается; 5) (о бегунах) состязаться: τ. στάδιον Plut. состязаться в беге; εἰς κενὸν τ. NT напрасно суетиться; 6) быть вовлекаемым, подвергаться: (ἀγῶνα) τ. περί τινος Her. бороться за что-л.; δραμεῖν φόνου πέρι Eur. подвергнуться преследованию за убийство; τ. τὴν ἐσχάτην Polyb. подвергаться крайней опасности; παρ᾽ ἓν πάλαισμα ἔδραμε νικᾶν Her. за исключением одного состязания, он (во всех прочих) одержал победу.

τρέψις, εως ἡ поворот Diog. L.

τρεψί-χρως, ωτος adj. меняющий цвет (кожи) Arst.

τρέω (aor. ἔτρέσα - эп. тж. τρέσσα) 1) дрожать (от страха), быть в страхе Hom., Plat., Luc.: τρέω μὴ τελέσῃ Ἐρινύς Aesch. боюсь, как бы Эриния не осуществила (проклятий Эдипа); 2) бежать в страхе: ἔτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος Hom. (эпейцы) разбежались кто куда; ὁ τρέσας Hom., Her., Plut., Anth. трус, дезертир; 3) страшиться, бояться, пугаться (τινα и τι Hom., Aesch., Soph., редко τινος Hes.).

τρῆμα, ατος τό [τετραίνω] дыра, отверстие Arph., Plat., Arst.

τρημᾰτόεις, όεσσα, όεν ноздреватый, пористый (λίθος Anth.).

τρημᾰτ-ώδης 2 снабженный отверстием или отверстиями Arst.

τρήμη ἡ Arph. = τρῆμα.

τρήρων, ωνος adj. [τρέω] боязливый, робкий, пугливый (πέλειαι Hom.; κέπφοι Arph.).

τρῆσις, εως ἡ [τετραίνω] 1) просверливание, прокалывание: τὰ ἄνευ τρήσεως συνδετά Plat. (нечто) скрепленное без швов; 2) дыра, отверстие Arst.

Τρητόν τό Трет, «Просверленное» (гора между Микенами и Немеей) Hes., Diod.

τρητός 3 [adj. verb. к τιτράω] 1) просверленный (λίθος Hom.); 2) снабженный отверстиями (δόναξ Anth.); 3) ноздреватый, пористый (λίθαξ Anth.); 4) резной (λέχος Hom., по по друг. = 2); 5) проколотый, т. е. сшитый: τὰ τρητά Plat. сшитое.

τρηχᾰλέος 3 Anth. = τρηχύς.

τρηχέως ион. = τραχέως.

Τρηχιν- ион. = Τραχιν-.

Τρηχίς, ῖνος ион. = Τραχίς.

τρηχύς, εῖα, ύ ион. = τραχύς.

τρι- в сложн. словах = τρεῖς.

τρία n к τρεῖς.

τριαγμός ὁ триада, троица Diog. L.

τρίαινα ἡ трезубец Hom., Aesch., Eur., Arph., Plut.

τριαινο-ειδής 2 имеющий форму трезубца, трезубый (σχῆμα Plut.).

τριαινόω 1) взламывать (θάκους μοχλοῖς Eur.); 2) взрывать, вскапывать (τήν γῆν δικέλλῃ Arph.).

τριακαίδεκα τά = τρεισκαίδεκα.

τριακαιδεκ-έτις, ιδος adj. f тринадцатилетняя Plat.

τριᾱκάς, ион. τριηκάς, άδος (ᾰδ) ἡ 1) тридцатка, число тридцать: τριακάδες δέκα Aesch. триста; 2) тридцатидневка, т. е. месяц (πολλὰς τριακάδας ἀναπλήσας Luc.); 3) тридцатый день месяца Hes.; 4) (в Спарте) объединение из тридцати семейств Her.

τριάκῐς (ᾰ) adv. трижды Arph.

