Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/118

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
II στρεπτός 1) (тж. σ. περιαυχένιος Her.) ожерелье (из переплетенных колец или крученой проволоки), шейная цепочка Her., Xen.; 2) (sc. ἄρτος) крендель Dem.

στρεπτο-φόρος 2 носящий ожерелье (ἀνήρ Her.).

στρεύγομαι мучиться, томиться, страдать (ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι Hom.).

στρεφε-δῑνέω кружить, вращать: στρεφεδίνηθεν (aor. pass. = ἐστρεφεδινήθησαν) οἱ ὄσσε Hom. закружилось у него в глазах.

στρέφω (fut. στρέψω, aor. 1 ἔοτρεψα - эп. στρέψα, эп. aor. iter. στρέψασκον; pass.: aor. 1 ἐστρέφθην - ион.-дор. ἐστράφθην, aor. 2 ἐστράφην с ᾱ, pf. ἔστραμμαι) 1) поворачивать (οὖρον, ἵππους Hom.; πηδάλιον Pind.; πρόσωπον πρός τινα Eur.; ὄμμα Plat.): στρατὸν στρέψαι πρὸς ἀλκήν Eur. вернуть войско в сражение; ἔνθα καὶ ἔνθα στρέφεσθαι Hom. поворачиваться туда и сюда, т. е. беспокойно метаться; δυσκολαίνειν καὶ στρέφεσθαι τὴν νύχθ᾽ ὅλην Arph. охать и метаться всю ночь; στραφεὶς ἴω; Soph. повернуться мне и уйти?; πάσας σ. στροφάς Plat. поворачивать во все стороны (ср. 2); στρέψασθαι ἐκ χώρης (ὅθι) Hom. вернуться оттуда (где); οἱ ἐπὶ τὰς ἄρκτους ἐστραμμένοι τόποι Polyb. обращенные к северу местности; σ. ἑαυτὸν εἰς πονηρὰ πράγματα Arph. предаться порокам; σ. τι πρὸς κέρδος ἴδιον Eur. обращать что-л. в свою пользу; 2) переворачивать, опрокидывать (σ. κάτω Soph.): ἄνω κάτω σ. τι Dem. опрокидывать что-л. вверх дном; ἄνω τε καὶ κάτω τι σ. Aesch., Plat., Dem. ставить все наголову, т. е. распоряжаться по своему произволу; διπλᾶ στρέψαι τὰ ἐρωτήματα Plat. по-иному поставить те же вопросы; στροφὰς στρέφεσθαι Plat. прибегать к уверткам, изворачиваться; 3) поднимать плугом, вспахивать (τὴν γῆν Xen.); 4) кружить, вращать (τὸν ἄτρακτον Plat.; κύκλῳ στρέφεσθαι Arst.; Ἄρκτος, ἥτ᾽ αὐτοῦ στρέφεται Hom.): ὑπὸ μακρῷ τῷ λίνῳ στρέφεσθαι Luc. (о веретене) вертеться на длинной нити, перен. бесконечно тянуться; 5) вить, крутить, скручивать (σπάρτα ἐστραμμένα Xen.): χερσίν τινος στρεφθείς Hom. обвившись руками вокруг чего-л.; στραφῆναι τὸν πόδα Her. вывихнуть себе ногу; 6) изменять (τὰ γράμματα Plat.): κἂν σοῦ στραφείη θυμός, εἰ τὸ πᾶν μάθοις Soph. твой гнев улегся бы, если бы ты узнал все; 7) мучить, терзать (τινά Arph.; ψυχήν Plat.); 8) обдумывать, обсуждать (τι Eur., Luc.); 9) med., перен. вращаться, находиться, пребывать (ἔν τινι Plat.): περὶ τὸ αὐτὸ γένος στρέφεται ἡ διαλεκτική Arph. той же областью (что и философия) занимается диалектика; 10) поворачивать(ся) (ὁπότε στρέψαντες ἱκοίατο τέλσον ἀρούρης Hom.): τάναντία στρέψαι Xen. повернуть в противоположную сторону.

Στρέψα ἡ Стрепса (местность на границе Фракии и Македонии) Aeschin.

Στρεψαῖος 3 стрепсийский Arph.

στρέψασκον эп. aor. iter. к στρέφω.

Στρεψιάδᾱς, ου (ᾰδ) ὁ дор. = Στρεψιάδης.

Στρεψιάδης, дор. Στρεψιάδᾱς, ου (ᾰδ) ὁ Стрепсиад (победитель на Истмийских играх) Pind.

στρεψί-κερως, ωτοςили ἡ (лат. addax) стрепсикерот (вид антилопы, с витыми рогами, предполож. Capra cervicapra) Plin.

στρεψί-μαλλος 2 (ῐ) досл. с курчавой шерстью, перен. затейливый: σ. τὴν τέχνην Arph. вычурный в своих произведениях.

στρέψις, εως ἡ [στρέφω] поворот или опрокидывание Arst.

στρεψο-δῐκέω извращать правосудие: σ. ἑαυτῷ Arph. крючкотворствовать в свою пользу.

στρεψοδῐκο-πᾰνουργία ἡ судебное крючкотворство, кривосудие Arph.

στρηνές adv. оглушительно, пронзительно (φθέγγεσθαι Anth.).

στρηνιάω быть высокомерным (πορνεύειν καὶ σ. NT).

στρῆνος, εος τό высокомерие, надменность Anth., NT.

στρῐβῐλῐκίγξ indecl. шутл. ничто, пшик: οὐδ᾽ ἂν σ. Arph. ни черта.

στριφνός 3 твердый, жесткий, грубый (τὸ δέρμα Plut.).

στροβέω 1) кружить, вращать: πάντα τρόπον ἑαυτὸν σ. Arph. вертеться всяческими способами, т. е. изыскивать всевозможные средства; στροβεῖσθαι ὄμματα Arph. водить кругом глазами; στρόβει, μηδὲν ὀλίγον ποίει Arph. действуй вовсю; 2) волновать, тревожить, мучить (τινα Aesch., Plut.): λοιμώδης νόσος ἐστρόβησε τὴν Ῥώμην Plut. эпидемическая болезнь терзала Рим.

στροβητός 3 [adj. verb. к στροβέω] вращаемый, кружимый (τροχῷ Luc.).

στροβῑλίζω поворачивать, вращать (αὐχένα Anth.).

I στρόβῑλος (Anth. ῐ) ὁ 1) кубарь, волчок Plat., Plut.; 2) вихрь, смерч Men., Luc.; 3) (в пляске) кружение, пируэт Arph.; 4) сосновая или еловая шишка Arst.; 5) сосна или ель Plut., Anth.

II στρόβϊλος 2 вьющийся, клубящийся (πνεῦμα Arst.; λιγνύς Anth.).

στροβῑλ-ώδης 2 конусообразный, конический (ὄρος Plut.).

στρόβος 1) кружение, беспорядочное движение, смятение Aesch.; 2) перевязь, повязка (στρόβοι ζῶναί τε Aesch. - v. l. στρόφος).

στρογγῠλαίνω делать круглым, округлять Plut.

Στρογγύλη ἡ Стронгила 1) один из Эолийских, у римлян - Липарских о-вов, ныне Stromboli, Thuc.; 2) древнее название о-ва Наксос Diod.

στρογγύλλω крутить, вращать (κρόκην Anth.).

στρογγῠλο-ειδής 2 округленный, круглый (στόμιον Plut.).

στρογγύλον (ῠ) τό 1) круглое, круглая фигура Plat.; 2) (о речи) сжатость, краткость или закругленность (τοῦ στόματος Arph. ap. Plut.).

στρογγῠλο-ναύτης, ου ὁ купец-мореплаватель Arph.

στρογγῠλόομαι 1) быть круглым Anax.; 2) казаться круглым Plut.

στρογγῠλο-πρόσωπος 2 круглолицый Arst.

στρογγύλος 3 (ῠ) 1) круглый, шарообразный (ἡ ῥίζα τοῦ λωτοῦ Her.; λοφεῖον Arph.; γῆ Plat.; ἄτομα Epicur.): στρογγύλη ναῦς или στρογγύλον πλοῖον Her., Thuc., Xen. торговое судно (в отличие от μακρὰ ναῦς, военного корабля, имевшего удлиненную форму); 2) круглый, цилиндрический (στῦλος Polyb.); 3) коренастый, плотный (λεόντων γένος Arst.; σκέλη Xen.); 4) (о речи) закругленный, сжатый (ῥήματα Arph.): οἱ στρογγύλοι καὶ βραχυλόγοι Plut. говорящие округленно и кратко.

στρογγῠλότης, ητος ἡ округлость, закругленность Plat., Arst.

στρογγύλως (ῠ) 1) округленно, сжато (προστιθέναι τι Arst.); 2) воздержно, скромно, просто (βιοῦν Plut.).

Στρομβιχίδης, ου ὁ Стромбихид (афинский военачальник времен Пелопоннесской войны) Thuc.

στρομβο-ειδής 2 конусообразный, конический (sc. ζῷα Arst.).

στρόμβος 1) кубарь, волчок Hom., Luc.; 2) вихрь, смерч Aesch., Plut.; 3) коническая раковина Arst., Theocr., Plut., Sext.

στρομβώδης 2 Arst. = στρομβοειδής.

στρούθειος 2 воробьиный или страусовый: στρούθειον μῆλον Anth. воробьиное яблоко (род айвы).

στρουθίζω чирикать, щебетать Arph.

I στρουθίον τό воробышек, воробей Arst., NT.

II στρουθίον τό струтий (растение с красящим соком) Luc.

Στρουθο-βάλᾰνοι (βᾰ) οἱ страусовые или воробьиные желуди (баснословное племя) Luc.

στρουθο-κάμηλος ὁ страус Diod.

στρουθο-κέφᾰλος 2 с головой воробья или страуса Plut.

στρουθό-πους 2, gen. ποδος с воробьиными лапками, т. е. с крошечными ступнями (feminae Plin.).

στρουθός, атт. στροῦθος и1) воробей Hom., Her. etc.; 2) (тж. ὁ μέγας σ. Xen., σ. κατάγαιος Her., σ. ὁ Λιβυκός или σ. ὁ ἐν Λιβύῃ Arst.) страус Arph., Luc.

στρουθο-φάγος 2 (ᾰ) питающийся воробьями или птицами (вообще) Diod.

Στρούχατες οἱ струхаты (одно из шести племен в Мидии) Her.

Στροφάδες (ᾰ) αἱ Строфады (прежде Πλωταί, два островка в Ионическом море) Anth.

στροφαῖος 3 охраняющий дверные запоры (эпитет Гермеса) Arph.

στροφάλιγξ, ιγγος (ᾰ) ἡ вихрь, смерч: σ. κονίης Hom. крутящийся песок; ἐν στροφάλιγγι μάχης Anth. в вихре боя.

στροφᾰλίζω вращать, кружить: σ. ἠλάκατα Hom. вращать веретено, т. е. прясть; σ. φόβην Anth. трясти гривой.

στροφάς, άδος (ᾰδ) adj. f кругообразная, круговая (Ἄρκτου κέλευθοι Soph.).

στροφεῖον τό 1) свитая веревка, канат Xen.; 2) ворот, кабестан Luc.

στροφεύς, έως ὁ дверной поворотный крюк, шарнир Arph., Polyb., Luc.

στροφέω 1) [στρόφος 5] страдать резями в животе Arph.; 2) Arph. v. l. = στρέφω.

στροφή 1) поворачивание, поворот (sc. τοῦ ἵππου Xen.; στροφὰς παντοδαπὰς ὑπ᾽ ὀδύνης στρεφόμενος Plut.); 2) вращение: ἐν στροφαῖσιν ὀμμάτων ἐφθαρμένος Eur. с безумно блуждающими глазами; 3) смена, изменение: στροφαὶ ὡρῶν Plat. климатические изменения; 4) увертка, уловка (πάσας στροφὰς στρέφεσθαι Plat.): οὐ δεῖ στροφῆς! Arph. нечего вилять!; 5) строфа (в греч. трагедии - песнь хора, исполнявшаяся при его движении слева направо, в других случаях - метрически связанная часть поэтического произведения): κατακάμπτειν τὰς στροφάς Arph. сочинять строфы.

στρόφιγξ, ιγγος1) стержень вращения (στρόφιγγι κυκλούμενος Eur.): γλώττης σ. Arph. бойкость языка; 2) поворотный крюк, шарнир (οἱ τῶν πυλῶν στρόφιγγες Plut.): σφόνδυλοι οἷον στρόφιγγες Plat. позвонки, (представляющие собой) как бы шарниры.

στρόφιον τό [demin. к στρόφος] повязка грудная Arph. или головная Plut.

στρόφις, ιος ὁ ловкач, хитрец Arph.

στροφίς, ίδος (ῐδ) ἡ [demin. к στρόφος] повязка: ἱμάντων στροφίδες Eur. ременные путы.

στροφο-δῑνέω (= στρεφεδινέω) кружить: ὕπατοι λεχέων στροφοδινοῦνται Aesch. (птицы) кружатся над (своими) гнездами.

