Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/122

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
συν-ήλῠσις, εως ἡ встреча, собрание Anth.

συν-ημέρευσις, εως ἡ повседневное общение (ἀλλήλοις Arst.).

συν-ημερευτής, οῦ ὁ человек, с которым проводят дни, постоянный спутник, сотоварищ Arst.

συν-ημερεύω вместе проводить дни, находиться в постоянном общении (τινί Xen., Arst. и μετά τινος Arst.): εἰς τὸ σ. Plat. при повседневном общении.

συνημμένος part. pf. pass. к συνάπτω.

συν-ημοσύνη ἡ [συνίημι] соглашение, договор Hom.

°συνήορος 2 эп.-ион. = συνάορος I.

συν-ηπεροπεύω вместе или одновременно обманывать Arph.

συνηρετέω Soph. = συνηρετμέω.

συν-ηρετμέω досл. вместе грести, перен. содействовать, помогать (τινι Soph., Eur.).

συνηρεφές τό тенистое место, густая тень (ἐν τῷ συνηρεφεῖ εἶναι Luc.).

*συνηρεφέω покрывать густой тенью (Eur. - v. l. к συνηρετέω).

συν-ηρεφής 2 1) густо покрытый (ἴδῃσι καὶ χιόνι Her.); 2) густо усаженный деревьями, тенистый (λόφος Plut.); 3) частый, густой (ὕλη Plut.); 4) закутанный, закрытый (πρόσωπον Eur.); 5) плотно или отовсюду закрывающий (ἐπικάλυμμα Arst.). - см. тж. συνηρεφές.

συνήριθμος 2 ион. = συνάριθμος.

συνῆρσα aor. к * συνάρω.

I συνῆτε 2 л. pl. impf. к σύνειμι I.

II συνῆτε 2 л. pl. aor. 2 к συνίημι.

συν-ηττάομαι вместе быть побежденным (μετά τινος Xen.).

συν-ηχέω 1) вместе звучать (αἱ σάλπιγγες συνηχοῦσαι Plut.); 2) давать отголосок (οἱ τόποι συνηχοῦντες Polyb.).

°συν-ήχησις, εως ἡ созвучие, аккорд Plut.

°συνήων, ονος ὁ Hes. v. l. = συνήωρ.

*συνήωρ, ορος ὁ Hes. = συνήορος.

συν-θᾱκέω вместе сидеть, просиживать (νυκτί Eur.).

σύν-θᾱκος 2 восседающий вместе (τινι Soph., Eur.).

συν-θάλπω 1) вместе согревать (τὸ σῶμα Plut.); 2) перен. согревать, утешать (μύθοις τινά Aesch.).

συν-θαμβέω вместе изумляться (δεινὸν ἐμβλέποντες καὶ συνθαμβοῦντες Plat.).

°συν-θάπτω 1) хоронить вместе (τινί τινα Eur.): γνωσθέντες τῇ σκευῇ τῶν ὅπλων ξυντεθαμμένῃ Thuc. опознанные по форме погребенного вместе (с ними) оружия; 2) участвовать в погребении, хоронить (τὸν θανόντα Soph.).

συν-θαυμάζω вместе удивляться, разделять (чье-л.) удивление Plat.

συν-θεάζω вместе находиться в исступлении (τῆς πόλεως ἁπάσης συνθεαζούσης Diod.).

συν-θεάομαι 1) вместе смотреть, сообща созерцать Xen., Plat.; 2) сообща исследовать (τι Xen., Plat.).

συν-θεᾱτής, οῦ ὁ вместе смотрящий Plat.

συν-θεάτρια (ᾱτ) adj. f вместе смотрящая Arph.

°συνθέλω Soph., Eur., Arph., Arst. = συνεθέλω.

σύνθεμα, ατος τό Anth. = σύνθημα.

σύνθεο эп. 2 л. sing. imper. к συντίθημι.

*συν-θερίζω вместе жать, убирать хлеб (Arph. - v. l. к θερίδδειν).

συν-θερμαίνω вместе нагревать Arst.

συν-θεσία, ион. συνθεσίη pl. 1) соглашение, условие или обет Hom.; 2) указание, наставление Hom.

σύν-θεσις, εως1) соединение, складывание (τῶν μορίων Arst.); 2) сочленение (ὀστῶν Arst.); 3) сочетание, связь (ἁρμονία ἢ ἄλλη τι σ. Plat.): γραμμάτων συνθέσεις Aesch. буквосочетания, т. е. искусство письма; ὀνομάτων σ. Arst. словосочетание; 4) сочинение, слагание (τῶν μέτρων Arst.; τῶν ἐπῶν Diod.): 5) связывание, синтез: τὸ ψεῦδος ἐν συνθέσει ἀεί Arst. ошибка всегда в (неправильном) связывании (субъекта и предиката); 6) составление, приготовление (φαρμάκων Diod.): ἡ τῶν στρωμάτων σ. Plat. изготовление ковров; 7) мат. сложение Plut.; 8) условие, соглашение: ἐκ συνθέσεως Diod. согласно условию; συνθέσεις περὶ γάμων Plut. брачный договор.

συνθετέον adj. verb. к συντίθημι.

συν-θετικός 3 связующий, упорядочивающий (ἐπιστῆμαι Plat.): σ. τοῦ πιθανωτέρου Luc. систематизирующий (лишь) наиболее достоверные факты.

σύνθετο эп. 3 л. sing. aor. 2 med. к συντίθημι.

σύν-θετον τό 1) сложное, составное Arst.; 2) условие, соглашение: ἐκ συνθέτου Her. согласно условию.

°σύν-θετος 2 и 3 1) сложный, составленный (ἐκ πολλῶν Plat., Arst.); 2) складной, складывающийся: διαιρετὸς καὶ πάλιν σ. Xen. разбирающийся и вновь складывающийся; 3) сложный, составной (ἢ σ. ἢ ἁπλοῦς Arst.); 4) сочиненный, выдуманный, ложный (λόγοι Aesch.); 5) (об)условленный (sc. σύνθημα Her.). - см. тж. σύνθετον.

συνθετός 3 Lys., Arst. = σύνθετος.

συν-θέω (fut. συνθεύσομαι) 1) сбегаться (πανταχόθεν Luc.); 2) сходиться, встречаться (εἰς ταὐτό Arst., Plut.); 3) удаваться: συνθεύσεται ἡμῖν ἡ βουλή Hom. замысел (этот) удастся нам.

συν-θεωρέω 1) вместе смотреть, совместно рассматривать (τι Arst., Sext.); 2) участвовать в праздничной процессии (τινι Arph.; Ἐλευσῖνάδε Lys.).

συν-θήγω обострять: ὀργῇ συντεθηγμένος φρένας Eur. распаленный гневом.

°συνθήκη 1) сочетание, связывание (τῶν ὀνομάτων Luc.); 2) тж. pl. условие, соглашение, договор: ἐκ συνθήκης Plat. и διὰ συνθήκης Arst. в соответствии с договором; συνθήκῃ и κατὰ συνθήκην Arst. по договору; παρὰ τὰς συνθήκας Plat. вопреки договору.

°σύν-θημα, ατος τό 1) условный знак: συνθήματα εἶναι τὰ ὀνόματα Plat. (некоторые говорят), что слова суть условные знаки; 2) pl. условные письмена, шифр Soph., Polyb.; 3) условленный знак, сигнал Her., Thuc.; 4) пароль Her., Thuc.; 5) соглашение, условие Soph., Plat., Xen.: ἀπὸ συνθήματος Her., Thuc. и ἐκ συνθήματος Her. согласно условию; 6) знамение, примета, признак (ξυμφορᾶς τινος Soph.); 7) условность: τὰ παρὰ φύσιν ξυνθήματα Plat. противоестественные условности; 8) воен. отличительный знак, знамя (sc. τοῦ τάγματος Diod.).

συν-θημᾰτιαῖος 3 обусловленный (взаимным решением) Arph.

συν-θημᾰτικός 3 условный (γράμματα Polyb.).

συν-θημᾰτικῶς условными знаками, шифром: ἐπιστολαὶ σ. γεγραμμέναι Polyb. шифрованные письма.

συν-θηρᾱτής, οῦдосл. спутник по охоте, перен. помогающий искать (τῶν φίλων Xen.).

°συν-θηράω 1) вместе охотиться (τινι Xen.); 2) тж. med. совместно ловить, хватать (τινα Soph. - in tmesi): χεῖρες ὑπό τινος συνθηρώμεναι Soph. схваченные кем-л. руки.

συνθηρευ- Eur., Arph. = συνθηρα-.

σύνθηρος ὁ Xen., Anth., Eur., Arph., Xen. etc. = συνθηρατής.

°συν-θιᾰσώτης, ουдосл. соучастник вакхических празднеств, перен. сотоварищ, спутник: δύο ξυνθιασώτα τοῦ ληρεῖν Arph. пара болтунов.

συν-θλάω разбивать (τὸ πρόσωπον καὶ τὴν κεφαλήν Plut.; ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον συνθλασθήσεται NT).

συν-θλίβω (ῑ) 1) сжимать, стискивать, сдавливать (τι Arst. и τινά NT): συνθλίβεσθαι ἐς στενόν Plut. быть зажатым в узкое место, быть стесненным; 2) сбивать, уплотнять (τὴν χαυνότητα τῆς χιόνος Plut.); pass. густеть, твердеть (ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ Arst.).

σύν-θλιψις, εως ἡ сжимание, сдавливание Arst.

°συν-θνῄσκω 1) умирать вместе (τινί Arph., Luc.): ἡ εὐσέβεια συνθνῄσκει βροτοῖς Soph. благочестие умирает вместе с людьми, т. е. сопровождает их до самой могилы; 2) дотлевать, угасать (συνθνῄσκουσα σποδός Aesch.).

συν-θοινάτωρ, ορος (ᾱ) ὁ соучастник пиршества, сотрапезник Eur.

συν-θορῠβέω вместе шуметь Diod.

συν-θρᾱνόω разрушать, сокрушать: συντεθράνωται ἅπαν Eur. рухнуло все (здание).

συν-θραύω разбивать, сокрушать, ломать (κρᾶτα Eur.; τὰ δοράτια Plut.): ἐξ οὗ συνέβαινε συνθραύεσθαι τοὔργανον Polyb. вследствие этого сломалась машина.

σύν-θρηνος 2 вместе оплакивающий, разделяющий скорбь Arst., Anth.

συν-θριαμβεύω вместе справлять триумф, совместно торжествовать победу (ἀπὸ Κίμβρων Plut.).

συν-θρόησις, εως ἡ смятение, замешательство Sext.

σύν-θρονος 2 вместе восседающий на троне (τινι Luc., Anth.).

σύν-θροος 2 звучащий вместе, вторящий (κιθάρᾳ Anth.).

συν-θρύπτω досл. сокрушать, перен. надрывать (τὴν καρδίαν τινός NT).

συν-θύω 1) вместе совершать жертвоприношения (τινί Xen. и μετά τινος Dem.); 2) одновременно приносить в жертву: σ. τινά τινι Eur. приносить в жертву кого-л. вместе с кем-л.

συνιδεῖν inf. aor. 2 к συνοράω.

συν-ιδρόω досл. обливаться потом, перен. крайне уставать: συνιδρουσῶν τῶν πτερύγων Diod. когда крылья совершенно устали.

°συνίει 1) 2 л. sing. imper. praes. к συνίημι; 2) 3 л. sing. impf. к συνίημι.

°συνίειν impf. к συνίημι.

°συνιείς, εῖσα, έν part. praes. к συνίημι.

συνῑέμεν эп. Hes. inf. aor. к συνίημι.

°σύνιεν эп. 3 л. pl. impf. к συνίημι.

I συνιέναι inf. praes. к σύνειμι II.

II συνιέναι inf. praes. к συνίημι.

συν-ιεράομαι вместе священствовать (τινι Plut.).

συν-ιερεύς, έως ὁ сочлен жреческой коллегии Plut.

συν-ιεροποιέω вместе совершать жертвоприношение (τινι Isae.).

συν-ίερος 2 совместно чтимый: σ. τοῦ Ἔρωτος Plut. (Афродита), имеющая общий культ с Эротом.

συνιερουργέω Plut. = συνιεροποιέω.

συν-ιζάνω 1) оседать (ἀναφυσᾶσθαι καὶ σ. Arst.); 2) сгущаться, уплотняться, застывать (ἐν πυρί Plut.); 3) сплавляться Plut.; 4) утихать (τοῦ πνεύματος συνιζάνοντος Luc.); 5) сжимать, стягивать (τὰς φύσας Arst.).

συν-ίζησις, εως1) оседание, оползень или обвал (εἰς τὰ κοῖλα Arst.; διὰ βάρος Plut.); 2) грам. синизеса (односложно-слитное произношение двух смежных гласных, напр.: εω в Πηληϊάδεω).

συν-ίζω 1) собираться на заседание, заседать Her.; 2) оседать, опадать, спадаться (αἱ φλέβες συνίζουσιν Arst.): εἰς ταὐτὸν σ. Plat. уменьшаться до прежнего объема; 3) уменьшать в объеме, сжимать (τι Arst.).

°συν-ίημι (fut. συνήσω, impf. συνίην и συνίειν, aor. συνῆκα, aor. 2 σύνην, pf. συνεῖκα) 1) сводить (σ. τινας μάχεσθαι Hom.): συνέσθαι ἀμφὶ γάμῳ Hom. договориться насчет брака; 2) редко med. слышать, воспринимать (θεᾶς ὄπα Hom.; τὸν Αἵμονος φθόγγον ξ. Soph.); 3) внимать, слушать: εἰ δ᾽ ἄγε νῦν ξυνίει Hom. ну слушай же; μεῦ βουλέων ξύνιεν Hom. они внимали моим советам; 4) замечать (τοῖϊν ξυνέηκε Hom.): οὐ συνῆκα ἡδύς τινι διὰ σὲ γεγενημένος Luc. я не заметил, чтобы стал из-за тебя кому-л. приятным; 5) понимать (Hom., Arph.; σ. ἀλλήλων Her.): ξ. ἑλληνιστί τὰ πλεῖστα Xen. понимать по-гречески почти все; ξυνῆκα τοὖπος Soph. я понял (твою) речь; ξυνιέντες τὰ ναυτικά Xen. знающие морское дело; ἀκούετε καὶ συνίετε NT слушайте и разумейте.

