Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/40

Материал из LingvoWiki
Версия от 12:16, 28 февраля 2011; PhersuBot (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к навигацииПерейти к поиску
ἐκ-περιοδεύω 1) обходить кругом (τι Plut.); 2) всесторонне исследовать (τὴν προσπίπτουσαν φαντασίαν Sext.).

ἐκ-περιπλέω (тж. ἐ. ταῖς ναυσί Plut.) (из какого-л. места) на корабле объезжать, огибать (κατὰ πρύμναν Polyb.; Σικελίαν Plut.).

ἐκ-περισπασμός воен. три четверти оборота Polyb.

ἐκ-περισσῶς с чрезвычайной силой, решительно (λαλεῖν NT - v. l. ἐκ περισσοῦ).

ἐκ-πέρῠσι(ν) adv. с прошлого года или в прошлом году Luc.

ἔκπεσε эп. 3 л. sing. aor. 2 к ἐκπίπτω.

ἐκ-πέσσω, атт. ἐκπέττω 1) переваривать (ἡ τροφὴ ἐκπέττεται Arst.); 2) (о животных) доводить до состояния зрелости (ἐκπέψαι καὶ ξηρᾶναι τὸ κέρας Arst.); pass. распускаться (ἐκπέττεται τὰ ἄνθη Arst.), высиживаться (ἐκπέττεται τὰ ᾠά Arst.) или рождаться, возникать (σκώληκες ἐκ τῆς γῆς ἐκπέττονται Arst.).

ἐκ-πέτᾰμαι Arst. = ἐκπέτομαι.

ἐκ-πετάννῡμι 1) распускать, распростирать (ἱστία Eur.; πτέρυγας Anth.): ἐκπετάσας πᾶσι τοῖς ἀρμένοις Polyb. на всех парусах; ἐκπετάσας πώγωνα Luc. распушив бороду; 2) раскрывать (τὰ ὦτα ὥσπερ σκιάδειον Arph.); 3) раскидывать, расставлять (τὸ δίκτυον Her.); 4) pass. целиком предаваться: ἐπὶ κῶμον ἐκπετασθείς Eur. весь отдавшись разгулу.

ἐκ-πέτασις, εως ἡ распускание, расширение (ἐ. καὶ διάλυσις Plut.).

ἐκπετάσματα τά разъяснения (заглавие одного из математических сочинений Демокрита) Diog. L.

ἐκ-πετήσῐμος 2 готовый вылететь (из гнезда), т. е. оперившийся (νεοττοί Arph.).

ἐκ-πέτομαι (aor. 2 ἐξέπτην) вылетать, улетать (τινος Batr.; θὺραζε Hes.).

ἐκπέττω атт. = ἐκπέσσω.

ἐκπεύθομαι Aesch. = ἐκπυνθάνομαι.

ἐκπεφυυῖα эп. part. pf. f к ἐκφύω.

ἔκ-πεψις, εως ἡ созревание: ταχεῖαν ἔκπεψιν ἔχειν Arst. быстро достигать зрелости.

ἐκ-πηγνύω 1) досл. замораживать, перен. уплотнять, делать твердым (ἐκπαγεὶς καὶ γενομένος σκληρός Plut.); 2) приводить в оцепенение, оглушать (τῆς νάρκης δύναμις τοὺς θίγοντας ἐκπηγνύουσα Plut.).

ἐκ-πηδάω, ион. v. l. ἐκπηδέω (fut. ἐκπηδήσομαι) 1) выскакивать, выпрыгивать (ἐκ τοῦ ὕδατος Arst.); 2) бить ключом (ὕδατος, ἐκπηδᾷ νοτίς Eur.); 3) спрыгивать, бросаться (sc. ἐς τὴν θάλασσαν Her.); 4) прыгать, скакать (ἐλαφρότητι θαυμαστῇ Plut.): ἐ. φόβῳ Soph. выскакивать от страха; 5) перен. перескакивать, метаться (ἐκ τῶν τεχνῶν εἰς τὴν φιλοσοφίαν Plat.); 6) набрасываться, устремляться, нападать (ἐπί τινα Lys.; ἐκπηδῶσιν ἐσπασμένοι τὰ ξίφη Xen.); 7) убегать (ἐκ τῆς πόλεως ἐπὶ τὸ στρατόπεδον Polyb.).

ἐκ-πήδημα, ατος τό прыжок: ὕψος κρεῖσσον ἐκπηδήματος Aesch. вышина большая, чем прыжок, т. е. непреодолимая преграда.

ἐκπήδησις, εως ἡ Plat. = ἐκπήδημα.

ἐκ-πηνίζομαι 1) разматывать, тянуть нить, прясть (οἱ ἀράχναι πολὺ ἐκπηνίζονται Arst.); 2) перен. ирон. выматывать обратно, т. е. заставлять вернуть (τι Arph.).

ἐκ-πῑδύομαι литься потоком, бить ключом (κακῶν κρηπὶς ἐκπιδύεται Aesch.).

ἐκ-πιέζω 1) выжимать, выдавливать (τὸ νοτερόν Arst., Plut.; ὑπὸ κουφότητος ἐκπιεσθείς Plut.): ἐκπιεστὰ ξύλα Arst. высушенные дрова; 2) воен. вытеснять, выпирать (τοὺς προσβάλλοντας Polyb.).

ἐκ-πίεσις, εως ἡ выжимание, выдавливание, выпирание Arst.

ἐκπιεσμός ὁ Arst., Epicur. ap. Diog. L. = ἐκπίεσις.

ἔκπιθι imper. aor. 2 к ἐκπίνω.

ἐκ-πικρόομαι становиться очень горьким, горкнуть Arst.

ἔκ-πικρος 2 чрезвычайно горький Arst.

ἐκ-πίμπλημι (fut. ἐκπλήσω) 1) наполнять (κρατῆρα Eur.); 2) пополнять, доводить до полного состава (τὸ ἱππικόν Xen.); 3) восполнять, заполнять, возмещать (τὸ ἐλλεῖπον Xen.); 4) исполнять (τὸν νόμον ἐκπλῆσαι Her.); 5) приводить в исполнение, осуществлять (τὰς ἀράς τινος Eur.): ἐξέπλησε τοῦ ὀνείρου τὴν φήμην Her. на нем сбылось предсказание сновидения; ἐκπλῆσαι μοῖραν τὴν ἑωυτοῦ Her. быть постигнутым тем, что предопределено судьбой; 6) насыщать, удовлетворять (ὄμματα θέᾳ Eur.): τὴν φιλονεικίαν ἐκπιμπλάναι Thuc. удовлетворить (свою) жажду мести; ἐκπλῆσαι τὰς γνώμας τινός Xen. удовлетворить чьи-л. желания; 7) совершать: ἐκπλῆσαι ὁδόν Eur. пройти путь; τερπνὸν ἐκπλῆσαι βίον Eur. приятно провести жизнь; κίνδυνον ἐκπλήσας Eur. преодолев опасность; μίαν πονήσας ἡμέραν, μὴ δέκ᾽ ἐκπλήσας ἔτη Eur. потрудившись один (всего) день, а не десять лет; πανταχῆ ἄστεως ζητῶν νιν ἐξέπλησα Eur. я искал ее по всему городу; 8) искупать: ἁμαρτάδα τινὸς ἐκπλῆσαι Her. поплатиться за чье-л. преступление; 9) полностью перечислять, пространно излагать (κακῶν πλῆθος Aesch.).

ἐκ-πίμπρημι зажигать, pass. зажигаться, гореть (ἡ ἐκπιμπραμένη φλόξ Arst.).

ἐκ-πίνω (ῑ) (fut. ἐκπίομαι, aor. 2 ἐξέπιον - эп. ἔκπιον; pass.: fut. ἐκποθήσομαι, aor. ἐξεπόθην, pf. ἐκπέπομαι) 1) выпивать (sc. ἡδὺ ποτόν Hom.); 2) пить, сосать (οἱ κυνοραισταὶ ἐκπίουσι τὸ αἷμα Arst.); 3) всасывать, поглощать, вбирать в себя (αἵματ᾽ ἐκποθένθ᾽ ὑπὸ χθονός Aesch.; ὁ ὀχετὸς ἐκπίνει τὸ ὕδωρ Arst.); 4) перен. высасывать, иссушать, истощать (ὡς ἔχιδνά τινα Soph.; ὄλβον Eur.); 5) выпивать, осушать (χρύσεον κέρας Soph.).

ἐκ-πιπράσκω распродавать (ἅπαντα ἐκπέπραται ταῦτα Dem.).

ἐκ-πίπτω (fut. ἐκπεσοῦμαι, aor. 2 ἐξέπεσον, pf. ἐκπέπτωκα; часто как pass. к ἐκβάλλω) 1) выпадать, спадать, падать (χειρός τινι, δίφρου Hom.; ἀντύγων ἄπο Eur.; ἐκ τοῦ τρήματος Arph.; ὀδόντες ἐκπίπτουσιν Arst.): αἱ ἀπὸ τοῦ κέντρου γραμμαὶ κατὰ κῶνον ἐκπίπτουσαι Arst. линии, расходящиеся конусом из центра; 2) быть выбрасываемым (на берег волнами) (Hom. - in tmesi; εἰς γῆν τὴνδε Eur.; πρὸς τὴν χώραν Plat.): ἐξέπεσεν ἐς τὸν Ναυπακτίων λιμένα Thuc. (тело Тимократа) прибило волнами к Навпактийскому порту; οἱ ἐκπίπτοντες Xen. (потерпевшие кораблекрушение и) выброшенные на берег; 3) капать, выделяться (ἐξ αἰγείρων ἐκπίπτει τὸ ἤλεκτρον Arst.); 4) отпадать, отклоняться (ἐκ τοῦ ἐπιτηδεύματός τινος Plat.): ἐκπεσεῖν ἐκ τῆς ὁδοῦ Xen. и τῆς ὁδοῦ Plut. сбиться с пути; 5) воен. делать вылазку, идти в наступление, нападать (οἱ πολέμιοι ἐκπίπτοντες Her., Xen. - ср. 13; ἐκπεσόντες ξίφη ἔχοντες Xen.; εἰς τὰς εὐρυχωρίας ἐκπεσεῖν Polyb.): ἐξέπεσε διώκων Plut. он бросился в погоню; 6) устремляться, выбегать (τῆς ἀγορᾶς δρόμῳ Plut.); 7) убегать (Ἀθήναζε Thuc.; πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους Xen.); 8) прорываться: ἡ ἀκουσίως ἐκπίπτουσα φωνή Plut. невольно сорвавшееся слово; 9) терпеть неудачу (τραγῳδία ἐκπίπτει Arst.; ἐκπίπτοντες ὑπόμισθοι τραγῳδοῦντες Luc.): ἐκπεσὼν οἰχήσεται Plat. ему предстоит провал; ἐξέπεσε τοῦ δράματος Plut. его драма провалилась; ἐκπέπτωκεν ὁ λόγος NT слово не сбылось; 10) впадать, оказываться: εἰς λήθην τινὸς ἐκπεσεῖν Aeschin. забыть о чем-л.; εἴς τινα παροινίαν ἐκπεσεῖν Plut. впасть в некое состояние опьянения; 11) лишаться власти, быть свергаемым (πρός τινος Aesch., Soph.); 12) быть лишаемым, лишаться (τυραννίδος Aesch.; τῆς φιλίας τινός Plut.): ἐκπεπτωκὼς ἐκ τῶν ἐόντων Her. потерявший состояние, впавший в нищету; ἀπὸ τῶν ὑπαρχουσῶν ἐλπίδων ἐ. Thuc. лишиться своих надежд; ἐκπεσεῖν ἐκ τῆς δόξης Isocr. лишиться (былой) славы; τοῦ φρονεῖν ἐ. Plut. терять рассудок; τοῦ θράσους ἐκπεσεῖν Plut. пасть духом; ἐκπεσεῖν τοῦ λόγου Aeschin. сбиться в речи; 13) изгоняться (ὑπό τινος Her., Thuc.; ἐκ τῆς Ἑλλάδος ἐκπίπτοντες Thuc.; τῶν οἰκιῶν ἐκπεπτωκότες Xen.; τῆς πατρίδος Plut.): οἱ ἐκπεσόντες Thuc. и οἱ ἐκπεπτωκότες Plut. изгнанники; ἐκπεσεῖν τῆς βουλῆς Plut. быть исключенным из сената; τῶν πολεμίων ἐκπεσόντων Plut. после изгнания неприятеля (ср. 5); 14) распространяться, становиться известным: ἐκπεσεῖν εἰς ἀνθρώπους Plat. стать достоянием людей, т. е. общеизвестным; φωνὴ ἐξ ἄλσους ἐξέπεσε Plut. из рощи раздался голос; 15) (об оракулах и т. п.) даваться, объявляться (οἱ νῦν ἐκπίπτοντες χρησμοί Luc.; ἐκπίπτει χρησμὸς ποιεῖν τι Diog. L.): ταύτης τῆς ἀποκρίσεως ἐκπεσούσης Polyb. когда был объявлен этот ответ; 16) переходить, превращаться (ἡ στάσις φιλία - v. l. ἐς φιλίαν - ἐξεπεπτώκει Thuc.; εἰς ἀλλότριον εἶδος Plat.).

ἐκ-πίτνω (= ἐκπίπτω) лишиться, быть свергнутым (δηναιῶν θρόνων Aesch.).

ἐκ-πλᾰγής 2 пораженный, ошеломленный, опешивший (διὰ τὸ παράδοξον Polyb.).

ἕκ-πλεθρος 2 равный шести плетрам, т. е. одному стадию (или 185 м) (δρόμος Eur.).

ἐκ-πλεονάζω быть чрезмерным (ἐκπλεονάζουσα τροφή Arst.).

ἔκ-πλεος 2 и ἔκπλεως 2, gen. ωνος 1) досл. полный, переполненный, перен. насыщенный (βορᾶς Eur.): ἀπέχειν ἔκπλεω τὴν δίκην Plut. (полностью) отомстить; ἱππεῖς ἔκπλεῳ ἦσαν εἰς τοὺς μυρίους Xen. число всадников было доведено до полных десяти тысяч; 2) обильный (ἐπιτήδεια, μισθός Xen.).

ἐκ-πλέω, ион. преимущ. ἐκπλώω (fut. ἐκπλεύσομαι, aor. ἐξέπλευσα) 1) выплывать, отплывать, уплывать (χθονός и ἐκ γῆς Soph.; ἐς θάλασσαν Her.; ἐκ Κορίνθου Thuc.; οἱ ἰχθύες ἐκπλέουσαν Arst.; Ἀθήνῃθεν ἐκπεπλευκώς Plut.); ἐ. τὸν ἔκπλουν Dem. отправляться в морское путешествие; ἐκπλεῦσαι τῶν φρενῶν или ἐκ τοῦ νόου Her. сойти с ума; 2) (о корабле) огибать, обходить: ἐκπλεῦσαι ἐς τὴν εὐρυχωρίαν τὰς τῶν πολεμίων ναῦς Thuc. (незаметно) обойти в открытом море неприятельский флот.

ἔκπλεως Eur., Xen., Plut. = ἔκπλεος.

ἔκπληγεν эп. 3 л. pl. aor. 2 pass. к ἐκπλήσσω.

ἐκπλήγνῡμι (Thuc. только inf. praes. pass. ἐκπλήγνυσθαι) = ἐκπλήσσω.

ἐκ-πληκτικός 3 потрясающий, ужасающий (θόρυβος Thuc.; ἀναγνώρισις Arst.); наводящий страх (τοῖς ἐχθροῖς Xen.).

ἐκ-πληκτικῶς 1) потрясающе, ужасающе, грозно (προσφέρεσθαί τινι Diod.; πρὸς ἀγῶνα κατεσκευασμένος Plut.); 2) ошеломляюще, изумительно: ἐ. ἀποδέχεσθαί τινα Polyb. изумляться кому-л.

ἔκ-πληκτος 2 пораженный, ошеломленный, потрясенный Luc.

ἔκ-πληξις, εως1) потрясение, ошеломленность, смятение (ἔκπληξίν τινι ἐμποιεῖν Thuc. или παρέχειν Plut.); 2) изумление Arst.: εἰς ἔκπληξιν ὑπερφυής Plut. поразительно одаренный; 3) сильная страсть (αἱ τῶν ἀφροδισίων ὁρμαὶ καὶ ἔ. Polyb.).

ἐκ-πληρόω 1) наполнять, заполнять: ἐχίδναις ἀσπίδ᾽ ἐ. γραφῇ Eur. покрыть щит изображениями змей; 2) пополнять, восполнять, доводить (τὸ ναυτικὸν ἐς τὰς τριακοσίας ναῦς Her., τοὺς ἱππεῖς εἰς δισχιλίους Xen.): δέκατον ἐ. ὄχον Soph. доводить число колесниц до десяти, т. е. управлять десятой (и последней) колесницей; 3) обеспечивать людьми, укомплектовывать (τριήρεις Arst.); 4) (о числе) составлять, равняться: ἐ. τὰς ἴσας μυριάδας ἐκείνοισι Her. составлять столько же десятков тысяч, сколько и те; 5) исполнять (ὑπόσχεσιν Her.); 6) уплачивать, погашать (χρέος Plat.); 7) (о пути и т. п.) проделывать, совершать: τὴν τῶν εἴκοσιν ἐτῶν προθεσμίαν ἐκπληρῶσαι Plut. достигнуть двадцатилетнего возраста; λιμένα ἐ. πλάτῃ Eur. приплыть на корабле в порт.