στρόφος 1) перевязь (sc. τῆς πήρης Hom.); 2) веревка Her.; 3) пояс Aesch.; 4) повязка, свивальник HH; 5) колики, резь (в животе) Arph., Arst., Plut., Sext.

Στρύμη (υ) ἡ Стрима (приморский город во Фракии) Her., Dem.

Στρῡμονίᾱς, ион. Στρῡμονίης, ου adj. m стримонский, дующий со Стримона (ἄνεμος Her., Arst., Anth.).

I Στρῡμόνιος 3 стримонский Aesch., Eur.

II Στρῡμόνιος ὁ житель берегов Стримона, т. е. фракиец Her.

Στρῡμών, όνος ὁ Стримон (река на границе Фракии и Македонии) Her., Aesch., Thuc., Arst.

στρυφνόν τό тж. pl. Xen., Plat. = στρυφνότης 1.

στρυφνός 3 1) терпкий, вяжущий (χυμός Arst.); 2) острый, резкий (ὀσμαί Arst.); 3) угрюмый, мрачный (ἦθος Arph., Arst.; ἄνθρωπος Xen.; τρόπος Plut.).

στρυφνότης, ητος1) терпкость, вяжущий вкус Arst., Plut.; 2) угрюмость, мрачность (περὶ τὸ ἦθος Plut.).

στρυφνόω иметь терпкий вкус: τὸ στρυφνοῦν πικρόν Plut. терпкая горечь.

στρῶμα, ατος τό 1) подстилка, постель Arph., Arst., Dem., Luc.; 2) покрывало, ковер Arph., Arst., Plat.; 3) попона, чапрак Xen.; 4) скатерть Arph.

στρωμᾰτό-δεσμον τό мешок для постельных принадлежностей Arph., Xen., Plat., Aeschin.

στρωμᾰτόδεσμος ὁ Arst., Plut. = στρωματόδεσμον.

στρωμᾰτο-φύλαξ, ᾰκος ὁ хранитель постельных или столовых принадлежностей (ковров, скатертей и т. п.) Plut.

στρωμνά (ᾱ) ἡ дор. = στρωμνή.

στρωμνή, дор. στρωμνά (ᾱ) ἡ 1) постель, ложе Pind., Aesch., Thuc., Xen., Eur.; 2) покрывало Xen.

στρώννῡμι и στρωννύω = στορέννυμι.

στρωτήρ, ῆρος ὁ [στρώννυμι] потолочная балка Arph., Polyb.

στρώτης, ου ὁ раб, ведающий ложами (спальными или обеденными) (στρῶται θεράποντες Plut.).

στρωτός 3 [adj. verb. к στρώννυμι] разостланный или постланный (λέχος Hes., Eur.; φάρη Soph.).

στρωφάω 1) кружить, крутить, вращать (ἠλάκατα Hom.); 2) поворачивать (πηδάλιον Anth.); 3) pass. ходить вокруг, обходить, обегать (ἀνὰ τὴν πόλιν Her.): ἄλλῃ δὲ κἄλλῃ δωμάτων στρωφωμένη Soph. носясь (скитаясь) по всему дому; 4) pass. вращаться, пребывать, находиться (κατὰ δηΐους Hom.; ἐν νέοις Eur.).

στῠγ-άνωρ, ορος (ᾱ) adj. мужененавистнический (Ἀμαζόνων στρατός Aesch.).

στῠγερός 3 1) ненавистный, ужасный (Ἃιδης Hom.; γαῖα Soph.); 2) злой, жестокий (δαίμων Hom.; μοῖρα Aesch.; μάτηρ Eur.); 3) злосчастный, несчастный (βίος Soph.; πάθεα Arph.): στυγεροὶ μῦθοι Socrates ap. Plut. злые чары, проклятия.

στῠγερ-ώπης 2 злобноликий (ζῆλος Hes.).

στῠγερ-ωπός 2 страшно глядящий: σ. ἰδέσθαι Anth. страшный на вид.

στῠγερῶς 1) на беду, к несчастью Hom.; 2) злобно, сердито (ἀποπέμπειν τινά Hom.).

στῠγέω (aor. 1 ἐστύγησα и ἔστυξα; pass.: fut. στυγήσομαι, aor. ἐστυγήθην) 1) относиться с ненавистью, ненавидеть (τινα и τι Hom., Pind., Her., Trag.): σ. πράσσειν τι Soph. питать отвращение к свершению чего-л.; τί δ᾽ ἔστιν πρός γ᾽ ἐμοῦ στυγούμενον; Soph. что же ужасного мною (сделано)?; 2) страшиться, бояться (Τρῶσιν φέρειν Ἄρηα Hom.); 3) внушать страх, наводить ужас: σ. τινί τι Hom. внушать кому-л. ужас перед чем-л.

στύγημα, ατος (ῠ) τό предмет ненависти, отвращения или ужаса Eur., Babr.

στῠγητός 2 [adj. verb. к στυγέω] ненавидимый, ненавистный (τινι Aesch., NT).

Στύγιος 3 и 2 1) стигийский, подземный (ἀχλύς Aesch.; δόμος Soph.): Σ. ποταμός Plat. = Στύξ; 2) мрачный, страшный (λῦπαι Eur.; ἡμέρα Plut.).

στυγνάζω 1) быть в смущении (ἐπὶ τῷ λόγῳ NT); 2) быть пасмурным (οὐρανὸς στυγνάζων NT).

I στυγνόν τό угрюмость, суровость Xen.

II στυγνόν adv. ужасно, страшно: σ. οἰμώξας Soph. закричав страшным голосом.

στυγνός 3 1) страшный, враждебный (τινι Aesch., Soph.); 2) ненавистный, ужасный (ἄτη Aesch.; αἰών Soph.); 3) угрюмый, мрачный (πρόσωπον Aesch.; ἡμέρα Plut.): στυγνὴ ὀφρύς или στυγνὸν ὀφρύων νέφος Eur. нахмуренные брови, мрачность; ὁρᾶν σ. Xen. угрюмый на вид; σ. εἴκων Soph. неохотно соглашающийся.

στυγνότης, ητος ἡ угрюмость, мрачность (τοῦ βλέμματος Plut.): ἡ τοῦ περιέχοντος σ. Polyb. суровость климата.

στυγνόω омрачать, печалить: ἐστυγνωμένος Anth. мрачный, печальный.

στῠγό-δεμνος 2 питающий отвращение к браку (νόος Anth.).

στύγος, εος (ῠ) τό 1) предмет ненависти: θεῶν σ. Aesch. ненавистное богам; δεσπότου σ. Aesch. ненавистный владыка, т. е. Эгист; 2) мрачность, отчаяние (τὸ δύσφρον σ. στρατῷ Aesch.).

στῡλίς, ίδος (ῐδ) ἡ [demin. к στῦλος] кормовая мачта Plut.

στῡλόομαι досл. подпирать колоннами, перен. поддерживать, укреплять (ζωήν Anth.).

στῡλο-πῐνάκιον (ᾰ) τό колонна с надписями или для надписей Anth.

στῦλος 1) столб, подпора, колонна (στέγης σ. Aesch.): στῦλοι πυρός NT огненные столпы; 2) перен. устой, опора (δόμων πατρῴων Eur.; σ. καὶ ἑδραίωμα NT); 3) свая, брус (σ. στρογγύλος Polyb.).

στύμα или στῦμα, ατος τό эол. Theocr. = στόμα.

Στυμφαία ἡ Стимфея (город в Эпире) Plut.

Στυμφάλιος 3 (ᾱ) стимфалийский Her., Pind., Xen.

Στυμφᾱλίς, ион. Στυμφηλίς, ίδος adj. f стимфальская (λίμνη Her.).

Στύμφᾱλος, ион. Στύμφηλος ἡ Стимфал (город и область в сев.-вост. Аркадии) Hom., Polyb.

Στυμφηλ- ион. = Στυμφαλ-.

*στύξ, στῠγός ἡ страшилище, чудовище (Aesch. - v. l. к στύγος).

Στύξ, Στῠγός ἡ Стиг или Стикс, «Ужасный» 1) главная река подземного царства, семижды его обтекающая Hom., Hes. etc.; ее водами клялись боги: Σ. ὅρκος τῶν θεῶν Arst.; 2) река в сев. Аркадии Her.

στύξαι inf. aor. к στυγέω.

στυπεῖον τό = στυππεῖον.

στύπινος 3 = στύππινος.

στύπιον τό = στύππιον.

στύπος, εος (ῠ) τό шест, жердь, палка (στύπη δρύϊνα Polyb.).

στύππαξ, ακος ὁ Arph. = στύππειοπώλης.

στῡπ(π)εῖον τό тж. pl. пакля Her., Xen., Dem., Polyb., Luc., Plut.

στῡπ(π)ειο-πώλης, ου ὁ торговец паклей Arph.

στύπ(π)ῐνος 3 сделанный из пакли Diod.

στύπ(π)ιον τό Dem. = στυππεῖον.

στυπτηρία, ион. στυπτηρίη предполож. квасцы Her., Plat., Arst., Diod.

Στύρα (ῠ) τά Стиры (город на юго-зап. побережье Эвбеи) Hom., Dem.

στῠράκιον (ᾰ) τό (нижний) кончик копья Thuc.

I στύραξ, ᾰκος (ῠ) ὁ 1) досл. нижний конец копья, перен. древко Plat.; 2) копье Xen., Plut.

II στύραξ, ᾰκος (ῠ) ὁ, ион. ἡ стиракс 1) растение, дающее благовонную смолу Her., Plut.; 2) благовонная смола, употреблявшаяся для курений Arst.

Στῠρεύς, έως ὁ (pl. οἱ Στῠρῆς, ион. Στυρέες) житель города Стиры (на Эвбее) Her., Thuc., Arst., Diog. L.

στῠφελιγμός ὁ жестокое обращение, побои Arph.

στῠφελίζω 1) отражать, отбивать, ударять (ἀσπίδα, τινὰ μεμαῶτα Hom.); 2) сталкивать, свергать (ἐξ ἑδέων Hom.; ἄνακτας ἐκ θεμέθλων Anth.); 3) прогонять (νέφεα Hom.); 4) сбрасывать, ввергать (ναύτας ἐς ἅλα Anth.); 5) жестоко обращаться, притеснять, обижать (τινά Hom.): στυφελίζων Soph. в своей жестокости.

στῠφελός 3 и 2 и στυφλός 2 1) твердый, крепкий (ἀκταί Aesch.; γῆ Soph.; πέτραι Eur.); 2) острый на вкус, терпкий или кислый (μέλι Anth.); 3) суровый, строгий (ἐφέται Aesch.).

στυφλός, v. l. στύφλος 2 и 3 Trag. = στυφελός.

στῠφοκόμπος 2 v. l. = στυφοκόπος.

στῠφο-κόπος, v. l. στῠφοκόμπος 2 ударивший палкой Arph.

στῡφός, v. l. στύφος 3 вяжущий на вкус, терпкий (ὁ χυμὸς τοῦ καρποῦ Arst.).

στῡφότης, ητος ἡ плотность, твердость Plut.

στύφω (ῡ) 1) иметь вяжущие свойства, стягивать (τὸ νίτρον στύφει Arst.); 2) сжимать: χείλεα στυφθείς Anth. со сведенными (от кислоты) губами.

στῦψις, εως тж. pl. (в красильном производстве) закрепление краски, фиксация Arst., Plut.

στύω (ῡ) тж. med. находиться в состоянии напряжения Arph.: στύεσθαι ἐπί τινα Luc. arrigere in aliquam.

στῴδιον и στωΐδιον (ῐδ) τό небольшой портик, небольшая крытая галерея Diog. L.

Στωϊκή ἡ (sc. φιλοσοφία, αἵρεσις или σχολή) стоическая философская школа Diog. L.

Στωϊκός ὁ (тж. Σ. φιλόσοφος NT) стоик, приверженец стоической философии Diog. L.

στωμύλα (ῠ) τά болтовня, вздор Anth.

στωμῠλία, ион. στωμῠλίη ἡ болтливость, словоохотливость Arph., Polyb., Plut., Anth.

στωμῠλιο-συλλεκτάδης, ου (ᾰ) ὁ собиратель сплетен Arph.

στωμύλλω (преимущ. med. с fut. στωμυλοῦμαι) болтать, стрекотать, судачить Arph.

στώμυλμα, ατος τό 1) вздор, чепуха, пустяк Arph.; 2) болтун, пустомеля Arph.

στωμύλος 2 и 3 (ῠ) [στόμα] 1) словоохотливый, болтливый, бойкий на язык Arph., Theocr., Plat.; 2) красноречивый, остроумный (εὐστοχίη Anth.): ὁμιλῆσαι σ. Luc. остроумный собеседник.

σύ (ῠ) (σοῦ, σοί, σέ - pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς - dual. σφῶϊ и σφώ, σφῶϊν и σφῶν), эол.-дор. τύ (ῠ), эп. тж. τύνη (с ῡ) (неатт. падежные формы см. в алф. порядке) ты Hom. etc.

