Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/116

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
σκύλος, v. l. σκῦλος, εος (ῠ) τό шкура Theocr., Anth.

σκῡλο-φόρος 2 уносящий доспехи врага, несущий добычу Anth.

σκυμνίον τό детеныш (τῆς ἄρκτου Arst.).

σκύμνος ὁ, редко1) львенок Hom.; 2) детеныш (λέοντος Her., Eur.; ἀλώπεκος Plut.); 3) дитя, отпрыск: Λήδας σ. Eur. = Ἐλένη.

σκυμνο-τοκέω рождать живых детенышей Arst.

σκύνιον τό Anth. = ἐπισκύνιον.

Σκύριος (ῡ) ὁ житель Скироса Pind., Her.

Σκυρμιάᾰι, ῶν οἱ скирмиады (племя во Фракии) Her.

Σκῡρό-θεν adv. из Скироса Hom.

Σκῦρος ἡ Скирос (остров к сев.-вост. от Эвбеи) Hom., Soph., Eur., Thuc., Xen.

σκῡρωτός 3 мощеный камнем (ὁδός Pind.).

σκῠτάλᾱ (τᾰ) ἡ дор. = σκυτάλη.

σκῠτάλη, дор. σκῠτάλᾱ (τᾰ) ἡ 1) булава, палица, дубина Plat., Diod., Plut., Luc., Anth.; 2) скитала (род шифрованного послания у спартанцев; послание писалось на спирально обернутом вокруг палки ремне, а адресат прочитывал его, наматывая полученный ремень на палку такой же толщины и формы) Thuc., Xen.; 3) послание, весть Pind., Plut.; 4) деревянная табличка (с указанием количества денег в мешке) Diod.; 5) скитала (род змеи) Plut.; 6) каток (для перекатывания тяжестей) Arst.

σκῠτάλιον (ᾰ) τό [demin. к σκύταλον] палка Arph.

σκῠτᾰλίς, ίδος (ῐδ) ἡ 1) палка, прут Her.; 2) небольшая скитала Diod. (см. σκυτάλη 5).

σκῠτᾰλισμός ὁ порка палками (вид казни мятежников в Аргосе) Diod., Plut.

σκύτᾰλον (ῠ) τό палица, дубина Pind., Her., Xen. etc.

σκῡτεῖον τό сапожная мастерская Her.

σκῡτεύς, έως ὁ сапожник, башмачник Arph., Xen. etc.

σκύτευσις, εως (κῡ) ἡ шитье обуви, сапожное ремесло Arst.

σκῡτεύω шить обувь, сапожничать Xen.

σκῡτική ἡ (sc. τέχνη) сапожное мастерство Plat. etc.

σκύτῐνος 3 (ῡ) 1) кожаный (ἐσθής, πλοῖον Her.; κράνη Xen.): σκυτίνη ἐπικουρία Arph. = ὄλισβος; 2) худой как щепка, изможденный (δαιμόνια Anth.).

σκῡτίς, ίδος (ῐδ) ἡ небольшая кожа Diog. L.

σκῡτο-δέψης, ου ὁ дубильщик, кожевник Plut.

σκῡτόδεψος и σκῡτοδεψός ὁ Plat., Luc. = σκυτοδέψης.

σκῦτος, εος τό 1) выделанная кожа Hom., Arph., Xen., Plat.; 2) кожаный бич, плеть Dem., Plut.: σκύτη βλέπειν погов. Arph. иметь вид приговоренного к наказанию плетьми.

σκῡτοτομεῖον τό сапожная мастерская Lys.

σκῡτο-τομέω 1) заниматься сапожным ремеслом, сапожничать Arph., Plat.; 2) (о сапожнике) шить, тачать (ὑποδήματα Plat.).

σκῡτο-τομία ἡ сапожное ремесло Plat.

σκῡτοτομική ἡ (sc. τέχνη) сапожное мастерство Plat.

I σκῡτο-τομικός 3 сапожный (τέχνη Aeschin.): τὸ σκυτοτομικὸν πλῆθος Arph. толпа сапожников.

II σκῡτοτομικός ὁ сапожник Plat.

σκῡτο-τόμος 1) кожевник или шорник Hom., Xen., Plat.; 2) башмачник, сапожник Arph., Lys., Plat.

σκῡτο-τρᾰγέω грызть кожу Luc.

σκῡτόω покрывать кожей: ξυλίναι ἐσκυτωμέναι μάχαιραι Polyb. ножи, насаженные на обтянутые кожей деревянные рукояти.

σκῡτ-ώδης 2 покрытый как бы кожей (Arst. - v. l. κητώδης).

σκύφος или σκύφεος (ῠ) τό чашка, кружка Hom., Eur., Arst.

σκύφωμα, ατος (ῠ) τό Aesch. = σκύφος.

σκωλήκιον τό червячок Arst.

σκωληκό-βρωτος 2 изъеденный червями NT.

σκωληκο-ειδής 2 червеобразный (sc. ζῷον Arst.).

σκωληκο-τοκέω рождать червей, т. е. откладывать личинки (τὰ ἔντομα σκωληκοτοκεῖ Arst.).

σκωληκο-τόκος 2 откладывающий личинки (sc. ζῷα Arst.).

σκωληκο-φάγος 2 (ᾰ) питающийся червями (ὄρνις Arst.).

σκωληκώδης 2 Arst. = σκωληκοειδής.

σκώληξ, ηκος1) червь, червяк Hom., Arst.; 2) личинка Arst.; 3) гусеница Arst.

σκῶλος 1) кол Hom.; 2) шип, колючка Arph.

Σκῶλος ἡ Скол 1) местность в южн. Беотии, близ г. Πλάταιαι Hom., Her., Xen.; 2) город в зап. Халкидике Thuc.

σκῶμμα, ατος τό шутка, острота Arph., Plat., etc.: ἐν σκώμματος μέρει Aeschin. в виде шутки; τὸ παρὰ γράμμα σ. Arst. игра (близких по буквенному составу) слов.

σκωμμάτιον (ᾰ) τό шуточка Arph.

Σκώπασις ὁ Скопасис (царь скифов) Her.

σκώπευμα, ατος τό [σκώψ] совиный танец (род пляски) Aesch.

σκωπτικόν τό шутка, острота Luc.

σκωπτικός 3 любящий шутить, сыплющий остротами Plut.

σκωπτόλης, ου ὁ шутник, балагур, насмешник Arph.

σκώπτω (fut. σκώψομαι и σκώψω, aor. ἔσκωψα; pass.: aor. ἐσκώφθην) 1) высмеивать, вышучивать, дразнить (τινά и τι Arph.): σ. εἴς и πρός τινα Aeschin., Plat. смеяться над кем-л.; σ. τι εἰς τὴν μικρότητα Plut. смеяться над незначительностью чего-л.; 2) шутить, острить Arph., Xen.: οὐ σκώπτων, ἀλλ᾽ ἀληθινῶς Xen. не шутя, а в самом деле; ὥσπερ Ἀναξανδρίδης ἔσκωψεν Arst. как сострил Анаксандрид.

σκῶρ, σκᾰτός τό экскременты, навоз Arph.

σκωρ-ᾰμίς, ίδος (ῐδ) ἡ ночная посуда Arph.

σκωρία ἡ шлак Arst.

σκώψ, σκωπός ὁ филин или сыч Hom., Arst., Theocr.

σμᾶμα, ατος τό [σμάω] (благовонное) притирание, помада или мыло (Theocr. - v. l. νᾶμα).

σμᾶνος, εος τό дор. = σμῆνος.

σμᾰραγδίζω быть смарагдового цвета Diod.

σμαράγδινος 3 смарагдовый NT.

σμάραγδος (μᾰ) ἡ (Her. σ. λίθος) смарагд (не изумруд, а зеленый минерал, вроде берилла, малахита или яшмы) Her., Plat.

σμᾰρᾰγέω рокотать, грохотать, гудеть (πόντος σμαραγεῖ Hom.): ὅτ᾽ ἀπ᾽ οὐρανόθεν σμαραγήσῃ Hom. когда возгремит с неба (Зевс).

σμᾰρᾰγίζω Hes. = σμαραγέω.

Σμάρᾰγος (ᾰ) ὁ Смараг (одно из мелких домашних божеств) Hom.

σμᾰρίλη (ῐ) ἡ Arst. = μαρίλη.

σμᾰρίς, ίδος ἡ смарида (мелкая морская рыба) Arst.

σμάω (в атт. praes. αε переходит в η: σμῇς, σμῇ; aor. ἔσμησα, inf. σμῆν - med. σμῆσθαι; part. praes. med. σμώμενος) 1) натирать, умащивать (Arph., Diod.; σμᾶσθαι τὴν κεφαλήν Her.); 2) вытирать, чистить (τὴν κάρδοπον Luc.).

σμερδᾰλέα или σμερδᾰλέον adv. 1) страшно, ужасно (ἐβόησε Διομήδης Hom.); 2) грозно: σμερδαλέα ἰάχων Hom. издавая грозный крик.

σμερδᾰλέος 3 1) страшный, ужасный (δράκων Hom.; ἔρις Hes.); 2) грозный (αἰγίς Hom.; πόλισμα Arph.).

Σμέρδις, ιος ὁ Смердий или Смердис 1) сын Кира, брат Камбиса, тесть Дария Her.; 2) мидийский маг, захвативший власть над Персией Her.

σμερδνόν adv. страшно, грозно (βοόων Hom.): σ. δέρκεται ὄσσοις HH он грозно сверкает очами.

σμερδνός 3 Hom., Aesch. = σμερδαλέος.

σμῆγμα, ατος τό [σμήχω] туалетное средство (притирание, мыло и т. п.) Plut.

σμηκτικός 3 служащий для чистки (ὀδόντων σμηκτικαὶ δυνάμεις Luc.).

σμημᾰτο-φορεῖον τό ящик с туалетными принадлежностями Arph.

σμῆν inf. praes. к σμάω.

σμηνο-δόκος 2 обирающий пчелиный рой (γειομόρος Anth.).

σμῆνον τό Plut. = σμῆνος.

σμῆνος, дор. σμᾶνος, εος τό 1) пчелиный улей Hes., Plat., Arst.; 2) рой (μελισσῶν Aesch.; sc. σφηκῶν Arph.); 3) толпа, сонм (θεῶν Arph.); 4) множество (τῶν ἡδονῶν Plat.).

σμήρινθος, v. l. μήρινθος ὁ нить (νεῦρα ἢ σμήρινθοι Plat.).

σμηρίον τό Arst. = πρόπολις.

σμήχω 1) стирать, смывать (χνόον ἐκ κεφαλῆς Hom.); 2) вытирать, чистить, мыть (ἀσπίδα Babr.): Αἰθίοπα σ. погов. Luc. мыть добела эфиопа, т. е. заниматься напрасным трудом.

σμίκρασπις, ιδος adj. Plat. v. l. = μίκρασπις.

σμῑκρίνης, ου (ῐν) ὁ мелочный человек, скупец, скряга (обычный тип в новоатт. комедии) Men.

σμῑκρο- ион. и староатт. = μικρο-.

σμικρῷ ион. и староатт. = μικρῷ.

σμῑκρῶς ион. и староатт. = μικρῶς.

σμῖλα дор. Anth. = σμίλη.

Σμίλα ἡ Смила (город в Халкидике, на берегу Термейского залива) Her.

σμῖλαξ, атт. μῖλαξ, ᾰκος 1) тиссовое дерево, тисс Plat., Plut.; 2) вьюнок (Convolvulus) или повилика (Cuscuta) Eur.