συν-ῐκετεύω совместно умолять Plut.

συν-ικνέομαι досл. приходить вместе, сходиться, перен. касаться, затрагивать, интересовать: τῶν μὲν μᾶλλον συνικνουμένων, τῶν δ᾽ ἧττον Arst. поскольку одни обстоятельства затрагивают (нас) больше, а другие - меньше.

συνίμεν эп. inf. к σύνειμι II.

συνιοῦσι 3 л. pl. praes. к συνίημι.

συν-ιππάζομαι вместе ехать верхом Plut.

συν-ίππαρχος ὁ товарищ по командованию конницей Her.

συν-ιππεύς, έως ὁ товарищ по службе в коннице Dem.

I σύνῐσαν эп. (= συνῄεσαν) 3 л. pl. impf. к σύνειμι II.

II σύνῐσαν эп. (= συνῄδεσαν) 3 л. pl. ppf. к σύνοιδα.

°συνίσᾱσι Soph. 3 л. pl. pf. к σύνοιδα.

°σύνισμεν Eur. 1 л. pl. praes. к σύνοιδα.

συνιστάνω Polyb. = συνίστημι.

συνιστάω Arst., Polyb. (3 л. sing. impf. συνίστα) = συνίστημι.

°συν-ίστημι, редко συνιστάνω и συνιστάω (impf. συνίστην, fut. συστήσω, aor. 1 συνέστησα, pf. συνέστᾰκα; к 17-28: aor. 2 συνέστην, pf. συνέστηκα, ppf. συνειστήκειν) 1) ставить вместе, расставлять (τὰ δίκτυα Xen.): συνίστασθαι τὸ ὅλον Plat. объединять в одно целое; 2) ставить (во главе), назначать (ἡγεμόνα τισίν Polyb.; συσταθεὶς συνήγορος Plut.); 3) выставлять поручителем (τινά Dem.); 4) собирать, объединять (σ. Ἀσίην πᾶσαν ἑωϋτῷ Her.): σ. ἀντίπαλόν τινι Xen. собирать противников, т. е. сколачивать союзное войско против кого-л.; σ. πρὸς ἀλλήλους Xen. объединяться друг с другом (против кого-л.); σ. τινὰς ἐπὶ τὴν πρᾶξιν Plut. привлечь кого-л. к своему делу; συνεστηκότα εἰς τὸ αὐτὸ ἔθνη Xen. слившиеся воедино племена; συνίστασθαι μισθοφόρους Polyb. обзаводиться наемными войсками; ξυνεστῶτος στρατοῦ Eur. собравшись всей армией; 5) восстанавливать, поднимать, подстрекать (τινὰς ἐπί τινι Her. и ἐπί τινα Plut.): ξ. τινὰς ἐς ξυνωμοσίαν Thuc. организовать из кого-л. заговор; 6) приобретать: μαντικὴν ἑωϋτῷ συστῆσαι Her. научиться искусству прорицания; 7) сводить, представлять, знакомить (τινά τινι Xen., NT): ἰατρῷ συστῆσαί τινα Plat. показать кого-л. врачу; παραβάτην ἑαυτὸν σ. NT показать себя преступником; 8) выставлять напоказ, т. е. расхваливать (τινά NT); 9) составлять, устраивать, учреждать, основывать (τὴν ὀλιγαρχίαν Thuc.; τὴν πολιτείαν Arst.): συνίστασθαι βουλήν Plut. учреждать государственный совет; 10) созидать, образовывать, производить (ζῷον ἔμψυχον Plat.); строить (πόλιν Plat.; ναυτικὰς δυνάμεις Polyb.); 11) готовить, подготовлять (θάνατον ἐπί τινι Her.; πόλεμον ἐπί τινα Dem.); предпринимать (πολιορκίαν Polyb.); 12) сгущать, свертывать (τὸ γάλα Plut.); 13) морщить, хмурить (τὸ πρόσωπον Plut.); 14) тж. med. становиться пасмурным, хмуриться (τοῦ ἀέρος συνισταμένου Plut.): τὸ ξυνεστὸς φρενῶν Eur. мрачное настроение; 15) уплотнять, закреплять (τὰ ἴχνη Xen.); 16) повышать, увеличивать (τὰς τιμὰς τοῦ σίτου Dem.); 17) выказывать, проявлять, обнаруживать (εὔνοιαν Polyb.); 18) доказывать Polyb.: συνιστάντες ἐξ Αἰγύπτου μετενηνοχέναι πάντα Diod. доказывая, что все принесено из Египта; 19) держаться вместе (ἀλλήλοις Xen.): συστάντες ἀθρόοι Xen. тесно сомкнув свои ряды; μετὰ τούτων συνεστῶτες Plat. стоявшие с ними в одной кучке; σ. τινί NT стоять рядом с кем-л.; 20) (о военных действиях) завязываться Plut.: πολέμοιο συνεσταότος Hom. и μάχης συνεστεώσης Her. когда завязалось сражение; πολέμου συστάντος Isocr. когда вспыхнула война; 21) противоречить, враждовать (τινί Her.): γνῶμαι συνέστασαν Her. мнения разошлись; συνεστήκεε ταύτῃ τῇ γνώμῃ ἡ Γωβρύεω Her. этому мнению противоречило мнение Гобрия; παρατάξεις καὶ κινδύνους συνίστασθαι Diod. стремиться к битвам и опасностям; 22) спорить (συνεστηκότων τῶν στρατηγῶν Her.); 23) крепко держаться, противостоять, сопротивляться, бороться (μάχῃ καὶ ὠθισμῷ Thuc.; σ. λιμῷ καὶ καμάτῳ Her.): ἀλγηδόνι ξ. Soph. терпеть горе; 24) соединяться, сочетаться, сходиться, вступать в союз (λέχος Ἡρακλεῖ ξυστᾶσα Soph.): οἱ ξυνιστάμενοι и οἱ ξυνεστῶτες Thuc. члены союза, союзники; σ. πρός τινα Thuc. и μετά τινος Dem. вступать в союз с кем-л.; τὸ ξυνιστάμενον Arph. сговор, заговор; 25) тж. med. составляться, образовываться, возникать: ἐπεὶ ἡ πόλις ἐκ μυρίων οἰκιῶν συνέστηκε Xen. так как город состоит из десяти тысяч домов; ἐκ δυοῖν γενῶν συνεστάναι Plut. состоять из двух родов; συνιστάμενος καὶ φυόμενος Dem. зарождающийся и укореняющийся; οἱ συνεστῶτες εὖ μῦθοι Arst. хорошо составленные фабулы; 26) тж. med. становиться твердым, крепнуть (τὰ συνεστῶτα или συνεστηκότα σώματα Xen.): τὸ αἷμα συνίσταται Arst. кровь свертывается; συνεστηκυῖα χιών Polyb. смерзшийся снег; 27) тж. med. длиться, продолжаться (τοῦτο συνεστήκεε μέχρι οὗ οἱ παρεγένοντο Her.); 28) тж. med. быть постоянным, регулярным, организованным (τὸ πελταστικὸν συνεστηκός Xen.): τὸ συνεστηκὸς στράτευμα Dem. регулярное войско.

°συν-ιστίη ἡ общая трапеза Her.

συν-ιστορέω сознавать: ὁ συνιστορῶν αὑτῷ τι Men. сознающий за собой что-л.

°συν-ίστωρ, οροςи ἡ совместно видевший, свидетель (τι Aesch. и τινός Polyb., Anth.; ξυνίστορες ἔστε Thuc.).

συν-ισχναίνω досл. высушивать, перен. ослаблять, изглаживать из памяти (τι τῷ χρόνῳ Eur.).

συν-ισχῡρίζω помогать усилить, делать сильным, укреплять (τινά Xen.).

συν-ίσχω досл. держать в тисках, перен. теснить, мучить, терзать (τοῖς μεγίστοις νοσήμασι συνισχόμενος Plat.).

συν-ῐτικός 3 [σύνειμι II] стягивающийся, сжимающийся, сгущающийся (ἀήρ Arst.).

συνίω praes. conjct. к σύνειμι II.

συνιών, οῦσα, όν part. praes. к σύνειμι II.

συν-ναίω (только praes.) 1) жить вместе (τινί Aesch., Soph.); 2) быть спутником (τινὶ ἐπὶ νηΐ Soph.).

σύν-νᾱος 2 имеющий общий храм, чтимый в том же храме (Ἀφροδίτη σ. τοῦ Ἔρωτος Plut.).

συν-νάσσω (только aor.) сбивать в кучу, скучивать: συννάξαντες μυριάδα ἀνθρώπων Her. поставив плотно друг к другу десять тысяч человек.

συν-ναυᾱγέω вместе терпеть кораблекрушение Aesop.

°συν-ναυβάτης, ου (βᾰ) ὁ спутник по морскому путешествию Soph.

συν-ναύκληρος ὁ совладелец корабля (Luc. - v. l. σύγκληρος).

°συν-ναυμᾰχέω вместе сражаться на море (τινι Her., Thuc., Dem.): ὅστις ἄν ξυνναυμαχῇ Arph. всякий участник морского боя.

συν-ναυστολέω вместе совершать плавание: σοὶ συννεναυστοληκότες Soph. твои спутники по морскому путешествию.

συν-ναύτης, ου ὁ спутник по морскому путешествию Soph.

συν-νεάζω вместе проводить юность (τινί Eur.).

συννεαρίζω Plut. v. l. = συνεαρίζω.

συν-νέμησις, εως ἡ отношение (πρός τι Plut.).

συν-νέμω 1) вместе пасти (συννέμεσθαί τινι Arst.); 2) уделять, назначать, присоединять (ἑαυτῷ τινας Plut.): ποιητικὴ μουσικῇ συννεμομένη Plut. поэтика, связанная с музыкой.

συννενέᾰται ион. 3 л. sing. pf. pass. к συννέω II.

σύν-νευσις, εως1) сближение, схождение (πρός τι Plut.); 2) союз (τῶν πόλεων πρὸς ἀλλήλας Polyb.).

°συν-νεύω 1) сближать, сдвигать: τὰς ὀφρῦς κάτω σ. Luc. хмурить брови; 2) кивать в знак согласия: ξὺννευσον Soph. дай согласие, обещай; 3) склоняться, сходиться (πρὸς τὴν αὐτὴν ὑπόθεσιν Polyb.; εἰς ἓν κέντρον Plut.).

συν-νέφεια ἡ скопление облаков, сильная облачность Arst.

°συννέφελος 2 Thuc. = συννεφής.

συν-νεφέω (pf. συννένοφα) 1) собирать тучи, громоздить облака Arph.; 2) покрываться тучами Plut.: συννεφεῖ Arst. impers. облачно, пасмурно; 3) быть несчастным Eur.; 4) отуманивать, делать печальным, (ὄμματα Eur.).

συν-νεφής 2 1) покрытый тучами, облачный, пасмурный (νύξ Polyb.; ἡμέραι Diod., Plut.); 2) хмурый, мрачный, печальный (Κρέων Eur.; τὸ μέτωπον Arst.; ὄμματα Anth.).

I συν-νέω [νέω II] плыть вместе (τινι Luc.).

II °συν-νέω, ион. συννήω [νέω IV] нагромождать, наваливать (ἀκόντια ἐς τοὺς θαλάμους Her.; sc. τοὺς νεκροὺς ἐπ᾽ ἀλλήλοις Thuc.): σ. πυρήν Her. складывать костер.

συννηέω ион. v. l. = συννήω.

συν-νήχομαι вместе плыть (τινι Arph., Plut., Luc.).

συννήω ион. = συννέω II.

συν-νῑκάω совместно побеждать (τινι Eur. и μετά τινος Xen.).

°συν-νοέω 1) размышлять, соображать, обдумывать (τι Soph., Plat.): ἐν ἑαυτῷ τι συννούμενος Eur. размышляя про себя кой о чем; 2) понимагь (τι Plat., Polyb.; οὐ μὴν ἱκανῶς γε συννοῶ Plat.).

°σύν-νοια, ион. συννοίη 1) размышление, обдумывание Plat., Arst., Luc.: συννοίῃ ἐχόμενος Her. погруженный в размышления; ἐμοί τοι ἡ ξ. βουλεύει πάλαι Soph. я давно уже думаю об этом; 2) забота, тревога (συννοίᾳ δάπτομαι κέαρ Aesch.): σύννοιαν ὄμμασιν φέρων Eur. с озабоченными глазами; 3) сознание своей вины, угрызение (σ. οἷον δέδρακε ἔργον Eur.).

συν-νομέομαι вместе жить Plut.

συν-νομή 1) совместная пастьба Plat.; 2) одно целое, общность Plat.

συν-νομίζω быть одного мнения, соглашаться (τινί Plat.).

συν-νομοθετέω совместно издавать законы, вместе законодательствовать Plat., Dem.

I °σύν-νομος 2 1) пасущийся вместе, живущий стадами или стаями (ταῦροι Arst.): πάνθ᾽ ὅσα σύννομα Plat. все, что живет общественной жизнью; 2) живущий вместе, неразлучный (τινι Luc.): ἄταισι σ. Aesch. связанный с погибелью, пагубный; λέοντε συννόμω Soph. пара львов; 3) однородный, родственный (τέχναι, ἤθη Plat.).