συ- (перед σ с последующим согласным, перед ζ и иногда перед ξ) = συν-.

συ-αγρεσία ἡ [σῦς] охота на кабанов Anth.

σύ-αγρος ὁ охотник на кабанов Soph.

Σύαγρος ὁ Сиагр (участник македонского посольства к Гелону) Her., Arst.

συαγρ-ώδης 2 кабаноподобный (τὸ ζῷον Polyb.).

σῠβᾰρίζω сибаритствовать, жить в роскоши Arph.

I Σύβᾰρις, εως, ῐδος и ῐος (ῠ) ἡ 1) Сибарида или Сибарис (город в южн. Италии, близ Торонтского залива, разрушенный кротонцами в 510 г. до н. э.; на его месте возник в 443 г. до н. э. город Θούριοι) Her., Arph., Arst. etc.; 2) Сибарида (дочь Фемистокла) Plut.

II Σύβᾰρις, εως и ιος ὁ Сибарис (левый приток р. Κρᾶθις, на берегу которого находился г. Сибарис) Thuc., Diod.

Σῠβᾰρίτης, ου, ион. εω (ῑ) ὁ сибарит, уроженец или житель города Σύβαρις (сибариты вошли в поговорку из-за роскошного образа жизни и изнеженности) Her., Arph., Arst., Diod.

Σῠβᾰρῑτικός 3 сибаритский (λόγος Arph.).

Σῠβᾰρῖτις, ῐδος ἡ сибаритянка Arph.

Σῠβάρτας, αдор. Theocr. v. l. = Συβαρίτης.

σῠβήνη и σῠβίνη (ῑ) ἡ кожаный футляр Arph.

συ-βόσιον τό (Hom. ῑ) [βόσκω] свиное стадо Hom., Polyb.

Σύβοτα τά Сиботы, «Свиные пастбища» 1) группа мелких островов между южн. берегом Коркиры и побережьем Эпира Thuc.; 2) порт на эпирском побережье против этих островов Thuc.

σῠβότης, ου ὁ Arst. v. l. = συβώτης.

σῠ-βώτης, ου, эп. εω ὁ свинопас Hom., Her., Plat.

σῠ-βωτικός 3 излюбленный свинопасами (Ἀρέθουσα Plut.).

συγ-, староатт. ξυγ- перед γ, κ, ξ, χ = συν-.

συγ-γᾰμέω одновременно вступать в брак Sext.

I °σύγ-γᾰμος 2 сочетавшийся браком (τινι Eur.).

II °σύγγᾰμος и1) соучастник (чужого) брачного ложа (τινι Eur.); 2) свояк Eur.

συγ-γείτων, ονος adj. сопредельный, соседний (γαῖα Eur.).

συγ-γελάω вместе (с кем-л.) смеяться Eur., Anth.

°συγ-γένεια 1) общность происхождения, родство (τινος и τινι Plat. или πρός τινα Isocr.); 2) общность, внутренняя связь (τῶν ὤτων καὶ γλώττης Luc.): κατὰ συγγένειαν τῆς μορφῆς Arst. по морфологическому сходству; 3) родня, род, семья: ἀπὸ τῆς τοῦ Σόλωνος συγγενείας Plat. из рода Солона; φίλοι καὶ σ. Eur. друзья и родные; 4) родственник: σ. πατρὸς ἐμοῦ Eur. родственник моего отца; 5) лог. род, класс, категория (ἐν τῇ αὐτῇ συγγενείᾳ εἶναι Arst.).

συγ-γένειος 2 охраняющий родственные узы (Ζεύς Eur.).

συγγενές τό 1) родственная связь, родство Aesch., Thuc., Arst.; 2) врожденные свойства Arst.; 3) родственное, принадлежащее к тому же роду: τὰ συγγενῆ καὶ τὰ ὁμοειδῆ Arst. элементы одного и того же рода и вида.

συγ-γενέτειρα ἡ родительница (κλεινῶν ἀδελφῶν Eur.).

I °συγ-γενής 2 1) врожденный, прирожденный, свойственный от рождения (ἦθος Pind.; σημεῖα Arst.): παύροις ἀνδρῶν ἐστι συγγενὲς τόδε Aesch. немногим людям свойственно это; οἱ συγγενεῖς μῆνες Soph. месяцы, т. е. время жизни; 2) родственный, родной (τινι Her.): σ. γυνή Eur. родственница; σ. γάμος Aesch. брак между родственниками; 3) сродный, сходный, однородный: σ. τοὐμοῦ τρόπου Arph. близкий мне по характеру; σ. τινι, реже τινος Plat. однородный с кем(чем)-л.

II °συγγενής, οῦи ἡ родственник (τῆς ἐμῆς γυναικός Arph.): οἱ συγγενεῖς Pind., Her. родственники, родня (при дворе персидских царей - почетное звание наиболее заслуженных царедворцев) Xen., Diod.

συγ-γένησις, εως ἡ объединение, товарищество: αἱ ἰδιωτικαὶ συγγενήσεις Plat. частные объединения.

συγγενικός 3 1) врожденный, прирожденный (νόσημα Plut.); присущий от рождения (τρίχες Arst.); 2) родственный (εἴδη πρὸς ἄλληλα συγγενικά Arst.): ἡ φιλία συγγενικὴ καὶ ἡ ἑταιρική Arst. дружба между родственниками и дружба между товарищами; 3) сходный, однородный, близкий (ἡ μορφή Arst.).

συγ-γενικῶς по-родственному (σ. καὶ φιλανθρώπως Dem.).

συγ-γενίς, ίδος ἡ родственница Plut.

συγ-γεννάω совместно (по)рождать, производить Plat., Arst.

συγ-γεννήτωρ, οροςи ἡ родитель(ница): σ. τέκνων Plat. с которым (с которой) прижиты дети, т. е. супруг(а).

°συγ-γενῶς 1) с (самого) рождения, от природы (δύστηνος Eur.); 2) однородно, сходным образом (ἔρχεσθαι Plat.).

συγ-γέρων, οντος ὁ друг (спутник) старости Babr.

συγ-γεωργέω совместно обрабатывать землю Isae.

συγ-γέωργος или συγ-γεωργός ὁ товарищ-земледелец, товарищ по совместному возделыванию земли Arph.

°συγ-γηθέω радоваться вместе, разделять (чью-л.) радость: ὅστις μὴ ξυγγέγηθε καὶ ξυνωδίνει κακοῖς Eur. кто не разделил (чьих-л.) ни радостей, ни горя.

°συγ-γηράσκω совместно стариться (τινί Aesch., Eur., Isocr.): γηράσκοντι τῷ σώματι συγγηράσκουσι καὶ αἱ φρένες Her. когда старится тело, то вместе с ним дряхлеют и духовные силы.

σύγ-γηρος 2 вместе состарившийся (γυνή Anth.).

°συγ-γίγνομαι, ион. συγγίνομαι (γῑ) 1) рождаться вместе, быть врожденным (τινι Arst.); τὸ φυσικῶς αὐτοῖς συγγεγενημένον Diod. свойственное им от природы; 2) сходиться, сближаться, встречаться, общаться (τινι Her.; μηδενί Thuc.): χαλεπὸς ξυγγενέσθαι ἐστίν Plat. с ним трудно иметь дело; σ. ἐς λόγους τινί Arph. вступать в беседу с кем-л.; οἱ συγγιγνόμενοι Xen. спутники, (со)товарищи Plat. (ближайшие) ученики; σ. ἐς πόσιν Her. собираться для совместной пирушки; πολλάκις ἐννυχίαισι φροντίσι συγγεγένημαι Arph. по ночам меня часто охватывали заботы; ἐνδείᾳ σ. Plat. ощущать недостаток; ὑδροποσίαις σ. Plat. ограничиваться питьем воды; 3) вступать в половую связь, сожительствовать (γυναικί Her., Xen., Plut.; δούλῳ Plat.); 4) приходить на помощь, помогать (φίλοις Aesch.): ξυγγένεσθέ γ᾽ ἀλλὰ νῦν! Soph. прийдите же на помощь!; ξὺν δὲ γενοῦ (in tmesi = ξυγγενοῦ) πρὸς ἐχθρούς! Aesch. помоги (нам) против врагов!

°συγ-γιγνώσκω, ион. συγγῑνώσκω тж. med. 1) одинаково думать, решать вместе (с кем-л.), быть одинакового мнения, соглашаться (τινί Xen.; τινί τι Isae.): μετὰ πολλῶν τὴν ἁμαρτίαν ξυνέγνωσαν Thuc. (хиосцы) разделяли это заблуждение со многими; οὐ ὁ συγγνωσόμενός τοι πάρα Her. нет такого, кто согласился бы с тобой; συγγνόντες οἴχοντο ἀποστάντες Her. согласившись, они отказались от своего намерения; 2) (обычно с ἑαυτῷ) признавать(ся), сознавать(ся): συνέγνωσαν καὶ αὐτοὶ σφίσιν ὡς ἠδικηκότες Lys. они сами признали, что поступили незаконно; συγγινωσκόμενος τῶν ἀνθρώπων εἶναι βαρυσυμφορώτατος Her. считая себя несчастнейшим из людей; οὔ οἱ συγγινώσκων λέγειν ἀληθέα Her. не поверив тому, что он говорит правду; παθόντες ἂν ξυγγνοῖμεν ἡμαρτηκότες (pl. m = sing. f) Soph. (в этом случае) я готова была бы, стерпев, признать себя виновной; 3) извинять, прощать: σ. τινί τι Aesch., Eur. и τινί τινος Eur., Plat.; прощать кому-л. что-л.; σύγγνωθι ἡμῖν τοῖς λελεγμένοις Eur. прости мне мои слова; ἡ βία γὰρ ταῦτ᾽ ἀναγκάζει με δρᾶν, ξύγγνωτε Soph. ведь необходимость заставляет меня делать это, простите (меня).

συγγῑν- ион. = συγγιγν-.

°σύγ-γνοια ἡ снисхождение: αἰτεῖν τινα ξύγγνοιαν ἴσχειν Soph. просить кого-л. о прощении.

°συγ-γνώμη 1) извинение, прощение (συγγνώμην αἰτεῖσθαι Plat.): σ. τινός Her., Soph. прощение чего-л.; συγγνώμην ἔχειν τινί Her., Plat. даровать кому-л. прощение; συγγνώμην τυγχάνειν τινός Eur. и ὑπέρ τινος Isocr. получать прощение чего-л.; συγγνώμην ἁμαρτεῖν λαμβάνεσθαι Thuc. быть прощенным за свои проступки; κακὴ μὲν αὐτῇ γ᾽, ἀλλὰ συγγνώμην ἔχει Soph. (судьба) жестока к ней, но (зато) несет и прощение; οἷς πολλὴ δοκεῖ σ. εἶναι Plat. им, думается, вполне простительно; 2) снисходительность, уступчивость (περί τι Arst.); 3) позволение, разрешение (κατὰ συγγνώμην NT).

°σύγ-γνωμον τό 1) снисходительность Plat.; 2) прощение Thuc.

συγ-γνωμονέω прощать, извинять: οὐκ ἔστι σ. δίκαιον Sext. непростительно.

συγ-γνωμονικός 3 1) склонный прощать, снисходительный Arst.; 2) извинительный, простительный Arst.

συγ-γνωμοσύνη (ῠν) ἡ прощение: συγγνωμοσύνην τινὶ θέσθαι τινός Soph. прощать кому-л. что-л.

°συγ-γνώμων 2, gen. ονος 1) соглашающийся, согласный: σ. τινός Plut. согласный с чем-л.; συγγνώμονες ἔστε Thuc. дайте согласие; 2) дарующий прощение, извиняющий, снисходительный (σ. τῶν ἀνθρωπίνων ἁμαρτημάτων Xen.): σ. τινὶ εἶναι Xen. быть снисходительным к кому-л.; 3) заслуживающий извинения, простительный: ξύγγνωμον δ᾽ ἐστὶ τὸ ἀκούσιον Thuc. простительно (лишь) то, что сделано помимо воли.

συγ-γνωρίζω разделять (чье-л.) знание, знать вместе (συναισθάνεσθαι καὶ σ. Arst.).

°συγ-γνωστός 2 [adj. verb. к συγγιγνώσκω] 1) извинительный, простительный, допустимый (τινι Soph., Eur., Arph., Plut.); 2) (о людях) заслуживающий снисхождения Luc.: συγγνωστὸν ποιεῖν τινα Plut. приводить в чье-л. оправдание, оправдывать кого-л.

°συγ-γογγῠλίζω 1) кружить (τοὺς θωμούς Arph.); 2) делать совершенно круглым, закруглять (τι Arph.).

συγ-γομφόω 1) сбивать гвоздями, сколачивать, скреплять (αἱ συγγεγομφωμέναι σανίδες Diod.): συγγεγομφῶσθαι διὰ τῶν ξύλων Plut. быть сколоченным деревяшками; ἓν σῶμα συγγεγομφωμένον ἑαυτῷ Plut. одна сплошная масса; 2) одновременно вколачивать (sc. τὸν ἧλον Plut.).