ἐκ-πλήρωσις, εως ἡ исполнение, окончание (τῶν ἡμερῶν τοῦ ἁγνισμοῦ NT).

ἐκ-πλήσσω, атт. ἐκπλήττω (fut. ἐκπλήξω, aor. ἐξέπληξα; pass. fut. ἐκπλαγήσομαι, aor. 2 ἐξεπλήγην и ἐξεπλάγην, aor. 1 ἐξεπλήχθην, pf. ἐκπέπληγμαι) 1) выбивать: ὁ κεραυνὸς ἐξέπληξε αὐτὸν τῶν ὑψηγόρων κομπασμάτων Aesch. удар молнии прекратил его надменную похвальбу; 2) отгонять, прогонять, тж. подавлять, заглушать (τὰν θεμερῶπιν αἰδῶ Aesch. - in tmesi; τὸ λυπηρόν Thuc.); 3) сталкивать, сбивать (τινὰ ὁδοῦ Eur.); 4) силой заставлять, принуждать (τινὰ εἰς τὴν ὁμολογίαν Polyb.); 5) поражать, приводить в смущение, смятение или в изумление, ошеломлять (τινὰ κάλλει Aeschin.): ὅ μ᾽ ἐκπλέσσει λόγου (v. l. λέγειν) Eur. мне трудно говорить об этом; преимущ. pass. поражаться, смущаться: ἐκπεπληγμένος φόβῳ Soph. охваченный страхом или обезумевший от страха; ἐκπλαγῆναι φρένας Aesch. или ἐκπληχθῆναι ψυχήν Eur. обезуметь, быть вне себя; ἐκπεπλῆχθαι ἐπὶ τῷ κάλλει τινός Xen. быть пораженным чьей-л. красотой; ὑπὸ τῆς συμφορῆς ἐκπεπληγμένος Her. потрясенный этим несчастьем; ἐκπλαγεὶς τὰ προκείμενα ἀγαθά Her. изумленный находящимися перед его глазами богатствами; διὰ τὸ τοιοῦτον ἐκπλαγέντες Thuc. приведенные этим в замешательство; ἐκπεπληγμένος τῷ ἀπροσδοκήτῳ Plut. опешивший от неожиданности; ἐκπεπληγμένος κέντροις ἔρωτος Eur. сраженный стрелами любви; ὑπὸ τῶν ἡδονῶν ἐκπληττόμενος Plat. упивающийся наслаждениями.

ἔκ-πλοος, стяж. ἔκπλους 2 1) отплытие, выход из гавани или в море (κρυφαῖος Aesch.; τῶν πλοίων Xen.): ἔκπλουν ποιεῖσθαι Thuc., Arst. = ἐκπλεῖν; 2) место отплытия (ἔκπλουν φυλάσσειν Aesch.; λιμὴν τὸν ἔκπλουν ἔχων Xen.; ἔ. τοῦ λιμένος Plut.).

ἐκ-πλύνω 1) вымывать, смывать (ζῷα, sc. ἐγγεγραμμένα Her.; τὴν βαφήν Plat.; τὴν οἰσπώτην Arph.; τινός τι Arst.); 2) промывать, обмывать, мыть (τινά Arph.; τὸ ἔριον Arst.; τὰ ὀθόνια Plat.; med. τὴν κεφαλήν Her.).

ἔκ-πλῠτος 2 1) вымытый, смытый (μίασμα Aesch.); 2) смывающийся (τὸ μιανθέν Plat.); 3) (о красках) непрочный, линючий (χρώματα Plat.).

ἐκπλώω ион. = ἐκπλέω.

ἐκπνείω ион. = ἐκπνέω.

ἐκ-πνευμᾰτόω 1) превращать в воздух или ветер, испарять (τὸ θερμὸν ἐκπνευματοῖ Arst.); pass. испаряться, улетучиваться (ἡ ὕλη οὐκ ἐξυδατουμένη, οὔτ᾽ ἐκπνευματουμένη Plut.); 2) (о воздухе) выпускать (τὸν ἀέρα τῶν ἀσκῶν Plut.); 3) досл. выветривать, перен. изгонять, удалять (τὸ οἴημα καὶ τὸν τῦφον τῶν νέων Plut.).

ἐκ-πνευμάτωσις, εως ἡ выдувание ветром, по друг. воспламенение от ветра, самовозгорание Diog. L.

ἔκ-πνευσις, εως ἡ выдыхание (εἴσπνευσις καὶ ἔ. Arst.).

ἐκ-πνέω, ион. ἐκπνείω 1) выдыхать (τῶν ἀναπνεόντων ἐκπνεῖ τε καὶ ἀναπνεῖ τὸ πνεῦμα Plat.: μαλακὴν αὖραν Plut.; τὸ ἐκπνεόμενον θερμόν Arst.); 2) веять, дуть (ἄνεμοι ἔσωθεν ἐκπνέοντες Her.; ἐκ τοῦ κόλπου Thuc.; βορέας τὰς νύκτας ἐκπνεῖ Arst.); 3) извергать, метать (φλόγα Aesch.; ἀράς τινι Eur.): ἐ. θυμόν Eur. клокотать от гнева; σμικροῦ νέφους ἐκπνεύσας μέγας χειμών Soph. сильная буря, разразившаяся из малой тучки; 4) (тж. ἐ. βίον Aesch., Eur. и ἐ. ψυχήν Eur.) испускать дух, умирать Plut.; pass. быть убиваемым (ὑπό τινος Soph. и πρός τινος Eur.); 5) задыхаться, тяжело дышать (ἐπὶ τοῖς καμπτῆρσιν ἐκπνέουσι, sc. οἱ δρομεῖς Arst.); 6) досл. выдыхаться, перен. успокаиваться (ἴσως ἂν ἐκπνεύσειεν Eur.).

ἐκ-πνοή 1) выдыхание, выдох Plat., Arst.; 2) испарение (αἱ ἐξ ὑγροῦ φερόμεναι ἐκπνοαί Arst.); 3) pl. дыхание, веяние (Τυφῶνος Plut.); 4) pl. хрипение (θανάσιμοι ἐκπνοαί Eur.).

I ἐκ-ποδῶν adv. 1) вдали, в стороне (εἶναι Soph., Her.; ἔχειν ἑαυτόν Aesch., Plat.; ἀποστῆναι Eur.); 2) прочь, в сторону, далеко, вдаль: ἐ. γίγνεσθαι Xen., Plat. удаляться, уходить, перен. умирать; ἐ. τινα (τι) ἄγειν Soph., ἀπάγειν Arph. и ποιεῖσθαι Isocr., Xen., Plut. удалять кого(что)-л., освобождаться от кого(чего)-л.; ταύτην φροντίδα ἐ. λέγω Aesch. об этом, говорю я, заботиться нечего.

II ἐκποδῶν в знач. praep. cum gen. et dat. вдали или далеко от … (τινος Eur., Xen., Plut. и τινι Eur.): τὸ μὲν σὸν ἐ. ἔστω λόγου Eur. о тебе же ни слова.

ἐκ-ποιέω 1) делать, изготовлять, строить (τὰ ἔμπροσθεν τοῦ νηοῦ Παρίου λίθου Her.); 2) производить, выделять (σπέρμα Arst.); 3) med. рождать (βότρυς Arph.); 4) impers. (воз)можно: περὶ τούτων ἐν τοῖς ἑξῆς σαφέστερον ἐκποιήσει κατανοεῖν Polyb. в этом яснее можно будет разобраться из последующего; 5) передавать для усыновления, pass. быть усыновляемым Isae.

ἐκ-ποίησις, εως ἡ испускание семени Her.

ἐκ-ποιητός 2 1) переданный для усыновления (παῖς Isae.): ἐ. γενέσθαι Aeschin. быть усыновленным; 2) освобожденный из-под власти (τινος Isae.): ἐ. τῆς κακίας γενόμενος Plut. освободившийся от пороков.

ἐκ-ποκίζω (о шерсти, бран. - о волосах) выдергивать, вырывать (τὰς ποκάδας τινός Arph.).

ἐκ-πολεμέω 1) (из какого-л. места) начинать поход, вести войну Thuc.; 2) побуждать к войне (τινα πρός τινα Xen.); 3) воевать, идти войной (ἀλλήλους Polyb.).

ἐκ-πολεμόω 1) подстрекать к войне, восстанавливать, возбуждать (τινα Her., Plut., τινά τινι Dem. и τινα πρός τινα Thuc., Polyb.); 2) начинать войну: ἠπιστέατό σφι (v. l. πρὸς) Λακεδαιμονίους ἐκπεπολεμῶσθαι Her. они были убеждены, что им предстоит война с лакедемонянами; πρὸς Φίλιππον ἐκπεπολεμωμένων Plut. так как они объявили Филиппу войну.

ἐκ-πολέμωσις, εως ἡ побуждение к войне, агитация за войну Plut.

ἐκ-πολιορκέω 1) принуждать осадой к сдаче, брать в результате осады (πόλιν Thuc., Xen., Plut.): προσκαθεζόμενοι ἐξεπολιόρκησαν λιμῷ Thuc. обложив (город), они голодом вынудили (его) сдаться; ἐκπεπολιορκημένοι Plut. сдавшиеся на капитуляцию; 2) принуждать осадой к отступлению (ἐκ τοῦ Βυζαντίου ἐκπολιορκηθῆναι Thuc.).

ἔκπομα, ατος τό Plut. v. l. = ἔκπωμα.

ἐκ-πομπεύω важно выступать, чваниться (ὁ ταὼς ἐκπομπεύει τῷ κάλλει Luc.).

ἐκ-πομπή 1) высылка, посылка, отправка (ἀποικιῶν Plat.; τινος εἰς τὴν Ῥώμην Polyb.); 2) набег (λῃστῶν ἐκπομπαί Thuc.).

ἐκ-πονέω 1) вырабатывать, выделывать, изготовлять или сооружать (τὸ ναυτικόν Thuc.); 2) заготовлять, добывать (σῖτα Xen.); 3) строить, воздвигать (ὑψηλὰ τείχη Arph.); 4) разрабатывать, отделывать (τὸ εὐπρεπὲς τοῦ λόγου Thuc.; ὅπλα εἰς κόσμον ἐκπεπονημένα Xen.; ἐκπεπονημένα διαγράμματα Plat.); 5) обрабатывать, формировать (τὴν ὕλην Plut.); 6) обрабатывать, возделывать (ἐπιτακτὸν μέτρον Pind.; χωρίον ἐκπεπονημένον Plut.): ἐκπονεῖσθαι ποτὶ σπόρον Theocr. возделываться под посев; 7) перерабатывать, переваривать (τὴν δίαιταν Xen.; τὴν τροφήν Arst.); 8) украшать, наряжать (ἄγαλμα πέπλοισι Eur.); 9) проделывать, совершать (δολιχὰν τρίβον Anth.; ἀέθλους Theocr.): ἐ. τὸν βίον Eur. вести суровую жизнь; 10) переделывать, превращать (τινα μαλθακὸν σιδαρίω Theocr. - v. l. ἐξ ποιέω); 11) исполнять, выполнять (τὰ ἐντεταλμένα, med. τάδε Eur.): ἐφ᾽ ᾧ τετάγμεθ᾽ ἐκπονήσομεν (pl. = sing.) Eur. я сделаю то, что мне приказано; 12) изыскивать (ξυνῇ ἐ. ἄκη Aesch.); 13) добиваться, разыскивать (τὴν τεκοῦσαν Eur.): μνηστεύματα γυναικός τινος ἐ. Eur. добиваться руки какой-л. женщины; 14) заботиться: τῶν ἐκδήμων φίλων ἐ. τύχας Eur. заботиться о судьбе отсутствующих друзей; ἐκπονεῖσθαι περὶ τὰς τροφὰς τῶν τέκνων Arst. заботиться о пропитании детей; 15) давать тщательное образование, обучать, учить (τινα Eur.): πεζοὶ ἐκπεπονημένοι Xen. (хорошо) обученные пехотинцы; τὸ τὰ σώματα ἐκπεπονῆσθαι Xen. физическая закаленность, выносливость; τῷ σώματι ἐ. Xen. быть приученным к физическому труду; 16) прилежно заниматься, усиленно изучать (τὰ πρὸς πόλεμον Xen.; τὰς ὀρχήσεις Polyb.); 17) тяжело работать, усердно трудиться (μαθεῖν τι Plut.): παρ᾽ ἀσπίδα ἐ. Eur. нести военные тяготы; 18) мучить, изнурять (ἐκπονηθεὶς περὶ ταῦτα и ἐκπονούμενος ταῖς φροντίσι Plut.); 19) заставлять, понуждать (τινα ποιεῖν τι Eur.); 20) отклонять, отвращать, удалять (θάνατόν τινος Eur.).

ἐκ-πορεύω 1) заставлять или просить выйти, выводить, вызывать (τινά δόμων Eur.); 2) med. выходить, удаляться, отправляться (ἐπὶ λείαν Xen.; ἐκ τοῦ χάρακος Polyb.; διὰ τῶν θυρῶν Plut.; εἰς ὁδὸν NT): ἐκπορευόμενοι τὸ βουλευτήριον Polyb. покинув совещательную комнату.

ἐκ-πορθέω 1) разрушать дотла (Τροίαν Eur.); 2) разорять, грабить (οἰκίας Lys.; χώραν Aeschin.); 3) расхищать (τὰ ἐνόντα, sc. τῆς πόλεως Thuc.); 4) уничтожать, губить, pass. гибнуть (τυφλῆς ὑπ᾽ ἄτης ἐκπεπόρθημαι Soph.): κρᾶτ᾽ ἐκπορθηθείς Eur. с обезображенной головой.

ἐκ-πορθήτωρ, ορος ὁ разрушитель (πόλεως Eur.).

ἐκ-πορθμεύομαι 1) pass. быть увозимым или уезжать на корабле (ἐκπεπόρθμευται χθονός, sc. Ἑλένη Eur.); 2) med. увозить на корабле (Μενέλαος ἐκπεπόρθμευται χθονός, sc. Ἑλένην Eur.).

ἐκ-πορίζω 1) выдумывать, изобретать (καινὴν μηχανήν Arph.); 2) добывать, доставлять, обеспечивать (πάντα Soph.; ὅπλα τινί Thuc.; μισθὸν τῇ στρατιᾷ Xen.; τροφάς τινι Plat.; ἀσφάλειαν Plut.; med. σωτηρίαν Thuc.; πλήρωσιν ταῖς ἡδοναῖς Plat.; γράμματα πρός τινα Polyb.): ἐ. βίον Arph. добывать себе средства к жизни; 3) затевать, задумывать, замышлять (φόνον εἴς τινα Eur.).

ἐκ-πορνεύω блудодействовать NT.

ἐκ-ποτάομαι, ион. ἐκποτέομαι (= ἐκπέτομαι) 1) слетать, ниспадать (νιφάδες ἐκποτέονται Hom.); 2) взлетать: πᾷ τὰς φρένας ἐκπεπότασαι; Theocr. куда воспарил ты в мыслях?

ἔκ-πραξις, εως ἡ взимание, сбор (τῶν δανείων ἐκ τῆς οὐσίας Diod.).

ἐκ-πράσσω, ион. ἐκπρήσσω, атт. ἐκπράττω 1) делать, совершать (τόδε Aesch. и τοὔργον τόδε Soph.); 2) причинять, вызывать (πόλεμον Plut.): τόδ᾽ ἐξέπραξεν, ὥστε Βόσπορον κλῇσαι Aesch. (Ксеркс) распорядился запереть Боспор; χρόνῳ ποτ᾽ ἐξέπραξαν δοῦναι δίκην Soph. они сами виноваты в том, что понесут с течением времени наказание; 3) делать (чем-л.), превращать (μάντιν τινά Aesch.; καλλίνικον κλεινὸν εἰς γόον Eur.); 4) взыскивать, заставлять платить (χρέος Aesch.; χρήματα πολλὰ Ἁλικαρνασέας Thuc.); 5) (тж. ἐ. δίκην τινός Eur.) карать, мстить (med. φόνον πρός τινος Her.); 6) уничтожать, убивать (τινά Soph., Eur.).

ἐκ-πραΰνω смягчать, умерять (τὸ τῆς νουθεσίας πικρὸν λόγοις ἐπιεικέσιν Plut.).

ἐκ-πρεμνίζω вырывать с корнем, выкорчевывать (τὰς ἐλαίας Dem.).

ἐκ-πρεπής 2 1) выдающийся, замечательный (ἐν πολλοισιν Hom.; νίκα Pind.; ζῷα Arst.; πανοπλίαι Plut.): ἐ. τι Aesch., Plut. и τινι Aesch. замечательный чем-л.; 2) значительный, чрезмерный, особенный: οὐδὲν ἐκπρεπέστερον ὑπὸ ἡμῶν ἐπάθετε Thuc. никаких особенных обид вы от нас не видели.

