Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/125

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
τέκε эп. 3 л. sing. aor. 2 к τίκτω.

τεκεῖν inf. aor. 2 к τίκτω.

τεκέμεν эп. inf. aor. 2 к τίκτω.

τεκμαίρομαι (fut. τεκμᾰροῦμαι, aor. ἐτεκμηράμην - эп. τεκμηράμην), редко τεκμαίρω (только praes. и aor. ἑτέκμηρα) 1) (пред)определять, назначать, давать в удел (κακὰ ἀνθρώποισι Hom.; πόλεμόν τινι Hes.): τ. δίκην Hes. воздавать по заслугам; 2) указывать, предписывать (ὁδόν τινι Hom.): τέκμηρον, ὅ τι μ᾽ ἐπαμμένει παθεῖν Aesch. скажи, что остается мне (еще) выстрадать; 3) решать: τεκμήρατο νηὸν ποιήσασθαι HH (Аполлон) решил построить себе храм; 4) предвещать (ὄλεθρόν τινι Hom.); 5) воспринимать, наблюдать (ὀφθαλμοῖς Xen.); 6) (умо)заключать, судить: τ. τί τινι Soph., τι ἔκ и ἀπό τινος Thuc., Xen., Plat., τ. ἀπό τινος εἴς τι Plat., τινι περί τινος Isocr. и τι πρός τι Dem. судить о чем-л. по чему-л., говорить что-л. на основании чего-л.; τοῖσι ἐμφανέσι τὰ μὴ γινωσκόμενα τ. Her. на основании очевидного судить о неизвестном; πόθεν τοῦτο τεκμαίρει; Plat. из чего ты это заключаешь?; λέγω τεκμαιρόμενος Xen. я говорю по догадке (предположительно).

τέκμᾰρ, эп. τέκμωρ τό indecl. 1) предел, цель, конец: ἵκετο τ. Hom. он достиг предела; 2) конец, гибель (Ἰλίου Hom.); 3) средство, выход: τ. εὑρεῖν Hom. найти средство; 4) признак, довод (χείματος Aesch.): ἔστι τῶνδέ σοι τ.; Aesch. у тебя есть доказательство этого?; 5) знамение, порука, залог Hom., HH; 6) условный знак, сигнал: ναυτίλοις τ. Eur. сигнал для мореплавателей; 7) граница, грань (δειλῶν τε καὶ ἐσθλῶν Hes.; τ. καὶ πέρας ταὐτὸν κατὰ τὴν ἀρχαίαν γλῶτταν Arst.).

τέκμαρσις, εως ἡ (умо)заключение, предположение: οὐ δικαίαν ἔχει τέκμαρσιν τὸ ἐκφοβῆσαι Thuc. нет реального основания для боязни.

τεκμήριον τό (явный) признак, свидетельство, довод, доказательство (τ. τινος διδόναι Aesch., παρέχεσθαι Xen. или ἀποδεικνύναι Plat.): τ. δέ Thuc., Dem., Arst. доказательством же (этого является следующее).

τεκμηριόω представлять доводы, доказывать, свидетельствовать Thuc.

τεκμηρι-ώδης 2 имеющий доказательную силу, служащий доказательством (ἐνθυμήματα Arst.).

Τέκμησσα ἡ Текмесса (дочь фригийского царя Телевта, жена Эанта Теламониада) Soph.

τέκμωρ τό Hom. = τέκμαρ.

τεκνίδιον (νῐ) τό [demin. к τέκνον] дитятко Arph.

τεκνίον τό NT, Anth. = τεκνίδιον.

τεκν(ο)- в сложн. словах = τέκνον.

τεκνο-γονέω рождать детей NT, Anth.

τεκνο-γονία ἡ деторождение Arst., NT.

τεκνο-γόνος 2 рождающий или породивший детей (γυναῖκες Aesch.).

τεκνο-κτονία ἡ детоубийство Plut.

τεκνο-κτόνος 2 детоубийственный (μύσος Eur.).

τεκν-ολέτειρα, ας adj. f потерявшая своих детей (ἀηδών Soph.).

τέκνον τό 1) дитя, ребенок: νήπιον τ. Hom. младенец (в зависимости от пола, может сочетаться со словами муж. или жен. рода): φίλε τ.! Hom. милый сын!; ὡς μούνης οἱ ἐούσης ταύτης τέκνου Her. так как она была его единственной дочерью; 2) детеныш Hom., Her., Xen., Arst.; 3) перен. дитя, порождение, плод (ἄνθη, γαίας τέκνα Aesch.; τέκνα τοῦ φωτός NT).

τεκνο-ποιέω чаще med. рождать детей Xen., Arst., Plut.

τεκνο-ποιητική ἡ (sc. τέχνη) деторождение Arst.

τεκνο-ποιΐα ἡ деторождение Xen., Arst., Plut.

τεκνό-ποινος 2 мстящий за детей (μῆνις Aesch.).

τεκνο-ποιός 2 рождающий детей (γυνή Her.; πόσις Eur.; τὰ ἀφροδίσια Xen.).

τεκνο-σπορία ἡ [σπείρω] деторождение Anth.

τεκνο-τροφέω 1) растить детей NT; 2) (о животных) выводить детенышей Arst.

τεκνο-τροφία 1) воспитывание детей Plut.; 2) (о животных) выращивание детенышей Arst.

τεκνοῦς, οῦσσα, οῦν имеющий детей Soph.

τεκνο-φᾰγία ἡ пожирание детей Luc.

τεκνο-φονέω убивать детей Anth.

τεκνόω 1) тж. med. производить на свет, порождать: τ. τινά τινος Eur. прижить кого-л. с кем-л.; τεκνοῦσθαι καὶ τεκνοῦν Arst. рожать (о женщине) и порождать (о мужчине); ἔκ и ὑπό τινος τεκνωθῆναι Plut. быть рожденным кем-л.; 2) перен. производить, порождать, создавать (φάσματ᾽ ὀνείρων Eur.): νόμοι οὐρανίαν δι᾽ αἰθέρα τεκνωθέντες Soph. рожденные в небесах законы; 3) (о потомстве) давать, наделять (πόλιν παισίν Eur.); 4) усыновлять (Βοιωτὸς τεκνοθεὶς ὑπ᾽ Αἰόλου Diod.).

τέκνωμα, ατος τό порождение, плод (τοῦ πόνου Aesch.).

τέκνωσις, εως1) деторождение: τέκνωσιν ποιεῖσθαι Thuc. производить на свет детей или Arst. детенышей; 2) усыновление Diod.

τέκον эп. 3 л. pl. aor. 2 к τίκτω.

τέκος, εος τό (dat. pl. τέκεσσι и τεκέεσσι) Hom., Hes., Pind., Aesch., Eur. = τέκνον.

τεκταίνομαι (fut. τεκτᾰνοῦμαι, aor. ἐτεκτηνάμην), редко τεκταίνω 1) плотничать Arph., Xen.: μηδεὶς χαλκεύων ἅμα τεκταινέσθω Plat. ни один кузнец не должен заниматься в то же время и плотничным ремеслом; 2) мастерить, делать, строить (νῆας Hom.; χέλυν HH; τὸν κόσμον Plat.): ὁ τεκταινόμενος Plut. мастер, творец τ. ἀπόφθεγκτόν τινα Eur. приводить кого-л. к молчанию; 3) устраивать, затевать (στάσιν Plut.): μῆτιν σύν τινι τ. Hom. устраивать с кем-л. совещание; 4) интриговать, строить козни (ἐπί τινι Arph.): τὰ τεκταινόμενα Arph., Dem. козни, интриги.

τεκτόν-αρχος 2 руководящий работами мастеров (Μοῦσα Soph.).

τεκτονεῖον τό мастерская плотника Aeschin.

τεκτονία, ион. τεκτονίη ἡ плотничное дело Anth.

Τεκτονίδης, ου, эп. ᾱο (ῐ) ὁ Тектонид, сын Тектона, т. е. Πολύνηος Hom.

τεκτονίη ион. = τεκτονία.

τεκτονική ἡ (sc. τέχνη) плотничное ремесло Xen., Plat.

τεκτονικόν τό Plat. = τεκτονική.

I τεκτονικός 3 плотничный Plat. etc.

II τεκτονικός ὁ плотник Xen., Plat.

Τεκτοσάγαι или Τεκτόσαγες οἱ тектосаги (ветвь галльского племена вольков) Plut.

τεκτοσύνη (ῠ) ἡ тж. pl. 1) плотничное мастерство Hom., Eur.; 2) мастерство, искусство: τ. ἐπέων Anth. поэтическое искусство.

τέκτων, ονος ὁ, редко1) плотник Hom., Trag., Thuc., Xen. etc.; 2) строитель, мастер: νεῶν τέκτονες Hom. кораблестроители; τ. κεραοξόος Hom. мастер, изготовляющий изделия из рога; τ. νωδυνιᾶν Pind. целитель болезней, врач; 3) художник, создатель, творец Soph., Eur.: τ. ἐπέων Pind. поэт.; τέκτονες κώμων Pind. участники хоровода, танцоры; 4) виновник или зачинщик (νεικέων Aesch.; κακῶν πάντων Eur.): τ. γένους Aesch. родоначальник.

Τέκτων, ονος ὁ Тектон (феак, отец Полинея) Hom.

τεκών, οῦσα, όν part. aor. 2 к τίκτω.

τελᾰμών, ῶνος1) перевязь, ремень Her.; δύω τελαμῶνε, ὁ μὲν σάκεος, ὁ δὲ φασγάνου Hom. две перевязи, одна у щита, другая у меча; 2) повязка, бинт: τὸν νεκρὸν κατειλίσσειν τελαμῶσι Her. обматывать (набальзамированное) тело бинтами; ἀμφὶ τραύματα τελαμῶνας βαλεῖν Eur. наложить повязки на раны.

I Τελᾰμών, ῶνος ὁ Теламон (сын Эака, один из участников Калидонской охоты и похода аргонавтов, отец Эанта и Тевкра) Hom., Pind. etc.

II Τελαμών, ῶνος ἡ Теламон (приморский город в Этрурии) Plut.

Τελᾰμωνιάδᾱς, ᾱдор. = Τελαμωνιάδης.

Τελᾰμωνιάδης, ου и αο, дор. Τελᾰμωνιάδᾱς, ᾱ ὁ сын Теламона, т. е. Αἴας или Τεῦκρος Hom., Pind. etc.

Τελαμώνιος ὁ Hom., Anth. = Τελαμωνιάδης.

τελε-αρχία ἡ должность телеарха, телеархия Plut.