I °σύγ-γονος 2 1) врожденный, прирожденный (τινι Aesch.); 2) родной, родственный (ἑστία Pind.): σ. φρήν Aesch. родственные чувства.

II °σύγγονος и1) родственник, родственница Pind., Eur.; 2) брат, сестра Eur.

*°σύγ-γραμμα, ατος τό 1) записанное, запись Her., Plat.; 2) сочинение, (литературное) произведение или книга Plat., Isocr.; 3) писаное правило, наставление Plat.; 4) законоположение, статья закона Aeschin.; 5) предписание, рецепт (τῶν ἰατρῶν συγγράμματα Xen.).

συγ-γραμμάτιον (μᾰ) τό сочиненьице, книжка Luc.

°συγγρᾰφεύς, έως1) летописец, историк Xen.; 2) писатель, автор Arph., Plat.; 3) синграфей (член комиссии десяти - οἱ συγγραφεῖς, - образованной в Афинах в 411 г. до н. э. для составления проекта изменений к афинским законам) Thuc., Isocr.

°συγ-γρᾰφή 1) запись, описание или надпись Her.; 2) летопись, историческое произведение, история: ἡ Ἀττικὴ ξ. Thuc. история Аттики; 3) договор, контракт, соглашение: προθεῖναί τι ἄνευ ξυγγραφῆς Thuc. установить что-л. без заключения (формального) соглашения; κατὰ συγγραφήν Dem. в соответствии с договором; 4) документ, акт, расписка (διομολογεῖσθαί τι ἐν συγγραφῇ Plat.): συγγραφαὶ ναυτικαί Dem. заемное письмо под залог корабельного груза.

°συγ-γρᾰφικός 3 1) писательский, литературный (δεινότης Luc.); 2) занимающийся литературной деятельностью, пишущий (прозой) (ὁ πλούσιος Luc.); 3) летописный, исторический: ἀρετὴ συγγραφική Luc. достоинство историографии.

°συγγρᾰφικῶς по-писаному, т. е. весьма обстоятельно (ἐρεῖν Plat.).

*°συγ-γράφω (ᾰ) тж. med. 1) записывать (τὰ ῥήματά τινος Xen.): τὰ θεσπισάσης τὴς Πυθίης συγγράψασθαι Her. записать вещания Пифии; 2) описывать (ἀτρεκέως τι Her.; τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων Thuc.): τὴν ξυμβουλὴν περί τινος σ. Plat. письменно излагать мнение о чем-л.; 3) писать (преимущ. в прозе), сочинять (ἐπαίνους Plat.): μὴ ποιεῖν μηδὲ σ. Plat. не писать ни стихов, ни прозы; ὁ τὴν ὀψοποιΐαν συγγεγραφώς Plat. автор сочинения о поваренном искусстве; λόγος συγγεγραμμένος Plat. (заранее) составленная речь; τοὺς νόμους συγγράφεσθαι Xen. составлять законы; συγγράφεσθαι εἰρήνην πρός τινα Isocr. заключать мирный договор с кем-л.; συγγράφεσθαι γάμον Plut. заключать брачный договор; 4) составлять законопроекты, писать законы (οἱ ἐν τῷ δήμῳ συγγραφόμενοι Plat.); 5) составлять или подписывать договор: ξυνεχώρησαν ἐφ᾽ οἷς ἠξίουν καὶ ξυνεγράψαντο Thuc. (лакедемоняне) согласились на требования (аргосцев) и заключили договор; συγγράφεσθαι ἐς ἐμπόριον Dem. заключить договор о доставке в порт; 6) писать, рисовать (χὴν συγγεγραμμένος Arph.); 7) (лат. conscribo) вносить в сенаторские списки: только в выраж. πατέρες συγγεγραμμένοι Plut. = лат. patres conscripti.

συγ-γυμνάζω одновременно упражнять, совместно обучать (τὴν φάλαγγα καὶ τοὺς μισθοφόρους Polyb.; ἑαυτὸν πρός τι Diog. L.): συγγυμνάζεσθαι προκαλεῖσθαί τινα Plat. приглашать кого-л. к совместным гимнастическим упражнениям; καταλήψεις συγγεγυμνασμέναι Sext. совместно развитые, т. е. сопряженные представления.

συγ-γυμνᾰσία ἡ совместное упражнение или развитие (τῶν αἰσθήσεων Plut.).

συγ-γυμναστής, οῦ ὀ товарищ по гимнастическим упражнениям Xen., Plat.

σύγε = σύ γε.

συγ-καθᾰγίζω 1) одновременно приносить в жертву (τὴν χολήν Plut.); 2) (о жертвоприношении) одновременно совершать (τὴν ἱερουργίαν Plut.).

°συγ-καθαιρέω, ион. συγκαταιρέω (fut. συγκαθαιρήσω, aor. συγκαθεῖλον) 1) совместно совершать, содействовать в совершении (σ. τινι ἀγῶνας τοὺς μεγίστους Her.); 2) помогать снять: συγκαθελεῖν τινα τοῖς ὑπηρέταις Plut. снять кого-л. (с петли) с помощью слуг; 3) совместно сокрушать, подавлять (τὴν τῶν Ἀθηναίων δύναμιν Thuc.); 4) совместно разрушать, уничтожать (τοὺς περιβόλους Thuc.).

συγ-καθαρμόζω совместно убирать для погребения, омывать, т. е. хоронить, погребать (τὸν πεπτῶτ᾽ ἀδελφόν Soph.).

συγ-καθέζομαι (fut. συγκαθεδοῦμαι) 1) садиться рядом или вместе (ἐπειδὴ δὲ πάντες συνεκαθεζόμεθα Plat.); 2) заседать (συγκαθεζομένῃ τῇ γερουσίᾳ Plat.); 3) сидеть на корточках Plut.

συγ-καθείργω запирать вместе Aeschin., Plut., Luc.: σ. τινά τινι Xen. оставлять (досл. запирать) наедине кого-л. с кем-л.

°συγ-καθέλκω досл. тянуть вместе, одновременно (с кем-л.), перен. вовлекать: Διὸς θέλοντος ξυγκαθελκυσθήσεται Aesch. по воле Зевса (Амфиарай) будет вовлечен, т. е. разделит судьбу других.

συγ-καθεστῶτες οἱ враждующие стороны, противники Polyb.

°συγ-καθεύδω спать вместе Aesch., Arph., Xen., Plat., Luc.

°συγ-κάθημαι, ион. συγκάτημαι 1) рядом или вместе сидеть Her., Xen.; 2) вместе обитать (ἐν ὄρεσι Eur.); 3) заседать, совещаться (ἐν συνεδρίῳ Xen.; περὶ εἰρήνης Thuc.): οἱ Ἀμφικτύονες συνεκάθηντο Aeschin. амфиктионы собрались на заседание; 4) приседать: σ. ἐς γόνυ Luc. опускаться на колени.

συγ-καθιδρύω ставить (воздвигать) вместе, устанавливать рядом (τὸν Ἑρμῆν τῇ Ἀφροδίτῃ Plut.).

συγ-καθιερόω совместно посвящать, вместе подносить (τὸ ἀνάθημα Plut.).

°συγ-καθίζω (fut. συγκαθιζήσω, aor. συνεκάθισα, pf. συγκεκάθικα; преимущ. med.-pass.) 1) сидеть рядом (παρά τινι Luc.); 2) заседать (ἐπεὶ δὲ ξυνεκαθίζετο τὸ δικαστήριον Xen.); 3) усаживаться, садиться, приседать Plut., NT: σ. καὶ κάμπτειν τὰ σκέλη Arst. (о животных) садиться, подгибая ноги; τὸ σῶμα συγκεκαθικός Arst. осевшее тело, т. е. ленивая (вялая) поза; 4) сажать, помещать (τινὰ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις NT).

συγ-καθίημι (fut. συγκαθήσω) 1) одновременно опускать, складывать (τι ἐν τῷ σκάφει Eur.): σ. ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν Plut. вместе (с кем-л.) бросаться в море; συγκαθέντες εἴς τινα τόπον ὑλώδη Polyb. забравшись вместе в какое-то лесистое место; σ. ἑαυτὸν εἰς τὰ ἐγγύς Plat. спускаться (в своих исследованиях) до непосредственной действительности; 2) (sc. ἑαυτόν) опускаться (на корточки), приседать Arst., Diod.; 3) (sc. ἑαυτόν) склоняться, приспособляться, следовать (τοῖς νέοις Plat.): ἵλεῳ τῇ διανοίᾳ συγκαθείς Plat. с искренним расположением (досл. следуя чувству благосклонности).

°συγ-καθίστημι (fut. συγκαταστήσω) 1) совместно приводить в порт (τὸν στόλον Dem.); 2) совместно устанавливать, вместе учреждать (τὴν τυραννίδα Aesch.; τὰς μοναρχίας Isocr.); 3) совместно устраивать, улаживать: παρὼν ξυγκαθίστη ταῦτα Thuc. он присутствовал и принимал участие в улаживании этого; συγκαθιστάναι νόσον Eur. помогать в лечении болезни; κόμιστρά τινος σ. Eur. помогать получить награду за что-л.; 4) med. выступать против, идти на бой (τινι и πρός τινα Polyb.). - см. тж. συγκαθεστῶτες.

συγ-καθορμίζομαι быть приводимым вместе (с другими) в порт (ναῦς συγχαθορμισθεῖσαι Polyb.).

συγ-καθοσιόω одновременно или совместно посвящать, приносить в виде жертвы Plut.

°συγ-καίω, атт. συγκάω (ᾱ) (fut. συγκαύσω) 1) вместе или сразу сжигать (τὰ ἐπι γῆς Plat.); 2) воспламенять: ὁ συγκαυθεὶς ἀήρ Plat. раскаленный воздух; 3) обмораживать (χειμῶνος συγκεκαυμένος Diog. L.).

συγ-κακοπᾰθέω вместе страдать NT.

συγ-κακουργέω совместно (с кем-л.) наносить обиду Dem.

συγκακουχέομαι NT = συγκακοπαθέω.

συγ-κᾰλέω (fut. συγκαλέσω - атт. συγκαλῶ) реже med. созывать (τινας Hom., Her., Xen., Luc., NT, med. NT): σ. τινι καί τινα Xen. приглашать вместе с кем-л. также и кого-л. (еще).

συγ-κᾰλινδέομαι вместе катиться, скатываться (Plut.; Xen. - v. l. συγκυλινδέομαι).

συγ-καλλύνω (ῡ) сметать, сгребать вместе (τὸ διαρριπτούμενον Arst.).

συγκᾰλυπτός 3 [adj. verb. к συγκαλύπτω] окутанный, со всех сторон обложенный (κνίσῃ κῶλα συγκαλυπτά Aesch.).

συγ-κᾰλύπτω 1) окутывать, обволакивать, отовсюду закрывать (γαῖαν νεφέεσσι Hom. - in tmesi): συγκαλυψάμενος κατέκειτο Xen. он лежал закутавшись; 2) скрывать, утаивать (τι Eur.; οὐδὲν συγκεκαλυμμένον ἐστὶν ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται NT): συγκαλυπτέος ὅσον μάλιστα Aesch. представляющий величайшую тайну.

°συγ-κάμνω (fut. συγκαμοῦμαι, aor. 2 συνέκαμον) 1) совместно трудиться, помогать (τινί Soph., Eur., Plut.): σ. δορί Eur. помогать оружием; 2) принимать участие (в ком-л.), сочувствовать, соболезновать (ταῖς τοῦ Προμηθέως πήμασι Aesch.; τοῖς κακοῖς τινος Eur.).

συγ-καμπή анат. сгиб, сочленение Xen., Arst.

συγκαμπτός 3 [adj. verb. к συγκάμπτω] согнутый Arst.

°συγ-κάμπτω сгибать (τὸ σκέλος Plat.; πόδας ὥσπερ χεῖρας Arst.; τὸν νῶτόν τινος NT): συγκαμφθείς Plat. согнувшись; συγκεκαμμένος τοῖς δακτύλοις Diog. L. сжимая пальцы (в кулак).

σύγ-καμψις, εως ἡ сгибание или согнутость (τοῦ σκέλους Arst.).

συγ-κασιγνήτη ἡ родная сестра Eur.

σύγ-κᾰσις, ιος ἡ Eur. = συγκασιγνήτη.

°συγ-καταβαίνω (fut. συγκαταβήσομαι, aor. 2 συγκατέβην) 1) вместе идти вниз, спускаться (ἐς τὸν Πειραιᾶ Thuc.; ἀπὸ τοῦ λόφου Plut.): πτέρυγί τινος συγκαταβῆναι Eur. укрыться под чье-л. крыло; 2) идти вместе NT: Ζεὺς Μοῖρά τε συγκατεβα Aesch. Зевс и Судьба сопутствуют друг другу, т. е. действуют заодно; 3) сходиться, согласовываться, совпадать (ταῖς ἡλικίαις Arst.); 4) соглашаться: σ. εἰς φόρους καὶ συνθήκας Polyb. соглашаться на уплату дани и на заключение договора; σ. εἰς πᾶν Polyb. идти на все условия; 5) решаться, отваживаться (εἰς τὸν κίνδυνον Polyb.).

