MediaWiki:Edittools

Материал из LingvoWiki

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Содержимое страницы заменено на «<!--http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:CharInsert-->»)
Строка 1: Строка 1:
-
<!-- Text here will be shown below edit and upload forms. -->
+
<!--http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:CharInsert-->
-
<!-- Please don't translate this page with sub pages (it will render support of that menu for your language very likely unmaintainable) -->
+
-
<div id="specialchars" class="my-buttons" style="margin-top:10px; border-style:solid; border-width:1px; border-color:#aaaaaa; padding:1px; text-align:center; font-size:120%;" title="Click on the wanted special character.">
+
-
<p class="specialbasic" id="Standard">&nbsp; 
+
-
<charinsert>[+]</charinsert> ·
+
-
<charinsert>[[+]]</charinsert> ·
+
-
<charinsert>[[+|+]]</charinsert> ·
+
-
<charinsert>{{+}}</charinsert> ·
+
-
<charinsert>– —</charinsert> ·
+
-
<charinsert>“+” ‘+’ «+» ‹+› „+“ ‚+‘</charinsert> ·
+
-
<charinsert>… ~ | ° &nbsp;</charinsert> ·
+
-
<charinsert>≈ ≠ ≤ ≥ ± − × ÷ ← → ² ³ ½ · §</charinsert>
+
-
<br />
+
-
<charinsert>[[Category:+]]</charinsert> ·
+
-
<charinsert>[[:Image:+]]</charinsert> ·
+
-
<charinsert><includeonly>+</includeonly></charinsert> ·
+
-
<charinsert><noinclude>+</noinclude></charinsert> ·
+
-
<charinsert>#REDIRECT[[+]]</charinsert> ·
+
-
<charinsert>&#123;&#123;DEFAULTSORT:+&#125;&#125;</charinsert>
+
-
</p>
+
-
 
+
-
<p class="specialbasic" id="Latin" style="display:none">
+
-
<charinsert>Á á Ć ć É é Í í Ó ó Ś ś Ú ú Ý ý Ǿ ǿ </charinsert> ·
+
-
<charinsert>À à È è Ì ì Ò ò Ù ù </charinsert> ·
+
-
<charinsert>Â â Ĉ ĉ Ê ê Ĝ ĝ Ĥ ĥ Î î Ĵ ĵ Ô ô ŝ Ŝ Û û </charinsert> ·
+
-
<charinsert>Ä ä Ë ë Ï ï Ö ö Ü ü ÿ </charinsert> ·
+
-
<charinsert>Ã ã Ñ ñ Õ õ </charinsert> ·
+
-
<charinsert>Å å </charinsert> ·
+
-
<charinsert>Ç ç </charinsert> ·
+
-
<charinsert>Č č Š š ŭ </charinsert> ·
+
-
<charinsert>Ł ł </charinsert> ·
+
-
<charinsert>Ő ő Ű ű </charinsert> ·
+
-
<charinsert>Ø ø </charinsert> ·
+
-
<charinsert>Ā ā Ē ē Ī ī Ō ō Ū ū </charinsert> ·
+
-
<charinsert>ß </charinsert> ·
+
-
<charinsert>Æ æ Œ œ </charinsert> ·
+
-
<charinsert>Ð ð Þ þ |</charinsert>
+
-
</p>
+
-
 
+
-
<p class="specialbasic" id="Greek" style="display:none" >
+
-
<charinsert>Α Ά Β Γ Δ Ε Έ Ζ Η Ή Θ Ι Ί Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Ό Π Ρ Σ Τ Υ Ύ Φ Χ Ψ Ω Ώ</charinsert> ·
+
-
<charinsert>α ά β γ δ ε έ ζ η ή θ ι ί κ λ μ ν ξ ο ό π ρ σ ς τ υ ύ φ χ ψ ω ώ</charinsert>
+
-
</p>
+
-
 
+
-
<p class="specialbasic" id="Cyrillic" style="display:none">
+
-
<charinsert>А Б В Г Д Ђ Е Ё Ж З Ѕ И Й Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ћ У Ф Х Ц Ч Џ Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я </charinsert> ·
+
-
<charinsert>а б в г д ђ е ё ж з ѕ и й ј к л љ м н њ о п р с т ћ у ф х ц ч џ ш щ ъ ы ь э ю я </charinsert>
+
-
</p>
+
-
 