τριᾱκονθ-άμμᾰτος 2 [ἅμμα] имеющий тридцать узлов (δίκτυα Xen.).

τριᾱκονθ-ήμερον τό промежуток в тридцать дней Polyb.

τριᾱκονθ-ήμερος, ион. τριηκοντήμερος 2 тридцатидневный (μήν Her.; ἀνοχαὶ τοῦ πολέμου Plut.).

τριάκοντα (ᾱκ), ион. τριήκοντα οἱ, αἱ, τά indecl. (редко gen. τριηκόντων Hes., Anth., dat. τριηκόντεσσιν Anth.) тридцать: οἱ τ. Xen. (в Спарте) совет тридцати (при царе), Plat. (в Афинах) тридцать тираннов.

τριᾱκοντα-έτης 2 тридцатилетний Thuc., Xen., Plat.

τριᾱκονταετής 2 Plat. = τριακονταέτης.

τριᾱκοντα-έτις, ион. τριηκονταέτις, ῐδος adj. f тридцатилетняя Her., Xen., Plut.

τριᾱκοντά-ζῠγος 2 с тридцатью скамьями для гребцов (Ἀργώ Theocr.).

τριᾱκοντ-άκις adv. тридцать раз Plut.

τριᾱκοντά-κλῑνος 2 с тридцатью ложами (οἶκοι Plut.).

τριᾱκοντά-κωπος 2 тридцативесельный (πλοῖον Polyb.).

τριᾱκοντά-μηνος 2 тридцатимесячный Arst.

τριᾱκοντα-μναῖος 3 весом в тридцать мин (λίθος Polyb.).

*τριᾱκοντά-πηχυς 2, gen. εος размером (длиной) в тридцать локтей Diod.

τριᾱκοντ-αρχία ἡ правление тридцати (тираннов) Xen.

τριᾱκοντέτης 2 Arst. = τριακονταέτης.

τριακοντ-όργυιος 2 протяжением в тридцать оргий (δίκτυα Xen.).

τριᾱκόντ-ορος, ион. τριηκόντερος ἡ (sc. ναῦς) тридцативесельный корабль Her., Thuc., Xen., Plat., Dem. etc.

τριᾱκοντούτης 2 Thuc. = τριακονταετής.

τριᾱκοντοῦτις, ιδος adj. f Thuc., Arph., Isae. = τριακονταέτις.

τριᾱκοντώρῠγος 2 Xen. v. l. = τριακοντόργυιος.

τριᾱκόσιοι, ион. τριηκόσιοι, αι, α οἱ, αἱ, τά (реже sing.) триста: οἱ τ. Her., Plut. триста спартанцев (павших у Фермопил), суд трехсот (судебный орган в Мегаре) Dem. или триста самых богатых членов симмории Dem.; ἵπττος τριακοσίη Xen. конный отряд в триста человек.

τριᾱκοσιο-μεδίμνος ὁ получающий триста медимнов годового дохода, т. е. обладающий имущественным цензом всадника Dem.

τριᾱκοστή ἡ (sc. μερίς) налог в размере тридцатой доли Dem.

τριᾱκοστός, ион. τριηκοστός 3 тридцатый Pind. etc.

τριακτήρ, ῆρος ὁ трижды, т. е. окончательно победивший, победитель Aesch.

τριάριοι οἱ (лат. triarii) триарии (третий, резервный, отряд римск. легиона, состоявший из самых опытных бойцов) Polyb.

τρι-άρμενος 2 оснащенный тремя парусами, т. е. трехмачтовый (πλοῖον Luc.).

τριάς, άδος ἡ число три, тройка, троица Plat., Arst., Plut.

τριᾶς, ᾶντος ὁ триант (сицилийская монета) Arst.

τρῐβά дор. = τριβή.

τρῐβᾰκός 3 1) потертый, поношенный (χλαμύς Anth.); 2) свойственный трибадам (ἀσέλγεια Luc.).

Τριβαλλικός 3 трибальский Her.