σμίλευμα, ατος (ῑ) τό осколок, по по друг. - резьба (σμιλεύματα ἔργων Arph.).

σμῑλευτός 3 вырезанный, высеченный (γράμματα Anth.).

σμίλη, дор. σμῖλα (ῑ) ἡ 1) нож Plat.; 2) долото, резец Arph., Anth.; 3) хирургический нож, ланцет Luc.; 4) сапожный нож, резак Plat.; 5) перочинный нож Anth.

σμῑλίον τό небольшой нож (σ. ἰατρικόν Plut.).

Σμινδυρίδης ὁ Сминдирид (житель Сабариса, один из претендентов на руку дочери Клисфена) Her.

Σμινθεύς, έως ὁ сминтеец (эпитет Аполлона - от троадского г. Σμίνθη или Σμίνθος, по по друг. - от σμίνθος «мышь», потому ли, что Аполлон слыл истребителем полевых мышей, или потому, что мышь считалась символом прорицания) Hom.

σμίνθος крит. мышь Aesch., Anth.

σμῐνύδιον τό небольшая кирка Arph.

σμῐνύη ἡ двузубая кирка или мотыга Arph., Xen., Plat.

σμῐνύς, ύος и ύδος ἡ Arph. = σμινύη.

σμῠγερός 3 несчастный, замученный, страдающий Soph.

σμῠγερῶς с большим трудом, мучительно Soph.

σμύξων, ωνος ὁ Arst. v. l. = μύξων.

σμύραινα ἡ Arst. = μύραινα.

σμύρνα, ион. σμύρνη ἡ (= μύρρα) смирна или мирра (ароматическая камедь аравийского мирта) Her., Eur., Arph.

Σμύρνα, эп.-ион. Σμύρνη ἡ Смирна 1) главный город Ионии, на берегу Смирнейского залива Hom., Her.; 2) дочь кипрского царя Кинира Pind.

Σμυρναϊκός 3 Luc. = Σμυρναῖος I.

σμυρναῖος 3 миртовый (κλάδος Anth.).

I Σμυρναῖος 3 [Σμύρνα 1] смирнейский Pind.

II Σμυρναῖος ὁ уроженец или житель города Σμύρνα Her.

σμύρνη ион. = σμύρνα.

Σμύρνη эп.-ион. = Σμύρνα.

σμυρνίζω приправлять миррой или смирной: ἐσμυρνισμένος οἶνος NT вино, приправленное смирной.

σμῦρος зоол. смир (разновидность - по по друг., самец - мурены) Arst.

σμύχω (ῡ) медленно сжигать: ὡς εἰ ἅπασα Ἴλιος πυρὶ σμύχοιτο Hom. словно весь Илион сгорал на медленном огне.

σμῶδιξ, ιγγος ἡ полоса (от удара), кровоподтек (σ. αἱματόεσσα Hom.).

σμώχω перемалывать, перетирать, т. е. жевать (ἀμφοῖν ταῖν γνάθοιν Arph.).

σοβᾰρεύομαι напускать на себя важность, важничать Anth.

σοβᾰρο-βλέφᾰρος 2 высоко поднимающий брови, т. е. заносчивый, важничающий, надменный Anth.

σοβᾰρόν adv. заносчиво, надменно (γελᾶν Theocr., Anth.).

σοβᾰρός 3 1) стремительный, неистовый (ἄνεμος Arph.); 2) неукротимый, норовистый (ἵππος Xen.); 3) ретивый, рьяный (θεράπαινα Anth.); 4) пышный, великолепный, величественный (μέλος Arph.; θρίαμβος Plut.): σ. τῇ χαίτῃ Luc. с пышной гривой; 5) важный, гордый, надменный (γυνή, λέξις Plut.; αὐχήν Anth.).

σοβᾰρῶς 1) стремительно, неудержимо (χωρεῖν Arph.; ἐπιέναι τοῖς ὑπεναντίοις Polyb.); 2) самоуверенно, смело (λογιότητι χρῆσθαι Plut.); 3) пышно, великолепно (γαμεῖν Plut.).

σοβέω 1) гнать, погонять (αἰπόλιον τῇ ῥάβδῳ Luc.); 2) распугивать, разгонять, отгонять (τὰς ὄρνεις Men.); 3) стирать, сметать, счищать (τὴν κόνιν Xen.); 4) встряхивать, трясти (τὸν κάλαμον Arst.); 5) быстро двигать, кружить (πόδα ἐν κύκλῳ Arph.); 6) возбуждать: σεσοβημένος πρὸς δόξαν Plut. горящий жаждой славы; περὶ ὀργὴν σεσοβημένος Sext. распаленный гневом; 7) гордо проноситься, важно проходить (διὰ τῆς ἀγορᾶς Dem.; ἐν ὄχλῳ δορυφόρων Plut.); 8) мчаться, спешить (ἐς Ἄργος Luc.).

σόβησις, εως ἡ торопливое движение, суета: αἱ περί τινος σοβήσεις Plut. хлопоты насчет (вокруг) чего-л.

Σογδιανή ἡ Согдиана (область в древнеперсидской монархии) Plut.

Σογδιανοί οἱ Plut. = Σόγδοι.

Σόγδοι οἱ согды, жители Согдианы Her.

Σόδομα τά Содом (древний город в Ханаане) NT.

Σοδομῖτις, ῐδος adj. f содомская (πηγαί Anth.).

σόῃ 3 л. sing. conjct. к * σόω.

σόῃς 2 л. sing. conjct. к * σόω.

σοί (тж. энкл.) dat. к σύ.

σοῖο эп. gen. к σός.

Σολεύς, έως ὁ уроженец или житель города Σόλοι 1 Anth.

Σόλιος ὁ Her. = Σολεύς.

Σόλλαξ ὁ Соллакс (древнее название р. Тигр) Plut.

Σόλλειον и Σόλλιον τό Соллий (город в сев.-зап. Акарнании) Thuc.

Σολόεις, όεντος, стяж. Σολοῦς, οῦντος ὁ Солоэнт или Солунт 1) мыс на сев.-зап. побережье Африки Her.; 2) город на сев.-зап. побережье Сицилии, к вост. от Панорма Thuc.; 3) спутник Тесея Plut.

Σόλοι οἱ Солы 1) город на сев.-зап. берегу Кипра Aesch., Her.; 2) впосл. Πομπηϊούπολις, приморский г. Киликии, родина философа Хрисиппа, комедиографа Филемона и поэта Арата Xen.

σολοικία ἡ неправильность, ошибка (ἐν τῇ ὀρχήσει Luc.).

σολοικίζω 1) изъясняться с ошибками, неправильно говорить: φωνῇ Σκυθικῇ σ. Her. говорить на испорченном скифском языке; σ. τῇ φωνῇ Dem. плохо говорить по-гречески; σ. καὶ βαρβαρίζειν Plut. говорить на варварски-плохом языке; 2) неподобающим образом держаться: σ. περὶ τὴν ἀκρόασιν Plut. невежливо вести себя при слушании (чьей-л. речи).

σολοικισμός 1) языковая погрешность, ошибка в речи Arst., Plut., Luc., Sext.; 2) грам. синтаксическая ошибка, солецизм (в отличие от βαρβαρισμος, т. е. ошибки лексической); 3) непристойность, грубость Plut., Luc.

σολοικιστής, οῦ ὁ солецист, говорящий с ошибками (заглавие одного из диалогов Лукиана).

σόλοικος 2 1) неправильно говорящий, допускающий ошибки (φθόγγος Anacr.) (жители Сол Киликийских говорили, якобы, на особенно испорченном греческом языке); 2) невоспитанный, неотесанный, грубый Arst., Plut., Luc.: σ. τῷ τρόπῳ Xen. с дурными манерами.

σολοίκως грубо, неправильно Diog. L.

σόλος ὁ железный метательный диск или шар Hom.

Σολοῦς, οῦντοςстяж. = Σολόεις.

Σολύγεια ἡ Солигия (городок в области Коринфа) Thuc.

Σολύγιος или Σολύγειος 2 солигийский (λόφος Thuc.).

Σόλῠμοι οἱ солимы (древние обитатели Ликии) Hom., Her.

Σόλων, ωνος ὁ Солон (афинский поэт и законодатель, один из «семерых мудрецов», ок. 638-559 гг. до н. э.) Her. etc.

Σολώνειος 2 солонов(ский) Plut.

σομφός 3 1) губчатый, пористый (σάρξ Arst.); 2) рыхлый (χώρα Arst.); 3) (о звуке) глухой (φωνή Arst.).

σομφότης, ητος ἡ губчатость, пористость (τοῦ πλεύμονος Arst.).

I σόος 3 эп.-ион. = σάος и σῶς.

II *σόος, стяж. σοῦς, σοῦ ὁ [σεύω] стремительный подъем, порыв, взлет Arst.

σορέλλη ἡ [σορός] ирон. (о дряхлом старике) стоящий одной ногой в могиле, старая развалина Arph.

σορο-δαίμων, ονος ὁ Plut. = σορέλλη.

σορο-πηγός ὁ гробовщик Arph., Anth.

σορός 1) погребальная урна Hom.; 2) гроб Her., Arph., Plut.: τὸν ἕτερον πόδα ἐν τῇ σορῷ ἔχειν погов. Luc. стоять одной ногой в могиле; 3) шутл. (о престарелых людях) старая развалина Arph., Anth.

σός, σή, σόν [σύ] pron. pass. твой (часто с пропуском существительного): εἰ ἐτεόν γε σός εἰμι Hom. если я действительно твой сын; σός εἰμι Soph. я (весь) в твоей власти; ἡ σή Xen. твоя жена; οἱ σοί Soph. твои близкие; τὸ σόν и τὰ σά Soph. твои интересы, твоя польза; ἐπιμελεῖσθαι τῶν σῶν Xen. заботиться о твоих делах; ἐπὶ σοῖσι καθήμενος Hom. оставаясь при твоем имуществе или у себя дома; иногда со знач. gen. obj.: σῇ ποθῇ Hom. от тоски по тебе; εὐνοίᾳ τῇ σῇ Plat. из расположения к тебе.

I σοῦ энкл. gen. к σύ и к σός.

II σοῦ Arph. 2 л. sing. imper. med. pass. к σεύω.

III σοῦ стяж. gen. к * σόος II.

σοῦ-γε = σοῦ γε.

σουδάριον τό (лат. sudarium) платок NT.

Σουΐδας ὁ Свида(с) (греческий лексикограф приблиз. X в. н. э.).

Σούκρων, ωνος ὁ Сукрон (река в Тарраконской Испании, ныне Jucar) Plut.

σοῦμαι praes. med. к σεύω.

σοὔνεκα in crasi Soph. = σοῦ ἕνεκα.

Σουνιακός 3 сунийский Her.

Σουνι-άρᾱτος 2 (ᾰρ) [ἀράομαι] чтимый на мысе Суний (Ποσειδῶν Arph.).

Σουν-ιέρᾱκος шутл. (по созвучию с Σουνιάρατος) сунийский ястреб Arph.

Σουνιεύς, έως ὁ уроженец или житель Суния Dem., Luc.

Σούνιον τό Суний (мыс на юго-вост. оконечности Аттики с великолепным храмом Афины) Hom., Her. etc.

Σουρήνας, α ὁ Сурен (предводитель парфян, в 54 г. до н. э. нанесший поражение Крассу) Plut.

