MediaWiki:Edittools

Материал из LingvoWiki

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
 
(6 промежуточных версий не показаны.)
Строка 1: Строка 1:
-
<!-- Расположенный здесь текст будет показываться под формой редактирования и формой загрузки. --><!-- http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:CharInsert -->
+
<!-- Text here will be shown below edit and upload forms. -->
-
Символы: <charinsert>— «+» „+“ ° ′ ″ ~ § € × ÷ ² ³ … ← → ↔ <nowiki>{{подст:ударение}}</nowiki></charinsert>
+
<!-- Please don't translate this page with sub pages (it will render support of that menu for your language very likely unmaintainable) -->
 +
<div id="specialchars" class="my-buttons" style="margin-top:10px; border-style:solid; border-width:1px; border-color:#aaaaaa; padding:1px; text-align:center; font-size:120%;" title="Click on the wanted special character.">
-
Вики-разметка: <charinsert><nowiki>~~~~</nowiki> <nowiki>[[+]]</nowiki> <nowiki>[[|+]]</nowiki> <nowiki>[[Файл:+]]</nowiki> <nowiki>#REDIRECT[[]]</nowiki></charinsert>
+
<p class="specialbasic" id="Standard">&nbsp; 
 +
<charinsert>[+]</charinsert> ·
 +
<charinsert>[[+]]</charinsert> ·
 +
<charinsert>[[+|]]</charinsert> ·
 +
<charinsert>{{+}}</charinsert> ·
 +
<charinsert>– —</charinsert> ·
 +
<charinsert>“+” ‘+’ «+» ‹+› „+“ ‚+‘ ’</charinsert> ·
 +
<charinsert>… ~ | ° ′ ″ &nbsp; {{подст:ударение}} § €</charinsert> ·
 +
<charinsert>≈ ≠ ≤ ≥ ± − × ÷ ← ↔ → ² ³ ½ ·</charinsert>
 +
<br />
 +
<charinsert>[[Категория:+]] [[:Файл:+]] <nowiki>~~~~</nowiki></charinsert> ·
 +
<charinsert><nowiki><!-- + --></nowiki> <u>+</u> <s>+</s> <small>+</small> <big>+</big> <sub>+</sub> <sup>+</sup> <blockquote>+</blockquote> <poem>+</poem> <math>+</math> <gallery>+</gallery> <tt>+</tt> <code>+</code> <pre>+</pre> &lt;nowiki>+</nowiki></charinsert>
 +
<charinsert><includeonly>+</includeonly></charinsert> ·
 +
<charinsert><noinclude>+</noinclude></charinsert> ·
 +
<charinsert>#REDIRECT[[+]]</charinsert> ·
 +
<charinsert>&#123;&#123;DEFAULTSORT:+&#125;&#125;</charinsert>
 +
</p>
-
Тэги: <charinsert><>+</> <nowiki><!-- + --></nowiki> <u>+</u> <s>+</s> <small>+</small> <big>+</big> <sub>+</sub> <sup>+</sup> <blockquote>+</blockquote> <poem>+</poem> <math>+</math> <gallery>+</gallery> <tt>+</tt> <code>+</code> <pre>+</pre> &lt;nowiki>+</nowiki> <includeonly>+</includeonly> <noinclude>+</noinclude></charinsert>
+
<p class="specialbasic" id="IPA" style="display:none">
 +
<charinsert> ʈ ɖ ɟ ɡ ɢ ʡ ʔ </charinsert> ·
 +
<charinsert> ɸ ʃ ʒ ɕ ʑ ʂ ʐ ʝ ɣ ʁ ʕ ʜ ʢ ɦ </charinsert> ·
 +
<charinsert> ɱ ɳ ɲ ŋ ɴ </charinsert> ·
 +
<charinsert> ʋ ɹ ɻ ɰ </charinsert> ·
 +
<charinsert> ʙ ʀ ɾ ɽ </charinsert> ·
 +
<charinsert> ɫ ɬ ɮ ɺ ɭ ʎ ʟ </charinsert> ·
 +
<charinsert> ɥ ʍ ɧ </charinsert> ·
 +
<charinsert> ɓ ɗ ʄ ɠ ʛ </charinsert> ·
 +
<charinsert> ʘ ǀ ǃ ǂ ǁ </charinsert> ·
 +
<charinsert> ɨ ʉ ɯ </charinsert> ·
 +
<charinsert> ɪ ʏ ʊ </charinsert> ·
 +
<charinsert> ɘ ɵ ɤ </charinsert> ·
 +
<charinsert> ɚ </charinsert> ·
 +
<charinsert> ɛ ɜ ɝ ɞ ʌ ɔ </charinsert> ·
 +
<charinsert> ɐ ɶ ɑ ɒ </charinsert> ·
 +
<charinsert> ʰ ʷ ʲ ˠ ˤ ⁿ ˡ </charinsert> ·
 +
<charinsert> ˈ ˌ ː ˑ </charinsert>
 +
</p>
-
Управление оглавлением: <charinsert>__NOTOC__ __TOC__ __FORCETOC__</charinsert>
+
<p class="specialbasic" id="Greek" style="display:none" >
 +
<charinsert>Α Ά Β Γ Δ Ε Έ Ζ Η Ή Θ Ι Ί Ϊ  Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Ό Π Ρ Σ  Τ Υ Ύ Ϋ  Φ Χ Ψ Ω Ώ</charinsert> ·
 +
<charinsert>α ά β γ δ ε έ ζ η ή θ ι ί ϊ ΐ κ λ μ ν ξ ο ό π ρ σ ς τ υ ύ ϋ ΰ φ χ ψ ω ώ</charinsert>
 +
</p>   
 +
 