συγ-καταβάλλω совместно бросать, вместе расточать Anth.: σ. ἑαυτόν τινι Plut. бросаться или отваживаться (на гибель) вместе с кем-л.

συγ-καταβῐβάζω заставлять спуститься вместе, сводить вниз или дальше (τινάς Polyb.).

συγ-καταβιόω жить вместе (μετ᾽ εὐνοίας σ. τινι Plut.): ἡ κακία τοῖς πολλοῖς συγκαταβιοῖ καὶ συναποθνῄσκει Plut. многих порок сопровождает всю жизнь до самой смерти.

συγ-καταγήρασις, εως ἡ совместная жизнь до старости или в старости: τῆς συγκαταγηράσεως ἕνεκα καὶ ἐπιμελείας ἀλλήλων Plat. ради того, чтобы (супруги) в старости заботились друг о друге.

συγ-καταγηράσκω и συγκαταγηράω 1) вместе доживать до старости, совместно стариться (τινί Isocr., Epicur. ap. Diog. L.): σ. βίῳ Men. продолжаться всю жизнь (досл. стариться вместе с жизнью); 2) изнашиваться, стираться: οὐκ ἐκπλύνεσθαι, ἀλλὰ σ. τῷ εἰρίῳ Her. (говорят, что эти изображения на ткани) не смываются, а изнашиваются вместе с шерстью.

*συγ-καταγιγνώσκω вместе осуждать Diod.

συγ-καταγομφόω скреплять гвоздями, сбивать, сколачивать Plut.

συγ-κατάγω (τᾰ) 1) содействовать возвращению, вместе возвращать из изгнания (τινά Arph., Plat.); 2) совместно восстанавливать в правах, возвращать к власти (τὸν δῆμον Aeschin., Plut.); 3) сводить вниз, стягивать, втягивать: ἡ ἕλιξ συγκατάγουσα τὸ νέφος Arst. вихрь, увлекающий за собой облако.

συγ-καταδαρθάνω (fut. συγκαταδαρθήσω, aor. 2 συγκατέδαρθον) вместе спать Arph.

°συγ-καταδιώκω вместе преследовать (αἱ ναῦς ξυνκαταδιωχθεῖσαι Thuc.).

°συγ-καταδουλόω тж. med. вместе порабощать: σ. τινά τινι Thuc. порабощать кого-л. наряду с кем-л.

συγ-καταδύνω (ῡ) совместно погружаться (в воду), вместе тонуть Plut.

°συγ-καταδύομαι (ῡ) (aor. 2 συγκατέδυν) вместе погружаться (в море), тж. заходить (о светилах): Πλειάδι σ. Theocr. заходить одновременно с созвездием Плеяд; συγκαταδύεσθαι (sc. τοῖς πορφυρεῦσι) Luc. погружаться в море вместе с ловцами пурпурных улиток, т. е. промышлять ловлей пурпурных улиток.

συγ-καταζάω жить вместе: φανερῶς σ. τινι Plut. жить с кем-л. в законном браке; σ. τινι Plut. (о гетерах) сожительствовать с кем-л.

συγ-καταζεύγνῡμι сопрягать, сочетать браком (τινά τινι Plut., Luc.): ἄτῃ συγκαταζευχθῆναι κακῇ Soph. быть обреченным на несчастье.

συγ-καταθάπτω хоронить вместе: σ. τινά τινι Her., Lys. погребать кого-л. вместе с кем-л.

συγ-κατάθεσις, εως1) согласие, одобрение (ἔπαινος καὶ σ. Polyb.); 2) подчинение, уступка (ὕφεσις καὶ σ. Plut.); 3) совместное существование (τίς σ. ναῷ θεοῦ μετὰ εἰδώλων; NT); 4) филос. (у стоиков) логическое приятие, признание, утверждение Plut.: ἡ πρὸς μηδέτερον σ. Sext. неприятие ни одного из обоих суждений.

συγ-καταθετικός 3 филос. выражающий признание, утверждающий (τῆς ψυχῆς κίνημα Plut.).

συγ-καταθέω совместно или одновременно совершать набег Xen.

συγ-καταθνῄσκω умирать одновременно: Ἓκτορι Τροίη συγκάτθανεν Anth. вместе с Гектором погибла (и) Троя.

συγ-καταίθω сжигать вместе (ὃ λέλειπτο Soph.).

συγ-καταινέω 1) благоприятствовать, быть благосклонным (τινι Polyb.): ἢν τὰ τῶν θεῶν ἡμῖν συγκαταινῇ Xen. если боги будут к нам благосклонны; 2) выражать одобрение, одобрять Polyb., Plut., Luc.

συγ-κάταινος 2 выражающий одобрение, одобряющий или дающий согласие (τινι Dem., Diod.).

συγκαταιρέω ион. = συγκαθαιρέω.

συγ-καταίρω (о кораблях) вместе причаливать, одновременно прибывать, приплывать (πρὸς τὸ στρατόπεδον Plut.).

συγ-κατακαίω, атт. συγκατακάω (ᾱω) вместе или одновременно сжигать (τὰς ἁμάξας Xen.): σ. τινά τινι Diod., Plut. сжигать кого-л. с кем(чем)-л.; συγκατακαῆναί τινι Her., Diod. быть сожженным (сгореть) вместе с кем-л.

συγ-κατακᾰλύπτω целиком закрывать (σῶμα τρίβωνι Diod.).

συγκατακάω атт. = συγκατακαίω.

συγ-κατάκειμαι (воз)лежать вместе или рядом Arph., Plat.: οἱ συγκατακείμενοι Plut. возлежащие рядом за столом, соседи-сотрапезники.

συγ-κατακλείω, ион. συγκατακληΐω запирать вместе (τινά τινι Luc.; συγκατακλεῖσθαι ἐν τῷ νηῷ Her.): σ. τινὰ ἀπορία Luc. повергать кого-л. в нищету.

συγ-κατακλίνω (ῑ) класть вместе, укладывать рядом (τινά τινι Plut.): συγκατακλίνεσθαί τινι Arph. ложиться рядом с кем-л., Plut. возлежать рядом с кем-л. (за столом).

συγκατάκλῐσις, εως ἡ (воз)лежание рядом (ἀνδρὸς ἀλλοτρίου Plut.).

συγ-κατακόπτω изрубать вместе (συγκατακοπῆναί τινι Plut.).

συγ-κατακοσμέω приводить в порядок, успокаивать: ὁ ἀὴρ συγκατακοσμούμενος Plut. тихая погода.

συγ-κατακτάομαι вместе приобретать или содействовать приобретению (σ. Φιλίππῳ τὴν τῶν Ἑλλὴνων ἀρχήν Dem.).

°συγ-κατακτείνω (part. aor. 2 ξυγκατακτάς; aor. 2 ξυγκατέκτανον) убивать вместе или в то же время (βοτὰ καὶ βοτῆρας Soph.).

°συγ-καταλαμβάνω 1) вместе завладевать, одновременно захватывать (τὸ χωρίον Thuc.; sc. τὰ χρήματα Xen.); 2) (одновременно) охватывать, содержать (в себе) Diog. L.; 3) заключать из предпосылок, умозаключать Polyb.

I συγ-καταλέγω 1) производить отбор, т. е. приводить в порядок, упорядочивать Arst.; 2) совместно рассчитывать, исчислять, сопоставлять (τὰς περὶ οὐρανὸν περιόδους τινί Plut.); 3) производить отбор, отбирать, подбирать (τινάς Plut.).

II συγ-καταλέγω класть вместе, pass. возлежать рядом (за столом) (τινι Luc.).

°συγ-καταλείπω совместно оставлять: ξυγκαταλιπεῖν τῷ τειχίσματι φρουράν Thuc. оставить в крепости сборный гарнизон.

°συγ-καταλύω 1) совместно уничтожать, одновременно разрушать: σ. τὸν δῆμον Thuc., Lys. участвовать в ниспровержении демократии; σ. κἀκεῖνον αὐτόν Plut. (разделавшись с Цезарем) заодно убить и его самого (т. е. Помпея); 2) делать остановку, останавливаться (для отдыха или ночлега) Plut.

συγ-καταμίγνῡμι и συγκαταμιγνύω (fut. συγκαταμίξω) смешивать, соединять, сочетать (τὰς Χάριτας Μούσαις Eur.): συγκαταμιγνύναι εἴς τι Plat. или τινί Arst. смешиваться с чем-л.; ᾠδαῖς τὴν ψυχὴν συγκαταμιγνύναι Xen. отдаться всей душой песням.

συγ-καταμύω закрываться наглухо, зарастать Anth.

συγ-καταναυμᾰχέω одновременно или совместно побеждать в морском сражении Diod.: μετά τινος σ. τινα Aeschin. вместе с кем-л. побеждать кого-л. в морском сражении.

°συγ-κατανέμομαι сообща владеть (τὴν γῆν Thuc.).

συγ-κατανεύω 1) давать знак согласия (ὄμματι Anth.); 2) соглашаться (τοῖς λεγομένοις Polyb.): σ. τινὶ ἅπαντα Polyb. соглашаться с кем-л. во всем.

συγ-καταπᾰτέω (сообща) топтать (ἀλλήλους Diod.).

συγ-καταπλέκω досл. вплетать, приплетать, перен. вставлять, примешивать (τί τινι Arst., Plut.).

συγ-καταπολεμέω 1) совместно побеждать (τοὺς Ἀθηναίους Diod.); 2) помогать завоевать (Ἀλεξάνδρῳ τὴν Ἀσίαν Diod.).

συγ-καταποντόω вместе погружаться в море (περὶ τά κοῖλα τῆς Εὐβοίας Sext.).

συγ-καταπράσσω, атт. συγκαταπράττω тж. med. совместно осуществлять, помогать совершать (τινί τι Dem.).

συγκατᾰριθμέω тж. med. сопричислять (τι πρός τι Arst.; τινά τισι Plut.).

συγ-καταρριπτέω досл. свергаться вниз, перен. опускаться, снисходить, унижаться (τινι Diod.).

συγ-καταρρίπτω вместе свергать, сбрасывать: συγκαταρριφθέντες τινί Luc. свалившиеся вместе с кем-л.

συγ-κατασβέννῡμι досл. одновременно гасить, перен. ослаблять (τὸν ἄκρατον Plut.): συγκατεσβέσθαι Plut. (о слухе или голосе) одновременно замереть, прекратиться.

συγ-κατασκάπτω 1) одновременно или совместно разрушать (τείχη Eur.); 2) одновременно уничтожать, губить (τινά Eur.).

συγ-κατασκεδάννῠμαι до конца разливать: σ. τὸ κέρας Xen. выливать остатки из чаши.

°συγ-κατασκευάζω совместно подготавливать, помогать осуществить (τὴν ἀρχήν Thuc.): πάνθ᾽ ὁπόσα τὸν ἀνθρώπινον βίον συγκατεσκεύακεν Plat. все, что обеспечивает человеческую жизнь; οἱ δὲ τοσούτου δέουσι ταύτων τι κωλύειν, ὥστε καὶ συγκατασκευάζουσιν Dem. этому они не только не препятствуют, но даже способствуют.

συγ-κατασκηνόω помещать в одном и том же шатре, размещать вместе (τινας Xen.).

συγ-κατασκήπτω вместе обрушиваться, низвергаться: ἐπί τι συγκατασκῆψαι Plut. (об орлах) слететь стрелой (и усесться) на что-л.

°συγ-κατασπάω 1) вместе тянуть, увлекать за собой вниз (τινα Luc.): ἐπὶ τὴν ὁμοίαν διαβολὴν συγκατασπᾶσθαι Luc. быть вовлеченным в то же обвинение, т. е. стать жертвой той же клеветы; 2) одновременно перехватывать, перетягивать: εἰς τὴν Σύρων ἐπικράτειαν συγκατασπασθείς Xen. перешедший вместе (с прочим) во власть сирийцев; σ. ἄγκιστρον δελέατι погов. Luc. захватывать вместе с приманкой и крючок, т. е. попадаться на удочку.

συγ-καταστᾰσιάζω совместно побуждать к восстанию (τὴν πόλιν Plut.).

συγ-κατάστᾰσις, εως ἡ вступление в битву: ἡ τῶν θηρίων σ. Polyb. схватка со зверями.

°συγ-καταστρέφω 1) одновременно завершать, оканчивать (τὸν βίον Plut.); 2) med. помогать покорить (τινα Thuc.); σ. τινι τὸν πολέμιον Plut. помогать кому-л. одолеть врага; 3) med. содействовать захвату: οἱ συγκαταστρεψάμενοι τὴν ἀρχήν Xen. те, кто содействовал установлению власти (Кира).

συγ-κατασχημᾰτίζω приводить в соответствие, приспособлять (τινί Plut.).

συγ-κατατάσσω, атт. συγκατατάττω совместно строить, размещать (τὴν χιλιοστὺν εἰς τὴν φάλαγγα Xen.): σ. τί τινι εἰς τὸ πρόβλημα Plut. включать что-л. вместе с чем-л. в рассмотрение вопроса.