ἐκ-πρέπω выделяться, превосходить (εὐψυχίᾳ πασῶν γυναικῶν Eur.).

ἐκ-πρεπῶς 1) великолепно, превосходно, отлично (κεκοσμημένη πόλις Polyb.); 2) чрезвычайно (ἀγαπώμενος καὶ τιμώμενος ὑπό τινος Plut.); 3) со всей решительностью (ἐπιστρατεύειν Thuc.).

ἔκ-πρησις, εως ἡ воспламенение (ἔ. καὶ ἀνάφλεξις ἄέρος Plut.).

ἐκ-πρήσσω ион. = ἐκπράσσω.

*ἐκ-πρίαμαι (только inf. aor. 2 ἐκπρίασθαι) 1) покупать (τι παρά τινος Isocr.); 2) откупаться: τὸν κίνδυνον ἐ. τινι Lys. откупиться чем-л. от угрожающего судебного процесса; 3) подкупать (τοὺς κατηγόρους Lys.).

ἔκ-πρισμα, ατος τό опилки Arst.

ἐκ-πρίω (ῑ) отпиливать (τοὺς σταυρούς Thuc.; τὸν ὀϊστὸν ξύλινον Plut.).

ἐκ-πρόθεσμος 2 пропустивший срок: ἐ. τῶν ἑπτὰ ἡμερῶν Luc. по прошествии семидневного срока; ἐ. τοῦ ὀφλήματος Luc. не уплативший в срок долга; ἐ. ἔφεσις Luc. запоздавшая апелляция; ἐκπρόθεσμα φιλοτιμήματα Luc. запоздалые почести; ἐ. ὢν ἤδη τοῦ ἀγῶνος Luc. будучи уже слишком стар для состязаний.

ἐκ-προθῡμέομαι страстно желать (ἀπηλλάχθαι τινός Eur.).

ἐκ-προΐημι досл. выпускать, перен. изливать, струить (δροσοι παγὰν ἐκπροϊεῖσαι Eur.).

ἐκ-προκᾰλέομαι вызывать к себе (τινα μεγάρων Hom. и ἐκ μεγάροιο HH).

ἐκ-προκρίνω (ῑ) избирать, выбирать: πόλεος ἐκπροκριθεῖσα καλλιστεύματα Λοξίᾳ Eur. избранная из (всего) города в качестве лучшего дара Локсию, т. е. Аполлону.

ἐκ-προλείπω оставлять: κοῖλον λόχον ἐκπρολιπόντες Hom. выйдя из полой засады, т. е. из деревянного коня.

ἐκπρορέω поэт. = *ἐκπρορρέω.

*ἐκ-προρρέω, поэт. ἐκπρορέω вытекать, литься (ὕδωρ ἐκπρορέει στομάτων Anth.).

ἐκ-προτῑμάω чтить превыше всего, глубоко почитать (τινα Soph.).

ἐκ-προφεύγω (part. aor. 2 ἐκπροφυγών) убегать, ускользать, избегать (ὀλοὸν μόρον Anth.).

ἐκ-προχέω 1) досл. разливать, перен. раскидывать (χλοεροὺς πλοκάμους Anth.); 2) распевать (ἁδεῖαν ἰαχάν Anth.).

ἐκ-πτερύσσομαι распростирать свои крылья Luc.

ἐκ-πτήσσω (дор. aor. ἐξέπταξα) пугая выгонять, выпугивать (οἴκων τινὰ ὥστ᾽ ὄρνιν Eur.).

ἐκ-πτοέομαι поражаться, быть ошеломленным или смущаться Eur., Polyb.

ἐκ-πτύω (aor. ἐξέπτυσα, fut. ἐκπτύσομαι) 1) выплевывать (ἅλμην στόματος Hom.); 2) выбрасывать на берег (ἐξέπτυσε πορθμός, sc. τινά Anth.); 3) сплевывать (от отвращения) (βδελυχθεὶς ὀσφρόμενος ἐξέπτυσα Arph.); 4) гнушаться, с презрением отвергать (τι NT).

ἔκ-πτωσις, εως1) (вы)падение (ἐπὶ τοὺς κάτω τόπους Diog. L.); 2) выход, выделение, излучение (τοῦ θερμοῦ Arst.): ἡ πρὸς εὐθεῖαν ἔ. Arst. прямолинейное направление; ἔ. τοῦ πνεύματος Arst. возникновение воздушной струи; 3) отклонение, отступление или ошибка (ἡ ἔ. φέρει συριγμόν Plut.); 4) изгнание Polyb., Diod., Plut.

ἐκ-πυνθάνομαι (fut. ἐκπεύσομαι) 1) расспрашивать, разведывать, разузнавать (ἠέ φυλάσσονται νῆες Hom. - in tmesi; πόθεν πάρεισι Eur.): ἐ. τινός Arph. расспрашивать кого-л.; ἐ. τι и περί τινος Plut. расспрашивать о чем-л.; 2) узнавать, получать сведения (τι Soph., Arph., Plut. и τί τινος Eur.): ἐκπυθέσθαι τινὰ ἀφιγμένον Eur. узнать о чьем-л. приходе.

ἔκ-πῠρα adv. горячо, т. е. в горячей воде (λούειν τινά Anth.).

ἐκ-πῡρηνίζω досл. вынимать ядро, перен. вытеснять (изнутри) (τὰ ἐνόντα Arst.).

ἐκ-πῠρόω 1) опустошать огнем (γαῖαν Eur.); 2) зажигать, воспламенять (ξύλα Arst.; τὸ ἔλαιον Plut.): λύπη ἐκπυρωθεῖσα Plut. жгучая скорбь; 3) раскалять (ἐκπυρούμενος χαλκός Polyb.; θερμὸς καὶ ἐκπεπυρωμένος Arst.); 4) жечь, сжигать (κύνα Λέρνας ὕδραν Eur.; κόσμον Plut.); pass. гореть, сгорать (λαμπάσιν κεραυνίαις Eur.).

ἐκ-πυρσεύω зажигать, pass. воспламеняться: ἐκπυρσεύεσθαι τὴν ἐπιθυμίαν Sext. загораться страстью.

ἐκ-πύρωσις, εως (ῠ) ἡ 1) воспламенение Arst., Diog. L.; 2) сгорание Luc., Plut.

ἔκ-πυστος 2 узнанный, дошедший до сведения, известный: πρὶν ἔκπυστος γενέσθαι Thuc. прежде, чем стало известно о его прибытии; ἐκπύστου τούτου γενομένου πρὸς τὸν Μέτελλον Plut. когда весть об этом дошла до Метелла.

ἔκ-πωμα, ατος τό чаша, кубок Soph., Her., Dem., Arst.

ἐκπωτάομαι Babr. = ἐκποτάομαι.

ἐκράανθεν (ρᾱ) Theocr. 3 л. pl. aor. pass. к κραιαίνω.

ἐκ-ραβδίζω выбивать палками (τινά Arph.).

ἐκράθην (ᾱ) aor. 1 pass. к κεράννυμι.

ἐκ-ραίνω (aor. ἐξέρρᾱνα) разбрызгивать, брызгать (κόμης λευκὸν μυελὸν ἐκραίνει Soph.; ἐγκέφαλον ἐξέρρανε Eur.).

ἐκράνθην aor. 1 pass. к κραίνω.

ἔκραξα aor. к κράζω.

ἐκρέμω эп. 2 л. sing. imper. к κρέμαμαι.

ἐκ-ρέω (fut. ἐκρεύσομαι, aor. ἐξέρρευσα, aor. 2 ἐξερρύην, pf. ἐξερρύηκα) 1) вытекать, литься (ἐκ δ᾽ αἷμα ῥέε Hom.; ἐκ τοῦ χάσματος Plat.; αἷμα ἐκρυέν и ἐξερρυηκός Arst.); 2) изливаться, втекать, впадать (ἐς θάλασσαν Her.); 3) выпадать (τὰ πτερὰ ἐξερρύηκε Arph.; τρίχες ἐκρέουσιν Arst.); 4) прекращаться, кончаться, исчезать (τὸ γελοῖον ἐξερρύη Plat.; τὸ δέος ἐξερρυηκός Plut.): ἐξερρύησαν οἱ τοῦ Θεμιστοκλέους λόγοι τῶν Ἑλλήνων Plut. греки забыли о словах Фемистокла; 5) утрачивать, терять (τὴν χάριν Anth.).

ἔκ-ρηγμα, ατος τό расселина, промоина, овраг Polyb., Plut.

ἐκ-ρήγνῡμι (fut. ἐκρήξω, aor. ἐξέρρηξα; pass.: fut. ἐκραγήσομαι, aor. 2 ἐξερράγην) 1) разрывать (νευρήν Hom.); pass. разрываться, лопаться (ἐκρήγνυνται αἱ φλύκταιναι Arst.): τὰ τόξα τὸν πάντα χρόνον ἐντεταμένα ἐκραγείη ἄν Her. лук, все время натягиваемый, может сломаться; 2) прорывать, размывать (ὕδωρ ἐξέρρηξεν ὁδοῖο Hom.); 3) внезапно или с шумом разражаться (ὁ ἄνεμος ἐκρήξας Arst.): νεφέλη ὄμβρον ἐξέρρηξε Plut. туча разразилась ливнем; ἐξέρρηξε τὴν ὀργήν Luc. он вспыхнул от гнева; 4) прорываться, проникать: καθ᾽ ἡμᾶς οὔποτ᾽ ἐκρήξει μάχη Soph. бой (т. е. противник) никогда не прорвется через нас; 5) pass. разражаться, начинать бушевать: ἔνθεν ἐκραγήσονται ποταμοὶ πυρός Aesch. отсюда хлынут огненные реки; νότος ἐκραγεὶς ἄπιστος τὸ μέγεθος Plut. забушевавший с невероятной силой южный ветер; ἐκαγῆναι εἴς τινα Her. обрушиться на кого-л. с негодованием; 6) pass. внезапно появляться (φροντὶς ἐκραγεῖσα Plut.): τέλος δὲ ἐξερράγη ἐς τὸ μέσον Her. в конце концов (недовольство) прорвалось наружу.

ἔκ-ρηξις, εως ἡ разрыв (τοῦ νέφους Arst.).

ἐκ-ριζόω удалять с корнем, искоренять NT, Babr.

ἐκρίθην aor. pass. к κρίνω.

ἐκ-ρῑνίζω разнюхивать (πάντα Luc.).

ἐκ-ρῑπίζω 1) раздувать, разжигать Arst.; 2) перен. подогревать, оживлять, возбуждать (τὸ μάχιμον ἤδη σβεννύμενον Plut.).

ἐκ-ρῑπισμός ὁ выдувание (ὑπὸ πνευμάτων Epicur. ap. Diog. L.).

ἐκριπτέω Arst. = ἐκρίπτω 1.

ἐκ-ρίπτω 1) сбрасывать (δίφρων ἐκριφθείς Soph.); 2) выбрасывать (τὰ λείψανα τοῦ τεθνηκότος Plut.): θαλάσσιόν τινα ἐκρίψαι Soph. бросить кого-л. в море; 3) изгонять (εἰς τόπους χαλεποὺς ἐκριφῆναι Plut.): μεταξὺ λέγων ὑφ᾽ ὑμῶν ἐξερρίφη Aeschin. не дав ему договорить (точнее в середине речи), вы прогнали его; 4) произносить (τοιάδ᾽ ἔπη Aesch.).

ἐκ-ροή ἡ Plat., Arst. = ἔκροος.

ἔκ-ροος, стяж. ἔκρους ὁ проток, выход (для воды), устье (ἔκροον ἔχειν εἰς θάλασσαν Her.; λίμνη οὐκ ἔχουσα ἔκρουν Arst.).

ἐκ-ροφέω 1) впивать, всасывать, поглощать (τι Arst., Anth.); 2) ирон. пожирать (τινα и τὸν μισθόν τινος Arph.).

ἐκρύβην NT aor. 2 pass. к κρύπτω.

ἔκ-ρυθμος 2 лишенный ритма, неритмичный (ἡ μουσικὴ ἐπιστήμη ἐνρύθμων τε καὶ ἐκρύθμων Sext.).

ἐκ-ρύομαι вырывать, освобождать, спасать (τινα Eur.).

ἔκ-ρῠσις, εως1) Arst., Polyb. = ἔκροος; 2) «истечение», ранний выкидыш (καλοῦνται ἐκρύσεις αἱ μέχρι τῶν ἑπτὰ ἡμερῶν διαφθοραί Arst.).

ἐκ-σᾰγηνεύω ловить в свои сети (αὐτὸν τὸν κυνηγόν Plut.).

ἐκ-σᾰλάσσω потрясать (ὅλην φαντασίαν θάμβεϊ Anth.).

ἐκ-σαόω (aor. ἐξεσάωσα) Hom. = ἐκσῴζω.

ἐκ-σείω 1) вытряхивать (λαβόμενος τῆς κεφαλῆς ἐκσείει Her.; ἐκσεσεῖσθαι χαμᾶζε Arph.; ὑπὸ πνευμάτων ἐκσεισθῆναι Plut.); 2) отряхивать (τὸ ἱμάτιον Plut.); 3) досл. стряхивать, перен. лишать (τινά τινος Plut.); 4) отбрасывать, отвергать (τοῖς θορύβοις τι Diod.).

ἐκ-σεύομαι (3 л. sing. aor. med. ἐξέσσυτο, aor. pass. ἐξεσύθην) спешить прочь, выбегать, устремляться, aor. ринуться (πυλῶν, νομόνδε Hom.): ἐξέσσυτο οἶνος Hom. вино хлынуло; αἰχμὴ ἐξεσύθη παρὰ ἀνθερεῶνα Hom. острие вонзилось до подбородка; βλεφάρων ἐξέσσυτο ὕπνος Hom. сон слетел с вежд.

ἐκ-σημαίνω (aor. ἐξεσήμηνα) указывать, возвещать (κακόν τι Soph.).

ἐκ-σῑγάομαι быть приводимым к молчанию, умолкать Anth. - in tmesi.

ἐκ-σιωπάομαι Polyb. = ἐκσιγάομαι.

ἐκ-σκᾰλεύω досл. выгребать, перен. удалять, устранять (τι Arph.).

ἐκ-σκεδάννῡμι досл. развеивать, перен. прогонять, отвергать (τὴν εἰρήνην ἐξεσκέδασας Arph.).

ἐκ-σκευάζω лишать орудий: ἡ γεωργία ἐξεσκευάσθη Dem. сельскохозяйственный инвентарь был отобран.

ἔκ-σκηνος 2 лишенный шатра, бездомный: ἔκσκηνοι ἡλίου Sext. лишившиеся места под солнцем, т. е. умершие.

ἐκ-σκορπισμός досл. удаление, перен. изгнание, прекращение (τῆς ληρήσεως Plut.).

ἐκ-σμάω вытирать (τὰ ποτήρια θεράποντες ἐξέσμων Her.).

ἐκ-σοβέω 1) выпугивать, пугая выгонять (τὰς ὄρνεις Men.); 2) вспугивать (πτῶκας Anth.); 3) перен. прогонять, удалять (τὸ ἀκόλαστον Plut.; νόον ἐκ στέρνων Anth.).

ἐκ-σπάω вырывать, выдергивать, вытаскивать (ἔγχος Hom. - тж. med.; med. βόλον Eur.; τι ἐκ τοῦ στόματός τινος Arph.; ἀπὸ ῥιζῶν ἐκσπῶνται τὰ δένδρα Arst.; τὰς ἐκφύσεις Polyb.).

ἐκ-σπένδω совершать возлияние Eur.

ἐκ-σπεύδω поспешно уходить (ἔκσπευδε ταχέως Arph.).

ἔκ-σπονδος 2 1) (тж. ἔ. τῶν συνθηκῶν Polyb.) исключенный из союзного договора Thuc., Xen., Dem., Plut.; 2) противоречащий договору, вероломный (ἔ. καὶ ἀκατάγγελτος πόλεμος Plut.).

ἑκ-στάδιος 2 равный шести стадиям Luc.

ἔκ-στᾰσις, εως1) смещение, перемещение (πᾶσα κίνησις ἔ. ἐστι τοῦ κινουμένου Arst.): ἡ ἔ. εἰς τἀντικείμενα Arst. расхождение в разные стороны; 2) отход в сторону, подобострастное исчезновение (προσκυνήσεις καὶ ἐκστάσεις Arst.); 3) уход, уменьшение, убыль (αἱ κακίαι ἐκστάσεις εἰσίν Arst.; θερμότητος Plut.); 4) исступление: ἡ μανικὴ ἔ. Arst. и ἔ. τῶν λογισμῶν Plut. помешательство; ἡ περὶ τὰ ἀφροδίσια ἔ. Arst. любовная возбужденность; 5) восторг, экстаз (ἐξέστησαν ἐκστάσει μεγάλῃ NT).

