Be:Адпаведнікі ў кантонскай і путунхуа

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Займеннікі

Путунхуа Кантонская Значэнне
Іерогліфы Піньінь Йель Іерогліфы Йель Піньінь
kéuih (qú) ён
яна
牠/它 яно
nín (néih) (你) (néih) (ni3) Вы

Службовыя словы

Путунхуа Кантонская Значэнне
Іерогліфы Піньінь Йель Іерогліфы Йель Піньінь
b&ugrage; (bú) bāt m̀h (wú) не
shì sih 係 (系) haih быць
沒有 (没有) méiyŏu muht'yáuh móuh (măo) не мець, не быць

Ежа

Путунхуа Кантонская Значэнне
Іерогліфы Піньінь Йель Іерогліфы Йель Піньінь
喫/吃 chī hek sih shí есць
hot yám yĭn піць

Эмоцыі і сімпатыі

Путунхуа Кантонская Значэнне
Іерогліфы Піньінь Йель Іерогліфы Йель Піньінь
喜歡 xĭhuan héifūn 鍾意 jūngyi (zhōngyì) любіць, падабацца
喜歡 héifūn xiĭhuan любіць, падабацца (больш фармальна)