τελέ-αρχος ὁ [τέλος 9] телеарх (в Фивах, должностное лицо по поддержанию порядка в городе) Plut.

τελέεις, εντος adj. Tyrtaeus ap. Plut. = τελήεις.

τελέθω быть законченным, полным, зрелым, т. е. сделаться, стать, тж. быть: νὺξ τελέθει Hom. наступила ночь; ζαφλεγέες τελέθουσιν Hom. (они) находятся в расцвете сил; ἀριπρεπέες τελέθουσιν Hom. (они) покрыты славой; ἄνθρωποι μινυνθάδιοι τελέθουσιν Hom. люди недолговечны; θαρσαλέος ἀνὴρ ἐν πᾶσιν ἀμείνων ἔργοισιν τελέθει Hom. отважный муж больше преуспевает во всех делах; ἀπόρθητον τ. Her. оставаться несокрушимым.

τελεία ἡ (sc. στιγμή) грам. точка.

τελειο- и τελεο- в сложн. словах = τέλειος.

τελειο-γονέομαι (о плоде) донашиваться, рождаться созревшим Plut.

τελειο-γονία ἡ донашивание плода Arst.

τελειο-γόνος 2 производящий на свет зрелый плод Arst.

τελειό-γονος 2 рождающийся доношенным Arst.

I τέλειον и τέλεον τό 1) большой пир Her.; 2) конец Aesch.; 3) совершенство NT.

II τέλειον и τέλεον adv. совершенно, вполне Luc.

τέλειος и τέλεος 3 и 2 1) законченный, полный: τ. ἐνιαυτός Plat. круглый год; τελέους ἐπτὰ μῆνας Arph. в течение полных семи месяцев; ἅρμα τέλειον Luc. колесница с полной запряжкой, т. е. четверня; 2) законченный, зрелый, возмужалый, взрослый (ἵππος Plat.): τ. ἀνήρ Aesch., Plat. зрелый муж или Aesch. глава семьи, супруг; οἱ τέλειοι Xen. взрослые мужчины; 3) безукоризненный, без порока, отборный (αἶγες Hom.; τὰ τέλεα τῶν προβάτων Her.); 4) законченный, совершившийся (πρᾶγμα Aesch.): ξυνευχόμεσθα τέλεα τάδ᾽ εὔγματα ἐκγενέσθαι Arph. будем просить чтобы осуществились эти мольбы; τέλεον ἀποτετελέσθαι Plat. свершиться, исполниться; τῶν ὅλων τι καὶ τελείων Arst. нечто цельное и законченное; 5) окончательный, решительный (ψῆφος Aesch., Soph.); 6) совершенный, лучший, отличный (τελεώτατος καὶ ἄριστος Plat.): τ. εἴς, πρός и κατά τι Plat. и ἔν τινι Isocr. достигший совершенства в чем-л.; 7) (о богах) непорочный или все осуществляющий, всемогущий (Ζεὺς τ. Pind.; Ἣρα τελεία Aesch.); 8) заключительный: τ. κρατήρ Arph. заключительная чаша (третья чаша в честь Зевса-Избавителя, см. σωτήρ II); 9) крайний, высший, тягчайший (ἀδικία Plat.); 10) мат. совершенный: τ. ἀριθμός Plat. совершенное число (т. е. равное сумме всех своих сомножителей, напр., 28 = 14 + 74 + 2 + 1).

τελειότης, ητος1) законченность, завершенность Plat., Arst.; 2) совершенство NT, Sext.

τελειο-τοκέω рождать доношенный плод Arst.

τελειόω и τελεόω 1) доводить до конца, заканчивать, совершать (τὸν δρόμον NT): τελειωσάντων τὰς ἡμέρας NT закончив эти дни, т. е. по прошествии этих дней; 2) приводить в исполнение, (успешно) выполнять, осуществлять: ὁ (Κῦρος) πάντα, ὅσαπερ οἱ βασιλέες, ἐτελέωσε ποιήσας Her. Кир поступил во всем так, как поступают цари; τελειῶσαι τὸν λόχον Soph. (успешно) устроить засаду; τελειῶσαι τὸ εἶδος τινος Arst. довести что-л. до его видовых признаков, т. е. до совершенства; ἐπειδὴ πάντων τούτων χρόνος ἐτελεώθη Plat. когда всему этому пришел конец; τ. τὸ ζῆν Plut. оканчивать жизнь, умирать; οὐκ ἐτελεώθη Her. ничего не вышло (из переговоров); τελεωθέντων ἀμφοτέροισι Her. когда желания обоих были удовлетворены; τελεώσαντες τὰς σπονδάς Thuc. совершив возлияния; ταῦτα ἐτελέωσέ μιν Her. эти обстоятельства решили вопрос о нем (т. е. об избрании Дария на царство); τελειωθεὶς παιδείᾳ τε καὶ ἡλικίᾳ Plat. достигший зрелости и по воспитанию, и по возрасту; 3) достигать зрелости, созревать (τὸ φυτὸν τετελέωκεν Arst.).

τελείω эп. = τελέω.

τελείωμα, ατος τό окончание, завершение (τῆς οἰκίας Arst.).

τελείως и τελέως 1) вполне, совершенно (ἀπολωλέναι Arst.): τ. ἐς ἀσθενὲς ἔρχεσθαι Her. оказываться совершенно незначительным; 2) великолепно, превосходно (ἑστιᾶν τινα Xen.); 3) надлежащим образом, как следует, образцово (ἐκκλησιάσαι Arph.); 4) в конце концов, наконец (φαίνεσθαι Aesch.).

τελείωσις и τελέωσις, εως1) окончание, завершение Arst., Diod.: ἔσται τ. τοῖς λελαλημένοις NT сказанное сбудется; 2) законченность, совершенство Arst.; 3) созревание, зрелость Arst.

τελειώτης, ητος ἡ совершенство NT.

τελειωτής, οῦ ὁ свершитель, осуществитель NT.

τελεο- = τελειο-.

τελεο-γονέω производить на свет зрелым Plut.

τελεό-γονος 2 рождающийся зрелым, доношенный Arst.

τελεο-δρόμος 2 заканчивающий свой бег Anth.

τελεό-μηνος 2 1) содержащий полное число месяцев, т. е. целый, круглый (ἄροτος Soph.); 2) доношенный (τέκνον Arst.).

Τελέσαρχος ὁ Телесарх (родом с о-ва Самос, противник тиранна Меандрия) Her.

Τελέσιλλα или Τελεσίλλα ἡ Телесилла (родом из Аргоса, поэтесса конца VI в. до н. э.) Plut., Luc.

τελεσι-ουργέω 1) доводить до конца, завершать, осуществлять (τὴν κατάληψιν τῆς πόλεως Polyb.): καί μοι ὁ Ἑρμῆς τελεσιουργήσειεν αὐτά! Luc. о, если бы Гермес устроил мне это!; 2) доводить до зрелости, давать зрелый плод, донашивать Arst.: τετελεσιουργῆσθαι Diod. (о жатве) созреть.

τελεσι-ούργημα, ατος τό окончание, выполнение, завершение (τῆς πραγματείας Polyb.).

τελεσι-ουργός 2 1) доводящий до конца, способный достигать цели Plat.; 2) содействующий завершению (τ. τῆς πράξεως Polyb.).

τέλεσις, εως ἡ окончание или исполнение Anth.

τέλεσμα, ατος τό 1) обложение, подать Diod.; 2) денежная сумма Luc.

τέλεσσα эп. aor. к τελέω.

τελεσσι-δώτειρα adj. f кладущая конец, пресекающая (все) (Μοῖρα Eur.).

τελεσσί-φρων, ονος adj. осуществляющий свои намерения или планы, умеющий добиться своего (μῆνις Aesch.).

τελεστήριον τό 1) место посвящения (в Элевсинские таинства) Plut.; 2) pl. благодарственная жертва Xen.

τελεστικός 3 1) связанный с посвящением в таинства (ἐπίπνοια Plat.); 2) проникнутый таинствами, посвященный в таинства (βίος Plat.; σοφία Plut.); 3) умеющий доводить до конца, целеустремленный (τ. καὶ ἀνυστικός Arst.).

τελέστωρ, ορος ὁ посвящающий в таинства жрец Anth.

τελεσ-φορέω 1) доводить до созревания: (τῶν καρπῶν) μὴ τελεσφορουμένων Diod. если плоды не созрели; 2) созревать, давать плод: οὐ τ. NT быть бесплодным; 3) платить пошлину или налог Xen.

τελεσ-φόρος 2 1) законченный, целый: τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτόν Hom., Hes. в течение целого года, круглый год; 2) приводящий в исполнение, осуществляющий предначертания (Ζεύς HH; Μοῖρα Aesch.); 3) приведенный в исполнение, свершившийся (ἀραί, ὄνειρον Aesch.; φάσματα Soph.): πεσεῖν ἐς τὸ μὴ τελεσφόρον Aesch. не осуществиться; τελεσφόρον δοῦναι χρησμόν Eur. выполнить предсказание; τελεσφόρον χάριν δοῦναι Soph. отплатить за услугу; 4) доводящий до зрелости: δένδρα τελεσφόρα Plut. деревья, приносящие зрелые плоды; 5) ведущий хозяйство: τ. δωμάτων γυνή Aesch. домовитая хозяйка.

τελετά дор. = τελετή.

τελετή, дор. τελετά (τᾱ) ἡ тж. pl. 1) обряд посвящения, посвящение в таинства Eur., Arph., Plat., Dem.: ἐς χεῖρας ἄγεσθαι τὴν τελετήν Her. принимать посвящение; 2) праздник посвящения в таинства, мистерии (ἡ Δήμητρος τ. Her.); 3) празднество, торжество Pind., Eur., Arph., Arst.; 4) жречество, жреческий сан Dem.

τελευτά дор. = τελευτή.

τελευταία ἡ (sc. ἡμέρα) последний день Soph. etc.

τελευταῖα τά adv. в конце, в (за) последнее время, в последний раз Thuc.: ὅτε τὰ τ. ἔλεγεν Plat. когда он произнес свою последнюю речь.

τελευταῖον (τό) adv. в последнюю очередь, в последний раз или в конце Her., Thuc., Plat.

τελευταῖος 3 1) конечный, последний, крайний: οἱ τελευταῖοι κύκλοι Her. крайние (т. е. внутренние) из кольцевых стен; ἡ τελευταία ἡμέρα Soph., Dem. последний день; ὁ τ. βίος Soph. конец жизни; 2) задний (πόδες Arst.): οἱ πρῶτοι καὶ οἱ τελευταῖοι Xen. передние и задние ряды (войска); 3) перен. крайний, предельный (ὕβρις Soph.). - см. тж. τελευταία, τελευταῖα и τελευταῖον.

