Зороастрийский календарь

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Зороастрийский календарь - солнечный календарь, используемый последователями зороастризма в религиозной и общественно-культурной жизни. В основу календаря положена последовательность 12 тридцатидневных месяцев, в которых каждый день назван в честь той или иной почитаемой в зороастризме сущности (язата). В древности зороастрийский календарь был широко распространён в Иране, Средней и Малой Азии. В современном Иране его преемником является иранский календарь.

Названия дней

Авестийский (род.пад.) Согдийский Хорезмийский Среднеперсидский Совр. персидский Значение
1. ahurahe mazdå xwrmztʾ rymzd ohrmazd (h)ormazd / (h)ormoz Ахура Мазда, Бог
2. waŋəuš manaŋō ʾxwmnʾ ʾxmyn wahman bahman Благой Помысел
3. ašahe wahištahe ʾrdʾwxwšt ʾrdwšt ardwahišt ordībehešt Аша Наилучшая
4. xšaθrahe wairyehe ʾxšywr ʾxšwyry šahrewar šahrīwar Власть Желанная
5. spəntayå ārmatōiš ʾspntʾrmt ʾspndrmʒy spandārmad esfand(ārmaδ) Святое Благочестие
6. haurwatātō ʾrtʾt xrwdʾδ xordād xordād Целостность
7. amərətatātō mrtʾt ʾmdʾδ amordād amordād Бессмертие
8. daθušō δtš / (ʾʾš) δyšcyy dδw day-pad-ādur dey-be-āδar Творец (перед Огнём)
9. āθrō ʾʾš ʾrw ādur āδar Огонь
10. āpąm ʾʾpwx yʾbʾn ābān ābān Воды
11. hwarəxšaētahe xwr ʾxyr xwar xor/xur (xuršid) Солнце
12. måŋhahe mʾx mʾx māh māh Луна
13. tištrye tyš cyry tīr tīr Тиштрья, звезда Сириус
14. gəˉuš (urune) γwš γwš gōš(urwān) guš Бык (Душа Быка)
15. daθušō (mzyx) δtš / δyšcyy dδw day-pad-mihr dey-be-mehr Творец (перед Митрой)
16. miθrahe myš / βγy myγ mihr mehr Митра (дружба, договор, любовь)
17. sraošahe srwš ʾsrwš srōš soruš Послушание
18. rašnaoš ršn ršn rašn rašn Судья
19. frawašinąm frwrtn rwʒy frawardīn farwardin Фраваши (предсотворённые души-защитники)
20. wərəθraγnahe wšγnʾ wryγn wahrām bahrām Победоносность
21. rāmanō rʾm rʾm rām rām Мир, спокойствие
22. wātahe wʾt wʾδ wād bāδ Ветер, воздух
23. daθušō δtš / δyšcyy dδw day-pad-dēn dey-be-din Творец (перед Верой)
24. daēnayå dynʾk dyny dēn din Вера
25. ašōiš waŋhuyå ʾrtxw ʾrʒwxy ard ard Благая Награда
26. arštātō ʾrštʾt ʾštʾδ aštād aštāδ Справедливость
27. ašnō (ʾ)smʾn ʾsmʾn asmān āsmān Небо
28. zəmō (ʾ)zmwxtwγ zʾδ zamyād zāmyāδ Земля
29. mąθrahe spəṇtahe mnspnd mrspnd māraspand māraspand Святая Мантра
30. anaγranąm raocaŋhąm nγrnh ʾnrγ anagrān anīrān Бесконечные сияния

Названия месяцев

Авестийский Каппадокийский
календарь
Парфянский Хорезмийский Среднеперсидский Совр. персидский Значение
1. frawašinąm αρτανα prwrtyn nwsrʒy frawardīn farwardin Фарвардин, месяц фарваши
2. ašahe wahištahe αρτηυεστη ʾrdwšt ʾrtywhšt ardwahišt ordībehešt Ордибехешт, Истина Наилучшая
3. haurwatātō αροατατα hrwtt xrwdʾδ xordād xordād Хордад, Целостность
4. tištryehe τειρει tyry tyry cyry tir Тир, Тиштрия
5. amərətatātō αμαρτατα hmrtt ʾmdʾδ amordād (a)mordād Мордад, Бессмертие
6. xšaθrahe wairyehe χαθριορη ʾxšrywry ʾxštry(wr) šahrewar šahrīwar Щахривар, Власть Желанная
7. miθrahe μιθρη mtry ʾwmry mihr mehr Мехр, Митра
8. āpąm waŋuhīnąm απομεναπα ʾbxwny yʾbʾxn ābān ābān Абан, Воды
9. āθrō αθρα ʾtrw ʾrw ādur āδar Азар, Огонь
10. daθušō δαθουσα dtš rymžd day dey Дей, Творец
11. waŋhəˉuš manaŋō οσμανα ʾxmyn whwmn wahman bahman Бахман, Благой Помысел
12. spəntayå ārmatōiš σονδαρα spndrmty ʾspndrmʒy spandārmad esfand(ārmaδ) Эсфанд, Святое Благочестие