σοὐρίζει in crasi Aesch. = σοὶ ὁρίζει (v. l. ἐπουρίζει).

σοῦς, σοῦ стяж. = * σόος II.

Σοῦσα τά Сузы (главный город древнеперсидской обл. Сузианы в нын. Хузистане, на вост. берегу р. Хоасп, со времени Кира - зимняя резиденция персидских царей) Her., Xen.

Σουσαρίοιν, ωνος ὁ Сусарион (родом из Мегар, предполагаемый родоначальник староатт. комедии, VI в. до н. э.).

σοῦσθαι inf. к σοῦμαι.

Σουσιανή ἡ Сузиана (область в древнеперсидской империи) Diod.

Σουσιάς, άδος adj. f сузийская: Σουσιάδες πέτραι Diod. Сузийские скалы (горная гряда на границе Сузианы и Персиды).

Σουσῐ-γενής 2 рожденный в Сузах (θεός Aesch.).

Σουσίδαι, ῶν οἱ жители Суз Aesch.

Σούσιος ὁ уроженец или житель Суз Xen.

I Σουσίς, ίδος adj. f родом из Суз (γυνή Xen.).

II Σουσίς, ίδος ἡ Aesch. = Σουσιανή.

σοὔστι или σοὐστί in crasi Aesch., Arph. = σοὶ ἐστί.

σοφία, эп.-ион. σοφίη 1) мастерство, искусство (sc. τέκτονος Hom.): σ. δημηγορική Plat. искусство убеждения; οὐ σοφίᾳ, ἀλλὰ φύσει Plat. не искусством, а в силу врожденного дара; ἡ σ. ἐν ταῖς τέχναις Arst. мастерство в области искусств; 2) сметливость, изворотливость, ловкость (σοφίᾳ, μὴ βίᾳ τῶν κρεισσόνων Eur.): σοφίῃ χρᾶσθαι Her. пускать в ход хитрость; 3) разумность, рассудительность, житейская мудрость, практический ум Her.: ἡ περὶ τὸν βίον σ. Plat. житейский ум; 4) ученость, просвещенность, знание (ἡ σ. καὶ ἀμαθία τινός Plat.); 5) наука: ἔστι δὲ σ. τις ἡ φυσική Arst. естествознание есть некая наука; ἡ σοφία περὶ ἀρχάς Arst. наука о первоначалах, т. е. философия; 6) (высшая) мудрость, философское знание, т. е. философия (ἡ σ. περί τινας αἰτίας καὶ ἀρχάς ἐστιν ἐπιστήμη Arst.).

σοφίζομαι 1) приобретать знания, становиться искусным (σεσοφισμένος τινός Hes.); 2) размышлять, рассуждать: ἀνόητα σ. Plat. нелепо рассуждать; σ. τοῖσι δαίμοσι Eur. пускаться в рассуждения о божествах; οὐκ οἶδ᾽ ἅττα σοφίζει Plat. не знаю, о чем ты толкуешь; 3) выдумывать, изобретать, сочинять (καινὰς ἰδέας Arph.; σ. καὶ τέχνας πορίζειν Eur.): τοῦτο δεῖ σοφισθῆναι, κλοπεὺς ὅπως γενήσει τῶν ὅπλων Soph. надо придумать, как бы тебе украсть оружие (Филоктета); 4) мудрствовать, мудрить (περί τι Plat.): οἱ μυθικῶς σοφιζόμενοι Arst. те, кто облекает свои мудрствования в форму мифов; 5) хитрить, обманывать (τινα Anth.): ἀλλότρια σ. Arph. пользоваться чужими хитростями; σ. πρὸς τὸν νόμον Dem. обходить закон; σοφίσασθαι πρὸς τὸ λῦσαι τὸν ὅρκον Polyb. хитроумно увиливать от данной клятвы.

σοφίζω учить, наставлять (τινὰ εἴς τι NT). - см. тж. σοφίζομαι.

σοφίη эп.-ион. = σοφία.

σόφισμα, ατος τό тж. pl. 1) мастерство, умение, искусство Xen.: ἀριθμός, ἔξοχος σοφισμάτων Aesch. счисление, важнейшее из искусств; 2) уловка, затея, выдумка, прием, способ (σοφίσματα καὶ μηχαναί Her.): σ., ὅτῳ τῆς πημονῆς ἀπαλλαγῶ Aesch. средство, которым я мог бы спасти себя от беды; τὸ σ. τὸ τοῦ δρεπάνου πρὸς τῇ λόγχῃ Plat. мысль приделать серп к копью; δίκην δοῦναι σοφισμάτων κακῶν Eur. поплатиться за преступные замыслы; 3) лог. хитрая уловка, ложное умозаключение, софизм Plat., Dem.: σ. ἔσται, οὔκ ἀπόδειξις Arst. это будет софизм, а не доказательство.

σοφισμάτιον (ᾰ) τό бойкое словечко, острота (σοφίσματα προβάλλειν τινί Luc.).

σοφισμᾰτ-ώδης 2 похожий на софизм, софистический (τὰ ἐπιχειρήματα Arst.).

σοφιστεία ἡ софистическое искусство, софистика Diod., Diog. L.

σοφιστεύω 1) быть софистом, т. е. обучать (за плату) философии и риторике Plut.; 2) рассуждать как софист, прибегать к софизмам Arst., Dem.

σοφιστής, οῦ1) сведущий человек, знаток: οἱ ἐπιγενόμενοι σοφισταί Her. ученые люди более позднего времени; 2) мастер, художник: σ. Θρῄξ Eur. фракийский художник, т. е. Орфей; 3) создатель, изобретатель (πολλῶν πημάτων Eur.); 4) мудрец (οἱ ἐκ τῆς Ἑλλάδος σοφισταί Her.); 5) софист, платный учитель философии и риторики (Thuc., Plat.; τὴν σοφίαν τοὺς ἀργυρίου πωλοῦντας σοφιστὰς ἀποκαλοῦσιν Xen.); 6) (начиная с Платона) софист, лжефилософ, шарлатан (ἔστι ὁ σ. χρηματιστὴς ἀπὸ φαινομένης σοφίας Arst.).

σοφιστιάω рассуждать как софист, мудрствовать (ἐρίζειν καὶ σ. Plut.).

σοφιστική ἡ (sc. τέχνη) софистика, лжефилософия Plat.: ἔστι ἡ σ. φαινομένη σοφία, οὖσα δ᾽ οὐ Arst. софистика есть мудрость мнимая, а не действительная.

σοφιστικός 3 свойственный софисту (βίος Plat.); софистический (λόγος Arst.): τὸ σοφιστικὸν γένος Plat. школа софистов.

σοφιστικῶς на манер софистов, софистически Plat., Arst.

σοφίστρια ἡ софистка Plat.

Σοφοκλέης, стяж. Σοφοκλῆς, έους, поэт. έος ὁ Софокл 1) греч. трагик, сын Софилла, родом из Колона, 496-406 гг. до н. э.; 2) сын Аристона, внук предыдущего, трагик; 3) сын Состратида, афинский полководец во время Пелопоннесской войны Thuc., Xen.

Σοφόκλειος 3 софоклов(ский) Plut.

Σοφοκλῆς, έους стяж. = Σοφοκλέης.

σοφόν τό (тж. pl.) 1) мудрость, знание: τἀπ᾽ ἐμοῦ σοφά Eur. (вся) моя мудрость, т. е. все, что я умею; 2) мудрствование (τὸ σ. δ᾽ οὐ σοφία Eur.); 3) дельное замечание или действие (οὐ φωνεῖς σοφά Soph.).

σοφό-νοος, стяж. σοφόνους 2 мудрый Luc.

I σοφός 3 1) опытный, дельный, искусный, умелый (τέκτων Pind.; κυβερνήτης Aesch.; σ. περί τι и περί τινος Plat., ἔν τινι и εἴς τι Eur., тж. σ. τι Arph. и σ. τινι Soph.): σ. κακῶν Aesch. страдалец; 2) (благо)разумный, рассудительный, сообразительный (ἄνδρες Her.; νοῦς Soph.); 3) понятливый, умный (κύων Xen.); 4) мудрый (νόμος Her.; νοήματα Pind.; γνῶμαι Soph.): μείζω τινὰ ἢ κατ᾽ ἄνθρωπον σοφίαν σοφοί ирон. Plat. мудрые какой-то сверхчеловеческой мудростью; σοφὸν τὸ σαφές Eur. мудрое (всегда) ясно; 5) мудрствующий Arph. - см. тж. σοφόν.

II σοφός ὁ мудрец (Her. etc.; οἱ ἑπτὰ σοφοί Diog. L.).

σοφ-ουργός 2 искусный Anth.

σοφῶς 1) мудро (βουλεύειν Soph.); 2) тонко, хитро (εἰπεῖν Arph.).

*σόω [σόος I] (только conjct.: 2 л. sing. σόῃς, 3 л. sing. σόῃ и 3 л. pl. σόωσι) спасать, избавлять от гибели, сохранять (νῆάς τε καὶ λαὸν Ἀχαιῶν Hom.).

σπᾰδίζω или σπᾰδίσσω [σπάω] сдирать, срывать, снимать (τὸ δέρμα Her.).

σπάδιξ, ῑκος ἡ сорванная ветвь Plut.

σπᾰδίσσω = σπαδίζω.

σπᾰδόνισμα, ατος τό досл. разорванность, перен. обвислость (σπαδονίσματα μαστῶν Anth.).

σπάδων, ωνος и οντος (ᾰ) ὁ скопец, евнух Diod., Plut.

σπᾰθάω 1) прибивать бердом (уток к ткани), т. е. уплотнять ткань, перен. мотать, расточать (τὰ χρήματα Plut.): λίαν σπαθᾷς Arph. ты слишком плотно ткешь, т. е. неумеренно тратишь; 2) кутить (τρὶς τῆς ἡμέρας Luc.); 3) расхищать, пускать на ветер (τὰ τῶν ἀνθρώπων Plut.); 4) замышлять: διὰ ταῦτ᾽ ἐσπαθᾶτο ταῦτα Dem. вот из-за чего (все) это затевалось.

σπάθη (ᾰ) ἡ 1) текст. бердо Aesch., Plut., Anth.; 2) широкий клинок (φασγάνου Eur.); 3) широкий стебель (τόξα ἐξ φοίνικος σπάθης πεποιημένα Her.).

σπάθησις, εως (ᾰ) ἡ прибивание утка бердом Arst.

σπᾰθητός 3 уплотненный, плотно сотканный, плотный (ὑφάσματα Aesch.).

σπαθίον τό небольшое бердо Anth.

σπᾰθίς, ίδος (ῐδ) ἡ лопатка Arph.

σπαίρω метаться, дергаться, трепетать Arst., Polyb., Plut., Anth.

σπάκα (мидийское слово у Her., ср. «собака») = ἡ κύων.

σπάλαξ, ακος ἡ крот Arst.

σπαν-άδελφος 2 имеющий мало братьев и сестер Sext.

σπᾰνία ἡ редкость, недостаток, нехватка, скудость (τῶν ἀγαθῶν Eur.; τῶν τροφῶν Diod.).

Σπανία, тж. Ἰσπανία ἡ Испания Plut.

σπᾰνίᾳ adv. изредка, редко Plut.

σπᾰνιάκις (ᾰκ) adv. Luc. = σπανίᾳ.