Τελεύτας ὁ Телевт (миф. фригийский царь, отец Текмессы, жены Эанта Теламониада) Soph.

τελεύτᾱσεν дор. Pind. 3 л. sing. aor. к τελευτάω.

τελευτάω, ион. тж. τελευτέω 1) приводить в исполнение, совершать (τὰ ἔργα Hom.): ἐπὴν ταῦτα τελευτήσῃς Hom. когда ты это устроишь; γάμον τ. Hom. вступать в брак; 2) кончать, заканчивать (λόγον Eur.; τὸν αἰῶνα Her.): τ. τὸν βίον ὑπό τινος Plat. быть убитым кем-л.; τελευτῶν ἔλεγε Her. наконец он сказал; τ. τὸν βίον Aesch. или βίου Xen. кончать жизнь, умирать; ἐτελεύτα τοῦ ἐπαίνου ἐς τάδε τὰ ἔπη Thuc. (свое) похвальное слово он закончил следующими стихами; κἂν ἐγίγνετο πληγὴ τελευτῶσα Soph. дело чуть было не дошло до драки; 3) кончаться, оканчиваться: τ. ἐς τωὐτὸ γράμμα Her. оканчиваться на ту же самую букву; τελευτῶντος τοῦ θέρους Thuc. с окончанием лета; τὰ κατὰ τὴν στρατείαν ἐς Αἴγυπτον οὕτως ἐτελεύτησεν Thuc. таков был исход похода в Египет; τ. εἴς, ἐπί и πρός τι Plat. оканчиваться чем-л., переходить во что-л.; εἰς ἄνδρας ἐκ μειρακίων τ. Plat. становиться из юношей мужами; 4) исполняться, осуществляться: ὄψις ἡ ἐπιφανεῖσα τοῦ ὀνείρου τελευτήσειε! Her. да исполнится явившееся во сне видение!; 5) (тж. θανάτῳ τ. NT) умирать, погибать (νούσῳ Her.; μάχῃ Aesch.; ἐν τῷ πολέμῳ Plat.): τ. ὑπό τινος Her., Xen. и ὑπό τινι Aesch. погибать от чьей-л. руки; τ. ἐκ τῆς πληγῆς τοῦ τραύματος Plat. скончаться от полученной раны; ζῶν ἢ τετελευτηκώς Plat. живой или мертвый; 6) доходить, граничить, простираться (ἐς τὴν Αἴγυπτον τ. Her.): τῆς γωνίης τελευτῶντος τοῦ Λαβυρίνθου ἔχεται πυραμίς Her. к углу Лабиринта непосредственно примыкает пирамида.

τελευτή, дор. τελευτά (τᾱ) ἡ 1) окончание, завершение, конец (μύθου Hom.; νόστου Pind.): τελευτὴν ποιῆσαι Hom. положить конец, прекратить; τελευτὴν ἔχειν Plat. иметь конец, кончаться; ἐπὶ τελευτῇ τοῦ βίου Plat. на исходе жизни; ἐς τελευτήν HH, Hes., Soph., ἐπὶ τελευτῆς Plat. и ἐν τελευτῇ Pind., Aesch. на исходе, в конце; 2) исполнение, осуществление (θεσφάτων Aesch.); 3) развязка, результат, последствия (πράγματος Pind.; γάμου Aesch.); 4) окраина, край, оконечность: τελευταὶ τῆς Λιβύης Her. окраины Ливии; ἐκ μέσου πρὸς τὰς τελευτάς Plat. от центра к периферии; 5) конец, кончина, смерть Pind., Soph., Thuc., Plat., Xen. etc.

τελέω, эп. тж. τελείω (fut. τελέσω - эп. τελέσσω и τελέω, атт. τελῶ, aor. ἐτέλεσα - эп. ἐτέλεσσα, pl. τετέλεκα; pass.: aor. ἐτελέσθην, pf. τετέλεσμαι) 1) кончать, оканчивать (τι, τετέλεστο ἔργοι Hom.): τελέσαι δόμον Theocr. выстроить дом; τετελεσμένον γενέσθαι Arst. возникнуть в законченном виде; τελέσασθαι δίκην Dem. довести судебное дело до конца; 2) совершать, выполнять (ἱερά Eur.): τ. ἀέθλους Hom. сражаться; νόμους σώζοντα τὸν βίον τ. Soph. всю жизнь соблюдать законы, жить согласно законам; τελέσαι ἔργον τε ἔπος τε Hom. сказать и тут же сделать; ἅμα μῦθος ἔην, τετέλεστο δὲ ἔργον Hom. сказано - сделано; ὅτε τρίτον ἦμαρ τέλεσ᾽ Ἠώς Hom. с наступлением третьего дня (досл. когда свершила третий день Эос); 3) осуществлять, исполнять (ὑπόσχεσιν Hom.; λιτάς Aesch.; τελεσθήσεται πάντα τὰ γεγραμμένα NT): ἅ ῥ᾽ οὐ τελέεσθαι ἔμελλον Hom. то, чему не суждено было сбыться; τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται Hom. и это исполнится; τ. κότον или χόλον Hom. удовлетворять (свой) гнев, вымещать злобу; σὺ δέ οἱ νόον οὐκ ἐτέλεσσας Hom. ты не исполнил его желания; Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή Hom. свершалась воля Зевса; 4) осуществляться, сбываться Aesch.: τελοῦσιν ἀραί Soph. сбываются проклятья; 5) умерщвлять, убивать: οἴμοι τελουμένου! Aesch. увы, он убит!; 6) доводить до совершенства (ἀρετάν Pind.; τελεσθεὶς ὄλβος Aesch.); 7) делать счастливым (τινα Pind.); 8) делать (ἡμέρους ἅπαντας Men.); 9) производить на свет, создавать (ταυρόκερων θεόν Eur.); 10) причинять, доставлять, ниспосылать (γῆρας ἄρειόν τινι Hom.; κακά τινι Soph.); 11) вносить, платить, уплачивать (μισθόν Hom.; ἀργύριόν τινι Plat.; φόρους NT): τ. τὸ μετοίκιον Plat. платить установленный для метэков налог; τ. τὴν ἱππάδα Isae., Plut.; платить налоги по всадническому цензу; 12) (от)давать, приносить (δῶράτινι Hom.): ψυχὰν Ἀΐδᾳ τ. Pind. отдавать душу Аиду, т. е. умирать; 13) платить налоги: κατὰ λόγον τῆς τεταγμένης ἀποφορῆς τ. Her. платить налоги в соответствии с установленной податной разверсткой; τὸν σῖτον τ. Her. вносить (натуральный) налог хлебом; τ. εἰς ἱππέας Plut. платить налоги по списку всадников, т. е. принадлежать к сословию всадников; 14) принадлежать, относиться (ἐς Ἓλληνας Her.; εἰς ἄνδρας Plat.; ἐν συγκλήτῳ Plut.): εἰς ἀστοὺς τ. Soph. числиться горожанином; πρός τινα τελέσαι Her. сравнить (кого-л.) с кем-л.; 15) расходовать, тратить (χρήματα πολλά Her.): οὐ πολὺ τελέσας Xen. без больших расходов; τὰ τελούμενα εἴς τι Plat. расходы на что-л.; 16) приходить, доходить (ἐξ Ἀβδήρων ἐς Ἴστρον Thuc.): τ. ἐπὶ τὸ τέρμα Luc. достигать места назначения; τὰς πόλεις τ. NT обойти (все) города; εἰς ἐνενήκοντα τ. ἔτη Luc. дожить до девяностолетнего возраста; ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη NT пока не пройдет тысяча лет; 17) вводить в таинства, посвящать (τινα Plat.): τελεσθῆναι Διονύσῳ Her. или Βακχεῖα Arph. быть посвященным в таинства Диониса (Вакха): τελεῖσθαι τελετὴν или τέλεσι Plat. получать посвящение; τετελεσμένος σωφροσύνῃ Xen. приобщившийся к благоразумию, благоразумный; στρατηγὸς τελεσθῆναι Dem. быть назначенным в полководцы.

τελέως = τελείως.

τελέωσις, εως ἡ = τελείωσις.

τελήεις, ήεσσα, ῆεν 1) совершенный, непорочный, отборный (ἑκατόμβαι Hom.); 2) непреложный в своих предсказаниях, вещий (οἰωνοί HH); 3) сам себя замыкающий: τ. ποταμός Hes. (об Океане) сама в себя втекающая, т. е. круговая река.

τελικός 3 [τέλος 6] филос. являющийся (высшей) целью, высший, безусловный (ἀγαθά Diog. L.).

Τελλιάδαι οἱ Теллиады (род потомственных прорицателей в Элее) Her.

Τελλίας, ион. Τελλίης ὁ Теллий (родоначальник Теллиадов) Her., Thuc.

τέλλω (aor. ἔτειλα) 1) совершать, проходить (ὁδόν Pind.); pass. совершаться, происходить, длиться; ἀεὶ τέλλεσθαι Pind. непрерывно продолжаться, не прекращаться; ἐς χάριν τέλλεσθαι Pind. принимать хороший оборот; ὕμνοι τέλλεται (= τέλλονται) Pind. рождаются гимны; 2) подниматься, восходить (ἡλίου τέλλοντος Soph.).

τέλμα, ατος τό 1) стоячая вода, болото Arph., Xen., Plat., Plut.; 2) низина, пойма: τά τε κοῖλα τῆς γῆς καὶ τὰ τέλματα Her. овраги и поймы; 3) глина или цемент: μετὰ τέλματι χρᾶσθαι ἀσφάλτῳ Her. пользоваться вместо цемента асфальтом.

τελμᾰτιαῖος 3 1) болотный, стоячий (ὕδωρ Arst.); 2) болотный, живущий в болоте (βάτραχοι Arst.); 3) болотистый, илистый (ποταμοί Arst.).

τελμᾰτ-ώδης 2 1) болотистый (λίμνη Arst.; πεδίον Diod.); 2) заболоченный, илистый (ῥεύματα Plut.).

Τελμησσεύς, έως ὁ уроженец или житель города Тельмесс Her.

Τελμησσός или Τελμισσός η Тельмесс 1) город в зап. Ликии Polyb.; 2) город в Карии Luc.

Τελμισσεύς, έως ὁ Luc. = Τελμησσεύς.

Τελμισσός ἡ = Τελμησσός.