ἐκ-στᾰτικός 3 1) смещающий (κίνησις Plat.; μεταβολὴ πᾶσα ἐκστατικόν ἐστιν Arst.); 2) приводящий в восторженное состояние (ἡδοναί Plut.); 3) потерявший самообладание, обезумевший (διὰ πάθος и ὑπὸ ὀργῆς Arst.; ἔ. καὶ παραφρονοῦν Plut.); 4) легко возбуждающийся (ζῷα Arst.).

ἐκ-στᾰτικῶς в возбужденном состоянии, не помня себя Polyb., Plut.

ἐκ-στέλλω разукрашивать: χρυσηλάτοις περόναις ἐκστέλλεσθαι Soph. закалывать свои одежды золотыми булавками.

ἐκ-στέφω украшать венками (τέκνα κρᾶτας ἐξεστεμμένα Eur.): ἱκτηρίοις κλάδοισιν ἐξεστεμμένοι Soph. увенчанные молящими ветвями, т. е. несущие в знак мольбы (обвитые шерстяными нитями) ветви.

ἐκ-στρᾰτεία ἡ выступление в поход Luc.

ἐκ-στρᾰτεύω тж. med. выступать в поход, идти войной Her., Thuc., Xen., Arst., Plut.

ἐκ-στρᾰτοπεδεύομαι (вне чего-л.) располагаться лагерем (ἔξω τῆς πόλεως Thuc.; ὡς δυνατὸν ἐγγύτατα Xen.).

ἐκ-στρέφω 1) выворачивать, выдергивать (δένδρον βόθρου Hom.); 2) выворачивать наружу (τὰ βλέφαρα Arph.): τοῖς ποσὶν ἐξεστραμμένοις πορεύεσθαι Arst. ходить, выворачивая ноги в стороны; 3) перен. выворачивать наизнанку, совершенно изменять, извращать (τοὺς τρόπους Arph.).

ἐκ-στροφή ἡ извращение (τοῦ λόγου Plut.).

ἐκ-σῡρίττω выгонять шиканьем, освистывать (τινά Dem., Luc.).

ἐκ-σύρω (ῡ) вытаскивать (ἐξεσύρη δέμας, sc. ἐκ τοῦ ποταμοῦ Anth.).

ἐκ-σφρᾱγίζομαι исключаться, изгоняться (δόμων Eur. - in tmesi).

ἐκ-σχίζω раскалывать, pass. раздваиваться, разделяться (ὁ ῥεῦμα ἐξεσχίσθη Arst.).

ἐκ-σῴζω спасать, избавлять (τινά Soph., Her.; τινὰ χερός τινος Eur.; τινὰ ἐκ τῶν κινδύνων Plat.): ἐκοῶσαί τινα εἰς φάος νεκρῶν πάρα Eur. вывести кого-л. из страны мертвых на свет; med. спасать для себя или спасаться; ἔ. νῆσον (v. l. ἐκφέρεσθαι) Aesch. искать убежища на острове; βίοτον ἐ. Aesch. спасать свою жизнь; ὃσα δένδρων ὑπείκει κλῶνας ἐκσώζεται Soph. деревья, которые подаются (гнутся), сохраняют свои ветви.

ἐκ-σωρεύω наваливать, нагромождать (νεκροὶ νεκροῖς ἐξεσωρεύοντο Eur.).

ἔκτα эп. 3 л. sing. aor. 2 к *κτῆμι.

ἔκταγκα Diod. pf. к κτείνω.

ἐκτάδην [ἐκτείνω] adv. в вытянутом положении, вытянувшись (κεῖσθαι Eur., Luc.).

ἐκτάδιος 3 растянутый, т. е. широкий, просторный (χλαῖνα Hom.: ἁπλοΐς Anth.).

ἔκταθεν (= ἐκτάθησαν) эп. 3 л. pl. aor. pass. к κτείνω.

ἑκταῖος 3 1) относящийся к шестому дню: ἀφίκοντο ἑκταῖοι εἰς Χρυσόπολιν Xen. они пришли в Хрисополь на шестой день; 2) шестой (μοῖρα Anth.).

ἐκτακείς part. aor. pass. к ἐκτήκω.

ἔκταμαι pf. pass. к κτείνω.

ἔκτᾰμε эп. 3 л. sing. aor. 2 к ἐκτέμνω.

ἐκτάμην aor. 2 med. к *κτῆμι.

ἐκτάμνω эп.-ион. = ἐκτέμνω.

ἔκταν aor. 2 к *κτῆμι.

ἐκ-τᾰνύω 1) растягивать (ἱμάντα βοός Hom. - in tmesi; δέρμα Pind.); 2) вытягивать (βραχίονάς τινι Theocr. и τὰς χέρας Anth.; ἐξετανύσθη ἄμπελος ἔνθα καὶ ἔνθα HH); 3) валить (δένδρον ἐπὶ γαίῃ Hom.): ὕπτιος ἐξετανύσθη Hom. он повалился навзничь; 4) разглаживать (παρειάων ῥυτίδας Anth.).

ἔκ-ταξις, εως ἡ развертывание войска, построение в боевой порядок Polyb., Diod.

ἐκ-τᾰπεινόω принижать, делать смиренным (δέος ἐκταπεινοῦν τὸν ἄνθρωπον Plut.): ἐ. ἑαυτὸν τῷ σχήματι πρὸς τὴν δέησιν Plut. обращаясь с просьбой, напускать на себя смиренный вид.

ἐκ-τάραξις, εως ἡ смятение, расстройство (αἱ περὶ τὴν κάτω κοιλίαν ἐκταράξεις Plut.).

ἐκ-τᾰράσσω, атт. ἐκταράττω приводить в смятение, волновать (τὸν δῆμον Plut.); pass. приходить в смятение, волноваться (ὑπὸ τινος Isocr., πρός τι Luc. и τινί Plut.).

ἔκτᾱσα Theocr. 2 л. sing. aor. 2 к κτάομαι.

ἔκ-τᾰσις, εως1) растягивание, развертывание (συναγωγαὶ καὶ ἐκτάσεις στρατιᾶς Plat.); 2) вытягивание (κώλων Arst.): ἐπὶ μῆκος ἔ. Arst. вытягивание в длину; 3) грам. удлинение, протяжность (τῶν στοιχείων Plut.).

ἐκ-τάσσω, атт. ἐκτάττω выстраивать, med. выстраиваться в боевой порядок Xen., Polyb., Diod.: αὐτῶν εἰς μῆκος ἐκτεταγμένων Plut. когда они заняли более дальние (боевые) позиции (досл. когда их строй растянулся в длину).

ἐκτᾰτός 3 вытянутый, длинный или могущий вытягиваться (ἐκτατὰ καὶ καμπτὰ κῶλα Plat.).

ἐκτάττω атт. = ἐκτάσσω.

ἐκτέατο ион. 3 л. pl. ppf. к κτέαμαι.

ἐκτεθῆναι inf. aor. 1 pass. к ἐκτίθημι.

ἐκτέθραμμαι pf. pass. к ἐκτρέφω.

ἐκ-τείνω (= ἐκτανύω) (fut. ἐκτενῶ, aor. ἐξέτεινα; pass.: fut. ἐκταθήσομαι, aor. ἐξετάθην) 1) вытягивать, распрямлять (τὰ σκέλη Xen.; τὸν δάκτυλον Arst.): ἐκταθεὶς καθεύδων Xen. и ἐκτεταμένος καθεύδων Plut. вытянувшись во сне; προς κέντρα κῶλον ἐ. Aesch. лезть на рожон; ἐκτέταμαι φοβερὰν φρένα Soph. я охвачен ужасом (досл. я распростерт в страхе); 2) растягивать, удлинять (τὸν βίον πρὸς τὰ πεντήκοντα Arst.; τοὺς περιπάτους Xen.; воен. τὸ κέρας Plut.): ἐ. πλεῦνα λόγον Her. и μείζονα λόγον Soph. говорить пространно; πολὺς ἐκτέταται χρόνος Soph. прошло много времени; 3) протягивать, простирать (τὴν χεῖρα Arph., Plat., Polyb.): ἐκεῖσε κακεῖσ᾽ ἀσπίδ᾽ ἐκτείνων χερί Eur. (об обороняющемся) поворачивая рукой щит то туда, то сюда; 4) натягивать: πάντα κάλων ἐ. погов. Plat. натягивать все канаты, т. е. пускать в ход все средства; 5) воен. вытягивать в длину, выстраивать (στρατόν Eur.): ἐ. τὸ στράτευμα ἐπὶ δέκα ἀσπίδων Xen. построить войско по десяти бойцов в глубину; 6) напрягать (πᾶσαν προθυμίην ἐ. Her.): ἅπασαν ἀγωνίαν ἐ. Dem. бороться изо всех сил; ἐκτείνων ἵππον Xen. пустив коня во весь опор; 7) убивать наповал: ἓν γὰρ ἐκτενεῖ σ᾽ ἔπος Eur. одно лишь слово убьет тебя; 8) вонзать (ξίφος εἰς ἧπαρ Eur.).

ἐκ-τειχίζω окружать стеной, возводить укрепления Thuc., Xen.: τὸ τεῖχος ἐκτετείχισται Arph. стена построена.

ἐκ-τεκνόομαι рождать (παῖδας Eur.).

ἐκ-τελέθω происходить, возникать (τινός Emped. ap. Arst.).

ἐκ-τελείω эп. = ἐκτελέω.

ἐκ-τελευτάω 1) совершать, осуществлять (τι и γενέσθαι τι Pind.); 2) завершать, оканчивать, pass. оканчиваться Soph.: μακρὸν μῆκος ἐκτελευτήσας χρόνου Aesch. по истечении долгого времени; 3) заканчиваться: ὅπως ταῦτα ἐκτελευτήσει καλῶς Aesch. чтобы (все) это сложилось благополучно.

ἐκ-τελέω, эп. тж. ἐκτελείω 1) доводить до конца, завершать (μέγα ἔργον Hom.; καλῶς τι Plut.): ὅτε μῆνές τε καὶ ἡμέραι ἐξετελοῦντο Hom. когда прошли месяцы и дни; 2) осуществлять, выполнять (ὑπόσχεσιν Hom.; τὰ ἐντεταλμένα Eur.): ἐπιθυμίην ἐκτελέσαι Her. удовлетворить свою страсть; 3) проделывать, совершать (ὁδόν Hom.): ὧδε ἐκτελέεσθαι ὀΐομαι Her. так именно, по-моему, и случится; 4) справлять, праздновать (τὰ μυστήρια τῆς θεοῦ Plut.).

ἐκ-τελής 2 1) совершенный, законченный (ἀγαθά Aesch.); 2) зрелый, взрослый (νεανίας Eur.); 3) созревший, спелый (Δημήτερος ἀκτή Hes.).

ἐκ-τέμνω, эп.-ион. ἐκτάμνω 1) вырезывать (ὀϊστὸν μηροῦ Hom.; ὥσπερ νεῦρα ἐκ τῆς ψυχῆς Plat.); перен. очерчивать, описывать (τοιοῦτον σχῆμα ἐκτέμνουσιν αἱ ἀγόμεναι γραμμαί Arst.); 2) отрезывать, отрубать (μηρούς Hom.; πλόκαμον Eur.; γλῶσσαν Her.; φυτὰ ἐκτετμημένα Arst.); 3) перерезывать (τὸν λάρυγγά τινος Arph.; νεῦρα τῆς πόλεως Plut.); 4) вырубать, срубать (αἴγειρον Hom.; ἔλαιον Soph.; τὰ πρέμνα Lys.); 5) оскоплять, кастрировать (παῖδας Her.; τοὺς ἀλεκτρυόνας Plut.; ταῦρος ἐκτμηθείς Arst.): οἱ ἐκτετμημένοι Arst. кастраты; 6) досл. подрезывать, перен. подсекать, разрушать (ἐλπίδας Anth.; τὴν ἀλκήν Plut.); 7) med. усыплять бдительность, обезоруживать (τῇ φιλανθρωπίᾳ τινά Polyb.).

ἐκ-τένεια ἡ усердие, рвение Cic.: ἐν ἐκτενείᾳ NT усердно, ревностно.

ἐκτενέως ион. = ἐκτενῶς.

ἐκ-τενής 2 прилежный, усердный, ревностный (Polyb., Diod.; Aesch. - v. l. к ἐγγενής).

ἐκ-τενῶς, ион. ἐκτενέως прилежно, усердно, ревностно, горячо Her., Arst., Polyb., Diod.

ἔκ-τεξις, εως ἡ деторождение, роды Arst., Sext.

ἑκτέος adj. verb. к ἔχω.

ἐκτέταμαι pf. pass. к ἐκτείνω.

ἑκτεύς [ἕξ] ὁ гектей (1/6 медимна, приблиз. 8.75 л) Arph.

ἐκ-τεφρόομαι превращаться в пепел Plut.

ἐκ-τεχνάομαι придумывать, затевать (τι Thuc.).

ἐκ-τήκω (fut. ἐκτήξω, aor. 2 ἐξέτᾰκον, pf. ἐκτέτηκα; aor. 2 pass. ἐξετάκην) 1) расплавлять, растоплять (τὰ γράμματα, sc. κήρινα Arph.): μήποτ᾽ ἐκτακείη Aesch. да не изгладится никогда (это из памяти); 2) растворять, выводить (τὰς κηλῖδας Arst.); 3) выжигать (ὄμματα πυρί Eur.); 4) разъедать, портить (δάκρυσι χρόα Eur.); 5) выводить прочь, изгонять (τῷ σώματι πονηρῷ τὴν κρᾶσιν ὑπὸ φαρμάκων Plut.); 6) размягчать, ослаблять (ἀδαμαντίνους δεσμούς Plut.); 7) расслаблять, изнеживать (ἐ. καὶ ἀποθηλύνειν τινά Plut.); 8) (рас)трогать, умилять: ἐ. τινὰ εἰς δάκρυα Plut. доводить кого-л. до слез; 9) чахнуть, томиться: ἐκτέτηκα καρδίαν Eur. у меня сердце изныло.

ἔκτημαι Hom., Aesch. pf. pass. к κτάομαι.

ἑκτη-μόριοι и Arst. ἑκτήμοροι οἱ гектеморы (издольщики, платившие шестую часть сбора) Plut.

ἑκτη-μόριον τό шестая часть Sext.

ἑκτήμοροι οἱ Arst. = ἑκτημόριοι.

ἐκτήσομαι Plat. fut. 3 к κτάομαι.

ἐκ-τίθημι (fut. ἐκθήσω, aor. ἐξέθηκα) 1) выставлять, ставить (λέχος Hom.); 2) выставлять (для всеобщего обозрения), вывешивать (τὸν καινὸν νόμον Dem.); 3) бросать на произвол судьбы, подкидывать (παῖδα Her., Eur., Arph.): θηρσὶν ἐκτηθείς Eur. брошенный на растерзание зверям; 4) высаживать (на берег) (τινά ἐπὶ τὴν γῆν Plut.); 5) выставлять, объявлять (в качестве приза) (λέβητας Soph.; ἆθλα Polyb.); 6) водружать (τὸ τῆς μάχης σύμβολον ἐν τῷ στρατοπέδῳ Plut.); 7) med. представлять, отправлять (τὴν λείαν πᾶσαν εἴς τινα Plut.); 8) (в качестве примера) выставлять, приводить (ὅρους Arst.); 9) тж. med. представлять, излагать (τὴν πρόθεσιν Arst.; τὴν ἑαυτοῦ γνώμην Polyb.).

ἐκ-τιθηνέομαι вскармливать в себе, воспитывать, лелеять (ἐννοίας ὥσπερ τέκνα Plut.).

ἑκτικός 3 (= καχεκτικός) чахоточный Arst.

ἐκ-τίκτω (fut. ἐκτέξομαι, pf. ἐκτέτοκα) 1) производить на свет, рождать Plat., Arst.; 2) (о неживородящих) метать икру, откладывать яйца (τὰ ἐκτικτόμενα ᾠά Arst.).

ἑκτικῶς привычно, т. е. опытно, умело, бегло, плавно (ἀναγινώσκειν Diod.; ἑ. καὶ τεχνικῶς Plut.).

ἐκ-τίλλω (fut. ἐκτῐλῶ) 1) выщипывать, вырывать, выдергивать (τρίχας, πτερόν Arst.; μίαν τῶν τριχῶν Plut.; ἐκτετιλμένος πώγωνα Anacr.); 2) очищать от шелухи (τὰ κρόμμυα, τὴν ὀρίγανον Arst.); 3) обрывать (τὴν ῥοδωνιάν Dem.).

ἐκ-τῑμάω 1) глубоко почитать, ценить (τινα Polyb.), pass. быть почитаемым Soph.; 2) переплачивать: ἀγοράσματα ἐκτετιμημένα Arst. товары, купленные по слишком высоким ценам; 3) оценивать: ἂν ἐκτιμᾷ τις ὀρθῶς Plat. при правильной оценке.

ἔκ-τῑμος 2 неуважающий, непочтительный (γονέων Soph.).

ἐκ-τινάσσω 1) выбивать (ἐκ δὲ τίναχθεν ὀδόντες Hom.; ἐκτιναχθέντες ὀδόντες Plut.); 2) тж. med. отряхивать (τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν NT).

ἐκ-τίνῡμι Diod. = ἐκτίνω.