σπᾰνίζω (атт. fut. σπανιῶ) 1) не хватать, недоставать Pind., Diod.: τοὐλαίου σπανίζοντος Arph. при недостатке масла; 2) терпеть недостаток, ощущать нехватку (ὑδάτων Her.; ἀργυρίου Arph.; οὐ σ. φίλων Aesch.); 3) урезать, делать недостаточным, pass. иметь недостаток, нуждаться: σπανίζεσθαί τινος Aesch., Eur. утрачивать что-л., Xen. нуждаться в чем-л.; μὴ σ. Eur. ни в чем не нуждаться.

σπάνιον (ᾰ) τό 1) редкость, недостаток, нехватка, скудость Aeschin., Arst.; 2) редкость, редкостная вещь (τὸ σ. τίμιον Plut.).

σπάνιος 3, реже 2 (ᾰ) 1) редкий, редкостный (θήρευμα Eur.): σπάνιον μέρος Eur. редкий удел; δοκεῖς σπάνιον σεαυτὸν παρέχειν Plat. ты, кажется, редко показываешься; σ. ἰδεῖν Xen. редко попадающийся (на глаза), редкостный; σ. ἐπιφοιτᾷ (τὴν Αἴγυπτον) Her. (феникс) редко посещает Египет; 2) недостаточный, скудный: ὕδατι σπανίῳ χρῆσθαι Thuc. ощущать недостаток в воде - см. тж. σπάνιον.

σπᾰνιότης, ητος ἡ недостаток, нехватка, скудость (τῆς γῆς Isocr.).

σπάνις, εως (ᾰ) ἡ (ион. dat. σπάνι) редкость, недостаток, нехватка, скудость (ἀργυρίου Lys.; νομῆς Plat.; ἀνδρῶν Dem.): ἐν σπάν(ε)ι τινός Her., Dem. или τῇ τινος σπάνει Thuc. за недостатком или отсутствием чего-л.; σ. (τοῦ) βίου Soph., Eur. недостаток средств к жизни, нужда.

σπᾰνιστός 3 скудный, жалкий (δωρήματα Soph.).

σπᾰνίως редко Thuc., Xen., Arst.

σπᾰνο-καρπία ἡ недостаток плодов, недород Diod.

Σπανός ὁ испанец Plut.

σπᾰνο-σῑτία ἡ недостаток в хлебе, нехватка продовольствия Xen., Arst., Diod.

σπανό-τεκνος 2 имеющий мало детей, малодетный Sext.

σπάραγμα, ατος τό (преимущ. pl.) кусок, лоскут Anth.: σ. κόμας Eur. клок волос; διαφέρειν τι σπαράγμασιν Eur. разрывать что-л. в клочья; κρημνῶν σπαράγματα Plut. обломки скал; σπαράγματα λόγων Plut. обрывки (фрагменты) речей.

σπᾰραγμᾰτ-ώδης 2 прерывистый, судорожный (κραυγή Plut.).

σπᾰραγμός тж. pl. 1) разрывание, раздирание (χρωτός Eur.): ἐξαλύσκειν Βακχῶν σπαραγμόν Eur. убегать, чтобы не быть растерзанным вакханками; ὄνυχα τίθεσθαι σπαραγμοῖς Eur. (в отчаянии) расцарапывать себе (лицо); 2) судорога, спазм Aesch., Soph., Plut., Luc.

σπᾰράσσω, атт. σπᾰράττω (fut. σπαράξω) 1) отрывать, срывать, сдирать (σάρκας ἀπ᾽ ὀστέων Eur.): σ. τὰς γνάθους (sc. ἑαυτοῦ) Arph. раздирать себе лицо; σπαράσσεσθαι κόμας Eur. рвать на себе волосы; 2) разрывать на части, растерзывать (τινά Arph.; φάραγγα κεραυνίᾳ φλογὶ σ. Aesch.); 3) терзать, мучить (τινὰ τῷ λόγῳ Plat.); 4) схватывать, овладевать (τινά NT).

σπαργᾰνάω Plat. и σπαργᾰνίζω Hes. = σπαργανόω.

σπαργᾰνιώτης, ου ὁ спеленутое дитя, грудной младенец HH.

σπάργᾰνον τό 1) (преимущ. pl.) пелена, пеленка HH: παῖς ἐν σπαργάνοισι Aesch. дитя в пеленках, грудной младенец; ἐκ πρώτων σπαργάνων Sext. с пеленок, с младенческих лет; 2) pl. лохмотья, отрепье Arph.

σπαργᾰνόω 1) завертывать в пеленки, пеленать (πέπλοις, sc. τὸν παῖδα Eur.); 2) заворачивать, окутывать (τινὰ τῇ πορφύρᾳ, ἀχύροις τὴν χιόνα Plut.).

Σπαργαπείθης, εος ὁ Спаргапит 1) царь скифов, предок Анахарсиса Her.; 2) царь агатирсов Her.

Σπαργαπίσης, ους ὁ Спаргапис (сын Томирии или Томирис, царицы массагетов) Her.

σπαργάω 1) наполняться молоком, набухать (σπαργῶντες μαστοί Eur.): μητέρες σπαργῶσαι Plat. кормящие матери; 2) бурно разрастаться, входить в силу (ὀλιγαρχία σπαργῶσα Plut.); 3) быть обуреваемым желаниями, волноваться, томиться страстью (σ. καὶ μεθύειν Plut.): σ. πρός и ἐπί τι и σ. περί τινος Plut. страстно стремиться к чему-л.

*σπάργω (только 3 л. pl. aor. σπάρξαν) завертывать, пеленать (ἐν φάρεϊ λευκῷ HH).

σπᾰρείς, εῖσα, έν part. aor. pass. к σπείρω.

σπαρνός 3 редкий (παρήξεις Aesch.).

σπάρος зоол. спар, предполож. дорада (колючеперая рыба) Arst.

Σπάρτᾱ дор. = Σπάρτη.

Σπαρτάκειος 3 спартаковский Plut.

Σπάρτᾰκος ὁ Plut. = лат. Spartacus.

σπάρτη ἡ жгут из дрока Arph.

Σπάρτη, дор. Σπάρτᾱ, тж. Λακεδαίμων, ονος ἡ Спарта или Лакедемон (главный город Лаконии) Hom. etc.

Σπάρτη-θεν adv. из Спарты Hom.

Σπάρτην-δε adv. в Спарту Hom.

Σπαρτιάτης (ᾱτ), ион. Σπαρτιήτης, ου ὁ спартиат, т. е. полноправный гражданин Спарты Her., Thuc., Eur.

Σπαρτιᾱτικός 3 1) [Σπάρτη] спартанский Her. etc.; 2) [Σπαρτιάτης] спартиатский Her., Luc.

I Σπαρτιᾶτις, ιδος adj. f спартанская (γυνή, χθών Eur.).

II Σπαρτιᾶτις, ιδος1) (sc. γυνή) спартанка Eur.; 2) (sc. γῆ) область Спарты Plut.

Σπαρτιητ- ион. = Σπαρτιατ-.

σπαρτίον τό 1) веревка из дрока Arph.; 2) стрелка весов Arst.

σπάρτον τό 1) жгут из дрока, веревка, канат Hom., Her., Plat., Thuc.; 2) стрелка весов Arst.; 3) бот. альфа или эспарто (многолетняя трава, употреблявшаяся для плетения) Arst.

σπαρτο-πόλιος 2 с проседью Men.

σπάρτος бот. 1) дрок, шильная трава (Spartium) (трава, употреблявшаяся для витья веревок, плетения корзин и т. п.) Xen., Plat.; 2) Plin. = σπάρτον 3.

σπαρτός 3, редко 2 [adj. verb. к σπείρω] 1) посеянный, т. е. выросший из земли: οἱ σπαρτοί Plat. сыны земли; σπαρτῶν γένος Aesch. род человеческий; 2) (см. Σπαρτός) принадлежащий потомкам «посеянных», т. е. фиванский (λόγχη Eur.); 3) рассеченный на куски, разбросанный (σῶμα Anth.).

Σπαρτός 1) «посеянный» (т. е. выросший из посеянных Кадмом зубов дракона); 2) поэт. фиванец Pind.: Σπαρτῶν στάχυς Eur. всходы посеянных (Кадмом), род фиванцев.

Σπάρτωλος ἡ Спартол (город в зап. Халкидике) Thuc.

σπάσις, εως (ᾰ) ἡ [σπάω] 1) тяга, вытягивание (τοῦ σώματος Arst.); 2) втягивание (в себя), всасывание (τῆς τροφῆς Arst.): σπάσει πίνειν Arst. пить всасывая, сосать жидкость.

σπάσμα, ατος τό 1) вытянутое, вытащенное, извлеченное: τὸ σ. ξίφους Plut. обнаженный меч, клинок меча; 2) спазм, судорога (Arst.; σ. ἔλαβε τὸ σκέλος Plut.); 3) тяжелое напряжение (sc. τοῦ σώματος Plat.); 4) кусок, обломок, осколок (θωράκων σπάσματα Plut.).

σπασμᾰτ-ώδης 2 спазматический, судорожный (ἡ κίνησις Arst.).

σπασμός 1) спазм, судорога Her., Soph., Thuc.: γέλως ἐοικώς σπασμῷ Plut. судорожный смех; 2) сильная страсть, похоть Arph.; 3) сильное волнение (τῆς θαλάττης Plut.).

σπαστικός 3 втягивающий, вбирающий внутрь Arst.

σπᾱτάγγης, ου, v. l. σπάταγγος зоол. спатанг (разновидность морского ежа) Arph., Arst.

σπᾰτᾰλάω утопать в роскоши, предаваться наслаждениям Polyb., NT.

σπᾰτάλη (τᾰ) ἡ 1) роскошь, пышность Anth.; 2) роскошный пир, изысканные яства Anth.; 3) украшение, драгоценность: σ. ταρσῶν Anth. ножной браслет.

σπᾰτάλημα, ατος (ᾰ) τό роскошная жизнь или роскошь Anth.

σπᾰτᾰλός 3 1) живущий в роскоши (παλλακίδες Anth.); 2) роскошный, обильный (κλέμματα Anth.).

σπᾰτίλη ἡ (ῑ) испражнения, экскременты Arph.

σπάω (fut. σπάσω с ᾰ, aor. ἔσπᾰσα - эп. σπάσα, pf. ἔσπακα; aor. med. (ἐ)σπασ(σ)άμην; adj. verb. σπαστός) тж. med. 1) вытягивать, вытаскивать, извлекать, вынимать (ἔγχος ἔξω χροός Hom.): ὡς ἕκαστος ἔσπασεν τύχης πάλον Aesch. согласно вынутому каждым жребию; ἡ μήρινθος οὐδὲν ἔσπασεν или οὐκ ἔσπασε ταύτῃ γε погов. Arph. удочка ничего не вытянула, т. е. сорвалось!; 2) извлекать из ножен, обнажать (φάσγανα Hom.; ἔσπασμένοις τοῖς ξίφεσι Diod.): ἐσπασμένοι τὰ ξίφη Xen. обнажив свои мечи; 3) вырывать, выдергивать (σπάσαι ῥῶπάς τε λύγους τε Hom.): σ. κόμην Soph. рвать на себе волосы; 4) отрывать, увлекать (τινα ἀπὸ γονάτων τινός Eur.): σ. πῶλον παρὰ ξυννόμων Plat. уводить прочь жеребца от его табуна; 5) разрывать, растерзывать (τινὰ τοῖς ὄνυξιν Arst.; σπῶντες ἀλλήλους ὄρνιθες Soph.); 6) выпихнуть (τὸ σκέλος Plut.): τὸν μηρὸν (acc. relat.) σπασθῆναι Her. вывихнуть себе бедро; 7) тянуть, дергать: οἷον νεῦρα σ. τινα Plat. дергать кого-л. словно веревочками, т. е. управлять кем-л. по своему произволу; 8) втягивать, всасывать, вбирать, впивать, пить (τι Aesch., Eur.): σ. τὸν μαστόν Arst. сосать грудь; 9) вдыхать (τὸ πνεῦμα Plat.); 10) стягивать судорогой: σπᾶσθαι καὶ πονεῖν Arst. страдать мучительными судорогами; ἐσπᾶτο πέδονδε Soph. (Геракл) в судорогах повалился на землю; 11) оттягивать назад (ἵππον Xen.): τὸν χαλινὸν ἐκ τῶν ὀδόντων σ. Plat. крепко затягивать удила; 12) перен. выводить, производить, образовывать: γεωμετρία ἔσπακε τὴν κλῆσιν ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν γῆν καταμετρήσεως Sext. геометрия получила свое название от обмера земельных площадей.