I τέλος, εος τό тж. pl. 1) свершение, завершение, исполнение: τ. γάμοιο Hom. вступление в брак, бракосочетание; τ. μύθοις ἐπιθεῖναι Hom. привести в исполнение (свои) слова; εἰ γὰρ ἐπ᾽ ἀρῇσιν τ. γένοιτο Hom. если бы сбывались желания; οὐ μακύνειν τ. Pind. действовать быстро (досл. не откладывать исполнения); πρὶν τ. τι ἔχειν Thuc. прежде, чем что-л. будет приведено в исполнение; 2) развязка, результат, последствия, исход (τῆς μάχης Soph.): ἶσον τεῖναι πολέμου τ. Hom. дать одинаковый (для обеих сторон) исход битве, т. е. никому не дать перевеса; τὸ τούτου τ. οὐκ ἐν ἐμοὶ ἦν Dem. исход этого зависел не от меня; 3) благополучный исход, успешная развязка, успех: τῷ τέλει πίστιν φέρων Soph. веря в счастливый исход; 4) окончание, конец (τοῦ βίου Soph., Xen.): τί ἔσται τῶν γιγνομένων τούτων ἐμοί; Her. чем все это для меня кончится?; θανάτοιο τ. Hom. смертный конец, смерть; νόστοιο τ. Hom. конец обратного пути, т. е. возвращение, прибытие (домой); τ. ἔχειν Hom., Aesch. быть завершенным, готовым, оконченным; ἐπεὶ τ. εἶχεν ἡ θυσία Xen. когда жертвоприношение было окончено; ὁπόσοι τ. ἔχοιεν τοῦ βίου Plat. (те), которые окончили жизнь, умершие; τ. ποιεῖσθαί τινος Xen. закончить (прекратить) что-л.; τ. λαβεῖν τινος Eur. освободиться от чего-л.; ἐπὶ и ἐς τ. τινὸς ἐλθεῖν Plat., Eur. подойти к концу чего-л.; εὖ τέλη εἰπεῖν Eur. хорошо закончить (свою) речь; ἐς τ. HH, Hes. до конца, вполне; μηδὲν δίκαιον ἐς τ. Soph. решительно ничего справедливого; μετὰ σιγῆς διὰ τέλους Plat. в полном молчании; διὰ τέλους τὸ πᾶν Aesch. все до конца; 5) кончина, смерть Eur.: ἐν τέλεϊ τούτῳ ἔσχοντο Her. вот какой смертью они умерли; τὸ κάλλιστον τ. ἔχειν Xen. умереть славной смертью; 6) высшая точка, предел: ἐπὶ τῷ τέλει τινὸς γενέσθαι Plat. дойти до пределов чего-л.; ἅπτεσθαι τοῦ τέλους Plat. достичь предела; πρεσβύτου τ. Plat. глубокая старость; ἥβης τ. μολεῖν Eur. дойти до полного развития юношеских сил; ὁ τ. ἔχων Plat. достигший полного развития, взрослый; 7) окончательное решение: τ. δίκης Aesch. приговор; εἰδώς γ᾽ εὖ τόδ᾽ ἐξεῖπον τ. Aesch. я совершенно сознательно высказал это решение; 8) награда, приз (πυγμᾶς Pind.); 9) власть, право, законная сила, полномочия: τέλος ἔχοντες Thuc. облеченные полномочиями; οἱ μάλιστα ἐν τέλει Thuc. облеченные высшей властью; εἰς τὸ τ. καταστῆσαι Xen. занять должность; οἱ ἐν τέλει ὄντες Her., Thuc. или βεβῶτες Soph., τὰ τέλη ἔχοντες Thuc. и τὰ τέλη Thuc., Xen. должностные лица, власти; ὅσοις τοῦτ᾽ ἐπέσταλται τ. Aesch. (те), которые облечены этой властью; 10) цель: πρὸς τ. ἐλθεῖν Plat. и τυχεῖν τοῦ τέλους Luc. достичь цели; πρὸς οὐδὲν τ., ἀλλὰ διάγοντες ἄλλως τὸν χρόνον Plut. с единственной целью выиграть время; 11) срок (μισθοῖο τ. Hom.); 12) платеж, подать, налог, пошлина (τέλη λαμβάνειν ἀπό τινος NT): τ. τελεῖν ἐξαγομένων χρημάτων Plat. платить пошлину за вывозимые товары; ἔξω τοῦ τέλους εἶναι Dem. быть свободным от обложения; τέλη ὠνεῖσθαι или πρίασθαι Xen. брать налоги на откуп; 13) расход: τοῖς οἰκείοις или ἰδίοις τέλεσι Thuc. на собственный счет; δημοσίοις τέλεσι Plat. на общественный счет; 14) выгода, польза: τέλη λύειν τινί Soph. приносить выгоды кому-л.; 15) культ. подношение, дар (Ζηνὶ Τροπαίῳ Soph.): τὰ τέλεα τῶν προβάτων Her. приношения (состоящие) из мелкого скота; 16) священный обряд, церемония (σεμνὰ τέλη Soph.): γαμήλιον τ. Aesch. и τὰ νυμφικὰ τέλη Soph. брачный обряд; 17) отряд, колонна (Θρῃκῶν ἀνδρῶν Hom.; ἱππέων Thuc.): ἐν τελέεσσιν Hom. и κατὰ τέλεα Her. отрядами, по отрядам; (у римлян) легион Plut.; 18) вереница, сонм, толпа (ἀθανάτων Aesch.): δίρρυμά τε καὶ τρίρυμμα τέλη Aesch. вереницы колесниц, запряженных четверкой или шестеркой лошадей; 19) имущественный ценз или сословие Dem.: κατὰ (τὸ) τ. Isae., Dem. в соответствии с имущественным цензом, по сословной принадлежности.

II τέλος (τό) adv. в конце концов, наконец: τ. ἐν ἀπορίῃσι εἴχετο Her. он оказался, наконец, в затруднительном положении; τ. δὲ ξυνέβησαν τοῖς Πλαταιεῦσι παραδοῦναι σφᾶς αὐτούς Thuc. в конце концов они сдались платейцам на капитуляцию; τ. γε μέντοι δεῦρ᾽ ἐνίκησεν μολεῖν Soph. в конце концов победило (решение) прибыть сюда.

τέλοσ-δε adv. к концу, к пределу Hom.

τέλσον τό конец, предел, край (ἀρούρης Hom.).

Τελφοῦσα, ион. Τελφούση ἡ Тельфуса 1) источник в Беотии HH; 2) нимфа источника Тельфуса в Беотии HH; 3) город в Аркадии Polyb.

Τελφουσία ἡ Тельфусия (территория Тельфусы) Polyb.

Τελφούσιος 3 тельфусский (эпитет Аполлона) HH.

τελχίν, v. l. τελχῖς, ῖνος ὁ хулитель (βίβλων Anth.).

Τελχῖνες οἱ тельхины (первые жители о-ва Родос, слывшие изобретателями литейного и кузнечного дела, кудесниками и оборотнями) Diod.

Τελχίνιος 3 тельхинский (эпитет Геры и Аполлона) Diod.

τελχῖς, ῖνοςv. l. = τελχίν.

τελ-ωνέω [τέλος I, 12] взять на откуп налоги, быть откупщиком Plut., Luc.

τελ-ώνης, ου1) откупщик налогов Arph., Arst., Aeschin., Polyb., Plut.; 2) сборщик налогов, мытарь NT.

τελωνία ἡ откуп налогов Dem.

τελωνιάς, άδος (ᾱδ) adj. f откупщическая, т. е. богатая, роскошная (μᾶζα Anth.).

τελωνικός 3 налоговый, податной (νόμοι Plat., Dem.; πρόσοδοι Plut.).

τελώνιον τό место сбора податей, податной пункт NT.

τεμᾰχίζω досл. разрезать на мелкие куски, перен. мельчить, дробить (τὴν πραγματείαν Plut.).

τεμάχιον (ᾰ) τό кусочек, ломтик Plat.

τέμᾰχος, εος τό 1) кусок, ломтик (δελφίνων τεμάχη Xen.); 2) соленая рыба (κρέας καὶ τ. Arph.).

τεμενίζω (об участке земли или роще) объявлять священным, посвящать (τινί Plat., Arst.).

τεμενικός 3 Isae. = τεμένιος.

τεμένιος 3 принадлежащий священному месту, священный (φυλλάς Soph.).

I Τεμενί-της, ου ὁ уроженец или житель города Темена (во Фригии) Xen.

II Τεμενίτης, ου ὁ Теменит (участок в южн. части Сиракуз) Thuc.

Τεμενῖτις ἄκρα ἡ Теменитский холм (в Сиракузах) Thuc.

τέμενος, εος τό 1) земельный надел, участок, владение, поле, поместье Hom., Arst.; 2) освященный участок, священное место, святилище Hom., Her.: τ. Ἄρεος Pind. = Συράκοσαι; Καφισίδος τ. Pind. = ἡ Κηφισὶς λίμνη; Νείλοιο τ. Pind. священная долина Нила; τ. αἰθέρος Aesch. небесные пространства.

τεμεν-οῦχος 2 обитающий в священном месте Pind.

Τεμέση ἡ Темеса (древний город на Кипре, по по друг. - в южн. Италии) Hom.

