Таблица слогов путунхуа

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
* a e [ʅ]~[ɿ] ai ei ao ou an en ang eng i ia iao ie iu ian in iang ing u ua uo uai ui uan un uang ong ü üe üan ün iong er
Ø a e ai ei ao ou an en ang eng yi ya yao ye you yan yin yang ying wu wa wo wai wei wan wen wang weng yu yue yuan yun yong er
b ba bai bei bao ban ben bang beng bi biao bie bian bin bing bu bo
p pa pai pei pao pou pan pen pang peng pi piao pie pian pin ping pu po
m ma me mai mei mao mou man men mang meng mi miao mie miu mian min ming mu mo
f fa fei fou fan fen fang feng fu fo
d da de dai dei dao dou dan den dang deng di diao die diu dian ding du duo dui duan dun dong
t ta te tai tao tou tan tang teng ti tiao tie tian ting tu tuo tui tuan tun tong
n na ne nai nei nao nou nan nen nang neng ni niao nie niu nian nin niang ning nu nuo nuan nong nüe
l la le lai lei lao lou lan lang leng li lia liao lie liu lian lin liang ling lu luo luan lun long lüe
g ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng gu gua guo guai gui guan gun guang gong
k ka ke kai kei kao kou kan ken kang keng ku kua kuo kuai kui kuan kun kuang kong
h ha he hai hei hao hou han hen hang heng hu hua huo huai hui huan hun huang hong
j ji jia jiao jie jiu jian jin jiang jing ju jue juan jun jiong
q qi qia qiao qie qiu qian qin qiang qing qu que quan qun qiong
x xi xia xiao xie xiu xian xin xiang xing xu xue xuan xun xiong
zh zha zhe zhi zhai zhei zhao zhou zhan zhen zhang zheng zhu zhua zhuo zhuai zhui zhuan zhun zhuang zhong
ch cha che chi chai chao chou chan chen chang cheng chu chua chuo chuai chui chuan chun chuang chong
sh sha she shi shai shei shao shou shan shen shang sheng shu shua shuo shuai shui shuan shun shuang
r re ri rao rou ran ren rang reng ru rua ruo rui ruan run rong
z za ze zi zai zei zao zou zan zen zang zeng zu zuo zui zuan zun zong
c ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng cu cuo cui cuan cun cong
s sa se si sai sao sou san sen sang seng su suo sui suan sun song

Ссылки