συγ-κατατίθεμαι (τῐ) 1) присоединяться: σ. τινι τὴν αὐτὴν δόξαν περί τινος Plat. присоединяться к чьему-л. мнению о чем-л.; 2) соглашаться (τινι Dem.): σ. τινί τινι Polyb. соглашаться с кем-л. в чем-л.; 3) участвовать (τῇ βουλῇ τε καὶ πράξει τινός NT).

συγ-κατατρέχω сбегаться вместе, встречаться Leucippus ap. Diog. L.

συγ-κατατρίβω (ῑ) истреблять, уничтожать Plut.

συγ-κατατρώγω вместе съедать (μήλου Plut.).

συγκαταφᾰγεῖν inf. aor. 2 к συγκατεσθίω.

συγ-καταφέρω вместе уносить, увлекать (συγκαταφέρεσθαι ὑπὸ τῶν ποταμῶν Arst.): σ. τι τῇ ῥύμῃ τῆς φορᾶς Plut. стремительно нести с собою; συγκαταφερόμενος τῇ καθωμιλημένῃ δόξῃ Polyb. увлеченный всеобщим мнением; συγκατηνέχθη τῷ βάρει τῆς πληγῆς Diod. он упал под тяжестью удара.

συγ-καταφθείρω одновременно губить, уничтожать (τοὺς ἰδίους στρατιώτας Polyb.).

συγ-καταφλέγω сжигать вместе (τί τινι Luc., Plut.).

συγ-καταψεύδομαι сообща (с кем-л.) клеветать, клеветнически обвинять: συγκατεψεύσατο ἐμοῦ Aeschin. он участвовал в клевете на меня.

συγ-καταψηφίζομαι 1) med. подавать (и) свой голос против, участвовать в осуждении: συγκαταψηφισαμένου τοῦ Θεμιστοκλέους Plut. причем за осуждение высказался и Фемистокл; 2) pass. быть (дополнительно) избираемым по жребию (συγκαταψηφισθῆναι μετὰ τῶν ἕνδεκα ἀποστόλων NT).

συγ-κατέδω съедать сообща (τῶν ἁλῶν μέδιμνον συγκατεδηδοκώς Plut.).

συγ-κάτειμι сходить вниз, спускаться Arst., Luc.

συγ-κατεξανίστημι Plut. v. l. = συνεξανίστημι.

°συγ-κατεργάζομαι 1) вместе совершать, сообща делать, помогать достичь: ἡμῖν συγκατείργασται τάδε Eur. он участвовал в этом вместе с нами; τῷ Κύρῳ τὴν βασιληΐην συγκατεργασάμενος Her. помогший Киру достичь царской власти; σ. τὸ πᾶν Thuc. помогать в осуществлении всех планов, πολλὰ Φιλίππῳ συγκατεργασάμενος Plut. совершивший вместе с Филиппом много дел; 2) помогать, содействовать (τινι Her.); 3) помогать завоевать (τὴν Ἰταλίαν Plut.).

συγ-κατέρχομαι 1) вместе нисходить, спускаться вниз: αἱ κινήσεις συγκατέρχονται Arst. движения направляются вниз; 2) вместе возвращаться: σ. τινι Lys. и μετά τινος Plut. вместе возвращаться (на родину); συγκατελθεῖν κατεργασάμενός τι τῶν συμφερόντων Lys. вернуться вместе с другими, сделав нечто полезное.

συγ-κατεσθίω (inf. aor. 2 συγκαταφαγεῖν) съедать вместе или сообща (ἀλλήλοις Plut.).

συγ-κατευθύνω (θῡ) совместно направлять (γνώμην ἐπί τι Plut.).

συγ-κατεύχομαι 1) одновременно просить, вымаливать (τι Soph.); 2) одновременно призывать в молитвах (Геракла и Иолая) Plut.

συγ-κατέχω сдерживать, удерживать (αὑτῷ, sc. τινα Plat.).

συγ-κατηγορέω совместно обвинять: τῷ γραψαμένῳ σ. Dem. поддерживать обвинение истца; σ. τινος μετά τινος Dem. совместно с кем-л. обвинять кого-л.

συγκάτημαι ион. = συγκάθημαι.

συγ-κατοικέω обитать вместе, жить рядом (τινι Plut.): σ. γέροντι Soph. быть неразлучным со стариком, т. е. сопутствовать старости.

°συγ-κατοικίζω 1) совместно заселять или помогать заселить (τὴν Σάμον Her., sc. Σελινοῦντα Thuc.); 2) селить вместе (τινά τινι Eur.); 3) воздвигать вместе (μνημεῖα κακῶν τε κἀγαθῶν Thuc.).

συγ-κατοικτίζομαι совместно сетовать, оплакивать (τὰ δ᾽ οἷα πάσχω Soph.).

συγ-κατολισθαίνω или συγκατολισθάνω соскальзывать, оползать: συγκατολισθαινούσης τῆς ἄμμου Diod. так как песок осыпается.

συγ-κατορθόω помогать правильно поступать Plut. или делать (τι Isocr.).

συγ-κατορύσσω, атт. συγκατορύττω зарывать или хоронить вместе (τινά τινι Luc., Plut. и τί τινι Plut.).

συγ-καττύω сшивать (из лоскутьев) (αἱ ἐσθῆτες ἐκ ῥακῶν συγκεκαττυμέναι Luc.).

σύγ-καυσις, εως ἡ обжигание, опаливание Plat., Arst.

συγκάω атт. = συγκαίω.

°σύγ-κειμαι 1) лежать вместе или рядом Soph.: κατὰ σχῆμα συγκείμενος Luc. лежащий (расположенный) в порядке; 2) (как pass. к συντίθημι) слагаться, составляться, состоять (ἐκ στοιχείων Plat.; ἐκ πολλῶν μερῶν Arst.): ἐκ τριῶν συγκείμενος Plat. состоящий из трех элементов; εἰς ἓν συγκείμενος Plat. сложенный в одно (целое), т. е. единый, связный; ἡ οὐσία συγκειμένη Arst. сложная (досл. составная) субстанция; 3) сочиняться, создаваться (λόγος συγκείμενος περί τινος Plat.): κτῆμα ἐς ἀεὶ ξύγκειται Thuc. (эта) вещь создана на вечные времена, т. е. в назидание всем грядущим поколениям; ὑπὸ ποιητῶν συγκείμενα Isocr. творения поэтов; 4) задумывать, измышлять; затевать (πάντα αὐτῷ ταῦτα σύγκειται καὶ μεμηχάνηται Lys.): τὰ συγκείμενα ἐπὶ τῇ βλάβῃ τινός Lys. измышления в ущерб кому-л.; τῇδε σύγκειται δόλος Eur. вот задуманная (мною) хитрость; 5) полагаться в качестве (быть предметом) условия, обуславливаться: διαλιπὼν τὰς συγκειμένας ἡμέρας Her. спустя условленное количество дней; σημεῖα τὰ ξυγκείμενα Arph. условленные сигналы; ταῦτα ἡμῖν οὕτω ξυγκείσθω Plat. это пусть будет нашим условием; ὥσπερ συνέκειτο Xen. как было обусловлено; κατὰ τὰ συγκείμενα Her. и ἐκ τῶν ξυγκειμένων Thuc. согласно условиям (договора).

συγκέκλημαι pf. pass. к συγκαλέω.

συγκέκλῃμαι pf. pass. к συγκλείω.

°συγκεκροτημένως тщательно, продуманно (τορῶς καὶ ξ. μελετᾶν Luc.).

°συγ-κελεύω одновременно или также приказывать: ξυνεκέλευσε καὶ Ἰωνίας ὕπαρχος Thuc. такие же приказания отдал и наместник Ионии; οὐκ ἐῶν ἢ ξυγκελεύων; Eur. запрещая или подтверждая (прежнее) приказание?

συγ-κεντέω совместно прокалывать, пронзать, закалывать (τινα Her., Polyb.).

°συγ-κεράννῡμι (fut. συγκεράσω, pf. συγκέκρᾱκα; pass.: fut. συγκρᾱθήσομαι, aor. 1 συνεκράθην с ᾱ - ион. συνεκρήθην, тж. συνεκεράσθην, pf. συγκέκρᾱμαι) 1) подмешивать, примешивать (τὴν ἡδονὴν λύπῃ Plat.; τὸ πικρὸν μέλιτι Anth.); 2) смешивать (τὰ πολλὰ εἰς ἕν Plat.; χυμὸς συγκραθείς Arst.; κρᾶσις ἀπὸ τῆς ἡδονῆς συγκεκραμένη καὶ τῆς λυπης Plat.): ἐξ ἀμφοτέρων ξ. Plat. делать смесь из обоих элементов; τὰ συγκεκραμένα ἄλγη Aesch. смесь (различных) бедствий; 3) смешивать в надлежащем соотношении, т. е. строить соразмерно (τὸ σῶμα NT); 4) (о взаимоотношениях) тж. med. устанавливать, заключать (Κυρηναίοισι ἐς Σαμίους φιλίαι συνεκρήθησαν Her.): τὴν πρός τινα φιλίαν συγκεράσασθαι Her. завязать дружбу с кем-л.; τοῖς ἡλικιώταις συγκεράννυσθαι Xen. входить в сношения со сверстниками; συγκρατεὶς δι᾽ ἔρωτος πρός τινα Plut. влюбленный в кого-л.; οἴκτῳ συγκεκραμένος Soph. погруженный в скорбь; συγκεράσασθαι δύᾳ Soph. быть постигнутым бедой; συγκεκραμένος τῇ πίστει τοῖς ἀκούσασιν NT внушивший слушателям веру (в свои слова).

συγ-κεραυνόω досл. разбивать молнией, перен. отламывать (δρυΐνους κλάδους Eur.).

συγ-κερκίζω досл. ткать вместе, сплетать воедино, перен. сочетать, соединять (τὰ σώφρονα ἤθη τιμαῖς Plat.).

συγ-κεφᾰλαιοίω тж. med. 1) подытоживать, суммировать, сводить воедино или к основному (τὰ λεχθέντα Arst.): ὡς εἰπεῖν συγκεφαλαιωσαμένους Arst. подведя итог всему (нами) сказанному; 2) сосредоточивать, объединять (συγκεφαλαιοῦνται πολλαὶ πράξεις ὀλίγοις ἐπιστάταις Xen.): συνεκεφαλαιώσατο τὰς οἰκονομικὰς πράξεις Xen. (Кир) сосредоточил в своих руках все хозяйственные вопросы.

συγ-κεφᾰλαίωσις, εως ἡ подведение итога, сводка: ἡ σ. τῶν ὑπαρχόντων δικαίων Polyb. кодификация действующих законов; ἡ σ. τῶν ἐπὶ μέρους εἰς τὸ καθόλου Sext. сведение частного к общему.

συγκέχῠμαι pf. pass. к συγχέω.

συγκεχῠμένως спутанно, беспорядочно, неясно Arst., Plut., Sext.

συγ-κηδεστής, οῦ1) свояк Diod.; 2) зять Dem.

συγ-κηδεύω хоронить вместе (τινί Plut.).

°συγ-κινδῡνεύω подвергаться общей опасности, рисковать вместе (βουλόμενοι ἅμα ὡς πλείστους σφίσι ξ. Thuc.): ἐγὼ δ᾽ ὑμῖν συγκινδυνεύσω τῷ φράζειν τὰ δεδογμένα ἐμοί Plat. совместно с вами я рискну сформулировать свою точку зрения (досл. свои мнения); μετὰ τῶν ὁπλιτῶν σ. Polyb. сражаться бок о бок с тяжелой пехотой.

συγ-κῑνέω 1) вместе двигать, толкать, возбуждать (τινα Polyb.; τὸν λαόν NT): ἰδίᾳ ὁρμῇ συγκινεῖσθαι Plut. двигаться по собственному побуждению; συγκινεῖσθαί τινι Plut. следовать чьему-л. движению; συγκινούμενος Luc. размеренный, мерный; 2) (sc. ἑαυτόν) двигаться Arst.

συγ-κίνημα, ατος (ῑ) ἡ совместное движение или возбуждение Sext.

συγ-κίνησις, εως ἡ общее движение (τοῦ θερμοῦ Arst.).

συγκιρνάω и συγκίρνημι Plat. etc. = συγκεράννυμι.

συγ-κλαίω вместе плакать (τινί Luc., Anth.).

I συγκλάω атт. Luc. = συγκλαίω.

II συγ-κλάω разбивать, ломать (κλήματα Arph.): κάμπτεσθαι καὶ συγκλᾶσθαι Plat. гнуться и ломаться; ἡ συγκλωμένη (sc. γραμμή) Arst. ломаная линия; τὰς ψυχὰς συγκεκλασμένοι Plat. душевно надломленные.

°σύγ-κλεισις, староатт. ξύγκλῃσις, εως1) запирание, смыкание (συναφὴ καὶ σ. Arst.): ἡ πυκνότης τῆς ξυγκλῄσεως Thuc. плотность сомкнутых рядов; 2) pl. узкий проход, ущелье, ложбина Polyb., Plut.