τέμνω, эп.-ион.-дор. τάμνω (fut. τεμῶ, aor. 2 ἔτεμον - ион. и дор. ἔτᾰμον, эп. τάμον, pf. τέτμηκα; pass.: fut. τμηθήσομαι, aor. ἐτμήθην, pf. τέτμημαι) (реже med.) 1) резать (Aesch., Plat.; οἱ ἰατροὶ καίουσι καὶ τέμνουσιν Xen.): τὸ τέμνον Plat. режущий предмет; τόμον τ. Plat. делать надрез; 2) вырезывать, извлекать оперативным способом (βέλος ἐκ μηροῦ Hom.); 3) разрезать, разрубать (ἰχθῦς Her.): τ. (δια)μελεϊστί Hom. или κατὰ μέλη Pind. разрубать на отдельные члены (по суставам); οἱ πρόσθεν ὀδόντες οἷοι τ. Xen. передние зубы, приспособленные к разрезанию; 4) вырезывать (ἱμάντας ἐκ δέρματος Her.); 5) отрезывать, отрубать (κεφαλὴν ἀπὸ δειρῆς Hom.; κάρα τινός Aesch.); 6) срезывать, обстригать (τρίχας ἐκ κεφαλέων Hom.; τὸν πλόκον Soph.): τρίχας ἐτμήθην Eur. я обстриг себе волосы; 7) рубить (δένδρεα Hom.; ὕλην Thuc.); 8) нарезать, крошить, т. е. приготовлять (φάρμακον Plat.); 9) вырубать, ломать, т. е. добывать (λίθον Plat.); 10) обтесывать (δούρατα μακρά Hom.); 11) поражать, ранить (χρόα χαλκῷ Hom.): ξιφουλκῷ χειρὶ πρὸς δέρην τεμών Aesch. пронзив горло вооруженной мечом рукой; 12) кастрировать, оскоплять (ἐρίφους Hes.); 13) зарезывать, закалывать (κάπρον Διΐ Hom.): τ. σφάγιά τινα Eur. закалывать кого-л. в жертву; 14) скреплять жертвоприношением, освящать жертвой: ὅρκια τ. Hom. произносить (взаимные) клятвы, заключать договор; τ. ὅρκια περί τινος πρός τινα Polyb. заключать договор о чем-л. с кем-л.; 15) клятвенно обязываться, заключать договор: τ. τινὶ μένειν αἰεὶ τὸ ὅρκιον Her. заключать с кем-л. договор о нерушимости клятвы (обязательства); 16) прорывать, прокапывать (τέλσον ἀρούρης Hom.; ὁχετούς Plat.; διώρυχες τετμημέναι Plat.); 17) прокладывать, проторять (ὁδούς Thuc.): ὥστε οὐ τετμημένων τῶν ὁδῶν Her. так как дороги не были проложены (ср. 18); 18) рассекать, бороздить, т. е. проходить (πέλαγος Hom.): βαθὺν ἠέρα τ. HH проноситься сквозь густой туман; ἐν ἄστροις οὐρανοῦ τ. ὁδόν Eur. совершать свой путь среди небесных светил (ср. 17); μέσον Plat. или τὴν μέσην τ. Plut. идти по среднему пути, держаться середины; 19) рассекать, разделять (τ. δίχα или διχῇ Plat.): μέσην τ. Λιβύην Her. (о Ниле) пересекать Ливию посредине; Ἀργείας ὅρους γαίας Σπαρτιάτιδός τε γῆς τ. Eur. (о реке Танай) отделять рубежи Аргивской земли от земли Спартанской; 20) мат. делить (ἀριθμὸν τ. τινί, ἑπτὰ μέρη τεμόμενος Plat.); 21) разбивать, классифицировать (τὴν δίποδα ἀγέλην Plat.); 22) выделять (в качестве надела), отводить (τεμενός τινι Hom.); 23) разорять, опустошать (γῆν Her.; ἀγρούς Plat.): τῆς γῆς τ. Thuc. разорять какую-то часть страны; 24) уничтожать на корню (τὸν σῖτον Xen.); 25) отсекать, т. е. отражать, отбивать (κίνδυνον σιδάρῳ Eur.); 26) решать, определять (τέλος μαχᾶν Pind.).

Τέμπεα, стяж. Τέμπη τά Темпы (долина в Фессалии вдоль р. Пеней, между Олимпом и Оссой) Her. etc.

Τεμπικός 3 темпейский (δάφνη Plut.).

I τέμω aor. 2 conjct. к τέμνω.

II τέμω эп. = τέμνω.

τεναγίζω быть мелководным, обмелеть или превратиться в болото Plut.

τενᾰγῖτις, ιδος adj. f обмелевшая, мелководная (ἅλς Anth.).

τένᾰγος, εος τό мелководье, мелкое место или болото Pind., Her., Thuc., Xen., Arst.

τενᾰγ-ώδης 2 1) изобилующий мелкими местами, мелководный (λίμνη Polyb.); 2) болотистый (τόποι Diod.; Ἰταλίη Anth.).

τένδω обсасывать, глодать Hes.

Τενέα ἡ Тенея (город на пути из Коринфа в Микены) Xen., Arst.

Τενεάτης, ου ὁ уроженец или житель города Тенея Plut.

I Τενέδιος 3 тенедосский Thuc.

II Τενέδιος ὁ тенедосец Her.

Τένεδος, ου, эп. οιο ἡ Тенедос (островок у зап. побережья Троады с городом того же названая) Hom. etc.

Τένης ὁ Тен (сын Кикна, миф. царь Тенедоса) Plut.

Τένθης, ου ὁ [τένδω] лакомка Arph.

τενθρηδών, όνος ὁ земляная оса Arst.

τενθρήνιον τό осиное гнездо Arst.

τενθρην-ώδης 2 ячеистый или пористый (πολύκενος καὶ τ. Plut.).

Τέννης ὁ Arst. = Τένης.

τένων, οντος1) сухожилие, жила: τένοντες αὐχένιοι Hom. шейные сухожилия; 2) (sc. ποδός) ахиллесово сухожилие, тж. лодыжка, щиколотка: παρὰ τένοντ᾽ ἔχει πέπλος Eur. платье спускается до пят; τένοντ᾽ ἐς ὀρθόν Eur. поднявшись на цыпочки; 3) (горный) гребень, хребет (Καυκάσιος τ. Anth.).

τέξασθαι inf. aor. 1 med. к τίκτω.

τέξομαι и τέξω fut. к τίκτω.

I τέο эп.-ион.-дор. = τίνος (gen. к τίς).

II τέο эп.-ион.-дор. = τινός (gen. к τὶς).

τεοῖο эп. = σοῦ (gen. к σύ).

τέοισι ион. = τισί (dat. pl. к τίς).

τεοῖσι поэт. = τεοῖς (dat. pl. к τεός).

τεός 3 эп.-ион. = σός.

τέρᾰᾱ τά эп. nom. и acc. pl. к τέρας.

τεράεσσι эп. dat. pl. к τέρας.

τερᾴζω [τέρας] истолковывать знамения (οὕτω δ᾽ εἶπε τερᾴζων Aesch.).

τέραμνον τό Eur., Anth. = τέρεμνον.

τεράμων 2, gen. ονος (ᾰ) мягкий, нежный, т. е. легко разваривающийся (καρποί Plut.).

τέρᾰς, ᾰτος, эп. αος, ион. εος τό (pl. τέρατα - эп. τέρᾰᾱ, ион. τέρεα) 1) знамение, чудесная примета, предвестник (ἢ πολέμοιο ἢ καὶ χειμῶνος Hom.; τέρατα καὶ σημεῖα NT; σεισμὸς ἐν τῇ Σκυθικῇ τ. νενόμισται Her.); 2) чудовище: Ἃιδου ἀπρόσμαχον τ. Soph. = Κέρβερος; οὔρειον τ. Eur. = Σφῖγξ; 3) диковина, диво, тж. небылица, нелепость (τ. λέγειν Plat.); 4) урод(ец) или уродство Plat., Aeschin., Arst.

I τερα-σκόπος 2 наблюдающий знамения, т. е. пророческий, вещий (καρδία Aesch.).

II τερασκόπος ὁ гадатель, прорицатель Pind., Aesch., Soph.

*τέρασμα, ατος τό Plut. = τέρας 1.

τεράστιος 2 1) диковинный, странный: τεράστιόν τι πάσχεις Luc. с тобой происходит что-то странное; 2) чудовищный: τεράστια τῶν ζῴων Plut. чудовища; 3) (зло)вещий (φοβερὸν πρᾶγμα καὶ τεράστιον Plut.); 4) ниспосылающий знамения (Ζεύς Luc.).

τερᾰτεία ἡ фантастический рассказ, небылицы, бредни Arph., Isocr., Aeschin., Polyb., Diog. L.

τεράτευμα, ατος (ρᾰ) τό надувательство, обман Arph.

τερᾰτεύομαι 1) рассказывать чудеса, морочить (ἐν ταῖς τραγῳδίαισιν Arph.; ψεύδεσθαι καὶ τ. Aeschin.); 2) чудить Plut.: τ. τῷ σχήματι Aeschin. жеманничать, манерничать.

τερᾰτίᾱς, ου ὁ обманщик, плут Diod.

τερᾰτικῶς чудовищным образом Plut.

τερατ(ο)- в сложн. словах = τέρας.

τερᾰτο-λογέω рассказывать чудеса, измышлять (τι и ὑπέρ τινος Arst., Diod., Luc.): τερατολογούμενος Sext. вымышленный, фантастический.

τερᾰτο-λογία ἡ фантастический рассказ, небылица Isocr., Luc.

τερᾰτο-λόγος 2 фантастический, диковинный (φύσεις Plat.).

τερᾰτόομαι изумляться, с изумлением смотреть, дивиться (περί τι Diog. L.).

τερᾰτοσκόπος ὁ Soph., Plat., Arst. etc. = τερασκότεος II.

τερᾰτο-τοκέω производить на свет урода Arst.

τερᾰτ-ουργία 1) фокусничество (περί τι Plut.); 2) тяготение к чудесному, склонность к фантазии (ἐν τοῖς λόγοις Luc.).

τερᾰτ-ουργός ὁ чудотворец Diod., Plut., Luc.

τερᾰτῶδες τό чудесное, чудо Arst., Plut.

τερᾰτ-ώδης 2 1) чудесный (τὸ φθέγμα Arph.); 2) изумительный, диковинный: οἱ εἰς σοφίαν τερατώδεις ἄνθρωποι Plat. люди изумительной мудрости; 3) уродливый, ненормальный (οἱ νεοττοί Arst.).

τερᾰτωδῶς чудесным образом, в виде чуда Arst., Diod.

τερᾰτ-ωπός 2 изумительного вида, поразительный: τ. ἰδέσθαι HH странный на вид.

τέρεα τά ион. pl. к τέρας.

τερεβίνθῐνος 3 теребинтовый, терпентинный (χρῖσμα Xen.).

τερέβινθος бот. теребинт Anth.

τερεβινθ-ώδης 2 поросший теребинтами, теребинтовый (νησίς Anth.).

τέρεινα f к τέρην.

Τέρεινα, ион. Τέρεινη ἡ Терина (город в южн. Италии) Anth.

Τερειναῖος 3 теринский Plut.

Τερείνη ион. = Τέρεινα.

τέρεμνον и τέραμνον τό только pl. кров, жилище Eur., Luc.

τερεμνό-νωτος 2 с крепкой спиной, т. е. покрытый скорлупой (πάγουρος Anth. - v. l. ἐρυμνόνωτος).

τέρεν n к τέρην.

τέρενος 3 Anth. = τέρην.

τερετίζω щебетать, напевать Arst., Babr., Luc.

τερέτισμα, ατος τό 1) досл. щебетание, перен. бренчание, бряцание (κρούματά τε καὶ τερετίσματα Luc.; φορμίγγων τερετίσματα Anth.); 2) пустой звук, слово без смысла Arst.

τέρετρον τό бурав Hom., Plut., Anth.

τερηδών, όνος1) жук-древоточец Arph., Plut.; 2) гусеница восковой моли (Galleria mellonella или cereana) Arst.; 3) кишечный червь Arst.