 +
<p class="specialbasic" id="Cyrillic/Slavic" style="display:none">
 +
<charinsert> А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я </charinsert> ·
 +
<charinsert> а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я </charinsert> ·
 +
<charinsert> Ґ Ѓ Ђ Є Ѕ І Ї Ј Ќ Љ Њ Ћ Ў Џ </charinsert> ·
 +
<charinsert> ґ ѓ ђ є ѕ і ї ј ќ љ њ ћ ў џ </charinsert> ·
 +
<charinsert> Ѡ Ѣ Ѥ Ѧ Ѩ Ѫ Ѭ Ѯ Ѱ Ѳ Ѵ Ѷ Ѹ Ѻ Ѽ Ѿ Ҁ </charinsert> ·
 +
<charinsert> ѡ ѣ ѥ ѧ ѩ ѫ ѭ ѯ ѱ ѳ ѵ ѷ ѹ ѻ ѽ ѿ ҁ </charinsert> ·
 +
<charinsert> ҂ ҃ ҄ ҅ ҆ </charinsert>
 +
</p>
 +
 
 +
<p class="specialbasic" id="Cyrillic/Non-Slavic" style="display:none">
 +
<charinsert>Ӑ Ӓ Ӕ Ґ Ғ Ҕ Ӗ Ә Ӛ Ҽ Ҿ Ӏ Җ Ӂ Ӝ Ҙ Ӟ Ӡ Ӣ Ӥ Қ Ҝ Ҟ Ҡ Ӄ Ң Ҥ Ӧ Ө Ӫ Ҧ Ҩ Ҫ Ҭ Ў Ӯ Ӱ Ӳ Ү Ұ Ҳ Ҵ Ҷ Ҹ Һ Ӈ Ӌ Ӵ Ӹ</charinsert> ·
 +
<charinsert>ӑ ӓ ӕ ґ ғ ҕ ӗ ә ӛ ҽ ҿ Ӏ җ ӂ ӝ ҙ ӟ ӡ ӣ ӥ қ ҝ ҟ ҡ ӄ ң ҥ ӧ ө ӫ ҧ ҩ ҫ ҭ ў ӯ ӱ ӳ ү ұ ҳ ҵ ҷ ҹ һ ӈ ӌ ӵ ӹ</charinsert>
 +
</p>
 +
 
 +
<p class="specialbasic" id="Latin/Romance" style="display:none">
 +
<charinsert> Á À Â Ã Ă Ç É È Ê Ë Í Î Ï Ñ Ó Ò Ô Ö Õ Œ Ú Ù Û Ü Ş Ţ Ÿ </charinsert> ·
 +
<charinsert> á à â ã ă ç é è ê ë í î ï ñ ó ò ô ö õ œ ú ù û ü ş ţ ÿ </charinsert> ·
 +
<charinsert> ¡ ¿ </charinsert> ·
 +
<charinsert> Ā Ă Ē Ĕ Ī Ĭ Ō Ŏ Ū Ŭ ā ă ē ĕ ī ĭ ō ŏ ū ŭ </charinsert>
 +
</p>
 +
 