ἐκ-τίνω 1) выплачивать, уплачивать (τά ὀφειλόμενα Plat.; τὸ ἀργύριον Arst.; χρέα τινί Dem.; ἑκατὸν δραχμὰς εἰς τὸ δημόσιον Plut.): ἐκτίσαι δίκην Thuc., Lys., Isae. уплатить штраф, Eur. понести наказание; ἐ. τῷ δημοσίῳ Lys. платить штраф в казну; ζημίαν ἐ. χίλια τάλαντα Her. уплатить возмещение в тысячу талантов; 2) тж. med. отплачивать, возмещать (τὴν βλάβην Plat.): εὐεργεσίας Her. или χάριν ἐκτίνων Eur., Plut. в виде благодарности; ἐκτίσαι τινά Eur. отомстить кому-л.; ἐκτίσαι τι Eur., med. Soph. отомстить за что-л.

ἔκ-τῐσις, εως1) уплата, выплата (χρημάτων Plat.): πρὸς τὴν ἔκτισιν εἱρκθείς Plut. посаженный в тюрьму за неуплату долгов; ἔκτισιν ποιεῖσθαι Dem. = ἐκτίνειν; οὐκ οὔσης ἐκτίσεως Arst. за неимением средств для уплаты; 2) возмещение (βλάβης Plat.; κλεμμάτων Dem.).

ἔκ-τισμα, ατος τό пеня, штраф Plat.

ἔκτισμαι pf. pass. к κτίζω.

ἐκ-τιτθεύω вскармливать грудью (παιδίον Arst.).

ἐκ-τιτρώσκω преждевременно рожать, (о плоде) выкидывать Her., Arst., Plut.

ἔκ-τμημα, ατος τό отрезок, кусок, геогр. пояс (τὸ ἔ. - sc. τῆς γῆς - τὸ ὑφ᾽ ἡμῶν οἰκούμενον Arst.).

ἔκ-τμησις, εως ἡ кастрация Arst.

I ἔκτο-θεν adv. снаружи, вне: οὐκ ἀπ᾽ ἔ. Aesch. не извне пришедший, т. е. внутренний; ἐᾶν τινα ἔ. βοᾶν Soph. оставить кого-л. плачущим снаружи; οἱ ἔ. Theocr. отсутствующие; ἔ. γαμεῖν Eur. жениться на иноземке; ἔ. αὔλης (gen. loci) Hom. снаружи во дворе.

II ἔκτοθεν в знач. praep. cum gen. вне, вдали от … (ἄλλων μνηστήρων Hom.; λίμνας Aesch.): ἔ. ἐρώτων Anth. чуждый любви.

ἔκτοθι Hom. = ἔκτοθεν II.

ἐκ-τοιχωρῠχέω досл. совершать кражу со взломом, перен. грабить (τοὺς βίους Polyb.), тж. обкрадывать (τὴν βασιλείαν Polyb.).

ἐκ-τολῠπεύω досл. разматывать до конца, перен. совершать, доводить до конца (χαλεπὸν πόνον Hes.): οὐδὲν καίριον ἐκτολυπεῦσαι Aesch. не придумать ничего путного.

ἐκ-τομή 1) вырез (καταστρωμάτων ἐν ταῖς τριήρεσιν Plut.): ἐ. κρημνώδης καὶ στενή Plut. узкая тропа, высеченная в скалах: τῆς γῆς ἐκτομαί Plut. куски дерна; ἐκτομὴν ἔχειν γραμμῆς ἑλικοειδοῦς Plut. иметь вид прерывистой спирали; 2) оскопление, кастрация Her., Plat., Arst.

I ἐκ-τομίας, ου ὁ кастрат Her.: ἐκτομίαν ποιεῖν Her., Luc. = ἐκτέμνω 5.

II ἐκτομίας, ου adj. m кастрированный, холощеный (βόες Arst.).

ἐκ-τομίς, ίδος adj. f срезающая, сжинающая (δρεπάνη Anth.).

ἔκτονα pf. к κτείνω.

ἐκ-τοξεύω 1) (с какого-л. места) пускать, метать (βέλη Xen.); 2) (о стрелах) выстреливать, расходовать (ὥς σφι τὰ βέλεα ἐξετετόξευτο Her.); перен. истрачивать: τὸν ἐμὸν ἤδη νομίζων ἐκτετοξεῦσθαι βίον Arph. полагая, что жизнь моя прожита; 3) истощаться: καί σου τὸ σῶφρον ἐξετόξευσεν φρενός Eur. запас твоей скромности истощился.

ἐκ-τοπίζω 1) (тж. ἐ. ἑαυτόν Arst., Polyb.) уходить, переходить, переселяться (ἀπὸ τῆς οἰκείας и εἰς τὸν Πόντον Arst.); 2) покидать, оставлять (τι Plut., Diog. L.); 3) (в речи) отступать от темы, отклоняться Arst.

ἐκ-τόπιος 2 и 3 удаленный, дальний: ἐκτόπιον ἀπάγειν τινά Soph. далеко увести или изгнать кого-л.; ἀνύσαι ἐκτόπιόν τι Soph. изгонять что-л. прочь, т. е. освобождаться от чего-л.

ἐκ-τοπισμός ὁ уход, переселение, (о животных) миграция (τῶν ζῴων Arst.).

ἐκ-τοπιστικός 3 передвигающийся, странствующий, (о птицах) перелетный (ζῷα Arst.).

ἔκ-τοπος 2 1) отдаленный, далекий, дальний (ἄρουρα Soph.): τῶνδ᾽ ἑδράνων ἔ. ἔκθορε Soph. беги прочь из этого места; 2) посторонний, чужой: αὐτὴ πρὸς αὑτῆς, οὐδενὸς πρὸς ἐκτόπου τέθνηκεν Soph. (Деианира) погибла от собственной руки, не от чужой; 3) необычайный, странный (δένδρον Arph.; στοιχεῖα Arst.; ἱστορία Plut.); 4) со странностями, чудаковатый (μελαγχολικὸς καὶ ἔ. Arst.).

ἐκ-τόπως необычайно, чрезвычайно Arst., Polyb., Luc., Plut.

Ἑκτόρειος 3 Eur. = Ἑκτόρεος.

Ἑκτόρεος 3 и 2 гекторов Hom., Eur.

ἐκ-τορέω досл. высверливать, перен. вынимать, потрошить (αἰῶνα χελώνης HH).

Ἑκτορίδης, ου ὁ Гекторид, сын Гектора, т. е. Ἀστυάναξ Hom.

I ἕκτος 3 [ἕξ] шестой Hom. etc.

II ἕκτος ὁ (sc. μήν - лат. sextilis, позднее augustus) шестой месяц года (согласно римскому календарю, по которому год начинался в марте) Plut.

ἑκτός 3 [adj. verb. к ἔχω] могущий быть предметом обладания, которым можно владеть (ἀγαθὰ ἑκτὰ καὶ μεθεκτὰ καὶ ὑπαρκτά Diog. L.).

I ἐκτός adv. 1) прочь, вон (ῥίπτειν Soph.; ἕλκειν Plat.): οὐκ ἐ. εἶ; Soph. не уйдешь ли?, т. е. уходи прочь; εἰ δ᾽ ἐ. ἔλθοις Soph. если же ты преступишь (клятву); ὁ ἐ. Arst. внешний; οἱ ἐ. Plat., Polyb. посторонние, чужие, иноземцы; τὰ ἐ. Eur., Arst. внешность, внешние вещи или обстоятельства; οἱ ἐ. (sc. τοῦ νῦν) χρόνοι Arst. прошлое и будущее; 2) помимо: ἐ. εἰ μή Luc. если только не, разве лишь.

II ἐκτός praep. cum gen. 1) вне (τείχεος Hom.; τῆς πολιτείας Arst.): πολιτικῶν καὶ στρατειῶν ἐ. γενέσθαι Plat. не быть уже способным к несению государственной и военной службы; 2) кроме, за исключением (ἀποκτείνειν ἅπαντας ἐ. ὀλίγων Xen.); 3) сверх, помимо (ἔχεις τι ἐ. τούτων λέγειν; Plat.); 4) в стороне от, без: ἐ. πημάτων εἶναι Soph. не знать несчастий; ἐ. πρός τινος αἰτίης εἶναι Her. быть невиновным перед кем-л.; 5) сверх, свыше: ἐπείτε ἐ. πέντε ἡμερέων ἐγένετο Her. по прошествии пяти дней; 6) помимо, вопреки, против (ἐλπίδος Soph.; δοκημάτων Eur.).

ἔκτοσε praep. cum gen. из (ἐκβαλεῖν ἔ. χειρός Hom.).

I ἔκτοσ-θε(ν) adv. вне, снаружи Hom., Luc.

II ἔκτοσθεν в знач. praep. cum gen. вне (αὐλῆς Hom.); вдали от (θεῶν ἁπάντων Hes.).

ἐκ-τρᾰγῳδέω представлять в трагически возвышенном или преувеличенном виде Polyb., Luc.

ἐκ-τράπεζος 2 изгнанный со стола, т. е. не употребляемый в пищу (ὄψον Luc.).

ἐκ-τράπελος 2 исполинский Plin.

ἐκ-τρᾰπέλως чудовищно (ἔσθων Anth.).

ἐκτραπῆναι inf. aor. 2 pass. к ἐκτρέπω.

ἐκτράπω ион. = ἐκτρέπω.

ἐκτραχηλιάζω Plut. v. l. = ἐκτραχηλίζω.

ἐκ-τρᾰχηλίζω 1) сбрасывать через шею, т. е. через голову (ἵππος πίπτει εἰς γόνατα καὶ ἐξετραχήλισέ τινα Xen.); 2) бросать головой вниз (τινά Arph.); перен. приводить к гибели (τινά Luc.): ἐ. ἑαυτὸν ἀπὸ τῶν τειχῶν Plut. бросаться головой вниз со стен; pass. бросаться головой вниз, перен. ломать себе шею, гибнуть Dem.; ἵν᾽ ἐκτραχηλισθῇ πεσών Arph. чтобы он упал (в пропасть) и разбился насмерть.

ἐκ-τρᾱχύνω 1) делать шероховатым, грубым: ἀκανθώδης καὶ τὴν ἐπιφάνειαν ἐκτετραχυσμένος Luc. покрытый (словно рыба) шипами и со свирепым видом (насмешл. о стоике); 2) раздражать, приводить в ярость (τινὰ ἐπί и πρός τινα Plut.).

ἐκ-τρέπω, ион. ἐκτράπω 1) поворачивать: ἀσπίδας θύρσοισι ἐ. Eur. поворачивать щиты перед тирсами, т. е. бежать от разъяренных вакханок; τὸ νῶτον ἐ. Plut. обращать тыл, обращаться в бегство; ἐκτρέπεσθαι τὰ ἐντὸς ἐκτός Arst. выворачиваться наизнанку; 2) отводить (τὸ ῥέεθρον ποταμοῦ Her.; τὸ ὕδωρ πρὸς τὴν Μαντινικήν Thuc.); 3) med. поворачивать(ся), обращаться (ἀπό τινος ἐπί τι Plat., Plut.): ἐνταῦθ᾽ ἐκτραπόμενοι ἐκάθηντο Xen. повернув сюда, они сели; εἴκειν τῆς ὁδοῦ καὶ ἐ. Her. уступать дорогу, сворачивая в сторону; 4) превращать, pass. превращаться, переходить (ἡ ἀριστοκρατία εἰς ὀλιγαρχίαν ἐκτραπεῖσα Polyb.); 5) отвращать, отклонять (κακὰ или κότον εἴς τινα Aesch.; τὸ δυστυχὲς ἐς ἄλλον Eur.): ἐ. τὴν αἰτίαν εἴς τινα Plut. сваливать вину на кого-л.; 6) отклонять, отговаривать (τινὰ δρῶντα Soph.); 7) med. отступать, отказываться (τοῦ πρόσθεν λόγου Soph.); 8) med. обходить стороной, уклоняться, избегать (τὸ ἔλεγχον Polyb.): ἐκτρέπεταί με ἀπαντῶν Dem. он избегает встречи со мной; ἐξετρέποντο κοὐκ ἐδόκουν ὁρᾶν με Arph. они свернули в сторону и сделали вид, что не видят меня; ὀφθῆναι ἀνδράσιν ἐ. Anth. быть нелюдимым (точнее стараться не попадаться людям на глаза).

ἐκ-τρέφω (fut. ἐκτρέψω) 1) вскармливать, взращивать, воспитывать (φίλον Ὀρέστην Aesch.; ἐκκείμενον Κῦρον Her.; τὰ τέκνα Arst.; τὰ βρέφη Plut.; med.: υἱόν HH; τινα τοσόνδ᾽ ἐς ἥβης Soph.): τῆς πολιτείας ἐκτεθραμμένης ἱκανῶς Plut. когда государство достаточно окрепло; 2) вынашивать (τὰ κυὴματα Arst.).

ἐκ-τρέχω (fut. ἐκθρέξομαι и ἐκδραμοῦμαι, aor. 2 ἐξέδραμον) 1) выбегать, отправляться бегом (εἰς τὴν ἰδίαν χώραν Arst.; ἐπὶ τὸν τόπον Plut.); 2) воен. совершать вылазку (ἐκ τῆς πόλεως Thuc.; οἱ ψιλοὶ ἐκδραμόντες ἠκόντιζον Xen.); 3) протекать, развиваться: ἡ αὔξησις ταχέως ἐκδεδραμηκυῖα Arst. стремительный рост; 4) переступать пределы: ὁ θυμὸς ἐκδραμών Soph. неумеренный гнев; τὸν ἀκμαῖον τῆς ἡλικίας καιρὸν ἐκδραμεῖν Diog. L. перерасти самый цветущий возраст.

ἐκ-τριαινόω досл. расшатывать трезубцем, перен. потрясать, разрушать (τὴν Ἑλλάδα Luc.).

ἐκ-τρίβω (ῑ) 1) тереть (ἐν πέτροισι πέτρον Soph.); 2) добывать трением или высекать (πῦρ Xen.); 3) стирать, изнашивать (σίδηρος ἐκτρίβεται Plut.): τὰς ὁπλὰς ἐκ τῆς ὁδοῦ ἐκτετριμμένος Luc. (об осле) стерши себе о дорогу копыта; Ἄτλας νώτοις οὐρανὸν (= νῶτα οὐρανῷ) ἐκτρίβων Eur. Атлант, держащий на своих плечах небо; κακὸν κακῶς ἐκτρῖψαι βίον Soph. ужасно закончить ужасную жизнь; 4) стирать, счищать (ῥύπον Plut. ); 5) натирать, чистить (τὰς πανοπλίας Polyb.); 6) досл. высверливать, перен. удалять, уничтожать (τοῦ Κύκλωπος ὀφθαλμὸν ὥσπερ σφηκιάν Eur.; ποίην ἐκ τῆς γῆς Her.); 7) истреблять, уничтожать (τινὰ πρόρριζον Eur., Plut.); 8) разорять (ἡ Ἰταλία ἐκτριβεῖσα Plut.).

ἔκ-τριψις, εως ἡ столкновение (νεφῶν Diog. L.).

ἐκ-τροπή 1) отведение, отвод (ὕδατος Thuc.; pl. τῶν χιόνων ἐπὶ τὴν χώραν Polyb.; перен. τῶν νόσων εἰς τὰ μὴ κύρια μέρη τοῦ σώματος Plut.); 2) (пред)отвращение, предупреждение, отклонение (μόχθων Aesch.); 3) (тж. ἐ. λόγου Aeschin.) отступление, уклонение в сторону Plat.: αὖτις ἐπὶ τὴν ἐκτροπὴν ἐπάνιμεν Polyb. сейчас мы вернемся к вопросу, от которого отвлеклись; 4) поворот: ἐ. (τῆς) ὁδοῦ Arph., Xen., Plut. поворот дороги, место отдыха или привала; 5) боковая тропа (σκολιαὶ ἐκτροπαί Diod.).

ἔκ-τροπος 2 дальний, заброшенный (insula Cic.).

ἐκ-τροφή 1) вскармливание, выкармливание (ἡ ἐ. ἐν τῇ μητρί ἐστιν Arst.); 2) воспитание (τῶν τέκνων Arst.; τῶν νηπίων Plut.).

ἐκ-τρῡπάω досл. высверливать, перен. шутл. прокрадываться наружу: ἐκτετρύπηκεν λαθοῦσά μ᾽ ἔνδοθεν Arph. она тайно от меня улизнула из дому.

ἐκ-τρῠφάω предаваться роскоши: οἱ ἐκτετρυφηκότες Plut. утопающие в наслаждениях.

ἐκ-τρῡχόω 1) досл. истирать, перен. изнашивать (ῥάκη ἐκτετρυχωμένα Luc.); 2) истощать (χρημάτων ἀπορίᾳ ἐ. τινα Thuc.); 3) истреблять, численно уменьшать (γενομένους τὸ πρῶτον καὶ πάνυ πολλούς Thuc.).

ἐκ-τρώγω (fut. ἐκτρώζομαι) поедать (τὴν βάλανον Arph.).