σπεῖο эп. 2 л. sing. imper. к ἕπω.

σπεῖος, εος τό эп. = σπέος.

σπεῖρα, иногда σπείρα, ион. σπείρη1) извив, изгиб, извилина: σπείρασοιν εἱλίσσειν Eur. извиваться, клубиться; σπεῖραι δικτυόκλωστοι Soph. густосплетенные сети; 2) pl. свитые канаты, снасти (σπεῖραι καὶ ἄγκυραι Plut.); 3) pl. (лат. caestus) цест (ремни, которыми обматывались кулаки кулачных бойцов, род боксерских перчаток) (βόειαι σπεῖραι Theocr.); 4) у римлян (лат. manipulus) манипул (третья часть когорты): κατὰ σπείρας Polyb. по манипулам; 5) реже (лат. cohors) когорта: σ. στρατηγίς Plut. (лат. cohors praetoria) преторская когорта (личная охрана командующего).

σπείρᾱμα, ион. σπείρημα, ατος τό 1) извив, извилина (σπειράματα ἐχίδνης Aesch.); 2) оборот, круг, цикл (αἰῶνος Anth.).

σπείρᾱσις, εως ἡ скрученность: ἡ ἐπὶ μικρόν ὄγκον Plut. скрученность в небольшой комок.

σπειράω свивать, скручивать: δράκοντες ἐσπειραμένοι Luc. свернувшиеся или клубящиеся драконы; σχοινίον ἐσπειραμένον Sext. скрученный канат.

σπείρη ион. = σπεῖρα.

σπειρη-δόν adv. 1) извилисто, спирально Anth.; 2) по манипулам (τάσσειν Polyb.).

σπείρημα, ατος τό ион. = σπείραμα.

σπειρίον τό летняя накидка, легкое платье Xen.

σπεῖρον τό 1) обертка из ткани, полотнище: εἴλυμα σπείρων Hom. ткань для обертывания тела, легкая накидка; κακὰ σπεῖρα Hom. жалкое рубище; 2) погребальное одеяние, саван Hom.; 3) парус (πείσματα καὶ σπεῖρᾱ Hom. - ᾱ в арсисе!).

σπειρ-οῦχος 2 вычерчивающий круги (κάρκινα Anth.).

σπείρω (fut. σπερῶ, aor. ἔσπειρα, ион. impf. iter. σπείρεσκον; pass.: aor. 2 ἐσπάρην с ᾰ, pf. ἔσπαρμαι) 1) сеять или сажать (στάχυν Eur.; σῖτον Her.): καρπόν, ὧν ἔσπειρε, θερίζειν погов. Plat. собирать плоды того, что сеял; σ. εἰς πέτρας τε καὶ λίθους Plat., тж. σ. κατὰ πέτρων погов. Luc. сеять на камне (о бесплодных усилиях); 2) засевать, обсеменять (ἄρουραν Hes.; γῆν Her.): ἡ σπειρομένη Αἴγυπτος Her. пригодная для земледелия часть Египта; 3) оплодотворять (τέκνων ἄλοκα Eur.); 4) производить на свет, (по)рождать (παῖδας Soph.); 5) рассеивать, разбрасывать, рассыпать (τὸν χρυσὸν ἀπὸ τοῦ τείχεος Her.; ἔγχη ἔσπαρται πέδῳ Eur.): ἐσπάρησαν κατὰ τὴν ἄλλην Ἑλλάδα Thuc. (часть эгинцев) рассеялась по остальной Греции; 6) наливать, поливать (δρόσον ἐκ τευχέων Eur.); 7) распространять (βάξιν ἐς πᾶσαν πόλιν Soph.): ὡς ὁ πλεῖστος ἔσπαρται λόγος Arph. согласно наиболее распространенной версии; 8) расточать: σ. ἄθυτα σπέρματα Plat. расточать неосвященное (законом) семя, т. е. приживать внебрачных детей.

σπεῖσαι inf. aor. 1 к σπένδω.

σπείσασκε эп. 3 л. sing. aor. iter. к σπένδω.

σπείσω fut. к σπένδω.

σπεκλόω Arph. v. l. = σπλεκόω.

σπεκουλάτωρ, ορος ὁ (лат. speculator) охранник, (тело)хранитель или ординарец NT.

σπένδεσκε эп. 3 л. impf. iter. к σπένδω.

σπένδω (fut. σπείσω; pass.: aor. ἐσπείσθην, pf. ἔσπεισμαι) тж. med. 1) (о возлияниях) совершать (λοιβάς Soph.; χοάς или σπονοάς Eur., ср. 4): σ. ἀγαθοῦ δαίμονος (sc. σπονδήν) Arph. совершать возлияние в честь благого божества; 2) совершать жертвенные возлияния (σ. εὔχεσθαί τε Hom.): σ. Διὶ καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισιν Hom. совершать возлияния Зевсу и прочим бессмертным; σ. τι, реже τινί Hom. совершать возлияние чем-л.: σ. δέπαϊ Hom., σ. φιάλη и ἐκ φιάλης Her. или σ. κύλικος Soph. совершать возлияние из чаши (кубка); 3) лить, струить, проливать (τράγου οὖρον Her.; αἷμα τυράννων Anth.); 4) преимущ. med. (о мирных договорах, условиях и т. п.) освящать возлияниями, т. е. скреплять, заключать (τριήκοντα ἔτεα εἰρήνην σπεισάμενοί τινι Her.; σπένδεσθαί τινι σπονδάς Thuc., ср. 1); 5) med. заключать перемирие или мир πρός τινα и μετά τινος Thuc., Xen., Plut.; σ. τινι Thuc., Xen., Arph. заключать мир с кем-л., но тж. Xen. от чьего-л. имени; 6) обеспечивать договором (ἀναχώρησίν τινι Thuc.); 7) med. гарантировать неприкосновенность (σπένδεσθαι τῇ πρεσβείᾳ Aeschin.); 8) перен. med. мириться, примиряться (συμφοραῖς Eur.); 9) med. улаживать (νεῖκος ἐσπεῖσθαι τὸ πρίν Eur.); 10) pass. становиться жертвой NT.

σπέος, эп. тж. σπεῖος, ους τό (gen. σπέεος и σπείσυς, dat. σπῆϊ и σπήει, pl.: gen. σπείων, dat. σπέσσι, σπήεσσι, σπέεσ(σ)ι и σπεέεσσι) пещера, грот Hom., Hes.

σπέρμα, ατος τό 1) семя (растительное или животное) HH, Hes., Her., Xen., Arst.: σ. τινὸς φέρειν Pind. быть беременной от кого-л. и кем-л.; σπτέρματος πλῆσαι Plut. оплодотворять; σ. δέχεσθαι Pind. или παραλαβεῖν Eur. быть оплодотворяемым; 2) перен. семя, зародыш, начало, источник (κακῶν Dem.; τῆς στάσεως, σπέρματα λόγων χρηστῶν Plut.); 3) плод (τὰ γαίης σπέρματα Anth.); 4) отрасль, род (Πελοπιδῶν Aesch.): ἀνθρώπων σπέρματα Plat. род человеческий; 5) отпрыск, дитя, потомок (Ἀχιλλέως Soph.); 6) pl. сев, обсеменение (σπέρματος ἄρξασθαι Hes.); 7) pl. досл. оплодотворение, перен. материнство (μνήμη παλαιῶν σπερμάτων Soph.).

σπερμ-ᾰγοραιο-λεκῐθο-λᾰχᾰνό-πωλις, (v. l. -πῶλις), ῐδος шутл. рыночная торговка зеленью Arph.

σπερμαίνω 1) производить на свет (γενεήν Hes.); 2) оплодотворять (ὁ Νεῖλος σπερμαίνων Plut.).

σπερμᾰτικόν τό производительное (зарождающее) начало Plut.

σπερμᾰτικός 3 1) семенной (ὄργανα Arst.): περίττωμα σπερματικόν Arst. выделение семени; 2) выделяющий семя (ζῷα Arst.); 3) филос. сперматический, образовательный: λόγοι σπερματικοί Plut., Diog. L. (в философии стоиков) сперматические начала (содержащиеся в первичной материи принципы образования вещей).

σπερμᾰτῖτις, ιδος Arst. adj. f к σπερματικός 1.

σπερμᾰτο-φάγος 2 поедающий семена Diod.

*σπερμᾰτ-ώδης 2 производящий семя (κίνησις Arst. - v. l. σπασματώδης).

σπερμο-λογέω собирать семена, т. е. питаться семенами Plut.

σπερμο-λογία ἡ пустословие, бахвальство Plut.

σπερμο-λογικός 3 бессодержательный, пустой (περίεργος καὶ σ. Plut.).

I σπερμο-λόγος 2 1) собирающий семена, т. е. питающийся семенами (ὄρνιθες Plut.); 2) бессодержательный, пустой (ῥήματα Plut.).

II σπερμολόγος 1) предполож. грач Arph., Arst.; 2) жалкий крохобор, пустой болтун Dem., NT.

σπερμο-ποιέω образовывать семя Arst.

σπερμοφάγος 2 Sext. = σπερματοφάγος.

σπερμο-φόρος 2 семяносный, содержащий семена (πήρη Anth.).

Σπερχειός, ион. Σπερχηϊός ὁ Сперхей (река в южн. Фессалии) Hom., Her.

σπερχνός 3 стремительный, быстрый (βέλος Hes.; ἄγγελος Aesch.).

σπέρχω 1) напирать, побуждать, торопить, pass. устремляться, спешить: σ. ἐρετμοῖς Hom. налегать на весла; ὁπότε σπερχοίατ᾽ Ἀχαιοί Τρωσὶν φέρειν Ἄρηα Hom. как только ахейцы устремляются в бой на троянцев; 2) возбуждать, раздражать, pass. раздражаться (τινι Her.): σπερχθεὶς εἶπε Her. он с раздражением сказал; μὴ σπέρχου Eur. не раздражайся; 3) свирепствовать, бушевать (ὡς δ᾽ ὅτε σπέρχωσιν ἄελλαι Hom.).

σπέσθαι inf. aor. 2 med. к ἕπω.

σπέσσι dat. pl. к σπέος.