τέρην, τέρεινα, τέρεν (поэт. gen. f τερένης - дор. τερένᾱς) 1) гладкий, мягкий, нежный (φύλλα Hom.; χρώς Hes.); 2) нежный, кроткий (δάκρυ Hom.; ὄψις Eur.).

τερθρεία ἡ фокусничество, хитросплетение (τ. καὶ στωμυλία Plut.): ἡ τ. ῥητορική Sext. риторическая изворотливость.

τερθρεύομαι заниматься хитросплетениями, морочить словами Dem., Arph., Arst., Plut.

τέρθριος 3 1) реевый: ὁ τ. (sc. κάλως) мор. реевый канат, брас Arph.; 2) кормовой, т. е. попутный (πνοή Soph.).

τέρθρον τό 1) конец, край (ῥινῶν ἔσχατα τέρθρα Emped. ap. Arst.); 2) кончина, смерть Eur.

Τερίνα ἡ Терина (город на зап. побережье Бруттия; предполож. = Τέρεινα) Diod.

Τεριναῖος 3 теринский (κόλπος Thuc.).

τέρμα, ατος τό 1) (на ристалищах) конечный столб, мета Hom., Pind., Soph., Arst.; 2) отметка, знак Hom.; 3) исход, результат: τ. δ᾽ ἀμηχανῶ Aesch. недоумеваю, каков будет исход; 4) конец, край, предел (τὰ τέρματα τῆς Εὐρώπης Her.): τ. θανάτου Eur. смертный конец; τ. τοῦ βίου Soph. жизненный предел, кончина; γήρως ἐσχάτοις πρὸς τέρμασιν Eur. в самой глубокой старости; τέρματα ὥρας Arph. конец юности; 5) высшая степень, верх: τ. ὑγιείας Aesch. цветущее здоровье; 6) осуществление, исполнение: τ. τῆς σωτηρίας Soph. оказание помощи; ἀγχόνης τέρματα Aesch. повешение; 7) верховенство, высшая власть (ἁπάντων τ. ἔχειν Aesch.); 8) награда, приз (τ. ἀέθλων Pind.).

τερμᾰτίζω кончать, оканчивать (τι Sext.).

Τέρμερα τά Термеры (дорический город в Карии) Her.

τερμέρειον τό Anth. = Τερμέρειον κακόν (см. Τερμέρειος).

Τερμέρειος 2 [Τέρμερος] термеров: Τερμέρειον κακόν Plut. Термерово несчастье, т. е. вполне заслуженная кара Plut.

Τερμερεύς, έως ὁ уроженец или житель города Термеры Her.

τερμερι- v. l. = τερμερει-.

Τέρμερος ὁ Термер (разбойник, который разбивал головы своим жертвам и тем же способом был убит Гераклом) Plut.

Τερμησσός или ὁ Термесс (город в Писидии) Anth.

Τερμίλαι, ῶν οἱ термилы (другое название ликийцев) Her.

τέρμινθος ἡ Arst., Theocr., Anth. = τερέβινθος.

τερμιόεις, όεσσα, όεν доходящий до земли, спускающийся до пят (ἀσπίς Hom.; χιτών Hom., Hes.).

τέρμιος 3 последний (ἡμέρα Soph.): χώρα τερμία Soph. место (предстоящей) смерти.

τερμόνιος 3 находящийся на краю света, отдаленнейший (πάγος Aesch.).

τέρμων, ονος ὁ Aesch., Eur., Plut. = τέρμα.

Τερπάνδρειος 3 терпандров Plut.

Τέρπανδρος ὁ Терпандр (уроженец г. Антиссы на о-ве Лесбос, музыкант и лирический поэт, живший в Спарте в 1-й половине VII в. до н. э.) Pind., Arst.

Τερπιάδης, ου ὁ сын Терпия, т. е. Φήμιος Hom.

τερπῐ-κέραυνος 2 радостно мечущий молнии (эпитет Зевса) Hom., Hes.

τερπνόν τό наслаждение, удовольствие Thuc., Isocr., Plat.

τερπνός 3 1) приятный, милый (λόγοι Eur.); 2) прелестный (ἄνθεα Pind.); 3) радостный, веселый (γέρων Anacr.): αὑτῷ τ. Soph. радуясь в душе, радостно.

τερπνῶς радостно, в наслаждениях (τρέφειν τινά Soph.).

τέρπω (aor. 1 ἐτέρφθην - эп. тж. ἐτάρφθην и τάρφθην, эп. aor. 2 ἐτάρπην и τάρπην, тж. ἐταρπόμην и τεταρπόμην, conjct. ταρπῶ - эп. τρᾰπείω; inf. эп. aor. pass. ταρπήμεναι и ταρπῆναι) радовать, услаждать, веселить (θυμὸν φόρμιγγι, τινὰ λόγοις Hom.): ἧλιξ τέρπει τὸν ἥλικα погов. Plat. сверстник радует сверстника, т. е. каждого тянет к людям своего возраста; τὰ τέρποντα Soph. и τὰ τέρψοντα Xen. радости, наслаждения; τεταρπόμενος φίλον ἦτορ σίτου καὶ οἴνοιο Hom. натешив душу пищей и питьем; ἡ δ᾽ ἐπεὶ οὖν τάρφθη πολυδακρύτοιο γόοιο Hom. когда она вдоволь наплакалась; (λόγοι), οἷς σὺ μὴ τέρψει κλύων Soph. речи, которые ты не рад будешь услышать; τί ἂν ἰδὼν τερφθείης Xen. при виде чего ты мог бы обрадоваться; τέρπεται τιμώμενος Eur. он радуется (этим) почестям.

τερπωλή ἡ удовольствие, наслаждение Hom., Luc.

τερσαίνω сушить, осушать: ἀπὸ δ᾽ ἕλκεος αἷμα τέρσηνε Hom. он остановил (бежавшую) из раны кровь.

τερσήμεναι и τερσῆναι inf. aor. 2 pass. к τέρσω.

τέρσω (praes. и fut.) сушить, высушивать (εἴ σευ δίψος χείλεα τέρσει Theocr.); pass. сохнуть (ἠελίῳ Hom.): ἠελίοιο τερσήμενκι αὐγῇ Hom. высохнуть на ярком солнце.

τερψί-μβροτος 2 радующий смертных (Ἣλιος Hom., HH).

τερψί-νοος 2 (ῐ) радующий душу (φόρμιγξ Anth.).

τέρψις, εως, ион. ιος 1) удовольствие, наслаждение, радость (δείπνων τέρψιες Pind.; ἥβης τ. Aesch.): ἐς τέρψιν ἰέναι Eur. проникаться радостью; ἦν μοι τ. ἐκπεσεῖν χθονός Soph. для меня (Эдипа) было радостью изгнание; 2) удовлетворение: πόθου ἐς τέρψιν ἐλθεῖν Eur. удовлетворить свое желание.

Τερψιχόρα, ион. Τερψιχόρη ἡ Терпсихора (муза пляски и хороводов) Hes., Pind., Plat.

τερψί-χορος 2 радующийся пляске, любящий танцы (Ἀπόλλων Anth.).

τέσσᾰρα, атт. τέττᾰρα n к τέσσαρες.

τεσσᾰρά-βοιος 2 оцененный в четыре быка (γυνή Hom.).

τεσσᾰρᾰκαίδεκα n к τεσσαρεσκαίδεκα.

τεσσᾰρᾰκαιδεκά-δωρος 2 размером в 40 доров (т. е. ок. 3 м) (δέρμα Anth.).

τεσσᾰράκοντα, ион. τεσσεράκοντα, атт. τεττᾰράκοντα οἱ, αἱ, τά indecl. сорок Hom. etc.: οἱ τ. Isocr., Dem. «сорок» (выездная судебная коллегия из 40 человек, которой были подсудны мелкие гражданские и уголовные дела в атт. демах).

τεσσᾰρᾰκοντᾰ-ετής 2 сорокалетний Hes., NT.

τεσσᾰρακοντᾰ-ετίς, атт. τεττᾰρᾰκοντᾰετίς, ίδος adj. f сорокалетняя Plat.

τεσσᾰρακοντᾰ-και-πεντᾰκισ-χῑλιοστός, атт. τεττᾰρακοντᾰκαιπεντᾰκισχῑλιοστός 3 сорокапятитысячный Plat.

τεσσᾰρᾰκοντ-ήρης 2 с сорока рядами гребцов (ναῦς Plut.).

τεσσᾰρᾰκοντ-όργυιος, атт. τεττᾰρᾰκοντόργυιος 2 в сорок оргий (т. е. 74 м) (πυραμίς Her.).

τεσσᾰρᾰκοντούτης 2 Luc. = τεσσαρακονταετής.

τεσσᾰρᾰκοσταῖος, атт. τεττᾰρᾰκοσταῖος 3 происходящий на сороковой день: ἐξελθεῖν τ. Arst. выйти на сороковой день.

τεσσᾰρᾰκοστή 1) сороковка (мелкая монета на о-ве Хиос) Thuc.; 2) налог в одну сороковую часть стоимости, т. е. 2.5% -ый Arph.

τεσσᾰρᾰκοστός, атт. τεττᾰρᾰκοστός 3 сороковой Thuc. etc.

τέσσᾰρες, ион. τέσσερες, атт. τέττᾰρες, дор. τέττορες и τέτορες, эп.-эол. πίσῠρες, α (dat. τέσσαρσι - ион. τέσσερσι, Hes. и поздн. τέτρᾰσι) четыре, четверо Hom. etc.

τεσσᾰρεσ-καί-δεκᾰ, ион. τεσσερεσκαίδεκᾰ οἱ, αἱ, τά четырнадцать Her. etc.

τεσσᾰρεσκαιδεκᾰέτης v. l. = τεσσαρεσκαιδεκέτης.

τεσσᾰρεσ-και-δέκᾰτος, ион. τεσσερεσκαιδέκατος четырнадцатый Her. etc.

τεσσᾰρεσκαιδεκ-έτης, атт. τετταρεσκαιδεκέτης 2 четырнадцатилетний Plut.

τεσσερ- ион. = τεσσαρ-.

τέταγμαι pf. pass. к τάσσω.

τεταγμένως надлежащим образом, правильно (ἄρχεσθαι Plat.; πολιτεύεσθαι Isocr.; διαιτᾶσθαι Plut.).

τετᾰγών, όντος [part. aor. 2] ухватившийся, схвативший: ποδός τ. Hom. схватив за ногу.

τέτᾰκα pf. к τείνω.

τέταλκα pf. к τέλλω.

τέταλμαι pf. pass. к τέλλω.