συγκλειστός 3 [adj. verb. к συγκλείω] 1) закрытый, окутанный (ζόφῳ Luc.); 2) смыкающийся, запирающийся (ὄστρακα Arst.).

°συγ-κλείω, староатт. тж. ξυγκλῄω, ион. συγκληΐω (aor. συνέκλεισα, pf. συγκέκλεικα; pass.: aor. συνεκλείσθην - староатт. ξυνεκλῄσθην, pf. συγκέκλειμαι и συγκέκλεισμαι - староатт. ξυγκέκλῃμαι, ион. συγκεκλήϊμαι) 1) запирать, затворять (πύλας Thuc.; θύρας Xen.): σύγκλειε! Arph. запри дверь!; οἱ πρὸς ἀργύριον συγκεκλεισμένοι Diod. заключенные за неуплату денег; 2) закрывать, смыкать (βλέφαρα ἐν τῷ ὕπνῳ Xen.; στόμα Eur.); 3) смыкать, соединять (τὰς ἀσπίδας Xen.): ξυγκλῄσαντες ἐχώρησαν Thuc. (лакедемоняне) сомкнутым строем отступили; τὸ διάκενον καὶ οὐ ξυγκλῃσθέν Thuc. незаполненный прорыв (в боевых порядках); συγκλεῖσαι τὴν ἀρχὴν τῇ τελευτῇ Isocr. связать начало с концом; συγκλεισθῆναι ταῖς ἐπιγαμίαις Xen. быть связанными посредством браков; ξ. τὴν ἐκκλησίαν ἐς τὸν Κολωνόν Thuc. созывать народное собрание в Колоне; 4) окружать, оцеплять (τοὺς πολεμίους Polyb.): σ. τὸ Ῥήγιον εἰς τὴν πολιορκίαν Polyb. держать Регий в осаде; συγκλεῖσαι πλῆθος ἰχθύων πολύ NT поймать множество рыбы; 5) замыкать, опоясывать, окаймлять, окружать (τὸν χῶρον ἐπ᾽ ἀμφότερα Her.; αἱ συγκλείουσαι πλευραὶ τὸ στῆθος Arst.): συγκεκληϊμένος πάντοθεν οὔρεσιν Her. отовсюду окруженный горами; 6) окутывать (ξυγκεκλῃμένη πέπλοις Eur.); 7) перерезать, отрезать: (ἡ πολεμία) ξυνέκλῃε διὰ μέσου Thuc. неприятельская территория посредине перерезала путь; 8) сталкивать, сшибать: σ. τινὰς ἔριδι στυγερᾷ Eur. посеять между кем-л. страшную ненависть; 9) припирать, загонять, принуждать: σ. τινὰ εἰς φόρους Polyb. заставлять кого-л. платить дань; σ. πρὸς τὸν ἔσχατον καιρόν Polyb. доводить до крайности; συγκλείεσθαι ὑπὸ τῶν καιρῶν или πραγμάτων Polyb. быть вынуждаемым обстоятельствами; συγκλειούσης τῆς ὥρας Polyb. так как время не допускало промедления; 10) обрекать (τινὰ εἰς ἀπείθειαν и τὰ πάντα ὑπὸ ἁμαρτίαν NT).

συγ-κλέπτω украдкой похищать (τὰς ψήφους Sext.).

°συγκλῃ- староатт. = συγκλει-.

°συγκληΐω ион. = συγκλείω.

συγ-κληρονόμος 3 сонаследующий (τινός NT).

σύγ-κληρος 2 1) пограничный, сопредельный (χθών Eur.); 2) выпавший на долю (θνητῷ βίῳ Plut.).

συγ-κληρόω 1) избирать по жребию (τὸ δικαστήριον Plut.); 2) (о судьбе) соединять в один надел (δύο τμήματα Plat.); 3) связывать, сталкивать (τινα ἀνθρώπῳ τινί Aesch.); 4) давать по жребию (τινί τι Dem.).

I συγκλητικός 3 сенатский: συγκλητικὸν δόγμα Diod. (лат. senatus consultum) сенатское постановление.

II συγκλητικός ὁ член сената, сенатор Plut., Luc.

I σύγκλητος 2 созванный (γερόντων λέσχη Soph.): σ. ἐκκλησία Dem. чрезвычайное народное собрание.

II σύγκλητος ἡ (sc. ἐκκλησία или βουλή) 1) синклет или синклит (государственный совет) Arst., Polyb.; 2) (в Риме) сенат: οἱ ἐκ τῆς συγκλήτου Polyb. сенаторы; τὸ τῆς συγκλήτου δόγμα Polyb. (лат. senatus consultum) сенатское постановление.

συγκλῐνής 2 склоняющийся: τὸ συγκλινὲς ἐπ᾽ Αἴαντι Aesch., Arph. то, что склоняется к Эанту или направлено против Эанта.

συγ-κλῐνίαι αἱ сходящиеся склоны гор или горные ущелья Plut.

σύγκλινος ὁ Men. = συγκλίτης.

συγ-κλίνω (ῑ) 1) класть вместе: συγκλίνεσθαί τινι Her., Eur. (воз)лечь рядом с кем-л.; 2) склоняться, переходить на сторону (τινί Polyb.).

*σύγκλῐσις, εως ἡ Plut. = συγκλινίαι.

συγκλίτης, ου (ῐ) ο возлежащий рядом за столом, сосед-сотрапезник Plut.

συγ-κλονέω приводить в смятение, повергать в замешательство (sc. τοὺς Τρῶας Hom.; νέας Anth.).

συγ-κλύζομαι заливаться волнами, быть игралищем волн (τὸ πλοῖον συγκλυζόμενον Plut.): ὁ συγκλυζόμενος Plut. утопающий (в долгах).

°σύγ-κλῠς, ῠδος adj. досл. намытый волнами, перен. нахлынувший, сбежавшийся (ἄνθρωποι Thuc.; ὅμιλος Plut.).

συγ-κλυσμός ὁ столкновение волн (χειμῶνες συγκλυσμὸν ποιοῦσιν Arst.; ἐν πελάγει Men.).

°συγ-κοιμάομαι возлежать вместе, разделять ложе (τινι Her., Trag., Arst., Plut.).

συγ-κοίμημα, ατος τό pl. супруг(а) Eur.

συγ-κοίμησις, εως ἡ совместное (воз)лежание Plat.

συγ-κοιμίζω досл. укладывать на общем ложе, перен. сочетать (τῷ ὑμεναίῳ Arph.).

συγ-κοινόομαι сообщать (τί τινι Thuc.).

σύγ-κοινος 2 всеобщий (διθύραμβος Διονύσῳ Aesch. ap. Plut.).

συγ-κοινωνέω иметь (в чем-л.) долю, участвовать (τινος Dem. и τινι NT).

συγ-κοινωνός ὁ сообщник, соучастник (τινος и ἔν τινι NT).

I σύγ-κοιτος 2 1) любовный (φίλτρα Anth.); 2) сопутствующий (и) на ложе (δάκρυα Anth.).

II σύγκοιτος и ἡ разделяющий ложе Pind., Plut., Anth.

συγ-κολάζω помогать наказывать (τινί τινα Plat.).

σύγκολλα adv. Soph. = συγκόλλως.

συγ-κολλάω 1) склеивать (τι εἰς ταὐτό Plut.; τινί τι Luc.; τὰ μέρη τοῦ πηλοῦ συγκολλᾶται Arst.); 2) собирать, компилировать (περιλείμματα ἐκ τοῦ λόγου Plat.; μαρτυρίας Arph.).

συγ-κολλητής, οῦ ὁ собиратель, составитель, сочинитель (ψευδῶν Arph.).

συγ-κόλλως 1) крепко, прочно (κολλᾶν τι ἐπί τινι Anth.); 2) в точном соответствии, в полном согласии: σ. ἔχειν Aesch. точно соответствовать, вполне подходить; σ. ἐμοί Aesch. точно по-моему.

συγ-κολυμβάω плавать вместе Diog. L.

°συγ-κομῐδή 1) сбор, уборка (τῶν ἐκ γῆς καρπῶν Plat., Arst.; σίτου Xen., Polyb.); 2) переселение, наплыв (ἐκ τῶν ἀγρῶν ἐς τὸ ἄστυ Thuc.).

°συγ-κομίζω тж. med. 1) собирать (τὸν ἐκκεχυμένον οἶνον Her.): τῶν καρπῶν συγκεκομισμένων Her. после уборки плодов; 2) свозить, доставлять (τὸν σῖτον ἐς τὴν ἀγορήν Her.); 3) накапливать, нагромождать (κάλλιστον κτῆμα Xen.; τῇ μνήμῃ τι Luc.): συγκομίζεσθαί τι πρὸς ἑαυτόν Xen. накапливать что-л. для себя самого; 4) доставать, получать, приобретать: ἐλαχίστοις δαπανήμασι συγκομίζεσθαι Diod. доставаться ценой ничтожных расходов; 5) хоронить, погребать (τὸν νεκρόν Soph.; τὸν Στέφανον NT).

συγ-κονιόομαι одновременно кататься в пыли, т. е. бороться (τινι Plut.).

συγ-κοπή 1) рубка, сечка, измельчение (корма) Plut.; 2) синкопа (опущение одной или более букв): κατὰ συγκοπήν καλεῖσθαι Plut. именоваться в сокращенном (стяженном) виде (напр., ἐμβῆναι вм. ἐντὸς βῆναι).

σύγκοπος 2 лишившийся чувств: σύγκοπον γενέσθαι Diod. упасть в обморок.

συγ-κόπτω 1) разрубать, изрезывать (κόσμον Xen.); 2) уничтожать, сносить, разрушать (sc. τὰς γεφύρας Her.): πολλαὶ φιλίαι συνεκόπησαν Luc. много дружественных связей распалось; 3) избивать, сечь (τινά Lys., Plat., Arst.): συγκεκομμένος τοῖς νάρθηξιν Xen. избитый палками; 4) изматывать, изнурять: συγκεκομμένος ὑπὸ τῶν πρώτων ἀγώνων Plut. измотанный прежними сражениями.

συγ-κορῠβαντιάω досл. вместе корибантствовать, перен. быть охваченным одинаковым энтузиазмом Plut.

συγ-κόρῠφος 2 соединенный вершиной (κῶνοι Arst.).

συγ-κοσμέω 1) делать краше, облагораживать (τινα Xen.); 2) приводить в порядок, упорядочивать, устраивать Arst.

συγ-κουφίζω 1) делать легче, облегчать (βάρος τι Sext.); 2) поддерживать (для облегчения), приподнимать (τινά Luc.).

συγ-κρᾰδαίνω сотрясать (τι Arst.).

σύγ-κρᾱμα, ατος τό смешение, смесь Arst., Plut.

συγ-κρᾱμᾰτικός 3 смешанный, спутанный (ὄνειροι Plut.).

°σύγ-κρᾱσις, εως ἡ смешение, смесь (τῶν χρωμάτων Plat.): ἡ ἑς τοὺς ὀλίγους καὶ τοὺς πολλοὺς ξ. Thuc. средняя форма между властью немногих и господством масс; σ. καὶ κοινωνία Plut. тесное общение.

συγκρᾱτέον adj. verb. к συγκεράννυμι.

συγ-κρᾰτέω 1) держать вместе, сосредоточивать (τὸ μαχιμώτατον τῆς δυνάμεως Plut.); 2) содержать в себе, обволакивать, окружать (τι Plut.); 3) удерживать в себе, задерживать, затаивать (τοὺς ἀπορρήτους λόγους Plut.).

σύγ-κρᾱτος 2 [adj. verb. к συγκεράννυμι] 1) смешанный Luc.; 2) крепко соединенный, тесно связанный (ζεῦγος Eur.).

συγ-κρᾰτύνω (ῠ) делать крепким, твердым (τὸν κέραμον Plut.).

συγ-κρημνίζω свергать, сбрасывать, pass. проваливаться, падать Polyb.

συγ-κρητισμός ὁ синкретизм, примирение враждующих сторон для борьбы против общего врага Plut.

σύγ-κρῐμα, ατος τό составное тело, сложное образование (ἐκ τῶν πρώτων σωμάτων Plut.).

συγ-κρίνω (ῑ) 1) слагать, составлять, собирать, соединять (εἰς ἕν Arst.): τὰ συγκρινόμενα καὶ διακρινόμενα Arst. элементы, соединяющиеся и (вновь) рассеивающиеся; τὸ ἐξ οὗ συνεκρίθη Plut. то, из чего образовалось (сложное тело); 2) сгущать, уплотнять (τὴν ἀτμίδα εἰς ὕδωρ Arst.); 3) сопоставлять, сравнивать (τι πρός τι Arst., τί τινι Plut., Anth. и ἑαυτόν τισι NT); 4) сличать, исследовать (τὰς ἀποφάσεις τινός Polyb.); 5) соизмерять (τί τινι NT и τινά τινι Anth.): συγκριθῆναί τινι Diod. меряться с кем-л. (силами).