II °σύννομος и1) участник, спутник (τῶν ὕμνων Arph.): τῶν λέκτρων ξ. Aesch. супруг(а); θαλάσσης σύννομοι Eur. спутницы моря = Σκειρωνίδες πέτραι; σύννομοι νεφέων δρόμου Eur. спутники облаков, т. е. быстролетные, как облака; 2) супруг(а) Soph., Plat., Arst.

σύν-νοος, стяж. σύννους 2 1) погруженный в раздумье, размышляющий, задумчивый Isocr., Plut., Luc.; 2) озабоченный, беспокойный (βλέμμα Arst.); 3) рассудительный, осторожный (σ. καὶ ταπεινὸς πρός τινα Plut.).

συν-νοσέω 1) вместе быть больным: σ. τινι Eur. быть подверженным той же (душевной) болезни; 2) быть охваченным той же страстью (τινι Eur. etc.).

σύννους 2 стяж. = σύννοος.

συν-νυκτερεύω вместе проводить ночь Plut.

συν-νυμφοκόμος 2 помогающий наряжать невесту Eur.

συν-οδεύω вместе совершать путь, сопутствовать (τινί Plut.): οἱ συνοδεύοντος αὐτῷ NT его спутники.

συν-οδία 1) совместное путешествие Plut., NT; 2) общество, общение (Plut.; συνοδίαν τινὸς φεύγειν Men.).

συν-οδίτης, ου (ῑ) ὁ спутник или попутчик Anth.

συνοδοιπορέω вместе путешествовать (τινι Luc.).

συνοδοιπορία ἡ совместное путешествие Babr.

°συν-οδοιπόρος и ἡ спутник или попутчик Xen., Luc.

I °σύν-οδος 1) сходка, собрание (σύνοδοι καὶ δεῖπνα Plat.): ἀπὸ κοινῶν ξυνόδων βουλεύειν Thuc. совещаться на общих собраниях; σ. πρὸς τῷ διαιτητῇ Dem. одновременная явка (тяжущихся сторон) на суд; αἱ διαλεκτικαὶ σύνοδοι Arst. собрания, посвященные обсуждениям, диспуты; 2) политическая группировка, партия (ἑταιρεῖαι καὶ σύνοδοι Isocr.); 3) соитие, спаривание (τῶν ἰχθύων Arst.); 4) воен. столкновение, стычка, бой Thuc., Xen., Plat.: αἱ ἐν ὅπλοις ξύνοδοι Arph. вооруженные столкновения; 5) стык, соприкосновение, встреча, слияние (ὕδατος Plat.): σύνοδοι θαλάσσης Eur. суженная часть моря, т. е. Геллеспонт; αἱ περὶ τὸ στόμα σύνοδοι Plat. соединяющиеся во рту вещества, т. е. пища, приходящая в соприкосновение с полостью рта; αἱ τῶν μηνῶν σύνοδοι Arst. рубежи (смежных) месяцев; 6) астр. приближение, соединение (σελήνης πρὸς ἥλιον Plut.); 7) поступление, доход (χρημάτων σύνοδοι Her.); 8) связь, смесь, сочетание (sc. τοῦ εἴδους καὶ τῆς ὕλης Arst.).

II σύνοδος ὁ спутник (ζωῆς καὶ θανάτου Anth.).

συν-όδους, όδοντος adj. со слитными зубами, сростнозубый (sc. ζῷα Arst.).

°συν-οδύρομαι (δῠ) вместе оплакивать Plat., Plut.

°σύν-οιδα (pf. со знач. praes.; fut. συνείσομαι - реже συνειδήσω, ppf. συνῄδειν - атт. συνῄδη; inf. συνειδέναι; part. συνειδώς) 1) вместе (с кем-л.), т. е. также (у)знать (τι Her., Thuc., Xen. и περί τινος Isocr.): συνοίδαμεν ὑμῖν ἐοῦσι προθυμοτάτοισι Her. мы сами знаем, что вы чрезвычайно усердны; σ. τινὶ χρηστόν τι Her. знать о чьих-л. славных делах; τίνα σύνοισθά μοι καλουμέντῃ; Aesch. кого, по-твоему, я звала; σύνοιδέ μοι, εἰ ἐπιορκῶ Xen. он может засвидетельствовать, ложна ли моя клятва; θνῄσκοντι συνείσῃ μοι Soph. ты будешь свидетелем моей кончины; συνειδυίας τῆς γυναικὸς αὐτοῦ NT с ведома своей жены; συνιδόντες κατέφυγον NT узнав (об этом), они бежали; 2) сознавать (σ. ἐμαυτῷ ἐψευσμένος αὐτόν Xen.): οὐ ξύνοιδα ἐμαυτῷ σοφὸς ὤν Plat. я не считаю себя мудрецом; ξυνῄδειν ἐμαυτῷ οὐδὲν ἐπισταμένῳ Plat. я сознавал, что ничего не знаю; 3) быть участником, сообщником: ξ. τὸ πρᾶγμα ἐργασμένῳ Soph. соучаствовать в исполнении - см. тж. συνειδός и συνειδώς.

συν-οιδάω одновременно набухать Diod.

συν-οικειόω 1) сближать, связывать, роднить (τινά и τί τινι Polyb., Plut.): κατὰ γένος συνοικειοῦσθαι Plut. находиться в родственной связи; σ. ἑαυτόν τινι Plut. родниться с кем-л.; 2) приспособлять, приучать (τὰ σώματα ταῖς ὥραις Luc.).

συν-οικείωσις, εως досл. сближение, рит. связывание, сочетание (μὴ προσόντων Arst.).

°συν-οικέω 1) жить вместе, вести совместную жизнь (τινι Aesch., Soph. и μετά τινος Plut.); 2) вместе заселять (Λιβύην τινί Her.; ἡ συνοικουμένη χώρα Xen.); 3) сожительствовать, находиться в супружестве (τινι Her.): τουτέων συνοικησάντων γίνεται Κλεισθένης Her. от их брака происходит Клисфен; 4) быть тесно связанным, быть неразлучным: σ. ἡδοναῖς Plat. жить среди наслаждений; ᾗ δ᾽ ἂν ξυνοικίᾳ μήτε πλοῦτος ξυνοικῇ μήτε πενία Plat. там, где в обществе нет ни богатства, ни бедности; 5) сжиться, освоиться: ἱππικοῖς ἐν ἤθεσι ξυνοικῶν Eur. освоивший искусство управления конями.

συν-οίκημα, ατος ἡ общежитие, общество Her.

°συν-οίκησις, εως ἡ (ион. dat. συνοίκησι) 1) брачное сожительство Her.: τὴν συνοίκησιν ποιεῖσθαι Plat. заключать брак; 2) община, общество: πόλεων συνοικήσεις Plat. городские поселения.

συν-οικήτωρ, ορος живущий вместе (τινί Aesch.).

°συν-οικία 1) совместная жизнь: ξυνοικίαν τινὸς δέχεσθαι Aesch. соглашаться обитать вместе с кем-л.; 2) поселение, община, общество Plat.: αἱ κατὰ τὴν χώραν συνοικίαι Polyb. сельские поселения, деревни; 3) жилище, дом Luc.; 4) дом с наемными квартирами Thuc., Xen., Isae., Aeschin.; 5) pl. соседние местности, окрестности Plut.; 6) пристройка Arph., Aeschin.; 7) соседний дом (αἱ οἰκίαι καὶ ξυνοικίαι Thuc.).

°συνοίκια τά (sc. ἱερά) синэкии (афинский праздник, справлявшийся ежегодно 17-го боэдромиона в память политического объединения атт. общин Тесеем) Thuc.

συν-οικίδιον τό небольшой дом Arst.

°συν-οικίζω (fut. συνοικιῶ) 1) селить вместе (πάντας, sc. ἐς τὴν πόλιν Thuc.): ξ. τὴν Λέσβον ἐς τὴν Μυτιλήνην Thuc. переселять все население Лесбоса в Митилену; 2) вместе заселять, колонизовать (τὴν Τροίαν Eur.): ξυνῴκισαν καὶ Κορινθίων τινές Thuc. в колонизации приняли участие и некоторые коринфяне; 3) (о городе) основывать, благоустраивать (τὰς Ἀθήνας Plut.): οὐ ξυνοικισθείσης πόλεως Thuc. так как не было благоустроенного города; 4) сочетать браком (τὴν θυγατέρα τινί Her.; τοὺς δούλους ταῖς γυναιξί Polyb.).

°συν-οίκῐσις, εως ἡ заселение, колонизация Thuc.

συν-οικισμός 1) Polyb., Plut. = συνοίκισις; 2) брачное сожительство, супружество Diod., Plut.

συν-οικιστήρ, ῆρος ὁ заселитель, колонизатор (γαίας Pind.).

°συν-οικοδομέω вместе строить, застраивать: ἐκ πολλῶν ἓν οἰκητήριον σ. Plut. соединять многие постройки в одно целое; λίθοι ξυνῳκοδομημένοι Thuc. сложенные вместе камни.

συν-οικονομέω сообща распоряжаться, вместе управлять Diog. L.

I °σύν-οικος 2 1) вместе живущий (ἐν δόμοισί τινι Aesch.; ἡ ξ. τῶν κάτω θεῶν Δίκη Soph.); 2) тесно связанный, сопутствующий, соединенный: σκότῳ λιμὸς ξ. Aesch. голод в сочетании с тьмой, т. е. голодание в темнице; ξ. ἄταις ἀγρίαις Soph. сопутствуемый жестокими бедствиями.

II °σύνοικος и ἡ сожитель, тж. близкий сосед (γείτονες καὶ ξύνοικοι μιᾶς χώρας Thuc.): σ. ἐν τῇ πόλει Plat., Isocr. согражданин.

συν-οικουρέω обитать вместе, сожительствовать (τῷ γάμῳ Plut.).

°συν-οίκουρος ὁ сожитель, сотоварищ Eur.

συν-οικτίζω иметь сострадание: σ. τινά Xen. сжалиться над кем-л.

°συν-οίομαι думать так же, соглашаться: καὶ τόδε ξυνοιήθητι Plat. согласись же и вот с чем.

°συνοίσω fut. к συμφέρω.

συν-ολισθαίνω вместе скользить, поскользнувшись падать Plut., Arst.: σ. τινί Plut. падать вместе с кем-л.

συνολισθάνω Plut. v. l. = συνολισθαίνω.

σύν-ολκος 2 стянутый Arst.

συν-όλλῠμαι (aor. 2 ξυνωλόμην) вместе погибать (τινι Eur.).

συν-ολολύζω вместе испускать крик: συνωλόλυζον καὶ αἱ γυναῖκες Xen. (воины издали боевой клич) и его подхватили женщины.

I °σύν-ολον τό целое, совокупность Plat., Arst.

II °σύνολον τό adv. в целом, вообще Plat., Dem.

°σύν-ολος 2 и 3 взятый целиком и полностью, цельный, совокупный, полный Plat., Arst.

συν-όλως в целом, вообще Isocr.

συν-ομαίμων, ονοςи ἡ Aesch., Eur. = ὅμαιμος II.

συνομᾶλιξ, ῐκοςи дор. = συνομῆλιξ.

συν-ομᾰλύνω (λῡ) делать совершенно ровным, выравнивать (τὸ μεταξὺ τῆς Πειραϊκῆς πύλης καὶ τῆς ἱερᾶς Plut.).

συν-ομαρτέω 1) сопровождать (σὺν᾽ δ᾽ ὁμαρτοῦσιν φίλοι Eur.); 2) следовать: σ. τινι Plut. следовать за чем-л.

συν-ομβρίζει impers. идет сильный дождь, льет как из ведра Plut.

συν-όμευνος и ἡ супруг(а) Anth.

συν-ομ-ήθης 2 сжившийся, свыкшийся (ἅλικες Anth.).

συν-ομῆλιξ, дор. συνομᾰλιξ, ῐκοςи ἡ ровесник, сверстник Theocr., Anth.

συν-ομηρεύω вместе быть заложником (συνομηρεύοντες ἅμα τινί Polyb.).

συν-ομῑλέω беседовать (τινι NT).

°συν-όμνῡμι 1) вместе клясться Xen.: σ. ἀλλήλοις Dem. обязываться взаимной клятвой; σ. ὅρκον Plut. произносить клятву; 2) клятвенно обещать (τί τινι Aesch., Soph.); 3) сговариваться, устраивать заговор (ἐπί τινι Her. и ἐπί τινα Dem.): τὸ πρᾶγμα πανταχόθεν συνομώμοται Arph. этот заговор охватил все; οἱ συνομοσάμενοί τινι Plut. участники чьего-л. заговора.

συν-ομοιοπᾰθέω быть охваченным теми же чувствами: ὁ ἀκούων συνομοιοπαθεῖ τῷ λέγοντι Arst. слушатель проникается доводами говорящего.

συν-ομοιόω полностью уподоблять Plut.

°συν-ομολογέω 1) реже med. соглашаться (τινι Her., Xen.): σ. τι Plat. соглашаться с чем-л., признавать что-л.; ἔστω συνωμολογημένον ἡμῖν Arst. будем считать признанным нами; 2) тж. med. заключать соглашение Xen., Plat.: αἱ συνθῆκαι συνωμολογημέναι Polyb. заключенные соглашения; 3) обещать (τί τινι Xen.): σ. δασμὸν οἴσειν Xen. обещать платить дань.

συν-ομολογία ἡ соглашение Plat.

συνομοπᾰθέω Arst., Plut. v. l. = συνομοιοπαθέω.

συν-ομορέω быть смежным, граничить (ἡ οἰκία συνομοροῦσα τῇ συναγωγῇ NT).

συν-ομώνῠμος 2 носящий то же имя, одноименный (σ. τινος Diod., Anth.).

συν-οξύνω (ξῡ) 1) делать остроконечным, заострять (τὸ κέντρον Polyb.); 2) грам. вместе помечать острым ударением (τί τινι).