τέτᾰμαι pf. pass. к τείνω.

τετᾰνό-θριξ, τρῐχος adj. с длинными и прямыми волосами Plat., Sext.

τετᾰνός 3 [τείνω] натянутый, тугой (πρίων Anth.).

τέτᾰνος 1) натяжение, напряжение Arph.; 2) судорога, сведение Plat., Arst.

τετάξομαι fut. 3 к τάσσω.

τετᾰραγμένως [ταράσσω] в беспорядке, беспорядочно Isocr., Plat., Plut.

τεταρπόμην эп. aor. 2 pass. к τέρπω.

τεταρταΐζω [τεταρταῖος] болеть квартаной Plut.

τεταρταῖος 3 1) происходящий на четвертый день: ἀφικνεῖσθαι τεταρταίους Plat. прибыть на четвертый день; τεταρταῖον γενέσθαι Her. пролежать четыре дня; τ. πυρετός Plat. квартана (лихорадка четырехдневной периодичности); 2) четвертый Anth.

τετάρτη 1) (sc. μοῖρα) четверть (мера жидкостей) Her.; 2) (sc. ἡμέρα) четвертый день Hes., Xen.

τεταρτη-μόριον τό 1) четверть (τοῦ μισθώματος Her.); 2) четверть обола Arst.; 3) (лат. quadrans) четверть асса Plut.

I τέταρτον τό 1) (sc. μέρος) четвертая часть, четверть Diod.; 2) четверть (мера жидкостей = 0.137 л).

II τέταρτον, эп. тж. τέτρᾰτον (τό) adv. в четвертый раз Hom., Plat.

τέταρτος, эп. тж. τέτρᾰτος 3 четвертый Hom. etc.

τετάρτως на четвертом месте, в-четвертых Plat.

τετάσθην эп. 3 л. dual. pass. к τείνω.

τέτατο эп. 3 л. sing. ppf. pass. к τείνω.

τετάφθαι Plut. v. l. = τεθάφθαι.

τέτᾰχα pf. к τάσσω.

τετάχᾰται 3 л. pl. pf. pass. к τάσσω.

τέτεικα = τέτικα.

τετέλεσμαι pf. pass. к τελέω.

τετεύξομαι эп. fut. 3 к τεύχω.

I τέτευχα эп. pf. к τεύχω.

II τέτευχα эп. pf. к τυγχάνω.

τετεύχαται эп. 3 л. pl. pf. pass. к τεύχω.

τετευχῆσθαι inf. pf. pass. к τευχέω.

τέτηγμαι Plut., Anth. pf. pass. к τήκω.

τέτηκα pf. к τήκω.

*τετίημαι (только part. τετιηώς, ότος и τετιημένος 3, а тж. 2 л. dual. τετίησθον) быть опечаленным, огорченным (τετιηότι θυμῷ Hom.): φίλον τετιημένη ἦτορ Hom. печальная сердцем (Пенелопа).

τέτῑκα pf. к τίνω.

τετῑμένος part. pass. к τίω.

*τέτλα (Hom. - v. l. к τέττα) = τέτλαθι.

τέτλᾰθι эп. 2 л. imper. к τλῆναι.

τέτλᾰμεν эп. 1 л. pl. pf. к τλῆναι.

τετλάμεν(αι) (λᾰ) эп. inf. pf. к τλῆναι.

τέτληκα эп. pf. к τλῆναι.

τετληώς, ότος эп. part. к τλῆναι.

τέτμηκα pf. к τέμνω.

τέτμον и ἔτετμον [aor. 2 к τέτμω] 1) застигнуть, застать (τινα Hom., Theocr.): ὃν κτεάτεσσιν ἑοῖς ἔπι γῆρας ἔτετμεν Hom. который дожил до старости в своих владениях; 2) получить в удел: τ. ἀταρτηροῖο γενέθλης Hes. быть наделенным порочной натурой.

τέτοκα pf. к τίκτω.

τετολμηκότως отважно, смело (ἐμβαλεῖν Polyb.).

τέτορες, α дор. Hes. etc. = τέσσαρες.

τετορήσω fut. 3 к τορέω.

τετρᾰ-βάμων 2, gen. ονος (βᾱ) 1) четвероногий (ἵπποι Eur.): τ. ἀπήνη Eur. (о Троянском коне) четвероногая повозка; 2) запряженный четверкой лошадей (ἅρματα Eur.).

τετρα-γλώχῑς, ῑνος adj. четырехконечный, т. е. четырехгранной формы (Ἑρμῆς Anth.).

τετρά-γυον τό тетрагий (площадь однодневной вспашки) Hom.

τετράγυος 2 (ᾰ) [γύης] площадью в один тетрагий (ὄρχατος Hom.).

τετρᾰ-γωνέω астр. образовать четырехугольник: τ. τὸν Δία Luc. образовать вместе с (планетой) Юпитером прямой угол (так наз. квадрильный аспект).

τετρᾰ-γωνίζω 1) делать четырехугольным, превращать в квадрат: τ. τὸν κύκλον Arst. заниматься квадратурой круга; 2) возводить в квадрат (ἀριθμόν Plat.).

τετρα-γωνισμός ὁ построение квадрата, квадратура Arst., Plut.

τετρά-γωνον (ᾰ) τό 1) мат. четырехугольник или квадрат Plat.; 2) воен. четырехугольный строй, каре Xen.

τετρᾰγωνο-πρόσωπος 2 с четырехугольной мордой, т. е. толстомордый (ἐνύδριες καὶ κάστορες Her.).

τετρά-γωνος 2 (ᾰ) 1) четырехугольный, квадратный (πόλις, ἱρόν Her.): τ. τάξις Thuc. четырехугольный строй, каре; 2) четырехгранный (πυραμίς Her.; δοκοί Thuc.); 3) мат. возведенный во вторую степень, квадратный (ἀριθμός Plat.); 4) солидный, крепкий (ἀνήρ Plat., Arst.).

τετρᾰ-δακτῠλιαῖος 3 размером в четыре пальца (т. е. ок. 75 мм) Sext.

τετρᾰ-δάκτυλος 2 четырехпалый (πόδες Arst.).

τετρᾰδαρχία ἡ Dem. v. l. = τετραρχία.

τετράδιον τό четверка (солдат) NT.

τετρά-δραχμον τό монета в четыре драхмы, четырехдрахмовик Plat., Plut.

τετρά-δραχμος 2 стоимостью в четыре драхмы (μέδιμνος τῶν ἀλφίτων Arst.).

τετρά-εδρον τό мат. тетраэдр, четырехгранник Anth.

τετρᾰ-ένης 2 [ἔνος] четырехлетний (ἄλειφαρ Theocr.).

τετρᾰ-έτης и τετρᾰετής 2 четырехлетний (τὰ παιδία, χρόνος Her.; διάστημα Polyb.).

τετρᾰ-ετία ἡ четырехлетие Plut.

τετρά-ζῠγος 2 запряженный четверней (ὄχος Eur.).

τετρᾰ-ήμερον τό четырехдневный промежуток: κατὰ τ. Arst. дня четыре спустя.

τετρᾰ-θέλυμνος 2 четырехслойный, т. е. сшитый из четырех кож (σάκος Hom.).

τετρά-θῠρος 2 снабженный четырьмя входными отверстиями (σφηκῶνες Arst.).

τετραίνω (aor. ἐτέτρηνα - эп. τέτρηνα, поздн. ἐτέτρανα) 1) прокалывать (τένοντε ποδῶν Hom.); 2) просверливать (τι τερέτρῳ Hom.; λίθος τετρημένος Her.): αὐλὸς τετρανθείς Anth. свирель с отверстиями; χάσμα τετρημένον διά τινος Plat. отверстие, проходящее сквозь что-л.

τετρᾰ-και-δεκ-έτις, ιδος adj. f четырнадцатилетняя (κόρη Isocr.).

τετρά-κερως 2, gen. ωτος (ᾰ) четырехрогий (ἕλαφος Anth.).

τετράκῐ (ᾰ) adv. Pind. = τετράκις.

τετράκις (ᾰ) adv. четыре раза, четырежды Hom. etc.

τετρᾰκισ-μύριοι 3 (ῡ) сорок тысяч Xen. etc.

τετρᾰκισ-χίλιοι 3 (χῑ) четыре тысячи Her. etc.

τετρά-κλῑνος 2 с четырьмя ложами или сидениями (ἅμαξα Luc.).

τετράκνᾱμος 2 дор. = τετράκνημος.

*τετρά-κνημος, дор. τετράκνᾱμος 2 [κνημία] 1) с четырьмя спицами: δεσμὸς τ. Pind. узы с четырьмя спицами (о колесе Иксиона); 2) привязанный к колесу с четырьмя спицами (ἴυγξ Pind.).

τετρᾰ-κόρυμβος 2 с четырьмя гроздьями, т. е. гусю увешанный гроздьями (κισσός Anth.).

τετρα-κόρωνος 2 живущий четыре вороньих века, т. е. очень долговечный (ἔλαφος Hes.).

τετρᾰκόσιοι 3 четыреста: οἱ τ. Thuc., Lys. четыреста олигархов (захватавших власть в Афинах в 411 г. до н. э.).

τετρᾰκόσιος 3 собир. четыреста: ἀσπὶς τετρακοσία Xen. четыреста щитов, т. е. гоплитов.

τετρᾰ-κοτῠλιαῖος 3 равный четырем котилам (т. е. ок. 1.1 л) (πλῆθος Sext.).

τετρακτύς, ύος ἡ число четыре, четверка, четверица (считавшаяся у пифагорейцев основой всего мироздания) Plut., Luc.

τετρά-κυκλος 2 (ᾰ и ᾱ) четырехколесный (ἅμαξαι Hom., Her.).

τετρᾰ-λογία ἡ тетралогия (четыре драматических произведения - три трагедии и одна сатирическая драма, которые до Софокла представлялись каждым автором на конкурс к празднику Диониса; впосл. тж. группа из четырех диалогов или речей) Diog. L.

τετρα-μερής 2 состоящий из четырех частей Arst., Plut., Sext.

τετρά-μετρον τό 1) четверть медимна Arph.; 2) стих. тетраметр, стих из четырех диподиев Xen., Arph., Arst.

τετρᾰμηνιαῖος 3 Diod. = τετράμηνος.

τετρά-μηνον (ᾰ) adv. в течение четырех месяцев Arst.

τετρά-μηνος 2 (ᾰ) четырехмесячный Thuc., Arst., NT.

τέτραμμαι pf. pass. к τρέπω.

τετρα-μναῖος 3 весом или стоимостью в четыре мины Diod.

τετρᾰ-μοιρία ἡ вчетверо большее количество, четверной пай Xen.