ἔκ-τρωμα, ατος τό выкинутый утробный плод или недоносок Arst.

ἔκ-τρωσις, εωςpl. выкидыш Arst.

ἐκτρωσμός ὁ Arst. = ἔκτρωσις.

ἐκτρώσω fut. к ἐκτιτρώσκω.

ἐκ-τρωτικός 3 вытравляющий плод, приводящий к выкидышу (τῆς βοτάνης δύναμις Plut.).

ἐκ-τῠλίσσω развивать, развертывать (τὰν ἕλικα Plat.).

ἔκτῠπον aor. 2 к κτυπέω.

ἔκ-τῠπος 2 изображенный в виде рельефа, выпуклый (τραγελάφων προτομαί Diod.).

ἐκ-τῠπόω 1) изображать в виде рельефа (τὰ ἔργα τινὸς ἔν τινι Xen.; ἐν ταῖς στήλαις ἐκτετυπωμένος Plat.); 2) med. отражаться (ὥσπερ εἰς κάτοπτρον Plat.).

ἐκ-τύπωμα, ατος (ῠ) τό выпуклое изображение, рельефный отпечаток Plat.: ἐκτυπωμάτων πρόσωπα Men. скульптурные изображения лиц.

ἐκτύπως рельефно, выразительно, отчетливо (λαμβάνουσά τι ὄψις Sext.).

ἐκ-τυφλόω 1) лишать зрения, ослеплять (τινα Batr., Arph., Xen.; ὁ ἐκτετυφλωμένος Κύκλωψ Plut.); 2) затемнять, помрачать (ἐκτυφλωθέντες σκότω λαμπτῆρες Aesch.).

ἐκ-τύφλωσις, εως ἡ лишение зрения, ослепление Her.

ἐκ-τύφομαι (ῡ) раздуваться, опухать: ἐξετύφην κλαίουσα Men. глаза мои опухли от слез.

ἐκ-τῡφόομαι досл. превращаться в дым, перен. становиться надменным Polyb.

ἕκτωρ, ορος ὁ [ἔχω] 1) держатель: ἕκτορες ἀμφίστομοι Luc. = ἄγκυραι; 2) вседержитель, хранитель (Ζεύς Sappho).

Ἓκτωρ, ορος ὁ Гектор (сын Приама и Гекубы, супруг Андромахи, главный защитник Трои, павший от рука Ахилла) Hom., Her., etc.

ἑκῠρά, ион. ἑκῠρή ἡ свекровь Hom., Plut.

ἑκῠρός (Anth. ῡ) ὁ свекор Hom.

ἔκυρσα aor. к κύρω.

I ἔκῠσα aor. к κυνέω.

II ἔκῡσα aor. к κύω.

ἐκφᾰγεῖν inf. aor. 2 к ἐξεσθίω.

ἐκ-φαιδρύνω счищать, слизывать (σταγόνα γλώσσῃ χροός Eur.).

ἐκ-φαίνω (fut. ἐκφᾰνῶ - ион. Luc. ἐκφανέω, aor. ἐξέφηνα; aor. 2 pass. ἐξεφάνην) 1) делать заметным, выводить (φόωσδέ τινα Hom. и εἰς φάος τι Eur.); 2) обнаруживать, показывать (τι Pind., Soph., Plat., Plut. и τινά Her.): ἐ. ἑωυτὸν ἐόντα οὐδὲν ἥσσω τινός Her. оказываться не хуже кого-л.; pass. показываться, являться: τὰ δοῦρα Χαρύβδιος ἐξεφαάνθη Hom. из Харибды показались бревна (т. е. обломки корабля); δίκαιοι ἐκφανούμεθα Soph. мы покажем себя справедливыми; μὴ καθ᾽ ὥραν ἐκφανέντες καρποί Plut. несвоевременно появившиеся плоды; 3) блистать, сверкать (κόσμω ὅπλων καὶ λαμπρότητι Plut.; тж. pass.: ὄσσε ὡσεὶ σέλας ἐξεφάανθεν Hom.): ἀστέρων τινῶν ἐκφανέντων Thuc. при свете нескольких звезд; 4) обнаруживать, открывать (τὴν αἰτίαν Her.); 5) выказывать, проявлять (τὴν εὔνοιαν καὶ σπουδὴν πρός τινα Plut.); 6) высказывать, выражать (τὴν ἑωυτοῦ γνώμην Her.): κακῶν ἀρχεγὸν ἐ. λόγον Eur. произносить зловещие слова; 7) объявлять (πόλεμον πρός τινα Xen. и πόλεμον λαμπρῶς Plut.).

ἐκ-φᾰνής 2 1) показывающийся, видимый (ἔν τινι Arst.; κάρυον ἐκφανὲς ἐκ τῶν λεπίδων Anth.): πάντες ἦσαν ἐκφανεῖς ἰδεῖν Aesch. все они предстали перед глазами; 2) явный, очевидный (τέκμαρ τινός Aesch.; ἐ. γενέσθαι Plat.): ἐκφανὲς ποιεῖν τι Plut. = ἐκφαίνω 2.

ἔκφανσις, εως ἡ Her. v. l. = ἔκφασις.

Ἐκφαντίδης, ου ὁ Экфантид (один из ранних представителей староатт. комедии, середина V в. до н. э.) Arst.

ἐκ-φαντικῶς в целях ясности (ὑπερβολῆς χρῆσθαι Plut.).

ἐκ-φᾰνῶς явно, ясно, очевидно Polyb., Plut.

ἐκφάσθαι inf. med. к ἔκφημι.

ἔκ-φᾰσις, εως, ион. ιος ἡ объявление, провозглашение Her.

ἐκ-φάτως (ᾰ) явственно, громогласно Aesch.

ἐκ-φαυλίζω порочить или порицать (τι τῶν λεγομένων Luc.).

ἐκ-φέρω (fut. ἐξοίσω, aor. 1 ἐξήνεγκα - эп.-ион. ἐξένεικα, aor. 2 ἐξήνεγκον; aor. pass. ἐξηνέχθην) 1) выносить (τι ἐκ τοῦ μεγάρου Her.; τινὰ πολέμοιο Hom.); 2) выносить на берег: πόντου νιν ἐξήνεγκε κλύδων Eur. его выбросила на берег морская волна: τὸν (Ἁρίονα) δελφῖνα λέγουσι ἐξενεῖκαι ἐπὶ Ταίναρον Her. говорят, что Ариона дельфин доставил в Тенарон; 3) выносить для погребения (ἐξενεῖκαί τινα καὶ θάψαι Her.; νεκρόν Eur.); 4) уносить, похищать (τρία ἄλεισα Hom.); 5) med. уносить или увозить с собой (κόμης ἀγάλματα Eur.; τὰ ἑαυτοῦ Thuc.); 6) приобретать, получать (λοισθήϊον ἄεθλον Hom.); med.: ἐ. νίκην Her., Plut. одерживать победу; ἐξενείκασθαι κλέος Soph. и δόξαν Dem. стяжать себе славу; 7) увлекать, склонять (προς ὑποψίας τινά Plut.); pass. быть увлекаемым, поддаваться (ἀπαιδευσίᾳ ὀργῆς Thuc. и πρὸς ὀργήν Soph.): ἐκφέρεσθαι πρὸς αἰδῶ Eur. быть склонным к почтительности: λέγων ἐξηνέχθην Plat. я (слишком) увлекся в своей речи; ἐπὶ τὴν ἀλήθειαν ἐξενεχθεὶς τῇ ὑπονοίᾳ Plut. догадавшись в чем дело; ἐκφέρεσθαι ἐπὶ τὴν μάχην Plut. устремляться в бой; ἐκφέρεσθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ πράγματος Arst. следуя самому существу вопроса; 8) производить на свет, рождать (τὸν τῆς Δήμητρος καρπόν Her.; κύημα εἰς φῶς Plat.; σπέρμα Arst.); 9) вынашивать, донашивать (τὸ κύημα μέχρι или διὰ τέλους и εἰς τέλος Arst.); 10) выказывать, обнаруживать, проявлять (δύνασιν Eur.; κακίας μεγάλας ὥσπερ ἀρετάς Plut.; med. μέγα τι σθένος Soph.); 11) произносить (λόγον τινά Soph. - ср. 12); 12) (тж. ἐν φανερῷ ἐ. Plut.) объявлять, открывать, рассказывать, разглашать (τὴν ἐπιχείρησιν Her.; τὸν λόγον τινός Plat. - ср. 11; εἰς τοὺς Ἓλληνας τὰ ἁμαρτήματά τινος Isocr.); οὔποτ εἰς Ἓλληνας ἐξοισθήσεται ὡς … Eur. никогда среди греков не будет речи о том, что …; ἐ. ἐπὶ γέλωτί τι Plut. выносить что-л. на посмеяние; 13) излагать, выражать (πλεῖστον νοῦν ἐν βραχυτάτῃ λέξει и βραχέως τι Plut.): γνώμην κατὰ τὠυτὸ ἐκφέρεσθαι Her. высказывать единогласное мнение; 14) представлять, предъявлять (δεῖγμα Dem. и δεῖγμα εἰς φῶς Plat.; μαρτυρίας τινός Dem.); 15) представлять, предлагать, вносить на утверждение (προβούλευμα εἰς τὸν δῆμον Dem.): ἐ. ὅρον τινός Arst. предлагать определение чего-л.; 16) выпускать в свет, публиковать (διὰ μέτρων τι Arst.; Ἀριστοφάνης τὰς Νεφέλας ἐξέφερε Plut.): τὸ τέλος ἐ. Plut. издавать указ; 17) вводить (во всеобщее употребление), изобретать, создавать (τὴν ἰατρικήν Diod.); 18) обращать, направлять (τὸ μῖσος εἴς τινα Polyb.): ἐ. πόλεμον πρός τινα Xen., Arst., Plut., τινι Polyb., ἐπὶ τὴν χώραν Her. и ἐπί τινι Plut. идти войной на кого-л.; 19) приводить к концу, исполнять (τὸ μισθοῖο τέλος Hom.; τὸ μόρσιμον Pind.; ἐς ὀρθὸν τὰ μαντεύματα Soph.); 20) приводить (τινὰ ἐν τῇ σκέψει Plat.): ἐνταῦθ᾽ ἐξηνέχθην εἰς ἅπερ Πρωταγόρας λέγει Plat. я вынужден сказать как Протагор; 21) грам. med. оканчиваться (διὰ τοῦ ε): ἐ. ἐπιρρηματικῶς иметь наречное окончание; 22) выбегать вперед, опережать (αἱ ποδώκεες ἔκφερον ἵπποι Hom.): ἡ ἅμαξα τὸν βοῦν πολλάκις ἐκφέρει погов. Luc. повозка часто опережает быка, т. е. все ставится вверх дном.

ἐκ-φεύγω (fut. ἐκφεύξομαι, aor. 2 ἔκφυγον) 1) убегать: ἐκφυγέειν μεμαώς Hom. желая убежать; ἥκουσιν ἐκφυγόντες Aesch. они прибыли, спасаясь бегством; 2) избегать, избавляться, ускользать (θάνατον Hom., Pind., Her.; τὴν πεπρωμένην Aesch. и εἱμαρμένην Plat.; τὰν θεῶν νέμεσιν Soph.): παῦροι ἐξέφυγον ἁλὸς ἤπειρόνδε νηχόμενοι Hom. немногие спаслись, выплыв из моря на сушу; οἱ ἐκφεύγοντες ἤδη τὴν χιόνα τόποι Polyb. места, которые уже освободились от снега; 3) вылетать, устремляться (βέλος ἔκφυγε χειρός Hom.); 4) ускользать, пропадать: ἐ. τινά Soph., Eur., Dem. и τινί Arst. ускользать от кого-л.; τὸν πράξεων καιρὸν ἐξέφυγεν Plut. он упустил время для дел; 5) удаляться, уходить: ἐ. παιδιᾶς ἔτη Plat. выйти из детского возраста.

ἔκ-φημι (только inf. med. ἐκφάσθαι) высказывать, произносить (ἔπος Hom.).

ἐκφῆναι inf. aor. к ἐκφαίνω.

ἐκφθείρομαι погибать, гибнуть (ἄπαις, ἄνανδρος, ἄπολις, ἐξεφθαρμένη Eur.): ἐκφθαρεὶς οὐχ οἶδ᾽ ὅποι Arph. провалившись неведомо куда; ἐκφθείρου! Luc. прочь проваливай!

ἐκ-φθίνω губить, уничтожать, только pass. погибать, пропадать (ἐξέφθινται νᾶες Aesch.): ἐξέφθιτο ἤϊα πάντα Hom. все запасы были съедены.

ἐκ-φῐλέω горячо целовать (ὃν περιπλεχθεὶς ἐξεφίλουν Anth.).

ἐκ-φλαυρίζω Plut. = ἐκφαυλίζω.

ἐκ-φλέγω досл. поджигать, воспламенять, перен. возбуждать, волновать (τὴν πόλιν Arph.; ἐκφλέγεσθαι τὴν διάνοιαν Plut.).

ἐκ-φλογόομαι вспыхивать (πῦρ ἐκφλογοῦται Arst.).

ἐκ-φλόγωσις, εως ἡ зажигание, воспламенение Diod.

ἐκ-φοβέω запугивать, устрашать, приводить в ужас (φρένας Aesch.; τινα Isocr., Plat., Plut.): ὅπερ ἡμᾶς ἐκφοβοῦσιν Thuc. этим они хотят нас испугать; pass. пугаться, бояться (τινα и ὑπέρ τινος Soph.).

ἔκ-φοβος 2 испуганный, охваченный страхом Arst., Plut.

ἐκ-φοινίσσω обагрять кровью (τινά Eur.): βωμὸς Ἑλληνικαῖσιν ἐξεφοινίχθη ῥοαῖς Eur. алтарь обагрился кровью греков; ἐκφοινίσσεσθαι τοὺς ὀφθαλμούς Arst. иметь налитые кровью глаза.

ἐκ-φοιτάω, ион. ἐκφοιτέω 1) часто выходить, уходить, уезжать (ἐπὶ θήρην и ἐκ τῆς ἀκροπόλιος Her.; ἐς ἅρματα βαίνων ἐκφοιτᾷ Eur.); 2) (о слухах, вестях и т. п.) распространяться, расходиться (οὗτος ὁ λόγος ἐξεφοίτησεν εἰς τοὺς Ἓλληνας Plut.).

ἐκ-φορά 1) вынос, преимущ. тела, похоронная процессия Aesch., Thuc., Arph., Plat.: ἐπ᾽ ἐκφορὰν ἀκολουθεῖν τινι Lys. провожать чье-л. тело до места погребения; 2) выбалтывание, разглашение (λόγου Arph.; λόγων ἀπορρήτων Diog. L.); 3) порыв, устремление (πρὸς οἶκον, sc. τοῦ ἵππου Xen.); 4) выход (τοῦ πνεύματος Diod.); 5) выражение, словесная форма Plut.; 6) грам. произношение (слова).

ἐκ-φορέω (= ἐκφέρω) 1) выносить, уносить (τινα ἐς τὴν ἀγορήν Her.; τὸν πλοῦτον ἐκ τῆς οἰκίας Luc.); 2) расхищать, грабить (πόλιν Diod.; τὰ χρήματα Plut.); 3) med.-pass. устремляться, нестись, мчаться (ταρφειαὶ κόρυθες νηῶν ἐκφορέοντο Hom.); 4) юр. приказывать унести (в качестве залога), т. е. секвестровать Dem.

ἐκ-φορικόν τό Plut. = ἐκφορά 5.

ἐκ-φορικῶς в переносном значении (συμφωνίαν καλεῖν ἐ. τὰ συμφωνοῦντα Plut.).

ἐκ-φόριον τό 1) pl. урожай, сбор (τοῦ καρποῦ Her.); 2) налог с урожая (ἐ. καὶ δεκάτη Arst.).

ἔκ-φορος 2 1) рождающий, плодовитый (γυναῖκες Arst.); 2) выносящий, убирающий: τῶν δυσσεβούντων ἔ. Aesch. изгоняющий нечестивых; 3) могущий быть вынесенным (из помещения) (ἄρτος καὶ κρέας Arph.); 4) подлежащий огласке: εἰ δ᾽ ἔ. σοι συμφορὰ πρός τινα Eur. если ты не таишь свое горе перед кем-л.; οὐδεὶς ἔ. λόγος Plat. между нами будь сказано; 5) переступающий пределы, уклоняющийся в сторону (ἔ. καὶ πλανώμενος Plut.).

ἐκ-φορτίζομαι досл. (о грузе) вывозиться, перен. быть предаваемым: ἐξημπόλημαι κἀκπεφόρτισμαι Soph. меня продали и предали.

ἐκ-φράζω 1) высказывать, описывать (ἕκαστα Aesch.); 2) выражать, обозначать (τι τοῖς θεῶν ὀνόμασι Plut.).

ἔκ-φρᾰσις, εως ἡ изложение, описание Luc.

ἐκ-φράσσω расчищать, прочищать (διώρυχα Diod.).

ἐκ-φραστικόν τό выразительность, меткость (выражения) Diog. L.

ἐκφρείω Arph. = ἐκφρέω.