σπεύδω (fut. σπεύσω, aor. ἔσπευσα - эп. σπεῦσα; эп. 1 л. pl. conjct. σπεὐσομεν = σπεύσωμεν; pf. pass. ἔσπευσμαι; adj. verb. σπευστός и σπευστέον) редко med. 1) поспешно делать, ускорять, налегать, торопить (γάμον Hom., Her.): σ. τινὰ ἐν τάχει μολεῖν Soph. заставлять кого-л. поскорее прийти; σ. ὁδόν Eur. торопиться с путешествием; κλίμακας σ. Eur. спешно приставлять лестницы; μὴ σπεῦδ᾽ ἃ μὴ δεῖ, μήδ᾽ ἃ δεῖ σ. μένε Men. не ускоряй, чего не нужно, но не задерживай того, что нужно ускорить; Δημοκρίτου σπεύσαντος Her. по настоянию Демокрита; ὡς σὺ σπεύδεις Plut. как ты настаиваешь; ἐσπευσμέναι χρεῖαι Luc. настоятельные потребности; 2) усиленно добиваться, заботиться, хлопотать (παῦσαι σπεύδων τὰ σπεύδεις Her.): εὐψυχίαν ἔσπευσας ἀντ᾽ εὐβουλίας Eur. ты подчинился голосу отваги, но не благоразумия; ξυνὸν τοῦτο πᾶσι ἀγαθὸν σπεύδεται Her. этим достигается общее для всех благо; σ. ἑαυτῷ ἐναντία Plat. противоречить самому себе; ἀπόλεμον πόλεμον σ. τινί Eur. жестоко воевать с кем-л.; 3) торопиться, спешить (ὅττι τάχιστα Hom.): σπεύσομαι εἰς Ἀχιλῆα Hom. я поспешу к Ахиллу; ἔσπευδε πεζῇ Xen. он быстро пошел пешком; σ. ἀπὸ ῥυτῆρος Soph. скакать во весь опор; λόγους τοιούσδε ἔχουσ᾽ ἔσπευδον Soph. я поспешила сообщить эту новость; εἰς ἀρθμὸν ἐμοὶ καὶ φιλότητα σπεύδων σπεύδοντι ἥξει Aesch. он поспешит мне навстречу, как и я ему, союзником и другом; σπεύδων ἐβοήθει Xen. он поспешил на помощь; 4) усердно трудиться, усердствовать, стараться (τὸν εὗρ᾽ ἱδρώοντα, σπεύδοντα Hom.): σ. περὶ Πατρόκλοιο θανόντος Hom. ожесточенно бороться за труп Патрокла.

Σπεύσιππος ὁ Спевсипп (сын Эвримедонта, племянник Платона, глава Академии с 347 по 339 г. до н. э.) Plat., Arst.

σπευστικός 3 торопливый (οὐ γὰρ σ. ὁ περὶ ὀλίγα σπουδάζων Arst.).

σπήεσσι dat. pl. к σπέος.

σπῆϊ dat. sing. к σπέος.

σπήλαιον τό пещера Plat., Luc., NT.

σπηλαι-ώδης 2 имеющий вид пещеры (οἴκησις Plat.).

σπῆλυγξ, υγγος ἡ пещера Arst., Theocr., Anth.

σπῐδής 2 широкий, обширный (πεδίον Hom.).

σπίδιος 3 (πῐ) (= σπιδής) большой, длинный (μῆκος ὁδοῦ Aesch.).

σπίζα ἡ зяблик Soph., Arst., Diog. L.

σπιζίας, ου ὁ ястреб-перепелятник (Accipiter или Falco nisus) Arst.

σπιζίτης, ου (ῑτ) ὁ синица большая (Parus major) Arst.

σπῐθᾰμή ἡ пядь, пядень (мера длины = 231.2 мм) Her., Plat., Arst.

σπῐθᾰμιαῖος 3 размером в пядь Arst.

σπῐλάς, άδος (ᾰ) ἡ 1) (эп. dat. pl. σπιλάδεσσι) прибрежный или окруженный водой утес Hom., Soph., Polyb., Plut.; 2) каменный пол Soph.; 3) перен. соблазн, искушение NT.

I σπίλος (ῐ) ἡ Arst. = σπιλάς 1.

II σπίλος (ῐ) и σπῖλος ὁ пятно Plut., Luc., NT.

σπῐλόω [σπίλος II] досл. покрывать пятнами, перен. осквернять (ὅλον τὸ σῶμα NT): ἐσπιλῶσθαι Luc. быть покрытым пятнами, NT быть оскверненным.

σπῐλ-ώδης 2 скалистый Arst., Polyb.

σπινθᾰρίς, ίδος (ῐο) ἡ HH = σπινθήρ.

σπινθήρ, ῆρος ὁ искра Hom., Arph., Arst. etc.: ὀφθαλμοὺς σπινθῆρας ἔχειν Anth. метать искры из глаз.

σπινθηρίζω вызывать искры Plut.

σπῐνίδιον (ῐδ) τό небольшой зяблик, по по друг. чижик Arph.

σπίνος (ῐ) ὁ 1) зяблик, по друг. чиж Arph.; 2) спин (квасцеобразный минерал) Arst.

σπλαγχνεύω культ. поедать внутренности принесенного в жертву животного Arph.

σπλαγχνίζομαι иметь жалость, сжаливаться (τινος, ἐπί τινι, ἐπί τινα и περί τινος NT).

σπλάγχνον τό (преимущ. pl.) 1) анат. внутренность (главным образом сердце, легкие, печень и почки, на которых совершались гадания и которые съедались участниками жертвенного пира) Hom., Her., Aesch., Arph., Arst.: κατὰ σπλάγχνων πτυχὰς μάντεις Eur. гадание по складкам внутренностей; 2) материнская утроба; чрево: ὑπὸ σπλάγχνων ἐλθεῖν Pind. родиться на свет, τῶν σῶν ἐκ σπλάγχνων εἷς Soph. твое дитя; 3) перен. сердце, душа (σ. τινὸς ἐκμαθεῖν Eur.): μομφὰς ὑπὸ σπλάγχνοις ἔχειν Eur. таить в душе упреки; σπλάγχνα ἐλέους NT сердечная жалость, милосердие.

σπλαγχνο-φάγος 2 (φᾰ) поедающий внутренности (ἀετός Plut.).

σπλεκόω, v. l. πλεκόω иметь половые сношения Arph.

σπλήν, σπληνός ὁ селезенка Her., Arst.: τὸν σπλῆνα ἐκβαλεῖν погов. Arph. умереть в мучениях.

σπληνιάω страдать болезнью селезенки Arst., Plut.

σπληνῖτις, ῐδος adj. f селезеночный (φλέψ Arst.).

σπογγεύς, έως ὁ Arst. = σπογγοθήρας.

σπογγιά ἡ Arph., Arst., Aeschin., Plut. = σπόγγος.

σπογγίζω мыть или вытирать губкой (τι Arph., Dem.).

σπογγίον τό маленькая губка Arph.

σπογγιστική ἡ (sc. τέχνη) уменье пользоваться губкой Plat.

σπογγο-θήρας, ου ὁ ловец губок Plut.

σπόγγος, староатт. σφόγγος ὁ губка Hom., Aesch., Arph., Plat., Arst., Plut.

σπογγο-τήρας, ου ὁ хранитель губки (название паукообразного животного, обитающего в губках) Plut.

σπογγ-ώδης 2 губчатый, ноздреватый (τὸ σῶμα Plut.).

σποδά лак. Arph. = σπουδή.

σποδ-εύνης 2 лежащий в пепле Anth.

σποδέω 1) досл. обращать в прах, разбивать, сокрушать, перен. избивать (τινα, τὰς λαγόνας, τοῖς κονδύλοις Arph.): πυκνῇ νιφάδι σποδούμενος Eur. забрасываемый каменным ливнем; σποδούμενος κάρη πρὸς πέτρας Eur. колотясь головой о скалы; στρατὸς κακῶς σποδούμενος Aesch. вдребезги разбитая армия; 2) перемалывать зубами, жадно пожирать Arph.; 3) Arph. = βινέω.

σποδιά, эп.-ион. σποδιή 1) зола, пепел (Hom., Eur.; πῦρ ὑπὸ τῇ σποδιῇ κεκρυμμένον Anth.); 2) прах, останки Anth.

σποδίζω 1) печь или жарить в золе Plat.; 2) обращать в пепел, испепелять (τινὰ κεραυνῷ Arph.); 3) опалять (τὰς τρίχας Diod.).

σποδιή эп.-ион. = σποδιά.

σπόδιος 3 Arst. = σποδοειδής.

σποδο-ειδής 2 пепельный (τὸ χρῶμα Arst.).

σποδός 1) неостывшая зола, тлеющий пепел Hom., HH, Her.: μαντείη σ. Soph. вещий пепел (от сожженных на алтаре жертв); σποδὸν κάρα ἀμφιχεῖσθαι Eur. посыпать голову пеплом (в знак скорби); οἴκημα σποδοῦ πλέον Her. комната, наполненная пеплом (куда помещали приговоренных к смерти; вид мучительной казни в Египте и в Персии); ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ NT во вретище и пепле; 2) сожженные останки, прах Aesch., Soph.; 3) пыль, песок, прах (τῆς χαμᾶθεν σποδοῦ λαβεῖν Her.); 4) шутл. пьянчуга: Βάκχου κυλίκων σ. Anth. осушающая один кубок вина за другим.

σποδόω обращать в пепел: ἄνδρες ἐσποδωμένοι Anth. сожженные мертвецы.

σπολά эол. Sappho = στολή.

σπολάς, άδος1) выделанная кожа, шкура Soph.; 2) меховой плащ Arph.; 3) (v. l. στολάς) кожаный нагрудник Xen.

σπολέω (= σπολῶ) эол. Sappho fut. к στέλλω.

σπόμενος 3 part. aor. 2 к ἕπομαι.

σπονδά дор. = σπονδή.

σπονδ-αρχία ἡ начало жертвенного возлияния или право начинать жертвенное возлияние Her.

σπονδειάζω употреблять спондеи Plut.

σπονδειᾰκός 3 спондеический (τρόπος Plut.).

σπονδειασμός ὁ употребление спондеев Plut.

σπονδειο-δάκτῠλος стих. спондеедактиль (стопа, состоящая из спондея и дактиля).

σπονδειο-κατάληκτος 2 стих. со спондеем в последней стопе.

σπονδεῖον τό спондей, чаша для возлияний Plut.

σπονδειο-παράληκτος 2 стих. со спондеем в предпоследней стопе.

σπονδεῖος ὁ (sc. πούς) [σπονδή] спондей (стопа из двух долгих слогов: ‒‒, наиболее характерная для песнопений при жертвенных возлияниях) Plut.

σπονδή, дор. σπονδά1) (преимущ. pl.) культ. возлияние (σπονδῇς - dat. pl. - θυέεσσί τε ἱλάσκεσθαι, sc. θεούς Hes.; σπονδὰς θεοῖς λείβειν Aesch. и σπένδειν Eur.): τρίτα σπονδὰς ποιεῖν Xen. совершать три возлияния (в честь Гермеса, Харит и Зевса-избавителя); 2) (только pl.) соглашение, договор, перемирие (σπονδὰς ποιεῖσθαι, реже ποιεῖν, ἄγειν и συγχέειν Thuc., σπένδεσθαι Xen. или τέμνειν Eur.): σπονδαὶ ἄκρητοι Hom. заключение перемирия с возлияниями чистого вина; ἐμμένειν ἐν σπονδαῖς Thuc. оставаться в рамках соглашения; αἱ Ὀλυμπικαὶ σπονδαί Thuc. Олимпийское перемирие (между воюющими греч. государствами на время Олимпийских игрищ).