+
-
<p class="specialbasic" id="IPA" style="display:none">
+
-
<charinsert> ʈ ɖ ɟ ɡ ɢ ʡ ʔ </charinsert> ·
+
-
<charinsert> ɸ ʃ ʒ ɕ ʑ ʂ ʐ ʝ ɣ ʁ ʕ ʜ ʢ ɦ </charinsert> ·
+
-
<charinsert> ɱ ɳ ɲ ŋ ɴ </charinsert> ·
+
-
<charinsert> ʋ ɹ ɻ ɰ </charinsert> ·
+
-
<charinsert> ʙ ʀ ɾ ɽ </charinsert> ·
+
-
<charinsert> ɫ ɬ ɮ ɺ ɭ ʎ ʟ </charinsert> ·
+
-
<charinsert> ɥ ʍ ɧ </charinsert> ·
+
-
<charinsert> ɓ ɗ ʄ ɠ ʛ </charinsert> ·
+
-
<charinsert> ʘ ǀ ǃ ǂ ǁ </charinsert> ·
+
-
<charinsert> ɨ ʉ ɯ </charinsert> ·
+
-
<charinsert> ɪ ʏ ʊ </charinsert> ·
+
-
<charinsert> ɘ ɵ ɤ </charinsert> ·
+
-
<charinsert> ɚ </charinsert> ·
+
-
<charinsert> ɛ ɜ ɝ ɞ ʌ ɔ </charinsert> ·
+
-
<charinsert> ɐ ɶ ɑ ɒ </charinsert> ·
+
-
<charinsert> ʰ ʷ ʲ ˠ ˤ ⁿ ˡ </charinsert> ·
+
-
<charinsert> ˈ ˌ ː ˑ </charinsert>
+
-
</p>
+
-
 
+
-
<p class="specialbasic" id="Arabic" style="display:none">
+
-
<span dir="rtl" style="font-size:120%;">
+
-
<charinsert>ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي</charinsert> ·
+
-
<charinsert>ﺍ ﺑ ﺗ ﺛ ﺟ ﺣ ﺧ ﺩ ﺫ ﺭ ﺯ ﺳ ﺷ ﺻ ﺿ ﻃ ﻇ ﻋ ﻏ ﻓ ﻗ ﻛ ﻟ ﻣ ﻧ ﻫ ﻭ ﻳ</charinsert> ·
+
-
<charinsert>ﺍ ﺒ ﺘ ﺜ ﺠ ﺤ ﺨ ﺪ ﺬ ﺮ ﺰ ﺴ ﺸ ﺼ ﻀ ﻄ ﻈ ﻌ ﻐ ﻔ ﻘ ﻜ ﻠ ﻤ ﻨ ﻬ ﻮ ﻴ</charinsert> ·
+
-
<charinsert>ﺎ ﺐ ﺖ ﺚ ﺞ ﺢ ﺦ ﺪ ﺬ ﺮ ﺰ ﺲ ﺶ ﺺ ﺾ ﻂ ﻆ ﻊ ﻎ ﻒ ﻖ ﻚ ﻞ ﻢ ﻦ ﻪ ﻮ ﻲ</charinsert> ·
+
-
<charinsert>ء- ّ- ْ- ً- ِ- آ أ إ ة ؤ ئ ى</charinsert> ·
+
-
<charinsert>پ چ ژ گ ﭪ &#1696; ۰ ۱ ۲ ۳ ٤ ٥ ٦ ٧ ۸ ۹</charinsert>
+
-
</span>
+
-
</p>
+
-
 
+
-
<p class="specialbasic" id="Catalan" style="display:none">
+
-
<charinsert>Á á À à Ç ç É é È è Ë ë Í í Ï ï Ó ó Ò ò Ö ö Ú ú Ù ù</charinsert>
+
-
</p>
+
-
 
+
-
<p class="specialbasic" id="Czech" style="display:none">
+
-
<charinsert>Á á Č č Ď ď É é Ě ě Í í Ň ň Ó ó Ř ř Š š Ť ť Ú ú Ů ů Ý ý Ž ž</charinsert>
+
-
</p>
+
-
 