Τριβαλλοί οἱ 1) (sing. Arph.) трибаллы (племя во Фракии, отличавшееся грубостью и распутством) Thuc., Isocr., Arst., Plut.; 2) перен. распутники, кутилы Dem.

τρῐ-βάρβᾰρος 2 трижды, т. е. совершенно варварский Plut.

τρῐβάς, άδος (ᾰδ) ἡ трибада (женщина, предающаяся противоестественному разврату) Mart.

τρῐβή, дор. τρῐβά (ᾱ) ἡ 1) расточение, уничтожение, истребление (βίου, κτεάνων Aesch.); 2) упражнение, тж. практика, опыт, навык: διὰ τὴν τριβὴν ἱκανός Xen. искусный благодаря опыту, опытный; ἄτεχνος τ. Plat. лишенная искусства, т. е. механическая практика, рутина; τριβὴν ἐν τοῖς πολεμικρῖς ἔχειν Polyb. обладать опытом в военном деле; τὴν πολιμικὴν ἀρετὴν ἐν τριβῇ ἔχειν Plut. упражнять (свое) воинское мастерство; 3) предмет заботы, забота: ἡ ἐμῆς ψυχῆς τ. Aesch. предмет моих душевных забот; 4) откладывание, отсрочка, задержка: ἐγίνετο τ. τοῦ χρόνου Plut. вышла затяжка во времени; οὐ μακροῦ χρόνου τ. Soph. короткое время; μή τριβὰς ἔτι! Soph. довольно проволочек!; ἐς τριβὰς ἐλᾶν Soph. искать отсрочек, тянуть (с ответом); τριβὴν λαμβάνειν Polyb. затягиваться, тянуться; 5) времяпрепровождение Aesch.: οὐκ ἄχαρις ἐς τὴν τριβὴν (ὁ βίος) Arph. не лишенная приятности жизнь.

τρῐβικός 3 основанный на опыте, практический Sext.

τρῐβολ-εκτράπελα (ρᾰ) τά грубые колкости, издевки Arph.

τρί-βολος (ῐ) ὁ 1) трибол (шарик с четырьмя остриями, из которых одно всегда торчало вверх; такие шарики рассыпались для задержки неприятельской конницы) (κατασπεῖραι τριβόλους σιδηροῦς Plut.); 2) колючка, ость (τριβόλους ἀπολέξαι Arph.); 3) колючее растение, терн (μὴ συλλέγουσιν ἀπὸ τριβόλων σῦκα NT); 4) pl. чесалка (τρίβολοι ἀχυρότριβες Anth.).

τρίβος (ῐ) ὁ, иногда1) (протоптанная) дорога, тропа HH, Her., Theocr., Diod., NT: τ. ἁμαξήρης Eur. проезжая дорога; βιότου τ. Anacr. жизненный путь; 2) трение, стирание (χαλκοῦ Aesch.); 3) общение: τρίβοι ἐρώτων Aesch. любовные отношения; 4) задержка, бездействие Aesch.

τρί-βρᾰχυς, εος (ῐ) ὁ стих. трибрахий (стопа ∪∪∪).