σπονδη-φορέω, v. l. σπονδὴν φορέω совершать возлияния Luc.

σπονδῖτις, ῐδος adj. f служащая для возлияний (σταγών Anth.).

σπονδο-φόρος ὁ глашатай с предложением о заключении мира или перемирия Thuc., Xen., Arph., Pind., Plut.

σπορά ἡ [σπείρω] 1) сеяние, посев (σπερμάτων Plat.); 2) досл. время сева, перен. год: δεκέτεσιν σποραῖσιν Eur. спустя десять лет; 3) род, племя Soph.: σπορᾶς ἐκ τῆσδε φύσεται θρασύς Aesch. из этого рода выйдет храбрец; 4) рождение: ἡ τοῦ γένους σ. Plat. размножение; 5) отпрыск, потомок (Εὐρύτου Soph.): θήλεια и θῆλυς σ. Eur. женское потомство.

Σποράδες (sc. νῆσοι) αἱ Спорады, «Рассеянные» (группа островов между Критом и юго-зап. побережьем М. Азии) Arst.

σπορά-δην (ᾰ) adv. разбросанно, в разных местах, там и сям (οἰκεῖν Plat.; τὰ λεγόμενα Arst.).

σπορᾰδικός 3 живущий рассеянно, держащийся в одиночку (ζῷα Arst.).

σποραῖα τά семена Babr.

σποράς, άδος (ᾰ) adj. 1) рассеянный, разбросанный: σποράδες κατὰ δύο Her. рассыпавшись попарно; (αἱ νῆες) σποράδες πρὸς τὴν Πελοπόννησον κατηνέχθησαν Thuc. корабли были в беспорядке отнесены (бурей) к Пелопоннесу; 2) живущий в одиночку (ζῷα Arst.): νησιώτης σ. βίος Eur. жизнь на уединенном острове; 3) отрывочный, несвязный (οἱ λόγοι διεσπαρμένοι καὶ σποράδες Plut.): Μοῖσαι σποράδες Anth. разрозненные стихотворения - см. тж. Σποράδες.

σπορεύς, έως ὁ сеятель Xen.

σπορητός 1) сеяние, сев Xen.; 2) посеянное зерно, посев Aesch.

σπόρῐμος 2 1) посевной, годный для засева (γῆ Xen.): τὰ σπόριμα NT пашни; ὁ μὴν σ. Plut. месяц посевных работ; 2) подготовленный к посеву (αὖλαξ Theocr.); 3) семянной: μέτρον σπόριμον Anth. мера посевного зерна.

σπόρος ὁ [σπείρω] (дор. gen. σπόρω) 1) сеяние, засев Her., Xen. etc.; 2) время посевных работ, сев Xen., Theocr.; 3) семя Theocr., Plut., NT; 4) плод, урожай, сбор Her., Soph.

I σποῦ imper. aor. 2 к ἕπομαι.

II σποῦ скиф. глаз Her.

σπουδά дор. = σπουδή.

σπουδάζω (fut. σπουδάσομαι - поздн. σπουδάσω, aor. ἐσπούδασα, pf. ἐσπούδακα; pass.: aor. ἐσπουδάσθην, pf. ἐσπούδασμαι) 1) спешить, торопиться (γυνή τις ἐσπουδακυῖα προστρέχει Arph.); 2) деятельно заниматься, прилагать старания, усердно стремиться, стараться (περί τι, περί τινος, ἐπὶ τινι и τι Xen., Plat. etc.; πρός и εἴς τι Dem., ὑπέρ τινος Isocr., Dem., τινί Luc. и ποιεῖν τι Soph., Xen.); 3) окружать попечением, заботиться (πρός τινα Plat., περί τινα и περί τινος Xen., ὑπέρ τινος Dem., τινί Plut. и εἴς τινα Anth.); 4) говорить, поступать или принимать всерьез, относиться серьезно: σπουδάζει ταῦτα ἢ παίζει; Plat. он это серьезно говорит или шутит?; μάλα ἐσπουδακότι τῷ προσώπῳ Xen. с весьма серьезным выражением лица; ἐσπούδακας, ὅτι ἐπελαβόμην ἐρεσχηλῶν σε Plat. ты принял всерьез то, что я подтрунил над тобой; τὰς παιδιὰς εἶναι δεῖ τὰς μιμήσεις τῶν ὕστερον σπουδαζομένων Arst. игры должны быть подражанием будущим серьезным делам; μὴ σπουδάζεσθαι Arst. не встречать к себе серьезного отношения, быть в пренебрежении; 5) усердно работать, тщательно делать, старательно подготовлять: εἰ ἐσπουδάκει καθάπερ ἄλλοι Plat. если бы он так же усердно работал, как другие; τὰς περὶ τὸ σῶμα ἡδονὰς σ. Plat. гоняться за физическими наслаждениями; θαυμαστῶς ἐσπουδασμένος Plat. изготовленный с удивительной тщательностью; τὰ μάλιστα ἐσπουδασμένα σῖτα Xen. приготовленные с величайшим старанием яства; πέλας γὰρ πᾶν ὅ τι σπουδάζεται Eur. ведь близко все, что является предметом упорного труда; σπούδασον ἐλθεῖν ταχέως NT постарайся прийти скоро.

σπουδαιο-λογέω тж. med. говорить серьезно, обсуждать важные вопросы (προσκαλῶν τοὺς φίλους ἐσπουδαιολογεῖτο Xen.): ὁ λόγος ἐσπουδαιολογήθη Xen. вопрос подвергся серьезному обсуждению.

σπουδαῖον τό 1) добро, благо Arst.; 2) тж. pl. серьезность, серьезные вещи Arst.

σπουδαῖος 3 (compar. σπουδαιότερος - ион. σπουδαιέστερος) 1) дельный, превосходный, отличный (γυνή Her.; κιθαριστής Arst.); 2) добродетельный, порядочный, честный (οἱ σπουδαῖοι Λακεδαιμονίων Xen.); 3) доброкачественный, хороший (τὰ σπέρματα Plut.): οὐ σ. ἐς ὄψιν Soph. неказистый, невзрачный; 4) важный, серьезный (λόγος Pind.; πράγματα Plat.; ταῦτα ὑμῖν σπουδαιότατά ἐστιν Dem.): γελοῖα καὶ σπουδαῖα ἐλέγετο Xen. были и шутки, и серьезные разговоры.

σπουδαιότης, ητος ἡ дельность, порядочность, честность (ἤθους Plat.).

σπουδαίως 1) усердно, тщательно, заботливо (ποιεῖν τι Her., Arst.); 2) серьезно, с серьезным видом (ἐνδοῦναί τινί τι Xen.); 3) поспешно, скоро (πέμψαι τινά NT); 4) отлично, превосходно (τὴν ὑγίειαν ἔχειν καὶ σ. διακεῖσθαι Arst.).

σπουδ-άρχης, ου ὁ домогающийся государственного поста (Xen. - v. l. σπουδαρχία).

σπουδ-αρχία ἡ усиленная погоня за государственным постом, карьеристские происки Plut.

σπουδ-αρχιάω домогаться государственных должностей Arst.

σπουδ-αρχίδης, ουирон. сын карьериста-интригана Arph.

σπούδασμα, ατος τό 1) предмет стремления (τὰ ἀνθρώπινα σπουδάσματα Plat.); 2) произведение, труд: τῶν Πυρρωνείων ὑποτυπώσεων σ. Sext. труд «Пирроновы положения».

σπουδαστής, οῦ ὁ приверженец, сторонник; доброжелатель Plut.

σπουδαστικός 3 серьезный, основательный Plat., Arst.

σπουδαστικῶς серьезно: σ. ἔχειν Plut. обладать серьезным складом ума.

σπουδαστός 3 [adj. verb. к σπουδάζω] заслуживающий стараний, достойный усилий, значительный Plat. etc.

σπουδή, дор. σπουδά, лак. σποδά (ᾰ) ἡ 1) поспешность, торопливость: σ. τῆς ὁδοῦ Thuc. ускоренный переход, форсированный марш; σπουδὴν ἔχειν Her. спешить, торопиться; σπουδῇ Hom., Her., Xen., Plat., σὺν σπουδῇ Soph., Xen., διὰ σπουδῆς Eur., Xen., κατὰ σπουδήν Thuc., Xen., ὑπὸ σπουδῆς и ἐκ σπουδῆς Thuc., Arst., Plut. поспешно, торопливо, быстро; 2) усердие, рвение, забота, старание, усилие (μᾶλλον σπουδὴν ποιεῖσθαι Thuc.): σπουδὴν ἔχειν τινός и εἴς τι Eur., Plat., σπουδὴν ποιεῖσθαι περί τινος Plat., περί τι Isocr. и περί τινα Arst., ἕνεκεν и χάριν τινος Polyb. или ἐπί τινι Luc. прилагать старания к чему-л., хлопотать из-за чего-л.; ἐν σπουδῇ τίθεσθαί τι Plut. заботиться о чем-л.; ἄτερ σπουδῆς Hom. без (всякого) усилия; σπουδῇ Plat. усердно, изо всех сил; σὺν σπουδῇ и μετὰ σπουδῆς Plat. ревностно, усердно; ἐπὶ μεγάλης σπουδῆς Plat. с великим рвением; 3) стремление, порыв: αἱ ξυμπάντων ἐρώτων σπουδαί Plat. порывы всяческих страстей; 4) домогательство, погоня (σπουδαὶ ἐπ᾽ ἀρχάς Plat.): κατὰ σπουδάς Arph. в порядке протекции, благодаря проискам; 5) благосклонность, расположение, поддержка: τῇ δυνάμει καὶ σπουδῇ πεποιθώς Plut. уверенный в (своей) силе и в поддержке (друзей); 6) серьезность: ἀπὸ σπουδῆς Hom., σπουδῇ Thuc., Xen., Plat., μετὰ σπουδῆς Xen., Plat. и σπουδῆς χάριν Plat. серьезно, всерьез; σπουδὴν ποιεῖσθαι Arph. принимать всерьез; σπουδῇ παίζειν Xen. или χαριεντίζεσθαι Plat. шутить с серьезным видом; ἐν τε παιδιαῖς καὶ ἐν σπουδαῖς Plat. как в шутку, так и всерьез.

σπουδο-γέλοιος 2 перемешивающий серьезность с шуткой Diog. L.

σπυρθίζω подпрыгивать, подскакивать Arph.

σπῠρίδιον (ῐδ) τό плетеночка, корзинка Arph.

σπῠρίς, ίδος (ῐδ) ἡ плетенка, корзина Her., Arph., NT.

Στᾰγειρ- v. l. = Σταγιρ-.

Στάγῑρα (τᾰ) τά Arst. = Στάγιρος.

Στᾰγῑρίτης, ου (ρῑ) ὁ 1) уроженец или житель Стагира Diod., Plut.; 2) Anth. = Ἀριστοτέλης.

Στᾰγῑρῖτις, ιδος adj. f стагирская Arst.

Στάγῑρος (ᾰ) ἡ Стагир (город на вост. побережье Халкидики, родина Аристотеля) Her., Thuc.

στάγμα, ατος τό досл. капля, поэт. струя, влага: τῆς ἀνθεμουργοῦ σ. Aesch. = μέλι.

στᾰγών, όνος1) капля: μεταβάλλεσθαι εἰς σταγόνας Arst. осаждаться в виде капель; φόνου σταγόνες Aesch. капли крови; 2) перен. струя, влага: μαζῶν σ. Anth. влага сосцов, т. е. молоко; 3) стагон (род металла) Plat.