σύγ-κρῐσις, εως1) сложение, соединение (σ. καὶ διάκρισις Plat., Arst.); 2) составное тело, сложное образование Arst.; 3) сопоставление, сравнивание, сравнение (τινός τινι Polyb.): αἱ πρὸς ἄλληλα συγκρίσεις Arst. взаимные сопоставления; συγκρίσει Babr. по сравнению, сравнительно.

συγκριτέον adj. verb. к συγκρίνω.

συγ-κρῐτική ἡ (sc. τέχνη) искусство соединения Plat.

συγ-κρῐτικόν τό грам. сравнительная степень.

I συγ-κρῐτικός 3 1) складывающий, собирающий, соединительный Plat., Arst.; 2) сложный, составной (σώματα Sext.); 3) сравнивающий, сравнительный Plut.: ὁ σ. τρόπος грам. сравнительная степень.

II συγκρῐτικός ὁ (sc. τρόπος) Plut. = συγκριτικόν.

συγ-κρῐτικῶς по сравнению, сравнительно Diog. L.

συγ-κρῐτός 3, v. l. σύγκρῐτος 2 [adj. verb. к συγκρίνω] сравнимый (τινι Polyb.).

°συγ-κροτέω 1) ударять, стучать: σ. τὼ χεῖρε Xen. рукоплескать, Luc. всплескивать руками (в негодовании); σ. τοὺς ὀδόντας Luc. стучать зубами; ἀνάπαιστα σ. Luc. «жарить» анапесты; 2) рукоплескать: ἐξελθὼν συνεκροτεῖτο Xen. он вышел, сопровождаемый аплодисментами; 3) досл. сбивать, сколачивать, перен. составлять: ἀσπὶς χρυσοῦ καὶ πορφύρας πρὸς ἄλληλα μεμιγμένων συγκεκροτημένη Plut. щит, отделанный золотом вперемежку с пурпуром; ἐκ λόγου ὄνομα συγκεκροτημένον Plat. слово, образовавшееся из (целого) суждения; σ. κατηγορίαν Luc. сочинять обвинение; 4) устраивать, затевать (πότους Plut.): ἡ ἔρις συγκροτεῖταί τισι Luc. у кого-л. происходит ссора; 5) обучать, подготовлять: συγκεκροτημένοι τὰ τοῦ πολέμου Dem. обученные бойцы; τὰ πληρώματα συγκεκροτημένα Polyb. опытные гребцы.

σύγ-κρουσις, εως1) столкновение (τῶν ὑδάτων Arst.; νεφῶν Diog. L.); 2) стычка, конфликт (συγκρούσεις καὶ φιλονεικίαι Plut.).

συγ-κρουσμός ὁ столкновение (τῶν νεῶν Plut.).

°συγ-κρούω 1) ударять, хлопать: σ. τὼ χεῖρε Arph. рукоплескать; 2) сталкивать (τὰ πλοῖα ἀλλήλοις Plut.); 3) подстрекать, ссорить (τινά τινι Thuc., Arst. и τινὰ πρός τινα Dem., Luc.): διάλυε, μὴ σύγκρουε μαχομένους φίλους Men. дерущихся друзей разнимай, а не подстрекай; 4) возбуждать, разжигать (πόλεμον Diod.): σ. τι τῶν πραγμάτων Isocr. сеять смуту в государстве; 5) приходить в столкновение, сталкиваться: τὸ ἀντίπρῳρον ξυγκροῦσαι Thuc. столкновение носовыми частями; πρὸς ἀλλήλους σ. Plut. ссориться друг с другом.

συγ-κρύπτω 1) закрывать целиком (τοῖς ὅπλοις δέμας Eur.); 2) скрывать, утаивать, прятать (sc. ἐνδεές τι Xen.; τὰ τοιαῦτ᾽ ὀνείδη Dem.; πολλὰ τῶν ἁμαρτημάτων Arst.); 3) помогать скрыть, содействовать в сокрытии (τοῖς ἁμαρτάνουσιν Isocr.).

°συγ-κτάομαι сообща приобретать, совместно завладевать Arst.: ξ. τινι τὴν χώραν Thuc. вместе с кем-л. завоевать страну.

°συγ-κτίζω совместно основывать или колонизовать (Κυρήνην τινί Her.): τὴν Γέλαν Ῥοδίοις ξυγκτίσαι Thuc. основать вместе с родосцами Гелу.

°συγ-κτίστης, ου ὁ участник колонизации, колонист Her.

συγ-κῠβευτής, οῦ ὁ участник игры в кости, партнер в игре Aesch.

συγ-κῠβεύω вместе играть в кости (τινί Her., Arst., Plut.).

°συγ-κῠκάω 1) месить, мять: ἐς ταὐτὸν τρύβλιον σ. τινας Arph. размять в одной и той же посуде кого-л., т. е. превратить в бесформенную массу, раздавить; 2) приводить в смятение, потрясать (τὴν Ἑλλάδα Arph.); 3) смешивать (τὰ τοιαῦτα ἀλόγως Plat.).

συγ-κυκλέω приводить во вращательное движение (τὸ πᾶν Plat.).

συγ-κυκλόω полностью окружать (sc. ἰχθύες δικτύοις Arst.).

συγ-κῠλινδέομαι досл. кататься, валяться, перен. коснеть, погрязать (ἀκρασίᾳ Xen.).

συγκῠλίνδομαι Sext. = συγκυλινδέομαι.

συγ-κῠλίομαι (λῑ) 1) валяться, кататься (ἐπὶ δοραῖς θηρίων Diod.); 2) устремляться, описывая круги (ἀετὸς συγκυλισθεὶς ἐπὶ τὴν γῆν Diod.).

συγκῠνᾱγός дор. = συγκυνηγός.

συγκῠνηγετέω Plut. = συνκυνηγέω.

συγκῠνηγέτης, ου ὁ Xen., Aeschin. = συγκυνηγός.

συγ-κῠνηγέω вместе охотиться Arst., Diod.

συγ-κῠνηγός, дор. συγκῠνᾱγός и ἡ товарищ по охоте Eur., Plut.

συγ-κύπτω 1) склоняться, наклоняться, нагибаться (πρὸς ἀλλήλους Arst.); 2) быть согбенным (συγκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακύψαι NT); 3) сближаться, сходиться: τὰ κέρατα συγκύπτει Xen. фланги сближаются; συγκύψαντες ποιεῦσι τὰ ποιεῦσι Her. в своих делах они действуют заодно; τοῦτο δ᾽ ἐς ἕν ἐστι συγκεκυφός Arph. (все) это сводится к одному.

συγ-κῠρέω (aor. συνεκύρησα и συνέκυρσα) 1) сталкиваться (ὁδῷ ἐνί Hom.); 2) (случайно) встречаться (νέες, συνεκύρεον Her.); 3) попадать(ся), оказываться: εἰς ἓν μοίρας συγκῦρσαι Eur. оказаться в таком же положении; ἄναυδον τῇδε συγκῦρσαι τύχῃ Soph. безропотно покориться этой (своей) судьбе; 4) приключаться, случаться: τὰ τοῖς Μεταποντίνοις συγκυρήσαντα Her. то, что случилось у метапонтинцев; πόθεν μοι συνέκυρσ᾽ ἀδόκητος ἡδονά; Eur. откуда явилось мне (это) неожиданное блаженство?; τὸ ἔχθος τὸ ἐς Λακεδαιμονίους συγκεκυρημένον Her. возникшая к лакедемонянам вражда; 5) прилегать, примыкать, граничить (ταύταις ταῖς χώραις Polyb.; πρὸς τὸ ἱερόν Plut.).

συγ-κύρημα, ατος (ῠ) τό случайное обстоятельство, случай(ность) Polyb.

συγ-κύρησις, εως (ῠ) ἡ стечение обстоятельств, случайное совпадение Polyb., Diog. L., Sext.

συγ-κῠρία ἡ случай, случайность: κατὰ συγκυρίαν NT случайно.

σύγ-κωλος 2 плотно прилегающий, т. е. прямой, стройный (σκέλη Xen.).

°συγ-κωμάζω (дор. fut. συγκωμάξω) принимать участие в (вакхической) процессии, вместе предаваться шумному веселью (τινί Pind., Luc.).

σύγκωμος и ἡ участник вакхического шествия, предающийся разгульному веселью Eur., Arph.

°συγ-κωμῳδέω вместе писать или играть комедию, сообща высмеивать (τινι Luc.).

συγ-ξαίνω вместе расчесывать (ἔρια Crates ap. Plut.).

συγ-ξέω досл. полировать, перен. тщательно отделывать (ἡ φράσις συνέξεσται Plut.).

συγ-ξύω расцарапывать, разрывать Diog. L.

°συγ-χαίρω (fut. συγχᾰρήσομαι, aor. 2 συνεχάρην с ᾰ) 1) радоваться вместе, разделять (чью-л.) радость (τινί Aesch., Arph., NT): συναλγεῖν καὶ σ. τῷ φίλῳ Arst. делить с другом горе и радость; σ. ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς τινος Xen. радоваться чьему-л. благополучию; 2) поздравлять (σ. τινί τινος Dem. и τινὶ ἐπί τινι Polyb.).

συγ-χᾰρίζομαι быть милостивым, благосклонным: τὸ συγκεχαρισμένον Plut. благосклонность, ласковость.

συγ-χειλίαι αἱ углы рта Arst.

συγ-χειμάζομαι вместе переносить зимние холода Arph.

συγ-χειρίζω совместно руководить (σ. τινὶ τὰ κατὰ τὴν βασιλείαν Polyb.).

συγ-χειροπονέω помогать трудом своих рук, трудиться вместе (τινι Luc.).

συγ-χειρουργέω совместно совершать (τὰ ἱερά Isae.).

°συγ-χέω (impf. συνέχεον - эп. σύγχεον, aor. συνέχεα - эп. σύγχεα и συνέχευα) 1) сливать воедино, соединять (τὰ διακεκριμένα Plat.); 2) смешивать (τὰς ψήφους Isae.); 3) приводить в замешательство, спутывать (τὰς τάξεις Polyb.); 4) запутывать, спутывать (τοὺς στήμονας Plat.): ἡνία σύγχυτο Hom. поводья спутались; ἡ φωνὴ συγκεχυμένη Diod. нечленораздельные звуки; 5) разрушать, уничтожать (τοὺς τάφους Her.; δῶμα Eur.; συγχεῖ πανθ᾽ ὁ χρόνος Soph.); 6) сводить на нет, делать напрасным (πολὺν κάματον Hom.); 7) стирать, изглаживать (τὰ γράμματα Eur.): συγκεχυμένον μέλαν Arst. полустертое черное пятно; 8) смущать, ставить в тупик (θυμόν Hom.; τινά Her.; σὺν δὲ γέροντι νόος χύτο Hom.): τί συγχυθεῖσ᾽ ἕστηκας; Eur. отчего ты в смущении остановилась?; 9) нарушать (ὅρκους Eur.; τὰ νόμιμα Her.); 10) расстраивать, потрясать, подрывать (τὴν πολιτείαν Dem.); 11) опрокидывать, переворачивать (ἄνω κάτω τὰ πάντα Eur.); 12) разжигать, возбуждать (πόλεμον Polyb.; τὸν ὄχλον NT).

συγχίς, ίδος (ῐδ) ἡ синхида (род обуви) Anth.

συγ-χορδία ἡ стройность, гармоничность (πηκτίδος Soph.).

συγ-χορευτής, οῦ ὁ участник пляски, танцор Xen., Plut.

συγ-χορεύτρια ἡ участница пляски, танцовщица Arph.

συγ-χορεύω 1) участвовать в пляске, вместе плясать Arph.; 2) входить в состав хора Arst., Plut.

συγ-χορηγέω 1) оказывать помощь, помогать (τινι Polyb.): τοῖς γάμοις τινὸς σ. Plut. помогать в покрытии расходов на устройство чьего-л. брака; 2) доставлять (τροφάς τινι Plut.); 3) делать подарки, дарить, одарять (ἀφειδῶς Plut.).

συγχορηγός досл. участник в расходах (по хорегии), перен. соучастник, пособник Dem.

σύγ-χορτος 2 сопредельный, смежный, соседний: σ. τινι Aesch. или τινος Eur. соседствующий с чем-л.

συγ-χόω Her., Xen. = συγχώννυμι.

συγ-χράομαι 1) одновременно или совместно пользоваться: σ. τινι πρός τι Polyb. пользоваться чем-л. для чего-л.; 2) брать взаймы (τι παρά τινος Polyb.); 3) общаться (τισι NT).

συγχρήσομαι fut. к συγχράομαι.

συγ-χρονίζω быть (чьим-л.) современником, жить в одно время (συνεχρόνισε Ἡρόφιλος Διοδώρῳ Sext.).

σύγ-χροος, стяж. σύγχρους 2 1) досл. одноцветный, перен. единообразный (sc. ὁδός Polyb.); 2) гладкий, без пятен, чистый (ψυχή Plut.).

συγ-χρώζομαι принимать тот же цвет: σ. τινι Diod., Plut. принимать цвет чего-л.