τρίβω (ῑ) (fut. τρίψω, aor. ἔτριψα; pass.: fut. τρῐβήσομαι и τρίψομαι, aor. ἐτρίφθην, aor. 2 ἐτρίβην с ῐ, pf. τέτριμμαι - ион. 3 л. pl. τετρίφᾰται) 1) растирать, тж. толочь, молоть (κρῖ ἐν ἀλωῇ Hom.); 2) тереть, потирать, поглаживать (τὸ σκέλος τῇ χειρί Plat.): τριβόμενοι πρὸς ἀλλήλους (ὀδόντες) Arst. трущиеся друг о друга зубы; τετριμμένοι τὰ ἐπ᾽ ἀριστερὰ τῶν κεφαλέων Her. со ссадинами на левой стороне головы; 3) стирать, снашивать: τῶν ὑποδημάτων τὰ τριβόμενα или τετριμμένα Plut. изношенные места обуви; 4) утаптывать, (плотно) убивать (ἀτραπὸς τετριμμένη Arph.); 5) уничтожать (τὰ σκῆπτρά τινος Arph.); 6) потреблять, тж. расходовать, тратить (τι τῶν οἰκηΐων Her.); 7) разорять, опустошать (τὰ πεδία Θρῄκης Eur.); 8) (о времени и т. п.) проводить: δυστυχῆ τ. βίον Soph. влачить несчастное существование; βίον τ. γεωργικόν Arph. вести жизнь земледельца; 9) медлить, тянуть: τ. τὸν πόλεμον Polyb. затягивать войну; τριβόντων τούτων Dem. в то время как они медлят; οὔτοι ἐμοὶ σχολὴ πάρα τ. Aesch. некогда мне ждать; 10) изнурять, изводить, мучить (κακοῖσι Hom.; ἀλλήλους τινί Hes.): ὑπὸ δόξης τριβέντες Luc. томимые жаждой славы; τῶν στρατιωτῶν τετριμμένων Polyb. когда бойцы были измучены; τρίβεσθαι ἐπί τι Plut. тратить силы на что-л.; 11) приучать: τετριμμένος δι᾽ ὅπλων Plut. привыкший к оружию, закаленный в боях.

I τρίβων, ωνος (ῐ) adj. тертый, перен. опытный, сведущий: τ. τινος Her., Eur., Arph., реже τι Eur. опытный в чем-л.

II τρίβων, ωνος1) ловкач, хитрец Arph.; 2) потертый плащ, рубище (у спартанцев и философов, склонных к аскетизму) Plat., Dem., Plut., Luc., Diog. L.

τρῐβωνικῶς на манер рубища Arph.

τρῐβώνιον τό Arph., Lys., Luc. = τρίβων II, 2.

τρῐβωνο-φορέω носить рубище Plut.

τρῐβωνο-φορία ἡ ношение рубища Plut.

τρί-γᾰμος 2 (ῐ) трижды вступивший в брак (γυνή Theocr.).

τρῐγένεια ἡ три рода, троякость: τ. ἀγαθῶν Sext. три рода благ.

τρῐ-γενής 2 проходящий три периода, т. е. проделывающий тройную метаморфозу (οἱ σκώληκες τῶν σφηκῶν Arst.).

τρῐ-γέρων, οντος adj. трижды, т. е. весьма старый, древний (μῦθος Aesch.; Νέστωρ Anth.).

τρίγλα или τρῖγλα и τρίγλη рыба тригла, морская ласточка Arst., Anth.

τρί-γληνος 2 трехглазый: ἕρματα τρίγληνα Hom. серьги с тремя камешками или подвесками.

τριγλίς, ίδος ἡ Arst. = τρίγλα.

τριγλο-βόλος 2 ловящий тригл Plut.

τριγλο-φόρος 2 несущий, т. е. служащий для ловли тригл (χιτών Anth.).

τρί-γλῠφον τό Arst. и τρί-γλῠφοςархит. триглиф (орнамент с двумя вертикальными желобками посредине и по одному полужелобку по краям, на антаблементе дорической колонны) Eur.

τρι-γλώχῑν и τριγλώχις, ῑνος adj. 1) трезубый (ὀϊστός Hom.); 2) трехконечный, треугольный (Σικελία Pind.); 3) разрушительный как трезубец (λόγος Luc.).

τριγμός ὁ [τρίζω] писк, визг Arst.

τρί-γομφος 2 скрепленный тремя гвоздями или шипами (ξύλα Soph.).

τρῐγονία ἡ третье поколение: ἐκ τριγονίας Dem., Arst. в третьем поколении; εἰς τριγονίαν τῷ βίῳ κατελθεῖν Plut. прожить три поколения.

τρί-γονος 2 (ῐ) трижды рожденный: τρίγονοι κόραι Eur. три дочери.