°συν-οπᾱδός 2 сопровождающий, сопутствующий (τινι Plat.).

συν-οπάζομαι сопровождать, сопутствовать Soph.

σύν-οπλος 2 воюющий вместе, союзный (δόρατα Eur.).

συν-οπτικός 3 охватывающий все своим взором, способный все обозреть (ὁ διαλεκτικός Plat.).

σύν-οπτον τό ясная видимость: ἐν συνόπτῳ εἶναι Aeschin. быть ясно видимым.

σύν-οπτος 2 легко обозреваемый, хорошо видимый, ясно заметный Arst., Polyb., Plut.

°συν-οράω (fut. συνόψομαι, aor. 2 συνεῖδον) вместе или одновременно видеть, сразу обозревать (τὰ διεσπαρμένα Plat.): συνεώρων ἀλλήλους Xen. они видели друг друга, т. е. были на виду друг у друга; δύνασθαι δεῖ συνορᾶσθαι τὴν ἀρχὴν καὶ τὸ τέλος Arst. (эпопея не должна быть чрезмерно длинна), чтобы можно было одновременно видеть начало и конец; πάντα ταῦτα συνιδόντες Dem. имея в виду все это вместе взятое; ἄπορος συνοφθῆναι Plut. с трудом или едва заметный.

συν-οργιάζω совместно справлять религиозные оргии Plut.

συν-οργίζομαι (fut. συνοργισθήσομαι, aor. συνωργίσθην) вместе сердиться Dem., Plut.: συνοργισθῆναι τοῖς ἀδικηθεῖσιν Isocr. разделить гнев обиженных.

συν-ορέω быть сопредельным, граничить (ἡ συνοροῦσα χώρα Polyb.; τὰ συνοροῦντα τοῖς Ἰνδοῖς ἔθνη Plut.).

σύν-ορθρος 2 возникающий с рассветом, рассветный: σ. αὐγαῖς Aesch. появляющийся с утренними лучами солнца.

συν-ορίζω 1) заключать в те же границы Arst.; 2) быть сопредельным, граничить (τινί Diod.).

συν-ορίνω (ῑ) досл. шевелить, возбуждать, перен. трогать: ἵνα οἱ σὺν θυμὸν ὀρίνῃς Hom. чтобы растрогать его; συνορινόμεναι κίνυντο φάλαγγες Hom. зашевелившись, двинулись фаланги.

σύν-ορκος 2 связанный взаимной клятвой (σύνορκοι καὶ σύμμαχοι Xen.).

συν-ορμάω одновременно возбуждать: σ. τῷ φωτὶ τὰς πράξεις καὶ τὰς νοήσεις Plut. (о солнце) побуждать (своим) светом к деяниям и мыслям.

συνόρμενος part. aor. 2 к * συνόρνυμαι.

συν-ορμέω вместе стоять на якоре (τινι Polyb.).

συν-ορμίζω вместе ставить на якорь, одновременно вводить в порт (τὰς ναῦς Xen.; τὸν στόλον Polyb.).

*συν-όρνῠμαι (только part. aor. 2 συνόρμενος) устремляться прочь (ἀφ᾽ Ἓλλανος αἴας Aesch.).

°σύν-ορος, ион. σύνουρος 2 1) сопредельный, пограничный, смежный (τῇ Ἀττικῇ и τῆς Ἀττικῆς Plut.); 2) перен. близкий, родственный (κόνις, πηλοῦ κάσις ξ. Aesch.): σ. ἡ πραγματεία τοῦ ἰατροῦ καὶ τοῦ φυσικοῦ Arst. (вопросы медицины) одинаково близки как врачу, так и естествоиспытателю.

συν-οροφόω покрывать (словно) кровлей, осенять (ταῖς κόμαις τὸν πέριξ ἀέρα Luc.).

συν-ορχέομαι вместе плясать (τινι Plut., Luc.).

°σύνουρος 2 ион. Aesch. = σύνορος.

°συν-ουσία, ион. συνουσίη ἡ [σύνειμι I] 1) общение, знакомство, посещение (τινός Plat. и πρός τινα Xen.): ἡ σὴ ξ. Plat. общение с тобою; κομψὸς ἐν συνουσίᾳ Arph. любезный в обхождении; πλησθῇς τῆς νόσου ξυνουσίᾳ Soph. утомленный постоянным общением с больным (Филоктетом); 2) сборище, общество, сходка, собрание Her., Isocr.: ἡ ἐν οἴνῳ σ. Plat. попойка, пиршество; ξυνουσίαι θηρῶν Soph. общество зверей; 3) беседа, собеседование: τὴν συνουσίαν διαλῦσαι Plat. прекращать беседу, т. е. расходиться; αἱ σοφαὶ ξυνουσίαι Arph. ученые собеседования; προϊούσης τῆς ξυνουσίας Plat. по мере того как развивается беседа; 4) посещение учителя, учение (ἡ περὶ γράμματα σ. Plat.; μισθὸς τῆς συνουσίας Xen.); 5) половые сношения, соитие Xen., Plat., Arst.

συν-ουσιάζω находиться в сожительстве Plut.

συνουσιασμός ὁ половая связь Plut.

συν-ουσιαστής, οῦ1) собеседник, сотоварищ Plat.; 2) ученик, слушатель Xen., Plut.

συν-ουσιαστικός 3 умеющий вести себя в обществе, светский Arph.

συνουσίη ион. = συνουσία.

°συν-οφρυόομαι стягивать (хмурить) брови, принимать скорбный вид Soph.: οἱ συνωφρυωμένοι Eur. печальные люди.

σύν-οφρυς, 2 gen. υος со сросшимися бровями (κόρη Theocr.; οἱ συνόφρυες δυσάνιοι Arst.).

συν-οχέομαι вместе ехать (μετά τινος Plut.).

°συν-οχή 1) pl. сужение, узкое место: ἐν ξυνοχῇσιν ὁδοῦ Hom. в узкой части дороги, по по друг. на скрещении дорог; 2) непрерывность, сплошная связь Arst.; 3) задержка, остановка (τῆς κινήσεως Arst.); 4) удерживание, сохранение (ἑαυτοῦ Plut.); 5) стеснение, томление (καρδίας NT); 6) смятение, испуг (ἐθνῶν ἐπὶ γῆς NT).

συνοχη-δόν adv. собрав вместе, сжимая (ὀχμάζειν τινάς Anth.).

συν-οχμάζω связывать (πόδα δεσμῷ Luc.).

σύν-οχος 2 связанный, соединенный, сопутствующий: παίγματα σύνοχα φοιτάσιν Eur. игры бегущих (вакханок).

συν-όχωκα [эп. pf. к συνέχω, вм. * συνόκωχα] (только part. συνοχωκώς) сойтись, сростись: ὤμω ἐπὶ στῆθος συνοχωκότε Hom. сошедшиеся на груди плечи (у горбатого Терсита).

σύν-οψις, εως1) общий обзор, общая видимость: τόπος ἐπιτηδειότατος εἰς σύνοψιν Polyb. весьма удобный наблюдательный пункт; 2) общий взгляд, общее обозрение (τῶν νόμων Plat.): ὑπὸ μίαν σύνοψιν ἀγαγεῖν Polyb. свести в один очерк, составить сводку; 3) оглавление, перечень (τῶν ἀποτελεσμάτων Polyb.).

συνόψομαι fut. к συνοράω.

συν-οψοφᾰγέω вместе объедаться (συμμεθύσκεσθαι καὶ σ. Plut.).

°σύν-ταγμα, ατος τό 1) строй, устройство (πολιτείας Isocr., Luc.); 2) синтагма, войсковая часть, отряд, корпус (τῶν συμμάχων Xen.; ἱππέων Polyb.): τὸ σ. τῶν πεζῶν Polyb. (лат. cohors) когорта; 3) войско, армия Diod.; 4) толпа (τῶν οἰμωξομένων Luc.); 5) муз. строй, лад (τὰ Φρύγια συντάγματα Arst.); 6) класс населения (συντάγματα τῆς πολιτείας τρία Diod.); 7) сочинение, книга Diod., Plut.; 8) подать, побор Aeschin.; 9) положение, учение (τὰ συντάγματα, sc. τῶν Πυθαγορικῶν Plut.).

συνταγμᾰτ-άρχης, ου ὁ начальник синтагмы Luc.

συντακτέον adj. verb. к συντάσσω.

συν-τακτός 3 [adj. verb. к συντάσσω] грам. построенный, присоединенный, сочиненный: σ. ὀρθῇ πτώσει Diog. L. построенный с именительным падежом.

°συν-τᾰλαιπωρέω 1) вместе страдать (μετά τινος Arph.); 2) сострадать, соболезновать (τινί τι Soph.).

συντάμνω ион. Her. = συντέμνω.

συν-τᾰνύω (= συντείνω) стягивать, сводить вместе (πολλῶν πείρατα Pind.).

°σύν-ταξις, εως1) строй, устройство (τῆς πολιτείας Arst.); 2) воен. построение, строй, порядок (σύνταξιν ποιεῖσθαι τοῦ στρατεύματος Thuc.); 3) организация Arst.: σ. στρατιωτική Xen. организация армии; 4) отряд, войско (σ. Ἑλληνική Plut.); 5) сочетание, связь, система (ἡ σ. τῶν μερῶν Arst.); 6) сочинение, повествование, изложение Arst., Polyb., Diog. L.; 7) грам. конструкция, синтаксис Plut., Luc.; 8) соглашение, договор Dem., Polyb., Plut.; 9) союз, заговор: σ. ἐφ᾽ αὑτοὺς τῶν Ἑλλήνων Plut. междоусобные заговоры среди греков; 10) налог, подать Isocr., Aeschin., Dem.; 11) жалование, плата Dem., Plut., Diod.; 12) доход (σύνταξιν κατασκευάζειν τῇ πόλει Dem.).

συν-τάραξις, εως (τᾰ) ἡ совершенное расстройство, полный беспорядок Arst., Plut.

°συν-τᾰράσσω, атт. συντᾰράττω 1) взбалтывать, мутить (τὴν κρήνην Her.); 2) приводить в замешательство, повергать в смятение (ἵππους Hom.; τὴν στρατιὰν ἅπασαν Plut.): οἱ μετὰ τοῦ Δημοσθένους ξυνεταράχθησαν Thuc. солдаты Демосфена были приведены в замешательство; 3) приводить в беспорядок, расстраивать, возмущать или ниспровергать (τὴν Ἑλλάδα Her.; τὰς πόλεις πρὸς ἀλλήλας Aeschin.): νόμοι πάντες ξυνεταράχθησαν Thuc. все (прежние) обычаи были разрушены; συνταραχθεὶς οἶκος Eur. погибший дом (Агамемнона); τί συντετάραξαι; Arph. чем ты расстроен(а)?; συνταραχθεὶς ὑπὸ νόσων Plat. терзаемый болезнями; ἅπαντα ἐναντίαις γνώμαισι συνταράξαι Arph. опровергнуть все доводы; 4) смешивать (αἰθὴρ πόντῳ ξυντετάρακται Aesch.); 5) возбуждать, разжигать (πόλεμον Polyb., Plut.).

σύν-τᾰσις, εως1) натяжение Arst.; 2) стягивание, сморщивание (προσώπου Plut.); 3) напряжение, усиление (ἡ σπουδὴ καὶ ἡ σ. Plat.).

°συν-τάσσω, атт. συντάττω 1) устраивать, организовать (τὸ σῶμα Plat.): πολιτεία συντεταγμένη Arst. благоустроенное государство; 2) основывать, учреждать (τὰ ξυσσίτια Plat.); 3) упорядочивать, налаживать (ὥρας καὶ μῆνας Plat.); 4) (при)соединять, связывать (τί τινι Plat.): σ. τινὰς εἰς τὸ πολίτευμα Plut. наделять кого-л. гражданскими правами; συντετάχθαι εἰς τοὺς Ἀχαιούς Plut. присоединиться к Ахейскому союзу; οἱ συντεταγμένοι Xen. объединившиеся в союз или заговорщики; 5) тж. med. составлять (ἐπιτομὴν Πολυβίου Plut.): τὸ προοίμιον εἴς τι συντεταγμένον Plat. составленное к какому-л. вопросу вступление; 6) med. сочинять, писать (ὑπέρ τινος Polyb.); 7) сочинять, выдумывать, измышлять (ψευδῆ κατηγορίαν κατά τινος Aeschin.): ὁ ταῦτα πάντα συντεταχώς Dem. инициатор всего этого; 8) воен. строить, выстраивать, располагать (πεζοὺς τῷ ἱππικω Xen.): οἱ συντεταγμένοι Xen., Dem., συνταξάμενοι Arph., Xen. и συνταχθέντες Eur. построенные в боевом порядке, стоящие в строю; συντάξασθαι βαθεῖαν τὴν φάλαγγα Xen. построить свою фалангу глубоким строем; 9) приспособлять, подготовлять, снаряжать (συντετάχθαι εἰς ἑξήκοντα ναῦς Xen.): οὐ συντέταγμαι Plut. я не подготовился; περὶ παίδων ἀγωγὴν συντεταγμένος Diog. L. обладающий способностями к воспитанию детей; ἡ συντεταγμένη ἔφοδος Polyb. хорошо подготовленная атака; ὁ συντεταγμένος στρατηγός Xen. дельный полководец; 10) (о законах, налогах и т. п.) устанавливать, определять (σύνταγμα εἰς ἑκατὸν ταλάντων πρόσοδον Aeschin.; συντεταγμένα νόμοις ἔθη Plat.): τὸ συντεταγμένον Arst. налог в установленном размере; 11) облагать налогами (τινάς Aeschin.): περὶ τοῦ συνταχθῆναι ἐκκλησία Dem. совещание по вопросам обложения; 12) предписывать, обязывать (τινὰ ποιεῖν τι Xen., Aeschin.): ταῦτα συνετάχθη τῷ ναυάρχῳ ἄνευ τοῦ δήμου Dem. эти предписания были даны наверху без ведома народа; σ. θεραπείαν (sc. τινί) Plut. назначать кому-л. лечение; ἐποίησαν ὡς συνέταξεν αὐτοῖς NT они сделали так, как он им велел; τὰ συντεταγμένα Diod. (врачебные) предписания; 13) обусловливать, заключать соглашение: συντάξασθαί τι πρός τινα Polyb. условиться с кем-л. о чем-либо; τὸ συντεταγμένον и τὸ συντανθέν Polyb. соглашение, условие; 14) med. прощаться: συντάσσομαι ὑμῖν Anth. прощайте.