 +
<p class="specialbasic" id="Latin/Germanic" style="display:none">
 +
<charinsert> Á À Ä Å Æ Ð É Í Ó Ö Ø Ú Ü Ý ß Þ </charinsert> ·
 +
<charinsert> á à ä å æ ð é í ó ö ø ú ü ý ß þ </charinsert> ·
 +
<charinsert> Ā Ǣ Ǽ Ċ Ē Ġ Ī Ō Ū Ƿ Ȳ Þ Ȝ </charinsert> ·
 +
<charinsert> ā ǣ ǽ ċ ē ġ ī ō ū ƿ ȳ þ ȝ </charinsert>
 +
</p>
 +
 
 +
<p class="specialbasic" id="Latin/Slavic" style="display:none">
 +
<charinsert> Á Ä Ą Č Ć Ď Đ É Ě Ę Í Ĺ Ľ Ł Ň Ń Ó Ô Ŕ Ř Š Ś Ť Ú Ů Ý Ž Ź Ż </charinsert> ·
 +
<charinsert> á ä ą č ć ď đ é ě ę í ĺ ľ ł ň ń ó ô ŕ ř š ś ť ú ů ý ž ź ż </charinsert>
 +
</p>
 +
 
 +
<p class="specialbasic" id="Latin/Other European" style="display:none">
 +
<charinsert> Á À Â Ä Ā Ą Č Ĉ Ċ É È Ê Ë Ē Ę Ė Ģ Ġ Ĝ Ħ Ĥ Ì Î Ï Ī Į Ĵ Ķ Ļ Ņ Ó Ò Ô Ö Õ Ő Š Ŝ Ù Û Ü Ū Ų Ű Ŭ Ẁ Ŵ Ẅ Ý Ỳ Ŷ Ÿ Ž Ż </charinsert> ·
 +
<charinsert> á à â ä ā ą č ĉ ċ é è ê ë ē ę ė ģ ġ ĝ ħ ĥ ì î ï ī į ĵ ķ ļ ņ ó ò ô ö õ ő š ŝ ù û ü ū ų ű ŭ ẁ ŵ ẅ ý ỳ ŷ ÿ ž ż </charinsert>
 +
</p>
 +
 
 +
<p class="specialbasic" id="Latin/Non-European" style="display:none">
 +
<charinsert> Á À Â Ǎ Ā Ç É È Ě Ē Ğ Í Ì Î Ǐ Ī İ Ó Ò Ö Ǒ Ō Ş Ú Ù Û Ü Ǔ Ū Ǘ Ǜ Ǚ Ǖ ʻ </charinsert> ·
 +
<charinsert> á à â ǎ ā ç é è ě ē ğ í ì î ǐ ī ı ó ò ö ǒ ō ş ú ù û ü ǔ ū ǘ ǜ ǚ ǖ ʻ </charinsert> ·
 +
</p>
 +
 
 +
<p class="specialbasic" id="Arabic" style="display:none">
 +
<span dir="rtl" style="font-size:120%;">
 +
<charinsert>ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي</charinsert> ·
 +
<charinsert>ﺍ ﺑ ﺗ ﺛ ﺟ ﺣ ﺧ ﺩ ﺫ ﺭ ﺯ ﺳ ﺷ ﺻ ﺿ ﻃ ﻇ ﻋ ﻏ ﻓ ﻗ ﻛ ﻟ ﻣ ﻧ ﻫ ﻭ ﻳ</charinsert> ·
 +
<charinsert>ﺍ ﺒ ﺘ ﺜ ﺠ ﺤ ﺨ ﺪ ﺬ ﺮ ﺰ ﺴ ﺸ ﺼ ﻀ ﻄ ﻈ ﻌ ﻐ ﻔ ﻘ ﻜ ﻠ ﻤ ﻨ ﻬ ﻮ ﻴ</charinsert> ·
 +
<charinsert>ﺎ ﺐ ﺖ ﺚ ﺞ ﺢ ﺦ ﺪ ﺬ ﺮ ﺰ ﺲ ﺶ ﺺ ﺾ ﻂ ﻆ ﻊ ﻎ ﻒ ﻖ ﻚ ﻞ ﻢ ﻦ ﻪ ﻮ ﻲ</charinsert> ·
 +
<charinsert>ء- ّ- ْ- ً- ِ- آ أ إ ة ؤ ئ ى</charinsert> ·
 +
<charinsert>پ چ ژ گ ﭪ &#1696; ۰ ۱ ۲ ۳ ٤ ٥ ٦ ٧ ۸ ۹</charinsert>
 +
</span>
 +
</p>
 +
 