τρῐγωνίζω множить на три, утраивать: πεντάκις τριγωνισθείς Plut. пять раз утроенный.

τρῐγωνίστρια ἡ играющая на тригоне, арфистка Luc.

τρῐγωνο-ειδής 2 имеющий треугольную форму, похожий на треугольник Arst., Polyb.

τρίγωνον (ῐ) τό 1) треугольник Plat.; 2) тригон (род арфы) Plat.

I τρί-γωνος 2 (ῐ) треугольный Aesch., Plat., Arst. etc.

II τρίγωνος ὁ Soph. = τρίγωνον 2.

τρῐδακτῠλιαῖος 3 размером в три дактиля Sext.

τρῐ-δάκτῠλος 2 трехпалый Arst.

τρί-δουλος 2 (ῐ) 1) являющийся рабом в третьем поколении, потомственный раб Soph.; 2) состоящий из трех рабов (ζεῦγος Arph.).

τρί-δραχμος 2 весом или стоимостью в три драхмы: τρίδραχμόν τι ἐμπολᾶν Arph. продавать что-л. за три драхмы.

τρί-δῠμος 2 [по аналогии с δίδυμος, от δύο] троичный, тройной: τρίδυμοι παῖδες Plut. тройни; τρίδυμοι ἀδελφοί Plut. три брата-близнеца.

*τρῐ-δύστηνος 2 трижды несчастный Anth.

τρῐ-έλικτος 2 1) втрое свернувшийся (ὄφις Her.); 2) трижды изгибающийся (Μαιάνδρου ὕδωρ Anth.); 3) втрое сложенный, тройной (θώρακες Anth.): τριέλικτον νῆμα Anth. тройная, т. е. спряденная тремя Мойрами нить.

τρῐ-έμβολος 2 шутл. величиной с три корабельных клюва Arph.

τρῐ-έσπερος 2 1) длящийся (длившийся) три вечера (ὄνειρος Luc.); 2) зачатый в течение трех ночей (эпитет Геракла) Anth.

τριέτεια v. l. = τριετία.

I τρίετες τό трехлетний возраст Plat.

II τρίετες adv. в течение трех лет Hom.

τρι-ετηρικός 3 справляемый каждое трехлетие (παντέλεια Plut.).

I τριετηρίς, ίδος adj. f совершаемая раз в трехлетие (θυσίαι Διονύσῳ Diod.).

II τριετηρίς, ίδος1) (sc. ἑορτή) празднество, справляемое раз в три года Pind., Her., Eur., Plat.; 2) (sc. περίοδος) трехлетие HH, Arst.

τριέτηρος 2 трехлетний (παῖς Anth.).

τρι-έτης и τρι-ετής 2 трехлетний (χρόνος Her.); трехгодовалый (ἵππος Arst.).

τριετία ἡ трехлетие Dem., Plut., Luc.

τριζῠγής 2 Anth. = τρίζυγος.

τρί-ζῠγος 2 сопряженный по-трое, тройственный: τρίζυγοι Χάριτες Soph. три Хариты.

τρίζυξ, ῠγος adj. Anth. = τρίζυγος.

τρίζω (pf. со знач. praes. τέτρῑγα; part. pf. pl. τετριγότες - эп. τετριγῶτες) 1) чирикать, щебетать (στρουθοῖο νεοσσοὶ τετριγῶτες Hom.); 2) пищать, визжать (μῦς τρίζων Babr.); 3) стрекотать (ἀκρὶς τρίζει Arst.); 4) скрипеть, трещать, хрустеть: τετρίγει νῶτα Hom. захрустели спины (у борцов); τ. τοὺς ὁδόντας NT скрежетать зубами; 5) бренчать, звенеть, звучать (τετριγυῖα λύρας χορδά Anth.).

τριηκ- ион. = τριακ-.

τρῐ-ήμερον τό трехдневка Arst.