συντᾰτέος adj. verb. к συντείνω.

°συντάττω атт. = συντάσσω.

σύν-τᾰφος 2 погребенный вместе (в одной могиле) Plat.

συν-τᾰχύνω (χῡ) 1) ускорять, торопить: τὴν ἐπιχείρησιν σ. Her. поспешно действовать; 2) торопиться, спешить: σ. ἀναγκάζειν Her. заставлять спешить, торопить; σ. τινὶ τὸν βίον Her. укорачивать чью-л. жизнь.

°συν-τείνω 1) натягивать, стягивать (τὰ νεῦρα Plat.); 2) волновать, смущать (τὰς ψυχὰς ῥήμασι Plat.); 3) перен. подтягивать, усиливать, ускорять (δρόμημα κυνῶν Eur.): σ. ἑαυτόν Plat. подтягивать себя, напрягать свои силы; σ. ποδὸς ὁρμήν Eur. ускорять шаг; στερρὰν παιδείαν σ. Eur. обрекать (кого-л.) на суровое детство; γνώμῃ συντεταμένῃ Xen. с напряжением душевных сил; 4) устремлять, направлять, побуждать (τὰς πόλεις ἐπὶ πόλεμον Plat.; συντετάσθαι πρὸς τὸ μέλλον ταῖς φροντίσιν Plut.): πάντα σ. εἴς τι Plat. направлять все свои усилия на что-л.; 5) напрягать свои усилия, стараться Plat.; 6) торопиться, спешить (εἰς ἄστυ δρόμῳ Plut.); 7) направляться, стремиться, устремляться (εἴς, ἐπί и πρός τι Isocr., Plat., Arst., Dem.): σ. ποιεῖν τι Eur. замышлять сделать что-л.; 8) усиливаться, возрастать (συντείνοντος τοῦ κακοῦ Plut.).

°συν-τειχίζω совместно обносить крепостною стеною, возводить укрепления Thuc., Xen.

°συν-τεκμαίρομαι строить предположения, делать вычисления: ξυντεκμηράμενος Thuc., Xen. после или на основании предварительных расчетов, высчитав.

συν-τεκνοποιέω вместе рождать детей (τινι Xen.).

συν-τεκνόω одновременно порождать, производить на свет (ζῷα Arph.).

συν-τεκταίνομαι 1) строить, образовывать, созидать (τὸ πᾶν Plut.); 2) вместе устраивать, сообща придумывать (μῆτίν τινι Hom. - in tmesi).

συν-τελέθω быть соединенным, принадлежать (τινί Pind.).

°συν-τέλεια 1) совместное уплачивание: εἰς συντέλειαν ἀγαγεῖν τι Dem. устраивать что-л. на общий счет; 2) доля в платеже, квота, взнос (μικρᾶς συντελείας ἑκάστω γιγνομένης Dem.): χρημάτων συντέλειαν ποιεῖν Dem. участвовать в уплате денежной повинности, уплачивать свой взнос; 3) синтелия (группа плательщиков, совместно финансирующих какое-л. общественное мероприятие): αἱ συντέλειαι τῶν τριηράρχων Dem. синтелии, обязанные поставить на свой счет государству по одной триреме; εἰς συντέλειαν συναγόμενοι εἰς τὰ δέκα τάλαντα Dem. лица, объединившиеся в синтелию для уплаты 10 талантов; 4) политическое содружество, федерация, объединение Polyb., Diod., Plut.; 5) сообщество, сонм (sc. τῶν θεῶν Aesch.); 6) общая (конечная) цель (ἡ σ. ὅπῃ ποτὲ τῷ παντὶ ξυμβάλλεται Plat.); 7) завершение, окончание (τῶν αἰώνων NT): τὴν συντέλειαν ἔχειν Polyb. быть оконченным; συντέλειαν λαμβάνειν Polyb. оканчиваться; συντέλειαν ἐπιθεῖναι или ἐπιθέσθαι τινί Polyb. положить конец чему-л.; 8) зрелость (τῶν καρπῶν Plut.); 9) грам. прошедшее законченное время, перфект.

συντελεστικόν τό Sext. = συντελεστικός.

συν-τελεστικός ὁ (sc. χρόνος) грам. прошедшее законченное время, перфект Sext.

συν-τελεστικῶς в прошедшем законченном времени, в перфектной форме: κινεῖσθαι μέν τι παρατατικῶς, κεκινῆσθαι δὲ σ. Sext. κινεῖσθαι есть форма инфекта (настоящего времени), а κεκινῆσθαι - прошедшего законченного.

συν-τελευτάω вместе умирать (τινι Diod.).

°συν-τελέω 1) вместе или полностью заканчивать, завершать, изготовлять (εἰς τὰ ἑκατὸν ἅρματα Xen.; τὰς νῆας Polyb.); 2) заканчивать постройкой, сооружать (τὸν τοῦ Πυθίου νεών Plut.); 3) тж. med. исполнять, осуществлять (τὴν ἐπίνοιαν Polyb.); 4) оканчивать, прекращать (λόγους NT): συντελεσθεισῶν αὐτῶν (τῶν ἡμερῶν) NT по прошествии этих дней; 5) составлять, сочинять (διαλόγους Plut.); 6) заключать (τὴν εἰρήνην Diod.); 7) торжественно справлять, праздновать (ἱερά Plut.; γάμους Luc.); 8) способствовать, содействовать, помогать (εἴς и πρός τι Arst., Luc.); 9) направляться, устремляться (πρὸς ἕν Arst.); 10) совместно уплачивать, вносить (τὴν δαπάνην ἑξήκοντα τάλαντα σ. Dem.): σ. εἰς τὸν πόλεμον ἐν ταῖς εἰσφοραῖς Dem. вскладчину оплачивать военные расходы; 11) досл. вместе уплачивать подати, перен. относиться, причисляться, принадлежать (εἰς τὸ μετοικικόν Luc.; εἰς ἄνδρας Isocr.); 12) уплачивать дань, быть данником (εἰς Ἀθήνας и εἰς τοὺς Ἀθηναίους Thuc.; Θηβαίοις Isocr.): οἱ συντελοῦντες Thuc. данники.

I συν-τελής 2 1) платящий вместе дань (πόλις Dem.); 2) сюда относящийся, сопринадлежный, придаточный (τὰ μόρια Arst.): (οὔτε) Πάρις, οὔτε σ. πόλις Aesch. ни Парис, ни город, с которым он связан.

II συντελής, οῦςи 1) соплательщик, член синтелии (см. συντέλεια 3) Dem.; 2) данник Dem.

συν-τελικόν τό 1) податной класс (лица, платящие одинаковые налоги) Polyb.; 2) (sc. ῥῆμα) грам. = συντελικός II.

I συν-τελικός 3 1) касающийся податного обложения, податной (см. συντελικόν); 2) грам. прошедший, выраженный в прошедшем (законченном) времени (ἀξιώματα Diog. L.).

II συντελικός грам. (sc. χρόνος) прошедшее (законченное) время, перфект.

°συν-τέμνω, ион. συντάμνω 1) разрезывать, рассекать на части, расчленять Plat.; 2) обрезывать: σ. τι ἐς ἔλασσον Thuc. укорачивать что-л.; 3) кроить, выкраивать (χιτῶνας Xen.); 4) умалять (τιμάς τινος λόγῳ Aesch.); 5) урезывать, сокращать (τὴν μισθοφοράν Thuc.; τὰς δαπάνας Xen.): σ. πολλοὺς ἐν βραχεῖ λόγους Arph. в кратких словах выражать много мыслей; εἰς ἓν ξ. τι Arph. сводить что-л. к одному; 6) ставить предел, заканчивать, завершать (πόνους Eur.; λόγον τι συντελεῖν καὶ σ. NT): ξυντέμνει ὅρος θαλάσσης Aesch. гора упирается в море; 7) (sc. λόγον) сжато излагать, формулировать вкратце (τὰς ἀποκρίσεις Plat.): ὡς δὲ συντέμνω Eur. или ἵνα συντέμνω Dem. коротко говоря; 8) (sc. ὁδόν) направляться кратчайшим путем, идти напрямик (ἀπό τινος ἐπί τι Her.); 9) быстро настигать, догонять (τινά Soph.); 10) быть на исходе: τοῦ χρόνου συντάμνοντος Her. когда пришла пора.

συν-τερμονέω быть сопредельным, граничить (τῇ τῶν Λατίνων χώρᾳ Polyb.).

°συντεταγμένως согласованно, единодушно (λέγειν περί τινος Plat.).

°συντετᾰμένως 1) поспешно, быстро (ἥκειν Arph.); 2) усердно, усиленно (ζητεῖν Plat.).

συν-τετραίνω (= συντιτράω) только praes. 1) проникать (ἀλλήλοισι Her.); 2) вводить вглубь: δι᾽ ὤτων συντέτραινε μῦθον Aesch. внимательно вслушайся в эти слова - см. тж. συντιτράω.

συντέτρυμμαι pf. pass. к συντρίβω.

συν-τεχνάζω 1) вместе устраивать, совместно затевать (ἀπάτην Plut.); 2) действовать заодно (τινί Plut.).

συν-τεχνάομαι участвовать в постройке, помогать своим искусством строить (τι Plut.).

σύν-τεχνος и ἡ товарищ по мастерству Arph., Plat.

σύν-τηγμα, ατος τό 1) органическая влага, мокрота Arst., Plut.; 2) гнойная жидкость Arst.

συν-τηκτικός 3 1) растворимый Arst.; 2) растворяющий Arst.

συν-τήκω (к 7-10: pf. συντέτηκα; pass.: aor. 1 συνετήχθην, aor. 2 συνετάκην) 1) сплавлять (τινὰς εἰς τὸ αὐτό Plat.); 2) сливать, соединять (τὰς ψυχὰς τοῖς σώμασι Plut.): συντηχθείς τινι Eur. соединившийся с кем-либо (брачными узами); 3) растворять (τι Arst.); 4) изводить, изнурять (τινὰ δακρύοις Eur.); 5) истощать, сушить (τὸ ἧπαρ Plut.); 6) расходовать, тратить, проводить (τὸν πάντα χρόνον δακρύοις σ. Eur.); 7) растворяться, распускаться (ὑπὸ τοῦ πυρός Plat.); 8) сливаться, соединяться (τῷ ἐρωμένῳ Plat.); 9) стираться, сглаживаться, т. е. пропадать (τὰ ἴχνη συντήκεται Xen.); 10) чахнуть, сохнуть (νόσῳ Eur.).

σύν-τηξις, εως ἡ гнойное выделение, гноетечение (ἡ σ. ἀεὶ νοσώδης Arst.).

συν-τηρέω 1) сохранять, хранить (τὴν ζωὴν διὰ γενέσεως Arst.; τὰ ῥήματά τινος NT; τὴν ἑαυτοῦ γνώμην σ. παρ᾽ ἑαυτῷ Polyb.); 2) беречь, оберегать (τινα NT); 3) блюсти, соблюдать (τὰ δίκαια Polyb.); 4) выжидать удобный момент: συντηροῦντα παίειν τινά Plut. выждав удобный момент (т. е. прицелившись), поражать кого-л.

°συν-τίθημι тж. med. 1) класть вместе, складывать (τι καί τι ὁμοῦ Her.; ὅπλα ἐν τῷ ναῷ Xen.; σῖτον ἐν ἅλῳ Plut.): στρώματα σ. Xen. складывать постель; τὰ πρόσθεν σκέλη συνθεὶς καὶ ἐκτείνας Xen. (о зайце) сложив вместе и вытянув передние лапы; σ. ἄρθρα στόματος Eur. смыкать уста; 2) складывать (вместе), присоединять, собирать (λίθους Thuc.; συλλαβάς Plat.): τούτων πάντων συντιθεμένων Her. сложив все эти цифры; ἅπαντα συνθεὶς τάδ᾽ εἰς ἕν Eur. принимая все это во внимание; σ. τὸ ἀρχαῖον καὶ τὸ πρόσεργον Dem. складывать капитал с процентами; ἐν βραχεῖ ξυνθεὶς λέγω Soph. я сказал (это) вкратце, т. е. вот в чем суть дела; συντιθεὶς γέλων πολύν Soph. сильно при этом смеясь; 3) изготовлять, приготовлять, созидать, делать (τι ἀπό τινος Her. и ἔκ τινος Plat.): σ. τριήρεας Her. строить триеры; ὁ συνθείς Plat. создатель, творец; 4) составлять, слагать, сочинять (μύθους Plat.; τὰ Ἑλληνικά Thuc.); 5) выдумывать, измышлять (ψευδεῖς αἰτίας Dem.): ὁ ξυνθεὶς τάδε Soph. тот, кто выдумал (все) это; 6) затевать, замышлять (ἀπάτην Plut.); 7) поручать, доверять, вверять (τινί τι Polyb.); 8) доставлять (συμμάχους τινί Diod.); 9) тж. med. соображать, понимать, заключать (συνέθεσαν ἐν κακοῖς μεγάλοις εἶναι τοὺς Ῥωμαίους Polyb.): σύνθετο θυμῷ βουλήν Hom. он понял (данный ему) совет (ср. 10); 10) med. (тж. σ. θυμῷ Hom. - ср. 9) внимать, принимать во внимание (ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο Hom.); 11) med. упорядочивать, приводить в порядок, устраивать (τὰ τῆς πόλεως Xen.); 12) преимущ. med. обусловливать, договариваться (ὁ συντεθεὶς χρόνος Plat.): ξυνθέσθαι ναῦλον Xen. договориться об оплате перевоза; συνθέσθαι εἰρήνην Isocr. заключить мир; συντίθεσθαι συμμαχίαν Her. заключать военный союз; συντίθεσθαί τινι μισθόν Plat. уславливаться с кем-л. об оплате; ξυνθέσθαι φιλίαν Xen. заключить договор о дружбе; ξυνθέσθαι τινί τι и τι πρός τινα Her. войти в соглашение с кем-л. о чем-л.; 13) med. биться об заклад (πρός τινα Plut.); 14) med. обещать (ποιεῖν τι Pind., Xen., Plut.).