τετρά-μοιρος 2 составляющий четвертую часть (τ. νυκτὸς φυλακή Eur.).

τετρά-μορφος 2 (ᾰ) четырехобразный, имеющий четыре различных характера (ὧραι Eur.).

τέτραξ, ᾰκος, v. l. ᾰγοςпредполож. глухарь Arph.

τετραξός 3 четверной или четвероякий Arst.

τετρ-αοίδιος 2 четырехнотный (ὁ κιθαρῳδίας νόμος Plut.).

τετρᾱ-ορία ἡ четверная запряжка, четверка лошадей Pind.

τετρά-ορος, стяж. τέτρωρος 2 (ᾰ) 1) запряженный вчетвером (ἵπποι Hom.); 2) запряженный четверкой (ἅρμα Pind.; ὄχος Eur.); 3) четвероногий (τετραόρου φάσμα ταύρου Soph.).

τετρά-πᾰλαι (ρᾰ) adv. чрезвычайно давно Anth.

τετρᾰ-πάλαιστος 2 (πᾰ) состоящий из четырех палест (ὁ πούς Her.).

I τετρά-πεδος 2 [πέδον] четырехгранный, имеющий четыре плоскости (λίθοι Diod.).

II τετρά-πεδος 2 [πούς] имеющий четыре фута (τῷ πλάτει Polyb.).

τετρά-πηχυς 2, gen. υος 1) состоящий из четырех пехиев (локтей) (ὀργυιά Her.); 2) высотой (ростом) или длиной в четыре пехия (ἄνδρες Arph.; κλῖναι Arst.).

τετρα-πλάσιος 3 четверной, учетверенный, четырехкратный Plat., Arst.

τετρά-πλεθρος 2 размером в четыре плетра (τὸ ἐμβαδόν Polyb.).

τετρά-πλευρον τό четырехсторонняя фигура Arst.

τετρά-πλευρος 2 четырехгранный (κίων Anth.).

τετραπλῇ adv. четырехкратно, вчетверо Hom., Luc.

τετρα-πλόος, стяж. τετραπλοῦς 2 учетверенный, четырехкратный, вчетверо больший Plut.

τετρα-πλοῦν τό вчетверо большее количество, четверная сумма или доля Xen., NT.

τετραπλοῦς 2 стяж. = τετραπλόος.

τετρᾰποδη-δόν adv. на четвереньках (ἑστάναι Arph.).

τετρᾰποδητί adv. Polyb. = τετραποδηδόν.

τετρᾰ-ποδίζω передвигаться на четвереньках Arst.

τετρᾰποδιστί adv. Luc. = τετραποδηδόν.

*τετράποδος 2 Polyb., Diod. v. l. = τετράπους.

τετρά-πολις, εως (ᾰ) ἡ союз четырех городов, четырехградье Thuc., Arst., Plut. (см. τετράπτολις).

τετρά-πολος 2 (ᾰ) четырежды обработанный (νειός Theocr.).

τετρά-πορος 2 (ᾰ) имеющий четыре прохода (ἁψῖδες Anth.).

τετρά-πουν, ποδος τό (sc. ζῷον) четвероногое животное Her., Arph., Plat., Arst.

τετρά-πους 2, gen. ποδος (ᾰ) 1) четвероногий Her., Plat., Arst.: λεία τ. Polyb. угнанный скот; 2) четырехфутовый (γραμμή Plat.).

τετρα-πρόσωπος 2 четвероликий (βωμός Plut.).

τετρά-πτερος 2 четверокрылый Soph., Arst.

τετρα-πτερυλλίς, ίδος (ῐδ) ἡ четверокрылая дичь, т. е. саранча, по по друг. - четвероногие животные Arph.

τετρά-πτῐλος 2 четырехперый Arph.

τέτραπτο эп. 3 л. sing. ppf. pass. к τρέπω.

τετρά-πτολις (acc. ιν) adj. населяющий четырехградье (т. е. атт. города Οἰνόη, Μαραθών, Προβάλινθος и Τρικόρυθος) (τ. λαός Eur.).

τετρά-πτωτος 2 грам. четырехпадежный.

τετρᾰ-πυργία ἡ четырехбашенное сооружение Polyb., Plut.

τετρά-ρρῡμος 2 с четырьмя дышлами, т. е. запряженный восьмеркой лошадей (ἅρμα Xen.).

τετρ-αρχέω быть тетрархом NT.

τετρ-άρχης, ου ὁ тетрарх (правитель четырех областей или одной четвертой части области) Plut., NT.

τετρ-αρχία ἡ тетрархия, должность или область тетрарха Eur., Dem., Plut.

τέτραρχος ὁ Plut. = τετράρχης.

τετράς, άδος (ᾰδ) ἡ 1) число четыре, четверица, четверка Arst.; 2) четвертый день месяца HH, Hes., Arph.

τέτρᾰσι Hes. dat. к τέσσαρες.

τετρά-σκαλμος 2 с четырьмя уключинами, т. е. четырехвесельный (τὰ πλοῖα Diod.).

τετρα-σκελής 2 1) четвероногий (οἰωνός Aesch.; μόσχος Eur.): χέρσου τ. γονή Soph. сухопутные четвероногие; 2) свойственный четвероногим (кентаврам) (ὕβρισμα Eur.): τ. πόλεμος Eur. война с кентаврами.

τετρα-στάτηρον τό монета в четыре статера Arst.

τετρα-στάτηρος 2 (τᾰ) обходящийся в четыре статера (σωτηρία Arph.).

τετρά-στεγος 2 четырехкровельный, т. е. четырехярусный (πύργοι Diod.).

τετρᾰ-σύλλᾰβος 2 четырехсложный Luc.

τέτρᾰτον (τό) adv. эп. = τέταρτον II.

τέτρᾰτος 3 Hom., Hes., Pind. = τέταρτος.

τετρά-τρῠφος 2 разломанный на четыре куска Hes.

I τέτρᾰφα pf. к τρέπω.

II τέτρᾰφα pf. к τρέφω.

τετρα-φᾰλαγγία воен. соединение из четырех фаланг Polyb.

τετρᾰφάληρος 2 Hom. = τετράφαλος.

τετρά-φᾰλος 2 (ρᾰ) с четырьмя шишками (гнездами для султанов) (κυνέη Hom.).

τετράφατο ион. 3 л. pl. ppf. к τρέπω.

τετρά-φῡλος 2 (ᾰ) разделенный (первоначально) на четыре филы (Ἀθηναῖοι Her.).

τέτρᾰχᾰ adv. на четыре части (διανέμειν τι Plat.).

τετρᾰχῇ adv. 1) на четыре части Xen., Luc.; 2) четырьмя способами или в четырех значениях Arst., Plut.

τετραχθά (θᾰ) Hom. = τέτραχα.

τετρᾰχίζω делить на четыре части Arph.

τετρά-χοος, стяж. τετράχους 2 содержащий четыре χοῦς (κάδοι Anth.).

τετρᾰ-χορδικός 3 тетрахордовый Plut.

τετρά-χορδον (ᾰ) τό тетрахорд 1) четырехструнный музыкальный инструмент Arst.; 2) диапазон в два с половиной тона Plut.

τετράχους 2 стяж. = τετράχοος.

τετρά-χυτρος 2 (ᾰ) емкостью в четыре горшка (τρυφάλεια Batr.).

τετρᾰχῶς Arst. = τετραχῇ 2.

τετρεμαίνω дрожать, трепетать Arph.

τέτρημαι pf. pass. к τετραίνω и τιτράω.

τετρ-ήμερον adv. на четвертый день Anth.

τετρ-ήμερος 2 четырехдневный: μετὰ τὴν τετρήμερον (sc. ἡμέραν) Arst. по истечении четырех дней.

τέτρηνα эп. aor. к τετραίνω.

I τετρ-ήρης 2 с четырьмя рядами весел Polyb.

II τετρήρης ἡ тетрера (судно с четырьмя рядами весел) Arst., Polyb.

τετρηρικός 3 Polyb. = τετρήρης I.

τέτρηχα эп. pf. к ταράσσω.

τετρήχει эп. 3 л. sing. ppf. к ταράσσω.

τέτρῑγα pf. 2 (преимущ. со знач. praes.) к τρίζω.

τετρίγει эп. 3 л. sing. ppf. к τρίζω.

τετριγῶτες эп. (= τετριγότες) part. pf. pl. к τρίζω.

τέτριμμαι pf. pass. к τρίβω.

τέτριξ, ιγος ἡ Arst. предполож. = τέτραξ.

τετρόργυος 2 [стяж. вм. τέτραόργυιος] состоящий из четырех оргий (ὀργυιά) Anth.

τέτροφα = τέτραφα I и II.

τετρυμένος part. pf. pass. к τρύω.

τετρ-ώβολον τό монета в четыре обола Polyb.

τετρ-ώβολος 2 стоящий четыре обола Arph.

τέτρωμαι pf. pass. к τιτρώσκω.

τετρώριστος 2 Soph. = τέτρωρος.

τέτρωρος 2 Eur. стяж. = τετράορος.

τετρ-ώροφος 2 четырехэтажный (οἰκία Her.).

τέττᾰ папаша!, отец! (обращение к пожилому человеку) Hom.

τεττᾰρ- атт. = τεσσαρ-.

τεττῑγο-μήτρα ἡ личинка цикады Arst.

τεττιγόνιον τό теттигоний (мелкая разновидность цикад) Arst.

τεττῑγο-φόρος ὁ с (золотой) цикадой в волосах (см. τέττιξ 2) Arph.

τεττῑγ-ώδης 2 похожий на цикаду Luc.

τέττιξ, ῑγος1) цикада Hom., Hes., Anacr., Plat., Arst., Theocr.; 2) булавка для волос с изображением цикады (которой афиняне древнейших эпох скалывали себе волосы): τεττίγων ἀνάμεστα ирон. Arph. переполненное цикадами, т. е. нечто чрезвычайно старое, седая старина.

τέττορες дор. = τέσσαρες.

τέτυγμαι pf. pass. к τεύχω.

τετῠκεῖν эп.-ион. inf. aor. 2 к τεύχω.

τετύκοντο эп. 3 л. pl. aor. 2 med. к τεύχω.

τέτυκτο эп. = τέτυξο.

τέτυλα ἡ Soph. = τύλη.

τέτυμμαι и τετύπτημαι Luc. pf. pass. к τύπτω.

τέτυξο эп. 2 л. sing. ppf. pass. к τεύχω.

τετύφθαι Her. inf. pf. pass. к τύπτω.

τετῡφωμένως бессмысленно, глупо Dem.