τρι-ημιολία ἡ триемиолия (легкое военное беспалубное судно с 2 1 / 2 рядами весел) Polyb., Diod.

*τρῐ-ημῐποδιαῖος 3 размером в полтора фута Xen.

τρῐ-ημῐπόδιον τό полтора фута Xen.

τρῐ-ημῐτόνιον τό полтора тона Plut.

τρῐ-ημῐωβόλιον τό полтора обола Arph.

τριηρ-αρχέω 1) командовать триерой Her., Thuc.; 2) (о судах вообще) командовать (νηός Her.; τ. πεντήρους Polyb.); 3) (в Афинах) снаряжать (на свой счет) триеру: τ. τριηραρχίαν Lys. снаряжать триеру; τ. εἰς Κύπρον Lys. снаряжать триеру на Кипр; οἶκος τριηραρχῶν Isae. дом, обязанный (по своему имущественному положению) снарядить триеру.

τριηρ-άρχημα, ατος τό расходы по снаряжению триеры Dem.

τριηραρχία ἡ триерархия 1) командование триерой Arst.; 2) в Афинах, снаряжение на свой счет триеры для государства Lys., Xen.

τριηραρχικός 3 триерархический (νόμος Dem.; τίμημα Luc.).

τριήρ-αρχος ὁ триерарх 1) командир триеры Her., Thuc., Xen.; 2) командующий триерами, т. е. флотом Polyb.; 3) в Афинах - лицо, обязанное снарядить на свой счет триеру для государства Thuc., Arph.

τριηρ-αύλης, ου ὁ флейтист, отмечавший такт для гребцов триеры Dem.

τρι-ήρης, ους ἡ (gen. pl. τριήρων или τριηρῶν - ион. τριηρέων) триера, судно с тремя рядами гребцов Her., Thuc., Xen.

τριηρικόν τό экипаж триеры Arst.

τριηρικός 3 предназначенный для триеры, корабельный (σκευή Dem.).

τριηρίτης, ου (ρῑ) ὁ член команды или пассажир триеры Her., Thuc., Xen.

τριηρο-ποιός ὁ строитель триер(ы) Dem.

Τρῐκάρᾱνον (κᾰ) τό Трикаран, «Трехвершинный» (гора к юго-вост. от Флиунта с крепостью того же названия) Xen., Dem.

τρῐκάρᾱνος 2 (κᾰ) дор. = τρικάρηνος.

τρῐ-κάρηνος, дор. τρικάρᾱνος 2 трехглавый (Γηρουνεύς Hes.; ὄφις Her.).

τρῐ-κέφᾰλος 2 (Arph. ᾱ) трехглавый Arph., Luc.

Τρίκ(κ)η ἡ Трик(к)а (город в сев.-зап. Фессалии с храмом Асклепия) Hom.

τρί-κλῑνον τό столовая с тремя застольными ложами Polyb., Plut.

τρί-κλυστος 2 трижды омытый Arph.

τρί-κλωστος 2 спряденный (свитой) из трех нитей, тройной Anth.

τρῐκόρῠθος 2 Eur. = τρίκορυς.

τρί-κορυς, ῠθος (ῐ) adj. с тремя гребнями на шлеме (Κορύβαντες Eur.).

Τρικορυσία ἡ уроженка или жительница аттического дема Τρικόρυθος (в атт. филе Αἰαντίς) Arph.

τρῐ-κόρωνος 2 проживший три вороньих века, т. е. очень старый (γραῦς Anth.).

τρῐ-κότῠλος 2 содержащий три котилы (т. е. 0.822 л) Arph., Men.

τρί-κρᾱνος 2 трехглавый (Ἃιδου σκύλαξ, т. е. Κέρβερος Soph.).

τρῐ-κύαθος 2 емкостью в три киафа (т. е. 0.14 л) (κελέβη Anacr.).

τρῐ-κύλιστος 2 (ῠ) катящийся с утроенной скоростью, т. е. с величайшей поспешностью или стремительностью Diog. L.