+
-
<p class="specialbasic" id="Devanāgarī" style="display:none">
+
-
<charinsert>ँ ं ः अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऌ ऍ ऎ ए ऐ ऑ ऒ ओ औ क क़ ख ख़ ग ग़ घ ङ च छ ज ज़ झ ञ ट ठ ड ड़ द ढ ढ़ ण त थ ध न ऩ प फ फ़ ब भ म य य़ र ऱ ल ळ ऴ व श ष स ह ़ ऽ ा ि ॊ ो ौ ् ी ु ू ृ ॄ ॅ ॆ े ै ॉ ॐ ॑ ॒ ॓ ॔ ॠ ॡ ॢ ॣ । ॥ ॰</charinsert>
+
-
</p>
+
-
 
+
-
<p class="specialbasic" id="Esperanto" style="display:none">
+
-
<charinsert>Ĉ ĉ Ĝ ĝ Ĥ ĥ Ĵ ĵ Ŝ ŝ Ŭ ŭ</charinsert>
+
-
</p>
+
-
 
+
-
<p class="specialbasic" id="Estonian" style="display:none">
+
-
<charinsert>Č č Š š Ž ž Õ õ Ä ä Ö ö Ü ü</charinsert>
+
-
</p>
+
-
 
+
-
<p class="specialbasic" id="French" style="display:none">
+
-
<charinsert>À à  â Ç ç É é È è Ê ê Ë ë Î î Ï ï Ô ô Œ œ Ù ù Û û Ü ü Ÿ ÿ</charinsert>
+
-
</p>
+
-
 
+
-
<p class="specialbasic" id="German" style="display:none">
+
-
<charinsert>Ä ä Ö ö Ü ü ß</charinsert>
+
-
</p>
+
-
 
+
-
<p class="specialbasic" id="Hawaiian" style="display:none">
+
-
<charinsert>Ā ā Ē ē Ī ī Ō ō Ū ū ʻ</charinsert>
+
-
</p>
+
-
 
+
-
<p class="specialbasic" id="Hebrew" style="display:none">
+
-
<charinsert>א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת ־ ״ ׳</charinsert>
+
-
</p>
+
-
 
+
-
<p class="specialbasic" id="Hungarian" style="display:none">
+
-
<charinsert>Ő ő Ű ű</charinsert>
+
-
</p>
+
-
 
+
-
<p class="specialbasic" id="Icelandic" style="display:none">
+
-
<charinsert>Á á Ð ð É é Í í Ó ó Ú ú Ý ý Þ þ Æ æ Ö ö</charinsert>
+
-
</p>
+
-
 
+
-
<p class="specialbasic" id="Italian" style="display:none">
+
-
<charinsert>Á á À à É é È è Í í Ì ì Ó ó Ò ò Ú ú Ù ù</charinsert>
+
-
</p>
+
-
 
+
-
<p class="specialbasic" id="Latvian" style="display:none">
+
-
<charinsert>Ā ā Č č Ē ē Ģ ģ Ī ī Ķ ķ Ļ ļ Ņ ņ Š š Ū ū Ž ž</charinsert>
+
-
</p>
+
-
 
+
-
<p class="specialbasic" id="Lithuanian" style="display:none">
+
-
<charinsert>Ą ą Č č Ę ę Ė ė Į į Š š Ų ų Ū ū Ž ž</charinsert>
+
-
</p>
+
-
 
+
-
<p class="specialbasic" id="Maltese" style="display:none">
+
-
<charinsert>Ċ ċ Ġ ġ Ħ ħ Ż ż</charinsert>
+
-
</p>
+
-
 
+
-
<p class="specialbasic" id="Old English" style="display:none">
+
-
<charinsert>Ā ā Æ æ Ǣ ǣ Ǽ ǽ Ċ ċ Ð ð Ē ē Ġ ġ Ī ī Ō ō Ū ū Ƿ ƿ Ȳ ȳ Þ þ Ȝ ȝ</charinsert>
+
-
</p>
+
-
 
+
-
<p class="specialbasic" id="Pinyin" style="display:none">
+
-
<charinsert>Á á À à Ǎ ǎ Ā ā É é È è Ě ě Ē ē Í í Ì ì Ǐ ǐ Ī ī Ó ó Ò ò Ǒ ǒ Ō ō Ú ú Ù ù Ü ü Ǔ ǔ Ū ū Ǘ ǘ Ǜ ǜ Ǚ ǚ Ǖ ǖ</charinsert>
+
-
</p>
+
-
 