συν-τίλλω одновременно ощипывать (ὄρνιν Anth.).

συν-τῑμάω 1) повышать в цене, pass. возрастать в цене, дорожать Dem.; 2) вместе чтить: πρότερόν τινος συντιμηθῆναι Lys. пользоваться почетом ранее кого-л.; 3) med. соответственно оценивать: σ. ὑπέρ τινος τὴν εἰσφοράν Dem. устанавливать размер взноса в соответствии с чьим-л. имуществом.

συν-τῐνάσσω, атт. συντινάττω 1) сильно потрясать (τὴν γῆν Arst.); 2) одновременно сотрясать (πῶς οἷόν τε, τῆς βάσεως τιναττομένης, μὴ συντινάττεσθαι τὸ ἐνόν; Plut.); 3) возбуждать, начинать (μάχαν Theocr. - in tmesi).

συν-τιτράω (fut. συντρήσω, aor. συνέτρησα) пробуравливать (σ. τήν διέξοδον εἴς τι Plat.): μέταλλον συντρῆσαι Dem. прорыть шахту; ὑπὸ γῆν εἰς ἀλλήλους συντετρῆσθαι Plat. быть соединенным друг с другом подземными каналами; συντέτρηται ἡ ἀκοὴ εἰς τὴν γλῶτταν Plut. орган слуха связан проходом с языком - см. тж. συντετραίνω.

συν-τιτρώσκω 1) покрывать ранами, изранивать (ξίφεσι καὶ δόρασί τινα Plut.); 2) покрывать пробоинами, сильно повреждать (τὰς ναῦς Plut.).

συν-τλάω (дор. aor. συνέτλᾱν) вместе или одновременно терпеть (τινι Eur.).

σύντομα adv. Soph. = συντόμως 1.

συν-τομία ἡ краткость, сжатость (λόγων Plat.); краткость, непродолжительность (ὁδοῦ Plut.).

°σύν-τομον τό 1) краткость, короткое расстояние: τὰ σύντομα (τῆς ὁδοῦ) Her., Xen., τὸ συντομώτατον Her. и τὰ ξυντομώτατα Thuc. кратчайший путь; 2) сжатость: ἐν συντόμῳ и ἐν συντόμοις Sext. в сжатом виде, в немногих словах.

I °σύν-τομος 2 1) краткий, сокращенный (ὁδός Xen.): ἡ συντομωτάτη (sc. ὁδός) Xen. кратчайший путь; 2) сжатый, короткий (λόγος Isocr., Sext.); 3) быстрый, стремительный (διαπολέμησις Thuc.). - см. тж. σύντομον.

II σύντομος ἡ (sc. ὁδός) (наиболее) короткий (кратчайший) путь Her.

°συν-τόμως 1) кратко, сжато, в немногих словах (φημίζειν Aesch.; εἰπεῖν Plat.): ἀκοῦσαί τινος σ. NT выслушать чью-л. краткую речь; 2) немедленно, тотчас же, сразу (τύπτειν τινά Soph.); 3) скоро, быстро (πράττεσθαί τι Xen.; σήπεσθαι Arst.).

σύντονα adv. Eur. = συντόνως.

συν-τονία 1) натяжение, напряжение (τὸ ἀπὸ τῆς συντονίας πάθημα Plat.); 2) стремление, рвение (ψυχῆς πρός τι Plat.); 3) созвучность, согласованность (τῶν οὐρανίων πρὸς τὰ ἐπίγεια Diog. L.).

συντονο-λῡδιστί adv. на строго-лидийский лад Plat.

°σύν-τονος 2 1) натянутый, напряженный, тугой (χορδή Arst.); 2) стремительный, бурный (ἐπιθυμίαι Plat.; δρομήματα Eur.); 3) ускоренный, форсированный (πορεία Polyb.); 4) сильный, мощный (χείρ Eur.; πῦρ Arst.); 5) серьезный, строгий, решительный (ἀνδρεῖος καὶ σ. Plat.; ἀκριβὴς καὶ σ. Plut.); 6) созвучный, стройный (τὸ αὐλῶν πνεῦμα Eur.); 7) согласованный, совпадающий: σύντονα τοῖς γράμμασιν αὐδᾶν Eur. говорить в соответствии с написанным; 8) резкий (sc. φωνή Arst.).

°συν-τόνως 1) напряженно, пристально (βλέπειν πρός τι Plat.); 2) упорно, усердно, неутомимо (ἐπὶ λόγων μεταλήψει μεῖναι Plat.); 3) в напряженном труде, строго (ζῆν Plat.).

συν-τρᾰγῳδέω 1) вместе играть трагедию Luc.; 2) вместе разыгрывать (τι Plut.); 3) разыгрывать соответственно (τῇ δόξῃ Plut.).

I συν-τράπεζος 2 (ᾰ) едящий за одним столом: συντράπεζον βίον ἔχειν Eur. есть за одним столом.

II συντράπεζος ὁ сотрапезник Xen., Babr.

σύν-τρεις, τρια, gen. ίων три (трое) вместе, тройками, по три Hom., Plat., Luc.

°συν-τρέφω 1) вместе кормить, вместе воспитывать, вместе выращивать (τινάς Xen.); συντραφῆναι ἐν τῷ αὐτῷ Xen. вместе вырасти; συντετράφθαι τινί Eur. быть воспитанным вместе, т. е. быть близким с кем-л.; 2) внушать, воспитывать, прививать (συντεθραμμένος αὐτῷ ζῇλος Plut.): τὸ συντετράφθαι τῇς ἀγωγῆς Plut. привитые навыки или полученное воспитание; συντρεφόμενος ταῖς γεωργικαῖς ἐπιμελείαις Diod. приучаемый к земледельческим занятиям; 3) образовывать, формировать: ἐξ ἀνάγκης συντρεφομένη φύσις Plat. развивающаяся по необходимым законам природа.

°συν-τρέχω (fut. συνθρέξομαι и συνδραμοῦμαι, aor. 2 συνέδρᾰμον) 1) сбегаться, сходиться для боя (ξιφέεσι Hom.; ἐπί τινα Polyb., и σ. τινί Plut.): σ. ἐς χεῖρας Polyb. сходиться врукопашную; 2) устремляться, бросаться: τῷ μόρῳ ξ. Soph. бросаться навстречу смерти; 3) вместе бежать, сбегаться (ἐς τὴν ὁδόν Her.; ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων NT; συνδεδράμηκε ἅπασα ἡ πόλις Luc.); 4) сливаться, стекаться, смешиваться (ῥεύματί τινος Soph.); 5) перен. сходиться, соглашаться, совпадать (ἐς τωὐτὸ αἱ γνῶμαι συνέδραμον Her.): σ. τοῖς κριταῖς Xen. сходиться в выборе судей; τοῦ χρόνου τὸ μῆκος αὐτὸ συντρέχει Eur. время совпадает, т. е. судя по времени, так должно быть; 6) состязаться в беге (τινί Plat.); 7) загибаться, закручиваться (αἱ τρίχες συντρέχουσιν Xen.); 8) совместно участвовать (εἰς τὴν αὐτὴν τῆς ἀσωτείας ἀνάχυσιν NT).

σύν-τρησις, εως анат. проход, проток, канал (εἴς и πρός τι Arst.).

συν-τριαινόω досл. сокрушать трезубцем, перен. разрушать, ломать (πόλιν στρεπτῷ σιδήρῳ Eur.).

°συν-τρίβω (ῑ) 1) тереть друг о друга (τὰ πυρεῖα Luc.): ποῦ συντρίβεται τό πρᾶγμα; Dem. за чем дело стало?; 2) растирать (φάρμακα Plut.); 3) разбивать, раскалывать (τήν χύτραν Arph., Plat.; τὰς ναῦς Thuc.): τὸ τὰς πέδας συντετρῖφθαι NT сокрушение оков; 4) ломать (τὰ δόρατα Xen.; κάλαμος συντετριμμένος NT); 5) разбивать, поражать (τοὺς Ἀχαιούς Polyb.): συντετριμμένος σκέλη Xen. с перебитыми ногами; συντρῖφαι τῆς κεφαλῆς τινος Isocr. разбить кому-л. голову; συντρίβεσθαι τὴν κεφαλήν Lys. получать рану в голову; 6) разрушать (μάχαις συντριβεῖσα πόλις Plut.); 7) надламывать, подавлять, угнетать (τινά Plut.): σ. τὴν ἐπίνοιαν Arph. лишать мужества; συντριβῆναι τῇ διανοίᾳ Polyb. пасть духом; 8) мучить, терзать (τινα NT).

συν-τριηραρχέω быть также триерархом, участвовать в снаряжении триеры Lys., Isocr.

συν-τριήραρχος ὁ синтриерарх, участник снаряжения триеры Dem.

σύν-τριμμα, ατος τό 1) щель, трещина: σ. ἔχειν Arst. дать трещину, быть расколотым; 2) разрушение (σ. καὶ ταλαιπωρία NT).

Σύντριψ, ῐβος ὁ Синтриб, «Разбиватель» (домовой, которому гончары приписывали разбивание горшков) Hom.

συν-τροφία 1) совместное воспитание Plut.; 2) совместная жизнь, общение Polyb.; 3) воспитанник, питомец Anth.

°σύν-τροφον τό 1) совместное воспитание Arst.; 2) вместе выросший, друг детства Arst.; 3) врожденное свойство (τὸ τῇς φύσεως ξ. Plat.); 4) обычное явление: ἄλλο τι ἢ τῶν ξυντρόφων τι Thuc. нечто из ряда вон выходящее.

°σύν-τροφος 2 1) вместе воспитанный, вместе выросший (τινι Her., Arph. и τινος Polyb., NT): παλαιᾷ σ. ἁμέρᾳ Soph. древний, старый; 2) вместе живущий (τινι Her., Soph.); 3) родственный, родной, близкий (τὸ γένος Soph.): ξύντροφον ὄμμα Soph. глаз (взор) близкого человека; 4) воспитанный, приученный (τινι и τινος Her. etc.): σ. γεγονὼς τόλμης Polyb. приученный к храбрости; σ. τῇ πενίᾳ Luc. выросший в нужде; 5) внушенный сызмальства, врожденный (εἰρήνης ἔρως Plut.); 6) привычный, обычный: τῇ Ἑλλάδι πενίη ἀεὶ σ. ἐστι Her. в Элладе бедность существовала всегда; κτύπος φωτὸς σ. τοῦ ὡς τειρομένου Soph. словно звук, свойственный страдающему человеку, т. е. как бы стон больного; 7) вместе пасущий (τῇς ἀγέλης Plut.); 8) прирученный, ручной (θηρία Xen.; ὄρνις Plut.); 9) совместно питающий: τοῖς ὕδασι ξύντροφα πνεύματα τῶν ἐκ γῆς ἀναβλαστανόντων Plat. ветры, которые, как и вода, питают то, что произрастает из земли; 10) содействующий сохранению или поддержанию (ζωῆς Xen.). - см. тж. σύντροφον.

συν-τροχάζω 1) бежать вместе, сбегаться (Anacr.; πρός τινα Plut.); 2) aor. присоединиться, быть вместе, (συντροχάσας Χάρισιν Anth.).

°συν-τυγχάνω (fut. συντεύξομαι, aor. 2 συνέτυχον) 1) встречаться: σ. τινι Her., Arph., Soph., NT, реже τινός Soph. встречаться с кем(чем)-л.; οἱ συντυγχάνοντες Her. встречающиеся друг с другом; ὁ ἀεὶ ξυντυχὼν ἐπίσταται Eur. всякий, кто (с этим) встречался, знает (в чем дело); ὁ συντυγχάνων Plat. (первый) встречный; 2) случаться, приключаться, происходить: τὰ συντυχόντα Her. и τὰ συντυγχάνοντα Xen., Plut. события, приключения, происшествия; εὖ ξυντυχόντων Aesch. если обстоятельства сложатся благополучно; οὐ συντυχὸν ἔργον Her. небывалое дело, необычное происшествие.

συν-τυμβωρῠχέω вместе рыть могилу Luc.

συν-τῠραννοκτονέω вместе убивать тиранна (тираннов) Luc.

συν-τύραννος ὁ разделяющий власть тиранна, вместе царствующий Plut.

συν-τῡρόω [τυρός] ирон. превращать в творог: τἀκ Βοιωτῶν ταῦτα συντυρούμενα Arph. все, что вы натворожили (т. е. натворили) в Беотии.