 +
<p class="specialbasic" id="Hebraic" style="display:none">
 +
<charinsert> א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת ־ ״ ׳ </charinsert> ·
 +
<charinsert>  א אַ אָ בֿ וּ װ ױ יִ ײ ײַ כּ פּ פֿ שׂ תּ </charinsert>
 +
</p>
 +
 
 +
<p class="specialbasic" id="Devanāgarī" style="display:none">
 +
<charinsert>ँ ं ः अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऌ ऍ ऎ ए ऐ ऑ ऒ ओ औ क क़ ख ख़ ग ग़ घ ङ च छ ज ज़ झ ञ ट ठ ड ड़ द ढ ढ़ ण त थ ध न ऩ प फ फ़ ब भ म य य़ र ऱ ल ळ ऴ व श ष स ह ़ ऽ ा ि ॊ ो ौ ् ी ु ू ृ ॄ ॅ ॆ े ै ॉ ॐ ॑ ॒ ॓ ॔ ॠ ॡ ॢ ॣ । ॥ ॰</charinsert>
 +
</p>
-
<div class="NavFrame">
 
-
<div class="NavHead">Дополнительный латинский алфавит</div>
 
-
<div class="NavContent">
 
-
<charinsert>À Á Â Ã Ä Å Ą Ă Æ Ç Ć Č Ď Ð  Ğ È É Ê Ë Ę Ě Ì Í Î Ï İ Ł Ľ Ĺ Ḷ Ñ Ń Ň Ṇ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ő Œ Ŕ Ř Ṛ Š Ś Ş Ş ß Ť Ţ Þ Ù Ú Û Ü Ů Ú Ű Ý Ÿ Ž Ź Ż</charinsert><br>
 
-
<charinsert>à á â ã ä å ą ă æ ç ć č ď đ ð ğ è é ê ë ę ě ì í î ï ı ł ľ ĺ ḷ ñ ń ň ṇ ò ó ô õ ö ø ő œ ŕ ř ṛ š ś ş ş ß ť ţ þ ù ú û ü ů ú ű ý ÿ ž ź ż</charinsert>
 
-
</div>
 
-
</div>
 
-
<div class="NavFrame">
 
-
<div class="NavHead">Греческий алфавит</div>
 
-
<div class="NavContent">
 
-
<charinsert>Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Ϊ ϊ Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ ς Τ τ Υ υ Ϋ ϋ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω</charinsert>
 
-
</div>
 
-
</div>
 
-
<div class="NavFrame">
 
-
<div class="NavHead">Расширенный международный фонетический алфавит</div>
 
-
<div class="NavContent">
 
-
<charinsert>ʙ β ɓ ç ɕ ɖ ɗ ð ɸ ɠ ɢ ʛ ɣ χ ħ ɦ ɧ ɥ ʜ ɟ ʝ ɬ ɭ ʎ ʟ ɮ ɱ ɰ ɳ ɲ ŋ ɴ ⱱ ʀ ʁ ɾ ɽ ɹ ɻ ɺ ʃ ʄ ʂ ʈ θ ʋ ʍ ʒ ʐ ʑ ʔ ʕ ʡ ʢ</charinsert><br>
 
-
<charinsert>ɑ ɒ ɐ ʌ æ ɘ ə ɛ ɜ ɨ ɪ ø ɵ ɞ œ ɶ ɔ ʉ ɯ ʊ ʏ ɤ</charinsert> — <charinsert>ˈ ˌ ː ˑ ‿ ʷ ʲ ˠ ˤ ʘ ǀ ǃ ǂ ǁ</charinsert>
 
-
</div>
 
</div>
</div>

Текущая версия на 12:21, 23 марта 2010

  [] · [[]] · [[|]] · {{}} · · “” ‘’ «» ‹› „“ ‚‘ · ~ | ° &nbsp; {{подст:ударение}} § · ± × ÷ ² ³ ½ ·
[[Категория:]] [[:Файл:]] ~~~~ · <!-- --> <u></u> <s></s> <small></small> <big></big> <sub></sub> <sup></sup> <blockquote></blockquote> <poem></poem> <math></math> <gallery></gallery> <tt></tt> <code></code> <pre></pre> <nowiki></nowiki> <includeonly></includeonly> · <noinclude></noinclude> · #REDIRECT[[]] · {{DEFAULTSORT:}}

Личные инструменты