+
-
<p class="specialbasic" id="Polish" style="display:none">
+
-
<charinsert>ą Ą ć Ć ę Ę ł Ł ń Ń ó Ó ś Ś ź Ź ż Ż</charinsert>
+
-
</p>
+
-
 
+
-
<p class="specialbasic" id="Portuguese" style="display:none">
+
-
<charinsert>Á á À à Â â Ã ã Ç ç É é Ê ê Í í Ó ó Ô ô Õ õ Ú ú Ü ü</charinsert>
+
-
</p>
+
-
 
+
-
<p class="specialbasic" id="Romaji" style="display:none">
+
-
<charinsert>Ā ā Ē ē Ī ī Ō ō Ū ū</charinsert>
+
-
</p>
+
-
 
+
-
<p class="specialbasic" id="Romanian" style="display:none">
+
-
<charinsert>Ă ă Â â Î î Ş ş Ţ ţ</charinsert>
+
-
</p>
+
-
 
+
-
<p class="specialbasic" id="Scandinavian" style="display:none">
+
-
<charinsert>À à É é Å å Æ æ Ä ä Ø ø Ö ö</charinsert>
+
-
</p>
+
-
 
+
-
<p class="specialbasic" id="Serbian" style="display:none">
+
-
<charinsert>А а Б б В в Г г Д д Ђ ђ Е е Ж ж З з И и Ј ј К к Л л Љ љ М м Н н Њ њ О о П п Р р С с Т т Ћ ћ У у Ф ф Х х Ц ц Ч ч Џ џ Ш ш</charinsert>
+
-
</p>
+
-
 
+
-
<p class="specialbasic" id="Spanish" style="display:none">
+
-
<charinsert>Á á É é Í í Ñ ñ Ó ó Ú ú Ü ü ¡ ¿</charinsert>
+
-
</p>
+
-
 
+
-
<p class="specialbasic" id="Turkish" style="display:none">
+
-
<charinsert>Ç ç Ğ ğ İ ı Ö ö Ş ş Ü ü Â â Î î Û û</charinsert>
+
-
</p>
+
-
 
+
-
<p class="specialbasic" id="Vietnamese" style="display:none">
+
-
<charinsert>À à Ả ả Á á Ạ ạ Ã ã Ă ă Ằ ằ Ẳ ẳ Ẵ ẵ Ắ ắ Ặ ặ Â â Ầ ầ Ẩ ẩ Ẫ ẫ Ấ ấ Ậ ậ Đ đ È è Ẻ ẻ Ẽ ẽ É é Ẹ ẹ Ê ê Ề ề Ể ể Ễ ễ Ế ế Ệ ệ Ỉ ỉ Ĩ ĩ Í í Ị ị Ì ì Ỏ ỏ Ó ó Ọ ọ Ò ò Õ õ Ô ô Ồ ồ Ổ ổ Ỗ ỗ Ố ố Ộ ộ Ơ ơ Ờ ờ Ở ở Ỡ ỡ Ớ ớ Ợ ợ Ù ù Ủ ủ Ũ ũ Ú ú Ụ ụ Ư ư Ừ ừ Ử ử Ữ ữ Ứ ứ Ự ự Ỳ ỳ Ỷ ỷ Ỹ ỹ Ỵ ỵ Ý ý</charinsert>
+
-
</p>
+
-
 
+
-
<p class="specialbasic" id="Welsh" style="display:none">
+
-
<charinsert>Á á À à Â â Ä ä É é È è Ê ê Ë ë Ì ì Î î Ï ï Ó ó Ò ò Ô ô Ö ö Ù ù Û û Ẁ ẁ Ŵ ŵ Ẅ ẅ Ý ý Ỳ ỳ Ŷ ŷ Ÿ ÿ</charinsert>
+
-
</p>
+
-
 
+
-
<p class="specialbasic" id="Yiddish" style="display:none">
+
-
<charinsert> א אַ אָ ב בֿ ג ד ה ו וּ װ ױ ז זש ח ט י יִ ײ ײַ כ ך כּ ל ל+ מ ם נ ן ס ע ע+ פ פּ פֿ ף צ ץ ק ר ש שׂ תּ ת ׳ ״ ־ </charinsert>
+
-
</p>
+
-
</div>
+

Версия 13:08, 18 марта 2010

Личные инструменты