°συν-τῠχία, ион. συντῠχίη 1) случай, происшествие, приключение, стечение обстоятельств: ἐρωτικὴ ξ. Thuc. любовное приключение; κατὰ συντυχίην Her. случайно; κατὰ συντυχίαν ἀγαθήν Arph. благодаря счастливой случайности, к счастью; ὡς ἑκάστοις τῆς ξυντυχίας ἔσχεν Thuc. как кому пришлось; 2) благоприятное стечение обстоятельств, счастливый случай, удача (συντυχίῃ χρησάμενος Her.): θεῶν ἐπὶ συντυχίαις Soph. благодаря ниспосланным богами счастливым обстоятельствам; 3) несчастный случай, несчастье, беда: καιναὶ καινῶν μεταβάλλουσαι συντυχίαι Eur. следующие друг за другом бедствия; συντυχίᾳ τινὶ χρησάμενος Plat. став жертвой какого-л. несчастья (ср. 2).

συν-τῠχικός 3 случайный Plut.

συντῠχών part. aor. к συντυγχάνω.

συν-υβρίζω вместе наносить оскорбления, совместно оскорблять Plut.

συν-υθλέω вместе болтать Luc.

συν-ῠμεναιόω вместе петь брачные песни Plut.

συν-υπᾰκούω вместе слушаться, одновременно повиноваться (τινὶ πρός τι Polyb.).

συν-ύπαρξις, εως ἡ одновременное наличие, сосуществование Sext.

συν-υπάρχω одновременно быть в наличии, сосуществовать (Arst., Polyb. - v. l. ὑπάρχω, Sext.): σ. (ἅμα) τινί Plat. существовать одновременно с кем(чем)-л.

συν-υπᾰτεύω одновременно (с кем-л.) занимать пост консула: σ. τινί Plut. быть консулом вместе с кем-либо.

συν-υπερβάλλω совместно переходить (τὸν Ταῦρόν τινι Polyb.).

συν-υπηρετέω одновременно приходить на помощь (τινι Plat.): σ. προς τι Arst. помогать в чем-л.

συν-υποβάλλω одновременно подвергать (τινί τι Plut.).

συν-υποδείκνῡμι и συνυποδεικνύω одновременно указывать (τινί τι Polyb.).

συν-υποδύομαι досл. вместе погружаться, перен. совместно принимать на себя: σ. τινι и τι Plut. совместно подвергаться чему-л.

συν-υποκρίνομαι (ρῑ) 1) вместе симулировать, разыгрывать (φιλίαν πρός τινα Polyb.): σ. τὸ προσποίημά τινι Plut. разыгрывать комедию вместе с кем-л.; 2) вместе или одновременно притворяться, лицемерить (τινι NT).

συν-υπονοέω 1) подразумевать: ἃ συνυπονοοῦντες τίθεμεν Arst. то, что мы предположили, как нечто подразумеваемое; 2) соображать, догадываться Polyb.

συν-υποπίπτω лог. одновременно относиться, быть включаемым или подразумеваемым: οὐ λευκότερόν τι δυνατόν ἐστι γνωρίζειν μὴ συνυποπίπτοντος τοῦ οὖ λευκότερόν ἐστι Sext. невозможно познать «более белого», если оно не соотнесено с тем, чего оно белее.

συν-υποπτεύω одновременно подозревать Polyb.

συν-υπόπτωσις, εως лог. соотнесенность в познании, одновременное познание: ἡ ἀμφοτέρων σ. Sext. сопряженное познание обоих элементов.

συν-υποστέλλω одновременно стягивать, вместе сокращать: συνυποστέλλεσθαί τινι Sext. подвергаться сокращению одновременно с чем-л.

συν-υποτίθεμαι (τῐ) 1) одновременно исходить из предположения, подразумевать Plat.; 2) подсовывать: λόγον τινὶ συνυποθέσθαι Plut. подсунуть кому-л. (готовую) речь.

°συν-υπουργέω содействовать, помогать: σ. τινι Luc. содействовать кому-л., NT содействовать (кому-л.) чем-л.

συν-υποφύομαι одновременно вырастать (ἐκ τῆς αὐτῆς ῥίζης Plut.).

συν-υποχωρέω одновременно отходить, вместе отступать (ὀπίσω Plut.).

°συν-ῠφαίνω (pf. συνύφαγκα) 1) соединять в общую ткань, сплетать (κρόκας Arst.): πλέγμα ἔκ τινος συνυφήνασθαι Plat. изготовить себе плетенку из чего-л.; 2) ткать сообща Men.; 3) перен. сплетать воедино, объединять (πάντα Plat.); 4) составлять, сочинять (τὸν λόγον Arst.); 5) выдумывать, придумывать (μῆτιν Hom. - in tmesi): ὥστε ταῦτα συνυφανθῆναι Her. и таким именно образом все это было подстроено.

συν-ύφανσις, εως ἡ тканье, ткацкое искусство Plat.

συν-ύφειαι (νῠ) αἱ ячеечная ткань, т. е. соты Arst.

συν-ῠφή 1) ткань Plat.; 2) устройство; строительство (τῶν οἰκήσεων Plat.).

συν-ῠφής 2 сотканный вместе (ἱστοί Arst.): συνυφές τι Arst. нечто вроде ткани.

συν-υφίσταμαι (fut. συνυποστήσομαι, aor. 2 συνυπέστην) 1) одновременно быть в наличии, вместе существовать: τὸ αἴτιον σ. δεῖ τῷ ἀποτελέσματι ἢ προϋφίστασθαι τούτου Sext. причина должна существовать одновременно со следствием или предшествовать ему; 2) одновременно подвергать себя: σ. τινι πάντα Polyb. разделять с кем-л. все (превратности судьбы).

συν-ῳδία ἡ согласие: τυχεῖν τῆς συνῳδίας τινός Plat. добиться чьего-л. согласия.

°συν-ωδίνω (ῑ) 1) сострадать, сочувствовать (κακοῖς, sc. τινος Eur.); 2) вместе терпеть муки (συστενάζειν καὶ σ. NT).

°συν-ῳδός 2 1) поющий вместе, откликающийся, вторящий (θρηνήμασι Eur.): ξ. κακοῖς Eur. разделяющий (чью-л.) скорбь; 2) стройный, последовательный, связный (λόγος Plat.); 3) согласный, соответствующий (τινι Her., Eur., Arst.): ξυνῳδὰ φρονεῖν τινι Arph., быть чьим-л. единомышленником.

°συν-ωθέω (fut. συνωθήσω и συνώσω, aor. συνέωσα) 1) сталкивать вместе, скучивать, сгонять, загонять, оттеснять (εἴς τι Xen., Plat., Arst.; πρὸς τὸν ποταμόν Polyb.); 2) прокладывать себе путь, врываться Arst.

συνώθησις, εως ἡ Arst. = σύνωσις.

συνώμεθα 1 л. pl. aor. 2 conjct. med. к συνίημι.

συν-ωμία ἡ место схождения лопаток, часть спины между лопатками Polyb.

°συν-ωμοσία 1) заговор; οἱ ἐκ τῆς συνωμοσίας и οἱ ἐν τῇ συνωμοσίᾳ Thuc. или οἱ τὴν συνωμοσίαν πεποιηκότες NT заговорщики; ξ. νεωτέρων πραγμάτων Thuc. заговор с целью ниспровержения существующего строя; 2) политический союз, коалиция; ἡ πρὸς Λακεδαιμονίους γενομένη ξ. Thuc. союз во главе с лакедемонянами; 3) тайное общество, политическая группировка, партия Thuc., Plat.

°συν-ωμότης, ου ὁ член тайного общества, участник заговора, заговорщик Soph., Arph.: ὕπνος πόνος τε συνωμόται Aesch. сон и усталость вступили в союз друг с другом.

συν-ωμοτικῶς путем заговора (πράττεσθαι Plut.).

°συν-ώμοτον τό союз, заговор Thuc.

συν-ωνέομαι 1) скупать, закупать (σῖτον Lys.; γῆν Dem.): μαθήματα σ. Plat. за деньги приобретать всяческие знания; 2) повсюду нанимать: σ. ἵππον Her. повсюду вербовать конницу.

συν-ώνῠμα τά 1) рит. синонимы, однозначные слова (как, напр., πορεύεσθαι и βαδίζειν Arst.); 2) лог. одноименные вещи, входящие (в отличие от ὁμώνυμα) в один класс (как, напр., ὁ ἄνθρωπος и ὁ βοῦς, объединяемые в один класс под общим именем τὸ ζῷον Arst.).

συν-ωνῠμία ἡ синонимия, одноименность Arst.

°συν-ώνῠμος 2 соименный, одноименный (Arst.; ποταμὸς τῇ πόλει σ. Polyb.): Λακεδαίμονος γαῖά τις ξ.; Eur. разве существует другой край с названием Лакедемон? - см. тж. συνώνυμα.

συν-ωνύμως (νῠ) 1) тем же именем (τὴν νῆσον προσαγορεύειν Polyb.); 2) синонимически, в том же значении Arst.

συνῶπται 3 л. sing. pf. pass. к συνοράω.

συνωριαστής, οῦ ὁ [συνωρίς] синориаст, управляющий пароконной колесницей Luc.

°συν-ωρίζομαι сопрягать, запрягать, перен. соединять: ξυνωρίζου χέρα Eur. пожми (мою) руку.

συνωρῐκεύομαι [συνωρίς] управлять пароконной колесницей Arph.

°συνωρίς, ίδος (ῐδ) ἡ 1) пара запряженных лошадей Eur., Arph., Plat.; 2) парная запряжка (ἐλεφάντων Polyb.): σ. πωλική Luc. колесница, запряженная парой коней; 3) пара, двое, два: τέκνων ξ. Soph., Eur. двое детей; φοινία σ. Aesch. смертоносная пара, т. е. огонь и меч войны; 4) монета с изображением пароконной колесницы Eur.; 5) оковы, узы (ποδοῖν ξ. Aesch.).

σύν-ωσις, εως ἡ стеснение, сжатие Plat., Arst.

°συν-ωφελέω приносить пользу, оказывать помощь, помогать (τινι Soph., чаще τινα Xen.): σ. τινα εἴς τι Xen. помогать кому-л. в чем-л.; συνωφελεῖσθαί τινα Lys. делиться с кем-л. выгодами.

συνωχᾰ-δόν adv. [συνέχω] непрерывно, постоянно или тотчас же Hes.

συο-κτᾰσία ἡ убийство вепря Anth.

συο-φόντις, ῐδος adj. f убивающая кабанов (λόγχη Anth.).

συο-φόρβιον τό свиной хлев Arst.

συο-φορβός ὁ свиновод, свинопас Polyb.

Συπαληττεύς, έως ὁ Diog. L. = Συπαλήττιος.

Συπαλήττιος ὁ уроженец или житель дема Συπαλήττος (в филе Κεκροπίς) Isae.

σύ-περ эп. усил. к σύ.

συρ- = приставка συν- перед начальным ρ основного слова.

I Σύρα (ῠ) ἡ сириянка Arph.

II Σύρα ἡ Diog. L. = Συρία II.

Σῠρᾱκοσ(σ)- дор. = Συρακουσ-.

Σῠράκουσα ἡ, чаще Σῠράκουσαι, ион. Σῠρήκουσαι (ρᾱ) αἱ Сиракузы (самый крупный город древней Сицилии, на юго-вост. ее побережье) Thuc., Xen. etc.

*Σῠρᾱκουσία, дор. Σῠρᾱκοσία ἡ (sc. χώρα) область Сиракуз Thuc.

I Σῡρᾱκούσιος, ион. Σῠρηκούσιος 3 сиракузский Her., Dem.

II Σῠρᾱκούσιος, ион. Σῠρηκούσιος ὁ сиракузец Pind. etc.

σύρ-γαστρος ὁ ползающий на брюхе, пресмыкающийся, т. е. змей Anth.

Σύργις ὁ Сиргис (река в Скифии) (предполож. нын. Донец) Her.

σύρ-δην adv. [σύρω] 1) непрерывными рядами, друг за другом (ὄχλον πέμπειν Aesch.); 2) сплошь, до основания (ἅπαντα ἀναλῶσαι Eur.).

Σῠρηκουσ- ион. = Συρακουσ-.

I Σῠρία, ион. Σῠρίη ἡ Сирия (страна у сев.-вост. побережья Средиземного моря, в широком смысле - вся область до р. Тигр на западе, до Киликии и Армянских гор на севере и до Аравийской пустыни на юге): ἡ ἄνω Σ. Diod. Верхняя (Северная) Сирия; ἡ κάτω Σ. Polyb. Нижняя (Южная) Сирия; ἡ Κοίλη Σ. Polyb., Diod. Полая Сирия (между Ливаном и Антиливаном); ἡ Φοινίκη Σ. Diod. Финикия; Σ. ἡ Παλαιστίνη Her. Палестина.

II Σῠρία, ион. Σῠρίη ἡ Сирия (один из Кикладских о-вов, родина свинопаса Эвмея) Hom.

σῡρίγγιον τό маленький тростник, дудочка Plut.

σῡριγγόομαι принимать форму тростника, т. е. быть трубкообразным: σεσυριγγωμένος τόπος Diod. местность, вытянутая в виде трубы, коридор.

σύριγμα, ατος (ῡ) τό звук свирели, свист Eur., Arph.

σῡριγμός 1) насмешливый свист, свистки, освистывание Xen., Polyb., Plut.; 2) свист, шипение (sc. τοῦ ὄφεως Arst.).

σῦριγξ, ιγγος1) сиринга, цевница, дуда (αὐλοὶ σύριγγές τε Hom.; καλαμίνη σ. Arph.); 2) свистки, освистывание, шикание Plat.; 3) мундштук свирели или флейты Plut.; 4) трубкообразный футляр, чехол (ἐκ σύριγγος ἐσπάσατ᾽ ἔγχος Hom.); 5) втулка или ступица Trag.; 6) анат. жила, вена Soph.; 7) анат. проход, канал Arst.; 8) мед. фистула, свищ Plut.; 9) подземный ход Polyb.; 10) крытая галерея Polyb.