ἐκ-φρέω, Arph. тж. ἐκφρείω позволять выйти, выпускать (τινα Arph.): ἐ. ἑαυτόν ирон. Luc. выходить, уходить.

ἐκ-φροντίζω выдумывать, придумывать (Eur., Plut.; τι Thuc., Arph.).

ἐκ-φροσύνη ἡ безумие Plat.

ἔκ-φρων 2, gen. ονος обезумевший, ошалевший Plat., Dem., Plut., Anth.

ἐκ-φυάς, άδος ἡ Arst. v. l. = ἀποφυάς.

ἐκφυγγάνω Aesch. = ἐκφεύγω.

ἐκφυγέειν эп. inf. aor. 2 к ἐκφεύγω.

ἐκ-φῠλάσσω 1) тщательно охранять (τινά Soph. и τι Eur.); 2) внимательно следить: ἴχνος ἐκφύλασσ᾽ ὅπου τίθης Eur. смотри, ступай осторожно.

ἐκ-φυλλο-φορέω присуждать к исключению (из списков членов государственного совета путем подачи голосов на масличных листьях) (ἐκφυλλοφορῆσαί τινα Aeschin.).

ἔκ-φῡλος 2 1) иноплеменный, чужой (βαρβαρικὸς καὶ ἔ. Plut.; ὄνομα Luc.); 2) неестественный, необычайный (ἔ. καὶ δυσπρόσοπτος ὄψις Plut.).

ἐκφῦναι inf. aor. 2 к ἐκφύω.

ἐκ-φῡσάω 1) выдыхать, выдувать (τὸ πῦρ ἐκφυσᾶτο κατὰ τῶν ὑπεναντίων Polyb.): ὕπνον βαρὺν ἐ. Theocr. храпеть в глубоком сне; ποταμὸς ἐκφυσᾷ μένος Aesch. река бушует; 2) перен. раздувать, разжигать (πόλεμον Arph.); 3) перен. надувать: ἐκπεφυσημένος Polyb. надменный, чванный; 4) бить ключом, вспыхивать, вырываться (φλόγες ἐκ γῆς ἐκφυσήσασαι Arst.).

ἐκ-φῡσιάω (= ἐκφυσάω) выдувать: ἐ. αἵματος σφαγήν Aesch. обливаться кровью.

ἔκ-φῠσις, εως1) тж. pl. вырастание, произрастание, рост (τῆς βοτάνης ἀπὸ τῆς γῆς Arst.; перен. ἀρετῆς Plat.): ὁ περὶ τὴν ἔκφυσιν Plat. прозябающий, готовый произрасти; 2) появление, возникновение (τῶν ἑλκῶν Arst.); 3) отросток, нарост (πέριξ τοῦ πρέμνου Polyb.).

ἐκ-φῠτεύω бот. прививать (πήγανον εἰς συκῆν Arst.).

ἐκ-φύω 1) (по)рождать, производить на свет (παῖδές τινι Soph.; Ἀγαμέμνονα Ἀερόπης λέκτρων ἄπο Eur.; ἡ γῆ ἐκφύουσα πάντα Arst.; πλῆθος μυῶν Plut.); 2) выращивать (τὰ κέρατα Arst.); 3) med.-pass. (aor. 2 ἐξέφῡν, pf. ἐκπέφῡκα - эп. ἐκπέφυα) досл. вырастать, перен. рождаться (ἐλευθέρου πατρός Soph.): γῆς ἐκπεφυκέναι μητρός Eur. родиться от матери-земли; τὰ ἐκφυόμενα Arst. растения; λάλημα ἐκπεφυκός Soph. прирожденный болтун.

ἐκ-φωνέω восклицать Plut.; καθ᾽ αὑτὰ ἐκφωνηθέντα Plut. раздельно произнесенные (слова).

ἐκ-φώνησις, εως1) восклицание Plut.; 2) произношение Sext.

ἐκ-χᾰλάω выпускать, отпускать (τινα τεγέων Anth.).

ἐκ-χᾰλῑνόω разнуздывать (ἵππον Plut.).

ἐκ-χᾰραδρόω прорывать оврагами, размывать (ὁ χειμάρρους ἐκχαραδροῦν τόπους Polyb.).

ἐκ-χᾰράσσω, атт. ἐκχαράττω сцарапывать, соскабливать (τῶν τροπαίων, sc. τὰ ὀνόματα Plut.).

ἐκ-χαυνόω досл. надувать, перен. делать надменным: ἐ. τινα λόγοις Eur. вскружить кому-л. голову речами.

ἐκχεύατο эп. 3 л. sing. aor. 1 med. к ἐκχέω.

ἐκ-χέω (fut. ἐκχεῶ, aor. ἐξέχεα - эп. ἔκχευα; pass.: aor. ἐξεχύθην (ῠ), pf. ἐκκέχῠμαι) 1) выливать (πηγάς Eur.; ἀπόνιτρον Arph.; ἀνθλία ἐκχυθεῖσα Arst.); 2) возливать (οἶνον δεπάεσσιν Hom.); 3) разливать (ὕδωρ ἐκχύμενον Hom.); 4) выливать, опорожнять (τὸν χοᾶ Men.); 5) проливать, лить (αἷμα πέδῳ Aesch.; δάκρυα Plat.; τὸ σπέρμα εἰς τὴν γῆν Arst.); 6) высыпать, вытряхивать (ὀϊστούς Plat., med. Hom.); 7) заставлять проливать, вызывать (λόγοι δάκρυα ἐκχέονται Plut.); 8) разбрасывать, расточать (ὄλβον Aesch.; πατρῴαν κτῆσιν Soph.; τὴν δόξαν τῶν προβεβιωμένων Plut.; εὐρείας ἐλπίδας Anth.): αἱ πρόσθεν ὁμολογίαι ἐκκεχυμέναι εἰσί Plat. достигнутые прежде соглашения развеялись в прах; 9) раскидывать, распростирать (τὰς ὀθόνας Luc.; δέσματα ἐξεκέχυντο Hom.): παρέτοις ἐκχυθῆναι μέλεσι Anth. растянуться всем телом; 10) (о людях) направлять, бросать (εἰς ἐρημίαν τὴν στρατιάν Plut.); преимущ. pass. бросаться, устремляться, выбегать, высыпать (σφήκεσσιν ἐοικότες Hom.; ἐκ τοῦ τεῖχεος Her.; εἰς τὴν ὁδόν Plut.): ἱππόθεν ἐκχύμενοι Hom. выскочившие из (деревянного) коня (ахейцы); 11) pass. целиком отдаваться, предаваться (εἴς τινα Polyb. и πρός τινα Plut.): εἰς τὸν ἡδυπαθῆ βίον ἐκκεχυμένος Plut. предавшись разгульной жизни; 12) (тж. ἐ. γλῶσσαν Soph.) рассказывать (ἅπαντα Arph.); 13) распевать, петь (μολπὰς δακρυρρόους Eur.); 14) pass. предаваться восторгу, ликовать (ἐκχυθῆναί τινι Arph.).

ἐκ-χορεύομαι изгонять из своего хора (τινα Eur.).

I ἐκ-χράω быть достаточным, пригодным или возможным: οὐκ ἐξέχρησέ σφι ἡ ἡμέρη ναυμαχίην ποιήσασθαι Her. днем они не смогли вступить в морской бой; κῶς ταῦτα Δαρείῳ ἐκχρήσει περιυβρίσθαι; Her. как можно будет Дарию стерпеть подобные оскорбления?

II ἐκ-χράω (3 л. sing. impf. ἐξέχρη) предсказывать, прорицать (Pind. - in tmesi; πολλὰ κακά Soph.).

ἐκ-χρημᾰτίζομαι вымогать деньги, вынуждать платить (τινα Thuc.).

ἐκ-χῡλίζω высасывать или вылизывать сок (τῇ γλῶττῃ Arst.).

ἐκχύμενος part. aor. med. к ἐκχέω.

ἐκ-χῡμίζω Arst. = ἐκχυλίζω.

ἐκ-χύνω NT = ἐκχέω I.

ἔκχῠσις, εως1) выливание (ὕδατος Arst.); 2) истечение (σπέρματος Arst.).

ἐκ-χύτης, ου ὁ расточитель, мот Luc.

ἔκ-χῠτο и ἐξέχυτο эп. 3 л. sing. aor. 2 к ἐκχέω.

ἔκ-χῠτον τό предполож. похлебка Anth.

ἔκ-χῠτος 2 1) раскидистый, развесистый (κισσοῦ κόμη Anth.); 2) растянувшийся (ἔ. ὕπνῳ Anth.).

ἐκ-χώννῡμι 1) возводить насыпь: ἡ πόλις ἐκκεχωσμένη Her. построенный на насыпи город; 2) заносить илом: ἐκχωσθῆναι ἐντὸς δισμυρίων ἐτέων Her. быть занесенным илом через двадцать тысяч лет.

ἐκ-χωρέω 1) уходить, уезжать (ἐκ τόπου τινός Her.): ἐκ τοῦ ζῆν ἐκχωρῆσαι Polyb. умереть; 2) отступать, уходить (χειμῶνες ἐκχωροῦσι θέρει Soph.; οἱ τῆς θαλάττης ἐκκεχωρηκότες Ῥωμαῖοι Polyb.; ἐ. καὶ ὑποφεύγειν Plut.); 3) переселяться, эмигрировать Her., Arst.; 4) быть вывихнутым (ὁ ἀστράγαλος ἐξεχώρησε ἐκ τῶν ἄρθρων Her.); 5) уступать (τινί τινος Polyb. и τινί τι Diog. L.); 6) отказываться от своих претензий Dem.

ἐκ-χώρησις, εως ἡ отход, обратное движение (sc. τοῦ ἀέρος Plut.).

ἐκ-ψύχω (ῠ) 1) охлаждать, pass. охлаждаться, стынуть Plut.; 2) испускать дух, умирать: πεσὼν ἐξέψυξε NT он упал мертвым.

ἔκω Arph. в произнош. скифа = ἔχω.

ἑκών, οῦσα, όν, gen. όντος, ούσης, όντος 1) добровольный, по собственному желанию: ἑ. ἀέκοντί γε θυμῷ Hom. (я делаю это) по собственной воле, хотя в душе я против; πάρειμ᾽ ἄκων οὐχ ἑκοῦσιν Soph. я здесь против своей воли, (да и) против вашей; ἂν ἑ. παρ᾽ ἑκόντος τις λάβῃ τι Dem. если, по взаимной договоренности, один берет что-л. у другого; 2) умышленный, намеренный: ἑ. ἡμάρτανε φωτός Hom. (Диомед) умышленно не попал в него (копьем); ἢ ἑκόντες ἢ ἄκοντες οὐδὲν λέγουσιν Arst. намеренно или невольно, но говорят они вздор.

ἐλ- приставка = ἐν- (перед начальной λ основного слова).

*ἕλα ἡ солнечный зной Pind. (v. l.).

ἔλα imper. к ἐλάω.

ἐλᾷ 1) Pind. (= ἐλάει) стяж. 3 л. sing. praes. к ελάω; 2) 3 л. sing. fut. к ἐλάω.

ἐλάα, ион. ἐλάη (λᾱ) ἡ Soph., Arph. = ἐλαία.

ἐλάᾱν эп. inf. к ἐλάω.

ἔλᾰβον aor. 2 к λαμβάνω.

ἐλᾷδας acc. pl. к ἐλαΐς.

ἐλάη ион. = ἐλαία.

ἐλᾰθείς part. aor. pass. к ἐλαύνω.

ἔλαθον aor. 2 к λανθάνω.

ἐλαία, ион. ἐλαίη1) масличное дерево, олива Hom. etc.; 2) маслина (плод) Arst., Plut.

Ἐλαία ἡ Элея 1) город на побережье Эолиды в М. Азии Plut.; 2) источник в Беотии Plut.; 3) порт на южн. побережье Эпира Plut.

ἐλαιάεις, ион. ἐλαιήεις, άεσσα, άεν 1) поросший масличными деревьями (ἄρουραι Anth.); 2) Soph. = ἐλαιηρός.

Ἐλαιατικὸς κόλπος ὁ Элейский залив (на побережье Эолиды) Arst.

Ἐλαιᾶτις, ιδος ἡ Элеатида (область эпирского портового города Ἐλαία) Thuc.

ἐλᾱΐζω разводить масличные деревья Arph.

ἐλαίη ион. = ἐλαία.

ἐλαιήεις ион. = ἐλαιάεις.

ἐλαιηρός 3 масляный, маслянистый (εἶδος Plat.; ἰκμάς Plut.; δρόσος Anth.).

ἐλᾱΐνεος и ἐλάϊνος 3 (ᾱ) 1) сделанный из масличного дерева (ῥόπαλον Hom.); 2) масличный (ξύλα Plut.).

ἐλαιο-λόγος, атт. ἐλαολόγος ὁ сборщик маслин Arph.

ἔλαιον τό 1) оливковое масло, елей Hom.; 2) маслянистое вещество (τινὰ φυτὰ ποιοῦσιν ἔ. Arst.): ἔ. ἀπὸ σελαχῶν Arst. рыбий жир; 3) масличный рынок Men.

ἐλαιόομαι 1) med. натираться оливковым маслом Pind., Soph.; 2) pass. быть смазываемым оливковым маслом (τὰ ἔντομα ἀποθνήσκει ἐλαιούμενα Arst.).

ἐλαιό-πρωρος 2 спереди похожий на масличное дерево Arst.

ἐλαιο-πώλης, ου ὁ продавец оливкового масла Dem.

ἔλαιος ὁ (тж. ἔ. ἄγριος Pind.) маслина, преимущ. дикая Pind., Soph.

ἐλαι-ουργεῖον τό пресс для выжимки оливкового масла (Arst. - v. l. ἐλαιούργιον; Diog. L.).

Ἐλαιοῦς и Ἐλεοῦς, οῦντος ὁ Элеунт 1) город на юго-вост. побережье Херсонеса Фракийского Her., Thuc., Xen., Dem.; 2) дем в атт. филе Ἱπποθοωντίς.

Ἐλαιούσιος ὁ житель Элеунта Thuc.

ἐλαιο-φόρος 2 приносящий оливы (ὄχθος Eur.).

ἐλαιο-φυής 2 поросший оливами (πάγος Eur.).

ἐλαιό-φῠτον τό масличная роща Plut.

ἐλαιό-φῠτος 2 поросший масличными деревьями (Σάμος Aesch.).

*ἐλαιο-χρηστία ἡ употребление оливкового масла (Diog. L. - v. l. ἐλαιοχριστία).

ἐλαιο-χριστία ἡ смазывание оливковым маслом Diog. L.

ἐλᾱΐς, ΐδος ἡ (только acc. pl. ἐλᾷδας) масличное дерево Arph.

Ἐλαϊτικός Arst. v. l. = Ἐλαιατικός.

ἐλαι-ώδης 2 1) похожий на елей, маслянистый (λιπαρότης Arst.); 2) похожий на маслину, масличный (βοτάναι Arst.; φυτά Plut.).

Ἐλαιών, ῶνος ὁ Элеон, Масличная гора (близ Иерусалима) NT.

ἔλακον Aesch. aor. 2 к λάσκω.

ἕλ-ανδρος 2 улавливающая мужей (Ἑλένη Aesch.).

ἐλαο- атт. = ἐλαιο-.

ἐλαπρός ὁ Arph. в произнош. скифа = ἐλαφρός.

ἐλᾷς 2 л. sing. fut. к ἐλάω.

ἔλασα эп. (= ἤλασα) aor. к ἐλαύνω.

ἐλασαίατο эп. 3 л. pl. aor. opt. к ἐλαύνω.

ἐλᾰσᾶς, ᾶ ὁ эласас (неизвестный нам вид птицы) Arph.

ἐλάσασκε эп. 3 л. sing. impf. iter. к ἐλαύνω.

ἐλᾰσείω [desiderat. к ἐλαύνω] замышлять поход (ἐπὶ Λυδίαν Luc.).

ἐλᾰσία ἡ верховая езда (ἐλασίαν ποιεῖσθαι Xen.).

ἐλᾰσί-βροντος 2 1) мечущий громы (παῖς Ῥέας Pind.); 2) подобный грому, громовой (ἔπη Arph.).

ἐλάσιος 3 изгоняющий, т. е. излечивающий (τὰς ἐπιληψίας Plut.).

ἐλάσ-ιππος 2 (ᾰ) гоняющий коней, привыкший к верховой езде (ἔθνος Pind.).

ἔλᾰσις, εως1) изгнание (τῶν ἐναγῶν Thuc.); 2) угон (τῶν βοσκημάτων Plut.); 3) езда верхом (ἐκπεπονημένος τῇ ἐλάσει Xen.); 4) поход (Δαρείου ἐπὶ Σκύθας Her.); 5) набег, рейд (ὁ κονιορτὸς τῇς ἐλάσεως Plut.); 6) шествие (βασιλέως Xen.).

ἐλᾰσί-χθων, ονος adj. сотрясающий землю (Ποσειδάων Pind.).

ἐλάσομεν дор. Plut. 1 л. pl. aor. к ἐλαύνω.

ἔλασσα эп. = ἔλασα.