στᾰδαῖος 3 1) прямо держащийся, выпрямленный: σταδαῖος ἧσται Aesch. он сидит прямо; ἔγχη σταδαῖα Aesch. отвесно стоящие копья; 2) стойкий, устойчивый (σῶμα, sc. ὁ κύβος Plat.).

στᾰδιαδρομέω Dem. = σταδιοδρομέω.

στᾰδιαῖος 3 размером в один стадий (βάθος Polyb.): σ. τὸ ὕψος Diod. имеющий один стадий в вышину.

στᾰδιεύς, έως ὁ участник состязания в беге, бегун Pind., Polyb., Anth.

στᾰδιεύω пробегать (как бы в состязании) (δρόμους Arst.).

στᾰδίη ἡ (sc. ὑσμίνη) рукопашный бой Hom.

στᾰδιο-δρομέω состязаться в беге Plat., Dem., Plut.

στᾰδιοδρόμης, ου ὁ Arst. = σταδιοδρόμος.

στᾰδιο-δρόμος ὁ участник состязания в беге Pind., Plat., Aeschin.

στάδιον τό (pl. тж. οἱ στάδιοι) 1) стадий (мера длины = 184.97 м) (σ. Ὀλυμπικόν Her., Polyb.): ἑκατὸν σταδίοισιν ἄριστος Arph. опередивший на сто стадиев; 2) стадий, ристалище (так как ристалище в Олимпии имело один стадий в длину): τὸ σ. ἀγωνίζεσθαι Her., Xen. и ἁμιλλᾶσθαι Plat. состязаться в беге; τὸ σ. νικᾶν Xen. победить в беге; στάδια χλοερὰ στείβειν ποδοῖν Eur. плясать на зеленых ристалищах, т. е. лужайках; ὁ ἐν ξιλίνῳ σταδίῳ πόλεμος Anth. сражение на деревянном ристалище, т. е. шахматная или шашечная игра.

στάδιος 3 (ᾰ) стойкий, устойчивый: σταδίη ὑσμίνη Hom. и σταδία μάχη Thuc. рукопашный бой.

στάζω (fut. στάξω, aor. ἔσταξα - эп. στάξα) 1) лить по каплям, струить, проливать, источать (νέκταρ ἐνὶ στήθεσσί τινι Hom.; δάκρυ Eur.; μυριάδας χαρίτων Anth.): κάρα (acc. relat.) στάζων ἱδρῶτι Soph. с головой, облитой потом; αἵματι στάζων χεῖρας Eur. с обагренными кровью руками; στάζουσι κόραι δακρύοισιν Eur. глаза полны слез; χεὶρ στάζει θυηλῆς Ἄρεος Soph. рука омочена жертвой Арею, т. е. кровью; 2) струиться по каплям, капать, сочиться (ἐκ πέτρης Her.); 3) просачиваться, вкрадываться, проникать (πρὸ καρδίας Aesch.): σ. δι᾽ ὤτων Eur. проникать в уши, т. е. (по)слышаться; 4) спадать, опадать (καρπώματα στάζοντα Aesch.).

στᾰθείς, εῖσα, έν part. aor. pass. к ἵστημι.

στάθεν дор. Pind. (= ἐστάθησαν) 3 л. pl. aor. pass. к ἵστημι.

στᾰθερή 1) (sc. γῆ) твердая земля, суша Anth.; 2) (sc. θάλασσα) спокойное море, морская гладь Anth.

στᾰθερός 3 устойчивый, неподвижный: μεσημβρία καλουμένη σταθερά Plat. так называемый неподвижный полдень (когда солнце в зените); σταθερὰ εὐδία Plat. тихая погода, перен. безмятежный покой; σταθερὸν μέλαν Anth. прочные чернила.

στάθευσις, εως (ᾰ) ἡ обжигание Arst.

στᾰθευτός 3 [adj. verb. к σταθεύω] обожженный, опаленный (ἡλίου φλογί Aesch.).

στᾰθεύω 1) обжигать (τινὰ τῇ λαμπάδι Arph.); 2) поджаривать (τὰς σηπίας Arph. и τῶν σηπιῶν τὰ σαρκία Arst.).

σταθῆναι inf. aor. pass. к ἵστημι.

σταθηρός 3 Arst. = σταθερός.

στᾰθι эол.-дор. Sappho, Theocr. (= στῆθι) imper. aor. 2 к ἵστημι.

στάθμᾱ дор. = στάθμη.

σταθμά τά pl. к σταθμός.

σταθμάω, ион. σταθμέω преимущ. med. (aor. ἐστάθμησα; fut. med.-pass. σταθμήσομαι; part. praes. σταθμεόμενος и σταθμεύμενος; pf. pass. ἐστάθμημαι; inf. aor. σταθμώσασθαι) 1) измерять правилом (μετρεῖν ἢ σταθμᾶσθαι Plat.): πλέθρου σ. μῆκος εἰς εὐγωνίαν (sc. τὴν σκηνήν) Eur. построить шатер размером в один квадратный плетр; 2) измерять, мерить (στάθμῃ τι Luc.): ταλάντῳ σταθμᾶσθαι Arph. быть определяемым по весу; 3) определять, заключать, оценивать: ἔκρινε σταθμώμενός τινι Plat. он судил на основании чего-л.; 4) придавать значение: τούτων δέ τι σταθμᾷ ὧν ὅδε λέγει; Plat. разве ты придаешь значение чему-л. из того, что он говорит?; 5) полагать, строить догадки, догадываться соображать (εἰ χρή τι ἐμὲ σταθμᾶσθαι Soph.).

στάθμη, дор. στάθμᾱ1) плотничий шнурок (намазывавшийся преимущ. суриком для обозначения прямых линий) Xen., Plat.: ἐπὶ στάθμην Hom., Arst. (точно) по шнурку; λευκὴ σ. Soph. белый (не оставляющий следов) шнурок, перен. Plat. неуч, профан; παρὰ στάθμην Soph. по шнурку, прямолинейно, перен. Aesch. сурово; πρὸς στάθμῃ πέτρον τίθεσθαι, μή τι πρὸς πέτρῳ στάθμην погов. ap. Plut. прикладывать (нужно) камень к шнурку, а не шнурок к камню; κατὰ στάθμην Plut. прямо, ровно, перен. Theocr. точно, правильно; πατρῴαν πρὸς στάθμαν Pind. по отцовскому образцу; 2) отвес: κατὰ στάθμην φέρεσθαι Arst. падать отвесно вниз; 3) правило, норма, установление: Ὑλλίδος στάθμας ἐν νόμοις Pind. согласно законам, установленным Гиллом, т. е. по дорическим установлениям; 4) нижний конец, низ (αἱ στάθμαι τῶν δοράτων Diod.); 5) цель, жребий, удел (σ. βίου Eur.).

σταθμητικός 3 измерительный: σ. τῆς ἰσότητος Sext. служащий для определения ровности (правильности).

σταθμητός 3 [adj. verb. к σταθμάω] измеряемый: ἐμοὶ οὐδὲν σταθμητόν Plat. со мной сообразоваться не следует, т. е. я тут не судья.

σταθμίον τό 1) весы Luc.; 2) груз, гиря Sext.

σταθμο-δότης, ου ὁ квартирмейстер, хозяин квартиры Plut.

σταθμόν-δε adv. в (свое) жилище Hom.

σταθμόομαι (умо)заключать, догадываться, судить (πολλοῖσι καὶ ἄλλοισι ἔστι σταθμώσασθαι Her.).

σταθμός ὁ (pl. тж. τὰ σταθμά) 1) логово (sc. τοῦ λέοντος Hom.; τῶν ἐλάφων Arst.); 2) стойло, хлев (sc. ὀΐων Hom.; σταθμοὶ ἱππικοί Eur.); 3) жилье, жилище (ἀνθρώπων Hom.): τὰ Χαλκώδοντος Εὐβοίας σταθμά Soph. Эвбейские владения Халкодонта; 4) место стоянки, воен. расположение: ὁ σ. ἔνθα ἔμελλε καταλύειν Xen. место, где (Кир) должен был расположиться лагерем; 5) (в Персии) (царская) стоянка, станция, этапный пункт (διὰ Λυδίης καὶ Φρυγίης σταθμοὶ τείνοντες εἴκοσί εἰσι Her.); 6) (в Персии) расстояние между стоянками, этап, переход (от 5 до 10 парасангов) Xen.; 7) морская стоянка (νεῶν σταθμά Eur.); 8) столб, подпора (τέγεος Hom.); 9) (дверной) косяк (σταθμὰ θυράων Theocr.), pl. тж. дверь, ворота Hom., Her., Soph., Eur., Arph.; 10) весы Hom., Arst.: ἱστάναι τι σταθμῷ πρὸς ἀργύριον Her. взвешивать что-л. по отношению к серебру; 11) вес: σταθμὸν ἔχειν или ἕλκειν τάλαντον Her. весить один талант; μυρίον χρυσοῦ σταθμὸν δοῦναι Eur. уплатить огромную цену.

σταθμ-οῦχος ὁ домохозяин Aesch.

σταθῶ aor. conjct. pass. к ἵστημι.

σταίην aor. 2 opt. к ἵστημι.

σταῖμεν атт. (= σταίημεν) 1 л. pl. aor. 2 opt. к ἵστημι.

σταῖς или σταίς, gen. σταιτός τό пшеничное тесто Her., Arst.

σταίτινος 3 сделанный из теста (ὗς Her.; βοῦς Plut.).

στακτός 3 [adj. verb. к στάζω] струящийся по каплям, капающий (μύρον Arph.; χυλοί Plat.).

στάλᾱ (τᾱ) ἡ дор. = στήλη.

στάλαγμα, ατος (τᾰ) τό досл. капля, перен. струя: φοινίου σ. Soph. струя крови, кровь; δαιμόνων σταλάγματα Aesch. ядовитая жидкость, отрава.

σταλαγμός 1) капля, струя: σ. αἵματος Eur. капля крови, кровавый след; ὁ σ. κατατρίβει τὸν λίθον Arst. капля точит камень; κίονες πεπήγασιν ἀπὸ σταλαγμῶν Arst. (сталактитовые) столбы образовались от капель; 2) перен. капля, немножко: σ. εἰρήνης Arph. капелька мира; τύχης σ. Men. капелька счастья.

στᾰλάσσω 1) лить по каплям, струить, ронять (δάκρυ Eur.); 2) струиться по каплям: πᾶσιν ἐστάλασσ᾽ ἱδρώς Eur. со всех пот катился градом.

στᾱλᾶτις, ῐδος adj. f дор. = * στηλῆτις.

στᾰλάω лить по каплям, струить (τὸ δάκρυον Luc.): ὄμματα σταλάοντα Anth. плачущие глаза.

σταλῆναι inf. aor. 2 pass. к στέλλω.

στάλιξ, ικος (ᾰ) ἡ кол, жердь, шест (для укрепления сетей) Theocr., Plut., Sext., Anth.

στᾰλίς, ίδος ἡ Xen. v. l., Anth. = στάλιξ.

στᾱλῖτις, ῐδος adj. f дор. = * στηλῖτις.

στᾱλουργός 2 дор. = * στηλουργός.

σταλτικός 3 останавливающий, т. е. вяжущий, стягивающий (τὸ ψυχρόν Arst.).

σταλῶ aor. 2 conjct. pass. к στέλλω.