I σῡρίζω, атт. σῡρίττω, дор. συρίσδω [σῦριγξ] (fut. συρίξομαι, aor. ἐσύριξα - поздн. ἐσύρισα) 1) играть на сиринге Eur., Theocr.; 2) (о сиринге) звучать, петь (ὁ κάλαμος συρίζων Eur.); 3) издавать свистящий звук, свистеть Aesch., Plat., Babr.: συρίζοντα κατὰ πρύμναν πηδάλια Eur. скрипящий на корме руль; 4) освистывать (τινά Dem.): συριττόμενος ὑποκριτής Luc. освистываемый актер.

II σῠρίζω [Σύρος I] говорить или поступать по-сирийски Luc., Sext.

Συρίη ион. = Συρία I и II.

Συριη-γενής 2 сирийского происхождения, сирийский (ἅρμα Her.).

σῡρικτάς, οῦдор. = συρικτής.

σῡρικτής, дор. σῡρικτάς, οῦ ὁ играющий на сиринге Arst., Theocr., Anth.

I Σύριος 3 (ῠ) сирийский: Σύριαι πύλαι Xen. Сирийские ворота (проход из Киликии в Сирию, между горой Аман и Иссийским заливом); ἡ Συρία θεά Luc. сирийская богиня, т. е. Астарта.

II Σύριος ὁ сириец Arst., Diog. L., Anth.

σῡρίσδω дор. = συρίζω I.

σῡρισμός ὁ Luc. = συριγμός.

σῡριστής, οῦ ὁ Luc. = συρικτής.

σῠριστί adv. по-сирийски Xen., Plut., Luc.

σῡρίττω атт. = συρίζω I.

σύρμα, ατος τό [σύρω] 1) поздн. платье с длинным шлейфом Juv., Mart., Sen.: σ. πλοκάμων Anth. волна длинных волос; σ. τερηδόνος Anth. длинный древесный червь; 2) куча мусора, груда соломы, подстилка Heracl. ap. Arst.

συρμαία, ион. συρμαίη 1) слабительная редька Her., Arph., Diod.; 2) сок редьки Her.

συρμαΐζω принимать слабительное Her.

συρμαίη ион. = συρμαία.

συρμαιο-πώλης, ου ὁ продавец слабительных средств Arph.

συρμός 1) сильный напор, порыв (πρηστήρων Plat.; ἀνέμων Anth.): νιφετῶν συρμοί Anth. снегопад; χαλαζήεις σ. Anth. ливень с градом, сильный град; 2) длинный след (συρμοὶ τῆς ἀσπίδος Plut.).

Σύρμος ὁ Сирм (царь иллирийского племени трибаллов) Plut.

I Σύρος (ῠ) ὁ сириец Her., Aesch., Xen., Plut.

II Σύρος ὁ Сир (сын Аполлона и нимфы Синопы, миф. родоначальник сирийцев) Plut.

Σῠρο-φοινίκισσα ἡ сирофиникиянка, т. е. жительница Финикии NT.

Σῠρο-φοῖνιξ, ῑκος ὁ сирофиникиец, т. е. житель Финикии Luc.

σύρ-ραγμα, ατος τό столкновение, стычка Plut.

συρ-ρᾳδιουργέω соучаствовать в негодном поступке (τινι Plut.).

σύρ-ραξις, εως ἡ столкновение (τῶν κλυδώνων πρὸς ἀλλήλους Arst.; ὅπλων Plut.).

°συρ-ράπτω 1) сшивать (δέρματα νεύρῳ Hes.); 2) зашивать (τὴν νηδύν Her.; перен. σ. τὰ στόματα τῶν ἀνθρώπων Plat.); 3) связывать, сочетать: σ. ἐπιθυμίας ἀπολαύσεσι Plut. связывать (свои) вожделения с наслаждениями, т. е. немедленно удовлетворять их.

°συρ-ράσσω, атт. συρράττω сталкиваться, сшибаться (τινί Thuc., Xen.): σ. εἰς τὴν μάχην Diod. вступать в бой.

συρ-ρέζω одновременно совершать жертвоприношение Anth.

συρ-ρέμβομαι вместе бродить (οἵστισιν ἔτυχεν Diog. L.).

Σύρρεντον τό Anth. = лат. Surrentum.

συρ-ρέπω вместе склоняться, обращаться (ἐπί τι Polyb.).

σύρ-ρευσις, εως ἡ стечение, слияние Arst.

°συρ-ρέω (fut. συρρεύσομαι, pf. συνερρύηκα; aor. pass. συνερρύην) 1) стекаться, вместе вливаться (εἰς τὸ χάσμα Plat.); 2) перен. стекаться, сбегаться, наплывать (ἐς τὴν ἀγορήν Her.; πρός τινα Plut.); 3) скопляться (πάντα τὰ χαλεπὰ συρρεῖ εἰς τὸ γῆρας Xen.); 4) плыть вместе (κατὰ ῥοῦν τῷ ὕδατι Luc.).

σύρρηγμα, ατος τό Plut. = σύρραγμα.

°συρ-ρήγνῡμι (aor. συνέρρηξα; pass.: aor. 2 συνερράγην, pf. συνέρρηγμαι; к 4-6: pf. συνέρρωγα, ppf. συνερρώγειν) 1) разбивать (τὴν κεφαλήν Plut.): κακοῖσι συνέρρηκται Hom. он надломлен невзгодами; 2) смешивать: εἰς ἓν ἅπαντα συρρῆξαι Arph. смешать все воедино; 3) заставить разразиться, т. е. вызывать (πόλεμον Plut.): τοῦ πολέμου συρραγέντος Plut. когда вспыхнула война; κραυγὴ συνερρήγνυτο πανταχόθεν Plut. отовсюду раздавался крик; πότου συρραγέντος Plut. в разгаре попойки; 4) сталкиваться, сшибаться, схватываться в бою (τινι Plut.): αἱ πεζαὶ δυνάμεις συνερράγησαν Plut. пешие армии завязали сражение; 5) встречаться, сливаться, соединяться (εἰς ἓν τρῆμα Arst.): ποταμοί συρρηγνῦσι ἐς τὸν Ἓρμον Her. (эти) реки вместе впадают в Герм; 6) разражаться, вспыхивать (οὐ μέντοι ὁ πόλεμός πω ξυνερρώγει Thuc.).

συρ-ριζόομαι сплетаться корнями Arst., Luc.

συρ-ρίπτω досл. сбрасывать в кучу, перен. соединять, включать (κώμας τετταράκοντα εἰς τὴν πόλιν Diod.).

συρ-ροή ἡ стечение, слияние Plut.

σύρροια ἡ Polyb. = συρροή.

I σύρ-ροος, стяж. σύρρους 2 сливающийся, втекающий Plat.: σ. τῇ θαλάττῃ Polyb. впадающий в море.

II σύρροος ὁ Arst. = συρροή.

σύρρους 2 стяж. = σύρροος I.

σύρρῠσις, εως ἡ Polyb., Diod. = σύρρευσις.

Σύρτις, ῐδος, ион. ιος ἡ «Отмель», Сирт (Большой и Малый) (заливы у сев. побережья Африки, между Карфагеном и Киреной) Her., Arst., Plut.

συρτός 3 [adj. verb. к σύρω] намытый (волнами), нанесенный (βῶλος ἡ ἀργυρῖτις Polyb.).

σύρφαξ, ᾱκος досл. куча мусора, свалка, перен. подонки, сброд, отребье Arph., Luc.

συρφετός ὁ Hes., Plat., Plut., Luc. = σύρφαξ.

συρφετ-ώδης 2 1) состоящий из подонков (ὄχλος Polyb.); 2) площадной (λαλιά Plut.).

σύρω (ῡ) (aor. pass. ἐσύρθην и ἐσύρην) 1) тащить, волочить (по земле) (καλὸν χιτῶνα Theocr.; τινὰ ἐπὶ τοὺς πολιτάρχας NT): τὸ δίκτυον σ. Plut. тянуть невод; 2) (о течении) уносить, увлекать (τινὰ ἐπὶ χέρσον Anth.): συρόμενος κατὰ ῥοῦν Plut. увлекаемый вниз по течению.

σῦς, συόςи ἡ (= ὖς) (dat. pl. συσί - эп. σύεσσι, acc. pl. σύας - стяж. σῦς; ῡ только в односложных формах) 1) домашняя свинья Hom.; 2) (тж. σ. ἄγριος и σ. ἀγρότερος Hom.) дикий кабан Hom., Eur., Xen.

συσ- перед начальным σ с последующим гласным = συν-.

συ-σκεδάννῡμι досл. рассеивать, перен. разбивать в пух и прах (ἀλινδήθρας ἐπῶν Arph.).

συ-σκέπτομαι вместе рассматривать, сообща исследовать Plat.

°συ-σκευάζω 1) тж. med. снаряжать, приготовлять (τι Xen.): τὸ δεῖπνον σ. τινί Arph. помогать приготовить кому-л. съестные припасы (в дорогу); σ. τινὰ ὅπλοις Diod. снабжать кого-л. оружием; τὰ πρὸς τὴν ὑγίειαν συνεσκευασμένα παρασκευάσματα Xen. здоровый образ жизни; συσκευάζεσθαι τὰ ἐπιτήδεια Xen. запасаться продовольствием; συσκευάζεσθαι τὴν πορείαν Xen. готовиться к отъезду; συσκευάζεσθαι τὸν βίον εἰς ἡδονήν Plut. обставлять свою жизнь удовольствиями; συσκευάσασθαι στρωματόδεσμον Plat. уложить свой дорожный мешок; 2) med. готовиться, снаряжаться, собираться (εἰς στρατείαν Xen.; πρὸς τὴν φυγήν Luc.): συσκευασάμενος τὰ ἑαυτοῦ Lys. собрав свои пожитки; ξυσκευάσασθαι ὅτι χρησιμώτατα Thuc. запастись самым необходимым; 3) тж. med. готовить, устраивать, подстраивать: ἡλίκα πράγματα συσκευάσας Dem. прибегнув к скольким уловкам; πᾶν ἐπί τινα συσκευάσασθαι Luc. пустить в ход все средства против кого-л.; πᾶσα ἀπάτη συνεσκευάσθη Dem. все виды обмана были пущены в ход; συσκευάσασθαι καὶ ψευδεῖς αἰτίας καὶ συκοφαντίαν Dem. состряпать ложные и клеветнические обвинения; συσκευάσασθαι τὴν φαρμακείαν κατά τινος Plut. поднести яд кому-л.; 4) med. склонять, располагать (πάντας ἀνθρώπους ἐπί τινα Dem.; τινὰ εἰς ἑαυτόν Plut.): συσκεάζεσθαι τὴν Πελοπόννησον Dem. привлекать на свою сторону Пелопоннес.

συ-σκευᾰσία ἡ подготовка, приготовления, сборы Xen.

συ-σκευοφορέω вместе нести вещи (Xen. - v. l. к σκευοφορέω).

συ-σκευωρέομαι вместе подстраивать, затевать, пускать в ход (ἀδίκημα μετά τινος Dem.).

συ-σκηνέω 1) жить в одной палатке (τινι Xen.); 2) есть за одним столом Xen.

συ-σκηνήτρια досл. соседка по палатке, перен. сожительница Arph.

συ-σκηνία ἡ обитание в общей палатке, т. е. питание за общим столом Xen.

συ-σκήνια τά питание за общим столом (у спартанцев) Xen.

°σύ-σκηνος досл. сосед по палатке, перен. сотрапезник или сотоварищ Thuc., Lys., Xen., Luc.

συσκηνόω Xen. = συσκηνέω.

συ-σκιάζω 1) покрывать тенью, осенять Hes.; 2) покрываться тенью, осеняться (πεύκαισι Eur.): σ. γένυν Eur. обрастать бородой; 3) покрывать, защищать: συσκιασθεῖσα κεφαλή Plat. покрытая (кожными покровами) голова; 4) скрывать, таить (τὰς ἁμαρτίας Dem.).

σύ-σκιον τό тенистость, тень Plat.

σύ-σκιος 2 покрытый тенью, тенистый Xen., Arst., Plut., Luc.

συ-σκοπέω вместе рассматривать, сообща исследовать (τὰ λεγόμενα Plat.).

°συ-σκοτάζω становиться темным, темнеть Lys., Xen., Dem.: ξυνεσκόταζε ἤδη Thuc. уже смеркалось.

συ-σκυθρωπάζω вместе становиться мрачным Eur., Xen.

συ-σπαράσσω растерзывать (ῥῆξαι καὶ συσπαράξαι τινά NT).

σύ-σπᾰσις, εως ἡ сжатие, сокращение Arst.

σύ-σπαστος 2 стягиваемый, стяжной (βαλάντιον Plat.).

συ-σπάω 1) стягивать (τὰς διφθέρας Xen.); 2) сдвигать, хмурить (τὰς ὀφρῦς Luc.); 3) сводить, скрючивать: συνεσπακὼς τοὺς δακτύλους Luc. со скрюченными пальцами; συνεσπασμένος ὑπὸ νόσου Diog. L. скрюченный болезнью; 4) med. увлекать за собой (τοὺς πολεμίους εἰς τὴν πόλιν Plut.).

συ-σπειράω свертывать, уплотнять, сосредоточивать: τάξις συνεσπειραμένη Xen. сомкнутый строй; συσπειρᾶσθαι ἐπὶ τὴν Μουνυχίαν Xen. двигаться сомкнутыми рядами на Мунихию; συσπειρᾶσθαι διὰ τὸ ῥιγοῦν Plut. свертываться от холода; συνεσπειραμένοι περὶ τὸ ἅρμα Plut. густо окружавшие колесницу; συσπειρᾶσθαι εἰς τὰ χρήσιμα Plut. сосредоточиваться на полезном; πλόκαμος συνεσπειραμένος ἐς τοὐπίσω Luc. закрученные назад волосы.