ἔλασσον, атт. ἔλαττον adv. 1) меньше, менее (πλέον ἢ ἔ. Plat.; ἔ. ἄπωθεν Thuc.): μὴ ἔ. δέκα ἔτη γεγονότες Plat. не моложе десяти лет; 2) ниже, слабее, хуже: ἔ. τινος ἔχειν Plat. быть слабее кого-л.; ἔ. ἔχειν Dem. и ἔ. ἔχειν τῇ μάχῃ Her. (по)терпеть поражение; ἔ. ἔχειν ἐν τῇ ἱππομαχίᾳ Thuc. быть разбитым в конном сражении - см. тж. ἐλάσσων.

*ἐλασσονάκις, атт. ἐλαττονάκις adv. 1) меньшее число раз: πλείων ἐ. γίγνεται Plat. большее число умножается на меньшее; 2) менее часто, реже Arst.

*ἐλασσονέω, атт. ἐλαττονέω 1) уменьшать, убавлять, pass. убывать, оскудевать: ἐλαττονεῖται ἡ γῆ Arst. земля становится менее плодородной; 2) иметь менее, т. е. ощущать недостаток NT.

ἐλασσόω, атт. ἐλαττόω (aor. ἡλάττωσα, pf. ἠλάττωκα; pass.: fut. ἐλαττωθήσομαι и ἐλασσώσομαι, aor. ἠλαττώθην, pf. ἠλάττωμαι) 1) уменьшать, убавлять, сокращать (τὰ τοῦ χοροῦ Arst.; τὴν εὔνοιάν τινος Plut.): περὶ χρήματα ἐλαττούμενος Arst. получающий меньшую денежную выгоду; ἐ. τινι τῆς ὑπαρχούσης τιμῆς Thuc. умалять почет, которым кто-л. окружен; 2) pass. быть ниже или слабее, уступать (τινος τῷ γένους ὄγκῳ Plat.): ἐλαττοῦμαι κατὰ τουτονὶ τὸν ἀγῶνα Αἰσχίνου Dem. в данном процессе я нахожусь в положении менее выгодном, чем Эсхин; τῇ ἐμπειρίᾳ ἐλασσωθέντες Thuc. уступающие в опытности; ἐ. τῷ πολέμῳ Thuc. терпеть поражения в войне; μηδὲν ἐ. τινος Plut. ни в чем не уступать кому-л.; 3) причинять ущерб (τὴν πόλιν Lys., Isocr.; τοὺς φίλους Plut.): μηδὲν ἐλαττουμένου τοῦ πλήθους Arst. не нанося никакого ущерба народу; ἠλαττωμένος τοῖς ὄμμασι Polyb. страдающий болезнью глаз или слепой.

ἐλάσσωμα, атт. ἐλάττωμα, ατος τό 1) невыгода, неудобство: ὅμως ἐκ τοιούτων ἐλαττωμάτων Dem. несмотря на (все) эти трудности; 2) ущерб, потеря, убыль (περί τι Polyb.); 3) несчастие, бедствие Plut.; 4) поражение Polyb., Diod.

ἐλάσσων, ἔλασσον, атт. ἐλάττων, ἔλαττον, gen. ονος [compar. к ἐλαχύς, μικρός и ὀλίγος] (superl. ἐλάχιστος) 1) (тж. ἐ. τὸ μέγεθος Arst.) меньший (ἐξ ἐλάττονος ὄντος μεῖζον γίγνεται Plat.; γῆς ὄγκος ἐ. ἄστρων ἐνίων Arst.): οὐκ ἐλάττους τετρακοσίων Her. числом не менее четырехсот; δι᾽ ἐλάσσονος Thuc. на меньшем расстоянии; ἐλάχιστοι τὸν ἀριθμόν Arst. наименее многочисленные; οὐδενὸς ἔλαττον ἁμάρτημα Isocr. величайшее преступление; 2) низший, более слабый, тж. худший, уступающий (τινί Dem.): περὶ ἐλάσσονος ποιεῖσθαι Her. и παρ᾽ ἔλαττον ἡγεῖσθαι Plat. невысоко ставить (или ценить), относиться с пренебрежением; οὐδενὸς ἐ. Arph. никому не уступающий; ἐν ἐλάττονι τίθεσθαι Polyb. быть в пренебрежении; ἐ. τοῦ φθονεῖσθαι Plut. не стоящий зависти; ἐλάττους τῶν σιτίων γίγνεσθαι Xen. становиться чревоугодниками - см. тж. ἔλασσον.

*ἐλάσσωσις, атт. ἐλάττωσις, εως1) уменьшение, убавление, сокращение Plat., Arst., Plut.; 2) ущерб, потеря, урон Polyb.; 3) поражение (αἱ περὶ Σικελίαν ἐλαττώσεις Polyb.); 4) недостаток, недочет (τῆς φύσεως Plut.).

*ἐλασσωτικός, атт. ἐλαττωτικός 3 довольствующийся меньшим (ὁ ἐπιεικὴς ἐ. ἐστιν Arst.).

ἐλαστρέω (impf. ἠλάστρεον - эп. impf. ἐλάστρεον) (= ἐλαύνω) 1) гнать, погонять (ζεύγεα Hom.); 2) приводить в движение веслами (τριήρης ἐλαστρευμένη Her.); 3) гнать, преследовать (Ἐρινύες ἠλάστρουν μ᾽ ἀεί Eur.).

ἐλάσω fut. к ἐλαύνω.

ἐλάτᾱ ион. = ἐλάτη.

Ἐλάτεια ἡ Элатия 1) город в Фокиде Her., Dem.; 2) город в Эпире Dem.

ἐλάτειρα (ᾰ) ἡ погоняющая (ἵππων Pind.).

ἐλάτη, ион. ἐλάτᾱ (ᾰ) ἡ 1) ель (Pinus abies), по др. (= πεύκη) сосна (Pinus picea) Hom., Plat. etc.; 2) весло (λευκαίνειν ὕδωρ ἐλάτῃσιν Hom.); 3) судно (Ἰόνιον κατὰ πόντον ἐλάτᾳ πλεῦσαι Eur.).

I ἐλᾰτήρ, ῆρος1) погонщик (βοῶν HH); 2) (тж. ἵππων ἐ. Aesch.) возница (ἐλατῆρες ἕστασαν ἐν δίφροισι Hom.); 3) гребец (τὸ τῶν ἐλατήρων ῥόθιον Luc.); 4) метатель (ἐ. βροντας Ζεύς Pind.); 5) бряцатель: λύρης ἐ. Anth. играющий на лире, музыкант.

II ἐλᾰτήρ, ῆρος ὁ продолговатая лепешка Arph.

ἐλᾰτήριον τό (sc. φάρμακον) слабительное средство (ἐ. κινεῖ τὴν κοιλίαν Arst.).

ἐλᾰτήριος 2 изгоняющий (καθαρμοὶ ἀτᾶν ἐλατήριοι Aesch.).

ἐλάτης, ου ὁ Eur. = ἐλατήρ I.

Ἐλατικός 3 [Ἐλάτεια] элатийский Plut.

ἐλάτῐνος, эп. εἰλάτινος 2 (ᾰ) еловый (ὄζοι Hom., Eur.; ἱστός Hom.; πλάται Eur.).

Ἐλατιονίδης, ου ὁ сын Элатиона, т. е. Ἴσχυς Hom.

ἐλᾰτός 3 [adj. verb. к ἐλαύνω] тягучий (ὅσα μεταλλεύεται ἔστιν ἢ χυτὰ ἢ ἐλατά Arst.).

ἐλαττ- атт. = ἐλασσ-.

ἐλαύνω, эп.-поэт. тж. ἐλάω (impf. ἤλαυνον - эп. iter. ἐλαύνεσκον, fut. ἐλῶ и ἐλάσω - эп. ἐλόω и ἐλάσσω, aor. ἤλασα - эп. ἔλασ(σ)α, pf. ἐλήλακα; pass.: aor. ἠλάθην - поздн. ἠλάσθην, pf. ἐλήλαμαι, ppf. ἠληλάμην) 1) гнать, погонять (ἅρμα καὶ ἵππους Hom.; ταῦρον διὰ τοῦ ἄστεος Plut.; γῆν πρὸ γῆς ἐλαύνεσθαι Aesch.): τὸν ἵππον ἐ. Her. ездить верхом на лошади; 2) угонять, уводить (ἀρίστας βοῶν Hom.; ὅ τι δύναιντο Xen.); med. угонять с собой (βόας καὶ μῆλα Hom.; τὰς βοῦς Plat.; λείαν Plut.); 3) изгонять (τινὰ ἐκ δήμου Hom.; τινὰ ἐκ δόμων и ἀφ᾽ ἑστίας Aesch.; ἐκ γῆς Soph. и γῆς Eur.; μίασμα Soph. и ἄγος Thuc.): ἐλαυνόμενος καὶ ὑβριζόμενος Dem. гонимый и осыпаемый оскорблениями; 4) (о корабле) приводить в движение (νῆα Hom.; τὰς ναῦς Arph.; τριήρεις Plat.): κώπην ἐ. Plut. грести; πόντον ἐλάταις ἐ. Hom. плыть на веслах по морю; νηῦς ἐλαυνομένη Hom. плывущий корабль; οἱ ἐλαύνοντες Hom. гребцы; 5) преследовать, терзать, донимать (τινά Hom.): ἐ. τινὰ κακότητος Hom. мучить кого-л.; χεὶρ ὀδύνῃσι ἐλήλαται Hom. рука болит; λοιμὸς ἐλαύνει πόλιν Soph. мор опустошает город; φοβεῖσθαι, μή τι δαιμόνιον τὰ πράγματα ἐλαύνῃ Dem. опасаться, как бы некое божество не потрясло государства; λύπῃ πᾶς ἐλήλαται κακῇ Eur. он удручен тяжелой скорбью; 6) ударять (τινὰ σκήπτρῳ Hom.): χθόνα ἤλασε παντὶ μετώπῳ Hom. он хлопнулся лицом прямо в землю; κιθάραν ἐλαύνων πλήκτρῳ Eur. бряцая плектром на лире; 7) вести (στρατόν Pind.; στρατιήν Her.); 8) вонзать (δόρυ διὰ στήθεσσιν Hom.; χαλκὸν ἐν πλευραῖσι Pind.): ὀϊστὸς ὤμῳ ἐνὶ ἠλήλατο Hom. стрела впилась в плечо; 9) поражать, ранить (τινὰ ὦμον φασγάνῳ Hom.; ἐλαύνεσθαι εἰς τὸν μηρόν Luc.); 10) наносить, причинять (τὴν οὐλὴν ὀδόντι Hom.); 11) вдевать, продевать (τι διὰ μέσου τινός Plat.); 12) устремлять, обрушивать: πνεῦμα σφοδρῶς ἐλαυνόμενον Arst. сильный взрыв (сжатого) воздуха; ἐδόκει μήνιμα δαιμόνιον ἐλαύνειν τὰς πόλεις Plut. казалось, что гнев божества обрушился на города; πνοὰς ἀνέμων ζάλην ἐλαυνόντων Plut. при бушевании ураганных ветров; 13) устремлять, направлять (τὸν ἑαυτοῦ ὁδόν Arph.); 14) повышать, доводить (τὰ τέλη ἐπὶ τὰς ἐσχάτας τιμάς Plut.); 15) перен. доводить, приводить (τινὰ εἰς ὀργήν Eur.); 16) проводить, прокапывать (τάφρον Hom.; αὔλακα Hes., Pind.; ἀμπελίδος ὄρχον Arph.); 17) проводить, строить, возводить (τεῖχος Hom.): σταυροὺς πυκνοὺς καὶ θαμέας ἐλαυνέμεν Hom. строить частокол; τὸ τεῖχος ἐς τὸν ποταμὸν ἐλήλαται Her. стена доходит до реки; 18) проливать (δάκρυ εἰς γαῖαν Eur.); 19) вызывать, возбуждать (κολῳὸν ἔν τισι Hom.); 20) пробуждать (ἀρετάς Pind.); 21) выковывать, ковать (ἀσπίδα χαλκείην Hom.; ἐληλαμένος σίδηρος Plut.); 22) подчинять себе, покорять, захватывать (Ἰωνίαν πᾶσαν Aesch.); 23) устремляться, направляться (ἐπὶ κύματα Hom.): μάλα σφοδρῶς ἐ. Hom. спешить изо всех сил; 24) ехать, путешествовать (νύκτα διὰ δνοφερήν Hom.); 25) вступать, въезжать (ἐς τὸ ἄστυ Her.); 26) врываться, вторгаться (ἐπὶ τὴν Ἀττικήν Plut.); 27) обрушиваться, нападать (εἰς τὰς τάξεις τῶν Ἑλλήνων Xen.); 28) доходить, заходить, продвигаться: ἐς πᾶσαν κακότητα ἐλάσαι Her. совершить всяческие злодеяния; ἐγγὺς μανιῶν ἐ. Eur. находиться на грани безумия; ἔξω τοῦ φρονεῖν ἐ. Eur. сойти с ума; πρόσω ἐλάσαι τῆς πρὸς τοὺς πολεμίους πλεονεξίας Xen. превзойти врагов в хитрости; οἱ πόρρω ἀεὶ φιλοσοφίας ἐλαύνοντες Plat. не перестающие заниматься философией; πρὸς τὴν νόσον ἐλάσαι Arst. впасть в болезнь; πόρρω παντάπασιν ἡλικίας ἐληλακώς Plut. достигший преклонного возраста; ὁ εἰς τοσοῦτον ἤλασεν ἐπιμελείας, ὥστε … Diog. L. он дошел в своем трудолюбии до того, что …; 29) Arph., Anth. = βινέω.

ἐλᾰφᾱ- дор. = ἐλαφη-.

ἐλάφειος 2 олений (κρέα Xen.; κέρας Arst.).

ἐλᾰφη-βολία, дор. ἐλᾰφᾱβολία pl. охота на оленей Soph.

ἐλᾰφηβόλια τά элафеболии (охотничий праздник в честь Артемиды, справлявшийся в месяце элафеболионе) Plut.

Ἐλᾰφηβολιών, ῶνος ὁ элафеболион (девятый месяц атт. календаря, соответст. 2-ой половине марта и 1-ой апреля) Thuc., Aeschin., Arst.

ἐλᾰφη-βόλος, дор. ἐλᾰφᾱβόλος 2 охотящийся на оленей (ἀνήρ Hom.; Ἄρτεμις HH, Soph., Plut.).

ἐλᾰφο-ειδής 2 похожий на оленя (ζῷον ἐλαφοειδὲς τὸ σχῆμα Polyb.).

ἐλᾰφο-κτόνος 2 убивающий оленей (θεά = Ἄρτεμις Eur. - v. l. Ἑλλανοφόνος).

ἔλᾰφος ὁ олень (Cervus elaphus) Hom., Xen., Arst. etc.; ἡ ἔ. Hom. etc. самка оленя.

ἐλᾰφο-σσοΐη ἡ [σεύω] охота на оленей Anth.

ἐλαφρία досл. легкость, перен. легкомыслие NT.

ἐλαφρίζω 1) делать легким, поднимать: πτεροῖς ἐ. ἑαυτόν Plut. взлетать вверх на крыльях; перен. возвышать (ψυχὴν ἀπὸ γαίης Anth.); 2) быть легким, проворным (ἐλαφρίζον γόνυ Eur.).

ἐλαφρός 3, редко Pind. 2 1) легкий (по весу), легковесный (λᾶας Hom.; τὸ μὲν βαρύ, τὸ δ᾽ ἐλαφρόν Plat.); 2) легкий, проворный, подвижный, резвый (ποσσί Hom. и ποδί Aesch.; πούς Arst.); 3) бодрый (ἡλικία Xen.; οἱ ἐλαφρότατοι τῶν ὁπλιτῶν Plut.); 4) легковооруженный (ἐλαφροὶ καὶ εὔζωνοι ἱππεῖς Xen.); 5) легкий, нетрудный (ἐλαφρότερος γίγνεται πόλεμος Hom.): ἐλαφρόν (ἐστιν) παραινεῖν Aesch. давать советы легко; οὐκ ἐν ἐλαφρῷ εἶναι Theocr. быть трудным, тягостным; 6) (= εὔπεπτος) легкий, удобоваримый (βρώματα καὶ πόματα Plut.); 7) легкий, несильный (λύσσα Aesch.; ἀτυχήματα Arst.); 8) небольшой, незначительный (πόλεις, ποταμός Polyb.); 9) маловажный: ἐν ἐλαφρῷ ποιεῖσθαί τι Her. не придавать чему-л. большого значения; 10) ласковый, кроткий (ἐ. καὶ εὐήθης Plat.; ἐλαφρότατος καὶ μετριώτατος Isocr.); 11) легкомысленный, ветреный (πλῆθος Polyb.); 12) (на что-л.) скорый (ἐν τῷ κολάζειν Plut.); 13) умеющий, искусный (εἴρειν στεφάνους Pind.).

ἐλαφρότης, ητος ἡ легкость, подвижность или резвость, бодрость (ἐ. καὶ κάλλος τοῦ σώματος Plat.).