τρῐ-κῡμία ἡ третий, т. е. самый сильный и опасный вал (ср. лат. fluctus decumanus, русск. девятый вал) Eur., Plat.: κακῶν τ. Aesch. лавина бедствий; ἐν ἁπάσαις τρικυμίαις τῆς τύχης Luc. во всех житейских бурях; ἡ τ. τοῦ λόγου Plat. неудержимый поток слов.

τρί-λλιστος 2 трижды призываемый, т. е. вожделенный, долгожданный (νύξ Hom.).

τριλλίστως со слезными мольбами Anth.

τρῐ-λογία ἡ трилогия (три связанные внутренним единством трагедии) Diog. L.

τρῐ-λοφία 1) тройной султан Arph.; 2) шлем с тройным султаном Plut.

τρῐ-μάκαιρα (μᾰ) adj. f трижды блаженная Anth.

τρῐ-μελής 2 муз. состоящий из трех напевов Plut.

τρῐ-μερής 2 состоящий из трех частей, трехчленный Arst., Diod., Plut.

τρίμετρον (ῐ) τό стих. триметр Arph., Arst.

τρί-μετρος 2 (ῐ) стих. триметрический, трехмерный (ἴαμβος, τόνος Her.; ἔπος Plat.).

τρῐμηνιαῖος 3 Diog. L. = τρίμηνος I.

τρίμηνον (ῐ) τό трехмесячный промежуток, три месяца Polyb.

I τρί-μηνος 2 трехмесячный Soph., Arst.

II τρίμηνος ἡ Her. = τρίμηνον.

τρῐ-μίτῐνος 3 (μῐ) сотканный из тройных нитей (ὑφάσματα Aesch.).

τρῖμμα и τρίμμα, ατος τό [τρίβω] ирон. тертый калач, ловкач Arph.

τριμμός ὁ торная дорога Xen.

τρῐ-μοιρία ἡ утроенный пай, тройное жалованье Xen., Luc.

τρῐμοιρίτης, ου (ῑτ) ὁ получающий тройную плату Luc.

τρί-μοιρος 2 (ρῐ) тройной (χλαῖνα Aesch.).

τρί-μορφος 2 (ῐ) имеющий три образа: Μοῖραι τρίμορφοι Aesch. три Мойры.

Τρῑν-ακρία ἡ Тринакрия, «Трехвершинная» (древнейшее название Сицилии) Thuc., Theocr.

τρίν-αξ, ᾰκος (ῐ) ἡ трезубые вилы Anth.

τριξός 3 ион. = τρισσός.

τριοδῖτις, ῐδος adj. f трехдорожная, т. е. чтимая на перекрестках (эпитет Гекаты) Plut.

τρῐοδοντία ἡ рыбная ловля трезубцем Plat.

τρί-οδος (ῐ) ἡ распутье трех дорог, перекресток Pind., Trag., Arph., Plat.: ἁ θεὸς ἐν τριόδοισι Theocr. = Ἑκάτη; ὥσπερ ἐν τριόδῳ γενόμενος Plat. словно оказавшись на распутье; ἐκ τριόδου Luc. на (всех) перекрестках; οἷα ἐκ τριόδου Luc. (выражения), которые слышатся на перекрестках, т. е. вульгаризмы.

τρῐ-όδους, όδοντος ὁ трезубец Pind., Plat., Arst., Anth.

Τριόπας, α, ион. εω ὁ Триоп (миф. основатель Книдоса) HH, Anth.

Τριόπειος 3 и 2 триопов Anth.

Τριοπικός 3 триопийский (эпитет Аполлона) Her.

Τριόπιον τό Триопий (мыс и город на Книдском п-ове с храмом Аполлона) Her., Thuc.

Τριόπιος 3 Her. = Τριοπικός.

Τρίοπος 2 триопийский: ἡ Τ. κολώνα Theocr. = Τριόπιον.

*τρῐ-όργυιος 2 размером в три оргии Xen.